T

FloricaMitu

Testepentru concursul
de tlturarLzare
Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori )
1. 1'

HUM AN IT AS

3 I ED U C AT ION AL

v

Cuprins
Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhll pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Florlcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97rt-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I)

Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedeclarat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / romine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqitori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 19 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239

Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon:027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978-973-689-07 8-9

Dez.lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLARATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini qi meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine . 5287l15.Ed nt. .rtlt"r".il.M. wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf. analizi. '"'i-'t normelor ortografice.krrll rnorfosintactice.i aprofundareacunogtinqelor specialitarc.. TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor examen cuno..ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea.. Asimilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . ROMANA . i.tinqelor de specialitateqi de didactici a . tuaqie. til.pornind de la texteliterare:eseu : scrise redactareadiferitelor . teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespecifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri. de puncrespectarea comunicaqional. a strategiilor qcolare didacticegi a evaliirii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle corespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate.r"a qi op. Valorificar"" iorrqin.i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . i" fu".r"tiqeior referitoarela aplicareacurriculumului. a'. "orrr.psihopedagogice metodice de al .i.r"gionalizare.ii..a specialitiqii a specialitigii in .institutori/ invigitori ai (absolvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Institutori) .uratsi nestructu"t. 9i aplicarea creativi a cunogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea .ti" d.o-p.r..CAprobati prin O. metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie .

Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade concurs.i gramatici.ciei literare gi caracterizare persott"i:'.J.rrtnqurilor te reguli gi principii.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceastilucrare' .narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest.1i in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd. vacante in pregltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.pdmhntul qional.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilor-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vederea irivlqemint.t: rurat: argumenrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.2006)."lPti. Subiectulal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat.Temeledin prograde p.ur" . ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera.t"r. subiectulI propune itemi de literaturi romini.i definitivat carenu se re-. iolicitind-cor.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su- biecte.itemi de aplicarea regulilor ortografice.tutoarea i. p"""trr"gi. de tip eseustrucde genului I sp.de construccareconlin abateride la aces ii. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare. mine care vizeazS. de lexic .ci am specificat a subiect.-gi a. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo...tttrit examenele oblinere a gradelordidactice. iieml de construc[ia comunicirii pioUf"-.o. i' I I t .

curent literar. Abateri de la normi si corectarea lor .1995. G. I a le rcalism.construcliasubiectului(intrigd. Aspectefuncqionale.. Func[iilelimbajului . r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . Desprepoezie. Itina.Irina.. basmcult.claborarcaunei argumentiri scrise.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF..autor.1985. Principiile ortografiei limbii romine . Opera lui Mihai Eminescu. . laitmotiv. 1982. sceni.drami. poeziei..rom"antismul. directit/indirectl. Cllinescu G. Petras. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebreanu.r t. Bucuregti. relaqiitemporalegi spaqiale).Enigma Otiliei Marin Preda. L.L.naliza principnlelt.Scrisoarea I Al. Demiurg. Vianu. modernismul. figuridestil. interogaqie qie. dcsc:ricre). Manolescu. Bucuregti.P. 1981.d..ru. Manolescu. prctz.romanul.. 1989. Ionescu. enumeraarti poetici. hiperboli.Suiitoriromhni de azi. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. Lazdrescu.Nicolae. eul liric. ritm). moduri de e expunere(naratiune. E. G .i operaEI.motiv literar.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod.ti.Nicolae. rerorici. vol. nuvel. !i nttuttriralarlil'eritelor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n.1974. autor. Poezie:aliteraqie. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale .EdituraCarteaRomineasci. 1992. G. sim(strofi. Istoria literaturii romi. imagine artistici. vers. poeziapagoptisti. rnotiv literar. refren.rrr1.. Cilinescu. . lirice qi dramatice. tablou.monolog.ne moderne.:rirrr1r.. tchnici argumentative. Cilinescu. Editura Minerva.rri1ie. versificaqie bolism. I . Limba romani I Limbi qi comunicare ..dialog dramatic.rrrgrorrerrre. lirism obiectiv/subiectiv.1964.Reguli de despirqirea cuvintelor in silabe. narator. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtunoasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsandri. antitezd. Streinu. Anghelescu. comparaqie.Garamond.Morometii lI Drarnaturgie comedia: I. temi. Bucuregti.simbolismul.Accentul .acliune. Bucureqti.. Bucuregti. aPliclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative. repetigie. modernism. dramaturgie. liric. Petrag.1987' Simion.Demiurg. Bucuregti. 1980.elemente rlc vcrsificalic) drarnatic gi (subiccr. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe.Editura CarteaRomineasci. conflict.limbajui prozei ttarativc). indicaqiiscenice.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici. monolog.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio. Mircea. conflict.construciia subicctului. perrorraje. personaj. .pte. Ion Creangd. fictriune. rimi. retoric. Macedonski. dialog.. Lacustrd' Lucian Blaga . neomoder"ismut. exclamaqie metafori.misuri metrici. Dramaturgie: act.'p. Bucure. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992.19B3. liric Sidramatic seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd. [Jnhtersul Cioculescu.paralelismsintactic.Editura Minerva. nuvela. Bucuregti..Editura Minerva. Tudor. Iiterari. Reztedere.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri.rnl.. Arca lwi Noe.ittcadrarca unui text narativ.rouran. (clcmcntc cortrpozilie. textului lirnbajul d rrrrnltic). I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.$erban. temi. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult.1974.de-dragoste.Bucureqti. pentrw elerti..Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi .. Bucuregti. Lwceafdrul. romantism.epitet.comedie.final. titlu.folosind elementeiespecifice:structuri.rrlirr rtructural.sceni. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nuvcla: Negruzzi . tntkin noaptede rdzboi George Cilincscu .L.Vladimir. clasicismul.secvenle Poetici' simbol.Cristina. liric clc irrrngirr*r podtic.Editura Eminescu. comedia. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi.II.Viaga. concctclri.Noaztea de decernvrie G. Particularitif fonetice ale limbii romine .drama.stil direct/ indirect.sinestezie. momentele subiectului.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Illiadc* I. Eminesct * Sarape deal.titlu.:acliune. Cilinescu.Pasteluri M.Bucuregti.izi1ic. vorbire pcrsonajlitcrirr.Eugen. Bacovia Plumb.replici.1969.. Silaba.Testament Nichita Stinescu .'.

Modurile verbelor. de Avram.D. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor.. I. Bucuregti. Funcgiisintactice. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris.declinarea. Gradcle comparaqie. Diatczele. aspecte 4. xitutca lrle acljcctivului. fr * t' Sinteze limba romind (coord.lnr()rurulir plrpnimia lrolisctttia. Propoziqia. Clasificarea conjuncqiilor. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunilor adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltrl.. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. Semnele ortograficegi folosirealor.Clasificarea interjecqiilor.r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r Subicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ropozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementulindirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circumstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl. Verbe personale si itttpc'rsonalc.Bucuregti.D.t. Regimul cazual prepoziqiilor al a Conju'cqia. rrurn:irul. Gradede comparagie. Dezvoltarea competenqelor elementare comunicare. Pronumclcde politeqe. Funcqiisinracticc. 1985.r ucqionalc Intcrjcclia.Theodor Hristea). Formareacapacitigiide citire /leu. l'ronurt'rclc rclativi. a..rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. Editura Academiei.ortoepic. Funcqiisinractice.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga.ne. Procesul scrieriiin clasa a 7. r * t' indrEtar ortografic. Coteanu.P. Bucuregti.Timpurile verbelor. lrcful propoziqiilorin frazd. Mioara..vol.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqiala consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangiali concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. edilia a II-a.rrortotttittirl intirirc. Conceptul de curriculum 2. sinorrirrri'r. Tehnicile muncii cu cartea.igia circurnsrnrr[iali condiqionali .i tiv iii rclltiv. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi. Verbc auxiliare.Editura Academiei. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul.Clasificarc. Felul propoziqiilo r. metodologice ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?n clasaI.1997.i adjcctivul pronominal irehotirit.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM.Locuqiuni conjr. Consolidareagi sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10.Fraza. de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntiali scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.1983. Ciclul curricular . 1984. Finalitigile invigimintului primar 3. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi modernizirii ' inviqimintului primar 2. Pronum"ele ncljcctivul Funcqiilc sintacticc pronumclui.urd.1966. Loculiuni adverbiale.E.Formareacapacitiqiide comunicare. Pronumclcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. perspectiva dezvoltirii capacitiqiide receptare din mesajului scris 8.in clasaI I 6.P.Bucureqti. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici | 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz. funcliilesinractice. locuqiunile subrtdntivillc) r Ar ticolrrl. l)rotttutrclc nchotiri. ( )rt o gr. I Senrul colcctll cuvintclor. II. Editura Humanitas. fruncqii sintacticc. 9i scrisi 12. Criterii de clasificare.idepunctuapiel.si edicc:tivul pronominal posesiv. METODICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1.Achiziqii fundamentale"gi principiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si literaturii romine 5. Bucuregti. Gramaticapentru toli.. Obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice.rri:t.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.E. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. Ion.r llelaqri scttratttit'c: orlonir. Limba romhndcontemporand. lrrotrttttrclc prxesiv. gcnul.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11.Locuqiuni vcrbalc.il.. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. Ediqia a II-a. llrottutttelc: pcrsonal. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . r Ortografia.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. Topica gi punctuaqia. Ver6e copuladve. Vcrbe prcdicativc.Conjuncgii corelative. Clasificarc. Pronumele reflexiv.orali.obiectivcen3.

II-a. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.E. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela alegere.l l. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToaia concurs." a doua situaqii/ secvittge trisiturilor personajuluiales .prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. Vlisceanu. lizibilitate Si alezare in pagind puncte).Editura Corint.gg9. Landsheere. 2001. E.instituto ril inviqiltori Sesiunea77-78 iulie 2006 . in care si. exprimareairg.. Landshcere. Bucuregti. Bucurcqti. 2001. Editura Corint. Didaaica modernd. Metod. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1.1.I. Itg Probi scris. Bucuregti.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar.. LandshecrcV.lntrr. (trad. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.1975.1.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. la textulde mai ios.2000. (coordonator).D. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.T.I. G. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. Bucuresti... 1998.o-. Cluj.. livaluarea cducaqionala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5.Mt. naratiye..2003. 2000. Bucuregti. De la teorie la practicd.semnificativepentru evidenqierea .D. t't't' ()hidurile clecurriculumpe discipline. Scrieqi. ediqiaa II-a' .. r'i't' Cbidul programului d.2001. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. Eaaluareacurentd. 1995.C. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamenele. gcolinormale).. aUllltfi1. Ghid pentru profesori.lgg8.Editura Discipol. Ncacgu.de doui-patru pagini.SNEE..M.terde instrumcntcde evaluare I /.icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV. Bucureqti... pentru redactareaeseului.L. Eaaluareaprogreswlwi .i examenele. 2002. E. :ntru conlinutul eieului.colar. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales.Editura Dacia. EdiruraProGnosis.rc* estede parru ore JRatpunt.2002. Stoica. Compozipiile Scoald.lnr€alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. pe MEC .'['ipologia .Bucuregti.1980. de a diclnr:rice l{.ntul primar.trile candidatuluivor respecta i..l rl Bibliografie rl:.SNEE. G. Ccrglrit.e informare/formare a institutorilor/inztdpdtorilor. *\"1\Gbiilurile de eaaluare discipline. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajului pentru redactare. I al IIJea (30 de puncte) A.2001. 1979.1990. Definirea obiectiveloreducapionale Bucurcqti. onfolositein construcqia unor elemente evidenqierea . moduri de expunere). MEC . in Stoica.966) GA.1. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele urmiprevederile 'Bel.f analizd 9i de argumentare 2 puncre.. $erdean.MEN: I Si Centrul de formare din inviqimint ul prcunivcrsitar. 'pr:"rLn conflictului/ peisot ajului ales. Popescu.P. pentru inztapdmi.. l(cl.). seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecareceringS'/ oer). Bucuregti. Varianta 3 't' n""t (. Editura $tiinqificl.2003. 2000.t-"trt"tl a unui punct de vederedesprepersonajulales. Radu.I. Didaaica (manualpentru clasa a X-a.acpiune. EDP.r1ia dintrc curriculumpi evaluare qi 16.A. Edirura Humanitas Educaqional .P.. de limba si literatura romane .EDP. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. 2003. Parfene. Instruire Sitnadpare.caracterizaqi fi"irl"" sphnzwrigilor).1. utilizarea limbii literare -2 puncte. Bucureqti. 1995.A. Ionescu.

nade cap .pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. 2 puncte Q. qi se pereaid.2 p. indiferent de narura lor: t.iedulcelmic r. dl rrrir.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. dvza.. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei. Tflntcricli din tcrt un.puncte 3.1966).mi tnvlrtc slt4'.Sc.u.rideau. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor. prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsiturilor personajului.. Fteciarll valslreemorfologici din rcxr'a cuvintelor: . de int.'fretuerieli dirrtextuldatpropoz.puncte flictelor: .cca molcurrr lrorrr.toarele cuvinre: 4. d 4 puncte _ l. 24 de puncte 2. a 3.g. ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea.tiv in cazul dativ. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. l. ninsese pre. Rispunsurile candidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu prevederile tive: IOOP (1983)..dar nu gileqteninric. 5. cu ca qi .4 p. 2 puncte l.elci icdul ccl cumintet5.rdnit un genucbi . . (to pnncte) 1. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.Prezentareatrls[turilor personajului. (edigiaaII-a.vede nu-maigisegte ci nimic.igi punc in gind un".i acum se bandajazd. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2.* lrirre. 2.-. . iute. .a conflictrisiturilor pcrsonajului. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caracterizarc personajuluiales: 4 puncte . Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesajuluiscris. l.u i." Ion ^Creangd.I p. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di".I-Il. in la foe. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. unor elemente 1.cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. .r. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului. tele rfrruf. . ce . 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1.GA. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p.ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a . Capra cu trei iezi | Menqioneqi un sittottittt r:f. Subiectul I (30 de puncte) ..rp. dupi friqiorii sii.i cu punctajelepreeizate barem.Apoi tncepe sescdrmdna de np . {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#"..rr tul pegtele borr. Conginut .4 p. 2 puncte 4std 2. corecrind gregelile. pc fooir dc coneurs.roi iui:epcir sc scirmi.*'11'*uua polisemia atncepe A. doar a rnei glsi ceva.. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare.i a plinge .A. 6 puncte yis. de 2 puncte 6. sr factr mai mult in ciudacaprei. . r. iu . alteledecit celeprecizate explicit prin barem.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi. .eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti. iamd. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si iie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi. evidenqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente dintre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente -2p.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd.. Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos..fdrl.acpiune. So-a. : flictului/ a conflictelor . evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui .prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor: .prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.e*minte..arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri.. ffialcum.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl. din ios din horn si incuie u. i. prezenrare pa4iald.':.rle1i. la 2. t)eci vedclupul qi. in in acord cu ideile . Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi...te pentrusensul text al fieciruia dintreurmiroarele din ' €UviRte t..iqia subordo'ara circumstangiah cauie. .flri referireexpliciti la cona flict .

Pronume -' (comun)' jcompusi).u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r.J" de elemente interpretare' dat rez.rrrr"ri". tmi este . + 1 P. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p. Funclia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e. ideile sunt.molcwm liniqtit.personali. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 de Puncte) A. in6ercare argumentarel cu de utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri. casd...utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apreciiri. 5. varietatea lexicului .rimarea argumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales.) l. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor personajului ales.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonajului ales: 4 puncte a narative. ca gi a unor srrucruri. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte.1 p.. lizibilitatea 5. Exemplede rispuns: cuvint derivat . + 1 P') 4Puncte direct. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabular 2 puncte !.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispunsul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. iJ.. + 1 P.cum norn. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p.+ | P.4 p. Valoareamorfologici a cuvintelor: se. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logici si sunt susqinute. cuvintclor. 1. B.in grabl etc' (1 p. optzeci centimetri' prea mwh. text clar organizat...adverb mod. (0-3 erori: I p')' 4. construcqia paragrafelor subliniazi ideile. mai .+tp. sdi .semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarca doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales.coerent.: ft"poriqi.. cd'cietc' (1 P' + | P') zPuncte de reflexiv..a}ez^t. 3.4areza'-arindui..fir. (6 puncte) decarn 4. (10puncte) corecti a enunqurilor' 1.atibut 5. Exemplede rispuns: cuminte. concctori sautehnici argumentative 4 p. in general. C. 2..-"" "Uitir".Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici.+ 1p. gi.) 2 Puncte t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului. iute.i 2.pioriietc'.substantiv e. aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc'..'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcsn 4 p..cu echilibru intre celerei componente(introducerecuprins-incheiere). U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.2 p.Jl.lotnentarca doui situaqii/secven{e a narative.cu lin.-pf" ae propozigiesubordonati circumstangi de tn iliceamol. i. I conlentarea unei situaqii/secvenge narative.nizarea ideilor in scris: 2 puncte . r cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales. nu existi un echilibruintre dar ele. (.2 p.lini9tit. Orga.frd.S-a (1 p. utneconvingltor-1P. + 1 P.promPt.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ | P') 2 Puncte (1 P...domol etc'.) 4Puncte (1 P. Construciia corecti a enunqurilor' 4.firi incercarede argumentare 1 p. Redactare . + 1 P. ?ncercare comenrare de -lp. + 1 P. o perqilecomponentealetextului pot fi recunoscute. feri exemgrle cxplicaqii.nunshi. de'interpretare p. claritatea cnunlului. 3. 2. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere despre personajul ales: 4 puncte r cxp. raPid..7)ea. + 1 p.2 p. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corectea textului in paginl (1 p'). (14puncte) judecati erc.I p' cu parlial adecvatc. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative. succesiunea logici a ideilor-2 p.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscut 3. + 1 P. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcisonajului ales I p.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge."ii""r.subliniateprin paragrafe 1 p.2 p'. sau {. o exPrimarea unui punct de_vedere despre personajulales. (1 p.i zdpada l: Astd-iarndninsese ( t P .

o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitorul rispuns: .argumenrarea. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. Cialinii B drdganulai puncte) A." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. Nota se stabilegtepri" i-p. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. de elemente originalitaye oqg.rei . doui valori morfologice ale verbului a fi. Contrageqi punzitoare. raporturiledintre personaje. diferite de cea din text. Total test:90 de puncte. rctlvrratea legiruri cu planul t..'punctajului obgnut. r rcproducerea textului pe bazaplanului. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini.care consumain fundul silii.:t. +. Seacordi l0 puncte din oficiu. .doui temel' particularitigi stilistice).TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. personajelor .veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare. feftnecdt. construcge. tuturer mugteriilor. literare (modalitigi de a.."rului.ar) consurna.ualegere multiph. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . Ioan Slaviciesteo nuveli. in r conversagi generalizato. !'.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi de mai jos.a. .lndati ce pftirim iniunrru. de fermecaqi propria lor privire. 1d.setncrwci.^ pe fragrnentegi analizaacesrora.. Sercordl punctajuldaci.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului..'Mengionati le urmitoar e: tt. rteml de tip pereche.prezentarea caracterizare). drferite de 2.tq. itemi cu alegere dual. .Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. pebaza gPereiliterare. a .rgi. musteriu. rtemrc. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori morfologice. .exemplificariaacestorcaracteristici modalitiqi de (tipologii. . Alcituiji enunquri cu alte din aceea text.l.?._ci Argumentaqi. I . privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. in tovir{ia unei femei frumoase.

.prezenrarea personajelor (tipologi. valoareamorfologici a cuvintelor nhte. 4. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1.r"r cadru alesrudiului limbii si literaturii romine i' ciclul .paiticularitagiriitirti. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari. respectiv. i" . corectind gregelile.. Menqionaqi a toarele c.ir4ii f. Ln realizarea eseului. dc l.incid. inthia noapte de rdzboi de Cacopild.incaresi existeo propozigie subordonati predicativd.uspu.i. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresaveaunele desavantaje' 2..i . C. ale 2' Relevaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui.drept sl.exemplificarea acestorcaracteristic i. Exemplificagi parru .j. drigoste. 3. 3ai t.1. in timpul cilitorieiin Italia. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi-rispunsul diferite. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar. 2..rnar_enrale.i. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l. tipurile de proiectarea activitiqii didactice. (6 pancte) de de mai jos.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am viiz. pe scurt. 3.operei literare (modalitigi de de consrrucde.de atribut pronominal Q. demonstrativace.Precizaqi.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni. r -a ale . s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival folcloric.tare..prin cxcmpleadecvate. Soluqia 3.oi". fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul .rl Pentru oe mal .'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.tiasi aibi funcqiade nume predicativ gi.argumenrrr"r elemente originalitarea.jq modalitigi de ca_ racterizare). ci opera literari Amintiri din Argumentaqi. l.limpede. 3. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici.ruinr"i ai iri irfA.it.-..a oploSi. Jir..os. 3.ts. . corecind gre. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan.a patru caracterisrici specieiliterare. precizindfelul lor. Scrieqipredicatele din primul enungal textului.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc.utde zilelemele. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn .. prin cnunquri potrivite..ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar. 4.r-.. Maieul seudasedatoriti ploii. ceeace ne-a plicut la toqi. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l..-indiferent natura lor.'t. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4. Stabiiiqifuncqia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji.. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. lame.elile. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi.-pe bazaoo"r"i literare. soldat.'linte: ferecat. pui.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u.'. 2..cuprins.Avea nigtc ziduri groasede icipi. nicidtn text. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. ". 3. . Relevaqi riculunt.^ l-"-ti:qi.1:y.Rescrieqi "nurrquiile juvenile' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1. intr-un eseude doui-patru pagini.r-il.--T t0 I Y B.aibi-sensuri 2.e .asupraremei. .gi "".. doui valori morfologicealecuvintelo tot.edere ur-itoarele repere: -". (14puncte) . Formulaqienunquriin care'pron. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.-lIt"nsul l ' Kcle va1i. rt adinc'.precizare.. 2' Ar{ta1i. 3. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologice diferite.qiil. na auea babar' B. . Alcdtuiqio frazd.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd.indiferent de d9 natura lor.j"-1.. cd operaliterari La gig.

. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. ll *:. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din. verbul a fiage.prezentareaa p^tnr caracteristici ale genului .II ln realitlarea eseului. ?elagii"p..il. 3' analizagi intac c gi. (tipologie./ u-bra .rnr"-..precizaree patrucaractcristici spccici alc ll.irrgi ferurror.. shmbete/zim_ C. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni.ir"f . 2' rlw.a.:iu "".iJi int.sttagi.cici substangele depusese intiriseri capiatre.."pr"rii/1il.r_o. ?Funoian .ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice... (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos. etern. ter_i . (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul oe marros.9..il:::a... cdrorase afli ".::..-U"r. iid.'a. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.ft . Precizagi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. neingeles... iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.i"ai.. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroarele ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1. .:'ume priceputi irrr..:):::.r'o. p.r f.prelios.uA/ Dar nici d./ eraun intuneric. J. de 1.a i4cepe.*. cttoricerisc.rron"ie.rrq. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric. pe . lir. 4. "ri./ pe formirii capa1.o'. dintextul riterar. de. In continuare adrudir.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r. doui tipuri de itemi.'p"k|u ilrid.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra temei. 1. indiferent 2..... einici Cici ". a de ..pcrsonajelor deca_ ...^?.erenrplificarea accsror caracteristict..'.Eragreu si procedeziastfel qi."pur"_a sedesface / imprica-t{ stipineaererna i^r"t. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului. t." Verne. de natura ror. 2. .rr' i.titlu nobiliarin Anglia. B. inl]. scurt.. cd poezia Testamentde Tudor Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genului liric gi esteo arti poetici.In curind cioburile cdzuri"pemasi. . lipite unele de altele..erj Subiectul al Il-lea (30 de puncte) A.ili.i ale specieiliterare. frrcs-o prrceapi". t".'-r..ra.. a.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi de eorrsrrucgi viziuneasupra c. Rescrieqi propozigiilesubordonatedin textul literar gi precizagi felul lor.. 4. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a fi.r.riu]n.ptiire*emple/enunguri adecvare..e Mihai Emines Scrisoarea cu..particularitiqi stilistice).lordu sehotiri si spargi gitul pregioasei sticle. Prezentagi. iJ.. 3. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan.Glenarvanle scoase bigare de seacu mi. intr-un eseude doui-trei pagini. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd .i."rufiir.ffi. Eipr.eritede ceadin text.iio".i le intinse pe masi../.. . ' 3../.ri pesre marginle ^rrgioi t. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . corectind gregelire.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqiune. Menqionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiuni: a proceda.t: :ll: cer ter$l smgur. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde.modalitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t. . dif. le dezlipi una de alta. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a .exemplificarea acestorcaracteristici.:"1" . bazatextului liric.t Dardeodat-un puncrsemigci.. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris.'. bdgare de seamd. p"i.. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive. valorile morfologice ale cuv6ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd. 2. mutt mai ca slab b. remei... Formulagi doui enunguri .

pe caieinsi le simqimca-nvis pe toate"' Mihai Emines cu. relevindcaracteristicile l rePere urmitoarele in vegi eseului.ceainrervengiilwi. o 3. 3. bazatextului literar. pe 2.tt.i-"flfi ' rnire.a simpL felul lor' propozigii(esubordonatedin text gi precizaqi 2. gi in odaie/ Lurra . Vroia sI continuiecolaborarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism. 1. Primul-ministru ". corectind gregelile. 2..a patru caracteristici specieiliterare. 2. Prccizaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: .precizare.ul 4. Prezentagi..rarse peite . ci opera literari O scrisoare pierdwtd de I. de pictu3. .argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra remei. 1. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. Z.o-"d^i.particularitigi stilistice). de indiferent de natura lor.iEi . Prezentaqi.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare. "C.gelile.-. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Iar reveneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernul pen2. Menqionaqi to"t"l.literare. modalitiqi de caracterrzare). a ale . (10 puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos. Ori ce artist isi creazd. a regresll. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini.. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. C. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoziqiecorespun. nr. metodesi instrumentede evaluare.prezentarea personajelor(tipologie. Scricqi cite o locugiune:substintivali. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi din tOrtevoluptoasaei vhpaie.------'' Nu-nri maipld./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari.f putin parru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd. adiectivah aduetb. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun atribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". F. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos.. avea vedere i' realizaria de mal los./Ea noaPtea teri. Caragiale. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era compromisi. specii. a 3.aii..voluptos. (14pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi.subord. Relevaqi rolul exercitiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. ielalii dintre personaje.frielenii nostrii" va apareun articol despreregenerarea celulelor. dc l.I laI B. lume p?oprie."unr. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. 4. Daroriti dificultitilor intervenite. In realizarea eseului. tot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat.. -S"ti.il .intr-un eseude doui-patru pagini. C. sara urmeazi lung-a . ln numirul viitor al revistei. Prezentaqi obiectiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1. acestei de Ion creangl.durere.d"ti zdtoare.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. L. corectind gre.. B. Realizagi proiect de lecqie alegere: in inviqimintul primar' 2. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. pe . 3.-_-_E. Argumenmqi. o .nemulpupropoziqii cu i.*plii"r tru a-i ajuta.i"rqi valoareamorfologici Mi-aminteam./ Doar ceasornicul timpului cirare. ..urile de mai jos. +. rafie/ rapiune. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jos.: d.. zSomot' consecutivl. verbali.veli aveain vedereurmitoarele repere: .exemphtrcarea acestorcaracteristici. llc lt caz.. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1. (6 pancte) indiferent de natura lor' R. scurt. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri de itemi. cuvinte: a sufla.

diferite de ceadin text. 2.exemplificarea modalitigi de capersonajelor(tipologie. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. a seferi.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasupra rcrnci. modalitiqi de construcgie.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. relaqiidintre personaje. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. Exemplificaqi rolul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. cealalticu subiecr multiplu.t""tca l. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a .ca vremea. Construiqi enunquriin carecuvintul a.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. de a . Daqi parru exemplede locuqiunisubstantivale. morfo-sintacticcuvintelesubliniatein text.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme.una cu subiectnedeterminat. rdbddtor. corectind gregelile. neamuri. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd griji.i. indiferent de natura lor. : 2.. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. plecindu-le dragostea begia9i datinile lor de la lumii.particularitiqi stilistice).Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbesc de'geamuririz"l"de luni. Iuqi gi nestatornici apele. Lucian Blaga.. 2.Precizagifuncqiasintactici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. ln curind vor disparemonezilede cincizecide bani. relagiidintre ele. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cimpie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru .de ztreme. Alcituigi o f. numai/'nu mai.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. Pre. Mihail Sadoveanu. . C.precizarea patnr caracteristici specieiliterare.cegia aibi diversefuncqii sintactice. de de . strategiididacticede formare a. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. 1.de prietenie". fara grrii il bg"9ca gi lor rii.prezentarea racterizare). .r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. (6 puncte) Re-s9ri9ti enungurilede mai jos. de 1. bazaoperei literare. Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre: odaiA/ o d. pe pcrsonajelor(tipologie. " prin exemplepotrivite.ci?agi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat.a incolgi.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegte de ckntec. particularitigi stilistice). doui valori morfologice ale cuvintului o. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . 3. Stabiliqi felul primelor dou. exerrrplificarca accstor caracteristici lraza. al 2. P rezentagi conceptulde curriculum. 3. .rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.tre. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi. . . . B. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. Ideile carele-a susginutin discurs.qa gi-n argiqele de cupror. 4..razdin caresi existeo propozigiesubordonati concesivi. propoziqiisubordonate. (10puncte) Scrieqi. 2..rp"r. Lini. Evidengiagi. 3.modalitigi de caracterif:::.i ritcrarc. B.atd. Scriegi ' 1.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. ln realizareaeseului. Analizagi 3. rlc nraiios. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. 4' Relevaqi. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarele cuvinte: fdpturd. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. . prin enunturi potri"ite. doue functii sinractice adverbuluirelativ ale curn. Alcituigi doui propoziqii. 3.Babagul 1. 2. scurt. pe acestorcaracteristici. 3.

AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar. A coborit cu dificultate 2.usenu mai o segvengi filmului. 3.. Scriegi t. 2. 2.. undeaa."t.tii 1. dc l.poate. opiniei personale' . enunprile de mai jos. la cazul sintacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . scurt. modalitigi de capersonajelor(tipologii.os.prezenrarea recterizare). Relevaqi. 3.edengie agtepta antecameri' 3.Moromete aveauneori obiceiul . 2. a .rrt.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau. relaqiidintre personaje.argumenraieatidului pebaza caracteristiciloroperei.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. bazatextului liric ales. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Martie. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de orali.de doui-trei pagini. donate. Vlz. de modalitiqi artisricede consrrucqie. regentulunei propoziqii suborsubordonate. .veqiaveain vedereurmitoarele repere: .i : pe 1.. Enumeraqi p. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.literare: originalitateavidintre subiectulromanului gi titlu. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul . corcctind grc9clilc. se. a I l ze 3." Marin Preda. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu.argumentarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului..Precizagifuncqiile eu de.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. Alcntuiqi o f..Ce-qidoresc 4. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei. precizagifelulacestei B.re iropo zigii caresi conqini forme afective de superlativ absolut. Proprii lui prieteni il renegi. . (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . . Morome. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. poezialarna/ Mezul iernei/ Primfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopeacestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici.raziin carecuvintul poate sd. r"r.de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur. corectind greqelile.precizarea patru caracteristici specieiliterare.avind in vedereci acqiunea 'i. particularitiqi Jtilistice). Subiectulal III-lea (30 de puncte) .semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita glas . Scrieqiio. si insoqitde prepoziqie fie 3. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori. Irrs. ln realizarea eseului. fie 4.spate. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. respectiv la dativ. ci. (5 puncte) indiferent de natura lor.intr-un eseude una-doui pagini. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice.. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede re corecti la clasaI.argumentarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei.a ztorbi.'Prezentaqi. .^ 3. a ale .din textul dat' . strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. pe . in gi chematla pre. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.ml C. 2. intortocheat. de irrclifcrcnt naturalor. clemal .veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelor subiecruluigi exemplificarea literare. iit.ugi Clubului Feminagi-a exprimat doringade a se reintilni. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. l.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.ielagiadintre curriculum 9i evaluare. cot. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C. 2.

prin doui exemplepotrivite. corectind gre. 1. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: coffia. de . o. respectiv un adjectivpronominal de indrir e." LucianBlaga. (10puncte) rispunsul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos. .:rt:: C. Exemplificagi aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimintul primar. a se ruina. ln realizarea eseului.tainicrd cilrge. 4. Ilustragi. particularitiqi stilisdce). scurt.argumentarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei.Alcituigifrazd"in si existe o care .oo'|J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop.precizarea patru caracteristici genului literar. adincii. 3..vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale . rdbdare.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci continui si se ruineze./acoperind l)c. 4. e'::Scriegi de 1.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala .si fie in cazul genitiv si..4u convieguitlaolald mult timp. de ::Sr. infigu rat tn manta-nti.vor. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. ara. Alcituigi o f.Nu credeam sd-nvdt.l tr:l. cd poeziaSarape deal de Mihai F. Izoorulnoppii 1. . muri vreodati. (10pancte) S./lumina mea.sunt izvorul/din caretainic curge..iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . si diferite de ceadin text.ro"ptr" p. polisemiacuvintului insemnat. intr-un eseude doui-trei pagini.. 3. cazul dativ.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text. Mengionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _.minescu apartinegenului liric. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. contrageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare.razd. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pronumede intirire.()s.elile. pe 2. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urmitorul enunq: din . Precizagi felul predicatelordin textul literar. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari..ln cimpia Dunirii. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii.. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text.. l.a acoperi. 2. Formulagi propozigii in care pronumele nehotF'ritfiecare. Alcituiqi enunguricu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-aveasi fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. 3. B.in tia dacd.[.toarelecerinte referitoarela textul mai jos. 2.-..rre virilgi nlun$igi pestegesuri. tainic.iic. 1./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. a izbwmi. respecriv. Scrieqi doui exemplede paronime. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi . (14puncte) Scr. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. .l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. acestorcaracteristici. agaci iicunogtea bioritmul vieqii. 2. insogit de prepoziqie. imi. Argumentaqi.chii-aga. Moromepii.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. 3. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. (lc lltiu .Pestetrei ani izbucneacel de-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. bazatexfului literar. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. Alcituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice.-itrrrr. 1. Analizagi morfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d. 4. 'r./Aga-s de negri ochii rii. '.at: frumoaso. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. nr. precizagifuncqia sinractici a acestora.. 2.lirurnoaso. despre muzrci. B. lr 3. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.'ite piminrul c-o mared./gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. / Pururi tinir.indiferent de natura lor. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi.:. modalitiqi artisticede consrrucgie. Prezentagi.

(10pancte) t.prezentarea personajelor(tipologii.a micSora. fantastic!'. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat.vrala nepdtrunsului ascuns/in adincimi de intuneric. . $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint mister/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . 2. ci opera literari Bahagul de Mihail Sadoveanu esteun roman al transhumanqei. Alceruid cite doui enunquriin care cuvintele oricine. p. Enumeiaqigase toare.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. de indifcrcntde naturalor.reppe tat du-tc vlno./ cici eu iubesc/. tablou mire!. a ale . un 1. C.casci! era 3.Lumina ahora/stgruml..veti aveain vedereurmitoarele repere: .. douiddezavantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.exemplificarea acestorcaracteristici.precizarea Patru caracteristici curentului literar. Mai tacclio dati! 2. na strioesc Ea corora minunia rumii d.particularitiqi stilistice). ci tremuritoare/ miregte gi mai rare raina nop[ii.Precizalivaloareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsandri. Scrieqi era 4. . 1./ dar eu./ a. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3. Exemplificagi eficienga la clasa I. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvinsfhnt. relagiidintre personaje.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln realizarea ale a . un guri.razele albe ei luna/ nu micsoreazi..Precizagivaloarea 4. . particularitiqi stilistice). 3.O. 2. AcesteJsint probleme un p. modalitlqi de car^cterizare)./gi-ntocmaicum cu.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra temei. cd poeziascrisoarea de Mihai romantici' Eminescuesteo creaqie eseului. 133 2.i flori .argumenrarea pri temei. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. inrr-un eseude doui-patru pagini. ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereiliterare (viziunea asu. modalitiqi artisricede conitrucqie." a in patru expresii/locuqiuni caresi existeverb:ul lua' 3. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar.precizarea patru caracteristici specieiliterare. a seschimba' rc: addncime. Bincinqcles. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela texml de mai jos.oetice. . respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. 2. Identificaqiun cimp semanticin textul literar dat. pe exemplificariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. scurt. intr-un eseude doui-parru pagini. . (la clasa.nl C. ln realizarea eseului. Concepeqi patru tipuri de itemi.. !.e 1. Prezentagi. corectindgregelilc./eu cu lumina measporesca lumii taini . Realizaqi proiect de lecqie alegere: etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2. modalitigi artisticede consrrucqie. pebaza operei literare.

urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.morfologicealecuvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere.. generozitate..Frecizagif"lul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B.i o subordonati circumstantriali cauzd.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un .] Aqa cdvezi. . omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau. Este singur orc. rlc nriri .prezent^rea temei' partiasuPra de .. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. la loc.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.Ei.rJl.. Formula.i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem."rto.ininvilmigagul acela. o Doarme bu.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui si dispari.. "t 2. cite un sinonim Pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. dinaintea. snoPi. o .1^rif^oimpiratului Ro9.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. Alcituigi enunquri cu urmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul .". caracteristici. Eu continuu si suslin creQrerea TVA la alcol. . parmcaracteristiciale.Zoe.qiiarp.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.estenecesar nou proun gram de redresare.tean. sil triicpti ' '. a seprinde' . de C. Sc-rieqi doui paronime si formulagienunquri. jos. chit. 2.lurnca toarclccuvinte:a dispdrea.To"t. Precizagifinalitigile inviqimdntului primar. omonimia cuvintelor oii. p. de nu erameu' iar palo.. tirr. 2. torturi.n-ai tu ultimul prost din lume 1r.Zoe.prin exemplepotrivite.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi.argumenrare^ adoui elemente originalitate(viziunea cularitiqi stilistice). .-$ide ce crezi'cd.precizareaa pebaza opereiliterare. cdi. Ai.. r.e.. Scrieqi rocdnos. subordonatipredicativi 9i o subo +. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice.rost...eu r" 1". (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la un alegere clasa). Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. 3. scriegifelul propozigiilor subordonatedin primul enunqal textului. 3.i. ln realizarea literar/alegenului literar. de 1. 2.t. adverb gradul superlativ.{:. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' . 4.] Ci tu vii de . fli bdrbatd!" 4. 3.apoi il stroPegte cu mh.naIa ocht.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.. Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! .mocite un antonim pentru urmitoarele cuvinte: credinpd.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi. (14puncte) la texul S". chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. .DormJai tumuh sibine. rdpede.a tncunjura. 3. . curentului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noastre. un si "t:xi"{{riif. in glascu o admiralie. 3.rr. rposrazelor .!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini la rostul lwi.. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. *.nu eu? [. Ilustragi.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare de mai jos. Dar riu fac."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aibi doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +.ixemplificrri" ".. ci tu vii p. 2..a lccePta. cu.reMoro-. la un si. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqiali scop." llr. toarni "pi. Menqionaqi invdimdsag. Precizaqi valorile.1il vie.. ripede pune capul lui Harap-Alb .curentului . arelua.Harap-Alb.desine neacoperitifala de generozitatealui. il incunjlri d.

. de a . ia copilagii.ela Sinte Marii timpul e frumos.T cite un enun! cu o locugiuneverbale. contrageqiprimele doui propozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. (le ntiu."rrs decit cel din text pentru sintagmele:.t. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1.seceriqul Marei. text. i*-"l. 17. p9 caracteristici. Gisiqi in text parru cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora.. ornli gi pe scrisi. a inghepa. C. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi. Precizagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext. sfii si recunoscci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi.operei literare./ Cind eu/ Stausus'staususcaDumnezet. strategii de formare a capaciti. aceea De s.. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. ielaqiidintre personaje. by1. ca lumea_si poati veni calede *pJrrrini clczilc.l. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A. 3. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . propoziqiilorsubliniaiedin vergulile. prin patru enunquriadecvate. Identificaqi.deietld.os. M. rtum e. re privescde sus.qiil Uitt gr€rt.jiide comunicare.Precizali funcqiasintacticila cuvintelor subliniatein text' 4.rl jos.i.asupra particularitigistilistice). morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. a lor 1.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Eminescuj.. (10puncte) 1. Acum cind vin suteleqi se adunl miili pe locul cel larg din fagaministirii. i"ii. S"ri"fi mici".pr-oiecpie-proteclie.tde micd!/ Te vid cum c.respectivcu o locuqiunead+.. prezentarea ". B. 3. 3. atit de"lt S.ipsd. r: 2. ii dn puqininainte . Indicaqivaloarea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. -'E. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. |livelYl 2. Mlrin Predaesteroman.. 4.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp:u.. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: carte.ill Subiectul ll-lea al A.mlij9t' . a artisticede construJqie subiectului. de mai jos mun.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se?nchine. scurr.lipsd-e. cu crucile?mpodobire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii. caredimineaga iesecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin text' B.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece".furnici ($i-rni-pariath.Dete-ndeam3. C. Marei ?i ride inigi rrracincl p. cu praporelein vint.lCasi triieqti. . de te cheamd.ti"qi"irp"*. 2. eseului. polisemiaverbelo a ridica. .einchiniMarainfaga icoanei. Sedovedeainci odati dublicitar. Concepegi doui tipuri de itemi. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. Nu pot penrru ca si spun ce m-a impresionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. George in 1. trei omonime. slricuqiimamei! '" loanSlavici. 4.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti..i le zice: u lnchinaqi-vegi voi.ttot. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsul 1.ulmitoare:. 3.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a .teprivescde sus". racterfl re). Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitorul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu . nd.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referitoarela textul . scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd. in 2. Tipuri de proiectare. . Ilustragi.-niserd.argumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziune. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.orecizarea patru caracteristici specieiliterare.lB. . 3. U0 Danctel de.pari i. Prezentaqi..c.Mara 1. (Mihai Eminescu) .e.ti verbiali.

(10pnncte) Scrieqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". tol. . Formulaqienunquricu urmitoarele paronime: airtuos-airtuoz.r"r.chii. Abea am putut rosd catevacuvinte. i.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor. 4. moliun e. deferent-difcrend. relaqiiintre personaje. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o. l. valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq:..inrr-un eseu. .. asupra remei.l i" realizareaeseului.. de mar tos. cd poezia de Noaptea d. De n--aqi fost voi oare. dar nu se comporta intotdeauna docil .. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul -. B.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg.rluiiii.grgzentareapersbnajelor(lipologii.particularitigi stilistice). Prezentaqi. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. cum s-a anunqat toate mijloacelede informare massmedia.relevarea ipostazeloi eurui riric 9.. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii. luminogii."-irrt" fi S-ar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-aduni_ntr_insul. terrzare)..ecemurie de Alexandru Macedonskiestec.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj .r-. . cu numeroase elemente simboliste. Dimitrie Anghel."r.ce au cu dingiiplinsul $i o. strategia rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. atunci .aolnic. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exercigiului studiul limbii gi literaturii roin rninc.modaliUqi de carac{. si buza ce siruti. .exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar. m uscutos. Fuseseriinoite marcajele drumul rutier. bazaoperei literaie.i ..re. . C* (6pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1. doui-patru pagini. { . 3. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. ci opera literari Ion de Liviu Rebreanuesteun roman..J.a rosti. in afa 3.ed. in signifiant.veqi aveain vedere urmitoarele repere: . 3. pei2. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. Construiqi doui frazeincare adverbul relativ cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite.o.. sload...) . intr-un eseude doui-patru pagini.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare. vl 41 4. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. 2.Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text.exemplificarea .ri . 3...rrta1i.PiL Precizaqi rea un copil docil. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar. a 2. . $i oare braqulvolnic.rl. pe acestorcaracteristicl. . cuvinre! Ce farmec se degteapticind vi rosre$re gula. ln realizarea eseului.r.rtirii. Alciruiqi propozigii cu urmitoar ele clwinte:fr audd. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre urmitoarelecuvinte: ciudat.eagre romantlc. Jmpirecheri ciudatede slove. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat.fiind complectuluiti de frumuseqea sajului. scurt.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza. Men$ona1imetode Ei instrumentede evaluare.argumentareaa doui.r..

Ioialitate. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. din felul propozigiiloriubordonate grim." morfologici a cuvintelor subliniatein text.ere Mihai Emifolclorici. harta. Exemplificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A.Pds.veqiavla in vedereurmitoarele repere: ln realizare-a . Menqionaqi puncte) A. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra .. 3." 1 HectorMalot. Scrieqi cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. pe a lumii bolti luneci". i B.(Mihai Eminescu) tu.cici il inviqasemEipe Mattia-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI distanieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. ncscuitt.prezenrarea de a .cdre. pebazt textului literar.intr-un eseude una-doui pagini. sthpena ." Ca s. Dar triiesc ca plopu-n vale.. Contragegipropozigia subliniatl din urmitorul enunl: .precizareaa patru caracteristicialegenului literar. 1. Formulaqienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. felul propozigiilor subordonatedin textul literar.cumpdni. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. pri temei. ci poezia Reaed. 2.ixemplificat"" acestotcaracteristici. Prezentaqi in dintre curriculum 9i evaluare inviqimnntul primar' 2. vinte: mine. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. Precizajivaloarea textului. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. (Mihai Eminescu) C. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunguri curiqenieioragului.lrr"int. Scrieqi 1. Studiind vei ajunge savant.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci.a-gitncbipui. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare postului. urmitoarele neologice 1.urma.nl a de a . arzh. rnodalitlqi artisticede construcqie.1 Indicali' 3. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI.Precizagirrrio. Inimi cz venin mult.De treci codrii d'earamd. PreCizaqi mirii. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe de mai ios. N-ag aveasupdriri muhe.Luni.De-agtrdi ca bradu-n munte. din . Identificaqipatru omonime in textul literar. o operi lirici de inspiraqie eseului.. de plecare.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gldsuirea pidurii de argint". . frazi a. B. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. 1. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri Formulagi 4. Dupi ce am cumpinit to $osea bine. 3. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios.i a rolului mijloacelor artistice. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd.l.d Doindpopulard 1. d. .r.mild. 3.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilistice). Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. (14 toarelecuvinte:a sfdtui.giacum nu-9i careurma si apucim .. 2.. 4. Ori ce om igi poate aduceaportul la intreqinerea de a 2. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoarele ceringe clc rnaijos. particularitiqi stilistice).. (10puncte) cuvinte:dojand. eului liric . $i sunt plin de supirare. Precizaqi $i deodati se auzi tosct.d. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie. rposrazelor .

n' C. . ". h.de doui-patru pagini. d. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. cint cu foc. Scapi-mi capul de la moarre.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exrraordinare mai descoperirigtiinqifice. Ilustragi. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.t'3.. identificatein textul literar.rept. r. B. scurt. foaie lad. doini. Murguleq.Scriegi eseu." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. Indicagifuncgiasintactici a cuvinrelor subliniatedin text. Al zecelea va plecain excursie. Scapiri"din piatri-n piarri. D. bazatextului literar ales. Erau tot unul Siunul.Pe scurt. de fuseseriunanim recunos*.a aI l. . 3. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris.. Despici firul in patrw. !. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul:ui cht. i. Adiugim lui Sase. Mai trece-mi Olru-odati. de maijos.Doini.construcqiapersonajelor. . Rescrieqi propoziqiilesubordonare precizaqi gi felul lor.u. . Avea decit o slibiciune. lnmultrm pe clncl ctt nouil. formate cu ajutorul subsrantivuluifoc. gi ca a semnificaqiei acestuia. 2.. Scrieqi patru adjectivecarenu pot aveagradede comparagie.rieli citc doul cxpresii/loc. Y alor eazl"cdtp atru. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. (6 puncte) Rescricqi corect urmitoarele enunquri : l. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. 4. diferite de aceea textul literar.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. rolul in a 3.ib:und. $i in cimp cit 9i acas'.i instrumentede evaluare.d. trei. TI I . Scrieqi doui omonime. tehnici ale muncii cu cartea.trr[3. Menqionaqi metode. 1. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. .. O qinewna. " 1. . doui tipuri de iternl ill 11. c. (10 puncte) r' Scriegi rispunsul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. Cu inci doi se f. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. r f.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare.precizareacelor doui modalitif de caracrerizare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme ale acesiora.particularitngi[!stilului). -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu .e ' . Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi te-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. l. f. dar i-ar displaces-o recunoasci. Sc. 't' '4.coami rotate $i cu coadainnodatd. pe tipologiei personajuluisi relevarea . Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. din . . aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor eleir mentarede comunicareorali si scrisi.i . Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot.veti aveain vedereurmitoarele repere: .. 3.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. a 2. 2. g. 3..acpatruzeci. (6 puncte) Rescrieqi corect urmitoarele enunguri : 1.relevarea doui elemente originaligatg gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. 2. Prezentagi. C. a. | ? r-. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite ale cuvintulur repede. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecaredintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . i Eu te cinr in oriceloc .. 4. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. 2. Concepeqi 1. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. Pr_ezentagi exerciqiului formareacapacitigiide receptare mesajuluiscris. in caresi prezenrari terizarea unui personalprincipal dinir-o operi epic^i.stabi'lirea relagiilorcu alte personaje.

prin sintagmepotrivite. trebuiesdfii Sitw orn.de doui-patru pagini. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos. mei. pacitigii de receptare mesajuluiscris. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1.veqiaveain vedereurmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracterizarea . Relevagi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . Notaqi patnr expresiicu verbul a seface.. dar imi fac eu insumi ginduri rele desprezhn de mine.ard stipinire mai ira gi dinsul. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. limbii caeficientein formareagi dezvoltarea 2. .*l lqt TESTUI. Scriegi 1. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. a 3. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc.exemplificarea terar. Identifica$ adverbele textul literar dat. 2. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. dar . la Moara cu noroc. ti'isiturilor gi a semnificagiei .Aici. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile .stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje.prccizareaa indirecti . construcgia Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. nu mai scapde nevoia aceasta". Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori morfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /. personajelor.in zadarte pui bine cu stipanirea.cici.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a gata. care stdpanea de te ingelegi arenda.i relevarea personajului.. Exemplificagi. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1. rea directi gi caracterizarea identificate.Achizigiifundamentale". le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). tede relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasuPra a sdlistice).introduseprin conjuncAia 3. qisi te gindegti la viagi. Ioan Slavici. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". patru tipuri de atribut. C. . din 3. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar.Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textului limodalitigilor de caracterizare. Moara cu noroc 1. particularitdqi mei. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului.evidenfereatrisiturilor gi a semnificagiei personajului. Rescrieqi ultimele trei propozigii subordonate textul literar dat.. relaqiilorcu alte personaje. $i cit vom sta aici.evidengierea . intr-un consens 2. la alegere. rile poimine. ' .Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. ln calitateacareo am. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. Ei tn zad'ar arendagiSi af. diferite. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . mindu-mi de ceade Ioan Slavici. 4.in caresi caracterizagi personaj un de drami. doui-patru pagini. 2. . $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. de. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cursului de informatici' 3. Moara ca noroc din 1. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredidactici. Scrieqi formele pronumelui demonstrativde identitate.Astizi stau fno.in caresi caracterizaqi personajsecundardintr-o operi epici. .excmplificarea terar.ul.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului caracterizaindirecti.precizdndfelul lor' .stabilireatipologiei personajului. precizind felul lor. personajelor. lnrealizarea eseului. aici 9i nu mi supiri nimic. dar o voi pierde temeleiunt degarte. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul dc maijos.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: . B.

Scriegi formele pronumelui de intirire. 3. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. opttpt. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. C.:i.-r#. 3.in nu pAteaciudat.e. 2. Explicaqiconceptulde curriculum. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinalqiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect.'slrieqiin litereurmiroarelenumerale . Noul alessuccede pre. Prieteniii unei colegede-a mele obignuiau sd.". O dati ce s-aoferit s5. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:antipattc.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje. Rescrieqi pr"-p-iqii subordonate textului.a de-a dreptul incintat. Muzeul Mirii Negre. ltcscrieqi ultimelepatru propoziqiisecundare textul dat. jocului didacticin invigiminrul primar. de l.ii p.edenqia la unei mari personalitlqipolirice.'Formulaqi C.atenlte...rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvintului el.ltaatit interesPtTtIy i*Jti"-i.p. si existe atribut verbal9i unul adverbial' 4.iif* qi invariabiledouiadp".ceput i .ri.Ottha dar )urr""purririle ei. cardinale: Z.precizareacelor doui modalitili de caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirecti. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.ri: Rescrieqi 1. modalitiqilor de caracterizare . Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. (6 puncte) corect urmitoarele enunqu.Prezentagi.prin exempleadecvate.d"lo"r.a-o.Maicurios eracL ceilalqi erau scandaliin virsta.-. cu umilinqi aceasti Cort"..veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .precizind felul lor. Si-mi scri daci vei venii la concert. Mengionagi caracteristicile lor din 1.."p. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2. a pierd. in 3. legiturile lui de rupe senriment.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul de mai jos.i^. un om "rr"-ii. (14puncte) -s.. nor-. Relevaqi. 4.qiiitp"rirtl p..recizind. din 4.tece ani ar. Notagipredicatele textulliterar dat.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.16. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe comunicirii. -.he iar.de doul-patru pagini. tibnd (in text tignd). viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. 11069' 14. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de indepirtate. llustraqi. fascalopol nu-i eraantipatic.pebazatextului literar.in care sd. 3.. denie. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr.^ r.Aglae'. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. ziqie corespunziltoar atributivedin ultimele doui enunquriale ti.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziunea stilistice)' particularitigi personajelor..respecriv copulativ. organizeze excursian un pretext nu-l indreptlqeasi nici se eschiveze.pe scurt. feriti de ceadin text.bine. o iate-d. situajie. 3.. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! | un i.ci .op'oriqii . . mei. a nutri. diferite de cea din text.Fefi*aveaacesr cu Otilia. a B. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. p. lqg tcasupra a dc a . Contiageqio propoziqiesubordonati e. pentru. 2. 2.i.felul at. carenu gi-!explica.arl I I 2.caracterizali personajseun un cundar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie)."r. scurt. .i 3.ibutivi din text in Parteade propo2. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9i scrisi. seterne.. In realizarea eseului. 1.gi specula iigi.cvidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. Ci care-ilipsise. alte doui valori rnorfologice ale cuvAntului aoi. Scriegi plica.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l.i Aurica nutreauin priviri invidia"' George Cilinescu. B..1j*-. di+..exemplificarea identificate. un D'" la ir.5018.

Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinractice. . turismului. Scrieqi fieciruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi.a"a qiranul . "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inrens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi brazde/prive. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por ayea gradede comparaqie.1. ln rcalizarea eseului. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. scurr. .Prezenlagi.-pe bazaopereiliterare. f.prezenrarea personajelor(tipologii.te. oc mal . Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii concesiv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative./ jurul gil.os. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvoltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi. scurt.r. Nu fii dublicitar celemai desd2.lemanrului primar. Al optulea mi sepirea mai interesant. diferite de aceea text.e proiecgie ridicinilor si mai vedem.Precizaqifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. rela$i dintre personaje. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (la alegere. b.precizarea patru caracteristici specieiliterare.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. C.din texr. d.. frumuseqile virgite.subteranede aparate/electrocairice gi in sala/d.urea spknzuragilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic.entali obicctivele ciclurilor curriculare invitimintului primar. Muncea cit doi. . Scriegi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. o din 9*. inrr-un eseude doui-patrupagini. freaci parbrizul aburit/ al cerului. e.tehnici alemuncii cu cartea. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos. . 2.rJ. Menqionaqi 1. partiiulariteqi stilisiice).lul. c.veqiaveain vedereurmitoareie .I)rez. 3. vinte: insolent/indolent. Aceea eraa treia dintre bijuteriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. din muzeu. eroare/oroare. .i rnodalitigi stinrulurc crcar.." a Mircea Cirrirescu. din sticli. 3. subordonate 4.cxplicarea tidului opereiliterare. Alcituiqi cite un enunq pensie/pensiwne. M-am imprietenit cu doi dintre ei.propergiu. modalitr$ artisticede consirucqie.. La celegase in 3. a ale . (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . 4.p. Relevaqi. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.alvrfi. modalitiqi de caracterizare). .cxemplificarea acestorcaracteristici. lixernplificaqi dou. . (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1. 3. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul. . ale I B.i sedez1.ivirllii dc rr elevilorprin studiul linrbiiyi litcraturiiromine. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' ale 2.proiecpie. e timpul/ si legim rotigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. ln sali erau doudzeci parlamentari. din 2.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. Transcrieti.releoa/re'uela. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidentedin textul literar. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele." " "rf. caoperaliterari pdd.!o l 2.

Cilinescu esteun roman obiectiv.pii din clasa iutii invaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.precizare. 1. ."de minteanul sub anrnat umeri.?igea. daci nu intirziam. relaqiidintre personaje.-o ^.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei. a teirei. Domnia sa nu a adusnici un argument..tor.rrrrrlrri. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam.asupra particularitiqistilistice).i . cumpdnit.._".Miilocul pe . Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteinegrite de vechime' 2. Scrieqi B.rseqe. . (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l.rrr. Ni.feclo. 2. mari si am ingepenit. o.A fost cevaagade. liei de G. relagia dintre curriculum gi evaluare.$l ( ). aiurare. b^i^ t"*r.. simgitsi ea cum adieo boare a plicuti de vinr.colg.defecdvde numlrul plural.i"-gi fr-. Ilineingclcs.spre un erou^sorar.1il' "1.. 2. 3.t*.".l" reDere: . personajelor . Vasile Voiculesct... inrr-un eseude doui-patru pagini. 3.i. noi u1 9i *ridior.. Aldtuiii 2.. 3.. C. Alciruiti o frazt. Construiqi doui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite. a literare. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi. qinte strilucite. In realizarea eseului.Lbofir.tli-*-b.vegiaveain vedereurmitoarele repere: ale . citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre urmi."ttor modalitiqi de ca(tipologii. basm . cupirul iIGGJ me. fii ii.ol. Definigi conceptulde curriculum.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.marcd. sub. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: Rescriegi vintului.i in excursie.ou.*"i". ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi.-. ( )arc va si zici.in caresi existeo propoziqiesubordonati condiqionaligi una atributivi.riri. . Regizorul dinmine rimisese buimic'it. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3.^ lt^tl:lt cle mal los.prezentarea racterizare)1 a . ' 4. ^iu..-i"i.rr.t :. 3. braqe cu lungiin rninecile'iei. 2. Lnrealizareaeseului.-rtiru..ixemplifi""t6" ". respectiv. baza'operei .rsitlu-p"ir...n"iru iilm ca tinirului. Misiune de incredere . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1..rlui *iir. iiiir"r... ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin.aninat..ioa"s iil.. rearizare cine":.... lui r"*" uoiii.e. eapr'un e. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propozigiilor subordonatedin textul literar' 4. 2.relevarea ipostazeroreurui riric . (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela textul . i.i. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?.neagteptat.ronlan.vegiaveain vedereul_ero"r. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdefectivde numirul singular9i... sublinia gi mai mwltsrarura d)sdoi. Mengionaqi metode si instrumentede evaluare.le curg6'nou. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3.1.argumenrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune. hncins"cu chirnir"ii":.parcicularitigistilistice). .qire.a patru caracteristici a .exemplificarea acesrorcara*erisric p. (10 puncte) de iispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini. . 1.precizarea patru caracteristici specieiliterare.ep s inc ". Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios. pe caracteristici. modalitiqi artisticede construcgie subiectului.i. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei caP. . Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limbii si literaturii romine.. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A.i..

indipie mulqi r..promiq6ndu-isprijinul boierilor." (capitolul al-IV-lea). o.roartri.-.. printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ."(capitolul al III-lea) ti. fir nar^ativ.e .lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l . ["-i"l'ir.'P. se n.rr" . *t ".U. ai cirui ochi scinteiri ca un fulger.. b im ensiuned spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" . intr-un timp limitat.velaesteo speciea genului epic in proz|'..tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri..i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache . -ri "on".ta ditttt. rispunseLipugneanul.9la se.hiqi'qi desfigurati in diferite locuri.Daci voi nu mi rrreqi.la care cu acqiune Unic.. bun cunosciror al boierilor gi al situaqieidin qari.ti pop.Daci voi nu mi vreqr.. .iar acqiunease asupra p ersonajului principal.\uv.gi norodul pe careace. coffiarl toriai puternic (hp.eu v{ v. lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaistorici.4i si dai sami. 9i daci voi nu mi iubiqi. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc.. lii"".u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p. ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. Nu. trurreh ari o dimensiunetemporaldredusd'Ea epic. .t"icul Veveiige...r9q. alil parte).ri.acegtia i"d..oetatea scauna Moldovei' -1i de ..rr. cu un iingur.urrr.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tronul. unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. Intelisent.""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa.t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici. Lipu. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole.. . insolit de armataotomani' Lialcituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci. Aj-ury_ hotarul Moldovei. -ai personajelor. t.rrtrat.i!"litr.dtti decit iomanul.fiecarecu cite r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: . vi vreu. aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569).Capul luiJvloqocrrrem..rrorr"f"lor'implicate...rc gi eu." (capitolulI). doam(cafitolul al Il-lea).i"r.1. mai extinsi ca dimensiunedecit urmirind un conflict r.

la ..domnitorul nu mai ucide boieri.la nele9i personajele sa.rr.zece esre porunci: *Se iubegtipe aproapele tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe. aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. ceremonial.rneavoievodului i-o luaseinainte.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? .namulqimii risculate.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace. care se gribeqte si-i acorde iertarca moarein chinuri. ^ .pe fiind d.J"i ti"e omorindu-i.doamni!").r.zi sunt altfeltrebile.spanciocgi. .. moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali..-lui sunt spitarul.l..Moqoc. avereqi de mentalitiqi. replicil" ..'r.. acelagi singe rece.alqii. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc. moqtenitorul tronului..Ivoilrvoastri.e sunt prezent. -oast.care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.prin sceantitetile.t'"l.recomand..ngerosul banchet. Singurii boieri carenu se lasi amigiqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu. in de ln cel de al tretleacaprtol. 1 Nuvelele sale. cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.iap"iittt.n 9i sadismul Lipuqneanu. gi sensibilitatea doamneiRuxanda.realism din ardelenesl perspectiva satului stituieviaqa spa{iul transilvinean.t'rtrrr inqalcg ?" Airr. din 1840.cu congtiinla pecatului.retrasinrr-un colt iu Mogoc. nu va mai ao-ita omoruri.rlrl virinr..o. arhaice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri.i voi rncrgc cu voilr.rttttt.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici..itatca lui.i: cereiJrtare.^ie. scenele zunt singeroase. inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu. si sevor imprdgtia oile ..ce.rile caracteristiie personajului ale coleciiv.iipromiteciiiva administraun.... Specificulepocii estedat de evenimente.Personajele to*arrti.se desfigoari drame puternice.igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci.l)(' ht.Gura satului. acesta de ultimii sii dugmani.de.roi. consideratcapodoperi a specieiliterare. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul. In realisti. clcascmenea. 53.iubindu-ne ca nigtefraqi. seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncrenie.indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara.leac tlr' lricrr"1i.religioase. pline d-e dramatism..i.. Nuvela esteoriginaii atit datoriti viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel.Sd rni-ntorc? clri l)rc N4.ipugncanu ucidepe boierii triditori si le confisci averile.la {'tl \r.vi.Lipugneanu.Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi. folosegte 1]t.etnice. Moqocii aprobi fapu iingeroasa. vdrsind singelemultora.ezenpentru prima oari in literatura romini..: naj redutabil. ..asezare funcgie rang.r. Alex. inspirati din istoria naqiocarese con{ormeazd. -rlritoii. carelasi o pati de singe in lei: . spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne. pr"cu. Personajulprincipal.i noi gresililornoqrri. pentru a-i amigi.1.rt" io-"ntiia prin remaabordati.ca.. prin dramati.Asi..Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan. luu si poruncegte fie cilugirit.1.". ii ameninqi_cu tp{i.rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin Intronald". 'lloierii Spincioc gi Stroici. de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon...lvirltarc". astizi.xluvc (. am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia. ge gi destin necruliror. dumneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.mulgimea.ori ljrr.c.o-att"..stor. Unul Dumiezeu stie .o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpotrirra .autorul surprinde comporramentulpersonajelor aflitc in situagii-limiti. . mentalitiqi. Dupi si. ci aLingcpunctwl culminantin al treileacapitol.i Nu mr vrt'Ii vrli.. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan.gi a unui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieselede teatru. manifesti. vestimentaqie.au vizut cd. ii iar . vegheat Lipugneanu.intorgiln gari.ucSie.s tl. adeviratul articol-program al revistei 9i.pentru ci sunrem rugindu-ne Domnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr. prin antitez. timp.piramidadin capetele boierilorucisi. dar conrinui si ii pe.1l. ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot. ospiqulimpicdrii : .Ai si dai sami. a unui personajcolectiv (mulgimea tArea. cum ocalifici autorul). dovadeautorul in pr. p. romantismului rominesc careaveas5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld.i doi fug din g. ' Mare clasical literaturii . .B"inuindprimejdia.stroici.ievodal. Apoi.mul acqiunii. dar ci irgelepc.'se'delecteazd.vezi p.Lipugneanudispuneucidereacelor patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.1.al cirui morro esre:. totodati' o concretizare a d.pe domnitor l" un are-Jrreamicei. .ltll)('sc v()i. lui la.rouegregal'e[.andruLipugneanu.zind in spaima^acestuia.tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. Caragiale. dcpseasci prin schingiuri gi prin confiscarea averilor.Ioan Slavicia contribuit la dezvoltareaprozei.precum gi din modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise. este." .vedea contenind gilcevile gi vinzirile unora 9i aftora. de a simulagi de a disimula) 9i prin destinul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici).le ap. a unui .Voievodul ului domnitor.rela I'i. reprezinti un model di operi oiiginali.scricii unclc.recunoscindu-gi faptele singeroase tredin ( justificdprin grijasapentru linistea .dar Eide neologismele.dar cu incuviinqare tacitd. .. dupi slujbi. riu.incircat de tradiqie.rbinqeisale.. gi se menea."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.si ne ierre . le gineun discurs evlavios .a-i ciqtigabunivoinqa. RuxandJil otrlveEte.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi..briginalitatea videspe in miiestria de cared. . iar rru$carea epici .odri ii oferi doamneiRuxanda lcaculde trtci promis. romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte(caracrlndul singeros.cinism.ll..oi. apilrutiin primul numir..pentru ci aceasra una din cele. pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul. iui.Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei".rr"trtepenrnr fieiarc tip de personaj. L..generate de di diferenqele sociale. i.lcr. dintie intervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul.-tttrttci l{trx:rrtda.al revistei Dacia literard.ritc v. turma nu poate firi p. tlrgoveqilor).rr tlelir.(.Spancioc Nuvela . De aseln'celepatru capitble care capdtd.cu cinism. il intreabi pe vornic dacdapro.plini de dinamism. o creeze literaturi naqionalivaloroasi. pentru.adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan"..c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an.. lnrii.in(o (.

de ffadiqic.un model de ?nqelepciune dragostemateini.o-. dar se seaci singele din vine de rb. Mi-" gr.Nuvela incepeabrupt. Conform invoieli"idintre cei doi. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea.iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic. cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.i lucini..atipsihologic." pe Lici la banii ce-9iadunas Pa:.rcrstttttjccse-nqiale. lsz sprinteni.ea reprezinti gineraqia v6. careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi.voi faceti. dar 9i de cigtig.trebudar acum.ci nine". dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am voit si cred 9i si inqeleg. Moara ct't noroc.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:.i seiimqeaintineriti. Personajul argumente igi azS".prezentarea locului unde se afii circiumi.doi ncpoqci Dumnezeu. Ai avut tati om de frunte. a lui Ghigi. cu cinism.Prima intilnire dintre cei doi .spre de1 r. lumeate pirisegte" . repedela LicI batjocura gi se. sI picrd gi pe acelade caream avut parte pini in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o cunoscdecir din frici.era at e Clnd ." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv. ..tithii. Conflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. .. ci umblu voiali cu tine. bitrina t u J. Ana la mine. aveabitrina. dar sigure.d. Era o amarnici dezamilgire. pune in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi..la nevoie.penrnr prrma oari. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii. Iati linigtea.Togi drume..-m6. sferaconttiinqeicirciumarului. Budoi sperjur. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci .degi.. L" .igi zise el .. nilor.Eu sunt acum btrtrini. iar in timpul procesuluilui Lici. oiitti".in toate le ficuse din dragostecitre dinsa. Pers. si-i numere. aflad intr-un vad comercialbun..r..'.fne si-gi manifestesentimentele teamir .[. drt de la conflictul. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'. iarLicdii rispunde.rri-ri morali (monologurile interioare degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd. Comoara. iar bdtrinaprivia la citegipatru. Desfd.aceasta incepe cu o expozigie. Replicalui Ghige(.gi gatasi izbucneas fdramotiv.rrrt . Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr.apareabia in tleschide celui de al doileacapitol. cu tot sufletul.. dar ilobfigi si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni ai acestuia.cici.ci linigteacolil'rcitc facefericit".lartd. pimintului.ritatea cu cuminte.douiaritudini de viagi.congtientde propria-i decideremorali. Iarti-micel puqintu. de orice necaz. punctul lui de vedere. in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:. din drum"' Du lnci om in cale. lor )pe nuvelei.'iari. irc fo"d"i cinsrit Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa.cici doi erau acum. si intru la iniepr.r num€rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel.Lici. gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucurii in via1i.seindepirteyddg L1a.voi 9tiqi.totdeauna. de percare. Pini la ap3rigia simidiului Licd._exprimat foarte clar inia dl h inceput: .ca lini.orgoliul. de a o vedeaveseli gi mulqumitd."r".ocirpodoperl gcnului. ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bitrina sI ". amindoi la copilas .Sim6iti de cu seara locul seg.rrri proiect6lor ginereluisiu."... indimnitrd.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa. urmirind rcfleciarea evenimenrelor in lonqtiirr[l pcrsonajclor. . [. Ano.rn ioro" . nuvelei .. Ce-i pasi lui acumde Pintea. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorbead"e ! ii ziseel. doui lui.Motivele pi .()rnul si fie mulqumit cu siricia sa. rtrentrrlitili.r.cu toati dragostea mamei careincearci norocul copilului iegitin lume. legati de varri. amindoi piiveau la cei doi copilagi.Totugi. Sunt gatasi-gi fac pe plac". inima. d-tala tuitrei.rstnici.gi.eiclescriptivi . cd devineirascibil.oiib.urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale.doui poziqii etice.. pentru a .viaga Ghiqadecurgelinigtit.. op.o*pl"tate de ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r .murarela Moara cu noroc.i re va folosi de acestea gi.ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de viaqi a de lrtltrinci.lupta inde Fricepurqi cinstit.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice. \i duc cizmelein mAni pini la biserici.irriqi" sau: .ro.ceamoderni. tu rebuie sI inqelegi oameniica mine sunt slugi primejdioase.rnr.cd-i legat.. Ca cizmarnu cigtigi iuficient pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati. igi manifesti rpiitn". de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc. dornic de schimbarede dragul prosperitigii.Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti . itte o rr.r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc nuvele. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior . in schimbulbanilor luaqide slmidiu.rrr*. adaugi el: .iard. pe de o parte. din dorinqa te brrcuriil. dar in locuri rele.i ii va urma .gi....i... farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei.Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci nu-mi facepe plac". dacZevorba. nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva.cu toat5. esterolcranti gi admite.. gi si ne punem pe prispa caseila soare. cind.. dari voi. h."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc.] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn. totugi ir si se stip'ineasci". ai neaeu n-am si mi iert cAtvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajudecitorilor' $i n-_am picituit nimic. dintr-un cigtig ficut cu bine".ciutind acumala b.. nu secvengi . deoarece.ttl I llxiulea'l'. .nu weau si crezi cdmi qii numai de frici. nu bogigia..onajul esrcmemorabil.o fati norocoasi. Circiumarul nu sup-orte conflicruali.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul. auto..de trebile arendagului.ii era par.rn. privini cu la Ana. .am primit porci de furat de la Lici.irineqe.Da .de a o feri de orice supirare.de judeciqi.i-l face complice. cici Ano . in io-porlrrrtfl.aunri situaqii modeste.. Ghigl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui. dorinqade rizbunare.de stabilitatea de-o viaqi. cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizeazi:. se zbuc^i. fiind pugiin locul meu.qgf1si Ghiqi.. dinamica sufleteasci.dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impund.incontinuare.de ce-i orice gind riu. pe cumpitare gi pe acceptai.el fiind un circiumar harnic.a para.Perduse aceste socotinqlin primejdie . devine 9i gi SeiteBouarul. degi . respecrat togi mugteriii..tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea nefasti.Ghiqi vrea si-l sfigie.rt-r urmelor..J ti riminem aici aici.si cirpescgi mai departecizmeleoame. Dar nu cereli ca eu si hotirisc pentru voi". daciduminecae noroi.

cucerit.(verb predicativ) 3. se liia in voiaintimphrii ...Tatil vosrru u1 o. 4. p.i ia chimirul..mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gind si scrii o carte. .. Coatezai-a ficut un cocfrumos..ir. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal.simt numai ci..i minca.).. J... client. Ghigi. cu condiqiarespectirii legii..i esteGhiqi. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1. cu atit il urigte mai mult pe Lici..a ci eu re-am arurrl"t . in Gridina^cuz^tiv bindu-se .t.).zisc cl voi nrci nu mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri.mariimpiritegti.: O estevocali.interjecpie B. i. galdjn{ ci : . iar Pintea... lonaj nuvelei pune in lumini atit destinul ragic..Personajele sunt pirimag. tablou mireq.. i"-preurr. lncearci siigi linigreasci'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:. apoiva fi dominatde patimabanului.l" i"t.urme . a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta. .secundare episodice. dacdein mine. care-lr'rir"r".igi zicea|l . .a.trebuie si perseverezi. carefericireaadevdratd.. a l. din ! urmi. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit. o lasi pe Ana ca momeali.$^i ce si-mi fac ? igi .. ' Imagineaestesimbolici. "ri" cu "rr.. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci. v lsg iubirii." . l. Subiectulal Il-lea A. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi.tfir.9i ncqi nepisaresosirealui Lici".. incintat. alituri de cinci cruci. mai complexper.ticilos! .llni gi spunindu-gi ci apoi... rcalizate.. csqtigati..i. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare.fascinat.ici..i sc?ntoarcila circiumi."" i9i primesc p.. .n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"au fost adusedoud lame. in pot irii. d-. numirul_singular. cu se rnanifesriin evenimenrele timpul saibitorilor de pagti.rr. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt.co.are nu -"i cocoatein spinare:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi".. ct iF i. cit 9i mesajuletic..$i . fiindci esteun om prea slab.arrd.O. fantastic!" . Moarjt nurrraiciteva. plim(ex. u"i. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" se aresteze.i sperjur. / Din rude.. h. se sinucide 9i lzDlnou-secu capulde un stelaruscat. l.cu ajuiorul acestuii. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma neaccentuate' a . intors la circiumi si-. iari pe ti".sc va stabili inrr-un loc unde nn .mpromigitor.se amigegte."J-. gi aga.u?gi" .aga celedin urmi.nJr. fi "" Deznoddrnhntwl. a.. Nuvela dezviluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi.rn ticilos i" ur"q... . ii p.atit .. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1. Punctul culminant al conflictului. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in. a moralei gi a tradiqiei. .substantia (ex.1 -".). rari om cinstir. (ex.. po"rJ . Era fascinatde frumusegea ca-n povegri..A fostodati O prea frumoasi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii la risiritul 9i la apusulsoarelui. daci Dumn.mi s-apus cevade-a curmezisa cap .. $tiind c5"Licv..r"rr'rru mi-a dat gindul ['.linigrea c-olibei".siinrranilor copiii .1.eart'eimaginepune in evidenp mesajuletic exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. te-ag ucis". . caredin om cinstit devine ucigag.. cumpiritor. -'". ticdlogitli de slabin el insugi.idee pe care.bitrina vederesturileincendiului. / .'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I. asuprasa bani.pronumepersonalrpersoana III-a. vremea.s" g1.. a A consun'ta. J..: Pentru filmul Piciul selectase o fati qi doi biieqi.Acu .A.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni".ictr sa copiilorisrora:. cazil Botanici. ea pleaci mai departecu copiii... estedati.i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc. Hanul era ticsit cu giranii inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare..otsi te las vie i]r urma mea.de patima rizbunirii.impreuni cu. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. Nici cocoqatul e insugivinovat c5.. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari...rit. ng pureamsi fac altfel.. plingind: le-a fost j"*rtl" .. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea. Daci e riu ce fac. spuninju-i: pe .. Lici.r-'-Ittetti rrulc z... apoi fuge.Ghigl din ../-A fost ca niciodati.i. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani.. loc unde circiuma rducenoroc. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac.. pe o sti piatrr.ordoni incendierea pe Morii cu noroc.pr" are arginririe furati.copiii..Vasile Alecsandri)' . lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex..a *i_" fort r. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. Cind seintoarcela Moara cu noroc. t"r.: .Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel . a bea. cu familia fi. puqin Peste an' Dorald .. .Dimensiuneatemun esteredusi la citeva luni.osiut: Ou cit cstemai robit banului."pr".rt.a-i"ii. incetul cu incerul.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii.-"r. subjugat' fermecat: vrijit.cu acesra.l p.. " pe Ghigdseimprietenegte jandarmulpin_ cu ira.. de.. trr.viaginumai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi.ln nuveli aparpersonaje Cel principale. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze.: Seintimpla s-o intilneasci adesea genulfeminin.] cel bun in ceasul potrivit.. aur gi "jr. musteriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.

achizitiale ciclului curricular.tradiqion ale: explicapia. Prietenamea era de fel din Ardeal. s-a Mii gri.dezvoltarea din cuvinte. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbire. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului.t/ . jocwl didaaic etc.formareamotivirii pentru invitare. 2.a VI-a) consrauin: a . calcul aritmetic). .stimularea potengialului creatival copilului.au .propoziqiepredicativi) nu 4.2/ .moderne.necesiratea gi datoriti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. .in special clasele in gini (activitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. substantiv Era un tot vnitar. * continuturi comune sau aseminitoare. B.-obiectivecomune. de pilde (inaf.. poziqii. exercipiile . scriu elemente in insugirealimbii gi literaturii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a'. capacitilii dc a comunica. substantiv: Simqeain adhnculfiinqei cutremurare. . cuvinte. sunete .Anc. c.cuvinteledin pro. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stwdiului limbii . ce adjectiv: Tot mobilierul fusese comandatla Paris. a.Acbizilii fwndarnentale" Ciclul curricular . Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide comunicareorald. viitoare cu copii. predicativi) Riminel/ curnne-arn inpeles. identice. 3. tateaintre aceastiperioadi .i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular .dezvoltareagindirii autonome.i a responsabilitigii in faqdde integrarea mediul social.dezvoltarea achizigiilorlingvistice..stimulareacopilului in vedereaperceperii. metode gi procedeefolosite in intregul ciclu de achizigiifundamentale. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a .Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a griprimar. inqeleasica activitatesociali. lui didacticin activitatea . 3. . formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). . Activiti. valorificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar. .citit" imamenqionate)..povestiri). 1 i tdrc i adinc: - limpede: - pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus.dcarn cmoqic fratelcmcu v:r{i soldatin trupelede eliti. metoda descoperirii.i a limbilor srriine. 2.propozigiepredicativi) (P.. . . pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi).propoziqie cd (P.dezvoltarea 'fect propoziqii. (de euristici).dezvoltarca . asiguri: tn aceasti aparatuluifonator.a competengelor folosire a limbii romide ne.asimilarea elementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris.ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt. 1. expunerea . adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. a limbii materne.r/(Pz . predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd. gi I diniqei clasele . Obieaiaele ciclwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": .principiul ln "c"rt . adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqiunile sale. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean. pebazailustra-qiilor lxperienqeide viaqi a elevilor s. penrnr exprimarea corecti 9i eficienti in situaqiivariatede comunicare. . s.a II-a). ziqiilor/enunqurilor re 9i. citit. silabe. Etapa prealfabeta16.cunoasteriigi stipinirii mediului aProptat.particularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl.silabelegi sunetele de Deprindereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ suport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate).asiguri continuiEtapa prealfabetard. Situaqia devenisel/ctun1 ne drteptarn. .metodegi mijloacedidactice in primare.i inviliminml pregcolar.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizeazi prin: ciclu curricular. Subiectulal IIIJea l. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre.ardde cele ile pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere.scriu chiar cuvintecu majuscule./S-a o cufundatin adinc. 2. Maioul seudasedin cauzaploii. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale... clasele . adjectiv:Lacul era limpede 9i ad. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. copiilor. etapl. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. Propunerea lor nu-mi svSdea defel. copiii cunoscin oarecare in I primare. a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia.aceastietapi beneficiazd. l(.qilede inviqare.

curriculumaprofwndatqi cwrtit. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate. o I cla. . ractrce p Ei combinate.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc.anterioare.".. autodirijate sau libere. activitatea conftienr.foarte frumoasi.exerciqiile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc. exerciqiulesteo metodi fundamentali. . folosit in erapaalfabetari iniliali.trebuieasigurati.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare. cijii prin carese realizeazi. de echipi. " . carearemenireade a asigura lai.aplicative.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.De pild."t. semne punctuagie. exerciqiile facepart.. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter. puginun enunr.r rsigrtrrrc. ln lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o . pirqi de vorbire (substanrive.proprii gi etapelor.: .dupd numdrul elevilor careparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.de evaluare.A mers yestea-nlume despreFrumoasa-Adormiti.transcrierea.ulwtt cxtins)..ibil. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scrirului gi cititului corcct. 'Iipuri de exercigiide citire folosite in clasele primare: .citire tn lang saucitire pe sdrite cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci.parte secundaride propozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.copierea.d. scrieredupi lite. in fiecarelecgie.rede tipar.coparricipant formareeducativigi prin la lrli. cit gi la numirul plural. in ritm propriu a fiec.i . .o ope.a originalitiqii. ce justifici diceea vcrsit:ttt'. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.ttl I ( )orrtlililrcttl.fluent si rapid.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesajului scris.t c.i Ex.deja enunqate.atir la numirul singular.semidirijate. {e propozigie(predicat. cel . $i atit de dragi ii erau florile acesruiim3l pCrat.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.i a confuziilor.insu-girea noqiunilor.eazi pe elevi. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend.3. ajungela: . p rodu ctive.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidirijate. .frontale.citire tn . li1apapostalfabetari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci . operafiileinteleltuale si motorii.prevenireauitirii . dir.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.liz. estetipul de exerciqiu .ulLgr/ul de dificuhare.1ruiclcv. lipsegte .sedezvolti gindirea.conse .structurale.. .care capdti o importanqi deosebiti in perspectiva autoeducatiei permanetrte.regulilor.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din .dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive. . imaginagia etc. ' . .dictareareprezinti o scrierein careelevii nu mai au niciun fel de model.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. . . la numiplsingular gi la numlrul plural. gi personalizare. prin care se execut. mai mulre . deip eragionalip zare.. corective. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd . lrt ln clasclc primrrc. de citireafluenti si expresivi 9i ii re.in ritmul propriu fiecirui elev..tc./texte/compuneri cerinqe cu indicate.stimulareacapacitiqilorcreative. Ex.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate.pirgi de propoziqie. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqiminrului prifher. Achiziqiiledintr-o etapl. Ei aveautrei copiii. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini.fluentJi expresiv. continui.oaptd.".Exerci. .citirepe roluri. prin l)rogrcsiv.goiiit pot . modelul exterior de scris de mind. In activitateadidactici.subiect. esteo metodi bazati pe actiunereali.autodictarea esteo varianti a dictdrii.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr. . lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqionare.: Identifici.ticnt gi reperar. ' Exemplelesepot inmulgir.a ciclului curricular reprezinti bazl." Sauanalizeazisubstantivele. Mai aveau linpe .: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii. elevii trebuind si gi-l reprezinremental.consolidarea deprinderilor. funcqieae aifeln rite criterii de clasificare.a scrisului t'orect. colecdve.A palaul lor o gridinl.teoriilor carese aplici in situaqiivariate. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjective. prin care.ttcgoriilorcurriculare(curricwlum nrcler. metodeformative.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudidactic-elev tt'.de dezvoltare. . predicatelegi subiectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinderilor).prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte. . de elemente foneticegi lexicale).verbe) pnrqi .exercipiulde exemplificare Ex. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlinilor prin variatele tipuri curriculare. in urmitorul enun!.. . cu acelea operatorii.

Triiesc penrilr sufiet.il' fost maj atenliaci baniilui n-r. moment d" g. in mecanismul cotidianalvieqii.. cind de coqmaruri..pe Intri inti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij.. fati plingea in hohote. obses_iv.se urmar ali. sac?ugi profan." . 53.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p. ..ii-. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii. grecoaiia.. Conceptulde nuzteld vezi p.tttele receledoui lumi. ^:-^: ^-: La in Trandafir. capului.. Nelemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore.o.ti-o pe Hildegard.pe o oancd.r p1du1e.regretulunei vieqirarate:.. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei.."did. Gavrilescule.va iesi incurcat. ln unele creadi litera9i reprezinti o capodopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca suport practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoie)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina. imagineacolonelului Lawrencegi.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. dar esteprea obosit. p.iior"gi si numereSopt.a pi.gard.).Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 .'."1 Nuvela La pigdn. aflece aceasta clsitorise cu inginePr. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.mai ales. . profesorul Gavrilescu.r"lo. prin introducerean miicu terului.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd.ci Mircea Eliade intruneqte caracteristicileunei nuvele fande tastice. I }:rlcrr:irr l<uiqi . sp19 "c. . Ajungind in straii.-..pregatirea p.. uqi.. arninteqte in (.interzis.rtisj'.ustrlrca.ot. am incercars-o consolez-.cu Elsa.irt" fata.rd.Trilescu qi"ii"a.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii." inima...Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist.Mi-arn sPus: Gavrilescule. $opti " iar in uamvaipenru a se pierzi riremoria. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum. ta Elsei l-a ceElsa ciutat...]. (autoportret). cum ii pt".Gavrilescuse iusdfici: '. conrtruite prin .lovindu.labirintul 9. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa. Bab. evreica.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el. ln-parcul din bavrllescu Se.a sp.. pe dru*ul il maiiung. unde locuia eleva in FrAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.nu le inqelege saruratdi sacru. ln spapiwl profan. le recunoagte..tt..-i. cu tii".]." gt"rg gi t.a. . Limba .nt I la*renc. undelocuiseafld" . in ultimele enunquri.. firii ireagi-opunepe seama sale ^. trebuie si aleagi trei fete.gribim"."" centrat profan.diferite ritualuri ezoterice...$arpele). SuPrenaturalului naturalul. .. opi"r" si respire parfumul floriior.firede arrist". lncet-incet. lar.Otilia Voitinovici (expozipia). aur.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramvaiului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania..ce. intilnim .dupl ceargila lovise cre$tet .'.se o discuqie o doamn cdreiaii . criza de congtiinqi a personajuluiprincipal. a. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploatarea situaqiilorfantasrice.in o.-n. lumea reald gi cei ireald.In aceste nuveleexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.59 rominesti..[.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd.Lawrence Arabiei). urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideealui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li. Esrecind nelinigtit. se lui.a inadmisibilului. o tati Plangea lorrenourg..r. nr. Nu ne. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul cunoagteriide sine.siriip^radisului pierdut " 9i pleaci apoi J.Bucuregtiul de altidate.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se.atras'defaima straniea locului 9i de rlcoare. existengiali profesorului Gavrilescu. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor.dragoslea pentru Hildegard.st1t de vorbi. Taxatorulii itrage de cu cogidin circulaqie un anin uimi. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii.prin intruiiunea imposibilului.ozase' i obiectep. a incepu! tra<< a fost si fie.e profesor pi4."ie . realitlqii se realizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. sunr ascunse semnele sacrului. de totdeaunaiarta puri. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd mare.mi o sabie cregca in il teribih devaril..la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou. in caretrebuie si parcurgi.efam lOttenbUrg.a absurdului.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .tiswlui' de vorbegie colod.u. A. de cilduri (lucru careii aminteqte de iubire.i-pr.camuflarea sacruluiin profin". "i'' .'oriit ea exisrentl.h...iu-" din colqul Yl .momentulre.. de o'birja condusi de un fosi dricar.. tituii.r. realilAlil.incepind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica.." Hitd. se pare a din labirint gi-i polr. bordeiul ligincilor' Respinsde lumea." sprepidure.spuse iarr .. sereintoarce.. 53.rto"t"e'gi si reia numiritoarea.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. autodefinegte se Gavrilescu. In dreptul bisericii. trebuiesr ghiceasci dar riganca. Curind constati ci bordeiul esreun ioc iniqiatic. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul. Monologulinterior d.e valabih..a ata rnele. coplegitde timpul concret.teptat tiTp: -ouit"u strizii.l-a a.pentrupicatele mele am ajunsprofesor de pian. pini intr-un dar omul.O fati abandona.une meargl dtept lui Ga. ajunge aproaPede ora ffei. vtea ie r. 't ^.rr su. re rri .: urci in tramvai."'ns9 i1strat'a. sp. culminant) .. carefisureazi. dar idealul meu a fost. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu descoperi uimireabsende aitist Sositacasi.erarrr rn O banci. Ceasulriu ! A. eram fru"*fr gi aveam.[. nu 12 ani. 18. setrezegte . este Ambiguitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real. poate ajungeintr-o lume a r.ri..Toqivislm.. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.prinrnvaziasacrului in profan.liu.1"1!'-1:i ilF!:. . i.purtAid cu sine. Di-umul acestacu dricarul anricipeaz| drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t.:K. Asa incepe'Ca intr-un vis. sfianii.$i miniincet. lntAlnirea cu celetrei fete inseam. adresele..Ii-o Deznoddrnhntul nuveleiestecon$i toi fata ii ."qi" in caregr"triq"l! . urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.ri...cind teiorizat gol..sunr a. ia "ieiii Gavrilescuisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane..i literatura rom&nt| Concepte opffali()nttle. cifra tei.

de r.predicatverbal.iii drumul birjarul driear.. planuri. niSte. cigtigitorii cursei . (1fplanificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. succesiunea . zivorit. ferecat: inchis.a.ptlrular """. alGre_ t'iei.r.complemenrcircumsranqial loc.d. 2.propoziqiecircumstanqiali arita linigre.. acela.ap.". l.operade . pe 2. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idimensiuiea mitici..r/d. 1.".e !ecutivi) (nume predicativ) 4.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.Proi"cta.t. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. incuiat.arfi fost foarte frumos". 4. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur.i "rJnt folcloric.1". mai ."" didactici reprezintilactivitatea structurare a procesuluide invigi.sc ajupgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut.irttp.leiulil. dumneavoastrd subiect.I" penrru ace:. po.substantiv:Mai este luna florilor. l'roz.rsrrrrrl.mint la nivel sistemului9i tiilor care "rlgrrri-frrn.adverbde mod.. 1i. . cwprins intindere.rri.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .L. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).drnqa intre demersuleducagional .1". ii t"oopA.Formulaunu" eraua..tia pireau substangiale. spaqiu. proiectatde cadrul didac*rr"o.. de 3. Mi doare piciorul drept.fari'. p.giorr"iitat. ielele careqesconfuzia p.Mi sepirea totulmaifrumos. . celc rrci fcre."l activitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative. a nu avea habar: a nu-si face griji.corrginutu.. . nu era han . era cetate* predicat nominal. Soluqia care am adoptai-o la congresavea."i..tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a.. Subiectulal IIJea A. Protesorulpareaun om drept. juvenile' delincvengei 1..se stabilegte .exp-erienqe." conform finalitiqilor elaborate gi concret/operaqional il. planificareacalendaristiciesreorientativi. ar .sirrrlrol luntrasuluicaron.lui./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei. c.p"ql"rculmral ltrrcclttr'. r(lristea. i.atribut adjectival pronominal. trebuie .sestabileSt. : a oploSi:a se aciua.complemenrcircumstangial mod.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. Mi-am depusroareeconomiilela bancd.alui MirceaEliadeigi rr. tic gi oferta de resursedidactice. lntrc cc'lc. .gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi.I. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). Mi lua drept cine nu eram. roUii. Schi-birile efectuate terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii. . nici . ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l.i se cuibiri..It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile. unitiqi de invilare.. sd Stipi. B. caragiale i""tJrii. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqitorul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattemeinicprogr"-" gcolard.adverb: ce rnai faci?.*.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativi trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor.. cktui.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.predicat nominal. . (atribut pronominal) pr. Privea dreptinainte.2/(P.suprafagi.".. a sepripigi.r. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici.rrr_i plr". ..#p. Srrrin.rr""r.-" t:i.l/ inch'teram siguri de oictorie'z/ consecutivi) (P2.j si careMirrea Elia_ tfe il valorificase nuvela Tinerepe in firi tinerege.propozilie consccutivi) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. . pot trimite gi spre l'.aui si'ir:r^t. de ici pknd colo .inil e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). permiqind modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el. 2.la intiarcain borjeiul"r^"^rii al qiga. Vorbca cu atita patos.cettia.ror se afli baba* oerberul -.ilqp*fii. numlrul plural..-l.predicatverbal.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic. T lut 3.ce mai freamin. 385.af ( )ricrrtuluiindic saual VechiuluiT"sr"m"nt. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi. semnificagiit.articol nehoririt. de in cuprinsul lui .

.. cadrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare. Planificare calendaristici Nr. i" ru J ..e^ltizar obiectivelor ..rturi formuliri fie orisinale..I:::!:]ogia .ea.p.i dee.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd..telor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor.-1"fjg*t ._a acdvitdtii.' ilfi .'j.-. .i"rrr".r. .esreunitard din punct de vedereal conginutului .ari""" r.onqirr. .rnvigi..riil.r.i* originale. Clasa:..t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri.elecpie deconcrete. resurse umane maieriale) p.-... crt.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs). Temele. obiectivele didactice. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatura Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: . ."p. cadrului fie *:l di" t Model . individual. ..identificarea sffaregiei (modaiitegi organizare.. Uniriqide Obiective Nr. ..^..*iirli"...urale:forma de organizarea clasei. de ore alocate: Il i . ale fie ale :::'. ._... { b.J^lir^r"^'ii. Je fronral.. materialedidactice. il $ j\.locul de desEe. Subiectul ..."" . de ore invdqare de referingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .!. cu de proiectarepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "". . .-#ii.: ginuturi.. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.o'qi_ nururi.. """-.hirgi etc.._*. sa. de !. .aruare. carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-...cri9.timpul alocat.uiJ*i""# l. inviqirii gi sa.-i..planmateriale:manuale. dmpului se r ealiziazepri... obi. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structuri didacdci rv* deschisi si flexibili.ro.....de inviqare .ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir. o evaluar.--'l vizate..sefinalizeazd.rrr. "a pe grupe. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristici: .Demersul :l]:il.resurieproced.p.).tjt: preluate Iistaje .. tabele..strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar. Nr. .op. Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : ... tr 5 il esreo anticipareideali.nr. figurare etc. sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelarea ii"r* ..antologii..rl Y l .:.r|surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia.. Al ocarea.i...ii".nrui p."t.metode de organizarea activitiqii. enciclopedii.se defiEoard coniinu. metode de invlgare. n. Data: .drr.". prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" ..:?Ttlf:::.rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.rrrr.stabrhrea activitigilor...l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa. .qi.. !i_di. ." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.metodede predare.r analiza'scop. piiin.mijloaceaudio-video.area anuali . . didactic trebuie raspunae si urmiroarelor intreb.il-.capacitiqile comunitiqii etc.reprezintio. du" i". ... O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii.

i. scvierea I lonescu.. Miron. pebma analizeielementelorgraficecare o !. numelte elementele citre cadrul didactic car. in In sens restri.-*".rcursi.. in manual 9i in alte in rr. funt{" q" 'z **i:S'*.96.punerea/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli.. inchigi. .ci gi sistemul.i". sI . elerri..Miron.11 :i. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum... irruirea literei. subiectele punctualeetc.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r.1.cn .te.de citre doi-trei copii..'iH.afige'extrase.de {a.*nversaqia. Radn.g"..i. .::..dlzirea mugchiloi mici ai miinii: . sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.:.tr. atlas. "lf"b"t"rulbenzi decupate. al temrhal' economic. trverfial experienqelor de. .acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.t. ap' cit.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor de evaluare' te 3. iirntifiiorro literei oroiiot..cunicthm fonnal sattoficizl:. Ditlactica modernri.scrisepe o plangi.i J..... d.Dicpionarde t.#ili.::t:X:!:".orie.dritm" modernd. aL elevilor gi uruae"tiior.plural curricu. culegeri de texre.r.'::'. ma^nualele scolaregtuniversitare..:x:.-.:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei . in nicare masi. dicqio- etc. e. r.. A..I..r. de graficeprin.. Lrrr.L:iffi.it. culrural.T'fr'iffJ*:'S"-q....y. apoi cu ochii deschigi. -yi': ::'1.L. reciproc:educagie formali..ns. Riulu..l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii trebuie: ()..dr. care se imbini gi sc completeazd.exerci{uJ. ariile tematice.inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comunitagu i"1orr*t (non-formal). de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie. n ".rrii" Je 9i gi jnvitim{t gcolare u..... I lrrnescu.iftH:[tT*".. ^. . Sriategiid. .J:i#:'i"-J:'.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i dezvoltate aprecia' .Sorin..::#1i. curriculumul nu vizeazd..--. pcdagttgici' : Cristea.. nefoimali Ei informail.97. rlroli"orio sintezeielementelor .. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld.rcele_de rezultate .numai .$. pl"rr. forrn"r.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f. nare.:. demonstrativi pe mbli. ptogr"-ele scolare giuniversitare.j.expricalia.."f.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.tirr" gi e"perienqei."-"1. De oLicei. in mediulsocial. de experienldor invipre qidezrn"cuprinde .in senslarg.activitateinl*Uif*"XU..'. .errneni 2. spaliile pe carese scriu.. .r.adar...rbilii"azi ^"giunea' termini acgiunea gtahcl.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrtnlul mrjlo. in sens l. curriculuminseamni ansambluldocumentelor.Ion.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : . ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proceseloreduca. compun. Ion.. pro6l. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J.niversitat.--'^.erorcurricu...."r.'.areaux indrumltoare didactice.tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.. la ). .". a deprinderii de scrierepresupuneurmrtoarele .t'r*to*t* ?*:..iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele ..rol s...r. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t - 'y. ariile de studii...scrierea b. plange.centre spoitiu'lanistice.#.^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::. de unde incepe9i unde se c..e. . simukrea tniirii litereide in aer cu degetul'pe .'".r"iiii de i. ##r:'#xr!*::i:.arg. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: .experienqelor inviqaresi formare.jocdidactic. p.ili lt4Pe: '.In accepqiune conlinuturile instructiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare.. r::! grafice.direcreji indir.alergare"r.1*. !. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.'rtlp*iff#ra *f.Tfi.le inviiare oferite elevului de citre g. I de ubere. .oltareindirecre.cintatul la pian".

a infiinqatgcoala. de aici caracterwl subiicti.sestabileasci asemini.i ruveica. simpli..J.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului..nt de originalititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im. in satul Humulesti..i sistematizate litereleinsugite. [Ar^leac de suplrare. frumos era pe atunci. Chipurile piringilor. nrri gi jucnrii pline de hazul si farmeculcopiliresc.accl puqi ptrci l i tere. silitoare.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ffeu sinitoEi.manul esteo specie a. de Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. irr lccliilc.firniitul de la stranamare".plini de minuniqii". t it ' 1.ri intreruperi.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe am_ plc.rrrirr" cevremi ce 9i iameni crau in pirqile noasrre.-. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activitilii fiecirui elev. Doamne. furatul ciregelorde la mituI Mirioara. gi gturlubatic.. tt t t ln t i t t. estedominanta.o*rne descriereat.p"6. tr.rc.-" rlcrrrc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea. cu acgiune fpic in prozd. ..genului dimensiunimari. la prichiciul vetrei cel humuit...rlI I t'.multeplanuri.gi.o zgitie de copih ageri la minte".voinic.. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune. pisUniversul copiliriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate. gi imbinarea modurilor de .iar monoiogul inexistent.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi.1i" tl'c litcrc gi scrierii in duct continuu. r it r c . pirinteascl din Flumudar eu..Stauciieodati gi-mi aduc. caregtiaua invirti gi hora. cici . de 1tx dii. . Opera literari Amintiri din copildri. icqag casa la pirinqilor mei.ri. )t rr)t I i r(. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului Nicolae.acliuneaseconcentre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali. revarsd de bunitate si iubire. prequind cartea.evaluiri gi recomandiri. explir'. pentru a seevir.si la altejoleqti. tot unul gi unul.i de mandil" p.rrril" . irr carefacesafteaua sarului. ..rrr'n"r"ror. dlalogul.climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i . .terii mele.fic.ul . care . capitolul incheindu-secu un autohazliu.de ficeau mare cinstesatului lor" (capitolul I). gi domestici. . ci sat vechi ri. Bunicul.rrrrir.maiaveagi darul suptului". cu spirit pracvrdi fiul.roman al copiliriei copilului universal.ri deosebiri gi inrre acestea. imbinind iubireagiingiduinqacu severitatea.dar gi zburdalnici..ii.'obiec_ trv sau subiectiv. intimplarea cu pupiza.vestiti pentru nizdriviniile sale". la scildat. pr gr.Naratorwl adult setranspuneinpersonaj. la careparticipi personaje nrrrrr.. descrierea.. bunica seinduiogeazide orice lucru...lc'inriigare unei literenoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior. realisqneincrezitor in feqele viagi.. David Creangi. perrtru a nota semnele diacritit'c' Sc irnpune repetarea. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.rrl'uziilc.-Romanul pr.a familiei.. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste viaqi.crrzi.rr-o-ci.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa".torul de vinitii".Satulnatal. gi toate imi mergeaudupi plac.la casa la cuptiorul.Tatil.-ii care in rcdusa. tl ttp rtrrro c l c l .rr"rrg.nrr.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro.i familiareprezinti paradisulcopileriei.telo.cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii. cu fhcli voinici gi fete mindre.exemplare..$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei..ruprrrr.. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. ale unui r?mln memorialistic. a loculur actiunii.cuprindepatru capitole.. ale liortnarca.demonstreazi acolounde estenecesar..rirrtclcctuali elevului. cu biserici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt..lr(()rcct. destS.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni. r1u un pi Bcjcnii.de'profur-rda rezon angi afecivd" . printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii.. irnprirlitintrci pirqi.de vuia sarul de vatalein toate pirgile.fhc.c l c c ri trc l i c c rr rcc()pi l .i fraqilor. Itt Ittt>tncutul scrierii . ( ' 5 .r' I i l. unchiul siu..pe cind incepusem eu. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a putureain petrecerecu noi... trltoare de vechi tradiqii..u.cum il aprecia criticul G.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirintele eltevapersonajesemnificative. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache.zigesc. A.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcgi vcscl. estesusqinitorulinvide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii. a 1i. ..de 1:ornplexi. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade caseigi fuga cu pluta pe Bistriqa.r li " la o comunitateexemplare:. Fugerea ftmilie. uratul la sirbitorile de iarni. Cilinescu. rccomandi. f.surati mai. Periodictrebuierepetare_.t r. l" . . . din ti"rg jr"pt p"rr. din alti perspectivi. rclrr. cind mi gindescla locul na.:t: roman..tctic clarelaxare.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i. la pentru bineleenoriagilorsli. lQazd a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul. . apaNeamqului. rnonologulgi naraqiunea.sul t I I (' ( ' .ri"rii'legiturilor din"r.e intrunegtetrisiturile romanului. gazdaacestuia a lui Dumitru. t t c : l zg I)clcnii VatraSatului. emoqiaevocirii pirinqilor . in satul Humuleqti qi la Broqteni. dar drri .rr.frumos gi ruginosca o fatd mare". inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii.. 9i "ri.firr. . fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli. carepredacu Ioln.trebuie acordati . careseostenea Vasile. phcat. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje..fiecareincepind cu o expoziple: descriere .rrcrr..ro"r".r. | gu l trtt t ' t t ' .*pun.apreciazdcorecrirudinea..p"rr.deprinderiide a scrie corect Jaligrafic f.lastilpul hornului.rrra"1nentali evoluin .si.

. gi din acestmonolog neryossedesprinde .$i treptat iqi treApar frecve hiperbola.ya7e) tip popular.r.. c"le.tcni. septecizeazS.a vrclne.a..rrici .rEi qcoalareprezintl.r l]ro.carete surprinlufleteascd.construcqii (f.. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspectiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului. pc de o parte.vorbegte isihologica.it de.intdianoapte rizboi patologicpe urmi". gipintece de iapdse cei-unuipopd.rr'. Toateplanurile de viitor gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism. celebrele fie ei pop.tineri. experienqa pe fundamentale iubirii . ex-clamagii folclorice.. .scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie.drama absolutului. despreoameni.pr"boi. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:. feqele.imaginca estesimbolici: "jungi t. desprefemeie.O iubire mare e mai curind un proces liportretisticd. si experientarizboiului..in capitolul.incit. "d...I t4 l 75 Arlirrttc.. se cu dc prin exactitatea careelemente rl.te cu un jurnal de tdzrt' 't.gcoala catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole.interjecqii.72.i a cisniciei. atiniruiui (deznodAmaitulj.popa oslobanu. picioare (intriga) 9i sedescriu.. agacum te obignuie.rritr drurnul la Iagi si. el mininci side pe viu gi de pe morr..Romanirl seincheie-cu iegirea universul codin pmiuni. .Dar. cu subtih ironie. sirmanul. a valorifi.zide beqtiintii-din mili.alIII-lea . vcstigaqii d.] Orice iubire e ca un t Ultima noaptede dragoste. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanului. norme moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi etc.la proprirlc lor indatoriri: preoqigi dascnli lacomi. sc axeazS.. din indatorire.vezi p.i.binetriiegte Mecetul.i. guri de lup.tii ci astao face ccri (expresii)populare.Pe urmi te obig[ii. inainte de sii. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc.. cu Ouiegti surisul gi voceaei. dragosdespre dar gi naiv.rl t:ttnflictului afli." Sa^u romanului.. doui experienqe -stefan de viaqi. Ci aceicarese de lub. f indeterminati dar reali. Cilirrescu.. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor.uca. lui 'nra rizboiului.. dacdnu obqinepermisiacerutl. este .tcct. t. SJ.i mocapitolul intitulat ..ndii cauzadoiingei de a-gi vizita soqia. popular gi regional.i Davidici. jurnal intim.unirarea t('r.1 rrctcr"rnirrat..ti cu un peisaj. Perolr iir rrllrcni. altd.iubegti pentru ci . a{lardla Cimpulung .qior. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu.rr6 (intimphrile hazlii) .gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!. parte'.] IuTrebuie de autosugestie.'Bine-ar 1jc..1. naratorul are la indemAni zicitori.rnii nar:ltor. [. . Oriqan. uieori imprecaqiig. nt jocwl cwainte io"t" a.corLi clclrrI Irrrrulc. Conceptulde roman .desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiectiva. Amintiri din'copildrie operi linarator. . Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde chemirii soqieisaleesteatat de mare. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl.ca fortificaqiide pe ValeaPrahovei.". Doamneiarti.la lrilticcni(ca .dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti. -- . estehotirit sd dezerteze... d. discutarea unei crime pasionale. f 0.lttttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili..LaPiatraCraiului. al de "gr. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.il ci accgtia. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structuraromanului. (retrospecpie) primlvara anului 1.Trebuiesi se gtie ci gi iubirea are riscurile ei.ambiguitatea. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.inecatcu pronumeleconjunctive.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragoste.. iar parteaa doua se inrude..."". un soi de simfonieintelectuah.si ingeli atita incredere."rswbtnpelesul..cu inocenqi(gi cu talent)de poet.ttlt.I se destiinuie prietenului siu."t pro'oerbele.rii.-mi". ale unui riman swbiectia.ot" i" r'. Scrisla persoana romanul I. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd.rscif lordacheerc.prin umor.un loc gib colectivitate de tonajul principal. de Gh. t t' I L'l'I vl.a.celedoui pirqi reflcctatc de t. carete incintl prin plicedisparate intreqes..un om cu suflet clocotitor de idei 9i l.. murit.r.t I'lt'trliirc'ltc dc.1al' l'i.pe Ela. p. plin de subtilitate. IstorLt.peritu-le-arnumelesi le piari. cu respsihologice. din duiogie.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de confesiune.916.Vorbaceea: In expozipie. un om inteligent gi neprihinit totodati.lt lui rnogI. Romanul..riqii tlrcir.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat .oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc."zi.in munte"...tt.perpersonajului o opereifiind asiguratide complexitatea ln-titlu. Gheorghidiu.Biseul reace poate rezultadin calitiqilepsihice"'t ric.r itept d" viaqi gi de moarte unul asupraceluilalt".alitate'Creangi a fost un neintrecui minuitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. Pentru caricierizarea unor personaje s"r. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.vegi'fiauzit voi.intre Bu$tenigi Predeal.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitigate ciitic.elwul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi popori.o proza superioari..afa cum o vede el.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta naratied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: ..e buie.literatu. G.voluntar Ia inceput.i a rcscitat cat juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei.te prezen\aei zilnici.).qintaneciuqitoareicritici a nararorului. ci au mi..bisgricestisa mai aitfel!.. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.de pdtrundere lril. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn . $tefan Gheorghidiu.trc itrccpca noui etapd.situ"fericiti.are mini de luar.. cJ Cese si ai surisul ei. 661. o avieqii.iunt copiii neasti-p.feri si munceascidin'greu'canoi.. vreriii . ln finali ronaj principal. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului are caracter _rcalitatc.dc..Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi luciditatcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).fiecarecu clte un dtlu semnificativ.orghidiu. tca constituieelemente originalitatea operei.consumati intr-un timp relativ scurt. nu-de dat.til.inrarea in mareaviagd. de ei. confruntareacu moarte"... obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii.Intimplarea de la celebrulTristrca. d.viciopi.

"gost. tq. decit girurile de dinastii egiptene.rl ctip al soqiei sale.o"t"l"t .lmi!erreccarn ile.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de bucurie pentru femeiamea. dar"iri"r"ii. iqtii in necuprins.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: .atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivniti studerrte -aj"ii.. luau proporqii de catasrrofe" .fiinJconcentrar la Azuga. unitate sufleteasci:. voluprare.toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertrofiau.i ea. dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surni.r" ci in exemplari. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi ochii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena.a ficut in mine un pustiu imens..". ca alti luni de miere.'""r" "rru.fie ea oricit de mare.ca s-o vid.rli in includeanumai pe ei.$tiarnci nu mai pot trii feri.. $tefan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si ..revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".Gheorghidiu primegteo permisie. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f."r. iSFe' acasi.carenu sesimteln largul siu.ia."r" credlm cn feireia care ne iubeste are. eram^eu". pe careel gi-o fe'cusedespreEla. Sldbeqte esrenefericiq dar. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue.orinu(conflictul. ofisergi vi manevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade. anumite mici gesturi de mingiiere gi frumusege.nunr.cuuimiie dureroasi" calp'.a[.. pistrate pentnr noi. care." lot l:" cl esteiubit . penrru petreceri.C.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti.Conversaqia timpul drumului ii -.. iar la sosireaei filrd.femeiamea esremai vie gi mai reali decit rt...nobii dirt noul loranturaj: .ci ne indlnisem de la inceputul lumii.mogtenirii lisate de unchiul siu." f"aa4ire gi firi crugare pentnr triumful unei idei.Mi chinuiam huntric ca ie par vesel.. eu ". la alti petrecere . mai nenorocit. timpul mesei.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . ca in aciasti viagi. gi^frivolitade te' Pehffu snobismul noilor prieteni..rrt* drrr. ci intrusul.mare dansator. Conform doctrinei de.. ca aga " -..a lui s-a clidit pe orgoli.rlur. un nucleu de dureri"). atricgiap. ca un cuqitinfipt qi rimas in piept. Aceastl"Iapfi. pesteroaredevenirile. . rirgitor de uriage.l. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou.O va intilni intimplitor.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.urmlrind-o.ganizate verigoaralui. J'"i .. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa.induraparci o sufepesteputerile ei". convins cd ea a ineaga.J -ondeni.. au dus o exisrenriboemi. Era o suferingide neinchipuit . d. ceeace eu induram ros in adinc.. so. drept are e prima lor despi4ire.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.1ul preocupat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei. unili gi egali unul cu altul..r"pr"ridurrnlrt. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur.. 'i-r"i *ort. il insoteala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie. vag avocar.Mi cuprindeao ne-sfirqititristegi vizind Jn nioi femeia p.mi-ese rpribugire uscati..lar.l. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr.plipindi.De la plecareGheorghidi.Simqeam femeiar. Gheorghidiu descoperi. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti. D. $tefandescoperi.la facerealumii. ca eul meu.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. nuan[a di. deci drama: . dc a fi dorit gi de a fi eu insumi cauzd.e Odati cu primirea.. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanulin el. desiadesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea. ln februarie.Niciodati nu m-am simtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi.peneagteptate Bucuregti. dureroasi cgnvingere:.Desfdsurarea g. De altminteri.bandi".r. high-life. in consrarici soqia lipse.] pesrecatasrrofele ."itt" . [..lle pentru cucerireaChinei.rnic. o credeamaproapesuflet'din sufletui mey. sI pierim la fel amindoi".intirzia la intilniri.si lovegti aprig cu .rrmatd alte tribulagii.i rivnit de toate doamneledin grup i . soliei salesi meargS..e lairni9i versitate. parci tot gitul plin IIri scurt timp.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a.femeiarc""rt. .are revelaqia discrepanqei dincie realitategii-"girre.de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl. ?n $tefan.ili..la sosireaElei. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit". Observi . . ca studenqi siraci. ci lu inqelegea poqi si lupqi . acliunii p.. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb . i-o dideam.amindoi. ficindu-md si cunoscastf"l pleceril pe.alte explicaqii.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin..eanu accepti. Descoperi .so.. hrinea din propria ei subsranqi'.learegi pentru altul". E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ". rrigti". . in patima apropierii lor. Durerea sufleteasci repercuteazigi asuprafizicului: . La O. ea". dar curind teitrcepierturile. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. au perrecut o luni la dcarea de nla.rimei pirqi a romanului ilustreazi concepgialui Gheor. fost . alti intilnire cu Ela il facepe Gheorghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: . carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii.rr"r"al"i. in toate localurile." dintre mitugileei. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl crincenb si si vedem cd. dar daci o giseam.d. si din orgoliu.. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri.plecamnumai[.tede-acasi"intreaga lui noapS. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela. :cutnoapteacu Grigoriade.. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin.dobegti.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el.. si-q. timr.. Cu impresionanti lucidimte.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera. Anigoara.hidiudespreiubirea absolute. or.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : .u fericigicit timp.aminrelesirai tirziu. TacheGheorghidiu.Ela nu ascunde durereadespirqirii." hd iirea... fagi-n faqi unul cu altul.intterior): timpulspionindu-i priereni.Ajurrsese o ristd. interesulElei pentru batti.perriru lux. . ci pentru altul.al ciror nume nu-l sriu". Spiriti nsetat de absolut. de doui e. Ela nu vrea si aibi La petreceriincearci si-l evite pe Grigoriade.Dupi impicare..ii comunici hotirirea de a se despirgi. ci suferea. Spirit insetatde pe trii gireliuntricd".. de si . vor fi vegnicia viitoare.din catza unui ami. d.Pentruneineinsi.Niciola femeiaaceasta mi iubise". ester.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni. le in bandi.

Pe drum. Ca . de pimint". deplasirileabsurde. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior. de VasilescuLuminiraru. iar dupi insinitogire pleaci la Bucure.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind.Gheorghidiu?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde.]totusi imi treceprin rninte. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml critic: dezbarrilepolitice din parlament. pamanrul $l cerul se desplca.ul inainte de a o pedepsipe Ela . sulletul a lesrt dln trup t. afigind cind indiferengi. artileriaajungind si tragi in propriile trupe.". O observi cu riceali. astfelci unii vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. imi infig.ee" Ii existi in casi.i a afacerigtilor reprezentatide unchii ache.sub cerul vast 9i pimintul nu vr€a si ne primeasci. .s-aurupt ca ni.a. de venire intinsi. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la banci. dezefiarea pentru a-i pedepsipe vinovaqi. Origan trebuiesi fi fost ficut praf.tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. . Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramaincertituii esteacum estompatl.inParma.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel. Noua experiengide viaqi.soqulfiindu-i plecatlagard. ultima noapte de dragostedevenindintiia noapte de rizboi.Exploziile... iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". nervii.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd...$uieriturile groazniceau cevade garpede fier.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: .rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. Camil Petrescucreeazd.cind viaqa pede treceripc careo duce. cici plesnesc detunituri memlice. din orgoliu. din grija penrru viirorul ei.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl. de la totul. imagine zguduitor de realistda rizboiului. pentru ci trebuie si piriseasci ora.D:zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. Gheorghidiu e rlnit in lupti.ln clipa astaam aWt impresiaci s-auciocnit doui locomotive.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte".girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste..i si dezlipim obra- intr-un munte de fum. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului. mult mai calm qi muk rnai luminos in acelagi timp" . precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:.La un momenr dar.lumeapoliticienilor..gti..descoperiscrisoarea Anigoareip.nu o gisise acasi. neniise string unii lingi altii... unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie. provoaci jertinutile.Alteori. cit Eijena financiari.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers".Mi gindesc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta. a unor extrasedin presavremii g.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. $tefanrenunqand tor.iluirii.Era tocmai noapteacAnd$tefan. $tefandevide ne cu atat mai furios. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor.daci au cdzttt.micelul qi foamea.tare ochii". carenu ascundea suferinqa despdrqirii. iiutind prin sertare.i Nae Gheorghidiu. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel".sfori putrede.E in mine o fierberede gerpiinnebuniqi". iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti.I\ervll Plesnesc. Din discuqia un prizonier neamq. de atitaincordare.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai aproapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.Nervii plesnesc.tot dar utul".Trisnete vin mein noi dar fhcirile nu le vedem. scrie ci-i lasdrot ..cirti.Animalic.i pe amantulei. . convingerea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini. iqi spuneel.Cen-asfi dat altidati pentru ca'si am cerineaci mi ingali. omenescului. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.cici inchidem cu incle.ascunzind atit stareasinitiqii.Ela ii trimite o scrisoare chemindu-I. di alte valori dramei personajului. ln timpul unui atacputernic. areimpresiaci existl .gi ciqi" etc. Primele impresii ale mir. .Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga.. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi".. Trecut prin experienga rizboiui. cu lovituri de baros. o nticitateaesterealizati 9i prin includereain structura romanului a unor fragde ordine militare.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. obiectede preg. Ea r5spunde cu demnitate. cositde Ia Azuga. nu sunt eroi. agacum atrageatenqia titlul romanului. de ordinelecontradictorii. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea. realitateaso-polidci a vremii..participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial.adici.. Nu indriznim totu.Gheorghidiu afl. ..i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti. ii judeci gesile gi vorbele: . Naratorul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii. descrierea luptei de tUVaterloo).Creierulparci mi s-azemuit. acestcontinuu conflict al eului tiu. n direct ameningitol in ".. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg)..cuiein timpane gi cugitein miduva inirii"..a acoperitpimintul lui Dumnezeu"). . lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior. lucruri personale..ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alta.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat. cu oameule crcscute l cu tot .. un buchet de flori gi o scrisorici. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari". Crrm agteptam pindi.Ne-.mi ingali? Daci din nou am acceprat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. Dar daci b adevirat ci..caun nour de intrebare. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdndstirea d. . soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul . ca atain viaqi ? Dar nu. dedicindu-se studiului filozofiei. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: .incidentul de la popori.sufletuli iegitdin trup lui cu tot". i separe ci toatepovestirilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: . rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei. Este momcntul cu careinceperomanul .Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intrareaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa... cu cit afle cftgi Grigoriade estein orag. . Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal. lntt-o zi. .precuma ficut armataromini.pimintul gi cerul sedespici. Gheorghidiu.i amintiri. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. Gheorghidiuobqinepermisia. ci Ela erte bolnavl. De la C0mpulung. Sprc dcosebircde Ela.lumea metafizici. mascheazd durereacoplegitoare. m asa.[.

I' Subiectulal III-lea i din l." *n-i" .predicatverbal exprimat prin interjecqie'.rr. " 1-. la Doui skmbetela rind mersese munte.ie cu mai multe zecimale.""?e elev descif reain s.famlliatizatea.. in 3. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '".. "...F. textul literar.ingular.i"rai.ttit..irc.ii.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi.. Vinzitorul se obiq. iatd . trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t. fu . Dupi atita efort depus.. pot ie9i. |'eze gi. e (stdpknul) .a cunogtinqelo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :.a cuno$dnqelor repere...*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u|i' l)up.tuii.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr..ceeace inregistreaza nu MarcelProust:.propoziqiesubordonati atributivi' '"Cu..tgia /zi fusese incredinqato misiuneimportanti (cazul dativ)'.i un antrctriment dur. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tealizateurmltoarele explrcatlve: .ritrg.r. Tebnicile muncii cu cartea. ".rrtr -i'realitateZconftiin{ei a9i". .. de vdzut .propozigiesubordonati atributivi' '.ri" ca o mare feri-o r^zd" . a sfirgi."r.l 2. 22. .. pot descriedecit propriile mele senzaqii...subiectexprimat prin verb la modul supin'. li i.il'. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' lut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid.rrof .?. individual. fragmentele o citireape fragmente Ei analiza acestora. ti. 11as99lin' liudabile (cazul genitiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".n* ju-atorii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili. Eseurialese. antiteze. vintelegi expresiile .. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a. p.. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracolul' Era o irac. ' 4.articolhotirit.].c.:tJ* .a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .". sponsorizdriitinerilor muzicieni' 2.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod.1.propozigiesubordonati subiectivi. . din chaosfa. orici om trebuii tras la rdspundere.ntwlalcituiescun templu maiestuos.l ()71. ceea aud... .t. :""J:ii!] .Eu nu pot vorbi onestdecit la Persoana Subiectulal Il-lea A. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neatenqi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i. ultimul 2.ru.temPorarrtrecitor. . feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe .orientareain sem- .terb Predicativ' era'verb predicativ..fi. efemer.S1 descriu care singurarealitate. literari. 2/ cerul Sipdm^.r.Care s-o vaza" . lumini a incepevs.iari el devineTatil.." Din psibologi.verb coPulativ."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic.propozigiesubordonati predicativi.verb Predicativ. Aceasta-i riiluiif" *.pieritor cel dintki vs. B.rn de cauzi.propoziqiesubordonati subiectrvi... 4.Editurn Mincrva.Caii int rtt. l. de exemplu: si identifice cusau necunoscute numelepersonajelor 9'a'. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal.conpinitwlrnew ijii u. SJanunqi averse citeva zile succesive.opriil.... perspectiaa formdrii capacitdsiide receptarea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris . intAi.. 1. 3.vremelnic. elevii textulnarativ.. tntunericvs. Agreezideea . imi pdreal/ c5" P. rneieimagini.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.efortpropriu.a al constitutiv textului diaiogulca element i. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r."r. mine inmele.. La. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizindu-l pe margineapripastiei. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles. cumshnqiald . citireazd. 3. a termina.. ". 'iiinr. l ci rti . insugirea.Orice . 1r.pe o?ot povesti"' ce gindescen.propozilie subordonati cir"r^. Titirea integrald a textului literar: prrn.cscu.clasaaIl-a.r.oaptiurmlrind rezoliare" .pronume personal.." 9i si identifice i. c. nu fuse .verb predicativ. .persoana III-a.. ln lecqiilede limba gi literatura romini integrate. numirul s. afinaliza etern vs.. citre elevi..precedatde articolul adjectival.lwi . 'n-a fost. '*itt -'""iplement .hrt iil... p." ii.i.s-opriceapi" .' .. iitoi nrpt"re ..tett .

.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1.eaaluarea" r --"i --. cel 3..t." elevilor sunt comcreativitatea activitiqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif".i a titlului.i. 2'.-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpergr proceselor proouselor . sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: .i a antrenirii in discuqie mai multor participangi. .t2 l I llilt'ilriv' clas. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii.de stil inviqate.. sub forma Je intrebiri: ".povestirea orali 9i scrisi a textului lirerar. ..rrrlrri-" al" i.gr"i narative9i deilustraqiiigi . acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i. figuri. ca instrumente itemi. planul d.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o . ori de cite ori esteposibil.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i. grafice)urmat de o intrebare.@* lrt gcncral.r.".i. me probele scrise..9i anucareisi dovedesc . sinonime.il. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz.i prin formulareaideilor principa.: de la compuneri p". gi . folor.tior" Reporterul: .r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci tlc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .Cum te numesti? . t citirea integrald de incheierea textului literar. elevilor carevor fi testagi specificuldisciplinei.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin activitigi de ?nviqareagr-eate elevi..fi 7 _ .""qii. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu.ii. lc.la fiU.Report"rrl gi i"i"l"i. 9i .Unde locuieqti ? . metoderradiqionale ir.furnizeazi'datele ^. formea^zi J". tuie compunerilelibere nararive.ii.i#.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl. se poate realiza citirea dramatizatd. compurrericu temi/titlu indicat.. Evaluarea viabilitatea. foarte agreatd elevi.ngi. pot dp"ri a" "o-p"".. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrpolali qi ai .*p.i.."R1.. igi gi Texteleliterarestudiate constituisuportpentru diverse Pritnare. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.rnq probleme. planwlwi de id.^*d9 rol: .t.. In sensul marlare.r"r"-in qionale.descriptivegi mixte. printr-un J9. pot fi: Acegtia simpleintrebiri.rcliunii..-.'i"r. a Alti posibilitate.de tipul: . o ltrtttcstirea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a). scriptirne temei. ini.i orrtonime.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a).a stimula gi valorificapotenlialul creatival elevilor o consride . (cu sau fera elemente .r lV-a..:. cu'inceput/sfarql.rd... asiguri un climat educagional -.td rextului literar. Daci estenecesar.r.Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracteristici.gt$ili?i" ..r.. li se soliciti elevilor si-gi imagineze ale intimphri.ri*. planwl simplw(clasaa III-a).tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului. influenqeaziinviqarea.. iniqiaiiueielevilor (de la alegerea .6. mai mrrlteobiective.'d" " tipul de compoziqie)...r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordanqi .ri.vizeazS.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invilare.. cxcrcitir.t "n. foior"r.clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.liJ.probele orale gi pr". cu obiecti.. .. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale optim.Cum igi petreci timpul liber? .texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare. Pornind de la textul literar narativ. t c'itireamodel cfectuati de cadrul didactic. de literar. l)rin.f"ri r" 9i vorbirealor curenti.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate).caracrerisricile 1 +.Ce aptirudini considerici ai ? .i attePtat' deci item =..apreciazi-er. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei. acordi de se r rlr.-!:yil:"Prezintl..GhiJ-i" rrruzeu/Gridinazoologici"..cel pulin doui lecqii.. diferite tipuri de de evaluare r.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii.exerciqii . a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).{ezi14 de evaluare.. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabularul gi elevilor. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P. tesconcreteprin carepot fi valorificaterezultateleobqinuteprin -. complementare' "u"lu"r" qi metodealternative..ei.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.:T".i. a o J'ormularea mesajwlwi texrului literar.i personaje alt final. in funcqie nivelul clasei.Elevii pot memora unele expresiicare le-ru plecur le por i.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonici saf.mai multe lecgii.p. "'"ff.

.cdrqii" a poeziei. Exemplificare (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate. Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv ..ta lutului. .cuvinte potrivite".din zdrenge..a ittcat/Stdpinul..veninulstrins te"..ntstr.. poe'ji . .hotar Poetice.ezatein fruniea cite unui volum...pc mai rnultor critcrii. aminiind datoria .searardzvrdtitl".irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i..nt d"111(. poetici.--"$ r l)irr punct de vedere al obiectiaitdpii tn notare. epitetul .ampreficut". [. Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie ... din idealurile stribunilor care te menirea .pe brinci.cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieqii9i aspiragiilor m]ne".torcind".ln funcai.. . . . sudoare.. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli. Cuvintele . printre plivani..doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten.itcmi cu rispuns scurtl .i interviuri. pfin si se zvircoleasci. a-i continua opera.vioard" careconqine. . ..treapti" pentru urmagi.l"bor"ti..robilor. a materialuluigi a spiritualului.. 'f baza ceimai importanti liind: obicctiuitatcain notare tipui de rdspuns o. A.. . in Ewl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno. t...] miere". i.arte Poetice. simqindu-i lucrarea corozivd: .rob" nu trebuieinqelese sensullui social. .i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din ..i spiritualitate.te . La rindul siu. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisiturile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principaleletrisiruri ale personajului. direct sentimenteie..preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5. .amivit".. ' morqilor 4i1.sintagmi care semnifici limba poeric.casi se.u.. oameni pisiri copil vestmi. r. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice.hrisof' gi ..4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr). .ficui".ripi*. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl.cuvintepotrivimuguri si coroane"' . .si-njure" 9i de metafore: ..cartea le virsate-n poetuluidevine. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: gi (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI.ru iegitla luminl. | [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare.visuri gi icoane". _. toarela creaqia in Tudor Arghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de .:ctiv q.sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.itemi de tip eseunestructurat. in laboratorul lui.Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii./Birrinii-au adunat. acidul care-lfacepe sti$. ..itemi de tip pereche.Procesulde transformarea bu.leagine'.... ... cu doui iumi pe poale". (2) itemi al ciror rispuns trebuie.ci cu .. trudegtela fiurirealimbii poetice. ca yn laP cu injunghiat". .:. Si defineftevolumul in fruntea ciruia se afli poeziaTestament.."?de IJniversulpoetic se-nalglca ...gropi adinci"... Poezia Testacare deschidevolumul Cwvinte potriztite.printr-o indirjiti gi indelungatl striduinli. din coloana A.si-mbie".in careeul atitudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti. Cealaltl componentil a . in eseuri.i^r" r"ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii..[.cele.itemi de tip rezolvarede probleme. din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide..e tipwl d. creit@@rime terioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi. s-auinilqat pe treptelevieqiidin .erdspwns de atteptat... prin carelutul se transfigureazd'.ripi gi.Dumnezeu piatri" din ./Sudoarea muncii sutelor de ani".(2) it emi semiobii aia i : ..itemi de tip eseusrructurat.fiului" (urmagului) de tri"..depiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest. poerul.intrebiri srrucrurate : (3) itemi subiectiai: . ' Prin abundenF de verbe: .ca gi pcnrru admi_ ::l::11. . apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.cenuga inalt. armonia ei..ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor. B. da-nu.esteconqinutulei ideatic' sentimente .ilrcA ( itstlrcarca itcrnilorsc rcalizcazd. .am preschimbat".r prclucrarca rczultatclor obgitrutc.de obiceiin versuri.itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. unele a. .stipin".1de"irat-fals.frimantate". Versurile ripiezintFt o definigiemetaforici a creaqiei .

izbi."] g... ili.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare./l{oclul durerii de veciiintregi".....Slovade foc g'islona f .i.e a reprezentat-o .registrul. fiuritorul de noi universuri spirituale. . l)omnul o citeqte.iunia lumii":.tot ce-i ne-nqedevenirea universului. . mai retoric.r.cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qap injunghiat".Eunu strivesc .*.. o*ul trlebwie fie " absolutului. tot metafori -.aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori. o bala-.r .i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul urirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri.. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric estecunoagterea da . rima esre imperecheati.r.i maiprofunde ist..ampus".. buze ori morO ..icrulcald").. coplrta.t" ....iubesc") opun .gindirii umane..rlui creator al unui univers spiritual (.iirr . crre vor.r"-rrt.nt"l gi.rr...seira rizvrltiti" . Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainade careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' La polirrrf.Poemele luminii. acelui de cunoastere inseam- lua.vezi p' 85' 7970.. Sintaxapoetic./E-ndreptiqirea r'. batrini-i)..""" car" di titlul intrein gului volum..unelecu sensde personificare in (.rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .abundente."rir avind rolul de accentin discursulliric..).i . semnificatia termenilor-cheie ob .domn.tegi mai taretainanopgii.intinsi lene.. apdrutin 1919.-Ei-i*pii"ir..p. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.raTura obscuri.Din bube.ilie. . ca de altfe'iin intreaga poezie.rrti-.-.. r.i .lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd.." Vcrsurilc finalepotent eazS.slova foc") cu rruda geniali de . prin aicuns/ in adincimi [i'.. tairreleau celemai diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.lutttirl:r" tl. cici numai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis."rt.rovinedin dragostepentru._.i.i rrspiraqii -..J.."g"le.... rrttr. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(.in lexicul inediq de o prt.a a sirrrlirii. epiteteadesea dublete.suri gi mai mari/ subochii mei". qii ctc.eceptorii. 85. Arglrcz.. un ochi lduntric se deschide9i dru li .re cltre ""t" "er"i. . care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale.... ..sugrgm.slovafiuriti"): .[*'"ii"\rlceleriiltlotit.verbele...risc clouii ilrrstr.vezi p.a" larmgcul cu liric.durerea noastri surd."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd.lumina mea"(a eului poeric) gi . Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii: versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe. . .de fapt..Ji"qer .robul"ccl ( Jr('.fJr*". ritmul -iambic. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu."r"i. mlnltoare utilizat'Verestesubliniatigiprin.. cclor cir!utttsc. pini la . .flori... ca un ciorihin de rrt'1ii...este il.cartea fiulc.a.veacuride-a rindul' filo.ucian BIaga.H"g" ""pli"i."r"r expresionistal permanenteiraportiri a poetului la dimen.o"ot"gia poritivi (.. Originalitateapoezieiconsti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestescrisi.imbogdqesc".consumatoriide arii..verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se .....caun ciorchin de negi"."r"ie a" minuni" .caun gap comparaqii injunghiat". Relaliainrre . pcntru .rrrrurci obscure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf.-n .'r.rtinq"loi.cunoaqterea. din se cunoagrerii constituie multitudini de taine.de aceea cosmici..)enumera-.striiburrii".mirestei'.domniga intinsi lenegipe canapea"..sugrumi"-.uc clcl'irrit poeziaargheziani.de aceea sd duhului m"u.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi.).i ei albe luna/nu micgoreazi' .o.rrnorgi..rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor.este de intuneric".un rost gi vaiori.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei.i'"-". a ll tillncr$r ircccir..t. a potentamisterele.i" etc. '''"E./Robula scris-<r.a..mic9o. .taiunei asemenea .atitudinea lumii.apirutin p...de nuntire a inspiraqiei (...1t-.opcra filozofici a lui Blaga. lrr fragrncntulcitat.b wni (strd"r lrurtii.a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul. "lbe.a urmare' trpul nelelumii.metafore...rc op()Z. sa: . u. 'raielr"aa'J#Jr. ii amard"..vieqii renun! cu bucurie la cuun creator. .l""rina alrora" refuzamisierul lumii.trinii"gi poctultruditor. meniri p. ce lro..r-eazi")' urmireqte f luxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in.t. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l. Discursul liric se consrruiesre jurul memforeilurninii.rl-rupur forme: .cllrritrri noroi/Iscat-am si frumuseqi prequrinoi.i. prrt.stlpinul" esLc poczia.p"ri./Biciul ribdat se-nroarce si in ./aga lareifiori de sfint mister".. in printr-o suiti de metaforeinedite: . cum rea : cuioaste lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci .negativi (.prin conotagiilecontextuale:nu-"r.ccl cirrclcc(:pteirz.gte gindirii magice.. Astizi filozofii n-o mai zofii au .sporesc-a ni i'treqiner"".estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdului).ca f. ochi.amluat"..prin aceste plcxitatea ei.ttrritri/Irnpirechiate-n carte se mdritd.rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii. d.f. o treapte"r -.. ^\ia.. exprimi fascinantulpioceJde poetizare vieqii.i trcmuriroare/mire.eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c".r poctr..il pfa"g a.r-i. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" ..ncroase.i artd poeticd...rd.cind" s.paradisiaci...Intinsi lenegipe canapea.fer.sursi de inspi| poetul..bi.rirr.r. in viziuneaasuprapoeziei.cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.. trvinic/$i_izbivegte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor."... (.sporesc"...veste-ncet pcdcpsitor". care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului.Ei.rn ... repetiqii (." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce .trul racunoagterea iparc i. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti..ttt...aratl'unNichitaStinescumaita V.r.fi rulburagide mesajul...cind. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".Poeziaesreo arri poetici. idcatic.i./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei. celor cu o conotaqi.il*ilJ.]"......".rtit tttctrr[t../Domniga suferi in . . noagterea Conceptelegen liric .lirug../Cafierul cald imbriqiEatin cleqte. Mesajulnu esteinsi pentru cititorul inocrrlt.versul scurt '-"i. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb.. mi.u. "rt.

in celelalte strofemonorime diferite. prudenqi..p"sul tru i. pe neasteptare. aga aga.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz).cir gi prin instruirente jongleazd. aduceamina-gi te..i. desrrreci.a eul .. aface.. sticle" .. poatefi interpretati.propozigie depusese intariseri ca piatra" . se va rransDune ce i. n verbale: a ducecu vorba... definegte sul pocricdin accst volum.Pasul treceeu rimin".3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.. trtitri srrfcrirrlccroticc...t. primele .rt" "r.""sirc blestematisi zeiasci a. Sub accstaspcct.ti"i. din cein ce. vers laitmotiv.carea dat."iu.. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}. mai-mai. de alti s.de viage il... s-aplam. 3.rr il: rubrrea.. .. ..igi relevi i""p"ir"bll. A apirut .9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin crealiasa. ^p^ti1i^ poarti iarcadulcelui'stil clasic.upas. acontemplatorului: aceea .. A. conferS. iubireafiind o . feminin gi poetic.rj:l. a da mina. de ozi./ El avea..inefabilul ^^^r..eseamd:arenqie.""aa/irr.propoziqiesubordona. Nichitasun. iubirea devine muzd.s{. iubid .-prin care se pregetestetrrrri.'o .Stau i1ti1s ri lung''. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3. i..roare.imi-este fo"ri.renronic curtoazre.i.. o revclal-ici] eu l-am fost zdrit in unia.in.o lua..dit ." titfig"rilor...rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in inimi .i. cu 2. vers concluziegi versul. -oz"ic. aducere de aminte.:. la cor.e lur."ri f""aa. Sttu..adverb de mod.r.t doil. Orice artist igi creeazd. ln text.. lj- c r t I t: 4. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.ll". (verb awxiliar) 4.J"il in actul creariei sale..". al'creaqiei poetiii cc.al. atit.'...i. modernitatepoeziei.i..idilei.spargigitul pregioasei lnolrecta.pov€st€" liric o exprim. o :! I }il.ii.-""9i.razna. lume proprie.ffi. .pr()r)Lurrc rcflcxiv..p"r^rrl il. ivtai rp..pocrrrclcigi rneritltitlul..dirrrr_op^rer" .5..a. de asemenea.printr-unfenomende....dinti-un bolo""rr.rccstc sintagme metaforizeazd.n b".4.si sefoloseasci un ciocan" . a-gibiga minqilein cap. Intre aspectulBucureqtiului.(betaie)in lege.viziunipoetice. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinice. aurit si . u"rrrrri .. 9i id""l to. 1.ri".t"t:l-"B.pasul poezie..o secundi.e^tehnica simbolistd. caerotrc'l 9i ca artd poeticd.i. adjectiaale:de geniu.r. isi lua ratia zrlnic|.poi in poezie. $i prin acesr tcnle creatoare. mai .de vitamine.toate configureazi evolugia .r_ surilc au valoare incantatorie.poezia.Anwarulastronomic". -cirei clevirtcinspira.in dul.Sub oriz.t. doui strote cu aceeagi monorimi.intr-adevir. J. I .rransfigurlTj .a da bir cu fugiqii..u prrnJi.. gata-gata..i dupn anihilar. a fi este verb copulativ..r ttrrt'i..pe ici pe colo. Locuqiuni: ."-. l. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl .. poeru_ trece.si procedeziastfel" .cu minte.luare-aminte. B. nu C.... . pi """-" Strofa a teia exprimi revelagia poetici.. .e.cu totul. Nichita stinescu ne surprinde.. cu stare.i.r. deopotrivi .qie.rit.". '-r. a da de-adura.eu ramin" consemneaziabsolurul pe care-l .preficirorielacrimiin trigt.olat. . 11v11ra.j."ie ..a o lua la goani.tr-ut q.i muzi. din cale-afarl. l)oczia.t" *..z Inima / incet mi-afundi". cu dinadinsul.-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia". a spila putin a. de aceea. bdgared. lui .. cuno"gr. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i . astlt'l . din cdnd?n cind.. .propozilie subordonati subiectivi.pe soarele sub pitic. poeziain dulcelestii clasic esteclasica.. cuprindecinci catrene.i afcctarc. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea... .pronume personal.prin intuigii gi. lcrrltclriliVicircscu"$ivarsi cu.rlitrtc rafinari". a a . sugerea re iu'6irii .j.. de jur imprejur.rrul rrei iz.i*i u.. "D.cici substangele ta circumstanqialide cauzl.rtlvcr dc nroc{.r". Starea d" r"_rpi.uio 2.lpostaza . amintind d.i. Anual se decerneazi premiileUNITER. ... de-asila.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian. vcrs.....tnt"l. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urbanism.titlulintregului volum.i.i al Parisuluiesteo deosebire de la pimdnt ca la cer. cu de-a gi cor 'pururi. a proceda:a acqiona. poem.. 1.."qiii..' 2. (nume predicativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) Subiectulal IIJea ..ontulpoeziei. .i a. [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. griji..nasre .. a"*"1_ goari". genialcu ideile gi cuverbul (slovapoetici).propoziqiesubordonati cornpletivi .. precauqie. ' ' "rtirtice.. . pas c. cuvintul wndd semnificidubla reflectare il.. swbstantivale:bl.r..rniu. aveade gind.a-gida seama. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric .i-"eilil.rr.og.. lrrtilnireacu iubirea. adverbiale: calea-valea.gare seami.."1 rialc qi spirituale. de subordonatisubiectivl .versul ..cumsecade..slerapoeziei. ry rr... clrr_gi ipostazade damnar. re"'. "i-"11"i lalrric".Jrpe..creaqiei (. cretuluiin abstract. Jc -. a facecu ochiul/mina ..i. din nou. .. prelios: valoros.ti'j rf tccva. a o facelatd".

cooperat/nua cooperat mult. regulilor etc. .scrierea principaleleceringe. .4d$. Pentru realizareaprobelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .figadc cvaluirrc dc .in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice. .alegerea . a comportamentului elevilor.feedbackulimediat.p. Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd. * invcstigaqia. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul. elevul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc . unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasificarea Scarade clasificare mir de categorii. \i . In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru.alegerea tipului de item corespunzitor fiecirui obiectiv. . .Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiinoi. teleielevanteobqinuteprin celelalte .Elevuf'primegte sarcinl prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gami laign de cunogtinlegi capacitiqi.scara clasilicarc. . curs.. .ilffiFlegerea in permanenr cadrul didactic.Ca qi investigagia. Adrian.in ce misuri elevul participl la discuqii . tehnicl.posibilitatea . administrat 9i corectat tlc:c:rdruldidactic.-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -."pottului asuprarezultatelor obqinute. .elevii sunt informaqidespretemaricalucririlor practice. .: .In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi.portofoliul.comunicarea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.probcleorale. figurilor.corectitudineasolutiei. " saude grup.lism dc control (vcrificare). greu de e o obqinutpe alte cii".i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi).strategia rezolvare. alizareaproblemei .proicctul. justificirii rispunsurilor. . Eta|uarta scolar. .proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate.utilizarea corespunzitoarea bibliografiei. mai des in clasi. oralegi practice. respectand .stabilirea scopuluiprobei si definirea obiectivelor operarionale. Prin intermediul programei. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: ..interacgiunea directi profesor-elev. .rccstc probe se realizeazd. nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-este o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio .chiar piin incercarea fiil.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).pr<>bcle practice. dupi ce eleindividual vii se deprind cu iceit dp de activitate.evaluarea comportamentelordin domeniul afectiv. Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. . niciodati .principiilor. Prin cel .acurategea complex careinclude rez. . .Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu fi proiectul poate.acurateqea .de exemplu: ? .. celemai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de importantcobscrvate cadruldidactic.s0l . Mctodele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente. ocazional ' frecvent o intotdeauna .lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz.PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehnici de evaluare. exemregistreazi etc. itemilor.igi pot alegesinguri titlurile/subiectele. Probelepracticeau o aplicaremai restrinsi in cadrul evaluirii.. cu ceilalqi a plu.calitateaprezentirii . mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. . in .graficegi descriptive' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifica. de cunostinlelor.gener materialuluiintr-un raport. lo.probclescrise.flexibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qiede calitatearispunsului.1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. de . .Se ptrrrc problemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise. ll(:t I Strbicctulal III-Iea l. Probd inseamni orice instrument de evaluareproiectat. seriede informaqiiutile.. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqilor did.Itt t t t t t t t . rat .re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.claritateaargumentirii si forma prezentirii. . . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile.1 .rrilizareacorespunzitoaregi in siguranqia materialelorgi echipamentului. .1 I Stoica.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.I25 1trttgresu.ulta reprezinti un instrument de evaluare .organizarea . incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia.aplicarea inregistririi gi prelucririi faptelor.d1i.realizarea elevului. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.:rutocvaluarea.acurateqea . si .

sr a lnrqlatrver. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afectivi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare.gi deprind.exerciqiul lecturii integralecu voce rare.comediaare acgiune deZnod.urilor. .a originalitl$i.de intrigd.DupS.mint ve3ln comedieseridiculizeazd.. scrisc prlcticc.vezi Testul 1.dezvoltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice. pirinqilor. urnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :..cartca dcviziti" a elevului.. Aclrian.u-t'. comediapoate fi de caracter.observ:rrel sistcrnici corlrp()rranrcnrc a .priceperilor.iqinl se .. Sursede comic sunr mora'...e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc. unor situagii. a. 1n cualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: .i rcpetat.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. prccun) s:rrcini q. gi dc.-Comedia t#qigarea rno. rczultateleobqinute.i.in mareparte.pe sirite g.sraale lrilitc tlc cadruldidactic. ci numai unul u mai multe acte.de pildi deprinderea receptare bALrdirca de scris.rlc.p. godern.sa ccarl elevilor si"autoevalueze portofoliile.a cd.tuturor formelor de activitatecarecapiti. raport cu obiectivelesi standardele in educaqionale.a forme de comic.. oierele dramatiin dram/. situaqiilein care apar personajele. teoriilor careseaplici in situalii variate.1. Modalitateafun* dlmentalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi. la I')xcrciqiul. caresepun in poitofoliul clcvului gi sevor ptezenta-.. -. .farsd. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri.in lang. cit. . Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptarea mesajuluiscrisin clasele primare.prevenireauitirii 9i a confuziilor.citireain Eoapti.vicii.. constient.ral.ate. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. . 131. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r cstc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -.umorul 9i ironia .rltrrl. a spiritului de independenti.ni" conrpunerilibere. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contind.r-no. 2. L.prin variatemetode.srisc asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. respectival cititorului.. . . ajungela: * consolidarea. in dc elemenre. funcgie aceste de . ca fllacterele. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de . subiectul al III-lea. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwlwi. lmentele vezite in sufletul spectaitorului. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice. a. dc la un an de studiu la altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r .adici procesulinsuqirii cititului corcct. 3. amuzan" " Asadar. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii ."r.suri ce ei le realizeazS. . . elevularelibertatea adauge si materialele conside| :tt('rtcccsarc. proicctul.rlni ln activitatadidactici. p.contedie. meloiramd. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprijine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. fiind o metod5" executare unei ac{iuniin mod repetar.feedbackuldin parteapirinqilor g. o impprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului.'t st'. c Informaqiilerezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didacticdespreelevprin alte metodede evaiuare. 9i limbajul si numele acesrora.tipuri uman" .sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi."rr"pr"r.i r l. de I Stoic:r.aspectul viaqi surprins. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaqialisi temporaldg.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie.in ritrn propriu.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul. a.orienrarealor profesionali. . si subliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-auplicut (le-aureqinutarenria). in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc.a.duce la dode a . pii.".' si adunepiesedin portofolii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii.regulilor.insu-sirea nogiunilor. moraowri.stimulareacapacitigilorcreative.r. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti.ror formi estedecisi de un centru acreditat. adecvatS. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I. . autocvaluarca. datelepersonale. Comediapoate'fiinprozdsau in versuri. dintre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele. .fluent gi expresivse realizeazd.unor deprinderi. ale compedqiilegcol.pondereaceamai rnareavind-o metodeleformative.erilor. Totusi. op.('nr('str-ualtul. Exerciqiul esteo metodS.periodic.. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.li se cere elevilor realizareaunei sarcinide invigare: de pild.rex" motiice. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. careconstient "".'urile.Pentru a se asiguracitirea conEtienti.r. Obiecthtele ciclurilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. iternul 1.aodeail. este'ometodefundamentali.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. povestireaorali. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic qiportofolii standartlir.. la alcituireaunui tcxt. Prin exerciqiuse repeti funcqii minrale (psihice) gi -. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareelev. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. tul literar.

ori si se revisci. eprezinti politicianul incapabil. Agamemnon r in sugestia Dandanachereliefeazd".eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase. perj simbolic. . dagi-mivoie..desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a-9i impune cantru alcgerileparlamentare. Accepti si conduci manicu d.Si n-am parte de Zoigica". moPunctul culminant al conflictului esteplasatin scenaintrunirii electorale..i senilitatea. iul.. gefulopoziqiei.spre deosebire Caqavencu.raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:. rispunde ci unul . in elidatul: gruparea guvernamentale. anunqe va fi sus{inutin alegeri ci al cirui director coproprietarera. ca. scoate evidengipladtudineagindirii. tipwlpomoralitatea. iati visul nostru 1.desi zaharisit. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea.. candidaturii dc Prin ternacomediei. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu.caredoregtecandidatura.. cfutiga lupta electorali zi. avocat.cu toate partidele gi in sa.agacum sugereazl. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca.dar esteun so[ incornoliticianwlwir)ersnt. rugind-o si-l ierte gi si-l salveze. Autorul..$tefanTipitescu cedeagi Va candidaturii lui Cagavencu. creeazd...creeazd.ii oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu.Titlul indicl intriga. . Trahanache-$tefan Comicul de caracter. Numele Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. electorali. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surde comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii. che creeazi" Coffictwl apare clar din prima sceni a actului I.aptrruttr 1884. care nu se face de loc in lara noastrd!". celebrudiscursimpiciuitor: ..cini rea Farfuridi .i altidati.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi. primesc! dar si nu se schimbenimica. cunosc sensul nu ra. gi. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei. construie f.incetineala gindire.care clameazS. Singurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar. Caragiale. suisoare lui O Capodcrpcra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.Am n-am treabi. in schimbul scrisorii..nume cu sensul.. ticul sIu verbal: .Industriaromini e admirabili. lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandidatura Agamiqi Dandanache.. care au durat aproape treizeci de ani. 1in 9i fiind susqinut discilime. alte situagii comice.Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?".susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFarfuridi..Zoe. in gters. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapublici (.. Cel mai savuroscomic este comicwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu. . Trahanache. gineun Agamigi Dandanache. .. Din aceasesenliale.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache.corupt pentru ci are ..Din doui una. careau durat aproapetreizecide ani.antajul politic) viaqa personali..fira scrupule. compaGagamiqi. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. noi. dar lipsegte Soqietatea noastri dar. putem zice.pe de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. . ir..... comitetegi comigii.. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului.adresatiZoei Trahanache. 95 iar picrdc amra dc Aantaj.pierderea animeazi campania electorali. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gresit neologismefranquzegti.senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului.te' parlamentele. Cataaencu.estc in crcaqici L L. O scrisoare privatd..oliticianwl pliticianwl prost. mici" .Scopulsocietiqiiesteca Rominia si fie bine gi tot rominul si prospe1". dilemi nu puteqiiegi.dandanale". ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat. cinsteanorocosului adversar. sa incurcituri. caremirturisea: . tipwl politicianulwi demagog. Lipsit de aceastiarmd.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. fruntea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. compromiqitoarepentru a o folosi . . iati visul nostru realizatl.femeie cicilitoare". zinti se Comicul d.tf pierdutd. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie. primesc! atunci si seschimbepe ici pe colo . incoerent. . comenteaziautorul) ..intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. ce aclamim ? Noi aclamim munca. manevrele elcputat.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice.intruchipind electoratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi.nulitate. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea...lirritor" p veros.i anumein punctele. poli.. toqi suntem romini!. mai mult. pencampania Acpiunea estesimpli: in capitala unui judeqde munte se.. .i in reacgii. la douisprezecetrecute fix sunt la tribunal".familiemaresi renumeragie. . deci estetipul demagogului. $tefan Tipitescu nu se lasl gantajatugor. scrisoarea f*n Tiplttcscu.Dupi lupte seculare. de Calavencu. femeia imorald . gi cel de limbaj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu.momentin careadversarii impacd. gruparea opozigie.numele areca rd"dS..si-l aresteze Cagavencompromiqitoare.Farfuridi. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": .Ghigi Pristanda.Gagamiqi". promiqind susginerea nu de care. e sublimi. pe rul comite abuzuri: ordoni poliqaiului. . prin contrast. ori si nu se revizuiasci..Zaharia Trahanache.Dupi lupte seculare.Ghiqi Pristanda.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. dar urisc pe triditori".senilizat*Dandanache... Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala. La refuzul acestuia la rugiminqile Zoei.. . Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui sistemconstituqional". fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu..aiul wmil dupi bunsuofulos"la datorie. Caqavcncu manifcsmqia cinstca in noului deputat. amantasa. rradesivArgire. prostia. sau mai pugin onegti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequluinostru !". .Nae Cagavencu premarcanti a judeqului.Nae Cagavencu.Si mi ierqi gi si mi iubegti! pentru ci togi ne iubim !ara.Iutridarea. Am zis!" Capavencw: . ln ziarul Rdcnetul Carpapilor.Brknzovenescu personaj gastronomicd. in festaqia organizatS.simt enorm 9i vid monstruos". va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. ilogic. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri.Ai puqintici ribdagi cuvintul ca". aparigia pretengia de politician imparqial.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea poliautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie..

colelor..corect' caligraficcerinqele r. J i. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator. lexical9i gramatical.tilor de Alexei Tolstoi (II) Tipul leqiei... .. a esolwat omti! zgornotvs.. turi era compromisi..pronume personalcu valoarede pronume reflexiv. s) durere: chin.. l. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul.] ea din noapteaamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' . conversaqie M. O. dcea. fluenti gi expresivl. scrlsefl orale. t substantizt: Iot esteadverb" ..propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi.frontali.resPecdndsemnele O.propozigiesubordonati circumsranlialide timp.J frerar.obscur.adjectivdemonstrativde depirtare. elevii treblie. casetl audio etc.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi.cici [.pronume relativ compus.cere.. l..rpri"ae Ol -"ri.texl.e. r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie. td.fluent proPrie cuvinteinsylng drn. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor...De vorbiqi. mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. a simpi:a percepe.rii de exprimare .l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A.. prepoziyie.... Prim-ministrul a . gdnd . cu .t.. . tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate. a oI ulttos (a oluptwo : senzual. a regresa a progresa." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De poatefi prepoziqie. Mijloace de inadpdmi'nt: . [. a propigi vs....punctuaqre. conjuncgie..dezvoltarea cor€ctt fonetic..:"'. Mi fascinaapusulsoarelui. unui ionqinurul acestuia/pe. de .. fot B.*ili.prepozigiesimpli. ortind-o.rli.propozide 1iesubordonaticircumstanqiale cauzl. a capacitiqiide receptare mesa.. trii.. mi..'mixti Scopuri: . luminos vs. intunecos. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" .cind cu geneostenitesarasuflu-n lumnnare" . .innegurat in biografia lui era un moment obsiur... tiilor formulate." joc euristici.p.r B:lT# ". jroiratt ' instructai..rcgindit.**l... .satisfacgie. regindirc 4. . .p.-. fo. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul. de .i"Jf*rer"rile furnizate de text.rar (invigltura pentru viaqi).. #...tollre in scris. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro.i a...a inainta.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' . vs. interjecqie.girrclire.in ritm proprtu. ginditor(oarc). patimi..i la sfirgirul lecqiei de. plicere. ideea i#i?"rruq1.pe grupe' . *p.f. ilustraqiicu personaieanimale.propozigiesubordonati circumstantiali consecutivi. ie ..piind.a avansa.a rap Ca*p uI mir a.l/incit mI credeamintr-o lume de basm.negindit."i intimPlirii' consecinqele Stratepii didactice -. "u pe fizicegi moraleali personaielor bazainformaO:. 3. nemwlpwrnire mulqumire..in text este pronwrnenehotdrkt (aparela forma de feminin . gi expresiv... diapozitiv/diafilm. c.genul feminin gindit.ci numai aceleacorespunzitoare tipului de leclie' . O: . didactic.elor .. si citeajci corect. linigte.. exerciqiu. a Cit.Era un gerllde cripau pietrele.tiilr. .rg" Buratino. I a conqinurultextului . adaerb: Md"tot intreba. tihni In peisajulmontan giseaintotd eauna tibnd qi implcare.toate). Subiectulal III-lea l. ceeace .z/ P. calm.propoziqiesubordo"gi uatl circumstangiale timp. suferingi. a 2. independenti..] dureri simpitetoate ca-n ois. Actiaitat.2/ P.. Revenca discuqie i.propoziqiesubordonati atributivi.propoziqiesubordonati circurnstanqiali timp. tot ..Capitalei' in a.. numirul singular... 2.. problema deszipezirii. J.. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toate" . 4. Clasaa II-a Data.baza plan. reqinind o. evolua.explicaqie.. .in text este t conjwncpie swbordonatoare: . 3.asuJ'la:astinge. mifac ci n-aud. apreciind .retic."" c" va intreprinde guvernul b.

planfe cu im. apreciindionsecinieleintimplirii: . de exempl:u: fix. casetiaudio.si-gi aleagiun personaj preterat.itas Educa2005.Alcxci'l'olstoi. in_ sopited. drix..ie animale: .. r Momentul de scriere: -'pregetirea printr-un .individuali formativd . chix. | 'e d1ntaptelefr vorDele sale? .dln4a . ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice.vez.agini .conversalle ratino ? * orall .exerciliu de creagie .Transcrie ultimul .conversatle oln oasme..deg! teptufegiinqeleprule" .joc.joc didactic acestepersonaie.sa mveqe ceva..exercrllu orale ultima replici !" . video. Captarea atengiei 4.si povesteasci textul pe bazainsugiriiconqinutulur. mix. siluetelorih plange sau. .tltl9*i?gi.formativi .frontali .exerciqiu de citire selectivi din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! . Momcntul organizatoric 2..chsere'I-Iy. Enunturile exclamative .iomportarea persona.audigie vizionare sau pozitiv.Irraqii Grirnrn. motan. lional. dix.ca l4ftu.Iormatlva joc de.conversaqre .materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.Desprecineeste in aiest text literar ? perso.elor. H..dia.. _ I I ' t. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . pix.Ce facefiecare nal t .orali . Poaesti.orald ." . . Joc de rol: Iniqiaqio dis.Citegte o Citire pe roluri .joc didactic lor..exercllru tino spunindu-i . l. Verificarea temei scrise l. .Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni qi algielevi.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional .vrzlonare de. Chcipa aur. Citirea integrali a textu.problematizare se idreseazi lui B?a.derol cutieintre doi colegide.Ce trisituri alefieci.migcare .scrrsa . diafilm'sau ioc didactic: Recunoiste personajul .material didactic: s'Juete personaje...activitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.orali .. rlo.Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.Spuneqigi alte cuvinte iare sl rimeze cu ix.exerciqiu .5e pot prezenta siluete . .Pentru viati.si citeasci pe roluri.r l. de plange.sslsgie texte de comentate.exerciqiu . Joc didactic: Jocul rime.orali .frontali lui literar . de . tix. Citire selectivi: .CumsecomportiBu. Obiective: . Aprofu^ndarea textului .e sugestii metoditr..Lr.i aprecieri. ).frontali . Lrteraturd pentruceimici.expunere hierar in lara Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .formativi oPovestirea integrali. . 48-51 pp. nix etc. diafilm etc.frontali .. urs etc. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s'a in.ordonare/plasare a vulPe.individuali enun! ! .. formuhnd rispunsuri..problematizare timplat in continuare ! .Explici de ce vulpeai .Citeste fraementele.adresindintreberi. Gr. povestlfl cu .actrvrtatePe gruPe .. inqelegind .Itl IlibliograJ'ia: . persona. .

.soarinaturagi nivelul pergi . Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelepozitive intiresc motivatia inviqi. : (2) itemi semiobiectivi . rile. vezi pp.i. Editura Ana.nr. . evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledidactice.itemi de tip pereche. verificlrile reelizatein cadru! inspecgiilorla clasi. are caracter bilanq. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativl. Conversaqia incheie.2004).Irccdbrckul 7.AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. Limba fi literatura romind. un joc de migcare.r."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii giin alegerea metodelorde evaluare. Scoh.itemi de tip eseustnrcturat. Defilareapersonajelor . Aceasti ""r". invatare.i p.Scopulacestei acesruia. corect-incorect). riiur.vizeaz6. cum sl invege. . Temapentruacasi(exerciqiile 9i 3 de la pagina 2 67.joc de mimici -::"'#l' l". 3.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. Bucuregti. . furnizeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg.itemi cu rispuns scurt.explicatie spuni proverbe. ..itemi cu alegere multiph..conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . . realiza Pot aceasra firi siluegi te sau migti. ' prin carerezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu standardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evaluareprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii.D 2 I | 101 ) 4 5 .oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. formativi gi sumativi. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebuie si fie permanenti. Manualul pentru cksa a ll-a.Marcela Peneg. .apreciazimisura in carerezultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse.qi eaaluareasubiectiad -labazadelimitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. da-nu. I Strrit:ir. . toalitatea proceselor produselorcaremi.tl cel mai i^rg. continui. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! .finalizindu-se cu note' calificative. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. 14. ln r. care relevi progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale deficienqele in inviqare.intrebiri structurate.definireaconceptelor ettaluaregi itemi. Tipuri de itemi Penuu. . l:]valuat'ca A<f progrcswlu.formativi 6. itemilor. prin 'b. Eaaludrile forrnale. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clasificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare. cu noi exemple.itemi de tip eseunestnrcturat 2. uoolrorio.orali .Explici titlul ! . formanqeloratinsede elevi in inviqare. realizatede instiruqii specializate. (3) itemi subiectivi: .relevind eficienqa activitiqii sale. ln continuarevom relua doar clasificarea multor criterii." vii.exerciqiu . . r obiectivi qi subiectivi. elevsaulacutrele gcolare'Evaluarea norarea.itemi cu alegere .itemi de tip rezolvarede probleme.elevii iau siluete de personaje si interpreteazl.joc de migcare .::::: .Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. . itemii se clasifici in urmitoarele : categoriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriile forqe..ci feedbackulimediat.frontald . intre cele doui Eoalwareaobiectiad. . dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii.83-84 din prezentalucrare. . doar mimind. arati ce trebuie si inveqeelevul. in interacqiune cecu lclaltccomponente: predare.

s-a grlbit si se inrci. . pe careo milostivise.i deznoddmint.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul.. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi.Numai fiul cel mic suferi. nici impirngia pentru tine. Craiul. L'Desfd. dragul tatei.. posomorit. gi decit si incurci numai agalumea.nici tu etti de impirat. Basmuleste. cazulacesr&a. Existi o propriu-zisi. Si umblad numai aqa. Idetn. sunt i bine si gezideopartecum zici.doarn-am a trii cdt lumea.c) pronume.Craiul ttn.. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinrele carelipsesc definigie: din .ca si mogfiul escpimintul". d-e gi o gami . si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului). itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit.intreblri stnrcturare.0rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic.i romAni. urmattrde intrigi. Obiectitt d.. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui. Ca orice basm.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd.o oglindire a vieqiiin moduri fabuloase"(G.ii cereCraiului hainelede ginere. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruiascirlspunsul. Pcntru a se realizao evaluareeficienti. 9i si vi ii mei. Cum senumestecuvintul caredenumegte fiinqi..i destoinicia i sii pentru a constata lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului.d) substandv. . mai stricaqi ./ $i la rizboi.Ei.. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul spin 9i . Povestealui Harap-Alb a apirutin revista Coworbiri...medianegi finale).duci-sedin parteamea cine gtie". un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv.. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es.. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. in cadrul disciplinellimba iiturrturu .p. r v. elevii si fie capabilisi recun-oasei definigiasubstantivului. Caracfiruagieinigiali. . in carese nareazi. lor gi mai ales curajul. iir.b) adverb.. Iixemplc: o Itemi obieaiai..iri-mi de giini. [lnun1.. ctc. impirlgia estepopular. literare la 1 august 1877. in riscul ghicirii rispunsului.. fratelesiu. Poit de Sfinta Duminici. e.. Acegti itemi se clasificiasdel: .aflatein lupti-cu forge.] voastri. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadlui. rtele mai mare al Craiului..iy. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare.49. . basrnulsc clasific[ in cult Eipopular..i niciun fecior e si-i urmeze la domnie.) pe carele inving in celedin urmi.. alungat de un urs grozav carel-a . Cdlinescu). degeaba "[.in spagiul liber. basmulcult. La despirqir tatalsiu. obiectegi cifre magice.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i.Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai.ecul intimpinat cu batjocuri: .incepe cu formula iniqiali: . e grozavulurs care-iiesein calela un pod.frunza frisinelului.v 2. .\ ^ ' I 103 '"*i:.urarea Urarul ll a. nunta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r.animale ndzfl..." sau .. I . Expoziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls di citeva indicaqiidesprepersonaje.zf. aveanumai trei fete ....49.cltunu.p R. degiesteo creajie originali.ane etc. i-a scrisCraiului...itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. frate-meu dagici sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplini dorinqa inainte. ci de ciini nu mi tem rr"..ratic.. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'.vrijitoare . Ca structuri. acliunii basmului cuprindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui peripegiile Harap-Alb. un lucru.i sefereascide omul rogu..virit in sperieqi".tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneunor incerciri de voinicie.. a. iar verii secunoscuseri.lmpiratul Verde. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate... nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb. toati Yiaqa feciori de craiu. p. (2) iterni al clror rispuns trebuieelaborar..ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei.degi existd. iqi caracterizeazd prin proverbe : .. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi. popular saucult. Verde-impirat. careavearrei feciori". o . Cum vid:eu.l in funcqiede autorul individual'saucolecI Dicl:ionar de termeni literari. fiind bitrin. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi...eevaluare. bro_agte celui de-al doilea {ecior le ..ne. Craiul. Astfel pregitit.. limbajul personajelor din popor.Pentrufiecareliteri scrie. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte.itcmi caresoliciti un rispuns scurt.a-i ci s-a implinit vorba ceea: mincarea.astanu miroasi a nasde om'. litera mici de mini corespunzi!iv. adici itemi al ciror rispuns trebuieselectar dintr-o listi de op1iuni.).

principal.rnu. carlsplati. il ajuti si seformeze: SfhntaDwminicd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex.'Harrp-Alb searati milostiv..facecu dingii. in drumul spreimpiratul Ros. Ros.intruchiparea experiengei viaqi. prin acea cn M"io.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. neasiminatalui putere de a evoQr.ajuti" si-gi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. zatorilorrc. si de .gig"le. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezilela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml.2 105 l' 2TuclorVi. Calul il omoarl pe Spin (il in. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l . fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitatea. prinlesele privesccu antipatiepe Spin. podul cu nunta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi maturizare. Izbinda-va fi a caluiui.calrunitili. Int"eresui 1o"irh.Slinul de fel nu samini in partealor.eangi.t I lrrrap-Alb.irrtlrolic.'rn l. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref. simbolizeazl. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul..este9i inceput al lui se riticegte esteo probe pe careacesta. la gi.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de indelrlirrit:sa aduci .au irisituri supranarurale.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce .umul tindruluipcntruviaqi. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo naturi rustici . slugi a Spinului. nici la bunitate. mornent.capulsi pieleacerbului"b. 1i.. naturale (Gerih. antreneazi tlnirului.I t04 | l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-atul cstc lui qi l{o. a Spinului. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii._r"cprczinti tlr.. reia esredeplin format.pcIa noi". riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad. fknti. Coborirea ?n infern se incheie cu moarteainiqiatici._p_rin . Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb. in felul lor. bunitate.lupta dlntrc binegi rnu. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de a-l sluji . artisrulindividual incintat si populari a devenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobstesc. drumului iniliatic..bucurogidin primul moment a fi ghicit in el o congtiingiinruditI". Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. condigie titarea. nu o trece.. spccific..l rra'pro 1. un stilist abrrrrdent. datoriti lui Gerili."anticipeazidestinul personajului. ca gi forrnulamediani .Rolul ei reprezinti putereadragosteide a facesi renasci omul iubit.tutcu pielrc scurnpc in fine.gidin ceasulacelaau inceput a vsrbi ele irt dc-clc.iidentificepe fita ceaadevi.lipsegte basmullui Creangi.izrcaztr stup pentru roiul de albine. dialogwriamwin lwi absente. Acesteasuntpersonaje anapoda.tz.inrogiti.. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi.rati dintre cele identice. personajecaretesteazS. nunta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). a inde ciudaqii pelitori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului.ca de Ucign-l Crucea". Hnqigurile pidurii in carerlticegre t|.clii.. va fi ajutarsi indeplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd"macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s. Formula de incheiere.sclirr irrtr. fata impiritului Ro. acestea are viaqi.de unde se bat mungiiin.cittcarcbanibc virrtclc.i . Uriar rneazd. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudineadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca. Setili). in rlte rrecere.Fata tmpdratulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii. ini.api vie gi api moarti.zicale.i tlificuluqiivielii.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si pedepsirea riului.nd. doringadepigirii limitelor (Ochih. Naivitateagi imprudenqa rransformi. pp.Aga il urdse_ de tare acum.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v..ipsit rlc expcricnga vielii. o cind qi cind mai rostegte incurajafaceacesrlucru gi calwl:el vegheaza. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs.iarcinenu . personaje calambumri. are o infigigaremult mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.i stilul oral datoratabungrore$ti). irrOchili 9i Pnsiri-Liqi-Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. lui un ca viaqa. mod cic.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.siliqile"dln gridina ursului.i gi minincd.pini vei muri gi iar vei invia.si duci la un nou mod de existenqi..capete*-."1.fantezieinventivitite vergi bali.in carepredomini naraqiunea. unde fusescatrasprin viclegug. prin t:orespunzitoridealului moral popular.ru| siml'. l'ormdrii .daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultitorulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb". se inakd.zdrivane9i o aduas cc impiratului. nici la chip.qi-Lungih). fliciul riticegtedrumul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. slugalui. il readucela viagi pe Harap-Alb. r. pc la rroi. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti." inf.rrSpinul sede drepr fiul Craiului.Fataii urmeazdpe tuftriVerde.in-vizduli gi-i di drumul de-ac_olo). gi.personajul.constnrcqii denleide interjecgii." rJfoi-eazi.nwl feciorului de impirat.$ir lirrurvt. nizdrivani pentru cI rc.r q.".t). estede sunt manifestirile experienqei intuigii-gidarul anticipirii.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi. ajutat de Setih gi Fliminzili. marcatprin nunti. si c.undeildemasci pe impostor.. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini.na semnifici coborirea in infern. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind aproape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftretizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi artaportretisticS".. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. si treaci intr-un cerc eiistenqialsuperior..Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan. populare.ora1. imatur. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiectorie devinerob. 15 | si | (> . il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb .seuiti qi rabdi""Cular nirrc:ri.i ^ i. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin..cd daca fi fost in banii lor.iltzt:. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat. In de curaj qi mai alescapacitatea a vedeadincolo de aparenge.rcu gi iu Eminescu.Unic prin geniul-lui. sc duceacolobc gi rnaruri . exclamagii. Pisiri-L. l. o cxperienlicapabil.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.. onomatopee. in realikte.apare. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb. Sph.

de pildi. e . elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. in ritm propriu conttiantda eleaului. 2.irea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri libere carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorscrise.propozigiesubordonatoare subiectivi. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea..metodeconversative.Aceasti metodi creeazd. ilor tuturor elevilor.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin. .i substanrivpropriu) 3. l..bazatepe efort intea. Nc-a izbit infigi.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectuale depuni efort congtient.Recunoagteqi e despre. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal scrisului. jocul didactic.. f. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscrisreceptat(textul literar citit). facere de bine. 3. B.a izbit cu toati forqaflanculdrepr.brainstormingul. Condipiilerealizdrii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared. (adv. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clasaI conttiente.i i. spiritul de observaqie. -. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m€rgemdes la teatru.. mijloacede tnvdpdmhntmodeme. in deruti in rindul opoziqiei.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?".elementde relaqie. .idaaice de formare a capacitdpiid. mi.model Subiectulal IIIJea l.subiect. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare. dar mi-a plicut mult.. lwarecwasaft. fiecareelevsi citeasqi constant. inviqarea dramatizatl. igdrii. Odatd plenuisemo cilitorie in jurul lumii. 4.prepoziqie simpli. eazdtrisilturi de caracter. creativelnsu. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul didactic. . dctiaittili dt inv. voinpresuPunexersarea suti difi. 2. la de diriior. gi individuale. funcgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcastel. iar al elevuluide participant activ gi congtient..cindva") Iqi spun o datd. necesitl efort congtient.. . metodedidactice formatiae precum: metoda exerciqiului.de lungiduracomplexe. de . impresiile/pipeisonajul!". lrr luptl..prin efort intelecrual limba gi literaturaromini. este si congtientizeze voinqaI' a.i concu implicagiivolitive gi afective.etc.il.corect gi fluent cel puqinun enung. conversaqia tizarea.loculiune adverbiali.Sepot realizajo.ipare lectualpropriu al clevului. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. 3. propriu.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui. curn . dezvolti imaginagia.i cu metoda conversalieieuristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris.conjuncqie subordonaroare (. + s.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic. . S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. eforatl.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i scrise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil. reb. (subiectmultiplu exprimat prin pronume personal.corespunzitoaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane. 1. in lecqiile si de ci congtient. (adv. valorificeresursele si mobilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareacapaiqimint.Copiii trebuie si tt.foame . i adv.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod.dc-mi pare" .i didacticede tipul: ." 9. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizati imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale. bdgarede seamd. . preponderentmoderne. (art.).limbajul.area lui rivisiti.cdaud" .complementindirect gi subiectlogic. cum ' adverbrelativ. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigureclimatul educativadecvat.a.predicatverbal.. i-vcrbpredicativ.I t0t Subiectul al Il-lea A. aducereaminte. r/z .. Strategii d. memoria. 4.. tragerela sorpi. c.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale.textul literar".metodede comunicarescrisi.. Sefii demn ori de cite ori imprejurareao impune ! | 107 l:rontalcpc grupe.) C.incit. Ploui in averse.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscrisse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: . 2. introducepropoziqiaiubordonati completivi directi.. In curind vor dispirea monedelede cincizecide bani. nu de mai multe ori. in jur . b.audio-vizuale.rolul inviqitorului fiind ace. 1. 2.. de in subordonatd. problemaeuristici.

Formdm cuztinted.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare.comice.jertfeleostenilor sii si recunoagte patriotismul aces. .Trilogiaistorici a-Moldovei. a iy in cu un continur scrios.ezinta. Oana.rn deosebit . observi. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva piginilor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind. le denumesl. lntors din lupta pentru apdra. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli". esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. Ii vorbegtealuziv. . Ci vru eaun domn drept... | .Oh ! pidure tiniri !.. i V.r"..completate jocul gesrurilorgi ul de .. Sunt bitrin..'J" 9i o silabaqi . vtoaliiai . Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personajului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc.apoi ameningitor.. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsocial.. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.Unde sunt mogii vogtri?. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilor anrtrioqi. triceicu-. .de a-i determinasi inveqJmai usor gi .insila ..i graviteazd.. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .i r-i situagia).vizual-motorii... desprecomplotul urzit paharniculUlea.gitoarei.r...ldirrnic.Era.ril. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena incoronirii lui Bogdan. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorului. si numele ei trecu graniga.. de jocurile didactice/ocul sunetelor... A fost.on Oa viziunc. Congtientde misiuneasai.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc.oriclc citc oriexisteposibiiiratea instalirii 'r'i rrr.qii."r. neexcluzind elenici mente. zbuciumirile personajului$tecelMare. 3.$tefans-azbuciuma[z. gi a."zi-J.te cht mai multe cut. :lll]::..i ul multora caun simbol.r. specrarorul trecind de la comicJatragic..t i"rlol-a" rot Accsteasunt activititi foarte agreare -i-i.unconflictpsihologic. .Pini la trilogii..#.tiingade voievod patriot.lrltcglilt<trganic -stru.dr"-. denu. Patetica tiradi esterostiti. "pon Delavrancea dezvoharei "t la literaturiiromine.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan.riitorrrL.rrr deiopii.Le boaielede ia un om ?. tinwi..Presiraqi.." Elogiazi. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de..]cum vru Moldova asavrugi eu. Prin Jocwlsilabelor.ii trimite.Eu am fost biruit Rizboieni gi la Chilia. subiectul al III-lea.de la ris la plans."...[. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict.$":ffi. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti. Gdseste cite. 9i torulur/invi.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu. diclactic poatcdcsfagur:a dc cirr. Recue infringerile..vezi Testul 2. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc. istorici romineasci. ciutat si unescRisiritul".nire". viforul giLwceafdrwl (1910)repr..rtrrluiauditiv. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod.a sirnqurilor vizuai-tactil..e^t"st. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolvateaacestuisubiect.f "r_?r:pr?z:!t1g. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc. Acest conflict devinernanifestabiain acal treilea.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cnunlurilor citite.a rimas adinc in memoriasi in ..l.reaPocugiei bolnav (calul Voitig alunecase.adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r.. .. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul. trilogialui f)clavrancca poatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc. Ca bun cn'.Je.ris prin e{ort intelectualpropriual elevului.". valoare ^p^riij^acesrei de d9Ri. Bogdan. clasele ln priraare pracrice se iocr...i rr polui moldav. provedin con.. . soare (1909). .l.rrici'..1.r.. prin clucerulMoghilA..Ew citesc.r".i. i.I 106 | itt jocul sc . Alexandru Daoila ( 1901 ). va sta in suaD a ta cuvan t.a plictiselii a oboscrii si elevilor. didacticeEu citesc. j"j. stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsciunareafiu: i siu..r. Accstor jo. sporind emoqia. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru noi....in primeactealepieseise contvreazl.. pe fondul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic)... congtient slibiciunileomenesti.Aiurn e bolnav.ar" irniga.i"..Ew citesc.. $tefan cel Mare afle de la fiica sa. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari.. a fost ti!.. rdspunzi..fiinye/lucruri! etc. .te Cite..impunindu-gi implacabilavoinqi... ple."..r*ari ittzsl.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc. r. meiaje cu ..rr..de laxa...ca tampon intre Orient . prozFtsauversuri. la Caffa pini la Roma.a-i antren. .curi didacticetrebuie r.. D.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/incheialsau poate irt.i sunetul/ktera. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd.rrecerein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: . agacum relevi discursul.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $tefancel Mare. :r:. o"-plu. invoicli crrpcccji-n apoa. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii.ca rc delwmesc . protagonistul dramei Apwsde soc{re.tactilegi auditiveprin care...orirlc. itemul 2. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedin naturi. au calitatea--.de creativitatea acestora.irir.i.cturalcclici.. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba.rl sc'z.dornici de putere gi de bog.. uneoritragic.$tefancel Mare.lin. compusidin drameLip"t a. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogdlescpe alci vru eaun domn treaz. agra.intecareiorpin !.i Occident.fcrctrrile tu tw tu con. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiqii.. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos."l"irrtr..qi trimiqii mei betut din poarcd poarti..in Viforul qi Lwce afdrwl).':. ci zic ci sunt crestini.-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei ostenit.

. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio.i tot sfatul. Io. $tefan a picituit. Degibolnav.ci de mlrirea lui nu mai sufla iciun boier... qiran supus era rorJrn-1 fagalui".ci nicio degirticiune nu s-a lipiide sufletul fost meu.Boier.. nepo. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat. feteleorfane. areforgamorali de-ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (.! S-aimplinit legea (Sco. . ci se-nruca noaptea"). cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con. voinqaqirii . Da.. singurqtii cc-r tu pe inima mea.. o vacddin turmele domnegti a singerat inligtar....prevestiroare: o gipEtulbufnilei. os6.pentru fe: de lacurte. autocrat.la ultima fapti. De la primul in moment (fin/ul actului tryth..aleciror tagimuriseri pe cimpul a. Doamna Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel". ce..". .. igi depigegtesuferinqafizicl.Dumnezeu?..Pel-Ilea l-am mi. la Riuseni." din Aci..ci-n tine am crezut. i-am a... eresuri.tia pindesc moarreavo.e: trdiascd 1ixt... Dumnezeu si-l ierte.n. g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:.b voina voit slobod pinl la sfir...omnwl Bogdan!) i... vdrt vipii.. tigtilor. Petru Aron.-pentruDoamna Maria.Murise inainte de a-l izbi!.te in somn....preaslivitul ru. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi..ii va ucidel . $tefan aude ovaqiicare-l aclami pe $tefinigi.$untfurtre devotat doui sibii .i toati ogtimea.ci nu mi osindi de pacea turcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un principiu de polidci interni gi extcrni.comple-xitatea mireqia sa.. si cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.. o femeiea niscut un copil cu picioare de ied.il numesc.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi.. | 1t dcja nre. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu..congtiinqa lucide. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi. degte-midupi picatele mele. ucidereatrideiorilor. personaliratea acesruapare. pleaiasr apere gara.".cd Moldova n-a fost a strimogilor mei.. ciinii au urlat. .de citre propriul siu frate. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasilor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen.tragicS..A ! nimic... dupd..roareceun ..oqelir. simulind ci vorbe. altl chiar. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron. mili n-amgriinqa.. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.Si nu sece izvorul nostru !.. lelaltegravitAndgi evoluind in raport cu acesra.. boierii complotigti identifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi.aurorul valorifici legende. $tefaneste sonajlegendar.Cil voinla mea$-aei a fost purureauna.'io"-rr"... ciuda in rfidelitngilor... Mantia asra c prea grea.stlpin". ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare Maria... miqa care inci bufniqa.". iului carea fost .in lupti. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p.apoi aceasra inhiqati de un vuhur.i).. rostogolegte trepteletronului. n supugiii ficea r5. treazd".. t"pd." lr"rri apelein Siret.. ci a urmagilor vostri g-aurma.. 9i pentru oameniilui credinciogi.u. In construireapersonajului$tefan.pentru a-i cereincuviinqarea se cisitoreascS. .).daraporeoric atri.Doamnc.. paharniculUlea. i. Deznoddmkntul creeazd..... Bogdan.Bogdanc.. esteadeFe. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei".incllcind voingalui $tefan. se pe Domn.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .goimanul"..njionate dramaticc.. fata de la curteadomneasci.. .zegi.P-amindoui mi-am pus nddejdea").. . spuneqi girii [. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui.Irrru lg.... rul patriotic).dar cu inalti congtiinqipatriotici.. invingecongtiinqa datorieiim..soarele de lupd..cregte curteadomneasci.Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. sceni'intensdramaticit.Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd..voinqa miriei-tale.Acesta.fineti minte cuvintelelui $tcca fan.ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor..i neputincios. slujba intereselorgirii. vor purerea. crezind ci el a murit. oferdo lecgie istorie $i res. ea carese schimbi brusc (..iar in formele pe carele iau norii.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric estesurprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei. Cei trei boieri.it..eriipeviu a rdnii cangrenate.. .. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi...si .. poarte altcineva S-o mai tinir.Aceste. fiind in prirnejdie. o purerecarescapdmedicinei. Sufletu-mi nu vrea. n-a fost a mea gi nu e a voastri... Ca om. rizegi boieri sadea.. $tefanvoievod.la apreciazi sprijinul (.. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas.. $i (S-aud.Marea fost... are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul...cu prequlvieqii. mirturie a ceea ali !.dului pe-c-are inrrezrrescin semne. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se srrecoare_gi se inalqe.. Riregoaia. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea. plinite cu pregul vieqii. carev-a fost baci pini la adinci bitrineqe. Datoria de pirinte gi-o indeplinegte.Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: ... mi frigea cu privirea lui".. Bogdane $i voi. care rispunseteri prompt la chemarea domnirorului (.$-apoi. Titlul dramei. O ! cum . d. in trupul dumnealui numaicresriruri. desprinsdin experienqa unei domnii indelungate zbuciumate:. Boierii complotigti.ci am statzid neclintitin faqa piginilor.Cine e de vini ?.surat cu privirea.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu.. ...Dar cine e de vini ? Io..Bitrin.Fetelecred ci..Mogiilele impargea ?n numai la ogteni. Aceastl piestrde teatru arein centrul acgiunii personajmonumental. Dar toli m-au pirisit.sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul.. aruncicAnds-aniscur. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi..-l 110 | judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:. Aflat pe pa. ! "Sd board trepteleSiaruncd sabia). ard.pot. i.. .rilo.. ce vizut. lga vin raiele Suceava chemarea in la voievodului lor !" ...in viteazul ista...voi mirturie a ceeace ajivizut" ). metaford..rturisegte:. gi accsty'nal ca ca tragic. luna un cearcin ro...sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd. Este si ...ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. In lupta dintre $tefan-domnulgi $tefan-omul. bolnav . igr.. Oana.ezatcu mAnameacoroanastrimoEilor mei.... cind se bucuri de sosireaort... Doarnne.. aer. tul de suferingi dupi operaqie..lmpiratul"." Credinciosul Hirman mi..ajrio-t. tul nevirstnic.trimiqind pe Raregla mama sa.

' precedat prepoziqia de simpli de.1 1 2| Subiectul al ll-lca A.fapt deterrninatde particularitigilede virsti ale elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ.e dur19q prgcesului intqfsh dq comunicareorald. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate. Nu a ob$nut Oscarull/.simplu. gradul superlativrelativ de superioritate(cel de ci./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri. eficiente?n inviqiminml primar..cazulgenitiv. Complete'azd tntreb. natiune.propozigiecircumstangiali concesivi.IdT io.tiaeste atribut adiectival. mimica.Tunciia sintactic.u_t. de mesajelor scrise9i competenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'. S-aintors deoreme.. genulneutru. ""Dintre metodelemoderne. . v6lfareastipinirii de sine.-numirulplural.ace. Jocul silabelor. memoria..ntec.(subiict) i.Jocul cuointelor.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi. persoana III-a. dar gi in celelalte. . 1e. + s. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci.'ff:::'"ffi.(trr. creaturi. P1 . de tipul: Cine gtie ckpigd !. .ntul/propozipia! . si ningi.fdpturd:fiinqi. a a nealn:PoPOr.) de I 113 c. Orice-ai spunel tot nu mi convingi.jocuri gbicitori.*)'ru"ceiasintacticidc3. evita.a seproteja.) Nu se sinchisea arernei putea si ploui.intilnir cu acegtia. intrevedere cu acert'ia ftrt . Subiectul IIIJea al l. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice.adverbde timp. ev tot nu cred/3 P.i*. E un omfdrd grijr.fnrir". Au incolpitzambilelein jardinieri.iqic concesivtr.n.al. (numeral cardinal) O. irrv494rji. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere. 4. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri.tr. Pe o stradi inrunecoasii-aw tncoltit ciinii. Acegtia eraucampionii.z/ P.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe . neatticurat. .a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.Jocul rimelor. se pdzi. totnu mi hotiramz/si particip la realizarea luiJ / P. nu lua hodriri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. cel mai adesea. Semdnau doui picituri de api.moria. motlvaqia didacdc s. 1.sq voinqa. D-es1 eram conainsd. Vlzusenumaio secvenlia filmului. C-ampioni er au i ceStia.rolul" 9i si-l interp etezecdtmai convingitor. Lansim un nou concept caresenumette.a IV-a.. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/ietermind cu sunetwl. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf.cazul acuzariv. Cine dspunde mairepede chstigd!. in 2. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. genrrl. numirul singular.-numdrul a plural.Prin dezgi atenlia. un rol important il are jocul didactic. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualuluj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru. lubordonatl circunrctanliah Fiet/ce-ofi/z. II-a . (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.. jocuri d.ffi"J*ff ceea democratice".funcqia sintactica atribut adjecfival. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. cc 1.propozigicsubordonati circumstanliale concesivi. gesticulaqia. ln clasaI. a seferi: a seapira.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea.eimportanpa proiectulwil/. de competenqa coObiectivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. . f. de complemenrcircumstanqial catzd. tu rdspunzi"...propoz.(adv.z/ /.. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a sereintXlni. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. cu toate cd era un actor renumit.dialogurile pe relevi progresul drumuldemocraqiei.rr'.effealie. Seanunga vacan\dde vis. cu de 2.substantivcomun. (atritut pronominal) a " B. de 3. (nume predicativ) 4. (pt. predicativ) (complernenr indirect) M-".p.formative.ura jocuri divorbirii/de educare limbajului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor.limbajul.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-eclucatlv. tpiiitul de observagie de cooperare.adjectivpronominalneliotirit.limbajul. imaginaqia. lor . 2. cuai.ii"a. ln text. de . (pronumepersonal) 3. rdbddtor:rezisrent. .pronumepe-rsonal. :. l.cazulacu'" zativ.

. ..rng. maivaloroasi cea creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile. momenre... aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal infdgiqeazd .doritul soate clibucii albi de fum"..a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii umeri dalbi"."..tinqe. pri' descriere. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului liric. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii "6rrrra"rr. gi Verbclcla tirtrpulPrcT.viscotyr.Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Personificare: nostalgiefilo.tablou mire!. .r iernii..escrierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect....in depirtare"..surpnnsein pienitudineamanifestirilor acestora'Tarna re.uf.. adunare_n grdmada.ri reit..a. cumplit". fantastic".zia sunt un gir de poezii. iarna incinti gi infioari.ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun..de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.. ..domiriated.ca 9i de personificarca din versul . ."r". in care poetul.scrise au devenitfa.tt'siurte!.'i.)u .cnt .cumpliti"..Rimine remarcabili apreciereaexprim at|.La muzeu at.ai*i.o podoabe a literaturii romine indeobqte".. ra targrrri/iipLriiu'. r"ui.inzesrrarea copilului cu acelecuno....ei are (Dirnineapa.rl-i.. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d..il. t.. zofici"Lagindul -ninroar.-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt .rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepersonificat.i de puternici a naturei.Versurile sunt lungi.Ziua ninge. ' gi ale Incontestabil. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric.l"u"uea"pri"a.iernei.er"i" se "t" """i ""oilil'.. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' configurcazi ... Poezialarna esteun pasterin .9" de curati .*-". vJrvrJe' i.capaciriqigi atitudini caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti continuareieducagiei.ir.i. eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete._pun.iaconstituiealt mijloc poetic de exprimarea sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii. Anotimpul Versifica..zbor". sporit qi di verbul la gerunziu..*i lirii:r.p. c-hiar dra 9ard" printrc . . . . vv ' rrrt rrric .i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajocuri tlitfacticet vcrificare sinonimiei. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea ..op".Pastelwrile intr-o limbi agade frumoasi incit iii" ..iraqi se perd in zare"...ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.itrarur.Titlw!. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): ..ik'.. flri drum".oard nelini.trisnetuf' siejarii.antonimiei. ca manifestare bucuriei de viaqi.orru.iu. care in secontureazi tabloudinnaturi:.pe intindereapus. . .ccrnc". prin cromaticagi misterwl siu: .genurui riric. iar rirna imperecheati.ca fantasmealbe plopii in. cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.".poetul creeazd..r."ii.. Epitetele.pltttc'sc.rrlorr. rer. gJ. un momenre din universul plantelor al animatior.i.^"anunli printr-un . . ( iiiirr.imunii_specifi.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumeraqie^: camp.iior. imagini preponderefi aizuale. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.'cirii)ij. Viscolwl) q. ningc prin adverbul iari: .(al doileaepitetarevaloarede personificare).I I |l I irrragirralia clcvilor.l" p".il.'oceande ninsoarc" Natura eite t.lungi troienecdldToare'.firi urme."tur"i . eminamente descriptivi.. trecvenr in anotimpuliar_na (Mez.enumerapie. . prin . Cele patru strofc .rii. . Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul.formareapersonalitigii copilului.imprejur. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. .Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anotimpului alb.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad.rit asefolosi aceste .Sevid sateleperdute sub strilucire: . utmeazi are incircituri nostalgici: .pii" irrr"r*"JiJ. cumplit".variiiif**. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: .a ( onccprcopcra{onale).Iilirrro"r"" produceinclntare.riveligti..ce:rne norii de zdpadd" fixeazdtunasp. pe pimbnt Ei in .vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia". Lungi troiene cilitoare. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoare"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi.geramar.?nversuri. ce.l. saniq. . rr c rlrali.pe dealuri.rcalepoeziei.rr siu de dezvol_ tare. sunt sugerateprin repeNinsorile abundente.. I Mezul iernei Poezia.liffii 3.il Eirrr-. revigorat de apaa riqiasanieicu zurgilii. fenomenspecifical momentului. deopotrivi.A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri. ..te. dar$ u..Ca un ca. cle o*onliiii (fi.." .surprinde aspecre naturii'rural" ale irr-. z. atotstlpinitoarur anorrmp.*.t amar. silabe....ii.aslgurarea educaqiei elemenrare pentm tod copiii. . memfora .ansfieuratade fenomenele in albul imaculat. vis de tinereqe naturii.. Sub iazele soareluitabloul capdtS. dimineaqa tipii.pe 9i irin tie".r.p. s. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde.ii.r.p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmonie gi echilibru clasic.. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.i. noaPteaninge.re it cornparapia norii de printre anii trecitori".ct al anotimpului cottt.rrirrsolreir lr"igul. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.-"""r.ptrtoiifirorro.

.rnrogilo.. Subiectul alll-lea A.in ansamblu. .risrii..pe zepad.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde. .precedatde prepoziqi simplade.Dar vld?..lirrrir.il.zul genitiv) 3.. B.pronume reflexiv. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sinceritate3/. .fi.oqelir.. -pi ... .In acesttemplu impresionant aprinde farul tainic de .luna"igi lurnini". a ticea 2...swpdratfoc. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.emarna focului.cotnple de a se conainge.rduri..!. uneori vs. ln haosul din sali." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente suprijituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai. se asociazd.. Epitetcle.. prinsparetecasei-.i.. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-. re .r" ale spaqiului p.rZ.inrazalunei o fantasmd arata. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reugit la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.t.. Munqii sunt a lui altare.-.."iui ill".i hul scintcios" al unui .. . r" inalgi in ler:stry: :."zi: sateledevin fielii.. podte .Totul e in .adverbde loc..i'n.conjuncgie coordonaroare disiunctivi. \ coli: A cumpirat d'oicopide stofi' erc 1-arc€: Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. mergnnd spre translucid. cht de darnic egti..flntasmei" gi licengele poetice.scir_ i 1Ae".adverb de mod. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri. undeva . .i f"stel.ri-pon.il1 prin spatele...stclclcpar ingheqa_ te.. (ca.propozigiesubordonati subiectivi. rima imperecheati."pri"a-'..ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:. 3.8rji.dai gi fion irr"ti.. diatezareflexivi. poate .precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4..amar.. rplimintati'.. is .n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent.. cdnd .. rii-"lit.trisnesc.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv../ E un l. frumoasd rdu./niciun zbor in armosferi. extaz.chiar tlgi de realizare armoniei. fatd.o-po"ifio"1l-..lande diamanturi". l. sate. a oorbi vs.ilusreazi. Frumos d.. scoqindiote_ngroziroare.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.iil'l.imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti. tare ri^tiiiiri glrs..inciemeniti. caracterisricii"rp". deseori tntortocbeatvs. profesorul se dovedisedin cale-afardde calm.i. plasticizea_ zAimaginca staticr.a*piisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e. sau . . .. l. Alte exbmple:puired de bogat. doresc. a iernii .O ! tablou TnI. esred.. cebund este perlativul) Era o splendoarede rochie. prepozigionale genitiv.r o ril"u"..cimpuri.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li. 2.complementdirect. Romknie .rp'c" ec se r. structuri sonori acuta: cu -capiti .subiect....regentulpropozigieiPr. dulce . exprimatprin adjectivprovenit din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu. o.. pie .rr"ic..a echilibrului.. iu"je arr. timpul a prezent. firi funcqiesintactici. specifici vieqii: . incremeniri. cot (coate: Haina era roasi in codte.l-^ a Poezia.cerul pareojclir".ira prin merafori: . cazul nominativ. surprins de apariqia "-oqi" . muniii devin altare.sunt modali. miscare.nplit:i.organe sonoare".copaciicodrilor-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare"...faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr. o bltzd cu totul si cu totul albd. ce . gradul superlativ relativ de superioritate. ea .genulneutru. \arcuri: Mergeade parc-ar fi fost pe arcuri. ..clar spate vs.u.. fantastic!..escriptiod.templuir"i"rtor"..complement indirect."cr"liz... pagi.o-n pare-un lan de lir-"r.Iar -ono. Enumerapia. P. I magilea panoramici amploare.. eare fascineazdeuf liric contemplator: . numirul plunl. versurile celor patru catreneau misura a.firi funcgiesintactici.r. fript de sdrac. Natura .complementindirect anticipativ.i.i"" f Ultimele versuri alestrofei finale exprimeideea'Je "r:. . ghiciteprin fu-urile arbe"r..predicatverbal.'.. arbicunoscut.adverbpredicativ.O.substantivin cazul vocativ. uneori .adjectiv in cazul vocativ.. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp.

il.. subiectulal III-lea.i.cunogtinq.exercigiide descriere unor obiecte.ii.are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare)... .i"... p.formulareade enunquriinterog#ve.'".iocuri clidacticc.activitigi de comunicarepe bazaunui plan de idei.I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie. exercigiul .'.i ortografiei-erevilor..."a.tfl I (:.invdgar6a.. I. de tipui: Ne jucim.o1"1:'.ffi. didactici la clasele IV-a .auJi-a".t-bogigirea gi activizirea vocabular"tri'. ..ban t.ud.nnirik .)...cu variaiele.t. l."rr.formulareade enunguri-rispun"s intr.p'ri"a. . puterea de.gr)4\ilule.l. b" n.ot deosebitil au c.t r"l". 2... deprinderi. Ele sunt "i velul de dificultate' 9.capaatatede concretizatiin priceperi."tjtitlinvitimint.r'-"rrr"r".ede..rali gi de scriere. subiecrulal III-lea."ate gi-probiema tizdrii. adici la rezultatele ele"J"""ti.[.insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltptrca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii rornine sub aspecr fonetic. ur.i'.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac.r'.xercrjiul (exerciqiul.J......T. transferul in in situagiinoi dJ comu"i. aceste aratd St..i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo.'.oili.creatlvrtatea a' I' trisituri d.. t" . ln insugirea noqiunilor. Radu..pe acqiune reali ori simulatil aJi. t_ rrrunicarc orali 9i scrisi... excramative.r..if. ". . a joc.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme. metoda -..de identificare. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare..rbri.i.g"?...elas.lmcurriculumul..ritoare Ia rezuliateleinvigirii. 2. stipinirea unor modemersuri teor^etice.orrqir.. lexical9i gru.I.utilizeazd'larg exercigiU a"rpetqir.r_r.exercigiide realizare unui dialog.r:". .j. in sensextins. Pc Hrupcai individuale. "?1 ".rl.l. prorectare.irrl.yr. d" dc creagie) jocul didactic..'.. I LT.. antonime etc.:'" performanqeminimale sau pe nia vilor.. ."t didacticela clasi' realizatdecadr.i..ri r"le generale obiecrive_le cicluri gi ani de studiu.. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d.i.nale .a -. "atins"' .rt tele de construcgia comuniiirii insusite: ...exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi .."..sale ". .p. a. .. .rrui ''.d..transcrlere di. completati. a .ilipiin" 9i grupe de discipline ne."rtoru gi Je pot realizaactivitigi de inviqareprecum: . fapte. formative...l gi-i creeazlun climat agreabil.ele implementat. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca..ii relaxeazd sendio-rrir.r. sibilizeazi pe elevi.1:^.n rcallzarea ortoepiei.capacititi irrt. tc de siruaqiile. Irr irctivitatea "rrto"rri-i.: gi re' Dc asemenea' se.. p' 80' . a cunogdnqelor realizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .....rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunicirii. de recunoa$terea contextenoi.gramaticale.vezi Testul 3.. a .Eoaluareain procesuldidaaic.aiatirr-e: a ..""i"relor in silabe. inviqare care presupun inqelege.i.. s'trategii didaaic..t"tare se referii" c""ic"i"*ul ..independenqa tua operaql logrce. se referi la curriculumul intenfionat.. e*primatein elaborarea raqionamente' de in gindire' capacitatea a etecg.rt a si materiale:miiloaceil.rr J..r"le carefaciliteaz5. cep1taimportanql tr'i.i. atitudini.ef..i rransferde informagii.. .rirrrlrr.r*. concePte' ..disciplinel...se imbini activitiqiled" irrrr.arl.igi im_ .ri. Tipuri de itemi subiect.i"rii*.ele pe gi .. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testul 5... elemen_ .. (de exemplu. qi l^ iiirl"*ul Uf.. standardel Obiecrivele.. ca proces.. J. t'"R..Sefolosescdiversemerode pe descop.. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'formule 9' (dite.arc conrexre joc ..fiinqe. .limbi moder.noze relevi qinteleobligatorii de atins' Obi".r.: didactic.ard. duri de lucru (tehnici). opgionale.{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".t"r"z". strategia didactici estemai complexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp... l)ropriiilui prictcniil rcneagi.1r. l.1: . srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """". gtiingeetc...cxcrcilii clcutiliz. Relapiadinte cuniculuyt si.. ..rril".exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.ilrifi.e6azd.r"re de evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand....... lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri. conduiteformate' - curricukre vizeazd: Stand..gide interpretare. sl omonrmle. enundativel ...l.iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l. . 3...itott"litate. elevul sdfacd.."r"ir" i-a f"rrl p" ..de exemplificare..tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.a'd.i'ii analizagisinteie fonerici au"..riaryurirr sens r^it"rrt r* aintelor q.ie.ard. lexicale diversea achizigiilor it"r .r. itemul3' Subiectulal IIIJea l. la in 9i It noi. prin exercigii d" .exercigiide redactare unor te*te . tipu': coplere. PtgP.atde .numir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' .ferro-erre.

lurrcIrc cerintele de examenelor. voinici gi harnici.i apropiatde curricuIrrrrrul . .selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program particr. Desigur.gcolar.ir*.. public.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.ziseMara.memorabil.acum insi mi-a venit rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil.i moral propriu scriitorului ardelean. r. mai apoi cedind acestrol Persidei.final al evaluirii esreruareaunor decizii . Rimasi viduvi cu doi copii.?rf. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: . tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t. . Persidasi Trici.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.i pr. .l c c c s a rcc n tru r l c p -r : . putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea..piringi.te .ci.Agaaresi fie Trici al meu!"..alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. personajcomplex.. . plicut: .morivareaelevilor pentru activit.r.gilede inviqare. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mara...tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lui Bocioaci.cici nu e nimic mai frumos decit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube. Procesul evaluare de presupune: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob..semnificativ intirulate. lui rei Birzovanu Eial copiilor ei. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun trai 9i un viitor bun copiilor ei..for- 'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.curriiulumul evaluat trebuiere fi. rrro n ir or iz ir r .sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice. merodelor si rrrulalc standarde.lsrlltil. incontestabihdrao gurata".Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .dar riminind permanento prezenqi. . cumpltarea.i nici cum si te poviguiesc.r rca rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa. 9i reprezinti o izbindi a creagiei literaturii romine. .. .siriv0nt". .rli.::.rI0 | I St rtrItr .. R".5ruffi. aceea De rrebuie foros. domini o parte din acgiunea cuqiide ei".Dar tu n-ai si cauqi mai doritd".[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi.1!J!r. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac .l:. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". gisind modele pentru fiecareintre oamenii care i-au din mea!".itul unei gi perioadelungi de instruire. de I i fccrul pozitiv se realizeazd.qinute prin misurar€ sunr raporrarela un ser . qiilurrritrt".examene.. .arr"gioirr. dragostea cu ei cigtigi bani pe care-ichibzuiegte griji.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa.. sidaseindrigosteqtede Naql. asupramodului de l*m": dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare". dar..9i examenele drept scop: au . estegi mindri de fiica ei.. cv.. parteintegrantia procesului predare_in ca de vd\are. scopul. .fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei.Eu.muieremare.rre i.dar gi al tolerangei 9i Mara. marebucurie).lor a obiectivelor "il operaqionale. ..i a suslincrca rcformei in invigimint .Tot n-are nimeni copii ca mine !". w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt. cu atit mai mult cu cit spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momentul in careil sfetuie.le lasi neingriditi personalitatea. nu aprobl fuga Persideicu Naql. degtepqi frumogi: rii sunt. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul sistemuluieducalioin nal qi in plan cultural.ite arte gi forme.dngnoza rezultatelorscolarel * certificarea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr.cu obrajii bitugi de soare.al dragostei. religioase nagionale.t.. umiliti in ea.Mult sunt sinitogi gi rumeni. .monitorizarea progresului gcolar.rrri la rl:-.. rezultatelorexamenelor.sunt impunevoinga. odati Fire autoritari Cind Perdreptul la independenqi. I i virIr. Mara. . zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unul pentru Persida.3ffj..ii d..pi.i. inietesaqi' elevi..orienrareagcolari 9i profesionali.:"1 la... deginu estede acord cu aceastilegituri. spitoasi. greoaie.de ploi gi de romanului. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga voluntar.i si iee asupraei. Experienga i-a toleranga.si : prin .. Evaluarea realizeaid.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor. ceau crescut. cc aliti q i i e d u c a ti e."".Agaare si fie Persida in alte imprejuriri. Mara s-a sriduit si faci oameni respectaqi copiii ei. dezvolat un puternic simqal demnitlqii.r. chiar gi politic. sarcinavieqii grele". cu ochii inchigi. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. in rc.carefaceelogiul viegii. corecti a. t'ir. pentru copiii ei are multi inielegeregi. Degi pare duri.t"O'U .unt ini. voinici gi gi plini de viaqi. . penI r'rr'r irvca cfectpozitiv. aceea de cadreledidactiie igiia'.irlizarea comparaqii de internationale. intcnlionat. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare.^ crlterll sau norme' _ (lc --.al muncii.io.pirinqii qi elevii. rl tradigiilor.r.". aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.S-a spus cI Mara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani.anscir"rmatcric dc cducaqie. in realitate mulqumirea mea.ezultateloi. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucind micEoreazi."ru^pt" Evaluarea curenti. intr-un fel. caremie-mi este gostematerni: . f rrflr'rcnqa examenelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash. pentru copiii ei.urerl cgalitil.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:.oferireaunui feedbacL prompt gi eficient..rluriri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n..ci fericireata.stlrqt'ard.

. Mara o consolcazi. dupi firanii lui.bac-a.. sunt izvorul" . adincii.fiind. enigmatic. careestenume predicativ.orrvieguire. l.I t |rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. .". tatntc: ascuns. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A. 3.rgi". sunt izvorul ..propoziqiesubordonati.Aost.Persida mirturisegte-. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismincit roman'ul 9-" cap. marci a modului infinitiv' simpli.odop.G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali. jir"figi" i".il.. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.rE-jnogi gi-.predicat nominal. Obierv. Ea infagigea ripul comun zi.predicat verbal. sta.. de hotdrire barbiteasii qT s.pron'me perional.|e'. nu 4.." . d. tainic .. observag..a " "ili.] ". Au conviequitmult timp.avari.....qinniiMara rrecein planul al doilea. a curgeia se scurge.propozigiesubordonardpredicarivi. Persoana numirul singular. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inregistriri.iilffiffi .rrrj. in intengiaaurorului.predicat nominal incomplet.|e.adjectivpronominal posesiv.. funcqiaiintactici de complementindirect.cind seara stanqlala tlmp.[l. ii . mli tirziu al lui Rebreanu. tn .z/ dacd. sunr egoigti.subsmntiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab..t predicat verbal.cazuldativ.nti*"rrr 9i de afecgiune d.i regi' ['. marcl a modului conjunctiv. Cngicopii lipsescastizi motivat ? . -a"ari'i... frnmoaso.] Mai vie decit togi esteMara.e de 3. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!". adh..'a"J"-r".circumstanqiali consecutivi. P.ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. inflacar^reacu careprietenii no.. 1." al femeii marurc mynq.propozigiesubordonati circumstangiall scop.pronttmepersonal. -rru . dar tiPdl faptului ci la un momenti"t n.----'-r-Y. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obiceiurif. -s aSade negri . emis .conjunclie simpli. 9: zgircenie dc !:::. "e'aarrr" upoilrii.incat.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''".care-igine'srringi.intuirei literei (scrisepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le numegte.igi in genereal viduvei intreprinlitorr"'.[.adverbde mod. mei . liabiciunii femeiestie frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialoguluidi"lectal.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuurmitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .adverb negagie.'roaril totdeodata icrttrtori b.a/ de Pz . 4.ir.r-.omis manej . fi toli ex tine.. " fdrd.. "ri.nc: profund..i. .oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi".i. condigionali. persoana numirul singular.concesre stajie .. mai multe obiecteposedate.ncnt"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerabill:.i aprige.cea mici pirtinire. materni. sintactici cazulvocativ.tri igi exprimi opiniile despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1.. insusiqi-aanungat si.irrofozigie subordonatecircumstangiali 2.uni.imipare" .firi funcqie provenit din adjectiv. model h" b.'. trece.^. bioritmul.. a .cu muh inaint^ea Rebreanu. forma neimi . subiectlogic. .-qi expuni proiecrul de urbanizare.t: . de sintactici de complementcircumstanqial mod. forma neaccentuatd. .nu .impreuni cu solut al adjectivuluinegri.predicat nominai. taqrul sunt frumoase."* i_.prepoziqie I.ffi . cuprinsi de simgimint"t ".r s ou$tii.misterios. agaci ii cunogtea 2.. lccentuatl.solidar (pronume de intirire. 2.un posesor' cazul nominativ.propozigii . de . s/ . stauculcafcu capu-n poarata".advcrb.predicat nominal. mentalitatea Sla"ici.slavici zugriveqre lui yt:i!:f!. curge .ci ochii tii. funcqia B.".11 "l ei tttfttl principalrevenindu-iPersidei. Nu egtitu oriqicine!. I. $i Hubir .i mai a.menaj concrzre.rborJorrate ..proporgia *""rri.cazuldativ. d.adici au acelame-stec bine gi a" r. 1. I.persoana numirul singular.staqiune areleva-arevela solitar . sI n-o spui niminui. a a acoperi: a inveli.. \\ c. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii. prezen\a rimine semnificativi. asigu 'n.prepozigiesimpli..indiritrriJi. aSa-s negri .tqiculoare^|o.eri. pare . 3. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful.. funcgiasintactici de subiect) demisia..." r" afle la ie oamenii adevi.dr*p.

-rrrir.ii"u. .btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide realizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo..coprr pot . de exemplu liierele d rr.expresiicareconqincomparaqii. Finalitdpile tnvdpdmi.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin diverseexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosind: ..Cadiul didactictrebui...""...descriptivegi mixte. .dupimodel.Ce aptitudini considerici ai ? . :. I' optriorrali Orligrafia.":" I se pune accentulpe scrierea corecre.i..cu stiloul inchis.p: banci.rt. "".Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.rrti.anumite expresiioferite ca suport etc.vinte propoziqii..realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.i atitudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti continuareaeducagiei. acolo unde estenecesar: .simulareasrierii literei de citr-eelevi.scrierea caiet.c*plicand. 2.il"r. se . tr dcprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare. respectindnivelul si ritmul siu de dezvoltare.ordel-fig*.Grddina Zooiczi'.asigurarea .l"J fel nevoia de. Pe misurd ce scrisulseautomatizeazd.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre acestea.Cum te numesti? . Sau. . . ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a si invlgateanterior.' il .i.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si personajesau alt se lingvistice. "'trot" dintre si demonstreze scrierel. in podul palmei. pentru semnele diacritice.tl4 | I sin. c.Cum iqi petreci timpul liber ? .u. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a inigiativeielevilor (de la alegerea temei . a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilor o consti: compunerilelibere narative.J""i.jl ".controltrea indfuidiald a modului in care a scris fiecare. demon"or""t"^ti.cnnratul pian. gi Dupi insu."hii i.." .. Creatiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.figuri de stil inviqate.care "" gcolarului i"ri*ra"J". la . "numero"r. capacitigi.i orienprintr-un plan de idei. de citre fiecarecopil. lizibili gi. . La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup..t .Unde locuiegti? . ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . deschigi.Tillsiierea'i degetelor.specifici preinrimpinind plictiseala.Dpunerea .[rirg.. a catl trei litere. Tr..rr. i.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii. . .o".se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor.. .i a dtlului. Gbid la rnnzett. i' .identificarea literei asociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi. explici..nrrEilor" g. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.iocul.. a scrisului corecrgi-lizibil. . ..Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o constituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor participanqi.'i. .reamintirea regulilor tebnice . Daci estenecesar. benzi decupate a.rn. . cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareguli. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor..r"" *.reiliza legitura dintre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi.in al fabetaru mare. i. tervine dificultatea de a .. $.controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.l"gitura lit"r.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi copiii.scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii. se dar portangi scrierii caligrafice. tn .. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor.. alfabetarele I in copiilot.didacticde relaxare-.. gireaa doui litere.opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea.'. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii....ul. pe cit posibil.i $esauextrase..recomandi.mi.i grafice.#. sub formi de intrebiri: Reporterul: .impreuni cu. " ". -i. El'r.rrr. funclie de nivelul clasei...frimintatul piinii"..il.exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: . lecqiile limba gi literaturaromini.p. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnicespresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor.Jrul did. "p"i .* . tipul de compoziqie)..comPenseze caractirul statical actului scrisului. caligrattci' ln clasa II-a secontinui exersarea ".li sistematizate literelc lnsuglte. ponenteale literelor gi ale legiturilor dintre .la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat. t..tezei elementelor .reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: . tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.decupat. streazd.formarea personalitigii copilului. d*.. cl elementele grafice.jtl .i.-------. pot folosi mijloaceaudio-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim.. Alte activitigi de inviqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi suport lexical(cuvinte gi expresiidate)."rr"r. ' Pentru stimulareacrpativitdqii.. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi. creativitatea acestora poatefi stimulati .*"rrlri." .pornind de la textul lite* narativ.

.n-ar dV".orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesciani.. p rin inVers uni : sta-o om. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti.gi"ffi..rbiiiigirinat.. dragd.i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric.or). alocuqiunii adverbialetn i.arde-niubirecApara".-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.prin arhaismefonetice:tmi . ceeace-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi .iffi.incareintilnirea nu seproduce(.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?". / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.._ .lntr-o atmosferi iiilice.r-. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trditea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari.un prezent etern.re"stinghiritl Fj .mi ln aceasti poezie.ci . AndreiM"l. 2m. Sentimentul iubirii este -. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud. clarizvorind in fintine.necodificati. pentru a acce{ela implinire.la ceasul t"i"i... spagiul atmosfera implinirii.['. bati de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agversurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: indrigostitei.exnrimiposibilitatea si predicatul.dE.[. AImioritici 9i cminescianl. cu roate roman"sp". coneulwi a Eul gtient scilrdarea deintregulcosmic..i.ti.Spredeosebire poeziaLacul.lrro"gterea o . i. masculin 5). ".este cuplului ... srele scapiri-ncale. poribil" impti"i.gin7 o. stele-g. lirii.ofl. ritmul sunetului le urci dealul.i lexicalprin fonetismulpopular sara...:9p...rrii.congtiintei sinein ritmuiile gi legindrile *"**. Verbele la Eminescuarribuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale. de ind nu Ei simbolistici mitici se realizeazd" numai prin metafore-simbol: deal.varianti a poentei Ondina. cumina9a al in seara. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice ye_ cinet-ice. Eul liriC.ungd pe deal sub satcamul stravecnl . strofi si consemneze de turprin rustic. Rupdciwhrooru.. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui. sacralizat risuni mai tare.("v.. de . panoramic miscarea inilgare. de sa existenqial.i. marcat de vechimegi taini..ne-om rezemacapetele" refacerea intregului spirivom adormr" ... spwne.ax6 rnuncu .i Grdor Vianu).. e sirijuit in partea Jirrii sprevechime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io. trebuig s{ urmeze o cale.. t*.armonia eminesciani expresir este cornuniunii omului cu natura.:. la modul conal -optativ.cdldnytn d. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .< ctr starede spirit'r. f ..pri-. ru George Munteanu volumulSubsemnil lui Aristarc) (in definea d. exprimati in versul final.tl.ilieiexistengiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori.r*e zldemelancolie. le Apelepling.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n iubire ca para". Murmurele fluierelor de la sdni se viii. Subun salcdm. comunicatedirect prin comAh!..pr.. dfectivl.deschidere lduntru afard.. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit. fruntea de ginduri qi-eplini. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului exterior.Ore intregi spune-qi-voicit imi egti ".spre de nimic . Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).parau.i ale toaciii .Suflerul h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte".devin tot mai intensearmoniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal. sentim..o iubire cd.yi-aoi..trull i. m-agtepqi pe mine. Sunfdouizeci 9i doui de predicatela dmpul Prezent.intreg..rpr" .patru predicacuno"gtere.rr.rului". a spiritului autohton". . a -.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.. Ia reciptigarea tinde intreeului prin iubire.is posibiliimplinirea iiu sacru. Stelelenascumezi pe bola'senini.i prin nimic impiediiari".Dar -f.rul. G.rd caiarbagiperpetuindu-se imemorialul obiceial pimintul ca n ". peisajul devine Cadrulexterior..poet romantic.a spirirului caretinde spreintregire: .il..tigarea sentimentului totalitigii..vezi p. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrtrca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln lui. iiirrtro I .. h 6uri.i esteo exponenrideplini.a. somnwl (metafori) marcheazd" reci. mai amplu in primele patru strofe neazl.. pe de o pe aspiraqia.o migcaremiti1 . o prezent. timpul prezent. Cilinescu afirma: .i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii .ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI.-.tri. . icrilorileI. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: .. acelagi Atmosfcrapocz.rc Liricaeminesciani tovird.ir..r.ia ..gi zintd" nelimirati .".5i cod. interogativ gi prin lui mai impresionant: ."] . ryagylui.9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului.llmodul la ri-nitl viitor cere... Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar: soarta omului de geniu (Luceafirul.1t.id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea naturi.i.axrnundi.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire.a. Scvisorile fi.IIl)1.. "ti"a. t I I t I ^ f I' .Sara dealbuciumulsuni cu jale. Poezia in Sara de"al.)..posibilitateaimplinirii dorinqei.. .Jocul acesta timpurilor verbalerelevi. de alti parte. Iurmele-lurc...tel" tice.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele. Pljg:li:' 1i.oriiii"t.rr-. Pentruca ulti1.dac.Dorulro-arr"i..a.r. din vale a.r"r."i)ir. Pieptul de dor..atribuite persona- (4. jalnic-duios buciumului. "unoagt.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea.clopot.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este clnetl1{!n vale si a.". .r-iticlintrl"g.Luna pe cer trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard."neitate de iar lui seninitatea Luceaf5. Ca.Impresia de strivechi.n-arda".rr. 85..2).cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a.€st€o clnetlmeu arde-niubire capara". apoipersonajului ri liric feminin(strofele triirile cuplului. pe . iversuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete. 9i d.air.corespunzitoare sentimenteloreului liric.r.-pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b." imbinare intre cosmic si omenescregisim in strofa atreia. o timpul ca careexprimi nosibilitatea Eioredicatul-.

itemul 2. (nume predicativ) Era distrat din caleafard.le-ascult...mare. subiectulal III-lea. rimii.vezi Testul4. subiectulal III-lea. pe fn ti (./clipe [./ or si cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc.In cu flori de nufir") $. Versificaqia alti modalitate .apropiate. se plimba de colo pind colo. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect. se 3. ii cimpia D"T.. It* influent. l._ de P?:inr1./ Te iubesc demult! / Aletaie i.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpivadin lotul de gimnastici..-arupra noasri. (caztil genitiv) moderni 9i impresionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.c Floare alb)sti. rima:imperecheati. subiectulal III. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. pa..nt. o locutiuni adnerbialez Nervos. (cazul dativ) 4. ginduri. Bineinqeles.dus. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect.. Seexercitaupresiuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. itemul 1.i. rrist Sarape dealseapropie poezia de ca. caveacuri.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi). :. /.propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi.retrlirc a uiei iubiri totale. 1. dulce.prodacd..i literaturiiromkne clasa l. "care 2.. (complementdirecr) . lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dormind armoca de niE/ codrului biru^t. este prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari.lea.prezengi hotirir sd.'I'otugi e..: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" . poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. unui roman obiectio.o luire in derideie /o luare peste picior.72.*j..lnsemnat:( 1) important. lui. Ca totul si fie corect.oii"-b urmatdedoi dac.. notat.vezi Testul 3..vezi Testul 6.lrrr."re pb.c! naracaracteristicile Opera literard Baltagwlintrunes.ste in lume!.] dulci.minune. rimii la mine.|L cu cigivaani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial. itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii.soluqiapdrea fi trapereala sorti..'r..Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . Eficienpa tn TESTUL 11 B.gini copilul-pring univeisulei de basm "e. chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria...P.d. fundamental.decisiv.. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a reprezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. misura:12silabe. Instrumente de eaaluare subiect.rnl nu vine../Floare-albastril Itp ilosre-albastrd!.te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune persoana Iltr-a. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai. Anii tri separ caclipe. rit . lui. Ar fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 . a cuvintele lui deveniseri. 2.zair Am discutatcu cipiaa dintre grevigti."itii^r^armonia. Atitudinea ei pirea bdtaie d.. in cu conqine.(subiect) au viziteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici.ase catrene. i.ri. careincearcisi-l re.. Seintilneau din chnd tn cind. peles. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole...i.oezia trh grun rroheu. Pentru rezolvareaacestui 3...ri. cat. (2) Pe harti.). 2.propoziqiesubordonari subiectivi.. l. lntext..' Subiectul al IIJea A. 'Castelul cei..l de de rei d. desrrrmare in ("fli te-ai.rcare apropiau" . murit iubirea / $-a noasri. obiectivultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit.. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.i .o. . Mai ticeti odati! 2..afri. 3. Siruajia se schimba de la clipd k clip.). (2) mardeosebit.eioc.piirir. un guri-casci! era pe 3. Ritmul estecomple*. se apropiau" . gi copiii Minodora.Ji(rr-ri atir eugtiusi. ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival.

demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".Prezent a!s.tml capittrlelc..opt"n^ta "t r. . dimensiunea iemporali gi.i vnriarrrc baladciMioripa.r.] inf. in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.aucig"lilor.t.. dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental.ut.. ampli.arta portretisticdqi mdiesspecificitatea D" "r.r..rq"i.ao. de aceea er suferinga vitoriei .riiri""r. in punctul de plecare.il-i. . posre$te Ja primegte .-. capitolein carese precizeazi..ttigi g.negustoepisodice: personaje Maria. in ciini. nimentelorparticipi . i.. pedeapsa....Vatra Dornei .in.qiale viegiilor...i.gigareindesati spitoasi.nira.roir.t in ..vic1ii itl nror1ii".ri _.rclc rrci.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria. Pricop.a*erj ."iu"i.gutregi adipost..obiceiuri. amintegte igi vitoiia.-primivara(de exempru.'i" *..renacimte.lo.. J..7M.sunt prezeritate oilor personaj.o"rdpersonaje. douisprezec. locul acpiunii. dar gi fizicd..pe pregitirile cu Vitoriei p.te XIV-XVI constituiepznctw..]'. Lry*.oamenide la munte.sri.teritoriul munIntriga romanuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii.o adevirati monografie' vieqiigi a mortii. clmpic gi venind la birlogul.iar criminalii. migreazi in timpul anului calendaristic. . aparein r splen.preotul Daniil MilieEetc..ii.r. b"litrt".argilele de cup.naturaseprimenest e.." mergela minlstirea Bisiriqa. ra.lor.".'fra"_ te in cirligage"."gd ..a. vor primi manterii. .Gheorghili. baba Maranda. de la care ic..qiei ierrirre pan.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti..Cruci . Y.rr. Bogza.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :"::p*yllumii..mai p.ntul. Gheorghiqi.arca gcncrici a ciobanilor.ribditori in suferingica Ei-n ierni cumplite.. dragostede adevir'^devotament h...I.recesari'drumuirri. are un c racterceremonios' ^Criti"...la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N.."r.Nechifor.d..merterla vorbi. "^-ri"rrri-i".r ..fhgieto".ciinele Lupu ar fi Anubis..-.A. pirintele Daniil.i ili igi demascaqr. do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestuia.pctrcceri. I'spirat dirr . fiind mijlicu J"...urir.rro.ar" modurile de expunere naraliune obiectir.i: [.. romanul arrao apopae transhurrrangei.tt. {rtrr grijiin bucurii ca gi-n." a celui disprrut .-f.ri.hip"..Dorna * Botca .e apropiede adevir.ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vitoriei..r. dialog. pe-attr"t.Suha. de p..elemente mitice.ir.. .. intorcindu-r.9i eragi acelNechifor Lipan careacumlipsea.timpul -roamna cind N.. ctoarea drn primivari..de tradilie.ii arta nd'ratiad.t..Acum suntemin Dacia.apt ale evid"e'qiat d..groasi.. mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci.impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri.Visarion.i credinqa Dumneze Anastase seiundoie..rro"".capitolcp-rcz..ri . il.trorp".l"p"i.g. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri .cea spaqiale-este l" d. lrdnzdnd Prgctgse)asigurigoqpodaria. degi in tru so! . "r.]. rrgaului Mitrea.pr".t. 'Brl-. aveao fr'rr-.prii in careparci se rarfr|ng.i Ilie Cuqui.urale.rlg.urareaacpiuniiincc. mo-. al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard.och_iiei c. monolog.i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intruchipare moralei-populare: arhaice.rrebuiasi afle daci Lipan_s_. de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna. Necbifur. zeiteiIsis.impuqinatde dingii fiarelor" Ei deznoddmh. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts."iripps.ent. isteqime.cedent J"r. lisati in grija luri Ul"ii . ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor.1 apele.rrr"_ neagri.expersonaie pcrsonaje. Gheorghigi^ constd... soarele strilucea. dispirut.nr. tur'rne..rl George Cilinescu observa:..t r-". romanului estedestul de simpli. drumul adevirului estemai inDaci acqiunea la torrochear:'de Migura la Fircaga.i. crimei lapr. i*"p"t"! capitolului x-t. gi de la pirintele.''.iill. pe fiica sa. modelarea de citre condigiilenarurale.ror. pirrori.a.gurJ.satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului. ?irl seu. gi datinilc lor de . nrtr din ca cel se l"c.. de intuigie. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna.rrtru^r"og-.romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice."-":l: personaje. u.[.ite d. i"r"to*l "-pie. stauin fala . utiiizeazerc.ipostazda ainllgat in soareori a curs pe o faceVitoria (.. Ei . Vitoria il va sprijini p.insolititdc Ghcorclc glril.il."1"r] |p"n.l..devenit birbatul familiei.ant". Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. aslgura gosPoqarla. Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospectivcu cel al prezentului narativ... "ste "gr...ilrr. ln ro. Mo.'.demascaqi.ca vremea.. intru vesniciefixe' Caciurar. care-gicrutl sogul. lasala ur Srrla vinzindproduie.1tr gi vltgrra Ltpln. paraboli pe care. turi osemintelorlui t.iHorus' apa').la. .i oameni. adusi.i nrg. Minodor* 9i z. dar neobisnuiti in privire. la dite zul din Baitagwle..Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianieste particularitigile tria descvierilor.1t: i." acesteiale duce la ministirea Vi- raticului. silpanir.inf{igeazi dadni gi. N echiforLipan.sfar. ponenti a unei colectivitngi figa. viziune profundi oiepii r.nea. a" pr.. u' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoierikrr.i"n". si conduci sospoderia.la capatulciruia.i. .. CUri banii necesari drumulut.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[. ferindr-r. osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor). .. ucigagilor' rul David. pe misuri ce perunde in iniern .r" -or"i.g" ".rr. deiipuri diferite.l or ca fiarade codru "ir. adesea."-i-fril.de locul crimci.aceladin Mioriga"' . o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".. _ vremease inriutiqe5te. ii t'hearnlt ci'c".tttt.:. Gheo'rghig.a.. av0ndcaracteristici gi polilist.il fr. gatulMitrea.oali[.i.lu1igi ncstatornicic. ror pi#.aduceo din RomanulBa6agwl)1nspirat ioi..sf.l inhumarearimigiqelor Nechifor. ::. sivirEind ritualul tradilionalal inmor.i'tigisirca pedcpsir...".rorrl ..A.n lumina castanie a pirului.r.. I L mul .."'. dupd-asigu-rarea la locul de iernat. cu cit.i pentru .....Nu^mai erat6.sogiile vieqii. .n. Desfd. culrninan descoperirea C"pitrt.'il5.. .td : (povestire persoana III-a).rt. ?n lor h. principale: Vitoria ... f n roman apar numeroase descrieri naturd.. descriela a rc.^ Acestora ciclurile narurii.p1ri. teatranshum"."hif.l Vitoria gi Nechifor ira..siiinigtea de iniqiaticnecesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci. este.drumul f"pt"." miPaleologua descoperit.rn".. ...omul cu ciciula bruniirie.resus toatedragostepeninq.punindu-se in evideng.. f)escriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.. erzu dugi departe". lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.ulti. cu.

. 3.l rnisternrui: nepdtruns. ad.cumcu razeleei albeluna nu micgoreazi" .i:iiffi. elevii vor fi capabili: parcursul.asculre cantecul pisi_ Pz . ClasaI Data..i..jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. adjectivpropriu_zis.visezi o croazierd. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoaresunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse. scidea.ii . 133 c. a i se lua o piatri a"p. le 1.. Mijloace de tnvdydmknt.regte.yicine..pe Marea Neagri.op"l"tiu.r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circum_ stanqiah de mod.fr... . 1i (mai mai) * adverb de mod. 3' a lua in serios.. ahora .Iul Subiectulal ll-lea A.formareadeprinderii de scrierecorecti.. taind..j _or_ir. rispundere^a."?hplement pe a. (nume predicativ) .plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.1"-. Metode Siproced. O. direct) rarronul nu era o...cici eu iubescri b"r" ." pr. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2. a-gi lua cimpii.dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. a1i Iua nasurIa purtare..propozigii subordonare subiective. Acesteasunt probleme greu de rczolv*. tablou . sfAfi: ceresc. . a-9i lua tilp{iga 4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic. la sfirEit). (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia... si citeaJciin mod corect. alfabetar. tot . tremuritoare mi.dezvoltarea . lexicalgi gramatical. a o lua inainte.pronume nehotirir. strifund.r-rr..conjuncgie coordon"to"r" . Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi.kncimid.. si pronungecorect sunetul i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet.. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limbi gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieaul:Sunetul.formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic. video.:'*o'" ' lantastic -.demonstragia.. un perfectci fusese cobai. l. r/ . litereinvigateizolat in cuvintegiin propoziqii.etntuneric. .^. pi ..i _ propoziqiesubordona_ {.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi. fluenti.11. caseti audio.i.in interior. cirqi de pove.. a seschimba:a sepreschimba. B... profunzime. i"i"ra.: .i tI circumstanqiahoe cauzd.exerciqiul. ascuns. O...pe O... a a serransforma..rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.in ritm propriu. adincime: afund. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tipul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti.r. .a' lnviqitor. .!:j::l.ee: euristici.interjecde. a a a ^micSora: dimin-ua. in_ tt4ne cdtd (zare). a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs.rc.substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. in ritm propriu. : :. analizasi sintezafonetici. a serua de ginduri. o ."ina gi nopgii.ti g.a lua pe nimic. 2.Pe baza modelului invigitoarei .i.i P: * propozigii subordonatesubiective. lngelegea Subiectulal III-lea l.. explicaconversaqia jocul didactic.ilustraqii.mai tare . ..i la sfirgitul lecqiei Obieaioe operipionale. * llll i{ft|l\. 1' cimpul semantica. ci-9tig lorerie. un la (subiect) 2.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strategii didactice . 4' .adjecdvpronominal nehotirir. d.t. .. sacru.' de . divin. qia.oarespera.. cuvinteledin coloane.

| I prr acestea I I .ndinipd claselet-Iv deFloricaMitu.illgoln treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I .i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte. orali Denu.plan$ecu litere de I litera de tipar ..metodicc dtn Lfierat.. antmale. Citire pe sirite.. mini .benzi decupatedin de tipar I . selectiv . |I .a tehnice. oenumln de flori. FiumanitasEducaqional.e. Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic. Prrn asamblare.r||l Bibliografic: .realizarea climatului educational din fragmente de ImaSrnl. Fugesusde umbra lui. Corelareasunetului cu zrare I ..cgi mict Ant-ologie tuxtecomenta.frontaii.propoziqie I oespar[lrea cuvln. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi. Intriirea literei I de | l. imaginile unui animal.rriorarrta. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a.ltrn C.togi ne[rca l ol o3 delimitarea cuvinte.rcangi.Cui ii pare dealulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) | sau: I . .exerctllu . pirjjgqS rnva[aru 5 .nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori. aleunor personaje din basme cunoscute. mefte llort. Serejine din enunt o propozigie.| telor in silabe I pronuntarea sune-| tului I demo.scrierii | oe . conline sunetul . . r Simulareascrierii . de exemplu: . copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3.d*-orrrtr"qi.te. Seintuie$te I Iiterai mici . Rezolvarea unui puzzle sau .fie eui.observare I explicagie.joc didactic: Iocul didactic'. desene incomplete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . observare orali euristici conversalie ghicitori caresi. . .pregitirea. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l. adecvate imaginilor . Albd-ca-Zdpada. la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din carese com. Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: EPurerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de .Fie mare. ] ror carecontrnsune-| rul I din. 2005).| qi elementele betarului.Ilralii Grimm.unde sunt desenate I grafi.. animale.conversaFe I | . se realizeazd. de pildn. cdror al rum. Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire.Gr.purele) .al{abetar .' ] (I.:::" r. Capra cu trei iezi (a sevedeatextul Eiindrumirile. care persoane. . pra aveatrei iezi". congin sunetul. I 2 3 4 5 .exerctltu .tyd pe-ntru. de tnsopite su_ de gcstiimetodice.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte | . Citirea in goapti a .frontali. Recitireacu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori . .

5. ljeedbackul

o5
6. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului

ol o2

7.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei

o4

- cxcrciqiu - explicalie - demonstraqie r Moment de relaxare - joc didactic sau - joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte - exerciqiu trei litere, apoi un rind - explicaqie r Sescriu cuvinte - controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde rea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa;terea literei de - decupaje din revisuPar te pentru copii . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: - citirea coloanelor copiii desene azd,/ colode cuvinte reazd obiecte a ciror - scrierealiterei gi a denumirecontinesune- cuvintelor tul/litera i

Scricrca lit.r.ilnEiG

evaluare formativi individuali scrisi orali

C)1, cxplir,cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc,pc bazareguliiinsugite; O, si citcascisclcctiv, corectsi expresiv, pebazacerinlelorformulate; O, si idcr-rtificc tcxtul literar ;i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece,cl qi cu litera x; O, si formuleze corect,in scris,cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. Strategii didactice: o Metode;iprocedee.: joc - conversaqie euristici, exercigiu, didactic,joc de ro1,joc de miscare,explicatie,problemalizare, instructaj; - activitatefrontali, individuali, pe grupe. . Mijloace de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino, planse,ilustragii,casetiaudio, siluetede personaje etc. Bib[iografie: - FraqiiGrimm: Poaegti; Bastne; - PetreIspirescu: - Ion Creanga:Capra cwtrei iezi, Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodice din Literatwrdpentrw cei mici. Antologie d,etexte comentate, tnsolite de sugestii metodice. Grddinipd - Clasele I*IV de Florica Mitu, Humanitas Educaqional, 2005 ). - Alexei Tolstoi: Cbeipade awr. Scenariul lectiei
gtapcle /tsvcnlncnte

Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a

Ariacurricuhrr; iil;;

$coala

Disciplina: Limbaqilireratura ;;t;

;; ;;;;;;;;

lnvigiror
Clasaa II-a Data
Obiective operanonale

Proiect de leclie S11b;e,c1ul pro;tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara rormareade priceperi gi deprinderi; achizigie de informagie it!";:::f*'" - dezvoltarea denrinderiide citire corecri,fruenri, expresivi, in ritm propriu; - dezvoltrrea capacitiqiid; ;;;;;.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris; - rormarea deprinderii.de exprimare orari pun., de ve_ dere fonetic, lexicalq; gr",ri*ir"i. - "'*- $1r.;iJ;;r;i^iii, _ obiectiae operarionare.:p?;;;;;;l gi la sfirgitul lecgieielevii vor fi capabili: O, si citeascicorecr,.flllnt;i expresiv cel pugin o unirarelogici, respecrand semnele punctuagre; de o, si explicesemnele puncruaqie de din text, pe bazacuno$dngelor insuqite; O, si foloseasciin exprimarea proprie cuvinteleinsugitedi' t"*r; o, si rispurria la intrebari,'pe banainsugirii/ingeregerii conqinutului "or..i textului literar; or si reqini core* numele personajelor din textur lirerar:

leidci/

didactice

Conginuturile invilirii

Strategii

Evaluarc

2 l. Momentul organizatoric !. Verificarea ' temei scrise i. Captarea atentiei

3 4 .Realizarea climatului - instructaj educaqional - pregitirea materialulur drdactrc

5

- pregitirea .elevilor pentru Ieclle - conversatre - scrlsa - exPllcalle . . -individuali . Prezentareaunor ima- - mlnrexPozrtle .cle gini din povegticunos- carte Penffu coPlr - Planse,.srluete cle cute . Completarea unor plan- Personare -t
se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Si recunoasci povestea - casetiaudio cu inre- - orali gistrareunui basm - individuasr autorul tDe Daza rnre-

grstrar[ auoro.

t.

- conversalre - joc didactic

IA

rl
'rc.;;;; i"u.Id"pi"i
4. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective
trei iezi jE Ion Creangi). r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' - si citeasci corect si expresiv textul; - sd recunoasci personajele textului literar; - si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.; - si observe.;i.si analilntultlv lmagmea - conversaqie euristicd - frontal leze oln manual: - oral - si citeasci'textul in - formarivi mod conEtient 9i si. - exercitriulde citire - orali retind numele persoindividuala in - frontali najelor; - formativi

(Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil

rnoriecintccul cocosului

uctrdirr mc-

1

7

J

4

5

blFeedbackul

o7 o2

t. Dirijarea lnvlgirii o1

toaPti - si identificecuvintele necunoscute: - galbeni; - preJdcuti; - rniracol: - vrclean. r Se explici cuvintele,se - explicalie tormuleazi propozigiicu - exercr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. . Copiii citesc cu voce - exercigiu de citire tare cel puqin o unirate
lo q lca .

- scrisi * individuali

- frontala - orali

. Copiii spun cit mai I - exerciqiu multe cuvintecarecon- | qin grupurile ce, cl. I . Copiii spun nume de - joc didactic I persoane care conlin I grupurile de litere ce,cz.I . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi, de exem- | plu, uldmul cuvAntesteI gru- | carecuprlncte acela pul c4 sau.licerax:cincil *Pang[c, ]- oPlnc, -| dulcl - culo, - pit -l fix - linx, ir (x) - dx I etc, l . Citire selectivi: - Citegtepropoziqiiin! terogative - CiteJteformula de sa- - exercrtlu lut ! - Citegteceeace spune .vulpeacu voceapreficuti ! | - Citegte toate propozitiile exclamative! I l. Citiva eleviprimescbi-

- orali: - individual; - perechi gruP: Pe _
- lormatlva

- orali - individuali - formativi

desep".".d sunt I t.qJt.
I I I I I I I I I I I I 01, 03 | . . Asigurarea or' ouI reten{iei I 06, 07 I |. | I | I 8. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I

o,.o.
o5 o6

o Li" se cere copiilor si - exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: - Care sunt personaiele din textrll literai? - De ce Buratino seintorceabucurosacasi? - Cu cines-aintilnit el ? - Ce l-a sfituit vulpea? - exercltlu - De ce creded ci-vul- - conversatre
pea-aveavocea prefdcuta i - Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . Copiii citesc gi.scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce, ci qi lirera"x. ^

nate migti/capete de copii careexprimi diver- - joc didactic seitnri suflitegti.Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci, apoi formuleze propoziqii. Copiii caren-au primit sunt ,,spectatorii" bilegel careaPrecrazPfrnaPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. de Citirea 91 conversaqia -.exercrlru. incheiere - conversadre Tema pentru acasi: - re ciieascitextul literar cu atenqre; - r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. CoPiii .deseneaziun rnctragrt. Persona,

llI l-

oral; individuah formativi

- Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.

08, oe

sr
Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a
t 5
T

$, , , a1, r
Ar i'r t'trrr.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis,'iltlirr;r; l,irnbnpi litcratura romini

5

lnviqitor Clasaa III-a Data.

l. Captarea atengiei

subiectut - Ftgrite tccpiei; tn,nescu: "*,,,!o'ili:r* vorbire. -----' * Substantivul, de parre
Tipul lecyici; mixti.
,\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise; ;i d1'ruolt"rca

f. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. Dirijarea invilirii

capaciuiiid. .or".r;. ,. r)t't('cItae "^;rl;;r. operatronarert'pe parcursur.;i Ia-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (), sircitcasti corecr, fluenigi.expr;;i";;ipugin o unitatelogici; t'r,;;'.I],i.l"rteasci/si

or
o2 or

. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.nd de GeorgeEnescu . Observarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . Florile omeniei dePetre Comarnescu (consohdare) . Substantiaw/, parte de vorDlre . Florile omeniei dePete Comarnescu . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. . Selectarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. . Exemplu: a) ,erauhcrimidebwcwrie gi induiopare..!'; ,la.crimi.ce. linigtesc r.nund 9L llmPezesc oclif (substantive comune); b) li se cere copiilor si spuni numele personajelor: Paulina Cocea, George Enescu, $tefan Luchian (substantiveproprii) . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. ProPozlgle . Formulareadefiniqieipe baza exemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul, numirul. . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte

album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu, $tefan Lwchian

rispundi i"itJi.'; i"

textului

definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".i"r.".."i"'l3iiiir,.,rul pebazaexemplelor :l.I;lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre; c)q si foloseasci. in .or..i*Lrr*c.iti i' Jir.rir. ,ituagii de comunicare; ()o si scrietexte date -od createp. b"r"-r.ror sau cerlnte (repere). ,Strategiididaaice

t',

diferite exercigiide citire: in lant, selectlv etc. conversatie exercrqru exercigiu problematizare analizd. conversaqie conversatle eurrstl. elevii trebuie si spuni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi, bwcwrie, induiosare (diferite stiri sufletegti); inirna, ochi (organe ale omului); . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte,au forme pentru numdrul singulargi plural.

'

o Actntitdpide invdpare; frontal, pe gmpe, individual. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r,elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian, fige cu citate.fise de cu ".tiuit"t"ina.'rr."l."ra, caseri. inregistri.ri din muzica lui Georgedr,"r.r, ,.". Bibliografie,. - Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian; - Pcrrecomarnescu,$tefa; LuJl"i, nir"uTineretului, Bucureqti,1960.

exercisiul, anatizasi jocul sinteza, di{^ii?!,'"!gr:::ri:';::::,'iiT,tl'euristici,

o4

Et,rpclc/Eucni-".rt" lcctici/ didactice

l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise

nRealizarea clirnarului educagional - pregitirea materialului didactic . P rezentareatextului na_ - conversaqie - formativi rativ - auorlle - individua. Cuvintul - parte de li vorDlre

ol

o1

o,

exerclul: . de completare

Ci el cind veneaa fura merele.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".. i. cile substantivului: felul. Scwfipa-RoSie.joc didacticFrwmudactic Fr um usepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. Delimitarea textului in fragmentelogice. (Victor Eftimiu. . lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri. mo.tatdl Calitatea: elevla .Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii.joc didactic spu. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2. numirul . wrswl .tteu .Asigurarea retengiei 8. o Tema pentru acasi: .i" l I 2 Lo.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor.tx. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri. Texrul narativ Frarn.nicit mai multe insusrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. u. prieteni q. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqiede Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1. aciuatdpe lingi el de mulqi ani".. iooe.exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. jucdrii. Se desfigoarl jocul di. mknd. o5 o6 .. precizind felul lor. catete. Fdt-Frumos. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor: . de identificare .'.oacanyd. de creagie o5 o6 6.a.Demult. I 5 Adrcsa: .. Formulare de propozi..a. a) Formuleazi enunquricu urrnitoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urmitor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll .:ir.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular: ckrmuitor = conducltor.Zoica. Un exemplude exerci.mama . r Li se cere elevilor si .explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. . b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numirul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din textul dat..lncheierea activitlqii/lecgiei o. (Petre Ispirescu. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiile Substantivul Felul r de ffansformare . domnitor. povestire. .descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcaracterisrinumirul 1.neagul acesta z."te-o ripise gi pe Dumitrana. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urmetor. Feedbackul 7.'.

. undeva.lilfr.la numirul . mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi. nu-l uitasepe Fram.Citiqi dialogurile! .r spaqiali v @ dcrcrrni'anqilo'. 2. si elevii vor fi capabili: f)-biea.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi acum?" ["'] Pe urmi.r.Buliculc.rnrr. tri. r [)crsonajrl litcrar ."i1o"t" "orrtinrr".multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit..arcursul la sfirgitul lecqiei O. sa citeasca fluent. si recunoascienunrpri.i. de la circ. .Mai estecevacu dinsul.lfutu"" cltlt.'rr... i rl u n u i tc x t n arati v. in temei'icia achizigiilorcognitive gi a deprinderilor format. qireato M. foarte bine.beieqelul ochi sclipitori .. dar nu are cirqi.1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.yeoPera."PirdllrytIl-1r. Alte activitdpi de tnodpare: . p..rp".lorp. trebuie gisite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti.i plural.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.. baza conginutului textului narativ.Mi-a pirut rlu gi mie. 'l'ipul lec.iei: . | 1 rePrezen. t. o.. . Spunegicitmai multe adjective .. titrgnLt . Pe d.esf:."' or si povesreasce textul citit. . si identificedialogul ca elementcoistituti. pe bazacu nogtingelor insusite.. ma intreb. din textul literar ! ."?. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l . r [)i a logul c a c lc n.trasituri fizice..Bietui Fram .Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci are o privire de baiat degtept. (Pc.seqinuse cude ^ vint.uirrorrrr. multe sau mai.eper"/cerinte. o. una gi incepeJalta.sdtun le celor doi coPil. Acordul adjectivuluiin gen qi numir .. urmi.t t. ge -o. .t.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r .*J". de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechial circului. o. cu gi cu nasulcirn.i.1. mi-a .. --'9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel. J' (lornunicare temaleciurii saua unui specracol .Povestiqi . mici'si pe cu n. p.Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! desprinse ...trd.inqelegindcontinurul textului narariv.fostului profesorii flcuse mai mire plicere. .siretlicuri.iand se-rreled. O. [.'fiind termlnat.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli.Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genuri.e ba-za anumi toi ..Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3. .Ai-fa".lionale pe p."t" .Ce anume? .:yl::acordul qelorlnsuslte. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn.t. De data asta."ti..t .ziceael-.rrr Cezar Perrescu. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror acesre cu peripeqii.:::f. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale personaj. O.rc n c o n .r. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -. "rrr"rlor.] albr9rdespreexpedigiile ".curriculumextins)compunere narativi cu dialog. .. Aceasti unirate de iivlqare se poate d. 4.mixtl. ursul polar de Crznn Pnrnsscu Da. crrrri. -r\' iElevii vor iniria urr dialog..de j. Cu adevirat."1 polare.rte expresii gi insuEite. oare de la mata. foarte bine.r. perrug. p.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! .:l ii expresiv..i.Asta-i tot? . elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.-. prezinti"momentul si locul acqiunii .rtrucE . 9rr si redacteze compuneri sclis.n-are cirqi ? $i.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.dc evaluare.. bunicule! = Cum asra. t3 explicepunctu. r" po"r" schimbalocul adje"ctivului. si formuleze ideile principale.cu desenul Fram".Mi-a spusel.".u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dragulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosrului profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? . ^.Da. si delimireze textulin fragmente logice pebazaideiror principare.Am ficut riu ? i fou.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoasclviaqa Scenariwllecgiei sI . nepoara fostuluiprofesor.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje.M-am temut si nu te superi.o. din seara taqicidc adio? .drr". .luind povesrea departe.ir. Fram.departe.n-cat. folosind in exprimrr".ri.puqine) funcqiede nivelul eierrilor. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! . ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit..Delimitaqifragmentele fiecarefragment! . si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd. . ".in oragulsiu.s ti tr" l ti v t.rrbrr"n-r-i*l dererminat.situri morale. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri.rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! .Ei ? Ce-i cu dinsul ? .).ffi l r l(ccu'. aflind. Vorbise cu bunicul. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori.

...o. Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii.. predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz. subiectuial Ilt_lea.t.itemcorespunzit...*r*'rol.interacqiunea. a. Drecum siin modi..dardeznoltatplenarin prima jumitate a secolulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t.aa.197A'p' 284' . pitoresc. of. dorinqade evaziune fanteziacreatoare .rispunsul aqteptat.adici primatul eului .comunicarea discutarea 9i constatate.." i*" \rirtuqigi vicii.d."r"..ir^ii'r"..GiJb.. sponaf irrdirrid."-"..i'.irrt.. * intrebiri siructuralesaude tip eseu. scopul.ln jocul rol^...rcporrcrur. i..asiguraobiectivitatea pun.i coregrafie.oferind wn elevului suporr suplimentarpenrru r". .i'r i.alegerea tipului de.pH. . cu -o.re tradiqionare acelea cu moderne...exerciqii probleme.. sentimentuluigi pasiunii.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru rczolvareaacesruisubiect.rogresul t.plus.J.elaborarea adecvati..i".drcel mai desin clasi.. gi ..+... in carese evalueazi inigiale . lirg.ilu^rr^sarcinii . reste A.. itemul 3..dar . p. prot" .:i. de I'roba scrisdtrebuie.rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului.^.JU'""(ri ciclu de inan-gcolar.ri"6 i..ri.._ miobiectivi gi subiectivi. ..r.e ca alternatioe comPlementare. descituqa . sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.. aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei. in notare. ^pr"riazi .un enunt urmat de o intrebare. idfor"r. pro[...lingvistic{.migcare *"nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi.aceqtia .exotic..acest are Orice evaluare drept scopmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.probi se realiieazd.clitura$tiirrlifici..? tuste t". autoevaluarea.il.si indeplineasciurmitoarere condigii/ceringe'--'---"-' minime: .i.i.. rarguriif . . l:"]l-lif': a.r"u"i.vezi restul 2. obiectivismului clasic..bi." p.inrcr Ei por infiripaun diarog clcsprc rccturi. un aztantajar aces_ tei forme de evaluare: ."i probei 9i definirea obi.i". fi. or"i". .stabilirea r""Lyl..l.e lr. tat...tul '(preromartismul).feedbackulimediat constituieu r.: ..r.rr"irr"r..i i. didacdce ..simpleintrebiri.al viegiiafectirre..rept.i".*rrri. iaatuarri'i.lor-opi.. conrinlerii activitiqii.tp.p grr rulri rilo..*tinJ.rili. Tlucuregti..practice.e avantai. caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir.nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii. u c c lr c $. . sciremeide notare (analirici sauhoristici)..ti.cultivarea r"bi.. tradipionale care gi-au doveditvalabilitat.."" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica.rlt"r.i 99r99.:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t. . ln sens sau Orice iteni t esteazdunul mai multe obiectivede evaluare.ii"i . Evaluarea influenqeazi ?nrrigarea.. i-ui""i.. de mare complexiRomantismul a tost o . nonconformism. qi metod. iilosofie. Iternii reprezintd.'... proie i "rr"fA:irt. . .f"ie formatioe (finale) adminjs. romantismului: Caracteristicile opn..".n. inaestigaiia. ... r.i#. aluarea..". .fir|i.posibilitatea jusiificarii raspunsului . alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului .rr... daci... ccre .#. " dt. didactice. gor"ie.r..i J" u.irr""i.i "" p..". pictur^I.. .acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect.r.ipal scop.'ffi: ln practicagcolari . proicctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi.feeric.. interioari. F.. misurain cererczuhatele invigirii sunrin concordangi .p.. .. 3{q1in-ieqrpt . .iiurreievaruiri obi.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro. penrru naruri.rrdrrl"r. poltttci economie llltl= istorie.i.i pentru mistere .iotttt"ntilor inainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi.. prin aceastl. rimba riteratura rom.ealize.esretici.. cultural-artistici.itr.. rure.p. in ciuda unor deza- l' l) ezaaantai e/aaantaj e..ir"'i. itemii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporeprezentindun dezavantaj..... .t..i.i t.:d*"riirod.al sensibilitlqii tane gi sincere.l.P:-" inrerviur".i.o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dr:.evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv.... . p.:::f_:."prezi'te d.. t tn senstarg... i. gcolar'Din. etod..i .to. nelinigtea melancolie'nostalgie'pete... a spirituali.aceastr caracteristicipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri.i"l. prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein etapaurmitoare.rr l dc ." elevului.. . doudpcrsonaje. periodic.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii. furnizeazf' datele necesare vederea in ra"prall . it"rni. itemii reprezinti ointrebare.pti... p racticd). Er D . aceastarep-rezintd aaantaj.relajia nu es productivi z re ..alteori un d.rar. testesimative .r..robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor.areunei metode trad.rioade lungi de instruire (semestru..-p.iorirrtii' .r.."ii"i"u"igo:rr.. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente.sprijin.i".directi profesor-elev careuneori constituie avantaj...a. rfargir"l r. alternadve.ot"ponentele unui instrument de evaluare.

gr" ..permanent". ci .ominesc a fost in buna misuri un roman./Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir.cultivarca precum antiteza. . ia societatea caresesimre.hiperbola. a. d-..edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica.. Pcrpessicius stabilegte ciclul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea..i. ir i'-^ oarea Il.p"r./ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici.." aqteaptl.. e_rcsuri.lipsit de misuri. ... ie de furnici.o.. Iati Ba'sdvezi.dcfinite.1 nepitr-uns"./Peste.o"r":l. l'udor vianu aprecia rom'antismi -orr-." !.. neghiobi . .toate.lii ".impenetrabile intreveeternaPa99")l in care..rrrrri. iobrietaie." .irnbogiqir.rcscur..ilr.Tat in lumea astamare.sni'oiu)iif.qiu ig" ".D. categorii atitudiniestetice si inc.pitruns de sine.intrebiri irridr-.f.Poqizidi o lupenhauerian6. conrraste.valorilor naqionale (mi " 'turi.epr.ietate"^cliditepe..te: "[..rttolgtetea rei.i""o".rl de miqcare"^ Tatii caredeclanq se Rig Veda)... soaresi stihii./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui. osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i.voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi..prn careva :]:. istoric. Iuna.varsipeste_toare volupto'asa r...a./ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-./ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit"... . III aparedestinul social al omurui superior: savantul. sursi..g61zeleto"-rr"]. sensibilitate... societatea ittd..ro. . p6etul stabilegte cosmogonicn girbovit gide nimic. savaurului./ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea."r.ut morqii.i is] {-it):il.. tru a dcscopJri tainele iihe.(. moment)..r. Hlr"qiu (model de per_ fecgiunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"atri nI' Influenqaceamaievidenta.se-nchide o rani printre nori intunecogi". o. ..o. prin medi_ tagic. luide feniu. inci . titei.intr-un in tainelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate".t . mingilesirilucite.n..i'rr"pr. geniuleste neinqeles nefericit: ..cirare" in timpul subiectiv._inflgi../Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt.. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin.". ...se pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte. titczadintrc'aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici. tut.nfri ob.dee I'lxisti un . "pt." gi u.'p"ter'ic siu .i.subiectivism.. Ir... t6tul recade . generalor durerii.incareau in revisraconaorbiri tfterare...i. dirc(uritul. *?..r.geniali. fii"d Georgecirinescu considerr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d..noi. epigonic. stilul retoric./ tn .o valoaqi depune". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul.Cici in sineimpicati in lumina. for-" J..ri.lips! de viaqi si voinli"."r.ti.) r" ii"t"""p: . ca irirr.ati d..a.. cu hainaroasi in coate./ vecinlcieiel in qiruri o dezleagd..gl..rli..lele inviri haotic.r..teni ... d". esenra uma_ nr esteaceeasi. teu netor. rerminat in acel .. curentur ""-. r^zata. rii.^t.. ti..-' in cu in odaiq"siricicioasi.e cligi-nainte-iintuneric searati".-. (scyisorile in I._r^ll.. pini la cossi "ut -'. crrLi "-o.oarea o speci. si. poetul.\ici contemporanii nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor.exaltat: ..a'dure."..pulseaziaceleasi dorinqe.in sineimpicati stipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi.iJrtj... romantismula apirut ia o reacgie impotriva .i. orice-aispune.... ..ntalitate..lrilibru.a imensiri....Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI./ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri luminoaseizvoin rind din infinit.b.nllionrl. reincep-eterna filosofici schoin io.at./ Universulfiri margini e este. care a de afirm"are valorii ace-luia il roste... g.incepurul poemurui rrimigind la inccputul scrisorjilui Horr4i . apoi .. I rcs gro.stiphna-mirii.i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri cu cotul...i d. fog* ori sirac.insugi geniali frimintd min-tea n....."1il.intruclt cuprinde *-t ra origini. . naturd.priqit crl cnt ..L. cafr.abrur./ Nepudnd si .argo_ -' ---'-"-.bumbacul urechi".$qi... "i::11.. posteritat. din sociale jos(artigti -------.9ichiar ..i mai dreapti. de aici sarcasmul intreagi. ./ Micioscopice popoare...intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromaric ce .ir.savantulpitrunde odih: cind Totwlerapotenqialitate. folclor)ctc..primul. aldoilea prin_ec.. cxirltitrca trccutului istoric. orrnrl devirregrandoman.lp_1de mo_ trvc $r tragmenredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"".tii..tlui ln dege"tul mic. P'a').":. Soarta imaginea apoi prin rnizergi mintea..t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.extindcrca univcrsului artistic prill tcmcnoi. ca si un clasicismatem_ Poral. i trAi1.olimpianis-. II..egalitatea ca oamenilorin fata .arhaic.genial "ieqii. ci prilej omului de'geniu..i/ F..riirt si rog".(astru specific romanrismului).regi. principiul vital..... spirit un romantic..luni. planetele.ffii.. *.pun. condamni la neastfelde iameni. lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri.-ste.l.reayiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii..d. ..poqi s-o sfarimi.romantism.Prin constituic a inqclcptului.." .."*rrii.Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c. Indifeient d..Mihai Eminescu.dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i.p"eyr pre_ se cosmogonia indici. tism clasic.Necrologul nu va fi tec..ilor.rr. tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. j. iniunericulinceputului(. prcguirca --..Doar ceasornicul urmeazi' lung-atimpului.scris. ra. prin forosirealimbajului popurar./ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi.it mogoniegi istorie umani in totalitatea Luna.*i1". alegorias.E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca./ Nu slivindu-te pe tine .rfu..Timpul nefiinqei". rrr"li"rrrr".iii." nemlrginire ne-nvirtim uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.... irrrrins. Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit.... Eliberatde sub tiraniatimpului.trt"ie. geniilepreocupate trecurul qi viitorul universului. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers. . prinperson vaaje riate categoriile -a.9iHoragi""...eterori"astrari pen"iaie'.rl fatttitsttrc.-''rv!r' de . perfectiune:a creat celccinci scrisori.Rispunsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt..sandirilor "rte dand .'-'*^ t IPIFartistic tic.".. al rransgreseazi spagiu timp.. copii ai lumii mici. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului. fizic insignifiant.r.tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire".rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii.Ut.iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a trera'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut... "*ir"r.r"trrir-"r"i1 Jvrarere nostru romantic.id.in .. .t1.. "ia.air.noaptea pace ..rffi"qte -./ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.i.']. '. prin..i"i"p.r. ei.r".II)...r"u.9. avuro a aspiratie crasici(.i:.

.... l. l. au Poemulc rPrindegaptetablouri. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a. insolent .adjectivpropriu-zis...e*clariati:^:o-:1|lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali..r"... t-Lrf:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun.. continira.] si qini la rosrul lui" . de Poemul esteromantic prin temi. . Am fixat geamurile chit.I#.1U..ogonia giapocalipsui).1" i"rreaga " se cu care .. .adjectivpronominal negativ./ ..".recunoasci^-1".i. a generoiitate mirinimie. Subiectul al IIJea A.propoziqie circumstanqiali de cauzd".. uldmul reluind t"blo.. glont..a urma.. rima imperecieati.Iatd."dj.. verirabih mule.._ / .ii. vrei s|t inPiaqa vii Festivalului..i.ubrt"n_ c.Preuenea houl me. pentru ci invaql jucindu-se' .r# .prin.-t "ieg.drorr..T. gi *djectiv verb: .il.iiii j6".ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele. In poem aparrime inedite..ii'. cosmic (cqcm. P. CI . coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene..miriter.i ' t i"vocffea lunii. lui ..ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul...temporal pornegtedin prezenturmeditagieir...il. l'nmul vers relevi p:rpetua devenirea univ-ersului. [ia..meditagia.r.srrmane Drin !.ger. I rcr 4. concertul la tinerilormuzicieni ? tn piaqn gisesc se qipuivii. B. t togice-nasti lume sunt supusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii". Medimiia incheie trei ideifilosofice set. . reducindu-l dimensiunea medio.. in 3.Tatdl. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul. un estenecesar nou Prointreprinderii noastre.u.. destins.ri circumstantiali concesivi.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric.V..iEdrea:a pieri. Periplul.I. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare.propoziqiesubordonati subiectivi.e. d" el!" . r . Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: . earcdestraml.p1ce".ahi.2/pentrt luasestartul gregit...rl .i"._|. . Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia. pri" oropnn hmbajur poetic...uo ----ttegcianl: "r.. .: F::?:il' rnletes. motivuiii-pului 9.tece"/ .pronutnepersonal..dasi. Ji-am dat banii. Eu continui si susqin 2. ' e..-r FI ficiulomulu! 8eniu.propoziqiesubordonati .propoziqiesuboidonati predicitivi.r..ii"..". ce 3... de prin chipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului. .distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a aplrut distins9i surizitor..fyllgulit tl€tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit. "t "-"1"i tiv comun:. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l"rii. prin motive: motivur nocturn.. verbe :: cu substantivei . vreun pericol' prrornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF. selenar.i. 2.rl nocrurn care declanseazl.omenesc. . prin conYer3.loiuqiune pronominali.. crezi c-or vrea si te admire?.. TVA la alcool' cre$terea 1..adiectiv..Jrrr"*r fil"rofi.i9fu.iaUtott no... cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias..."6.. r .ritmul estetrohaic..seleagd"'. devenit substanrivpropriu.3/ P. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" metodeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadramatizatd.omul [. a d.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi gesticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* ..l.O.aiil.""me: .de marefrumusege: _./. Versurilepoemului au misura de 15-16 versuri.....C-"ifolif*ni ... de "r.al doilea _ soarta omului. Subiectulal IIIJea l. ci 4..i. ..... cine siiece . d9 urmag... g.. verb . ochii albasri ai fetei celeinou-venirein clasanoastri ne fascinau./.. : /ost:Sens...acumsunrem chi..gindesc.Neputind si te ajungi. -. a relua: a reincepe.a sestinge...:.plgrf-i:.i#..i. l. nici o datd dintre celeProPunu-mi convenea expoziqiei 2. #..gurarea se cteorganrzatotr. niciun . .. in careconstrucgiile interogative.. uhimii .sunt la lor si dinsii..Frl. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent. noimi. .Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea.i_ cosmogeneza...d" agd" dimi". "i. cuc.iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea.buStean adverbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrbatd . Eiprorrrira aa.-nrre / .trjiffii.e1. Pentru inau.

cidre. Poetul eminesciene.li:y .t.vezi restur 2.".etapaapogeuluicreaqiei versiuni.. cind seconstari. Finalitdpile tnadpdmintulwi primar sunt: ..ii'il""i. motivul cosmogenezei. recumJo.rirl. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii. dvul inger-demon. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.a*p.Odd (in n'tetruantic).prin depigirea..'i.a_ sd 'u'i.cerculuistrimt".' r"r*i*"r. prin intermediul evenimentelor. 85.emiqi.-.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*. "lr"a".r.a corecrd.#ril.au..""r"" educariei.iri.motivul mirii. icat de Eminescuintre 1873.r"rtrrrrt"tea cadrului didactic. i.J#::#ffi'.[' l*ii*l*l1]1"ri1r.'.. de_ citirea sitabe p" ..elemente seregisesc.'..t.-"*:1.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogului.p la r.vezi p. lt dentJd. seamini cu personajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc. Prin tema iubirii gi a cunoa.ca gi a temelor 9i motivelor romantice. pe afireprezentate sceni.f [i!Qll.fiinqi chinuiti. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect..|riirretc. . sau incepe cind :f:. fruenti. ]. . tinirafatl.:: deMihai l)c'rru asisurarea..nu e limitatdin timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu. realizate I-Y.Tlil. joc t" otg ni.Sintezia gindirii poetico-filo zofice. Poemul are intre anii 1880-1882. I .. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de awr.1."ii. culme a rafinamentuluiexpresieipoetice.. Aristotel).. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala persoana amploarea iile genului epic.a titot111i.tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.ii l. 3..g.inesciene a capodoperelorsale:Scrisorile basmului.ljt. ll'li'".i. I). in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi caresi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq. unor tr. in ceilalri c4rrc ca. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epicegi dramatice).1". siiabi. Se caracterizeazd.completat. autonome.i "u.. crasa p"t.*^rrr. .i.a. .culesde Richard Kunisch..cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry.. tc reiliz.Acest de Dintre acesre cuvinre r. acest joc poatefi.' ' - .fJn:kir:x.lijlcc t. motivul nocturn.' ladc'scopcrirea cunogri'1r."a"a ..lts.".o-pt"r"r..fi.cu-joc de miscare.'p. ci pirsonaj romantic .uneori gi al monologului.ji. acesrea fiind substandve..ili._ I V elevdosparte cuvintur sirabe. in.ra.. de evenrual o.. . exemplu..i.r-te Conceptulgen liric .. eon.rp. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire.i"ir" a"""Xie deacesre te.. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa. j'curi dc clczvoltarevor.zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.'$i.uc.*. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein carenaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit. esteo sinteziintre epic gi liric. prlvilind o stinci (finalul bas- lui popular)..ln:a"i.i qiritmulsiu de dezvothre."-.. 'ea :.:t...:n:t.terii.poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic.l.in Legenciockrliei).rr.atrriari.... timp. creanajelesunt lirice. gi . funciie in d.lB74 (perioadastudiilor la Berlin).. motivul florii etc. I)c excr'plu.cur swneteror.dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei Luceafirul. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris. .. s.Dunr.ji.#jn ori de cite ori esteposib'.". gi ..:. prinqesa basm.. ""' a.a finalul basmului.il''*uiii. cujocuri miscare.dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul). inceriare de cigtigarea unidqii spirituale. Se Jorit iv. Glossd. astfel "ioi" doua .demon."rli Pe dcrageneral .IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.i1j". pl-". itemul 1..asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii. . Semai poao poveste". 2.Jocur belor.ilI J" .ffi Eminescu #.''i .il?JHT:*. .lr.He)enuldramaficcuprindeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic . I . a I "'rt L13 biectul I .t.uneste sine obiectivitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".rrrr s._qe """"'qiriiu" . Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje intre careexisti anumiterelaqii.:lo.lnra*'r)iiuuii.fi. motivul codrului. de joc emtterea unor onomatopee.. ipbstazeale eului creator/eminescian.. motivul iubirii interzise' I visului.l trei-patru.:. subiectul 'ezoluarea al III-lea....1motive romantice(motivul cosmic...."r. ."irad. creaqiei i specifice g4o.r."."ii ilil..iili"i"ti..ip.) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni.

. iar prezen\a lntre spiritul univeisal. lirice. pe antitezalimitat-nelimitat.il./p.l. tnadlmd. descoperise identitatea. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.i Demiurgul reaminteri.complementcircumstanqial timp.lina.a stripungirii cercului strimt.rrj. exprimatprin numeral 2.farmec sf6nt/ i. ln actul cunoagieriiprin iubire. inbazacnreiafiecare i. nici"d.MareleTot .ori dc iubire"..zl. r.I ll -" *..trr numaisd. r. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v.i.#1'd. urgent./bi.. o alti remi apoerrului tema fiind proprie romanrismului soarta.iu.#hfi.. drr-rrupoatefi fericit.. u ffi t::: if:i:*.nd.ri.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSintezi lirici.f.tergi. i*.parte . matcheazd.ndu-se..#u ipostazdluceaf. blind. pe Luceafar. ca gi a fetei prin .. 1."i."il..nspir la..".r" cercmai larg.i. tilgaqi^r..1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei. ?n acela.nndo alti lcsr.rno"gt"...-f "-oi Dar plrr.rffi./Noi nu avemnici timp..cu farme.ise . voi rni nr. . Dir..lri numai dureazi'.o n.rr. gi rimita dar " iniiurii.airile din " stribate_mi.inger-dcrtrott...visul urmi": ...Intilnim in poem ciand. ineazd. ztisarr prin gi uls.: . tnurirc pc'tt'u. genulfeminin. .ru..'11^n1 $i t"b#'.qi om .r. ..d..P.rfuepa$rrea i"iqiri... /iLucegte.exprimat prin substantlv comun.Dar luceafir.!. deimpirat Celetreipersonaje faia .si aceasri numegre iubire.-rn -r ./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i. poare pdstreze i-piii-. rorrrrllui./ voi sr mndezle "5::i...".visul" ei .ag:invilmigeah... ?nfrumusei.o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn. penriuciralin. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle.. a ocoli.".l.:j.al cloisimetri cu dar.r. aspiraqic.. circumsanqialde mod. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina..6il./ sunt cu vccinicia lcgat.r. .complement adverbial..complementcircumstanfal instrumental. careseapropiede planui_cos-mic-prin. devenitici_ tilina.i.cdti..eaf..i.r. chemirile Luceafirului'l ....citilin.visul tu.. pcntru Luceafir visul seteide .ri stea.uno"Et..rl ing er de pazd.hror.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc..aglomeratie' rdpede:rapid.girtainic genele r9.di-_^r"iiro.iliui.triieqte 1ie visur . marea cerul./ca sanu. m-am niscur..casa (prima. d.frrf:.h..i'iil:rf.//. zborul.'t codru d...-.rr4 | ri rlintii.r. acced la o cunoasrere superioari.realizati in trecerea aiswl(crt multiple semnificaqii).duland intre ccinrre lestgi teresrru. epicdgi filosofici. simplu......e:a se lipi.drrunde-n si ?" gind-...r" "".. sdu se rearzeazd.cunoagrem cunoroc/gi moarre.-.'d" rrisr cu razc 99.idila din codru.rir"l d"lrr."irii"'i...j".:.. .s..se interpual Luceafdrul(Hyper-eon). Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice.ritorind spreddnsur.rl"r. cazvl acuzativ.na .lillttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.#.1 doui tablouri./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rimineadeparte..]lli).l. a seprind..nemuritor.rilio"i. i.. i..'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petrece. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. dedeasupra").pro.l-pr#insul/ c6nd areapei valuritreclci. *.. ca mesager destinuluiuman. ausrele prigoniri de soarte.. . exprimat prrn verb la modul gerunziu.cici tolise a Nr-ir. mitical cup_rurui. conremplind si .re'spus.screa rcpaos.iivo.re..ril"r. imbulzeali.Biiar florigidepripas.ii simetrice celelalte in gi Citilina.l"'t.ia .a versurilordin l'inalulpocrnului:. pri. t Oar .... i-pri"irii. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie . ii .rritoril. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini. . de trei ori . carc-lstipinea -"r..f#l"t).r"l. J. carepen_ tru om rindnelimitati. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmic) .. murirori: id:iF -71q. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menireade a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face . eaigi desriinuic zbuciumul:.rtr irri. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteorici prin lumea efemeritigii.i ..neinqelesc nii [or.."._.O..epaos..i.rdsdrit/ un "r.*ui'inrr_..rr" cu un conse_ nerfatadepi. ..i rccc. i-perar.i" seara.. de .r.i./ Revarsi de linigte vecil."f r"-l"ii. p"r.li:::3: | .p_recl cect r.::bd::#i:..r.Da.limira a..... . pirgi antitetice...omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemnarea poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ". fcrc'd.i. .iiil orizonnemirsinit/ Singuritiliimdrii.Demiwrgwl.r"-. spre .apabilsi renunqe rar.. .iiiiorrt.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic.complementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.ffit. esre fata sreaua norocoisi.cringul" /pidurea.e no_aprea-mea deparimi.!.as"i 'rorqii.." Ci Strimt/ Norocul vi muritor-nemuritor.i rece".o. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.cerc un strimr". solitare.Luceaferul.rn-.. conrcmpldnd luceafirur. ci -f ge.. numirul singular...adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEminescu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef.il.."iio. Subiectulal Il-lea A. cu mi. a tncwnjura:a da ocol...zi reci/Din rumea desparte.rr. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii./ Durereasi_mi alunge. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi. precedatde prepoziqiasimpli cu. inghesuiali..deluceferi".z'cii.roriire i"rrl.ni.^iJg""a.. ffi./ seinarqitot maisus.._"r. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigia "rrii*?p."pe..'Eaterrr.i I al patrulea. u i: +FiffJj:i1:il. ingrimideali. umani cunoa...i" .contaminat uman.""i. spagiur .dar steleluminitoare pentru oameni. r ornurtarea sinc de {iind.../ din. deveniti steapenmitici a autodepigirii el.rerii $i. omuluide geniu caredevine nemuritor. nasc a muri/$imorspre sena.-.1' din rilin. . Ea insl.*rn.-i.$i d./Aru_ necindpe-o razd.spaqiul rostul celor doui lumi.iubi_ readint6i". farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" ..y Deserre vint/ doar "-l"lr. steaua.r. .

--r Secl'l imediat ce-i relari scenariulspectacolului.ale muncii intelectuale.urate in clasi gi in afarl clasei).propoziqiesubordonati predicativi. sunt dificile.Spreexemplu.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea.dit. Mi sepirea ci existi mai multe cdi sd. artl (scriitori. ln text. infidelitate.. S.. intreruperea lll"trr i.pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. sPort etc. d. rezolv'Improblemeleapirute. . in special. memoria.-colil (r"ur. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevaluirii predictive9i -activitiqidiiadice desfi. muzicieni. P.a reproba i .folosi: . a.ictori).. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival.).(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test.inceapi construireaunui centru cultural modern.conltiente' de lungi duraCititul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort congtientgi concu implicaqiivolidve 9i afective.tactul pedagogic."::l*:f#1fiiiTf -"r. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. a 3.sociabil. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogiicarepot constitui motivaqia Pentru invigare.r. Acesteactivititi intelectuale eavoinqeigi o motivaqieinterioari. saupoveqticare stimuleazd" 9i B. Pe mirigte rimiseseri snopide griu. 9i presuPunexernecesitiefort congtient. Cadrul didactic insugi esre un model. limbi. indirect) 1. 3."r 4' . nifestarea Cititul .efiiza. (adjectiv la gradul superlrr tiv relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (adverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2. trebuie si ingeleagiceea citescgi ceeace scriu.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. exprimar adverb m.r-d. 4' Intengialui era t/si-gi dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii). Caievasizici. 13. intrucit necesiti. complexe.inregistriri video atragdtoare educative.tul. ln interpr etarea solisteiam sesizar notd falsd. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert.accepta:a respinge..evirate u torturi. structuri ce . imaginaqia voindezvoliAgindirea. 1. credinpd: ne.osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop..metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i.r$l m'4ltti bina . intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqeles reprezinti convertirea Scrisul cu sens. ateism. in funcqie-deprofesionalismul. O snopiin bitaie. . de f1 Nemulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat.o-pr. Scrisulesreo activitatemai dificili. cu unor casete inregistriri ale unor fragmente .l prin de 3. .exprimat cle prin loculirr= L.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp.expansiv. . pozitiv.a dezaproba.o". Bineinteles.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale. Subiectulal IIIlea de l. plicuti de vint).denu eram eu" . pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. participi la activitate r cauzaunor acqrum (buze.rl solicitat 2/ca sd.credinli.se pot. permiqind conexiuni isticedevin funcqionale.:/ P. . : morocdnos comunicativ.tnatnteadrnapoia. picior g..prietenos.propozigiesubordonati predicativi.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens. desene gi .limbajul. a renega. creatividqii.. : exuberant. gi sensibilitatea de aptitudinile sale. $colarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle. 3/ P. dind. trddare. simqitqi ea o boare (adierea iar. Glumele lui risuflate mi supunea la ad. individuale:nevoiade cunoagtere. scriere. animate filme pentru copii.-.artigti plastici. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii geniali din diversedomenii:_gtiinql. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijloacegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic.Imposibilitateacoordonirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. inseliciune. Liderul grupului este acela. nevoiade cunoaqtere curiozitatea.de celebritiqi.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r.inviqltorul/inviqitoarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri.in consecinqi.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o structurl sonori cu semnificaqie.a.colarilor. . . a recrrza. spiritul de observagie.. .r.compt. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Citiiul esteun p.posterior. 1.

.. pil descifreazitextul torrsri"rrr.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri.#ilf fTffiT*#::f.: r.".1.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinviiare.irea conqinutuluitextului de citre elevi..?i. o. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insugirea citit-scrisului ci fiecare co.sautrisilabice.'rr'" .iili'"^!' -^..riri ll. dupi un efort intelectualgi fizic mare.citire selectivi.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:.^'i:.-Trl nulne. .cu swrprize. p.r:TT?1:yl..i pentru a compunecit mai multe cuvinte. .prin efort pr.".:l:'":i:. la silabdla cuah.ill.iu.'::li':'u A."J"ri" mai complex. sepistreazL motivagia ' texrur..t.J. orientarea locul gi lor in cuvint.** :J ri'"T ".I. sigipatru-cinci labe.i . Citirea in lang.i fr.reatizeazd... Recun. sau logul/ dis cuqia tici. dupi aceea se diminueazi nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet.il#..il..".copiii pot scrieun proverb adecvat texrului..si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative. citre acegtia.i.se creeazS.lent.. "r.:::ltl re.i..'ry:l:F:tril. pcr:spicac.r"r".ur.c J.an n#.daci este.#ffi...rrru il.explicagii.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc rcc"'.precum: Sdculeywl/Caseta dare.a^textwlui cu voce tare de citre copii.simdare. i:." b"t.b"r". in ..tr'trri clc licar.ri5 iormangelorminimale sausunt cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci silabelegi cuvinteleformate.. rispunsal cadruluididaitic r* rt .""e-gi curenti. Cu literele de pe aceste t]:.:#il:#.fi ":"."rrrl. in ritm propriu... inviqirii' pregititoare a cititurui.i.rg. elevii descifreazd ....a..rrit]r. .c{upa a citit o propoziqie' I. i."ff creop'.:.iia""t" .in At'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinumai .constiin.?. prin expricarea unor cu_ in vinte gi expresii.-'-Potenti ii ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structuracuvintului-denu. .i.rr_.rispuns penrruo i'tr.T"?J:::. se realizeazdT" .un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizareacu textur se face.#.:i::.. carcun elev..si controlezegi si indrume individual eleviiprin aprecieri. de.'#.i pas este Un act tli jetoane. Daci existl elevi cu dificultigi de literelor dupi forma.t:'tui i de .ttrd.ii:.^dtficit..i. .'"".::f:.r s" . .rerl.'Ti"iffJ""'Jl&.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit."ii-T.'." i s.::':.. care existi jetoanecu imagini de obiecte.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j. lvltate $.." 3jl:::.Cuvintele pot fi mono-. la 75 de iuuint" in total...if ir"i J" .copiii alcituiescsilabe. """"'.od$erea pil.-"-. r.1T.--r. gi .nga trecare pnu' crrrnd in goapti.. .de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri..taba.".rr-"rg a" liiir*i" . Ltsttltrca interesul. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.se consolideazl frazd .^. efort sp... . cidtului demon.. '!il:'.:!"n. imaginii..'*::i:l:Fr'::iyi. .t:..jrl iJJrri.p.. Ei trebuie combini diferitele silabe '.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatcitiredeo sitabd. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet". ..'. foarte agreatd copii.rrr.l..-. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p. sirire.citire cuvinte..citire gi/sauscriere.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr.hectivele reatizare f :::l 1l. mai-mulr etc.. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi elevilor cimpul vizual de o siziqii.seinliturl monotonia.':fff:::nl "1i1.i".iJ.tienta.#li.". . crcare activirag I trt i". prin efort propriu. penrruun .orjt din partea elevului.'ff r".il' '. bi.. ac a iri1l.ptafcti".rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi.'i*|1l. '.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor.i:".."i.'. O[continuelcctura.:j1':^i. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii. . r#.?lliffi Iif lilT|:.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi. congtientqi co_ rcct."una cu recunoagrerea sunetutuip" .secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin care: de cuvhnt cua6 din propozi.r sunr ti.. l.r""r.i. citirer uneiunitigilogiceca.v.tc. labe si de un cuvint.. alte posibilitiqi de realizareaperasociata i"toia..iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i..::rTebuie elevisepot organizajoctrididactice. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere. manenqlgriji: ' Recitireade citre ereviarterne cuexercigiul azd.. r se practicidiversele .? gand..seincurajeazi spontaneitatea originalitatea. . a esre de rpr. :H:::"#'"..'":?:l:...:::.'..i. de rexr.:llli:':*:.etimitarea fiecdrui tteyy.ji*i.prinanalizafexicard.r:"d.11."I..1..congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnparcurgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.rrrilri orrirrio.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir. prin citire in lang. .r5= gi pronunqie.:'''.:r"Jif i. cu cit.apoi din trei 'Y:f. i'.i.Condiqiainsuqirii corecte.{.^ ^r ^-.e.. memoria.trecered.:':':'?"::::':r:::':ii+.. po..1.sI asigureinceputul bun gi continuitateain activitatecon.ii..se exerseazl.In etapapostalfabetari. mesajuluitextului..i de receptarea mesajului scrls. iiTi::"i#. I xJJl[= " "l s.::"'i j":i:1":l::*:''...rtr poveiiti dccopii.hrf ('.e prin revc..r"J"r..t^yt':r.diy insu.d."":ffi : iffi:nfi :'Ji.Prin aceste m propnu...lilifl.teun coleg cc iu de tip ..cadrur didactico"uii.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.".iTil.. de de in carese afli elevii.nt..a.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.{J'ri"".'iil'fl ::iT. de s.

$i-i mori.d.scdrqiide ili... senzaqia frig amplificatl(.. apirut in 1916' un ln celedoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L.iea r .--mirrie Anghel.eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect. de inr"rio"ri I.rimine un romantic celmai maresimbolistromin. 1gg6.5.". .Dormeaintors ainorul meu de plumb". obsesivd. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie.culminindcu sentimentul "SjaT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g.."altul..). de de zbor. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.'..tea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive.. t"p..oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic allimbolului .-i-.. descompun cadavrele orig gi al pri-a.. ptin rnuzt_ calitate.ian a -ir. Bacovia r". Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a captividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga.cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti..Dor^mea singurlingi morqii: gliii (.".i.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.... Atmosfera sinistri.prin punctuaqie: paizd.||0| I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea.ecririculNicolaeMa-Bacovia.."ri.sicriele plumb".. stranie' care obsedatpe poet.. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir.glid" pr"stigig cunoscurmai multe etape. al 3. ostil.]..f insrituqionaliz.plumb"' . "li.rfi". .tr..:.B.r.prin sensurile gi Expresivitatea melodicitatea concentraeului liric.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. gi celei vizuale. adinc sicrielede plumb " / / .""1a (susqindtor asiduu al curentului gi primnl t. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.era vint") se asociazisenzaqiei (.." (ideeahorqiitriiti senzitiv). cele doui strofe-catrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd). rece 9i infioritor... refrene... te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .dormea"....roiia".repre"jnti.... cind vizicarroulSturiegtilor din cimitirul din Baciu.caYou". i" p.r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru . 1"r:::3. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (. la sugerarea Versificaqia 10 silabe.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii.simbolistprin formagie....i:. . ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect. sonori ctc. o impresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior.t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie.in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb"....tir-uigi . . "b"rl. structural.. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive.. subiectul III-lea. Simbolismul rominesc..il.rar:^v^ -t . itemulJ...Cele doui strofe sunt construite simetric: . corespondenre. nolescuasder:.aripi de r------t rruvlsrsr iei. zuprarealismul. ezia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd . agacum mirturiseqtesoqia la ia. curti"'ai g'a' Din simbolisms-au desprins.a.r.vezi Testul4. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri.. ca .neputinestecapabil ."nit""q" xlx-le.il.or.Dor-..t:j. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I Plumb.il.ri"giorr"ia..-"Jl. cavou.o..fffir" epoca.cor.. a cultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::.invinse.plumb".marcAnd durabili..stam".. Prede circumstanqial mod. 2. ci gi prin construcgiile conotitirrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te.. ..la spaima ilgii inbiriir .t din pl. a simbolului (.. veziTestul6.u"ti i.prin repedqiigi inversiuni..]ffi]. Metode Siinstrumente d..Emil Isac g.i.mai alespunctele de iuspensie. a fosr caracterizat d. itemul 1.. in sufletegti: lini.i*iorrrr. versUlbacovianesteconcentrat. subiectulal III-lea. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski)."rri. Bacoviaifi a. . LecqiadeLimba... simbolismul-a p"".in bunl misuri..rrrori.apirut la sfirgitul secoluluial"r-.a.. yi:y prin'repetiqii._a p^rintr"po. plumb")/ 9i a plu s' v$ . laitmotioe.intors".. acest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu.irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei..flori de plumb" cu careincepeal doileavers din fieRepetaria -o"ir.adinc"/. imaginiiogi...l. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G."^"i i.simetric.gi-am incepursi-l strig").. Ion Minulescu..". senumiri: Di_ r .ruio"r. irirr.sufletulttn -"i croase..aripele plumb" atirni.""""r.i.atirnau".at.era".apartinind noezieiromine modernecaunul dintre marii precursori.. e'...edecembrie.dormeau".a dormi" 91 st1.. dezolante. qi transfcrulachizitiil.amorulintors". a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.. tr"'rt . : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist.rv4' \rrrrsrrrv ei.qt...alti giiau".prin sinestez:1.iilrt.decorulplumburiu sensulmede flori de plumb".ti i..i#.sidecor morfuar) in prima strof6."l.. .ir. de iil coroanelorde plu-6.scirverbului ..cavou"): . poetului.. ffi^r .d.. cavoul... n"ia^"rir. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolvateaacestui subiect.ril. .ritmul iambic 9i rima imbrlqigati.. rfleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_. prin paralelisinsiniactic. .gi .li-rt.. rotuqr.Stam".giliteraturaromini sepoareincheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no've. dupi.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata. de pild.

rimi este mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd..si inceapi un basm" . p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cumulate.il inrr-o riire de . si_b..ind .ru. tot aqteptind". senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputuri'... conduc . pt. ."peti.. simbolisri le_a i oferit.deget.#.nd. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit.md duce-un.llg:lfi.t-""ia nu se mai folosegt marca.r]. care.Jt.i'iio. asteptind.. simt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti.. in text.i.:::'.suntsingur. Ail.golistoric"este consecingi a"rr. halucinaqie' 2.. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului.. 1.gi simt.gi ie pini la urtimurvers.. la titru. inconstientului....i-b.rra..*"ili1" (. inele .Audmateria "*fr. (. de 3..wr exteriir. 137.emi_ rrcscienei de rep.. zvelt' l. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate. Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib...oi'r.onr.ciqi scntimentului singurntigii.funebrul -acr !ar*"t li rnant'ia I 9(r(r.i se rrtersecreazi semnificagie: ca p.propoziqiesubordonati subiectivi' B.r" j.."guriragii. (I. t"-ii ji a.r*.r-. a toatecorrsecinlele impresioniste. sara aura. Tre_ sugerari pri-irt.."p"ie de trei ori.Studii Siinsemndrictitice.[il..substantivcomun' ie...).adverb de mod..u.....olll" .. lasenzaqii de organice p?."J.o"1. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C. .aspecte depri tlattc qi morbide ale anotimpurilor.gi"a"du....'Ei la medr.Tor ffe_ sirind.. de asemenea." Locuinta..rlr ..l"gu.#ilobsesiapruviah: suplu.p..i. (.. versul diferir fald.propoiiqie subordonati completivi directi.....i. .rui.ils.i-rr..i.gi am inqepenit" .rl#.Toiir.i .1.rf".adverbde mod.aud"se..".. intrare in panicar.. .. atmosfera confuzl.rri."..r.. atributul adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari. cumstanqiale . (.. $u. in ultima stro_ ti.. gi aicisuntdoui planuricareevolue ..iil"t.plouind".acustri dc G... .. . amptifici duc ..gind' de doui ol. riilrratua nopti.:(::::.i..r.?).. mlddios: anin at : agdgat. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea.T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu.it. gradul comparativde superioritate. tras de .i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit.$i #laili rrriizbeqte-un val-.d. parel il ermrse ci n-am podur iamar").in vol..racui. . .1t2 t l.c pune..si-l turnez" ..gi"i...: .i. celor "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.rident .propozigiesubordonati subiectivi' . ugor modificari.oui"'1. Ncgoitcscu' .r plingind".mlidiu.Crj...louand. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvariabil) 4. p.. irrrtr. ..)aceea 9isubstantivul Ritmul *.esdvhr.ran. ""r"rior.il.^dJ.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi.""ririrlo_-..'r.ai..i.i....rofa.rui....r.:...atir nat. s. .De-ar6rea ri. Bacovia sitt. si incomensurabi_ :\.tt" rr"1 interioriziri. .". raport de coordonarecoprrlativi.rJ. asemeni./ Aud mate_ ".Ce am clscar ochii mari".1.cu pe care. -"rTpi.) de silabe.Ti atita ploaie")..aos"..l..de doui ori...g6.lilri il$. Ca giin poezia azd.ci trebuie" . srarea psihorogici a eurui riric. pri-r ri. ploaia.(defectivde plural) . Rima nu -oJuig"*y|.ui. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea . ffi.a.B[".sere azi cupatrunderea euluiin sine.-.ii lumii.paraleldar .. Bucurcqti.' gi rn poezia Lacustrd.ri :::i..rrrrr. Scriitorimoderni.rt. tristeqe apisare..r"r..il.in evidenti o damnati nevoie de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate. "..D.gla"gal.... Teroa"rea ""pd ploii i. e^'. Prima imagine il.:Ilitugesc.i:!^'... iar gorur isto. . racustri..i..t.Poczialui dccrcpita.i" pl?. dnit : potrivit. .g.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcramenrul dainnat". echilibrat' cump aiurare: delir..ungolistoric... cste lambrc.di". Ij sentiment"t ". 2. . repeti se l" .. ...hi."'i. colp Ciqelul mi-a infipt w colgin.rditirr.".'.propoziqii subordonatecirin consecutive.1*-'"'^'::)''t".ili.r..*ri .r.. acea sumi a sugestiilor vin din muzici.iliilliiro*r.b"ji..prand.l..atatea".a]i"]-:... a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat".""]r..i. graqios.t"nti..sesugereazi univers un irr rlisolugic. lccrcqtc gradar.. muzicale)coresponcrente nevr() z.iir'.Ji".EPL.:.. Subiectulal Il-lea A.-sr".ifi..plasat in rimamaslerbyl cea culini.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l ."lo"r. d.._'o io.. cincisprezece sunr I" d-puffr ezent.. cu singuritatea ontologici gicu unicitar.""i..ao" pr"rrrl i"r"ri8r.rrirr.).. Pir"eaun om de o mare bundtate.u rarmisurae g_9 .verb la modul gerunziu' mai muh ...ci euto..parceunprezenretern. care -ii. de nlma rtrofe . Eacdese singular) .l. naturiiatribuindu-i-se ..ilft:_ Ic Iacusrre...de '.i p'rih.?jiTpylui.

g. tutorelui sau.*i:(^::TI. Jir4.:i:X:.:::te a" elevsau lacunere. . (subicct) | 1C5 forgcolare.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p. se concretizeaz|-in lupta pentru averealui Giurgiuveanu.I. iternur 2. .abiasosirin Capitale.criteriald gi normatioi..i.:.arari rrebure erevur." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i. scopul ci feedbackul continul."^Iir..d.spechcol care sd. o Nu fuscse un..conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare. . DomniaSanu a "du..' il'^"'tti':j^.iir-.9i informatd. reaiasei lui "ste menqionind momentul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand." Aceasta repre_ de c.tffi.\:..i:.propoziqie subordoffi. r. subiectur arIII_lea. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: . de l.aproape Giur'-.stanqiali .decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai. misliniu la ten.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze." .':. p.rr*iirn""rru in unifoimi de licean. $i roman ' c..XX:H:d7ti:t.Primirea pe care acesta face teptezintdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea neprietenoasi9i temitoare.r* dq acdune.pdstdrnacpi arrczarzav."L.". )r sunt comparateintre ele in vederea P.inexpozigie lainceputul lui iulielgOg.obrcctiztdqi subieoiad: ..ea .. feminini"..iile"Cin principale. cu rispuns conde citre elevi.J. """i.hi".*i"i.un tinir.#.e2e"). :.. pc' de 1""_ir.i"'tir.propoziqie principali. a nol titbi. prin carerezulhtele sunt comPa.tl' Bucuregtiul. (comprc.o ...onunurr.a. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'taqa . Cilinescu Conceprulromdn . casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo". motivaqia inviqi- destimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn tim- prilej de portretizare Giurgiuveanu.lormatiod Ei sumatiad. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i eseunestructurat. Eaatuarea..ir..ilnspecgi'or racrasi.* la otig"cur. romaOp...riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de itemi.ti""ii (. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'.g"1.azl criteriulobiectivitiqii notare.mniscient. .*l nr.. S.ii.*.e. t.... Eaaluare ao..ffi."' ' Desfdsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.dupi un plan prestabilit. funcgie Eaatuarea formativi. ln lucrare otra. subiecrul vezi al III_lea.'i prosresul sale ^.il. ^"'i".il. in pe gi se . nu cunosc.miinc6nre. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului.rh. "iri"r.r_enteinnegrite vechime.tii r. pdnwtjer. 1l.sti p. (defective plural) de t. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol.? #ii*"."r.descriecircul"ti.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu.caun vegmint_militar".. sunr examenele. .nas irivenill gi . p... \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui . llr t. Naratorwl.. ihnetitt. 2.nu-nu stdnimeni aici.iiii -edicin.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intrebareatromului specifice ^i^.rtiv. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat.dH.-72._.O. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect.itrinsi bitt.ri.. surile.u. ' r De la Tirgul.. tyri.r" rd Enigma Oiihei de G.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu.e. ztntistraregia evaruare maif.rrri.4r1r.dfu". Aceasti.u"rairrr"rar. fiind s&isala persoana III-a. itemur3. Ei grecesc. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$.r* a-j. evaluiriie concur_ nationare ce :l. gy puqininaintede orelez.intr-l searide lui hibrid.Felix. ..za19 de instiruqiispecializare. obiectiv.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddurea sphniurapilor Liviu Rebreanu..li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''... lui salonul Costache cu incepe o scen1-cheii: .-iar t*".'"'J)irestur g. Tesrul3.te'qii..propoziqie subordonad aributivi.fgrmal. .. EnigmaOtiliei de sph. ao.irl r Am cumpirat din pialarnazdre. moq qtiu.o.nt indirecr) kil::l'il...de aceea i.^07'1/ condigionali. sl ntivl trebuic fie permanentl.d}rii. de optqi pe unul'dintre personajele i..gi.nNu-nu-nu ie riasctra tinirului. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i. l!5g. dar cu implicaqiisociale9i morale.r ruri.". cu piru! lung.nr."]:-oozitiveintdresc. mlie.izi. liei Corfllaul.vezi P.. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G.rrrl. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur . unui deficiengere in inviqa. ntdrrtr.u d"-. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sau cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti strategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' .. : P. Eaaludrile forrnare.i:. predominant familial. incepe gi se to. Ci.

[rnut Momentulinmorm6. de aceea A tA o respecti preamult.!i""r.. Felix la qlseste bilit de la Otilia.oiqine aceea inmormintat""o ri".rr s-oinfieze dti_ pe li. vorbesc despre moarrea bornavului.. imaginea cul rustic al lui Pascalopol.... (om) de inimi.s...I se peru ii 1.1ur -..irrf.. Poartaera lin. a-i ride inima.i...i.Jr.."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia..rrru.. dar inocentin problemasentimentali.r. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei. inconstanti..i.f . costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.tr. ti "r"ri. cu inima uqoard. Cos mos taehc..lis.i. doua zi.rrr".lipsit de gi.. dar gi portretele Subiectulal Il-lea A.trnoq f.nni ...p!rg 'ri i.i..evariqia devenidinumani Agr". ...zindcu cdri phccrcgolesc cimara....iil"'X'i. in tren. opi_ rn niaci.-"ntice .rfaqoat.elil"# si pizim.rtor vara.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici. 'Vine De prin politic.$T 4. incinti descrierileample..r"riaiil. iu instabilitatea enigma lia: rational qiambitios. i.. mog cos_ tache in lipsa gi. Agli."ropor.r9..o recunoafte iopol. iau in Felix seintilneqte intimplitor. imprcsii confirmate.... de sirnq familial. turorclc mcu.innegriti."rru ascungi casi.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpiei. atit de schimbatiera.i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante.i.."r"".. .:.sensibiiigi cocheti."i.i a Otiliei. de ..ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our. de careFelix seindrigrf*egreimediat si cireia ii cere dovezi..a avea ... ....cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.^Oiiti"..mo.a".ir.*u: " sideavcrrizirile rui rfi i .". o cisitorie striluciti.: C. Pentruconstruirea casei.. concomitenr acesr cu a.Andcasalui Costache:..::.afrliu. lili"le."""r caredovede.ra AgrJ"r.ln'ilT. ri. f .El igi amintegtJ spunea ii tiq.din lipsi de ingrijire 9.i.."ioporir p-""rii. cu greu eccepti depuni o sumi de banid. careplecase cu Pascalopol Paris.. 1}.'ii r'.." .i-g"te.Felix conchide:. dominant realist."q" s"afla n"ri.inta fetei gi deruta rinirurui. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea. .discriereaoragului.i.de dat-detipologiapersonajelor. Acesta ii-aratao fotografie in carelelix nu.nr()ilrteaiului lor.i"..rnrr d.r"ulc:r rrrr (.ri in casi. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui Costache gluveanu.i:u n"qi". Costache. .trinurui. .r.. Agr.bunititile.. cu Pasca..teniriigi a paterniugii i.::.. vizim la. pran.. interzicevizitele rui Pasc*l opol. dodl. gi lui Felix o tindrl.p.i#. eale pare o de cit atatiui Pascalopol. gi ci o licheasimpatici.'. irrrr-o cilitorie la Constanqa.Blecarea cu n"r.:'J#..s.Otilia.. Retriind vdttti r-i"tiri....fire de artist.a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor.' i" .aJi* .r. cu de intilnirea cu cireada bivoli.trlsitirri avari se nu *oE-Costrche... lia..i..lip. Felix retriie..i.augd.rr.*r pa"dd.: r.9r curteatoa. Birbatuleiinnebun.jll'...ra"f#i .in romanul Enigma Otiliei. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfera ei din r"iolr"ta p. riniqtit s-o peAglae o. n..i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr.ili r"r.il"ji. fiica vitregi I"i e. I'clix aceste familii. ceeace rurprindc ci pe-toqi.. ri .. i.te momentul sosirii la^tutorelesiu: ..r".ci qi destinul insugi."rr.{u ti'nipidite de scaieqi. foarte imbitrinit. considerat rival.r..r". lui {si"..igi.seinelementer6mantice. fascinantl_9i neinqeles.".. ad. ir.. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c..j.Fermeiitori. pot si jur.. iirl'..rr 'r'urca_--.ir . .c'nidir I)lscrrrrprr rrr..i'rlru. H'J$" 'liratc pcrsonaiele. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav. in riu...cotrobei. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix iubirea ei. ilar. .ntirii o est...t rilil.ca 9i in ceaprofesionala. l)in prirnul rnorncnr. feresefi ob11lt ceea ceurmS.. a-..ntwl) romanului' Otilia incheierapid acqiunea tinirului. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a.i.. ""r"."".r.. Hcgt0rvA pcrs()rirje.riica sotilor Turca.'#..r.a caselor. incit nu vor aveao-noaptede intimitate."rij...i. elemente Clasicului tip.. mai pirei si fie locuiti".^rlc'c.uri."r.ir.upa casa milirdreste: .i.." " fir?.i" r^rr.te ei. cuGeorgeta.ri"r... a-i mergela iniinima tragerede inimi. tragi_comici.i. nebunia Simionii-.tecu Georgeta' la Stide de nicn.Aglae.a."rea sinse.m. Stilul romariului esteelevat.in timp cesavureazd.r...rude[ r. desricostache.... lh..i.. Auric..i.i.e.eraleproasi.uti cu un lan!.""td" avarului. Inptanuri ..... eventualele cheltuieri r.qrcrrrl *."d. b"b" ""u'r9-rrr. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2..Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalopol a devenitsotiaunui contein Spania . i" conrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz..riu.lnccarcd totusisi-i vr.conaterfereazd Bdriganului.Stinici Raqiu.'.. sra".rise.1..it..i.. rizboiul esteun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali."-oriiiip.Nu numai Otilia erao enigm?..."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t. dcsco!.." Revine pe stradaAntim.. inimi albastri.noi nu trlim dece-i p. imobilizat pat..fi..e companie bitrinului. dein-geri.J i iillll J:.in.irt.r. i"bi.ioasiii trebuie arrerea Giurgiuvea_ gi ri.faprpenrru careareunaracd..i.. Naratorulprezinte...i America. ... iar cu baniiob_ "rig.iil-.u criza 9i luiri.rrc-lcluscsc spitrrl. deseoriampli' 'iita.rc.iubitrnult...rr ilu...:."iar. irr. fata: .:il. lceea care ttl mosCostache.J....l.l'lffii"T.ird.li* va face carierd.r....srriinisunt otilia giFerix.."ry' .r.ii""il.iu g"ilutern la vd. si'ri."qiu. qtiind aceita ci arebani mulqi p.r'".il f .i falAglaei]. din toati inima. csrc aiciin'Bucuregti.eL.i deschide mi. .:. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a.-fi"gr.f#r. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva..-" i. rui -"iil-ori"l "l irfi.r..." ""i"i.ir.i dintre Felix j'1 ... "a"r.^rp.a. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.. Rcligor. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri... cu toati vigilenqa r. . erotici ..firi_simltire..primul.cstetot aga avar.... Giur gruvoanu gi'l'ulca.rr"'uiif.il .c.. secundare *p..ii. sohaqki.i".e povesrea "rri-r. anun{e bi.o.virsta gi iubiref lui Felix ..o^ lL? il'..cu predilecqie bine construiti.:..a interioarelor."roiia"ri. fetei..a peisajului. y.i."_r" de sorasaAsrac ei .'.ani".'..s...riu... Acliuncasedesfigoaripl. s. revi". lrogat. moderniste. Siinicl. se desparte Olimpiiqi se casitore.e i.doui planuri principare.Tipul arivistului.. Alt elementde originalit"i. definitiv un ' F..:ffi '. imbogiqit prin banii furaqide la mo.

clas I.gaptesprezece.c_onsrrui t o poartd nov|.f.mesajul si accepte succesiv. i.limqi elementele nonverbale.. ut"ia.) i.care Iat":.. 'c.. deget(e): .. o" in cirqi. si nu stai_r. nu sun (E).# ur' .t Vorn-agi fost invitagi petrecere.. l:.rrenita irtariaRadna. a predat.1. f"f." .a s_arearizatprofesionar. miile.. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinderide comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii.. .il.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r..--'^"' dar 4.i". comunlcanr. fost tngbepate r"i"tiit?1.L'fi . trebuie s[ decodeze.2.i ffi f i.F.).r .. fost mentinute la acelagi nivel.. de oraldfi suisd poatefi considerat forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.). rwela. cazul comunicirii orale.a (nu)r" d1-lypu i:.!. a gti/acunoasre (:". instrumente ale muncii cu cartea.J. (R).grrr). mrc.. .. qi de contextul obiecrului . .care asigurl egalitatea de .rir. cartede . codul. 17. Emiqitoruleste cadruldidactic.a pu_ fi in f .T.rolul celordoui surse schimbialternativ. un nu Stiwce \ r un nu.) rolul care.paisprez.propo. o anumiti motivalie.ridicatmiinile i"-. fu.sepoare \* trage atributadjectival: in con_ . la Voi plcca miine. activi la comunicare partea .a ...i 3... vizitit. schimbi: se Ei se elewl trebuindsi devin6 partisi . lrr faqa nrinisdrii s-a.zigi" r"Lori"nrte.coali intercomunicarea in lactici.e.. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. la Anr biut un ain foarte i. in contextul s..comunicare comunicare $colari.codurilecelordoi factqriai comuniciriiemipdtor receptor identice. calitateacanaluluide transmisie.:{$ pe pe (.eziuamea.. totugi la. 2' carte: carte de identitate... cartede munci.#. ir*)locugiuni substantivale' a aveariq..uneorigi a cadrului didactic.in canalul transmisie de ele o acceptati. se poareconrrage complemenr in .itugqional..aaduce discugie.optsprezece."rJe. conqinuturile gi activitiqile de invigare prev[zute ln surriculum...egi tratarea diferenqiati. .ziqie subordonati atributivi.. ..1.ir". deficitari sub aspeetul de pronun" qiei. ba Experienqa comunicarea elevuluiesteredusi. obieeti' Procesulcomunicirii didacticese concretizeazd vele de referingi.A..gi corectitudine.carte.a stTiuno":er"io"rr" pnr").r. La somaqie..r-riangiari "sd de scop(finali). Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impresia ci cu 2.iur" .prin efort .. Frrr si-qideaseama " a!:tj.) A ridicat paharul.rri. fapt determinat de: .ui 1..locuqiune prepozijionah.. p.aumbla virful degetelo. mai 3.i.iain inrotdcauna timp. promovar..r. om de. personalizati.numerale cardinalc.. primit un dar frumosd. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl. . probreme stricti actuali_ de tate(.te cititul gi scrisul. (. al dezinteresului faqide leczuri lor l.ln comunlcarea scnsa..rii.l^ra"glru.Ji:s"re (..14 . . sistemic.. 3. B. a da cirtite p. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri.ece."" uorbi rare."d. l' s-aridicatprin munci. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie si-gi insugeasci instrumenrul comunicd." toasrar.." . aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partenerul dialog la de de intervinperturblri..a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise.Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.. #l... Poqisi pleci.i:" juca cineva degete mani_ leget(. Subiectul al III-lea l. *i.. pune a ^i"il. Nu pot si spuncem-aimpresionat mult.r..:i...' gti..) La congresur ecologigtil s-oi rid. l8 .l1ir vine _ propo.il'' fufapa. maipuqinfidel. natura mesajului. interesulagenqilor comunicirii. ' pantactival unui dialogproductiv.Caracteris !i ln ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici. cartepogtard. $m. .":)pedegere (.3-...:: J*:::: d"g"*.icat"maimurte o..:* a se?nchina... receptorul elevu de grai mult pargialcodul. Strategiideformarea capacitdpii comunicare. prin influengele din acestcadru organizat.1.. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare.".. in(. prin obiectivelecadru.. la seinchine". in 4.r_s t"r.. elevul igi insu.-i invene. ele aceea locuqiune .irilii#ir.in ci.i.nu esteconstant participare din vului.a pula").

exempl". fi !:.. de Conceptul de item estestrdnslegatde acela obiectiv.idd i..... rdsPwnzi..i.n*. plopu..wpd.narc i...urtn.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi .... e...... si pr"f.rule.ffi:'il|l"illli:.itemur 1..4* :::1 .J.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur..'i* :::'"!:!:.. :i:]:rl carrrctodedidacdce...' u? .a"-inanre didactic.1.. A .i. a.lucruri.....u'or.Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele versuri: . J.i... intrcbiri structurate de tip eseu..i:J:::::1!.:. ..ii pr.: ..*r.'.rni-rii" J.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln ..:r"x.. In fiecare lecqie pot.'"b.x:.-'nk. ri..il...imizi..ru.-.r i"".F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa Fragii Grimm. :.ffi:fiu:il:..i. n.a"m...ac$une simuratit^ t.cul cuainrclorcwlnpeies opus.i.intrebiri structurate .a. secundar.r"...il.igii notale.rii"J|2i:.il._. . (3) itemi subiectivi: ' .f ..i. rastrins. i i. vezi restur 2.o-un..**'. i.l.".:i il i#.ffi:.r. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat. tipuri -t. .. (2) itemi semicibiectivi : . situagii . d. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect.'..r J". ..s.. .earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.'.ru i"T#).'ui defanrastic..r.Ce te legeni.. mijloacere activittrgilctr"irlr:-.. : :.f !.ie. r::::.i-.Jocurid.J.?iftL.Identifici. .':: ltarte.1.urpi.. Din punct de vedereal obiectivit...i_u si si lirseasci "jl.r.*lXl"... *o. (MihaiEminesc (cod.. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e..ricil:rtr foarre..r-intriti. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali...r11T-r.. ayeptat. gi ln ttrt larg.1..orrrroruu*r.:. ploaie.|i.^.]j.*:.".:'nT*:['#t[*r:rI"]:.r r.. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.l1:.erol....."":lilll'.Alcituiegtedoui enunquri aceste . pondcrc Itrieidcua'. .. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns esteselectat dintr-o listi de opgiuni...-::.r.ii.:iH/:# : .mv d a.b' j! sru r.el"...j:ff... sfh.]. pc cxpcrienqa viaqia din manual. cu cuvinteidentificate."'."* .' u. deschide.nemulpumire. .griiue. inadparehramatizard se E. ]j)tr?). enun!urmat de o intrebare.:. i. .itemi de tip rezolvarede probleme. ii cep m ulpumire...i. tc.".ilil.i' E" intyeb.. exerciqii pro.i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr. Jocut clcvii igi formeazd.".t eo s I T:'T'.rril.'..oratd.l.il5i. itemi subiectizti: ..jmTr f .'ueroLr .. r.. .il:..F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!. il..tatc.pebaza Clasificarea : obieaipitatea in nota.iilil'.i:'l'i... ' : itemi de tip eseustructurat. I:il..ffiru...bradule.. curajos.rr. l 'aclmcle * a IV-arr...Fdaci enunqulestefals.5 l1tirff y.r3.r.t [ -l li''^'"..i cipiul. srrategia didacticitrebu.le."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi.. St princip al.*Uri. . itemii pot fi: ' b.i#:..i.-i. tn a. ?" Cu ciengilela.ffii. dc memorici durati "i"pi'3r. fdrd.u.. pJr fi..grllcqrc 'ulr. ^:...".gi.r" r"r.::*:.itemi de tip eseunestructurat..r.* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. celemai importantefiitemilor se realizeazS.. pdmint.:i::i:. Ei or . c:orrr de domi""."_. de ^ubir^r"i. fdrd. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:..1. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregiei didactice arese esrecondiqionati creativiratea. inchide. in lista urmitoare.r"ii'il".?.:/.onrti.*.X:. sol) .. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii. subiectur al Tipurideproiectare III_lea.. vint .hp1. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume.r."a*.. ".'ril.ffi"f*.::::. t.i:t'rcttt'st'irrrb.a. . *. .. . dialoguri tarecaresi cuprindi formule utili_ a. sau mc.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple.*::i::!fr:::':^:.ii.i ?.' variate "l.jl'.."utu'"*in""asi lnvltagie.ff -"i. de de . afig 9. i i sens'Jo. i" . mal.ff... de A .:3:[1:::'.ii.i". e... Acri . deindiferenr.". scrisoare." in. orice item testeazlunul mai multe obiective.if s..ibe..T..TT:.":rukf ltii:*. grat*rqici scurti i-aginagiei.luarc.li:: :. i..itemi de dp pereche.isie.t..itemi cu rispuns scurt..reqi tipul de rdspunsatteptat.i. pri. multor criterii.:ilil*:.:r#. p. iu spriii.)senumeqte H - .in. tn drdznep..-r.jo. fenomeneale naturii etc..ifiiespingere. .crea i"*ii'ArAoniu. conerient gifluent..1il::.uui.J...teobiecte(fiinqe. .4.Tfi i::t i1|{p i"J: J?:il 1"t :: r* . de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i .:H'. ' r::".o.:. .ii.riij" I merodere.

incaseze si ua gl romanul de.gea -o-. l-p ceNiculaie.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r. irr copilulei cu Moromere..j.Bogoghi- L. Cind tatil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali.. a.araschiv.ca gi in literatura romini."ri.tridar. Ilincapi rita. fhceu harnic. Alqii.. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte.il. .."ruh.. cu caresi discute. *i"rmea. u4zi vaveni "-l .fiind jupr Birici q. improprietSriqi dupn Primul RIzMoridial.rrii..Pentru a-si obqinezestrea. si " ligtca-Gumepti. <r tot*g. Inqelege primejdia ritateal. I)' Prin tehnica comPortame-ntisti...urprinde este imaginea complexia saturui .. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari.. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ .r..i familia unit[. conflicte mari. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali..soc." niri. agenrul Ju_ fiscal.fugisede guritateade acasi gi din sat tocmai pentru a gisi aici lini.unii cu dorinqa imbogide de premilitara. stiind ci-i ar lui restulde pimint..intr-6 perio"d.tice gi Irina.oriu.. In activitatea literari a lui'Marin Preda.gi qiraniiproprietari pdmint. dte *iza.familia Bdlosu. altulin casigi al treilea ieslea in cailor.. "". pe Polina.. Moromete igi creaseiluzia cd avind pimint esteliber. romerii (volumul I.r* ca acqiunii semai afri Moro_ ti?. titlu.r. vinde .intr_osim. r..seceriqul ieratul.centrur nu mete'ci saruf rominrsc. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a. clar.72.. r"er'. Ion Jugurlan. iii.r5"in s neimproprietdrit.Rusaliile. ffansformiri radicale sistemului. al Disimulindu-gi intengiile... primarul Aristide g."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la anul.. de unde si iti bani pentru plata datoriilor. la secerat.:"..fiind bolnav.artgdin pimint lui Tudor Bilosu. Punaul culminant al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv.". b5taiaacestuia Tudor ictor Bilosu. agteptarea in cinei.-. acesta cere avere..premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini.. ca Tudor Bilosu gi fiul siu.i. ."-Eiiur .ialisri"'a agrifultr. Moromete nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6..fi i""j. ficut de Din Vasilescu."* vrea siu.. cu un giran bitrin 9i urit.1".cf este apare vecinur Tudor'Bil.tin in . Polina va da foc caseipirinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care.. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.i"t. .. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i . Nu mai participi.i'D.de ce nu a reugit si pimAntul intact ....fonciire"... cu sitenii gi cu autoritiqile."irar.L ir. adevirat simbor familiei. cimpia D".incasarea : Bilosu. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului.ild. nu se mai bucurl de sarului ca de un spectacol. In.in*. V.. vor si agoniseasmultd avere.capodoperi a. Volumulaldoilea.$i-4ip.l^r-11-. brri seara..r. venige un rivrlus p. fuga Polineide-acasi.-instituqiil".rralAl""f.i.i'in s.fonciirei".. intri in conflict cu familia.. trebuie si iasi la munca cimpului.ffi .rrre violente qi nedrepre. cu cisitoria ei cu Ion Biricl.. naoromere fi .."lrril.rr precedat nuvele de (publicate . asez^t o policioari din fieririe..a.:nvingd p.tierrd aicif. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.-"" din pareci dmpurcra .ub inia'i)ireo pamantur. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii.Bllosu vrea si-gi mirite fiica.dar sirac.'1.pra^"a aparitcineua li si. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei". Noui sat.se foarteribditor ru o"-.erii.legati dep. va pirisit defiii ceimari) este semniiicativi agezar. Asaltat de .r- o..seculci unul pe prispi. de_a douaso_ giea lui Moromete... la secerig.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri.forrJir"i .. lon .El nu ingelege unde a gregit. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. sunt mulqumiti cu ceeace au. Guica..t_ m0ntgi de tradigii... cu o part€ din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.ii.riiejte doui momenre istori.tici sebucuri. retragein t[cere.ti sunt mici proprietari de pimint.ili Jii.. Moromete se vede obligat si vindi o parte din piminc. pentru a se intirna in sanatoriu.lrnjirii . rna>ate se in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii. aqigaqi mituga lor.Fatail iubegtepe Ion Birici. la intrunirile din poianalui locan.trebuind si pliteasci datola primarul Aristide. .i M. ff r (ho ffii..' ilspecte wPera uterard Moromepiiintnrnette caracerisricile roman..prozei de .nr* lumea .. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea lap"rroarr" rri-ri.l ooit..tul roman_ vezi p.d. dit"".rolum 1948. conflictul din faBilosu.. ceeace va produce o funda schimbarede atitudine.. p. Majoritateagiranilor din tea-Gume.t) din Concep.... prec.r..te si o singuritate desdsiti".a.Rebreanu.r* si gari.izeazd.In lipsa lui.momenrul.-.lr"pozeio verii.. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan..up. mergl"..oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni.""'.. un loc aprr te..'iffi]lruni-.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.'..... ^ Fetere.rr^1i. puil. Pentru a-gi obqinezestrea. Cel mai fericit esteNiculaie.. si_icum_ peresalcimul. romanul zly'. Nili 9i Achim.. ri po^rtei"ui.il..sfiranului gcolar.i.i. careaduc psihologicq inedite p.#il1.i it si faci politici.i'il:. precum Moromete. Romanul aJ. ... qiranul silrec. gi nu la el acasi. Moromere nemulqulit.ia lui Nili de-ade i.ei) 9i o... vi""irj .schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M. p.$i lisindu_lpe Morornete deshame' apoi.fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii.qiunii.surprinde disparigi"l*. apirur in 1955 volumul al II-l. Victor.ili.Liviu."ii i. se refugiazi pe piatra de hotar a lorului siu: . izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.pentru a vinde oile. . naratorul realizeazd. ale specifice acesrora. V. pregiteste. Unii dintre qlrani..TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare.aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.

.ri."ide auror..riito*1.cu sfidare..ti" propozigie de eu/Stausus.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii. Am inviqat la geometriedespreelipsd.""'. dar tr1-ni"ri.es..r $i cu Inrrlll'-.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur.Jitrqir..::. si tri sl Anci.riri ll..ca^si. iui I n roman exista numero.il...r. care.._. rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase.triie. in complexit"t. si gregim..-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici...Domnule..l"i p"p"l.r"1i.personaje -ir"ip. Inconrestabil.. i" g"".Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp.Itt I I 175 cotcl<lr...o prtme.ti ne?nsemnari. un procesdramatic de dispariqie instituqia rurale..Staususca.oinulsi rimini om"..i#il..i-.abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'". Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii.r..-r de J.qtAtu . Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara..t_l replici la iomanul 1or..rri.:.Lrr.. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs. ".C" si-9i91igcomo.prezen se in tul narativseinterfereazi trecut"l.i oe Llvtu Kebreanu.iet-"i-o.ru#i..lt.re: Dersonarur ton v-olunrar.propoziqiesubordonati atributivi.Ilie Moromete_d".omenr la acqiunea clc se ruleaz.Note ocazionafaaoarea romanwlwi).. .o""i.i.. personajuluiMoromere.victimda etdhti ei..p.tiranul nric proprietg dlpirninr.itil'." (Marin Preda. romanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecu- Subiectulal Il-lea A."*iri ta"ei ri-.Putemspune..Ua"#l'i.rr.. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit.il. 2..M.U-p"f"u .. -l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"-' tul. o"*. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah inecomplexi.-. rfarq.."tT jos munce.a sa. .da-mi ..r an...9tiai ni-i" ?.a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.' i.i" cu "ol"r"rl "iilil.(vol. ". subordonaticircumstanqiald scop(finale).dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este prim{dia clcr nu."i. :f_:_ql:. chit cr rostulism cinegtieces-o alege el!".rd...gr.alerti.'.. te privescde sus ." ."re r. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziunea lor unici. i..: 3. micd.ci toqi invaqi de la Balzacsi.: .ii. atribu inal.rb"t_"]"j noqdm4ntuD... idealuri strdvechi.Pecaretrupu-mi .nete. lrr: "".. de .povestirilor si romanelorlor. L:.rpeJ"r. ln ambele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii. cc aveasi izbiucneasci pestetrei ani.)..li"ii-pre si cu.denga: .personai : corn plex.i. ....ri si se ruineze..de micd .nu gi-au gisit loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid.propozigiesubordonati circumsranqiali de ... . Ca scriicor.' .nararor. vasileBaciu..ii.fuga Po_linei Birici.."iril.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui." . adici unici.te privesccu superioritatc....rrt.{armecul a satulut..propoziqie subordonati circum'stanliah de moo. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici. cum. -mi ...sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.comodd..i originalitatearomanuluiconstein noul tip ie persorr"i 6#. i. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmple viitor ce si in -ai "t. giric/n" . roltlctc intri intr-g lungi.ierr"rir. d..isf"!i" ."""l.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t.easci. :Y. .ro' in liieratura noastri.. credinga pacea armonial*. brusc. s..propoziqii subordonate . confruntlti cu istoria.. plulIon Birici-Polina Bilosu... il"*.tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.ase personajeprincipale. cu pari atit de mici ...predicat nominal.t poate alqii ci "-J bitrini cind tu n:. ingimfare..le suntdramatice sesdcced gi rapid.. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d...I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal conflictului "or.li.J. 1. sedesfigoariintr-un intervalscurt...re prr....valoarc.r a..r"ni-."...lt pin^i la fuga fiilor lui Moror." . persona.. ...i.deceseintimpli. re se'intimpleori". li ri". .. a l'i Ilie Moromete:.. .. B.intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelui lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.. ffi..otrUn. -mi -rtr .ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroinere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .-"fari. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber.tilDingreu" . e*isi"ir.. ci.crrrzimea. scop(final.doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga ."r. . . . I) romanuluiestedensi..avrDut Pronomtnal. rif*.. Rebrianu gi i# nilor.....a L-ii p.un tip .. monologul inrerior.. cu experienqa unici.umr Ilie Motometei. fdrd. "i.. lcnt d...gl. eu ". a Originali-este viziunea satului: gi .".liran inteligent.Cind frunza-naltului copacl' .. nu ignore rolul mecanismuluisocial.arranaiativi. cap.. a"?.pr.i.r" .ul nten[ionirrd ci in urmitorii ani gospoaetir qa..Ilie Moromete.. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.ii*e.citjosnicia..:.. Omonime din textul dat pari.interioril'r.... Marin Preda es[eun remarcabilstilist... spune Preda.. Prin elipsduneleversuri devin mai expresive...i. iar ceea.Tllativ5.la "tnpru gi sadoveanu. 9.i"..de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafiri sfirgit a sufletului omenesc.. viaqi" . l)cznocliiru. p" i.--r-rrrii.."f ii"t"i]... ' pari atht.J. .complement direct. tudiniinverse acelora rebreniene.. rordeauri" a"r'o ui"iil"J. in gi ..in armoniecu glia srrimo. .rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.l.iril.i'.. .complement indirect... d"rrrl'r.. MoIlie ncteesteexponentul acestei lumi.e...

de Exercijiul de citire selectivi .riie.i.dezvolmrea de voinqi gi de caracter.tive..reguliior. ei II urmireap ds cupas."r. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere. 1. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru sunr: o participareaconstient.r"" lemeinice i.r.a originalitiqii. dlteptat .. . exerciqiul se repetat."' de "ir. (locuqiuneadverbiala) c..capiti. impreuni formeazd. (dup. dezvoltare. probrematizarea. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc.r. propoziqii subordonatecircumsranqiale concesive nua' '..rrrrr"i.iqii irrt. --l"iii"i-.il. de operalionalizare. coresptnzil..rotecfie.ri1. pe grupe. ur"irs-torrrri'gur.ri r ?'. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative..ad.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".adverbd9 mod.iuq . care. funcqiileindeplinite).r.toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiectivede referingi clare. gi individuare.. . in ritm oro-a pnu gi constant' pild..."" si leze cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul . prin efort intelectualpropriu. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor). 2.i dramatizati. pe 2.Se realiza ii din textul literar". te cheami" -.ri".rl auxiliar. semidirijate.. literareconstituiebazapentru exercilii creative" gi de iiif.aplicaitc. prea . m_ijloace tnodpdmint moderne. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor.-. in 3. Acqionaufactori complecgi aceaescr-ocherie.y. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual propriu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitprin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o. a spiritului de independenq .oimn*'. de tipul: .adverbde mod. (locugiune ver- l1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.exeicitii individuale.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei."ptat (te156ul literar citit). la alte forme deprotecpie consumarorilor.mijloacelede sl mobilizez. iar al elevului de participant activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt.rrale. noqiunilor.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor.ectivprovenit din verb la modul participiu. operaqiile . Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului..bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului..prevenireauitlrii 9i a confuziilor. De asemenea..tsonale gi cu metoda conversaqiei scris.ilaye frontare.auiio_rrizurL.aice preponderentrnoderne.rise.g.formu_ ..de echipi.dc cu de condigionale.i. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observagiile riuticioase.._prin etc intelictuale9i motorii.conversagia #riru.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i exprimc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini intelectuale fizice.R. . ir*ap*" ar""-jrir"re c..exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. 1I 4' Adeseatsiaducea aminte de apusulsoareluila marginea mdrii.de . a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap.i cursiv cerpugin il.tiva.cbrect. necesar secreezeocaziipentnr afirmareacapaci- ilor tururor elevilor. imaginaqia sedizvolti ginlirea.corecrive .De te-ndeamni.r"iqi"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente." 9. exerciiii dirijate...qin. ajuti la formarea diatezeipasive. a fost . materiale.a. riru. cu celeoperatorii. * exercigiiorale sauscrise. crearive. teoriilor carese aplici in situaqiivariate. .a de inviqareun aport deosebit arejocul didactic.d eleoului.. Sedovedea incl o daU duplicitar. pioductive. '.U.ii"ir"i* Jii". . 3. umanegi in valorificeresursele si este int. in*q. . ajungela: j consolidarea deprinderilor. colective'frontale.tiA.metodede comunicarescrisi.autodirijatesaulibere. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsrienr... trebuie se asigureclimatul educativadecvat. ir.. Fiecareelev si scriecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.'"rJ". morale qi trisi.oculdid"cti.i"lip.*t"lo.r".. b' metodedida. turi ' .ti l | I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie.-* de a*.odrr. bala) Din cknd tn chnd. practice9i-combinate. .. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$tient ii r.. gradulde comparaqie.". j."ri..asigu. iriterii -.... rnuh .Spuneqi-vi r. funcqiede diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp. ide reciptarea mesajului in*q..tiadacadrului didactic cu elevul. ..autoeducaqiei pot acestea fi: de clasificare. -lii"iil i diJ".r. 2. valorifici in grad maxim capacitatia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il .

' ii li"i.::':i.:rive autonrarisrnut i. in rEipri"qirt areviziuneacedqii.'. gi o impiriteasi.. I ll.. "1""i.:':.ry.i ituhri.iliJ.lT. model de imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelorartiitice romanticecu celesimboliste. bocii"r. rot fiind semnifiPocitan ajunge'la.. calcularitmetic).'lil[iij. ..il.mfro. iXrt.i gi l-a teoretiztt. gi t" atit c6t . .ripfrr*i.s.. Acest dp de exercigiu "r*a. copiii.. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Musset.stimulareacopilului'in vedereaperceperii.T.:::.Stimularea potenqialului creattv al coptlulut. .:.. a limbii materneqi a liribilor ti in situaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica..1".formarea motivirii penrru invlqare. rimine romantic. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d. Ciclul Noyfi-lor reprezintd. rii*.n. de ' natizd * *l i"ei. timi"r. clementelor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit. n tr. ri.'riu.. si reariz. 9.g. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroase 'Noppilor romantic.?i. scriere dupi mini..atractivdeopotrivi penRomhnul.r... parnasieni si-mboligti._j"r.Mekaplminteascdn.i.^ ^^i^-. romantic1. ct o fatamorgana.-Jr.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi.'::::'i:l-'ffi .plin de primejdii.a.. eit 5-c. ii.nr"l.ro"r..un arguIdeea simboliste..i1.::':i:1. ra numi_ rul singular.k"'. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingvistice.1i.A mers vestea_n lum""despief*_. unui prinq gi tru . titlului poemului. fi'#3'. tipur exercisiu de este de r.transcrierea.. t si subsmntivele. de creaqie prin careri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z.cunoa. cagia inu.:.se rorrncazi rrrrr q. elevii*:.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre substar.:::::.-inare de unu-doui adjective. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.dezvoltarea in faql de integrarea me..^ .iJ. .il.r '.lffizisie) 9i : reat.:..dezvoltarea corecti gi eficienstriine. ..:T'.1!lt"do' .v ingelegerea sc mesajului i{i'.:::::.:::: :.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r . Visul prinqului esteacelade a de nul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka.rtu.in-ato"-ra mijloaceartistice.iVI. de . voce tare.tu puqinun enunq.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.reasci". a lntur9ler 9l .]:::' g.onsolid. p"trtru exprimarea ne.. sunt romantice.. e"*p. exercigii .:':.'i"i c rnare ::..de asemenea.in ziarul exotic..Dupi enunr: iurtu.izeazd' obiectivele eiJ"-'.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi .. . t si. '.i*rir.i:.r. timp ce prinqul accede l. intuigiei9i a lmagmallel. "..ii.'ii::?la". J"r.:ii!:r pnrgi. tatil slu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti. .folosind diferite limbaje specializate. il .evini el insuqi scriitor 'ri*bolirr. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka. I rze primar 3.o-"rrtici.".l':' . de piopoziqie.Tl.. i ..Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.:.i:". totugi.n cu cerinqe o Exe cipiidea indicate. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ".::'i'THIJ iu ei.a.aja:##T"i:. ".. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.: ":::: ff i .r nrin .. trebuiese ze crtrrcacongticnti. structural. if tJ'JrT[ literede tipar. .J'J-o"ri.dezvoltareagindirii autonome9i a responsabilitigii diul social.:fi1*:tT':'". aceasta i.ul .r" _. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .b":rd..' -analizeze fost odati un ilpt-r1.rr*"id.rmul cel irept.a scris mini. arab. o l"gettdeorientali. si r Idcntifici pirqi de vorbire(substanrive:....ri.sl d."' este.q:i:il. ..'::i::. urmind dr. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.Prinqul gi alaiul lui strilucitor pier in delit.asiguri .eirninturui exer_ l"i* pri- TESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist." rc lcclic.. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt...*ilirlp..de propozigie (predia. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .".::.. ^.in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehlivan. imaginaqiei.$cn.carevalorifii. Alexandru Macedonskia aspirat."o .1'ilj]. inqeleasi ca activitate sociali.o. piinqul. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa II-a) vizeazd: I r.propriu.i. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J.. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii._f a b.r:...:* " ". pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl.:H:. .. puncruatie.rrr_ndormid. .ccl iJ'r'fr'i"'::l:#. publicat in 1901.. r ."incIasIcpri : . "A rrei Ioro gridin."]rr. . Eiaveau.l.terii 9i stipinirii mediului apropiat.lH r .a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor .

jocur havuzurit. .Ji.. trisnet.../Argintdeizvoarelgi zare-aurii.$i l.oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.froI ltttet'ia^N.$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari ... t i'"-.r.trrlrr. B..:..p. sp"cificemultor creaqii t.rrrri din strofe^: .r. .a pieticl a^luiMacedonski.q"f Jo.rl"l'rrdil.il. .i. i.rr.rlui.....in*e o infloritulBagdad.arhanghel tr.il..:nagaaaui qi dezolant _ .d.rrtr-"rrti oragul . versurile"rimasenerePetate'Structura unor.rrr..ptird simbolurile po..-.lt Antite_ z.".t tatcadc visc".i'#."fr. reperiqii. unduiroare:. .prepoz.oqeluri ..ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.*i#... .r --..g-acea confefiit"i t"U'.rrfant-.... ultima treaptFr/ sunt Meka cea mare. evidengi doui tipuri umane:.far. .ri vers la sfirgitul strofei de patru esteu-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie ..qipi".. ..-i*tir...propriu ce -o"r.proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O.rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea sereaLizeazi prin aliteraqie dini.putea numelede compozi{e impletiti"..'_'.ripd...r frrrrdnrncntali rornantismulrri.E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d..'8il. .1. Meka:..r. nril" crre-l rranspune iposta.7 $i beinarutrg.... . slovd: lfteri. uneleversuriizolate cu in cu.ti" rozesi crini_ /Dja_ rnii.$itot nu s-aratinilucasublimi.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt .""#l cumplite"..iz<t hr..ol^r".i finarurp.minar.r..if.j:"no-"nri..i. ciudat: bizar.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a....ctr. .rll aur.te credinia-voi'rqr....ri". J! u".qi decoruleitic. e. g'"I."li po. in sin" cumpliqi. locui.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente.-'/n:rgjlti..i .i*-. deape.ti. Emirul.itrr. in i.....cl....ir.-ir"t creatoru-.qr eaur..1incbrinrreaga . si-l .ri"io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface. abiase tird"qte-.r...r".Djalqii Sqinarete .7i.ri." -/ . puneain evi-. astfel Je da esen{al muiicale. crrrtrlrri carc.iqie (inroduce o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i..rrt .o pi.ri. a tonrtn nefericird a.emjruj -ri -"ri _... umbrei chiar lrunrcai-o cer.eiit.a.pi..a*-"r dreprsuntsugerare simboruri: prin fo. . spaqiull.reperiqii qi construcaii simerrice.virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan. spccific I rar cqmnlid. opulent."'.r.." Versurile au misura de clari....g-aceaiugminie/ De lupi careurle ../ tirnplclc...." ... ntcr tzf"r..." purtrte d"..r.". cit $i. versul izolat..-ii-.:..i.hirp gi searbid.p.. 9icea 9i.ffiffi'..Arhanghel aur. celor i...Bisdadut'! *.'i"i a*"iiil. versullaitmoti. olcut r .... unui i" h.r-ifui. nu este.." au Versurile misurade -t---: f-. girr."----.i..e (.po. j-r"'orrri.9-acea .iilj .'.. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.r::::l:"_lilp1i".'gi-n g. ' l. cu numeroase inversiuni..ori.".-rrl-.npe.. rru11r....r.. .i.. orr fl....cairepezi ./.io-t dintremijroa_ cele dea-.."u-"gii.a -orrre po"ri.r c rccein.obisnuit.i.jlrl' tc . sDuzd. :...i-" .. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: ....^ gi ^:^x lucegte.in tehnicarefrenului se declari .iri"..i iil.$i .. simpli' 2.rb. c"r.re" epifora (repetarea emistih ..za in emiluruidT... a rosti: a articula. J.ile si kinetice.a g[..qit sirofeinegale.rrrgi"..ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali..a Pronunqa.. idealului. .poctur.rii . zilnic._^ -.ndu-i.Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.. cer.i..dai ..."rfi'./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl. .rlt . .. insolit.riorirr.p.i..iiorr" oragului a oriental esrc pcrceput sine:stezic. po"-ut..i".r*." J.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor.. gi pe cer"..1..p"qi"i . lor diumuldr..^^^..Tudor Vi1n. il. construcgii .. mai alesmeii-b".prin erementJuir."'..'rr-.".rr. emirulcrialaiulsi.r"rberatimpul prezent' anaforasi "gi."in ^: pici. trr-it../ ln eiaiduri.r.. rnarre cre_arernt sl simboiismurui."..... aurc-nzare. ....._ cl) 9icelmediocru (Mekaprminteasce)..pustiegi albr..: rndrrsurilc-pi etale..t.irr.... al mrsci.. ..o"i"*a iri-.ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt.r i".. oolnic: liber. trecercr irrlunrca ficqiu'ii..rI .. unitari. "-"ti "# .#. intaini_ .gt"'o #"i"i.'q-n foarncisimlire/ E $"..../Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci.......i p.Fip rrrra humidemulta pi..ania. .$i pr..../$i luna e recein . l)rin rehnica corespondengei.. pe pim0nt..{..iimplinivisur../ e-b Nici c6ntecJ" pomr.urgia.riilor lui Macedonski. rI r. .ffi. tinirl e farmec. in neruii-ndirjiqi. versur'e. gura. ! .rr..-iii.r.rlg..cu tine iri"" n 'ti.. o-irril subjarul pustiei. / Battimplele.ochii suntdemoni Popitrunde in cetate."rr"rie.. intre care .iil.eaprinsidesoaie.:.toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?.spre Meka-lripe..rr il cheami ea. 9i pe 9lI. "ir.: -r .i-6ofirr..imuoliri. si de_arabastru...{ ce-aduci?". par .il..stil.t. poemului.$i drumu-ocolesre ..ochi luna-lprivegte ochiu-adormit". odaia."s.'urka etc.pr.iiri..Po..r.rl poetic esrefasruosgi rafinat..te. macedonskiene: . lacrima .iontra..''ir-... i{. "o-fi""qi" mul esteamfibrah. bolisttr) prin jocul culoriloi. in pustiu avind i'irirltr. .-afard. (specificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr.mai marc.. .ilp"i.... .urot... ii^ir. d".adintreinfiqisarea doi pelerin!.... f1i"9i ii .g1l "l nenumiraii."e ziirri. .i epitete.rski t.Muri ll-12 silabe." omului pocit care E. i^nsi^r"..gcniurui..".i-./ de r oari. picl strilucitor. 9"r"t: sc frcc tnai marc -.po... rr. .l"-geriii"dr"".si imaginea cos_ rai de mar.p?r*i. -ri muh1..b.$i de el.l*pir. rit- Subiectulal lllea A..) de slove") .ffi::::.arul pustiei.heazi sim.rii.iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali).rrrt irirrr..rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.h"i.pirir""i.om'rl superior omul.."r"".implrecheri l'.Dar luna "" caleaceadreapti. versuri): tot.i oranratirmuilir".i..I-am..morrl'1"' cu focul .Pusria ma. irr p iri"l'i. tafore.../ de ."i...j.ffi:icali." Acesreversuri explicativereaducplanul realitlqii./ -..Cind vi rosregre -condigionale." ..ia. qi palatele fantas*""t[".nu'r.r. / $i ochi imprejuru-r _ o.-" ...cu enumeraqii. circulari..i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' ". nrcr voare gi dulcee vialain rozur Bagdal.do.""i. de subordonati circumstanqialS timp.../ i"1.. .. li i^retevie.-rlricicios rArrc^ p."r'."..c. Imaginea. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:. ce .i d^_..'rfi..tt.Ut haos..Lcie/ r""".de inferna pustiului care pe trebuie traveiser./ li ceresimqirea. dar'str. *r."hrt *gerat(altitehnici -"r. gi dou.$i tot nu s-ilt'ilt.poemuluio stiucturi figuri de.e zet). . ii Apare alti antirezd.g. Pornesc acelagi in rimp...."r"" o./$i lurr.gi . d. ./ $i. intte rime perechegi rimi incrucigad...azd....p... este..propoziqie 3..rul s-apri'cle rarc.tanjegte i-pii".iii"'rer.'scrumit" in vatri qi inspiragia. i.o.n ..yoTnt"'oaani.rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc.

a cum s-aanuntar in mass-media. de pilde Cine stiechstigd. Ji" p"rrp". ln orice imprejurare. . putut rosti citeva cuvinte.ptopozigiisubordonatecompletivedirecrc.'t.. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.ifirende.iiifi. cum vremeaseinriutiqis e.t J"-"o-pnti. ..spuic" I . Era un om musculos. tnttebare.ecept"r.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iibere.propoziqiesuboidonati subiectivi.. d. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisiseimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text .se inigiativaliberr .eferent. . li. Frin acesr de lecgiiseinlituri uitarea. lecgiilord.i se stimuleazi creativitatea.argumentate de un joc didactic.()cstrrutl" t subordonate atributive.ior ""re nu trebuiesi fie o.t. 9i a unor metodeformative. Estebiner/cum te-ai gdndft. . pot.ri.de creativitatea 2.simple'reluare.propozigiesubordonati completivi indirecti.olrarraacestui 3. J P'opo'i1ii . Gd^se$e. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsolidareqidesistematrzareacuprin. ". ii . cxprcsivi. Bunicul meu era un om airtuos.tiq.ri.. modelepentru diMesajeiescrise.. docill .. ln clasele pr!n. mesajulscris.efoJtt:. prir. dcpriricl*r".riva unor alte conexiuniposibile intre ele. .]''.t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.. itemul 1' Pentru .uzi:o (subiectexprimat prin interjecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B. i^. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.Cc-adurrtr-ntr-irrsul.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .Cc au cu dingii plinsul. estecondiqionatide nivelul.. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pianului.fiind complet uluiti de frumuseqea peill:1. goapd.SI.abecedari.un om educatse comporte d. .fi.joc concurs! iotiurte).i".fi.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale.. Partidul din opozigiea irrtr-odus moliunea.vezi Testul 4. .rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.a..-J"r6fre gatidir.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmitont pagt: congtient. lntrebarea etal/ cumva rezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/.adjectivcalificativ.pe sirite. comdescriptive.. .1.ri fripri".si. '.rrrogrinqe.. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. Pentru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor.eleviiigiinsugesc_cititul scrisul..lecturi' a textelor studiate.r divergenti. \ .. 1. srrategii l' clasa cind.a..memo-. 3.Pfe...in lanq. gi "p-f. .ifi""^r"voce tare. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd". 4. comunicirii. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii .propozigiesubordonati circumstangiale d.e formdrii capacitdpii receptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral reprezintd. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Ori. adesea apiieau d. se ulterioare. / P. in gtafeti etc..fi d.imirea.o"d'. Dcodari se a. . in clasele :nt. pot constitui supgrt. Mi sepirea un proiecr insignifianr. imconversaqia i"irlti a. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeiniciea elevilor. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice. S-a comis a fraudd de milioane de euro. ) P.o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile. 4.nsolidare 9i de sistemarizare i-." *rrrolid" azd receptarea. i"Jeg"r.Cc iace-o guri muri" J ." de citre c.tn qiaeuristici. clasal.i sistematizdriiin procesul d.. subiectulal III-lea.. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.a. docil2 .e seurmdreqte.obiective scris ca.de sistematizare niifi..ci .zatd.:salulut.l ml .(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.propozigiesubordonati predicativi.. . Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.si actiuizeze toqi elevii' Aceste lorrt"ni a elerrii'or.rSir. acesrea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente. bucuria'. l.iar verbele in sunr numeroase texte..r. .citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii. suplu.L citireaselectivi gi citirea dramat'.. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulateanterior.i "iuze.text. ...Intoneazd careexprimd.rr.i a literei corespunzdtoare qi la i" p"r'.z/ P.unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n.pe bazaunor noi euristici. 2.de pild.3/ P. rip I noi.. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice. 1."te. Metode Siinsnumentede eaaluare subiect.Sinistraqii. Degi erau cei mai buni prieteni.adverb de mod. .cum problematizarea gompletati cu exer. "i"-.ez.. 9i adjectivele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarative. citirea selectivl gi :dspun-. cit 9i prin ..iiir"...

pe qi. adult). J.conduce acqiunea romanului estecirculari. moartea..i". scriereain pe scrierea banci..il*"iil ^ Secvenga f. d..r. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun...ifr" inili.i r.r". creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i. conver_ sagie bazaacesreia..^" #i'5 J... drrnirrra drumului care duce in satul Pripas..f ff i ..'9i.ior.". onomaropeeror. diapozitiveetc. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci..rbfor-" unuijoc d. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele ..-r tizarc.".li'ir.printr-u"j. asie cititut.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im'irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi..apoi un cuvinr. o scurri. 1 re I::.. cind esre iar posibilr...ipii"i.lrrre." Jir.. il:.*'" ari. gi prin materialecri ca clactice adecvare' .1...ri.. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.individuale. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului . omniscient omniprez...imagine careiesedin sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .rrrirrrut..n romanului obiecOperaiitera ri. mul/soseaua.ofiii rrebuiesi pronunge si scriecorect.ir"i. de explicindmodul dc articulare..j"..tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu . enungulconqinedoui simboluri literare consalrercidrtupodul. momentede relaxare. fiecarecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole. citirea vocetare..y.u.ffiin."r.printr-o surprizi .:. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori ...despirgir ". Sciiereaa trei litere alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura sunetului din inregistriri audio. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul..^.".nagterea' in . imaginiidt.r.. d. prt" con ersapie ribr r4 dc pild.pe podul de lemn acoperit.i.72 ConceptulronTd. de descompuse"in silabc. activitigi fronrare gi.: identirici p'ozisia'.: a sunetului/literei exprimarea in proprie... g fi Hl:l::.rrrii-i'registriri -.. e. tocmeala moarteabitrdnului Dumitru Moarclg...erec..il::::!l j:i: ..ilaf... :1I::.. i"". anariticoui"rlryar. .: in 'unge individual. aui.treceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa.. g.Jo. dupi_un plan .". :.::':lH.'".t.Ei obiectiv..opera unui poet carecinti cUsolemnunta. bazatdpeobservarea -:l-l.in coloanele manual. caresevor f"lori'. ei converti .". pro*le J.nt.. vidit cad-enqate stilul marilor epopei.Hora in sat.lauprin .-. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .'*t"d fiecare goapin efortpropriu. pe urml.rt. primele ln lecqii cirire.Ion de Liviu Rebreanuintruneqtecaracteristicile se a III-a)."trrl..'. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.#. din se citesc: ritlul. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare atengiei.pronunge mai multeori sunerul... L. capodopeiea lot elementarl.1.aunei de film. in irrr.prestabilit. i"uui. taLa bli 9i fiecare in bancialcituiegte elev .rl'.verbalizAndu-se dupi caresereia scrisul.lgrirrtegr"l.lairireit).car-e conqinerrrtr"r.. Eleviivor trebuisi spuni cuvinre ' ..ii . dupi . si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci sila sunerul litera...H. a. gi si "ti:::. de se I)upI un momentde relaxare.. :: :g.i.de aceea geazi de acqiune. ..i..::. . in silabe pozigiasunetului.. Prin metodi fon-eticd.in vorbircacurelti..d ar..^1.". Cllinescu apreciaasdelromanul lon:. .dirrii*l'rrj-*a. G.rrr.. urmatede citireacu"intl... gi .lici literei. lor miinii. . desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp.apoicoloanele cuvinre. Naratorul. ::l'jli:i."_pr o.anrrenaqi copiii penrru cafiecar..ro"..in.u " .:::: : srrucrurigr aficd in1ec".bitaia intre flic.r e tc.na$terea cimp pentru zestte.or. orald" Prin rnetodeformarive.1 """...:'. urmiroareconstiin intuirea "lf"brrrr*.Drumul. cadrul didacdc trebuiesi. miqcitoareprin calitagi a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic.i'fi.j:h. Bttll .e...Romanul e ficut din ale nitate condiqiilegenerale vieqii.."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc. Cadrul digrafice.r..r" propozigii cu acele cuvinte..de pesteSomeg. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip. ai"iir..i. verbalizind gesturilegr1fi9e.."-e subformi dejoc didactic. se poare delimira... cu 11 P-ttl pentru a tr. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase.din vorbi rc' o propozigie.cadruldidactic de va face lectura-model...iur: J. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare).. seasociazi sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care "..Ji .-.#. exprimarecuvinrecareconqinsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc..prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg.e toqi si citeasci id"qii*rrr. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor..apariqia unui personajde basm(copil.rr"r.j-:ri-drriu.. erc.li b.solemnca Un fluviu american.care elementele .^.:.-". :I de scrierii.:. . Tlh: T ::: :.-.. selecrrv. detativ (fiind scris la persoana ..il...1i" ...tr-o "'::::i I i' ..p.. lecaiile in urmitoare'*ro. o. ^*g"rea maipugin cor...in l"ng."d...mnific I .cea 9i m*t* Ei fern incepur. spinzurareacirciumarului a copilului Anei.i. .Ion eunpoem linigtiti".i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali..literade ripar.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr. cinturi. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explici scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.. gi *vezi p....rJrmeazd.... ::.eghizaterc.se pierdein goseaua. .. scurtevizionirr audio.

.." r^prpenrru.. pe "rri"i renunqand.Ion se uiti lung ." "-...si i se agaqe opinci.rr rl (ilir. pcrso..:i:!t.".. r.i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn. se mlra caod.Lil. lui de in fiinqa aceasta gingavi._Ion-err.va's... de Iutul sub picioare.cnntirindu_r."r. g"r. daci cine gi-epe. zbuciumiri.rnan"-tot ra.".. i tot era al lui. rumen.r-"i ".Nu rc "l o z'istiispitcide a recupera parredin lotl T. ... privind-o pe Ana. . i.il .. trumoasi.Dorea si simtl ovnice credincioase..ucncEte rat oi a tablour:r .izb.. ii qintuiapicioarele.. sa.A.. de v*il. ya sdzicd. frecindu-gi palmele. ca o sperangipierduti firi sclpare".. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.i...ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r... si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti." maretrisreqe vecinului.rt "tpa...rrrn. de nintul pe numele ginerelui siu."a"i. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio. fric. p"rr.-ut.nt B. ca.."ili. parcd. pretinde pimintuttu. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ . planui de-a fi obqinut tot pimintul lui VasileBaciu...:.. si mirnceasci'!..plrr. Ana sesinucide.. Stitea stingaci.i.fata aceasta ..esre gi invergulati."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion.sneasci Ana va nagtela cimp...r gi ..r.r#.Florica. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromisiuncpc carenu o rcspecti.u'ii. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca inlo plasa." ."ur.Ion triiegte stlri contradicto: .dar apoi indad i selimurea ci de-acum.. 'rreazi fiul irrviqitoruluidin..il"rr" zesrre.i'"9" ii trebuie...simre un vrijmas.il.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana.il J^)i". n-are erpaminimuir."ldi.in suca remugciri de-abiastipinite.ii vrea everea.. La nunta Floricii cu GeorgeBulbuc.careil chemagi apoi se geabrusc.. Chiar la nunti.ajsfiqiat tlr..1..nuarepimin.".Ce si fac?.'... iri?#".-Trebuie iau pe Ana !. Ameningat Ion cu judecata.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.. rrrg. ..ra sirac.rr.|. numai al lui acuma.r".Mirosulacru'ProasPItgiroditoriiardeasingele. aceea De fierbea uri . Apoi si nu mi tri.... cu ochii pierduqiin tite......r". maiaprigd.' . . lotur tle pimi'r carefusese r.u. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r...i]"""'o' ()onl'lictul sociir. nu va aiunge niciodatir.i.... si o in crimpoqeasci sirutlri.. pr"otul"gi fi. iar faga re caldi de patimi... in faqamiracolului nagterii.."r"i.pi_ -o.ii. Atunci seinfuria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.ilL.b'r"i" in 1r*poripia).. Il cuprinse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma."un:1' oi o priviresetgas.pentru o muiere!. ca cind ingini si o srilceste uet*" p.u. Dar . Ii rideau ochii..simgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".. tot pimintul.prip. zenobia..rfl"irri'l-Li-.. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o phcere infricogati..il..r. robodndori_ cit.ri. cu obrajii gilbejiqi.1.zgmnluroasegi umede. .Lotul negru.-b... ademenitor.."J..."" lui nu preteste-o ceapi degerati...nit. Sorbi mirosul..". ' .JJ[[. cum a fostdinsuii" .dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il ..j..er.." dil.Trebuie s_o !. spinzurdndu-se.stipin al tuturor piminturilor.'Deji . lui nimicdaci.hi".iElf.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi.Tot -"in".. ..". Nici viagalui Ion.te?r . arvieqii:.. pecarco iubea' Naratorul prez.pu.ii.dar.*r..p. Pdnrintul ..[.il.. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-liainapoi.rrr" secisi.iri.. i" Lupta +-T *u"a. r'ele t'ruAparirni:. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$a cu "rr-"i Ana-... Intinse miinile sprebrazdeledrepte.dar la fata siraci. Iarbadeaii. da_ daci tr-arpenffu cine si-l zdu aga... lipicios.Ion iubeacu patimi pimintul.iubeste pitim.mintirile sui[*rt Ion: . Rup $eun snroc fire gi le mototoripitimag dc i" p"r. daci si .toare".Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine. dinre bogat sirac. oricit ar fi fostde aspri.Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp.." rorosc fy":.i le Baciu se vine la er si:.r. Simqea minie ci odrasla ricnegteaga poruncitor. ai.asi "i.i... ?-r. . si-io' Lungu. vdzind comportarealui Ion.uuir. presirattr rrifoi.i.ie .gr..tori Ion tor -lirer_"*. a cu Ana. dispreg:" $i si rimin tot cu Dumnezeu din senin? . pitimagi". adaosul.i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea. a"..fir.".impopogonati cum era asi.... pirea gi mai uriti"...a. Muncegte rivni.q....a.ui hil. "a.'iriliir.unduiaosreniride cu ricoaieadi-i".#:..ii'"pgg1"ea ni-i..mai tdrziu..ffiltr# a s ii frumos...ir.. intcrvcnlicipreotuluiBclciug.".. ii.te Dragostealui aveanevoiede inima mogiei. dra'ul-r.r"f .HX?|'.. e inlinguit pentru totdeaunade Ana.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r. Seapleci.in vasile care . "l. ic...'i"la.i..T|J?..rreri"l" Io.igi'ri. penrm:-r-.. uog".tu i azi.Suflerul era pitruns de fericire. Pimintul seinchina in faqalui.. ealtiu.'i. ..sepdrea 9i I ". intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit.r...ai"t.i.r1 d. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de doliu." E. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piardl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant).vrra ispititoare"....i. inndu-se ci moarteaAnei s.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io. parea sl mar urata--. cu FroricaEi nevoiade pimint: . rf.rtirna pe'"anturui L. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui. ca pe o fiin: .fiicaacestuia..". Baciu.Deodati Ion ...Ion se rsomori.....ongri. grasi.. ola"' r "Lc folor-i" pimint. u....'. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze. gi de Titu Herderea. se inqeleagide ce. rivnea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.ni r.. VasileBaciuacceptlsitreacl.J: i.rji:N" sepuru sti.ir".il.'unar .i.r...i.cic romanului.'ci istegimea nu u.tri si fie vesnic sluea pe la allii. si-i soarbi mirosul. p€nrruci eraal lui. cd o urigte gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.gi p.. de plins."". cu o agi murdari... de revarsa asupra Anei it..gi i nrcli al ghengiei . cuprinseu. nici a Anei nu vor fi mai liuscati..lumedrag nu-i al tdu ?." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri..a .i :il:'l : a".i-fi.tl l f 9ip.Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au durat mult timp gi Ion estecuprins de disperare. Patimii pimintr.{ rui". pe. acesta Bucuria triumli de violenqasoquluigi a tatllui.'ir.. -"i ir.r... h"l. ci..rlui Ion ii sacrifici iubirea..."qe dirr.."1"l1!:: ! n. .r'afai al stratificrrii ic sociare .rctapului.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari |'r.rd.iar sudorile bdrbatuluiqigneau curgeaude pe timple.. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoalele unei iubite pitimage.i"air"rg.r4."ir eradraga.ingreunindu-le. cu buricul negriciosleia.carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i.intifrF. . desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acela'ir. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl".i..il temeria. foarte rogu...p6ni._1"...locul. cu pete cenugiigi care. cu ochii inchigi din pricina luminii. Ion tot Sin. oscileaziitirr. Br"ir.ir"r. .-..

rrl
voluptate pimintur $i-; ;'.;;;rl.."rr" de u.r. r^t j:t:brr.t.cu Il(lr rcce, amcutor...
cuccrnic, fir:i sii-gidca scarn,r, l;lsliu genunchi, sc . A.poi.incct, igicoborifruprc,r

L,,
ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.l.l,ovirtcscu G. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. hirnicie, viclenie, donrirrat ncvoiade pimint: isteqime, dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. Liviu Rebrcanucsteconsiderat Subiectul al IIJea A. adversativi. coordonatoare l. dar - in text este conjuncqie (,,cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar - substantiv pui - intext esteforma regionali a verbului ,,apune" la indicativ prezent'perI soana singuiar' pwi pui - substantin: curte erau m:cJgi de giinl. in mai -in text esteadverbde mod. mai - substantiv:Mai esteluna meapreferatl. 2. de (-a; trdi) - conjunc$esubordonatoare. ca - adverbcu valoarede prepozigie. mwlte - adjectivdeterminativ. simpli. de (supdrare)- prepoziqie cu - prepozigiesimpli. arzhnd - verb la modul gerunziu. con3. ,,De-agtrdicabradu-n munte" - propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. vedea trzind" - propoziqiesubordonati circumstanqialicondi,,Dactrte-ag qionali. de '' ,,ri te strig" - propoziqiesubordonati circumstanqiale scop (finaln)' de - propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpaie" ,,Ca si ^rii ^ (finala). potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. o Erabine 1/ dacd aveai P, - propozigieprincipali. P, - propoziqiesubordonati subiectivi. . intrebareaeste1/ d.acd cigtiga la concursulTinerelor alente.2/ va P, - propozigiesubordonati predicativi. B. neglijabil,mirunt, derizoriu, neimportant' l. irnportant: neinsemnat, nesinceritate. loialitate : necinste, eficiente, 2. Propunerile lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. aplaudi frenetic. intreago asistengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.rte

gribitisimli,,,

fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia,.ale vieqii polidce, gi corrflicml.,a intreromini giungurietc.Aspecte pt*"i Jri".-nr,"i "p"r. lional, jer;.r.gtiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.J. horei th"r dilA;;;i;-;; lagiile conflictuale,dinre ;i vasile8".i" ; ;;;;rp.;;"ril in animozitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo;yl Berciug. casa familii H"ra"r." ,. ,?r" p. ,*"",,r 9i bisericii; setem.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-; ;;i;;g;. i;girorur zahariaHcr. delea este suspendar ,rr-"r. a unui d"n"nr,;fi;3;r;.'ron i" ,. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.a, ceamare inv;qitoruluise ei, fiica a va urit" ." pi."*i d_,.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. Totusi, accs 9::iq:lt|?1l ta luDlncr-o'
trrnd om cumpatat si demn, o va face si-llndrigeasci.

carefuseseriale lui Vasile Baciu. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . ln construc{ia ntcaechrvalentei. Concomitent cu derulareavieqiilui Ion a s;te"i, ,#.; ,i 9i bogagi,relevarea"o"fli.i,rlui;;.;;;p", cu aspecrevieqii "ho" ale t;ffiffiifi

termini pe-sireni rill^.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.r; ;6;;;r; p" Ei J;; nic".,,Ion coboritinpimintul."r. i-, fostprea fu l*g;,-uir.ricaaclgtiga, ior.rrii.

Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd,zutcineva. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.sfirqitl.".Imaginea aceasta o rranspunere este artistici a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi,zusein satul Prislop un gdran straic tlr. in sirutind pimintul. Romanul Ion are.;,"*t;;;spiraqie r.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc, ", Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt, gi gic{): ,,sevedeaacum mare puternic, ca un u"riag din basmecarea biruit, in lu' 9i te grele,o ceati de balauri inerozirori. Igi infipsemai.b.ine picioaiele pamint, ca;i cind ar fi vrut si potoleasca in .. cc1 dirr urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. pe"ra"r"iparci se clitina, se i. $i chinain faqa lui..." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci, i, ..l)isperarea calitatede mo;tenitor al copilului, nu va pl.rde pa-a"*i. i"rrgi, ,bil, p..or.rin,,t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. p.opr;.i"i" irir"r.rt in careIon mor re raraa avee urmasl,ceeace seqi intimpli. Odn:l saqisficuti. patima pimintului, se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.r " pentru Florica,degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc, ira ,,i\rli. Florica", ,,cefolos de pimint, daci cine gi-epe i,,i-r.;;; -r-";;;;-"^ ;-i tn,., a; hp;;; i". "l -.r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar., peia,, ::.1:i,. :l ^9::lg. tulur - Pentru^a o.vedea Florica.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi., pe de '1rirr. i-roror.,, ta ca.oloaga savista, cye. se oplogise casalui George,,fla plrnuf lui I"" la ;;:ii; gtiingeazi soqulFloricii, pe. ," inroarceacasi,il Ju.prirri. p" l* i" i"i.i" g; r "..it, omoari, lovindu-l cu o sapi (.deznoddmintu,l). Aceas" i*u i"lri*gar.-. ii a.

pers.onaje: principale, secunda'reepisodice. gi Actir.r "l1t^fy-.1oase neasedesrasoara,;urul in --"r:t::il personajului principal, Ion.

ilol
l, trosc- subiccrcxprinratprin intcrjccgic, studiind - complerncnr .irru-rtrnliai instru,ncntal. 4. ,,De treci codrii d.e aramd, de departevezi albind.. +-,,trecknd. .u cod.riide gram(, de departevezi...."(complemenrcircumsrangial condiqional,echivr lc'tul propoziqieisubordonate.^ir".r-rt"nqiale condigionale contrase)

1, ,
distanleidintrc litcrc, cuvinte,propoziqii; - respectarea - agcz.arca corccti in pagini: titlul, alineatul. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugireaacestorreguli, familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elementelorgraficecareo com- intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice; pun; cadrul didactic explici si nume;te elementele graficeprin scrierea,demonstrativi cadrului a - realizareasintezeielementelor acliunii; didactic la table qi verbalizarea - identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exemplificatede elevi, manual,in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele,elevilor,,in benzi decupate din revistepentru copii; afigesau extrase, ;e, de - exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii; - simulareascrieriiliterei de citre elevi,irnpreuni cu cadrul didactic,careexpliin grafice;i gesturilescrierii; se simuleazi scrierea aer,pe banci elementele ci, in podul palmei cu stiloul inchis; literei la tabli de citre doi-trei copii; - scrierea reamintirearegulilor tehnicegi grafice; in - scrierea caiet,dupi model, a trei litere de citre fiecareelevl - controlul individual al scrierii,de citre cadrul didactic careapreciazS.corectirecornandi,demonstreazd.,dacd" necesar; este tudinea,explici, corecteazi, - joc didactic,joc de migcarerelaxantl - reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind; - controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev,evaluiri 9i recomandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se reactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. anterior. si se stabileasci corecti, lizibih 9i, pe cit posibil, caligrafici. in clasaI sepune accentpe scrierea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: - copierea, de scrierea dupi model.exterior. mini; - transcrrcreA, dupi model exterior scris cu litere de tipar; scrtere - dictarea/autodictarea,scriere firi model exterior. 2. Relapiadintre curricwlum ;i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 8, subiectulal III-lea, itemul3. 3. Tiowri de itemi componentealeunui instrument de ln rirs ,rrtans;, itemii reprezintd,elementele enun! urmat de o intrebare,exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. Ei probleme,intrebiri structuratesaude ip eseu. In senslarg, itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. Itemii se folosescnumai in probe scrise.Uneori se extindefolosireaitemilor gi la probeleorale.

c.
1. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. 2. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. pe 3. Continui si cred ci acesr articol e de neinlocuit. Subiectul al IIIlea l. Specificulprocesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional, elemenre scriere insusesc de isi cooiii in in vrgrmintul.pregcolar, scriu elemente graficeEichiar litere de tipar.'in .l*;i;; "; lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii, in etapapr"^"lfrb.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor..grafice: pun-cte, linii, noduleg, bastonadi,oval, cirlig, semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. concomitJnt, copiii I1,l|tr corecri a sunerelorlimbii, ;tiut fiind faprul ci, in generalli' lllr,nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. Etapa alfabey|rd, ce3mai importand din clasaI, se desfd;oari in intervalul nc, cesar.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne,insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carrca, cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice, .o-plo., trebuie,t J;ri;t actividqi congriente, conrinue,de lungi durari penrm elevi. peiangl.fort,rfd". citi gi a scrie,acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrrril. lingvistice,,r.r-""i ...rt.^ devrntuncqronale, "rtf.l permit conexiuni,transferuri Ei creaiivitate. Scrisul,convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens, trcbuie corelat cu cititul. ln predarea-invigarea integrate,in aceeagiiecqie realise zeaz\,dtire/lecturi, scrie-re comunicare. gi Actul scrierii ieprezinti urmarea fireasci a cititului. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit, dau gi ,;ri;. gi Atit in.etapa.prealfabetari., mai ales,in cea alfabetard,elevii irrrg"r., cit, igi . reguli tehnice: - pozitia corpului in timpul scrisului; - modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou, crcion); - manevrarea miinii.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea oboselii; caierului(suponul scrisului); - orienrarea . reguli grafice: - inceputul gi incheiereamigcirii grafice; - resPectarea formei, a dimensiunii,.agrosimii, a inclinirii elementelorgraficc, iar in etapaalfabetari,a literelor9i a-elementelor legdturi; de - respectarea;iincadrareacorecti in spaqiile grafice;

r rl
Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . de tul de evaluarc. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii, in dintre careccle nrai scurt b. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns

t18

t;ff:::'du

inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror, sunr: in qi

- si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . ct"i"ia. propoziqii legatepritt inqeles c. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: - tiia."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.rg,rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: - si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . Formuleare .rr.rnqtr"riifi.ti"a urmitoarele expresii : rim ,t *la"sairtor,plimbkndw-se pe malul mdrii'

,ootno,,:

Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare,itemii se clasifici in urmitoarcle cntegorii subcaregorii: gi t, itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exemplu: Obiectia de er.taluare : identifice,in celedoud liste,verbele. ^sI lll::r:ui.Ute .,{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele,.. sunt numai verbe. r A - Fl merge,scris,citire, indoire. r A - F: deseneazi, inalqi, incintar, qintea. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: - sI identificecorecrparreade vorbire. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. adjectiv; B. adverb; C. pronume; D. substantiv. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: - si recunoascd cuvinte cu sensopus. . de cuvinte .rri"r,, opus, rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i,ryrerhea OOua coloani.

(2) item d'etip eseunestucturat' i,*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor doui personaje' - si prezint. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile

:

doui i*, pJttttaie dinlrecele

de Ion Creangi' Sifata moSneagulul

, TESTUL19
SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu

domestice

I

veseli

noi
inverzit trigti

I
I I

uscar
vechi silbadce

pl;pinde

gTyl-lt:i, - vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.Din copitnr.,","l tttiMitt"i Eminesqg.pentru Estecunosc.r, cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie l-au incanr",porr.i'iit,^i;;;;;t;*ai"q" eresuri, doi.t , ghicitori, *!.iie7 Povegti 9i vesri:,Cici ,-,., (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese, d. 1y Cefruntea-mi-;-r,Ja"r,;;;il;a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl', i";ii.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect ;;t"1 ;;;il" ,trebet.rre ile rominegri ""ut orientul,in 1869;i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.Ca membru.al la ln;1dout.i" perioada.studiilorViena'dar p.p""lfi;f p..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai ales Berlin, atdiazltcursuri clteltelucriri

u-brar.. Atunci intri in .ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer.._' f Luceafdrul(l 8s3)....u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii.J.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic..rrr'Llt.a chibzui.i. id{ej'i" aoea. "u."r.t". rolul dea iugeratrecerea euluiliric. at"srgrr..de aceea. surprinde cri..... 1..1. altddatd ahul .. Pentru codru.i. co_ c. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri.. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor.'ini" *rre a" j"*tft : ."te prin diminutive_ a"r.$tiinqa sinc unuipopt.]fl rffi I'i ]i oreagia cmincsciani . p-{il versificaqie.i inlelege in .. .:* ^.T..'.r-"rri./ Pe pimint riticitor.iJ.ere codrule.a chibzui' a cumpdni.". au misura de ..tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c. ..'.si prinrafinarea Ia n.. Subiectulal Il-lea A. a sfdtui . efemeritlqii: .propozigiesubordonati atributivi' tItet .-" vine../ Luiagi cu soarele. srofe inegale.1.prr.r5"iv.oatU .pecareurma" . .#ri. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" . #.Mare.i ".dind glas frunzelor. ....j:j#1.orrr.:.h. r.ira"iro..nn. penffu dmpur om.implacabil.. (I'loare albastrd.r creaqi intre stuf ia . apiruti ti nz g.il"Tiosofici.. codrugule. 3.ir.Numai tor.t.apare "Yylla fdnesubiectivla timpului. a judeca' 2. l_al --.'.ffir "p-ropi.tatlMuitliu-" . repre_ zin.. i. pluralul vcrbului cxprimepercepqia ..a*.rj.rur medirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in."fi a.. codru_ lule!/ ce maifaci.oferi o lecqie J*irr.pe"at. este ... circumscrise rrlttt elementele vieqii.'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz..t*.:fi:i..vinJt.a forcrorici.ti"..td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi. omul i.mijloaPoeziea cunoagteriigi a sentimentuluitimpului.. ii timpului.. mediiaqia ment etern. care efemerur-qi eternur. u..[[ :*: epl.V{d cerul.i. existenqiali sa umani.a trec€"la plural: :risticl lingvisticiarhaicl.n-'.'este io.'il iy... po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri. .um definii-de codru.1vr^qii-spiritu3lg a .'#:1.. asupra.ritmul trohaic (spefluxului afeitiv.ri.L a""i" r..ongiri.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .sidit cu griu de srele. ll:.il.famiffiffi.rarp..i. ct.t"Xt::."iLT.nie...-r .oriorio.ili.....nfi .si apuc.i*.i-p".cemi-irdnea.*. oDair.-rr... calea.:'../Codrul cu izvoarele".. co "ara esre adaos existenqiar . forosindo ca_ cauzd.^J.. veacuri rreceprin aceleagi iul igi .i"i.^C.^ :J ^^^ .rri raportat naruri..eu.' ./Multi lume ne-arn $ll." ( Cdlin _ file din'poaeste.i. a gindi.lff .: ptopoiiqie'subordonati completivi directi.' eternut' ciuda...::*J H'.rnl'd.Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.reia adaugi. transmiteideeatimpului.'rl"re . in iposta"za eterni.O^::.i" p"ifi.u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti. a socoti.El seinscrie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale. il'ili*i..'.nma ' stanqiali de catzl.$i ??ff j H.r de irr rellqie . a. acel noi care .i..7g73) '-" "' de Surt-isara cea-de :r"_13.r . cu "rlrriij"r.cere cazulgenitiv. adverb de timP.r'...ii p ru ::n .a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.nr.. . r* gramaticale.. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m.gd*rii esre "*i*..a se consulta.l# r o-.. opurai pe i."r".ta. . Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagie universul terestrugi cu cel cosmic.g"r cucodrul.Arhaismele.r..locului ne ginem". vremeanu are ..i.. eu taportat la noi.. ceeace exprimi conticu sfereieternein opozigie. ur.g..propozigiesubordonati circum.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi mai inchipuia ca altddati" ..... ' lvieditagiatransmire o aritudine senini..lg72) ..circumstanqiala de .m" iir.^.adecvare populare) gi rima imperecheati./ Iar noi locului ne ginem.1. ca in circtritul existengia init..numeral colectiv.u *T1.AffiiF oetic ri. ar.Cind rorsul s_aude vrijilor caier.prepoziqie .si citeasciharta" .pronume nehotlrdt.u"a nu te-am iut/ Muk. Reaedere pe sine raPortatla codru..---^-:. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului..i."io.# .e"fit invljasein gi pe Mattia" .gri"i"'i7ii"iil -ijror.l.i rczdturd. ciriroritt liric. (MureSanu.ril..ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-. lan albastru..mi-i vremea". r"re lnfunda migcarea_. . en.1111."ri menireaexistengialia omului: . (d.Cele oxistenqiale.lO "" imblar..#a popurario rio rio. t"ir. p'in .r"r inevitab'./ c" f.p.ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.. Reoedere. .i : Lt'.i".. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall... Luminacu muculn"g-intr_urr frarU .: " btar").apte silabe.r6 tu n. (Mortua p"-un fir dj 1.]."riii. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rllidri il.. poezia Reaed..'.'-.eur omur in general.volt rle a unui.e{e p".. raportatla acesta. Dunlrea :urg:.. . _ drupute care din .i.prlP't.J-a-"d.l. iodrul.i*r. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd.!.. vremelnicia..propoziqiesubordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura.llir'J#i rnr.. i. ./Cum am fost aqariminem".rrrn"azi. care ln "f*i. tB76) folcrorice ryi91T *"agiaeminescipi ra ./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.rj. eleeului liric careseredescoperi ce folclorice. amkndoi ...

) B.#.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text. originaliriqii.insuqireanogiunil&... permanente..irrirt'in.qpfi.ib. 2. exprimatipri'pror.iffiiliiilf'. ' In activitateadidactici. cu drept:dreptca r"-a""r.\"'"'" Nu gtiamcare dintre. . pers..erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev."I .consolidarea priceperilor gi deprinderilor.:citireain primare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.e l"'Ic{ec^r dcgctur" .lll'.fluent gi expresiv. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.lu. Tiouri de eoaluare vezi al subiect.i sabie.oamenii obezi.:1fl'...stimularea $r a lnlqlatlvel.or.:9. foc: a seface^{o.il*.chip.. Exercidullecruriiintegrale vocetare....a II_a. ) descoperit ruineleuno.. tu: nu arefuncqie sintacdci (*. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate.111.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propoziqie arribudvi.."p". Dc cc ai venir la urrnd?("il.. Sc auzea scartd.i.) l* i urn a clf.. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea . dojand: admonestare. procesulinsugirii Receptarea variite metode.ilor crurea conqtienta.r..tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiui de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc. -(r:! 1".) Trcbuia ftcutin pasd. elev. Liviu reale..Prevenrreauitirii pi confuziilor..oli.:Iosite. r\_a tasatmc. 3.r_Ji'rlpr.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l..r. A vcau ur^::::. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .."r..rin gi-a dovedit eficienqa' formfltive.de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris. $i-a multi dibicie. trattspustrlsituri ale unor persoane H .i ' .'Jnoas ci.rrorrrl. a'fscultind discursur adversarurui.. un aer ii misterios..acgiune.. $illf. . expres ie.infi. unor capacitiqigi aptirudini intelecruale fizice.pondereaavdnd-o congtient. . nOSCUte $l eXefClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt..r?curror"ute si scrieexpresii/structuri gi spaqiale temporali.... morale gi trisi..t''#:1#il:-*'' pentru ..risare. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii. r .i. -. din cauzaviscorului.Ie reqininumele a a crearive.. 3.duce la doa de unor deprinderi. si sublinieze . ifl:]liq cazur vocatrv. de pilde.. l.. au {o* ilecute prin foc. S-au "... a lurnii _ atribut.rrrant.rr.'i'..p buni drepmte..) un d..a.er cngtiga va concursul. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi ..ffilH.r ii!. sirite..(. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq... regulilor...i...a' pe cu r Analiza textului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi exercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri.. impuhre. subiectul ar III-rea. Testul5.etat.umbri.iirc antice.c.ciruqd.) . Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice.o-adici siris mesajului in clasele. . in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3. Aveadoar/numai steu... Fumuriii ochelari did..se realii-e:aziLp.:lt*.ieoriilor careseaplici in situaqiivariate.. o (. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntficqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu.s.:"1:".. a^trece prin foc gi sabie.r.r: r.rreciroare.dezvoltarea turi de voinqi qi caracter.texbindirea rul literar.subreran.lli.r. intre careexercigiul citire. pdni la compunerilibere' in a E*erciqiul. pregedinrele crubului .u.rt care.. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui .a luape cineva drept.rrr.asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe.in lanq. vezi restul 3. itemul 1..de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^..l.(.. ..p. (. fdcu se de-alungulistorieilor. 1si fie considerat) necdz: "i.. gtcrs pixuri..il.j. nr!.. 2. : .a. subiecrul III-lea.(.clresrrrbar_o gosca.. c. r. 1' ln secolulal douizec'g1 s.l. ajungela: r . 4. cititulyi. p... povestireaorali...r urrnd de tristeqe.c.. la tipul cel mai simplu de indicate. exerciqiulesteo metodi fundamentali..fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.:'d11....rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice.:.cite p.r.filff::'.. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia).ubi..numiru-l singulai. foc g.tlrantropie.iropor. o u" . prin care' conse $tientgi rep.rbrtrritiil' ffi tiual. 'r . IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate.. ireaul .".i'. (.primare.. d-tiincbipui:a_giimagina. : ) Yroiasdfie luat diept rp.

il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sapi..-naratorul ln realizarea ind. cu gi "rar'J.faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral...origini pand tn prezent. se lndlrjireaqi iatima p€nrrupimint.. cu atitmaipugin cind. Tiru Herdelea infricogeazi.. Dupi seduc"*i*T...*"ri. gi frunieafhc.attiotatin realitatea . e. frnprietenugt. gi mai ales inlimbajul.f*.l unor strivechitradiqi Viioria. zura..int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii.. destinal sogului NechiforLipan... reprogeazi trageIa siriiie.ual.faralui Vasile Baciu.s-aingeles tarir ..nulr... vdzind-ope "i Etoiici. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr. si.iili'...rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu din..rr.tai de la tatil siu in speranqa. Alexandru dar Glanetapu. rimine indife.ti lon..nt al uneicomunitigiarhaice. implicaqii Tarciului. ci -o"rr".cre_ de ci aqa secuvine..ilffifi.Gindurile insr ir frimi.t ..eri-1|:a ajunge nicio-dati aib.u .. atil siu. cu saavusese avere. ln stratificarea il bogitanilor. aruncatr Titu Herdelea. ln memorabil r[mf.] a". admonestea interesele bogat.. :ql t.(Istoriariteraiuru. dar.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.ror .-.Deodati cu Ion'ofti rung.rorb. Ana seva spin- pe lolosde plmint..dragostea ajungein via_ nu qi! i'umai .modela intruchipeazi'trisituri aleomului din popor... Ion.r.ibovnici'.-girancd Jvligura ieazepe drumulVitoriei Lryantpersonajul ei. " CaracterizareaVi..li ureeaverea.. ntmine contemporane).i.r.ce cAndc al tlu." 9i_begiv. Cettd t.1.iu --"rr..\'. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt cardcteizarea directd. si zici. G' crlincsc u.. zcnobia. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu.r" Baciu. e feciorul Glaun fliciu: . ' mise.r.. si rimin roJcaric.ilor din sarur pripas. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nevasta..minr esre atit mai ir"r". nu rezisrisi nu care face va inchisoare. ilbir.A.. arevecinului.]..'Ion tlvista. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase. Ion inqelege ...RarrrJ. pe o . E' Lovinescuspuneinsi ci ....Simqea vrijmag.b"r..l-\rasil" pe simionLungugi":..Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului.-r. peIon in bisericl.gtepriciune..l.trece de la bucuria izbinzii Ia disperare.fata frumoasigisiraci: .. considerind fata.'arr". i^txede tatir ei. ir. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii.#rniii" l" sine dispreq. Preorul $e deavere.. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice.Drumul este nipraznicului spredescoperirea pentru 9i.. pimintur.?" la patimade plmint. Dominat de patima pimintului. Disp.#rr1?# 1unti. suferi b.u.u'l:1.numai il va face si piardi pi_ mintul.::l-TT"pq peVasile B"."?" o[qirr"..". vezand.r.re. Ion consideri ci .Li. itiil. monologuriie interioareale personajului.mrinceasci sp.a.i".Ei'l d.._e:1"_" I I parcl. ....j"ri*" ai' cein cemaides cl. va convingeci Ion n-o va iubi niciodati.lon nu c insi decit o bruti. gtrsegte Bulbuc.' ziu a9a".i iqbragi$a"d .rbegt"pe Florica. crreia giretenia la ..O modalitate de caracterizare personaje.. Trebuie i"u peAna!.. lui nu pldte$re ceapidegerad.gI. .ll..regui ["tj_o. serocmeasce pentruzesrre." strinsi.. i"fr*-r.rr.. ... din prirrcipal.. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli.r"b. sisiienilor.l....l'_:"flii:i::::oiul.. rreprarse dezuman ir".i grasul ii ci Io-nol. "rt. Esteingrijorat deintdrzierea acestui".Ce si fac?. Gheorghiqi..o viclenie pr<.darisi domini slibiciunea: ascugiti. minturileadormitsingini cagi cind fi. cind ajungela convingirea cd. p. pentru ci ea. Mamasa.. rinul simbilic pentruVitoria. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile..?l comia lui de zestree_ cenrrul lumii gi el cere."1.. intelecualiisatuluiausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului..pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre.." . f C. piminr: sedu_ ""t" cerca Anei.ci CIul o va indrigi.r" nici mai tirziu. trisneasci Dumnezeu " ..t..neun personaj I Baltagul . Cum a fost dinsul ln acest fierbeade url chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi.cu deosebire.e!. George seintoarce acasi. r#d.Ion el reprezintlo categorie Numet.r.o ..po.Trebuie .susqine Belciug.ireAd:-comPortamentul. naturali..intelig... p.. fugi in rumecu ea.6e d. din senin? .. o daci n-aregi el paman"t.q.-iefii. "."... ceduraliqi.soqul . Ion il uriEtegi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei.rfii. FamiliainviqdtoruluiZahariaHerdelea. pistritoare.ilff.*iorr.robiecdv folo seqte personajului.. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe. inr il irbrgr" pi Ion. U. Ion se zbuciumi inrens.. arunci dipr Vasilen"....i-ii"... Pini si obqini pimintul mult rivnit.ci . ""-i'..rt. Ieneg. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei.._o !.. L."liru. de iiiimpezsc lui'Ion. il il incurajeazi.piminr"t.... George se Blorica..-.rr" p"niruel reprezinti .1s9.Dragostea Al. piminsi Petatil lui....it i-. perrecirei iirra'd.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini..rrqa.in prezeriqa Vizindu-i sfituieqte.: ci cu La nunrasacu Ana.i.romanul Ooeraliterari Bahasulesteun romanpastoral.... " Ion misoari "rarn pmattt"til" r.ir"."p. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie. slujba in . ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: . .li .afirrrrl ii gineio.i"J.. I.ura ca gi bogitanurui vasileBaciu. sociale..iv.el fiind autorul moral al sinucideriiei.toriei LiP an transhumanqe .il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.' Isteq harnic..i.o. i lngeregere gi--itn p""rru Ana .a l.Afldnd ci Georgeva pleca vine noapreala Florica. seducerii..'fata J". robotindori.. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqti. . Viclean... din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutruslrucf. pimintului. in Istoria literaturii rornine le ctr . caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse". aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi.eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi. izbucnegte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii.rt.inrre glasur pdmanturui iubirii.. socialiampli. . voinqfimensi:nimic o 1ii. simpatizeazl. gi erceva.ru '.a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.il.

Abia acuminqelegea dragostea sepispentnr so!.segte Lupu.- goric. dezviluie incdrcitura mitici a romanului).ochii ei p*er serrsfr'nge ciprii. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .... iriipune urificarea.ic.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini..".In drumulei. rnai ri-#i"rr"gut..:*:i. vezide tn"in* gJorrr""r.i n_am noasrritrebuie tre.. d en .. la careafh cI doi oieri din apropigre.r..li"i.. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine ucigagi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i"."rrifor ."p". grijr si o duie viroriaare r".redirectr) .l u mr i.. respe*area caoameni si faci "."::1:...ia'ir.?.iiliqp.insogiti de Gheorghiqi..minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^. L:_ "*.".egu.Jsrpuir'nraf i. faptI. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Viroria'il determinipe Bogzasi seautodemagte.il?:. . Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul ..ir viraticur. cu te minuqios la miniitire.al balugului.u *'ii'n.. seimbogiqiseri pe ll acestor". coborirea tn infern.'"iiiill.adesea giprimegte fi douisprezece lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumnezeu.t'.i "r."ain:regocier""p.Acestpo*.ii'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a... .[ii..r.J.f. . ceimbunitigegrl caii..11X$ryi.Timpul stitu.prae decir auto_ crima'''"'i".trecind spre asfinqito revirsare de ape". r citi in suflitul [[fi T:nni:.*.ri t.visul premonitoriu. portarea ffi.. Prin miregi-litrfioari peucigag..r.l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.Sugugat" ciini in tiltimelemomente vieqii. de plecarea.T.tiorebuie safie f.b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex. in soaretui o.T.Eagtie iiur..::'tr:LT?:J:i:-T:il.care riu numaideeagtiute plrstijiile.*" il . Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria. descoperire.i.riur de ei afaceuiu-i..'i...ro....B. frcandu-r s-o "o"ria. saacestuia. di*.u eele peIanoisunt pri. aparre.il.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de .obir.It'. our.poartil" . de la careprimeqteputere. o..i.-ui#di:t}::t"il."pur a_I ci r"-ili"i..llli"*:"!?ff il:tf. a.Vitoria merge. de ierteo asemenea ceieieriareviduvei..g".'. Sirbtrtorile qi.. ffi*'aauf siici.: Inspirat .roti'd*i. .ti:Hfi'#[l...f..Jigensavitorili.in care lumina cas.ri#rordeauna ea ri ra .r.i""di'"1.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .":il. " pri'ire.i::#?.irurri'i.o lndrziereanejustificatl.Ochiieiplute i.de aceea convinsi cl numaiprin prirpriile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgime.' d I o uu o oamenilor:.*"r .. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate. Sfatoi intirire ii dAti detir. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l. in or"-irrt"lor acesruia ripi.daraccepticeea qesalr dupi moda.pentru ade.rrde-r"1r"r" .ir.#1111:1. rtru colectivitateadin carefaceparte.... .aceastaestecaleavieqii ei: .visulpremonitorru. ff"' if:llqi[T::i:L::.eror.ili l.. rolul ciinelui.o.'1.no*].illr...." ..Dumnezeusi te i'erte".. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l...:i:TiiJ evi s*asii..cu "-Jiiirr. din rri u.r"iil##::fffi*1JffH:l .i .piit.io.. bunici-ta.t1"-*.1f:. Totugi.r. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta.:M.: vr.t-.. apoi.'..intors cu pliscul spre.r. rale Mioripa.agi."d.Th: n.rr:.:^fi..i"r. rii:i "-u.. Gheorghiqi iese A. Ea insl se socotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa. se mi gie:.i'i.r.StiPaunor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine".o..semnde plecarel')ii dau.'rnril de rume. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.j g{1i."...i.i"-.:'..rm..."'*14. ruiNechifor.comicrima.iiii.:1H..iu i].r*nr" riunca sociar. se oadmonesr""zi ciincearci p"r. epecea bunl. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.'."i"r.r"sri_ p"d..rancii... indeamnlsi bealn cinstea il ii vreaia-i vadabaltagul..e i'ciurarea -r". pregitegcalitiqimoraleale lelev.Ia un gospodgli..a*..aiii'.. la ministirea Bistrila...oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.i-"n..U..ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .^primegte poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui.. insinuiri inteligente.*-i"i91r1.. arireu vali9ibluzi.rr. si fiedepeal. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e. cu spateleintors citre ea._mea qi-n ti. iil.r.pottegSfat si intirire dn si rirrtele com^tVi.il. rogutui. ghig aredragosie li $.a.':ln:"'*5f ".r*.Nu maieratdni_ rl. birbatuluiin ripa de la Crucea osemintele descoperi acesruia."1.Gheorghiqi. si bine sogul. tr sta faqa 'e ...Gh"orghigi.^:l... ca sogie.:?ftffi'i::i.Daniil. daravea frumusege rruitiii o .:r.l*r rrqu o"Ji6. recbnstituie posatului... adicl.1i.lrJrt..cario. Talienilor..f. i il._tcireasci.i#""b'..:.r...anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu ..*."'il"f#l[i$r$..iq!.cu uimitoare stipinire desine."onunri."."."po. orienteazi de Ehifoi.i. i iiiii. g. vredupi semnele se cunoscuser5. i"unitliii J" oiJilr.."g9r.pin'ce l-oi gisi pe Lipan'!.'.rcl.U -iil"i.i'or.#ji:cJili.il ill.. ..Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare.. ntele Visarion. dezarmeazd povestind.:.rar..azi frumusiqea j.* Toate acqiunile pentru tradiqie..*e. adeviratele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.. pe subprefect.* rir.care lmpuns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult. cu ajutorul iiile Intuiqia.l'ffi itiiftii#{i: .Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a mii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara.'. in ipos.r. rostegte e pareci pebaltag scris singegiacesfemeia.r"'re#. . dozl de gelozie. anumitesemne uperstijiile.. di .rrir" .tJi.N-atn si am hodini cum'n-are ..:Tl'.." se ir.'i"r*..aduni informaqii la ceicare-t forqacredirigei sale. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.iil. in neasci' vegherea inmorminhrea... Visarion." care "" r:11:llt: "i.Lair".9i. fffigtiutde acesrea regea .i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.T::l. ciinelelui Lipan. .Iqi coc..ranie farriqi...li.."-fili".In ciuda do_.noua"._9i nad_ a. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu". Nu are 6paflnin siguranqn tn iste lncredere auroritigi.r.fli.L. Inainte de plecare.petrecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate.:.ii.".opur...'!.'':iiflf'.r."... cocogul a sfirlntat .p.*'+F.i .dragostea pentru dreptate . *f.i.din variante ale baladei I Tarceului.l"lll. airli.r*."-a.r.existl o anume (vis_ul ..i:: ::#lrrui#.:i.# *rj i ":l..... Edevirul.r.dmite nourin com_ copiilor...de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".."rt rt .-.r-i""rib.....

".iii."rr"rru.l*r[ffi'.'ie .f ir iiiTTiilffi ilTi. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte el.i.. tatil lor avea roirncu'.....l-*lt'l. il:ilff ffi. fiilor sii ori unor consiteniciudati.. cum semaiintimpfase.-l#t'.Se itabiieinirarein sceni:selasi agteptat. . .. discutlmnoi!".liil"?u.fflrtffi:l'.' I-am dat numaio mie.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? Toari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.. adupe r".r parasrase.. momentul care rduatizareaacesru"""...il l e*le.i.. Seopri din nou pe o podigcI. plata datoriiloreaminatiin sPe."romintr .*e..'..mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.:1!i[*|. l.i&ft.de culcontinui.il.zi linigtit.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze .i li-b. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage.ferea-ida rlspunsclar.. ve-rornan din psihorogic rumea abilitate disimul.ir*.ares si arre pi qliffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade. .ruiui....uiut'i.iifri"ii.. iegi Era. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .n' lm &iitrT. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea . rlspuns nea$teptat: semire proqtii".ririir.il.. . primegte. aceasta explici se ..:. ii va pilareaici.i ci aE i'*.[o /ire*d.'.b"omirejif. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului . .iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru. aer.il##T lH.rff i'*:':li*: aeariir.vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwlduim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere corrlporrarnenrul mai incoloaEa. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive.-*prrilo.la Bilosu.ras Abiapeste jumitatedeceas de acolo.i. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:.. u { trp n:::iii| i. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.olt cu vecinului.oljlo-Tri dar "oi.ijllif. o cuiva.. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.aga pe il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin. strigl pe Parasehiv. lavt iiptomiri.Hiili: p eii'a'p u isr si m "i.L-ampicilit cu doul suiede lei'. ira plinl.1Ti:." de .. ignorindu-ipe ceidoi agenqi.Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea..d.plicJrea a glumiinteligent".Moromete intrtr dirriar""te..rfi. decurge fieririei.... viaqa scurg€a p_". iese llff"i1?. i.Descoperau Cocoqiltr.'.'plecarea familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ".. doordin mo'a[predominr-ca mai dai..i.#. dor ? Gln-er Moromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".rii sedesprinde rolul jucatcu agengii Aceeagi a lui. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e.cums-argindi Bxlosu nirnic. spredeosebire ceilalqi. rup. naivitite: ..i't-'.s.Ili:::ir:U.i:ifff I'j:Tillt.ares i. satisfaclie ii eofiscali.in realitate..i..".f.l::tl:... irrg"li . mi. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a".Dar Moromete Ei preda li ei... care-i tuiNechifor. ero or*rnii. lui .l .suciti".in timp cefumeao o zl chitanqa. cu iMorometefu intimpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[.ilr._pur foartc se aicrtird conflicte spreei gi se "u apoi giel absent.Raside om cadumneata p loturile.ii. cu pe etteazd Tu= gicu o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie ..il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit..: g.. fetele*. Marin o imagine indiferent privegte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:..ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici. av6nd r. aviesii't. umil.. Virorir. om Bilosu simqi deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.degisehotlrlgteca.ffi .Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului.-a. biE. Morbmete spune agenqilor Dup. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere.H victorio.pfinn9i ceitrei fii toqi.n.'".iitrJiJlt:: :. r o n r j c l o r fem in in e vol.ciruqa.i\ffi ff l.i"ri.Exasperat.Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali.uo. rir. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.1il.#llli'itf T:lii'iffi ".ri.di.b.#iJ:: [ .!l pe tinzica gaia-maqu maibinede cincisprezece '"u" prag.to$ gehgiogi parci neribditori.r-. *srd ou ei iif..ff l!1Til'fffflnl*i#r. osemintcl.il."i"1i.'ifii.doar lilrp"rru*enrari.I. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ). ceea qi flloiu gi-l facesi-l urasci: .ruluifrJnrr..r* h- . simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .n.n tru::i E m4ma..l.1..Idi: J.fmai.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.. cu Jupuituil caracretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: . nararorur .disprequitor.ff ffit'H.*xi f.rjp"#: ce ro". sripi'negtefiinqa... lrqiilo*o.. este pregttiti cgo vglui .rr".ii ilXf#T.. explicindu-le apoideo miedelei gi .... ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei....iniru.ice si-l Atitudinea ium seuita de asti dati Moromete".ffiil. poiana Iocan...rffiii'rrr... ffi:iliiJiff:lor' ?".aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.e.ca supraveriJ"'iuna se unsripin. c.oarereco.".tr ani!.i"il.iii'riirln qirlneasctr. pe neagtePtateintoarce preda rnari.1fii.. Dupi. in uite surd..N-am!" Le cereo qigari.i11i'i". el.a ii il Decizialui Moromete mirtrpe Nih. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe ... eiun gi pe meticulos o agazi prispi.Ti ze ffi ..1q*"h pa..* momcnrauroriratearuiruro.ii'*Lr..r.i.. pe i scipau.rasidea t.. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul.. -- + t.. personaje indirecr ff interioare). a nu.'prin iil.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro.rj.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula.adiefl caEieAnd de cu sXu. ..til. oescoperl IJ.i?ilti.rn rorn4n nevinovat.. are rtmorude care. personajului.. Tudor Biloeu.#i.in care din complexiarer saru_ rufl. romanului.i.1:'TJ:'yi:frf.aritozo.il. intii intreablironic:.fonciirea".

nu a rndi e auzitpovestindsaurispunzind lui ). aia mi-a secat inima.*li.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui.. clcapirare.*".'i"."i.. crease tezintdo lume stabili.".De ce se* fugigi.i:'E"irrr ci Moromete 1. ci Et in q vr r r u r .ea.satisfacsia-cind Morolrreteera ir. sunt bolnavi. . nelinigtit gi derutat.r. viaqa. realizati la inceputul romanului. Nu trebuia acum si gre.pitrunde in intunericul careseadincisein sufletul siu...1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii..avea ".lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte. uimit gitulburatd. ii trebuie stdphnirede sine... piemierea rui NiculaieMoromete.de careafli despreintenqiabiiegilor: . seninirare ol.i-i* p....i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ribertatea olie gi ror.r"r.r:ur.ii.Moromete gtieci trebuie si ....j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-.y"romete' ir".r. ce vorbegre sirr gur.rr"-u. srni_ Era ros'avea copiii sinitogi.il.jou.fecut de Din Vasilescu....i bucuriisalegi iati ci libertateain carecrezusesepribugea. firl parlament".ci munca lor gi lui qi de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti.prierenos intreba ? se Jugurlan...1.f ". nici nu spune.r"q ffi ..iffi"T# lumea gi se afla 9i . apa a lor cu atita seninitate.dea-gipierde pentru totdeaunalini.nicativ..nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul. li&^rr..rtr-adeua..."ir . .ri_.11. el era."rn dar eraparci.. dar parci era singur. .... . crainici.rtu.:f"g"'r'" r*u"il. pe aceasra "-ti-"i orrrr. ..r.. atras d.." *...." Moromete inqelege erain pericol .u.. firl familie.Moromere' suse er'cu intensi. seretragepe piatra de hotar a lotului slu . caleace trebuie urmatl.ili!#li incit s.9f9..a de serios.''frgr. o succarr.u-t pe ur" i" f*Jili. nemlburat gi nepisitor".i purta el aga. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbie. sa rulburati..r.. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r . ei.a..or..lil' T':^"dea.bolnavide avere".. "p. seagezi tacutlln"eobip'J. lugurlan d avut intotdeaunadreptate".. a.iu. ..r.. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii.tea gi de a nu mai putea . o.El... o cripi desupira_ r..-ifili rugurlan!.l"rii"..t"i.friqioare? le-agfi spus.....inde Revigorat de contactul cu pimintul.ci a devcrrir a imprevizibil.r. caretatil siu .." i"g. acea. li mirturisegte lui Nili in stil moromegian.sri neobi.] se crezuse om liber... o.... eracu Nicuraie ce . Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu.?rce g.-urrp. starea il'l:i:x:r:.i rri'i.n-ar mai fi d.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea ..-nici Tai avut.cumulte cuvinte la salut"." . lncearci si-gi pistrezeumorul.. Monu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte.ci din spirit a.1. o...nuitiint6. .J. Intr_unasemencir momenr seninitati_1i-ite"er" "".'. erti r"t*trt.Tugurtuo.il"ll.1'::.j. acestuichip.e. Era el...^urni buni. . se ostenegte nu si-gi toasciqi si-gi inqeleagi copiii.se ".gril"r rr-*i*9r..ri-i'o..Nici rudi nu eracu Jugurlan......'. fira.]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei. spunindisrorior l-.fugisede singuritateade acasigi din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [..J.u iirr" discuta. p[ geingeleagicu oamenii'..'i. nemuljumit mai nrtrlr ". acesta .rrri..nici penrruargii.de accea pr* . stipin pe linigtea... ur-..cdndl-am de e1. Moromere di griu i-p*.nici prieten. Niln..Moromete inqelege 1tul. Se reffagein ticere..r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1...-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: .rgurl"n.nigte pentru.. vizur pe scena acolo..|. drept gi scurt. mi-e sufleml plin de bucurie..rr:. ".hr."qi.ir. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi.*iri.". Co"coeile. le.... de..." ili.ildr#i'ii.iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat. . Bliegii mei. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafieririei. sr"r.Eracapulunui om careseuita parc[ in jos.de ce...Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Absoluti..i.. seninjtate iluzorie.ca . si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si iasi revigorat..i'pei"'..mprare.r'.. Din Moromete cel de dernult rimisese pe policioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii...Eracu desivirsife singur". ..i. gi care rds"i .a proccdar Bilosu. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mica pioprietategi inteligenga sa ln capcand"....nevoia convinl....'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr.._ si o. Moromete.el rispunde n-are.-".uite.1 cevacareii itirnea de fapt nemulqunri srarea aceasra dc ea numea 'r.armonialumii.uJlui1. Faqa erapugintrasi.::::-_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri. l* .r. gl rr durilc . Lupta pentru apdrareavechilor bucurii sesfir. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc. a1 fi parare.r. Moromctc separeci chiarajunsese acoro..i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi. a...ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi carelove...autoiluziondndu-se...... spunindu-i lui Scimosu..il.fi .incet putegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi.easci. "J. .i:. plecai f""e. agade.....i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i."u pcrvesrea r"ii...de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iorilor la Bucureqti.e .uri consireanul.J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und..ln zadarle explici fiilor. r p"".-ri.c.' .".[. esteo anticiparea destinului dramatic al personajuluigi a evoluqieisale:.rrl nu r r r sensilv4 rr|rl l grl l merid str-iasculte Moromc. dum_ ".i in linisteane_ *.i.r. fire Iocan gi Cocogili... pri^eten nici cu un priege" a.. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi..l0|I nile'reacliile sunta.... 'osrrme' aventurii tui ta munre..rti.ulgr_ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.pripldirul $i "... cel senin.....0i" de se ."i.i measupraevenimentelor pentru a le inlelege9i a le stipini: ..mi.cum.i si cerea a contempra dc satur.Da...11a lingurul caremeririrn ai nu isi a.ajrig.ca o regisire de sine. eracu neputingi i..'u. acela pe caresecerra cu..".. Atiturlr il aceasta . ceavea.. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim.".gi de.o.supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J. i. gi ir ficusesI prrlscascl gindul g6 b"t. . venit si_icear! lui Moromete imprumurporumb....-i. ascurti-miaici. Dar aceasd -ii.. cumspunea Dumitru lui Nae. firi Dumitru lui Nae gi.r.n acea. carenu seindoiseniciodati de limpezimeaminqii lui.qipe lingi roare lui u" om bun.gi de ".b.. adici si-. iicatacterizeazl.:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.r: pisicefares.* O.. El.Se dovedea gre..:. 0.t* tlrj jv"r.sociabilgi comu.....

t..atribut adjectival.i *j#ffi bazatd. .i-pr"a'. iir..muncr... termecat ar""Fe preex$tentd..in text estesubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.nci..Cit voi fi" .. avea feruimit.tareurmdtoarele * prepozigie(.r] memorabil. )r I fapt."'ii.1. ciat.in text esteadverbde mod. (substantiv) - t J il *"il.-.":::*.. petinesi tevedem. alder.de de subordonaticircumsmngiali scop.or"..Sctt indr totdeauna am admir* aau". tm. il ^t'uoiolrntiio). ducirr du-scla Bucuresti s. iii..*rJi sare.r cehlalt princiniu de viagi carer-.. ..i" r.f.d...*rii.-..*.propoziqie .f.j-...i"i religiea acestuia cu cit . (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c....i..:T1I."1.rr-u omur dator e s. (conjuncqie Vin la petrecere.....rifuindu_se .-..t .-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*.. .Maiar. [u.ir"u.""a".ilffi.r proprietari de pimint prin cooperativizare. i.t"i" si meargira r rco4 "rt..:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.-..egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.r"MirJ.""r." ::.ar.f""..i.. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r..-.-i"iiiJ)i. incearcisi seapr..iail.isteargi picioaren-aietiur faci...ier.gre il':.'r..9ii.'u.. ura se ""r"._.. nJt"L"..i'"...adverbfari funcqiesintactici. p"r...pe proprietate.... orice . intrebirile p."-.ri-a.. . stirnegte Lar'ner care rerr(... gi a.t fco4i.n| I IlieMorome.a".bomnul."rt.. ce-o si minr.iii" dus o viagi independenti!..d"igq..iil. timp' 3.r rrrrveanu.propoziqiesubordonati circumstangiale..Moromere ii. lui demonstiri. careiesfiingacategoria giranil.(conjuncgie) Yenea cat plltee de rePede. l..or.. tuviipe D. (substantiv) Bunicabltea rufelectunmai de lemn.. si tulburrr-1i. de r.i. sctrldari luminaeiernd . gi.l in a ... t. a ? voi nuveniqiin excursie (pronume personal. rp"i"' . cuun ferde nesfdrgiti.Se-.r:t11. care ml-a nu nullJl c'piltrria.. ci vadispirea J:. qimaturitatea: pr"i"i1t."i scoP.r qinrla rostul chitci rostul lui.. Marin (re72): .arnu stau mult..subiect.i'pyqi'a.... 9ri. eI bticlii o vdr alunga.r-..li-i"pr"r. lor gi nedreptifile comise. ar.i.il. uoro*.iii-"r ..seintoarci.rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin. pe o morali -----. mai .Ca -con." s.tradiqiemilenard.I..tr" si ...in te)ft esteverb auxiliar.i..rror.ii' ri*J'. ci urmi cresrneneacoperi_ c-".pe .e. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric.. Biz_ $i nae ce-osi mininci.. rac.. circumstanqi Cn si firr tot amdrit1" .. des la Rebreanusi s.oi"a pri""ipii " .complement circumstanqialde timp....i"..r ur elenrerrt comun: ga".rrrrir"t. ochilimpezi rrr.. .....e mize_ riamintati i".':...r acel rl rtu dca fi....(substantiv) voi .sidispari.u rugr.. Miregia tagicd.r...t"t..rt.:iil.preda.A. pur.consri in procesere sarede conqtiinqd.rr! " ....li.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr..i..t".evenimenteledepigesc...t#a "pa"rind cujale m1i p. . eir c lui cu rv.l* " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire."gr.ir l *^i.ch.fugurlan.r.ri.i.i barn^"..ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p... Mai esteluna mea preferati.:il.:..Liit?" orooozitie fiu .existente. ... cine . nu eu ?""' ..observi p"rindrr* Ia uimitoare . tvtoro-.o.li. deacct.d. aproape peiinteasce . omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i. TJ:: "."re.ii.acdrduzitse regis.persoana II-a.. $i dececrezi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu..i.propoziqiesubordonatl circumstantialide scop.r"aif9i.ir. Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni"..}i*iiioirro*nr. or ra-. tor .Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubordonati circumstanqiali secutivi.. depiareposi6ilitatea fin"".. tot cint dorulamar" .o -eit#'....mi ? rimpitur.(rcficuse din lotul ..gi viaqa ei de in liranil....ili.rie-giabsurieii d"r." ci eroui rearirare.a personajuruiMoromete ". aie Subiectul al ll-lea A... dea vca.tre scriitor cu ineg^r..t"""^r"iri r.l-. cht .r... caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel. valori: 4.i. cine ..r.i. il..-"*rriq"-is.r un imaginar Biznae.i"*irur..in text estepronume interogativ-relativ. scnr in opus . cind altcine eralafel cu eI._r i"rrdi"t. Am inviqat la feografie despreCapul Horn. A cigtigat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.in text estesubstantiv(..-.". cuvinrul ch.pa.^r.cat gi josnicia." iord.t'. numirul plural) cap ..ruzintca.rd.* familiei.. Pr Ni."i"r"-pri cum Eimaiares ...p. tr"u.. i .t" in zise i"ia"p"rr".t acas"') qi idverb (.ostcap al riscoalei.i-9i^convin# .n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lumea- iiaieeri. ve llie Mororncrc esreut p.."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas. asta..ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil.personajul -mai r"-iiil.... a 9i c.6. mi. (denumire geograficl) 2.. ln text.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga..""' gi o_inlelipciunepopular-... adversativi) d. i.* 'rcu.e-an ..r...Aga vezi.chtvoif{') duYgrt de repede.i rrebuiE airp.3d.....ri "inde)...cadou"). -"iluii sistemin *.il.p.rr lrttrl Accst sentimentrimas .

"'"2.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectiveale relagieide comunicare."#.-i.orald . . comunicirii..con. rrfri:. 'asen-?.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.. . d. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.subiect.Iai comunicirii emipdtor(E).ii.personalizati. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r.d3formare a capacitdpii de -comunicare.rug. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in.i scrisd Procesulde predare-invigare poatefi considerat:c. elevii. in . tn.uebuie si-gi insugeasci non-verbale.co-unilerii in inviqiminrul primar constl in insugi faprul ci. (a avea) un focra inimd.nu esteconsranto paftlclpareacceptati. de aici rezulti necesiratea .enea.til:i':::i!ri. predicatulverbal. (verb) 4' a' patruzeo'.perfect. ob.natura mesajului. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali..gomplementindirect.de relaqiide colaborare.ardinal.itt 1*-i. emulaqie competigie. c' al zecelea. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdpr\n obiectivelecadru.o.eryd. limbe . f. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.:T:.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. muncirtt resc. *o!^....i de scurie duratl co--piilor.. 3.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ€ngare_pozitivi. de ' trebuiesi aibi invdgltorul/inviqitoarea didactice. cazulcomunicirii orale. sase. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot.motivagie.T#L:::. g' unul .colglementindirect.. elewl igi insu. inteior. dul.elevul.or. . acetti factori gi aceste in vedere La claseleI . de atrac.comrlnicare. adaptirii tice. popesc.)t n."Y su-nt la permanente partenerulde dialog.rrl qi fizic de lungi durate.i'. stantivali. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede subaliernululuirde aceasti *"nif.pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.i unul . .lrr:l:-1nh. .iodurile celor doi facro. iar receptorui . general. iden.de^irrdiferenlisau de respingere. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebuie si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii. exter"r. ixprimat pri" . trebuie sl decoheze.i elementele Pronunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi.ecomanica_ re orald . optim..i.r:i:e vi nor.a IV-a trebuie si fie predominantemetodele. Seindnde o foaie gu..#iff *ff*_era. Specificul. h' una'. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gindirii concret-intuitive. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d.r.i.predicativ. vitate didactica.sistemcareasiComunicareagcolarl gi de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati anlr !j:. . repe(e(adverb). fapt determinatde: .contextul situaqional. aefnxc. uneori qi a cadruluididactic.patru .aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.i din educative acestcadru.coca receptorlgr ca erniqitori.efort inlingvistici sub achiziqia . c. instrumenml comunicdrti.activi la comunicaredin parteaelevului.numeral cardinal carbinrri^in . municirii.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqia: cornpret.:i. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo.numepredicativ. exprimatprin locugiuneadverbiald.eobose9te.rnijloacelediimaginaqie.ii. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali". in comunicarea scrisi.mai mult sau mai puqin fidel.r.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. fo. deficitari sub aspectul orale gi scrise. l' a sefacefoc (de supirare). petrolqer etc.se schimbi: .nume. 1.organizat extragcolare.egtecitirul gi scrisul.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie.in canalulde transmisieintervin perturbiri. 9i dominare-supunereetc. tie.. luttoaqte parqial codul. " -. g. cu o anumiti. b' cu noud .rpeciali de comuni_ o care'comunicaredidacticd.i. (a se face c pard). Mersul r. Emiqltorul estecairul dldacric. .gi de contextulobiectului co.*orili fantastic. suprern.cardi nal cu valoaresubstantivali.exprimatprin numeral ordinal cu valoaresubstantivali.rolul celor doui surseseschimbl alternativ.complementcircumstangiar de mod.posteior. I seimbogigegte aspectfonetic.elevultrebuind si devinl participant activ al unui dialog productiv. utiiri. .colari .iectivele de referirrqi.tcrminat.'. . mesajul 9i si accepterolul care' succesiv.i scvisd Slrategir.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una .upiir. 9i pe aceia B. ne€ativi.receptor(R). (a /o si cinra) cufoc '' careprin..urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clasaI.Caracterisgi qiei.tient..rt"r". desivirsit.i bund. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.ued"r-.

1u..1is9ne ..tt .:'oire ro. sc va imbin.To .i!"i.:ftt'' .:ril)i.ti.?["'.ffitllfftj':#.-". c..vrea si .."ii.#..A.l So. proclamindu-mi candidat al gazeta : ..il _ti :.i. c3munic?rg . [.tI:.'".G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri con.l"i...r.nici seputea."..".l. il.pJ**t"i. se i Calavencu... 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1..i. "lflt.""" i"ii"iJ.. l. Pnontatcmebdclede . rorn.l.poliqaiul. func""".ri. b.'J:. ! Mi arestea atdt ..e:" ri.:. domn"' dJe el.:.rexut4. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta..i .l lfli itr"^t la devineameninqitor.'"::r. Zaharn nenea g*ci-I. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r..or.:. i i.1::J.n.i deadresar"..^iiiiii.:f"'.J 9i..li:*).l.rrir.."re tlyq care .".. *r*rrti..1.l .1.9ii cari .: (?. J.g.i j:l':..ri.." i"""ttut".:1]lr."a'*. luiTipitescu.....oii.e rot exprimiriiorale.rurgii..i....re.f':"Neplecut miniintilnindu-lp..i.llT{llxfi '.... t"r^"^Zt!r capactarea 1ory....ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Personajul catacterizarmai candidaiuta*.t. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc. didactice trebuiestraibi r . Constitugiei in .1"TffTf:-"t"-"1..rscli._orbiritJ-L'iJii"..:!it:..::.-J.1 politici""" "["'] vreau"' .. r..lilFi..'j'"i.."m. .ffi..Eil...' fi:!ii:'*o'"._.rrn.iiJ..u barbatul eltt DomnuleCaqavencu. *&..'il. ar itemul3.p"dff f tfttt.:1.'io..t.rl. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.. . deapropiere: onenc . caiegoric: .Mi secuvinel".""'uil"i#fTJ'.nerabilul !ra."ji.".rsqirre fri.'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica...).r..'.......i.gl"sci 9i.. .a-l rezorvarea acesrui subiect. a. . capiruleazi! Se erridentltrisiiuri .e pardciparea 1i.. if.. la . i" if-p"i Jir*rul.meu!Poimi..'i:1f#tTr. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.tt ""-i ""i cu .i" i"Ai.Prin televiziune.il'ft1'.e..:T*=+l'ru.t.*z de." t."-lrf'.i.*:i.. il*"Tiill i :I i l.. urili. diu.:: :lfii[*l":'. i"u "iof"rir gi de violenqi.r ca armi'electorali.-J..guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .'J..punindtotul pe seaql.:.'i7:::^:' o"" cu acek. .i.$i". H:..i" decit cl Ameningat va fichinuit..1nsfirqit... opus.tt preal director'proprietar ziarului . Pristanda.i*:[:".l.i."..fipatescu cedeazd:. i"r.. la aparenta.0."ie.i1{'/.Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista".':f.relagii alteperso-naje. ii spune slugarntc: "eu totdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3.Mizerabiie!".lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.il.iililiti.i!.. prin fapte.limbaj. economici romA. ne estideputar!.d'fi i1.. presa.i'!. . vezi subiectur III_rea.:l_:l: De ::. ru.rrs demagogic careprefectulil intrerupe istea sunt bune Pentru.ta Joiqica.ei.atitudini.9i iubita .ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f litcrarc riind . i:':.siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1... u.r .i"i"i oral-oizuatd.:1"..fapt.o.."-il..^J.mt1ffi .RlcnetulGarpaqilor".i.r. hotdrh.. J.qilah.ru*l.tigii enciclopeiice-cooperative il:f.. efevii tl. jocuricu Cleruetode I .t.ie iertar. il.."6 an mai binepentrumine! l.re ) rca Zoei. cu .L.. Ttp."!... hnecesariin '. esteturbusiu.{l(.'t"Y'si conceapi l["*r.r3 fluenre.: :"..minlile.ffi ..:a* 'f:ila.. d-ia .ffi :ft1ffi1'.:*#:. gll JVlon"b invingitor....9 vede.. i::ifi::::':d. ?".riiiiirl ".ilffii'Z.i t"t.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelectorale. . gi nrriintcriorizati. d" i.u'.-.upliiJ.1. Cetiqeanului ci mai bun ales. .l.:..:ii.r"c' .....*.gi-i ffi.tEi'for-.i.". lui Caiavencu. terergrtivc cleinstruir"."#t"t puncte a"pi"..:".. cumrnte toql'ma mai 25. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu...d.i pierde.....9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui TipitescuseschimbitrePtat...Intervine lenti: . ."..dif:tl?^ ti o . Pentruaga ".:..'r"."l".*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare . ..:.l fu.'fil..l i.inuent.teiteaze nurnele i." "" ce ceea meritin . avocer.rn dirc.fiiltt.Migel!Migel!".Hili::..prefectul ei i.'o"'^i^ffii.ilI.i-.iiTi1l. caqavencule'.#pJlil:il:ll:Jj:...'Jffi j..'cel" susqrnereacanii Zoecare declari ."tr ferm preten-qia: v191u "['..::i:.iT-bdt.." al..."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parvenire declangeaz..instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.."t"i. i" rie"r"l :tme*_upardonaqi.zitiei.de suntceldintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.u'".t-pro.d.. C"q"-r.h"i'".h..i""..{aeCalavcncu.rr.l pi.r"[ii"t.. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqavencu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il..-i..1.i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::. il-ililt" conflicru_ f::::**": .: ::j:lrezintd' etapainstructtviG.atit riu Pttttt .(cu i.dai .iii.:T:.f3:::.::'.loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .i. nu vreasi vorbeasci domiciliului.r.vtolent strrga re$l inspiiminti cind prefecrul Se fi ales.inapoieiea.il'l"uf.Lfi toate lumea'politiie.#:.'"^. . rormureHtrcren[a sffategie Si..l..:r:::]. Congtient de abuz judeqului.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.dil. resrul 3.'ttl' 911 surprins i. TacheFarfuridi.. de il i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r.."' _alegitor.ri adversarului .-.'i.. Jocuri d.....il admiripeCaqarogs. ji".miesi-mi. Crir"""iu.ii. o.i.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.Aurora .p".:..?.il#.". u.""Jntul.Ei ! pe tavencuincepe .n. r"u-f"t..pti" .

1r.p". r"iiil?.a ".-):.*lf."pr"r.i'.".. H .u..qin e relaqiiamoroas cu zo e.r. ..l .gi marpuFn onesrit(r..' ."rii"Jini..il.. torcreauna.^^+y.nini.*. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-. 'ii..^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie.care durat aProaPe au .. este $::{T Tipitescu.. .pil.qp1ne t."..]r . "* gi ilegah a lui Nae Casave. cu plicerea care N'. p"E.. Aplauze &r...i.. din personaie sfera o pierdutd apare O ln comedia sctisoare -ii"... . "zoe(rkzind"): (cuton-aspru. " ^ -o i rrl "i.(cu mi-aiiorr.":iifi"^eamiapuciaqa. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers..:..'r"ga1jy-rl.r.qi"". il. pc or*or... Eiautoritar.l::I-11.ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri.jiii.air-o. vinera satveze...:.iu"tl.- u' discurs.. ..r.tr"rc indirecte cardderizare.l..eforf. i-.rr:r-.irililt.r.'i ". ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.i6r.::f. . il"riirrt...if'rruor.:..!Ltr:..-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.r.seculate.7o aitindiniurullui Capaaenci "gizoiu..sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili.rtiirafutui9i'demag.Fragiror!.promite esre mutqumit cd.^*a.11. r^la aid lut :. .:.tr!r..".tul ttpul Polltrclanulul asuPra are paliduir.itp.lofil. .t.incheie ."ri:rSizorareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd.il-i-otfi".v".fr"#'T'*r1roo* m.. . : . ..ii. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de demagogi. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj.". lVreasi neomoare....ronrjil. i"i-.. Calrye. teva seascunde.l.r.ii..| citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime... prefec. (pr...n*grra .: ..bih.'..cel de epitrop-.de ili. rtl. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .a ) caoric iom iii re' ...." ai.riau f.'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu.i.*..olini. poridcia_ incurr....H::r.i.1.l rup publici: .lor comiiJi.ogia. '...r"..etari tru .rr-irhfiT.... p"rr.t' 1 "mi.. .l.r'e.imb"ti"deplicerea " ar..^^*^^lio . i"r'. ."*iI! seum'egte acceptind conduci.. ( r--r-.. c.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprietate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul..a"a.il'"ill ali zile c6_ polijeifarsificate.i.. 6il... iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva.-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui..ncuperchezitionarea.:'ti starului.) dignitare): un om_riu..i personajul * ... p"qt3-i p"rea".ip.zentatlvet .**.irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat. cit (Ptinsi" t ibot. e cr r hlim i putem zicerni. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -.i::.l'.rr."rJ.ru ajute "gii Ca{*..r. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' tenului e pri-... .. ...i do.rffil'. .. .3m.:""iry:..brrrrd.]j.!t.1...'ZahariiTrahanachi.....ii i... priir#.. -pronunqi 'iir:I!'. prerecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.""1. prne pdtdriaIa o p)rte.:*a".i i. gesturi.'i.. inindicayiilescenice..emeie buni. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .u gi-"rusine."".'tr1#::'3. . sorii compromiqitoare....3.i decuvinte.upTrri.uin....oencu euvoisi_mi trrtl' ii."J. p.._l :::re rerrare: scoard-t. ..r't"tl :in comedieo ^ o ..i: gestur .."1"coirediei. si organizadtin ma_ cinsrea alesului .. adevirad.r"aidatura.. ir'ui.rrrr.i comuneei compliciin prin interese . ra cdr:eilse scrisoarea.i.. ::'rt"Hl'"T .i.Caracte:rizarea oiii"."rp.-"ju u.r.su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin.unr.rneglijenga a fi pierdutscrisoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.a *i"r.c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati . ."' .orr"gr.progresur ci cu oriceprer..lra r{'eischimbe aritudinea.'r*ofogi..\f. .. .::^1*#lili.t: -r.pr. 'a p. t *: ".r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !..ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.tolerindu-inecinstea Cftiqn dar steagurile). ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-rmaiar il. r..@.i il.-:^ lipsest e ."'."ji"etatea n ndu eiincur :.iy.c locul de primar.'i. "-9' este limbuqie.'"U..r"ilit.n a cte sensulce sto r a . fiind legaqi manevrele "'"e... .i... reprezinti in.y .Xr..r..1 spune vrea.fi: Il "".^' "* 1... ii p" c"t"-l disprequiegte.1...nume. ^ l ^ ..sau iubiJ.i[ u"i. in *""u".Industriaromini .nirr'*.curar gtonal piesa: ! Muzica**::1.."i..ili.nemuql: i evergl re'.r.''peZoe 9i de amor: de i.. nr r t em zice' dar Pse9te || t "r dar le atribui e altor personalitigi nu .r*f a. soqiapri e . ingiduitor..t..t. EeAdAugI ie caracterizarel cir.onul ui.ncu gonqinei. .r")i.r ...::)r.iit.:t..i. Acuma r"ri.U. la ei .-.o"r. ziv. .. siluifi"iiyirlrr."'u"riu . .o"ai :::l'. ^-*. i.'u'i*)ononpapr..-(expansii) to.. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir.politice' (afacerea cu este Pristanda.!::::::..."r"b.t... ..d trib)_'..1i..*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.Dupi tu .'pirufi.. *i.lfii"i. kili o sublimi. crriti care se. modalitat: .llPutt r :.i. .. t"sty."r*"nache face * conte*fu raoparte a.'. E.. . frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.ri'.qil .. judegului....i.:.tr pe si Ie asaz..i.il:..iil...ffi...lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.x ad-it. autoritJte cu de determinate relalt't'le gi judeq.".....i. fapte..scopulscuzi mijloacele"..l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r.?.nJirp'"-r+. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i.rtTou... o""r"t..i. priniffi consdtu_ ! 9i ii..r ri diiea. i. cunoagre "r r l acestora. . Je-qi d.Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect.1j3il!tfi:.^mur. sd p-odovedesc...ire. am su".qara...to::.iuft'rtT...rrtu.de doui modalitlqi cele -' Aurorul foibsegte rePre.'i"dividualizare..:yanni iit!|.i. . "..rn"" cal! ".caracteristic nurur demagog.e i u n si n d si fo l o Se a sci .. p""r..:ilifi .... mi5_ Tff!:.. iigJ4. Jo.:' a spus .^.ilti..irrisoare. Egti ". '''' "#'.T: d9 sursi p.il.^.""r.'".* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca.". i'rirrrt ii lp. . rr..Zoeil sprijin in_rriitoarele. iJ 'rrcsta.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez.iptu. . o caacestea TL^r.."i. Unul'dinrrep".rea Tipitescu esteimcompromigitoare. hhrtii .^^. surprir" fjtemzice.i.'rJkr"::i#*i*"ff in fl"irra.i": E..i-rirrrr idr.t.rrii si suiera tribund: rtt sr. dar o ..si surr!". galerie.".^.7ir'i. pr.r'a"t..asresiv adversar -"i.'tr.ie'i)ii'."""til..j}.iregizorale...i. ..^.trrg.^ .. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui.ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ .at.stopeazi gantajist pulsiv...* .^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.rronnj.*"eifr....-mai murr. ".i saz.iif arr1"I.. prezent ..il:-.i apoi cade zoe sF.il*"l::T:H*i'. scoali_re!.nrt...

..**f. cdZoe gi prefectulvideazeinteresele ori pe zic: . parvehirism..ori nu...**i.j.. d.i ..it..fui ioiiri..eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.ntt"i.no. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ".^": :l ari."i.r.. lui a*iiul b...ri-_loc o*gi r" politici a viemii femera are nu drepturi "i.iF. mi iubeqti eutriiesc. Si du-i toatd .. -EtE Hvulr!4..lacrimile. mcepori. mor in rugine..singurd.. *ai. . .madam [adiciTipltescu]...i"" carerespccri iiil.fr t .i.r"iir.t.sl vie cinivasi binuiascipe..... Ce De fapt.'.nerioasf ..tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti. .. dojene9te.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r. personaj c. si .. pipdtsi uiti..cum dicteazi p. comrc.. i firmitatea' dar autoritar. ..:1'"ff1.''.Cag dtrza qi autoritara." (bo9ar(1)mi.:r raaltul..:iii..a 'roanaJoigt.. personafiarcaZoei-seimplinegte ac1iunile .-Pel1* .. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire. Pentruslugarnicul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu.hnd ' spre Si .:ffi .ironia. ie 1t:.-. . rn gare'ade personaje' aparte. . babachii."r.r..ni[r.il!:t:'.. . nlndu-i c"rer.. . da il caracte iizeazaeTacr.i.. poritici.l" . iituaqie." nenea dumneata Trahanache. t"-. ccr."r pri" i.ienilizat. . poliqai.ca cuvintul duios.r ilt't&ffi :r.!"' lasi-mi in tuia: .. ordinel GhiqiPristanda.a obqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache. vencu:.nd.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pentruci ii unegte in in prin politicS. ..i ra fring.qt..#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'. lupti.rno"gr" Lui onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva induioqarea acesultimativ.ffiT1'rfr.Caqavencu : alegeri dar alesului..simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.:. .: *ogi.in toatepdrpile". ".""i.dar 9i feminitiqii. ".duperati' .ir.cu.Ai p. ci t fiL}J.ll:.dar nu voi si mor pine nu cu rtrrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile.l lernur..iii "...o"Ju.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e . pentruminl.:" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.J :l *t' :l.rugdtoare foytl ernopionatf .'.uio.ncu.M-ai adus ori aicil-Qtknge).intorchndi-se' el cu o.grpnn trisituri comune arfl-politicieni.fft.. Aceasta umile.icapiire scenice^si ye{izorare. .. energia. zdrobegte-mi. carese.:il.. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.[.".rir* Caqarr.ndu-se un fdtoare".baibarul .. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea. niEre sunt .rprjra.3-danache.Eiure bun i.cu pierdutd.u_i lesi_ si ca i:'.*t# i .1i:tiiT:LH1::. Ghigi pristan". frd.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iubegti. eneigia .J sepoate Vom lupa contraoricui. tot unae.cu necinsre.nd"'..". Orgolt* "riiuJi.*n.m ie" i.. un o e p naj fimt':lltlmn'. .t. Zoe gi prin limbai.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.iciJr. cu Joi_ f"i frrir"r"til. banii:T$i": coana trai Joiqica. !ata191cu [' cI tu.. advers :'-...ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti..tf:IP:t! pcrrrrri utzoesuntsingurele personaje vorbesc care corecr..cudigiitate". timabil" u ra ile s e'.]si Este si de gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci. In buil st iie p.pr.!:q.. a literaturii rom6ne. milcar prniaelectorali. .i tipologie..Di opt anitriim impreunicafraiii'. .JJft arrahanaclie. Femeie prin aiiindiruo oJto. prefectul'Tipiiescu..omorinainfit qotulpentrutine. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.prioirede'disprep' ameninPdei.pretinde sificatl.. Zoe .4l6ngi.1j:t]-d]Treguiegte spu.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.ipna sdsejeleascd cdzi. redeizbucnirea voi fi luptat cu toateimpreju.: i: :d. chiarin poau eZo.i:f#+:8.: s.. !" Devi! ..rqinii"irlbdare.i. cate.ii. lumeti.ei caracterizatd ffi..b..**..f. i"ii" j l..r_"!.. daci pur gi. .^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur.d.rerteninqeschndd'.".tipe". .nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.. voluntari.acum. folosindarmele gi igi impuneinteresele deciziile.rll:fitliffit:t Prefectul nir^1a.n-.Finice.T..* concluzionind' person". 9iai. .. .?11"T. rotosep . "-i.ei prioritate.agitatt'.. mai ales nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi....ni. gi afuncimor.cagavencu. vre'.Eu sunrpenrruCiFvencu.tnecatf . f...a e "ihr.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia.i. la moarte.lffi:llr..td".. Finiqi. prietenurui .'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne ironic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ falcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.nu e evidentfaci el gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6." meueutoatevoturilelui tree. sfargii.peionaje faia de ea.r.g lupti cu mine.r. dupi ii intere "gTryliTenrul. neneaci. ."riJl:. 9i scandalului.e adversari. rmorarrtare.d"i natd in brdge"..J--..:igl r"i..Zoe'ii inPoarti-tebinecu el...ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene . iute.Joiqica.?: .ite o uinJ"-o'iro"re..te. .Aide.rn2rzgirt".* . cinelupti cu. "" absolur jf. ni . ati..:!{'. daie mi iubit.-.#"':tffiT"eers m I __ _ .un"r" aprieteniei . AgamigiDandanacher p..r. 1i.. il "l. elcctoratul democragi"tr."iar*tr..pe. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTrr $tefan gi isce'siu'eapoliticr. sjap[-mi.rAzAid" .rir' .::f'Jiil. I"t. .qa d"r. c.*rffi.r" principarar aceitei comedii moravuri. doting"Ju parvenire .'i.isituri si atitudini individurlizanre impulsivit..t'iu.*.r-. ar_ t.. . ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea ri.ul'-ft:.zdrobitd"."il..i. depilJepe cagavencu....tri.r.urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {..:ffi gica. tine.i#. prin io.:ir-li:liei ardstice:".i..i..i"il1.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.*rrir."rt togisunt corupqi scoate evidenqi.nu face lr.r.". Esterelevanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului.*.'.i.. scapr-m{de rufine.se repede el stigind*.. astizi. nhotdri. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr|.

i Pl .acolo. -. lalgi altl unelte fg dedulgherie. subordonati P. Ningeacu fulgi maril/.. .rrf]?i'ij:H:?ift.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4.li rtil rubtil aruziv.u .iJ il Ins "o"n .."-' in lyT"lg in o ln atelier.*9i.substantiv: trrii i. cu rnarind.-. consecutiv{.l / De egti corrdiliona'le.) gi mai.. subiectiad. de rednai2/ cd.i. iI ffi'tri.aintimplat?/ de am nitat florile newdate. r{mine persozoe nume comun.ropozigie de cauzd...afiesteverbpredicativ. persoana .rcrsonajurcer din gi mai I 217 | 4.. subiectulL Subiectulal Il-lea A.ri circum_ stangialide scbp (finali).atributadjectival: copii. u. de pl . numirur .1l. a se face galben.conjuncgie.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilamaregs1gimpresiondnt. re faci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi. subord. doi .a i se . N-Ac F.adverb de mod. r. a i se facefrici.iril. copulativi. ln rext.il1.. ase facefoc.trff .r.if ix. P3. nii. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" ...-a de indicativ. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. rcel. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte. ochii lucind. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.a sefaceluntre qipunte. a se facedeEtept. a i seface loc.rlli a 2. persoana III-a. in zadar. N-Ac M.. thrguri de carte. emaiera dinsul.lebada 3.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud. . 3' daurui cartea..i esteverbulpntealaformade indicativ. 1..r:1it proclitic.iocugiune adverbiali mod.r'orot.onatd .g.acributverbil . .i.t"-fi. esteadverb rnai g. .i.propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s. B."tirr.si plece Iralia l"i ioi. ln texr.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) .iiJ'rpr"r"ror."u"r. expozigii atributivi. e Vroia. atribut substarrtival iubire cq de.coordonrrori.(. .firi voia luilici. a se face stipin.. facede duci.subsrantiv: Triim tn ei r. ' circumstanqiald spbordonati P2.ffi.arficolhotirit proclitic.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ei/aceleia. . nimeni."rol"i-riacestui subiect. tut .ice. _ pr.Qi1I blrsanL..: ira . ivirea/aparijia. . acelagi aceluiagi acelat_l-. G-D Pl.*nT:ff . reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z. giun mai... relevi faptulcd..2/ Privea at0tde intens..ir.) .Hlrl a prr . a timpulprezenr. cdrangind..pronume personar. a."#il.rl i''ihi.maieragidinsul...e.. era . imoratitarea viatapubricr privrtr. Interesul ntru citit/tnvdpat.pronumenegativ.propoziqiisubordonate .. Dpenrruca si pogi sta la Moara-.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti.propoziqie subordonad r/dete infiora. a i se face dor."""rr..verbpredicauv...p. '::. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi . a i sefaceo favoare. plilcerea clurii.atribut adverlial: casa p sik. .. l.rf t* in hrtat."" t"u''"nt -' i. imperfect. .propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqti obiceiul1/de ?/ period..lui este*r:::t_f. --'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai. $untstelecdzdtoare.3/" (Mihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr.hi_berilor.j fi"at1r. a timpur persoana . Formele Sg. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru .a hotiriqea de-atunci.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i. de. (.tntext. : le genitival copertele cdilii. circumsanliale Pr gi P.'l consecutivi' circumstaniiali P.H:i1:*l#:.

prin fapte.-f.' .iui. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt..-o urnbr..iii-r. ierme' antiretic pcrr tt" personajului..*i ca. resrul 1. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr.:. oestirnentar:. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldovei..cu icelagi arati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie.-i.iiu..O tnfricogeazl.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect. personaj un literatura romini. esteimpresionati jalea. cele urmi. i. aqezate dup[ rang. ti*bo1ut p* sonajului.euvI vreu..ir.r stefan. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.oroitriirorea diread.ll i.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu. .l-i Ad.ii.a ."r^-rri::.i. Tipuri d.uii.i r..ru Ldpugneanul costache de Negruzzi..cp tatrunanim. cu cu cu bot:ft. ir. 'Dintre personajele partevorniculMoqoc..Personajul cdracterizat este d.itemurI vezi al 3_.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omorurile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte.4il siu.doamna Ruxandi. rrecerea..r"idere" ceru r frate. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv.femeia cure.relaqiicu alte gi personaje prin limbaj.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq.il" i:::ilt:_. rel..iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi-l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Dumnezeupentnr faptelestrvirEite. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifudar ai seseriucigi. ite'rrrr 2.rnu.nite unrir"iiiJif* ursuroridedomn.. ..i.tiu..cind apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida. 1/1840.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si intre bilrbatgifiu. reqcgix ci lui minioasi.. Tipuri deproieaared. Llpugneanu promite .i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei. capetele ucigigintuitepe zidurile curgiidomneqti. mai Doamna Ruxand. carefrcuse seduci vesrea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.i.-..t tn cui. restul 2. '.serugaimpreunicu copiii.c modelde nu-vell.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit.." floarea expurr argi$isoarelui.1 rn realrzerea nersonajului." q: .. dac6 el-arfl-..un leacde frici".o..s.principal.aiiiitriiT|"'iI*rrrrtr" . nu ce hi-i.era. 1l roagl si inceteze omorurileEili . Capodoperi crealiei Cosrache a lui istorici.n! l l' ln calitatee care.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad.. personajul .r.dtiile doamnei Ruxanda ai. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFiveasci va .tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d.el a dqvenitfoarteputernicqi temut. Ruxanda de"inE. ..ru ale studiului lirttl. cum o nurnegte naratorul.. r\oorelea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali.r..ir4lricate pompa cu roatl cuu.id..i.iii de i. doamna teresanL Cardcteriz4reav ornicullti Molo.Ti. sX lui re.Mogoc bsietipul boieruluitrdditor. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a ameningat-o: sI dai samtr. mai alescI acesta.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul ..fiul minor al lui ungerea Lipugneanu.r'rrut.il o .itenrrrl vezi al r romhne cicra. ii Zimbind.Introducqia"din nr.in rocul gtefa'.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boieii de rilor ucigi..si rezolvareaacesrui Penrru subiecg l "*rir*rrut r....i.. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard.... rno"rrea "".sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No..-i*"ru radlui s?ru. rard.subiectul III-rea. domnitorul | .qi cu aprobarea caresegrlTeofan. Spancioc Stroici.*rna* Llpugneanu. capodopcrl a literaturii romine. este mult deboieri".t..easesperie".frarerui Ili..oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c. \. doamna zdmbet diabolic.a$a cum o sfltuiescceidoi boieri.oin motive p..r la 1.Ai vorbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase.".. At":<^""a* iip... cu lnglduingi gi indurare.... u' personaj secundar. loc si sebusaler in . fiindci . cu doamnl".lqrri.atitudini.]it.e exercitii 1' P. litice.DacIvoi nu mi vreqi. Negruz2i. i .Bunadoamni".cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese €nunl4t Mihail Kogilniceanu ...copiii le sunt strnitoqi frumogi.i.i.. mirropolitul. Gingaga..irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu mai alesindirea. aurorulfolosegte ."rci-.r*i"iiii_r. care_l bi pe ruise aeel Jolde.' i. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui. taciti a mitropolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor. subiectul III-rea. boiBrii hnreziseri ".nIil.rr.Yilzindgrozacare de igi va priveligte.. orimpic.d*iipuq".rr ii.portretullt zic (.doamsI in na Ruxanda1l infrunti. lui '.. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr. Lipugneanu Ruxanda legin{. in din sl so{i.l1^.. stietoi. pe ar." simgire aleasi. intrigantgi lag. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat..'i). "rb PetruRares. cup-rinsl remugciri de -ln inRuxanda rimlnc un chipluminos...

tli"...tl surprinde conTportarnentul arma.i. )^ t-. porrrr. HaideI luaqi-l de-ldaqi norodului.ide ci sunr de si ura fali de multime.pi ur...i.. in tine ? Eu tjiert inse..Iitffi.. astdzi. u{ravulba".Fermitatca tlpuqncanu.c$por._In de se din Revenindu-gi uimire. .incearci cigtisI bunivoinqa Llpugneanul.1.rnii mult mort decer. Vcvcrili.h. individuale a personajului $i .feruinau-t . Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.._. .. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract€flstlcma ..da. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp..t de adverbiali mod.nuremaibocicao muiere Fii romf.Dartu.-. spredeosebire ceilalqi de boieridin solie:. Dezgustat.."i ..Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii agitate careintru o clipeali il fecu by.te Alexandru vodi celorce pradl.adverb de adverb mod.fiindu-i trebuitor si-l uqureze . -_ vreasi cngtige timp gi bunivoinqi.iar ceicare-i capul cer suntpro$ti.'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelor..gara.. Mogoc comporri se lingugitor lipsitdedem. Ea nuose clif.Precizeazi+naratorul (caracterizare . directd). "drr".cunoi. de-agata .mulgimea.. Lipugneanu trimite la moarre..v.al. salveze Moqocdevinelag.ecifice' grup unitar.Voievodul estecongtient forqamulgimii:.. care-lovaqioneazi voievod. cdlowlboier. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu.^ increde^ ".. darclinginindu-i dinqii.adverb timP.silinai du'sea ride". pe realizare". dispreq neascunzinduli proeti. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-atuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.L nii. . Dispregul vqievodului total.. . i1. domnid3 .ating punctul culminant.i..p."duc.i. seroaleNisciro"r.norodului" (capiiolul l. conflictuldintrc -. o de o de timp (repetat dati). capete. st pre I'omsa..tronil. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boieri.f. mulgimea vine agitetiri"...i civa'avea"neuoie . ceteqi a seintrebaunii pe ilqii ce si ceari.f .faptele...blestemur le ^M.rvul gurtezan".strlnintreiare.adverb mod....progti..." la cruzime. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoare..de negaqie de adverb tirnP.ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine."este lingatdelceasta.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi.t.r. --^.te adverb 'mkne* adverb timp (repetat dati). cel caie-oasuprea gi-o "intr-u. 'rnereu de mod de continuitate.t" idrei acestei .dir". Moloc ai Lipugneanu de o parce.locuqiune de astdzi.l-Li boieri c6qrige-bun.. Moioace invechit ? rrrr *r f .tptli.t.egre 4u-l va ucide.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier..i a.. m-arvanout sl pre rnlne.. slugarnic ipocrit.".un qapisplgitor".savureazi" spaima boierului.agttaUe sale ci..lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la..ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani.i..ilnd.il.... in"i"r. da mulqi".""" I). buitor: .n jecmlnea.lor principal.i. . Costache Negruzzi demenstrat gi. riu . predicativ...capullui Moqoc (cu al vrem.. mai lui ..cerecap_ul lui. cu obginutd.lntre6aqi de Ia agtePta a.:..M9!o." domneastrimite armagul. Negruzzi erte tcriitorullate introduce ^ .acesra ia deopJrte Motoc si. . direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru. .. bi'nuise .adverb mod. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa. tof de poimhne.il. c-ai indriz .iu.eturnle conboier.9i .er.'ig". (repetat pari."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^.Capullui Mogocur. in literatura romAni_persona capitolulal III-lea.'*ii".incepuri Striga-"" gein cere..re.*i. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate. lingemina care-lbate". h'prijinul in zilerele. care.."r. ln loc si mufce.Moqoc.Prosrimea .t.. ii aiigur.er..promiresi construiasci biserici. de.. inqelepcirrrr. l:. .n esre ! verde !.rnicul partc. ..."t"' Sintlqin Ur"q.^ -^ I ^r . ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft . cu manifestirigi ps.rori in text)' de de 1.. Subiectul al IIJea A.'nJUt.qiranii rlsculaqi(in romanul Rd. zltor? o gtie.. glas".gi a infa$9.a sd mulgiriea.a mliestria ..ales. vel vlnde gipr. de il pe Ei llltsflcut.Mtcum.masecu gura ciscati. Moqoc mullimea pe gi d" 9i "er..i'i.. . m-aivindut gipremine.dpi. prE r...atcy-t... i.]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s..adverb loc (repetat datd).scoala).alta parte.t......ca aflece.. aivindut preDespot.rt "L.r.in.d..-o ..idrei acestei forqa distiuctivi.. Doa.in? ? "9..).. menea a sfirEit... lui neEriind soartiil asteapte.ln colectiv.toati Moldova.se lamenteazd. n'ag ftr run ndrrriu de frunre.carc. mulqimea jeluiegte povarablrurtlor._y ' bortn. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine.." insr io-nului i-o i""r.drr:rn..ihologie .d"piittr'" ir [iocoi l" toffin.. s.adverb timP.. In capitolul treilea mottoul .(cu tirgoveqii)careapare.ecuodrre.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la sr-i somunicc laranu--l ctr vreadomn.voin1a.FI Vo. personajulcolectiv in literaturi . n.r.sptrtarul lptncloc0l)trolcl.La osprguiin "r. il rosrindo replicrrimasi celebri:'. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spuiduhovnicului ci egtiun tajha.rio..iip.Incepu a se.l rcllunle .Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it.t. Dupi un momenrdc 1|: l-lpuln:anu uluire. .1i redobindirronul. incercind si-giascundE groaza. ..rrr..c i{-i celorlrlli r.Caracterizarea lui." "r. ca urmarea zvonurilor curreavoievodali..urt.J..e o6rei turcegti seincreadi eI."Proqti.r". lui voinga de ficr d. o de aici .ornir" J"lrorrricul Motoc.. d.1. -. toqi cei prezenqi . uluiqii. lui *. Incercind-si-gi viaqa.^... ii de ace€a promises de . Cinic.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului". irui..rr'.Lxnus qii..... motivind ci nu esre pregitit sufletegre.sirutimina]aiemeni cinelui. iui"i .mulit devineinspiimintitoalg.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc |i limbaj.a.-in id J. Scriitorul a intuit..nrrli..:.. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.pd"cd. niciodatd de pl . Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la aceasra..il:iti".Jii-"" .il intreabidaci a ll.. cind m-agi..".urLru.ti" tin n'uveli: mulgimea.tosuldemine".ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructerizareindirectd). spung_ml l r n n X +X -X '.

II
cir - rdverbdc mod. mai - rdvcrbde mod. 2, trebuie predicat verbal. sdfii om - predicat nominal. pi - advcrbde modfdrd sintaaicd. funcpie tr - subiect. Ano - substantiv propriu in cazul vocativ, sintacticd. fdrd funcaie l' ,,str bucurde ziuade.asrizi"- propoziqie mr subordonati atributivi. gindurilemele sunrdegarre.. { "cl - propozigii subordonate subiective. ,cl iiua demiine aresI fietot b,-'*7 ,,cit vom staaici" - propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. de 1, a supdra a bucura, mulqumi. vs. a tignd (tihnd) vs. agitaqie, ,,eiinigte, frirnintare, ingrijorare,teami. a pierdevs.a cigtiga, reglsi. a a setemevs.a spera, avea a incredere. B. l, Voi in text este verb auxiliar. o voi pierde..) (,, Am discutat zoiproiecrur modernizarei cu Je oragurui. (pronume personal, persoana II-a, numirul plural) a El ao,ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. (verbpredicativ ,,adori..) 2, A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. (verbcopulativ) Fiind bolnav, rdrnas a acasi.(verbpredicativ) !, Forrnele pronurtelui d.e tntdire
Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a

I

I

| 229

c.

1. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. unei mari personalitiqipolitice. 2, Noul alessuccedi la pregedinqie 3. OdatI ce s-a oferit sd organizezeexcursia,niciun pretext nu-l indreptigea si , se eschiveze ,

Subiectulal IIIJea
I 'l

I

'7.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect, Testul8, subiecrul III-lea,itemul L Pentrurezolvarea :), 2. Conceptul cuniculwm de ,Pentru al rezolvarea acestui subiect; Tesrul2, subiecrul III-lea;itemul2. vezi
: ' : 3. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. lariti$lor de virsti ale gcolarilor,cit,si datoriti specificuluiprocesului instruc. v gi al disciplinei limba gi literatura romini. sirnulatl prin carecopilul.invafi jucinJocul.didacticesteo metodi de acqiune participant activ; igi satisfanecongtientizdndefortul intelectual 9.ifizic, este, , rnotivaqia rnotivatia roie ioc. relaxare,dar gi cunoagtere.Iocul didactic creeazd, nevoie de joc; de relaxare- si de cunoastere. Jocul didactic creeazd, citit"scriir, conferi atractivitate activitigii de inviqare, facrlheazl,irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvoltareacapacitigiide comunicare. memoria,limbajul, gi aten{ia, cu operaliileei, spiritul de observaqie de cooperare, ginaqia, voinqa.ln jocul didacticseformeazi trislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adver$ar, , spiritul de competiqie, spiritul critic gi autocritic (micar incipient). corectitudinea, Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei;se desfegoariori de monotoniei, mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti eforturi intelectuale elevilor, sl dinamizezelecgia" ofere rela. si avind menireasi captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeasci cunogtinge, ri a congtientizadificultatea,efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nrotorii,tactile,auditive),de exemplu,pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si recunoascianumite obiectesau aspecte naturii, sI le ale si realizezeanalizagi sintezafonetici, si spuni'irtsugiriale ace.denumeasci, poatecorttiriuacu joc de rhiglor obiecte,si forrnuleze'ptopozilii.Jocul acesta , i:' careprin carese redau anurniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii, ale unor animale,insoqitede onomatopeecaracteristice. o .Jocurid.eobserttaiea naturii, ca pregitire pentru activitbgide cbmunicare orali h,9i sctisi (compdneri descriptive9.a.).Intr-un anumit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si , vi, si descrieaceleaspecte. . Jocar|d.e dezooharea oorbirii, prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor, de exemplu: Jocul sunetelor,Jocul silabelar,Jocul cuoirttelor etc.; se

t;rr*,

;:i'o'" '' "
,

'

4. Au venit doi dintre concurengi. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj

il| l

I zz

IJrindez.v'lttr deprinderilc co.municarc,pildi j.curilc:spune maimult, partidului", prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca,,,claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u. ointecareconlinsnnetul,../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care , etc., cred,t,rl sd ,o*,."rc' completeazi ,,D^, cel puqins-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere..., cu strabuniinoqtri' cu Mihai compleieazi,iriiirt)propozipia !, I r .l-' toti"""'" t ,,De si mai ,,nobild" "- "pt'"t pe tredatorl"' "ce.a lntreb,tn rdspunzi!etc. dar brauul ;i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.a, urisc . pentru a anunqa la po,,desfigura jocuri. oralecu inrebdri,de tipul : CineStir,,t; Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farfuridi si P.,^.l,rT:"""j f " ,!!!,,,,?!!f^r^pundemairyele cijtigd!,Jocuri_ghicitori,Joturi tare" si nu are decrea1ir.,1,,, trf;;; C"nqinutul J.f.r,"i ii p"re amicului BrAnzovenescu ',Prea curtdero, ln care copru trebuie ,Jrebuie saai curai' si-;i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ;J;F;rd;ai cir curaiuls-o semneze. ln acesi dejoc suntanrrinai.ririil"lrr. g}"i^ir.", tip ,r, trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ." ;,o1vi1qlto1. gesriculaqia, imaginaqia, afectivitatea. p"ot -*,,,, se a.rragu.";,,.,,,i -ir,.! BRANZOVENESCU: Aga da, o iscilesc! llT_ol/l! Timica, or RE ter ul tn acpi e,p r ezenpik de chi dei ea Tir gu,ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.-....:,-p^t::i1 Muzeului... 1,,, ztgrct carte/a de g.a., carese arrr.erneazdrolurile.ro.f,itor-rr.1,,1 BRANZOvENESCU: Da, daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tiltor,seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali, FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie,antonimie, avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"."h";;,;;"rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni, Esteevidente cepte operaqio.nale) careseimbogiqegre, aciivizeazdgise se desprind prin se prostr?. incultura lui Farfuridi si dezvolti v,, de ^9i Incapacitatea a gindi, incoerenla, cabularul in elevilor. n-am si-ntilnesc pe cineva,la zecefix mi duc ,.fri"i, ,,Eu, am il; J;;;;J. oJocuri-concurs caredominanre interrelagionarea in este tr^".rrt.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. Ace,rr ,r-'| itrltiii"ro ti doisprezece eu, rirg...", tip.de activitate trebuiesi.creeze "$i atmosfera/co"aigiit" .oi"p.,igii srirrru. Discursul esteincoe"* mai alesdin celebrullao Jit."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi stab-ilire";;;.1";Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ;,, ll,.-':: rent, intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno, urmi nu trebuiesi fie inhibaqi, inc*urajaqi particrl,e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J':,i|.ill$]ra.d1n qi vocealui Nae dffi;ner.ab$i.tgr la alteintreceri gi-sifie cigtigitori.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic,i* incearc; te dit.ut" proble'tta revizuirii Con;;l;l;;r;ruperi, in funcliede participare, performanqele si de "r.raa'J,'frrfuridi inecindu-se, reu$e$te rosteasci realizatc. o.1.,.1*n.d"r ;ilti"i 9i " i"gii "i;;;;.;i.. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.fe,1en9iat,condigionati constientizarea dtdacuc este bea, roculul se de asndat, sterge, siruaqiei invilrrre, de p.or,i" eiincitura: ,,(Foarte ;;;ffidi;;;"41..;;;]il;;;; ora' cwmi'nataaul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".iknonoi, 'iorlrr' rased'e tn nr:ry"riill.--nioro;i aplawze funl, condwse .Brk'nzottenescu; otr'lul; ; TESTUL deabiasernaiawde. 23 n te ;i skshituri grrpi,;i'ht e;;.;;;rr,, ctoioirkliri Trabanache ! Terminindavoie ," *"ti; )prind.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig?;;lrl,, lzgo*ot,l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am doui vorbede zis. ori si serevizuiasci, voie' ireri ,, iU"rrao ,o'ir-t*i;*1',) df doui una,daqi-mi primesc!dar atrnci nimic; ori sI nu serevizuiasci, primesc! si rr.rr. r.hi-be dar dilemi Din esengiale... aceasti in ii," ,.rrr-u.";;i ;;;.io, 9i anume punctele... subliniazi scenice Am nu puteliieEi... zis!..Dupacumsepo,t. ob,.,va,indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr." inr.t""r.r"ieg .i,tru*fn a',rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliberain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar, membru almaimultorcomirete comiqii, tipulp. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:. esre e*puse le aleacestuia, ,,",}:-li.l?dTldi, coruptgi utlclanulur rncult, ! d-tale onest d-m?Pe prost. cu moTturile : DI ,,FARFURI (izbucnind,)Iascutegte-mi pede d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,iparrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' personaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt. t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, un F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent deputigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta secompune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lTttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualtepersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCagavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numelef'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach" ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;;Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nuan ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sugercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o brinzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,prezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-Jmit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt,

ilriilT;tji:.:ii;.n'r,

desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai

Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$at" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio stdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--indignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe ori Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLhlieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ard.,cariu..,.. ,

{uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i.i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",,|H:?i;il,"i.T:l?'ft
^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini insi prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr"rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de

iux.#g,r"''J1,:x3fi

Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. ftec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela facurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatigo, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici citnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur"..,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c.rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, nonsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica... "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'orr.rt.azd: ,,ce sun_

122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqctera' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la partidul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" irahanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu tindu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei apelative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,foarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi incheiediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunqe tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de din ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "Rpti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(rumoare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresiguranqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie, stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,iesigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifestaiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha;1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, prefectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugireazi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,prin sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Caracterizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 48", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapabilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocterizat direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajedespreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi nume. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbegte 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s,iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'ase lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patruzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicusorule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsusqinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..."

;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1na{ $:;: calirarea poriticieni:

,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi ai ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

"-". ridicat dugumelele...Uld."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.irrrparlial.r.ConeZahatio...''iii*i:**i.ii".. Caqavencu.....p.. preferat catavc' "gi I 'rlcg a' agrn. exacr cum ."'p"nr*'.-".i.*"i.1:"fi-:J:1il. unde ? fameliemare. se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi. renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tipitescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici."'-: r ".ll::.*kT:^?LI.ri.n'".. mairiu.nu-i cunoagte illclcgc cuvintul .E.p. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia. elec_ rdJil. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici ..i.onr Finicd.r-..#i" .._ll"-frinlos flAn.:. p. ci situlul nu credela ..'r. Ghigi.-am ameninqatcd" nu.ritneicusorur.".... apoi nu mi orbi de la obraz".t# i.foncgiafoncgie.i.in. ."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT|TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H . d" ! . ij.:r"iru" d.lael.n.log. banii lui Trahanache.iiEJj.. personajului... o si mi bati ci a". repetd mereu esre ci amegit.rt. rin.j. Trahanache spune .rtil.. mai cer [:-...Pestetot: nu e g_i e..yui.adtudi"i.i obosit ciritorie.care ordond. Nae Cagavencu...: "ai ""1r..trc.r| crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc.Din slugirnicie qi interesatsi obqini bunivoingalui Capvencu..rr caraven- i:Ti:H:{ffi il:H...ff ol.i" rni". perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi scriso"r* .r* .De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi"."*. M-am intors la . Ghiqipristandaapare..ru-"i gi numai coanii Joigichii.coana.. I zze nu din prima sccnl csteincultura.""ie. cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii.t-l Ptot nttqacorect.r.. torald' bazatd'pe luptd gantaj.i motivindu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule. " gi-am si-ti cerierrare ci ''rr' pe nr^efe. de dar mai c" t.... i'r..... d5.iii:illtaiiffi:*?i:i?.:]'t"' a".. e t.. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul..J. I.. cu ...obi reacqiire -.-o..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile . carc pisrreazd'l'i-.i la dato. mai in-serios.. poftiqi.'. degeaba: po.h.tipurpoligaiurui...ffi:sr.':l-'...iil ...spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". r".acaslnu-i.$i conu plingindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:.. Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale."' $i chiar il adi"r.i...un onesr."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eata gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !.. soamdestupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele.agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e misie.. r. si asa r .. $tiu ci o si mi ocirasci.ru rezcmar sabie.tn. urrtc cari. .."...agicati..nt. ... :inT:*il.'"...O caut . cu trai^neneaci.. ^ui'Jr_ ..i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J. vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere.l-am scotocit prin buzunaie.r-"i .r. rac pr". maispreugi.ri..PRIsTANod i o" *'.. rurrri rrrtl.riemisiei mele.! Asta e violaie de domiciliu t..maip.lf re i.renumeraqie arunchndprirtiri furi.:ilgrr.Tipitescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..(serios) dorr"qi..o."ra"* i" iip"ir'Jr*..i.r.1[i... Dar eu.:]tlttttt.Ti"tff..."r... R et d a h^ s nri ^1.si 'u..f..cd..itnl zecesuflete". Tipitescu insu$i rraui . Iimbaj...H.zbu. 7ii:. :tl . ilil.'ar..l-i qii la """." atit de ramotit ..n. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi.tt mina pe d. tine.rJ^Ei.. s1..'.ir.p... ilI.... poliqai'.ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc .."*ii""r"."*#.rr" '.". crt t'rtc prrticlclc. illil1.*..."rr.h. " M-am intors cu birja acasi.gtiind ci astfelarede cigtigat: .. Personajul caracterizat este direct prinindicapiire s. (luhndu-Siseama)babachii".Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese ."U"r..i.irr tr: ^.1""i.".le1li. "prig" cer lipsitdemerire.) executidocil ordiner..........' qi pe urmi-i treabamea.'.itt consid"eraqia si-qi fie ..scrisoarca spuncrri t at Z..l''il"''clt.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sensul'Limbajul tt... mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile."r. ljifi:#ra.."obi.servil ...ttril de iat .] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.i nu o gisesc.fim scrofulo.. ca .r-"r" or. asa cu....pupi-l in bot gi-i papi tot.e de admirl: .1. Agamiti..oni. coanaJoiqica: dupi buget mici". iffi-it.. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este. .J".. Sunt la uqi. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache.aor..-j..:*rviff :."".'.il..or.. gi-i ." ' pe.ffi#:. sti in Ia rior.i' "t'i .-i I ordinul lui conul Flnici.illl.i:ryrylii#'. Gfiige.ii.. ".ru". esre p"rron._1"...r"l"gii ct si mai .rr_".r.Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei neveste... ordinere.Tlllt..'.pi.. pe d.... incearci si-gi steagurile... rfrJp. Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia. d-ta proclami candidatul9i iegi pe portiq. pnrr.:|_.. formati din . recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil.poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald."rt"" ..scr.tmisiei: .::t:l. puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon. daci qii la familia ta"....li face: fameliemare.l fapte.' '::'::iit.unspremlui.l flimind.altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'..aZoe. $i l-au umflat....**' ..il. "o-p.4..Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit. miraqiecdtre Capaaencu)' la Permanenr datorie..ourrrr.".IH.Gh"iqi.tt. eresre.".-1'il1*iichc gi Zocc .. zice:.i-..'..nu-i adevirat ci-l cheami minigtrii. om e ..Joigica.. Putc a adrrrirc.lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu"....ii:i:TL$J:ttffi.:.. cind oiiugi de trei ori.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu". si te vezird... aici nu e.scrofuros datorie. ...'.ul n. am am nu poliqie. N. exeii cuti ordinul abuiiv al prefectului: il aresteazipe Caqavencu.vampir".(umilit) Eizl. Jr'd"r.. . Pristandail minte pe Tipitescu pentru a-l putea ad-u9e Calavencul.Daci "rg...[.b..i" r..r'.ceniceregizoraregi ares indire : fapte. " Zic: curat! De-o pildi.'.l.ei: ..lipa.. 9i i[.m"dam t.-conul Finici: mogia mogie..trebuie si-l ridici ? D-voastri gtiqimai bine ca mine.

dezagreab neplicut.cilegirurile lui de rudenie.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul.-. nutreau. ad.a limpezi.r""ii unei colegede-alemele obignuia. il e. apteciza. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2..de cornParu[ie:anterior/posterior... f uloq.r la personajului. fr. scirb o s' il. clarifica.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C. pentru"')' a a nutri: a (se) alimenta.o-..a.i..i". -1.d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r..ind.e carenu p explica bine... se...predicat se nominaj.oreplicir.rurp"rarfi -"..j.e formare d cornpetenlelord."te rinipal din romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc.. I .subiectulal IIIJea.i" citirorilor/spectarorlor.rn. Sn-mi scrii daci vei veni la concert' Negre' l. ghicise predicat verbal."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iitii.J.iil"Ji!. si-"qi tred. pdrea..q" r.1.'d..sugereazi .ct" d-u.oz.". ..predicat verbal. rizare. sdcenzureze predicat verbal.ri"r'oij.oa*ri. ("purtirilc el") 4."tutdiscur.cinci mii oPtsPr€zece' ...vine .utui. 'abiI' -"-ori" Subiectul al IIJea A. A dcvcnit rnemorabil limbajulp.. p?""""qii gresire.Ll r. predicar verbal.aesnic. cl cstcpronumcpersonal..rtti..tii.. . exprimat prin locuqiune verbali. md bati.. a avea... ai.prudenqi.. nu eraw scandaliiapi predicat nominal.iddr'illifi. replicile .rr" memo_ Muheii'tr. 16 .pr edieat nominal.scro.renu pot ar)ea_ perfe...eriapirii . ln tcxt.predicatverbal. .cste ""ro-riir..j:l'jjJ]]: coani "'i'.wnic. oral. arezolva' a a explica:* le-rrri. rcplica Ghiq"a reia lui care fir.ir irrculji.r. pdreaciudat. feminin care-ilipsise. oriiind gata Iagi. anterioare " p.. subiectivi' am invigat p-ropoziqia f i.."r.rrol". mrl 11069. lasrsi[rrrii dar ecdrasc{..Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri. tragic etc' pil.. Purta (sentimente 2.si cenzure ze.ri. . exprimat prin expresie verbali.. l.ei. Avea plicerea de a citi. 2.Nu e mai-'r.r.. deptc olllsnlc'tronsensuri.. orr*rrio. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'. rr. l. (atribut verbal) r ! . absenr 1....': il.""olu^r"i i""ruri . .rr.r {. vezi Tesrul 15.in ilic. Pii.jectiveinrtariabile: a.. Otilia. 3. cacofonii-g.preocupare'ptecauqii. cornplei.prure rnreresc.J...1tife !.._t_"|:Iit' vigilenql' atenlrcicurlozltate. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4. rului.renu-eragi. i lipsise" ..tn chntat.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne revoltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezintS'intimpliri utroce' elevilor' in .. " ctr$runsprczecc sufletc L-arrr ? . ce-^uspus B.ia".a demonstra' soluqiona. mai curiosera . dddeau drepal ..oricit de indeparrate.ecornunicare *bi"...care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea orald $ scrisd 7.qaisprezece.r.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.ro.. princi.nimni..a.ai... iu Agimigd Darrda'alh"."Ir".. . aaea sentiment -. strategii d. lipsise predicat verbal.fii..usdvizitezeMuzeul Mirii t".FI Picsa irrchcic se cu.:#. . 14 ..pe carenu .predicat verbal. l..: itr-"ia..predicat nominal. interes.# prtrl'd" .. 1.-"iriJii'ui a poliqaiului."g"L. grade. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.purtdrileei care_ lips'ise.. 5018...Iutt. respingitor._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi.i-l explicabine.. nu explica predicat verbal.cqiil.pdreau _ scandaloasepredicat nominal. antipati c. specula predicai verbal.u.1 3.i darorie".b reprezinta alti'moialiti'r. exprimat prin locuqiune verbali. adjeaiae ca. ardtainteres.l.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ". ntt eraantipatic predicat nominal. itemul 1 Pentru .J.. cu gi de vecheintimitate ii dideau dr"prrl. griji' bunivoinqi.paisprezece.i. progrcsului. ? copiii cini le-ai ..t.'-oi..a (se) hrini.-"irii. . ..unsPrezece galzecl noua' tl r. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d. "".r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu. un pairr.acest sentimenr..-"''r^v'rwtrl.

o rru Ivarca rui:ff.-1 r."r.i::.congtiinga datoriei. gi convingerea ci cehul Svobodatrebuia condamsa nat la moarte.iii.ifi.ordrgii sapigroapa pregitel.i. ."r. r.:l::.seficu roqu de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului.rr vorbegte.* vlzindo fotosrafieo_ped"r.".." Cipitanului Klapka. a 6st spinzurar p_enrru ir.""' r. | 2. Dupi execuqia cehului."p.'.#ffi :i:i.iri".i"iJ *'.inicia gtrearrguiui."iilffiT.. prezintit?n romanur carztarur.n. Mai pe urmi simli limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredureroasi..i L*.72.iru"aiilp. Apostol este atit de impresionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv).. sdrreacidin . cg intuneric.i. ci prirr armosreri ilil'. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali..i "-i. nu avea responsabiliiili.::"'. at rprff.1po.or romanul (1922).1.i Desi "p"r" acesra..if. iremur.ili.i ii.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir"g.i!.-i-.Hffii. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energii!" ci de Replicalui Klapka-.tragicur de un prutonier 9i .r r.ri. lipicios.rat.Euinsumi..compretatprin .ol1"d.rut devedere confricturur.i]. sp'nzuri_ infipti.ot. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc. zent.r....absolut deplin. "r"me -e..:.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti.r+il.r#'"f :." Prin tebnica acumuldrii se surprinde drama conflictului interior.e zer. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete.ri".'L'.s#. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali... i"ikn ..i cind i-ar fi fost mult prea strimti si indeii ca sati cu sila.1:""': '..' ?*i{"*tar III_rea.c1-inceput rizei ar rin. o.liogiru. d'esprecirui ^iii ca a i". Glasul lui gerpuica un scincet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului.'jili#l.qf *i:JkT::#i'J'i{i!...se din seazidestadiul 1..rpicg.. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez. i-pr"r.ai'ia4r. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn... ..ei"1. Apostol Naratorul este omnisc.:{J"ililliiffi:.ipa.aflatd n eas rab a" nearop n."rror Boroga... invipiiati.fi scena spanzuririi ester.-.t y. $rrean_ -rrgi". Un frig dureros ii cutremura inima. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd. "o-.'*m*1k." irr. s-a lisat pe pimint.. i:'.dupi fiecare lovituri de tArnicop. :oarea noui gi sfiditoare..o. inrere_ pregitirii giirrcearci ird.."e_ll.obrajii sublocotenentuluide sub streangse umpluri de viaqi.i-.. arm oas Conccprulro?nltn vezi p." satur.. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. $opti cu teami: . declangat de fizboi gi de zbatereapersonajului intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apartenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic).rrr.f..intrerupse locotenentul cu mindrie.. cu i" ffir"*gi. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".. la incepur.r:ff -n*po. lrir.l p r'. care parci pitrundea pini in lumea cealalti.."...ii.. Autorul noteazd" stirile.Ce intuneric.t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri..qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie..:H:)rrr_rea.prinIon (rg2o)..ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequitoare moarte ..":..r3'. incdt tncepesd se tnd.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd.""T:f::jj. sphnz.. nareazi..$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energii!"ci il jignegtegi-l face si roseasci...Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini.r.$i eu sunr ofigerde rezewd..'Ti.i.urag.lfrffl"i.'."i. discuqiade la popoti gi vesteaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: .ilX.. r. . autorur a triit_o fratere Emil siu." Citatul am pe reprezintl.l#'". degisunt o fire excesivde qoviitoare. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri.!#7"..ii"'ff :ffr.. de la Universirare.. sosit cu puqin inainteaexecutiei. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv. privirea il aceasta infricogi gi il indriti.rgi ro. Pe Bologa."r. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqilor...dar nu reugegre si-l convingn. comportamentul lui Apostol in siuaqiile-limiti createde rizboi."r.i"q"p'"ri.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::".11y i.wrea .#i". Desfdsurarea acpiuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior.:."- "Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti.i. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisituri definitorie pentru personaj.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegeneratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: ..doi soldaqibitrini sipau groapa.t""*uritii-spanzuririi.r'. spinzu_ .Bologase cutremuri iar.npa..Fiind I H ... supravegheaqi un de | 233 caporalscund.. arboriarimii..rl.." seschiqea_ "*p."rrr.il.#i.. excisd..dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci. si lon.."rlri :i::::. Doamne.J i'..-. ncgricios.obiectiv .u1.:::.rigie jl"'#.".i infrumusegadde de o dragoste uriagi".:o.lii7{. itcrnur 2 pen rc?. .p* incepe.. primurui tirnpul Rizboi rtrr"Jl"i...-.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: ..."....l l*::..li.lui Bologa in timpul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta .

.'8...e in groapl.. i"r_. Oare .orrr. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient.d. Apostol.. tul Boteanu.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril." (dez- noddrni.[.vede alt medic decit Meyer.fi.". analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri. t...Ju ridicind ochii in sus.1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bologa curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i.iar impicareaii aratdcalea..f"J"-"Jffi... Apostol'..aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul.rsificu ". servi lroapa supirat: .rir.Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe .l]rrrlP eviti situ.rolrrrrt".agort....".iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului ..si cum a'.. f.... Cresp" tele munqilor se desenau c.r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg...rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.gtie .r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi. gtieunde lingi spinzuritoare. (AposrolajunsesJpe fronr ca.in.primi in literatura romini." Totugi ajungela concluzia ci .. a cum "daci e destul+. comire "*. il.r tusrro-ungariii ucidepe romdni. . fapte contradictorii..". i. L^ur" rr^pi scautrse love.. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede.ti.. Cruccainsi crucecu evlavie..rexecugiei..piligieEu..e dezerta. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotenentulVarga.liltorului . unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descrieri9i invesrigaqii psihologicd.. $i a.. vestind risiritul soarelui. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate.. un feristriu uriag cu dingi tociqi.i. vrea ilJ. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi. o scoate qi o atntt.iiu-i"" albepe carco.r. atunci. i"ei"gr....o crizemistili. audeplinsul disperatal lui Klapka carese bitea cu pumnii in piept.fiica gr.i. p" il fostul si. Irstt.Viaqa un povirnig cu un capit in cer gi cu celilalt in neant.tecind speranga execugiei..ttto"qte cite cevacunoscut...""J.rr p..ucoleg.Ccrul erancgru ca gi pimintul.i...... il DrumuL spre locul execuqiei parcurgeaproapeincongtient. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaunulneobservat gi puteamigcaiicioarele.per*"..... se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea.nic... nu gtiedecea ve* dar !r:.. M-am amigit cu vorbe. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase. s-aamesre_ cat. il r.. J1i -"*'t""r" sufletul..i te inalqipinn la ceruri.pilmui. _omf ceo proresrare nesfirgiri.rteze: .: i...ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g. .leria i se lasi pe ochi. d.vdzupimnntul deschis o rani uriti.'-. amarrdoui ir.Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritului.idi.'.onq..Iubireatriiegte ve. r'urLratur' sv . intii-rphtor.ntul). Pimintul i se smulsede sub picioaie.rng...Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului. pcnrrrr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i...ro..rttorgG pe Klapka. o atinge merg.lir. palmele sim_ aspri a funiei.din cind in cind observi..i fii'rl cil ln suflct.".. Privirile insl ii zburau...t"il gi igi : .$i in aceste gi ginduri contradictorii. .rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor...r.rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea . e . apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin lacrimi.se in [.. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*".Prin iubire cunogtipe Dumnezeu .i clipr igi aminticu o precizi! .congtiinqa toarenizuingele srridaniil. nu recunoatreglasulpreotului..J d.a"gi sp6nzurar nenumirare de ori. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe...rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de... cnpi ochiilui svoboda.'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scrisoare..i.abiaigi migci picioarele.. biscricd. mai ctr r6ndseva punede-acurmez4.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde.din exces zer. isc si strilucirea p...err-" era sigurci. simqul cu ir .ii r-isiri .-"i T'otugi destinul -a"iuir"r..dar tot amini. f"r"ir.r".r-. Avusesemmulqi povestitori pini ..ilil. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva.r""r."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce.. a gi da toriei'Disprequl care privis. ir c6t fost de trufag a avut. gi seoferi si_l cbnducipe porecile munterui.ra.. p arcdarfi statin fata.i rgaea'cl ca privircalui svoboda .. de deci..o'o"rea faci parte ci sd din c. Tudor Vianu il apreciaastop"t" d. ia ar s[-i spuni ceva Ilonei... caresi gievegnic dr.-bili dacnn_are u..u[ cind .. o imagine terifianti-car"J 'o".."'a._. pentru ci aceasta vorbiseungureiir(.rJ$ir.d.". dar se simte luat in braqe sirutat pe obraji de citre Vidor.> deodati zise .r]i.l.. cinesi fie Apostol Bologa? pe in timp .. rrirr *clirreaori..'...o. cum a voratcond^amnarea cehului.rr. lui Dumnezeu in ziua judecigii J. Se in li aprinsese suflct lumina increderii.. misiede convalescengi.rt . Doamne.in lumini i seciiea .."rr)r"L o.dar nu.. inrr_op". r""i 9i rdmeii nrpidea din ce in ce suiletul. de pre.li"ga# #.r'iqii.."ri.-." i r.r'l nrcdaria'dc i. personajurui *rr.. penrrua-i demonstra Marreici....t-ele siu: . renitrPcntru un. gilbuie".il.. pita..... avind senzagiaieesteo piele de garpe. ?lobscdcaz.. apoi cogciugul.j". cruca i ..Amirrtireal... il.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii constructivenecunoscute omenegri. Poateca o speranqide izbivire. riticeqte gi La judecati..stor J.. . nit. Farva.te cu capul de ftreang. sufletul robului tlu Apostol.rg ci nu lupti crr rect.p..". o harr. peruluiVidor la carestein gazde.. iEi simgi.sei"d.ir la ir.r.p'. citegte"sentinla caren-o aude." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent... vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului.".i"a.iar cind a inceput privilirea.Drept in faqi luceatainic luceafirul. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain picioare.-pri. triies.r. fiind la coroanad.." cJt.estecondamnatla spinzurare .trupulatirnind ca o povari.'ier""r romini acuzati de spionaj tridare.irorri. .obrZa".. strirucinJ. ii )gua. a..d.aica Ilona... "t"qa'a. i.'r. o de ".".u" f..." ..:Pri*"qt". dar... vedemulqispinzuraqi."r"r cu care armar.."1.hi"utorr.in i un iadcu limbi de foc..i....i.d"'Ap.il..r"*obilizat.. neribditoare. sr.-trecind printr-o padure. audeo pini atunci... in spre'strilucirea-cereasci.. fire inceput gi firi sfirqit...-o fel: .J'il. rnonrentul careigi recapitiincrederea in in sin!: ....

propozigie subordonai. a treia . adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens. proiecpie oglindire.. l. (atributacl jcctival) 2. rulantd. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemontand..in filmelede de p.2B). regentnu derteni' concesiv. din pirulrcelorfaptc.vezi Testul 3.'r Ei.violent.ar. rui gi Tchtoigit)osroievski..regti.ac rui Zora.. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea.spune din qiranul...vezi Testul 11. subiectulal III-lea.cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.subiect.. in Dintr-o eroare.Ui""rr' d.si maivedem". de d... .. reflectare.complementcircumstanqial ce-."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui .frlrqiu.una .zicee1.vedea eraprost_crescur. ca B.." rrorio aievirul.. e. 4. Vizuse cu propriii ochi turismului. 1.(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite. ..viu... rir'p. . doudzeci subiccr.i in parbrizurabu rit / al cerului". Pentru rezolvareaacestui .. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.roqile plugului foi de hirtie/.propoziqie " subordonarr circrimstangiali consecurivi. cht doi . itemul 1..fi. [.lent arefuncqia sintactici complement de circumstangialmod. -'propori in jie subordonati atributivi.r"r*. "ir.. strilucitor.rir.rrrr carc...dc crcaqie izvordte.rr. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire.ci i sevid broboanele sudoare de scurgindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' ."r. tare..subiectulal III-lea. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de ettaluare subiect.. itemul 3.(. 1..subt eran ele ctro itice e. Iegise curindlapensie.propoziqiesubordonati predicativi. subiecul al III-lea.el nu deveni ceeace-gidorise atit de mult..1rrnoi. de .i doriseatkt de muh .c..propoziqie subordonari circumsrangiali scop(finaln).pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp. 3.R. la TV.rr*..complementdirect. : C. acestui Pentru rezolvarea 3..r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.r. . fusese respins selectie. Epi.1961. ln text. aprins. de 4.complementindirect. cu doi . deti tdlentat .complementcircumstanqial mod. ..i. la Aveamorodre crimele ." p.vezi Tesml 7.... a..r"d. 2.i-rr""giJiJ. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr. Subiectul al IIJea A. cdldtoare .. p. al accra i-sepcrrrivc$re Balz.atribut adjectival. Propoziqiile incidente textulliterar:. . Degi talentat.rrtr. . p.strident. (Tudorii^iu. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. c.i nirfi.".6ii.scur. un Numai intr-o situaqie limitn i . b. B.i7f. sase.. regentnw ceea deveni. acelui rnomenr".la renrulnroclcrn cuvinturui.ylpri. Pentru rezolvarea 2.si legim. l.pe.ri.i Mondial. al optulea. din jurul tiu. de 1.Tdnirul erainsole_nt. itemul 3.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*.la sfirgitulp.. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3. ruirhom* M.iifiil" l.nume predicativ. Administragia Subiectulal III-lea l. 2. intens:puternic.cca '.ffii.

1941. Bucuregti. r). tura Eminescu.e Felecan. G. Editura FundaqiilorRegale.vol.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. Pedagogici. Enciclopedic. Radu. 2002. Ion. Editura Humanitas. limbii romhne. Gramaticalimbii romhne. Landsheere. Didaaica modernd. IvmC-SNEE. Eseudespre Manolescu.. Cerghit. Cluj.Bucuregti.Dicpionard.Napional.t.Sorin.Constant. Ion.Dic1ionard. Marin. 2005.Bucuregti.Editura Dacia. Dicyionard.EdittraDidactici gi Pedagogici.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic.^Didactici gi Pedagogici. Cllinescu.R'.Editura lJnivers Bucure.nd in prezent.Tnstinttul Lingvistici . Editura AcademieiReneologisme. ll Bibliografie l.Bucurefti.nesc. DicSionarwlortografic. fordan". Ghid de'eaaluare.Dicpionar de termenipedagogici. I-I! Editura AcademieiRomnne.1985. Landsheere.1956' .1984. Ediromanwlromi. Gheorghe Felecan.edigia II-a. Bucuregti. II. de '*. Ionescu. Maneca. Editura AcademieiRom6ne.etermeni literari.S. i. Istoria literaturii romine de la origini pi.. Gramaticapentru to. . Cnrricwlwm.!. pentra tnrtdydmi. Bucureqti. Gramabica Mioara. Metodedi tnvdpdmilri.ti.\. Hristea. Bucureqti. 3ir.ntul Programegcolare 1998.ne. EdituV.r4rool*lNor.1978' publicii Socialiste .vol... Nicolae. Editura Didacdci gi Pedagogici' BuCristea. Marcu. curegri.2001.Editu.). Editura AcademieiR.2005.1979. 1995' (trad.Bucurqti. .1998.e Rominia. Bucuregti.Miron. Nicolae. Cotianu. ortoepicti morfologic al lirnbii romkne.Dicgionarde omonirne.I.L.Bucuregti. a Nicolae.Editura Vox.Editura Didactici gi Pedagogici.Bucuregti. Limba romknd contemporand. 1998. 1?8o. paronime.Pedagogie Crisrea.Bucuregti.2000' Editura Vox..Bucuregti. .1991. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. vol. t. G. Dicpionarde antonime.Bucuregti.i.1976. 2000.nd.Bucuregti. Bucuregti.Bucuregti. primar.1997. III. 2004. Editura Didactici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin.Theodor (coordonato Sintezede limba romi. Florin. I-II.1998' . Editura Vox.

Scriitori moderni. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban. Eoalwarea procesul in didactic. Metod.d"gogi.Gbid pentrw profesorl. Editura CarreaRomineasci. Stoica.240 | Mitu.Adrian (coordonator).Editura Ac. Editura Humaniras Educaqional. I-II. E'ualuareacwrentd5i examenele. Editura Mirron. Bu-uresti..Editura Discipol. I. Tudor. Arta prozatorilor romhni.. Bucuresti. T Seche. Florica. Bucuresti. Evalwarea progresului.u 1-4/ 1997.Editura pentru Literaturi. Eugen. curesti. Editur. T.primar.cokr.ica preddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Editura Humanitai Educagiona!Bucuresti. .r ProGnosis.19()(. 2002.Ion. Vianu.agogie.EPL. Vianu. Stoica. .Dicyionarwl sinoninte limbii romhne. uizai Seche.1980. I-II. Tudor.r de al demiei Republicii Socialiste Rominia.. lJu cureqri.1994. ediqie ingrijiti gi prefaqi de Marin Bucur.trdor.irr rcvisra..1966.1965. vol.Scriitori romkni de azi.consrantin. 2000.Adrian. Negoiqescu. Bucuiegri. Bucurcqt r. Radu.i tnsemndricritice. Vianu. vol.luviqiminrulprirrr. Popeagi.Editura Didactici gi Pedagogici. Bucuresti. Simion.e.Bucureqti. Bucureg 1961 ti. tt.1978. Desprestil Siartd literard.19g2.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. 2003. compozipiilein yoald. Editura Tineretului. Florica.i p. Parfene.Vasile. Edirura Didactici. Mitu. De la teorie Ia practi cd.2006.Ped. Mircea.J wrnal.Studii . Bucuresri. Timigoara. Editur a pentru Literaturi.

edilia editia 2005. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregStesc vederea in institutor/invdtitor. ionalpedagogic.' suslineriiconcursuluipenttu octl'parea '.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar.ll$!ffilU ." . ortografic..5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS.in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori|orfnvEf6tori!or.=''. si lucrarepoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru examenele perfec!ionare.. "' ". cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui ortoepicsi morfological limbii rom6ne. care se posturilor . vacantein inv5fEm*nt.deoarrece |iterare.ieievilor.c0ncepteopera!iona|edefinite5i. .deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitivat. '' ::' .li exerciliicie limbd romdn5(toate exemplificate. limbii romine. .'.' .- rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 .abso|ven!i|or. 't .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful