T

FloricaMitu

Testepentru concursul
de tlturarLzare
Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori )
1. 1'

HUM AN IT AS

3 I ED U C AT ION AL

v

Cuprins
Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhll pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Florlcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97rt-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I)

Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedeclarat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / romine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqitori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 19 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239

Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon:027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978-973-689-07 8-9

r. wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf.ii.ti" d. Valorificar"" iorrqin. i" fu".uratsi nestructu"t.CAprobati prin O.. "orrr.r"tiqeior referitoarela aplicareacurriculumului. . til.rtlt"r". Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor examen cuno. Dez. a strategiilor qcolare didacticegi a evaliirii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle corespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate. metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . ROMANA .i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor .M.i..tinqelor de specialitateqi de didactici a .r"gionalizare. 5287l15.pornind de la texteliterare:eseu : scrise redactareadiferitelor .il. TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . i. '"'i-'t normelor ortografice.i aprofundareacunogtinqelor specialitarc. teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespecifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri. Asimilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei .o-p.psihopedagogice metodice de al . analizi.r"a qi op.institutori/ invigitori ai (absolvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Institutori) .Ed nt. de puncrespectarea comunicaqional.krrll rnorfosintactice. 9i aplicarea creativi a cunogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea .ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea. a'..lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLARATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini qi meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine ... tuaqie.a specialitiqii a specialitigii in .

-gi a.2006).narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest. i' I I t . mine care vizeazS.J. iieml de construc[ia comunicirii pioUf"-.o.ci am specificat a subiect.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilor-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vederea irivlqemint.Temeledin prograde p. Subiectulal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat..itemi de aplicarea regulilor ortografice.tutoarea i. de lexic .ur" .pdmhntul qional. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade concurs.tttrit examenele oblinere a gradelordidactice.i definitivat carenu se re-. iolicitind-cor. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera. vacante in pregltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare. subiectulI propune itemi de literaturi romini.t"r. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo. de tip eseustrucde genului I sp..t: rurat: argumenrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.de construccareconlin abateride la aces ii.ciei literare gi caracterizare persott"i:'.1i in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd. p"""trr"gi.rrtnqurilor te reguli gi principii.i gramatici.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceastilucrare' ."lPti.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su- biecte.

ittcadrarca unui text narativ. !i nttuttriralarlil'eritelor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n.P. basmcult. Manolescu. Manolescu.autor.rouran. refren.:acliune. G. indicaqiiscenice. Ionescu.ne moderne.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi .Testament Nichita Stinescu . Abateri de la normi si corectarea lor .secvenle Poetici' simbol. L.Eugen. Bucuregti. Cllinescu G.1985. laitmotiv..sinestezie. liric clc irrrngirr*r podtic. pentrw elerti.monolog. 1989. retoric. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe.II.1964.EdituraCarteaRomineasci.Pasteluri M. Bucure. dialog.d. narator. Opera lui Mihai Eminescu.Cristina. exclamaqie metafori. dramaturgie.folosind elementeiespecifice:structuri. liric Sidramatic seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd.paralelismsintactic..rrlirr rtructural. repetigie. temi. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nuvcla: Negruzzi .ti.rom"antismul. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. versificaqie bolism. Vianu. nuvela.simbolismul. modernismul. vol.elemente rlc vcrsificalic) drarnatic gi (subiccr.Suiitoriromhni de azi. autor.epitet.sceni. Macedonski. Bucuregti.L. momentele subiectului. Lwceafdrul.1969.Editura Minerva. Eminesct * Sarape deal. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . monolog. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri. Tudor.Reguli de despirqirea cuvintelor in silabe.acliune. . Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale .. 1981. tntkin noaptede rdzboi George Cilincscu . liric.L.. sceni.Garamond. dcsc:ricre). ritm).a pigdnci -sociali: Ioan Slavici.construcliasubiectului(intrigd. Lazdrescu. .. figuridestil.Viaga. nuvel.claborarcaunei argumentiri scrise.Demiurg. Limba romani I Limbi qi comunicare .izi1ic. vorbire pcrsonajlitcrirr. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebreanu. eul liric. Bucuregti. (clcmcntc cortrpozilie. 1980. concctclri. sim(strofi. directit/indirectl.replici.comedie...Editura Minerva.Noaztea de decernvrie G.. rerorici. Anghelescu.de-dragoste. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992. prctz. romantism.Bucuregti. poeziei.. conflict.1987' Simion. Ion Creangd.rrrgrorrerrre. Mircea.Nicolae.. antitezd. modernism.final.. curent literar.Accentul .Bucureqti.i operaEI. personaj. Bucureqti. Silaba.. poeziapagoptisti. Streinu.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF.1974. Cilinescu. Arca lwi Noe.Nicolae.drami.1995.Editura Eminescu. G ..construciia subicctului. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtunoasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsandri.$erban. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent. I a le rcalism.romanul.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Illiadc* I. Particularitif fonetice ale limbii romine .rnl. conflict.pte. comparaqie.19B3. neomoder"ismut. clasicismul. Editura Minerva. textului lirnbajul d rrrrnltic). relaqiitemporalegi spaqiale). perrorraje. tablou.1974. rimi. I .. Bucuregti.dialog dramatic. Bucuregti.'.motiv literar. Iiterari. Petras. fictriune.:rirrr1r.'p. Cilinescu. Aspectefuncqionale. Istoria literaturii romi.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio.drama. rnotiv literar. enumeraarti poetici. Bucuregti.naliza principnlelt. Poezie:aliteraqie.Irina.limbajui prozei ttarativc).. Dramaturgie: act.misuri metrici. .. lirice qi dramatice. Bucuregti. 1992. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. interogaqie qie. comedia.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri. Itina. Reztedere. E.r t. titlu.ru. Cilinescu. temi. G.rri1ie.stil direct/ indirect. Principiile ortografiei limbii romine .Enigma Otiliei Marin Preda. imagine artistici.Editura CarteaRomineasci. moduri de e expunere(naratiune. Func[iilelimbajului . Lacustrd' Lucian Blaga . Bacovia Plumb.rrr1. tchnici argumentative. Desprepoezie. lirism obiectiv/subiectiv. Petrag. Demiurg.Scrisoarea I Al.Vladimir. aPliclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative.Morometii lI Drarnaturgie comedia: I. [Jnhtersul Cioculescu. 1982.titlu. hiperboli. vers.

1997. perspectiva dezvoltirii capacitiqiide receptare din mesajului scris 8. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici | 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz.in clasaI I 6. Clasificarea conjuncqiilor. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. Editura Academiei.igia circurnsrnrr[iali condiqionali .Conjuncgii corelative.E. 1984.P. I Senrul colcctll cuvintclor. Pronumclcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. l'ronurt'rclc rclativi.D. funcliilesinractice. Tehnicile muncii cu cartea.Clasificarc. Modurile verbelor. Limba romhndcontemporand. II. rrurn:irul. aspecte 4. r * t' indrEtar ortografic.ortoepic.il. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r Subicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ropozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementulindirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circumstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunilor adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. Ver6e copuladve.Locuqiuni vcrbalc. Gramaticapentru toli. Semnele ortograficegi folosirealor.Editura Academiei. gcnul. lrrotrttttrclc prxesiv. r Ortografia.i adjcctivul pronominal irehotirit. Consolidareagi sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris. Clasificarc.Theodor Hristea).. METODICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl .Timpurile verbelor. llrottutttelc: pcrsonal.declinarea.idepunctuapiel.lnr()rurulir plrpnimia lrolisctttia. I. Procesul scrieriiin clasa a 7.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqiala consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangiali concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi. fr * t' Sinteze limba romind (coord.Achiziqii fundamentale"gi principiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si literaturii romine 5.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz. Ciclul curricular .Clasificarea interjecqiilor.obiectivcen3. Verbe personale si itttpc'rsonalc.. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor.r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. edilia a II-a. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice.si edicc:tivul pronominal posesiv.urd. locuqiunile subrtdntivillc) r Ar ticolrrl. l)rotttutrclc nchotiri.vol. Funcqiisinractice. sinorrirrri'r. Coteanu.Bucureqti. metodologice ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?n clasaI. Loculiuni adverbiale.Bucuregti. 1985. Mioara. Pronum"ele ncljcctivul Funcqiilc sintacticc pronumclui. lrcful propoziqiilorin frazd.rri:t. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi modernizirii ' inviqimintului primar 2.D.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. Propoziqia. Ediqia a II-a. de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntiali scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.E.Formareacapacitiqiide comunicare. 9i scrisi 12. Bucuregti.Fraza. Pronumele reflexiv.i tiv iii rclltiv..orali.rrortotttittirl intirirc. Obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.Locuqiuni conjr. a.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga. Dezvoltarea competenqelor elementare comunicare. Bucuregti.1966. Finalitigile invigimintului primar 3.r llelaqri scttratttit'c: orlonir.. Verbc auxiliare. Bucuregti. Funcqiisinracticc. Ion. Diatczele. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltrl. Pronumclcde politeqe. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul.t.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Formareacapacitigiide citire /leu. de Avram.ne.P. Felul propoziqiilo r. Topica gi punctuaqia. Regimul cazual prepoziqiilor al a Conju'cqia. ( )rt o gr. fruncqii sintacticc. Gradcle comparaqie. Conceptul de curriculum 2..ografie t * t' Gramatica limbii rom6... Gradede comparagie. Funcgiisintactice. xitutca lrle acljcctivului. Vcrbe prcdicativc. Editura Humanitas. Criterii de clasificare.r ucqionalc Intcrjcclia.1983.

Landshcere. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. Bucuregti.D. Didaaica modernd.A.r1ia dintrc curriculumpi evaluare qi 16. (trad.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. Bucuregti.. Bucureqti..acpiune. 1995.l l. Eaaluareacurentd. Metod. r'i't' Cbidul programului d. pentru redactareaeseului.e informare/formare a institutorilor/inztdpdtorilor.L. *\"1\Gbiilurile de eaaluare discipline.lntrr. moduri de expunere).T.C. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToaia concurs.I.. Ghid pentru profesori. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajului pentru redactare. Parfene. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele urmiprevederile 'Bel. Cluj.ntul primar. Bucuresti. aUllltfi1.. Popescu.1.II-a. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales. Itg Probi scris.E. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18." a doua situaqii/ secvittge trisiturilor personajuluiales . Ccrglrit.icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV.MEN: I Si Centrul de formare din inviqimint ul prcunivcrsitar.I..se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte.lgg8. 1995.2001. pe MEC .I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1. Instruire Sitnadpare. 2001.i examenele. utilizarea limbii literare -2 puncte. Bucurcqti.P. Ionescu..)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar.'['ipologia . Stoica. la textulde mai ios. Ncacgu. E. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela alegere.D.966) GA.rc* estede parru ore JRatpunt.2003. Varianta 3 't' n""t (. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu. Bucureqti.Editura Corint.. in care si.caracterizaqi fi"irl"" sphnzwrigilor). 2003. naratiye. de a diclnr:rice l{. l(cl.1975.I. de limba si literatura romane .2003. (coordonator).Bucuregti. De la teorie la practicd.SNEE.t-"trt"tl a unui punct de vederedesprepersonajulales.lnr€alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. 'pr:"rLn conflictului/ peisot ajului ales. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM.1. 2002. Edirura Humanitas Educaqional . 2001.terde instrumcntcde evaluare I /.EDP.. 2000.A.colar. G. MEC . I al IIJea (30 de puncte) A.semnificativepentru evidenqierea . Vlisceanu..f analizd 9i de argumentare 2 puncre.M.1980. :ntru conlinutul eieului.. lizibilitate Si alezare in pagind puncte). onfolositein construcqia unor elemente evidenqierea .2000..instituto ril inviqiltori Sesiunea77-78 iulie 2006 . 1998.SNEE.Editura Discipol.P. Compozipiile Scoald. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecareceringS'/ oer). t't't' ()hidurile clecurriculumpe discipline.1. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamenele.Mt.2001. exprimareairg. Eaaluareaprogreswlwi . E. livaluarea cducaqionala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5.de doui-patru pagini. EdiruraProGnosis. Scrieqi. pentru inztapdmi.l rl Bibliografie rl:. Editura $tiinqificl. G.1990. in Stoica. Didaaica (manualpentru clasa a X-a. 1979.trile candidatuluivor respecta i. 2000.. Definirea obiectiveloreducapionale Bucurcqti.Editura Dacia. Radu.). LandshecrcV. EDP.1. Editura Corint. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum. Bucuregti. Bucuregti. Landsheere...2002.gg9. ediqiaa II-a' . gcolinormale).o-. $erdean.

din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesajuluiscris.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi.puncte flictelor: ..iedulcelmic r.puncte 3. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p. 2 puncte Q. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei.2 p.I-Il. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr.e*minte. : flictului/ a conflictelor .1966). unor elemente 1.nade cap .ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a ..dar nu gileqteninric. iamd. Fteciarll valslreemorfologici din rcxr'a cuvintelor: . a 3. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1.cca molcurrr lrorrr. corecrind gregelile.i a plinge .. . simpla mengionare unor trdsituri ale personajului.iqia subordo'ara circumstangiah cauie. din ios din horn si incuie u.Prezentareatrls[turilor personajului. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae. d 4 puncte _ l. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. 5. . i. dl rrrir. tele rfrruf. t)eci vedclupul qi. Rispunsurile candidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu prevederile tive: IOOP (1983).pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. l.mi tnvlrtc slt4'. pc fooir dc coneurs.. 2 puncte 4std 2. (edigiaaII-a.igi punc in gind un". AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi. . {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#". r. .. prezenrare pa4iald.. la 2. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare. 2. evidenqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente dintre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente -2p.4 p. Conginut ..4 p. ffialcum.* lrirre.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor: ." Ion ^Creangd.i acum se bandajazd. qi se pereaid. iu . doar a rnei glsi ceva. .a conflictrisiturilor pcrsonajului. indiferent de narura lor: t. 2 puncte l.rideau. in in acord cu ideile . dupi friqiorii sii. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . .rdnit un genucbi . 24 de puncte 2. alteledecit celeprecizate explicit prin barem.Apoi tncepe sescdrmdna de np .te pentrusensul text al fieciruia dintreurmiroarele din ' €UviRte t.u. de int. sr factr mai mult in ciudacaprei.tiv in cazul dativ.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.rle1i. ninsese pre.u i.acpiune. dvza. ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea. prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsiturilor personajului.rp.rr tul pegtele borr.. iute.toarele cuvinre: 4. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor. de 2 puncte 6. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos.i cu punctajelepreeizate barem.'fretuerieli dirrtextuldatpropoz. Subiectul I (30 de puncte) .roi iui:epcir sc scirmi. Tflntcricli din tcrt un.I p.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative..g.. . Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caracterizarc personajuluiales: 4 puncte .flri referireexpliciti la cona flict . cu ca qi . r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2. .r.vede nu-maigisegte ci nimic.GA. l.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri. in la foe. 6 puncte yis.A. Capra cu trei iezi | Menqioneqi un sittottittt r:f..cuvint dcrivatgi un cuvinr compus.Sc. (to pnncte) 1.fdrl.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti.. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di". So-a. Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos.*'11'*uua polisemia atncepe A.elci icdul ccl cumintet5..':.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl.-. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si iie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd. ce .

i zdpada l: Astd-iarndninsese ( t P . 3. B.lotnentarca doui situaqii/secven{e a narative. concctori sautehnici argumentative 4 p. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corectea textului in paginl (1 p'). llxprimareaargumentatia unui punct de vedere despre personajul ales: 4 puncte r cxp. 2.cu lin. i.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apreciiri.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales.firi incercarede argumentare 1 p. 3. + 1 P.nunshi.subliniateprin paragrafe 1 p.2 p. (. nu existi un echilibruintre dar ele..promPt. Exemplede rispuns: cuminte.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge. iJ.2 p.. sau {. Orga.) 4Puncte (1 P.coerent. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 de Puncte) A. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2. Funclia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabular 2 puncte !.J" de elemente interpretare' dat rez..semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarca doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales. + 1 P."ii""r.adverb mod.frd... in6ercare argumentarel cu de utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri. + 1 p. cd'cietc' (1 P' + | P') zPuncte de reflexiv.lini9tit.rimarea argumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales. cuvintclor. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logici si sunt susqinute. in general.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici. I conlentarea unei situaqii/secvenge narative. + 1 P. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative.cu echilibru intre celerei componente(introducerecuprins-incheiere)..i 2.. raPid. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p.) 2 Puncte t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului. o perqilecomponentealetextului pot fi recunoscute. ca gi a unor srrucruri.4 p.molcwm liniqtit. ?ncercare comenrare de -lp. 5.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispunsul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. + 1 P. iute.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ | P') 2 Puncte (1 P.. Exemplede rispuns: cuvint derivat . o exPrimarea unui punct de_vedere despre personajulales.a}ez^t.1 p. (1 p.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r.. feri exemgrle cxplicaqii.cum norn.S-a (1 p.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscut 3.rrrr"ri". optzeci centimetri' prea mwh. casd. + 1 P') 4Puncte direct.. + 1 P. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte. succesiunea logici a ideilor-2 p. C.I p' cu parlial adecvatc.+ | P. text clar organizat.7)ea.pioriietc'.. r cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales.+tp. 1. lizibilitatea 5.substantiv e. varietatea lexicului .-pf" ae propozigiesubordonati circumstangi de tn iliceamol. 2. claritatea cnunlului. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor personajului ales.atibut 5. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p.-"" "Uitir". sdi ..nizarea ideilor in scris: 2 puncte .. Valoareamorfologici a cuvintelor: se. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcisonajului ales I p. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte .) l.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcsn 4 p. (10puncte) corecti a enunqurilor' 1.2 p. + 1 P. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.4areza'-arindui. tmi este . (14puncte) judecati erc. construcqia paragrafelor subliniazi ideile. de'interpretare p. aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc'.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonajului ales: 4 puncte a narative.fir.domol etc'. (0-3 erori: I p')' 4.personali.Jl. Construciia corecti a enunqurilor' 4.Pronume -' (comun)' jcompusi).+ 1p. gi.: ft"poriqi.. mai . (6 puncte) decarn 4.in grabl etc' (1 p. utneconvingltor-1P.2 p'. Redactare . ideile sunt..

drferite de 2.doui temel' particularitigi stilistice).prezentarea caracterizare). !'.care consumain fundul silii. rtemrc. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.ualegere multiph. . construcge. rteml de tip pereche.setncrwci. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi de mai jos.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. in r conversagi generalizato. . I . in tovir{ia unei femei frumoase."rului. itemi cu alegere dual. .ar) consurna." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati.^ pe fragrnentegi analizaacesrora. Ioan Slaviciesteo nuveli.tq. diferite de cea din text. Seacordi l0 puncte din oficiu... de elemente originalitaye oqg. Nota se stabilegtepri" i-p.argumenrarea. Cialinii B drdganulai puncte) A. Contrageqi punzitoare. de fermecaqi propria lor privire. .rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. 1d. literare (modalitigi de a.?. raporturiledintre personaje. a . +. Sercordl punctajuldaci. rctlvrratea legiruri cu planul t. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori morfologice. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 .lndati ce pftirim iniunrru.'Mengionati le urmitoar e: tt. tuturer mugteriilor._ci Argumentaqi. pebaza gPereiliterare. feftnecdt.:t.l.'punctajului obgnut. Total test:90 de puncte. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. . doui valori morfologice ale verbului a fi..TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. r rcproducerea textului pe bazaplanului.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare.exemplificariaacestorcaracteristici modalitiqi de (tipologii.rei . 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. musteriu. personajelor .rgi. Alcituiji enunquri cu alte din aceea text.a.. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitorul rispuns: .

Stabiiiqifuncqia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar. 2. 3. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd.Precizaqi.oi". ci opera literari Amintiri din Argumentaqi.-lIt"nsul l ' Kcle va1i. pui.1.it. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. in timpul cilitorieiin Italia.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.tare.limpede.1:y. Relevaqi riculunt. fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul . pe scurt. Scrieqipredicatele din primul enungal textului. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan.os.. corecind gre. demonstrativace. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi. tipurile de proiectarea activitiqii didactice. 3. respectiv. 3..gi "". soldat. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1..--T t0 I Y B.Avea nigtc ziduri groasede icipi.asupraremei.rnar_enrale. Alcdtuiqio frazd.j"-1. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos.drept sl..-indiferent natura lor. intr-un eseude doui-patru pagini.aibi-sensuri 2.-pe bazaoo"r"i literare.paiticularitagiriitirti.r-il. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar.argumenrrr"r elemente originalitarea.'t. 3.i..e . (6 pancte) de de mai jos.. ale 2' Relevaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui.rl Pentru oe mal . Exemplificagi parru . 4..uspu.jq modalitigi de ca_ racterizare).ruinr"i ai iri irfA. (14puncte) . Jir.elile. rt adinc'.utde zilelemele. i" . Maieul seudasedatoriti ploii.qiil.'linte: ferecat. 3.. Formulaqienunquriin care'pron.incaresi existeo propozigie subordonati predicativd. prin cnunquri potrivite. Menqionaqi a toarele c. dc l.j.. drigoste.-.i .indiferent de d9 natura lor. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici. s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival folcloric.de atribut pronominal Q. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l. .precizare.a patru caracterisrici specieiliterare.ir4ii f. precizindfelul lor.incid.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji.. 3..nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am viiz.ts. corectind gregelile.Rescrieqi "nurrquiile juvenile' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi-rispunsul diferite. 3ai t. .r-. 4.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. cd operaliterari La gig..edere ur-itoarele repere: -". . t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn . 2. .r"r cadru alesrudiului limbii si literaturii romine i' ciclul . 2' Ar{ta1i. na auea babar' B.tiasi aibi funcqiade nume predicativ gi. r -a ale .(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.i. lame. valoareamorfologici a cuvintelor nhte. Soluqia 3. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologice diferite. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2. nicidtn text..'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.. ".a oploSi. Ln realizarea eseului.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni.'.cuprins. l. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.operei literare (modalitigi de de consrrucde.prin cxcmpleadecvate.^ l-"-ti:qi. ceeace ne-a plicut la toqi. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresaveaunele desavantaje' 2. inthia noapte de rdzboi de Cacopild. doui valori morfologicealecuvintelo tot..omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc.exemplificarea acestorcaracteristic i.prezenrarea personajelor (tipologi. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. C..

Alcituili enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a fi./ eraun intuneric. 4. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos... neingeles.a i4cepe. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde. t.prezentareaa p^tnr caracteristici ale genului .. a de .ra..i ale specieiliterare.. J.rron"ie. ./.'-r.'a.. iJ.prelios.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r..." Verne. . doui tipuri de itemi.Glenarvanle scoase bigare de seacu mi. Eipr. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din..Eragreu si procedeziastfel qi..riu]n..i"ai..cici substangele depusese intiriseri capiatre. cd poezia Testamentde Tudor Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genului liric gi esteo arti poetici. 2./ pe formirii capa1.ri pesre marginle ^rrgioi t. In continuare adrudir. etern. .precizaree patrucaractcristici spccici alc ll. de..sttagi.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd. inl]. . 1. ' 3.. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni.. mutt mai ca slab b.iio". B.il:::a.t Dardeodat-un puncrsemigci..*. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. bdgare de seamd.In curind cioburile cdzuri"pemasi.pcrsonajelor deca_ . clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului.irrgi ferurror. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul oe marros. shmbete/zim_ C..*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi de eorrsrrucgi viziuneasupra c.. pe .modalitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t.r'o. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric. de natura ror. "ri.iJi int.ffi.II ln realitlarea eseului.titlu nobiliarin Anglia.uA/ Dar nici d.. (tipologie.rnr"-.'.exemplificarea acestorcaracteristici. scurt.9. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a .'p"k|u ilrid.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan. ll *:. corectind gregelire.. p.^?. ?elagii"p.i le intinse pe masi./. iid.lordu sehotiri si spargi gitul pregioasei sticle. ter_i . Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . de 1. Menqionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiuni: a proceda.i..rrq. indiferent 2. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi. dif.. 3.erj Subiectul al Il-lea (30 de puncte) A. le dezlipi una de alta.:'ume priceputi irrr./ u-bra . remei.il.e Mihai Emines Scrisoarea cu. lir.rr' i.. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroarele ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive. p"i. t".. cdrorase afli ".. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.. .:):::. 2' rlw..Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqiune.'. dintextul riterar.. Rescrieqi propozigiilesubordonatedin textul literar gi precizagi felul lor. valorile morfologice ale cuv6ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu. 4.. cttoricerisc..ft . frrcs-o prrceapi".ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice.::. Formulagi doui enunguri . intr-un eseude doui-trei pagini.. lipite unele de altele. Prezentagi. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . ?Funoian ...erenrplificarea accsror caracteristict.t: :ll: cer ter$l smgur.o'.r f.ili."pr"rii/1il.ptiire*emple/enunguri adecvare..-U"r. einici Cici ".ir"f . (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.eritede ceadin text.:"1" . 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris.r_o. 3' analizagi intac c gi.:iu "".."rufiir.particularitiqi stilistice)."pur"_a sedesface / imprica-t{ stipineaererna i^r"t.a. bazatextului liric..argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra temei.. Precizagi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text..r. verbul a fiage. 2. a.

Z. de pictu3.i"rqi valoareamorfologici Mi-aminteam.urile de mai jos. o . -S"ti. nr. 1. acestei de Ion creangl./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai. corectind gregelile.. +. a regresll. C. B. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi din tOrtevoluptoasaei vhpaie.i-"flfi ' rnire.literare. rafie/ rapiune. o 3. Menqionaqi to"t"l.argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra remei.-_-_E. ielalii dintre personaje.o-"d^i.intr-un eseude doui-patru pagini. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie.aii.------'' Nu-nri maipld. dc l. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era compromisi. 2. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoziqiecorespun. llc lt caz. Argumenmqi. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun atribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". Primul-ministru ". Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. F.ul 4.veli aveain vedereurmitoarele repere: .. bazatextului literar. Prccizaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: .gelile. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1./Ea noaPtea teri. 1. (14pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos.nemulpupropoziqii cu i. zSomot' consecutivl./ Doar ceasornicul timpului cirare. gi in odaie/ Lurra . "C.. Ori ce artist isi creazd. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jos. corectind gre. a 3. Caragiale.*plii"r tru a-i ajuta. Relevaqi rolul exercitiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris.exemphtrcarea acestorcaracteristici.ceainrervengiilwi. Iar reveneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernul pen2.-. relevindcaracteristicile l rePere urmitoarele in vegi eseului.a patru caracteristici specieiliterare.. Vroia sI continuiecolaborarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism. adiectivah aduetb. pe . 3. L. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. . C. modalitiqi de caracterrzare). metodesi instrumentede evaluare. Daroriti dificultitilor intervenite.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare.voluptos.prezentarea personajelor(tipologie.particularitigi stilistice).a simpL felul lor' propozigii(esubordonatedin text gi precizaqi 2. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. Prezentagi. Prezentaqi obiectiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1. 2.iEi . . Prezentaqi.. pe 2. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1.f putin parru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd. Realizagi proiect de lecqie alegere: in inviqimintul primar' 2. 3.rarse peite .subord. pe caieinsi le simqimca-nvis pe toate"' Mihai Emines cu. 4. scurt. cuvinte: a sufla. ci opera literari O scrisoare pierdwtd de I.d"ti zdtoare. In realizarea eseului."unr. tot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat.il . Scricqi cite o locugiune:substintivali.: d.precizare. a ale . verbali..durere. (6 pancte) indiferent de natura lor' R. ln numirul viitor al revistei. (10 puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos..tt..onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. avea vedere i' realizaria de mal los. specii..I laI B.frielenii nostrii" va apareun articol despreregenerarea celulelor. sara urmeazi lung-a . Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri de itemi. de indiferent de natura lor. lume p?oprie..

prin enunturi potri"ite. B. Pre. 3.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. Lini.de ztreme. 2. .modalitigi de caracterif:::.. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. doue functii sinractice adverbuluirelativ ale curn. Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre: odaiA/ o d. 3.cegia aibi diversefuncqii sintactice. Mihail Sadoveanu. numai/'nu mai. rlc nraiios.prezentarea racterizare). Alcituigi doui propoziqii. (10puncte) Scrieqi. doui valori morfologice ale cuvintului o.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. . cealalticu subiecr multiplu. . al 2.qa gi-n argiqele de cupror. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. Exemplificaqi rolul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI.i ritcrarc. Daqi parru exemplede locuqiunisubstantivale. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarele cuvinte: fdpturd. indiferent de natura lor. 4' Relevaqi. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. de a .t""tca l. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . a seferi.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. 3. 2.i. scurt. de 1. Stabiliqi felul primelor dou. de de . bazaoperei literare. Evidengiagi. Ideile carele-a susginutin discurs. 2.razdin caresi existeo propozigiesubordonati concesivi.. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. Construiqi enunquriin carecuvintul a. propoziqiisubordonate. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. ln curind vor disparemonezilede cincizecide bani. C.Babagul 1. .una cu subiectnedeterminat. Scriegi ' 1. ln realizareaeseului.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . .Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. B.particularitiqi stilistice).tre. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. . ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. 3. plecindu-le dragostea begia9i datinile lor de la lumii.exemplificarea modalitigi de capersonajelor(tipologie. neamuri. P rezentagi conceptulde curriculum.ci?agi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. . " prin exemplepotrivite. (6 puncte) Re-s9ri9ti enungurilede mai jos.precizarea patnr caracteristici specieiliterare. pe acestorcaracteristici. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . 2. Alcituigi o f.rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. modalitiqi de construcgie.de prietenie".a incolgi. corectind gregelile. Iuqi gi nestatornici apele. relaqiidintre personaje.atd. relagiidintre ele.. pe pcrsonajelor(tipologie. 4. diferite de ceadin text.Precizagifuncqiasintactici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. exerrrplificarca accstor caracteristici lraza. rdbddtor.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Analizagi 3.rp"r. particularitigi stilistice).. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. 1. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. morfo-sintacticcuvintelesubliniatein text.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasupra rcrnci. Lucian Blaga. fara grrii il bg"9ca gi lor rii.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbesc de'geamuririz"l"de luni.ca vremea.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegte de ckntec. : 2. strategiididacticede formare a. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd griji. 3. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cimpie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru .

Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1. ci. iit. . (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. relaqiidintre personaje. 2.. respectiv la dativ. corcctind grc9clilc. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede re corecti la clasaI. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi.spate. Subiectulal III-lea (30 de puncte) .veqiaveain vedereurmitoarele repere: .i : pe 1.tii 1. Relevaqi. opiniei personale' . donate. de modalitiqi artisricede consrrucqie. Morome. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar.usenu mai o segvengi filmului.a ztorbi.. l." Marin Preda. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Martie.prezenrarea recterizare). undeaa.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelor subiecruluigi exemplificarea literare. Vlz. precizagifelulacestei B.argumentarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.raziin carecuvintul poate sd. scurt. corectind greqelile. fie 4.ml C. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita glas . 3.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. bazatextului liric ales. 3.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. a .de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur. Irrs. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.ugi Clubului Feminagi-a exprimat doringade a se reintilni. intortocheat.poate. ln realizarea eseului. 2. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul . (5 puncte) indiferent de natura lor.argumenraieatidului pebaza caracteristiciloroperei. . a ale . Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. A coborit cu dificultate 2.avind in vedereci acqiunea 'i. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopeacestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici. .literare: originalitateavidintre subiectulromanului gi titlu. cot. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori. Alcntuiqi o f. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. pe .intr-un eseude una-doui pagini.^ 3. in gi chematla pre. regentulunei propoziqii suborsubordonate. 2. si insoqitde prepoziqie fie 3. clemal .Precizagifuncqiile eu de. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului.Ce-qidoresc 4.edengie agtepta antecameri' 3. Scriegi t.. dc l. Enumeraqi p..'Prezentaqi. Scrieqiio. modalitigi de capersonajelor(tipologii. .precizarea patru caracteristici specieiliterare.os. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de orali. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. Proprii lui prieteni il renegi. r"r.re iropo zigii caresi conqini forme afective de superlativ absolut..relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. la cazul sintacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . poezialarna/ Mezul iernei/ Primfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel. particularitiqi Jtilistice). (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . de irrclifcrcnt naturalor.ielagiadintre curriculum 9i evaluare. enunprile de mai jos."t. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. 2..de doui-trei pagini. se. a I l ze 3. 2.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau.rrt.argumentarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei.Moromete aveauneori obiceiul .din textul dat' .

a se ruina.ln cimpia Dunirii. particularitiqi stilisdce).iic. modalitiqi artisticede consrrucgie.:rt:: C.a acoperi.in tia dacd. intr-un eseude doui-trei pagini. scurt.precizarea patru caracteristici genului literar. adincii.prin doui exemplepotrivite. insogit de prepoziqie. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. Alcituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice.minescu apartinegenului liric. . in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. cd poeziaSarape deal de Mihai F.sunt izvorul/din caretainic curge. nr. Argumentaqi.'ite piminrul c-o mared. 2.:.chii-aga. Moromepii.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. infigu rat tn manta-nti. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. a izbwmi. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos.Alcituigifrazd"in si existe o care . 1. Precizagi felul predicatelordin textul literar.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. si diferite de ceadin text. (lc lltiu . Ilustragi.indiferent de natura lor. (14puncte) Scr. Mengionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc.. polisemiacuvintului insemnat. cazul dativ. './lumina mea. de .. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. (10puncte) rispunsul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos. tainic. B.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale . ara.tainicrd cilrge.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari.Pestetrei ani izbucneacel de-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda./Aga-s de negri ochii rii.-.()s. Prezentagi. Izoorulnoppii 1.argumentarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei. 4.l tr:l. . despre muzrci. corectind gre.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala . specificulprocesuluiscrierii la clasaI. 3. pe 2. (10pancte) S. 2. bazatexfului literar. muri vreodati. respecriv. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. 2. Alcituiqi enunguricu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi . 4.toarelecerinte referitoarela textul mai jos.at: frumoaso. 3. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-aveasi fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau./gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. de ::Sr. B..vor. agaci iicunogtea bioritmul vieqii." LucianBlaga.ro"ptr" p. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. Formulagi propozigii in care pronumele nehotF'ritfiecare.razd...iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . lr 3. precizagifuncqia sinractici a acestora.si fie in cazul genitiv si. e'::Scriegi de 1. Analizagi morfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d. acestorcaracteristici. . o./acoperind l)c. 1. l. 3. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi. 3. Exemplificagi aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimintul primar. Scrieqi doui exemplede paronime. 2.lirurnoaso. / Pururi tinir. rdbdare.elile.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos.. imi. Alcituigi o f. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial. contrageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci continui si se ruineze. 4.oo'|J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urmitorul enunq: din . 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pronumede intirire.4u convieguitlaolald mult timp.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.-itrrrr.. ln realizarea eseului.. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: coffia.. 'r. 1.Nu credeam sd-nvdt.[.

reppe tat du-tc vlno. pebaza operei literare. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali.i flori . Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. douiddezavantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.oetice.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln realizarea ale a . ci tremuritoare/ miregte gi mai rare raina nop[ii. Scrieqi era 4. Bincinqcles. AcesteJsint probleme un p. de indifcrcntde naturalor. inrr-un eseude doui-patru pagini. ci opera literari Bahagul de Mihail Sadoveanu esteun roman al transhumanqei.. modalitigi artisticede consrrucqie. Prezentagi.precizarea patru caracteristici specieiliterare.particularitiqi stilistice)./ a. . 133 2.e 1./eu cu lumina measporesca lumii taini . tablou mire!. C. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela texml de mai jos. pe exemplificariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. Alceruid cite doui enunquriin care cuvintele oricine. relagiidintre personaje. Mai tacclio dati! 2. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. intr-un eseude doui-parru pagini. Enumeiaqigase toare." a in patru expresii/locuqiuni caresi existeverb:ul lua' 3.razele albe ei luna/ nu micsoreazi.casci! era 3.Precizalivaloareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsandri. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat.O. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1.a micSora.veti aveain vedereurmitoarele repere: . a seschimba' rc: addncime. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint mister/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . un 1. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar.nl C. . modalitiqi artisricede conitrucqie. (10pancte) t.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare./ dar eu. na strioesc Ea corora minunia rumii d.Precizagivaloarea 4. fantastic!'. a ale . 2./gi-ntocmaicum cu.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra temei. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvinsfhnt. .tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3.precizarea Patru caracteristici curentului literar. cd poeziascrisoarea de Mihai romantici' Eminescuesteo creaqie eseului./ cici eu iubesc/.. 2. 1. . un guri. 3.Lumina ahora/stgruml. p. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. (la clasa. Identificaqiun cimp semanticin textul literar dat.argumenrarea pri temei. Concepeqi patru tipuri de itemi. modalitlqi de car^cterizare). 2. scurt. !.prezentarea personajelor(tipologii.vrala nepdtrunsului ascuns/in adincimi de intuneric. Realizaqi proiect de lecqie alegere: etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. particularitiqi stilistice). ln realizarea eseului.. corectindgregelilc. .. Exemplificagi eficienga la clasa I.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare. ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereiliterare (viziunea asu. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B.exemplificarea acestorcaracteristici.

Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la un alegere clasa). Menqionaqi invdimdsag. r. de 1. 3. rdpede. Precizaqi valorile.". la un si.{:.ixemplificrri" ". rlc nriri . (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul . de nu erameu' iar palo..-$ide ce crezi'cd. 2.eu r" 1". ln realizarea literar/alegenului literar."rto. . adverb gradul superlativ.i o subordonati circumstantriali cauzd.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un . Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. jos.apoi il stroPegte cu mh. dinaintea. 3.Frecizagif"lul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B.naIa ocht. arelua. p.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A..." llr.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^.nu eu? [.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui si dispari. Ilustragi.curentului . 3. 2.i.rJl.1il vie. o Doarme bu.... Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.] Aqa cdvezi.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi. Dar riu fac. .a tncunjura... ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau. tirr.. ripede pune capul lui Harap-Alb .qiiarp. Este singur orc."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aibi doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +. il incunjlri d.i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. subordonatipredicativi 9i o subo +. *.lurnca toarclccuvinte:a dispdrea.t. Ai..Ei. parmcaracteristiciale.Zoe. cu..argumenrare^ adoui elemente originalitate(viziunea cularitiqi stilistice). Eu continuu si suslin creQrerea TVA la alcol.To"t. "t 2..estenecesar nou proun gram de redresare.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv.Harap-Alb.DormJai tumuh sibine.Zoe. chit.reMoro-. in glascu o admiralie. 4.a lccePta. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! . cite un sinonim Pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: 1.rost.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.prin exemplepotrivite. 3. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice.rr.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea. ci tu vii p. 2. sil triicpti ' '.tean. curentului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. . . chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. caracteristici. omonimia cuvintelor oii. Precizagifinalitigile inviqimdntului primar. (14puncte) la texul S". (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1. 3. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' .precizareaa pebaza opereiliterare.1^rif^oimpiratului Ro9. scriegifelul propozigiilor subordonatedin primul enunqal textului. .prezent^rea temei' partiasuPra de . l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noastre..":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqiali scop..rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare de mai jos. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.] Ci tu vii de .e. Alcituigi enunquri cu urmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd. torturi.mocite un antonim pentru urmitoarele cuvinte: credinpd. Scrieqi rocdnos.desine neacoperitifala de generozitatealui. fli bdrbatd!" 4.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta. a seprinde' . Sc-rieqi doui paronime si formulagienunquri.. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. la loc. de C. snoPi.morfologicealecuvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere.ininvilmigagul acela.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini la rostul lwi. o . Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. toarni "pi. 2. rposrazelor . (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. Formula. cdi. generozitate. un si "t:xi"{{riif. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.n-ai tu ultimul prost din lume 1r.

pari i.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Eminescuj.. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: carte. C. 17. 3.lB. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. in 2. i*-"l. a inghepa.deietld..lCasi triieqti. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . trei omonime.seceriqul Marei.c. rtum e. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referitoarela textul . Ilustragi. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. (10puncte) 1.ti"qi"irp"*. Identificaqi.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece".veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . racterfl re).qiil Uitt gr€rt. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. slricuqiimamei! '" loanSlavici.Mara 1.. (le ntiu.Dete-ndeam3. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se?nchine. text.ti verbiali.-niserd. de mai jos mun. atit de"lt S. (Mihai Eminescu) .. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsul 1.operei literare. cu crucile?mpodobire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii. de te cheamd. eseului. caredimineaga iesecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. Gisiqi in text parru cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. sfii si recunoscci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. 3."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. de a . Acum cind vin suteleqi se adunl miili pe locul cel larg din fagaministirii.t. . (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1.os.einchiniMarainfaga icoanei. . Mlrin Predaesteroman..argumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziune. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. i"ii. |livelYl 2. George in 1.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi.ipsd./ Cind eu/ Stausus'staususcaDumnezet. a artisticede construJqie subiectului.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. Prezentaqi. ornli gi pe scrisi. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitorul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu .l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp:u. Concepegi doui tipuri de itemi. ielaqiidintre personaje.l. S"ri"fi mici"..ill Subiectul ll-lea al A. Precizagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext.ttot. 2. scurr.rl jos. ia copilagii. .e.jiide comunicare. p9 caracteristici. Nu pot penrru ca si spun ce m-a impresionatmai muh Subiectulal IIIJea 1.furnici ($i-rni-pariath. by1.Precizali funcqiasintacticila cuvintelor subliniatein text' 4.respectivcu o locuqiunead+. contrageqiprimele doui propozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. cu praporelein vint. B.T cite un enun! cu o locugiuneverbale. -'E. polisemiaverbelo a ridica. Sedovedeainci odati dublicitar. Marei ?i ride inigi rrracincl p. prezentarea ". 3. 3. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin text' B. re privescde sus. propoziqiilorsubliniaiedin vergulile. prin patru enunquriadecvate. nd. Tipuri de proiectare.mlij9t' .. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. ii dn puqininainte . 4. Indicaqivaloarea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. ca lumea_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. U0 Danctel de.pr-oiecpie-proteclie. aceea De s. 4. a lor 1..tde micd!/ Te vid cum c. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A.ulmitoare:.asupra particularitigistilistice). (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. M.i.orecizarea patru caracteristici specieiliterare. . strategii de formare a capaciti.ela Sinte Marii timpul e frumos. 3. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi.teprivescde sus". r: 2.lipsd-e. C..

in signifiant.i .a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj .argumentareaa doui. Men$ona1imetode Ei instrumentede evaluare.rtirii. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. deferent-difcrend.aolnic. cu numeroase elemente simboliste. 2. atunci . (10pnncte) Scrieqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos. Construiqi doui frazeincare adverbul relativ cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite. moliun e.rluiiii.grgzentareapersbnajelor(lipologii. ln realizarea eseului.PiL Precizaqi rea un copil docil.l i" realizareaeseului. strategia rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris.. Fuseseriinoite marcajele drumul rutier.rl. tol...ce au cu dingiiplinsul $i o. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. Abea am putut rosd catevacuvinte.r"r.exemplificarea . cuvinre! Ce farmec se degteapticind vi rosre$re gula. de mar tos.. scurt. Prezentaqi. m uscutos. pei2.rrta1i. doui-patru pagini.relevarea ipostazeloi eurui riric 9. ..Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text.chii. { . ... Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. vl 41 4. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. Jmpirecheri ciudatede slove.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap. intr-un eseude doui-patru pagini.particularitigi stilistice). i..."-irrt" fi S-ar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-aduni_ntr_insul. 3. si buza ce siruti. bazaoperei literaie.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar..eagre romantlc.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec.r..r-. ..) .re.. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. 3.ed.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul -. 4.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o.fiind complectuluiti de frumuseqea sajului. in afa 3.J.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza. .o. Alciruiqi propozigii cu urmitoar ele clwinte:fr audd.modaliUqi de carac{. ci opera literari Ion de Liviu Rebreanuesteun roman. Formulaqienunquricu urmitoarele paronime: airtuos-airtuoz. relaqiiintre personaje. pe acestorcaracteristicl. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii. 3. luminogii. De n--aqi fost voi oare. cum s-a anunqat toate mijloacelede informare massmedia. . Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre urmitoarelecuvinte: ciudat. $i oare braqulvolnic.. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exercigiului studiul limbii gi literaturii roin rninc. asupra remei. ."r. terrzare).inrr-un eseu. Dimitrie Anghel.ri . a 2. sload.veqi aveain vedere urmitoarele repere: . B. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt".r. valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq:. l. . dar nu se comporta intotdeauna docil .a rosti. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar. cd poezia de Noaptea d. C* (6pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1.

3.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci... ci poezia Reaed.mild. 2. (14 toarelecuvinte:a sfdtui. ncscuitt.. rposrazelor . rnodalitlqi artisticede construcqie. felul propozigiilor subordonatedin textul literar. Scrieqi 1. de plecare." Ca s.Pds.Precizagirrrio. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare postului. (Mihai Eminescu) C. 3. (10puncte) cuvinte:dojand. din felul propozigiiloriubordonate grim. urmitoarele neologice 1.prezenrarea de a . d. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI. frazi a. vinte: mine. pe a lumii bolti luneci". (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunguri curiqenieioragului. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. 2. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoarele ceringe clc rnaijos. Dar triiesc ca plopu-n vale. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2. PreCizaqi mirii. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4. Dupi ce am cumpinit to $osea bine.veqiavla in vedereurmitoarele repere: ln realizare-a . particularitiqi stilistice). Ori ce om igi poate aduceaportul la intreqinerea de a 2.l.urma. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. harta.d Doindpopulard 1. o operi lirici de inspiraqie eseului.cumpdni. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. i B. .Luni.. . Formulaqienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra .cdre.nl a de a . sthpena .edepartevezi albind/ $-auzi mindra gldsuirea pidurii de argint"." 1 HectorMalot. Identificaqipatru omonime in textul literar. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe de mai ios. $i sunt plin de supirare. 1.1 Indicali' 3.r. Contragegipropozigia subliniatl din urmitorul enunl: .De-agtrdi ca bradu-n munte.i a rolului mijloacelor artistice.giacum nu-9i careurma si apucim . N-ag aveasupdriri muhe. eului liric . Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz.ixemplificat"" acestotcaracteristici. Prezentaqi in dintre curriculum 9i evaluare inviqimnntul primar' 2.d. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2.a-gitncbipui. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri Formulagi 4.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilistice). B.intr-un eseude una-doui pagini.precizareaa patru caracteristicialegenului literar..(Mihai Eminescu) tu.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting.Ioialitate. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios. pri temei.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd.." morfologici a cuvintelor subliniatein text.De treci codrii d'earamd.lrr"int. Menqionaqi puncte) A. 3. din . pebazt textului literar. arzh. 4. Exemplificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Studiind vei ajunge savant. 1.cici il inviqasemEipe Mattia-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI distanieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. Precizajivaloarea textului. Inimi cz venin mult.ere Mihai Emifolclorici. Scrieqi cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. Precizaqi $i deodati se auzi tosct.

Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. de maijos. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios.. . B. Ilustragi. Murguleq. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. g. in caresi prezenrari terizarea unui personalprincipal dinir-o operi epic^i. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecaredintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . Prezentagi. gi ca a semnificaqiei acestuia. de fuseseriunanim recunos*..u. . FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul:ui cht. Indicagifuncgiasintactici a cuvinrelor subliniatedin text. d..n' C. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . a. Erau tot unul Siunul. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. 't' '4.Pe scurt. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr.d. . .i instrumentede evaluare. din . foaie lad. 1. ". " 1. 2. l.. Cu inci doi se f. D. Scrieqi patru adjectivecarenu pot aveagradede comparagie. Sc." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. Scapi-mi capul de la moarre.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor eleir mentarede comunicareorali si scrisi. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. 2.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. Adiugim lui Sase. Scrieqi doui omonime. 4. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. c. (10 puncte) r' Scriegi rispunsul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. | ? r-. 3.i . Pr_ezentagi exerciqiului formareacapacitigiide receptare mesajuluiscris. lnmultrm pe clncl ctt nouil.acpatruzeci. (6 puncte) Rescrieqi corect urmitoarele enunguri : 1. f.rept.ib:und. Y alor eazl"cdtp atru. . 3.relevarea doui elemente originaligatg gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. !. TI I . Avea decit o slibiciune. Menqionaqi metode. dar i-ar displaces-o recunoasci.a aI l. diferite de aceea textul literar. (6 puncte) Rescricqi corect urmitoarele enunquri : l.rieli citc doul cxpresii/loc.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. . cint cu foc. r.particularitngi[!stilului).coami rotate $i cu coadainnodatd. $i in cimp cit 9i acas'.e ' .de doui-patru pagini. 3. O qinewna. 2. pe tipologiei personajuluisi relevarea . doui tipuri de iternl ill 11. tehnici ale muncii cu cartea.precizareacelor doui modalitif de caracrerizare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme ale acesiora. bazatextului literar ales. Despici firul in patrw.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite ale cuvintulur repede.veti aveain vedereurmitoarele repere: . Scapiri"din piatri-n piarri. h.construcqiapersonajelor. rolul in a 3. Mai trece-mi Olru-odati.t'3. Concepeqi 1. doini. a 2.trr[3. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. formate cu ajutorul subsrantivuluifoc. r f. 4... scurt.Doini.stabi'lirea relagiilorcu alte personaje. Al zecelea va plecain excursie.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exrraordinare mai descoperirigtiinqifice. .. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. C. 2. trei. i. i Eu te cinr in oriceloc . Rescrieqi propoziqiilesubordonare precizaqi gi felul lor. Menqionaqi patru tipuri de evaluare.Scriegi eseu. identificatein textul literar. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi te-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici.

nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile .. 4. intr-un consens 2.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje. personajelor. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. aici 9i nu mi supiri nimic. particularitdqi mei.introduseprin conjuncAia 3. Moara cu noroc 1. Relevagi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular .veqiaveain vedereurmitoarele rePere: . Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos. C. . gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. doui-patru pagini. $i cit vom sta aici.prccizareaa indirecti . Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cursului de informatici' 3. de. nu mai scapde nevoia aceasta". ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. Ioan Slavici.*l lqt TESTUI.stabilireatipologiei personajului. patru tipuri de atribut. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. pacitigii de receptare mesajuluiscris.precizdndfelul lor' . dar . le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. Scriegi 1.cici... relaqiilorcu alte personaje.in caresi caracterizaqi personajsecundardintr-o operi epici. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc.de doui-patru pagini. . Exemplificagi. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textului limodalitigilor de caracterizare. . la alegere. 2. Identifica$ adverbele textul literar dat. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. la Moara cu noroc.veqiaveain vedereurmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracterizarea .Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . limbii caeficientein formareagi dezvoltarea 2. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul dc maijos. rile poimine. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. din 3.ul. prin sintagmepotrivite.Astizi stau fno. B. Notaqi patnr expresiicu verbul a seface. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1. Ei tn zad'ar arendagiSi af. dar o voi pierde temeleiunt degarte. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". lnrealizarea eseului. care stdpanea de te ingelegi arenda.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului caracterizaindirecti.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). precizind felul lor.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a gata. tede relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasuPra a sdlistice). ti'isiturilor gi a semnificagiei . construcgia Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A.ard stipinire mai ira gi dinsul. qisi te gindegti la viagi. ' .in caresi caracterizagi personaj un de drami. diferite. rea directi gi caracterizarea identificate.evidenfereatrisiturilor gi a semnificagiei personajului. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredidactici.i relevarea personajului.Aici. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. Scrieqi formele pronumelui demonstrativde identitate.Achizigiifundamentale". Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori morfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /.excmplificarea terar. trebuiesdfii Sitw orn. . Moara ca noroc din 1. a 3.exemplificarea terar.evidengierea . Rescrieqi ultimele trei propozigii subordonate textul literar dat.in zadarte pui bine cu stipanirea. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. personajelor. dar imi fac eu insumi ginduri rele desprezhn de mine. ln calitateacareo am. mei. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. 2.

Scriegi formele pronumelui de intirire.prin exempleadecvate. Rescrieqi pr"-p-iqii subordonate textului. Prieteniii unei colegede-a mele obignuiau sd.:i. . Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.p.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul de mai jos.in care sd.'slrieqiin litereurmiroarelenumerale .felul at. Muzeul Mirii Negre. ziqie corespunziltoar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. C. 3.. opttpt. Ci care-ilipsise. Mengionagi caracteristicile lor din 1.respecriv copulativ. lqg tcasupra a dc a .1j*-. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin.edenqia la unei mari personalitlqipolirice. 11069' 14.recizind.exemplificarea identificate. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv. cu umilinqi aceasti Cort". pentru. Noul alessuccede pre.precizareacelor doui modalitili de caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirecti.Ottha dar )urr""purririle ei. jocului didacticin invigiminrul primar.a-o. tibnd (in text tignd). 4.-r#.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .precizind felul lor. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui..d"lo"r. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:antipattc.cvidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. din 4.pe scurt. Contiageqio propoziqiesubordonati e. ltcscrieqi ultimelepatru propoziqiisecundare textul dat.e. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de indepirtate. di+..".caracterizali personajseun un cundar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie).pebazatextului literar. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. 2.de doul-patru pagini. situajie. 2.i. o iate-d. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2. Si-mi scri daci vei venii la concert... 3.iif* qi invariabiledouiadp"."r.-.Maicurios eracL ceilalqi erau scandaliin virsta.ri: Rescrieqi 1.Prezentagi. diferite de cea din text. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9i scrisi. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. Relevaqi. 3. a B.. 3.gi specula iigi.i^.^ r. carenu gi-!explica. legiturile lui de rupe senriment. O dati ce s-aoferit s5.ceput i .qiiitp"rirtl p. (6 puncte) corect urmitoarele enunqu.ci . de l.bine. .ri. (14puncte) -s. nor-.atenlte. a nutri.16.ii p.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l.. llustraqi. -. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h."p.. cardinale: Z. p. modalitiqilor de caracterizare . un om "rr"-ii. organizeze excursian un pretext nu-l indreptlqeasi nici se eschiveze.Aglae'.op'oriqii . fascalopol nu-i eraantipatic. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! | un i. in 3.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziunea stilistice)' particularitigi personajelor. Explicaqiconceptulde curriculum..ibutivi din text in Parteade propo2. In realizarea eseului.i 3.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje. seterne. Scriegi plica..il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu. feriti de ceadin text. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. Notagipredicatele textulliterar dat. mei.Fefi*aveaacesr cu Otilia.he iar.in nu pAteaciudat. scurt.. denie.ltaatit interesPtTtIy i*Jti"-i. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe comunicirii.tece ani ar. 2.arl I I 2..i Aurica nutreauin priviri invidia"' George Cilinescu. si existe atribut verbal9i unul adverbial' 4.a de-a dreptul incintat. alte doui valori rnorfologice ale cuvAntului aoi.5018. 1. un D'" la ir. B. a pierd.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvintului el. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinalqiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect.'Formulaqi C.

ale I B. Al optulea mi sepirea mai interesant. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' ale 2.precizarea patru caracteristici specieiliterare.I)rez.a"a qiranul . diferite de aceea text. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele." " "rf. scurr.lemanrului primar.cxemplificarea acestorcaracteristici.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. Aceea eraa treia dintre bijuteriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. frumuseqile virgite.alvrfi. 3. Transcrieti. d. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1.tehnici alemuncii cu cartea.subteranede aparate/electrocairice gi in sala/d.prezenrarea personajelor(tipologii.te. . caoperaliterari pdd./ jurul gil. .!o l 2. scurt. .propergiu. M-am imprietenit cu doi dintre ei. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi. ln rcalizarea eseului. 4. eroare/oroare. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .os. Nu fii dublicitar celemai desd2.veqiaveain vedereurmitoareie . . Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii concesiv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. turismului. o din 9*. . Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat.proiecpie. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. Alcituiqi cite un enunq pensie/pensiwne. modalitiqi de caracterizare). vinte: insolent/indolent.e proiecgie ridicinilor si mai vedem.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. f. ln sali erau doudzeci parlamentari. a ale . Scrieqi fieciruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1.cxplicarea tidului opereiliterare.urea spknzuragilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic. . subordonate 4. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvoltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi." a Mircea Cirrirescu. freaci parbrizul aburit/ al cerului. din sticli. e.. c. b.. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. e timpul/ si legim rotigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. modalitr$ artisticede consirucqie. C. .rJ. La celegase in 3.releoa/re'uela. Relevaqi. din muzeu.ivirllii dc rr elevilorprin studiul linrbiiyi litcraturiiromine.Prezenlagi. lixernplificaqi dou. 3.lul. 2.i rnodalitigi stinrulurc crcar. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p.-pe bazaopereiliterare. oc mal . .Precizaqifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a.r. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por ayea gradede comparaqie. partiiulariteqi stilisiice). inrr-un eseude doui-patrupagini. Scriegi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens.. 3.entali obicctivele ciclurilor curriculare invitimintului primar. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (la alegere. Menqionaqi 1.1. din 2.p. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inrens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi brazde/prive. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul.i sedez1. Muncea cit doi. rela$i dintre personaje. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidentedin textul literar.din texr. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinractice.

"de minteanul sub anrnat umeri.. noi u1 9i *ridior.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin..colg.-. qinte strilucite.precizarea patru caracteristici specieiliterare.i"-gi fr-.neagteptat. In realizarea eseului. braqe cu lungiin rninecile'iei.ou. sublinia gi mai mwltsrarura d)sdoi. iiiir"r..Miilocul pe . TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi. basm .n"iru iilm ca tinirului.1. (10 puncte) de iispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. 2.t :. 3. relaqiidintre personaje. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limbii si literaturii romine.-rtiru. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: Rescriegi vintului.ep s inc ".precizare.ronlan. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3. baza'operei . 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI.. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. 2. Ilineingclcs.. rearizare cine":.aninat. lui r"*" uoiii.". fii ii.feclo. i..rrr..l" reDere: .e. ' 4. daci nu intirziam. Construiqi doui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite.vegiaveain vedereurmitoarele repere: ale .. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3.rsitlu-p"ir. ^iu.$l ( ). Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteinegrite de vechime' 2.-o ^. Lnrealizareaeseului.i in excursie. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdefectivde numirul singular9i. sub. Misiune de incredere .rr. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. 2.ioa"s iil.*"i".. Mengionaqi metode si instrumentede evaluare.relevarea ipostazeroreurui riric . a literare. b^i^ t"*r.i.?igea..le curg6'nou. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propozigiilor subordonatedin textul literar' 4. Vasile Voiculesct. a teirei.prezentarea racterizare)1 a .-i"i.i . Domnia sa nu a adusnici un argument.^ lt^tl:lt cle mal los. Definigi conceptulde curriculum. Ni. Cilinescu esteun roman obiectiv. relagia dintre curriculum gi evaluare. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre urmi. o.a patru caracteristici a .Lbofir.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. cumpdnit. modalitiqi artisticede construcgie subiectului.riri. 1. Aldtuiii 2.rrrrrlrri. .. . Scrieqi B.rseqe. mari si am ingepenit. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei caP. .vegiaveain vedereul_ero"r.. 2.A fost cevaagade.. . 3.. Regizorul dinmine rimisese buimic'it..tli-*-b. ..i. aiurare.asupra particularitiqistilistice).. hncins"cu chirnir"ii":.t*..in caresi existeo propoziqiesubordonati condiqionaligi una atributivi. simgitsi ea cum adieo boare a plicuti de vinr.. pe caracteristici._". uita_ [?:tT[il1it[il:f tam. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A.rlui *iir. liei de G. inrr-un eseude doui-patru pagini. Alciruiti o frazt... . cupirul iIGGJ me.parcicularitigistilistice). 1.exemplificarea acesrorcara*erisric p.i. C.spre un erou^sorar.. 3. eapr'un e.defecdvde numlrul plural. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.argumenrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune... respectiv.ixemplifi""t6" ".1il' "1.tor. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?.. ( )arc va si zici. 3.qire. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l.marcd.pii din clasa iutii invaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.i.ol. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini. personajelor .. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela textul ."ttor modalitiqi de ca(tipologii.

..gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tronul. 9i daci voi nu mi iubiqi. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc.'P.eu v{ v. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole.Daci voi nu mi vreqr.4i si dai sami..lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l . Aj-ury_ hotarul Moldovei." (capitolul al-IV-lea).iar acqiunease asupra p ersonajului principal.i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache .ri..tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri.acegtia i"d.Capul luiJvloqocrrrem.velaesteo speciea genului epic in proz|'.urrr. printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: .Daci voi nu mi rrreqi.dtti decit iomanul.i"r. t.t"icul Veveiige. intr-un timp limitat.la care cu acqiune Unic.gi norodul pe careace. cu un iingur.ti pop.hiqi'qi desfigurati in diferite locuri. . vi vreu.ta ditttt. trurreh ari o dimensiunetemporaldredusd'Ea epic. doam(cafitolul al Il-lea).rr" ."(capitolul al III-lea) ti. mai extinsi ca dimensiunedecit urmirind un conflict r. bun cunosciror al boierilor gi al situaqieidin qari. se n. aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569).. alil parte). *t "... ai cirui ochi scinteiri ca un fulger. Nu. insolit de armataotomani' Lialcituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci.roartri." (capitolulI).. -ri "on".i!"litr. ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii.-. Lipu. lii"".fiecarecu cite r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: ..oetatea scauna Moldovei' -1i de . fir nar^ativ. coffiarl toriai puternic (hp.. rispunseLipugneanul.U. lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaistorici. o..u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p.9la se..r9q. ["-i"l'ir.. unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -.1.\uv.rr. .promiq6ndu-isprijinul boierilor...rrtrat. -ai personajelor. b im ensiuned spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" .rrorr"f"lor'implicate.e . Intelisent. .""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa. indipie mulqi r..t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici.rc gi eu.

. dintie intervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul.. Specificulepocii estedat de evenimente.recomand.Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". carelasi o pati de singe in lei: . ospiqulimpicdrii : . dar conrinui si ii pe. 1 Nuvelele sale. Alex..(. romantismului rominesc careaveas5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld. ii iar . Unul Dumiezeu stie . a unui personajcolectiv (mulgimea tArea.itatca lui. consideratcapodoperi a specieiliterare.al revistei Dacia literard.stroici.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc.. iui. si sevor imprdgtia oile ..ucSie.. totodati' o concretizare a d. astizi.. nu va mai ao-ita omoruri.Personajele to*arrti.i Nu mr vrt'Ii vrli. pr"cu.i.adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan".B"inuindprimejdia.ievodal. iar rru$carea epici .-lui sunt spitarul.Gura satului. dcpseasci prin schingiuri gi prin confiscarea averilor.rt" io-"ntiia prin remaabordati.pe domnitor l" un are-Jrreamicei.ll. ii ameninqi_cu tp{i. L.mulgimea.generate de di diferenqele sociale.".precum gi din modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise.recunoscindu-gi faptele singeroase tredin ( justificdprin grijasapentru linistea . tlrgoveqilor). pentru a-i amigi. ceremonial. p.incircat de tradiqie. pline d-e dramatism. . vegheat Lipugneanu. reprezinti un model di operi oiiginali.doamni!").rttttt.a-i ciqtigabunivoinqa. Nuvela esteoriginaii atit datoriti viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel.domnitorul nu mai ucide boieri.piramidadin capetele boierilorucisi. 53.J"i ti"e omorindu-i. ci aLingcpunctwl culminantin al treileacapitol.Lipugneanu. RuxandJil otrlveEte.Sd rni-ntorc? clri l)rc N4..: naj redutabil. inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu.Ivoilrvoastri.. care se gribeqte si-i acorde iertarca moarein chinuri. vestimentaqie.n 9i sadismul Lipuqneanu..la {'tl \r. aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I.rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin Intronald".de.lvirltarc". pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul.iipromiteciiiva administraun.in(o (..gi a unui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieselede teatru. prin antitez. ...vedea contenind gilcevile gi vinzirile unora 9i aftora. avereqi de mentalitiqi.t'"l.ipugncanu ucidepe boierii triditori si le confisci averile. . romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte(caracrlndul singeros. De aseln'celepatru capitble care capdtd.Spancioc Nuvela .vezi p.dar cu incuviinqare tacitd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan.1.Ai si dai sami.pentru ci sunrem rugindu-ne Domnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.Ioan Slavicia contribuit la dezvoltareaprozei.rbinqeisale.i noi gresililornoqrri.i: cereiJrtare.spanciocgi..cu cinism.1.rlrl virinr.o-att". dupi slujbi.mul acqiunii.i doi fug din g..pe fiind d.Asi.cu congtiinla pecatului.ca. de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon.rr.o.asezare funcgie rang.stor.rr"trtepenrnr fieiarc tip de personaj.Moqoc. dar ci irgelepc.zece esre porunci: *Se iubegtipe aproapele tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.Voievodul ului domnitor.rouegregal'e[.prin sceantitetile.t'rtrrr inqalcg ?" Airr.se desfigoari drame puternice..igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci. inspirati din istoria naqiocarese con{ormeazd. la . dovadeautorul in pr. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul. .si ne ierre . -oast. lnrii.rr tlelir.1.au vizut cd.oi.leac tlr' lricrr"1i. seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncrenie. ' Mare clasical literaturii .rela I'i. moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali. .Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.'r..c... moqtenitorul tronului.1l.. -rlritoii.plini de dinamism.Lipugneanudispuneucidereacelor patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.l.-tttrttci l{trx:rrtda. .realism din ardelenesl perspectiva satului stituieviaqa spa{iul transilvinean.ritc v. . spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne..goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi.'se'delecteazd. o creeze literaturi naqionalivaloroasi.tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem.religioase.iap"iittt. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia. mentalitiqi.roi.xluvc (. Dupi si. acelagi singe rece.i voi rncrgc cu voilr. il intreabi pe vornic dacdapro.alqii.indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara.rneavoievodului i-o luaseinainte. folosegte 1]t. in de ln cel de al tretleacaprtol.. cum ocalifici autorul).r. adeviratul articol-program al revistei 9i. arhaice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri. gi se menea. dumneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a. Apoi. Personajulprincipal. ^ .iubindu-ne ca nigtefraqi.e sunt prezent.andruLipugneanu.l)(' ht. luu si poruncegte fie cilugirit.zind in spaima^acestuia.. replicil" .la nele9i personajele sa. le gineun discurs evlavios .s tl. In realisti...dar Eide neologismele. clcascmenea.briginalitatea videspe in miiestria de cared. riu. 'lloierii Spincioc gi Stroici.cinism.namulqimii risculate.ltll)('sc v()i. prin dramati.. este.retrasinrr-un colt iu Mogoc. gi sensibilitatea doamneiRuxanda. Singurii boieri carenu se lasi amigiqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu. ge gi destin necruliror.r.Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan.. lui la.autorul surprinde comporramentulpersonajelor aflitc in situagii-limiti. am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit.^ie. timp. pentru.zi sunt altfeltrebile.le ap. de a simulagi de a disimula) 9i prin destinul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici).ngerosul banchet.c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici..etnice. Caragiale. acesta de ultimii sii dugmani.scricii unclc.odri ii oferi doamneiRuxanda lcaculde trtci promis.lcr.rile caracteristiie personajului ale coleciiv... manifesti. cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.ori ljrr. scenele zunt singeroase. vdrsind singelemultora. turma nu poate firi p.al cirui morro esre:.ezenpentru prima oari in literatura romini.o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpotrirra . apilrutiin primul numir.." .intorgiln gari.ce.care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? . ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot.vi. Moqocii aprobi fapu iingeroasa. din 1840. i. a unui ..pentru ci aceasra una din cele.

ttl I llxiulea'l'.[.. dari voi.rrrt . de a o vedeaveseli gi mulqumitd.spre de1 r. nu secvengi . [.. ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bitrina sI ".r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:.. Conform invoieli"idintre cei doi.urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale.-m6. auto. . cu tot sufletul..tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorbead"e ! ii ziseel.Nuvela incepeabrupt. se zbuc^i. cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizeazi:.apareabia in tleschide celui de al doileacapitol.ca lini.lartd. oiitti"..rri-ri morali (monologurile interioare degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd.cu toati dragostea mamei careincearci norocul copilului iegitin lume.ci nine".i-l face complice. in schimbulbanilor luaqide slmidiu. Dar nu cereli ca eu si hotirisc pentru voi".gi. de orice necaz.Lici. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii.ciutind acumala b. L" . Pini la ap3rigia simidiului Licd.... nu bogigia. dar sigure."r". Ghigl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui.aceasta incepe cu o expozigie. de ffadiqic. Ca cizmarnu cigtigi iuficient pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati. respecrat togi mugteriii..Eu sunt acum btrtrini.Perduse aceste socotinqlin primejdie . esterolcranti gi admite. cd devineirascibil. Moara ct't noroc. Desfd.viaga Ghiqadecurgelinigtit.Togi drume.doui poziqii etice.. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea. repedela LicI batjocura gi se.si cirpescgi mai departecizmeleoame.irineqe.. Pers.Motivele pi . inima. Ai avut tati om de frunte.era at e Clnd . dar 9i de cigtig.cd-i legat. d-tala tuitrei.cici doi erau acum.Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti .dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului.am primit porci de furat de la Lici. lumeate pirisegte" . cind.. op. Ce-i pasi lui acumde Pintea. dar ilobfigi si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei.un model de ?nqelepciune dragostemateini. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr. cici Ano . dar se seaci singele din vine de rb.r. de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc. Mi-" gr. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni ai acestuia. irc fo"d"i cinsrit Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa.qgf1si Ghiqi. dacZevorba.ii era par.prezentarea locului unde se afii circiumi.Totugi. si-i numere. drt de la conflictul.rt-r urmelor.ritatea cu cuminte.lupta inde Fricepurqi cinstit. Budoi sperjur.de judeciqi.J ti riminem aici aici.. gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucurii in via1i." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.i seiimqeaintineriti.igi zise el . rtrentrrlitili.in toate le ficuse din dragostecitre dinsa. privini cu la Ana.de ce-i orice gind riu.iard._exprimat foarte clar inia dl h inceput: . Comoara." pe Lici la banii ce-9iadunas Pa:. devine 9i gi SeiteBouarul. ci umblu voiali cu tine. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei.. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am voit si cred 9i si inqeleg. Personajul argumente igi azS". adaugi el: .voi faceti.aunri situaqii modeste.atipsihologic. in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:.. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici.ocirpodoperl gcnului..'.gi..penrnr prrma oari.de stabilitatea de-o viaqi. punctul lui de vedere.o*pl"tate de ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r .murarela Moara cu noroc.incontinuare.gi gatasi izbucneas fdramotiv. si intru la iniepr. h.r num€rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel..ea reprezinti gineraqia v6.rcrstttttjccse-nqiale.d.irriqi" sau: .tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea nefasti.onajul esrcmemorabil. iar in timpul procesuluilui Lici. tu rebuie sI inqelegi oameniica mine sunt slugi primejdioase.cu toat5. bitrina t u J.r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc nuvele. careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi.tithii.voi 9tiqi.] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn. daciduminecae noroi.ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de viaqi a de lrtltrinci.nu weau si crezi cdmi qii numai de frici. dornic de schimbarede dragul prosperitigii. sI picrd gi pe acelade caream avut parte pini in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o cunoscdecir din frici. dintr-un cigtig ficut cu bine".Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci nu-mi facepe plac". Conflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. \i duc cizmelein mAni pini la biserici. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir. iarLicdii rispunde. legati de varri.el fiind un circiumar harnic. Circiumarul nu sup-orte conflicruali. din drum"' Du lnci om in cale.. urmirind rcfleciarea evenimenrelor in lonqtiirr[l pcrsonajclor..Ghiqi vrea si-l sfigie. a lui Ghigi. itte o rr. indimnitrd. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie.rrri proiect6lor ginereluisiu. ...Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice.rrr*.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul.i re va folosi de acestea gi.totdeauna.rn ioro" .doi ncpoqci Dumnezeu. de percare..fne si-gi manifestesentimentele teamir . aveabitrina.rn.ceamoderni. dar in locuri rele. deoarece. .rstnici. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'..r.. pentru a .. Ana la mine..o-. Replicalui Ghige(. gi si ne punem pe prispa caseila soare.eiclescriptivi .iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic. dinamica sufleteasci.Prima intilnire dintre cei doi .orgoliul.a para..()rnul si fie mulqumit cu siricia sa.trebudar acum.. in io-porlrrrtfl. Iarti-micel puqintu. nuvelei . amindoi piiveau la cei doi copilagi.Da . pimintului. iar bdtrinaprivia la citegipatru.oiib. fiind pugiin locul meu.Sim6iti de cu seara locul seg.'iari.. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. din dorinqa te brrcuriil. aflad intr-un vad comercialbun.congtientde propria-i decideremorali.i ii va urma .seindepirteyddg L1a.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa. Era o amarnici dezamilgire. degi . sferaconttiinqeicirciumarului.".rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impund.i. nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva. amindoi la copilas . pe cumpitare gi pe acceptai. nilor. lsz sprinteni. pe de o parte.douiaritudini de viagi. lor )pe nuvelei.de a o feri de orice supirare. doui lui.rnr.cici.de trebile arendagului. cu cinism.o fati norocoasi. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior . ai neaeu n-am si mi iert cAtvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajudecitorilor' $i n-_am picituit nimic.ro. . igi manifesti rpiitn".degi.i lucini. Sunt gatasi-gi fac pe plac". Ano. Iati linigtea."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc.ci linigteacolil'rcitc facefericit". totugi ir si se stip'ineasci". cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd. dorinqade rizbunare. . devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci .la nevoie. pune in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi.

: Seintimpla s-o intilneasci adesea genulfeminin..(verb predicativ) 3..bitrina vederesturileincendiului..Tatil vosrru u1 o. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi.. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare.simt numai ci. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi.ordoni incendierea pe Morii cu noroc. a A consun'ta.A.urme .substantia (ex.ictr sa copiilorisrora:.Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel . . daci Dumn.). v lsg iubirii...eart'eimaginepune in evidenp mesajuletic exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. alituri de cinci cruci. ..9i ncqi nepisaresosirealui Lici". spuninju-i: pe . te-ag ucis". estedati. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze.. care-lr'rir"r". Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal.a.] cel bun in ceasul potrivit. cit 9i mesajuletic.atit .sc va stabili inrr-un loc unde nn .... in Gridina^cuz^tiv bindu-se . Nici cocoqatul e insugivinovat c5.). J.. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt.a ci eu re-am arurrl"t .Personajele sunt pirimag. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin.tfir. l. caredin om cinstit devine ucigag. Hanul era ticsit cu giranii inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare. asuprasa bani. po"rJ .trebuie si perseverezi.i ia chimirul. iari pe ti". in pot irii. Coatezai-a ficut un cocfrumos. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma neaccentuate' a . carefericireaadevdratd. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" se aresteze... uu nu mai pot sili pe ni_ un 1. Ghigi.interjecpie B.i. tablou mireq. lonaj nuvelei pune in lumini atit destinul ragic.are nu -"i cocoatein spinare:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi". cucerit. a moralei gi a tradiqiei.otsi te las vie i]r urma mea.. l. rcalizate. / Din rude. se liia in voiaintimphrii . fiindci esteun om prea slab. cu se rnanifesriin evenimenrele timpul saibitorilor de pagti. . cu atit il urigte mai mult pe Lici.. numirul_singular. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gind si scrii o carte.mpromigitor.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq.: .nJr.rt. se sinucide 9i lzDlnou-secu capulde un stelaruscat. Cind seintoarcela Moara cu noroc.: O estevocali..ln nuveli aparpersonaje Cel principale.-"r.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"au fost adusedoud lame.. Lici.co. " pe Ghigdseimprietenegte jandarmulpin_ cu ira.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni"..siinrranilor copiii .idee pe care. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. aur gi "jr. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. musteriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2..1. a bea.pr" are arginririe furati.de patima rizbunirii.osiut: Ou cit cstemai robit banului. ticdlogitli de slabin el insugi. apoiva fi dominatde patimabanului.cu ajuiorul acestuii.r"rr'rru mi-a dat gindul ['. din ! urmi.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci.ir. Moarjt nurrraiciteva. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in.O. d-. cazil Botanici.... (ex. -'"..i.llni gi spunindu-gi ci apoi.. 4."J-.rr. J.mariimpiritegti.secundare episodice." . puqin Peste an' Dorald . i"-preurr. trr. Subiectulal Il-lea A. apoi fuge...u?gi" . dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1.linigrea c-olibei"..1 -".i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc. .Vasile Alecsandri)' .zisc cl voi nrci nu mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri. plingind: le-a fost j"*rtl" .Acu .. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit. ' Imagineaestesimbolici.. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri...."pr". Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani. h. fantastic!" . csqtigati. Punctul culminant al conflictului.. / . cumpiritor.s" g1.A fostodati O prea frumoasi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii la risiritul 9i la apusulsoarelui. incetul cu incerul. loc unde circiuma rducenoroc...i minca. Nuvela dezviluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi.$^i ce si-mi fac ? igi . iar Pintea.. i. . . ..igi zicea|l .cu acesra.. mai complexper.'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I. ng pureamsi fac altfel. subjugat' fermecat: vrijit..Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii.se amigegte. o lasi pe Ana ca momeali...ici. t"r. vremea..r-'-Ittetti rrulc z. a l. intors la circiumi si-.i esteGhiqi.t. rari om cinstir...i sc?ntoarcila circiumi.rn ticilos i" ur"q.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex. $tiind c5"Licv. cu condiqiarespectirii legii. gi aga. ii p.impreuni cu. pe o sti piatrr.. ct iF i.: Pentru filmul Piciul selectase o fati qi doi biieqi. lncearci siigi linigreasci'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:. de.l p. plim(ex.$i .). u"i. ..viaginumai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi. incintat.aga celedin urmi./-A fost ca niciodati. fi "" Deznoddrnhntwl.pronumepersonalrpersoana III-a.. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac.. Daci e riu ce fac.. a. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. galdjn{ ci : . cu familia fi.mi s-apus cevade-a curmezisa cap ..ticilos! . p.Ghigl din . fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea.rit... a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta..copiii. ea pleaci mai departecu copiii. client..a *i_" fort r.a-i"ii."" i9i primesc p.arrd..Dimensiuneatemun esteredusi la citeva luni.l" i"t. "ri" cu "rr.... dacdein mine..fascinat.i sperjur.

cunoasteriigi stipinirii mediului aProptat. l(._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi. Situaqia devenisel/ctun1 ne drteptarn.metodegi mijloacedidactice in primare. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). . pebazailustra-qiilor lxperienqeide viaqi a elevilor s.qilede inviqare. 3. 2.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizeazi prin: ciclu curricular.particularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl. calcul aritmetic). etapl.propoziqiepredicativi) nu 4. Subiectulal IIIJea l.-obiectivecomune. cuvinte. silabe.. gi I diniqei clasele . (de euristici). predicativi) Riminel/ curnne-arn inpeles. viitoare cu copii.i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular .principiul ln "c"rt . 3. Propunerea lor nu-mi svSdea defel.formareamotivirii pentru invitare.stimulareacopilului in vedereaperceperii.citit" imamenqionate). 1. . . inqeleasica activitatesociali.stimularea potengialului creatival copilului. * continuturi comune sau aseminitoare. B. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide comunicareorald.propoziqie cd (P.i a limbilor srriine. clasele .silabelegi sunetele de Deprindereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ suport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate).dcarn cmoqic fratelcmcu v:r{i soldatin trupelede eliti.i inviliminml pregcolar.. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. substantiv Era un tot vnitar. exercipiile .aceastietapi beneficiazd. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi.dezvoltareagindirii autonome. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. identice. Prietenamea era de fel din Ardeal. 2.dezvoltarea achizigiilorlingvistice. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate.a competengelor folosire a limbii romide ne.scriu chiar cuvintecu majuscule.dezvoltarea din cuvinte. a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia.Acbizilii fwndarnentale" Ciclul curricular . adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqiunile sale. substantiv: Simqeain adhnculfiinqei cutremurare.in special clasele in gini (activitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. asiguri: tn aceasti aparatuluifonator.cuvinteledin pro. s-a Mii gri. jocwl didaaic etc. lui didacticin activitatea . . adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale./S-a o cufundatin adinc. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. poziqii. . adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbire. . Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stwdiului limbii . Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean.dezvoltarca .a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. metode gi procedeefolosite in intregul ciclu de achizigiifundamentale.a II-a). 1 i tdrc i adinc: - limpede: - pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus. a. copiii cunoscin oarecare in I primare.. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. copiilor.Anc.ardde cele ile pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere. scriu elemente in insugirealimbii gi literaturii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a'. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co.asimilarea elementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A.ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt.r/(Pz .necesiratea gi datoriti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal.propozigiepredicativi) (P.povestiri). c. .a VI-a) consrauin: a . valorificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar.2/ . citit.tradiqion ale: explicapia.. expunerea . tateaintre aceastiperioadi . adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. achizitiale ciclului curricular. sunete . . ce adjectiv: Tot mobilierul fusese comandatla Paris. penrnr exprimarea corecti 9i eficienti in situaqiivariatede comunicare. capacitilii dc a comunica.dezvoltarea 'fect propoziqii.moderne. . Obieaiaele ciclwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": .au .i a responsabilitigii in faqdde integrarea mediul social. . adjectiv:Lacul era limpede 9i ad.asiguri continuiEtapa prealfabetard.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a griprimar. Activiti. Etapa prealfabeta16. Maioul seudasedin cauzaploii. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a . de pilde (inaf.t/ . ziqiilor/enunqurilor re 9i. a limbii materne.. metoda descoperirii. s.. 2. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi).

in ritm propriu a fiec.i a confuziilor. autodirijate sau libere.foarte frumoasi.fluentJi expresiv. . cijii prin carese realizeazi. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter. In activitateadidactici.1ruiclcv.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend. modelul exterior de scris de mind. . . metodeformative.a originalitiqii.citire tn . Ex.exerciqiile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.d. de elemente foneticegi lexicale). Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjective. prin l)rogrcsiv. ' Exemplelesepot inmulgir.. scrieredupi lite.tc.prevenireauitirii . 'Iipuri de exercigiide citire folosite in clasele primare: . funcqieae aifeln rite criterii de clasificare..prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.conse .autodictarea esteo varianti a dictdrii. pirqi de vorbire (substanrive. o I cla.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqiminrului prifher. p rodu ctive.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.ulLgr/ul de dificuhare.deja enunqate. deip eragionalip zare. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini. exerciqiile facepart.semidirijate. . activitatea conftienr. . esteo metodi bazati pe actiunereali. Achiziqiiledintr-o etapl.goiiit pot . ractrce p Ei combinate. gi personalizare. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.care capdti o importanqi deosebiti in perspectiva autoeducatiei permanetrte.3. . .copierea.t c. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate. cu acelea operatorii.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive. $i atit de dragi ii erau florile acesruiim3l pCrat.consolidarea deprinderilor. {e propozigie(predicat. mai mulre .de evaluare.trebuieasigurati.: . cel .insu-girea noqiunilor. ' .parte secundaride propozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.Exerci. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.liz. predicatelegi subiectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi.anterioare.a scrisului t'orect.".itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudidactic-elev tt'. corective." Sauanalizeazisubstantivele.De pild. li1apapostalfabetari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci ..dictareareprezinti o scrierein careelevii nu mai au niciun fel de model.in ritmul propriu fiecirui elev.ibil.dupd numdrul elevilor careparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale..citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesajului scris. cit gi la numirul plural.i Ex. folosit in erapaalfabetari iniliali. ce justifici diceea vcrsit:ttt'.ulwtt cxtins).ticnt gi reperar. . exerciqiulesteo metodi fundamentali.".careasiguri auromarisde mele (formareadeprinderilor). curriculumaprofwndatqi cwrtit."t. .A mers yestea-nlume despreFrumoasa-Adormiti. in urmitorul enun!. de citireafluenti si expresivi 9i ii re.oaptd.frontale. estetipul de exerciqiu . . . " .ttcgoriilorcurriculare(curricwlum nrcler. . carearemenireade a asigura lai.teoriilor carese aplici in situaqiivariate.atir la numirul singular.o ope.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidirijate.structurale.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare.a ciclului curricular reprezinti bazl.eazi pe elevi. lipsegte .stimulareacapacitiqilorcreative. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqionare. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scrirului gi cititului corcct.regulilor.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. dir. ..r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate.citirepe roluri.coparricipant formareeducativigi prin la lrli. prin care se execut.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din .fluent si rapid.transcrierea. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlinilor prin variatele tipuri curriculare. la numiplsingular gi la numlrul plural. semne punctuagie.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise. ln lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o . Mai aveau linpe ./texte/compuneri cerinqe cu indicate.pirgi de propoziqie.de dezvoltare.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd . continui.sedezvolti gindirea.r rsigrtrrrc.ttl I ( )orrtlililrcttl.. Ei aveautrei copiii.rede tipar. puginun enunr. ajungela: . .A palaul lor o gridinl. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri.verbe) pnrqi . imaginagia etc. operafiileinteleltuale si motorii.citire tn lang saucitire pe sdrite cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii. de echipi. colecdve.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice. lrt ln clasclc primrrc.proprii gi etapelor.i .: Identifici. prin care. elevii trebuind si gi-l reprezinremental.exercipiulde exemplificare Ex.subiect. in fiecarelecgie. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.aplicative.

Gavrilescuse iusdfici: '.."ie .. ta Elsei l-a ceElsa ciutat.mi o sabie cregca in il teribih devaril.nu le inqelege saruratdi sacru. Curind constati ci bordeiul esreun ioc iniqiatic. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.. sfianii.cu Elsa.Bucuregtiul de altidate. trebuiesr ghiceasci dar riganca. Triiesc penrilr sufiet.a pi.incepind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica.sunr a. cu tii". (autoportret). 't ^.r. profesorul Gavrilescu. de cilduri (lucru careii aminteqte de iubire. in caretrebuie si parcurgi.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu descoperi uimireabsende aitist Sositacasi. este Ambiguitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real. realilAlil. Monologulinterior d.pe Intri inti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij. Limba .momentulre."qi" in caregr"triq"l! .spuse iarr ..rd.a sp.nt I la*renc.in o.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramvaiului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania.tt.. se pare a din labirint gi-i polr. de totdeaunaiarta puri.iior"gi si numereSopt.Mi-arn sPus: Gavrilescule.teptat tiTp: -ouit"u strizii. eram fru"*fr gi aveam. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideealui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li. aur.efam lOttenbUrg.ti-o pe Hildegard. sp19 "c... o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd mare. Bab. uqi. .tttele receledoui lumi.ustrlrca... aflece aceasta clsitorise cu inginePr. sac?ugi profan... lumea reald gi cei ireald. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa.a.Toqivislm.1"1!'-1:i ilF!:. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei. vtea ie r. "i'' . urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur..Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el.r"lo... am incercars-o consolez-.une meargl dtept lui Ga. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii.s-a rlrdcit pe drumul vieqii.lovindu.regretulunei vieqirarate:. Ceasulriu ! A. ln-parcul din bavrllescu Se.'..se o discuqie o doamn cdreiaii .mai ales." Hitd. adresele. cum ii pt".59 rominesti. sereintoarce.purtAid cu sine.'. undelocuiseafld" .. ^:-^: ^-: La in Trandafir. autodefinegte se Gavrilescu. A..prin intruiiunea imposibilului." sprepidure.r p1du1e.. pe dru*ul il maiiung. $opti " iar in uamvaipenru a se pierzi riremoria.rr su..: urci in tramvai. lntAlnirea cu celetrei fete inseam.Ii-o Deznoddrnhntul nuveleiestecon$i toi fata ii .l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .Lawrence Arabiei).firede arrist". alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p.irt" fata. In dreptul bisericii.]. .].i literatura rom&nt| Concepte opffali()nttle.dragoslea pentru Hildegard. 53.. nu 12 ani."did.interzis. 53. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence.a inadmisibilului. SuPrenaturalului naturalul... unde locuia eleva in FrAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.tiswlui' de vorbegie colod. bordeiul ligincilor' Respinsde lumea. coplegitde timpul concret.pe o oancd.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se. sunr ascunse semnele sacrului.. ajunge aproaPede ora ffei.pregatirea p.r. . arninteqte in (..gribim". lar. setrezegte .O fati abandona. Conceptulde nuzteld vezi p..'oriit ea exisrentl. realitlqii se realizeazi prin interferenqa -"Incilcarea.liu. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor. lncet-incet.-. I }:rlcrr:irr l<uiqi . firii ireagi-opunepe seama sale ^. carefisureazi..siriip^radisului pierdut " 9i pleaci apoi J.... in mecanismul cotidianalvieqii.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf. Ajungind in straii.h...Otilia Voitinovici (expozipia).va iesi incurcat. ln spapiwl profan. Taxatorulii itrage de cu cogidin circulaqie un anin uimi. capului..:K.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd.pentrupicatele mele am ajunsprofesor de pian.Trilescu qi"ii"a.-i..)."1 Nuvela La pigdn. . .[." . grecoaiia..il' fost maj atenliaci baniilui n-r.atras'defaima straniea locului 9i de rlcoare. o tati Plangea lorrenourg.i-pr. 18. opi"r" si respire parfumul floriior. Esrecind nelinigtit.$i miniincet. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist..iu-" din colqul Yl .se urmar ali. criza de congtiinqi a personajuluiprincipal. ..ozase' i obiectep. Gavrilescule. moment d" g.dupl ceargila lovise cre$tet .erarrr rn O banci.. obses_iv. dar esteprea obosit. re rri . cind de coqmaruri.ci Mircea Eliade intruneqte caracteristicileunei nuvele fande tastice.prinrnvaziasacrului in profan. cifra tei.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 . sp. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.. fati plingea in hohote." gt"rg gi t.e valabih. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul cunoagteriide sine. pini intr-un dar omul. Nu ne.ot..camuflarea sacruluiin profin"..st1t de vorbi. imagineacolonelului Lawrencegi. Asa incepe'Ca intr-un vis. ln unele creadi litera9i reprezinti o capodopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca suport practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoie)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina.u.$arpele). p. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie. Di-umul acestacu dricarul anricipeaz| drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploatarea situaqiilorfantasrice.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou. poate ajungeintr-o lume a r. le recunoagte.o." inima. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum.cind teiorizat gol. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.rto"t"e'gi si reia numiritoarea."'ns9 i1strat'a.labirintul 9.. intilnim . evreica. conrtruite prin .. existengiali profesorului Gavrilescu. culminant) .e profesor pi4.ri.diferite ritualuri ezoterice. se lui.ii-. in ultimele enunquri.[. dar idealul meu a fost. prin introducerean miicu terului.In aceste nuveleexisti doui universuri distincte: real Ei ireal. i. a incepu! tra<< a fost si fie."" centrat profan. nr.a absurdului. ia "ieiii Gavrilescuisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane.a ata rnele.ri. a.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. de o'birja condusi de un fosi dricar. Nelemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore.gard.l-a a.-n.rtisj'. tituii.ce. trebuie si aleagi trei fete. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd.

suprafagi.*.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.inil e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). niSte.. celc rrci fcre.#p.i se cuibiri.e !ecutivi) (nume predicativ) 4. B.lui.fari'.1".l/ inch'teram siguri de oictorie'z/ consecutivi) (P2.". Privea dreptinainte. i. spaqiu. acela. trebuie .ptlrular """. permiqind modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el."l activitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.i "rJnt folcloric. ielele careqesconfuzia p.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi.irttp. de ici pknd colo . Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. Mi doare piciorul drept.operade . numlrul plural.adverbde mod.drnqa intre demersuleducagional .. dumneavoastrd subiect.".. p.. .ilqp*fii. planificareacalendaristiciesreorientativi. era cetate* predicat nominal.-l.articol nehoririt.adverb: ce rnai faci?.I" penrru ace:.sestabileSt.sirrrlrol luntrasuluicaron.. ferecat: inchis.sc ajupgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut.".a.j si careMirrea Elia_ tfe il valorificase nuvela Tinerepe in firi tinerege.. Protesorulpareaun om drept. Schi-birile efectuate terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii. ar .Formulaunu" eraua.1". .complemenrcircumstangial mod.propoziqiecircumstanqiali arita linigre. incuiat. cktui.Proi"cta.tia pireau substangiale. : a oploSi:a se aciua.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.iii drumul birjarul driear.predicat nominal. sd Stipi. Vorbca cu atita patos. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqitorul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattemeinicprogr"-" gcolard. ii t"oopA. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici. caragiale i""tJrii.rr""r."" didactici reprezintilactivitatea structurare a procesuluide invigi. de 3. Srrrin. unitiqi de invilare. cigtigitorii cursei .p"ql"rculmral ltrrcclttr'.af ( )ricrrtuluiindic saual VechiuluiT"sr"m"nt. .rrr_i plr". de in cuprinsul lui . Mi-am depusroareeconomiilela bancd. alGre_ t'iei.la intiarcain borjeiul"r^"^rii al qiga.complemenrcircumsranqial loc. l'roz.tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a.alui MirceaEliadeigi rr. juvenile' delincvengei 1. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).leiulil. (atribut pronominal) pr. nu era han . succesiunea .. c.. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile. de r. po..Mi sepirea totulmaifrumos. Soluqia care am adoptai-o la congresavea. zivorit.I. roUii. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi.arfi fost foarte frumos"..cettia.predicatverbal."i./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei.predicatverbal. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). tic gi oferta de resursedidactice. 2. a sepripigi. 1. semnificagiit. . cwprins intindere..atribut adjectival pronominal. .r/d. nici .It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r.rri. proiectatde cadrul didac*rr"o. r(lristea.r.mint la nivel sistemului9i tiilor care "rlgrrri-frrn. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idimensiuiea mitici..-" t:i. (1fplanificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale.aui si'ir:r^t.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativi trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor. 2.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. . l. . .giorr"iitat.propozilie consccutivi) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. Subiectulal IIJea A. 1i.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.t.ce mai freamin.2/(P." conform finalitiqilor elaborate gi concret/operaqional il.substantiv:Mai este luna florilor. lntrc cc'lc. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur. a nu avea habar: a nu-si face griji. planuri.ror se afli baba* oerberul -. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje.. mai . T lut 3.ap.d.. pe 2. Mi lua drept cine nu eram.. 385.se stabilegte .rsrrrrrl. 4.corrginutu.exp-erienqe.r. pot trimite gi spre l'..L.

.timpul alocat. cadrului fie *:l di" t Model .*iirli"... individual.... $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatura Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: . de !.locul de desEe.r. . Nr. enciclopedii.r|surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia..antologii..r analiza'scop..tjt: preluate Iistaje ."p. de ore alocate: Il i .hirgi etc. obi.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir. .r.telor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor...rrrr. ..".I:::!:]ogia .uiJ*i""# l.rl Y l .sefinalizeazd. """-. .cri9.--'l vizate.nr.metode de organizarea activitiqii.:?Ttlf:::... .se defiEoard coniinu. crt.ro.-.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa..p. i" ru J ._a acdvitdtii..!._*.resurieproced. o evaluar. Data: . . Je fronral.-i.riil. piiin. ... Temele.' ilfi . .rturi formuliri fie orisinale. resurse umane maieriale) p.strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar.capacitiqile comunitiqii etc. sa.esreunitard din punct de vedereal conginutului .. inviqirii gi sa.ari""" r.rnvigi.. du" i". . Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structuri didacdci rv* deschisi si flexibili..planmateriale:manuale. cadrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare. dmpului se r ealiziazepri.i"rrr". carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-.. tabele. .de inviqare . ." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.i. il $ j\..mijloaceaudio-video. { b."t.o'qi_ nururi. de ore invdqare de referingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .reprezintio.t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri..qi.^. figurare etc..-1"fjg*t .identificarea sffaregiei (modaiitegi organizare. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii. . prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" .p. cu de proiectarepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: ""..op.nrui p.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd.-#ii. didactic trebuie raspunae si urmiroarelor intreb.. Planificare calendaristici Nr......area anuali .'j..urale:forma de organizarea clasei. tr 5 il esreo anticipareideali.onqirr. Uniriqide Obiective Nr. metode de invlgare.metodede predare.drr.. . sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelarea ii"r* . materialedidactice.. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristici: .il-.e^ltizar obiectivelor ..aruare.i dee. Al ocarea.rrr.-. Subiectul .i* originale. Clasa:.: ginuturi. n. obiectivele didactice... Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : .stabrhrea activitigilor... ale fie ale :::'.ii".u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs)...ea.. "a pe grupe. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.."" .elecpie deconcrete..).Demersul :l]:il.J^lir^r"^'ii.. .rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.. !i_di..:..._.

. ..iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele .orie.r"iiii de i.:..tirr" gi e"perienqei.plural curricu. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.afige'extrase. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J.adar.t'r*to*t* ?*:. scvierea I lonescu.Tfi.Sorin. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum.'".jocdidactic. Miron. e. sI .--.'rtlp*iff#ra *f. .. numelte elementele citre cadrul didactic car.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor de evaluare' te 3. care se imbini gi sc completeazd."-"1.i. dicqio- etc. d. inchigi.inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comunitagu i"1orr*t (non-formal).1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .. r.r.1. nefoimali Ei informail. nare.. la ). in nicare masi.r. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld. atlas.*nversaqia.. pebma analizeielementelorgraficecare o !.11 :i.direcreji indir.--'^.areaux indrumltoare didactice.. in In sens restri.. in manual 9i in alte in rr.. culrural..:x:.rcele_de rezultate . culegeri de texre.::. Ditlactica modernri. Lrrr.::#1i.alergare"r. . in mediulsocial. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t - 'y..L:iffi. .in senslarg.:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei .e.:.96. al temrhal' economic. aL elevilor gi uruae"tiior.iftH:[tT*".l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii trebuie: ().I..... Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: . -yi': ::'1. a deprinderii de scrierepresupuneurmrtoarele ..i".numai . apoi cu ochii deschigi. ma^nualele scolaregtuniversitare... A.rcursi.le inviiare oferite elevului de citre g.. rlroli"orio sintezeielementelor .Dicpionarde t.tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.y.. .it.-*".rrii" Je 9i gi jnvitim{t gcolare u. n ".ili lt4Pe: '.dlzirea mugchiloi mici ai miinii: . de experienldor invipre qidezrn"cuprinde .."r. Ion.ns.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r..errneni 2.Ion..erorcurricu.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrtnlul mrjlo. "lf"b"t"rulbenzi decupate. De oLicei. I de ubere.arg.. pl"rr.. curriculuminseamni ansambluldocumentelor.de {a.'::'.r..scrierea b. de graficeprin.cn .*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.scrisepe o plangi. pro6l.expricalia. . irruirea literei..exerci{uJ.acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.. ptogr"-ele scolare giuniversitare.cunicthm fonnal sattoficizl:.centre spoitiu'lanistice... subiectele punctualeetc. sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d. ariile tematice.de citre doi-trei copii....Miron. Riulu... compun.g". iirntifiiorro literei oroiiot. de unde incepe9i unde se c.rbilii"azi ^"giunea' termini acgiunea gtahcl. curriculumul nu vizeazd. pcdagttgici' : Cristea.T'fr'iffJ*:'S"-q.experienqelor inviqaresi formare.r. ^.ci gi sistemul. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.cintatul la pian".::t:X:!:". i.dr.. r::! grafice. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie.#ili. Radn. Sriategiid.. forrn"r.'...97.i J..$. in sens l.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.. reciproc:educagie formali.."f.J:i#:'i"-J:'. !.'.. demonstrativi pe mbli.^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::. trverfial experienqelor de.oltareindirecre... p.In accepqiune conlinuturile instructiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare.dritm" modernd..-.conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proceseloreduca. simukrea tniirii litereide in aer cu degetul'pe . ap' cit.".rol s. .. . spaliile pe carese scriu. elerri.niversitat.1*. ##r:'#xr!*::i:.te.activitateinl*Uif*"XU. plange.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i dezvoltate aprecia' ..punerea/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli. . I lrrnescu.tr.t..#.L..j.. funt{" q" 'z **i:S'*.'iH. . ariile de studii.

silitoare.lastilpul hornului.roman al copiliriei copilului universal... caregtiaua invirti gi hora. la prichiciul vetrei cel humuit. ..1i" tl'c litcrc gi scrierii in duct continuu. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro. Itt Ittt>tncutul scrierii . pentru a seevir. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste viaqi.-ii care in rcdusa.nrr.fhc.:t: roman.rc. rclrr. explir'. rnonologulgi naraqiunea.telo. 9i "ri.genului dimensiunimari. )t rr)t I i r(. f. ale unui r?mln memorialistic.. descrierea. . scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activitilii fiecirui elev. .. uratul la sirbitorile de iarni. capitolul incheindu-secu un autohazliu..firniitul de la stranamare"..o*rne descriereat.. rccomandi.. .cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.i ruveica...*pun. r1u un pi Bcjcnii. gi imbinarea modurilor de . cind mi gindescla locul na. Opera literari Amintiri din copildri.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi..fiecareincepind cu o expoziple: descriere .-. pisUniversul copiliriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a putureain petrecerecu noi.. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune. Doamne.ri.rrr'n"r"ror. Fugerea ftmilie.. unchiul siu.. ale liortnarca. gi domestici. r it r c .lc'inriigare unei literenoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii.i familiareprezinti paradisulcopileriei. in satul Humulesti.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.Naratorwl adult setranspuneinpersonaj.fic. tl ttp rtrrro c l c l .rirrtclcctuali elevului. ci sat vechi ri.voinic.. din ti"rg jr"pt p"rr.cuprindepatru capitole..vestiti pentru nizdriviniile sale".zigesc. Cilinescu. careseostenea Vasile. tt t t ln t i t t.. Chipurile piringilor. l" . printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii. . intimplarea cu pupiza.accl puqi ptrci l i tere.rr.r' I i l.maiaveagi darul suptului".rr-o-ci.rrrirr" cevremi ce 9i iameni crau in pirqile noasrre. apaNeamqului. ( ' 5 .la casa la cuptiorul. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. t t c : l zg I)clcnii VatraSatului.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i.terii mele.i sistematizate litereleinsugite. . a 1i.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ffeu sinitoEi..ul .. A.dar gi zburdalnici..u.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcgi vcscl. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului Nicolae.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni. la scildat. bunica seinduiogeazide orice lucru.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei.rrril" .i fraqilor. irnprirlitintrci pirqi..ri deosebiri gi inrre acestea. pirinteascl din Flumudar eu..i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje.acliuneaseconcentre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali.e intrunegtetrisiturile romanului. gazdaacestuia a lui Dumitru.-" rlcrrrc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea.lr(()rcct. dar drri . emoqiaevocirii pirinqilor . perrtru a nota semnele diacritit'c' Sc irnpune repetarea.t r.rrl'uziilc.demonstreazi acolounde estenecesar.p"rr. .cum il aprecia criticul G. estesusqinitorulinvide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii. tot unul gi unul. la careparticipi personaje nrrrrr. prequind cartea.iar monoiogul inexistent. | gu l trtt t ' t t ' .. frumos era pe atunci. gi gturlubatic. gi toate imi mergeaudupi plac.o zgitie de copih ageri la minte"... phcat. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli.Tatil.ii.ri intreruperi..r li " la o comunitateexemplare:.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirintele eltevapersonajesemnificative.. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache. lQazd a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul.manul esteo specie a.surati mai..rrrrir. .exemplare.rlI I t'. [Ar^leac de suplrare.de ficeau mare cinstesatului lor" (capitolul I). carepredacu Ioln. cici .J.crrzi.si. pr gr. Bunicul.de 1:ornplexi. tr.tctic clarelaxare.pe cind incepusem eu.p"6.nt de originalititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.sestabileasci asemini.. cu biserici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. irr lccliilc.rrra"1nentali evoluin .torul de vinitii".ri"rii'legiturilor din"r.plini de minuniqii".Stauciieodati gi-mi aduc. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.i de mandil" p.a familiei.evaluiri gi recomandiri.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa".deprinderiide a scrie corect Jaligrafic f.de vuia sarul de vatalein toate pirgile. imbinind iubireagiingiduinqacu severitatea. care . de aici caracterwl subiicti.. simpli. realisqneincrezitor in feqele viagi.ruprrrr. revarsd de bunitate si iubire. nrri gi jucnrii pline de hazul si farmeculcopiliresc.climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i . destS. .i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi.-Romanul pr. din alti perspectivi. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.. in satul Humuleqti qi la Broqteni. irr carefacesafteaua sarului. icqag casa la pirinqilor mei. David Creangi.c l c c ri trc l i c c rr rcc()pi l .rr"rrg.apreciazdcorecrirudinea.Satulnatal.sul t I I (' ( ' . t it ' 1.multeplanuri.. a infiinqatgcoala. trltoare de vechi tradiqii. . disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade caseigi fuga cu pluta pe Bistriqa. dlalogul. de 1tx dii. a loculur actiunii. de Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni.trebuie acordati . cu fhcli voinici gi fete mindre. la pentru bineleenoriagilorsli.gi.frumos gi ruginosca o fatd mare".si la altejoleqti.r.'obiec_ trv sau subiectiv. Periodictrebuierepetare_.ro"r". cu spirit pracvrdi fiul.de'profur-rda rezon angi afecivd" . estedominanta.firr.rrcrr.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe am_ plc. cu acgiune fpic in prozd.

naratorul are la indemAni zicitori.i a rcscitat cat juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei.in munte"."zi. estehotirit sd dezerteze.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie. a valorifi.ttlt.te cu un jurnal de tdzrt' 't. SJ.916. si experientarizboiului. ex-clamagii folclorice. iar parteaa doua se inrude.interjecqii. discutarea unei crime pasionale. Perolr iir rrllrcni.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor..uca.r. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde chemirii soqieisaleesteatat de mare. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn . cu respsihologice. de Gh. se cu dc prin exactitatea careelemente rl.ambiguitatea.O iubire mare e mai curind un proces liportretisticd.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul.Pe urmi te obig[ii. c"le...ya7e) tip popular.e buie. nu-de dat.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului.construcqii (f. Cilirrescu. Oriqan.incit. .pe Ela. ln finali ronaj principal.la proprirlc lor indatoriri: preoqigi dascnli lacomi.prin umor.LaPiatraCraiului.riqii tlrcir..lt lui rnogI. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului are caracter _rcalitatc. desprefemeie..Intimplarea de la celebrulTristrca. a{lardla Cimpulung . G. 661.a vrclne.afa cum o vede el. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu.rr6 (intimphrile hazlii) .a.Trebuiesi se gtie ci gi iubirea are riscurile ei. t t' I L'l'I vl.).I se destiinuie prietenului siu.inrarea in mareaviagd..."t pro'oerbele.orghidiu..a.in capitolul...1.. vreriii .. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiectiva.situ"fericiti.i mocapitolul intitulat .. cu subtih ironie.i. $tefan Gheorghidiu. experienqa pe fundamentale iubirii .ot" i" r'. "d.binetriiegte Mecetul.viciopi.perpersonajului o opereifiind asiguratide complexitatea ln-titlu.. din indatorire.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi luciditatcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).ca fortificaqiide pe ValeaPrahovei. o avieqii.. jurnal intim. inainte de sii.iubegti pentru ci .. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.te prezen\aei zilnici.rnii nar:ltor.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de confesiune. tca constituieelemente originalitatea operei. de ei.tt. sc axeazS. Ci aceicarese de lub. celebrele fie ei pop..r l]ro.i a cisniciei.elwul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi popori.o proza superioari.peritu-le-arnumelesi le piari. despreoameni..bisgricestisa mai aitfel!. plin de subtilitate. cu Ouiegti surisul gi voceaei.r.... nt jocwl cwainte io"t" a.il ci accgtia.rii.lttttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.un loc gib colectivitate de tonajul principal.vezi p. Amintiri din'copildrie operi linarator. (retrospecpie) primlvara anului 1.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta naratied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: .Romanirl seincheie-cu iegirea universul codin pmiuni. . gi din acestmonolog neryossedesprinde .voluntar Ia inceput.alitate'Creangi a fost un neintrecui minuitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei.. confruntareacu moarte". d. murit..zide beqtiintii-din mili. cJ Cese si ai surisul ei. Conceptulde roman .corLi clclrrI Irrrrulc..-mi".uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitigate ciitic.rscif lordacheerc. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti.. guri de lup.vorbegte isihologica. altd. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc.iunt copiii neasti-p. ale unui riman swbiectia..rl t:ttnflictului afli.72. .consumati intr-un timp relativ scurt."". sirmanul.. dacdnu obqinepermisiacerutl.it de.r itept d" viaqi gi de moarte unul asupraceluilalt". un soi de simfonieintelectuah.Vorbaceea: In expozipie. al de "gr.trc itrccpca noui etapd.tcni. uieori imprecaqiig. p. el mininci side pe viu gi de pe morr.fiecarecu clte un dtlu semnificativ. Romanul. pc de o parte. dragosdespre dar gi naiv. feqele. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:. norme moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi etc. carete incintl prin plicedisparate intreqes.are mini de luar. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor.qior.inecatcu pronumeleconjunctive.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat .unirarea t('r. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului. -- .imaginca estesimbolici: "jungi t.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl.si ingeli atita incredere..rEi qcoalareprezintl."rswbtnpelesul...reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragoste. din duiogie.pr"boi.til.. atiniruiui (deznodAmaitulj.de pdtrundere lril.tcct. Pentru caricierizarea unor personaje s"r.celedoui pirqi reflcctatc de t. Doamneiarti. parte'.ti cu un peisaj. vcstigaqii d.. agacum te obignuie.$i treptat iqi treApar frecve hiperbola. Gheorghidiu.alIII-lea .i Davidici.un om cu suflet clocotitor de idei 9i l..Dar.intdianoapte rizboi patologicpe urmi".popa oslobanu. doui experienqe -stefan de viaqi.i.rrici .carete surprinlufleteascd. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structuraromanului. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei. picioare (intriga) 9i sedescriu. .la lrilticcni(ca .. IstorLt. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.rritr drurnul la Iagi si.ndii cauzadoiingei de a-gi vizita soqia. un om inteligent gi neprihinit totodati...".t I'lt'trliirc'ltc dc. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspectiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre. [.. f indeterminati dar reali. popular gi regional.] Orice iubire e ca un t Ultima noaptede dragoste.'Bine-ar 1jc. Toateplanurile de viitor gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism. gipintece de iapdse cei-unuipopd. ci au mi.dc. d.cu inocenqi(gi cu talent)de poet.Biseul reace poate rezultadin calitiqilepsihice"'t ric.1 rrctcr"rnirrat.literatu.. septecizeazS.intre Bu$tenigi Predeal.feri si munceascidin'greu'canoi.gcoala catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole. f 0.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata.qintaneciuqitoareicritici a nararorului..] IuTrebuie de autosugestie. este . Scrisla persoana romanul I. lui 'nra rizboiului." Sa^u romanului.1al' l'i..drama absolutului. t.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc.rr'.I t4 l 75 Arlirrttc.vegi'fiauzit voi. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanului.tineri.tii ci astao face ccri (expresii)populare.

" f"aa4ire gi firi crugare pentnr triumful unei idei.. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele.Dupi impicare. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit"." hd iirea. il insoteala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie. ca aga " -. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .] pesrecatasrrofele .. mai nenorocit. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanulin el.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de bucurie pentru femeiamea.si lovegti aprig cu .l.". .learegi pentru altul". voluprare.intirzia la intilniri. rrigti". . decit girurile de dinastii egiptene. alti intilnire cu Ela il facepe Gheorghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: .singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a. vor fi vegnicia viitoare. ci intrusul. desiadesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea.eanu accepti... timr.tede-acasi"intreaga lui noapS.. ca un cuqitinfipt qi rimas in piept.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.Simqeam femeiar.din catza unui ami.nunr.lar. care.femeiarc""rt. $tefan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si . .mogtenirii lisate de unchiul siu. unili gi egali unul cu altul. fagi-n faqi unul cu altul. high-life.."itt" . dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surni. convins cd ea a ineaga.aminrelesirai tirziu. $tefandescoperi. D. dc a fi dorit gi de a fi eu insumi cauzd. acliunii p. d.i ea. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti." lot l:" cl esteiubit .al ciror nume nu-l sriu".. pesteroaredevenirile.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: .la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : .. de si .i rivnit de toate doamneledin grup i . Durerea sufleteasci repercuteazigi asuprafizicului: .are revelaqia discrepanqei dincie realitategii-"girre.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivniti studerrte -aj"ii.rl ctip al soqiei sale..la facerealumii.alte explicaqii.. dar daci o giseam.. ca studenqi siraci. so.O va intilni intimplitor.de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou. [.rli in includeanumai pe ei. Cu impresionanti lucidimte. Spiriti nsetat de absolut.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni..rimei pirqi a romanului ilustreazi concepgialui Gheor. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri.femeiamea esremai vie gi mai reali decit rt. un nucleu de dureri").amindoi.u fericigicit timp. atricgiap.plecamnumai[. deci drama: .dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera.bandi". in toate localurile. TacheGheorghidiu. eram^eu".fiinJconcentrar la Azuga.lmi!erreccarn ile. penrru petreceri.$tiarnci nu mai pot trii feri. ?n $tefan.r" ci in exemplari. d. ci lu inqelegea poqi si lupqi .r. La O.. anumite mici gesturi de mingiiere gi frumusege.mare dansator. hrinea din propria ei subsranqi'. Conform doctrinei de.intterior): timpulspionindu-i priereni. soliei salesi meargS. de doui e.dobegti. Ela nu vrea si aibi La petreceriincearci si-l evite pe Grigoriade. dar"iri"r"ii.. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ".Ajurrsese o ristd.Mi chinuiam huntric ca ie par vesel.. 'i-r"i *ort."gost.mi-ese rpribugire uscati.'""r" "rru.1ul preocupat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.ili. carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii.ii comunici hotirirea de a se despirgi...revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci"..Desfdsurarea g..lle pentru cucerireaChinei. unitate sufleteasci:.so. :cutnoapteacu Grigoriade.nobii dirt noul loranturaj: .toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertrofiau. ofisergi vi manevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade. le in bandi. eu ".Mi cuprindeao ne-sfirqititristegi vizind Jn nioi femeia p.fie ea oricit de mare. Sldbeqte esrenefericiq dar. in consrarici soqia lipse. ln februarie."r" credlm cn feireia care ne iubeste are. parci tot gitul plin IIri scurt timp. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena.a[.. gi^frivolitade te' Pehffu snobismul noilor prieteni.r"pr"ridurrnlrt. J'"i .orinu(conflictul..Niciodati nu m-am simtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. ca eul meu. Anigoara.. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin.Ela nu ascunde durereadespirqirii. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela.e Odati cu primirea.ca s-o vid.urmlrind-o.. iqtii in necuprins. sI pierim la fel amindoi"... Aceastl"Iapfi.Niciola femeiaaceasta mi iubise". timpul mesei. Spirit insetatde pe trii gireliuntricd". si din orgoliu.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el.induraparci o sufepesteputerile ei".C. drept are e prima lor despi4ire. la alti petrecere .J -ondeni.rr"r"al"i. iar la sosireaei filrd. o credeamaproapesuflet'din sufletui mey. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f. dar curind teitrcepierturile. tq. or.rlur. dureroasi cgnvingere:. ci suferea.. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl crincenb si si vedem cd. . au dus o exisrenriboemi. . si-q...ganizate verigoaralui. ficindu-md si cunoscastf"l pleceril pe.a lui s-a clidit pe orgoli. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri.perriru lux. Gheorghidiu descoperi. rirgitor de uriage.Gheorghidiu primegteo permisie. Descoperi .e lairni9i versitate.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii. pistrate pentnr noi.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin. au perrecut o luni la dcarea de nla.a ficut in mine un pustiu imens. i-o dideam. ci pentru altul.o"t"l"t .rnic..Conversaqia timpul drumului ii -. Observi .. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi ochii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. pe careel gi-o fe'cusedespreEla.l. in patima apropierii lor..ia. ca in aciasti viagi.Pentruneineinsi.. ester.hidiudespreiubirea absolute.carenu sesimteln largul siu. De altminteri." dintre mitugileei.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei."r. Era o suferingide neinchipuit . ea". ceeace eu induram ros in adinc.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: .la sosireaElei.ci ne indlnisem de la inceputul lumii. luau proporqii de catasrrofe" . lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa.plipindi.cuuimiie dureroasi" calp'. interesulElei pentru batti. ca alti luni de miere. vag avocar.rrmatd alte tribulagii.De la plecareGheorghidi.peneagteptate Bucuregti. nuan[a di. fost .rrt* drrr.d.. iSFe' acasi.

tare ochii".. cit Eijena financiari.ascunzind atit stareasinitiqii. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi".o lume superioarl dragosteisi un soareinterior. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la banci. Ca .lumeapoliticienilor.i pe amantulei. nu sunt eroi. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti.]totusi imi treceprin rninte. de pimint".Ela ii trimite o scrisoare chemindu-I.Animalic. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. cu lovituri de baros.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte".. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor.daci au cdzttt. $tefanrenunqand tor. cositde Ia Azuga.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste. $tefandevide ne cu atat mai furios. astfelci unii vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea.precuma ficut armataromini. cici plesnesc detunituri memlice.. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior.adici.Cen-asfi dat altidati pentru ca'si am cerineaci mi ingali... din grija penrru viirorul ei.. Pe drum..incidentul de la popori.Creierulparci mi s-azemuit. de atitaincordare. de VasilescuLuminiraru.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. Nu indriznim totu. agacum atrageatenqia titlul romanului. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari".Alteori.Gheorghidiu?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde. acestcontinuu conflict al eului tiu. Gheorghidiu.. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii. De la C0mpulung. Din discuqia un prizonier neamq.Era tocmai noapteacAnd$tefan.Trisnete vin mein noi dar fhcirile nu le vedem.descoperiscrisoarea Anigoareip. .ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.iluirii. m asa.ul inainte de a o pedepsipe Ela . pamanrul $l cerul se desplca. pentru ci trebuie si piriseasci ora.D:zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. Camil Petrescucreeazd. iar dupi insinitogire pleaci la Bucure. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. Este momcntul cu careinceperomanul . .a acoperitpimintul lui Dumnezeu").Mi gindesc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta..careva trii alti revelaqie alti deziluzie: .sub cerul vast 9i pimintul nu vr€a si ne primeasci. de la totul. Noua experiengide viaqi.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci.micelul qi foamea. convingerea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. .. Dar daci b adevirat ci..E in mine o fierberede gerpiinnebuniqi". Crrm agteptam pindi. ln timpul unui atacputernic. Trecut prin experienga rizboiui.i Nae Gheorghidiu. .sfori putrede.cirti..i si dezlipim obra- intr-un munte de fum. Gheorghidiu e rlnit in lupti. . omenescului. ci Ela erte bolnavl.gi ciqi" etc. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire. .cind viaqa pede treceripc careo duce. di alte valori dramei personajului.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti. de ordinelecontradictorii.a..Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. i separe ci toatepovestirilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: . cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi".i a afacerigtilor reprezentatide unchii ache. afigind cind indiferengi.tot dar utul".Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.Nervii plesnesc. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdndstirea d.i amintiri.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd. sulletul a lesrt dln trup t. scrie ci-i lasdrot . Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramaincertituii esteacum estompatl..sufletuli iegitdin trup lui cu tot". imagine zguduitor de realistda rizboiului. cu oameule crcscute l cu tot . unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie. un buchet de flori gi o scrisorici.. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml critic: dezbarrilepolitice din parlament. . provoaci jertinutile. iiutind prin sertare.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind.[. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea..I\ervll Plesnesc.. realitateaso-polidci a vremii. Origan trebuiesi fi fost ficut praf. O observi cu riceali.La un momenr dar. din orgoliu.nu o gisise acasi.Gheorghidiu afl. imi infig. iqi spuneel.pimintul gi cerul sedespici. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini..rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. cu cit afle cftgi Grigoriade estein orag.Ne-.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intrareaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa.Exploziile. Sprc dcosebircde Ela..mi ingali? Daci din nou am acceprat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alta. Ea r5spunde cu demnitate.. lntt-o zi. areimpresiaci existl .lumea metafizici. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal. ultima noapte de dragostedevenindintiia noapte de rizboi. neniise string unii lingi altii. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.cici inchidem cu incle.cuiein timpane gi cugitein miduva inirii".s-aurupt ca ni. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei. ii judeci gesile gi vorbele: .Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai aproapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl. Naratorul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg). Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. carenu ascundea suferinqa despdrqirii.. obiectede preg. lucruri personale. Primele impresii ale mir. . a unor extrasedin presavremii g. Gheorghidiuobqinepermisia. mult mai calm qi muk rnai luminos in acelagi timp" . de venire intinsi.inParma. o nticitateaesterealizati 9i prin includereain structura romanului a unor fragde ordine militare..tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. descrierea luptei de tUVaterloo). artileriaajungind si tragi in propriile trupe. dedicindu-se studiului filozofiei.ee" Ii existi in casi. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul . n direct ameningitol in ". nervii. mascheazd durereacoplegitoare. deplasirileabsurde.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat. ca atain viaqi ? Dar nu. dezefiarea pentru a-i pedepsipe vinovaqi..caun nour de intrebare.gti.$uieriturile groazniceau cevade garpede fier. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului.ln clipa astaam aWt impresiaci s-auciocnit doui locomotive.".soqulfiindu-i plecatlagard.participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers". Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: . .

trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t..."r.rrtr -i'realitateZconftiin{ei a9i".. in 3. intAi.verb predicativ.ceeace inregistreaza nu MarcelProust:..il'.. 22.ntwlalcituiescun templu maiestuos...i.. iitoi nrpt"re . . fu .ri" ca o mare feri-o r^zd" .Editurn Mincrva. ' 4.a cunogtinqelo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :. .*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u|i' l)up. pot ie9i.oaptiurmlrind rezoliare" . numirul s.cscu. 'n-a fost. '*itt -'""iplement . c. 2/ cerul Sipdm^..a al constitutiv textului diaiogulca element i. p. l..n* ju-atorii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracolul' Era o irac. B." 9i si identifice i. " 1-.orientareain sem- . mine inmele. I' Subiectulal III-lea i din l. elevii textulnarativ.. ".clasaaIl-a. orici om trebuii tras la rdspundere... efemer.pe o?ot povesti"' ce gindescen. afinaliza etern vs.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr.l 2. ultimul 2. 'iiinr..subiectexprimat prin verb la modul supin'. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neatenqi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i..tuii.." ii.precedatde articolul adjectival.r. nu fuse .ie cu mai multe zecimale... individual. :""J:ii!] .. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptarea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris . ti. ." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tealizateurmltoarele explrcatlve: .irc.verb coPulativ... La. de exemplu: si identifice cusau necunoscute numelepersonajelor 9'a'. Dupi atita efort depus.rrof . .Caii int rtt.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod.iari el devineTatil...".].F...citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi. ln lecqiilede limba gi literatura romini integrate. 11as99lin' liudabile (cazul genitiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".opriil. citre elevi.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.propozigiesubordonati atributivi' '. a sfirgi. rneieimagini. Tebnicile muncii cu cartea..pronume personal.S1 descriu care singurarealitate.a luiMihai Eminescuteprezin' lwi . .?. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r..c.conpinitwlrnew ijii u.fi. literari.. e (stdpknul) . vintelegi expresiile . conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles.Eu nu pot vorbi onestdecit la Persoana Subiectulal Il-lea A. a termina.verb Predicativ.r.r.ttit.tett . 4.temPorarrtrecitor.. p. lumini a incepevs.l ()71. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a. iatd . fragmentele o citireape fragmente Ei analiza acestora.lwi .vremelnic.""?e elev descif reain s..terb Predicativ' era'verb predicativ.propozilie subordonati cir"r^. ceea aud. "..rr. tntunericvs.a cuno$dnqelor repere. ".. sponsorizdriitinerilor muzicieni' 2. imi pdreal/ c5" P.Orice .ingular.propoziqiesubordonati atributivi' '"Cu. citireazd.predicatverbal exprimat prin interjecqie'. 1r.." *n-i" . decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '"."r. pot descriedecit propriile mele senzaqii. SJanunqi averse citeva zile succesive.persoana III-a.pieritor cel dintki vs.propozigiesubordonati subiectivi..Care s-o vaza" .:tJ* .famlliatizatea. 1.ii. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' lut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. Aceasta-i riiluiif" *.articolhotirit.tgia /zi fusese incredinqato misiuneimportanti (cazul dativ)'.propozigiesubordonati predicativi. Eseurialese...1.t. antiteze. textul literar.' . de vdzut .. |'eze gi. .rn de cauzi. la Doui skmbetela rind mersese munte.efortpropriu. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice. li i. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal. Vinzitorul se obiq.ritrg. Titirea integrald a textului literar: prrn. insugirea. l ci rti . 3.s-opriceapi" .i un antrctriment dur." Din psibologi. cumshnqiald . 3. din chaosfa.hrt iil.. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizindu-l pe margineapripastiei. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe .i"rai. Agreezideea .ru.propoziqiesubordonati subiectrvi.

ri.t "n.. sub forma Je intrebiri: ". In sensul marlare. pot dp"ri a" "o-p""...exerciqii ..i attePtat' deci item =...i prin formulareaideilor principa..clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale. in funcqie nivelul clasei. ini. asiguri un climat educagional -. .tior" Reporterul: . rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.GhiJ-i" rrruzeu/Gridinazoologici".i a antrenirii in discuqie mai multor participangi. ori de cite ori esteposibil.ei. Pornind de la textul literar narativ.de stil inviqate. cu'inceput/sfarql. .Ce aptirudini considerici ai ? . ca instrumente itemi. de literar.i orrtonime. planwlwi de id.apreciazi-er..r. diferite tipuri de de evaluare r..r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordanqi . influenqeaziinviqarea.. sinonime.rcliunii. 2'.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl. o ltrtttcstirea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a).la compuneri ie la compuneri t1U9a"i..Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracteristici.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.p.t. . clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrpolali qi ai .. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: .r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci tlc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri . modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale optim.{ezi14 de evaluare.'i"r..rrrlrri-" al" i. formea^zi J".il.6. cu obiecti. complementare' "u"lu"r" qi metodealternative.r"r"-in qionale. foarte agreatd elevi. tesconcreteprin carepot fi valorificaterezultateleobqinuteprin -.eaaluarea" r --"i --.ii.i.-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpergr proceselor proouselor .ri*. lc.texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare. a Alti posibilitate. Evaluarea viabilitatea.'d" " tipul de compoziqie).. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.Cum te numesti? . mai mrrlteobiective. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P.-.gr"i narative9i deilustraqiiigi .r. elevilor carevor fi testagi specificuldisciplinei.i.. planul d.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii. tuie compunerilelibere nararive..cel pulin doui lecqii." elevilor sunt comcreativitatea activitiqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif".de pildn si compuni o convorbire de reIcfonici saf.vizeazS. me probele scrise.@* lrt gcncral. figuri.rnq probleme..ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin activitigi de ?nviqareagr-eate elevi.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o . anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu.ngi.*p.Report"rrl gi i"i"l"i..i personaje alt final. 9i .probele orale gi pr".r lV-a.a stimula gi valorificapotenlialul creatival elevilor o consride . cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii.la fiU.gt$ili?i" . planwl simplw(clasaa III-a). printr-un J9. t citirea integrald de incheierea textului literar... gi . cel 3.9i anucareisi dovedesc .""qii.furnizeazi'datele ^.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate). pot fi: Acegtia simpleintrebiri. acordi de se r rlr.caracrerisricile 1 +.r.:.fi 7 _ .i a titlului.i.descriptivegi mixte. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor. li se soliciti elevilor si-gi imagineze ale intimphri. metoderradiqionale ir.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a).". cxcrcitir.:T"..liJ.. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz.Unde locuieqti ? . vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa.mai multe lecgii.. foior"r. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i. l)rin. compurrericu temi/titlu indicat.-!:yil:"Prezintl. Daci estenecesar...td rextului literar.tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului.povestirea orali 9i scrisi a textului lirerar.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invilare.f"ri r" 9i vorbirealor curenti. (cu sau fera elemente . "'"ff. a o J'ormularea mesajwlwi texrului literar..i#.i. grafice)urmat de o intrebare.de tipul: ..t."R1..: de la compuneri p".. t c'itireamodel cfectuati de cadrul didactic.rd. iniqiaiiueielevilor (de la alegerea .Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1. scriptirne temei.t2 l I llilt'ilriv' clas. se poate realiza citirea dramatizatd. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabularul gi elevilor. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).Elevii pot memora unele expresiicare le-ru plecur le por i..ii.^*d9 rol: .Cum igi petreci timpul liber? . igi gi Texteleliterarestudiate constituisuportpentru diverse Pritnare. folor.

r. . da-nu.am preschimbat".nt d"111(.. .cdrqii" a poeziei.ficui". in eseuri.i spiritualitate.amivit". i. a materialuluigi a spiritualului.... in laboratorul lui. Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .in careeul atitudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti..esteconqinutulei ideatic' sentimente ..vioard" careconqine. .ta lutului..stipin".... Poezia Testacare deschidevolumul Cwvinte potriztite.. A..Procesulde transformarea bu.. .i^r" r"ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii..torcind"..cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieqii9i aspiragiilor m]ne".treapti" pentru urmagi. t./Sudoarea muncii sutelor de ani". direct sentimenteie.--"$ r l)irr punct de vedere al obiectiaitdpii tn notare. ca yn laP cu injunghiat". _. creit@@rime terioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi. printre plivani.de obiceiin versuri.:ctiv q.ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor. acidul care-lfacepe sti$.frimantate".erdspwns de atteptat.din zdrenge.ntstr. poe'ji .robilor.cuvintepotrivimuguri si coroane"' .(2) it emi semiobii aia i : .arte Poetice.a ittcat/Stdpinul.4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr).r prclucrarca rczultatclor obgitrutc..cenuga inalt..hrisof' gi .sintagmi care semnifici limba poeric. .. .Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de . ' morqilor 4i1. a-i continua opera...u..i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din .cartea le virsate-n poetuluidevine.1de"irat-fals..fiului" (urmagului) de tri".e tipwl d.itemi de tip eseusrructurat. Versurile ripiezintFt o definigiemetaforici a creaqiei .searardzvrdtitl".l"bor"ti. prin carelutul se transfigureazd'.depiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest. . s-auinilqat pe treptelevieqiidin . . Cuvintele .itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt.. trudegtela fiurirealimbii poetice. [.ripi*. Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv . din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide. ..itemi de tip rezolvarede probleme.ezatein fruniea cite unui volum.te .ca gi pcnrru admi_ ::l::11. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: gi (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI. epitetul . . cu doui iumi pe poale".leagine'. B..si-njure" 9i de metafore: .cele. ' Prin abundenF de verbe: . in Ewl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno. toarela creaqia in Tudor Arghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.rob" nu trebuieinqelese sensullui social....ln funcai. . ."?de IJniversulpoetic se-nalglca .. poerul. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisiturile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principaleletrisiruri ale personajului. .visuri gi icoane".. din coloana A. armonia ei.itcmi cu rispuns scurtl .. .printr-o indirjiti gi indelungatl striduinli... oameni pisiri copil vestmi..] miere".si-mbie".pc mai rnultor critcrii. .Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii. Cealaltl componentil a . din idealurile stribunilor care te menirea .. apdrut ment estearta poetici argheziand 1927. simqindu-i lucrarea corozivd: .. pfin si se zvircoleasci.ripi gi...itemi de tip eseunestructurat.cuvinte potrivite"..preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5.sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.. unele a.Dumnezeu piatri" din .veninulstrins te".ci cu .ampreficut". . Si defineftevolumul in fruntea ciruia se afli poeziaTestament.doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten..casi se. . sudoare. (2) itemi al ciror rispuns trebuie.:. | [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare. poetici.intrebiri srrucrurate : (3) itemi subiectiai: ..ilrcA ( itstlrcarca itcrnilorsc rcalizcazd. La rindul siu.itemi de tip pereche. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl.pe brinci.i interviuri..[.gropi adinci". : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli.ru iegitla luminl. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice.. Exemplificare (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate.irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i. ../Birrinii-au adunat. aminiind datoria . 'f baza ceimai importanti liind: obicctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.hotar Poetice.

o"ot"gia poritivi (.i rrspiraqii -.e a reprezentat-o ..slovafiuriti"): .cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".ncroase.rrnorgi.lumina mea"(a eului poeric) gi ..un rost gi vaiori.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se . poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(.verbele./aga lareifiori de sfint mister". Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine. Arglrcz.raTura obscuri.ttrritri/Irnpirechiate-n carte se mdritd. . . care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului... o treapte"r -. repetiqii (./E-ndreptiqirea r'.r.. ca un ciorihin de rrt'1ii.caun gap comparaqii injunghiat".i ...atitudinea lumii.re cltre ""t" "er"i.a.. buze ori morO .ca f.o.r-i.p.[*'"ii"\rlceleriiltlotit.de nuntire a inspiraqiei (.. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.i" etc.opcra filozofici a lui Blaga.rd.sporesc-a ni i'treqiner"".... ii amard".Din bube.paradisiaci. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii: versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.rl-rupur forme: . cum rea : cuioaste lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci .striiburrii".f..ucian BIaga..aratl'unNichitaStinescumaita V..lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd.rirr.rrrrurci obscure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf. l)omnul o citeqte.abundente..). . .Eunu strivesc .ccl cirrclcc(:pteirz."g"le.in lexicul inediq de o prt.cind" s.Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qap injunghiat".. "rt..durerea noastri surd.icrulcald").vezi p' 85' 7970.r-eazi")' urmireqte f luxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in..". 85.slova foc") cu rruda geniali de .. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti..domn.. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb. Originalitateapoezieiconsti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestescrisi.metafore.i trcmuriroare/mire.veacuride-a rindul' filo..cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.il*ilJ.de aceea cosmici.veste-ncet pcdcpsitor"..".. epiteteadesea dublete. "lbe.iunia lumii":.i.taiunei asemenea . Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.r poctr.Intinsi lenegipe canapea.)enumera-.mic9o.ilie.."r"i.Slovade foc g'islona f . ^\ia.r.b wni (strd"r lrurtii.r"-rrt.rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii. r. ce lro.imbogdqesc".rc op()Z.a urmare' trpul nelelumii.. ... pcntru .. Mesajulnu esteinsi pentru cititorul inocrrlt.rtinq"loi.i'"-"...amluat".t. .. prin aicuns/ in adincimi [i'. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu."r"ie a" minuni" . u. semnificatia termenilor-cheie ob . .prin aceste plcxitatea ei.i ei albe luna/nu micgoreazi' .Ji"qer .rlui creator al unui univers spiritual (.sugrumi"-.).. ritmul -iambic. crre vor.. in viziuneaasuprapoeziei..rn ../Domniga suferi in .tegi mai taretainanopgii.t" ..bi..r .i..este de intuneric"...iubesc") opun .a a sirrrlirii.....cllrritrri noroi/Iscat-am si frumuseqi prequrinoi.i.trinii"gi poctultruditor.*.gindirii umane. idcatic.i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul urirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric estecunoagterea da ..'r. trvinic/$i_izbivegte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.gte gindirii magice. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".. meniri p./Robula scris-<r.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdului). cclor cir!utttsc." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce .rovinedin dragostepentru.. mlnltoare utilizat'Verestesubliniatigiprin.prin conotagiilecontextuale:nu-"r. rrttr.flori.iirr .-Ei-i*pii"ir. celor cu o conotaqi. (.. . qii ctc.eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c".ttt...rr. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.. din se cunoagrerii constituie multitudini de taine.stlpinul" esLc poczia.vezi p.....sugrgm.rtit tttctrr[t....-n ."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd.vieqii renun! cu bucurie la cuun creator..r.intinsi lene.de fapt.."rt.-.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare. Relaliainrre .de aceea sd duhului m"u. cici numai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis. o bala-./Biciul ribdat se-nroarce si in . noagterea Conceptelegen liric .lirug.lutttirl:r" tl. ca de altfe'iin intreaga poezie...1t-.uc clcl'irrit poeziaargheziani.a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul.t.i.suri gi mai mari/ subochii mei". sa: ./l{oclul durerii de veciiintregi".unelecu sensde personificare in (."] g.Ei..]".il pfa"g a.p"ri. un ochi lduntric se deschide9i dru li .seira rizvrltiti" .trul racunoagterea iparc i. apdrutin 1919../Cafierul cald imbriqiEatin cleqte..tot ce-i ne-nqedevenirea universului. mi.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi... mai retoric.sursi de inspi| poetul...nt"l gi. Discursul liric se consrruiesre jurul memforeilurninii.versul scurt '-"i. pini la .mirestei'.robul"ccl ( Jr('../Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei.cunoaqterea. exprimi fascinantulpioceJde poetizare vieqii. a potentamisterele. '''"E..i maiprofunde ist. coplrta. tot metafori -.. 'raielr"aa'J#Jr.eceptorii.rrti-.H"g" ""pli"i. batrini-i).cind..risc clouii ilrrstr.domniga intinsi lenegipe canapea"..Poemele luminii.fJr*".rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .sporesc". acelui de cunoastere inseam- lua. in printr-o suiti de metaforeinedite: .. ili. fiuritorul de noi universuri spirituale.fer.l""rina alrora" refuzamisierul lumii. a ll tillncr$r ircccir._. ochi..i . .u.." Vcrsurilc finalepotent eazS."rir avind rolul de accentin discursulliric. lrr fragrncntulcitat....a" larmgcul cu liric. d... prrt. rima esre imperecheati.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei..izbi..fi rulburagide mesajul.cartea fiulc.Poeziaesreo arri poetici.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor.. tairreleau celemai diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'... Astizi filozofii n-o mai zofii au ..apirutin p.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainade careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' La polirrrf.este il..negativi (.."r"r expresionistal permanenteiraportiri a poetului la dimen.. .registrul. o*ul trlebwie fie " absolutului.ampus". Sintaxapoetic....""" car" di titlul intrein gului volum.caun ciorchin de negi".r. .J.a.consumatoriide arii.i artd poeticd.

"iu.Stau i1ti1s ri lung''.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz).".. Nichitasun... adjectiaale:de geniu. la cor.:.preficirorielacrimiin trigt.t" *.rt" "r...rit. cu 2. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}. de asemenea. a o facelatd". J..pocrrrclcigi rneritltitlul.s{. de alti s.pov€st€" liric o exprim. .-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia".r_ surilc au valoare incantatorie.propoziqiesubordonati cornpletivi . a da de-adura..si procedeziastfel" . desrrreci.propozilie subordonati subiectivi. al'creaqiei poetiii cc.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin crealiasa.i dupn anihilar. vers laitmotiv.i afcctarc...5.i a. cu de-a gi cor 'pururi.r.. feminin gi poetic.razna....z Inima / incet mi-afundi".dirrrr_op^rer" .ll". poeru_ trece.o secundi.eseamd:arenqie. adverbiale: calea-valea.""aa/irr. $i prin acesr tcnle creatoare. l)oczia..... Nichita stinescu ne surprinde. pe neasteptare. nu C.Anwarulastronomic".upas.o lua..e.i al Parisuluiesteo deosebire de la pimdnt ca la cer. [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti.ri". .""sirc blestematisi zeiasci a.ffi.i.pe soarele sub pitic."1 rialc qi spirituale. iubid . .'.e^tehnica simbolistd.titlulintregului volum...a eul .pasul poezie..pronume personal. conferS. griji.r.al.p"r^rrl il."-.cici substangele ta circumstanqialide cauzl.gare seami. cuvintul wndd semnificidubla reflectare il. doui strote cu aceeagi monorimi.i-"eilil.poezia. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.. prudenqi.t.. ln text.. aducere de aminte.. bdgared... o :! I }il." titfig"rilor. poeziain dulcelestii clasic esteclasica.printr-unfenomende. din nou.ti'j rf tccva. astlt'l .. B. 3.i. atit.. din cdnd?n cind.intr-adevir...rj:l. ry rr. aga aga.og. definegte sul pocricdin accst volum..Pasul treceeu rimin".i.. clrr_gi ipostazade damnar..j.tnt"l. de ozi.' 2. 1. 11v11ra.. cuprindecinci catrene.spargigitul pregioasei lnolrecta.lpostaza . sugerea re iu'6irii . a da mina. a a . a-gibiga minqilein cap. ..igi relevi i""p"ir"bll. Sttu.i. a proceda:a acqiona.rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in inimi ..'o . a facecu ochiul/mina .. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea. Intre aspectulBucureqtiului.Sub oriz. caerotrc'l 9i ca artd poeticd. acontemplatorului: aceea .propozigie depusese intariseri ca piatra" . itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i . 9i id""l to. . pi """-" Strofa a teia exprimi revelagia poetici. . cuno"gr.. sticle" .rransfigurlTj .. aduceamina-gi te. .. A.. de aceea..Jrpe... se va rransDune ce i.tr-ut q.qie.imi-este fo"ri. pas c. lcrrltclriliVicircscu"$ivarsi cu. Orice artist igi creeazd.4. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric .toate configureazi evolugia . "i-"11"i lalrric".carea dat..cu totul.t doil.. vers concluziegi versul.cumsecade.inefabilul ^^^r.r. lrrtilnireacu iubirea..i muzi.poi in poezie. (nume predicativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) Subiectulal IIJea .prin intuigii gi.. poatefi interpretati.renronic curtoazre.de viage il. prelios: valoros.a o lua la goani. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urbanism. A apirut . 1.a... Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinice."qiii... ^p^ti1i^ poarti iarcadulcelui'stil clasic. mai-mai.pr()r)Lurrc rcflcxiv.cu minte. swbstantivale:bl.i.in. .viziunipoetice. l.p"sul tru i. u"rrrrri .propoziqiesubordona.i. de-asila. isi lua ratia zrlnic|.. de subordonatisubiectivl . cu dinadinsul.. aface. Locuqiuni: .adverb de mod. trtitri srrfcrirrlccroticc.uio 2..-""9i.rlitrtc rafinari". lj- c r t I t: 4. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl .a-gida seama. deopotrivi .. a fi este verb copulativ. mai .(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian..rr. precauqie.ontulpoeziei. ivtai rp.r".. ' ' "rtirtice. in celelalte strofemonorime diferite.r ttrrt'i. re"'.idilei. -cirei clevirtcinspira..cir gi prin instruirente jongleazd. vcrs..dinti-un bolo""rr. .dit .rr il: rubrrea.". aveade gind."ri f""aa. o revclal-ici] eu l-am fost zdrit in unia.rrul rrei iz.. din cale-afarl.si sefoloseasci un ciocan" .in dul. poem. Jc -. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3.nasre .rccstc sintagme metaforizeazd. a"*"1_ goari". cretuluiin abstract./ El avea. I . de jur imprejur. . .. -oz"ic.i*i u.i..(betaie)in lege.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.t"t:l-"B.ti"i.. a spila putin a. "D.-prin care se pregetestetrrrri. genialcu ideile gi cuverbul (slovapoetici)..e lur..n b". ..pe ici pe colo. '-r.olat. amintind d. i. gata-gata. aurit si .a da bir cu fugiqii..j. iubirea devine muzd."ie ... din cein ce.. modernitatepoeziei.rniu..slerapoeziei.roare..eu ramin" consemneaziabsolurul pe care-l ..creaqiei (..rtlvcr dc nroc{.versul .J"il in actul creariei sale. iubireafiind o . cu stare..r.i.luare-aminte. (verb awxiliar) 4.i. lume proprie.t. Starea d" r"_rpi.i..de vitamine.ii.. s-aplam. Sub accstaspcct. lui ...u prrnJi. primele .. Anual se decerneazi premiileUNITER... n verbale: a ducecu vorba.

comunicarea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.Itt t t t t t t t .probcleorale. oralegi practice. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasificarea Scarade clasificare mir de categorii.ilffiFlegerea in permanenr cadrul didactic.strategia rezolvare.1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. ll(:t I Strbicctulal III-Iea l. tehnicl.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz. rat . . incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. .proicctul.chiar piin incercarea fiil.alegerea tipului de item corespunzitor fiecirui obiectiv.p. regulilor etc. de .acurategea complex careinclude rez.:rutocvaluarea. . * invcstigaqia...elevii sunt informaqidespretemaricalucririlor practice.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi. . justificirii rispunsurilor. mai des in clasi. si . sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqilor did. .s0l . cu ceilalqi a plu.alegerea .Ca qi investigagia.calitateaprezentirii .i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi).proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. .figadc cvaluirrc dc . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile.acurateqea . Prin intermediul programei. .gener materialuluiintr-un raport. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.in ce misuri elevul participl la discuqii .evaluarea comportamentelordin domeniul afectiv. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul. Pentru realizareaprobelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice.acurateqea .re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni. elevul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. .de exemplu: ? .I25 1trttgresu.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).scrierea principaleleceringe... in .Elevuf'primegte sarcinl prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gami laign de cunogtinlegi capacitiqi.scara clasilicarc. . lo. cooperat/nua cooperat mult.lism dc control (vcrificare). celemai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de importantcobscrvate cadruldidactic.probclescrise. Eta|uarta scolar.4d$. . .flexibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qiede calitatearispunsului. .organizarea .posibilitatea . curs.1 I Stoica.corectitudineasolutiei.graficegi descriptive' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifica. Prin cel .Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiinoi.1 . respectand . ocazional ' frecvent o intotdeauna . \i ."pottului asuprarezultatelor obqinute. . dupi ce eleindividual vii se deprind cu iceit dp de activitate. Probd inseamni orice instrument de evaluareproiectat. figurilor. seriede informaqiiutile. .rrilizareacorespunzitoaregi in siguranqia materialelorgi echipamentului. niciodati .d1i. itemilor.portofoliul.: . de cunostinlelor. a comportamentului elevilor. Mctodele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu fi proiectul poate.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd. Probelepracticeau o aplicaremai restrinsi in cadrul evaluirii.-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. " saude grup. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru.stabilirea scopuluiprobei si definirea obiectivelor operarionale.rccstc probe se realizeazd.realizarea elevului. .ulta reprezinti un instrument de evaluare .. teleielevanteobqinuteprin celelalte .utilizarea corespunzitoarea bibliografiei. . mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc . .Se ptrrrc problemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise. .PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehnici de evaluare. greu de e o obqinutpe alte cii". exemregistreazi etc.feedbackulimediat. Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd. Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j.principiilor.aplicarea inregistririi gi prelucririi faptelor. . se lnsemnirile investigaqiilor referi la: . alizareaproblemei . administrat 9i corectat tlc:c:rdruldidactic. .claritateaargumentirii si forma prezentirii.interacgiunea directi profesor-elev.pr<>bcle practice. Adrian. nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-este o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio .igi pot alegesinguri titlurile/subiectele.

li se cere elevilor realizareaunei sarcinide invigare: de pild.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc.r.pe sirite g. adecvatS.exerciqiul lecturii integralecu voce rare. Obiecthtele ciclurilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. amuzan" " Asadar.DupS.a cd. scrisc prlcticc.ate. oierele dramatiin dram/. a.i r l.. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. .prin variatemetode.'urile.srisc asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. ale compedqiilegcol. moraowri. autocvaluarca. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwlwi.ni" conrpunerilibere.aodeail.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul. Aclrian. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r cstc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -..tipuri uman" .a originalitl$i. Prin exerciqiuse repeti funcqii minrale (psihice) gi -. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti. Exerciqiul esteo metodS. elevularelibertatea adauge si materialele conside| :tt('rtcccsarc.regulilor. la I')xcrciqiul.aspectul viaqi surprins. a..r-no. Totusi.periodic.i rcpetat.. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. de I Stoic:r. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. .. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contind.in mareparte. prccun) s:rrcini q.ral. 9i limbajul si numele acesrora. datelepersonale. tul literar. .suri ce ei le realizeazS. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic qiportofolii standartlir. a spiritului de independenti.iqinl se . ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .vezi Testul 1. . iternul 1.Pentru a se asiguracitirea conEtienti.u-t'. p.p.rltrrl.priceperilor. .. a.mint ve3ln comedieseridiculizeazd.urilor. Sursede comic sunr mora'.vicii. situaqiilein care apar personajele. .de pildi deprinderea receptare bALrdirca de scris.adici procesulinsuqirii cititului corcct. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprijine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc.ror formi estedecisi de un centru acreditat. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului. rczultateleobqinute.. . fiind o metod5" executare unei ac{iuniin mod repetar.tuturor formelor de activitatecarecapiti.. comediapoate fi de caracter.erilor.fluent gi expresivse realizeazd. ajungela: * consolidarea.rex" motiice. pirinqilor. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii .. ca fllacterele.comediaare acgiune deZnod. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.observ:rrel sistcrnici corlrp()rranrcnrc a .in lang.in ritrn propriu.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie. .prevenireauitirii 9i a confuziilor.a.r. dintre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele. 131. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareelev. urnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :. c Informaqiilerezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didacticdespreelevprin alte metodede evaiuare.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa.stimulareacapacitigilorcreative. sr a lnrqlatrver. este'ometodefundamentali. o impprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente.pondereaceamai rnareavind-o metodeleformative.sa ccarl elevilor si"autoevalueze portofoliile. Modalitateafun* dlmentalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi.contedie. meloiramd.('nr('str-ualtul. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.gi deprind.rlni ln activitatadidactici.duce la dode a .sraale lrilitc tlc cadruldidactic.orienrarealor profesionali.citireain Eoapti. op. in dc elemenre.a forme de comic. proicctul. funcgie aceste de . .dezvoltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice. subiectul al III-lea."rr"pr"r.1. unor situagii.. caresepun in poitofoliul clcvului gi sevor ptezenta-. constient.". dc la un an de studiu la altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r .de intrigd. Comediapoate'fiinprozdsau in versuri. -.umorul 9i ironia . 3. ci numai unul u mai multe acte. lmentele vezite in sufletul spectaitorului. cit.cartca dcviziti" a elevului.rlc. teoriilor careseaplici in situalii variate.unor deprinderi. gi dc. povestireaorali. pii.i.insu-sirea nogiunilor.farsd.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptarea mesajuluiscrisin clasele primare. 2."r. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. . la alcituireaunui tcxt.' si adunepiesedin portofolii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii.. careconstient "". godern.'t st'. .feedbackuldin parteapirinqilor g. si subliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-auplicut (le-aureqinutarenria). TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaqialisi temporaldg.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. raport cu obiectivelesi standardele in educaqionale.-Comedia t#qigarea rno.. respectival cititorului. 1n cualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: . r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afectivi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. L.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte.

aptrruttr 1884. cunosc sensul nu ra.Scopulsocietiqiiesteca Rominia si fie bine gi tot rominul si prospe1".tf pierdutd. . ori si se revisci.dandanale".Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". $tefan Tipitescu nu se lasl gantajatugor.creeazd. construie f. compromiqitoarepentru a o folosi . sau mai pugin onegti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequluinostru !".Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice. manevrele elcputat.Zaharia Trahanache.i anumein punctele.dar esteun so[ incornoliticianwlwir)ersnt. . fruntea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. Numele Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFarfuridi.estc in crcaqici L L. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei.. ori si nu se revizuiasci.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase.pierderea animeazi campania electorali.Din doui una. mici" . Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului.Ghiqi Pristanda. deci estetipul demagogului... Din aceasesenliale.Am n-am treabi.Nae Cagavencu. caremirturisea: . scrisoarea f*n Tiplttcscu. perj simbolic. . putem zice. rispunde ci unul . anunqe va fi sus{inutin alegeri ci al cirui director coproprietarera. dagi-mivoie.. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca.Zoe. Trahanache. aparigia pretengia de politician imparqial.. gi cel de limbaj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor. rradesivArgire. iati visul nostru 1. comenteaziautorul) . creeazd. in gters. Lipsit de aceastiarmd. Singurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar. dar lipsegte Soqietatea noastri dar. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. in festaqia organizatS. poli.antajul politic) viaqa personali.te' parlamentele. cfutiga lupta electorali zi.spre deosebire Caqavencu.Si n-am parte de Zoigica".Ghigi Pristanda. noi.care clameazS.i in reacgii.pe de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. ... .. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea..Titlul indicl intriga.Si mi ierqi gi si mi iubegti! pentru ci togi ne iubim !ara. Accepti si conduci manicu d. careau durat aproapetreizecide ani.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. celebrudiscursimpiciuitor: .cu toate partidele gi in sa.. tipwl politicianulwi demagog.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache.Brknzovenescu personaj gastronomicd. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui sistemconstituqional".lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea poliautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie.. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri. iul. moPunctul culminant al conflictului esteplasatin scenaintrunirii electorale. e sublimi. ticul sIu verbal: . iati visul nostru realizatl. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea. electorali.nume cu sensul..Ai puqintici ribdagi cuvintul ca".si-l aresteze Cagavencompromiqitoare.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice..numele areca rd"dS. comitetegi comigii.. in schimbul scrisorii..Iutridarea. .. che creeazi" Coffictwl apare clar din prima sceni a actului I. dar urisc pe triditori".Nae Cagavencu premarcanti a judeqului. O scrisoare privatd. suisoare lui O Capodcrpcra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri. incoerent.incetineala gindire. 1in 9i fiind susqinut discilime. la douisprezecetrecute fix sunt la tribunal". lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandidatura Agamiqi Dandanache. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. prin contrast. gi.agacum sugereazl. avocat.simt enorm 9i vid monstruos".. gefulopoziqiei.. pe rul comite abuzuri: ordoni poliqaiului.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. de Calavencu. prostia. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapublici (. Am zis!" Capavencw: .. primesc! dar si nu se schimbenimica. compaGagamiqi. .aiul wmil dupi bunsuofulos"la datorie. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surde comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii.Farfuridi.. primesc! atunci si seschimbepe ici pe colo ..desi zaharisit.. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala.. Autorul.familiemaresi renumeragie.$tefanTipitescu cedeagi Va candidaturii lui Cagavencu. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gresit neologismefranquzegti.. . candidaturii dc Prin ternacomediei. dilemi nu puteqiiegi.femeie cicilitoare". ...senilizat*Dandanache. Agamemnon r in sugestia Dandanachereliefeazd". Caragiale. La refuzul acestuia la rugiminqile Zoei.. Trahanache-$tefan Comicul de caracter.momentin careadversarii impacd.i senilitatea.corupt pentru ci are . 95 iar picrdc amra dc Aantaj. zinti se Comicul d.nulitate.. rugind-o si-l ierte gi si-l salveze. tipwlpomoralitatea.adresatiZoei Trahanache. ce aclamim ? Noi aclamim munca. pencampania Acpiunea estesimpli: in capitala unui judeqde munte se. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu..desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a-9i impune cantru alcgerileparlamentare.Dupi lupte seculare..fira scrupule.caredoregtecandidatura. in elidatul: gruparea guvernamentale. toqi suntem romini!.ii oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu. ca.intruchipind electoratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi. eprezinti politicianul incapabil. gineun Agamigi Dandanache. alte situagii comice. gruparea opozigie.i altidati.. Cel mai savuroscomic este comicwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu. promiqind susginerea nu de care. sa incurcituri.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi.Industriaromini e admirabili. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat.raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:.cini rea Farfuridi . ilogic. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie.Gagamiqi". amantasa. care nu se face de loc in lara noastrd!".. Caqavcncu manifcsmqia cinstca in noului deputat. ir. .senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului..oliticianwl pliticianwl prost.Dupi lupte seculare. ..lirritor" p veros. cinsteanorocosului adversar. scoate evidengipladtudineagindirii. . femeia imorald . mai mult. Cataaencu. care au durat aproape treizeci de ani..

apreciind .piind.rcgindit.. fluenti gi expresivl. t substantizt: Iot esteadverb" .a avansa. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite.. tihni In peisajulmontan giseaintotd eauna tibnd qi implcare. problema deszipezirii. turi era compromisi. 3. a esolwat omti! zgornotvs. a oI ulttos (a oluptwo : senzual.. didactic."" c" va intreprinde guvernul b. .i a.innegurat in biografia lui era un moment obsiur.] ea din noapteaamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' . de ...rg" Buratino.e. intunecos... in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" .dezvoltarea cor€ctt fonetic. jroiratt ' instructai.. O. s) durere: chin.elor . pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul. . trii.explicaqie.t....satisfacgie..ci numai aceleacorespunzitoare tipului de leclie' .....pronume relativ compus.. l. de .tilor de Alexei Tolstoi (II) Tipul leqiei. ideea i#i?"rruq1.in text este t conjwncpie swbordonatoare: .. casetl audio etc. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor. exerciqiu. luminos vs.adjectivdemonstrativde depirtare.a inainta. 3. .p. si citeajci corect.. regindirc 4. vs.*ili... a propigi vs. .toate).propoziqiesubordonati circurnstanqiali timp. J. patimi.rli.. tiilor formulate. tot . gi expresiv. Mijloace de inadpdmi'nt: .. a simpi:a percepe.. nemwlpwrnire mulqumire. gdnd .r B:lT# ". linigte. fo.. independenti. a capacitiqiide receptare mesa. ceeace .rar (invigltura pentru viaqi).. J i.z/ P. a Cit. fot B.baza plan.Capitalei' in a.i"Jf*rer"rile furnizate de text.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi. Prim-ministrul a . 4. ilustraqiicu personaieanimale.. .. calm..propozigiesubordonati circumsranlialide timp.propoziqiesubordo"gi uatl circumstangiale timp.retic. Actiaitat.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' ..punctuaqre. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.pe grupe' .a rap Ca*p uI mir a..ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate.l/incit mI credeamintr-o lume de basm..f.cind cu geneostenitesarasuflu-n lumnnare" . evolua. Clasaa II-a Data. td. *p.**l. a regresa a progresa.. O: . mi. unui ionqinurul acestuia/pe. prepoziyie.De vorbiqi.. ginditor(oarc)..2/ P. 2.propoziqiesubordonati atributivi. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toate" . reqinind o.genul feminin gindit. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi. mifac ci n-aud. mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie..corect' caligraficcerinqele r.. .J frerar..negindit. l..i la sfirgirul lecqiei de. numirul singular. adaerb: Md"tot intreba.colelor.prepozigiesimpli. interjecqie...Era un gerllde cripau pietrele.propozide 1iesubordonaticircumstanqiale cauzl..:"'. Subiectulal III-lea l.in text este pronwrnenehotdrkt (aparela forma de feminin . scrlsefl orale. elevii treblie."i intimPlirii' consecinqele Stratepii didactice -. [.. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro.frontali.'mixti Scopuri: .] dureri simpitetoate ca-n ois.. #. c. diapozitiv/diafilm.. I a conqinurultextului .p.resPecdndsemnele O.. .tiilr. plicere. r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.cici [. conjuncgie. conversaqie M.cere. suferingi.. dcea.in ritm proprtu.obscur.texl. ortind-o. cu .rpri"ae Ol -"ri.-.tollre in scris.pronume personalcu valoarede pronume reflexiv.propozigiesubordonati circumstantiali consecutivi.. ..asuJ'la:astinge." joc euristici.girrclire.. ie .l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A. Mi fascinaapusulsoarelui.fluent proPrie cuvinteinsylng drn. "u pe fizicegi moraleali personaielor bazainformaO:..." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De poatefi prepoziqie. a 2. lexical9i gramatical. Revenca discuqie i.rii de exprimare .

i aprecieri. inqelegind .activitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.exerciliu de creagie .itas Educa2005. . rlo..migcare .exercllru tino spunindu-i ..material didactic: s'Juete personaje... .chsere'I-Iy.si povesteasci textul pe bazainsugiriiconqinutulur. Gr.tltl9*i?gi. r Momentul de scriere: -'pregetirea printr-un . Poaesti.Spuneqigi alte cuvinte iare sl rimeze cu ix.adresindintreberi.scrrsa .Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni qi algielevi.ordonare/plasare a vulPe. persona.vez. .Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.Iormatlva joc de. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . Enunturile exclamative .conversalle ratino ? * orall .. povestlfl cu .ca l4ftu. Joc didactic: Jocul rime..Lr.si citeasci pe roluri.Citeste fraementele. Momcntul organizatoric 2.. drix. de plange.joc didactic acestepersonaie.frontali ... motan.r l.conversatle oln oasme.. siluetelorih plange sau. Captarea atengiei 4...dln4a . Citire selectivi: .orald .deg! teptufegiinqeleprule" .sslsgie texte de comentate.joc didactic lor.iomportarea persona..conversaqre . apreciindionsecinieleintimplirii: .Pentru viati.Itl IlibliograJ'ia: .materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.dia. in_ sopited. urs etc.orali . diafilm'sau ioc didactic: Recunoiste personajul .formativi . H.frontali ..exerciqiu .individuali enun! ! .Desprecineeste in aiest text literar ? perso.Alcxci'l'olstoi.exerciqiu .orali .frontali lui literar . pix.Ce trisituri alefieci.Transcrie ultimul .expunere hierar in lara Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' . .si-gi aleagiun personaj preterat. Chcipa aur.exerciqiu de citire selectivi din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! .problematizare se idreseazi lui B?a. ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice.agini . orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s'a in.planfe cu im. Aprofu^ndarea textului .. ..Citegte o Citire pe roluri .elor. de . l.Irraqii Grirnrn.5e pot prezenta siluete . Citirea integrali a textu.problematizare timplat in continuare ! . Verificarea temei scrise l. .derol cutieintre doi colegide. casetiaudio. de exempl:u: fix. ).Explici de ce vulpeai . dix.Ce facefiecare nal t . lional.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional . chix. tix.frontali . Lrteraturd pentruceimici.individuali formativd .vrzlonare de.ie animale: . | 'e d1ntaptelefr vorDele sale? .audigie vizionare sau pozitiv.e sugestii metoditr.joc.actrvrtatePe gruPe . Obiective: .formativi oPovestirea integrali. formuhnd rispunsuri. nix etc." . 48-51 pp. video. Joc de rol: Iniqiaqio dis. diafilm etc. mix.sa mveqe ceva.exercrllu orale ultima replici !" . _ I I ' t.CumsecomportiBu.orali .

itemi de tip rezolvarede probleme. realiza Pot aceasra firi siluegi te sau migti. elevsaulacutrele gcolare'Evaluarea norarea. doar mimind.Marcela Peneg. realizatede instiruqii specializate. Eaaludrile forrnale.definireaconceptelor ettaluaregi itemi.itemi de tip eseustnrcturat.. corect-incorect). ' prin carerezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu standardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evaluareprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii.itemi de tip pereche." vii. : (2) itemi semiobiectivi .2004).r. . Defilareapersonajelor .itemi cu alegere .finalizindu-se cu note' calificative. Temapentruacasi(exerciqiile 9i 3 de la pagina 2 67. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. verificlrile reelizatein cadru! inspecgiilorla clasi. itemilor. . Scoh.::::: . .joc de migcare . cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clasificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali.AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. riiur. itemii se clasifici in urmitoarele : categoriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. vezi pp. ln continuarevom relua doar clasificarea multor criterii.relevind eficienqa activitiqii sale. . formanqeloratinsede elevi in inviqare..Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. l:]valuat'ca A<f progrcswlu. are caracter bilanq. continui. . invatare.tl cel mai i^rg.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! . se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativl. uoolrorio. . formativi gi sumativi. in interacqiune cecu lclaltccomponente: predare. da-nu. 14. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. intre cele doui Eoalwareaobiectiad. furnizeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii.itemi de tip eseunestnrcturat 2. Conversaqia incheie.frontald . cu noi exemple."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii giin alegerea metodelorde evaluare. toalitatea proceselor produselorcaremi. rile.elevii iau siluete de personaje si interpreteazl. .qi eaaluareasubiectiad -labazadelimitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. Manualul pentru cksa a ll-a. Tipuri de itemi Penuu. prin 'b. I Strrit:ir. .Explici titlul ! . r obiectivi qi subiectivi. . arati ce trebuie si inveqeelevul.oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. ln r.ci feedbackulimediat.formativi 6. evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledidactice.nr.Scopulacestei acesruia. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriile forqe. 3.itemi cu rispuns scurt. Editura Ana.. Limba fi literatura romind. un joc de migcare.D 2 I | 101 ) 4 5 . . (3) itemi subiectivi: .i. . care relevi progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale deficienqele in inviqare.soarinaturagi nivelul pergi .i p.Irccdbrckul 7.explicatie spuni proverbe. Bucuregti. . cum sl invege.joc de mimici -::"'#l' l". . cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebuie si fie permanenti.apreciazimisura in carerezultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse. Aceasti ""r".exerciqiu .83-84 din prezentalucrare. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelepozitive intiresc motivatia inviqi.intrebiri structurate.itemi cu alegere multiph.orali .vizeaz6.

intreblri stnrcturare. fiind bitrin. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul spin 9i . Acegti itemi se clasificiasdel: .. nunta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti.ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei.cltunu. Obiectitt d..v 2.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r. careavearrei feciori". trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.ca si mogfiul escpimintul". lor gi mai ales curajul. pe careo milostivise. basmulcult. urmattrde intrigi.doarn-am a trii cdt lumea. a..ratic.frunza frisinelului.tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneunor incerciri de voinicie. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadlui. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui... . Cdlinescu).... litera mici de mini corespunzi!iv.nici tu etti de impirat..itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni... .Pentrufiecareliteri scrie. Ca structuri. degeaba "[. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es./ $i la rizboi.i sefereascide omul rogu. Cum senumestecuvintul caredenumegte fiinqi.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i. popular saucult. (2) iterni al clror rispuns trebuieelaborar.\ ^ ' I 103 '"*i:.lmpiratul Verde.. Existi o propriu-zisi. p..itcmi caresoliciti un rispuns scurt. posomorit. impirlgia estepopular. i-a scrisCraiului.Craiul ttn.d) substandv. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi. gi decit si incurci numai agalumea. Craiul. iir.s-a grlbit si se inrci. .vrijitoare . nici impirngia pentru tine.49.. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruiascirlspunsul. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte.) pe carele inving in celedin urmi. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi. I . Expoziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls di citeva indicaqiidesprepersonaje.. in riscul ghicirii rispunsului.a-i ci s-a implinit vorba ceea: mincarea.medianegi finale). acliunii basmului cuprindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui peripegiile Harap-Alb.. Poit de Sfinta Duminici. .p. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. Cum vid:eu. iar verii secunoscuseri. fratelesiu.] voastri.. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. mai stricaqi . in carese nareazi.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului). elevii si fie capabilisi recun-oasei definigiasubstantivului...o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul.. o .l in funcqiede autorul individual'saucolecI Dicl:ionar de termeni literari.). iqi caracterizeazd prin proverbe : . basrnulsc clasific[ in cult Eipopular.Numai fiul cel mic suferi. dragul tatei. aveanumai trei fete .c) pronume." sau . Pcntru a se realizao evaluareeficienti..aflatein lupti-cu forge..0rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt.ii cereCraiului hainelede ginere.ecul intimpinat cu batjocuri: . ci de ciini nu mi tem rr"..i destoinicia i sii pentru a constata lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului.. Idetn... f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinrele carelipsesc definigie: din ..ne.p R.iy.. limbajul personajelor din popor. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular.eevaluare. obiectegi cifre magice. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'. degiesteo creajie originali. e.i deznoddmint. ctc. toati Yiaqa feciori de craiu.iri-mi de giini. alungat de un urs grozav carel-a . in cadrul disciplinellimba iiturrturu .duci-sedin parteamea cine gtie". preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate. L'Desfd. Verde-impirat. d-e gi o gami ..49.ane etc. La despirqir tatalsiu.astanu miroasi a nasde om'.virit in sperieqi". Ca orice basm.o oglindire a vieqiiin moduri fabuloase"(G. literare la 1 august 1877.. Iixemplc: o Itemi obieaiai. un lucru.animale ndzfl.Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai.zf.. Caracfiruagieinigiali.. bro_agte celui de-al doilea {ecior le . Povestealui Harap-Alb a apirutin revista Coworbiri. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. [lnun1. Si umblad numai aqa.i romAni.in spagiul liber. Astfel pregitit. adici itemi al ciror rispuns trebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. 9i si vi ii mei. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb. frate-meu dagici sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplini dorinqa inainte. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv.degi existd... Basmuleste. r v.Ei. .urarea Urarul ll a.. Craiul.incepe cu formula iniqiali: . sunt i bine si gezideopartecum zici...Vcrbulesteparteade vorbire carearatd.b) adverb.. rtele mai mare al Craiului. cazulacesr&a.

_p_rin . mornent. Formula de incheiere.iarcinenu . si treaci intr-un cerc eiistenqialsuperior.. drumului iniliatic.I t04 | l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-atul cstc lui qi l{o.. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce .. Uriar rneazd. zatorilorrc.rati dintre cele identice. Naivitateagi imprudenqa rransformi. o cind qi cind mai rostegte incurajafaceacesrlucru gi calwl:el vegheaza.. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb.seuiti qi rabdi""Cular nirrc:ri.tz.gig"le.t I lrrrap-Alb. nici la chip. l'ormdrii . marcatprin nunti.bucurogidin primul moment a fi ghicit in el o congtiingiinruditI".Unic prin geniul-lui. in rlte rrecere. Sph. fknti.'Harrp-Alb searati milostiv..'rn l. Ros.rcu gi iu Eminescu. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan.$ir lirrurvt.Slinul de fel nu samini in partealor.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli. o cxperienlicapabil.calrunitili.iidentificepe fita ceaadevi. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi artaportretisticS". a inde ciudaqii pelitori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului. onomatopee.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si pedepsirea riului. Setili).lipsegte basmullui Creangi. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad.. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii. un stilist abrrrrdent.i ^ i. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb . ca gi forrnulamediani .sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi. exclamagii.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin. 1i. Izbinda-va fi a caluiui.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultitorulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb".rrSpinul sede drepr fiul Craiului. datoriti lui Gerili. imatur. pc la rroi. Int"eresui 1o"irh. antreneazi tlnirului. fata impiritului Ro.irrtlrolic.i gi minincd. prin acea cn M"io.. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat.r q.i tlificuluqiivielii. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. nizdrivani pentru cI rc.zicale. va fi ajutarsi indeplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd"macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s.principal. a Spinului." inf.undeildemasci pe impostor.i . irrOchili 9i Pnsiri-Liqi-Lungili descoperi cwzdtoareafeternl.t). sc duceacolobc gi rnaruri . prinlesele privesccu antipatiepe Spin.Rolul ei reprezinti putereadragosteide a facesi renasci omul iubit. lui un ca viaqa.gidin ceasulacelaau inceput a vsrbi ele irt dc-clc.fantezieinventivitite vergi bali.intruchiparea experiengei viaqi. personaje calambumri. Calul il omoarl pe Spin (il in. unde fusescatrasprin viclegug..constnrcqii denleide interjecgii..apare.rnu. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de indelrlirrit:sa aduci . Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini. nunta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul).Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex.inrogiti.iltzt:. Hnqigurile pidurii in carerlticegre t|.este9i inceput al lui se riticegte esteo probe pe careacesta. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l .afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce.clii.. naturale (Gerih. Acesteasuntpersonaje anapoda. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitatea.pini vei muri gi iar vei invia.facecu dingii.nd.cd daca fi fost in banii lor. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref.in-vizduli gi-i di drumul de-ac_olo).estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.umul tindruluipcntruviaqi. carlsplati.l rra'pro 1.zdrivane9i o aduas cc impiratului.ajuti" si-gi dezvoltecalitigilatente:inteligengd."1.nwl feciorului de impirat.Aga il urdse_ de tare acum. Pisiri-L.api vie gi api moarti. are o infigigaremult mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos. podul cu nunta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi maturizare. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiectorie devinerob. ini.qi-Lungih).sclirr irrtr. il readucela viagi pe Harap-Alb.pcIa noi".. artisrulindividual incintat si populari a devenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobstesc. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb. gi. simbolizeazl. condigie titarea.".generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v. 15 | si | (> .ora1. populare.ru| siml'. nici la bunitate.capulsi pieleacerbului"b."anticipeazidestinul personajului. in felul lor. r. slugi a Spinului.Fata tmpdratulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii.si duci la un nou mod de existenqi.. ajutat de Setih gi Fliminzili. spccific. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. Coborirea ?n infern se incheie cu moarteainiqiatici. pp." rJfoi-eazi.. acestea are viaqi. si c._r"cprczinti tlr. dialogwriamwin lwi absente.i stilul oral datoratabungrore$ti). in realikte. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor.ipsit rlc expcricnga vielii..personajul. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind aproape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftretizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul. personajecaretesteazS.au irisituri supranarurale. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo naturi rustici .cittcarcbanibc virrtclc. il ajuti si seformeze: SfhntaDwminicd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului..in carepredomini naraqiunea.2 105 l' 2TuclorVi.tutcu pielrc scurnpc in fine. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezilela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml.ca de Ucign-l Crucea". In de curaj qi mai alescapacitatea a vedeadincolo de aparenge. prin t:orespunzitoridealului moral popular. l. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de a-l sluji . si de . fliciul riticegtedrumul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. bunitate. reia esredeplin format. estede sunt manifestirile experienqei intuigii-gidarul anticipirii.eangi.na semnifici coborirea in infern. mod cic. in drumul spreimpiratul Ros.lupta dlntrc binegi rnu.Fataii urmeazdpe tuftriVerde. slugalui. neasiminatalui putere de a evoQr. nu o trece.de unde se bat mungiiin. la gi. se inakd.capete*-. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.izrcaztr stup pentru roiul de albine. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti.. doringadepigirii limitelor (Ochih.siliqile"dln gridina ursului. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudineadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca.

(subiectnedeterminat) Ew si Maria m€rgemdes la teatru.predicatverbal. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clasaI conttiente. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizati imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale.audio-vizuale.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate. in ritm propriu conttiantda eleaului. jocul didactic.etc.Recunoagteqi e despre.i cu metoda conversalieieuristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. r/z . asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscrisreceptat(textul literar citit).a izbit cu toati forqaflanculdrepr.. . fiecareelevsi citeasqi constant.corect gi fluent cel puqinun enung. ... l. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd. propriu.dc-mi pare" .. aducereaminte. cum ' adverbrelativ.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?".i substanrivpropriu) 3. 4. funcgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcastel.loculiune adverbiali. 1. dctiaittili dt inv. . (adv. de in subordonatd.corespunzitoaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane. b.a. dezvolti imaginagia. 2. metodedidactice formatiae precum: metoda exerciqiului. in lecqiile si de ci congtient.prepoziqie simpli.i didacticede tipul: . lrr luptl. in deruti in rindul opoziqiei.propozigiesubordonatoare subiectivi. i-vcrbpredicativ. gi individuale.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscrisse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .cindva") Iqi spun o datd. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare. 2.model Subiectulal IIIJea l. eforatl. introducepropoziqiaiubordonati completivi directi.area lui rivisiti... Sefii demn ori de cite ori imprejurareao impune ! | 107 l:rontalcpc grupe. preponderentmoderne. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea. in jur . Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul didactic." 9.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. 3. Condipiilerealizdrii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared..Sepot realizajo.. 3.idaaice de formare a capacitdpiid.metodeconversative. (art. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul. iar al elevuluide participant activ gi congtient.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi.elementde relaqie. ilor tuturor elevilor. 2. este si congtientizeze voinqaI' a. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. c. In curind vor dispirea monedelede cincizecide bani.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui.i concu implicagiivolitive gi afective. mi. nu de mai multe ori. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat.conjuncqie subordonaroare (. .i i.I t0t Subiectul al Il-lea A. lwarecwasaft. la de diriior.bazatepe efort intea. facere de bine. e . problemaeuristici.. eazdtrisilturi de caracter. conversaqia tizarea. voinpresuPunexersarea suti difi. memoria. reb.complementindirect gi subiectlogic.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale.irea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri libere carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorscrise. Strategii d. bdgarede seamd. (adv. dar mi-a plicut mult. tragerela sorpi. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal scrisului. 1..foame .de pildi.Aceasti metodi creeazd.incit.brainstormingul. . inviqarea dramatizatl. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. f.).. . -. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic. i adv. impresiile/pipeisonajul!".subiect. mijloacede tnvdpdmhntmodeme. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectuale depuni efort congtient. igdrii. creativelnsu.) C.rolul inviqitorului fiind ace. 2. B. 4.cdaud" .introducepropozilia subordonati circumstangiali mod.Copiii trebuie si tt...de lungiduracomplexe.ipare lectualpropriu al clevului.limbajul. de . fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigureclimatul educativadecvat. (subiectmultiplu exprimat prin pronume personal. + s. Ploui in averse.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini.textul literar". necesitl efort congtient. curn . Nc-a izbit infigi.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin.il..FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i scrise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil.metodede comunicarescrisi. spiritul de observaqie. Odatd plenuisemo cilitorie in jurul lumii. valorificeresursele si mobilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareacapaiqimint.

la Caffa pini la Roma.. agacum relevi discursul.comice.. prozFtsauversuri..Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc.de creativitatea acestora..adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r.. 9i torulur/invi.apoi ameningitor."l"irrtr.vizual-motorii.Presiraqi..." Elogiazi. agra.. Acest conflict devinernanifestabiain acal treilea. a iy in cu un continur scrios. congtient slibiciunileomenesti.orirlc. compusidin drameLip"t a.intecareiorpin !.a-i antren. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd.Unde sunt mogii vogtri?.Aiurn e bolnav. i V. protagonistul dramei Apwsde soc{re. r. provedin con. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva piginilor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare. D. Patetica tiradi esterostiti..ril.ezinta... . O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict. trilogialui f)clavrancca poatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc. "pon Delavrancea dezvoharei "t la literaturiiromine. Gdseste cite.i rr polui moldav.Ew citesc..r. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti.in primeactealepieseise contvreazl.gitoarei..". Ci vru eaun domn drept. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc.f "r_?r:pr?z:!t1g. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos.nire".a rimas adinc in memoriasi in . ..jertfeleostenilor sii si recunoagte patriotismul aces. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilor anrtrioqi. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod.a sirnqurilor vizuai-tactil. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsocial. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiqii. ciutat si unescRisiritul". va sta in suaD a ta cuvan t..dornici de putere gi de bog.. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba. au calitatea--.Trilogiaistorici a-Moldovei. zbuciumirile personajului$tecelMare...irir.[.i ul multora caun simbol.. desprecomplotul urzit paharniculUlea. :r:..insila .i Occident.completate jocul gesrurilorgi ul de .$tefans-azbuciuma[z. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorului.tiingade voievod patriot.rtrrluiauditiv. soare (1909). de jocurile didactice/ocul sunetelor. ..rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu.Ew citesc. rdspunzi. valoare ^p^riij^acesrei de d9Ri..i". triceicu-.1..qii.Le boaielede ia un om ?.e^t"st..cturalcclici..de a-i determinasi inveqJmai usor gi .I 106 | itt jocul sc .Oh ! pidure tiniri !. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.fcrctrrile tu tw tu con.. Alexandru Daoila ( 1901 ).in Viforul qi Lwce afdrwl). Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolvateaacestuisubiect.curi didacticetrebuie r. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire..$":ffi..rr.. ci zic ci sunt crestini... specrarorul trecind de la comicJatragic. . itemul 2.r"...rrecerein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: . Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personajului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc.ldirrnic.riitorrrL..-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei ostenit..nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc.i. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena incoronirii lui Bogdan. lntors din lupta pentru apdra. i..ii trimite... Ii vorbegtealuziv.. . neexcluzind elenici mente. didacticeEu citesc.]cum vru Moldova asavrugi eu.. .unconflictpsihologic.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $tefancel Mare. tinwi.. Bogdan. $tefan cel Mare afle de la fiica sa.. 3. Congtientde misiuneasai.r. :lll]::. gi a. Prin Jocwlsilabelor.r*ari ittzsl.ca tampon intre Orient .i r-i situagia). uneoritragic. stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsciunareafiu: i siu. sporind emoqia.Pini la trilogii. le denumesl. istorici romineasci.#.rl sc'z..Je.r..qi trimiqii mei betut din poarcd poarti. o"-plu.te Cite.. pe fondul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic).p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/incheialsau poate irt.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc. observi.te cht mai multe cut.i.vezi Testul 2.. j"j.. prin clucerulMoghilA.de la ris la plans.ris prin e{ort intelectualpropriual elevului..Formdm cuztinted.Era. diclactic poatcdcsfagur:a dc cirr. | .tactilegi auditiveprin care.Eu am fost biruit Rizboieni gi la Chilia.lin. Oana. Sunt bitrin.fiinye/lucruri! etc. si numele ei trecu graniga.. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii. invoicli crrpcccji-n apoa.ca rc delwmesc ..scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan. meiaje cu . r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de. denu.t i"rlol-a" rot Accsteasunt activititi foarte agreare -i-i.. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .".. . Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.i graviteazd.."...a plictiselii a oboscrii si elevilor.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat.oriclc citc oriexisteposibiiiratea instalirii 'r'i rrr. ple. viforul giLwceafdrwl (1910)repr.."zi-J.reaPocugiei bolnav (calul Voitig alunecase.de laxa. a fost ti!. subiectul al III-lea. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari. A fost. ..i sunetul/ktera.rrici'..ar" irniga. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogdlescpe alci vru eaun domn treaz.impunindu-gi implacabilavoinqi.'J" 9i o silabaqi .rn deosebit .l. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedin naturi..l. clasele ln priraare pracrice se iocr.lrltcglilt<trganic -stru.r". li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cnunlurilor citite. Accstor jo.. Ca bun cn'.$tefancel Mare.on Oa viziunc. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru noi.."r. . iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli".rrr deiopii.. Recue infringerile.':..r... vtoaliiai .dr"-.

. pleaiasr apere gara...voi mirturie a ceeace ajivizut" ). si cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.'io"-rr".iar in formele pe carele iau norii.. In lupta dintre $tefan-domnulgi $tefan-omul.. n supugiii ficea r5. d...P-amindoui mi-am pus nddejdea"). boierii complotigti identifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi. O ! cum .rilo. personaliratea acesruapare.Bogdanc.. Este si .Murise inainte de a-l izbi!. $tefaneste sonajlegendar.rturisegte:... De la primul in moment (fin/ul actului tryth. ! "Sd board trepteleSiaruncd sabia)... mirturie a ceea ali !...lmpiratul". Oana.daraporeoric atri." lr"rri apelein Siret. Datoria de pirinte gi-o indeplinegte. . cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con.. ce vizut.. care rispunseteri prompt la chemarea domnirorului (. Dumnezeu si-l ierte.ci-n tine am crezut.voinqa miriei-tale. fata de la curteadomneasci..Fetelecred ci.. g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:. degte-midupi picatele mele.. Doarnne.. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea. . $tefan aude ovaqiicare-l aclami pe $tefinigi.cu prequlvieqii.ci am statzid neclintitin faqa piginilor. n-a fost a mea gi nu e a voastri.sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul. fiind in prirnejdie.dar cu inalti congtiinqipatriotici.Doamnc.. paharniculUlea. slujba intereselorgirii. Aceastl piestrde teatru arein centrul acgiunii personajmonumental.Pel-Ilea l-am mi. esteadeFe.. bolnav .. .Bitrin. . Deznoddmkntul creeazd...li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric estesurprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas.dului pe-c-are inrrezrrescin semne. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui.Dumnezeu?.".te in somn. o vacddin turmele domnegti a singerat inligtar.eriipeviu a rdnii cangrenate. Petru Aron..Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. treazd". Bogdan.ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor.. .. tul de suferingi dupi operaqie. ci a urmagilor vostri g-aurma. lelaltegravitAndgi evoluind in raport cu acesra.ci de mlrirea lui nu mai sufla iciun boier.. Da.la ultima fapti..cregte curteadomneasci. $tefanvoievod." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. rul patriotic). Titlul dramei.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi. vor purerea. plinite cu pregul vieqii... tul nevirstnic..comple-xitatea mireqia sa.-pentruDoamna Maria.... os6... In construireapersonajului$tefan.... tigtilor.! S-aimplinit legea (Sco.congtiinqa lucide. Mantia asra c prea grea.aurorul valorifici legende. aer. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat. rizegi boieri sadea.. se pe Domn. simulind ci vorbe.. ciinii au urlat. rostogolegte trepteletronului.. nepo. cind se bucuri de sosireaort. t"pd.ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. feteleorfane..Dar cine e de vini ? Io. mi frigea cu privirea lui".. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul.oqelir. invingecongtiinqa datorieiim.goimanul". itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.prevestiroare: o gipEtulbufnilei. i-am a.. $i (S-aud.e: trdiascd 1ixt.. dupd.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu.it. singurqtii cc-r tu pe inima mea... Doamna Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel".surat cu privirea..Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd.." din Aci.stlpin". ard.in lupti. ci se-nruca noaptea"). vdrt vipii. Io.". gi accsty'nal ca ca tragic.. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu.Acesta..Cine e de vini ?.. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare Maria.A ! nimic. 9i pentru oameniilui credinciogi... Aflat pe pa.. | 1t dcja nre.ajrio-t. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.ci nu mi osindi de pacea turcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un principiu de polidci interni gi extcrni. iului carea fost ..b voina voit slobod pinl la sfir.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi.apoi aceasra inhiqati de un vuhur. Dar toli m-au pirisit.Aceste. qiran supus era rorJrn-1 fagalui"..".preaslivitul ru.Mogiilele impargea ?n numai la ogteni. Boierii complotigti.tia pindesc moarreavo...u.....$-apoi.-l 110 | judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:. in trupul dumnealui numaicresriruri.. o femeiea niscut un copil cu picioare de ied.il numesc. spuneqi girii [. $tefan a picituit.pot. carev-a fost baci pini la adinci bitrineqe.i neputincios. igi depigegtesuferinqafizicl...Boier..pentru fe: de lacurte.Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: .. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei".incllcind voingalui $tefan. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio.... ce...Irrru lg.. i..Marea fost.trimiqind pe Raregla mama sa. Cei trei boieri. luna un cearcin ro.roareceun .omnwl Bogdan!) i...ii va ucidel .n.. ciuda in rfidelitngilor..ci nicio degirticiune nu s-a lipiide sufletul fost meu.ezatcu mAnameacoroanastrimoEilor mei. .. voinqaqirii . mili n-amgriinqa. Ca om.. aruncicAnds-aniscur. ucidereatrideiorilor.. Sufletu-mi nu vrea..i). la Riuseni. Degibolnav. desprinsdin experienqa unei domnii indelungate zbuciumate:. igr." Credinciosul Hirman mi. metaford.soarele de lupd..cd Moldova n-a fost a strimogilor mei. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi.aleciror tagimuriseri pe cimpul a. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta... miqa care inci bufniqa... areforgamorali de-ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (.. sceni'intensdramaticit. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan.. ..Si nu sece izvorul nostru !.fineti minte cuvintelelui $tcca fan... ea carese schimbi brusc (.Cil voinla mea$-aei a fost purureauna. poarte altcineva S-o mai tinir... $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se srrecoare_gi se inalqe. eresuri. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p.. o purerecarescapdmedicinei. ...zegi. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasilor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen..i tot sfatul.in viteazul ista..... crezind ci el a murit. Bogdane $i voi.sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd.tragicS. autocrat..la apreciazi sprijinul (. altl chiar.. Riregoaia.. ..$untfurtre devotat doui sibii .. oferdo lecgie istorie $i res.njionate dramaticc. i.)..pentru a-i cereincuviinqarea se cisitoreascS...i toati ogtimea.de citre propriul siu frate.si . lga vin raiele Suceava chemarea in la voievodului lor !" .

(articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere. de 3.cazulgenitiv. a seferi: a seapira.rr'. gradul superlativrelativ de superioritate(cel de ci. natiune. cel mai adesea.propozigiecircumstangiali concesivi. si ningi.*)'ru"ceiasintacticidc3. gesticulaqia.(adv.limbajul. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate.z/ P. C-ampioni er au i ceStia. genulneutru. 1. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. . cu de 2..1 1 2| Subiectul al ll-lca A. Vlzusenumaio secvenlia filmului. de mesajelor scrise9i competenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. Subiectul IIIJea al l.) Nu se sinchisea arernei putea si ploui. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri.(subiict) i. de complemenrcircumstanqial catzd.adverbde timp. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a sereintXlni. de competenqa coObiectivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. Pe o stradi inrunecoasii-aw tncoltit ciinii. mimica.fnrir".Prin dezgi atenlia. .sq voinqa.' precedat prepoziqia de simpli de.formative. v6lfareastipinirii de sine.moria.'ff:::'"ffi.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe .cazulacu'" zativ.substantivcomun. Semdnau doui picituri de api. Seanunga vacan\dde vis. P1 .propoz.dialogurile pe relevi progresul drumuldemocraqiei. lor . 1e..funcqia sintactica atribut adjecfival.i*..a IV-a. :.ntul/propozipia! . Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf. evita. ln text. (pronumepersonal) 3.iqic concesivtr. (numeral cardinal) O.IdT io. nu lua hodriri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. dar gi in celelalte. (atritut pronominal) a " B. irrv494rji. ln clasaI.Jocul cuointelor. jocuri d.(trr. Acegtia eraucampionii.cazul acuzariv. cuai.ace. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/ietermind cu sunetwl. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice.ura jocuri divorbirii/de educare limbajului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor. (pt. rdbddtor:rezisrent. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. l. Orice-ai spunel tot nu mi convingi.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea.simplu. Complete'azd tntreb.al.adjectivpronominalneliotirit. a a nealn:PoPOr. ""Dintre metodelemoderne.intilnir cu acegtia.ii"a. Jocul silabelor.z/ /.n.rolul" 9i si-l interp etezecdtmai convingitor. intrevedere cu acert'ia ftrt .u_t. neatticurat. tu rdspunzi". persoana III-a. . totnu mi hotiramz/si particip la realizarea luiJ / P.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-eclucatlv. numirul singular. memoria. E un omfdrd grijr. f.ffi"J*ff ceea democratice".. 2. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci.e dur19q prgcesului intqfsh dq comunicareorald. Lansim un nou concept caresenumette. .effealie. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate. genrrl. lubordonatl circunrctanliah Fiet/ce-ofi/z. . de tipul: Cine gtie ckpigd !.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi. predicativ) (complernenr indirect) M-". Cine dspunde mairepede chstigd!. II-a .eimportanpa proiectulwil/. . creaturi. S-aintors deoreme. Au incolpitzambilelein jardinieri.-numdrul a plural. de ./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri.Jocul rimelor.) de I 113 c.. in 2.-numirulplural.ntec. cu toate cd era un actor renumit.. (nume predicativ) 4. + s.fapt deterrninatde particularitigilede virsti ale elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.Tunciia sintactic.propozigicsubordonati circumstanliale concesivi.a seproteja. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualuluj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru. D-es1 eram conainsd. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'. ev tot nu cred/3 P.. Nu a ob$nut Oscarull/. se pdzi.. tpiiitul de observagie de cooperare.tr.jocuri gbicitori. 4. motlvaqia didacdc s.p.pronumepe-rsonal.fdpturd:fiinqi. un rol important il are jocul didactic.tiaeste atribut adiectival.limbajul. eficiente?n inviqiminml primar. cc 1. imaginaqia.

sporit qi di verbul la gerunziu.l" p"..rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepersonificat. s.a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir. trecvenr in anotimpuliar_na (Mez." .geramar...trisnetuf' siejarii. vis de tinereqe naturii..Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad. aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal infdgiqeazd ..ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.a ( onccprcopcra{onale).ccrnc". Epitetele. iarna incinti gi infioari.rcalepoeziei.tt'siurte!. .uf.".surprinde aspecre naturii'rural" ale irr-. pe pimbnt Ei in . TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.i de puternici a naturei..doritul soate clibucii albi de fum".surpnnsein pienitudineamanifestirilor acestora'Tarna re. saniq.formareapersonalitigii copilului. cumplit".Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anotimpului alb..ii. cle o*onliiii (fi.er"i" se "t" """i ""oilil'. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde.capaciriqigi atitudini caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti continuareieducagiei. . gJ.^"anunli printr-un ..". sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric. adunare_n grdmada.i. zofici"Lagindul -ninroar. .enumerapie. ca manifestare bucuriei de viaqi. utmeazi are incircituri nostalgici: .I I |l I irrragirralia clcvilor. gi Verbclcla tirtrpulPrcT.*.l.)u . r"ui.ca fantasmealbe plopii in.domiriated.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajocuri tlitfacticet vcrificare sinonimiei.pii" irrr"r*"JiJ.aslgurarea educaqiei elemenrare pentm tod copiii.. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as. noaPteaninge. ..antonimiei.p.ptrtoiifirorro.tablou mire!.. imagini preponderefi aizuale. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului liric. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' configurcazi .i.orru.rr siu de dezvol_ tare.. Anotimpul Versifica.ik'.riveligti.iior.re it cornparapia norii de printre anii trecitori". ...lungi troienecdldToare'..-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt .iraqi se perd in zare".oard nelini.pe dealuri. iar rirna imperecheati. c-hiar dra 9ard" printrc .'oceande ninsoarc" Natura eite t.il. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.Sevid sateleperdute sub strilucire: . cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.ii..variiiif**.ir..l"u"uea"pri"a."r". silabe.iernei.. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea .i. ..t amar. momenre.Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Personificare: nostalgiefilo. deopotrivi.Rimine remarcabili apreciereaexprim at|.ansfieuratade fenomenele in albul imaculat..scrise au devenitfa.op". cumplit".pe 9i irin tie".. .(al doileaepitetarevaloarede personificare). dar$ u.. Sub iazele soareluitabloul capdtS. prin cromaticagi misterwl siu: . rr c rlrali..escrierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect...Ca un ca. ( iiiirr..iaconstituiealt mijloc poetic de exprimarea sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii.rl-i.o podoabe a literaturii romine indeobqte".... pri' descriere. . . fantastic". . t.ca 9i de personificarca din versul .Titlw!. ' gi ale Incontestabil. . .r.Ziua ninge."tur"i ..rrlorr.r.p.llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii umeri dalbi".. .vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.*i lirii:r..te.rii.genurui riric. I Mezul iernei Poezia.ce:rne norii de zdpadd" fixeazdtunasp. eminamente descriptivi.La muzeu at.. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: .Pastelwrile intr-o limbi agade frumoasi incit iii" . z. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii "6rrrra"rr.ei are (Dirnineapa.rrirrsolreir lr"igul. ce.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumeraqie^: camp.firi urme. un momenre din universul plantelor al animatior. Lungi troiene cilitoare.a. Poezialarna esteun pasterin .. rer. memfora .-"""r. ..cumpliti". atotstlpinitoarur anorrmp. Cele patru strofc .*-".itrarur. Viscolwl) q.Iilirrro"r"" produceinclntare.il.viscotyr. ra targrrri/iipLriiu'.rit asefolosi aceste .zia sunt un gir de poezii.9" de curati .. fenomenspecifical momentului.zbor".'cirii)ij. vJrvrJe' i.poetul creeazd. maivaloroasi cea creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile.A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri."ii. care in secontureazi tabloudinnaturi:.. . . eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoare"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi..pltttc'sc. dimineaqa tipii.imunii_specifi.r iernii..cnt ..inzesrrarea copilului cu acelecuno. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): ._pun.. sunt sugerateprin repeNinsorile abundente.ri reit.in depirtare"..p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmonie gi echilibru clasic. ningc prin adverbul iari: . prin . VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. revigorat de apaa riqiasanieicu zurgilii.ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun. vv ' rrrt rrric .Versurile sunt lungi.?nversuri.pe intindereapus.iu. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.imprejur. in care poetul.ai*i..rng.r.il Eirrr-.liffii 3...ct al anotimpului cottt.tinqe.. flri drum".'i..

Munqii sunt a lui altare.. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.u. is . cht de darnic egti. I magilea panoramici amploare. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp. numirul plunl. iu"je arr.i. .ri-pon.O ! tablou TnI.Iar -ono.il1 prin spatele.complementindirect anticipativ...codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde.."pri"a-'.. dulce ."zi: sateledevin fielii.. arbicunoscut.rZ. miscare."iui ill".zul genitiv) 3...stclclcpar ingheqa_ te. B.i.. pie .. Romknie . . exprimatprin adjectivprovenit din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr.. specifici vieqii: ./ E un l.precedatde prepoziqi simplade. rplimintati'.i f"stel.complementdirect. . Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sinceritate3/. a oorbi vs. ln haosul din sali.rnrogilo. rii-"lit.. (ca.i./niciun zbor in armosferi.O.pe zepad.i"" f Ultimele versuri alestrofei finale exprimeideea'Je "r:.iil'l.copaciicodrilor-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare". caracterisricii"rp".precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4.clar spate vs. sau . extaz. a iernii .ilusreazi.. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reugit la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.r" ale spaqiului p.il..!.. pagi.complement indirect.trisnesc. ghiciteprin fu-urile arbe"r. o. fatd. l. se asociazd. diatezareflexivi.."cr"liz. ce . fantastic!.adverb de mod. Epitetcle... plasticizea_ zAimaginca staticr.conjuncgie coordonaroare disiunctivi.. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.ira prin merafori: . \ coli: A cumpirat d'oicopide stofi' erc 1-arc€: Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. . tare ri^tiiiiri glrs. muniii devin altare.chiar tlgi de realizare armoniei. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.-.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li.dai gi fion irr"ti.rr"ic.... frumoasd rdu.. esred. podte . prinsparetecasei-..'. versurile celor patru catreneau misura a.. .regentulpropozigieiPr..r.pronume reflexiv..i'n.inciemeniti.swpdratfoc. profesorul se dovedisedin cale-afardde calm.risrii.. ea . incremeniri..rduri. rima imperecheati.lande diamanturi". 2..firi funcgiesintactici.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.... a ticea 2.l-^ a Poezia. prepozigionale genitiv.a echilibrului. timpul a prezent...genulneutru.. .subiect..luna"igi lurnini"... l..o-n pare-un lan de lir-"r.8rji.predicatverbal.. Enumerapia.amar. structuri sonori acuta: cu -capiti ..adjectiv in cazul vocativ.o-po"ifio"1l-. o bltzd cu totul si cu totul albd. .imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.. doresc. Natura ..i hul scintcios" al unui .substantivin cazul vocativ. eare fascineazdeuf liric contemplator: .. fript de sdrac.cotnple de a se conainge. undeva .Totul e in ..r o ril"u".In acesttemplu impresionant aprinde farul tainic de . deseori tntortocbeatvs. .emarna focului.adverbpredicativ. Frumos d. r" inalgi in ler:stry: :..escriptiod.sunt modali.adverbde loc.cimpuri.nplit:i.cerul pareojclir".n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent..in ansamblu.scir_ i 1Ae". -pi ...templuir"i"rtor". \arcuri: Mergeade parc-ar fi fost pe arcuri. cazul nominativ.oqelir. uneori . re .a*piisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e. gradul superlativ relativ de superioritate.lirrrir. cebund este perlativul) Era o splendoarede rochie.fi. .rp'c" ec se r. mergnnd spre translucid.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv.Dar vld?.organe sonoare".flntasmei" gi licengele poetice. Subiectul alll-lea A. .. Alte exbmple:puired de bogat. surprins de apariqia "-oqi" . sate. 3." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente suprijituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai. cdnd .. scoqindiote_ngroziroare.inrazalunei o fantasmd arata. poate ... P.propozigiesubordonati subiectivi.t. uneori vs. cot (coate: Haina era roasi in codte. firi funcqiesintactici..

.. subiecrulal III-lea. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare. l)ropriiilui prictcniil rcneagi.cunogtinq.Sefolosescdiversemerode pe descop.p. duri de lucru (tehnici).r'-"rrr"r"... sibilizeazi pe elevi.i rransferde informagii...elas... formative. a .d.{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade"..cu variaiele.arl. lexical9i gru.1:^.."r"ir" i-a f"rrl p" .i."t didacticela clasi' realizatdecadr. completati.orrqir.:'" performanqeminimale sau pe nia vilor."rr. opgionale.exercigiide descriere unor obiecte.irrl. s'trategii didaaic. Pc Hrupcai individuale. p' 80' . excramative.). lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri.'".. prorectare.rrui ''.i'ii analizagisinteie fonerici au".igi im_ .rt a si materiale:miiloaceil... standardel Obiecrivele.cxcrcilii clcutiliz. 2.aiatirr-e: a .p'ri"a.. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'formule 9' (dite.gramaticale. a cunogdnqelor realizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare . A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca... tc de siruaqiile.. metoda -.r"le carefaciliteaz5. Relapiadinte cuniculuyt si. transferul in in situagiinoi dJ comu"i. . gtiingeetc.sale ".. itemul3' Subiectulal IIIJea l. se referi la curriculumul intenfionat.vezi Testul 3.i". . ur. e*primatein elaborarea raqionamente' de in gindire' capacitatea a etecg.rbri..i. adici la rezultatele ele"J"""ti..oili.r*.g"?.. aceste aratd St.rl.. .e6azd..'.T.t-bogigirea gi activizirea vocabular"tri'...noze relevi qinteleobligatorii de atins' Obi".i ortografiei-erevilor.gide interpretare. qi l^ iiirl"*ul Uf.: didactic."a.. .fiinqe.tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.nale .t.formulareade enunguri-rispun"s intr...1r.r'. Irr irctivitatea "rrto"rri-i.activitigi de comunicarepe bazaunui plan de idei.xercrjiul (exerciqiul. a .creatlvrtatea a' I' trisituri d. d" dc creagie) jocul didactic.... atitudini..iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l..ri r"le generale obiecrive_le cicluri gi ani de studiu.pe acqiune reali ori simulatil aJi.if.gr)4\ilule. tipu': coplere.. de recunoa$terea contextenoi.ii. PtgP."ate gi-probiema tizdrii. exercigiul . prin exercigii d" ..[.nnirik .ri.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi . .rril".yr....t r"l"..i.. strategia didactici estemai complexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp. sl omonrmle.t"r"z". itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testul 5..ot deosebitil au c..de identificare... "?1 ".ritoare Ia rezuliateleinvigirii..exercigiide realizare unui dialog... a joc.ele implementat. ."tjtitlinvitimint.ud..riaryurirr sens r^it"rrt r* aintelor q.numir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' . "..1: ..rali gi de scriere.rr J.... a.a -.. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne. t'"R. cep1taimportanql tr'i. fapte..independenqa tua operaql logrce...r.ede. puterea de. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d.r_r. enundativel . inviqare care presupun inqelege. in sensextins. 2.ffi. t_ rrrunicarc orali 9i scrisi. .exercigiide redactare unor te*te ... Tipuri de itemi subiect... stipinirea unor modemersuri teor^etice.itott"litate.ef.Eoaluareain procesuldidaaic..are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare). de tipui: Ne jucim.l gi-i creeazlun climat agreabil..il. .i.I..r..i"rii*. lexicale diversea achizigiilor it"r .invdgar6a.l.transcrlere di. concePte' .r. subiectulal III-lea. .o1"1:'..: gi re' Dc asemenea' se.insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltptrca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii rornine sub aspecr fonetic. didactici la clasele IV-a .rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunicirii.""i"relor in silabe.".utilizeazd'larg exercigiU a"rpetqir...'.ferro-erre.ilrifi.rt tele de construcgia comuniiirii insusite: ..i..a'd.ard....capacititi irrt.ban t.auJi-a". ca proces.iocuri clidacticc.ard. . conduiteformate' - curricukre vizeazd: Stand..j.ilipiin" 9i grupe de discipline ne. t" .limbi moder.n rcallzarea ortoepiei..i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme. p. .i'..capaatatede concretizatiin priceperi.r"re de evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand.J. Radu... srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """"...atde .l.. ln insugirea noqiunilor.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac.arc conrexre joc . antonime etc.disciplinel.i. b" n. ..'... (de exemplu.ele pe gi .. elevul sdfacd. .ie. "atins"' . J.r:".rirrrlrr...r. l..tfl I (:.ii relaxeazd sendio-rrir.lmcurriculumul.se imbini activitiqiled" irrrr..t"tare se referii" c""ic"i"*ul .de exemplificare. la in 9i It noi.l.formulareade enunquriinterog#ve..exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.. I LT.. l.I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.. elemen_ . I."rtoru gi Je pot realizaactivitigi de inviqareprecum: . deprinderi.. 3. Ele sunt "i velul de dificultate' 9.

. lui rei Birzovanu Eial copiilor ei. Procesul evaluare de presupune: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob.t.ite arte gi forme.. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul sistemuluieducalioin nal qi in plan cultural.. aceea de cadreledidactiie igiia'.. spitoasi. sarcinavieqii grele".printr-odiversitatede instrumente se de evaluare.9i examenele drept scop: au . chiar gi politic.cici nu e nimic mai frumos decit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube.:"1 la. . . f rrflr'rcnqa examenelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash. rl tradigiilor. nu aprobl fuga Persideicu Naql. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. corecti a.". intcnlionat.Mult sunt sinitogi gi rumeni.carefaceelogiul viegii.. pentru copiii ei are multi inielegeregi. asupramodului de l*m": dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald. scopul. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt.final al evaluirii esreruareaunor decizii .anscir"rmatcric dc cducaqie. greoaie. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun trai 9i un viitor bun copiilor ei. r.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi. personajcomplex.pirinqii qi elevii..ir*.. .""..te .de ploi gi de romanului.i moral propriu scriitorului ardelean.morivareaelevilor pentru activit. cumpltarea.ezultateloi..Dar tu n-ai si cauqi mai doritd".ci.for- 'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare". a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare.arr"gioirr.al dragostei. cu atit mai mult cu cit spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momentul in careil sfetuie.::. merodelor si rrrulalc standarde.rli. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: .i si iee asupraei. R". t'ir.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei..t"O'U . religioase nagionale.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre.?rf. dragostea cu ei cigtigi bani pe care-ichibzuiegte griji.^ crlterll sau norme' _ (lc --.. ..piringi.acum insi mi-a venit rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole..ii d. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. aceea De rrebuie foros. dezvolat un puternic simqal demnitlqii.dar riminind permanento prezenqi. Mara s-a sriduit si faci oameni respectaqi copiii ei.i. marebucurie). estegi mindri de fiica ei. Desigur.ci fericireata.itul unei gi perioadelungi de instruire.muieremare.selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program particr.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.. public. umiliti in ea. Mara. voinici gi harnici.pi.examene.cu obrajii bitugi de soare.. lurrcIrc cerintele de examenelor. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unul pentru Persida..stlrqt'ard. rrro n ir or iz ir r .gilede inviqare.Agaaresi fie Trici al meu!". ceau crescut.3ffj.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri. inietesaqi' elevi.al muncii.irlizarea comparaqii de internationale. I i virIr. .si : prin . caremie-mi este gostematerni: ."ru^pt" Evaluarea curenti.. odati Fire autoritari Cind Perdreptul la independenqi.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa..rluriri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. penI r'rr'r irvca cfectpozitiv.dar gi al tolerangei 9i Mara.Tot n-are nimeni copii ca mine !".1!J!r.monitorizarea progresului gcolar. cc aliti q i i e d u c a ti e. parteintegrantia procesului predare_in ca de vd\are. . . Evaluarea realizeaid. de I i fccrul pozitiv se realizeazd. plicut: . sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucind micEoreazi. ... Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mara.i nici cum si te poviguiesc. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:.sunt impunevoinga.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.r rca rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa.i a suslincrca rcformei in invigimint .qinute prin misurar€ sunr raporrarela un ser . qiilurrritrt". Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac .lor a obiectivelor "il operaqionale.lsrlltil. cu ochii inchigi.gcolar.ziseMara.memorabil.semnificativ intirulate.rI0 | I St rtrItr .le lasi neingriditi personalitatea. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.orienrareagcolari 9i profesionali.r.. degtepqi frumogi: rii sunt. deginu estede acord cu aceastilegituri. Degi pare duri. .S-a spus cI Mara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani.unt ini. voinici gi gi plini de viaqi.io.dngnoza rezultatelorscolarel * certificarea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr. in rc. domini o parte din acgiunea cuqiide ei"..curriiulumul evaluat trebuiere fi. pentru copiii ei. .i apropiatde curricuIrrrrrul . .urerl cgalitil..r.i pr. intr-un fel. Rimasi viduvi cu doi copii. gisind modele pentru fiecareintre oamenii care i-au din mea!".l c c c s a rcc n tru r l c p -r : . 9i reprezinti o izbindi a creagiei literaturii romine.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri. .rrri la rl:-. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga voluntar.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lui Bocioaci. mai apoi cedind acestrol Persidei.oferireaunui feedbacL prompt gi eficient.siriv0nt". .Eu.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor..r. in realitate mulqumirea mea..rre i. Persidasi Trici. rezultatelorexamenelor.l:. incontestabihdrao gurata". dar. cv. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac"..5ruffi. Experienga i-a toleranga.. sidaseindrigosteqtede Naql.

sunt izvorul" .. nu 4. materni.cind seara stanqlala tlmp. forma neaccentuatd.predicat nominal.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''". -rru .i. curge . I. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful. de hotdrire barbiteasii qT s. a .Persida mirturisegte-. sunr egoigti.concesre stajie . .:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuurmitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o . I.advcrb.". de .intuirei literei (scrisepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le numegte.uni.bac-a. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obiceiurif..igi in genereal viduvei intreprinlitorr"'.odop.. adh.indiritrriJi.staqiune areleva-arevela solitar .predicat nominal.eri. 3. model h" b. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismincit roman'ul 9-" cap..ir.. bioritmul. Au conviequitmult timp. d.[.irrofozigie subordonatecircumstangiali 2. Obierv. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.i aprige. inflacar^reacu careprietenii no.ffi .. trece.. 3.cazuldativ. sI n-o spui niminui.predicat nominai. sintactici cazulvocativ.. Cngicopii lipsescastizi motivat ? . careestenume predicativ. "ri.i regi' ['.z/ dacd..iilffiffi . Persoana numirul singular.subsmntiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab. pare . tainic . asigu 'n.|e'.. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inregistriri.nu .. .G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:.fiind.persoana numirul singular.. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire. funcqia B. " fdrd.slavici zugriveqre lui yt:i!:f!.r s ou$tii. emis .il.rgi". lccentuatl.-qi expuni proiecrul de urbanizare.cea mici pirtinire. taqrul sunt frumoase. jir"figi" i".propoziqiesubordonati. marcl a modului conjunctiv." al femeii marurc mynq.rE-jnogi gi-. Mara o consolcazi. . ii . ..avari. enigmatic.rrrj.t predicat verbal.a " "ili.'roaril totdeodata icrttrtori b.".ci ochii tii. dar tiPdl faptului ci la un momenti"t n.nti*"rrr 9i de afecgiune d. l.I t |rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. Ea infagigea ripul comun zi. P. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!".misterios.. -s aSade negri .cu muh inaint^ea Rebreanu.. a curgeia se scurge.tqiculoare^|o.incat. mei . 9: zgircenie dc !:::. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A.pronttmepersonal.un posesor' cazul nominativ.t: . funcgiasintactici de subiect) demisia.cazuldativ. tatntc: ascuns.----'-r-Y.adjectivpronominal posesiv.. sunt izvorul . frnmoaso.. tn .orrvieguire.|e. 2. d.. a a acoperi: a inveli. mentalitatea Sla"ici.menaj concrzre.care-igine'srringi. 4.nc: profund.] ". 1..propozigiesubordonati circumstangiall scop. "e'aarrr" upoilrii.adici au acelame-stec bine gi a" r..pron'me perional. insusiqi-aanungat si.Aost.^. stauculcafcu capu-n poarata". forma neimi .adverb negagie.propozigiesubordonardpredicarivi.e de 3.omis manej ..impreuni cu solut al adjectivuluinegri. liabiciunii femeiestie frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialoguluidi"lectal.. prezen\a rimine semnificativi."* i_.] Mai vie decit togi esteMara..oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi". \\ c.11 "l ei tttfttl principalrevenindu-iPersidei. marci a modului infinitiv' simpli. s/ .ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei...r-.prepoziqie I.predicat nominal incomplet.i mai a. funcqiaiintactici de complementindirect.. 1.i.'. mli tirziu al lui Rebreanu.a/ de Pz . cuprinsi de simgimint"t ".imipare" . fi toli ex tine. mai multe obiecteposedate." r" afle la ie oamenii adevi.qinniiMara rrecein planul al doilea. sta.dr*p.predicat verbal..'a"J"-r". $i Hubir . de sintactici de complementcircumstanqial mod.. adincii. observag.adverbde mod..circumstanqiali consecutivi.prepozigiesimpli..firi funcqie provenit din adjectiv. dupi firanii lui. Nu egtitu oriqicine!. -a"ari'i.tri igi exprimi opiniile despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1. in intengiaaurorului." .propozigii .ncnt"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerabill:. aSa-s negri .rborJorrate . agaci ii cunogtea 2. subiectlogic. persoana numirul singular.proporgia *""rri..solidar (pronume de intirire.[l. condigionali.conjunclie simpli.

t ..controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.p: banci."hii i.impreuni cu.* .coprr pot .rn.simulareasrierii literei de citr-eelevi." . cl elementele grafice..exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: .dupimodel.Dpunerea . i. explici.'i. . benzi decupate a..i grafice. gireaa doui litere. pe cit posibil. .de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii. streazd.scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi.[rirg.tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi...ul. "p"i .decupat..nrrEilor" g. lecqiile limba gi literaturaromini.i atitudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti continuareaeducagiei. pot folosi mijloaceaudio-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim. se . demon"or""t"^ti. " ".expresiicareconqincomparaqii.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi copiii.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre acestea.realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.controltrea indfuidiald a modului in care a scris fiecare.rrti..i.se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor.specifici preinrimpinind plictiseala.i. .li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si personajesau alt se lingvistice.i a dtlului. c. in podul palmei.cu stiloul inchis. tr dcprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare.figuri de stil inviqate.Cum iqi petreci timpul liber ? .i $esauextrase.. -i. . .identificarea literei asociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi.scrierea caiet. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: ." .. de citre fiecarecopil.jtl ... atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnicespresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareguli. respectindnivelul si ritmul siu de dezvoltare. "numero"r.u. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a inigiativeielevilor (de la alegerea temei .pornind de la textul lite* narativ. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.frimintatul piinii".-------. . acolo unde estenecesar: . . ' Pentru stimulareacrpativitdqii. 2..l"gitura lit"r. funclie de nivelul clasei. Sau. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.tezei elementelor . insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.didacticde relaxare-.formarea personalitigii copilului.' il . .opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea.reiliza legitura dintre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi. creativitatea acestora poatefi stimulati . :.comPenseze caractirul statical actului scrisului.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin diverseexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosind: .la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.care "" gcolarului i"ri*ra"J"...r"" *.*"rrlri.mi.#.Unde locuiegti? .descriptivegi mixte. gi Dupi insu..jl ".":" I se pune accentulpe scrierea corecre. pentru semnele diacritice..tl4 | I sin.il"r. d*...recomandi. capacitigi.. lizibili gi. -rrrir. sub formi de intrebiri: Reporterul: . tipul de compoziqie). El'r. alfabetarele I in copiilot.in al fabetaru mare. se dar portangi scrierii caligrafice.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide realizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo..i. Finalitdpile tnvdpdmi. .c*plicand. I' optriorrali Orligrafia. Alte activitigi de inviqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi suport lexical(cuvinte gi expresiidate). Daci estenecesar. "'trot" dintre si demonstreze scrierel.rt. .ordel-fig*. tervine dificultatea de a .iocul. t.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . Pe misurd ce scrisulseautomatizeazd. i. deschigi."rr"r.'.Cadiul didactictrebui. ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a si invlgateanterior..li sistematizate literelc lnsuglte.ii"u.. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.. Gbid la rnnzett.J""i. Creatiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar. .Tillsiierea'i degetelor.. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup. "". $.reamintirea regulilor tebnice . a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilor o consti: compunerilelibere narative.o". a catl trei litere.i orienprintr-un plan de idei. ponenteale literelor gi ale legiturilor dintre ..rrr..vinte propoziqii.p. tn ..Cum te numesti? .l"J fel nevoia de. Tr.cnnratul pian...rr.Jrul did..il. a scrisului corecrgi-lizibil...anumite expresiioferite ca suport etc. . de exemplu liierele d rr.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor."".asigurarea . = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o constituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor participanqi. caligrattci' ln clasa II-a secontinui exersarea ".Grddina Zooiczi'.. i' .Ce aptitudini considerici ai ? .. la .

Luna pe cer trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard.un prezent etern..yi-aoi.ia . f . peisajul devine Cadrulexterior.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi ..i Grdor Vianu). sacralizat risuni mai tare. G. ceeace-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali. ritmul sunetului le urci dealul.['..rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea. Poezia in Sara de"al. sentim.. pe . timpul prezent.Suflerul h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte"..iffi.2). Cilinescu afirma: .dE. de ind nu Ei simbolistici mitici se realizeazd" numai prin metafore-simbol: deal.gi"ffi.pri-.i prin nimic impiediiari". icrilorileI.5i cod.tel" tice.. Stelelenascumezi pe bola'senini." imbinare intre cosmic si omenescregisim in strofa atreia.)..incareintilnirea nu seproduce(.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".ax6 rnuncu .i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric. comunicatedirect prin comAh!. din vale a..-.gi zintd" nelimirati . / Cloporul vechi imple cu glasul rlui. Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).tigarea sentimentului totalitigii..dac....i.i ale toaciii .gin7 o.. stele-g.€st€o clnetlmeu arde-niubire capara". spagiul atmosfera implinirii.armonia eminesciani expresir este cornuniunii omului cu natura. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti. a spiritului autohton". strofi si consemneze de turprin rustic. e sirijuit in partea Jirrii sprevechime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.tl.i. iiirrtro I . ryagylui. 85. 9i d.:. .Ore intregi spune-qi-voicit imi egti "..este cuplului . .id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea naturi.a.".r"r.rd caiarbagiperpetuindu-se imemorialul obiceial pimintul ca n ".a spirirului caretinde spreintregire: . Eul liriC.llmodul la ri-nitl viitor cere.. AImioritici 9i cminescianl..-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.". la modul conal -optativ.. trebuig s{ urmeze o cale.. dragd.rr-.Spredeosebire poeziaLacul. somnwl (metafori) marcheazd" reci."] . Pentruca ulti1.mi ln aceasti poezie.n-ar dV"... Ia reciptigarea tinde intreeului prin iubire. a -.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud. Iurmele-lurc.posibilitateaimplinirii dorinqei..rului"..ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI.. Rupdciwhrooru.varianti a poentei Ondina.i lexicalprin fonetismulpopular sara. "ti"a.o iubire cd. srele scapiri-ncale.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este clnetl1{!n vale si a. iversuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.Jocul acesta timpurilor verbalerelevi.re"stinghiritl Fj .ilieiexistengiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori. bati de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agversurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: indrigostitei. pentru a acce{ela implinire.n-arda". lirii.< ctr starede spirit'r.a.a.. panoramic miscarea inilgare.. . jalnic-duios buciumului.il. o timpul ca careexprimi nosibilitatea Eioredicatul-. "unoagt. apoipersonajului ri liric feminin(strofele triirile cuplului.rul. poribil" impti"i."neitate de iar lui seninitatea Luceaf5..ti.9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului.lrro"gterea o .. pe de o pe aspiraqia._ . mai amplu in primele patru strofe neazl.axrnundi..-pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b. Scvisorile fi. Subun salcdm. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: . imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului exterior.[.. acelagi Atmosfcrapocz.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a.r-iticlintrl"g. Murmurele fluierelor de la sdni se viii. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trditea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari. o prezent.rr.patru predicacuno"gtere.rpr" .parau.air.poet romantic. Ca.vezi p. p rin inVers uni : sta-o om..atribuite persona- (4..("v.rr.. de .r. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i ..r*e zldemelancolie.i esteo exponenrideplini."i)ir.tri. t*. Pieptul de dor. dfectivl...la ceasul t"i"i.rrii. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice ye_ cinet-ice.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n iubire ca para". cu roate roman"sp".trull i...consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. ru George Munteanu volumulSubsemnil lui Aristarc) (in definea d.spre de nimic .necodificati..i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii . iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrtrca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln lui.deschidere lduntru afard. fruntea de ginduri qi-eplini.devin tot mai intensearmoniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal.rbiiiigirinat.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele.-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.Dorulro-arr"i. Sentimentul iubirii este -.ir. h 6uri.exnrimiposibilitatea si predicatul. de alti parte. spwne.corespunzitoare sentimenteloreului liric.congtiintei sinein ritmuiile gi legindrile *"**. Verbele la Eminescuarribuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale.1t. de sa existenqial. masculin 5). Pljg:li:' 1i.ungd pe deal sub satcamul stravecnl . alocuqiunii adverbialetn i.. .. clarizvorind in fintine.ci .r. i.intreg. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui.. t I I t I ^ f I' .. exprimati in versul final.:9p.prin arhaismefonetice:tmi .Sara dealbuciumulsuni cu jale..ne-om rezemacapetele" refacerea intregului spirivom adormr" .rc Liricaeminesciani tovird. coneulwi a Eul gtient scilrdarea deintregulcosmic. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit.cdldnytn d.IIl)1. cumina9a al in seara... Sunfdouizeci 9i doui de predicatela dmpul Prezent.is posibiliimplinirea iiu sacru. m-agtepqi pe mine.ofl.Dar -f. marcat de vechimegi taini..oriiii"t. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar: soarta omului de geniu (Luceafirul.orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesciani.or). AndreiM"l.pr.r-.o migcaremiti1 .lntr-o atmosferi iiilice.Impresia de strivechi. interogativ gi prin lui mai impresionant: .arde-niubirecApara".clopot.i.r. ". 2m. le Apelepling.

.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" ... :. (caztil genitiv) moderni 9i impresionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti.. l. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a reprezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er.../clipe [.-arupra noasri. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.. Instrumente de eaaluare subiect.*j..lrrr.|L cu cigivaani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.dus.propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. (2) Pe harti.. murit iubirea / $-a noasri.prodacd.nt.).ase catrene. Atitudinea ei pirea bdtaie d.i literaturiiromkne clasa l.minune. 3. rima:imperecheati./Floare-albastril Itp ilosre-albastrd!."re pb._ de P?:inr1. cat. (complementdirecr) .le-ascult. lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dormind armoca de niE/ codrului biru^t. fundamental.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpivadin lotul de gimnastici..propoziqiesubordonari subiectivi. i.vezi Testul 6.In cu flori de nufir") $.. (cazul dativ) 4... unui roman obiectio. Versificaqia alti modalitate .. peles. lui.72. obiectivultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit.. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai..rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia. Pentru rezolvareaacestui 3.. Siruajia se schimba de la clipd k clip.vezi Testul4..mare. lui.piirir. ginduri.rnl nu vine.d./ or si cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc. 2... itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii. dulce. caveacuri."itii^r^armonia.Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / .CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi). lntext.P. Ca totul si fie corect. Ritmul estecomple*. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino.(subiect) au viziteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici.' Subiectul al IIJea A. itemul 1. Anii tri separ caclipe. (2) mardeosebit.o. Ar fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 . Bineinqeles.zair Am discutatcu cipiaa dintre grevigti. itemul 2.afri. (nume predicativ) Era distrat din caleafard.te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune persoana Iltr-a. Eficienpa tn TESTUL 11 B. rimii.rcare apropiau" .i.c Floare alb)sti. pa. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect.'r...i.'I'otugi e. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.l de de rei d..i .oii"-b urmatdedoi dac.lea. It* influent.. rimii la mine.ste in lume!..prezengi hotirir sd. rrist Sarape dealseapropie poezia de ca. subiectulal III. careincearcisi-l re. in cu conqine.lnsemnat:( 1) important.retrlirc a uiei iubiri totale.gini copilul-pring univeisulei de basm "e.c! naracaracteristicile Opera literard Baltagwlintrunes..eioc.vezi Testul 3. este prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari./ Te iubesc demult! / Aletaie i.] dulci. 1. . a cuvintele lui deveniseri.. chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria. /. un guri-casci! era pe 3. Seexercitaupresiuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. desrrrmare in ("fli te-ai.). subiectulal III-lea.decisiv. notat. subiectulal III-lea.oezia trh grun rroheu. 2. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect. se apropiau" .o luire in derideie /o luare peste picior. rit . poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. "care 2.. se plimba de colo pind colo. pe fn ti (. se 3. ii cimpia D"T. ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival.ri. Seintilneau din chnd tn cind. 'Castelul cei.ri.. l.apropiate.soluqiapdrea fi trapereala sorti. Mai ticeti odati! 2. misura:12silabe. o locutiuni adnerbialez Nervos.Ji(rr-ri atir eugtiusi. gi copiii Minodora.

. aparein r splen.aceladin Mioriga"' . intorcindu-r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :"::p*yllumii. pe fiica sa. . ror pi#.'fra"_ te in cirligage". baba Maranda.la.pr".inf{igeazi dadni gi.oali[..aduceo din RomanulBa6agwl)1nspirat ioi.iar criminalii. i*"p"t"! capitolului x-t.Vatra Dornei .e apropiede adevir.ror.omul cu ciciula bruniirie.i: [.Suha.i oameni." mergela minlstirea Bisiriqa.. o spunea plicere Li_ cu 'rehnic". .td : (povestire persoana III-a).rr. Necbifur.urareaacpiuniiincc. Y..mai p.urir. aslgura gosPoqarla.. dupd-asigu-rarea la locul de iernat... Gheorghiqi."hif. CUri banii necesari drumulut. av0ndcaracteristici gi polilist.. romanul arrao apopae transhurrrangei. teatranshum".'i" *.i ili igi demascaqr. si conduci sospoderia. zeiteiIsis.-. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna.Prezent a!s.gurJ.preotul Daniil MilieEetc. in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei. 'Brl-.] inf. paraboli pe care. Ei . demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt". lisati in grija luri Ul"ii . dispirut.rl George Cilinescu observa:..resus toatedragostepeninq.r.. . u' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoierikrr.ut. drumul adevirului estemai inDaci acqiunea la torrochear:'de Migura la Fircaga.sri. romanului estedestul de simpli.d.urale.romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice..7M.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti.n.impuqinatde dingii fiarelor" Ei deznoddmh. cu..ar" modurile de expunere naraliune obiectir. de p.gutregi adipost. modelarea de citre condigiilenarurale.sogiile vieqii.capitolcp-rcz....rr.tt. nrtr din ca cel se l"c. crimei lapr. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor. Desfd."gd . stauin fala .la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N.ir. . u. dragostede adevir'^devotament h. mo-.r. ..i pentru . "^-ri"rrri-i".a.ribditori in suferingica Ei-n ierni cumplite.ttigi g..l. al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard.rrebuiasi afle daci Lipan_s_.i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intruchipare moralei-populare: arhaice.sfar.timpul -roamna cind N.pctrcceri. ctoarea drn primivari.apt ale evid"e'qiat d. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. adesea.. viziune profundi oiepii r.Gheorghili.. osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor).1tr gi vltgrra Ltpln...de tradilie. pe-attr"t.r. do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestuia. aveao fr'rr-.ite d.:.ulti. migreazi in timpul anului calendaristic. ."iripps.hip".....opt"n^ta "t r.I."'.. Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospectivcu cel al prezentului narativ. ampli.och_iiei c. Minodor* 9i z.Nechifor. gi datinilc lor de .. lasala ur Srrla vinzindproduie. ucigagilor' rul David...t.cea spaqiale-este l" d.groasi. capitolein carese precizeazi." a celui disprrut . fiind mijlicu J".Acum suntemin Dacia.i.. de intuigie.lor.ri _." miPaleologua descoperit. f n roman apar numeroase descrieri naturd.. Gheo'rghig. locul acpiunii.i"n". ra. clmpic gi venind la birlogul.a*erj . I'spirat dirr .rrr"_ neagri.impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri. dimensiunea iemporali gi.recesari'drumuirri..ii. erzu dugi departe".rn".ilrr.[.''..ca vremea. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts.. silpanir. care-gicrutl sogul.t.Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianieste particularitigile tria descvierilor. degi in tru so! .vic1ii itl nror1ii".prii in careparci se rarfr|ng.arta portretisticdqi mdiesspecificitatea D" "r. Gheorghigi^ constd. pirintele Daniil..g" ".lo. douisprezec. nimentelorparticipi .punindu-se in evideng....r.. amintegte igi vitoiia. . ln ro.rro.negustoepisodice: personaje Maria.rrtru^r"og-..expersonaie pcrsonaje.ii arta nd'ratiad.ipostazda ainllgat in soareori a curs pe o faceVitoria (.i credinqa Dumneze Anastase seiundoie. il. ii t'hearnlt ci'c". dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental.renacimte.insolititdc Ghcorclc glril.ri. pe misuri ce perunde in iniern .. isteqime. f)escriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.ant". I L mul .ntul..t..A.l inhumarearimigiqelor Nechifor.l or ca fiarade codru "ir. utiiizeazerc.. i"r"to*l "-pie.nr.r .iill. lrdnzdnd Prgctgse)asigurigoqpodaria."1"r] |p"n."..qiale viegiilor. Bogza.. descriela a rc.il-i..oamenide la munte.. gatulMitrea.siiinigtea de iniqiaticnecesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci. .. ponenti a unei colectivitngi figa. b"litrt".tttt. ?n lor h.rclc rrci..argilele de cup. dar neobisnuiti in privire. N echiforLipan.a. principale: Vitoria .rt.tml capittrlelc..nea. pedeapsa. adusi.ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vitoriei..9i eragi acelNechifor Lipan careacumlipsea. Lry*... intru vesniciefixe' Caciurar. deiipuri diferite. monolog.demascaqi..rlg..devenit birbatul familiei.teritoriul munIntriga romanuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare.nira."r.. soarele strilucea.]. ferindr-r.-.. vor primi manterii. dialog. cu cit. {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.o adevirati monografie' vieqiigi a mortii.rq"i. dar gi fizicd. are un c racterceremonios' ^Criti".roir..fhgieto".drumul f"pt".. pirrori.il..n lumina castanie a pirului. ?irl seu.. de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna.cedent J"r..Visarion.. gi de la pirintele.gigareindesati spitoasi.ent.i nrg. de la care ic.^ Acestora ciclurile narurii. a" pr. rrgaului Mitrea.obiceiuri.i vnriarrrc baladciMioripa.A. _ vremease inriutiqe5te.o"rdpersonaje...rorrl . J.." acesteiale duce la ministirea Vi- raticului.elemente mitice.i'tigisirca pedcpsir..t in .lu1igi ncstatornicic.naturaseprimenest e.merterla vorbi...1 apele.. posre$te Ja primegte . in punctul de plecare. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri .iHorus' apa').i.. lii (hotirirea ei provine din dragoste"p...ciinele Lupu ar fi Anubis. i.r" -or"i."-":l: personaje.Cruci . "r.Nu^mai erat6. este. .trorp". turi osemintelorlui t.il fr."iu"i.'.".]'.ao.. Pricop. . in ciini."-i-fril.. Vitoria il va sprijini p.p1ri. "ste "gr..zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[.a.. sivirEind ritualul tradilionalal inmor. mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci. la dite zul din Baitagwle.'il5. subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii..i...-primivara(de exempru.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria..arca gcncrici a ciobanilor..g.ri ..1t: i.in.-f.l Vitoria gi Nechifor ira.la capatulciruia.Dorna * Botca .sunt prezeritate oilor personaj.te XIV-XVI constituiepznctw.riiri""r. tur'rne.t r-"..i. ::.pe pregitirile cu Vitoriei p.sf. culrninan descoperirea C"pitrt.qiei ierrirre pan..satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului. de aceea er suferinga vitoriei .i Ilie Cuqui.l"p"i.r. Mo.rro""..aucig"lilor.de locul crimci.

ilustraqii. a1i Iua nasurIa purtare. a a a ^micSora: dimin-ua..." pr. sfAfi: ceresc.j _or_ir. a-gi lua cimpii. strifund. a a serransforma.:'*o'" ' lantastic -.oarespera. cuvinteledin coloane.op"l"tiu.. (nume predicativ) . Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic. 3. B. . un perfectci fusese cobai.11... taind. ."?hplement pe a. ... 3' a lua in serios..asculre cantecul pisi_ Pz . le 1.etntuneric.cumcu razeleei albeluna nu micgoreazi" .1"-. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv.mai tare .jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. * llll i{ft|l\..ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi.. Acesteasunt probleme greu de rczolv*..rc.yicine. a-9i lua tilp{iga 4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.kncimid. . divin.i. in_ tt4ne cdtd (zare). 1i (mai mai) * adverb de mod. a seschimba:a sepreschimba.r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circum_ stanqiah de mod. 1' cimpul semantica.demonstragia.formareadeprinderii de scrierecorecti. . qia. 2.i. si citeaJciin mod corect. la sfirEit). a o lua inainte. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi.. ci-9tig lorerie. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2. fluenti..Iul Subiectulal ll-lea A."ina gi nopgii.ee: euristici.' de . adjectivpropriu_zis.formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic.regte. sacru. tot .visezi o croazierd.adjecdvpronominal nehotirir..in ritm propriu. O. video. 133 c.^. . elevii vor fi capabili: parcursul.interjecde.. ahora . l. profunzime.l rnisternrui: nepdtruns.dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise.dezvoltarea ..!:j::l.rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod.i la sfirgitul lecqiei Obieaioe operipionale.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tipul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti.i P: * propozigii subordonatesubiective.. rispundere^a. r/ .. analizasi sintezafonetici.. lngelegea Subiectulal III-lea l. ad. : :. .a' lnviqitor.i tI circumstanqiahoe cauzd..exerciqiul. explicaconversaqia jocul didactic. O.ii .substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. cirqi de pove. i"i"ra. adincime: afund.fr.propozigii subordonare subiective.. scidea.i _ propoziqiesubordona_ {. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs. pi . alfabetar. si pronungecorect sunetul i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet..a lua pe nimic. Metode Siproced..: . a serua de ginduri. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strategii didactice .conjuncgie coordon"to"r" . tablou .. ClasaI Data. a i se lua o piatri a"p. tremuritoare mi. d.. lexicalgi gramatical. o .r-rr. litereinvigateizolat in cuvintegiin propoziqii. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limbi gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieaul:Sunetul..ti g. 4' . ..cici eu iubescri b"r" .pe Marea Neagri.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.pronume nehotirir. in ritm propriu. caseti audio. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoaresunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse.in interior. direct) rarronul nu era o.Pe baza modelului invigitoarei ..t..i.. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia. ascuns.r..i:iiffi.pe O. un la (subiect) 2. Mijloace de tnvdydmknt.

frontaii. cdror al rum. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a. .| qi elementele betarului.rriorarrta. mefte llort. Seintuie$te I Iiterai mici . I 2 3 4 5 .tyd pe-ntru...d*-orrrtr"qi. .. Prrn asamblare. Albd-ca-Zdpada.propoziqie I oespar[lrea cuvln. selectiv .joc didactic: Iocul didactic'. pra aveatrei iezi". Corelareasunetului cu zrare I .scrierii | oe . Intriirea literei I de | l. Citire pe sirite. de tnsopite su_ de gcstiimetodice. mini .Ilralii Grimm. Recitireacu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori . Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: EPurerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de . ] ror carecontrnsune-| rul I din. pirjjgqS rnva[aru 5 . conline sunetul . observare orali euristici conversalie ghicitori caresi.rcangi.ltrn C.Fie mare. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l. de exemplu: .| I prr acestea I I . de pildn.purele) .al{abetar . Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire. Citirea in goapti a . 2005). la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din carese com.Cui ii pare dealulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) | sau: I .pregitirea.unde sunt desenate I grafi.. desene incomplete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i .Gr.' ] (I.exerctltu . Capra cu trei iezi (a sevedeatextul Eiindrumirile.cgi mict Ant-ologie tuxtecomenta. Fugesusde umbra lui.conversaFe I | . adecvate imaginilor .togi ne[rca l ol o3 delimitarea cuvinte.metodicc dtn Lfierat. . |I . care persoane.e.benzi decupatedin de tipar I .observare I explicagie.illgoln treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I . ..:::" r. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3. .r||l Bibliografic: . imaginile unui animal. aleunor personaje din basme cunoscute.fie eui. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.te.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi. congin sunetul. Rezolvarea unui puzzle sau .exerctllu . animale.a tehnice. orali Denu.i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte.realizarea climatului educational din fragmente de ImaSrnl.frontali. oenumln de flori. antmale.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte | .ndinipd claselet-Iv deFloricaMitu. Serejine din enunt o propozigie.nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori.plan$ecu litere de I litera de tipar . FiumanitasEducaqional. Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic.| telor in silabe I pronuntarea sune-| tului I demo. r Simulareascrierii . . se realizeazd.

5. ljeedbackul

o5
6. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului

ol o2

7.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei

o4

- cxcrciqiu - explicalie - demonstraqie r Moment de relaxare - joc didactic sau - joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte - exerciqiu trei litere, apoi un rind - explicaqie r Sescriu cuvinte - controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde rea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa;terea literei de - decupaje din revisuPar te pentru copii . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: - citirea coloanelor copiii desene azd,/ colode cuvinte reazd obiecte a ciror - scrierealiterei gi a denumirecontinesune- cuvintelor tul/litera i

Scricrca lit.r.ilnEiG

evaluare formativi individuali scrisi orali

C)1, cxplir,cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc,pc bazareguliiinsugite; O, si citcascisclcctiv, corectsi expresiv, pebazacerinlelorformulate; O, si idcr-rtificc tcxtul literar ;i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece,cl qi cu litera x; O, si formuleze corect,in scris,cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. Strategii didactice: o Metode;iprocedee.: joc - conversaqie euristici, exercigiu, didactic,joc de ro1,joc de miscare,explicatie,problemalizare, instructaj; - activitatefrontali, individuali, pe grupe. . Mijloace de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino, planse,ilustragii,casetiaudio, siluetede personaje etc. Bib[iografie: - FraqiiGrimm: Poaegti; Bastne; - PetreIspirescu: - Ion Creanga:Capra cwtrei iezi, Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodice din Literatwrdpentrw cei mici. Antologie d,etexte comentate, tnsolite de sugestii metodice. Grddinipd - Clasele I*IV de Florica Mitu, Humanitas Educaqional, 2005 ). - Alexei Tolstoi: Cbeipade awr. Scenariul lectiei
gtapcle /tsvcnlncnte

Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a

Ariacurricuhrr; iil;;

$coala

Disciplina: Limbaqilireratura ;;t;

;; ;;;;;;;;

lnvigiror
Clasaa II-a Data
Obiective operanonale

Proiect de leclie S11b;e,c1ul pro;tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara rormareade priceperi gi deprinderi; achizigie de informagie it!";:::f*'" - dezvoltarea denrinderiide citire corecri,fruenri, expresivi, in ritm propriu; - dezvoltrrea capacitiqiid; ;;;;;.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris; - rormarea deprinderii.de exprimare orari pun., de ve_ dere fonetic, lexicalq; gr",ri*ir"i. - "'*- $1r.;iJ;;r;i^iii, _ obiectiae operarionare.:p?;;;;;;l gi la sfirgitul lecgieielevii vor fi capabili: O, si citeascicorecr,.flllnt;i expresiv cel pugin o unirarelogici, respecrand semnele punctuagre; de o, si explicesemnele puncruaqie de din text, pe bazacuno$dngelor insuqite; O, si foloseasciin exprimarea proprie cuvinteleinsugitedi' t"*r; o, si rispurria la intrebari,'pe banainsugirii/ingeregerii conqinutului "or..i textului literar; or si reqini core* numele personajelor din textur lirerar:

leidci/

didactice

Conginuturile invilirii

Strategii

Evaluarc

2 l. Momentul organizatoric !. Verificarea ' temei scrise i. Captarea atentiei

3 4 .Realizarea climatului - instructaj educaqional - pregitirea materialulur drdactrc

5

- pregitirea .elevilor pentru Ieclle - conversatre - scrlsa - exPllcalle . . -individuali . Prezentareaunor ima- - mlnrexPozrtle .cle gini din povegticunos- carte Penffu coPlr - Planse,.srluete cle cute . Completarea unor plan- Personare -t
se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Si recunoasci povestea - casetiaudio cu inre- - orali gistrareunui basm - individuasr autorul tDe Daza rnre-

grstrar[ auoro.

t.

- conversalre - joc didactic

IA

rl
'rc.;;;; i"u.Id"pi"i
4. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective
trei iezi jE Ion Creangi). r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' - si citeasci corect si expresiv textul; - sd recunoasci personajele textului literar; - si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.; - si observe.;i.si analilntultlv lmagmea - conversaqie euristicd - frontal leze oln manual: - oral - si citeasci'textul in - formarivi mod conEtient 9i si. - exercitriulde citire - orali retind numele persoindividuala in - frontali najelor; - formativi

(Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil

rnoriecintccul cocosului

uctrdirr mc-

1

7

J

4

5

blFeedbackul

o7 o2

t. Dirijarea lnvlgirii o1

toaPti - si identificecuvintele necunoscute: - galbeni; - preJdcuti; - rniracol: - vrclean. r Se explici cuvintele,se - explicalie tormuleazi propozigiicu - exercr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. . Copiii citesc cu voce - exercigiu de citire tare cel puqin o unirate
lo q lca .

- scrisi * individuali

- frontala - orali

. Copiii spun cit mai I - exerciqiu multe cuvintecarecon- | qin grupurile ce, cl. I . Copiii spun nume de - joc didactic I persoane care conlin I grupurile de litere ce,cz.I . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi, de exem- | plu, uldmul cuvAntesteI gru- | carecuprlncte acela pul c4 sau.licerax:cincil *Pang[c, ]- oPlnc, -| dulcl - culo, - pit -l fix - linx, ir (x) - dx I etc, l . Citire selectivi: - Citegtepropoziqiiin! terogative - CiteJteformula de sa- - exercrtlu lut ! - Citegteceeace spune .vulpeacu voceapreficuti ! | - Citegte toate propozitiile exclamative! I l. Citiva eleviprimescbi-

- orali: - individual; - perechi gruP: Pe _
- lormatlva

- orali - individuali - formativi

desep".".d sunt I t.qJt.
I I I I I I I I I I I I 01, 03 | . . Asigurarea or' ouI reten{iei I 06, 07 I |. | I | I 8. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I

o,.o.
o5 o6

o Li" se cere copiilor si - exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: - Care sunt personaiele din textrll literai? - De ce Buratino seintorceabucurosacasi? - Cu cines-aintilnit el ? - Ce l-a sfituit vulpea? - exercltlu - De ce creded ci-vul- - conversatre
pea-aveavocea prefdcuta i - Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . Copiii citesc gi.scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce, ci qi lirera"x. ^

nate migti/capete de copii careexprimi diver- - joc didactic seitnri suflitegti.Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci, apoi formuleze propoziqii. Copiii caren-au primit sunt ,,spectatorii" bilegel careaPrecrazPfrnaPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. de Citirea 91 conversaqia -.exercrlru. incheiere - conversadre Tema pentru acasi: - re ciieascitextul literar cu atenqre; - r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. CoPiii .deseneaziun rnctragrt. Persona,

llI l-

oral; individuah formativi

- Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.

08, oe

sr
Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a
t 5
T

$, , , a1, r
Ar i'r t'trrr.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis,'iltlirr;r; l,irnbnpi litcratura romini

5

lnviqitor Clasaa III-a Data.

l. Captarea atengiei

subiectut - Ftgrite tccpiei; tn,nescu: "*,,,!o'ili:r* vorbire. -----' * Substantivul, de parre
Tipul lecyici; mixti.
,\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise; ;i d1'ruolt"rca

f. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. Dirijarea invilirii

capaciuiiid. .or".r;. ,. r)t't('cItae "^;rl;;r. operatronarert'pe parcursur.;i Ia-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (), sircitcasti corecr, fluenigi.expr;;i";;ipugin o unitatelogici; t'r,;;'.I],i.l"rteasci/si

or
o2 or

. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.nd de GeorgeEnescu . Observarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . Florile omeniei dePetre Comarnescu (consohdare) . Substantiaw/, parte de vorDlre . Florile omeniei dePete Comarnescu . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. . Selectarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. . Exemplu: a) ,erauhcrimidebwcwrie gi induiopare..!'; ,la.crimi.ce. linigtesc r.nund 9L llmPezesc oclif (substantive comune); b) li se cere copiilor si spuni numele personajelor: Paulina Cocea, George Enescu, $tefan Luchian (substantiveproprii) . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. ProPozlgle . Formulareadefiniqieipe baza exemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul, numirul. . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte

album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu, $tefan Lwchian

rispundi i"itJi.'; i"

textului

definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".i"r.".."i"'l3iiiir,.,rul pebazaexemplelor :l.I;lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre; c)q si foloseasci. in .or..i*Lrr*c.iti i' Jir.rir. ,ituagii de comunicare; ()o si scrietexte date -od createp. b"r"-r.ror sau cerlnte (repere). ,Strategiididaaice

t',

diferite exercigiide citire: in lant, selectlv etc. conversatie exercrqru exercigiu problematizare analizd. conversaqie conversatle eurrstl. elevii trebuie si spuni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi, bwcwrie, induiosare (diferite stiri sufletegti); inirna, ochi (organe ale omului); . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte,au forme pentru numdrul singulargi plural.

'

o Actntitdpide invdpare; frontal, pe gmpe, individual. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r,elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian, fige cu citate.fise de cu ".tiuit"t"ina.'rr."l."ra, caseri. inregistri.ri din muzica lui Georgedr,"r.r, ,.". Bibliografie,. - Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian; - Pcrrecomarnescu,$tefa; LuJl"i, nir"uTineretului, Bucureqti,1960.

exercisiul, anatizasi jocul sinteza, di{^ii?!,'"!gr:::ri:';::::,'iiT,tl'euristici,

o4

Et,rpclc/Eucni-".rt" lcctici/ didactice

l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise

nRealizarea clirnarului educagional - pregitirea materialului didactic . P rezentareatextului na_ - conversaqie - formativi rativ - auorlle - individua. Cuvintul - parte de li vorDlre

ol

o1

o,

exerclul: . de completare

a) Formuleazi enunquricu urrnitoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urmitor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll ... risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular: ckrmuitor = conducltor.neagul acesta z. o5 o6 . denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt.. iooe. . I 5 Adrcsa: .i" l I 2 Lo.:ir. Texrul narativ Frarn. mknd. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiile Substantivul Felul r de ffansformare . Delimitarea textului in fragmentelogice. de creagie o5 o6 6.a. (Victor Eftimiu.Asigurarea retengiei 8. catete.joc didacticFrwmudactic Fr um usepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. aciuatdpe lingi el de mulqi ani". wrswl . Feedbackul 7. mo. precizind felul lor.nicit mai multe insusrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. Scwfipa-RoSie. povestire. .tatdl Calitatea: elevla .ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im. u. . b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numirul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din textul dat.explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. Se desfigoarl jocul di.tx.... numirul . (Petre Ispirescu.oacanyd. Fdt-Frumos.Demult.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcaracterisrinumirul 1.a. Un exemplude exerci.'. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqiede Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1."te-o ripise gi pe Dumitrana. prieteni q. cile substantivului: felul. i. Formulare de propozi. o Tema pentru acasi: .tteu .Zoica.joc didactic spu. jucdrii.'. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urmetor. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor: .lncheierea activitlqii/lecgiei o.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii.mama . de identificare . Ci el cind veneaa fura merele. r Li se cere elevilor si . domnitor.

cu gi cu nasulcirn."1 polare.-. (Pc. si identificedialogul ca elementcoistituti.n-are cirqi ? $i."PirdllrytIl-1r..).n-cat. si recunoascienunrpri. .iei: . qireato M.Da.".:::f. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror acesre cu peripeqii.lionale pe p. crrrri.rrr Cezar Perrescu.i plural. dar nu are cirqi.. foarte bine.uirrorrrr. .t. o. urmi. i rl u n u i tc x t n arati v.. Spunegicitmai multe adjective . elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.rrbrr"n-r-i*l dererminat. De data asta.fostului profesorii flcuse mai mire plicere."ti.:l ii expresiv.rc n c o n .] albr9rdespreexpedigiile ". foarte bine.. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit. aflind. Aceasti unirate de iivlqare se poate d.r. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! . o..i.cu desenul Fram".Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi acum?" ["'] Pe urmi.1. nepoara fostuluiprofesor..i."i1o"t" "orrtinrr".seqinuse cude ^ vint.puqine) funcqiede nivelul eierrilor.rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! . . mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi.Am ficut riu ? i fou. sa citeasca fluent.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci are o privire de baiat degtept.Mi-a spusel. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -. .sdtun le celor doi coPil.la numirul .arcursul la sfirgitul lecqiei O.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqilo'.Ai-fa". perrug. din seara taqicidc adio? . . de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechial circului.lilfr.:yl::acordul qelorlnsuslte."?.. ^. Alte activitdpi de tnodpare: . Fram.i..departe. ..o. 'l'ipul lec.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoasclviaqa Scenariwllecgiei sI . -r\' iElevii vor iniria urr dialog. si formuleze ideile principale.. ma intreb.dc evaluare.rtrucE . "rrr"rlor. trebuie gisite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti. r [)i a logul c a c lc n. de la circ.*J".Mai estecevacu dinsul. titrgnLt .e ba-za anumi toi .. --'9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l .beieqelul ochi sclipitori .rte expresii gi insuEite. mi-a . si delimireze textulin fragmente logice pebazaideiror principare. Vorbise cu bunicul. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale personaj.mixtl.trd. mici'si pe cu n. multe sau mai.ffi l r l(ccu'. [."t" .lorp.. r" po"r" schimbalocul adje"ctivului.iand se-rreled.in oragulsiu. baza conginutului textului narativ. 2.ir. una gi incepeJalta.ri. undeva. si elevii vor fi capabili: f)-biea.inqelegindcontinurul textului narariv. O. t..Povestiqi .'rr.r. p.Delimitaqifragmentele fiecarefragment! .Buliculc.t .situri morale. p.Ei ? Ce-i cu dinsul ? . or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri.r.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli.curriculumextins)compunere narativi cu dialog. . p. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd. Cu adevirat.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare. prezinti"momentul si locul acqiunii . 4. J' (lornunicare temaleciurii saua unui specracol . Pe d..yeoPera. 9rr si redacteze compuneri sclis.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje.. .1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.rnrr.Ce anume? .siretlicuri.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.de j..Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! ..Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! desprinse .s ti tr" l ti v t. t3 explicepunctu. .'fiind termlnat.Mi-a pirut rlu gi mie.drr".esf:.. nu-l uitasepe Fram. tri..luind povesrea departe.rp". ". folosind in exprimrr".t t.ziceael-.t..M-am temut si nu te superi.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3.Asta-i tot? . in temei'icia achizigiilorcognitive gi a deprinderilor format. bunicule! = Cum asra."' or si povesreasce textul citit. O.Bietui Fram . oare de la mata. r [)crsonajrl litcrar . . Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. ursul polar de Crznn Pnrnsscu Da.Citiqi dialogurile! .lfutu"" cltlt. pe bazacu nogtingelor insusite. ge -o.u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dragulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosrului profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? .Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genuri. | 1 rePrezen. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn. o.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r .eper"/cerinte..trasituri fizice. Acordul adjectivuluiin gen qi numir . din textul literar ! .

igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii.. Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii. .probi se realiieazd.exerciqii probleme.... of.. subiectuial Ilt_lea. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente.l..fir|i.'. interioari.un enunt urmat de o intrebare.. Tlucuregti..i pentru mistere .. dr:.stabilirea r""Lyl.GiJb. p racticd). a spirituali.esretici.sprijin.i".. aluarea..^. . rure.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.#. iilosofie.: .evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv."ii"i"u"igo:rr.. ..lor-opi..rept.e avantai. " dt.." elevului. misurain cererczuhatele invigirii sunrin concordangi ..iotttt"ntilor inainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi.. ccre . or"i". .simpleintrebiri..i.. Er D .d. qi metod. prot" ...vezi restul 2... daci. proie i "rr"fA:irt.aceqtia .ot"ponentele unui instrument de evaluare.nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii.".i".dardeznoltatplenarin prima jumitate a secolulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t.*r*'rol. sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i. r.. inaestigaiia.. autoevaluarea. de I'roba scrisdtrebuie.a..areunei metode trad.t.aceastr caracteristicipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri... sentimentuluigi pasiunii.iorirrtii' .rili.. tat.ti.directi profesor-elev careuneori constituie avantaj.*rrri.rlt"r. didactice.ii"i .f"ie formatioe (finale) adminjs.ri"6 i.rr"irr"r. .. tradipionale care gi-au doveditvalabilitat. .al viegiiafectirre.al sensibilitlqii tane gi sincere. alternadve.re tradiqionare acelea cu moderne."r". prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein etapaurmitoare.i "" p. .i ..rar.. . rfargir"l r.197A'p' 284' .. .:::f_:.rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului.rr.i i. nonconformism.rcporrcrur.i'...r.adici primatul eului ."."" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica. ..dar ...i J" u. didacdce . * intrebiri siructuralesaude tip eseu. p. pictur^I.p...i..P:-" inrerviur". Iternii reprezintd.feedbackulimediat constituieu r. .r"u"i...rioade lungi de instruire (semestru..n. in notare. u c c lr c $.exotic. ln sens sau Orice iteni t esteazdunul mai multe obiectivede evaluare.. rimba riteratura rom. reste A.plus. in carese evalueazi inigiale ._ miobiectivi gi subiectivi.".."-". obiectivismului clasic....posibilitatea jusiificarii raspunsului .. sciremeide notare (analirici sauhoristici). ..si indeplineasciurmitoarere condigii/ceringe'--'---"-' minime: .ipal scop...rrdrrl"r. gcolar'Din. i... periodic. ..iiurreievaruiri obi.:i....tul '(preromartismul).e lr... idfor"r. Evaluarea influenqeazi ?nrrigarea.J.clitura$tiirrlifici.*tinJ..practice.i...to.? tuste t". scopul. pro[.alteori un d. . furnizeazf' datele necesare vederea in ra"prall .itr.rr l dc ...robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor.. F..i#. t tn senstarg. gi .l. etod.JU'""(ri ciclu de inan-gcolar.il.i"l.:d*"riirod.."i probei 9i definirea obi..ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz. itemii reprezinti ointrebare. aceastarep-rezintd aaantaj.. .. aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei." p..i'r i..-p." i*" \rirtuqigi vicii.r. lirg.r. proicctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi... i-ui""i. it"rni.relajia nu es productivi z re .:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t.. prin aceastl.. conrinlerii activitiqii. itemul 3..itemcorespunzit. predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari.migcare *"nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi..ilu^rr^sarcinii ... itemii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporeprezentindun dezavantaj. penrru naruri.p grr rulri rilo. testesimative . 3{q1in-ieqrpt .ri..r. .aa.pH. Drecum siin modi.o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse.asiguraobiectivitatea pun... p..feeric.t.alegerea tipului de.ir"'i. nelinigtea melancolie'nostalgie'pete."prezi'te d. cu -o.. doudpcrsonaje. romantismului: Caracteristicile opn.i 99r99.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru rczolvareaacesruisubiect.acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. fi.bi. iaatuarri'i.pti.tp.i". un aztantajar aces_ tei forme de evaluare: . sponaf irrdirrid.i coregrafie. descituqa .rispunsul aqteptat. ..drcel mai desin clasi.elaborarea adecvati. cultural-artistici. dorinqade evaziune fanteziacreatoare .i".interacqiunea.irrt.comunicarea discutarea 9i constatate.i t.acest are Orice evaluare drept scopmisurareaobiectivi a progresului n9 pot. l:"]l-lif': a.'ffi: ln practicagcolari . in ciuda unor deza- l' l) ezaaantai e/aaantaj e.inrcr Ei por infiripaun diarog clcsprc rccturi.ln jocul rol^. caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir.lingvistic{.i. rarguriif ..irr""i. ^pr"riazi .o.cultivarea r"bi...e ca alternatioe comPlementare...+.i..rogresul t. pitoresc. de mare complexiRomantismul a tost o .ir^ii'r".. poltttci economie llltl= istorie.r.r.ealize.oferind wn elevului suporr suplimentarpenrru r". a. alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului . i. gor"ie..p.

II. .primul.$qi. orrnrl devirregrandoman..savantulpitrunde odih: cind Totwlerapotenqialitate.. generalor durerii.\ici contemporanii nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor.Cici in sineimpicati in lumina.":... ie de furnici../ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u..pulseaziaceleasi dorinqe." . apoi ..rffi"qte -. P'a'). iobrietaie.r.lii ". .i...lipsit de misuri.rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii.bumbacul urechi"..abrur.. ca irirr..t .o valoaqi depune". neghiobi .o."r.p"r.". Iuna."r..romantism.rrrrri../ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi...Tat in lumea astamare. mingilesirilucite..t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.'p"ter'ic siu . principiul vital. o.extindcrca univcrsului artistic prill tcmcnoi.. prin medi_ tagic.intruclt cuprinde *-t ra origini.r./ Nu slivindu-te pe tine . istoric. dirc(uritul. perfectiune:a creat celccinci scrisori./ tn .. fizic insignifiant. i trAi1. for-" J. p6etul stabilegte cosmogonicn girbovit gide nimic."1il. r^zata.exaltat: . ti...rttolgtetea rei. tru a dcscopJri tainele iihe.. .i.valorilor naqionale (mi " 'turi.. categorii atitudiniestetice si inc. Eliberatde sub tiraniatimpului./Peste.. .intrebiri irridr-.rli. ei.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici.."..noaptea pace .b...ir./ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea.i/ F.rfu. Iati Ba'sdvezi.ut morqii.II).te: "[.'].D.i.se pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte. moment).poqi s-o sfarimi.oarea o speci. d".a..." aqteaptl.lele inviri haotic./ Nepudnd si ._r^ll. cafr.cirare" in timpul subiectiv./ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri luminoaseizvoin rind din infinit.. fii"d Georgecirinescu considerr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d.subiectivism. aldoilea prin_ec.Prin constituic a inqclcptului..Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c. savaurului... ia societatea caresesimre.eterori"astrari pen"iaie'..i.i:.prn careva :]:.egalitatea ca oamenilorin fata ..t1..riirt si rog".. tut. rrr"li"rrrr".(astru specific romanrismului)." . rerminat in acel ..1 nepitr-uns". titczadintrc'aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici..rl fatttitsttrc. lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri.r.p"eyr pre_ se cosmogonia indici.. Ir./ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit".n...Ut.g61zeleto"-rr"]. cxirltitrca trccutului istoric.it mogoniegi istorie umani in totalitatea Luna.se-nchide o rani printre nori intunecogi".../ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-..intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromaric ce . geniilepreocupate trecurul qi viitorul universului. .. prin.air..ietate"^cliditepe.iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a trera'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut.dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i. de aici sarcasmul intreagi. titei.id../Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt.sni'oiu)iif..'-'*^ t IPIFartistic tic.dcfinite..lp_1de mo_ trvc $r tragmenredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii""...tii. poetul.incepurul poemurui rrimigind la inccputul scrisorjilui Horr4i .a.i mai dreapti.. prcguirca --. si.lips! de viaqi si voinli". "i::11. d-. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin..E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca. curentur ""-.*i1". posteritat.. "pt.rcscur. planetele. fog* ori sirac. l'udor vianu aprecia rom'antismi -orr-. tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D.r"u. ci ./ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi.) r" ii"t"""p: .r..rr. prin forosirealimbajului popurar. ...r. pini la cossi "ut -'. Hlr"qiu (model de per_ fecgiunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"atri nI' Influenqaceamaievidenta.r". Indifeient d. teu netor.-''rv!r' de .olimpianis-.tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire".Mihai Eminescu. sursi. luide feniu..Timpul nefiinqei"..irnbogiqir. spirit un romantic.. rii. copii ai lumii mici... *. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui.. irrrrins. "*ir"r. condamni la neastfelde iameni.L.. epigonic. .lrilibru...voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi.ro.Necrologul nu va fi tec.. al rransgreseazi spagiu timp. (scyisorile in I. Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit..stiphna-mirii..9iHoragi"".. a..geniali.arhaic..r"trrir-"r"i1 Jvrarere nostru romantic..i'rr"pr.regi. naturd.a'dure. I rcs gro...gl.-. . reincep-eterna filosofici schoin io.pun.trt"ie.i.tlui ln dege"tul mic.f.argo_ -' ---'-"-.in sineimpicati stipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi.ilr. III aparedestinul social al omurui superior: savantul. . orice-aispune.e cligi-nainte-iintuneric searati". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul.ominesc a fost in buna misuri un roman..Doar ceasornicul urmeazi' lung-atimpului. Pcrpessicius stabilegte ciclul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea./ Micioscopice popoare... .. .-' in cu in odaiq"siricicioasi.. societatea ittd. osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i.. g. tism clasic..d..intr-un in tainelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate"..o"r":l. t6tul recade .insugi geniali frimintd min-tea n. ca si un clasicismatem_ Poral../ Universulfiri margini e este...luni.. j.teni . cu hainaroasi in coate.toate... care a de afirm"are valorii ace-luia il roste.....noi.sandirilor "rte dand . alegorias.edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica.hiperbola..i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri cu cotul.varsipeste_toare volupto'asa r... din sociale jos(artigti -------. inci . stilul retoric. .permanent"..Poqizidi o lupenhauerian6."*rrii.ffii.iJrtj. .pitruns de sine.reayiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii..".Rispunsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt. sensibilitate. '. avuro a aspiratie crasici(..gr" . Soarta imaginea apoi prin rnizergi mintea.. *?.nllionrl../ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea...dee I'lxisti un ./Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir. prinperson vaaje riate categoriile -a.^t.scris.i d..o.i""o".at. ci prilej omului de'geniu.ntalitate.. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului.ati d.iii. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers..qiu ig" ".epr. "ia. esenra uma_ nr esteaceeasi.i"i"p.rl de miqcare"^ Tatii caredeclanq se Rig Veda).priqit crl cnt .. crrLi "-o. ra.genial "ieqii...-ste. romantismula apirut ia o reacgie impotriva .incareau in revisraconaorbiri tfterare. soaresi stihii." gi u.a imensiri.ilor. e_rcsuri. folclor)ctc. ir i'-^ oarea Il..(.ri..nfri ob.impenetrabile intreveeternaPa99")l in care.ti...cultivarca precum antiteza..Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI.l.9.in . iniunericulinceputului(. geniuleste neinqeles nefericit: ." !./ vecinlcieiel in qiruri o dezleagd... conrraste.i is] {-it):il...9ichiar .._inflgi." nemlrginire ne-nvirtim uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.

i..il. glont...meditagia.ii'.omenesc...2/pentrt luasestartul gregit.distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a aplrut distins9i surizitor..1" i"rreaga " se cu care . Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia.e.aiil.gurarea se cteorganrzatotr.. niciun ..u..iEdrea:a pieri. 2. In poem aparrime inedite. ..C-"ifolif*ni .drorr.e*clariati:^:o-:1|lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent.. pentru ci invaql jucindu-se' .ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul.-r FI ficiulomulu! 8eniu.. TVA la alcool' cre$terea 1..O.omul [. uldmul reluind t"blo. Eiprorrrira aa.. Subiectulal IIIJea l.. "i..I. cosmic (cqcm..d" agd" dimi". .. Eu continui si susqin 2.: F::?:il' rnletes.. concertul la tinerilormuzicieni ? tn piaqn gisesc se qipuivii.i.ritmul estetrohaic.] si qini la rosrul lui" .. Medimiia incheie trei ideifilosofice set.trjiffii.. gi *djectiv verb: . l'nmul vers relevi p:rpetua devenirea univ-ersului. .."....Tatdl.iiii j6".r".propoziqiesuboidonati predicitivi. motivuiii-pului 9.T. destins.r.prin.i"..ubrt"n_ c.. rima imperecieati. uhimii .a urma. selenar. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul.._ / . #.Iatd. Periplul..ii"..e1.iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea. lui . Versurilepoemului au misura de 15-16 versuri..:.. l. prin conYer3..1U... . au Poemulc rPrindegaptetablouri. ci 4. Subiectul al IIJea A. crezi c-or vrea si te admire?.ii.uo ----ttegcianl: "r..i ' t i"vocffea lunii.al doilea _ soarta omului..propoziqie circumstanqiali de cauzd"..srrmane Drin !.. t togice-nasti lume sunt supusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii". cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias. verbe :: cu substantivei .sunt la lor si dinsii. -.fyllgulit tl€tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit.propoziqiesubordonati ..ogonia giapocalipsui). l.. "t "-"1"i tiv comun:.i#..i_ cosmogeneza. pri" oropnn hmbajur poetic. .pronutnepersonal.""me: . r .seleagd"'..i.Jrrr"*r fil"rofi. a generoiitate mirinimie./.."dj. CI . . ' e. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare.". supus morgiifal ireilea destinul nefericit a.. d9 urmag.de marefrumusege: _. vrei s|t inPiaqa vii Festivalului. ochii albasri ai fetei celeinou-venirein clasanoastri ne fascinau.. l. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" metodeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadramatizatd..i9fu.I#..Neputind si te ajungi. insolent .l.rl ..acumsunrem chi. cuc. Am fixat geamurile chit.buStean adverbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrbatd . noimi.ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele.-nrre / ..../ .. : /ost:Sens./... P. a relua: a reincepe... devenit substanrivpropriu. de prin chipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric.rl nocrurn care declanseazl. I rcr 4.. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l"rii.ri circumstantiali concesivi. verb ..... vreun pericol' prrornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF..temporal pornegtedin prezenturmeditagieir.. nici o datd dintre celeProPunu-mi convenea expoziqiei 2.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea. ce 3. de Poemul esteromantic prin temi. .dasi.i. reducindu-l dimensiunea medio.r._|..Frl.recunoasci^-1"..p1ce". t-Lrf:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun. .Preuenea houl me. in 3.. [ia.i..adjectivpronominal negativ. ..propoziqiesubordonati subiectivi. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .gindesc.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi gesticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* . Ji-am dat banii.3/ P.a sestinge... continira.adiectiv. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene.-t "ieg. r . in careconstrucgiile interogative.tece"/ ..ger... prin motive: motivur nocturn. g. verirabih mule. cine siiece . un estenecesar nou Prointreprinderii noastre.r# ... a d.. .il..adjectivpropriu-zis.loiuqiune pronominali.. B.ahi... de "r.V..iaUtott no. Pentru inau..plgrf-i:. d" el!" .miriter. earcdestraml."6.

fJn:kir:x. motivul nocturn. Poemul are intre anii 1880-1882. de joc emtterea unor onomatopee.. realizate I-Y.demon.."rli Pe dcrageneral .|riirretc.ffi Eminescu #. siiabi. de_ citirea sitabe p" . cujocuri miscare..culesde Richard Kunisch. 3.uc..uneste sine obiectivitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".-"*:1.J#::#ffi'.iri. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr..elemente seregisesc.r-te Conceptulgen liric . exemplu. ipbstazeale eului creator/eminescian.zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem. icat de Eminescuintre 1873.. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein carenaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit.a finalul basmului.. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.. Poetul eminesciene. 2.'$i. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect.uneori gi al monologului. 'ea :. de evenrual o. pl-"."-. motivul iubirii interzise' I visului.. in ceilalri c4rrc ca. itemul 1.l trei-patru. esteo sinteziintre epic gi liric..rp. joc t" otg ni.li:y . inceriare de cigtigarea unidqii spirituale.:. cidre.#jn ori de cite ori esteposib'...dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei Luceafirul.cu-joc de miscare. acesrea fiind substandve.ip. ..vezi p.. Aristotel). prlvilind o stinci (finalul bas- lui popular). tinirafatl..nu e limitatdin timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu.Jocur belor.t.rr.p la r.ca gi a temelor 9i motivelor romantice.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.lr. prinqesa basm.Acest de Dintre acesre cuvinre r.t. . subiectul 'ezoluarea al III-lea.a*p.'i. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire. tc reiliz.ili.. motivul cosmogenezei.il''*uiii.. creanajelesunt lirice. Se caracterizeazd...IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.Odd (in n'tetruantic).' ladc'scopcrirea cunogri'1r.''i .iili"i"ti.cur swneteror. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala persoana amploarea iile genului epic..Tlil.". astfel "ioi" doua .. ""' a.. s. autonome.*.cerculuistrimt".1motive romantice(motivul cosmic. gi .a titot111i. i.atrriari. motivul codrului.l. culme a rafinamentuluiexpresieipoetice.etapaapogeuluicreaqiei versiuni.'p. ]..1".lts.in Legenciockrliei). gi .:lo._qe """"'qiriiu" .ji. 85.motivul mirii. eon..1..".ljt. "lr"a".""r"" educariei."ii. a I "'rt L13 biectul I .poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic. . lt dentJd.:: deMihai l)c'rru asisurarea.i.:. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epicegi dramatice).' ' - . seamini cu personajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc.i"ir" a"""Xie deacesre te.:n:t.lijlcc t. prin intermediul evenimentelor. .ii'il""i. fruenti.inesciene a capodoperelorsale:Scrisorile basmului. acest joc poatefi.. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa...."r."irad.i.f [i!Qll. dvul inger-demon.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry..#ril.'. ci pirsonaj romantic .. recumJo.r._ I V elevdosparte cuvintur sirabe. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru. .tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.. sau incepe cind :f:.a corecrd. .Sintezia gindirii poetico-filo zofice..emiqi. cind seconstari.i1j"..fiinqi chinuiti.lB74 (perioadastudiilor la Berlin). pe afireprezentate sceni.terii. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje intre careexisti anumiterelaqii.r"rtrrrrt"tea cadrului didactic. unor tr.prin depigirea. motivul florii etc.He)enuldramaficcuprindeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic . ll'li'"..' r"r*i*"r.o-pt"r"r. ..a_ sd 'u'i.au.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi caresi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq."a"a .rrrr s. Se Jorit iv.completat. Semai poao poveste"."...prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogului.[' l*ii*l*l1]1"ri1r.. timp.i qiritmulsiu de dezvothre.dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul). Finalitdpile tnadpdmintulwi primar sunt: . I)..ji. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.vezi restur 2. crasa p"t. I .". j'curi dc clczvoltarevor.i.'.g. creaqiei i specifice g4o."ii ilil.Dunr. I .fi.fi..*^rrr..-. in. . ..a... poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de awr.t. Glossd.ln:a"i. Prin tema iubirii gi a cunoa.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*.) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni.il?JHT:*. funciie in d.r. I)c excr'plu.i "u.:t.ilI J" .ii l.ra.rirl..lnra*'r)iiuuii.

e no_aprea-mea deparimi... m-am niscur. matcheazd.duland intre ccinrre lestgi teresrru... i.ia . urgent. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii. iar prezen\a lntre spiritul univeisal.h. exprimat prrn verb la modul gerunziu.cdti.si aceasri numegre iubire.il.trr numaisd.z'cii..1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei.iliui.visul urmi": .inger-dcrtrott. pe antitezalimitat-nelimitat.cu farme.p_recl cect r. deimpirat Celetreipersonaje faia .lillttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.rffi. ineazd. ?n acela../ Revarsi de linigte vecil..r"l. tilgaqi^r.rdsdrit/ un "r.o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn..parte . omuluide geniu caredevine nemuritor.r"-...ri stea.f. . epicdgi filosofici. ...i..cringul" /pidurea..irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc.ni.i. o alti remi apoerrului tema fiind proprie romanrismului soarta..rr.#.ndu-se.. exprimatprin numeral 2.Dar luceafir.r" "".di-_^r"iiro..rrj. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.'Eaterrr. spagiur .#u ipostazdluceaf..i Demiurgul reaminteri.ru.ag:invilmigeah...'11^n1 $i t"b#'.P.drrunde-n si ?" gind-.a stripungirii cercului strimt.rfuepa$rrea i"iqiri. u i: +FiffJj:i1:il.f#l"t).-rn -r . numirul singular. deveniti steapenmitici a autodepigirii el.realizati in trecerea aiswl(crt multiple semnificaqii)..deluceferi".i'iil:rf.Luceaferul..aglomeratie' rdpede:rapid.a versurilordin l'inalulpocrnului:.ii simetrice celelalte in gi Citilina./ sunt cu vccinicia lcgat.spaqiul rostul celor doui lumi.iiil orizonnemirsinit/ Singuritiliimdrii.rilio"i.rritoril.."iio.. inbazacnreiafiecare i. marea cerul..rtr irri.::bd::#i:. poare pdstreze i-piii-. simplu.complementcircumstanfal instrumental.. zborul.. ztisarr prin gi uls.s..na . devenitici_ tilina..complementcircumstanqial timp.d.: .contaminat uman.MareleTot .se interpual Luceafdrul(Hyper-eon). . sdu se rearzeazd.:j.. ausrele prigoniri de soarte.. carepen_ tru om rindnelimitati.".epaos. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina... fcrc'd.l.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEminescu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef../Noi nu avemnici timp.l.iu.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petrece..1' din rilin.pro. ci -f ge.girtainic genele r9. ln actul cunoagieriiprin iubire.iiiiorrt.'t codru d.i" .citilin. steaua. .6il.e:a se lipi.re'spus.i. chemirile Luceafirului'l .nndo alti lcsr.uno"Et. imbulzeali.rl"r. tnurirc pc'tt'u. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle. lirice."il. r.j".triieqte 1ie visur .i rece".rerii $i.airile din " stribate_mi...ise . mitical cup_rurui.farmec sf6nt/ i.il. circumsanqialde mod. a ocoli. ca mesager destinuluiuman./ca sanu.o.l"'t.i . ii . 1.cici tolise a Nr-ir. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .exprimat prin substantlv comun.al cloisimetri cu dar.o n.tergi.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSintezi lirici.. ..*ui'inrr_.nemuritor.i" seara._"r.I ll -" *. conremplind si ../ Durereasi_mi alunge.hror.rno"gt". ffi. genulfeminin..#1'd. inghesuiali..Da. rorrrrllui. spre . de trei ori . aspiraqic.ori dc iubire".. i-perar.. de . am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.r. r ornurtarea sinc de {iind..apabilsi renunqe rar.l..neinqelesc nii [or../ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i. descoperise identitatea.//.complement adverbial.. .$i d. a tncwnjura:a da ocol. carc-lstipinea -"r./Aru_ necindpe-o razd. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v. . pirgi antitetice." Ci Strimt/ Norocul vi muritor-nemuritor...frrf:. ?nfrumusei.li:::3: | ... solitare.cerc un strimr"..r... construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie ..ril"r..r.rir"l d"lrr.ffit./ voi sr mndezle "5::i.*rn.rn-.screa rcpaos.^iJg""a. pri.... ..-.y Deserre vint/ doar "-l"lr.r. tnadlmd.-.ritorind spreddnsur.#hfi. i*.. a seprind.iubi_ readint6i".l-pr#insul/ c6nd areapei valuritreclci.-i.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmic) . cu mi. precedatde prepoziqiasimpli cu.. t Oar ..dar steleluminitoare pentru oameni.rr" cu un conse_ nerfatadepi. blind. u ffi t::: if:i:*..visul tu..i I al patrulea. Dir.'d" rrisr cu razc 99. i...lri numai dureazi'. penriuciralin.iivo....".. .. ca gi a fetei prin . pe Luceafar./ din.limira a. nasc a muri/$imorspre sena. dedeasupra").i. umani cunoa. i-pri"irii.-.i... /iLucegte... *..""i. . exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi.qi om . punand r" exisrenqiari risrnurui) condigia "rrii*?p.r..r.nspir la.."i. acced la o cunoasrere superioari.. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menireade a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face ... Luceafirului consfinqegte ic al cringului..eaf. Ea insl..rr4 | ri rlintii.casa (prima.nd..O. .... Subiectulal Il-lea A. .r. ingrimideali. cazvl acuzativ.rl ing er de pazd..1 doui tablouri.visul" ei . r. esre fata sreaua norocoisi."..lina.cunoagrem cunoroc/gi moarre.r" cercmai larg. gi rimita dar " iniiurii. careseapropiede planui_cos-mic-prin..rr. eaigi desriinuic zbuciumul:. p"r.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemnarea poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".:.complementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.]lli).roriire i"rrl.".r.!."pe.Biiar florigidepripas.-f "-oi Dar plrr. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteorici prin lumea efemeritigii."irii"'i.. pcntru Luceafir visul seteide ..!.. voi rni nr.Demiwrgwl.zi reci/Din rumea desparte. nici"d.i..re./p.ri.. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini._.as"i 'rorqii.i rccc./bi.idila din codru. conrcmpldnd luceafirur.Intilnim in poem ciand.i. drr-rrupoatefi fericit. murirori: id:iF -71q./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rimineadeparte. ../ seinarqitot maisus.. J.zl."f r"-l"ii.. d.

permiqind conexiuni isticedevin funcqionale. limbi. desene gi . dind."::l*:f#1fiiiTf -"r.-colil (r"ur. inseliciune.dit. a.urate in clasi gi in afarl clasei). Glumele lui risuflate mi supunea la ad. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test. participi la activitate r cauzaunor acqrum (buze. complexe. 1. ln interpr etarea solisteiam sesizar notd falsd. 3/ P. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijloacegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic. 3. indirect) 1. simqitqi ea o boare (adierea iar. Scrisulesreo activitatemai dificili.expansiv.tactul pedagogic. Subiectulal IIIlea de l. 9i presuPunexernecesitiefort congtient. a 3. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqeles reprezinti convertirea Scrisul cu sens. .rl solicitat 2/ca sd. memoria.ictori).(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr. nifestarea Cititul .a. muzicieni. : exuberant..i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea. a renega. scriere.credinli.inregistriri video atragdtoare educative.de celebritiqi. Pe mirigte rimiseseri snopide griu.r$l m'4ltti bina .r. in funcqie-deprofesionalismul..numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.accepta:a respinge. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival. Acesteactivititi intelectuale eavoinqeigi o motivaqieinterioari. picior g."r 4' .inviqltorul/inviqitoarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. trebuie si ingeleagiceea citescgi ceeace scriu. Mi sepirea ci existi mai multe cdi sd.o".denu eram eu" . de f1 Nemulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat. animate filme pentru copii.evirate u torturi. artl (scriitori.propozigiesubordonati predicativi.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun.conltiente' de lungi duraCititul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort congtientgi concu implicaqiivolidve 9i afective.exprimat cle prin loculirr= L. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau.sociabil.-..l prin de 3. S.).inceapi construireaunui centru cultural modern. exprimar adverb m. Caievasizici.Imposibilitateacoordonirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. imaginaqia voindezvoliAgindirea.in consecinqi. individuale:nevoiade cunoagtere.colarilor. Cadrul didactic insugi esre un model.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii).osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. intrucit necesiti.limbajul. . . pozitiv. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii geniali din diversedomenii:_gtiinql.tul. sPort etc. : morocdnos comunicativ. . Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Citiiul esteun p.r. gi sensibilitatea de aptitudinile sale. credinpd: ne. P.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i. O snopiin bitaie. 4' Intengialui era t/si-gi dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. . ateism.posterior.--r Secl'l imediat ce-i relari scenariulspectacolului. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert. plicuti de vint).pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevaluirii predictive9i -activitiqidiiadice desfi. .tnatnteadrnapoia.compt. infidelitate. rezolv'Improblemeleapirute.artigti plastici. creatividqii.a dezaproba.folosi: .propoziqiesubordonati predicativi.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop. a recrrza.a reproba i . intreruperea lll"trr i.... nevoiade cunoaqtere curiozitatea. ln text. trddare.r-d.efiiza.se pot. .. 13.o-pr. (adjectiv la gradul superlrr tiv relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (adverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2. structuri ce .prietenos. cu unor casete inregistriri ale unor fragmente . Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. sunt dificile.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r. in special.ale muncii intelectuale. 1. $colarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle.:/ P.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o structurl sonori cu semnificaqie.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale. spiritul de observagie.. Bineinteles. . pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. Liderul grupului este acela. d.propozigiesubordonati circumstanqiali scop.Spreexemplu. saupoveqticare stimuleazd" 9i B. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogiicarepot constitui motivaqia Pentru invigare.

T"?J:::.::f:..hectivele reatizare f :::l 1l.-. .cadrur didactico"uii..:'''.ii. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.Condiqiainsuqirii corecte.'Ti"iffJ""'Jl&. citre acegtia.tr'trri clc licar.c{upa a citit o propoziqie' I.:!"n.rg.'::li':'u A.'ry:l:F:tril.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi.reatizeazd..etimitarea fiecdrui tteyy. in ritm propriu.#..ur.'iil'fl ::iT.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc rcc"'..Prin aceste m propnu. la 75 de iuuint" in total... cidtului demon.:':':'?"::::':r:::':ii+..'#.^ ^r ^-.rrr.r s" . lvltate $.i de receptarea mesajului scrls. '.^dtficit."J"ri" mai complex..#li. inviqirii' pregititoare a cititurui...iili'"^!' -^. cu cit.i pas este Un act tli jetoane..copiii pot scrieun proverb adecvat texrului.i. i'.se exerseazl. de s.citire gi/sauscriere. alte posibilitiqi de realizareaperasociata i"toia.hrf ('.i.. prin efort propriu.taba.'rr'" .diy insu."I..J.explicagii.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnparcurgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.a.nga trecare pnu' crrrnd in goapti.--r.se consolideazl frazd . exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.: r. gi .-"-.^.rrit]r." b"t.Cuvintele pot fi mono-.iu.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative. Daci existl elevi cu dificultigi de literelor dupi forma. efort sp. se realizeazdT" . '!il:'. prin expricarea unor cu_ in vinte gi expresii. congtientqi co_ rcct.seinliturl monotonia. orientarea locul gi lor in cuvint.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.in At'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinumai .':fff:::nl "1i1."ff creop'.il. pcr:spicac. mai-mulr etc.b"r".".'.a^textwlui cu voce tare de citre copii.** :J ri'"T ".apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit. imaginii. de....sI asigureinceputul bun gi continuitateain activitatecon.. Recun.:::ltl re.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir. l.i. .rr_.::"'i j":i:1":l::*:''.tc..prinanalizafexicard. de de in carese afli elevii.{J'ri"". dupi aceea se diminueazi nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet....l.. .-'-Potenti ii ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structuracuvintului-denu.r5= gi pronunqie.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizareacu textur se face." i s.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor. elevii descifreazd . o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insugirea citit-scrisului ci fiecare co.1. :H:::"#'". irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri..'":?:l:.'."":ffi : iffi:nfi :'Ji.t^yt':r."..sautrisilabice.rtr poveiiti dccopii.rrru il.I.i.. .. memoria. Ei trebuie combini diferitele silabe '.i:"..1T.od$erea pil." 3jl:::.:j1':^i. la silabdla cuah. .r:"d. . bi.r sunr ti.i.:::.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.fi ":".In etapapostalfabetari..".cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte.i. ac a iri1l. r#. citirer uneiunitigilogiceca. crcare activirag I trt i"... sepistreazL motivagia ' texrur.t:. ..1.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea. O[continuelcctura.:llli:':*:.irea conqinutuluitextului de citre elevi.an n#.t:'tui i de .? gand. penrruun . mesajuluitextului.-Trl nulne.. . .?lliffi Iif lilT|:.ill..r:TT?1:yl.constiin.citire cuvinte.. sau logul/ dis cuqia tici. r se practicidiversele .daci este.. . dupi un efort intelectualgi fizic mare.::':. p. a esre de rpr.".:.teun coleg cc iu de tip ..i ..Cu acegti cinzpwtwi'uizuatcitiredeo sitabd. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p.{."rrrl. carcun elev. i:.11. manenqlgriji: ' Recitireade citre ereviarterne cuexercigiul azd.rispuns penrruo i'tr.'*::i:l:Fr'::iyi.". ...ptafcti".#ffi.apoi din trei 'Y:f. .prin efort pr.c J.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.il' '.ri5 iormangelorminimale sausunt cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.r"J"r..ttrd.r"r".iia""t" .... pil descifreazitextul torrsri"rrr.a...r""r. I xJJl[= " "l s. . in .." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci silabelegi cuvinteleformate.e.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi."ii-T.^'i:. r... foarte agreatd copii. care existi jetoanecu imagini de obiecte..iTil.cu swrprize.. labe si de un cuvint.. o.iJ.rr-"rg a" liiir*i" . sirire.:#il:#.::rTebuie elevisepot organizajoctrididactice. prin citire in lang.simdare.'ff r"..:r"Jif i.'"".tienta. .1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinviiare..p. sigipatru-cinci labe.lent.i.d.i fr..orjt din partea elevului.'i*|1l.""e-gi curenti..i".de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.ii:..rrrilri orrirrio. Cu literele de pe aceste t]:.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin care: de cuvhnt cua6 din propozi.si controlezegi si indrume individual eleviiprin aprecieri.... "r.:l:'":i:. rispunsal cadruluididaitic r* rt .i pentru a compunecit mai multe cuvinte.?..riri ll. po. """"'. i.". Ltsttltrca interesul..#ilf fTffiT*#::f. de rexr. iiTi::"i#.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:..copiii alcituiescsilabe."i.?i.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr."una cu recunoagrerea sunetutuip" ..sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .citire selectivi.nt.il#..v. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi elevilor cimpul vizual de o siziqii.se creeazS.:i::.lilifl...'..rerl.ji*i.i.1.e prin revc. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet".trecered.if ir"i J" .t..precum: Sdculeywl/Caseta dare.'..jrl iJJrri. Citirea in lang.

prin repedqiigi inversiuni.$i-i mori.il.a dormi" 91 st1..era vint") se asociazisenzaqiei (. .t:j.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi primnl t. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie.eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect...aripi de r------t rruvlsrsr iei. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir...invinse. Prede circumstanqial mod..decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. stranie' care obsedatpe poet.].edecembrie.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati.tr.simetric."^"i i..rimine un romantic celmai maresimbolistromin.adinc"/.Cele doui strofe sunt construite simetric: .mai alespunctele de iuspensie.."nit""q" xlx-le.i#.dormeau".Dor^mea singurlingi morqii: gliii (. . a cultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::..r..flori de plumb" cu careincepeal doileavers din fieRepetaria -o"ir.amorulintors".culminindcu sentimentul "SjaT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g. n"ia^"rir. i" p.stam".li-rt.vezi Testul4.sicriele plumb".. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (.. de inr"rio"ri I. ci gi prin construcgiile conotitirrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te.la spaima ilgii inbiriir . irirr.or.".prin punctuaqie: paizd...Emil Isac g. plumb")/ 9i a plu s' v$ .rv4' \rrrrsrrrv ei. cind vizicarroulSturiegtilor din cimitirul din Baciu...--mirrie Anghel.l. corespondenre..." (ideeahorqiitriiti senzitiv). acest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu. cavou. senzaqia frig amplificatl(.. . ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii. .a..i*iorrrr.cavou"): .. de de zbor.a..cor. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L.tea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive..repre"jnti.. ca .t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie. veziTestul6. refrene..rfi".i.ecririculNicolaeMa-Bacovia.glid" pr"stigig cunoscurmai multe etape..d. obsesivd. .prin sensurile gi Expresivitatea melodicitatea concentraeului liric.:.irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei.t din pl. dezolante.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata..scdrqiide ili.""""r. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist. itemulJ..'.. laitmotioe. Bacoviaifi a. curti"'ai g'a' Din simbolisms-au desprins.i.. descompun cadavrele orig gi al pri-a.ri"giorr"ia..prin sinestez:1.f insrituqionaliz.. prin paralelisinsiniactic..... subiectulal III-lea... in sufletegti: lini.5.qt.. LecqiadeLimba.in bunl misuri.sufletulttn -"i croase. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .". ostil.ir.roiia". t"p..r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru . rece 9i infioritor.gi . e'. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolvateaacestui subiect. ..B.ril...ti i.caYou".... ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.. imaginiiogi. "li._a p^rintr"po..rar:^v^ -t .r. ffi^r .iea r .Dormeaintors ainorul meu de plumb". 1"r:::3.apartinind noezieiromine modernecaunul dintre marii precursori.oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic allimbolului .. .. rotuqr.il.||0| I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea.giliteraturaromini sepoareincheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no've. . Simbolismul rominesc. versUlbacovianesteconcentrat. sonori ctc.i. cavoul.-"Jl. Atmosfera sinistri."l. ptin rnuzt_ calitate.i:.simbolistprin formagie.scirverbului ..... Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.gi-am incepursi-l strig"). Bacovia r".. yi:y prin'repetiqii. de iil coroanelorde plu-6.. adinc sicrielede plumb " / / ."altul.Stam". a simbolului (.u"ti i.era".neputinestecapabil .. simbolismul-a p"". a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb". la sugerarea Versificaqia 10 silabe. Ion Minulescu. .marcAnd durabili.-i-.plumb"... TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.. poetului.alti giiau". apirut in 1916' un ln celedoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I Plumb. gi celei vizuale..Dor-. qi transfcrulachizitiil. tr"'rt .... senumiri: Di_ r .o.iilrt.. structural.il. ezia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd . 1gg6..."ri..fffir" epoca.cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a captividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai. de pild.tir-uigi ."..plumb"' . al 3.. rfleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_. nolescuasder:. "b"rl.. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive. subiectul III-lea.."rri.rrrori.d.dormea"... cele doui strofe-catrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd).). 2. zuprarealismul. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri.sidecor morfuar) in prima strof6.intors".. Metode Siinstrumente d.aripele plumb" atirni. o impresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude... a fosr caracterizat d.]ffi].corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski).iernilor copreges_comerul al care prin ulterior..atirnau". agacum mirturiseqtesoqia la ia.ruio"r.decorulplumburiu sensulmede flori de plumb".ian a -ir.at. itemul 1... dupi.apirut la sfirgitul secoluluial"r-..

ffi.Ce am clscar ochii mari"..hi. mlddios: anin at : agdgat...Studii Siinsemndrictitice. inconstientului..md duce-un.p. simbolisri le_a i oferit.r*..:Ilitugesc.1t2 t l..mlidiu. muzicale)coresponcrente nevr() z.ru.. t"-ii ji a..rl#.rident .[il.^dJ.. ..de '.". cumstanqiale ..#.. 137.in evidenti o damnati nevoie de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate.Toiir.di". . pt. celor "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.b"ji.r.t-""ia nu se mai folosegt marca.. ".rra.. si incomensurabi_ :\.i.". halucinaqie' 2....t.llg:lfi..ran. la titru.-.atir nat.. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputuri'.golistoric"este consecingi a"rr.. Prima imagine il. lccrcqtc gradar. . gi aicisuntdoui planuricareevolue ..rri. de nlma rtrofe ..)aceea 9isubstantivul Ritmul *.i.ui..B["."lo"r..: ..ciqi scntimentului singurntigii.g6..:. (.Audmateria "*fr.r plingind"..ci trebuie" .) de silabe.. pri-r ri. Bucurcqti. parel il ermrse ci n-am podur iamar").l..ungolistoric. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C...i se rrtersecreazi semnificagie: ca p. ugor modificari... .i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit..il. ..suntsingur.i.oi'r.). e^'.:::'. Scriitorimoderni. .il inrr-o riire de .?jiTpylui.rui..aud"se.l"gu..rJ.' gi rn poezia Lacustrd.EPL..Tor ffe_ sirind. zvelt' l.rrrrr.... ""r"rior. d..gi"a"du..lilri il$... raport de coordonarecoprrlativi. Eacdese singular) .. asteptind.onr.)... Ij sentiment"t ". -"rTpi.i. colp Ciqelul mi-a infipt w colgin..r.c pune. in ultima stro_ ti.Jt.racui.. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea .i'iio.gind' de doui ol..De-ar6rea ri.ri :::i. . Bacovia sitt.:(::::...oui"'1.. amptifici duc .'r.*ri .. atmosfera confuzl. cste lambrc. s..i.aos".sere azi cupatrunderea euluiin sine. tras de ."p"ie de trei ori.aspecte depri tlattc qi morbide ale anotimpurilor..-sr". poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului. ..r.l. ploaia.""]r.. si_b. Teroa"rea ""pd ploii i..i p'rih. naturiiatribuindu-i-se .i-rr.Ji". racustri."'i.wr exteriir.r..cu pe care. cu singuritatea ontologici gicu unicitar.. iar gorur isto.....nd. cincisprezece sunr I" d-puffr ezent..1*-'"'^'::)''t"..."guriragii...iliilliiro*r.1. .Ti atita ploaie").ili.propoziqii subordonatecirin consecutive. $u.rt.ifi...adverbde mod. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cumulate...rditirr.deget. gradul comparativde superioritate.a.u rarmisurae g_9 . ..i:!^'.rofa.. de 3. riilrratua nopti. . p.gi ie pini la urtimurvers.r]."peti. .olll" . srarea psihorogici a eurui riric. Tre_ sugerari pri-irt.a]i"]-:..acustri dc G.sesugereazi univers un irr rlisolugic._'o io. Pir"eaun om de o mare bundtate. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcramenrul dainnat".rui. inele .gi simt...rf".ind .. intrare in panicar.i.d.gi"i.i .adverb de mod.r.emi_ rrcscienei de rep.. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvariabil) 4.. (I.. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate...rlr ..... ... de asemenea.r"r..iir'. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea. Ncgoitcscu' .. tot aqteptind".o"1. dnit : potrivit.l.""i...u. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat". rimi este mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd.prand. lasenzaqii de organice p?. asemeni.""ririrlo_-...ai. Subiectulal Il-lea A.#ilobsesiapruviah: suplu..ci euto.plouind". tristeqe apisare. 1.Crj. simt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti.g.D. Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib.:. .*"ili1" (. sara aura..parceunprezenretern.... (. care./ Aud mate_ ".Poczialui dccrcpita.r" j.'Ei la medr. echilibrat' cump aiurare: delir.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi.in vol. Ail. a toatecorrsecinlele impresioniste.funebrul -acr !ar*"t li rnant'ia I 9(r(r.si-l turnez" . atributul adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari..gi am inqepenit" .louand..r-.gla"gal.plasat in rimamaslerbyl cea culini.substantivcomun' ie.si inceapi un basm" .ao" pr"rrrl i"r"ri8r.?). repeti se l" . irrrtr.iil"t.T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu.ii lumii.'.paraleldar .propoziqiesubordonati subiectivi' B." Locuinta.i.esdvhr.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l .rrirr. care -ii."J.atatea". conduc .". (.i-b.tt" rr"1 interioriziri..de doui ori..propozigiesubordonati subiectivi' .. acea sumi a sugestiilor vin din muzici...il.(defectivde plural) . in text.ils.i" pl?.. .t"nti. 2. Ca giin poezia azd. versul diferir fald..propoiiqie subordonati completivi directi..verb la modul gerunziu' mai muh .i...it. Rima nu -oJuig"*y|. graqios..$i #laili rrriizbeqte-un val-....i.i..1.".ilft:_ Ic Iacusrre..

ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p. ao.tl' Bucuregtiul.u d"-.itrinsi bitt.. . fiind s&isala persoana III-a.. ntdrrtr. pdnwtjer. 1l. . voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol.i:. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$.li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.tffi.i:. .9i informatd.r_enteinnegrite vechime.aproape Giur'-.inexpozigie lainceputul lui iulielgOg..rrrl.. scopul ci feedbackul continul. : P. funcgie Eaatuarea formativi. Tesrul3.:::te a" elevsau lacunere.. Eaatuarea. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sau cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti strategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' . .e2e"). predominant familial. mlie.a. Aceasti. misliniu la ten. dar cu implicaqiisociale9i morale. lui salonul Costache cu incepe o scen1-cheii: ." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i."L... ^"'i". foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'taqa .*i"i.. Naratorwl. (defective plural) de t..:i:X:.... .propoziqie subordonad aributivi. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui .rr*iirn""rru in unifoimi de licean.dfu".o . motivaqia inviqi- destimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn tim- prilej de portretizare Giurgiuveanu.? #ii*". casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo". nu cunosc. Jir4.:. .nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddurea sphniurapilor Liviu Rebreanu. l!5g. p.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare.O.descriecircul"ti.. Cilinescu Conceprulromdn .. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat.tii r." Aceasta repre_ de c.Felix.d..\:. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur .e.". Ci. DomniaSanu a "du. tyri.iiii -edicin. ' r De la Tirgul. $i roman ' c.il."' ' Desfdsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.arari rrebure erevur.rh.rtiv.decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai.* la otig"cur. tutorelui sau.4r1r.I.ea .gi. p. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i eseunestructurat.. cu piru! lung.XX:H:d7ti:t. llr t.sti p.dupi un plan prestabilit. feminini". a nol titbi. """i.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de itemi.i.un tinir. romaOp. in pe gi se . ztntistraregia evaruare maif.lormatiod Ei sumatiad.spechcol care sd.za19 de instiruqiispecializare."]:-oozitiveintdresc.iile"Cin principale. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i.ffi. Eaaludrile forrnare.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze.intr-l searide lui hibrid.te'qii.ilnspecgi'or racrasi.-iar t*".ir.iir-. gy puqininaintede orelez.nas irivenill gi . ihnetitt... se concretizeaz|-in lupta pentru averealui Giurgiuveanu.. de optqi pe unul'dintre personajele i.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu.nt indirecr) kil::l'il.criteriald gi normatioi."r. o Nu fuscse un.._. sunr examenele..'"'J)irestur g. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G.caun vegmint_militar".e. (subicct) | 1C5 forgcolare...'i prosresul sale ^. (comprc. sl ntivl trebuic fie permanentl.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea. obiectiv. surile. itemur3.ti""ii (.Primirea pe care acesta face teptezintdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea neprietenoasi9i temitoare. moq qtiu. unui deficiengere in inviqa.. 2...r* dq acdune. reaiasei lui "ste menqionind momentul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.hi".irl r Am cumpirat din pialarnazdre.miinc6nre. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'.*i:(^::TI..dH."^Iir.ri. r. subiectur arIII_lea.J..." . subiecrul vezi al III_lea.propoziqie subordoffi. Eaaluare ao..nu-nu stdnimeni aici. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect.ii.u..*.d}rii.. prin carerezulhtele sunt comPa..pdstdrnacpi arrczarzav.*l nr.#.abiasosirin Capitale. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: .rrri.vezi P. pc' de 1""_ir. liei Corfllaul.".fgrmal...propoziqie principali.obrcctiztdqi subieoiad: . Ei grecesc. cu rispuns conde citre elevi. S.r" rd Enigma Oiihei de G. "iri"r.mniscient.u"rairrr"rar.g"1.nr. incepe gi se to. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intrebareatromului specifice ^i^.^07'1/ condigionali..nNu-nu-nu ie riasctra tinirului. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului..de aceea i. de l.azl criteriulobiectivitiqii notare.r ruri.. )r sunt comparateintre ele in vederea P. evaluiriie concur_ nationare ce :l.il.-72.' il'^"'tti':j^.onunurr. ln lucrare otra.r* a-j.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu.g. iternur 2.izi.i"'tir. :. t.':. .stanqiali .o. EnigmaOtiliei de sph.

Felix conchide:.i..ii. ti "r"ri. in tren... nebunia Simionii-.trnoq f..."rij. imbogiqit prin banii furaqide la mo.bunititile.i.r".lis.teniriigi a paterniugii i.i".. inconstanti...Tipul arivistului..^rlc'c. se desparte Olimpiiqi se casitore.' i" .f .l. opi_ rn niaci.rtor vara.i."ry' ....noi nu trlim dece-i p.lnccarcd totusisi-i vr. dcsco!.. doua zi.I se peru ii 1.te ei.'... irr. interzicevizitele rui Pasc*l opol. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix iubirea ei. eale pare o de cit atatiui Pascalopol.faprpenrru careareunaracd... iau in Felix seintilneqte intimplitor.Andcasalui Costache:.sensibiiigi cocheti.rr"'uiif.in timp cesavureazd.riica sotilor Turca. f .o.rr.. ceeace rurprindc ci pe-toqi. mai pirei si fie locuiti".uri.rr ilu.:ffi '.s.i. .afrliu.'." " fir?. careplecase cu Pascalopol Paris..a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor." .. concomitenr acesr cu a. lceea care ttl mosCostache. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a."q" s"afla n"ri.te momentul sosirii la^tutorelesiu: . ri. Retriind vdttti r-i"tiri. riniqtit s-o peAglae o.. vorbesc despre moarrea bornavului. iu instabilitatea enigma lia: rational qiambitios.c. a-i mergela iniinima tragerede inimi. cu greu eccepti depuni o sumi de banid.nni .eraleproasi. din toati inima.. si'ri..ca 9i in ceaprofesionala. iirl'.i a Otiliei...riu... s.i.ci qi destinul insugi.. o cisitorie striluciti.il . gi ci o licheasimpatici.iil"'X'i.. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2. .. ilar... 'Vine De prin politic.i. eventualele cheltuieri r.inta fetei gi deruta rinirurui. cu Pasca. pot si jur. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri.r.r.. sra".. iar cu baniiob_ "rig.. gi lui Felix o tindrl. . pran.i."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.aJi* . cu toati vigilenqa r... .i..trlsitirri avari se nu *oE-Costrche. tragi_comici."r"". lui {si". inimi albastri.fi.li* va face carierd.o recunoafte iopol. n...qrcrrrl *.ird. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.lipsit de gi. . "a"r.*r pa"dd. i" conrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz. ir.upa casa milirdreste: ...""td" avarului.rfaqoat...i."-oriiiip..oiqine aceea inmormintat""o ri".. cu inima uqoard.... rizboiul esteun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali.s. incit nu vor aveao-noaptede intimitate. ."""r caredovede..mo. Inptanuri . lili"le.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca. Hcgt0rvA pcrs()rirje.r.".rise. Cos mos taehc. cuGeorgeta. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a.Otilia..:'J#."". secundare *p.i..:. cu de intilnirea cu cireada bivoli.. ri .ir.rnrr d.rc. dar gi portretele Subiectulal Il-lea A.zindcu cdri phccrcgolesc cimara.l'lffii"T..Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalopol a devenitsotiaunui contein Spania ...s.^rp.::. a-i ride inima.... fata: .r"riaiil..i#..a".i.c'nidir I)lscrrrrprr rrr. a-.. Poartaera lin. qtiind aceita ci arebani mulqi p.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our..:.j..irt.i".'ii r'...."i.. Felix retriie. vizim la.... atit de schimbatiera.r"ulc:r rrrr (..ri"r." Revine pe stradaAntim..iubitrnult.. I'clix aceste familii.ra"f#i ..r.it.a peisajului.. dar inocentin problemasentimentali.ir."ropor..rr 'r'urca_--.."rru ascungi casi.elil"# si pizim.tr.. deseoriampli' 'iita. incinti descrierileample.ntwl) romanului' Otilia incheierapid acqiunea tinirului.r.r.e i.. lrogat. dein-geri.f#r..i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr.r. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfera ei din r"iolr"ta p. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei. Agli.evariqia devenidinumani Agr".i.r.cotrobei.i-g"te. [rnut Momentulinmorm6.$T 4.^Oiiti".primul.i America.i."r..rude[ r.igi.ani".: C. fascinantl_9i neinqeles..i. ""r"..i dintre Felix j'1 . Giur gruvoanu gi'l'ulca." ""i"i.ir.'.-"ntice ... de aceea A tA o respecti preamult.ii""il. i. Siinicl. rui -"iil-ori"l "l irfi..Aglae.fire de artist. dodl.lip. csrc aiciin'Bucuregti. turorclc mcu..1ur -.. sohaqki..discriereaoragului..{u ti'nipidite de scaieqi.uti cu un lan!. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva. imobilizat pat.ri in casi. definitiv un ' F.i. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.rrc-lcluscsc spitrrl. Felix la qlseste bilit de la Otilia.. moderniste."iar. Acesta ii-aratao fotografie in carelelix nu..o^ lL? il'.".trinurui. ad.i" r^rr. imaginea cul rustic al lui Pascalopol.Blecarea cu n"r. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.p. de .:.de dat-detipologiapersonajelor..seinelementer6mantice..-" i..r'". erotici . Acliuncasedesfigoaripl. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav.ra AgrJ"r.e companie bitrinului.in romanul Enigma Otiliei. (om) de inimi.. considerat rival.innegriti..iil-. irrrr-o cilitorie la Constanqa. b"b" ""u'r9-rrr.jll'.i falAglaei]. feresefi ob11lt ceea ceurmS. lh. H'J$" 'liratc pcrsonaiele.ioasiii trebuie arrerea Giurgiuvea_ gi ri."_r" de sorasaAsrac ei ."ioporir p-""rii..:.:il.. fetei..."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t.J i iillll J:..a avea .i:u n"qi".r.il"ji.J.r. Costache.. imprcsii confirmate..tecu Georgeta' la Stide de nicn.-fi"gr.riu. Rcligor.."d..iu g"ilutern la vd.a. Pentruconstruirea casei.doui planuri principare.1....rr s-oinfieze dti_ pe li.. de careFelix seindrigrf*egreimediat si cireia ii cere dovezi."roiia"ri.srriinisunt otilia giFerix.rrr". fiica vitregi I"i e.'.din lipsi de ingrijire 9.ir . Auric.. de sirnq familial.Jr.ln'ilT.conaterfereazd Bdriganului...cstetot aga avar. anun{e bi.ili r"r.cu predilecqie bine construiti... Birbatuleiinnebun.a.. i..firi_simltire.virsta gi iubiref lui Felix .. in riu.9r curteatoa..::."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie.p!rg 'ri i.. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea.i.Stinici Raqiu. 1}...in.rrru.augd..nr()ilrteaiului lor."qiu.i'rlru.t rilil...eL.. lia...Nu numai Otilia erao enigm?. l)in prirnul rnorncnr...il f .. Alt elementde originalit"i. revi".."rr...a caselor...*u: " sideavcrrizirile rui rfi i ..r.. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui Costache gluveanu..El igi amintegtJ spunea ii tiq.. foarte imbitrinit.ntirii o est.m. .irrf.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpiei.u criza 9i luiri.!i""r. ...i.. Naratorulprezinte.i. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c.: r....... desricostache.e... y.. mog cos_ tache in lipsa gi.i deschide mi.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici. .."rea sinse. Stilul romariului esteelevat.. .'#.a interioarelor.... dominant realist.i.i.Fermeiitori.r". elemente Clasicului tip..r9. Agr. i"bi.e povesrea "rri-r. .i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante.

.. (.paisprez.. interesulagenqilor comunicirii. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri.--'^"' dar 4.f. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partenerul dialog la de de intervinperturblri..gi corectitudine.rrenita irtariaRadna......:{$ pe pe (..a pu_ fi in f ..a pula").a s_arearizatprofesionar.i".J. natura mesajului. ' pantactival unui dialogproductiv.gaptesprezece. deget(e): .Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.ziqie subordonati atributivi. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl.Ji:s"re (.ln comunlcarea scnsa. *i. miile.:: J*:::: d"g"*. al dezinteresului faqide leczuri lor l.ir".) La congresur ecologigtil s-oi rid."rJe. qi de contextul obiecrului . totugi la. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinderide comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii. activi la comunicare partea ." .grrr).' gti.in canalul transmisie de ele o acceptati. in(.il'' fufapa.iain inrotdcauna timp.rri. elevul igi insu.). clas I. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. schimbi: se Ei se elewl trebuindsi devin6 partisi .1. sistemic. cartepogtard.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie si-gi insugeasci instrumenrul comunicd.limqi elementele nonverbale.i.. ut"ia..il.-i invene.ridicatmiinile i"-. 17.F.. mrc. l8 .... probreme stricti actuali_ de tate(. Nu pot si spuncem-aimpresionat mult.a stTiuno":er"io"rr" pnr"). fapt determinat de: . in contextul s.itugqional. nu sun (E).:i. la Anr biut un ain foarte i.. 3. ..3-. lrr faqa nrinisdrii s-a. f"f. primit un dar frumosd.rii.uneorigi a cadrului didactic.. conqinuturile gi activitiqile de invigare prev[zute ln surriculum.zigi" r"Lori"nrte.Caracteris !i ln ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici... a da cirtite p. o anumiti motivalie. Strategiideformarea capacitdpii comunicare. comunlcanr. l' s-aridicatprin munci. de oraldfi suisd poatefi considerat forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.":)pedegere (. codul. ir*)locugiuni substantivale' a aveariq.i:" juca cineva degete mani_ leget(.. $m..aumbla virful degetelo.ui 1. rwela. mai 3.numerale cardinalc. fu... la seinchine". . cartede munci. p.# ur' ..irilii#ir.iur" . vizitit. La somaqie. . om de. Poqisi pleci.. obieeti' Procesulcomunicirii didacticese concretizeazd vele de referingi. receptorul elevu de grai mult pargialcodul.r-riangiari "sd de scop(finali). a predat.r. Emiqitoruleste cadruldidactic.egi tratarea diferenqiati.1.codurilecelordoi factqriai comuniciriiemipdtor receptor identice.14 ..1. 'c.) i. deficitari sub aspeetul de pronun" qiei.r . maipuqinfidel.rolul celordoui surse schimbialternativ.sepoare \* trage atributadjectival: in con_ ." toasrar.icat"maimurte o. la Voi plcca miine.locuqiune prepozijionah.rir. (R).. fost mentinute la acelagi nivel. Subiectul al III-lea l.:* a se?nchina.optsprezece. #l...A.. trebuie s[ decodeze. promovar....!.i.).) A ridicat paharul.carte. fost tngbepate r"i"tiit?1.in ci..e."d. Frrr si-qideaseama " a!:tj.l^ra"glru.r_s t"r.." . a gti/acunoasre (:"..) rolul care. pune a ^i"il.t Vorn-agi fost invitagi petrecere. personalizati.i 3..T. .2.".... l:. ..ece.propo. instrumente ale muncii cu cartea. prin influengele din acestcadru organizat.. se poareconrrage complemenr in .. prin obiectivelecadru. 2' carte: carte de identitate. cartede .#... ele aceea locuqiune . un nu Stiwce \ r un nu. . ba Experienqa comunicarea elevuluiesteredusi.nu esteconstant participare din vului..care Iat":. si nu stai_r.l1ir vine _ propo..L'fi .mesajul si accepte succesiv.. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare. calitateacanaluluide transmisie.. in 4. o" in cirqi.i ffi f i. . B.r. cazul comunicirii orale.care asigurl egalitatea de . i..eziuamea.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise."" uorbi rare..aaduce discugie. .coali intercomunicarea in lactici.c_onsrrui t o poartd nov|.a .comunicare comunicare $colari.r. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impresia ci cu 2.a (nu)r" d1-lypu i:...prin efort .te cititul gi scrisul.

u. multor criterii.ffi:. .jmTr f ...T.'ueroLr .. e.i.]j..:r"x. in lista urmitoare..-'nk. (3) itemi subiectivi: ' . de ^ubir^r"i. e.' variate "l..ffi"f*. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregiei didactice arese esrecondiqionati creativiratea..urtn.r.ac$une simuratit^ t.':: ltarte.. ...il. .*r. n. a. *.a"-inanre didactic. Jocut clcvii igi formeazd. I:il..-::.rule. sfh. .ru i"T#).r.r r.r" r"r.imizi.._...4..intrebiri structurate .luarc. orice item testeazlunul mai multe obiective. ?" Cu ciengilela.r. iu spriii. pJr fi..itemi de tip eseunestructurat.el".Fdaci enunqulestefals..rni-rii" J.mv d a.. ' : itemi de tip eseustructurat.t.i' E" intyeb."* .*:. dialoguri tarecaresi cuprindi formule utili_ a. ^:.4* :::1 .s. pri.":rukf ltii:*.i..il:.'i* :::'"!:!:.Jocurid.jo.ilil.i.ii. ayeptat.. deschide.n*....' u... mijloacere activittrgilctr"irlr:-.. gi ln ttrt larg..* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid.gi. i i. i.a. pdmint. si pr"f.ii.rr. .-i. r.i..'"b..:..ii pr. A . deindiferenr.. ...earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti. .ff -"i..i ?..t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur.*Uri.:/. . .reqi tipul de rdspunsatteptat.r-intriti.-r.il.].. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. tn a.itemi de dp pereche.*::i::!fr:::':^:.le. fi !:..1il::..b' j! sru r.r. inadparehramatizard se E. rdsPwnzi.1."a*.idd i.TT:.isie.i..ricil:rtr foarre.... :i:]:rl carrrctodedidacdce.. tipuri -t.."_.t [ -l li''^'".. subiectur al Tipurideproiectare III_lea..:i il i#..i.r11T-r. r::::.J.r."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi..l.' u? .: .j:ff.:.ffi:'il|l"illli:..'ril.:i::i:..itemi cu rispuns scurt... ..ii.. .J. *o.jl'. p... srrategia didacticitrebu.il5i.J. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume.x:.i:t'rcttt'st'irrrb. tc..:. curajos. conerient gifluent.. . grat*rqici scurti i-aginagiei.i:J:::::1!.'. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii.iilil'. celemai importantefiitemilor se realizeazS..lucruri.o.i#:..r J". c:orrr de domi"". de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i .'.i. de Conceptul de item estestrdnslegatde acela obiectiv.1.^.i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr. ...orrrroruu*r.itemur 1.?.:r#. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat..Ce te legeni.itemi de tip rezolvarede probleme..ffiru. t.bradule.a... intrcbiri structurate de tip eseu.ru.r.if s.Identifici.i:'l'i. secundar. fenomeneale naturii etc.. Ei or .rii"J|2i:.i cipiul. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect. (MihaiEminesc (cod. . . (2) itemi semicibiectivi : .crea i"*ii'ArAoniu.."":lilll'. i" ... : :. ri...Alcituiegtedoui enunquri aceste .". mal.:...oratd.narc i. ]j)tr?).rril.r"..l1:....*.*lXl"...'ui defanrastic.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple. pondcrc Itrieidcua'.riij" I merodere.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.i.)senumeqte H - . *"i *:ffii:T-: [*lff# [:. dc memorici durati "i"pi'3r.:iH/:# : .ibe.1.::::. afig 9. :. pc cxpcrienqa viaqia din manual.f !.".::*:.. i.." in.in. rastrins.1.l. d. de A .r3. exerciqii pro.r i"".f .a"m... J.. ' r::".?iftL.|i..... inchide.li:: :. ... Acri ..hp1..i_u si si lirseasci "jl. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns esteselectat dintr-o listi de opgiuni. i i sens'Jo.cul cuainrclorcwlnpeies opus.r"ii'il".. sau mc..X:.'. ii cep m ulpumire.erol..Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele versuri: .r.i.:'nT*:['#t[*r:rI"]:.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa Fragii Grimm.il.ii.t eo s I T:'T'.Tfi i::t i1|{p i"J: J?:il 1"t :: r* .". exempl". scrisoare. Din punct de vedereal obiectivit.".wpd.:H'.5 l1tirff y..i-. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali. i. il. St princip al. cu cuvinteidentificate...o-un. vint . l 'aclmcle * a IV-arr. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e..i"..ie."utu'"*in""asi lnvltagie.-..ifiiespingere.nemulpumire... itemi subiectizti: .griiue.u'or. ploaie.'...ffii.uui.. ".i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi .".'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln ..onrti..ffi:fiu:il:.teobiecte(fiinqe.ff. situagii .."... de de .....igii notale.urpi. itemii pot fi: ' b."'..**'.grllcqrc 'ulr. . sol) . In fiecare lecqie pot.:3:[1:::'....tatc. vezi restur 2. plopu.pebaza Clasificarea : obieaipitatea in nota. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri. tn drdznep.:ilil*:... enun!urmat de o intrebare.. fdrd. fdrd.

r- o. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci..-.... iii. Unii dintre qlrani.il. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte. venige un rivrlus p. vi""irj .. puil.aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti. titlu.. Asaltat de .ia lui Nili de-ade i.ili Jii. incaseze si ua gl romanul de.r. qiranul silrec.ca gi in literatura romini... apirur in 1955 volumul al II-l.l ooit.fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii.. la intrunirile din poianalui locan. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei". Moromete se vede obligat si vindi o parte din piminc.seculci unul pe prispi.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.rolum 1948. lon .tridar."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la anul. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari. ceeace va produce o funda schimbarede atitudine. intri in conflict cu familia.forrJir"i .i. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali..i'il:. Majoritateagiranilor din tea-Gume.....intr_osim. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan. de unde si iti bani pentru plata datoriilor. ca Tudor Bilosu gi fiul siu.sfiranului gcolar.rrre violente qi nedrepre. fuga Polineide-acasi.prozei de . V. nu se mai bucurl de sarului ca de un spectacol."ri.incasarea : Bilosu.-.i.. careaduc psihologicq inedite p.seceriqul ieratul. romerii (volumul I. fhceu harnic. cu o part€ din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.d. asez^t o policioari din fieririe.. u4zi vaveni "-l . al Disimulindu-gi intengiile....-instituqiil".izeazd. ffansformiri radicale sistemului. agteptarea in cinei.legati dep..up.in*.lrnjirii . unui Naratorul obicc tiv (naraliunea lap"rroarr" rri-ri.i.. la secerat."ii i. Guica.artgdin pimint lui Tudor Bilosu.rrii.. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i . pe Polina.r* ca acqiunii semai afri Moro_ ti?. altulin casigi al treilea ieslea in cailor.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare."* vrea siu. r. .familia Bdlosu. Moromete nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6. aqigaqi mituga lor.fugisede guritateade acasi gi din sat tocmai pentru a gisi aici lini. cu caresi discute... de_a douaso_ giea lui Moromete. Ilincapi rita. Cel mai fericit esteNiculaie.j.ild. cu un giran bitrin 9i urit. cu sitenii gi cu autoritiqile. cimpia D". ale specifice acesrora.i.i it si faci politici.t) din Concep.r.urprinde este imaginea complexia saturui ..i"t. Victor.nr* lumea . rna>ate se in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii..cf este apare vecinur Tudor'Bil.dar sirac. Nili 9i Achim. si_icum_ peresalcimul..'.. irr copilulei cu Moromere.' ilspecte wPera uterard Moromepiiintnrnette caracerisricile roman." niri.fi i""j. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a.tice gi Irina..r* si gari.. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii. conflictul din faBilosu..soc.Fatail iubegtepe Ion Birici...rralAl""f.". Punaul culminant al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv. .. Polina va da foc caseipirinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care.tierrd aicif.a.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri.intr-6 perio"d. V. mergl".."ruh.."lrril.pra^"a aparitcineua li si.El nu ingelege unde a gregit..schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M. Noui sat. Inqelege primejdia ritateal.riiejte doui momenre istori.ei) 9i o..r..In lipsa lui. si " ligtca-Gumepti.. r"er'.a.:nvingd p.72.surprinde disparigi"l*.fiind jupr Birici q.rr precedat nuvele de (publicate .gi qiraniiproprietari pdmint.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni.$i lisindu_lpe Morornete deshame' apoi.ii.i familia unit[..centrur nu mete'ci saruf rominrsc. sunt mulqumiti cu ceeace au.$i-4ip. p..de ce nu a reugit si pimAntul intact .gea -o-.Liviu.r.t_ m0ntgi de tradigii.1". Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i. cu cisitoria ei cu Ion Biricl.. pregiteste..#il1."-Eiiur . acesta cere avere. primarul Aristide g.. Pentru a-gi obqinezestrea.Rusaliile. se refugiazi pe piatra de hotar a lorului siu: . Volumulaldoilea. Moromere nemulqulit.'1. Moromete igi creaseiluzia cd avind pimint esteliber. precum Moromete.i'D."irar... conflicte mari....i M.tul roman_ vezi p. dte *iza. un loc aprr te..""'. p.L ir.fonciire"...momenrul. .araschiv.i'in s. ff r (ho ffii...'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ ....tici sebucuri. I)' Prin tehnica comPortame-ntisti. In. trebuie si iasi la munca cimpului..il.'iffi]lruni-. In activitatea literari a lui'Marin Preda. gi nu la el acasi. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. pentru a se intirna in sanatoriu.erii.Rebreanu..se foarteribditor ru o"-. ficut de Din Vasilescu.ffi . Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut. ri po^rtei"ui. agenrul Ju_ fiscal.l^r-11-.... vinde . clar.fonciirei". improprietSriqi dupn Primul RIzMoridial.qiunii. retragein t[cere.Pentru a-si obqinezestrea. <r tot*g. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan. Nu mai participi.te si o singuritate desdsiti". a.. prec. adevirat simbor familiei.unii cu dorinqa imbogide de premilitara.r5"in s neimproprietdrit. l-p ceNiculaie.rr^1i.trebuind si pliteasci datola primarul Aristide. brri seara..ili.:"..pentru a vinde oile. "".tin in .Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.oriu. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.ialisri"'a agrifultr.Bogoghi- L. ^ Fetere...Bllosu vrea si-gi mirite fiica..premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini. *i"rmea. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului. vor si agoniseasmultd avere. stiind ci-i ar lui restulde pimint. Alqii.. .. Ion Jugurlan. la secerig. Cind tatil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali. b5taiaacestuia Tudor ictor Bilosu..lr"pozeio verii.. va pirisit defiii ceimari) este semniiicativi agezar. Romanul aJ. .-"" din pareci dmpurcra .. dit"".ub inia'i)ireo pamantur..fiind bolnav. naoromere fi . .ti sunt mici proprietari de pimint. romanul zly'. naratorul realizeazd.capodoperi a.

I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal conflictului "or.i originalitatearomanuluiconstein noul tip ie persorr"i 6#. vasileBaciu...."*iri ta"ei ri-. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmple viitor ce si in -ai "t.... a"?..l. I) romanuluiestedensi..nete. o"*. ci.J.rr..tiranul nric proprietg dlpirninr.r.. -mi -rtr .. cu pari atit de mici .ci toqi invaqi de la Balzacsi...i".re prr.. i" g"".. tudiniinverse acelora rebreniene. ln ambele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii...umr Ilie Motometei. d"rrrl'r. atribu inal.rd.a L-ii p. .a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.Ilie Moromete...le suntdramatice sesdcced gi rapid.sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.citjosnicia.).il.complement direct.i'.te privesccu superioritatc."r...r $i cu Inrrlll'-.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t... cum.valoarc..r.Cind frunza-naltului copacl' .es.o""i.: . a Originali-este viziunea satului: gi ..gr..i. nu ignore rolul mecanismuluisocial. Ca scriicor.U-p"f"u . rordeauri" a"r'o ui"iil"J...de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii.i-. .prezen se in tul narativseinterfereazi trecut"l..{armecul a satulut. s.' i. :Y. fdrd.li"ii-pre si cu.. ' pari atht. plulIon Birici-Polina Bilosu.Domnule.un tip . rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase.nararor....Putemspune. chit cr rostulism cinegtieces-o alege el!"... credinga pacea armonial*..li...Note ocazionafaaoarea romanwlwi). ...--r-rrrii....riri ll.arranaiativi.ii. 1.."f ii"t"i]... ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziunea lor unici. .ti" propozigie de eu/Stausus. .ti ne?nsemnari..i.tilDingreu" . d. 2."..Staususca. monologul inrerior. in complexit"t.. i. li ri"..J..r"1i.iril.r an. sedesfigoariintr-un intervalscurt. .. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah inecomplexi..liran inteligent..ii*e.interioril'r.M.ri si se ruineze.alerti. in gi . ingimfare..de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafiri sfirgit a sufletului omenesc."iril.comodd.. idealuri strdvechi.e... a l'i Ilie Moromete:..:... 9.easci.personaje -ir"ip.omenr la acqiunea clc se ruleaz.... iar ceea. Marin Preda es[eun remarcabilstilist... Omonime din textul dat pari.. Inconrestabil.. -mi . Prin elipsduneleversuri devin mai expresive..Lrr. si tri sl Anci. ." (Marin Preda... lrr: "".i" cu "ol"r"rl "iilil..crrrzimea. .riito*1. adici unici." .""'.rb"t_"]"j noqdm4ntuD. ".-r de J.ro' in liieratura noastri..r a..ii. micd.. MoIlie ncteesteexponentul acestei lumi. personajuluiMoromere.rrt.i. ..... romanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecu- Subiectulal Il-lea A..Ilie Moromete_d".pr.propozigiesubordonati circumsranqiali de .-"fari."ide auror..-.::. iui I n roman exista numero. cap.r" . cc aveasi izbiucneasci pestetrei ani."re r.i..de micd . cu experienqa unici. "i.i.Tllativ5..oinulsi rimini om". ffi....re: Dersonarur ton v-olunrar. e*isi"ir..qtAtu .itil'. -l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"-' tul.r"ni-.: 3....la "tnpru gi sadoveanu..ru#i.Ua"#l'i.in armoniecu glia srrimo. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii. spune Preda.". lcnt d. .propoziqiesubordonati atributivi.iet-"i-o.. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici.. scop(final.-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici. subordonaticircumstanqiald scop(finale).."i. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs.._.il. de .povestirilor si romanelorlor.l"i p"p"l. il"*.otrUn..nu gi-au gisit loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid..personai : corn plex.i oe Llvtu Kebreanu.... p" i.rri.victimda etdhti ei." .avrDut Pronomtnal.. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit.cu sfidare. dar tr1-ni"ri. .9tiai ni-i" ?.t_l replici la iomanul 1or.abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'"." . care.denga: . un procesdramatic de dispariqie instituqia rurale.t poate alqii ci "-J bitrini cind tu n:..ri.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur. rif*..' .rl 1998a fosro eclipsd totalade soare. roltlctc intri intr-g lungi. ". ..i#il.deceseintimpli.(vol."""l.Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp..Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui..propoziqie subordonati circum'stanliah de moo.o prtme. Am inviqat la geometriedespreelipsd.'...C" si-9i91igcomo. si gregim. L:. Rebrianu gi i# nilor. eu ".lt pin^i la fuga fiilor lui Moror. i.complement indirect. giric/n" ..Jitrqir.tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber. B.Pecaretrupu-mi . Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara. confruntlti cu istoria.ase personajeprincipale.fuga Po_linei Birici."tT jos munce.gl. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.isf"!i" . re se'intimpleori".rpeJ"r.:. .predicat nominal...propoziqii subordonate . persona.ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroinere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .ierr"rir. l)cznocliiru..dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este prim{dia clcr nu. .intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelui lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.lt.ca^si.. :f_:_ql:....p. viaqi" ..triie..doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga ... brusc.. rfarq...a sa.ul nten[ionirrd ci in urmitorii ani gospoaetir qa. te privescde sus ..Itt I I 175 cotcl<lr.da-mi .

'.i"lip.. impreuni formeazd. prin efort intelectualpropriu.ectivprovenit din verb la modul participiu. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc.ri". umanegi in valorificeresursele si este int. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru sunr: o participareaconstient. dezvoltare. ei II urmireap ds cupas.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre. . iar al elevului de participant activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt.r."ptat (te156ul literar citit).aplicaitc. rnuh .. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere. (locugiune ver- l1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.U.oculdid"cti. pe grupe.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i exprimc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula.capiti. .."" si leze cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul . De asemenea.r.r. .autoeducaqiei pot acestea fi: de clasificare.r." 9. iriterii -. b' metodedida. de operalionalizare.a de inviqareun aport deosebit arejocul didactic. pioductive. . Acqionaufactori complecgi aceaescr-ocherie.ii"ir"i* Jii". te cheami" -. necesar secreezeocaziipentnr afirmareacapaci- ilor tururor elevilor. 1I 4' Adeseatsiaducea aminte de apusulsoareluila marginea mdrii.oimn*'..riie.prevenireauitlrii 9i a confuziilor.rl auxiliar.corecrive .de . crearive. ir*ap*" ar""-jrir"re c..-.metodede comunicarescrisi.exeicitii individuale."r. la alte forme deprotecpie consumarorilor....conversagia #riru. j.i dramatizati.dc cu de condigionale..iqii irrt. noqiunilor.rrrrr"i. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap..toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiectivede referingi clare.ri r ?'.mijloacelede sl mobilizez. bala) Din cknd tn chnd.tiA.autodirijatesaulibere.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului. (locuqiuneadverbiala) c. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative.. in*q. gi individuare.ilaye frontare..De te-ndeamni.r"" lemeinice i. de tipul: .. 3.R. trebuie se asigureclimatul educativadecvat.il.cbrect.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p.y. Sedovedea incl o daU duplicitar.rotecfie. propoziqii subordonatecircumsranqiale concesive nua' '. 2.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.._prin etc intelictuale9i motorii.. teoriilor carese aplici in situaqiivariate. colective'frontale. prea . probrematizarea. exerciqiul se repetat. 2.tiva.ti l | I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie.. a spiritului de independenq . carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor).". rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini intelectuale fizice.i.odrr. ir. imaginaqia sedizvolti ginlirea. (dup..ad. 1.. . Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului.qin.tive..... riru. turi ' . dlteptat . exerciiii dirijate.exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc... valorifici in grad maxim capacitatia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il ."' de "ir.de echipi. care. funcqiede diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsrienr.i.reguliior. . a fost .'"rJ". Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual propriu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitprin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o..a. in 3. semidirijate. ajungela: j consolidarea deprinderilor.tsonale gi cu metoda conversaqiei scris.d eleoului. funcqiileindeplinite). Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$tient ii r.dezvolmrea de voinqi gi de caracter. pe 2. m_ijloace tnodpdmint moderne.aice preponderentrnoderne. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observagiile riuticioase. practice9i-combinate.tiadacadrului didactic cu elevul. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor."ri.*t"lo. -lii"iil i diJ". coresptnzil.adverbde mod.a originalitiqii.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor. in ritm oro-a pnu gi constant' pild.formu_ . ur"irs-torrrri'gur.rise.r"iqi"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente.. de Exercijiul de citire selectivi . materiale.ri1.rrale.Spuneqi-vi r.g. ide reciptarea mesajului in*q...Se realiza ii din textul literar". gradulde comparaqie.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".adverbd9 mod. cu celeoperatorii. ..asigu.r".auiio_rrizurL. . literareconstituiebazapentru exercilii creative" gi de iiif.. ajuti la formarea diatezeipasive. * exercigiiorale sauscrise. operaqiile .-* de a*. --l"iii"i-. Fiecareelev si scriecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.iuq ..i cursiv cerpugin il. morale qi trisi.

rmul cel irept.'ii::?la".'riu.:* " ". ."o .r nrin . urmind dr. 9.r.$cn. a limbii materneqi a liribilor ti in situaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.i:. tipur exercisiu de este de r. "A rrei Ioro gridin.:. ". in rEipri"qirt areviziuneacedqii. inqeleasi ca activitate sociali. I ll.ul .stimulareacopilului'in vedereaperceperii.:. si r Idcntifici pirqi de vorbire(substanrive:.Tl. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Musset.?i.Prinqul gi alaiul lui strilucitor pier in delit.dezvoltareagindirii autonome9i a responsabilitigii diul social.::. Alexandru Macedonskia aspirat. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' . influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroase 'Noppilor romantic.rtu. calcularitmetic).de asemenea.propriu.. Ciclul Noyfi-lor reprezintd. .lT."' este.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.-inare de unu-doui adjective. t si.^ ^^i^-.:::.Mekaplminteascdn.ri._j"r..r" _.:fi1*:tT':'"..^ . Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa II-a) vizeazd: I r.:':. cagia inu. .. gi t" atit c6t .:::::. o l"gettdeorientali. unui prinq gi tru . . structural.A mers vestea_n lum""despief*_...il.J'J-o"ri. . dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ". if tJ'JrT[ literede tipar. sunt romantice..eirninturui exer_ l"i* pri- TESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist.reasci".r:.. .' ii li"i.l.:T'..a scris mini.sl d. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.nr"l.::'i'THIJ iu ei..r '.'.]:::' g.:. ". Acest dp de exercigiu "r*a..q:i:il. intuigiei9i a lmagmallel. .. ra numi_ rul singular.terii 9i stipinirii mediului apropiat.carevalorifii.'::i::.in-ato"-ra mijloaceartistice.'lil[iij.rrr_ndormid. ct o fatamorgana..evini el insuqi scriitor 'ri*bolirr.o-"rrtici.asiguri . rii*.. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi.1!lt"do' . t si subsmntivele.i. copiii.in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehlivan..a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor .il.:H:. scriere dupi mini..".:rive autonrarisrnut i. Visul prinqului esteacelade a de nul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka..Stimularea potenqialului creattv al coptlulut.. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingvistice.. ^.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi ..... . J"r. Eiaveau..i1. "1""i.a.. gi o impiriteasi. n tr. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli. publicat in 1901.'i"i c rnare ::.. . piinqul.iJ. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi . de piopoziqie.T. si reariz.'::::'i:l-'ffi .mfro..dezvoltarea corecti gi eficienstriine. romantic1. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.rr*"id.r. imaginaqiei.:::: :. timp ce prinqul accede l..onsolid.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre substar.i. ri.o.1"..:::::. timi"r. model de imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelorartiitice romanticecu celesimboliste. elevii*:.trl"re" potenqialuluicreativ copilului. aceasta i..lffizisie) 9i : reat.1i.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .l':' . clementelor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit. titlului poemului..cunoa.i*rir.g.:':.plin de primejdii.un arguIdeea simboliste."incIasIcpri : .. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J.ccl iJ'r'fr'i"'::l:#. p"trtru exprimarea ne.ii. puncruatie.iliJ.tu puqinun enunq.i:".". exercigii . de ' natizd * *l i"ei. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.. rimine romantic.:ii!:r pnrgi.n cu cerinqe o Exe cipiidea indicate..ro"r." rc lcclic. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii.n..ry.atractivdeopotrivi penRomhnul. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc. tatil slu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt..a. i .ripfrr*i. eit 5-c.folosind diferite limbaje specializate.in ziarul exotic."]rr. voce tare.1'ilj].v ingelegerea sc mesajului i{i'. trebuiese ze crtrrcacongticnti. arab.-Jr.s..k"'. totugi..aja:##T"i:.. parnasieni si-mboligti. . rot fiind semnifiPocitan ajunge'la.formarea motivirii penrru invlqare.i ituhri.lH r .' -analizeze fost odati un ilpt-r1. bocii"r.i gi l-a teoretiztt. I rze primar 3.. r .::':i. il . a lntur9ler 9l .dezvoltarea in faql de integrarea me.transcrierea._f a b. iXrt.: ":::: ff i .::':i:1.. . e"*p. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl..se rorrncazi rrrrr q.. fi'#3'.*ilirlp.b":rd. ii. '.iVI.izeazd' obiectivele eiJ"-'.Dupi enunr: iurtu.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.:. . de . de creaqie prin careri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z..de propozigie (predia.

{.cairepezi .. ."li po..qr eaur. . tafore..adintreinfiqisarea doi pelerin!.poctur.qit sirofeinegale.rb.de inferna pustiului care pe trebuie traveiser. Meka:. li i^retevie.p...i*-...ochii suntdemoni Popitrunde in cetate.q"f Jo. rI r.-iii.i'#. d".d.trrlrr.r.i .ol^r".te.: -r ...". . gi pe cer"..lt Antite_ z.. in pustiu avind i'irirltr." purtrte d". trisnet....i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' "....implrecheri l'.l*pir.. si-l ..prepoz. sDuzd.tanjegte i-pii"..Po. po"-ut..Pusria ma." omului pocit care E. . rit- Subiectulal lllea A./ -......."..ffiffi'.r".po.g....-.. astfel Je da esen{al muiicale. .i epitete.putea numelede compozi{e impletiti". .."e ziirri.iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali)...g-acea confefiit"i t"U'.. ii Apare alti antirezd.rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc."hrt *gerat(altitehnici -"r. pe pim0nt.." Versurile au misura de clari.rii.. "o-fi""qi" mul esteamfibrah.rr..a -orrre po"ri. picl strilucitor....ile si kinetice.i.."r'.re" epifora (repetarea emistih . "-"ti "# .imuoliri.t.if.$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari ... reperiqii.il. gi dou.... / $i ochi imprejuru-r _ o.." . de subordonati circumstanqialS timp.heazi sim.{ ce-aduci?".. .ptird simbolurile po.ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt. orr fl.. girr.i..i p./ tirnplclc. spccific I rar cqmnlid. cit $i.. locui.p.iii"'rer.r... d.. par .toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?.o.mai marc. .ffi:icali..riorirr.." J."rr"rie.'_'.o pi.p.ri. . oolnic: liber.tt..'. . ce . lor diumuldr..om'rl superior omul.""#l cumplite".. spaqiull. mai alesmeii-b".qi decoruleitic. odaia. ntcr tzf"r.Cind vi rosregre -condigionale. Pornesc acelagi in rimp. circulari._ cl) 9icelmediocru (Mekaprminteasce).qipi"...9-acea .i..Fip rrrra humidemulta pi..p?r*i.. in neruii-ndirjiqi.$i l..... .rr il cheami ea.cu enumeraqii./...i iil.-" . g'"I. insolit./ de r oari.Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei. rr. slovd: lfteri.iri".rrrgi".rii .t tatcadc visc"...0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a. cu numeroase inversiuni.. idealului..a*-"r dreprsuntsugerare simboruri: prin fo..r"rberatimpul prezent' anaforasi "gi. ' l.rrt .stil..'gi-n g...."s.rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.propriu ce -o"r./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl...) de slove") .Bisdadut'! *.spre Meka-lripe.iiri."... poemului.gcniurui./ e-b Nici c6ntecJ" pomr.urot.rrtr-"rrti oragul . versul izolat."r"" o..cl.i-..7 $i beinarutrg.in*e o infloritulBagdad."r"".i.'8il.rski t.... ... olcut r .a Pronunqa.a. celor i.irr. construcgii .rI . nu este. ..rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea sereaLizeazi prin aliteraqie dini. / Battimplele. il.rll aur... intte rime perechegi rimi incrucigad.npe. in sin" cumpliqi. i.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt . versurile"rimasenerePetate'Structura unor.e zet).yoTnt"'oaani."rfi'.ti" rozesi crini_ /Dja_ rnii.ania.oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.r*.ffi.e (."fr.n ..o"i"*a iri-.ri"io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface.Djalqii Sqinarete ... dar'str.iontra..rlui.. abiase tird"qte-... .-afard..gi .^^^.r. rnarre cre_arernt sl simboiismurui.r --. al mrsci.. :..pustiegi albr. ./ ln eiaiduri. trecercr irrlunrca ficqiu'ii.rrrri din strofe^: .il.$i drumu-ocolesre . gura.r.$i .morrl'1"' cu focul .ndu-i..Ji..gt"'o #"i"i.froI ltttet'ia^N. o-irril subjarul pustiei./$i lurr.do...jocur havuzurit. Emirul. este.. uneleversuriizolate cu in cu....j. ii^ir./ de ... B...Ut haos...rrr...". nril" crre-l rranspune iposta.:nagaaaui qi dezolant _ .. a rosti: a articula..ri".pr.r.rr.:.pirir""i.rl"l'rrdil....iimplinivisur.." Acesreversuri explicativereaducplanul realitlqii.r c rccein... deape.#.."'.rul s-apri'cle rarc. intre care .:./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci...si imaginea cos_ rai de mar..." -/ .i-6ofirr.. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: .Lcie/ r"""."'.iilj ..ir. bolisttr) prin jocul culoriloi.Muri ll-12 silabe.E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d..ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.7i. . unui i" h.. .i oranratirmuilir"...riilor lui Macedonski...dai ...obisnuit.nu'r.te credinia-voi'rqr..ilp"i. trr-it.i.. .1.urgia. opulent./ i"1..proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O..I-am.-i*tir. J. lacrima .. i^nsi^r".. aurc-nzare.1incbrinrreaga .'q-n foarncisimlire/ E $"..ctr._^ -./ $i.a pieticl a^luiMacedonski. e.prin erementJuir.h"i.. J! u".i.ri. (specificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr.-rrl-..-ir"t creatoru-.$i de el.. ." au Versurile misurade -t---: f-. zilnic. c"r. -ri muh1.... unduiroare:. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.-rlricicios rArrc^ p... emirulcrialaiulsi.."../Argintdeizvoarelgi zare-aurii.Tudor Vi1n./ li ceresimqirea.. . .r..".Arhanghel aur.p..ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".r i". 9"r"t: sc frcc tnai marc -.in tehnicarefrenului se declari ..p"qi"i . "ir./$i luna e recein . irr p iri"l'i... versuri): tot.far. a tonrtn nefericird a...ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali. qi palatele fantas*""t[". .Dar luna "" caleaceadreapti. evidengi doui tipuri umane:...r::::l:"_lilp1i"..r..ripd...iz<t hr.c..rlg. in i.emjruj -ri -"ri _.1.$i tot nu s-ilt'ilt.il.ori."u-"gii.'scrumit" in vatri qi inspiragia...a g[.i finarurp.... Imaginea... i.. si de_arabastru.......""i.iqie (inroduce o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i..rrrt irirrr..ti..r.eaprinsidesoaie.eiit..propoziqie 3...reperiqii qi construcaii simerrice.. umbrei chiar lrunrcai-o cer.po.azd..i.''ir-.i-" .j:"no-"nri.'rfi.jlrl' tc . ciudat: bizar.ffi::::." .itrr.hirp gi searbid.: rndrrsurilc-pi etale. puneain evi-. simpli' 2. *r.b. nrcr voare gi dulcee vialain rozur Bagdal..io-t dintremijroa_ cele dea-. cer. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.ri vers la sfirgitul strofei de patru esteu-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie .."i. tinirl e farmec.'urka etc.'i"i a*"iiil.*i#.r frrrrdnrncntali rornantismulrri.$itot nu s-aratinilucasublimi. f1i"9i ii . .r. t i'"-.rr.iiorr" oragului a oriental esrc pcrceput sine:stezic... l)rin rehnica corespondengei.^ gi ^:^x lucegte.". rru11r.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente... .l"-geriii"dr"".iil.. .-ii-."----.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor.i.:. intaini_ .cu tine iri"" n 'ti.$i pr..g-aceaiugminie/ De lupi careurle .arul pustiei.minar.r.g1l "l nenumiraii.r. i{. versur'e..t.-'/n:rgjlti.r... ! . .ia.poemuluio stiucturi figuri de. ultima treaptFr/ sunt Meka cea mare. ... 9icea 9i..i d^_. macedonskiene: .....i...za in emiluruidT.i". j-r"'orrri.'rr-.... 9i pe 9lI. unitari.rrfant-..oqeluri ..virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.r-ifui.rlt . crrrtrlrri carc."in ^: pici.. versullaitmoti..arhanghel tr. sp"cificemultor creaqii t.rl poetic esrefasruosgi rafinat.pi...

9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeiniciea elevilor.unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iibere..o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile...t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.cum problematizarea gompletati cu exer. '. .e seurmdreqte." *rrrolid" azd receptarea.'t.de pild. comunicirii. 4.fi..pe sirite.memo-. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd". goapd.ifi""^r"voce tare.uzi:o (subiectexprimat prin interjecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B.-J"r6fre gatidir.adjectivcalificativ.tn qiaeuristici.tiq..propoziqiesuboidonati subiectivi. . lecgiilord.. Estebiner/cum te-ai gdndft. gi "p-f. pot constitui supgrt..Cc au cu dingii plinsul.Pfe. Era un om musculos.propozigiesubordonati circumstangiale d.pe bazaunor noi euristici.eleviiigiinsugesc_cititul scrisul.ifirende.olrarraacestui 3. de pilde Cine stiechstigd..i sistematizdriiin procesul d.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.Sinistraqii...rrrogrinqe." de citre c. ".lecturi' a textelor studiate. ) P.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmitont pagt: congtient. .de creativitatea 2. .. ii . puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.fi d. . I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Ori.iiir". lntrebarea etal/ cumva rezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/.. mesajulscris. in clasele :nt. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsolidareqidesistematrzareacuprin.Intoneazd careexprimd. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.adverb de mod.()cstrrutl" t subordonate atributive. l.Cc iace-o guri muri" J . 1. 9i adjectivele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarative.argumentate de un joc didactic.obiective scris ca.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale. . 1. S-a comis a fraudd de milioane de euro. ln orice imprejurare... 4. srrategii l' clasa cind.i a literei corespunzdtoare qi la i" p"r'. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet. .o"d'. Bunicul meu era un om airtuos.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe."te.vezi Testul 4.t J"-"o-pnti.eferent.si actiuizeze toqi elevii' Aceste lorrt"ni a elerrii'or. Partidul din opozigiea irrtr-odus moliunea.ptopozigiisubordonatecompletivedirecrc.text. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pianului.a.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia . adesea apiieau d. \ .iiifi.propozigiesubordonati completivi indirecti.a. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere.nsolidare 9i de sistemarizare i-..propozigiesubordonati predicativi.. cum vremeaseinriutiqis e.1. clasal. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor.abecedari. d.e formdrii capacitdpii receptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral reprezintd.ci .ri fripri"..Cc-adurrtr-ntr-irrsul. J P'opo'i1ii . subiectulal III-lea.. prir.ri.r divergenti.3/ P.a..si.fi. cxprcsivi.t. in gtafeti etc.imirea.ez. imconversaqia i"irlti a. Ji" p"rrp".i "iuze.L citireaselectivi gi citirea dramat'.zatd. modelepentru diMesajeiescrise. Pentru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. dcpriricl*r"...efoJtt:. "i"-. .r.un om educatse comporte d. Metode Siinsnumentede eaaluare subiect.a cum s-aanuntar in mass-media.spuic" I . / P. cit 9i prin .l ml ..iar verbele in sunr numeroase texte. . . transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulateanterior. i"Jeg"r. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii ...ri.. .(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.riva unor alte conexiuniposibile intre ele.in lanq..z/ P.simple'reluare. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. Degi erau cei mai buni prieteni.. estecondiqionatide nivelul.]''. tnttebare.ecept"r. itemul 1' Pentru . rip I noi. li. Mi sepirea un proiecr insignifianr. pot.i".fiind complet uluiti de frumuseqea peill:1.rr. ln clasele pr!n. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice.de sistematizare niifi.joc concurs! iotiurte). . comdescriptive. putut rosti citeva cuvinte. se ulterioare. Frin acesr de lecgiiseinlituri uitarea. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice.:salulut.. docil2 .se inigiativaliberr . 2. suplu.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii.SI. acesrea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente. Dcodari se a. . docill . .Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.rSir. i^... t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisiseimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text . 9i a unor metodeformative. citirea selectivl gi :dspun-. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie. 3.i se stimuleazi creativitatea. bucuria'. Gd^se$e.ior ""re nu trebuiesi fie o.

. d. cinturi.rbfor-" unuijoc d. :: :g. scurtevizionirr audio. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr..individuale.li'ir.. scriereain pe scrierea banci.i.#. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase.verbalizAndu-se dupi caresereia scrisul.:.. primele ln lecqii cirire.. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare). capodopeiea lot elementarl. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor.. Bttll .." Jir.e toqi si citeasci id"qii*rrr..ofiii rrebuiesi pronunge si scriecorect. adult).prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg.din vorbi rc' o propozigie. in irrr..::':lH.n romanului obiecOperaiitera ri.apoi un cuvinr. 1 re I::.H..r... Eleviivor trebuisi spuni cuvinre ' . G.imagine careiesedin sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .lairireit).. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explici scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli. ei converti .. . conver_ sagie bazaacesreia.'.^. bazatdpeobservarea -:l-l."r. pe qi.:..j:h. . Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori ...aunei de film. Tlh: T ::: :.r.:::: : srrucrurigr aficd in1ec".. de explicindmodul dc articulare. gi si "ti:::. detativ (fiind scris la persoana .solemnca Un fluviu american.e.. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare atengiei. se poare delimira.. gi *vezi p.1. spinzurareacirciumarului a copilului Anei. J..rrrii-i'registriri -. caresevor f"lori'.1i" . ai"iir. Cllinescu apreciaasdelromanul lon:.. Naratorul.-. dupi . creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci..rrr. exprimarecuvinrecareconqinsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.i.1 """... desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp. enungulconqinedoui simboluri literare consalrercidrtupodul.lrrre...r e tc."trrl. de se I)upI un momentde relaxare....i.. :. imaginiidt.eghizaterc.. :1I::. vidit cad-enqate stilul marilor epopei.j"...::. o...^.. cadrul didacdc trebuiesi.i.....".^" #i'5 J. anariticoui"rlryar.rl'. Cadrul digrafice. activitigi fronrare gi.. tocmeala moarteabitrdnului Dumitru Moarclg.nagterea' in .in.Ion eunpoem linigtiti".... lor miinii..'9i.'".Hora in sat.". taLa bli 9i fiecare in bancialcituiegte elev ..se pierdein goseaua. o scurri..li b..in coloanele manual. . erc.bitaia intre flic.ir"i. a. in silabe pozigiasunetului.opera unui poet carecinti cUsolemnunta. urmiroareconstiin intuirea "lf"brrrr*. asie cititut. orald" Prin rnetodeformarive.lgrirrtegr"l.il..f ff i .rJrmeazd.. pro*le J. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea . moartea.ior.. . fiecarecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole.car-e conqinerrrtr"r. seasociazi sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care "...#.r" propozigii cu acele cuvinte.pronunge mai multeori sunerul.lici literei.."d.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im'irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi. momentede relaxare.conduce acqiunea romanului estecirculari. .printr-o surprizi . pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.prestabilit. i"".care elementele .-".Drumul."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc. diapozitiveetc.rt.tr-o "'::::i I i' .. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul. gi ."..cea 9i m*t* Ei fern incepur.or."_pr o.despirgir ". incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului .-r tizarc.Ion de Liviu Rebreanuintruneqtecaracteristicile se a III-a).na$terea cimp pentru zestte. din se citesc: ritlul.". aui. . ^*g"rea maipugin cor.*'" ari..rrrirrrut..Ei obiectiv.iur: J..:. .rr"r..^1.. omniscient omniprez. pe urml.ipii"i. g.pe podul de lemn acoperit.literade ripar. miqcitoareprin calitagi a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic.erec.in vorbircacurelti.. .i".in l"ng..ro"....ilaf. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele . ::..Romanul e ficut din ale nitate condiqiilegenerale vieqii. drrnirrra drumului care duce in satul Pripas.p.:'. d. cu 11 P-ttl pentru a tr. selecrrv. de descompuse"in silabc... ::l'jli:i..72 ConceptulronTd. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.ii ."-e subformi dejoc didactic.il::::!l j:i: .y. verbalizind gesturilegr1fi9e.i r.de pesteSomeg.. i"uui. Sciiereaa trei litere alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura sunetului din inregistriri audio...lauprin . e.: in 'unge individual....1. citirea vocetare..ffiin.d ar.. g fi Hl:l::...mnific I .ifr" inili. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip..: a sunetului/literei exprimarea in proprie. L..ri. :I de scrierii... cind esre iar posibilr.treceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa.: identirici p'ozisia'...Jo.u.i'fi.-.. prt" con ersapie ribr r4 dc pild..cadruldidactic de va face lectura-model. Prin metodi fon-eticd.. urmatede citireacu"intl. il:..r"..-.dirrii*l'rrj-*a.'*t"d fiecare goapin efortpropriu. dupi_un plan .tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .. mul/soseaua. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci sila sunerul litera.j-:ri-drriu.de aceea geazi de acqiune...t.i. onomaropeeror. lecaiile in urmitoare'*ro.nt.apariqia unui personajde basm(copil.printr-u"j. gi prin materialecri ca clactice adecvare' ..."..apoicoloanele cuvinre.u " ..il*"iil ^ Secvenga f.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali.Ji ..r.anrrenaqi copiii penrru cafiecar.".

rctapului. de revarsa asupra Anei it. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r.Tot -"in"."ili. Nici viagalui Ion." r^prpenrru. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ ... acesta Bucuria triumli de violenqasoquluigi a tatllui. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-liainapoi. ca o sperangipierduti firi sclpare".ii..-.va's. presirattr rrifoi.rji:N" sepuru sti...T|J?. cu FroricaEi nevoiade pimint: . ii qintuiapicioarele. penrm:-r-. .careil chemagi apoi se geabrusc. de v*il. si mirnceasci'!.1... nici a Anei nu vor fi mai liuscati.. i" Lupta +-T *u"a. ya sdzicd.a .".r. p"rr. rivnea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.i.i. de nintul pe numele ginerelui siu.:i:!t..dar..simgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".r. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit.J: i.. ealtiu..r. pr"otul"gi fi.cic romanului. Iarbadeaii.i'"9" ii trebuie.stipin al tuturor piminturilor.".impopogonati cum era asi.te Dragostealui aveanevoiede inima mogiei..r'afai al stratificrrii ic sociare .nuarepimin. foarte rogu. Muncegte rivni..ffiltr# a s ii frumos.. cu obrajii gilbejiqi.".."a"i.. oricit ar fi fostde aspri.....tl l f 9ip..i]"""'o' ()onl'lictul sociir..pu..... VasileBaciuacceptlsitreacl.Dorea si simtl ovnice credincioase.il.[.JJ[[.i-fi.r gi ..'Deji . si-i soarbi mirosul.." E. iri?#". Dar .iubeste pitim.iElf.r"...iar sudorile bdrbatuluiqigneau curgeaude pe timple.b'r"i" in 1r*poripia). grasi. trumoasi... gi de Titu Herderea.il ."un:1' oi o priviresetgas. si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti. Chiar la nunti.-Trebuie iau pe Ana !.. Ana sesinucide.'i"la. .fata aceasta .. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromisiuncpc carenu o rcspecti.dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il .Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite... pecarco iubea' Naratorul prez.r".fiicaacestuia...rreri"l" Io. ola"' r "Lc folor-i" pimint. se inqeleagide ce..rr... "l.. cu buricul negriciosleia.sneasci Ana va nagtela cimp. .plrr.A.... dra'ul-r."r.. iar faga re caldi de patimi. pirea gi mai uriti".rtirna pe'"anturui L..ongri.gi p.."... cuprinseu..il. a cu Ana.igi'ri. i.Ion se rsomori..-ut.rlui Ion ii sacrifici iubirea. rrrg. Intinse miinile sprebrazdeledrepte... ca cind ingini si o srilceste uet*" p.Suflerul era pitruns de fericire. numai al lui acuma.. Seapleci.*r.. Ameningat Ion cu judecata..i.. ."ir eradraga..Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine.'ir.ra sirac.asi "i.esre gi invergulati. n-are erpaminimuir. oscileaziitirr. a"..de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi.ingreunindu-le.rrr" secisi.in suca remugciri de-abiastipinite.ilL. ' . parea sl mar urata--. se mlra caod.. zenobia.simre un vrijmas.lumedrag nu-i al tdu ?. adaosul..prip.. lotur tle pimi'r carefusese r.dar la fata siraci.. arvieqii:." .ai"t..ie .ucncEte rat oi a tablour:r . se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte..."".Eisiracsemanifesti nivelul la qirari |'r.'iriliir.Florica. cu pete cenugiigi care. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze..p.. zbuciumiri. dinre bogat sirac. maiaprigd.a.. .fir.i."qe dirr..ri... frecindu-gi palmele. .. de Iutul sub picioare. vdzind comportarealui Ion.ir"r.in vasile care .i.p6ni.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io.."r"i. e inlinguit pentru totdeaunade Ana.il J^)i".unduiaosreniride cu ricoaieadi-i". Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui.vrra ispititoare".zgmnluroasegi umede. rf.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$a cu "rr-"i Ana-.a.. tot pimintul..i...ui hil.r#."ldi...r"f .Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r.nit..'... Sorbi mirosul...Lil..tri si fie vesnic sluea pe la allii. Pimintul seinchina in faqalui." dil. Il cuprinse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma.er..gr. ademenitor. Ion tot Sin...r. u.r4.izb..rd..|.Ion triiegte stlri contradicto: . dispreg:" $i si rimin tot cu Dumnezeu din senin? ... pe "rri"i renunqand.intifrF.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupera parredin lotl T.i le Baciu se vine la er si:.gi i nrcli al ghengiei . .tu i azi.. r'ele t'ruAparirni:.dar apoi indad i selimurea ci de-acum.ni r..i.-b.rr rl (ilir... ci. parcd. pe. Simqea minie ci odrasla ricnegteaga poruncitor. lui nimicdaci..HX?|'. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de doliu...Trebuie s_o !.j.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au durat mult timp gi Ion estecuprins de disperare.toare".il.". g"r. planui de-a fi obqinut tot pimintul lui VasileBaciu. r.il temeria.iri.mai tdrziu.... .pi_ -o.. Br"ir."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion."."1"l1!:: ! n.ajsfiqiat tlr. ."" lui nu preteste-o ceapi degerati.".nt B. lipicios..u'ii.. 'rreazi fiul irrviqitoruluidin. cu o agi murdari..ir".. -"i ir.ir.il"rr" zesrre. pcrso. intcrvcnlicipreotuluiBclciug... .. daci si . uog".... spinzurdndu-se.rt "tpa. sa.'unar . "a.ii.i"air"rg.r. pitimagi".carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i. desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acela'ir.u. p€nrruci eraal lui.'ci istegimea nu u. cu ochii inchigi din pricina luminii." rorosc fy":. Apoi si nu mi tri. aceea De fierbea uri . da_ daci tr-arpenffu cine si-l zdu aga. Ii rideau ochii.r1 d.'..{ rui"..r..1. cum a fostdinsuii" . siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio. Pdnrintul ..i :il:'l : a".Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp. rumen.Ce si fac?. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca inlo plasa.Mirosulacru'ProasPItgiroditoriiardeasingele...i.rrrn.tori Ion tor -lirer_"*.'i.rfl"irri'l-Li-. ic.hi".. nu va aiunge niciodatir. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piardl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant).pentru o muiere!.. La nunta Floricii cu GeorgeBulbuc._1". Atunci seinfuria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.te?r .r-"i ".. privind-o pe Ana. ca pe o fiin: ." "-. Baciu.." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoalele unei iubite pitimage.Deodati Ion ._Ion-err..Ion hotirigse tc s-oseduci Ana...i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn... Stitea stingaci..ii vrea everea..i.locul. Rup $eun snroc fire gi le mototoripitimag dc i" p"r. ca. fric.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r...mintirile sui[*rt Ion: .. Patimii pimintr.i.#:.i.i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea...u... cu ochii pierduqiin tite. h"l. .. si o in crimpoqeasci sirutlri. ii. i tot era al lui. robodndori_ cit.Ion se uiti lung .:. inndu-se ci moarteaAnei s.. pretinde pimintuttu.ii'"pgg1"ea ni-i. in faqamiracolului nagterii."ur.". daci cine gi-epe.Lotul negru. si-io' Lungu. cd o urigte gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei...il. lui de in fiinqa aceasta gingavi.rnan"-tot ra. ai.. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o phcere infricogati.q... ?-r..' ..si i se agaqe opinci..Ion iubeacu patimi pimintul."J..sepdrea 9i I "..cnntirindu_r. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl".." maretrisreqe vecinului....uuir.. de plins..

rrl
voluptate pimintur $i-; ;'.;;;rl.."rr" de u.r. r^t j:t:brr.t.cu Il(lr rcce, amcutor...
cuccrnic, fir:i sii-gidca scarn,r, l;lsliu genunchi, sc . A.poi.incct, igicoborifruprc,r

L,,
ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.l.l,ovirtcscu G. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. hirnicie, viclenie, donrirrat ncvoiade pimint: isteqime, dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. Liviu Rebrcanucsteconsiderat Subiectul al IIJea A. adversativi. coordonatoare l. dar - in text este conjuncqie (,,cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar - substantiv pui - intext esteforma regionali a verbului ,,apune" la indicativ prezent'perI soana singuiar' pwi pui - substantin: curte erau m:cJgi de giinl. in mai -in text esteadverbde mod. mai - substantiv:Mai esteluna meapreferatl. 2. de (-a; trdi) - conjunc$esubordonatoare. ca - adverbcu valoarede prepozigie. mwlte - adjectivdeterminativ. simpli. de (supdrare)- prepoziqie cu - prepozigiesimpli. arzhnd - verb la modul gerunziu. con3. ,,De-agtrdicabradu-n munte" - propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. vedea trzind" - propoziqiesubordonati circumstanqialicondi,,Dactrte-ag qionali. de '' ,,ri te strig" - propoziqiesubordonati circumstanqiale scop (finaln)' de - propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpaie" ,,Ca si ^rii ^ (finala). potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. o Erabine 1/ dacd aveai P, - propozigieprincipali. P, - propoziqiesubordonati subiectivi. . intrebareaeste1/ d.acd cigtiga la concursulTinerelor alente.2/ va P, - propozigiesubordonati predicativi. B. neglijabil,mirunt, derizoriu, neimportant' l. irnportant: neinsemnat, nesinceritate. loialitate : necinste, eficiente, 2. Propunerile lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. aplaudi frenetic. intreago asistengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.rte

gribitisimli,,,

fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia,.ale vieqii polidce, gi corrflicml.,a intreromini giungurietc.Aspecte pt*"i Jri".-nr,"i "p"r. lional, jer;.r.gtiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.J. horei th"r dilA;;;i;-;; lagiile conflictuale,dinre ;i vasile8".i" ; ;;;;rp.;;"ril in animozitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo;yl Berciug. casa familii H"ra"r." ,. ,?r" p. ,*"",,r 9i bisericii; setem.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-; ;;i;;g;. i;girorur zahariaHcr. delea este suspendar ,rr-"r. a unui d"n"nr,;fi;3;r;.'ron i" ,. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.a, ceamare inv;qitoruluise ei, fiica a va urit" ." pi."*i d_,.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. Totusi, accs 9::iq:lt|?1l ta luDlncr-o'
trrnd om cumpatat si demn, o va face si-llndrigeasci.

carefuseseriale lui Vasile Baciu. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . ln construc{ia ntcaechrvalentei. Concomitent cu derulareavieqiilui Ion a s;te"i, ,#.; ,i 9i bogagi,relevarea"o"fli.i,rlui;;.;;;p", cu aspecrevieqii "ho" ale t;ffiffiifi

termini pe-sireni rill^.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.r; ;6;;;r; p" Ei J;; nic".,,Ion coboritinpimintul."r. i-, fostprea fu l*g;,-uir.ricaaclgtiga, ior.rrii.

Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd,zutcineva. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.sfirqitl.".Imaginea aceasta o rranspunere este artistici a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi,zusein satul Prislop un gdran straic tlr. in sirutind pimintul. Romanul Ion are.;,"*t;;;spiraqie r.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc, ", Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt, gi gic{): ,,sevedeaacum mare puternic, ca un u"riag din basmecarea biruit, in lu' 9i te grele,o ceati de balauri inerozirori. Igi infipsemai.b.ine picioaiele pamint, ca;i cind ar fi vrut si potoleasca in .. cc1 dirr urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. pe"ra"r"iparci se clitina, se i. $i chinain faqa lui..." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci, i, ..l)isperarea calitatede mo;tenitor al copilului, nu va pl.rde pa-a"*i. i"rrgi, ,bil, p..or.rin,,t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. p.opr;.i"i" irir"r.rt in careIon mor re raraa avee urmasl,ceeace seqi intimpli. Odn:l saqisficuti. patima pimintului, se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.r " pentru Florica,degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc, ira ,,i\rli. Florica", ,,cefolos de pimint, daci cine gi-epe i,,i-r.;;; -r-";;;;-"^ ;-i tn,., a; hp;;; i". "l -.r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar., peia,, ::.1:i,. :l ^9::lg. tulur - Pentru^a o.vedea Florica.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi., pe de '1rirr. i-roror.,, ta ca.oloaga savista, cye. se oplogise casalui George,,fla plrnuf lui I"" la ;;:ii; gtiingeazi soqulFloricii, pe. ," inroarceacasi,il Ju.prirri. p" l* i" i"i.i" g; r "..it, omoari, lovindu-l cu o sapi (.deznoddmintu,l). Aceas" i*u i"lri*gar.-. ii a.

pers.onaje: principale, secunda'reepisodice. gi Actir.r "l1t^fy-.1oase neasedesrasoara,;urul in --"r:t::il personajului principal, Ion.

ilol
l, trosc- subiccrcxprinratprin intcrjccgic, studiind - complerncnr .irru-rtrnliai instru,ncntal. 4. ,,De treci codrii d.e aramd, de departevezi albind.. +-,,trecknd. .u cod.riide gram(, de departevezi...."(complemenrcircumsrangial condiqional,echivr lc'tul propoziqieisubordonate.^ir".r-rt"nqiale condigionale contrase)

1, ,
distanleidintrc litcrc, cuvinte,propoziqii; - respectarea - agcz.arca corccti in pagini: titlul, alineatul. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugireaacestorreguli, familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elementelorgraficecareo com- intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice; pun; cadrul didactic explici si nume;te elementele graficeprin scrierea,demonstrativi cadrului a - realizareasintezeielementelor acliunii; didactic la table qi verbalizarea - identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exemplificatede elevi, manual,in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele,elevilor,,in benzi decupate din revistepentru copii; afigesau extrase, ;e, de - exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii; - simulareascrieriiliterei de citre elevi,irnpreuni cu cadrul didactic,careexpliin grafice;i gesturilescrierii; se simuleazi scrierea aer,pe banci elementele ci, in podul palmei cu stiloul inchis; literei la tabli de citre doi-trei copii; - scrierea reamintirearegulilor tehnicegi grafice; in - scrierea caiet,dupi model, a trei litere de citre fiecareelevl - controlul individual al scrierii,de citre cadrul didactic careapreciazS.corectirecornandi,demonstreazd.,dacd" necesar; este tudinea,explici, corecteazi, - joc didactic,joc de migcarerelaxantl - reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind; - controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev,evaluiri 9i recomandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se reactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. anterior. si se stabileasci corecti, lizibih 9i, pe cit posibil, caligrafici. in clasaI sepune accentpe scrierea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: - copierea, de scrierea dupi model.exterior. mini; - transcrrcreA, dupi model exterior scris cu litere de tipar; scrtere - dictarea/autodictarea,scriere firi model exterior. 2. Relapiadintre curricwlum ;i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 8, subiectulal III-lea, itemul3. 3. Tiowri de itemi componentealeunui instrument de ln rirs ,rrtans;, itemii reprezintd,elementele enun! urmat de o intrebare,exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. Ei probleme,intrebiri structuratesaude ip eseu. In senslarg, itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. Itemii se folosescnumai in probe scrise.Uneori se extindefolosireaitemilor gi la probeleorale.

c.
1. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. 2. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. pe 3. Continui si cred ci acesr articol e de neinlocuit. Subiectul al IIIlea l. Specificulprocesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional, elemenre scriere insusesc de isi cooiii in in vrgrmintul.pregcolar, scriu elemente graficeEichiar litere de tipar.'in .l*;i;; "; lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii, in etapapr"^"lfrb.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor..grafice: pun-cte, linii, noduleg, bastonadi,oval, cirlig, semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. concomitJnt, copiii I1,l|tr corecri a sunerelorlimbii, ;tiut fiind faprul ci, in generalli' lllr,nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. Etapa alfabey|rd, ce3mai importand din clasaI, se desfd;oari in intervalul nc, cesar.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne,insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carrca, cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice, .o-plo., trebuie,t J;ri;t actividqi congriente, conrinue,de lungi durari penrm elevi. peiangl.fort,rfd". citi gi a scrie,acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrrril. lingvistice,,r.r-""i ...rt.^ devrntuncqronale, "rtf.l permit conexiuni,transferuri Ei creaiivitate. Scrisul,convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens, trcbuie corelat cu cititul. ln predarea-invigarea integrate,in aceeagiiecqie realise zeaz\,dtire/lecturi, scrie-re comunicare. gi Actul scrierii ieprezinti urmarea fireasci a cititului. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit, dau gi ,;ri;. gi Atit in.etapa.prealfabetari., mai ales,in cea alfabetard,elevii irrrg"r., cit, igi . reguli tehnice: - pozitia corpului in timpul scrisului; - modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou, crcion); - manevrarea miinii.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea oboselii; caierului(suponul scrisului); - orienrarea . reguli grafice: - inceputul gi incheiereamigcirii grafice; - resPectarea formei, a dimensiunii,.agrosimii, a inclinirii elementelorgraficc, iar in etapaalfabetari,a literelor9i a-elementelor legdturi; de - respectarea;iincadrareacorecti in spaqiile grafice;

r rl
Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . de tul de evaluarc. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii, in dintre careccle nrai scurt b. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns

t18

t;ff:::'du

inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror, sunr: in qi

- si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . ct"i"ia. propoziqii legatepritt inqeles c. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: - tiia."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.rg,rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: - si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . Formuleare .rr.rnqtr"riifi.ti"a urmitoarele expresii : rim ,t *la"sairtor,plimbkndw-se pe malul mdrii'

,ootno,,:

Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare,itemii se clasifici in urmitoarcle cntegorii subcaregorii: gi t, itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exemplu: Obiectia de er.taluare : identifice,in celedoud liste,verbele. ^sI lll::r:ui.Ute .,{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele,.. sunt numai verbe. r A - Fl merge,scris,citire, indoire. r A - F: deseneazi, inalqi, incintar, qintea. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: - sI identificecorecrparreade vorbire. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. adjectiv; B. adverb; C. pronume; D. substantiv. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: - si recunoascd cuvinte cu sensopus. . de cuvinte .rri"r,, opus, rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i,ryrerhea OOua coloani.

(2) item d'etip eseunestucturat' i,*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor doui personaje' - si prezint. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile

:

doui i*, pJttttaie dinlrecele

de Ion Creangi' Sifata moSneagulul

, TESTUL19
SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu

domestice

I

veseli

noi
inverzit trigti

I
I I

uscar
vechi silbadce

pl;pinde

gTyl-lt:i, - vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.Din copitnr.,","l tttiMitt"i Eminesqg.pentru Estecunosc.r, cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie l-au incanr",porr.i'iit,^i;;;;;t;*ai"q" eresuri, doi.t , ghicitori, *!.iie7 Povegti 9i vesri:,Cici ,-,., (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese, d. 1y Cefruntea-mi-;-r,Ja"r,;;;il;a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl', i";ii.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect ;;t"1 ;;;il" ,trebet.rre ile rominegri ""ut orientul,in 1869;i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.Ca membru.al la ln;1dout.i" perioada.studiilorViena'dar p.p""lfi;f p..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai ales Berlin, atdiazltcursuri clteltelucriri

"io.'... Dunlrea :urg:. surprinde cri.:* ^.um definii-de codru. Subiectulal Il-lea A..mi-i vremea".. efemeritlqii: .'./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.r de irr rellqie .AffiiF oetic ri.: ptopoiiqie'subordonati completivi directi.t".i. ur.i. srofe inegale.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile... Pentru codru. a socoti.td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi...propozigiesubordonati atributivi' tItet .Arhaismele..si citeasciharta" .ril..a chibzui' a cumpdni.7g73) '-" "' de Surt-isara cea-de :r"_13. Atunci intri in . omul i.p.^ :J ^^^ . .r.j:j#1.de aceea.i*r.prr. ceeace exprimi conticu sfereieternein opozigie. at"srgrr.u"a nu te-am iut/ Muk.apare "Yylla fdnesubiectivla timpului. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd.i*. .u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii. transmiteideeatimpului.r"r inevitab'.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c. veacuri rreceprin aceleagi iul igi .sidit cu griu de srele.Cind rorsul s_aude vrijilor caier."te prin diminutive_ a"r. repre_ zin. care ln "f*i..i : Lt'.J-a-"d..eur omur in general. r. in iposta"za eterni. _ drupute care din . iodrul.. acel noi care . p-{il versificaqie.]."r..^C. 3.i.eu.T..pecareurma" . este ./ Luiagi cu soarele..si apuc.rur medirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.t.1.. id{ej'i" aoea..ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer...oatU .V{d cerul. rolul dea iugeratrecerea euluiliric..iJ.il.cere cazulgenitiv./ Iar noi locului ne ginem.adecvare populare) gi rima imperecheati. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri.Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a....ii p ru ::n .a se consulta.ritmul trohaic (spefluxului afeitiv. i. (I'loare albastrd.a*."fi a. vremelnicia... care efemerur-qi eternur.implacabil.a trec€"la plural: :risticl lingvisticiarhaicl.r'.'rl"re . calea. a gindi.. a. adverb de timP.. .i rczdturd. il'ili*i../Codrul cu izvoarele".g"r cucodrul.t"Xt::.....l.ffir "p-ropi.:.L a""i" r...1111..l. . asupra. forosindo ca_ cauzd.1.'este io.. .rj.. oDair.dind glas frunzelor.'.El seinscrie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.a chibzui.nie..ere codrule.."ri menireaexistengialia omului: . senrimentul unele eremenre poetice: t"*rllidri il./ c" f.rnl'd. ii timpului.h.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .. existenqiali sa umani..lg72) ."iLT. (MureSanu.i"i...propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi mai inchipuia ca altddati" .i.1.rri raportat naruri.. ct.ta. a judeca' 2.volt rle a unui. r* gramaticale.nn. 1. tB76) folcrorice ryi91T *"agiaeminescipi ra ."....cemi-irdnea..#ri.. vremeanu are . (d.-r .u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti.rj..."r".a forcrorici.orrr. penffu dmpur om.' eternut' ciuda.. . circumscrise rrlttt elementele vieqii.. apiruti ti nz g.[[ :*: epl.'-.*.Mare. l_al --. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri.ili..._' f Luceafdrul(l 8s3). amkndoi .'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz.:'.... .oferi o lecqie J*irr. a sfdtui . lan albastru.e"fit invljasein gi pe Mattia" ../Multi lume ne-arn $ll.. au misura de ...gd*rii esre "*i*..Cele oxistenqiale..'. codrugule.::*J H'. ca in circtritul existengia init..pronume nehotlrdt. opurai pe i.. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini.g. i.r creaqi intre stuf ia .il"Tiosofici.rarp. (Mortua p"-un fir dj 1. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall.ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-.e{e p".u *T1.i. en. .'..rrrn"azi.# . Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m....r-"rri..i-p".propoziqiesubordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura.ira"iro. #...#a popurario rio rio.'#:1. Reoedere. r"re lnfunda migcarea_. co_ c.circumstanqiala de .prepoziqie . poezia Reaed.tatlMuitliu-" .1vr^qii-spiritu3lg a ..propozigiesubordonati circum. codru_ lule!/ ce maifaci.famiffiffi.nr..oriorio.'ini" *rre a" j"*tft : .si prinrafinarea Ia n.i ".J. .^J.t*.ongiri.r5"iv.-" vine.. altddatd ahul .llir'J#i rnr.Numai tor. ar.ti".i" p"ifi." ( Cdlin _ file din'poaeste..ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.O^::. eleeului liric careseredescoperi ce folclorice.prlP't./Cum am fost aqariminem". ll:. mediiaqia ment etern.ir.u-brar.---^-:...:fi:i."riii.reia adaugi.i inlelege in ..nma ' stanqiali de catzl.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic. pluralul vcrbului cxprimepercepqia . ..mijloaPoeziea cunoagteriigi a sentimentuluitimpului.. co "ara esre adaos existenqiar .$i ??ff j H.vinJt..' .i. u.lff ..l# r o-.. eu taportat la noi.]fl rffi I'i ]i oreagia cmincsciani . ciriroritt liric.numeral colectiv..locului ne ginem"..: " btar").i.r . raportatla acesta.'il iy. cu "rlrriij"r. p'in . Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagie universul terestrugi cu cel cosmic.r6 tu n.lO "" imblar.!./ Pe pimint riticitor.i.pe"at. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor.^.nfi .$tiinqa sinc unuipopt.ri...-rr.. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului. . t"ir. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" . Luminacu muculn"g-intr_urr frarU .rrr'Llt.apte silabe.i..i".gri"i"'i7ii"iil -ijror..n-'.. Reaedere pe sine raPortatla codru.m" iir. "u.

Ie reqininumele a a crearive. fdcu se de-alungulistorieilor. foc: a seface^{o..a' pe cu r Analiza textului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi exercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri..#.iffiiliiilf'.. -. nr!. r .(.... 'r ..rrr.. nOSCUte $l eXefClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt.c. ..p.". ireaul . o u" . : . a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii.il. r\_a tasatmc.. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui .de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^.) un d. prin care' conse $tientgi rep.ib.ffilH.er cngtiga va concursul.(. . 1si fie considerat) necdz: "i. si sublinieze .r urrnd de tristeqe..l.. cititulyi.:'d11. itemul 1... ) descoperit ruineleuno. 3.l.a II_a.i ' .filff::'. morale gi trisi. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau ..la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text.c..j.r?curror"ute si scrieexpresii/structuri gi spaqiale temporali.r.:9.insuqireanogiunil&... Tiouri de eoaluare vezi al subiect.stimularea $r a lnlqlatlvel.. un aer ii misterios.i. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate.o-adici siris mesajului in clasele.lll'. vezi restul 3.a luape cineva drept.e l"'Ic{ec^r dcgctur" ..lu.or. o (.de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris.:1fl'.r. trattspustrlsituri ale unor persoane H ... Aveadoar/numai steu.t''#:1#il:-*'' pentru .dezvoltarea turi de voinqi qi caracter...fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.clresrrrbar_o gosca.:citireain primare se practici mai multe tipuri ale exercigiului. foc g.consolidarea priceperilor gi deprinderilor. -(r:! 1". .. Liviu reale. Sc auzea scartd. .. procesulinsugirii Receptarea variite metode..ilor crurea conqtienta.. unor capacitiqigi aptirudini intelecruale fizice.'i'. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.:Iosite.. pers.s. regulilor. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq.rr.) . din cauzaviscorului. povestireaorali.qpfi.fluent gi expresiv.rbrtrritiil' ffi tiual. la tipul cel mai simplu de indicate. gtcrs pixuri."p". exprimatipri'pror..) B....rreciroare...oamenii obezi. 4. ajungela: r . 1' ln secolulal douizec'g1 s... $illf. subiectul ar III-rea.. a^trece prin foc gi sabie.ieoriilor careseaplici in situaqiivariate. a'fscultind discursur adversarurui...duce la doa de unor deprinderi.numiru-l singulai..r: r. intre careexercigiul citire.rin gi-a dovedit eficienqa' formfltive.pondereaavdnd-o congtient.:lt*..irrirt'in. Fumuriii ochelari did..r. elev. 3. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi ...tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiui de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc. Exercidullecruriiintegrale vocetare. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice. r. Dc cc ai venir la urrnd?("il.risare."r.umbri.) l* i urn a clf...p buni drepmte.i'.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar.) Trcbuia ftcutin pasd. permanente....r. impuhre..lli. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate. originaliriqii.infi. d-tiincbipui:a_giimagina.a..a.r_Ji'rlpr. (.in lanq.. : ) Yroiasdfie luat diept rp. cu drept:dreptca r"-a""r..iirc antice.. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea ..rt care.i sabie..-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l.tlrantropie. Testul5.i.'Jnoas ci.ciruqd. ' In activitateadidactici.. A vcau ur^::::.iropor..asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe.primare. ifl:]liq cazur vocatrv.Prevenrreauitirii pi confuziilor.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propoziqie arribudvi.il*.cite p.:"1:". sirite..rrrant..i..\"'"'" Nu gtiamcare dintre. expres ie. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia). Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntficqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu.(.. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice.ubi. . exerciqiulesteo metodi fundamentali. au {o* ilecute prin foc.u.. pregedinrele crubului ... dojand: admonestare. p.subreran..etat. 2. c."I .chip.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev. (.texbindirea rul literar..oli.acgiune. S-au ".rrorrrl. pdni la compunerilibere' in a E*erciqiul. in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.111. $i-a multi dibicie. de pilde.r. 2.. l. subiecrul III-lea.:... a lurnii _ atribut...r ii!.se realii-e:aziLp. tu: nu arefuncqie sintacdci (*.

ln stratificarea il bogitanilor..il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sapi.e!..-r.....rr. George se Blorica.a.. "...f*. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei.l.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre...i"J.Drumul este nipraznicului spredescoperirea pentru 9i..a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.. .l.o viclenie pr<.afirrrrl ii gineio. izbucnegte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii.r" Baciu.i...'arr". simpatizeazl.darisi domini slibiciunea: ascugiti. piminsi Petatil lui. frnprietenugt. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r.fata frumoasigisiraci: ." strinsi.. Cettd t.". :ql t.dragostea ajungein via_ nu qi! i'umai . peIon in bisericl. minturileadormitsingini cagi cind fi. Pini si obqini pimintul mult rivnit. pimintur.b"r. p.. nu rezisrisi nu care face va inchisoare.rt. inr il irbrgr" pi Ion.neun personaj I Baltagul . si rimin roJcaric. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile.trece de la bucuria izbinzii Ia disperare.. Viclean.re. si.#rr1?# 1unti. Alexandru dar Glanetapu."p. .ru '. si zici..numai il va face si piardi pi_ mintul.q. sociale..t ...'Ion tlvista. dar... seducerii.... ci -o"rr".lon nu c insi decit o bruti. monologuriie interioareale personajului.rt.?l comia lui de zestree_ cenrrul lumii gi el cere. crreia giretenia la . Disp.. lui nu pldte$re ceapidegerad.1. Preorul $e deavere. rinul simbilic pentruVitoria.ir".ci CIul o va indrigi.s-aingeles tarir ..u. FamiliainviqdtoruluiZahariaHerdelea.cu deosebire. fugi in rumecu ea.nt al uneicomunitigiarhaice.O modalitate de caracterizare personaje. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri. aruncatr Titu Herdelea..il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t. din prirrcipal. reprogeazi trageIa siriiie. ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: ."liru. ""-i'. robotindori.. implicaqii Tarciului.6e d.robiecdv folo seqte personajului..::l-TT"pq peVasile B". voinqfimensi:nimic o 1ii..t.rr. "rt.minr esre atit mai ir"r".o .i-ii"..-iefii. i"fr*-r.gtepriciune..r"b.. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice.rfii.ror . Gheorghiqi.Trebuie . "a sufletullui Ion^se-zbuciumi. din senin? ...int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii. serocmeasce pentruzesrre. L.. de iiiimpezsc lui'Ion. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nevasta..iv..tai de la tatil siu in speranqa. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt cardcteizarea directd.i.faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral. cu atitmaipugin cind.. ir. cu gi "rar'J. .ual.u'l:1._e:1"_" I I parcl.origini pand tn prezent. o daci n-aregi el paman"t.eri-1|:a ajunge nicio-dati aib. vezand. .?" la patimade plmint. naturali..soqul .li . Ana seva spin- pe lolosde plmint... rimine indife. pimintului.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.ilor din sarur pripas.ilffifi... Ion se zbuciumi inrens.o...regui ["tj_o. arunci dipr Vasilen".i grasul ii ci Io-nol. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe... ceduraliqi. U. e.ireAd:-comPortamentul.' Isteq harnic.. slujba in .. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu.ti lon.. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi.r.Ce si fac?. arevecinului.r.in prezeriqa Vizindu-i sfituieqte.rorb. trisneasci Dumnezeu " .il. piminr: sedu_ ""t" cerca Anei. zcnobia.-girancd Jvligura ieazepe drumulVitoriei Lryantpersonajul ei.susqine Belciug...."1..Li.. vdzind-ope "i Etoiici.._o !. destinal sogului NechiforLipan. considerind fata.. atil siu.i".ll.r" nici mai tirziu.RarrrJ. r#d.a l.toriei LiP an transhumanqe . gi frunieafhc..ura ca gi bogitanurui vasileBaciu. va convingeci Ion n-o va iubi niciodati.\'. il il incurajeazi.Dragostea Al. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr. gi erceva...j"ri*" ai' cein cemaides cl..ci .*iorr....Simqea vrijmag.iu --"rr. f C.. admonestea interesele bogat. gtrsegte Bulbuc..romanul Ooeraliterari Bahasulesteun romanpastoral.nulr.r. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutruslrucf.. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase. gi mai ales inlimbajul.-naratorul ln realizarea ind..eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati. Trebuie i"u peAna!.Deodati cu Ion'ofti rung... pentru ci ea.attiotatin realitatea . ilbir.. Esteingrijorat deintdrzierea acestui".. ln memorabil r[mf..po. se lndlrjireaqi iatima p€nrrupimint... cind ajungela convingirea cd.Ei'l d....#rniii" l" sine dispreq.' ziu a9a"..faralui Vasile Baciu.-.. Ion consideri ci . intelecualiisatuluiausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului.. Ion il uriEtegi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei. G' crlincsc u..." . Tiru Herdelea infricogeazi..A. Dupi seduc"*i*T. itiil.mrinceasci sp.inrre glasur pdmanturui iubirii. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii. i lngeregere gi--itn p""rru Ana .rrqa..1s9. Dominat de patima pimintului...Gindurile insr ir frimi. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqti.r. .i. E' Lovinescuspuneinsi ci ..tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini.intelig. zura.rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.it i-.] a".l'_:"flii:i::::oiul.l-\rasil" pe simionLungugi":.l unor strivechitradiqi Viioria.irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu din.el fiind autorul moral al sinucideriiei.. cu saavusese avere. i^txede tatir ei. e feciorul Glaun fliciu: .: ci cu La nunrasacu Ana. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade url chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi.ibovnici'.Afldnd ci Georgeva pleca vine noapreala Florica. ' mise... I..piminr"t.cre_ de ci aqa secuvine." 9i_begiv.-...rbegt"pe Florica.'fata J"... Ieneg. pe o . caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse".i iqbragi$a"d .].li ureeaverea..r...ilff.".modela intruchipeazi'trisituri aleomului din popor. in Istoria literaturii rornine le ctr . perrecirei iirra'd."?" o[qirr".ce cAndc al tlu.gI.*"ri..rr" p"niruel reprezinti ... rreprarse dezuman ir".iili'. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie.. Ion inqelege .u . . Mamasa. sisiienilor. George seintoarce acasi.Ion el reprezintlo categorie Numet. socialiampli.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului. Ion. pistritoare.(Istoriariteraiuru. " CaracterizareaVi. p. ntmine contemporane). suferi b.

din variante ale baladei I Tarceului..l*r rrqu o"Ji6..".11X$ryi.riur de ei afaceuiu-i...:.semnde plecarel')ii dau.. ceimbunitigegrl caii. " pri'ire.1f:..iu i].care riu numaideeagtiute plrstijiile.^primegte poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.:.. rale Mioripa.B.i:: ::#lrrui#. rnai ri-#i"rr"gut.daraccepticeea qesalr dupi moda.adesea giprimegte fi douisprezece lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumnezeu..dragostea pentru dreptate .1i.Jigensavitorili..li. our..'. tr sta faqa 'e .piit.il?:...t1"-*.cu uimitoare stipinire desine. de la careprimeqteputere. rii:i "-u...il.. rolul ciinelui..in care lumina cas.r.. cu ajutorul iiile Intuiqia.."rrifor .Nu maieratdni_ rl.In drumulei.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri."po..i'or.::'tr:LT?:J:i:-T:il.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .rm.eror..':ln:"'*5f ".i. . ..l u mr i.*" il .b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex.t-..f.- goric.Th: n.r..ia'ir. Sirbtrtorile qi.." .. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e.. faptI.Lair".*-i"i91r1.Gh"orghigi. daravea frumusege rruitiii o .agi.'...i#""b'. descoperire. coborirea tn infern.i.visulpremonitorru..obir. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .i"-..'rnril de rume."'*14..aceastaestecaleavieqii ei: .. grijr si o duie viroriaare r".llli"*:"!?ff il:tf.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a mii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara.#ji:cJili."pur a_I ci r"-ili"i..i"r.dmite nourin com_ copiilor.io.U..r."..Eagtie iiur.Dumnezeusi te i'erte".' d I o uu o oamenilor:.. orienteazi de Ehifoi.petrecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate. indeamnlsi bealn cinstea il ii vreaia-i vadabaltagul. epecea bunl. i iiiii.illr. ff"' if:llqi[T::i:L::.. in ipos.# *rj i ":l.i""di'"1. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine ucigagi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta.:r. Sfatoi intirire ii dAti detir.u *'ii'n.i. se mi gie:.i'i. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".* Toate acqiunile pentru tradiqie.irurri'i.?..":il.ochii ei p*er serrsfr'nge ciprii.ic. din rri u.."d."-fili"..minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^. pe subprefect.r.cario. Edevirul. rtru colectivitateadin carefaceparte..ranie farriqi. arireu vali9ibluzi.J. de plecarea.Timpul stitu.r.t'.trecind spre asfinqito revirsare de ape"."g9r..T.aduni informaqii la ceicare-t forqacredirigei sale.:1H.-.r.:*:i..e i'ciurarea -r". la ministirea Bistrila.. .".iil. seimbogiqiseri pe ll acestor"..rr:.o.a.. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul .".:M. respe*area caoameni si faci ". si fiedepeal. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri.i::#?. ruiNechifor. Ea insl se socotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa." care "" r:11:llt: "i.azi frumusiqea j. iil. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.iq!. ntele Visarion.comicrima.rrde-r"1r"r" .'. ghig aredragosie li $.r*.i n_am noasrritrebuie tre.j g{1i. g.r. Visarion.pin'ce l-oi gisi pe Lipan'!.Ochiieiplute i.r*. adeviratele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.rancii. rostegte e pareci pebaltag scris singegiacesfemeia. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria. Gheorghiqi iese A.:'.._9i nad_ a.ir viraticur. di . la careafh cI doi oieri din apropigre.tiorebuie safie f..r...i. di*.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali. dozl de gelozie.ri#rordeauna ea ri ra ..pottegSfat si intirire dn si rirrtele com^tVi. a..al balugului.r.Jsrpuir'nraf i.L...anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu ... . cu te minuqios la miniitire.'':iiflf'.fli..de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".rrir" .care lmpuns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult.rar. vredupi semnele se cunoscuser5. i"unitliii J" oiJilr. portarea ffi. si bine sogul. adicl.p.insogiti de Gheorghiqi. rogutui..*'+F." se ir.Iqi coc.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini. vezide tn"in* gJorrr""r.r*nr" riunca sociar.. se oadmonesr""zi ciincearci p"r. birbatuluiin ripa de la Crucea osemintele descoperi acesruia.. aparre.*"r .:....Gheorghiqi.u eele peIanoisunt pri.li"i. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.StiPaunor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine"....U -iil"i..pentru ade.g".noua". Inainte de plecare..i...o lndrziereanejustificatl. d en ..r.N-atn si am hodini cum'n-are . dezviluie incdrcitura mitici a romanului).rr.."p".Sugugat" ciini in tiltimelemomente vieqii."::1:..Acestpo*...r..l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a...". Totugi.poartil" .:^fi..l"lll."'il"f#l[i$r$..*.existl o anume (vis_ul .. insinuiri inteligente.prae decir auto_ crima'''"'i". dezarmeazd povestind..ti:Hfi'#[l.lrJrt. Abia acuminqelegea dragostea sepispentnr so!. airli... iriipune urificarea."-a.-ui#di:t}::t"il. Talienilor.. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f._mea qi-n ti."1.r"'re#.iiliqp... fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Viroria'il determinipe Bogzasi seautodemagte... lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate.'!. .ir. frcandu-r s-o "o"ria.roti'd*i..'i"r*.i-"n.[ii.Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare.:i. apoi.i "r._tcireasci. cocogul a sfirlntat ...ii'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a. ffi*'aauf siici.T.visul premonitoriu.'i.opur.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui. de ierteo asemenea ceieieriareviduvei.*. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.i . Nu are 6paflnin siguranqn tn iste lncredere auroritigi. in or"-irrt"lor acesruia ripi..i ."ain:regocier""p. o.r.. in neasci' vegherea inmorminhrea..T::l..aiii'. ca sogie.ili l.'"iiiill.:Tl'.ro..ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' ..9i.rcl..". saacestuia.redirectr) .no*].#1111:1.: vr. pregitegcalitiqimoraleale lelev. *f... in soaretui o.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de . .. L:_ "*. i il."onunri.cu "-Jiiirr.'.r"sri_ p"d.. . ciinelelui Lipan.:?ftffi'i::i..^:l."i"r.r"iil##::fffi*1JffH:l .r.egu.. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu"... anumitesemne uperstijiile.il.tJi.o.l'ffi itiiftii#{i: .Ia un gospodgli.iiii.intors cu pliscul spre.'1.It'. r citi in suflitul [[fi T:nni:. ..ii.In ciuda do_.. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana...'.. cu spateleintors citre ea....il ill."rt rt .:i:TiiJ evi s*asii.r. fffigtiutde acesrea regea .ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.segte Lupu.: Inspirat ..a*.".de aceea convinsi cl numaiprin prirpriile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgime.ri t..r-i""rib.*e. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l.f. bunici-ta... recbnstituie posatului. Prin miregi-litrfioari peucigag.Daniil.* rir.Vitoria merge.f.

.'".il.Descoperau Cocoqiltr.ferea-ida rlspunsclar..ri. aer. osemintcl. poiana Iocan. ve-rornan din psihorogic rumea abilitate disimul. oescoperl IJ..rr". lrqiilo*o.oarereco.i11i'i".I..degisehotlrlgteca.r.i ci aE i'*. Dupi.1q*"h pa. ..b. rup. plata datoriiloreaminatiin sPe. r o n r j c l o r fem in in e vol..1:'TJ:'yi:frf.Exasperat.aritozo.* momcnrauroriratearuiruro.ii'*Lr.adiefl caEieAnd de cu sXu.ares i.fonciirea".1.ca supraveriJ"'iuna se unsripin. personajului.i..doar lilrp"rru*enrari. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei.Ti ze ffi .*xi f.l . rir.ijllif.i.. mi..l-*lt'l. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte el. Tudor Biloeu.i.iifri"ii. viaqa scurg€a p_".olt cu vecinului.rjp"#: ce ro".. il:ilff ffi.oljlo-Tri dar "oi.Idi: J.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere corrlporrarnenrul mai incoloaEa. are rtmorude care.Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali..#i.Ili:::ir:U....r-. personaje indirecr ff interioare). strigl pe Parasehiv. -- + t.il l e*le. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .:.i.uo.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.in care din complexiarer saru_ rufl. primegte.i.ares si arre pi qliffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.ras Abiapeste jumitatedeceas de acolo. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage.rffiii'rrr.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze .. Morbmete spune agenqilor Dup.i&ft.Dar Moromete Ei preda li ei.ii.ffi ..Hiili: p eii'a'p u isr si m "i.l.. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte . l.i:ifff I'j:Tillt.'..ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici. cu iMorometefu intimpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[. ceea qi flloiu gi-l facesi-l urasci: ..rn rorn4n nevinovat.. decurge fieririei.1il. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul.ice si-l Atitudinea ium seuita de asti dati Moromete".cums-argindi Bxlosu nirnic.l*r[ffi'.Moromete intrtr dirriar""te. pe neagtePtateintoarce preda rnari."romintr ..". cu Jupuituil caracretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: ."i"1i. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.1fii.'ie . iese llff"i1?. c.. Marin o imagine indiferent privegte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:."rr"rru. irrg"li . t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a".'. av6nd r.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro. fiilor sii ori unor consiteniciudati..L-ampicilit cu doul suiede lei'..l::tl:.#llli'itf T:lii'iffi ". adupe r".iniru.il##T lH..la Bilosu.ff ffit'H. in uite surd...ffiil. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ).Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea . .!l pe tinzica gaia-maqu maibinede cincisprezece '"u" prag. *srd ou ei iif.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? Toari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.rj. o cuiva.d. ira plinl. .Se itabiieinirarein sceni:selasi agteptat.a ii il Decizialui Moromete mirtrpe Nih. biE.. Virorir.i"il.to$ gehgiogi parci neribditori.ii ilXf#T.liil"?u. cu pe etteazd Tu= gicu o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie . este pregttiti cgo vglui . Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.suciti"..fmai. naivitite: ..N-am!" Le cereo qigari. umil. satisfaclie ii eofiscali.ruluifrJnrr..#. sripi'negtefiinqa.il. momentul care rduatizareaacesru"""...'plecarea familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ".iii. care-i tuiNechifor..ilr.Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului. u { trp n:::iii| i. ero or*rnii.zi linigtit.'. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive.... I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e.#iJ:: [ .b"omirejif. . doordin mo'a[predominr-ca mai dai..rii sedesprinde rolul jucatcu agengii Aceeagi a lui.plicJrea a glumiinteligent".in timp cefumeao o zl chitanqa...i.il.aga pe il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.ciruqa..1Ti:. tatil lor avea roirncu'.disprequitor.i't-'. fetele*.i\ffi ff l. .e.... nararorur ..: g..ruiui..s. romanului.. pe i scipau.til.fflrtffi:l'.tr ani!.-*prrilo. intii intreablironic:.f ir iiiTTiilffi ilTi.r* h- . pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .iii'riirln qirlneasctr.ff l!1Til'fffflnl*i#r. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:. om Bilosu simqi deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.i?ilti.rfi.i li-b..de culcontinui. discutlmnoi!". explicindu-le apoideo miedelei gi .il.ir*. .uiut'i.n..:1!i[*|...n.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit.rff i'*:':li*: aeariir.. ii va pilareaici. spredeosebire ceilalqi..rasidea t..vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwlduim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.n tru::i E m4ma..ririir.. lui ..iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru. a nu..iitrJiJlt:: :.". cum semaiintimpfase. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului .'prin iil.n' lm &iitrT.[o /ire*d. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.*e.. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere.-a. iegi Era.. dor ? Gln-er Moromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".." de .i... rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina. ffi:iliiJiff:lor' ?".in realitate.". ignorindu-ipe ceidoi agenqi. i.. aceasta explici se ..aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".' I-am dat numaio mie.'ifii. eiun gi pe meticulos o agazi prispi..i"ri. aviesii't...r parasrase.. lavt iiptomiri.._pur foartc se aicrtird conflicte spreei gi se "u apoi giel absent.Raside om cadumneata p loturile. el..f.pfinn9i ceitrei fii toqi.-l#t'..di. Seopri din nou pe o podigcI.H victorio...

cumulte cuvinte la salut".]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei.nigte pentru.el rispunde n-are. nelinigtit gi derutat. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafieririei. eracu neputingi i.... caretatil siu .. apa a lor cu atita seninitate.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. nu a rndi e auzitpovestindsaurispunzind lui ). starea il'l:i:x:r:.Moromere' suse er'cu intensi.nuitiint6.or.i rri'i...". Moromctc separeci chiarajunsese acoro..... aia mi-a secat inima. Monu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte.' . fire Iocan gi Cocogili. firl parlament"...::::-_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri. pe aceasra "-ti-"i orrrr.. o..i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi. spunindisrorior l-...incet putegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi.dea-gipierde pentru totdeaunalini. .autoiluziondndu-se.[..0i" de se .-ifili rugurlan!." *.e . li mirturisegte lui Nili in stil moromegian.De ce se* fugigi.t"i.mi. eracu Nicuraie ce . o succarr. gi ir ficusesI prrlscascl gindul g6 b"t..hr. seninirare ol.n acea."....il. sa rulburati.*iri. Lupta pentru apdrareavechilor bucurii sesfir.'.easci.-ri.de careafli despreintenqiabiiegilor: .'i.. i.. stipin pe linigtea..".Da...^urni buni...i in linisteane_ *.satisfacsia-cind Morolrreteera ir.] se crezuse om liber... .avea ".pitrunde in intunericul careseadincisein sufletul siu.rr:.:. le.. Atiturlr il aceasta .... .i measupraevenimentelor pentru a le inlelege9i a le stipini: ..te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea . el era. cumspunea Dumitru lui Nae. .i:. . a.... Faqa erapugintrasi. o.de ce.. Se reffagein ticere.r. . Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu..iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. lncearci si-gi pistrezeumorul.. ci Et in q vr r r u r .. vizur pe scena acolo."i..nici prieten... ..de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iorilor la Bucureqti.i... carenu seindoiseniciodati de limpezimeaminqii lui..ci munca lor gi lui qi de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti. se ostenegte nu si-gi toasciqi si-gi inqeleagi copiii. 0.r.1... "J.n-ar mai fi d.. Niln. Moromete..Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Absoluti..i purta el aga..r:ur..r. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc. erti r"t*trt. seretragepe piatra de hotar a lotului slu .-i.. r p""..supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J.. lugurlan d avut intotdeaunadreptate".. gl rr durilc .rtr-adeua.Moromete gtieci trebuie si .uJlui1..i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i...rr"-u..rtu..uri consireanul." .fi .ln zadarle explici fiilor..i.u.r"r. piemierea rui NiculaieMoromete. fira. Din Moromete cel de dernult rimisese pe policioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars.o.'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr.*"..ri_.r: pisicefares.jou. ceavea.. Dar aceasd -ii. nemlburat gi nepisitor"..lil' T':^"dea.ir.nici penrruargii.-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: .i'pei"'..|.Nici rudi nu eracu Jugurlan.uite.Tugurtuo. crainici.j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-... sunt bolnavi.c.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi carelove. caleace trebuie urmatl.armonialumii.-nici Tai avut."i.a..*li. nici nu spune. p[ geingeleagicu oamenii'.r......tea gi de a nu mai putea . acea.'i"...." i"g... crease tezintdo lume stabili.i:'E"irrr ci Moromete 1.r.r. seagezi tacutlln"eobip'J.a de serios. ei. iicatacterizeazl.ca . firl familie. drept gi scurt. o. clcapirare.'.. atras d...l"rii".y"romete' ir". a1 fi parare..'u.sociabilgi comu.cum. acela pe caresecerra cu.-urrp.ii..ci din spirit a.* O...-".prierenos intreba ? se Jugurlan.. li&^rr.ci a devcrrir a imprevizibil..fecut de Din Vasilescu.Se dovedea gre.. El.u-t pe ur" i" f*Jili. sr"r. Nu trebuia acum si gre. "p..rti.. adici si-..r.. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r .de accea pr* .1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii.ca o regisire de sine.''frgr.... seninjtate iluzorie. Intr_unasemencir momenr seninitati_1i-ite"er" "". cizuse igi singurcapcana iluzia ca mica pioprietategi inteligenga sa ln capcand".lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte..1.bolnavide avere".1 cevacareii itirnea de fapt nemulqunri srarea aceasra dc ea numea 'r.r.mprare.".gi de ".Eracapulunui om careseuita parc[ in jos.gril"r rr-*i*9r.. spunindu-i lui Scimosu.inde Revigorat de contactul cu pimintul. .r"q ffi ...:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.. mi-e sufleml plin de bucurie.iu.. dum_ ".:f"g"'r'" r*u"il.r.?rce g..u iirr" discuta.cdndl-am de e1...gi de.. nemuljumit mai nrtrlr ". Moromere di griu i-p*. realizati la inceputul romanului. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim. Era el. venit si_icear! lui Moromete imprumurporumb.l0|I nile'reacliile sunta.Eracu desivirsife singur".1'::..r'..nicativ.J.. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii..9f9. 'osrrme' aventurii tui ta munre. de.ri-i'o.qipe lingi roare lui u" om bun.a proccdar Bilosu.".. .pripldirul $i ".J.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul.i-i* p.ajrig..r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1.El. cel senin... ur-..rrri.. uimit gitulburatd.. viaqa. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi. srni_ Era ros'avea copiii sinitogi.. dar parci era singur. firi Dumitru lui Nae gi. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi.nevoia convinl. ". a..._ si o...rrl nu r r r sensilv4 rr|rl l grl l merid str-iasculte Moromc.. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii... ii trebuie stdphnirede sine.ili!#li incit s.." Moromete inqelege erain pericol .il..f "... acestuichip.iffi"T# lumea gi se afla 9i . agade. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si iasi revigorat. ascurti-miaici..t* tlrj jv"r.. ce vorbegre sirr gur..fugisede singuritateade acasigi din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [.."ir ."u pcrvesrea r"ii.11. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat. o cripi desupira_ r.i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ribertatea olie gi ror.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a....r.il"ll.se ".ildr#i'ii.J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.rgurl"n..."qi..i bucuriisalegi iati ci libertateain carecrezusesepribugea.ulgr_ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.j." ili.i. plecai f""e.. acesta .. Bliegii mei. .e...i si cerea a contempra dc satur.. esteo anticiparea destinului dramatic al personajuluigi a evoluqieisale:."rn dar eraparci. gi care rds"i ... Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbie.sri neobi.ea..Moromete inqelege 1tul...friqioare? le-agfi spus.. . .b. Co"coeile. l* .. pri^eten nici cu un priege" a.

ura se ""r".. careiesfiingacategoria giranil...ar.. cuun ferde nesfdrgiti. Pr Ni. avea feruimit.nci. timp' 3. depiareposi6ilitatea fin"".. a ? voi nuveniqiin excursie (pronume personal.isteargi picioaren-aietiur faci. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel.i *j#ffi bazatd... ve llie Mororncrc esreut p.. (substantiv) - t J il *"il.in text estesubstantiv(..rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin...complement circumstanqialde timp.""r. Miregia tagicd.adverbfari funcqiesintactici.ri..t".l-.""a". cuvinrul ch...d... euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r. aie Subiectul al ll-lea A. gi a.* familiei. termecat ar""Fe preex$tentd....r acel rl rtu dca fi.. i . A cigtigat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.. pur."'ii..i"*irur..:T1I. rp"i"' .. $i dececrezi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu...Se-. tr"u..i..9ii. de r.Ca -con.in text estepronume interogativ-relativ.arnu stau mult.pe proprietate. i..rd.r.. deacct. asta. )r I fapt."re.tr" si .i'".f.i... i.. adversativi) d.chtvoif{') duYgrt de repede.ier.i-9i^convin# . Marin (re72): .. numirul plural) cap ..iii-"r . uoro*."-. t.. .t fco4i.tradiqiemilenard.rr-u omur dator e s..sidispari. Am inviqat la feografie despreCapul Horn..." s."rt.(rcficuse din lotul .t"i" si meargira r rco4 "rt.. stirnegte Lar'ner care rerr(.*rJi sare..r ur elenrerrt comun: ga". (conjuncqie Vin la petrecere.. dea vca.. qimaturitatea: pr"i"i1t.:il...-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*...ili....i. eI bticlii o vdr alunga.1.a personajuruiMoromete ".."i scoP. (denumire geograficl) 2..cadou").bomnul.6.. (substantiv) Bunicabltea rufelectunmai de lemn.Maiar.Cit voi fi" ." ci eroui rearirare.f.. cine ...in text esteadverbde mod." ::..preda. ciat._.iil.Sctt indr totdeauna am admir* aau"... -"iluii sistemin *.i barn^".i..i-pr"a'.. gi.r"aif9i.rror. lor gi nedreptifile comise.r-. eir c lui cu rv..t"""^r"iri r. pe o morali -----..o -eit#'..'u.l in a ...personajul -mai r"-iiil. Biz_ $i nae ce-osi mininci.I.'r.muncr.-. orice .(substantiv) voi .pa."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.e-an .il.t"t....i'pyqi'a."."i"r"-pri cum Eimaiares .*rii..mi ? rimpitur...Aga vezi..consri in procesere sarede conqtiinqd. cine .ir"u... des la Rebreanusi s..^r."gr..(conjuncgie) Yenea cat plltee de rePede. a 9i c..acdrduzitse regis. 9ri.oi"a pri""ipii " ....i" r.. aproape peiinteasce .. valori: 4.. .*." iord.i..evenimenteledepigesc. ..ri-a. ci urmi cresrneneacoperi_ c-". si tulburrr-1i.t acas"') qi idverb (..observi p"rindrr* Ia uimitoare .rie-giabsurieii d"r.rifuindu_se ...egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.r"MirJ.ir l *^i. scnr in opus ...ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil. ci vadispirea J:....i".r.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga.or".l* " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire.li..r..e. alder.i..seintoarci.rt...propoziqiesubordonati circumstangiale. circumstanqi Cn si firr tot amdrit1" ... iii. ochilimpezi rrr..ilffi.i"i religiea acestuia cu cit . il ^t'uoiolrntiio).""' gi o_inlelipciunepopular-.:iil. care ml-a nu nullJl c'piltrria. . nu eu ?""' . petinesi tevedem.t'.r un imaginar Biznae.. p"r.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.3d..r proprietari de pimint prin cooperativizare.Moromere ii.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubordonati circumstanqiali secutivi. .r..r:t11. ducirr du-scla Bucuresti s.rr lrttrl Accst sentimentrimas . cht .r qinrla rostul chitci rostul lui.. l.in te)ft esteverb auxiliar.t" in zise i"ia"p"rr"..r..p. mai .:. intrebirile p. il..ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p.ostcap al riscoalei.. lui demonstiri.-..ir.iii" dus o viagi independenti!.i rrebuiE airp.iail. ln text.. TJ:: ". tor .}i*iiioirro*nr..ri "inde).propoziqiesubordonatl circumstantialide scop...li-i"pr"r.t ..-.-"*rriq"-is.r cehlalt princiniu de viagi carer-.t. tvtoro-.... sctrldari luminaeiernd . dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric..i.gre il':.. tot cint dorulamar" . Mai esteluna mea preferati.rr! " .Liit?" orooozitie fiu .d"igq.rrrrir"t.subiect.propoziqie .in text estesubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.i.i...tareurmdtoarele * prepozigie(. [u. ..atribut adjectival.":::*.n| I IlieMorome.pe ...a".i.. iir..':.f"".tre scriitor cu ineg^r.. rac..persoana II-a.o..p.r rrrrveanu. incearcisi seapr..e mize_ riamintati i"."1. cind altcine eralafel cu eI._r i"rrdi"t.. tm. tuviipe D..or.* 'rcu. nJt"L".A..n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lumea- iiaieeri.-i"iiiJ)i..j-. Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni".il..de de subordonaticircumsmngiali scop.-.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr..d.cat gi josnicia..-. ar.li....t#a "pa"rind cujale m1i p.. ce-o si minr. or ra-..-.r] memorabil. mi..ruzintca...ii. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c.fugurlan..ii' ri*J'..ch.gi viaqa ei de in liranil.existente.. .u rugr.

fapt determinatde: . exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.egtecitirul gi scrisul.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ€ngare_pozitivi.. .motivagie. petrolqer etc.i din educative acestcadru.rpeciali de comuni_ o care'comunicaredidacticd.or. h' una'.-i.i. de aici rezulti necesiratea . ob.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. rrfri:.itt 1*-i. ne€ativi..gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectiveale relagieide comunicare. de atrac.in canalulde transmisieintervin perturbiri. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".ii. c' al zecelea. "'"2.tcrminat.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie. emulaqie competigie.r. c.i elementele Pronunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi. l' a sefacefoc (de supirare).iodurile celor doi facro.:T:. (a avea) un focra inimd.cardi nal cu valoaresubstantivali.i'.elevultrebuind si devinl participant activ al unui dialog productiv.eobose9te.i scvisd Slrategir.de relaqiide colaborare. comunicirii.numeral cardinal carbinrri^in . optim.personalizati.rt"r". tie.ued"r-.gomplementindirect. uneori qi a cadruluididactic.r. Mersul r.iectivele de referirrqi. trebuie sl decoheze.rug.rnijloacelediimaginaqie.i. aefnxc. b' cu noud . 1. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.sistemcareasiComunicareagcolarl gi de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad. . municirii. stantivali..gi de contextulobiectului co.orald .lrr:l:-1nh. (verb) 4' a' patruzeo'.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. 9i dominare-supunereetc.coca receptorlgr ca erniqitori. (a /o si cinra) cufoc '' careprin. inteior. cazulcomunicirii orale. g' unul . I seimbogigegte aspectfonetic.colglementindirect.subiect. .uebuie si-gi insugeasci non-verbale. fo. elewl igi insu. sase.con. .."Y su-nt la permanente partenerulde dialog. in .rrl qi fizic de lungi durate.perfect. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gindirii concret-intuitive.activi la comunicaredin parteaelevului. Seindnde o foaie gu.. f. in comunicarea scrisi. g. predicatulverbal.rolul celor doui surseseschimbl alternativ.til:i':::i!ri.contextul situaqional.r:i:e vi nor. .exprimatprin numeral ordinal cu valoaresubstantivali. tn.i scrisd Procesulde predare-invigare poatefi considerat:c..complementcircumstangiar de mod. 3.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clasaI. . 'asen-?. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.d3formare a capacitdpii de -comunicare. limbe . muncirtt resc. general. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.*orili fantastic. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una . dul. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede subaliernululuirde aceasti *"nif.Iai comunicirii emipdtor(E). adaptirii tice.patru . Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot. ixprimat pri" .se schimbi: . " -. deficitari sub aspectul orale gi scrise.i bund.colari ."#.pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.ii.:i. vitate didactica.natura mesajului.numepredicativ. luttoaqte parqial codul.organizat extragcolare.eryd. instrumenml comunicdrti. utiiri.#iff *ff*_era. acetti factori gi aceste in vedere La claseleI .originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati anlr !j:. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo.'.upiir. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in. popesc. Emiqltorul estecairul dldacric. de ' trebuiesi aibi invdgltorul/inviqitoarea didactice. desivirsit.. .. exter"r. (a se face c pard). Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdpr\n obiectivelecadru.i de scurie duratl co--piilor.enea. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqia: cornpret.comrlnicare. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.T#L:::. exprimatprin locugiuneadverbiald.posteior.ecomanica_ re orald . . .Caracterisgi qiei. suprern..elevul.a IV-a trebuie si fie predominantemetodele. cu o anumiti.co-unilerii in inviqiminrul primar constl in insugi faprul ci.tient. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebuie si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii. iar receptorui .efort inlingvistici sub achiziqia .receptor(R). d.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii.ardinal..i. 9i pe aceia B. repe(e(adverb).de^irrdiferenlisau de respingere..i unul .nume. mesajul 9i si accepterolul care' succesiv.predicativ. Specificul..mai mult sau mai puqin fidel.)t n.nu esteconsranto paftlclpareacceptati.o. iden. elevii. *o!^..

..r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelectorale.i deadresar". ru..llT{llxfi '. r..inapoieiea.""Jntul.tigii enciclopeiice-cooperative il:f.p"dff f tfttt. esteturbusiu. sc va imbin.:f"'..e pardciparea 1i. i" rie"r"l :tme*_upardonaqi. Pnontatcmebdclede . C"q"-r.rrn.e:" ri.p".A.:ii.d'fi i1.r .... if.*. [.t-pro.a-l rezorvarea acesrui subiect. TacheFarfuridi....'i:1f#tTr...Mi secuvinel". avocer.$i". .G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri con.i.guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .u'. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc. *&.Hili::. c3munic?rg ....::i:..tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.. Zaharn nenea g*ci-I. i i." "" ce ceea meritin .r"c' .:r:::]. caiegoric: .prefectul ei i."l"..h.".de suntceldintii"' intrefruntaqii scrisorii promite..J 9i. ..l So......upliiJ.::'....Ei ! pe tavencuincepe .il _ti :.f':"Neplecut miniintilnindu-lp."ie.. ji".(cu i. b.i"i"i oral-oizuatd.l. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta.qilah.d."m.1.ri.-"."#t"t puncte a"pi".l i...h"i'"..?["'.'io.poliqaiul.".:ril)i. ?". presa. cumrnte toql'ma mai 25.g.f3:::..atitudini.i!"i. la aparenta.".:: :lfii[*l":'."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parvenire declangeaz.tt preal director'proprietar ziarului ..iiJ.1..tI:...Migel!Migel!"..i. .il admiripeCaqarogs. u....l.l fu. jocuricu Cleruetode I .' fi:!ii:'*o'". d" i.. gi nrriintcriorizati.lilFi. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory... hotdrh....'i7:::^:' o"" cu acek.i" i"Ai. J.RlcnetulGarpaqilor". i"u "iof"rir gi de violenqi. il. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.rscli..._orbiritJ-L'iJii"...: :". i"r.1::J. *r*rrti.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui TipitescuseschimbitrePtat..i t"t.:*#:.'fil."' _alegitor. opus...fapt."ii. rormureHtrcren[a sffategie Si. d-ia .. .'cel" susqrnereacanii Zoecare declari .oii.vtolent strrga re$l inspiiminti cind prefecrul Se fi ales. a.limbaj..t..i.9i iubita .miesi-mi.r.:.il'l"uf.'t"Y'si conceapi l["*r."..t. vezi subiectur III_rea.. rorn.i'!.inuent.-. luiTipitescu... Constitugiei in .i . o.i" decit cl Ameningat va fichinuit.:.r. didactice trebuiestraibi r .. la . ...re ) rca Zoei.n..siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1. . Congtient de abuz judeqului.l lfli itr"^t la devineameninqitor.minlile.ti.."t"i.ffi :ft1ffi1'.. resrul 3.i1{'/... .u'".. il..{l(..il#.*z de..ilffii'Z. domn"' dJe el..relagii alteperso-naje. .'il.d.tEi'for-.l pi.mt1ffi ..:.u barbatul eltt DomnuleCaqavencu.nerabilul !ra.".:".'j'"i. deapropiere: onenc ..#:.i.ie iertar.:1".'o"'^i^ffii. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.^iiiiii.'.:.dif:tl?^ ti o ..:T*=+l'ru. Ttp.:T:.^J.il'ft1'. ar itemul3.-J.vrea si .e.*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare ..Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista"..'r". c.ffitllfftj':#. J.ri adversarului .... il*"Tiill i :I i l.*:i.1.'".i.iii.9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul._. terergrtivc cleinstruir".'"::r.i j:l':. .l.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f litcrarc riind .':f..:ftt'' . l.e rot exprimiriiorale.ri. se i Calavencu..""" i"ii"iJ...instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.l.?.rurgii..tt ""-i ""i cu ..i...:1]lr.r.gi-i ffi.. H:.rr..meu!Poimi. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.i"". proclamindu-mi candidat al gazeta : ."-lrf'..i!. i:':....."a'*.. il-ililt" conflicru_ f::::**": .ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Personajul catacterizarmai candidaiuta*.rrir.:l_:l: De ::.rrs demagogic careprefectulil intrerupe istea sunt bune Pentru.-i.'J. urili..i-.ru*l. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri ..'i.r"[ii"t.l.ei.."tr ferm preten-qia: v191u "['..dai . ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqavencu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.:!it:. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu...r.fipatescu cedeazd:.." t..zitiei.'Jffi j..i. prin fapte.:."!..". i" if-p"i Jir*rul..iT-bdt.nici seputea. r"u-f"t.".lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.rn dirc.iiTi1l.rexut4. cu .::.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '. Pristanda.. nu vreasi vorbeasci domiciliului.:a* 'f:ila.{aeCalavcncu. ne estideputar!.gl"sci 9i.'ttl' 911 surprins i.l .'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.o.1is9ne .or.t." al.""'uil"i#fTJ'..".i*:[:"... u..ilI.l"i."ji..Lfi toate lumea'politiie.:.. .l.r ca armi'electorali..n.#pJlil:il:ll:Jj:. hnecesariin '.ffi .1u.il..:..teiteaze nurnele i.9ii cari . economici romA.. gll JVlon"b invingitor.1. efevii tl.ii.1 politici""" "["'] vreau"' .atit riu Pttttt .."6 an mai binepentrumine! l..ta Joiqica.tt . func""". "lflt. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.i.ffi.i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::..Aurora .: ::j:lrezintd' etapainstructtviG.:. . lui Caiavencu..pJ**t"i. Cetiqeanului ci mai bun ales..#. i::ifi::::':d. de il i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r..0.i.'J:...: (?." i"""ttut". diu. ! Mi arestea atdt ..riiiiirl ". Pentruaga ".dil.'"^.To .. ii spune slugarntc: "eu totdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3.li:*).i pierde."-il.Intervine lenti: .rsqirre fri."re tlyq care ..1nsfirqit..r3 fluenre.:1. Crir"""iu..-J..i..Prin televiziune.)..iililiti.pti" .loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .L.re.-. Jocuri d. caqavencule'.fiiltt..rl.punindtotul pe seaql.:'oire ro.Mizerabiie!".i.i..1"TffTf:-"t"-"1.Eil..9 vede..t..

. ..r"ilit.. (pr..''peZoe 9i de amor: de i.i i.su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin..'r*ofogi.. ( r--r-."' .^ .il*"l::T:H*i'.. prerecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud. galerie..l.t.x ad-it.i.qin e relaqiiamoroas cu zo e.. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' tenului e pri-.."r"b.ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.... judegului. .i. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj.. p""r..tr pe si Ie asaz.iregizorale..'tr.1..promite esre mutqumit cd. i..cel de epitrop-.. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' ......" ai.-"ju u.r.. modalitat: .. ..."pr"r. prefec.rr:r-. siluifi"iiyirlrr.il:-. p._l :::re rerrare: scoard-t.ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ ."".ii i."rJ. ra cdr:eilse scrisoarea. sorii compromiqitoare...* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca.^mur.il-i-otfi".."i.. ^ l ^ ...ii. prne pdtdriaIa o p)rte.i.. vinera satveze.!Ltr:..seculate.". la ei ."'u"riu . torcreauna..v".air-o.qil .eforf... .Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprietate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul. il"riirrt.l::I-11. Calrye. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc. .iit..r..3.ii.'u'i*)ononpapr. soqiapri e .'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu. 'a p.rr.politice' (afacerea cu este Pristanda..i'..* .. scoali_re!..l rup publici: .."i..i comuneei compliciin prin interese .. c.rrtu.t..l. ..n a cte sensulce sto r a .t' 1 "mi...:'ti starului..rrrr."ji"etatea n ndu eiincur :.i.1r.."*iI! seum'egte acceptind conduci.r".r*f a.i.*.a *i"r..!t.7o aitindiniurullui Capaaenci "gizoiu..1i..'... .**.^.^' "* 1. Eiautoritar.^..nrt.ncu gonqinei.'tr1#::'3. "* gi ilegah a lui Nae Casave.. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-rmaiar il.^^*^^lio .curar gtonal piesa: ! Muzica**::1. adevirad. ingiduitor... i-.:*a". "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir.fr"#'T'*r1roo* m..etari tru . Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.i[ u"i.i. autoritJte cu de determinate relalt't'le gi judeq.ire.1j3il!tfi:.i-rirrrr idr.gi marpuFn onesrit(r....":iifi"^eamiapuciaqa.ili..tul ttpul Polltrclanulul asuPra are paliduir.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.rea Tipitescu esteimcompromigitoare.. e cr r hlim i putem zicerni. pr.zentatlvet .^. .lor comiiJi.:""iry:..'.o"ai :::l'.1 spune vrea. r"iiil?..iif arr1"I.il:....bih..'i"dividualizare..t: -r..^^....*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.:.t.....-.l .iptu.rronnj.a"a. p"E. .. ..".. H ..care durat aProaPe au .:' a spus ... .ip.^^+y.Xr.r.rtTou.. .rr-irhfiT."J. 'ii..Dupi tu .ronrjil.:ilifi .y .r")i.. hhrtii .7ir'i.de doui modalitlqi cele -' Aurorul foibsegte rePre. ii p" c"t"-l disprequiegte.at. "-9' este limbuqie.trrg.nirr'*.r..H::r.. dar o .3m.^*a. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-. priniffi consdtu_ ! 9i ii.iy.:...il'"ill ali zile c6_ polijeifarsificate.rrii si suiera tribund: rtt sr.ncuperchezitionarea.tr"rc indirecte cardderizare. .de ili.scopulscuzi mijloacele".pil. Aplauze &r.Caracte:rizarea oiii".. sd p-odovedesc..stopeazi gantajist pulsiv.qara. ..."rp. i.rn"" cal! "."ri:rSizorareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd. inindicayiilescenice. -pronunqi 'iir:I!'..irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat.i decuvinte.""1..r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.irrisoare.iuft'rtT..Fragiror!. iJ 'rrcsta.emeie buni.::^1*#lili."'.rneglijenga a fi pierdutscrisoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.a ".llPutt r :.. . .^.. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de demagogi. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva...r.::)r.*lf..]r . reprezinti in.qi"".]j.*"eifr..if'rruor... .lra r{'eischimbe aritudinea...a ) caoric iom iii re' .d trib)_'.. fiind legaqi manevrele "'"e. surprir" fjtemzice. p"qt3-i p"rea".nini. rtl...'pirufi.i personajul * .@..olini.qp1ne t. prezent .!::::::...Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect.".. . EeAdAugI ie caracterizarel cir.:.progresur ci cu oriceprer.".r. nr r t em zice' dar Pse9te || t "r dar le atribui e altor personalitigi nu .u gi-"rusine.i.orr"gr. in *""u".. i"r'. cu plicerea care N'.. ::'rt"Hl'"T .l'.. lVreasi neomoare..r'a"t. o caacestea TL^r.l. si organizadtin ma_ cinsrea alesului .o"r..-:^ lipsest e . Egti ".'i.unr.-(expansii) to.c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati .l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r."""til.oencu euvoisi_mi trrtl' ii.i6r.'rJkr"::i#*i*"ff in fl"irra.r. Jo.i..i il. teva seascunde. il. Unul'dinrrep"..: .. .caracteristic nurur demagog. .-):. mi5_ Tff!:.'"U. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o. : .' .r't"tl :in comedieo ^ o .lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv...i. crriti care se... priir#.r"aidatura.'i ". ^-*.i.. .'i.ogia. 6il.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez. . "zoe(rkzind"): (cuton-aspru.lfii"i... .si surr!".T: d9 sursi p.. .r ri diiea. o""r"t..rffil'.p". E..- u' discurs..:.'r"ga1jy-rl.upTrri. am su".11. t *: "...ru ajute "gii Ca{*.".t. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui...i saz.iu"tl.r.i.ri'.i do.u. kili o sublimi.:..^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie.nJirp'"-r+. . . ir'ui...(cu mi-aiiorr."r*"nache face * conte*fu raoparte a..ilti..i. .ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri..\f....?.1..jiii. cit (Ptinsi" t ibot.1. r^la aid lut :. Je-qi d. i"i-.'".) dignitare): un om_riu..t. Acuma r"ri. gesturi.*. rr.i.i.. .r .| citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime.fi: Il "". ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -..i::.c locul de primar."rii"Jini.. ziv. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i..lofil..pr. "... pc or*or. p"rr..ffi.i": E.r'e.to::.sau iubiJ.. este $::{T Tipitescu..-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:. r..nume. iigJ4..Industriaromini .tr!r.. . i'rirrrt ii lp.. t"sty.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili. " ^ -o i rrl "i.:yanni iit!|.. '.il.n*grra . '''' "#'.".irililt.nemuql: i evergl re'...itp. poridcia_ incurr.. fapte.ie'i)ii'. din personaie sfera o pierdutd apare O ln comedia sctisoare -ii"..riau f..brrrrd.....asresiv adversar -"i.::f....""r. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .incheie .'ZahariiTrahanachi.iil.i apoi cade zoe sF..Zoeil sprijin in_rriitoarele.uin..r.rtiirafutui9i'demag. *i."1"coirediei.tolerindu-inecinstea Cftiqn dar steagurile).e i u n si n d si fo l o Se a sci .-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui....... .:t.onul ui. .-mai murr.i: gestur . ".. cunoagre "r r l acestora.r..j}.".imb"ti"deplicerea " ar.il.i..U..i.

d. zdrobegte-mi. prietenurui .Eiure bun i.t..""i.urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc. mi iubeqti eutriiesc..grpnn trisituri comune arfl-politicieni.. energia. parvehirism.fr t .l lernur.ir.a obqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache. si . !" Devi! .. folosindarmele gi igi impuneinteresele deciziile.**i.ffiT1'rfr.i..ri-_loc o*gi r" politici a viemii femera are nu drepturi "i.: s. . tine. sfargii.'.-. lumeti.[..r.cu.1i:tiiT:LH1::. dupi ii intere "gTryliTenrul. c.]si Este si de gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci.qa d"r..r_"!.* .*n.pretinde sificatl. vre'.: i: :d. Ghigi pristan".?: . vencu:. nlndu-i c"rer.no. -EtE Hvulr!4..i . ..."r pri" i. Si du-i toatd .rn2rzgirt". ie 1t:.JJft arrahanaclie..tf:IP:t! pcrrrrri utzoesuntsingurele personaje vorbesc care corecr."i.". Aceasta umile.t'iu. ..".:ffi gica.. frd.peionaje faia de ea. banii:T$i": coana trai Joiqica. 9i scandalului.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.i. depilJepe cagavencu..nd.m ie" i. prin io.lffi:llr. ati."riJl:.rno"gr" Lui onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva induioqarea acesultimativ.tnecatf . . "-i.**f.hnd ' spre Si . nhotdri...rir* Caqarr.''.T.madam [adiciTipltescu]. iute.duperati' . gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ".dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iubegti. personaj c..Zoe'ii inPoarti-tebinecu el.ca cuvintul duios.. . elcctoratul democragi"tr.. . mai ales nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi.tri." nenea dumneata Trahanache..ndu-se un fdtoare". lui a*iiul b.t.nd"'. poritici.ironia.acum. cu Joi_ f"i frrir"r"til. . .:ffi .ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene .^": :l ari. 1i. .in toatepdrpile".".ienilizat.r-.Di opt anitriim impreunicafraiii'. neneaci.te..e adversari.icapiire scenice^si ye{izorare.baibarul . Esterelevanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului. babachii. cate..singurd.!"' lasi-mi in tuia: ...i ra fring.i. personafiarcaZoei-seimplinegte ac1iunile .#"':tffiT"eers m I __ _ .ipna sdsejeleascd cdzi.omorinainfit qotulpentrutine.b.cum dicteazi p.u_i lesi_ si ca i:'.'. advers :'-.r.ii.g lupti cu mine... da il caracte iizeazaeTacr. In buil st iie p..ori nu.J--.sl vie cinivasi binuiascipe.r" principarar aceitei comedii moravuri.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.:!{'.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pentruci ii unegte in in prin politicS.. AgamigiDandanacher p. daie mi iubit.ei caracterizatd ffi.i.. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.::f'Jiil.*rffi. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTrr $tefan gi isce'siu'eapoliticr..i#.rerteninqeschndd'.ntt"i..'i.. Orgolt* "riiuJi... eneigia . ci t fiL}J.".'.Ai p. .n-. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea.pr. rn gare'ade personaje' aparte..partidul Rolul Zoei este noi Zaharia. pipdtsi uiti. Zoe ..**.rll:fitliffit:t Prefectul nir^1a.cu necinsre..td".:iii.ni[r.... scapr-m{de rufine.. . Finiqi.intorchndi-se' el cu o.j.. chiarin poau eZo.r. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire.qt....se repede el stigind*.iciJr.rAzAid" . Zoe gi prin limbai. dojene9te. comrc..ni. timabil" u ra ile s e'..... cdZoe gi prefectulvideazeinteresele ori pe zic: .Cag dtrza qi autoritara.r"iir. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea ri.r...agitatt'.. t"-.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e .rir' .cudigiitate". mcepori."r.fft.. ..*. ni ..iF." meueutoatevoturilelui tree..:" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.l" . I"t.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur..'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne ironic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ falcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe. rmorarrtare.rugdtoare foytl ernopionatf .tipe".ei prioritate.: *ogi..?11"T. .nerioasf .*. 9iai.:igl r"i. poliqai. ccr. sjap[-mi.M-ai adus ori aicil-Qtknge).un"r" aprieteniei .. rotosep ..*rrir.it. Pentruslugarnicul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu.ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti... d.nu e evidentfaci el gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6.Eu sunrpenrruCiFvencu. *ai. i firmitatea' dar autoritar.J :l *t' :l. .... ar_ t.i:f#+:8.r.iii ".. prefectul'Tipiiescu.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r."iar*tr..1j:t]-d]Treguiegte spu.-. la moarte. "" absolur jf. daci pur gi.. milcar prniaelectorali..lacrimile.. carese.nu face lr.r.#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'.i..a 'roanaJoigt.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl. .J sepoate Vom lupa contraoricui. i"ii" j l.i"il1.:il. iituaqie. a literaturii rom6ne.. tot unae..ll:..:. f.-Pel1* .fui ioiiri. doting"Ju parvenire .a e "ihr.d"i natd in brdge". ". il "l. un o e p naj fimt':lltlmn'. gi afuncimor.pe.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi. . ".* concluzionind' person".:1'"ff1. ....r ilt't&ffi :r.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.*t# i . ."rt togisunt corupqi scoate evidenqi.:r raaltul.o"Ju.ul'-ft:. Ce De fapt.il!:t:'.cagavencu. mor in rugine. .ite o uinJ"-o'iro"re. niEre sunt . cinelupti cu.:ir-li:liei ardstice:".dar 9i feminitiqii.ncu.. . lupti.. .simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze...r.f..4l6ngi." (bo9ar(1)mi. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr|.. Femeie prin aiiindiruo oJto.prioirede'disprep' ameninPdei.isituri si atitudini individurlizanre impulsivit.Joiqica. .Aide."il. ordinel GhiqiPristanda.!:q...i. !ata191cu [' cI tu.zdrobitd"....rprjra.Finice.uio..i.i tipologie.dar nu voi si mor pine nu cu rtrrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile.i"" carerespccri iiil..cu pierdutd... redeizbucnirea voi fi luptat cu toateimpreju..rqinii"irlbdare.. astizi... pentruminl.i. voluntari.Caqavencu : alegeri dar alesului. .3-danache.

i esteverbulpntealaformade indicativ. cu rnarind.'l consecutivi' circumstaniiali P. a se face galben.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqti obiceiul1/de ?/ period.. B.. cdrangind.propoziqiisubordonate .) . ' circumstanqiald spbordonati P2. .(. esteadverb rnai g. de.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4. 3' daurui cartea.g.i Pl ....propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s..ir. . P3. nii."""rr. a i sefaceo favoare.si plece Iralia l"i ioi..maieragidinsul.. numirur .."-' in lyT"lg in o ln atelier. a i se facefrici. ln rext. a timpur persoana .. relevi faptulcd.propoziqie subordonad r/dete infiora.. . .i. copulativi. ase facefoc.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti. re faci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi.coordonrrori.iJ il Ins "o"n . subord.. l.) gi mai. . ln texr..rcrsonajurcer din gi mai I 217 | 4.-. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. imperfect.aintimplat?/ de am nitat florile newdate. Interesul ntru citit/tnvdpat. a i seface loc. acelagi aceluiagi acelat_l-..p.acolo.2/ Privea at0tde intens.i.iocugiune adverbiali mod.verbpredicauv.3/" (Mihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr.iril.t"-fi. expozigii atributivi. ivirea/aparijia.trff .De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud.onatd .r..lui este*r:::t_f. subiectulL Subiectulal Il-lea A.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ei/aceleia. thrguri de carte. consecutiv{.l / De egti corrdiliona'le. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru . lalgi altl unelte fg dedulgherie. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z.pronume personar. facede duci."u"r. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.. -.substantiv: trrii i.1l. .adverb de mod. r{mine persozoe nume comun.il1.ffi.rl i''ihi.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) ...arficolhotirit proclitic. Formele Sg.tntext. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi .Qi1I blrsanL. era .rf t* in hrtat.firi voia luilici. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .Hlrl a prr .subsrantiv: Triim tn ei r. N-Ac F.. a se face stipin. 1. emaiera dinsul.*nT:ff .a hotiriqea de-atunci. nimeni. .. G-D Pl. e Vroia. (. u.ice.lebada 3. N-Ac M. persoana . imoratitarea viatapubricr privrtr. . giun mai. a se facedeEtept."#il.i. : le genitival copertele cdilii.u .r'orot. plilcerea clurii. --'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai.if ix.r:1it proclitic.ri circum_ stangialide scbp (finali).ropozigie de cauzd. doi . _ pr.. atribut substarrtival iubire cq de.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.afiesteverbpredicativ.: ira .acributverbil . a.j fi"at1r.e.atributadjectival: copii. de rednai2/ cd.pronumenegativ.rlli a 2. '::.. persoana III-a.rrf]?i'ij:H:?ift. r. Ningeacu fulgi maril/."" t"u''"nt -' i.atribut adverlial: casa p sik. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte..-a de indicativ.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i. rcel. tut . ..a i se . iI ffi'tri.hi_berilor..) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilamaregs1gimpresiondnt.iiJ'rpr"r"ror.*9i. Dpenrruca si pogi sta la Moara-. ochii lucind."rol"i-riacestui subiect.. a timpulprezenr. $untstelecdzdtoare."tirr. in zadar. subiectiad. circumsanliale Pr gi P. subordonati P. de pl .a sefaceluntre qipunte.li rtil rubtil aruziv.H:i1:*l#:. a i se face dor...conjuncgie.

atitudini. personajul . in din sl so{i.nite unrir"iiiJif* ursuroridedomn..itemurI vezi al 3_.. At":<^""a* iip... dac6 el-arfl-. capetele ucigigintuitepe zidurile curgiidomneqti.. r\oorelea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali.frarerui Ili..iii de i.-i. ierme' antiretic pcrr tt" personajului.el a dqvenitfoarteputernicqi temut. '.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omorurile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifudar ai seseriucigi.. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr.rr.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei. prin fapte.-i*"ru radlui s?ru.. lui '.euvI vreu.t tn cui. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldovei."r^-rri::. stietoi.cu icelagi arati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie.i.. i.. ite'rrrr 2.]it.aiiiitriiT|"'iI*rrrrtr" .iui. sX lui re.*i ca.doamsI in na Ruxanda1l infrunti.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice. personaj un literatura romini.Ai vorbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase...i r.Yilzindgrozacare de igi va priveligte.:. rrecerea.ii... \.DacIvoi nu mi vreqi.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si intre bilrbatgifiu.relaqiicu alte gi personaje prin limbaj.cp tatrunanim. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr.iiu. nu ce hi-i... mai alescI acesta..Introducqia"din nr. carefrcuse seduci vesrea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit. oestirnentar:. mai Doamna Ruxand.. taciti a mitropolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor. Ruxanda de"inE.. Spancioc Stroici." simgire aleasi. ii Zimbind..1 rn realrzerea nersonajului.l1^.un leacde frici".s..r"idere" ceru r frate.subiectul III-rea..cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boieii de rilor ucigi. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu. boiBrii hnreziseri "..principal.. capodopcrl a literaturii romine.fiul minor al lui ungerea Lipugneanu. ir. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui. Tipuri d.i.serugaimpreunicu copiii. Llpugneanu promite . rard.Bunadoamni". aurorulfolosegte . Negruz2i.. Gingaga. 1l roagl si inceteze omorurileEili . 'Dintre personajele partevorniculMoqoc. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFiveasci va .cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese €nunl4t Mihail Kogilniceanu ."rci-..cind apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida.4il siu. pe ar.i. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit.dtiile doamnei Ruxanda ai.n! l l' ln calitatee care.. subiectul III-rea.Personajul cdracterizat este d. "rb PetruRares. doamna teresanL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. .r'rrut.Mogoc bsietipul boieruluitrdditor. restul 2. cu cu cu bot:ft.-o urnbr.Ti.itenrrrl vezi al r romhne cicra.' i.in rocul gtefa'.ir. ti*bo1ut p* sonajului.si rezolvareaacesrui Penrru subiecg l "*rir*rrut r. care_l bi pe ruise aeel Jolde.i.sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu mai alesindirea.era.id.a .. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv..qi cu aprobarea caresegrlTeofan.ir4lricate pompa cu roatl cuu. rno"rrea "". . mirropolitul..ll i.a$a cum o sfltuiescceidoi boieri.t..r.oroitriirorea diread.. u' personaj secundar. cum o nurnegte naratorul... Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt. doamna zdmbet diabolic. intrigantgi lag.portretullt zic (.-f. orimpic. reqcgix ci lui minioasi.c modelde nu-vell.r*i"iiii_r.ru Ldpugneanul costache de Negruzzi.*rna* Llpugneanu. cup-rinsl remugciri de -ln inRuxanda rimlnc un chipluminos. i ...easesperie". spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a ameningat-o: sI dai samtr.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul .iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi-l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Dumnezeupentnr faptelestrvirEite...rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad..femeia cure. litice..uii.-. . esteimpresionati jalea. cele urmi.. cu lnglduingi gi indurare.i..tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d. Lipugneanu Ruxanda legin{." floarea expurr argi$isoarelui.copiii le sunt strnitoqi frumogi.iii-r. aqezate dup[ rang. domnitorul | .Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq.'i)..r.i.doamna Ruxandi. Tipuri deproieaared.. Capodoperi crealiei Cosrache a lui istorici. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd.il o .o.. loc si sebusaler in .oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c.oin motive p.il" i:::ilt:_. 1/1840.O tnfricogeazl.lqrri.l-i Ad."...ru ale studiului lirttl.d*iipuq"..r la 1.. rel. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.i. fiindci ..tiu.' .r stefan. cu doamnl"..." q: .e exercitii 1' P. resrul 1.rr ii..nIil. este mult deboieri".rnu..

mulit devineinspiimintitoalg.un qapisplgitor".'nJUt.ornir" J"lrorrricul Motoc.. Ea nuose clif..iip.1i redobindirronul. pe realizare".tl surprinde conTportarnentul arma. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa.*i... in tine ? Eu tjiert inse. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoare.. de.. predicativ.r.1..i.i a. astdzi.Iitffi." domneastrimite armagul.Prosrimea .Incepu a se. -.La osprguiin "r. toqi cei prezenqi . Moloc ai Lipugneanu de o parce... zltor? o gtie.al.in.a mliestria . Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la aceasra. de-agata . cdlowlboier. cu obginutd.. )^ t-. .l rcllunle .L nii.egre 4u-l va ucide.silinai du'sea ride".. ceteqi a seintrebaunii pe ilqii ce si ceari. riu ..Jii-"" .ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructerizareindirectd). niciodatd de pl .rvul gurtezan".. d...'*ii". prE r.adverb mod.rr'.-..Lxnus qii.rt "L.dpi..t. motivind ci nu esre pregitit sufletegre..).cunoi.a sd mulgiriea. Dupi un momenrdc 1|: l-lpuln:anu uluire. Dispregul vqievodului total. In capitolul treilea mottoul . bi'nuise .:."duc... .pd"cd.."este lingatdelceasta.".e o6rei turcegti seincreadi eI.. o de aici .r".feruinau-t .de negaqie de adverb tirnP.rrr. Scriitorul a intuit.acesra ia deopJrte Motoc si...a.iu. iui"i .. darclinginindu-i dinqii.rori in text)' de de 1.blestemur le ^M.tronil. il rosrindo replicrrimasi celebri:'.il:iti". ._y ' bortn.i... incercind si-giascundE groaza..Dartu..pi ur.dir"..t de adverbiali mod. buitor: ....'ig"..urLru..adverb timP. tof de poimhne. Vcvcrili.. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate.t" idrei acestei .lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la.f .te adverb 'mkne* adverb timp (repetat dati).sptrtarul lptncloc0l)trolcl. l:. mulqimea jeluiegte povarablrurtlor.se lamenteazd.tptli..:.. Moioace invechit ? rrrr *r f .^ -^ I ^r .lntre6aqi de Ia agtePta a.i'i.1.ln colectiv.(cu tirgoveqii)careapare. Negruzzi erte tcriitorullate introduce ^ . direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru. u{ravulba"....progti.. de il pe Ei llltsflcut.qiranii rlsculaqi(in romanul Rd. mulgimea vine agitetiri". o de o de timp (repetat dati). cu manifestirigi ps. ii de ace€a promises de .rnicul partc.drr:rn." la cruzime.er. personajulcolectiv in literaturi . .t. Costache Negruzzi demenstrat gi.. da mulqi".c i{-i celorlrlli r.. . Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-atuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:..Voievodul estecongtient forqamulgimii:.il. domnid3 . . uluiqii.FI Vo.c$por.ales....ti" tin n'uveli: mulgimea. lui neEriind soartiil asteapte. lui *."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine.agttaUe sale ci. spredeosebire ceilalqi de boieridin solie:.._In de se din Revenindu-gi uimire.. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi. aivindut preDespot. ca urmarea zvonurilor curreavoievodali.Capullui Mogocur.incearci cigtisI bunivoinqa Llpugneanul.ide ci sunr de si ura fali de multime. ...Precizeazi+naratorul (caracterizare .-o ..t. conflictuldintrc -.. salveze Moqocdevinelag. care. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp."Proqti.i civa'avea"neuoie .rio..voin1a.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier. cind m-agi.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc |i limbaj.Caracterizarea lui.fiindu-i trebuitor si-l uqureze ...ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului". HaideI luaqi-l de-ldaqi norodului. mai lui . cel caie-oasuprea gi-o "intr-u. menea a sfirEit. in literatura romAni_persona capitolulal III-lea.norodului" (capiiolul l.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi..i. slugarnic ipocrit.. Incercind-si-gi viaqa..]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s..da.. n. ln loc si mufce.t.M9!o.Mtcum.Moqoc.gi a infa$9..ca aflece.locuqiune de astdzi.-in id J. n'ag ftr run ndrrriu de frunre.sirutimina]aiemeni cinelui...toati Moldova.i.9i .eturnle conboier.."t"' Sintlqin Ur"q.f."i .ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract€flstlcma .rnii mult mort decer._. spung_ml l r n n X +X -X '. m-aivindut gipremine.Fermitatca tlpuqncanu. ... st pre I'omsa..strlnintreiare.J. ."r..ilnd.te Alexandru vodi celorce pradl.adverb mod.lor principal.carc. care-lovaqioneazi voievod. directd). Subiectul al IIJea A.scoala).h.l-Li boieri c6qrige-bun.n jecmlnea..tosuldemine". individuale a personajului $i .re. lui voinga de ficr d. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spuiduhovnicului ci egtiun tajha.mulgimea. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.. h'prijinul in zilerele.adverb de adverb mod.il.. Cinic.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii agitate careintru o clipeali il fecu by.adverb timP. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoinqi..dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la sr-i somunicc laranu--l ctr vreadomn.". Moqoc mullimea pe gi d" 9i "er.capullui Moqoc (cu al vrem.d"piittr'" ir [iocoi l" toffin.....^ increde^ ".atcy-t. irui.. m-arvanout sl pre rnlne.'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelor. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu. (repetat pari. porrrr. Mogoc comporri se lingugitor lipsitdedem. Doa.masecu gura ciscati.iar ceicare-i capul cer suntpro$ti.r.Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it. Lipugneanu trimite la moarre.d. --^. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite.. vel vlnde gipr. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boieri. i..ecuodrre." insr io-nului i-o i""r.. ..savureazi" spaima boierului.ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine. capete.r..ecifice' grup unitar. glas"..ating punctul culminant. seroaleNisciro"r..t.tli"....v.i..gara.faptele.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft ...idrei acestei forqa distiuctivi. . in"i"r.promiresi construiasci biserici.. ii aiigur.n esre ! verde !... s." "r.in? ? "9. 'rnereu de mod de continuitate. inqelepcirrrr. i1..er.i. dispreq neascunzinduli proeti... lingemina care-lbate".cerecap_ul lui.incepuri Striga-"" gein cere...il intreabidaci a ll.ihologie . Dezgustat.urt.nuremaibocicao muiere Fii romf. "drr".p.""" I). .^.alta parte. c-ai indriz .adverb loc (repetat datd).nrrli..

II
cir - rdverbdc mod. mai - rdvcrbde mod. 2, trebuie predicat verbal. sdfii om - predicat nominal. pi - advcrbde modfdrd sintaaicd. funcpie tr - subiect. Ano - substantiv propriu in cazul vocativ, sintacticd. fdrd funcaie l' ,,str bucurde ziuade.asrizi"- propoziqie mr subordonati atributivi. gindurilemele sunrdegarre.. { "cl - propozigii subordonate subiective. ,cl iiua demiine aresI fietot b,-'*7 ,,cit vom staaici" - propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. de 1, a supdra a bucura, mulqumi. vs. a tignd (tihnd) vs. agitaqie, ,,eiinigte, frirnintare, ingrijorare,teami. a pierdevs.a cigtiga, reglsi. a a setemevs.a spera, avea a incredere. B. l, Voi in text este verb auxiliar. o voi pierde..) (,, Am discutat zoiproiecrur modernizarei cu Je oragurui. (pronume personal, persoana II-a, numirul plural) a El ao,ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. (verbpredicativ ,,adori..) 2, A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. (verbcopulativ) Fiind bolnav, rdrnas a acasi.(verbpredicativ) !, Forrnele pronurtelui d.e tntdire
Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a

I

I

| 229

c.

1. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. unei mari personalitiqipolitice. 2, Noul alessuccedi la pregedinqie 3. OdatI ce s-a oferit sd organizezeexcursia,niciun pretext nu-l indreptigea si , se eschiveze ,

Subiectulal IIIJea
I 'l

I

'7.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect, Testul8, subiecrul III-lea,itemul L Pentrurezolvarea :), 2. Conceptul cuniculwm de ,Pentru al rezolvarea acestui subiect; Tesrul2, subiecrul III-lea;itemul2. vezi
: ' : 3. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. lariti$lor de virsti ale gcolarilor,cit,si datoriti specificuluiprocesului instruc. v gi al disciplinei limba gi literatura romini. sirnulatl prin carecopilul.invafi jucinJocul.didacticesteo metodi de acqiune participant activ; igi satisfanecongtientizdndefortul intelectual 9.ifizic, este, , rnotivaqia rnotivatia roie ioc. relaxare,dar gi cunoagtere.Iocul didactic creeazd, nevoie de joc; de relaxare- si de cunoastere. Jocul didactic creeazd, citit"scriir, conferi atractivitate activitigii de inviqare, facrlheazl,irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvoltareacapacitigiide comunicare. memoria,limbajul, gi aten{ia, cu operaliileei, spiritul de observaqie de cooperare, ginaqia, voinqa.ln jocul didacticseformeazi trislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adver$ar, , spiritul de competiqie, spiritul critic gi autocritic (micar incipient). corectitudinea, Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei;se desfegoariori de monotoniei, mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti eforturi intelectuale elevilor, sl dinamizezelecgia" ofere rela. si avind menireasi captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeasci cunogtinge, ri a congtientizadificultatea,efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nrotorii,tactile,auditive),de exemplu,pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si recunoascianumite obiectesau aspecte naturii, sI le ale si realizezeanalizagi sintezafonetici, si spuni'irtsugiriale ace.denumeasci, poatecorttiriuacu joc de rhiglor obiecte,si forrnuleze'ptopozilii.Jocul acesta , i:' careprin carese redau anurniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii, ale unor animale,insoqitede onomatopeecaracteristice. o .Jocurid.eobserttaiea naturii, ca pregitire pentru activitbgide cbmunicare orali h,9i sctisi (compdneri descriptive9.a.).Intr-un anumit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si , vi, si descrieaceleaspecte. . Jocar|d.e dezooharea oorbirii, prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor, de exemplu: Jocul sunetelor,Jocul silabelar,Jocul cuoirttelor etc.; se

t;rr*,

;:i'o'" '' "
,

'

4. Au venit doi dintre concurengi. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj

il| l

I zz

IJrindez.v'lttr deprinderilc co.municarc,pildi j.curilc:spune maimult, partidului", prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca,,,claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u. ointecareconlinsnnetul,../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care , etc., cred,t,rl sd ,o*,."rc' completeazi ,,D^, cel puqins-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere..., cu strabuniinoqtri' cu Mihai compleieazi,iriiirt)propozipia !, I r .l-' toti"""'" t ,,De si mai ,,nobild" "- "pt'"t pe tredatorl"' "ce.a lntreb,tn rdspunzi!etc. dar brauul ;i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.a, urisc . pentru a anunqa la po,,desfigura jocuri. oralecu inrebdri,de tipul : CineStir,,t; Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farfuridi si P.,^.l,rT:"""j f " ,!!!,,,,?!!f^r^pundemairyele cijtigd!,Jocuri_ghicitori,Joturi tare" si nu are decrea1ir.,1,,, trf;;; C"nqinutul J.f.r,"i ii p"re amicului BrAnzovenescu ',Prea curtdero, ln care copru trebuie ,Jrebuie saai curai' si-;i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ;J;F;rd;ai cir curaiuls-o semneze. ln acesi dejoc suntanrrinai.ririil"lrr. g}"i^ir.", tip ,r, trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ." ;,o1vi1qlto1. gesriculaqia, imaginaqia, afectivitatea. p"ot -*,,,, se a.rragu.";,,.,,,i -ir,.! BRANZOVENESCU: Aga da, o iscilesc! llT_ol/l! Timica, or RE ter ul tn acpi e,p r ezenpik de chi dei ea Tir gu,ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.-....:,-p^t::i1 Muzeului... 1,,, ztgrct carte/a de g.a., carese arrr.erneazdrolurile.ro.f,itor-rr.1,,1 BRANZOvENESCU: Da, daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tiltor,seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali, FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie,antonimie, avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"."h";;,;;"rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni, Esteevidente cepte operaqio.nale) careseimbogiqegre, aciivizeazdgise se desprind prin se prostr?. incultura lui Farfuridi si dezvolti v,, de ^9i Incapacitatea a gindi, incoerenla, cabularul in elevilor. n-am si-ntilnesc pe cineva,la zecefix mi duc ,.fri"i, ,,Eu, am il; J;;;;J. oJocuri-concurs caredominanre interrelagionarea in este tr^".rrt.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. Ace,rr ,r-'| itrltiii"ro ti doisprezece eu, rirg...", tip.de activitate trebuiesi.creeze "$i atmosfera/co"aigiit" .oi"p.,igii srirrru. Discursul esteincoe"* mai alesdin celebrullao Jit."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi stab-ilire";;;.1";Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ;,, ll,.-':: rent, intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno, urmi nu trebuiesi fie inhibaqi, inc*urajaqi particrl,e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J':,i|.ill$]ra.d1n qi vocealui Nae dffi;ner.ab$i.tgr la alteintreceri gi-sifie cigtigitori.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic,i* incearc; te dit.ut" proble'tta revizuirii Con;;l;l;;r;ruperi, in funcliede participare, performanqele si de "r.raa'J,'frrfuridi inecindu-se, reu$e$te rosteasci realizatc. o.1.,.1*n.d"r ;ilti"i 9i " i"gii "i;;;;.;i.. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.fe,1en9iat,condigionati constientizarea dtdacuc este bea, roculul se de asndat, sterge, siruaqiei invilrrre, de p.or,i" eiincitura: ,,(Foarte ;;;ffidi;;;"41..;;;]il;;;; ora' cwmi'nataaul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".iknonoi, 'iorlrr' rased'e tn nr:ry"riill.--nioro;i aplawze funl, condwse .Brk'nzottenescu; otr'lul; ; TESTUL deabiasernaiawde. 23 n te ;i skshituri grrpi,;i'ht e;;.;;;rr,, ctoioirkliri Trabanache ! Terminindavoie ," *"ti; )prind.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig?;;lrl,, lzgo*ot,l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am doui vorbede zis. ori si serevizuiasci, voie' ireri ,, iU"rrao ,o'ir-t*i;*1',) df doui una,daqi-mi primesc!dar atrnci nimic; ori sI nu serevizuiasci, primesc! si rr.rr. r.hi-be dar dilemi Din esengiale... aceasti in ii," ,.rrr-u.";;i ;;;.io, 9i anume punctele... subliniazi scenice Am nu puteliieEi... zis!..Dupacumsepo,t. ob,.,va,indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr." inr.t""r.r"ieg .i,tru*fn a',rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliberain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar, membru almaimultorcomirete comiqii, tipulp. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:. esre e*puse le aleacestuia, ,,",}:-li.l?dTldi, coruptgi utlclanulur rncult, ! d-tale onest d-m?Pe prost. cu moTturile : DI ,,FARFURI (izbucnind,)Iascutegte-mi pede d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,iparrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' personaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt. t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, un F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent deputigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta secompune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lTttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualtepersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCagavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numelef'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach" ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;;Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nuan ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sugercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o brinzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,prezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-Jmit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt,

ilriilT;tji:.:ii;.n'r,

desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai

Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$at" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio stdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--indignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe ori Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLhlieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ard.,cariu..,.. ,

{uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i.i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",,|H:?i;il,"i.T:l?'ft
^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini insi prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr"rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de

iux.#g,r"''J1,:x3fi

Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. ftec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela facurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatigo, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici citnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur"..,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c.rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, nonsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica... "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'orr.rt.azd: ,,ce sun_

122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqctera' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la partidul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" irahanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu tindu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei apelative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,foarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi incheiediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunqe tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de din ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "Rpti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(rumoare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresiguranqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie, stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,iesigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifestaiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha;1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, prefectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugireazi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,prin sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Caracterizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 48", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapabilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocterizat direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajedespreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi nume. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbegte 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s,iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'ase lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patruzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicusorule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsusqinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..."

;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1na{ $:;: calirarea poriticieni:

,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi ai ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

repetd mereu esre ci amegit. Putc a adrrrirc..maip. tine. " M-am intors cu birja acasi.. puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.l flimind.i-.i. ". exacr cum . daci qii la familia ta"..servil ..p.. exeii cuti ordinul abuiiv al prefectului: il aresteazipe Caqavencu.#i" . sti in Ia rior.4..**' .. rac pr"..vampir".iiEJj. am am nu poliqie.ri. (luhndu-Siseama)babachii". Pristandail minte pe Tipitescu pentru a-l putea ad-u9e Calavencul..'.. cu .." atit de ramotit .IH.: "ai ""1r.. .ii".l''il"''clt.ConeZahatio.ffi:sr... Sunt la uqi. R et d a h^ s nri ^1.foncgiafoncgie."*#.-". d" ! ..PRIsTANod i o" *'. Nae Cagavencu..i:ryrylii#'."... pnrr. asa cu. ilI.".':l-'."r.ff ol.obi reacqiire -.'.. .omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu".J.1:"fi-:J:1il.r.r-"r" or...i" rni".. de dar mai c" t.. degeaba: po.trc.. ^ui'Jr_ .care ordond.unspremlui.Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei neveste..r| crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc...1[i."*ii""r".l-i qii la """."".-am ameninqatcd" nu. mai cer [:-.J". cind oiiugi de trei ori..'.ourrrr..gtiind ci astfelarede cigtigat: . *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.i la dato.ttril de iat .Ti"tff..'..."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i. d5.! Asta e violaie de domiciliu t. "prig" cer lipsitdemerire.1""i."obi. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache.acaslnu-i.n..ul n.si 'u.. rurrri rrrtl. poliqai'.ii.) executidocil ordiner. e t.nt.ceniceregizoraregi ares indire : fapte."' $i chiar il adi"r....'ar. N...t-l Ptot nttqacorect.lael..ritneicusorur...'r..."U"r... rfrJp.i nu o gisesc.. Ghiqipristandaapare.Pestetot: nu e g_i e...ru".b. r"...i" r.ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc . :tl . $tiu ci o si mi ocirasci. :inT:*il. esre p"rron...Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese .l.i' "t'i . zice:. cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii.iii:illtaiiffi:*?i:i?. si asa r .or.adtudi"i.log...illl.*.itt consid"eraqia si-qi fie .*"i. vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere... "o-p.r. 9i i[. coanaJoiqica: dupi buget mici".:]tlttttt."-".E.. .. incearci si-gi steagurile.Tipitescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\.'...le1li. p.itnl zecesuflete"....-i I ordinul lui conul Flnici.il.:.tn... se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi. Personajul caracterizat este direct prinindicapiire s. ilil..il. personajului..Joigica.o... Tipitescu insu$i rraui .. Agamiti.Daci "rg.Tlllt. i'r..nu-i adevirat ci-l cheami minigtrii.i obosit ciritorie.. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul..aor.."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT|TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H . mairiu...iil .h...altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'.onr Finicd.riemisiei mele.H.cd. unde ? fameliemare._1". " Zic: curat! De-o pildi.... Gfiige...l-am scotocit prin buzunaie.f.*kT:^?LI... cu trai^neneaci.".Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sensul'Limbajul tt._ll"-frinlos flAn.''iii*i:**i...pupi-l in bot gi-i papi tot. formati din . ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici ..aZoe... aici nu e.p. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi. 7ii:.."...tipurpoligaiurui.:*rviff :."'-: r "... Jr'd"r..n'"."ra"* i" iip"ir'Jr*.".i motivindu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule.$i conu plingindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:.." ' pe... ridicat dugumelele. mai in-serios. I zze nu din prima sccnl csteincultura..renumeraqie arunchndprirtiri furi. maispreugi...Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit. soamdestupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele.-1'il1*iichc gi Zocc ..r-"i .... eresre.. $i l-au umflat. Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale...lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu".' qi pe urmi-i treabamea.. M-am intors la .:|_.agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e misie.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".. carc pisrreazd'l'i-... Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia.p.. apoi nu mi orbi de la obraz".pi.ei: ... Caqavencu.ri. I. preferat catavc' "gi I 'rlcg a' agrn."'p"nr*'.(serios) dorr"qi...oni.] cocoane fapteleprin obiigaqiile si. ci situlul nu credela ... om e ..ll::..Din slugirnicie qi interesatsi obqini bunivoingalui Capvencu.""ie.'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile . pe d..".n. s1. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este. miraqiecdtre Capaaencu)' la Permanenr datorie.i. rin.rr caraven- i:Ti:H:{ffi il:H..scrofuros datorie..scrisoarca spuncrri t at Z.li face: fameliemare.r* .zbu....:..1.. Dar eu. elec_ rdJil. ...r.i..tmisiei: . ordinere.i..i.m"dam t. urrtc cari. d-ta proclami candidatul9i iegi pe portiq.. ca .rt.[."rr.'".tt..(umilit) Eizl... .."rt"" .j. mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile..fim scrofulo.. banii lui Trahanache.in..Gh"iqi. Ghigi.ru rezcmar sabie.:ilgrr...rJ^Ei..lf re i.. si te vezird. recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil.ir.tt mina pe d. iffi-it.:r"iru" d. .rr" '.' '::'::iit.r..r-. crt t'rtc prrticlclc.un onesr...t# i...ru-"i gi numai coanii Joigichii.i.ffi#:.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J. ij.poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald.rr_"..nu-i cunoagte illclcgc cuvintul .. Trahanache spune .. poftiqi.O caut ...rtil. torald' bazatd'pe luptd gantaj.yui..agicati.irrrparlial."r. " gi-am si-ti cerierrare ci ''rr' pe nr^efe.l fapte..'."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eata gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !.e de admirl: ."*. r..::t:l..-conul Finici: mogia mogie.. renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tipitescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici.ii:i:TL$J:ttffi. ljifi:#ra...-j.r'. perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi scriso"r* .r"l"gii ct si mai .scr. o si mi bati ci a".irr tr: ^. gi-i ...spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". Iimbaj.Uld..'.coana...h.lipa.....-o.:]'t"' a"..trebuie si-l ridici ? D-voastri gtiqimai bine ca mine.r.'. illil1.

interes.a limpezi... dezagreab neplicut. pdrea...J..qaisprezece.ecornunicare *bi".. specula predicai verbal. exprimat prin locuqiune verbali.predicat se nominaj. l. l. lipsise predicat verbal..e carenu p explica bine."g"L.. subiectivi' am invigat p-ropoziqia f i. cu gi de vecheintimitate ii dideau dr"prrl. 16 .iddr'illifi. Purta (sentimente 2.a (se) hrini. vezi Tesrul 15. si-"qi tred. lasrsi[rrrii dar ecdrasc{.oricit de indeparrate.ri..t. rului.. ...eriapirii . ghicise predicat verbal.utui. 2. exprimat prin locuqiune verbali. nu explica predicat verbal. 'abiI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.-"''r^v'rwtrl.renu-eragi..paisprezece.'d. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d.tii...sugereazi . 3.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.tn chntat. pdreaciudat. nu eraw scandaliiapi predicat nominal. (atribut verbal) r ! . .aesnic.Ll r.:#. . ce-^uspus B.J."Ir".# prtrl'd" .Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri.j:l'jjJ]]: coani "'i'.. ? copiii cini le-ai .._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi.predicat verbal. ln tcxt. orr*rrio...pdreau _ scandaloasepredicat nominal.a demonstra' soluqiona. antipati c.u.ir irrculji. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.': il. p?""""qii gresire.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul.a. i lipsise" . ardtainteres.ind.pr edieat nominal. I .i".usdvizitezeMuzeul Mirii t".. sdcenzureze predicat verbal. adjeaiae ca.cqiil..j. oriiind gata Iagi. . feminin care-ilipsise.. itemul 1 Pentru . Otilia.ei.predicat verbal.i-l explicabine.Nu e mai-'r.... mai curiosera .b reprezinta alti'moialiti'r...nimni..e formare d cornpetenlelord.Iutt.rrol"..". replicile ... .. a avea.rr" memo_ Muheii'tr. rizare.-"iriJii'ui a poliqaiului. 5018.. progrcsului."r.. exprimat prin expresie verbali. nutreau. clarifica.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne revoltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezintS'intimpliri utroce' elevilor' in . Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'.rr.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ".. pentru"')' a a nutri: a (se) alimenta..a. Avea plicerea de a citi. un pairr.purtdrileei care_ lips'ise. ad.ro.. .'-oi.""olu^r"i i""ruri ..r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu. fr.-"irii..subiectulal IIIJea.predicatverbal. princi.renu pot ar)ea_ perfe. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2...FI Picsa irrchcic se cu.q" r.. scirb o s' il."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iitii.preocupare'ptecauqii. absenr 1. l.rtti.rn. cl cstcpronumcpersonal.prudenqi.r.o-.. respingitor. griji' bunivoinqi.. 1. se. -1.fii. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4.acest sentimenr.1 3. rr. .iil"Ji!.cinci mii oPtsPr€zece' ..J. apteciza...vine .wnic.. . ai.ai.1. iu Agimigd Darrda'alh".oreplicir.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C.. predicar verbal.si cenzure ze.pe carenu .ia". aaea sentiment -.ri"r'oij.r la personajului.jectiveinrtariabile: a.i darorie". deptc olllsnlc'tronsensuri. f uloq. " ctr$runsprczecc sufletc L-arrr ? ..i.: itr-"ia. cornplei.ct" d-u.r. grade. Sn-mi scrii daci vei veni la concert' Negre' l.d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r.oz.-.._t_"|:Iit' vigilenql' atenlrcicurlozltate..r""ii unei colegede-alemele obignuia. ("purtirilc el") 4. "".de cornParu[ie:anterior/posterior. anterioare " p.r {.."tutdiscur. strategii d. oral.predicat nominal.. ........rurp"rarfi -". 14 .cste ""ro-riir.unsPrezece galzecl noua' tl r.prure rnreresc."te rinipal din romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc. cacofonii-g...1tife !. il e.oa*ri. Pii.. md bati. ntt eraantipatic predicat nominal.. A dcvcnit rnemorabil limbajulp.cilegirurile lui de rudenie. arezolva' a a explica:* le-rrri.in ilic.care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea orald $ scrisd 7. rcplica Ghiq"a reia lui care fir.i" citirorilor/spectarorlor.r. tragic etc' pil..l.scro.i. dddeau drepal . mrl 11069.

discuqiade la popoti gi vesteaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa." irr. Mai pe urmi simli limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredureroasi."rrr..dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci.i.i."p.c1-inceput rizei ar rin. itcrnur 2 pen rc?.* vlzindo fotosrafieo_ped"r.' ?*i{"*tar III_rea.li.:::.'.rat...o. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali.. Autorul noteazd" stirile.i cind i-ar fi fost mult prea strimti si indeii ca sati cu sila.11y i.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::"..intrerupse locotenentul cu mindrie.. Apostol Naratorul este omnisc. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.#ffi :i:i..lii7{." seschiqea_ "*p.scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali. . r." Prin tebnica acumuldrii se surprinde drama conflictului interior.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti..i-."rlri :i::::.:o.fi scena spanzuririi ester.1po.doi soldaqibitrini sipau groapa. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energii!" ci de Replicalui Klapka-... arboriarimii.i]. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc. sp'nzuri_ infipti..obrajii sublocotenentuluide sub streangse umpluri de viaqi.Fiind I H . declangat de fizboi gi de zbatereapersonajului intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apartenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic).tragicur de un prutonier 9i . prezintit?n romanur carztarur.ii"'ff :ffr..'L'.il.ri.-i-. nu avea responsabiliiili...:H:)rrr_rea.l#'".-.." satur. si lon.dupi fiecare lovituri de tArnicop..npa. a 6st spinzurar p_enrru ir..aflatd n eas rab a" nearop n.dar nu reugegre si-l convingn.. :oarea noui gi sfiditoare. Glasul lui gerpuica un scincet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului.if."r." Citatul am pe reprezintl.. i-pr"r.u1.."e_ll. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri.i. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri..'..Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegeneratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: . sphnz.iii. comportamentul lui Apostol in siuaqiile-limiti createde rizboi.i infrumusegadde de o dragoste uriagi". nareazi. r.. excisd..." Cipitanului Klapka.ifi.i::.compretatprin .ordrgii sapigroapa pregitel. ncgricios.i L*.rrr.ii... primurui tirnpul Rizboi rtrr"Jl"i.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd. | 2.":. cg intuneric.Ce intuneric.".r+il..ei"1.72. lipicios..l p r'.ilX.".. s-a lisat pe pimint.ipa... de la Universirare.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie. cu i" ffir"*gi. Pe Bologa.::"'.iri"..i"iJ *'. sosit cu puqin inainteaexecutiei... li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc.Hffii.r'.""' r. $opti cu teami: ..$i eu sunr ofigerde rezewd.wrea .-1 r. Doamne. "o-.s#.urag.rigie jl"'#..'Ti.e zer.o rru Ivarca rui:ff..... zent.."r.!#7"..l l*::. supravegheaqi un de | 233 caporalscund.#i.Euinsumi..r. inrere_ pregitirii giirrcearci ird.-.'jili#l.1.:.. o.liogiru.... autorur a triit_o fratere Emil siu...Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: . sdrreacidin ..... /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir"g.."rror Boroga.Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini.ot..."- "Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti. i"ikn . _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv...seficu roqu de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului..rgi ro."iilffiT. . $rrean_ -rrgi".".'*m*1k...i"q"p'"ri.r3'.ri". Apostol este atit de impresionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv). Desfdsurarea acpiuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior.lui Bologa in timpul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:.f.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta . gi convingerea ci cehul Svobodatrebuia condamsa nat la moarte.t""*uritii-spanzuririi. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisituri definitorie pentru personaj. spinzu_ .. incdt tncepesd se tnd...rr vorbegte.. la incepur.i "-i. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.:l::.#i". "r"me -e..i ii.J i'.ili.lfrffl"i.t y.prinIon (rg2o)."r.r.ol1"d.p* incepe. ci prirr armosreri ilil'."i.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: .$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energii!"ci il jignegtegi-l face si roseasci. d'esprecirui ^iii ca a i".iru"aiilp.:. Dupi execuqia cehului.Bologase cutremuri iar. iremur.n.ai'ia4r.rl. invipiiati. ..i!.i Desi "p"r" acesra. lrir. degisunt o fire excesivde qoviitoare.qf *i:JkT::#i'J'i{i!.1:""': '. at rprff..r#'"f :. privirea il aceasta infricogi gi il indriti. Un frig dureros ii cutremura inima.i.r r.. . i:'. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequitoare moarte ..absolut deplin.or romanul (1922).rpicg.""T:f::jj.congtiinga datoriei. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqilor.-. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.:{J"ililliiffi:.se din seazidestadiul 1.rut devedere confricturur.r:ff -n*po..inicia gtrearrguiui."r.".obiectiv .

".lir.rsificu ". sr. $i a. vestind risiritul soarelui.rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de."r"r cu care armar. pentru ci aceasta vorbiseungureiir(. ?lobscdcaz..liltorului .aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul. gilbuie". Cresp" tele munqilor se desenau c...ttto"qte cite cevacunoscut.Drept in faqi luceatainic luceafirul. amarrdoui ir....". nit.. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea. sufletul robului tlu Apostol.nic.. lui Dumnezeu in ziua judecigii J.j".r"*obilizat. il r....Ju ridicind ochii in sus. Poateca o speranqide izbivire.rttorgG pe Klapka. citegte"sentinla caren-o aude. dar.i fii'rl cil ln suflct." .estecondamnatla spinzurare . isc si strilucirea p..in... o imagine terifianti-car"J 'o".r"." cJt. Apostol'... avind senzagiaieesteo piele de garpe..te cu capul de ftreang.e dezerta.r-. .r.rolrrrrt".: i. i. . Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain picioare.'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scrisoare. rnonrentul careigi recapitiincrederea in in sin!: . J1i -"*'t""r" sufletul....ntul). teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede.rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea ..i. p" il fostul si.:Pri*"qt".. i"ei"gr.p'.per*". Cruccainsi crucecu evlavie.... atunci.. triies. servi lroapa supirat: .d. a cum "daci e destul+......" i r.Ccrul erancgru ca gi pimintul.iiu-i"" albepe carco.'ier""r romini acuzati de spionaj tridare." (dez- noddrni. Avusesemmulqi povestitori pini .. iEi simgi.. s-aamesre_ cat. f"r"ir.ra.. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.irorri.1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bologa curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i... a. cum a voratcond^amnarea cehului..r""r. o atinge merg. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri...iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu..'.rexecugiei. misiede convalescengi.a"gi sp6nzurar nenumirare de ori. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient.se in [. Privirile insl ii zburau. vrea ilJ. penrrua-i demonstra Marreici..sei"d. intii-rphtor.. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva. mai ctr r6ndseva punede-acurmez4..Prin iubire cunogtipe Dumnezeu ..fi. cnpi ochiilui svoboda."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce.i"a. fiind la coroanad. ir c6t fost de trufag a avut..fiica gr. fire inceput gi firi sfirqit.. fapte contradictorii.. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*".l]rrrlP eviti situ. dar se simte luat in braqe sirutat pe obraji de citre Vidor. .in i un iadcu limbi de foc.rJ$ir...congtiinqa toarenizuingele srridaniil.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril.-bili dacnn_are u. e .scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii constructivenecunoscute omenegri.l..Amirrtireal. unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descrieri9i invesrigaqii psihologicd.idi..."ri. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate..-trecind printr-o padure. ia ar s[-i spuni ceva Ilonei..$i in aceste gi ginduri contradictorii..'r. i"r_.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului. riticeqte gi La judecati.ir la ir.ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g. f....".. de pre. Pimintul i se smulsede sub picioaie. caresi gievegnic dr.abiaigi migci picioarele. rrirr *clirreaori.. biscricd. Farva.o.."rr)r"L o. il.. apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin lacrimi.> deodati zise . Doamne.dar tot amini..i rgaea'cl ca privircalui svoboda . r""i 9i rdmeii nrpidea din ce in ce suiletul..r..Viaqa un povirnig cu un capit in cer gi cu celilalt in neant.tecind speranga execugiei. ...Iubireatriiegte ve..""J.t-ele siu: .... il DrumuL spre locul execuqiei parcurgeaproapeincongtient.-pri. Irstt.ii r-isiri ..orrr. audeplinsul disperatal lui Klapka carese bitea cu pumnii in piept.iar impicareaii aratdcalea... un feristriu uriag cu dingi tociqi.rr. pita. d. nu gtiedecea ve* dar !r:. ii )gua.il. vedemulqispinzuraqi.. palmele sim_ aspri a funiei. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotenentulVarga.err-" era sigurci.. gi seoferi si_l cbnducipe porecile munterui.li"ga# #. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase...pilmui.. pcnrrrr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i." Totugi ajungela concluzia ci ....ro...rg ci nu lupti crr rect.o crizemistili.rteze: .il....hi"utorr. Tudor Vianu il apreciaastop"t" d.t"il gi igi : . tul Boteanu. o scoate qi o atntt. il..r.e in groapl. p arcdarfi statin fata..r]i.u" f. o harr... se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaunulneobservat gi puteamigcaiicioarele. apoi cogciugul. o de "...rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor.f"J"-"Jffi..'..r tusrro-ungariii ucidepe romdni... L^ur" rr^pi scautrse love. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe.r'l nrcdaria'dc i.Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritului. de deci.rng.i.rt .ti. inrr_op".dar nu. i.. cinesi fie Apostol Bologa? pe in timp .d.trupulatirnind ca o povari...p.'8..si cum a'.. simqul cu ir ..d"'Ap.i.rr p. a gi da toriei'Disprequl care privis. M-am amigit cu vorbe...r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg....i. Oare ...J'il.primi in literatura romini.. renitrPcntru un.vede alt medic decit Meyer.gtie ...rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul. .. t.r." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent.. Apostol. peruluiVidor la carestein gazde.-.. audeo pini atunci.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde... "t"qa'a.'-.."1. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi..leria i se lasi pe ochi..ilil.d.stor J. _omf ceo proresrare nesfirgiri..... strirucinJ.[....vdzupimnntul deschis o rani uriti.din exces zer. (AposrolajunsesJpe fronr ca.".r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi.".r'iqii..i. gtieunde lingi spinzuritoare."'a.-"i T'otugi destinul -a"iuir"r.Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe .iar cind a inceput privilirea..din cind in cind observi. in spre'strilucirea-cereasci.".". vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului...aica Ilona.ucoleg.-o fel: ._.rir.i clipr igi aminticu o precizi! ..."... personajurui *rr. neribditoare. r'urLratur' sv . comire "*.J d.i..piligieEu....onq.obrZa".u[ cind .i te inalqipinn la ceruri.o'o"rea faci parte ci sd din c. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului . cruca i .in lumini i seciiea . Se in li aprinsese suflct lumina increderii.agort.. nu recunoatreglasulpreotului.

e.complementdirect..rrrr carc. (atributacl jcctival) 2. cht doi . rui gi Tchtoigit)osroievski.. sase.viu.complementcircumstanqial ce-..ri. Propoziqiile incidente textulliterar:.i doriseatkt de muh ..subt eran ele ctro itice e..." p. B. 4.atribut adjectival.'r Ei. din pirulrcelorfaptc. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.. Pentru rezolvarea 2. proiecpie oglindire."r. p. Iegise curindlapensie.propoziqie " subordonarr circrimstangiali consecurivi.i Mondial.". -'propori in jie subordonati atributivi." rrorio aievirul..r"d. .rir.vedea eraprost_crescur. fusese respins selectie. 1... itemul 1. . [. l.si legim.propozigie subordonai.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(finaln). din jurul tiu.2B).el nu deveni ceeace-gidorise atit de mult.rr. "ir.c. rir'p.1961.. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. ln text. tare. Degi talentat.. strilucitor. 2.. 2. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemontand. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire. ca B. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de ettaluare subiect...cca '.. l.. regentnw ceea deveni. intens:puternic.complementcircumstanqial mod.frlrqiu.fi.r.(. : C. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens.vezi Testul 3.ar. al optulea. c. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr.Tdnirul erainsole_nt.. a treia . rulantd. Pentru rezolvareaacestui . de . a.. doudzeci subiccr. Subiectul al IIJea A.rr*...complementindirect.. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite.r"r*..i.ylpri. (Tudorii^iu.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. .roqile plugului foi de hirtie/.6ii. 1.subiect.scur.dc crcaqie izvordte.vezi Testul 11.ffii. itemul 3.una . la TV.. aprins.ci i sevid broboanele sudoare de scurgindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' . itemul 3.strident.i7f.in filmelede de p...i-rr""giJiJ....la renrulnroclcrn cuvinturui. b. al accra i-sepcrrrivc$re Balz.. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3.. deti tdlentat .la sfirgitulp.i in parbrizurabu rit / al cerului". . de d. p. Epi."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui . Administragia Subiectulal III-lea l. acelui rnomenr".zicee1.iifiil" l.pe.spune din qiranul. acestui Pentru rezolvarea 3.lent arefuncqia sintactici complement de circumstangialmod. regentnu derteni' concesiv. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea.Ui""rr' d. cu doi .1rrnoi. .ac rui Zora.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.si maivedem".propoziqiesubordonati predicativi..cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr... 3. de 1. un Numai intr-o situaqie limitn i . subiecul al III-lea.i nirfi.(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. in Dintr-o eroare. . cdldtoare .rrtr. de 4. subiectulal III-lea.regti. reflectare..nume predicativ.violent. .R.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp.vezi Tesml 7. Vizuse cu propriii ochi turismului.subiectulal III-lea. ruirhom* M. la Aveamorodre crimele .

Ediromanwlromi. Bucuregti. Gramaticapentru to.vol. limbii romhne. r). Pedagogici. Landsheere. Marin. Bucuregti. Marcu.Sorin. Metodedi tnvdpdmilri.ntul Programegcolare 1998. Bucureqti. Editura Didactici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic.I. IvmC-SNEE.1985. Bucureqti. ll Bibliografie l. de '*.Bucuregti. Istoria literaturii romine de la origini pi.Editura lJnivers Bucure. Landsheere. EdituV. curegri. paronime. .Miron.2005.Napional.ti. . Editura Vox. Gramabica Mioara. Didaaica modernd. ortoepicti morfologic al lirnbii romkne.Editura Dacia. Ghid de'eaaluare. fordan".. III. Cllinescu.e Rominia. Gramaticalimbii romhne. a Nicolae.Bucuregti.edigia II-a.1979. Gheorghe Felecan. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. pentra tnrtdydmi.Dic1ionard.ne.S.vol. Dicpionarde antonime.!. primar. 3ir.Editu. Cnrricwlwm. Florin..R'. 1?8o. Limba romknd contemporand. i.nd.2000' Editura Vox.etermeni literari. DicSionarwlortografic.Editura Didactici gi Pedagogici.Editura Vox. .Bucuregti.e Felecan.Constant.L.Bucuregti.1978' publicii Socialiste .Tnstinttul Lingvistici . Radu.1998. Cerghit.Bucuregti.Bucuregti. Bucuregti. 2000. Hristea.Theodor (coordonato Sintezede limba romi. Ion.Dicpionard.Dicgionarde omonirne. Nicolae.1991. tura Eminescu..1997.nesc.Bucurqti.1984. 1998.1956' .2001. Editura AcademieiReneologisme. Ion. Ionescu.Dicpionar de termenipedagogici. 2002.EdittraDidactici gi Pedagogici. Editura Humanitas.Pedagogie Crisrea.r4rool*lNor. Nicolae. 1995' (trad. Cotianu.^Didactici gi Pedagogici.1998' . II. G. Cluj.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. I-II. Enciclopedic. Editura FundaqiilorRegale. Editura AcademieiRom6ne.Bucuregti. Editura Didacdci gi Pedagogici' BuCristea. Maneca..1976.. 2005.). I-I! Editura AcademieiRomnne.nd in prezent.Bucuregti.1941. Dicyionard. Bucuregti. 2004. t. G. Eseudespre Manolescu.Bucurefti. Editura AcademieiR.i.t.Bucuregti. vol.\.

Mircea. . Stoica. 2002. Editura CarreaRomineasci.e. De la teorie Ia practi cd. Editura Tineretului. Bucuresti. Tudor. Editur a pentru Literaturi.r de al demiei Republicii Socialiste Rominia. I-II. T.trdor. Florica. uizai Seche. Eugen.19g2. Bucureg 1961 ti. Vianu.Ion. Scriitori moderni. Parfene. vol. Edirura Didactici.i tnsemndricritice. Editura Mirron. Arta prozatorilor romhni.primar.Adrian (coordonator).1980.1965. Eoalwarea procesul in didactic.19()(.d"gogi.consrantin. Stoica. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban.Bucureqti. lJu cureqri..Studii .. compozipiilein yoald. ediqie ingrijiti gi prefaqi de Marin Bucur. Timigoara.EPL. 2003. Negoiqescu. Mitu. Bucurcqt r.Ped.1994. Florica.2006.cokr. T Seche.r ProGnosis.Scriitori romkni de azi. .1978. Vianu. Bucuiegri.ica preddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Editura Humanitai Educagiona!Bucuresti. Editur. I-II.agogie. Popeagi.Vasile.Editura Discipol. Evalwarea progresului. Desprestil Siartd literard. Bucuresri. Simion.Editura Didactici gi Pedagogici. curesti.Adrian. Bucuresti.Editura Ac.1966. Vianu. Metod. vol. 2000.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne. Editura Humaniras Educaqional. Bu-uresti. I.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. Bucuresti.J wrnal.Editura pentru Literaturi.irr rcvisra. E'ualuareacwrentd5i examenele.240 | Mitu. tt.luviqiminrulprirrr.i p. Radu...Gbid pentrw profesorl.u 1-4/ 1997. Tudor.

limbii romine. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregStesc vederea in institutor/invdtitor. 't . .5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitivat.deoarrece |iterare. care se posturilor .' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar. edilia editia 2005. ionalpedagogic.- rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 ..' . . vacantein inv5fEm*nt. si lucrarepoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru examenele perfec!ionare..in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori|orfnvEf6tori!or.abso|ven!i|or. ortografic. "' ".ieievilor.=''.' suslineriiconcursuluipenttu octl'parea '.ll$!ffilU .li exerciliicie limbd romdn5(toate exemplificate." . cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui ortoepicsi morfological limbii rom6ne. '' ::' .c0ncepteopera!iona|edefinite5i.'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful