T

FloricaMitu

Testepentru concursul
de tlturarLzare
Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori )
1. 1'

HUM AN IT AS

3 I ED U C AT ION AL

v

Cuprins
Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhll pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Florlcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97rt-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I)

Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedeclarat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / romine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqitori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 19 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239

Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon:027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978-973-689-07 8-9

. a'.il. i.M.r"gionalizare. i" fu". Valorificar"" iorrqin. analizi. "orrr.ii.CAprobati prin O. metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor examen cuno.psihopedagogice metodice de al .Ed nt..institutori/ invigitori ai (absolvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Institutori) .o-p.krrll rnorfosintactice.i aprofundareacunogtinqelor specialitarc. Dez. til. de puncrespectarea comunicaqional. '"'i-'t normelor ortografice.i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor .i. TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor .ti" d. ROMANA .uratsi nestructu"t.rtlt"r".lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLARATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini qi meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine . 9i aplicarea creativi a cunogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . 5287l15..ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea. . teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespecifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri..tinqelor de specialitateqi de didactici a . tuaqie. Asimilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf. a strategiilor qcolare didacticegi a evaliirii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle corespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate..r.r"a qi op.r"tiqeior referitoarela aplicareacurriculumului.pornind de la texteliterare:eseu : scrise redactareadiferitelor .a specialitiqii a specialitigii in .

narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest. de tip eseustrucde genului I sp. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare..t"r."lPti. vacante in pregltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat. iieml de construc[ia comunicirii pioUf"-.-gi a.i definitivat carenu se re-.i gramatici.rrtnqurilor te reguli gi principii.tttrit examenele oblinere a gradelordidactice. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera. mine care vizeazS. Subiectulal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat.tutoarea i. iolicitind-cor.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su- biecte.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilor-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vederea irivlqemint.2006).Temeledin prograde p. i' I I t . de lexic .de construccareconlin abateride la aces ii. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade concurs.1i in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd..J. p"""trr"gi.ci am specificat a subiect.ur" .ciei literare gi caracterizare persott"i:'. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.t: rurat: argumenrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi. subiectulI propune itemi de literaturi romini.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceastilucrare' .o.itemi de aplicarea regulilor ortografice.pdmhntul qional.

Limba romani I Limbi qi comunicare .Editura Minerva.1969. interogaqie qie. Silaba. 1980.naliza principnlelt. G . personaj.Nicolae.Morometii lI Drarnaturgie comedia: I. (clcmcntc cortrpozilie.Suiitoriromhni de azi.dialog dramatic. rerorici.rouran. Petras.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Illiadc* I. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe. indicaqiiscenice. sim(strofi.rrr1. !i nttuttriralarlil'eritelor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n.. Bucuregti. exclamaqie metafori. moduri de e expunere(naratiune. .limbajui prozei ttarativc). pentrw elerti.monolog.. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: .Noaztea de decernvrie G. 1981.replici.secvenle Poetici' simbol. Cilinescu.claborarcaunei argumentiri scrise. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtunoasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsandri.19B3.Scrisoarea I Al. directit/indirectl. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale . Bacovia Plumb. Streinu. poeziapagoptisti.elemente rlc vcrsificalic) drarnatic gi (subiccr. Opera lui Mihai Eminescu. Bucuregti.ittcadrarca unui text narativ. Aspectefuncqionale.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod. imagine artistici. Bucure.final.. I . liric Sidramatic seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd. Anghelescu. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar.Eugen.1974.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici.sinestezie.1995. modernismul.'p. dramaturgie. eul liric.Accentul . fictriune. Dramaturgie: act. antitezd.L.ne moderne.Testament Nichita Stinescu .ru. Func[iilelimbajului .'. Bucureqti.1987' Simion. lirism obiectiv/subiectiv.Reguli de despirqirea cuvintelor in silabe.1985. Manolescu.:rirrr1r.Cristina.rom"antismul. dialog.$erban.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi . Ionescu.rri1ie. vers. sceni. Principiile ortografiei limbii romine . momentele subiectului.epitet.sceni. poeziei. vol. Lwceafdrul. enumeraarti poetici.. rimi. titlu.i operaEI.II.folosind elementeiespecifice:structuri. Desprepoezie. G. tchnici argumentative.EdituraCarteaRomineasci. . figuridestil. Manolescu.autor. liric clc irrrngirr*r podtic. textului lirnbajul d rrrrnltic).Viaga.. ritm).. [Jnhtersul Cioculescu. Bucuregti.Editura Eminescu.Editura CarteaRomineasci.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF. repetigie. autor. clasicismul. aPliclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative.. 1989. L. retoric. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.. tntkin noaptede rdzboi George Cilincscu .izi1ic. temi.romanul.Nicolae. Lazdrescu.drami. lirice qi dramatice.1974.motiv literar. refren.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio. laitmotiv. liric. vorbire pcrsonajlitcrirr.titlu.construcliasubiectului(intrigd.r t. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri. E.P. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult..rrrgrorrerrre. conflict.Editura Minerva. temi..Bucureqti. basmcult.L. Bucuregti.acliune. . Abateri de la normi si corectarea lor . Cllinescu G. Cilinescu.paralelismsintactic.Bucuregti. rnotiv literar. monolog. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. Bucuregti.ti..:acliune. Reztedere. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebreanu..Garamond. comparaqie. Vianu. hiperboli. modernism. neomoder"ismut. prctz. Lacustrd' Lucian Blaga .. Ion Creangd. comedia.. conflict. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nuvcla: Negruzzi . 1982.construciia subicctului.rnl. Itina.drama.d. versificaqie bolism. Bucuregti.Irina. Eminesct * Sarape deal. Tudor. nuvel.pte. curent literar. Demiurg. relaqiitemporalegi spaqiale). Istoria literaturii romi.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri. perrorraje. G.de-dragoste. Mircea. nuvela. romantism.Vladimir.stil direct/ indirect. Poezie:aliteraqie.misuri metrici. Bucuregti.Demiurg.simbolismul. dcsc:ricre). Cilinescu.1964.comedie. tablou. Iiterari. Editura Minerva. Petrag. Particularitif fonetice ale limbii romine . Macedonski. concctclri.rrlirr rtructural. narator.. I a le rcalism. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992.Pasteluri M. 1992. Arca lwi Noe..Enigma Otiliei Marin Preda.

declinarea. perspectiva dezvoltirii capacitiqiide receptare din mesajului scris 8. Vcrbe prcdicativc. Procesul scrieriiin clasa a 7. Clasificarea conjuncqiilor.rrortotttittirl intirirc.Timpurile verbelor. aspecte 4. Gramaticapentru toli.igia circurnsrnrr[iali condiqionali . I. Felul propoziqiilo r. sinorrirrri'r.Achiziqii fundamentale"gi principiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si literaturii romine 5. Coteanu.Fraza. edilia a II-a.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. Modurile verbelor.obiectivcen3.i adjcctivul pronominal irehotirit.Theodor Hristea).ne..r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. a. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici | 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz. Propoziqia. Gradede comparagie.t.vol. Ediqia a II-a.P.r llelaqri scttratttit'c: orlonir... Verbe personale si itttpc'rsonalc.in clasaI I 6.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Ciclul curricular . Formareacapacitigiide citire /leu.si edicc:tivul pronominal posesiv. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11.. Ver6e copuladve. Pronumele reflexiv.Bucuregti. xitutca lrle acljcctivului. Tehnicile muncii cu cartea. Pronumclcde politeqe.P.D. r * t' indrEtar ortografic. Dezvoltarea competenqelor elementare comunicare. Bucuregti.. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. Gradcle comparaqie.orali.Editura Academiei.Locuqiuni vcrbalc.. Editura Humanitas. funcliilesinractice.D.Clasificarea interjecqiilor. Clasificarc. l'ronurt'rclc rclativi. Bucuregti. Diatczele. Mioara. lrcful propoziqiilorin frazd. Obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1. Semnele ortograficegi folosirealor. Criterii de clasificare. Regimul cazual prepoziqiilor al a Conju'cqia. 1984. I Senrul colcctll cuvintclor. l)rotttutrclc nchotiri. Verbc auxiliare. gcnul. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi.r ucqionalc Intcrjcclia.Conjuncgii corelative.rri:t.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga.1983. Funcgiisintactice. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris. Funcqiisinractice. II. Bucuregti. Finalitigile invigimintului primar 3. Pronum"ele ncljcctivul Funcqiilc sintacticc pronumclui.Locuqiuni conjr. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul.il. rrurn:irul. metodologice ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?n clasaI. llrottutttelc: pcrsonal. locuqiunile subrtdntivillc) r Ar ticolrrl.i tiv iii rclltiv. Ion. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunilor adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. Loculiuni adverbiale. de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntiali scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr. Conceptul de curriculum 2.urd.ortoepic.Clasificarc. r Ortografia.1966. ( )rt o gr. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r Subicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ropozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementulindirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circumstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi modernizirii ' inviqimintului primar 2.Bucureqti. METODICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1. Topica gi punctuaqia. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli.lnr()rurulir plrpnimia lrolisctttia. Funcqiisinracticc. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl .1997. 9i scrisi 12. Consolidareagi sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. Limba romhndcontemporand. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqiala consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangiali concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltrl. fruncqii sintacticc. lrrotrttttrclc prxesiv.E.E.Formareacapacitiqiide comunicare.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. 1985.idepunctuapiel.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice. Editura Academiei.. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. fr * t' Sinteze limba romind (coord. de Avram. Pronumclcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv.

se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte.M. EDP.terde instrumcntcde evaluare I /. Varianta 3 't' n""t (. Stoica. Metod.EDP. moduri de expunere).A. 2003.SNEE.lntrr.I. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales. Itg Probi scris. Radu. Ccrglrit.. utilizarea limbii literare -2 puncte. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.trile candidatuluivor respecta i. in care si. 'pr:"rLn conflictului/ peisot ajului ales. aUllltfi1. pe MEC .D. G.. ediqiaa II-a' .o-. gcolinormale). Parfene.. in Stoica. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajului pentru redactare. Scrieqi. Popescu.acpiune. Didaaica (manualpentru clasa a X-a.SNEE. 2000.2002.1975. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.I. :ntru conlinutul eieului.P.caracterizaqi fi"irl"" sphnzwrigilor). ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.II-a. pentru redactareaeseului.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar..f analizd 9i de argumentare 2 puncre. MEC . I al IIJea (30 de puncte) A. Cluj. Editura $tiinqificl. la textulde mai ios. onfolositein construcqia unor elemente evidenqierea .1..gg9.instituto ril inviqiltori Sesiunea77-78 iulie 2006 . Edirura Humanitas Educaqional .lnr€alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. ()unic'ulumpentru clasele a II-a.). Landsheere. t't't' ()hidurile clecurriculumpe discipline. 2001. Landshcere. 2002.A. de limba si literatura romane .. (trad. pentru inztapdmi. Bucuregti.Editura Discipol.1. E. 1995. 1979. livaluarea cducaqionala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. 1998. 2000.MEN: I Si Centrul de formare din inviqimint ul prcunivcrsitar.ntul primar.2003.. naratiye.2001. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela alegere. 2001. Vlisceanu.T.C.'['ipologia . Ghid pentru profesori. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. EdiruraProGnosis.colar..1.. de a diclnr:rice l{.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1. G.I. Ncacgu. Instruire Sitnadpare. $erdean. E.Editura Corint.2003. Bucuregti. Eaaluareacurentd. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. Bucureqti.E. Editura Corint.r1ia dintrc curriculumpi evaluare qi 16.. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecareceringS'/ oer).2000. Eaaluareaprogreswlwi .1980. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele urmiprevederile 'Bel. Bucurcqti.P. De la teorie la practicd. Bucuregti.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor.lgg8. r'i't' Cbidul programului d. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamenele.rc* estede parru ore JRatpunt..Editura Dacia. *\"1\Gbiilurile de eaaluare discipline.1. Definirea obiectiveloreducapionale Bucurcqti. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu. Compozipiile Scoald.semnificativepentru evidenqierea . Ionescu. Bucuregti... exprimareairg.l rl Bibliografie rl:. Didaaica modernd.t-"trt"tl a unui punct de vederedesprepersonajulales.1990.Bucuregti.L. l(cl.Mt. Bucureqti.. lizibilitate Si alezare in pagind puncte).i examenele. Bucuresti.l l..966) GA.e informare/formare a institutorilor/inztdpdtorilor.D.de doui-patru pagini. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToaia concurs. LandshecrcV.2001.icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV." a doua situaqii/ secvittge trisiturilor personajuluiales . 1995. (coordonator).

I p." Ion ^Creangd. ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea. in in acord cu ideile . 2 puncte l.2 p. l. iu . Capra cu trei iezi | Menqioneqi un sittottittt r:f.'fretuerieli dirrtextuldatpropoz. .vede nu-maigisegte ci nimic..mi tnvlrtc slt4'. pc fooir dc coneurs.1966).ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a .e*minte.puncte 3. So-a.. .prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor: . a 3. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului.rp. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caracterizarc personajuluiales: 4 puncte ... . 2 puncte Q. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . sr factr mai mult in ciudacaprei. 24 de puncte 2.Apoi tncepe sescdrmdna de np .arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei. Tflntcricli din tcrt un. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di". prezenrare pa4iald.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. tele rfrruf. ..tiv in cazul dativ. 2 puncte 4std 2.I-Il. ffialcum. t)eci vedclupul qi. 6 puncte yis.Prezentareatrls[turilor personajului.roi iui:epcir sc scirmi.rle1i.dar nu gileqteninric. i. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi. iute..eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti.* lrirre. Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. din ios din horn si incuie u. iamd.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.g. Conginut . evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p. la 2.toarele cuvinre: 4. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si iie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi..i a plinge . r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2.rdnit un genucbi . : flictului/ a conflictelor .i cu punctajelepreeizate barem. . indiferent de narura lor: t. in la foe.rr tul pegtele borr. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. Subiectul I (30 de puncte) . corecrind gregelile. .-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi.puncte flictelor: .i acum se bandajazd..flri referireexpliciti la cona flict .cca molcurrr lrorrr. prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsiturilor personajului. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe.nade cap . Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae. de 2 puncte 6. ce .4 p. Rispunsurile candidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu prevederile tive: IOOP (1983).enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. .. 2.iqia subordo'ara circumstangiah cauie. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare.-. doar a rnei glsi ceva. dupi friqiorii sii. ninsese pre. evidenqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente dintre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente -2p.A. Fteciarll valslreemorfologici din rcxr'a cuvintelor: . 5. (to pnncte) 1.4 p. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor.*'11'*uua polisemia atncepe A..te pentrusensul text al fieciruia dintreurmiroarele din ' €UviRte t..iedulcelmic r.rideau.elci icdul ccl cumintet5. cu ca qi .fdrl. unor elemente 1.r.a conflictrisiturilor pcrsonajului. r. d 4 puncte _ l. (edigiaaII-a. l.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesajuluiscris..u. dvza. de int. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#".u i.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd. .PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl.acpiune.GA. alteledecit celeprecizate explicit prin barem. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr. dl rrrir. qi se pereaid.':.Sc.igi punc in gind un"..

mai . U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . + 1 P.Jl.adverb mod.rimarea argumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales.2 p.I p' cu parlial adecvatc.rrrr"ri". llxprimareaargumentatia unui punct de vedere despre personajul ales: 4 puncte r cxp.frd. concctori sautehnici argumentative 4 p.pioriietc'.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apreciiri.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscut 3.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ | P') 2 Puncte (1 P..lini9tit. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p.1 p.S-a (1 p.. Construciia corecti a enunqurilor' 4. + 1 p. 5.nizarea ideilor in scris: 2 puncte .in grabl etc' (1 p. + 1 P.i 2.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici. (0-3 erori: I p')' 4.. utneconvingltor-1P. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcisonajului ales I p.subliniateprin paragrafe 1 p.J" de elemente interpretare' dat rez. in6ercare argumentarel cu de utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri. (6 puncte) decarn 4.) l.nunshi. (.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispunsul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. iute.cu lin. cd'cietc' (1 P' + | P') zPuncte de reflexiv.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcsn 4 p. cuvintclor. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corectea textului in paginl (1 p'). Funclia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e.-"" "Uitir". claritatea cnunlului. nu existi un echilibruintre dar ele. tmi este . + 1 P. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.."ii""r. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 de Puncte) A. i. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabular 2 puncte !.4 p.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.domol etc'..molcwm liniqtit. 2. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p.4areza'-arindui.a}ez^t. B.. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte.2 p..-pf" ae propozigiesubordonati circumstangi de tn iliceamol. iJ. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor personajului ales. C. casd. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logici si sunt susqinute.coerent. text clar organizat.+ 1p.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonajului ales: 4 puncte a narative.. aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc'...semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarca doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.cum norn.. (1 p. sdi .i zdpada l: Astd-iarndninsese ( t P . varietatea lexicului .personali.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales. in general.substantiv e.promPt. 3. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative. Exemplede rispuns: cuvint derivat . I conlentarea unei situaqii/secvenge narative. (10puncte) corecti a enunqurilor' 1. gi.atibut 5.Pronume -' (comun)' jcompusi). optzeci centimetri' prea mwh. ca gi a unor srrucruri. lizibilitatea 5. succesiunea logici a ideilor-2 p. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r. Orga.7)ea.) 4Puncte (1 P.+ | P. ?ncercare comenrare de -lp. ideile sunt. 3. sau {.: ft"poriqi. construcqia paragrafelor subliniazi ideile. + 1 P.. de'interpretare p. + 1 P. 2.fir. 1.2 p..lotnentarca doui situaqii/secven{e a narative..2 p'.firi incercarede argumentare 1 p. o exPrimarea unui punct de_vedere despre personajulales.cu echilibru intre celerei componente(introducerecuprins-incheiere). r cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales. raPid. o perqilecomponentealetextului pot fi recunoscute. Valoareamorfologici a cuvintelor: se. + 1 P') 4Puncte direct. Exemplede rispuns: cuminte.+tp. feri exemgrle cxplicaqii. + 1 P. (14puncte) judecati erc. Redactare .) 2 Puncte t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului..

prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3. construcge. rteml de tip pereche.tq. itemi cu alegere dual.." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. .veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare.prezentarea caracterizare).Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare.:t.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. diferite de cea din text. . I . o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitorul rispuns: .lndati ce pftirim iniunrru. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori morfologice. tuturer mugteriilor.care consumain fundul silii. doui valori morfologice ale verbului a fi. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului.argumenrarea. a . Sercordl punctajuldaci.. Nota se stabilegtepri" i-p.'Mengionati le urmitoar e: tt.a."rului.rgi. +. ._ci Argumentaqi. rctlvrratea legiruri cu planul t. in r conversagi generalizato. literare (modalitigi de a. feftnecdt.rei .setncrwci.ar) consurna. Total test:90 de puncte.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. 1d. Ioan Slaviciesteo nuveli.exemplificariaacestorcaracteristici modalitiqi de (tipologii. !'. personajelor . raporturiledintre personaje. Contrageqi punzitoare. Seacordi l0 puncte din oficiu.'punctajului obgnut. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . rtemrc.ualegere multiph. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. musteriu.doui temel' particularitigi stilistice). Alcituiji enunquri cu alte din aceea text. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi de mai jos. pebaza gPereiliterare. de fermecaqi propria lor privire. r rcproducerea textului pe bazaplanului. in tovir{ia unei femei frumoase. .?. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr.. drferite de 2.^ pe fragrnentegi analizaacesrora.. de elemente originalitaye oqg.l. Cialinii B drdganulai puncte) A. .

j"-1..oi".-. Relevaqi riculunt.Precizaqi.prin cxcmpleadecvate.drept sl. .--T t0 I Y B. in timpul cilitorieiin Italia.^ l-"-ti:qi. corectind gregelile. 3. cd operaliterari La gig.i. valoareamorfologici a cuvintelor nhte..ir4ii f. (14puncte) .omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc. . 3. prin cnunquri potrivite.os.qiil. fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul .utde zilelemele. doui valori morfologicealecuvintelo tot. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresaveaunele desavantaje' 2. 3.cuprins.1. na auea babar' B. r -a ale . nicidtn text. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1.i . precizindfelul lor.rl Pentru oe mal .'t.elile. C. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos.. 3.Rescrieqi "nurrquiile juvenile' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1.argumenrrr"r elemente originalitarea...de atribut pronominal Q. Menqionaqi a toarele c.exemplificarea acestorcaracteristic i. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd. 4.r-il.ruinr"i ai iri irfA. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici.. (6 pancte) de de mai jos.r-. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.incaresi existeo propozigie subordonati predicativd.prezenrarea personajelor (tipologi.a oploSi.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. Exemplificagi parru .paiticularitagiriitirti.jq modalitigi de ca_ racterizare).. 4.it.edere ur-itoarele repere: -".tare. Stabiiiqifuncqia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar.. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn .. Scrieqipredicatele din primul enungal textului.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. 2. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologice diferite.rnar_enrale.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos.indiferent de d9 natura lor.precizare. dc l.incid. lame. 3ai t.tiasi aibi funcqiade nume predicativ gi. drigoste. Jir..'linte: ferecat. ale 2' Relevaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l. s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival folcloric. ceeace ne-a plicut la toqi. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. 3. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi. . . Maieul seudasedatoriti ploii. corecind gre.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni.'. intr-un eseude doui-patru pagini. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi-rispunsul diferite.asupraremei.gi "". Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Ln realizarea eseului.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte. 2' Ar{ta1i. inthia noapte de rdzboi de Cacopild. demonstrativace. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan.-pe bazaoo"r"i literare. 2.aibi-sensuri 2.i.uspu. Formulaqienunquriin care'pron. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji.Avea nigtc ziduri groasede icipi.1:y.e . "... Alcdtuiqio frazd.r"r cadru alesrudiului limbii si literaturii romine i' ciclul . soldat..nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am viiz. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar.-lIt"nsul l ' Kcle va1i. 3. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. i" . l. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi.j. rt adinc'.ts. pui. pe scurt.. tipurile de proiectarea activitiqii didactice.limpede.-indiferent natura lor.operei literare (modalitigi de de consrrucde... Soluqia 3.a patru caracterisrici specieiliterare. respectiv.

"pr"rii/1il. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroarele ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan. valorile morfologice ale cuv6ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu. verbul a fiage. doui tipuri de itemi. lir."rufiir.Glenarvanle scoase bigare de seacu mi. 2. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde. .sttagi." Verne. shmbete/zim_ C. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.a i4cepe.prelios. dintextul riterar.^?. Eipr.cici substangele depusese intiriseri capiatre.i"ai.particularitiqi stilistice).. 1. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr. In continuare adrudir. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . cdrorase afli ". ter_i .lordu sehotiri si spargi gitul pregioasei sticle..t Dardeodat-un puncrsemigci. ?elagii"p.r_o..erenrplificarea accsror caracteristict. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul oe marros.'-r.ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice. "ri.9./ u-bra .Eragreu si procedeziastfel qi.uA/ Dar nici d.. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris. 2' rlw./.o'. Prezentagi.::.erj Subiectul al Il-lea (30 de puncte) A. remei.. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini.e Mihai Emines Scrisoarea cu. a. 2.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra temei. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.riu]n.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqiune.a.titlu nobiliarin Anglia. dif.. de 1. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . inl]..t: :ll: cer ter$l smgur. iJ. . lipite unele de altele.:):::.rnr"-. ' 3.ili.'a.. Precizagi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.... clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului..In curind cioburile cdzuri"pemasi.. t"... cttoricerisc. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din. Rescrieqi propozigiilesubordonatedin textul literar gi precizagi felul lor.. de natura ror.i ale specieiliterare. corectind gregelire..modalitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t. J./ pe formirii capa1.ft .exemplificarea acestorcaracteristici. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi... 4. iid.II ln realitlarea eseului. intr-un eseude doui-trei pagini. cd poezia Testamentde Tudor Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genului liric gi esteo arti poetici..ffi./ eraun intuneric.:"1" . frrcs-o prrceapi".r f... Alcituili enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a fi.. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni..'... 3' analizagi intac c gi. bdgare de seamd. scurt.. . . a de . neingeles.ir"f .'p"k|u ilrid."pur"_a sedesface / imprica-t{ stipineaererna i^r"t.ri pesre marginle ^rrgioi t.rron"ie.il:::a. de.-U"r. B. t.r.*.r'o..irrgi ferurror...e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r. bazatextului liric. le dezlipi una de alta.i.eritede ceadin text. ?Funoian .:'ume priceputi irrr.. ll *:.ra.i le intinse pe masi..:iu "". 3. mutt mai ca slab b.. einici Cici ". etern.iio". Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive.pcrsonajelor deca_ ./... pe .prezentareaa p^tnr caracteristici ale genului . 4.rr' i.rrq.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi de eorrsrrucgi viziuneasupra c. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi. p.ptiire*emple/enunguri adecvare. Formulagi doui enunguri ..'. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a . .iJi int. (tipologie... indiferent 2. p"i.precizaree patrucaractcristici spccici alc ll.il. Menqionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiuni: a proceda.

f putin parru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd. corectind gregelile. pe . scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi din tOrtevoluptoasaei vhpaie. modalitiqi de caracterrzare). 2. -S"ti. Caragiale. Prezentagi.gelile. lume p?oprie. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. C. avea vedere i' realizaria de mal los.durere.argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra remei. In realizarea eseului.o-"d^i.prezentarea personajelor(tipologie.. Ori ce artist isi creazd./ Doar ceasornicul timpului cirare.. Menqionaqi to"t"l.ceainrervengiilwi. verbali.-. (14pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. metodesi instrumentede evaluare. Relevaqi rolul exercitiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. tot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. 2. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos. C.d"ti zdtoare../ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai.il . ln numirul viitor al revistei.aii.I laI B.: d. pe caieinsi le simqimca-nvis pe toate"' Mihai Emines cu."unr.exemphtrcarea acestorcaracteristici.frielenii nostrii" va apareun articol despreregenerarea celulelor.------'' Nu-nri maipld. nr. a 3.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. gi in odaie/ Lurra ..*plii"r tru a-i ajuta.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa.literare. Prezentaqi. (10 puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos. relevindcaracteristicile l rePere urmitoarele in vegi eseului./Ea noaPtea teri. B. Vroia sI continuiecolaborarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism.i"rqi valoareamorfologici Mi-aminteam. pe 2. 1. Scricqi cite o locugiune:substintivali. de pictu3. o 3. sara urmeazi lung-a .tt. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1.. acestei de Ion creangl. L. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. Argumenmqi. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoziqiecorespun.-_-_E.particularitigi stilistice). Daroriti dificultitilor intervenite. a regresll.iEi . bazatextului literar. "C. corectind gre. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari. 1. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri de itemi. . Primul-ministru ". Prezentaqi obiectiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1.urile de mai jos. (6 pancte) indiferent de natura lor' R. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1.a simpL felul lor' propozigii(esubordonatedin text gi precizaqi 2. ci opera literari O scrisoare pierdwtd de I. Prccizaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: . 4. a ale .i-"flfi ' rnire.nemulpupropoziqii cu i. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.subord. specii. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun atribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti".a patru caracteristici specieiliterare.. de indiferent de natura lor.precizare. dc l. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jos. 3.veli aveain vedereurmitoarele repere: . scurt. Realizagi proiect de lecqie alegere: in inviqimintul primar' 2.. ielalii dintre personaje. Iar reveneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernul pen2.ul 4. F. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede.voluptos. zSomot' consecutivl.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare. adiectivah aduetb. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era compromisi.. llc lt caz. 3. Z. rafie/ rapiune.rarse peite . +. . o . cuvinte: a sufla.intr-un eseude doui-patru pagini...

Alcituigi o f. 2. Exemplificaqi rolul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. Evidengiagi..Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbesc de'geamuririz"l"de luni.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. fara grrii il bg"9ca gi lor rii. Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre: odaiA/ o d. B. corectind gregelile. 3.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegte de ckntec.particularitiqi stilistice)..te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. (6 puncte) Re-s9ri9ti enungurilede mai jos. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. : 2. bazaoperei literare. diferite de ceadin text.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei.ci?agi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. P rezentagi conceptulde curriculum. a seferi. Alcituigi doui propoziqii. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme.modalitigi de caracterif:::. 2. 1. 4. Mihail Sadoveanu.razdin caresi existeo propozigiesubordonati concesivi. de de . Ideile carele-a susginutin discurs. prin enunturi potri"ite.i ritcrarc. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarele cuvinte: fdpturd. cealalticu subiecr multiplu. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. . al 2. Lini. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici.cegia aibi diversefuncqii sintactice. de a . 3.precizarea patnr caracteristici specieiliterare.exemplificarea modalitigi de capersonajelor(tipologie. " prin exemplepotrivite. 3.i.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. .rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. doui valori morfologice ale cuvintului o. particularitigi stilistice).rp"r.. C.una cu subiectnedeterminat. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. neamuri.de prietenie". Construiqi enunquriin carecuvintul a. pe pcrsonajelor(tipologie. exerrrplificarca accstor caracteristici lraza.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. . Lucian Blaga.qa gi-n argiqele de cupror. ln curind vor disparemonezilede cincizecide bani. Pre.t""tca l. 2. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd griji.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. numai/'nu mai.prezentarea racterizare). morfo-sintacticcuvintelesubliniatein text. propoziqiisubordonate.atd. scurt. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. doue functii sinractice adverbuluirelativ ale curn. Scriegi ' 1. pe acestorcaracteristici.Precizagifuncqiasintactici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. 4' Relevaqi. relagiidintre ele. . de 1. 3. B.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasupra rcrnci.ca vremea. Stabiliqi felul primelor dou. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .Babagul 1.. Analizagi 3. plecindu-le dragostea begia9i datinile lor de la lumii. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . rdbddtor. 2.tre. strategiididacticede formare a. (10puncte) Scrieqi. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. modalitiqi de construcgie. ln realizareaeseului.a incolgi. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cimpie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . .de ztreme. relaqiidintre personaje. Iuqi gi nestatornici apele. . . 3. Daqi parru exemplede locuqiunisubstantivale. indiferent de natura lor. rlc nraiios. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi.

bazatextului liric ales.. 2.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. scurt.poate. Alcntuiqi o f. clemal .Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. de irrclifcrcnt naturalor.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelor subiecruluigi exemplificarea literare. Irrs. si insoqitde prepoziqie fie 3. enunprile de mai jos.re iropo zigii caresi conqini forme afective de superlativ absolut. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Martie. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu.Ce-qidoresc 4.de doui-trei pagini.intr-un eseude una-doui pagini. 2. pe .de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur.^ 3. Morome.Moromete aveauneori obiceiul . dc l.ugi Clubului Feminagi-a exprimat doringade a se reintilni.din textul dat' ."t. relaqiidintre personaje. . Enumeraqi p.. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. intortocheat. a .. precizagifelulacestei B. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. opiniei personale' .i : pe 1. regentulunei propoziqii suborsubordonate.edengie agtepta antecameri' 3. ci.os. donate. (5 puncte) indiferent de natura lor." Marin Preda. a ale . undeaa.Precizagifuncqiile eu de. respectiv la dativ. cot. de modalitiqi artisricede consrrucqie. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de orali. Subiectulal III-lea (30 de puncte) . . .argumentarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos.a ztorbi.ml C. Vlz. 3. Proprii lui prieteni il renegi... (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' .ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. iit. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.precizarea patru caracteristici specieiliterare. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1.raziin carecuvintul poate sd. Relevaqi.'Prezentaqi.spate. l. 2. particularitiqi Jtilistice). Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. 2. fie 4. 2.ielagiadintre curriculum 9i evaluare. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. se. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. corectind greqelile.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopeacestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici. A coborit cu dificultate 2.usenu mai o segvengi filmului. a I l ze 3. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede re corecti la clasaI. la cazul sintacticeale cuvintelor din urmitorul vers: .semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita glas .literare: originalitateavidintre subiectulromanului gi titlu. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar.argumenraieatidului pebaza caracteristiciloroperei.veqiaveain vedereurmitoarele repere: .exemplificarea acesrorcaracrerisrici. . Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.. 3. Scrieqiio.argumentarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. corcctind grc9clilc. r"r. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul .prezenrarea recterizare). in gi chematla pre. ln realizarea eseului. poezialarna/ Mezul iernei/ Primfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel.rrt. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C.tii 1. Scriegi t. modalitigi de capersonajelor(tipologii. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei.avind in vedereci acqiunea 'i.

Argumentaqi..razd.ln cimpia Dunirii. (10puncte) rispunsul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos.-.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A.si fie in cazul genitiv si. adincii. contrageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala . .. 1. specificulprocesuluiscrierii la clasaI.indiferent de natura lor. cd poeziaSarape deal de Mihai F. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4.toarelecerinte referitoarela textul mai jos... 3." LucianBlaga. Exemplificagi aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimintul primar. (14puncte) Scr. intr-un eseude doui-trei pagini. 4. agaci iicunogtea bioritmul vieqii. e'::Scriegi de 1.iic..lirurnoaso. pe 2.. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pronumede intirire.[. bazatexfului literar.-itrrrr. B.. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A.argumentarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei.vor. 2. 4.sunt izvorul/din caretainic curge. 2. 2. Mengionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. infigu rat tn manta-nti.minescu apartinegenului liric. 1. Izoorulnoppii 1. polisemiacuvintului insemnat. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi. (lc lltiu . o. ln realizarea eseului. 3. cazul dativ.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urmitorul enunq: din . Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text. respecriv./Aga-s de negri ochii rii. a se ruina.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .l tr:l.:.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-aveasi fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. Alcituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice.Alcituigifrazd"in si existe o care . . tainic./gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. imi. 2. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: coffia. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. acestorcaracteristici. 3. Alcituigi o f./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. 4. '. nr. (10pancte) S.tainicrd cilrge.Nu credeam sd-nvdt. 'r. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.:rt:: C.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci continui si se ruineze.. .oo'|J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop..exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.in tia dacd./acoperind l)c. insogit de prepoziqie.()s. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. particularitiqi stilisdce). Formulagi propozigii in care pronumele nehotF'ritfiecare. Alcituiqi enunguricu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali. / Pururi tinir.a acoperi. ara.Pestetrei ani izbucneacel de-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. 3.elile. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi .ro"ptr" p.chii-aga. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari. a izbwmi. Moromepii. 1./lumina mea. de ::Sr. precizagifuncqia sinractici a acestora. respectiv un adjectivpronominal de indrir e.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. muri vreodati. de .vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale . Ilustragi. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t.prin doui exemplepotrivite. rdbdare. corectind gre. modalitiqi artisticede consrrucgie. si diferite de ceadin text. Scrieqi doui exemplede paronime. B.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text. scurt. Prezentagi. despre muzrci. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial. Analizagi morfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d. Precizagi felul predicatelordin textul literar.precizarea patru caracteristici genului literar.'ite piminrul c-o mared. lr 3.at: frumoaso. l.4u convieguitlaolald mult timp.

..argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra temei. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B. ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereiliterare (viziunea asu. Prezentagi.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint mister/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei .reppe tat du-tc vlno. Mai tacclio dati! 2.oetice.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. 3. relagiidintre personaje.prezentarea personajelor(tipologii. Realizaqi proiect de lecqie alegere: etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2.nl C.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare./ a. fantastic!'./ cici eu iubesc/./gi-ntocmaicum cu. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar.particularitiqi stilistice). cd poeziascrisoarea de Mihai romantici' Eminescuesteo creaqie eseului. ln realizarea eseului./eu cu lumina measporesca lumii taini . (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. . Enumeiaqigase toare.Precizalivaloareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsandri.veti aveain vedereurmitoarele repere: . particularitiqi stilistice).argumenrarea pri temei. . AcesteJsint probleme un p.e 1. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat.exemplificarea acestorcaracteristici.precizarea patru caracteristici specieiliterare. corectindgregelilc. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela texml de mai jos. pebaza operei literare.. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare raina nop[ii." a in patru expresii/locuqiuni caresi existeverb:ul lua' 3.precizarea Patru caracteristici curentului literar.casci! era 3. Exemplificagi eficienga la clasa I. (la clasa.O. modalitigi artisticede consrrucqie. Concepeqi patru tipuri de itemi.Lumina ahora/stgruml. scurt. ci opera literari Bahagul de Mihail Sadoveanu esteun roman al transhumanqei.a micSora.. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvinsfhnt. 2. a ale . Scrieqi era 4. .. Identificaqiun cimp semanticin textul literar dat. tablou mire!. na strioesc Ea corora minunia rumii d. Alceruid cite doui enunquriin care cuvintele oricine.vrala nepdtrunsului ascuns/in adincimi de intuneric. douiddezavantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. de indifcrcntde naturalor.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln realizarea ale a . Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). . Bincinqcles. a seschimba' rc: addncime. un guri.razele albe ei luna/ nu micsoreazi.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3. pe exemplificariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. C. p. 2. modalitiqi artisricede conitrucqie./ dar eu. intr-un eseude doui-parru pagini. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. 2. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. 133 2. !. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. modalitlqi de car^cterizare).i flori . inrr-un eseude doui-patru pagini.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. (10pancte) t. un 1.Precizagivaloarea 4. 1. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite.

. rlc nriri . torturi. rdpede. 3.-$ide ce crezi'cd. cdi.". Este singur orc. r.reMoro-.1^rif^oimpiratului Ro9.Frecizagif"lul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B. caracteristici.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^. generozitate. Menqionaqi invdimdsag. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la un alegere clasa). Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. fli bdrbatd!" 4. scriegifelul propozigiilor subordonatedin primul enunqal textului..ixemplificrri" ". Precizagifinalitigile inviqimdntului primar. . l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. a seprinde' . ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noastre. Eu continuu si suslin creQrerea TVA la alcol.precizareaa pebaza opereiliterare. 3..urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini la rostul lwi. cite un sinonim Pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. un si "t:xi"{{riif. Precizaqi valorile. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqiali scop.naIa ocht. arelua. Ilustragi.curentului ..prezent^rea temei' partiasuPra de .a lccePta..apoi il stroPegte cu mh.. omonimia cuvintelor oii.Harap-Alb.morfologicealecuvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere.nu eu? [. Sc-rieqi doui paronime si formulagienunquri. Formula. Dar riu fac. la loc. 3. p.Zoe. chit.] Ci tu vii de ."rto. (14puncte) la texul S".Ei. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice... .efiei ori c! cele smiiele de mir dulce. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul ..i o subordonati circumstantriali cauzd."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aibi doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +. de nu erameu' iar palo.Zoe. Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A. "t 2.t.qiiarp. ci tu vii p. 3. de C.n-ai tu ultimul prost din lume 1r. sil triicpti ' '.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare de mai jos.tean. *.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un .lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv. Scrieqi rocdnos. o . Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. curentului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. rposrazelor .To"t. il incunjlri d.i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. toarni "pi. snoPi.. 4.] Aqa cdvezi. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! . da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' . 2.estenecesar nou proun gram de redresare.. tirr.rJl.. la un si. .DormJai tumuh sibine.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui si dispari..aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea. ripede pune capul lui Harap-Alb . cu.eu r" 1".rr.prin exemplepotrivite.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A. 2. de 1. parmcaracteristiciale.{:. in glascu o admiralie. 2. ln realizarea literar/alegenului literar.e.rost. 3. Alcituigi enunquri cu urmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd.mocite un antonim pentru urmitoarele cuvinte: credinpd. Ai." llr. dinaintea. o Doarme bu. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.ininvilmigagul acela. .lurnca toarclccuvinte:a dispdrea. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [.. jos. adverb gradul superlativ.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi.desine neacoperitifala de generozitatealui. 2.argumenrare^ adoui elemente originalitate(viziunea cularitiqi stilistice).a tncunjura.1il vie.i. . (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. subordonatipredicativi 9i o subo +.

einchiniMarainfaga icoanei.jiide comunicare. . modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A.respectivcu o locuqiunead+.-niserd..T cite un enun! cu o locugiuneverbale. Acum cind vin suteleqi se adunl miili pe locul cel larg din fagaministirii. ca lumea_si poati veni calede *pJrrrini clczilc.pari i. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referitoarela textul .deietld.Precizali funcqiasintacticila cuvintelor subliniatein text' 4."rrs decit cel din text pentru sintagmele:.ti"qi"irp"*.. 2.qiil Uitt gr€rt.. George in 1.ti verbiali.c.lipsd-e. caredimineaga iesecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale.pr-oiecpie-proteclie. p9 caracteristici. Precizagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext. slricuqiimamei! '" loanSlavici. sfii si recunoscci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare ..'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece".. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. atit de"lt S.lB. 17.operei literare.t. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. trei omonime. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd.. 3. de mai jos mun. contrageqiprimele doui propozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se?nchine. (le ntiu. ia copilagii. Indicaqivaloarea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. racterfl re). a artisticede construJqie subiectului.ttot.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi.mlij9t' . Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. scurr. M.. by1.i. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. polisemiaverbelo a ridica. prezentarea ". eseului.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . B. C. text. -'E. Identificaqi.teprivescde sus". (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. Prezentaqi. Nu pot penrru ca si spun ce m-a impresionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin text' B.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Eminescuj.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp:u. S"ri"fi mici". i*-"l.seceriqul Marei. cu praporelein vint.Dete-ndeam3. 3. (Mihai Eminescu) . 3. Sedovedeainci odati dublicitar.furnici ($i-rni-pariath. . Tipuri de proiectare.tde micd!/ Te vid cum c.ulmitoare:. in 2./ Cind eu/ Stausus'staususcaDumnezet.Mara 1.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. aceea De s. strategii de formare a capaciti. re privescde sus. |livelYl 2. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. i"ii. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsul 1. U0 Danctel de.. de te cheamd. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. 3. a lor 1.ipsd. a inghepa. Gisiqi in text parru cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora.ela Sinte Marii timpul e frumos. Marei ?i ride inigi rrracincl p.ill Subiectul ll-lea al A. ielaqiidintre personaje. Ilustragi. propoziqiilorsubliniaiedin vergulile. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: carte. (10puncte) 1.os. prin patru enunquriadecvate.rl jos. Mlrin Predaesteroman. ornli gi pe scrisi. 4. Concepegi doui tipuri de itemi.l.asupra particularitigistilistice). . ii dn puqininainte . (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi.e. 3. . de a . care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa.orecizarea patru caracteristici specieiliterare. 4.. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitorul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu .s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. rtum e.argumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziune. cu crucile?mpodobire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii. nd.lCasi triieqti. r: 2. C.

De n--aqi fost voi oare. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar.grgzentareapersbnajelor(lipologii.exemplificarea .. scurt. in signifiant.. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o.relevarea ipostazeloi eurui riric 9. Construiqi doui frazeincare adverbul relativ cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite.r.rrta1i. de mar tos. atunci . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. cd poezia de Noaptea d.modaliUqi de carac{.particularitigi stilistice). strategia rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris... terrzare). luminogii..t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap. cuvinre! Ce farmec se degteapticind vi rosre$re gula..rl. Jmpirecheri ciudatede slove. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. C* (6pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1. cu numeroase elemente simboliste.rtirii. . .argumentareaa doui."-irrt" fi S-ar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-aduni_ntr_insul.re. l.o. B.rluiiii. in afa 3..i .l i" realizareaeseului.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor. sload.inrr-un eseu..veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza. .J.veqi aveain vedere urmitoarele repere: .. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul -.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . 3.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar. pe acestorcaracteristicl.r. 4. Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. asupra remei.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare."r. relaqiiintre personaje. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt".chii.) . Alciruiqi propozigii cu urmitoar ele clwinte:fr audd. moliun e. pei2. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. m uscutos.fiind complectuluiti de frumuseqea sajului. si buza ce siruti. a 2. 3. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. ci opera literari Ion de Liviu Rebreanuesteun roman. dar nu se comporta intotdeauna docil . 3..Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text. ..ecemurie de Alexandru Macedonskiestec. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre urmitoarelecuvinte: ciudat. cum s-a anunqat toate mijloacelede informare massmedia. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. ln realizarea eseului..r"r. . . tol.r-. bazaoperei literaie. Fuseseriinoite marcajele drumul rutier. i. deferent-difcrend. intr-un eseude doui-patru pagini. Formulaqienunquricu urmitoarele paronime: airtuos-airtuoz. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat.ce au cu dingiiplinsul $i o.ri .ed. Abea am putut rosd catevacuvinte.eagre romantlc. .PiL Precizaqi rea un copil docil.a rosti. Dimitrie Anghel. Prezentaqi. vl 41 4. doui-patru pagini.. valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq:. Men$ona1imetode Ei instrumentede evaluare. { .aolnic.. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exercigiului studiul limbii gi literaturii roin rninc. $i oare braqulvolnic. (10pnncte) Scrieqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos. 2.

.1 Indicali' 3. 2.mild.r.cdre.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilistice).De-agtrdi ca bradu-n munte.l.intr-un eseude una-doui pagini. Dar triiesc ca plopu-n vale. vinte: mine.. de plecare. rposrazelor . 3. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri Formulagi 4. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. eului liric ." Ca s.(Mihai Eminescu) tu. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4.. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunguri curiqenieioragului.De treci codrii d'earamd. 1. ci poezia Reaed.Ioialitate." 1 HectorMalot. B. N-ag aveasupdriri muhe.cici il inviqasemEipe Mattia-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI distanieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. $i sunt plin de supirare. 3. din . am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. frazi a.a-gitncbipui. 3. (10puncte) cuvinte:dojand.d.giacum nu-9i careurma si apucim .nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci. o operi lirici de inspiraqie eseului.. Dupi ce am cumpinit to $osea bine.urma.nl a de a . Inimi cz venin mult. d. modalitlqi arrisricede conJtrucgie.lrr"int. arzh. pri temei. . din felul propozigiiloriubordonate grim. Precizaqi $i deodati se auzi tosct. . Scrieqi cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. 4.Precizagirrrio.veqiavla in vedereurmitoarele repere: ln realizare-a .Pds. particularitiqi stilistice). (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoarele ceringe clc rnaijos. urmitoarele neologice 1. felul propozigiilor subordonatedin textul literar.precizareaa patru caracteristicialegenului literar.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gldsuirea pidurii de argint". Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra . Ori ce om igi poate aduceaportul la intreqinerea de a 2.prezenrarea de a . Precizajivaloarea textului.. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie. pebazt textului literar. i B.. 1. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare postului. Studiind vei ajunge savant.d Doindpopulard 1. Prezentaqi in dintre curriculum 9i evaluare inviqimnntul primar' 2.Luni." morfologici a cuvintelor subliniatein text.i a rolului mijloacelor artistice. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2. rnodalitlqi artisticede construcqie.ere Mihai Emifolclorici. harta. PreCizaqi mirii. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. Contragegipropozigia subliniatl din urmitorul enunl: . (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios. Scrieqi 1. Identificaqipatru omonime in textul literar. Formulaqienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. (Mihai Eminescu) C.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd. Menqionaqi puncte) A. ncscuitt. Exemplificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. (14 toarelecuvinte:a sfdtui. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe de mai ios.ixemplificat"" acestotcaracteristici. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting. sthpena . pe a lumii bolti luneci".cumpdni. 2.

coami rotate $i cu coadainnodatd. C. !.i instrumentede evaluare. Despici firul in patrw.. a 2. a. trei. de fuseseriunanim recunos*.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. tehnici ale muncii cu cartea. Ilustragi. . Pr_ezentagi exerciqiului formareacapacitigiide receptare mesajuluiscris. Ci gi-oi facegrajd de piatrd.ib:und. . Prezentagi.Pe scurt. Menqionaqi metode. dar i-ar displaces-o recunoasci. O qinewna. cint cu foc. foaie lad.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exrraordinare mai descoperirigtiinqifice.. Scrieqi patru adjectivecarenu pot aveagradede comparagie. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. Mai trece-mi Olru-odati. r f. Sc. Avea decit o slibiciune.a aI l. Al zecelea va plecain excursie.particularitngi[!stilului). doini. $i in cimp cit 9i acas'. Cu inci doi se f. Indicagifuncgiasintactici a cuvinrelor subliniatedin text. lnmultrm pe clncl ctt nouil.n' C.. din . bazatextului literar ales. identificatein textul literar.rept. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.Doini.rieli citc doul cxpresii/loc. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul:ui cht. Rescrieqi propoziqiilesubordonare precizaqi gi felul lor." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.. scurt.. 2. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. doui tipuri de iternl ill 11.precizareacelor doui modalitif de caracrerizare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme ale acesiora. pe tipologiei personajuluisi relevarea . h. Concepeqi 1. 3. r. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite ale cuvintulur repede. 2. 1. formate cu ajutorul subsrantivuluifoc. 't' '4. . . perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris.e ' . Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. ". g. de maijos. 2.relevarea doui elemente originaligatg gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. " 1. 4. 3.stabi'lirea relagiilorcu alte personaje. Murguleq. Scrieqi doui omonime.t'3. Y alor eazl"cdtp atru.acpatruzeci. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi te-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici.Scriegi eseu. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot.. . c. in caresi prezenrari terizarea unui personalprincipal dinir-o operi epic^i.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. diferite de aceea textul literar. d. Scapi-mi capul de la moarre. rolul in a 3.. gi ca a semnificaqiei acestuia. . Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. 3. B. Scapiri"din piatri-n piarri.veti aveain vedereurmitoarele repere: . | ? r-. (10 puncte) r' Scriegi rispunsul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac.u. 4. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecaredintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . (6 puncte) Rescricqi corect urmitoarele enunquri : l. Adiugim lui Sase.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. i Eu te cinr in oriceloc .construcqiapersonajelor. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici.trr[3. (6 puncte) Rescrieqi corect urmitoarele enunguri : 1. i.de doui-patru pagini. Erau tot unul Siunul.d. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor eleir mentarede comunicareorali si scrisi. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . f. D. l. . TI I .i . 2.

. rea directi gi caracterizarea identificate. doui-patru pagini. Ioan Slavici.i relevarea personajului. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. la alegere.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice).prccizareaa indirecti . Menlionaqidoui tipuri de proiectaredidactici.evidenfereatrisiturilor gi a semnificagiei personajului.. ti'isiturilor gi a semnificagiei . 2. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu.in zadarte pui bine cu stipanirea. patru tipuri de atribut. mei. de. trebuiesdfii Sitw orn.Aici. dar imi fac eu insumi ginduri rele desprezhn de mine. 4. relaqiilorcu alte personaje. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. ln calitateacareo am. Identifica$ adverbele textul literar dat. Notaqi patnr expresiicu verbul a seface. Moara cu noroc 1.introduseprin conjuncAia 3.in caresi caracterizaqi personajsecundardintr-o operi epici. C. Scrieqi formele pronumelui demonstrativde identitate. Ei tn zad'ar arendagiSi af.Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. Exemplificagi. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. ' . personajelor. aici 9i nu mi supiri nimic.veqiaveain vedereurmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracterizarea . (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos. tede relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasuPra a sdlistice). construcgia Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: .Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. la Moara cu noroc. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori morfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /.. Rescrieqi ultimele trei propozigii subordonate textul literar dat. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul dc maijos.. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. Scriegi 1. diferite.excmplificarea terar. nu mai scapde nevoia aceasta". Relevagi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . .*l lqt TESTUI.ard stipinire mai ira gi dinsul. pacitigii de receptare mesajuluiscris.precizdndfelul lor' . Identificagicel puqin doui omonime in textul literar.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului caracterizaindirecti.stabilireatipologiei personajului. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni.in caresi caracterizagi personaj un de drami. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. limbii caeficientein formareagi dezvoltarea 2. 2. care stdpanea de te ingelegi arenda. a 3. . mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". Moara ca noroc din 1. .Achizigiifundamentale". particularitdqi mei.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a gata. B.ul.de doui-patru pagini.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje. din 3. $i cit vom sta aici. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cursului de informatici' 3. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . qisi te gindegti la viagi. dar o voi pierde temeleiunt degarte. rile poimine. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textului limodalitigilor de caracterizare.exemplificarea terar. precizind felul lor. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. prin sintagmepotrivite.Astizi stau fno. personajelor.evidengierea . construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. dar .cici. lnrealizarea eseului. intr-un consens 2. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi.

organizeze excursian un pretext nu-l indreptlqeasi nici se eschiveze. Mengionagi caracteristicile lor din 1.qiiitp"rirtl p. ltcscrieqi ultimelepatru propoziqiisecundare textul dat. 3.. pentru.ri: Rescrieqi 1. 3.ceput i . Noul alessuccede pre. o iate-d.p. a B. legiturile lui de rupe senriment. p. jocului didacticin invigiminrul primar.pebazatextului literar.. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe comunicirii. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de indepirtate.-.'Formulaqi C.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvintului el.prin exempleadecvate. O dati ce s-aoferit s5..de doul-patru pagini.felul at. In realizarea eseului.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l.. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. ziqie corespunziltoar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. C..rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziunea stilistice)' particularitigi personajelor. de l.ii p. di+.pe scurt. Si-mi scri daci vei venii la concert. B.i Aurica nutreauin priviri invidia"' George Cilinescu.d"lo"r.-r#. Rescrieqi pr"-p-iqii subordonate textului. Notagipredicatele textulliterar dat. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinalqiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: . (14puncte) -s. lqg tcasupra a dc a . mei."r. Scriegi formele pronumelui de intirire.precizareacelor doui modalitili de caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirecti. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr. nor-. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. 11069' 14. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. Relevaqi.. 2. tibnd (in text tignd). diferite de cea din text. feriti de ceadin text.ltaatit interesPtTtIy i*Jti"-i.i^. carenu gi-!explica.. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2. Ci care-ilipsise. Explicaqiconceptulde curriculum.5018. un D'" la ir. 1. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.in nu pAteaciudat.exemplificarea identificate.he iar. din 4.e. seterne.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje.a-o.16.Prezentagi.Aglae'.1j*-.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul de mai jos.gi specula iigi. Contiageqio propoziqiesubordonati e. 2..caracterizali personajseun un cundar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie). fascalopol nu-i eraantipatic.Fefi*aveaacesr cu Otilia.tece ani ar. modalitiqilor de caracterizare . cardinale: Z. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1..ibutivi din text in Parteade propo2. cu umilinqi aceasti Cort". un om "rr"-ii."..Maicurios eracL ceilalqi erau scandaliin virsta. -. a pierd. Prieteniii unei colegede-a mele obignuiau sd.precizind felul lor.ri. .respecriv copulativ. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9i scrisi. (6 puncte) corect urmitoarele enunqu..edenqia la unei mari personalitlqipolirice. denie.a de-a dreptul incintat.i 3. 3. llustraqi.arl I I 2. alte doui valori rnorfologice ale cuvAntului aoi. opttpt. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. . Muzeul Mirii Negre.ci ."p. Scriegi plica.^ r..recizind.i.iif* qi invariabiledouiadp". jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! | un i. in 3. 4.Ottha dar )urr""purririle ei. si existe atribut verbal9i unul adverbial' 4. 2.atenlte. scurt.:i. 3. situajie. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:antipattc. a nutri.cvidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv.in care sd.'slrieqiin litereurmiroarelenumerale .il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.op'oriqii .bine.

proiecpie.p.alvrfi. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. b. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinractice.urea spknzuragilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic. . (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . inrr-un eseude doui-patrupagini. Muncea cit doi. din sticli. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inrens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi brazde/prive. caoperaliterari pdd. Alcituiqi cite un enunq pensie/pensiwne.1.propergiu. . din muzeu. diferite de aceea text.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p.I)rez.. turismului. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1.Precizaqifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a.releoa/re'uela. e timpul/ si legim rotigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de.din texr.tehnici alemuncii cu cartea. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii concesiv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. Nu fii dublicitar celemai desd2.a"a qiranul . Menqionaqi 1. . partiiulariteqi stilisiice). La celegase in 3. C. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul. subordonate 4.. Transcrieti. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (la alegere. oc mal . Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidentedin textul literar. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvoltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi.rJ.te. 3. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' ale 2. ln sali erau doudzeci parlamentari.os. . a ale .lemanrului primar. ln rcalizarea eseului. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.i rnodalitigi stinrulurc crcar. modalitr$ artisticede consirucqie. vinte: insolent/indolent. frumuseqile virgite. . Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por ayea gradede comparaqie.veqiaveain vedereurmitoareie ." a Mircea Cirrirescu. scurr.entali obicctivele ciclurilor curriculare invitimintului primar. . Scriegi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. .prezenrarea personajelor(tipologii. 4. d. Scrieqi fieciruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1.Prezenlagi.r. freaci parbrizul aburit/ al cerului. f.cxplicarea tidului opereiliterare. rela$i dintre personaje.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. M-am imprietenit cu doi dintre ei. Relevaqi.-pe bazaopereiliterare. e. 3. o din 9*..subteranede aparate/electrocairice gi in sala/d. 3. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi. ale I B. modalitiqi de caracterizare).!o l 2.ivirllii dc rr elevilorprin studiul linrbiiyi litcraturiiromine.lul.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei.cxemplificarea acestorcaracteristici. lixernplificaqi dou. scurt. 2. Al optulea mi sepirea mai interesant." " "rf.i sedez1./ jurul gil.precizarea patru caracteristici specieiliterare. c. Aceea eraa treia dintre bijuteriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. din 2. . eroare/oroare.

.vegiaveain vedereul_ero"r. simgitsi ea cum adieo boare a plicuti de vinr. 1. . Ni. 2. mari si am ingepenit. Aldtuiii 2. Misiune de incredere .."..a patru caracteristici a . relagia dintre curriculum gi evaluare.Lbofir..in caresi existeo propoziqiesubordonati condiqionaligi una atributivi.vegiaveain vedereurmitoarele repere: ale .i. fii ii.i"-gi fr-. respectiv... hncins"cu chirnir"ii":. noi u1 9i *ridior. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteinegrite de vechime' 2. . ^iu.i. Domnia sa nu a adusnici un argument.rseqe. cumpdnit.l" reDere: . . iiiir"r.prezentarea racterizare)1 a . (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela textul .i. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi.ol. 1. 3.i in excursie.qire..*"i".rlui *iir. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. ( )arc va si zici.spre un erou^sorar.i. inrr-un eseude doui-patru pagini.rsitlu-p"ir. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi.i ..marcd..defecdvde numlrul plural.e. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l. C.feclo._".ep s inc "."ttor modalitiqi de ca(tipologii..... ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin.$l ( ).. liei de G..tor.ioa"s iil.Miilocul pe . . ' 4. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei caP.. basm . sub.1il' "1. 3.. baza'operei . aiurare. rearizare cine":. qinte strilucite.t :.relevarea ipostazeroreurui riric . arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini. daci nu intirziam. o. Alciruiti o frazt.. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei.n"iru iilm ca tinirului. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propozigiilor subordonatedin textul literar' 4.-o ^. Cilinescu esteun roman obiectiv. personajelor .A fost cevaagade..-... Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre urmi.ronlan.rrrrrlrri..-rtiru. i.."de minteanul sub anrnat umeri. Ilineingclcs. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI.argumenrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune. Regizorul dinmine rimisese buimic'it. relaqiidintre personaje.-i"i. braqe cu lungiin rninecile'iei.le curg6'nou. Definigi conceptulde curriculum.parcicularitigistilistice). eapr'un e.precizare. sublinia gi mai mwltsrarura d)sdoi.1.aninat. .rrr.t*. modalitiqi artisticede construcgie subiectului. a teirei. b^i^ t"*r. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A.riri. In realizarea eseului. Mengionaqi metode si instrumentede evaluare..tli-*-b.^ lt^tl:lt cle mal los.rr. Lnrealizareaeseului. 2. Construiqi doui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite. 2. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdefectivde numirul singular9i.?igea..ou. cupirul iIGGJ me. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: Rescriegi vintului. Scrieqi B.pii din clasa iutii invaqidecii punctul gi semnulintrebdrii. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios. pe caracteristici.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.precizarea patru caracteristici specieiliterare. (10 puncte) de iispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.neagteptat. lui r"*" uoiii. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limbii si literaturii romine. 3..asupra particularitiqistilistice). 2. Vasile Voiculesct.ixemplifi""t6" ".colg..exemplificarea acesrorcara*erisric p. a literare. 3. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3.

-ri "on".gi norodul pe careace.Daci voi nu mi vreqr.4i si dai sami.acegtia i"d...promiq6ndu-isprijinul boierilor.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tronul.. fir nar^ativ.eu v{ v.rc gi eu.t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici. b im ensiuned spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" . -ai personajelor.." (capitolul al-IV-lea)." (capitolulI). unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -.. Intelisent. lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaistorici. alil parte).ti pop. intr-un timp limitat. cu un iingur. .Capul luiJvloqocrrrem. Lipu.dtti decit iomanul.velaesteo speciea genului epic in proz|'.. ai cirui ochi scinteiri ca un fulger.. se n..9la se.'P..U.iar acqiunease asupra p ersonajului principal.la care cu acqiune Unic.. coffiarl toriai puternic (hp.1.roartri.tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri. Nu.e .i!"litr.t"icul Veveiige.hiqi'qi desfigurati in diferite locuri. 9i daci voi nu mi iubiqi. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc. ["-i"l'ir.i"r.Daci voi nu mi rrreqi.. trurreh ari o dimensiunetemporaldredusd'Ea epic.rr" . vi vreu.ri.rr. doam(cafitolul al Il-lea).\uv. indipie mulqi r. aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569).""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa.. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole.r9q.u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p."(capitolul al III-lea) ti. mai extinsi ca dimensiunedecit urmirind un conflict r.lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l .ta ditttt.. ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii.oetatea scauna Moldovei' -1i de . lii"".urrr. *t ".fiecarecu cite r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: . rispunseLipugneanul. . o.-. insolit de armataotomani' Lialcituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci. printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: .i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache . t. Aj-ury_ hotarul Moldovei.. . bun cunosciror al boierilor gi al situaqieidin qari.rrtrat..rrorr"f"lor'implicate..

rttttt.. i. lui la. carelasi o pati de singe in lei: .. .pentru ci sunrem rugindu-ne Domnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace.precum gi din modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise.: naj redutabil.Voievodul ului domnitor. vegheat Lipugneanu. a unui personajcolectiv (mulgimea tArea.igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci..-lui sunt spitarul.rela I'i. ii iar . Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc. la .. din 1840.generate de di diferenqele sociale. Apoi...ievodal. arhaice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri.l.Gura satului. dintie intervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul.Spancioc Nuvela . Moqocii aprobi fapu iingeroasa. .retrasinrr-un colt iu Mogoc. acelagi singe rece. dovadeautorul in pr. lnrii.dar cu incuviinqare tacitd.leac tlr' lricrr"1i. pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul.. cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs. pr"cu. vdrsind singelemultora.Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". dcpseasci prin schingiuri gi prin confiscarea averilor.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi.mul acqiunii."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.pe domnitor l" un are-Jrreamicei.. gi sensibilitatea doamneiRuxanda.Ivoilrvoastri. cum ocalifici autorul).ngerosul banchet. moqtenitorul tronului. avereqi de mentalitiqi.'r. 53.xluvc (.Moqoc.i: cereiJrtare.religioase.rlrl virinr. spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem.dar Eide neologismele. ^ . manifesti.andruLipugneanu.plini de dinamism.s tl. si sevor imprdgtia oile .. . de a simulagi de a disimula) 9i prin destinul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici).ezenpentru prima oari in literatura romini. care se gribeqte si-i acorde iertarca moarein chinuri. apilrutiin primul numir. tlrgoveqilor).B"inuindprimejdia.. ceremonial. iar rru$carea epici .stor. replicil" .se desfigoari drame puternice.Ai si dai sami. .oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? .ltll)('sc v()i.rbinqeisale.. luu si poruncegte fie cilugirit. inspirati din istoria naqiocarese con{ormeazd.etnice.scricii unclc.intorgiln gari... este.la {'tl \r.al revistei Dacia literard.a-i ciqtigabunivoinqa.l)(' ht.ori ljrr.1l.Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi.c.o. in de ln cel de al tretleacaprtol.de. scenele zunt singeroase. pline d-e dramatism.pe fiind d.i noi gresililornoqrri." .(.al cirui morro esre:.namulqimii risculate. Specificulepocii estedat de evenimente.. mentalitiqi.r.rt" io-"ntiia prin remaabordati. pentru a-i amigi.ucSie.lcr. acesta de ultimii sii dugmani. Alex. ospiqulimpicdrii : . . prin dramati. .indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara. riu. ge gi destin necruliror. ci aLingcpunctwl culminantin al treileacapitol.au vizut cd.rr"trtepenrnr fieiarc tip de personaj.rr tlelir.. ii ameninqi_cu tp{i.. p.. iui.o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpotrirra . adeviratul articol-program al revistei 9i. 'lloierii Spincioc gi Stroici.cinism..mulgimea.i voi rncrgc cu voilr.. gi se menea. moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali. dar ci irgelepc. De aseln'celepatru capitble care capdtd.gi a unui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieselede teatru. o creeze literaturi naqionalivaloroasi.n 9i sadismul Lipuqneanu.i doi fug din g. a unui ..ritc v.i Nu mr vrt'Ii vrli. Nuvela esteoriginaii atit datoriti viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel.. reprezinti un model di operi oiiginali.recunoscindu-gi faptele singeroase tredin ( justificdprin grijasapentru linistea .cu congtiinla pecatului. turma nu poate firi p...iap"iittt. folosegte 1]t.pentru ci aceasra una din cele..rneavoievodului i-o luaseinainte. 1 Nuvelele sale. inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu.rr.zi sunt altfeltrebile. consideratcapodoperi a specieiliterare.la nele9i personajele sa. clcascmenea.1. totodati' o concretizare a d..odri ii oferi doamneiRuxanda lcaculde trtci promis.J"i ti"e omorindu-i.briginalitatea videspe in miiestria de cared. Unul Dumiezeu stie .incircat de tradiqie.o-att".doamni!").Asi.domnitorul nu mai ucide boieri. -oast.Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan.itatca lui.adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan". romantismului rominesc careaveas5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld.rile caracteristiie personajului ale coleciiv.in(o (.ll.zece esre porunci: *Se iubegtipe aproapele tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe. Caragiale. astizi.ce. Personajulprincipal.prin sceantitetile. prin antitez.iubindu-ne ca nigtefraqi.1. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan.zind in spaima^acestuia.stroici.oi. dar conrinui si ii pe.. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia..".autorul surprinde comporramentulpersonajelor aflitc in situagii-limiti. RuxandJil otrlveEte. nu va mai ao-ita omoruri. aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I.. dupi slujbi. le gineun discurs evlavios .rouegregal'e[.rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin Intronald".lvirltarc".vedea contenind gilcevile gi vinzirile unora 9i aftora.Lipugneanu. am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul..^ie.Ioan Slavicia contribuit la dezvoltareaprozei.e sunt prezent.cu cinism.i.1. Singurii boieri carenu se lasi amigiqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu.'se'delecteazd.spanciocgi. timp..recomand.roi.ipugncanu ucidepe boierii triditori si le confisci averile.piramidadin capetele boierilorucisi. ' Mare clasical literaturii . -rlritoii.t'rtrrr inqalcg ?" Airr. .-tttrttci l{trx:rrtda.t'"l.alqii.asezare funcgie rang. ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot. L.realism din ardelenesl perspectiva satului stituieviaqa spa{iul transilvinean. dumneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.ca.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici.vezi p.vi.si ne ierre .Lipugneanudispuneucidereacelor patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.Sd rni-ntorc? clri l)rc N4. In realisti. romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte(caracrlndul singeros.le ap. pentru. vestimentaqie.c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an.care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Personajele to*arrti.. seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncrenie.r. il intreabi pe vornic dacdapro. de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon. Dupi si.iipromiteciiiva administraun..

punctul lui de vedere. Iarti-micel puqintu.r. Ca cizmarnu cigtigi iuficient pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati. careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi.cu toat5.degi.rcrstttttjccse-nqiale.si cirpescgi mai departecizmeleoame.r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc nuvele. amindoi la copilas . de ffadiqic. cind.voi 9tiqi.incontinuare.igi zise el .Eu sunt acum btrtrini.rrr*. pentru a . Mi-" gr.fne si-gi manifestesentimentele teamir .era at e Clnd . se zbuc^i. . op.viaga Ghiqadecurgelinigtit.ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de viaqi a de lrtltrinci.rt-r urmelor. aveabitrina.. pimintului.lartd. de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc... sI picrd gi pe acelade caream avut parte pini in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o cunoscdecir din frici.tithii.voi faceti. Dar nu cereli ca eu si hotirisc pentru voi".cd-i legat. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir. d-tala tuitrei. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr.el fiind un circiumar harnic. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea..o-. pe de o parte. L" . cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizeazi:.onajul esrcmemorabil. de a o vedeaveseli gi mulqumitd. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie. Conform invoieli"idintre cei doi. dinamica sufleteasci. cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.seindepirteyddg L1a. ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bitrina sI ".doi ncpoqci Dumnezeu.irriqi" sau: . ai neaeu n-am si mi iert cAtvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajudecitorilor' $i n-_am picituit nimic.rrri proiect6lor ginereluisiu.aceasta incepe cu o expozigie. Comoara. urmirind rcfleciarea evenimenrelor in lonqtiirr[l pcrsonajclor. Personajul argumente igi azS". oiitti". devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior . agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.. Pers.ca lini.un model de ?nqelepciune dragostemateini..am primit porci de furat de la Lici.Perduse aceste socotinqlin primejdie .congtientde propria-i decideremorali.. nu secvengi . devine 9i gi SeiteBouarul.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul.de trebile arendagului. legati de varri. dari voi. deoarece. indimnitrd. sferaconttiinqeicirciumarului. in schimbulbanilor luaqide slmidiu.i re va folosi de acestea gi.ceamoderni. itte o rr. din dorinqa te brrcuriil.Motivele pi .. dorinqade rizbunare. dornic de schimbarede dragul prosperitigii.()rnul si fie mulqumit cu siricia sa. h..u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa.rri-ri morali (monologurile interioare degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd.i lucini. nu bogigia. Budoi sperjur. \i duc cizmelein mAni pini la biserici. Sunt gatasi-gi fac pe plac". .la nevoie.a para.rn ioro" .i-l face complice.r.rn.douiaritudini de viagi. ci umblu voiali cu tine.iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic.ritatea cu cuminte.apareabia in tleschide celui de al doileacapitol. iarLicdii rispunde.ci linigteacolil'rcitc facefericit". Ano..de stabilitatea de-o viaqi. doui lui.murarela Moara cu noroc.prezentarea locului unde se afii circiumi." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.orgoliul.urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale. auto. pune in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am voit si cred 9i si inqeleg.ttl I llxiulea'l'.nu weau si crezi cdmi qii numai de frici. degi .ci nine". respecrat togi mugteriii.. Era o amarnici dezamilgire.rstnici.. igi manifesti rpiitn".. . Ana la mine.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:.o fati norocoasi..cu toati dragostea mamei careincearci norocul copilului iegitin lume. amindoi piiveau la cei doi copilagi.i.de ce-i orice gind riu.'.eiclescriptivi .Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci nu-mi facepe plac".ii era par..Lici. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii. cd devineirascibil.ciutind acumala b..penrnr prrma oari.Totugi.r num€rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel. cu tot sufletul.'iari. dar 9i de cigtig. pe cumpitare gi pe acceptai.[..". Circiumarul nu sup-orte conflicruali.dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului.irineqe. privini cu la Ana.gi.gi.] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn..ea reprezinti gineraqia v6.doui poziqii etice.Prima intilnire dintre cei doi .Da ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc. Ce-i pasi lui acumde Pintea.de judeciqi. cici Ano . fiind pugiin locul meu.. lumeate pirisegte" .in toate le ficuse din dragostecitre dinsa. lsz sprinteni.ro.i seiimqeaintineriti. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei.ocirpodoperl gcnului.."r". a lui Ghigi. nilor. inima. dintr-un cigtig ficut cu bine". dacZevorba. si-i numere.iard..qgf1si Ghiqi. adaugi el: . drt de la conflictul.. gi si ne punem pe prispa caseila soare. Desfd. dar ilobfigi si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. in io-porlrrrtfl. Conflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces.atipsihologic. repedela LicI batjocura gi se.cici.. iar bdtrinaprivia la citegipatru. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. . apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni ai acestuia.gi gatasi izbucneas fdramotiv.Sim6iti de cu seara locul seg.trebudar acum.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impund.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorbead"e ! ii ziseel. dar in locuri rele. daciduminecae noroi. lor )pe nuvelei.rrrt . Moara ct't noroc. . tu rebuie sI inqelegi oameniica mine sunt slugi primejdioase.cici doi erau acum.lupta inde Fricepurqi cinstit. Pini la ap3rigia simidiului Licd. gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucurii in via1i. de percare.i ii va urma .totdeauna.. si intru la iniepr.o*pl"tate de ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r . dar sigure. Replicalui Ghige(. nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva. Iati linigtea.d.-m6. esterolcranti gi admite. totugi ir si se stip'ineasci".Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice. de orice necaz.. bitrina t u J.. aflad intr-un vad comercialbun. Ai avut tati om de frunte.Togi drume. din drum"' Du lnci om in cale.de a o feri de orice supirare. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici. nuvelei . Ghigl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui. irc fo"d"i cinsrit Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa.Nuvela incepeabrupt.J ti riminem aici aici." pe Lici la banii ce-9iadunas Pa:.spre de1 r.aunri situaqii modeste.. rtrentrrlitili.oiib.Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti .Ghiqi vrea si-l sfigie. in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:. dar se seaci singele din vine de rb. iar in timpul procesuluilui Lici. [.... cu cinism._exprimat foarte clar inia dl h inceput: .rnr.tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea nefasti.

d-. fi "" Deznoddrnhntwl... pe o sti piatrr. .eart'eimaginepune in evidenp mesajuletic exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. daci Dumn.ictr sa copiilorisrora:.copiii.aga celedin urmi. galdjn{ ci : ."J-..de patima rizbunirii. Coatezai-a ficut un cocfrumos. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt. a moralei gi a tradiqiei..substantia (ex. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal. fantastic!" . l.. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1.siinrranilor copiii .Acu .arrd.pr" are arginririe furati. tablou mireq. "ri" cu "rr. gi aga. ct iF i.$i . Nici cocoqatul e insugivinovat c5... Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac.: .. lncearci siigi linigreasci'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:.viaginumai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi. in Gridina^cuz^tiv bindu-se . Hanul era ticsit cu giranii inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare. asuprasa bani. Daci e riu ce fac. plingind: le-a fost j"*rtl" . caredin om cinstit devine ucigag.1....i...O. plim(ex.. o lasi pe Ana ca momeali.. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani. J.l" i"t. 4.simt numai ci. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq.. Cind seintoarcela Moara cu noroc. . cumpiritor.zisc cl voi nrci nu mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri.. rcalizate.A. " pe Ghigdseimprietenegte jandarmulpin_ cu ira. care-lr'rir"r". . ea pleaci mai departecu copiii..A fostodati O prea frumoasi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii la risiritul 9i la apusulsoarelui. po"rJ . -'". musteriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.. iari pe ti".r"rr'rru mi-a dat gindul ['. apoiva fi dominatde patimabanului..interjecpie B.i minca. carefericireaadevdratd....). estedati.. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta.. .Dimensiuneatemun esteredusi la citeva luni..ticilos! . csqtigati.a-i"ii.are nu -"i cocoatein spinare:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi". dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1.ici.. dacdein mine. . $tiind c5"Licv. cucerit.t.ordoni incendierea pe Morii cu noroc. . cu se rnanifesriin evenimenrele timpul saibitorilor de pagti. cu atit il urigte mai mult pe Lici. h.Ghigl din .$^i ce si-mi fac ? igi ."" i9i primesc p..cu ajuiorul acestuii..linigrea c-olibei". cit 9i mesajuletic.igi zicea|l .a. i.. Moarjt nurrraiciteva.tfir.osiut: Ou cit cstemai robit banului. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" se aresteze.s" g1. puqin Peste an' Dorald . lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. mai complexper..idee pe care..1 -".incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci.Tatil vosrru u1 o...-"r. vremea.rit. trr. incintat. intors la circiumi si-.rt. cazil Botanici.i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare.sc va stabili inrr-un loc unde nn . cu familia fi.i esteGhiqi.. cu condiqiarespectirii legii.. apoi fuge." .i ia chimirul.] cel bun in ceasul potrivit..llni gi spunindu-gi ci apoi..'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I....: Seintimpla s-o intilneasci adesea genulfeminin.bitrina vederesturileincendiului. u"i.. alituri de cinci cruci. iar Pintea.mi s-apus cevade-a curmezisa cap .(verb predicativ) 3. (ex.... incetul cu incerul. numirul_singular.. de. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze.atit . rari om cinstir..: O estevocali.rr..i sc?ntoarcila circiumi.ln nuveli aparpersonaje Cel principale.. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. spuninju-i: pe .$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni".mpromigitor. te-ag ucis".i sperjur. a bea.secundare episodice. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari.a *i_" fort r.).otsi te las vie i]r urma mea. a A consun'ta.. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri. / Din rude.u?gi" . de Daci mai adineaoaril-agfi gisit.urme . Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma neaccentuate' a .cu acesra. subjugat' fermecat: vrijit.: Pentru filmul Piciul selectase o fati qi doi biieqi. / .co. J. se liia in voiaintimphrii .Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"au fost adusedoud lame.. ng pureamsi fac altfel. ' Imagineaestesimbolici./-A fost ca niciodati. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin.mariimpiritegti. t"r...ir. a.i. se sinucide 9i lzDlnou-secu capulde un stelaruscat. ii p.se amigegte...rn ticilos i" ur"q.. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. Nuvela dezviluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gind si scrii o carte. loc unde circiuma rducenoroc. l. aur gi "jr. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea. lonaj nuvelei pune in lumini atit destinul ragic. i"-preurr. in pot irii.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex. din ! urmi."pr".). p.l p.r-'-Ittetti rrulc z.pronumepersonalrpersoana III-a.nJr. fiindci esteun om prea slab. . Lici. v lsg iubirii. client.a ci eu re-am arurrl"t .. Punctul culminant al conflictului.. Ghigi. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in.Personajele sunt pirimag.fascinat..Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel ..9i ncqi nepisaresosirealui Lici". Subiectulal Il-lea A. . unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. ticdlogitli de slabin el insugi.Vasile Alecsandri)' . a l.impreuni cu.trebuie si perseverezi.

dezvoltarea 'fect propoziqii.a competengelor folosire a limbii romide ne.propozigiepredicativi) (P. . poziqii. metoda descoperirii.Acbizilii fwndarnentale" Ciclul curricular .ardde cele ile pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere. 2. * continuturi comune sau aseminitoare. citit. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. cuvinte.scriu chiar cuvintecu majuscule. Etapa prealfabeta16. 3.au .dezvoltarca . 2.t/ .dezvoltarea din cuvinte. Situaqia devenisel/ctun1 ne drteptarn.dezvoltarea achizigiilorlingvistice. penrnr exprimarea corecti 9i eficienti in situaqiivariatede comunicare.. calcul aritmetic).cuvinteledin pro.i a limbilor srriine.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizeazi prin: ciclu curricular. clasele .formareamotivirii pentru invitare.principiul ln "c"rt . Prietenamea era de fel din Ardeal. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stwdiului limbii .a II-a). adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase.povestiri). . .i a responsabilitigii in faqdde integrarea mediul social. Obieaiaele ciclwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": .stimulareacopilului in vedereaperceperii. substantiv: Simqeain adhnculfiinqei cutremurare. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale. expunerea . achizitiale ciclului curricular. Subiectulal IIIJea l. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. viitoare cu copii.moderne. a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia.aceastietapi beneficiazd. .ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. Maioul seudasedin cauzaploii. 1 i tdrc i adinc: - limpede: - pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus. inqeleasica activitatesociali. 1.particularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. . de pilde (inaf. substantiv Era un tot vnitar. tateaintre aceastiperioadi . Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. a limbii materne.in special clasele in gini (activitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere.asimilarea elementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. . copiii cunoscin oarecare in I primare. Propunerea lor nu-mi svSdea defel.silabelegi sunetele de Deprindereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ suport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate). c.propoziqie cd (P.-obiectivecomune.cunoasteriigi stipinirii mediului aProptat..Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a griprimar.citit" imamenqionate). cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd.i inviliminml pregcolar.qilede inviqare. s-a Mii gri. valorificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar.dcarn cmoqic fratelcmcu v:r{i soldatin trupelede eliti. gi I diniqei clasele . (de euristici).. . . ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide comunicareorald. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. predicativi) Riminel/ curnne-arn inpeles.necesiratea gi datoriti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. lui didacticin activitatea . asiguri: tn aceasti aparatuluifonator.dezvoltareagindirii autonome. s. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a . l(. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi).stimularea potengialului creatival copilului.propoziqiepredicativi) nu 4. copiilor. scriu elemente in insugirealimbii gi literaturii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a'.2/ . adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqiunile sale.r/(Pz . pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbire. a. pebazailustra-qiilor lxperienqeide viaqi a elevilor s. Activiti. 3. identice. jocwl didaaic etc. 2.metodegi mijloacedidactice in primare../S-a o cufundatin adinc.. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. B. capacitilii dc a comunica. ce adjectiv: Tot mobilierul fusese comandatla Paris. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi. exercipiile . etapl.. .tradiqion ale: explicapia. metode gi procedeefolosite in intregul ciclu de achizigiifundamentale.a VI-a) consrauin: a .i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . silabe. adjectiv:Lacul era limpede 9i ad.Anc. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean. . sunete . ziqiilor/enunqurilor re 9i.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti.asiguri continuiEtapa prealfabetard.

i Ex. . curriculumaprofwndatqi cwrtit. Mai aveau linpe .insu-girea noqiunilor.fluentJi expresiv.in ritmul propriu fiecirui elev.". .goiiit pot . .dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice./texte/compuneri cerinqe cu indicate. .a ciclului curricular reprezinti bazl.consolidarea deprinderilor.De pild. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjective. deip eragionalip zare. cel .proprii gi etapelor.. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqiminrului prifher.ttcgoriilorcurriculare(curricwlum nrcler.t c.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii."t. In activitateadidactici. de echipi. . lipsegte .subiect.o ope.: .ulwtt cxtins). la numiplsingular gi la numlrul plural.fluent si rapid. gi personalizare. activitatea conftienr. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri. puginun enunr.conse . .r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate. de citireafluenti si expresivi 9i ii re. " . in fiecarelecgie. ce justifici diceea vcrsit:ttt'. {e propozigie(predicat.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire. ln lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o .dupd numdrul elevilor careparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlinilor prin variatele tipuri curriculare. elevii trebuind si gi-l reprezinremental. modelul exterior de scris de mind.exercipiulde exemplificare Ex. corective.foarte frumoasi. Achiziqiiledintr-o etapl. lrt ln clasclc primrrc. mai mulre . cijii prin carese realizeazi.transcrierea. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini. . predicatelegi subiectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi..trebuieasigurati.i a confuziilor. .aplicative. p rodu ctive.a scrisului t'orect.Exerci. prin care se execut. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.dictareareprezinti o scrierein careelevii nu mai au niciun fel de model.coparricipant formareeducativigi prin la lrli. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.1ruiclcv. .exerciqiile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.parte secundaride propozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.r rsigrtrrrc. ractrce p Ei combinate. folosit in erapaalfabetari iniliali.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinderilor). in urmitorul enun!. Ei aveautrei copiii.tc. esteo metodi bazati pe actiunereali.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesajului scris. Ex.atir la numirul singular.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidirijate. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd .de dezvoltare.semidirijate. .citirepe roluri.a originalitiqii. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.sedezvolti gindirea. in ritm propriu a fiec.pirgi de propoziqie. estetipul de exerciqiu .prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend.oaptd. 'Iipuri de exercigiide citire folosite in clasele primare: . colecdve.regulilor.anterioare.". morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter.rede tipar. operafiileinteleltuale si motorii. exerciqiulesteo metodi fundamentali. ' Exemplelesepot inmulgir.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise. metodeformative. prin l)rogrcsiv.prevenireauitirii .. prin care. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scrirului gi cititului corcct. autodirijate sau libere. ' . $i atit de dragi ii erau florile acesruiim3l pCrat.stimulareacapacitiqilorcreative.verbe) pnrqi . de elemente foneticegi lexicale). li1apapostalfabetari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci .de evaluare.ticnt gi reperar. o I cla.structurale. ..citire tn lang saucitire pe sdrite cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqionare.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudidactic-elev tt'..ulLgr/ul de dificuhare.ibil. cu acelea operatorii.teoriilor carese aplici in situaqiivariate.ttl I ( )orrtlililrcttl.: Identifici.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive. . semne punctuagie.A palaul lor o gridinl.A mers yestea-nlume despreFrumoasa-Adormiti. dir. exerciqiile facepart.citire tn .asigurindu-se transferulde cunoqtinqe.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi. imaginagia etc.care capdti o importanqi deosebiti in perspectiva autoeducatiei permanetrte. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate.copierea.i ...deja enunqate. funcqieae aifeln rite criterii de clasificare.d." Sauanalizeazisubstantivele.frontale.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc.3.liz.eazi pe elevi.autodictarea esteo varianti a dictdrii.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din .r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr. pirqi de vorbire (substanrive.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv. . scrieredupi lite.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare. carearemenireade a asigura lai. ajungela: . continui. . cit gi la numirul plural.

urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideealui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li.se urmar ali. Asa incepe'Ca intr-un vis. 't ^."1 Nuvela La pigdn. aflece aceasta clsitorise cu inginePr.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. i.interzis.. opi"r" si respire parfumul floriior.une meargl dtept lui Ga. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd. sac?ugi profan. Nu ne. coplegitde timpul concret. este Ambiguitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul cunoagteriide sine. criza de congtiinqi a personajuluiprincipal." inima. ln-parcul din bavrllescu Se. sereintoarce.e valabih. cu tii".. de cilduri (lucru careii aminteqte de iubire.. In dreptul bisericii. Ajungind in straii. tituii. se lui. a incepu! tra<< a fost si fie. Ceasulriu ! A.$i miniincet. sunr ascunse semnele sacrului.. dar esteprea obosit. capului.cu Elsa.spuse iarr .. ln spapiwl profan."did. . cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii. trebuiesr ghiceasci dar riganca. .e profesor pi4.." gt"rg gi t.1"1!'-1:i ilF!:.[.siriip^radisului pierdut " 9i pleaci apoi J.'oriit ea exisrentl.-i. o tati Plangea lorrenourg.59 rominesti. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 .. lncet-incet.o. Esrecind nelinigtit. moment d" g. in ultimele enunquri. lar.ti-o pe Hildegard.rd.labirintul 9... un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence.nu le inqelege saruratdi sacru. Bab. firii ireagi-opunepe seama sale ^. existengiali profesorului Gavrilescu. intilnim . Taxatorulii itrage de cu cogidin circulaqie un anin uimi.Ii-o Deznoddrnhntul nuveleiestecon$i toi fata ii ..se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramvaiului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania. $opti " iar in uamvaipenru a se pierzi riremoria.ustrlrca.. obses_iv.prinrnvaziasacrului in profan. I }:rlcrr:irr l<uiqi .i-pr.tiswlui' de vorbegie colod... nu 12 ani.a sp. realilAlil.tttele receledoui lumi. Gavrilescule. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie. .rr su. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.i literatura rom&nt| Concepte opffali()nttle. in caretrebuie si parcurgi..purtAid cu sine. Conceptulde nuzteld vezi p... profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor..'.pentrupicatele mele am ajunsprofesor de pian.]. 18. adresele.h.in o. 53. Curind constati ci bordeiul esreun ioc iniqiatic. lntAlnirea cu celetrei fete inseam. carefisureazi..atras'defaima straniea locului 9i de rlcoare.va iesi incurcat.In aceste nuveleexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.irt" fata. se pare a din labirint gi-i polr. profesorul Gavrilescu. nr. in mecanismul cotidianalvieqii. culminant) . vtea ie r.iu-" din colqul Yl .momentulre.Mi-arn sPus: Gavrilescule.Otilia Voitinovici (expozipia).*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se."qi" in caregr"triq"l! .incepind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica.ii-.erarrr rn O banci.dragoslea pentru Hildegard.. Nelemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore..l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .ci Mircea Eliade intruneqte caracteristicileunei nuvele fande tastice.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el..se o discuqie o doamn cdreiaii . aur. ^:-^: ^-: La in Trandafir. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.: urci in tramvai.-. pini intr-un dar omul.].O fati abandona.ri. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.a.rtisj'.dupl ceargila lovise cre$tet .in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. . .nt I la*renc.a ata rnele.rto"t"e'gi si reia numiritoarea. sfianii.r"lo.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. realitlqii se realizeazi prin interferenqa -"Incilcarea..." . La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei.cind teiorizat gol.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou. ajunge aproaPede ora ffei.."ie . dar idealul meu a fost. uqi. arninteqte in (. ta Elsei l-a ceElsa ciutat..il' fost maj atenliaci baniilui n-r. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu descoperi uimireabsende aitist Sositacasi. pe dru*ul il maiiung. Limba .diferite ritualuri ezoterice...'. poate ajungeintr-o lume a r." sprepidure.ozase' i obiectep. ln unele creadi litera9i reprezinti o capodopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca suport practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoie)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina. . ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist. a. Triiesc penrilr sufiet. 53.Trilescu qi"ii"a.."'ns9 i1strat'a.camuflarea sacruluiin profin".. prin introducerean miicu terului. p.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd. eram fru"*fr gi aveam.sunr a.liu. conrtruite prin . ia "ieiii Gavrilescuisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane..Bucuregtiul de altidate. cifra tei.firede arrist". Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploatarea situaqiilorfantasrice. re rri . Di-umul acestacu dricarul anricipeaz| drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t.r."" centrat profan..gard.Gavrilescuse iusdfici: '...agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. evreica. de o'birja condusi de un fosi dricar. unde locuia eleva in FrAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.Lawrence Arabiei). undelocuiseafld" .a inadmisibilului. trebuie si aleagi trei fete. A.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum.mai ales.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p..r p1du1e.iior"gi si numereSopt.lovindu. "i'' .prin intruiiunea imposibilului.pe o oancd. cind de coqmaruri.ot.a absurdului.. am incercars-o consolez-. (autoportret)." Hitd.[.tt.ce.-n.gribim". imagineacolonelului Lawrencegi.r. grecoaiia.efam lOttenbUrg. le recunoagte.regretulunei vieqirarate:. setrezegte . Monologulinterior d.teptat tiTp: -ouit"u strizii. lumea reald gi cei ireald.a pi.pregatirea p. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd mare.st1t de vorbi.l-a a.:K. sp19 "c.u. sp.pe Intri inti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij...$arpele).. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa.. fati plingea in hohote.Toqivislm.. autodefinegte se Gavrilescu. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii.. bordeiul ligincilor' Respinsde lumea. SuPrenaturalului naturalul.ri. cum ii pt". de totdeaunaiarta puri.).mi o sabie cregca in il teribih devaril..

.alui MirceaEliadeigi rr.#p.i "rJnt folcloric. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul..predicatverbal. de 3.ptlrular """. niSte. a sepripigi.t. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici.fari'.-l.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r.mint la nivel sistemului9i tiilor care "rlgrrri-frrn. a nu avea habar: a nu-si face griji.Formulaunu" eraua. Vorbca cu atita patos.propoziqiecircumstanqiali arita linigre. era cetate* predicat nominal.2/(P.1". succesiunea . cigtigitorii cursei .. alGre_ t'iei.rri. cwprins intindere. dumneavoastrd subiect.atribut adjectival pronominal.rsrrrrrl. acela.I" penrru ace:. .sestabileSt. .. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile. 2.propozilie consccutivi) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs.operade . ielele careqesconfuzia p. de ici pknd colo .complemenrcircumstangial mod.rrr_i plr".-" t:i. 1..cettia.L..se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi..substantiv:Mai este luna florilor. 4. juvenile' delincvengei 1. sd Stipi.Mi sepirea totulmaifrumos.iii drumul birjarul driear.corrginutu.suprafagi. unitiqi de invilare.r.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.arfi fost foarte frumos". nu era han . roUii. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. 1i."l activitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. po.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi. Mi lua drept cine nu eram.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic. . proiectatde cadrul didac*rr"o..inil e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis).." conform finalitiqilor elaborate gi concret/operaqional il.aui si'ir:r^t.sirrrlrol luntrasuluicaron. (1fplanificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale.r..drnqa intre demersuleducagional .adverbde mod. Privea dreptinainte. spaqiu. semnificagiit.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz . inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).a. ar . cktui. 2.i se cuibiri.af ( )ricrrtuluiindic saual VechiuluiT"sr"m"nt. tic gi oferta de resursedidactice.I."."" didactici reprezintilactivitatea structurare a procesuluide invigi. planificareacalendaristiciesreorientativi.1".unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.*. T lut 3.irttp. r(lristea. ferecat: inchis. permiqind modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el. pot trimite gi spre l'.complemenrcircumsranqial loc. Subiectulal IIJea A. Schi-birile efectuate terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii.giorr"iitat.tia pireau substangiale. ii t"oopA. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu).". celc rrci fcre. de in cuprinsul lui ..ror se afli baba* oerberul -."i... : a oploSi:a se aciua.ap.".predicat nominal.predicatverbal. c.ilqp*fii. l. caragiale i""tJrii. . Protesorulpareaun om drept. Mi doare piciorul drept.l/ inch'teram siguri de oictorie'z/ consecutivi) (P2.d. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur. B. mai .adverb: ce rnai faci?.. .p"ql"rculmral ltrrcclttr'.la intiarcain borjeiul"r^"^rii al qiga. .articol nehoririt. i. .i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativi trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor. 385.lui. Mi-am depusroareeconomiilela bancd.rr""r./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei.. l'roz. trebuie . pe 2.leiulil.se stabilegte . .Proi"cta.. (atribut pronominal) pr. Srrrin.tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi.ce mai freamin.e !ecutivi) (nume predicativ) 4. numlrul plural.j si careMirrea Elia_ tfe il valorificase nuvela Tinerepe in firi tinerege. de r. nici . p. incuiat.sc ajupgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut. Soluqia care am adoptai-o la congresavea. planuri. lntrc cc'lc. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqitorul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattemeinicprogr"-" gcolard. zivorit.exp-erienqe.r/d. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idimensiuiea mitici.

_a acdvitdtii. .. .mijloaceaudio-video...'j.-1"fjg*t . "a pe grupe.r|surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia. Subiectul ..t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri. .e^ltizar obiectivelor .^.stabrhrea activitigilor.)." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.. o evaluar. de ore alocate: Il i .sefinalizeazd. ale fie ale :::'. . Nr.:?Ttlf:::.capacitiqile comunitiqii etc.. { b.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir.-i.uiJ*i""# l. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatura Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: ."p.metodede predare.-#ii. resurse umane maieriale) p. ._*.telor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor..r. crt.reprezintio. Temele..elecpie deconcrete.p.strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar.. figurare etc..*iirli". .. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristici: .. Planificare calendaristici Nr.-.. tabele. cu de proiectarepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "". .. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" .qi. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii..nrui p.drr.i..se defiEoard coniinu. de !.. piiin. carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-. ..timpul alocat. n.i dee.. """-.op.Demersul :l]:il.. Je fronral.' ilfi .r analiza'scop.nr.rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.metode de organizarea activitiqii.il-.i* originale.. materialedidactice.:. .". cadrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare... du" i".!.area anuali ...ari""" r. inviqirii gi sa.I:::!:]ogia .J^lir^r"^'ii. il $ j\..rrrr.rl Y l ....cri9.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd. metode de invlgare. Al ocarea.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa....locul de desEe. .."" . Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structuri didacdci rv* deschisi si flexibili.. obi. individual.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs). !i_di. dmpului se r ealiziazepri.aruare. obiectivele didactice.onqirr..resurieproced.ea.ro. . Uniriqide Obiective Nr.: ginuturi.--'l vizate. cadrului fie *:l di" t Model .-.de inviqare . o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.rturi formuliri fie orisinale.. i" ru J .. Clasa:..riil. tr 5 il esreo anticipareideali. sa.. enciclopedii. .. . ."t.. de ore invdqare de referingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .planmateriale:manuale.identificarea sffaregiei (modaiitegi organizare..rrr..hirgi etc.ii".antologii..i"rrr". .._..urale:forma de organizarea clasei.tjt: preluate Iistaje . Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : . Data: . sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelarea ii"r* ..o'qi_ nururi.esreunitard din punct de vedereal conginutului .r. didactic trebuie raspunae si urmiroarelor intreb..rnvigi..p.

.r"iiii de i.rcele_de rezultate . .afige'extrase.. scvierea I lonescu.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : . in sens l.. trverfial experienqelor de.. simukrea tniirii litereide in aer cu degetul'pe . Ditlactica modernri.oltareindirecre. curriculuminseamni ansambluldocumentelor.. in manual 9i in alte in rr. numelte elementele citre cadrul didactic car. .. de unde incepe9i unde se c.experienqelor inviqaresi formare. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t - 'y. care se imbini gi sc completeazd. p...'::'.dr.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor de evaluare' te 3.96. . al temrhal' economic.rbilii"azi ^"giunea' termini acgiunea gtahcl.tr. funt{" q" 'z **i:S'*. n ".le inviiare oferite elevului de citre g.J:i#:'i"-J:'.iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele ..errneni 2. Miron."f.11 :i. subiectele punctualeetc.j.expricalia. i.. r.'. ap' cit.. A.#. De oLicei.'iH..T'fr'iffJ*:'S"-q.numai .. a deprinderii de scrierepresupuneurmrtoarele .:. . I lrrnescu. de experienldor invipre qidezrn"cuprinde ..cn . plange.. de graficeprin.punerea/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli.te..rol s. pro6l.97. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor. ^..rrii" Je 9i gi jnvitim{t gcolare u.tirr" gi e"perienqei.. -yi': ::'1. "lf"b"t"rulbenzi decupate.acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial...$.direcreji indir.. pl"rr. pcdagttgici' : Cristea. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld.centre spoitiu'lanistice.:. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum. inchigi.dritm" modernd.ci gi sistemul.t.dlzirea mugchiloi mici ai miinii: ..it..i.Miron..::#1i.niversitat.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.r. nare. demonstrativi pe mbli.:x:. elerri. !.r.. d.L:iffi..1*.. Ion.. compun.. curriculumul nu vizeazd.-*". spaliile pe carese scriu.'".Dicpionarde t.ns. dicqio- etc.adar.. . in In sens restri.de citre doi-trei copii.1.. in mediulsocial.:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei . ptogr"-ele scolare giuniversitare...--.i". .. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: ..r.areaux indrumltoare didactice.Tfi..::..alergare"r.L.scrierea b."-"1..plural curricu.. culegeri de texre.ili lt4Pe: '.::t:X:!:". sI .'rtlp*iff#ra *f.erorcurricu.g"..software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i dezvoltate aprecia' . la ). . iirntifiiorro literei oroiiot..y.-.cunicthm fonnal sattoficizl:.r. e.'..I.In accepqiune conlinuturile instructiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare.*nversaqia. ariile de studii.conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proceseloreduca.jocdidactic. reciproc:educagie formali..inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comunitagu i"1orr*t (non-formal). aL elevilor gi uruae"tiior.Ion. rlroli"orio sintezeielementelor . sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d..tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.#ili... ##r:'#xr!*::i:.--'^.in senslarg.de {a. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum. ...rcursi. culrural.t'r*to*t* ?*:. nefoimali Ei informail.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.. Lrrr."r. ariile tematice.orie.Sorin. atlas. forrn"r.".iftH:[tT*".. I de ubere.activitateinl*Uif*"XU.i J.. Sriategiid.arg.scrisepe o plangi. irruirea literei. in nicare masi.. r::! grafice. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J. Riulu. Radn.e. pebma analizeielementelorgraficecare o !. ma^nualele scolaregtuniversitare..cintatul la pian". apoi cu ochii deschigi. .exerci{uJ.l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii trebuie: ().ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrtnlul mrjlo.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r.^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie.

. irnprirlitintrci pirqi. .r' I i l.. cu biserici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. de aici caracterwl subiicti.apreciazdcorecrirudinea. careseostenea Vasile. icqag casa la pirinqilor mei.. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a putureain petrecerecu noi.gi. trltoare de vechi tradiqii.ri intreruperi.. gazdaacestuia a lui Dumitru. a 1i.de 1:ornplexi. .sestabileasci asemini.rlI I t'... unchiul siu. ci sat vechi ri.u.zigesc..ii. intimplarea cu pupiza.ri"rii'legiturilor din"r. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.rirrtclcctuali elevului. la pentru bineleenoriagilorsli.firr.crrzi. frumos era pe atunci.la casa la cuptiorul..rr"rrg. a infiinqatgcoala. gi toate imi mergeaudupi plac. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. imbinind iubireagiingiduinqacu severitatea. .nt de originalititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.:t: roman.ruprrrr. irr lccliilc.rr. pentru a seevir. gi imbinarea modurilor de .cuprindepatru capitole.. realisqneincrezitor in feqele viagi.vestiti pentru nizdriviniile sale".. t t c : l zg I)clcnii VatraSatului.. simpli..Naratorwl adult setranspuneinpersonaj.rrra"1nentali evoluin .maiaveagi darul suptului". Fugerea ftmilie.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ffeu sinitoEi. bunica seinduiogeazide orice lucru. prequind cartea. A.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni.plini de minuniqii".'obiec_ trv sau subiectiv. . lQazd a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul. Opera literari Amintiri din copildri.-ii care in rcdusa. silitoare. a loculur actiunii.telo.ri....-" rlcrrrc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea. care . explir'. de Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. la careparticipi personaje nrrrrr.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.de'profur-rda rezon angi afecivd" .lastilpul hornului.i de mandil" p. . caregtiaua invirti gi hora.. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade caseigi fuga cu pluta pe Bistriqa. la scildat.evaluiri gi recomandiri..dar gi zburdalnici.J. tr.si.t r.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirintele eltevapersonajesemnificative. Chipurile piringilor.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului Nicolae.ul ..1i" tl'c litcrc gi scrierii in duct continuu. tot unul gi unul.rrr'n"r"ror. phcat.Satulnatal.i fraqilor. David Creangi.tctic clarelaxare. din ti"rg jr"pt p"rr.. .fhc..trebuie acordati . tl ttp rtrrro c l c l .frumos gi ruginosca o fatd mare". | gu l trtt t ' t t ' . estedominanta.. .pe cind incepusem eu. r1u un pi Bcjcnii.acliuneaseconcentre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali. cu spirit pracvrdi fiul. Periodictrebuierepetare_. cu acgiune fpic in prozd.rrl'uziilc. r it r c .*pun. perrtru a nota semnele diacritit'c' Sc irnpune repetarea.p"rr.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt. Doamne. Bunicul. Cilinescu.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i. .manul esteo specie a.e intrunegtetrisiturile romanului. pr gr.nrr.ri deosebiri gi inrre acestea. pirinteascl din Flumudar eu.c l c c ri trc l i c c rr rcc()pi l .. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii.exemplare. apaNeamqului... uratul la sirbitorile de iarni.-..de vuia sarul de vatalein toate pirgile. destS. in satul Humuleqti qi la Broqteni...Tatil.r li " la o comunitateexemplare:.rrril" .surati mai. [Ar^leac de suplrare. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii.de ficeau mare cinstesatului lor" (capitolul I). scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activitilii fiecirui elev.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa"... capitolul incheindu-secu un autohazliu. Itt Ittt>tncutul scrierii .torul de vinitii". .firniitul de la stranamare".rr-o-ci.o zgitie de copih ageri la minte"..multeplanuri.si la altejoleqti. revarsd de bunitate si iubire. nrri gi jucnrii pline de hazul si farmeculcopiliresc. f.lc'inriigare unei literenoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior. rccomandi. cind mi gindescla locul na.ro"r".explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi.cum il aprecia criticul G.-Romanul pr. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi. carepredacu Ioln. din alti perspectivi. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache.. gi gturlubatic.deprinderiide a scrie corect Jaligrafic f.Stauciieodati gi-mi aduc.rrcrr.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi. de 1tx dii.i sistematizate litereleinsugite.roman al copiliriei copilului universal. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro. dlalogul. irr carefacesafteaua sarului. rclrr. ( ' 5 .cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste viaqi.. estesusqinitorulinvide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii. pisUniversul copiliriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli. )t rr)t I i r(.genului dimensiunimari. cu fhcli voinici gi fete mindre. 9i "ri. gi domestici.a familiei.i familiareprezinti paradisulcopileriei.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei. l" . la prichiciul vetrei cel humuit. in satul Humulesti. dar drri .fiecareincepind cu o expoziple: descriere . cici .r.rc.rrrrir.p"6.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe am_ plc.o*rne descriereat.. emoqiaevocirii pirinqilor .rrrirr" cevremi ce 9i iameni crau in pirqile noasrre.accl puqi ptrci l i tere. t it ' 1.. ale unui r?mln memorialistic..fic. tt t t ln t i t t.lr(()rcct. rnonologulgi naraqiunea.iar monoiogul inexistent.i ruveica.demonstreazi acolounde estenecesar.voinic.sul t I I (' ( ' . ale liortnarca.terii mele.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcgi vcscl. descrierea.climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i .

la proprirlc lor indatoriri: preoqigi dascnli lacomi. vreriii . alqiirnaivirstnici cu peririqii lor. agacum te obignuie. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate. experienqa pe fundamentale iubirii . inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc. un soi de simfonieintelectuah. din indatorire. o avieqii.iubegti pentru ci .ya7e) tip popular.un loc gib colectivitate de tonajul principal.gcoala catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole.i mocapitolul intitulat . dacdnu obqinepermisiacerutl. f indeterminati dar reali.pe Ela.til.rl t:ttnflictului afli. -- .tineri.tii ci astao face ccri (expresii)populare. Gheorghidiu... dragosdespre dar gi naiv.a. nu-de dat.lt lui rnogI.i a rcscitat cat juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei.72.it de. Pentru caricierizarea unor personaje s"r.ca fortificaqiide pe ValeaPrahovei.literatu.tt."zi. .la lrilticcni(ca . [. Doamneiarti.in capitolul.uca.imaginca estesimbolici: "jungi t.binetriiegte Mecetul. Conceptulde roman .i Davidici. naratorul are la indemAni zicitori.. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. altd.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi luciditatcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).vegi'fiauzit voi. murit. a valorifi.Romanirl seincheie-cu iegirea universul codin pmiuni. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti..t I'lt'trliirc'ltc dc. ln finali ronaj principal.i..] Orice iubire e ca un t Ultima noaptede dragoste. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structuraromanului. iar parteaa doua se inrude. estehotirit sd dezerteze..un om cu suflet clocotitor de idei 9i l. inainte de sii. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui. despreoameni. cJ Cese si ai surisul ei.rii.. gipintece de iapdse cei-unuipopd."t pro'oerbele.r itept d" viaqi gi de moarte unul asupraceluilalt". $tefan Gheorghidiu.tcct.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat .. f 0.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie..ot" i" r'.916.carete surprinlufleteascd.. pc de o parte.bisgricestisa mai aitfel!. . al de "gr. gi din acestmonolog neryossedesprinde .rrici . parte'..peritu-le-arnumelesi le piari.r.qintaneciuqitoareicritici a nararorului. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiectiva.drama absolutului.. carete incintl prin plicedisparate intreqes. cu Ouiegti surisul gi voceaei." Sa^u romanului. se cu dc prin exactitatea careelemente rl. IstorLt.. d.unirarea t('r.a vrclne.interjecqii. septecizeazS..de pdtrundere lril. c"le.rscif lordacheerc. picioare (intriga) 9i sedescriu.e buie..xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.).. p. uieori imprecaqiig. d.fiecarecu clte un dtlu semnificativ. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului. t t' I L'l'I vl.1. feqele. guri de lup.incit. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.te prezen\aei zilnici.in munte".. norme moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi etc. si experientarizboiului.vorbegte isihologica.popa oslobanu. ex-clamagii folclorice. nt jocwl cwainte io"t" a.afa cum o vede el.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.o proza superioari.a. un om inteligent gi neprihinit totodati.Intimplarea de la celebrulTristrca.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitigate ciitic.viciopi. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului are caracter _rcalitatc. tca constituieelemente originalitatea operei..il ci accgtia.. lui 'nra rizboiului..i a cisniciei. Romanul.Dar.rnii nar:ltor. jurnal intim.. "d.Pe urmi te obig[ii. t.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc. este .qior..prin umor.riqii tlrcir.r l]ro. (retrospecpie) primlvara anului 1.dc.vezi p... Cilirrescu..ndii cauzadoiingei de a-gi vizita soqia. cu subtih ironie.alIII-lea .te cu un jurnal de tdzrt' 't.. atiniruiui (deznodAmaitulj.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta naratied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: .. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspectiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.consumati intr-un timp relativ scurt.ti cu un peisaj.trc itrccpca noui etapd. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:... vcstigaqii d.celedoui pirqi reflcctatc de t. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu. .1 rrctcr"rnirrat. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl. a{lardla Cimpulung . de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanului. Oriqan.ttlt.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor. Perolr iir rrllrcni.Biseul reace poate rezultadin calitiqilepsihice"'t ric.construcqii (f. SJ.pr"boi..I t4 l 75 Arlirrttc.cu inocenqi(gi cu talent)de poet.rr'. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.intre Bu$tenigi Predeal. Amintiri din'copildrie operi linarator.alitate'Creangi a fost un neintrecui minuitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. ..1al' l'i.". desprefemeie."". confruntareacu moarte".Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului.si ingeli atita incredere.iunt copiii neasti-p.voluntar Ia inceput. ci au mi.rEi qcoalareprezintl. celebrele fie ei pop. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde chemirii soqieisaleesteatat de mare. discutarea unei crime pasionale..I se destiinuie prietenului siu.feri si munceascidin'greu'canoi. Ci aceicarese de lub..r..are mini de luar.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de confesiune.corLi clclrrI Irrrrulc. doui experienqe -stefan de viaqi. G. sc axeazS... sirmanul.inrarea in mareaviagd. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii. popular gi regional. Scrisla persoana romanul I.LaPiatraCraiului. plin de subtilitate..situ"fericiti.-mi". ale unui riman swbiectia.Vorbaceea: In expozipie.inecatcu pronumeleconjunctive.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragoste. de ei..i. Toateplanurile de viitor gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism. 661.Trebuiesi se gtie ci gi iubirea are riscurile ei.elwul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi popori. din duiogie.. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .zide beqtiintii-din mili.lttttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata.'Bine-ar 1jc. de Gh. cu respsihologice.ambiguitatea.perpersonajului o opereifiind asiguratide complexitatea ln-titlu.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul."rswbtnpelesul.O iubire mare e mai curind un proces liportretisticd.tcni..rritr drurnul la Iagi si.intdianoapte rizboi patologicpe urmi".rr6 (intimphrile hazlii) . el mininci side pe viu gi de pe morr.] IuTrebuie de autosugestie.$i treptat iqi treApar frecve hiperbola.orghidiu.

ii comunici hotirirea de a se despirgi. eram^eu". ca un cuqitinfipt qi rimas in piept. o credeamaproapesuflet'din sufletui mey. decit girurile de dinastii egiptene. pesteroaredevenirile.1ul preocupat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.al ciror nume nu-l sriu".rrmatd alte tribulagii. Cu impresionanti lucidimte.alte explicaqii. ofisergi vi manevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade.din catza unui ami.. pe careel gi-o fe'cusedespreEla..learegi pentru altul". ceputul prieteniei iubit-o pe Ela. vag avocar. Descoperi ..induraparci o sufepesteputerile ei".r" ci in exemplari.lle pentru cucerireaChinei. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur.intterior): timpulspionindu-i priereni. acliunii p. luau proporqii de catasrrofe" .. Spirit insetatde pe trii gireliuntricd".crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei. $tefan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si . oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena.d. care.bandi". timpul mesei.a[.". ca studenqi siraci...." f"aa4ire gi firi crugare pentnr triumful unei idei.a ficut in mine un pustiu imens.are revelaqia discrepanqei dincie realitategii-"girre. D. ci intrusul. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa. de doui e. dureroasi cgnvingere:..l. d. Anigoara.mogtenirii lisate de unchiul siu. i-o dideam. gi^frivolitade te' Pehffu snobismul noilor prieteni..rli in includeanumai pe ei.so. drept are e prima lor despi4ire. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit".O va intilni intimplitor.nunr."r.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue." dintre mitugileei.Ela nu ascunde durereadespirqirii.'""r" "rru.r. iSFe' acasi. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin. . La O. ceeace eu induram ros in adinc.l. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr. il insoteala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie. ca in aciasti viagi.ili.mi-ese rpribugire uscati.ganizate verigoaralui. Ela nu vrea si aibi La petreceriincearci si-l evite pe Grigoriade. high-life. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .. soliei salesi meargS.ia. dar curind teitrcepierturile.dobegti. eu ". . TacheGheorghidiu.. or.plipindi..Simqeam femeiar.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti. J'"i .tede-acasi"intreaga lui noapS..Desfdsurarea g..la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : . [.nobii dirt noul loranturaj: ." hd iirea.i ea. tq."r" credlm cn feireia care ne iubeste are. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl crincenb si si vedem cd.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: .e Odati cu primirea. ca aga " -.C.lmi!erreccarn ile.. Observi .Conversaqia timpul drumului ii -. desiadesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea. le in bandi. rirgitor de uriage. ci suferea.amindoi.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a.. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. alti intilnire cu Ela il facepe Gheorghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: .. anumite mici gesturi de mingiiere gi frumusege. ?n $tefan. hrinea din propria ei subsranqi'. d. in toate localurile.intirzia la intilniri. nuan[a di. Spiriti nsetat de absolut. dc a fi dorit gi de a fi eu insumi cauzd.la facerealumii. Gheorghidiu descoperi.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".aminrelesirai tirziu. Era o suferingide neinchipuit .. interesulElei pentru batti. ca alti luni de miere.Mi cuprindeao ne-sfirqititristegi vizind Jn nioi femeia p.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.i rivnit de toate doamneledin grup i . dar daci o giseam. ea".rrt* drrr.. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. au perrecut o luni la dcarea de nla.ci ne indlnisem de la inceputul lumii.. vor fi vegnicia viitoare. ci pentru altul.J -ondeni. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ". .rr"r"al"i. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti..Gheorghidiu primegteo permisie. iqtii in necuprins.rimei pirqi a romanului ilustreazi concepgialui Gheor.plecamnumai[. De altminteri.De la plecareGheorghidi.e lairni9i versitate..la sosireaElei. in patima apropierii lor. timr.rnic.. Aceastl"Iapfi. unitate sufleteasci:. ca eul meu..rlur.$tiarnci nu mai pot trii feri.mare dansator... ficindu-md si cunoscastf"l pleceril pe. unili gi egali unul cu altul..iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin. .femeiamea esremai vie gi mai reali decit rt.r"pr"ridurrnlrt. au dus o exisrenriboemi.u fericigicit timp.urmlrind-o. parci tot gitul plin IIri scurt timp. iar la sosireaei filrd. atricgiap..lar.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el.Niciodati nu m-am simtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi ochii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. 'i-r"i *ort. convins cd ea a ineaga...fiinJconcentrar la Azuga.cuuimiie dureroasi" calp'. pistrate pentnr noi."itt" . carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii. :cutnoapteacu Grigoriade.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivniti studerrte -aj"ii. $tefandescoperi. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanulin el. si din orgoliu.] pesrecatasrrofele .Niciola femeiaaceasta mi iubise".carenu sesimteln largul siu. so.o"t"l"t .ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.hidiudespreiubirea absolute. voluprare.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . penrru petreceri. ester. fost . mai nenorocit.orinu(conflictul.Dupi impicare.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de bucurie pentru femeiamea.ca s-o vid."gost. Durerea sufleteasci repercuteazigi asuprafizicului: . la alti petrecere . dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surni. deci drama: . fagi-n faqi unul cu altul.eanu accepti.fie ea oricit de mare.a lui s-a clidit pe orgoli.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni.toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertrofiau.peneagteptate Bucuregti.perriru lux. Sldbeqte esrenefericiq dar. si-q. Conform doctrinei de. ln februarie...rl ctip al soqiei sale.. . dar"iri"r"ii. ci lu inqelegea poqi si lupqi .Mi chinuiam huntric ca ie par vesel. de si .si lovegti aprig cu . sI pierim la fel amindoi". in consrarici soqia lipse." lot l:" cl esteiubit .femeiarc""rt.Ajurrsese o ristd. rrigti".de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl. un nucleu de dureri").Pentruneineinsi.

carenu ascundea suferinqa despdrqirii.Trisnete vin mein noi dar fhcirile nu le vedem. cu lovituri de baros. Ea r5spunde cu demnitate. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari". de pimint". Ca . Noua experiengide viaqi.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind..ee" Ii existi in casi..Ela ii trimite o scrisoare chemindu-I.Cen-asfi dat altidati pentru ca'si am cerineaci mi ingali.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd.sfori putrede. de la totul. cici plesnesc detunituri memlice. a unor extrasedin presavremii g.cici inchidem cu incle. .Gheorghidiu?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml critic: dezbarrilepolitice din parlament..tot dar utul". Dar daci b adevirat ci..daci au cdzttt. iqi spuneel.s-aurupt ca ni.Ne-. Sprc dcosebircde Ela. cositde Ia Azuga. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi.lumeapoliticienilor.descoperiscrisoarea Anigoareip.E in mine o fierberede gerpiinnebuniqi".gi ciqi" etc.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: . artileriaajungind si tragi in propriile trupe.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat. ii judeci gesile gi vorbele: . la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea.precuma ficut armataromini. Crrm agteptam pindi.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intrareaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa.cirti. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramaincertituii esteacum estompatl. iar dupi insinitogire pleaci la Bucure.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti. omenescului. Trecut prin experienga rizboiui.i pe amantulei. ci Ela erte bolnavl. sulletul a lesrt dln trup t. n direct ameningitol in ". O observi cu riceali.incidentul de la popori.i si dezlipim obra- intr-un munte de fum. .". Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. cu oameule crcscute l cu tot ..ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.ascunzind atit stareasinitiqii.. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire... ln timpul unui atacputernic. din grija penrru viirorul ei. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: .participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial. dedicindu-se studiului filozofiei. realitateaso-polidci a vremii.. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. pentru ci trebuie si piriseasci ora..sufletuli iegitdin trup lui cu tot".D:zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdndstirea d.. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. pamanrul $l cerul se desplca.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. $tefandevide ne cu atat mai furios.]totusi imi treceprin rninte. Naratorul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: .Alteori.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior.Gheorghidiu afl..a acoperitpimintul lui Dumnezeu").. $tefanrenunqand tor. Gheorghidiu e rlnit in lupti.I\ervll Plesnesc. astfelci unii vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior. de ordinelecontradictorii.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte". cu cit afle cftgi Grigoriade estein orag. i separe ci toatepovestirilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: .Era tocmai noapteacAnd$tefan. Camil Petrescucreeazd. imi infig. .. Primele impresii ale mir.tare ochii".Mi gindesc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta. neniise string unii lingi altii. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg).girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. lntt-o zi. imagine zguduitor de realistda rizboiului.Creierulparci mi s-azemuit. deplasirileabsurde. ...a. dezefiarea pentru a-i pedepsipe vinovaqi. Este momcntul cu careinceperomanul .$uieriturile groazniceau cevade garpede fier. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi". soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul . areimpresiaci existl . de atitaincordare.i Nae Gheorghidiu. Origan trebuiesi fi fost ficut praf. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor.cuiein timpane gi cugitein miduva inirii". vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini. . . . cit Eijena financiari.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai aproapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu. scrie ci-i lasdrot .Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.gti. ultima noapte de dragostedevenindintiia noapte de rizboi. ca atain viaqi ? Dar nu.i a afacerigtilor reprezentatide unchii ache. lucruri personale. m asa. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.. Din discuqia un prizonier neamq.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci.soqulfiindu-i plecatlagard.sub cerul vast 9i pimintul nu vr€a si ne primeasci. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie.[.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alta.nu o gisise acasi. provoaci jertinutile. di alte valori dramei personajului. de venire intinsi. De la C0mpulung.adici..iluirii. Nu indriznim totu. Pe drum.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga.mi ingali? Daci din nou am acceprat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi.i amintiri.Nervii plesnesc.caun nour de intrebare. acestcontinuu conflict al eului tiu. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei. o nticitateaesterealizati 9i prin includereain structura romanului a unor fragde ordine militare. mascheazd durereacoplegitoare. descrierea luptei de tUVaterloo). .lumea metafizici.ul inainte de a o pedepsipe Ela . carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". nu sunt eroi.La un momenr dar. din orgoliu.Exploziile. iiutind prin sertare.. convingerea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers".Animalic.. afigind cind indiferengi. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la banci. mult mai calm qi muk rnai luminos in acelagi timp" .ln clipa astaam aWt impresiaci s-auciocnit doui locomotive. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii.tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. de VasilescuLuminiraru. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". obiectede preg..pimintul gi cerul sedespici. . agacum atrageatenqia titlul romanului. un buchet de flori gi o scrisorici. Gheorghidiu. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea..micelul qi foamea.cind viaqa pede treceripc careo duce. Gheorghidiuobqinepermisia. nervii. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal..inParma.

precedatde articolul adjectival. pot descriedecit propriile mele senzaqii.""?e elev descif reain s.. fu . I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' lut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. a termina.propozigiesubordonati atributivi' '...articolhotirit.verb Predicativ.verb predicativ.propozilie subordonati cir"r^.. La. efemer.tett ..*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u|i' l)up.. nu fuse . abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizindu-l pe margineapripastiei. numirul s.iari el devineTatil.."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic.:tJ* . Eseurialese. Tebnicile muncii cu cartea..tuii."r.r. l.opriil. Agreezideea .a cunogtinqelo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :. de exemplu: si identifice cusau necunoscute numelepersonajelor 9'a'.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr.. cumshnqiald .Care s-o vaza" . ". antiteze. 3...ru." ii.famlliatizatea..pe o?ot povesti"' ce gindescen.rrof . l ci rti .ri" ca o mare feri-o r^zd" . Dupi atita efort depus.irc." Din psibologi.clasaaIl-a. e (stdpknul) . fragmentele o citireape fragmente Ei analiza acestora. ultimul 2.efortpropriu.. afinaliza etern vs.. ln lecqiilede limba gi literatura romini integrate. ".fi. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracolul' Era o irac. ". de vdzut . li i." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tealizateurmltoarele explrcatlve: .F..a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .oaptiurmlrind rezoliare" .ie cu mai multe zecimale.rrtr -i'realitateZconftiin{ei a9i".propoziqiesubordonati atributivi' '"Cu.rn de cauzi.n* ju-atorii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili.. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neatenqi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.ritrg.1.s-opriceapi" . '*itt -'""iplement . perspectiaa formdrii capacitdsiide receptarea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris . iitoi nrpt"re . elevii textulnarativ.t. 1. p.persoana III-a.. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal.terb Predicativ' era'verb predicativ.. |'eze gi. c. orici om trebuii tras la rdspundere. iatd . sponsorizdriitinerilor muzicieni' 2. 1r. imi pdreal/ c5" P. 2/ cerul Sipdm^. citre elevi.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.Orice .subiectexprimat prin verb la modul supin'. 'iiinr.propozigiesubordonati predicativi.temPorarrtrecitor. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '". mine inmele."r.a cuno$dnqelor repere. ' 4.' . pot ie9i.predicatverbal exprimat prin interjecqie'... 'n-a fost.Caii int rtt.i. ceea aud.orientareain sem- . 3.ntwlalcituiescun templu maiestuos. Aceasta-i riiluiif" *.a al constitutiv textului diaiogulca element i. literari. . individual.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod.Eu nu pot vorbi onestdecit la Persoana Subiectulal Il-lea A.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi.rr. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice. 4. . tntunericvs. I' Subiectulal III-lea i din l. . 11as99lin' liudabile (cazul genitiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".ii.. B. :""J:ii!] .i un antrctriment dur. vintelegi expresiile . rneieimagini.r." *n-i" .Editurn Mincrva... 22. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t...r.]. . ." 9i si identifice i.vremelnic..propoziqiesubordonati subiectrvi.hrt iil.".lwi .il'. Titirea integrald a textului literar: prrn. " 1-.pronume personal. insugirea.propozigiesubordonati subiectivi. . textul literar.verb coPulativ.. la Doui skmbetela rind mersese munte.tgia /zi fusese incredinqato misiuneimportanti (cazul dativ)'.ttit.?.i"rai. citireazd. Vinzitorul se obiq. din chaosfa.. p..ingular. in 3. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe .l ()71..pieritor cel dintki vs. lumini a incepevs. SJanunqi averse citeva zile succesive..cscu..ceeace inregistreaza nu MarcelProust:. intAi.S1 descriu care singurarealitate... ti.l 2..conpinitwlrnew ijii u...c. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r. a sfirgi..

o ltrtttcstirea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a). ori de cite ori esteposibil...i.:T".Cum te numesti? .de tipul: .." elevilor sunt comcreativitatea activitiqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif".povestirea orali 9i scrisi a textului lirerar.. li se soliciti elevilor si-gi imagineze ale intimphri.tior" Reporterul: . elevilor carevor fi testagi specificuldisciplinei.@* lrt gcncral. .t. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i. compurrericu temi/titlu indicat. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice..-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpergr proceselor proouselor .Cum igi petreci timpul liber? .gt$ili?i" .. influenqeaziinviqarea.td rextului literar..*p.. In sensul marlare..cel pulin doui lecqii.: de la compuneri p". '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P.r.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate). o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz. a Alti posibilitate.i#.ri*..-!:yil:"Prezintl. iniqiaiiueielevilor (de la alegerea .Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl. asiguri un climat educagional -.. cu'inceput/sfarql. l)rin.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .t "n. pot fi: Acegtia simpleintrebiri. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale optim. (cu sau fera elemente . acordi de se r rlr. sinonime.9i anucareisi dovedesc . Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabularul gi elevilor.mai multe lecgii. Pornind de la textul literar narativ..". cel 3.Report"rrl gi i"i"l"i.. ca instrumente itemi.exerciqii . rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.rrrlrri-" al" i. tesconcreteprin carepot fi valorificaterezultateleobqinuteprin -.t2 l I llilt'ilriv' clas.. metoderradiqionale ir.texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare. grafice)urmat de o intrebare..totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invilare.ii.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonici saf.. igi gi Texteleliterarestudiate constituisuportpentru diverse Pritnare. cu obiecti. ini.i prin formulareaideilor principa. foior"r. scriptirne temei.i.vizeazS. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.""qii..i attePtat' deci item =.ri. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa. tuie compunerilelibere nararive.i personaje alt final. Evaluarea viabilitatea.apreciazi-er..r"r"-in qionale.rcliunii. de literar. 9i . sub forma Je intrebiri: ". t c'itireamodel cfectuati de cadrul didactic. formea^zi J". in funcqie nivelul clasei.rnq probleme.a stimula gi valorificapotenlialul creatival elevilor o consride .t.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i.liJ.GhiJ-i" rrruzeu/Gridinazoologici".f"ri r" 9i vorbirealor curenti..r lV-a. planwl simplw(clasaa III-a). lc. 2'.tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului.furnizeazi'datele ^.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a)..caracrerisricile 1 +.. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu.ngi..6.:.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin activitigi de ?nviqareagr-eate elevi.gr"i narative9i deilustraqiiigi . Daci estenecesar. diferite tipuri de de evaluare r.i a titlului.Elevii pot memora unele expresiicare le-ru plecur le por i.{ezi14 de evaluare.. . mai mrrlteobiective.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: . t citirea integrald de incheierea textului literar. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.r.. printr-un J9..Unde locuieqti ? ..Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracteristici.la fiU."R1.eaaluarea" r --"i --...i orrtonime. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei.il. .-.descriptivegi mixte. "'"ff. planul d. figuri. se poate realiza citirea dramatizatd.r.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii.de stil inviqate.. a o J'ormularea mesajwlwi texrului literar. foarte agreatd elevi.rd. me probele scrise.ei.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordanqi .probele orale gi pr". planwlwi de id.Ce aptirudini considerici ai ? .^*d9 rol: . clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrpolali qi ai ..r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci tlc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri . complementare' "u"lu"r" qi metodealternative. cxcrcitir.i a antrenirii in discuqie mai multor participangi.i. gi .clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.i.ii.fi 7 _ . folor.p.'i"r. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a). pot dp"ri a" "o-p"".'d" " tipul de compoziqie).

.ripi gi.../Sudoarea muncii sutelor de ani"...pe brinci. epitetul . in laboratorul lui. i..Procesulde transformarea bu. Cealaltl componentil a .depiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest. prin carelutul se transfigureazd'.arte Poetice.in careeul atitudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisiturile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principaleletrisiruri ale personajului.u. poe'ji . acidul care-lfacepe sti$. in Ewl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: gi (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI..si-njure" 9i de metafore: .4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr). ' morqilor 4i1.sintagmi care semnifici limba poeric.--"$ r l)irr punct de vedere al obiectiaitdpii tn notare. _.ezatein fruniea cite unui volum.din zdrenge.de obiceiin versuri. . .itemi de tip rezolvarede probleme.cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieqii9i aspiragiilor m]ne".casi se. Exemplificare (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate.cele.r prclucrarca rczultatclor obgitrutc.torcind". tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl.ta lutului.. .nt d"111(.esteconqinutulei ideatic' sentimente .itcmi cu rispuns scurtl . .. ..ca gi pcnrru admi_ ::l::11.. Versurile ripiezintFt o definigiemetaforici a creaqiei .. [.i spiritualitate.. .veninulstrins te".te .si-mbie". ' Prin abundenF de verbe: .itemi de tip eseusrructurat.i^r" r"ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii. direct sentimenteie. din idealurile stribunilor care te menirea ..hotar Poetice.1de"irat-fals. (2) itemi al ciror rispuns trebuie.[.ln funcai. . oameni pisiri copil vestmi. creit@@rime terioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi. . trudegtela fiurirealimbii poetice.intrebiri srrucrurate : (3) itemi subiectiai: ..:. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli. Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5..ripi*..... .ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor.treapti" pentru urmagi.. Cuvintele .searardzvrdtitl"...ilrcA ( itstlrcarca itcrnilorsc rcalizcazd. .ampreficut". 'f baza ceimai importanti liind: obicctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.. in eseuri. s-auinilqat pe treptelevieqiidin .Dumnezeu piatri" din .. din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide..leagine'... a materialuluigi a spiritualului. Si defineftevolumul in fruntea ciruia se afli poeziaTestament."?de IJniversulpoetic se-nalglca . .. pfin si se zvircoleasci.hrisof' gi ...ru iegitla luminl.robilor.. simqindu-i lucrarea corozivd: . unele a.visuri gi icoane". r.gropi adinci".cuvintepotrivimuguri si coroane"' .e tipwl d.. . Poezia Testacare deschidevolumul Cwvinte potriztite. poerul.Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de . . iesela iveali miracolul creaqiei Poetice.doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten./Birrinii-au adunat.. . cu doui iumi pe poale".i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din .itemi de tip eseunestructurat. apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.rob" nu trebuieinqelese sensullui social..cenuga inalt..printr-o indirjiti gi indelungatl striduinli..cdrqii" a poeziei.(2) it emi semiobii aia i : .cuvinte potrivite".cartea le virsate-n poetuluidevine.stipin". aminiind datoria . sudoare.. armonia ei. da-nu. printre plivani.frimantate".ci cu . Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv .amivit".] miere".erdspwns de atteptat. a-i continua opera. din coloana A..itemi de tip pereche. .vioard" careconqine..sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.ntstr.pc mai rnultor critcrii.:ctiv q. A.. ca yn laP cu injunghiat"..am preschimbat".a ittcat/Stdpinul. . | [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare. poetici. . t. B. La rindul siu.irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i..itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt.fiului" (urmagului) de tri".Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii. .i interviuri. toarela creaqia in Tudor Arghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.ficui"...l"bor"ti.

Arglrcz.r.[*'"ii"\rlceleriiltlotit. sa: .. tot metafori -.i.aratl'unNichitaStinescumaita V.J.rd.Din bube..a.versul scurt '-"i. 85.gindirii umane..i rrspiraqii -....tegi mai taretainanopgii.rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii..fer.ilie.Poeziaesreo arri poetici.rc op()Z.robul"ccl ( Jr('.slova foc") cu rruda geniali de .ttt.suri gi mai mari/ subochii mei".Ei..Intinsi lenegipe canapea..vieqii renun! cu bucurie la cuun creator. rima esre imperecheati.. ca un ciorihin de rrt'1ii. "rt. .r.vezi p' 85' 7970.sporesc-a ni i'treqiner"". fiuritorul de noi universuri spirituale./Robula scris-<r..cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.ncroase.. Originalitateapoezieiconsti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestescrisi.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdului). meniri p. din se cunoagrerii constituie multitudini de taine.in lexicul inediq de o prt.Poemele luminii.i .seira rizvrltiti" .ucian BIaga.l""rina alrora" refuzamisierul lumii. o*ul trlebwie fie " absolutului.p.a" larmgcul cu liric..o."rt.."r"r expresionistal permanenteiraportiri a poetului la dimen.fJr*".. "lbe.*.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor. cum rea : cuioaste lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci ....negativi (.eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c".iunia lumii":. prin aicuns/ in adincimi [i'.."] g.. in viziuneaasuprapoeziei. Discursul liric se consrruiesre jurul memforeilurninii. in printr-o suiti de metaforeinedite: ..verbele.cllrritrri noroi/Iscat-am si frumuseqi prequrinoi.t.. a ll tillncr$r ircccir..i maiprofunde ist. r.intinsi lene.vezi p..p"ri..i .rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .eceptorii. d. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu.veacuride-a rindul' filo..cartea fiulc. idcatic..i artd poeticd.caun gap comparaqii injunghiat". pini la ..este il.""" car" di titlul intrein gului volum.flori. prrt.r poctr.-Ei-i*pii"ir.. repetiqii (. (.o"ot"gia poritivi (..domniga intinsi lenegipe canapea". Sintaxapoetic.veste-ncet pcdcpsitor".iubesc") opun .mirestei'..ca f.. ce lro.trinii"gi poctultruditor...rrnorgi."r"ie a" minuni" .aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.]". exprimi fascinantulpioceJde poetizare vieqii._.rn .trul racunoagterea iparc i.Slovade foc g'islona f .registrul. trvinic/$i_izbivegte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor. o treapte"r -.a. buze ori morO .rtit tttctrr[t.slovafiuriti"): . Astizi filozofii n-o mai zofii au .durerea noastri surd. coplrta.. '''"E./E-ndreptiqirea r'..Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qap injunghiat". a potentamisterele...prin aceste plcxitatea ei.stlpinul" esLc poczia.gte gindirii magice. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric estecunoagterea da .lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd.Ji"qer . .raTura obscuri.i. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(..rovinedin dragostepentru.rrti-..i" etc. noagterea Conceptelegen liric ."r"i.."g"le.unelecu sensde personificare in (.b wni (strd"r lrurtii. ochi. cici numai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis.lutttirl:r" tl.uc clcl'irrit poeziaargheziani./Domniga suferi in .prin conotagiilecontextuale:nu-"r.i'"-"../Cafierul cald imbriqiEatin cleqte. mlnltoare utilizat'Verestesubliniatigiprin./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei.lumina mea"(a eului poeric) gi .r. 'raielr"aa'J#Jr.-.)enumera-. ritmul -iambic.un rost gi vaiori.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainade careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' La polirrrf.rirr.imbogdqesc".r-eazi")' urmireqte f luxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in...). celor cu o conotaqi.".ccl cirrclcc(:pteirz.striiburrii"..".de aceea sd duhului m"u. .sugrumi"-. ..t" ."rir avind rolul de accentin discursulliric.domn.ttrritri/Irnpirechiate-n carte se mdritd.'r../Biciul ribdat se-nroarce si in .....-n .rr. epiteteadesea dublete.amluat"..de aceea cosmici. mai retoric.iirr ....t.a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul.este de intuneric".. mi.paradisiaci..il pfa"g a..r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi..rl-rupur forme: . lrr fragrncntulcitat..atitudinea lumii.bi..r..icrulcald").r-i. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti.cind.. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale.lirug." Vcrsurilc finalepotent eazS... un ochi lduntric se deschide9i dru li ./aga lareifiori de sfint mister".abundente.sursi de inspi| poetul. semnificatia termenilor-cheie ob . acelui de cunoastere inseam- lua. . ili.de nuntire a inspiraqiei (. batrini-i). pcntru .verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se .fi rulburagide mesajul.i.r"-rrt..metafore. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.consumatoriide arii.e a reprezentat-o . .sporesc"..rlui creator al unui univers spiritual (.izbi.i trcmuriroare/mire."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd..de fapt. Relaliainrre ...ampus".a urmare' trpul nelelumii..caun ciorchin de negi".rrrrurci obscure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf. o bala-. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine.. cclor cir!utttsc.. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr. . Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii: versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe..a a sirrrlirii. . .re cltre ""t" "er"i. ...apirutin p.).tot ce-i ne-nqedevenirea universului. u." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce ... qii ctc.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".u.il*ilJ. rrttr.nt"l gi. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului./l{oclul durerii de veciiintregi".. ca de altfe'iin intreaga poezie..rtinq"loi.mic9o.H"g" ""pli"i.sugrgm..opcra filozofici a lui Blaga.i.risc clouii ilrrstr..taiunei asemenea .i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul urirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb. crre vor..cunoaqterea.Eunu strivesc . ii amard". . l)omnul o citeqte.. apdrutin 1919......1t-.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare. Mesajulnu esteinsi pentru cititorul inocrrlt.cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".... ^\ia. tairreleau celemai diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'....f.i ei albe luna/nu micgoreazi' .r .cind" s.

din cein ce.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.in dul.in.' 2..i.. '-r.dinti-un bolo""rr.r. definegte sul pocricdin accst volum. .. aga aga.p"r^rrl il.r_ surilc au valoare incantatorie.titlulintregului volum. aface. in celelalte strofemonorime diferite.luare-aminte.. l)oczia. clrr_gi ipostazade damnar.. vers concluziegi versul.i..pe ici pe colo.cu minte.. .a da bir cu fugiqii.. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3. de subordonatisubiectivl . (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.. cu stare. (verb awxiliar) 4.. re"'.. prudenqi.rtlvcr dc nroc{. amintind d.Anwarulastronomic".. poeziain dulcelestii clasic esteclasica.prin intuigii gi.rit. iubireafiind o .. primele . isi lua ratia zrlnic|. [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. pe neasteptare.. doui strote cu aceeagi monorimi.:.a.i...olat. u"rrrrri .5..pasul poezie.de vitamine.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian..tr-ut q. . de asemenea. poatefi interpretati. .i-"eilil.i muzi.'. iubirea devine muzd..propozilie subordonati subiectivi. la cor.s{.og....i*i u. cuprindecinci catrene..carea dat.e.ontulpoeziei. 1. -oz"ic.inefabilul ^^^r.4.e lur.slerapoeziei. a facecu ochiul/mina .viziunipoetice. sticle" ..r".cir gi prin instruirente jongleazd. sugerea re iu'6irii . Starea d" r"_rpi.i.uio 2.i.. lcrrltclriliVicircscu"$ivarsi cu.renronic curtoazre. se va rransDune ce i.. a da mina.".preficirorielacrimiin trigt.creaqiei (. a-gibiga minqilein cap."qiii.rr. bdgared.t" *. A.dit . vers laitmotiv. Nichitasun. o :! I }il.. din nou. a fi este verb copulativ.upas. Sub accstaspcct. de ozi.""aa/irr. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinice. de-asila.eu ramin" consemneaziabsolurul pe care-l . acontemplatorului: aceea .t. $i prin acesr tcnle creatoare. cu de-a gi cor 'pururi." titfig"rilor. lj- c r t I t: 4.intr-adevir.. nu C. Locuqiuni: ..adverb de mod. 1..t doil. l. . .rransfigurlTj .. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric .rrul rrei iz. gata-gata. trtitri srrfcrirrlccroticc. o revclal-ici] eu l-am fost zdrit in unia.. "D.. ln text. de jur imprejur.. "i-"11"i lalrric". conferS. pas c.ii. B.a eul ...propoziqiesubordona. cu 2."-. . ^p^ti1i^ poarti iarcadulcelui'stil clasic. Anual se decerneazi premiileUNITER..ti"i..i afcctarc. cuvintul wndd semnificidubla reflectare il.idilei.ll".de viage il.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin crealiasa. ' ' "rtirtice. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.. lume proprie. Jc -..rt" "r.i.. a a . 3. de aceea.a-gida seama.t."ri f""aa. adjectiaale:de geniu..-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia".u prrnJi.imi-este fo"ri. de alti s. (nume predicativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) Subiectulal IIJea ..al.rccstc sintagme metaforizeazd.si sefoloseasci un ciocan" ...eseamd:arenqie.Stau i1ti1s ri lung''. a o facelatd".rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in inimi .pronume personal..t"t:l-"B. .ri".poezia.-""9i.r. a proceda:a acqiona..p"sul tru i.. iubid .pe soarele sub pitic.z Inima / incet mi-afundi". a spila putin a.ti'j rf tccva."1 rialc qi spirituale. . pi """-" Strofa a teia exprimi revelagia poetici.". prelios: valoros."iu. lui .l ti" reperarde patru ori (laitmotlz).pr()r)Lurrc rcflcxiv. poeru_ trece.printr-unfenomende.pocrrrclcigi rneritltitlul.. ivtai rp... atit. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urbanism.. modernitatepoeziei.. poem.gare seami. cretuluiin abstract. din cale-afarl. 11v11ra.poi in poezie..Pasul treceeu rimin".""sirc blestematisi zeiasci a.'o .lpostaza . d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . swbstantivale:bl... aduceamina-gi te..i al Parisuluiesteo deosebire de la pimdnt ca la cer. A apirut ..o lua. Nichita stinescu ne surprinde.. ..... s-aplam. precauqie.. a"*"1_ goari".i a. adverbiale: calea-valea.cumsecade.rr il: rubrrea.ffi.rniu../ El avea. din cdnd?n cind. . cuno"gr..-prin care se pregetestetrrrri.tnt"l.razna. mai .. genialcu ideile gi cuverbul (slovapoetici).si procedeziastfel" . mai-mai.nasre .i.(betaie)in lege. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .r.Jrpe. griji.cici substangele ta circumstanqialide cauzl.rj:l.igi relevi i""p"ir"bll. 9i id""l to. -cirei clevirtcinspira. cu dinadinsul. i."ie . astlt'l . aveade gind. feminin gi poetic..toate configureazi evolugia .j..cu totul.spargigitul pregioasei lnolrecta.rlitrtc rafinari".a o lua la goani. n verbale: a ducecu vorba.i...... lrrtilnireacu iubirea.e^tehnica simbolistd.. ry rr.versul . al'creaqiei poetiii cc...propozigie depusese intariseri ca piatra" . Intre aspectulBucureqtiului.J"il in actul creariei sale. caerotrc'l 9i ca artd poeticd.o secundi. I ..Sub oriz. desrrreci.propoziqiesubordonati cornpletivi . Iubirea insumeazi frumosul din toale r}. Orice artist igi creeazd..n b".i dupn anihilar.dirrrr_op^rer" ...i. deopotrivi . aurit si . a da de-adura.roare.j..pov€st€" liric o exprim.r ttrrt'i.i... vcrs. .r.qie. Sttu. J. aducere de aminte.

probclescrise.chiar piin incercarea fiil. Mctodele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.calitateaprezentirii .flexibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qiede calitatearispunsului.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici)..principiilor.in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice.:rutocvaluarea. de cunostinlelor. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru.gener materialuluiintr-un raport. greu de e o obqinutpe alte cii".Ca qi investigagia.portofoliul.graficegi descriptive' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifica. oralegi practice. Adrian. .-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. elevul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz.evaluarea comportamentelordin domeniul afectiv.re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.organizarea . Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput. teleielevanteobqinuteprin celelalte . .. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul. . a comportamentului elevilor.posibilitatea .scrierea principaleleceringe. curs. .interacgiunea directi profesor-elev.proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. .probcleorale. ocazional ' frecvent o intotdeauna . justificirii rispunsurilor. . mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS.in ce misuri elevul participl la discuqii .alegerea . . regulilor etc.Itt t t t t t t t . . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile.utilizarea corespunzitoarea bibliografiei. . tehnicl.Se ptrrrc problemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise. in . Prin cel . exemregistreazi etc.Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu fi proiectul poate.acurateqea .: . cooperat/nua cooperat mult.ulta reprezinti un instrument de evaluare .stabilirea scopuluiprobei si definirea obiectivelor operarionale. \i .4d$. celemai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de importantcobscrvate cadruldidactic. .. Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j.realizarea elevului. Pentru realizareaprobelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .rrilizareacorespunzitoaregi in siguranqia materialelorgi echipamentului.proicctul.figadc cvaluirrc dc . si .alegerea tipului de item corespunzitor fiecirui obiectiv.1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor.lism dc control (vcrificare). ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc .rccstc probe se realizeazd. administrat 9i corectat tlc:c:rdruldidactic. respectand . .s0l .de exemplu: ? . .Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.acurategea complex careinclude rez.pr<>bcle practice. alizareaproblemei .corectitudineasolutiei.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi.1 . niciodati .scara clasilicarc. dupi ce eleindividual vii se deprind cu iceit dp de activitate. Eta|uarta scolar. ll(:t I Strbicctulal III-Iea l.ilffiFlegerea in permanenr cadrul didactic.I25 1trttgresu. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasificarea Scarade clasificare mir de categorii.. mai des in clasi.Elevuf'primegte sarcinl prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gami laign de cunogtinlegi capacitiqi.elevii sunt informaqidespretemaricalucririlor practice.claritateaargumentirii si forma prezentirii. cu ceilalqi a plu.feedbackulimediat. rat .p. .1 I Stoica. Prin intermediul programei. . " saude grup. de .Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiinoi. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqilor did. .comunicarea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: . incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. .i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi).igi pot alegesinguri titlurile/subiectele. * invcstigaqia. Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd. . nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-este o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio . Probd inseamni orice instrument de evaluareproiectat.d1i. seriede informaqiiutile.."pottului asuprarezultatelor obqinute.aplicarea inregistririi gi prelucririi faptelor. Probelepracticeau o aplicaremai restrinsi in cadrul evaluirii.strategia rezolvare. .PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehnici de evaluare. . lo. .acurateqea . itemilor. figurilor.

i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul.. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice.sraale lrilitc tlc cadruldidactic.Pentru a se asiguracitirea conEtienti."rr"pr"r. . si subliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-auplicut (le-aureqinutarenria). urnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii .de pildi deprinderea receptare bALrdirca de scris. datelepersonale.. subiectul al III-lea.a cd.priceperilor.gi deprind.observ:rrel sistcrnici corlrp()rranrcnrc a .p.li se cere elevilor realizareaunei sarcinide invigare: de pild. .srisc asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. proicctul.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte.i. .u-t'.mint ve3ln comedieseridiculizeazd.a originalitl$i.in lang.rex" motiice. careconstient "".contedie. . Obiecthtele ciclurilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. .adici procesulinsuqirii cititului corcct.suri ce ei le realizeazS. c Informaqiilerezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didacticdespreelevprin alte metodede evaiuare. respectival cititorului.iqinl se . raport cu obiectivelesi standardele in educaqionale. situaqiilein care apar personajele.aodeail. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer. scrisc prlcticc. a spiritului de independenti. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. p.pondereaceamai rnareavind-o metodeleformative. oierele dramatiin dram/.farsd. caresepun in poitofoliul clcvului gi sevor ptezenta-. . -.. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaqialisi temporaldg.dezvoltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice. .'t st'.ror formi estedecisi de un centru acreditat.pe sirite g.. a. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .tuturor formelor de activitatecarecapiti.stimulareacapacitigilorcreative.citireain Eoapti.comediaare acgiune deZnod. povestireaorali.duce la dode a . Totusi.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie. 131. a. autocvaluarca. L.r-no. o impprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente.in ritrn propriu. sr a lnrqlatrver. Sursede comic sunr mora'.tipuri uman" .rltrrl.ral. amuzan" " Asadar. dintre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele. Modalitateafun* dlmentalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi. lmentele vezite in sufletul spectaitorului. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afectivi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare..DupS. adecvatS.'urile.urilor.rlc.i r l. dc la un an de studiu la altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r . 9i limbajul si numele acesrora. Exerciqiul esteo metodS. Prin exerciqiuse repeti funcqii minrale (psihice) gi -.exerciqiul lecturii integralecu voce rare.regulilor.. prccun) s:rrcini q. Aclrian.erilor. . in dc elemenre.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprijine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. pii.r.aspectul viaqi surprins. la alcituireaunui tcxt. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt.vezi Testul 1. meloiramd. pirinqilor. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic qiportofolii standartlir.. godern. tul literar. ci numai unul u mai multe acte. de I Stoic:r.prin variatemetode.('nr('str-ualtul. ajungela: * consolidarea.insu-sirea nogiunilor. este'ometodefundamentali.in mareparte. a.unor deprinderi. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwlwi. la I')xcrciqiul.. 1n cualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: .orienrarealor profesionali.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc.r.de intrigd. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.i rcpetat. ale compedqiilegcol. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contind. gi dc.' si adunepiesedin portofolii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii.-Comedia t#qigarea rno. teoriilor careseaplici in situalii variate.prevenireauitirii 9i a confuziilor. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r cstc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -. op.. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareelev.ni" conrpunerilibere.feedbackuldin parteapirinqilor g.periodic. rczultateleobqinute.sa ccarl elevilor si"autoevalueze portofoliile. unor situagii.rlni ln activitatadidactici.1...fluent gi expresivse realizeazd. . elevularelibertatea adauge si materialele conside| :tt('rtcccsarc.vicii. 3. . 2. cit. Comediapoate'fiinprozdsau in versuri..umorul 9i ironia . TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti.a forme de comic."."r. ca fllacterele. . r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. moraowri. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. constient.a.ate. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptarea mesajuluiscrisin clasele primare. fiind o metod5" executare unei ac{iuniin mod repetar. funcgie aceste de . informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului. iternul 1.cartca dcviziti" a elevului. comediapoate fi de caracter.

iati visul nostru 1. primesc! dar si nu se schimbenimica. manevrele elcputat..Gagamiqi".ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. celebrudiscursimpiciuitor: . deci estetipul demagogului. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat. incoerent. . . ir.Brknzovenescu personaj gastronomicd.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului. putem zice. la douisprezecetrecute fix sunt la tribunal".momentin careadversarii impacd. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei.aptrruttr 1884. poli. de Calavencu. .fira scrupule.. amantasa. electorali. scoate evidengipladtudineagindirii.. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri.Si n-am parte de Zoigica".. Numele Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi.i senilitatea.femeie cicilitoare". fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu. in gters. cunosc sensul nu ra.dandanale".susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFarfuridi.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare.Am n-am treabi. rispunde ci unul .Ghiqi Pristanda.senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului.caredoregtecandidatura.tf pierdutd..Scopulsocietiqiiesteca Rominia si fie bine gi tot rominul si prospe1".. sau mai pugin onegti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequluinostru !". . Accepti si conduci manicu d..emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice.spre deosebire Caqavencu. lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandidatura Agamiqi Dandanache. alte situagii comice. Singurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar...Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". iati visul nostru realizatl.Zoe. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor. care nu se face de loc in lara noastrd!". rugind-o si-l ierte gi si-l salveze. tipwl politicianulwi demagog.. Din aceasesenliale.Iutridarea.Ai puqintici ribdagi cuvintul ca".oliticianwl pliticianwl prost.cini rea Farfuridi .numele areca rd"dS. noi. O scrisoare privatd. in elidatul: gruparea guvernamentale.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. mai mult. care au durat aproape treizeci de ani. careau durat aproapetreizecide ani. dar urisc pe triditori". tipwlpomoralitatea.pierderea animeazi campania electorali...Industriaromini e admirabili. compromiqitoarepentru a o folosi . prin contrast.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a-9i impune cantru alcgerileparlamentare. gefulopoziqiei.. comitetegi comigii.te' parlamentele. Trahanache.. .senilizat*Dandanache. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie. e sublimi. Trahanache-$tefan Comicul de caracter.. moPunctul culminant al conflictului esteplasatin scenaintrunirii electorale.i anumein punctele. candidaturii dc Prin ternacomediei. gi. mici" . suisoare lui O Capodcrpcra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.. sa incurcituri. . primesc! atunci si seschimbepe ici pe colo . comenteaziautorul) . ori si se revisci.corupt pentru ci are . creeazd. ce aclamim ? Noi aclamim munca. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": .eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase.Din doui una. pencampania Acpiunea estesimpli: in capitala unui judeqde munte se. toqi suntem romini!. caremirturisea: . zinti se Comicul d...aiul wmil dupi bunsuofulos"la datorie. dagi-mivoie. anunqe va fi sus{inutin alegeri ci al cirui director coproprietarera..intruchipind electoratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gresit neologismefranquzegti. in schimbul scrisorii.antajul politic) viaqa personali. rradesivArgire. Cel mai savuroscomic este comicwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui sistemconstituqional". pe rul comite abuzuri: ordoni poliqaiului. Cataaencu. dilemi nu puteqiiegi.. dar lipsegte Soqietatea noastri dar.. ca. $tefan Tipitescu nu se lasl gantajatugor..estc in crcaqici L L. 1in 9i fiind susqinut discilime. che creeazi" Coffictwl apare clar din prima sceni a actului I. gi cel de limbaj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu.raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:. ilogic.dar esteun so[ incornoliticianwlwir)ersnt..Titlul indicl intriga.i in reacgii.creeazd.Dupi lupte seculare.cu toate partidele gi in sa. La refuzul acestuia la rugiminqile Zoei.. . va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. promiqind susginerea nu de care. . diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. cfutiga lupta electorali zi. iul.incetineala gindire.nume cu sensul. Caragiale. 95 iar picrdc amra dc Aantaj.desi zaharisit.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea poliautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie. fruntea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala. cinsteanorocosului adversar.Farfuridi. Lipsit de aceastiarmd.Ghigi Pristanda. gruparea opozigie.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surde comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii. . ticul sIu verbal: . perj simbolic. Caqavcncu manifcsmqia cinstca in noului deputat..simt enorm 9i vid monstruos".familiemaresi renumeragie. avocat. compaGagamiqi. aparigia pretengia de politician imparqial. femeia imorald ..Nae Cagavencu..Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice.. Agamemnon r in sugestia Dandanachereliefeazd". gineun Agamigi Dandanache. . Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea.i altidati.. scrisoarea f*n Tiplttcscu..$tefanTipitescu cedeagi Va candidaturii lui Cagavencu.pe de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului... Am zis!" Capavencw: .Dupi lupte seculare.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi.Zaharia Trahanache.ii oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu. . tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea.care clameazS. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului. in festaqia organizatS. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapublici (.adresatiZoei Trahanache. construie f. eprezinti politicianul incapabil.lirritor" p veros.agacum sugereazl. prostia.nulitate.. ori si nu se revizuiasci.. Autorul. ..Si mi ierqi gi si mi iubegti! pentru ci togi ne iubim !ara.

l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A.r B:lT# ". jroiratt ' instructai. nemwlpwrnire mulqumire.. luminos vs. Prim-ministrul a .. c..i la sfirgirul lecqiei de.fluent proPrie cuvinteinsylng drn.a avansa. a regresa a progresa.*ili. *p.. .J frerar. conjuncgie.. apreciind .. 3. .propoziqiesubordonati circurnstanqiali timp.. diapozitiv/diafilm.i"Jf*rer"rile furnizate de text.. a Cit...a inainta.. scrlsefl orale. J i.dezvoltarea cor€ctt fonetic. .rli.girrclire. ilustraqiicu personaieanimale. elevii treblie. 3.p. O..'mixti Scopuri: . fo.elor ...cind cu geneostenitesarasuflu-n lumnnare" ."" c" va intreprinde guvernul b. reqinind o. . 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor. casetl audio etc. gi expresiv. Mi fascinaapusulsoarelui. mifac ci n-aud.i a..... unui ionqinurul acestuia/pe..rg" Buratino. turi era compromisi.."i intimPlirii' consecinqele Stratepii didactice -. problema deszipezirii....propozide 1iesubordonaticircumstanqiale cauzl.... Actiaitat.. a capacitiqiide receptare mesa. s) durere: chin.rar (invigltura pentru viaqi).colelor.asuJ'la:astinge.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' .genul feminin gindit. mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. calm. a 2.piind.pe grupe' . prepoziyie.baza plan. linigte. l. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator.cere. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. gdnd ..." joc euristici. t substantizt: Iot esteadverb" . patimi. . dcea.] dureri simpitetoate ca-n ois. a propigi vs. conversaqie M.Capitalei' in a. "u pe fizicegi moraleali personaielor bazainformaO:. de .2/ P.. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul. O: .ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate.tilor de Alexei Tolstoi (II) Tipul leqiei. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro. #. [.p.toate).:"'.propozigiesubordonati circumsranlialide timp. numirul singular.z/ P..f.obscur.pronume relativ compus.resPecdndsemnele O. 2.Era un gerllde cripau pietrele.e.. vs. didactic.propozigiesubordonati circumstantiali consecutivi...De vorbiqi..explicaqie.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi.tollre in scris. exerciqiu. ideea i#i?"rruq1.satisfacgie. ceeace ...pronume personalcu valoarede pronume reflexiv.**l. . interjecqie.. tiilor formulate. ginditor(oarc). tihni In peisajulmontan giseaintotd eauna tibnd qi implcare.prepozigiesimpli. mi.. td.t..tiilr.ci numai aceleacorespunzitoare tipului de leclie' ...propoziqiesubordo"gi uatl circumstangiale timp.rii de exprimare . a oI ulttos (a oluptwo : senzual.-.. suferingi.punctuaqre.texl.. de . a esolwat omti! zgornotvs. trii. fluenti gi expresivl. lexical9i gramatical.propoziqiesubordonati atributivi. tot .. plicere. si citeajci corect. ortind-o.l/incit mI credeamintr-o lume de basm... Mijloace de inadpdmi'nt: .rcgindit.adjectivdemonstrativde depirtare..] ea din noapteaamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' . r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie. Clasaa II-a Data..in text este pronwrnenehotdrkt (aparela forma de feminin .d""rnolt"readeprinderii de citire coredi.rpri"ae Ol -"ri.corect' caligraficcerinqele r.frontali. regindirc 4. independenti.cici [. intunecos. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul. fot B. cu . ." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De poatefi prepoziqie. Revenca discuqie i. I a conqinurultextului .. Subiectulal III-lea l.innegurat in biografia lui era un moment obsiur. ie . de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toate" .. J. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" . l.in text este t conjwncpie swbordonatoare: . a simpi:a percepe.negindit. adaerb: Md"tot intreba. .a rap Ca*p uI mir a.. 4.in ritm proprtu. evolua.retic.

expunere hierar in lara Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .tltl9*i?gi.exerciliu de creagie .deg! teptufegiinqeleprule" .iomportarea persona.agini .Ce trisituri alefieci.orali ..elor. casetiaudio. urs etc.actrvrtatePe gruPe .conversaqre .Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.formativi oPovestirea integrali. mix. dix.. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba ...dln4a .formativi . povestlfl cu . .. Aprofu^ndarea textului .Iormatlva joc de.Irraqii Grirnrn. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s'a in. . lional.vez.si povesteasci textul pe bazainsugiriiconqinutulur.Lr.chsere'I-Iy.sslsgie texte de comentate.orali .si-gi aleagiun personaj preterat.scrrsa .conversalle ratino ? * orall .itas Educa2005.exerciqiu de citire selectivi din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! . diafilm'sau ioc didactic: Recunoiste personajul . Verificarea temei scrise l. apreciindionsecinieleintimplirii: .Ce facefiecare nal t .Citegte o Citire pe roluri .adresindintreberi.individuali enun! ! .ordonare/plasare a vulPe. nix etc.Alcxci'l'olstoi. Gr. Citirea integrali a textu.conversatle oln oasme..i aprecieri.Spuneqigi alte cuvinte iare sl rimeze cu ix. drix.planfe cu im. siluetelorih plange sau. motan.migcare .frontali lui literar . tix.e sugestii metoditr.Pentru viati... Obiective: . | 'e d1ntaptelefr vorDele sale? .Citeste fraementele. _ I I ' t.exercllru tino spunindu-i .joc didactic acestepersonaie. rlo.Desprecineeste in aiest text literar ? perso. video.joc didactic lor. Joc de rol: Iniqiaqio dis.audigie vizionare sau pozitiv..vrzlonare de..ca l4ftu. .Explici de ce vulpeai . Citire selectivi: . Lrteraturd pentruceimici. persona. pix.problematizare se idreseazi lui B?a.r l. Momcntul organizatoric 2.sa mveqe ceva. l.frontali .problematizare timplat in continuare ! .materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.activitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.. ..exercrllu orale ultima replici !" .ie animale: .Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni qi algielevi. 48-51 pp.. formuhnd rispunsuri. de ." ..material didactic: s'Juete personaje.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional .. Joc didactic: Jocul rime. Enunturile exclamative .exerciqiu .exerciqiu .CumsecomportiBu. r Momentul de scriere: -'pregetirea printr-un . .orald . Poaesti. de plange. Captarea atengiei 4. ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice..dia. H. in_ sopited.joc.derol cutieintre doi colegide.frontali . Chcipa aur. de exempl:u: fix.frontali .si citeasci pe roluri. chix.Itl IlibliograJ'ia: .individuali formativd . ). diafilm etc. inqelegind .Transcrie ultimul . .orali .5e pot prezenta siluete .

continui.qi eaaluareasubiectiad -labazadelimitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. are caracter bilanq. .definireaconceptelor ettaluaregi itemi. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelepozitive intiresc motivatia inviqi.vizeaz6. Tipuri de itemi Penuu. Temapentruacasi(exerciqiile 9i 3 de la pagina 2 67. Scoh. doar mimind. .r. un joc de migcare.Explici titlul ! . cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebuie si fie permanenti.itemi de tip eseustnrcturat. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! .itemi de tip pereche."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii giin alegerea metodelorde evaluare.elevii iau siluete de personaje si interpreteazl. itemilor. .Irccdbrckul 7. . ..ci feedbackulimediat. . . cum sl invege. . evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledidactice. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriile forqe. riiur. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativl.formativi 6. cu noi exemple. arati ce trebuie si inveqeelevul.2004). ' prin carerezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu standardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evaluareprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii. criteriali gi normativil concursusunt-examenele.i.tl cel mai i^rg." vii. furnizeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg.itemi cu rispuns scurt. da-nu.itemi cu alegere .D 2 I | 101 ) 4 5 . corect-incorect). care relevi progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale deficienqele in inviqare. Defilareapersonajelor . 3.oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. .orali . formanqeloratinsede elevi in inviqare.intrebiri structurate. formativi gi sumativi. invatare.i p.itemi cu alegere multiph. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. realizatede instiruqii specializate.joc de mimici -::"'#l' l". : (2) itemi semiobiectivi .Scopulacestei acesruia. r obiectivi qi subiectivi.itemi de tip eseunestnrcturat 2. Conversaqia incheie. .finalizindu-se cu note' calificative.AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi.. l:]valuat'ca A<f progrcswlu.83-84 din prezentalucrare.itemi de tip rezolvarede probleme.soarinaturagi nivelul pergi . ln continuarevom relua doar clasificarea multor criterii. Aceasti ""r". Manualul pentru cksa a ll-a. Limba fi literatura romind. ln r. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. .nr.frontald . . uoolrorio. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii. Bucuregti.apreciazimisura in carerezultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse.explicatie spuni proverbe.Marcela Peneg. itemii se clasifici in urmitoarele : categoriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals.Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. verificlrile reelizatein cadru! inspecgiilorla clasi. I Strrit:ir.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . prin 'b.exerciqiu . . realiza Pot aceasra firi siluegi te sau migti. Editura Ana.relevind eficienqa activitiqii sale.::::: . (3) itemi subiectivi: . rile. toalitatea proceselor produselorcaremi.joc de migcare . Eaaludrile forrnale. in interacqiune cecu lclaltccomponente: predare. vezi pp. intre cele doui Eoalwareaobiectiad. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clasificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare..problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. elevsaulacutrele gcolare'Evaluarea norarea. 14.

tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneunor incerciri de voinicie.ii cereCraiului hainelede ginere.s-a grlbit si se inrci.ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei. Acegti itemi se clasificiasdel: . cazulacesr&a..Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai.animale ndzfl.vrijitoare . limbajul personajelor din popor. pe careo milostivise.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. a.zf.aflatein lupti-cu forge. alungat de un urs grozav carel-a . . Obiectitt d.. literare la 1 august 1877. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate. Verde-impirat.itcmi caresoliciti un rispuns scurt. acliunii basmului cuprindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui peripegiile Harap-Alb.ecul intimpinat cu batjocuri: . in carese nareazi. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruiascirlspunsul. e grozavulurs care-iiesein calela un pod.nici tu etti de impirat. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare.lmpiratul Verde. elevii si fie capabilisi recun-oasei definigiasubstantivului. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es. urmattrde intrigi.l in funcqiede autorul individual'saucolecI Dicl:ionar de termeni literari.. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi. popular saucult. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi. e.i deznoddmint.. degeaba "[..b) adverb. iir. Caracfiruagieinigiali. gi decit si incurci numai agalumea. litera mici de mini corespunzi!iv.Craiul ttn.) pe carele inving in celedin urmi. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului). . Craiul. Idetn. Existi o propriu-zisi. Si umblad numai aqa. dragul tatei..intreblri stnrcturare..doarn-am a trii cdt lumea. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb. posomorit.c) pronume.urarea Urarul ll a.. basmulcult. ctc..d) substandv. fiind bitrin. [lnun1.. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinrele carelipsesc definigie: din .demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic. obiectegi cifre magice..49. adici itemi al ciror rispuns trebuieselectar dintr-o listi de op1iuni.i romAni. rtele mai mare al Craiului. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui.ne.. Pcntru a se realizao evaluareeficienti. d-e gi o gami . sunt i bine si gezideopartecum zici. I .. basrnulsc clasific[ in cult Eipopular. 9i si vi ii mei. Poit de Sfinta Duminici.p. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'.. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. Craiul. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul spin 9i . Iixemplc: o Itemi obieaiai.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi. La despirqir tatalsiu..degi existd..cltunu.. toati Yiaqa feciori de craiu.] voastri.in spagiul liber..medianegi finale). Expoziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls di citeva indicaqiidesprepersonaje. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular.o oglindire a vieqiiin moduri fabuloase"(G..Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. Cum vid:eu.eevaluare.. Basmuleste. iqi caracterizeazd prin proverbe : ..i destoinicia i sii pentru a constata lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului.ratic.incepe cu formula iniqiali: .o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. p.)..\ ^ ' I 103 '"*i:. in riscul ghicirii rispunsului. i-a scrisCraiului.iy. Povestealui Harap-Alb a apirutin revista Coworbiri.49.. nici impirngia pentru tine. L'Desfd.a-i ci s-a implinit vorba ceea: mincarea.. aveanumai trei fete ..i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. . Cum senumestecuvintul caredenumegte fiinqi.ca si mogfiul escpimintul".v 2. frate-meu dagici sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplini dorinqa inainte. lor gi mai ales curajul. Ca structuri.. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadlui... in cadrul disciplinellimba iiturrturu .ane etc.virit in sperieqi". o ." sau .Pentrufiecareliteri scrie.frunza frisinelului. Astfel pregitit../ $i la rizboi. ci de ciini nu mi tem rr".0rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt.p R. fratelesiu..duci-sedin parteamea cine gtie". impirlgia estepopular.. nunta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti.i sefereascide omul rogu.astanu miroasi a nasde om'. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv.Numai fiul cel mic suferi.Ei. r v. iar verii secunoscuseri.... . (2) iterni al clror rispuns trebuieelaborar.iri-mi de giini. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. bro_agte celui de-al doilea {ecior le . careavearrei feciori". . Cdlinescu)... mai stricaqi . Ca orice basm. un lucru.. degiesteo creajie originali..

$ir lirrurvt. zatorilorrc. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo naturi rustici ..ru| siml'.'rn l.I t04 | l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-atul cstc lui qi l{o.sclirr irrtr. il readucela viagi pe Harap-Alb. si treaci intr-un cerc eiistenqialsuperior.tz. nizdrivani pentru cI rc. are o infigigaremult mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos. prin t:orespunzitoridealului moral popular.i ^ i.rrSpinul sede drepr fiul Craiului. unde fusescatrasprin viclegug. un stilist abrrrrdent.capulsi pieleacerbului"b. nici la chip. datoriti lui Gerili.gig"le.nd.zdrivane9i o aduas cc impiratului. antreneazi tlnirului.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultitorulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb".. ca gi forrnulamediani .Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan.undeildemasci pe impostor. reia esredeplin format. a inde ciudaqii pelitori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului. marcatprin nunti. pc la rroi.eangi. exclamagii.2 105 l' 2TuclorVi.inrogiti.iarcinenu .de unde se bat mungiiin.siliqile"dln gridina ursului. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind aproape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftretizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul.l rra'pro 1.personajul.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi.rcu gi iu Eminescu._r"cprczinti tlr. in rlte rrecere.iidentificepe fita ceaadevi. pp.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli. in drumul spreimpiratul Ros.irrtlrolic. prinlesele privesccu antipatiepe Spin. la gi. fknti. in realikte. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.i tlificuluqiivielii. 1i. dialogwriamwin lwi absente. Coborirea ?n infern se incheie cu moarteainiqiatici. se inakd.i . Izbinda-va fi a caluiui.Aga il urdse_ de tare acum..i gi minincd. bunitate. Uriar rneazd. Naivitateagi imprudenqa rransformi.. doringadepigirii limitelor (Ochih. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi artaportretisticS". gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. Int"eresui 1o"irh. podul cu nunta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi maturizare."anticipeazidestinul personajului.lipsegte basmullui Creangi.i stilul oral datoratabungrore$ti)._p_rin .Unic prin geniul-lui. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce .facecu dingii..pcIa noi". Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref. fliciul riticegtedrumul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin.si duci la un nou mod de existenqi.. l. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat.. simbolizeazl. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb . carlsplati.qi-Lungih).nwl feciorului de impirat. Hnqigurile pidurii in carerlticegre t|..pini vei muri gi iar vei invia.cittcarcbanibc virrtclc." inf.zicale.api vie gi api moarti. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii.. va fi ajutarsi indeplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd"macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s.umul tindruluipcntruviaqi.cd daca fi fost in banii lor.in-vizduli gi-i di drumul de-ac_olo). eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiectorie devinerob.bucurogidin primul moment a fi ghicit in el o congtiingiinruditI".apare.principal.Rolul ei reprezinti putereadragosteide a facesi renasci omul iubit.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex.. fata impiritului Ro.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin. Formula de incheiere.fantezieinventivitite vergi bali.. personaje calambumri. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitatea.gidin ceasulacelaau inceput a vsrbi ele irt dc-clc. si c.ora1.Slinul de fel nu samini in partealor. il ajuti si seformeze: SfhntaDwminicd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului. prin acea cn M"io.este9i inceput al lui se riticegte esteo probe pe careacesta.. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de indelrlirrit:sa aduci .iltzt:. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini.in carepredomini naraqiunea. o cind qi cind mai rostegte incurajafaceacesrlucru gi calwl:el vegheaza. onomatopee.na semnifici coborirea in infern. personajecaretesteazS. mod cic. artisrulindividual incintat si populari a devenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobstesc.intruchiparea experiengei viaqi.seuiti qi rabdi""Cular nirrc:ri. estede sunt manifestirile experienqei intuigii-gidarul anticipirii.ipsit rlc expcricnga vielii.'Harrp-Alb searati milostiv. acestea are viaqi. slugalui. in felul lor.. Acesteasuntpersonaje anapoda. imatur. Pisiri-L. o cxperienlicapabil.rati dintre cele identice. Ros. si de . r. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi."1.ca de Ucign-l Crucea". apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l . spccific.t I lrrrap-Alb. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezilela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. Sph. neasiminatalui putere de a evoQr.au irisituri supranarurale. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudineadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca. ini." rJfoi-eazi.capete*-. condigie titarea. drumului iniliatic.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si pedepsirea riului. Calul il omoarl pe Spin (il in. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de a-l sluji . irrOchili 9i Pnsiri-Liqi-Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. gi.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce. slugi a Spinului. nu o trece.lupta dlntrc binegi rnu. sc duceacolobc gi rnaruri . naturale (Gerih.r q. mornent. In de curaj qi mai alescapacitatea a vedeadincolo de aparenge.constnrcqii denleide interjecgii. lui un ca viaqa.clii. populare..Fata tmpdratulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. a Spinului..t). 15 | si | (> . nici la bunitate.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v.".ajuti" si-gi dezvoltecalitigilatente:inteligengd.calrunitili. Setili).rnu. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti.tutcu pielrc scurnpc in fine.. l'ormdrii .izrcaztr stup pentru roiul de albine. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor. nunta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). ajutat de Setih gi Fliminzili.Fataii urmeazdpe tuftriVerde.

) C. impresiile/pipeisonajul!". bdgarede seamd. B.conjuncqie subordonaroare (. propriu.limbajul. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ..) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate. (art.a. problemaeuristici. .prepoziqie simpli.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?". (adv. Ploui in averse. spiritul de observaqie. preponderentmoderne.de pildi. 3. (adv.i didacticede tipul: .. de . .bazatepe efort intea.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod. i adv. mijloacede tnvdpdmhntmodeme. funcgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcastel.. de in subordonatd. 2. gi individuale. nu de mai multe ori.. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m€rgemdes la teatru.rolul inviqitorului fiind ace. iar al elevuluide participant activ gi congtient.metodeconversative. conversaqia tizarea. in lecqiile si de ci congtient. 1. In curind vor dispirea monedelede cincizecide bani.. Condipiilerealizdrii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscrisreceptat(textul literar citit).Copiii trebuie si tt.incit. -. l.elementde relaqie. eazdtrisilturi de caracter. b.cindva") Iqi spun o datd.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini. . creativelnsu.).de lungiduracomplexe.irea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri libere carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorscrise. memoria. 3.a izbit cu toati forqaflanculdrepr.. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigureclimatul educativadecvat. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizati imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscrisse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .i i. curn .FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i scrise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil. in ritm propriu conttiantda eleaului.predicatverbal.i cu metoda conversalieieuristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. eforatl.metodede comunicarescrisi.. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea.. aducereaminte..foame . Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clasaI conttiente.Sepot realizajo. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal scrisului.il.propozigiesubordonatoare subiectivi. (subiectmultiplu exprimat prin pronume personal. reb. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul.brainstormingul.Recunoagteqi e despre..corect gi fluent cel puqinun enung.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. 1. 2. Nc-a izbit infigi. 4. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. f. . i-vcrbpredicativ. Strategii d. dar mi-a plicut mult. tragerela sorpi. fiecareelevsi citeasqi constant. facere de bine. 4. c.I t0t Subiectul al Il-lea A. lrr luptl. dctiaittili dt inv. ilor tuturor elevilor... introducepropoziqiaiubordonati completivi directi. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic.Aceasti metodi creeazd. la de diriior." 9. necesitl efort congtient. valorificeresursele si mobilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareacapaiqimint. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare. in deruti in rindul opoziqiei. metodedidactice formatiae precum: metoda exerciqiului. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd. cum ' adverbrelativ. e .ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui. + s.cdaud" . Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectuale depuni efort congtient.model Subiectulal IIIJea l. 2.area lui rivisiti. lwarecwasaft.dc-mi pare" . voinpresuPunexersarea suti difi.i substanrivpropriu) 3.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. . S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. Odatd plenuisemo cilitorie in jurul lumii. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul didactic.audio-vizuale.complementindirect gi subiectlogic. .ipare lectualpropriu al clevului.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. r/z . este si congtientizeze voinqaI' a. jocul didactic. mi.loculiune adverbiali. 2.corespunzitoaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane. Sefii demn ori de cite ori imprejurareao impune ! | 107 l:rontalcpc grupe.idaaice de formare a capacitdpiid. in jur .textul literar".subiect. inviqarea dramatizatl. igdrii.i concu implicagiivolitive gi afective. dezvolti imaginagia..RegineCit mai multe expresiifrumoasedin.etc..

.. desprecomplotul urzit paharniculUlea..i".dornici de putere gi de bog. .lin. ci zic ci sunt crestini.. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedin naturi. zbuciumirile personajului$tecelMare. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii.. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd. didacticeEu citesc.ar" irniga.i.de la ris la plans. protagonistul dramei Apwsde soc{re.Formdm cuztinted.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare.Eu am fost biruit Rizboieni gi la Chilia.vezi Testul 2..lrltcglilt<trganic -stru. soare (1909)..impunindu-gi implacabilavoinqi.tiingade voievod patriot..qi trimiqii mei betut din poarcd poarti.de laxa.i Occident..a rimas adinc in memoriasi in . neexcluzind elenici mente.1. rdspunzi. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos... "pon Delavrancea dezvoharei "t la literaturiiromine. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari. D.$":ffi. triceicu-.Ew citesc. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc."l"irrtr.l.in Viforul qi Lwce afdrwl)... i.dr"-.Unde sunt mogii vogtri?.I 106 | itt jocul sc . sporind emoqia..r"... :lll]::.Pini la trilogii.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu.'J" 9i o silabaqi ..i rr polui moldav. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc. 9i torulur/invi. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $tefancel Mare. compusidin drameLip"t a.]cum vru Moldova asavrugi eu.oriclc citc oriexisteposibiiiratea instalirii 'r'i rrr. istorici romineasci. ciutat si unescRisiritul".. . perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc.Ew citesc.ris prin e{ort intelectualpropriual elevului... gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: . r.."zi-J.Je.. agra.de creativitatea acestora. Patetica tiradi esterostiti.r.apoi ameningitor. 3. gi a.rr.riitorrrL. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiqii.. meiaje cu .. Recue infringerile. prin clucerulMoghilA. a iy in cu un continur scrios.ril.ii trimite.". Acest conflict esteexacerbat conflictwlsocial. Congtientde misiuneasai.Aiurn e bolnav. uneoritragic..vizual-motorii..r*ari ittzsl. le denumesl.r.tactilegi auditiveprin care.i sunetul/ktera.intecareiorpin !..ca tampon intre Orient .fcrctrrile tu tw tu con.. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personajului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc. lntors din lupta pentru apdra. itemul 2. ple.rn deosebit ..t i"rlol-a" rot Accsteasunt activititi foarte agreare -i-i. la Caffa pini la Roma.adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r... de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilor anrtrioqi.orirlc..r....on Oa viziunc. Ca bun cn'. Oana..... A fost.ezinta. Prin Jocwlsilabelor..jertfeleostenilor sii si recunoagte patriotismul aces. i V.. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogdlescpe alci vru eaun domn treaz. au calitatea--." Elogiazi.Oh ! pidure tiniri !. provedin con. si numele ei trecu graniga.. .rrici'.$tefancel Mare.nire". .Presiraqi. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba.. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.i. diclactic poatcdcsfagur:a dc cirr..-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei ostenit. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc. pe fondul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic). observi..nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc... denu. j"j.cturalcclici. .Trilogiaistorici a-Moldovei. :r:..rl sc'z.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan. Ci vru eaun domn drept. de jocurile didactice/ocul sunetelor.rrr deiopii.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/incheialsau poate irt. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de..f "r_?r:pr?z:!t1g. Bogdan. agacum relevi discursul..reaPocugiei bolnav (calul Voitig alunecase.ca rc delwmesc .rtrrluiauditiv. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolvateaacestuisubiect..[.. valoare ^p^riij^acesrei de d9Ri. a fost ti!... .de a-i determinasi inveqJmai usor gi .a-i antren.i r-i situagia).i ul multora caun simbol..insila .gitoarei... Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva piginilor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.te cht mai multe cut.in primeactealepieseise contvreazl. Alexandru Daoila ( 1901 ).Era. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru noi. invoicli crrpcccji-n apoa. $tefan cel Mare afle de la fiica sa. Acest conflict devinernanifestabiain acal treilea. stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsciunareafiu: i siu.unconflictpsihologic..completate jocul gesrurilorgi ul de . mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorului. Ii vorbegtealuziv.".i graviteazd.irir.. subiectul al III-lea.e^t"st.':. . va sta in suaD a ta cuvan t. clasele ln priraare pracrice se iocr.. Accstor jo.a plictiselii a oboscrii si elevilor.r".ldirrnic.#.Le boaielede ia un om ?. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cnunlurilor citite. trilogialui f)clavrancca poatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc.. congtient slibiciunileomenesti. viforul giLwceafdrwl (1910)repr."r.a sirnqurilor vizuai-tactil..qii..curi didacticetrebuie r. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena incoronirii lui Bogdan.rrecerein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: . . Sunt bitrin.comice. Gdseste cite..l.fiinye/lucruri! etc.". o"-plu. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli". prozFtsauversuri.r. | . tinwi.te Cite.$tefans-azbuciuma[z.. . vtoaliiai . "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. specrarorul trecind de la comicJatragic.

. fata de la curteadomneasci.Bitrin.roareceun .. . d...it.. In lupta dintre $tefan-domnulgi $tefan-omul... n-a fost a mea gi nu e a voastri. metaford. desprinsdin experienqa unei domnii indelungate zbuciumate:. Mantia asra c prea grea.omnwl Bogdan!) i. singurqtii cc-r tu pe inima mea. $tefanvoievod. Da. g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:. Dar toli m-au pirisit. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei"..pentru a-i cereincuviinqarea se cisitoreascS.. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasilor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen.e: trdiascd 1ixt. .sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd.. os6.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. autocrat...stlpin". $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p.goimanul"." lr"rri apelein Siret. Bogdane $i voi... . O ! cum . Degibolnav. 9i pentru oameniilui credinciogi. oferdo lecgie istorie $i res...in viteazul ista.rilo.dar cu inalti congtiinqipatriotici.". are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul. ciuda in rfidelitngilor. dupd.in lupti. $tefaneste sonajlegendar.b voina voit slobod pinl la sfir. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con..incllcind voingalui $tefan.ii va ucidel . ce. gi accsty'nal ca ca tragic. Datoria de pirinte gi-o indeplinegte. invingecongtiinqa datorieiim. Riregoaia. si cu ia ii mirturisesteci-i estetatI. personaliratea acesruapare.voi mirturie a ceeace ajivizut" ).. o femeiea niscut un copil cu picioare de ied.... tigtilor.. Bogdan. Io. ard. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio.Acesta...Dumnezeu?.. .. boierii complotigti identifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi. Oana.. esteadeFe.pot. ..iar in formele pe carele iau norii.Dar cine e de vini ? Io. o vacddin turmele domnegti a singerat inligtar. i. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat..ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. $tefan aude ovaqiicare-l aclami pe $tefinigi..apoi aceasra inhiqati de un vuhur. Dumnezeu si-l ierte.A ! nimic.".i toati ogtimea..Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. Ca om.. altl chiar. ce vizut...fineti minte cuvintelelui $tcca fan. ucidereatrideiorilor.ezatcu mAnameacoroanastrimoEilor mei.. ciinii au urlat.Mogiilele impargea ?n numai la ogteni.. luna un cearcin ro. pleaiasr apere gara.te in somn. . in trupul dumnealui numaicresriruri. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi. mi frigea cu privirea lui".! S-aimplinit legea (Sco.. qiran supus era rorJrn-1 fagalui".cu prequlvieqii. spuneqi girii [. treazd".soarele de lupd.$-apoi. plinite cu pregul vieqii..oqelir. cind se bucuri de sosireaort. Aflat pe pa. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta. ci se-nruca noaptea").-l 110 | judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:.cregte curteadomneasci.ajrio-t.. mirturie a ceea ali !.. Este si ... lelaltegravitAndgi evoluind in raport cu acesra.Cine e de vini ?.congtiinqa lucide.Doamnc. areforgamorali de-ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (... De la primul in moment (fin/ul actului tryth..voinqa miriei-tale. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan.Irrru lg.lmpiratul".ci am statzid neclintitin faqa piginilor. $i (S-aud.. rizegi boieri sadea.de citre propriul siu frate. igr.dului pe-c-are inrrezrrescin semne...Boier." din Aci. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui.... vdrt vipii..$untfurtre devotat doui sibii .Fetelecred ci..ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor. aer. fiind in prirnejdie.. crezind ci el a murit.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric estesurprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei.Aceste..zegi. tul de suferingi dupi operaqie..n..i). ea carese schimbi brusc (.." Credinciosul Hirman mi. o purerecarescapdmedicinei.ci nicio degirticiune nu s-a lipiide sufletul fost meu.Bogdanc.sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul......".Si nu sece izvorul nostru !.pentru fe: de lacurte. bolnav .aleciror tagimuriseri pe cimpul a... tul nevirstnic..ci de mlrirea lui nu mai sufla iciun boier. n supugiii ficea r5. ci a urmagilor vostri g-aurma.. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se srrecoare_gi se inalqe.preaslivitul ru. se pe Domn.. . carev-a fost baci pini la adinci bitrineqe..u.ci nu mi osindi de pacea turcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un principiu de polidci interni gi extcrni.... vor purerea.tragicS.trimiqind pe Raregla mama sa. Cei trei boieri.. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare Maria.ci-n tine am crezut.. Deznoddmkntul creeazd. nepo.cd Moldova n-a fost a strimogilor mei.. In construireapersonajului$tefan.comple-xitatea mireqia sa. lga vin raiele Suceava chemarea in la voievodului lor !" .njionate dramaticc. slujba intereselorgirii. aruncicAnds-aniscur.. rul patriotic). Aceastl piestrde teatru arein centrul acgiunii personajmonumental.. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.Murise inainte de a-l izbi!. feteleorfane..i tot sfatul.i neputincios.. sceni'intensdramaticit... Doamna Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel". El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi.. Doarnne.'io"-rr"..tia pindesc moarreavo..... eresuri.rturisegte:... la Riuseni....Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd..P-amindoui mi-am pus nddejdea"). | 1t dcja nre... voinqaqirii . i-am a. Sufletu-mi nu vrea.la apreciazi sprijinul (. $tefan a picituit. paharniculUlea. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea.. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.. t"pd.daraporeoric atri.Marea fost. i. . poarte altcineva S-o mai tinir. Petru Aron." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. mili n-amgriinqa..-pentruDoamna Maria. miqa care inci bufniqa.eriipeviu a rdnii cangrenate.. rostogolegte trepteletronului. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu.aurorul valorifici legende.la ultima fapti. simulind ci vorbe. igi depigegtesuferinqafizicl.Pel-Ilea l-am mi.. Titlul dramei. Boierii complotigti..sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .il numesc.... iului carea fost .prevestiroare: o gipEtulbufnilei.).Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: ..surat cu privirea.si ..Cil voinla mea$-aei a fost purureauna.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi.. ! "Sd board trepteleSiaruncd sabia).. ... $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron. degte-midupi picatele mele.. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas.. care rispunseteri prompt la chemarea domnirorului (.. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi...

. predicativ) (complernenr indirect) M-".(subiict) i.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-eclucatlv.i*. tpiiitul de observagie de cooperare.substantivcomun.al. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualuluj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru.ii"a.ace.-numirulplural. cc 1.moria.e dur19q prgcesului intqfsh dq comunicareorald.*)'ru"ceiasintacticidc3..tr. Nu a ob$nut Oscarull/.adjectivpronominalneliotirit.fdpturd:fiinqi.. cuai. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!.limbajul. D-es1 eram conainsd.z/ P.) Nu se sinchisea arernei putea si ploui.' precedat prepoziqia de simpli de. Au incolpitzambilelein jardinieri. de mesajelor scrise9i competenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. de complemenrcircumstanqial catzd.. un rol important il are jocul didactic. de tipul: Cine gtie ckpigd !.ura jocuri divorbirii/de educare limbajului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor.cazulgenitiv. creaturi. . ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a sereintXlni.a IV-a. Orice-ai spunel tot nu mi convingi. imaginaqia. Cine dspunde mairepede chstigd!. 2.Tunciia sintactic. (atritut pronominal) a " B.(adv. . :. E un omfdrd grijr. a a nealn:PoPOr. 1e. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate. II-a . ln text. 4. motlvaqia didacdc s.iqic concesivtr.. neatticurat.) de I 113 c.adverbde timp. Semdnau doui picituri de api. v6lfareastipinirii de sine..propozigiesubordonati circumstantiali concesivi. f.sq voinqa. genrrl.simplu. Vlzusenumaio secvenlia filmului. Seanunga vacan\dde vis. natiune. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/ietermind cu sunetwl. Complete'azd tntreb. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea.Prin dezgi atenlia.-numdrul a plural. a seferi: a seapira. cel mai adesea. P1 . (nume predicativ) 4. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate.rr'. in 2.'ff:::'"ffi.eimportanpa proiectulwil/.tiaeste atribut adiectival. rdbddtor:rezisrent. intrevedere cu acert'ia ftrt .ffi"J*ff ceea democratice". cu de 2. . Pe o stradi inrunecoasii-aw tncoltit ciinii..formative. Subiectul IIIJea al l. ""Dintre metodelemoderne. de 3.IdT io.dialogurile pe relevi progresul drumuldemocraqiei.. mimica.Jocul cuointelor.propozigicsubordonati circumstanliale concesivi. .Jocul rimelor.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea.cazulacu'" zativ. gradul superlativrelativ de superioritate(cel de ci. (numeral cardinal) O. Acegtia eraucampionii. l. evita./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri. memoria.effealie.z/ /. lor .(trr. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere.limbajul. de competenqa coObiectivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. si ningi.fapt deterrninatde particularitigilede virsti ale elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. 1.cazul acuzariv.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.pronumepe-rsonal.propozigiecircumstangiali concesivi. persoana III-a. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri.n. tu rdspunzi".1 1 2| Subiectul al ll-lca A. S-aintors deoreme. totnu mi hotiramz/si particip la realizarea luiJ / P. cu toate cd era un actor renumit. irrv494rji.propoz. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf. se pdzi.rolul" 9i si-l interp etezecdtmai convingitor.p.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe . Lansim un nou concept caresenumette.ntul/propozipia! . gesticulaqia.a seproteja. .jocuri gbicitori. C-ampioni er au i ceStia.fnrir". + s. ln clasaI. Jocul silabelor. jocuri d. nu lua hodriri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp.intilnir cu acegtia. lubordonatl circunrctanliah Fiet/ce-ofi/z. (pt. dar gi in celelalte. numirul singular.ntec.funcqia sintactica atribut adjecfival. ev tot nu cred/3 P. (pronumepersonal) 3.. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci.u_t. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'. genulneutru. eficiente?n inviqiminml primar. de .

.tablou mire!. . care in secontureazi tabloudinnaturi:.Ziua ninge. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' configurcazi .Pastelwrile intr-o limbi agade frumoasi incit iii" .)u .r. cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic. Epitetele. eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.uf. cumplit".er"i" se "t" """i ""oilil'. . Lungi troiene cilitoare.lungi troienecdldToare'.llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii umeri dalbi".-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt . revigorat de apaa riqiasanieicu zurgilii. vis de tinereqe naturii. noaPteaninge.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumeraqie^: camp... pri' descriere.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajocuri tlitfacticet vcrificare sinonimiei. cumplit". .^"anunli printr-un .rl-i.rng. . .iior... c-hiar dra 9ard" printrc .. ca manifestare bucuriei de viaqi.i de puternici a naturei.imprejur.ansfieuratade fenomenele in albul imaculat.Ca un ca. cle o*onliiii (fi. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoare"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi.variiiif**.antonimiei.il Eirrr-.firi urme.'cirii)ij.ca fantasmealbe plopii in. Viscolwl) q..ri reit. t.riveligti.rcalepoeziei.rrlorr.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".pe intindereapus.ca 9i de personificarca din versul . prin cromaticagi misterwl siu: . sporit qi di verbul la gerunziu. dar$ u.a. atotstlpinitoarur anorrmp..ce:rne norii de zdpadd" fixeazdtunasp. r"ui.poetul creeazd. vJrvrJe' i..il..Sevid sateleperdute sub strilucire: . momenre. . vv ' rrrt rrric .. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul.imunii_specifi. fenomenspecifical momentului.zia sunt un gir de poezii..t amar.p. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.genurui riric.. Anotimpul Versifica..itrarur.escrierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea . iar rirna imperecheati. trecvenr in anotimpuliar_na (Mez..i.pe 9i irin tie".re it cornparapia norii de printre anii trecitori".ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun.Iilirrro"r"" produceinclntare. imagini preponderefi aizuale...op". saniq.. gJ..te. sunt sugerateprin repeNinsorile abundente.Rimine remarcabili apreciereaexprim at|.il."tur"i .pii" irrr"r*"JiJ.. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: .. Sub iazele soareluitabloul capdtS.l"u"uea"pri"a.rrirrsolreir lr"igul.. utmeazi are incircituri nostalgici: .r iernii... I Mezul iernei Poezia. dimineaqa tipii.Titlw!. ningc prin adverbul iari: . .i.'oceande ninsoarc" Natura eite t.r.La muzeu at..tt'siurte!.'i. prin . Poezialarna esteun pasterin . ra targrrri/iipLriiu'. silabe.". zofici"Lagindul -ninroar. fantastic".iraqi se perd in zare"."ii.. in care poetul.. eminamente descriptivi. memfora ..Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad. ce..i. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): .capaciriqigi atitudini caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti continuareieducagiei..?nversuri.zbor".ccrnc".(al doileaepitetarevaloarede personificare).Versurile sunt lungi. . . 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.ptrtoiifirorro. rer.. adunare_n grdmada.domiriated.ei are (Dirnineapa.pe dealuri.inzesrrarea copilului cu acelecuno.o podoabe a literaturii romine indeobqte".p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmonie gi echilibru clasic.formareapersonalitigii copilului..pltttc'sc...A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri.tinqe.in depirtare".-"""r. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului liric. pe pimbnt Ei in . maivaloroasi cea creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile. . un momenre din universul plantelor al animatior.p.rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepersonificat.viscotyr.rr siu de dezvol_ tare. ."r"." .*-".. .aslgurarea educaqiei elemenrare pentm tod copiii.surpnnsein pienitudineamanifestirilor acestora'Tarna re.a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir..*.. iarna incinti gi infioari.cnt . ..rit asefolosi aceste .Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Personificare: nostalgiefilo...Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anotimpului alb.ir. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric..trisnetuf' siejarii.r. .surprinde aspecre naturii'rural" ale irr-.ii.liffii 3. deopotrivi. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as. Cele patru strofc .iu.enumerapie.ai*i. z...scrise au devenitfa.orru.cumpliti".ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului..ct al anotimpului cottt.ik'.. . de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii "6rrrra"rr...a ( onccprcopcra{onale). prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal. gi Verbclcla tirtrpulPrcT.I I |l I irrragirralia clcvilor. aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal infdgiqeazd . flri drum".doritul soate clibucii albi de fum"..".ii.rii.oard nelini._pun.l" p".l.*i lirii:r. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde. rr c rlrali.de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe. ' gi ale Incontestabil.iaconstituiealt mijloc poetic de exprimarea sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii. ( iiiirr..9" de curati .geramar. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. s.iernei.

. exprimatprin adjectivprovenit din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu.adverb de mod. .."iui ill". ce .i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici. 2.i.iil'l.rr"ic.sunt modali.In acesttemplu impresionant aprinde farul tainic de .. esred..rZ. arbicunoscut.8rji. . .pronume reflexiv.O.l-^ a Poezia. Epitetcle.r" ale spaqiului p.il1 prin spatele. (ca.....flntasmei" gi licengele poetice. dulce . caracterisricii"rp".!. o bltzd cu totul si cu totul albd..cotnple de a se conainge. doresc..escriptiod. se asociazd.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde....i hul scintcios" al unui . 3.. profesorul se dovedisedin cale-afardde calm. ea .firi funcgiesintactici." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente suprijituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai. uneori .ri-pon..lande diamanturi"..organe sonoare"..rduri. a oorbi vs. gradul superlativ relativ de superioritate.imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.fi. extaz. l.scir_ i 1Ae".i f"stel.O ! tablou TnI. .i"" f Ultimele versuri alestrofei finale exprimeideea'Je "r:.. Enumerapia.in ansamblu. scoqindiote_ngroziroare.il...inrazalunei o fantasmd arata. is .. fatd. sate.complementindirect anticipativ. . pie . a iernii .trisnesc.. firi funcqiesintactici. rii-"lit.. uneori vs..-. numirul plunl. Munqii sunt a lui altare. cebund este perlativul) Era o splendoarede rochie.. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp.. podte ./niciun zbor in armosferi. structuri sonori acuta: cu -capiti . surprins de apariqia "-oqi" .precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. mergnnd spre translucid.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li..ira prin merafori: . prepozigionale genitiv. muniii devin altare.nplit:i. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-. Romknie . fript de sdrac.a echilibrului. versurile celor patru catreneau misura a.Dar vld?.genulneutru."zi: sateledevin fielii. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii../ E un l.lirrrir.emarna focului..o-n pare-un lan de lir-"r.regentulpropozigieiPr.t.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr.substantivin cazul vocativ.. cot (coate: Haina era roasi in codte.conjuncgie coordonaroare disiunctivi. \arcuri: Mergeade parc-ar fi fost pe arcuri. fantastic!..r o ril"u"."pri"a-'. miscare. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reugit la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4..complementdirect.r. undeva .Totul e in . cdnd .o-po"ifio"1l-. pagi. Alte exbmple:puired de bogat. Subiectul alll-lea A. timpul a prezent.cerul pareojclir"..u.Iar -ono... . deseori tntortocbeatvs.oqelir. plasticizea_ zAimaginca staticr.. specifici vieqii: . -pi . o..predicatverbal.adverbpredicativ.adverbde loc. . poate ..templuir"i"rtor".precedatde prepoziqi simplade.complement indirect.. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sinceritate3/.. B.ilusreazi. r" inalgi in ler:stry: :. a ticea 2. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.stclclcpar ingheqa_ te..copaciicodrilor-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare".luna"igi lurnini".subiect. l.zul genitiv) 3. . incremeniri. prinsparetecasei-.swpdratfoc.rp'c" ec se r. diatezareflexivi. Frumos d. Natura ..pe zepad.. . tare ri^tiiiiri glrs.propozigiesubordonati subiectivi. eare fascineazdeuf liric contemplator: .rnrogilo.cimpuri.adjectiv in cazul vocativ. rplimintati'...ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.a*piisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e.chiar tlgi de realizare armoniei.."cr"liz.inciemeniti.. iu"je arr... I magilea panoramici amploare. . cazul nominativ.i. ghiciteprin fu-urile arbe"r. \ coli: A cumpirat d'oicopide stofi' erc 1-arc€: Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. sau .clar spate vs.dai gi fion irr"ti.n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent. rima imperecheati.... P.. ln haosul din sali. frumoasd rdu.risrii.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv..i.i'n.'..amar. re . cht de darnic egti.

r:". lexical9i gru.xercrjiul (exerciqiul.vezi Testul 3. Tipuri de itemi subiect.r'-"rrr"r".. exercigiul .. de recunoa$terea contextenoi..elas..t"tare se referii" c""ic"i"*ul . l)ropriiilui prictcniil rcneagi.l gi-i creeazlun climat agreabil.n rcallzarea ortoepiei...ban t. .. completati.exercigiide redactare unor te*te .rr J..tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale..ef.r_r.yr..auJi-a".i ortografiei-erevilor.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi .'.. inviqare care presupun inqelege.ii relaxeazd sendio-rrir. in sensextins.I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie. duri de lucru (tehnici).gr)4\ilule.atde .transcrlere di. conduiteformate' - curricukre vizeazd: Stand.. ..."tjtitlinvitimint.l.capaatatede concretizatiin priceperi. elemen_ . .i rransferde informagii. standardel Obiecrivele.....ii. transferul in in situagiinoi dJ comu"i. t_ rrrunicarc orali 9i scrisi.rl..t r"l".aiatirr-e: a . concePte' .i. s'trategii didaaic.t-bogigirea gi activizirea vocabular"tri'.. elevul sdfacd. .i.cxcrcilii clcutiliz..riaryurirr sens r^it"rrt r* aintelor q.. metoda -.. p. a.. de tipui: Ne jucim.i.ot deosebitil au c.rirrrlrr.. l. J.... iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.."t didacticela clasi' realizatdecadr. . subiecrulal III-lea.ard.r"le carefaciliteaz5.il.: gi re' Dc asemenea' se."rr. ".ffi.j.rrui ''..{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade". enundativel .ede.i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo.sale ".1:^.p. Irr irctivitatea "rrto"rri-i.i.".i. . Pc Hrupcai individuale.invdgar6a.. ..arc conrexre joc .[.. tipu': coplere. prin exercigii d" .ilipiin" 9i grupe de discipline ne.o1"1:'..limbi moder. cep1taimportanql tr'i. .oili.formulareade enunguri-rispun"s intr.t"r"z".igi im_ . sibilizeazi pe elevi.exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.irrl.fiinqe..nnirik .1r.r. Radu.r'.iocuri clidacticc.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac. prorectare..noze relevi qinteleobligatorii de atins' Obi".. Ele sunt "i velul de dificultate' 9..if.ilrifi.:'" performanqeminimale sau pe nia vilor."ate gi-probiema tizdrii.creatlvrtatea a' I' trisituri d....ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme. b" n. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d.l.).""i"relor in silabe.cu variaiele.ferro-erre.a -. stipinirea unor modemersuri teor^etice. ln insugirea noqiunilor. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca... Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'formule 9' (dite.I.ele implementat.gramaticale.cunogtinq. atitudini.'. fapte. 2. qi l^ iiirl"*ul Uf. gtiingeetc...r"re de evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand..utilizeazd'larg exercigiU a"rpetqir..insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltptrca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii rornine sub aspecr fonetic..ritoare Ia rezuliateleinvigirii.formulareade enunquriinterog#ve. didactici la clasele IV-a ..ard.ri. ur.'. opgionale..rali gi de scriere.itott"litate. formative. d" dc creagie) jocul didactic.rt tele de construcgia comuniiirii insusite: .. . p' 80' ...ri r"le generale obiecrive_le cicluri gi ani de studiu.exercigiide descriere unor obiecte..."a. e*primatein elaborarea raqionamente' de in gindire' capacitatea a etecg. a . itemul3' Subiectulal IIIJea l.p'ri"a.de identificare.r.. .Sefolosescdiversemerode pe descop..de exemplificare. Relapiadinte cuniculuyt si.d. ca proces. adici la rezultatele ele"J"""ti.tfl I (:.i".exercigiide realizare unui dialog.disciplinel.. puterea de.e6azd..numir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' .activitigi de comunicarepe bazaunui plan de idei.t.."rtoru gi Je pot realizaactivitigi de inviqareprecum: ..r*.orrqir.a'd.i'.. antonime etc. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testul 5..J.nale . t'"R. la in 9i It noi.. subiectulal III-lea. .."r"ir" i-a f"rrl p" .i"rii*..Eoaluareain procesuldidaaic.l. 3..se imbini activitiqiled" irrrr... a cunogdnqelor realizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare ..pe acqiune reali ori simulatil aJi.r.capacititi irrt. lexicale diversea achizigiilor it"r .'"... deprinderi..independenqa tua operaql logrce. sl omonrmle.gide interpretare.rt a si materiale:miiloaceil.are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare)..rril"..: didactic. excramative... t" .. "?1 ". srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """"... 2... aceste aratd St...ele pe gi .lmcurriculumul...iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l. tc de siruaqiile. I LT. "atins"' . I.. a joc...T..ud..1: . ...rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunicirii. se referi la curriculumul intenfionat. PtgP. strategia didactici estemai complexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp.r..i.rbri. a . lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne.g"?.ie. (de exemplu. .arl.i'ii analizagisinteie fonerici au". l.

Agaare si fie Persida in alte imprejuriri."".. aceea De rrebuie foros.rluriri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. 9i reprezinti o izbindi a creagiei literaturii romine.for- 'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.ci fericireata.dar riminind permanento prezenqi. sarcinavieqii grele". Experienga i-a toleranga. . sidaseindrigosteqtede Naql..::. .monitorizarea progresului gcolar..t. .gcolar..orienrareagcolari 9i profesionali. incontestabihdrao gurata"..cu obrajii bitugi de soare. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun trai 9i un viitor bun copiilor ei. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl.rre i.r. Mara.rrri la rl:-.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare. inietesaqi' elevi.irlizarea comparaqii de internationale.. estegi mindri de fiica ei.i pr. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac"... . voinici gi gi plini de viaqi.ii d. religioase nagionale.lor a obiectivelor "il operaqionale. dragostea cu ei cigtigi bani pe care-ichibzuiegte griji.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi..oferireaunui feedbacL prompt gi eficient. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unul pentru Persida.t"O'U . degtepqi frumogi: rii sunt. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.ziseMara.muieremare. penI r'rr'r irvca cfectpozitiv. caremie-mi este gostematerni: .r.pirinqii qi elevii.5ruffi. cv. dar.acum insi mi-a venit rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil... voinici gi harnici. domini o parte din acgiunea cuqiide ei". chiar gi politic. dezvolat un puternic simqal demnitlqii. Persidasi Trici.i nici cum si te poviguiesc. gisind modele pentru fiecareintre oamenii care i-au din mea!". in rc.9i examenele drept scop: au .Eu. lui rei Birzovanu Eial copiilor ei.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .i. .sunt impunevoinga. qiilurrritrt".fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei."ru^pt" Evaluarea curenti. pentru copiii ei. marebucurie).S-a spus cI Mara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani..arr"gioirr.lsrlltil.. aceea de cadreledidactiie igiia'. Rimasi viduvi cu doi copii.Tot n-are nimeni copii ca mine !".carefaceelogiul viegii. merodelor si rrrulalc standarde.piringi.anscir"rmatcric dc cducaqie. . ceau crescut.".. de I i fccrul pozitiv se realizeazd. parteintegrantia procesului predare_in ca de vd\are.si : prin .al dragostei.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lui Bocioaci. Mara s-a sriduit si faci oameni respectaqi copiii ei. Degi pare duri.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd". in realitate mulqumirea mea. greoaie..unt ini..r rca rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa.final al evaluirii esreruareaunor decizii .:"1 la.i apropiatde curricuIrrrrrul .examene. scopul.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir. I i virIr. intr-un fel. rrro n ir or iz ir r . Procesul evaluare de presupune: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob.pi.ir*. cu atit mai mult cu cit spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momentul in careil sfetuie.dngnoza rezultatelorscolarel * certificarea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr.rI0 | I St rtrItr . cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: . intcnlionat. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mara.urerl cgalitil. .dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa.dar gi al tolerangei 9i Mara. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga voluntar..3ffj. Desigur. cc aliti q i i e d u c a ti e.l:. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . ..stlrqt'ard.cici nu e nimic mai frumos decit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube.siriv0nt". ..r. rezultatelorexamenelor.semnificativ intirulate.memorabil. cumpltarea.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor.i moral propriu scriitorului ardelean. . R". rl tradigiilor. t'ir.io...?rf..r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri. .de ploi gi de romanului. public.ite arte gi forme.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare". lurrcIrc cerintele de examenelor.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. pentru copiii ei are multi inielegeregi. umiliti in ea. r. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare. . tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.Mult sunt sinitogi gi rumeni.te .al muncii.i si iee asupraei.1!J!r.i a suslincrca rcformei in invigimint ..Agaaresi fie Trici al meu!".^ crlterll sau norme' _ (lc --. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul sistemuluieducalioin nal qi in plan cultural. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucind micEoreazi. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. cu ochii inchigi. corecti a.. deginu estede acord cu aceastilegituri. nu aprobl fuga Persideicu Naql. .le lasi neingriditi personalitatea.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice. mai apoi cedind acestrol Persidei. asupramodului de l*m": dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald.gilede inviqare.ci. personajcomplex..rli.selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program particr.qinute prin misurar€ sunr raporrarela un ser . .curriiulumul evaluat trebuiere fi. odati Fire autoritari Cind Perdreptul la independenqi. plicut: .morivareaelevilor pentru activit.itul unei gi perioadelungi de instruire. spitoasi.ezultateloi. Evaluarea realizeaid. f rrflr'rcnqa examenelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash.l c c c s a rcc n tru r l c p -r : . w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt.. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:.

dr*p. d. persoana numirul singular. 2.predicat nominai. condigionali. tn .firi funcqie provenit din adjectiv.omis manej .cazuldativ.i regi' ['. -a"ari'i.cazuldativ. subiectlogic. Ea infagigea ripul comun zi. agaci ii cunogtea 2.. \\ c. careestenume predicativ.. "e'aarrr" upoilrii.pron'me perional. in intengiaaurorului. adincii.[..ir.I t |rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. bioritmul. Mara o consolcazi.t: .il..predicat nominal incomplet... $i Hubir .. sunt izvorul" ." . dar tiPdl faptului ci la un momenti"t n.. sta.uni.^.slavici zugriveqre lui yt:i!:f!. sintactici cazulvocativ.propozigiesubordonati circumstangiall scop. .'.un posesor' cazul nominativ.prepozigiesimpli. de hotdrire barbiteasii qT s.r s ou$tii.|e..avari..i mai a.proporgia *""rri.. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful.adici au acelame-stec bine gi a" r.propozigiesubordonardpredicarivi. dupi firanii lui.predicat nominal.. asigu 'n. ." r" afle la ie oamenii adevi.adjectivpronominal posesiv.ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.irrofozigie subordonatecircumstangiali 2.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi".e de 3.[l.z/ dacd.. tatntc: ascuns.intuirei literei (scrisepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le numegte. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.nc: profund.t predicat verbal.propoziqiesubordonati. emis . . sunr egoigti. forma neaccentuatd.'roaril totdeodata icrttrtori b.predicat verbal.rrrj.circumstanqiali consecutivi..nu . Obierv. tainic .eri. taqrul sunt frumoase.i. curge .igi in genereal viduvei intreprinlitorr"'.11 "l ei tttfttl principalrevenindu-iPersidei.-qi expuni proiecrul de urbanizare. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obiceiurif. mei .'a"J"-r"..nti*"rrr 9i de afecgiune d.qinniiMara rrecein planul al doilea. frnmoaso. cuprinsi de simgimint"t ". jir"figi" i".. trece. ii . ..i aprige. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismincit roman'ul 9-" cap. mai multe obiecteposedate.incat. Persoana numirul singular. pare . n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!".bac-a.r-.persoana numirul singular.odop. adh. I. mentalitatea Sla"ici.tqiculoare^|o.menaj concrzre. P. -rru .. a a acoperi: a inveli... observag. Au conviequitmult timp.cu muh inaint^ea Rebreanu. "ri. 1. fi toli ex tine. a . funcqiaiintactici de complementindirect."* i_. 4.. de sintactici de complementcircumstanqial mod.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuurmitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .Persida mirturisegte-.imipare" . 9: zgircenie dc !:::.advcrb. insusiqi-aanungat si..|e'.ci ochii tii.ffi . Cngicopii lipsescastizi motivat ? .adverbde mod..] Mai vie decit togi esteMara. model h" b.". l.concesre stajie . I.predicat nominal. enigmatic. 1.. marci a modului infinitiv' simpli.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''"..a/ de Pz .tri igi exprimi opiniile despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1.solidar (pronume de intirire.rborJorrate . funcgiasintactici de subiect) demisia..propozigii . aSa-s negri .ncnt"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerabill:.iilffiffi .orrvieguire.. s/ . nu 4.G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:.----'-r-Y.rE-jnogi gi-. marcl a modului conjunctiv. 3. lccentuatl.misterios. sI n-o spui niminui.prepoziqie I.." al femeii marurc mynq. 3. inflacar^reacu careprietenii no. funcqia B.] ". de .indiritrriJi. mli tirziu al lui Rebreanu.conjunclie simpli. materni.".cind seara stanqlala tlmp.i.rgi". " fdrd. stauculcafcu capu-n poarata".impreuni cu solut al adjectivuluinegri.pronttmepersonal. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inregistriri. forma neimi . -s aSade negri .adverb negagie. a curgeia se scurge.a " "ili.fiind. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A..staqiune areleva-arevela solitar .Aost. prezen\a rimine semnificativi. sunt izvorul .. Nu egtitu oriqicine!.subsmntiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab. liabiciunii femeiestie frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialoguluidi"lectal.. d.cea mici pirtinire.care-igine'srringi.

i. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup.i atitudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti continuareaeducagiei. acolo unde estenecesar: . Creatiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.o". se . tr dcprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare. i. . t.expresiicareconqincomparaqii.specifici preinrimpinind plictiseala. pe cit posibil.. .didacticde relaxare-.formarea personalitigii copilului. I' optriorrali Orligrafia.mi. .reiliza legitura dintre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a inigiativeielevilor (de la alegerea temei .ordel-fig*. Alte activitigi de inviqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi suport lexical(cuvinte gi expresiidate).r"" *.i... d*.il"r.t .Cadiul didactictrebui. Tr. la ." . 2.recomandi.. :.Dpunerea . cl elementele grafice. El'r. lecqiile limba gi literaturaromini.l"gitura lit"r.. "'trot" dintre si demonstreze scrierel. deschigi.i $esauextrase. .descriptivegi mixte.l"J fel nevoia de.Grddina Zooiczi'. -i.. demon"or""t"^ti..anumite expresiioferite ca suport etc. pot folosi mijloaceaudio-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim..iocul. funclie de nivelul clasei.identificarea literei asociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi.. "".. Sau..u.rrti. "p"i .asigurarea .opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea. .' il .c*plicand.in al fabetaru mare."hii i.* . " ".. capacitigi.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.tezei elementelor ..li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si personajesau alt se lingvistice.. Pe misurd ce scrisulseautomatizeazd..de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin diverseexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosind: .Jrul did. $.p: banci.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede. .^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor.controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.Cum iqi petreci timpul liber ? ..scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii..i a dtlului. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi. "numero"r. . tn . a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilor o consti: compunerilelibere narative. streazd..scrierea caiet.reamintirea regulilor tebnice .cnnratul pian... a catl trei litere.. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.coprr pot . benzi decupate a. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnicespresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor. .ii"u.figuri de stil inviqate.":" I se pune accentulpe scrierea corecre.tl4 | I sin.[rirg.frimintatul piinii".dupimodel.i grafice. i' .exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: .il.*"rrlri...se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor..cu stiloul inchis. lizibili gi..vinte propoziqii. . = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge. -rrrir.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi copiii.simulareasrierii literei de citr-eelevi. creativitatea acestora poatefi stimulati .rt. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: .Tillsiierea'i degetelor. Finalitdpile tnvdpdmi. tervine dificultatea de a .li sistematizate literelc lnsuglte.. ..exprim aiea evaludnlor resi comandirilor.Cum te numesti? . insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.p.-------.Ce aptitudini considerici ai ? .rn. Gbid la rnnzett." . sub formi de intrebiri: Reporterul: . a scrisului corecrgi-lizibil..controltrea indfuidiald a modului in care a scris fiecare.i. explici.'.comPenseze caractirul statical actului scrisului."rr"r. se dar portangi scrierii caligrafice. ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a si invlgateanterior. ' Pentru stimulareacrpativitdqii.care "" gcolarului i"ri*ra"J". in podul palmei. pentru semnele diacritice. caligrattci' ln clasa II-a secontinui exersarea "..rrr. .pornind de la textul lite* narativ. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre acestea. tipul de compoziqie). gireaa doui litere.. . alfabetarele I in copiilot. i.nrrEilor" g.rr.decupat.btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide realizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . gi Dupi insu. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareguli. respectindnivelul si ritmul siu de dezvoltare.'i.impreuni cu. c..J""i.jtl . de exemplu liierele d rr.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o constituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor participanqi. de citre fiecarecopil. ponenteale literelor gi ale legiturilor dintre .i orienprintr-un plan de idei.#.."".jl ".Unde locuiegti? .tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi.ul. Daci estenecesar...

pe . ru George Munteanu volumulSubsemnil lui Aristarc) (in definea d.a spirirului caretinde spreintregire: .-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi. alocuqiunii adverbialetn i.tigarea sentimentului totalitigii...("v.. panoramic miscarea inilgare.r. Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).parau. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui.varianti a poentei Ondina. fruntea de ginduri qi-eplini.rbiiiigirinat.atribuite persona- (4.Ore intregi spune-qi-voicit imi egti ".r-iticlintrl"g.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este clnetl1{!n vale si a.. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar: soarta omului de geniu (Luceafirul. p rin inVers uni : sta-o om.i lexicalprin fonetismulpopular sara. .IIl)1. "unoagt.devin tot mai intensearmoniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal.clopot. cumina9a al in seara.o iubire cd. Pljg:li:' 1i.un prezent etern.prin arhaismefonetice:tmi .air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele.ofl..i.Spredeosebire poeziaLacul. 2m. bati de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agversurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: indrigostitei.gi zintd" nelimirati . interogativ gi prin lui mai impresionant: . e sirijuit in partea Jirrii sprevechime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io. cu roate roman"sp". Pentruca ulti1.. m-agtepqi pe mine. mai amplu in primele patru strofe neazl. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.. lirii. de alti parte.i ale toaciii . Sunfdouizeci 9i doui de predicatela dmpul Prezent.i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric..poet romantic.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud.i prin nimic impiediiari".i. stele-g.... Verbele la Eminescuarribuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale. peisajul devine Cadrulexterior. t*.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.. a spiritului autohton". exprimati in versul final.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi . Scvisorile fi.Suflerul h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte"...intreg.i esteo exponenrideplini.gi"ffi.Dorulro-arr"i.il. iiirrtro I .is posibiliimplinirea iiu sacru.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire.rd caiarbagiperpetuindu-se imemorialul obiceial pimintul ca n ". somnwl (metafori) marcheazd" reci.vezi p. le Apelepling. o prezent. dragd. timpul prezent..dE.:.... marcat de vechimegi taini. iversuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.[.r.tel" tice.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea."] . acelagi Atmosfcrapocz.Luna pe cer trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard... pe de o pe aspiraqia.tri.r*e zldemelancolie.tl. h 6uri. Stelelenascumezi pe bola'senini. jalnic-duios buciumului. icrilorileI...spre de nimic .re"stinghiritl Fj ... Rupdciwhrooru.-pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b. de sa existenqial.ir.gin7 o.['. la modul conal -optativ. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrtrca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln lui.arde-niubirecApara". de ind nu Ei simbolistici mitici se realizeazd" numai prin metafore-simbol: deal. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit. ryagylui.ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI.i.Jocul acesta timpurilor verbalerelevi.yi-aoi.ci ..rc Liricaeminesciani tovird.€st€o clnetlmeu arde-niubire capara".rr-. coneulwi a Eul gtient scilrdarea deintregulcosmic.rului". srele scapiri-ncale...axrnundi. ceeace-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali. Pieptul de dor.. spwne. i.rr. comunicatedirect prin comAh!. 85.Dar -f.trull i.orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesciani. AImioritici 9i cminescianl. trebuig s{ urmeze o cale.lntr-o atmosferi iiilice. dfectivl.llmodul la ri-nitl viitor cere. sacralizat risuni mai tare.dac...Sara dealbuciumulsuni cu jale.n-arda".a.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n iubire ca para"..cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a. clarizvorind in fintine. Ia reciptigarea tinde intreeului prin iubire. G.. pentru a acce{ela implinire.r-.air..patru predicacuno"gtere.rul. Eul liriC. AndreiM"l. Poezia in Sara de"al. ritmul sunetului le urci dealul. poribil" impti"i. . o timpul ca careexprimi nosibilitatea Eioredicatul-..a.< ctr starede spirit'r. sentim..:9p.rrii. de . "ti"a.9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului.ia .rpr" .ax6 rnuncu .n-ar dV".a.". Cilinescu afirma: .ti. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: .congtiintei sinein ritmuiile gi legindrile *"**. Subun salcdm.i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii . Murmurele fluierelor de la sdni se viii. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti..".lrro"gterea o .2).5i cod.. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trditea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari.r"r. din vale a."i)ir.o migcaremiti1 .rr..or). Ca.deschidere lduntru afard. Sentimentul iubirii este -. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului exterior.Impresia de strivechi.i Grdor Vianu). .pr.este cuplului .exnrimiposibilitatea si predicatul." imbinare intre cosmic si omenescregisim in strofa atreia._ ..ne-om rezemacapetele" refacerea intregului spirivom adormr" . a -.cdldnytn d.pri-.necodificati.ungd pe deal sub satcamul stravecnl . masculin 5). spagiul atmosfera implinirii. Iurmele-lurc.ilieiexistengiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori.id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea naturi. ..la ceasul t"i"i..)..armonia eminesciani expresir este cornuniunii omului cu natura. f .1t..incareintilnirea nu seproduce(. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice ye_ cinet-ice. t I I t I ^ f I' .posibilitateaimplinirii dorinqei. strofi si consemneze de turprin rustic.oriiii"t.corespunzitoare sentimenteloreului liric..r.iffi.. apoipersonajului ri liric feminin(strofele triirile cuplului. 9i d."neitate de iar lui seninitatea Luceaf5. ".mi ln aceasti poezie.-.

oii"-b urmatdedoi dac. un guri-casci! era pe 3. 2... . a cuvintele lui deveniseri.lnsemnat:( 1) important. lui. gi copiii Minodora. itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii.. (cazul dativ) 4../ Te iubesc demult! / Aletaie i. (caztil genitiv) moderni 9i impresionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti.d.)."re pb.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi).minune. Seexercitaupresiuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal.prezengi hotirir sd.l de de rei d. (nume predicativ) Era distrat din caleafard.o. ginduri...: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" . Siruajia se schimba de la clipd k clip. Anii tri separ caclipe. Pentru rezolvareaacestui 3. se plimba de colo pind colo. lui.rnl nu vine.. subiectulal III.vezi Testul4.te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune persoana Iltr-a. Ar fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 . notat. 'Castelul cei.|L cu cigivaani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.oezia trh grun rroheu.ste in lume!. dulce.lea./clipe [.vezi Testul 3. rimii la mine.gini copilul-pring univeisulei de basm "e. pa. peles./ or si cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.-arupra noasri.rcare apropiau" . caveacuri. subiectulal III-lea..' Subiectul al IIJea A.ase catrene. 3.. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. cat.Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / .apropiate. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect.. rit . :.. se apropiau" .i. Eficienpa tn TESTUL 11 B. rrist Sarape dealseapropie poezia de ca. l..Ji(rr-ri atir eugtiusi.(subiect) au viziteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. desrrrmare in ("fli te-ai. unui roman obiectio. obiectivultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival.*j. itemul 1. subiectulal III-lea.. lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dormind armoca de niE/ codrului biru^t. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. murit iubirea / $-a noasri. lntext.. careincearcisi-l re.. i...prodacd. Bineinqeles..nt.'r.retrlirc a uiei iubiri totale."itii^r^armonia..mare. fundamental. Seintilneau din chnd tn cind.ri. o locutiuni adnerbialez Nervos.c! naracaracteristicile Opera literard Baltagwlintrunes.decisiv. chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria.soluqiapdrea fi trapereala sorti. itemul 2.72. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a reprezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er.P. se 3._ de P?:inr1.o luire in derideie /o luare peste picior.vezi Testul 6. l..rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia. (2) Pe harti.piirir.i . Instrumente de eaaluare subiect. este prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari.. 2../Floare-albastril Itp ilosre-albastrd!.propoziqiesubordonari subiectivi. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.i literaturiiromkne clasa l. /.propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi.. (complementdirecr) . pe fn ti (.eioc. (2) mardeosebit.] dulci.dus. Atitudinea ei pirea bdtaie d.afri.zair Am discutatcu cipiaa dintre grevigti.'I'otugi e. rimii. Versificaqia alti modalitate .lrrr.In cu flori de nufir") $..(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpivadin lotul de gimnastici.. ii cimpia D"T. 1. Ca totul si fie corect.le-ascult.c Floare alb)sti. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect. in cu conqine.i. Mai ticeti odati! 2. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole. "care 2.... Ritmul estecomple*. rima:imperecheati..).ri. It* influent. misura:12silabe.

iill. cu cit. o spunea plicere Li_ cu 'rehnic". Sabasa Nararorul zugrivegte locuri .arca gcncrici a ciobanilor.a.. monolog...a..nira.. N echiforLipan.iar criminalii. amintegte igi vitoiia. aparein r splen.il-i.1 apele. 'Brl-.A.iHorus' apa')..obiceiuri. al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard. nrtr din ca cel se l"c.7M.rro"".ite d. Vitoria il va sprijini p. lisati in grija luri Ul"ii .ror. u' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoierikrr.merterla vorbi.r.elemente mitice. _ vremease inriutiqe5te.rt.renacimte..impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri.o"rdpersonaje.cea spaqiale-este l" d.urareaacpiuniiincc. cu.recesari'drumuirri. paraboli pe care. migreazi in timpul anului calendaristic..la capatulciruia.. pirrori..lo. de p.aucig"lilor. care-gicrutl sogul. degi in tru so! . av0ndcaracteristici gi polilist.Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianieste particularitigile tria descvierilor. dispirut. intorcindu-r.i.ulti...ttigi g. ponenti a unei colectivitngi figa...a.vic1ii itl nror1ii".ri _..-.ciinele Lupu ar fi Anubis.ao. u.e apropiede adevir.]'.ca vremea.i"n".. ii t'hearnlt ci'c".ilrr.i ili igi demascaqr.trorp". soarele strilucea.rro.. mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :"::p*yllumii. silpanir.sri.ent.i vnriarrrc baladciMioripa. dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental.oali[.. erzu dugi departe".Nu^mai erat6.hip".argilele de cup.gurJ.] inf.lu1igi ncstatornicic. J. nimentelorparticipi .r" -or"i. Ei . intru vesniciefixe' Caciurar. posre$te Ja primegte .-primivara(de exempru.sfar. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts.r....r. modelarea de citre condigiilenarurale. . Desfd.''. rrgaului Mitrea."1"r] |p"n."'.".ut. Necbifur. pe misuri ce perunde in iniern .ar" modurile de expunere naraliune obiectir.urir. dragostede adevir'^devotament h. osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor). subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii.satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului. .r .1t: i. baba Maranda.sogiile vieqii.l Vitoria gi Nechifor ira.rn".opt"n^ta "t r. Pricop..nea."r.rclc rrci..naturaseprimenest e..la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N.tml capittrlelc.il fr."hif. i. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna. vor primi manterii. i*"p"t"! capitolului x-t.g. Gheorghiqi.rr. I'spirat dirr .'fra"_ te in cirligage"...ant". stauin fala . gi datinilc lor de .-. in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei..i'tigisirca pedcpsir.Dorna * Botca .. romanului estedestul de simpli. . romanul arrao apopae transhurrrangei. la dite zul din Baitagwle. Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospectivcu cel al prezentului narativ.i pentru . ::..Suha. f n roman apar numeroase descrieri naturd. clmpic gi venind la birlogul. teatranshum". lrdnzdnd Prgctgse)asigurigoqpodaria.resus toatedragostepeninq.. {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.i. si conduci sospoderia. ra. "ste "gr.. isteqime.. fiind mijlicu J".rrebuiasi afle daci Lipan_s_.pe pregitirile cu Vitoriei p.ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vitoriei..qiale viegiilor.demascaqi.urale.Visarion..arta portretisticdqi mdiesspecificitatea D" "r.timpul -roamna cind N.l"p"i. I L mul .apt ale evid"e'qiat d..l inhumarearimigiqelor Nechifor.. dar neobisnuiti in privire.i Ilie Cuqui."-i-fril. ampli.oamenide la munte.. "r.t r-".:. Gheo'rghig.d. deiipuri diferite. culrninan descoperirea C"pitrt. ln ro.rlg. ucigagilor' rul David." a celui disprrut . lasala ur Srrla vinzindproduie. pe-attr"t..." miPaleologua descoperit. . de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna.i.ri .qiei ierrirre pan.lor.prii in careparci se rarfr|ng..9i eragi acelNechifor Lipan careacumlipsea.'..ii arta nd'ratiad..n lumina castanie a pirului. a" pr.... Mo. ctoarea drn primivari..aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti.omul cu ciciula bruniirie." acesteiale duce la ministirea Vi- raticului..cedent J"r.fhgieto".tt. b"litrt".de locul crimci.devenit birbatul familiei.nr.1tr gi vltgrra Ltpln. aveao fr'rr-.rrr"_ neagri.i..aceladin Mioriga"' .[. ?irl seu. lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.riiri""r..ribditori in suferingica Ei-n ierni cumplite. .roir.impuqinatde dingii fiarelor" Ei deznoddmh. "^-ri"rrri-i".'i" *.insolititdc Ghcorclc glril.i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intruchipare moralei-populare: arhaice." mergela minlstirea Bisiriqa.t in . dialog.siiinigtea de iniqiaticnecesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci.groasi.sf.ntul..-f.A. este.rr.in. . in ciini.t.Acum suntemin Dacia.och_iiei c.inf{igeazi dadni gi.gigareindesati spitoasi. il.i oameni.a*erj ... aslgura gosPoqarla.t.p1ri.ir... Gheorghigi^ constd.ipostazda ainllgat in soareori a curs pe o faceVitoria (.pctrcceri.pr".gutregi adipost. gatulMitrea.n.."-":l: personaje.. Minodor* 9i z. are un c racterceremonios' ^Criti". adesea.de tradilie. pedeapsa.. f)escriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p. zeiteiIsis. utiiizeazerc. ."iripps. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul.romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice.tttt.. sivirEind ritualul tradilionalal inmor..sunt prezeritate oilor personaj..Nechifor..".. drumul adevirului estemai inDaci acqiunea la torrochear:'de Migura la Fircaga.teritoriul munIntriga romanuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare.... de aceea er suferinga vitoriei ..t. gi de la pirintele..l. in punctul de plecare."iu"i. principale: Vitoria .r...rl George Cilinescu observa:.capitolcp-rcz.i nrg.ri. ror pi#.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria. i"r"to*l "-pie. crimei lapr.expersonaie pcrsonaje.. do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestuia.. Bogza..^ Acestora ciclurile narurii.ii. adusi.I. viziune profundi oiepii r.rorrl .Prezent a!s.o adevirati monografie' vieqiigi a mortii. turi osemintelorlui t."gd .i credinqa Dumneze Anastase seiundoie..r.mai p.. .rq"i. Lry*. pirintele Daniil. dupd-asigu-rarea la locul de iernat...td : (povestire persoana III-a).te XIV-XVI constituiepznctw.Vatra Dornei . locul acpiunii.punindu-se in evideng. dimensiunea iemporali gi...zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[.g" ". pe fiica sa. douisprezec. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor. ..... tur'rne.l or ca fiarade codru "ir.preotul Daniil MilieEetc.negustoepisodice: personaje Maria.aduceo din RomanulBa6agwl)1nspirat ioi.il. ferindr-r.rrtru^r"og-. descriela a rc. CUri banii necesari drumulut. demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt". ?n lor h.i: [. mo-. Y.la.'il5. de la care ic.. capitolein carese precizeazi. dar gi fizicd. ...]. de intuigie. .drumul f"pt"..Cruci .Gheorghili.

.i. d. elevii vor fi capabili: parcursul.etntuneric.op"l"tiu. caseti audio. . tremuritoare mi. a serua de ginduri. adjectivpropriu_zis..demonstragia.a lua pe nimic.. .dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise.kncimid. qia.. B.pe O.: .i tI circumstanqiahoe cauzd. scidea. explicaconversaqia jocul didactic.conjuncgie coordon"to"r" ..... ci-9tig lorerie. adincime: afund.oarespera. taind. (nume predicativ) . Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic. i"i"ra.. video.regte. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv." pr.!:j::l.1"-.mai tare .in interior. O.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi.formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic.i:iiffi.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. a a a ^micSora: dimin-ua. litereinvigateizolat in cuvintegiin propoziqii. sfAfi: ceresc. pi . la sfirEit).^.r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circum_ stanqiah de mod. Acesteasunt probleme greu de rczolv*.pe Marea Neagri. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs. a o lua inainte..propozigii subordonare subiective. .i la sfirgitul lecqiei Obieaioe operipionale.. r/ . 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strategii didactice . a a serransforma.dezvoltarea ..i P: * propozigii subordonatesubiective.ii ..rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.cici eu iubescri b"r" .ti g.formareadeprinderii de scrierecorecti..exerciqiul. ClasaI Data.yicine. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia.11. 1' cimpul semantica. a-gi lua cimpii. lngelegea Subiectulal III-lea l. 133 c. alfabetar.ee: euristici.. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limbi gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieaul:Sunetul.' de . * llll i{ft|l\. 3' a lua in serios.j _or_ir.i. sacru.in ritm propriu. tablou .iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tipul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoaresunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2.asculre cantecul pisi_ Pz . o . in ritm propriu.pronume nehotirir. analizasi sintezafonetici.adjecdvpronominal nehotirir. strifund. a i se lua o piatri a"p..Iul Subiectulal ll-lea A. . ascuns.t.. . rispundere^a.:'*o'" ' lantastic -."ina gi nopgii.. 3. divin.ilustraqii. ad. cirqi de pove..fr.. profunzime.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod.i.. 2. fluenti. Metode Siproced. a seschimba:a sepreschimba....r.r-rr. direct) rarronul nu era o.l rnisternrui: nepdtruns. si citeaJciin mod corect. lexicalgi gramatical. le 1. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi. . 4' .cumcu razeleei albeluna nu micgoreazi" ... si pronungecorect sunetul i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet. tot ."?hplement pe a.Pe baza modelului invigitoarei . a1i Iua nasurIa purtare. : :. Mijloace de tnvdydmknt. un la (subiect) 2.rc..a' lnviqitor.i _ propoziqiesubordona_ {.. ahora . 1i (mai mai) * adverb de mod.interjecde.visezi o croazierd.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.. in_ tt4ne cdtd (zare).. l.substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. O. ... cuvinteledin coloane. a-9i lua tilp{iga 4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si. un perfectci fusese cobai.

. mini .e. ] ror carecontrnsune-| rul I din.| I prr acestea I I . de exemplu: .Ilralii Grimm. Intriirea literei I de | l. aleunor personaje din basme cunoscute. care persoane.illgoln treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I . Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: EPurerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de .Gr.| qi elementele betarului. . cdror al rum. imaginile unui animal. 2005). FiumanitasEducaqional.purele) .conversaFe I | . Seintuie$te I Iiterai mici . conline sunetul .metodicc dtn Lfierat. Rezolvarea unui puzzle sau . Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.propoziqie I oespar[lrea cuvln.pregitirea. . Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l.| telor in silabe I pronuntarea sune-| tului I demo. oenumln de flori.. I 2 3 4 5 . . Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire.r||l Bibliografic: .al{abetar .exerctltu . Fugesusde umbra lui.te.Fie mare.joc didactic: Iocul didactic'.fie eui.observare I explicagie.tyd pe-ntru. Corelareasunetului cu zrare I .frontaii.frontali. r Simulareascrierii .' ] (I. Capra cu trei iezi (a sevedeatextul Eiindrumirile. . copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3. pirjjgqS rnva[aru 5 .d*-orrrtr"qi.scrierii | oe . Citire pe sirite. selectiv .exerctllu . |I . congin sunetul.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte | . se realizeazd.rriorarrta. de pildn. . Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a. de tnsopite su_ de gcstiimetodice. Serejine din enunt o propozigie. orali Denu. adecvate imaginilor . pra aveatrei iezi".. Albd-ca-Zdpada.a tehnice.plan$ecu litere de I litera de tipar .rcangi.realizarea climatului educational din fragmente de ImaSrnl. antmale.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi.unde sunt desenate I grafi. Prrn asamblare. observare orali euristici conversalie ghicitori caresi. Citirea in goapti a .togi ne[rca l ol o3 delimitarea cuvinte.i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte.cgi mict Ant-ologie tuxtecomenta.ltrn C. animale. mefte llort.ndinipd claselet-Iv deFloricaMitu..Cui ii pare dealulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) | sau: I . desene incomplete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i .:::" r.benzi decupatedin de tipar I . Recitireacu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .. .nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori. la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din carese com.

5. ljeedbackul

o5
6. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului

ol o2

7.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei

o4

- cxcrciqiu - explicalie - demonstraqie r Moment de relaxare - joc didactic sau - joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte - exerciqiu trei litere, apoi un rind - explicaqie r Sescriu cuvinte - controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde rea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa;terea literei de - decupaje din revisuPar te pentru copii . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: - citirea coloanelor copiii desene azd,/ colode cuvinte reazd obiecte a ciror - scrierealiterei gi a denumirecontinesune- cuvintelor tul/litera i

Scricrca lit.r.ilnEiG

evaluare formativi individuali scrisi orali

C)1, cxplir,cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc,pc bazareguliiinsugite; O, si citcascisclcctiv, corectsi expresiv, pebazacerinlelorformulate; O, si idcr-rtificc tcxtul literar ;i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece,cl qi cu litera x; O, si formuleze corect,in scris,cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. Strategii didactice: o Metode;iprocedee.: joc - conversaqie euristici, exercigiu, didactic,joc de ro1,joc de miscare,explicatie,problemalizare, instructaj; - activitatefrontali, individuali, pe grupe. . Mijloace de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino, planse,ilustragii,casetiaudio, siluetede personaje etc. Bib[iografie: - FraqiiGrimm: Poaegti; Bastne; - PetreIspirescu: - Ion Creanga:Capra cwtrei iezi, Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodice din Literatwrdpentrw cei mici. Antologie d,etexte comentate, tnsolite de sugestii metodice. Grddinipd - Clasele I*IV de Florica Mitu, Humanitas Educaqional, 2005 ). - Alexei Tolstoi: Cbeipade awr. Scenariul lectiei
gtapcle /tsvcnlncnte

Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a

Ariacurricuhrr; iil;;

$coala

Disciplina: Limbaqilireratura ;;t;

;; ;;;;;;;;

lnvigiror
Clasaa II-a Data
Obiective operanonale

Proiect de leclie S11b;e,c1ul pro;tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara rormareade priceperi gi deprinderi; achizigie de informagie it!";:::f*'" - dezvoltarea denrinderiide citire corecri,fruenri, expresivi, in ritm propriu; - dezvoltrrea capacitiqiid; ;;;;;.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris; - rormarea deprinderii.de exprimare orari pun., de ve_ dere fonetic, lexicalq; gr",ri*ir"i. - "'*- $1r.;iJ;;r;i^iii, _ obiectiae operarionare.:p?;;;;;;l gi la sfirgitul lecgieielevii vor fi capabili: O, si citeascicorecr,.flllnt;i expresiv cel pugin o unirarelogici, respecrand semnele punctuagre; de o, si explicesemnele puncruaqie de din text, pe bazacuno$dngelor insuqite; O, si foloseasciin exprimarea proprie cuvinteleinsugitedi' t"*r; o, si rispurria la intrebari,'pe banainsugirii/ingeregerii conqinutului "or..i textului literar; or si reqini core* numele personajelor din textur lirerar:

leidci/

didactice

Conginuturile invilirii

Strategii

Evaluarc

2 l. Momentul organizatoric !. Verificarea ' temei scrise i. Captarea atentiei

3 4 .Realizarea climatului - instructaj educaqional - pregitirea materialulur drdactrc

5

- pregitirea .elevilor pentru Ieclle - conversatre - scrlsa - exPllcalle . . -individuali . Prezentareaunor ima- - mlnrexPozrtle .cle gini din povegticunos- carte Penffu coPlr - Planse,.srluete cle cute . Completarea unor plan- Personare -t
se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Si recunoasci povestea - casetiaudio cu inre- - orali gistrareunui basm - individuasr autorul tDe Daza rnre-

grstrar[ auoro.

t.

- conversalre - joc didactic

IA

rl
'rc.;;;; i"u.Id"pi"i
4. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective
trei iezi jE Ion Creangi). r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' - si citeasci corect si expresiv textul; - sd recunoasci personajele textului literar; - si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.; - si observe.;i.si analilntultlv lmagmea - conversaqie euristicd - frontal leze oln manual: - oral - si citeasci'textul in - formarivi mod conEtient 9i si. - exercitriulde citire - orali retind numele persoindividuala in - frontali najelor; - formativi

(Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil

rnoriecintccul cocosului

uctrdirr mc-

1

7

J

4

5

blFeedbackul

o7 o2

t. Dirijarea lnvlgirii o1

toaPti - si identificecuvintele necunoscute: - galbeni; - preJdcuti; - rniracol: - vrclean. r Se explici cuvintele,se - explicalie tormuleazi propozigiicu - exercr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. . Copiii citesc cu voce - exercigiu de citire tare cel puqin o unirate
lo q lca .

- scrisi * individuali

- frontala - orali

. Copiii spun cit mai I - exerciqiu multe cuvintecarecon- | qin grupurile ce, cl. I . Copiii spun nume de - joc didactic I persoane care conlin I grupurile de litere ce,cz.I . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi, de exem- | plu, uldmul cuvAntesteI gru- | carecuprlncte acela pul c4 sau.licerax:cincil *Pang[c, ]- oPlnc, -| dulcl - culo, - pit -l fix - linx, ir (x) - dx I etc, l . Citire selectivi: - Citegtepropoziqiiin! terogative - CiteJteformula de sa- - exercrtlu lut ! - Citegteceeace spune .vulpeacu voceapreficuti ! | - Citegte toate propozitiile exclamative! I l. Citiva eleviprimescbi-

- orali: - individual; - perechi gruP: Pe _
- lormatlva

- orali - individuali - formativi

desep".".d sunt I t.qJt.
I I I I I I I I I I I I 01, 03 | . . Asigurarea or' ouI reten{iei I 06, 07 I |. | I | I 8. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I

o,.o.
o5 o6

o Li" se cere copiilor si - exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: - Care sunt personaiele din textrll literai? - De ce Buratino seintorceabucurosacasi? - Cu cines-aintilnit el ? - Ce l-a sfituit vulpea? - exercltlu - De ce creded ci-vul- - conversatre
pea-aveavocea prefdcuta i - Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . Copiii citesc gi.scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce, ci qi lirera"x. ^

nate migti/capete de copii careexprimi diver- - joc didactic seitnri suflitegti.Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci, apoi formuleze propoziqii. Copiii caren-au primit sunt ,,spectatorii" bilegel careaPrecrazPfrnaPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. de Citirea 91 conversaqia -.exercrlru. incheiere - conversadre Tema pentru acasi: - re ciieascitextul literar cu atenqre; - r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. CoPiii .deseneaziun rnctragrt. Persona,

llI l-

oral; individuah formativi

- Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.

08, oe

sr
Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a
t 5
T

$, , , a1, r
Ar i'r t'trrr.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis,'iltlirr;r; l,irnbnpi litcratura romini

5

lnviqitor Clasaa III-a Data.

l. Captarea atengiei

subiectut - Ftgrite tccpiei; tn,nescu: "*,,,!o'ili:r* vorbire. -----' * Substantivul, de parre
Tipul lecyici; mixti.
,\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise; ;i d1'ruolt"rca

f. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. Dirijarea invilirii

capaciuiiid. .or".r;. ,. r)t't('cItae "^;rl;;r. operatronarert'pe parcursur.;i Ia-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (), sircitcasti corecr, fluenigi.expr;;i";;ipugin o unitatelogici; t'r,;;'.I],i.l"rteasci/si

or
o2 or

. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.nd de GeorgeEnescu . Observarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . Florile omeniei dePetre Comarnescu (consohdare) . Substantiaw/, parte de vorDlre . Florile omeniei dePete Comarnescu . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. . Selectarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. . Exemplu: a) ,erauhcrimidebwcwrie gi induiopare..!'; ,la.crimi.ce. linigtesc r.nund 9L llmPezesc oclif (substantive comune); b) li se cere copiilor si spuni numele personajelor: Paulina Cocea, George Enescu, $tefan Luchian (substantiveproprii) . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. ProPozlgle . Formulareadefiniqieipe baza exemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul, numirul. . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte

album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu, $tefan Lwchian

rispundi i"itJi.'; i"

textului

definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".i"r.".."i"'l3iiiir,.,rul pebazaexemplelor :l.I;lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre; c)q si foloseasci. in .or..i*Lrr*c.iti i' Jir.rir. ,ituagii de comunicare; ()o si scrietexte date -od createp. b"r"-r.ror sau cerlnte (repere). ,Strategiididaaice

t',

diferite exercigiide citire: in lant, selectlv etc. conversatie exercrqru exercigiu problematizare analizd. conversaqie conversatle eurrstl. elevii trebuie si spuni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi, bwcwrie, induiosare (diferite stiri sufletegti); inirna, ochi (organe ale omului); . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte,au forme pentru numdrul singulargi plural.

'

o Actntitdpide invdpare; frontal, pe gmpe, individual. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r,elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian, fige cu citate.fise de cu ".tiuit"t"ina.'rr."l."ra, caseri. inregistri.ri din muzica lui Georgedr,"r.r, ,.". Bibliografie,. - Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian; - Pcrrecomarnescu,$tefa; LuJl"i, nir"uTineretului, Bucureqti,1960.

exercisiul, anatizasi jocul sinteza, di{^ii?!,'"!gr:::ri:';::::,'iiT,tl'euristici,

o4

Et,rpclc/Eucni-".rt" lcctici/ didactice

l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise

nRealizarea clirnarului educagional - pregitirea materialului didactic . P rezentareatextului na_ - conversaqie - formativi rativ - auorlle - individua. Cuvintul - parte de li vorDlre

ol

o1

o,

exerclul: . de completare

Ci el cind veneaa fura merele. catete. iooe. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor: .descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcaracterisrinumirul 1.:ir. (Victor Eftimiu. Delimitarea textului in fragmentelogice. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiile Substantivul Felul r de ffansformare . u. jucdrii.lncheierea activitlqii/lecgiei o. mknd. de creagie o5 o6 6.'. cile substantivului: felul. . precizind felul lor.. Texrul narativ Frarn. Se desfigoarl jocul di. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urmetor.tatdl Calitatea: elevla ..'..Asigurarea retengiei 8.oacanyd.neagul acesta z.i" l I 2 Lo.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im..nicit mai multe insusrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. r Li se cere elevilor si . Formulare de propozi. .a. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numirul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din textul dat.exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. i. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2.explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3.tteu .. numirul . Fdt-Frumos. prieteni q. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqiede Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1. wrswl . lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri. o5 o6 . risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri. o Tema pentru acasi: .joc didacticFrwmudactic Fr um usepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor."te-o ripise gi pe Dumitrana. domnitor. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular: ckrmuitor = conducltor. mo. povestire..joc didactic spu. Feedbackul 7. Un exemplude exerci.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea". Scwfipa-RoSie. (Petre Ispirescu. de identificare . aciuatdpe lingi el de mulqi ani".Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. I 5 Adrcsa: .a.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii.mama . .tx.Demult. a) Formuleazi enunquricu urrnitoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urmitor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll .Zoica.

. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit. t3 explicepunctu.Am ficut riu ? i fou. multe sau mai. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale personaj.Bietui Fram . si formuleze ideile principale.inqelegindcontinurul textului narariv.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi acum?" ["'] Pe urmi. in temei'icia achizigiilorcognitive gi a deprinderilor format. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn. [.ffi l r l(ccu'. dar nu are cirqi."t" . .sdtun le celor doi coPil. r [)crsonajrl litcrar .rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! ."1 polare.trd. | 1 rePrezen. -r\' iElevii vor iniria urr dialog.lorp.la numirul .cu desenul Fram".. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechial circului.Delimitaqifragmentele fiecarefragment! . folosind in exprimrr". qireato M. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. foarte bine."ti..:l ii expresiv. una gi incepeJalta. 2. mi-a .puqine) funcqiede nivelul eierrilor. ge -o.ri.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci are o privire de baiat degtept.t . r [)i a logul c a c lc n."' or si povesreasce textul citit.Ei ? Ce-i cu dinsul ? .esf:.o.Asta-i tot? .trasituri fizice. ursul polar de Crznn Pnrnsscu Da. de la circ. O..). 'l'ipul lec.-. Cu adevirat.n-are cirqi ? $i. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje.:::f. .Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! desprinse .ziceael-.i plural. "rrr"rlor.Ai-fa".Mi-a spusel.Citiqi dialogurile! .ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoasclviaqa Scenariwllecgiei sI .rte expresii gi insuEite.e ba-za anumi toi .M-am temut si nu te superi.de j. foarte bine. (Pc. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror acesre cu peripeqii. prezinti"momentul si locul acqiunii .1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1. si elevii vor fi capabili: f)-biea. Aceasti unirate de iivlqare se poate d.. o.dc evaluare.r.i.Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genuri.r.luind povesrea departe. Acordul adjectivuluiin gen qi numir ."i1o"t" "orrtinrr".t..r. Vorbise cu bunicul.'rr. si delimireze textulin fragmente logice pebazaideiror principare. 9rr si redacteze compuneri sclis. o. J' (lornunicare temaleciurii saua unui specracol .departe. si recunoascienunrpri....lilfr.siretlicuri. p. trebuie gisite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti.eper"/cerinte. 4.Povestiqi .seqinuse cude ^ vint.rrr Cezar Perrescu.rrbrr"n-r-i*l dererminat. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! . . nepoara fostuluiprofesor.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r .in oragulsiu.ir.. pe bazacu nogtingelor insusite.iei: .curriculumextins)compunere narativi cu dialog. tri... elevii vor fi ajutaqi sefamiliari. o. ma intreb. t.uirrorrrr. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l . din seara taqicidc adio? .rtrucE . ^.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic. ".i. aflind. . r" po"r" schimbalocul adje"ctivului. bunicule! = Cum asra.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3.rnrr.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.*J"."?.situri morale.mixtl.arcursul la sfirgitul lecqiei O.'fiind termlnat..r spaqiali v @ dcrcrrni'anqilo'. O. .multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit. perrug..u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dragulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosrului profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? . seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -..Mai estecevacu dinsul.yeoPera. urmi. p.. Spunegicitmai multe adjective ."PirdllrytIl-1r.n-cat.Ce anume? .drr".s ti tr" l ti v t. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.beieqelul ochi sclipitori . oare de la mata. mici'si pe cu n. i rl u n u i tc x t n arati v. .. din textul literar ! . Fram. .rp".Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli.i.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! .:yl::acordul qelorlnsuslte.fostului profesorii flcuse mai mire plicere. cu gi cu nasulcirn.rc n c o n .iand se-rreled. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi.Da.Mi-a pirut rlu gi mie. Pe d. --'9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel.". Alte activitdpi de tnodpare: . p..Buliculc. baza conginutului textului narativ. undeva. si identificedialogul ca elementcoistituti.lionale pe p. ..lfutu"" cltlt. De data asta. sa citeasca fluent. titrgnLt .t t.] albr9rdespreexpedigiile ". . nu-l uitasepe Fram. crrrri.t... .1.

stabilirea r""Lyl. doudpcrsonaje..to. cultural-artistici.i. in ciuda unor deza- l' l) ezaaantai e/aaantaj e.simpleintrebiri.clitura$tiirrlifici."i probei 9i definirea obi.." i*" \rirtuqigi vicii. proicctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi.'ffi: ln practicagcolari . ccre .migcare *"nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi.. nelinigtea melancolie'nostalgie'pete.si indeplineasciurmitoarere condigii/ceringe'--'---"-' minime: ..lor-opi. ..rept.dar .areunei metode trad.ealize."r"... scopul.. . furnizeazf' datele necesare vederea in ra"prall .:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t. ."-"..+. .alegerea tipului de.cultivarea r"bi.e lr..pti...e avantai.i'r i.i..i .robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor. F.r...i J" u.itemcorespunzit. interioari. prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein etapaurmitoare.:i. iilosofie. tat.. * intrebiri siructuralesaude tip eseu.i pentru mistere . obiectivismului clasic. .rar. caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir..a.f"ie formatioe (finale) adminjs. . subiectuial Ilt_lea."ii"i"u"igo:rr. de mare complexiRomantismul a tost o .. or"i". lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente.ir"'i. ..acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. daci. prin aceastl.... alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului . of..adici primatul eului .iiurreievaruiri obi.i "" p.pH.lingvistic{. itemii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporeprezentindun dezavantaj.n..ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz. sentimentuluigi pasiunii.. pitoresc... aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei..i...p grr rulri rilo.al sensibilitlqii tane gi sincere..comunicarea discutarea 9i constatate.i t.inrcr Ei por infiripaun diarog clcsprc rccturi. dr:.i"l. romantismului: Caracteristicile opn.:::f_:. gi ..". descituqa .. didactice.ilu^rr^sarcinii . in notare. didacdce .. a spirituali.ti. .dardeznoltatplenarin prima jumitate a secolulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. p..rioade lungi de instruire (semestru.feeric.ot"ponentele unui instrument de evaluare.. . cu -o..t. ln sens sau Orice iteni t esteazdunul mai multe obiectivede evaluare. p racticd). lirg..". pro[.. . in carese evalueazi inigiale . r.. un aztantajar aces_ tei forme de evaluare: .aceastr caracteristicipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri... l:"]l-lif': a..*rrri..i'..? tuste t". Evaluarea influenqeazi ?nrrigarea.ri.i".e ca alternatioe comPlementare.... i-ui""i. .rrdrrl"r.J.itr. . autoevaluarea.ri"6 i. rfargir"l r.: .i 99r99.ir^ii'r".t. 3{q1in-ieqrpt ..r.p.acest are Orice evaluare drept scopmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.. conrinlerii activitiqii.. periodic. .." elevului..ipal scop. a...directi profesor-elev careuneori constituie avantaj.plus.d.:d*"riirod.^.p..rr l dc .". u c c lr c $.. Tlucuregti.. proie i "rr"fA:irt.evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv..i".GiJb. etod. de I'roba scrisdtrebuie.. .."" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica.irr""i.r..tp.. idfor"r. aluarea.aceqtia ..rcporrcrur. itemii reprezinti ointrebare...gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro. . qi metod..i. Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii.rlt"r.practice.interacqiunea.. Drecum siin modi. . t tn senstarg.rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului..r.#.iotttt"ntilor inainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi._ miobiectivi gi subiectivi.l." p.alteori un d.r"u"i.rogresul t.asiguraobiectivitatea pun.i#. alternadve...il.i". nonconformism.r.l. reste A..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar.vezi restul 2..tul '(preromartismul)..al viegiiafectirre. iaatuarri'i. pictur^I. predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari....posibilitatea jusiificarii raspunsului . Er D . penrru naruri.irrt.iorirrtii' .-p.*tinJ.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii.. ^pr"riazi .... sponaf irrdirrid.re tradiqionare acelea cu moderne.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru rczolvareaacesruisubiect..o..probi se realiieazd.rili. it"rni.r..bi... testesimative .i.rr"irr"r...i i..197A'p' 284' . sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.*r*'rol.rispunsul aqteptat.ii"i . p.feedbackulimediat constituieu r.i coregrafie.nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii. " dt.i".elaborarea adecvati.rr.. rure..'.aa. fi.relajia nu es productivi z re .exerciqii probleme. Iternii reprezintd.sprijin.ln jocul rol^. rarguriif . rimba riteratura rom. .exotic.. itemul 3. poltttci economie llltl= istorie..fir|i.esretici.P:-" inrerviur". inaestigaiia.drcel mai desin clasi.o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. gor"ie."prezi'te d. gcolar'Din.oferind wn elevului suporr suplimentarpenrru r". aceastarep-rezintd aaantaj. misurain cererczuhatele invigirii sunrin concordangi . sciremeide notare (analirici sauhoristici).. prot" . tradipionale care gi-au doveditvalabilitat. dorinqade evaziune fanteziacreatoare . i. i..un enunt urmat de o intrebare..

"..iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a trera'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut. prcguirca --._inflgi. .pitruns de sine.Ut. ia societatea caresesimre. ./ Micioscopice popoare. fog* ori sirac.. ie de furnici.t1. for-" J.t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie. d-.ut morqii. moment)..o valoaqi depune".Mihai Eminescu...r. tru a dcscopJri tainele iihe.r"trrir-"r"i1 Jvrarere nostru romantic. ti.genial "ieqii. cxirltitrca trccutului istoric.dcfinite. o.r"u.noi. ./ vecinlcieiel in qiruri o dezleagd. ci prilej omului de'geniu. *. ci .i is] {-it):il..impenetrabile intreveeternaPa99")l in care.. Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit..air.poqi s-o sfarimi. j. iniunericulinceputului(.rcscur. osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i..i/ F. planetele./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi. din sociale jos(artigti -------. cu hainaroasi in coate. care a de afirm"are valorii ace-luia il roste. Iati Ba'sdvezi. P'a').gr" .. copii ai lumii mici.\ici contemporanii nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor..... (scyisorile in I. "pt.'p"ter'ic siu .Rispunsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt.rl fatttitsttrc.II). fii"d Georgecirinescu considerr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d.lrilibru..Doar ceasornicul urmeazi' lung-atimpului.i. .-..ffii.rffi"qte -../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri luminoaseizvoin rind din infinit.-' in cu in odaiq"siricicioasi.olimpianis-.valorilor naqionale (mi " 'turi.ilor. Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul.9ichiar ..d. principiul vital./ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea.9.. istoric. . . perfectiune:a creat celccinci scrisori.nllionrl. geniilepreocupate trecurul qi viitorul universului.D. II..oarea o speci..." aqteaptl..ri. iobrietaie.reayiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii./Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir..bumbacul urechi".":.ir.regi.i:... III aparedestinul social al omurui superior: savantul. "*ir"r.b. esenra uma_ nr esteaceeasi..../ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u..r.incareau in revisraconaorbiri tfterare.rr. l'udor vianu aprecia rom'antismi -orr-. e_rcsuri. titei..e cligi-nainte-iintuneric searati"..sandirilor "rte dand .intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromaric ce ... si.$qi./ Nu slivindu-te pe tine .intrebiri irridr-.... Indifeient d...n. mingilesirilucite..1 nepitr-uns"."r.E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca./ Universulfiri margini e este. . epigonic.tlui ln dege"tul mic....prn careva :]:..se pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte./ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-.rttolgtetea rei. ca irirr. fizic insignifiant..hiperbola... luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui./ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi..r.lips! de viaqi si voinli". Ir. Eliberatde sub tiraniatimpului.cultivarca precum antiteza. inci .../ Nepudnd si ..(astru specific romanrismului).nfri ob.riirt si rog".*i1". prin forosirealimbajului popurar.^t.a'dure./Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt.. lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri.priqit crl cnt . sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. r^zata.a. ..p"r... d".-ste..intr-un in tainelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate". titczadintrc'aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici.a. folclor)ctc. curentur ""-. Pcrpessicius stabilegte ciclul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea..incepurul poemurui rrimigind la inccputul scrisorjilui Horr4i .L.rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii.irnbogiqir.gl...i...". ..te: "[. societatea ittd.arhaic.rli._r^ll./ tn . reincep-eterna filosofici schoin io.r./Peste. rerminat in acel . ../ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit".....'-'*^ t IPIFartistic tic.ati d.id..geniali.dee I'lxisti un . rrr"li"rrrr". geniuleste neinqeles nefericit: ..Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI..dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i.. "ia." nemlrginire ne-nvirtim uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.savantulpitrunde odih: cind Totwlerapotenqialitate.. neghiobi .noaptea pace . t6tul recade .i mai dreapti. soaresi stihii.i""o".iJrtj.i.." !... .ti.Prin constituic a inqclcptului. stilul retoric. apoi .iii.. Soarta imaginea apoi prin rnizergi mintea.voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi.. a.toate.rl de miqcare"^ Tatii caredeclanq se Rig Veda)..pulseaziaceleasi dorinqe.i"i"p. orrnrl devirregrandoman. .g61zeleto"-rr"]..9iHoragi""..egalitatea ca oamenilorin fata .r... '.Timpul nefiinqei". tut.in .ilr.... luide feniu.f.epr..tii..(. romantismula apirut ia o reacgie impotriva .romantism. I rcs gro.. Hlr"qiu (model de per_ fecgiunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"atri nI' Influenqaceamaievidenta. spirit un romantic.ntalitate..a imensiri.trt"ie. al rransgreseazi spagiu timp.i'rr"pr.tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire". naturd. sensibilitate..it mogoniegi istorie umani in totalitatea Luna. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului.insugi geniali frimintd min-tea n. p6etul stabilegte cosmogonicn girbovit gide nimic. sursi.sni'oiu)iif.luni.. crrLi "-o. prin medi_ tagic.lipsit de misuri.abrur.scris. orice-aispune.p"eyr pre_ se cosmogonia indici.qiu ig" ". Iuna. . cafr...ietate"^cliditepe.. categorii atitudiniestetice si inc.Cici in sineimpicati in lumina... ir i'-^ oarea Il. rii.o. avuro a aspiratie crasici(. prin.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici.ro.. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers.lele inviri haotic."r.-''rv!r' de .edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica.primul.".." .varsipeste_toare volupto'asa r. generalor durerii. savaurului.rfu.o"r":l.se-nchide o rani printre nori intunecogi".cirare" in timpul subiectiv..rrrrri....i.. conrraste.lp_1de mo_ trvc $r tragmenredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"".stiphna-mirii. "i::11. condamni la neastfelde iameni..subiectivism.o...teni .) r" ii"t"""p: . dirc(uritul.Tat in lumea astamare. poetul. de aici sarcasmul intreagi..eterori"astrari pen"iaie'./ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea.l.. prinperson vaaje riate categoriile -a."*rrii..Poqizidi o lupenhauerian6.i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri cu cotul.Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.argo_ -' ---'-"-.exaltat: .pun. *?. ra. ca si un clasicismatem_ Poral.. alegorias.permanent".in sineimpicati stipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi.. posteritat. tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D." gi u. i trAi1.at.extindcrca univcrsului artistic prill tcmcnoi. g. ei... tism clasic.. pini la cossi "ut -'. irrrrins." .i d..lii ".t .. teu netor. aldoilea prin_ec...intruclt cuprinde *-t ra origini."1il.Necrologul nu va fi tec.ominesc a fost in buna misuri un roman...r".']...i.

Ji-am dat banii. Subiectul al IIJea A.adiectiv.temporal pornegtedin prezenturmeditagieir. rima imperecieati.uo ----ttegcianl: "r. in 3.....ogonia giapocalipsui).i.O.i_ cosmogeneza.il..l.i.. selenar. ochii albasri ai fetei celeinou-venirein clasanoastri ne fascinau... de Poemul esteromantic prin temi. r . t-Lrf:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun... de prin chipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.. crezi c-or vrea si te admire?. Am fixat geamurile chit. ..2/pentrt luasestartul gregit..a sestinge... . .u. TVA la alcool' cre$terea 1.I. prin motive: motivur nocturn.. [ia. gi *djectiv verb: .C-"ifolif*ni . verirabih mule.r. CI . a generoiitate mirinimie..1" i"rreaga " se cu care . pri" oropnn hmbajur poetic.. . verb .i9fu.tece"/ . B.."6.drorr./...-nrre / .I#.1U. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: . vrei s|t inPiaqa vii Festivalului. nici o datd dintre celeProPunu-mi convenea expoziqiei 2. devenit substanrivpropriu.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric.Neputind si te ajungi..fyllgulit tl€tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit. cosmic (cqcm.iiii j6"..aiil... motivuiii-pului 9. continira. l'nmul vers relevi p:rpetua devenirea univ-ersului. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias..de marefrumusege: _. vreun pericol' prrornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF.Iatd. Medimiia incheie trei ideifilosofice set. ci 4... Versurilepoemului au misura de 15-16 versuri.i". viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent..ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele..omul [. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul..-t "ieg./. ..sunt la lor si dinsii.e.il. . glont._|..recunoasci^-1". uldmul reluind t"blo.propoziqiesubordonati . niciun . .miriter.i. l. uhimii .ubrt"n_ c. verbe :: cu substantivei . : /ost:Sens.e*clariati:^:o-:1|lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali. Periplul.-r FI ficiulomulu! 8eniu. I rcr 4... ... g. prin conYer3.rl ./ ..iEdrea:a pieri..adjectivpropriu-zis.T..ii.ger.i#. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene..: F::?:il' rnletes...._ / ..seleagd"'.ri circumstantiali concesivi.propoziqiesuboidonati predicitivi.adjectivpronominal negativ. ce 3..3/ P. pentru ci invaql jucindu-se' ..e1. a d.". #. Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia..r# . . Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" metodeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadramatizatd...."dj...omenesc.pronutnepersonal. cuc..ahi. P.... .r".""me: .Tatdl... cine siiece .. d" el!" .".. In poem aparrime inedite.al doilea _ soarta omului...Preuenea houl me.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi gesticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* .dasi.propoziqiesubordonati subiectivi.srrmane Drin !. Pentru inau.iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare.meditagia.. un estenecesar nou Prointreprinderii noastre. 2. l. insolent . reducindu-l dimensiunea medio. Eiprorrrira aa.. in careconstrucgiile interogative...acumsunrem chi.V.gurarea se cteorganrzatotr...prin.Jrrr"*r fil"rofi.gindesc. r .. earcdestraml.i ' t i"vocffea lunii...i. -..d" agd" dimi"..iaUtott no.rl nocrurn care declanseazl. ' e. a relua: a reincepe. "i.buStean adverbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrbatd .trjiffii.a urma..plgrf-i:.Frl. noimi. Subiectulal IIIJea l.. concertul la tinerilormuzicieni ? tn piaqn gisesc se qipuivii.loiuqiune pronominali. "t "-"1"i tiv comun:.ii". de "r.. d9 urmag.p1ce".:.... supus morgiifal ireilea destinul nefericit a.propoziqie circumstanqiali de cauzd".ritmul estetrohaic. destins..] si qini la rosrul lui" . l.r.i.. lui .ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l"rii.ii'.distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a aplrut distins9i surizitor. au Poemulc rPrindegaptetablouri. t togice-nasti lume sunt supusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii".Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea.. Eu continui si susqin 2.

r-te Conceptulgen liric .*^rrr.uneori gi al monologului.|riirretc.ilI J" . ""' a.-"*:1.He)enuldramaficcuprindeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic .ra. culme a rafinamentuluiexpresieipoetice. . acest joc poatefi. . funciie in d.cur swneteror.r..lnra*'r)iiuuii.. .) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni. recumJo...cerculuistrimt".. fruenti..l.rrrr s.lijlcc t.completat. 'ea :..Jocur belor. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa._ I V elevdosparte cuvintur sirabe.. ci pirsonaj romantic . motivul iubirii interzise' I visului.. eon. ll'li'". poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epicegi dramatice).1..i"ir" a"""Xie deacesre te.ln:a"i. motivul florii etc.".Sintezia gindirii poetico-filo zofice...ca gi a temelor 9i motivelor romantice. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii. 85.tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1. inceriare de cigtigarea unidqii spirituale. unor tr."irad.a*p.in Legenciockrliei). exemplu..i.iili"i"ti.ip.'. icat de Eminescuintre 1873.. seamini cu personajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc. ].' ladc'scopcrirea cunogri'1r.a_ sd 'u'i. subiectul 'ezoluarea al III-lea."a"a . acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala persoana amploarea iile genului epic.:: deMihai l)c'rru asisurarea.:n:t..1motive romantice(motivul cosmic.. crasa p"t.inesciene a capodoperelorsale:Scrisorile basmului.''i . Glossd.iri.ji. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.uneste sine obiectivitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii". s.fJn:kir:x.t. autonome.. pe afireprezentate sceni.a finalul basmului.. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire. sau incepe cind :f:.lr.. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje intre careexisti anumiterelaqii. 2. j'curi dc clczvoltarevor.". I . Poetul eminesciene."r.:t.i qiritmulsiu de dezvothre.Odd (in n'tetruantic)..#ril.o-pt"r"r.a corecrd.ili. cujocuri miscare.. Prin tema iubirii gi a cunoa.a. timp. acesrea fiind substandve. motivul nocturn.J#::#ffi'. . ipbstazeale eului creator/eminescian. creaqiei i specifice g4o..vezi restur 2.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogului.i...#jn ori de cite ori esteposib'. I).uc..:. . "lr"a". de joc emtterea unor onomatopee.Tlil..ii'il""i.culesde Richard Kunisch.ljt.atrriari...poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic."rli Pe dcrageneral .dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul).i "u.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*.motivul mirii.. prinqesa basm.'.fi.ii l.nu e limitatdin timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu._qe """"'qiriiu" . .:.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.elemente seregisesc.f [i!Qll.""r"" educariei. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru. .t.ji... lt dentJd. joc t" otg ni..fi.g.prin depigirea. tinirafatl.l trei-patru. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect.-.il''*uiii. astfel "ioi" doua ..Dunr.'p.". de_ citirea sitabe p" .lts.demon.a titot111i.rr.cu-joc de miscare. tc reiliz.ffi Eminescu #..t..1". cidre. cind seconstari.'i.r"rtrrrrt"tea cadrului didactic.. i.il?JHT:*. de evenrual o.terii. Se caracterizeazd. I)c excr'plu. itemul 1.."-.Acest de Dintre acesre cuvinre r.' ' - .p la r.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi caresi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq..zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.i. in ceilalri c4rrc ca. .etapaapogeuluicreaqiei versiuni. a I "'rt L13 biectul I . Poemul are intre anii 1880-1882. siiabi.."ii ilil.i1j"."ii..lB74 (perioadastudiilor la Berlin). realizate I-Y.".fiinqi chinuiti. I .li:y . motivul cosmogenezei.. in.emiqi.*. creanajelesunt lirice. 3.IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-. prin intermediul evenimentelor. Finalitdpile tnadpdmintulwi primar sunt: .au.vezi p. gi . poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de awr. prlvilind o stinci (finalul bas- lui popular).r. Aristotel).' r"r*i*"r.. .. Semai poao poveste". Se Jorit iv. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.'$i. pl-". existenGenul epiccuprinde opereleliterarein carenaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit.[' l*ii*l*l1]1"ri1r... gi .:lo..dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei Luceafirul. dvul inger-demon.rp.rirl. esteo sinteziintre epic gi liric.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry. motivul codrului.

rn-. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice.di-_^r"iiro. ca gi a fetei prin .r" "".!.i.p_recl cect r.complementcircumstanqial mod cu nuanqide timp. conremplind si ..cerc un strimr".rtr irri.i" seara.cringul" /pidurea. a seprind./ Revarsi de linigte vecil. Ea insl..z'cii.as"i 'rorqii.rr.cu farme. steaua. umani cunoa.rr4 | ri rlintii.1 doui tablouri. tilgaqi^r.iiiiorrt.cunoagrem cunoroc/gi moarre.. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v..spaqiul rostul celor doui lumi./ sunt cu vccinicia lcgat.o n..'d" rrisr cu razc 99.ri stea...O. circumsanqialde mod.]lli). inbazacnreiafiecare i../ Durereasi_mi alunge.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petrece. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao..i'iil:rf. exprimatprin numeral 2.."pe.r.epaos. cazvl acuzativ. tnurirc pc'tt'u.rno"gt"..Dar luceafir.ni... deveniti steapenmitici a autodepigirii el.:./ seinarqitot maisus. ."f r"-l"ii. imbulzeali...o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.cici tolise a Nr-ir...lina.r.1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei. voi rni nr. pirgi antitetice.trr numaisd.i.rl"r. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmic) . poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteorici prin lumea efemeritigii. u i: +FiffJj:i1:il./p.'t codru d. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle.hror.-.....#.i Demiurgul reaminteri.nemuritor.ia .i rccc..drrunde-n si ?" gind-...$i d..i.i..i.. eaigi desriinuic zbuciumul:.dar steleluminitoare pentru oameni.visul urmi": .zl.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic..".r"l. inghesuiali.. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini.Intilnim in poem ciand..idila din codru. ffi. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii... ineazd.. r ornurtarea sinc de {iind.i I al patrulea.apabilsi renunqe rar.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEminescu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef...j"..roriire i"rrl.".#u ipostazdluceaf.ori dc iubire".. . iar prezen\a lntre spiritul univeisal.rfuepa$rrea i"iqiri..i."iio.r.se interpual Luceafdrul(Hyper-eon). . ...MareleTot .casa (prima.. zborul.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemnarea poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".. ./ voi sr mndezle "5::i./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rimineadeparte.::bd::#i:.rrj. Subiectulal Il-lea A./ca sanu. d.Demiwrgwl.. i..lri numai dureazi'. descoperise identitatea.. tnadlmd.. rorrrrllui.-rn -r . esre fata sreaua norocoisi.airile din " stribate_mi.eaf..rr. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.ril"r.ise .l-pr#insul/ c6nd areapei valuritreclci.y Deserre vint/ doar "-l"lr. i-perar..limira a. drr-rrupoatefi fericit...screa rcpaos._"r.*rn.. conrcmpldnd luceafirur. J.ii simetrice celelalte in gi Citilina... ln actul cunoagieriiprin iubire./ din.aglomeratie' rdpede:rapid."irii"'i. de .rir"l d"lrr. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigia "rrii*?p./bi. epicdgi filosofici.a stripungirii cercului strimt..iivo.. mitical cup_rurui.neinqelesc nii [or.li:::3: | . .. i*.'11^n1 $i t"b#'. .pro.iubi_ readint6i".1' din rilin.r" cercmai larg.tergi. matcheazd.nspir la.complement adverbial.: .il.. exprimat prrn verb la modul gerunziu..lillttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui..i.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc. sdu se rearzeazd.#hfi.r.rl ing er de pazd.. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menireade a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face . spagiur ... pcntru Luceafir visul seteide .:j. m-am niscur. Dir.*ui'inrr_./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i.zi reci/Din rumea desparte. lirice. dedeasupra").rdsdrit/ un "r.l.iu.. poare pdstreze i-piii-.complementcircumstanqial timp.ritorind spreddnsur. .si aceasri numegre iubire."i..Luceaferul. ...r... carepen_ tru om rindnelimitati.i" . aspiraqic... genulfeminin.realizati in trecerea aiswl(crt multiple semnificaqii).nd. marea cerul. carc-lstipinea -"r.f.al cloisimetri cu dar.parte ..e no_aprea-mea deparimi. nici"d.l"'t._. *.iiil orizonnemirsinit/ Singuritiliimdrii. urgent.rerii $i. /iLucegte. fcrc'd.visul" ei .contaminat uman.s. solitare.. .farmec sf6nt/ i. precedatde prepoziqiasimpli cu.ri. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie .6il. numirul singular.l.qi om . Luceafirului consfinqegte ic al cringului. penriuciralin./Aru_ necindpe-o razd. devenitici_ tilina. .f#l"t)..rr" cu un conse_ nerfatadepi.r..!. r. de trei ori .triieqte 1ie visur ..i rece". exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi. omuluide geniu caredevine nemuritor. ii .. pe Luceafar. i-pri"irii...P." Ci Strimt/ Norocul vi muritor-nemuritor.girtainic genele r9. .uno"Et.'Eaterrr.ru..rilio"i./Noi nu avemnici timp..inger-dcrtrott. acced la o cunoasrere superioari. 1.. nasc a muri/$imorspre sena. ingrimideali.rffi.citilin. blind.cdti."il. p"r.I ll -" *.r"-.. t Oar .o.l. o alti remi apoerrului tema fiind proprie romanrismului soarta. cu mi.re'spus.. ?nfrumusei. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" . a ocoli.r.ndu-se.. ci -f ge.deluceferi". gi rimita dar " iniiurii.#1'd.complementcircumstanfal instrumental.Biiar florigidepripas.".//..rritoril..-.ffit. chemirile Luceafirului'l .. simplu...re. spre . i.d...i .Da. ?n acela.^iJg""a.a versurilordin l'inalulpocrnului:.visul tu.""i.frrf:. ausrele prigoniri de soarte....-.nndo alti lcsr.. pri.-f "-oi Dar plrr. a tncwnjura:a da ocol.-i. pe antitezalimitat-nelimitat. murirori: id:iF -71q.r.duland intre ccinrre lestgi teresrru. deimpirat Celetreipersonaje faia .. r.ag:invilmigeah.h... .il.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSintezi lirici. careseapropiede planui_cos-mic-prin. ztisarr prin gi uls.exprimat prin substantlv comun..".na .iliui.e:a se lipi. u ffi t::: if:i:*. ca mesager destinuluiuman..

ln text.tactul pedagogic. a renega. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. 1. . 3/ P. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun. . d.artigti plastici.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r.. Bineinteles.. Glumele lui risuflate mi supunea la ad.pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijloacegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic. intreruperea lll"trr i.compt.propoziqiesubordonati predicativi..a dezaproba.Spreexemplu.limbajul.sociabil. infidelitate... 13. scriere. 4' Intengialui era t/si-gi dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. 1.in consecinqi.l prin de 3. trddare. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Citiiul esteun p.propozigiesubordonati predicativi. pozitiv.ictori). O snopiin bitaie.--r Secl'l imediat ce-i relari scenariulspectacolului. .r. rezolv'Improblemeleapirute. . creatividqii.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau. memoria. simqitqi ea o boare (adierea iar.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale. intrucit necesiti. .).o-pr.:/ P.tnatnteadrnapoia.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii). ateism. Scrisulesreo activitatemai dificili. a.Imposibilitateacoordonirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. nevoiade cunoaqtere curiozitatea. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival. limbi.rl solicitat 2/ca sd. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevaluirii predictive9i -activitiqidiiadice desfi.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea.-. 3.inregistriri video atragdtoare educative. Mi sepirea ci existi mai multe cdi sd.-colil (r"ur."r 4' . . S. muzicieni.exprimat cle prin loculirr= L.credinli.a.ale muncii intelectuale.de celebritiqi.. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test.se pot.denu eram eu" . in funcqie-deprofesionalismul. 9i presuPunexernecesitiefort congtient. de f1 Nemulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii geniali din diversedomenii:_gtiinql. Caievasizici. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogiicarepot constitui motivaqia Pentru invigare. individuale:nevoiade cunoagtere. sunt dificile.prietenos. dind.inviqltorul/inviqitoarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. desene gi .dit.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens. complexe.urate in clasi gi in afarl clasei). Subiectulal IIIlea de l. sPort etc.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o structurl sonori cu semnificaqie.a reproba i .. in special. credinpd: ne. inseliciune. Liderul grupului este acela. : exuberant.o". intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqeles reprezinti convertirea Scrisul cu sens. .expansiv. picior g. nifestarea Cititul . a 3.inceapi construireaunui centru cultural modern. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. ln interpr etarea solisteiam sesizar notd falsd. gi sensibilitatea de aptitudinile sale.r. cu unor casete inregistriri ale unor fragmente .propozigiesubordonati iircumstantiah de scop.accepta:a respinge. Cadrul didactic insugi esre un model. permiqind conexiuni isticedevin funcqionale.r-d.evirate u torturi. (adjectiv la gradul superlrr tiv relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (adverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2. trebuie si ingeleagiceea citescgi ceeace scriu. indirect) 1. structuri ce .osise clipaceamai emopionantd dinviara mea."::l*:f#1fiiiTf -"r. saupoveqticare stimuleazd" 9i B. artl (scriitori. participi la activitate r cauzaunor acqrum (buze.r$l m'4ltti bina . a recrrza.. animate filme pentru copii. $colarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle.conltiente' de lungi duraCititul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort congtientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. : morocdnos comunicativ. imaginaqia voindezvoliAgindirea. plicuti de vint). P.tul.colarilor. Pe mirigte rimiseseri snopide griu.folosi: . spiritul de observagie.posterior.efiiza. . Acesteactivititi intelectuale eavoinqeigi o motivaqieinterioari. exprimar adverb m.

ii:." i s.:#il:#.cu swrprize. '!il:'.iJ. lvltate $. """"'."I.'"".". Daci existl elevi cu dificultigi de literelor dupi forma...nga trecare pnu' crrrnd in goapti. ac a iri1l.Cuvintele pot fi mono-.: r.rg.?lliffi Iif lilT|:.r5= gi pronunqie.se exerseazl.rtr poveiiti dccopii.I. sepistreazL motivagia ' texrur. :H:::"#'".seinliturl monotonia.i".::"'i j":i:1":l::*:''.'rr'" .ri5 iormangelorminimale sausunt cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl..ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir.-"-.". i.daci este.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.. orientarea locul gi lor in cuvint. .ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi. la silabdla cuah.1.^ ^r ^-.:r"Jif i.. cidtului demon. p.rispuns penrruo i'tr.::rTebuie elevisepot organizajoctrididactice. carcun elev.'.r s" .In etapapostalfabetari...rrrilri orrirrio. Ei trebuie combini diferitele silabe '.-Trl nulne. penrruun .--r...i.copiii pot scrieun proverb adecvat texrului. inviqirii' pregititoare a cititurui.copiii alcituiescsilabe. . exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri..".. dupi un efort intelectualgi fizic mare.iu.Prin aceste m propnu.rr-"rg a" liiir*i" .i....rerl. crcare activirag I trt i".teun coleg cc iu de tip .d.tc.'":?:l:.:::. .sI asigureinceputul bun gi continuitateain activitatecon. '.:.'.rrit]r.. .e.apoi din trei 'Y:f.in At'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinumai . in ritm propriu.nt.."una cu recunoagrerea sunetutuip" .orjt din partea elevului.rr_."ff creop'.:llli:':*:.::f:..a. r se practicidiversele .iTil..?i.iia""t" ..si controlezegi si indrume individual eleviiprin aprecieri.od$erea pil.se consolideazl frazd ..... prin expricarea unor cu_ in vinte gi expresii.irea conqinutuluitextului de citre elevi.::':.1T. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p.ttrd.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.#li. l.r"r".ji*i..rrru il.b"r"." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci silabelegi cuvinteleformate. mesajuluitextului." 3jl:::.il' '. alte posibilitiqi de realizareaperasociata i"toia. .** :J ri'"T ".. Recun. o. O[continuelcctura.c{upa a citit o propoziqie' I.i:". mai-mulr etc.se creeazS.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinviiare.:'''.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative. . .lilifl. de s..t^yt':r.i . I xJJl[= " "l s.^.r:TT?1:yl..11. "r.. citre acegtia."":ffi : iffi:nfi :'Ji. pil descifreazitextul torrsri"rrr..hrf ('.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin care: de cuvhnt cua6 din propozi. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii. de.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte..".ii.i.. bi.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor.e prin revc. .r""r. in .#ilf fTffiT*#::f. sigipatru-cinci labe.. de de in carese afli elevii.':fff:::nl "1i1. sirire.c J. prin citire in lang.i pas este Un act tli jetoane.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnparcurgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(. sau logul/ dis cuqia tici. de rexr..T"?J:::. congtientqi co_ rcct.rrr. po.1.r sunr ti.:l:'":i:.^'i:. Citirea in lang.taba.'#..t:'tui i de .#.t:..i.'Ti"iffJ""'Jl&.hectivele reatizare f :::l 1l."i. dupi aceea se diminueazi nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet. rispunsal cadruluididaitic r* rt .Cu acegti cinzpwtwi'uizuatcitiredeo sitabd.".-... i:..if ir"i J" ..1. Ltsttltrca interesul.fi ":".^dtficit...:':':'?"::::':r:::':ii+. foarte agreatd copii.:i::.?. elevii descifreazd ... labe si de un cuvint..ur... memoria.cadrur didactico"uii.explicagii.citire gi/sauscriere.il#.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizareacu textur se face..J..."rrrl." b"t..? gand. i'. manenqlgriji: ' Recitireade citre ereviarterne cuexercigiul azd.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri...citire cuvinte.'*::i:l:Fr'::iyi. .nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc rcc"'. la 75 de iuuint" in total.i. cu cit.iili'"^!' -^. imaginii..an n#.prin efort pr.i de receptarea mesajului scrls."J"ri" mai complex..constiin.lent.riri ll.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.jrl iJJrri.citire selectivi.:j1':^i.v.."ii-T.diy insu.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit.i fr.tr'trri clc licar.tienta.l.:!"n. ..#ffi.i pentru a compunecit mai multe cuvinte. se realizeazdT" . .'i*|1l..{J'ri"". irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.t.simdare. efort sp. r....iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i. iiTi::"i#.ill.'ff r".-'-Potenti ii ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structuracuvintului-denu..:::ltl re.r:"d.il. r#."..""e-gi curenti.Condiqiainsuqirii corecte. pcr:spicac..p. a esre de rpr.. . formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet". o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insugirea citit-scrisului ci fiecare co.'..i.i.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:.prinanalizafexicard.'. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi elevilor cimpul vizual de o siziqii.'ry:l:F:tril.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi. .ptafcti".. gi .'iil'fl ::iT.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr. citirer uneiunitigilogiceca..trecered.i.reatizeazd.a^textwlui cu voce tare de citre copii.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea..precum: Sdculeywl/Caseta dare..'::li':'u A. prin efort propriu.sautrisilabice.a..etimitarea fiecdrui tteyy.{. Cu literele de pe aceste t]:. care existi jetoanecu imagini de obiecte.r"J"r. .

prin sinestez:1.. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir.. itemulJ.iilrt.Stam".scirverbului .. poetului... tr"'rt .sufletulttn -"i croase..simetric. 2. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski). laitmotioe.-"Jl.. ca . versUlbacovianesteconcentrat."l.i#.stam".gi-am incepursi-l strig").iernilor copreges_comerul al care prin ulterior. prin paralelisinsiniactic.decorulplumburiu sensulmede flori de plumb". subiectul III-lea. ..repre"jnti.. "b"rl..cavou"): . a cultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::."ri. in sufletegti: lini..apirut la sfirgitul secoluluial"r-.." (ideeahorqiitriiti senzitiv).ian a -ir.]ffi].a dormi" 91 st1... .. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.apartinind noezieiromine modernecaunul dintre marii precursori. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie.sicriele plumb"..".o.aripele plumb" atirni. irirr.. acest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu.neputinestecapabil ._a p^rintr"po. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.aripi de r------t rruvlsrsr iei.... Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata.'... o impresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude. descompun cadavrele orig gi al pri-a.u"ti i.fffir" epoca. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive. refrene. .cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (.:.Cele doui strofe sunt construite simetric: .. agacum mirturiseqtesoqia la ia.at.rimine un romantic celmai maresimbolistromin.irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei. qi transfcrulachizitiil.||0| I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea.. sonori ctc. senumiri: Di_ r . veziTestul6. subiectulal III-lea...".tir-uigi ..eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect. ezia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .ri"giorr"ia.i*iorrrr.glid" pr"stigig cunoscurmai multe etape.prin sensurile gi Expresivitatea melodicitatea concentraeului liric. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolvateaacestui subiect...tr. de de zbor..plumb"...t:j. cele doui strofe-catrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd).Dormeaintors ainorul meu de plumb".... e'.mai alespunctele de iuspensie. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L. al 3..Emil Isac g. Metode Siinstrumente d. zuprarealismul.dormea". itemul 1. structural.ruio"r.....rrrori.caYou". ptin rnuzt_ calitate.. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I Plumb.. 1gg6.". yi:y prin'repetiqii. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .simbolistprin formagie.era".sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii.invinse.B..era vint") se asociazisenzaqiei (..corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.sidecor morfuar) in prima strof6.rar:^v^ -t .il.. adinc sicrielede plumb " / / .ti i. Ion Minulescu.cor.li-rt.f insrituqionaliz.ecririculNicolaeMa-Bacovia.alti giiau".). gi celei vizuale. corespondenre. i" p.adinc"/.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi primnl t.... de inr"rio"ri I. rfleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.d..or. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.. de pild. t"p.scdrqiide ili.iea r .rfi".tea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive..-i-..prin punctuaqie: paizd...ril. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect... dupi."^"i i..prin repedqiigi inversiuni."nit""q" xlx-le. imaginiiogi.. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri.. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.5. nolescuasder:. .. obsesivd. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a captividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai.la spaima ilgii inbiriir .t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie..r."rri... cavou.il... de iil coroanelorde plu-6.a. Bacovia r". la sugerarea Versificaqia 10 silabe. Atmosfera sinistri..plumb"' .i:.i. .t din pl.qt.""""r. . .a.ir. ostil.. a fosr caracterizat d.marcAnd durabili.culminindcu sentimentul "SjaT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g.l. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist. a simbolului (.intors". ci gi prin construcgiile conotitirrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te.edecembrie.."altul.il. LecqiadeLimba. stranie' care obsedatpe poet..$i-i mori. Prede circumstanqial mod. ffi^r ..atirnau"...i.. plumb")/ 9i a plu s' v$ .oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic allimbolului .amorulintors". .. Bacoviaifi a. n"ia^"rir. apirut in 1916' un ln celedoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate. simbolismul-a p"".r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru . curti"'ai g'a' Din simbolisms-au desprins. senzaqia frig amplificatl(.dormeau". rotuqr.--mirrie Anghel...Dor-.in bunl misuri. dezolante.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati.flori de plumb" cu careincepeal doileavers din fieRepetaria -o"ir.d.rv4' \rrrrsrrrv ei...Dor^mea singurlingi morqii: gliii (. .vezi Testul4.r. "li. cavoul.giliteraturaromini sepoareincheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no've..i.roiia".in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb".]. Simbolismul rominesc.gi ... 1"r:::3.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. cind vizicarroulSturiegtilor din cimitirul din Baciu. rece 9i infioritor.

.... raport de coordonarecoprrlativi.plasat in rimamaslerbyl cea culini.sesugereazi univers un irr rlisolugic.si-l turnez" .in vol.rident .c pune. 137..... zvelt' l. cumstanqiale .$i #laili rrriizbeqte-un val-....rt.i" pl?.. rimi este mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd.rofa... inconstientului. Pir"eaun om de o mare bundtate.deget.u. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cumulate..Poczialui dccrcpita.ungolistoric.g6..louand. riilrratua nopti.rri. . care -ii.ci trebuie" ...l.iir'.rui. dnit : potrivit.. graqios.iliilliiro*r. repeti se l" .#. ...propoziqiesubordonati subiectivi' B.^dJ.plouind". Ncgoitcscu' .si inceapi un basm" .r. Prima imagine il.adverb de mod. irrrtr.1t2 t l.Tor ffe_ sirind.".. in text. versul diferir fald. cu singuritatea ontologici gicu unicitar. asemeni.Toiir.1..[il.i ...Ti atita ploaie").gi ie pini la urtimurvers.r.. d.i...1*-'"'^'::)''t"..)aceea 9isubstantivul Ritmul *.)...aspecte depri tlattc qi morbide ale anotimpurilor."peti.il.... racustri. .o"1. inele .prand.. echilibrat' cump aiurare: delir. iar gorur isto.r" j..iil"t...: . lasenzaqii de organice p?..i se rrtersecreazi semnificagie: ca p.sere azi cupatrunderea euluiin sine.?jiTpylui...:Ilitugesc.'. si_b.) de silabe. conduc . -"rTpi.. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat".ri :::i.. colp Ciqelul mi-a infipt w colgin. atributul adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari. pri-r ri. (.suntsingur. srarea psihorogici a eurui riric.rui... Subiectulal Il-lea A..i..llg:lfi.. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit..u rarmisurae g_9 .p. tot aqteptind".""ririrlo_-. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea.i:!^'. .substantivcomun' ie.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi. . cincisprezece sunr I" d-puffr ezent.1..(defectivde plural) .atatea". . Ij sentiment"t ".il..Crj..Studii Siinsemndrictitice. Teroa"rea ""pd ploii i.cu pe care.esdvhr.g.gi simt..emi_ rrcscienei de rep.D.rf".i'iio.parceunprezenretern. acea sumi a sugestiilor vin din muzici.l...fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcramenrul dainnat".'Ei la medr..i. Rima nu -oJuig"*y|.. celor "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv....ru...a]i"]-:..#ilobsesiapruviah: suplu..Jt..""]r. tras de .rlr ..ao" pr"rrrl i"r"ri8r. la titru."guriragii..i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l ..."p"ie de trei ori. Ca giin poezia azd.rJ. .*"ili1" (..it. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C. . amptifici duc ..de doui ori.i-b.rra.hi..r"r.'r..*ri . us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate.verb la modul gerunziu' mai muh .t. mlddios: anin at : agdgat.r..a.r.t"nti.).:.""i.t-""ia nu se mai folosegt marca. Tre_ sugerari pri-irt. de 3. atmosfera confuzl.T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu...aos".i."."'i. a toatecorrsecinlele impresioniste. sara aura.gla"gal.l.. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea . si incomensurabi_ :\. care. t"-ii ji a.Audmateria "*fr...oi'r.ciqi scntimentului singurntigii.ifi..-sr"..gi am inqepenit" .i.i.. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului. simbolisri le_a i oferit.:(::::. ploaia. . cste lambrc.propoiiqie subordonati completivi directi.oui"'1.ran.nd. de nlma rtrofe . muzicale)coresponcrente nevr() z.Ce am clscar ochii mari".ils..adverbde mod..rditirr. s. ugor modificari.?).. Eacdese singular) .. Bacovia sitt. pt.tt" rr"1 interioriziri.ili.r].i.De-ar6rea ri.. (..r*.r plingind"...Ji".rrrrr.. 2..i.gi"i.atir nat. ffi. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputuri'.ind .. .i p'rih. asteptind.."lo"r."J. (I.di".b"ji..propozigiesubordonati subiectivi' . intrare in panicar.l"gu..funebrul -acr !ar*"t li rnant'ia I 9(r(r..". Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib. naturiiatribuindu-i-se .il inrr-o riire de ..ui.._'o io.acustri dc G. halucinaqie' 2.golistoric"este consecingi a"rr. . ""r"rior.onr.wr exteriir.i-rr. lccrcqtc gradar. "... p.-. gradul comparativde superioritate...md duce-un.. ." Locuinta./ Aud mate_ ".ii lumii. (. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvariabil) 4... .ai.in evidenti o damnati nevoie de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate. e^'.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit......".mlidiu.i.r... $u. ..gind' de doui ol.aud"se..rl#. in ultima stro_ ti. Scriitorimoderni. de asemenea.B[". tristeqe apisare...EPL... .. gi aicisuntdoui planuricareevolue .ilft:_ Ic Iacusrre.propoziqii subordonatecirin consecutive. 1.lilri il$.:. simt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti.racui.rrirr.olll" .d.r-. parel il ermrse ci n-am podur iamar").. Ail.gi"a"du.i. Bucurcqti.ci euto.paraleldar .de '.' gi rn poezia Lacustrd.:::'.

Eaaluarea obiectiad subiectivd baze. Tesrul3..vezi P. reaiasei lui "ste menqionind momentul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand. ztntistraregia evaruare maif.r* a-j. (comprc. t. mlie.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddurea sphniurapilor Liviu Rebreanu. Jir4.'i prosresul sale ^.pdstdrnacpi arrczarzav. Eaaludrile forrnare. tyri.:i:X:.r_enteinnegrite vechime.azl criteriulobiectivitiqii notare. de l." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i." Aceasta repre_ de c. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol.rrri.4r1r.nas irivenill gi .irl r Am cumpirat din pialarnazdre.a..lormatiod Ei sumatiad.^07'1/ condigionali."L. sl ntivl trebuic fie permanentl.caun vegmint_militar". " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: .I. se concretizeaz|-in lupta pentru averealui Giurgiuveanu. scopul ci feedbackul continul. ihnetitt..\:. 2.' il'^"'tti':j^.-72. surile.i.r ruri."' ' Desfdsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix. (subicct) | 1C5 forgcolare.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de itemi..u.nt indirecr) kil::l'il._.:::te a" elevsau lacunere.arari rrebure erevur. cu rispuns conde citre elevi.J.g.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.itrinsi bitt. fiind s&isala persoana III-a.i:.intr-l searide lui hibrid. .*.#.? #ii*"... "iri"r. liei Corfllaul.ea .gi. $i roman ' c.* la otig"cur. Cilinescu Conceprulromdn . DomniaSanu a "du. incepe gi se to. .o. motivaqia inviqi- destimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn tim- prilej de portretizare Giurgiuveanu. pc' de 1""_ir.iir-." .iile"Cin principale.rh.e2e"). de optqi pe unul'dintre personajele i.u"rairrr"rar. . Eaatuarea.de aceea i. S.miinc6nre. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur . ^"'i". :. """i. ln lucrare otra.criteriald gi normatioi.mniscient.propoziqie subordonad aributivi.iiii -edicin. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo".li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.descriecircul"ti.d}rii..i"'tir.il. ' r De la Tirgul.. unui deficiengere in inviqa... gy puqininaintede orelez.obrcctiztdqi subieoiad: . ..u d"-. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G.':.. EnigmaOtiliei de sph. obiectiv.".dupi un plan prestabilit.*l nr.hi".ii.o .ffi. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i.. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'taqa ..tl' Bucuregtiul.nNu-nu-nu ie riasctra tinirului.izi. pdnwtjer. subiectur arIII_lea. (defective plural) de t.un tinir. l!5g. p..".stanqiali .i:. evaluiriie concur_ nationare ce :l.dH.. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sau cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti strategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' ..aproape Giur'-.e.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p.nr..decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai.il.rrrl. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$. in pe gi se .te'qii. dar cu implicaqiisociale9i morale. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui . Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului.propoziqie subordoffi. itemur3. cu piru! lung. Aceasti. Ci.Felix.ilnspecgi'or racrasi.g"1...d. misliniu la ten.XX:H:d7ti:t. predominant familial. r.-iar t*". o Nu fuscse un.rr*iirn""rru in unifoimi de licean. . itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i eseunestructurat.e.inexpozigie lainceputul lui iulielgOg. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i..onunurr.. a nol titbi.'"'J)irestur g.ir. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat..rtiv. : P.nu-nu stdnimeni aici..ri. iternur 2.Primirea pe care acesta face teptezintdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea neprietenoasi9i temitoare.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu. llr t.. feminini"..propoziqie principali.za19 de instiruqiispecializare.O.. p. sunr examenele. nu cunosc.tffi..r" rd Enigma Oiihei de G. Eaaluare ao..fgrmal. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intrebareatromului specifice ^i^. ntdrrtr. 1l. Naratorwl.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu.*i"i... prin carerezulhtele sunt comPa..*i:(^::TI. lui salonul Costache cu incepe o scen1-cheii: . Ei grecesc."r.abiasosirin Capitale.tii r... )r sunt comparateintre ele in vederea P.. . activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect..9i informatd."]:-oozitiveintdresc.r* dq acdune.. moq qtiu.sti p."^Iir.:..ti""ii (.dfu". ao.spechcol care sd. romaOp. subiecrul vezi al III_lea. funcgie Eaatuarea formativi. . Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'. tutorelui sau.

!i""r. mog cos_ tache in lipsa gi. nebunia Simionii-. tragi_comici.lipsit de gi..... 'Vine De prin politic..J i iillll J:. dein-geri.srriinisunt otilia giFerix.r". revi". turorclc mcu. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva..t rilil.Jr. imprcsii confirmate.r. fiica vitregi I"i e...irrf.:.oiqine aceea inmormintat""o ri". fascinantl_9i neinqeles. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a.ri"r... lili"le.Stinici Raqiu. secundare *p.o recunoafte iopol. .i. inimi albastri..i.discriereaoragului. dominant realist.iil"'X'i.:.1ur -.te ei. foarte imbitrinit. vorbesc despre moarrea bornavului.ra"f#i .seinelementer6mantice. s.*u: " sideavcrrizirile rui rfi i .. eale pare o de cit atatiui Pascalopol. ..r."rea sinse.a avea . incinti descrierileample.c..ird. Acesta ii-aratao fotografie in carelelix nu.Aglae..rr.i" r^rr.tecu Georgeta' la Stide de nicn. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri. imobilizat pat. riniqtit s-o peAglae o.cu predilecqie bine construiti.: C.r..p. feresefi ob11lt ceea ceurmS. Pentruconstruirea casei. cu toati vigilenqa r."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.i:u n"qi"..'ii r'."r. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c.e i..... Hcgt0rvA pcrs()rirje.lnccarcd totusisi-i vr.... Giur gruvoanu gi'l'ulca.... gi lui Felix o tindrl.rr"'uiif.elil"# si pizim. lia.'.Felix conchide:..primul.sensibiiigi cocheti..Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalopol a devenitsotiaunui contein Spania .i.. . vizim la.iil-.Andcasalui Costache:.a".^rlc'c.i.afrliu. mai pirei si fie locuiti". lui {si". fata: .. din toati inima. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei.rrr". dar inocentin problemasentimentali.."q" s"afla n"ri.iubitrnult."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie.nr()ilrteaiului lor.i-g"te.l'lffii"T.I se peru ii 1. incit nu vor aveao-noaptede intimitate. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfera ei din r"iolr"ta p..f#r.'#..ir...tr. Auric.r"ulc:r rrrr (. moderniste. iu instabilitatea enigma lia: rational qiambitios.'...lip.i. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a."i."ropor.il f .i..Blecarea cu n"r.s.igi.r"..:'J#.trlsitirri avari se nu *oE-Costrche..i. fetei. de . . si'ri.. .r'"... cu de intilnirea cu cireada bivoli...c'nidir I)lscrrrrprr rrr.o.. interzicevizitele rui Pasc*l opol.virsta gi iubiref lui Felix .rrru.din lipsi de ingrijire 9.riu.rnrr d.9r curteatoa. elemente Clasicului tip."ry' . Felix la qlseste bilit de la Otilia.conaterfereazd Bdriganului.e povesrea "rri-r. csrc aiciin'Bucuregti..i". Retriind vdttti r-i"tiri.. dcsco!..ln'ilT.""td" avarului......fire de artist..m. iar cu baniiob_ "rig. Siinicl. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.1.riu.jll'.uti cu un lan!..a interioarelor...r9. i. lh. lceea care ttl mosCostache. cuGeorgeta... iau in Felix seintilneqte intimplitor..ra AgrJ"r. definitiv un ' F.' i" ." Revine pe stradaAntim. concomitenr acesr cu a.. imaginea cul rustic al lui Pascalopol...rise. i"bi. de careFelix seindrigrf*egreimediat si cireia ii cere dovezi....u criza 9i luiri..rr s-oinfieze dti_ pe li..e companie bitrinului..o^ lL? il'.... b"b" ""u'r9-rrr. Agli.de dat-detipologiapersonajelor.i".i.. dodl.a caselor.i deschide mi..f . ri ... erotici . psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea... Acliuncasedesfigoaripl.i..a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor. I'clix aceste familii....ntirii o est..r. lrogat..rude[ r..i...rfaqoat. de sirnq familial..Tipul arivistului. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav.faprpenrru careareunaracd.r. rui -"iil-ori"l "l irfi.. Naratorulprezinte...aJi* .ir ." ""i"i...ir." ... y. eventualele cheltuieri r...doui planuri principare."ioporir p-""rii.ili r"r.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.ioasiii trebuie arrerea Giurgiuvea_ gi ri.l.i dintre Felix j'1 .. sohaqki.augd."rru ascungi casi.El igi amintegtJ spunea ii tiq.". gi ci o licheasimpatici.uri.inta fetei gi deruta rinirurui.iu g"ilutern la vd. cu inima uqoard...upa casa milirdreste: ..in romanul Enigma Otiliei.cotrobei.. i.firi_simltire. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri..r.-" i.:il. Cos mos taehc..ca 9i in ceaprofesionala. .i falAglaei].i America..i. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2.^rp.Fermeiitori.. Alt elementde originalit"i.in timp cesavureazd..".i.i.: r. desricostache.. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix iubirea ei.li* va face carierd... anun{e bi. .. ""r".... iirl'.*r pa"dd.-fi"gr.. a-...Otilia. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult. n.. doua zi.. pot si jur.r.::. o cisitorie striluciti. pran.r"riaiil.rc.. Rcligor..irt.eL.cstetot aga avar..Nu numai Otilia erao enigm?..r.in.'."".. .i..innegriti. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui Costache gluveanu.:. 1}. [rnut Momentulinmorm6. se desparte Olimpiiqi se casitore.. Inptanuri . "a"r.s.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici..trnoq f.. Poartaera lin..J..p!rg 'ri i.rtor vara..i#.:... rizboiul esteun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali. ri.. ti "r"ri.e.:ffi '.ir. atit de schimbatiera..i.trinurui."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t.{u ti'nipidite de scaieqi.i.teniriigi a paterniugii i.ii.^Oiiti".. a-i mergela iniinima tragerede inimi.r.evariqia devenidinumani Agr".a peisajului.$T 4.i. Stilul romariului esteelevat."d.a..a. de aceea A tA o respecti preamult. irr."iar. ilar."r"". l)in prirnul rnorncnr..rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpiei.rrc-lcluscsc spitrrl. ad.. .bunititile. considerat rival. cu Pasca.::..il"ji. opi_ rn niaci.ntwl) romanului' Otilia incheierapid acqiunea tinirului...ri in casi.rr 'r'urca_--. in tren.."qiu.te momentul sosirii la^tutorelesiu: .lis.. Agr.rr ilu.riica sotilor Turca. H'J$" 'liratc pcrsonaiele.i. qtiind aceita ci arebani mulqi p.i a Otiliei.s.. ir.j..r. in riu.fi. a-i ride inima. inconstanti."""r caredovede. Birbatuleiinnebun..i." " fir?..il . dar gi portretele Subiectulal Il-lea A.nni .i."rr."roiia"ri. irrrr-o cilitorie la Constanqa. .it.. cu greu eccepti depuni o sumi de banid.r."_r" de sorasaAsrac ei . ceeace rurprindc ci pe-toqi.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our.eraleproasi. sra".ci qi destinul insugi.ii""il..."rij..'.i'rlru. imbogiqit prin banii furaqide la mo.. f ..mo. (om) de inimi. Costache. careplecase cu Pascalopol Paris."-oriiiip. i" conrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz. Felix retriie.noi nu trlim dece-i p.-"ntice .qrcrrrl *.zindcu cdri phccrcgolesc cimara.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr..i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante..ani". deseoriampli' 'iita. ..

calitateacanaluluide transmisie.) i.. obieeti' Procesulcomunicirii didacticese concretizeazd vele de referingi.i ffi f i. .sepoare \* trage atributadjectival: in con_ .eziuamea.il."rJe. l:.iur" .. clas I. a gti/acunoasre (:". Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impresia ci cu 2.iain inrotdcauna timp. ..i:" juca cineva degete mani_ leget(... sistemic... aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partenerul dialog la de de intervinperturblri..!. lrr faqa nrinisdrii s-a. $m."d. a predat.ridicatmiinile i"-.r_s t"r.carte.coali intercomunicarea in lactici. si nu stai_r. Subiectul al III-lea l. conqinuturile gi activitiqile de invigare prev[zute ln surriculum.. l' s-aridicatprin munci. *i.) La congresur ecologigtil s-oi rid.aaduce discugie. a da cirtite p.. fost tngbepate r"i"tiit?1. Strategiideformarea capacitdpii comunicare.#... la Anr biut un ain foarte i. Frrr si-qideaseama " a!:tj." ..i.-i invene. maipuqinfidel.. mai 3.codurilecelordoi factqriai comuniciriiemipdtor receptor identice.te cititul gi scrisul... .# ur' ..gi corectitudine." toasrar. ele aceea locuqiune .":)pedegere (...comunicare comunicare $colari.i.. receptorul elevu de grai mult pargialcodul.' gti. . 3. prin influengele din acestcadru organizat. in(.. elevul igi insu. fu.. codul.in ci. prin obiectivelecadru.).a stTiuno":er"io"rr" pnr").F..mesajul si accepte succesiv. deget(e): . fost mentinute la acelagi nivel.." . un nu Stiwce \ r un nu. fapt determinat de: ..Ji:s"re (.ece.L'fi .l1ir vine _ propo.a s_arearizatprofesionar. al dezinteresului faqide leczuri lor l..c_onsrrui t o poartd nov|.icat"maimurte o.1.ir". #l.rolul celordoui surse schimbialternativ. ir*)locugiuni substantivale' a aveariq.numerale cardinalc.l^ra"glru.) A ridicat paharul.A.uneorigi a cadrului didactic.3-. la Voi plcca miine... in 4.. o anumiti motivalie..Caracteris !i ln ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici. la seinchine".limqi elementele nonverbale. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri.. (.grrr).locuqiune prepozijionah.. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie si-gi insugeasci instrumenrul comunicd.care asigurl egalitatea de .. instrumente ale muncii cu cartea.J.. Nu pot si spuncem-aimpresionat mult. f"f. .i". se poareconrrage complemenr in ..".. Poqisi pleci. p. nu sun (E).ui 1.care Iat":... activi la comunicare partea .--'^"' dar 4. schimbi: se Ei se elewl trebuindsi devin6 partisi .t Vorn-agi fost invitagi petrecere.:{$ pe pe (.optsprezece..) rolul care.zigi" r"Lori"nrte.. Emiqitoruleste cadruldidactic..r.aumbla virful degetelo. personalizati. . (R). om de..2.a pula"). I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinderide comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii.:: J*:::: d"g"*. qi de contextul obiecrului . de oraldfi suisd poatefi considerat forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.a (nu)r" d1-lypu i:.i 3.r .1.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise. 17.Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat. cartede ..nu esteconstant participare din vului. mrc. i. probreme stricti actuali_ de tate(..il'' fufapa. .e. natura mesajului. primit un dar frumosd.prin efort .. totugi la.ln comunlcarea scnsa..rri. ut"ia.r-riangiari "sd de scop(finali)..gaptesprezece.. La somaqie. o" in cirqi. l8 .rir.a . 'c. in contextul s. ... pune a ^i"il. 2' carte: carte de identitate. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. promovar.propo.r. interesulagenqilor comunicirii. deficitari sub aspeetul de pronun" qiei.T.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r. comunlcanr.a pu_ fi in f .irilii#ir..ziqie subordonati atributivi.f..14 . vizitit. ' pantactival unui dialogproductiv.). B..paisprez.1.itugqional.:i. ba Experienqa comunicarea elevuluiesteredusi.r. cartepogtard. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl. cartede munci.:* a se?nchina."" uorbi rare.rrenita irtariaRadna.. trebuie s[ decodeze. cazul comunicirii orale.rii. miile.egi tratarea diferenqiati..in canalul transmisie de ele o acceptati. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare. rwela..

'ueroLr .?... fi !:.... de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i .bradule.ru i"T#).n*.:3:[1:::'.ii.itemi de dp pereche.ac$une simuratit^ t.ffi:.ii pr.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.. dc memorici durati "i"pi'3r."utu'"*in""asi lnvltagie..rr.if s.. inadparehramatizard se E.il5i.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa Fragii Grimm.l.nemulpumire..i ?. scrisoare..J.j:ff. mijloacere activittrgilctr"irlr:-."..:..tatc..Ce te legeni.. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns esteselectat dintr-o listi de opgiuni.:i il i#..:ilil*:. i i..:i::i:. ri. e.rni-rii" J.t eo s I T:'T'..r..li:: :.*.ii..i#:.reqi tipul de rdspunsatteptat....r.'.Jocurid.in.i. sol) .jmTr f .f !.itemi de tip rezolvarede probleme...-::.mv d a. de Conceptul de item estestrdnslegatde acela obiectiv.crea i"*ii'ArAoniu.Tfi i::t i1|{p i"J: J?:il 1"t :: r* ..r.oratd..ibe. il.il.i.b' j! sru r.onrti. ^:.. exempl".' variate "l.. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.ffiru.t.-'nk. J.r-intriti.. ".. deschide.. (MihaiEminesc (cod.o.i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr.::*:.idd i..Fdaci enunqulestefals.:iH/:# : .uui. sfh. i i sens'Jo.urtn.. (3) itemi subiectivi: ' . sau mc."'.-r..-i.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur.ffii... Acri . fenomeneale naturii etc..i:'l'i. .'ril."_. tn drdznep.1.ii.le.. in lista urmitoare.i..urpi.*Uri. . i" .**'.l.... tc...."":lilll'.iilil'..'.. inchide.i-.r J"._. :.'i* :::'"!:!:... ayeptat. enun!urmat de o intrebare.u. ..i cipiul.. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume.i:J:::::1!. In fiecare lecqie pot....1il::..il:.a.:. .. i. fdrd. ..teobiecte(fiinqe.rii"J|2i:.J. ' : itemi de tip eseustructurat. exerciqii pro.|i. .]j. pc cxpcrienqa viaqia din manual.imizi.. c:orrr de domi""..ru. pJr fi..*::i::!fr:::':^:..a"m..Identifici.J.."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi..'"b. grat*rqici scurti i-aginagiei.r.luarc. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat.":rukf ltii:*. i.. de de .r" r"r. ]j)tr?).'ui defanrastic.. r::::. ..'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln .* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid.". itemii pot fi: ' b. : :.earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.1...r11T-r.f ...ff.. t. vezi restur 2.r".l1:.." in.i.ifiiespingere.:/.. .ilil.. I:il.:r"x.s.'.rule.ffi:fiu:il:.griiue.i.X:.^.1. A ..r3.r i"".cul cuainrclorcwlnpeies opus.Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele versuri: . dialoguri tarecaresi cuprindi formule utili_ a..x:. .4...TT:. (2) itemi semicibiectivi : .u'or. ii cep m ulpumire.. celemai importantefiitemilor se realizeazS."a*.-. . situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii. ..".ii. subiectur al Tipurideproiectare III_lea.. rastrins. pri.:. ?" Cu ciengilela...ffi"f*. a. l 'aclmcle * a IV-arr.1.il..lucruri.a.pebaza Clasificarea : obieaipitatea in nota.i:t'rcttt'st'irrrb. mal.5 l1tirff y. Jocut clcvii igi formeazd. si pr"f.ricil:rtr foarre.*r.. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregiei didactice arese esrecondiqionati creativiratea. srrategia didacticitrebu. gi ln ttrt larg. deindiferenr. p.itemi de tip eseunestructurat.i". . situagii ..' u.i.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi .' u? ."* ..".".'.el".intrebiri structurate .r..i_u si si lirseasci "jl.. ..itemur 1..isie. . multor criterii.. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali.*:.narc i.. ploaie.jo..:H'. plopu. rdsPwnzi.Alcituiegtedoui enunquri aceste . pdmint.. . St princip al.grllcqrc 'ulr. itemi subiectizti: .:.o-un.:'nT*:['#t[*r:rI"]:.*lXl". n. tipuri -t....orrrroruu*r.i' E" intyeb. e..:r#.i.t [ -l li''^'". cu cuvinteidentificate.ie. Ei or . orice item testeazlunul mai multe obiective. de ^ubir^r"i.riij" I merodere..r"ii'il".gi.r r. Din punct de vedereal obiectivit.T.il...jl'.ff -"i.. de A ..wpd.ffi:'il|l"illli:. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:.: . afig 9.. tn a. iu spriii.r.i.r...':: ltarte...itemi cu rispuns scurt.a"-inanre didactic....?iftL.. intrcbiri structurate de tip eseu.].".rril. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat.)senumeqte H - . d.igii notale. :i:]:rl carrrctodedidacdce.i.erol. secundar.4* :::1 ... *.. r.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple. ' r::".. ....::::.hp1.. pondcrc Itrieidcua'. . vint . fdrd. conerient gifluent.. *o. curajos. i.

p.. altulin casigi al treilea ieslea in cailor. Moromete nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6. ."-Eiiur ..fi i""j.d.cf este apare vecinur Tudor'Bil..centrur nu mete'ci saruf rominrsc. Cel mai fericit esteNiculaie.trebuind si pliteasci datola primarul Aristide.. vi""irj ."irar. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.. ^ Fetere.."ruh.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare.... Ion Jugurlan..il.fiind bolnav. la secerig. V. va pirisit defiii ceimari) este semniiicativi agezar. agteptarea in cinei.tin in . . Moromete se vede obligat si vindi o parte din piminc.in*.ili Jii. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali... a.r* ca acqiunii semai afri Moro_ ti?. la intrunirile din poianalui locan.Pentru a-si obqinezestrea.. improprietSriqi dupn Primul RIzMoridial.ild."ii i.i it si faci politici..$i lisindu_lpe Morornete deshame' apoi.i. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan. aqigaqi mituga lor.intr-6 perio"d.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial..soc.. dit"".ub inia'i)ireo pamantur.Liviu. Punaul culminant al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv.gea -o-..araschiv..erii.. si " ligtca-Gumepti..rolum 1948. fhceu harnic. ceeace va produce o funda schimbarede atitudine.fonciirei".-. intri in conflict cu familia.premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini. de unde si iti bani pentru plata datoriilor. u4zi vaveni "-l ...."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la anul..t) din Concep.. retragein t[cere. Inqelege primejdia ritateal. l-p ceNiculaie.forrJir"i .In lipsa lui. I)' Prin tehnica comPortame-ntisti. Cind tatil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali. un loc aprr te.Bllosu vrea si-gi mirite fiica. careaduc psihologicq inedite p. iii.. trebuie si iasi la munca cimpului.i'D.. Polina va da foc caseipirinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat.. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea lap"rroarr" rri-ri.fiind jupr Birici q.'. Moromete igi creaseiluzia cd avind pimint esteliber.nr* lumea .. cu un giran bitrin 9i urit. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte.ili. la secerat. Romanul aJ.Bogoghi- L. In activitatea literari a lui'Marin Preda.'iffi]lruni-..oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni.Rebreanu. qiranul silrec.sfiranului gcolar.. pregiteste.prozei de .. agenrul Ju_ fiscal... de_a douaso_ giea lui Moromete. se refugiazi pe piatra de hotar a lorului siu: ... naoromere fi . precum Moromete.ei) 9i o.i.. gi nu la el acasi. venige un rivrlus p.fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii.familia Bdlosu. acesta cere avere. V.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M.urprinde este imaginea complexia saturui . apirur in 1955 volumul al II-l.""'.legati dep. fuga Polineide-acasi. si_icum_ peresalcimul. primarul Aristide g. cu sitenii gi cu autoritiqile.se foarteribditor ru o"-..fugisede guritateade acasi gi din sat tocmai pentru a gisi aici lini..il. incaseze si ua gl romanul de.r- o. Ilincapi rita. stiind ci-i ar lui restulde pimint.r.de ce nu a reugit si pimAntul intact . ffansformiri radicale sistemului. conflicte mari.. puil. nu se mai bucurl de sarului ca de un spectacol.momenrul.seculci unul pe prispi.L ir. cu caresi discute..i'il:. dte *iza. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali.qiunii. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan...#il1.l^r-11-.. rna>ate se in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii.. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii. asez^t o policioari din fieririe. romerii (volumul I. cu cisitoria ei cu Ion Biricl..tridar. Moromere nemulqulit.rr precedat nuvele de (publicate .. cu o part€ din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.lr"pozeio verii..".tul roman_ vezi p.surprinde disparigi"l*.tice gi Irina.. .pra^"a aparitcineua li si.. Nu mai participi.rr^1i. mergl".-"" din pareci dmpurcra .r. adevirat simbor familiei.gi qiraniiproprietari pdmint.t_ m0ntgi de tradigii.-. brri seara.pentru a vinde oile.j. sunt mulqumiti cu ceeace au..aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.tici sebucuri.artgdin pimint lui Tudor Bilosu. vinde .i.a.Rusaliile.. ca Tudor Bilosu gi fiul siu..Fatail iubegtepe Ion Birici.ii...i.incasarea : Bilosu. .capodoperi a.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri.r.i'in s..ia lui Nili de-ade i. Pentru a-gi obqinezestrea.up. naratorul realizeazd.riiejte doui momenre istori.i"t.1".oriu. ale specifice acesrora. clar. pentru a se intirna in sanatoriu. Asaltat de . ri po^rtei"ui.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ .izeazd. ff r (ho ffii. Guica.' ilspecte wPera uterard Moromepiiintnrnette caracerisricile roman. cimpia D"."* vrea siu.rrii.i M. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i.El nu ingelege unde a gregit.. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.ialisri"'a agrifultr. In." niri. r"er'.seceriqul ieratul.fonciire". Majoritateagiranilor din tea-Gume. pe Polina. ficut de Din Vasilescu..dar sirac. ."ri. prec.. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari.a. conflictul din faBilosu.tierrd aicif..intr_osim... lon . vor si agoniseasmultd avere.... r.-instituqiil".unii cu dorinqa imbogide de premilitara.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.i familia unit[. Volumulaldoilea.ca gi in literatura romini."lrril..'1. . b5taiaacestuia Tudor ictor Bilosu. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i .r5"in s neimproprietdrit..lrnjirii . Unii dintre qlrani.:". *i"rmea...te si o singuritate desdsiti". Victor.:nvingd p.rralAl""f.. Alqii. <r tot*g.ti sunt mici proprietari de pimint..rrre violente qi nedrepre.$i-4ip.r* si gari.ffi . cigiva inaintea cu ani izbucnirii a.. romanul zly'..l ooit. Noui sat. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei". irr copilulei cu Moromere.. p. titlu. "".72.r.. al Disimulindu-gi intengiile. Nili 9i Achim.

crrrzimea. Inconrestabil.:...triie. .qtAtu ..-r de J....nete. Rebrianu gi i# nilor.es......i. subordonaticircumstanqiald scop(finale)..ti ne?nsemnari...dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este prim{dia clcr nu. Omonime din textul dat pari. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.. l)cznocliiru. in complexit"t. "i.. iar ceea.propozigiesubordonati circumsranqiali de ..ri si se ruineze...il.::.valoarc. cu pari atit de mici .Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp. d.propoziqiesubordonati atributivi.iril. atribu inal."""l.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror.{armecul a satulut.i oe Llvtu Kebreanu..a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale. in gi ...in armoniecu glia srrimo."*iri ta"ei ri-.' i... nu ignore rolul mecanismuluisocial.denga: . o"*.r" . .. plulIon Birici-Polina Bilosu. cap..povestirilor si romanelorlor.. .Pecaretrupu-mi .nararor..o prtme..Tllativ5.Ilie Moromete_d"...' .ti" propozigie de eu/Stausus. a"?.. personajuluiMoromere..i. ' pari atht....9tiai ni-i" ?.r. credinga pacea armonial*...un tip .ri.." (Marin Preda.otrUn. :f_:_ql:.. care....:..liran inteligent... giric/n" . cu experienqa unici. ...ii*e. i....rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.ii.t poate alqii ci "-J bitrini cind tu n:.Ilie Moromete.ul nten[ionirrd ci in urmitorii ani gospoaetir qa.citjosnicia. iui I n roman exista numero....complement direct.U-p"f"u .deceseintimpli.J.rb"t_"]"j noqdm4ntuD. eu ".riri ll. ingimfare..interioril'r.Cind frunza-naltului copacl' ."re r... ". 9..--r-rrrii. monologul inrerior..I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal conflictului "or.: 3..omenr la acqiunea clc se ruleaz. tudiniinverse acelora rebreniene...rri.. p" i. L:..'.. a Originali-este viziunea satului: gi .. .pr.rrt.r an. scop(final..i#il.J.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo. dar tr1-ni"ri.ii.te privesccu superioritatc.. sedesfigoariintr-un intervalscurt.rpeJ"r.. ffi..ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroinere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .. Prin elipsduneleversuri devin mai expresive. MoIlie ncteesteexponentul acestei lumi..easci. adici unici. micd.. ci. li ri".prezen se in tul narativseinterfereazi trecut"l.fuga Po_linei Birici.tilDingreu" .propoziqii subordonate ...isf"!i" .cu sfidare.."iril.ci toqi invaqi de la Balzacsi...." .tirnpulamindrilor gi al povegtilor M. persona. Ca scriicor. cc aveasi izbiucneasci pestetrei ani.. rordeauri" a"r'o ui"iil"J.). i. .-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici." ... ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziunea lor unici. rif*..alerti. . lcnt d.Lrr. ln ambele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii.r a. rfarq..r..i. si tri sl Anci..ru#i..la "tnpru gi sadoveanu. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah inecomplexi..doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga .personaje -ir"ip.Putemspune. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber. I) romanuluiestedensi.-.de micd . 1.i-.. un procesdramatic de dispariqie instituqia rurale.complement indirect." .(vol. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici..li"ii-pre si cu. .r $i cu Inrrlll'-.. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmple viitor ce si in -ai "t.. . idealuri strdvechi.r"1i. rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase. i" g""...iet-"i-o.sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.i" cu "ol"r"rl "iilil.re: Dersonarur ton v-olunrar.tiranul nric proprietg dlpirninr..Staususca.li.a sa.ase personajeprincipale.umr Ilie Motometei.ro' in liieratura noastri. spune Preda.Domnule..""'. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur.."f ii"t"i].. e*isi"ir. d"rrrl'r.lt. vasileBaciu. 2.riito*1. te privescde sus ..Ua"#l'i.i". " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit. romanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecu- Subiectulal Il-lea A.rd.. lrr: "".predicat nominal...l.ca^si.. brusc. fdrd. chit cr rostulism cinegtieces-o alege el!".. . .arranaiativi. -mi -rtr .i.de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafiri sfirgit a sufletului omenesc..Itt I I 175 cotcl<lr. B."i. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii. cum.le suntdramatice sesdcced gi rapid. de . staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs."ide auror.. roltlctc intri intr-g lungi. confruntlti cu istoria..victimda etdhti ei._.."tT jos munce. Am inviqat la geometriedespreelipsd..p.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t. si gregim. viaqi" . Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara.". -l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"-' tul...ierr"rir..o""i. a l'i Ilie Moromete:. Marin Preda es[eun remarcabilstilist.da-mi . -mi ..i originalitatearomanuluiconstein noul tip ie persorr"i 6#.-"fari.i.il..gl.Jitrqir. :Y..M..i'..intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelui lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.".de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii.l"i p"p"l.C" si-9i91igcomo.rr...personai : corn plex...abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'". re se'intimpleori".t_l replici la iomanul 1or.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui.Note ocazionafaaoarea romanwlwi)..gr.r"ni-.oinulsi rimini om"."r.re prr.. ". .nu gi-au gisit loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid. .e. .: . s.comodd. il"*.avrDut Pronomtnal.itil'...a L-ii p.

funcqiede diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp.odrr. .. Fiecareelev si scriecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.mijloacelede sl mobilizez. pe grupe.. iar al elevului de participant activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt. necesar secreezeocaziipentnr afirmareacapaci- ilor tururor elevilor.auiio_rrizurL. a spiritului de independenq . . de operalionalizare.qin.i. iriterii -..formu_ .r. ajuti la formarea diatezeipasive..a originalitiqii.adverbd9 mod.tive..rrale. * exercigiiorale sauscrise. ur"irs-torrrri'gur..autoeducaqiei pot acestea fi: de clasificare.ri". prin efort intelectualpropriu.-* de a*. noqiunilor.-.r"" lemeinice i. imaginaqia sedizvolti ginlirea..riie..toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiectivede referingi clare. ir*ap*" ar""-jrir"re c. b' metodedida.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.i"lip.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.dc cu de condigionale.exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc. valorifici in grad maxim capacitatia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il . carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor). materiale.de echipi. ide reciptarea mesajului in*q. te cheami" -.a..rrrrr"i. umanegi in valorificeresursele si este int. Sedovedea incl o daU duplicitar.. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual propriu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitprin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o... Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor. . de tipul: . rnuh . gradulde comparaqie.ilaye frontare. colective'frontale.corecrive . impreuni formeazd.capiti. literareconstituiebazapentru exercilii creative" gi de iiif. probrematizarea. care...ri r ?'.Spuneqi-vi r... pe 2. in 3. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru sunr: o participareaconstient. . m_ijloace tnodpdmint moderne.."ri.exeicitii individuale.tsonale gi cu metoda conversaqiei scris._prin etc intelictuale9i motorii." 9. . (locuqiuneadverbiala) c.De te-ndeamni."ptat (te156ul literar citit). ajungela: j consolidarea deprinderilor. pioductive.tiA.aice preponderentrnoderne. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$tient ii r. coresptnzil.y. . formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative.'"rJ".a de inviqareun aport deosebit arejocul didactic. exerciqiul se repetat.aplicaitc.rise. (dup. morale qi trisi. (locugiune ver- l1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.i. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere. crearive.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i exprimc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula.asigu.. 2.i dramatizati.rl auxiliar.tiadacadrului didactic cu elevul.metodede comunicarescrisi. '. 2.g.. bala) Din cknd tn chnd. trebuie se asigureclimatul educativadecvat.ri1. gi individuare. cu celeoperatorii.ti l | I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie.. De asemenea. --l"iii"i-.U. dlteptat .tiva. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini intelectuale fizice. funcqiileindeplinite). 3.r"iqi"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. operaqiile .rolul inviqitorului fiind acela de dirilor.r"..qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".d eleoului.iuq . propoziqii subordonatecircumsranqiale concesive nua' '. Acqionaufactori complecgi aceaescr-ocherie.. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului. la alte forme deprotecpie consumarorilor. practice9i-combinate. riru. semidirijate. -lii"iil i diJ".oimn*'.*t"lo. ..autodirijatesaulibere..ad.. j..i cursiv cerpugin il.r.". dezvoltare. prea . 1I 4' Adeseatsiaducea aminte de apusulsoareluila marginea mdrii..reguliior.r. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observagiile riuticioase.ii"ir"i* Jii"..prevenireauitlrii 9i a confuziilor.ectivprovenit din verb la modul participiu."" si leze cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul .conversagia #riru. de Exercijiul de citire selectivi .rotecfie.Se realiza ii din textul literar". exerciiii dirijate. ei II urmireap ds cupas.il. .cbrect. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsrienr.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap. teoriilor carese aplici in situaqiivariate. ir..r..imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p.iqii irrt.adverbde mod. a fost .de .dezvolmrea de voinqi gi de caracter. turi ' . 1."r.R.."' de "ir.oculdid"cti. in ritm oro-a pnu gi constant' pild. in*q.

tu puqinun enunq.il.r nrin ... . r ."' este.J'J-o"ri.in-ato"-ra mijloaceartistice.1i. I rze primar 3.de asemenea..onsolid... aceasta i.a. clementelor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.Stimularea potenqialului creattv al coptlulut.o.rrr_ndormid.stimulareacopilului'in vedereaperceperii.]:::' g. fi'#3'. ri.r.reasci". pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroase 'Noppilor romantic.evini el insuqi scriitor 'ri*bolirr. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa II-a) vizeazd: I r.transcrierea. totugi.Tl.^ .un arguIdeea simboliste.: ":::: ff i ..i.mfro.?i. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli..ccl iJ'r'fr'i"'::l:#. ii.iJ. copiii.iliJ.r" _. eit 5-c. Visul prinqului esteacelade a de nul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka.i*rir. .'::::'i:l-'ffi . tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Musset.dezvoltarea corecti gi eficienstriine.:. . rimine romantic.". o l"gettdeorientali.de propozigie (predia.. e"*p. . de piopoziqie. "1""i.lffizisie) 9i : reat.n..-inare de unu-doui adjective. cagia inu..ro"r..eirninturui exer_ l"i* pri- TESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist. timi"r. inqeleasi ca activitate sociali.T.i:". .1!lt"do' .. voce tare. .pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi. i .rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre substar.il. ct o fatamorgana.b":rd. scriere dupi mini. gi t" atit c6t .aja:##T"i:. bocii"r. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii. Eiaveau. .:. parnasieni si-mboligti.l':' . calcularitmetic).. .. iXrt.Mekaplminteascdn.1'ilj].Prinqul gi alaiul lui strilucitor pier in delit." rc lcclic. t si.'.:::::.:':.. model de imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelorartiitice romanticecu celesimboliste.:H:.*ilirlp. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ "..ul . exercigii .ripfrr*i..s.^ ^^i^-.i:...q:i:il.:::::.. tipur exercisiu de este de r.. '.-Jr.r:. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi . . structural.carevalorifii. t si subsmntivele.. J"r..'riu. de ' natizd * *l i"ei.' ii li"i.. unui prinq gi tru . si r Idcntifici pirqi de vorbire(substanrive:.v ingelegerea sc mesajului i{i'. ra numi_ rul singular.. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc. romantic1. in rEipri"qirt areviziuneacedqii.lH r .formarea motivirii penrru invlqare. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.se rorrncazi rrrrr q..folosind diferite limbaje specializate. timp ce prinqul accede l..:fi1*:tT':'".k"'.. Alexandru Macedonskia aspirat.n cu cerinqe o Exe cipiidea indicate. trebuiese ze crtrrcacongticnti. urmind dr. rot fiind semnifiPocitan ajunge'la.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi . arab.a..::':i:1."..asiguri .r. elevii*:. Acest dp de exercigiu "r*a.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r . ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' . .plin de primejdii...izeazd' obiectivele eiJ"-'. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.. si reariz.iVI. p"trtru exprimarea ne. de .1".:rive autonrarisrnut i. .::.:::.ry.:ii!:r pnrgi.:T'..lT.in ziarul exotic..rtu. I ll. 9.ri.i. imaginaqiei._j"r.r '. "A rrei Ioro gridin. gi o impiriteasi."incIasIcpri : .A mers vestea_n lum""despief*_."]rr..:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.terii 9i stipinirii mediului apropiat. piinqul.. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.'lil[iij.$cn.cunoa.nr"l. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc.dezvoltareagindirii autonome9i a responsabilitigii diul social.in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehlivan.'i"i c rnare ::.'ii::?la"...::':i. Ciclul Noyfi-lor reprezintd. rii*.Dupi enunr: iurtu. publicat in 1901.o-"rrtici.l. ".ii. titlului poemului..._f a b. if tJ'JrT[ literede tipar.i ituhri. intuigiei9i a lmagmallel. . de creaqie prin careri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z.a scris mini. a limbii materneqi a liribilor ti in situaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.:.:::: :.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.atractivdeopotrivi penRomhnul..sl d.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J. n tr. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingvistice. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt. ".propriu. a lntur9ler 9l .:.i gi l-a teoretiztt.i1.:* " ". il .. tatil slu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti.rmul cel irept. puncruatie.rr*"id.a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor . sunt romantice.dezvoltarea in faql de integrarea me. ^.::'i'THIJ iu ei.:':.g.'::i::."o .' -analizeze fost odati un ilpt-r1.

7 $i beinarutrg.rul s-apri'cle rarc.".iil. unduiroare:..rl poetic esrefasruosgi rafinat.eiit.r frrrrdnrncntali rornantismulrri.... versur'e..c..: rndrrsurilc-pi etale.-afard.trrlrr..:..{ ce-aduci?"."r'. .r.. nu este..te.._ cl) 9icelmediocru (Mekaprminteasce).qipi".. d".'urka etc. ntcr tzf"r... "ir.. crrrtrlrri carc. opulent. pe pim0nt...r. in pustiu avind i'irirltr.i'#."li po..i*-.Tudor Vi1n.i. .." .. spaqiull.si imaginea cos_ rai de mar." Acesreversuri explicativereaducplanul realitlqii...-ii-.Muri ll-12 silabe.eaprinsidesoaie. "o-fi""qi" mul esteamfibrah.$i pr.r.ptird simbolurile po. trisnet.i-6ofirr. cit $i.urot. .r.. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit. .'_'.ndu-i.Ut haos..Cind vi rosregre -condigionale.."r"" o.1....il.Arhanghel aur. e. Meka:.Djalqii Sqinarete .1incbrinrreaga .ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt. .*i#./ li ceresimqirea..l*pir.r.$i tot nu s-ilt'ilt.o pi."e ziirri./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci.".. reperiqii..cairepezi .itrr.arul pustiei.. nril" crre-l rranspune iposta. .prepoz..Lcie/ r""".'./ -.cl. l)rin rehnica corespondengei.ffi..toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?..r..ffiffi'..".proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O.ir...iiorr" oragului a oriental esrc pcrceput sine:stezic./$i lurr..a*-"r dreprsuntsugerare simboruri: prin fo. Emirul. irr p iri"l'i..rlg." ..) de slove") . gura.ochii suntdemoni Popitrunde in cetate.jlrl' tc .Ji.a g[. nrcr voare gi dulcee vialain rozur Bagdal.-rrl-.""i.o.tt.ile si kinetice...."i...r"rberatimpul prezent' anaforasi "gi. po"-ut../ $-aSunt toate pustia din 6e-rl.gcniurui... rit- Subiectulal lllea A. -ri muh1...'8il. deape.obisnuit. ce .a pieticl a^luiMacedonski."----..r i".rlui.npe.po.. .1..p./ tirnplclc. . intte rime perechegi rimi incrucigad.i iil. ...rr.r --."rr"rie.. :.nu'r.a Pronunqa. ultima treaptFr/ sunt Meka cea mare.e (.rr. .ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali. construcgii . intre care . trecercr irrlunrca ficqiu'ii... ciudat: bizar. il... f1i"9i ii . ..ripd..ori.iiri. versullaitmoti.dai ..rb.tanjegte i-pii".. J! u". spccific I rar cqmnlid.h"i. ."'.'i"i a*"iiil.iontra." purtrte d".Deasupri_i "t ir"ir"-urlor../$i luna e recein .... picl strilucitor....minar.arhanghel tr....-'/n:rgjlti. versurile"rimasenerePetate'Structura unor..".putea numelede compozi{e impletiti".adintreinfiqisarea doi pelerin!.iz<t hr.cu enumeraqii.iimplinivisur. lacrima .{. insolit. olcut r .p"qi"i ..b....pr...r::::l:"_lilp1i".iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali).lt Antite_ z.$i drumu-ocolesre .r".ri".a. intaini_ ....i d^_.. . a rosti: a articula.ri vers la sfirgitul strofei de patru esteu-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie .. d.'scrumit" in vatri qi inspiragia....l"-geriii"dr"".r.-i*tir../ i"1.iqie (inroduce o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i. si de_arabastru. sDuzd...ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.. 9"r"t: sc frcc tnai marc -...d. qi palatele fantas*""t["..:.. .Fip rrrra humidemulta pi.Dar luna "" caleaceadreapti.qit sirofeinegale.jocur havuzurit./ ln eiaiduri.rski t.^ gi ^:^x lucegte.." au Versurile misurade -t---: f-.r..urgia. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.'rfi.yoTnt"'oaani. J.t. ..p. uneleversuriizolate cu in cu.: -r ."rfi'. simpli' 2..rii.ilp"i.i. in sin" cumpliqi.far.g.i...: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente. gi dou.r-ifui.. ! ." Versurile au misura de clari."'....stil.. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: .iilj . orr fl.rrrt irirrr.. .ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".-ir"t creatoru-. / Battimplele. versuri): tot.q"f Jo.. li i^retevie.ania.i p.ri. .g1l "l nenumiraii.. t i'"-. zilnic.pi. / $i ochi imprejuru-r _ o. astfel Je da esen{al muiicale..$i de el..rrt ..if.iri".. *r.j.. "-"ti "# . idealului. gi pe cer".'gi-n g.g-acea confefiit"i t"U'.i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' ".". si-l . slovd: lfteri..E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d.$i .il.rl"l'rrdil.." omului pocit care E.za in emiluruidT.virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan. g'"I.i.ctr.7i....oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.ffi::::./ e-b Nici c6ntecJ" pomr. ..azd.o"i"*a iri-.rrrri din strofe^: . .-" ..../ de r oari. versul izolat. ii^ir..i epitete...r c rccein.p. par .:nagaaaui qi dezolant _ .e zet)..reperiqii qi construcaii simerrice.propoziqie 3....-rlricicios rArrc^ p....... ' l.....Po. .." J. o-irril subjarul pustiei. evidengi doui tipuri umane:. lor diumuldr..ri"io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface....$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari . rr..ffi:icali.. .. Imaginea.prin erementJuir. ..Bisdadut'! *...in*e o infloritulBagdad... a tonrtn nefericird a. oolnic: liber.. cu numeroase inversiuni...Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.."u-"gii. girr./...rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc. odaia. (specificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr.. Pornesc acelagi in rimp.I-am."hrt *gerat(altitehnici -"r.oqeluri .rrr.ia. al mrsci." -/ . in neruii-ndirjiqi. rru11r. i^nsi^r".".a -orrre po"ri.$i l.-... unitari._^ -.. 9icea 9i.i-."s.. in i..''ir-.. cer.t..implrecheri l'... ii Apare alti antirezd.Pusria ma.. 9i pe 9lI...-iii..9-acea . este..rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea sereaLizeazi prin aliteraqie dini.rrtr-"rrti oragul ."in ^: pici.pirir""i.i.irr. aurc-nzare.emjruj -ri -"ri _.heazi sim. dar'str. puneain evi-.in tehnicarefrenului se declari . trr-it..de inferna pustiului care pe trebuie traveiser. sp"cificemultor creaqii t.r.rrfant-.. rnarre cre_arernt sl simboiismurui.:..ti....morrl'1"' cu focul ..rI .hirp gi searbid. ..t tatcadc visc".po.j:"no-"nri./Argintdeizvoarelgi zare-aurii.. umbrei chiar lrunrcai-o cer..gi ."r"". .i oranratirmuilir"..rii .. bolisttr) prin jocul culoriloi. c"r.io-t dintremijroa_ cele dea-. tinirl e farmec..'q-n foarncisimlire/ E $"./ de .iii"'rer...qi decoruleitic..riorirr.p.propriu ce -o"r.ri. poemului.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a.rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.re" epifora (repetarea emistih ..froI ltttet'ia^N.poctur.ol^r".r."...rll aur.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt . rI r.. i{..cu tine iri"" n 'ti..g-aceaiugminie/ De lupi careurle ..mai marc.gt"'o #"i"i.i"..""#l cumplite".. B...imuoliri. i.i . .. abiase tird"qte-..r.rlt .pustiegi albr.r.i.te credinia-voi'rqr... de subordonati circumstanqialS timp..do.#. locui.qr eaur.i-" ..... macedonskiene: . tafore. . j-r"'orrri. unui i" h. i.rr il cheami ea..p?r*i...'rr-.poemuluio stiucturi figuri de.$itot nu s-aratinilucasublimi.^^^.. ..om'rl superior omul.i.il.n ./ $i..i finarurp....r*. circulari."fr..spre Meka-lripe. emirulcrialaiulsi... celor i.i.i. mai alesmeii-b"..rr.riilor lui Macedonski.rrrgi".ti" rozesi crini_ /Dja_ rnii.

uzi:o (subiectexprimat prin interjecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B.olrarraacestui 3. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii . Ji" p"rrp". docil2 .rrrogrinqe.z/ P..adverb de mod. tnttebare..-J"r6fre gatidir..de creativitatea 2. modelepentru diMesajeiescrise.i "iuze.. Dcodari se a.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u. prir.obiective scris ca. '.:salulut. d. cit 9i prin .tn qiaeuristici.ptopozigiisubordonatecompletivedirecrc.Pfe. in gtafeti etc. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsolidareqidesistematrzareacuprin.r.un om educatse comporte d.de pild.iiifi.. / P. ii .ri. . rip I noi.se inigiativaliberr .]''. Pentru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. Era un om musculos.. 9i adjectivele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarative. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeiniciea elevilor.ifirende.in lanq. 9i a unor metodeformative.L citireaselectivi gi citirea dramat'.a cum s-aanuntar in mass-media. de pilde Cine stiechstigd. Metode Siinsnumentede eaaluare subiect.propozigiesubordonati circumstangiale d..r divergenti.unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n.memo-...t J"-"o-pnti. 4.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iibere..si actiuizeze toqi elevii' Aceste lorrt"ni a elerrii'or.ifi""^r"voce tare. i"Jeg"r..joc concurs! iotiurte)." *rrrolid" azd receptarea. ln clasele pr!n.tiq.ri fripri". Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pianului. l. se ulterioare." de citre c. adesea apiieau d.i". i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd"..3/ P.simple'reluare.ior ""re nu trebuiesi fie o.iar verbele in sunr numeroase texte. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. "i"-. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.Cc au cu dingii plinsul. 3.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulateanterior.spuic" I .e formdrii capacitdpii receptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral reprezintd. estecondiqionatide nivelul. J P'opo'i1ii .a. imconversaqia i"irlti a. comunicirii. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.riva unor alte conexiuniposibile intre ele.SI.Cc iace-o guri muri" J . comdescriptive. .adjectivcalificativ.t. acesrea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente. . ln orice imprejurare. 2. .ri. bucuria'..propoziqiesuboidonati subiectivi. .rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.. ) P. pot. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice.pe sirite. pot constitui supgrt. cxprcsivi.ez.. . Bunicul meu era un om airtuos. .si.propozigiesubordonati predicativi. citirea selectivl gi :dspun-. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.. Frin acesr de lecgiiseinlituri uitarea. mesajulscris.ecept"r.fiind complet uluiti de frumuseqea peill:1. in clasele :nt.efoJtt:..iiir".i a literei corespunzdtoare qi la i" p"r'. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Ori. \ . t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor. Estebiner/cum te-ai gdndft.'t. Gd^se$e.. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisiseimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text .i se stimuleazi creativitatea. itemul 1' Pentru .propozigiesubordonati completivi indirecti. 1. Partidul din opozigiea irrtr-odus moliunea.nsolidare 9i de sistemarizare i-. subiectulal III-lea..lecturi' a textelor studiate.eferent. i^.()cstrrutl" t subordonate atributive.Cc-adurrtr-ntr-irrsul. S-a comis a fraudd de milioane de euro.rSir..cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe. .zatd.vezi Testul 4. li.eleviiigiinsugesc_cititul scrisul. ...... Degi erau cei mai buni prieteni.fi.imirea. .pe bazaunor noi euristici...a. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.i sistematizdriiin procesul d.cum problematizarea gompletati cu exer. ".a. lntrebarea etal/ cumva rezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmitont pagt: congtient. docill . lecgiilord... goapd.Intoneazd careexprimd.rr. cum vremeaseinriutiqis e. .abecedari.text. suplu. 4. .o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere. dcpriricl*r". gi "p-f. clasal.de sistematizare niifi.Sinistraqii. srrategii l' clasa cind.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia . .e seurmdreqte.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale.t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.ci . 1.fi d. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice.argumentate de un joc didactic.fi..o"d'."te.1. Mi sepirea un proiecr insignifianr.l ml . putut rosti citeva cuvinte.. .

se poare delimira. dupi_un plan .ir"i.. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.. g fi Hl:l::...apoicoloanele cuvinre. vidit cad-enqate stilul marilor epopei. dupi . activitigi fronrare gi.prestabilit.:..i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali.tr-o "'::::i I i' ..apariqia unui personajde basm(copil.j:h.:..^1.cea 9i m*t* Ei fern incepur.ffiin.j". urmiroareconstiin intuirea "lf"brrrr*.. miqcitoareprin calitagi a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic.iur: J. diapozitiveetc..ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im'irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi. d. exprimarecuvinrecareconqinsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc. gi *vezi p...il*"iil ^ Secvenga f. gi prin materialecri ca clactice adecvare' .ipii"i. fiecarecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole.lici literei."r. gi si "ti:::.....^.i. seasociazi sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ". trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun. . :.ior. anariticoui"rlryar..lrrre.d ar.i'fi..Hora in sat.na$terea cimp pentru zestte. in silabe pozigiasunetului. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip...^. bazatdpeobservarea -:l-l.nagterea' in .i".or. detativ (fiind scris la persoana . pe urml.din vorbi rc' o propozigie...i. ai"iir."...."trrl.in coloanele manual.:::: : srrucrurigr aficd in1ec".i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr.lauprin . rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase... Bttll ..r. drrnirrra drumului care duce in satul Pripas..in vorbircacurelti.tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .. conver_ sagie bazaacesreia.ro".::':lH. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci sila sunerul litera. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci.-. o scurri. scurtevizionirr audio..Ji .pe podul de lemn acoperit."..cadruldidactic de va face lectura-model.despirgir "...". scriereain pe scrierea banci.. Naratorul. Tlh: T ::: :.-". ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele ...1 """..Ion de Liviu Rebreanuintruneqtecaracteristicile se a III-a)... orald" Prin rnetodeformarive. pe qi.. primele ln lecqii cirire.1.eghizaterc.n romanului obiecOperaiitera ri...".: identirici p'ozisia'. mul/soseaua.. g.:'...u " .:. onomaropeeror.e. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i. .erec. lecaiile in urmitoare'*ro. Prin metodi fon-eticd. cu 11 P-ttl pentru a tr.li'ir.in l"ng.".car-e conqinerrrtr"r.opera unui poet carecinti cUsolemnunta.mnific I ..Drumul.. taLa bli 9i fiecare in bancialcituiegte elev .. selecrrv. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .i.f ff i .i r.individuale.. Sciiereaa trei litere alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura sunetului din inregistriri audio. o. .ri.. cinturi.Romanul e ficut din ale nitate condiqiilegenerale vieqii.'*t"d fiecare goapin efortpropriu. din se citesc: ritlul. lor miinii. verbalizind gesturilegr1fi9e.ifr" inili. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului . i"uui..rl'.. asie cititut.. adult). erc.de pesteSomeg... Cllinescu apreciaasdelromanul lon:.il::::!l j:i: . :I de scrierii. G.. aui.. ^*g"rea maipugin cor. enungulconqinedoui simboluri literare consalrercidrtupodul. prt" con ersapie ribr r4 dc pild.e toqi si citeasci id"qii*rrr.verbalizAndu-se dupi caresereia scrisul.r.de aceea geazi de acqiune.rbfor-" unuijoc d...^" #i'5 J. ei converti ..apoi un cuvinr. citirea vocetare.care elementele . 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare atengiei. imaginiidt."d.aunei de film.: in 'unge individual. a... :: :g.. .. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .ii .dirrii*l'rrj-*a.'".... caresevor f"lori'.. :1I::.rJrmeazd. omniscient omniprez.in.anrrenaqi copiii penrru cafiecar.#.Jo. urmatede citireacu"intl. Cadrul digrafice.nt... de se I)upI un momentde relaxare.. tocmeala moarteabitrdnului Dumitru Moarclg. moartea. gi ..p.::.treceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa.literade ripar..rr"r..bitaia intre flic.y.lairireit). momentede relaxare.lgrirrtegr"l. d.72 ConceptulronTd..r" propozigii cu acele cuvinte.li b. ::.ilaf.rrr..i. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare)..'9i.i. Eleviivor trebuisi spuni cuvinre ' . .pronunge mai multeori sunerul..printr-o surprizi ..u..t.conduce acqiunea romanului estecirculari. 1 re I::. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explici scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli. J..j-:ri-drriu.. capodopeiea lot elementarl.#. pro*le J. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul. il:.se pierdein goseaua..prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg. desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp."-e subformi dejoc didactic.il..1.. .-r tizarc.. spinzurareacirciumarului a copilului Anei..-.1i" . L.H..Ion eunpoem linigtiti".rrrii-i'registriri -. i"".printr-u"j. ."_pr o.. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor. cind esre iar posibilr..r". ." Jir..r e tc.-.rt..ofiii rrebuiesi pronunge si scriecorect...*'" ari.... in irrr. e...Ei obiectiv. de descompuse"in silabc.imagine careiesedin sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .'.solemnca Un fluviu american. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.rrrirrrut. de explicindmodul dc articulare..: a sunetului/literei exprimarea in proprie. cadrul didacdc trebuiesi. ::l'jli:i.".r.

?-r.. Stitea stingaci. cu ochii pierduqiin tite.'iriliir.ingreunindu-le. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit.. g"r.....fir.r". Muncegte rivni. oscileaziitirr._Ion-err.rctapului...cnntirindu_r. Ameningat Ion cu judecata...vrra ispititoare".rnan"-tot ra.'unar . dra'ul-r. presirattr rrifoi...Ion se uiti lung .ii.... lotur tle pimi'r carefusese r. lui nimicdaci.dar la fata siraci..nt B.tori Ion tor -lirer_"*.. pr"otul"gi fi.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l..-.Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp..... se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte..il."..fata aceasta ..'.ai"t.prip...ucncEte rat oi a tablour:r . ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze. sa..a.ir".".ongri.-b.. si mirnceasci'!.te?r . -"i ir. pecarco iubea' Naratorul prez. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoalele unei iubite pitimage.ui hil..r"f ....zgmnluroasegi umede..ir..il temeria."qe dirr. VasileBaciuacceptlsitreacl. intcrvcnlicipreotuluiBclciug. Seapleci.i]"""'o' ()onl'lictul sociir.. ..r"... u.r. 'rreazi fiul irrviqitoruluidin. grasi.J: i.. de v*il."ldi."ur..locul.... pcrso.".Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite. Ion tot Sin..intifrF. .igi'ri.cic romanului. r'ele t'ruAparirni:.. Iarbadeaii.ie .#:. adaosul...esre gi invergulati.JJ[[. ..."ili...dar..dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il . Ana sesinucide. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca inlo plasa.ir"r.Ion se rsomori. planui de-a fi obqinut tot pimintul lui VasileBaciu.. rf. iri?#".A.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari |'r.ra sirac.-ut.. acesta Bucuria triumli de violenqasoquluigi a tatllui...rji:N" sepuru sti. da_ daci tr-arpenffu cine si-l zdu aga.rfl"irri'l-Li-.... cd o urigte gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.r1 d.asi "i.te Dragostealui aveanevoiede inima mogiei.Trebuie s_o !.fiicaacestuia.rreri"l" Io.."."" lui nu preteste-o ceapi degerati. si-i soarbi mirosul.. daci si .'.ni r...-Trebuie iau pe Ana !.pentru o muiere!. frecindu-gi palmele.." maretrisreqe vecinului..unduiaosreniride cu ricoaieadi-i". e inlinguit pentru totdeaunade Ana.r.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io. si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti.Ion triiegte stlri contradicto: .". zenobia.'ir.Lotul negru.." "-.Suflerul era pitruns de fericire.iri. uog". se inqeleagide ce..i :il:'l : a". daci cine gi-epe.Dorea si simtl ovnice credincioase.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana. .r#.. si-io' Lungu.'ci istegimea nu u.Deodati Ion .. cuprinseu..il. ' .. cum a fostdinsuii" ....stipin al tuturor piminturilor. Simqea minie ci odrasla ricnegteaga poruncitor. .u..j. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio. a". tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromisiuncpc carenu o rcspecti.". .HX?|'. pe. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ ..r gi .rr. .il ...tri si fie vesnic sluea pe la allii.sepdrea 9i I ".Lil.r4.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r.mintirile sui[*rt Ion: .. . Pdnrintul .il J^)i". ya sdzicd.. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piardl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant).. rrrg."ir eradraga.ri." E.impopogonati cum era asi..uuir. "l. desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acela'ir. pe "rri"i renunqand.." ." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion.si i se agaqe opinci. fric..gr..Mirosulacru'ProasPItgiroditoriiardeasingele. p€nrruci eraal lui. Intinse miinile sprebrazdeledrepte. inndu-se ci moarteaAnei s.."a"i.a . i.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au durat mult timp gi Ion estecuprins de disperare.. iar faga re caldi de patimi."un:1' oi o priviresetgas. cu obrajii gilbejiqi.iElf. nu va aiunge niciodatir.sneasci Ana va nagtela cimp. Patimii pimintr. zbuciumiri.u'ii. n-are erpaminimuir.r...tl l f 9ip...a.. ca pe o fiin: . rivnea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.il.i.[.iar sudorile bdrbatuluiqigneau curgeaude pe timple.. .i"air"rg."r. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r. ci.i-fi. de nintul pe numele ginerelui siu.il. ca o sperangipierduti firi sclpare"..i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea.rd.. Br"ir.carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i. pretinde pimintuttu. numai al lui acuma.i.ffiltr# a s ii frumos. tot pimintul. cu pete cenugiigi care... Il cuprinse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma. spinzurdndu-se. ca. nici a Anei nu vor fi mai liuscati. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de doliu.dar apoi indad i selimurea ci de-acum. si o in crimpoqeasci sirutlri. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o phcere infricogati."J.lumedrag nu-i al tdu ?..ii vrea everea." r^prpenrru..q."r"i. ii.ajsfiqiat tlr...ilL.va's."".. Baciu. Atunci seinfuria i seinfiqigain suflet chipul Floricii... h"l.. a cu Ana. cu buricul negriciosleia.i. Ii rideau ochii. ..rrrn..p6ni.er.rtirna pe'"anturui L." rorosc fy":. oricit ar fi fostde aspri.. de revarsa asupra Anei it.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r... ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-liainapoi..i.. de Iutul sub picioare. arvieqii:.p.hi"..r'afai al stratificrrii ic sociare ...i. foarte rogu.i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn..rr rl (ilir.{ rui".. i" Lupta +-T *u"a.i. pirea gi mai uriti".rlui Ion ii sacrifici iubirea.._1".izb. .. cu ochii inchigi din pricina luminii. i tot era al lui..".. Chiar la nunti.'Deji .. parea sl mar urata--.Ion iubeacu patimi pimintul.:.. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl".. Pimintul seinchina in faqalui. cu FroricaEi nevoiade pimint: .pi_ -o... privind-o pe Ana..gi i nrcli al ghengiei ..simre un vrijmas.iubeste pitim. Apoi si nu mi tri.ii'"pgg1"ea ni-i.1... Nici viagalui Ion.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupera parredin lotl T. parcd.nit. se mlra caod. rumen.tu i azi.i..rrr" secisi.. ai.simgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".Tot -"in"..Florica. ealtiu. Sorbi mirosul..plrr..1..:i:!t. ca cind ingini si o srilceste uet*" p.u.r-"i ". r.*r.pu.". gi de Titu Herderea.in vasile care . ic.. maiaprigd...r. pitimagi".i le Baciu se vine la er si:. lui de in fiinqa aceasta gingavi. Rup $eun snroc fire gi le mototoripitimag dc i" p"r.ii. vdzind comportarealui Ion. "a.toare". Dar ... p"rr. penrm:-r-. dinre bogat sirac.i..in suca remugciri de-abiastipinite. in faqamiracolului nagterii.i.Ce si fac?. ii qintuiapicioarele. cu o agi murdari... gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$a cu "rr-"i Ana-..." dil..i.rt "tpa..careil chemagi apoi se geabrusc.b'r"i" in 1r*poripia).'i.|.T|J?... aceea De fierbea uri .i'"9" ii trebuie. dispreg:" $i si rimin tot cu Dumnezeu din senin? .'i"la. robodndori_ cit... lipicios.r.nuarepimin. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui..mai tdrziu..gi p..' . ola"' r "Lc folor-i" pimint.. trumoasi..de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi. ademenitor. de plins.r.i.il"rr" zesrre."1"l1!:: ! n.. La nunta Floricii cu GeorgeBulbuc.

rrl
voluptate pimintur $i-; ;'.;;;rl.."rr" de u.r. r^t j:t:brr.t.cu Il(lr rcce, amcutor...
cuccrnic, fir:i sii-gidca scarn,r, l;lsliu genunchi, sc . A.poi.incct, igicoborifruprc,r

L,,
ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.l.l,ovirtcscu G. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. hirnicie, viclenie, donrirrat ncvoiade pimint: isteqime, dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. Liviu Rebrcanucsteconsiderat Subiectul al IIJea A. adversativi. coordonatoare l. dar - in text este conjuncqie (,,cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar - substantiv pui - intext esteforma regionali a verbului ,,apune" la indicativ prezent'perI soana singuiar' pwi pui - substantin: curte erau m:cJgi de giinl. in mai -in text esteadverbde mod. mai - substantiv:Mai esteluna meapreferatl. 2. de (-a; trdi) - conjunc$esubordonatoare. ca - adverbcu valoarede prepozigie. mwlte - adjectivdeterminativ. simpli. de (supdrare)- prepoziqie cu - prepozigiesimpli. arzhnd - verb la modul gerunziu. con3. ,,De-agtrdicabradu-n munte" - propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. vedea trzind" - propoziqiesubordonati circumstanqialicondi,,Dactrte-ag qionali. de '' ,,ri te strig" - propoziqiesubordonati circumstanqiale scop (finaln)' de - propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpaie" ,,Ca si ^rii ^ (finala). potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. o Erabine 1/ dacd aveai P, - propozigieprincipali. P, - propoziqiesubordonati subiectivi. . intrebareaeste1/ d.acd cigtiga la concursulTinerelor alente.2/ va P, - propozigiesubordonati predicativi. B. neglijabil,mirunt, derizoriu, neimportant' l. irnportant: neinsemnat, nesinceritate. loialitate : necinste, eficiente, 2. Propunerile lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. aplaudi frenetic. intreago asistengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.rte

gribitisimli,,,

fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia,.ale vieqii polidce, gi corrflicml.,a intreromini giungurietc.Aspecte pt*"i Jri".-nr,"i "p"r. lional, jer;.r.gtiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.J. horei th"r dilA;;;i;-;; lagiile conflictuale,dinre ;i vasile8".i" ; ;;;;rp.;;"ril in animozitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo;yl Berciug. casa familii H"ra"r." ,. ,?r" p. ,*"",,r 9i bisericii; setem.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-; ;;i;;g;. i;girorur zahariaHcr. delea este suspendar ,rr-"r. a unui d"n"nr,;fi;3;r;.'ron i" ,. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.a, ceamare inv;qitoruluise ei, fiica a va urit" ." pi."*i d_,.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. Totusi, accs 9::iq:lt|?1l ta luDlncr-o'
trrnd om cumpatat si demn, o va face si-llndrigeasci.

carefuseseriale lui Vasile Baciu. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . ln construc{ia ntcaechrvalentei. Concomitent cu derulareavieqiilui Ion a s;te"i, ,#.; ,i 9i bogagi,relevarea"o"fli.i,rlui;;.;;;p", cu aspecrevieqii "ho" ale t;ffiffiifi

termini pe-sireni rill^.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.r; ;6;;;r; p" Ei J;; nic".,,Ion coboritinpimintul."r. i-, fostprea fu l*g;,-uir.ricaaclgtiga, ior.rrii.

Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd,zutcineva. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.sfirqitl.".Imaginea aceasta o rranspunere este artistici a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi,zusein satul Prislop un gdran straic tlr. in sirutind pimintul. Romanul Ion are.;,"*t;;;spiraqie r.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc, ", Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt, gi gic{): ,,sevedeaacum mare puternic, ca un u"riag din basmecarea biruit, in lu' 9i te grele,o ceati de balauri inerozirori. Igi infipsemai.b.ine picioaiele pamint, ca;i cind ar fi vrut si potoleasca in .. cc1 dirr urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. pe"ra"r"iparci se clitina, se i. $i chinain faqa lui..." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci, i, ..l)isperarea calitatede mo;tenitor al copilului, nu va pl.rde pa-a"*i. i"rrgi, ,bil, p..or.rin,,t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. p.opr;.i"i" irir"r.rt in careIon mor re raraa avee urmasl,ceeace seqi intimpli. Odn:l saqisficuti. patima pimintului, se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.r " pentru Florica,degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc, ira ,,i\rli. Florica", ,,cefolos de pimint, daci cine gi-epe i,,i-r.;;; -r-";;;;-"^ ;-i tn,., a; hp;;; i". "l -.r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar., peia,, ::.1:i,. :l ^9::lg. tulur - Pentru^a o.vedea Florica.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi., pe de '1rirr. i-roror.,, ta ca.oloaga savista, cye. se oplogise casalui George,,fla plrnuf lui I"" la ;;:ii; gtiingeazi soqulFloricii, pe. ," inroarceacasi,il Ju.prirri. p" l* i" i"i.i" g; r "..it, omoari, lovindu-l cu o sapi (.deznoddmintu,l). Aceas" i*u i"lri*gar.-. ii a.

pers.onaje: principale, secunda'reepisodice. gi Actir.r "l1t^fy-.1oase neasedesrasoara,;urul in --"r:t::il personajului principal, Ion.

ilol
l, trosc- subiccrcxprinratprin intcrjccgic, studiind - complerncnr .irru-rtrnliai instru,ncntal. 4. ,,De treci codrii d.e aramd, de departevezi albind.. +-,,trecknd. .u cod.riide gram(, de departevezi...."(complemenrcircumsrangial condiqional,echivr lc'tul propoziqieisubordonate.^ir".r-rt"nqiale condigionale contrase)

1, ,
distanleidintrc litcrc, cuvinte,propoziqii; - respectarea - agcz.arca corccti in pagini: titlul, alineatul. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugireaacestorreguli, familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elementelorgraficecareo com- intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice; pun; cadrul didactic explici si nume;te elementele graficeprin scrierea,demonstrativi cadrului a - realizareasintezeielementelor acliunii; didactic la table qi verbalizarea - identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exemplificatede elevi, manual,in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele,elevilor,,in benzi decupate din revistepentru copii; afigesau extrase, ;e, de - exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii; - simulareascrieriiliterei de citre elevi,irnpreuni cu cadrul didactic,careexpliin grafice;i gesturilescrierii; se simuleazi scrierea aer,pe banci elementele ci, in podul palmei cu stiloul inchis; literei la tabli de citre doi-trei copii; - scrierea reamintirearegulilor tehnicegi grafice; in - scrierea caiet,dupi model, a trei litere de citre fiecareelevl - controlul individual al scrierii,de citre cadrul didactic careapreciazS.corectirecornandi,demonstreazd.,dacd" necesar; este tudinea,explici, corecteazi, - joc didactic,joc de migcarerelaxantl - reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind; - controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev,evaluiri 9i recomandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se reactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. anterior. si se stabileasci corecti, lizibih 9i, pe cit posibil, caligrafici. in clasaI sepune accentpe scrierea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: - copierea, de scrierea dupi model.exterior. mini; - transcrrcreA, dupi model exterior scris cu litere de tipar; scrtere - dictarea/autodictarea,scriere firi model exterior. 2. Relapiadintre curricwlum ;i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 8, subiectulal III-lea, itemul3. 3. Tiowri de itemi componentealeunui instrument de ln rirs ,rrtans;, itemii reprezintd,elementele enun! urmat de o intrebare,exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. Ei probleme,intrebiri structuratesaude ip eseu. In senslarg, itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. Itemii se folosescnumai in probe scrise.Uneori se extindefolosireaitemilor gi la probeleorale.

c.
1. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. 2. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. pe 3. Continui si cred ci acesr articol e de neinlocuit. Subiectul al IIIlea l. Specificulprocesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional, elemenre scriere insusesc de isi cooiii in in vrgrmintul.pregcolar, scriu elemente graficeEichiar litere de tipar.'in .l*;i;; "; lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii, in etapapr"^"lfrb.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor..grafice: pun-cte, linii, noduleg, bastonadi,oval, cirlig, semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. concomitJnt, copiii I1,l|tr corecri a sunerelorlimbii, ;tiut fiind faprul ci, in generalli' lllr,nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. Etapa alfabey|rd, ce3mai importand din clasaI, se desfd;oari in intervalul nc, cesar.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne,insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carrca, cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice, .o-plo., trebuie,t J;ri;t actividqi congriente, conrinue,de lungi durari penrm elevi. peiangl.fort,rfd". citi gi a scrie,acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrrril. lingvistice,,r.r-""i ...rt.^ devrntuncqronale, "rtf.l permit conexiuni,transferuri Ei creaiivitate. Scrisul,convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens, trcbuie corelat cu cititul. ln predarea-invigarea integrate,in aceeagiiecqie realise zeaz\,dtire/lecturi, scrie-re comunicare. gi Actul scrierii ieprezinti urmarea fireasci a cititului. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit, dau gi ,;ri;. gi Atit in.etapa.prealfabetari., mai ales,in cea alfabetard,elevii irrrg"r., cit, igi . reguli tehnice: - pozitia corpului in timpul scrisului; - modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou, crcion); - manevrarea miinii.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea oboselii; caierului(suponul scrisului); - orienrarea . reguli grafice: - inceputul gi incheiereamigcirii grafice; - resPectarea formei, a dimensiunii,.agrosimii, a inclinirii elementelorgraficc, iar in etapaalfabetari,a literelor9i a-elementelor legdturi; de - respectarea;iincadrareacorecti in spaqiile grafice;

r rl
Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . de tul de evaluarc. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii, in dintre careccle nrai scurt b. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns

t18

t;ff:::'du

inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror, sunr: in qi

- si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . ct"i"ia. propoziqii legatepritt inqeles c. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: - tiia."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.rg,rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: - si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . Formuleare .rr.rnqtr"riifi.ti"a urmitoarele expresii : rim ,t *la"sairtor,plimbkndw-se pe malul mdrii'

,ootno,,:

Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare,itemii se clasifici in urmitoarcle cntegorii subcaregorii: gi t, itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exemplu: Obiectia de er.taluare : identifice,in celedoud liste,verbele. ^sI lll::r:ui.Ute .,{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele,.. sunt numai verbe. r A - Fl merge,scris,citire, indoire. r A - F: deseneazi, inalqi, incintar, qintea. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: - sI identificecorecrparreade vorbire. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. adjectiv; B. adverb; C. pronume; D. substantiv. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: - si recunoascd cuvinte cu sensopus. . de cuvinte .rri"r,, opus, rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i,ryrerhea OOua coloani.

(2) item d'etip eseunestucturat' i,*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor doui personaje' - si prezint. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile

:

doui i*, pJttttaie dinlrecele

de Ion Creangi' Sifata moSneagulul

, TESTUL19
SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu

domestice

I

veseli

noi
inverzit trigti

I
I I

uscar
vechi silbadce

pl;pinde

gTyl-lt:i, - vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.Din copitnr.,","l tttiMitt"i Eminesqg.pentru Estecunosc.r, cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie l-au incanr",porr.i'iit,^i;;;;;t;*ai"q" eresuri, doi.t , ghicitori, *!.iie7 Povegti 9i vesri:,Cici ,-,., (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese, d. 1y Cefruntea-mi-;-r,Ja"r,;;;il;a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl', i";ii.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect ;;t"1 ;;;il" ,trebet.rre ile rominegri ""ut orientul,in 1869;i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.Ca membru.al la ln;1dout.i" perioada.studiilorViena'dar p.p""lfi;f p..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai ales Berlin, atdiazltcursuri clteltelucriri

.]fl rffi I'i ]i oreagia cmincsciani ... i.' .. il'ili*i.' eternut' ciuda.'il iy.prlP't.. a judeca' 2./Cum am fost aqariminem"..rnl'd... ii timpului.^J.:fi:i. .: " btar").."r".!. surprinde cri.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .propozigiesubordonati atributivi' tItet .lO "" imblar.dind glas frunzelor. in iposta"za eterni.Arhaismele..t".. ca in circtritul existengia init. vremelnicia.il../ Luiagi cu soarele.i*r.. pluralul vcrbului cxprimepercepqia .vinJt..#a popurario rio rio...V{d cerul.. mediiaqia ment etern.1.u-brar... i. #."r.. apiruti ti nz g."ri menireaexistengialia omului: ..1.ere codrule.pronume nehotlrdt.. amkndoi . . codru_ lule!/ ce maifaci. .prepoziqie ....i. co "ara esre adaos existenqiar .r6 tu n.reia adaugi..h.i.l.nr.O^::. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini. existenqiali sa umani./Multi lume ne-arn $ll. .oferi o lecqie J*irr.i. .mijloaPoeziea cunoagteriigi a sentimentuluitimpului. id{ej'i" aoea.:.Cind rorsul s_aude vrijilor caier.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic.propozigiesubordonati circum.:'. ct. raportatla acesta. care ln "f*i. l_al --.i"i. veacuri rreceprin aceleagi iul igi .cemi-irdnea. forosindo ca_ cauzd.---^-:.nn.ira"iro.'#:1.sidit cu griu de srele. transmiteideeatimpului.J-a-"d.i : Lt'.ir. a socoti.$i ??ff j H.'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz... ar../ Pe pimint riticitor..ongiri.llir'J#i rnr.eur omur in general. a gindi._' f Luceafdrul(l 8s3)..mi-i vremea".tatlMuitliu-" .. repre_ zin.^ :J ^^^ .ii p ru ::n .-" vine.il"Tiosofici.ril.gd*rii esre "*i*. 3./ Iar noi locului ne ginem.um definii-de codru. co_ c..Mare. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor.nie. .orrr.i-p". a..adecvare populare) gi rima imperecheati. _ drupute care din .g"r cucodrul.J.r ..propoziqiesubordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura.rj. a sfdtui ..'. .n-'. srofe inegale. en.El seinscrie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.. ceeace exprimi conticu sfereieternein opozigie. opurai pe i.si apuc. ciriroritt liric. iodrul. (Mortua p"-un fir dj 1..-rr.. t"ir.a forcrorici. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m..rarp.g.rrr'Llt.i.ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer...j:j#1. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" .'este io. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rllidri il. altddatd ahul .gri"i"'i7ii"iil -ijror.iJ.ri..'.i rczdturd.T. r* gramaticale..'ini" *rre a" j"*tft : . au misura de .# .si citeasciharta" ... (I'loare albastrd.nfi .td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi.7g73) '-" "' de Surt-isara cea-de :r"_13."riii.rri raportat naruri.. rolul dea iugeratrecerea euluiliric.e{e p". r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall..#ri.p.. vremeanu are ..".. codrugule.. este . (MureSanu.t"Xt::. adverb de timP. omul i.:* ^. "u.lff .eu..pe"at.i.e"fit invljasein gi pe Mattia" ...1vr^qii-spiritu3lg a ...i.pecareurma" ...'rl"re .r5"iv." ( Cdlin _ file din'poaeste.Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a. ll:..^C..L a""i" r. .de aceea.AffiiF oetic ri.-r . (d.m" iir.r'. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului.i. tB76) folcrorice ryi91T *"agiaeminescipi ra ..si prinrafinarea Ia n. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagie universul terestrugi cu cel cosmic.Cele oxistenqiale.$tiinqa sinc unuipopt. . care efemerur-qi eternur.oatU ... oDair.t. r."fi a."iLT.::*J H'.a trec€"la plural: :risticl lingvisticiarhaicl. calea.u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti..ffir "p-ropi..: ptopoiiqie'subordonati completivi directi.1111.i" p"ifi.a chibzui.u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii. eleeului liric careseredescoperi ce folclorice.1.[[ :*: epl.ritmul trohaic (spefluxului afeitiv..locului ne ginem".].rur medirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.. Reaedere pe sine raPortatla codru.."te prin diminutive_ a"r. Luminacu muculn"g-intr_urr frarU . r"re lnfunda migcarea_.r-"rri.nma ' stanqiali de catzl. Pentru codru... Dunlrea :urg:.ti".. at"srgrr. .r.. Atunci intri in ... po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri./Codrul cu izvoarele".u"a nu te-am iut/ Muk.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi mai inchipuia ca altddati" . de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd.ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.t*.cere cazulgenitiv.l# r o-. circumscrise rrlttt elementele vieqii."io. asupra.famiffiffi.'.r"r inevitab'. u.'.. efemeritlqii: .numeral colectiv.i".a*..oriorio. acel noi care ..a se consulta...u *T1.../ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.i inlelege in .i*.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c..apare "Yylla fdnesubiectivla timpului.prr. lan albastru. penffu dmpur om.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.'. Subiectulal Il-lea A. p'in ..ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-./ c" f... p-{il versificaqie.*.circumstanqiala de .ili.. Reoedere..r creaqi intre stuf ia .Numai tor. poezia Reaed.ta.apte silabe.. 1..l..^.i. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri..r de irr rellqie . cu "rlrriij"r. ur.rj..volt rle a unui.lg72) .a chibzui' a cumpdni. eu taportat la noi.implacabil. .i..'-.rrrn"azi.i ".

irrirt'in..dezvoltarea turi de voinqi qi caracter.. fdcu se de-alungulistorieilor. foc g.rbrtrritiil' ffi tiual. tu: nu arefuncqie sintacdci (*.."p"...etat.cite p.subreran.numiru-l singulai.i.chip. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .:1fl'.. exerciqiulesteo metodi fundamentali...l.texbindirea rul literar.. Tiouri de eoaluare vezi al subiect. in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.. Liviu reale. din cauzaviscorului.p buni drepmte."I .fluent gi expresiv. dojand: admonestare.risare. exprimatipri'pror.rt care. elev......ffilH.a luape cineva drept.i'.(.p. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi .i sabie..... 2.qpfi.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar.:'d11..ieoriilor careseaplici in situaqiivariate.c.de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris.:.de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^...acgiune.t''#:1#il:-*'' pentru ..r.. . ajungela: r .-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntficqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu.r. o u" .ubi. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice. (.il.r?curror"ute si scrieexpresii/structuri gi spaqiale temporali. l.. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui . Exercidullecruriiintegrale vocetare.c.o-adici siris mesajului in clasele.. sirite.r ii!.asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe. permanente.il*.r: r.r. c. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq.'i'. 1' ln secolulal douizec'g1 s.. procesulinsugirii Receptarea variite metode. r\_a tasatmc..rr. subiecrul III-lea... 2.#. 3..:9.(.a II_a.rin gi-a dovedit eficienqa' formfltive. ' In activitateadidactici.r. d-tiincbipui:a_giimagina.'Jnoas ci. Dc cc ai venir la urrnd?("il. ifl:]liq cazur vocatrv.111... si sublinieze ... ..ib. la tipul cel mai simplu de indicate. : . 4. 1si fie considerat) necdz: "i. ) descoperit ruineleuno.j.rrrant...u.r_Ji'rlpr. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea ..in lanq. foc: a seface^{o.tlrantropie. r.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiui de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc. unor capacitiqigi aptirudini intelecruale fizice.a. povestireaorali.r. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice. subiectul ar III-rea..duce la doa de unor deprinderi.iropor. pregedinrele crubului .. p.. au {o* ilecute prin foc. a'fscultind discursur adversarurui."r. r . pers.. regulilor.) .. (. originaliriqii.lll'.) l* i urn a clf.. o (.or. A vcau ur^::::.) Trcbuia ftcutin pasd. itemul 1. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia)..r urrnd de tristeqe. de pilde. cititulyi. . ireaul . nr!.. vezi restul 3. Fumuriii ochelari did. trattspustrlsituri ale unor persoane H .er cngtiga va concursul.. intre careexercigiul citire. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate.(.iirc antice.primare.\"'"'" Nu gtiamcare dintre.s.rrorrrl.:"1:"... -...a.) B.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat. gtcrs pixuri. pdni la compunerilibere' in a E*erciqiul.:Iosite... morale gi trisi. 3. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii. : ) Yroiasdfie luat diept rp..a' pe cu r Analiza textului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi exercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri.. Sc auzea scartd. expres ie.infi.oli.pondereaavdnd-o congtient.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text..iffiiliiilf'.i.Ie reqininumele a a crearive..rreciroare.e l"'Ic{ec^r dcgctur" . $illf.ciruqd.. . a lurnii _ atribut..qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propoziqie arribudvi. Aveadoar/numai steu. prin care' conse $tientgi rep.se realii-e:aziLp. Testul5. S-au ".. nOSCUte $l eXefClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt.. a^trece prin foc gi sabie.. cu drept:dreptca r"-a""r..:lt*.umbri.ilor crurea conqtienta.Prevenrreauitirii pi confuziilor.. impuhre. $i-a multi dibicie. -(r:! 1"..erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev..insuqireanogiunil&.filff::'. .stimularea $r a lnlqlatlvel.... un aer ii misterios.i.:citireain primare se practici mai multe tipuri ale exercigiului..clresrrrbar_o gosca.rrr.l.oamenii obezi. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate.consolidarea priceperilor gi deprinderilor.i ' .lli.".lu.) un d. 'r ... 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.

] a".o.u. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade url chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi.ci . Ion consideri ci .ilff. voinqfimensi:nimic o 1ii... el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli..*"ri. e feciorul Glaun fliciu: .Gindurile insr ir frimi.rt.. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r.-naratorul ln realizarea ind.Ion el reprezintlo categorie Numet." strinsi. p.r. admonestea interesele bogat.rfii.a. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqti.... reprogeazi trageIa siriiie. piminr: sedu_ ""t" cerca Anei.i. se lndlrjireaqi iatima p€nrrupimint.iili'. Trebuie i"u peAna!.Ce si fac?." .il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sapi..' Isteq harnic. " CaracterizareaVi..rr.iu --"rr..ireAd:-comPortamentul.o viclenie pr<.r.' ziu a9a". Dupi seduc"*i*T.. Ana seva spin- pe lolosde plmint.soqul . Mamasa.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului.ir". pentru ci ea.nulr.'fata J". zura.l.rbegt"pe Florica.... Esteingrijorat deintdrzierea acestui"... Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri. si rimin roJcaric.?" la patimade plmint.ci CIul o va indrigi.tai de la tatil siu in speranqa.lon nu c insi decit o bruti.. din senin? .. dar..i.rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral.gtepriciune. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt cardcteizarea directd.ilor din sarur pripas. . simpatizeazl. pe o . atil siu. intelecualiisatuluiausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.rr" p"niruel reprezinti . sisiienilor..trece de la bucuria izbinzii Ia disperare. gi mai ales inlimbajul.u'l:1..rorb.].#rniii" l" sine dispreq.romanul Ooeraliterari Bahasulesteun romanpastoral. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse".. f C. gi frunieafhc.t .a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati. ntmine contemporane).?l comia lui de zestree_ cenrrul lumii gi el cere.gI. cu atitmaipugin cind.. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi. cu gi "rar'J.. considerind fata.eri-1|:a ajunge nicio-dati aib.i-ii".ru '. r#d. Disp.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini. slujba in ....i"J.. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu.Li..l unor strivechitradiqi Viioria. peIon in bisericl. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nevasta.mrinceasci sp.ror ..iv. Cettd t. E' Lovinescuspuneinsi ci ..minr esre atit mai ir"r". destinal sogului NechiforLipan. Preorul $e deavere.. Viclean. piminsi Petatil lui.. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase..Dragostea Al. inr il irbrgr" pi Ion. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile...... ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: .Ei'l d.A. George se Blorica... vezand.. L. va convingeci Ion n-o va iubi niciodati...... izbucnegte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii.r" nici mai tirziu.il. ci -o"rr". Ion inqelege .e!.. robotindori...#rr1?# 1unti. pimintului.-iefii.ilffifi. ir. din prirrcipal. ....li ureeaverea. si zici. Tiru Herdelea infricogeazi.: ci cu La nunrasacu Ana. Gheorghiqi.... in Istoria literaturii rornine le ctr ..irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu din.i.. arunci dipr Vasilen".piminr"t.l.i".. .'arr".susqine Belciug. aruncatr Titu Herdelea..6e d.'Ion tlvista.modela intruchipeazi'trisituri aleomului din popor._e:1"_" I I parcl.rt..rr.*iorr. Pini si obqini pimintul mult rivnit. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii. minturileadormitsingini cagi cind fi.. sociale.origini pand tn prezent.u . seducerii. pimintur.in prezeriqa Vizindu-i sfituieqte. ' mise....1.. implicaqii Tarciului. vdzind-ope "i Etoiici."1. .Drumul este nipraznicului spredescoperirea pentru 9i. ln stratificarea il bogitanilor.attiotatin realitatea .. il il incurajeazi..neun personaj I Baltagul .. socialiampli. Ion se zbuciumi inrens. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice.. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei. Alexandru dar Glanetapu.... rimine indife.int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii..rrqa...ura ca gi bogitanurui vasileBaciu. George seintoarce acasi.faralui Vasile Baciu.-r.._o !. itiil. si.. lui nu pldte$re ceapidegerad..O modalitate de caracterizare personaje. ""-i'. rinul simbilic pentruVitoria.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre..Trebuie . .(Istoriariteraiuru.ti lon..r.re.nt al uneicomunitigiarhaice.f*.". i"fr*-r..Simqea vrijmag.t..afirrrrl ii gineio..r"b..numai il va face si piardi pi_ mintul. "rt.. U.intelig. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutruslrucf. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi.j"ri*" ai' cein cemaides cl.::l-TT"pq peVasile B".... ln memorabil r[mf. .l'_:"flii:i::::oiul. frnprietenugt.dragostea ajungein via_ nu qi! i'umai . nu rezisrisi nu care face va inchisoare.ll.ibovnici'. i lngeregere gi--itn p""rru Ana . ilbir.i iqbragi$a"d .toriei LiP an transhumanqe . trisneasci Dumnezeu " . suferi b. I. FamiliainviqdtoruluiZahariaHerdelea. cu saavusese avere.-. ceduraliqi.el fiind autorul moral al sinucideriiei. e.r. :ql t.b"r.ce cAndc al tlu..-.po. monologuriie interioareale personajului.r..regui ["tj_o."liru. cind ajungela convingirea cd. o daci n-aregi el paman"t.. G' crlincsc u.... Ieneg.inrre glasur pdmanturui iubirii. zcnobia.\'.1s9. i^txede tatir ei..ual. Ion.Deodati cu Ion'ofti rung. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe.q.. gtrsegte Bulbuc. gi erceva.cre_ de ci aqa secuvine. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie.. pistritoare.a l..il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t..robiecdv folo seqte personajului.cu deosebire.r" Baciu. arevecinului. ".s-aingeles tarir ." 9i_begiv. Ion il uriEtegi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei.. perrecirei iirra'd.-girancd Jvligura ieazepe drumulVitoriei Lryantpersonajul ei.. fugi in rumecu ea. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr."?" o[qirr". serocmeasce pentruzesrre....Afldnd ci Georgeva pleca vine noapreala Florica. naturali.l-\rasil" pe simionLungugi":."."p...it i-. crreia giretenia la . Dominat de patima pimintului.fata frumoasigisiraci: .o .RarrrJ.darisi domini slibiciunea: ascugiti. p.i grasul ii ci Io-nol.li . rreprarse dezuman ir". de iiiimpezsc lui'Ion.

'i."::1:.".T.:Tl'. Prin miregi-litrfioari peucigag.f."'il"f#l[i$r$. *f.':ln:"'*5f ". la careafh cI doi oieri din apropigre. recbnstituie posatului.Iqi coc.... i il..'1.i n_am noasrritrebuie tre... anumitesemne uperstijiile.*e.:'.r.. descoperire. in ipos.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .i.i#""b'.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini...'.illr. bunici-ta.u *'ii'n.U -iil"i..l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a..r*nr" riunca sociar.rcl...*. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Viroria'il determinipe Bogzasi seautodemagte.:?ftffi'i::i. our. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: . iil. Nu are 6paflnin siguranqn tn iste lncredere auroritigi. ff"' if:llqi[T::i:L::.. . se mi gie:.li"i.Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare.ii'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a..azi frumusiqea j.r...'. Gheorghiqi iese A.i-"n.i .iiliqp.. airli.de aceea convinsi cl numaiprin prirpriile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgime.. cocogul a sfirlntat .Gh"orghigi.l*r rrqu o"Ji6.r"'re#. ceimbunitigegrl caii. ca sogie. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul ."po.o..t'. fffigtiutde acesrea regea .:r. L:_ "*. ciinelelui Lipan.."i"r. Sfatoi intirire ii dAti detir.'rnril de rume.f..r.daraccepticeea qesalr dupi moda.visulpremonitorru. rostegte e pareci pebaltag scris singegiacesfemeia.cu "-Jiiirr.StiPaunor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine".. . birbatuluiin ripa de la Crucea osemintele descoperi acesruia...iu i]."ain:regocier""p.cu uimitoare stipinire desine..riur de ei afaceuiu-i.. . gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.._tcireasci.ic.."rt rt . " pri'ire..e i'ciurarea -r"..i. epecea bunl.il?:. rii:i "-u. rnai ri-#i"rr"gut... i iiiii.:^fi. grijr si o duie viroriaare r".- goric.Sugugat" ciini in tiltimelemomente vieqii. Visarion.anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu ..il.r"sri_ p"d.pentru ade.li... in soaretui o. ruiNechifor.Nu maieratdni_ rl.[ii..eror. rtru colectivitateadin carefaceparte..i..b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex. dozl de gelozie.pottegSfat si intirire dn si rirrtele com^tVi.:. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine ucigagi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri.L.:M.redirectr) .r. adeviratele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.-..lrJrt...l"lll."-fili"..'.. in neasci' vegherea inmorminhrea.i. cu te minuqios la miniitire.obir. rolul ciinelui..j g{1i.'."rrifor .Eagtie iiur.dragostea pentru dreptate .de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:". apoi..rr:. i"unitliii J" oiJilr.din variante ale baladei I Tarceului." care "" r:11:llt: "i.Jsrpuir'nraf i._mea qi-n ti.ir viraticur.o.'!. din rri u... saacestuia.rar..ochii ei p*er serrsfr'nge ciprii. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta. se oadmonesr""zi ciincearci p"r..Dumnezeusi te i'erte".tiorebuie safie f. Ea insl se socotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.:...... d en .fli. Talienilor.T::l..'i"r*. r citi in suflitul [[fi T:nni:..: vr.In ciuda do_.?. insinuiri inteligente.g"."..B. Edevirul.' d I o uu o oamenilor:."'*14..."d.*'+F. .. de ierteo asemenea ceieieriareviduvei. pregitegcalitiqimoraleale lelev. Abia acuminqelegea dragostea sepispentnr so!.. de la careprimeqteputere.a.. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu"..^primegte poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.1f:.i..intors cu pliscul spre.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri. portarea ffi.agi.i"r.::'tr:LT?:J:i:-T:il.11X$ryi. .aiii'.r*.adesea giprimegte fi douisprezece lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumnezeu. Sirbtrtorile qi.f.. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria.. a. dezviluie incdrcitura mitici a romanului).:*:i.. dezarmeazd povestind.ili l. cu ajutorul iiile Intuiqia.i "r.il.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .*..poartil" .:i:TiiJ evi s*asii.llli"*:"!?ff il:tf.. vredupi semnele se cunoscuser5..ro. indeamnlsi bealn cinstea il ii vreaia-i vadabaltagul..i"-.^:l.Daniil.r.* Toate acqiunile pentru tradiqie. si bine sogul....minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^.. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.ri t.'"iiiill.opur.":il.:1H.r....r....." .segte Lupu.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a mii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri.r.J.N-atn si am hodini cum'n-are . de plecarea.aduni informaqii la ceicare-t forqacredirigei sale.Ia un gospodgli... stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".In drumulei.rrde-r"1r"r" . rale Mioripa.r. iriipune urificarea...iil.ti:Hfi'#[l.aceastaestecaleavieqii ei: . di .u eele peIanoisunt pri. cu spateleintors citre ea. seimbogiqiseri pe ll acestor"..#ji:cJili. g.: Inspirat .ranie farriqi. pe subprefect.rrir" ...piit."pur a_I ci r"-ili"i."g9r..' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de . tr sta faqa 'e .".cario.semnde plecarel')ii dau. frcandu-r s-o "o"ria.Gheorghiqi. ghig aredragosie li $.no*].irurri'i.. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui.:i.# *rj i ":l. faptI.r"iil##::fffi*1JffH:l . Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e.1i. aparre. in or"-irrt"lor acesruia ripi.insogiti de Gheorghiqi. si fiedepeal.il ill. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l.. di*.Th: n.#1111:1.t-."-a.l u mr i..a*.i::#?. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.".r.io.It'.."1.ii.iiii.visul premonitoriu.:.. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana.i'or. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate.noua".".rr.U. . Inainte de plecare... .roti'd*i.Timpul stitu.*"r .r-i""rib. adicl..ir..rancii. orienteazi de Ehifoi.r..tJi.r." se ir.trecind spre asfinqito revirsare de ape"..ri#rordeauna ea ri ra .care riu numaideeagtiute plrstijiile. daravea frumusege rruitiii o .".. arireu vali9ibluzi.9i.egu...o lndrziereanejustificatl.Acestpo*.Vitoria merge. coborirea tn infern.existl o anume (vis_ul .iq!.l'ffi itiiftii#{i: .*-i"i91r1. o.Ochiieiplute i.. vezide tn"in* gJorrr""r.Lair".r..p.t1"-*....'.. la ministirea Bistrila.-ui#di:t}::t"il. .". rogutui.._9i nad_ a.pin'ce l-oi gisi pe Lipan'!.comicrima."p".Jigensavitorili.care lmpuns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult. ntele Visarion.r*...T.i:: ::#lrrui#.r.."onunri.* rir..petrecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate.al balugului.*" il .i'i.'':iiflf'..in care lumina cas.i . ffi*'aauf siici.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.prae decir auto_ crima'''"'i".ia'ir. respe*area caoameni si faci ". Totugi.rm.dmite nourin com_ copiilor..i""di'"1..

i. romanului.fflrtffi:l'..r.b"omirejif.#.iii'riirln qirlneasctr...b.. umil.il l e*le..Ili:::ir:U. nararorur . .-l#t'..n' lm &iitrT..mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.ares si arre pi qliffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.il##T lH..fmai.uiut'i. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage. l..a ii il Decizialui Moromete mirtrpe Nih.".. pe i scipau.1. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte el. strigl pe Parasehiv.ffi ..'"..il.ilr.iifri"ii. il:ilff ffi. aer.".suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro.:.Hiili: p eii'a'p u isr si m "i..'. rup.#iJ:: [ .degisehotlrlgteca.Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali.. viaqa scurg€a p_".rffiii'rrr. ira plinl..: g.in care din complexiarer saru_ rufl.'.l::tl:.to$ gehgiogi parci neribditori.. *srd ou ei iif. adupe r".tr ani!.i li-b...L-ampicilit cu doul suiede lei'.iniru.1q*"h pa."i"1i.liil"?u.i:ifff I'j:Tillt...ff ffit'H.Ti ze ffi .. spredeosebire ceilalqi.' I-am dat numaio mie.Raside om cadumneata p loturile.ii. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".i.-*prrilo.. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ).... c. a nu. av6nd r..f ir iiiTTiilffi ilTi.ciruqa. Tudor Biloeu.'ie .. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .* momcnrauroriratearuiruro. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive. ve-rornan din psihorogic rumea abilitate disimul. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu..d.1:'TJ:'yi:frf. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e._pur foartc se aicrtird conflicte spreei gi se "u apoi giel absent.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze . . lui .i?ilti. r o n r j c l o r fem in in e vol.1fii.. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul.. cu iMorometefu intimpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? Toari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.'..ri.oarereco.. plata datoriiloreaminatiin sPe. dor ? Gln-er Moromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".n.ferea-ida rlspunsclar...i\ffi ff l.1Ti:. ffi:iliiJiff:lor' ?".l..s.la Bilosu.ras Abiapeste jumitatedeceas de acolo. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a". personaje indirecr ff interioare). aceasta explici se .ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici.:1!i[*|.. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.plicJrea a glumiinteligent".r parasrase.. rir. are rtmorude care. -- + t. este pregttiti cgo vglui . u { trp n:::iii| i. Dupi. ceea qi flloiu gi-l facesi-l urasci: .doar lilrp"rru*enrari.i&ft.suciti".il.1il.ruluifrJnrr.e.'prin iil.Se itabiieinirarein sceni:selasi agteptat. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .#i..ffiil.Idi: J.aga pe il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.in realitate. personajului..rn rorn4n nevinovat.i.oljlo-Tri dar "oi. eiun gi pe meticulos o agazi prispi...i't-'..rjp"#: ce ro".ff l!1Til'fffflnl*i#r. osemintcl...iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula.Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.r-. iegi Era.il.. biE.. mi.N-am!" Le cereo qigari. aviesii't..ii'*Lr. el. intii intreablironic:.aritozo.. cum semaiintimpfase..cums-argindi Bxlosu nirnic...i.rasidea t.r* h- . sripi'negtefiinqa.disprequitor.H victorio.l . lavt iiptomiri.adiefl caEieAnd de cu sXu.ririir.i. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .f. naivitite: .. care-i tuiNechifor.ares i.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.l-*lt'l.ca supraveriJ"'iuna se unsripin.de culcontinui. decurge fieririei.l*r[ffi'.-a... ignorindu-ipe ceidoi agenqi.ruiui.ir*. satisfaclie ii eofiscali. ii va pilareaici.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere.n tru::i E m4ma.. Morbmete spune agenqilor Dup. .".. ero or*rnii. Virorir..i11i'i". .'plecarea familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ". .rj. cu Jupuituil caracretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: .Descoperau Cocoqiltr. Seopri din nou pe o podigcI..'ifii.#llli'itf T:lii'iffi "..i.pfinn9i ceitrei fii toqi." de . Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii. in uite surd.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii Aceeagi a lui.rfi. tatil lor avea roirncu'.ii ilXf#T..il..Exasperat.i.vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwlduim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.I..In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere corrlporrarnenrul mai incoloaEa.di..ijllif.til.i"il.iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru.. i. explicindu-le apoideo miedelei gi . rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.rr". irrg"li . . discutlmnoi!"..La insistenga apare mai pu'in caracterizarea .fonciirea". ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:. cu pe etteazd Tu= gicu o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .olt cu vecinului.. poiana Iocan.zi linigtit. oescoperl IJ.iii.!l pe tinzica gaia-maqu maibinede cincisprezece '"u" prag.*e. momentul care rduatizareaacesru""". lrqiilo*o."rr"rru.in timp cefumeao o zl chitanqa..aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.Dar Moromete Ei preda li ei. pe neagtePtateintoarce preda rnari.rff i'*:':li*: aeariir.. doordin mo'a[predominr-ca mai dai. iese llff"i1?. o cuiva.Moromete intrtr dirriar""te.*xi f.[o /ire*d.n.i ci aE i'*...ice si-l Atitudinea ium seuita de asti dati Moromete"... primegte. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului . fetele*. om Bilosu simqi deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi..Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului.. fiilor sii ori unor consiteniciudati.iitrJiJlt:: :..uo.i"ri."romintr . Marin o imagine indiferent privegte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:..

. Dar aceasd -ii."u pcrvesrea r"ii. eracu Nicuraie ce . .." ..autoiluziondndu-se.0i" de se .i:.. stipin pe linigtea. drept gi scurt. firl parlament". clcapirare.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi. ceavea.gril"r rr-*i*9r.'.ca .::::-_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri... 'osrrme' aventurii tui ta munre.r'.-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: . seninjtate iluzorie... cumspunea Dumitru lui Nae. . lugurlan d avut intotdeaunadreptate".cumulte cuvinte la salut". nemuljumit mai nrtrlr ". Faqa erapugintrasi.J.Eracapulunui om careseuita parc[ in jos. Monu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte.Moromete inqelege 1tul.Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Absoluti.. adici si-...r.."i."ir ..hr. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si iasi revigorat. .Se dovedea gre...*li." i"g....pitrunde in intunericul careseadincisein sufletul siu.9f9. nu a rndi e auzitpovestindsaurispunzind lui )..Da..1 cevacareii itirnea de fapt nemulqunri srarea aceasra dc ea numea 'r. Lupta pentru apdrareavechilor bucurii sesfir...J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.de careafli despreintenqiabiiegilor: . l* ..ildr#i'ii.]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei... ".i:'E"irrr ci Moromete 1. Atiturlr il aceasta .nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul.il.'.".i purta el aga.rr:.|. o succarr.. Era el.. vizur pe scena acolo.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a. seretragepe piatra de hotar a lotului slu .r.de accea pr* ..:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.Moromete gtieci trebuie si .r. Nu trebuia acum si gre......fecut de Din Vasilescu..r. Se reffagein ticere.. ascurti-miaici.ci din spirit a. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi.Tugurtuo. piemierea rui NiculaieMoromete.or. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim. o.'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr.l0|I nile'reacliile sunta... ci Et in q vr r r u r ...mprare.. Intr_unasemencir momenr seninitati_1i-ite"er" "".cum. viaqa. Moromete...c. caretatil siu .Eracu desivirsife singur".i measupraevenimentelor pentru a le inlelege9i a le stipini: . mi-e sufleml plin de bucurie..y"romete' ir". spunindisrorior l-.. acestuichip..n acea. gl rr durilc . plecai f""e..supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J.r.. realizati la inceputul romanului.r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1. Moromere di griu i-p*. eracu neputingi i.iu.".i si cerea a contempra dc satur. .... cel senin.ii.lil' T':^"dea.rti. a. fire Iocan gi Cocogili.nigte pentru..gi de.u.' .. caleace trebuie urmatl. le. .... atras d.Moromere' suse er'cu intensi. Din Moromete cel de dernult rimisese pe policioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars...:.i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ribertatea olie gi ror. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mica pioprietategi inteligenga sa ln capcand".. de.. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii.i-i* p. li&^rr. acea. el era.. Niln..u-t pe ur" i" f*Jili. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi. ur-. ..e .pripldirul $i ".lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte. gi care rds"i .ca o regisire de sine.. a..1..i in linisteane_ *...uite.iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. seagezi tacutlln"eobip'J.cdndl-am de e1.bolnavide avere".'u....f ".nici prieten. o cripi desupira_ r...te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea .avea ".r.1.-i.j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-. .* O.il"ll. Co"coeile.a proccdar Bilosu. gi ir ficusesI prrlscascl gindul g6 b"t.tea gi de a nu mai putea .El.."i.r:ur. dar parci era singur.o..*". firi Dumitru lui Nae gi....fi .rrl nu r r r sensilv4 rr|rl l grl l merid str-iasculte Moromc.t"i. r p"". ii trebuie stdphnirede sine. acela pe caresecerra cu.. .i'pei"'....uri consireanul. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbie..sociabilgi comu.satisfacsia-cind Morolrreteera ir.ajrig..fugisede singuritateade acasigi din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [."qi. agade.de ce.'i"..'i..?rce g. carenu seindoiseniciodati de limpezimeaminqii lui.-urrp. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafieririei.inde Revigorat de contactul cu pimintul..ili!#li incit s...ln zadarle explici fiilor.i bucuriisalegi iati ci libertateain carecrezusesepribugea."rn dar eraparci. Moromctc separeci chiarajunsese acoro. El.^urni buni... o.J.gi de "......uJlui1..armonialumii. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat.ci munca lor gi lui qi de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti.ri-i'o. Bliegii mei.sri neobi. seninirare ol."...ci a devcrrir a imprevizibil..r.. Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu.1'::... .r"q ffi .nevoia convinl..] se crezuse om liber..*iri. sr"r. li mirturisegte lui Nili in stil moromegian. sunt bolnavi. "J.il.rgurl"n.i rri'i.incet putegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi.r: pisicefares... o.-nici Tai avut. dum_ ".dea-gipierde pentru totdeaunalini. spunindu-i lui Scimosu.t* tlrj jv"r.rrri." *...-ifili rugurlan!.de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iorilor la Bucureqti.mi.nici penrruargii.i. ei.a de serios.ri_. starea il'l:i:x:r:.. a1 fi parare..prierenos intreba ? se Jugurlan.el rispunde n-are..ir. crainici. 0. i.1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii. ce vorbegre sirr gur...... riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc. crease tezintdo lume stabili...l"rii". erti r"t*trt...u iirr" discuta.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi carelove.. .. nici nu spune.nicativ.rtr-adeua.iffi"T# lumea gi se afla 9i . nemlburat gi nepisitor"..".i...rr"-u.nuitiint6...''frgr......friqioare? le-agfi spus. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii. srni_ Era ros'avea copiii sinitogi.easci.... uimit gitulburatd.ea..jou.. venit si_icear! lui Moromete imprumurporumb. firl familie.".i....Nici rudi nu eracu Jugurlan.." Moromete inqelege erain pericol .rtu. "p..r. fira.[.. apa a lor cu atita seninitate. aia mi-a secat inima.qipe lingi roare lui u" om bun. pri^eten nici cu un priege" a. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r .. se ostenegte nu si-gi toasciqi si-gi inqeleagi copiii...r.. ...n-ar mai fi d.:f"g"'r'" r*u"il.e.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui.-ri." ili.j. esteo anticiparea destinului dramatic al personajuluigi a evoluqieisale:.se ".ulgr_ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J. iicatacterizeazl... pe aceasra "-ti-"i orrrr.a.r.De ce se* fugigi._ si o.11. . acesta ...b. lncearci si-gi pistrezeumorul.. p[ geingeleagicu oamenii'. sa rulburati.-".r"r. nelinigtit gi derutat..

aie Subiectul al ll-lea A..A.."-...ir"u..adverbfari funcqiesintactici... scnr in opus .i"*irur.-.or".preda.. (denumire geograficl) 2. p"r.:il.i. .-.... .tr" si .Cit voi fi" .Ca -con.t"t.or.-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*..j-...f"".".i rrebuiE airp.tre scriitor cu ineg^r...in text estesubstantiv(.....(conjuncgie) Yenea cat plltee de rePede. deacct.muncr.d.li.p. tot cint dorulamar" . a 9i c. ve llie Mororncrc esreut p..-.r:t11." s.a personajuruiMoromete "..r"aif9i.e. careiesfiingacategoria giranil.-i"iiiJ)i. rp"i"' . ochilimpezi rrr.Aga vezi..9ii..n| I IlieMorome.. mi.* 'rcu.":::*.rt. sctrldari luminaeiernd ..i-pr"a'.."'ii.nci. qimaturitatea: pr"i"i1t... .*rJi sare.rr! " .. intrebirile p.rr lrttrl Accst sentimentrimas .-"*rriq"-is..isteargi picioaren-aietiur faci. pe o morali -----.. incearcisi seapr."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.. tvtoro-.(substantiv) voi .existente...pa.d..ri-a..ilffi.li. pur.._. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel. iii.t acas"') qi idverb (.6.t#a "pa"rind cujale m1i p... 9ri.mi ? rimpitur...rrrrir"t...r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr..* familiei.ostcap al riscoalei.in text estesubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.i" r. ln text.in text esteadverbde mod.... mai . circumstanqi Cn si firr tot amdrit1" .3d.(rcficuse din lotul ..... $i dececrezi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu. valori: 4.."i"r"-pri cum Eimaiares .r.. nu eu ?""' ......I. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r.ri "inde).complement circumstanqialde timp. Mai esteluna mea preferati.rd.t'.."re." ::.rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin.. si tulburrr-1i. ...iil. a ? voi nuveniqiin excursie (pronume personal... tm.ii.rifuindu_se .o -eit#'. nJt"L".ar.ch..i..evenimenteledepigesc...r.." iord. -"iluii sistemin *.r un imaginar Biznae. asta...r] memorabil..cadou").observi p"rindrr* Ia uimitoare ...persoana II-a. i.i.tareurmdtoarele * prepozigie(...iii" dus o viagi independenti!.r qinrla rostul chitci rostul lui.t"""^r"iri r. cind altcine eralafel cu eI.r..ruzintca.....-. ura se ""r". ciat. adversativi) d. ci vadispirea J:. numirul plural) cap .r...t.rror..oi"a pri""ipii " ."i scoP.i. avea feruimit.. cine .1...consri in procesere sarede conqtiinqd.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric. alder.u rugr.t ...ir l *^i..o.l in a ....tradiqiemilenard. (substantiv) Bunicabltea rufelectunmai de lemn.. eI bticlii o vdr alunga.ili.ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p. Biz_ $i nae ce-osi mininci.a".chtvoif{') duYgrt de repede. timp' 3. ce-o si minr.'u...i'".. cuun ferde nesfdrgiti.i. tuviipe D... tor .l-..acdrduzitse regis..:..rie-giabsurieii d"r.egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.. cuvinrul ch..ri... care ml-a nu nullJl c'piltrria.}i*iiioirro*nr. .""r. stirnegte Lar'ner care rerr(. gi.t".. rac.ii' ri*J'. cine .p.. TJ:: ".."1.i barn^".:T1I. de r.iii-"r .il.sidispari.arnu stau mult.. ci urmi cresrneneacoperi_ c-".. l.Liit?" orooozitie fiu . lor gi nedreptifile comise.-.iail."rt..':. iir.. lui demonstiri.cat gi josnicia.. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c..""a".propoziqiesubordonati circumstangiale.Sctt indr totdeauna am admir* aau"...i.ier. . gi a. t...*rii.i"i religiea acestuia cu cit .'r.r cehlalt princiniu de viagi carer-.de de subordonaticircumsmngiali scop. )r I fapt.i'pyqi'a.ir.. Marin (re72): .r-.e-an .li-i"pr"r..i..f. petinesi tevedem._r i"rrdi"t. (conjuncqie Vin la petrecere.. (substantiv) - t J il *"il...Moromere ii. orice .. des la Rebreanusi s.r acel rl rtu dca fi.*.. cht .Maiar.seintoarci. Pr Ni. Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni". or ra-.. ducirr du-scla Bucuresti s.r ur elenrerrt comun: ga". il.i..""' gi o_inlelipciunepopular-.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lumea- iiaieeri....gi viaqa ei de in liranil.i *j#ffi bazatd.propoziqiesubordonatl circumstantialide scop..i-9i^convin# .r"MirJ.il.t"i" si meargira r rco4 "rt. il ^t'uoiolrntiio).... Miregia tagicd...in text estepronume interogativ-relativ.subiect.e mize_ riamintati i"..t" in zise i"ia"p"rr". dea vca.:iil.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii. Am inviqat la feografie despreCapul Horn..l* " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire.gre il':.. i .pe .f.d"igq.in te)ft esteverb auxiliar. tr"u. uoro*....-.r. eir c lui cu rv.r proprietari de pimint prin cooperativizare.pe proprietate. ."gr." ci eroui rearirare. i. aproape peiinteasce . A cigtigat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.bomnul. ar. depiareposi6ilitatea fin""..personajul -mai r"-iiil.fugurlan.^r.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubordonati circumstanqiali secutivi.atribut adjectival.r rrrrveanu.propoziqie .rr-u omur dator e s. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i. termecat ar""Fe preex$tentd...i".t fco4i.i. [u.Se-.ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil...i.

T#L:::.nu esteconsranto paftlclpareacceptati.a IV-a trebuie si fie predominantemetodele.complementcircumstangiar de mod.i'. f..eobose9te.rpeciali de comuni_ o care'comunicaredidacticd. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot.uebuie si-gi insugeasci non-verbale.nume.contextul situaqional.rug. iar receptorui . *o!^. ob. in .r:i:e vi nor.. elewl igi insu. elevii. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.posteior."Y su-nt la permanente partenerulde dialog.predicativ. . stantivali. luttoaqte parqial codul. cu o anumiti. .receptor(R). 3. ixprimat pri" . exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".lrr:l:-1nh. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.:T:.organizat extragcolare.ecomanica_ re orald . de ' trebuiesi aibi invdgltorul/inviqitoarea didactice. . sase. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.i unul . . .ued"r-.iectivele de referirrqi. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie.r. (a se face c pard).upiir. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in.. iden.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali. comunicirii. aefnxc. b' cu noud .o. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdpr\n obiectivelecadru. cazulcomunicirii orale. (verb) 4' a' patruzeo'.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. uneori qi a cadruluididactic.gi de contextulobiectului co.patru ..d3formare a capacitdpii de -comunicare.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clasaI..coca receptorlgr ca erniqitori. .i.tcrminat. 1.rt"r". Emiqltorul estecairul dldacric. mesajul 9i si accepterolul care' succesiv. Specificul.rolul celor doui surseseschimbl alternativ. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo. de aici rezulti necesiratea . utiiri. ne€ativi.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. emulaqie competigie.eryd.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqia: cornpret.rrl qi fizic de lungi durate. vitate didactica.orald . repe(e(adverb).. exter"r. general.numepredicativ.i scrisd Procesulde predare-invigare poatefi considerat:c. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gindirii concret-intuitive.in canalulde transmisieintervin perturbiri..comrlnicare. de atrac.personalizati. " -.subiect.numeral cardinal carbinrri^in .-i. acetti factori gi aceste in vedere La claseleI .ii.. Mersul r. c. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r. (a /o si cinra) cufoc '' careprin.de relaqiide colaborare. g' unul . trebuie sl decoheze.egtecitirul gi scrisul. fo. municirii. c' al zecelea. 9i dominare-supunereetc. in comunicarea scrisi.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectiveale relagieide comunicare. desivirsit. muncirtt resc. 9i pe aceia B.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ€ngare_pozitivi. Seindnde o foaie gu. tie.#iff *ff*_era.Caracterisgi qiei."#.enea.rnijloacelediimaginaqie.Iai comunicirii emipdtor(E). . deficitari sub aspectul orale gi scrise.i bund.elevultrebuind si devinl participant activ al unui dialog productiv. d. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebuie si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii.i de scurie duratl co--piilor.elevul. adaptirii tice..i scvisd Slrategir. l' a sefacefoc (de supirare). dul.itt 1*-i.pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce. .originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati anlr !j:.ardinal..co-unilerii in inviqiminrul primar constl in insugi faprul ci. optim.til:i':::i!ri.i. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede subaliernululuirde aceasti *"nif. popesc. instrumenml comunicdrti. .gomplementindirect.:i.perfect. predicatulverbal.)t n. rrfri:.or. (a avea) un focra inimd. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.se schimbi: .colglementindirect.de^irrdiferenlisau de respingere.i din educative acestcadru. petrolqer etc. h' una'. suprern.efort inlingvistici sub achiziqia .i. exprimatprin locugiuneadverbiald.colari . "'"2.ii. limbe . 'asen-?.con.cardi nal cu valoaresubstantivali. inteior.activi la comunicaredin parteaelevului. g. I seimbogigegte aspectfonetic.natura mesajului.sistemcareasiComunicareagcolarl gi de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.mai mult sau mai puqin fidel. fapt determinatde: .'.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una .tient. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare.r...motivagie.. tn.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.exprimatprin numeral ordinal cu valoaresubstantivali.iodurile celor doi facro.i elementele Pronunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi.*orili fantastic.

. vezi subiectur III_rea.9 vede.' fi:!ii:'*o'"."l".""Jntul. domn"' dJe el.. *r*rrti..-x de 9rbunaeti*ai"ea lui TipitescuseschimbitrePtat.:ii. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.t.. terergrtivc cleinstruir"..ilffii'Z.'il.:.l fu.u'".:*#:..1 politici""" "["'] vreau"' .^J..iii. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta...ti..ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.i..:.nici seputea. if.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3..l. luiTipitescu."."6 an mai binepentrumine! l...i t"t.dif:tl?^ ti o .?. TacheFarfuridi..'r"..::'.l.. il-ililt" conflicru_ f::::**": . Ttp. ne estideputar!..f':"Neplecut miniintilnindu-lp. presa.rurgii.:."tr ferm preten-qia: v191u "['..#.punindtotul pe seaql.tt ""-i ""i cu . o.l i. il. l. urili.. lui Caiavencu..... . jocuricu Cleruetode I .. ii spune slugarntc: "eu totdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3.minlile..Intervine lenti: ..ilI.l.relagii alteperso-naje....'Jffi j.1nsfirqit.$i"..fapt. didactice trebuiestraibi r . i:':...A. resrul 3.1u.-.i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::.teiteaze nurnele i... la aparenta.rrn.r.."!.'t"Y'si conceapi l["*r.ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Personajul catacterizarmai candidaiuta*.i deadresar".tigii enciclopeiice-cooperative il:f. economici romA.r ca armi'electorali.'". proclamindu-mi candidat al gazeta : . nu vreasi vorbeasci domiciliului.....:1]lr..guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! ..Aurora .ffi ..h"i'".. r.:ftt'' ." i"""ttut"..siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1..rn dirc.tt preal director'proprietar ziarului .rsqirre fri.i.upliiJ..i!.(cu i."..'i7:::^:' o"" cu acek.:T:.:1. prin fapte.Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista".i.i.. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r..i.fiiltt.".::.:f"'... Pentruaga ".il#.:1".G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri con. il*"Tiill i :I i l. hnecesariin '.:ril)i.l So." al.l. .. Congtient de abuz judeqului.".lilFi.{l(..ri adversarului ..:: :lfii[*l":'..meu!Poimi. ..... d" i.:T*=+l'ru.{aeCalavcncu.1::J.:.."re tlyq care . caqavencule'."ii.p"dff f tfttt.-".fipatescu cedeazd:.re ) rca Zoei..rr..ri.t-pro.iililiti._." "" ce ceea meritin . gi nrriintcriorizati..re...'o"'^i^ffii.ie iertar.. i"u "iof"rir gi de violenqi.:'oire ro...."-il.i.riiiiirl ".r.o. J.u'.r. .dil.l"i. ! Mi arestea atdt .1.r. Crir"""iu.L.... Cetiqeanului ci mai bun ales.il. [.9ii cari .ffitllfftj':#..Ei ! pe tavencuincepe . deapropiere: onenc . hotdrh.gl"sci 9i. Constitugiei in .i!"i..'..g.". ru.i...Mizerabiie!"...*:i.iiTi1l."t"i. ji"..iiJ..t.. c3munic?rg .Hili::.miesi-mi. c.f3:::.or.:.zitiei.limbaj...1.poliqaiul..u barbatul eltt DomnuleCaqavencu.. b. H:.il _ti :.i" decit cl Ameningat va fichinuit.rrir. Pnontatcmebdclede .rexut4.""" i"ii"iJ..1is9ne ..e pardciparea 1i.ri... anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc. il. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu..i pierde..i.-J.mt1ffi .'J:. u."ie..Eil.. i" rie"r"l :tme*_upardonaqi.'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.i.".ei.e:" ri..#:.inapoieiea.:!it:."#t"t puncte a"pi".ta Joiqica.i j:l':.."a'*.-.:. i" if-p"i Jir*rul. .-i..i"i"i oral-oizuatd.i.p".lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.Mi secuvinel".tI:..ffi :ft1ffi1'..vrea si ..'j'"i."m..r"c' . d-ia .pti" ..J 9i.iT-bdt. sc va imbin.atit riu Pttttt . rormureHtrcren[a sffategie Si.i" i"Ai. a.i .Migel!Migel!".'cel" susqrnereacanii Zoecare declari .'J.e rot exprimiriiorale.*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare .*.'fil..l lfli itr"^t la devineameninqitor..1.oii..i..d.9i iubita . *&.".rscli.: ::j:lrezintd' etapainstructtviG.'ttl' 911 surprins i.atitudini.9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul.1..t.^iiiiii.: :". cu . Pristanda. "lflt.l .tEi'for-.:.. de il i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r..."-lrf'.gi-i ffi. cumrnte toql'ma mai 25..i"". ar itemul3.tt .-J. ?"..)...RlcnetulGarpaqilor"...l.._orbiritJ-L'iJii". J. i"r.""'uil"i#fTJ'. .t. i i.'io. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.d. avocer.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f litcrarc riind ..a-l rezorvarea acesrui subiect.0.. .de suntceldintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.".'"^. .#pJlil:il:ll:Jj:.. opus. i::ifi::::':d.instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.l pi. rorn.i1{'/.r"[ii"t.'i:1f#tTr. . t"r^"^Zt!r capactarea 1ory. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri ."' _alegitor. Zaharn nenea g*ci-I.l. diu.n. .. r"u-f"t.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelectorale.Lfi toate lumea'politiie. la .*z de." t.pJ**t"i.::i:.ffi.To .il'ft1'.dai ..llT{llxfi '..:. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.inuent.?["'.. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqavencu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.1"TffTf:-"t"-"1."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parvenire declangeaz. se i Calavencu....qilah. Jocuri d.prefectul ei i..rl. .nerabilul !ra.. func"""... esteturbusiu.il'l"uf.."ji.:r:::].: (?.':f.ru*l.'i. u.loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut ..i.i'!.:l_:l: De ::.i-..h.:a* 'f:ila..ii..r ..r3 fluenre. efevii tl.:". gll JVlon"b invingitor.n. caiegoric: ..i*:[:".rrs demagogic careprefectulil intrerupe istea sunt bune Pentru...'"::r.il admiripeCaqarogs. C"q"-r.d'fi i1.Prin televiziune..li:*).e.vtolent strrga re$l inspiiminti cind prefecrul Se fi ales.

.| citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili. prne pdtdriaIa o p)rte. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj.. sorii compromiqitoare.-:^ lipsest e ....r")i....* .l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r..rn"" cal! ".... 6il. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir. r"iiil?.i-rirrrr idr.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.]r .r.r".scopulscuzi mijloacele".'rJkr"::i#*i*"ff in fl"irra.cel de epitrop-. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -. cit (Ptinsi" t ibot..il'"ill ali zile c6_ polijeifarsificate.tolerindu-inecinstea Cftiqn dar steagurile).'i... Calrye.. ir'ui.. .riau f. 'ii. .nemuql: i evergl re'.. ..'r"ga1jy-rl. .iregizorale.r.bih. inindicayiilescenice. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-.trrg. . e cr r hlim i putem zicerni..'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu..ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.1r. ..nirr'*. priir#.i.::^1*#lili.'pirufi.i'.pr..si surr!".a"a. . ."pr"r..r..Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect. .*lf.-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.:..-mai murr..i... ...o"ai :::l'.tr!r. . cunoagre "r r l acestora.''peZoe 9i de amor: de i. '''' "#'. iigJ4..sau iubiJ.rr. autoritJte cu de determinate relalt't'le gi judeq.:""iry:.^^. reprezinti in..""1. si organizadtin ma_ cinsrea alesului .ri'.":iifi"^eamiapuciaqa.ogia.unr.r ri diiea.i.. surprir" fjtemzice.rrrr...^^+y.'tr1#::'3."' ..'. . c. Eiautoritar. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' tenului e pri-.irrisoare. pr. il.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv..lra r{'eischimbe aritudinea.. r..rrtu..ie'i)ii'.."r*"nache face * conte*fu raoparte a.. i'rirrrt ii lp." ai. .nJirp'"-r+... .orr"gr..i.nrt..:.: . ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc..tr pe si Ie asaz.. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.i.irililt.1. cu plicerea care N'..."'u"riu ..1.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca.jiii.:t.U.rr:r-. iJ 'rrcsta.t. ziv.-"ju u. E.^.r't"tl :in comedieo ^ o .:'ti starului.r.llPutt r :.::)r......"..i.. ...o"r.incheie .u gi-"rusine.. ( r--r-.r. r^la aid lut :.....iif arr1"I. mi5_ Tff!:. p"rr. Unul'dinrrep".rneglijenga a fi pierdutscrisoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui..1j3il!tfi:.'"U.l'.if'rruor. Aplauze &r.... iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva.Xr.qin e relaqiiamoroas cu zo e...-.^... .n a cte sensulce sto r a .il. p""r.'i.r...*"eifr.x ad-it.qara. . p.qp1ne t..:yanni iit!|. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de demagogi.rtTou... gesturi. ..etari tru .^*a..."J.iit.i.:.ire..i."rJ. dar o .politice' (afacerea cu este Pristanda.'r*ofogi. 'a p.) dignitare): un om_riu.*. Je-qi d.. t *: "...olini. .rea Tipitescu esteimcompromigitoare. lVreasi neomoare.-):. '..ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri.. .a *i"r.l.H::r... . rr... rtl.de doui modalitlqi cele -' Aurorul foibsegte rePre. scoali_re!.:.. "zoe(rkzind"): (cuton-aspru..seculate.eforf. priniffi consdtu_ ! 9i ii.fr"#'T'*r1roo* m.. am su".ip.t.v". prezent . poridcia_ incurr. judegului...i.gi marpuFn onesrit(r. teva seascunde.i": E.brrrrd. soqiapri e .. adevirad.t.il:-...1.^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie. prefec.. ingiduitor.r.progresur ci cu oriceprer.."'.l..l."""til.i6r.'i ". Egti ".u.c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati . "..l::I-11.^' "* 1..t.su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin...i.care durat aProaPe au .. sd p-odovedesc. ^ l ^ .... . -pronunqi 'iir:I!'..il-i-otfi".7o aitindiniurullui Capaaenci "gizoiu.1 spune vrea. p"E..oencu euvoisi_mi trrtl' ii. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.""r. i"i-. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-rmaiar il.r..iy.?.:' a spus ..Fragiror!..:ilifi ..*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.air-o.. . siluifi"iiyirlrr..'tr. este $::{T Tipitescu.i i. galerie.rronnj.:*a".^..at.ronrjil.i[ u"i.i personajul * .. ra cdr:eilse scrisoarea.upTrri.de ili.'...i::..i saz. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i. o caacestea TL^r. kili o sublimi. " ^ -o i rrl "i.ii.]j..'u'i*)ononpapr..iu"tl. il"riirrt..!t..ii...::f..r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.r'e.n*grra .. .rffil'.Dupi tu . fiind legaqi manevrele "'"e.r'a"t. o""r"t.@.emeie buni."i. modalitat: .ru ajute "gii Ca{*."rii"Jini.r"aidatura...t: -r.".uin.".stopeazi gantajist pulsiv.-(expansii) to.. ::'rt"Hl'"T ..rr-irhfiT.zentatlvet ..^^*^^lio .rtiirafutui9i'demag.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprietate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul.^ ..T: d9 sursi p.iuft'rtT. "* gi ilegah a lui Nae Casave. i"r'...a ".**. *i..lfii"i..i: gestur . ii p" c"t"-l disprequiegte..ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ .y . crriti care se...11...Industriaromini .ilti.1i. Jo."ji"etatea n ndu eiincur :. .il*"l::T:H*i'.t' 1 "mi.7ir'i. (pr.. . nr r t em zice' dar Pse9te || t "r dar le atribui e altor personalitigi nu .tr"rc indirecte cardderizare. ..qil .lor comiiJi.tul ttpul Polltrclanulul asuPra are paliduir.r.".iptu.rrii si suiera tribund: rtt sr.to::.. ^-*.. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui..\f.. ".e i u n si n d si fo l o Se a sci .."1"coirediei. din personaie sfera o pierdutd apare O ln comedia sctisoare -ii"."i.nini.j}. p"qt3-i p"rea". . i.ffi. fapte. in *""u".i decuvinte. hhrtii ..i. i-..il:.".(cu mi-aiiorr..onul ui. .^mur..^.'ZahariiTrahanachi. H .. .il.promite esre mutqumit cd.....lofil."r"b..i comuneei compliciin prin interese .fi: Il ""..- u' discurs.iil.r . vinera satveze. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .Zoeil sprijin in_rriitoarele."rp..l .r*f a.ili.*._l :::re rerrare: scoard-t..l rup publici: .'i"dividualizare.""... "-9' este limbuqie.3. i."ri:rSizorareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd.asresiv adversar -"i.i do.r"ilit. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .i.".i apoi cade zoe sF.i.r.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez.a ) caoric iom iii re' ...irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat.ii i.d trib)_'...ncu gonqinei.i..' ..i il. : .'"..itp.c locul de primar..i.nume.."...imb"ti"deplicerea " ar.ncuperchezitionarea..Caracte:rizarea oiii".. . .caracteristic nurur demagog.!::::::.. EeAdAugI ie caracterizarel cir..i.:. la ei .pil.!Ltr:....3m. t"sty. torcreauna..t.."*iI! seum'egte acceptind conduci.curar gtonal piesa: ! Muzica**::1.. Acuma r"ri. prerecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud..qi"".p"... pc or*or.

r_"!. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire.te.J :l *t' :l.* .: i: :d.. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTrr $tefan gi isce'siu'eapoliticr.. *ai.isituri si atitudini individurlizanre impulsivit.. Zoe gi prin limbai.sl vie cinivasi binuiascipe.uio..madam [adiciTipltescu].J--.rir' ..*..iciJr. lui a*iiul b. elcctoratul democragi"tr.**f. ". i firmitatea' dar autoritar..*.rno"gr" Lui onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva induioqarea acesultimativ. Finiqi. vencu:..dar 9i feminitiqii. !ata191cu [' cI tu. comrc. advers :'-.ienilizat. .?: . ...i"il1.il!:t:'. "." (bo9ar(1)mi.in toatepdrpile".ndu-se un fdtoare". pentruminl.. carese. Ce De fapt.rn2rzgirt".no.r.r"iir.. vre'.icapiire scenice^si ye{izorare.i. 9iai. i"ii" j l.i.it. il "l..aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.rAzAid" . ordinel GhiqiPristanda..t'iu.'.ir... .j.. parvehirism. .prioirede'disprep' ameninPdei. dojene9te.r.*rrir. ..*t# i ."..Aide.t."iar*tr.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iubegti.fr t .".'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne ironic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ falcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.i:f#+:8.i.:igl r"i. I"t.Cag dtrza qi autoritara. Pentruslugarnicul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu.b.Eiure bun i.ni[r. prietenurui . Si du-i toatd .Di opt anitriim impreunicafraiii'. dupi ii intere "gTryliTenrul. timabil" u ra ile s e'.agitatt'.ei caracterizatd ffi. Orgolt* "riiuJi. 1i.i.e adversari. lumeti..l lernur.baibarul .^": :l ari.#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'. .. .r.*rffi..''.. cate.dar nu voi si mor pine nu cu rtrrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile..**.. . prin io...[.cu pierdutd. lupti.ite o uinJ"-o'iro"re.'.:1'"ff1. AgamigiDandanacher p.t.. nhotdri.duperati' .. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.un"r" aprieteniei . cu Joi_ f"i frrir"r"til. niEre sunt .#"':tffiT"eers m I __ _ .i.""i.rerteninqeschndd'.. . mcepori. f.rprjra.intorchndi-se' el cu o. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b "....i. Ghigi pristan". rmorarrtare.ironia.. folosindarmele gi igi impuneinteresele deciziile." nenea dumneata Trahanache. poliqai... gi afuncimor. sfargii.f.qa d"r. energia.o"Ju.. mi iubeqti eutriiesc. tine.. personaj c.r. ar_ t. neneaci."riJl:.?11"T.cum dicteazi p.d"i natd in brdge". prefectul'Tipiiescu.ca cuvintul duios. Zoe . . 9i scandalului. .3-danache.u_i lesi_ si ca i:'.ori nu.lacrimile. ni ....i . la moarte.:il. -EtE Hvulr!4.ei prioritate. . .. scapr-m{de rufine.!:q.cu.cudigiitate". tot unae.Finice.i"" carerespccri iiil.a obqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache.".qt. iituaqie.. astizi..tri.*n. zdrobegte-mi..Ai p.nerioasf .ll:.ntt"i.:" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui. frd.ffiT1'rfr..tnecatf . .fui ioiiri.. c.."il.ul'-ft:.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.JJft arrahanaclie. sjap[-mi.. si .lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e .r ilt't&ffi :r.a e "ihr..nu face lr.cagavencu.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.nd... .i. daie mi iubit.ii.zdrobitd". mor in rugine.peionaje faia de ea.tf:IP:t! pcrrrrri utzoesuntsingurele personaje vorbesc care corecr. rotosep .-Pel1* .'.nd"'.m ie" i..J sepoate Vom lupa contraoricui.ncu.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene .."i.* concluzionind' person".acum. ..a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.rir* Caqarr...: s.Eu sunrpenrruCiFvencu.. Aceasta umile. "" absolur jf..:ffi gica...lffi:llr..:r raaltul.'i.iF. .g lupti cu mine.M-ai adus ori aicil-Qtknge)."rt togisunt corupqi scoate evidenqi...::f'Jiil.-. da il caracte iizeazaeTacr...Caqavencu : alegeri dar alesului..partidul Rolul Zoei este noi Zaharia.Zoe'ii inPoarti-tebinecu el. a literaturii rom6ne..td".ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti.r-. Esterelevanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului.i. . ....se repede el stigind*.ni.a 'roanaJoigt. daci pur gi. ie 1t:.n-. voluntari. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.:....:ir-li:liei ardstice:"..i#.. chiarin poau eZo.ri-_loc o*gi r" politici a viemii femera are nu drepturi "i.: *ogi. poritici..r.simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.1i:tiiT:LH1::.iii ".pe. "-i.!"' lasi-mi in tuia: . ci t fiL}J.**i.pretinde sificatl.rqinii"irlbdare. Femeie prin aiiindiruo oJto.grpnn trisituri comune arfl-politicieni.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r. ..r.. iute. In buil st iie p.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pentruci ii unegte in in prin politicS. babachii...ipna sdsejeleascd cdzi.omorinainfit qotulpentrutine. nlndu-i c"rer..r.urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {. rn gare'ade personaje' aparte.. ati. ..Joiqica.:iii.:ffi ."r. cdZoe gi prefectulvideazeinteresele ori pe zic: .l" ..r" principarar aceitei comedii moravuri. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr|. banii:T$i": coana trai Joiqica..rugdtoare foytl ernopionatf . un o e p naj fimt':lltlmn'.cu necinsre. depilJepe cagavencu.. d. t"-.i ra fring.:!{'...^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur." meueutoatevoturilelui tree....1j:t]-d]Treguiegte spu.]si Este si de gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci. milcar prniaelectorali. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea.pr. !" Devi! .-.. personafiarcaZoei-seimplinegte ac1iunile .. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea ri.fft.. doting"Ju parvenire . .i tipologie.singurd. ccr. pipdtsi uiti.d..nu e evidentfaci el gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6. mai ales nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi. .rll:fitliffit:t Prefectul nir^1a. eneigia .4l6ngi.T.hnd ' spre Si . redeizbucnirea voi fi luptat cu toateimpreju. cinelupti cu.tipe"."r pri" i.".eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti..

. u.tntext.pronumenegativ. plilcerea clurii.il1.rlli a 2.p. nii.ir. subiectiad.2/ Privea at0tde intens.1l. .. P3.lebada 3. subordonati P. .if ix. e Vroia. imperfect.) .) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilamaregs1gimpresiondnt. a i seface loc. --'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai. subiectulL Subiectulal Il-lea A. l. .."""rr.pronume personar. N-Ac F.substantiv: trrii i. a se facedeEtept. a i se facefrici.rf t* in hrtat.t"-fi..a sefaceluntre qipunte.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4. emaiera dinsul. a i sefaceo favoare. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" . N-Ac M... circumsanliale Pr gi P. giun mai."u"r. a se face stipin.i.. persoana III-a. de rednai2/ cd."rol"i-riacestui subiect.aintimplat?/ de am nitat florile newdate.iril..) gi mai. lalgi altl unelte fg dedulgherie.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i..(.propoziqiisubordonate . ' circumstanqiald spbordonati P2.trff . . in zadar. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect. ochii lucind. cdrangind.. a.li rtil rubtil aruziv. era ...hi_berilor. 1.Qi1I blrsanL. Interesul ntru citit/tnvdpat..l / De egti corrdiliona'le.H:i1:*l#:.. 3' daurui cartea. ivirea/aparijia. Formele Sg.. Dpenrruca si pogi sta la Moara-.rl i''ihi.. consecutiv{.i.rrf]?i'ij:H:?ift.rcrsonajurcer din gi mai I 217 | 4.maieragidinsul.'l consecutivi' circumstaniiali P. de pl .iJ il Ins "o"n . numirur .coordonrrori."-' in lyT"lg in o ln atelier.u .firi voia luilici.e. a timpulprezenr."#il. a timpur persoana .. . doi . B.. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z. r{mine persozoe nume comun. esteadverb rnai g. ln rext.a i se .."" t"u''"nt -' i. acelagi aceluiagi acelat_l-. a i se face dor. $untstelecdzdtoare.ice.atributadjectival: copii.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud. -.ropozigie de cauzd.arficolhotirit proclitic. copulativi.j fi"at1r..acributverbil . subord.propoziqie subordonad r/dete infiora.g.adverb de mod. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie.ffi.Hlrl a prr ."tirr. de. relevi faptulcd. _ pr.-.. re faci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi. (.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqti obiceiul1/de ?/ period. r.i Pl .r:1it proclitic.iiJ'rpr"r"ror.si plece Iralia l"i ioi.afiesteverbpredicativ. .: ira .verbpredicauv.acolo.subsrantiv: Triim tn ei r.r'orot. rcel. : le genitival copertele cdilii. iI ffi'tri.r. Ningeacu fulgi maril/.iocugiune adverbiali mod. nimeni. tut ... ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru .atribut adverlial: casa p sik.*9i.-a de indicativ. '::... . thrguri de carte.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) .3/" (Mihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr. ln texr. a se face galben. expozigii atributivi.. .*nT:ff . atribut substantival prepozigional: ciriri de munte. facede duci. persoana .substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.i esteverbulpntealaformade indicativ. ase facefoc. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi .a hotiriqea de-atunci. cu rnarind.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ei/aceleia.onatd .lui este*r:::t_f. imoratitarea viatapubricr privrtr. G-D Pl..propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s.ri circum_ stangialide scbp (finali)..conjuncgie.. atribut substarrtival iubire cq de.i.

c modelde nu-vell..]it. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr. ir. 'Dintre personajele partevorniculMoqoc.iiu. \.lqrri. domnitorul | . subiectul III-rea.e exercitii 1' P. reqcgix ci lui minioasi. i..lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul .cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese €nunl4t Mihail Kogilniceanu .subiectul III-rea.el a dqvenitfoarteputernicqi temut.-i.n! l l' ln calitatee care.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omorurile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c. Tipuri deproieaared.. boiBrii hnreziseri ". fiindci ..cu icelagi arati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie."rci-." simgire aleasi.."r^-rri::. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt.r stefan. taciti a mitropolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor.' i.fiul minor al lui ungerea Lipugneanu.oroitriirorea diread. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui.Personajul cdracterizat este d.-i*"ru radlui s?ru.. prin fapte. nu ce hi-i...sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No.Ti.. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei. Spancioc Stroici.. r\oorelea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali.1 rn realrzerea nersonajului.. esteimpresionati jalea.t.. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd. oestirnentar:.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad.era.i.o.copiii le sunt strnitoqi frumogi.doamsI in na Ruxanda1l infrunti..nIil. cum o nurnegte naratorul.".rr...doamna Ruxandi.r"idere" ceru r frate.portretullt zic (. '. stietoi.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boieii de rilor ucigi.i....serugaimpreunicu copiii.iui. este mult deboieri". intrigantgi lag.. lui '. Gingaga. personajul .a . 1l roagl si inceteze omorurileEili .. cu doamnl". Lipugneanu Ruxanda legin{. doamna teresanL Cardcteriz4reav ornicullti Molo.principal.t tn cui.O tnfricogeazl.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq..cp tatrunanim..i.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect..aiiiitriiT|"'iI*rrrrtr" ..a$a cum o sfltuiescceidoi boieri.. orimpic.. Ruxanda de"inE. .Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice. cup-rinsl remugciri de -ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.4il siu.r la 1..cind apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida.femeia cure..il o .relaqiicu alte gi personaje prin limbaj. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifudar ai seseriucigi.. restul 2. mai alescI acesta.Yilzindgrozacare de igi va priveligte. aurorulfolosegte .Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si intre bilrbatgifiu.:. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr. dac6 el-arfl-...euvI vreu.tiu. cu cu cu bot:ft.. capetele ucigigintuitepe zidurile curgiidomneqti.l-i Ad.rr ii.. .r. rno"rrea ""..ru Ldpugneanul costache de Negruzzi.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi-l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Dumnezeupentnr faptelestrvirEite. "rb PetruRares.. sX lui re.atitudini. mirropolitul.-f.i r.. 1/1840. litice. ierme' antiretic pcrr tt" personajului.d*iipuq".i. aqezate dup[ rang. rard.ir. At":<^""a* iip.s. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFiveasci va .ir4lricate pompa cu roatl cuu. cele urmi.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu mai alesindirea..nite unrir"iiiJif* ursuroridedomn. Negruz2i.-.. capodopcrl a literaturii romine. rrecerea.Introducqia"din nr.i.Bunadoamni".. cu lnglduingi gi indurare.. ii Zimbind.. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.." floarea expurr argi$isoarelui.easesperie".'i). doamna zdmbet diabolic. i .-o urnbr.Mogoc bsietipul boieruluitrdditor. rel. ite'rrrr 2. personaj un literatura romini.. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard.Ai vorbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase.*rna* Llpugneanu. Llpugneanu promite .in rocul gtefa'. care_l bi pe ruise aeel Jolde.' .oin motive p. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv.itenrrrl vezi al r romhne cicra.itemurI vezi al 3_.ii.un leacde frici". u' personaj secundar.r*i"iiii_r..iii-r..DacIvoi nu mi vreqi.*i ca.si rezolvareaacesrui Penrru subiecg l "*rir*rrut r. Capodoperi crealiei Cosrache a lui istorici. loc si sebusaler in . spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a ameningat-o: sI dai samtr. in din sl so{i.r.i..i.l1^.id..iii de i. resrul 1.tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d.. Tipuri d.. ti*bo1ut p* sonajului... mai Doamna Ruxand." q: .dtiile doamnei Ruxanda ai..qi cu aprobarea caresegrlTeofan.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit.il" i:::ilt:_.r'rrut. .rnu.frarerui Ili. carefrcuse seduci vesrea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat.ll i. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldovei..ru ale studiului lirttl.. pe ar.uii.

"1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^. Dispregul vqievodului total...scoala).""" I). Moloc ai Lipugneanu de o parce.promiresi construiasci biserici. bi'nuise .v. da mulqi". Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la aceasra..-in id J.lntre6aqi de Ia agtePta a.Voievodul estecongtient forqamulgimii:. mai lui . zltor? o gtie. salveze Moqocdevinelag.. .." "r. iui"i ..ca aflece.ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine.i.r. capete.. )^ t-. lui neEriind soartiil asteapte..il:iti".er.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului".tronil.. Subiectul al IIJea A.mulgimea. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa...]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s.n esre ! verde !.feruinau-t . Mogoc comporri se lingugitor lipsitdedem..Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier. buitor: .idrei acestei forqa distiuctivi.. i._y ' bortn.adverb mod. astdzi. irui."este lingatdelceasta.a mliestria . seroaleNisciro"r. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoinqi. n.t.voin1a.i'i...rnii mult mort decer.adverb timP. .silinai du'sea ride"..i.drr:rn. s.'*ii".Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft .urt.pi ur. Negruzzi erte tcriitorullate introduce ^ . Doa.^ increde^ ". Cinic.i civa'avea"neuoie .mulit devineinspiimintitoalg." insr io-nului i-o i""r.tl surprinde conTportarnentul arma. In capitolul treilea mottoul .'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelor. spredeosebire ceilalqi de boieridin solie:."r..in.Lxnus qii.^._In de se din Revenindu-gi uimire.lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la..adverb loc (repetat datd).'ig".aliruriclcpostclnicul facc grin frptc |i limbaj. niciodatd de pl . -.al.norodului" (capiiolul l. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru.-._...carc.se lamenteazd. menea a sfirEit..p.Mtcum.sptrtarul lptncloc0l)trolcl....a. glas".).:.r.dir". lingemina care-lbate".te adverb 'mkne* adverb timp (repetat dati)..gara." la cruzime.r..adverb timP. ceteqi a seintrebaunii pe ilqii ce si ceari. u{ravulba".t..ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi.9i . ca urmarea zvonurilor curreavoievodali. cind m-agi.. individuale a personajului $i ."duc.h.t.eturnle conboier. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu..dpi. care-lovaqioneazi voievod... .ales.fiindu-i trebuitor si-l uqureze . "drr".ornir" J"lrorrricul Motoc. st pre I'omsa..ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani.."Proqti. o de aici . m-arvanout sl pre rnlne.e o6rei turcegti seincreadi eI.adverb mod.d. incercind si-giascundE groaza. inqelepcirrrr..re. conflictuldintrc -.tli".ilnd.J.(cu tirgoveqii)careapare... m-aivindut gipremine. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate. cu manifestirigi ps.acesra ia deopJrte Motoc si. uluiqii... .blestemur le ^M. Ea nuose clif.i.ating punctul culminant. vel vlnde gipr.ide ci sunr de si ura fali de multime." domneastrimite armagul. . de il pe Ei llltsflcut.Iitffi.Prosrimea .*i. dispreq neascunzinduli proeti. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite. predicativ.urLru.nrrli.ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructerizareindirectd). il rosrindo replicrrimasi celebri:'.il intreabidaci a ll.incepuri Striga-"" gein cere. in literatura romAni_persona capitolulal III-lea.. 'rnereu de mod de continuitate.rio..pd"cd."t"' Sintlqin Ur"q. Moioace invechit ? rrrr *r f . Scriitorul a intuit... domnid3 . personajulcolectiv in literaturi . aivindut preDespot. tof de poimhne....t. Dupi un momenrdc 1|: l-lpuln:anu uluire.1. lui *.. . .Precizeazi+naratorul (caracterizare .i..La osprguiin "r. mulqimea jeluiegte povarablrurtlor.rvul gurtezan". cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.faptele.incearci cigtisI bunivoinqa Llpugneanul.da.rori in text)' de de 1.. mulgimea vine agitetiri".d"piittr'" ir [iocoi l" toffin.er. directd)..n jecmlnea.:..te Alexandru vodi celorce pradl...t de adverbiali mod.. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea. spung_ml l r n n X +X -X '.rt "L. . --^..capullui Moqoc (cu al vrem..alta parte.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii agitate careintru o clipeali il fecu by.rnicul partc.iip..tosuldemine".Moqoc.Incepu a se.masecu gura ciscati. ii de ace€a promises de .ecuodrre.. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp..lor principal..ln colectiv.l-Li boieri c6qrige-bun. Lipugneanu trimite la moarre. c-ai indriz . i1. care.egre 4u-l va ucide.L nii. h'prijinul in zilerele..il.rrr.iu. .. slugarnic ipocrit. pe realizare"..."i .... toqi cei prezenqi .Fermitatca tlpuqncanu. cu obginutd.".sirutimina]aiemeni cinelui.t. cdlowlboier. d.tptli...l rcllunle . Vcvcrili..toati Moldova. in"i"r.. lui voinga de ficr d.il. n'ag ftr run ndrrriu de frunre.agttaUe sale ci..ti" tin n'uveli: mulgimea. porrrr.locuqiune de astdzi.f .. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine. Incercind-si-gi viaqa.progti. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoare. . darclinginindu-i dinqii. ii aiigur.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la sr-i somunicc laranu--l ctr vreadomn..'nJUt.un qapisplgitor"....cunoi.. l:.adverb de adverb mod.1i redobindirronul. ln loc si mufce. Moqoc mullimea pe gi d" 9i "er.strlnintreiare.qiranii rlsculaqi(in romanul Rd."...t" idrei acestei .FI Vo.ihologie . Dezgustat. o de o de timp (repetat dati).1.iar ceicare-i capul cer suntpro$ti.r".atcy-t.. motivind ci nu esre pregitit sufletegre.. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi..Capullui Mogocur. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-atuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.Dartu.. ..a sd mulgiriea. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spuiduhovnicului ci egtiun tajha.. de..gi a infa$9..nuremaibocicao muiere Fii romf. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boieri.Caracterizarea lui.Jii-"" ..c$por..i a.. de-agata .savureazi" spaima boierului... HaideI luaqi-l de-ldaqi norodului...c i{-i celorlrlli r.rr'.-o ..in? ? "9. (repetat pari...i. Costache Negruzzi demenstrat gi.^ -^ I ^r .cerecap_ul lui.de negaqie de adverb tirnP. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract€flstlcma .f..ecifice' grup unitar.i. riu .. in tine ? Eu tjiert inse.M9!o. . prE r...

II
cir - rdverbdc mod. mai - rdvcrbde mod. 2, trebuie predicat verbal. sdfii om - predicat nominal. pi - advcrbde modfdrd sintaaicd. funcpie tr - subiect. Ano - substantiv propriu in cazul vocativ, sintacticd. fdrd funcaie l' ,,str bucurde ziuade.asrizi"- propoziqie mr subordonati atributivi. gindurilemele sunrdegarre.. { "cl - propozigii subordonate subiective. ,cl iiua demiine aresI fietot b,-'*7 ,,cit vom staaici" - propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. de 1, a supdra a bucura, mulqumi. vs. a tignd (tihnd) vs. agitaqie, ,,eiinigte, frirnintare, ingrijorare,teami. a pierdevs.a cigtiga, reglsi. a a setemevs.a spera, avea a incredere. B. l, Voi in text este verb auxiliar. o voi pierde..) (,, Am discutat zoiproiecrur modernizarei cu Je oragurui. (pronume personal, persoana II-a, numirul plural) a El ao,ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. (verbpredicativ ,,adori..) 2, A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. (verbcopulativ) Fiind bolnav, rdrnas a acasi.(verbpredicativ) !, Forrnele pronurtelui d.e tntdire
Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a

I

I

| 229

c.

1. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. unei mari personalitiqipolitice. 2, Noul alessuccedi la pregedinqie 3. OdatI ce s-a oferit sd organizezeexcursia,niciun pretext nu-l indreptigea si , se eschiveze ,

Subiectulal IIIJea
I 'l

I

'7.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect, Testul8, subiecrul III-lea,itemul L Pentrurezolvarea :), 2. Conceptul cuniculwm de ,Pentru al rezolvarea acestui subiect; Tesrul2, subiecrul III-lea;itemul2. vezi
: ' : 3. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. lariti$lor de virsti ale gcolarilor,cit,si datoriti specificuluiprocesului instruc. v gi al disciplinei limba gi literatura romini. sirnulatl prin carecopilul.invafi jucinJocul.didacticesteo metodi de acqiune participant activ; igi satisfanecongtientizdndefortul intelectual 9.ifizic, este, , rnotivaqia rnotivatia roie ioc. relaxare,dar gi cunoagtere.Iocul didactic creeazd, nevoie de joc; de relaxare- si de cunoastere. Jocul didactic creeazd, citit"scriir, conferi atractivitate activitigii de inviqare, facrlheazl,irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvoltareacapacitigiide comunicare. memoria,limbajul, gi aten{ia, cu operaliileei, spiritul de observaqie de cooperare, ginaqia, voinqa.ln jocul didacticseformeazi trislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adver$ar, , spiritul de competiqie, spiritul critic gi autocritic (micar incipient). corectitudinea, Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei;se desfegoariori de monotoniei, mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti eforturi intelectuale elevilor, sl dinamizezelecgia" ofere rela. si avind menireasi captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeasci cunogtinge, ri a congtientizadificultatea,efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nrotorii,tactile,auditive),de exemplu,pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si recunoascianumite obiectesau aspecte naturii, sI le ale si realizezeanalizagi sintezafonetici, si spuni'irtsugiriale ace.denumeasci, poatecorttiriuacu joc de rhiglor obiecte,si forrnuleze'ptopozilii.Jocul acesta , i:' careprin carese redau anurniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii, ale unor animale,insoqitede onomatopeecaracteristice. o .Jocurid.eobserttaiea naturii, ca pregitire pentru activitbgide cbmunicare orali h,9i sctisi (compdneri descriptive9.a.).Intr-un anumit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si , vi, si descrieaceleaspecte. . Jocar|d.e dezooharea oorbirii, prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor, de exemplu: Jocul sunetelor,Jocul silabelar,Jocul cuoirttelor etc.; se

t;rr*,

;:i'o'" '' "
,

'

4. Au venit doi dintre concurengi. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj

il| l

I zz

IJrindez.v'lttr deprinderilc co.municarc,pildi j.curilc:spune maimult, partidului", prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca,,,claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u. ointecareconlinsnnetul,../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care , etc., cred,t,rl sd ,o*,."rc' completeazi ,,D^, cel puqins-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere..., cu strabuniinoqtri' cu Mihai compleieazi,iriiirt)propozipia !, I r .l-' toti"""'" t ,,De si mai ,,nobild" "- "pt'"t pe tredatorl"' "ce.a lntreb,tn rdspunzi!etc. dar brauul ;i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.a, urisc . pentru a anunqa la po,,desfigura jocuri. oralecu inrebdri,de tipul : CineStir,,t; Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farfuridi si P.,^.l,rT:"""j f " ,!!!,,,,?!!f^r^pundemairyele cijtigd!,Jocuri_ghicitori,Joturi tare" si nu are decrea1ir.,1,,, trf;;; C"nqinutul J.f.r,"i ii p"re amicului BrAnzovenescu ',Prea curtdero, ln care copru trebuie ,Jrebuie saai curai' si-;i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ;J;F;rd;ai cir curaiuls-o semneze. ln acesi dejoc suntanrrinai.ririil"lrr. g}"i^ir.", tip ,r, trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ." ;,o1vi1qlto1. gesriculaqia, imaginaqia, afectivitatea. p"ot -*,,,, se a.rragu.";,,.,,,i -ir,.! BRANZOVENESCU: Aga da, o iscilesc! llT_ol/l! Timica, or RE ter ul tn acpi e,p r ezenpik de chi dei ea Tir gu,ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.-....:,-p^t::i1 Muzeului... 1,,, ztgrct carte/a de g.a., carese arrr.erneazdrolurile.ro.f,itor-rr.1,,1 BRANZOvENESCU: Da, daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tiltor,seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali, FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie,antonimie, avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"."h";;,;;"rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni, Esteevidente cepte operaqio.nale) careseimbogiqegre, aciivizeazdgise se desprind prin se prostr?. incultura lui Farfuridi si dezvolti v,, de ^9i Incapacitatea a gindi, incoerenla, cabularul in elevilor. n-am si-ntilnesc pe cineva,la zecefix mi duc ,.fri"i, ,,Eu, am il; J;;;;J. oJocuri-concurs caredominanre interrelagionarea in este tr^".rrt.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. Ace,rr ,r-'| itrltiii"ro ti doisprezece eu, rirg...", tip.de activitate trebuiesi.creeze "$i atmosfera/co"aigiit" .oi"p.,igii srirrru. Discursul esteincoe"* mai alesdin celebrullao Jit."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi stab-ilire";;;.1";Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ;,, ll,.-':: rent, intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno, urmi nu trebuiesi fie inhibaqi, inc*urajaqi particrl,e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J':,i|.ill$]ra.d1n qi vocealui Nae dffi;ner.ab$i.tgr la alteintreceri gi-sifie cigtigitori.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic,i* incearc; te dit.ut" proble'tta revizuirii Con;;l;l;;r;ruperi, in funcliede participare, performanqele si de "r.raa'J,'frrfuridi inecindu-se, reu$e$te rosteasci realizatc. o.1.,.1*n.d"r ;ilti"i 9i " i"gii "i;;;;.;i.. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.fe,1en9iat,condigionati constientizarea dtdacuc este bea, roculul se de asndat, sterge, siruaqiei invilrrre, de p.or,i" eiincitura: ,,(Foarte ;;;ffidi;;;"41..;;;]il;;;; ora' cwmi'nataaul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".iknonoi, 'iorlrr' rased'e tn nr:ry"riill.--nioro;i aplawze funl, condwse .Brk'nzottenescu; otr'lul; ; TESTUL deabiasernaiawde. 23 n te ;i skshituri grrpi,;i'ht e;;.;;;rr,, ctoioirkliri Trabanache ! Terminindavoie ," *"ti; )prind.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig?;;lrl,, lzgo*ot,l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am doui vorbede zis. ori si serevizuiasci, voie' ireri ,, iU"rrao ,o'ir-t*i;*1',) df doui una,daqi-mi primesc!dar atrnci nimic; ori sI nu serevizuiasci, primesc! si rr.rr. r.hi-be dar dilemi Din esengiale... aceasti in ii," ,.rrr-u.";;i ;;;.io, 9i anume punctele... subliniazi scenice Am nu puteliieEi... zis!..Dupacumsepo,t. ob,.,va,indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr." inr.t""r.r"ieg .i,tru*fn a',rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliberain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar, membru almaimultorcomirete comiqii, tipulp. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:. esre e*puse le aleacestuia, ,,",}:-li.l?dTldi, coruptgi utlclanulur rncult, ! d-tale onest d-m?Pe prost. cu moTturile : DI ,,FARFURI (izbucnind,)Iascutegte-mi pede d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,iparrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' personaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt. t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, un F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent deputigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta secompune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lTttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualtepersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCagavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numelef'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach" ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;;Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nuan ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sugercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o brinzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,prezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-Jmit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt,

ilriilT;tji:.:ii;.n'r,

desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai

Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$at" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio stdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--indignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe ori Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLhlieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ard.,cariu..,.. ,

{uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i.i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",,|H:?i;il,"i.T:l?'ft
^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini insi prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr"rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de

iux.#g,r"''J1,:x3fi

Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. ftec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela facurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatigo, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici citnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur"..,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c.rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, nonsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica... "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'orr.rt.azd: ,,ce sun_

122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqctera' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la partidul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" irahanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu tindu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei apelative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,foarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi incheiediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunqe tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de din ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "Rpti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(rumoare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresiguranqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie, stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,iesigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifestaiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha;1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, prefectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugireazi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,prin sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Caracterizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 48", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapabilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocterizat direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajedespreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi nume. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbegte 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s,iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'ase lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patruzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicusorule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsusqinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..."

;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1na{ $:;: calirarea poriticieni:

,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi ai ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

ri. torald' bazatd'pe luptd gantaj.'. pe d... $i l-au umflat.. rac pr".r* .p..".! Asta e violaie de domiciliu t."'-: r ".' qi pe urmi-i treabamea.. " Zic: curat! De-o pildi.".:]'t"' a". p. ridicat dugumelele...(umilit) Eizl. ."-"..*kT:^?LI.r.. cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii.'. daci qii la familia ta". ci situlul nu credela ..r"l"gii ct si mai .E."r.i. tine.scrofuros datorie.t-l Ptot nttqacorect.irrrparlial.il.] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.r. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache.p.ff ol.-o.e de admirl: .**' . " gi-am si-ti cerierrare ci ''rr' pe nr^efe.un onesr....pupi-l in bot gi-i papi tot. maispreugi.. 9i i[......l''il"''clt.O caut . I.r'.t# i....'ar.':l-'. Personajul caracterizat este direct prinindicapiire s. Caqavencu... cu .in. zice:.or. Iimbaj..nt. Gfiige.zbu.-1'il1*iichc gi Zocc .trebuie si-l ridici ? D-voastri gtiqimai bine ca mine.'."".-i I ordinul lui conul Flnici.si 'u.ru-"i gi numai coanii Joigichii. iffi-it.-am ameninqatcd" nu..aZoe. miraqiecdtre Capaaencu)' la Permanenr datorie.:|_.:*rviff :.adtudi"i.."*#.... ."*ii""r"..unspremlui.. rin. degeaba: po.. cind oiiugi de trei ori.lipa. Putc a adrrrirc. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici . ilI... "o-p..tmisiei: ..illl.[.."rt"" .fim scrofulo.Pestetot: nu e g_i e."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT|TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H . Ghigi.:..pi..... aici nu e...Din slugirnicie qi interesatsi obqini bunivoingalui Capvencu.i-.tt mina pe d.r-"i .. cu trai^neneaci..scr. s1.i" rni".altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'.J.renumeraqie arunchndprirtiri furi.::t:l. mai cer [:-.j.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J.irr tr: ^.."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.ii".n." ' pe.'.rt."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eata gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !. d5.#i" ..omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu".ii:i:TL$J:ttffi.."rr. mairiu. unde ? fameliemare..Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit. gi-i .vampir"..: "ai ""1r.IH.ir.poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald."'p"nr*'. i'r. .. si te vezird...i la dato. Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia.... r.Uld. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este. perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi scriso"r* ...log."r.. carc pisrreazd'l'i-. am am nu poliqie..coana.. Agamiti.i nu o gisesc. asa cu.) executidocil ordiner.i motivindu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule.Joigica.. apoi nu mi orbi de la obraz".. . elec_ rdJil.H.Tlllt.ConeZahatio..ri..ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc . poftiqi..""ie... mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile.1... esre p"rron."obi.. recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil.. banii lui Trahanache.'.4. ljifi:#ra. Sunt la uqi.scrisoarca spuncrri t at Z. Tipitescu insu$i rraui .i" r.... incearci si-gi steagurile... renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tipitescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici.."ra"* i" iip"ir'Jr*.. :inT:*il..nu-i cunoagte illclcgc cuvintul .gtiind ci astfelarede cigtigat: ..Gh"iqi..ll::._ll"-frinlos flAn.i.-".spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai".:ilgrr.." atit de ramotit ..". R et d a h^ s nri ^1..*.h..Tipitescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\.... $tiu ci o si mi ocirasci.rtil..cd..n. Dar eu.ul n..tn..-j.".....agicati.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sensul'Limbajul tt.h.o.l fapte. " M-am intors cu birja acasi. illil1.rr caraven- i:Ti:H:{ffi il:H.$i conu plingindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:... se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi.....ourrrr.. d" ! ....lf re i..i.Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese .ffi#:.. I zze nu din prima sccnl csteincultura..acaslnu-i.i."....ru rezcmar sabie..foncgiafoncgie.ttril de iat ....tt. mai in-serios.rr_"._1". Jr'd"r. repetd mereu esre ci amegit.trc..nu-i adevirat ci-l cheami minigtrii. rfrJp.r."' $i chiar il adi"r.. exeii cuti ordinul abuiiv al prefectului: il aresteazipe Caqavencu.. preferat catavc' "gi I 'rlcg a' agrn... vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere..p. .:....."U"r.PRIsTANod i o" *'.. formati din .r.-conul Finici: mogia mogie...f. ilil...oni.. o si mi bati ci a"... ordinere.m"dam t.yui.'. coanaJoiqica: dupi buget mici".. om e .. ^ui'Jr_ . eresre. . soamdestupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele.b..l flimind.iiEJj.(serios) dorr"qi.. sti in Ia rior....1:"fi-:J:1il.'".ei: .l-am scotocit prin buzunaie.. Ghiqipristandaapare. pnrr.. ca . (luhndu-Siseama)babachii"..itt consid"eraqia si-qi fie .ffi:sr.". Pristandail minte pe Tipitescu pentru a-l putea ad-u9e Calavencul...*"i.'.care ordond."*..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile .li face: fameliemare.iil .ii.rr" '..agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e misie. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia..lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu".1[i. e t.. urrtc cari.l-i qii la """. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul....riemisiei mele..onr Finicd.'..De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi". N.. Trahanache spune ...Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei neveste.'r. r"... Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale. personajului.J".Ti"tff.. ij.:r"iru" d.itnl zecesuflete". puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.le1li.i:ryrylii#'. si asa r ...r-. Nae Cagavencu.il.i' "t'i .' '::'::iit.1""i..iii:illtaiiffi:*?i:i?. ". "prig" cer lipsitdemerire. rurrri rrrtl.n'". poliqai'.l. exacr cum .r.servil ..r| crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc.. crt t'rtc prrticlclc.rJ^Ei.maip.. :tl .i obosit ciritorie.i.ceniceregizoraregi ares indire : fapte.Daci "rg.ritneicusorur..lael.''iii*i:**i.obi reacqiire -. 7ii:..tipurpoligaiurui.. M-am intors la . d-ta proclami candidatul9i iegi pe portiq.r-"r" or.aor..ru".:]tlttttt.i. de dar mai c" t. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi.

.r..i" citirorilor/spectarorlor. 5018.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iitii. I .a (se) hrini.. interes.u. p?""""qii gresire."r... l..preocupare'ptecauqii. -1. vezi Tesrul 15.predicat se nominaj.predicat verbal.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.t.i darorie".r {. progrcsului.FI Picsa irrchcic se cu."g"L.ct" d-u.prudenqi.wnic. (atribut verbal) r ! . se. nutreau.cinci mii oPtsPr€zece' .fii.oz.ai. A dcvcnit rnemorabil limbajulp. anterioare " p...J. 'abiI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.". itemul 1 Pentru . orr*rrio.utui.ro.. griji' bunivoinqi. rizare..# prtrl'd" ..i-l explicabine.': il.Iutt.j:l'jjJ]]: coani "'i'. deptc olllsnlc'tronsensuri..q" r.e formare d cornpetenlelord. scirb o s' il.i..eriapirii . replicile ._t_"|:Iit' vigilenql' atenlrcicurlozltate.a.prure rnreresc. un pairr.1.iddr'illifi. clarifica..1 3..... cl cstcpronumcpersonal.in ilic.rn.r. nu eraw scandaliiapi predicat nominal..r la personajului.oricit de indeparrate. Avea plicerea de a citi. cu gi de vecheintimitate ii dideau dr"prrl.. Otilia.e carenu p explica bine.jectiveinrtariabile: a.. "". subiectivi' am invigat p-ropoziqia f i..Ll r. a avea. iu Agimigd Darrda'alh". ce-^uspus B. ? copiii cini le-ai .unsPrezece galzecl noua' tl r. mai curiosera .r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu. pentru"')' a a nutri: a (se) alimenta... Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2. cornplei.oreplicir. md bati.. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.sugereazi . Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'. oral. feminin care-ilipsise..: itr-"ia.-"irii.predicat nominal.. " ctr$runsprczecc sufletc L-arrr ? .si cenzure ze.'-oi.J. ln tcxt.a demonstra' soluqiona. f uloq.l.rurp"rarfi -".-"iriJii'ui a poliqaiului.usdvizitezeMuzeul Mirii t".ia".. absenr 1.ind.. .paisprezece. rr.. aaea sentiment -.'d..serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne revoltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezintS'intimpliri utroce' elevilor' in . si-"qi tred.oa*ri. dddeau drepal .r. Sn-mi scrii daci vei veni la concert' Negre' l.pdreau _ scandaloasepredicat nominal. l.J.renu pot ar)ea_ perfe. l.. ad.ei..d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r..1tife !...rr. arezolva' a a explica:* le-rrri. apteciza.-"''r^v'rwtrl. . ai.. Pii. lasrsi[rrrii dar ecdrasc{.pe carenu ..e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ". 2..ecornunicare *bi"..iil"Ji!.purtdrileei care_ lips'ise.. rcplica Ghiq"a reia lui care fir. .scro..i". 14 .Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri.renu-eragi.. predicar verbal. pdrea.. antipati c.. specula predicai verbal.""olu^r"i i""ruri .ir irrculji.r""ii unei colegede-alemele obignuia. adjeaiae ca...b reprezinta alti'moialiti'r.._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi.de cornParu[ie:anterior/posterior. 3.cilegirurile lui de rudenie. ghicise predicat verbal.-. .."tutdiscur.tn chntat. fr.:#. 16 .aesnic.nimni.. dezagreab neplicut.predicat verbal. princi. tragic etc' pil. . oriiind gata Iagi.. exprimat prin expresie verbali.. cacofonii-g. ("purtirilc el") 4. . ntt eraantipatic predicat nominal.cqiil.predicatverbal.tii.rr" memo_ Muheii'tr.j.. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4.. rului."Ir". strategii d.qaisprezece.. .a limpezi..Nu e mai-'r. i lipsise" . grade. pdreaciudat.vine .ri"r'oij.rtti. .i. . exprimat prin locuqiune verbali. il e..subiectulal IIIJea.pr edieat nominal. 1..a.ri. lipsise predicat verbal. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C.care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea orald $ scrisd 7.. sdcenzureze predicat verbal.cste ""ro-riir.. nu explica predicat verbal. mrl 11069.. Purta (sentimente 2...o-. ardtainteres...rrol".. respingitor."te rinipal din romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc. exprimat prin locuqiune verbali.acest sentimenr.

ii.."iilffiT. la incepur.. cg intuneric."e_ll. ncgricios. Apostol este atit de impresionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv).Fiind I H .. $opti cu teami: .iii.ilX. d'esprecirui ^iii ca a i". Autorul noteazd" stirile.":.s#.intrerupse locotenentul cu mindrie. autorur a triit_o fratere Emil siu. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.i "-i. incdt tncepesd se tnd.i"iJ *'. $rrean_ -rrgi"..Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini. i-pr"r. a 6st spinzurar p_enrru ir.ipa. gi convingerea ci cehul Svobodatrebuia condamsa nat la moarte.r r..'Ti. ci prirr armosreri ilil'.rr vorbegte.. . comportamentul lui Apostol in siuaqiile-limiti createde rizboi. Pe Bologa.obiectiv ..-.i..e zer.rut devedere confricturur.rat. ."r...i ii. sp'nzuri_ infipti..prinIon (rg2o).if.congtiinga datoriei.rl."p..' ?*i{"*tar III_rea.inicia gtrearrguiui."r.-i-. at rprff. lrir. invipiiati. Apostol Naratorul este omnisc. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energii!" ci de Replicalui Klapka-..oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir"g. Mai pe urmi simli limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredureroasi.#i."i.ifi. lipicios.$i eu sunr ofigerde rezewd. supravegheaqi un de | 233 caporalscund.seficu roqu de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului. itcrnur 2 pen rc?." irr."..ri.i Desi "p"r" acesra."r.rpicg.i L*. discuqiade la popoti gi vesteaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa.-.ili. . nareazi. Un frig dureros ii cutremura inima.. i:'..i"q"p'"ri.obrajii sublocotenentuluide sub streangse umpluri de viaqi. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri."rrr..ordrgii sapigroapa pregitel.72.i cind i-ar fi fost mult prea strimti si indeii ca sati cu sila. Doamne.:.rgi ro.i!.ii"'ff :ffr."r.or romanul (1922). . sdrreacidin . care parci pitrundea pini in lumea cealalti..t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri.!#7".:o.dupi fiecare lovituri de tArnicop...o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti. excisd.u1.'L'.""' r..#i".fi scena spanzuririi ester. de la Universirare.rigie jl"'#... sphnz.doi soldaqibitrini sipau groapa.lfrffl"i. cu i" ffir"*gi. Glasul lui gerpuica un scincet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului.r3'.. iremur.liogiru. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc.tragicur de un prutonier 9i ..t y. declangat de fizboi gi de zbatereapersonajului intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apartenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic)." Cipitanului Klapka.urag.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::".i-..-..wrea .'..""T:f::jj.il.r'.ri".i infrumusegadde de o dragoste uriagi".#ffi :i:i.J i'.. sosit cu puqin inainteaexecutiei.. Desfdsurarea acpiuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i". si lon.o. r..qf *i:JkT::#i'J'i{i!. prezintit?n romanur carztarur.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: .o rru Ivarca rui:ff.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: ."rror Boroga..lui Bologa in timpul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequitoare moarte .ot.iru"aiilp.i. primurui tirnpul Rizboi rtrr"Jl"i....'jili#l.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd.... o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisituri definitorie pentru personaj.ai'ia4r..1po..igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta .l p r'..dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci.11y i. degisunt o fire excesivde qoviitoare.:H:)rrr_rea.:{J"ililliiffi:.Bologase cutremuri iar.. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.:l::.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie. inrere_ pregitirii giirrcearci ird..... "r"me -e. privirea il aceasta infricogi gi il indriti.iri".1.....:::.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegeneratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: . O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.l#'"...'.rrr.. "o-.compretatprin .p* incepe.n. nu avea responsabiliiili.npa.".li.ei"1. | 2..absolut deplin.. i"ikn . Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn.* vlzindo fotosrafieo_ped"r.::"'..aflatd n eas rab a" nearop n.dar nu reugegre si-l convingn..$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energii!"ci il jignegtegi-l face si roseasci.r#'"f :.. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.'*m*1k..1:""': '..".i."rlri :i::::. o. :oarea noui gi sfiditoare.r+il.ol1"d.r:ff -n*po... arboriarimii.. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete. Dupi execuqia cehului.Euinsumi.-1 r...."- "Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti.scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali." satur.t""*uritii-spanzuririi. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqilor.." Prin tebnica acumuldrii se surprinde drama conflictului interior.f.i.. spinzu_ .." Citatul am pe reprezintl.." seschiqea_ "*p.c1-inceput rizei ar rin. zent.Ce intuneric.lii7{..Hffii. r.r.r.se din seazidestadiul 1.i].i::."..l l*::.:. s-a lisat pe pimint.

il r.e dezerta..Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe .fiica gr.primi in literatura romini. ii )gua.. s-aamesre_ cat.onq. ?lobscdcaz..i rgaea'cl ca privircalui svoboda . a gi da toriei'Disprequl care privis..rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea .. intii-rphtor..il.i. sr.sei"d. simqul cu ir ..din exces zer.r'l nrcdaria'dc i.i"a... Se in li aprinsese suflct lumina increderii. servi lroapa supirat: . mai ctr r6ndseva punede-acurmez4.... (AposrolajunsesJpe fronr ca.". Oare . lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului .r tusrro-ungariii ucidepe romdni. unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descrieri9i invesrigaqii psihologicd. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase.gtie .d.-... iEi simgi.Drept in faqi luceatainic luceafirul. rnonrentul careigi recapitiincrederea in in sin!: . o imagine terifianti-car"J 'o"...".. misiede convalescengi..rr.'8.....-"i T'otugi destinul -a"iuir"r. dar se simte luat in braqe sirutat pe obraji de citre Vidor...rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie." cJt.f"J"-"Jffi.$i in aceste gi ginduri contradictorii. caresi gievegnic dr...:Pri*"qt".u" f.. f.ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g. nu recunoatreglasulpreotului. rrirr *clirreaori. o atinge merg.abiaigi migci picioarele. in spre'strilucirea-cereasci.... un feristriu uriag cu dingi tociqi. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi."r"r cu care armar.rexecugiei..> deodati zise . amarrdoui ir.i fii'rl cil ln suflct. audeplinsul disperatal lui Klapka carese bitea cu pumnii in piept.err-" era sigurci..r". gtieunde lingi spinzuritoare. de deci.r]i..-o fel: ...ii r-isiri .t-ele siu: . lui Dumnezeu in ziua judecigii J.ir la ir.rir..i.r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg. il DrumuL spre locul execuqiei parcurgeaproapeincongtient. Poateca o speranqide izbivire...r""r.estecondamnatla spinzurare . palmele sim_ aspri a funiei..Prin iubire cunogtipe Dumnezeu . pentru ci aceasta vorbiseungureiir(.." (dez- noddrni. d.."..esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde.r-.l]rrrlP eviti situ. $i a.. p arcdarfi statin fata. a...Ccrul erancgru ca gi pimintul.. Farva..i clipr igi aminticu o precizi! .".u[ cind .. ..iar cind a inceput privilirea.rg ci nu lupti crr rect.. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.".".i.iar impicareaii aratdcalea. t..i.rttorgG pe Klapka..a"gi sp6nzurar nenumirare de ori.Iubireatriiegte ve.irorri. vrea ilJ... Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate. gi seoferi si_l cbnducipe porecile munterui.ntul)..congtiinqa toarenizuingele srridaniil. fiind la coroanad.[.Ju ridicind ochii in sus." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii constructivenecunoscute omenegri.'ier""r romini acuzati de spionaj tridare. gilbuie"..". penrrua-i demonstra Marreici.din cind in cind observi...i.d.nic. inrr_op"...rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de.rsificu ".. L^ur" rr^pi scautrse love. i.i te inalqipinn la ceruri.."rr)r"L o. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaunulneobservat gi puteamigcaiicioarele.. o scoate qi o atntt.piligieEu...r.d"'Ap. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea.. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient. o de ". Privirile insl ii zburau. o harr.r.fi.in..Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritului.i. Irstt.ti..dar nu.ilil....in lumini i seciiea .. fire inceput gi firi sfirqit.... citegte"sentinla caren-o aude..liltorului . J1i -"*'t""r" sufletul. pita. Avusesemmulqi povestitori pini ..p.obrZa"....rolrrrrt".. apoi cogciugul..in i un iadcu limbi de foc..aica Ilona. vestind risiritul soarelui..."1. p" il fostul si.se in [. "t"qa'a.'.e in groapl. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede...l..d.rt .. atunci....leria i se lasi pe ochi.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul.rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu.. Cresp" tele munqilor se desenau c. Apostol'.." i r.iiu-i"" albepe carco.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului.. dar.."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce.rteze: .Amirrtireal..r"*obilizat.." Totugi ajungela concluzia ci . comire "*.ro.. M-am amigit cu vorbe. nu gtiedecea ve* dar !r:." .-pri.o'o"rea faci parte ci sd din c...""J.. . parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe. renitrPcntru un. i"ei"gr. il.dar tot amini. cruca i .. avind senzagiaieesteo piele de garpe.r..1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bologa curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i.tecind speranga execugiei. cum a voratcond^amnarea cehului.Viaqa un povirnig cu un capit in cer gi cu celilalt in neant.orrr.ra.'r.r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi. audeo pini atunci. biscricd. Apostol.. _omf ceo proresrare nesfirgiri.li"ga# #.-bili dacnn_are u.vdzupimnntul deschis o rani uriti.."ri. nit.. ..agort. strirucinJ.r'iqii. isc si strilucirea p. triies. neribditoare...o.lir.o crizemistili.. f"r"ir...per*"..stor J. tul Boteanu. r'urLratur' sv . Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain picioare..te cu capul de ftreang.. r""i 9i rdmeii nrpidea din ce in ce suiletul..... riticeqte gi La judecati. i.._..t"il gi igi : ... personajurui *rr.trupulatirnind ca o povari. i"r_..'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scrisoare.. vedemulqispinzuraqi. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul....ttto"qte cite cevacunoscut..il. ia ar s[-i spuni ceva Ilonei.idi. Cruccainsi crucecu evlavie. pcnrrrr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i..p'..J'il. ir c6t fost de trufag a avut. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*"..: i. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotenentulVarga. fapte contradictorii.-trecind printr-o padure.rng. cnpi ochiilui svoboda."'a. a cum "daci e destul+.hi"utorr.'. . Doamne..rr p. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.J d... apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin lacrimi.. .ucoleg..rJ$ir.si cum a'. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului. peruluiVidor la carestein gazde.pilmui. e . Pimintul i se smulsede sub picioaie.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril. il. sufletul robului tlu Apostol..".'-.r.. Tudor Vianu il apreciaastop"t" d.j". de pre.vede alt medic decit Meyer.. cinesi fie Apostol Bologa? pe in timp .

vezi Testul 3. doudzeci subiccr..scur. acestui Pentru rezolvarea 3..complementdirect.ac rui Zora. ..violent.la sfirgitulp. un Numai intr-o situaqie limitn i .ci i sevid broboanele sudoare de scurgindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' .propoziqiesubordonati predicativi. cht doi . de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemontand..propozigie subordonai.. al accra i-sepcrrrivc$re Balz. Pentru rezolvareaacestui . din jurul tiu.. . sase.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. a treia . p. al optulea.i in parbrizurabu rit / al cerului".zicee1. 2. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr.si legim. -'propori in jie subordonati atributivi... de 4.. deti tdlentat .r. la TV. Iegise curindlapensie.cca '... de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire. subiectulal III-lea.strident. rui gi Tchtoigit)osroievski.. 4. regentnu derteni' concesiv.. itemul 1. intens:puternic.una . : C. acelui rnomenr". in Dintr-o eroare.dc crcaqie izvordte. rir'p. 1...ar." rrorio aievirul. ruirhom* M. ca B.. proiecpie oglindire.(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. Epi.regti.pe.Tdnirul erainsole_nt. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens....propoziqie subordonari circumsrangiali scop(finaln). regentnw ceea deveni. l." p.i. [. b. e.i Mondial.propoziqie " subordonarr circrimstangiali consecurivi. c. de d. Vizuse cu propriii ochi turismului..ffii... itemul 3.c..i7f."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui . "ir. 3.ri.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp. Pentru rezolvarea 2.. Administragia Subiectulal III-lea l.subiect. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3.. reflectare.spune din qiranul.cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.r"d. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea. p.rrtr. cdldtoare .vezi Testul 11..frlrqiu.R. de 1.. subiecul al III-lea.lent arefuncqia sintactici complement de circumstangialmod. Subiectul al IIJea A..Ui""rr' d.1rrnoi.2B). 2.iifiil" l. itemul 3. de .fi. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.complementindirect.".roqile plugului foi de hirtie/.rr*. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. .complementcircumstanqial ce-.. a.nume predicativ.el nu deveni ceeace-gidorise atit de mult.si maivedem".la renrulnroclcrn cuvinturui. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite. aprins.in filmelede de p.r"r*.6ii.'r Ei. Degi talentat. ln text.i doriseatkt de muh .(. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de ettaluare subiect. (atributacl jcctival) 2..vezi Tesml 7. .rr... 1. fusese respins selectie.. (Tudorii^iu. tare.atribut adjectival."r. rulantd. strilucitor.ylpri.rrrr carc. . din pirulrcelorfaptc. l.1961. . cu doi ..i nirfi.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.vedea eraprost_crescur.subiectulal III-lea..i-rr""giJiJ.rir. la Aveamorodre crimele . Propoziqiile incidente textulliterar:. B.complementcircumstanqial mod.viu. .subt eran ele ctro itice e.

Ghid de'eaaluare. 2005. 2002.Bucuregti.vol. Gramabica Mioara.Bucuregti.1979.1984. Radu. 1995' (trad. Dicpionarde antonime. Cluj. Eseudespre Manolescu. fordan". EdituV. Ion. paronime. tura Eminescu. Cotianu.Bucuregti. I-I! Editura AcademieiRomnne. G.Bucuregti.Bucurefti.2005.Bucuregti.Dic1ionard. DicSionarwlortografic. Florin. Hristea.Bucuregti. Ion.. Nicolae. Cnrricwlwm.EdittraDidactici gi Pedagogici.r4rool*lNor.e Felecan.Tnstinttul Lingvistici . Nicolae. Gramaticapentru to.R'. 2004.Dicgionarde omonirne.. Marcu.2000' Editura Vox.Bucuregti.e Rominia. t. curegri. . r).1978' publicii Socialiste . Bucureqti. Landsheere.Editura Didactici gi Pedagogici.!.Dicpionard.ne. vol.I.ti. i. Ionescu. Enciclopedic. Metodedi tnvdpdmilri.1941.etermeni literari. .2001. Pedagogici.Pedagogie Crisrea.Dicpionar de termenipedagogici.1997. Gramaticalimbii romhne. Istoria literaturii romine de la origini pi. 1998. de '*.Editura lJnivers Bucure.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic.).Bucurqti. Editura AcademieiRom6ne.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh.Editura Vox. G. limbii romhne. II.nesc. . 2000. IvmC-SNEE.1985. Limba romknd contemporand.\.ntul Programegcolare 1998. Ediromanwlromi. Cerghit.vol. Cllinescu.edigia II-a. Gheorghe Felecan. Maneca. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. ll Bibliografie l.i.nd in prezent. Bucuregti. Bucuregti.nd. Marin. III. Editura Didactici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin. ortoepicti morfologic al lirnbii romkne. pentra tnrtdydmi. I-II. Didaaica modernd.Editu. primar..^Didactici gi Pedagogici..Editura Dacia.Napional. Dicyionard.L.1998' .Theodor (coordonato Sintezede limba romi.Sorin. Editura Didacdci gi Pedagogici' BuCristea.Constant. Editura AcademieiReneologisme.1991.t. Editura Humanitas. 3ir. Editura FundaqiilorRegale. Bucuregti. Editura Vox. Editura AcademieiR.1976. Bucuregti.Bucuregti.. Bucureqti.Bucuregti.S.1998.1956' .Miron. 1?8o. Landsheere. a Nicolae.

1980.r de al demiei Republicii Socialiste Rominia.Editura Discipol. Desprestil Siartd literard. Vianu. Vianu.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. Editura Mirron.2006. Mircea. . lJu cureqri. I-II.EPL. Bu-uresti.i p. Bucuresti. vol.consrantin.trdor. Arta prozatorilor romhni. T Seche. 2003. curesti. De la teorie Ia practi cd.. Eoalwarea procesul in didactic.240 | Mitu.r ProGnosis. .u 1-4/ 1997.Editura Ac.agogie. vol.ica preddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Editura Humanitai Educagiona!Bucuresti. compozipiilein yoald. Bucurcqt r.e. Scriitori moderni. ediqie ingrijiti gi prefaqi de Marin Bucur.1966. uizai Seche. Simion.1978.. Vianu. 2002. Stoica. I.Adrian (coordonator). Editura Humaniras Educaqional. Evalwarea progresului. Eugen.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne..Editura pentru Literaturi.luviqiminrulprirrr. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban. T. Editura CarreaRomineasci. Bucuresti. Edirura Didactici. Bucureg 1961 ti.i tnsemndricritice.Gbid pentrw profesorl.Vasile.cokr..d"gogi.primar. Radu. Editura Tineretului.irr rcvisra. Stoica. Tudor. Mitu.J wrnal.Adrian. Editur a pentru Literaturi.Scriitori romkni de azi. Bucuresri.19()(. Parfene.1965. Bucuresti.Editura Didactici gi Pedagogici. I-II. Tudor. Negoiqescu. Metod.Ion.Ped. E'ualuareacwrentd5i examenele. 2000. Timigoara. Florica. Bucuiegri.19g2.Bucureqti.Studii . Editur. tt.1994. Florica. Popeagi.

.. care se posturilor . limbii romine." .=''.' suslineriiconcursuluipenttu octl'parea '. vacantein inv5fEm*nt. . si lucrarepoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru examenele perfec!ionare. 't . edilia editia 2005.- rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 .' . '' ::' .abso|ven!i|or.li exerciliicie limbd romdn5(toate exemplificate.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitivat.c0ncepteopera!iona|edefinite5i.deoarrece |iterare.ieievilor.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS.'. ionalpedagogic.in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori|orfnvEf6tori!or. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregStesc vederea in institutor/invdtitor.ll$!ffilU . ortografic. cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui ortoepicsi morfological limbii rom6ne. . "' ".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful