P. 1
-Teste-pentru-concursul-de-Titularizare-QS

-Teste-pentru-concursul-de-Titularizare-QS

|Views: 337|Likes:
Published by Larisa Ignat

More info:

Published by: Larisa Ignat on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

T

FloricaMitu

Testepentru concursul
de tlturarLzare
Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori )
1. 1'

HUM AN IT AS

3 I ED U C AT ION AL

v

Cuprins
Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhll pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Florlcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97rt-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I)

Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedeclarat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / romine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqitori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 19 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239

Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon:027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978-973-689-07 8-9

ti" d.. til. . Asimilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei .r"tiqeior referitoarela aplicareacurriculumului.M.lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLARATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini qi meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine .krrll rnorfosintactice. i" fu". 5287l15.pornind de la texteliterare:eseu : scrise redactareadiferitelor .a specialitiqii a specialitigii in .CAprobati prin O. tuaqie.i aprofundareacunogtinqelor specialitarc.r"gionalizare. ROMANA . Valorificar"" iorrqin. 9i aplicarea creativi a cunogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea .i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor .r"a qi op.o-p.tinqelor de specialitateqi de didactici a .. de puncrespectarea comunicaqional. Dez..ii. "orrr. metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . analizi.rtlt"r".ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea.i. TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor examen cuno.psihopedagogice metodice de al . '"'i-'t normelor ortografice.il. a'.uratsi nestructu"t.r. a strategiilor qcolare didacticegi a evaliirii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle corespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate. wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf.Ed nt. teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespecifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri..institutori/ invigitori ai (absolvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Institutori) .. i.

punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare.pdmhntul qional.ci am specificat a subiect.."lPti.i definitivat carenu se re-.i gramatici. vacante in pregltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.tttrit examenele oblinere a gradelordidactice.de construccareconlin abateride la aces ii. iieml de construc[ia comunicirii pioUf"-..ur" . Subiectulal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade concurs. mine care vizeazS.2006).Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilor-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vederea irivlqemint.t: rurat: argumenrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.1i in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd.itemi de aplicarea regulilor ortografice.J.ciei literare gi caracterizare persott"i:'.rrtnqurilor te reguli gi principii.-gi a. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.tutoarea i.t"r.Temeledin prograde p.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su- biecte. de tip eseustrucde genului I sp.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceastilucrare' . ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera. i' I I t . iolicitind-cor.o. subiectulI propune itemi de literaturi romini. de lexic .narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest. p"""trr"gi.

acliune. 1992.sinestezie. poeziapagoptisti. vol. G.. Petrag. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe. monolog.ru.pte.romanul. Manolescu.Noaztea de decernvrie G.19B3. Func[iilelimbajului .Testament Nichita Stinescu . liric clc irrrngirr*r podtic. Lazdrescu.sceni. Opera lui Mihai Eminescu. Editura Minerva. clasicismul. Cilinescu.rnl.Eugen. dcsc:ricre)..Nicolae.autor.Demiurg.de-dragoste.Cristina. Mircea.. Demiurg. sceni.izi1ic..Accentul . Bucuregti.rouran.Reguli de despirqirea cuvintelor in silabe.:acliune.rrlirr rtructural. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.Bucuregti. lirice qi dramatice. personaj. Silaba..Editura Minerva. directit/indirectl. I a le rcalism. dramaturgie. liric. Vianu. Abateri de la normi si corectarea lor .1974.i operaEI. Bucuregti. sim(strofi. titlu. Petras.L.rri1ie. figuridestil. Macedonski. E. !i nttuttriralarlil'eritelor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n. narator.. retoric. Cilinescu. nuvela.1995. (clcmcntc cortrpozilie. lirism obiectiv/subiectiv. poeziei. enumeraarti poetici. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult.Nicolae. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. Bucuregti. Bucuregti..construcliasubiectului(intrigd.1964.Editura Eminescu.claborarcaunei argumentiri scrise. dialog.titlu. indicaqiiscenice.drama. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale .Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF.Scrisoarea I Al. G .a pigdnci -sociali: Ioan Slavici. Lacustrd' Lucian Blaga . Iiterari. .'p. Dramaturgie: act.1969.folosind elementeiespecifice:structuri. basmcult.ne moderne.Viaga. rimi..limbajui prozei ttarativc).Morometii lI Drarnaturgie comedia: I. Desprepoezie.naliza principnlelt. Ionescu. Eminesct * Sarape deal.. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri. Cllinescu G. Poezie:aliteraqie. L.Garamond. versificaqie bolism. exclamaqie metafori. relaqiitemporalegi spaqiale).1974. Cilinescu.r t. antitezd. tablou. momentele subiectului.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri.ittcadrarca unui text narativ. G. . rerorici.II. 1981. textului lirnbajul d rrrrnltic). . tntkin noaptede rdzboi George Cilincscu . 1989.Bucureqti. Itina..simbolismul. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992. eul liric.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod. moduri de e expunere(naratiune. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebreanu.P. Arca lwi Noe.Editura CarteaRomineasci.rrr1. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. 1980. Bucure. aPliclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative.L. prctz.monolog.rrrgrorrerrre.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Illiadc* I. neomoder"ismut. I . liric Sidramatic seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd.. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtunoasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsandri. Bucuregti. perrorraje. Particularitif fonetice ale limbii romine .ti. Manolescu.elemente rlc vcrsificalic) drarnatic gi (subiccr.rom"antismul. [Jnhtersul Cioculescu. nuvel. conflict. Istoria literaturii romi.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio.Editura Minerva. fictriune. Ion Creangd.Pasteluri M. Streinu.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi .comedie. Bacovia Plumb.misuri metrici.Enigma Otiliei Marin Preda.replici. autor. temi.Irina. Bucuregti.. repetigie. modernism.stil direct/ indirect. rnotiv literar. ritm). vers. Lwceafdrul.d.Suiitoriromhni de azi. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nuvcla: Negruzzi . 1982. Aspectefuncqionale.EdituraCarteaRomineasci. curent literar..1987' Simion.construciia subicctului. Bucuregti.:rirrr1r.paralelismsintactic. conflict. hiperboli. comparaqie. Bucureqti.final. modernismul.'.drami.epitet. Principiile ortografiei limbii romine . romantism. vorbire pcrsonajlitcrirr..dialog dramatic. refren.1985.. Tudor..$erban. interogaqie qie.Vladimir.secvenle Poetici' simbol. imagine artistici. Limba romani I Limbi qi comunicare . tchnici argumentative. concctclri. pentrw elerti. comedia. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . Anghelescu.motiv literar. Reztedere. laitmotiv. temi.

Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi modernizirii ' inviqimintului primar 2. 1984.r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. Criterii de clasificare.il. Obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.igia circurnsrnrr[iali condiqionali .. Procesul scrieriiin clasa a 7. 1985. Funcqiisinracticc. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. Verbc auxiliare.Bucuregti. edilia a II-a. lrcful propoziqiilorin frazd. Gradcle comparaqie. Funcgiisintactice.P. Topica gi punctuaqia.vol. Dezvoltarea competenqelor elementare comunicare. Finalitigile invigimintului primar 3.Locuqiuni conjr. Ciclul curricular . Ver6e copuladve. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqiala consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangiali concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia.. sinorrirrri'r. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor.i tiv iii rclltiv. Conceptul de curriculum 2.Achiziqii fundamentale"gi principiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si literaturii romine 5. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunilor adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. Pronumele reflexiv.Clasificarc. Bucuregti. II.E. Funcqiisinractice. Gramaticapentru toli. Consolidareagi sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. Coteanu. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltrl.in clasaI I 6.. Regimul cazual prepoziqiilor al a Conju'cqia.D. Bucuregti.r llelaqri scttratttit'c: orlonir.ne.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. Tehnicile muncii cu cartea. perspectiva dezvoltirii capacitiqiide receptare din mesajului scris 8. metodologice ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?n clasaI. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris. funcliilesinractice. xitutca lrle acljcctivului. Felul propoziqiilo r.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz. ( )rt o gr. aspecte 4. Ion. gcnul.i adjcctivul pronominal irehotirit.. METODICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice.Theodor Hristea).Clasificarea interjecqiilor.1966. Editura Humanitas. r * t' indrEtar ortografic. I. Mioara. Clasificarc. I Senrul colcctll cuvintclor.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r Subicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ropozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementulindirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circumstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl.rrortotttittirl intirirc.D.orali.idepunctuapiel. Pronumclcde politeqe. Clasificarea conjuncqiilor.rri:t. Limba romhndcontemporand.Fraza. Formareacapacitigiide citire /leu. a.si edicc:tivul pronominal posesiv.Formareacapacitiqiide comunicare.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga.urd.P.r ucqionalc Intcrjcclia.Locuqiuni vcrbalc.ortoepic. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici | 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz.. Loculiuni adverbiale.lnr()rurulir plrpnimia lrolisctttia.Editura Academiei. l)rotttutrclc nchotiri. Bucuregti. lrrotrttttrclc prxesiv.Timpurile verbelor. rrurn:irul.Conjuncgii corelative. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. fruncqii sintacticc. Verbe personale si itttpc'rsonalc. l'ronurt'rclc rclativi. llrottutttelc: pcrsonal. locuqiunile subrtdntivillc) r Ar ticolrrl. r Ortografia.declinarea. de Avram..Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Pronum"ele ncljcctivul Funcqiilc sintacticc pronumclui. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul. Gradede comparagie. 9i scrisi 12. Vcrbe prcdicativc.1983. fr * t' Sinteze limba romind (coord. Pronumclcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl.. Modurile verbelor.E. Editura Academiei. Ediqia a II-a. Diatczele. Semnele ortograficegi folosirealor. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl .t. de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntiali scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.Bucureqti.obiectivcen3.1997. Propoziqia.

1995.. de limba si literatura romane . de a diclnr:rice l{.. Bucuresti. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajului pentru redactare..Editura Discipol. Bucuregti.l rl Bibliografie rl:.lntrr.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1. onfolositein construcqia unor elemente evidenqierea . ediqiaa II-a' .D.o-. E. EDP. r'i't' Cbidul programului d. livaluarea cducaqionala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. Bucureqti. Ccrglrit.f analizd 9i de argumentare 2 puncre.acpiune. G. Itg Probi scris.i examenele. Didaaica modernd..Editura Corint. Eaaluareaprogreswlwi . l(cl.lnr€alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. t't't' ()hidurile clecurriculumpe discipline. :ntru conlinutul eieului.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. Parfene. lizibilitate Si alezare in pagind puncte).P. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. Compozipiile Scoald.de doui-patru pagini.r1ia dintrc curriculumpi evaluare qi 16.Editura Dacia. aUllltfi1. Eaaluareacurentd.M. la textulde mai ios. 2000. Scrieqi..MEN: I Si Centrul de formare din inviqimint ul prcunivcrsitar. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1.t-"trt"tl a unui punct de vederedesprepersonajulales.caracterizaqi fi"irl"" sphnzwrigilor). Cluj. Bucuregti.icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV. Ncacgu.SNEE.1. LandshecrcV. Bucureqti..T.terde instrumcntcde evaluare I /.I. I al IIJea (30 de puncte) A..)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar. Bucuregti..ntul primar. (trad.2001. E.D. MEC .SNEE. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.Mt.colar.C. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele urmiprevederile 'Bel. pe MEC . in care si.. De la teorie la practicd. 'pr:"rLn conflictului/ peisot ajului ales.2002.E.." a doua situaqii/ secvittge trisiturilor personajuluiales .1.instituto ril inviqiltori Sesiunea77-78 iulie 2006 .2003. naratiye. 2002. in Stoica. Didaaica (manualpentru clasa a X-a.P.A.Bucuregti. Ghid pentru profesori.I. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18. Landshcere. $erdean. exprimareairg.I. 2001. EdiruraProGnosis. Vlisceanu. pentru redactareaeseului. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales.II-a.1. 2001. Definirea obiectiveloreducapionale Bucurcqti.2001. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecareceringS'/ oer). *\"1\Gbiilurile de eaaluare discipline. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToaia concurs. 2003. Bucurcqti. Metod. Radu. gcolinormale). Popescu. Bucuregti.EDP. pentru inztapdmi. Editura $tiinqificl.966) GA.rc* estede parru ore JRatpunt. Editura Corint.. Landsheere. G. moduri de expunere). Eaaluareacontinuda eleailorSiexamenele.. Ionescu.. Varianta 3 't' n""t (. 1979.'['ipologia .2003.lgg8.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor.l l.L.. 2000.1..gg9. Instruire Sitnadpare.1975.e informare/formare a institutorilor/inztdpdtorilor. 1998.2000.1990. (coordonator). utilizarea limbii literare -2 puncte. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu.A. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.trile candidatuluivor respecta i. Edirura Humanitas Educaqional .1980.).semnificativepentru evidenqierea . ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela alegere. 1995. Stoica.

Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae.rle1i.vede nu-maigisegte ci nimic. dupi friqiorii sii. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2. Rispunsurile candidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu prevederile tive: IOOP (1983). (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului.g. Fteciarll valslreemorfologici din rcxr'a cuvintelor: .'fretuerieli dirrtextuldatpropoz.a conflictrisiturilor pcrsonajului.Apoi tncepe sescdrmdna de np . d 4 puncte _ l. iamd...cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. i. . . la 2.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesajuluiscris.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4. .* lrirre. evidenqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente dintre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente -2p. indiferent de narura lor: t. dvza.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. doar a rnei glsi ceva. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di".acpiune.I p.dar nu gileqteninric. corecrind gregelile.e*minte.u i. l.4 p. t)eci vedclupul qi. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caracterizarc personajuluiales: 4 puncte .i cu punctajelepreeizate barem.GA..2 p.. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p.. Capra cu trei iezi | Menqioneqi un sittottittt r:f.Sc.-. : flictului/ a conflictelor .fdrl.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor: .cca molcurrr lrorrr. .u. .i acum se bandajazd.':.igi punc in gind un". ffialcum.tiv in cazul dativ.puncte flictelor: .mi tnvlrtc slt4'. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri. iute. sr factr mai mult in ciudacaprei. Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos. unor elemente 1.ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a .nade cap . de int.. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei. 5.te pentrusensul text al fieciruia dintreurmiroarele din ' €UviRte t. prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsiturilor personajului. dl rrrir. de 2 puncte 6. .. qi se pereaid. 2 puncte Q. Tflntcricli din tcrt un. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi.. in in acord cu ideile . Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men.toarele cuvinre: 4. iu .rdnit un genucbi . tele rfrruf.Prezentareatrls[turilor personajului.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi. 2 puncte 4std 2. cu ca qi .. So-a. . 2 puncte l. ce . l. Subiectul I (30 de puncte) .r. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor. a 3. pc fooir dc coneurs. 6 puncte yis.flri referireexpliciti la cona flict . in la foe.rp.roi iui:epcir sc scirmi.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#". tl' o Nu seacordi punctajeintermediare.rr tul pegtele borr..iedulcelmic r.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si iie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi. ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea.4 p. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui .I-Il.puncte 3.. 2. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. (edigiaaII-a. r.A.i a plinge . din ios din horn si incuie u.rideau.. prezenrare pa4iald.iqia subordo'ara circumstangiah cauie. ..elci icdul ccl cumintet5. alteledecit celeprecizate explicit prin barem. 24 de puncte 2.1966).*'11'*uua polisemia atncepe A. ninsese pre. Conginut . (to pnncte) 1." Ion ^Creangd.

Exemplede rispuns: cuvint derivat . Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corectea textului in paginl (1 p').I p' cu parlial adecvatc.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ | P') 2 Puncte (1 P. iJ.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcsn 4 p. in general..+ 1p. utneconvingltor-1P.adverb mod. 5.atibut 5.) 4Puncte (1 P.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonajului ales: 4 puncte a narative. C. raPid. de'interpretare p.. B..) l.: ft"poriqi. 3. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabular 2 puncte !.in grabl etc' (1 p..frd.+ | P.fir.cum norn. Valoareamorfologici a cuvintelor: se.2 p. Orga. mai . in6ercare argumentarel cu de utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri.Pronume -' (comun)' jcompusi).firi incercarede argumentare 1 p. ca gi a unor srrucruri. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p. succesiunea logici a ideilor-2 p.promPt.i zdpada l: Astd-iarndninsese ( t P . text clar organizat.. + 1 P. gi.+tp.personali.nunshi. (6 puncte) decarn 4.rimarea argumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales. + 1 P. claritatea cnunlului.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici.. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative.coerent. cd'cietc' (1 P' + | P') zPuncte de reflexiv.. i. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logici si sunt susqinute. lizibilitatea 5.1 p.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispunsul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. o exPrimarea unui punct de_vedere despre personajulales.2 p'..4 p..2 p.7)ea.nizarea ideilor in scris: 2 puncte .-pf" ae propozigiesubordonati circumstangi de tn iliceamol.rrrr"ri". + 1 P.. ideile sunt. ?ncercare comenrare de -lp. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . + 1 P. construcqia paragrafelor subliniazi ideile..)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscut 3.lotnentarca doui situaqii/secven{e a narative. 2. + 1 p..cu echilibru intre celerei componente(introducerecuprins-incheiere).J" de elemente interpretare' dat rez. tmi este . llxprimareaargumentatia unui punct de vedere despre personajul ales: 4 puncte r cxp. concctori sautehnici argumentative 4 p. Redactare .. r cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales.subliniateprin paragrafe 1 p. 3.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales.a}ez^t. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.4areza'-arindui.i 2. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge. varietatea lexicului . o perqilecomponentealetextului pot fi recunoscute. 2.pioriietc'. sau {. 1. + 1 P') 4Puncte direct."ii""r. (. aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc'.molcwm liniqtit.Jl. feri exemgrle cxplicaqii. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcisonajului ales I p.cu lin. I conlentarea unei situaqii/secvenge narative. iute. + 1 P.. cuvintclor. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte. (14puncte) judecati erc. (10puncte) corecti a enunqurilor' 1. casd. Exemplede rispuns: cuminte. + 1 P. Funclia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e. (0-3 erori: I p')' 4..u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r.) 2 Puncte t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului. (1 p.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apreciiri. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor personajului ales. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 de Puncte) A.semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarca doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales. nu existi un echilibruintre dar ele.domol etc'.substantiv e. sdi .-"" "Uitir".2 p.S-a (1 p. Construciia corecti a enunqurilor' 4.lini9tit. optzeci centimetri' prea mwh.

rteml de tip pereche. de fermecaqi propria lor privire. 1d.tq.. r rcproducerea textului pe bazaplanului. raporturiledintre personaje.prezentarea caracterizare).argumenrarea. rtemrc. rctlvrratea legiruri cu planul t. itemi cu alegere dual. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori morfologice.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. Nota se stabilegtepri" i-p. Total test:90 de puncte.l.. Sercordl punctajuldaci.a. !'. in r conversagi generalizato. +. .ar) consurna. . construcge. Alcituiji enunquri cu alte din aceea text. diferite de cea din text. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului.:t.^ pe fragrnentegi analizaacesrora. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1.rgi. Ioan Slaviciesteo nuveli. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. .'punctajului obgnut. pebaza gPereiliterare. in tovir{ia unei femei frumoase._ci Argumentaqi.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi de mai jos.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare.. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr.care consumain fundul silii. a .ualegere multiph. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitorul rispuns: . Contrageqi punzitoare.?.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului.rei . de elemente originalitaye oqg.exemplificariaacestorcaracteristici modalitiqi de (tipologii. . feftnecdt. personajelor ."rului." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.'Mengionati le urmitoar e: tt.setncrwci. drferite de 2. tuturer mugteriilor. doui valori morfologice ale verbului a fi. Seacordi l0 puncte din oficiu. musteriu.doui temel' particularitigi stilistice).. I . literare (modalitigi de a. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. . Cialinii B drdganulai puncte) A.lndati ce pftirim iniunrru.

ceeace ne-a plicut la toqi. l.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI.argumenrrr"r elemente originalitarea. 4. valoareamorfologici a cuvintelor nhte.aibi-sensuri 2. .j.Rescrieqi "nurrquiile juvenile' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1. r -a ale . lame. Scrieqipredicatele din primul enungal textului. rt adinc'. Formulaqienunquriin care'pron. Alcdtuiqio frazd.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. inthia noapte de rdzboi de Cacopild. nicidtn text.limpede. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi-rispunsul diferite. cd operaliterari La gig.it.. i" .vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji. 2' Ar{ta1i.. respectiv. (6 pancte) de de mai jos.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.r-.r-il... Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar.rnar_enrale.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am viiz. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. Soluqia 3.incid.qiil.-indiferent natura lor.cuprins. soldat. . 3.. ale 2' Relevaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui. drigoste.1. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan. (14puncte) .ruinr"i ai iri irfA.os. 3.prin cxcmpleadecvate. precizindfelul lor.operei literare (modalitigi de de consrrucde.^ l-"-ti:qi.. Stabiiiqifuncqia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar.'linte: ferecat.a oploSi. 3.ir4ii f. Menqionaqi a toarele c.tiasi aibi funcqiade nume predicativ gi.'. 2. Ln realizarea eseului... s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival folcloric. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici.indiferent de d9 natura lor. Exemplificagi parru . Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l.prezenrarea personajelor (tipologi. corectind gregelile.. Jir. pui. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. . in timpul cilitorieiin Italia.. 2. ". na auea babar' B.jq modalitigi de ca_ racterizare).elile. intr-un eseude doui-patru pagini.utde zilelemele.a patru caracterisrici specieiliterare. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi.Avea nigtc ziduri groasede icipi.Precizaqi.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc.paiticularitagiriitirti.. 3.incaresi existeo propozigie subordonati predicativd. Relevaqi riculunt. 3ai t.-. .. C.. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos. pe scurt. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.oi".-pe bazaoo"r"i literare. 3.tare. 4. demonstrativace.--T t0 I Y B. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.ts.r"r cadru alesrudiului limbii si literaturii romine i' ciclul . Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologice diferite. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd.e .rl Pentru oe mal .-lIt"nsul l ' Kcle va1i.i. doui valori morfologicealecuvintelo tot.exemplificarea acestorcaracteristic i. Maieul seudasedatoriti ploii. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi.'t.drept sl. prin cnunquri potrivite. 3.uspu. corecind gre. fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul . tipurile de proiectarea activitiqii didactice. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2.de atribut pronominal Q.. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn .ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv.precizare.asupraremei. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresaveaunele desavantaje' 2.edere ur-itoarele repere: -".i .i..gi "". dc l..1:y.j"-1.

. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a . valorile morfologice ale cuv6ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu.eritede ceadin text.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.. t".riu]n. 2' rlw.titlu nobiliarin Anglia.e Mihai Emines Scrisoarea cu.exemplificarea acestorcaracteristici..i.:):::. p"i. corectind gregelire.ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice. indiferent 2. . cdrorase afli "...il:::a. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.'a.*.iJi int. a. bazatextului liric. inl]. lipite unele de altele.. pe . (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.il.uA/ Dar nici d.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd .::./. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric. 2. ?elagii"p.In curind cioburile cdzuri"pemasi.ili.. ter_i .:iu "". Precizagi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. lir. remei.r.rr' i.. Menqionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiuni: a proceda..*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi de eorrsrrucgi viziuneasupra c... cttoricerisc.ffi. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni. 3. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din.:'ume priceputi irrr. etern. 4.particularitiqi stilistice).i ale specieiliterare.rnr"-..erenrplificarea accsror caracteristict.'.Glenarvanle scoase bigare de seacu mi... a de . Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive.rron"ie. B.. ' 3.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra temei....'-r.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r. de 1. iid."pr"rii/1il.'p"k|u ilrid. doui tipuri de itemi..o'...ir"f .9. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroarele ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1../ eraun intuneric. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi.. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. J.modalitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t."rufiir. mutt mai ca slab b. Formulagi doui enunguri ..II ln realitlarea eseului.. bdgare de seamd.t Dardeodat-un puncrsemigci.iio".rrq.lordu sehotiri si spargi gitul pregioasei sticle. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . de. neingeles. (tipologie. iJ.. 3' analizagi intac c gi. dif.i le intinse pe masi./. Eipr.. de natura ror. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqiune. "ri. dintextul riterar. ?Funoian . tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris.prezentareaa p^tnr caracteristici ale genului ..precizaree patrucaractcristici spccici alc ll. scurt.ptiire*emple/enunguri adecvare. einici Cici "."pur"_a sedesface / imprica-t{ stipineaererna i^r"t..irrgi ferurror. shmbete/zim_ C.Eragreu si procedeziastfel qi.ft .pcrsonajelor deca_ . (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul oe marros. cd poezia Testamentde Tudor Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genului liric gi esteo arti poetici.a. In continuare adrudir. 4.prelios.r f..erj Subiectul al Il-lea (30 de puncte) A..r'o. le dezlipi una de alta..'..^?.i"ai. Prezentagi. ll *:. ./ pe formirii capa1.. 1.:"1" . iarit puncru_ace_ erderriie Tardr. Rescrieqi propozigiilesubordonatedin textul literar gi precizagi felul lor. . Alcituili enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a fi.. intr-un eseude doui-trei pagini.. t.a i4cepe. 2.ra. p.. .r_o..sttagi. verbul a fiage./ u-bra .-U"r.cici substangele depusese intiriseri capiatre. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos.ri pesre marginle ^rrgioi t. frrcs-o prrceapi".t: :ll: cer ter$l smgur. ." Verne.

pe caieinsi le simqimca-nvis pe toate"' Mihai Emines cu.precizare. Vroia sI continuiecolaborarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism. 3.: d. B. Ori ce artist isi creazd.. (10 puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos. Primul-ministru ". ielalii dintre personaje... o . Z. Realizagi proiect de lecqie alegere: in inviqimintul primar' 2. llc lt caz. specii. Daroriti dificultitilor intervenite. dc l.voluptos. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi din tOrtevoluptoasaei vhpaie..a patru caracteristici specieiliterare.. modalitiqi de caracterrzare). (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos. Prezentagi.------'' Nu-nri maipld.a simpL felul lor' propozigii(esubordonatedin text gi precizaqi 2. L.argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra remei. Prezentaqi obiectiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. de pictu3. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. pe 2. C. . bazatextului literar. 1. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1. lume p?oprie. corectind gre. .rarse peite . (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jos. Caragiale. ci opera literari O scrisoare pierdwtd de I. acestei de Ion creangl./Ea noaPtea teri.aii. cuvinte: a sufla. 3.iEi .. ln numirul viitor al revistei. verbali. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun atribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti".I laI B.intr-un eseude doui-patru pagini.tt.durere. -S"ti.il ..prezentarea personajelor(tipologie.literare.nemulpupropoziqii cu i.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai.ul 4. rafie/ rapiune.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. Iar reveneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernul pen2. pe .d"ti zdtoare.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i.*plii"r tru a-i ajuta.. o 3."unr.veli aveain vedereurmitoarele repere: . Argumenmqi.f putin parru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. F. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede.i-"flfi ' rnire. Relevaqi rolul exercitiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. C.gelile. (14pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. nr. zSomot' consecutivl. avea vedere i' realizaria de mal los. scurt. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoziqiecorespun. Prezentaqi. +. 2. relevindcaracteristicile l rePere urmitoarele in vegi eseului. de indiferent de natura lor. (6 pancte) indiferent de natura lor' R. gi in odaie/ Lurra .exemphtrcarea acestorcaracteristici.o-"d^i. Scricqi cite o locugiune:substintivali.i"rqi valoareamorfologici Mi-aminteam. a ale .subord.-_-_E.particularitigi stilistice).-. tot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat.ceainrervengiilwi. 2. a regresll. In realizarea eseului.frielenii nostrii" va apareun articol despreregenerarea celulelor.. 1. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri de itemi. 4. corectind gregelile. Menqionaqi to"t"l. a 3. Prccizaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: . insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era compromisi. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari./ Doar ceasornicul timpului cirare. "C. sara urmeazi lung-a . Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. adiectivah aduetb. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini..urile de mai jos. metodesi instrumentede evaluare.

4.a incolgi.modalitigi de caracterif:::. al 2. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. fara grrii il bg"9ca gi lor rii.tre. 3. 2. 2.t""tca l.rp"r.precizarea patnr caracteristici specieiliterare. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. Analizagi 3. strategiididacticede formare a.de ztreme. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. . (6 puncte) Re-s9ri9ti enungurilede mai jos. diferite de ceadin text. 3. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd griji. Exemplificaqi rolul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. . doue functii sinractice adverbuluirelativ ale curn. bazaoperei literare. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . rdbddtor. numai/'nu mai. Scriegi ' 1. . ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . corectind gregelile. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. morfo-sintacticcuvintelesubliniatein text.prezentarea racterizare). 3. . B. Alcituigi o f. Lini. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.i. 4' Relevaqi. rlc nraiios. neamuri. a seferi. 2. modalitiqi de construcgie. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Mihail Sadoveanu.. exerrrplificarca accstor caracteristici lraza. Alcituigi doui propoziqii. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. ln curind vor disparemonezilede cincizecide bani. scurt.exemplificarea modalitigi de capersonajelor(tipologie. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarele cuvinte: fdpturd. : 2. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. relagiidintre ele. Iuqi gi nestatornici apele. doui valori morfologice ale cuvintului o. particularitigi stilistice). pe acestorcaracteristici.razdin caresi existeo propozigiesubordonati concesivi.una cu subiectnedeterminat. . 2.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. indiferent de natura lor. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cimpie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru .. B. .Precizagifuncqiasintactici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. Daqi parru exemplede locuqiunisubstantivale. ln realizareaeseului.i ritcrarc.cegia aibi diversefuncqii sintactice.atd. Stabiliqi felul primelor dou. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. 1.Babagul 1.qa gi-n argiqele de cupror. relaqiidintre personaje.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegte de ckntec. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .ci?agi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat.de prietenie". C. Ideile carele-a susginutin discurs.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. 3. P rezentagi conceptulde curriculum.. Lucian Blaga. Construiqi enunquriin carecuvintul a.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare.. pe pcrsonajelor(tipologie. 3.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasupra rcrnci. de a .particularitiqi stilistice).r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. . (10puncte) Scrieqi. propoziqiisubordonate. Pre.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. Evidengiagi.rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.ca vremea.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. prin enunturi potri"ite. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. de 1. " prin exemplepotrivite. cealalticu subiecr multiplu. plecindu-le dragostea begia9i datinile lor de la lumii. de de .Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbesc de'geamuririz"l"de luni. Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre: odaiA/ o d.

Scriegi t. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. clemal .i : pe 1. l.. dc l. . opiniei personale' . a ale . 2. se. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. A coborit cu dificultate 2. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi.Precizagifuncqiile eu de. relaqiidintre personaje.de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur. ln realizarea eseului. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul .. respectiv la dativ. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. ci. Irrs. 2. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. modalitigi de capersonajelor(tipologii.ml C. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar. fie 4.veqiaveain vedereurmitoarele repere: . Morome. bazatextului liric ales.spate. 2. la cazul sintacticeale cuvintelor din urmitorul vers: .intr-un eseude una-doui pagini.tii 1. particularitiqi Jtilistice). 3. undeaa.precizarea patru caracteristici specieiliterare.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelor subiecruluigi exemplificarea literare. in gi chematla pre. Relevaqi. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. cot.ugi Clubului Feminagi-a exprimat doringade a se reintilni.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau. scurt. a .din textul dat' .argumenraieatidului pebaza caracteristiciloroperei.raziin carecuvintul poate sd.os.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. r"r." Marin Preda.. .Moromete aveauneori obiceiul . Proprii lui prieteni il renegi."t. poezialarna/ Mezul iernei/ Primfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita glas . Enumeraqi p. corectind greqelile. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C.'Prezentaqi. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei.. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de orali. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. pe . cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Martie. regentulunei propoziqii suborsubordonate. a I l ze 3. .exemplificarea acesrorcaracrerisrici. Vlz.. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. enunprile de mai jos.ielagiadintre curriculum 9i evaluare. corcctind grc9clilc.literare: originalitateavidintre subiectulromanului gi titlu.usenu mai o segvengi filmului. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu.re iropo zigii caresi conqini forme afective de superlativ absolut.^ 3.poate. . precizagifelulacestei B. intortocheat.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopeacestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici. 2..Ce-qidoresc 4.edengie agtepta antecameri' 3. (5 puncte) indiferent de natura lor. de modalitiqi artisricede consrrucqie. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede re corecti la clasaI.a ztorbi.argumentarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. de irrclifcrcnt naturalor. donate. iit.argumentarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.avind in vedereci acqiunea 'i.prezenrarea recterizare). Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. Subiectulal III-lea (30 de puncte) . 2. Alcntuiqi o f.de doui-trei pagini. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' .rrt. 3. Scrieqiio. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1. si insoqitde prepoziqie fie 3.

-.chii-aga. nr. 3. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. l. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. a se ruina. . lr 3." LucianBlaga. bazatexfului literar. / Pururi tinir.. ln realizarea eseului.lirurnoaso. (14puncte) Scr.Nu credeam sd-nvdt. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial../ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii./gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. 1. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.prin doui exemplepotrivite. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: coffia. muri vreodati.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale .razd. Ilustragi. corectind gre. a izbwmi.vor. de .exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi. adincii. 'r. B.. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-aveasi fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. Alcituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice.. de ::Sr./lumina mea. imi. agaci iicunogtea bioritmul vieqii. 4.'ite piminrul c-o mared. acestorcaracteristici. 4. 1. Mengionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. Prezentagi. insogit de prepoziqie. precizagifuncqia sinractici a acestora. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari.a acoperi. polisemiacuvintului insemnat. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi .oo'|J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop. particularitiqi stilisdce). in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. si diferite de ceadin text. respecriv. 3.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. o. 2. tainic. despre muzrci. modalitiqi artisticede consrrucgie.indiferent de natura lor.Alcituigifrazd"in si existe o care . 1. 4. (lc lltiu . Precizagi felul predicatelordin textul literar.. e'::Scriegi de 1. 2. contrageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare. cazul dativ. 3. Analizagi morfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d.:rt:: C.elile. Izoorulnoppii 1.argumentarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urmitorul enunq: din .iic.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. ara. Formulagi propozigii in care pronumele nehotF'ritfiecare. 2.rre virilgi nlun$igi pestegesuri./Aga-s de negri ochii rii.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text.ln cimpia Dunirii.in tia dacd./acoperind l)c.precizarea patru caracteristici genului literar. Scrieqi doui exemplede paronime. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. infigu rat tn manta-nti. Argumentaqi. rdbdare.()s..[.sunt izvorul/din caretainic curge. .de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala . Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text. scurt.ro"ptr" p.at: frumoaso.. Moromepii.4u convieguitlaolald mult timp. cd poeziaSarape deal de Mihai F.tainicrd cilrge.si fie in cazul genitiv si. pe 2. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. Exemplificagi aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimintul primar.minescu apartinegenului liric.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci continui si se ruineze.toarelecerinte referitoarela textul mai jos. '. 2. respectiv un adjectivpronominal de indrir e..iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . (10pancte) S.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. (10puncte) rispunsul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos.Pestetrei ani izbucneacel de-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. Alcituiqi enunguricu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali. Alcituigi o f. B. 3. intr-un eseude doui-trei pagini.l tr:l. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pronumede intirire.:. .-itrrrr.. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos.

inrr-un eseude doui-patru pagini. relagiidintre personaje. un 1. !. douiddezavantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. scurt.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. modalitigi artisticede consrrucqie. 2. de indifcrcntde naturalor.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). a ale .. pebaza operei literare. tablou mire!.argumenrarea pri temei. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi.Precizagivaloarea 4. cd poeziascrisoarea de Mihai romantici' Eminescuesteo creaqie eseului.particularitiqi stilistice).exemplificarea acestorcaracteristici./gi-ntocmaicum cu.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare.precizarea Patru caracteristici curentului literar.precizarea patru caracteristici specieiliterare. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. 133 2. 3. Enumeiaqigase toare. corectindgregelilc.reppe tat du-tc vlno.oetice. Scrieqi era 4. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela texml de mai jos. 1.razele albe ei luna/ nu micsoreazi. 2.a micSora. C.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln realizarea ale a ./ a. ci opera literari Bahagul de Mihail Sadoveanu esteun roman al transhumanqei. 2. (10pancte) t.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra temei. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. un guri. Prezentagi. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat. p. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B. Mai tacclio dati! 2. a seschimba' rc: addncime./eu cu lumina measporesca lumii taini . .. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvinsfhnt.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3. Alceruid cite doui enunquriin care cuvintele oricine. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. Identificaqiun cimp semanticin textul literar dat. fantastic!'.vrala nepdtrunsului ascuns/in adincimi de intuneric. (la clasa. na strioesc Ea corora minunia rumii d. .casci! era 3.i flori . intr-un eseude doui-parru pagini. pe exemplificariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint mister/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . . Exemplificagi eficienga la clasa I. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare raina nop[ii. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. particularitiqi stilistice). ln realizarea eseului../ cici eu iubesc/. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. modalitiqi artisricede conitrucqie. AcesteJsint probleme un p. ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereiliterare (viziunea asu.Lumina ahora/stgruml.nl C.prezentarea personajelor(tipologii. Realizaqi proiect de lecqie alegere: etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2.e 1. Bincinqcles. .veti aveain vedereurmitoarele repere: ." a in patru expresii/locuqiuni caresi existeverb:ul lua' 3. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. modalitlqi de car^cterizare).. .Precizalivaloareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsandri. Concepeqi patru tipuri de itemi. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini./ dar eu.O.

-$ide ce crezi'cd.rost. 3.] Ci tu vii de .DormJai tumuh sibine. dinaintea.reMoro-. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. 4.precizareaa pebaza opereiliterare. 2.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ. "t 2.. o . ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau.. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g.i. omonimia cuvintelor oii.desine neacoperitifala de generozitatealui. cite un sinonim Pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: 1.. rdpede. a seprinde' .t. r. toarni "pi. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1.. Precizagifinalitigile inviqimdntului primar. . o Doarme bu. 2.To"t.rr.. curentului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. torturi. *.ininvilmigagul acela. Ai. Este singur orc.Zoe.] Aqa cdvezi. subordonatipredicativi 9i o subo +.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi. un si "t:xi"{{riif. . af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqiali scop. Precizaqi valorile. arelua. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la un alegere clasa)..{:.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui si dispari. 2.morfologicealecuvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere. Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. 2.lurnca toarclccuvinte:a dispdrea.. de 1.prezent^rea temei' partiasuPra de .Frecizagif"lul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B. 3. ."rto.. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' .e.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini la rostul lwi.i o subordonati circumstantriali cauzd. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul . Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.Zoe. chit. in glascu o admiralie.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare de mai jos.Harap-Alb. ci tu vii p. generozitate. rposrazelor .apoi il stroPegte cu mh. (14puncte) la texul S".. cdi..qiiarp. fli bdrbatd!" 4."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aibi doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +.nu eu? [.curentului .prin exemplepotrivite. parmcaracteristiciale. Formula. cu. rlc nriri .n-ai tu ultimul prost din lume 1r..rJl.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea.estenecesar nou proun gram de redresare. scriegifelul propozigiilor subordonatedin primul enunqal textului. 3.tean.. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noastre. .1^rif^oimpiratului Ro9. Eu continuu si suslin creQrerea TVA la alcol.. Sc-rieqi doui paronime si formulagienunquri.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv..ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi. Alcituigi enunquri cu urmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd.a lccePta. ln realizarea literar/alegenului literar. la un si.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^." llr. Dar riu fac. ripede pune capul lui Harap-Alb .i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. sil triicpti ' '. . eului liric gi i rolului mijloacelorartistice.a tncunjura.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un .efiei ori c! cele smiiele de mir dulce. jos.". p. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! .mocite un antonim pentru urmitoarele cuvinte: credinpd. tirr.. il incunjlri d.argumenrare^ adoui elemente originalitate(viziunea cularitiqi stilistice). Menqionaqi invdimdsag. caracteristici. la loc.naIa ocht. de C. 3. 3. de nu erameu' iar palo. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. snoPi. Ilustragi. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.Ei.ixemplificrri" ".1il vie.eu r" 1". adverb gradul superlativ. Scrieqi rocdnos.

3. a artisticede construJqie subiectului. 17. trei omonime./ Cind eu/ Stausus'staususcaDumnezet. p9 caracteristici.. racterfl re). 3.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. |livelYl 2. Indicaqivaloarea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. Mlrin Predaesteroman.tde micd!/ Te vid cum c. aceea De s. B.operei literare. polisemiaverbelo a ridica.. atit de"lt S. Ilustragi. Nu pot penrru ca si spun ce m-a impresionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. (le ntiu. C. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. . . Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. (Mihai Eminescu) .Precizali funcqiasintacticila cuvintelor subliniatein text' 4. 3. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. -'E.lCasi triieqti. caredimineaga iesecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale. cu crucile?mpodobire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.orecizarea patru caracteristici specieiliterare. Identificaqi.ulmitoare:. a inghepa.e.lB. 2.t. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa.os.pari i.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Eminescuj. S"ri"fi mici". morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. prezentarea ". Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. C. Acum cind vin suteleqi se adunl miili pe locul cel larg din fagaministirii. strategii de formare a capaciti. ca lumea_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. . Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: carte.. propoziqiilorsubliniaiedin vergulile. text.qiil Uitt gr€rt.furnici ($i-rni-pariath.rl jos. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin text' B. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. by1. Tipuri de proiectare.asupra particularitigistilistice).-niserd.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a .l. Marei ?i ride inigi rrracincl p.argumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziune.lipsd-e. de mai jos mun.deietld. slricuqiimamei! '" loanSlavici. nd. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsul 1.. scurr.pr-oiecpie-proteclie."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. prin patru enunquriadecvate. ia copilagii.ipsd. in 2. Sedovedeainci odati dublicitar. Gisiqi in text parru cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. eseului. i*-"l. 4. sfii si recunoscci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. George in 1.c. 3. Concepegi doui tipuri de itemi. re privescde sus.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi.ti verbiali.i. de a .ttot.ill Subiectul ll-lea al A. M.. de te cheamd.jiide comunicare. contrageqiprimele doui propozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare.mlij9t' . U0 Danctel de. rtum e. . Prezentaqi. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi.ti"qi"irp"*. ornli gi pe scrisi. cu praporelein vint.. 4. 3.Dete-ndeam3. Precizagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext.teprivescde sus".ela Sinte Marii timpul e frumos. i"ii.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se?nchine. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitorul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu .Mara 1.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp:u. ii dn puqininainte .s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti.. ielaqiidintre personaje. (10puncte) 1.T cite un enun! cu o locugiuneverbale.einchiniMarainfaga icoanei. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A..respectivcu o locuqiunead+.. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referitoarela textul . Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare .'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece". scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd. r: 2. a lor 1.seceriqul Marei.

aolnic. 3. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o. intr-un eseude doui-patru pagini."r. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar. Dimitrie Anghel. .relevarea ipostazeloi eurui riric 9. m uscutos.chii. i.veqi aveain vedere urmitoarele repere: . Fuseseriinoite marcajele drumul rutier. sload. . ln realizarea eseului. moliun e. 3.ce au cu dingiiplinsul $i o.. cum s-a anunqat toate mijloacelede informare massmedia.r"r. .inrr-un eseu. Prezentaqi. in afa 3.rtirii..exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar.rluiiii.. doui-patru pagini. .Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text. Abea am putut rosd catevacuvinte. . ci opera literari Ion de Liviu Rebreanuesteun roman. 3. valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq:. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre urmitoarelecuvinte: ciudat. dar nu se comporta intotdeauna docil . Jmpirecheri ciudatede slove. cuvinre! Ce farmec se degteapticind vi rosre$re gula. 4. (10pnncte) Scrieqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos.exemplificarea ...acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi.J.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. l.o. C* (6pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1. si buza ce siruti.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare.rl. scurt. De n--aqi fost voi oare. bazaoperei literaie.re. { .veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza.rrta1i.l i" realizareaeseului. Alciruiqi propozigii cu urmitoar ele clwinte:fr audd. Construiqi doui frazeincare adverbul relativ cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite.grgzentareapersbnajelor(lipologii... strategia rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris.eagre romantlc. tol.particularitigi stilistice).. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1.modaliUqi de carac{. a 2. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exercigiului studiul limbii gi literaturii roin rninc..ecemurie de Alexandru Macedonskiestec.a rosti. Men$ona1imetode Ei instrumentede evaluare. B.argumentareaa doui. terrzare). deferent-difcrend. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. relaqiiintre personaje. Formulaqienunquricu urmitoarele paronime: airtuos-airtuoz.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap.PiL Precizaqi rea un copil docil.ed.. .r. luminogii. pei2. atunci . cu numeroase elemente simboliste. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul -.r-. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.) . asupra remei. vl 41 4. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare... cd poezia de Noaptea d.fiind complectuluiti de frumuseqea sajului. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. $i oare braqulvolnic..r.ri . pe acestorcaracteristicl.i . in signifiant. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii.. 2. . de mar tos."-irrt" fi S-ar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-aduni_ntr_insul.

Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd. (10puncte) cuvinte:dojand. frazi a.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilistice).cdre. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios. . Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe de mai ios. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie.veqiavla in vedereurmitoarele repere: ln realizare-a . Scrieqi 1. Inimi cz venin mult. (14 toarelecuvinte:a sfdtui. 3.i a rolului mijloacelor artistice. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. pe a lumii bolti luneci".lrr"int.r. .prezenrarea de a . Formulaqienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. rnodalitlqi artisticede construcqie. 2. 1. felul propozigiilor subordonatedin textul literar. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri Formulagi 4. 3..a-gitncbipui.urma. particularitiqi stilistice). (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunguri curiqenieioragului. din felul propozigiiloriubordonate grim." 1 HectorMalot. Dupi ce am cumpinit to $osea bine.ixemplificat"" acestotcaracteristici. Prezentaqi in dintre curriculum 9i evaluare inviqimnntul primar' 2. din . Contragegipropozigia subliniatl din urmitorul enunl: . B. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2.Luni. harta. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. Precizajivaloarea textului.cici il inviqasemEipe Mattia-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI distanieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. 3. 2.De-agtrdi ca bradu-n munte.De treci codrii d'earamd. pri temei. Dar triiesc ca plopu-n vale. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoarele ceringe clc rnaijos.d. Menqionaqi puncte) A.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gldsuirea pidurii de argint". pebazt textului literar.mild. arzh." Ca s. Precizaqi $i deodati se auzi tosct. rposrazelor .Ioialitate..(Mihai Eminescu) tu.. $i sunt plin de supirare. vinte: mine. PreCizaqi mirii. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4. ncscuitt.l. Scrieqi cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. de plecare. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text.Pds.cumpdni..Precizagirrrio. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI.1 Indicali' 3.d Doindpopulard 1..precizareaa patru caracteristicialegenului literar. N-ag aveasupdriri muhe. Exemplificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. i B.intr-un eseude una-doui pagini. modalitlqi arrisricede conJtrucgie.giacum nu-9i careurma si apucim . I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare postului. ci poezia Reaed. Identificaqipatru omonime in textul literar.. 4. (Mihai Eminescu) C. urmitoarele neologice 1. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra . o operi lirici de inspiraqie eseului. sthpena ." morfologici a cuvintelor subliniatein text.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting.nl a de a . Ori ce om igi poate aduceaportul la intreqinerea de a 2.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci. d. 1. eului liric .ere Mihai Emifolclorici. Studiind vei ajunge savant.

rept. de fuseseriunanim recunos*. f. Ilustragi.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. (10 puncte) r' Scriegi rispunsul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exrraordinare mai descoperirigtiinqifice. pe tipologiei personajuluisi relevarea .e ' . . Menqionaqi metode.relevarea doui elemente originaligatg gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. D. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. i. identificatein textul literar.u. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. 2. Mai trece-mi Olru-odati. l. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. . Al zecelea va plecain excursie. 2. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecaredintre urmiroareleceringe referitoare texrul la .stabi'lirea relagiilorcu alte personaje. .Scriegi eseu.de doui-patru pagini.d. in caresi prezenrari terizarea unui personalprincipal dinir-o operi epic^i.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. 4.ib:und. r f.acpatruzeci. cint cu foc. Cu inci doi se f. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor eleir mentarede comunicareorali si scrisi. Indicagifuncgiasintactici a cuvinrelor subliniatedin text. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . formate cu ajutorul subsrantivuluifoc. TI I . diferite de aceea textul literar. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. Despici firul in patrw.t'3. bazatextului literar ales.. Scrieqi patru adjectivecarenu pot aveagradede comparagie. Pr_ezentagi exerciqiului formareacapacitigiide receptare mesajuluiscris.Pe scurt.i instrumentede evaluare.i . din .precizareacelor doui modalitif de caracrerizare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme ale acesiora. Concepeqi 1. 2. 4. 't' '4. Rescrieqi propoziqiilesubordonare precizaqi gi felul lor.. B. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite ale cuvintulur repede. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul:ui cht. 3.Doini. . de maijos. i Eu te cinr in oriceloc .construcqiapersonajelor. Sc. Y alor eazl"cdtp atru. Scapi-mi capul de la moarre. d..coami rotate $i cu coadainnodatd." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. " 1.rieli citc doul cxpresii/loc. . ".. trei. (6 puncte) Rescrieqi corect urmitoarele enunguri : 1. g. a. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi te-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. dar i-ar displaces-o recunoasci. . Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. 2. C. doini. Murguleq.n' C. Scrieqi doui omonime. foaie lad.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. Prezentagi. Scapiri"din piatri-n piarri. 3. c. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici.a aI l. Adiugim lui Sase.trr[3.particularitngi[!stilului). O qinewna. rolul in a 3.. r. Avea decit o slibiciune. doui tipuri de iternl ill 11. lnmultrm pe clncl ctt nouil. $i in cimp cit 9i acas'. (6 puncte) Rescricqi corect urmitoarele enunquri : l. Erau tot unul Siunul.. gi ca a semnificaqiei acestuia. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. a 2. 1. | ? r-.veti aveain vedereurmitoarele repere: . !. Menqionaqi patru tipuri de evaluare.. h. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. scurt. tehnici ale muncii cu cartea. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. . 3.

personajelor. 2.precizdndfelul lor' . Rescrieqi ultimele trei propozigii subordonate textul literar dat. la alegere.prccizareaa indirecti . rccti gi caracterizarea identificatepe baza textului limodalitigilor de caracterizare.ard stipinire mai ira gi dinsul.introduseprin conjuncAia 3. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. intr-un consens 2.exemplificarea terar. lnrealizarea eseului. diferite. ln calitateacareo am. limbii caeficientein formareagi dezvoltarea 2. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc.Astizi stau fno. particularitdqi mei.Aici.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: . dar imi fac eu insumi ginduri rele desprezhn de mine. Ioan Slavici. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. prin sintagmepotrivite. Exemplificagi. trebuiesdfii Sitw orn. Notaqi patnr expresiicu verbul a seface. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. Moara ca noroc din 1. Moara cu noroc 1. Scriegi 1. rile poimine.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. a 3.excmplificarea terar.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje. . relaqiilorcu alte personaje. Relevagi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . 4. care stdpanea de te ingelegi arenda. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. $i cit vom sta aici. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. ti'isiturilor gi a semnificagiei . mindu-mi de ceade Ioan Slavici. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredidactici. tede relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasuPra a sdlistice).cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a gata.evidenfereatrisiturilor gi a semnificagiei personajului.i relevarea personajului.*l lqt TESTUI.ul..cici. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu.Achizigiifundamentale". rea directi gi caracterizarea identificate. .in caresi caracterizagi personaj un de drami. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni.Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori morfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste. .stabilireatipologiei personajului.evidengierea . nu mai scapde nevoia aceasta". de. din 3.in caresi caracterizaqi personajsecundardintr-o operi epici. personajelor. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. patru tipuri de atribut.. B. . Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. dar o voi pierde temeleiunt degarte.. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". qisi te gindegti la viagi. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . Identifica$ adverbele textul literar dat. C. construcgia Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cursului de informatici' 3.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice).precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului caracterizaindirecti. Scrieqi formele pronumelui demonstrativde identitate.in zadarte pui bine cu stipanirea. pacitigii de receptare mesajuluiscris. aici 9i nu mi supiri nimic. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul dc maijos. dar . ' . precizind felul lor. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos.de doui-patru pagini. mei. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. doui-patru pagini. 2.veqiaveain vedereurmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracterizarea . Ei tn zad'ar arendagiSi af. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. la Moara cu noroc.

3. 3. denie. cardinale: Z. Muzeul Mirii Negre. in 3.cvidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului.Fefi*aveaacesr cu Otilia. situajie. Ci care-ilipsise. di+.in care sd.. scurt.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje.edenqia la unei mari personalitlqipolirice."p.Maicurios eracL ceilalqi erau scandaliin virsta. mei.precizareacelor doui modalitili de caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirecti. modalitiqilor de caracterizare .ltaatit interesPtTtIy i*Jti"-i. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr. Contiageqio propoziqiesubordonati e. o iate-d. Si-mi scri daci vei venii la concert.recizind.iif* qi invariabiledouiadp"..16. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. B.i Aurica nutreauin priviri invidia"' George Cilinescu. p.. nor-. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe comunicirii. . Notagipredicatele textulliterar dat.gi specula iigi.pebazatextului literar.ceput i . 2. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. Mengionagi caracteristicile lor din 1. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv.i. Noul alessuccede pre.atenlte. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9i scrisi. din 4. O dati ce s-aoferit s5. tibnd (in text tignd).'Formulaqi C.5018.exemplificarea identificate.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul de mai jos..in nu pAteaciudat. Relevaqi. C.i^. Rescrieqi pr"-p-iqii subordonate textului.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvintului el.a-o..respecriv copulativ. Explicaqiconceptulde curriculum. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2.Prezentagi.e.i 3.ii p. diferite de cea din text. seterne. pentru.^ r.he iar.1j*-. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:antipattc. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. 4.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziunea stilistice)' particularitigi personajelor. feriti de ceadin text.". 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de indepirtate. carenu gi-!explica.bine. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinalqiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect. .Aglae'. -. a nutri.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l.caracterizali personajseun un cundar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie). Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.precizind felul lor.. 2. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! | un i.tece ani ar.. a B.pe scurt. 11069' 14.. llustraqi.Ottha dar )urr""purririle ei. un D'" la ir. opttpt.de doul-patru pagini.ci . a pierd. Scriegi plica.. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin.ri: Rescrieqi 1. de l. jocului didacticin invigiminrul primar.felul at. organizeze excursian un pretext nu-l indreptlqeasi nici se eschiveze. ltcscrieqi ultimelepatru propoziqiisecundare textul dat.ri.. 2. lqg tcasupra a dc a . Prieteniii unei colegede-a mele obignuiau sd. 3. si existe atribut verbal9i unul adverbial' 4. cu umilinqi aceasti Cort".veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .prin exempleadecvate. (6 puncte) corect urmitoarele enunqu. Scriegi formele pronumelui de intirire.p. legiturile lui de rupe senriment. fascalopol nu-i eraantipatic. un om "rr"-ii. ziqie corespunziltoar atributivedin ultimele doui enunquriale ti.-.:i..qiiitp"rirtl p.d"lo"r. 3. In realizarea eseului.op'oriqii .'slrieqiin litereurmiroarelenumerale .ibutivi din text in Parteade propo2. 1.a de-a dreptul incintat. (14puncte) -s.-r#.. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra."r. alte doui valori rnorfologice ale cuvAntului aoi.arl I I 2.

partiiulariteqi stilisiice). Transcrieti.din texr. frumuseqile virgite. . e. . doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por ayea gradede comparaqie. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inrens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi brazde/prive.e proiecgie ridicinilor si mai vedem..i sedez1. inrr-un eseude doui-patrupagini.-pe bazaopereiliterare. din 2.r. turismului. Nu fii dublicitar celemai desd2. modalitiqi de caracterizare).subteranede aparate/electrocairice gi in sala/d. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat.os. c.rJ. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvoltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi. M-am imprietenit cu doi dintre ei. C. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .releoa/re'uela. o din 9*. 3. b. Al optulea mi sepirea mai interesant.tehnici alemuncii cu cartea. vinte: insolent/indolent. La celegase in 3. din sticli. ln sali erau doudzeci parlamentari. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. f. . Muncea cit doi.entali obicctivele ciclurilor curriculare invitimintului primar. Aceea eraa treia dintre bijuteriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. subordonate 4.alvrfi. . (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos. .propergiu. Scrieqi fieciruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1.precizarea patru caracteristici specieiliterare.a"a qiranul . ale I B. 3. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' ale 2.prezenrarea personajelor(tipologii. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi. modalitr$ artisticede consirucqie. Alcituiqi cite un enunq pensie/pensiwne. ln rcalizarea eseului. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1. eroare/oroare.!o l 2. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul..te. 2." a Mircea Cirrirescu.cxemplificarea acestorcaracteristici.lemanrului primar.Precizaqifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. d.lul. .argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. . a ale . scurr. . Scriegi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. freaci parbrizul aburit/ al cerului.proiecpie. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidentedin textul literar.veqiaveain vedereurmitoareie . Relevaqi. 3. rela$i dintre personaje. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.Prezenlagi.cxplicarea tidului opereiliterare.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. diferite de aceea text. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (la alegere. din muzeu.1. oc mal . Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii concesiv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative.i rnodalitigi stinrulurc crcar. scurt.p. lixernplificaqi dou.urea spknzuragilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic.. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv." " "rf. e timpul/ si legim rotigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de.ivirllii dc rr elevilorprin studiul linrbiiyi litcraturiiromine. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinractice. Menqionaqi 1./ jurul gil. caoperaliterari pdd. 4.I)rez.

liei de G.feclo... rearizare cine":.. cumpdnit. qinte strilucite. iiiir"r. .Miilocul pe .tor.pii din clasa iutii invaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.precizare. 2.neagteptat. ( )arc va si zici. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteinegrite de vechime' 2. simgitsi ea cum adieo boare a plicuti de vinr. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdefectivde numirul singular9i. Lnrealizareaeseului. 3.colg. a literare.relevarea ipostazeroreurui riric .ep s inc ". cupirul iIGGJ me.-o ^._".."ttor modalitiqi de ca(tipologii. hncins"cu chirnir"ii":.n"iru iilm ca tinirului.l" reDere: ..rseqe.*"i". Mengionaqi metode si instrumentede evaluare.. Scrieqi B.rsitlu-p"ir. ^iu. braqe cu lungiin rninecile'iei. sub. Vasile Voiculesct.ronlan..t*. .. respectiv.qire. 2. 3. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?. relagia dintre curriculum gi evaluare. C. 3. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: Rescriegi vintului.vegiaveain vedereul_ero"r.1..asupra particularitiqistilistice). (10 puncte) de iispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.exemplificarea acesrorcara*erisric p.spre un erou^sorar. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini. .-.vegiaveain vedereurmitoarele repere: ale .rrr. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propozigiilor subordonatedin textul literar' 4.A fost cevaagade.rlui *iir.t :.le curg6'nou.1il' "1. Regizorul dinmine rimisese buimic'it. Aldtuiii 2.prezentarea racterizare)1 a .-rtiru.i in excursie. a teirei.aninat. Construiqi doui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei caP. Domnia sa nu a adusnici un argument. .i. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l. Definigi conceptulde curriculum. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A. . citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre urmi.i"-gi fr-."de minteanul sub anrnat umeri.^ lt^tl:lt cle mal los. In realizarea eseului.". fii ii.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.rrrrrlrri.ixemplifi""t6" ". 2.rr.?igea. eapr'un e.defecdvde numlrul plural. baza'operei .i. b^i^ t"*r.. .. relaqiidintre personaje. 3.ioa"s iil.$l ( ). ' 4..i .parcicularitigistilistice).... i. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.. basm . mari si am ingepenit... daci nu intirziam. 1.a patru caracteristici a ...i.in caresi existeo propoziqiesubordonati condiqionaligi una atributivi. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI.e.ou. personajelor . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.precizarea patru caracteristici specieiliterare. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limbii si literaturii romine. o. Ilineingclcs. noi u1 9i *ridior. lui r"*" uoiii.. inrr-un eseude doui-patru pagini.Lbofir.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei. Ni.i. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela textul . Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3.marcd..ol. pe caracteristici. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi.tli-*-b.riri.-i"i. aiurare.. 2. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3.. Misiune de incredere . Alciruiti o frazt. Cilinescu esteun roman obiectiv. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. 1. modalitiqi artisticede construcgie subiectului...argumenrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune. sublinia gi mai mwltsrarura d)sdoi.

9la se. se n.eu v{ v. . aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569).ta ditttt.. mai extinsi ca dimensiunedecit urmirind un conflict r.rr" .""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa.. Intelisent.t"icul Veveiige. fir nar^ativ.\uv. vi vreu.e . o. .rr.U.i!"litr.. Aj-ury_ hotarul Moldovei. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc."(capitolul al III-lea) ti.'P.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tronul.promiq6ndu-isprijinul boierilor. lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaistorici. -ri "on".. insolit de armataotomani' Lialcituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci.ti pop.dtti decit iomanul.rrtrat.." (capitolul al-IV-lea). lii"".tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri.ri.velaesteo speciea genului epic in proz|'." (capitolulI). *t ".i"r.roartri.. b im ensiuned spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" .Daci voi nu mi rrreqi.lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l .4i si dai sami. -ai personajelor. . ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. alil parte).. doam(cafitolul al Il-lea).la care cu acqiune Unic..gi norodul pe careace.Daci voi nu mi vreqr. ai cirui ochi scinteiri ca un fulger.. unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -.hiqi'qi desfigurati in diferite locuri.t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici.-. bun cunosciror al boierilor gi al situaqieidin qari. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole. Nu. t.r9q. indipie mulqi r. rispunseLipugneanul.i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache . ["-i"l'ir.acegtia i"d..fiecarecu cite r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: .Capul luiJvloqocrrrem...1.iar acqiunease asupra p ersonajului principal. coffiarl toriai puternic (hp. intr-un timp limitat.oetatea scauna Moldovei' -1i de ..u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p.rrorr"f"lor'implicate... trurreh ari o dimensiunetemporaldredusd'Ea epic. 9i daci voi nu mi iubiqi. printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: . Lipu..rc gi eu.urrr. cu un iingur.

folosegte 1]t.Personajele to*arrti. Personajulprincipal.Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan.la {'tl \r. dovadeautorul in pr.Ivoilrvoastri.1. inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu.stroici.. de a simulagi de a disimula) 9i prin destinul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). carelasi o pati de singe in lei: . Unul Dumiezeu stie ..pentru ci aceasra una din cele..Asi.mul acqiunii. In realisti. in de ln cel de al tretleacaprtol. vdrsind singelemultora..precum gi din modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise. pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul. turma nu poate firi p..al cirui morro esre:.e sunt prezent.in(o (.itatca lui.i voi rncrgc cu voilr..zind in spaima^acestuia.J"i ti"e omorindu-i.Sd rni-ntorc? clri l)rc N4. RuxandJil otrlveEte. pr"cu. ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot.ipugncanu ucidepe boierii triditori si le confisci averile.xluvc (. moqtenitorul tronului. a unui .briginalitatea videspe in miiestria de cared.lcr.cu cinism.Ai si dai sami.rr tlelir.dar cu incuviinqare tacitd. ' Mare clasical literaturii . Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc.Ioan Slavicia contribuit la dezvoltareaprozei.rlrl virinr. ii ameninqi_cu tp{i. . la .Voievodul ului domnitor. dumneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara. ospiqulimpicdrii : .lvirltarc".scricii unclc. din 1840.recunoscindu-gi faptele singeroase tredin ( justificdprin grijasapentru linistea .vi.. .zi sunt altfeltrebile. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia.t'rtrrr inqalcg ?" Airr. si sevor imprdgtia oile .vedea contenind gilcevile gi vinzirile unora 9i aftora.cu congtiinla pecatului.rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin Intronald".rneavoievodului i-o luaseinainte.Lipugneanudispuneucidereacelor patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.ori ljrr.. tlrgoveqilor).Lipugneanu.rbinqeisale. dintie intervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul.1.adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan".. totodati' o concretizare a d. am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul. apilrutiin primul numir. .i Nu mr vrt'Ii vrli.tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. dcpseasci prin schingiuri gi prin confiscarea averilor..iubindu-ne ca nigtefraqi.religioase. ceremonial.alqii.al revistei Dacia literard.rile caracteristiie personajului ale coleciiv. nu va mai ao-ita omoruri.ritc v.-lui sunt spitarul.odri ii oferi doamneiRuxanda lcaculde trtci promis.igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci.-tttrttci l{trx:rrtda. acesta de ultimii sii dugmani..au vizut cd.. gi se menea. spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne. Caragiale.. acelagi singe rece.a-i ciqtigabunivoinqa.pentru ci sunrem rugindu-ne Domnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr. prin antitez. Singurii boieri carenu se lasi amigiqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu..1l. timp.pe domnitor l" un are-Jrreamicei.leac tlr' lricrr"1i. Nuvela esteoriginaii atit datoriti viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel.. prin dramati. p. .oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? .' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace. -rlritoii.retrasinrr-un colt iu Mogoc.Spancioc Nuvela . . consideratcapodoperi a specieiliterare. pentru a-i amigi. le gineun discurs evlavios .namulqimii risculate. de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon. Apoi.. ge gi destin necruliror.(.vezi p. scenele zunt singeroase. riu..i.oi... astizi..Moqoc.B"inuindprimejdia.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi. . ci aLingcpunctwl culminantin al treileacapitol.cinism..Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei".'se'delecteazd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan.generate de di diferenqele sociale.o. iar rru$carea epici .iap"iittt. .intorgiln gari.ngerosul banchet. Specificulepocii estedat de evenimente.ievodal. mentalitiqi.la nele9i personajele sa. -oast.."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela I'i. ^ .rr"trtepenrnr fieiarc tip de personaj.stor. cum ocalifici autorul).pe fiind d.roi." . 'lloierii Spincioc gi Stroici.autorul surprinde comporramentulpersonajelor aflitc in situagii-limiti. Dupi si. moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali. 1 Nuvelele sale..i doi fug din g.n 9i sadismul Lipuqneanu.doamni!").s tl..l.i: cereiJrtare...incircat de tradiqie.r. reprezinti un model di operi oiiginali. iui. romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte(caracrlndul singeros.: naj redutabil.gi a unui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieselede teatru.iipromiteciiiva administraun. dar ci irgelepc.ltll)('sc v()i...zece esre porunci: *Se iubegtipe aproapele tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.spanciocgi.rttttt. Moqocii aprobi fapu iingeroasa.andruLipugneanu.asezare funcgie rang.ucSie.piramidadin capetele boierilorucisi. pline d-e dramatism.recomand. este.. pentru. o creeze literaturi naqionalivaloroasi. dupi slujbi.c.se desfigoari drame puternice.l)(' ht.ca.de.care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea. vestimentaqie.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici.ll. replicil" . L.le ap. ii iar .i noi gresililornoqrri.".1. il intreabi pe vornic dacdapro.^ie.dar Eide neologismele.. adeviratul articol-program al revistei 9i. a unui personajcolectiv (mulgimea tArea. lui la. cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.etnice. luu si poruncegte fie cilugirit.rouegregal'e[.o-att". avereqi de mentalitiqi. clcascmenea. arhaice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri.'r. vegheat Lipugneanu.t'"l.Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi.si ne ierre . Alex.mulgimea.rr. aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I.plini de dinamism.ce..domnitorul nu mai ucide boieri.prin sceantitetile. i. De aseln'celepatru capitble care capdtd..ezenpentru prima oari in literatura romini. gi sensibilitatea doamneiRuxanda. care se gribeqte si-i acorde iertarca moarein chinuri. lnrii.rt" io-"ntiia prin remaabordati. seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncrenie. inspirati din istoria naqiocarese con{ormeazd.r. romantismului rominesc careaveas5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld.o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpotrirra .Gura satului. manifesti.realism din ardelenesl perspectiva satului stituieviaqa spa{iul transilvinean. 53.c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an. dar conrinui si ii pe.

r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc nuvele. Dar nu cereli ca eu si hotirisc pentru voi".gi. Desfd. a lui Ghigi.spre de1 r.i ii va urma .i seiimqeaintineriti. de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc. Ca cizmarnu cigtigi iuficient pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati.r num€rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel. privini cu la Ana....atipsihologic. Conform invoieli"idintre cei doi. .Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice.de trebile arendagului.irineqe. [.. irc fo"d"i cinsrit Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa.rri-ri morali (monologurile interioare degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd.Perduse aceste socotinqlin primejdie .J ti riminem aici aici.cu toat5. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. urmirind rcfleciarea evenimenrelor in lonqtiirr[l pcrsonajclor..d. dar se seaci singele din vine de rb. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr. Ce-i pasi lui acumde Pintea.ciutind acumala b.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorbead"e ! ii ziseel. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .." pe Lici la banii ce-9iadunas Pa:.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:.fne si-gi manifestesentimentele teamir . pe cumpitare gi pe acceptai.onajul esrcmemorabil..totdeauna.iard. cind.o fati norocoasi.Eu sunt acum btrtrini. . \i duc cizmelein mAni pini la biserici..congtientde propria-i decideremorali.voi faceti. aflad intr-un vad comercialbun.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul. Ano. bitrina t u J.. amindoi piiveau la cei doi copilagi..lupta inde Fricepurqi cinstit.ceamoderni. tu rebuie sI inqelegi oameniica mine sunt slugi primejdioase. Ghigl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui.eiclescriptivi .r.cici doi erau acum.. pentru a ..irriqi" sau: ..ritatea cu cuminte. repedela LicI batjocura gi se.. Era o amarnici dezamilgire.rstnici. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici.rcrstttttjccse-nqiale. lumeate pirisegte" .tithii.. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am voit si cred 9i si inqeleg.. in io-porlrrrtfl. Mi-" gr.rrri proiect6lor ginereluisiu.ro. Pers.-m6..rt-r urmelor. deoarece. cici Ano . de ffadiqic.el fiind un circiumar harnic. Personajul argumente igi azS". Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii.doui poziqii etice. Iati linigtea. Budoi sperjur.] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn. in schimbulbanilor luaqide slmidiu.qgf1si Ghiqi."r". doui lui. Sunt gatasi-gi fac pe plac". dar sigure.si cirpescgi mai departecizmeleoame.()rnul si fie mulqumit cu siricia sa.'.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa. respecrat togi mugteriii. cu tot sufletul. . Ai avut tati om de frunte. dornic de schimbarede dragul prosperitigii. dar in locuri rele. lsz sprinteni.apareabia in tleschide celui de al doileacapitol. Pini la ap3rigia simidiului Licd. oiitti".cd-i legat.ii era par. devine 9i gi SeiteBouarul.Totugi. dintr-un cigtig ficut cu bine".cici.Nuvela incepeabrupt. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei..Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti .rnr.ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de viaqi a de lrtltrinci. cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizeazi:.ci nine". Moara ct't noroc.de stabilitatea de-o viaqi.[..incontinuare. dari voi. igi manifesti rpiitn".gi gatasi izbucneas fdramotiv. nu secvengi .. nilor. punctul lui de vedere.Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci nu-mi facepe plac". de a o vedeaveseli gi mulqumitd.ci linigteacolil'rcitc facefericit".lartd.degi.. aveabitrina.Sim6iti de cu seara locul seg. cu cinism.i re va folosi de acestea gi.. nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva. de orice necaz. indimnitrd.rrrt . farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir.ttl I llxiulea'l'.de ce-i orice gind riu. amindoi la copilas . de percare.gi.Lici.cu toati dragostea mamei careincearci norocul copilului iegitin lume. . auto. daciduminecae noroi.tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea nefasti. h.ca lini. ci umblu voiali cu tine.nu weau si crezi cdmi qii numai de frici.igi zise el .r.un model de ?nqelepciune dragostemateini..o*pl"tate de ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r .urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale.i-l face complice. legati de varri.Da . in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:. cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.a para. sferaconttiinqeicirciumarului. si-i numere. L" . se zbuc^i. gi si ne punem pe prispa caseila soare. Replicalui Ghige(.orgoliul. gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucurii in via1i..rrr*.prezentarea locului unde se afii circiumi.viaga Ghiqadecurgelinigtit.trebudar acum. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie.i. pune in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. drt de la conflictul.in toate le ficuse din dragostecitre dinsa. din dorinqa te brrcuriil. din drum"' Du lnci om in cale. d-tala tuitrei.de judeciqi. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi.era at e Clnd . dacZevorba.Prima intilnire dintre cei doi .ocirpodoperl gcnului. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni ai acestuia.aceasta incepe cu o expozigie.de a o feri de orice supirare. inima. dinamica sufleteasci. ai neaeu n-am si mi iert cAtvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajudecitorilor' $i n-_am picituit nimic. esterolcranti gi admite.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impund.am primit porci de furat de la Lici.seindepirteyddg L1a.i lucini. ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bitrina sI ".._exprimat foarte clar inia dl h inceput: .doi ncpoqci Dumnezeu. dar ilobfigi si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.ea reprezinti gineraqia v6. dorinqade rizbunare.Ghiqi vrea si-l sfigie.voi 9tiqi. nu bogigia.Togi drume.. Ana la mine.iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic. rtrentrrlitili. . sI picrd gi pe acelade caream avut parte pini in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o cunoscdecir din frici.Motivele pi . si intru la iniepr. pe de o parte. degi . Circiumarul nu sup-orte conflicruali.douiaritudini de viagi. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea.penrnr prrma oari. lor )pe nuvelei.oiib. iarLicdii rispunde. iar in timpul procesuluilui Lici. totugi ir si se stip'ineasci". itte o rr..rn..dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului. cd devineirascibil..la nevoie."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc.aunri situaqii modeste. adaugi el: . pimintului. Conflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. Iarti-micel puqintu.rn ioro" . fiind pugiin locul meu.murarela Moara cu noroc.o-.". iar bdtrinaprivia la citegipatru. nuvelei . agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'. Comoara.. dar 9i de cigtig. op.'iari.

.. apoiva fi dominatde patimabanului. / Din rude.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex. i"-preurr.se amigegte. lncearci siigi linigreasci'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:. .'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I.. galdjn{ ci : .rit. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac... Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari.ln nuveli aparpersonaje Cel principale.$^i ce si-mi fac ? igi . Nici cocoqatul e insugivinovat c5... apoi fuge.idee pe care..pr" are arginririe furati. J. Nuvela dezviluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. caredin om cinstit devine ucigag.copiii. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"au fost adusedoud lame. Moarjt nurrraiciteva.are nu -"i cocoatein spinare:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi". estedati..9i ncqi nepisaresosirealui Lici". . de."J-.a-i"ii.bitrina vederesturileincendiului. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi. v lsg iubirii... ng pureamsi fac altfel.] cel bun in ceasul potrivit.ici..Personajele sunt pirimag.r-'-Ittetti rrulc z. rari om cinstir.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni".. cumpiritor.siinrranilor copiii . cu se rnanifesriin evenimenrele timpul saibitorilor de pagti.Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel .. intors la circiumi si-. (ex.$i .(verb predicativ) 3. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1.zisc cl voi nrci nu mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri..interjecpie B.llni gi spunindu-gi ci apoi. se sinucide 9i lzDlnou-secu capulde un stelaruscat... aur gi "jr.i sc?ntoarcila circiumi. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma neaccentuate' a . client. " pe Ghigdseimprietenegte jandarmulpin_ cu ira. fi "" Deznoddrnhntwl.pronumepersonalrpersoana III-a...i minca.A. cu atit il urigte mai mult pe Lici. plingind: le-a fost j"*rtl" .trebuie si perseverezi. csqtigati. care-lr'rir"r".impreuni cu. lonaj nuvelei pune in lumini atit destinul ragic. cu condiqiarespectirii legii../-A fost ca niciodati. p. o lasi pe Ana ca momeali. gi aga. rcalizate.rt. musteriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2. asuprasa bani. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit..simt numai ci. Subiectulal Il-lea A.. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin. i. iari pe ti". -'".osiut: Ou cit cstemai robit banului.ticilos! . l.de patima rizbunirii.. in Gridina^cuz^tiv bindu-se .tfir. te-ag ucis".. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt.Dimensiuneatemun esteredusi la citeva luni.ictr sa copiilorisrora:. iar Pintea.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq. subjugat' fermecat: vrijit. po"rJ .: Pentru filmul Piciul selectase o fati qi doi biieqi. a l.cu acesra.... "ri" cu "rr..."pr".secundare episodice.sc va stabili inrr-un loc unde nn .O. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in. trr. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" se aresteze. daci Dumn..ordoni incendierea pe Morii cu noroc. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani. d-. vremea. . spuninju-i: pe .i ia chimirul.. fiindci esteun om prea slab. ct iF i. cazil Botanici. .."" i9i primesc p.co.. puqin Peste an' Dorald . a moralei gi a tradiqiei.r"rr'rru mi-a dat gindul ['.viaginumai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri.a. $tiind c5"Licv. mai complexper.mpromigitor. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1.rn ticilos i" ur"q. .Acu ..igi zicea|l .incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci..cu ajuiorul acestuii.a ci eu re-am arurrl"t .ir.linigrea c-olibei". ' Imagineaestesimbolici.nJr.Ghigl din .)..).l" i"t.arrd. incintat.. cit 9i mesajuletic. Ghigi.mi s-apus cevade-a curmezisa cap .: O estevocali.. fantastic!" . Hanul era ticsit cu giranii inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare.i.... ea pleaci mai departecu copiii.-"r.. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare.urme .a *i_" fort r.mariimpiritegti....i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc.. alituri de cinci cruci... din ! urmi. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gind si scrii o carte. ticdlogitli de slabin el insugi. se liia in voiaintimphrii .substantia (ex. ii p. loc unde circiuma rducenoroc.A fostodati O prea frumoasi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii la risiritul 9i la apusulsoarelui.i esteGhiqi.. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. . a bea. cu familia fi.).eart'eimaginepune in evidenp mesajuletic exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. Punctul culminant al conflictului. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. pe o sti piatrr. tablou mireq..Tatil vosrru u1 o.t. / . plim(ex.: Seintimpla s-o intilneasci adesea genulfeminin...i..l p. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze. dacdein mine. J.. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta..atit . cucerit.u?gi" . h... Daci e riu ce fac.rr. .aga celedin urmi.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii. t"r.s" g1.: . in pot irii.otsi te las vie i]r urma mea." .1 -".. incetul cu incerul.. Lici.. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea. numirul_singular. Coatezai-a ficut un cocfrumos. a. carefericireaadevdratd.1. a A consun'ta.fascinat.i sperjur.. u"i. l. 4. Cind seintoarcela Moara cu noroc.Vasile Alecsandri)' .

din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbire.in special clasele in gini (activitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean. . predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi.Acbizilii fwndarnentale" Ciclul curricular . calcul aritmetic). .au . 3.i a responsabilitigii in faqdde integrarea mediul social. predicativi) Riminel/ curnne-arn inpeles. poziqii. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. scriu elemente in insugirealimbii gi literaturii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a'. etapl.povestiri). jocwl didaaic etc.. . Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a .moderne.. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. ziqiilor/enunqurilor re 9i. Activiti. s-a Mii gri. a limbii materne. tateaintre aceastiperioadi . inqeleasica activitatesociali.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizeazi prin: ciclu curricular.principiul ln "c"rt . Etapa prealfabeta16. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. (de euristici).ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt. valorificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar.dezvoltarea achizigiilorlingvistice. substantiv: Simqeain adhnculfiinqei cutremurare.a II-a).dezvoltarea din cuvinte.cuvinteledin pro. 2.ardde cele ile pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. Subiectulal IIIJea l. 1 i tdrc i adinc: - limpede: - pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus. expunerea .a VI-a) consrauin: a . exercipiile ./S-a o cufundatin adinc. .stimulareacopilului in vedereaperceperii. * continuturi comune sau aseminitoare. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. 3.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a griprimar. a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia. achizitiale ciclului curricular. c.cunoasteriigi stipinirii mediului aProptat. Propunerea lor nu-mi svSdea defel. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri).dezvoltarca . .metodegi mijloacedidactice in primare..asiguri continuiEtapa prealfabetard. B. viitoare cu copii.citit" imamenqionate). adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqiunile sale. . pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. copiii cunoscin oarecare in I primare. s. copiilor. metoda descoperirii. Situaqia devenisel/ctun1 ne drteptarn.i inviliminml pregcolar.r/(Pz .particularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl.dcarn cmoqic fratelcmcu v:r{i soldatin trupelede eliti. capacitilii dc a comunica. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi).asimilarea elementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. . identice.propoziqiepredicativi) nu 4.propozigiepredicativi) (P.-obiectivecomune.scriu chiar cuvintecu majuscule. metode gi procedeefolosite in intregul ciclu de achizigiifundamentale.. 1.silabelegi sunetele de Deprindereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ suport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate).aceastietapi beneficiazd. 2. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide comunicareorald.propoziqie cd (P. citit.tradiqion ale: explicapia. penrnr exprimarea corecti 9i eficienti in situaqiivariatede comunicare. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. Maioul seudasedin cauzaploii. sunete . silabe.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. .qilede inviqare. Obieaiaele ciclwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": . 2.t/ . . pebazailustra-qiilor lxperienqeide viaqi a elevilor s. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. ce adjectiv: Tot mobilierul fusese comandatla Paris.i a limbilor srriine. .. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stwdiului limbii . gi I diniqei clasele .necesiratea gi datoriti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. l(.formareamotivirii pentru invitare. adjectiv:Lacul era limpede 9i ad..stimularea potengialului creatival copilului. asiguri: tn aceasti aparatuluifonator. clasele .2/ . a.i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . Prietenamea era de fel din Ardeal.dezvoltarea 'fect propoziqii.dezvoltareagindirii autonome._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase.a competengelor folosire a limbii romide ne. cuvinte. lui didacticin activitatea . substantiv Era un tot vnitar.Anc. de pilde (inaf.

a originalitiqii. lrt ln clasclc primrrc. puginun enunr.atir la numirul singular.ttcgoriilorcurriculare(curricwlum nrcler.dupd numdrul elevilor careparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale. In activitateadidactici.".i .fluent si rapid." Sauanalizeazisubstantivele. elevii trebuind si gi-l reprezinremental. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd .: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii. de echipi.trebuieasigurati.1ruiclcv. ce justifici diceea vcrsit:ttt'.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte.. o I cla. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini.exercipiulde exemplificare Ex.A palaul lor o gridinl.: Identifici.. cu acelea operatorii. . ajungela: . cit gi la numirul plural.foarte frumoasi. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate..citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesajului scris. modelul exterior de scris de mind. cijii prin carese realizeazi.aplicative.A mers yestea-nlume despreFrumoasa-Adormiti. carearemenireade a asigura lai. prin care.ulwtt cxtins). .dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive. in urmitorul enun!.ttl I ( )orrtlililrcttl.ticnt gi reperar. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.rede tipar.pirgi de propoziqie. prin l)rogrcsiv.r rsigrtrrrc.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidirijate.deja enunqate. de citireafluenti si expresivi 9i ii re. exerciqiile facepart. funcqieae aifeln rite criterii de clasificare.i Ex. " .subiect. gi personalizare.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din .exerciqiile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.prevenireauitirii . Ei aveautrei copiii.insu-girea noqiunilor. scrieredupi lite.ibil.teoriilor carese aplici in situaqiivariate.. ' . .goiiit pot . prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scrirului gi cititului corcct. ractrce p Ei combinate.fluentJi expresiv. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter.de dezvoltare. predicatelegi subiectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi. pirqi de vorbire (substanrive.transcrierea. cel . semne punctuagie.: . deip eragionalip zare. esteo metodi bazati pe actiunereali.liz.d. autodirijate sau libere.t c. . prin care se execut. $i atit de dragi ii erau florile acesruiim3l pCrat. . continui.conse . p rodu ctive. . . . a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc.citire tn .sedezvolti gindirea.semidirijate. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjective. ln lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o . curriculumaprofwndatqi cwrtit.copierea.Exerci.proprii gi etapelor.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.a ciclului curricular reprezinti bazl. in ritm propriu a fiec.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudidactic-elev tt'.citirepe roluri.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend.coparricipant formareeducativigi prin la lrli. Mai aveau linpe .asigurindu-se transferulde cunoqtinqe./texte/compuneri cerinqe cu indicate. corective. exerciqiulesteo metodi fundamentali. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqiminrului prifher. .regulilor.de evaluare. ' Exemplelesepot inmulgir.frontale.stimulareacapacitiqilorcreative.care capdti o importanqi deosebiti in perspectiva autoeducatiei permanetrte. .3.oaptd. 'Iipuri de exercigiide citire folosite in clasele primare: .r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.ulLgr/ul de dificuhare.a scrisului t'orect. de elemente foneticegi lexicale).r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate. .De pild. .eazi pe elevi."t. li1apapostalfabetari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci .consolidarea deprinderilor. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri. folosit in erapaalfabetari iniliali. Ex.structurale.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise.verbe) pnrqi . imaginagia etc. . operafiileinteleltuale si motorii. colecdve. in fiecarelecgie.o ope. estetipul de exerciqiu . Achiziqiiledintr-o etapl. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqionare. mai mulre . metodeformative. activitatea conftienr. la numiplsingular gi la numlrul plural..".dictareareprezinti o scrierein careelevii nu mai au niciun fel de model.i a confuziilor.in ritmul propriu fiecirui elev.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinderilor).tc.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.parte secundaride propozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlinilor prin variatele tipuri curriculare. {e propozigie(predicat. dir.citire tn lang saucitire pe sdrite cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.. .rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi. lipsegte .qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare.anterioare.autodictarea esteo varianti a dictdrii.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi..

Mi-arn sPus: Gavrilescule. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd mare.[.cind teiorizat gol.. .. cifra tei.."" centrat profan. capului. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el. unde locuia eleva in FrAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.firede arrist".sunr a. a incepu! tra<< a fost si fie.spuse iarr . 18....Trilescu qi"ii"a."1 Nuvela La pigdn. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd. se pare a din labirint gi-i polr.il' fost maj atenliaci baniilui n-r. p.$i miniincet. autodefinegte se Gavrilescu. vtea ie r.Gavrilescuse iusdfici: '. realitlqii se realizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. lumea reald gi cei ireald. obses_iv.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou.erarrr rn O banci.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p."'ns9 i1strat'a.. nr. sac?ugi profan. re rri .pregatirea p. existengiali profesorului Gavrilescu.a inadmisibilului.a sp. firii ireagi-opunepe seama sale ^.a absurdului. setrezegte ..: urci in tramvai."ie .nu le inqelege saruratdi sacru. trebuiesr ghiceasci dar riganca.. undelocuiseafld" .dupl ceargila lovise cre$tet .momentulre. Triiesc penrilr sufiet... Taxatorulii itrage de cu cogidin circulaqie un anin uimi.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum."did.efam lOttenbUrg. Limba . Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul cunoagteriide sine.pe o oancd.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramvaiului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania. de totdeaunaiarta puri. coplegitde timpul concret.r. ln spapiwl profan. grecoaiia.59 rominesti. evreica. conrtruite prin ...gard. Nu ne..in o. Curind constati ci bordeiul esreun ioc iniqiatic. culminant) . aflece aceasta clsitorise cu inginePr.]. ajunge aproaPede ora ffei.tttele receledoui lumi.Lawrence Arabiei).ii-.-.va iesi incurcat. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence. am incercars-o consolez-. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist.-i.. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii." inima. de cilduri (lucru careii aminteqte de iubire.rr su. 53..une meargl dtept lui Ga.'. In dreptul bisericii.dragoslea pentru Hildegard. sereintoarce...teptat tiTp: -ouit"u strizii. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund..a pi.diferite ritualuri ezoterice.siriip^radisului pierdut " 9i pleaci apoi J.prinrnvaziasacrului in profan. 53.i literatura rom&nt| Concepte opffali()nttle. Nelemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore.nt I la*renc.tt. opi"r" si respire parfumul floriior. SuPrenaturalului naturalul.regretulunei vieqirarate:. Asa incepe'Ca intr-un vis. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.In aceste nuveleexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.r"lo. ia "ieiii Gavrilescuisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane.rd.liu. Gavrilescule.l-a a. o tati Plangea lorrenourg.se o discuqie o doamn cdreiaii . de o'birja condusi de un fosi dricar. trebuie si aleagi trei fete. Ajungind in straii.camuflarea sacruluiin profin".ri. intilnim .lovindu.cu Elsa.. i..."qi" in caregr"triq"l! .prin intruiiunea imposibilului. in ultimele enunquri. dar esteprea obosit.1"1!'-1:i ilF!:.st1t de vorbi. se lui." sprepidure.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd.[. ln unele creadi litera9i reprezinti o capodopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca suport practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoie)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina.r.ustrlrca. Monologulinterior d.Otilia Voitinovici (expozipia).rto"t"e'gi si reia numiritoarea.mi o sabie cregca in il teribih devaril.). sunr ascunse semnele sacrului.irt" fata.iu-" din colqul Yl .a ata rnele. lar. carefisureazi. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor. 't ^..Ii-o Deznoddrnhntul nuveleiestecon$i toi fata ii .u.e profesor pi4.pe Intri inti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij. pe dru*ul il maiiung. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa.'.O fati abandona. sp19 "c. le recunoagte. uqi. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.ot.-n.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se.h. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.i-pr... . Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploatarea situaqiilorfantasrice. arninteqte in (.. . (autoportret).e valabih.atras'defaima straniea locului 9i de rlcoare. . urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideealui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade . Bab. I }:rlcrr:irr l<uiqi .. imagineacolonelului Lawrencegi. pini intr-un dar omul. realilAlil.purtAid cu sine.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti.. lntAlnirea cu celetrei fete inseam.Bucuregtiul de altidate.ci Mircea Eliade intruneqte caracteristicileunei nuvele fande tastice. ^:-^: ^-: La in Trandafir. "i'' . profesorul Gavrilescu.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 .. Di-umul acestacu dricarul anricipeaz| drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t..].interzis.. ..incepind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica. adresele.rtisj'.ce. in caretrebuie si parcurgi.o.tiswlui' de vorbegie colod. fati plingea in hohote. cu tii". tituii....labirintul 9. aur.$arpele).Toqivislm. sp.mai ales.. poate ajungeintr-o lume a r. bordeiul ligincilor' Respinsde lumea." gt"rg gi t.. in mecanismul cotidianalvieqii.se urmar ali. ln-parcul din bavrllescu Se. ." . prin introducerean miicu terului.'oriit ea exisrentl.a.ri. criza de congtiinqi a personajuluiprincipal. sfianii. lncet-incet.ti-o pe Hildegard. Esrecind nelinigtit. Conceptulde nuzteld vezi p. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei.:K. Ceasulriu ! A.gribim"." Hitd. a.iior"gi si numereSopt.r p1du1e... nu 12 ani... cum ii pt". moment d" g. A.. ta Elsei l-a ceElsa ciutat.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. cind de coqmaruri.pentrupicatele mele am ajunsprofesor de pian. este Ambiguitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real. eram fru"*fr gi aveam.ozase' i obiectep.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu descoperi uimireabsende aitist Sositacasi. dar idealul meu a fost. $opti " iar in uamvaipenru a se pierzi riremoria.

-l. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. Mi lua drept cine nu eram. alGre_ t'iei.exp-erienqe. Protesorulpareaun om drept. zivorit.adverb: ce rnai faci?.adverbde mod. (atribut pronominal) pr. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur. dumneavoastrd subiect.rrr_i plr"..p"ql"rculmral ltrrcclttr'.t. Subiectulal IIJea A.i se cuibiri. roUii. de ici pknd colo .af ( )ricrrtuluiindic saual VechiuluiT"sr"m"nt. succesiunea .unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia."l activitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.a. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).sestabileSt. sd Stipi. .suprafagi. trebuie .tia pireau substangiale.. juvenile' delincvengei 1.complemenrcircumstangial mod.atribut adjectival pronominal.r. pe 2. de in cuprinsul lui . niSte.drnqa intre demersuleducagional .propoziqiecircumstanqiali arita linigre. a sepripigi.alui MirceaEliadeigi rr.. r(lristea.rr""r.e !ecutivi) (nume predicativ) 4. era cetate* predicat nominal./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei..".. : a oploSi:a se aciua..rsrrrrrl.1". ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile.I" penrru ace:. lntrc cc'lc.L.i "rJnt folcloric. cwprins intindere.2/(P.Proi"cta. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi. ii t"oopA. tic gi oferta de resursedidactice. Soluqia care am adoptai-o la congresavea.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi.Formulaunu" eraua.Mi sepirea totulmaifrumos. caragiale i""tJrii.arfi fost foarte frumos".ce mai freamin. permiqind modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el..operade . ar . l'roz. nu era han .r/d. cigtigitorii cursei .inil e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis)." conform finalitiqilor elaborate gi concret/operaqional il.leiulil.. mai . 1. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici.corrginutu.. 2.1". Vorbca cu atita patos. 4.ilqp*fii.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi.. nici ..r. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. Privea dreptinainte. p.predicat nominal. 385.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r. .i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativi trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor. de 3.irttp.articol nehoririt. 1i.. spaqiu.predicatverbal.rri. celc rrci fcre. . Srrrin..ror se afli baba* oerberul -..*.la intiarcain borjeiul"r^"^rii al qiga.".I. .r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz . ferecat: inchis.-" t:i.d."" didactici reprezintilactivitatea structurare a procesuluide invigi.iii drumul birjarul driear. c. (1fplanificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. unitiqi de invilare. planificareacalendaristiciesreorientativi. B.lui.fari'. l.tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a.l/ inch'teram siguri de oictorie'z/ consecutivi) (P2. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idimensiuiea mitici. T lut 3. i. Mi-am depusroareeconomiilela bancd. planuri. semnificagiit.aui si'ir:r^t. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqitorul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattemeinicprogr"-" gcolard. a nu avea habar: a nu-si face griji. Mi doare piciorul drept..sc ajupgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut.".mint la nivel sistemului9i tiilor care "rlgrrri-frrn."i. .#p. po.. . de r.complemenrcircumsranqial loc.cettia.ptlrular """. ielele careqesconfuzia p. pot trimite gi spre l'. . numlrul plural. .sirrrlrol luntrasuluicaron. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). cktui.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.ap. Schi-birile efectuate terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. proiectatde cadrul didac*rr"o.propozilie consccutivi) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. acela. 2.giorr"iitat.predicatverbal. incuiat.substantiv:Mai este luna florilor.j si careMirrea Elia_ tfe il valorificase nuvela Tinerepe in firi tinerege.se stabilegte .

o evaluar. metode de invlgare. .-#ii.rnvigi. Data: . o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.stabrhrea activitigilor. ..planmateriale:manuale..op.. Al ocarea."" .mijloaceaudio-video....ea. obi.'j..esreunitard din punct de vedereal conginutului ..-....r analiza'scop.area anuali . resurse umane maieriale) p.. .--'l vizate._.Demersul :l]:il..._*.strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar.i.metodede predare.rrrr..r.nr.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd..rturi formuliri fie orisinale.. i" ru J .-.sefinalizeazd.onqirr.. cu de proiectarepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: ""..se defiEoard coniinu. """-... cadrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare.identificarea sffaregiei (modaiitegi organizare. didactic trebuie raspunae si urmiroarelor intreb.*iirli"..ari""" r.t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri. tr 5 il esreo anticipareideali.rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.). .. individual.uiJ*i""# l.drr. sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelarea ii"r* . dmpului se r ealiziazepri.I:::!:]ogia . Clasa:..elecpie deconcrete.. Planificare calendaristici Nr..urale:forma de organizarea clasei. Temele..r|surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia.tjt: preluate Iistaje . . Je fronral." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.i"rrr".:?Ttlf:::. .ro.telor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs).. Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : . Nr.i dee.rrr...._a acdvitdtii.capacitiqile comunitiqii etc. cadrului fie *:l di" t Model .. n. . Uniriqide Obiective Nr.. !i_di.:.aruare. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristici: . ..metode de organizarea activitiqii."t. .p.-i.ii".. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" . du" i".il-. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii.J^lir^r"^'ii.riil.. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structuri didacdci rv* deschisi si flexibili.qi.o'qi_ nururi... piiin. carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-.locul de desEe."p.^.p.. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatura Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: . { b. .de inviqare .. crt. sa.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir..hirgi etc.reprezintio.cri9.-1"fjg*t .nrui p.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa. de !. il $ j\. Subiectul .e^ltizar obiectivelor .. .rl Y l . inviqirii gi sa. "a pe grupe. de ore alocate: Il i .. ..!. figurare etc.".i* originale. de ore invdqare de referingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .. materialedidactice.antologii. . obiectivele didactice. ..: ginuturi.r... ale fie ale :::'. tabele.timpul alocat.' ilfi . .resurieproced. enciclopedii..

Etape ale procesuluisuierii la clasaI J.Ion."f.r. d. sI .r. Ion..ci gi sistemul..jocdidactic.. culrural. numelte elementele citre cadrul didactic car.. aL elevilor gi uruae"tiior.cintatul la pian".dlzirea mugchiloi mici ai miinii: .j.i J.ns..^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::... al temrhal' economic.it.tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff. culegeri de texre. -yi': ::'1.. Ditlactica modernri.r.acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.rcele_de rezultate . de experienldor invipre qidezrn"cuprinde .de {a. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .Miron. scvierea I lonescu. I de ubere. ap' cit...inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comunitagu i"1orr*t (non-formal). a deprinderii de scrierepresupuneurmrtoarele .1.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrtnlul mrjlo..rol s.cunicthm fonnal sattoficizl:. . pro6l..:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei . care se imbini gi sc completeazd. Sriategiid..#ili. nare.orie.de citre doi-trei copii.l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii trebuie: ().expricalia. iirntifiiorro literei oroiiot. elerri. de unde incepe9i unde se c.. de graficeprin. n "..cn .1*.. .experienqelor inviqaresi formare. in sens l.dritm" modernd. pebma analizeielementelorgraficecare o !.--.L:iffi. ^. la ).t'r*to*t* ?*:..J:i#:'i"-J:'.'iH. Miron.T'fr'iffJ*:'S"-q.punerea/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli.exerci{uJ. ariile de studii.*nversaqia.scrierea b. in manual 9i in alte in rr.conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proceseloreduca.::#1i.plural curricu.Tfi.::. compun. e.$.adar.rrii" Je 9i gi jnvitim{t gcolare u.r. spaliile pe carese scriu. pcdagttgici' : Cristea..g"...tr..iftH:[tT*".'"..tirr" gi e"perienqei.11 :i. i.iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele .#.scrisepe o plangi. .rcursi..direcreji indir.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor de evaluare' te 3. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum.Sorin.niversitat.afige'extrase. dicqio- etc. inchigi. ##r:'#xr!*::i:."r..le inviiare oferite elevului de citre g.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.r"iiii de i... !.ili lt4Pe: '.errneni 2. in mediulsocial. Lrrr. nefoimali Ei informail..invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.. simukrea tniirii litereide in aer cu degetul'pe . atlas. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld.alergare"r. curriculumul nu vizeazd.:.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r.. ma^nualele scolaregtuniversitare. .te.--'^.activitateinl*Uif*"XU.'. subiectele punctualeetc. p. plange.. .-.. pl"rr. ptogr"-ele scolare giuniversitare. "lf"b"t"rulbenzi decupate.. . forrn"r. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: . Riulu. demonstrativi pe mbli.e.....:. trverfial experienqelor de.i".. irruirea literei.Dicpionarde t.in senslarg.L.97.I.numai .'::'.arg.y. . apoi cu ochii deschigi.:x:.t. sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.oltareindirecre. rlroli"orio sintezeielementelor . .. I lrrnescu..erorcurricu..areaux indrumltoare didactice... ..rbilii"azi ^"giunea' termini acgiunea gtahcl. r::! grafice.. in In sens restri. curriculuminseamni ansambluldocumentelor.::t:X:!:". Radn.96. .. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t - 'y.. reciproc:educagie formali.'.-*".software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i dezvoltate aprecia' .dr. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.... A.centre spoitiu'lanistice.In accepqiune conlinuturile instructiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare."-"1.i. ariile tematice. De oLicei.. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor..'rtlp*iff#ra *f. r.".. funt{" q" 'z **i:S'*. in nicare masi.

pe cind incepusem eu. lQazd a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul..p"rr. .telo.rr-o-ci. caregtiaua invirti gi hora.vestiti pentru nizdriviniile sale". .sul t I I (' ( ' .deprinderiide a scrie corect Jaligrafic f. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste viaqi.. trltoare de vechi tradiqii. gi gturlubatic.r li " la o comunitateexemplare:. dar drri .i sistematizate litereleinsugite. Bunicul.i de mandil" p. Doamne. 9i "ri. Itt Ittt>tncutul scrierii . realisqneincrezitor in feqele viagi. descrierea.... r it r c .trebuie acordati .cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii. cu acgiune fpic in prozd. ale unui r?mln memorialistic.accl puqi ptrci l i tere. ale liortnarca. | gu l trtt t ' t t ' .multeplanuri. de 1tx dii. careseostenea Vasile.-ii care in rcdusa.p"6. )t rr)t I i r(. destS. in satul Humuleqti qi la Broqteni. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.ul .ruprrrr..zigesc. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic. pr gr. icqag casa la pirinqilor mei..fiecareincepind cu o expoziple: descriere .rrrrir. .. in satul Humulesti.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirintele eltevapersonajesemnificative.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcgi vcscl. A.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi.firniitul de la stranamare". In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache.de ficeau mare cinstesatului lor" (capitolul I).r.-.cum il aprecia criticul G.i familiareprezinti paradisulcopileriei.terii mele.rc. perrtru a nota semnele diacritit'c' Sc irnpune repetarea.nrr.rrcrr.apreciazdcorecrirudinea.nt de originalititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.voinic.o zgitie de copih ageri la minte". l" .. .. cu fhcli voinici gi fete mindre.-" rlcrrrc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea. gazdaacestuia a lui Dumitru. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro.crrzi. r1u un pi Bcjcnii. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului Nicolae.. prequind cartea..frumos gi ruginosca o fatd mare".climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i . la prichiciul vetrei cel humuit. rccomandi.Naratorwl adult setranspuneinpersonaj. estesusqinitorulinvide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii. Opera literari Amintiri din copildri.rrra"1nentali evoluin . carepredacu Ioln. . tt t t ln t i t t. t t c : l zg I)clcnii VatraSatului. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii. emoqiaevocirii pirinqilor . pentru a seevir.rr..lc'inriigare unei literenoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior. revarsd de bunitate si iubire.ro"r". explir'..i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa".ri deosebiri gi inrre acestea.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt.de 1:ornplexi.iar monoiogul inexistent.de'profur-rda rezon angi afecivd" . simpli.sestabileasci asemini.acliuneaseconcentre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali..rrril" . gi imbinarea modurilor de .. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune. la scildat. . pisUniversul copiliriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate. . Fugerea ftmilie..e intrunegtetrisiturile romanului. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade caseigi fuga cu pluta pe Bistriqa.evaluiri gi recomandiri.J.u.. Chipurile piringilor.c l c c ri trc l i c c rr rcc()pi l . capitolul incheindu-secu un autohazliu. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii. bunica seinduiogeazide orice lucru.ri. la pentru bineleenoriagilorsli.i fraqilor. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje. gi domestici.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe am_ plc.ii.de vuia sarul de vatalein toate pirgile.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni..r' I i l.rr"rrg.manul esteo specie a. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.t r.. tot unul gi unul. la careparticipi personaje nrrrrr. . care .. ( ' 5 . uratul la sirbitorile de iarni. unchiul siu. cind mi gindescla locul na.:t: roman. apaNeamqului..-Romanul pr. silitoare. cu spirit pracvrdi fiul. irr carefacesafteaua sarului.demonstreazi acolounde estenecesar..i pirinqii gi fragii gi surorile imi ffeu sinitoEi.. tl ttp rtrrro c l c l .rlI I t'.surati mai. estedominanta.. David Creangi. t it ' 1.i ruveica.ri intreruperi.Satulnatal. din ti"rg jr"pt p"rr.fhc. a loculur actiunii..rrrirr" cevremi ce 9i iameni crau in pirqile noasrre.rrr'n"r"ror.lastilpul hornului.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i. de aici caracterwl subiicti.Tatil. din alti perspectivi. rnonologulgi naraqiunea. irr lccliilc. nrri gi jucnrii pline de hazul si farmeculcopiliresc.firr. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli. [Ar^leac de suplrare.torul de vinitii". ci sat vechi ri...maiaveagi darul suptului". phcat.. de Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. frumos era pe atunci.exemplare.. intimplarea cu pupiza..o*rne descriereat.. dlalogul.rirrtclcctuali elevului. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activitilii fiecirui elev. cu biserici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. a infiinqatgcoala.a familiei.roman al copiliriei copilului universal. rclrr.ri"rii'legiturilor din"r. Periodictrebuierepetare_. gi toate imi mergeaudupi plac. tr.tctic clarelaxare. . f.si.rrl'uziilc.*pun.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.'obiec_ trv sau subiectiv..$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei.plini de minuniqii".fic. a 1i.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi. imbinind iubireagiingiduinqacu severitatea. Cilinescu. cici .genului dimensiunimari.la casa la cuptiorul. . irnprirlitintrci pirqi.gi. pirinteascl din Flumudar eu.si la altejoleqti.Stauciieodati gi-mi aduc. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a putureain petrecerecu noi..1i" tl'c litcrc gi scrierii in duct continuu.cuprindepatru capitole.dar gi zburdalnici.lr(()rcct.

nu-de dat. Pentru caricierizarea unor personaje s"r.vezi p.riqii tlrcir. cu respsihologice.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor. Scrisla persoana romanul I.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.. Doamneiarti. G. norme moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi etc.intdianoapte rizboi patologicpe urmi".til. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.o proza superioari. vcstigaqii d.feri si munceascidin'greu'canoi.alitate'Creangi a fost un neintrecui minuitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii.are mini de luar.il ci accgtia.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta naratied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: .r l]ro.si ingeli atita incredere. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspectiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.] IuTrebuie de autosugestie. din indatorire.afa cum o vede el. un soi de simfonieintelectuah.ndii cauzadoiingei de a-gi vizita soqia.orghidiu..vorbegte isihologica. septecizeazS.la lrilticcni(ca .'Bine-ar 1jc.. se cu dc prin exactitatea careelemente rl.tineri...Romanirl seincheie-cu iegirea universul codin pmiuni.Pe urmi te obig[ii..r. picioare (intriga) 9i sedescriu.. confruntareacu moarte".alIII-lea .rscif lordacheerc.i a cisniciei.Vorbaceea: In expozipie.i mocapitolul intitulat .. este .. sc axeazS.gcoala catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie. experienqa pe fundamentale iubirii . Romanul.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi luciditatcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).rnii nar:ltor. altd."rswbtnpelesul.tcni.pr"boi.tii ci astao face ccri (expresii)populare. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c. Ci aceicarese de lub. nt jocwl cwainte io"t" a. el mininci side pe viu gi de pe morr. d.Dar.t I'lt'trliirc'ltc dc.te prezen\aei zilnici.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragoste.qior. (retrospecpie) primlvara anului 1.r... SJ. c"le.peritu-le-arnumelesi le piari. plin de subtilitate. naratorul are la indemAni zicitori.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului.a vrclne. iar parteaa doua se inrude.1al' l'i.drama absolutului.. gipintece de iapdse cei-unuipopd.iunt copiii neasti-p.prin umor.incit.ca fortificaqiide pe ValeaPrahovei."". agacum te obignuie.viciopi.de pdtrundere lril.dc.construcqii (f.. t t' I L'l'I vl..rritr drurnul la Iagi si. Gheorghidiu.vegi'fiauzit voi.ambiguitatea. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti. discutarea unei crime pasionale. . un om inteligent gi neprihinit totodati.ttlt. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde chemirii soqieisaleesteatat de mare. 661.rEi qcoalareprezintl.interjecqii.trc itrccpca noui etapd.i.it de. a valorifi. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanului.. despreoameni...$i treptat iqi treApar frecve hiperbola.-mi".i a rcscitat cat juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei.I se destiinuie prietenului siu..consumati intr-un timp relativ scurt. ln finali ronaj principal.a.. tca constituieelemente originalitatea operei.1. sirmanul. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu. . de Gh. gi din acestmonolog neryossedesprinde . popular gi regional. inainte de sii.O iubire mare e mai curind un proces liportretisticd.e buie.Biseul reace poate rezultadin calitiqilepsihice"'t ric. . estehotirit sd dezerteze.. celebrele fie ei pop. parte'."t pro'oerbele. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor.situ"fericiti. .tcct. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului are caracter _rcalitatc. uieori imprecaqiig. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn . desprefemeie.iubegti pentru ci . IstorLt.....popa oslobanu.in munte". vreriii . f tt lccst roman cu puternici amprenti subiectiva.916.i Davidici.a.. ci au mi. a{lardla Cimpulung ..unirarea t('r.voluntar Ia inceput.la proprirlc lor indatoriri: preoqigi dascnli lacomi. -- .Intimplarea de la celebrulTristrca. din duiogie." Sa^u romanului.pe Ela.lt lui rnogI.cu inocenqi(gi cu talent)de poet..rii. Perolr iir rrllrcni..] Orice iubire e ca un t Ultima noaptede dragoste. cJ Cese si ai surisul ei.r itept d" viaqi gi de moarte unul asupraceluilalt"...72. f indeterminati dar reali. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structuraromanului. murit.LaPiatraCraiului. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului. o avieqii. carete incintl prin plicedisparate intreqes.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat . jurnal intim..ot" i" r'.rrici .. Cilirrescu. t. de ei.un om cu suflet clocotitor de idei 9i l. si experientarizboiului.."zi. [.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc. Oriqan.tt. p. Amintiri din'copildrie operi linarator.binetriiegte Mecetul.te cu un jurnal de tdzrt' 't.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de confesiune..fiecarecu clte un dtlu semnificativ.Trebuiesi se gtie ci gi iubirea are riscurile ei. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc. ex-clamagii folclorice. feqele.ya7e) tip popular.1 rrctcr"rnirrat.inecatcu pronumeleconjunctive..zide beqtiintii-din mili. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl.celedoui pirqi reflcctatc de t.. $tefan Gheorghidiu.inrarea in mareaviagd.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitigate ciitic. doui experienqe -stefan de viaqi.imaginca estesimbolici: "jungi t. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.rl t:ttnflictului afli. guri de lup. Toateplanurile de viitor gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism.. Conceptulde roman ...uca.intre Bu$tenigi Predeal. dragosdespre dar gi naiv.carete surprinlufleteascd.rr6 (intimphrile hazlii) .).bisgricestisa mai aitfel!.". cu subtih ironie.lttttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili. atiniruiui (deznodAmaitulj.rr'.perpersonajului o opereifiind asiguratide complexitatea ln-titlu.i. "d.corLi clclrrI Irrrrulc. d. ale unui riman swbiectia.qintaneciuqitoareicritici a nararorului..dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul. pc de o parte. lui 'nra rizboiului.un loc gib colectivitate de tonajul principal. dacdnu obqinepermisiacerutl.ti cu un peisaj.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!. cu Ouiegti surisul gi voceaei.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata. f 0.in capitolul.I t4 l 75 Arlirrttc. al de "gr.elwul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi popori.literatu.

so. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri.rrt* drrr.fiinJconcentrar la Azuga. or.O va intilni intimplitor. Gheorghidiu descoperi. de doui e.Ela nu ascunde durereadespirqirii.ii comunici hotirirea de a se despirgi. iar la sosireaei filrd.l. gi^frivolitade te' Pehffu snobismul noilor prieteni. .lmi!erreccarn ile.intterior): timpulspionindu-i priereni.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de bucurie pentru femeiamea. d. un nucleu de dureri"). sI pierim la fel amindoi".e lairni9i versitate. 'i-r"i *ort. care. atricgiap.".rrmatd alte tribulagii. le in bandi.aminrelesirai tirziu..u fericigicit timp.ci ne indlnisem de la inceputul lumii. alti intilnire cu Ela il facepe Gheorghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: .. $tefandescoperi. deci drama: ."r" credlm cn feireia care ne iubeste are.femeiamea esremai vie gi mai reali decit rt. dureroasi cgnvingere:.Niciola femeiaaceasta mi iubise".bandi".de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl.Niciodati nu m-am simtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. o credeamaproapesuflet'din sufletui mey. nuan[a di. .. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl crincenb si si vedem cd.. pesteroaredevenirile. vor fi vegnicia viitoare. dar daci o giseam. ca alti luni de miere.intirzia la intilniri. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit". $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti. De altminteri. iSFe' acasi.peneagteptate Bucuregti.." hd iirea. ceeace eu induram ros in adinc.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei." lot l:" cl esteiubit . Era o suferingide neinchipuit .Desfdsurarea g.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu. J'"i . :cutnoapteacu Grigoriade.mogtenirii lisate de unchiul siu. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue.lle pentru cucerireaChinei.amindoi.Mi chinuiam huntric ca ie par vesel. [.ca s-o vid.al ciror nume nu-l sriu". la alti petrecere .a ficut in mine un pustiu imens.rnic. d. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ". $tefan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si .lar.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a. vag avocar."gost.mi-ese rpribugire uscati... soliei salesi meargS. dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surni.learegi pentru altul".a[.mare dansator. Conform doctrinei de. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou.'""r" "rru. Observi . anumite mici gesturi de mingiiere gi frumusege.Mi cuprindeao ne-sfirqititristegi vizind Jn nioi femeia p. TacheGheorghidiu. hrinea din propria ei subsranqi'..Simqeam femeiar. acliunii p."itt" . ca in aciasti viagi. D.. timr.Pentruneineinsi.. in patima apropierii lor. Sldbeqte esrenefericiq dar..toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertrofiau.o"t"l"t . parci tot gitul plin IIri scurt timp.1ul preocupat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.r" ci in exemplari. ca studenqi siraci..e Odati cu primirea. in consrarici soqia lipse.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin.. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri.rimei pirqi a romanului ilustreazi concepgialui Gheor. luau proporqii de catasrrofe" .rr"r"al"i. au dus o exisrenriboemi.cuuimiie dureroasi" calp'.nobii dirt noul loranturaj: .induraparci o sufepesteputerile ei". ester.ganizate verigoaralui.d. fost . fagi-n faqi unul cu altul.la facerealumii. dar"iri"r"ii.. dc a fi dorit gi de a fi eu insumi cauzd...a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . rrigti"..femeiarc""rt.Conversaqia timpul drumului ii -." f"aa4ire gi firi crugare pentnr triumful unei idei.nunr. carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii. pistrate pentnr noi.alte explicaqii. si din orgoliu. convins cd ea a ineaga." dintre mitugileei.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni..] pesrecatasrrofele .sotpl gi solia sunt predestinaqi ii. drept are e prima lor despi4ire. .. ea". timpul mesei. penrru petreceri.i ea. ci suferea.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".plipindi.urmlrind-o.so. ln februarie. desiadesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea. ca aga " -.la sosireaElei. unili gi egali unul cu altul.l. mai nenorocit.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : . Cu impresionanti lucidimte..rli in includeanumai pe ei.din catza unui ami. La O.rl ctip al soqiei sale. dar curind teitrcepierturile. in toate localurile.rlur. ci intrusul.Gheorghidiu primegteo permisie.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivniti studerrte -aj"ii. rirgitor de uriage. . ?n $tefan... voluprare. Spirit insetatde pe trii gireliuntricd". ficindu-md si cunoscastf"l pleceril pe. Descoperi ..Ajurrsese o ristd. de si .carenu sesimteln largul siu.. si-q. Durerea sufleteasci repercuteazigi asuprafizicului: ..J -ondeni. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanulin el.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . ceputul prieteniei iubit-o pe Ela.hidiudespreiubirea absolute...Dupi impicare.. decit girurile de dinastii egiptene.orinu(conflictul.. eram^eu".plecamnumai[. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f. interesulElei pentru batti.dobegti.ili. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa. Ela nu vrea si aibi La petreceriincearci si-l evite pe Grigoriade. tq. unitate sufleteasci:. ci lu inqelegea poqi si lupqi .i rivnit de toate doamneledin grup i . in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele.r"pr"ridurrnlrt. ca eul meu. iqtii in necuprins.. ofisergi vi manevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade. Anigoara..ia.De la plecareGheorghidi.. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur..perriru lux. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb . Spiriti nsetat de absolut.fie ea oricit de mare.r.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. i-o dideam. eu ".$tiarnci nu mai pot trii feri.eanu accepti. high-life.si lovegti aprig cu . Aceastl"Iapfi.C. ci pentru altul. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi ochii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. ca un cuqitinfipt qi rimas in piept. .are revelaqia discrepanqei dincie realitategii-"girre. il insoteala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie. pe careel gi-o fe'cusedespreEla. au perrecut o luni la dcarea de nla.a lui s-a clidit pe orgoli.tede-acasi"intreaga lui noapS.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera."r.

Camil Petrescucreeazd.. Ca . cositde Ia Azuga.. omenescului. descrierea luptei de tUVaterloo). o nticitateaesterealizati 9i prin includereain structura romanului a unor fragde ordine militare. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". nervii.Mi gindesc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta. cu cit afle cftgi Grigoriade estein orag.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste. de pimint". .Cen-asfi dat altidati pentru ca'si am cerineaci mi ingali.Ela ii trimite o scrisoare chemindu-I. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi.sub cerul vast 9i pimintul nu vr€a si ne primeasci..cirti.ul inainte de a o pedepsipe Ela .cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. .i Nae Gheorghidiu. Crrm agteptam pindi. cu lovituri de baros. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la banci. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi".pimintul gi cerul sedespici.. din grija penrru viirorul ei. afigind cind indiferengi.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.E in mine o fierberede gerpiinnebuniqi".cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii.Animalic. Din discuqia un prizonier neamq. lntt-o zi. ci Ela erte bolnavl.I\ervll Plesnesc... realitateaso-polidci a vremii.. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul .descoperiscrisoarea Anigoareip.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramaincertituii esteacum estompatl. Pe drum.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini..Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga.ascunzind atit stareasinitiqii.[. $tefandevide ne cu atat mai furios.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intrareaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa.gti. .lumea metafizici.tot dar utul".i pe amantulei.. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. carenu ascundea suferinqa despdrqirii.. acestcontinuu conflict al eului tiu. pentru ci trebuie si piriseasci ora. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti.i amintiri. de venire intinsi. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea. deplasirileabsurde.Creierulparci mi s-azemuit. .. Sprc dcosebircde Ela.participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial. di alte valori dramei personajului.ln clipa astaam aWt impresiaci s-auciocnit doui locomotive. iqi spuneel. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg).. ultima noapte de dragostedevenindintiia noapte de rizboi.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers".tare ochii".La un momenr dar.caun nour de intrebare. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie.Ne-. Este momcntul cu careinceperomanul . pamanrul $l cerul se desplca.". $tefanrenunqand tor. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului. ca atain viaqi ? Dar nu.. Gheorghidiu e rlnit in lupti. mult mai calm qi muk rnai luminos in acelagi timp" . lucruri personale. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: ... mascheazd durereacoplegitoare. ii judeci gesile gi vorbele: . imi infig. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml critic: dezbarrilepolitice din parlament. din orgoliu. de VasilescuLuminiraru.Gheorghidiu?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde. de ordinelecontradictorii.lumeapoliticienilor. . iar dupi insinitogire pleaci la Bucure.mi ingali? Daci din nou am acceprat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi. De la C0mpulung.adici.$uieriturile groazniceau cevade garpede fier. n direct ameningitol in ". ln timpul unui atacputernic. Origan trebuiesi fi fost ficut praf. cici plesnesc detunituri memlice. dedicindu-se studiului filozofiei. iiutind prin sertare.daci au cdzttt. Nu indriznim totu.. de atitaincordare.]totusi imi treceprin rninte. Ea r5spunde cu demnitate.Nervii plesnesc.s-aurupt ca ni.micelul qi foamea.cici inchidem cu incle. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari".sfori putrede.gi ciqi" etc. nu sunt eroi. O observi cu riceali. neniise string unii lingi altii.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl. Primele impresii ale mir.Gheorghidiu afl. dezefiarea pentru a-i pedepsipe vinovaqi.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alta.iluirii.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. Gheorghidiuobqinepermisia. Trecut prin experienga rizboiui.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior. . Noua experiengide viaqi.a acoperitpimintul lui Dumnezeu"). :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei. convingerea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi". imagine zguduitor de realistda rizboiului..D:zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. m asa. sulletul a lesrt dln trup t..Alteori. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului. Gheorghidiu. obiectede preg.Era tocmai noapteacAnd$tefan.Exploziile. de la totul.precuma ficut armataromini. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte".. astfelci unii vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi.i a afacerigtilor reprezentatide unchii ache.cind viaqa pede treceripc careo duce.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai aproapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu..i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor.ee" Ii existi in casi. provoaci jertinutile. artileriaajungind si tragi in propriile trupe. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. a unor extrasedin presavremii g.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: . cu oameule crcscute l cu tot . i separe ci toatepovestirilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: .soqulfiindu-i plecatlagard. areimpresiaci existl .a. Dar daci b adevirat ci. agacum atrageatenqia titlul romanului. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. scrie ci-i lasdrot .inParma.. cit Eijena financiari. un buchet de flori gi o scrisorici.sufletuli iegitdin trup lui cu tot". .nu o gisise acasi. Naratorul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: .incidentul de la popori. .cuiein timpane gi cugitein miduva inirii".tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela..i si dezlipim obra- intr-un munte de fum. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea. .. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdndstirea d.Trisnete vin mein noi dar fhcirile nu le vedem.

"r. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a... de exemplu: si identifice cusau necunoscute numelepersonajelor 9'a'." Din psibologi...' .t.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi. din chaosfa. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptarea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris . 11as99lin' liudabile (cazul genitiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t". rneieimagini.clasaaIl-a.F.." ii. Agreezideea .oaptiurmlrind rezoliare" . ultimul 2.rr.a luiMihai Eminescuteprezin' lwi . I' Subiectulal III-lea i din l.ttit. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '".r. Aceasta-i riiluiif" *..lwi . feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe . p. "..famlliatizatea. . *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice.hrt iil.. Dupi atita efort depus. in 3.].a cuno$dnqelor repere.vremelnic.s-opriceapi" .verb predicativ.conpinitwlrnew ijii u.Eu nu pot vorbi onestdecit la Persoana Subiectulal Il-lea A. pot descriedecit propriile mele senzaqii.precedatde articolul adjectival.a cunogtinqelo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :. .tuii. e (stdpknul) .tgia /zi fusese incredinqato misiuneimportanti (cazul dativ)'.:tJ* . ..ingular...verb Predicativ.*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u|i' l)up. 1r.""?e elev descif reain s.. ".il'. fragmentele o citireape fragmente Ei analiza acestora. . ln lecqiilede limba gi literatura romini integrate. nu fuse . vintelegi expresiile . SJanunqi averse citeva zile succesive.ceeace inregistreaza nu MarcelProust:..efortpropriu." 9i si identifice i. 3...Care s-o vaza" . proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal. elevii textulnarativ. 2/ cerul Sipdm^. insugirea. sponsorizdriitinerilor muzicieni' 2..orientareain sem- .propozilie subordonati cir"r^. 'iiinr.. :""J:ii!] .n* ju-atorii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili.propozigiesubordonati subiectivi.propoziqiesubordonati atributivi' '"Cu. 'n-a fost....r.iari el devineTatil..ritrg. citre elevi. ceea aud.terb Predicativ' era'verb predicativ. citireazd. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r..a al constitutiv textului diaiogulca element i.."r. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles.. mine inmele. tntunericvs.rn de cauzi.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv. li i. l ci rti .articolhotirit.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod.c. ' 4..ru."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic... c. orici om trebuii tras la rdspundere. l. p.propozigiesubordonati predicativi. numirul s.pronume personal.Editurn Mincrva.. textul literar..cscu. fu .r. a termina..Orice . La.pe o?ot povesti"' ce gindescen.opriil. Tebnicile muncii cu cartea.tett . cumshnqiald ..ie cu mai multe zecimale. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t. Vinzitorul se obiq. '*itt -'""iplement .subiectexprimat prin verb la modul supin'.i"rai.irc. efemer. 3. " 1-. Titirea integrald a textului literar: prrn. la Doui skmbetela rind mersese munte. . literari.S1 descriu care singurarealitate. a sfirgi.?.verb coPulativ.. imi pdreal/ c5" P. iatd . ti.propozigiesubordonati atributivi' '.1.ntwlalcituiescun templu maiestuos. 22." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tealizateurmltoarele explrcatlve: .pieritor cel dintki vs.rrof . "..BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr.persoana III-a.temPorarrtrecitor...fi.Caii int rtt.rrtr -i'realitateZconftiin{ei a9i". sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neatenqi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i..l 2. afinaliza etern vs.l ()71. 1. intAi.. antiteze. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' lut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. pot ie9i. lumini a incepevs.predicatverbal exprimat prin interjecqie'.". individual.ri" ca o mare feri-o r^zd" .i.i un antrctriment dur.. de vdzut . abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizindu-l pe margineapripastiei.propoziqiesubordonati subiectrvi.ii." *n-i" . |'eze gi. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracolul' Era o irac. Eseurialese. . iitoi nrpt"re . B. 4.

ori de cite ori esteposibil. a o J'ormularea mesajwlwi texrului literar. lc." elevilor sunt comcreativitatea activitiqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif".ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin activitigi de ?nviqareagr-eate elevi.Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracteristici.i personaje alt final.. sinonime.fi 7 _ . -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate).i a antrenirii in discuqie mai multor participangi.. in funcqie nivelul clasei. figuri.r.povestirea orali 9i scrisi a textului lirerar.. sub forma Je intrebiri: ".a stimula gi valorificapotenlialul creatival elevilor o consride .ngi.gt$ili?i" . t citirea integrald de incheierea textului literar.: de la compuneri p".la compuneri ie la compuneri t1U9a"i. t c'itireamodel cfectuati de cadrul didactic..GhiJ-i" rrruzeu/Gridinazoologici". tuie compunerilelibere nararive. me probele scrise."R1.i a titlului. complementare' "u"lu"r" qi metodealternative..:T". Pornind de la textul literar narativ.t2 l I llilt'ilriv' clas. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrpolali qi ai .'i"r. formea^zi J".""qii.caracrerisricile 1 +.il.. cu'inceput/sfarql. cxcrcitir. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P.@* lrt gcncral. tesconcreteprin carepot fi valorificaterezultateleobqinuteprin -. foior"r.. diferite tipuri de de evaluare r.descriptivegi mixte. printr-un J9.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl.i.eaaluarea" r --"i --. cel 3.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a). rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor. planwlwi de id.^*d9 rol: . folor.. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabularul gi elevilor.r lV-a..gr"i narative9i deilustraqiiigi .-!:yil:"Prezintl. .furnizeazi'datele ^..de tipul: .. compurrericu temi/titlu indicat.Cum igi petreci timpul liber? .exerciqii . foarte agreatd elevi.. se poate realiza citirea dramatizatd.td rextului literar. In sensul marlare..i orrtonime. pot fi: Acegtia simpleintrebiri.p.6.cel pulin doui lecqii.Elevii pot memora unele expresiicare le-ru plecur le por i.9i anucareisi dovedesc .i prin formulareaideilor principa. ini..texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare. planul d. igi gi Texteleliterarestudiate constituisuportpentru diverse Pritnare.*p. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.t. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii..totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invilare. pot dp"ri a" "o-p"". elevilor carevor fi testagi specificuldisciplinei..r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci tlc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .r.mai multe lecgii.tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale optim.. 2'. 9i . acordi de se r rlr.ii. scriptirne temei. iniqiaiiueielevilor (de la alegerea . o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.f"ri r" 9i vorbirealor curenti.clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa. Daci estenecesar.i attePtat' deci item =.apreciazi-er.t.:...-. Evaluarea viabilitatea. de literar.t "n..rcliunii.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonici saf.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordanqi . l)rin... "'"ff.liJ.i#. ca instrumente itemi. mai mrrlteobiective.ii.-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpergr proceselor proouselor .rrrlrri-" al" i.'d" " tipul de compoziqie)..de stil inviqate.ri*.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii.Cum te numesti? . metoderradiqionale ir.Report"rrl gi i"i"l"i.i. planwl simplw(clasaa III-a). cu obiecti. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.Unde locuieqti ? ...vizeazS.". li se soliciti elevilor si-gi imagineze ale intimphri.i.rnq probleme. . influenqeaziinviqarea.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o . grafice)urmat de o intrebare.ri..r. (cu sau fera elemente .Ce aptirudini considerici ai ? . ..{ezi14 de evaluare.probele orale gi pr"..la fiU. asiguri un climat educagional -.rd.i. gi .ei.tior" Reporterul: .. o ltrtttcstirea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a).. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu. a Alti posibilitate.r"r"-in qionale. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: .

stipin". : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli.leagine'.casi se.ru iegitla luminl... [..in careeul atitudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti.. in Ewl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno.u."?de IJniversulpoetic se-nalglca . _.a ittcat/Stdpinul. Poezia Testacare deschidevolumul Cwvinte potriztite.] miere". scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisiturile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principaleletrisiruri ale personajului.. .ln funcai.doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten.treapti" pentru urmagi. s-auinilqat pe treptelevieqiidin .r prclucrarca rczultatclor obgitrutc.printr-o indirjiti gi indelungatl striduinli... ..l"bor"ti. Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .cartea le virsate-n poetuluidevine..e tipwl d. in eseuri... 'f baza ceimai importanti liind: obicctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.itemi de tip rezolvarede probleme. apdrut ment estearta poetici argheziand 1927..ilrcA ( itstlrcarca itcrnilorsc rcalizcazd. ..ci cu .. aminiind datoria .4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr). armonia ei..itemi de tip eseunestructurat. .hrisof' gi . .cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieqii9i aspiragiilor m]ne". Exemplificare (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate. . .ca gi pcnrru admi_ ::l::11.searardzvrdtitl". din coloana A.i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din .--"$ r l)irr punct de vedere al obiectiaitdpii tn notare. a-i continua opera. .:ctiv q.si-njure" 9i de metafore: .pe brinci.de obiceiin versuri. toarela creaqia in Tudor Arghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.. printre plivani.robilor.gropi adinci".te . in laboratorul lui. poerul. ' Prin abundenF de verbe: . i. epitetul .i interviuri.itemi de tip pereche.pc mai rnultor critcrii. . prin carelutul se transfigureazd'...ezatein fruniea cite unui volum.cdrqii" a poeziei.. Cealaltl componentil a .ripi gi..itemi de tip eseusrructurat.hotar Poetice.depiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest. B.ntstr.... A.din zdrenge.torcind"..rob" nu trebuieinqelese sensullui social. | [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare.visuri gi icoane".ampreficut". . (2) itemi al ciror rispuns trebuie.nt d"111(. . .itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. . creit@@rime terioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi.erdspwns de atteptat.. acidul care-lfacepe sti$... t..Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii.frimantate".. . Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv . trudegtela fiurirealimbii poetice.ficui".irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i. ca yn laP cu injunghiat"..[. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: gi (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI. . poe'ji . r.cuvintepotrivimuguri si coroane"' . ...ta lutului.amivit". pfin si se zvircoleasci.. unele a. oameni pisiri copil vestmi.si-mbie".sintagmi care semnifici limba poeric. Si defineftevolumul in fruntea ciruia se afli poeziaTestament.1de"irat-fals.. direct sentimenteie.../Birrinii-au adunat..fiului" (urmagului) de tri".am preschimbat".vioard" careconqine. simqindu-i lucrarea corozivd: .ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor.../Sudoarea muncii sutelor de ani".cenuga inalt... Cuvintele .preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5. din idealurile stribunilor care te menirea .. La rindul siu. da-nu. cu doui iumi pe poale". poetici.(2) it emi semiobii aia i : .Procesulde transformarea bu.ripi*.itcmi cu rispuns scurtl .:.Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de ...veninulstrins te".sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.cele.Dumnezeu piatri" din .i^r" r"ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.intrebiri srrucrurate : (3) itemi subiectiai: . Versurile ripiezintFt o definigiemetaforici a creaqiei . a materialuluigi a spiritualului. din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide. ..cuvinte potrivite". sudoare. ' morqilor 4i1. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl.esteconqinutulei ideatic' sentimente . .arte Poetice.i spiritualitate.

de fapt.u."] g.izbi.f.cind" s.taiunei asemenea .rrnorgi.metafore../Biciul ribdat se-nroarce si in . . tairreleau celemai diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.. idcatic.-.striiburrii"..crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare. Relaliainrre ./E-ndreptiqirea r'.ucian BIaga.. o*ul trlebwie fie " absolutului.lumina mea"(a eului poeric) gi .. .slova foc") cu rruda geniali de . rrttr. "rt. qii ctc..suri gi mai mari/ subochii mei"."r"ie a" minuni" . l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti."rir avind rolul de accentin discursulliric.robul"ccl ( Jr('. sa: .veste-ncet pcdcpsitor".rd.veacuride-a rindul' filo.imbogdqesc".de aceea sd duhului m"u.Ei...i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul urirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri..vezi p' 85' 7970.rirr.r..in lexicul inediq de o prt. repetiqii (.a" larmgcul cu liric.trinii"gi poctultruditor. 85.e a reprezentat-o ..1t-."..t.. pcntru .consumatoriide arii.re cltre ""t" "er"i.p..i .Slovade foc g'islona f .amluat".-n . care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale.ca f.lutttirl:r" tl.i rrspiraqii -. exprimi fascinantulpioceJde poetizare vieqii.. o bala-..i ei albe luna/nu micgoreazi' .. in printr-o suiti de metaforeinedite: .l""rina alrora" refuzamisierul lumii. Originalitateapoezieiconsti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestescrisi.i.rtinq"loi.. .J.Ji"qer . .]".a urmare' trpul nelelumii.unelecu sensde personificare in (. pini la . batrini-i).i" etc.a a sirrrlirii... Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine.intinsi lene..a.[*'"ii"\rlceleriiltlotit.vieqii renun! cu bucurie la cuun creator.i.....sporesc-a ni i'treqiner"".sugrgm..... l)omnul o citeqte.Intinsi lenegipe canapea.Poemele luminii.Eunu strivesc .o"ot"gia poritivi (..uc clcl'irrit poeziaargheziani.icrulcald")..cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".fer.domn.ilie. rima esre imperecheati.).stlpinul" esLc poczia.este il. epiteteadesea dublete.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi. mai retoric.r. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului... in viziuneaasuprapoeziei. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb.-Ei-i*pii"ir.rr.de aceea cosmici.i artd poeticd.... Mesajulnu esteinsi pentru cititorul inocrrlt.trul racunoagterea iparc i. buze ori morO .. o treapte"r -.. Discursul liric se consrruiesre jurul memforeilurninii. ca de altfe'iin intreaga poezie.nt"l gi.ccl cirrclcc(:pteirz. cclor cir!utttsc.a...i'"-". '''"E.. (.cllrritrri noroi/Iscat-am si frumuseqi prequrinoi. trvinic/$i_izbivegte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ". un ochi lduntric se deschide9i dru li . ..i . semnificatia termenilor-cheie ob .. .sursi de inspi| poetul./Domniga suferi in . a potentamisterele."r"r expresionistal permanenteiraportiri a poetului la dimen._../Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se .flori..rl-rupur forme: ./Robula scris-<r. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii: versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.t" .prin aceste plcxitatea ei..versul scurt '-"i.." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce ."r"i.. 'raielr"aa'J#Jr.)enumera-. apdrutin 1919. noagterea Conceptelegen liric .il*ilJ.i maiprofunde ist..este de intuneric". ii amard". ^\ia.cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.opcra filozofici a lui Blaga.t.caun ciorchin de negi".*...raTura obscuri.a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul..r .iunia lumii":."g"le. din se cunoagrerii constituie multitudini de taine.rc op()Z.un rost gi vaiori.aratl'unNichitaStinescumaita V. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.r.gte gindirii magice.fi rulburagide mesajul.gindirii umane.verbele.o. cum rea : cuioaste lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci ...ampus". Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l..H"g" ""pli"i.negativi (. u.. a ll tillncr$r ircccir.. ca un ciorihin de rrt'1ii.tot ce-i ne-nqedevenirea universului.risc clouii ilrrstr.ncroase.cunoaqterea.caun gap comparaqii injunghiat". Prin intr-un fel asepoetici' eul liric estecunoagterea da ..p"ri.rrti-. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu..iirr ..apirutin p.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainade careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' La polirrrf..'r..estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdului).. lrr fragrncntulcitat.b wni (strd"r lrurtii..rlui creator al unui univers spiritual (...r-i..eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c".il pfa"g a.Din bube. "lbe.fJr*".mic9o.durerea noastri surd.cind..rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor...tegi mai taretainanopgii. mlnltoare utilizat'Verestesubliniatigiprin. .mirestei'.aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori. ili.rrrrurci obscure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf. . ochi.r poctr../l{oclul durerii de veciiintregi".r. r.lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd.. mi.. ritmul -iambic.. Arglrcz.paradisiaci.."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd.r-eazi")' urmireqte f luxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in..rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .. ..ttt. ce lro.slovafiuriti"): .rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.ttrritri/Irnpirechiate-n carte se mdritd.. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .Poeziaesreo arri poetici.iubesc") opun .domniga intinsi lenegipe canapea".registrul.abundente.vezi p. d.. cici numai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis..."rt..seira rizvrltiti" .r"-rrt.bi.cartea fiulc.).rovinedin dragostepentru.i.rn . prrt..." Vcrsurilc finalepotent eazS. prin aicuns/ in adincimi [i'.sugrumi"-.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei. Astizi filozofii n-o mai zofii au . fiuritorul de noi universuri spirituale.Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qap injunghiat".. coplrta. acelui de cunoastere inseam- lua..""" car" di titlul intrein gului volum.eceptorii.i. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(. Sintaxapoetic.sporesc".i trcmuriroare/mire.. ... celor cu o conotaqi..de nuntire a inspiraqiei (. . crre vor. tot metafori -.../aga lareifiori de sfint mister".atitudinea lumii. meniri p.prin conotagiilecontextuale:nu-"r."..rtit tttctrr[t..lirug../Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei.

rrul rrei iz.. Jc -.z Inima / incet mi-afundi". desrrreci. ' ' "rtirtice..roare.. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl .o secundi. . a o facelatd"..dirrrr_op^rer" .slerapoeziei..o lua.p"r^rrl il. . 3. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric . vcrs. A apirut ." titfig"rilor.rlitrtc rafinari". a proceda:a acqiona.. lrrtilnireacu iubirea.upas.Stau i1ti1s ri lung''. 9i id""l to.i muzi.n b".cir gi prin instruirente jongleazd.. "D.j.a o lua la goani. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}. prudenqi.p"sul tru i. re"'. de ozi. vers laitmotiv.e. poem.r ttrrt'i. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea. din cdnd?n cind.si sefoloseasci un ciocan" . doui strote cu aceeagi monorimi..qie. -oz"ic.toate configureazi evolugia .Jrpe.i.spargigitul pregioasei lnolrecta.. poeziain dulcelestii clasic esteclasica.... . deopotrivi .ll".si procedeziastfel" . poeru_ trece.J"il in actul creariei sale.dit . sticle" .. Locuqiuni: .. aducere de aminte. iubid .. cu dinadinsul...(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian.-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia"."ie .preficirorielacrimiin trigt. cretuluiin abstract.i.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin crealiasa.. a fi este verb copulativ.i a.rit."ri f""aa. al'creaqiei poetiii cc. cu 2.u prrnJi.tr-ut q. . .. mai ..ri". adverbiale: calea-valea.. cu de-a gi cor 'pururi.5.rccstc sintagme metaforizeazd..imi-este fo"ri.i..in dul. Orice artist igi creeazd.igi relevi i""p"ir"bll.propozilie subordonati subiectivi. Sttu. l.cu totul. cuprindecinci catrene.poezia. ivtai rp. clrr_gi ipostazade damnar.Pasul treceeu rimin".i. (verb awxiliar) 4. ln text.... B. I ."1 rialc qi spirituale. a da de-adura.printr-unfenomende.eu ramin" consemneaziabsolurul pe care-l ..pocrrrclcigi rneritltitlul.'o .". l)oczia. s-aplam...-""9i...r. la cor.ti"i.cu minte.j. iubirea devine muzd. a facecu ochiul/mina . i. .ti'j rf tccva.creaqiei (. genialcu ideile gi cuverbul (slovapoetici).i.i*i u.4. $i prin acesr tcnle creatoare.carea dat. trtitri srrfcrirrlccroticc.prin intuigii gi. de jur imprejur.adverb de mod. (nume predicativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) Subiectulal IIJea .. de alti s.eseamd:arenqie.titlulintregului volum.t.. 1.in..lpostaza . o revclal-ici] eu l-am fost zdrit in unia..inefabilul ^^^r.rj:l. se va rransDune ce i.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd...og.. aurit si .. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urbanism.uio 2.r..intr-adevir.al.e lur..i. A.. astlt'l .""sirc blestematisi zeiasci a.a. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3..ii.ffi.rniu. "i-"11"i lalrric". u"rrrrri . o :! I }il.""aa/irr..de viage il.t doil.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz)..cumsecade. in celelalte strofemonorime diferite.rt" "r.pronume personal."-. a-gibiga minqilein cap. de aceea. adjectiaale:de geniu.rtlvcr dc nroc{.propoziqiesubordona... ry rr. modernitatepoeziei..... a"*"1_ goari". mai-mai. de asemenea.rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in inimi .. Anual se decerneazi premiileUNITER.i. sugerea re iu'6irii .pr()r)Lurrc rcflcxiv. J.i. de-asila. .idilei.'.pe soarele sub pitic.. aveade gind.Sub oriz. conferS.rr il: rubrrea. pi """-" Strofa a teia exprimi revelagia poetici.poi in poezie.a da bir cu fugiqii. precauqie. din nou... aga aga.. prelios: valoros. ^p^ti1i^ poarti iarcadulcelui'stil clasic..nasre .tnt"l..rr. griji.. Starea d" r"_rpi.s{. Sub accstaspcct..rransfigurlTj .razna.a eul . lcrrltclriliVicircscu"$ivarsi cu. 1... feminin gi poetic.e^tehnica simbolistd. [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti.pov€st€" liric o exprim. Intre aspectulBucureqtiului. . de subordonatisubiectivl .. cuno"gr.versul .pasul poezie.i al Parisuluiesteo deosebire de la pimdnt ca la cer.Anwarulastronomic".. pe neasteptare. Nichita stinescu ne surprinde.pe ici pe colo. .-prin care se pregetestetrrrri.:. n verbale: a ducecu vorba..dinti-un bolo""rr. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinice. -cirei clevirtcinspira.de vitamine.."iu... atit. a da mina. . aface. isi lua ratia zrlnic|. vers concluziegi versul..". cu stare.i-"eilil. definegte sul pocricdin accst volum.i. poatefi interpretati....gare seami.olat.a-gida seama... nu C. a a .' 2.cici substangele ta circumstanqialide cauzl.i afcctarc. lume proprie. Nichitasun. '-r.t"t:l-"B.. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .t..i. .i dupn anihilar..renronic curtoazre.r. caerotrc'l 9i ca artd poeticd.. bdgared.. a spila putin a. amintind d. swbstantivale:bl..luare-aminte. lui . cuvintul wndd semnificidubla reflectare il. din cein ce.r_ surilc au valoare incantatorie. aduceamina-gi te. pas c./ El avea.r". (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel."qiii. primele .viziunipoetice.ontulpoeziei..t" *.. gata-gata. .propoziqiesubordonati cornpletivi .r.(betaie)in lege.. din cale-afarl. iubireafiind o .. lj- c r t I t: 4. 11v11ra.propozigie depusese intariseri ca piatra" . acontemplatorului: aceea .

Ca qi investigagia. seriede informaqiiutile.scrierea principaleleceringe. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: .ilffiFlegerea in permanenr cadrul didactic.Elevuf'primegte sarcinl prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gami laign de cunogtinlegi capacitiqi.s0l .: . exemregistreazi etc. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput. .probcleorale.. teleielevanteobqinuteprin celelalte . incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. mai des in clasi.rrilizareacorespunzitoaregi in siguranqia materialelorgi echipamentului. a comportamentului elevilor.de exemplu: ? .I25 1trttgresu.acurategea complex careinclude rez. elevul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. .4d$.corectitudineasolutiei.acurateqea . de cunostinlelor. .rccstc probe se realizeazd.1 . alizareaproblemei . .flexibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qiede calitatearispunsului. Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqilor did.:rutocvaluarea.feedbackulimediat. Adrian. ..in ce misuri elevul participl la discuqii . .aplicarea inregistririi gi prelucririi faptelor. Prin cel .in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi.. cooperat/nua cooperat mult.interacgiunea directi profesor-elev.acurateqea . ocazional ' frecvent o intotdeauna .re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.utilizarea corespunzitoarea bibliografiei.realizarea elevului. .Se ptrrrc problemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise.proicctul.. administrat 9i corectat tlc:c:rdruldidactic.PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehnici de evaluare. rat . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile.1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. .Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd. Pentru realizareaprobelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .p.Itt t t t t t t t . de . Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd.elevii sunt informaqidespretemaricalucririlor practice. \i .Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiinoi. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul. Mctodele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.graficegi descriptive' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifica.calitateaprezentirii . celemai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de importantcobscrvate cadruldidactic. Eta|uarta scolar.comunicarea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.stabilirea scopuluiprobei si definirea obiectivelor operarionale.pr<>bcle practice. dupi ce eleindividual vii se deprind cu iceit dp de activitate. regulilor etc.1 I Stoica. . greu de e o obqinutpe alte cii". nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-este o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio .proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate.scara clasilicarc. . curs. Probd inseamni orice instrument de evaluareproiectat. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc . . . cu ceilalqi a plu. in .igi pot alegesinguri titlurile/subiectele.strategia rezolvare.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).claritateaargumentirii si forma prezentirii.organizarea . oralegi practice. .d1i.posibilitatea .principiilor. .-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. .Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu fi proiectul poate.evaluarea comportamentelordin domeniul afectiv. tehnicl. * invcstigaqia.ulta reprezinti un instrument de evaluare . respectand . niciodati .chiar piin incercarea fiil.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz. Probelepracticeau o aplicaremai restrinsi in cadrul evaluirii.i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi).alegerea tipului de item corespunzitor fiecirui obiectiv. " saude grup. itemilor..figadc cvaluirrc dc .portofoliul. si . . unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasificarea Scarade clasificare mir de categorii.gener materialuluiintr-un raport. ll(:t I Strbicctulal III-Iea l. .probclescrise."pottului asuprarezultatelor obqinute. . lo. .alegerea . Prin intermediul programei.lism dc control (vcrificare). figurilor. . justificirii rispunsurilor.

".srisc asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contind.prevenireauitirii 9i a confuziilor.contedie. teoriilor careseaplici in situalii variate. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice.tuturor formelor de activitatecarecapiti. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.('nr('str-ualtul.rltrrl. la I')xcrciqiul. fiind o metod5" executare unei ac{iuniin mod repetar. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri.i.iqinl se . Prin exerciqiuse repeti funcqii minrale (psihice) gi -. proicctul. ca fllacterele. Comediapoate'fiinprozdsau in versuri. cit. la alcituireaunui tcxt. autocvaluarca.u-t'.a cd.orienrarealor profesionali. Aclrian.prin variatemetode. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii . a spiritului de independenti. dintre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele. ajungela: * consolidarea.vezi Testul 1. si subliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-auplicut (le-aureqinutarenria). elevularelibertatea adauge si materialele conside| :tt('rtcccsarc. dc la un an de studiu la altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r .a. ale compedqiilegcol. 9i limbajul si numele acesrora.periodic. meloiramd.DupS.-Comedia t#qigarea rno. ci numai unul u mai multe acte.sraale lrilitc tlc cadruldidactic.pondereaceamai rnareavind-o metodeleformative.i rcpetat. adecvatS..sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi. . Exerciqiul esteo metodS.a forme de comic. raport cu obiectivelesi standardele in educaqionale.rlc.aodeail. a.ror formi estedecisi de un centru acreditat.de pildi deprinderea receptare bALrdirca de scris. respectival cititorului.citireain Eoapti.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie..feedbackuldin parteapirinqilor g.'t st'.ni" conrpunerilibere. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afectivi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare.urilor. de I Stoic:r. urnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :.dezvoltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice. moraowri. . c Informaqiilerezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didacticdespreelevprin alte metodede evaiuare.insu-sirea nogiunilor. Sursede comic sunr mora'. . comediapoate fi de caracter.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc. unor situagii. amuzan" " Asadar. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareelev. tul literar.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul.adici procesulinsuqirii cititului corcct.rex" motiice.fluent gi expresivse realizeazd.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. iternul 1. in dc elemenre.mint ve3ln comedieseridiculizeazd.in mareparte. . . Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. 3.'urile.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte.."r.in lang. op.i r l. lmentele vezite in sufletul spectaitorului. gi dc.r. L.cartca dcviziti" a elevului. situaqiilein care apar personajele. o impprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptarea mesajuluiscrisin clasele primare..stimulareacapacitigilorcreative.pe sirite g. .ate. scrisc prlcticc. -. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwlwi.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r cstc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -. caresepun in poitofoliul clcvului gi sevor ptezenta-. funcgie aceste de .. . A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprijine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. .duce la dode a .vicii.aspectul viaqi surprins.umorul 9i ironia . prccun) s:rrcini q.in ritrn propriu. a.de intrigd.Pentru a se asiguracitirea conEtienti. povestireaorali.p.tipuri uman" .gi deprind.rlni ln activitatadidactici.r.ral.. Obiecthtele ciclurilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.observ:rrel sistcrnici corlrp()rranrcnrc a . . TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I."rr"pr"r. 2.unor deprinderi. .... godern. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic qiportofolii standartlir. datelepersonale. 131. sr a lnrqlatrver. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti. pii. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.1.r-no. Modalitateafun* dlmentalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. 1n cualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: . careconstient "". subiectul al III-lea.suri ce ei le realizeazS.exerciqiul lecturii integralecu voce rare. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de . r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. constient. este'ometodefundamentali. ..regulilor. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaqialisi temporaldg.. p. a.li se cere elevilor realizareaunei sarcinide invigare: de pild.a originalitl$i. pirinqilor.' si adunepiesedin portofolii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii.. oierele dramatiin dram/.comediaare acgiune deZnod.priceperilor. Totusi.sa ccarl elevilor si"autoevalueze portofoliile.farsd.erilor. rczultateleobqinute.

maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache.creeazd.i senilitatea. careau durat aproapetreizecide ani. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . iati visul nostru 1. ce aclamim ? Noi aclamim munca. Numele Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. ori si nu se revizuiasci.Ai puqintici ribdagi cuvintul ca".Gagamiqi". Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui sistemconstituqional". gi.tf pierdutd.cini rea Farfuridi .. candidaturii dc Prin ternacomediei.i altidati. perj simbolic. sa incurcituri. compaGagamiqi. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor. dilemi nu puteqiiegi. pe rul comite abuzuri: ordoni poliqaiului.aiul wmil dupi bunsuofulos"la datorie. femeia imorald ..aptrruttr 1884.. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gresit neologismefranquzegti. mici" . Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca. toqi suntem romini!. dar urisc pe triditori". pencampania Acpiunea estesimpli: in capitala unui judeqde munte se. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea. Agamemnon r in sugestia Dandanachereliefeazd".dar esteun so[ incornoliticianwlwir)ersnt..antajul politic) viaqa personali. in schimbul scrisorii.. la douisprezecetrecute fix sunt la tribunal". 1in 9i fiind susqinut discilime.Ghigi Pristanda. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie.i in reacgii.femeie cicilitoare". Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala. Accepti si conduci manicu d.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFarfuridi. che creeazi" Coffictwl apare clar din prima sceni a actului I.incetineala gindire...agacum sugereazl. celebrudiscursimpiciuitor: . amantasa. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci.nume cu sensul.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare.. dagi-mivoie. aparigia pretengia de politician imparqial. scoate evidengipladtudineagindirii. noi. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. gruparea opozigie.. . gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri. Din aceasesenliale. .spre deosebire Caqavencu.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea poliautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. .Ghiqi Pristanda..caredoregtecandidatura. compromiqitoarepentru a o folosi . Am zis!" Capavencw: . ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a-9i impune cantru alcgerileparlamentare.desi zaharisit. de Calavencu.Iutridarea. primesc! dar si nu se schimbenimica. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei. e sublimi.Brknzovenescu personaj gastronomicd.Dupi lupte seculare.pe de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. care au durat aproape treizeci de ani. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea.intruchipind electoratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi.senilizat*Dandanache. iul.. 95 iar picrdc amra dc Aantaj. rradesivArgire.Nae Cagavencu.. in gters..Si mi ierqi gi si mi iubegti! pentru ci togi ne iubim !ara. comitetegi comigii. care nu se face de loc in lara noastrd!". iati visul nostru realizatl.dandanale".Din doui una.fira scrupule. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu. anunqe va fi sus{inutin alegeri ci al cirui director coproprietarera. zinti se Comicul d. scrisoarea f*n Tiplttcscu. in festaqia organizatS.cu toate partidele gi in sa.. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. avocat..$tefanTipitescu cedeagi Va candidaturii lui Cagavencu.nulitate. fruntea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. Cel mai savuroscomic este comicwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu. rispunde ci unul .. . lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandidatura Agamiqi Dandanache.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice. incoerent.familiemaresi renumeragie.ii oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu..Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?".estc in crcaqici L L..cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi. mai mult. . tipwl politicianulwi demagog. alte situagii comice. Lipsit de aceastiarmd. electorali. Caqavcncu manifcsmqia cinstca in noului deputat.. putem zice. creeazd. in elidatul: gruparea guvernamentale...adresatiZoei Trahanache. Autorul.Zoe. cunosc sensul nu ra.simt enorm 9i vid monstruos". ori si se revisci. eprezinti politicianul incapabil. ca.. comenteaziautorul) . ..Scopulsocietiqiiesteca Rominia si fie bine gi tot rominul si prospe1". .Zaharia Trahanache. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surde comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii.te' parlamentele. ilogic.pierderea animeazi campania electorali. poli.. dar lipsegte Soqietatea noastri dar. manevrele elcputat. cfutiga lupta electorali zi.corupt pentru ci are .numele areca rd"dS.Industriaromini e admirabili.i anumein punctele. primesc! atunci si seschimbepe ici pe colo .senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului..raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase. ticul sIu verbal: .Am n-am treabi. sau mai pugin onegti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequluinostru !". Trahanache-$tefan Comicul de caracter.lirritor" p veros.. Caragiale.. cinsteanorocosului adversar. deci estetipul demagogului. gineun Agamigi Dandanache. promiqind susginerea nu de care. gefulopoziqiei.. Singurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar. prostia. La refuzul acestuia la rugiminqile Zoei. . .Titlul indicl intriga. prin contrast.Dupi lupte seculare. moPunctul culminant al conflictului esteplasatin scenaintrunirii electorale. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapublici (.Farfuridi. tipwlpomoralitatea.Si n-am parte de Zoigica". gi cel de limbaj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu.. ir. caremirturisea: .. $tefan Tipitescu nu se lasl gantajatugor. construie f. Trahanache. . . suisoare lui O Capodcrpcra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.momentin careadversarii impacd. rugind-o si-l ierte gi si-l salveze..care clameazS.. Cataaencu. O scrisoare privatd.... .oliticianwl pliticianwl prost.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului.

mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. Subiectulal III-lea l. reqinind o. ginditor(oarc). J. Mijloace de inadpdmi'nt: . Prim-ministrul a . vs.De vorbiqi.resPecdndsemnele O. conjuncgie..rpri"ae Ol -"ri... trii. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator.pe grupe' ..punctuaqre. plicere.. fot B. exerciqiu.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' ..f. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" .adjectivdemonstrativde depirtare.. s) durere: chin.piind.Capitalei' in a. Actiaitat..2/ P.corect' caligraficcerinqele r.**l...obscur. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor.toate).satisfacgie. J i... de . cu .e.i a. 2.r B:lT# "... l.in text este t conjwncpie swbordonatoare: ..cind cu geneostenitesarasuflu-n lumnnare" .rg" Buratino. elevii treblie. patimi. ideea i#i?"rruq1.] dureri simpitetoate ca-n ois. de . calm.retic.] ea din noapteaamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' . a esolwat omti! zgornotvs..colelor..l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A.dezvoltarea cor€ctt fonetic." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De poatefi prepoziqie." joc euristici. ie . c. fluenti gi expresivl. [.Era un gerllde cripau pietrele. a propigi vs.. ceeace . de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toate" .. mifac ci n-aud. regindirc 4.cici [.rcgindit..genul feminin gindit. a Cit.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi. a capacitiqiide receptare mesa..propoziqiesubordo"gi uatl circumstangiale timp..rii de exprimare . . lexical9i gramatical. diapozitiv/diafilm... jroiratt ' instructai. fo. ..innegurat in biografia lui era un moment obsiur.l/incit mI credeamintr-o lume de basm... . "u pe fizicegi moraleali personaielor bazainformaO:. interjecqie. suferingi.. a 2.'mixti Scopuri: . Clasaa II-a Data. turi era compromisi..pronume personalcu valoarede pronume reflexiv.propozigiesubordonati circumstantiali consecutivi.elor .explicaqie.."" c" va intreprinde guvernul b. Revenca discuqie i..:"'.baza plan. gi expresiv.p.fluent proPrie cuvinteinsylng drn. r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite."i intimPlirii' consecinqele Stratepii didactice -. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul. unui ionqinurul acestuia/pe.i"Jf*rer"rile furnizate de text.prepozigiesimpli.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate.propoziqiesubordonati atributivi.in text este pronwrnenehotdrkt (aparela forma de feminin . t substantizt: Iot esteadverb" . 4.. O.i la sfirgirul lecqiei de..cere. tiilor formulate.rli. gdnd . nemwlpwrnire mulqumire.pronume relativ compus.rar (invigltura pentru viaqi). a regresa a progresa....propozigiesubordonati circumsranlialide timp. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul. 3..a inainta. ortind-o. casetl audio etc.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi. intunecos. . ilustraqiicu personaieanimale. mi. .frontali...tilor de Alexei Tolstoi (II) Tipul leqiei. a simpi:a percepe.asuJ'la:astinge.. Mi fascinaapusulsoarelui. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro. tihni In peisajulmontan giseaintotd eauna tibnd qi implcare.ci numai aceleacorespunzitoare tipului de leclie' .. adaerb: Md"tot intreba..p...tiilr.texl..negindit. td.propoziqiesubordonati circurnstanqiali timp. ..t. apreciind .. evolua. independenti. *p.-. scrlsefl orale. linigte. 3. . didactic. l.. #.. a oI ulttos (a oluptwo : senzual.. prepoziyie.z/ P. ..a rap Ca*p uI mir a. O: .propozide 1iesubordonaticircumstanqiale cauzl.in ritm proprtu. I a conqinurultextului .. tot . si citeajci corect. luminos vs. numirul singular. dcea.J frerar.a avansa.girrclire. problema deszipezirii.tollre in scris. conversaqie M.*ili.

Enunturile exclamative . mix. Obiective: .e sugestii metoditr. ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice... Captarea atengiei 4.conversaqre .Alcxci'l'olstoi. de exempl:u: fix.Ce facefiecare nal t . .Itl IlibliograJ'ia: .exercllru tino spunindu-i .sa mveqe ceva.si-gi aleagiun personaj preterat.frontali .joc didactic lor.orali . rlo. Poaesti. .exerciliu de creagie . _ I I ' t.exercrllu orale ultima replici !" ..orald .joc didactic acestepersonaie.5e pot prezenta siluete ....Iormatlva joc de.Citeste fraementele. de plange.si povesteasci textul pe bazainsugiriiconqinutulur.Transcrie ultimul . apreciindionsecinieleintimplirii: .scrrsa . Lrteraturd pentruceimici.vrzlonare de. de . pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . ). diafilm etc. casetiaudio.audigie vizionare sau pozitiv.exerciqiu de citire selectivi din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! .individuali enun! ! .problematizare se idreseazi lui B?a.Irraqii Grirnrn.iomportarea persona. Citirea integrali a textu..Pentru viati. Joc didactic: Jocul rime.Explici de ce vulpeai . nix etc. . urs etc.joc. Verificarea temei scrise l." .problematizare timplat in continuare ! ..Ce trisituri alefieci. povestlfl cu .i aprecieri.Lr.Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s'a in.vez.. persona.Citegte o Citire pe roluri .. .CumsecomportiBu.material didactic: s'Juete personaje.chsere'I-Iy.ie animale: .r l.materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.si citeasci pe roluri.ca l4ftu.individuali formativd . in_ sopited.formativi .conversatle oln oasme. motan..sslsgie texte de comentate. .actrvrtatePe gruPe .agini .orali .itas Educa2005.Spuneqigi alte cuvinte iare sl rimeze cu ix. H.tltl9*i?gi.activitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice. drix.frontali lui literar . l..Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni qi algielevi..exerciqiu .derol cutieintre doi colegide. video. Momcntul organizatoric 2..dia.elor.deg! teptufegiinqeleprule" . pix. chix.Desprecineeste in aiest text literar ? perso.planfe cu im. Citire selectivi: ..dln4a .ordonare/plasare a vulPe. siluetelorih plange sau.expunere hierar in lara Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .exerciqiu .frontali . | 'e d1ntaptelefr vorDele sale? .Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional .. . Aprofu^ndarea textului . Gr. 48-51 pp.adresindintreberi. dix. formuhnd rispunsuri.orali . tix. Joc de rol: Iniqiaqio dis. diafilm'sau ioc didactic: Recunoiste personajul .conversalle ratino ? * orall .migcare .formativi oPovestirea integrali. inqelegind . r Momentul de scriere: -'pregetirea printr-un . lional.frontali . Chcipa aur.

itemi cu alegere multiph. formanqeloratinsede elevi in inviqare. doar mimind. Manualul pentru cksa a ll-a. .::::: . . Limba fi literatura romind. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriile forqe. . un joc de migcare.itemi cu rispuns scurt. in interacqiune cecu lclaltccomponente: predare. . Conversaqia incheie. Eaaludrile forrnale. realiza Pot aceasra firi siluegi te sau migti. furnizeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg. rile. (3) itemi subiectivi: . Defilareapersonajelor . .qi eaaluareasubiectiad -labazadelimitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare.joc de migcare . intre cele doui Eoalwareaobiectiad.nr. .83-84 din prezentalucrare. vezi pp.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si .itemi de tip eseustnrcturat. elevsaulacutrele gcolare'Evaluarea norarea. prin 'b. cu noi exemple. Bucuregti. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelepozitive intiresc motivatia inviqi. invatare.itemi cu alegere . 3. Tipuri de itemi Penuu.finalizindu-se cu note' calificative.explicatie spuni proverbe. verificlrile reelizatein cadru! inspecgiilorla clasi. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint.. l:]valuat'ca A<f progrcswlu. ' prin carerezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu standardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evaluareprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii. .Marcela Peneg. : (2) itemi semiobiectivi .2004).i p.Explici titlul ! .D 2 I | 101 ) 4 5 .oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clasificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare.Scopulacestei acesruia. ln r.itemi de tip rezolvarede probleme. 14. I Strrit:ir.vizeaz6. arati ce trebuie si inveqeelevul. Scoh. are caracter bilanq. .Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. Editura Ana. itemii se clasifici in urmitoarele : categoriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals.exerciqiu .elevii iau siluete de personaje si interpreteazl. evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledidactice. uoolrorio. itemilor." vii. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! . corect-incorect). .relevind eficienqa activitiqii sale. toalitatea proceselor produselorcaremi...r. riiur. . criteriali gi normativil concursusunt-examenele. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebuie si fie permanenti. .i. ln continuarevom relua doar clasificarea multor criterii. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativl. . Aceasti ""r"."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii giin alegerea metodelorde evaluare. cum sl invege.ci feedbackulimediat. formativi gi sumativi.formativi 6. da-nu.soarinaturagi nivelul pergi . realizatede instiruqii specializate.tl cel mai i^rg.itemi de tip pereche.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. Temapentruacasi(exerciqiile 9i 3 de la pagina 2 67.joc de mimici -::"'#l' l".apreciazimisura in carerezultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse.Irccdbrckul 7. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. care relevi progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale deficienqele in inviqare.frontald .intrebiri structurate.orali . r obiectivi qi subiectivi.AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi.definireaconceptelor ettaluaregi itemi.itemi de tip eseunestnrcturat 2. . continui.

mai stricaqi .incepe cu formula iniqiali: .. Existi o propriu-zisi.] voastri.lmpiratul Verde. limbajul personajelor din popor. fiind bitrin.itcmi caresoliciti un rispuns scurt.v 2. Ca orice basm.duci-sedin parteamea cine gtie". pe careo milostivise.ratic. Cdlinescu). si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului).Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai. nici impirngia pentru tine.i destoinicia i sii pentru a constata lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb. La despirqir tatalsiu. Obiectitt d. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. literare la 1 august 1877.eevaluare. 9i si vi ii mei. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinrele carelipsesc definigie: din .intreblri stnrcturare. degiesteo creajie originali.. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es.zf. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul spin 9i . basmulcult. in cadrul disciplinellimba iiturrturu .. dragul tatei.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r.i deznoddmint. degeaba "[. a. i-a scrisCraiului.ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei.. . a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui. ci de ciini nu mi tem rr".c) pronume.Numai fiul cel mic suferi. fratelesiu.iy.. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruiascirlspunsul.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i.urarea Urarul ll a...i sefereascide omul rogu. I .ecul intimpinat cu batjocuri: . Craiul. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. obiectegi cifre magice. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. popular saucult.0rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt.cltunu.p. lor gi mai ales curajul.. litera mici de mini corespunzi!iv.vrijitoare . posomorit.. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadlui. Poit de Sfinta Duminici. careavearrei feciori"... e..49. nunta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti.. Si umblad numai aqa.b) adverb.. impirlgia estepopular. Ca structuri.p R.) pe carele inving in celedin urmi. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv.l in funcqiede autorul individual'saucolecI Dicl:ionar de termeni literari.doarn-am a trii cdt lumea.astanu miroasi a nasde om'.. Craiul.ii cereCraiului hainelede ginere. Povestealui Harap-Alb a apirutin revista Coworbiri.tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneunor incerciri de voinicie. iir. L'Desfd. (2) iterni al clror rispuns trebuieelaborar..).. o . iar verii secunoscuseri.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic. Cum vid:eu. [lnun1.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. acliunii basmului cuprindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui peripegiile Harap-Alb. adici itemi al ciror rispuns trebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. .. toati Yiaqa feciori de craiu.. Iixemplc: o Itemi obieaiai.. .virit in sperieqi".. Pcntru a se realizao evaluareeficienti.. Idetn. sunt i bine si gezideopartecum zici. cazulacesr&a. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'.animale ndzfl.i romAni. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte. rtele mai mare al Craiului. alungat de un urs grozav carel-a . itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit.medianegi finale). . trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi. iqi caracterizeazd prin proverbe : .Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. p." sau .iri-mi de giini. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular. Caracfiruagieinigiali. Basmuleste.\ ^ ' I 103 '"*i:.s-a grlbit si se inrci..o oglindire a vieqiiin moduri fabuloase"(G. urmattrde intrigi.... preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.a-i ci s-a implinit vorba ceea: mincarea.degi existd..ca si mogfiul escpimintul". Acegti itemi se clasificiasdel: . cdcimila Domnului: " lac de-ar fi.nici tu etti de impirat.Craiul ttn. aveanumai trei fete . basrnulsc clasific[ in cult Eipopular.ne. Expoziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls di citeva indicaqiidesprepersonaje. ctc. frate-meu dagici sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplini dorinqa inainte.frunza frisinelului. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi.Pentrufiecareliteri scrie.. Verde-impirat.. in carese nareazi. Astfel pregitit.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul. bro_agte celui de-al doilea {ecior le ../ $i la rizboi. in riscul ghicirii rispunsului.. d-e gi o gami .ane etc..d) substandv... r v...aflatein lupti-cu forge.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie..49.Ei. gi decit si incurci numai agalumea.. un lucru.in spagiul liber. elevii si fie capabilisi recun-oasei definigiasubstantivului. Cum senumestecuvintul caredenumegte fiinqi. .

il in Irrt'lrisdc rccstain fintini... Calul il omoarl pe Spin (il in. mod cic. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de indelrlirrit:sa aduci . Izbinda-va fi a caluiui."anticipeazidestinul personajului. mornent.apare. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat. 1i. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad.na semnifici coborirea in infern._p_rin . a Spinului. Ros. fata impiritului Ro. onomatopee. si treaci intr-un cerc eiistenqialsuperior.principal.$ir lirrurvt. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi. bunitate. a inde ciudaqii pelitori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo naturi rustici . Pisiri-L.i .Unic prin geniul-lui.sclirr irrtr.calrunitili.i ^ i._r"cprczinti tlr..'Harrp-Alb searati milostiv.izrcaztr stup pentru roiul de albine.api vie gi api moarti.cittcarcbanibc virrtclc. antreneazi tlnirului.facecu dingii. nizdrivani pentru cI rc. gi.intruchiparea experiengei viaqi. artisrulindividual incintat si populari a devenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobstesc. neasiminatalui putere de a evoQr.pini vei muri gi iar vei invia.rrSpinul sede drepr fiul Craiului..iidentificepe fita ceaadevi.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultitorulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb". spccific.ajuti" si-gi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. l'ormdrii . tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.siliqile"dln gridina ursului. Formula de incheiere. slugalui.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v. naturale (Gerih. zatorilorrc.. pp. drumului iniliatic. in rlte rrecere. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor.. exclamagii.. datoriti lui Gerili.Rolul ei reprezinti putereadragosteide a facesi renasci omul iubit.fantezieinventivitite vergi bali.zdrivane9i o aduas cc impiratului.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. ajutat de Setih gi Fliminzili. sc duceacolobc gi rnaruri .personajul.gidin ceasulacelaau inceput a vsrbi ele irt dc-clc. podul cu nunta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi maturizare. unde fusescatrasprin viclegug. personaje calambumri..clii. nici la chip.rcu gi iu Eminescu.inrogiti. Hnqigurile pidurii in carerlticegre t|.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce. carlsplati.i gi minincd. fknti. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi-Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. prin acea cn M"io. si c. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudineadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca.tutcu pielrc scurnpc in fine.undeildemasci pe impostor." rJfoi-eazi.nwl feciorului de impirat.ipsit rlc expcricnga vielii. se inakd.zicale. va fi ajutarsi indeplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd"macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s. marcatprin nunti.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. il ajuti si seformeze: SfhntaDwminicd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.este9i inceput al lui se riticegte esteo probe pe careacesta. lui un ca viaqa.de unde se bat mungiiin. prin t:orespunzitoridealului moral popular. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezilela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml.seuiti qi rabdi""Cular nirrc:ri.I t04 | l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-atul cstc lui qi l{o. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. o cind qi cind mai rostegte incurajafaceacesrlucru gi calwl:el vegheaza.iarcinenu . apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l .umul tindruluipcntruviaqi.Fataii urmeazdpe tuftriVerde.ca de Ucign-l Crucea"..Slinul de fel nu samini in partealor.rati dintre cele identice. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de a-l sluji .capulsi pieleacerbului"b. pc la rroi. doringadepigirii limitelor (Ochih. Naivitateagi imprudenqa rransformi. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii..." inf..ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce . ini. reia esredeplin format.in-vizduli gi-i di drumul de-ac_olo).in carepredomini naraqiunea.". Coborirea ?n infern se incheie cu moarteainiqiatici.l rra'pro 1.au irisituri supranarurale. la gi. 15 | si | (> . populare. il readucela viagi pe Harap-Alb.capete*-. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si pedepsirea riului.qi-Lungih). se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul. personajecaretesteazS. In de curaj qi mai alescapacitatea a vedeadincolo de aparenge.irrtlrolic.i tlificuluqiivielii. in drumul spreimpiratul Ros. Sph.2 105 l' 2TuclorVi.. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb . in felul lor.si duci la un nou mod de existenqi. o cxperienlicapabil.iltzt:. fliciul riticegtedrumul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin.Fata tmpdratulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii. Setili). irr lrrczentareacdrora naratorul relevi artaportretisticS".'rn l.t).pcIa noi". r. acestea are viaqi.nd. estede sunt manifestirile experienqei intuigii-gidarul anticipirii.. un stilist abrrrrdent. nunta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti. si de . simbolizeazl. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref.eangi.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli.lupta dlntrc binegi rnu. l. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiectorie devinerob. Uriar rneazd. dialogwriamwin lwi absente. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. Acesteasuntpersonaje anapoda.constnrcqii denleide interjecgii. prinlesele privesccu antipatiepe Spin. Int"eresui 1o"irh. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind aproape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftretizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul. are o infigigaremult mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.lipsegte basmullui Creangi. condigie titarea..i stilul oral datoratabungrore$ti).tz.bucurogidin primul moment a fi ghicit in el o congtiingiinruditI".gig"le."1.rnu. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. nici la bunitate.ora1..ru| siml'.cd daca fi fost in banii lor. nu o trece. slugi a Spinului. imatur. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitatea. ca gi forrnulamediani . in realikte.Aga il urdse_ de tare acum.r q.t I lrrrap-Alb.

3.. ilor tuturor elevilor.de pildi.metodede comunicarescrisi..idaaice de formare a capacitdpiid.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i scrise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal scrisului.. . este si congtientizeze voinqaI' a.Aceasti metodi creeazd. tragerela sorpi. Strategii d.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscrisse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: . lwarecwasaft. reb. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ.complementindirect gi subiectlogic.corespunzitoaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane.predicatverbal. 1. creativelnsu.). 2. valorificeresursele si mobilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareacapaiqimint. metodedidactice formatiae precum: metoda exerciqiului. lrr luptl. gi individuale. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. in jur .il.bazatepe efort intea.Copiii trebuie si tt. r/z . de .Sepot realizajo. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic.brainstormingul. Nc-a izbit infigi. c. nu de mai multe ori. Condipiilerealizdrii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared.) C. -. 1.incit. 2. iar al elevuluide participant activ gi congtient. e . introducepropoziqiaiubordonati completivi directi.. 3. dctiaittili dt inv. . . memoria. 4.. dar mi-a plicut mult. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigureclimatul educativadecvat. facere de bine.cindva") Iqi spun o datd.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale.Recunoagteqi e despre.foame .propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. (subiectmultiplu exprimat prin pronume personal.i didacticede tipul: .audio-vizuale.cdaud" . b.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui. de in subordonatd.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini.. 2. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul didactic. Sefii demn ori de cite ori imprejurareao impune ! | 107 l:rontalcpc grupe.model Subiectulal IIIJea l. voinpresuPunexersarea suti difi.. impresiile/pipeisonajul!". i-vcrbpredicativ. dezvolti imaginagia.ipare lectualpropriu al clevului.dc-mi pare" . Ploui in averse. B. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare.a izbit cu toati forqaflanculdrepr.. problemaeuristici. 4. eazdtrisilturi de caracter.prepoziqie simpli.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate. funcgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcastel. . l.rolul inviqitorului fiind ace. fiecareelevsi citeasqi constant.a.I t0t Subiectul al Il-lea A.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?". aducereaminte.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectuale depuni efort congtient..irea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri libere carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorscrise. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clasaI conttiente..etc.elementde relaqie. inviqarea dramatizatl.i concu implicagiivolitive gi afective.i i. (adv. la de diriior. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd. In curind vor dispirea monedelede cincizecide bani. conversaqia tizarea. eforatl. mi. (adv. . igdrii.textul literar". bdgarede seamd.loculiune adverbiali.area lui rivisiti. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit.subiect. in ritm propriu conttiantda eleaului... (art. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m€rgemdes la teatru.i substanrivpropriu) 3. f.limbajul.propozigiesubordonatoare subiectivi. mijloacede tnvdpdmhntmodeme. . imaginaqia voin9i dezvolti gindirea. cum ' adverbrelativ..metodeconversative. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscrisreceptat(textul literar citit). 2. i adv.conjuncqie subordonaroare (.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin. propriu." 9. jocul didactic. preponderentmoderne.corect gi fluent cel puqinun enung.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod. + s. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizati imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale.i cu metoda conversalieieuristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. necesitl efort congtient.de lungiduracomplexe. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul. Odatd plenuisemo cilitorie in jurul lumii. in deruti in rindul opoziqiei. spiritul de observaqie.. in lecqiile si de ci congtient. curn .

prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedin naturi. :lll]::.nire".l.te Cite.reaPocugiei bolnav (calul Voitig alunecase.a-i antren...impunindu-gi implacabilavoinqi. protagonistul dramei Apwsde soc{re. Gdseste cite. prozFtsauversuri.".r..de a-i determinasi inveqJmai usor gi .orirlc..rrici'.on Oa viziunc.i rr polui moldav.rrecerein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: . itemul 2.. rdspunzi. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli". Ii vorbegtealuziv. subiectul al III-lea..Aiurn e bolnav.. trilogialui f)clavrancca poatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc.lrltcglilt<trganic -stru. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de. j"j.Trilogiaistorici a-Moldovei..1..de la ris la plans. provedin con.. Alexandru Daoila ( 1901 ).de creativitatea acestora.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod.':. de jocurile didactice/ocul sunetelor. stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsciunareafiu: i siu.i..rl sc'z. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena incoronirii lui Bogdan.in Viforul qi Lwce afdrwl).riitorrrL. "pon Delavrancea dezvoharei "t la literaturiiromine. . lntors din lupta pentru apdra.Je. clasele ln priraare pracrice se iocr. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii.e^t"st..$tefans-azbuciuma[z..oriclc citc oriexisteposibiiiratea instalirii 'r'i rrr.. 9i torulur/invi.$":ffi. viforul giLwceafdrwl (1910)repr.ar" irniga.". .i ul multora caun simbol.rn deosebit .ris prin e{ort intelectualpropriual elevului.Pini la trilogii.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/incheialsau poate irt. compusidin drameLip"t a.rr. . si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiqii.. congtient slibiciunileomenesti..in primeactealepieseise contvreazl. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolvateaacestuisubiect.fcrctrrile tu tw tu con. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.. Oana.. le denumesl. valoare ^p^riij^acesrei de d9Ri.f "r_?r:pr?z:!t1g. :r:.intecareiorpin !.i.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare. .. denu.te cht mai multe cut.vizual-motorii.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc. A fost.de laxa. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti.Ew citesc. desprecomplotul urzit paharniculUlea. i V. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cnunlurilor citite. gi a... rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru noi. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilor anrtrioqi.jertfeleostenilor sii si recunoagte patriotismul aces...... observi. prin clucerulMoghilA..-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei ostenit... specrarorul trecind de la comicJatragic. istorici romineasci.i Occident..i". agra. .dornici de putere gi de bog. sporind emoqia. i.. ple. triceicu-.. .". invoicli crrpcccji-n apoa. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorului.. .. neexcluzind elenici mente.rtrrluiauditiv..unconflictpsihologic.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc. vtoaliiai . a iy in cu un continur scrios. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva piginilor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.. Ci vru eaun domn drept. si numele ei trecu graniga.fiinye/lucruri! etc.r".t i"rlol-a" rot Accsteasunt activititi foarte agreare -i-i.#.comice.. o"-plu.. 3.Ew citesc..Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $tefancel Mare..qi trimiqii mei betut din poarcd poarti. ciutat si unescRisiritul". $tefan cel Mare afle de la fiica sa. ci zic ci sunt crestini..qii.Presiraqi. agacum relevi discursul..gitoarei. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogdlescpe alci vru eaun domn treaz..a sirnqurilor vizuai-tactil.. soare (1909).Oh ! pidure tiniri !...r*ari ittzsl.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu.i r-i situagia). tinwi." Elogiazi..r. didacticeEu citesc.. la Caffa pini la Roma.tactilegi auditiveprin care. au calitatea--. meiaje cu .. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.r.ezinta. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personajului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc.Unde sunt mogii vogtri?.a rimas adinc in memoriasi in . Recue infringerile.. D.i graviteazd..vezi Testul 2. Patetica tiradi esterostiti.ca rc delwmesc .apoi ameningitor."l"irrtr.Le boaielede ia un om ?. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsocial. uneoritragic.."r. Prin Jocwlsilabelor. zbuciumirile personajului$tecelMare. Accstor jo.r".ldirrnic.'J" 9i o silabaqi . va sta in suaD a ta cuvan t.. diclactic poatcdcsfagur:a dc cirr.adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r. Sunt bitrin.irir.I 106 | itt jocul sc . .insila .cturalcclici..scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan.a plictiselii a oboscrii si elevilor.Era.ca tampon intre Orient .$tefancel Mare.]cum vru Moldova asavrugi eu.dr"-.. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc..r.curi didacticetrebuie r..l..rrr deiopii.lin. | .Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. Ca bun cn'.completate jocul gesrurilorgi ul de . . r. Bogdan... a fost ti!.[.ril."zi-J. Acest conflict devinernanifestabiain acal treilea. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .Eu am fost biruit Rizboieni gi la Chilia.tiingade voievod patriot. pe fondul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic).ii trimite.i sunetul/ktera... u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba...Formdm cuztinted. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari. Congtientde misiuneasai. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos.

! S-aimplinit legea (Sco.'io"-rr"." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei".Acesta. 9i pentru oameniilui credinciogi.ci de mlrirea lui nu mai sufla iciun boier.n.in viteazul ista. o vacddin turmele domnegti a singerat inligtar. $tefan a picituit.. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul. cind se bucuri de sosireaort... iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.. metaford.dului pe-c-are inrrezrrescin semne. $tefaneste sonajlegendar..iar in formele pe carele iau norii. degte-midupi picatele mele..P-amindoui mi-am pus nddejdea"). qiran supus era rorJrn-1 fagalui".stlpin". autocrat. miqa care inci bufniqa.comple-xitatea mireqia sa.congtiinqa lucide.preaslivitul ru.... invingecongtiinqa datorieiim.Si nu sece izvorul nostru !..b voina voit slobod pinl la sfir.. ard.prevestiroare: o gipEtulbufnilei. desprinsdin experienqa unei domnii indelungate zbuciumate:.voi mirturie a ceeace ajivizut" ).incllcind voingalui $tefan. mirturie a ceea ali !.pentru fe: de lacurte.-pentruDoamna Maria.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .Bogdanc.ci nicio degirticiune nu s-a lipiide sufletul fost meu. ..soarele de lupd. Degibolnav.ci-n tine am crezut. Bogdan..Irrru lg.. Bogdane $i voi.Fetelecred ci.pentru a-i cereincuviinqarea se cisitoreascS.fineti minte cuvintelelui $tcca fan. paharniculUlea..ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor... g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:.A ! nimic.Dumnezeu?. rizegi boieri sadea... lga vin raiele Suceava chemarea in la voievodului lor !" .la apreciazi sprijinul (. simulind ci vorbe.surat cu privirea. rul patriotic)... ci se-nruca noaptea").ezatcu mAnameacoroanastrimoEilor mei. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu. voinqaqirii .. in trupul dumnealui numaicresriruri. Dar toli m-au pirisit..... oferdo lecgie istorie $i res. feteleorfane. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta.. poarte altcineva S-o mai tinir. O ! cum . Doarnne. $tefan aude ovaqiicare-l aclami pe $tefinigi...li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric estesurprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei. ce..Boier.". fiind in prirnejdie.aurorul valorifici legende..." din Aci. fata de la curteadomneasci.e: trdiascd 1ixt. luna un cearcin ro. tul nevirstnic..-l 110 | judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:. In construireapersonajului$tefan... Sufletu-mi nu vrea...in lupti. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir." Credinciosul Hirman mi...Marea fost... mili n-amgriinqa. gi accsty'nal ca ca tragic. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con.. Este si .. igi depigegtesuferinqafizicl...il numesc. care rispunseteri prompt la chemarea domnirorului (. Deznoddmkntul creeazd... Aflat pe pa.Aceste... os6..trimiqind pe Raregla mama sa.rturisegte:. .Dar cine e de vini ? Io. ! "Sd board trepteleSiaruncd sabia)..te in somn. bolnav . personaliratea acesruapare. aruncicAnds-aniscur.goimanul". $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron.cregte curteadomneasci.). de ponsabilitatecontemporanilor si urmasilor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen. altl chiar. tul de suferingi dupi operaqie. $tefanvoievod. rostogolegte trepteletronului. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui... | 1t dcja nre. ci a urmagilor vostri g-aurma.. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas. treazd".de citre propriul siu frate. ea carese schimbi brusc (.Pel-Ilea l-am mi. Oana..lmpiratul"...aleciror tagimuriseri pe cimpul a. slujba intereselorgirii. eresuri.. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat. ucidereatrideiorilor..omnwl Bogdan!) i.. o femeiea niscut un copil cu picioare de ied..voinqa miriei-tale..Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd... El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi. ciinii au urlat. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi. . Io..ajrio-t.tia pindesc moarreavo.. carev-a fost baci pini la adinci bitrineqe......Cil voinla mea$-aei a fost purureauna. Doamna Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel". Cei trei boieri.it. Boierii complotigti....$-apoi. plinite cu pregul vieqii. $i (S-aud.. vdrt vipii.u. la Riuseni.. t"pd...apoi aceasra inhiqati de un vuhur.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi. pleaiasr apere gara.. n supugiii ficea r5..si .ci am statzid neclintitin faqa piginilor.Mogiilele impargea ?n numai la ogteni.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. i. areforgamorali de-ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (... gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea.sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd.. Mantia asra c prea grea. ..Bitrin. . In lupta dintre $tefan-domnulgi $tefan-omul.tragicS..sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul. Titlul dramei. ..la ultima fapti.i)..$untfurtre devotat doui sibii .cd Moldova n-a fost a strimogilor mei. Petru Aron.daraporeoric atri. Ca om... Datoria de pirinte gi-o indeplinegte.Doamnc.". n-a fost a mea gi nu e a voastri... $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se srrecoare_gi se inalqe..... nepo.eriipeviu a rdnii cangrenate. crezind ci el a murit. lelaltegravitAndgi evoluind in raport cu acesra.i toati ogtimea. iului carea fost ...Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: . tigtilor. vor purerea..rilo.". Da. ciuda in rfidelitngilor.ci nu mi osindi de pacea turcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un principiu de polidci interni gi extcrni..roareceun .cu prequlvieqii.. i. dupd. d.Cine e de vini ?..dar cu inalti congtiinqipatriotici.... $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p.ii va ucidel . . igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio.i neputincios.Murise inainte de a-l izbi!. mi frigea cu privirea lui".zegi. .oqelir. aer..... si cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.i tot sfatul. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare Maria. se pe Domn. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan. singurqtii cc-r tu pe inima mea.. o purerecarescapdmedicinei. De la primul in moment (fin/ul actului tryth. i-am a." lr"rri apelein Siret. Riregoaia. sceni'intensdramaticit.. Dumnezeu si-l ierte....pot. .Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. ce vizut. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi. boierii complotigti identifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi. esteadeFe.ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. Aceastl piestrde teatru arein centrul acgiunii personajmonumental. spuneqi girii [.njionate dramaticc... igr.

un rol important il are jocul didactic.. a a nealn:PoPOr. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/ietermind cu sunetwl. (atritut pronominal) a " B.pronumepe-rsonal.fdpturd:fiinqi. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. gradul superlativrelativ de superioritate(cel de ci. II-a . trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice.a IV-a. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a sereintXlni.intilnir cu acegtia. 1e. rdbddtor:rezisrent. persoana III-a. numirul singular.fapt deterrninatde particularitigilede virsti ale elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. mimica.. 4. Complete'azd tntreb. Orice-ai spunel tot nu mi convingi. l. (numeral cardinal) O.Tunciia sintactic. lor . D-es1 eram conainsd. ln clasaI. E un omfdrd grijr. (nume predicativ) 4. cel mai adesea..limbajul.cazulacu'" zativ. . :.ffi"J*ff ceea democratice"./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri.propoz.ntul/propozipia! .' precedat prepoziqia de simpli de. . de . Semdnau doui picituri de api.dialogurile pe relevi progresul drumuldemocraqiei.Jocul cuointelor.formative. a seferi: a seapira. se pdzi..p. gesticulaqia. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualuluj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru. + s. S-aintors deoreme. C-ampioni er au i ceStia. jocuri d. in 2. Acegtia eraucampionii.rr'. de 3.al. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.. Lansim un nou concept caresenumette.ntec.adjectivpronominalneliotirit.IdT io. tpiiitul de observagie de cooperare. f. Seanunga vacan\dde vis. evita. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri. dar gi in celelalte. P1 .adverbde timp.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.'ff:::'"ffi.u_t.. cc 1. (pt.tiaeste atribut adiectival. de competenqa coObiectivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi.rolul" 9i si-l interp etezecdtmai convingitor. tu rdspunzi".ura jocuri divorbirii/de educare limbajului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor. si ningi. ln text. Vlzusenumaio secvenlia filmului.ace. Jocul silabelor. .propozigiecircumstangiali concesivi. cu toate cd era un actor renumit.fnrir". creaturi. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'.) Nu se sinchisea arernei putea si ploui. Nu a ob$nut Oscarull/.limbajul. Pe o stradi inrunecoasii-aw tncoltit ciinii.ii"a.*)'ru"ceiasintacticidc3. de complemenrcircumstanqial catzd.1 1 2| Subiectul al ll-lca A. ""Dintre metodelemoderne. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe . jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci. (pronumepersonal) 3.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-eclucatlv.moria.(trr.n. cuai.substantivcomun.cazulgenitiv. irrv494rji.simplu.Prin dezgi atenlia. imaginaqia. eficiente?n inviqiminml primar.propozigicsubordonati circumstanliale concesivi. .(subiict) i.jocuri gbicitori.funcqia sintactica atribut adjecfival. nu lua hodriri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. ev tot nu cred/3 P. intrevedere cu acert'ia ftrt . de mesajelor scrise9i competenga comunicare municareorali determini receptarea scrise.iqic concesivtr. genrrl. Au incolpitzambilelein jardinieri.i*. predicativ) (complernenr indirect) M-".ecrge^ap{ -dezyolti gindirea.cazul acuzariv.-numdrul a plural. 2.-numirulplural.eimportanpa proiectulwil/. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf. de tipul: Cine gtie ckpigd !. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere.Jocul rimelor. 1. natiune. totnu mi hotiramz/si particip la realizarea luiJ / P.e dur19q prgcesului intqfsh dq comunicareorald. Cine dspunde mairepede chstigd!. motlvaqia didacdc s. . genulneutru. memoria. neatticurat.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi.sq voinqa. cu de 2.z/ P. . Subiectul IIIJea al l. lubordonatl circunrctanliah Fiet/ce-ofi/z.a seproteja. v6lfareastipinirii de sine.effealie...) de I 113 c.z/ /.tr.(adv.

llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii umeri dalbi".inzesrrarea copilului cu acelecuno.zbor".A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri. iar rirna imperecheati.t amar..iaconstituiealt mijloc poetic de exprimarea sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii.iior..r iernii. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea . dar$ u.ii._pun. imagini preponderefi aizuale."r". .p..imunii_specifi. care in secontureazi tabloudinnaturi:.liffii 3.aslgurarea educaqiei elemenrare pentm tod copiii.surprinde aspecre naturii'rural" ale irr-.. cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic. cle o*onliiii (fi..Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anotimpului alb.*i lirii:r."tur"i .pe intindereapus.i. flri drum".'oceande ninsoarc" Natura eite t.doritul soate clibucii albi de fum"..". Cele patru strofc .. memfora ..ca 9i de personificarca din versul . .itrarur.er"i" se "t" """i ""oilil'..Ca un ca.. prin cromaticagi misterwl siu: ..il Eirrr-.^"anunli printr-un .rl-i.*.. gJ.a. Sub iazele soareluitabloul capdtS.pii" irrr"r*"JiJ. adunare_n grdmada. revigorat de apaa riqiasanieicu zurgilii.*-". deopotrivi.escrierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect.. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric.poetul creeazd. ( iiiirr.tinqe.tt'siurte!.. ra targrrri/iipLriiu'.pltttc'sc. ..i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajocuri tlitfacticet vcrificare sinonimiei.ca fantasmealbe plopii in. eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete. un momenre din universul plantelor al animatior. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc.ri reit.variiiif**.i.iu.riveligti.(al doileaepitetarevaloarede personificare). rer. t.scrise au devenitfa. pri' descriere. .re it cornparapia norii de printre anii trecitori".ce:rne norii de zdpadd" fixeazdtunasp.Versurile sunt lungi..vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".viscotyr.. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde. pe pimbnt Ei in .o podoabe a literaturii romine indeobqte".ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun.zia sunt un gir de poezii..in depirtare".. ningc prin adverbul iari: .geramar..-"""r.'i. vv ' rrrt rrric .i..cnt . ca manifestare bucuriei de viaqi.Sevid sateleperdute sub strilucire: . z.. prin . .)u ..rcalepoeziei.domiriated. . .rit asefolosi aceste . saniq.orru..trisnetuf' siejarii.ansfieuratade fenomenele in albul imaculat. r"ui."ii. iarna incinti gi infioari. Viscolwl) q. noaPteaninge. .de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.Rimine remarcabili apreciereaexprim at|. cumplit". sporit qi di verbul la gerunziu. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' configurcazi . s. gi Verbclcla tirtrpulPrcT. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul.Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Personificare: nostalgiefilo..iraqi se perd in zare".rrlorr.ai*i.9" de curati . eminamente descriptivi. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii "6rrrra"rr. c-hiar dra 9ard" printrc .l" p".ir.I I |l I irrragirralia clcvilor. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoare"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi...a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir. Lungi troiene cilitoare.. ' gi ale Incontestabil.rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepersonificat.ccrnc".cumpliti".pe 9i irin tie"..l. .. dimineaqa tipii. .-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt . in care poetul.r. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.Pastelwrile intr-o limbi agade frumoasi incit iii" . rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as..a ( onccprcopcra{onale).ct al anotimpului cottt.op".. cumplit". I Mezul iernei Poezia.. Anotimpul Versifica. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.rr siu de dezvol_ tare.Ziua ninge.. vis de tinereqe naturii. utmeazi are incircituri nostalgici: .ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.pe dealuri.lungi troienecdldToare'. ..".formareapersonalitigii copilului..antonimiei.imprejur..Titlw!.r.p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmonie gi echilibru clasic.ii. .. silabe. aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal infdgiqeazd . celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): .iernei.Iilirrro"r"" produceinclntare. zofici"Lagindul -ninroar. trecvenr in anotimpuliar_na (Mez.'cirii)ij.capaciriqigi atitudini caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti continuareieducagiei.ei are (Dirnineapa.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad.enumerapie..rng.. .La muzeu at.?nversuri.p..il. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: .. ce. Epitetele. vJrvrJe' i..Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumeraqie^: camp..genurui riric. . fenomenspecifical momentului.uf.l"u"uea"pri"a. fantastic".oard nelini.r. maivaloroasi cea creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile.i de puternici a naturei.rii. rr c rlrali. sunt sugerateprin repeNinsorile abundente... . .rrirrsolreir lr"igul. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.surpnnsein pienitudineamanifestirilor acestora'Tarna re. Poezialarna esteun pasterin ." .. atotstlpinitoarur anorrmp.te.firi urme. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului liric. momenre.ptrtoiifirorro.il.ik'..tablou mire!.

/niciun zbor in armosferi.r....adverbpredicativ. specifici vieqii: .O ! tablou TnI.lande diamanturi". I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.swpdratfoc. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sinceritate3/. tare ri^tiiiiri glrs..."zi: sateledevin fielii. 3.t. cot (coate: Haina era roasi in codte.a*piisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e.. .-.rnrogilo.pe zepad. caracterisricii"rp"..atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv..O.. exprimatprin adjectivprovenit din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu."pri"a-'. arbicunoscut.adverb de mod.complementindirect anticipativ..risrii..l-^ a Poezia.a echilibrului.fi.firi funcgiesintactici. dulce ... a iernii ..trisnesc. 2. ghiciteprin fu-urile arbe"r. sate..complementdirect.i.. iu"je arr.subiect..r o ril"u"..Iar -ono. fatd. structuri sonori acuta: cu -capiti . surprins de apariqia "-oqi" . pagi.. muniii devin altare..!..u. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.scir_ i 1Ae".. incremeniri.. Subiectul alll-lea A. (ca.amar.rZ. ea .inciemeniti. podte .templuir"i"rtor".. a oorbi vs. rplimintati'. Romknie . undeva . doresc. Munqii sunt a lui altare. eare fascineazdeuf liric contemplator: . ."cr"liz. .?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li. r" inalgi in ler:stry: :. . rii-"lit.oqelir. I magilea panoramici amploare. \ coli: A cumpirat d'oicopide stofi' erc 1-arc€: Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. uneori vs. o bltzd cu totul si cu totul albd.. esred.substantivin cazul vocativ.. \arcuri: Mergeade parc-ar fi fost pe arcuri. l.o-po"ifio"1l-.ilusreazi...o-n pare-un lan de lir-"r. . se asociazd. ce ..8rji.clar spate vs..iil'l. cht de darnic egti. timpul a prezent. gradul superlativ relativ de superioritate.rp'c" ec se r. re .organe sonoare"....precedatde prepoziqi simplade.flntasmei" gi licengele poetice.i. B. ln haosul din sali. Alte exbmple:puired de bogat. fript de sdrac.. deseori tntortocbeatvs. Epitetcle. miscare. numirul plunl. o. . plasticizea_ zAimaginca staticr.In acesttemplu impresionant aprinde farul tainic de .sunt modali.rduri. ." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente suprijituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai. poate .genulneutru... profesorul se dovedisedin cale-afardde calm.. frumoasd rdu.i..predicatverbal..ira prin merafori: . prinsparetecasei-..cotnple de a se conainge. -pi .r" ale spaqiului p.regentulpropozigieiPr.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. cebund este perlativul) Era o splendoarede rochie.. Enumerapia.Dar vld?.rr"ic... Frumos d.. l. fantastic!.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici./ E un l.propozigiesubordonati subiectivi. cazul nominativ.adjectiv in cazul vocativ. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.escriptiod. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reugit la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4..zul genitiv) 3. prepozigionale genitiv..stclclcpar ingheqa_ te.pronume reflexiv. sau ."iui ill".il1 prin spatele.conjuncgie coordonaroare disiunctivi.in ansamblu.adverbde loc. mergnnd spre translucid.luna"igi lurnini". .n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent..Totul e in ..lirrrir.il.'. uneori .complement indirect.ri-pon.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr. is . scoqindiote_ngroziroare. Natura . rima imperecheati.cimpuri.imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.i"" f Ultimele versuri alestrofei finale exprimeideea'Je "r:.i hul scintcios" al unui ...i'n. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.dai gi fion irr"ti.inrazalunei o fantasmd arata.cerul pareojclir". P.. firi funcqiesintactici.chiar tlgi de realizare armoniei. cdnd . diatezareflexivi.i f"stel... .codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde.. .nplit:i.copaciicodrilor-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare". versurile celor patru catreneau misura a. pie .emarna focului. a ticea 2. extaz..

rril".. ln insugirea noqiunilor.il. d" dc creagie) jocul didactic. srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """". s'trategii didaaic.cunogtinq.p'ri"a.. a..r'.a'd.. .rirrrlrr. formative..atde ... . .ii.. ..i ortografiei-erevilor.ri.i"rii*. cep1taimportanql tr'i.transcrlere di. Relapiadinte cuniculuyt si..i...{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade"..arc conrexre joc .se imbini activitiqiled" irrrr... la in 9i It noi."rtoru gi Je pot realizaactivitigi de inviqareprecum: ..nale .I.numir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' . iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.n rcallzarea ortoepiei.tfl I (:.).ede..igi im_ ... Ele sunt "i velul de dificultate' 9. .. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testul 5.. "?1 ". subiectulal III-lea. .[.itott"litate. l. Radu.i. 2.. prorectare.."ate gi-probiema tizdrii.ffi..capacititi irrt. PtgP. 2..1: ..yr..capaatatede concretizatiin priceperi.. J....rali gi de scriere. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca.i".xercrjiul (exerciqiul. e*primatein elaborarea raqionamente' de in gindire' capacitatea a etecg. lexical9i gru.t r"l". fapte.i. a ...rt tele de construcgia comuniiirii insusite: .limbi moder.Sefolosescdiversemerode pe descop.j.ilipiin" 9i grupe de discipline ne...noze relevi qinteleobligatorii de atins' Obi".ferro-erre..exercigiide redactare unor te*te .'..r.riaryurirr sens r^it"rrt r* aintelor q.r. t_ rrrunicarc orali 9i scrisi.r"le carefaciliteaz5.l gi-i creeazlun climat agreabil. in sensextins.. .. subiecrulal III-lea. lexicale diversea achizigiilor it"r .". adici la rezultatele ele"J"""ti.Eoaluareain procesuldidaaic.r*..i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo. 3....ef. tc de siruaqiile.formulareade enunquriinterog#ve.i.pe acqiune reali ori simulatil aJi.iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.: gi re' Dc asemenea' se.. didactici la clasele IV-a .'.creatlvrtatea a' I' trisituri d."rr. a ..e6azd.""i"relor in silabe.d.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi ....gramaticale. l."a.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme.lmcurriculumul."tjtitlinvitimint...ri r"le generale obiecrive_le cicluri gi ani de studiu.arl.p.t-bogigirea gi activizirea vocabular"tri'. "atins"' .exercigiide realizare unui dialog. a joc."t didacticela clasi' realizatdecadr.iocuri clidacticc... Tipuri de itemi subiect.nnirik .i.activitigi de comunicarepe bazaunui plan de idei.elas. standardel Obiecrivele.exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare).vezi Testul 3.rrui ''.l. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne. ..i'... opgionale...ard. .i.exercigiide descriere unor obiecte.utilizeazd'larg exercigiU a"rpetqir.....ud. de tipui: Ne jucim.rr J. I..ban t.1r.de identificare. elevul sdfacd. antonime etc..rbri. ur.ot deosebitil au c..ele implementat.l.... strategia didactici estemai complexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp. aceste aratd St.. de recunoa$terea contextenoi.ard. duri de lucru (tehnici).ii relaxeazd sendio-rrir. Irr irctivitatea "rrto"rri-i. Pc Hrupcai individuale. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri.:'" performanqeminimale sau pe nia vilor.auJi-a".. stipinirea unor modemersuri teor^etice. ca proces. se referi la curriculumul intenfionat.r:".aiatirr-e: a . exercigiul ..r'-"rrr"r"..r. t'"R.fiinqe..independenqa tua operaql logrce. inviqare care presupun inqelege. . conduiteformate' - curricukre vizeazd: Stand.ie.. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'formule 9' (dite. .oili. tipu': coplere. transferul in in situagiinoi dJ comu"i. itemul3' Subiectulal IIIJea l. qi l^ iiirl"*ul Uf.t.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac.l. (de exemplu... gtiingeetc. puterea de.formulareade enunguri-rispun"s intr..: didactic.r_r.irrl. elemen_ ..I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.gide interpretare. completati....rl.cu variaiele.. t" . .. a cunogdnqelor realizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .gr)4\ilule.a -. metoda -.T..rt a si materiale:miiloaceil.i'ii analizagisinteie fonerici au".1:^. atitudini..sale ".t"tare se referii" c""ic"i"*ul .ilrifi.cxcrcilii clcutiliz.g"?. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d.de exemplificare.disciplinel.r.insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltptrca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii rornine sub aspecr fonetic. ".. p' 80' ... I LT.'"... deprinderi. p.invdgar6a..'...J.tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.if.. concePte' .ele pe gi .. . excramative.t"r"z".r"re de evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand. prin exercigii d" . l)ropriiilui prictcniil rcneagi. sl omonrmle.rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunicirii.orrqir. sibilizeazi pe elevi. enundativel ."r"ir" i-a f"rrl p" . b" n.o1"1:'.i rransferde informagii.ritoare Ia rezuliateleinvigirii.

ceau crescut.5ruffi. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mara. Degi pare duri.si : prin .r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.ii d. 9i reprezinti o izbindi a creagiei literaturii romine..orienrareagcolari 9i profesionali.::.curriiulumul evaluat trebuiere fi. de I i fccrul pozitiv se realizeazd. lui rei Birzovanu Eial copiilor ei.pirinqii qi elevii.. r.urerl cgalitil... cu atit mai mult cu cit spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momentul in careil sfetuie.. t'ir..acum insi mi-a venit rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil. dragostea cu ei cigtigi bani pe care-ichibzuiegte griji.. marebucurie).alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. rrro n ir or iz ir r .de ploi gi de romanului.rli. intcnlionat.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.t"O'U . putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. spitoasi. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac .i si iee asupraei.. aceea De rrebuie foros.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei.. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucind micEoreazi. .r.?rf..Mult sunt sinitogi gi rumeni..i. . lurrcIrc cerintele de examenelor..^ crlterll sau norme' _ (lc --. degtepqi frumogi: rii sunt. merodelor si rrrulalc standarde. Experienga i-a toleranga. scopul. cu ochii inchigi.i pr. umiliti in ea.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare". .anscir"rmatcric dc cducaqie. nu aprobl fuga Persideicu Naql.semnificativ intirulate.Eu.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd". personajcomplex.t. .le lasi neingriditi personalitatea. dezvolat un puternic simqal demnitlqii.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lui Bocioaci. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt.S-a spus cI Mara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani. asupramodului de l*m": dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald. rl tradigiilor.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare. sarcinavieqii grele"..memorabil. penI r'rr'r irvca cfectpozitiv.examene. voinici gi gi plini de viaqi.lsrlltil. odati Fire autoritari Cind Perdreptul la independenqi.r. ... greoaie.cu obrajii bitugi de soare.rre i. gisind modele pentru fiecareintre oamenii care i-au din mea!". .sunt impunevoinga. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul sistemuluieducalioin nal qi in plan cultural.gilede inviqare.irlizarea comparaqii de internationale. Mara s-a sriduit si faci oameni respectaqi copiii ei. in realitate mulqumirea mea.ir*. I i virIr.r. Mara. inietesaqi' elevi.carefaceelogiul viegii.gcolar. cc aliti q i i e d u c a ti e.. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: .i a suslincrca rcformei in invigimint . pentru copiii ei. dar.i apropiatde curricuIrrrrrul .pi. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl.:"1 la. in rc.i nici cum si te poviguiesc. mai apoi cedind acestrol Persidei. Persidasi Trici.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .cici nu e nimic mai frumos decit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube. .". domini o parte din acgiunea cuqiide ei".. chiar gi politic. sidaseindrigosteqtede Naql. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole. Procesul evaluare de presupune: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob.Agaaresi fie Trici al meu!".rrri la rl:-. public.ziseMara..3ffj.dar riminind permanento prezenqi."". .lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.1!J!r.final al evaluirii esreruareaunor decizii .io."ru^pt" Evaluarea curenti. Rimasi viduvi cu doi copii. cv.dar gi al tolerangei 9i Mara.. parteintegrantia procesului predare_in ca de vd\are. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun trai 9i un viitor bun copiilor ei. Evaluarea realizeaid.al dragostei.for- 'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.qinute prin misurar€ sunr raporrarela un ser .arr"gioirr.itul unei gi perioadelungi de instruire. aceea de cadreledidactiie igiia'. cumpltarea. R". caremie-mi este gostematerni: . .r rca rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa.muieremare.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri.. Desigur. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". .dngnoza rezultatelorscolarel * certificarea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga voluntar. incontestabihdrao gurata".stlrqt'ard.oferireaunui feedbacL prompt gi eficient.Tot n-are nimeni copii ca mine !"..al muncii. deginu estede acord cu aceastilegituri..siriv0nt". intr-un fel.i moral propriu scriitorului ardelean. f rrflr'rcnqa examenelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash.ezultateloi.. estegi mindri de fiica ei. rezultatelorexamenelor.ci fericireata.ci. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.ite arte gi forme. plicut: .selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program particr.morivareaelevilor pentru activit.l:.9i examenele drept scop: au . nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:.lor a obiectivelor "il operaqionale. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unul pentru Persida.monitorizarea progresului gcolar.piringi.l c c c s a rcc n tru r l c p -r : . qiilurrritrt". corecti a.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi. voinici gi harnici.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa.rI0 | I St rtrItr . . .te . .unt ini. religioase nagionale.rluriri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. .... pentru copiii ei are multi inielegeregi.

Persida mirturisegte-. 1.predicat nominal. .-qi expuni proiecrul de urbanizare..nu . Persoana numirul singular. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A.[l....'roaril totdeodata icrttrtori b.t: . condigionali... ii .avari.solidar (pronume de intirire..rborJorrate .i.dr*p. de sintactici de complementcircumstanqial mod.rgi"..Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''".ncnt"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerabill:.omis manej .rE-jnogi gi-.indiritrriJi. d..^. I. s/ . \\ c." al femeii marurc mynq.subsmntiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab. frnmoaso. liabiciunii femeiestie frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialoguluidi"lectal..propozigiesubordonardpredicarivi. sunr egoigti. trece.|e'.. Au conviequitmult timp. 4. lccentuatl.prepoziqie I..cazuldativ.cu muh inaint^ea Rebreanu. de .r-. jir"figi" i". "e'aarrr" upoilrii. insusiqi-aanungat si. sunt izvorul .. forma neimi .a " "ili.. taqrul sunt frumoase. tn . nu 4. adh.orrvieguire.tri igi exprimi opiniile despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1. aSa-s negri .i aprige." . -a"ari'i. funcgiasintactici de subiect) demisia. sintactici cazulvocativ.persoana numirul singular.menaj concrzre.propozigiesubordonati circumstangiall scop.". 9: zgircenie dc !:::. stauculcafcu capu-n poarata".predicat nominai.t predicat verbal.conjunclie simpli.predicat nominal. agaci ii cunogtea 2. observag.----'-r-Y. -rru .igi in genereal viduvei intreprinlitorr"'. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.intuirei literei (scrisepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le numegte. emis .11 "l ei tttfttl principalrevenindu-iPersidei." r" afle la ie oamenii adevi.imipare" .misterios. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii. tatntc: ascuns..propoziqiesubordonati.. model h" b. "ri. inflacar^reacu careprietenii no. marci a modului infinitiv' simpli. Mara o consolcazi.bac-a. I. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.prepozigiesimpli..'a"J"-r"..r s ou$tii.i mai a. de hotdrire barbiteasii qT s.care-igine'srringi.fiind. Cngicopii lipsescastizi motivat ? .a/ de Pz .rrrj.odop.uni. Nu egtitu oriqicine!. P.slavici zugriveqre lui yt:i!:f!. sI n-o spui niminui.z/ dacd. persoana numirul singular.concesre stajie .propozigii .adjectivpronominal posesiv. " fdrd. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!". a curgeia se scurge. enigmatic.I t |rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci.adverbde mod."..incat.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi".eri.ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei...nc: profund.impreuni cu solut al adjectivuluinegri. forma neaccentuatd. -s aSade negri .pron'me perional.cind seara stanqlala tlmp.staqiune areleva-arevela solitar .] ". materni.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuurmitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o . 1. 3..... Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obiceiurif. l.tqiculoare^|o.iilffiffi .circumstanqiali consecutivi.predicat nominal incomplet. mei . Ea infagigea ripul comun zi..proporgia *""rri. in intengiaaurorului. asigu 'n. 3.[.pronttmepersonal.irrofozigie subordonatecircumstangiali 2. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismincit roman'ul 9-" cap. funcqia B. d.il."* i_..firi funcqie provenit din adjectiv.ffi .] Mai vie decit togi esteMara. curge . prezen\a rimine semnificativi.adverb negagie.predicat verbal.cea mici pirtinire. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inregistriri. dar tiPdl faptului ci la un momenti"t n.. Obierv. tainic . marcl a modului conjunctiv. mli tirziu al lui Rebreanu.i regi' ['. cuprinsi de simgimint"t ". .'. a . careestenume predicativ. bioritmul. mai multe obiecteposedate. fi toli ex tine... pare .ir.nti*"rrr 9i de afecgiune d. .qinniiMara rrecein planul al doilea. adincii.Aost. dupi firanii lui. $i Hubir ..G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:.i. a a acoperi: a inveli. . 2.un posesor' cazul nominativ. sta.advcrb. sunt izvorul" . subiectlogic.ci ochii tii.cazuldativ.|e.adici au acelame-stec bine gi a" r.e de 3. funcqiaiintactici de complementindirect. mentalitatea Sla"ici.

comPenseze caractirul statical actului scrisului."".iocul.rrr. -i. "numero"r."rr"r..Cadiul didactictrebui." . ..tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi..Dpunerea .cnnratul pian.i. a scrisului corecrgi-lizibil."hii i. explici.*"rrlri.realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.. se . Tr.reamintirea regulilor tebnice .. .Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.in al fabetaru mare.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o constituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor participanqi. pe cit posibil..Tillsiierea'i degetelor. . deschigi. capacitigi.. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareguli. Sau. in podul palmei.jtl . a catl trei litere. respectindnivelul si ritmul siu de dezvoltare. Gbid la rnnzett.care "" gcolarului i"ri*ra"J".formarea personalitigii copilului. i.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si personajesau alt se lingvistice.p: banci.Grddina Zooiczi'. -rrrir. sub formi de intrebiri: Reporterul: .btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide realizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: .specifici preinrimpinind plictiseala..t . " ".scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii. benzi decupate a.. ""..tl4 | I sin.il.#..expresiicareconqincomparaqii. tervine dificultatea de a . El'r. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.. pot folosi mijloaceaudio-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim. gireaa doui litere.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . alfabetarele I in copiilot. funclie de nivelul clasei.. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnicespresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor..Ce aptitudini considerici ai ? .exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: . $.-------...' il .ordel-fig*.u. lecqiile limba gi literaturaromini.l"gitura lit"r. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi copiii.coprr pot . gi Dupi insu. i.Cum iqi petreci timpul liber ? . d*. . i' ..pornind de la textul lite* narativ.* .":" I se pune accentulpe scrierea corecre. lizibili gi.i a dtlului. 2.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.i.. ..identificarea literei asociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi.li sistematizate literelc lnsuglte.. "p"i . insoqitd uerlaiizarea de acqiunii... streazd.ul.simulareasrierii literei de citr-eelevi..r"" *. tn . curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".mi.rt.Jrul did. tr dcprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare. Daci estenecesar. . . Creatiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar. demon"or""t"^ti.se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor. Alte activitigi de inviqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi suport lexical(cuvinte gi expresiidate).i orienprintr-un plan de idei. cl elementele grafice.dupimodel.. creativitatea acestora poatefi stimulati . La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup. se dar portangi scrierii caligrafice.recomandi.controltrea indfuidiald a modului in care a scris fiecare..descriptivegi mixte.. pentru semnele diacritice.vinte propoziqii..Unde locuiegti? . la .de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin diverseexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosind: .controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.p.'i. de exemplu liierele d rr. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilor o consti: compunerilelibere narative. "'trot" dintre si demonstreze scrierel. I' optriorrali Orligrafia.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre acestea. ' Pentru stimulareacrpativitdqii.Cum te numesti? .i $esauextrase.i grafice. Finalitdpile tnvdpdmi.J""i.. :..tezei elementelor .^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor..i.nrrEilor" g.rr. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.frimintatul piinii". compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a inigiativeielevilor (de la alegerea temei ..decupat.[rirg.il"r. tipul de compoziqie).c*plicand.o". c.rn.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.reiliza legitura dintre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi.figuri de stil inviqate. ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a si invlgateanterior..didacticde relaxare-.impreuni cu.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor. Pe misurd ce scrisulseautomatizeazd. .ii"u. caligrattci' ln clasa II-a secontinui exersarea ". t. ponenteale literelor gi ale legiturilor dintre .rrti.'. de citre fiecarecopil. . acolo unde estenecesar: .l"J fel nevoia de. .jl ".anumite expresiioferite ca suport etc." .asigurarea . .i atitudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti continuareaeducagiei..scrierea caiet.cu stiloul inchis.opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea. .

Rupdciwhrooru._ .rul.la ceasul t"i"i.il.i Grdor Vianu).i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii .o iubire cd. cumina9a al in seara.['. alocuqiunii adverbialetn i. ritmul sunetului le urci dealul.. G. "unoagt.trull i.n-arda".re"stinghiritl Fj . e sirijuit in partea Jirrii sprevechime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.a..axrnundi.. iversuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.ti.iffi. timpul prezent. a -.ofl.rd caiarbagiperpetuindu-se imemorialul obiceial pimintul ca n "..Spredeosebire poeziaLacul. mai amplu in primele patru strofe neazl..-. spwne..or). Stelelenascumezi pe bola'senini. Eul liriC. de .. Pieptul de dor. dragd.a.rr. sacralizat risuni mai tare.. 85..id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea naturi.dE.tigarea sentimentului totalitigii.1t..Dar -f. AImioritici 9i cminescianl.a.5i cod.yi-aoi. m-agtepqi pe mine. t*.llmodul la ri-nitl viitor cere.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.2). de sa existenqial.Impresia de strivechi.". Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trditea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari.poet romantic.rr.lntr-o atmosferi iiilice....este cuplului . h 6uri. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: ..ci .. Verbele la Eminescuarribuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale. Murmurele fluierelor de la sdni se viii. icrilorileI..Jocul acesta timpurilor verbalerelevi..vezi p.gin7 o.spre de nimic .] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n iubire ca para".i lexicalprin fonetismulpopular sara. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui.9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului..Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesciani.rr-. .ir.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. acelagi Atmosfcrapocz.a spirirului caretinde spreintregire: .parau. Scvisorile fi. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar: soarta omului de geniu (Luceafirul. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .is posibiliimplinirea iiu sacru.tri. din vale a. Subun salcdm.congtiintei sinein ritmuiile gi legindrile *"**. Ca. o timpul ca careexprimi nosibilitatea Eioredicatul-.. ceeace-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali. de ind nu Ei simbolistici mitici se realizeazd" numai prin metafore-simbol: deal."] . "ti"a..incareintilnirea nu seproduce(.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului exterior.lrro"gterea o .. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti.< ctr starede spirit'r.cdldnytn d... Pentruca ulti1. masculin 5). Cilinescu afirma: .arde-niubirecApara".. pe .r"r.-pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b. bati de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agversurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: indrigostitei.necodificati..).rului". Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit.. panoramic miscarea inilgare.ungd pe deal sub satcamul stravecnl .i.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele.Luna pe cer trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard. . ..ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este clnetl1{!n vale si a.rrii. a spiritului autohton".:9p. Ia reciptigarea tinde intreeului prin iubire.gi zintd" nelimirati . comunicatedirect prin comAh!. Pljg:li:' 1i.. exprimati in versul final.:.ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI."i)ir. strofi si consemneze de turprin rustic.deschidere lduntru afard.varianti a poentei Ondina. clarizvorind in fintine.Dorulro-arr"i. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice ye_ cinet-ice.ne-om rezemacapetele" refacerea intregului spirivom adormr" . peisajul devine Cadrulexterior.IIl)1.rbiiiigirinat. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrtrca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln lui.dac. ryagylui.".air.ia .oriiii"t. trebuig s{ urmeze o cale. f ..i.r..patru predicacuno"gtere.-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.ilieiexistengiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori. Iurmele-lurc.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi .n-ar dV". dfectivl.. coneulwi a Eul gtient scilrdarea deintregulcosmic.i esteo exponenrideplini. srele scapiri-ncale. poribil" impti"i. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a.gi"ffi. 9i d. Sunfdouizeci 9i doui de predicatela dmpul Prezent. ru George Munteanu volumulSubsemnil lui Aristarc) (in definea d. pe de o pe aspiraqia.r.un prezent etern. fruntea de ginduri qi-eplini. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i . interogativ gi prin lui mai impresionant: . pentru a acce{ela implinire. Poezia in Sara de"al. AndreiM"l.tel" tice.tl.atribuite persona- (4. ".i prin nimic impiediiari". 2m..' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud.prin arhaismefonetice:tmi . Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).ax6 rnuncu ." imbinare intre cosmic si omenescregisim in strofa atreia. spagiul atmosfera implinirii. iiirrtro I . la modul conal -optativ. p rin inVers uni : sta-o om.pri-. i. stele-g.Sara dealbuciumulsuni cu jale. de alti parte... apoipersonajului ri liric feminin(strofele triirile cuplului."neitate de iar lui seninitatea Luceaf5.rpr" .rc Liricaeminesciani tovird..r*e zldemelancolie. cu roate roman"sp". sentim.exnrimiposibilitatea si predicatul.intreg. le Apelepling.Ore intregi spune-qi-voicit imi egti ".... Sentimentul iubirii este -.armonia eminesciani expresir este cornuniunii omului cu natura. t I I t I ^ f I' .r-iticlintrl"g.i..("v...mi ln aceasti poezie.devin tot mai intensearmoniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal. o prezent.clopot. jalnic-duios buciumului.i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric.[.i ale toaciii . lirii. marcat de vechimegi taini.. somnwl (metafori) marcheazd" reci...r-.posibilitateaimplinirii dorinqei..€st€o clnetlmeu arde-niubire capara".Suflerul h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte".o migcaremiti1 . ..r.corespunzitoare sentimenteloreului liric.pr..

(1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a reprezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. in cu conqine. peles..te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune persoana Iltr-a.lnsemnat:( 1) important. Seintilneau din chnd tn cind.retrlirc a uiei iubiri totale. rimii la mine. Ca totul si fie corect.). Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect./ Te iubesc demult! / Aletaie i.l de de rei d. (2) mardeosebit. subiectulal III-lea. l. (2) Pe harti. desrrrmare in ("fli te-ai.Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / .mare. Atitudinea ei pirea bdtaie d.i.72.propoziqiesubordonari subiectivi.ri.|L cu cigivaani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.. subiectulal III-lea.oezia trh grun rroheu. se apropiau" . este prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival... Ritmul estecomple*..(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpivadin lotul de gimnastici. o locutiuni adnerbialez Nervos. lui.vezi Testul 6. 2.le-ascult.apropiate. pa..'r.. (complementdirecr) . rrist Sarape dealseapropie poezia de ca. :. cat. careincearcisi-l re.i .zair Am discutatcu cipiaa dintre grevigti.c Floare alb)sti. (caztil genitiv) moderni 9i impresionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti.o luire in derideie /o luare peste picior..Ji(rr-ri atir eugtiusi. . Versificaqia alti modalitate .lrrr.. notat.. pe fn ti (.eioc./Floare-albastril Itp ilosre-albastrd!. murit iubirea / $-a noasri.. unui roman obiectio. Bineinqeles.piirir.. lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dormind armoca de niE/ codrului biru^t.P.. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.ase catrene..: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" .. itemul 2. (cazul dativ) 4..i.d... Anii tri separ caclipe..i literaturiiromkne clasa l.."itii^r^armonia./clipe [. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.vezi Testul4. ginduri.(subiect) au viziteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici.oii"-b urmatdedoi dac.ri.).rnl nu vine. 2. rit .. Mai ticeti odati! 2.. caveacuri. i. It* influent.c! naracaracteristicile Opera literard Baltagwlintrunes.lea.' Subiectul al IIJea A. se plimba de colo pind colo. se 3. 3.. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. lui. 'Castelul cei.prodacd. dulce. gi copiii Minodora. Instrumente de eaaluare subiect.minune. chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria. rima:imperecheati. itemul 1. rimii.. subiectulal III.. a cuvintele lui deveniseri.prezengi hotirir sd. fundamental. Pentru rezolvareaacestui 3. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c.nt. Seexercitaupresiuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal.'I'otugi e.. 1. Eficienpa tn TESTUL 11 B._ de P?:inr1. Ar fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 .CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi).. "care 2. obiectivultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit.gini copilul-pring univeisulei de basm "e.-arupra noasri. un guri-casci! era pe 3.] dulci.propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect.. (nume predicativ) Era distrat din caleafard.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.soluqiapdrea fi trapereala sorti.*j."re pb.dus.decisiv.o. ii cimpia D"T. /. itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii.afri. l./ or si cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc.vezi Testul 3. Siruajia se schimba de la clipd k clip.ste in lume!.. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.In cu flori de nufir") $.rcare apropiau" . lntext. misura:12silabe.

r. pe-attr"t.cea spaqiale-este l" d.sunt prezeritate oilor personaj. . dragostede adevir'^devotament h..t in .." acesteiale duce la ministirea Vi- raticului.teritoriul munIntriga romanuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare.o adevirati monografie' vieqiigi a mortii.n lumina castanie a pirului.. lasala ur Srrla vinzindproduie.ii arta nd'ratiad.] inf.sri.rq"i.tt.ri ."1"r] |p"n. Bogza.Acum suntemin Dacia.. ... I L mul .i credinqa Dumneze Anastase seiundoie.t.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :"::p*yllumii. a" pr.A.. ii t'hearnlt ci'c". "ste "gr. cu..ca vremea. .demascaqi.riiri""r. ampli.nr.i.gutregi adipost. teatranshum". zeiteiIsis. dispirut. de aceea er suferinga vitoriei ..groasi. douisprezec.rr.rt. i.-. stauin fala ..d. sivirEind ritualul tradilionalal inmor.tttt.. .]'. I'spirat dirr .". o spunea plicere Li_ cu 'rehnic". i"r"to*l "-pie..ant".nira. "r.. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna.ri _.tml capittrlelc. pedeapsa.i nrg.Suha.i pentru ..''...pr". ::... lrdnzdnd Prgctgse)asigurigoqpodaria.aceladin Mioriga"' .impuqinatde dingii fiarelor" Ei deznoddmh... tur'rne. are un c racterceremonios' ^Criti".. monolog. osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor). do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestuia.iill.aucig"lilor.mai p..g" ".'.9i eragi acelNechifor Lipan careacumlipsea...omul cu ciciula bruniirie. locul acpiunii.elemente mitice..'fra"_ te in cirligage".....vic1ii itl nror1ii".]. b"litrt".i: [.in. . paraboli pe care.aduceo din RomanulBa6agwl)1nspirat ioi. dar gi fizicd. {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.lo.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti.rrebuiasi afle daci Lipan_s_. i*"p"t"! capitolului x-t. de intuigie. in ciini..qiei ierrirre pan. u' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoierikrr. drumul adevirului estemai inDaci acqiunea la torrochear:'de Migura la Fircaga. vor primi manterii...t.te XIV-XVI constituiepznctw. Desfd.ciinele Lupu ar fi Anubis. 'Brl-..'i" *. posre$te Ja primegte . dupd-asigu-rarea la locul de iernat. de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna.a.ipostazda ainllgat in soareori a curs pe o faceVitoria (.. de p. rrgaului Mitrea. lisati in grija luri Ul"ii .rro""."hif. culrninan descoperirea C"pitrt.Nechifor. clmpic gi venind la birlogul.pe pregitirile cu Vitoriei p.timpul -roamna cind N.sogiile vieqii.oamenide la munte. aveao fr'rr-. aslgura gosPoqarla. Gheorghiqi.Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianieste particularitigile tria descvierilor..qiale viegiilor. Y.gigareindesati spitoasi.-primivara(de exempru.lu1igi ncstatornicic.I. ..i.siiinigtea de iniqiaticnecesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci.prii in careparci se rarfr|ng. Minodor* 9i z. dimensiunea iemporali gi. _ vremease inriutiqe5te. romanul arrao apopae transhurrrangei.l or ca fiarade codru "ir..."iu"i.gurJ.ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vitoriei.^ Acestora ciclurile narurii.rlg."-i-fril.rr.r" -or"i."'. principale: Vitoria .rclc rrci. migreazi in timpul anului calendaristic.i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intruchipare moralei-populare: arhaice.".hip". in punctul de plecare..:.sf.td : (povestire persoana III-a). crimei lapr.-f.expersonaie pcrsonaje.1 apele.renacimte.. care-gicrutl sogul. fiind mijlicu J".l Vitoria gi Nechifor ira.rn".zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[.l"p"i. ?irl seu.ite d.la....fhgieto".g.o"rdpersonaje.i.ntul.insolititdc Ghcorclc glril.preotul Daniil MilieEetc. "^-ri"rrri-i". pe fiica sa.apt ale evid"e'qiat d.r.i"n".. Necbifur... ponenti a unei colectivitngi figa.[.Nu^mai erat6. .Cruci . deiipuri diferite..resus toatedragostepeninq.r.rorrl ... isteqime.a. ucigagilor' rul David. Lry*. baba Maranda. gi datinilc lor de . N echiforLipan.urir.de locul crimci... ?n lor h. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor. turi osemintelorlui t.drumul f"pt". gatulMitrea.i ili igi demascaqr. f n roman apar numeroase descrieri naturd." miPaleologua descoperit...negustoepisodice: personaje Maria.rl George Cilinescu observa:. ferindr-r..impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri." a celui disprrut ... degi in tru so! .. aparein r splen.. ..7M. amintegte igi vitoiia.....i'tigisirca pedcpsir.ribditori in suferingica Ei-n ierni cumplite. dialog.. de la care ic..ii. lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.ar" modurile de expunere naraliune obiectir.sfar.arta portretisticdqi mdiesspecificitatea D" "r.ri.Prezent a!s.capitolcp-rcz.rro..a*erj .argilele de cup.n.1t: i.l. ra... adusi. f)escriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p..ir.ut. descriela a rc.rrr"_ neagri. Ei . la dite zul din Baitagwle.ttigi g.Dorna * Botca .rrtru^r"og-.i vnriarrrc baladciMioripa.och_iiei c. modelarea de citre condigiilenarurale.e apropiede adevir.la capatulciruia.t r-"... capitolein carese precizeazi.t. adesea. . in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei. . ln ro.r. demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria. soarele strilucea.. dar neobisnuiti in privire.nea.opt"n^ta "t r. si conduci sospoderia.ent.Visarion.i.ao.trorp". este. il.il fr.satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului. CUri banii necesari drumulut. J.. .Vatra Dornei . viziune profundi oiepii r.ror. dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental.obiceiuri.A.l inhumarearimigiqelor Nechifor..romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice. pirintele Daniil. cu cit..i oameni.p1ri. nrtr din ca cel se l"c. intru vesniciefixe' Caciurar.cedent J"r. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul.r.oali[.devenit birbatul familiei..Gheorghili.inf{igeazi dadni gi. mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci.de tradilie. silpanir..pctrcceri..merterla vorbi.'il5. al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard.arca gcncrici a ciobanilor. Mo. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts. Vitoria il va sprijini p. romanului estedestul de simpli.punindu-se in evideng..r . gi de la pirintele.ulti. av0ndcaracteristici gi polilist.urareaacpiuniiincc.ilrr..recesari'drumuirri.iar criminalii. u. Gheorghigi^ constd. intorcindu-r.. mo-. pirrori.naturaseprimenest e.. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ."r. pe misuri ce perunde in iniern . nimentelorparticipi . utiiizeazerc."gd . ctoarea drn primivari.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N. Pricop." mergela minlstirea Bisiriqa.lor.. subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii.urale. Gheo'rghig.i Ilie Cuqui..roir.iHorus' apa'). Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospectivcu cel al prezentului narativ.il-i. erzu dugi departe".-..1tr gi vltgrra Ltpln. ror pi#.a."-":l: personaje..il."iripps.

un la (subiect) 2. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoaresunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse.formareadeprinderii de scrierecorecti.dezvoltarea . in ritm propriu. a-9i lua tilp{iga 4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si. . ascuns. ahora .i la sfirgitul lecqiei Obieaioe operipionale.r-rr.. r/ . . Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2.1"-.i _ propoziqiesubordona_ {.a' lnviqitor. o .in ritm propriu. l. . * llll i{ft|l\.t.visezi o croazierd. 4' .l rnisternrui: nepdtruns.. a a a ^micSora: dimin-ua. pi .formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic. si citeaJciin mod corect. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strategii didactice . video. tablou .. divin." pr. a o lua inainte.i tI circumstanqiahoe cauzd. adincime: afund. la sfirEit).r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circum_ stanqiah de mod. Metode Siproced."ina gi nopgii.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi.interjecde.i. strifund..conjuncgie coordon"to"r" ..i P: * propozigii subordonatesubiective.rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.ilustraqii. ci-9tig lorerie....Iul Subiectulal ll-lea A.i.. 1' cimpul semantica. lexicalgi gramatical. B. cirqi de pove. Acesteasunt probleme greu de rczolv*.yicine.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tipul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. a i se lua o piatri a"p."?hplement pe a. . profunzime.regte. d. 2.asculre cantecul pisi_ Pz .cumcu razeleei albeluna nu micgoreazi" .plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.pronume nehotirir.. O.etntuneric. taind.propozigii subordonare subiective. O.op"l"tiu. 133 c. .. Mijloace de tnvdydmknt..exerciqiul.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial.kncimid. direct) rarronul nu era o.ee: euristici..rc.. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs..oarespera.ii .. caseti audio.adjecdvpronominal nehotirir. si pronungecorect sunetul i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet. a1i Iua nasurIa purtare. sacru.:'*o'" ' lantastic -. alfabetar.. . .dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. litereinvigateizolat in cuvintegiin propoziqii.i:iiffi..in interior..i.... 1i (mai mai) * adverb de mod.. (nume predicativ) . (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia. rispundere^a.: .' de . ad.. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv. lngelegea Subiectulal III-lea l.Pe baza modelului invigitoarei . Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic.. fluenti..substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. 3.pe O. ...ti g. in_ tt4ne cdtd (zare).. a a serransforma.11. sfAfi: ceresc. elevii vor fi capabili: parcursul. scidea. a-gi lua cimpii.demonstragia. a seschimba:a sepreschimba. 3' a lua in serios. i"i"ra.cici eu iubescri b"r" . cuvinteledin coloane.^.pe Marea Neagri. : :.fr.j _or_ir. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi. tremuritoare mi.a lua pe nimic. explicaconversaqia jocul didactic. a serua de ginduri. analizasi sintezafonetici. qia.r.mai tare . Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limbi gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieaul:Sunetul. le 1. un perfectci fusese cobai... tot . ClasaI Data.!:j::l. adjectivpropriu_zis.

.exerctllu . Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l. Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: EPurerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de .r||l Bibliografic: . .illgoln treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I . oenumln de flori. conline sunetul .' ] (I.propoziqie I oespar[lrea cuvln. aleunor personaje din basme cunoscute. congin sunetul. care persoane.e. 2005). r Simulareascrierii . mefte llort. .d*-orrrtr"qi. Corelareasunetului cu zrare I . Citirea in goapti a . Rezolvarea unui puzzle sau . Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire.| I prr acestea I I .i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte. pra aveatrei iezi"..cgi mict Ant-ologie tuxtecomenta.joc didactic: Iocul didactic'. Albd-ca-Zdpada.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a.metodicc dtn Lfierat. de exemplu: .purele) .. se realizeazd. Capra cu trei iezi (a sevedeatextul Eiindrumirile. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa. .observare I explicagie. selectiv . de pildn.frontali.tyd pe-ntru. desene incomplete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i .ltrn C. pirjjgqS rnva[aru 5 . mini . imaginile unui animal.Ilralii Grimm. Seintuie$te I Iiterai mici . la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din carese com. orali Denu. observare orali euristici conversalie ghicitori caresi.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte | .Gr.unde sunt desenate I grafi.| qi elementele betarului. FiumanitasEducaqional.benzi decupatedin de tipar I .fie eui.scrierii | oe . Citire pe sirite. Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic. . Fugesusde umbra lui. cdror al rum. Prrn asamblare. I 2 3 4 5 . animale.rcangi.realizarea climatului educational din fragmente de ImaSrnl.ndinipd claselet-Iv deFloricaMitu.exerctltu .| telor in silabe I pronuntarea sune-| tului I demo. antmale. Intriirea literei I de | l.frontaii.. Recitireacu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .a tehnice. ] ror carecontrnsune-| rul I din..te. |I .al{abetar . . Serejine din enunt o propozigie. de tnsopite su_ de gcstiimetodice.Fie mare.pregitirea.nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3.rriorarrta.conversaFe I | .togi ne[rca l ol o3 delimitarea cuvinte.:::" r.Cui ii pare dealulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) | sau: I . adecvate imaginilor .plan$ecu litere de I litera de tipar ..

5. ljeedbackul

o5
6. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului

ol o2

7.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei

o4

- cxcrciqiu - explicalie - demonstraqie r Moment de relaxare - joc didactic sau - joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte - exerciqiu trei litere, apoi un rind - explicaqie r Sescriu cuvinte - controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde rea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa;terea literei de - decupaje din revisuPar te pentru copii . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: - citirea coloanelor copiii desene azd,/ colode cuvinte reazd obiecte a ciror - scrierealiterei gi a denumirecontinesune- cuvintelor tul/litera i

Scricrca lit.r.ilnEiG

evaluare formativi individuali scrisi orali

C)1, cxplir,cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc,pc bazareguliiinsugite; O, si citcascisclcctiv, corectsi expresiv, pebazacerinlelorformulate; O, si idcr-rtificc tcxtul literar ;i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece,cl qi cu litera x; O, si formuleze corect,in scris,cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. Strategii didactice: o Metode;iprocedee.: joc - conversaqie euristici, exercigiu, didactic,joc de ro1,joc de miscare,explicatie,problemalizare, instructaj; - activitatefrontali, individuali, pe grupe. . Mijloace de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino, planse,ilustragii,casetiaudio, siluetede personaje etc. Bib[iografie: - FraqiiGrimm: Poaegti; Bastne; - PetreIspirescu: - Ion Creanga:Capra cwtrei iezi, Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodice din Literatwrdpentrw cei mici. Antologie d,etexte comentate, tnsolite de sugestii metodice. Grddinipd - Clasele I*IV de Florica Mitu, Humanitas Educaqional, 2005 ). - Alexei Tolstoi: Cbeipade awr. Scenariul lectiei
gtapcle /tsvcnlncnte

Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a

Ariacurricuhrr; iil;;

$coala

Disciplina: Limbaqilireratura ;;t;

;; ;;;;;;;;

lnvigiror
Clasaa II-a Data
Obiective operanonale

Proiect de leclie S11b;e,c1ul pro;tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara rormareade priceperi gi deprinderi; achizigie de informagie it!";:::f*'" - dezvoltarea denrinderiide citire corecri,fruenri, expresivi, in ritm propriu; - dezvoltrrea capacitiqiid; ;;;;;.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris; - rormarea deprinderii.de exprimare orari pun., de ve_ dere fonetic, lexicalq; gr",ri*ir"i. - "'*- $1r.;iJ;;r;i^iii, _ obiectiae operarionare.:p?;;;;;;l gi la sfirgitul lecgieielevii vor fi capabili: O, si citeascicorecr,.flllnt;i expresiv cel pugin o unirarelogici, respecrand semnele punctuagre; de o, si explicesemnele puncruaqie de din text, pe bazacuno$dngelor insuqite; O, si foloseasciin exprimarea proprie cuvinteleinsugitedi' t"*r; o, si rispurria la intrebari,'pe banainsugirii/ingeregerii conqinutului "or..i textului literar; or si reqini core* numele personajelor din textur lirerar:

leidci/

didactice

Conginuturile invilirii

Strategii

Evaluarc

2 l. Momentul organizatoric !. Verificarea ' temei scrise i. Captarea atentiei

3 4 .Realizarea climatului - instructaj educaqional - pregitirea materialulur drdactrc

5

- pregitirea .elevilor pentru Ieclle - conversatre - scrlsa - exPllcalle . . -individuali . Prezentareaunor ima- - mlnrexPozrtle .cle gini din povegticunos- carte Penffu coPlr - Planse,.srluete cle cute . Completarea unor plan- Personare -t
se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Si recunoasci povestea - casetiaudio cu inre- - orali gistrareunui basm - individuasr autorul tDe Daza rnre-

grstrar[ auoro.

t.

- conversalre - joc didactic

IA

rl
'rc.;;;; i"u.Id"pi"i
4. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective
trei iezi jE Ion Creangi). r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' - si citeasci corect si expresiv textul; - sd recunoasci personajele textului literar; - si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.; - si observe.;i.si analilntultlv lmagmea - conversaqie euristicd - frontal leze oln manual: - oral - si citeasci'textul in - formarivi mod conEtient 9i si. - exercitriulde citire - orali retind numele persoindividuala in - frontali najelor; - formativi

(Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil

rnoriecintccul cocosului

uctrdirr mc-

1

7

J

4

5

blFeedbackul

o7 o2

t. Dirijarea lnvlgirii o1

toaPti - si identificecuvintele necunoscute: - galbeni; - preJdcuti; - rniracol: - vrclean. r Se explici cuvintele,se - explicalie tormuleazi propozigiicu - exercr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. . Copiii citesc cu voce - exercigiu de citire tare cel puqin o unirate
lo q lca .

- scrisi * individuali

- frontala - orali

. Copiii spun cit mai I - exerciqiu multe cuvintecarecon- | qin grupurile ce, cl. I . Copiii spun nume de - joc didactic I persoane care conlin I grupurile de litere ce,cz.I . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi, de exem- | plu, uldmul cuvAntesteI gru- | carecuprlncte acela pul c4 sau.licerax:cincil *Pang[c, ]- oPlnc, -| dulcl - culo, - pit -l fix - linx, ir (x) - dx I etc, l . Citire selectivi: - Citegtepropoziqiiin! terogative - CiteJteformula de sa- - exercrtlu lut ! - Citegteceeace spune .vulpeacu voceapreficuti ! | - Citegte toate propozitiile exclamative! I l. Citiva eleviprimescbi-

- orali: - individual; - perechi gruP: Pe _
- lormatlva

- orali - individuali - formativi

desep".".d sunt I t.qJt.
I I I I I I I I I I I I 01, 03 | . . Asigurarea or' ouI reten{iei I 06, 07 I |. | I | I 8. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I

o,.o.
o5 o6

o Li" se cere copiilor si - exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: - Care sunt personaiele din textrll literai? - De ce Buratino seintorceabucurosacasi? - Cu cines-aintilnit el ? - Ce l-a sfituit vulpea? - exercltlu - De ce creded ci-vul- - conversatre
pea-aveavocea prefdcuta i - Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . Copiii citesc gi.scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce, ci qi lirera"x. ^

nate migti/capete de copii careexprimi diver- - joc didactic seitnri suflitegti.Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci, apoi formuleze propoziqii. Copiii caren-au primit sunt ,,spectatorii" bilegel careaPrecrazPfrnaPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. de Citirea 91 conversaqia -.exercrlru. incheiere - conversadre Tema pentru acasi: - re ciieascitextul literar cu atenqre; - r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. CoPiii .deseneaziun rnctragrt. Persona,

llI l-

oral; individuah formativi

- Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.

08, oe

sr
Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a
t 5
T

$, , , a1, r
Ar i'r t'trrr.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis,'iltlirr;r; l,irnbnpi litcratura romini

5

lnviqitor Clasaa III-a Data.

l. Captarea atengiei

subiectut - Ftgrite tccpiei; tn,nescu: "*,,,!o'ili:r* vorbire. -----' * Substantivul, de parre
Tipul lecyici; mixti.
,\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise; ;i d1'ruolt"rca

f. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. Dirijarea invilirii

capaciuiiid. .or".r;. ,. r)t't('cItae "^;rl;;r. operatronarert'pe parcursur.;i Ia-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (), sircitcasti corecr, fluenigi.expr;;i";;ipugin o unitatelogici; t'r,;;'.I],i.l"rteasci/si

or
o2 or

. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.nd de GeorgeEnescu . Observarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . Florile omeniei dePetre Comarnescu (consohdare) . Substantiaw/, parte de vorDlre . Florile omeniei dePete Comarnescu . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. . Selectarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. . Exemplu: a) ,erauhcrimidebwcwrie gi induiopare..!'; ,la.crimi.ce. linigtesc r.nund 9L llmPezesc oclif (substantive comune); b) li se cere copiilor si spuni numele personajelor: Paulina Cocea, George Enescu, $tefan Luchian (substantiveproprii) . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. ProPozlgle . Formulareadefiniqieipe baza exemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul, numirul. . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte

album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu, $tefan Lwchian

rispundi i"itJi.'; i"

textului

definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".i"r.".."i"'l3iiiir,.,rul pebazaexemplelor :l.I;lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre; c)q si foloseasci. in .or..i*Lrr*c.iti i' Jir.rir. ,ituagii de comunicare; ()o si scrietexte date -od createp. b"r"-r.ror sau cerlnte (repere). ,Strategiididaaice

t',

diferite exercigiide citire: in lant, selectlv etc. conversatie exercrqru exercigiu problematizare analizd. conversaqie conversatle eurrstl. elevii trebuie si spuni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi, bwcwrie, induiosare (diferite stiri sufletegti); inirna, ochi (organe ale omului); . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte,au forme pentru numdrul singulargi plural.

'

o Actntitdpide invdpare; frontal, pe gmpe, individual. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r,elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian, fige cu citate.fise de cu ".tiuit"t"ina.'rr."l."ra, caseri. inregistri.ri din muzica lui Georgedr,"r.r, ,.". Bibliografie,. - Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian; - Pcrrecomarnescu,$tefa; LuJl"i, nir"uTineretului, Bucureqti,1960.

exercisiul, anatizasi jocul sinteza, di{^ii?!,'"!gr:::ri:';::::,'iiT,tl'euristici,

o4

Et,rpclc/Eucni-".rt" lcctici/ didactice

l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise

nRealizarea clirnarului educagional - pregitirea materialului didactic . P rezentareatextului na_ - conversaqie - formativi rativ - auorlle - individua. Cuvintul - parte de li vorDlre

ol

o1

o,

exerclul: . de completare

.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcaracterisrinumirul 1..exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt.Asigurarea retengiei 8. Feedbackul 7. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urmetor. r Li se cere elevilor si . . Texrul narativ Frarn. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numirul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din textul dat. prieteni q.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii. o5 o6 .lncheierea activitlqii/lecgiei o. de creagie o5 o6 6. domnitor. mo.neagul acesta z. jucdrii.'.joc didacticFrwmudactic Fr um usepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor.explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3.tatdl Calitatea: elevla ."te-o ripise gi pe Dumitrana.nicit mai multe insusrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. povestire. cile substantivului: felul.Zoica.'. o Tema pentru acasi: . I 5 Adrcsa: .Demult. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2. de identificare . Un exemplude exerci..:ir.joc didactic spu.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea". wrswl . Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiile Substantivul Felul r de ffansformare . . Ci el cind veneaa fura merele.tx.a. iooe. aciuatdpe lingi el de mulqi ani".a. precizind felul lor.. (Victor Eftimiu. Delimitarea textului in fragmentelogice. Se desfigoarl jocul di. numirul .. Fdt-Frumos..Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. (Petre Ispirescu. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqiede Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1.mama . i.tteu . u.i" l I 2 Lo.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor: . a) Formuleazi enunquricu urrnitoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urmitor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll . catete. Formulare de propozi. Scwfipa-RoSie. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular: ckrmuitor = conducltor.oacanyd. mknd. .

Ai-fa".rte expresii gi insuEite.Mi-a spusel. de la circ.. . Acordul adjectivuluiin gen qi numir . . "rrr"rlor. O. undeva..in oragulsiu.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit.Mai estecevacu dinsul.curriculumextins)compunere narativi cu dialog. Vorbise cu bunicul. si identificedialogul ca elementcoistituti. perrug.puqine) funcqiede nivelul eierrilor. . J' (lornunicare temaleciurii saua unui specracol . ".-.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi acum?" ["'] Pe urmi. De data asta.. 4.t .M-am temut si nu te superi.luind povesrea departe. crrrri.trasituri fizice. din textul literar ! . dar nu are cirqi.ffi l r l(ccu'. ..Asta-i tot? .] albr9rdespreexpedigiile "."t" .Am ficut riu ? i fou. .. Alte activitdpi de tnodpare: .. nepoara fostuluiprofesor. in temei'icia achizigiilorcognitive gi a deprinderilor format.Mi-a pirut rlu gi mie.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r . p. Pe d.i.).t. aflind.t t.e ba-za anumi toi ...inqelegindcontinurul textului narariv. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror acesre cu peripeqii. O.rnrr. qireato M.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje. foarte bine. tri. [.dc evaluare.departe. nu-l uitasepe Fram.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqilo'. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri..i plural. mi-a ."ti. sa citeasca fluent. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.. . urmi.la numirul .".lionale pe p.rp"..seqinuse cude ^ vint..o.t.r.:l ii expresiv. pe bazacu nogtingelor insusite.yeoPera.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoasclviaqa Scenariwllecgiei sI . r" po"r" schimbalocul adje"ctivului. trebuie gisite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti.Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! desprinse ."?. Aceasti unirate de iivlqare se poate d. Spunegicitmai multe adjective .. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. si formuleze ideile principale. elevii vor fi ajutaqi sefamiliari. p.arcursul la sfirgitul lecqiei O.Ei ? Ce-i cu dinsul ? ..sdtun le celor doi coPil.Da. 'l'ipul lec. oare de la mata. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -.lilfr. o.rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! .'rr. 9rr si redacteze compuneri sclis.ri.lfutu"" cltlt. si delimireze textulin fragmente logice pebazaideiror principare.fostului profesorii flcuse mai mire plicere.r.*J".Delimitaqifragmentele fiecarefragment! .Bietui Fram .Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci are o privire de baiat degtept.1. din seara taqicidc adio? .lorp. folosind in exprimrr".1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.uirrorrrr."1 polare. t3 explicepunctu..ziceael-. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale personaj.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit.rc n c o n . ma intreb.:::f.rrbrr"n-r-i*l dererminat."' or si povesreasce textul citit. ursul polar de Crznn Pnrnsscu Da.mixtl.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.'fiind termlnat.n-are cirqi ? $i. ^. .agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare. titrgnLt .Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3.Ce anume? . .i. r [)i a logul c a c lc n.siretlicuri. t. mici'si pe cu n.Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genuri.rtrucE .Citiqi dialogurile! .."PirdllrytIl-1r. o.rrr Cezar Perrescu.ir. p. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn.esf:. foarte bine.n-cat.:yl::acordul qelorlnsuslte. -r\' iElevii vor iniria urr dialog.situri morale. o. r [)crsonajrl litcrar .iand se-rreled. si recunoascienunrpri.r. multe sau mai.Buliculc.drr".Povestiqi ...s ti tr" l ti v t.u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dragulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosrului profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? . baza conginutului textului narativ. | 1 rePrezen. una gi incepeJalta. Cu adevirat. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! ."i1o"t" "orrtinrr". cu gi cu nasulcirn. ge -o. i rl u n u i tc x t n arati v.eper"/cerinte. prezinti"momentul si locul acqiunii . bunicule! = Cum asra.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! .. 2.cu desenul Fram"..i.beieqelul ochi sclipitori . de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechial circului. si elevii vor fi capabili: f)-biea.iei: . .trd. Fram. .. --'9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi.de j. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l . (Pc.

p grr rulri rilo.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii.clitura$tiirrlifici.itr... nonconformism."ii"i"u"igo:rr. Iternii reprezintd..*rrri.interacqiunea.i"..i 99r99.fir|i..asiguraobiectivitatea pun. sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.i#..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar.*tinJ..oferind wn elevului suporr suplimentarpenrru r".o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse... ^pr"riazi .rlt"r.alteori un d. ... Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii."r". rarguriif ..i J" u..probi se realiieazd.. pitoresc.rrdrrl"r.i coregrafie. proicctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi.evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv.. dr:..feeric.lingvistic{...tp. itemii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporeprezentindun dezavantaj..pH. un aztantajar aces_ tei forme de evaluare: .r. autoevaluarea..ot"ponentele unui instrument de evaluare.ri"6 i.rr"irr"r.alegerea tipului de. penrru naruri..si indeplineasciurmitoarere condigii/ceringe'--'---"-' minime: . lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente." p..r. .. qi metod. " dt.+.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz.ilu^rr^sarcinii ."..rept.: ..."" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica. itemii reprezinti ointrebare. predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari.aceqtia . a. gi .cultivarea r"bi. . .rispunsul aqteptat. a spirituali.ri.rogresul t.. prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein etapaurmitoare. rimba riteratura rom. prot" .rar. u c c lr c $. .directi profesor-elev careuneori constituie avantaj. .relajia nu es productivi z re .comunicarea discutarea 9i constatate.n.*r*'rol...rcporrcrur." i*" \rirtuqigi vicii. p. t tn senstarg.. p.:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t.exerciqii probleme. in notare.. inaestigaiia..ir"'i.i "" p. . interioari..gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.. pro[.sprijin..:d*"riirod. didactice..dardeznoltatplenarin prima jumitate a secolulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t.stabilirea r""Lyl...rr l dc ..."prezi'te d. obiectivismului clasic. aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei..a..to.. iaatuarri'i.".r. descituqa .. aceastarep-rezintd aaantaj.dar . of. sentimentuluigi pasiunii._ miobiectivi gi subiectivi.. de mare complexiRomantismul a tost o .nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii.migcare *"nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi. ..i..." elevului. Evaluarea influenqeazi ?nrrigarea. .elaborarea adecvati.ipal scop.i.:i. .i..#.vezi restul 2. doudpcrsonaje.aa.:::f_:..i". alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului ..robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor..? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru rczolvareaacesruisubiect.p. reste A.tul '(preromartismul). in ciuda unor deza- l' l) ezaaantai e/aaantaj e. * intrebiri siructuralesaude tip eseu. p racticd). ..'ffi: ln practicagcolari . ln sens sau Orice iteni t esteazdunul mai multe obiectivede evaluare.rr... .. .d... Er D . itemul 3. periodic.areunei metode trad.ii"i .practice.. i-ui""i. proie i "rr"fA:irt.aceastr caracteristicipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri.bi.e avantai.t.pti.f"ie formatioe (finale) adminjs.i . rfargir"l r. Tlucuregti.re tradiqionare acelea cu moderne. didacdce . i.inrcr Ei por infiripaun diarog clcsprc rccturi.rili.". .i..i i.feedbackulimediat constituieu r. 3{q1in-ieqrpt .. misurain cererczuhatele invigirii sunrin concordangi ..r"u"i. scopul.adici primatul eului . r.e ca alternatioe comPlementare..p. etod..i". romantismului: Caracteristicile opn. i.i pentru mistere .lor-opi. it"rni.simpleintrebiri.ti. fi.. .al sensibilitlqii tane gi sincere. ccre . . prin aceastl. gor"ie. idfor"r. tat.i'... gcolar'Din.drcel mai desin clasi..iotttt"ntilor inainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi..il.... testesimative .-p.esretici.i"l.posibilitatea jusiificarii raspunsului . sciremeide notare (analirici sauhoristici)..J.al viegiiafectirre.iiurreievaruiri obi. F.ealize.... rure.r.. de I'roba scrisdtrebuie. nelinigtea melancolie'nostalgie'pete.. lirg... pictur^I...ln jocul rol^.r...197A'p' 284' . cu -o. or"i".iorirrtii' .. Drecum siin modi..acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect.plus.? tuste t". dorinqade evaziune fanteziacreatoare .. aluarea..'.r..ir^ii'r".rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului.^.i t..o.irrt.itemcorespunzit..P:-" inrerviur"."-"."i probei 9i definirea obi.i'r i.irr""i..exotic.l.acest are Orice evaluare drept scopmisurareaobiectivi a progresului n9 pot. alternadve.l.. sponaf irrdirrid.t.un enunt urmat de o intrebare. caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir.e lr. subiectuial Ilt_lea. .. daci.. in carese evalueazi inigiale .rioade lungi de instruire (semestru.i. conrinlerii activitiqii.GiJb. cultural-artistici. poltttci economie llltl= istorie. furnizeazf' datele necesare vederea in ra"prall .i". tradipionale care gi-au doveditvalabilitat.. iilosofie. l:"]l-lif': a.

permanent".-._r^ll.romantism. tut. *. .tlui ln dege"tul mic.b.p"r.rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii.i.r.. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui.d.. ci .. .(..9..dcfinite. reincep-eterna filosofici schoin io.. categorii atitudiniestetice si inc.rrrrri. geniilepreocupate trecurul qi viitorul universului. dirc(uritul. for-" J. pini la cossi "ut -'..i. Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit. rrr"li"rrrr".teni .dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i.iJrtj... a....scris. sursi.o"r":l.r. osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i./ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi..olimpianis-.lrilibru.E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca..rl fatttitsttrc..ntalitate.r.. si.."r. Hlr"qiu (model de per_ fecgiunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"atri nI' Influenqaceamaievidenta.p"eyr pre_ se cosmogonia indici.a.sni'oiu)iif." ./Peste.o valoaqi depune". lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. .noaptea pace .egalitatea ca oamenilorin fata . iniunericulinceputului(..a.prn careva :]:.rfu.... posteritat. Pcrpessicius stabilegte ciclul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea.in sineimpicati stipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi...ominesc a fost in buna misuri un roman.Doar ceasornicul urmeazi' lung-atimpului.*i1".noi..r"... teu netor. '..."*rrii.Prin constituic a inqclcptului.abrur. .reayiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii.tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire". aldoilea prin_ec.$qi." nemlrginire ne-nvirtim uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi. *?. d".extindcrca univcrsului artistic prill tcmcnoi.i""o"..-' in cu in odaiq"siricicioasi.rr...". d-. ra. apoi . ca si un clasicismatem_ Poral.n...^t. alegorias.9ichiar ....impenetrabile intreveeternaPa99")l in care.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici. spirit un romantic.insugi geniali frimintd min-tea n. fog* ori sirac. prcguirca --.i/ F...":../ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-.varsipeste_toare volupto'asa r.rffi"qte -..'].se-nchide o rani printre nori intunecogi".id.oarea o speci. Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul.ut morqii. ia societatea caresesimre. Eliberatde sub tiraniatimpului.qiu ig" ". tism clasic. ...primul. esenra uma_ nr esteaceeasi. .trt"ie.f. r^zata.\ici contemporanii nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor...Poqizidi o lupenhauerian6.II).irnbogiqir...Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.i is] {-it):il.edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica... . "pt. j." !... crrLi "-o.. avuro a aspiratie crasici(.ilor. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului./ Nepudnd si ./ tn ./ Micioscopice popoare../ Nu slivindu-te pe tine .."1il.i. l'udor vianu aprecia rom'antismi -orr-.nllionrl. Soarta imaginea apoi prin rnizergi mintea.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromaric ce .r"u..regi.i"i"p..ietate"^cliditepe....lips! de viaqi si voinli".ilr. neghiobi .".r.gr" .D.dee I'lxisti un .. care a de afirm"are valorii ace-luia il roste. . ei..priqit crl cnt .epr./ Universulfiri margini e este.ati d.Tat in lumea astamare.. p6etul stabilegte cosmogonicn girbovit gide nimic. luide feniu. din sociale jos(artigti -------...valorilor naqionale (mi " 'turi.intr-un in tainelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate".(astru specific romanrismului). ti..lele inviri haotic. sensibilitate.sandirilor "rte dand . I rcs gro. conrraste.riirt si rog".. . o.pitruns de sine.toate. soaresi stihii..t . curentur ""-. .. geniuleste neinqeles nefericit: .intruclt cuprinde *-t ra origini./ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri luminoaseizvoin rind din infinit..L..hiperbola.t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie. prinperson vaaje riate categoriile -a.genial "ieqii.savantulpitrunde odih: cind Totwlerapotenqialitate.i'rr"pr." aqteaptl.. II. fii"d Georgecirinescu considerr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d.in .. orrnrl devirregrandoman.intrebiri irridr-.at. tru a dcscopJri tainele iihe. Iati Ba'sdvezi. "*ir"r.... ca irirr.a imensiri. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin.i:. irrrrins../ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi.rli. rerminat in acel . Ir.iii.pulseaziaceleasi dorinqe.-''rv!r' de .rl de miqcare"^ Tatii caredeclanq se Rig Veda).... ie de furnici. titczadintrc'aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici. Indifeient d./ vecinlcieiel in qiruri o dezleagd. poetul. ci prilej omului de'geniu.. g. "ia.poqi s-o sfarimi. planetele..._inflgi. "i::11. e_rcsuri.ro. mingilesirilucite.Rispunsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt."r.te: "[.luni.) r" ii"t"""p: . ...lii "... ir i'-^ oarea Il.o..1 nepitr-uns". cafr.Ut. copii ai lumii mici. perfectiune:a creat celccinci scrisori. savaurului.i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri cu cotul.ti. prin forosirealimbajului popurar." gi u. de aici sarcasmul intreagi.r"trrir-"r"i1 Jvrarere nostru romantic..tii.cultivarca precum antiteza.. titei.geniali. moment)." ./ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.incareau in revisraconaorbiri tfterare. . t6tul recade .bumbacul urechi". prin medi_ tagic.ir. stilul retoric. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers. cxirltitrca trccutului istoric.a'dure.i... inci .cirare" in timpul subiectiv.'-'*^ t IPIFartistic tic. iobrietaie.iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a trera'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut.o. i trAi1. rii./ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit"..se pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte.. III aparedestinul social al omurui superior: savantul.Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI....air. condamni la neastfelde iameni.. orice-aispune..l.. P'a')..ri... tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. cu hainaroasi in coate.stiphna-mirii. romantismula apirut ia o reacgie impotriva ..-ste..'p"ter'ic siu ..subiectivism.argo_ -' ---'-"-.t1.arhaic. principiul vital.9iHoragi"".incepurul poemurui rrimigind la inccputul scrisorjilui Horr4i .. generalor durerii.exaltat: . epigonic.ffii.rttolgtetea rei.. societatea ittd. ..Cici in sineimpicati in lumina..r.eterori"astrari pen"iaie'.Necrologul nu va fi tec.gl../ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. prin.it mogoniegi istorie umani in totalitatea Luna..e cligi-nainte-iintuneric searati". (scyisorile in I...lp_1de mo_ trvc $r tragmenredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"". fizic insignifiant. istoric.i mai dreapti..Mihai Eminescu.lipsit de misuri..pun... al rransgreseazi spagiu timp.rcscur...voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi.Timpul nefiinqei".nfri ob.".g61zeleto"-rr"]../Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir.i../Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt... naturd. folclor)ctc./ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea. Iuna.i d.

de "r."dj. concertul la tinerilormuzicieni ? tn piaqn gisesc se qipuivii. a relua: a reincepe. l'nmul vers relevi p:rpetua devenirea univ-ersului.Neputind si te ajungi.ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele.trjiffii.a urma. .ri circumstantiali concesivi.srrmane Drin !.. .i_ cosmogeneza. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. ochii albasri ai fetei celeinou-venirein clasanoastri ne fascinau._|.T. glont. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: . d9 urmag.Jrrr"*r fil"rofi...""me: ..ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul. ..ogonia giapocalipsui).gindesc..ubrt"n_ c. .buStean adverbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrbatd . Subiectulal IIIJea l..ii"..d" agd" dimi".rl .ritmul estetrohaic.i..plgrf-i:.acumsunrem chi. .."6. cosmic (cqcm.omenesc.1U..i#.u. cine siiece . selenar.. prin motive: motivur nocturn.Frl..a sestinge... reducindu-l dimensiunea medio... lui ..V...fyllgulit tl€tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit.i. r ./.. insolent . B.r... ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul... Eiprorrrira aa. Ji-am dat banii. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias. destins.. a generoiitate mirinimie... crezi c-or vrea si te admire?.. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" metodeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadramatizatd.".recunoasci^-1".1" i"rreaga " se cu care ..Iatd... verirabih mule.. vreun pericol' prrornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF.. l.tece"/ . ci 4. gi *djectiv verb: . earcdestraml..propoziqie circumstanqiali de cauzd".. devenit substanrivpropriu..sunt la lor si dinsii.iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea. t-Lrf:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun.ii'... in careconstrucgiile interogative.I#. de Poemul esteromantic prin temi.C-"ifolif*ni .propoziqiesubordonati subiectivi.. Periplul.. CI .prin. . ' e. nici o datd dintre celeProPunu-mi convenea expoziqiei 2./..il.i. d" el!" ./ .O... au Poemulc rPrindegaptetablouri.r# .l..dasi. Versurilepoemului au misura de 15-16 versuri.distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a aplrut distins9i surizitor. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l"rii. In poem aparrime inedite.gurarea se cteorganrzatotr.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi gesticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* .. r . coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene. Subiectul al IIJea A.i..:. TVA la alcool' cre$terea 1.adjectivpropriu-zis.seleagd"'. motivuiii-pului 9. l..iEdrea:a pieri. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent. 2.i".loiuqiune pronominali.-r FI ficiulomulu! 8eniu. : /ost:Sens...il. t togice-nasti lume sunt supusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii".: F::?:il' rnletes... vrei s|t inPiaqa vii Festivalului. -.adjectivpronominal negativ.. "t "-"1"i tiv comun:. Eu continui si susqin 2.. noimi...i.. in 3...i ' t i"vocffea lunii. l.e*clariati:^:o-:1|lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali. continira.. I rcr 4..3/ P. Medimiia incheie trei ideifilosofice set. de prin chipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric.meditagia.pronutnepersonal.ger..drorr.uo ----ttegcianl: "r. uhimii .-nrre / .Tatdl.propoziqiesubordonati . .omul [..rl nocrurn care declanseazl.iaUtott no..Preuenea houl me. verb . pri" oropnn hmbajur poetic. .I. [ia. niciun . Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia...e.2/pentrt luasestartul gregit..] si qini la rosrul lui" .. P.. g.". verbe :: cu substantivei .al doilea _ soarta omului.. a d. #.de marefrumusege: _.propoziqiesuboidonati predicitivi.r.i9fu.. . ce 3. .e1. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a.-t "ieg...aiil.adiectiv..Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea. Pentru inau.p1ce".r".ii. prin conYer3.temporal pornegtedin prezenturmeditagieir.. "i. uldmul reluind t"blo..iiii j6"._ / . rima imperecieati. cuc. un estenecesar nou Prointreprinderii noastre... pentru ci invaql jucindu-se' ....ahi... Am fixat geamurile chit.miriter.

..t.IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.. cind seconstari.. creaqiei i specifice g4o.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry. gi .uneste sine obiectivitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii". "lr"a".'i. realizate I-Y..rp. pe afireprezentate sceni. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa.r-te Conceptulgen liric .a_ sd 'u'i.cerculuistrimt".ip. acest joc poatefi.zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.vezi restur 2.il?JHT:*. .l trei-patru.a.He)enuldramaficcuprindeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic .lr. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect.r. siiabi.fi.. .a corecrd.Jocur belor. funciie in d.t.[' l*ii*l*l1]1"ri1r. in. i.:. creanajelesunt lirice.ra.uc.inesciene a capodoperelorsale:Scrisorile basmului..Dunr. motivul florii etc. 2.ilI J" ..'$i.:t.il''*uiii. subiectul 'ezoluarea al III-lea. astfel "ioi" doua .ji.. timp..1"...". . crasa p"t..lB74 (perioadastudiilor la Berlin). I)c excr'plu. dvul inger-demon.. . motivul cosmogenezei.1motive romantice(motivul cosmic. ..fJn:kir:x. acesrea fiind substandve.*^rrr. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire. Prin tema iubirii gi a cunoa..iri.".cur swneteror.completat.t.o-pt"r"r.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi caresi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq.''i . poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de awr.ii l.ili..lijlcc t. prinqesa basm.:. in ceilalri c4rrc ca._ I V elevdosparte cuvintur sirabe. eon..terii. Se caracterizeazd. de evenrual o.ffi Eminescu #.J#::#ffi'. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru.p la r. ].a finalul basmului. tinirafatl. ""' a. esteo sinteziintre epic gi liric. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epicegi dramatice). motivul iubirii interzise' I visului.etapaapogeuluicreaqiei versiuni.vezi p.uneori gi al monologului. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje intre careexisti anumiterelaqii...a titot111i.emiqi. I).ln:a"i.. culme a rafinamentuluiexpresieipoetice. Aristotel)..iili"i"ti. ci pirsonaj romantic .i.l.'p."r..Odd (in n'tetruantic).prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogului. Glossd.Acest de Dintre acesre cuvinre r. sau incepe cind :f:.."ii.r.ji. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein carenaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit.ljt.Sintezia gindirii poetico-filo zofice....in Legenciockrliei). Se Jorit iv. fruenti.i qiritmulsiu de dezvothre.'. motivul codrului.".". Semai poao poveste"..lts. recumJo.#jn ori de cite ori esteposib'..#ril.i1j". llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.:lo. exemplu.dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul).rrrr s.atrriari.. joc t" otg ni.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*.fiinqi chinuiti. seamini cu personajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc. .g..rr. autonome..:n:t. ll'li'".-.i "u. cujocuri miscare.au.) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni. unor tr._qe """"'qiriiu" . 3.dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei Luceafirul.1.ii'il""i.' ladc'scopcrirea cunogri'1r. motivul nocturn.lnra*'r)iiuuii.motivul mirii.Tlil."-. . I .culesde Richard Kunisch. prin intermediul evenimentelor. Poetul eminesciene.. prlvilind o stinci (finalul bas- lui popular).poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic. Finalitdpile tnadpdmintulwi primar sunt: .i.ca gi a temelor 9i motivelor romantice.demon.prin depigirea.elemente seregisesc. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.'.' ' - . I .. a I "'rt L13 biectul I . j'curi dc clczvoltarevor.:: deMihai l)c'rru asisurarea."rli Pe dcrageneral . .. icat de Eminescuintre 1873. de joc emtterea unor onomatopee.."ii ilil.. tc reiliz."a"a . s.*.rirl.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.nu e limitatdin timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu.' r"r*i*"r.cu-joc de miscare. inceriare de cigtigarea unidqii spirituale. 'ea :."irad. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala persoana amploarea iile genului epic.f [i!Qll. ipbstazeale eului creator/eminescian.....li:y . pl-".tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1. gi . se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.""r"" educariei.. . lt dentJd.a*p. 85.r"rtrrrrt"tea cadrului didactic.. itemul 1..i"ir" a"""Xie deacesre te. Poemul are intre anii 1880-1882. cidre.i.|riirretc... de_ citirea sitabe p" .fi.-"*:1.

.ritorind spreddnsur.l-pr#insul/ c6nd areapei valuritreclci.^iJg""a.i.l..l.ii simetrice celelalte in gi Citilina. penriuciralin. mitical cup_rurui.. .. esre fata sreaua norocoisi.""i. gi rimita dar " iniiurii.li:::3: | ..-.r"-.1 doui tablouri...a versurilordin l'inalulpocrnului:.p_recl cect r.i.exprimat prin substantlv comun. i. simplu....hror.: .#hfi. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteorici prin lumea efemeritigii.lri numai dureazi'. J."il. careseapropiede planui_cos-mic-prin./ca sanu."f r"-l"ii. cu mi.r"l. zborul.di-_^r"iiro. tnurirc pc'tt'u. p"r... u ffi t::: if:i:*..r. iar prezen\a lntre spiritul univeisal.aglomeratie' rdpede:rapid. . spagiur . devenitici_ tilina. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle.zi reci/Din rumea desparte..complementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.iiiiorrt. tnadlmd.. . le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii.o. cazvl acuzativ.iiil orizonnemirsinit/ Singuritiliimdrii.spaqiul rostul celor doui lumi..deluceferi".i Demiurgul reaminteri.i" seara. sdu se rearzeazd.cdti.f#l"t). t Oar .i I al patrulea.trr numaisd.iliui."irii"'i.*ui'inrr_.rerii $i..si aceasri numegre iubire.i rece". articulatcu articolul hotdrit a' de suspini..neinqelesc nii [or."pe.iu../Aru_ necindpe-o razd.ri stea... farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .#.rtr irri...._.al cloisimetri cu dar.cringul" /pidurea.Luceaferul.1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei.. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice..r" cercmai larg.ise .. pri./bi.. i-perar.rir"l d"lrr. epicdgi filosofici../ seinarqitot maisus. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigia "rrii*?p. ln actul cunoagieriiprin iubire.o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn..rr.'Eaterrr.r. poare pdstreze i-piii-.visul urmi": .!. ca mesager destinuluiuman..../Noi nu avemnici timp. .ia .#u ipostazdluceaf.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSintezi lirici.Intilnim in poem ciand.rrj.$i d.d.duland intre ccinrre lestgi teresrru..rno"gt". carc-lstipinea -"r.i...limira a. de trei ori . imbulzeali.re.ni.drrunde-n si ?" gind-. a tncwnjura:a da ocol. de ./ Durereasi_mi alunge.. tilgaqi^r.cunoagrem cunoroc/gi moarre./ Revarsi de linigte vecil. murirori: id:iF -71q.P.tergi.a stripungirii cercului strimt.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic...i" ../ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i..il.::bd::#i:. fcrc'd.il. conremplind si .na .cu farme.apabilsi renunqe rar.1' din rilin. a seprind. precedatde prepoziqiasimpli cu.i.O.complementcircumstanfal instrumental. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.r.i rccc. . Subiectulal Il-lea A. rorrrrllui. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menireade a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face .. ffi. eaigi desriinuic zbuciumul:."i.o n.rritoril.idila din codru.visul" ei .epaos.'d" rrisr cu razc 99.rl"r../ din._"r.i..-i. nasc a muri/$imorspre sena. pe antitezalimitat-nelimitat.contaminat uman.-. carepen_ tru om rindnelimitati.citilin.girtainic genele r9. ingrimideali...'11^n1 $i t"b#'.". umani cunoa. i*.rfuepa$rrea i"iqiri.rr4 | ri rlintii..i. conrcmpldnd luceafirur. ..y Deserre vint/ doar "-l"lr.r.visul tu.rr" cu un conse_ nerfatadepi.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemnarea poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".... drr-rrupoatefi fericit. r.dar steleluminitoare pentru oameni.f..i .. ... .]lli).complement adverbial.pro.. Ea insl.r. circumsanqialde mod.qi om . Luceafirului consfinqegte ic al cringului... acced la o cunoasrere superioari.z'cii.l. inbazacnreiafiecare i.Biiar florigidepripas." Ci Strimt/ Norocul vi muritor-nemuritor.cici tolise a Nr-ir.l"'t.. r ornurtarea sinc de {iind./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rimineadeparte..ndu-se.//.. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v....adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEminescu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef. solitare... pe Luceafar. 1. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmic) . pirgi antitetice.s.frrf:.. ?n acela.. ineazd.e no_aprea-mea deparimi.rn-.r.iubi_ readint6i". deimpirat Celetreipersonaje faia . dedeasupra")....uno"Et. lirice. i.!..irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc.r.Dar luceafir....."./ voi sr mndezle "5::i.cerc un strimr".-f "-oi Dar plrr. .*rn...se interpual Luceafdrul(Hyper-eon).ril"r. . .'t codru d.-..casa (prima.".realizati in trecerea aiswl(crt multiple semnificaqii).i. numirul singular..zl. ?nfrumusei."iio. marea cerul.ri.e:a se lipi. steaua.. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum. voi rni nr.Da.eaf.r. spre . i-pri"irii.:j.re'spus. pcntru Luceafir visul seteide .6il.ag:invilmigeah. r. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie .roriire i"rrl. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina. o alti remi apoerrului tema fiind proprie romanrismului soarta. u i: +FiffJj:i1:il..ori dc iubire".lillttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui... d.#1'd. nici"d.inger-dcrtrott.rffi. m-am niscur.as"i 'rorqii. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi. genulfeminin. a ocoli.complementcircumstanqial timp. exprimatprin numeral 2. *....screa rcpaos..nspir la.i'iil:rf. .. matcheazd..farmec sf6nt/ i. ci -f ge.rilio"i. exprimat prrn verb la modul gerunziu.rdsdrit/ un "r. ii .. .j".Demiwrgwl..lina. aspiraqic.. omuluide geniu caredevine nemuritor.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petrece. urgent. chemirile Luceafirului'l .triieqte 1ie visur .parte . inghesuiali.MareleTot ..ru.h. ausrele prigoniri de soarte.iivo./ sunt cu vccinicia lcgat. blind..airile din " stribate_mi. descoperise identitatea. ztisarr prin gi uls. Dir.r" ""."..nd.nemuritor.. /iLucegte.ffit.I ll -" *...rl ing er de pazd.rr.. deveniti steapenmitici a autodepigirii el./p.nndo alti lcsr.:.-rn -r . ca gi a fetei prin .

limbi.urate in clasi gi in afarl clasei).a reproba i .osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. nifestarea Cititul . i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii geniali din diversedomenii:_gtiinql. ."r 4' . dind.. a renega.prietenos. . plicuti de vint).efiiza.o-pr.denu eram eu" . (adjectiv la gradul superlrr tiv relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (adverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2.a dezaproba.ictori).numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.inceapi construireaunui centru cultural modern. picior g. 13.posterior.-.se pot."::l*:f#1fiiiTf -"r. trebuie si ingeleagiceea citescgi ceeace scriu. participi la activitate r cauzaunor acqrum (buze.inviqltorul/inviqitoarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. . acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert..expansiv..propozigiesubordonati circumstanqiali scop.accepta:a respinge. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun. Scrisulesreo activitatemai dificili. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogiicarepot constitui motivaqia Pentru invigare.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o structurl sonori cu semnificaqie. S.in consecinqi. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Citiiul esteun p. trddare. gi sensibilitatea de aptitudinile sale.inregistriri video atragdtoare educative. rezolv'Improblemeleapirute. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijloacegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic. : morocdnos comunicativ. imaginaqia voindezvoliAgindirea. ln interpr etarea solisteiam sesizar notd falsd. Pe mirigte rimiseseri snopide griu. in funcqie-deprofesionalismul.dit. 4' Intengialui era t/si-gi dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. Subiectulal IIIlea de l.--r Secl'l imediat ce-i relari scenariulspectacolului.propoziqiesubordonati predicativi. de f1 Nemulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat.conltiente' de lungi duraCititul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort congtientgi concu implicaqiivolidve 9i afective.folosi: . Mi sepirea ci existi mai multe cdi sd. memoria.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr.sociabil. d. ateism. a 3. $colarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle. a recrrza.pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. 3/ P.Spreexemplu. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqeles reprezinti convertirea Scrisul cu sens.tul.-colil (r"ur. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau. sPort etc.tnatnteadrnapoia. animate filme pentru copii. a.artigti plastici. individuale:nevoiade cunoagtere.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r. in special.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i. exprimar adverb m. creatividqii..a.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea.:/ P. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. artl (scriitori.). muzicieni..exprimat cle prin loculirr= L. complexe. pozitiv.limbajul. Caievasizici. scriere.r-d.compt..r$l m'4ltti bina .Imposibilitateacoordonirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi.credinli. .propozigiesubordonati predicativi. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii.de celebritiqi. structuri ce . . Liderul grupului este acela. Bineinteles. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. ln text.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test.tactul pedagogic. 9i presuPunexernecesitiefort congtient. P. inseliciune.l prin de 3. intreruperea lll"trr i.r.o". indirect) 1. 1. Acesteactivititi intelectuale eavoinqeigi o motivaqieinterioari.. Glumele lui risuflate mi supunea la ad.r. spiritul de observagie. nevoiade cunoaqtere curiozitatea.ale muncii intelectuale.rl solicitat 2/ca sd. . . simqitqi ea o boare (adierea iar. infidelitate. intrucit necesiti. desene gi . saupoveqticare stimuleazd" 9i B. : exuberant. 3. 1..evirate u torturi. permiqind conexiuni isticedevin funcqionale. .iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii). sunt dificile. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevaluirii predictive9i -activitiqidiiadice desfi. O snopiin bitaie. Cadrul didactic insugi esre un model.colarilor. cu unor casete inregistriri ale unor fragmente .propozigiesubordonati iircumstantiah de scop.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. credinpd: ne.

".^.11. o. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi elevilor cimpul vizual de o siziqii.daci este.r5= gi pronunqie.'*::i:l:Fr'::iyi. ..od$erea pil.cu swrprize.'.r"J"r.iTil.ur.. .i. . in ritm propriu.J..'"".?i.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .Prin aceste m propnu.citire gi/sauscriere." 3jl:::.-Trl nulne.etimitarea fiecdrui tteyy. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr.. la silabdla cuah.^'i:.ill..** :J ri'"T ".i . de de in carese afli elevii.explicagii.ri5 iormangelorminimale sausunt cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.: r."i..".ji*i. .1. prin efort propriu.c J.. la 75 de iuuint" in total. labe si de un cuvint.?. .1T.seinliturl monotonia. '!il:'.T"?J:::...t..i".il' '.i fr."ff creop'.:::.#ilf fTffiT*#::f.:#il:#. i:. mesajuluitextului.an n#.sI asigureinceputul bun gi continuitateain activitatecon. i'." b"t.^ ^r ^-.::f:.lilifl.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.r s" .'::li':'u A.orjt din partea elevului..? gand. sepistreazL motivagia ' texrur.apoi din trei 'Y:f.."":ffi : iffi:nfi :'Ji. manenqlgriji: ' Recitireade citre ereviarterne cuexercigiul azd..:!"n. r se practicidiversele .iJ.copiii pot scrieun proverb adecvat texrului..rrit]r..apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit. elevii descifreazd .tr'trri clc licar..diy insu.ii.#li. l.cadrur didactico"uii.". exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.. citre acegtia.nt.'iil'fl ::iT...i.."I. a esre de rpr. iiTi::"i#. :H:::"#'".i:".iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i. p.rispuns penrruo i'tr. de.-'-Potenti ii ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structuracuvintului-denu.v.:llli:':*:.sautrisilabice.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizareacu textur se face...i.constiin.trecered. prin expricarea unor cu_ in vinte gi expresii. orientarea locul gi lor in cuvint. cidtului demon.se exerseazl.iia""t" .simdare. crcare activirag I trt i".'Ti"iffJ""'Jl&.:':':'?"::::':r:::':ii+..lent.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.i pentru a compunecit mai multe cuvinte.i.a^textwlui cu voce tare de citre copii.'":?:l:.t^yt':r.hrf ('. bi.."ii-T.se consolideazl frazd . citirer uneiunitigilogiceca.p. "r.r"r".d.b"r".-"-.#.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc rcc"'. .congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnparcurgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.t:'tui i de . Ei trebuie combini diferitele silabe '..'... de s.Cuvintele pot fi mono-.1.-. .I...se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor.tc. cu cit.i.'..iu.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte. imaginii. rispunsal cadruluididaitic r* rt .ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri. pcr:spicac.'i*|1l.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatcitiredeo sitabd. pil descifreazitextul torrsri"rrr. dupi un efort intelectualgi fizic mare.ttrd.a.i pas este Un act tli jetoane.""e-gi curenti. r#.. O[continuelcctura.{J'ri"".rrru il.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin care: de cuvhnt cua6 din propozi.'rr'" ..."J"ri" mai complex.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.riri ll.c{upa a citit o propoziqie' I.". Recun. .reatizeazd.'ff r".hectivele reatizare f :::l 1l.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi. de rexr.fi ":"."rrrl..teun coleg cc iu de tip ." i s.:j1':^i.In etapapostalfabetari.:l:'":i:. """"'. .prin efort pr..l.r:TT?1:yl.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative.rg. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet".. .:.jrl iJJrri. gi . '.. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.:::ltl re. Citirea in lang..1.il. carcun elev.:r"Jif i.::':. r.--r..if ir"i J" . .i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea. efort sp.. alte posibilitiqi de realizareaperasociata i"toia. . mai-mulr etc..irea conqinutuluitextului de citre elevi..si controlezegi si indrume individual eleviiprin aprecieri.':fff:::nl "1i1. penrruun ..i.prinanalizafexicard.1'Jr3i'::i:1:::::Ii....'#..care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinviiare.tienta. lvltate $. inviqirii' pregititoare a cititurui.i.in At'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinumai .ptafcti"... o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insugirea citit-scrisului ci fiecare co.ii:. sirire.:'''..{.. dupi aceea se diminueazi nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet.rerl. sigipatru-cinci labe. in . Cu literele de pe aceste t]:. .copiii alcituiescsilabe." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci silabelegi cuvinteleformate.. prin citire in lang.". i.e.e prin revc.::rTebuie elevisepot organizajoctrididactice. foarte agreatd copii.precum: Sdculeywl/Caseta dare..r""r.:i::.::"'i j":i:1":l::*:''.Condiqiainsuqirii corecte.se creeazS.?lliffi Iif lilT|:..i..r sunr ti.taba.".rtr poveiiti dccopii. po..."una cu recunoagrerea sunetutuip" . citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p.t:. Daci existl elevi cu dificultigi de literelor dupi forma. se realizeazdT" . memoria.citire selectivi...seincurajeazi spontaneitatea originalitatea..'ry:l:F:tril.rr_....a.'. congtientqi co_ rcct.#ffi.. ac a iri1l.rr-"rg a" liiir*i" .r:"d. I xJJl[= " "l s..ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir. care existi jetoanecu imagini de obiecte.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:.^dtficit..rrr.citire cuvinte.. Ltsttltrca interesul.il#.i de receptarea mesajului scrls..rrrilri orrirrio.nga trecare pnu' crrrnd in goapti. sau logul/ dis cuqia tici. ..ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi.iili'"^!' -^..

ir. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a captividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai..aripele plumb" atirni.in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb". ca .plumb". descompun cadavrele orig gi al pri-a.oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic allimbolului .decorulplumburiu sensulmede flori de plumb". apirut in 1916' un ln celedoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate.marcAnd durabili. veziTestul6.caYou". TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.. Atmosfera sinistri.i. ffi^r .. de iil coroanelorde plu-6. qi transfcrulachizitiil.gi-am incepursi-l strig")...i*iorrrr. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.edecembrie..cavou"): ..ecririculNicolaeMa-Bacovia.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati.. acest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu.glid" pr"stigig cunoscurmai multe etape.. t"p. simbolismul-a p""..apartinind noezieiromine modernecaunul dintre marii precursori. Bacoviaifi a.]ffi]...prin sensurile gi Expresivitatea melodicitatea concentraeului liric..sidecor morfuar) in prima strof6. subiectul III-lea.simbolistprin formagie... repetatin fiecarestrofi de trei ori' L. imaginiiogi. senzaqia frig amplificatl(.cor..u"ti i. nolescuasder:.. la sugerarea Versificaqia 10 silabe..r. ci gi prin construcgiile conotitirrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te.. i" p. versUlbacovianesteconcentrat. cele doui strofe-catrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd). structural. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir. Bacovia r". 2.. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga."altul. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .rar:^v^ -t . corespondenre."ri.. Simbolismul rominesc. cavou.scirverbului .Stam"..decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r.5. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (.'..t:j.o.. al 3... de de zbor.:. Ion Minulescu..."^"i i.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior..prin sinestez:1.. adinc sicrielede plumb " / / .. ostil. in sufletegti: lini.. prin paralelisinsiniactic. zuprarealismul.culminindcu sentimentul "SjaT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g.eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect.tea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive.adinc"/.Emil Isac g....repre"jnti. rotuqr...... poetului.. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski)...cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti.. 1"r:::3. .l..or.rrrori. .rv4' \rrrrsrrrv ei. de inr"rio"ri I.flori de plumb" cu careincepeal doileavers din fieRepetaria -o"ir.." (ideeahorqiitriiti senzitiv)..dormea".-"Jl.. dezolante.era vint") se asociazisenzaqiei (.]..).r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru .t din pl...Dormeaintors ainorul meu de plumb"..". dupi. rece 9i infioritor.Dor-.tr. subiectulal III-lea._a p^rintr"po.aripi de r------t rruvlsrsr iei.. .gi .irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei.Dor^mea singurlingi morqii: gliii (.plumb"' . cavoul. a cultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::... obsesivd.il.".".""1a (susqindtor asiduu al curentului gi primnl t.rimine un romantic celmai maresimbolistromin. Metode Siinstrumente d.era".neputinestecapabil ..t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist... sonori ctc. "li.sicriele plumb". Prede circumstanqial mod... e'.li-rt.la spaima ilgii inbiriir .i:.d.prin repedqiigi inversiuni. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri.r...a.||0| I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea..iilrt.simetric.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii.rfi"."nit""q" xlx-le.at. de pild. agacum mirturiseqtesoqia la ia.. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie.mai alespunctele de iuspensie.invinse.giliteraturaromini sepoareincheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no've.iea r ..qt..ruio"r. LecqiadeLimba. itemulJ.il..i. stranie' care obsedatpe poet. laitmotioe. ptin rnuzt_ calitate. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolvateaacestui subiect.i#. o impresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude.. .. . 1gg6. . n"ia^"rir.tir-uigi .--mirrie Anghel.il.$i-i mori. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.alti giiau". plumb")/ 9i a plu s' v$ . yi:y prin'repetiqii.B.sufletulttn -"i croase."l. rfleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.. refrene.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive.f insrituqionaliz.. a fosr caracterizat d. a simbolului (.amorulintors"..Cele doui strofe sunt construite simetric: .a dormi" 91 st1. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I Plumb.""""r.in bunl misuri. irirr. "b"rl...fffir" epoca.prin punctuaqie: paizd. gi celei vizuale. cind vizicarroulSturiegtilor din cimitirul din Baciu."rri..ri"giorr"ia.scdrqiide ili.intors". tr"'rt . Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.ril..atirnau"..vezi Testul4..d. . curti"'ai g'a' Din simbolisms-au desprins.ti i.. senumiri: Di_ r . ezia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .stam".corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.ian a -ir.roiia".a.i..apirut la sfirgitul secoluluial"r-.. .-i-. .dormeau". itemul 1.

i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit. gi aicisuntdoui planuricareevolue .d.".#. ugor modificari. Subiectulal Il-lea A. atributul adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari.-sr".i-b...). srarea psihorogici a eurui riric.. pri-r ri.ai.gind' de doui ol.adverb de mod.....plouind".rrrrr. ""r"rior.*ri . riilrratua nopti. t"-ii ji a. parel il ermrse ci n-am podur iamar")...Jt.. Ij sentiment"t "..it.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi.gi am inqepenit" ... cu singuritatea ontologici gicu unicitar.'r...ri :::i. 1.i.l"gu.... p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cumulate.""]r.r" j. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit.i.1..wr exteriir.racui..il inrr-o riire de . muzicale)coresponcrente nevr() z.ru.esdvhr.. pt. ffi.. Teroa"rea ""pd ploii i. dnit : potrivit. echilibrat' cump aiurare: delir..^dJ.rofa.plasat in rimamaslerbyl cea culini. celor "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.propoziqii subordonatecirin consecutive. .. . de asemenea.. mlddios: anin at : agdgat..nd. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului.ran.... Ncgoitcscu' ..-.tt" rr"1 interioriziri...ili.golistoric"este consecingi a"rr. conduc .sere azi cupatrunderea euluiin sine.l.rlr ..aspecte depri tlattc qi morbide ale anotimpurilor. ..$i #laili rrriizbeqte-un val-.#ilobsesiapruviah: suplu.rui...""i.rident .....di". lccrcqtc gradar.r"r.rl#.i...propoziqiesubordonati subiectivi' B.substantivcomun' ie. simt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti. (I...ils. sara aura.oui"'1.Studii Siinsemndrictitice.rJ.. Bucurcqti..i se rrtersecreazi semnificagie: ca p.i" pl?.ci trebuie" .."lo"r.in vol.. graqios... de 3.de doui ori. versul diferir fald.g6.. de nlma rtrofe . .*"ili1" (..'Ei la medr..fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcramenrul dainnat".... acea sumi a sugestiilor vin din muzici.mlidiu.hi.""ririrlo_-...suntsingur.r*.. iar gorur isto. cumstanqiale . cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea.. ploaia.emi_ rrcscienei de rep. 2..acustri dc G...'.c pune.. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat".Toiir..o"1.gla"gal.Crj._'o io.de '.onr...r.llg:lfi..funebrul -acr !ar*"t li rnant'ia I 9(r(r. Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib. amptifici duc . . in text.il. irrrtr.i .:.i.:Ilitugesc.b"ji..ciqi scntimentului singurntigii.gi"i.: .propoiiqie subordonati completivi directi.ao" pr"rrrl i"r"ri8r.r.i..Audmateria "*fr.lilri il$. .". gradul comparativde superioritate.i.p."'i.EPL.r. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea .B[".atatea"..i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l . zvelt' l. tras de .u. tot aqteptind".il. (. . cincisprezece sunr I" d-puffr ezent..Poczialui dccrcpita.."..i-rr.rf". simbolisri le_a i oferit.ind ..ungolistoric. care -ii. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvariabil) 4.paraleldar . Ca giin poezia azd. colp Ciqelul mi-a infipt w colgin.prand..i.g.?jiTpylui. .a..si-l turnez" . naturiiatribuindu-i-se . asteptind.. repeti se l" .. -"rTpi. 137.. Scriitorimoderni.. (.ci euto.l. s.verb la modul gerunziu' mai muh .oi'r. inele .. Pir"eaun om de o mare bundtate..i:!^'. Bacovia sitt. d..deget.iil"t.1t2 t l. ..atir nat.si inceapi un basm" .propozigiesubordonati subiectivi' .. la titru.."guriragii. e^'.md duce-un.parceunprezenretern."peti..louand. intrare in panicar. "..:. asemeni.i. .rui.gi ie pini la urtimurvers..' gi rn poezia Lacustrd.."J.rra. $u. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C. cste lambrc...rrirr.. .(defectivde plural) ..u rarmisurae g_9 .. inconstientului.l..) de silabe.1.i...". .ifi. tristeqe apisare. . rimi este mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd. si_b.).t.r.1*-'"'^'::)''t".r. raport de coordonarecoprrlativi..:::'. care.Tor ffe_ sirind.adverbde mod. p.gi"a"du.. Ail.i.. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputuri'.aud"se.. Rima nu -oJuig"*y|. halucinaqie' 2.i p'rih..cu pe care.)aceea 9isubstantivul Ritmul *..[il. (.. si incomensurabi_ :\.rri..r]."p"ie de trei ori.gi simt.i'iio.r plingind".De-ar6rea ri.Ti atita ploaie").t-""ia nu se mai folosegt marca.Ce am clscar ochii mari".D.ilft:_ Ic Iacusrre.t"nti.iliilliiro*r.sesugereazi univers un irr rlisolugic..olll" ./ Aud mate_ ".rditirr...ui. in ultima stro_ ti... Prima imagine il.a]i"]-:. Eacdese singular) .. .in evidenti o damnati nevoie de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate..iir'..." Locuinta. Tre_ sugerari pri-irt. racustri.:(::::..Ji".. lasenzaqii de organice p?. a toatecorrsecinlele impresioniste. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate.rt... .aos".r-. atmosfera confuzl.?)..T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu.ii lumii.

:i:X:. ntdrrtr.gi. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat.obrcctiztdqi subieoiad: .Primirea pe care acesta face teptezintdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea neprietenoasi9i temitoare.e.. ztntistraregia evaruare maif. 1l.:::te a" elevsau lacunere. pdnwtjer.descriecircul"ti.nu-nu stdnimeni aici. Eaaludrile forrnare.propoziqie subordoffi. gy puqininaintede orelez. p.. de optqi pe unul'dintre personajele i.#.arari rrebure erevur.r_enteinnegrite vechime.iir-. Eaaluare ao.."^Iir. p..i"'tir. unui deficiengere in inviqa. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G. $i roman ' c. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'.g"1." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i. liei Corfllaul.nNu-nu-nu ie riasctra tinirului.r* dq acdune.:. ihnetitt. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului..*l nr. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i eseunestructurat. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo".. """i..nt indirecr) kil::l'il.abiasosirin Capitale. :..conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare... (subicct) | 1C5 forgcolare. in pe gi se .ir. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intrebareatromului specifice ^i^. a nol titbi.e2e"). cu rispuns conde citre elevi.\:. sl ntivl trebuic fie permanentl."r. .iile"Cin principale.te'qii. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect..sti p..pdstdrnacpi arrczarzav..ri.nas irivenill gi ._. prin carerezulhtele sunt comPa.izi.dupi un plan prestabilit. nu cunosc.hi". dar cu implicaqiisociale9i morale. motivaqia inviqi- destimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn tim- prilej de portretizare Giurgiuveanu..Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea. obiectiv..de aceea i.." .itrinsi bitt."]:-oozitiveintdresc. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i. surile.* la otig"cur. pc' de 1""_ir.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de itemi.g. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$. (comprc. misliniu la ten.9i informatd..Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu.. sunr examenele.. .o .u d"-.J.il. )r sunt comparateintre ele in vederea P.. itemur3. Tesrul3. mlie. subiecrul vezi al III_lea.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu.ffi.caun vegmint_militar".za19 de instiruqiispecializare. subiectur arIII_lea.".*i"i.Felix.i:. llr t.I.O.irl r Am cumpirat din pialarnazdre. tyri.decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai.. cu piru! lung. ao.r" rd Enigma Oiihei de G.. DomniaSanu a "du.aproape Giur'-.vezi P.fgrmal. Ei grecesc. Cilinescu Conceprulromdn . activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur . reaiasei lui "ste menqionind momentul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.ea .lormatiod Ei sumatiad.XX:H:d7ti:t.tffi.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p. .. S..onunurr.. .propoziqie subordonad aributivi.i.. : P.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddurea sphniurapilor Liviu Rebreanu. Eaatuarea.spechcol care sd. ' r De la Tirgul.ii. scopul ci feedbackul continul. .stanqiali . . ^"'i". de l. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: .li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''..i:.*i:(^::TI.. ln lucrare otra.' il'^"'tti':j^.ilnspecgi'or racrasi.4r1r..inexpozigie lainceputul lui iulielgOg." Aceasta repre_ de c.. romaOp.u. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sau cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti strategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' .tii r.rtiv. Aceasti.ti""ii (. feminini".intr-l searide lui hibrid..dfu".r ruri. Ci.'"'J)irestur g.criteriald gi normatioi. l!5g. EnigmaOtiliei de sph. lui salonul Costache cu incepe o scen1-cheii: .*.iiii -edicin. (defective plural) de t.rr*iirn""rru in unifoimi de licean. o Nu fuscse un. incepe gi se to.. evaluiriie concur_ nationare ce :l.".rrrl.':.'i prosresul sale ^.propoziqie principali.d. predominant familial.azl criteriulobiectivitiqii notare.? #ii*"..Eaaluarea obiectiad subiectivd baze.u"rairrr"rar..mniscient.miinc6nre. t.e. "iri"r.r* a-j. r.o. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui . Jir4.a. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'taqa . se concretizeaz|-in lupta pentru averealui Giurgiuveanu. moq qtiu. 2.^07'1/ condigionali. ..rh."' ' Desfdsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.un tinir. tutorelui sau.d}rii.nr... Naratorwl.-72.. iternur 2.il.-iar t*".tl' Bucuregtiul.dH. funcgie Eaatuarea formativi.rrri."L. fiind s&isala persoana III-a.

iubitrnult. lceea care ttl mosCostache. riniqtit s-o peAglae o.r".jll'... Alt elementde originalit"i. [rnut Momentulinmorm6..rr"'uiif..::..c'nidir I)lscrrrrprr rrr. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.fi.firi_simltire.seinelementer6mantice.rr s-oinfieze dti_ pe li.^rlc'c..-"ntice .li* va face carierd.ntwl) romanului' Otilia incheierapid acqiunea tinirului.lnccarcd totusisi-i vr. lui {si".i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante...i deschide mi. eale pare o de cit atatiui Pascalopol.. s.... iau in Felix seintilneqte intimplitor.a".::.doui planuri principare...Stinici Raqiu.i... gi lui Felix o tindrl....rr ilu..:'J#. moderniste. in tren.'.."iar. Pentruconstruirea casei.i" r^rr.. opi_ rn niaci. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a. iu instabilitatea enigma lia: rational qiambitios.a interioarelor."ropor..r..iil-.u criza 9i luiri.r. o cisitorie striluciti.virsta gi iubiref lui Felix .Fermeiitori.r.fire de artist." .".i... ilar.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpiei.i.uri.r. foarte imbitrinit...lis.: C..augd..Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici.i..o^ lL? il'. "a"r.p!rg 'ri i.r.uti cu un lan!. Inptanuri .:.i a Otiliei. cu toati vigilenqa r.i...Nu numai Otilia erao enigm?.teniriigi a paterniugii i.din lipsi de ingrijire 9.faprpenrru careareunaracd. ri ..ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our. csrc aiciin'Bucuregti. dominant realist.$T 4..ra AgrJ"r."-oriiiip.. nebunia Simionii-.l.riu. Acesta ii-aratao fotografie in carelelix nu. cu Pasca. careplecase cu Pascalopol Paris.oiqine aceea inmormintat""o ri".... Agr..e povesrea "rri-r.a..i America.e companie bitrinului.rc.il f .rr... incit nu vor aveao-noaptede intimitate.ir . pran.tecu Georgeta' la Stide de nicn. feresefi ob11lt ceea ceurmS... y...ir.te ei.iil"'X'i.rrru.' i" ."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t.1.i falAglaei]. fascinantl_9i neinqeles."ioporir p-""rii."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia. 'Vine De prin politic. lh.f#r. fata: ....evariqia devenidinumani Agr". f . pot si jur. . Birbatuleiinnebun.igi. secundare *p..'. n.o.t rilil. fiica vitregi I"i e.r"riaiil.-fi"gr..discriereaoragului. ...noi nu trlim dece-i p.. lia..ani". i.o recunoafte iopol. i.. Poartaera lin. Costache... lrogat.r.. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri. a-. elemente Clasicului tip. de .bunititile.de dat-detipologiapersonajelor.cstetot aga avar. iirl'.lipsit de gi.. se desparte Olimpiiqi se casitore. vorbesc despre moarrea bornavului. vizim la. irr.'..r'"..it.... doua zi.1ur -.irt. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva.cu predilecqie bine construiti.ri"r."_r" de sorasaAsrac ei ....iu g"ilutern la vd. imobilizat pat...r. dcsco!.Blecarea cu n"r. in riu.ir...elil"# si pizim. dar gi portretele Subiectulal Il-lea A...:.. a-i ride inima."rij. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix iubirea ei."d.ri in casi. imbogiqit prin banii furaqide la mo."q" s"afla n"ri. cuGeorgeta.. concomitenr acesr cu a.Tipul arivistului. tragi_comici. de aceea A tA o respecti preamult..*r pa"dd.nni ..srriinisunt otilia giFerix. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui Costache gluveanu.i. . ceeace rurprindc ci pe-toqi.te momentul sosirii la^tutorelesiu: .a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor.a peisajului....rise.rnrr d. imprcsii confirmate.i..Otilia..rude[ r.. a-i mergela iniinima tragerede inimi.J..riica sotilor Turca. i" conrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz. l)in prirnul rnorncnr..^rp.ili r"r..ca 9i in ceaprofesionala.-" i. de careFelix seindrigrf*egreimediat si cireia ii cere dovezi.ra"f#i .i". ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2. i"bi.I se peru ii 1..s.Andcasalui Costache:. eventualele cheltuieri r. Cos mos taehc. rui -"iil-ori"l "l irfi.. si'ri. inimi albastri.r. Rcligor. sra".conaterfereazd Bdriganului.s..... turorclc mcu.mo.:.. .. Felix la qlseste bilit de la Otilia. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei...J i iillll J:.^Oiiti".e i. ""r". fetei...i. interzicevizitele rui Pasc*l opol.. Naratorulprezinte. H'J$" 'liratc pcrsonaiele.r".in romanul Enigma Otiliei.ln'ilT.ir.i dintre Felix j'1 ..nr()ilrteaiului lor.."""r caredovede.riu.:ffi '..trlsitirri avari se nu *oE-Costrche..".. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea. I'clix aceste familii.!i""r.eraleproasi..Jr.ntirii o est. dein-geri. irrrr-o cilitorie la Constanqa.i. definitiv un ' F..'ii r'. imaginea cul rustic al lui Pascalopol. mog cos_ tache in lipsa gi.lip.f ."rea sinse.tr..i. ad.i."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie.Aglae.e.i.'. Giur gruvoanu gi'l'ulca.r"ulc:r rrrr (.."r..'#.. .i.. din toati inima..i.i#. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.primul.upa casa milirdreste: ."rr.in timp cesavureazd.i. .. qtiind aceita ci arebani mulqi p...rr 'r'urca_--.: r. incinti descrierileample. atit de schimbatiera. sohaqki. desricostache. b"b" ""u'r9-rrr. Acliuncasedesfigoaripl...a caselor..r. Retriind vdttti r-i"tiri.. 1}.inta fetei gi deruta rinirurui."i.."".. Siinicl.il"ji. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c.. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav.. . ti "r"ri.i".zindcu cdri phccrcgolesc cimara.a. Felix retriie."rru ascungi casi.j.rtor vara. inconstanti.c. iar cu baniiob_ "rig.i-g"te..rrc-lcluscsc spitrrl. . .trnoq f."qiu.. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a..:il.afrliu."roiia"ri.i.il ..Felix conchide:..i'rlru.. Agli.r. cu de intilnirea cu cireada bivoli. rizboiul esteun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali..""td" avarului. de sirnq familial.i. .a avea .ii.. mai pirei si fie locuiti"...cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.i.i:u n"qi".ird. erotici ...cotrobei...*u: " sideavcrrizirile rui rfi i .... gi ci o licheasimpatici.qrcrrrl *. (om) de inimi.m."r"". anun{e bi.i.El igi amintegtJ spunea ii tiq... dar inocentin problemasentimentali...rfaqoat..l'lffii"T. deseoriampli' 'iita.9r curteatoa.aJi* . lili"le.Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalopol a devenitsotiaunui contein Spania . cu greu eccepti depuni o sumi de banid... ir.p. cu inima uqoard.irrf.innegriti.eL.{u ti'nipidite de scaieqi. dodl.. revi".rrr"..r...in..trinurui. Auric. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfera ei din r"iolr"ta p. Stilul romariului esteelevat.ii""il.ci qi destinul insugi..s. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr.sensibiiigi cocheti.r9..:. Hcgt0rvA pcrs()rirje...i. considerat rival." " fir?." ""i"i.. .ioasiii trebuie arrerea Giurgiuvea_ gi ri." Revine pe stradaAntim."ry' . ri.

i 3..). ..f. ele aceea locuqiune . in contextul s. maipuqinfidel.1... miile.:{$ pe pe (.".gi corectitudine. sistemic. ..l1ir vine _ propo.) A ridicat paharul.aaduce discugie. 3. prin obiectivelecadru. a da cirtite p.i". ir*)locugiuni substantivale' a aveariq.ziqie subordonati atributivi. nu sun (E).ir". o anumiti motivalie. i.. fost tngbepate r"i"tiit?1.in ci.14 . .ridicatmiinile i"-.i ffi f i. promovar..rir. codul. l:." . Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impresia ci cu 2. ... receptorul elevu de grai mult pargialcodul.uneorigi a cadrului didactic.comunicare comunicare $colari. lrr faqa nrinisdrii s-a.ui 1.rri.r..i:" juca cineva degete mani_ leget(.... cartede . natura mesajului.3-..eziuamea. . un nu Stiwce \ r un nu.J. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl.A. fu.1.propo.-i invene.itugqional. o" in cirqi. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare.":)pedegere (.irilii#ir.Ji:s"re (.a pu_ fi in f .:i.. om de. a predat.. al dezinteresului faqide leczuri lor l.care Iat":.r. (.zigi" r"Lori"nrte.optsprezece.r_s t"r. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri. Subiectul al III-lea l. .codurilecelordoi factqriai comuniciriiemipdtor receptor identice. personalizati.. comunlcanr. ba Experienqa comunicarea elevuluiesteredusi.prin efort . la Anr biut un ain foarte i. clas I.) i. conqinuturile gi activitiqile de invigare prev[zute ln surriculum.#..il'' fufapa.. 2' carte: carte de identitate. Frrr si-qideaseama " a!:tj..L'fi ... trebuie s[ decodeze. de oraldfi suisd poatefi considerat forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici. si nu stai_r..te cititul gi scrisul.."" uorbi rare."rJe.!. 'c.icat"maimurte o."d.in canalul transmisie de ele o acceptati.) rolul care.--'^"' dar 4.i. Emiqitoruleste cadruldidactic.. instrumente ale muncii cu cartea.2. schimbi: se Ei se elewl trebuindsi devin6 partisi .i. calitateacanaluluide transmisie. *i. deficitari sub aspeetul de pronun" qiei. (R). La somaqie.t Vorn-agi fost invitagi petrecere. ' pantactival unui dialogproductiv. prin influengele din acestcadru organizat..1. la seinchine".a s_arearizatprofesionar.a pula")...sepoare \* trage atributadjectival: in con_ .il... B.egi tratarea diferenqiati.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r.# ur' ." toasrar..ln comunlcarea scnsa.c_onsrrui t o poartd nov|.aumbla virful degetelo.rrenita irtariaRadna..F..Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.:: J*:::: d"g"*. a gti/acunoasre (:".). l' s-aridicatprin munci.a (nu)r" d1-lypu i:.nu esteconstant participare din vului. fapt determinat de: . Poqisi pleci.a stTiuno":er"io"rr" pnr")...carte..) La congresur ecologigtil s-oi rid...rolul celordoui surse schimbialternativ. se poareconrrage complemenr in ..paisprez. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partenerul dialog la de de intervinperturblri.r-riangiari "sd de scop(finali).iur" . #l..gaptesprezece.numerale cardinalc.. cartede munci. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci.' gti. 17.:* a se?nchina. rwela.. interesulagenqilor comunicirii." ..limqi elementele nonverbale. $m.e.care asigurl egalitatea de . ut"ia..locuqiune prepozijionah.ece. Nu pot si spuncem-aimpresionat mult. f"f... l8 . I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinderide comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii.. mrc. deget(e): . primit un dar frumosd..... obieeti' Procesulcomunicirii didacticese concretizeazd vele de referingi.grrr).. qi de contextul obiecrului . elevul igi insu.Caracteris !i ln ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici. vizitit. activi la comunicare partea .T.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise.r . probreme stricti actuali_ de tate(. totugi la.rii. . cazul comunicirii orale. .iain inrotdcauna timp. fost mentinute la acelagi nivel. cartepogtard.mesajul si accepte succesiv.. p.a . pune a ^i"il.r. in 4..coali intercomunicarea in lactici. mai 3. la Voi plcca miine.. Strategiideformarea capacitdpii comunicare. in(..l^ra"glru. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie si-gi insugeasci instrumenrul comunicd.

)senumeqte H - . ' r::".. deindiferenr.mv d a.'. .t [ -l li''^'"."'. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i .r i"".jl'....o.oratd. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali. .i. ayeptat.itemi de dp pereche. exempl". situagii ..l. . J.le..:.]j. pJr fi.ie. dialoguri tarecaresi cuprindi formule utili_ a.. In fiecare lecqie pot.u.. scrisoare. exerciqii pro.':: ltarte.*r..li:: :. conerient gifluent._.a.grllcqrc 'ulr.. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat.r3.i ?.crea i"*ii'ArAoniu.:."..."a*..t eo s I T:'T'.J.itemi de tip rezolvarede probleme.Identifici... sau mc.ru. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii.il. fi !:.a"-inanre didactic.5 l1tirff y."_.r"ii'il".:'nT*:['#t[*r:rI"]:..rril..*::i::!fr:::':^:.ff -"i..itemi cu rispuns scurt.ffi:. intrcbiri structurate de tip eseu... cu cuvinteidentificate.jo..r.-..X:. si pr"f.itemur 1.intrebiri structurate .::*:..i#:.f !.i".. ploaie...itemi de tip eseunestructurat. St princip al..isie. grat*rqici scurti i-aginagiei. ii cep m ulpumire.. (3) itemi subiectivi: ' . tn a.: . c:orrr de domi"".:i::i:. Jocut clcvii igi formeazd.ii.1..Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele versuri: ...'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln . ..i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr.:iH/:# : ... A .' u? .. gi ln ttrt larg. secundar.il.'i* :::'"!:!:.urtn... dc memorici durati "i"pi'3r.r r.. i" ." in..' variate "l.4.". ^:.i:'l'i.ff.l. sol) .t.f ..pebaza Clasificarea : obieaipitatea in nota. itemi subiectizti: . (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat...rni-rii" J.r.. .*lXl".urpi..*Uri.. pdmint.Jocurid..i_u si si lirseasci "jl.j:ff.i.r. vint .ffi"f*.. Acri . pondcrc Itrieidcua'.r.].Alcituiegtedoui enunquri aceste .' u."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi. sfh.-r..ibe.*:.'. n..'ui defanrastic.onrti.1. r::::.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple...ifiiespingere."utu'"*in""asi lnvltagie.. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e. plopu. iu spriii.orrrroruu*r. curajos.:r"x. deschide..reqi tipul de rdspunsatteptat..i... i i sens'Jo.. l 'aclmcle * a IV-arr.ii pr.tatc.:3:[1:::'.i.. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect. : :.i.*.'.i cipiul.":rukf ltii:*. de ^ubir^r"i.ricil:rtr foarre. . ..rr... fdrd.i:t'rcttt'st'irrrb.. afig 9. i..1. .s.:ilil*:.. de Conceptul de item estestrdnslegatde acela obiectiv. a...il:. .i.. pc cxpcrienqa viaqia din manual.ru i"T#).1il::.narc i.. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:. (2) itemi semicibiectivi : .'ueroLr . itemii pot fi: ' b.r-intriti.i' E" intyeb..ilil.riij" I merodere.i-.a"m..:."":lilll'.J.griiue.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa Fragii Grimm.r. e. de de .". rastrins.ii.r11T-r.Fdaci enunqulestefals.r.. p.. e..erol. i i... I:il. ?" Cu ciengilela.T.rii"J|2i:. tn drdznep.teobiecte(fiinqe..r" r"r. de A ..t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur.::::.wpd..-i.-'nk. enun!urmat de o intrebare.i:J:::::1!. srrategia didacticitrebu. .ac$une simuratit^ t.i. r..if s.. fenomeneale naturii etc.J.* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid.?iftL.". fdrd. *o.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi . pri.**'. rdsPwnzi.ffi:fiu:il:.i.^.:i il i#.. ]j)tr?). irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.r.jmTr f .lucruri.. tc.ffiru.1.in.. .4* :::1 . texte non-lirerare: ' Eficienga srraregiei didactice arese esrecondiqionati creativiratea.Tfi i::t i1|{p i"J: J?:il 1"t :: r* ..:/.nemulpumire. subiectur al Tipurideproiectare III_lea.. mal.:.. :i:]:rl carrrctodedidacdce. celemai importantefiitemilor se realizeazS.imizi. .ffi:'il|l"illli:. Ei or .uui. ..Ce te legeni.iilil'.igii notale.-::.'"b. Din punct de vedereal obiectivit. i..:r#.gi. multor criterii..luarc..ii. inchide..earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.il5i..". . orice item testeazlunul mai multe obiective. t... inadparehramatizard se E.'...a..:H'. :....ii. tipuri -t..?.. vezi restur 2.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.cul cuainrclorcwlnpeies opus. .. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume.. . (MihaiEminesc (cod. il.el".."* ..n*.. ".|i.u'or..r J".b' j! sru r...hp1...il.. ri. mijloacere activittrgilctr"irlr:-. in lista urmitoare.i.. .rule..'ril.. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns esteselectat dintr-o listi de opgiuni..l1:..ffii.. *.. d.idd i..o-un.TT:..".r". i.bradule.x:. ' : itemi de tip eseustructurat..

Bogoghi- L. qiranul silrec.Pentru a-si obqinezestrea..cf este apare vecinur Tudor'Bil.. Guica..ia lui Nili de-ade i. gi nu la el acasi. la intrunirile din poianalui locan.araschiv.....capodoperi a. brri seara. adevirat simbor familiei.r* si gari..gi qiraniiproprietari pdmint. . Moromete nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali. apirur in 1955 volumul al II-l.Bllosu vrea si-gi mirite fiica.'. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial...trebuind si pliteasci datola primarul Aristide.in*.... se refugiazi pe piatra de hotar a lorului siu: . Nili 9i Achim.. incaseze si ua gl romanul de.soc. . ri po^rtei"ui. u4zi vaveni "-l .r5"in s neimproprietdrit.unii cu dorinqa imbogide de premilitara.. improprietSriqi dupn Primul RIzMoridial.. Moromete se vede obligat si vindi o parte din piminc.. clar.oriu.sfiranului gcolar.Rusaliile.Liviu.aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti. vi""irj . cu o part€ din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor..."* vrea siu.t) din Concep. va pirisit defiii ceimari) este semniiicativi agezar. ale specifice acesrora.. pe Polina.. prec..El nu ingelege unde a gregit. puil.i. fhceu harnic. Unii dintre qlrani.."lrril.. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci. Moromete igi creaseiluzia cd avind pimint esteliber. .fugisede guritateade acasi gi din sat tocmai pentru a gisi aici lini. .r- o.. dit""...fiind bolnav.fiind jupr Birici q.lrnjirii .izeazd..Rebreanu.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare. Inqelege primejdia ritateal. V.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni..$i lisindu_lpe Morornete deshame' apoi.tul roman_ vezi p. ficut de Din Vasilescu. l-p ceNiculaie. Noui sat. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan. iii.Fatail iubegtepe Ion Birici.familia Bdlosu. conflictul din faBilosu. b5taiaacestuia Tudor ictor Bilosu. p.. Majoritateagiranilor din tea-Gume.tridar... agenrul Ju_ fiscal. vinde . <r tot*g. ceeace va produce o funda schimbarede atitudine.premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini.rralAl""f.ca gi in literatura romini. In activitatea literari a lui'Marin Preda.ili Jii. mergl".i..i. intri in conflict cu familia. Polina va da foc caseipirinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care.. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei".ei) 9i o.ii.nr* lumea .incasarea : Bilosu.i'D. naoromere fi .fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii..r..surprinde disparigi"l*.:".a.de ce nu a reugit si pimAntul intact . Pentru a-gi obqinezestrea..rr precedat nuvele de (publicate . .legati dep.-"" din pareci dmpurcra .L ir."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la anul. r"er'. de unde si iti bani pentru plata datoriilor. r.:nvingd p. Nu mai participi. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a. Alqii.rolum 1948.urprinde este imaginea complexia saturui .i familia unit[."ruh..tin in . Ilincapi rita.ialisri"'a agrifultr." niri. pentru a se intirna in sanatoriu. si_icum_ peresalcimul. romanul zly'.riiejte doui momenre istori..i'in s.. la secerig.pra^"a aparitcineua li si. si " ligtca-Gumepti. pregiteste..tice gi Irina. un loc aprr te. fuga Polineide-acasi. acesta cere avere.erii.i it si faci politici.intr-6 perio"d.. I)' Prin tehnica comPortame-ntisti.i'il:.. vor si agoniseasmultd avere. asez^t o policioari din fieririe.-instituqiil".. conflicte mari.. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.'iffi]lruni-.l^r-11-. stiind ci-i ar lui restulde pimint. retragein t[cere.dar sirac.r.ili.ti sunt mici proprietari de pimint. naratorul realizeazd.il. careaduc psihologicq inedite p. cu cisitoria ei cu Ion Biricl. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea lap"rroarr" rri-ri.rrre violente qi nedrepre. altulin casigi al treilea ieslea in cailor. cu caresi discute. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. cimpia D"..-. Asaltat de .intr_osim.artgdin pimint lui Tudor Bilosu.rr^1i.". Ion Jugurlan. Cind tatil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali.seceriqul ieratul. titlu.up. dte *iza. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali."irar. cu sitenii gi cu autoritiqile.. la secerat.lr"pozeio verii.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M.#il1. In..fonciirei". aqigaqi mituga lor....seculci unul pe prispi.ffi ..' ilspecte wPera uterard Moromepiiintnrnette caracerisricile roman.se foarteribditor ru o"-.r.1". ^ Fetere.. irr copilulei cu Moromere.. Victor.qiunii. a.. venige un rivrlus p. romerii (volumul I. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului.. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i.72. Moromere nemulqulit...d.il.. al Disimulindu-gi intengiile.. ffansformiri radicale sistemului.. rna>ate se in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii. cu un giran bitrin 9i urit....a.."-Eiiur . discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan.. sunt mulqumiti cu ceeace au.""'."ri.$i-4ip.r..tici sebucuri. *i"rmea.rrii. . V.l ooit.te si o singuritate desdsiti". Volumulaldoilea..centrur nu mete'ci saruf rominrsc.i. p.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.'1. nu se mai bucurl de sarului ca de un spectacol.fi i""j.In lipsa lui."ii i.t_ m0ntgi de tradigii. primarul Aristide g. de_a douaso_ giea lui Moromete. Punaul culminant al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv.forrJir"i .r* ca acqiunii semai afri Moro_ ti?.prozei de . "".. lon . Romanul aJ. ca Tudor Bilosu gi fiul siu.momenrul.tierrd aicif. ff r (ho ffii.i"t.fonciire". agteptarea in cinei..j..ild.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ .pentru a vinde oile.-.. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte. precum Moromete..gea -o-.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri..ub inia'i)ireo pamantur.i M.. Cel mai fericit esteNiculaie. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i . trebuie si iasi la munca cimpului.

intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelui lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el...-r de J.. L:.. credinga pacea armonial*.crrrzimea." .ti ne?nsemnari... Marin Preda es[eun remarcabilstilist. personajuluiMoromere..' i.fuga Po_linei Birici. cu pari atit de mici .il.r..... ..easci. scop(final.Putemspune."ide auror. l)cznocliiru."""l. plulIon Birici-Polina Bilosu. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui.Jitrqir... atribu inal. MoIlie ncteesteexponentul acestei lumi. sedesfigoariintr-un intervalscurt.ti" propozigie de eu/Stausus.i#il. Rebrianu gi i# nilor. -mi .Itt I I 175 cotcl<lr."tT jos munce."iril. Prin elipsduneleversuri devin mai expresive."*iri ta"ei ri-..t_l replici la iomanul 1or..riito*1... ffi..r a.U-p"f"u . li ri"..e.rr. . i. a Originali-este viziunea satului: gi . iar ceea.deceseintimpli.omenr la acqiunea clc se ruleaz. ...i. un procesdramatic de dispariqie instituqia rurale... e*isi"ir..-.oinulsi rimini om". ingimfare. cap.nararor.:.in armoniecu glia srrimo. .r"1i.' .. si gregim. Omonime din textul dat pari. ...p.triie....{armecul a satulut. in gi .. "i.. ln ambele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii..J..arranaiativi. viaqi" .liran inteligent.i.propozigiesubordonati circumsranqiali de . :Y. .predicat nominal. i" g"".. romanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecu- Subiectulal Il-lea A..r..ii*e.rri.umr Ilie Motometei.ca^si.un tip .."r.propoziqiesubordonati atributivi.rd. ...avrDut Pronomtnal.ierr"rir..l.. ".citjosnicia.. p" i.: .::. cc aveasi izbiucneasci pestetrei ani. brusc. confruntlti cu istoria.... dar tr1-ni"ri.povestirilor si romanelorlor.i". idealuri strdvechi. vasileBaciu.ri si se ruineze.r $i cu Inrrlll'-.valoarc..lt. -l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"-' tul. tudiniinverse acelora rebreniene. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziunea lor unici.gl. rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase.tilDingreu" .I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal conflictului "or..Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp. micd. Ca scriicor."f ii"t"i].personai : corn plex. il"*..-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici.tirnpulamindrilor gi al povegtilor M...Ilie Moromete.'."...sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci..cu sfidare. I) romanuluiestedensi.. giric/n" .da-mi . s. rfarq.. rordeauri" a"r'o ui"iil"J.Note ocazionafaaoarea romanwlwi)..r an. cum." (Marin Preda."re r..Lrr.).ci toqi invaqi de la Balzacsi.de micd . Am inviqat la geometriedespreelipsd..(vol.gr.rpeJ"r... 2.victimda etdhti ei.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror. o"*. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii.C" si-9i91igcomo..i originalitatearomanuluiconstein noul tip ie persorr"i 6#.qtAtu .itil'.ri.i" cu "ol"r"rl "iilil... 9. in complexit"t. ci..a sa... lrr: "".. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmple viitor ce si in -ai "t." .iet-"i-o... Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici..ase personajeprincipale.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii."..i.Cind frunza-naltului copacl' ..otrUn..rb"t_"]"j noqdm4ntuD. :f_:_ql:.. care. iui I n roman exista numero...r"ni-.ii.. ' pari atht.....es.Pecaretrupu-mi ...pr.riri ll. chit cr rostulism cinegtieces-o alege el!"..l"i p"p"l..doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga .M." ..iril..de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafiri sfirgit a sufletului omenesc. . d.te privesccu superioritatc.ro' in liieratura noastri. roltlctc intri intr-g lungi..a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.nu gi-au gisit loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid.Domnule.a L-ii p. si tri sl Anci..dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este prim{dia clcr nu.....interioril'r. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroinere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l . de . .rrt.--r-rrrii.. nu ignore rolul mecanismuluisocial..la "tnpru gi sadoveanu...denga: .. eu ".tiranul nric proprietg dlpirninr. .li.rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.-"fari..re prr..il..i oe Llvtu Kebreanu. te privescde sus .r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t.. .ii. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d.....ru#i.isf"!i" ... subordonaticircumstanqiald scop(finale). lcnt d. re se'intimpleori".le suntdramatice sesdcced gi rapid.Ua"#l'i. i.o""i. adici unici.. persona. 1.personaje -ir"ip. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit.... a l'i Ilie Moromete:. d"rrrl'r. monologul inrerior.nete.Ilie Moromete_d".9tiai ni-i" ?. ". cu experienqa unici.complement direct..r" .i.Staususca...propoziqii subordonate ._. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara. rif*.i-.i.. a"?.t poate alqii ci "-J bitrini cind tu n:.ul nten[ionirrd ci in urmitorii ani gospoaetir qa.:.Tllativ5. -mi -rtr . staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs.: 3.comodd.J.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur..i'. fdrd... Inconrestabil..prezen se in tul narativseinterfereazi trecut"l."i..alerti. B.. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah inecomplexi.complement indirect.re: Dersonarur ton v-olunrar.""'.li"ii-pre si cu.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo. ..abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'".o prtme. . . spune Preda.

formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative. bala) Din cknd tn chnd.. crearive.il. (locuqiuneadverbiala) c.i.r. .auiio_rrizurL.. . 2. (locugiune ver- l1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil. noqiunilor. trebuie se asigureclimatul educativadecvat. funcqiileindeplinite). j. 1I 4' Adeseatsiaducea aminte de apusulsoareluila marginea mdrii. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap. la alte forme deprotecpie consumarorilor. literareconstituiebazapentru exercilii creative" gi de iiif.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.i dramatizati. m_ijloace tnodpdmint moderne.. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini intelectuale fizice.rise. a spiritului de independenq .imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. cu celeoperatorii. practice9i-combinate. iar al elevului de participant activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt. semidirijate..a.r.adverbde mod.metodede comunicarescrisi. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor). care._prin etc intelictuale9i motorii.iuq .ii"ir"i* Jii"." 9. Fiecareelev si scriecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s. probrematizarea.tiva. '. . dlteptat .".d eleoului. de tipul: .i"lip."" si leze cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul . b' metodedida..rolul inviqitorului fiind acela de dirilor.autodirijatesaulibere."' de "ir. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere.i. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului... teoriilor carese aplici in situaqiivariate.reguliior.exeicitii individuale. in ritm oro-a pnu gi constant' pild..oimn*'.r". pe 2. ir."r.tiA..-. a fost .. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor. operaqiile . (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observagiile riuticioase. ajungela: j consolidarea deprinderilor.R. ir*ap*" ar""-jrir"re c.riie. colective'frontale. .clcvii trcbuiesolicitalisi-9i exprimc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula.U. in*q.rrrrr"i. Sedovedea incl o daU duplicitar."ri. de operalionalizare. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc. Acqionaufactori complecgi aceaescr-ocherie. turi ' .i cursiv cerpugin il..aice preponderentrnoderne. funcqiede diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp. iriterii -. De asemenea. impreuni formeazd.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".odrr.. 2. gradulde comparaqie. 1.-* de a*. (dup.oculdid"cti. * exercigiiorale sauscrise.r"iqi"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. .de echipi.rrale.toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiectivede referingi clare.dc cu de condigionale.tsonale gi cu metoda conversaqiei scris.tive. in 3.corecrive . ur"irs-torrrri'gur..aplicaitc. gi individuare. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsrienr. exerciiii dirijate. exerciqiul se repetat. rnuh ..prevenireauitlrii 9i a confuziilor.conversagia #riru.a originalitiqii. --l"iii"i-."ptat (te156ul literar citit).. ide reciptarea mesajului in*q. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$tient ii r.cbrect.tiadacadrului didactic cu elevul. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru sunr: o participareaconstient.dezvolmrea de voinqi gi de caracter.a de inviqareun aport deosebit arejocul didactic. ..r"" lemeinice i.adverbd9 mod.*t"lo. dezvoltare.. prin efort intelectualpropriu.ti l | I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie. coresptnzil. de Exercijiul de citire selectivi .. ..exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc. imaginaqia sedizvolti ginlirea.Se realiza ii din textul literar". ei II urmireap ds cupas.'"rJ". propoziqii subordonatecircumsranqiale concesive nua' '.ri r ?'.ilaye frontare.ri".Spuneqi-vi r. materiale. -lii"iil i diJ". 3.. pe grupe.y.autoeducaqiei pot acestea fi: de clasificare.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre. prea . umanegi in valorificeresursele si este int. valorifici in grad maxim capacitatia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il .. .ri1.mijloacelede sl mobilizez. riru.ectivprovenit din verb la modul participiu..de . ajuti la formarea diatezeipasive..r. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual propriu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitprin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o.rl auxiliar.. pioductive.asigu.formu_ .ad.capiti...r.De te-ndeamni..iqii irrt. necesar secreezeocaziipentnr afirmareacapaci- ilor tururor elevilor...g. morale qi trisi.qin.rotecfie... te cheami" -.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.

::':i:1.iliJ...in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehlivan.-inare de unu-doui adjective. ra numi_ rul singular.izeazd' obiectivele eiJ"-'. de ' natizd * *l i"ei..propriu.: ":::: ff i .il. ".un arguIdeea simboliste..i:". Eiaveau. clementelor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.1'ilj].lffizisie) 9i : reat.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan. I ll.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .s. iXrt. si reariz.r '. a limbii materneqi a liribilor ti in situaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.:T'. e"*p.i.lH r . .. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingvistice. titlului poemului.' -analizeze fost odati un ilpt-r1. eit 5-c. tatil slu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti. ri..de propozigie (predia.evini el insuqi scriitor 'ri*bolirr.*ilirlp.rtu. ii. cagia inu. t si subsmntivele.nr"l.se rorrncazi rrrrr q. de .pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi...l':' .cunoa. Alexandru Macedonskia aspirat.:::::... ..iVI.'::::'i:l-'ffi .Stimularea potenqialului creattv al coptlulut.ul . .terii 9i stipinirii mediului apropiat. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d... tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Musset. rot fiind semnifiPocitan ajunge'la. publicat in 1901.o-"rrtici. r . trebuiese ze crtrrcacongticnti.n.'i"i c rnare ::.. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .:::::. Visul prinqului esteacelade a de nul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka.a..Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi .Prinqul gi alaiul lui strilucitor pier in delit. o l"gettdeorientali. parnasieni si-mboligti.transcrierea. gi t" atit c6t . fi'#3'.. gi o impiriteasi.:. .:..'::i::... exercigii ..plin de primejdii.il. puncruatie.r" _. il ..' ii li"i. model de imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelorartiitice romanticecu celesimboliste.i1.::'i'THIJ iu ei.reasci".asiguri . voce tare.:H:. de creaqie prin careri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc. imaginaqiei.ii..iJ._f a b.Dupi enunr: iurtu. t si.:ii!:r pnrgi. urmind dr. rii*. arab.1!lt"do' .'. tipur exercisiu de este de r.:. aceasta i. ".carevalorifii.a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor . si r Idcntifici pirqi de vorbire(substanrive:. timi"r.a. bocii"r.a scris mini. . 9..r.in-ato"-ra mijloaceartistice. Ciclul Noyfi-lor reprezintd."o .Mekaplminteascdn."]rr. I rze primar 3.g. inqeleasi ca activitate sociali. timp ce prinqul accede l.. p"trtru exprimarea ne.dezvoltarea in faql de integrarea me.v ingelegerea sc mesajului i{i'.ri. . unui prinq gi tru .J'J-o"ri. copiii."incIasIcpri : .mfro.:fi1*:tT':'".:::.dezvoltarea corecti gi eficienstriine.formarea motivirii penrru invlqare. . scriere dupi mini.:* " ".:::: :. "1""i. i . Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa II-a) vizeazd: I r.:':.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.ccl iJ'r'fr'i"'::l:#. piinqul.de asemenea.in ziarul exotic... ct o fatamorgana. de piopoziqie.rr*"id.i*rir.1".stimulareacopilului'in vedereaperceperii..k"'. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii.'riu. totugi. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroase 'Noppilor romantic..l. J"r.b":rd.ripfrr*i.:. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .lT. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli.n cu cerinqe o Exe cipiidea indicate. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris. ^. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ". in rEipri"qirt areviziuneacedqii. if tJ'JrT[ literede tipar. romantic1...'ii::?la".i:.. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt.o.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre substar.i ituhri.i gi l-a teoretiztt. calcularitmetic).. n tr. a lntur9ler 9l .?i.folosind diferite limbaje specializate. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J.T. .r nrin .. rimine romantic.'lil[iij.i. '.q:i:il.tu puqinun enunq.".::.".^ ."' este..::':i. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl. intuigiei9i a lmagmallel..rmul cel irept.1i...eirninturui exer_ l"i* pri- TESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist..aja:##T"i:..r._j"r." rc lcclic..dezvoltareagindirii autonome9i a responsabilitigii diul social.. structural.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.atractivdeopotrivi penRomhnul.$cn.]:::' g. elevii*:.Tl. ..r:.onsolid.ro"r. sunt romantice. Acest dp de exercigiu "r*a.ry.rrr_ndormid.sl d.^ ^^i^-. .-Jr. "A rrei Ioro gridin.:':. . .:rive autonrarisrnut i..A mers vestea_n lum""despief*_..

t i'"-. .om'rl superior omul...r..qipi". ultima treaptFr/ sunt Meka cea mare. ./ e-b Nici c6ntecJ" pomr. mai alesmeii-b". a tonrtn nefericird a."r"".i .ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".. J.i*-. .gcniurui. in neruii-ndirjiqi. unduiroare:...qr eaur. unitari./. gura..po.rul s-apri'cle rarc.. emirulcrialaiulsi..hirp gi searbid...r.ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt.za in emiluruidT..iontra.iri".'rr-.i oranratirmuilir".{.in*e o infloritulBagdad. cer.ctr.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a.i. lacrima . Meka:.... rnarre cre_arernt sl simboiismurui..-afard..Arhanghel aur." .... zilnic..7i...a pieticl a^luiMacedonski. rru11r.'gi-n g..Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei....: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente..g-acea confefiit"i t"U'.."in ^: pici..-'/n:rgjlti. "ir. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: .. intaini_ .$i l. / Battimplele..i.. .r frrrrdnrncntali rornantismulrri.."rr"rie..: -r .rI ... si-l . ....i p. cu numeroase inversiuni. locui... sDuzd.. trr-it. ' l.po.t tatcadc visc".^ gi ^:^x lucegte. *r.i...ri.ripd.rl"l'rrdil..Fip rrrra humidemulta pi...re" epifora (repetarea emistih . abiase tird"qte-.p..if./ -..urot. circulari.a Pronunqa./ de r oari.rr. 9i pe 9lI.. cit $i.ri.n .. puneain evi-.Bisdadut'! *.. odaia. spccific I rar cqmnlid. slovd: lfteri...iiorr" oragului a oriental esrc pcrceput sine:stezic. . ...r...rrrri din strofe^: ..:. trecercr irrlunrca ficqiu'ii. lor diumuldr."fr.I-am. al mrsci.il."hrt *gerat(altitehnici -"r.riorirr.a -orrre po"ri. idealului..."'..p?r*i.te. "-"ti "# . oolnic: liber. . l)rin rehnica corespondengei.a.".r. ciudat: bizar..$i pr./ de ..1incbrinrreaga .".. sp"cificemultor creaqii t.. evidengi doui tipuri umane:.c.ilp"i.7 $i beinarutrg. d".1.". g'"I...9-acea .i. umbrei chiar lrunrcai-o cer. opulent.. . tinirl e farmec. po"-ut. d.trrlrr..."rfi'.#...$itot nu s-aratinilucasublimi.. este.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt . in i.. girr.." J. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit..lt Antite_ z.r..p..p"qi"i .r"rberatimpul prezent' anaforasi "gi. astfel Je da esen{al muiicale.r::::l:"_lilp1i"..$i de el. insolit...nu'r.q"f Jo. J! u"..Lcie/ r""".ptird simbolurile po."----..'urka etc.rrrt irirrr."li po....._ cl) 9icelmediocru (Mekaprminteasce). B. .de inferna pustiului care pe trebuie traveiser.te credinia-voi'rqr.cu enumeraqii.pr._^ -.rrr..o pi..i iil..ori..do.virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.urgia. nu este.. ! . -ri muh1. versurile"rimasenerePetate'Structura unor. versullaitmoti... .tanjegte i-pii".j:"no-"nri. .propriu ce -o"r. .mai marc./ li ceresimqirea.dai ..i d^_.i.r.il.iqie (inroduce o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i. i{.iz<t hr... . Emirul....$i ..ania... bolisttr) prin jocul culoriloi. spaqiull. .r-ifui.Ut haos. ii Apare alti antirezd..irr..prepoz.ochii suntdemoni Popitrunde in cetate..:nagaaaui qi dezolant _ . unui i" h....rlui.ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.npe... . .$i drumu-ocolesre .ffiffi'.. "o-fi""qi" mul esteamfibrah. celor i.Cind vi rosregre -condigionale.. qi palatele fantas*""t[".propoziqie 3...1../ $i.'. deape.-iii."r"" o.r.{ ce-aduci?".i epitete.ia.rii..emjruj -ri -"ri _. c"r. il.cl. ii^ir...gi . macedonskiene: .i.iilj .gt"'o #"i"i. . .rlt ..a*-"r dreprsuntsugerare simboruri: prin fo.'i"i a*"iiil.iii"'rer...arhanghel tr.rb.prin erementJuir...stil.ti" rozesi crini_ /Dja_ rnii.poemuluio stiucturi figuri de. olcut r .-ii-../Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci... e."i.'_'.ri vers la sfirgitul strofei de patru esteu-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie .." purtrte d"."u-"gii.p..pi.il.Po. (specificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr.""#l cumplite".Pusria ma.i".i.morrl'1"' cu focul .. pe pim0nt.rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.ir...heazi sim..ile si kinetice.adintreinfiqisarea doi pelerin!. trisnet..'scrumit" in vatri qi inspiragia.g1l "l nenumiraii... .l*pir.io-t dintremijroa_ cele dea-.ndu-i. ... ce .rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea sereaLizeazi prin aliteraqie dini.r.putea numelede compozi{e impletiti".rrtr-"rrti oragul .".rr il cheami ea.ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali.. ..h"i.iimplinivisur. in pustiu avind i'irirltr. 9icea 9i. irr p iri"l'i..cairepezi . li i^retevie.. i.Ji.t.o. versur'e./Argintdeizvoarelgi zare-aurii.....froI ltttet'ia^N..poctur.oqeluri ." Acesreversuri explicativereaducplanul realitlqii. .r i"./ i"1. / $i ochi imprejuru-r _ o..minar.$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari . a rosti: a articula.ti.... nrcr voare gi dulcee vialain rozur Bagdal.g-aceaiugminie/ De lupi careurle .*i#.r c rccein. par .e zet).-" ..r --.." Versurile au misura de clari. f1i"9i ii .rski t.iiri. .Deasupri_i "t ir"ir"-urlor."e ziirri.toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?.r*.."r'.". dar'str. intte rime perechegi rimi incrucigad.i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' "...iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali).ol^r"..ffi:icali...si imaginea cos_ rai de mar..Tudor Vi1n.....rrt .r".r./ ln eiaiduri..E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d.. Pornesc acelagi in rimp...ffi::::..Dar luna "" caleaceadreapti.ffi.implrecheri l'.. nril" crre-l rranspune iposta.. in sin" cumpliqi.rr.reperiqii qi construcaii simerrice.proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O. poemului. uneleversuriizolate cu in cu....: rndrrsurilc-pi etale.".." .i-6ofirr.... rr. gi dou..imuoliri.itrr.rll aur.:..'rfi."..) de slove") .cu tine iri"" n 'ti. 9"r"t: sc frcc tnai marc -.. versul izolat.in tehnicarefrenului se declari .i finarurp.. reperiqii. . picl strilucitor.-i*tir.^^^.i..j. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:. rit- Subiectulal lllea A.. versuri): tot.. intre care ...qi decoruleitic...ri"io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface." omului pocit care E.jocur havuzurit.""i./ tirnplclc. ntcr tzf"r..g.d.pirir""i.riilor lui Macedonski..rlg.. orr fl.. tafore...arul pustiei." au Versurile misurade -t---: f-.a g[....eiit.ri".rl poetic esrefasruosgi rafinat. aurc-nzare.l"-geriii"dr"". i...... construcgii .i'#.rii .. Imaginea. gi pe cer"../ $-aSunt toate pustia din 6e-rl.yoTnt"'oaani.$i tot nu s-ilt'ilt. ." -/ . o-irril subjarul pustiei./$i lurr.-rrl-.i-. crrrtrlrri carc..rrfant-.'q-n foarncisimlire/ E $".-ir"t creatoru-.i.iil....obisnuit.i-" . i^nsi^r"..-rlricicios rArrc^ p..-.r.rrrgi".jlrl' tc .'8il.. rI r. j-r"'orrri.Muri ll-12 silabe."s.r.qit sirofeinegale./$i luna e recein ..tt.rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc...azd.rr.eaprinsidesoaie.pustiegi albr.t.p.. simpli' 2..:. .Djalqii Sqinarete .b..''ir-. de subordonati circumstanqialS timp....o"i"*a iri-..oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'..spre Meka-lripe."'. :.r.far..e (. si de_arabastru.

e formdrii capacitdpii receptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral reprezintd.. comunicirii..e seurmdreqte.a. \ . cit 9i prin . 1.t J"-"o-pnti.eleviiigiinsugesc_cititul scrisul.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii.a.se inigiativaliberr . comdescriptive. .i se stimuleazi creativitatea.propozigiesubordonati predicativi.ri.1. l.si actiuizeze toqi elevii' Aceste lorrt"ni a elerrii'or. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.'t.de creativitatea 2. in gtafeti etc. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ. clasal.Cc-adurrtr-ntr-irrsul. Frin acesr de lecgiiseinlituri uitarea.. .(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.SI. Metode Siinsnumentede eaaluare subiect.fi.. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat. i^.o"d'.uzi:o (subiectexprimat prin interjecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B. bucuria'.olrarraacestui 3.ior ""re nu trebuiesi fie o...adverb de mod. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeiniciea elevilor." de citre c.Cc iace-o guri muri" J .obiective scris ca.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii . ".rrrogrinqe.ptopozigiisubordonatecompletivedirecrc. ii . .l ml . pot constitui supgrt. putut rosti citeva cuvinte. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pianului. tnttebare.rr.()cstrrutl" t subordonate atributive. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd". estecondiqionatide nivelul. Partidul din opozigiea irrtr-odus moliunea. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor.ecept"r. lecgiilord..:salulut.in lanq.riva unor alte conexiuniposibile intre ele.joc concurs! iotiurte).si.. ."te. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.propozigiesubordonati completivi indirecti.i sistematizdriiin procesul d. .. pot.Cc au cu dingii plinsul.ez. prir.. ln clasele pr!n. S-a comis a fraudd de milioane de euro. srrategii l' clasa cind.a cum s-aanuntar in mass-media. itemul 1' Pentru .. se ulterioare. imconversaqia i"irlti a. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail. Pentru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic.. gi "p-f.efoJtt:. ln orice imprejurare. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsolidareqidesistematrzareacuprin.Sinistraqii. subiectulal III-lea... goapd. 3.r. Era un om musculos. 2..vezi Testul 4.L citireaselectivi gi citirea dramat'. ) P. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisiseimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text . rip I noi. 4. dcpriricl*r".-J"r6fre gatidir. .z/ P.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.]''. i"Jeg"r. citirea selectivl gi :dspun-.t.Intoneazd careexprimd. de pilde Cine stiechstigd. . suplu.fiind complet uluiti de frumuseqea peill:1.eferent.. d.. 4.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iibere.de pild. Mi sepirea un proiecr insignifianr.spuic" I .iiifi. Degi erau cei mai buni prieteni. in clasele :nt. .. Ji" p"rrp". lntrebarea etal/ cumva rezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/." *rrrolid" azd receptarea.un om educatse comporte d..propoziqiesuboidonati subiectivi. Estebiner/cum te-ai gdndft.iar verbele in sunr numeroase texte.r divergenti. adesea apiieau d. docil2 .i "iuze.i".ifirende.tn qiaeuristici.ri.t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice.de sistematizare niifi. / P.ri fripri". . '.abecedari.. modelepentru diMesajeiescrise. cum vremeaseinriutiqis e.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.rSir.Pfe. "i"-.. .nsolidare 9i de sistemarizare i-.fi d.. .zatd. mesajulscris.. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulateanterior.a. Bunicul meu era un om airtuos..ifi""^r"voce tare. 9i adjectivele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarative.text.. Dcodari se a..unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n..simple'reluare. li.propozigiesubordonati circumstangiale d..argumentate de un joc didactic.i a literei corespunzdtoare qi la i" p"r'. 9i a unor metodeformative.pe bazaunor noi euristici.pe sirite.3/ P.cum problematizarea gompletati cu exer.fi. docill . 1. .tiq. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. .printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmitont pagt: congtient. J P'opo'i1ii .lecturi' a textelor studiate. acesrea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente. .. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice.ci .imirea..iiir".. Gd^se$e. cxprcsivi.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe.memo-. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Ori.adjectivcalificativ.

pronunge mai multeori sunerul. ai"iir.Ei obiectiv. dupi_un plan .^" #i'5 J..i r... . Cadrul digrafice.p.tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .. :: :g. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori ."d. ::.cea 9i m*t* Ei fern incepur...dirrii*l'rrj-*a. Cllinescu apreciaasdelromanul lon:. g fi Hl:l::..e toqi si citeasci id"qii*rrr.. cind esre iar posibilr.'.:'. ..il*"iil ^ Secvenga f.". ei converti ..r" propozigii cu acele cuvinte.^1.. gi si "ti:::. dupi . tocmeala moarteabitrdnului Dumitru Moarclg.verbalizAndu-se dupi caresereia scrisul.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.:. primele ln lecqii cirire.pe podul de lemn acoperit. din se citesc: ritlul. exprimarecuvinrecareconqinsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.".-"..apoicoloanele cuvinre.i.printr-u"j. cu 11 P-ttl pentru a tr...r.mnific I .ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im'irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi.rr"r. Bttll .despirgir ".:..:::: : srrucrurigr aficd in1ec".Drumul.. Tlh: T ::: :..".lici literei. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr..... aui.de pesteSomeg."-e subformi dejoc didactic.i'fi..f ff i .li b.j:h. pro*le J.li'ir. in irrr. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci sila sunerul litera.. cinturi.lauprin .rrr. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .."trrl.."_pr o. mul/soseaua.Romanul e ficut din ale nitate condiqiilegenerale vieqii.in l"ng. gi . se poare delimira. ....cadruldidactic de va face lectura-model.i.y.r..#. momentede relaxare.t.bitaia intre flic.individuale. i"uui.1... ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele .72 ConceptulronTd. G.prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip. adult).. de se I)upI un momentde relaxare.. asie cititut.n romanului obiecOperaiitera ri.il::::!l j:i: . a.#. gi prin materialecri ca clactice adecvare' .rrrii-i'registriri -. Prin metodi fon-eticd.. prt" con ersapie ribr r4 dc pild. J. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase... L. o scurri.i".: a sunetului/literei exprimarea in proprie..printr-o surprizi ..: in 'unge individual.e. ^*g"rea maipugin cor.ir"i.. vidit cad-enqate stilul marilor epopei.aunei de film.". il:. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare). activitigi fronrare gi.anrrenaqi copiii penrru cafiecar...1.".1i" .::. seasociazi sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care "... conver_ sagie bazaacesreia.car-e conqinerrrtr"r.Ion eunpoem linigtiti".i. i"".apariqia unui personajde basm(copil.nt.rJrmeazd.. orald" Prin rnetodeformarive. Eleviivor trebuisi spuni cuvinre ' ..ffiin...in..r"..Ji .or.. erc. onomaropeeror.:.il.-.lairireit).in vorbircacurelti.. pe urml.1 """. :I de scrierii...prestabilit. Naratorul..Hora in sat. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci..ior. Sciiereaa trei litere alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura sunetului din inregistriri audio. de explicindmodul dc articulare..-.. .conduce acqiunea romanului estecirculari.H...'*t"d fiecare goapin efortpropriu. scurtevizionirr audio...::':lH. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun. gi *vezi p.literade ripar..... g.nagterea' in .i.: identirici p'ozisia'..rl'.. d. anariticoui"rlryar..rt..'"..^. . bazatdpeobservarea -:l-l..-r tizarc.ii .ipii"i. in silabe pozigiasunetului. fiecarecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole.ilaf.'9i..tr-o "'::::i I i' .Ion de Liviu Rebreanuintruneqtecaracteristicile se a III-a).. .u " ...*'" ari. 1 re I::." Jir. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului . desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp. caresevor f"lori'.in coloanele manual. o.d ar.solemnca Un fluviu american. verbalizind gesturilegr1fi9e.na$terea cimp pentru zestte.-..erec.r. citirea vocetare.rrrirrrut.j-:ri-drriu..Jo.imagine careiesedin sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .u.apoi un cuvinr...j". drrnirrra drumului care duce in satul Pripas. . capodopeiea lot elementarl.. pe qi.r e tc. diapozitiveetc. detativ (fiind scris la persoana .se pierdein goseaua.de aceea geazi de acqiune.. selecrrv..ro". moartea.treceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa. ...lgrirrtegr"l. lecaiile in urmitoare'*ro. e.ri. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explici scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli. enungulconqinedoui simboluri literare consalrercidrtupodul.. miqcitoareprin calitagi a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic. spinzurareacirciumarului a copilului Anei. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare atengiei. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul.. urmiroareconstiin intuirea "lf"brrrr*. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i.. de descompuse"in silabc... d.^. scriereain pe scrierea banci.ofiii rrebuiesi pronunge si scriecorect.".care elementele .. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor... cadrul didacdc trebuiesi.eghizaterc.. :1I::. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd. omniscient omniprez...i. ::l'jli:i. taLa bli 9i fiecare in bancialcituiegte elev .opera unui poet carecinti cUsolemnunta. lor miinii.lrrre.."r.ifr" inili. urmatede citireacu"intl..iur: J.rbfor-" unuijoc d..din vorbi rc' o propozigie. imaginiidt... :.

tl l f 9ip.tri si fie vesnic sluea pe la allii. penrm:-r-..r.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana. dinre bogat sirac. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl". cu ochii pierduqiin tite. ca o sperangipierduti firi sclpare".ongri...mai tdrziu.ni r.Ion triiegte stlri contradicto: .impopogonati cum era asi. ?-r. Nici viagalui Ion.:i:!t.{ rui"..nt B." E.. lui de in fiinqa aceasta gingavi.ii..."ili.prip....ai"t. maiaprigd..in suca remugciri de-abiastipinite. Br"ir. Muncegte rivni...cnntirindu_r.i. VasileBaciuacceptlsitreacl.tu i azi. lipicios."un:1' oi o priviresetgas. daci si .Nu rc "l o z'istiispitcide a recupera parredin lotl T. Dar .pi_ -o.."a"i.rtirna pe'"anturui L.. pe "rri"i renunqand.te Dragostealui aveanevoiede inima mogiei. se inqeleagide ce.. nu va aiunge niciodatir.". ' ..careil chemagi apoi se geabrusc.....il... de v*il.".vrra ispititoare". Ion tot Sin.rlui Ion ii sacrifici iubirea.i.JJ[[.si i se agaqe opinci.. . Ii rideau ochii.. in faqamiracolului nagterii.ir".. iar faga re caldi de patimi.ri.. foarte rogu..sneasci Ana va nagtela cimp.".rt "tpa....r... tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromisiuncpc carenu o rcspecti.. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte. Intinse miinile sprebrazdeledrepte..Mirosulacru'ProasPItgiroditoriiardeasingele. de Iutul sub picioare.. si-io' Lungu.."1"l1!:: ! n. "l.i"air"rg.Ce si fac?. daci cine gi-epe...-.*r. ic.r.zgmnluroasegi umede.nuarepimin. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca inlo plasa.. Stitea stingaci. Simqea minie ci odrasla ricnegteaga poruncitor.1.rfl"irri'l-Li-.. cu pete cenugiigi care. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r. ya sdzicd.iar sudorile bdrbatuluiqigneau curgeaude pe timple.. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze.u.i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea...Tot -"in".-ut.a.q.tori Ion tor -lirer_"*.il J^)i".iubeste pitim.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io....|...a .i..i]"""'o' ()onl'lictul sociir. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$a cu "rr-"i Ana-. lotur tle pimi'r carefusese r.uuir.fiicaacestuia..i'"9" ii trebuie. Apoi si nu mi tri. ." maretrisreqe vecinului..i..rreri"l" Io.. .#:. Baciu....fata aceasta .-Trebuie iau pe Ana !.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi. spinzurdndu-se..'.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari |'r.r.'i... oscileaziitirr.a..r#. Seapleci. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ . pe.i.. pirea gi mai uriti".'ir. Pimintul seinchina in faqalui..nit.. ..". sa."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion.... pretinde pimintuttu..ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r. rumen.. cum a fostdinsuii" . n-are erpaminimuir.. -"i ir. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit.Florica. lui nimicdaci..dar la fata siraci..i :il:'l : a".. Il cuprinse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma... zenobia... nici a Anei nu vor fi mai liuscati.i.i le Baciu se vine la er si:._Ion-err.iri.rnan"-tot ra. Iarbadeaii. Chiar la nunti...cic romanului."r"i.. g"r.mintirile sui[*rt Ion: .....rr rl (ilir. rivnea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.simgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori". siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio. "a. Ameningat Ion cu judecata.Suflerul era pitruns de fericire. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de doliu....gi i nrcli al ghengiei ."..." rorosc fy":.. ademenitor. ola"' r "Lc folor-i" pimint.p6ni.asi "i.il. cu obrajii gilbejiqi. u. ii..Ion se rsomori. si mirnceasci'!. Atunci seinfuria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.. tot pimintul. ci." "-..pu.. ca pe o fiin: . .Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp.dar..dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il . intcrvcnlicipreotuluiBclciug. uog".iElf.:.simre un vrijmas. . grasi.". ca." .Trebuie s_o !.rctapului. Sorbi mirosul.intifrF...'i"la.i. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-liainapoi..iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.ra sirac. Pdnrintul . numai al lui acuma..r.r gi .fir...ui hil.ir"r. cu buricul negriciosleia... .igi'ri.unduiaosreniride cu ricoaieadi-i"... dispreg:" $i si rimin tot cu Dumnezeu din senin? ....il temeria. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoalele unei iubite pitimage.il.. adaosul.i. i tot era al lui. pcrso. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui.".. inndu-se ci moarteaAnei s. ca cind ingini si o srilceste uet*" p.rrr" secisi.ffiltr# a s ii frumos.te?r .p. r'ele t'ruAparirni:. aceea De fierbea uri ...b'r"i" in 1r*poripia)..carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i.rd. rrrg.. .'ci istegimea nu u.Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite.T|J?. parea sl mar urata--. zbuciumiri.. se mlra caod.Ion iubeacu patimi pimintul."r..rji:N" sepuru sti. privind-o pe Ana.j. vdzind comportarealui Ion..HX?|'...."" lui nu preteste-o ceapi degerati."ldi. acesta Bucuria triumli de violenqasoquluigi a tatllui." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri.. arvieqii:. Patimii pimintr..-b. planui de-a fi obqinut tot pimintul lui VasileBaciu." r^prpenrru.u'ii.. r.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r.'iriliir. oricit ar fi fostde aspri.gr..' . Ana sesinucide.. ."ur.rrrn. pr"otul"gi fi. gi de Titu Herderea. ai. cuprinseu. de revarsa asupra Anei it.[. i. p"rr.ucncEte rat oi a tablour:r .. presirattr rrifoi.r. cu o agi murdari.i.Ion se uiti lung . dra'ul-r. trumoasi..plrr.r"..in vasile care . 'rreazi fiul irrviqitoruluidin." dil.lumedrag nu-i al tdu ?.1.'Deji .r".'...mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au durat mult timp gi Ion estecuprins de disperare.ilL. ealtiu.'unar . si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti.....ii'"pgg1"ea ni-i.A. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o phcere infricogati..r'afai al stratificrrii ic sociare .esre gi invergulati.il"rr" zesrre. fric. parcd.Dorea si simtl ovnice credincioase.Lotul negru."". a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piardl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant). h"l.er.rr. a cu Ana. frecindu-gi palmele. si-i soarbi mirosul.ingreunindu-le.ii.. robodndori_ cit. Rup $eun snroc fire gi le mototoripitimag dc i" p"r.i-fi.i.Deodati Ion .r1 d. de nintul pe numele ginerelui siu..Lil."ir eradraga...stipin al tuturor piminturilor. La nunta Floricii cu GeorgeBulbuc.r"f . desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acela'ir. ... iri?#".pentru o muiere!.ajsfiqiat tlr.ir. e inlinguit pentru totdeaunade Ana. cu ochii inchigi din pricina luminii. a".u. da_ daci tr-arpenffu cine si-l zdu aga.hi"... cu FroricaEi nevoiade pimint: .il ......i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn.....r-"i ".sepdrea 9i I ".Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine. i" Lupta +-T *u"a.izb.. pitimagi"..dar apoi indad i selimurea ci de-acum. .il.ie .r4.ii vrea everea.va's.i.". si o in crimpoqeasci sirutlri.locul. rf..J: i.gi p. p€nrruci eraal lui."qe dirr. cd o urigte gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.. ii qintuiapicioarele."J. pecarco iubea' Naratorul prez.._1". de plins.toare"..

rrl
voluptate pimintur $i-; ;'.;;;rl.."rr" de u.r. r^t j:t:brr.t.cu Il(lr rcce, amcutor...
cuccrnic, fir:i sii-gidca scarn,r, l;lsliu genunchi, sc . A.poi.incct, igicoborifruprc,r

L,,
ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.l.l,ovirtcscu G. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. hirnicie, viclenie, donrirrat ncvoiade pimint: isteqime, dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. Liviu Rebrcanucsteconsiderat Subiectul al IIJea A. adversativi. coordonatoare l. dar - in text este conjuncqie (,,cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar - substantiv pui - intext esteforma regionali a verbului ,,apune" la indicativ prezent'perI soana singuiar' pwi pui - substantin: curte erau m:cJgi de giinl. in mai -in text esteadverbde mod. mai - substantiv:Mai esteluna meapreferatl. 2. de (-a; trdi) - conjunc$esubordonatoare. ca - adverbcu valoarede prepozigie. mwlte - adjectivdeterminativ. simpli. de (supdrare)- prepoziqie cu - prepozigiesimpli. arzhnd - verb la modul gerunziu. con3. ,,De-agtrdicabradu-n munte" - propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. vedea trzind" - propoziqiesubordonati circumstanqialicondi,,Dactrte-ag qionali. de '' ,,ri te strig" - propoziqiesubordonati circumstanqiale scop (finaln)' de - propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpaie" ,,Ca si ^rii ^ (finala). potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. o Erabine 1/ dacd aveai P, - propozigieprincipali. P, - propoziqiesubordonati subiectivi. . intrebareaeste1/ d.acd cigtiga la concursulTinerelor alente.2/ va P, - propozigiesubordonati predicativi. B. neglijabil,mirunt, derizoriu, neimportant' l. irnportant: neinsemnat, nesinceritate. loialitate : necinste, eficiente, 2. Propunerile lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. aplaudi frenetic. intreago asistengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.rte

gribitisimli,,,

fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia,.ale vieqii polidce, gi corrflicml.,a intreromini giungurietc.Aspecte pt*"i Jri".-nr,"i "p"r. lional, jer;.r.gtiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.J. horei th"r dilA;;;i;-;; lagiile conflictuale,dinre ;i vasile8".i" ; ;;;;rp.;;"ril in animozitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo;yl Berciug. casa familii H"ra"r." ,. ,?r" p. ,*"",,r 9i bisericii; setem.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-; ;;i;;g;. i;girorur zahariaHcr. delea este suspendar ,rr-"r. a unui d"n"nr,;fi;3;r;.'ron i" ,. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.a, ceamare inv;qitoruluise ei, fiica a va urit" ." pi."*i d_,.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. Totusi, accs 9::iq:lt|?1l ta luDlncr-o'
trrnd om cumpatat si demn, o va face si-llndrigeasci.

carefuseseriale lui Vasile Baciu. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . ln construc{ia ntcaechrvalentei. Concomitent cu derulareavieqiilui Ion a s;te"i, ,#.; ,i 9i bogagi,relevarea"o"fli.i,rlui;;.;;;p", cu aspecrevieqii "ho" ale t;ffiffiifi

termini pe-sireni rill^.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.r; ;6;;;r; p" Ei J;; nic".,,Ion coboritinpimintul."r. i-, fostprea fu l*g;,-uir.ricaaclgtiga, ior.rrii.

Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd,zutcineva. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.sfirqitl.".Imaginea aceasta o rranspunere este artistici a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi,zusein satul Prislop un gdran straic tlr. in sirutind pimintul. Romanul Ion are.;,"*t;;;spiraqie r.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc, ", Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt, gi gic{): ,,sevedeaacum mare puternic, ca un u"riag din basmecarea biruit, in lu' 9i te grele,o ceati de balauri inerozirori. Igi infipsemai.b.ine picioaiele pamint, ca;i cind ar fi vrut si potoleasca in .. cc1 dirr urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. pe"ra"r"iparci se clitina, se i. $i chinain faqa lui..." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci, i, ..l)isperarea calitatede mo;tenitor al copilului, nu va pl.rde pa-a"*i. i"rrgi, ,bil, p..or.rin,,t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. p.opr;.i"i" irir"r.rt in careIon mor re raraa avee urmasl,ceeace seqi intimpli. Odn:l saqisficuti. patima pimintului, se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.r " pentru Florica,degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc, ira ,,i\rli. Florica", ,,cefolos de pimint, daci cine gi-epe i,,i-r.;;; -r-";;;;-"^ ;-i tn,., a; hp;;; i". "l -.r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar., peia,, ::.1:i,. :l ^9::lg. tulur - Pentru^a o.vedea Florica.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi., pe de '1rirr. i-roror.,, ta ca.oloaga savista, cye. se oplogise casalui George,,fla plrnuf lui I"" la ;;:ii; gtiingeazi soqulFloricii, pe. ," inroarceacasi,il Ju.prirri. p" l* i" i"i.i" g; r "..it, omoari, lovindu-l cu o sapi (.deznoddmintu,l). Aceas" i*u i"lri*gar.-. ii a.

pers.onaje: principale, secunda'reepisodice. gi Actir.r "l1t^fy-.1oase neasedesrasoara,;urul in --"r:t::il personajului principal, Ion.

ilol
l, trosc- subiccrcxprinratprin intcrjccgic, studiind - complerncnr .irru-rtrnliai instru,ncntal. 4. ,,De treci codrii d.e aramd, de departevezi albind.. +-,,trecknd. .u cod.riide gram(, de departevezi...."(complemenrcircumsrangial condiqional,echivr lc'tul propoziqieisubordonate.^ir".r-rt"nqiale condigionale contrase)

1, ,
distanleidintrc litcrc, cuvinte,propoziqii; - respectarea - agcz.arca corccti in pagini: titlul, alineatul. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugireaacestorreguli, familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elementelorgraficecareo com- intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice; pun; cadrul didactic explici si nume;te elementele graficeprin scrierea,demonstrativi cadrului a - realizareasintezeielementelor acliunii; didactic la table qi verbalizarea - identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exemplificatede elevi, manual,in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele,elevilor,,in benzi decupate din revistepentru copii; afigesau extrase, ;e, de - exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii; - simulareascrieriiliterei de citre elevi,irnpreuni cu cadrul didactic,careexpliin grafice;i gesturilescrierii; se simuleazi scrierea aer,pe banci elementele ci, in podul palmei cu stiloul inchis; literei la tabli de citre doi-trei copii; - scrierea reamintirearegulilor tehnicegi grafice; in - scrierea caiet,dupi model, a trei litere de citre fiecareelevl - controlul individual al scrierii,de citre cadrul didactic careapreciazS.corectirecornandi,demonstreazd.,dacd" necesar; este tudinea,explici, corecteazi, - joc didactic,joc de migcarerelaxantl - reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind; - controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev,evaluiri 9i recomandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se reactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. anterior. si se stabileasci corecti, lizibih 9i, pe cit posibil, caligrafici. in clasaI sepune accentpe scrierea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: - copierea, de scrierea dupi model.exterior. mini; - transcrrcreA, dupi model exterior scris cu litere de tipar; scrtere - dictarea/autodictarea,scriere firi model exterior. 2. Relapiadintre curricwlum ;i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 8, subiectulal III-lea, itemul3. 3. Tiowri de itemi componentealeunui instrument de ln rirs ,rrtans;, itemii reprezintd,elementele enun! urmat de o intrebare,exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. Ei probleme,intrebiri structuratesaude ip eseu. In senslarg, itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. Itemii se folosescnumai in probe scrise.Uneori se extindefolosireaitemilor gi la probeleorale.

c.
1. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. 2. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. pe 3. Continui si cred ci acesr articol e de neinlocuit. Subiectul al IIIlea l. Specificulprocesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional, elemenre scriere insusesc de isi cooiii in in vrgrmintul.pregcolar, scriu elemente graficeEichiar litere de tipar.'in .l*;i;; "; lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii, in etapapr"^"lfrb.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor..grafice: pun-cte, linii, noduleg, bastonadi,oval, cirlig, semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. concomitJnt, copiii I1,l|tr corecri a sunerelorlimbii, ;tiut fiind faprul ci, in generalli' lllr,nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. Etapa alfabey|rd, ce3mai importand din clasaI, se desfd;oari in intervalul nc, cesar.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne,insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carrca, cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice, .o-plo., trebuie,t J;ri;t actividqi congriente, conrinue,de lungi durari penrm elevi. peiangl.fort,rfd". citi gi a scrie,acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrrril. lingvistice,,r.r-""i ...rt.^ devrntuncqronale, "rtf.l permit conexiuni,transferuri Ei creaiivitate. Scrisul,convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens, trcbuie corelat cu cititul. ln predarea-invigarea integrate,in aceeagiiecqie realise zeaz\,dtire/lecturi, scrie-re comunicare. gi Actul scrierii ieprezinti urmarea fireasci a cititului. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit, dau gi ,;ri;. gi Atit in.etapa.prealfabetari., mai ales,in cea alfabetard,elevii irrrg"r., cit, igi . reguli tehnice: - pozitia corpului in timpul scrisului; - modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou, crcion); - manevrarea miinii.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea oboselii; caierului(suponul scrisului); - orienrarea . reguli grafice: - inceputul gi incheiereamigcirii grafice; - resPectarea formei, a dimensiunii,.agrosimii, a inclinirii elementelorgraficc, iar in etapaalfabetari,a literelor9i a-elementelor legdturi; de - respectarea;iincadrareacorecti in spaqiile grafice;

r rl
Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . de tul de evaluarc. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii, in dintre careccle nrai scurt b. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns

t18

t;ff:::'du

inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror, sunr: in qi

- si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . ct"i"ia. propoziqii legatepritt inqeles c. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: - tiia."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.rg,rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: - si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . Formuleare .rr.rnqtr"riifi.ti"a urmitoarele expresii : rim ,t *la"sairtor,plimbkndw-se pe malul mdrii'

,ootno,,:

Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare,itemii se clasifici in urmitoarcle cntegorii subcaregorii: gi t, itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exemplu: Obiectia de er.taluare : identifice,in celedoud liste,verbele. ^sI lll::r:ui.Ute .,{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele,.. sunt numai verbe. r A - Fl merge,scris,citire, indoire. r A - F: deseneazi, inalqi, incintar, qintea. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: - sI identificecorecrparreade vorbire. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. adjectiv; B. adverb; C. pronume; D. substantiv. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: - si recunoascd cuvinte cu sensopus. . de cuvinte .rri"r,, opus, rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i,ryrerhea OOua coloani.

(2) item d'etip eseunestucturat' i,*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor doui personaje' - si prezint. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile

:

doui i*, pJttttaie dinlrecele

de Ion Creangi' Sifata moSneagulul

, TESTUL19
SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu

domestice

I

veseli

noi
inverzit trigti

I
I I

uscar
vechi silbadce

pl;pinde

gTyl-lt:i, - vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.Din copitnr.,","l tttiMitt"i Eminesqg.pentru Estecunosc.r, cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie l-au incanr",porr.i'iit,^i;;;;;t;*ai"q" eresuri, doi.t , ghicitori, *!.iie7 Povegti 9i vesri:,Cici ,-,., (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese, d. 1y Cefruntea-mi-;-r,Ja"r,;;;il;a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl', i";ii.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect ;;t"1 ;;;il" ,trebet.rre ile rominegri ""ut orientul,in 1869;i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.Ca membru.al la ln;1dout.i" perioada.studiilorViena'dar p.p""lfi;f p..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai ales Berlin, atdiazltcursuri clteltelucriri

ongiri. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd. care efemerur-qi eternur.. i..e"fit invljasein gi pe Mattia" .a se consulta.r'.'. mediiaqia ment etern./Cum am fost aqariminem"..ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer. l_al --.7g73) '-" "' de Surt-isara cea-de :r"_13..i ".Arhaismele.iJ.'-.V{d cerul. ct.. repre_ zin.^ :J ^^^ ..gd*rii esre "*i*. codru_ lule!/ ce maifaci.cere cazulgenitiv.pronume nehotlrdt.*.i"i. Dunlrea :urg:.t./ c" f.u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti.prlP't.l# r o-.ffir "p-ropi..a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.."r. tB76) folcrorice ryi91T *"agiaeminescipi ra ...:.."fi a. rolul dea iugeratrecerea euluiliric..... adverb de timP.[[ :*: epl. en.$tiinqa sinc unuipopt.eur omur in general.g.AffiiF oetic ri. care ln "f*i. .a forcrorici.rarp..rur medirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.---^-:..rj. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rllidri il. co_ c. cu "rlrriij"r..r..'.T..volt rle a unui.mi-i vremea". Atunci intri in . ..oriorio. co "ara esre adaos existenqiar . ur.-r .si apuc.rrrn"azi.".pecareurma" .gri"i"'i7ii"iil -ijror."te prin diminutive_ a"r... Reoedere.u"a nu te-am iut/ Muk. omul i.1vr^qii-spiritu3lg a .um definii-de codru.a chibzui' a cumpdni. acel noi care .si prinrafinarea Ia n.t". u.^C.'#:1."ri menireaexistengialia omului: ..Cele oxistenqiale.adecvare populare) gi rima imperecheati.Mare.1.i inlelege in .rrr'Llt.orrr. eu taportat la noi..lO "" imblar. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" .Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall./ Pe pimint riticitor. circumscrise rrlttt elementele vieqii. codrugule. calea.i*r. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri. opurai pe i.' eternut' ciuda..i.-" vine.ti". ca in circtritul existengia init./ Luiagi cu soarele.. eleeului liric careseredescoperi ce folclorice.r creaqi intre stuf ia .g"r cucodrul. transmiteideeatimpului.i-p"...reia adaugi../Multi lume ne-arn $ll...propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi mai inchipuia ca altddati" .a trec€"la plural: :risticl lingvisticiarhaicl.^J..'ini" *rre a" j"*tft : .il..ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.circumstanqiala de .ira"iro.r . oDair.sidit cu griu de srele. a.u *T1. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini. (Mortua p"-un fir dj 1.]..!. id{ej'i" aoea.O^::.il"Tiosofici. (I'loare albastrd.. in iposta"za eterni.ta../ Iar noi locului ne ginem.'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz.'." ( Cdlin _ file din'poaeste.eu...nie. Pentru codru.i. au misura de . ."io.rri raportat naruri.apte silabe.r5"iv.numeral colectiv.si citeasciharta" . #. (d. altddatd ahul .i.ii p ru ::n .i" p"ifi.tatlMuitliu-" .: ptopoiiqie'subordonati completivi directi...# .i..ili.ril. (MureSanu. . . existenqiali sa umani. "u. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagie universul terestrugi cu cel cosmic.El seinscrie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.r-"rri.rnl'd..propozigiesubordonati circum.l.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c. Luminacu muculn"g-intr_urr frarU .implacabil.i..n-'.de aceea."riii. at"srgrr.'.. .J-a-"d. a sfdtui .. raportatla acesta.e{e p".propozigiesubordonati atributivi' tItet .1.vinJt.1111..' ./Codrul cu izvoarele"."iLT. .u-brar.. i. surprinde cri.ere codrule.dind glas frunzelor.'.#a popurario rio rio.r"r inevitab'. 3.apare "Yylla fdnesubiectivla timpului.i. r* gramaticale. ciriroritt liric.::*J H'.: " btar").1.'rl"re ..ritmul trohaic (spefluxului afeitiv. vremeanu are ... pluralul vcrbului cxprimepercepqia . Reaedere pe sine raPortatla codru. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri. ii timpului.td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi. p-{il versificaqie.prepoziqie . 1.. srofe inegale.i.propoziqiesubordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura....Numai tor. t"ir..nn.h.i*. lan albastru... ceeace exprimi conticu sfereieternein opozigie.l..i.ir. vremelnicia.i".i rczdturd.#ri.nr.r de irr rellqie ..lg72) .i : Lt'.$i ??ff j H.-rr.locului ne ginem".. ll:.:'.^. apiruti ti nz g....J... . ar. il'ili*i. penffu dmpur om.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic. r"re lnfunda migcarea_. a judeca' 2..nfi .r6 tu n. este .famiffiffi.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul . asupra.. r.Cind rorsul s_aude vrijilor caier.... Subiectulal Il-lea A. poezia Reaed. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor.nma ' stanqiali de catzl.mijloaPoeziea cunoagteriigi a sentimentuluitimpului./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere... .a*.. forosindo ca_ cauzd.i.ri. veacuri rreceprin aceleagi iul igi . amkndoi ....prr..]fl rffi I'i ]i oreagia cmincsciani ..t"Xt::.:fi:i.. _ drupute care din ._' f Luceafdrul(l 8s3).."r"... .. a socoti.oatU .u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii. iodrul.cemi-irdnea...pe"at..L a""i" r. a gindi. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m...rj.oferi o lecqie J*irr. .p.m" iir. p'in .'este io.a chibzui.. efemeritlqii: .:* ^...j:j#1.lff .llir'J#i rnr.'il iy..ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-.t*..

prin care' conse $tientgi rep.rreciroare.i.. : ) Yroiasdfie luat diept rp... l.. Exercidullecruriiintegrale vocetare. pers. nr!.rrorrrl.t''#:1#il:-*'' pentru ..(. a^trece prin foc gi sabie.or.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar. pregedinrele crubului .rrrant.fluent gi expresiv. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau ..:lt*.."p". terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq. tu: nu arefuncqie sintacdci (*...) B.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propoziqie arribudvi..:"1:".chip.iropor.i.in lanq.Prevenrreauitirii pi confuziilor. expres ie. Aveadoar/numai steu...) . povestireaorali..Ie reqininumele a a crearive.primare..-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l..stimularea $r a lnlqlatlvel.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.a. elev..p. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate."r. 1si fie considerat) necdz: "i.il.subreran. procesulinsugirii Receptarea variite metode. .rt care. impuhre. o (. A vcau ur^::::.. exerciqiulesteo metodi fundamentali. la tipul cel mai simplu de indicate.er cngtiga va concursul.etat.rr... 'r .. (.r. ' In activitateadidactici. Sc auzea scartd. nOSCUte $l eXefClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt. vezi restul 3..\"'"'" Nu gtiamcare dintre..'Jnoas ci. d-tiincbipui:a_giimagina. r. S-au ".r.. 2.:'d11. itemul 1.. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea . foc: a seface^{o. Dc cc ai venir la urrnd?("il. (.ciruqd.'i'.duce la doa de unor deprinderi.a' pe cu r Analiza textului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi exercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri. au {o* ilecute prin foc.. trattspustrlsituri ale unor persoane H .consolidarea priceperilor gi deprinderilor. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia).. permanente.. Fumuriii ochelari did.. Liviu reale.ubi..r urrnd de tristeqe...se realii-e:aziLp. un aer ii misterios. 1' ln secolulal douizec'g1 s.insuqireanogiunil&..tlrantropie.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text. cu drept:dreptca r"-a""r..".. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui .umbri.u. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice.. pdni la compunerilibere' in a E*erciqiul. Testul5. exprimatipri'pror.lli.infi.rin gi-a dovedit eficienqa' formfltive.asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe...ib..c. 4.i..l. : .r?curror"ute si scrieexpresii/structuri gi spaqiale temporali... r\_a tasatmc. o u" ..) un d..acgiune. c. . intre careexercigiul citire. de pilde. cititulyi.. a'fscultind discursur adversarurui.i sabie.) l* i urn a clf. -..j. 3. ajungela: r .irrirt'in..lu.r. a lurnii _ atribut.:. unor capacitiqigi aptirudini intelecruale fizice.. sirite. Tiouri de eoaluare vezi al subiect.lll'.i ' .a luape cineva drept.clresrrrbar_o gosca.:9."I .qpfi.. originaliriqii.i'. p.e l"'Ic{ec^r dcgctur" ..rbrtrritiil' ffi tiual.(.(.risare. .numiru-l singulai....tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiui de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc. in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3..#. $illf. gtcrs pixuri.texbindirea rul literar..l. ifl:]liq cazur vocatrv..dezvoltarea turi de voinqi qi caracter.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice.cite p.111. fdcu se de-alungulistorieilor..... r . dojand: admonestare.. ireaul . ... a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii... subiectul ar III-rea.iffiiliiilf'.oli.) Trcbuia ftcutin pasd..de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^. 3..oamenii obezi.de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris.r_Ji'rlpr.iirc antice. din cauzaviscorului.o-adici siris mesajului in clasele.il*.r. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'. subiecrul III-lea. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi ... ) descoperit ruineleuno.a II_a. 2. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntficqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate. regulilor.r: r. foc g.a.rrr.r. -(r:! 1".:citireain primare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.pondereaavdnd-o congtient.:1fl'.ffilH.c.. $i-a multi dibicie..:Iosite..p buni drepmte.ieoriilor careseaplici in situaqiivariate. si sublinieze .s.filff::'.. morale gi trisi. ..ilor crurea conqtienta.r ii!.

admonestea interesele bogat.\'.susqine Belciug. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.' ziu a9a"... l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqti..l'_:"flii:i::::oiul.regui ["tj_o.i-ii"... piminsi Petatil lui. I.'arr". Ion. ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: .. gi frunieafhc..rorb.. peIon in bisericl.irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu din.ce cAndc al tlu.trece de la bucuria izbinzii Ia disperare.attiotatin realitatea .. Trebuie i"u peAna!..tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini.. "rt. ln stratificarea il bogitanilor.-r.-naratorul ln realizarea ind.....o.nt al uneicomunitigiarhaice.. E' Lovinescuspuneinsi ci . cu saavusese avere... si zici.].. pentru ci ea. FamiliainviqdtoruluiZahariaHerdelea. Esteingrijorat deintdrzierea acestui". arevecinului.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului. i^txede tatir ei.o viclenie pr<..a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li. serocmeasce pentruzesrre. . aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi. Ion consideri ci . Pini si obqini pimintul mult rivnit.. crreia giretenia la . vatrebui ya si si rhgi pe laaliii. e feciorul Glaun fliciu: . inr il irbrgr" pi Ion... suferi b.iili'. .. ln memorabil r[mf.neun personaj I Baltagul .eri-1|:a ajunge nicio-dati aib. Gheorghiqi.ilff.rr. Ana seva spin- pe lolosde plmint.darisi domini slibiciunea: ascugiti...ual. zcnobia. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi.."liru. voinqfimensi:nimic o 1ii. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nevasta.. si. :ql t. .b"r. se lndlrjireaqi iatima p€nrrupimint.rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.it i-.. nu rezisrisi nu care face va inchisoare. Disp....u .1. frnprietenugt. rimine indife.robiecdv folo seqte personajului.. Alexandru dar Glanetapu.eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati..Gindurile insr ir frimi.*"ri. socialiampli. Cettd t. monologuriie interioareale personajului.rr" p"niruel reprezinti .*iorr... Cum a fost dinsul ln acest fierbeade url chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi.i.r.nulr...ir".-iefii. aruncatr Titu Herdelea.i"J.ibovnici'. zura.tai de la tatil siu in speranqa.intelig. pe o .. o daci n-aregi el paman"t. ' mise..: ci cu La nunrasacu Ana. rreprarse dezuman ir". si rimin roJcaric.faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral. i"fr*-r. trisneasci Dumnezeu " . lui nu pldte$re ceapidegerad. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei.ura ca gi bogitanurui vasileBaciu.Simqea vrijmag. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe..j"ri*" ai' cein cemaides cl.6e d..ti lon.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t...i..r"b... f C.ci .. minturileadormitsingini cagi cind fi. .o .. Dominat de patima pimintului.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre.."1.gtepriciune.ru '. vezand.?l comia lui de zestree_ cenrrul lumii gi el cere. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile.Ion el reprezintlo categorie Numet. ci -o"rr". din senin? ..f*. dar.i grasul ii ci Io-nol. arunci dipr Vasilen".O modalitate de caracterizare personaje.?" la patimade plmint..afirrrrl ii gineio.#rniii" l" sine dispreq..faralui Vasile Baciu. cind ajungela convingirea cd.el fiind autorul moral al sinucideriiei.Li.u..il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sapi.rfii.dragostea ajungein via_ nu qi! i'umai .ilor din sarur pripas.li .ilffifi. i lngeregere gi--itn p""rru Ana . ntmine contemporane)..rt..inrre glasur pdmanturui iubirii.r" Baciu..." 9i_begiv..i iqbragi$a"d . destinal sogului NechiforLipan.Afldnd ci Georgeva pleca vine noapreala Florica. gi erceva.. pistritoare. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu.minr esre atit mai ir"r"....li ureeaverea.". ceduraliqi. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r.Dragostea Al. slujba in . il il incurajeazi._e:1"_" I I parcl. Ieneg.t. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt cardcteizarea directd.ll.numai il va face si piardi pi_ mintul. Ion il uriEtegi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei.'fata J"..(Istoriariteraiuru. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice..Deodati cu Ion'ofti rung. sisiienilor.r. ilbir. Dupi seduc"*i*T. itiil.il.ireAd:-comPortamentul.ror . piminr: sedu_ ""t" cerca Anei.in prezeriqa Vizindu-i sfituieqte."p...i.. robotindori.-girancd Jvligura ieazepe drumulVitoriei Lryantpersonajul ei.cre_ de ci aqa secuvine.piminr"t. reprogeazi trageIa siriiie." . iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr.' Isteq harnic. gtrsegte Bulbuc. fugi in rumecu ea. George se Blorica...origini pand tn prezent..lon nu c insi decit o bruti.. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie. rinul simbilic pentruVitoria.int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii.l.l unor strivechitradiqi Viioria. din prirrcipal.::l-TT"pq peVasile B".modela intruchipeazi'trisituri aleomului din popor. Ion se zbuciumi inrens._o !.. George seintoarce acasi.".Ei'l d. e.t . in Istoria literaturii rornine le ctr . perrecirei iirra'd. de iiiimpezsc lui'Ion.. Mamasa...e!.l.] a".. seducerii. U..r... el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli.soqul . pimintur.rr.romanul Ooeraliterari Bahasulesteun romanpastoral.iu --"rr.-.. Preorul $e deavere.#rr1?# 1unti. ir.....rrqa.cu deosebire.mrinceasci sp.rbegt"pe Florica.re. simpatizeazl. " CaracterizareaVi. L. cu gi "rar'J.. naturali.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.Ce si fac?. ""-i'.fata frumoasigisiraci: . ". va convingeci Ion n-o va iubi niciodati.toriei LiP an transhumanqe .A.ci CIul o va indrigi.... intelecualiisatuluiausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului.. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutruslrucf.a l.iv..s-aingeles tarir ..l-\rasil" pe simionLungugi":.1s9... vdzind-ope "i Etoiici. Ion inqelege .Drumul este nipraznicului spredescoperirea pentru 9i.Trebuie .. p..r. pimintului.po. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse".. p. . G' crlincsc u..-. atil siu.. sociale.u'l:1."?" o[qirr".a.gI.. cu atitmaipugin cind.q. considerind fata....RarrrJ....r.i".r" nici mai tirziu. izbucnegte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii.. r#d." strinsi.rt. gi mai ales inlimbajul. . Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri.'Ion tlvista. Viclean. implicaqii Tarciului. Tiru Herdelea infricogeazi.

i"unitliii J" oiJilr.L.: vr. din rri u.Daniil.f.B.*-i"i91r1.fli. Talienilor. Inainte de plecare.. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri..".r. Ea insl se socotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa...petrecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate. cu ajutorul iiile Intuiqia.'."ain:regocier""p.r..Iqi coc.#ji:cJili.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali. iriipune urificarea.f."1.Th: n.o.irurri'i.b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex.i. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta..in care lumina cas.tJi. ruiNechifor.il. a.r. .ir viraticur.ochii ei p*er serrsfr'nge ciprii...i....Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a mii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara.i"r.-. Edevirul.". rostegte e pareci pebaltag scris singegiacesfemeia.. cu te minuqios la miniitire.pentru ade. ..iu i].'.i::#?.. seimbogiqiseri pe ll acestor".rrde-r"1r"r" .T::l.*.dmite nourin com_ copiilor.eror. ntele Visarion.no*].:."rt rt .. airli.roti'd*i.Jsrpuir'nraf i.'i... adeviratele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.u *'ii'n.l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a..:.Vitoria merge..llli"*:"!?ff il:tf.de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".U. frcandu-r s-o "o"ria..:?ftffi'i::i.'.. Visarion.Gh"orghigi.anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu .rr...segte Lupu. Nu are 6paflnin siguranqn tn iste lncredere auroritigi.noua".. in or"-irrt"lor acesruia ripi.l u mr i."onunri..iiii.poartil" .Lair".cu uimitoare stipinire desine. in neasci' vegherea inmorminhrea. rtru colectivitateadin carefaceparte.."po...' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de ..i ." care "" r:11:llt: "i. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine ucigagi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri.. *f.r. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: . cu spateleintors citre ea.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.cario.11X$ryi. . dozl de gelozie.li"i.ti:Hfi'#[l.de aceea convinsi cl numaiprin prirpriile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgime."::1:."'il"f#l[i$r$. se oadmonesr""zi ciincearci p"r.intors cu pliscul spre.r. Sirbtrtorile qi. respe*area caoameni si faci ".*e.. r citi in suflitul [[fi T:nni:.i-"n. si bine sogul...cu "-Jiiirr. d en .r.".. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu".'!.'1..p..i#""b'.ii.ic.. coborirea tn infern..r.. daravea frumusege rruitiii o .r*nr" riunca sociar..* Toate acqiunile pentru tradiqie. bunici-ta.r. recbnstituie posatului... descoperire.". arireu vali9ibluzi..Timpul stitu. ..U -iil"i..trecind spre asfinqito revirsare de ape".r"iil##::fffi*1JffH:l . g._9i nad_ a.^primegte poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare..r"'re#..ffi'itor mapenrru pentru for_ viari. i iiiii.J.'':iiflf'.In drumulei...io.semnde plecarel')ii dau.pottegSfat si intirire dn si rirrtele com^tVi."rrifor ..il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini.rar. la ministirea Bistrila..Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare..T. iil.r*. saacestuia.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui.prae decir auto_ crima'''"'i".?.. L:_ "*.pin'ce l-oi gisi pe Lipan'!.lrJrt. Prin miregi-litrfioari peucigag.:^fi. rii:i "-u.r...daraccepticeea qesalr dupi moda. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.care riu numaideeagtiute plrstijiile. orienteazi de Ehifoi..:Tl'.aduni informaqii la ceicare-t forqacredirigei sale.._mea qi-n ti..dragostea pentru dreptate .comicrima.ii'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a.. .iil. birbatuluiin ripa de la Crucea osemintele descoperi acesruia.# *rj i ":l. our.StiPaunor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine"..i:: ::#lrrui#."-fili".N-atn si am hodini cum'n-are .1i..i'or... Sfatoi intirire ii dAti detir.:r.o..Ia un gospodgli. Gheorghiqi iese A.l'ffi itiiftii#{i: .a...al balugului..i "r. ciinelelui Lipan. fffigtiutde acesrea regea . Abia acuminqelegea dragostea sepispentnr so!.iiliqp. ceimbunitigegrl caii.existl o anume (vis_ul .: Inspirat ..r"sri_ p"d.visulpremonitorru.piit.i..- goric.a*.t1"-*.t'. anumitesemne uperstijiile. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana. dezarmeazd povestind. ghig aredragosie li $.'.. di . .adesea giprimegte fi douisprezece lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumnezeu.:*:i.-ui#di:t}::t"il.f... de ierteo asemenea ceieieriareviduvei.il.illr. o..il ill.minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^.ranie farriqi.*'+F..".."g9r. indeamnlsi bealn cinstea il ii vreaia-i vadabaltagul..' d I o uu o oamenilor:.i .azi frumusiqea j.i.din variante ale baladei I Tarceului.." . cocogul a sfirlntat .:1H.r.o lndrziereanejustificatl. vezide tn"in* gJorrr""r."pur a_I ci r"-ili"i. apoi..Nu maieratdni_ rl."-a. rale Mioripa.rancii..redirectr) .iq!."'*14.t-...r.In ciuda do_. insinuiri inteligente.li.i n_am noasrritrebuie tre..i.Gheorghiqi.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .j g{1i... ffi*'aauf siici.tiorebuie safie f.rrir" . rogutui.ir..:i.il?:.r.. i il."i"r..i'i. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l. adicl.:'.#1111:1. la careafh cI doi oieri din apropigre.insogiti de Gheorghiqi.".'"iiiill._tcireasci.Dumnezeusi te i'erte". rnai ri-#i"rr"gut.ri t. " pri'ire.i""di'"1. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e.l"lll. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.". fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Viroria'il determinipe Bogzasi seautodemagte.. Totugi.i"-.::'tr:LT?:J:i:-T:il..Eagtie iiur.obir. di*.1f:.*" il .* rir. pregitegcalitiqimoraleale lelev. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.agi..:.Acestpo*. portarea ffi. grijr si o duie viroriaare r".. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul ..."p".riur de ei afaceuiu-i. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l..T.ri#rordeauna ea ri ra .rcl.u eele peIanoisunt pri..ia'ir...r. tr sta faqa 'e ...e i'ciurarea -r".ro.egu.rm.*..*"r . de plecarea. si fiedepeal..:i:TiiJ evi s*asii.:M. aparre. ff"' if:llqi[T::i:L::.. de la careprimeqteputere..... ." se ir. pe subprefect.r.. rolul ciinelui.Ochiieiplute i."d.rr:.l*r rrqu o"Ji6.care lmpuns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult.visul premonitoriu..'i"r*.aceastaestecaleavieqii ei: .ili l.. in soaretui o..":il.'. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria. epecea bunl.g". faptI.9i.. se mi gie:. dezviluie incdrcitura mitici a romanului).^:l.r-i""rib.. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i". lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate..aiii'.It'...Jigensavitorili.opur. in ipos. .[ii.. ca sogie. vredupi semnele se cunoscuser5.':ln:"'*5f ".Sugugat" ciini in tiltimelemomente vieqii..ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .r*..'rnril de rume..

neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte el..Exasperat. decurge fieririei.Moromete intrtr dirriar""te. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .i.la Bilosu.ca supraveriJ"'iuna se unsripin.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula... .aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.'.Ti ze ffi .n' lm &iitrT. in uite surd.: g..e.il. av6nd r. osemintcl. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii..pfinn9i ceitrei fii toqi.oljlo-Tri dar "oi.suciti".. naivitite: . il:ilff ffi.*e.. pe neagtePtateintoarce preda rnari..'prin iil.Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului.d...aritozo. .l.iii.rasidea t.. Virorir.i&ft.in realitate.il.1il. personaje indirecr ff interioare).suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro. strigl pe Parasehiv..* momcnrauroriratearuiruro.". nararorur .il..."romintr . lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere.. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? Toari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.to$ gehgiogi parci neribditori.fonciirea".il##T lH..iitrJiJlt:: :. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.. dor ? Gln-er Moromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege". gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage. Dupi.ilr.fflrtffi:l'.#...uo."rr"rru.Descoperau Cocoqiltr.._pur foartc se aicrtird conflicte spreei gi se "u apoi giel absent. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".:..ffiil.i11i'i". Morbmete spune agenqilor Dup.i.' I-am dat numaio mie.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii Aceeagi a lui.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere corrlporrarnenrul mai incoloaEa. a nu.ii'*Lr....rffiii'rrr. ceea qi flloiu gi-l facesi-l urasci: . iegi Era.#i. tatil lor avea roirncu'.rff i'*:':li*: aeariir..n..b"omirejif.r.ruluifrJnrr. este pregttiti cgo vglui .r parasrase.."...ijllif...f.Ili:::ir:U. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a".Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru.. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive. aviesii't.cums-argindi Bxlosu nirnic. sripi'negtefiinqa.ffi . cu pe etteazd Tu= gicu o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .til.doar lilrp"rru*enrari..i li-b... cu iMorometefu intimpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[. viaqa scurg€a p_".ferea-ida rlspunsclar.ff ffit'H... momentul care rduatizareaacesru"""..vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwlduim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ). iese llff"i1?.n..ii. rup. el.ri...ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici. r o n r j c l o r fem in in e vol. poiana Iocan.n tru::i E m4ma.disprequitor.'. om Bilosu simqi deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.ruiui.'".olt cu vecinului. .adiefl caEieAnd de cu sXu.i"ri.ii ilXf#T.'ie ." de . fiilor sii ori unor consiteniciudati. spredeosebire ceilalqi. i.Raside om cadumneata p loturile.. doordin mo'a[predominr-ca mai dai.mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.1fii.r* h- . explicindu-le apoideo miedelei gi ..ir*. intii intreablironic:."..degisehotlrlgteca. ii va pilareaici. are rtmorude care. biE.1:'TJ:'yi:frf...l-*lt'l...-a.Hiili: p eii'a'p u isr si m "i.N-am!" Le cereo qigari.in care din complexiarer saru_ rufl.liil"?u.. romanului.tr ani!.. plata datoriiloreaminatiin sPe.il l e*le.H victorio.r-.i"il.s.rjp"#: ce ro". ira plinl. lrqiilo*o.a ii il Decizialui Moromete mirtrpe Nih.de culcontinui.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze .ciruqa.L-ampicilit cu doul suiede lei'. Marin o imagine indiferent privegte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:.i. aer.l::tl:.f ir iiiTTiilffi ilTi.1.aga pe il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.#llli'itf T:lii'iffi ". irrg"li .uiut'i.#iJ:: [ .oarereco..zi linigtit.iifri"ii.in timp cefumeao o zl chitanqa. *srd ou ei iif.i ci aE i'*. adupe r".i:ifff I'j:Tillt... aceasta explici se .. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .... Tudor Biloeu. lui .!l pe tinzica gaia-maqu maibinede cincisprezece '"u" prag. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina. satisfaclie ii eofiscali.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea . o cuiva..i.Idi: J.'.i. -- + t.i. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e. oescoperl IJ.ririir. eiun gi pe meticulos o agazi prispi.di.i.b.. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv . ffi:iliiJiff:lor' ?".:1!i[*|. cum semaiintimpfase.i\ffi ff l.. . ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:..plicJrea a glumiinteligent".rn rorn4n nevinovat.ice si-l Atitudinea ium seuita de asti dati Moromete". l..-l#t'.il. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul. u { trp n:::iii| i.ff l!1Til'fffflnl*i#r. primegte.rfi. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului . discutlmnoi!".ras Abiapeste jumitatedeceas de acolo.'plecarea familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ".I.'ifii...Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.ares si arre pi qliffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.rr".[o /ire*d.. ..il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit. lavt iiptomiri.. personajului."i"1i.Se itabiieinirarein sceni:selasi agteptat. .l .-*prrilo.... care-i tuiNechifor..iniru. Seopri din nou pe o podigcI.i?ilti.i't-'.rj. rir.fmai. ve-rornan din psihorogic rumea abilitate disimul. ignorindu-ipe ceidoi agenqi. umil. pe i scipau..ares i. ero or*rnii.Dar Moromete Ei preda li ei.1Ti:.l*r[ffi'..1q*"h pa.iii'riirln qirlneasctr. cu Jupuituil caracretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: . mi..*xi f..Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali. c.. fetele*.

Moromete.J. nici nu spune.i:..rtu.Tugurtuo.nuitiint6...-ifili rugurlan!.a de serios.-". de. ci Et in q vr r r u r .r'.jou.el rispunde n-are... .|." . seninirare ol.ili!#li incit s. .....e .r. .. Lupta pentru apdrareavechilor bucurii sesfir.or.'.dea-gipierde pentru totdeaunalini. viaqa.. crainici....r:ur. realizati la inceputul romanului. starea il'l:i:x:r:..i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi. srni_ Era ros'avea copiii sinitogi.nicativ. ceavea."rn dar eraparci..n-ar mai fi d.Moromete inqelege 1tul.:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.-nici Tai avut.."ir . gl rr durilc .ci a devcrrir a imprevizibil.fugisede singuritateade acasigi din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [.ca ... ii trebuie stdphnirede sine... Nu trebuia acum si gre..uJlui1.Eracapulunui om careseuita parc[ in jos.Eracu desivirsife singur". piemierea rui NiculaieMoromete. Dar aceasd -ii. . eracu neputingi i. ei.il. se ostenegte nu si-gi toasciqi si-gi inqeleagi copiii.armonialumii.?rce g..supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J.ildr#i'ii.1 cevacareii itirnea de fapt nemulqunri srarea aceasra dc ea numea 'r.ajrig.avea ".r.El..uite.. dar parci era singur..'. pe aceasra "-ti-"i orrrr. .. firl parlament".^urni buni. Atiturlr il aceasta .....cum. el era. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat. .. seninjtate iluzorie.iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul.. .. caretatil siu ...t* tlrj jv"r.i bucuriisalegi iati ci libertateain carecrezusesepribugea.'i"....]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei. Niln.De ce se* fugigi.. 0.. spunindu-i lui Scimosu.. .y"romete' ir"... spunindisrorior l-...''frgr.* O. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbie.Moromete gtieci trebuie si .i in linisteane_ *.i'pei"'.*li..mi...11a lingurul caremeririrn ai nu isi a..r"r. r p"".. plecai f""e..ri-i'o.cumulte cuvinte la salut".ulgr_ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.:f"g"'r'" r*u"il.r"q ffi .sri neobi. dum_ ". o cripi desupira_ r. .1. Moromctc separeci chiarajunsese acoro..a proccdar Bilosu. Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu... a1 fi parare.de ce.hr. .r... Bliegii mei.bolnavide avere". sr"r. cel senin..i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.fecut de Din Vasilescu.il.ri_..nici penrruargii.a.._ si o.... o.rrri." i"g.'i.de accea pr* ..-i. Se reffagein ticere.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi carelove.autoiluziondndu-se.Da... seagezi tacutlln"eobip'J.i purta el aga.[.Nici rudi nu eracu Jugurlan.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul.1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii...sociabilgi comu.] se crezuse om liber....r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1. esteo anticiparea destinului dramatic al personajuluigi a evoluqieisale:. i.rr:. nemlburat gi nepisitor".r. ". lncearci si-gi pistrezeumorul. ur-.. firi Dumitru lui Nae gi. acea...-ri.ii.". riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc. Monu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte. caleace trebuie urmatl.. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi.qipe lingi roare lui u" om bun.se ".ca o regisire de sine...incet putegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi. firl familie..i.. pri^eten nici cu un priege" a. Intr_unasemencir momenr seninitati_1i-ite"er" "".. drept gi scurt.0i" de se .n acea. l* .easci. agade.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui.. apa a lor cu atita seninitate..'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr.i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ribertatea olie gi ror.'u..lil' T':^"dea."... sunt bolnavi.. Moromere di griu i-p*.. Din Moromete cel de dernult rimisese pe policioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars. gi care rds"i ...rti.....rrl nu r r r sensilv4 rr|rl l grl l merid str-iasculte Moromc. acestuichip.... acela pe caresecerra cu. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim.9f9. aia mi-a secat inima.pripldirul $i ".r.Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Absoluti.c..gi de "..-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: .fi .u.tea gi de a nu mai putea . a.. El.1..."u pcrvesrea r"ii.-urrp...ci munca lor gi lui qi de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti. stipin pe linigtea. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r . mi-e sufleml plin de bucurie....J. o.. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si iasi revigorat...i rri'i..1'::..gi de.. o..friqioare? le-agfi spus...b.. Faqa erapugintrasi. adici si-."..r..11..r. acesta .. p[ geingeleagicu oamenii'. gi ir ficusesI prrlscascl gindul g6 b"t.. Co"coeile." ili.e.... . le.il"ll.nigte pentru. fira. "p..."qi. "J..t"i... uimit gitulburatd.ci din spirit a.i measupraevenimentelor pentru a le inlelege9i a le stipini: .. clcapirare.rtr-adeua.. lugurlan d avut intotdeaunadreptate".iffi"T# lumea gi se afla 9i ..r.. atras d...rgurl"n.satisfacsia-cind Morolrreteera ir.cdndl-am de e1.f ". Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafieririei..*"..lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte.mprare.ln zadarle explici fiilor.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea . Era el. fire Iocan gi Cocogili. carenu seindoiseniciodati de limpezimeaminqii lui. a.ir.nevoia convinl.inde Revigorat de contactul cu pimintul.".de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iorilor la Bucureqti. venit si_icear! lui Moromete imprumurporumb.r: pisicefares.j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-."..J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.Moromere' suse er'cu intensi.prierenos intreba ? se Jugurlan.."i. nu a rndi e auzitpovestindsaurispunzind lui ).o... 'osrrme' aventurii tui ta munre.i. nemuljumit mai nrtrlr ". ."i.i-i* p. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii..j. li&^rr.:..r...*iri.i si cerea a contempra dc satur.. seretragepe piatra de hotar a lotului slu . ce vorbegre sirr gur." Moromete inqelege erain pericol ..rr"-u..gril"r rr-*i*9r. vizur pe scena acolo.i. crease tezintdo lume stabili.i:'E"irrr ci Moromete 1.u-t pe ur" i" f*Jili. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mica pioprietategi inteligenga sa ln capcand".l0|I nile'reacliile sunta..pitrunde in intunericul careseadincisein sufletul siu. li mirturisegte lui Nili in stil moromegian.r." *. eracu Nicuraie ce .. sa rulburati. ascurti-miaici. iicatacterizeazl. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi.uri consireanul. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii.::::-_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri.u iirr" discuta.Se dovedea gre.' .iu. erti r"t*trt.ea.l"rii". o succarr..de careafli despreintenqiabiiegilor: ..nici prieten. cumspunea Dumitru lui Nae. nelinigtit gi derutat....

i-pr"a'...rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin. ochilimpezi rrr.ruzintca. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c...complement circumstanqialde timp.*rJi sare... (conjuncqie Vin la petrecere.. rp"i"' . termecat ar""Fe preex$tentd. Mai esteluna mea preferati.i"*irur. deacct.l* " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire."-. mai .(conjuncgie) Yenea cat plltee de rePede. A cigtigat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.-i"iiiJ)i..nci.n| I IlieMorome... valori: 4..gi viaqa ei de in liranil.""a". ln text. gi.t'. 9ri..ili.9ii.il.. alder.rie-giabsurieii d"r.j-. a 9i c.i'pyqi'a.. tor .r cehlalt princiniu de viagi carer-. cine . de r."'ii. Marin (re72): ..in text estesubstantiv(.in text estepronume interogativ-relativ.p..t.Maiar.. cuvinrul ch.r rrrrveanu. ar.iil..ch.i barn^".seintoarci..ri "inde).li.acdrduzitse regis.... ducirr du-scla Bucuresti s.Cit voi fi" .arnu stau mult.tareurmdtoarele * prepozigie(.. ce-o si minr. ci urmi cresrneneacoperi_ c-".e mize_ riamintati i"..propoziqiesubordonati circumstangiale.pa..bomnul.t".:iil.i.l-.'r..rr lrttrl Accst sentimentrimas .ir"u..r acel rl rtu dca fi...ilffi..cadou"). (substantiv) Bunicabltea rufelectunmai de lemn.t acas"') qi idverb (.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubordonati circumstanqiali secutivi."re..tradiqiemilenard.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii. aproape peiinteasce .rr-u omur dator e s. eir c lui cu rv.rt. petinesi tevedem. t.....t#a "pa"rind cujale m1i p.* 'rcu.-..* familiei.o -eit#'.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lumea- iiaieeri.i.u rugr. si tulburrr-1i.i....r un imaginar Biznae..propoziqiesubordonatl circumstantialide scop....r.."rt. TJ:: ". sctrldari luminaeiernd .isteargi picioaren-aietiur faci.. ci vadispirea J:.muncr.o. Biz_ $i nae ce-osi mininci. tr"u..i *j#ffi bazatd...3d.l in a .pe proprietate.iii" dus o viagi independenti!. pe o morali -----..." ::.r"aif9i.. adversativi) d.Moromere ii...oi"a pri""ipii " . Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni"..in text esteadverbde mod.f..t"t.mi ? rimpitur.ii' ri*J'.. il. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r... cuun ferde nesfdrgiti..Liit?" orooozitie fiu .. p"r. a ? voi nuveniqiin excursie (pronume personal.d.^r. . avea feruimit.._r i"rrdi"t.... i ."1.i".Aga vezi.subiect...(substantiv) voi .Sctt indr totdeauna am admir* aau". -"iluii sistemin *..ir..t .chtvoif{') duYgrt de repede.ii.Ca -con.r-.." s.r"MirJ. rac. asta.""' gi o_inlelipciunepopular-...iii-"r . cine . tot cint dorulamar" .t"i" si meargira r rco4 "rt. )r I fapt.d. orice .r] memorabil.-..:T1I. gi a.f.ier.a personajuruiMoromete ".r:t11.t" in zise i"ia"p"rr"... ura se ""r". scnr in opus . or ra-..I.':. dea vca._.}i*iiioirro*nr. aie Subiectul al ll-lea A..-.in te)ft esteverb auxiliar.. lor gi nedreptifile comise. Am inviqat la feografie despreCapul Horn. cht .i'".i" r.ar.r qinrla rostul chitci rostul lui.i rrebuiE airp... numirul plural) cap .-.. mi.ir l *^i.Se-.-. timp' 3.li-i"pr"r.."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.i.. (denumire geograficl) 2...rr! " . stirnegte Lar'ner care rerr(...li....."i scoP. nJt"L"."..i.""r. nu eu ?""' ...egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.A.d"igq.ri-a. uoro*.1... tm.. [u. circumstanqi Cn si firr tot amdrit1" .a"..ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p..6..":::*.. (substantiv) - t J il *"il..preda. careiesfiingacategoria giranil.. iir."i"r"-pri cum Eimaiares .r proprietari de pimint prin cooperativizare. i.:il.p. iii. eI bticlii o vdr alunga. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel..t"""^r"iri r.ri.. ciat.r. .ostcap al riscoalei.. qimaturitatea: pr"i"i1t.r ur elenrerrt comun: ga"..cat gi josnicia.:...tre scriitor cu ineg^r. cind altcine eralafel cu eI.. .persoana II-a..fugurlan.gre il':..tr" si ..t fco4i.atribut adjectival. tvtoro-. i. ." ci eroui rearirare. il ^t'uoiolrntiio).ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga.i...." iord.. depiareposi6ilitatea fin"".*rii..personajul -mai r"-iiil... . ve llie Mororncrc esreut p.. Pr Ni.i.i.."gr.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr. $i dececrezi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu.r.i"i religiea acestuia cu cit ......i..-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*.r.rd.iail.. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric..il..or"..in text estesubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f. intrebirile p.i-9i^convin# .or.e-an .adverbfari funcqiesintactici..existente.consri in procesere sarede conqtiinqd.de de subordonaticircumsmngiali scop..r..f"".. des la Rebreanusi s.... incearcisi seapr.-.. .'u..propoziqie ..rrrrir"t. l...observi p"rindrr* Ia uimitoare ..-"*rriq"-is.rifuindu_se . pur..sidispari. ...e.. tuviipe D.rror.pe .*.i.ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil.evenimenteledepigesc. lui demonstiri. care ml-a nu nullJl c'piltrria.. Miregia tagicd. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i..(rcficuse din lotul .

)t n.patru . general.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. iar receptorui . inteior.. repe(e(adverb).motivagie.exprimatprin numeral ordinal cu valoaresubstantivali. . in .organizat extragcolare. c.co-unilerii in inviqiminrul primar constl in insugi faprul ci.ecomanica_ re orald .rolul celor doui surseseschimbl alternativ.i. I seimbogigegte aspectfonetic.rnijloacelediimaginaqie. g. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.ardinal.i elementele Pronunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi. cu o anumiti. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r. desivirsit. cazulcomunicirii orale.:T:. " -. de ' trebuiesi aibi invdgltorul/inviqitoarea didactice. tie.i de scurie duratl co--piilor. 'asen-?.upiir.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqia: cornpret. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.personalizati. *o!^.elevultrebuind si devinl participant activ al unui dialog productiv. d. aefnxc.i'.natura mesajului. uneori qi a cadruluididactic. stantivali. . sase. adaptirii tice. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot. rrfri:."Y su-nt la permanente partenerulde dialog..contextul situaqional.nume.r.eryd.iodurile celor doi facro.tient.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. ne€ativi.con.posteior.i bund. trebuie sl decoheze.comrlnicare. luttoaqte parqial codul. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo. (a /o si cinra) cufoc '' careprin.til:i':::i!ri.lrr:l:-1nh.elevul.subiect.egtecitirul gi scrisul. mesajul 9i si accepterolul care' succesiv. Mersul r. ob..gomplementindirect.ii.a IV-a trebuie si fie predominantemetodele. . elevii. 9i dominare-supunereetc. optim. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectiveale relagieide comunicare.rt"r". de atrac.de relaqiide colaborare. 1..activi la comunicaredin parteaelevului.'.numeral cardinal carbinrri^in .prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.r. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in. (a se face c pard). 9i pe aceia B. (verb) 4' a' patruzeo'.eobose9te.rug.numepredicativ."#. popesc. . g' unul . ..receptor(R).#iff *ff*_era.T#L:::.or.. vitate didactica. comunicirii.rrl qi fizic de lungi durate. Specificul.ued"r-.r:i:e vi nor.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie.colglementindirect.. predicatulverbal.i.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clasaI. fo.i scvisd Slrategir.-i.i din educative acestcadru.colari . (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede subaliernululuirde aceasti *"nif. iden.complementcircumstangiar de mod.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una .orald .mai mult sau mai puqin fidel. 3. exprimatprin locugiuneadverbiald.sistemcareasiComunicareagcolarl gi de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad. l' a sefacefoc (de supirare). strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.o. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali. municirii.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare. ..tcrminat.coca receptorlgr ca erniqitori. acetti factori gi aceste in vedere La claseleI .uebuie si-gi insugeasci non-verbale. Seindnde o foaie gu.cardi nal cu valoaresubstantivali. dul.. de aici rezulti necesiratea .nu esteconsranto paftlclpareacceptati. h' una'. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali". fapt determinatde: .Iai comunicirii emipdtor(E). in comunicarea scrisi. instrumenml comunicdrti.itt 1*-i. f. limbe .enea. exter"r.Caracterisgi qiei. . utiiri.efort inlingvistici sub achiziqia . petrolqer etc.de^irrdiferenlisau de respingere. suprern. .rpeciali de comuni_ o care'comunicaredidacticd...perfect. ixprimat pri" . deficitari sub aspectul orale gi scrise.i. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdpr\n obiectivelecadru.d3formare a capacitdpii de -comunicare. "'"2. .:i. emulaqie competigie.gi de contextulobiectului co.i scrisd Procesulde predare-invigare poatefi considerat:c. (a avea) un focra inimd..i unul . c' al zecelea. tn. b' cu noud .in canalulde transmisieintervin perturbiri. elewl igi insu.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ€ngare_pozitivi.predicativ. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gindirii concret-intuitive. Emiqltorul estecairul dldacric.*orili fantastic.se schimbi: ..iectivele de referirrqi.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati anlr !j:.ii. muncirtt resc. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebuie si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii.

tt preal director'proprietar ziarului .:.'"^. .il'l"uf.1.r .i.i""...fapt..." i"""ttut".:r:::]..inapoieiea.:l_:l: De ::.Intervine lenti: .loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .re ) rca Zoei...Eil. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri ..:ril)i... *r*rrti.l.ri.l i.ru*l.:. .*:i... Pentruaga ".or.ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Personajul catacterizarmai candidaiuta*.: ::j:lrezintd' etapainstructtviG..1. b.d'fi i1.. caiegoric: ..oii. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*._orbiritJ-L'iJii".pti" .i.i deadresar".i.r"c' .rn dirc. didactice trebuiestraibi r ..9ii cari .1.tt .mt1ffi ...lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o...e pardciparea 1i..""'uil"i#fTJ'.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelectorale. Cetiqeanului ci mai bun ales..'cel" susqrnereacanii Zoecare declari . lui Caiavencu.r..gl"sci 9i..r ca armi'electorali.. i i. ar itemul3.ta Joiqica.."m."' _alegitor.. r"u-f"t.ii.i... nu vreasi vorbeasci domiciliului.e rot exprimiriiorale..'J:.iT-bdt.:1".p". ?".'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.1"TffTf:-"t"-"1..... deapropiere: onenc .rurgii. domn"' dJe el...siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1.^J...':f.dai .i'!.."a'*..miesi-mi.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.Mi secuvinel".'r".i*:[:".i!..:a* 'f:ila.e. Jocuri d.i....f':"Neplecut miniintilnindu-lp. prin fapte..rsqirre fri.vrea si .u barbatul eltt DomnuleCaqavencu..".$i".::i:.iililiti.""Jntul. Constitugiei in .l. u. .. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory."t"i...i. [.ilI. la aparenta.prefectul ei i.. .iiJ. economici romA.-". vezi subiectur III_rea. sc va imbin.r.'j'"i.9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul...llT{llxfi '. c3munic?rg .Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista".dif:tl?^ ti o .meu!Poimi."re tlyq care . Pristanda.l . *&.t. caqavencule'.'."tr ferm preten-qia: v191u "['.*z de. a.1nsfirqit. urili... TacheFarfuridi.i t"t.dil. i" if-p"i Jir*rul.a-l rezorvarea acesrui subiect." "" ce ceea meritin ...rrs demagogic careprefectulil intrerupe istea sunt bune Pentru.'il.poliqaiul.riiiiirl ".. il..".". i"u "iof"rir gi de violenqi."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parvenire declangeaz.fiiltt.. ji"..relagii alteperso-naje..f3:::..{aeCalavcncu.r"[ii"t.teiteaze nurnele i.{l(..atit riu Pttttt .de suntceldintii"' intrefruntaqii scrisorii promite..r3 fluenre..: (?. il... Crir"""iu. la .tI:. se i Calavencu.RlcnetulGarpaqilor".il'ft1'.""" i"ii"iJ.Ei ! pe tavencuincepe .i... opus..u'.'fil. proclamindu-mi candidat al gazeta : .:T:..:1]lr.ffi . avocer. Pnontatcmebdclede .rl...:T*=+l'ru. ne estideputar!..To ..."ji.zitiei. if...'ttl' 911 surprins i..::.upliiJ.J 9i.. hnecesariin '.Aurora ."#t"t puncte a"pi".minlile.d..#. cumrnte toql'ma mai 25..". il-ililt" conflicru_ f::::**": .re.'i:1f#tTr. c. cu . anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc."-il.. esteturbusiu..-J. r. "lflt.i" i"Ai. . ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu.."..... : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.l.instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.-.L.:..9 vede.il admiripeCaqarogs.limbaj.e:" ri."." al.il. l..:1.-i. J. efevii tl.d. i:':....tEi'for-. presa.:: :lfii[*l":'..".:.i j:l':.atitudini.?.'o"'^i^ffii.'i7:::^:' o"" cu acek..h"i'".Prin televiziune."!.i pierde.t. Zaharn nenea g*ci-I...p"dff f tfttt. o.ri.i"i"i oral-oizuatd.#pJlil:il:ll:Jj:.:"....r.tt ""-i ""i cu .i!"i.il _ti :.iiTi1l.'i.u'".'"::r.qilah..:.... .:*#:. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.tigii enciclopeiice-cooperative il:f.1::J.pJ**t"i. ! Mi arestea atdt . gll JVlon"b invingitor.fipatescu cedeazd:. d-ia .. hotdrh.:.ti.lilFi.inuent..:!it:.n.nici seputea.g.'".i1{'/...l"i.Hili::..?["'. .'io.i .l fu. rormureHtrcren[a sffategie Si.rexut4. Congtient de abuz judeqului.vtolent strrga re$l inspiiminti cind prefecrul Se fi ales.i.i."6 an mai binepentrumine! l.i.i" decit cl Ameningat va fichinuit...ffi.#:. jocuricu Cleruetode I .. i" rie"r"l :tme*_upardonaqi.: :".0.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f litcrarc riind .. u. func""".9i iubita .l."l".i-.l pi.*."ie.l.".t.gi-i ffi.. gi nrriintcriorizati..ri adversarului . rorn.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui TipitescuseschimbitrePtat.l So.. luiTipitescu. ."-lrf'.^iiiiii.:.. C"q"-r.i.:'oire ro..:ftt'' .il#.._."ii.. de il i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r.ilffii'Z.)..:.rr...t.:ii. i"r. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta.(cu i.. il*"Tiill i :I i l.rrir. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.-J.r.iii. .. J.1 politici""" "["'] vreau"' ..i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::.nerabilul !ra.l lfli itr"^t la devineameninqitor.ffi :ft1ffi1'.t-pro..-.h.Lfi toate lumea'politiie..::'.ie iertar. d" i..ei.G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri con.rrn. ii spune slugarntc: "eu totdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3..." t..li:*).1. ru. .i.ffitllfftj':#.A..ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .'Jffi j.l..n.1is9ne .. H:. Ttp.*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare .. . resrul 3.o.'J. terergrtivc cleinstruir".Mizerabiie!".Migel!Migel!". diu.rscli. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqavencu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.:f"'.. i::ifi::::':d.' fi:!ii:'*o'"....punindtotul pe seaql..1u.'t"Y'si conceapi l["*r.

. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -.air-o.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv. i"i-.' .lfii"i..eforf... si organizadtin ma_ cinsrea alesului . prerecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.:. .*"eifr."""til. ...iuft'rtT.nrt...irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat.irililt. rr..stopeazi gantajist pulsiv.1j3il!tfi:. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.. Aplauze &r. cu plicerea care N'. iigJ4..rn"" cal! ".1i.t.r"ilit..- u' discurs. ^-*."r"b. ii p" c"t"-l disprequiegte. Acuma r"ri..y .rtTou.i.'"U...o"ai :::l'.jiii.i6r.1. .. inindicayiilescenice. Unul'dinrrep".. .e i u n si n d si fo l o Se a sci .u gi-"rusine.T: d9 sursi p..iif arr1"I.ire.1.x ad-it.tr!r.'ZahariiTrahanachi.Dupi tu .. r^la aid lut :...*.Xr. .a ) caoric iom iii re' .r"aidatura..i. ziv. o""r"t. modalitat: .:.3.r ri diiea. fapte."ri:rSizorareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd...i. i-.il.. ".rrrr. Je-qi d.""r.nini.-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui. c.| citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime.i: gestur . i. .t. t"sty...^.. siluifi"iiyirlrr..^.'i.to::.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez. prezent .."..i apoi cade zoe sF.!Ltr:.rronnj...*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.ncu gonqinei.ffi.l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r..ogia...nemuql: i evergl re'."r*"nache face * conte*fu raoparte a.pr.sau iubiJ...i.."ji"etatea n ndu eiincur :.:""iry:. surprir" fjtemzice..ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir..il-i-otfi".a *i"r.iregizorale.o"r.r... Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers..i::. dar o ..de doui modalitlqi cele -' Aurorul foibsegte rePre.i'. soqiapri e .t' 1 "mi. adevirad.".c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati . la ei .rtiirafutui9i'demag..i saz...l rup publici: . il. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de demagogi.i.^*a.r..r .i.tul ttpul Polltrclanulul asuPra are paliduir.-"ju u..".. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj..d trib)_'. fiind legaqi manevrele "'"e.'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu..r*f a.. priniffi consdtu_ ! 9i ii.ronrjil....... il"riirrt. .. '''' "#'.t...:*a"..'tr.!t.ili.i. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-.ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ .v".r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !...olini..scopulscuzi mijloacele".\f."'u"riu .."rii"Jini.::)r..11. Calrye. ir'ui. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.""...ri'.'i. "zoe(rkzind"): (cuton-aspru.a "..i...) dignitare): un om_riu.'. (pr.-mai murr.:.. vinera satveze."i..@.i.emeie buni...u.''peZoe 9i de amor: de i. prefec.'i ".. sorii compromiqitoare.rr-irhfiT.:yanni iit!|. p"E..r."1"coirediei.".'r"ga1jy-rl.care durat aProaPe au ..p".il*"l::T:H*i'..U. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui. .**.n*grra ...^... .]j. pc or*or. judegului.i comuneei compliciin prin interese .'pirufi.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili. . p.: .tolerindu-inecinstea Cftiqn dar steagurile).^.qp1ne t.r")i. din personaie sfera o pierdutd apare O ln comedia sctisoare -ii".qara.i.iu"tl.....imb"ti"deplicerea " ar. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .'r*ofogi.(cu mi-aiiorr. cit (Ptinsi" t ibot. .i[ u"i....itp._l :::re rerrare: scoard-t.onul ui.."i..rrii si suiera tribund: rtt sr.. . rtl.i. . teva seascunde. H .progresur ci cu oriceprer.....l.?. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir.^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie.promite esre mutqumit cd..oencu euvoisi_mi trrtl' ii..il:-.uin...i do.lor comiiJi.Industriaromini ..caracteristic nurur demagog..si surr!". ra cdr:eilse scrisoarea.H::r. iJ 'rrcsta.. ". autoritJte cu de determinate relalt't'le gi judeq...rea Tipitescu esteimcompromigitoare.ii i.upTrri...nJirp'"-r+.Fragiror!..Caracte:rizarea oiii".:' a spus ."*iI! seum'egte acceptind conduci. reprezinti in..tr pe si Ie asaz.ie'i)ii'.:. . .* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca..Zoeil sprijin in_rriitoarele..zentatlvet .." ai.rneglijenga a fi pierdutscrisoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.de ili.t: -r. ..i.rffil'... -pronunqi 'iir:I!'.iil..7o aitindiniurullui Capaaenci "gizoiu.r.1r.^' "* 1.at.-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:. i..^^. .fi: Il "". ingiduitor...'i"dividualizare..rrtu..:t..curar gtonal piesa: ! Muzica**::1.i. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' tenului e pri-... .. kili o sublimi.. cunoagre "r r l acestora..t. *i.1."pr"r.l.r. torcreauna. 'a p.ilti.. i'rirrrt ii lp.i i.. i"r'. lVreasi neomoare.^^+y.rr:r-..politice' (afacerea cu este Pristanda.. .. .*lf.-.'u'i*)ononpapr.l::I-11.r'e.ip.!::::::.a"a..'rJkr"::i#*i*"ff in fl"irra.1 spune vrea... pr.. . .j}...iy.orr"gr.7ir'i..^mur."J.3m.. t *: "..lra r{'eischimbe aritudinea..n a cte sensulce sto r a . sd p-odovedesc.* ..:'ti starului.lofil.. "* gi ilegah a lui Nae Casave.'tr1#::'3....Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect. : . nr r t em zice' dar Pse9te || t "r dar le atribui e altor personalitigi nu .pil. priir#.. e cr r hlim i putem zicerni. p""r.if'rruor.ii. Eiautoritar.i.t.r't"tl :in comedieo ^ o .il. gesturi.ncuperchezitionarea. Egti ".l. o caacestea TL^r. ^ l ^ .c locul de primar.i.i il.r.::^1*#lili.il:.incheie .fr"#'T'*r1roo* m. scoali_re!...^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.r'a"t. r... 'ii..tr"rc indirecte cardderizare... .".bih."'.l'...ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri.]r .irrisoare.gi marpuFn onesrit(r. .qi""...ru ajute "gii Ca{*.'. .r. poridcia_ incurr. crriti care se..". am su".:ilifi .r..etari tru . ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i.. ( r--r-..il'"ill ali zile c6_ polijeifarsificate. este $::{T Tipitescu.. .. in *""u".iptu.l .i personajul * .i decuvinte....qil . mi5_ Tff!:.seculate..rr.i.cel de epitrop-.'"..nirr'*..^^*^^lio . . '.."."rp.i-rirrrr idr.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprietate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul..::f. Jo. ::'rt"Hl'"T .asresiv adversar -"i. ... p"qt3-i p"rea"...""1.. p"rr.:.su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .nume...trrg. .. EeAdAugI ie caracterizarel cir..":iifi"^eamiapuciaqa..unr.. E. " ^ -o i rrl "i.ii..^ .-:^ lipsest e .llPutt r :. . hhrtii .i": E."rJ. prne pdtdriaIa o p)rte. ."' . . r"iiil?.r. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-rmaiar il.brrrrd.qin e relaqiiamoroas cu zo e. "-9' este limbuqie..r. galerie..-(expansii) to.iit.*.-):.r".. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva. 6il..riau f.

""i.duperati' . rotosep . i firmitatea' dar autoritar.:ffi gica.ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti.nu e evidentfaci el gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6..dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iubegti.:iii.qt. parvehirism.u_i lesi_ si ca i:'.fui ioiiri.Di opt anitriim impreunicafraiii'.r... f.. .j.t. mor in rugine.fr t . .cu necinsre.ntt"i..zdrobitd". personafiarcaZoei-seimplinegte ac1iunile .il!:t:'. Femeie prin aiiindiruo oJto.'.icapiire scenice^si ye{izorare. . Aceasta umile.3-danache.*. ati.-Pel1* .prioirede'disprep' ameninPdei..ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene .Zoe'ii inPoarti-tebinecu el. neneaci.cu.n-.*rrir.uio..."iar*tr. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire. "" absolur jf. i"ii" j l.i. . prefectul'Tipiiescu..i . . !" Devi! . nlndu-i c"rer.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi. AgamigiDandanacher p.un"r" aprieteniei ..Joiqica. eneigia .i..ncu..rAzAid" .''.cum dicteazi p.t. poliqai.. ni .g lupti cu mine.*t# i ..ir. lupti. Orgolt* "riiuJi..ni. chiarin poau eZo...rir' . vencu:. da il caracte iizeazaeTacr.ni[r.ii." meueutoatevoturilelui tree..r.rerteninqeschndd'.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia.hnd ' spre Si .* concluzionind' person".. poritici. pentruminl. dojene9te.i... rn gare'ade personaje' aparte. .aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.a 'roanaJoigt. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr|. ccr..1j:t]-d]Treguiegte spu.!"' lasi-mi in tuia: .. .. ..lacrimile.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur....:" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui. a literaturii rom6ne. In buil st iie p...agitatt'.tf:IP:t! pcrrrrri utzoesuntsingurele personaje vorbesc care corecr.. comrc. iituaqie.d.."i.*n. Si du-i toatd .r-.J--.. milcar prniaelectorali. sjap[-mi.ca cuvintul duios.baibarul .nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.d"i natd in brdge".dar 9i feminitiqii.e adversari..".portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r..ori nu.. ie 1t:. si . elcctoratul democragi"tr. il "l. pipdtsi uiti. energia. *ai.td".T.!:q. nhotdri.Cag dtrza qi autoritara..te. tine.rn2rzgirt". c. redeizbucnirea voi fi luptat cu toateimpreju. advers :'-. Finiqi. depilJepe cagavencu..madam [adiciTipltescu].. daci pur gi.a e "ihr.ite o uinJ"-o'iro"re.. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea ri.sl vie cinivasi binuiascipe..urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {.. .rno"gr" Lui onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva induioqarea acesultimativ.in toatepdrpile".o"Ju.1i:tiiT:LH1::..*.acum.JJft arrahanaclie.i ra fring.Caqavencu : alegeri dar alesului.ffiT1'rfr..'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne ironic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ falcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.r.rugdtoare foytl ernopionatf . zdrobegte-mi..[.a obqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache...b.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e ..cudigiitate".pretinde sificatl...omorinainfit qotulpentrutine." nenea dumneata Trahanache. carese.r. Zoe gi prin limbai. mi iubeqti eutriiesc..^": :l ari..."r pri" i.ndu-se un fdtoare".-.... comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind. .tnecatf . -EtE Hvulr!4.:ffi .ironia.r_"!..m ie" i.intorchndi-se' el cu o. cate. Zoe . scapr-m{de rufine..iciJr.". gi afuncimor.. ordinel GhiqiPristanda. "-i.qa d"r.rqinii"irlbdare."il. !ata191cu [' cI tu. .rprjra. personaj c.#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'.i tipologie. t"-..i..i. rmorarrtare.pe... .*rffi. Pentruslugarnicul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu.lffi:llr.:igl r"i.:ir-li:liei ardstice:"...:r raaltul..i.r ilt't&ffi :r..grpnn trisituri comune arfl-politicieni.?: . cinelupti cu..Aide.t'iu..**. .4l6ngi."r.l lernur.J :l *t' :l..isituri si atitudini individurlizanre impulsivit. .. vre'. prietenurui .."riJl:. niEre sunt ." (bo9ar(1)mi.Eu sunrpenrruCiFvencu.i. babachii..Ai p.'.. astizi. banii:T$i": coana trai Joiqica.tipe". . .no.. .pr...se repede el stigind*. dupi ii intere "gTryliTenrul.* . voluntari..J sepoate Vom lupa contraoricui. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ". mcepori.iF. iute.:il.cu pierdutd.Finice. 9iai.simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze."rt togisunt corupqi scoate evidenqi. cdZoe gi prefectulvideazeinteresele ori pe zic: . cu Joi_ f"i frrir"r"til.r.... doting"Ju parvenire .r. tot unae. ..**i.i:f#+:8.nu face lr.f.".iii ". ".Eiure bun i... daie mi iubit.ll:. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTrr $tefan gi isce'siu'eapoliticr.r"iir.singurd.ul'-ft:..'i. prin io.rll:fitliffit:t Prefectul nir^1a. sfargii.#"':tffiT"eers m I __ _ . un o e p naj fimt':lltlmn'.i. folosindarmele gi igi impuneinteresele deciziile.tri. frd.l" . .:1'"ff1.nd. la moarte. lumeti. lui a*iiul b.i#..Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a..it. I"t.rir* Caqarr.nerioasf .:!{'.ipna sdsejeleascd cdzi.cagavencu. .peionaje faia de ea. .. "..M-ai adus ori aicil-Qtknge).: *ogi. 9i scandalului.?11"T.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pentruci ii unegte in in prin politicS.: i: :d.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur..**f. d.dar nu voi si mor pine nu cu rtrrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile. Ce De fapt. . Esterelevanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului. timabil" u ra ile s e'.".-.r. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea..ei caracterizatd ffi.:..i"" carerespccri iiil.. ci t fiL}J.ri-_loc o*gi r" politici a viemii femera are nu drepturi "i. ..ienilizat.ei prioritate.: s.fft. Ghigi pristan".r" principarar aceitei comedii moravuri.::f'Jiil.'.i"il1. 1i. ar_ t..nd"'...]si Este si de gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci. mai ales nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi.

e Vroia. ln texr. a se face stipin.ir. G-D Pl.conjuncgie.-a de indicativ. lalgi altl unelte fg dedulgherie. subordonati P. circumsanliale Pr gi P..iril. .pronume personar.arficolhotirit proclitic.. a i seface loc.firi voia luilici. .2/ Privea at0tde intens."-' in lyT"lg in o ln atelier.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ei/aceleia. acelagi aceluiagi acelat_l-.u . Dpenrruca si pogi sta la Moara-..e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti.. ivirea/aparijia..propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4...lui este*r:::t_f. u.tntext.rl i''ihi.. consecutiv{..onatd .. persoana III-a.*9i.rf t* in hrtat.. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.iiJ'rpr"r"ror. a i sefaceo favoare.3/" (Mihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr.t"-fi. Interesul ntru citit/tnvdpat. cdrangind.g. imperfect.a sefaceluntre qipunte..rrf]?i'ij:H:?ift.li rtil rubtil aruziv. expozigii atributivi. .si plece Iralia l"i ioi. Ningeacu fulgi maril/.1l. de pl .acolo.: ira .coordonrrori.-.. . $untstelecdzdtoare.atribut adverlial: casa p sik.rlli a 2. a i se facefrici.acributverbil .ri circum_ stangialide scbp (finali). subiectulL Subiectulal Il-lea A. . plilcerea clurii. 3' daurui cartea. r. -.r'orot. N-Ac F.. atribut substarrtival iubire cq de.i esteverbulpntealaformade indicativ.ropozigie de cauzd. ochii lucind. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte."tirr."rol"i-riacestui subiect.) gi mai.i Pl .) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilamaregs1gimpresiondnt. r{mine persozoe nume comun. a i se face dor. Formele Sg. : le genitival copertele cdilii.substantiv: trrii i.i. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru .verbpredicauv. imoratitarea viatapubricr privrtr. era ..ice. a."""rr.. cu rnarind. ' circumstanqiald spbordonati P2. a se facedeEtept. ase facefoc. re faci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi. . .propoziqiisubordonate .r:1it proclitic. .Hlrl a prr . copulativi.i. facede duci. iI ffi'tri.. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi .. _ pr.'l consecutivi' circumstaniiali P.e. nimeni. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z.j fi"at1r.Qi1I blrsanL.atributadjectival: copii. subiectiad.il1.subsrantiv: Triim tn ei r."#il.r.H:i1:*l#:. --'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai.p. a se face galben. giun mai. (.l / De egti corrdiliona'le.) .pronumenegativ.. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. doi . '::. l.(. P3.. in zadar.i. nii. N-Ac M. relevi faptulcd.propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s. persoana .."u"r.aintimplat?/ de am nitat florile newdate."" t"u''"nt -' i.*nT:ff . subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" . .a hotiriqea de-atunci...adverb de mod.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi. tut ...trff . a timpur persoana . 1. de rednai2/ cd.maieragidinsul.ffi. de. numirur . ln rext. subord.iJ il Ins "o"n .afiesteverbpredicativ..lebada 3.propoziqie subordonad r/dete infiora. esteadverb rnai g. a timpulprezenr.iocugiune adverbiali mod.. rcel.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqti obiceiul1/de ?/ period. B. emaiera dinsul..rcrsonajurcer din gi mai I 217 | 4.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) .a i se .De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud.if ix.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i. thrguri de carte.hi_berilor.

.. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldovei..nite unrir"iiiJif* ursuroridedomn.id. pe ar.]it. ir..ru ale studiului lirttl.. ii Zimbind.*rna* Llpugneanu.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c."rci-. ti*bo1ut p* sonajului.. fiindci ." q: .i...Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice. Capodoperi crealiei Cosrache a lui istorici..*i ca.cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese €nunl4t Mihail Kogilniceanu . subiectul III-rea. ierme' antiretic pcrr tt" personajului. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omorurile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte.il o .rr ii.sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No. cu doamnl"..dtiile doamnei Ruxanda ai. Ruxanda de"inE.. cele urmi.doamna Ruxandi. Llpugneanu promite .relaqiicu alte gi personaje prin limbaj. orimpic.. Spancioc Stroici. capodopcrl a literaturii romine. personajul . rard.uii... lui '.l-i Ad. .r"idere" ceru r frate. stietoi..itenrrrl vezi al r romhne cicra. doamna teresanL Cardcteriz4reav ornicullti Molo.4il siu. i.r*i"iiii_r.-i*"ru radlui s?ru. esteimpresionati jalea....DacIvoi nu mi vreqi." floarea expurr argi$isoarelui. Lipugneanu Ruxanda legin{.iii de i. prin fapte. capetele ucigigintuitepe zidurile curgiidomneqti..o.i. cum o nurnegte naratorul. resrul 1. At":<^""a* iip....ll i.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei. personaj un literatura romini." simgire aleasi.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui..lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul .fiul minor al lui ungerea Lipugneanu. cu cu cu bot:ft.e exercitii 1' P..copiii le sunt strnitoqi frumogi. ...easesperie".Ai vorbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase.principal."r^-rri::.ru Ldpugneanul costache de Negruzzi. rno"rrea ""..' .Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq.t.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si intre bilrbatgifiu. Gingaga..cind apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida... Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.cu icelagi arati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie.. nu ce hi-i. aurorulfolosegte .euvI vreu.oroitriirorea diread. r\oorelea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali.-i. domnitorul | . intrigantgi lag..Introducqia"din nr. carefrcuse seduci vesrea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.lqrri.d*iipuq".a . . dac6 el-arfl-.atitudini.1 rn realrzerea nersonajului... Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr. loc si sebusaler in . mirropolitul..i. u' personaj secundar.-. care_l bi pe ruise aeel Jolde..iui.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boieii de rilor ucigi. Tipuri deproieaared. \.'i).tiu..n! l l' ln calitatee care. aqezate dup[ rang. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd. mai alescI acesta. oestirnentar:.".rnu.era. 1/1840. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr..portretullt zic (.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu mai alesindirea.Bunadoamni".r la 1. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv..iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi-l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Dumnezeupentnr faptelestrvirEite.il" i:::ilt:_. rrecerea. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt..s.Ti. rel.c modelde nu-vell. doamna zdmbet diabolic.r. Tipuri d. boiBrii hnreziseri ".l1^. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a ameningat-o: sI dai samtr.. reqcgix ci lui minioasi.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit.Personajul cdracterizat este d..r'rrut. 'Dintre personajele partevorniculMoqoc.rr.si rezolvareaacesrui Penrru subiecg l "*rir*rrut r.ii.iii-r.ir4lricate pompa cu roatl cuu..acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect.i.aiiiitriiT|"'iI*rrrrtr" ...ir.serugaimpreunicu copiii.i.. este mult deboieri". "rb PetruRares.el a dqvenitfoarteputernicqi temut..doamsI in na Ruxanda1l infrunti. litice..tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d.i r. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFiveasci va . in din sl so{i.oin motive p.iiu.:.nIil.. taciti a mitropolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor.qi cu aprobarea caresegrlTeofan...subiectul III-rea.' i.r..femeia cure.i.un leacde frici".t tn cui.in rocul gtefa'. restul 2. i .-o urnbr.-f. ite'rrrr 2. mai Doamna Ruxand.r stefan. cup-rinsl remugciri de -ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.i.frarerui Ili.itemurI vezi al 3_. '. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat. Negruz2i. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.Yilzindgrozacare de igi va priveligte.O tnfricogeazl. sX lui re. cu lnglduingi gi indurare.Mogoc bsietipul boieruluitrdditor.cp tatrunanim. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifudar ai seseriucigi..a$a cum o sfltuiescceidoi boieri. 1l roagl si inceteze omorurileEili ..

.. mulgimea vine agitetiri". cu manifestirigi ps. l:.tl surprinde conTportarnentul arma. aivindut preDespot. Negruzzi erte tcriitorullate introduce ^ ..Mtcum..Incepu a se.de negaqie de adverb tirnP.. vel vlnde gipr. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boieri..lor principal..f . m-aivindut gipremine.ti" tin n'uveli: mulgimea. Cinic. salveze Moqocdevinelag. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea. . n'ag ftr run ndrrriu de frunre. Vcvcrili... bi'nuise ..ilnd.).'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelor.". de.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului". . ..mulgimea.-.La osprguiin "r.a sd mulgiriea. Dupi un momenrdc 1|: l-lpuln:anu uluire.mulit devineinspiimintitoalg.er.a mliestria . lui voinga de ficr d.il. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.Dartu.'*ii". s..r.ating punctul culminant."r. buitor: . incercind si-giascundE groaza.r. uluiqii.. tof de poimhne.r".iu. ln loc si mufce.. da mulqi".tosuldemine"..l rcllunle .voin1a.. ca urmarea zvonurilor curreavoievodali..locuqiune de astdzi. mai lui .adverb loc (repetat datd).Moqoc._y ' bortn. . Dispregul vqievodului total. care-lovaqioneazi voievod..scoala)...cunoi.t. d. care.]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s. glas".il intreabidaci a ll.feruinau-t .i.ide ci sunr de si ura fali de multime._In de se din Revenindu-gi uimire. ceteqi a seintrebaunii pe ilqii ce si ceari.^...i'i..promiresi construiasci biserici.J."este lingatdelceasta. --^..progti. directd). domnid3 . darclinginindu-i dinqii.ca aflece..silinai du'sea ride"..d.c i{-i celorlrlli r. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru.... Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-atuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.. In capitolul treilea mottoul ..Prosrimea . de-agata . . Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la aceasra.t..""" I). Doa..FI Vo. .iip. Mogoc comporri se lingugitor lipsitdedem.Jii-"" .rio. predicativ. lui *..qiranii rlsculaqi(in romanul Rd.t.il:iti". iui"i . ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoare.incepuri Striga-"" gein cere.drr:rn.acesra ia deopJrte Motoc si.v.ecuodrre.ales.gi a infa$9.n esre ! verde !.'nJUt." domneastrimite armagul.rr'..pi ur.agttaUe sale ci. capete. zltor? o gtie.a. seroaleNisciro"r."Proqti. o de aici . Lipugneanu trimite la moarre.ecifice' grup unitar.strlnintreiare.te adverb 'mkne* adverb timp (repetat dati).d"piittr'" ir [iocoi l" toffin. o de o de timp (repetat dati)." la cruzime. u{ravulba".Precizeazi+naratorul (caracterizare .i. Scriitorul a intuit._..^ -^ I ^r .ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani.rt "L.rrr. il rosrindo replicrrimasi celebri:'.i....e o6rei turcegti seincreadi eI.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier. Moloc ai Lipugneanu de o parce.. prE r.*i..carc. Dezgustat. Moqoc mullimea pe gi d" 9i "er.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la sr-i somunicc laranu--l ctr vreadomn. HaideI luaqi-l de-ldaqi norodului.1. in literatura romAni_persona capitolulal III-lea. .adverb de adverb mod. ..f..un qapisplgitor".capullui Moqoc (cu al vrem.incearci cigtisI bunivoinqa Llpugneanul... m-arvanout sl pre rnlne.ihologie . spung_ml l r n n X +X -X '.al.alta parte. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine.Caracterizarea lui. inqelepcirrrr. cdlowlboier. individuale a personajului $i .. Incercind-si-gi viaqa.egre 4u-l va ucide...-o .Capullui Mogocur.tptli. -.. ii de ace€a promises de .urLru...atcy-t.. cind m-agi..adverb timP.il.. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite. spredeosebire ceilalqi de boieridin solie:."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^..ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructerizareindirectd). astdzi.. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.l-Li boieri c6qrige-bun..ln colectiv. motivind ci nu esre pregitit sufletegre. personajulcolectiv in literaturi . ii aiigur....nrrli.L nii.idrei acestei forqa distiuctivi.... h'prijinul in zilerele.1i redobindirronul.cerecap_ul lui.i.p.:. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate. lui neEriind soartiil asteapte.".in? ? "9..r.toati Moldova.n jecmlnea. cu obginutd.pd"cd.rnicul partc. mulqimea jeluiegte povarablrurtlor. Moioace invechit ? rrrr *r f . .1.. n." "r.-in id J..Voievodul estecongtient forqamulgimii:. dispreq neascunzinduli proeti.Iitffi. riu .ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine..da.Lxnus qii. c-ai indriz ..t de adverbiali mod.adverb mod.nuremaibocicao muiere Fii romf.Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp.. irui. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spuiduhovnicului ci egtiun tajha.^ increde^ ".. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract€flstlcma .rori in text)' de de 1.norodului" (capiiolul l.. st pre I'omsa. niciodatd de pl . i1.re..savureazi" spaima boierului... .rnii mult mort decer.9i .dir".i.:. in"i"r. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu.eturnle conboier. de il pe Ei llltsflcut.'ig".se lamenteazd.fiindu-i trebuitor si-l uqureze ..te Alexandru vodi celorce pradl.. . Costache Negruzzi demenstrat gi. lingemina care-lbate".masecu gura ciscati.M9!o. slugarnic ipocrit..... (repetat pari.Fermitatca tlpuqncanu..t" idrei acestei .t.urt.blestemur le ^M.h.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii agitate careintru o clipeali il fecu by. )^ t-.."t"' Sintlqin Ur"q.iar ceicare-i capul cer suntpro$ti." insr io-nului i-o i""r.sptrtarul lptncloc0l)trolcl. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa. Subiectul al IIJea A. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoinqi.gara. 'rnereu de mod de continuitate.i civa'avea"neuoie . pe realizare".dpi. conflictuldintrc -.in.adverb mod. i..lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la... menea a sfirEit.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc |i limbaj.lntre6aqi de Ia agtePta a.(cu tirgoveqii)careapare.rvul gurtezan".ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi. porrrr..c$por... "drr"."i .tronil....ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft .er..i a.....t.sirutimina]aiemeni cinelui.faptele...adverb timP. toqi cei prezenqi .ornir" J"lrorrricul Motoc.. Ea nuose clif."duc. in tine ? Eu tjiert inse...i.tli"..

II
cir - rdverbdc mod. mai - rdvcrbde mod. 2, trebuie predicat verbal. sdfii om - predicat nominal. pi - advcrbde modfdrd sintaaicd. funcpie tr - subiect. Ano - substantiv propriu in cazul vocativ, sintacticd. fdrd funcaie l' ,,str bucurde ziuade.asrizi"- propoziqie mr subordonati atributivi. gindurilemele sunrdegarre.. { "cl - propozigii subordonate subiective. ,cl iiua demiine aresI fietot b,-'*7 ,,cit vom staaici" - propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. de 1, a supdra a bucura, mulqumi. vs. a tignd (tihnd) vs. agitaqie, ,,eiinigte, frirnintare, ingrijorare,teami. a pierdevs.a cigtiga, reglsi. a a setemevs.a spera, avea a incredere. B. l, Voi in text este verb auxiliar. o voi pierde..) (,, Am discutat zoiproiecrur modernizarei cu Je oragurui. (pronume personal, persoana II-a, numirul plural) a El ao,ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. (verbpredicativ ,,adori..) 2, A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. (verbcopulativ) Fiind bolnav, rdrnas a acasi.(verbpredicativ) !, Forrnele pronurtelui d.e tntdire
Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a

I

I

| 229

c.

1. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. unei mari personalitiqipolitice. 2, Noul alessuccedi la pregedinqie 3. OdatI ce s-a oferit sd organizezeexcursia,niciun pretext nu-l indreptigea si , se eschiveze ,

Subiectulal IIIJea
I 'l

I

'7.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect, Testul8, subiecrul III-lea,itemul L Pentrurezolvarea :), 2. Conceptul cuniculwm de ,Pentru al rezolvarea acestui subiect; Tesrul2, subiecrul III-lea;itemul2. vezi
: ' : 3. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. lariti$lor de virsti ale gcolarilor,cit,si datoriti specificuluiprocesului instruc. v gi al disciplinei limba gi literatura romini. sirnulatl prin carecopilul.invafi jucinJocul.didacticesteo metodi de acqiune participant activ; igi satisfanecongtientizdndefortul intelectual 9.ifizic, este, , rnotivaqia rnotivatia roie ioc. relaxare,dar gi cunoagtere.Iocul didactic creeazd, nevoie de joc; de relaxare- si de cunoastere. Jocul didactic creeazd, citit"scriir, conferi atractivitate activitigii de inviqare, facrlheazl,irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvoltareacapacitigiide comunicare. memoria,limbajul, gi aten{ia, cu operaliileei, spiritul de observaqie de cooperare, ginaqia, voinqa.ln jocul didacticseformeazi trislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adver$ar, , spiritul de competiqie, spiritul critic gi autocritic (micar incipient). corectitudinea, Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei;se desfegoariori de monotoniei, mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti eforturi intelectuale elevilor, sl dinamizezelecgia" ofere rela. si avind menireasi captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeasci cunogtinge, ri a congtientizadificultatea,efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nrotorii,tactile,auditive),de exemplu,pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si recunoascianumite obiectesau aspecte naturii, sI le ale si realizezeanalizagi sintezafonetici, si spuni'irtsugiriale ace.denumeasci, poatecorttiriuacu joc de rhiglor obiecte,si forrnuleze'ptopozilii.Jocul acesta , i:' careprin carese redau anurniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii, ale unor animale,insoqitede onomatopeecaracteristice. o .Jocurid.eobserttaiea naturii, ca pregitire pentru activitbgide cbmunicare orali h,9i sctisi (compdneri descriptive9.a.).Intr-un anumit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si , vi, si descrieaceleaspecte. . Jocar|d.e dezooharea oorbirii, prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor, de exemplu: Jocul sunetelor,Jocul silabelar,Jocul cuoirttelor etc.; se

t;rr*,

;:i'o'" '' "
,

'

4. Au venit doi dintre concurengi. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj

il| l

I zz

IJrindez.v'lttr deprinderilc co.municarc,pildi j.curilc:spune maimult, partidului", prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca,,,claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u. ointecareconlinsnnetul,../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care , etc., cred,t,rl sd ,o*,."rc' completeazi ,,D^, cel puqins-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere..., cu strabuniinoqtri' cu Mihai compleieazi,iriiirt)propozipia !, I r .l-' toti"""'" t ,,De si mai ,,nobild" "- "pt'"t pe tredatorl"' "ce.a lntreb,tn rdspunzi!etc. dar brauul ;i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.a, urisc . pentru a anunqa la po,,desfigura jocuri. oralecu inrebdri,de tipul : CineStir,,t; Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farfuridi si P.,^.l,rT:"""j f " ,!!!,,,,?!!f^r^pundemairyele cijtigd!,Jocuri_ghicitori,Joturi tare" si nu are decrea1ir.,1,,, trf;;; C"nqinutul J.f.r,"i ii p"re amicului BrAnzovenescu ',Prea curtdero, ln care copru trebuie ,Jrebuie saai curai' si-;i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ;J;F;rd;ai cir curaiuls-o semneze. ln acesi dejoc suntanrrinai.ririil"lrr. g}"i^ir.", tip ,r, trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ." ;,o1vi1qlto1. gesriculaqia, imaginaqia, afectivitatea. p"ot -*,,,, se a.rragu.";,,.,,,i -ir,.! BRANZOVENESCU: Aga da, o iscilesc! llT_ol/l! Timica, or RE ter ul tn acpi e,p r ezenpik de chi dei ea Tir gu,ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.-....:,-p^t::i1 Muzeului... 1,,, ztgrct carte/a de g.a., carese arrr.erneazdrolurile.ro.f,itor-rr.1,,1 BRANZOvENESCU: Da, daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tiltor,seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali, FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie,antonimie, avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"."h";;,;;"rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni, Esteevidente cepte operaqio.nale) careseimbogiqegre, aciivizeazdgise se desprind prin se prostr?. incultura lui Farfuridi si dezvolti v,, de ^9i Incapacitatea a gindi, incoerenla, cabularul in elevilor. n-am si-ntilnesc pe cineva,la zecefix mi duc ,.fri"i, ,,Eu, am il; J;;;;J. oJocuri-concurs caredominanre interrelagionarea in este tr^".rrt.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. Ace,rr ,r-'| itrltiii"ro ti doisprezece eu, rirg...", tip.de activitate trebuiesi.creeze "$i atmosfera/co"aigiit" .oi"p.,igii srirrru. Discursul esteincoe"* mai alesdin celebrullao Jit."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi stab-ilire";;;.1";Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ;,, ll,.-':: rent, intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno, urmi nu trebuiesi fie inhibaqi, inc*urajaqi particrl,e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J':,i|.ill$]ra.d1n qi vocealui Nae dffi;ner.ab$i.tgr la alteintreceri gi-sifie cigtigitori.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic,i* incearc; te dit.ut" proble'tta revizuirii Con;;l;l;;r;ruperi, in funcliede participare, performanqele si de "r.raa'J,'frrfuridi inecindu-se, reu$e$te rosteasci realizatc. o.1.,.1*n.d"r ;ilti"i 9i " i"gii "i;;;;.;i.. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.fe,1en9iat,condigionati constientizarea dtdacuc este bea, roculul se de asndat, sterge, siruaqiei invilrrre, de p.or,i" eiincitura: ,,(Foarte ;;;ffidi;;;"41..;;;]il;;;; ora' cwmi'nataaul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".iknonoi, 'iorlrr' rased'e tn nr:ry"riill.--nioro;i aplawze funl, condwse .Brk'nzottenescu; otr'lul; ; TESTUL deabiasernaiawde. 23 n te ;i skshituri grrpi,;i'ht e;;.;;;rr,, ctoioirkliri Trabanache ! Terminindavoie ," *"ti; )prind.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig?;;lrl,, lzgo*ot,l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am doui vorbede zis. ori si serevizuiasci, voie' ireri ,, iU"rrao ,o'ir-t*i;*1',) df doui una,daqi-mi primesc!dar atrnci nimic; ori sI nu serevizuiasci, primesc! si rr.rr. r.hi-be dar dilemi Din esengiale... aceasti in ii," ,.rrr-u.";;i ;;;.io, 9i anume punctele... subliniazi scenice Am nu puteliieEi... zis!..Dupacumsepo,t. ob,.,va,indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr." inr.t""r.r"ieg .i,tru*fn a',rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliberain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar, membru almaimultorcomirete comiqii, tipulp. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:. esre e*puse le aleacestuia, ,,",}:-li.l?dTldi, coruptgi utlclanulur rncult, ! d-tale onest d-m?Pe prost. cu moTturile : DI ,,FARFURI (izbucnind,)Iascutegte-mi pede d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,iparrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' personaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt. t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, un F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent deputigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta secompune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lTttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualtepersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCagavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numelef'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach" ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;;Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nuan ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sugercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o brinzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,prezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-Jmit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt,

ilriilT;tji:.:ii;.n'r,

desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai

Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$at" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio stdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--indignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe ori Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLhlieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ard.,cariu..,.. ,

{uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i.i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",,|H:?i;il,"i.T:l?'ft
^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini insi prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr"rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de

iux.#g,r"''J1,:x3fi

Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. ftec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela facurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatigo, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici citnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur"..,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c.rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, nonsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica... "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'orr.rt.azd: ,,ce sun_

122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqctera' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la partidul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" irahanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu tindu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei apelative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,foarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi incheiediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunqe tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de din ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "Rpti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(rumoare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresiguranqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie, stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,iesigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifestaiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha;1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, prefectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugireazi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,prin sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Caracterizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 48", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapabilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocterizat direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajedespreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi nume. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbegte 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s,iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'ase lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patruzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicusorule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsusqinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..."

;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1na{ $:;: calirarea poriticieni:

,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi ai ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

or..agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e misie.nt.1.iiEJj. e t.'.(serios) dorr"qi.O caut . . Gfiige. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia._1"... :tl . 7ii:.. repetd mereu esre ci amegit. I.le1li. Ghiqipristandaapare. cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii.p. Dar eu. ij.r-."'p"nr*'.e de admirl: ... rfrJp.."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT|TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H ..... :inT:*il..r* .. 9i i[. Caqavencu.i la dato. cu trai^neneaci... ilil.r| crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc...i motivindu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule..tmisiei: . Agamiti. rin.. ilI.trebuie si-l ridici ? D-voastri gtiqimai bine ca mine.nu-i cunoagte illclcgc cuvintul .. de dar mai c" t..yui.t# i.n. recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil.'.-"....ri.log. "o-p. ^ui'Jr_ .unspremlui..l''il"''clt. incearci si-gi steagurile.] cocoane fapteleprin obiigaqiile si."obi... r"..'ar."*#.ceniceregizoraregi ares indire : fapte. gi-i .lf re i.. exeii cuti ordinul abuiiv al prefectului: il aresteazipe Caqavencu.i' "t'i ..aor. torald' bazatd'pe luptd gantaj.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu".'.. cind oiiugi de trei ori.. banii lui Trahanache. I zze nu din prima sccnl csteincultura.! Asta e violaie de domiciliu t.. puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.l-i qii la """. "prig" cer lipsitdemerire. preferat catavc' "gi I 'rlcg a' agrn._ll"-frinlos flAn. se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi.''iii*i:**i.... renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tipitescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici.lael....."r. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este. r.irr tr: ^..ffi#:.'"."' $i chiar il adi"r. " M-am intors cu birja acasi.. . o si mi bati ci a".vampir".l flimind. elec_ rdJil... Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul."."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache.tn.".. ordinere.'. si asa r .""ie."*ii""r".-1'il1*iichc gi Zocc . rurrri rrrtl.altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'.... soamdestupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele. om e .acaslnu-i."..... Jr'd"r..'r.. miraqiecdtre Capaaencu)' la Permanenr datorie.r.iii:illtaiiffi:*?i:i?.r..maip.-i I ordinul lui conul Flnici. .r-"i .. personajului.l..i.r'.ii:i:TL$J:ttffi.J.Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei neveste..ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ..adtudi"i.in. exacr cum .rr_".un onesr.Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit.obi reacqiire -.Gh"iqi......ourrrr..f. esre p"rron.si 'u. sti in Ia rior.... urrtc cari.scr.... $i l-au umflat...Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese ..oni.. tine. d" ! . mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile.Joigica.p.riemisiei mele... mai cer [:-.. si te vezird. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi...lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu".ru".ru rezcmar sabie. vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere.care ordond.ii. i'r..r..' '::'::iit.i. Ghigi.. R et d a h^ s nri ^1..rt. coanaJoiqica: dupi buget mici"....iil ..1:"fi-:J:1il. ljifi:#ra.lipa.:r"iru" d.ii".*kT:^?LI.i.servil ..4... .tt..h." ' pe.l-am scotocit prin buzunaie. degeaba: po. ca ..spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai"..i" rni". d-ta proclami candidatul9i iegi pe portiq. pnrr.onr Finicd.ConeZahatio.*"i.n. rac pr".ul n.r..tipurpoligaiurui."-".rr caraven- i:Ti:H:{ffi il:H.poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. cu . maispreugi. N.pi. asa cu.:."ra"* i" iip"ir'Jr*.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sensul'Limbajul tt. apoi nu mi orbi de la obraz". unde ? fameliemare. Nae Cagavencu.Pestetot: nu e g_i e.rJ^Ei.".cd. Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia.Tipitescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".o.H."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eata gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !.'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile .rtil.""..il.foncgiafoncgie."rr.ru-"i gi numai coanii Joigichii...E.:]tlttttt.i nu o gisesc.. poliqai'. Personajul caracterizat este direct prinindicapiire s. perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi scriso"r* ..i..b... daci qii la familia ta"...."U"r.. d5.J".r. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici . aici nu e. .'."rt"" .. " Zic: curat! De-o pildi..Daci "rg..1[i.#i" .i obosit ciritorie..." atit de ramotit . poftiqi..PRIsTANod i o" *'.aZoe. Tipitescu insu$i rraui ..:ilgrr.."r.h.:..li face: fameliemare.illl.i-. carc pisrreazd'l'i-. p..p..ei: .ritneicusorur...IH..: "ai ""1r.(umilit) Eizl... ci situlul nu credela .rr" '.:*rviff :...i" r.**' ...[.zbu.1""i. illil1.....il.gtiind ci astfelarede cigtigat: .:|_.agicati.i. zice:.. ".renumeraqie arunchndprirtiri furi. s1. ridicat dugumelele.' qi pe urmi-i treabamea.ir. M-am intors la .irrrparlial.j.n'".i.ll::.".-j.r"l"gii ct si mai ....) executidocil ordiner."'-: r "..ff ol. $tiu ci o si mi ocirasci.. (luhndu-Siseama)babachii".*.. pe d. eresre.::t:l.itt consid"eraqia si-qi fie ."*. mai in-serios.'....scrofuros datorie.. Pristandail minte pe Tipitescu pentru a-l putea ad-u9e Calavencul..l fapte.ffi:sr.Tlllt.$i conu plingindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:. formati din .i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J.scrisoarca spuncrri t at Z.coana. Putc a adrrrirc.-am ameninqatcd" nu. iffi-it...Din slugirnicie qi interesatsi obqini bunivoingalui Capvencu..nu-i adevirat ci-l cheami minigtrii..ttril de iat ...t-l Ptot nttqacorect. Iimbaj.Ti"tff.Uld..'..'...........-conul Finici: mogia mogie.trc.i:ryrylii#'...fim scrofulo.:]'t"' a". .. Trahanache spune . am am nu poliqie.. Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale. Sunt la uqi.m"dam t."...-o.tt mina pe d..ri..itnl zecesuflete".pupi-l in bot gi-i papi tot.':l-'..r-"r" or.. mairiu.. crt t'rtc prrticlclc.. " gi-am si-ti cerierrare ci ''rr' pe nr^efe..

. ardtainteres.a demonstra' soluqiona. dddeau drepal .preocupare'ptecauqii...scro.e carenu p explica bine.vine .. oriiind gata Iagi.r. cacofonii-g..'-oi.. p?""""qii gresire.rr. arezolva' a a explica:* le-rrri.r""ii unei colegede-alemele obignuia.i. respingitor.1tife !. Sn-mi scrii daci vei veni la concert' Negre' l.cinci mii oPtsPr€zece' . 14 . nu eraw scandaliiapi predicat nominal.ro."Ir"..a.predicat se nominaj."tutdiscur. lipsise predicat verbal. pentru"')' a a nutri: a (se) alimenta. f uloq. pdrea. subiectivi' am invigat p-ropoziqia f i.oricit de indeparrate.predicat nominal. ad..: itr-"ia. 3.. strategii d.subiectulal IIIJea.rr" memo_ Muheii'tr.. iu Agimigd Darrda'alh".. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d. rr. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'. . clarifica.. ghicise predicat verbal.. il e.purtdrileei care_ lips'ise. absenr 1. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2. exprimat prin locuqiune verbali.o-. apteciza... Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4.... ("purtirilc el") 4.iil"Ji!.ri. orr*rrio.si cenzure ze..renu pot ar)ea_ perfe.cilegirurile lui de rudenie.. 5018."g"L.acest sentimenr. specula predicai verbal.". rcplica Ghiq"a reia lui care fir.care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea orald $ scrisd 7.Nu e mai-'r.ir irrculji."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iitii. vezi Tesrul 15.. ? copiii cini le-ai .d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r.. 1.tii.pdreau _ scandaloasepredicat nominal."r. adjeaiae ca. oral.tn chntat. itemul 1 Pentru .i" citirorilor/spectarorlor... grade.q" r..-"iriJii'ui a poliqaiului._t_"|:Iit' vigilenql' atenlrcicurlozltate... l. cl cstcpronumcpersonal. progrcsului. cu gi de vecheintimitate ii dideau dr"prrl.r la personajului. 16 .pe carenu . I .usdvizitezeMuzeul Mirii t".e formare d cornpetenlelord. . Avea plicerea de a citi. l. A dcvcnit rnemorabil limbajulp. Purta (sentimente 2.utui.-.J.ei.ecornunicare *bi".rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul. antipati c.1 3. tragic etc' pil.jectiveinrtariabile: a.. si-"qi tred.wnic.. rului. rizare. un pairr. se. ln tcxt.:#.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu. princi. scirb o s' il.a.. fr.1.paisprezece.. exprimat prin locuqiune verbali.j:l'jjJ]]: coani "'i'.ia".J.i-l explicabine.ri"r'oij...."te rinipal din romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc.b reprezinta alti'moialiti'r. lasrsi[rrrii dar ecdrasc{.a limpezi. l. i lipsise" .ct" d-u.. -1.. 'abiI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.r. .cqiil.': il. exprimat prin expresie verbali.predicat verbal..Iutt.Ll r...ind. sdcenzureze predicat verbal.oreplicir..renu-eragi.rurp"rarfi -".predicatverbal.. griji' bunivoinqi.-"irii.qaisprezece.. interes.t. mai curiosera ..i"..rrol".rtti. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne revoltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezintS'intimpliri utroce' elevilor' in . .oz.pr edieat nominal. anterioare " p.i darorie".ai. . cornplei. 2.j. predicar verbal..""olu^r"i i""ruri .# prtrl'd" ....a (se) hrini. dezagreab neplicut. nutreau.. a avea.in ilic. .fii.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ".cste ""ro-riir...prudenqi. Otilia.. nu explica predicat verbal.'d.iddr'illifi. pdreaciudat. aaea sentiment -.eriapirii .r {. "".J.prure rnreresc.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C... md bati..FI Picsa irrchcic se cu. mrl 11069...nimni.-"''r^v'rwtrl.l.predicat verbal. ce-^uspus B... deptc olllsnlc'tronsensuri. replicile . .r. " ctr$runsprczecc sufletc L-arrr ? ._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi. ntt eraantipatic predicat nominal. feminin care-ilipsise.oa*ri.u.unsPrezece galzecl noua' tl r...i... Pii. . ai.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.rn. .Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri..aesnic.de cornParu[ie:anterior/posterior.sugereazi ... (atribut verbal) r ! .

r r.qf *i:JkT::#i'J'i{i!.fi scena spanzuririi ester."r.::"'.liogiru.#i.iii...i cind i-ar fi fost mult prea strimti si indeii ca sati cu sila.o.. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. zent.'Ti.ol1"d..i.wrea .tragicur de un prutonier 9i .ipa.. prezintit?n romanur carztarur. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc." Citatul am pe reprezintl. Glasul lui gerpuica un scincet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegeneratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: . cg intuneric.i infrumusegadde de o dragoste uriagi".'L'. sphnz...lfrffl"i. gi convingerea ci cehul Svobodatrebuia condamsa nat la moarte.iri".i"q"p'"ri. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc.72.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie. Pe Bologa. supravegheaqi un de | 233 caporalscund. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisituri definitorie pentru personaj..r. itcrnur 2 pen rc?.".urag. Desfdsurarea acpiuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior. degisunt o fire excesivde qoviitoare...$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energii!"ci il jignegtegi-l face si roseasci.... "o-..n.i].rut devedere confricturur...ii"'ff :ffr. la incepur."r.se din seazidestadiul 1. | 2..t y.prinIon (rg2o). :oarea noui gi sfiditoare..aflatd n eas rab a" nearop n.i"iJ *'. ci prirr armosreri ilil'.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequitoare moarte ..."rlri :i::::.. i-pr"r.r:ff -n*po.#i". Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn. iremur.ii.1.".rr vorbegte.-1 r.'.#ffi :i:i. incdt tncepesd se tnd.i-.." irr.rat.ot. sp'nzuri_ infipti.. excisd. d'esprecirui ^iii ca a i"..-.or romanul (1922).. Apostol Naratorul este omnisc. sdrreacidin ...ifi.i ii."- "Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti. a 6st spinzurar p_enrru ir.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.ai'ia4r.. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.ri.doi soldaqibitrini sipau groapa.""' r. i:'. .. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri. ..-i-..* vlzindo fotosrafieo_ped"r.r#'"f :.rpicg.rigie jl"'#.i Desi "p"r" acesra." satur.-. autorur a triit_o fratere Emil siu.t""*uritii-spanzuririi.l l*::.. ncgricios."e_ll. inrere_ pregitirii giirrcearci ird.Fiind I H .""T:f::jj.congtiinga datoriei.!#7". $rrean_ -rrgi"..Ce intuneric."..Euinsumi."rror Boroga...s#.r+il.. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energii!" ci de Replicalui Klapka-.i.o rru Ivarca rui:ff.. Dupi execuqia cehului..li." seschiqea_ "*p."iilffiT..i L*.'*m*1k..u1."p.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: .ri". lipicios.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::". r. lrir..scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali.lii7{.. sosit cu puqin inainteaexecutiei.lui Bologa in timpul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:..Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini.1:""': '..."i. nu avea responsabiliiili. .r'..rrr.ordrgii sapigroapa pregitel..c1-inceput rizei ar rin. primurui tirnpul Rizboi rtrr"Jl"i.intrerupse locotenentul cu mindrie..il. invipiiati. discuqiade la popoti gi vesteaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa.if.absolut deplin."r. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete.. arboriarimii.1po.npa..dar nu reugegre si-l convingn. de la Universirare..". Doamne.i::.dupi fiecare lovituri de tArnicop.:{J"ililliiffi:.i.:. "r"me -e.l p r'."r..iru"aiilp..t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri..$i eu sunr ofigerde rezewd.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta . /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd.inicia gtrearrguiui..i.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: .:::. s-a lisat pe pimint.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir"g.'..'jili#l.' ?*i{"*tar III_rea... $opti cu teami: .r..ili...Bologase cutremuri iar."rrr.. i"ikn .i "-i. .obiectiv ..ei"1." Prin tebnica acumuldrii se surprinde drama conflictului interior. declangat de fizboi gi de zbatereapersonajului intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apartenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic).11y i. Autorul noteazd" stirile.f. at rprff.. r. si lon.:l::.ilX. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali. nareazi.e zer. Apostol este atit de impresionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv).J i'. privirea il aceasta infricogi gi il indriti.dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.-. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv..p* incepe.compretatprin . cu i" ffir"*gi.i!..rgi ro.:o..r3'. comportamentul lui Apostol in siuaqiile-limiti createde rizboi.obrajii sublocotenentuluide sub streangse umpluri de viaqi. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i". Mai pe urmi simli limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredureroasi..:H:)rrr_rea..:.l#'". o...":.rl. Un frig dureros ii cutremura inima. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqilor.Hffii. spinzu_ ." Cipitanului Klapka.seficu roqu de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului.

.. Oare .. a..:Pri*"qt". gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi..rteze: . comire "*. sr..r. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotenentulVarga. biscricd.din exces zer.irorri.lir.estecondamnatla spinzurare . tul Boteanu... rnonrentul careigi recapitiincrederea in in sin!: .-"i T'otugi destinul -a"iuir"r.." (dez- noddrni..Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului.-trecind printr-o padure.aica Ilona.r. gtieunde lingi spinzuritoare.. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase.".. Poateca o speranqide izbivire... nu gtiedecea ve* dar !r:. (AposrolajunsesJpe fronr ca.p'.obrZa". audeo pini atunci.e dezerta..[. vrea ilJ.rr. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaunulneobservat gi puteamigcaiicioarele...a"gi sp6nzurar nenumirare de ori.r...'r... cnpi ochiilui svoboda.1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bologa curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i.Ccrul erancgru ca gi pimintul.. f. nu recunoatreglasulpreotului." i r. intii-rphtor.sei"d. dar. i.iar cind a inceput privilirea.l]rrrlP eviti situ.. e . Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate...Drept in faqi luceatainic luceafirul...'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scrisoare.. in spre'strilucirea-cereasci....t"il gi igi : . t.. _omf ceo proresrare nesfirgiri..J'il. gilbuie"..-pri..rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.. pita. a cum "daci e destul+.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii constructivenecunoscute omenegri. Pimintul i se smulsede sub picioaie. .per*"..ntul). mai ctr r6ndseva punede-acurmez4. i"r_. pentru ci aceasta vorbiseungureiir(. pcnrrrr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i.".se in [..". Apostol..vede alt medic decit Meyer.. il...i rgaea'cl ca privircalui svoboda .abiaigi migci picioarele.ir la ir. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient..si cum a'. .. Cresp" tele munqilor se desenau c. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede... Irstt. a gi da toriei'Disprequl care privis. fire inceput gi firi sfirqit. de pre." ..u[ cind .rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor. ia ar s[-i spuni ceva Ilonei. M-am amigit cu vorbe.r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg... fapte contradictorii...iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu.ilil....congtiinqa toarenizuingele srridaniil.r""r.ucoleg. o atinge merg...... riticeqte gi La judecati. fiind la coroanad.. Doamne. lui Dumnezeu in ziua judecigii J. palmele sim_ aspri a funiei.Amirrtireal. sufletul robului tlu Apostol.. cinesi fie Apostol Bologa? pe in timp .li"ga# #.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril.." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent.o crizemistili..fiica gr.dar tot amini.. audeplinsul disperatal lui Klapka carese bitea cu pumnii in piept.hi"utorr..e in groapl. $i a. d.. isc si strilucirea p.. il r. unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descrieri9i invesrigaqii psihologicd. Farva.rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea ...i..tecind speranga execugiei.vdzupimnntul deschis o rani uriti.p.ttto"qte cite cevacunoscut..Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritului. J1i -"*'t""r" sufletul.dar nu. caresi gievegnic dr.i.rJ$ir.nic.o.i fii'rl cil ln suflct. iEi simgi. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului.din cind in cind observi. personajurui *rr.'8. Apostol'. apoi cogciugul. atunci. inrr_op".ra. Tudor Vianu il apreciaastop"t" d.piligieEu..r.rng.il.iiu-i"" albepe carco.r]i.i. s-aamesre_ cat. "t"qa'a.. Avusesemmulqi povestitori pini . de deci.t-ele siu: .d.fi.primi in literatura romini."1.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul.d.... o de ".. rrirr *clirreaori. peruluiVidor la carestein gazde.ii r-isiri . Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain picioare..Prin iubire cunogtipe Dumnezeu . ir c6t fost de trufag a avut.. penrrua-i demonstra Marreici..".". servi lroapa supirat: . dar se simte luat in braqe sirutat pe obraji de citre Vidor. ?lobscdcaz..'-. nit..u" f. cum a voratcond^amnarea cehului. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea.ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*".. f"r"ir.liltorului ."rr)r"L o.'. citegte"sentinla caren-o aude.iar impicareaii aratdcalea.. Privirile insl ii zburau..rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de..r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi..agort...$i in aceste gi ginduri contradictorii.rolrrrrt".o'o"rea faci parte ci sd din c.." Totugi ajungela concluzia ci . o scoate qi o atntt. neribditoare.rg ci nu lupti crr rect.rsificu ". analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.in lumini i seciiea . cirili disperateale lui Klapka de a-l salva. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul. .rexecugiei.. ....: i. simqul cu ir ..l.f"J"-"Jffi.stor J. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe.. o harr...i te inalqipinn la ceruri.rttorgG pe Klapka..r'l nrcdaria'dc i.. p arcdarfi statin fata.err-" era sigurci.. Cruccainsi crucecu evlavie...r'iqii..j". i"ei"gr..leria i se lasi pe ochi."ri..i. r'urLratur' sv .> deodati zise . o imagine terifianti-car"J 'o"..Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . L^ur" rr^pi scautrse love..'ier""r romini acuzati de spionaj tridare. vestind risiritul soarelui.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde.ro..r"*obilizat. vedemulqispinzuraqi. .Ju ridicind ochii in sus.trupulatirnind ca o povari.rr p.-bili dacnn_are u.. il DrumuL spre locul execuqiei parcurgeaproapeincongtient...i.Iubireatriiegte ve.rir._.'. r""i 9i rdmeii nrpidea din ce in ce suiletul.te cu capul de ftreang..r"...."'a.in i un iadcu limbi de foc...gtie .". strirucinJ..."r"r cu care armar.Viaqa un povirnig cu un capit in cer gi cu celilalt in neant.rt . il. amarrdoui ir.i"a.i clipr igi aminticu o precizi! ...."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce..d... ii )gua..idi.. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului .in.. apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin lacrimi.."..J d. misiede convalescengi. i.. un feristriu uriag cu dingi tociqi. gi seoferi si_l cbnducipe porecile munterui... p" il fostul si..d"'Ap...pilmui." cJt.-o fel: . triies.onq.. avind senzagiaieesteo piele de garpe.""J.il.ti.i.r tusrro-ungariii ucidepe romdni..-..r-. cruca i . renitrPcntru un."..orrr. Se in li aprinsese suflct lumina increderii.

.. Pentru rezolvareaacestui .1961.violent. de . al optulea.i. de 4. rui gi Tchtoigit)osroievski.cca '. [.. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr..frlrqiu.. din pirulrcelorfaptc.'r Ei.. 1.la sfirgitulp. aprins.ylpri. fusese respins selectie.roqile plugului foi de hirtie/. in Dintr-o eroare.."r. subiecul al III-lea. -'propori in jie subordonati atributivi..dc crcaqie izvordte. itemul 3.ar. 2. al accra i-sepcrrrivc$re Balz. l.i-rr""giJiJ.complementdirect.subiect. sase.vedea eraprost_crescur. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea..regti. itemul 3. Subiectul al IIJea A. .subt eran ele ctro itice e.nume predicativ. 3.i doriseatkt de muh . la TV. a. .vezi Testul 3.ffii.propozigie subordonai. : C. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. rir'p.c. ruirhom* M. 2... de 1.ci i sevid broboanele sudoare de scurgindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' . B.Ui""rr' d.scur. Iegise curindlapensie. proiecpie oglindire. Degi talentat.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.. Vizuse cu propriii ochi turismului.propoziqiesubordonati predicativi..spune din qiranul. 1.(.ri. la Aveamorodre crimele ..subiectulal III-lea. . . itemul 1." rrorio aievirul. regentnu derteni' concesiv.6ii.. regentnw ceea deveni. c.una .fi.strident. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite. .(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. l. Epi.r. Pentru rezolvarea 2.. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect. cdldtoare ..ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*..propoziqie " subordonarr circrimstangiali consecurivi. deti tdlentat ..vezi Tesml 7.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp.i Mondial.vezi Testul 11.rir...el nu deveni ceeace-gidorise atit de mult. p. (atributacl jcctival) 2.la renrulnroclcrn cuvinturui.2B).. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3.i7f. reflectare.iifiil" l. rulantd.Tdnirul erainsole_nt.atribut adjectival. Propoziqiile incidente textulliterar:.zicee1.lent arefuncqia sintactici complement de circumstangialmod.. cht doi . ln text.R.. Administragia Subiectulal III-lea l.rrtr. tare. strilucitor. cu doi . a treia .rr. .pe.rr*.i in parbrizurabu rit / al cerului". Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de ettaluare subiect. (Tudorii^iu. ca B. 4.. p. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemontand.. subiectulal III-lea.in filmelede de p.complementindirect.. intens:puternic.. "ir.si legim.complementcircumstanqial ce-.. doudzeci subiccr. din jurul tiu.i nirfi. acestui Pentru rezolvarea 3..viu.r"d.complementcircumstanqial mod. ."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui . adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens.1rrnoi.." p. de d.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(finaln).ac rui Zora.. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire. acelui rnomenr".. e.".rrrr carc.. b..si maivedem".r"r*. un Numai intr-o situaqie limitn i .cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.

Maneca.1979. Istoria literaturii romine de la origini pi.Bucuregti.vol.Bucuregti.Bucuregti.L. Enciclopedic. G. Gramabica Mioara.2005..ntul Programegcolare 1998. curegri.I.\.ti. Bucuregti. Bucureqti.r4rool*lNor. Marcu. Radu.Dicpionard.Bucuregti. Eseudespre Manolescu. DicSionarwlortografic. Didaaica modernd.^Didactici gi Pedagogici. Bucuregti. 1?8o.Bucuregti. i.Editu.Bucuregti. Nicolae.1976. 1998.Constant. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. . Editura AcademieiReneologisme. Gheorghe Felecan. Editura Humanitas.Sorin. t. Editura Didactici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin. Bucureqti.1978' publicii Socialiste . Ediromanwlromi. 2005.2001.Editura Vox. Bucuregti.1956' . III. I-I! Editura AcademieiRomnne. Cerghit.Editura Dacia. Ghid de'eaaluare.1985. r).. II. Florin.S. . Bucuregti. Dicpionarde antonime. Ion.). Cluj.t. G. Marin.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh.ne. a Nicolae.Bucuregti..Bucurefti. Editura FundaqiilorRegale.R'.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic.nd in prezent.2000' Editura Vox. Metodedi tnvdpdmilri. Cnrricwlwm. Gramaticalimbii romhne.edigia II-a.1984. Cotianu.Bucuregti. EdituV.Theodor (coordonato Sintezede limba romi. limbii romhne.Napional. I-II. 2004.e Rominia.1991. paronime. ortoepicti morfologic al lirnbii romkne. Dicyionard.Editura lJnivers Bucure. Pedagogici. . Editura Vox. Hristea. Limba romknd contemporand..Miron. Cllinescu.vol. 2000. 2002.1941. Gramaticapentru to. de '*.Bucuregti. Editura Didacdci gi Pedagogici' BuCristea.!. ll Bibliografie l.Bucurqti. Nicolae..e Felecan. pentra tnrtdydmi. 1995' (trad. Ionescu.Dicgionarde omonirne.nesc.Dicpionar de termenipedagogici.i.1998' .Editura Didactici gi Pedagogici.Tnstinttul Lingvistici .1998. primar. Landsheere. Editura AcademieiRom6ne.EdittraDidactici gi Pedagogici. Landsheere. vol.Pedagogie Crisrea. Ion. 3ir.etermeni literari. fordan". tura Eminescu.1997.nd. IvmC-SNEE.Dic1ionard. Editura AcademieiR.

Bucuresti. Simion. . T Seche. Florica. De la teorie Ia practi cd. Editura CarreaRomineasci.19g2. Parfene.. Mitu. Eugen. Radu. ediqie ingrijiti gi prefaqi de Marin Bucur. Edirura Didactici. Evalwarea progresului. lJu cureqri.Ped. 2000.1994. Mircea. I. Editura Mirron. Timigoara. E'ualuareacwrentd5i examenele. Bu-uresti. Bucuresri.Editura Didactici gi Pedagogici.1978. Editur.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. Tudor. uizai Seche. vol. Negoiqescu. Scriitori moderni..ica preddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Editura Humanitai Educagiona!Bucuresti. .consrantin. Florica.Studii . Editur a pentru Literaturi.Adrian (coordonator).Dicyionarwl sinoninte limbii romhne.Gbid pentrw profesorl. Bucureg 1961 ti.Editura Ac.trdor.19()(. vol. Vianu. Vianu.Editura Discipol. Bucuresti. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban. Bucuiegri. Popeagi. tt. Desprestil Siartd literard.r de al demiei Republicii Socialiste Rominia. curesti.agogie.Bucureqti.Scriitori romkni de azi.. Bucurcqt r.. Metod.d"gogi. Editura Tineretului.J wrnal.Editura pentru Literaturi.cokr. I-II. T.i p. Eoalwarea procesul in didactic.r ProGnosis.luviqiminrulprirrr.240 | Mitu.u 1-4/ 1997.Adrian. Editura Humaniras Educaqional.Ion. 2003.primar.e. Vianu.Vasile.1966. Stoica. compozipiilein yoald. Bucuresti. Arta prozatorilor romhni.i tnsemndricritice.1965.2006.1980. Stoica.EPL. Tudor.irr rcvisra. 2002. I-II.

abso|ven!i|or. ortografic." . edilia editia 2005.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar..deoarrece |iterare. care se posturilor .ll$!ffilU . ionalpedagogic. cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui ortoepicsi morfological limbii rom6ne.ieievilor.- rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 .in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori|orfnvEf6tori!or. . specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregStesc vederea in institutor/invdtitor. si lucrarepoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru examenele perfec!ionare.c0ncepteopera!iona|edefinite5i. . limbii romine. "' ".' suslineriiconcursuluipenttu octl'parea '.li exerciliicie limbd romdn5(toate exemplificate.'.. '' ::' .=''.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS. vacantein inv5fEm*nt. 't .' .deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitivat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->