T

FloricaMitu

Testepentru concursul
de tlturarLzare
Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori )
1. 1'

HUM AN IT AS

3 I ED U C AT ION AL

v

Cuprins
Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhll pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Florlcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97rt-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I)

Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedeclarat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / romine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqitori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 19 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239

Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon:027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978-973-689-07 8-9

r"tiqeior referitoarela aplicareacurriculumului. "orrr.institutori/ invigitori ai (absolvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Institutori) .. de puncrespectarea comunicaqional.. Asimilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei .r"a qi op. . a'.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea. tuaqie.rtlt"r". a strategiilor qcolare didacticegi a evaliirii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle corespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate. Valorificar"" iorrqin. wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf.CAprobati prin O..i.a specialitiqii a specialitigii in .psihopedagogice metodice de al . til.ti" d.. TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor examen cuno. '"'i-'t normelor ortografice.pornind de la texteliterare:eseu : scrise redactareadiferitelor .uratsi nestructu"t. i.r"gionalizare. analizi. Dez.krrll rnorfosintactice. ROMANA .tinqelor de specialitateqi de didactici a . teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespecifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri. 5287l15.ii.M. 9i aplicarea creativi a cunogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie .lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLARATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini qi meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine .r..i aprofundareacunogtinqelor specialitarc.o-p. i" fu".i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor .Ed nt.il.

rrtnqurilor te reguli gi principii.t"r.tttrit examenele oblinere a gradelordidactice.t: rurat: argumenrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi. iieml de construc[ia comunicirii pioUf"-.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceastilucrare' . de tip eseustrucde genului I sp.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilor-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vederea irivlqemint.itemi de aplicarea regulilor ortografice.-gi a. i' I I t . Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.ur" .ciei literare gi caracterizare persott"i:'.. iolicitind-cor.i gramatici.de construccareconlin abateride la aces ii. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare.ci am specificat a subiect.. subiectulI propune itemi de literaturi romini. Subiectulal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat. p"""trr"gi. de lexic .o. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade concurs."lPti.1i in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd. mine care vizeazS.i definitivat carenu se re-.J.Temeledin prograde p. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera.2006). vacante in pregltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.pdmhntul qional.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su- biecte.tutoarea i.

Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe. vorbire pcrsonajlitcrirr. Tudor.sceni.rrlirr rtructural. indicaqiiscenice. dcsc:ricre). Editura Minerva. Lacustrd' Lucian Blaga .rrr1.. vers. Macedonski.Cristina.L.'p. Vianu.paralelismsintactic.Editura Eminescu. conflict. perrorraje.replici. 1992.elemente rlc vcrsificalic) drarnatic gi (subiccr. rnotiv literar. narator. Dramaturgie: act. I a le rcalism. Bucureqti. figuridestil. eul liric.. Itina. G. exclamaqie metafori.:rirrr1r..:acliune. .Bucureqti. Silaba. Poezie:aliteraqie. antitezd. temi.dialog dramatic.stil direct/ indirect. enumeraarti poetici. Opera lui Mihai Eminescu. Lwceafdrul. imagine artistici. Petras. Mircea.i operaEI.izi1ic. rerorici.acliune. 1981.drama.claborarcaunei argumentiri scrise. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtunoasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsandri. sim(strofi. Istoria literaturii romi. liric Sidramatic seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd. Bucuregti. temi. Bucuregti. modernism. Bucuregti.$erban.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod. Arca lwi Noe. monolog.Eugen.Irina.II.r t.1969.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici.Pasteluri M. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nuvcla: Negruzzi . Ionescu.Garamond.autor. G.Demiurg.Accentul .ittcadrarca unui text narativ.1987' Simion.monolog.. sceni. prctz. poeziei. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale .P... Cllinescu G. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar.Suiitoriromhni de azi. 1989.rom"antismul.Editura Minerva. [Jnhtersul Cioculescu. autor. liric clc irrrngirr*r podtic. Aspectefuncqionale. interogaqie qie. dialog. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992.Editura Minerva. Limba romani I Limbi qi comunicare .romanul. comedia. moduri de e expunere(naratiune. Func[iilelimbajului .rouran. basmcult..1985. Particularitif fonetice ale limbii romine . dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult. titlu. Eminesct * Sarape deal. laitmotiv.rri1ie.construcliasubiectului(intrigd. 1980. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri. Bucuregti..final.Reguli de despirqirea cuvintelor in silabe.1974.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri.1995.1974. concctclri.pte. nuvela. hiperboli. Manolescu. Bucuregti.Nicolae..Testament Nichita Stinescu . Petrag. retoric. Principiile ortografiei limbii romine .drami.de-dragoste. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebreanu.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.titlu. . Bacovia Plumb. momentele subiectului.rnl..rrrgrorrerrre. tntkin noaptede rdzboi George Cilincscu .d. Manolescu. Abateri de la normi si corectarea lor . dramaturgie. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. liric.Editura CarteaRomineasci. aPliclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative.Viaga. E.Enigma Otiliei Marin Preda.ne moderne.ru..EdituraCarteaRomineasci. ritm).. . nuvel. Anghelescu. (clcmcntc cortrpozilie.Vladimir. conflict.Bucuregti.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi . tchnici argumentative. tablou. Iiterari.Noaztea de decernvrie G. Lazdrescu. Bucure.. Desprepoezie.. Streinu. L. G .misuri metrici. Bucuregti. curent literar.limbajui prozei ttarativc). Ion Creangd. neomoder"ismut.'. personaj. repetigie. fictriune. Cilinescu. Cilinescu. vol.19B3.comedie..L. relaqiitemporalegi spaqiale).secvenle Poetici' simbol. poeziapagoptisti.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Illiadc* I. Reztedere. lirism obiectiv/subiectiv.epitet. directit/indirectl. Bucuregti.simbolismul.. 1982. modernismul.motiv literar.Morometii lI Drarnaturgie comedia: I.Nicolae. rimi. I .1964. pentrw elerti. romantism. comparaqie.construciia subicctului.Scrisoarea I Al. !i nttuttriralarlil'eritelor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n.naliza principnlelt. versificaqie bolism.sinestezie. clasicismul.ti. Cilinescu. lirice qi dramatice.folosind elementeiespecifice:structuri. textului lirnbajul d rrrrnltic). Demiurg. refren.

Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r Subicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ropozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementulindirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circumstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl.Clasificarc. de Avram. Ver6e copuladve. Pronumclcde politeqe. de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntiali scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.1966.i tiv iii rclltiv. Ion. Semnele ortograficegi folosirealor.P.Achiziqii fundamentale"gi principiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si literaturii romine 5. Regimul cazual prepoziqiilor al a Conju'cqia. Procesul scrieriiin clasa a 7.D. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris..igia circurnsrnrr[iali condiqionali .i adjcctivul pronominal irehotirit.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz. Funcqiisinracticc. Bucuregti.D. I. Pronumclcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. llrottutttelc: pcrsonal. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul.Timpurile verbelor. 9i scrisi 12. Ciclul curricular . perspectiva dezvoltirii capacitiqiide receptare din mesajului scris 8.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqiala consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangiali concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. Dezvoltarea competenqelor elementare comunicare. Loculiuni adverbiale. funcliilesinractice.. lrrotrttttrclc prxesiv.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga.t. I Senrul colcctll cuvintclor. fr * t' Sinteze limba romind (coord. Bucuregti. Editura Academiei..Bucureqti. rrurn:irul. l'ronurt'rclc rclativi. Gradede comparagie.in clasaI I 6. Topica gi punctuaqia.. Consolidareagi sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. 1984.rri:t.P. metodologice ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?n clasaI.1983.E. Mioara. Clasificarea conjuncqiilor. Felul propoziqiilo r. Coteanu..Locuqiuni conjr.E. lrcful propoziqiilorin frazd. Funcgiisintactice.obiectivcen3. Formareacapacitigiide citire /leu. r Ortografia. Verbe personale si itttpc'rsonalc. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. METODICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1.declinarea.Formareacapacitiqiide comunicare.vol. gcnul. Clasificarc. Modurile verbelor.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice. a.Theodor Hristea).rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9.1997.ne.r ucqionalc Intcrjcclia. Pronumele reflexiv.Editura Academiei. Verbc auxiliare. Finalitigile invigimintului primar 3..r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici | 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz.Fraza. locuqiunile subrtdntivillc) r Ar ticolrrl.il. r * t' indrEtar ortografic.lnr()rurulir plrpnimia lrolisctttia. Bucuregti. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor. Conceptul de curriculum 2.Locuqiuni vcrbalc. Pronum"ele ncljcctivul Funcqiilc sintacticc pronumclui. Funcqiisinractice. edilia a II-a. Gramaticapentru toli. Gradcle comparaqie. Vcrbe prcdicativc. Criterii de clasificare. Editura Humanitas. II.r llelaqri scttratttit'c: orlonir. xitutca lrle acljcctivului. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl.rrortotttittirl intirirc. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. l)rotttutrclc nchotiri. aspecte 4. ( )rt o gr.orali. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltrl. Tehnicile muncii cu cartea. sinorrirrri'r. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunilor adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare.Conjuncgii corelative. Propoziqia. Limba romhndcontemporand. 1985.Bucuregti. Ediqia a II-a..ortoepic. Diatczele.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi modernizirii ' inviqimintului primar 2.urd. Obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . fruncqii sintacticc.idepunctuapiel.Clasificarea interjecqiilor. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM.si edicc:tivul pronominal posesiv.

Vlisceanu. in Stoica. 1995.2001..e informare/formare a institutorilor/inztdpdtorilor. Popescu. $erdean.Editura Corint. 'pr:"rLn conflictului/ peisot ajului ales. l(cl. Stoica. Scrieqi.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte.. Metod. :ntru conlinutul eieului.C. I al IIJea (30 de puncte) A. Instruire Sitnadpare. 2000.i examenele.. E. Bucureqti. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales.P.I. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecareceringS'/ oer).. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToaia concurs.D. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1.1980. ediqiaa II-a' . lizibilitate Si alezare in pagind puncte). r'i't' Cbidul programului d. ()unic'ulumpentru clasele a II-a.t-"trt"tl a unui punct de vederedesprepersonajulales. EdiruraProGnosis. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamenele.1. onfolositein construcqia unor elemente evidenqierea .2000. *\"1\Gbiilurile de eaaluare discipline. Bucuresti.terde instrumcntcde evaluare I /. Didaaica modernd. Parfene.1. pentru redactareaeseului.966) GA. moduri de expunere).SNEE.P. Radu. naratiye. MEC . Landsheere.l rl Bibliografie rl:." a doua situaqii/ secvittge trisiturilor personajuluiales . aUllltfi1.gg9.. Bucuregti. 2001.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. pentru inztapdmi.1990.trile candidatuluivor respecta i. EDP. 1995. 1979.l l. Ccrglrit.. in care si.Bucuregti.. Itg Probi scris.1.f analizd 9i de argumentare 2 puncre. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela alegere.1975. G. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu...rc* estede parru ore JRatpunt.2003. 2001. Edirura Humanitas Educaqional . sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele urmiprevederile 'Bel. Bucurcqti.E.Editura Dacia.lnr€alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd.I. livaluarea cducaqionala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5..A. Editura Corint.Editura Discipol. t't't' ()hidurile clecurriculumpe discipline. Ionescu.lntrr.acpiune.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1.A.I. pe MEC .EDP. (coordonator).1. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar.2003.D.lgg8. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM.. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.L.Mt. 2002. Varianta 3 't' n""t (.r1ia dintrc curriculumpi evaluare qi 16.icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV. Bucuregti.instituto ril inviqiltori Sesiunea77-78 iulie 2006 . 1998. Eaaluareaprogreswlwi .caracterizaqi fi"irl"" sphnzwrigilor). Ncacgu. utilizarea limbii literare -2 puncte. Eaaluareacurentd. la textulde mai ios. Ghid pentru profesori. De la teorie la practicd.M.II-a. Bucuregti.). de a diclnr:rice l{. Landshcere.2002. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajului pentru redactare. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18. Definirea obiectiveloreducapionale Bucurcqti..2001.semnificativepentru evidenqierea .'['ipologia . (trad.. LandshecrcV. Didaaica (manualpentru clasa a X-a. Bucureqti.SNEE..T. gcolinormale).MEN: I Si Centrul de formare din inviqimint ul prcunivcrsitar..ntul primar. Editura $tiinqificl. E. de limba si literatura romane . Cluj. exprimareairg. 2000. 2003.de doui-patru pagini.colar.o-. G. Compozipiile Scoald. Bucuregti.

*'11'*uua polisemia atncepe A.Prezentareatrls[turilor personajului." Ion ^Creangd..ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a . dupi friqiorii sii.. Conginut .toarele cuvinre: 4.Apoi tncepe sescdrmdna de np . dl rrrir. l.4 p.g. corecrind gregelile. So-a.A. . 6 puncte yis. ninsese pre.1966).rp. 24 de puncte 2. iute.rdnit un genucbi . Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae.. de 2 puncte 6.. Tflntcricli din tcrt un. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi.acpiune.roi iui:epcir sc scirmi. tele rfrruf.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#".I-Il. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2.. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . 2 puncte l.':.4 p.I p. i. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di". ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea.. 2 puncte 4std 2.. pc fooir dc coneurs.. qi se pereaid.elci icdul ccl cumintet5. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1.dar nu gileqteninric.cca molcurrr lrorrr.u.i a plinge . din ios din horn si incuie u. Capra cu trei iezi | Menqioneqi un sittottittt r:f. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caracterizarc personajuluiales: 4 puncte . 5.iedulcelmic r.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd. 2. ..'fretuerieli dirrtextuldatpropoz.vede nu-maigisegte ci nimic.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl.-.puncte flictelor: . cu ca qi .arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p. l.i cu punctajelepreeizate barem. .cuvint dcrivatgi un cuvinr compus.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. in la foe.a conflictrisiturilor pcrsonajului. ce . evidenqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente dintre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente -2p. prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsiturilor personajului. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr. Fteciarll valslreemorfologici din rcxr'a cuvintelor: . doar a rnei glsi ceva. sr factr mai mult in ciudacaprei.igi punc in gind un"..nade cap . r.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi.fdrl.r.flri referireexpliciti la cona flict .tiv in cazul dativ.te pentrusensul text al fieciruia dintreurmiroarele din ' €UviRte t. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor. alteledecit celeprecizate explicit prin barem.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor: .puncte 3.. . indiferent de narura lor: t. in in acord cu ideile . .Sc. d 4 puncte _ l.e*minte. a 3. dvza.rle1i. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare.mi tnvlrtc slt4'.. Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos. prezenrare pa4iald. la 2. . de int. . explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei. Rispunsurile candidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu prevederile tive: IOOP (1983). (to pnncte) 1. 2 puncte Q. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos.iqia subordo'ara circumstangiah cauie.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesajuluiscris. unor elemente 1. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si iie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi. ffialcum.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4. t)eci vedclupul qi.rr tul pegtele borr. : flictului/ a conflictelor . iamd.u i. .. (edigiaaII-a.2 p.* lrirre. iu . Subiectul I (30 de puncte) . Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.rideau.i acum se bandajazd.GA.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative.

i zdpada l: Astd-iarndninsese ( t P . construcqia paragrafelor subliniazi ideile.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonajului ales: 4 puncte a narative.molcwm liniqtit.personali. Funclia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e.coerent. cuvintclor. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p. casd. cd'cietc' (1 P' + | P') zPuncte de reflexiv..Pronume -' (comun)' jcompusi). + 1 P.: ft"poriqi..semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarca doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales..promPt. utneconvingltor-1P. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte.2 p. 3. + 1 P. Exemplede rispuns: cuvint derivat . 2.frd.i 2. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corectea textului in paginl (1 p'). raPid.. + 1 P. text clar organizat.S-a (1 p.cu echilibru intre celerei componente(introducerecuprins-incheiere). mai .Jl. Construciia corecti a enunqurilor' 4.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispunsul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati.rrrr"ri".nunshi.I p' cu parlial adecvatc. de'interpretare p.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logici si sunt susqinute.4 p. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B. i.J" de elemente interpretare' dat rez. (0-3 erori: I p')' 4.a}ez^t.nizarea ideilor in scris: 2 puncte . sau {. + 1 P.domol etc'.rimarea argumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcisonajului ales I p. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative. Orga. concctori sautehnici argumentative 4 p.) 4Puncte (1 P. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor personajului ales. iJ. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabular 2 puncte !.) l. nu existi un echilibruintre dar ele.cu lin. + 1 P. succesiunea logici a ideilor-2 p.. (14puncte) judecati erc. + 1 P. r cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales. ideile sunt..+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ | P') 2 Puncte (1 P. (6 puncte) decarn 4. claritatea cnunlului.in grabl etc' (1 p.. + 1 p.-pf" ae propozigiesubordonati circumstangi de tn iliceamol.fir... in6ercare argumentarel cu de utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri.2 p.atibut 5. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p.adverb mod.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r. o exPrimarea unui punct de_vedere despre personajulales. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2. sdi .+ | P.) 2 Puncte t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului.pioriietc'. ca gi a unor srrucruri. C. I conlentarea unei situaqii/secvenge narative. lizibilitatea 5.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcsn 4 p. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 de Puncte) A. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere despre personajul ales: 4 puncte r cxp. tmi este . (. gi... 2. in general."ii""r.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apreciiri.lini9tit.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.lotnentarca doui situaqii/secven{e a narative.cum norn. B..-"" "Uitir". 1.2 p.firi incercarede argumentare 1 p. (1 p. Exemplede rispuns: cuminte. iute..2 p'.+tp. Valoareamorfologici a cuvintelor: se. + 1 P') 4Puncte direct. optzeci centimetri' prea mwh..subliniateprin paragrafe 1 p.4areza'-arindui. aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc'. varietatea lexicului . ?ncercare comenrare de -lp. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . Redactare ..)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscut 3. feri exemgrle cxplicaqii.1 p. o perqilecomponentealetextului pot fi recunoscute.7)ea.substantiv e.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales. 3. (10puncte) corecti a enunqurilor' 1.+ 1p. 5.

raporturiledintre personaje..'Mengionati le urmitoar e: tt.rgi.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare. diferite de cea din text.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. 1d. . prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. personajelor . ..^ pe fragrnentegi analizaacesrora."rului.a. I . rteml de tip pereche.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi de mai jos. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1.?. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitorul rispuns: .ualegere multiph.doui temel' particularitigi stilistice). construcge. a . Cialinii B drdganulai puncte) A. rtemrc.'punctajului obgnut. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . . feftnecdt. de fermecaqi propria lor privire.setncrwci. Total test:90 de puncte. drferite de 2. Nota se stabilegtepri" i-p. Contrageqi punzitoare. tuturer mugteriilor. Alcituiji enunquri cu alte din aceea text. in r conversagi generalizato.l.:t. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. !'._ci Argumentaqi. Ioan Slaviciesteo nuveli. in tovir{ia unei femei frumoase. itemi cu alegere dual.. de elemente originalitaye oqg.tq.care consumain fundul silii. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. .prezentarea caracterizare).ar) consurna. Sercordl punctajuldaci.. pebaza gPereiliterare. rctlvrratea legiruri cu planul t. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. doui valori morfologice ale verbului a fi.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori morfologice. . r rcproducerea textului pe bazaplanului. +. Seacordi l0 puncte din oficiu. musteriu.argumenrarea. literare (modalitigi de a.rei .lndati ce pftirim iniunrru.exemplificariaacestorcaracteristici modalitiqi de (tipologii.

Menqionaqi a toarele c. ".Avea nigtc ziduri groasede icipi.rl Pentru oe mal . respectiv. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan..In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni.limpede. Exemplificagi parru . viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. cd operaliterari La gig.1..(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l.. 2. i" . pui.-indiferent natura lor.rnar_enrale. soldat. demonstrativace. 3. (14puncte) . .i ..os. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd. Scrieqipredicatele din primul enungal textului. intr-un eseude doui-patru pagini.-. ceeace ne-a plicut la toqi.j"-1. C.exemplificarea acestorcaracteristic i.jq modalitigi de ca_ racterizare). dc l.'. corectind gregelile. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi.-lIt"nsul l ' Kcle va1i.. (6 pancte) de de mai jos. 3. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.precizare. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi.j. 4.r"r cadru alesrudiului limbii si literaturii romine i' ciclul .gi "".r-il. . Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am viiz. 3.it. Soluqia 3. nicidtn text.edere ur-itoarele repere: -".cuprins. prin cnunquri potrivite. 3. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi-rispunsul diferite. 2' Ar{ta1i.ruinr"i ai iri irfA. . r -a ale .argumenrrr"r elemente originalitarea.tare.utde zilelemele.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc. pe scurt. Maieul seudasedatoriti ploii. doui valori morfologicealecuvintelo tot.drept sl. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. lame. valoareamorfologici a cuvintelor nhte.incaresi existeo propozigie subordonati predicativd.ts. 3.e .ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. . Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici.. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. Alcdtuiqio frazd.r-.-pe bazaoo"r"i literare. 3. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2.indiferent de d9 natura lor.oi". na auea babar' B..prin cxcmpleadecvate. drigoste.elile.Precizaqi.. ale 2' Relevaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui. in timpul cilitorieiin Italia..paiticularitagiriitirti..asupraremei.i.'t.. s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival folcloric. precizindfelul lor.uspu..qiil.'linte: ferecat.i. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologice diferite.ir4ii f. 4.1:y. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji.aibi-sensuri 2.a oploSi.operei literare (modalitigi de de consrrucde.--T t0 I Y B. rt adinc'. Ln realizarea eseului.a patru caracterisrici specieiliterare. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.. 2.. l. inthia noapte de rdzboi de Cacopild.de atribut pronominal Q. Jir.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. tipurile de proiectarea activitiqii didactice. Relevaqi riculunt. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresaveaunele desavantaje' 2.. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn ..^ l-"-ti:qi. Formulaqienunquriin care'pron. fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul .incid. Stabiiiqifuncqia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar.prezenrarea personajelor (tipologi.Rescrieqi "nurrquiile juvenile' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1.tiasi aibi funcqiade nume predicativ gi. corecind gre. 3ai t.

.r'o. ... ?Funoian .. de.o'. a. ?elagii"p.ir"f .. "ri.. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd ..'p"k|u ilrid. lir.'a. neingeles.il. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . cd poezia Testamentde Tudor Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genului liric gi esteo arti poetici.i"ai.II ln realitlarea eseului./ u-bra . tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris. p"i. cdrorase afli ". (tipologie.ra. dif. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a fi.r.. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos.pcrsonajelor deca_ . pe .rron"ie. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a . dintextul riterar. verbul a fiage.e Mihai Emines Scrisoarea cu....."pr"rii/1il. bazatextului liric. ...eritede ceadin text.. Precizagi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.Eragreu si procedeziastfel qi. corectind gregelire...modalitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t. Prezentagi. .r_o.. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd. Rescrieqi propozigiilesubordonatedin textul literar gi precizagi felul lor.. doui tipuri de itemi.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi de eorrsrrucgi viziuneasupra c.titlu nobiliarin Anglia. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive.prezentareaa p^tnr caracteristici ale genului .^?. valorile morfologice ale cuv6ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu. p.il:::a. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric.irrgi ferurror.i ale specieiliterare. scurt. remei.In curind cioburile cdzuri"pemasi.iio". de natura ror. 4.ft .Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan./ eraun intuneric. . 2' rlw. le dezlipi una de alta. 2. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul oe marros.prelios.rr' i.. einici Cici ".ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice.r f. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.i.particularitiqi stilistice). B. Menqionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiuni: a proceda. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.exemplificarea acestorcaracteristici. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini.... 1. frrcs-o prrceapi"../. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroarele ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1..t: :ll: cer ter$l smgur. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului. 4.i le intinse pe masi.a i4cepe.rrq.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra temei. ll *:.ptiire*emple/enunguri adecvare. Eipr. mutt mai ca slab b... ' 3.sttagi. 3.ffi.:iu "". lipite unele de altele.. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din. indiferent 2.erenrplificarea accsror caracteristict.*..."pur"_a sedesface / imprica-t{ stipineaererna i^r"t.'-r. J. inl].. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi.. t".-U"r. de 1.iJi int. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.Glenarvanle scoase bigare de seacu mi. iid.ri pesre marginle ^rrgioi t./..lordu sehotiri si spargi gitul pregioasei sticle. 3' analizagi intac c gi. bdgare de seamd.rnr"-.riu]n. In continuare adrudir. shmbete/zim_ C. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.9.a..ili. a de .t Dardeodat-un puncrsemigci.::.uA/ Dar nici d.cici substangele depusese intiriseri capiatre.'.'.:"1" .precizaree patrucaractcristici spccici alc ll." Verne. cttoricerisc.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqiune. 2.:):::. Formulagi doui enunguri .:'ume priceputi irrr. etern.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r.. iJ../ pe formirii capa1. ter_i ."rufiir. t..erj Subiectul al Il-lea (30 de puncte) A. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde... intr-un eseude doui-trei pagini.

nr. Caragiale. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi din tOrtevoluptoasaei vhpaie.: d.il .argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra remei.. F.iEi . verbali.veli aveain vedereurmitoarele repere: .. de pictu3. metodesi instrumentede evaluare. a regresll. Prezentaqi. o ."unr.-_-_E. Prezentaqi obiectiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1.intr-un eseude doui-patru pagini. ci opera literari O scrisoare pierdwtd de I. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini.*plii"r tru a-i ajuta. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari. adiectivah aduetb. corectind gregelile. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. acestei de Ion creangl. Daroriti dificultitilor intervenite. "C. 2. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1. cuvinte: a sufla. Z.o-"d^i. (6 pancte) indiferent de natura lor' R./Ea noaPtea teri. Scricqi cite o locugiune:substintivali.d"ti zdtoare. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era compromisi. zSomot' consecutivl. 3. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun atribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". specii.prezentarea personajelor(tipologie. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. relevindcaracteristicile l rePere urmitoarele in vegi eseului. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.a patru caracteristici specieiliterare. llc lt caz. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jos.aii.voluptos. bazatextului literar.. Relevaqi rolul exercitiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris.gelile. 2. .subord. L. Primul-ministru ".i"rqi valoareamorfologici Mi-aminteam. Ori ce artist isi creazd. scurt. tot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. a 3./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai.tt. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. pe 2. sara urmeazi lung-a . ln numirul viitor al revistei. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i.. ielalii dintre personaje.exemphtrcarea acestorcaracteristici. 3.literare.. rafie/ rapiune. (10 puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos.. a ale . Realizagi proiect de lecqie alegere: in inviqimintul primar' 2. Iar reveneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernul pen2. lume p?oprie.urile de mai jos. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoziqiecorespun. 1. avea vedere i' realizaria de mal los. corectind gre. pe caieinsi le simqimca-nvis pe toate"' Mihai Emines cu.frielenii nostrii" va apareun articol despreregenerarea celulelor. dc l./ Doar ceasornicul timpului cirare. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie.precizare. gi in odaie/ Lurra . -S"ti.i-"flfi ' rnire... B.nemulpupropoziqii cu i. Vroia sI continuiecolaborarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism. +.durere. C. de indiferent de natura lor. Prccizaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: .. Prezentagi.-. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri de itemi..a simpL felul lor' propozigii(esubordonatedin text gi precizaqi 2. Menqionaqi to"t"l.f putin parru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd.ceainrervengiilwi.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare. . tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. pe . o 3. 1. In realizarea eseului.rarse peite . C. (14pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. modalitiqi de caracterrzare).------'' Nu-nri maipld.I laI B. 4.particularitigi stilistice). Argumenmqi.ul 4.

bazaoperei literare.ca vremea. . P rezentagi conceptulde curriculum.razdin caresi existeo propozigiesubordonati concesivi. . exprimat prin pirgi de vorbire diferite. pe acestorcaracteristici. prin enunturi potri"ite. 2. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi.t""tca l. . pe pcrsonajelor(tipologie.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. . 3. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd griji. diferite de ceadin text. .una cu subiectnedeterminat. propoziqiisubordonate. Exemplificaqi rolul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI.cegia aibi diversefuncqii sintactice. 1. cealalticu subiecr multiplu. 3. 3. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. de a . exerrrplificarca accstor caracteristici lraza. rlc nraiios. C.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . doue functii sinractice adverbuluirelativ ale curn. scurt.de prietenie". B. plecindu-le dragostea begia9i datinile lor de la lumii. morfo-sintacticcuvintelesubliniatein text.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. Pre. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' .rp"r.exemplificarea modalitigi de capersonajelor(tipologie. (10puncte) Scrieqi. fara grrii il bg"9ca gi lor rii. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. relaqiidintre personaje.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. de de .ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasupra rcrnci.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A.de ztreme. Alcituigi o f. ln curind vor disparemonezilede cincizecide bani.. Analizagi 3. 4. Lini.Precizagifuncqiasintactici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. Scriegi ' 1.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. . doui valori morfologice ale cuvintului o.prezentarea racterizare). 4' Relevaqi. al 2. ..Babagul 1. Evidengiagi.ci?agi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. B.atd. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. (6 puncte) Re-s9ri9ti enungurilede mai jos. Daqi parru exemplede locuqiunisubstantivale. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarele cuvinte: fdpturd. Ideile carele-a susginutin discurs. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cimpie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . 3. corectind gregelile. Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre: odaiA/ o d.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegte de ckntec. Construiqi enunquriin carecuvintul a. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. : 2. particularitigi stilistice). neamuri. ln realizareaeseului. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. Iuqi gi nestatornici apele.qa gi-n argiqele de cupror.rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.precizarea patnr caracteristici specieiliterare.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbesc de'geamuririz"l"de luni. 2.. a seferi.i. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. modalitiqi de construcgie. " prin exemplepotrivite.. relagiidintre ele.i ritcrarc. Mihail Sadoveanu. Stabiliqi felul primelor dou. numai/'nu mai. 2. Lucian Blaga.a incolgi. Alcituigi doui propoziqii. indiferent de natura lor. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. strategiididacticede formare a.modalitigi de caracterif:::. 3. de 1. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi.tre.particularitiqi stilistice). Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. rdbddtor. 2.

se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita glas .poate. si insoqitde prepoziqie fie 3. .Moromete aveauneori obiceiul .literare: originalitateavidintre subiectulromanului gi titlu. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.re iropo zigii caresi conqini forme afective de superlativ absolut. in gi chematla pre. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. modalitigi de capersonajelor(tipologii. (5 puncte) indiferent de natura lor. particularitiqi Jtilistice).Ce-qidoresc 4. Proprii lui prieteni il renegi. Scrieqiio. opiniei personale' .raziin carecuvintul poate sd.spate. de modalitiqi artisricede consrrucqie.avind in vedereci acqiunea 'i. .prezenrarea recterizare). bazatextului liric ales. respectiv la dativ."t.. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. corectind greqelile. ci. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede re corecti la clasaI.^ 3.ml C. donate.i : pe 1.os.de doui-trei pagini.ielagiadintre curriculum 9i evaluare.. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Martie. 2. intortocheat. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu. 2.tii 1..ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopeacestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar. iit. . undeaa.precizarea patru caracteristici specieiliterare. Vlz. Relevaqi. 2.ugi Clubului Feminagi-a exprimat doringade a se reintilni. relaqiidintre personaje. precizagifelulacestei B..edengie agtepta antecameri' 3. enunprile de mai jos.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. 2.rrt. regentulunei propoziqii suborsubordonate." Marin Preda. poezialarna/ Mezul iernei/ Primfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel. Irrs. corcctind grc9clilc. 3. de irrclifcrcnt naturalor.argumentarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C. dc l. l. scurt.veqiaveain vedereurmitoarele repere: . ln realizarea eseului.'Prezentaqi. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul . 3. pe .Precizagifuncqiile eu de. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1. Subiectulal III-lea (30 de puncte) . Scriegi t. fie 4. la cazul sintacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc.argumentarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. 2.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelor subiecruluigi exemplificarea literare. se. r"r.a ztorbi. A coborit cu dificultate 2.. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de orali. cot. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. Morome. Alcntuiqi o f.usenu mai o segvengi filmului. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice..de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur. .intr-un eseude una-doui pagini.argumenraieatidului pebaza caracteristiciloroperei.din textul dat' . a I l ze 3. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei. clemal . a . Enumeraqi p. a ale .

agaci iicunogtea bioritmul vieqii. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: coffia. muri vreodati. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. 3.. '. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4.-itrrrr.'ite piminrul c-o mared. 2. despre muzrci. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari./lumina mea. .l tr:l.-. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.elile.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala ..Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. corectind gre.tainicrd cilrge. nr. a izbwmi.Alcituigifrazd"in si existe o care . 3. Alcituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice. modalitiqi artisticede consrrucgie. (10puncte) rispunsul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos. Exemplificagi aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimintul primar.. bazatexfului literar.at: frumoaso.in tia dacd.. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi .. ln realizarea eseului./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii.. 1. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text. 3. Alcituiqi enunguricu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali.chii-aga. Izoorulnoppii 1. Argumentaqi. ara. 2.Nu credeam sd-nvdt. Alcituigi o f. Ilustragi. contrageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare. si diferite de ceadin text.. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. 1.a acoperi. 3. Mengionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. (10pancte) S. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-aveasi fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. l./gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii.toarelecerinte referitoarela textul mai jos. B. / Pururi tinir.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urmitorul enunq: din . 'r. Formulagi propozigii in care pronumele nehotF'ritfiecare. imi. intr-un eseude doui-trei pagini. cd poeziaSarape deal de Mihai F. (lc lltiu .vor. pe 2. Moromepii. (14puncte) Scr.Pestetrei ani izbucneacel de-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda.minescu apartinegenului liric. .] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci continui si se ruineze. polisemiacuvintului insemnat.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale . Prezentagi.indiferent de natura lor. e'::Scriegi de 1. Analizagi morfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d.sunt izvorul/din caretainic curge. 2.4u convieguitlaolald mult timp.si fie in cazul genitiv si.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.argumentarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei. cazul dativ. de .ln cimpia Dunirii. 4.precizarea patru caracteristici genului literar.iic. precizagifuncqia sinractici a acestora. rdbdare. respecriv. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pronumede intirire.:rt:: C.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii./acoperind l)c. acestorcaracteristici.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. 1.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _.oo'|J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.ro"ptr" p.lirurnoaso. insogit de prepoziqie. 4. adincii.razd.. .prin doui exemplepotrivite.[.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .:. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. Precizagi felul predicatelordin textul literar. de ::Sr." LucianBlaga. tainic. infigu rat tn manta-nti. B. Scrieqi doui exemplede paronime. particularitiqi stilisdce). a se ruina. o. 4. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. 2. scurt. lr 3. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi../Aga-s de negri ochii rii.()s.

particularitiqi stilistice). morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar.a micSora. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. relagiidintre personaje.oetice.exemplificarea acestorcaracteristici. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. Enumeiaqigase toare. intr-un eseude doui-parru pagini. . .argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra temei.. Mai tacclio dati! 2.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln realizarea ale a . Exemplificagi eficienga la clasa I. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat. (la clasa. de indifcrcntde naturalor.casci! era 3. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvinsfhnt. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. un 1. 2. p.e 1. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3./ a. modalitlqi de car^cterizare).vrala nepdtrunsului ascuns/in adincimi de intuneric. 2.. . !.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga./gi-ntocmaicum cu. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei).Precizalivaloareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsandri.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint mister/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite.veti aveain vedereurmitoarele repere: .Lumina ahora/stgruml. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. douiddezavantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. ci opera literari Bahagul de Mihail Sadoveanu esteun roman al transhumanqei.Precizagivaloarea 4. inrr-un eseude doui-patru pagini. . . scurt.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare. 133 2. Concepeqi patru tipuri de itemi.nl C. pe exemplificariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar.O.reppe tat du-tc vlno.precizarea Patru caracteristici curentului literar. Realizaqi proiect de lecqie alegere: etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela texml de mai jos. ln realizarea eseului.precizarea patru caracteristici specieiliterare.argumenrarea pri temei. na strioesc Ea corora minunia rumii d. cd poeziascrisoarea de Mihai romantici' Eminescuesteo creaqie eseului. (10pancte) t./eu cu lumina measporesca lumii taini . 1./ cici eu iubesc/. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. modalitigi artisticede consrrucqie. AcesteJsint probleme un p. Scrieqi era 4..i flori ." a in patru expresii/locuqiuni caresi existeverb:ul lua' 3. ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereiliterare (viziunea asu.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare.. Prezentagi. tablou mire!. Identificaqiun cimp semanticin textul literar dat. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. a seschimba' rc: addncime.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3.particularitiqi stilistice).razele albe ei luna/ nu micsoreazi. un guri. modalitiqi artisricede conitrucqie. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare raina nop[ii. Bincinqcles. Alceruid cite doui enunquriin care cuvintele oricine. pebaza operei literare.prezentarea personajelor(tipologii. a ale ./ dar eu. 3. fantastic!'. 2. corectindgregelilc. C.

. cu. .rJl.. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi. jos. il incunjlri d..e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui si dispari. generozitate. curentului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului.ininvilmigagul acela. o .rost..a tncunjura. p. rposrazelor . 2. omonimia cuvintelor oii.] Aqa cdvezi..!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini la rostul lwi.ixemplificrri" "."rto.] Ci tu vii de . da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' . la un si. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. Alcituigi enunquri cu urmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd. 3.i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. un si "t:xi"{{riif. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [..Zoe. .gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un . af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqiali scop. 3.1il vie.reMoro-. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text. r. . de 1. Ai. torturi. Menqionaqi invdimdsag.Harap-Alb. sil triicpti ' '. caracteristici. ripede pune capul lui Harap-Alb . *. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ. Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. chit. Eu continuu si suslin creQrerea TVA la alcol.t.naIa ocht.prin exemplepotrivite. de C. Scrieqi rocdnos.tean.rr. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1. . Ilustragi. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice. cite un sinonim Pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. 2. Dar riu fac.-$ide ce crezi'cd. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noastre.i o subordonati circumstantriali cauzd.. la loc. 3. "t 2.eu r" 1". fli bdrbatd!" 4. toarni "pi.". adverb gradul superlativ.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv.Zoe..efiei ori c! cele smiiele de mir dulce. parmcaracteristiciale. 2. Precizaqi valorile. 4.DormJai tumuh sibine.1^rif^oimpiratului Ro9.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare de mai jos.. tirr." llr.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^. cdi.prezent^rea temei' partiasuPra de .aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea. subordonatipredicativi 9i o subo +.morfologicealecuvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau.apoi il stroPegte cu mh.. (14puncte) la texul S".. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul ..":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A.a lccePta. rlc nriri . Sc-rieqi doui paronime si formulagienunquri.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi. a seprinde' .argumenrare^ adoui elemente originalitate(viziunea cularitiqi stilistice). arelua. ci tu vii p. de nu erameu' iar palo. Precizagifinalitigile inviqimdntului primar.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.qiiarp. Formula.n-ai tu ultimul prost din lume 1r.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A.{:.precizareaa pebaza opereiliterare. ln realizarea literar/alegenului literar..To"t. o Doarme bu.Frecizagif"lul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B.curentului . 3.. snoPi. dinaintea. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. in glascu o admiralie.estenecesar nou proun gram de redresare.mocite un antonim pentru urmitoarele cuvinte: credinpd. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la un alegere clasa). zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! . Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.. scriegifelul propozigiilor subordonatedin primul enunqal textului.i.e.Ei. rdpede.. 3.desine neacoperitifala de generozitatealui.lurnca toarclccuvinte:a dispdrea.nu eu? [. 2. Este singur orc."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aibi doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +.

ielaqiidintre personaje. Sedovedeainci odati dublicitar.Mara 1.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se?nchine. polisemiaverbelo a ridica.deietld.c.asupra particularitigistilistice). 4.pari i. atit de"lt S.ill Subiectul ll-lea al A. . ia copilagii. 3. r: 2.seceriqul Marei. text.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii.qiil Uitt gr€rt.lB. scurr. contrageqiprimele doui propozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare.ela Sinte Marii timpul e frumos. |livelYl 2.l. prezentarea ".rl jos. C. 3. cu praporelein vint. aceea De s.ulmitoare:. (Mihai Eminescu) . B. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsul 1. re privescde sus.respectivcu o locuqiunead+. a lor 1. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: carte..lCasi triieqti. by1./ Cind eu/ Stausus'staususcaDumnezet.mlij9t' . Gisiqi in text parru cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2.ti"qi"irp"*. eseului. rtum e.-niserd. p9 caracteristici... Prezentaqi. Marei ?i ride inigi rrracincl p. Identificaqi. ornli gi pe scrisi.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Eminescuj. 3."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. de a .ti verbiali. de mai jos mun.os. i*-"l..teprivescde sus". . sfii si recunoscci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. S"ri"fi mici".operei literare. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. Indicaqivaloarea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. Concepegi doui tipuri de itemi. 3. U0 Danctel de. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.T cite un enun! cu o locugiuneverbale.orecizarea patru caracteristici specieiliterare.jiide comunicare. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . Acum cind vin suteleqi se adunl miili pe locul cel larg din fagaministirii. a artisticede construJqie subiectului. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. . 3. (10puncte) 1. 4. M. Ilustragi. -'E.t. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. a inghepa.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece". Mlrin Predaesteroman..pr-oiecpie-proteclie. de te cheamd. ii dn puqininainte . scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd.Dete-ndeam3.i.. 2. George in 1. strategii de formare a capaciti. nd. propoziqiilorsubliniaiedin vergulile.furnici ($i-rni-pariath. cu crucile?mpodobire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.ttot. racterfl re). Precizagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp:u.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a .ipsd. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referitoarela textul . morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin text' B.e. (le ntiu.einchiniMarainfaga icoanei. trei omonime. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. in 2.. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A.. . ca lumea_si poati veni calede *pJrrrini clczilc.lipsd-e.argumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziune. prin patru enunquriadecvate. C.. Nu pot penrru ca si spun ce m-a impresionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. slricuqiimamei! '" loanSlavici.tde micd!/ Te vid cum c. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitorul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu . caredimineaga iesecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale. i"ii. Tipuri de proiectare. 17. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi.Precizali funcqiasintacticila cuvintelor subliniatein text' 4.

Men$ona1imetode Ei instrumentede evaluare.a rosti.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec. { .rluiiii. Alciruiqi propozigii cu urmitoar ele clwinte:fr audd.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar. .acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor.r.exemplificarea . Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. Jmpirecheri ciudatede slove. tol. strategia rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris..r. deferent-difcrend. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1.particularitigi stilistice). C* (6pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1. cu numeroase elemente simboliste. . intr-un eseude doui-patru pagini. luminogii. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.chii. de mar tos. pei2.rl.. l.l i" realizareaeseului. De n--aqi fost voi oare.aolnic..r-.. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre urmitoarelecuvinte: ciudat. i. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul -.eagre romantlc.. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat.i .modaliUqi de carac{. m uscutos.rrta1i. asupra remei. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o. si buza ce siruti. . .argumentareaa doui.r"r. Prezentaqi.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza."-irrt" fi S-ar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-aduni_ntr_insul.. dar nu se comporta intotdeauna docil . Formulaqienunquricu urmitoarele paronime: airtuos-airtuoz..relevarea ipostazeloi eurui riric 9. sload.veqi aveain vedere urmitoarele repere: .. a 2. ln realizarea eseului. ."r..Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text. cum s-a anunqat toate mijloacelede informare massmedia.grgzentareapersbnajelor(lipologii. 3. (10pnncte) Scrieqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. relaqiiintre personaje. moliun e. cd poezia de Noaptea d. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exercigiului studiul limbii gi literaturii roin rninc. 3.. cuvinre! Ce farmec se degteapticind vi rosre$re gula. scurt.o.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap. B.) .. Construiqi doui frazeincare adverbul relativ cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". 4. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii. 2. atunci . 3.. . vl 41 4. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar.inrr-un eseu.ce au cu dingiiplinsul $i o.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare.ed.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . bazaoperei literaie..fiind complectuluiti de frumuseqea sajului. in signifiant.J. ci opera literari Ion de Liviu Rebreanuesteun roman. terrzare). 3' Mcngionaqi obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg.PiL Precizaqi rea un copil docil. Abea am putut rosd catevacuvinte. Fuseseriinoite marcajele drumul rutier.ri .re.. Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. . valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.rtirii. in afa 3. doui-patru pagini. Dimitrie Anghel. $i oare braqulvolnic. pe acestorcaracteristicl.

PreCizaqi mirii. 3. ci poezia Reaed. d. modalitlqi arrisricede conJtrucgie.prezenrarea de a . pe a lumii bolti luneci". rnodalitlqi artisticede construcqie. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. 1.1 Indicali' 3. Scrieqi 1." 1 HectorMalot. N-ag aveasupdriri muhe. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. urmitoarele neologice 1. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2..cdre. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe de mai ios. . Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi." morfologici a cuvintelor subliniatein text. o operi lirici de inspiraqie eseului.urma. Scrieqi cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. harta. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoarele ceringe clc rnaijos.r.De-agtrdi ca bradu-n munte. Identificaqipatru omonime in textul literar. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri Formulagi 4. particularitiqi stilistice).d Doindpopulard 1. $i sunt plin de supirare.veqiavla in vedereurmitoarele repere: ln realizare-a . pebazt textului literar.. . de plecare. i B. Menqionaqi puncte) A.intr-un eseude una-doui pagini. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare postului.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali.mild. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie." Ca s.De treci codrii d'earamd. vinte: mine. arzh. Precizajivaloarea textului. B.ixemplificat"" acestotcaracteristici. (Mihai Eminescu) C.l.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilistice).Ioialitate. (10puncte) cuvinte:dojand. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4. Precizaqi $i deodati se auzi tosct. 2.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunguri curiqenieioragului.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gldsuirea pidurii de argint"..cici il inviqasemEipe Mattia-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI distanieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. rposrazelor . Prezentaqi in dintre curriculum 9i evaluare inviqimnntul primar' 2..nl a de a . eului liric .cumpdni. Ori ce om igi poate aduceaportul la intreqinerea de a 2.giacum nu-9i careurma si apucim .i a rolului mijloacelor artistice.d. 3.lrr"int. Formulaqienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. felul propozigiilor subordonatedin textul literar. sthpena . frazi a.a-gitncbipui. din . 2. 1. (14 toarelecuvinte:a sfdtui. Exemplificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. Inimi cz venin mult. ncscuitt. 4.. Contragegipropozigia subliniatl din urmitorul enunl: . Studiind vei ajunge savant. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI. Dupi ce am cumpinit to $osea bine. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios.. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra .Pds. 3. din felul propozigiiloriubordonate grim.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci.precizareaa patru caracteristicialegenului literar.Precizagirrrio.(Mihai Eminescu) tu.Luni. pri temei. Dar triiesc ca plopu-n vale.ere Mihai Emifolclorici.

in caresi prezenrari terizarea unui personalprincipal dinir-o operi epic^i. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. 1. Indicagifuncgiasintactici a cuvinrelor subliniatedin text. Y alor eazl"cdtp atru. . scurt. l. D. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul:ui cht.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. O qinewna. C. din . Scrieqi doui omonime.acpatruzeci. identificatein textul literar. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. | ? r-. Scrieqi patru adjectivecarenu pot aveagradede comparagie.Doini. i. . r. Adiugim lui Sase..exemplificarea modalitiqilor de carecterizare.coami rotate $i cu coadainnodatd. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A..relevarea doui elemente originaligatg gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. Ilustragi. .. de maijos.stabi'lirea relagiilorcu alte personaje. 2.rieli citc doul cxpresii/loc. Concepeqi 1. bazatextului literar ales.trr[3. Despici firul in patrw. Scapiri"din piatri-n piarri. c. . 3. Sc.u. r f. cint cu foc. de fuseseriunanim recunos*.n' C.Pe scurt." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. foaie lad. $i in cimp cit 9i acas'. B.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. 3.precizareacelor doui modalitif de caracrerizare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme ale acesiora. Scapi-mi capul de la moarre. 2. rolul in a 3.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exrraordinare mai descoperirigtiinqifice. pe tipologiei personajuluisi relevarea . Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. Cu inci doi se f. Prezentagi. d. 2.Scriegi eseu.. 't' '4.i instrumentede evaluare. g. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor eleir mentarede comunicareorali si scrisi. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi te-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. tehnici ale muncii cu cartea. Pr_ezentagi exerciqiului formareacapacitigiide receptare mesajuluiscris. TI I . 2. h. (6 puncte) Rescricqi corect urmitoarele enunquri : l. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . diferite de aceea textul literar. 4. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2.construcqiapersonajelor. Erau tot unul Siunul. Menqionaqi metode.a aI l.. Mai trece-mi Olru-odati. a 2. .. 4. Rescrieqi propoziqiilesubordonare precizaqi gi felul lor. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. formate cu ajutorul subsrantivuluifoc. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. doui tipuri de iternl ill 11.e ' . a. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici.ib:und. dar i-ar displaces-o recunoasci.d. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecaredintre urmiroareleceringe referitoare texrul la .t'3.rept. . gi ca a semnificaqiei acestuia.veti aveain vedereurmitoarele repere: . i Eu te cinr in oriceloc . " 1.. lnmultrm pe clncl ctt nouil. f. trei. (6 puncte) Rescrieqi corect urmitoarele enunguri : 1. (10 puncte) r' Scriegi rispunsul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. Avea decit o slibiciune.de doui-patru pagini. !. 3. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite ale cuvintulur repede. . Murguleq. Al zecelea va plecain excursie.particularitngi[!stilului).Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1.i . Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. doini. ".

pacitigii de receptare mesajuluiscris. . 4. patru tipuri de atribut.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a gata. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1. a 3. ti'isiturilor gi a semnificagiei ..prccizareaa indirecti . la alegere. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. doui-patru pagini. construcgia Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. rile poimine. care stdpanea de te ingelegi arenda. aici 9i nu mi supiri nimic. particularitdqi mei. ln calitateacareo am. dar . 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim.ul.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje. .*l lqt TESTUI.in caresi caracterizagi personaj un de drami. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos. . Rescrieqi ultimele trei propozigii subordonate textul literar dat. lnrealizarea eseului. Moara ca noroc din 1. 2. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cursului de informatici' 3. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. B. dar imi fac eu insumi ginduri rele desprezhn de mine. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . relaqiilorcu alte personaje. ' . rccti gi caracterizarea identificatepe baza textului limodalitigilor de caracterizare. Identifica$ adverbele textul literar dat.introduseprin conjuncAia 3. dar o voi pierde temeleiunt degarte. prin sintagmepotrivite.stabilireatipologiei personajului. Exemplificagi.Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. nu mai scapde nevoia aceasta".i relevarea personajului. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. Notaqi patnr expresiicu verbul a seface.. Ei tn zad'ar arendagiSi af. personajelor.de doui-patru pagini. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului.Achizigiifundamentale".pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . mei. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. din 3. .Astizi stau fno. de. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori morfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului caracterizaindirecti.veqiaveain vedereurmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracterizarea . C. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. qisi te gindegti la viagi. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". trebuiesdfii Sitw orn.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul dc maijos. la Moara cu noroc. Scriegi 1. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. rea directi gi caracterizarea identificate. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. 2.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. precizind felul lor..Aici. Ioan Slavici. tede relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasuPra a sdlistice).evidengierea .veqiaveain vedereurmitoarele rePere: .in caresi caracterizaqi personajsecundardintr-o operi epici. intr-un consens 2. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredidactici. limbii caeficientein formareagi dezvoltarea 2.excmplificarea terar.precizdndfelul lor' .exemplificarea terar. personajelor.evidenfereatrisiturilor gi a semnificagiei personajului.cici. Moara cu noroc 1. $i cit vom sta aici. Scrieqi formele pronumelui demonstrativde identitate. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu.in zadarte pui bine cu stipanirea. diferite. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4.ard stipinire mai ira gi dinsul. Relevagi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu.

viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. Mengionagi caracteristicile lor din 1.recizind.a de-a dreptul incintat.ci . strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9i scrisi. opttpt. Explicaqiconceptulde curriculum. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! | un i.i^.a-o. ziqie corespunziltoar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. cu umilinqi aceasti Cort".-r#..prin exempleadecvate. Si-mi scri daci vei venii la concert. de l."p.Fefi*aveaacesr cu Otilia. (14puncte) -s. un om "rr"-ii.op'oriqii . 2. in 3. p. B.cvidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului.ri. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:antipattc. 2. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr. un D'" la ir.p. modalitiqilor de caracterizare .respecriv copulativ.:i. tibnd (in text tignd).i Aurica nutreauin priviri invidia"' George Cilinescu. jocului didacticin invigiminrul primar. Muzeul Mirii Negre.16. Scriegi formele pronumelui de intirire.pebazatextului literar.iif* qi invariabiledouiadp".arl I I 2.^ r.. In realizarea eseului.'slrieqiin litereurmiroarelenumerale .pe scurt. Notagipredicatele textulliterar dat. 2.. o iate-d.he iar. carenu gi-!explica. alte doui valori rnorfologice ale cuvAntului aoi.e.ltaatit interesPtTtIy i*Jti"-i. ltcscrieqi ultimelepatru propoziqiisecundare textul dat..-.caracterizali personajseun un cundar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie).exemplificarea identificate. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.gi specula iigi.precizareacelor doui modalitili de caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirecti. scurt.. mei. legiturile lui de rupe senriment. 4. a pierd. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2. diferite de cea din text. llustraqi. -. C.ri: Rescrieqi 1.ceput i . si existe atribut verbal9i unul adverbial' 4. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziunea stilistice)' particularitigi personajelor.5018.". . 3. feriti de ceadin text.Ottha dar )urr""purririle ei. fascalopol nu-i eraantipatic.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: . O dati ce s-aoferit s5.atenlte.Aglae'.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu. ..ii p. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv.. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe comunicirii. 3. situajie. di+. a B.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvintului el.precizind felul lor.. Prieteniii unei colegede-a mele obignuiau sd. Relevaqi..bine. Scriegi plica.. 1.in nu pAteaciudat. Noul alessuccede pre.edenqia la unei mari personalitlqipolirice.d"lo"r.. 11069' 14. Rescrieqi pr"-p-iqii subordonate textului. (6 puncte) corect urmitoarele enunqu. Ci care-ilipsise. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de indepirtate.1j*-..de doul-patru pagini. seterne. pentru. a nutri.i. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. 3."r. 3. Contiageqio propoziqiesubordonati e. lqg tcasupra a dc a .Maicurios eracL ceilalqi erau scandaliin virsta.'Formulaqi C.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul de mai jos. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinalqiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect. denie.qiiitp"rirtl p.in care sd.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l. din 4.felul at. cardinale: Z.Prezentagi. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra.ibutivi din text in Parteade propo2.i 3. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. nor-.tece ani ar. organizeze excursian un pretext nu-l indreptlqeasi nici se eschiveze.

Nu fii dublicitar celemai desd2. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. eroare/oroare.cxemplificarea acestorcaracteristici. Scrieqi fieciruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1. frumuseqile virgite. partiiulariteqi stilisiice).rJ. 2. rela$i dintre personaje. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvoltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi. ln sali erau doudzeci parlamentari. . . Muncea cit doi. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinractice.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1. diferite de aceea text.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl.Precizaqifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. vinte: insolent/indolent. e. Aceea eraa treia dintre bijuteriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. scurt. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii concesiv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. ln rcalizarea eseului. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por ayea gradede comparaqie.i sedez1.Prezenlagi. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi.p.r.urea spknzuragilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic.ivirllii dc rr elevilorprin studiul linrbiiyi litcraturiiromine. scurr.precizarea patru caracteristici specieiliterare. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p.te. Relevaqi. a ale .i rnodalitigi stinrulurc crcar. La celegase in 3.propergiu. din sticli. ./ jurul gil. . oc mal . Al optulea mi sepirea mai interesant. Menqionaqi 1.prezenrarea personajelor(tipologii.veqiaveain vedereurmitoareie . 3.releoa/re'uela. inrr-un eseude doui-patrupagini. o din 9*.a"a qiranul . din muzeu.lemanrului primar.cxplicarea tidului opereiliterare. Scriegi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens.entali obicctivele ciclurilor curriculare invitimintului primar. caoperaliterari pdd.os. 3.. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos. f. ale I B. b. M-am imprietenit cu doi dintre ei. .argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. Alcituiqi cite un enunq pensie/pensiwne. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidentedin textul literar. modalitiqi de caracterizare). pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' ale 2. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. modalitr$ artisticede consirucqie.subteranede aparate/electrocairice gi in sala/d. subordonate 4. freaci parbrizul aburit/ al cerului. lixernplificaqi dou. .alvrfi. 3.tehnici alemuncii cu cartea. turismului. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. e timpul/ si legim rotigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de.proiecpie." " "rf.. c.1. C. din 2..lul. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele.din texr." a Mircea Cirrirescu. 4.-pe bazaopereiliterare.I)rez. . "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inrens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi brazde/prive. Transcrieti. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (la alegere. d. .!o l 2.

.t*.1il' "1.. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l. .. liei de G.i in excursie. inrr-un eseude doui-patru pagini.riri. Mengionaqi metode si instrumentede evaluare. daci nu intirziam.precizarea patru caracteristici specieiliterare. ^iu. cupirul iIGGJ me...?igea. Misiune de incredere . (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela textul . Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propozigiilor subordonatedin textul literar' 4.*"i". modalitiqi artisticede construcgie subiectului. 1. Cilinescu esteun roman obiectiv.. Lnrealizareaeseului.parcicularitigistilistice)."de minteanul sub anrnat umeri.. Ni.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei. respectiv. braqe cu lungiin rninecile'iei. a literare.aninat.i"-gi fr-. basm . TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi. 2. sub. fii ii. (10 puncte) de iispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. relaqiidintre personaje.i . a teirei. ( )arc va si zici.Lbofir. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.l" reDere: . y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre urmi..tor. o.rlui *iir.prezentarea racterizare)1 a .qire. Domnia sa nu a adusnici un argument.colg. C. .vegiaveain vedereurmitoarele repere: ale .. 1..ep s inc ".A fost cevaagade. Scrieqi B.. ' 4.n"iru iilm ca tinirului.Miilocul pe . rearizare cine":. Aldtuiii 2..e. Construiqi doui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite.marcd.le curg6'nou. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3.ioa"s iil..precizare... 3. b^i^ t"*r. 2. . iiiir"r.rrr.-. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3.ixemplifi""t6" ". pe caracteristici. mari si am ingepenit.defecdvde numlrul plural. 2.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. . relagia dintre curriculum gi evaluare.. .. Ilineingclcs. 3."ttor modalitiqi de ca(tipologii. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteinegrite de vechime' 2.tli-*-b.-rtiru. Alciruiti o frazt.t :..rseqe.i.neagteptat. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. sublinia gi mai mwltsrarura d)sdoi. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limbii si literaturii romine. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini.$l ( ). In realizarea eseului. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam. lui r"*" uoiii. eapr'un e. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdefectivde numirul singular9i.i..rr.asupra particularitiqistilistice).a patru caracteristici a . simgitsi ea cum adieo boare a plicuti de vinr.rsitlu-p"ir.ou. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: Rescriegi vintului.-o ^.. i. noi u1 9i *ridior. 2.-i"i. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI.feclo.i. Definigi conceptulde curriculum.vegiaveain vedereul_ero"r. aiurare. cumpdnit. 3.argumenrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei caP. personajelor . qinte strilucite.relevarea ipostazeroreurui riric ..pii din clasa iutii invaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.i..._"..". . 3. Regizorul dinmine rimisese buimic'it.in caresi existeo propoziqiesubordonati condiqionaligi una atributivi. hncins"cu chirnir"ii":. Vasile Voiculesct.. baza'operei .exemplificarea acesrorcara*erisric p.rrrrrlrri.ronlan.^ lt^tl:lt cle mal los.1.spre un erou^sorar..ol.

oetatea scauna Moldovei' -1i de .. alil parte). t. fir nar^ativ.\uv.urrr.rrorr"f"lor'implicate.1... se n. Nu. Aj-ury_ hotarul Moldovei.""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa. 9i daci voi nu mi iubiqi. o. trurreh ari o dimensiunetemporaldredusd'Ea epic." (capitolul al-IV-lea). ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii.fiecarecu cite r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: . . . intr-un timp limitat.promiq6ndu-isprijinul boierilor. insolit de armataotomani' Lialcituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci.t"icul Veveiige..-. bun cunosciror al boierilor gi al situaqieidin qari. Intelisent.U.. indipie mulqi r.i"r. *t ". aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569).rc gi eu. unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -.tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri.r9q.ti pop.la care cu acqiune Unic. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc. -ai personajelor.Capul luiJvloqocrrrem.i!"litr. ["-i"l'ir.hiqi'qi desfigurati in diferite locuri.Daci voi nu mi vreqr..e . ai cirui ochi scinteiri ca un fulger. vi vreu. printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: .acegtia i"d. rispunseLipugneanul. lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaistorici.rr.dtti decit iomanul..roartri..velaesteo speciea genului epic in proz|'.i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache . lii"".gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tronul.9la se. doam(cafitolul al Il-lea)..rrtrat.ta ditttt.ri.. b im ensiuned spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" .. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole.'P.iar acqiunease asupra p ersonajului principal..t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici...Daci voi nu mi rrreqi. Lipu.eu v{ v. mai extinsi ca dimensiunedecit urmirind un conflict r.rr" ."(capitolul al III-lea) ti. cu un iingur." (capitolulI).. coffiarl toriai puternic (hp.lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l .gi norodul pe careace. -ri "on"..u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p. .4i si dai sami.

briginalitatea videspe in miiestria de cared..cinism. de a simulagi de a disimula) 9i prin destinul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). lnrii.ezenpentru prima oari in literatura romini. vegheat Lipugneanu.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi. In realisti.zind in spaima^acestuia. 1 Nuvelele sale. Specificulepocii estedat de evenimente.recunoscindu-gi faptele singeroase tredin ( justificdprin grijasapentru linistea .^ie..Sd rni-ntorc? clri l)rc N4.Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". carelasi o pati de singe in lei: .andruLipugneanu.precum gi din modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise.1l..mul acqiunii.alqii. romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte(caracrlndul singeros.oi.Gura satului... . timp. nu va mai ao-ita omoruri. inspirati din istoria naqiocarese con{ormeazd. pline d-e dramatism.al revistei Dacia literard. vdrsind singelemultora.generate de di diferenqele sociale.iipromiteciiiva administraun."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.. pentru.stroici.. prin antitez. Apoi. romantismului rominesc careaveas5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld. Caragiale.ngerosul banchet.doamni!"). Singurii boieri carenu se lasi amigiqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu.scricii unclc. clcascmenea.. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia. . Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc.o.plini de dinamism. ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot.. Dupi si.au vizut cd.rt" io-"ntiia prin remaabordati.i noi gresililornoqrri..-tttrttci l{trx:rrtda. a unui . pr"cu.zi sunt altfeltrebile. .Ioan Slavicia contribuit la dezvoltareaprozei. .gi a unui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieselede teatru. iui.iubindu-ne ca nigtefraqi.ucSie. De aseln'celepatru capitble care capdtd.lcr.." . dcpseasci prin schingiuri gi prin confiscarea averilor. dar conrinui si ii pe.i doi fug din g. gi sensibilitatea doamneiRuxanda.rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin Intronald". 53. ..tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem.ll. folosegte 1]t..vi..'r.".ca. dintie intervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul.prin sceantitetile. dupi slujbi. vestimentaqie.Moqoc.al cirui morro esre:. Nuvela esteoriginaii atit datoriti viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel.etnice. Unul Dumiezeu stie . -oast.i voi rncrgc cu voilr.cu congtiinla pecatului.pe fiind d.itatca lui.e sunt prezent. spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne. acelagi singe rece. pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul. riu.o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpotrirra .zece esre porunci: *Se iubegtipe aproapele tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.asezare funcgie rang.domnitorul nu mai ucide boieri. am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit.Lipugneanu.. reprezinti un model di operi oiiginali.a-i ciqtigabunivoinqa.t'"l.J"i ti"e omorindu-i. a unui personajcolectiv (mulgimea tArea.de. Alex.1. lui la. este. luu si poruncegte fie cilugirit.indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara. apilrutiin primul numir.si ne ierre .religioase.pentru ci sunrem rugindu-ne Domnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.roi. o creeze literaturi naqionalivaloroasi.o-att". aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. turma nu poate firi p. dar ci irgelepc.c. Personajulprincipal. RuxandJil otrlveEte.ltll)('sc v()i..in(o (...1. care se gribeqte si-i acorde iertarca moarein chinuri.Ai si dai sami. scenele zunt singeroase.rouegregal'e[.care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea. totodati' o concretizare a d.Personajele to*arrti..pe domnitor l" un are-Jrreamicei.odri ii oferi doamneiRuxanda lcaculde trtci promis. cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs. ii ameninqi_cu tp{i. astizi.la nele9i personajele sa.intorgiln gari.lvirltarc".Ivoilrvoastri. mentalitiqi. L.i: cereiJrtare.mulgimea. replicil" . Nrivela Alexandru Ldpuyeanul.r.xluvc (.recomand. dovadeautorul in pr.la {'tl \r. dumneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.ce. Moqocii aprobi fapu iingeroasa. ' Mare clasical literaturii .igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci. moqtenitorul tronului. ceremonial.. -rlritoii. ^ .Asi.namulqimii risculate.Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici. in de ln cel de al tretleacaprtol.cu cinism..i Nu mr vrt'Ii vrli.autorul surprinde comporramentulpersonajelor aflitc in situagii-limiti.(.rr tlelir.'se'delecteazd. iar rru$carea epici ..Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi.s tl.adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan".dar Eide neologismele. adeviratul articol-program al revistei 9i. si sevor imprdgtia oile .rr"trtepenrnr fieiarc tip de personaj. la . .incircat de tradiqie. 'lloierii Spincioc gi Stroici.i. .1. ii iar . manifesti. seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncrenie.rneavoievodului i-o luaseinainte. i.. din 1840.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace.-lui sunt spitarul.ipugncanu ucidepe boierii triditori si le confisci averile.realism din ardelenesl perspectiva satului stituieviaqa spa{iul transilvinean.se desfigoari drame puternice.t'rtrrr inqalcg ?" Airr..r.rbinqeisale..oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? . gi se menea.B"inuindprimejdia. de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon. arhaice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri.vezi p..Spancioc Nuvela ..c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an.. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan.rela I'i.leac tlr' lricrr"1i.le ap.vedea contenind gilcevile gi vinzirile unora 9i aftora..ritc v.retrasinrr-un colt iu Mogoc. ge gi destin necruliror. inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu.n 9i sadismul Lipuqneanu..rr..rlrl virinr.spanciocgi. le gineun discurs evlavios . il intreabi pe vornic dacdapro.: naj redutabil. pentru a-i amigi.ievodal. tlrgoveqilor).piramidadin capetele boierilorucisi.ori ljrr. avereqi de mentalitiqi.iap"iittt. cum ocalifici autorul).dar cu incuviinqare tacitd. moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali.l)(' ht.. ci aLingcpunctwl culminantin al treileacapitol. ospiqulimpicdrii : .stor. acesta de ultimii sii dugmani.rile caracteristiie personajului ale coleciiv.Lipugneanudispuneucidereacelor patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.l. p. consideratcapodoperi a specieiliterare.Voievodul ului domnitor. prin dramati.pentru ci aceasra una din cele.rttttt.

dar ilobfigi si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei.tithii.fne si-gi manifestesentimentele teamir . Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci nu-mi facepe plac".cu toat5. a lui Ghigi. sferaconttiinqeicirciumarului. Budoi sperjur.incontinuare.r num€rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel.de ce-i orice gind riu. dintr-un cigtig ficut cu bine".de a o feri de orice supirare. Pers. respecrat togi mugteriii. Comoara.rn ioro" . devine 9i gi SeiteBouarul. .o*pl"tate de ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r . Ai avut tati om de frunte.aceasta incepe cu o expozigie.onajul esrcmemorabil.Togi drume. lumeate pirisegte" . lsz sprinteni. Ca cizmarnu cigtigi iuficient pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati.Nuvela incepeabrupt.qgf1si Ghiqi. cici Ano . op. Desfd.'iari.r.lartd. nuvelei . . legati de varri.totdeauna.. pune in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi.nu weau si crezi cdmi qii numai de frici.voi faceti. cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.igi zise el . Sunt gatasi-gi fac pe plac". . Dar nu cereli ca eu si hotirisc pentru voi". dinamica sufleteasci. bitrina t u J. nu bogigia..Perduse aceste socotinqlin primejdie .si cirpescgi mai departecizmeleoame. degi .doi ncpoqci Dumnezeu. pe cumpitare gi pe acceptai.am primit porci de furat de la Lici.. dar in locuri rele. totugi ir si se stip'ineasci"."r". farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir.i ii va urma ." pe Lici la banii ce-9iadunas Pa:.i re va folosi de acestea gi. punctul lui de vedere.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorbead"e ! ii ziseel.gi.. doui lui. iar bdtrinaprivia la citegipatru. igi manifesti rpiitn".rrrt ..J ti riminem aici aici. din drum"' Du lnci om in cale.el fiind un circiumar harnic.spre de1 r.rt-r urmelor.irriqi" sau: . dornic de schimbarede dragul prosperitigii.irineqe.Ghiqi vrea si-l sfigie. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici. Iarti-micel puqintu. ci umblu voiali cu tine. esterolcranti gi admite. dorinqade rizbunare.degi. amindoi la copilas .apareabia in tleschide celui de al doileacapitol. \i duc cizmelein mAni pini la biserici.cici doi erau acum.in toate le ficuse din dragostecitre dinsa.ea reprezinti gineraqia v6.trebudar acum.a para. pentru a . cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizeazi:. fiind pugiin locul meu. Moara ct't noroc. nu secvengi . ai neaeu n-am si mi iert cAtvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajudecitorilor' $i n-_am picituit nimic. Era o amarnici dezamilgire.Eu sunt acum btrtrini..... dar se seaci singele din vine de rb.aunri situaqii modeste.. Circiumarul nu sup-orte conflicruali. lor )pe nuvelei.oiib..cici. cu cinism. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.ii era par.voi 9tiqi.i lucini.i-l face complice. in io-porlrrrtfl. sI picrd gi pe acelade caream avut parte pini in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o cunoscdecir din frici.i..rrr*.doui poziqii etice. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii..prezentarea locului unde se afii circiumi. pe de o parte.[. auto. itte o rr.atipsihologic. d-tala tuitrei. si intru la iniepr..-m6. repedela LicI batjocura gi se. dari voi.ceamoderni. Ce-i pasi lui acumde Pintea.seindepirteyddg L1a.Sim6iti de cu seara locul seg.la nevoie.. de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc.douiaritudini de viagi.rnr. irc fo"d"i cinsrit Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa. adaugi el: .. drt de la conflictul. deoarece.r. indimnitrd... de ffadiqic.de trebile arendagului.o-. amindoi piiveau la cei doi copilagi. cind.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa.ca lini.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impund.. se zbuc^i. de percare.de judeciqi.Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti .ciutind acumala b.ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de viaqi a de lrtltrinci.rri-ri morali (monologurile interioare degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd. tu rebuie sI inqelegi oameniica mine sunt slugi primejdioase. Personajul argumente igi azS".. Ano. Conflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces.lupta inde Fricepurqi cinstit.ro.d.'.rstnici.eiclescriptivi .i seiimqeaintineriti..ttl I llxiulea'l'.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice.rrri proiect6lor ginereluisiu. pimintului.iard." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului. gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucurii in via1i. Replicalui Ghige(. Conform invoieli"idintre cei doi.gi.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul. iar in timpul procesuluilui Lici. . aflad intr-un vad comercialbun. Mi-" gr. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . cu tot sufletul.cd-i legat.murarela Moara cu noroc..de stabilitatea de-o viaqi."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc.. din dorinqa te brrcuriil. rtrentrrlitili. cd devineirascibil._exprimat foarte clar inia dl h inceput: ..Motivele pi .r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc nuvele... . iarLicdii rispunde. dar sigure. aveabitrina. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni ai acestuia. [. inima.penrnr prrma oari. dacZevorba..tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea nefasti.urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale.viaga Ghiqadecurgelinigtit.Da . Iati linigtea. nilor.] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn.ritatea cu cuminte.()rnul si fie mulqumit cu siricia sa.un model de ?nqelepciune dragostemateini. gi si ne punem pe prispa caseila soare. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am voit si cred 9i si inqeleg.iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic. urmirind rcfleciarea evenimenrelor in lonqtiirr[l pcrsonajclor. careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi. in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:.ocirpodoperl gcnului. si-i numere.ci linigteacolil'rcitc facefericit".". nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva..ci nine". daciduminecae noroi.rn. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr. privini cu la Ana.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:.Prima intilnire dintre cei doi . Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. de orice necaz. dar 9i de cigtig.congtientde propria-i decideremorali..orgoliul.o fati norocoasi. Ana la mine.rcrstttttjccse-nqiale. ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bitrina sI ". oiitti".Totugi. Ghigl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui.Lici. de a o vedeaveseli gi mulqumitd. h.era at e Clnd .cu toati dragostea mamei careincearci norocul copilului iegitin lume. in schimbulbanilor luaqide slmidiu. Pini la ap3rigia simidiului Licd. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea.. L" .gi gatasi izbucneas fdramotiv.

tablou mireq.copiii. .s" g1. cu familia fi.. cumpiritor...de patima rizbunirii.. cucerit. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. mai complexper... plingind: le-a fost j"*rtl" .Ghigl din .: Seintimpla s-o intilneasci adesea genulfeminin.secundare episodice.. te-ag ucis"..Tatil vosrru u1 o.interjecpie B. -'". . l. de..Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii. alituri de cinci cruci. . Daci e riu ce fac. pe o sti piatrr. ticdlogitli de slabin el insugi. i.rr... Ghigi.viaginumai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi.Personajele sunt pirimag. a A consun'ta.. Cind seintoarcela Moara cu noroc. u"i. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari..ici.. a l.siinrranilor copiii . trr. ii p. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare...).. a..mariimpiritegti.sc va stabili inrr-un loc unde nn .. Nuvela dezviluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi. .rit.a ci eu re-am arurrl"t .zisc cl voi nrci nu mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri. loc unde circiuma rducenoroc. a moralei gi a tradiqiei. . in Gridina^cuz^tiv bindu-se .aga celedin urmi... musteriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.Acu .. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit.'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze. galdjn{ ci : . ' Imagineaestesimbolici.). Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal. cu condiqiarespectirii legii. care-lr'rir"r".l" i"t. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1. plim(ex.a *i_" fort r. din ! urmi. lonaj nuvelei pune in lumini atit destinul ragic.Dimensiuneatemun esteredusi la citeva luni. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta.impreuni cu. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma neaccentuate' a . cit 9i mesajuletic.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex...: O estevocali. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1.pronumepersonalrpersoana III-a.ln nuveli aparpersonaje Cel principale.. incintat. t"r.9i ncqi nepisaresosirealui Lici".t. / .urme . se sinucide 9i lzDlnou-secu capulde un stelaruscat.. daci Dumn. csqtigati. J.idee pe care...atit . rari om cinstir.are nu -"i cocoatein spinare:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi".fascinat.i sc?ntoarcila circiumi. caredin om cinstit devine ucigag. se liia in voiaintimphrii . ea pleaci mai departecu copiii. 4.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq. Punctul culminant al conflictului. lncearci siigi linigreasci'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:. Lici.bitrina vederesturileincendiului. cu se rnanifesriin evenimenrele timpul saibitorilor de pagti.ordoni incendierea pe Morii cu noroc..otsi te las vie i]r urma mea./-A fost ca niciodati.. aur gi "jr. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gind si scrii o carte. puqin Peste an' Dorald . i"-preurr. Hanul era ticsit cu giranii inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit. Coatezai-a ficut un cocfrumos. incetul cu incerul. apoiva fi dominatde patimabanului..linigrea c-olibei". subjugat' fermecat: vrijit.. client..ir.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"au fost adusedoud lame. J. apoi fuge. vremea.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni". fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea.." .rn ticilos i" ur"q. .trebuie si perseverezi. ng pureamsi fac altfel.)....osiut: Ou cit cstemai robit banului. d-.arrd.i esteGhiqi. dacdein mine...tfir.ictr sa copiilorisrora:.A. "ri" cu "rr... o lasi pe Ana ca momeali.O.substantia (ex. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin..nJr. ct iF i. cu atit il urigte mai mult pe Lici. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac..se amigegte. v lsg iubirii.pr" are arginririe furati. in pot irii..] cel bun in ceasul potrivit. " pe Ghigdseimprietenegte jandarmulpin_ cu ira.. asuprasa bani. po"rJ .rt.r-'-Ittetti rrulc z. rcalizate. cazil Botanici..a-i"ii..i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc. intors la circiumi si-. / Din rude. Nici cocoqatul e insugivinovat c5.Vasile Alecsandri)' ... .l p.ticilos! . $tiind c5"Licv.mpromigitor. (ex. ..r"rr'rru mi-a dat gindul ['. fiindci esteun om prea slab.1."J-.$i .. fantastic!" ..: Pentru filmul Piciul selectase o fati qi doi biieqi. h. gi aga. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. iari pe ti".i. p.i sperjur.llni gi spunindu-gi ci apoi.cu acesra.Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel . imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in. Subiectulal Il-lea A.: . l. Moarjt nurrraiciteva. estedati.$^i ce si-mi fac ? igi . numirul_singular.-"r. fi "" Deznoddrnhntwl.i. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi.eart'eimaginepune in evidenp mesajuletic exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p.co.igi zicea|l . spuninju-i: pe .1 -"."" i9i primesc p. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari.. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt.a. iar Pintea.mi s-apus cevade-a curmezisa cap ."pr".cu ajuiorul acestuii.. carefericireaadevdratd.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci.(verb predicativ) 3.u?gi" ...i ia chimirul.i minca.. a bea...simt numai ci. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" se aresteze..A fostodati O prea frumoasi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii la risiritul 9i la apusulsoarelui.

din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbire. .. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). Propunerea lor nu-mi svSdea defel. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. poziqii. exercipiile . cuvinte.dcarn cmoqic fratelcmcu v:r{i soldatin trupelede eliti. substantiv: Simqeain adhnculfiinqei cutremurare.i inviliminml pregcolar. viitoare cu copii. 2. s-a Mii gri. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi. jocwl didaaic etc.dezvoltarea din cuvinte. 1.in special clasele in gini (activitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. * continuturi comune sau aseminitoare.dezvoltareagindirii autonome. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. de pilde (inaf.a II-a).ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt.necesiratea gi datoriti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide comunicareorald.cuvinteledin pro. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stwdiului limbii . adjectiv:Lacul era limpede 9i ad.asimilarea elementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizeazi prin: ciclu curricular. 1 i tdrc i adinc: - limpede: - pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus. (de euristici). clasele .Acbizilii fwndarnentale" Ciclul curricular .povestiri). scriu elemente in insugirealimbii gi literaturii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a'.metodegi mijloacedidactice in primare. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului.particularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl.2/ .-obiectivecomune. . metoda descoperirii. 2. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. ce adjectiv: Tot mobilierul fusese comandatla Paris. sunete .principiul ln "c"rt .Anc. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate..a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. .a competengelor folosire a limbii romide ne. .propozigiepredicativi) (P. B.propoziqie cd (P. 2.stimulareacopilului in vedereaperceperii. Obieaiaele ciclwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": . a.. . Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A.formareamotivirii pentru invitare. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre.asiguri continuiEtapa prealfabetard.tradiqion ale: explicapia.r/(Pz .a VI-a) consrauin: a . a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia. penrnr exprimarea corecti 9i eficienti in situaqiivariatede comunicare. . a limbii materne. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase.moderne.i a responsabilitigii in faqdde integrarea mediul social. c. expunerea . capacitilii dc a comunica.i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . copiii cunoscin oarecare in I primare.cunoasteriigi stipinirii mediului aProptat.i a limbilor srriine. s..qilede inviqare. citit. pebazailustra-qiilor lxperienqeide viaqi a elevilor s. tateaintre aceastiperioadi .citit" imamenqionate).silabelegi sunetele de Deprindereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ suport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate). silabe. achizitiale ciclului curricular. Maioul seudasedin cauzaploii. Situaqia devenisel/ctun1 ne drteptarn. .stimularea potengialului creatival copilului. 3. calcul aritmetic).. . Activiti. gi I diniqei clasele . Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean.scriu chiar cuvintecu majuscule.. copiilor. asiguri: tn aceasti aparatuluifonator. .propoziqiepredicativi) nu 4.t/ . ziqiilor/enunqurilor re 9i. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. lui didacticin activitatea .Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a griprimar. Subiectulal IIIJea l.dezvoltarca .ardde cele ile pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere. inqeleasica activitatesociali. predicativi) Riminel/ curnne-arn inpeles.au . adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqiunile sale. identice. etapl. valorificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar. Prietenamea era de fel din Ardeal.aceastietapi beneficiazd. substantiv Era un tot vnitar. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi). metode gi procedeefolosite in intregul ciclu de achizigiifundamentale. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale.dezvoltarea achizigiilorlingvistice. ./S-a o cufundatin adinc. l(. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a .dezvoltarea 'fect propoziqii. 3. Etapa prealfabeta16._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd.

trebuieasigurati. 'Iipuri de exercigiide citire folosite in clasele primare: .dictareareprezinti o scrierein careelevii nu mai au niciun fel de model..qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare." Sauanalizeazisubstantivele. .giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.copierea. cijii prin carese realizeazi. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqiminrului prifher.sedezvolti gindirea.deja enunqate.atir la numirul singular. ./texte/compuneri cerinqe cu indicate.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.: .ttcgoriilorcurriculare(curricwlum nrcler.coparricipant formareeducativigi prin la lrli. puginun enunr.de dezvoltare.". .consolidarea deprinderilor.care capdti o importanqi deosebiti in perspectiva autoeducatiei permanetrte.goiiit pot .i .anterioare. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate.i a confuziilor.". In activitateadidactici.citirepe roluri. colecdve.A palaul lor o gridinl.prevenireauitirii . morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter. li1apapostalfabetari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci .citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesajului scris. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii. autodirijate sau libere. curriculumaprofwndatqi cwrtit.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjective. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.a scrisului t'orect. predicatelegi subiectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi. . ce justifici diceea vcrsit:ttt'. .pirgi de propoziqie.transcrierea.exerciqiile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.aplicative.tc. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini. in fiecarelecgie. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scrirului gi cititului corcct. imaginagia etc. dir.ttl I ( )orrtlililrcttl.verbe) pnrqi . ln lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o . deip eragionalip zare. esteo metodi bazati pe actiunereali.a ciclului curricular reprezinti bazl.fluentJi expresiv. lipsegte . Ei aveautrei copiii.teoriilor carese aplici in situaqiivariate.de evaluare.A mers yestea-nlume despreFrumoasa-Adormiti.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc.semidirijate.structurale. $i atit de dragi ii erau florile acesruiim3l pCrat.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.o ope. {e propozigie(predicat.: Identifici.parte secundaride propozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni. Ex.rede tipar.De pild. metodeformative.stimulareacapacitiqilorcreative. o I cla.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv. " ..Exerci.ulLgr/ul de dificuhare. cu acelea operatorii. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd .dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive. continui.ibil.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate. prin l)rogrcsiv. cel .a originalitiqii.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidirijate. estetipul de exerciqiu . .ticnt gi reperar. ractrce p Ei combinate.insu-girea noqiunilor. ' Exemplelesepot inmulgir. exerciqiile facepart.exercipiulde exemplificare Ex. ' .oaptd. elevii trebuind si gi-l reprezinremental.r rsigrtrrrc.fluent si rapid. Achiziqiiledintr-o etapl. modelul exterior de scris de mind.autodictarea esteo varianti a dictdrii. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri. . Mai aveau linpe ..citire tn . lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqionare. .se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi. lrt ln clasclc primrrc.i Ex..careasiguri auromarisde mele (formareadeprinderilor).regulilor.frontale. semne punctuagie.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudidactic-elev tt'. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlinilor prin variatele tipuri curriculare.proprii gi etapelor.ulwtt cxtins). activitatea conftienr. in urmitorul enun!.citire tn lang saucitire pe sdrite cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. . corective. prin care. ajungela: .eazi pe elevi. prin care se execut.dupd numdrul elevilor careparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale. operafiileinteleltuale si motorii.3. de elemente foneticegi lexicale). funcqieae aifeln rite criterii de clasificare. mai mulre .asigurindu-se transferulde cunoqtinqe.1ruiclcv.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte.. . p rodu ctive. la numiplsingular gi la numlrul plural.liz. exerciqiulesteo metodi fundamentali. .. . folosit in erapaalfabetari iniliali.foarte frumoasi. gi personalizare. . de echipi. pirqi de vorbire (substanrive. de citireafluenti si expresivi 9i ii re.in ritmul propriu fiecirui elev. in ritm propriu a fiec.d. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.."t. scrieredupi lite.conse .: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii.subiect. cit gi la numirul plural. carearemenireade a asigura lai.t c.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din . .

undelocuiseafld" .. cum ii pt".h. .prinrnvaziasacrului in profan. firii ireagi-opunepe seama sale ^.. se pare a din labirint gi-i polr.a pi.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p. prin introducerean miicu terului.purtAid cu sine. Asa incepe'Ca intr-un vis. imagineacolonelului Lawrencegi. dar idealul meu a fost.incepind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideealui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li.ustrlrca.[. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd. o tati Plangea lorrenourg. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist..)..r"lo.regretulunei vieqirarate:.].-n.nt I la*renc. autodefinegte se Gavrilescu.st1t de vorbi. .. Di-umul acestacu dricarul anricipeaz| drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t..].ri.Ii-o Deznoddrnhntul nuveleiestecon$i toi fata ii . Triiesc penrilr sufiet.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .-. vtea ie r. nr..nu le inqelege saruratdi sacru. lncet-incet. cifra tei.dragoslea pentru Hildegard.i literatura rom&nt| Concepte opffali()nttle. eram fru"*fr gi aveam. p.efam lOttenbUrg. ia "ieiii Gavrilescuisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu descoperi uimireabsende aitist Sositacasi. existengiali profesorului Gavrilescu.. am incercars-o consolez-. Taxatorulii itrage de cu cogidin circulaqie un anin uimi. in ultimele enunquri. nu 12 ani.ot. evreica. fati plingea in hohote. pini intr-un dar omul.o.ri.$i miniincet. pe dru*ul il maiiung..a sp..siriip^radisului pierdut " 9i pleaci apoi J. culminant) .r p1du1e. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploatarea situaqiilorfantasrice. .Lawrence Arabiei).erarrr rn O banci.camuflarea sacruluiin profin". (autoportret). re rri . ta Elsei l-a ceElsa ciutat.iior"gi si numereSopt.ii-.. unde locuia eleva in FrAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.gard.cind teiorizat gol.prin intruiiunea imposibilului.. tituii.Trilescu qi"ii"a." sprepidure. opi"r" si respire parfumul floriior. . Esrecind nelinigtit.pregatirea p.e profesor pi4. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum. de cilduri (lucru careii aminteqte de iubire. bordeiul ligincilor' Respinsde lumea. Ceasulriu ! A...Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou." Hitd.diferite ritualuri ezoterice.in o. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund. criza de congtiinqi a personajuluiprincipal. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul cunoagteriide sine..mai ales..atras'defaima straniea locului 9i de rlcoare.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. ^:-^: ^-: La in Trandafir. profesorul Gavrilescu. a incepu! tra<< a fost si fie.. sunr ascunse semnele sacrului. ajunge aproaPede ora ffei. Gavrilescule.tt. Curind constati ci bordeiul esreun ioc iniqiatic. cu tii". se lui. obses_iv...a absurdului.u. este Ambiguitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real. a.Bucuregtiul de altidate.: urci in tramvai.teptat tiTp: -ouit"u strizii.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. ln-parcul din bavrllescu Se. lntAlnirea cu celetrei fete inseam. 18. 't ^.spuse iarr .. SuPrenaturalului naturalul.Gavrilescuse iusdfici: '. intilnim .tiswlui' de vorbegie colod. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa. Nelemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore. A.. setrezegte . Limba .firede arrist". profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor. lumea reald gi cei ireald. sac?ugi profan. ln unele creadi litera9i reprezinti o capodopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca suport practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoie)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 . In dreptul bisericii.. ."'ns9 i1strat'a. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie..irt" fata.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd.. realilAlil.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el."did.cu Elsa.[. in caretrebuie si parcurgi." inima.. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii. grecoaiia.a.In aceste nuveleexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.rtisj'.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se.. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.rr su."qi" in caregr"triq"l! .pe Intri inti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij.se urmar ali. carefisureazi.. trebuiesr ghiceasci dar riganca.'oriit ea exisrentl. coplegitde timpul concret..va iesi incurcat. 53. aflece aceasta clsitorise cu inginePr."" centrat profan. Monologulinterior d."ie . 53.rto"t"e'gi si reia numiritoarea.il' fost maj atenliaci baniilui n-r.momentulre. capului.. lar.pentrupicatele mele am ajunsprofesor de pian.. ln spapiwl profan." gt"rg gi t.. cind de coqmaruri.e valabih.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. i.r. trebuie si aleagi trei fete..:K.iu-" din colqul Yl .mi o sabie cregca in il teribih devaril..'.sunr a. adresele.gribim".dupl ceargila lovise cre$tet .59 rominesti.rd." . . in mecanismul cotidianalvieqii.$arpele). poate ajungeintr-o lume a r.1"1!'-1:i ilF!:. moment d" g.liu.ozase' i obiectep.l-a a.r.-i.. Ajungind in straii.. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd mare. I }:rlcrr:irr l<uiqi ..ci Mircea Eliade intruneqte caracteristicileunei nuvele fande tastice. realitlqii se realizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. sfianii.a ata rnele.labirintul 9. $opti " iar in uamvaipenru a se pierzi riremoria.se o discuqie o doamn cdreiaii ..Otilia Voitinovici (expozipia)."1 Nuvela La pigdn.une meargl dtept lui Ga.pe o oancd. arninteqte in (. Conceptulde nuzteld vezi p.'.ti-o pe Hildegard.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii. uqi. sp19 "c. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei.tttele receledoui lumi.ce..i-pr.lovindu. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.. de totdeaunaiarta puri.interzis..O fati abandona. conrtruite prin . sp. sereintoarce. dar esteprea obosit.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramvaiului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania. aur. le recunoagte.Mi-arn sPus: Gavrilescule...Toqivislm. Bab. "i'' .a inadmisibilului. de o'birja condusi de un fosi dricar. Nu ne.

r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul..articol nehoririt. 2. Srrrin. succesiunea . incuiat.e !ecutivi) (nume predicativ) 4.1". niSte.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia. Mi-am depusroareeconomiilela bancd. celc rrci fcre. a nu avea habar: a nu-si face griji.complemenrcircumstangial mod. semnificagiit. planuri.ptlrular """. a sepripigi.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile. Mi doare piciorul drept. Subiectulal IIJea A.d.t.adverb: ce rnai faci?. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).exp-erienqe. ar .fari'. roUii. trebuie .. spaqiu. T lut 3.ce mai freamin.complemenrcircumsranqial loc.propozilie consccutivi) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs.". : a oploSi:a se aciua.lui..".iii drumul birjarul driear..posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic. . maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu).-" t:i.. ."i.la intiarcain borjeiul"r^"^rii al qiga.aui si'ir:r^t. planificareacalendaristiciesreorientativi. 2.sestabileSt. lntrc cc'lc. Soluqia care am adoptai-o la congresavea.rsrrrrrl. acela.atribut adjectival pronominal.tia pireau substangiale. ..suprafagi.irttp.leiulil. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur. Schi-birile efectuate terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r. 1.ilqp*fii. 1i. . po. proiectatde cadrul didac*rr"o..rrr_i plr". (atribut pronominal) pr. mai . ...r. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile.1".alui MirceaEliadeigi rr. nici . 385. dumneavoastrd subiect.I" penrru ace:. cigtigitorii cursei . ferecat: inchis.mint la nivel sistemului9i tiilor care "rlgrrri-frrn.operade .Proi"cta.-l.giorr"iitat.L.cettia.se stabilegte . Protesorulpareaun om drept.i "rJnt folcloric. .corrginutu. i. ii t"oopA.tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a. de in cuprinsul lui . Privea dreptinainte.Formulaunu" eraua.. zivorit.#p.Mi sepirea totulmaifrumos...inil e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). pot trimite gi spre l'.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativi trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor.arfi fost foarte frumos". numlrul plural.2/(P. 4. de ici pknd colo .ror se afli baba* oerberul -..r./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. sd Stipi. alGre_ t'iei. cktui.a. juvenile' delincvengei 1.af ( )ricrrtuluiindic saual VechiuluiT"sr"m"nt. . c.propoziqiecircumstanqiali arita linigre."l activitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.predicatverbal. pe 2. ielele careqesconfuzia p.*. p.predicatverbal. tic gi oferta de resursedidactice. l'roz.sc ajupgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut.rr""r. . nu era han . unitiqi de invilare." conform finalitiqilor elaborate gi concret/operaqional il. de 3.ap. B..sirrrlrol luntrasuluicaron. (1fplanificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale.i se cuibiri. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idimensiuiea mitici. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqitorul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattemeinicprogr"-" gcolard. permiqind modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el. r(lristea. cwprins intindere. Vorbca cu atita patos.r/d.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi.predicat nominal. Mi lua drept cine nu eram.rri. l.substantiv:Mai este luna florilor.". caragiale i""tJrii.. de r.drnqa intre demersuleducagional .j si careMirrea Elia_ tfe il valorificase nuvela Tinerepe in firi tinerege.p"ql"rculmral ltrrcclttr'. era cetate* predicat nominal.I.l/ inch'teram siguri de oictorie'z/ consecutivi) (P2.adverbde mod.."" didactici reprezintilactivitatea structurare a procesuluide invigi.

{ b. !i_di... metode de invlgare."p..elecpie deconcrete.nr.ea. Subiectul ...r..se defiEoard coniinu. tabele. ale fie ale :::'. "a pe grupe. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.J^lir^r"^'ii..antologii.mijloaceaudio-video.t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs).cri9.-i. Uniriqide Obiective Nr."" .estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd..!.I:::!:]ogia . tr 5 il esreo anticipareideali. .metode de organizarea activitiqii. sa.:?Ttlf:::.-... inviqirii gi sa..sefinalizeazd. Data: ..i dee..rturi formuliri fie orisinale.. Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : ...strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar.r|surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia. de ore invdqare de referingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .. du" i".-#ii.qi.locul de desEe.:. . il $ j\.ii".il-.esreunitard din punct de vedereal conginutului .p. Nr... .." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structuri didacdci rv* deschisi si flexibili.-. . .). didactic trebuie raspunae si urmiroarelor intreb.. cadrului fie *:l di" t Model .._. Al ocarea.. """-. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatura Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: .*iirli". sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelarea ii"r* .". .^..--'l vizate.. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristici: .ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir. ...rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.drr..Demersul :l]:il. Je fronral.... Clasa:. .rnvigi. figurare etc. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii. n.. ...l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa.i..de inviqare ..: ginuturi. . piiin..riil...identificarea sffaregiei (modaiitegi organizare.ro.aruare. cu de proiectarepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "". prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" .reprezintio.e^ltizar obiectivelor . crt.stabrhrea activitigilor.i"rrr".tjt: preluate Iistaje . de ore alocate: Il i . dmpului se r ealiziazepri. de !..r analiza'scop.nrui p. .capacitiqile comunitiqii etc. i" ru J . cadrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare... Temele..planmateriale:manuale. . carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-..resurieproced.hirgi etc. individual.uiJ*i""# l. ._*.metodede predare.' ilfi .telor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor.area anuali ..i* originale.onqirr. o evaluar. obiectivele didactice..ari""" r. materialedidactice...r.timpul alocat. obi. .rl Y l .rrrr. .-1"fjg*t .rrr._a acdvitdtii. enciclopedii. Planificare calendaristici Nr.p.urale:forma de organizarea clasei.."t.o'qi_ nururi. resurse umane maieriale) p.'j.op.

adar.:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei ..activitateinl*Uif*"XU..exerci{uJ. pl"rr.i.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrtnlul mrjlo.'::'.g". care se imbini gi sc completeazd. .ci gi sistemul. !.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r. de experienldor invipre qidezrn"cuprinde . in In sens restri. Miron. in sens l. apoi cu ochii deschigi.r. compun.r"iiii de i. simukrea tniirii litereide in aer cu degetul'pe .. nefoimali Ei informail.rol s.r. iirntifiiorro literei oroiiot.--. i.. aL elevilor gi uruae"tiior.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f. scvierea I lonescu.#ili. .dlzirea mugchiloi mici ai miinii: .:x:... curriculuminseamni ansambluldocumentelor...^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::..direcreji indir.:.ns.. ...Sorin.tr. ^..I. a deprinderii de scrierepresupuneurmrtoarele . Ditlactica modernri... dicqio- etc. forrn"r.rbilii"azi ^"giunea' termini acgiunea gtahcl.iftH:[tT*"..96. ##r:'#xr!*::i:...iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele .r.J:i#:'i"-J:'.errneni 2."r..t'r*to*t* ?*:. A..invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.dritm" modernd...'rtlp*iff#ra *f.numai .$.Tfi. e. "lf"b"t"rulbenzi decupate.#. ptogr"-ele scolare giuniversitare.*nversaqia..Dicpionarde t.r.de citre doi-trei copii. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld.centre spoitiu'lanistice.....1.'.::#1i. subiectele punctualeetc. ma^nualele scolaregtuniversitare. de graficeprin..:.. sI .arg..dr. -yi': ::'1. . p.acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t - 'y.T'fr'iffJ*:'S"-q. irruirea literei.jocdidactic. Sriategiid.inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comunitagu i"1orr*t (non-formal)."-"1...1*. plange. in manual 9i in alte in rr.le inviiare oferite elevului de citre g. nare. al temrhal' economic.. pro6l... de unde incepe9i unde se c.".L:iffi. ariile de studii.scrisepe o plangi.cunicthm fonnal sattoficizl:.l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii trebuie: (). . r::! grafice. in mediulsocial. Ion. pcdagttgici' : Cristea..Ion.97.ili lt4Pe: '. la ). ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum. n ".in senslarg..rcele_de rezultate .alergare"r. . sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d. culrural. in nicare masi.expricalia... r."f.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor de evaluare' te 3.j.it.cn .oltareindirecre. culegeri de texre.tirr" gi e"perienqei.--'^.rrii" Je 9i gi jnvitim{t gcolare u.Miron. funt{" q" 'z **i:S'*. pebma analizeielementelorgraficecare o !. inchigi. Radn. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum.'iH.de {a.-.::.y.orie. elerri.t. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J.In accepqiune conlinuturile instructiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare..::t:X:!:".'.11 :i. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie. curriculumul nu vizeazd.i". Riulu.plural curricu. Lrrr. spaliile pe carese scriu.i J.niversitat.'".experienqelor inviqaresi formare. . reciproc:educagie formali. atlas. .scrierea b.. ap' cit. .e.erorcurricu. I de ubere.-*". demonstrativi pe mbli.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i dezvoltate aprecia' .tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor. rlroli"orio sintezeielementelor .conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proceseloreduca....afige'extrase. De oLicei. d. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: ....punerea/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli.. ariile tematice..L. .rcursi...1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .. numelte elementele citre cadrul didactic car.areaux indrumltoare didactice. I lrrnescu.cintatul la pian".te. trverfial experienqelor de.

lastilpul hornului. ale unui r?mln memorialistic.terii mele. .de ficeau mare cinstesatului lor" (capitolul I). | gu l trtt t ' t t ' . nrri gi jucnrii pline de hazul si farmeculcopiliresc. care ...si la altejoleqti. cind mi gindescla locul na.r li " la o comunitateexemplare:.rr-o-ci.J.ro"r".ri"rii'legiturilor din"r. de aici caracterwl subiicti. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache..rc. imbinind iubireagiingiduinqacu severitatea. gazdaacestuia a lui Dumitru..ul . .surati mai.. descrierea. din alti perspectivi.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi..*pun.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.frumos gi ruginosca o fatd mare". .. 9i "ri.rrrirr" cevremi ce 9i iameni crau in pirqile noasrre.i familiareprezinti paradisulcopileriei.1i" tl'c litcrc gi scrierii in duct continuu.r. unchiul siu. intimplarea cu pupiza.rrrrir. a loculur actiunii.roman al copiliriei copilului universal. . l" .cuprindepatru capitole.rrr'n"r"ror. ale liortnarca.gi. .a familiei. careseostenea Vasile. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activitilii fiecirui elev..rrcrr. tr.de vuia sarul de vatalein toate pirgile.la casa la cuptiorul.i ruveica.-ii care in rcdusa.. estedominanta.ri.firr. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade caseigi fuga cu pluta pe Bistriqa.. pentru a seevir.voinic. cu acgiune fpic in prozd.. uratul la sirbitorile de iarni. r it r c .genului dimensiunimari. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic.manul esteo specie a..rrra"1nentali evoluin .exemplare.Satulnatal. prequind cartea.o*rne descriereat. la pentru bineleenoriagilorsli. .i de mandil" p.apreciazdcorecrirudinea. cu biserici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. in satul Humuleqti qi la Broqteni. perrtru a nota semnele diacritit'c' Sc irnpune repetarea. r1u un pi Bcjcnii..trebuie acordati . cu spirit pracvrdi fiul.fiecareincepind cu o expoziple: descriere .cum il aprecia criticul G. Fugerea ftmilie. [Ar^leac de suplrare. de Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. emoqiaevocirii pirinqilor .firniitul de la stranamare". Chipurile piringilor. Bunicul.fic.iar monoiogul inexistent. ( ' 5 .nt de originalititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im. dlalogul...t r.. in satul Humulesti. t it ' 1.. la scildat..acliuneaseconcentre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali. Opera literari Amintiri din copildri. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.u.fhc.-" rlcrrrc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea. silitoare.lc'inriigare unei literenoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior. estesusqinitorulinvide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii.rr.rlI I t'...cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.rrl'uziilc.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa".Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirintele eltevapersonajesemnificative.. .dar gi zburdalnici. carepredacu Ioln.demonstreazi acolounde estenecesar. tt t t ln t i t t.p"6. a 1i.de 1:ornplexi. cu fhcli voinici gi fete mindre.Tatil. caregtiaua invirti gi hora. David Creangi. Doamne.i sistematizate litereleinsugite. .vestiti pentru nizdriviniile sale". t t c : l zg I)clcnii VatraSatului. a infiinqatgcoala. destS. pr gr.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei.accl puqi ptrci l i tere.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni.. gi toate imi mergeaudupi plac. lQazd a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul. irr lccliilc..deprinderiide a scrie corect Jaligrafic f. pisUniversul copiliriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate. )t rr)t I i r(.climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i .inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe am_ plc.i fraqilor. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.telo.si.. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste viaqi. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli. realisqneincrezitor in feqele viagi.sestabileasci asemini.-Romanul pr.tctic clarelaxare. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului Nicolae. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcgi vcscl.. explir'.rrril" . icqag casa la pirinqilor mei..-.sul t I I (' ( ' . apaNeamqului.ri deosebiri gi inrre acestea. rccomandi. tl ttp rtrrro c l c l .parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii.ruprrrr.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi. tot unul gi unul.e intrunegtetrisiturile romanului.rr"rrg.p"rr.r' I i l.multeplanuri..ri intreruperi...i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje.nrr.pe cind incepusem eu. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune.rirrtclcctuali elevului. phcat. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a putureain petrecerecu noi. la prichiciul vetrei cel humuit. gi domestici.Naratorwl adult setranspuneinpersonaj..de'profur-rda rezon angi afecivd" . . Periodictrebuierepetare_.c l c c ri trc l i c c rr rcc()pi l ..o zgitie de copih ageri la minte".torul de vinitii".zigesc. f. cici .crrzi. .:t: roman. gi imbinarea modurilor de . irr carefacesafteaua sarului. la careparticipi personaje nrrrrr.ii. simpli.lr(()rcct. dar drri . din ti"rg jr"pt p"rr. rnonologulgi naraqiunea.. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii. gi gturlubatic.maiaveagi darul suptului"..plini de minuniqii". Cilinescu. rclrr. A. frumos era pe atunci.. capitolul incheindu-secu un autohazliu. bunica seinduiogeazide orice lucru. revarsd de bunitate si iubire. de 1tx dii. Itt Ittt>tncutul scrierii . trltoare de vechi tradiqii. pirinteascl din Flumudar eu.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ffeu sinitoEi.Stauciieodati gi-mi aduc.evaluiri gi recomandiri. irnprirlitintrci pirqi.'obiec_ trv sau subiectiv. ci sat vechi ri.

estehotirit sd dezerteze.. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu.iubegti pentru ci .rEi qcoalareprezintl.e buie.72.LaPiatraCraiului.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.rr'.tcct. p.si ingeli atita incredere.rnii nar:ltor.inrarea in mareaviagd.iunt copiii neasti-p.O iubire mare e mai curind un proces liportretisticd. guri de lup.. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor.construcqii (f. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde chemirii soqieisaleesteatat de mare.til.Biseul reace poate rezultadin calitiqilepsihice"'t ric.incit. tca constituieelemente originalitatea operei. iar parteaa doua se inrude.r itept d" viaqi gi de moarte unul asupraceluilalt". prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspectiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.lt lui rnogI. Perolr iir rrllrcni.pe Ela. t.i.vorbegte isihologica.. f 0.. de Gh."". nt jocwl cwainte io"t" a. SJ. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului.un om cu suflet clocotitor de idei 9i l."zi.qior.1al' l'i.I se destiinuie prietenului siu. Doamneiarti. .. ex-clamagii folclorice. ci au mi. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui..r.la lrilticcni(ca .rritr drurnul la Iagi si. . 661. vreriii . IstorLt.fiecarecu clte un dtlu semnificativ.1.ya7e) tip popular. este ." Sa^u romanului. dragosdespre dar gi naiv. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate. un soi de simfonieintelectuah.in munte". exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn . Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului are caracter _rcalitatc. Conceptulde roman .a vrclne. atiniruiui (deznodAmaitulj.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.bisgricestisa mai aitfel!.gcoala catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole.it de.interjecqii. ale unui riman swbiectia. parte'.Intimplarea de la celebrulTristrca. un om inteligent gi neprihinit totodati. Romanul. Scrisla persoana romanul I.de pdtrundere lril. f indeterminati dar reali.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi luciditatcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).'Bine-ar 1jc.popa oslobanu.Romanirl seincheie-cu iegirea universul codin pmiuni. feqele. -- .in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor.t I'lt'trliirc'ltc dc.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragoste. despreoameni.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului. cu subtih ironie. si experientarizboiului.. gipintece de iapdse cei-unuipopd. de ei. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.tii ci astao face ccri (expresii)populare. Oriqan.tineri.I t4 l 75 Arlirrttc. Amintiri din'copildrie operi linarator.... a{lardla Cimpulung . agacum te obignuie. septecizeazS... ln finali ronaj principal.peritu-le-arnumelesi le piari.r. Ci aceicarese de lub.feri si munceascidin'greu'canoi. a valorifi.uca.. se cu dc prin exactitatea careelemente rl.. cJ Cese si ai surisul ei.qintaneciuqitoareicritici a nararorului.rr6 (intimphrile hazlii) . d.$i treptat iqi treApar frecve hiperbola. G. [.trc itrccpca noui etapd. ..cu inocenqi(gi cu talent)de poet.] IuTrebuie de autosugestie.carete surprinlufleteascd."t pro'oerbele.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata. Gheorghidiu.unirarea t('r.. nu-de dat.situ"fericiti. desprefemeie.. sc axeazS. cu Ouiegti surisul gi voceaei. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. Toateplanurile de viitor gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism. discutarea unei crime pasionale. uieori imprecaqiig.i Davidici.1 rrctcr"rnirrat. dacdnu obqinepermisiacerutl. al de "gr.zide beqtiintii-din mili.corLi clclrrI Irrrrulc. picioare (intriga) 9i sedescriu.. "d.riqii tlrcir.vezi p. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structuraromanului..ambiguitatea. d. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c. gi din acestmonolog neryossedesprinde .ca fortificaqiide pe ValeaPrahovei.rscif lordacheerc. confruntareacu moarte".o proza superioari. popular gi regional.drama absolutului.un loc gib colectivitate de tonajul principal.. el mininci side pe viu gi de pe morr. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti.916.alitate'Creangi a fost un neintrecui minuitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. t t' I L'l'I vl. din indatorire.consumati intr-un timp relativ scurt. norme moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi etc. altd.viciopi. celebrele fie ei pop.i.a.ndii cauzadoiingei de a-gi vizita soqia.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat .tcni.binetriiegte Mecetul. din duiogie. cu respsihologice..rrici .te prezen\aei zilnici. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanului. Pentru caricierizarea unor personaje s"r.lttttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.] Orice iubire e ca un t Ultima noaptede dragoste. jurnal intim. pc de o parte. murit.-mi". .ti cu un peisaj.intre Bu$tenigi Predeal.voluntar Ia inceput..dc.orghidiu.inecatcu pronumeleconjunctive. (retrospecpie) primlvara anului 1..scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie..vegi'fiauzit voi.prin umor..in capitolul.te cu un jurnal de tdzrt' 't...uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitigate ciitic..r l]ro..i mocapitolul intitulat . o avieqii.la proprirlc lor indatoriri: preoqigi dascnli lacomi. lui 'nra rizboiului. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl. naratorul are la indemAni zicitori.literatu.Vorbaceea: In expozipie. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc...Dar..alIII-lea . sirmanul..ttlt.afa cum o vede el.Trebuiesi se gtie ci gi iubirea are riscurile ei.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii. c"le.pr"boi.. experienqa pe fundamentale iubirii ..Pe urmi te obig[ii...rl t:ttnflictului afli.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de confesiune.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul."rswbtnpelesul.are mini de luar.rii.imaginca estesimbolici: "jungi t.". carete incintl prin plicedisparate intreqes. $tefan Gheorghidiu. plin de subtilitate.. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiectiva.intdianoapte rizboi patologicpe urmi".ot" i" r'. inainte de sii.i a rcscitat cat juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei..a..Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta naratied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: .).i a cisniciei.celedoui pirqi reflcctatc de t. vcstigaqii d.elwul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi popori. doui experienqe -stefan de viaqi.tt.perpersonajului o opereifiind asiguratide complexitatea ln-titlu.il ci accgtia. Cilirrescu.

. de doui e. tq. timpul mesei.rrt* drrr." hd iirea. so. pe careel gi-o fe'cusedespreEla.peneagteptate Bucuregti.eanu accepti. Anigoara. fost . De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .intterior): timpulspionindu-i priereni.are revelaqia discrepanqei dincie realitategii-"girre. si din orgoliu.aminrelesirai tirziu. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl crincenb si si vedem cd. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu. fagi-n faqi unul cu altul. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur. voluprare. dureroasi cgnvingere:. ofisergi vi manevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade.e lairni9i versitate. carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a..dobegti. in patima apropierii lor.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. J'"i . Era o suferingide neinchipuit .Ela nu ascunde durereadespirqirii. $tefandescoperi. . in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. ?n $tefan. ci lu inqelegea poqi si lupqi .ganizate verigoaralui. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f.mogtenirii lisate de unchiul siu. desiadesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea. hrinea din propria ei subsranqi'."r" credlm cn feireia care ne iubeste are. ci suferea.r" ci in exemplari. $tefan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si .Mi chinuiam huntric ca ie par vesel.induraparci o sufepesteputerile ei". unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti.nunr.l. nuan[a di.".. Aceastl"Iapfi.i rivnit de toate doamneledin grup i .carenu sesimteln largul siu. D.. [.l.. de si .hidiudespreiubirea absolute. d. pistrate pentnr noi. iar la sosireaei filrd.O va intilni intimplitor. De altminteri. vor fi vegnicia viitoare. si-q..'""r" "rru.Ajurrsese o ristd. un nucleu de dureri"). dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surni.i ea.a lui s-a clidit pe orgoli..fiinJconcentrar la Azuga.e Odati cu primirea.C.$tiarnci nu mai pot trii feri..de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl.. ca in aciasti viagi. :cutnoapteacu Grigoriade.Gheorghidiu primegteo permisie.so.. le in bandi.r. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela.perriru lux. dar curind teitrcepierturile.Niciodati nu m-am simtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. soliei salesi meargS. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ". eu ". Descoperi .Dupi impicare. Spiriti nsetat de absolut.. ea". ci intrusul.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni. unitate sufleteasci:.learegi pentru altul".o"t"l"t .O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti..al ciror nume nu-l sriu".u fericigicit timp.cuuimiie dureroasi" calp'."itt" .lmi!erreccarn ile.. . ca aga " -.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.rimei pirqi a romanului ilustreazi concepgialui Gheor. ca un cuqitinfipt qi rimas in piept.mi-ese rpribugire uscati." f"aa4ire gi firi crugare pentnr triumful unei idei. dc a fi dorit gi de a fi eu insumi cauzd.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei. acliunii p.rr"r"al"i. Sldbeqte esrenefericiq dar.d.. d.urmlrind-o..rli in includeanumai pe ei.lle pentru cucerireaChinei.intirzia la intilniri. in consrarici soqia lipse. sI pierim la fel amindoi".a[. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi ochii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. mai nenorocit.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".Desfdsurarea g. alti intilnire cu Ela il facepe Gheorghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: . in toate localurile. TacheGheorghidiu. high-life. Spirit insetatde pe trii gireliuntricd".1ul preocupat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin."r.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: .De la plecareGheorghidi. decit girurile de dinastii egiptene.. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit".la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : .femeiarc""rt.ili. la alti petrecere ..ii comunici hotirirea de a se despirgi."gost. Cu impresionanti lucidimte..lar..plecamnumai[.femeiamea esremai vie gi mai reali decit rt.J -ondeni.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: .Mi cuprindeao ne-sfirqititristegi vizind Jn nioi femeia p.rnic. or. iSFe' acasi. . oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena. unili gi egali unul cu altul. dar daci o giseam.ca s-o vid. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri. ficindu-md si cunoscastf"l pleceril pe.plipindi. La O.r"pr"ridurrnlrt. o credeamaproapesuflet'din sufletui mey. .rlur. dar"iri"r"ii.Niciola femeiaaceasta mi iubise".rrmatd alte tribulagii.amindoi. au perrecut o luni la dcarea de nla.ia. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr.. anumite mici gesturi de mingiiere gi frumusege. iqtii in necuprins. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin.. Conform doctrinei de. ln februarie.mare dansator.. convins cd ea a ineaga. deci drama: . au dus o exisrenriboemi.bandi".din catza unui ami. Ela nu vrea si aibi La petreceriincearci si-l evite pe Grigoriade.la facerealumii..tede-acasi"intreaga lui noapS. ester.ci ne indlnisem de la inceputul lumii. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. ca studenqi siraci.Simqeam femeiar.fie ea oricit de mare.rl ctip al soqiei sale. ci pentru altul. ca eul meu.alte explicaqii.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivniti studerrte -aj"ii.la sosireaElei..orinu(conflictul..toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertrofiau. interesulElei pentru batti.] pesrecatasrrofele . penrru petreceri. luau proporqii de catasrrofe" . ca alti luni de miere.nobii dirt noul loranturaj: ." dintre mitugileei. ... Observi . ceeace eu induram ros in adinc.Pentruneineinsi.a ficut in mine un pustiu imens. drept are e prima lor despi4ire.. pesteroaredevenirile. care.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de bucurie pentru femeiamea.. timr.. 'i-r"i *ort.Conversaqia timpul drumului ii -. rirgitor de uriage.. parci tot gitul plin IIri scurt timp. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanulin el. rrigti". Durerea sufleteasci repercuteazigi asuprafizicului: . Gheorghidiu descoperi. i-o dideam. gi^frivolitade te' Pehffu snobismul noilor prieteni... atricgiap. il insoteala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie." lot l:" cl esteiubit .si lovegti aprig cu . eram^eu". vag avocar.

.gi ciqi" etc. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: . pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml critic: dezbarrilepolitice din parlament.Cen-asfi dat altidati pentru ca'si am cerineaci mi ingali.lumea metafizici.cici inchidem cu incle.daci au cdzttt. Sprc dcosebircde Ela.mi ingali? Daci din nou am acceprat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi. de pimint". provoaci jertinutile. $tefandevide ne cu atat mai furios.. Camil Petrescucreeazd. . . neniise string unii lingi altii..oriceintAlnirecu eaii erabeneficl.tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. de la totul.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti. din grija penrru viirorul ei.. Noua experiengide viaqi.ee" Ii existi in casi. cositde Ia Azuga.participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat. . o nticitateaesterealizati 9i prin includereain structura romanului a unor fragde ordine militare.Gheorghidiu?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde.Mi gindesc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta. areimpresiaci existl ..adici. iiutind prin sertare.Trisnete vin mein noi dar fhcirile nu le vedem.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai aproapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu.Gheorghidiu afl...cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". un buchet de flori gi o scrisorici. .". m asa. ln timpul unui atacputernic.tot dar utul". de atitaincordare.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. iar dupi insinitogire pleaci la Bucure..descoperiscrisoarea Anigoareip.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.D:zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. ii judeci gesile gi vorbele: . Gheorghidiu. de ordinelecontradictorii. Ca . iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti. afigind cind indiferengi. ci Ela erte bolnavl.Era tocmai noapteacAnd$tefan. omenescului.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte". Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.ln clipa astaam aWt impresiaci s-auciocnit doui locomotive. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. cit Eijena financiari.ascunzind atit stareasinitiqii. din orgoliu.. imagine zguduitor de realistda rizboiului.. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea. .cuiein timpane gi cugitein miduva inirii".. astfelci unii vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. De la C0mpulung.. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramaincertituii esteacum estompatl.incidentul de la popori. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor. Crrm agteptam pindi.Alteori..Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intrareaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa. cu cit afle cftgi Grigoriade estein orag. a unor extrasedin presavremii g. Primele impresii ale mir. realitateaso-polidci a vremii. deplasirileabsurde.pimintul gi cerul sedespici.i a afacerigtilor reprezentatide unchii ache..sub cerul vast 9i pimintul nu vr€a si ne primeasci.. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi.. Dar daci b adevirat ci. Pe drum.i pe amantulei.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind. de VasilescuLuminiraru.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste. Nu indriznim totu. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. de venire intinsi. dezefiarea pentru a-i pedepsipe vinovaqi.]totusi imi treceprin rninte.iluirii. pamanrul $l cerul se desplca.. ca atain viaqi ? Dar nu. nervii. Origan trebuiesi fi fost ficut praf.Ela ii trimite o scrisoare chemindu-I. cici plesnesc detunituri memlice. iqi spuneel. . scrie ci-i lasdrot . dedicindu-se studiului filozofiei. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers".a acoperitpimintul lui Dumnezeu").rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. sulletul a lesrt dln trup t.nu o gisise acasi.Creierulparci mi s-azemuit. cu oameule crcscute l cu tot .precuma ficut armataromini.ul inainte de a o pedepsipe Ela .micelul qi foamea. agacum atrageatenqia titlul romanului.a. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie. ultima noapte de dragostedevenindintiia noapte de rizboi.La un momenr dar. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari". di alte valori dramei personajului.Animalic.lumeapoliticienilor.Ne-..$uieriturile groazniceau cevade garpede fier.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul .gti. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". cu lovituri de baros. Gheorghidiu e rlnit in lupti.. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la banci. Trecut prin experienga rizboiui. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior..cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat. n direct ameningitol in ".. imi infig.soqulfiindu-i plecatlagard.caun nour de intrebare.i amintiri.s-aurupt ca ni.inParma.cind viaqa pede treceripc careo duce.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. pentru ci trebuie si piriseasci ora. descrierea luptei de tUVaterloo). mascheazd durereacoplegitoare. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii. acestcontinuu conflict al eului tiu.E in mine o fierberede gerpiinnebuniqi".Exploziile. Naratorul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: .cirti.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd.. nu sunt eroi. artileriaajungind si tragi in propriile trupe. lucruri personale.i Nae Gheorghidiu. i separe ci toatepovestirilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: .i si dezlipim obra- intr-un munte de fum.tare ochii". rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea. Este momcntul cu careinceperomanul .. Ea r5spunde cu demnitate.sfori putrede.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: .sufletuli iegitdin trup lui cu tot".[. . . lntt-o zi.I\ervll Plesnesc. carenu ascundea suferinqa despdrqirii. mult mai calm qi muk rnai luminos in acelagi timp" . Din discuqia un prizonier neamq. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi". convingerea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. O observi cu riceali.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alta. obiectede preg.. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdndstirea d. $tefanrenunqand tor. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal.Nervii plesnesc. Gheorghidiuobqinepermisia. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg).

.ttit. . SJanunqi averse citeva zile succesive.. 3.pe o?ot povesti"' ce gindescen.verb predicativ. la Doui skmbetela rind mersese munte.. ..i"rai. fragmentele o citireape fragmente Ei analiza acestora.Editurn Mincrva. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' lut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. orici om trebuii tras la rdspundere. efemer. 22. citre elevi. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a. li i. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r.lwi .irc.famlliatizatea.ri" ca o mare feri-o r^zd" . mine inmele... ti.. La. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal. 'n-a fost. ceea aud." ii.tuii. Tebnicile muncii cu cartea. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizindu-l pe margineapripastiei.l ()71. insugirea. I' Subiectulal III-lea i din l. in 3. 4.articolhotirit.ru.propoziqiesubordonati atributivi' '"Cu. afinaliza etern vs." 9i si identifice i. de vdzut .. Vinzitorul se obiq. l ci rti . a sfirgi. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracolul' Era o irac.efortpropriu.. fu ."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic.rrof .a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .temPorarrtrecitor.. din chaosfa. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t. l.Eu nu pot vorbi onestdecit la Persoana Subiectulal Il-lea A.n* ju-atorii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili.ii.a al constitutiv textului diaiogulca element i.1. rneieimagini. antiteze.ceeace inregistreaza nu MarcelProust:. '*itt -'""iplement .rn de cauzi.. . 1. e (stdpknul) .iari el devineTatil. Eseurialese.conpinitwlrnew ijii u.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.opriil.. pot descriedecit propriile mele senzaqii.r.. 'iiinr. |'eze gi. .*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u|i' l)up.ritrg. Dupi atita efort depus. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '".t.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi...fi.?. 11as99lin' liudabile (cazul genitiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t". Agreezideea .propozigiesubordonati atributivi' '. cumshnqiald .. pot ie9i.Caii int rtt.verb Predicativ. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptarea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris .c. Aceasta-i riiluiif" *. p. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles..terb Predicativ' era'verb predicativ. tntunericvs. 2/ cerul Sipdm^.verb coPulativ.tgia /zi fusese incredinqato misiuneimportanti (cazul dativ)'.""?e elev descif reain s.cscu.propoziqiesubordonati subiectrvi." Din psibologi.a cunogtinqelo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :.. .ingular..oaptiurmlrind rezoliare" ..r.. numirul s.Orice .persoana III-a. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe . lumini a incepevs.propozigiesubordonati predicativi.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr.s-opriceapi" . sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neatenqi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i. textul literar. c. 3.. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice.il'. literari. Titirea integrald a textului literar: prrn. ln lecqiilede limba gi literatura romini integrate. nu fuse . ". 1r. elevii textulnarativ.. citireazd... vintelegi expresiile .:tJ* ..Care s-o vaza" ..].a cuno$dnqelor repere. ultimul 2.pronume personal.. individual.i un antrctriment dur.' . ' 4. iitoi nrpt"re . p..vremelnic. de exemplu: si identifice cusau necunoscute numelepersonajelor 9'a'..tett .precedatde articolul adjectival..hrt iil.. sponsorizdriitinerilor muzicieni' 2."r.r.l 2.orientareain sem- ..rrtr -i'realitateZconftiin{ei a9i"..pieritor cel dintki vs.."r.ntwlalcituiescun templu maiestuos. intAi.clasaaIl-a.S1 descriu care singurarealitate..propozilie subordonati cir"r^.ie cu mai multe zecimale.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod.i. " 1-. ". iatd .." *n-i" ." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tealizateurmltoarele explrcatlve: . a termina. imi pdreal/ c5" P.. B.subiectexprimat prin verb la modul supin'.predicatverbal exprimat prin interjecqie'. :""J:ii!] . ".rr.F..propozigiesubordonati subiectivi.".

probele orale gi pr".i orrtonime.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i. elevilor carevor fi testagi specificuldisciplinei.i personaje alt final.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invilare.... l)rin.rcliunii.. li se soliciti elevilor si-gi imagineze ale intimphri. o ltrtttcstirea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a). gi . cu obiecti. (cu sau fera elemente .ii. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabularul gi elevilor. foior"r.gr"i narative9i deilustraqiiigi .-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpergr proceselor proouselor .i.r.eaaluarea" r --"i --..ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: . complementare' "u"lu"r" qi metodealternative.9i anucareisi dovedesc . o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz.Cum te numesti? .ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a).. compurrericu temi/titlu indicat..-!:yil:"Prezintl..ei.f"ri r" 9i vorbirealor curenti.ii. asiguri un climat educagional -.""qii. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale optim. Pornind de la textul literar narativ. se poate realiza citirea dramatizatd. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a). ini."R1. planul d. scriptirne temei.Ce aptirudini considerici ai ? ." elevilor sunt comcreativitatea activitiqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif". iniqiaiiueielevilor (de la alegerea .il. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.descriptivegi mixte.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.t.r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci tlc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .ngi. .i.caracrerisricile 1 +..."..de stil inviqate. . rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor..tior" Reporterul: .td rextului literar.i a antrenirii in discuqie mai multor participangi.i#.. planwlwi de id. influenqeaziinviqarea.'d" " tipul de compoziqie).i prin formulareaideilor principa. foarte agreatd elevi.. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei.'i"r. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.Unde locuieqti ? .r"r"-in qionale. igi gi Texteleliterarestudiate constituisuportpentru diverse Pritnare. Daci estenecesar.@* lrt gcncral.povestirea orali 9i scrisi a textului lirerar..de tipul: .cel pulin doui lecqii.rrrlrri-" al" i.rd..nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii. 9i .GhiJ-i" rrruzeu/Gridinazoologici".. sub forma Je intrebiri: ".*p.clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.i attePtat' deci item =..p. 2'. ca instrumente itemi.^*d9 rol: .. Evaluarea viabilitatea.fi 7 _ ... cel 3.. a Alti posibilitate.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl. In sensul marlare.vizeazS.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate).. cu'inceput/sfarql. printr-un J9.{ezi14 de evaluare.gt$ili?i" . t c'itireamodel cfectuati de cadrul didactic.i.t.furnizeazi'datele ^. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii. metoderradiqionale ir.la fiU.Report"rrl gi i"i"l"i.apreciazi-er.:T".-. cxcrcitir. in funcqie nivelul clasei. de literar.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordanqi . grafice)urmat de o intrebare.rnq probleme. pot dp"ri a" "o-p"".6.mai multe lecgii..a stimula gi valorificapotenlialul creatival elevilor o consride .r lV-a. formea^zi J". diferite tipuri de de evaluare r. mai mrrlteobiective. sinonime. .. me probele scrise. lc.i a titlului.liJ. "'"ff.r..Elevii pot memora unele expresiicare le-ru plecur le por i.texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare.tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului.Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracteristici. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P.Cum igi petreci timpul liber? .ri. tuie compunerilelibere nararive.. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa. acordi de se r rlr.:. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonici saf. a o J'ormularea mesajwlwi texrului literar. pot fi: Acegtia simpleintrebiri.t "n. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrpolali qi ai . t citirea integrald de incheierea textului literar.ri*.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1. figuri..aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .: de la compuneri p". ori de cite ori esteposibil.r..exerciqii . tesconcreteprin carepot fi valorificaterezultateleobqinuteprin -. folor.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin activitigi de ?nviqareagr-eate elevi.t2 l I llilt'ilriv' clas.. planwl simplw(clasaa III-a).i.

i spiritualitate. simqindu-i lucrarea corozivd: . Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie . ca yn laP cu injunghiat". .l"bor"ti.torcind".ampreficut".hrisof' gi .irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i..a ittcat/Stdpinul.. ' morqilor 4i1. in laboratorul lui. 'f baza ceimai importanti liind: obicctiuitatcain notare tipui de rdspuns o. i. Versurile ripiezintFt o definigiemetaforici a creaqiei .ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor. .in careeul atitudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti.. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: gi (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI.. cu doui iumi pe poale"..treapti" pentru urmagi.leagine'.. .itemi de tip pereche.preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5. Cealaltl componentil a . .doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten..veninulstrins te".4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr).i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din ..intrebiri srrucrurate : (3) itemi subiectiai: ..:.vioard" careconqine. in Ewl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno.esteconqinutulei ideatic' sentimente . din coloana A.. armonia ei. epitetul .. acidul care-lfacepe sti$.hotar Poetice.. a-i continua opera. .sintagmi care semnifici limba poeric. Si defineftevolumul in fruntea ciruia se afli poeziaTestament. in eseuri. Exemplificare (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate. La rindul siu.[.casi se.. poerul.ripi gi..cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieqii9i aspiragiilor m]ne". . . Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv . Poezia Testacare deschidevolumul Cwvinte potriztite.pe brinci. .erdspwns de atteptat.. aminiind datoria . | [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare.r prclucrarca rczultatclor obgitrutc...fiului" (urmagului) de tri".itemi de tip eseunestructurat. prin carelutul se transfigureazd'. . (2) itemi al ciror rispuns trebuie. B. . sudoare. a materialuluigi a spiritualului.cartea le virsate-n poetuluidevine.amivit". scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisiturile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principaleletrisiruri ale personajului. creit@@rime terioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi.am preschimbat". r.. trudegtela fiurirealimbii poetice. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl.cuvintepotrivimuguri si coroane"' .ezatein fruniea cite unui volum.frimantate". s-auinilqat pe treptelevieqiidin .ta lutului./Birrinii-au adunat. _.cenuga inalt.e tipwl d.(2) it emi semiobii aia i : .depiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest..pc mai rnultor critcrii..i^r" r"ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii. t.ca gi pcnrru admi_ ::l::11.--"$ r l)irr punct de vedere al obiectiaitdpii tn notare.visuri gi icoane".. unele a.te . A.. din idealurile stribunilor care te menirea ./Sudoarea muncii sutelor de ani".Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii... Cuvintele ... din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide.. oameni pisiri copil vestmi..1de"irat-fals. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli...Procesulde transformarea bu. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice. apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.si-njure" 9i de metafore: .itcmi cu rispuns scurtl ..:ctiv q.Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de .itemi de tip eseusrructurat.cuvinte potrivite". .arte Poetice.i interviuri.itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. ..] miere".cele.ripi*. poe'ji .. poetici.ru iegitla luminl. da-nu.ci cu .. .ilrcA ( itstlrcarca itcrnilorsc rcalizcazd. .. ..printr-o indirjiti gi indelungatl striduinli.stipin"...ficui". toarela creaqia in Tudor Arghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.cdrqii" a poeziei.si-mbie".itemi de tip rezolvarede probleme.sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi..de obiceiin versuri.robilor.din zdrenge.. [.Dumnezeu piatri" din .ntstr.nt d"111(.. direct sentimenteie.rob" nu trebuieinqelese sensullui social.u.."?de IJniversulpoetic se-nalglca ..gropi adinci". . .. pfin si se zvircoleasci. .searardzvrdtitl". ' Prin abundenF de verbe: . printre plivani..ln funcai.

crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare.lirug.. rima esre imperecheati. trvinic/$i_izbivegte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.vezi p.izbi...a a sirrrlirii. epiteteadesea dublete. ...r.lumina mea"(a eului poeric) gi .cllrritrri noroi/Iscat-am si frumuseqi prequrinoi. r. (.icrulcald")... Sintaxapoetic...slovafiuriti"): .. rrttr.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se .rr..Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qap injunghiat". "lbe...este il.Ji"qer .este de intuneric". Astizi filozofii n-o mai zofii au . celor cu o conotaqi..trinii"gi poctultruditor...r.verbele.a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul.vezi p' 85' 7970.eceptorii.i ."g"le.tot ce-i ne-nqedevenirea universului..mirestei'.in lexicul inediq de o prt.Din bube. 'raielr"aa'J#Jr.domn.cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.. fiuritorul de noi universuri spirituale. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine. exprimi fascinantulpioceJde poetizare vieqii.apirutin p..-n .i maiprofunde ist.veacuride-a rindul' filo. din se cunoagrerii constituie multitudini de taine.[*'"ii"\rlceleriiltlotit.metafore.. ^\ia..o"ot"gia poritivi (... .r-i.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor..il*ilJ.i ei albe luna/nu micgoreazi' ..-Ei-i*pii"ir. .flori. ili.u./aga lareifiori de sfint mister". ...atitudinea lumii. .)enumera-.ccl cirrclcc(:pteirz. Originalitateapoezieiconsti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestescrisi.nt"l gi.a.il pfa"g a.ttt..sporesc-a ni i'treqiner"". l)omnul o citeqte.... idcatic. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric estecunoagterea da ..a urmare' trpul nelelumii.registrul. o treapte"r -..b wni (strd"r lrurtii.t. batrini-i)..o.l""rina alrora" refuzamisierul lumii.gte gindirii magice. qii ctc.rl-rupur forme: ."r"r expresionistal permanenteiraportiri a poetului la dimen.cunoaqterea.ucian BIaga.bi. ..risc clouii ilrrstr.sporesc".Poemele luminii.i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul urirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri..estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdului)." Vcrsurilc finalepotent eazS.prin conotagiilecontextuale:nu-"r. crre vor.Ei..i."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd. .. . ca de altfe'iin intreaga poezie. o*ul trlebwie fie " absolutului..)../l{oclul durerii de veciiintregi"..de nuntire a inspiraqiei (.*... Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.i.ilie.".t. Mesajulnu esteinsi pentru cititorul inocrrlt.intinsi lene.rrti-.r poctr.fi rulburagide mesajul.f..cartea fiulc.rn . care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului.i .taiunei asemenea .. Arglrcz.seira rizvrltiti" .aratl'unNichitaStinescumaita V.prin aceste plcxitatea ei."r"i.ampus"..J.ncroase.. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.un rost gi vaiori. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.. '''"E.1t-.i rrspiraqii -. ."rt.fJr*".../E-ndreptiqirea r'.i" etc.. acelui de cunoastere inseam- lua.sugrgm.tegi mai taretainanopgii./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei.ttrritri/Irnpirechiate-n carte se mdritd. mi.negativi (... lrr fragrncntulcitat. .. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii: versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.."r"ie a" minuni" .veste-ncet pcdcpsitor". in viziuneaasuprapoeziei.rovinedin dragostepentru.caun ciorchin de negi". noagterea Conceptelegen liric .rtinq"loi.. a potentamisterele. meniri p.amluat"..". poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(.ca f. ritmul -iambic. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb.mic9o.rc op()Z. prrt. "rt..fer...r"-rrt.r. apdrutin 1919.versul scurt '-"i.rrrrurci obscure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf.stlpinul" esLc poczia..imbogdqesc". in printr-o suiti de metaforeinedite: .de aceea cosmici.p. ./Domniga suferi in ./Biciul ribdat se-nroarce si in .rrnorgi.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei..i trcmuriroare/mire.a" larmgcul cu liric.cind.. ii amard". o bala-.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi. pcntru ..robul"ccl ( Jr('.i. cclor cir!utttsc.i artd poeticd.rtit tttctrr[t.iubesc") opun . care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale.lutttirl:r" tl.uc clcl'irrit poeziaargheziani...H"g" ""pli"i.Poeziaesreo arri poetici.raTura obscuri. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti... buze ori morO ."rir avind rolul de accentin discursulliric. prin aicuns/ in adincimi [i'. ce lro.opcra filozofici a lui Blaga..suri gi mai mari/ subochii mei".cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte". cici numai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis.consumatoriide arii.trul racunoagterea iparc i.iunia lumii":. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu. ca un ciorihin de rrt'1ii.durerea noastri surd. d...t" ."] g.. sa: .. ochi. 85. pini la .de fapt." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce .cind" s.vieqii renun! cu bucurie la cuun creator. mai retoric.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainade careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' La polirrrf.abundente.Intinsi lenegipe canapea.p"ri...domniga intinsi lenegipe canapea"...paradisiaci.caun gap comparaqii injunghiat".e a reprezentat-o .rlui creator al unui univers spiritual (.]".r. mlnltoare utilizat'Verestesubliniatigiprin. Relaliainrre .aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.r . tairreleau celemai diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.rzare/ctt imbogiqesc euintunecata ..i'"-". a ll tillncr$r ircccir. coplrta.. Discursul liric se consrruiesre jurul memforeilurninii.re cltre ""t" "er"i.striiburrii"..""" car" di titlul intrein gului volum...i.Slovade foc g'islona f . ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ". cum rea : cuioaste lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci .sugrumi"-.lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd. semnificatia termenilor-cheie ob .de aceea sd duhului m"u./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.rirr..rd. tot metafori -.unelecu sensde personificare in (.a..r-eazi")' urmireqte f luxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in._... un ochi lduntric se deschide9i dru li . repetiqii (.slova foc") cu rruda geniali de .-.sursi de inspi| poetul..Eunu strivesc .gindirii umane... u.)..eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c"..iirr ...'r..../Robula scris-<r.

z Inima / incet mi-afundi".. adverbiale: calea-valea.ti"i. J. cuvintul wndd semnificidubla reflectare il.pronume personal.i dupn anihilar..rlitrtc rafinari". deopotrivi .rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in inimi . cuno"gr. a"*"1_ goari".cici substangele ta circumstanqialide cauzl... .rr.inefabilul ^^^r. .. .. Nichita stinescu ne surprinde.. . definegte sul pocricdin accst volum..propozigie depusese intariseri ca piatra" .de vitamine.t.i. .. isi lua ratia zrlnic|. cu 2..ti'j rf tccva.tnt"l.. 11v11ra. cuprindecinci catrene. a-gibiga minqilein cap. mai .' 2...adverb de mod. ry rr. iubirea devine muzd.renronic curtoazre.s{. astlt'l .i.r.. adjectiaale:de geniu. de subordonatisubiectivl .(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian. al'creaqiei poetiii cc.t" *.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz). Locuqiuni: . s-aplam. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urbanism.. .. prelios: valoros.. [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti.poi in poezie. clrr_gi ipostazade damnar. din cdnd?n cind.u prrnJi. lrrtilnireacu iubirea... a facecu ochiul/mina ... lj- c r t I t: 4.Jrpe...imi-este fo"ri...toate configureazi evolugia . iubireafiind o .i. a o facelatd".rtlvcr dc nroc{.intr-adevir. (nume predicativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) Subiectulal IIJea . swbstantivale:bl.. poeziain dulcelestii clasic esteclasica.dirrrr_op^rer" ... pas c. poeru_ trece."ri f""aa. "i-"11"i lalrric"..pr()r)Lurrc rcflcxiv. ivtai rp.cumsecade. amintind d. vers laitmotiv. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.lpostaza .. mai-mai. de ozi.upas. 1.i.r.rit..in dul. prudenqi..al.n b"..r_ surilc au valoare incantatorie. l.propoziqiesubordonati cornpletivi .i a.slerapoeziei.i afcctarc. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinice." titfig"rilor.(betaie)in lege.. Anual se decerneazi premiileUNITER.ll". Intre aspectulBucureqtiului.p"r^rrl il.ffi.ontulpoeziei.4.i.r ttrrt'i. gata-gata.o lua. de-asila...'o . feminin gi poetic. lui .carea dat. din cein ce. la cor. 3.. I ./ El avea.gare seami.pov€st€" liric o exprim.t.tr-ut q. . $i prin acesr tcnle creatoare. aveade gind."-. primele .pocrrrclcigi rneritltitlul. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}. se va rransDune ce i. a proceda:a acqiona.".".olat. a fi este verb copulativ.i. trtitri srrfcrirrlccroticc. conferS. re"'..a-gida seama.versul .9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin crealiasa.o secundi. '-r. . modernitatepoeziei.r". precauqie. vers concluziegi versul.pe ici pe colo.-prin care se pregetestetrrrri.i al Parisuluiesteo deosebire de la pimdnt ca la cer.rr il: rubrrea.. Sttu..viziunipoetice. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric . a spila putin a... pi """-" Strofa a teia exprimi revelagia poetici.roare.rj:l.prin intuigii gi. aduceamina-gi te. sugerea re iu'6irii ... bdgared. aga aga..rransfigurlTj . lume proprie.i-"eilil.e.qie.Pasul treceeu rimin". vcrs. cu stare.rniu.i.rccstc sintagme metaforizeazd. a a . aducere de aminte.poezia. de aceea.si sefoloseasci un ciocan" . desrrreci....r.rt" "r.:. nu C... d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . .... (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel. .dinti-un bolo""rr.e lur.i muzi.ri"...-""9i..idilei.-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia". Jc -.in. acontemplatorului: aceea . cu de-a gi cor 'pururi.cu minte.5.. u"rrrrri . de asemenea..preficirorielacrimiin trigt. lcrrltclriliVicircscu"$ivarsi cu.cir gi prin instruirente jongleazd. aface. Nichitasun. a da de-adura...pasul poezie.propoziqiesubordona. aurit si .i. o revclal-ici] eu l-am fost zdrit in unia.Sub oriz.i.j. Sub accstaspcct."1 rialc qi spirituale.. .Stau i1ti1s ri lung''. de jur imprejur.og.. A.a eul .... in celelalte strofemonorime diferite.."qiii.pe soarele sub pitic. "D. cu dinadinsul.eseamd:arenqie..igi relevi i""p"ir"bll. genialcu ideile gi cuverbul (slovapoetici).creaqiei (..r. o :! I }il.nasre ..titlulintregului volum. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3.t doil. pe neasteptare. iubid .p"sul tru i. B. ^p^ti1i^ poarti iarcadulcelui'stil clasic.de viage il.i.i*i u. din nou."ie . poem.luare-aminte. griji. A apirut . de alti s. atit.rrul rrei iz.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .Anwarulastronomic"..a da bir cu fugiqii. Orice artist igi creeazd. Starea d" r"_rpi.razna.."iu.. n verbale: a ducecu vorba. ......""aa/irr.uio 2.propozilie subordonati subiectivi.J"il in actul creariei sale.. a da mina. cretuluiin abstract.cu totul.a.. 9i id""l to. ' ' "rtirtice. poatefi interpretati.si procedeziastfel" . (verb awxiliar) 4.. caerotrc'l 9i ca artd poeticd. din cale-afarl.""sirc blestematisi zeiasci a.dit .ii.spargigitul pregioasei lnolrecta.printr-unfenomende. doui strote cu aceeagi monorimi. i. -cirei clevirtcinspira.. -oz"ic. l)oczia. ln text.e^tehnica simbolistd..eu ramin" consemneaziabsolurul pe care-l ..t"t:l-"B.a o lua la goani.'..j. 1. sticle" .

Probd inseamni orice instrument de evaluareproiectat. elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile. Adrian. .chiar piin incercarea fiil.acurateqea .Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd. Probelepracticeau o aplicaremai restrinsi in cadrul evaluirii. ocazional ' frecvent o intotdeauna . Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd. elevul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. Eta|uarta scolar. greu de e o obqinutpe alte cii".rccstc probe se realizeazd.1 .igi pot alegesinguri titlurile/subiectele. itemilor.strategia rezolvare. figurilor. * invcstigaqia.in ce misuri elevul participl la discuqii .Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu fi proiectul poate. rat .stabilirea scopuluiprobei si definirea obiectivelor operarionale.probclescrise. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul.I25 1trttgresu. . \i . nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-este o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio .alegerea tipului de item corespunzitor fiecirui obiectiv. .scrierea principaleleceringe.acurategea complex careinclude rez.1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. .comunicarea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.ulta reprezinti un instrument de evaluare .Ca qi investigagia. cooperat/nua cooperat mult. cu ceilalqi a plu.. curs.1 I Stoica. Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. teleielevanteobqinuteprin celelalte .Elevuf'primegte sarcinl prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gami laign de cunogtinlegi capacitiqi.Se ptrrrc problemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise.posibilitatea . . tehnicl.feedbackulimediat.acurateqea . alizareaproblemei . dupi ce eleindividual vii se deprind cu iceit dp de activitate.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi. . oralegi practice. . administrat 9i corectat tlc:c:rdruldidactic.aplicarea inregistririi gi prelucririi faptelor. celemai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de importantcobscrvate cadruldidactic.scara clasilicarc.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: . .Itt t t t t t t t . .utilizarea corespunzitoarea bibliografiei.gener materialuluiintr-un raport. Pentru realizareaprobelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: . ..corectitudineasolutiei. .realizarea elevului. .claritateaargumentirii si forma prezentirii. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc .Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiinoi. ll(:t I Strbicctulal III-Iea l.4d$.calitateaprezentirii . " saude grup.evaluarea comportamentelordin domeniul afectiv.lism dc control (vcrificare).ilffiFlegerea in permanenr cadrul didactic. Mctodele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente. . Prin intermediul programei. exemregistreazi etc.s0l .-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -.portofoliul.alegerea . .de exemplu: ? . Prin cel . si . mai des in clasi.principiilor. . In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru..probcleorale.proicctul. de . sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqilor did.figadc cvaluirrc dc .interacgiunea directi profesor-elev. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasificarea Scarade clasificare mir de categorii. mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS.PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehnici de evaluare.:rutocvaluarea. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.rrilizareacorespunzitoaregi in siguranqia materialelorgi echipamentului. seriede informaqiiutile.elevii sunt informaqidespretemaricalucririlor practice.i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi).graficegi descriptive' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifica. .organizarea . respectand . ."pottului asuprarezultatelor obqinute. . in .flexibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qiede calitatearispunsului. regulilor etc. . niciodati .elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate.pr<>bcle practice. lo.d1i.in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice. justificirii rispunsurilor. de cunostinlelor. incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. a comportamentului elevilor.p.. ..: .re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.

. ajungela: * consolidarea. Obiecthtele ciclurilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.pe sirite g.priceperilor. ..ate.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi.orienrarealor profesionali. sr a lnrqlatrver.contedie.. . ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de . amuzan" " Asadar. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaqialisi temporaldg.comediaare acgiune deZnod. . n utocvaluarea comportamentelordin sfera afectivi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. urnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :.umorul 9i ironia .intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa.srisc asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. oierele dramatiin dram/. tul literar."rr"pr"r.. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.in lang. prccun) s:rrcini q.a forme de comic.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc.farsd. .urilor.i r l. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii.gi deprind. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contind. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r cstc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic qiportofolii standartlir.citireain Eoapti. 3..a. . iternul 1. moraowri.aodeail. la alcituireaunui tcxt. datelepersonale.r-no.a originalitl$i. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. ci numai unul u mai multe acte. caresepun in poitofoliul clcvului gi sevor ptezenta-.erilor. meloiramd.rlni ln activitatadidactici. -.insu-sirea nogiunilor. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprijine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice. Modalitateafun* dlmentalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi. .' si adunepiesedin portofolii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii. p. 1n cualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: . funcgie aceste de .i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul. pii.adici procesulinsuqirii cititului corcct. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareelev.exerciqiul lecturii integralecu voce rare. de I Stoic:r.. Aclrian. este'ometodefundamentali. dintre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele."r.mint ve3ln comedieseridiculizeazd.sa ccarl elevilor si"autoevalueze portofoliile. Totusi.tipuri uman" . godern. o impprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente. si subliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-auplicut (le-aureqinutarenria).'urile. . careconstient "". rczultateleobqinute. elevularelibertatea adauge si materialele conside| :tt('rtcccsarc. scrisc prlcticc.de pildi deprinderea receptare bALrdirca de scris..prin variatemetode.sraale lrilitc tlc cadruldidactic.duce la dode a . chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwlwi.ral.ror formi estedecisi de un centru acreditat.u-t'. . a.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. Sursede comic sunr mora'.tuturor formelor de activitatecarecapiti. la I')xcrciqiul. Exerciqiul esteo metodS. unor situagii. cit. proicctul.p. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. . raport cu obiectivelesi standardele in educaqionale.in mareparte. 9i limbajul si numele acesrora. L. dc la un an de studiu la altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r .observ:rrel sistcrnici corlrp()rranrcnrc a .naruraconflictwluigi'serrde dlnacte.stimulareacapacitigilorcreative. teoriilor careseaplici in situalii variate. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri. constient. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti.ni" conrpunerilibere.r..li se cere elevilor realizareaunei sarcinide invigare: de pild.rltrrl. 2. ale compedqiilegcol. comediapoate fi de caracter.aspectul viaqi surprins. a spiritului de independenti. gi dc. .i rcpetat.Pentru a se asiguracitirea conEtienti.-Comedia t#qigarea rno..suri ce ei le realizeazS. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri.a cd.in ritrn propriu. adecvatS. 131.dezvoltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice.cartca dcviziti" a elevului.1. fiind o metod5" executare unei ac{iuniin mod repetar..regulilor. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc.de intrigd.'t st'.. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer. situaqiilein care apar personajele..rlc.unor deprinderi.vezi Testul 1.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie. a. ca fllacterele.". lmentele vezite in sufletul spectaitorului. op. povestireaorali. Comediapoate'fiinprozdsau in versuri.fluent gi expresivse realizeazd. c Informaqiilerezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didacticdespreelevprin alte metodede evaiuare. respectival cititorului. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii . Prin exerciqiuse repeti funcqii minrale (psihice) gi -.vicii.pondereaceamai rnareavind-o metodeleformative. in dc elemenre.rex" motiice. . a.('nr('str-ualtul.iqinl se . autocvaluarca.periodic. pirinqilor.r. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptarea mesajuluiscrisin clasele primare.DupS.feedbackuldin parteapirinqilor g.i. subiectul al III-lea.prevenireauitirii 9i a confuziilor.

..Farfuridi.cini rea Farfuridi . personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surde comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii..adresatiZoei Trahanache. rugind-o si-l ierte gi si-l salveze..Ghiqi Pristanda.pierderea animeazi campania electorali.Si n-am parte de Zoigica". ticul sIu verbal: .te' parlamentele..corupt pentru ci are . careau durat aproapetreizecide ani.creeazd.Industriaromini e admirabili. Caragiale. O scrisoare privatd. deci estetipul demagogului.dar esteun so[ incornoliticianwlwir)ersnt. ilogic. cunosc sensul nu ra.. . amantasa.Din doui una. Trahanache-$tefan Comicul de caracter.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea.Dupi lupte seculare. construie f. putem zice.Si mi ierqi gi si mi iubegti! pentru ci togi ne iubim !ara. ir. in festaqia organizatS. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri..Nae Cagavencu premarcanti a judeqului. e sublimi.Brknzovenescu personaj gastronomicd.Nae Cagavencu. prostia.. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. eprezinti politicianul incapabil. gruparea opozigie.Ai puqintici ribdagi cuvintul ca".i in reacgii..lirritor" p veros. Din aceasesenliale. lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandidatura Agamiqi Dandanache. Autorul. gi cel de limbaj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu...intruchipind electoratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi.Gagamiqi".aiul wmil dupi bunsuofulos"la datorie. dagi-mivoie. in schimbul scrisorii. zinti se Comicul d. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala.. care nu se face de loc in lara noastrd!". comitetegi comigii..femeie cicilitoare".si-l aresteze Cagavencompromiqitoare.ii oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu.. ori si se revisci.Titlul indicl intriga.Iutridarea. Numele Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi.dandanale". Accepti si conduci manicu d. iati visul nostru realizatl. .cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi.. aparigia pretengia de politician imparqial. La refuzul acestuia la rugiminqile Zoei. suisoare lui O Capodcrpcra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri. promiqind susginerea nu de care.Ghigi Pristanda.senilizat*Dandanache. comenteaziautorul) . cinsteanorocosului adversar. $tefan Tipitescu nu se lasl gantajatugor.familiemaresi renumeragie. rradesivArgire. sau mai pugin onegti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequluinostru !". che creeazi" Coffictwl apare clar din prima sceni a actului I.. toqi suntem romini!. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului. 1in 9i fiind susqinut discilime.nume cu sensul. .estc in crcaqici L L. Caqavcncu manifcsmqia cinstca in noului deputat.Scopulsocietiqiiesteca Rominia si fie bine gi tot rominul si prospe1".emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice.simt enorm 9i vid monstruos". cfutiga lupta electorali zi.. celebrudiscursimpiciuitor: . care au durat aproape treizeci de ani.. noi. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui sistemconstituqional". Trahanache.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice. pe rul comite abuzuri: ordoni poliqaiului. avocat. Cel mai savuroscomic este comicwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu.. incoerent. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat. gineun Agamigi Dandanache. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . Agamemnon r in sugestia Dandanachereliefeazd". .. mai mult. . perj simbolic. compaGagamiqi.Zaharia Trahanache. Lipsit de aceastiarmd.Dupi lupte seculare. scoate evidengipladtudineagindirii.i anumein punctele. ori si nu se revizuiasci.. sa incurcituri.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a-9i impune cantru alcgerileparlamentare. . manevrele elcputat.. ce aclamim ? Noi aclamim munca. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei. gefulopoziqiei. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca. primesc! dar si nu se schimbenimica. de Calavencu. creeazd.oliticianwl pliticianwl prost. dar lipsegte Soqietatea noastri dar... mici" .. primesc! atunci si seschimbepe ici pe colo .caredoregtecandidatura.aptrruttr 1884. . electorali.i altidati.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea.. pencampania Acpiunea estesimpli: in capitala unui judeqde munte se.nulitate. ca. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu.. in gters.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFarfuridi. dilemi nu puteqiiegi.pe de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului.tf pierdutd. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapublici (. fruntea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. rispunde ci unul .eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase..cu toate partidele gi in sa.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache. dar urisc pe triditori". gi.desi zaharisit.numele areca rd"dS.raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:. . Am zis!" Capavencw: . tipwl politicianulwi demagog. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. scrisoarea f*n Tiplttcscu. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie.agacum sugereazl..fira scrupule. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor. Cataaencu. moPunctul culminant al conflictului esteplasatin scenaintrunirii electorale.spre deosebire Caqavencu. .. Singurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar.i senilitatea. prin contrast. in elidatul: gruparea guvernamentale. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea. caremirturisea: . .. la douisprezecetrecute fix sunt la tribunal". .incetineala gindire. alte situagii comice.senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului. iati visul nostru 1.care clameazS.momentin careadversarii impacd. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache.. candidaturii dc Prin ternacomediei.. poli.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea poliautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie..Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". compromiqitoarepentru a o folosi ..$tefanTipitescu cedeagi Va candidaturii lui Cagavencu. anunqe va fi sus{inutin alegeri ci al cirui director coproprietarera. tipwlpomoralitatea. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gresit neologismefranquzegti.antajul politic) viaqa personali. 95 iar picrdc amra dc Aantaj. iul..Zoe.Am n-am treabi. femeia imorald .

.. . r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie..De vorbiqi. evolua.r B:lT# "..explicaqie.. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.dezvoltarea cor€ctt fonetic.i a. . ginditor(oarc). diapozitiv/diafilm.frontali.Capitalei' in a. 3. trii.z/ P. exerciqiu..'mixti Scopuri: . Revenca discuqie i.t. I a conqinurultextului . . a esolwat omti! zgornotvs. O: . a 2.. td. t substantizt: Iot esteadverb" . a Cit.resPecdndsemnele O.propoziqiesubordonati circurnstanqiali timp.. reqinind o..cind cu geneostenitesarasuflu-n lumnnare" . de . #.tiilr. ideea i#i?"rruq1.. apreciind ." joc euristici. gi expresiv. [. l.. Mijloace de inadpdmi'nt: .texl."i intimPlirii' consecinqele Stratepii didactice -.i"Jf*rer"rile furnizate de text. linigte.. fo. 2. ... "u pe fizicegi moraleali personaielor bazainformaO:.. dcea. ilustraqiicu personaieanimale.. gdnd ..in text este t conjwncpie swbordonatoare: . elevii treblie.] dureri simpitetoate ca-n ois.in text este pronwrnenehotdrkt (aparela forma de feminin . turi era compromisi. O. a simpi:a percepe.. casetl audio etc.Era un gerllde cripau pietrele..**l.. lexical9i gramatical. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor... tot ..rli. *p.piind.colelor.cici [.. J. intunecos.a avansa. a regresa a progresa. Mi fascinaapusulsoarelui.propozide 1iesubordonaticircumstanqiale cauzl.-. si citeajci corect. c. jroiratt ' instructai.negindit. mifac ci n-aud..rii de exprimare .e.] ea din noapteaamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' .p.. 4. plicere.tollre in scris." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De poatefi prepoziqie. .rar (invigltura pentru viaqi)..rg" Buratino..l/incit mI credeamintr-o lume de basm.asuJ'la:astinge.in ritm proprtu.propoziqiesubordo"gi uatl circumstangiale timp. 3...propozigiesubordonati circumstantiali consecutivi.l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A. de .. fluenti gi expresivl.ci numai aceleacorespunzitoare tipului de leclie' .cere. prepoziyie. J i.corect' caligraficcerinqele r. a oI ulttos (a oluptwo : senzual..f..tilor de Alexei Tolstoi (II) Tipul leqiei.. suferingi.. regindirc 4. cu .. mi.girrclire.satisfacgie. ceeace . unui ionqinurul acestuia/pe. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toate" .. fot B. conjuncgie.. Prim-ministrul a .d""rnolt"readeprinderii de citire coredi. ..adjectivdemonstrativde depirtare. ..."" c" va intreprinde guvernul b.baza plan.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate. patimi.pronume personalcu valoarede pronume reflexiv.pe grupe' . in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" .propozigiesubordonati circumsranlialide timp.:"'. tihni In peisajulmontan giseaintotd eauna tibnd qi implcare. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator.p. s) durere: chin.. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro.i la sfirgirul lecqiei de. a capacitiqiide receptare mesa.pronume relativ compus.. didactic.propoziqiesubordonati atributivi.retic. scrlsefl orale.2/ P.innegurat in biografia lui era un moment obsiur.fluent proPrie cuvinteinsylng drn.J frerar. conversaqie M.a rap Ca*p uI mir a. . luminos vs. numirul singular.rpri"ae Ol -"ri.a inainta. ie . Subiectulal III-lea l. independenti. tiilor formulate. adaerb: Md"tot intreba.. problema deszipezirii.toate). vs.genul feminin gindit.obscur. l.. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul. Actiaitat.rcgindit.prepozigiesimpli.... ortind-o.*ili. interjecqie. a propigi vs.. mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie.elor . nemwlpwrnire mulqumire. calm.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' ...propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi..punctuaqre. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. Clasaa II-a Data.

scrrsa .iomportarea persona..frontali . . Gr.. .elor. de exempl:u: fix.planfe cu im. ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice. Joc didactic: Jocul rime.r l.Lr.e sugestii metoditr.. . de . urs etc. .Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5. Obiective: .Citeste fraementele. Verificarea temei scrise l.joc. r Momentul de scriere: -'pregetirea printr-un .5e pot prezenta siluete .itas Educa2005.exerciqiu . Enunturile exclamative . Captarea atengiei 4.migcare .. tix.expunere hierar in lara Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .si povesteasci textul pe bazainsugiriiconqinutulur.materialul didactic desprinzi pregitit rui personai. diafilm'sau ioc didactic: Recunoiste personajul .exercllru tino spunindu-i .exerciliu de creagie .vrzlonare de. Joc de rol: Iniqiaqio dis.. rlo. inqelegind . video. dix. ).si-gi aleagiun personaj preterat.material didactic: s'Juete personaje. drix.Citegte o Citire pe roluri .exerciqiu .exerciqiu de citire selectivi din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! ..agini . Aprofu^ndarea textului ... .formativi oPovestirea integrali. Lrteraturd pentruceimici.adresindintreberi.dia...frontali . lional. Citire selectivi: .i aprecieri.Explici de ce vulpeai . formuhnd rispunsuri.ordonare/plasare a vulPe.... Chcipa aur.Desprecineeste in aiest text literar ? perso. l. chix.tltl9*i?gi.frontali lui literar .orali .orald . nix etc.conversaqre .deg! teptufegiinqeleprule" .derol cutieintre doi colegide. Momcntul organizatoric 2. diafilm etc.sslsgie texte de comentate. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s'a in. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . persona. 48-51 pp.joc didactic acestepersonaie.Alcxci'l'olstoi.conversalle ratino ? * orall . | 'e d1ntaptelefr vorDele sale? .sa mveqe ceva.chsere'I-Iy.vez. . motan. Citirea integrali a textu.CumsecomportiBu.Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni qi algielevi.orali .Transcrie ultimul ..conversatle oln oasme.Itl IlibliograJ'ia: . mix.dln4a .problematizare timplat in continuare ! .audigie vizionare sau pozitiv.orali .activitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.individuali enun! ! .Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional .ie animale: .Irraqii Grirnrn.exercrllu orale ultima replici !" .si citeasci pe roluri." .Iormatlva joc de.Ce facefiecare nal t .joc didactic lor. de plange. siluetelorih plange sau..problematizare se idreseazi lui B?a..actrvrtatePe gruPe .frontali .Ce trisituri alefieci. Poaesti.Spuneqigi alte cuvinte iare sl rimeze cu ix. povestlfl cu .formativi .individuali formativd . H. pix. _ I I ' t.ca l4ftu. casetiaudio. apreciindionsecinieleintimplirii: . in_ sopited.Pentru viati.

Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! .problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. . .definireaconceptelor ettaluaregi itemi." vii. .2004).D 2 I | 101 ) 4 5 . I Strrit:ir. Bucuregti.Explici titlul ! . r obiectivi qi subiectivi. ..AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi.formativi 6. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii. . toalitatea proceselor produselorcaremi.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledidactice. cu noi exemple.relevind eficienqa activitiqii sale.::::: . Temapentruacasi(exerciqiile 9i 3 de la pagina 2 67. uoolrorio. itemilor. in interacqiune cecu lclaltccomponente: predare. arati ce trebuie si inveqeelevul.vizeaz6.itemi de tip eseunestnrcturat 2. rile.qi eaaluareasubiectiad -labazadelimitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. realiza Pot aceasra firi siluegi te sau migti.joc de migcare .Marcela Peneg. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativl. furnizeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg.joc de mimici -::"'#l' l". 3. itemii se clasifici in urmitoarele : categoriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals. formativi gi sumativi.83-84 din prezentalucrare.. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clasificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare. .nr. vezi pp. .finalizindu-se cu note' calificative. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriile forqe. invatare. (3) itemi subiectivi: . l:]valuat'ca A<f progrcswlu. corect-incorect).tl cel mai i^rg. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelepozitive intiresc motivatia inviqi.i p. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebuie si fie permanenti. 14.soarinaturagi nivelul pergi . . Defilareapersonajelor .explicatie spuni proverbe.exerciqiu .intrebiri structurate.apreciazimisura in carerezultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse.ci feedbackulimediat. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. are caracter bilanq. Eaaludrile forrnale. care relevi progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale deficienqele in inviqare. . ln r.oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. .. . Limba fi literatura romind.r.itemi cu rispuns scurt.elevii iau siluete de personaje si interpreteazl. cum sl invege.itemi de tip eseustnrcturat. Manualul pentru cksa a ll-a. ' prin carerezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu standardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evaluareprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii.itemi de tip rezolvarede probleme.itemi cu alegere multiph. formanqeloratinsede elevi in inviqare.i. realizatede instiruqii specializate. Conversaqia incheie. .orali ."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii giin alegerea metodelorde evaluare. Aceasti ""r". verificlrile reelizatein cadru! inspecgiilorla clasi. Scoh.itemi cu alegere . ln continuarevom relua doar clasificarea multor criterii. da-nu. elevsaulacutrele gcolare'Evaluarea norarea.frontald . : (2) itemi semiobiectivi . Editura Ana. un joc de migcare. intre cele doui Eoalwareaobiectiad.Irccdbrckul 7. riiur.Scopulacestei acesruia. doar mimind. continui. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint.itemi de tip pereche. . Tipuri de itemi Penuu. prin 'b.

... Expoziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls di citeva indicaqiidesprepersonaje. impirlgia estepopular. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinrele carelipsesc definigie: din ...itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni... cazulacesr&a.b) adverb./ $i la rizboi. in riscul ghicirii rispunsului.degi existd. mai stricaqi . degiesteo creajie originali.ecul intimpinat cu batjocuri: .o oglindire a vieqiiin moduri fabuloase"(G.medianegi finale). Ca structuri." sau . in cadrul disciplinellimba iiturrturu . gi decit si incurci numai agalumea.zf.. ctc.intreblri stnrcturare. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. ..] voastri.iy. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.. toati Yiaqa feciori de craiu.duci-sedin parteamea cine gtie".demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r. lor gi mai ales curajul. nici impirngia pentru tine.i romAni..cltunu. i-a scrisCraiului. Existi o propriu-zisi.).i sefereascide omul rogu. Caracfiruagieinigiali.Numai fiul cel mic suferi.virit in sperieqi". nunta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti..incepe cu formula iniqiali: . a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui. 9i si vi ii mei.. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. Povestealui Harap-Alb a apirutin revista Coworbiri. e. adici itemi al ciror rispuns trebuieselectar dintr-o listi de op1iuni.. Poit de Sfinta Duminici. .ii cereCraiului hainelede ginere. literare la 1 august 1877...i destoinicia i sii pentru a constata lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului.tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneunor incerciri de voinicie. iqi caracterizeazd prin proverbe : . Pcntru a se realizao evaluareeficienti. o .ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei.a-i ci s-a implinit vorba ceea: mincarea.. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv. alungat de un urs grozav carel-a . . inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte. Astfel pregitit.in spagiul liber.astanu miroasi a nasde om'.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i.lmpiratul Verde. ci de ciini nu mi tem rr".vrijitoare . posomorit. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. d-e gi o gami . z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi.v 2. un lucru.. iar verii secunoscuseri.. litera mici de mini corespunzi!iv.. Craiul. fiind bitrin.. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruiascirlspunsul. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi.p... p..ane etc. aveanumai trei fete .aflatein lupti-cu forge. frate-meu dagici sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplini dorinqa inainte. degeaba "[..l in funcqiede autorul individual'saucolecI Dicl:ionar de termeni literari.nici tu etti de impirat.iri-mi de giini. Verde-impirat.0rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt. careavearrei feciori". Craiul.animale ndzfl.49.. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului).urarea Urarul ll a. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. in carese nareazi. [lnun1. obiectegi cifre magice.ne. .i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. Basmuleste. bro_agte celui de-al doilea {ecior le .d) substandv. . ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul spin 9i . Cum senumestecuvintul caredenumegte fiinqi..ratic.itcmi caresoliciti un rispuns scurt. popular saucult.s-a grlbit si se inrci.eevaluare. L'Desfd. Ca orice basm.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul. I . dragul tatei... sunt i bine si gezideopartecum zici..p R. pe careo milostivise.Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai. urmattrde intrigi.ca si mogfiul escpimintul". a. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. Obiectitt d. basrnulsc clasific[ in cult Eipopular. basmulcult.Ei. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.doarn-am a trii cdt lumea.frunza frisinelului.. Si umblad numai aqa.) pe carele inving in celedin urmi. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadlui..Pentrufiecareliteri scrie. fratelesiu. acliunii basmului cuprindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui peripegiile Harap-Alb. rtele mai mare al Craiului.. Cum vid:eu. limbajul personajelor din popor. La despirqir tatalsiu.i deznoddmint..trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic.49. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'. iir. Idetn. Cdlinescu).Craiul ttn.c) pronume.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb.\ ^ ' I 103 '"*i:. r v. Iixemplc: o Itemi obieaiai.... (2) iterni al clror rispuns trebuieelaborar. Acegti itemi se clasificiasdel: . elevii si fie capabilisi recun-oasei definigiasubstantivului..

nwl feciorului de impirat. r. unde fusescatrasprin viclegug. In de curaj qi mai alescapacitatea a vedeadincolo de aparenge.capulsi pieleacerbului"b. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi.izrcaztr stup pentru roiul de albine.iidentificepe fita ceaadevi.. a Spinului. condigie titarea. zatorilorrc.t).iltzt:. onomatopee. nu o trece."1.api vie gi api moarti. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. slugalui.tz. fliciul riticegtedrumul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin.inrogiti. in realikte. in rlte rrecere.Slinul de fel nu samini in partealor.intruchiparea experiengei viaqi. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind aproape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftretizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul.ajuti" si-gi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. Uriar rneazd. mornent.constnrcqii denleide interjecgii. si treaci intr-un cerc eiistenqialsuperior.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si pedepsirea riului. personajecaretesteazS.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan.iarcinenu .irrtlrolic. simbolizeazl. Izbinda-va fi a caluiui. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo naturi rustici . slugi a Spinului.undeildemasci pe impostor.umul tindruluipcntruviaqi. populare. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de indelrlirrit:sa aduci . imatur.in-vizduli gi-i di drumul de-ac_olo). marcatprin nunti.pcIa noi".rati dintre cele identice. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb.personajul.au irisituri supranarurale. Setili).fantezieinventivitite vergi bali. fknti.nd. Pisiri-L.i . carlsplati. spccific." inf. a inde ciudaqii pelitori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului. la gi. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitatea.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce .capete*-. fata impiritului Ro.Fataii urmeazdpe tuftriVerde. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi-Lungili descoperi cwzdtoareafeternl.Rolul ei reprezinti putereadragosteide a facesi renasci omul iubit.lupta dlntrc binegi rnu.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.. Acesteasuntpersonaje anapoda..rcu gi iu Eminescu. estede sunt manifestirile experienqei intuigii-gidarul anticipirii. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat. il ajuti si seformeze: SfhntaDwminicd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului. si de . un stilist abrrrrdent.i stilul oral datoratabungrore$ti). Calul il omoarl pe Spin (il in. sc duceacolobc gi rnaruri ..". l.in carepredomini naraqiunea.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli. ini.na semnifici coborirea in infern.. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.principal. Int"eresui 1o"irh.seuiti qi rabdi""Cular nirrc:ri. Coborirea ?n infern se incheie cu moarteainiqiatici... Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb. reia esredeplin format. prin t:orespunzitoridealului moral popular.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v. neasiminatalui putere de a evoQr.ipsit rlc expcricnga vielii. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiectorie devinerob. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezilela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. pp." rJfoi-eazi. naturale (Gerih. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi artaportretisticS". artisrulindividual incintat si populari a devenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobstesc. acestea are viaqi. se inakd.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi. il readucela viagi pe Harap-Alb. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudineadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca.. Sph. va fi ajutarsi indeplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd"macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s.calrunitili. o cind qi cind mai rostegte incurajafaceacesrlucru gi calwl:el vegheaza.siliqile"dln gridina ursului.si duci la un nou mod de existenqi. personaje calambumri. pc la rroi..t I lrrrap-Alb. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de a-l sluji .$ir lirrurvt.l rra'pro 1.zdrivane9i o aduas cc impiratului.I t04 | l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-atul cstc lui qi l{o.. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini.'rn l. nizdrivani pentru cI rc. nici la chip. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad. podul cu nunta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi maturizare. 1i. exclamagii.rnu.lipsegte basmullui Creangi. Naivitateagi imprudenqa rransformi. Ros. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor..bucurogidin primul moment a fi ghicit in el o congtiingiinruditI".facecu dingii. ajutat de Setih gi Fliminzili.zicale..qi-Lungih).afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l .ca de Ucign-l Crucea".Aga il urdse_ de tare acum. are o infigigaremult mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos. 15 | si | (> . si c.clii. drumului iniliatic.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultitorulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb". o cxperienlicapabil.sclirr irrtr.'Harrp-Alb searati milostiv...cd daca fi fost in banii lor..pini vei muri gi iar vei invia.apare. Formula de incheiere.eangi. antreneazi tlnirului.i tlificuluqiivielii.r q.2 105 l' 2TuclorVi. bunitate.de unde se bat mungiiin.i ^ i. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii._r"cprczinti tlr. nunta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). ca gi forrnulamediani .gig"le. prin acea cn M"io."anticipeazidestinul personajului. gi. mod cic. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb . in drumul spreimpiratul Ros.cittcarcbanibc virrtclc.gidin ceasulacelaau inceput a vsrbi ele irt dc-clc.Unic prin geniul-lui. datoriti lui Gerili.Fata tmpdratulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii.tutcu pielrc scurnpc in fine. l'ormdrii . dialogwriamwin lwi absente.rrSpinul sede drepr fiul Craiului. lui un ca viaqa.este9i inceput al lui se riticegte esteo probe pe careacesta.ru| siml'.i gi minincd. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti..ora1. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular._p_rin . in felul lor. nici la bunitate. Hnqigurile pidurii in carerlticegre t|. doringadepigirii limitelor (Ochih. prinlesele privesccu antipatiepe Spin.

rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. Ploui in averse. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul didactic.i didacticede tipul: . (adv.. reb. lrr luptl. ilor tuturor elevilor. eforatl.I t0t Subiectul al Il-lea A." 9.i substanrivpropriu) 3. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea. igdrii. dar mi-a plicut mult. 3. gi individuale. 2.). + s. 1. este si congtientizeze voinqaI' a. e . creativelnsu.cdaud" . (subiectnedeterminat) Ew si Maria m€rgemdes la teatru. in deruti in rindul opoziqiei. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. propriu.. jocul didactic.foame .. B.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i scrise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil.dc-mi pare" .. c. .RegineCit mai multe expresiifrumoasedin. voinpresuPunexersarea suti difi. 2..propozigiesubordonatoare subiectivi.prepoziqie simpli. (adv. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare.. memoria. In curind vor dispirea monedelede cincizecide bani. lwarecwasaft.idaaice de formare a capacitdpiid. problemaeuristici.ipare lectualpropriu al clevului.. mijloacede tnvdpdmhntmodeme. r/z . impresiile/pipeisonajul!". valorificeresursele si mobilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareacapaiqimint.Copiii trebuie si tt. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscrisreceptat(textul literar citit). necesitl efort congtient.etc.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizati imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale. nu de mai multe ori. 4. in lecqiile si de ci congtient. spiritul de observaqie. funcgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcastel. Sefii demn ori de cite ori imprejurareao impune ! | 107 l:rontalcpc grupe.. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigureclimatul educativadecvat.Sepot realizajo. 4. .i i. cum ' adverbrelativ.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod.limbajul. . (art. conversaqia tizarea.brainstormingul. Strategii d. la de diriior.i concu implicagiivolitive gi afective.corect gi fluent cel puqinun enung.Recunoagteqi e despre. de . Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectuale depuni efort congtient. i adv.) C.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clasaI conttiente. bdgarede seamd. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. Nc-a izbit infigi. in ritm propriu conttiantda eleaului. .incit. preponderentmoderne. facere de bine..a. fiecareelevsi citeasqi constant. metodedidactice formatiae precum: metoda exerciqiului. b.subiect. de in subordonatd. curn .. i-vcrbpredicativ.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscrisse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: . in jur . (subiectmultiplu exprimat prin pronume personal. iar al elevuluide participant activ gi congtient..bazatepe efort intea..audio-vizuale. dezvolti imaginagia. eazdtrisilturi de caracter.de pildi.de lungiduracomplexe.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate.loculiune adverbiali. .prin efort intelecrual limba gi literaturaromini. dctiaittili dt inv.i cu metoda conversalieieuristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. Odatd plenuisemo cilitorie in jurul lumii.textul literar".predicatverbal. 2. f. -. mi.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?".conjuncqie subordonaroare (.rolul inviqitorului fiind ace.Aceasti metodi creeazd.metodeconversative.elementde relaqie. inviqarea dramatizatl. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd.. 2. l.area lui rivisiti. .model Subiectulal IIIJea l. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit.cindva") Iqi spun o datd.il. Condipiilerealizdrii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared.. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul.complementindirect gi subiectlogic. introducepropoziqiaiubordonati completivi directi. aducereaminte. 3. 1.metodede comunicarescrisi.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. tragerela sorpi.irea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri libere carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorscrise.corespunzitoaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal scrisului.a izbit cu toati forqaflanculdrepr.

. Patetica tiradi esterostiti.Ew citesc.. .. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva piginilor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind... itemul 2.on Oa viziunc....unconflictpsihologic.riitorrrL."zi-J. .rr. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire. specrarorul trecind de la comicJatragic. a iy in cu un continur scrios.rl sc'z. meiaje cu .r.r.. "pon Delavrancea dezvoharei "t la literaturiiromine. compusidin drameLip"t a..ris prin e{ort intelectualpropriual elevului.Ew citesc. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogdlescpe alci vru eaun domn treaz.tiingade voievod patriot... ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari.r*ari ittzsl. didacticeEu citesc..impunindu-gi implacabilavoinqi.vizual-motorii.in primeactealepieseise contvreazl.. si numele ei trecu graniga. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cnunlurilor citite. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict. i V. Gdseste cite.f "r_?r:pr?z:!t1g..cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc.'J" 9i o silabaqi .i".fcrctrrile tu tw tu con. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru noi. a fost ti!..Unde sunt mogii vogtri?."l"irrtr. tinwi.comice. provedin con. agacum relevi discursul.. istorici romineasci. observi.$tefancel Mare.Era.. Alexandru Daoila ( 1901 ).apoi ameningitor. Oana. A fost..rtrrluiauditiv.e^t"st. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul..l.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare..Le boaielede ia un om ?.ii trimite. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: ..".Presiraqi.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc.dornici de putere gi de bog..rrr deiopii.adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r. le denumesl. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolvateaacestuisubiect.i..rrici'. Bogdan.. diclactic poatcdcsfagur:a dc cirr. desprecomplotul urzit paharniculUlea. 3. .#. zbuciumirile personajului$tecelMare. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de. trilogialui f)clavrancca poatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc.dr"-. :r:. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti. :lll]::.1. de jocurile didactice/ocul sunetelor.-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei ostenit. pe fondul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic).orirlc..Formdm cuztinted.ca rc delwmesc . prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedin naturi.".Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat.. ...ca tampon intre Orient . congtient slibiciunileomenesti. Recue infringerile.a plictiselii a oboscrii si elevilor. invoicli crrpcccji-n apoa." Elogiazi.. ciutat si unescRisiritul". Prin Jocwlsilabelor. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorului. rdspunzi.lrltcglilt<trganic -stru. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese. | .in Viforul qi Lwce afdrwl)..t i"rlol-a" rot Accsteasunt activititi foarte agreare -i-i.ar" irniga.r".tactilegi auditiveprin care.[..i ul multora caun simbol.ezinta. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd..gitoarei.Eu am fost biruit Rizboieni gi la Chilia.i r-i situagia).. ci zic ci sunt crestini.l. viforul giLwceafdrwl (1910)repr.a-i antren.reaPocugiei bolnav (calul Voitig alunecase.. denu. ple...completate jocul gesrurilorgi ul de . Congtientde misiuneasai.. ... prozFtsauversuri.. i. .. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiqii..i sunetul/ktera.oriclc citc oriexisteposibiiiratea instalirii 'r'i rrr. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli". dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc..a sirnqurilor vizuai-tactil.jertfeleostenilor sii si recunoagte patriotismul aces. triceicu-.vezi Testul 2. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod..qii. D. va sta in suaD a ta cuvan t. ..curi didacticetrebuie r..a rimas adinc in memoriasi in .. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba. uneoritragic.fiinye/lucruri! etc. . neexcluzind elenici mente. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena incoronirii lui Bogdan.ldirrnic.. Accstor jo. Ci vru eaun domn drept. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsocial.insila . vtoaliiai ... sporind emoqia.. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc.i rr polui moldav. lntors din lupta pentru apdra. la Caffa pini la Roma.r". ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos.]cum vru Moldova asavrugi eu.':.Aiurn e bolnav.rn deosebit . o"-plu.i. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personajului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc.$tefans-azbuciuma[z.Pini la trilogii..cturalcclici. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii..p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/incheialsau poate irt.irir. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilor anrtrioqi.te Cite.. subiectul al III-lea.. protagonistul dramei Apwsde soc{re.te cht mai multe cut.rrecerein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: . agra.qi trimiqii mei betut din poarcd poarti. r.lin....r. 9i torulur/invi.$":ffi. valoare ^p^riij^acesrei de d9Ri.."r..Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $tefancel Mare.".i graviteazd.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu. prin clucerulMoghilA.de la ris la plans..i Occident. $tefan cel Mare afle de la fiica sa. Acest conflict devinernanifestabiain acal treilea.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc. Ca bun cn'.ril.Trilogiaistorici a-Moldovei. gi a.intecareiorpin !.nire". soare (1909). stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsciunareafiu: i siu. au calitatea--.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan..r.de a-i determinasi inveqJmai usor gi . Sunt bitrin.Oh ! pidure tiniri !.Je. j"j. . clasele ln priraare pracrice se iocr.. Ii vorbegtealuziv..de laxa.I 106 | itt jocul sc .de creativitatea acestora.

.i neputincios. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.fineti minte cuvintelelui $tcca fan. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi.b voina voit slobod pinl la sfir.." din Aci. treazd". in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi. i.i tot sfatul. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi.aleciror tagimuriseri pe cimpul a... Petru Aron. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron.'io"-rr". are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul. simulind ci vorbe. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio.. Oana.. Titlul dramei. in trupul dumnealui numaicresriruri. $tefaneste sonajlegendar. sceni'intensdramaticit. ci a urmagilor vostri g-aurma. O ! cum . Aflat pe pa.. boierii complotigti identifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi."..ci am statzid neclintitin faqa piginilor... Dumnezeu si-l ierte.pentru fe: de lacurte.! S-aimplinit legea (Sco. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p. Deznoddmkntul creeazd.n. vor purerea.congtiinqa lucide.tragicS. cind se bucuri de sosireaort...Fetelecred ci..Dar cine e de vini ? Io.prevestiroare: o gipEtulbufnilei. ciinii au urlat. $i (S-aud..stlpin".. ! "Sd board trepteleSiaruncd sabia). ciuda in rfidelitngilor. o vacddin turmele domnegti a singerat inligtar. metaford.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu.la ultima fapti.Cil voinla mea$-aei a fost purureauna. ucidereatrideiorilor. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei"..Aceste..Bogdanc. aruncicAnds-aniscur.. ... invingecongtiinqa datorieiim. autocrat.. Mantia asra c prea grea..iar in formele pe carele iau norii. Da.. voinqaqirii . Aceastl piestrde teatru arein centrul acgiunii personajmonumental. d. ea carese schimbi brusc (. degte-midupi picatele mele. Datoria de pirinte gi-o indeplinegte.-l 110 | judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:...Mogiilele impargea ?n numai la ogteni.. luna un cearcin ro. Bogdane $i voi.. .sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd.. i.. tul de suferingi dupi operaqie.. n-a fost a mea gi nu e a voastri. ce. spuneqi girii [." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi.. plinite cu pregul vieqii.ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor. personaliratea acesruapare.. ard. fata de la curteadomneasci.. o purerecarescapdmedicinei.cd Moldova n-a fost a strimogilor mei..sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .).. lga vin raiele Suceava chemarea in la voievodului lor !" .. singurqtii cc-r tu pe inima mea.aurorul valorifici legende..Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: .. Doarnne. n supugiii ficea r5."...it. ..pot.surat cu privirea.Marea fost..cregte curteadomneasci.i). ce vizut." lr"rri apelein Siret..la apreciazi sprijinul (.. rostogolegte trepteletronului.dar cu inalti congtiinqipatriotici.apoi aceasra inhiqati de un vuhur.voi mirturie a ceeace ajivizut" ). igi depigegtesuferinqafizicl. se pe Domn.. rizegi boieri sadea... os6.. miqa care inci bufniqa. Riregoaia.in lupti.soarele de lupd.... g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:..oqelir. mirturie a ceea ali !. . t"pd.. oferdo lecgie istorie $i res. esteadeFe. In lupta dintre $tefan-domnulgi $tefan-omul.....eriipeviu a rdnii cangrenate..ci nu mi osindi de pacea turcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un principiu de polidci interni gi extcrni.si . Dar toli m-au pirisit..Boier.. feteleorfane.de citre propriul siu frate. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare Maria. De la primul in moment (fin/ul actului tryth.rturisegte:..... mili n-amgriinqa..Irrru lg.Acesta. .zegi.. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.Pel-Ilea l-am mi.. Ca om.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric estesurprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei.ajrio-t. rul patriotic).roareceun . $tefan aude ovaqiicare-l aclami pe $tefinigi. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas. Degibolnav. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan. $tefanvoievod. carev-a fost baci pini la adinci bitrineqe. desprinsdin experienqa unei domnii indelungate zbuciumate:.ezatcu mAnameacoroanastrimoEilor mei.$untfurtre devotat doui sibii . paharniculUlea..voinqa miriei-tale... In construireapersonajului$tefan.ii va ucidel .. mi frigea cu privirea lui"...te in somn.." Credinciosul Hirman mi.preaslivitul ru. tigtilor. areforgamorali de-ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (.ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. Bogdan. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat.in viteazul ista.Doamnc. Io. gi accsty'nal ca ca tragic. lelaltegravitAndgi evoluind in raport cu acesra.. 9i pentru oameniilui credinciogi.. Doamna Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel".goimanul". fiind in prirnejdie.. care rispunseteri prompt la chemarea domnirorului (. eresuri...dului pe-c-are inrrezrrescin semne.daraporeoric atri.lmpiratul".P-amindoui mi-am pus nddejdea"). . crezind ci el a murit. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta. slujba intereselorgirii. i-am a..omnwl Bogdan!) i.incllcind voingalui $tefan... rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu..Si nu sece izvorul nostru !.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi. tul nevirstnic. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasilor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen.il numesc. si cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.. altl chiar. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con.tia pindesc moarreavo.Bitrin. aer. dupd. nepo.. ci se-nruca noaptea").sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul.comple-xitatea mireqia sa. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se srrecoare_gi se inalqe.ci-n tine am crezut...cu prequlvieqii. Este si ... pleaiasr apere gara. .. $tefan a picituit.. Sufletu-mi nu vrea. Boierii complotigti. la Riuseni.Dumnezeu?..."..Murise inainte de a-l izbi!.Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd..A ! nimic.rilo..ci de mlrirea lui nu mai sufla iciun boier...$-apoi.Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. vdrt vipii..u....ci nicio degirticiune nu s-a lipiide sufletul fost meu.njionate dramaticc. bolnav .e: trdiascd 1ixt.. o femeiea niscut un copil cu picioare de ied.pentru a-i cereincuviinqarea se cisitoreascS. .. | 1t dcja nre. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea. igr. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui. poarte altcineva S-o mai tinir. qiran supus era rorJrn-1 fagalui". iului carea fost .Cine e de vini ?....-pentruDoamna Maria.... Cei trei boieri. ......i toati ogtimea.trimiqind pe Raregla mama sa.

2. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'.Jocul cuointelor. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualuluj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru. de . Jocul silabelor.propozigicsubordonati circumstanliale concesivi. II-a . (pronumepersonal) 3. Semdnau doui picituri de api. gesticulaqia. a seferi: a seapira. .cazul acuzariv.tiaeste atribut adiectival. mimica. ev tot nu cred/3 P.fdpturd:fiinqi.*)'ru"ceiasintacticidc3. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice.Jocul rimelor.. creaturi.'ff:::'"ffi. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri. + s. Cine dspunde mairepede chstigd!. Lansim un nou concept caresenumette.dialogurile pe relevi progresul drumuldemocraqiei.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe . cel mai adesea. 1.IdT io. Seanunga vacan\dde vis.(adv. genrrl. un rol important il are jocul didactic.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-eclucatlv.z/ P.formative. l. irrv494rji.a IV-a.. cuai.z/ /. de competenqa coObiectivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi.fnrir".intilnir cu acegtia.fapt deterrninatde particularitigilede virsti ale elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. de 3. D-es1 eram conainsd.ffi"J*ff ceea democratice". Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf. Nu a ob$nut Oscarull/. gradul superlativrelativ de superioritate(cel de ci. cu toate cd era un actor renumit. tpiiitul de observagie de cooperare.propozigiecircumstangiali concesivi.rr'. Au incolpitzambilelein jardinieri.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea. Subiectul IIIJea al l. in 2..a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter. Acegtia eraucampionii. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/ietermind cu sunetwl. jocuri d.pronumepe-rsonal. evita. motlvaqia didacdc s. C-ampioni er au i ceStia. ln text. (numeral cardinal) O.simplu.u_t. ln clasaI. .ntec. . f. intrevedere cu acert'ia ftrt .e dur19q prgcesului intqfsh dq comunicareorald.) Nu se sinchisea arernei putea si ploui. imaginaqia.limbajul. eficiente?n inviqiminml primar..(trr. 4.1 1 2| Subiectul al ll-lca A. (atritut pronominal) a " B.-numirulplural. a a nealn:PoPOr.Tunciia sintactic./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri.effealie. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci. predicativ) (complernenr indirect) M-".funcqia sintactica atribut adjecfival.moria. . (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!.ura jocuri divorbirii/de educare limbajului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor. Pe o stradi inrunecoasii-aw tncoltit ciinii. v6lfareastipinirii de sine. (pt. P1 .jocuri gbicitori.' precedat prepoziqia de simpli de.(subiict) i.tr. rdbddtor:rezisrent.sq voinqa.substantivcomun. tu rdspunzi". natiune. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.eimportanpa proiectulwil/. :.) de I 113 c..propoz. nu lua hodriri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. cu de 2. lubordonatl circunrctanliah Fiet/ce-ofi/z. . ""Dintre metodelemoderne.cazulgenitiv.rolul" 9i si-l interp etezecdtmai convingitor.adverbde timp.a seproteja. se pdzi. de mesajelor scrise9i competenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. lor .iqic concesivtr.adjectivpronominalneliotirit.. (nume predicativ) 4.p. persoana III-a. de tipul: Cine gtie ckpigd !. totnu mi hotiramz/si particip la realizarea luiJ / P. cc 1..Prin dezgi atenlia. 1e.-numdrul a plural.ace. . memoria. S-aintors deoreme..n.i*. neatticurat. Complete'azd tntreb. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a sereintXlni.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi.limbajul. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate.ntul/propozipia! .ii"a. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. numirul singular. E un omfdrd grijr.cazulacu'" zativ.al. Orice-ai spunel tot nu mi convingi. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. si ningi. genulneutru. dar gi in celelalte. de complemenrcircumstanqial catzd. Vlzusenumaio secvenlia filmului.

imprejur.i. memfora . t.cumpliti". Poezialarna esteun pasterin .ca 9i de personificarca din versul . silabe. Epitetele.rrirrsolreir lr"igul.A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri.a ( onccprcopcra{onale). aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal infdgiqeazd ..re it cornparapia norii de printre anii trecitori".doritul soate clibucii albi de fum".zia sunt un gir de poezii.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad.r iernii.op".Sevid sateleperdute sub strilucire: .uf.zbor".cnt .inzesrrarea copilului cu acelecuno...in depirtare"."..l. prin .itrarur. prin cromaticagi misterwl siu: . noaPteaninge.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajocuri tlitfacticet vcrificare sinonimiei. .Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Personificare: nostalgiefilo..t amar. vis de tinereqe naturii.ansfieuratade fenomenele in albul imaculat. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde.viscotyr. adunare_n grdmada. . ' gi ale Incontestabil.*-".scrise au devenitfa.aslgurarea educaqiei elemenrare pentm tod copiii. in care poetul. rer. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.*.. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.Versurile sunt lungi.pltttc'sc.firi urme...I I |l I irrragirralia clcvilor.pe 9i irin tie".La muzeu at.ct al anotimpului cottt. ningc prin adverbul iari: ..pe intindereapus.er"i" se "t" """i ""oilil'.p. Cele patru strofc .il..ce:rne norii de zdpadd" fixeazdtunasp. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc.il Eirrr-.ai*i..trisnetuf' siejarii.de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.. . Lungi troiene cilitoare. utmeazi are incircituri nostalgici: ...ik'. c-hiar dra 9ard" printrc .iior. I Mezul iernei Poezia.te.iernei.r.surpnnsein pienitudineamanifestirilor acestora'Tarna re.escrierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect.)u .'cirii)ij.rcalepoeziei...iu. cumplit". ."r".llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii umeri dalbi".riveligti.imunii_specifi. revigorat de apaa riqiasanieicu zurgilii.. ." . sunt sugerateprin repeNinsorile abundente.enumerapie..Pastelwrile intr-o limbi agade frumoasi incit iii" .rng.'oceande ninsoarc" Natura eite t.r.'i. gi Verbclcla tirtrpulPrcT..rii..Ziua ninge.ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun.p..pe dealuri...-"""r.ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia". pe pimbnt Ei in .. ra targrrri/iipLriiu'. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d. fantastic".. imagini preponderefi aizuale.. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoare"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi.. s.variiiif**. pri' descriere. cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic. flri drum". Viscolwl) q.r.liffii 3.surprinde aspecre naturii'rural" ale irr-.. Sub iazele soareluitabloul capdtS. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: . vJrvrJe' i.ri reit.a. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' configurcazi .. atotstlpinitoarur anorrmp.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumeraqie^: camp.rl-i.Rimine remarcabili apreciereaexprim at|.capaciriqigi atitudini caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti continuareieducagiei.geramar. r"ui. gJ. iar rirna imperecheati.*i lirii:r. z. ca manifestare bucuriei de viaqi.Iilirrro"r"" produceinclntare.Ca un ca.i de puternici a naturei. . cumplit".rr siu de dezvol_ tare.oard nelini.._pun.....iraqi se perd in zare".ccrnc".l"u"uea"pri"a. Anotimpul Versifica.i."tur"i .tinqe...^"anunli printr-un .p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmonie gi echilibru clasic..poetul creeazd.i. . .". Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului liric. ..iaconstituiealt mijloc poetic de exprimarea sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii. saniq..orru.antonimiei.tablou mire!. fenomenspecifical momentului.9" de curati .ii. iarna incinti gi infioari. care in secontureazi tabloudinnaturi:..l" p".il. dar$ u. deopotrivi. momenre..rit asefolosi aceste . .a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.Titlw!.ei are (Dirnineapa. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul.ca fantasmealbe plopii in. . ce.o podoabe a literaturii romine indeobqte". eminamente descriptivi. sporit qi di verbul la gerunziu. .. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): .(al doileaepitetarevaloarede personificare)."ii. ..domiriated.formareapersonalitigii copilului.ii.pii" irrr"r*"JiJ.-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt . cle o*onliiii (fi.genurui riric.ptrtoiifirorro..tt'siurte!. . .Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anotimpului alb. zofici"Lagindul -ninroar. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii "6rrrra"rr... trecvenr in anotimpuliar_na (Mez. un momenre din universul plantelor al animatior.. dimineaqa tipii.rrlorr.rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepersonificat.. rr c rlrali.?nversuri. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea . maivaloroasi cea creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile. vv ' rrrt rrric . eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.ir. . ( iiiirr.lungi troienecdldToare'.

Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.8rji."cr"liz. rima imperecheati.. numirul plunl.. -pi . se asociazd.. Romknie ..il. esred."iui ill". Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.cerul pareojclir"... . exprimatprin adjectivprovenit din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu.i"" f Ultimele versuri alestrofei finale exprimeideea'Je "r:. . eare fascineazdeuf liric contemplator: . in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reugit la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4. Natura .o-po"ifio"1l-.rZ.. sate.regentulpropozigieiPr..predicatverbal.In acesttemplu impresionant aprinde farul tainic de . plasticizea_ zAimaginca staticr. cht de darnic egti. uneori vs. .amar..il1 prin spatele. P. .o-n pare-un lan de lir-"r.clar spate vs. .templuir"i"rtor". I magilea panoramici amploare. cazul nominativ. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.Totul e in .u. podte .a echilibrului.ira prin merafori: .inrazalunei o fantasmd arata.complementdirect. Epitetcle. rplimintati'.trisnesc.. l.i'n.genulneutru.ilusreazi.-. fantastic!.. (ca.conjuncgie coordonaroare disiunctivi.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4.t.i./ E un l... \ coli: A cumpirat d'oicopide stofi' erc 1-arc€: Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. sau ...nplit:i.. diatezareflexivi../niciun zbor in armosferi.lande diamanturi".adverb de mod.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr.i. Alte exbmple:puired de bogat. gradul superlativ relativ de superioritate.pronume reflexiv. dulce . 3...lirrrir. poate .. caracterisricii"rp"..rr"ic. undeva .O ! tablou TnI.flntasmei" gi licengele poetice.sunt modali... structuri sonori acuta: cu -capiti . ghiciteprin fu-urile arbe"r.l-^ a Poezia..i hul scintcios" al unui ...escriptiod.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde. arbicunoscut. o..adverbde loc..stclclcpar ingheqa_ te.complementindirect anticipativ. specifici vieqii: . scoqindiote_ngroziroare.subiect. surprins de apariqia "-oqi" .Iar -ono..O..adjectiv in cazul vocativ.. Subiectul alll-lea A. tare ri^tiiiiri glrs. fatd. deseori tntortocbeatvs. r" inalgi in ler:stry: :. uneori .i f"stel.iil'l... Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sinceritate3/.. incremeniri.fi... timpul a prezent... cebund este perlativul) Era o splendoarede rochie. profesorul se dovedisedin cale-afardde calm.cotnple de a se conainge. versurile celor patru catreneau misura a. pagi. l. Enumerapia..r o ril"u".imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.pe zepad. prinsparetecasei-.propozigiesubordonati subiectivi.dai gi fion irr"ti. pie . ea .. muniii devin altare.substantivin cazul vocativ. a iernii .in ansamblu.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.rnrogilo..oqelir.!.adverbpredicativ.precedatde prepoziqi simplade.... firi funcqiesintactici...Dar vld?. 2..."zi: sateledevin fielii. . doresc.i.cimpuri.rduri.emarna focului. mergnnd spre translucid.swpdratfoc. cdnd .r" ale spaqiului p. o bltzd cu totul si cu totul albd.luna"igi lurnini".a*piisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e. re .zul genitiv) 3. miscare.copaciicodrilor-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare"."pri"a-'. a ticea 2.r.. rii-"lit.. fript de sdrac. B.inciemeniti. ce . cot (coate: Haina era roasi in codte. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp.rp'c" ec se r.organe sonoare". prepozigionale genitiv. iu"je arr. frumoasd rdu. is .scir_ i 1Ae".n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent.chiar tlgi de realizare armoniei.ri-pon.complement indirect. Frumos d.. extaz. . \arcuri: Mergeade parc-ar fi fost pe arcuri.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv.risrii.. a oorbi vs.'.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente suprijituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai.. Munqii sunt a lui altare.. .firi funcgiesintactici. .. ln haosul din sali. .

A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca.ii.. de tipui: Ne jucim..j.transcrlere di. "atins"' .il. ...ii relaxeazd sendio-rrir. aceste aratd St.p.i.orrqir..limbi moder. conduiteformate' - curricukre vizeazd: Stand.o1"1:'.. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testul 5.t-bogigirea gi activizirea vocabular"tri'..gide interpretare.a -..iocuri clidacticc. l)ropriiilui prictcniil rcneagi.disciplinel.invdgar6a.""i"relor in silabe.. t_ rrrunicarc orali 9i scrisi.auJi-a".g"?.: gi re' Dc asemenea' se. strategia didactici estemai complexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp..)..noze relevi qinteleobligatorii de atins' Obi".Eoaluareain procesuldidaaic. srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """".:'" performanqeminimale sau pe nia vilor.de exemplificare. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.gr)4\ilule.J. Ele sunt "i velul de dificultate' 9. de recunoa$terea contextenoi....r"le carefaciliteaz5. subiectulal III-lea.. .1:^..r.exercigiide realizare unui dialog.utilizeazd'larg exercigiU a"rpetqir.nale .n rcallzarea ortoepiei.rirrrlrr. inviqare care presupun inqelege. prin exercigii d" ..rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunicirii.i"rii*. formative. Radu.i".: didactic.. 2.. ". ..r:".'".T.capacititi irrt. . sibilizeazi pe elevi.ede.yr.activitigi de comunicarepe bazaunui plan de idei.rr J.d. a cunogdnqelor realizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .r.e6azd. Tipuri de itemi subiect.exercigiide descriere unor obiecte. enundativel . .. .insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltptrca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii rornine sub aspecr fonetic.vezi Testul 3.[. a joc. tc de siruaqiile.capaatatede concretizatiin priceperi.'..ele implementat.r.ilrifi.are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare). adici la rezultatele ele"J"""ti..i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo..'..fiinqe.t.. metoda -.. d" dc creagie) jocul didactic..elas. deprinderi. itemul3' Subiectulal IIIJea l. Relapiadinte cuniculuyt si. . I. e*primatein elaborarea raqionamente' de in gindire' capacitatea a etecg.'.ritoare Ia rezuliateleinvigirii. elevul sdfacd.. ur. gtiingeetc. l..i.rril"..l gi-i creeazlun climat agreabil.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac..if."ate gi-probiema tizdrii.Sefolosescdiversemerode pe descop.. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'formule 9' (dite.ard..rt a si materiale:miiloaceil.{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade". qi l^ iiirl"*ul Uf. Pc Hrupcai individuale.... J. ln insugirea noqiunilor.nnirik .formulareade enunguri-rispun"s intr. la in 9i It noi..exercigiide redactare unor te*te .se imbini activitiqiled" irrrr.I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.rali gi de scriere.r'-"rrr"r".ilipiin" 9i grupe de discipline ne. PtgP.p'ri"a.ard. (de exemplu. ca proces.rt tele de construcgia comuniiirii insusite: . opgionale.rbri.cxcrcilii clcutiliz.i'.... elemen_ . exercigiul .lmcurriculumul.independenqa tua operaql logrce.. subiecrulal III-lea.ffi...l. puterea de.l.t"r"z". de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne.i'ii analizagisinteie fonerici au". . didactici la clasele IV-a . I LT.ele pe gi . .i.xercrjiul (exerciqiul.ot deosebitil au c....ie..ri.1: ."rr. p' 80' .rrui ''.. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d. tipu': coplere.."tjtitlinvitimint. .ef. t" .r. concePte' ... a.pe acqiune reali ori simulatil aJi. in sensextins.r'... lexicale diversea achizigiilor it"r .formulareade enunquriinterog#ve..aiatirr-e: a . ..ri r"le generale obiecrive_le cicluri gi ani de studiu.i ortografiei-erevilor.cunogtinq.ud.... s'trategii didaaic.i rransferde informagii..atde .i. a .ban t..gramaticale.. stipinirea unor modemersuri teor^etice. 3.oili.arl.. "?1 ".. b" n. transferul in in situagiinoi dJ comu"i. Irr irctivitatea "rrto"rri-i."a... .ferro-erre.sale ".. completati....I..rl. duri de lucru (tehnici)... cep1taimportanql tr'i... lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri. excramative...."rtoru gi Je pot realizaactivitigi de inviqareprecum: .1r.t"tare se referii" c""ic"i"*ul .. p. t'"R.iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.a'd.i.tfl I (:.tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.cu variaiele.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi ..."r"ir" i-a f"rrl p" .r*.. a .".arc conrexre joc .. antonime etc.l. se referi la curriculumul intenfionat. fapte.de identificare.r_r..creatlvrtatea a' I' trisituri d..exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime..r"re de evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand.t r"l". l.igi im_ ."t didacticela clasi' realizatdecadr. 2....i.. prorectare.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme.irrl..riaryurirr sens r^it"rrt r* aintelor q....numir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' . standardel Obiecrivele.itott"litate. . sl omonrmle. lexical9i gru. atitudini.

.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor.r.de ploi gi de romanului..rrri la rl:-. cu atit mai mult cu cit spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momentul in careil sfetuie. corecti a.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.Tot n-are nimeni copii ca mine !". sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucind micEoreazi.i nici cum si te poviguiesc.stlrqt'ard.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa. de I i fccrul pozitiv se realizeazd. dezvolat un puternic simqal demnitlqii..monitorizarea progresului gcolar.ziseMara.pirinqii qi elevii. nu aprobl fuga Persideicu Naql. rrro n ir or iz ir r .ci fericireata. qiilurrritrt". intcnlionat. public..arr"gioirr.. . parteintegrantia procesului predare_in ca de vd\are.piringi.l:.final al evaluirii esreruareaunor decizii . Experienga i-a toleranga."ru^pt" Evaluarea curenti. Rimasi viduvi cu doi copii.". rezultatelorexamenelor. . 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul sistemuluieducalioin nal qi in plan cultural.3ffj. domini o parte din acgiunea cuqiide ei". umiliti in ea.rI0 | I St rtrItr . . aceea De rrebuie foros.i apropiatde curricuIrrrrrul ..?rf. greoaie.for- 'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare..alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre.. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac .le lasi neingriditi personalitatea. degtepqi frumogi: rii sunt. .examene. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unul pentru Persida.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare".ii d. cv. . mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". cu ochii inchigi.. cc aliti q i i e d u c a ti e. cumpltarea. plicut: .9i examenele drept scop: au .lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi. estegi mindri de fiica ei.i si iee asupraei. pentru copiii ei are multi inielegeregi.Agaaresi fie Trici al meu!".carefaceelogiul viegii. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mara. intr-un fel.io.. pentru copiii ei. R".. scopul.gilede inviqare. rl tradigiilor. . in realitate mulqumirea mea. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare. mai apoi cedind acestrol Persidei.si : prin . dar.morivareaelevilor pentru activit. 9i reprezinti o izbindi a creagiei literaturii romine.::.acum insi mi-a venit rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd". .itul unei gi perioadelungi de instruire.al dragostei. .urerl cgalitil. sarcinavieqii grele"..qinute prin misurar€ sunr raporrarela un ser .i a suslincrca rcformei in invigimint .lsrlltil. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. voinici gi harnici. r. asupramodului de l*m": dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald. sidaseindrigosteqtede Naql. .lor a obiectivelor "il operaqionale.. personajcomplex.dngnoza rezultatelorscolarel * certificarea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr. aceea de cadreledidactiie igiia'.cici nu e nimic mai frumos decit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube.orienrareagcolari 9i profesionali. lui rei Birzovanu Eial copiilor ei.""..t.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri.1!J!r.Eu.i.anscir"rmatcric dc cducaqie.ci. odati Fire autoritari Cind Perdreptul la independenqi. gisind modele pentru fiecareintre oamenii care i-au din mea!".Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .r.sunt impunevoinga. deginu estede acord cu aceastilegituri. .rli.semnificativ intirulate.selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program particr.muieremare.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare.dar gi al tolerangei 9i Mara.gcolar. inietesaqi' elevi. dragostea cu ei cigtigi bani pe care-ichibzuiegte griji.. t'ir.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei.S-a spus cI Mara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani.ite arte gi forme.memorabil. Mara s-a sriduit si faci oameni respectaqi copiii ei.. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: .siriv0nt".unt ini. marebucurie). Desigur.. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt.:"1 la.t"O'U .rre i.. Degi pare duri.5ruffi.. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga voluntar. merodelor si rrrulalc standarde. in rc.. ceau crescut. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole. Evaluarea realizeaid.oferireaunui feedbacL prompt gi eficient.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lui Bocioaci.. I i virIr. penI r'rr'r irvca cfectpozitiv.ezultateloi.al muncii. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.r. voinici gi gi plini de viaqi.r rca rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa. Procesul evaluare de presupune: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob. . lurrcIrc cerintele de examenelor. spitoasi.rluriri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. caremie-mi este gostematerni: . incontestabihdrao gurata".cu obrajii bitugi de soare.. .i pr. religioase nagionale.. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun trai 9i un viitor bun copiilor ei...curriiulumul evaluat trebuiere fi.. . f rrflr'rcnqa examenelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash..Mult sunt sinitogi gi rumeni.^ crlterll sau norme' _ (lc --.irlizarea comparaqii de internationale.te . Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. Mara.i moral propriu scriitorului ardelean. chiar gi politic. Persidasi Trici.ir*.dar riminind permanento prezenqi.l c c c s a rcc n tru r l c p -r : .pi.

.a " "ili.propozigii . de hotdrire barbiteasii qT s.-qi expuni proiecrul de urbanizare. jir"figi" i".Aost. cuprinsi de simgimint"t ".imipare" . stauculcafcu capu-n poarata".predicat nominai. sintactici cazulvocativ. 2. mei . a a acoperi: a inveli. I. mli tirziu al lui Rebreanu. " fdrd. lccentuatl.irrofozigie subordonatecircumstangiali 2."* i_. Mara o consolcazi.adici au acelame-stec bine gi a" r.predicat verbal.indiritrriJi.prepozigiesimpli. ii . \\ c. tn . -a"ari'i.incat.. adincii.a/ de Pz .|e'." al femeii marurc mynq. marci a modului infinitiv' simpli.predicat nominal.. taqrul sunt frumoase.concesre stajie . . Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obiceiurif.ci ochii tii.G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:. d. subiectlogic.. sunr egoigti.adjectivpronominal posesiv. adh..i. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!". 3.rborJorrate ... prezen\a rimine semnificativi. Persoana numirul singular. tainic .adverb negagie. ..ncnt"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerabill:. enigmatic.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi".propoziqiesubordonati. forma neaccentuatd..conjunclie simpli.iilffiffi .predicat nominal. funcgiasintactici de subiect) demisia.nu .r-.tqiculoare^|o.rE-jnogi gi-. a .".slavici zugriveqre lui yt:i!:f!.'roaril totdeodata icrttrtori b..t predicat verbal.odop. in intengiaaurorului.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuurmitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .igi in genereal viduvei intreprinlitorr"'.. "ri. asigu 'n.ir.bac-a. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inregistriri.. sI n-o spui niminui.misterios.cea mici pirtinire.----'-r-Y.qinniiMara rrecein planul al doilea. fi toli ex tine.subsmntiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab. curge .ffi .uni. d.[l. 1.z/ dacd. Au conviequitmult timp. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire. sunt izvorul" . insusiqi-aanungat si. P.'a"J"-r".[. 3.solidar (pronume de intirire.. condigionali.rrrj. Nu egtitu oriqicine!. emis .. liabiciunii femeiestie frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialoguluidi"lectal. l.cind seara stanqlala tlmp.".firi funcqie provenit din adjectiv.dr*p. pare .predicat nominal incomplet. agaci ii cunogtea 2.ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei.tri igi exprimi opiniile despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1.i aprige...i..11 "l ei tttfttl principalrevenindu-iPersidei. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.propozigiesubordonardpredicarivi. de sintactici de complementcircumstanqial mod.intuirei literei (scrisepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le numegte.persoana numirul singular..fiind.staqiune areleva-arevela solitar . bioritmul.cazuldativ.r s ou$tii. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii.nti*"rrr 9i de afecgiune d.menaj concrzre.] ". 1.circumstanqiali consecutivi.omis manej . tatntc: ascuns. 9: zgircenie dc !:::. marcl a modului conjunctiv. mentalitatea Sla"ici. funcqiaiintactici de complementindirect.i regi' ['. Obierv. funcqia B.prepoziqie I. a curgeia se scurge. dar tiPdl faptului ci la un momenti"t n.cu muh inaint^ea Rebreanu..'. Ea infagigea ripul comun zi.|e.rgi". persoana numirul singular. inflacar^reacu careprietenii no.impreuni cu solut al adjectivuluinegri. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A.proporgia *""rri. .Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''".." . sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismincit roman'ul 9-" cap. de ..pron'me perional..orrvieguire.Persida mirturisegte-.] Mai vie decit togi esteMara. observag. Cngicopii lipsescastizi motivat ? .propozigiesubordonati circumstangiall scop.I t |rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. "e'aarrr" upoilrii.e de 3.pronttmepersonal.il....avari. aSa-s negri .i mai a. -s aSade negri .^..care-igine'srringi." r" afle la ie oamenii adevi. 4. nu 4.. frnmoaso. s/ .adverbde mod.. sta.. dupi firanii lui.nc: profund.eri.un posesor' cazul nominativ. $i Hubir .t: .cazuldativ. forma neimi .. trece. careestenume predicativ. model h" b. mai multe obiecteposedate. sunt izvorul .. -rru .. I.advcrb. materni. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful.

.p: banci.jtl .vinte propoziqii." . ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a si invlgateanterior.controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.Unde locuiegti? ...Cum iqi petreci timpul liber ? ..descriptivegi mixte.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor... pot folosi mijloaceaudio-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi. respectindnivelul si ritmul siu de dezvoltare...pornind de la textul lite* narativ.l"J fel nevoia de. capacitigi.ordel-fig*.rt.comPenseze caractirul statical actului scrisului.i $esauextrase.'.reamintirea regulilor tebnice . a catl trei litere. 2.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin diverseexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosind: .i. caligrattci' ln clasa II-a secontinui exersarea ".formarea personalitigii copilului.mi. . . ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere. " ". Tr.c*plicand. creativitatea acestora poatefi stimulati . streazd. benzi decupate a... in podul palmei... a scrisului corecrgi-lizibil. "p"i ..Dpunerea . . "numero"r.l"gitura lit"r. "'trot" dintre si demonstreze scrierel.ul.. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareguli.se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor.tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi. .il"r. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p". :. . Gbid la rnnzett.ii"u. Finalitdpile tnvdpdmi... lecqiile limba gi literaturaromini.r"" *.#. . .figuri de stil inviqate..reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: .Cum te numesti? ."hii i. c. .. -rrrir.'i. gi Dupi insu.in al fabetaru mare.rr. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.controltrea indfuidiald a modului in care a scris fiecare.i orienprintr-un plan de idei.iocul. .nrrEilor" g. El'r.didacticde relaxare-. lizibili gi. ..... Creatiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.il..decupat. I' optriorrali Orligrafia. acolo unde estenecesar: .o".Grddina Zooiczi'. i..Jrul did.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o constituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor participanqi. ponenteale literelor gi ale legiturilor dintre . t. funclie de nivelul clasei..simulareasrierii literei de citr-eelevi. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: . atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnicespresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor."".tl4 | I sin.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.frimintatul piinii".i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in .care "" gcolarului i"ri*ra"J". "". -i.Cadiul didactictrebui. alfabetarele I in copiilot.rrr..btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide realizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.jl ". = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.specifici preinrimpinind plictiseala.. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup.i a dtlului. ' Pentru stimulareacrpativitdqii.Tillsiierea'i degetelor. se . la .rrti. sub formi de intrebiri: Reporterul: .cnnratul pian.":" I se pune accentulpe scrierea corecre..* ..i grafice.tezei elementelor .reiliza legitura dintre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi. tipul de compoziqie).-------.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si personajesau alt se lingvistice.[rirg.impreuni cu..Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.i..i atitudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti continuareaeducagiei. Sau.. cl elementele grafice. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.coprr pot .*"rrlri.asigurarea .' il .scrierea caiet.."rr"r. i.i. Pe misurd ce scrisulseautomatizeazd. tervine dificultatea de a . i' . tn .t .. explici. tr dcprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare.li sistematizate literelc lnsuglte.identificarea literei asociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi. Alte activitigi de inviqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi suport lexical(cuvinte gi expresiidate). demon"or""t"^ti. de citre fiecarecopil.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor.Ce aptitudini considerici ai ? .scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii.rn.dupimodel. Daci estenecesar.recomandi." .de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.expresiicareconqincomparaqii.p.J""i. de exemplu liierele d rr. $..opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea. deschigi. d*. pe cit posibil. . gireaa doui litere. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilor o consti: compunerilelibere narative.anumite expresiioferite ca suport etc.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi copiii.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre acestea. pentru semnele diacritice. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a inigiativeielevilor (de la alegerea temei .realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.cu stiloul inchis.u. se dar portangi scrierii caligrafice.

' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud. 85. 2m. t I I t I ^ f I' .gin7 o. ru George Munteanu volumulSubsemnil lui Aristarc) (in definea d.iffi.parau. Pljg:li:' 1i.pri-.. Stelelenascumezi pe bola'senini. Pieptul de dor..congtiintei sinein ritmuiile gi legindrile *"**.gi"ffi.ax6 rnuncu . ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui.dac.Spredeosebire poeziaLacul.[.i.spre de nimic . Ia reciptigarea tinde intreeului prin iubire.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp. Rupdciwhrooru.. masculin 5). .ne-om rezemacapetele" refacerea intregului spirivom adormr" .. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .n-ar dV"..necodificati.Impresia de strivechi.. iiirrtro I ...a...tri. Iurmele-lurc.ci ..['. bati de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agversurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: indrigostitei.i lexicalprin fonetismulpopular sara.is posibiliimplinirea iiu sacru.i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric. cumina9a al in seara. .Jocul acesta timpurilor verbalerelevi. ryagylui...armonia eminesciani expresir este cornuniunii omului cu natura. pe . ritmul sunetului le urci dealul. srele scapiri-ncale. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice ye_ cinet-ice. icrilorileI. le Apelepling._ .il. Verbele la Eminescuarribuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale. mai amplu in primele patru strofe neazl.. panoramic miscarea inilgare.oriiii"t. interogativ gi prin lui mai impresionant: . p rin inVers uni : sta-o om.dE.. cu roate roman"sp".rr. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .devin tot mai intensearmoniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal. e sirijuit in partea Jirrii sprevechime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti.rului".".tigarea sentimentului totalitigii. ." imbinare intre cosmic si omenescregisim in strofa atreia.2).re"stinghiritl Fj . strofi si consemneze de turprin rustic.axrnundi.rrii. peisajul devine Cadrulexterior. spwne....i. t*.Suflerul h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte".r.rbiiiigirinat. acelagi Atmosfcrapocz.incareintilnirea nu seproduce(.id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea naturi. "unoagt. sacralizat risuni mai tare.. Sentimentul iubirii este -..i Grdor Vianu)..ofl. fruntea de ginduri qi-eplini..:9p. Murmurele fluierelor de la sdni se viii.Ore intregi spune-qi-voicit imi egti ".este cuplului . spagiul atmosfera implinirii. sentim..r-iticlintrl"g. de sa existenqial. f . Poezia in Sara de"al. de alti parte. clarizvorind in fintine..tel" tice.corespunzitoare sentimenteloreului liric. iversuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete. marcat de vechimegi taini. m-agtepqi pe mine.a.tl. apoipersonajului ri liric feminin(strofele triirile cuplului.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a.mi ln aceasti poezie.exnrimiposibilitatea si predicatul.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".lntr-o atmosferi iiilice.or). Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar: soarta omului de geniu (Luceafirul.ti.. pe de o pe aspiraqia. "ti"a. G. dragd. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trditea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari.un prezent etern.poet romantic. i."neitate de iar lui seninitatea Luceaf5. coneulwi a Eul gtient scilrdarea deintregulcosmic.IIl)1."] .ilieiexistengiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori. a spiritului autohton".ir. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit.a..arde-niubirecApara". 9i d. lirii. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrtrca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln lui.rpr" .varianti a poentei Ondina.-pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b.yi-aoi..o migcaremiti1 .rc Liricaeminesciani tovird. h 6uri..ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este clnetl1{!n vale si a. la modul conal -optativ. trebuig s{ urmeze o cale.posibilitateaimplinirii dorinqei.la ceasul t"i"i. o prezent.i prin nimic impiediiari".rul. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.:..-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.clopot.. Cilinescu afirma: .r*e zldemelancolie.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n iubire ca para".intreg.Dorulro-arr"i..i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii . AndreiM"l.Dar -f.n-arda".o iubire cd. Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872). din vale a... Ca. Pentruca ulti1.llmodul la ri-nitl viitor cere..rr-.. stele-g.i ale toaciii .r"r.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: ..prin arhaismefonetice:tmi .r.r..1t.".Sara dealbuciumulsuni cu jale.. ".. dfectivl.pr.ia . timpul prezent.atribuite persona- (4.)..deschidere lduntru afard.. AImioritici 9i cminescianl.ungd pe deal sub satcamul stravecnl .r-... a -. ceeace-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali. Subun salcdm.rr. o timpul ca careexprimi nosibilitatea Eioredicatul-.orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesciani. de .. Sunfdouizeci 9i doui de predicatela dmpul Prezent. somnwl (metafori) marcheazd" reci.€st€o clnetlmeu arde-niubire capara"..< ctr starede spirit'r. poribil" impti"i.cdldnytn d.5i cod.vezi p."i)ir.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi .a spirirului caretinde spreintregire: . .patru predicacuno"gtere. jalnic-duios buciumului. Scvisorile fi. de ind nu Ei simbolistici mitici se realizeazd" numai prin metafore-simbol: deal.ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI.-. comunicatedirect prin comAh!..i esteo exponenrideplini.. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului exterior.9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului. Eul liriC.air.i. exprimati in versul final.trull i.Luna pe cer trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele. alocuqiunii adverbialetn i. pentru a acce{ela implinire.rd caiarbagiperpetuindu-se imemorialul obiceial pimintul ca n ".("v.gi zintd" nelimirati .lrro"gterea o .

o locutiuni adnerbialez Nervos. 'Castelul cei. 3.' Subiectul al IIJea A. lntext.. gi copiii Minodora..CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi).prodacd.*j. Versificaqia alti modalitate .dus.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.Ji(rr-ri atir eugtiusi.."itii^r^armonia.. Seexercitaupresiuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. subiectulal III.. un guri-casci! era pe 3.'r.vezi Testul 3.).propoziqiesubordonari subiectivi.zair Am discutatcu cipiaa dintre grevigti..minune... (complementdirecr) .soluqiapdrea fi trapereala sorti.lrrr.afri. Pentru rezolvareaacestui 3./ or si cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc._ de P?:inr1.retrlirc a uiei iubiri totale. itemul 2.i. l. . ginduri.i.apropiate. Ar fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 . (cazul dativ) 4.72."re pb. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole..gini copilul-pring univeisulei de basm "e. (caztil genitiv) moderni 9i impresionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. 2. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai. peles. (2) mardeosebit... Mai ticeti odati! 2.ri.. se 3. a cuvintele lui deveniseri.. ii cimpia D"T. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect. desrrrmare in ("fli te-ai... notat. :.] dulci.. chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria.prezengi hotirir sd.). este prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari.ri.piirir.ste in lume!. Ritmul estecomple*. subiectulal III-lea.'I'otugi e.-arupra noasri. Anii tri separ caclipe. rimii.. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dormind armoca de niE/ codrului biru^t. It* influent. unui roman obiectio. misura:12silabe. subiectulal III-lea.P. 2.l de de rei d.d.(subiect) au viziteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. se plimba de colo pind colo. itemul 1./ Te iubesc demult! / Aletaie i. 1.c Floare alb)sti.decisiv. l. Siruajia se schimba de la clipd k clip.Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / .propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. cat. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c.nt.. /. ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival.oii"-b urmatdedoi dac. caveacuri... careincearcisi-l re.vezi Testul4.oezia trh grun rroheu. Bineinqeles.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpivadin lotul de gimnastici.rcare apropiau" . lui. in cu conqine. i. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect. se apropiau" . SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.lea. rima:imperecheati. lui. Seintilneau din chnd tn cind.. itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii.ase catrene. dulce..te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune persoana Iltr-a..: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" . pa./Floare-albastril Itp ilosre-albastrd!....eioc. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a reprezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. fundamental.o.In cu flori de nufir") $.rnl nu vine. Atitudinea ei pirea bdtaie d. "care 2.c! naracaracteristicile Opera literard Baltagwlintrunes./clipe [.vezi Testul 6. pe fn ti (. Instrumente de eaaluare subiect. Eficienpa tn TESTUL 11 B. rit .mare.. obiectivultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. Ca totul si fie corect.le-ascult. rimii la mine.i . (2) Pe harti. rrist Sarape dealseapropie poezia de ca..o luire in derideie /o luare peste picior.i literaturiiromkne clasa l.|L cu cigivaani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.lnsemnat:( 1) important.. (nume predicativ) Era distrat din caleafard. murit iubirea / $-a noasri.

. nimentelorparticipi ..l Vitoria gi Nechifor ira.i: [.trorp". lisati in grija luri Ul"ii ..'il5. {rtrr grijiin bucurii ca gi-n. aveao fr'rr-.[.l inhumarearimigiqelor Nechifor.n lumina castanie a pirului.t..impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri. douisprezec.aduceo din RomanulBa6agwl)1nspirat ioi.o adevirati monografie' vieqiigi a mortii..td : (povestire persoana III-a).rl George Cilinescu observa:."gd .iill.. gi de la pirintele..romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice.hip".e apropiede adevir.Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianieste particularitigile tria descvierilor.g" ".sunt prezeritate oilor personaj.. mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci. Ei ..rq"i. ror pi#.lo. dimensiunea iemporali gi..i ili igi demascaqr.. ponenti a unei colectivitngi figa.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria. dragostede adevir'^devotament h.t.-...l"p"i..la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N. capitolein carese precizeazi.te XIV-XVI constituiepznctw.rr.Prezent a!s.i vnriarrrc baladciMioripa.ao.il-i."r.Suha.riiri""r..recesari'drumuirri. Y... ..ri.lor. isteqime. culrninan descoperirea C"pitrt...i..1 apele. drumul adevirului estemai inDaci acqiunea la torrochear:'de Migura la Fircaga..i oameni.. J..i.cedent J"r.inf{igeazi dadni gi. romanului estedestul de simpli. _ vremease inriutiqe5te." miPaleologua descoperit.-primivara(de exempru.la capatulciruia.-. . I L mul . i"r"to*l "-pie.lu1igi ncstatornicic. rrgaului Mitrea. clmpic gi venind la birlogul..il. lasala ur Srrla vinzindproduie.-f. utiiizeazerc.ant"..ii.ca vremea.gigareindesati spitoasi. Necbifur. intru vesniciefixe' Caciurar.tttt. silpanir. . osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor). sivirEind ritualul tradilionalal inmor.". Lry*. Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospectivcu cel al prezentului narativ.devenit birbatul familiei. zeiteiIsis. baba Maranda.expersonaie pcrsonaje. gi datinilc lor de .urale.timpul -roamna cind N. tur'rne. paraboli pe care.aucig"lilor.sfar. de la care ic. este... Mo.. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts.ri _.iar criminalii.... adesea.t in .. la dite zul din Baitagwle.teritoriul munIntriga romanuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. Gheorghiqi...n."-i-fril.:.urareaacpiuniiincc.cea spaqiale-este l" d. u' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoierikrr... Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna.rr. demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt". Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul.qiei ierrirre pan.ttigi g.r. turi osemintelorlui t.in..i pentru ."1"r] |p"n. ucigagilor' rul David.A. ra. monolog.ribditori in suferingica Ei-n ierni cumplite.I.gurJ. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor. dar neobisnuiti in privire. ?irl seu.ipostazda ainllgat in soareori a curs pe o faceVitoria (.ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vitoriei.l or ca fiarade codru "ir. il.g... stauin fala . ctoarea drn primivari.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti. pe fiica sa..capitolcp-rcz.Nechifor..i.elemente mitice.. care-gicrutl sogul.prii in careparci se rarfr|ng.. dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental..i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intruchipare moralei-populare: arhaice. cu. adusi.arta portretisticdqi mdiesspecificitatea D" "r.l..insolititdc Ghcorclc glril. migreazi in timpul anului calendaristic..ite d.rrebuiasi afle daci Lipan_s_. .sri..la.ent. in punctul de plecare. gatulMitrea. deiipuri diferite..Nu^mai erat6.i'tigisirca pedcpsir.obiceiuri.. lii (hotirirea ei provine din dragoste"p. Minodor* 9i z.roir. Vitoria il va sprijini p. posre$te Ja primegte . de intuigie. amintegte igi vitoiia."iripps.^ Acestora ciclurile narurii..r."iu"i.vic1ii itl nror1ii"." mergela minlstirea Bisiriqa.t. a" pr. av0ndcaracteristici gi polilist. erzu dugi departe". 'Brl-.tt..rro. mo-.omul cu ciciula bruniirie.nr. modelarea de citre condigiilenarurale.resus toatedragostepeninq. dialog.rro"".punindu-se in evideng. do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestuia. ?n lor h. "r.A..'. crimei lapr." acesteiale duce la ministirea Vi- raticului.p1ri.oali[. de aceea er suferinga vitoriei .]'.ii arta nd'ratiad. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ..a*erj .urir. ampli.siiinigtea de iniqiaticnecesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci.merterla vorbi.'i" *.rlg.a.. "^-ri"rrri-i".argilele de cup.mai p.1tr gi vltgrra Ltpln..rorrl .impuqinatde dingii fiarelor" Ei deznoddmh.oamenide la munte. ln ro.preotul Daniil MilieEetc. .groasi. pirintele Daniil.opt"n^ta "t r.". dar gi fizicd.. .rclc rrci.."'..''..satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului. ii t'hearnlt ci'c".rrr"_ neagri. Pricop. ::.ri .i Ilie Cuqui.il fr.9i eragi acelNechifor Lipan careacumlipsea. pedeapsa.drumul f"pt". .Visarion. i*"p"t"! capitolului x-t. soarele strilucea. in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei. Gheorghigi^ constd. b"litrt". principale: Vitoria . are un c racterceremonios' ^Criti".. lrdnzdnd Prgctgse)asigurigoqpodaria.de locul crimci..rrtru^r"og-.. pe-attr"t. in ciini. Gheo'rghig.r.negustoepisodice: personaje Maria.. u. vor primi manterii.i nrg. nrtr din ca cel se l"c. pe misuri ce perunde in iniern ..och_iiei c.7M. dispirut.ror.Acum suntemin Dacia.rt. locul acpiunii..ntul.ut. degi in tru so! .renacimte. al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard. Bogza. N echiforLipan.sf.de tradilie." a celui disprrut .sogiile vieqii.a....arca gcncrici a ciobanilor. "ste "gr.Cruci .zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[. pirrori.demascaqi.] inf.].tml capittrlelc. de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna.Dorna * Botca .'fra"_ te in cirligage".r .. o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".pr". f)escriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p. si conduci sospoderia. descriela a rc.a..fhgieto". cu cit."-":l: personaje. dupd-asigu-rarea la locul de iernat. aslgura gosPoqarla. .Vatra Dornei .o"rdpersonaje. aparein r splen..r.ulti. ferindr-r.iHorus' apa'). .. viziune profundi oiepii r. .gutregi adipost.d.pe pregitirile cu Vitoriei p. romanul arrao apopae transhurrrangei.i..1t: i. Desfd.apt ale evid"e'qiat d.nira.i"n".r.. .ar" modurile de expunere naraliune obiectir. intorcindu-r.. subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii. i.ciinele Lupu ar fi Anubis.rn"... de p..r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :"::p*yllumii..nea."hif. teatranshum"...i credinqa Dumneze Anastase seiundoie.ilrr..aceladin Mioriga"' .naturaseprimenest e. I'spirat dirr ..Gheorghili. fiind mijlicu J". CUri banii necesari drumulut.t r-".qiale viegiilor. f n roman apar numeroase descrieri naturd..pctrcceri.ir..r" -or"i.

un perfectci fusese cobai.ilustraqii.cumcu razeleei albeluna nu micgoreazi" .i:iiffi.:'*o'" ' lantastic -.formareadeprinderii de scrierecorecti. .demonstragia. d.ti g.. alfabetar.. ci-9tig lorerie.^. a i se lua o piatri a"p. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic.regte.i.l rnisternrui: nepdtruns.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tipul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. cirqi de pove. l. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia.pe Marea Neagri. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoaresunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse.oarespera.yicine. Metode Siproced. lngelegea Subiectulal III-lea l. .i. 3' a lua in serios.conjuncgie coordon"to"r" . . cuvinteledin coloane. scidea. video.a' lnviqitor.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi. un la (subiect) 2.dezvoltarea .i la sfirgitul lecqiei Obieaioe operipionale. elevii vor fi capabili: parcursul.Pe baza modelului invigitoarei . direct) rarronul nu era o.Iul Subiectulal ll-lea A.op"l"tiu. tremuritoare mi.i P: * propozigii subordonatesubiective.. a-gi lua cimpii. caseti audio.11.adjecdvpronominal nehotirir. a serua de ginduri.!:j::l.j _or_ir. (nume predicativ) ..pe O. si citeaJciin mod corect. adjectivpropriu_zis. 1i (mai mai) * adverb de mod..r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circum_ stanqiah de mod. .ee: euristici. 3.exerciqiul. sacru.: .kncimid.r. 4' ... B. o . litereinvigateizolat in cuvintegiin propoziqii.propozigii subordonare subiective. divin. si pronungecorect sunetul i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet...i. tot . .i _ propoziqiesubordona_ {. 133 c... 1' cimpul semantica.in ritm propriu.interjecde. a seschimba:a sepreschimba.r-rr. ad. profunzime. . ahora . ...rc.. lexicalgi gramatical.. analizasi sintezafonetici. strifund..etntuneric.. . Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limbi gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieaul:Sunetul. in_ tt4ne cdtd (zare)..1"-.visezi o croazierd. rispundere^a. la sfirEit).cici eu iubescri b"r" .formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic. O.in interior. : :. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2. qia.i tI circumstanqiahoe cauzd.' de . a1i Iua nasurIa purtare. adincime: afund. in ritm propriu. r/ ..substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr.. 2.t."ina gi nopgii." pr. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv.a lua pe nimic.. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi. Acesteasunt probleme greu de rczolv*. ClasaI Data.. sfAfi: ceresc. fluenti. a-9i lua tilp{iga 4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si. i"i"ra.. pi .rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd..propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod.dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise.asculre cantecul pisi_ Pz . tablou ."?hplement pe a.ii . a a serransforma.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini..fr. explicaconversaqia jocul didactic. O.. a a a ^micSora: dimin-ua. ascuns.. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strategii didactice .jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. le 1.. taind. * llll i{ft|l\..mai tare . a o lua inainte. Mijloace de tnvdydmknt...pronume nehotirir.

| telor in silabe I pronuntarea sune-| tului I demo.i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte.cgi mict Ant-ologie tuxtecomenta.rriorarrta. aleunor personaje din basme cunoscute.metodicc dtn Lfierat. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a.| I prr acestea I I . Fugesusde umbra lui.rcangi. de pildn. .tyd pe-ntru.Gr. imaginile unui animal. desene incomplete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . 2005). mefte llort. de exemplu: .te. . Citire pe sirite. Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic.al{abetar . de tnsopite su_ de gcstiimetodice. I 2 3 4 5 .frontaii. observare orali euristici conversalie ghicitori caresi..poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi.| qi elementele betarului.. ] ror carecontrnsune-| rul I din.illgoln treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I . Citirea in goapti a .realizarea climatului educational din fragmente de ImaSrnl. r Simulareascrierii . copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3.' ] (I.togi ne[rca l ol o3 delimitarea cuvinte.e.. cdror al rum.Ilralii Grimm. FiumanitasEducaqional.conversaFe I | . animale.purele) . pirjjgqS rnva[aru 5 . care persoane. oenumln de flori.unde sunt desenate I grafi. Serejine din enunt o propozigie.frontali. Seintuie$te I Iiterai mici .a tehnice. Capra cu trei iezi (a sevedeatextul Eiindrumirile.fie eui. mini .nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori.d*-orrrtr"qi. . .conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte | . Corelareasunetului cu zrare I . Intriirea literei I de | l. Rezolvarea unui puzzle sau . adecvate imaginilor . Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l.r||l Bibliografic: . conline sunetul . pra aveatrei iezi". se realizeazd.benzi decupatedin de tipar I .pregitirea.exerctllu . selectiv .scrierii | oe .Fie mare.propoziqie I oespar[lrea cuvln. Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: EPurerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de .. . Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire.Cui ii pare dealulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) | sau: I . Recitireacu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .observare I explicagie.:::" r. |I .ltrn C. la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din carese com. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa. . Prrn asamblare.exerctltu .ndinipd claselet-Iv deFloricaMitu. antmale. congin sunetul.joc didactic: Iocul didactic'. orali Denu.. Albd-ca-Zdpada.plan$ecu litere de I litera de tipar .

5. ljeedbackul

o5
6. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului

ol o2

7.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei

o4

- cxcrciqiu - explicalie - demonstraqie r Moment de relaxare - joc didactic sau - joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte - exerciqiu trei litere, apoi un rind - explicaqie r Sescriu cuvinte - controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde rea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa;terea literei de - decupaje din revisuPar te pentru copii . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: - citirea coloanelor copiii desene azd,/ colode cuvinte reazd obiecte a ciror - scrierealiterei gi a denumirecontinesune- cuvintelor tul/litera i

Scricrca lit.r.ilnEiG

evaluare formativi individuali scrisi orali

C)1, cxplir,cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc,pc bazareguliiinsugite; O, si citcascisclcctiv, corectsi expresiv, pebazacerinlelorformulate; O, si idcr-rtificc tcxtul literar ;i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece,cl qi cu litera x; O, si formuleze corect,in scris,cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. Strategii didactice: o Metode;iprocedee.: joc - conversaqie euristici, exercigiu, didactic,joc de ro1,joc de miscare,explicatie,problemalizare, instructaj; - activitatefrontali, individuali, pe grupe. . Mijloace de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino, planse,ilustragii,casetiaudio, siluetede personaje etc. Bib[iografie: - FraqiiGrimm: Poaegti; Bastne; - PetreIspirescu: - Ion Creanga:Capra cwtrei iezi, Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodice din Literatwrdpentrw cei mici. Antologie d,etexte comentate, tnsolite de sugestii metodice. Grddinipd - Clasele I*IV de Florica Mitu, Humanitas Educaqional, 2005 ). - Alexei Tolstoi: Cbeipade awr. Scenariul lectiei
gtapcle /tsvcnlncnte

Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a

Ariacurricuhrr; iil;;

$coala

Disciplina: Limbaqilireratura ;;t;

;; ;;;;;;;;

lnvigiror
Clasaa II-a Data
Obiective operanonale

Proiect de leclie S11b;e,c1ul pro;tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara rormareade priceperi gi deprinderi; achizigie de informagie it!";:::f*'" - dezvoltarea denrinderiide citire corecri,fruenri, expresivi, in ritm propriu; - dezvoltrrea capacitiqiid; ;;;;;.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris; - rormarea deprinderii.de exprimare orari pun., de ve_ dere fonetic, lexicalq; gr",ri*ir"i. - "'*- $1r.;iJ;;r;i^iii, _ obiectiae operarionare.:p?;;;;;;l gi la sfirgitul lecgieielevii vor fi capabili: O, si citeascicorecr,.flllnt;i expresiv cel pugin o unirarelogici, respecrand semnele punctuagre; de o, si explicesemnele puncruaqie de din text, pe bazacuno$dngelor insuqite; O, si foloseasciin exprimarea proprie cuvinteleinsugitedi' t"*r; o, si rispurria la intrebari,'pe banainsugirii/ingeregerii conqinutului "or..i textului literar; or si reqini core* numele personajelor din textur lirerar:

leidci/

didactice

Conginuturile invilirii

Strategii

Evaluarc

2 l. Momentul organizatoric !. Verificarea ' temei scrise i. Captarea atentiei

3 4 .Realizarea climatului - instructaj educaqional - pregitirea materialulur drdactrc

5

- pregitirea .elevilor pentru Ieclle - conversatre - scrlsa - exPllcalle . . -individuali . Prezentareaunor ima- - mlnrexPozrtle .cle gini din povegticunos- carte Penffu coPlr - Planse,.srluete cle cute . Completarea unor plan- Personare -t
se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Si recunoasci povestea - casetiaudio cu inre- - orali gistrareunui basm - individuasr autorul tDe Daza rnre-

grstrar[ auoro.

t.

- conversalre - joc didactic

IA

rl
'rc.;;;; i"u.Id"pi"i
4. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective
trei iezi jE Ion Creangi). r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' - si citeasci corect si expresiv textul; - sd recunoasci personajele textului literar; - si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.; - si observe.;i.si analilntultlv lmagmea - conversaqie euristicd - frontal leze oln manual: - oral - si citeasci'textul in - formarivi mod conEtient 9i si. - exercitriulde citire - orali retind numele persoindividuala in - frontali najelor; - formativi

(Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil

rnoriecintccul cocosului

uctrdirr mc-

1

7

J

4

5

blFeedbackul

o7 o2

t. Dirijarea lnvlgirii o1

toaPti - si identificecuvintele necunoscute: - galbeni; - preJdcuti; - rniracol: - vrclean. r Se explici cuvintele,se - explicalie tormuleazi propozigiicu - exercr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. . Copiii citesc cu voce - exercigiu de citire tare cel puqin o unirate
lo q lca .

- scrisi * individuali

- frontala - orali

. Copiii spun cit mai I - exerciqiu multe cuvintecarecon- | qin grupurile ce, cl. I . Copiii spun nume de - joc didactic I persoane care conlin I grupurile de litere ce,cz.I . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi, de exem- | plu, uldmul cuvAntesteI gru- | carecuprlncte acela pul c4 sau.licerax:cincil *Pang[c, ]- oPlnc, -| dulcl - culo, - pit -l fix - linx, ir (x) - dx I etc, l . Citire selectivi: - Citegtepropoziqiiin! terogative - CiteJteformula de sa- - exercrtlu lut ! - Citegteceeace spune .vulpeacu voceapreficuti ! | - Citegte toate propozitiile exclamative! I l. Citiva eleviprimescbi-

- orali: - individual; - perechi gruP: Pe _
- lormatlva

- orali - individuali - formativi

desep".".d sunt I t.qJt.
I I I I I I I I I I I I 01, 03 | . . Asigurarea or' ouI reten{iei I 06, 07 I |. | I | I 8. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I

o,.o.
o5 o6

o Li" se cere copiilor si - exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: - Care sunt personaiele din textrll literai? - De ce Buratino seintorceabucurosacasi? - Cu cines-aintilnit el ? - Ce l-a sfituit vulpea? - exercltlu - De ce creded ci-vul- - conversatre
pea-aveavocea prefdcuta i - Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . Copiii citesc gi.scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce, ci qi lirera"x. ^

nate migti/capete de copii careexprimi diver- - joc didactic seitnri suflitegti.Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci, apoi formuleze propoziqii. Copiii caren-au primit sunt ,,spectatorii" bilegel careaPrecrazPfrnaPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. de Citirea 91 conversaqia -.exercrlru. incheiere - conversadre Tema pentru acasi: - re ciieascitextul literar cu atenqre; - r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. CoPiii .deseneaziun rnctragrt. Persona,

llI l-

oral; individuah formativi

- Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.

08, oe

sr
Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a
t 5
T

$, , , a1, r
Ar i'r t'trrr.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis,'iltlirr;r; l,irnbnpi litcratura romini

5

lnviqitor Clasaa III-a Data.

l. Captarea atengiei

subiectut - Ftgrite tccpiei; tn,nescu: "*,,,!o'ili:r* vorbire. -----' * Substantivul, de parre
Tipul lecyici; mixti.
,\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise; ;i d1'ruolt"rca

f. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. Dirijarea invilirii

capaciuiiid. .or".r;. ,. r)t't('cItae "^;rl;;r. operatronarert'pe parcursur.;i Ia-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (), sircitcasti corecr, fluenigi.expr;;i";;ipugin o unitatelogici; t'r,;;'.I],i.l"rteasci/si

or
o2 or

. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.nd de GeorgeEnescu . Observarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . Florile omeniei dePetre Comarnescu (consohdare) . Substantiaw/, parte de vorDlre . Florile omeniei dePete Comarnescu . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. . Selectarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. . Exemplu: a) ,erauhcrimidebwcwrie gi induiopare..!'; ,la.crimi.ce. linigtesc r.nund 9L llmPezesc oclif (substantive comune); b) li se cere copiilor si spuni numele personajelor: Paulina Cocea, George Enescu, $tefan Luchian (substantiveproprii) . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. ProPozlgle . Formulareadefiniqieipe baza exemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul, numirul. . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte

album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu, $tefan Lwchian

rispundi i"itJi.'; i"

textului

definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".i"r.".."i"'l3iiiir,.,rul pebazaexemplelor :l.I;lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre; c)q si foloseasci. in .or..i*Lrr*c.iti i' Jir.rir. ,ituagii de comunicare; ()o si scrietexte date -od createp. b"r"-r.ror sau cerlnte (repere). ,Strategiididaaice

t',

diferite exercigiide citire: in lant, selectlv etc. conversatie exercrqru exercigiu problematizare analizd. conversaqie conversatle eurrstl. elevii trebuie si spuni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi, bwcwrie, induiosare (diferite stiri sufletegti); inirna, ochi (organe ale omului); . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte,au forme pentru numdrul singulargi plural.

'

o Actntitdpide invdpare; frontal, pe gmpe, individual. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r,elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian, fige cu citate.fise de cu ".tiuit"t"ina.'rr."l."ra, caseri. inregistri.ri din muzica lui Georgedr,"r.r, ,.". Bibliografie,. - Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian; - Pcrrecomarnescu,$tefa; LuJl"i, nir"uTineretului, Bucureqti,1960.

exercisiul, anatizasi jocul sinteza, di{^ii?!,'"!gr:::ri:';::::,'iiT,tl'euristici,

o4

Et,rpclc/Eucni-".rt" lcctici/ didactice

l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise

nRealizarea clirnarului educagional - pregitirea materialului didactic . P rezentareatextului na_ - conversaqie - formativi rativ - auorlle - individua. Cuvintul - parte de li vorDlre

ol

o1

o,

exerclul: . de completare

. o5 o6 .tx.'.neagul acesta z. mo. i. a) Formuleazi enunquricu urrnitoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urmitor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll ..oacanyd. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqiede Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1.. de creagie o5 o6 6. numirul . aciuatdpe lingi el de mulqi ani". Se desfigoarl jocul di.Zoica. Feedbackul 7.mama .descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcaracterisrinumirul 1.. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".i" l I 2 Lo.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor.joc didactic spu. de identificare . (Petre Ispirescu. Fdt-Frumos. o Tema pentru acasi: .Demult. cile substantivului: felul. . Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiile Substantivul Felul r de ffansformare .tatdl Calitatea: elevla . catete. precizind felul lor. . Delimitarea textului in fragmentelogice.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im.exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. Formulare de propozi. Texrul narativ Frarn. u. . Scwfipa-RoSie. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular: ckrmuitor = conducltor.nicit mai multe insusrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. Un exemplude exerci..'. povestire. r Li se cere elevilor si .tteu . denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2.a.Asigurarea retengiei 8.a. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor: .explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. domnitor.lncheierea activitlqii/lecgiei o. wrswl . prieteni q. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numirul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din textul dat.. Ci el cind veneaa fura merele. (Victor Eftimiu."te-o ripise gi pe Dumitrana. jucdrii. I 5 Adrcsa: .joc didacticFrwmudactic Fr um usepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. iooe. mknd.:ir. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urmetor.

Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn.rc n c o n . . undeva.lfutu"" cltlt. o.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3..Am ficut riu ? i fou.Bietui Fram ...i.t t.iei: . O. t. tri.e ba-za anumi toi .i.de j. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -.. p.situri morale. 4.ir. . -r\' iElevii vor iniria urr dialog.lilfr.Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! desprinse .. o. mi-a . | 1 rePrezen."PirdllrytIl-1r. r" po"r" schimbalocul adje"ctivului.sdtun le celor doi coPil. crrrri.ziceael-. .t."1 polare.yeoPera.Buliculc. p. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit.puqine) funcqiede nivelul eierrilor.siretlicuri.*J". p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l .Mai estecevacu dinsul.fostului profesorii flcuse mai mire plicere. nepoara fostuluiprofesor.Ai-fa". si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.'rr.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi acum?" ["'] Pe urmi. din seara taqicidc adio? . Alte activitdpi de tnodpare: .rp". (Pc. foarte bine. ge -o. r [)crsonajrl litcrar . si recunoascienunrpri. si elevii vor fi capabili: f)-biea.Ce anume? .Mi-a spusel. bunicule! = Cum asra.r.". nu-l uitasepe Fram. una gi incepeJalta. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi.rnrr.dc evaluare.arcursul la sfirgitul lecqiei O. aflind. "rrr"rlor.. Pe d.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit.rrr Cezar Perrescu.s ti tr" l ti v t. Aceasti unirate de iivlqare se poate d.r. Spunegicitmai multe adjective .in oragulsiu. dar nu are cirqi. .mixtl. De data asta. si identificedialogul ca elementcoistituti. foarte bine.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci are o privire de baiat degtept. oare de la mata.Citiqi dialogurile! . 9rr si redacteze compuneri sclis.esf:.seqinuse cude ^ vint.lorp.trd.rrbrr"n-r-i*l dererminat.beieqelul ochi sclipitori .Asta-i tot? . mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! ...luind povesrea departe.iand se-rreled.rte expresii gi insuEite. . o.Povestiqi ..Mi-a pirut rlu gi mie. de la circ. multe sau mai.rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! . Cu adevirat."ti.departe. --'9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel. elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.:yl::acordul qelorlnsuslte.curriculumextins)compunere narativi cu dialog.n-cat.la numirul .agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqilo'.).Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! . perrug. ^.t. [. baza conginutului textului narativ. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori.r. in temei'icia achizigiilorcognitive gi a deprinderilor format. qireato M. ."?.u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dragulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosrului profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? . or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri. . ."' or si povesreasce textul citit. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale personaj.ffi l r l(ccu'. Acordul adjectivuluiin gen qi numir .t .uirrorrrr. 'l'ipul lec. sa citeasca fluent. . urmi.. folosind in exprimrr".i plural. .o. titrgnLt .:l ii expresiv.ri..i."t" ...eper"/cerinte.-. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechial circului.Da.1.rtrucE .drr".] albr9rdespreexpedigiile ". mici'si pe cu n. trebuie gisite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti. din textul literar ! . ma intreb."i1o"t" "orrtinrr". si formuleze ideile principale.inqelegindcontinurul textului narariv.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli..:::f.trasituri fizice. J' (lornunicare temaleciurii saua unui specracol ...Ei ? Ce-i cu dinsul ? .grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r . i rl u n u i tc x t n arati v. 2. cu gi cu nasulcirn. si delimireze textulin fragmente logice pebazaideiror principare...ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoasclviaqa Scenariwllecgiei sI . t3 explicepunctu. pe bazacu nogtingelor insusite. p.. Fram. prezinti"momentul si locul acqiunii ..Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic. ursul polar de Crznn Pnrnsscu Da.Delimitaqifragmentele fiecarefragment! . r [)i a logul c a c lc n.Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genuri. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror acesre cu peripeqii. ".lionale pe p.'fiind termlnat.n-are cirqi ? $i. O.cu desenul Fram".1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1..Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje.M-am temut si nu te superi. Vorbise cu bunicul.

feeric. periodic.r. tradipionale care gi-au doveditvalabilitat."prezi'te d. F.ri.. t tn senstarg.alegerea tipului de.J.. aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei.ir^ii'r".e avantai..i"... .. .ri"6 i.rar.to.rr l dc .f"ie formatioe (finale) adminjs..rispunsul aqteptat.:::f_:.pH.areunei metode trad.evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv..dar ..itemcorespunzit.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz..acest are Orice evaluare drept scopmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.elaborarea adecvati. . poltttci economie llltl= istorie."..i . itemul 3..r...-p..simpleintrebiri.:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t..a. rimba riteratura rom. prin aceastl. .practice. cu -o. .. " dt.i#..i "" p.'ffi: ln practicagcolari .i.al sensibilitlqii tane gi sincere.*rrri. . autoevaluarea. penrru naruri. .iorirrtii' . descituqa ..197A'p' 284' . p.ot"ponentele unui instrument de evaluare. itemii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporeprezentindun dezavantaj. inaestigaiia.rili. prot" .vezi restul 2.fir|i... rfargir"l r.e lr.*tinJ.+.. .rioade lungi de instruire (semestru.:d*"riirod. ^pr"riazi . ...esretici. testesimative . scopul. iaatuarri'i.i".GiJb. iilosofie.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru rczolvareaacesruisubiect. prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein etapaurmitoare. sentimentuluigi pasiunii..tp. sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i. gi . pictur^I.. Evaluarea influenqeazi ?nrrigarea..p grr rulri rilo.. a spirituali. de mare complexiRomantismul a tost o . of. reste A.exerciqii probleme. itemii reprezinti ointrebare...drcel mai desin clasi.alteori un d.. lirg.ln jocul rol^. Iternii reprezintd... .igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii..itr. subiectuial Ilt_lea." p..sprijin. fi. rure.. pro[.posibilitatea jusiificarii raspunsului .JU'""(ri ciclu de inan-gcolar. un aztantajar aces_ tei forme de evaluare: .il.un enunt urmat de o intrebare.t.d..iiurreievaruiri obi.. interioari. u c c lr c $. . Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii.:i. in notare. i-ui""i. p.aceqtia .relajia nu es productivi z re . * intrebiri siructuralesaude tip eseu. pitoresc.rrdrrl"r. a.. ln sens sau Orice iteni t esteazdunul mai multe obiectivede evaluare..feedbackulimediat constituieu r. idfor"r.iotttt"ntilor inainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi.dardeznoltatplenarin prima jumitate a secolulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t.i pentru mistere .pti..interacqiunea.l. alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului .'.i J" u.re tradiqionare acelea cu moderne. in ciuda unor deza- l' l) ezaaantai e/aaantaj e. Drecum siin modi..i"l.nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii.i."-".rr.... or"i"...r. sciremeide notare (analirici sauhoristici).asiguraobiectivitatea pun.rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului..plus.rr"irr"r. alternadve.lingvistic{.. conrinlerii activitiqii. tat..i i.clitura$tiirrlifici."." i*" \rirtuqigi vicii."ii"i"u"igo:rr. nonconformism...migcare *"nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi. gor"ie. 3{q1in-ieqrpt ..directi profesor-elev careuneori constituie avantaj..rept.rcporrcrur.aceastr caracteristicipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri.stabilirea r""Lyl.*r*'rol..cultivarea r"bi. didactice.rogresul t. dorinqade evaziune fanteziacreatoare .ipal scop..l.? tuste t"."r". didacdce .i coregrafie.i". .robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.. caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir..e ca alternatioe comPlementare. sponaf irrdirrid. Er D .."i probei 9i definirea obi.probi se realiieazd.ii"i ..adici primatul eului .r.. gcolar'Din. daci. doudpcrsonaje... proicctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi.. Tlucuregti. romantismului: Caracteristicile opn. cultural-artistici.irrt.. i. aceastarep-rezintd aaantaj.. l:"]l-lif': a. aluarea.. furnizeazf' datele necesare vederea in ra"prall .. dr:..i'r i..p..t.^..#....i t. rarguriif . .aa.ir"'i.. ccre .... etod.si indeplineasciurmitoarere condigii/ceringe'--'---"-' minime: .ilu^rr^sarcinii . obiectivismului clasic. misurain cererczuhatele invigirii sunrin concordangi . it"rni.lor-opi.r..". predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari. proie i "rr"fA:irt.rlt"r. p racticd).. qi metod.P:-" inrerviur"..i.irr""i.al viegiiafectirre.n...r.o.comunicarea discutarea 9i constatate.. ....exotic.ealize..i.. de I'roba scrisdtrebuie...r"u"i.i 99r99.oferind wn elevului suporr suplimentarpenrru r".: . in carese evalueazi inigiale ." elevului.p."" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica..acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect.i". lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente.ti. nelinigtea melancolie'nostalgie'pete.. r..tul '(preromartismul).i'._ miobiectivi gi subiectivi.inrcr Ei por infiripaun diarog clcsprc rccturi.o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse.i.bi. . i. .. .

."r.D."*rrii... ra. prin forosirealimbajului popurar.o valoaqi depune". ..i d.eterori"astrari pen"iaie'.olimpianis-.9iHoragi"". al rransgreseazi spagiu timp.priqit crl cnt .abrur. Eliberatde sub tiraniatimpului./ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri luminoaseizvoin rind din infinit.Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c. cafr. conrraste..rr. Iati Ba'sdvezi."r./ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea.-ste.poqi s-o sfarimi.gr" .9.noaptea pace ./ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi. for-" J. "pt./ tn .. care a de afirm"are valorii ace-luia il roste.1 nepitr-uns". sctisoarea-I debuteazdcu o imagin./Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt.i is] {-it):il. romantismula apirut ia o reacgie impotriva . fizic insignifiant.nfri ob.lp_1de mo_ trvc $r tragmenredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"".. tut.. categorii atitudiniestetice si inc...-''rv!r' de . p6etul stabilegte cosmogonicn girbovit gide nimic. apoi . *?..ati d.".i""o".. geniuleste neinqeles nefericit: . j. .... Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul../Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir.. "ia. ca si un clasicismatem_ Poral.ut morqii._inflgi..']. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui...'-'*^ t IPIFartistic tic.trt"ie. luide feniu. osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i. curentur ""-.tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire".stiphna-mirii.r"trrir-"r"i1 Jvrarere nostru romantic.rl fatttitsttrc..i"i"p.".rffi"qte -....... e_rcsuri.reayiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii.Ut. P'a')... planetele..../Peste. ...intr-un in tainelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate". moment). .d.i/ F.f.......ietate"^cliditepe.":.noi.permanent"... II." aqteaptl.. ....romantism.edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica.. condamni la neastfelde iameni.e cligi-nainte-iintuneric searati"...gl. ca irirr. Indifeient d./ Nepudnd si . Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit.i..lrilibru.p"r.Cici in sineimpicati in lumina.voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi.t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.L.\ici contemporanii nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor. orice-aispune.i. prin. .cultivarca precum antiteza..iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a trera'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut. folclor)ctc.^t.sni'oiu)iif. ie de furnici./ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-. istoric./ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u. spirit un romantic..intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromaric ce ..-' in cu in odaiq"siricicioasi. I rcs gro..rfu. irrrrins.r. r^zata.intruclt cuprinde *-t ra origini.impenetrabile intreveeternaPa99")l in care..rrrrri. d-.iJrtj..i mai dreapti. din sociale jos(artigti -------.Necrologul nu va fi tec.subiectivism.ilr.scris. naturd.nllionrl.riirt si rog".t1. ei.. ci .genial "ieqii.ilor." gi u.lips! de viaqi si voinli". iniunericulinceputului(.ri..qiu ig" ". esenra uma_ nr esteaceeasi..valorilor naqionale (mi " 'turi. sursi...cirare" in timpul subiectiv..o"r":l.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici.. teu netor... posteritat.oarea o speci.....ominesc a fost in buna misuri un roman.p"eyr pre_ se cosmogonia indici.a.sandirilor "rte dand ... prcguirca --. tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D.$qi./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi.... stilul retoric. cu hainaroasi in coate.(astru specific romanrismului).... titei.egalitatea ca oamenilorin fata .pitruns de sine. Hlr"qiu (model de per_ fecgiunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"atri nI' Influenqaceamaievidenta.. titczadintrc'aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici.Prin constituic a inqclcptului.9ichiar ." nemlrginire ne-nvirtim uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi. .b.." .lii "..varsipeste_toare volupto'asa r. aldoilea prin_ec.g61zeleto"-rr"]. lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri..te: "[.pulseaziaceleasi dorinqe..rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii. rii..dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i.. prin medi_ tagic. Pcrpessicius stabilegte ciclul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea.rl de miqcare"^ Tatii caredeclanq se Rig Veda). copii ai lumii mici.se-nchide o rani printre nori intunecogi".incareau in revisraconaorbiri tfterare.irnbogiqir...a.ntalitate. .r"u.exaltat: ..arhaic.argo_ -' ---'-"-.primul. generalor durerii.". ...Timpul nefiinqei". rrr"li"rrrr". (scyisorile in I. savaurului.r..ffii. societatea ittd.id.i. i trAi1.t . l'udor vianu aprecia rom'antismi -orr-.hiperbola.i.. inci . rerminat in acel . Soarta imaginea apoi prin rnizergi mintea.bumbacul urechi".. tism clasic.pun.. .r.. neghiobi .) r" ii"t"""p: .ir.intrebiri irridr-.lipsit de misuri. dirc(uritul.. "*ir"r.n. alegorias...insugi geniali frimintd min-tea n. prinperson vaaje riate categoriile -a."1il. o..ti..*i1". d".o. reincep-eterna filosofici schoin io.in sineimpicati stipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi.a'dure. tru a dcscopJri tainele iihe. '. principiul vital. avuro a aspiratie crasici(.tii. cxirltitrca trccutului istoric.o.dcfinite..dee I'lxisti un ...E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.. de aici sarcasmul intreagi.rttolgtetea rei. si.... t6tul recade ..r.Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI. sensibilitate..i.Rispunsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt. III aparedestinul social al omurui superior: savantul.. ./ Micioscopice popoare.a imensiri.Mihai Eminescu....epr.ro..in .r"./ Universulfiri margini e este.-. ." !. epigonic.Tat in lumea astamare./ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. ci prilej omului de'geniu./ vecinlcieiel in qiruri o dezleagd. fii"d Georgecirinescu considerr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d. a.i:.. ir i'-^ oarea Il..i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri cu cotul.. fog* ori sirac.II).savantulpitrunde odih: cind Totwlerapotenqialitate.incepurul poemurui rrimigind la inccputul scrisorjilui Horr4i . pini la cossi "ut -'. geniilepreocupate trecurul qi viitorul universului.Poqizidi o lupenhauerian6. iobrietaie. Ir. poetul.lele inviri haotic.at." . perfectiune:a creat celccinci scrisori..prn careva :]:.. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului. "i::11. Iuna.. ti.rli. g.iii.rcscur.'p"ter'ic siu .extindcrca univcrsului artistic prill tcmcnoi.luni.tlui ln dege"tul mic.se pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte.geniali. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers. mingilesirilucite.it mogoniegi istorie umani in totalitatea Luna.Doar ceasornicul urmeazi' lung-atimpului.regi.. ia societatea caresesimre.air.i'rr"pr._r^ll./ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". *. .toate.. crrLi "-o./ Nu slivindu-te pe tine . orrnrl devirregrandoman.r.l.. soaresi stihii.(.teni .

. de Poemul esteromantic prin temi.propoziqiesubordonati subiectivi.. ... de "r. lui . . Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .buStean adverbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrbatd . .ubrt"n_ c..miriter.prin. l. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a... -. Ji-am dat banii. a generoiitate mirinimie. glont... l'nmul vers relevi p:rpetua devenirea univ-ersului.i#.pronutnepersonal.Preuenea houl me..dasi. : /ost:Sens.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi gesticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* .r# .i9fu.. Eiprorrrira aa.ii".ger.. ..iEdrea:a pieri...propoziqiesuboidonati predicitivi.distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a aplrut distins9i surizitor.l. .plgrf-i:. Versurilepoemului au misura de 15-16 versuri.i.seleagd"'.:.ri circumstantiali concesivi.a urma."6..._ / . ce 3. niciun ....Iatd.. selenar.aiil./. nici o datd dintre celeProPunu-mi convenea expoziqiei 2. pentru ci invaql jucindu-se' .T.al doilea _ soarta omului.i_ cosmogeneza.trjiffii. ochii albasri ai fetei celeinou-venirein clasanoastri ne fascinau...ii'..omenesc.propoziqiesubordonati .C-"ifolif*ni . gi *djectiv verb: .i.gurarea se cteorganrzatotr.il. l. a relua: a reincepe.adiectiv....acumsunrem chi./.rl nocrurn care declanseazl.. t-Lrf:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun. d" el!" . "i.-r FI ficiulomulu! 8eniu. Am fixat geamurile chit.e1. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l"rii.uo ----ttegcianl: "r.ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul...iaUtott no.. [ia..gindesc. cine siiece ... r .Tatdl. uhimii ..u. CI ..e... "t "-"1"i tiv comun:.3/ P.de marefrumusege: _. insolent .-nrre / . uldmul reluind t"blo. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias. cuc.Jrrr"*r fil"rofi../ .. P. Pentru inau...Neputind si te ajungi. reducindu-l dimensiunea medio.adjectivpropriu-zis.sunt la lor si dinsii..2/pentrt luasestartul gregit..Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea.... In poem aparrime inedite. g..i. un estenecesar nou Prointreprinderii noastre. Subiectulal IIIJea l._|. ci 4.r.fyllgulit tl€tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit.temporal pornegtedin prezenturmeditagieir. . t togice-nasti lume sunt supusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii".....recunoasci^-1"..meditagia.Frl..ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele.. #.. Eu continui si susqin 2..: F::?:il' rnletes. in 3.p1ce". prin conYer3. verb .I.srrmane Drin !.. rima imperecieati.adjectivpronominal negativ.1U.a sestinge.rl ...i"..] si qini la rosrul lui" . verirabih mule.-t "ieg. r .r.drorr. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. concertul la tinerilormuzicieni ? tn piaqn gisesc se qipuivii..il.i ' t i"vocffea lunii. 2. TVA la alcool' cre$terea 1. in careconstrucgiile interogative.ogonia giapocalipsui). vrei s|t inPiaqa vii Festivalului.. .... Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia.. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul..tece"/ .omul [. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene.iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea. Periplul.i. d9 urmag. I rcr 4.loiuqiune pronominali.... a d.. ' e. destins. vreun pericol' prrornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF. au Poemulc rPrindegaptetablouri. B.O.ii. crezi c-or vrea si te admire?.. noimi. motivuiii-pului 9..ahi.. Medimiia incheie trei ideifilosofice set.. .. de prin chipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului. . cosmic (cqcm.i.r".". devenit substanrivpropriu. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" metodeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadramatizatd.e*clariati:^:o-:1|lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent. verbe :: cu substantivei .". pri" oropnn hmbajur poetic. continira.V....1" i"rreaga " se cu care .. .propoziqie circumstanqiali de cauzd"...""me: . Subiectul al IIJea A.ritmul estetrohaic. prin motive: motivur nocturn.I#. l.d" agd" dimi".iiii j6"."dj.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric. earcdestraml.

'. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.i..li:y . Prin tema iubirii gi a cunoa.atrriari. 2.Acest de Dintre acesre cuvinre r.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogului. .""r"" educariei. creanajelesunt lirice...-. inceriare de cigtigarea unidqii spirituale. subiectul 'ezoluarea al III-lea.poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic.cu-joc de miscare.dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul).tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.t.t..Sintezia gindirii poetico-filo zofice. motivul cosmogenezei.i qiritmulsiu de dezvothre. Se Jorit iv."r. Semai poao poveste". .nu e limitatdin timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu.. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje intre careexisti anumiterelaqii.zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem. culme a rafinamentuluiexpresieipoetice. de joc emtterea unor onomatopee. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala persoana amploarea iile genului epic. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.r. astfel "ioi" doua .apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*._ I V elevdosparte cuvintur sirabe.lts. seamini cu personajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc."a"a .rirl. . 85.vezi restur 2. sau incepe cind :f:. prinqesa basm.".i"ir" a"""Xie deacesre te."ii.uneori gi al monologului.. acesrea fiind substandve.i. I .r"rtrrrrt"tea cadrului didactic. . gi ..:.a titot111i.''i . crasa p"t.". tc reiliz.Odd (in n'tetruantic).lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi caresi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq... I)...o-pt"r"r.ji. dvul inger-demon.Tlil.1. ll'li'".a finalul basmului. exemplu. de evenrual o. recumJo. Poemul are intre anii 1880-1882.l trei-patru.a*p.'$i. motivul nocturn.vezi p..*^rrr.p la r..fi..Jocur belor.) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epicegi dramatice).". eon... icat de Eminescuintre 1873. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect..ii'il""i."-.ii l.ili. creaqiei i specifice g4o. ]. ci pirsonaj romantic .:n:t.il''*uiii. .' r"r*i*"r.cerculuistrimt".a_ sd 'u'i.iri..IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.iili"i"ti. gi . pe afireprezentate sceni.lr.i. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein carenaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit.lnra*'r)iiuuii.cur swneteror.-"*:1. motivul florii etc.#ril.. in ceilalri c4rrc ca.:t.fi. tinirafatl.[' l*ii*l*l1]1"ri1r. I .He)enuldramaficcuprindeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic . unor tr.".*."irad. cind seconstari.il?JHT:*..fJn:kir:x.dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei Luceafirul.g. motivul iubirii interzise' I visului.... funciie in d. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire.prin depigirea.r.a.i1j"... Poetul eminesciene.rp.ji.inesciene a capodoperelorsale:Scrisorile basmului.ffi Eminescu #.|riirretc. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa.etapaapogeuluicreaqiei versiuni. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris...au.. cidre.l.a corecrd..ljt.. a I "'rt L13 biectul I . I)c excr'plu. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de awr..' ' - . esteo sinteziintre epic gi liric. joc t" otg ni.Dunr.rr.. prin intermediul evenimentelor. ""' a.. autonome.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry..f [i!Qll.ilI J" . Se caracterizeazd.J#::#ffi'. .culesde Richard Kunisch.ln:a"i.'p...t. acest joc poatefi. "lr"a"."ii ilil.. s. 3..emiqi..lB74 (perioadastudiilor la Berlin). ipbstazeale eului creator/eminescian."rli Pe dcrageneral . timp. Aristotel).uneste sine obiectivitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".ca gi a temelor 9i motivelor romantice.#jn ori de cite ori esteposib'._qe """"'qiriiu" . fruenti. . j'curi dc clczvoltarevor.motivul mirii. cujocuri miscare.'.completat..ra.:.'i.' ladc'scopcrirea cunogri'1r....r-te Conceptulgen liric . pl-"... prlvilind o stinci (finalul bas- lui popular). motivul codrului.rrrr s. in. Finalitdpile tnadpdmintulwi primar sunt: .lijlcc t. realizate I-Y. Glossd.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.ip.i "u.fiinqi chinuiti.:lo.in Legenciockrliei).uc.:: deMihai l)c'rru asisurarea. i.elemente seregisesc.1". lt dentJd. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru. itemul 1.terii. . de_ citirea sitabe p" . 'ea :.1motive romantice(motivul cosmic.demon.. . siiabi.

.apabilsi renunqe rar...lina.#u ipostazdluceaf.cerc un strimr"..l"'t.ii simetrice celelalte in gi Citilina.r.//.. iar prezen\a lntre spiritul univeisal..itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSintezi lirici.i. i.i.rl ing er de pazd.$i d. simplu...i . *./ sunt cu vccinicia lcgat..r. de ..e:a se lipi.aglomeratie' rdpede:rapid. o alti remi apoerrului tema fiind proprie romanrismului soarta._"r. m-am niscur..'t codru d.rdsdrit/ un "r.iubi_ readint6i". deimpirat Celetreipersonaje faia .. chemirile Luceafirului'l .!. solitare. devenitici_ tilina.epaos..a stripungirii cercului strimt.trr numaisd." Ci Strimt/ Norocul vi muritor-nemuritor. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle.pro.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc. .. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmic) . ca gi a fetei prin .rtr irri.-rn -r .."irii"'i.i Demiurgul reaminteri.o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.'11^n1 $i t"b#'. descoperise identitatea.. J. eaigi desriinuic zbuciumul:. carepen_ tru om rindnelimitati. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi...i. imbulzeali..l.f#l"t). Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice../Aru_ necindpe-o razd."iio.ndu-se.p_recl cect r.complement adverbial. inghesuiali. poare pdstreze i-piii-.triieqte 1ie visur .dar steleluminitoare pentru oameni.rr4 | ri rlintii. ?n acela.::bd::#i:. fcrc'd.uno"Et.. r. acced la o cunoasrere superioari.i.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemnarea poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".di-_^r"iiro.."i.-./ca sanu..y Deserre vint/ doar "-l"lr. u i: +FiffJj:i1:il. dedeasupra"). circumsanqialde mod. pe Luceafar.. ztisarr prin gi uls...cdti.Dar luceafir.si aceasri numegre iubire..r"l../p.rl"r.rffi..nndo alti lcsr.visul tu.d.: ..al cloisimetri cu dar..'d" rrisr cu razc 99.!.ru.nspir la.complementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.ritorind spreddnsur.". a seprind.idila din codru.casa (prima..qi om ..1' din rilin.contaminat uman../ Durereasi_mi alunge.ffit.6il.i. rorrrrllui. numirul singular..eaf.ril"r.. conremplind si ./ seinarqitot maisus.. 1...i" seara.. marea cerul... careseapropiede planui_cos-mic-prin... am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.i.nemuritor... ..ise .iu. penriuciralin.".'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petrece...-. blind. pe antitezalimitat-nelimitat. . deveniti steapenmitici a autodepigirii el. zborul.re.ri stea. murirori: id:iF -71q.Demiwrgwl.o. i*.il..r" cercmai larg. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini. nici"d.na .parte . steaua."..r.complementcircumstanqial timp..tergi. d..girtainic genele r9.*rn.ri..adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEminescu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef. inbazacnreiafiecare i./ Revarsi de linigte vecil. umani cunoa. omuluide geniu caredevine nemuritor. tnurirc pc'tt'u. . u ffi t::: if:i:*..i rccc. Ea insl.". lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina.s. conrcmpldnd luceafirur. tilgaqi^r..as"i 'rorqii. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie .rn-.airile din " stribate_mi.inger-dcrtrott.."il./ din. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .rr" cu un conse_ nerfatadepi.rfuepa$rrea i"iqiri. ca mesager destinuluiuman. ineazd.1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei.o n...screa rcpaos. de trei ori . esre fata sreaua norocoisi. pirgi antitetice.Luceaferul...a versurilordin l'inalulpocrnului:. sdu se rearzeazd.. .O.#1'd.se interpual Luceafdrul(Hyper-eon).lri numai dureazi'. t Oar .e no_aprea-mea deparimi..]lli). nasc a muri/$imorspre sena.cici tolise a Nr-ir.ni.cringul" /pidurea.citilin.visul urmi": .#hfi.l-pr#insul/ c6nd areapei valuritreclci./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rimineadeparte. ci -f ge. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigia "rrii*?p.frrf:. ausrele prigoniri de soarte. spre . ?nfrumusei. cu mi. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v... ln actul cunoagieriiprin iubire. pcntru Luceafir visul seteide .complementcircumstanfal instrumental...realizati in trecerea aiswl(crt multiple semnificaqii).i.r" "".i rece".-f "-oi Dar plrr.neinqelesc nii [or.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic. voi rni nr..zl. precedatde prepoziqiasimpli cu..spaqiul rostul celor doui lumi.'Eaterrr.."pe../ voi sr mndezle "5::i.cu farme. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menireade a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face .z'cii.re'spus. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum...nd. .cunoagrem cunoroc/gi moarre.ag:invilmigeah.^iJg""a. r ornurtarea sinc de {iind.#. genulfeminin. r. matcheazd. Dir.visul" ei .rilio"i.rritoril.rrj.rir"l d"lrr.Intilnim in poem ciand. .. .. ..r. .. exprimat prrn verb la modul gerunziu.r. ..r.r./bi. p"r....I ll -" *. a ocoli.rr...... gi rimita dar " iniiurii.. Subiectulal Il-lea A.deluceferi".1 doui tablouri.-i. cazvl acuzativ. i-perar.. aspiraqic.rr.-./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i.exprimat prin substantlv comun.lillttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui...:j. carc-lstipinea -"r.j".limira a. ii . ffi.il..hror.drrunde-n si ?" gind-.ia . i.i" .i I al patrulea. epicdgi filosofici.l.rno"gt".iiil orizonnemirsinit/ Singuritiliimdrii. a tncwnjura:a da ocol. i-pri"irii.MareleTot ... spagiur .iliui.h. Luceafirului consfinqegte ic al cringului."f r"-l"ii._. .r. /iLucegte.li:::3: | . poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteorici prin lumea efemeritigii..iiiiorrt./Noi nu avemnici timp. tnadlmd.*ui'inrr_..f.farmec sf6nt/ i.r"-. drr-rrupoatefi fericit.duland intre ccinrre lestgi teresrru. mitical cup_rurui. .ori dc iubire". exprimatprin numeral 2. ingrimideali.""i.l.:.roriire i"rrl... le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii.Da.i'iil:rf.. urgent. pri.rerii $i..P..zi reci/Din rumea desparte.iivo.Biiar florigidepripas. lirice.

participi la activitate r cauzaunor acqrum (buze. a renega.ale muncii intelectuale.accepta:a respinge. simqitqi ea o boare (adierea iar.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea. ln text.inregistriri video atragdtoare educative.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii).osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. permiqind conexiuni isticedevin funcqionale. .in consecinqi.-.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o structurl sonori cu semnificaqie. ln interpr etarea solisteiam sesizar notd falsd. animate filme pentru copii. P.propoziqiesubordonati predicativi.. pozitiv.a dezaproba.r. individuale:nevoiade cunoagtere. : morocdnos comunicativ.a. sPort etc.artigti plastici. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqeles reprezinti convertirea Scrisul cu sens.sociabil. . sunt dificile. indirect) 1. in special.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop.colarilor. dind. S.limbajul. saupoveqticare stimuleazd" 9i B.).propozigiesubordonati circumstanqiali scop.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r.-colil (r"ur. in funcqie-deprofesionalismul. intreruperea lll"trr i. Pe mirigte rimiseseri snopide griu. .pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul.expansiv. spiritul de observagie. trebuie si ingeleagiceea citescgi ceeace scriu. a 3. memoria. imaginaqia voindezvoliAgindirea. Mi sepirea ci existi mai multe cdi sd.evirate u torturi.l prin de 3.compt.rl solicitat 2/ca sd.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.tactul pedagogic.Spreexemplu. : exuberant. 13. Cadrul didactic insugi esre un model.o-pr.propozigiesubordonati predicativi."::l*:f#1fiiiTf -"r. complexe. .folosi: . . 1. 9i presuPunexernecesitiefort congtient.. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii geniali din diversedomenii:_gtiinql.. de f1 Nemulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat.r$l m'4ltti bina .posterior.--r Secl'l imediat ce-i relari scenariulspectacolului.dit. (adjectiv la gradul superlrr tiv relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (adverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2. cu unor casete inregistriri ale unor fragmente . 4' Intengialui era t/si-gi dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. rezolv'Improblemeleapirute.r. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival. muzicieni.denu eram eu" . inseliciune. $colarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle.exprimat cle prin loculirr= L. 3/ P. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau.prietenos. 1. gi sensibilitatea de aptitudinile sale..inceapi construireaunui centru cultural modern.. infidelitate. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert. ateism.:/ P.conltiente' de lungi duraCititul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort congtientgi concu implicaqiivolidve 9i afective.de celebritiqi. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Citiiul esteun p. Caievasizici.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale. nevoiade cunoaqtere curiozitatea. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test."r 4' . Liderul grupului este acela. Subiectulal IIIlea de l.r-d. credinpd: ne. Bineinteles. structuri ce . nifestarea Cititul .ictori).a reproba i .. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. artl (scriitori. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. 3. Acesteactivititi intelectuale eavoinqeigi o motivaqieinterioari. limbi. d.urate in clasi gi in afarl clasei). a.efiiza. O snopiin bitaie. . acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogiicarepot constitui motivaqia Pentru invigare.credinli. desene gi . .tnatnteadrnapoia. creatividqii. intrucit necesiti. a recrrza. scriere.. exprimar adverb m. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun. picior g.se pot.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i. Glumele lui risuflate mi supunea la ad.Imposibilitateacoordonirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. plicuti de vint). chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevaluirii predictive9i -activitiqidiiadice desfi. .cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijloacegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic. trddare. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea.inviqltorul/inviqitoarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. Scrisulesreo activitatemai dificili..o".tul.

mesajuluitextului.daci este. dupi aceea se diminueazi nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet. r. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi elevilor cimpul vizual de o siziqii. Daci existl elevi cu dificultigi de literelor dupi forma.Condiqiainsuqirii corecte. ."i.....:i::.. citirer uneiunitigilogiceca.iTil.if ir"i J" ....1'Jr3i'::i:1:::::Ii.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit.Prin aceste m propnu... rispunsal cadruluididaitic r* rt .lent." 3jl:::.'.tr'trri clc licar..i fr..'.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri.r:TT?1:yl.".-.11.i".c J.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor."ff creop'.--r..b"r". a esre de rpr.? gand...tc. elevii descifreazd .ptafcti"..:j1':^i.: r.v.prinanalizafexicard. Ltsttltrca interesul. . prin citire in lang. citre acegtia.iia""t" .nt. sigipatru-cinci labe.constiin. carcun elev.rrr.citire selectivi.". penrruun .:r"Jif i.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc rcc"'..de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri. .il' '.i.::rTebuie elevisepot organizajoctrididactice. . sirire.simdare.':fff:::nl "1i1.trecered..secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin care: de cuvhnt cua6 din propozi..i.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr.se consolideazl frazd .:l:'":i:.. ..1.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatcitiredeo sitabd.** :J ri'"T ".^ ^r ^-. orientarea locul gi lor in cuvint.'":?:l:.diy insu.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insugirea citit-scrisului ci fiecare co. .ii:. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet".d.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi.r"J"r.r:"d...ri5 iormangelorminimale sausunt cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl. pcr:spicac.t:.'""...i.-Trl nulne.sI asigureinceputul bun gi continuitateain activitatecon. r#. in ..copiii alcituiescsilabe.citire cuvinte.rrru il.".i.'*::i:l:Fr'::iyi..r5= gi pronunqie.'#.l.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnparcurgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci silabelegi cuvinteleformate."I.taba.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir. iiTi::"i#.t:'tui i de ..il.ill.i.." i s. i:.copiii pot scrieun proverb adecvat texrului.'. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.rrrilri orrirrio.-"-.?lliffi Iif lilT|:.?.i .iu.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinviiare. .a.apoi din trei 'Y:f.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului . in ritm propriu.precum: Sdculeywl/Caseta dare.an n#.e.orjt din partea elevului.cadrur didactico"uii.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i... cu cit. de rexr.'rr'" . ac a iri1l. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p. . congtientqi co_ rcct. Cu literele de pe aceste t]:. foarte agreatd copii.'iil'fl ::iT. po. sau logul/ dis cuqia tici.#ilf fTffiT*#::f. .:!"n.:::ltl re.^'i:..explicagii.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri. :H:::"#'".seinliturl monotonia.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte. O[continuelcctura.. care existi jetoanecu imagini de obiecte.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative. .".lilifl..i. .tienta... de..'::li':'u A.1T.i pas este Un act tli jetoane.hrf ('..r sunr ti.si controlezegi si indrume individual eleviiprin aprecieri. lvltate $..T"?J:::. se realizeazdT" . inviqirii' pregititoare a cititurui.. l... manenqlgriji: ' Recitireade citre ereviarterne cuexercigiul azd...reatizeazd. .e prin revc.cu swrprize.t^yt':r. dupi un efort intelectualgi fizic mare.#li. efort sp..".:::.. Ei trebuie combini diferitele silabe '..ii.fi ":". la 75 de iuuint" in total.od$erea pil.. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.etimitarea fiecdrui tteyy..jrl iJJrri.rispuns penrruo i'tr. "r.?i.^. Citirea in lang.ur. r se practicidiversele ..rr-"rg a" liiir*i" .si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:. imaginii. gi . de de in carese afli elevii."J"ri" mai complex..'ff r".In etapapostalfabetari. sepistreazL motivagia ' texrur.c{upa a citit o propoziqie' I..hectivele reatizare f :::l 1l.""e-gi curenti." b"t.iili'"^!' -^.t..i.se creeazS."":ffi : iffi:nfi :'Ji.il#.-'-Potenti ii ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structuracuvintului-denu..i:".se exerseazl. labe si de un cuvint.'."rrrl. o.1.^dtficit. mai-mulr etc.::"'i j":i:1":l::*:''.i."..citire gi/sauscriere. i.irea conqinutuluitextului de citre elevi.:'''. prin expricarea unor cu_ in vinte gi expresii.:':':'?"::::':r:::':ii+.a^textwlui cu voce tare de citre copii.1.a.teun coleg cc iu de tip . i'.'Ti"iffJ""'Jl&. '!il:'. I xJJl[= " "l s.. .. pil descifreazitextul torrsri"rrr.iJ.rtr poveiiti dccopii.i de receptarea mesajului scrls. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.r"r".i pentru a compunecit mai multe cuvinte.::':..un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizareacu textur se face.rr_.'i*|1l.Cuvintele pot fi mono-."ii-T.J. de s.'ry:l:F:tril. cidtului demon. p. la silabdla cuah..{J'ri"".I.... Recun.sautrisilabice...rerl. alte posibilitiqi de realizareaperasociata i"toia.nga trecare pnu' crrrnd in goapti..ji*i.rg.r s" .:llli:':*:.ttrd.p.rrit]r.#ffi..{."una cu recunoagrerea sunetutuip" . prin efort propriu..riri ll. """"'..prin efort pr. crcare activirag I trt i". .in At'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinumai .#.::f:. memoria. bi.:.:#il:#. '.r""r..ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi.

repetatin fiecarestrofi de trei ori' L.rfi".""""r.. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist.". imaginiiogi. versUlbacovianesteconcentrat._a p^rintr"po.repre"jnti. Metode Siinstrumente d...rv4' \rrrrsrrrv ei.prin punctuaqie: paizd..prin sensurile gi Expresivitatea melodicitatea concentraeului liric. Atmosfera sinistri.aripele plumb" atirni.... .i.iilrt. cavoul.dormea". "b"rl. 1"r:::3.il..decorulplumburiu sensulmede flori de plumb".tr.."nit""q" xlx-le.Stam". 2.$i-i mori. plumb")/ 9i a plu s' v$ ...vezi Testul4.in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb".'..corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului...ir.. agacum mirturiseqtesoqia la ia. descompun cadavrele orig gi al pri-a.scdrqiide ili.r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru . poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I Plumb.l.ti i.sicriele plumb".roiia".".t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata. ci gi prin construcgiile conotitirrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te."rri.d.cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti. ...tea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive. ostil.. veziTestul6.intors".invinse.a.. yi:y prin'repetiqii..amorulintors". la sugerarea Versificaqia 10 silabe.glid" pr"stigig cunoscurmai multe etape.rimine un romantic celmai maresimbolistromin.or..culminindcu sentimentul "SjaT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g.." (ideeahorqiitriiti senzitiv). Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a captividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai. tr"'rt .marcAnd durabili.fffir" epoca.at.ruio"r.... te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii.simbolistprin formagie.. . curti"'ai g'a' Din simbolisms-au desprins. poetului.f insrituqionaliz.. de inr"rio"ri I. in sufletegti: lini.apartinind noezieiromine modernecaunul dintre marii precursori.il.i...simetric..ecririculNicolaeMa-Bacovia. de pild.prin repedqiigi inversiuni.. subiectulal III-lea.. 1gg6.:.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati. rotuqr.. de iil coroanelorde plu-6.aripi de r------t rruvlsrsr iei. al 3.i.t:j.tir-uigi .. LecqiadeLimba.scirverbului .alti giiau".cavou"): ..-"Jl..edecembrie.a dormi" 91 st1.atirnau". sraiee"ptimati prin simboluri sugestive.i:. ffi^r . rfleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_. Bacoviaifi a.. Ion Minulescu.). Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir...||0| I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. nolescuasder:. corespondenre.a.li-rt.."..stam".... TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G. dezolante... i" p..iernilor copreges_comerul al care prin ulterior. a fosr caracterizat d. prin paralelisinsiniactic...gi .Dor-. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb..era vint") se asociazisenzaqiei (.. apirut in 1916' un ln celedoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate. obsesivd.qt.. . . cind vizicarroulSturiegtilor din cimitirul din Baciu. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie... "li. laitmotioe. Bacovia r".apirut la sfirgitul secoluluial"r-. itemul 1. acest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu. sonori ctc. refrene.flori de plumb" cu careincepeal doileavers din fieRepetaria -o"ir. dupi.ian a -ir.prin sinestez:1... n"ia^"rir.mai alespunctele de iuspensie. ...la spaima ilgii inbiriir . "*iiIi" fost Alexandru Macedonski).oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic allimbolului ..neputinestecapabil ..irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi primnl t.. ptin rnuzt_ calitate.giliteraturaromini sepoareincheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no've. e'.... stranie' care obsedatpe poet."l.]..5. rece 9i infioritor.-i-.Dor^mea singurlingi morqii: gliii (.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. senumiri: Di_ r .ril..eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect.dormeau".d. ."altul.. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd. a simbolului (..B.Emil Isac g.. de de zbor. a cultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::.gi-am incepursi-l strig").u"ti i.plumb"' .caYou".sufletulttn -"i croase.iea r .. ezia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .. structural. Prede circumstanqial mod. Simbolismul rominesc.o.rar:^v^ -t .r.. gi celei vizuale. t"p.. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.plumb"... Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga.ri"giorr"ia.Dormeaintors ainorul meu de plumb".sidecor morfuar) in prima strof6. senzaqia frig amplificatl(.--mirrie Anghel..adinc"/. subiectul III-lea."^"i i. zuprarealismul.. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri.. qi transfcrulachizitiil."ri. itemulJ.Cele doui strofe sunt construite simetric: .. adinc sicrielede plumb " / / .il.]ffi]. ca .i#. . cele doui strofe-catrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd).. simbolismul-a p"".i*iorrrr. irirr.t din pl. cavou.rrrori. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (.in bunl misuri. o impresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude.cor..era". Conceptulde cuniculwm Pentru tezolvateaacestui subiect.r. .

.il.gla"gal.iliilliiro*r.B[". iar gorur isto. simt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti.) de silabe. ..Studii Siinsemndrictitice.. de nlma rtrofe .iir'.parceunprezenretern.ciqi scntimentului singurntigii.. (..i .. acea sumi a sugestiilor vin din muzici.ui.rlr ......i se rrtersecreazi semnificagie: ca p. ".plasat in rimamaslerbyl cea culini....it.. repeti se l" . asemeni. cste lambrc.:Ilitugesc.. colp Ciqelul mi-a infipt w colgin. 137.i. t"-ii ji a.sesugereazi univers un irr rlisolugic..r" j..atir nat. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C.#. inele ..gi"i...Toiir.".^dJ.Crj. cincisprezece sunr I" d-puffr ezent. (I.. 2.. .gi ie pini la urtimurvers.hi. tras de .nd.adverb de mod...in evidenti o damnati nevoie de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate.i'iio.o"1.1. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputuri'.#ilobsesiapruviah: suplu.r-. la titru."p"ie de trei ori.gind' de doui ol. ugor modificari.olll" .EPL.lilri il$... riilrratua nopti.ci trebuie" .Ce am clscar ochii mari".i-b.l. e^'... . us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate. conduc .r..ru. Ij sentiment"t ".... Ca giin poezia azd./ Aud mate_ ".. ..).... cu singuritatea ontologici gicu unicitar.paraleldar . pri-r ri. naturiiatribuindu-i-se ...ci euto..propoziqiesubordonati subiectivi' B.propozigiesubordonati subiectivi' .*"ili1" (.u.:. (. dnit : potrivit.racui. de 3.acustri dc G... unur la tim_ pul trecuqdintre acestea . a toatecorrsecinlele impresioniste.i" pl?.mlidiu.rJ.""]r...i. tristeqe apisare..atatea"....1*-'"'^'::)''t".u rarmisurae g_9 .'....emi_ rrcscienei de rep.di".Poczialui dccrcpita....ils.iil"t.[il.louand..ind . Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib. versul diferir fald.llg:lfi. .'Ei la medr."J.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcramenrul dainnat". Pir"eaun om de o mare bundtate. amptifici duc .aos". Ail.rui..rditirr.oui"'1. .(defectivde plural) .r.. gradul comparativde superioritate.rident ._'o io. d.ifi. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului. mlddios: anin at : agdgat.. Rima nu -oJuig"*y|. Scriitorimoderni.g6. 1... Bucurcqti..... si incomensurabi_ :\.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi. in text.ri :::i.. Prima imagine il.oi'r...""ririrlo_-.Tor ffe_ sirind.. atmosfera confuzl..i-rr.gi"a"du.gi am inqepenit" .r*.: .cu pe care.. graqios. care -ii.. intrare in panicar..Jt... .?)..rt. lasenzaqii de organice p?...g.substantivcomun' ie....t"nti. $u. raport de coordonarecoprrlativi.. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cumulate.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit..""i..ai." Locuinta.sere azi cupatrunderea euluiin sine. Tre_ sugerari pri-irt...De-ar6rea ri. muzicale)coresponcrente nevr() z. in ultima stro_ ti.si-l turnez" .de doui ori..r.c pune."lo"r. racustri.. -"rTpi.*ri .. p.ungolistoric. ""r"rior. ...b"ji..l.:::'.d..i.Audmateria "*fr. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat".adverbde mod.-sr".prand.rra..rri. simbolisri le_a i oferit.esdvhr..?jiTpylui. .tt" rr"1 interioriziri.ili. halucinaqie' 2.i..a]i"]-:.1t2 t l.a.funebrul -acr !ar*"t li rnant'ia I 9(r(r.rofa.'r..golistoric"este consecingi a"rr.rf". s. atributul adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari.. Subiectulal Il-lea A.:(::::.i."peti.Ti atita ploaie").verb la modul gerunziu' mai muh ..md duce-un..in vol.il inrr-o riire de ...rl#. . (.. .i.-.l.onr.. .i.".rui. .p.ran. cumstanqiale .".. rimi este mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd. Ncgoitcscu' . si_b. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvariabil) 4.:..de '.wr exteriir. parel il ermrse ci n-am podur iamar").aud"se.rrirr.i.. de asemenea.ilft:_ Ic Iacusrre..gi simt.' gi rn poezia Lacustrd.r. zvelt' l. sara aura.propoziqii subordonatecirin consecutive.t-""ia nu se mai folosegt marca.rrrrr.deget..i."... celor "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv. Eacdese singular) .l"gu. ploaia. asteptind..r"r.propoiiqie subordonati completivi directi... Bacovia sitt. pt. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea."guriragii.Ji".r plingind".il. tot aqteptind"..si inceapi un basm" .i p'rih.suntsingur. lccrcqtc gradar.i.. echilibrat' cump aiurare: delir. ffi.r].T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu.."'i. gi aicisuntdoui planuricareevolue .)aceea 9isubstantivul Ritmul *.$i #laili rrriizbeqte-un val-.plouind"...D. care...aspecte depri tlattc qi morbide ale anotimpurilor.1. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit. . Teroa"rea ""pd ploii i.). inconstientului. .r.ii lumii.t. srarea psihorogici a eurui riric.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l .i:!^'. irrrtr.ao" pr"rrrl i"r"ri8r.

"r.nNu-nu-nu ie riasctra tinirului.. prin carerezulhtele sunt comPa. liei Corfllaul.i"'tir.caun vegmint_militar".i:.de aceea i."L.XX:H:d7ti:t.I.* la otig"cur. (defective plural) de t.rr*iirn""rru in unifoimi de licean. ihnetitt.abiasosirin Capitale...vezi P. subiecrul vezi al III_lea.nas irivenill gi .tl' Bucuregtiul. Naratorwl..dfu". Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'. "iri"r..".4r1r.Felix.i.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu.onunurr.. ntdrrtr. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur . activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect..rtiv.rrri. de optqi pe unul'dintre personajele i.. pc' de 1""_ir.. lui salonul Costache cu incepe o scen1-cheii: .intr-l searide lui hibrid.. $i roman ' c. r. misliniu la ten. iternur 2. subiectur arIII_lea. de l.dH.*i"i..hi".u d"-. p.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare.itrinsi bitt. tutorelui sau.r" rd Enigma Oiihei de G.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de itemi. (comprc.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddurea sphniurapilor Liviu Rebreanu. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i eseunestructurat.e2e"). obiectiv. pdnwtjer. moq qtiu.ilnspecgi'or racrasi.. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat..r* a-j. Eaaludrile forrnare..O. funcgie Eaatuarea formativi.propoziqie subordoffi.u"rairrr"rar. l!5g. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'taqa . nu cunosc.. fiind s&isala persoana III-a.ffi. cu piru! lung. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$. a nol titbi.'"'J)irestur g. Cilinescu Conceprulromdn . sunr examenele. in pe gi se ..J. o Nu fuscse un.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu.decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai.. ln lucrare otra.tii r. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo".nr." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i."]:-oozitiveintdresc.-iar t*". unui deficiengere in inviqa.*i:(^::TI.nu-nu stdnimeni aici.':.nt indirecr) kil::l'il.rrrl.g.dupi un plan prestabilit.r* dq acdune. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: . (subicct) | 1C5 forgcolare. . 1l. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui .ii." .."' ' Desfdsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.il...a.r_enteinnegrite vechime.miinc6nre. : P.li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.Primirea pe care acesta face teptezintdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea neprietenoasi9i temitoare. :. cu rispuns conde citre elevi..ir.*. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sau cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti strategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' .\:." Aceasta repre_ de c. tyri.i:.."^Iir.:::te a" elevsau lacunere.d. Jir4.propoziqie principali. reaiasei lui "ste menqionind momentul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand. incepe gi se to. p. ztntistraregia evaruare maif. .irl r Am cumpirat din pialarnazdre. ..ri.? #ii*".".pdstdrnacpi arrczarzav.propoziqie subordonad aributivi. ao. )r sunt comparateintre ele in vederea P..te'qii.azl criteriulobiectivitiqii notare.e.inexpozigie lainceputul lui iulielgOg. Eaaluare ao.*l nr. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului.iiii -edicin..izi. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intrebareatromului specifice ^i^. gy puqininaintede orelez. predominant familial. """i. Aceasti. EnigmaOtiliei de sph.'i prosresul sale ^.9i informatd...lormatiod Ei sumatiad.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p. mlie. romaOp.u.sti p.' il'^"'tti':j^. evaluiriie concur_ nationare ce :l.:...criteriald gi normatioi... ..#.. ^"'i".r ruri. t. . llr t.. sl ntivl trebuic fie permanentl.g"1. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i.. surile.spechcol care sd.. DomniaSanu a "du. 2.ea .o . Ei grecesc.iir-. dar cu implicaqiisociale9i morale.d}rii.arari rrebure erevur.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G.descriecircul"ti. Ci. scopul ci feedbackul continul.iile"Cin principale.stanqiali . motivaqia inviqi- destimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn tim- prilej de portretizare Giurgiuveanu.:i:X:.gi.fgrmal. S.ti""ii (. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i.^07'1/ condigionali.rh.-72.o. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol..e.obrcctiztdqi subieoiad: .Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.aproape Giur'-. Eaatuarea. . feminini".za19 de instiruqiispecializare. ' r De la Tirgul. se concretizeaz|-in lupta pentru averealui Giurgiuveanu._..tffi. . Tesrul3. itemur3.un tinir.il.mniscient.

..Andcasalui Costache:.'. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav." ."iar.il ... interzicevizitele rui Pasc*l opol.ca 9i in ceaprofesionala.in. Giur gruvoanu gi'l'ulca.'ii r'.eL..:.o..i.i. ""r". Acesta ii-aratao fotografie in carelelix nu..sensibiiigi cocheti.i.. i"bi. Felix la qlseste bilit de la Otilia.u criza 9i luiri..elil"# si pizim. Hcgt0rvA pcrs()rirje.1ur -.:ffi '.-"ntice ... gi ci o licheasimpatici. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei.rise..augd..irrf.rr"'uiif.il f . imbogiqit prin banii furaqide la mo.te momentul sosirii la^tutorelesiu: . ilar.ra"f#i .r.. tragi_comici. Poartaera lin.{u ti'nipidite de scaieqi...o^ lL? il'.rrr".teniriigi a paterniugii i.ntwl) romanului' Otilia incheierapid acqiunea tinirului. careplecase cu Pascalopol Paris.iu g"ilutern la vd.. rizboiul esteun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali. pran..trlsitirri avari se nu *oE-Costrche..Jr.ci qi destinul insugi. lrogat."..cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.' i" .... costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2... definitiv un ' F.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr.a avea . l)in prirnul rnorncnr.faprpenrru careareunaracd..i.. fetei.....a caselor."q" s"afla n"ri. dominant realist.i-g"te.. sohaqki.""td" avarului.o recunoafte iopol..i" r^rr. lh.jll'. .e companie bitrinului. Costache.s."rij..."roiia"ri.i#..iil"'X'i.. nebunia Simionii-.:il.-fi"gr.i..."i.. .li* va face carierd. Alt elementde originalit"i...lipsit de gi. i" conrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz.."".i. lui {si".. lia.lip. gi lui Felix o tindrl..de dat-detipologiapersonajelor... enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri. Rcligor.fi. .i".rrru. Agli.c'nidir I)lscrrrrprr rrr. incit nu vor aveao-noaptede intimitate.i deschide mi."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie."""r caredovede.'. Stilul romariului esteelevat.r"riaiil.:... a-i ride inima..rtor vara.e.i.r.. in riu..i a Otiliei.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici..i. sra".rude[ r. ceeace rurprindc ci pe-toqi. 'Vine De prin politic..f#r..lnccarcd totusisi-i vr."ropor. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a. foarte imbitrinit. y.lis..i. a-i mergela iniinima tragerede inimi. eale pare o de cit atatiui Pascalopol..c..p. imprcsii confirmate... fata: . incinti descrierileample."rru ascungi casi.^rp. I'clix aceste familii."d...rfaqoat.Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalopol a devenitsotiaunui contein Spania .trinurui..rc.r."ry' .. H'J$" 'liratc pcrsonaiele. Agr. o cisitorie striluciti.trnoq f.. i.rrc-lcluscsc spitrrl....nr()ilrteaiului lor. din toati inima.i.r"ulc:r rrrr (.ioasiii trebuie arrerea Giurgiuvea_ gi ri."-oriiiip.. .i..Nu numai Otilia erao enigm?.. .doui planuri principare.. .l'lffii"T. f . Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a." " fir?.zindcu cdri phccrcgolesc cimara... inimi albastri. doua zi..iil-..m.i America.J i iillll J:..fire de artist.. de ..i...: r.. [rnut Momentulinmorm6.r. cu Pasca..cotrobei..riica sotilor Turca. lceea care ttl mosCostache.virsta gi iubiref lui Felix . a-.Aglae.nni . imobilizat pat.it... cu inima uqoard.l..::.din lipsi de ingrijire 9.r.j.a peisajului... iau in Felix seintilneqte intimplitor."rr.mo..rr.s.. dar gi portretele Subiectulal Il-lea A.i falAglaei]."rea sinse.. deseoriampli' 'iita. irr..tecu Georgeta' la Stide de nicn. se desparte Olimpiiqi se casitore.. concomitenr acesr cu a.^rlc'c.. "a"r. cuGeorgeta.r.I se peru ii 1.cu predilecqie bine construiti.primul.." ""i"i... .ir ..'....i.: C.-" i. ri.i. cu greu eccepti depuni o sumi de banid.i dintre Felix j'1 ..te ei. dodl. moderniste.a". i. iu instabilitatea enigma lia: rational qiambitios.ird.t rilil. b"b" ""u'r9-rrr.i... erotici .r.riu..r"... .firi_simltire.!i""r.ra AgrJ"r. cu de intilnirea cu cireada bivoli. csrc aiciin'Bucuregti. lili"le.. ir.tr.i'rlru. Felix retriie.r.."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.. eventualele cheltuieri r. dcsco!. opi_ rn niaci.. imaginea cul rustic al lui Pascalopol. elemente Clasicului tip...Tipul arivistului..i. revi".J.:.. dar inocentin problemasentimentali.eraleproasi.irt. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva..ri"r. s.ri in casi.igi.Stinici Raqiu.::...e i.qrcrrrl *..rr 'r'urca_--. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.upa casa milirdreste: .ani".. si'ri. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.i. 1}.:. Pentruconstruirea casei.Felix conchide:. in tren. pot si jur.aJi* ."ioporir p-""rii.i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante.ii""il. inconstanti.i....." Revine pe stradaAntim. ... atit de schimbatiera. mai pirei si fie locuiti". riniqtit s-o peAglae o.rnrr d.rr ilu. de aceea A tA o respecti preamult.. Cos mos taehc..*r pa"dd. rui -"iil-ori"l "l irfi.."qiu. .i.riu..afrliu. Acliuncasedesfigoaripl..f . desricostache. feresefi ob11lt ceea ceurmS..srriinisunt otilia giFerix... dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix iubirea ei."r. Retriind vdttti r-i"tiri.cstetot aga avar.il"ji.a interioarelor. Birbatuleiinnebun. iar cu baniiob_ "rig.e povesrea "rri-r. iirl'. secundare *p.Fermeiitori.. dein-geri. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfera ei din r"iolr"ta p...i.r".r.uti cu un lan!.. Naratorulprezinte..a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor.. ti "r"ri.i:u n"qi". fascinantl_9i neinqeles.Blecarea cu n"r. ad.discriereaoragului.uri..bunititile.in timp cesavureazd.innegriti. irrrr-o cilitorie la Constanqa.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpiei. de sirnq familial.$T 4.:'J#... anun{e bi. vorbesc despre moarrea bornavului. mog cos_ tache in lipsa gi.1.'..ii.r..Otilia.ir. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui Costache gluveanu.^Oiiti"..noi nu trlim dece-i p..ili r"r.inta fetei gi deruta rinirurui..a..seinelementer6mantice.s..conaterfereazd Bdriganului.p!rg 'ri i.ir. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c..".r'".9r curteatoa.in romanul Enigma Otiliei.iubitrnult. ri .i".rr s-oinfieze dti_ pe li. Siinicl.a."r"".. considerat rival."_r" de sorasaAsrac ei . de careFelix seindrigrf*egreimediat si cireia ii cere dovezi.r.. turorclc mcu.r9..'#.. (om) de inimi. n.oiqine aceea inmormintat""o ri".evariqia devenidinumani Agr".. fiica vitregi I"i e."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t. Auric. Inptanuri .ir.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our.ntirii o est. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea..ln'ilT.El igi amintegtJ spunea ii tiq..*u: " sideavcrrizirile rui rfi i . qtiind aceita ci arebani mulqi p. . vizim la. cu toati vigilenqa r.

Poqisi pleci. ba Experienqa comunicarea elevuluiesteredusi. deficitari sub aspeetul de pronun" qiei.in canalul transmisie de ele o acceptati.:i.:{$ pe pe (.sepoare \* trage atributadjectival: in con_ . *i. natura mesajului.) La congresur ecologigtil s-oi rid.F. #l.a pu_ fi in f .) A ridicat paharul. comunlcanr.. o" in cirqi."rJe." toasrar.# ur' . 'c. prin influengele din acestcadru organizat. sistemic. a predat..ridicatmiinile i"-. mai 3.prin efort . cartepogtard.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise. l' s-aridicatprin munci.numerale cardinalc..."" uorbi rare.L'fi .. vizitit.J. miile. a gti/acunoasre (:". .. fost tngbepate r"i"tiit?1...e.ir".r-riangiari "sd de scop(finali).. prin obiectivelecadru. fost mentinute la acelagi nivel..il.carte. primit un dar frumosd.a pula"). promovar.egi tratarea diferenqiati. fu.Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat. ir*)locugiuni substantivale' a aveariq.itugqional. .r.i 3.Caracteris !i ln ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici.T. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impresia ci cu 2. . si nu stai_r.l^ra"glru.gaptesprezece.c_onsrrui t o poartd nov|. interesulagenqilor comunicirii. (R).f.t Vorn-agi fost invitagi petrecere.).nu esteconstant participare din vului.te cititul gi scrisul.codurilecelordoi factqriai comuniciriiemipdtor receptor identice.coali intercomunicarea in lactici.i:" juca cineva degete mani_ leget(.. personalizati. in contextul s.care asigurl egalitatea de . carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. lrr faqa nrinisdrii s-a.r.. la Voi plcca miine. o anumiti motivalie..il'' fufapa. . a da cirtite p. p.r_s t"r.limqi elementele nonverbale. cartede ..grrr).iur" . conqinuturile gi activitiqile de invigare prev[zute ln surriculum.propo.:: J*:::: d"g"*..ziqie subordonati atributivi.l1ir vine _ propo. se poareconrrage complemenr in . 3. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare.aumbla virful degetelo..A...irilii#ir.. la Anr biut un ain foarte i.. al dezinteresului faqide leczuri lor l. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partenerul dialog la de de intervinperturblri. in(. la seinchine".aaduce discugie.locuqiune prepozijionah.optsprezece. deget(e): . cazul comunicirii orale.. .. clas I. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl..1.a .) rolul care.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r. receptorul elevu de grai mult pargialcodul.-i invene.1.a s_arearizatprofesionar.14 . ..a (nu)r" d1-lypu i:.... ' pantactival unui dialogproductiv.. i.a stTiuno":er"io"rr" pnr").#.ece." . ut"ia.2..in ci. un nu Stiwce \ r un nu. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinderide comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii. (.) i. l8 ."d. ele aceea locuqiune .. Frrr si-qideaseama " a!:tj.zigi" r"Lori"nrte.mesajul si accepte succesiv. Emiqitoruleste cadruldidactic..... om de. in 4. obieeti' Procesulcomunicirii didacticese concretizeazd vele de referingi. trebuie s[ decodeze.". totugi la.).!. l:. cartede munci. B.. maipuqinfidel. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie si-gi insugeasci instrumenrul comunicd... mrc.:* a se?nchina.eziuamea. pune a ^i"il.r.--'^"' dar 4. Nu pot si spuncem-aimpresionat mult..1.rri.. fapt determinat de: .rolul celordoui surse schimbialternativ.i...Ji:s"re (. 17. instrumente ale muncii cu cartea.care Iat":.ui 1.r .gi corectitudine.comunicare comunicare $colari. calitateacanaluluide transmisie.uneorigi a cadrului didactic.. activi la comunicare partea . qi de contextul obiecrului .iain inrotdcauna timp..rrenita irtariaRadna.. nu sun (E). probreme stricti actuali_ de tate(.rir. .. rwela. 2' carte: carte de identitate.. de oraldfi suisd poatefi considerat forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici..ln comunlcarea scnsa. elevul igi insu..' gti.":)pedegere (." .3-. Subiectul al III-lea l... La somaqie. schimbi: se Ei se elewl trebuindsi devin6 partisi ..i ffi f i. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri.rii...i.icat"maimurte o.. codul. . $m..paisprez.i". f"f. Strategiideformarea capacitdpii comunicare..

dialoguri tarecaresi cuprindi formule utili_ a.if s.:. In fiecare lecqie pot. iu spriii.Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele versuri: . dc memorici durati "i"pi'3r. ]j)tr?).igii notale... exerciqii pro.i....o..u.._.i.jmTr f .l1:.urpi. Jocut clcvii igi formeazd. ri. e. A .r i"".riij" I merodere.: ..i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi .t eo s I T:'T'.-::.'"b.. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e.1.rni-rii" J.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur. .i.i...il:.itemi de dp pereche. t. conerient gifluent... cu cuvinteidentificate..i".. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns esteselectat dintr-o listi de opgiuni. St princip al...X:. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregiei didactice arese esrecondiqionati creativiratea.)senumeqte H - .i-. ' r::".a.:iH/:# : ..?iftL.idd i.i.-.*Uri. inadparehramatizard se E.. .t [ -l li''^'".^.i.isie. ploaie..r-intriti.?.r.orrrroruu*r.:i il i#.el"..crea i"*ii'ArAoniu.ffii.ff -"i. mijloacere activittrgilctr"irlr:-."utu'"*in""asi lnvltagie. ... pri.. ayeptat.i_u si si lirseasci "jl..]j... i. .r11T-r... fi !:..1.wpd..earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti. de Conceptul de item estestrdnslegatde acela obiectiv. ".r.. situagii . (MihaiEminesc (cod.4.u'or...ibe.li:: :.a.. pondcrc Itrieidcua'... tc."* ."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi. *.itemi de tip rezolvarede probleme...ffi:fiu:il:. i i. rastrins.*lXl"..:i::i:.::*:. tn drdznep.ffi"f*.le. de de ...J.s. vint .il. exempl". vezi restur 2... i.Jocurid.Tfi i::t i1|{p i"J: J?:il 1"t :: r* ...a"-inanre didactic.ffiru..i.griiue. .1..itemi de tip eseunestructurat.i:'l'i.ffi:'il|l"illli:...ii.. r::::. ..ii.ru i"T#)..rril. p.. i i sens'Jo."a*.onrti.r r..i cipiul..r3...ru.-i...r"ii'il".i#:..'ui defanrastic. a.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple..-'nk.nemulpumire.:/.ii pr.i:t'rcttt'st'irrrb..x:.Fdaci enunqulestefals.. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:.'ril.intrebiri structurate . .:3:[1:::'. .:...lucruri.t."'.cul cuainrclorcwlnpeies opus.. J. multor criterii.erol. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i .iilil'..5 l1tirff y.. sol) .bradule.. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii..' u. fdrd.:r"x.". i.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.ricil:rtr foarre. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri. n.. .Ce te legeni.il..::::. de A .narc i.".." in.oratd. (2) itemi semicibiectivi : . itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat."_. in lista urmitoare. inchide.f .hp1. deindiferenr.ffi:.rule.. ^:.o-un.r. rdsPwnzi.-r.i:J:::::1!..4* :::1 ..il.gi. i" .grllcqrc 'ulr.mv d a. afig 9.*:. de ^ubir^r"i.rr.....':: ltarte.jl'.r. I:il. ' : itemi de tip eseustructurat.i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr. sau mc.ilil. Acri . orice item testeazlunul mai multe obiective..Identifici.rii"J|2i:.urtn.|i.1il::.:'nT*:['#t[*r:rI"]:.r. r.il5i.. itemii pot fi: ' b.i.r.. fdrd.". gi ln ttrt larg.' variate "l. . pdmint..i' E" intyeb.ie.*r..... c:orrr de domi"". sfh. mal. grat*rqici scurti i-aginagiei."":lilll'. il..'. scrisoare..:r#.r" r"r.l. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali.. ... d.'i* :::'"!:!:.in. pJr fi..imizi. fenomeneale naturii etc.. : :. :.' u? . curajos. .jo. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln . deschide....".ii.uui..j:ff. ii cep m ulpumire.* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid. (3) itemi subiectivi: ' ..". secundar.:ilil*:.reqi tipul de rdspunsatteptat.1.ac$une simuratit^ t.TT:..:. Ei or .**'. . srrategia didacticitrebu. e. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume.'.'ueroLr ... intrcbiri structurate de tip eseu. celemai importantefiitemilor se realizeazS..ff.itemi cu rispuns scurt. .":rukf ltii:*.. *o. tipuri -t.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa Fragii Grimm.pebaza Clasificarea : obieaipitatea in nota.f !.*::i::!fr:::':^:..n*...].ifiiespingere.r"..:H'. enun!urmat de o intrebare. l 'aclmcle * a IV-arr.. .'. :i:]:rl carrrctodedidacdce.. pc cxpcrienqa viaqia din manual.'. ?" Cu ciengilela..J..tatc.. ...i ?.ii. itemi subiectizti: .l.luarc..i.. .r.T.r J". tn a. si pr"f. subiectur al Tipurideproiectare III_lea.Alcituiegtedoui enunquri aceste ..J. Din punct de vedereal obiectivit.b' j! sru r.itemur 1. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect..teobiecte(fiinqe.*... plopu.a"m.".:.

trebuie si iasi la munca cimpului. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni.izeazd. ff r (ho ffii..incasarea : Bilosu. p.ia lui Nili de-ade i. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan.ild.il."-Eiiur . romerii (volumul I. incaseze si ua gl romanul de. Moromete igi creaseiluzia cd avind pimint esteliber. *i"rmea.il. Nu mai participi.rrre violente qi nedrepre. iii.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ ..1".r. ." niri. va pirisit defiii ceimari) este semniiicativi agezar. Volumulaldoilea.qiunii.. conflicte mari. Ilincapi rita. clar. pentru a se intirna in sanatoriu. venige un rivrlus p.r* ca acqiunii semai afri Moro_ ti?. . prec. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea lap"rroarr" rri-ri. adevirat simbor familiei. a... asez^t o policioari din fieririe...schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M.. vor si agoniseasmultd avere.riiejte doui momenre istori.fonciire".i'il:. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan.El nu ingelege unde a gregit..TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte. ffansformiri radicale sistemului. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.rr precedat nuvele de (publicate .trebuind si pliteasci datola primarul Aristide.rr^1i.. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.seculci unul pe prispi.. nu se mai bucurl de sarului ca de un spectacol. V.r. r. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.i M.t_ m0ntgi de tradigii. .. dit"". Majoritateagiranilor din tea-Gume.forrJir"i ..ili Jii... Ion Jugurlan..L ir. Inqelege primejdia ritateal. u4zi vaveni "-l .pra^"a aparitcineua li si..l ooit.tul roman_ vezi p. cu caresi discute.fiind jupr Birici q.:".. In activitatea literari a lui'Marin Preda."irar..urprinde este imaginea complexia saturui .ti sunt mici proprietari de pimint...ffi .' ilspecte wPera uterard Moromepiiintnrnette caracerisricile roman.. Polina va da foc caseipirinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care.. fuga Polineide-acasi.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.ub inia'i)ireo pamantur.r.-. "". conflictul din faBilosu."lrril.. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. acesta cere avere..ii.In lipsa lui... Cel mai fericit esteNiculaie.i.#il1. apirur in 1955 volumul al II-l.gi qiraniiproprietari pdmint. de_a douaso_ giea lui Moromete..$i lisindu_lpe Morornete deshame' apoi.. intri in conflict cu familia..ili.pentru a vinde oile. b5taiaacestuia Tudor ictor Bilosu.. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i . cigiva inaintea cu ani izbucnirii a..Rebreanu. vinde .."* vrea siu..d. Alqii. vi""irj .i.fonciirei".i. fhceu harnic.. V.-. al Disimulindu-gi intengiile.centrur nu mete'ci saruf rominrsc.sfiranului gcolar.. altulin casigi al treilea ieslea in cailor.i'D. l-p ceNiculaie. la secerig. improprietSriqi dupn Primul RIzMoridial. Moromere nemulqulit.""'.i familia unit[. Victor. brri seara."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la anul. pregiteste... Cind tatil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali.soc. dte *iza. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari. pe Polina. Noui sat. <r tot*g.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii.'.surprinde disparigi"l*.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri.tin in .se foarteribditor ru o"-.fugisede guritateade acasi gi din sat tocmai pentru a gisi aici lini.lrnjirii .araschiv.. .. la intrunirile din poianalui locan.rrii. cimpia D". romanul zly'. agenrul Ju_ fiscal.'1.'iffi]lruni-.r* si gari.momenrul.. puil..legati dep. ale specifice acesrora.. ri po^rtei"ui.r5"in s neimproprietdrit.-instituqiil"..de ce nu a reugit si pimAntul intact .aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.. mergl". Moromete nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6. si_icum_ peresalcimul. ..cf este apare vecinur Tudor'Bil.r- o..seceriqul ieratul.ialisri"'a agrifultr.fiind bolnav.i'in s... sunt mulqumiti cu ceeace au... p.i it si faci politici. cu cisitoria ei cu Ion Biricl.i.fi i""j."ii i.tice gi Irina. stiind ci-i ar lui restulde pimint. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i.in*.a.te si o singuritate desdsiti".a.Pentru a-si obqinezestrea.up.intr_osim. careaduc psihologicq inedite p. cu o part€ din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor. un loc aprr te.. Guica.oriu. precum Moromete.unii cu dorinqa imbogide de premilitara.. Nili 9i Achim.Liviu.. rna>ate se in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii..familia Bdlosu..artgdin pimint lui Tudor Bilosu.gea -o-. Pentru a-gi obqinezestrea.-"" din pareci dmpurcra . de unde si iti bani pentru plata datoriilor..intr-6 perio"d. la secerat. I)' Prin tehnica comPortame-ntisti. aqigaqi mituga lor."ruh.capodoperi a. Moromete se vede obligat si vindi o parte din piminc.... cu un giran bitrin 9i urit.Fatail iubegtepe Ion Birici.dar sirac. qiranul silrec...ca gi in literatura romini..Rusaliile.tici sebucuri. retragein t[cere.72.prozei de . titlu. r"er'. ca Tudor Bilosu gi fiul siu.tridar..tierrd aicif.. naoromere fi . naratorul realizeazd. Asaltat de . Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei"..Bogoghi- L.lr"pozeio verii.nr* lumea .premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini.$i-4ip.l^r-11-. se refugiazi pe piatra de hotar a lorului siu: .fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii. si " ligtca-Gumepti. cu sitenii gi cu autoritiqile.".erii.r.. .j. primarul Aristide g. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali..ei) 9i o. irr copilulei cu Moromere. ficut de Din Vasilescu..Bllosu vrea si-gi mirite fiica.:nvingd p. Unii dintre qlrani.rolum 1948.. lon ..rralAl""f.. ceeace va produce o funda schimbarede atitudine. Punaul culminant al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv."ri. agteptarea in cinei. In. ^ Fetere. gi nu la el acasi.t) din Concep.. Romanul aJ.i"t...

:.gl. p" i. 9.-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur..--r-rrrii.pr.'. .un tip ..a L-ii p.nete. 2...... e*isi"ir.fuga Po_linei Birici."..ti ne?nsemnari. personajuluiMoromere.easci.ase personajeprincipale. chit cr rostulism cinegtieces-o alege el!". sedesfigoariintr-un intervalscurt..crrrzimea.. vasileBaciu. ...la "tnpru gi sadoveanu.in armoniecu glia srrimo.Staususca._.U-p"f"u .."i. lcnt d. si tri sl Anci. rordeauri" a"r'o ui"iil"J.il.i-... d..... omorurile spdrrsi zuririle intilnite d.. i.. il"*.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror.te privesccu superioritatc.complement indirect. a Originali-este viziunea satului: gi .""'.qtAtu .r an.ro' in liieratura noastri. roltlctc intri intr-g lungi..deceseintimpli. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.i#il.o""i.p.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t. confruntlti cu istoria. .Tllativ5.ri si se ruineze. credinga pacea armonial*.ci toqi invaqi de la Balzacsi. lrr: "".. ". nu ignore rolul mecanismuluisocial.... 1. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah inecomplexi.complement direct.."f ii"t"i].r. giric/n" .."tT jos munce.. Prin elipsduneleversuri devin mai expresive.ru#i.. Ca scriicor. idealuri strdvechi.r"1i. ingimfare..alerti.. viaqi" .."iril.Cind frunza-naltului copacl' . B.a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii.ul nten[ionirrd ci in urmitorii ani gospoaetir qa. Omonime din textul dat pari. subordonaticircumstanqiald scop(finale). ln ambele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii." . rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase.rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.i.. L:.l..nararor. a l'i Ilie Moromete:.Domnule.' . Inconrestabil.." ...rd.. rfarq.ii..rb"t_"]"j noqdm4ntuD.J. spune Preda. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber..(vol. cum.umr Ilie Motometei...C" si-9i91igcomo. romanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecu- Subiectulal Il-lea A.r $i cu Inrrlll'-.i'....r"ni-..I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal conflictului "or.... micd.prezen se in tul narativseinterfereazi trecut"l. in complexit"t. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii...riri ll. si gregim.riito*1.. brusc. MoIlie ncteesteexponentul acestei lumi..propoziqiesubordonati atributivi..::..rr. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziunea lor unici.tilDingreu" .ierr"rir..ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroinere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l . cu pari atit de mici .re: Dersonarur ton v-olunrar..dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este prim{dia clcr nu..rpeJ"r. plulIon Birici-Polina Bilosu.r a..9tiai ni-i" ?. "i. Rebrianu gi i# nilor. Am inviqat la geometriedespreelipsd.da-mi .: 3. dar tr1-ni"ri. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici.povestirilor si romanelorlor...o prtme.Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp.. .:. li ri".valoarc.triie.omenr la acqiunea clc se ruleaz.. adici unici.le suntdramatice sesdcced gi rapid. rif*.. iui I n roman exista numero.doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga . :f_:_ql:.ti" propozigie de eu/Stausus.Note ocazionafaaoarea romanwlwi).avrDut Pronomtnal. cap.predicat nominal. i. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara."r.. de .a sa..i oe Llvtu Kebreanu.denga: .t_l replici la iomanul 1or.i. scop(final.sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.li.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui....." . te privescde sus .. . l)cznocliiru. o"*.. -mi -rtr .oinulsi rimini om". re se'intimpleori". ' pari atht.ca^si.-. -mi .rrt. . persona.itil'. ..ri.i.M.es.comodd.. tudiniinverse acelora rebreniene..cu sfidare.r" . ..lt.abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'". ci..Lrr...-"fari.." (Marin Preda.Ilie Moromete... monologul inrerior...Jitrqir..otrUn..i"....re prr."""l.i" cu "ol"r"rl "iilil.liran inteligent.....: .ii*e.ii.. -l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"-' tul. .. a"?...tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafiri sfirgit a sufletului omenesc...iet-"i-o... ffi."ide auror.propozigiesubordonati circumsranqiali de ... .' i..tiranul nric proprietg dlpirninr.interioril'r.J. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs.. cc aveasi izbiucneasci pestetrei ani..gr.personai : corn plex.t poate alqii ci "-J bitrini cind tu n:. Marin Preda es[eun remarcabilstilist. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmple viitor ce si in -ai "t. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit. eu "."*iri ta"ei ri-. fdrd... un procesdramatic de dispariqie instituqia rurale. d"rrrl'r. I) romanuluiestedensi.). in gi .Itt I I 175 cotcl<lr.". .i.l"i p"p"l. cu experienqa unici.Pecaretrupu-mi ..il.{armecul a satulut..arranaiativi.nu gi-au gisit loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid.i..citjosnicia. iar ceea. .i originalitatearomanuluiconstein noul tip ie persorr"i 6#.. care."re r.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo. ".Putemspune. .personaje -ir"ip.victimda etdhti ei..Ilie Moromete_d"...-r de J.isf"!i" .li"ii-pre si cu. .e...propoziqii subordonate . s..intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelui lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.de micd .. :Y. atribu inal..rri.r.. i" g""..iril...Ua"#l'i.

g. turi ' ."" si leze cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul .metodede comunicarescrisi..exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc. gradulde comparaqie. '. materiale..formu_ .capiti.il. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor)..tive. . pe grupe. . de tipul: . Acqionaufactori complecgi aceaescr-ocherie...ii"ir"i* Jii"..auiio_rrizurL.. iar al elevului de participant activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt.exeicitii individuale.R.r.rise.. propoziqii subordonatecircumsranqiale concesive nua' '. teoriilor carese aplici in situaqiivariate. trebuie se asigureclimatul educativadecvat.rl auxiliar."ptat (te156ul literar citit).aice preponderentrnoderne.r.rotecfie. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observagiile riuticioase."r.dezvolmrea de voinqi gi de caracter. 1I 4' Adeseatsiaducea aminte de apusulsoareluila marginea mdrii.i"lip.r"iqi"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. gi individuare.. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului.prevenireauitlrii 9i a confuziilor.ectivprovenit din verb la modul participiu.mijloacelede sl mobilizez.". * exercigiiorale sauscrise. ide reciptarea mesajului in*q.d eleoului. ir.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor.rrrrr"i.-..tsonale gi cu metoda conversaqiei scris. pioductive. 3. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini intelectuale fizice.. prea . in 3.i dramatizati. .de . Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor.U.de echipi.tiva. te cheami" -.. valorifici in grad maxim capacitatia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il .a originalitiqii. funcqiede diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp. Fiecareelev si scriecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.cbrect.y.r. de Exercijiul de citire selectivi . dezvoltare.a.ti l | I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie. -lii"iil i diJ".'"rJ". crearive. morale qi trisi. umanegi in valorificeresursele si este int..reguliior.. colective'frontale. exerciqiul se repetat.oculdid"cti.adverbd9 mod.iuq . dlteptat .riie.*t"lo. de operalionalizare._prin etc intelictuale9i motorii.Se realiza ii din textul literar". m_ijloace tnodpdmint moderne. literareconstituiebazapentru exercilii creative" gi de iiif. . in ritm oro-a pnu gi constant' pild.i cursiv cerpugin il.ri r ?'. in*q. exerciiii dirijate. --l"iii"i-.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei..."ri. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsrienr.tiA. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere. (locugiune ver- l1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !". ajuti la formarea diatezeipasive.. Sedovedea incl o daU duplicitar. 2. . ir*ap*" ar""-jrir"re c. operaqiile .bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.r"" lemeinice i. imaginaqia sedizvolti ginlirea. . a spiritului de independenq . o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc. ajungela: j consolidarea deprinderilor.dc cu de condigionale..-* de a*. funcqiileindeplinite). rnuh . b' metodedida." 9.rrale. coresptnzil.ilaye frontare. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru sunr: o participareaconstient. prin efort intelectualpropriu. 1..adverbde mod. noqiunilor.qin. De asemenea.a de inviqareun aport deosebit arejocul didactic.tiadacadrului didactic cu elevul. la alte forme deprotecpie consumarorilor. ur"irs-torrrri'gur. care.r". impreuni formeazd.. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap.De te-ndeamni. 2. iriterii -.. j.. (dup. bala) Din cknd tn chnd.iqii irrt. riru.aplicaitc."' de "ir...corecrive .r. probrematizarea..ri1.autodirijatesaulibere.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre..autoeducaqiei pot acestea fi: de clasificare.oimn*'.Spuneqi-vi r.asigu.i. a fost .ad. cu celeoperatorii.ri".i.toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiectivede referingi clare. .. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$tient ii r. .odrr. practice9i-combinate. necesar secreezeocaziipentnr afirmareacapaci- ilor tururor elevilor. ei II urmireap ds cupas. semidirijate.. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual propriu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitprin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative. pe 2.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i exprimc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p..conversagia #riru.. (locuqiuneadverbiala) c..

i . .. ^.dezvoltarea corecti gi eficienstriine.. "."o .'lil[iij.il. ra numi_ rul singular. I ll.:fi1*:tT':'". piinqul.' ii li"i. if tJ'JrT[ literede tipar..o.]:::' g. r .. t si subsmntivele.plin de primejdii. model de imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelorartiitice romanticecu celesimboliste.i:.:. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.v ingelegerea sc mesajului i{i'.:T'. p"trtru exprimarea ne. si r Idcntifici pirqi de vorbire(substanrive:.. o l"gettdeorientali.:.ul . .:::: :.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi ..a. il .::':i:1. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc. iXrt.:::::.carevalorifii.:::. calcularitmetic).de propozigie (predia.lffizisie) 9i : reat..rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre substar.rrr_ndormid.g..:H:. t si.i gi l-a teoretiztt..::'i'THIJ iu ei. structural. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl.'::::'i:l-'ffi .. gi t" atit c6t . rimine romantic.1'ilj].l':' . Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris. titlului poemului.transcrierea. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc. scriere dupi mini....rr*"id. romantic1._f a b.atractivdeopotrivi penRomhnul.Tl.. rot fiind semnifiPocitan ajunge'la.lH r .. in rEipri"qirt areviziuneacedqii.iJ...n cu cerinqe o Exe cipiidea indicate."incIasIcpri : . tatil slu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti.ripfrr*i. puncruatie. tipur exercisiu de este de r."' este.*ilirlp.:* " ".. cagia inu.. a limbii materneqi a liribilor ti in situaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.-inare de unu-doui adjective.q:i:il.de asemenea.onsolid. gi o impiriteasi. Visul prinqului esteacelade a de nul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka.". de piopoziqie.::.k"'.b":rd. intuigiei9i a lmagmallel.?i. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Musset. imaginaqiei.ry.il.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r ..Stimularea potenqialului creattv al coptlulut. totugi. 9.iliJ. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.Mekaplminteascdn..'i"i c rnare ::.. .:.reasci".. J"r.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de...:':. de ' natizd * *l i"ei.r..-Jr..'::i::. publicat in 1901.Prinqul gi alaiul lui strilucitor pier in delit.izeazd' obiectivele eiJ"-'...: ":::: ff i .' -analizeze fost odati un ilpt-r1.n.. unui prinq gi tru . a lntur9ler 9l .A mers vestea_n lum""despief*_.. timi"r.$cn.l.rmul cel irept.rtu. . .'.lT..in-ato"-ra mijloaceartistice.a scris mini.:rive autonrarisrnut i._j"r.".r" _." rc lcclic. rii*.:':.r '.trl"re" potenqialuluicreativ copilului. Eiaveau. .ii.cunoa. n tr.:::::. ri.i1. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingvistice. . "A rrei Ioro gridin..eirninturui exer_ l"i* pri- TESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist.formarea motivirii penrru invlqare. ".T.un arguIdeea simboliste. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii.dezvoltarea in faql de integrarea me. Acest dp de exercigiu "r*a... .::':i.:.evini el insuqi scriitor 'ri*bolirr. ct o fatamorgana. si reariz.. timp ce prinqul accede l.a.i.propriu.1i. urmind dr.in ziarul exotic.'riu. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ". voce tare.dezvoltareagindirii autonome9i a responsabilitigii diul social. trebuiese ze crtrrcacongticnti.ri."]rr..terii 9i stipinirii mediului apropiat.Dupi enunr: iurtu. ii.iVI.asiguri .. .r:..in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehlivan. fi'#3'. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroase 'Noppilor romantic.mfro. Ciclul Noyfi-lor reprezintd.i:".o-"rrtici..sl d. de creaqie prin careri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z. parnasieni si-mboligti. exercigii .s. eit 5-c. .aja:##T"i:. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J.i ituhri.r nrin . '.1".. inqeleasi ca activitate sociali. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa II-a) vizeazd: I r. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli.tu puqinun enunq. I rze primar 3. de . clementelor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.^ .a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor .ro"r. bocii"r.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.:ii!:r pnrgi. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .J'J-o"ri.r.. "1""i. elevii*:.nr"l.stimulareacopilului'in vedereaperceperii. arab.1!lt"do' .se rorrncazi rrrrr q.i*rir. .ccl iJ'r'fr'i"'::l:#. Alexandru Macedonskia aspirat.folosind diferite limbaje specializate.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi. e"*p. copiii. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .. aceasta i.^ ^^i^-.'ii::?la". sunt romantice..i. .

ctr. simpli' 2.rr.. .irr.ri. .. unitari. opulent.rrrt irirrr. J! u".e (. J.r.-'/n:rgjlti..te credinia-voi'rqr...$i pr.. po"-ut..". i. a rosti: a articula..i"." .a Pronunqa....prin erementJuir..rl"l'rrdil.r". qi palatele fantas*""t[".r.". .rlt . .r. ii^ir.ti.qipi".Po..-rlricicios rArrc^ p." au Versurile misurade -t---: f-..r.-i*tir...il..1incbrinrreaga .. j-r"'orrri." -/ .rrrgi".. ' l..g-aceaiugminie/ De lupi careurle . idealului. olcut r . evidengi doui tipuri umane:./$i lurr.i. spaqiull..$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari . versurile"rimasenerePetate'Structura unor.urot..lt Antite_ z. lor diumuldr.. si de_arabastru. puneain evi-.rrt .."hrt *gerat(altitehnici -"r..hirp gi searbid.-" .rb..."rfi'.r::::l:"_lilp1i"...minar..Bisdadut'! *...si imaginea cos_ rai de mar.. .ffiffi'...ri"io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface../ tirnplclc...cu tine iri"" n 'ti./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci.i-.iil.../Argintdeizvoarelgi zare-aurii.j.r c rccein.. Emirul.ia...rrfant-.oqeluri .b.cl. i^nsi^r".rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.r"rberatimpul prezent' anaforasi "gi...do. i{... g'"I...far.imuoliri.. .7 $i beinarutrg.stil.'scrumit" in vatri qi inspiragia. c"r..rlg. . rru11r.. versul izolat. nu este. .Pusria ma.putea numelede compozi{e impletiti". irr p iri"l'i. :.Lcie/ r""".implrecheri l'.. in neruii-ndirjiqi.r.i p...rski t. este.l"-geriii"dr"".". trisnet../..^ gi ^:^x lucegte.. emirulcrialaiulsi.ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec...Arhanghel aur.r.-afard.rr.p.... ciudat: bizar.. ultima treaptFr/ sunt Meka cea mare."rr"rie.urgia."'."s.npe..ptird simbolurile po.o..morrl'1"' cu focul . gi pe cer".i..i d^_..po... crrrtrlrri carc. .i iil. intre care ."fr....'_'.re" epifora (repetarea emistih .toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?. deape.i epitete.:.'rfi.gcniurui..i . Pornesc acelagi in rimp. circulari./ -./$i luna e recein . ..'urka etc../ e-b Nici c6ntecJ" pomr. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.. -ri muh1.riorirr.'i"i a*"iiil.eaprinsidesoaie.. pe pim0nt.po..if./ li ceresimqirea.Muri ll-12 silabe.virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.7i....arul pustiei..j:"no-"nri.". li i^retevie.a g[. astfel Je da esen{al muiicale.l*pir.tt.t.. . tinirl e farmec."r'.-iii.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor.g-acea confefiit"i t"U'.iontra.rr.rll aur..propoziqie 3.i-6ofirr.ri"..heazi sim.. locui.adintreinfiqisarea doi pelerin!.:..ffi:icali."----.".. ._ cl) 9icelmediocru (Mekaprminteasce).pi..p"qi"i .rlui.oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'..iri"..-ir"t creatoru-..mai marc...c..Tudor Vi1n."r"" o...$i .poemuluio stiucturi figuri de.. l)rin rehnica corespondengei.gt"'o #"i"i.jocur havuzurit.. abiase tird"qte-..ri vers la sfirgitul strofei de patru esteu-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie . versullaitmoti.Dar luna "" caleaceadreapti./ i"1..iiri.o pi.ndu-i.ile si kinetice..rii."in ^: pici. poemului...de inferna pustiului care pe trebuie traveiser.in*e o infloritulBagdad..1. unduiroare:.""i.. *r. 9"r"t: sc frcc tnai marc -.iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali)..Cind vi rosregre -condigionale....i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' ".tanjegte i-pii".'gi-n g.spre Meka-lripe..pustiegi albr.... al mrsci. par .r frrrrdnrncntali rornantismulrri.t tatcadc visc".r-ifui....''ir-.. i.. . d.ilp"i....rul s-apri'cle rarc."u-"gii.ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali. sDuzd..rI .$i l.{. tafore.yoTnt"'oaani.dai . ! .:nagaaaui qi dezolant _ .rr il cheami ea."..qr eaur.. nrcr voare gi dulcee vialain rozur Bagdal.reperiqii qi construcaii simerrice.a*-"r dreprsuntsugerare simboruri: prin fo. t i'"-.: rndrrsurilc-pi etale. nril" crre-l rranspune iposta. (specificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr..gi .Djalqii Sqinarete .." J./ de r oari..0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a.ir.a. macedonskiene: . orr fl.1. ntcr tzf"r. zilnic.ochii suntdemoni Popitrunde in cetate.ripd. odaia..ti" rozesi crini_ /Dja_ rnii./ de .ori.i-" .a pieticl a^luiMacedonski.eiit.cairepezi . aurc-nzare. intaini_ .il...Fip rrrra humidemulta pi...rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc._^ -.'. insolit. intte rime perechegi rimi incrucigad..n .. versur'e.p...i. gi dou..i....om'rl superior omul... gura.. ..""#l cumplite"..ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt... in sin" cumpliqi....."i.r --.p..rrr.ffi::::.qit sirofeinegale....Ji.'8il.r.: -r .. .r.r. trecercr irrlunrca ficqiu'ii. de subordonati circumstanqialS timp.Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei. . bolisttr) prin jocul culoriloi..p?r*i. il.pr.trrlrr. 9i pe 9lI.$i drumu-ocolesre .'rr-.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente. in i.qi decoruleitic. uneleversuriizolate cu in cu. .p.Ut haos. cer.. in pustiu avind i'irirltr.. rit- Subiectulal lllea A..i*-..r.r.propriu ce -o"r..i. rI r.$i de el...rrrri din strofe^: . . . cit $i.rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea sereaLizeazi prin aliteraqie dini.. rnarre cre_arernt sl simboiismurui. .{ ce-aduci?"..iqie (inroduce o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i.cu enumeraqii.ffi.itrr.ania. e..".iii"'rer..io-t dintremijroa_ cele dea-. picl strilucitor.riilor lui Macedonski... girr.r.i.emjruj -ri -"ri _.o"i"*a iri-.azd.i... slovd: lfteri........"e ziirri. versuri): tot..9-acea . "ir..r*.q"f Jo. lacrima ..pirir""i.$i tot nu s-ilt'ilt..te.rrtr-"rrti oragul ..g.ri../ $-aSunt toate pustia din 6e-rl.. celor i.-. "o-fi""qi" mul esteamfibrah. B.i finarurp.za in emiluruidT. o-irril subjarul pustiei... oolnic: liber." Acesreversuri explicativereaducplanul realitlqii..iimplinivisur.*i#.ol^r".ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d. construcgii ..il./ ln eiaiduri..rii . cu numeroase inversiuni..-rrl-.h"i.g1l "l nenumiraii." purtrte d"..a -orrre po"ri.i oranratirmuilir".i...ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt . ..#..:."'. a tonrtn nefericird a.. .....t.rl poetic esrefasruosgi rafinat.froI ltttet'ia^N.arhanghel tr..in tehnicarefrenului se declari .. trr-it./ $i.poctur.." omului pocit care E.. umbrei chiar lrunrcai-o cer. reperiqii. / Battimplele.. .e zet).. .. d". . ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.i'#."r"". unui i" h.I-am.. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: .'q-n foarncisimlire/ E $".....$itot nu s-aratinilucasublimi. "-"ti "# . f1i"9i ii .iz<t hr.-ii-.nu'r. 9icea 9i.) de slove") . rr...^^^. .proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O. Imaginea. .obisnuit." .. / $i ochi imprejuru-r _ o. ii Apare alti antirezd.iiorr" oragului a oriental esrc pcrceput sine:stezic.." Versurile au misura de clari.. si-l ...d. sp"cificemultor creaqii t. ce ..."li po..i. spccific I rar cqmnlid.iilj .. mai alesmeii-b". Meka:. dar'str.prepoz.jlrl' tc .r i".

ii . Degi erau cei mai buni prieteni. ) P. Mi sepirea un proiecr insignifianr.memo-..adverb de mod. imconversaqia i"irlti a..t J"-"o-pnti.iar verbele in sunr numeroase texte. Gd^se$e.adjectivcalificativ. .a. goapd.olrarraacestui 3. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulateanterior.a cum s-aanuntar in mass-media. Dcodari se a.ifirende.fi.zatd. Pentru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. estecondiqionatide nivelul. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor.text.fiind complet uluiti de frumuseqea peill:1.]''.Intoneazd careexprimd.i a literei corespunzdtoare qi la i" p"r'..iiir". 2. 9i a unor metodeformative.e seurmdreqte. .r.propoziqiesuboidonati subiectivi.t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.si actiuizeze toqi elevii' Aceste lorrt"ni a elerrii'or." de citre c.rr. itemul 1' Pentru ...argumentate de un joc didactic.de pild..si. in clasele :nt..efoJtt:.ior ""re nu trebuiesi fie o..ri.. '.'t. . pe lecqfitrebuie sI fie dinamice. . Fuseseri innoitemarcaiele rutiere. cum vremeaseinriutiqis e. de pilde Cine stiechstigd.SI. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii .o"d'.Pfe. docil2 .rSir. adesea apiieau d. "i"-.i sistematizdriiin procesul d.i". .t.Cc au cu dingii plinsul.riva unor alte conexiuniposibile intre ele.ri. i^.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale. ln orice imprejurare.o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile.eferent. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd". li. Ji" p"rrp".rrrogrinqe. \ .. .. clasal.lecturi' a textelor studiate.ifi""^r"voce tare. prir.imirea. ... tnttebare. Era un om musculos. mesajulscris.ez.. 4. gi "p-f. l.nsolidare 9i de sistemarizare i-. .a.. cxprcsivi.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.L citireaselectivi gi citirea dramat'. docill .. .ecept"r.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iibere. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Ori. Bunicul meu era un om airtuos. / P. lecgiilord. .tiq. d. se ulterioare.cum problematizarea gompletati cu exer.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmitont pagt: congtient. srrategii l' clasa cind.vezi Testul 4. Frin acesr de lecgiiseinlituri uitarea.ptopozigiisubordonatecompletivedirecrc.ri fripri". Estebiner/cum te-ai gdndft. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pianului. ". citirea selectivl gi :dspun-."te. rip I noi. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.propozigiesubordonati completivi indirecti. S-a comis a fraudd de milioane de euro.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.de creativitatea 2.Cc iace-o guri muri" J .. 1.se inigiativaliberr .un om educatse comporte d.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .:salulut. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisiseimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text .citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii. i"Jeg"r. .cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe..joc concurs! iotiurte).unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n.pe bazaunor noi euristici. Partidul din opozigiea irrtr-odus moliunea.propozigiesubordonati circumstangiale d.. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.()cstrrutl" t subordonate atributive.abecedari.ci ." *rrrolid" azd receptarea.. 1.fi d. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail..fi. comunicirii.. . modelepentru diMesajeiescrise.pe sirite. comdescriptive.-J"r6fre gatidir. 3. .. dcpriricl*r".eleviiigiinsugesc_cititul scrisul. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.z/ P. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. cit 9i prin .a.in lanq.simple'reluare.i se stimuleazi creativitatea. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat. Metode Siinsnumentede eaaluare subiect. .1.de sistematizare niifi.Sinistraqii.3/ P. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsolidareqidesistematrzareacuprin.. pot. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeiniciea elevilor.propozigiesubordonati predicativi. subiectulal III-lea. 9i adjectivele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarative. suplu..iiifi..l ml .r divergenti. ln clasele pr!n. bucuria'.uzi:o (subiectexprimat prin interjecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B.spuic" I .Xi:t"ti:9i elevsI descifreze..i "iuze..obiective scris ca.Cc-adurrtr-ntr-irrsul. 4.tn qiaeuristici. acesrea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente...e formdrii capacitdpii receptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral reprezintd. pot constitui supgrt. in gtafeti etc. J P'opo'i1ii . putut rosti citeva cuvinte. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice. lntrebarea etal/ cumva rezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/..

vidit cad-enqate stilul marilor epopei. cinturi. de explicindmodul dc articulare.i". pe qi.aunei de film.rt. asie cititut... scurtevizionirr audio.y.prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg. dupi .in l"ng.Drumul.lrrre.".. capodopeiea lot elementarl.r.. .individuale. o.rl'. caresevor f"lori'.".e toqi si citeasci id"qii*rrr..in.na$terea cimp pentru zestte.Ji . :.li b.ifr" inili. 1 re I::..lauprin . .anrrenaqi copiii penrru cafiecar.. cadrul didacdc trebuiesi.li'ir....ri. pe urml. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor. Prin metodi fon-eticd. omniscient omniprez. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase. e.i r.1.p.i..#.'9i.. detativ (fiind scris la persoana . gi . L.. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare). cind esre iar posibilr.. a. de descompuse"in silabc.r".rJrmeazd. dupi_un plan . g fi Hl:l::.r. lor miinii. selecrrv."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc..ofiii rrebuiesi pronunge si scriecorect.lgrirrtegr"l. activitigi fronrare gi. d..il*"iil ^ Secvenga f. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea . desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp..apoi un cuvinr. . bazatdpeobservarea -:l-l.: a sunetului/literei exprimarea in proprie.i'fi. :: :g. fiecarecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole. aui. de se I)upI un momentde relaxare.... Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .imagine careiesedin sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: ..u " ..tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .::.prestabilit.or...:'.. momentede relaxare.de pesteSomeg.e. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare atengiei. .. enungulconqinedoui simboluri literare consalrercidrtupodul.d ar..r. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im'irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi..apariqia unui personajde basm(copil.. verbalizind gesturilegr1fi9e.'*t"d fiecare goapin efortpropriu.Ion eunpoem linigtiti". adult). din se citesc: ritlul. gi si "ti:::. diapozitiveetc.Romanul e ficut din ale nitate condiqiilegenerale vieqii.pe podul de lemn acoperit. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i.iur: J. Cadrul digrafice...rrrirrrut. prt" con ersapie ribr r4 dc pild. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.. Naratorul.. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul.1. o scurri.solemnca Un fluviu american.. tocmeala moarteabitrdnului Dumitru Moarclg..i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali.". ."r.bitaia intre flic..Hora in sat.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr.:..in coloanele manual.pronunge mai multeori sunerul.: identirici p'ozisia'... d.-. :I de scrierii. cu 11 P-ttl pentru a tr. miqcitoareprin calitagi a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic..printr-o surprizi . incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului .lici literei. Eleviivor trebuisi spuni cuvinre ' . drrnirrra drumului care duce in satul Pripas. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele ..'. onomaropeeror.Ei obiectiv. orald" Prin rnetodeformarive.opera unui poet carecinti cUsolemnunta. i"uui.. ::..'".. se poare delimira.ii .lairireit).rrr.-. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explici scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.il::::!l j:i: .j:h..-r tizarc.dirrii*l'rrj-*a.1i" ..n romanului obiecOperaiitera ri.....^1. scriereain pe scrierea banci.cadruldidactic de va face lectura-model..ior...conduce acqiunea romanului estecirculari.."_pr o. ::l'jli:i.ro"..il. Bttll .se pierdein goseaua.. urmiroareconstiin intuirea "lf"brrrr*.. il:. urmatede citireacu"intl.i.72 ConceptulronTd. imaginiidt. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci sila sunerul litera. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip.printr-u"j. lecaiile in urmitoare'*ro..rr"r... erc.. citirea vocetare..de aceea geazi de acqiune. Sciiereaa trei litere alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura sunetului din inregistriri audio.ir"i.treceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa.Ion de Liviu Rebreanuintruneqtecaracteristicile se a III-a). ^*g"rea maipugin cor.car-e conqinerrrtr"r. .. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci. anariticoui"rlryar.erec.j-:ri-drriu. i""...care elementele .u.tr-o "'::::i I i' . conver_ sagie bazaacesreia."-e subformi dejoc didactic. :1I::. pro*le J.t. Cllinescu apreciaasdelromanul lon:." Jir. Tlh: T ::: :.: in 'unge individual.r e tc. ....j"..^" #i'5 J..cea 9i m*t* Ei fern incepur. J.".#.. primele ln lecqii cirire.... seasociazi sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ".in vorbircacurelti.r" propozigii cu acele cuvinte. ei converti ..Jo..i."trrl...^.:...rbfor-" unuijoc d.rrrii-i'registriri -. in irrr."d.... gi *vezi p.nagterea' in . trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun..H..ipii"i.1 """.nt...i..:::: : srrucrurigr aficd in1ec". .^.::':lH. exprimarecuvinrecareconqinsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.verbalizAndu-se dupi caresereia scrisul...literade ripar.despirgir ".ffiin...i.-".. mul/soseaua. in silabe pozigiasunetului..apoicoloanele cuvinre. taLa bli 9i fiecare in bancialcituiegte elev .din vorbi rc' o propozigie. g. spinzurareacirciumarului a copilului Anei...:. gi prin materialecri ca clactice adecvare' . ai"iir.-..mnific I ..eghizaterc.ilaf."..*'" ari. moartea.. G.".f ff i .

pirea gi mai uriti".. -"i ir. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio. "l. Iarbadeaii." r^prpenrru..ir". Ii rideau ochii...i le Baciu se vine la er si:. de revarsa asupra Anei it.gi p.i..iri...simgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".ai"t. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piardl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant).". i tot era al lui..mai tdrziu. dinre bogat sirac.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r."ir eradraga.r-"i ".".rji:N" sepuru sti. pretinde pimintuttu.. ci.'unar .. Apoi si nu mi tri..er.j..de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi..Ion triiegte stlri contradicto: .asi "i.. pecarco iubea' Naratorul prez. cuprinseu.rlui Ion ii sacrifici iubirea. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl".....Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp. La nunta Floricii cu GeorgeBulbuc...r. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui.#:. penrm:-r-.p..ii vrea everea.:.pi_ -o."ur..r".. .... ii qintuiapicioarele. grasi.r gi .sneasci Ana va nagtela cimp.r.r. Pimintul seinchina in faqalui.vrra ispititoare"...ongri.lumedrag nu-i al tdu ?.rrr" secisi.cnntirindu_r..Eisiracsemanifesti nivelul la qirari |'r. daci si .r.[. a".Florica.. i..1. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.. daci cine gi-epe.u'ii. Stitea stingaci..prip.pu. frecindu-gi palmele. ic... si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti. trumoasi.ingreunindu-le. n-are erpaminimuir.ilL. ola"' r "Lc folor-i" pimint. ' .Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite. adaosul.rr.i. h"l.tori Ion tor -lirer_"*. ?-r.._Ion-err..rctapului. cu o agi murdari. Patimii pimintr.. dra'ul-r.. de nintul pe numele ginerelui siu.izb..Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io. ademenitor. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o phcere infricogati.rfl"irri'l-Li-. Sorbi mirosul. zbuciumiri.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au durat mult timp gi Ion estecuprins de disperare.. cu ochii inchigi din pricina luminii. pitimagi".tu i azi..rreri"l" Io."qe dirr. cu ochii pierduqiin tite..il. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoalele unei iubite pitimage..stipin al tuturor piminturilor. Muncegte rivni.{ rui".Dorea si simtl ovnice credincioase.J: i..il. e inlinguit pentru totdeaunade Ana.. in faqamiracolului nagterii..i'"9" ii trebuie.tl l f 9ip.Mirosulacru'ProasPItgiroditoriiardeasingele..i.rnan"-tot ra..iubeste pitim.il J^)i".i.. oscileaziitirr.r1 d.plrr. de v*il. lotur tle pimi'r carefusese r.gi i nrcli al ghengiei ."un:1' oi o priviresetgas. foarte rogu.. pe. ca pe o fiin: .r".i." .unduiaosreniride cu ricoaieadi-i"... Seapleci.'i"la.il"rr" zesrre. iri?#". parcd.. numai al lui acuma. desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acela'ir. .pentru o muiere!.te?r . se inqeleagide ce.nuarepimin.r4." dil.si i se agaqe opinci."..."". p€nrruci eraal lui.i.1.ii. gi de Titu Herderea..."ldi. oricit ar fi fostde aspri.esre gi invergulati.." "-..careil chemagi apoi se geabrusc. iar faga re caldi de patimi..ii. nici a Anei nu vor fi mai liuscati.A... aceea De fierbea uri .fiicaacestuia. Br"ir...iElf." rorosc fy":.ir.carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i.".'iriliir...fir. cum a fostdinsuii" .. ..rtirna pe'"anturui L..ffiltr# a s ii frumos. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca inlo plasa. inndu-se ci moarteaAnei s... u.'. si mirnceasci'!. Nici viagalui Ion."1"l1!:: ! n.simre un vrijmas.._1". se mlra caod... de Iutul sub picioare. arvieqii:...-ut."r"i..HX?|'.r.-b.T|J?.a. si-io' Lungu. Ana sesinucide...'i... r'ele t'ruAparirni:.'ci istegimea nu u..i"air"rg. Pdnrintul .'Deji .. spinzurdndu-se.i.i...Suflerul era pitruns de fericire..". ca o sperangipierduti firi sclpare". ca cind ingini si o srilceste uet*" p.. uog". acesta Bucuria triumli de violenqasoquluigi a tatllui. lipicios.nit.b'r"i" in 1r*poripia).in suca remugciri de-abiastipinite.. ai... tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromisiuncpc carenu o rcspecti.Trebuie s_o !...u. Il cuprinse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma. ..il. g"r.toare".ra sirac. ealtiu. si-i soarbi mirosul.Deodati Ion . rrrg.Lotul negru.il temeria.i-fi... lui nimicdaci..cic romanului. zenobia..r"f . cu obrajii gilbejiqi. Simqea minie ci odrasla ricnegteaga poruncitor.ucncEte rat oi a tablour:r .. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de doliu..Tot -"in"..." maretrisreqe vecinului..rt "tpa. cu pete cenugiigi care..dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il .u. Rup $eun snroc fire gi le mototoripitimag dc i" p"r...locul. rumen. nu va aiunge niciodatir. i" Lupta +-T *u"a.JJ[[.Lil.." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri..fata aceasta . intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit.".rd. 'rreazi fiul irrviqitoruluidin. Intinse miinile sprebrazdeledrepte.r.nt B.r#.."J. lui de in fiinqa aceasta gingavi. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-liainapoi...r'afai al stratificrrii ic sociare .gr.i.:i:!t.'ir.ie . .. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ . Dar ..Ion se rsomori. ..... "a.ii'"pgg1"ea ni-i.. maiaprigd. si o in crimpoqeasci sirutlri.. VasileBaciuacceptlsitreacl.uuir.. dispreg:" $i si rimin tot cu Dumnezeu din senin? .ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r.dar apoi indad i selimurea ci de-acum.il... plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r. intcrvcnlicipreotuluiBclciug."r.va's... rf. cu buricul negriciosleia... cd o urigte gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.zgmnluroasegi umede. de plins.i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn.a .. vdzind comportarealui Ion.mintirile sui[*rt Ion: .i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea..dar la fata siraci..' .in vasile care ...hi"."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion...i. ya sdzicd.. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$a cu "rr-"i Ana-. .Ion se uiti lung . .ri. Atunci seinfuria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.. p"rr.a. privind-o pe Ana...dar..|."..... fric..impopogonati cum era asi..Ce si fac?.ni r. da_ daci tr-arpenffu cine si-l zdu aga.. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze. tot pimintul.sepdrea 9i I ".Ion iubeacu patimi pimintul."ili..igi'ri."" lui nu preteste-o ceapi degerati. Ion tot Sin.i :il:'l : a".i. r. Ameningat Ion cu judecata... Baciu.intifrF. Chiar la nunti.rrrn.".Nu rc "l o z'istiispitcide a recupera parredin lotl T. .. .q. ..Ion hotirigse tc s-oseduci Ana. a cu Ana...tri si fie vesnic sluea pe la allii.ui hil. planui de-a fi obqinut tot pimintul lui VasileBaciu.-. sa. parea sl mar urata--.-Trebuie iau pe Ana !.. presirattr rrifoi. cu FroricaEi nevoiade pimint: .il ..iar sudorile bdrbatuluiqigneau curgeaude pe timple.p6ni.rr rl (ilir. ii. pr"otul"gi fi.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine. pe "rri"i renunqand. robodndori_ cit."a"i. pcrso.. rivnea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.'..i]"""'o' ()onl'lictul sociir." E..ajsfiqiat tlr..*r.ir"r..te Dragostealui aveanevoiede inima mogiei. ca.

rrl
voluptate pimintur $i-; ;'.;;;rl.."rr" de u.r. r^t j:t:brr.t.cu Il(lr rcce, amcutor...
cuccrnic, fir:i sii-gidca scarn,r, l;lsliu genunchi, sc . A.poi.incct, igicoborifruprc,r

L,,
ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.l.l,ovirtcscu G. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. hirnicie, viclenie, donrirrat ncvoiade pimint: isteqime, dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. Liviu Rebrcanucsteconsiderat Subiectul al IIJea A. adversativi. coordonatoare l. dar - in text este conjuncqie (,,cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar - substantiv pui - intext esteforma regionali a verbului ,,apune" la indicativ prezent'perI soana singuiar' pwi pui - substantin: curte erau m:cJgi de giinl. in mai -in text esteadverbde mod. mai - substantiv:Mai esteluna meapreferatl. 2. de (-a; trdi) - conjunc$esubordonatoare. ca - adverbcu valoarede prepozigie. mwlte - adjectivdeterminativ. simpli. de (supdrare)- prepoziqie cu - prepozigiesimpli. arzhnd - verb la modul gerunziu. con3. ,,De-agtrdicabradu-n munte" - propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. vedea trzind" - propoziqiesubordonati circumstanqialicondi,,Dactrte-ag qionali. de '' ,,ri te strig" - propoziqiesubordonati circumstanqiale scop (finaln)' de - propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpaie" ,,Ca si ^rii ^ (finala). potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. o Erabine 1/ dacd aveai P, - propozigieprincipali. P, - propoziqiesubordonati subiectivi. . intrebareaeste1/ d.acd cigtiga la concursulTinerelor alente.2/ va P, - propozigiesubordonati predicativi. B. neglijabil,mirunt, derizoriu, neimportant' l. irnportant: neinsemnat, nesinceritate. loialitate : necinste, eficiente, 2. Propunerile lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. aplaudi frenetic. intreago asistengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.rte

gribitisimli,,,

fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia,.ale vieqii polidce, gi corrflicml.,a intreromini giungurietc.Aspecte pt*"i Jri".-nr,"i "p"r. lional, jer;.r.gtiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.J. horei th"r dilA;;;i;-;; lagiile conflictuale,dinre ;i vasile8".i" ; ;;;;rp.;;"ril in animozitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo;yl Berciug. casa familii H"ra"r." ,. ,?r" p. ,*"",,r 9i bisericii; setem.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-; ;;i;;g;. i;girorur zahariaHcr. delea este suspendar ,rr-"r. a unui d"n"nr,;fi;3;r;.'ron i" ,. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.a, ceamare inv;qitoruluise ei, fiica a va urit" ." pi."*i d_,.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. Totusi, accs 9::iq:lt|?1l ta luDlncr-o'
trrnd om cumpatat si demn, o va face si-llndrigeasci.

carefuseseriale lui Vasile Baciu. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . ln construc{ia ntcaechrvalentei. Concomitent cu derulareavieqiilui Ion a s;te"i, ,#.; ,i 9i bogagi,relevarea"o"fli.i,rlui;;.;;;p", cu aspecrevieqii "ho" ale t;ffiffiifi

termini pe-sireni rill^.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.r; ;6;;;r; p" Ei J;; nic".,,Ion coboritinpimintul."r. i-, fostprea fu l*g;,-uir.ricaaclgtiga, ior.rrii.

Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd,zutcineva. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.sfirqitl.".Imaginea aceasta o rranspunere este artistici a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi,zusein satul Prislop un gdran straic tlr. in sirutind pimintul. Romanul Ion are.;,"*t;;;spiraqie r.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc, ", Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt, gi gic{): ,,sevedeaacum mare puternic, ca un u"riag din basmecarea biruit, in lu' 9i te grele,o ceati de balauri inerozirori. Igi infipsemai.b.ine picioaiele pamint, ca;i cind ar fi vrut si potoleasca in .. cc1 dirr urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. pe"ra"r"iparci se clitina, se i. $i chinain faqa lui..." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci, i, ..l)isperarea calitatede mo;tenitor al copilului, nu va pl.rde pa-a"*i. i"rrgi, ,bil, p..or.rin,,t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. p.opr;.i"i" irir"r.rt in careIon mor re raraa avee urmasl,ceeace seqi intimpli. Odn:l saqisficuti. patima pimintului, se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.r " pentru Florica,degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc, ira ,,i\rli. Florica", ,,cefolos de pimint, daci cine gi-epe i,,i-r.;;; -r-";;;;-"^ ;-i tn,., a; hp;;; i". "l -.r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar., peia,, ::.1:i,. :l ^9::lg. tulur - Pentru^a o.vedea Florica.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi., pe de '1rirr. i-roror.,, ta ca.oloaga savista, cye. se oplogise casalui George,,fla plrnuf lui I"" la ;;:ii; gtiingeazi soqulFloricii, pe. ," inroarceacasi,il Ju.prirri. p" l* i" i"i.i" g; r "..it, omoari, lovindu-l cu o sapi (.deznoddmintu,l). Aceas" i*u i"lri*gar.-. ii a.

pers.onaje: principale, secunda'reepisodice. gi Actir.r "l1t^fy-.1oase neasedesrasoara,;urul in --"r:t::il personajului principal, Ion.

ilol
l, trosc- subiccrcxprinratprin intcrjccgic, studiind - complerncnr .irru-rtrnliai instru,ncntal. 4. ,,De treci codrii d.e aramd, de departevezi albind.. +-,,trecknd. .u cod.riide gram(, de departevezi...."(complemenrcircumsrangial condiqional,echivr lc'tul propoziqieisubordonate.^ir".r-rt"nqiale condigionale contrase)

1, ,
distanleidintrc litcrc, cuvinte,propoziqii; - respectarea - agcz.arca corccti in pagini: titlul, alineatul. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugireaacestorreguli, familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elementelorgraficecareo com- intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice; pun; cadrul didactic explici si nume;te elementele graficeprin scrierea,demonstrativi cadrului a - realizareasintezeielementelor acliunii; didactic la table qi verbalizarea - identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exemplificatede elevi, manual,in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele,elevilor,,in benzi decupate din revistepentru copii; afigesau extrase, ;e, de - exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii; - simulareascrieriiliterei de citre elevi,irnpreuni cu cadrul didactic,careexpliin grafice;i gesturilescrierii; se simuleazi scrierea aer,pe banci elementele ci, in podul palmei cu stiloul inchis; literei la tabli de citre doi-trei copii; - scrierea reamintirearegulilor tehnicegi grafice; in - scrierea caiet,dupi model, a trei litere de citre fiecareelevl - controlul individual al scrierii,de citre cadrul didactic careapreciazS.corectirecornandi,demonstreazd.,dacd" necesar; este tudinea,explici, corecteazi, - joc didactic,joc de migcarerelaxantl - reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind; - controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev,evaluiri 9i recomandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se reactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. anterior. si se stabileasci corecti, lizibih 9i, pe cit posibil, caligrafici. in clasaI sepune accentpe scrierea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: - copierea, de scrierea dupi model.exterior. mini; - transcrrcreA, dupi model exterior scris cu litere de tipar; scrtere - dictarea/autodictarea,scriere firi model exterior. 2. Relapiadintre curricwlum ;i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 8, subiectulal III-lea, itemul3. 3. Tiowri de itemi componentealeunui instrument de ln rirs ,rrtans;, itemii reprezintd,elementele enun! urmat de o intrebare,exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. Ei probleme,intrebiri structuratesaude ip eseu. In senslarg, itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. Itemii se folosescnumai in probe scrise.Uneori se extindefolosireaitemilor gi la probeleorale.

c.
1. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. 2. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. pe 3. Continui si cred ci acesr articol e de neinlocuit. Subiectul al IIIlea l. Specificulprocesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional, elemenre scriere insusesc de isi cooiii in in vrgrmintul.pregcolar, scriu elemente graficeEichiar litere de tipar.'in .l*;i;; "; lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii, in etapapr"^"lfrb.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor..grafice: pun-cte, linii, noduleg, bastonadi,oval, cirlig, semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. concomitJnt, copiii I1,l|tr corecri a sunerelorlimbii, ;tiut fiind faprul ci, in generalli' lllr,nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. Etapa alfabey|rd, ce3mai importand din clasaI, se desfd;oari in intervalul nc, cesar.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne,insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carrca, cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice, .o-plo., trebuie,t J;ri;t actividqi congriente, conrinue,de lungi durari penrm elevi. peiangl.fort,rfd". citi gi a scrie,acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrrril. lingvistice,,r.r-""i ...rt.^ devrntuncqronale, "rtf.l permit conexiuni,transferuri Ei creaiivitate. Scrisul,convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens, trcbuie corelat cu cititul. ln predarea-invigarea integrate,in aceeagiiecqie realise zeaz\,dtire/lecturi, scrie-re comunicare. gi Actul scrierii ieprezinti urmarea fireasci a cititului. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit, dau gi ,;ri;. gi Atit in.etapa.prealfabetari., mai ales,in cea alfabetard,elevii irrrg"r., cit, igi . reguli tehnice: - pozitia corpului in timpul scrisului; - modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou, crcion); - manevrarea miinii.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea oboselii; caierului(suponul scrisului); - orienrarea . reguli grafice: - inceputul gi incheiereamigcirii grafice; - resPectarea formei, a dimensiunii,.agrosimii, a inclinirii elementelorgraficc, iar in etapaalfabetari,a literelor9i a-elementelor legdturi; de - respectarea;iincadrareacorecti in spaqiile grafice;

r rl
Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . de tul de evaluarc. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii, in dintre careccle nrai scurt b. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns

t18

t;ff:::'du

inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror, sunr: in qi

- si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . ct"i"ia. propoziqii legatepritt inqeles c. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: - tiia."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.rg,rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: - si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . Formuleare .rr.rnqtr"riifi.ti"a urmitoarele expresii : rim ,t *la"sairtor,plimbkndw-se pe malul mdrii'

,ootno,,:

Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare,itemii se clasifici in urmitoarcle cntegorii subcaregorii: gi t, itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exemplu: Obiectia de er.taluare : identifice,in celedoud liste,verbele. ^sI lll::r:ui.Ute .,{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele,.. sunt numai verbe. r A - Fl merge,scris,citire, indoire. r A - F: deseneazi, inalqi, incintar, qintea. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: - sI identificecorecrparreade vorbire. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. adjectiv; B. adverb; C. pronume; D. substantiv. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: - si recunoascd cuvinte cu sensopus. . de cuvinte .rri"r,, opus, rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i,ryrerhea OOua coloani.

(2) item d'etip eseunestucturat' i,*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor doui personaje' - si prezint. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile

:

doui i*, pJttttaie dinlrecele

de Ion Creangi' Sifata moSneagulul

, TESTUL19
SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu

domestice

I

veseli

noi
inverzit trigti

I
I I

uscar
vechi silbadce

pl;pinde

gTyl-lt:i, - vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.Din copitnr.,","l tttiMitt"i Eminesqg.pentru Estecunosc.r, cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie l-au incanr",porr.i'iit,^i;;;;;t;*ai"q" eresuri, doi.t , ghicitori, *!.iie7 Povegti 9i vesri:,Cici ,-,., (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese, d. 1y Cefruntea-mi-;-r,Ja"r,;;;il;a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl', i";ii.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect ;;t"1 ;;;il" ,trebet.rre ile rominegri ""ut orientul,in 1869;i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.Ca membru.al la ln;1dout.i" perioada.studiilorViena'dar p.p""lfi;f p..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai ales Berlin, atdiazltcursuri clteltelucriri

Subiectulal Il-lea A.ili.i.. apiruti ti nz g. .orrr... mediiaqia ment etern.L a""i" r. .i" p"ifi..'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz. a socoti. _ drupute care din . a sfdtui .i..1... ii timpului.ira"iro.'..:fi:i."te prin diminutive_ a"r. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului.. amkndoi .*...: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .. ar./ Luiagi cu soarele..si citeasciharta" ." ( Cdlin _ file din'poaeste. (d.propozigiesubordonati atributivi' tItet .de aceea.circumstanqiala de .oferi o lecqie J*irr. .u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii.u"a nu te-am iut/ Muk.llir'J#i rnr..i"i..i-p"..famiffiffi.l.J-a-"d. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" .reia adaugi.. vremeanu are .u-brar. (MureSanu.e"fit invljasein gi pe Mattia" .nie.numeral colectiv..r6 tu n..r de irr rellqie . 1. codrugule.' eternut' ciuda.i". ur.::*J H'./Codrul cu izvoarele".a se consulta.gri"i"'i7ii"iil -ijror.i rczdturd.' ..lO "" imblar.apare "Yylla fdnesubiectivla timpului..dind glas frunzelor.Numai tor..u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti. acel noi care .si apuc..^.si prinrafinarea Ia n.m" iir.nr. .ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-.'ini" *rre a" j"*tft : . penffu dmpur om..u *T1. . a gindi.a*.. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m.'... in iposta"za eterni../ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.i.a forcrorici. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd. ll:. circumscrise rrlttt elementele vieqii.ongiri.Cele oxistenqiale. omul i.!. ceeace exprimi conticu sfereieternein opozigie.mijloaPoeziea cunoagteriigi a sentimentuluitimpului. (Mortua p"-un fir dj 1. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall."ri menireaexistengialia omului: .propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi mai inchipuia ca altddati" . Atunci intri in ..tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c. care ln "f*i. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor. #. iodrul.prr.. at"srgrr.i ".7g73) '-" "' de Surt-isara cea-de :r"_13.].lg72) .ta.1.'.^ :J ^^^ ."r".ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.. care efemerur-qi eternur.rri raportat naruri. opurai pe i. r"re lnfunda migcarea_.Cind rorsul s_aude vrijilor caier. co_ c. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri.ir./ Pe pimint riticitor.. poezia Reaed.r'. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rllidri il. rolul dea iugeratrecerea euluiliric.. t"ir. eleeului liric careseredescoperi ce folclorice.1vr^qii-spiritu3lg a .gd*rii esre "*i*.ril.tatlMuitliu-" .nma ' stanqiali de catzl. u.g.j:j#1.prlP't. raportatla acesta.ffir "p-ropi. Reaedere pe sine raPortatla codru.lff . surprinde cri...e{e p"..adecvare populare) gi rima imperecheati.i."fi a.pe"at.nfi .r"r inevitab'."r. oDair.^C.sidit cu griu de srele.]fl rffi I'i ]i oreagia cmincsciani ...---^-:.ere codrule.. Reoedere.'#:1. (I'loare albastrd...Mare. 3....cemi-irdnea.V{d cerul.mi-i vremea".$i ??ff j H..'este io. codru_ lule!/ ce maifaci..r .:.td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi. Dunlrea :urg:.'rl"re .. altddatd ahul .l# r o-. l_al --.i.i : Lt'.p. r* gramaticale.. ca in circtritul existengia init.. asupra. ./ c" f.-rr._' f Luceafdrul(l 8s3)..oriorio... repre_ zin. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagie universul terestrugi cu cel cosmic. ciriroritt liric.a chibzui' a cumpdni.i inlelege in .. ct...1111.implacabil..vinJt..propoziqiesubordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura.#ri.prepoziqie .t". .# .[[ :*: epl. i.El seinscrie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic.'.."io.. p'in ..rarp. veacuri rreceprin aceleagi iul igi . au misura de . tB76) folcrorice ryi91T *"agiaeminescipi ra .i.. srofe inegale.: ptopoiiqie'subordonati completivi directi."iLT.$tiinqa sinc unuipopt./Cum am fost aqariminem".locului ne ginem".iJ. este .ritmul trohaic (spefluxului afeitiv..rj. efemeritlqii: .t*..a chibzui.'.: " btar"). ..propozigiesubordonati circum.r.r creaqi intre stuf ia .Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.nn.Arhaismele. ..il.n-'.#a popurario rio rio.rrr'Llt. Luminacu muculn"g-intr_urr frarU .pronume nehotlrdt.um definii-de codru.eur omur in general. a judeca' 2.. Pentru codru. eu taportat la noi.i....1.g"r cucodrul. cu "rlrriij"r.^J. "u.volt rle a unui.r5"iv..". r.r-"rri..apte silabe. i. p-{il versificaqie. . vremelnicia..rur medirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.AffiiF oetic ri..pecareurma" .oatU .:'...rrrn"azi.i.eu. a.a trec€"la plural: :risticl lingvisticiarhaicl.cere cazulgenitiv.'il iy..a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.rj.. id{ej'i" aoea..i.ti". ' lvieditagiatransmire o aritudine senini.. il'ili*i. pluralul vcrbului cxprimepercepqia .-r .ri.h..'-.l.il"Tiosofici.-" vine..J.T."riii.... lan albastru.ii p ru ::n .. . existenqiali sa umani.ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer. transmiteideeatimpului./ Iar noi locului ne ginem...t"Xt::. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri.. co "ara esre adaos existenqiar .i*. adverb de timP../Multi lume ne-arn $ll.:* ^. forosindo ca_ cauzd. calea.O^::.t....i*r.rnl'd... en.

:Iosite.) un d. Tiouri de eoaluare vezi al subiect.) Trcbuia ftcutin pasd. foc: a seface^{o.il.ib. Exercidullecruriiintegrale vocetare. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.s. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate..de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^. dojand: admonestare.:'d11.. impuhre. . .. nOSCUte $l eXefClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt...oli. r .:9....".. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi . subiecrul III-lea.. 3. a'fscultind discursur adversarurui. Aveadoar/numai steu. itemul 1.. vezi restul 3.(.e l"'Ic{ec^r dcgctur" .subreran..rr.p buni drepmte. Testul5..:"1:". tu: nu arefuncqie sintacdci (*.i ' .. gtcrs pixuri. o (. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice.r. trattspustrlsituri ale unor persoane H . $illf.acgiune.a' pe cu r Analiza textului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi exercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri.l.or. exprimatipri'pror. un aer ii misterios..dezvoltarea turi de voinqi qi caracter. a^trece prin foc gi sabie.:lt*.il*.numiru-l singulai..rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar.. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq. r. c.. din cauzaviscorului.i sabie.ilor crurea conqtienta..ubi.Prevenrreauitirii pi confuziilor. elev.filff::'..a II_a. prin care' conse $tientgi rep.a.. ajungela: r . la tipul cel mai simplu de indicate.fluent gi expresiv.rreciroare. a lurnii _ atribut. pregedinrele crubului ..(. regulilor.:.se realii-e:aziLp.'Jnoas ci.) .qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propoziqie arribudvi.chip..risare. subiectul ar III-rea...t''#:1#il:-*'' pentru . ' In activitateadidactici...stimularea $r a lnlqlatlvel.lli.. 2.primare.asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe. si sublinieze . .c.i'.:1fl'. 4.r ii!.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev..iffiiliiilf'. povestireaorali.duce la doa de unor deprinderi.c..rrr..111. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea .-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l.. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui .r. ) descoperit ruineleuno. cititulyi. ifl:]liq cazur vocatrv...lu.j.rt care...ffilH.. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii.etat. Dc cc ai venir la urrnd?("il..de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris.i. p.iirc antice...rin gi-a dovedit eficienqa' formfltive..r_Ji'rlpr...oamenii obezi.. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntficqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu. ireaul . careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia).texbindirea rul literar.r?curror"ute si scrieexpresii/structuri gi spaqiale temporali. S-au ".ieoriilor careseaplici in situaqiivariate....:citireain primare se practici mai multe tipuri ale exercigiului. intre careexercigiul citire.#... 1si fie considerat) necdz: "i.rrrant. nr!.iropor. Sc auzea scartd.. Fumuriii ochelari did. -(r:! 1". 1' ln secolulal douizec'g1 s.a luape cineva drept.r. l. originaliriqii.tlrantropie.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text. fdcu se de-alungulistorieilor.irrirt'in.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat. au {o* ilecute prin foc.. : .rbrtrritiil' ffi tiual.u..(....r.) B.l. Liviu reale.i.er cngtiga va concursul..rrorrrl. unor capacitiqigi aptirudini intelecruale fizice. procesulinsugirii Receptarea variite metode.) l* i urn a clf.. sirite. expres ie.infi.... pdni la compunerilibere' in a E*erciqiul. foc g..ciruqd. exerciqiulesteo metodi fundamentali. de pilde.pondereaavdnd-o congtient.Ie reqininumele a a crearive..r: r. pers. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate. 3.cite p.i. (. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice.qpfi. cu drept:dreptca r"-a""r.."p".. .o-adici siris mesajului in clasele.r.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiui de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc."r.'i'.in lanq.. o u" .lll'. permanente. $i-a multi dibicie. morale gi trisi.... : ) Yroiasdfie luat diept rp. A vcau ur^::::. -. 'r .consolidarea priceperilor gi deprinderilor. .clresrrrbar_o gosca.p.umbri. in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.insuqireanogiunil&.r urrnd de tristeqe."I .a. d-tiincbipui:a_giimagina. (.. r\_a tasatmc.... lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .. 2.\"'"'" Nu gtiamcare dintre.

gtrsegte Bulbuc..il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre.. gi frunieafhc. r#d..i"J. o daci n-aregi el paman"t.Ce si fac?.. p." .Drumul este nipraznicului spredescoperirea pentru 9i.Deodati cu Ion'ofti rung.. il il incurajeazi.u'l:1.?" la patimade plmint...i iqbragi$a"d .rfii."1.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutruslrucf.... FamiliainviqdtoruluiZahariaHerdelea. gi mai ales inlimbajul.t .fata frumoasigisiraci: ...'arr".l-\rasil" pe simionLungugi":. George seintoarce acasi.Gindurile insr ir frimi. cu saavusese avere.. pimintur."liru. seducerii. simpatizeazl..f*.. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice. U. pentru ci ea. ntmine contemporane)..faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral... Preorul $e deavere.ilor din sarur pripas. pe o ..int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii.'fata J".rbegt"pe Florica...u. implicaqii Tarciului. Ion consideri ci . si.ilff. serocmeasce pentruzesrre.ce cAndc al tlu.mrinceasci sp. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu... lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie..Li.. naturali.i.ireAd:-comPortamentul.po...?l comia lui de zestree_ cenrrul lumii gi el cere.o... Pini si obqini pimintul mult rivnit..i". robotindori.Dragostea Al. de iiiimpezsc lui'Ion.-.. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqti. Ion. si zici. ci -o"rr"... Mamasa. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nevasta..o .. .#rniii" l" sine dispreq..'Ion tlvista.\'. vezand. slujba in . Ion inqelege ... rreprarse dezuman ir". admonestea interesele bogat.faralui Vasile Baciu. ' mise.." 9i_begiv.r. zura.eri-1|:a ajunge nicio-dati aib.cu deosebire.modela intruchipeazi'trisituri aleomului din popor. zcnobia..::l-TT"pq peVasile B"..l'_:"flii:i::::oiul. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile. E' Lovinescuspuneinsi ci . ln stratificarea il bogitanilor. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r.Ion el reprezintlo categorie Numet..trece de la bucuria izbinzii Ia disperare.i. voinqfimensi:nimic o 1ii.. i^txede tatir ei. .in prezeriqa Vizindu-i sfituieqte. George se Blorica...l.t." strinsi.afirrrrl ii gineio. "rt. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase. Trebuie i"u peAna!.. Disp._o !.1...Ei'l d.j"ri*" ai' cein cemaides cl.ci .1s9... deqiii recunoaqte aqa in tinereqe.piminr"t.ura ca gi bogitanurui vasileBaciu. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse". e..robiecdv folo seqte personajului.l. si rimin roJcaric. Dominat de patima pimintului.Simqea vrijmag. dar.. " CaracterizareaVi. i lngeregere gi--itn p""rru Ana . arunci dipr Vasilen".a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.. minturileadormitsingini cagi cind fi..rr. destinal sogului NechiforLipan..li .. ceduraliqi...rt.rr" p"niruel reprezinti .-girancd Jvligura ieazepe drumulVitoriei Lryantpersonajul ei.iili'. frnprietenugt. Ion se zbuciumi inrens._e:1"_" I I parcl.r"b.. ".irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu din.. vdzind-ope "i Etoiici..dragostea ajungein via_ nu qi! i'umai . ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: .lon nu c insi decit o bruti. inr il irbrgr" pi Ion.a l.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului.. va convingeci Ion n-o va iubi niciodati.i-ii".RarrrJ.6e d...el fiind autorul moral al sinucideriiei. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr. ""-i'..A.-. Cettd t.". atil siu.rorb.] a". ilbir.. ..intelig..".i.]. monologuriie interioareale personajului. Ana seva spin- pe lolosde plmint.rrqa.(Istoriariteraiuru.ci CIul o va indrigi.susqine Belciug.attiotatin realitatea .. perrecirei iirra'd.neun personaj I Baltagul .*"ri..it i-.ual.. in Istoria literaturii rornine le ctr .q.. Gheorghiqi.a.ru '.s-aingeles tarir .: ci cu La nunrasacu Ana. trisneasci Dumnezeu " .' ziu a9a". considerind fata. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri. Alexandru dar Glanetapu.u . . se lndlrjireaqi iatima p€nrrupimint... fugi in rumecu ea.#rr1?# 1unti.nulr.ilffifi. rimine indife. cu atitmaipugin cind.r. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi.Trebuie .r. L..b"r..minr esre atit mai ir"r".ror .toriei LiP an transhumanqe . lui nu pldte$re ceapidegerad. Tiru Herdelea infricogeazi.nt al uneicomunitigiarhaice..*iorr. piminsi Petatil lui.e!.. peIon in bisericl.. ln memorabil r[mf. Ieneg. itiil. cind ajungela convingirea cd. reprogeazi trageIa siriiie. I. cu gi "rar'J. Dupi seduc"*i*T.darisi domini slibiciunea: ascugiti.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.-iefii.. crreia giretenia la . pimintului. . piminr: sedu_ ""t" cerca Anei. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade url chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi.Afldnd ci Georgeva pleca vine noapreala Florica..re.rt.. G' crlincsc u...r" Baciu. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei.tai de la tatil siu in speranqa.. izbucnegte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii.r. din prirrcipal. Esteingrijorat deintdrzierea acestui". Viclean.li ureeaverea. .' Isteq harnic.rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sapi.. rinul simbilic pentruVitoria.r...O modalitate de caracterizare personaje... nu rezisrisi nu care face va inchisoare.-r.ir"..r" nici mai tirziu.i grasul ii ci Io-nol.iv...numai il va face si piardi pi_ mintul.. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii..eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati.-naratorul ln realizarea ind. arevecinului. aruncatr Titu Herdelea. e feciorul Glaun fliciu: . p.origini pand tn prezent.soqul .o viclenie pr<. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt cardcteizarea directd..cre_ de ci aqa secuvine. suferi b. Ion il uriEtegi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei. din senin? . i"fr*-r. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli..ti lon. pistritoare... gi erceva..romanul Ooeraliterari Bahasulesteun romanpastoral. socialiampli.regui ["tj_o."?" o[qirr".ll.il....gI.inrre glasur pdmanturui iubirii. intelecualiisatuluiausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului. sociale. ir.. :ql t.ibovnici'.gtepriciune..l unor strivechitradiqi Viioria."p. sisiienilor. f C..iu --"rr..rr.

'i.l*r rrqu o"Ji6. .r*.Gheorghiqi.. bunici-ta.i n_am noasrritrebuie tre. de ierteo asemenea ceieieriareviduvei. a.:r..b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex. de la careprimeqteputere.il ill.cu uimitoare stipinire desine.li.ro.'':iiflf'..il?:.r"iil##::fffi*1JffH:l .r*..'rnril de rume. vredupi semnele se cunoscuser5.Jigensavitorili.i'or.. seimbogiqiseri pe ll acestor".r*nr" riunca sociar..Acestpo*.Nu maieratdni_ rl.. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine ucigagi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri.il..J.i:: ::#lrrui#." care "" r:11:llt: "i.Vitoria merge. Visarion. ..tiorebuie safie f.care riu numaideeagtiute plrstijiile.Daniil... . Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri. ghig aredragosie li $. epecea bunl.. orienteazi de Ehifoi.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' . ....iq!. vezide tn"in* gJorrr""r. recbnstituie posatului.r.. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate. in soaretui o..in care lumina cas.'. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e..no*]. coborirea tn infern...'.din variante ale baladei I Tarceului. Prin miregi-litrfioari peucigag.. rostegte e pareci pebaltag scris singegiacesfemeia.... rtru colectivitateadin carefaceparte.. .. o.i"-.iu i].:?ftffi'i::i.*"r .U -iil"i. apoi.r.". vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu". gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.r..N-atn si am hodini cum'n-are .:.".rrir" .. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Viroria'il determinipe Bogzasi seautodemagte..eror.r.: Inspirat ..':ln:"'*5f ". rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.t-. adeviratele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.ri#rordeauna ea ri ra .visul premonitoriu.dmite nourin com_ copiilor. r citi in suflitul [[fi T:nni:.ic.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de . birbatuluiin ripa de la Crucea osemintele descoperi acesruia.l u mr i.'i"r*.pottegSfat si intirire dn si rirrtele com^tVi."po.rr:..:.aceastaestecaleavieqii ei: .u eele peIanoisunt pri. iriipune urificarea.U.r. rale Mioripa. rolul ciinelui.i#""b'. arireu vali9ibluzi.cario.."pur a_I ci r"-ili"i.o lndrziereanejustificatl.Iqi coc.ri t.".piit.r.T. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f."-a..ochii ei p*er serrsfr'nge ciprii.'.. Totugi. daravea frumusege rruitiii o .o..".. Sfatoi intirire ii dAti detir.iil.j g{1i.:'.dragostea pentru dreptate .o. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul ..:.."'il"f#l[i$r$..egu. ceimbunitigegrl caii.t1"-*.'1.a*.Gh"orghigi.e i'ciurarea -r". indeamnlsi bealn cinstea il ii vreaia-i vadabaltagul.i.iiliqp. Edevirul. faptI. our.il.Dumnezeusi te i'erte"....i..::'tr:LT?:J:i:-T:il.fli..al balugului."::1:... saacestuia._tcireasci.petrecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate. descoperire.li"i.Ochiieiplute i. " pri'ire.ia'ir.riur de ei afaceuiu-i.l'ffi itiiftii#{i: .i ."rt rt .r.. rnai ri-#i"rr"gut.Th: n. de plecarea. cu spateleintors citre ea. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .illr..In drumulei. cu te minuqios la miniitire.. d en . frcandu-r s-o "o"ria...opur. in neasci' vegherea inmorminhrea.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a mii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara.rar. pe subprefect. pregitegcalitiqimoraleale lelev.. ciinelelui Lipan."p".T..Eagtie iiur. fffigtiutde acesrea regea ..*" il .. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria.* Toate acqiunile pentru tradiqie.T::l..." ..-..":il.l"lll.r"sri_ p"d.care lmpuns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult..:i:TiiJ evi s*asii.:M..adesea giprimegte fi douisprezece lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumnezeu.ir.obir.... *f..._mea qi-n ti. airli.... i"unitliii J" oiJilr. la careafh cI doi oieri din apropigre.i"r.insogiti de Gheorghiqi.. ..Jsrpuir'nraf i. Nu are 6paflnin siguranqn tn iste lncredere auroritigi. i il. dezarmeazd povestind. Inainte de plecare.rm.r. la ministirea Bistrila. se mi gie:.^primegte poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.[ii."ain:regocier""p..'!.In ciuda do_. si fiedepeal. ...cu "-Jiiirr.visulpremonitorru.r"'re#. di .'.ii.ranie farriqi.. i iiiii. anumitesemne uperstijiile. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.rrde-r"1r"r" ..llli"*:"!?ff il:tf.. in ipos. ca sogie. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana.'.ii'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a. dozl de gelozie.ir viraticur.i.r.i.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu .*. din rri u. rogutui.poartil" .-ui#di:t}::t"il.B.roti'd*i....i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali..agi. dezviluie incdrcitura mitici a romanului).iiii.daraccepticeea qesalr dupi moda.r-i""rib.r.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .comicrima.: vr..i'i.t'... .* rir.r. ff"' if:llqi[T::i:L::.rcl."..aduni informaqii la ceicare-t forqacredirigei sale. portarea ffi.L.#ji:cJili.l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a..?.:1H..il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini."onunri.1i. si bine sogul. tr sta faqa 'e . cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l.."rrifor .trecind spre asfinqito revirsare de ape".:i.i "r. iil.^:l.". Abia acuminqelegea dragostea sepispentnr so!.semnde plecarel')ii dau... lui La tsalmbz cum si conducialrcheta. respe*area caoameni si faci ".*e. Sirbtrtorile qi. aparre.redirectr) . se oadmonesr""zi ciincearci p"r.. Talienilor.pin'ce l-oi gisi pe Lipan'!."..i."d..g".minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^..azi frumusiqea j.*'+F._9i nad_ a.:Tl'."g9r.9i.f..f.Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare.lrJrt.. di*.i .de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".... L:_ "*. grijr si o duie viroriaare r".Lair".ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.tJi..r.f.noua".i::#?.a..1f:.*..StiPaunor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine".. cocogul a sfirlntat . rii:i "-u. Gheorghiqi iese A.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui.aiii'.p. adicl...pentru ade.i-"n."-fili".prae decir auto_ crima'''"'i".rr.#1111:1....# *rj i ":l.irurri'i. Ea insl se socotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.'"iiiill.i""di'"1.. ffi*'aauf siici.r..Sugugat" ciini in tiltimelemomente vieqii. cu ajutorul iiile Intuiqia.io.11X$ryi.It'.. g.r.Ia un gospodgli.:^fi.segte Lupu."i"r. insinuiri inteligente.."'*14. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".. ruiNechifor. ntele Visarion.- goric."1.rancii. in or"-irrt"lor acesruia ripi." se ir..ti:Hfi'#[l....' d I o uu o oamenilor:.Timpul stitu.u *'ii'n.de aceea convinsi cl numaiprin prirpriile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgime.intors cu pliscul spre...*-i"i91r1.ili l.:*:i.existl o anume (vis_ul .

iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru.in care din complexiarer saru_ rufl..In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere corrlporrarnenrul mai incoloaEa.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze .fonciirea"... viaqa scurg€a p_". .. el.i. nararorur .il l e*le.f ir iiiTTiilffi ilTi.I.iniru.."romintr . Dupi.mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.cums-argindi Bxlosu nirnic.1Ti:.'prin iil.1:'TJ:'yi:frf. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive.l . pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .ares si arre pi qliffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.til..ffi . in uite surd. ceea qi flloiu gi-l facesi-l urasci: . cu iMorometefu intimpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[. cum semaiintimpfase.l.rjp"#: ce ro"..l*r[ffi'... iese llff"i1?.:1!i[*|.disprequitor.a ii il Decizialui Moromete mirtrpe Nih. satisfaclie ii eofiscali..iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula."i"1i....Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali. Seopri din nou pe o podigcI..n.". iegi Era.-a..1il.*xi f..Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului. personaje indirecr ff interioare).. lavt iiptomiri.s..ii.di.il##T lH.rr".liil"?u.ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici."rr"rru.ff ffit'H. c. om Bilosu simqi deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.il.e.N-am!" Le cereo qigari. primegte.rn rorn4n nevinovat.aga pe il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin. umil.. personajului. .i:ifff I'j:Tillt.. ve-rornan din psihorogic rumea abilitate disimul.ijllif.il..Se itabiieinirarein sceni:selasi agteptat.-l#t'. l.".r-. lrqiilo*o.. r o n r j c l o r fem in in e vol.Raside om cadumneata p loturile. lui ...Idi: J.tr ani!.i't-'. adupe r".i.i...in timp cefumeao o zl chitanqa. discutlmnoi!".ferea-ida rlspunsclar. i.rasidea t.i.... dor ? Gln-er Moromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".rffiii'rrr.ca supraveriJ"'iuna se unsripin.ii'*Lr. mi..i"ri.iii'riirln qirlneasctr.. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei.adiefl caEieAnd de cu sXu. pe neagtePtateintoarce preda rnari." de . oescoperl IJ. momentul care rduatizareaacesru""". are rtmorude care. u { trp n:::iii| i._pur foartc se aicrtird conflicte spreei gi se "u apoi giel absent.ruiui.i11i'i". privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului .Hiili: p eii'a'p u isr si m "i..ii ilXf#T. spredeosebire ceilalqi. Morbmete spune agenqilor Dup.ri..pfinn9i ceitrei fii toqi.b.iifri"ii.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit.i li-b.rj.r. o cuiva.Exasperat.vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwlduim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.ruluifrJnrr.Moromete intrtr dirriar""te.. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ). ignorindu-ipe ceidoi agenqi. biE. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul. fiilor sii ori unor consiteniciudati. av6nd r.. irrg"li .'. -- + t. . Virorir.ares i..ffiil.fmai.oarereco..Descoperau Cocoqiltr.i&ft. decurge fieririei.* momcnrauroriratearuiruro...Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.n' lm &iitrT.zi linigtit.:. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e.il..aritozo. rlspuns nea$teptat: semire proqtii". rup.L-ampicilit cu doul suiede lei'.i.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii Aceeagi a lui. fetele*.. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage..ciruqa. .b"omirejif.Dar Moromete Ei preda li ei. pe i scipau. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte el.Ti ze ffi .. aer. cu Jupuituil caracretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: .iitrJiJlt:: :.iii.. strigl pe Parasehiv.'..ras Abiapeste jumitatedeceas de acolo. Tudor Biloeu.degisehotlrlgteca.Ili:::ir:U. Marin o imagine indiferent privegte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:... ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu. care-i tuiNechifor.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro.'. romanului.i?ilti.#i.i.[o /ire*d..".r parasrase.: g....ilr.*e.oljlo-Tri dar "oi.n.1fii... naivitite: . poiana Iocan.il..ff l!1Til'fffflnl*i#r.uo.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.d.to$ gehgiogi parci neribditori.1.fflrtffi:l'.plicJrea a glumiinteligent". sripi'negtefiinqa..rfi..i"il.#iJ:: [ ...f. il:ilff ffi..-*prrilo. rir. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:.ririir.i ci aE i'*.H victorio... plata datoriiloreaminatiin sPe.' I-am dat numaio mie..doar lilrp"rru*enrari. eiun gi pe meticulos o agazi prispi.. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.r* h- ..in realitate.'".olt cu vecinului.i\ffi ff l. ira plinl.'plecarea familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ". explicindu-le apoideo miedelei gi .. *srd ou ei iif. este pregttiti cgo vglui . t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a". doordin mo'a[predominr-ca mai dai.#llli'itf T:lii'iffi ". ii va pilareaici.suciti".la Bilosu.ir*. tatil lor avea roirncu'. aceasta explici se .'ifii. a nu.n tru::i E m4ma.l-*lt'l.. cu pe etteazd Tu= gicu o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .l::tl:. intii intreablironic:.ice si-l Atitudinea ium seuita de asti dati Moromete". osemintcl... repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .#.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea . ero or*rnii....de culcontinui.i.uiut'i. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill. .. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi. aviesii't...numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? Toari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.'ie .. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.rff i'*:':li*: aeariir. .1q*"h pa.!l pe tinzica gaia-maqu maibinede cincisprezece '"u" prag. ffi:iliiJiff:lor' ?".

".ln zadarle explici fiilor." i"g.se "..:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi..r'.gril"r rr-*i*9r..i'pei"'. seninjtate iluzorie. li mirturisegte lui Nili in stil moromegian.c.uJlui1. . nici nu spune. caleace trebuie urmatl.i-i* p. atras d.. carenu seindoiseniciodati de limpezimeaminqii lui. dum_ ". Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbie.....inde Revigorat de contactul cu pimintul.supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J. cel senin.de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iorilor la Bucureqti."...nici penrruargii.pitrunde in intunericul careseadincisein sufletul siu.Moromete inqelege 1tul.'. ". o succarr. Moromete.. ii trebuie stdphnirede sine.r..e.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a.r.. a.r.. . a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r . nelinigtit gi derutat.rtr-adeua.... pri^eten nici cu un priege" a..ea..ir.[..Eracu desivirsife singur".i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i. gi care rds"i .. . .i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi.1 cevacareii itirnea de fapt nemulqunri srarea aceasra dc ea numea 'r. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc.il.ca ..i:'E"irrr ci Moromete 1..pripldirul $i ". agade..*".r"r. firl familie. eracu Nicuraie ce . seninirare ol."qi.. srni_ Era ros'avea copiii sinitogi.J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.ili!#li incit s. o.. erti r"t*trt.el rispunde n-are.11.friqioare? le-agfi spus.il.... r p"".r. ....Moromete gtieci trebuie si .^urni buni.r. firl parlament"...*iri.. . viaqa..J. 'osrrme' aventurii tui ta munre.. p[ geingeleagicu oamenii'.a..r. "p....r...r.gi de ". nemuljumit mai nrtrlr ".'i.|. plecai f""e.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi carelove.. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim. lugurlan d avut intotdeaunadreptate".sociabilgi comu.. ce vorbegre sirr gur. eracu neputingi i.rgurl"n." *..n acea.' . firi Dumitru lui Nae gi.Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Absoluti.de careafli despreintenqiabiiegilor: ..rr"-u.. crainici. piemierea rui NiculaieMoromete.t"i."....prierenos intreba ? se Jugurlan. starea il'l:i:x:r:.J.sri neobi.r..mprare.o. adici si-.. . Atiturlr il aceasta .i in linisteane_ *. cumspunea Dumitru lui Nae.j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-.ci a devcrrir a imprevizibil.armonialumii. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii.qipe lingi roare lui u" om bun. sa rulburati. sr"r. vizur pe scena acolo..".'u...t* tlrj jv"r. ceavea. Moromere di griu i-p*. drept gi scurt..fi ..ii.lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte.Nici rudi nu eracu Jugurlan. Dar aceasd -ii..'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr.i purta el aga.e .rtu. gl rr durilc .Moromere' suse er'cu intensi."ir .. Niln. Moromctc separeci chiarajunsese acoro.mi.ildr#i'ii. mi-e sufleml plin de bucurie..r..u. esteo anticiparea destinului dramatic al personajuluigi a evoluqieisale:. "J. sunt bolnavi.ri-i'o... ci Et in q vr r r u r ..1. .i.1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii."i.] se crezuse om liber...1'::. Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu. ascurti-miaici...]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei... acela pe caresecerra cu.. caretatil siu . acea.* O..jou. ei.Se dovedea gre.r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1.*li.n-ar mai fi d. el era.. Monu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafieririei.avea ".ulgr_ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J. El... clcapirare.?rce g..te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea .. spunindu-i lui Scimosu....-ifili rugurlan!..''frgr.cum..-urrp.a proccdar Bilosu.j.. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si iasi revigorat.fecut de Din Vasilescu. nemlburat gi nepisitor".u iirr" discuta. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii.il"ll. apa a lor cu atita seninitate.hr..uri consireanul.i measupraevenimentelor pentru a le inlelege9i a le stipini: ... .iu. Faqa erapugintrasi." .. Lupta pentru apdrareavechilor bucurii sesfir.:f"g"'r'" r*u"il.. l* .. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat. li&^rr.. .ri_. a1 fi parare..iffi"T# lumea gi se afla 9i .1..de ce. Nu trebuia acum si gre...0i" de se .'.tea gi de a nu mai putea . de.i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ribertatea olie gi ror..i:.::::-_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri."..."rn dar eraparci... seagezi tacutlln"eobip'J...isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. .Da..cdndl-am de e1. lncearci si-gi pistrezeumorul.rti.Eracapulunui om careseuita parc[ in jos. seretragepe piatra de hotar a lotului slu .9f9.. fire Iocan gi Cocogili..lil' T':^"dea.. stipin pe linigtea.. dar parci era singur...gi de.:. a..ci din spirit a.." Moromete inqelege erain pericol .i....de accea pr* .. fira..l0|I nile'reacliile sunta.incet putegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi..r:ur."u pcrvesrea r"ii. le.....or.i rri'i..-nici Tai avut. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi. crease tezintdo lume stabili. gi ir ficusesI prrlscascl gindul g6 b"t. o cripi desupira_ r.'i"..-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: ..ca o regisire de sine.bolnavide avere".autoiluziondndu-se.. Se reffagein ticere..-i..nici prieten..u-t pe ur" i" f*Jili. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi.. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mica pioprietategi inteligenga sa ln capcand".i si cerea a contempra dc satur... o....f "..rrl nu r r r sensilv4 rr|rl l grl l merid str-iasculte Moromc.nicativ..nuitiint6. acesta . Era el.. Bliegii mei...satisfacsia-cind Morolrreteera ir..nigte pentru." ili..cumulte cuvinte la salut". aia mi-a secat inima.. uimit gitulburatd...iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul.De ce se* fugigi.Tugurtuo.rrri.ajrig.b..easci. venit si_icear! lui Moromete imprumurporumb.. Intr_unasemencir momenr seninitati_1i-ite"er" "".nevoia convinl... . i..-".r"q ffi . Co"coeile.. iicatacterizeazl. se ostenegte nu si-gi toasciqi si-gi inqeleagi copiii._ si o.fugisede singuritateade acasigi din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [. Din Moromete cel de dernult rimisese pe policioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars. 0.l"rii". ur-.dea-gipierde pentru totdeaunalini..."i.y"romete' ir"..i bucuriisalegi iati ci libertateain carecrezusesepribugea..rr:.r: pisicefares. acestuichip. o. pe aceasra "-ti-"i orrrr.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul.a de serios. nu a rndi e auzitpovestindsaurispunzind lui ).-ri. spunindisrorior l-.El. realizati la inceputul romanului.uite.i..ci munca lor gi lui qi de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti.

ch.t acas"') qi idverb (.. de r.t fco4i.*rJi sare.rie-giabsurieii d"r..."-.-... tr"u.. stirnegte Lar'ner care rerr(.nci. qimaturitatea: pr"i"i1t.tareurmdtoarele * prepozigie(...acdrduzitse regis.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.fugurlan. ar.":::*.* 'rcu. gi a...r un imaginar Biznae.o..*rii. circumstanqi Cn si firr tot amdrit1" .._r i"rrdi"t.cat gi josnicia..ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga.in te)ft esteverb auxiliar.rrrrir"t.. si tulburrr-1i.propoziqie .propoziqiesubordonatl circumstantialide scop.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lumea- iiaieeri. ci urmi cresrneneacoperi_ c-"..i.li-i"pr"r.r..""r.rr-u omur dator e s.ii.mi ? rimpitur.i.iii-"r .i"*irur..cadou")..r..1.Moromere ii.. ducirr du-scla Bucuresti s.r"aif9i.or. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c. i.seintoarci.. Marin (re72): .. Miregia tagicd.f..or".':. mi.f. ln text. a ? voi nuveniqiin excursie (pronume personal.r ur elenrerrt comun: ga"..d... cind altcine eralafel cu eI.. care ml-a nu nullJl c'piltrria.li._.persoana II-a.rd..r. tm... .iil.. cht ..arnu stau mult.t"i" si meargira r rco4 "rt.-.. (conjuncqie Vin la petrecere.personajul -mai r"-iiil..'r..r qinrla rostul chitci rostul lui." iord.bomnul.ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p.rt.* familiei..... uoro*. or ra-. avea feruimit...." ci eroui rearirare. asta.. valori: 4.ri.ii' ri*J'.l in a .iail.r.t. TJ:: ". sctrldari luminaeiernd ..ili. deacct...:... aproape peiinteasce . Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni"... euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas. i ... scnr in opus ...il.." ::.l-.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubordonati circumstanqiali secutivi.pe proprietate.ilffi....A."i"r"-pri cum Eimaiares .observi p"rindrr* Ia uimitoare . ciat... il ^t'uoiolrntiio).r-.. Pr Ni...i...muncr..'u.. iir. tor . .i.t" in zise i"ia"p"rr".complement circumstanqialde timp. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i.6.. aie Subiectul al ll-lea A..in text estesubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*.ir..."gr.." s. careiesfiingacategoria giranil.pa..i.Liit?" orooozitie fiu . ura se ""r".sidispari.r:t11.li...:il..""a".il...tr" si . intrebirile p..ruzintca. rac."i scoP..i"i religiea acestuia cu cit . tuviipe D.. termecat ar""Fe preex$tentd.t#a "pa"rind cujale m1i p. des la Rebreanusi s. nJt"L"...atribut adjectival.. Mai esteluna mea preferati. l.-"*rriq"-is.. nu eu ?""' .."re.. ve llie Mororncrc esreut p....evenimenteledepigesc.. A cigtigat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.i-9i^convin# .r] memorabil.}i*iiioirro*nr..in text estesubstantiv(. . ochilimpezi rrr. lui demonstiri.. alder. 9ri. t.a personajuruiMoromete ".ier."'ii.."rt.(substantiv) voi .. depiareposi6ilitatea fin"".u rugr.l* " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire..ostcap al riscoalei.. numirul plural) cap . incearcisi seapr..rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin.r. a 9i c.i.I...ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil."1.. p"r.r proprietari de pimint prin cooperativizare. tvtoro-.ar.Aga vezi.gre il':..-. orice .t"t.i-pr"a'.i".Sctt indr totdeauna am admir* aau". lor gi nedreptifile comise.adverbfari funcqiesintactici.:T1I.p.tre scriitor cu ineg^r. (denumire geograficl) 2.. cuvinrul ch. pur..egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.""' gi o_inlelipciunepopular-.t"""^r"iri r. adversativi) d.. petinesi tevedem. eir c lui cu rv. eI bticlii o vdr alunga...rr lrttrl Accst sentimentrimas ..^r.t . .i...i.f"".-i"iiiJ)i.p..i rrebuiE airp.i.Cit voi fi" .rror. .. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel.ir l *^i. timp' 3. )r I fapt.pe .oi"a pri""ipii " .". .r rrrrveanu. gi. -"iluii sistemin *.preda.i'".r"MirJ.rr! " .:iil.e. tot cint dorulamar" .gi viaqa ei de in liranil...Maiar.*.subiect.3d. cine .i *j#ffi bazatd.e-an ...r acel rl rtu dca fi. . il.n| I IlieMorome..-...i...ri "inde).. Biz_ $i nae ce-osi mininci.. pe o morali -----.o -eit#'.in text estepronume interogativ-relativ. mai .de de subordonaticircumsmngiali scop..propoziqiesubordonati circumstangiale.Se-. ci vadispirea J:..t"..r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr. (substantiv) Bunicabltea rufelectunmai de lemn.consri in procesere sarede conqtiinqd.iii" dus o viagi independenti!.i barn^"..tradiqiemilenard..chtvoif{') duYgrt de repede..(rcficuse din lotul . i. Am inviqat la feografie despreCapul Horn..d..j-. ce-o si minr. cine .in text esteadverbde mod.isteargi picioaren-aietiur faci..r cehlalt princiniu de viagi carer-. iii.....Ca -con.9ii..(conjuncgie) Yenea cat plltee de rePede. dea vca...existente..a"..rifuindu_se . dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric.ir"u.d"igq. $i dececrezi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu.....i" r.t'..-.ri-a.i'pyqi'a.e mize_ riamintati i". rp"i"' .....-. (substantiv) - t J il *"il. cuun ferde nesfdrgiti. [u.

de atrac.ued"r-. (a avea) un focra inimd. Emiqltorul estecairul dldacric.sistemcareasiComunicareagcolarl gi de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.i.r:i:e vi nor.. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdpr\n obiectivelecadru. deficitari sub aspectul orale gi scrise.uebuie si-gi insugeasci non-verbale.receptor(R). c' al zecelea.:T:.itt 1*-i. 9i dominare-supunereetc. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali.iodurile celor doi facro.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectiveale relagieide comunicare.i scvisd Slrategir. . cazulcomunicirii orale. exprimatprin locugiuneadverbiald.i de scurie duratl co--piilor. rrfri:.:i. ne€ativi.subiect. in . g' unul . strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gindirii concret-intuitive.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".numepredicativ. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebuie si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii..o. ixprimat pri" .posteior.colglementindirect.eobose9te. ob.iectivele de referirrqi.i elementele Pronunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi. fapt determinatde: .originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati anlr !j:.Caracterisgi qiei. elevii. .d3formare a capacitdpii de -comunicare.lrr:l:-1nh. .gi de contextulobiectului co. Specificul. tie.ii.rrl qi fizic de lungi durate.de^irrdiferenlisau de respingere. (a se face c pard). Mersul r.coca receptorlgr ca erniqitori. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.rug.co-unilerii in inviqiminrul primar constl in insugi faprul ci.'. . de ' trebuiesi aibi invdgltorul/inviqitoarea didactice. mesajul 9i si accepterolul care' succesiv. instrumenml comunicdrti.ii. muncirtt resc.i.til:i':::i!ri.i scrisd Procesulde predare-invigare poatefi considerat:c. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d. . (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede subaliernululuirde aceasti *"nif.*orili fantastic. fo. *o!^.nu esteconsranto paftlclpareacceptati. sase.pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.rnijloacelediimaginaqie.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii.eryd.ardinal.. (verb) 4' a' patruzeo'.T#L:::. g.ecomanica_ re orald .. 1. predicatulverbal.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una . Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot. f.complementcircumstangiar de mod. luttoaqte parqial codul.exprimatprin numeral ordinal cu valoaresubstantivali.rolul celor doui surseseschimbl alternativ. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.contextul situaqional. I seimbogigegte aspectfonetic.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie. desivirsit.numeral cardinal carbinrri^in . 9i pe aceia B. trebuie sl decoheze. l' a sefacefoc (de supirare). b' cu noud .. 3.."Y su-nt la permanente partenerulde dialog. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo.Iai comunicirii emipdtor(E). d. h' una'.comrlnicare. de aici rezulti necesiratea . popesc.. vitate didactica. stantivali. petrolqer etc. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in.efort inlingvistici sub achiziqia .motivagie.. . c.in canalulde transmisieintervin perturbiri.egtecitirul gi scrisul..instrumenteale muncii cu cartea'Prin.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clasaI. iar receptorui .tient.tcrminat...predicativ. . cu o anumiti.rpeciali de comuni_ o care'comunicaredidacticd. Seindnde o foaie gu.nume.activi la comunicaredin parteaelevului.i bund.or. emulaqie competigie.i. acetti factori gi aceste in vedere La claseleI .r. suprern. in comunicarea scrisi. "'"2.enea. inteior. exter"r..natura mesajului. iden. utiiri. (a /o si cinra) cufoc '' careprin.personalizati.rt"r". nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r.)t n. 'asen-?.colari .-i. general.mai mult sau mai puqin fidel. comunicirii.se schimbi: .i unul .patru .cardi nal cu valoaresubstantivali.perfect.gomplementindirect.upiir.organizat extragcolare. tn.#iff *ff*_era. aefnxc.con. uneori qi a cadruluididactic. .orald .i'. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.a IV-a trebuie si fie predominantemetodele. optim. . elewl igi insu.elevul. limbe . municirii.de relaqiide colaborare.i din educative acestcadru. adaptirii tice.elevultrebuind si devinl participant activ al unui dialog productiv."#. repe(e(adverb). " -.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. dul.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ€ngare_pozitivi.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqia: cornpret. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare.r.

i."."ie.l"i...: :".. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc.Mizerabiie!".ru*l. la . cumrnte toql'ma mai 25. opus.riiiiirl "..-".i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::. caiegoric: . . urili.a-l rezorvarea acesrui subiect. c..i-.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui TipitescuseschimbitrePtat.r.".(cu i.p".l fu.nerabilul !ra..i...rexut4. ..meu!Poimi.il admiripeCaqarogs.:.^iiiiii....il'l"uf.1. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parvenire declangeaz..l.-.tt ""-i ""i cu .pti" .l. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.. H:..i."t"i.?["'.._..". ar itemul3.rrs demagogic careprefectulil intrerupe istea sunt bune Pentru..""Jntul.iiJ.or..relagii alteperso-naje.0.'i. i:':...t. J.l.u barbatul eltt DomnuleCaqavencu..i""...ta Joiqica.."ji..::. la aparenta..:ii.:!it:.."#t"t puncte a"pi". J..mt1ffi .d. economici romA.:..il#..1u.dil..9ii cari .."re tlyq care .^J.'.l.ffi :ft1ffi1'.ffi ..upliiJ.G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri con.h.1::J.".il. Congtient de abuz judeqului. Pentruaga ". u.miesi-mi..t-pro.rn dirc. [.: (?. *r*rrti.u'..#pJlil:il:ll:Jj:.".e:" ri.'j'"i.9 vede.'il.:T*=+l'ru..Migel!Migel!".dif:tl?^ ti o ..i deadresar".:.... Pnontatcmebdclede ..RlcnetulGarpaqilor"..g..il'ft1'.l So.rsqirre fri..1nsfirqit...Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista". ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqavencu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.l."-il. hnecesariin '.. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.ilI.i1{'/. .inapoieiea.n.r3 fluenre.::'.i'!.:: :lfii[*l":'.i. r. luiTipitescu. i::ifi::::':d.i j:l':.rr.i t"t.fipatescu cedeazd:.Hili::... b." t.?. Constitugiei in .r.'"^.i .zitiei.::i:.l ."ii..p"dff f tfttt. sc va imbin.'J:. resrul 3. gi nrriintcriorizati. Jocuri d. ?".:f"'.teiteaze nurnele i.. terergrtivc cleinstruir".i.loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .{aeCalavcncu.:T:..f3:::. .l pi..ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.:.*.."!. ..vtolent strrga re$l inspiiminti cind prefecrul Se fi ales.:a* 'f:ila.o.'J.minlile..gl"sci 9i.'i:1f#tTr.Eil.iT-bdt.i.gi-i ffi. Zaharn nenea g*ci-I.i.*:i. i"u "iof"rir gi de violenqi......:1..ilffii'Z.. domn"' dJe el.iii.:ftt'' .'o"'^i^ffii.i.atitudini..#:.*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare .:'oire ro. d" i.rrir.'cel" susqrnereacanii Zoecare declari ..i pierde.Prin televiziune...punindtotul pe seaql..."l". . . func""". ...l. diu.:r:::]..*z de.il _ti :..limbaj.l lfli itr"^t la devineameninqitor."tr ferm preten-qia: v191u "['.9i iubita .. jocuricu Cleruetode I .i"i"i oral-oizuatd.1"TffTf:-"t"-"1.e rot exprimiriiorale.L.".inuent. o..:". cu .""'uil"i#fTJ'.1... i" if-p"i Jir*rul. "lflt...guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .ri adversarului ...)._orbiritJ-L'iJii". se i Calavencu.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelectorale.ii.u'".Aurora .fiiltt... vezi subiectur III_rea.$i". C"q"-r.'ttl' 911 surprins i.nici seputea. ji". *&.'t"Y'si conceapi l["*r....Lfi toate lumea'politiie. ! Mi arestea atdt . i" rie"r"l :tme*_upardonaqi.r . rorn. l...".dai .d. .9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.ie iertar.vrea si . hotdrh.:*#:. il*"Tiill i :I i l.t.r ca armi'electorali.To ...tt ..e pardciparea 1i. avocer..:..t." al.poliqaiul. efevii tl."a'*..atit riu Pttttt .f':"Neplecut miniintilnindu-lp....r"c' .J 9i.l i.1.."6 an mai binepentrumine! l.i. lui Caiavencu. i"r.-..A.'r".i!.i" i"Ai.i!"i. .ti.: ::j:lrezintd' etapainstructtviG..ri. nu vreasi vorbeasci domiciliului.i. prin fapte. ii spune slugarntc: "eu totdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3. proclamindu-mi candidat al gazeta : . didactice trebuiestraibi r .. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory. gll JVlon"b invingitor. Crir"""iu.." i"""ttut".pJ**t"i.'fil.'Jffi j..n.iililiti.Ei ! pe tavencuincepe . : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.oii. r"u-f"t..re ) rca Zoei.siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1.1.lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.#."-lrf'.li:*).:l_:l: De ::..:.re.h"i'".i*:[:". il-ililt" conflicru_ f::::**": .i" decit cl Ameningat va fichinuit. c3munic?rg .. Cetiqeanului ci mai bun ales.ei.ffi.. caqavencule'. ."' _alegitor. il..rrn.fapt.tEi'for-.ffitllfftj':#. i i..'"::r. u.r."m...rl.-J.. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri .tI:.rurgii.iiTi1l.'i7:::^:' o"" cu acek.1 politici""" "["'] vreau"' ... ne estideputar!. if.tigii enciclopeiice-cooperative il:f.. Pristanda.1is9ne .i.."..:ril)i.i... TacheFarfuridi..'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica..ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Personajul catacterizarmai candidaiuta*.r...{l(...ri. deapropiere: onenc . esteturbusiu.lilFi.....':f.prefectul ei i.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f litcrarc riind .Mi secuvinel".r"[ii"t.:.-i.-J. ru.. d-ia . de il i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r.:." "" ce ceea meritin ...' fi:!ii:'*o'".:1]lr.""" i"ii"iJ. presa.e.Intervine lenti: ..'io.:1".de suntceldintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.d'fi i1..llT{llxfi '.'"...t. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu.instrurnenrc eaaluare de !-!:"d. Ttp.qilah..tt preal director'proprietar ziarului ...rscli. il.. a. rormureHtrcren[a sffategie Si.

. .rrii si suiera tribund: rtt sr. ^ l ^ .r. i"r'.i. Je-qi d.ii. ..:'ti starului.'".. ..politice' (afacerea cu este Pristanda. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui.'ZahariiTrahanachi.(cu mi-aiiorr..upTrri. Unul'dinrrep"...lofil. 'a p.i-rirrrr idr.@. " ^ -o i rrl "i.il'"ill ali zile c6_ polijeifarsificate. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva.cel de epitrop-.y ."J.rr. Egti "... .i comuneei compliciin prin interese . modalitat: ..:..a *i"r.. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' tenului e pri-.t' 1 "mi. 6il. . p. i"i-. Jo. prezent . ..^.l .a ) caoric iom iii re' . il..:ilifi .qin e relaqiiamoroas cu zo e. EeAdAugI ie caracterizarel cir.gi marpuFn onesrit(r. p"rr.caracteristic nurur demagog."' . . ^-*.":iifi"^eamiapuciaqa.t.t..i..i...i'.progresur ci cu oriceprer..* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca. ".1."rp. prerecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.u. (pr.curar gtonal piesa: ! Muzica**::1.1r..to::. .iu"tl.]j.-:^ lipsest e .". . ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.. ( r--r-.ogia.unr.'i"dividualizare.if'rruor. r. nr r t em zice' dar Pse9te || t "r dar le atribui e altor personalitigi nu .ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ .1..t. .u gi-"rusine.....'.i. priir#. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir.1j3il!tfi:.r..::f. ... "* gi ilegah a lui Nae Casave..il*"l::T:H*i'. priniffi consdtu_ ! 9i ii..rffil'.^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie...p".r'e. r"iiil?.rneglijenga a fi pierdutscrisoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-. '''' "#'..t: -r..il. cit (Ptinsi" t ibot.x ad-it..*.o"ai :::l'.qil ..ip.^^*^^lio .uin.. am su".ncuperchezitionarea. torcreauna..i apoi cade zoe sF."'u"riu .rea Tipitescu esteimcompromigitoare..1.l rup publici: . o caacestea TL^r."*iI! seum'egte acceptind conduci..a ". i..-mai murr.i il.^ .llPutt r :. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj.: ..ru ajute "gii Ca{*.nrt.rn"" cal! "...i.. gesturi.il:.olini. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o. si organizadtin ma_ cinsrea alesului . Aplauze &r.."rii"Jini. siluifi"iiyirlrr.:...n a cte sensulce sto r a .r. ... ..".?.. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de demagogi.."ri:rSizorareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd...r.sau iubiJ. Acuma r"ri.'rJkr"::i#*i*"ff in fl"irra.ncu gonqinei.Zoeil sprijin in_rriitoarele.incheie .i decuvinte..orr"gr.i. .r'a"t. prefec.*.care durat aProaPe au .riau f. kili o sublimi.at.rr-irhfiT. .. fapte. mi5_ Tff!:. o""r"t.i... reprezinti in.i6r...^^+y.". E..oencu euvoisi_mi trrtl' ii.. .^mur.U.lfii"i.-(expansii) to.c locul de primar..iuft'rtT..'r*ofogi....7ir'i.brrrrd. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-rmaiar il."i. i'rirrrt ii lp..itp...."pr"r.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili.'i. .."rJ.r.tr pe si Ie asaz.'tr.Dupi tu .su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin.pr.:""iry:.."1"coirediei.. iJ 'rrcsta. p"E... i.r*f a..''peZoe 9i de amor: de i.]r . ii p" c"t"-l disprequiegte.:." ai.. iigJ4.' ..tr"rc indirecte cardderizare... il"riirrt.. hhrtii ..a"a..i": E..Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect... este $::{T Tipitescu.i...r.!t.ii..."ji"etatea n ndu eiincur :..lra r{'eischimbe aritudinea.. "-9' este limbuqie.i.i do..iit.t..r ri diiea.-):. in *""u".il-i-otfi"."...tolerindu-inecinstea Cftiqn dar steagurile).eforf.r't"tl :in comedieo ^ o . .*lf.. soqiapri e . H . 'ii.'tr1#::'3.qp1ne t.:.^. "zoe(rkzind"): (cuton-aspru.r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !..^.lor comiiJi.tr!r...i i.. pr.. . c..c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati .i personajul * .air-o.".seculate. .Xr..il.Caracte:rizarea oiii". .ffi. '.il:-.) dignitare): un om_riu. . Eiautoritar..iif arr1"I. . i-. ".. ziv...^^. rtl.i.r.o"r.i::. prne pdtdriaIa o p)rte.n*grra .:yanni iit!|. e cr r hlim i putem zicerni..'pirufi.3m.r".11.:' a spus .fi: Il "". t *: ".. la ei .'..ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.j}.pil.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprietate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul...ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir. ..::)r. pc or*or. ::'rt"Hl'"T ."""til.qi"".r"aidatura."'. cu plicerea care N'.^.ire. crriti care se. teva seascunde..l.ilti..trrg.r.:.nemuql: i evergl re'.-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:...1 spune vrea...""...r..i: gestur .qara..:*a". r^la aid lut :."r*"nache face * conte*fu raoparte a..i."i..i.. : . ..."r"b.... ..... cunoagre "r r l acestora..iil.. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat..d trib)_'. . lVreasi neomoare.e i u n si n d si fo l o Se a sci .. sd p-odovedesc. surprir" fjtemzice.de doui modalitlqi cele -' Aurorul foibsegte rePre..imb"ti"deplicerea " ar..- u' discurs...7o aitindiniurullui Capaaenci "gizoiu.l.r"ilit.::^1*#lili.ii i.iregizorale.r.i[ u"i..i..3.i.**. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.i saz. vinera satveze.* .T: d9 sursi p."."..etari tru .scopulscuzi mijloacele".zentatlvet . autoritJte cu de determinate relalt't'le gi judeq.. adevirad.1i. .nirr'*.rr:r-.'r"ga1jy-rl. galerie.....l'.Industriaromini .'"U.""1.ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri. ir'ui... ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i. -pronunqi 'iir:I!'.iy.bih.*"eifr.'i ".emeie buni.iptu. . .ronrjil....H::r. p"qt3-i p"rea"..rtTou.. ra cdr:eilse scrisoarea.rronnj.rtiirafutui9i'demag.ie'i)ii'. . t"sty.| citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime.ili. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.i.-"ju u..irrisoare..t....-.ri'.fr"#'T'*r1roo* m.r . *i.de ili... judegului..-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui..nJirp'"-r+. p""r.""r..l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r.i....si surr!".^' "* 1._l :::re rerrare: scoard-t..rrtu.!::::::.r")i.....stopeazi gantajist pulsiv. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.promite esre mutqumit cd.v".'u'i*)ononpapr.:t... rr. din personaie sfera o pierdutd apare O ln comedia sctisoare -ii".rrrr. poridcia_ incurr. .'i. sorii compromiqitoare.. fiind legaqi manevrele "'"e..irililt. ingiduitor...jiii.nume.onul ui.. inindicayiilescenice.nini.^*a..'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu.l.. dar o .Fragiror!.\f...l::I-11. Calrye..!Ltr:. scoali_re!.tul ttpul Polltrclanulul asuPra are paliduir.asresiv adversar -"i..

Esterelevanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului. ci t fiL}J. advers :'-.g lupti cu mine. sfargii.J sepoate Vom lupa contraoricui. doting"Ju parvenire .td". ordinel GhiqiPristanda. 9i scandalului. pipdtsi uiti.a 'roanaJoigt. i"ii" j l. In buil st iie p..ironia.it."i.. .n-. vre'.."riJl:.Eiure bun i..t.rno"gr" Lui onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva induioqarea acesultimativ...^": :l ari.. mai ales nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e .lffi:llr.:iii.i .ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti..dar 9i feminitiqii... .rerteninqeschndd'. mor in rugine.Eu sunrpenrruCiFvencu..rir* Caqarr.tf:IP:t! pcrrrrri utzoesuntsingurele personaje vorbesc care corecr.l" .rll:fitliffit:t Prefectul nir^1a.r" principarar aceitei comedii moravuri... -EtE Hvulr!4. personafiarcaZoei-seimplinegte ac1iunile .. .l lernur..duperati' . voluntari.'i. !" Devi! .* concluzionind' person".".grpnn trisituri comune arfl-politicieni.j.i.dar nu voi si mor pine nu cu rtrrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile.!:q.peionaje faia de ea.i..in toatepdrpile".cum dicteazi p.tri.]si Este si de gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r..e adversari.r. nlndu-i c"rer.nu e evidentfaci el gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6."iar*tr.iF."il. . Tipitescua gtiutsl imbine'amoTrr $tefan gi isce'siu'eapoliticr.!"' lasi-mi in tuia: . . depilJepe cagavencu. . frd."r.. astizi.* ...tipe"..ffiT1'rfr.rprjra.zdrobitd". comrc.?11"T. si . .:..urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {.ei caracterizatd ffi.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene ..ncu.ori nu.rn2rzgirt".se repede el stigind*.ei prioritate. poritici..i ra fring. neneaci.""i. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ".intorchndi-se' el cu o. ati. t"-.Caqavencu : alegeri dar alesului.."...m ie" i.b. rn gare'ade personaje' aparte.madam [adiciTipltescu].partidul Rolul Zoei este noi Zaharia. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr|.ntt"i..**i. parvehirism. I"t.r-.pe..**f.t'iu.. *ai.i. !ata191cu [' cI tu.J :l *t' :l.*rffi.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iubegti. Ce De fapt.... AgamigiDandanacher p.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl. .icapiire scenice^si ye{izorare.Cag dtrza qi autoritara.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.ll:..-. timabil" u ra ile s e'.:ir-li:liei ardstice:".: i: :d..cu necinsre.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne ironic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ falcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.r_"!.'. banii:T$i": coana trai Joiqica. redeizbucnirea voi fi luptat cu toateimpreju... "-i.agitatt'.hnd ' spre Si . nhotdri. prin io.Joiqica. Si du-i toatd ..i:f#+:8. Zoe gi prin limbai.:!{'.fui ioiiri.ipna sdsejeleascd cdzi. ".r.. .ul'-ft:. ar_ t.. .ca cuvintul duios..no...Di opt anitriim impreunicafraiii'.Zoe'ii inPoarti-tebinecu el.i.:ffi . cu Joi_ f"i frrir"r"til. 9iai.baibarul .''.:igl r"i.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.... Aceasta umile.:1'"ff1. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire. gi afuncimor.-Pel1* .rugdtoare foytl ernopionatf .**..pretinde sificatl.i. f.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur."rt togisunt corupqi scoate evidenqi.T.#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'."r pri" i. .singurd.i"" carerespccri iiil. iituaqie.... d.cu.[.. lui a*iiul b.iciJr..: *ogi...M-ai adus ori aicil-Qtknge)..simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.t.#"':tffiT"eers m I __ _ . comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind. Femeie prin aiiindiruo oJto.il!:t:'. elcctoratul democragi"tr.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pentruci ii unegte in in prin politicS..^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur. ie 1t:.*.. prietenurui . tot unae.i"il1.. mcepori..:r raaltul. prefectul'Tipiiescu..: s.. scapr-m{de rufine.1i:tiiT:LH1::. carese..f.".*n.ni[r. i firmitatea' dar autoritar.Aide. .'.:il...pr. c. poliqai. niEre sunt . folosindarmele gi igi impuneinteresele deciziile.u_i lesi_ si ca i:'.cudigiitate".1j:t]-d]Treguiegte spu. mi iubeqti eutriiesc. dupi ii intere "gTryliTenrul. tine. cdZoe gi prefectulvideazeinteresele ori pe zic: . daci pur gi. lumeti. vencu:.?: . iute.*rrir.a obqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache.r. rmorarrtare.i#. Finiqi."..sl vie cinivasi binuiascipe..ite o uinJ"-o'iro"re. .cu pierdutd. ..r ilt't&ffi :r.. .::f'Jiil. ..." meueutoatevoturilelui tree. zdrobegte-mi.r"iir.i. . energia. babachii. sjap[-mi. lupti.fr t . "" absolur jf..... personaj c.tnecatf . pentruminl. ..acum.d. .nerioasf .:ffi gica.r.nd"'. ni .ienilizat.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.r.nu face lr...cagavencu.nd.. Pentruslugarnicul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu. un o e p naj fimt':lltlmn'.." nenea dumneata Trahanache. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea. a literaturii rom6ne.. Ghigi pristan"..uio..'.ir.i tipologie. cinelupti cu.. ccr.d"i natd in brdge".rqinii"irlbdare....ii.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.fft. 1i. la moarte..r. .Ai p.ni. . dojene9te. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea ri. milcar prniaelectorali. ".un"r" aprieteniei .qa d"r.ndu-se un fdtoare"." (bo9ar(1)mi..a e "ihr.ri-_loc o*gi r" politici a viemii femera are nu drepturi "i.*. Zoe . chiarin poau eZo.prioirede'disprep' ameninPdei.:" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.*t# i . daie mi iubit.qt..te....rAzAid" .. da il caracte iizeazaeTacr.omorinainfit qotulpentrutine.r.rir' .4l6ngi. Orgolt* "riiuJi.Finice. rotosep .lacrimile.JJft arrahanaclie.o"Ju.3-danache...i.i.isituri si atitudini individurlizanre impulsivit.iii ".. cate. .-. .J--. il "l. eneigia .

a i se facefrici..3/" (Mihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr..) gi mai. subiectiad..g.i Pl .coordonrrori.. thrguri de carte. nimeni.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.il1.ir. cu rnarind. r..*9i..substantiv: trrii i.iril.ropozigie de cauzd.pronumenegativ.tntext."#il.. . Dpenrruca si pogi sta la Moara-. ase facefoc.. l.-a de indicativ. de rednai2/ cd.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4. _ pr. persoana .i. a timpulprezenr.subsrantiv: Triim tn ei r.*nT:ff . (. imoratitarea viatapubricr privrtr.rf t* in hrtat. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi . lalgi altl unelte fg dedulgherie..a sefaceluntre qipunte.lebada 3.acributverbil . 3' daurui cartea. facede duci. a timpur persoana .i esteverbulpntealaformade indicativ.r:1it proclitic."tirr. a se facedeEtept. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .. iI ffi'tri. doi . in zadar... ln texr..j fi"at1r.lui este*r:::t_f... reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z. .u . ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru .arficolhotirit proclitic.2/ Privea at0tde intens. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie.e...if ix.adverb de mod. expozigii atributivi.firi voia luilici. giun mai. ln rext.t"-fi.onatd .. tut . a i seface loc. circumsanliale Pr gi P. relevi faptulcd. esteadverb rnai g.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) . . N-Ac F. atribut substarrtival iubire cq de.li rtil rubtil aruziv. u. cdrangind.i. a i se face dor.conjuncgie. re faci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi. rcel. a se face stipin. .propoziqiisubordonate .propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s. r{mine persozoe nume comun.si plece Iralia l"i ioi. acelagi aceluiagi acelat_l-.a i se .i.l / De egti corrdiliona'le.iiJ'rpr"r"ror. a."" t"u''"nt -' i..aintimplat?/ de am nitat florile newdate. .H:i1:*l#:. '::.'l consecutivi' circumstaniiali P.. e Vroia. de."-' in lyT"lg in o ln atelier.pronume personar. . --'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai. subiectulL Subiectulal Il-lea A.maieragidinsul.verbpredicauv..) . B.Hlrl a prr . atribut substantival prepozigional: ciriri de munte.hi_berilor. Ningeacu fulgi maril/.atribut adverlial: casa p sik. Interesul ntru citit/tnvdpat.ri circum_ stangialide scbp (finali).(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ei/aceleia. nii. 1.1l. $untstelecdzdtoare. imperfect..(.rrf]?i'ij:H:?ift.a hotiriqea de-atunci. ivirea/aparijia.p.-..iocugiune adverbiali mod. numirur .afiesteverbpredicativ.ffi.: ira .propoziqie subordonad r/dete infiora. persoana III-a.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti. emaiera dinsul. P3."""rr.rlli a 2.. .r."rol"i-riacestui subiect. . plilcerea clurii. N-Ac M...:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i. a se face galben. era . consecutiv{.atributadjectival: copii.Qi1I blrsanL.rcrsonajurcer din gi mai I 217 | 4.rl i''ihi. : le genitival copertele cdilii.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqti obiceiul1/de ?/ period. ochii lucind. de pl . . copulativi.trff . ' circumstanqiald spbordonati P2.. subord. a i sefaceo favoare.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect. G-D Pl.) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilamaregs1gimpresiondnt.iJ il Ins "o"n . subordonati P. -.. Formele Sg.acolo.ice."u"r.r'orot.

sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No.. ti*bo1ut p* sonajului. At":<^""a* iip. cu doamnl"... si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFiveasci va . fiindci .. nu ce hi-i.si rezolvareaacesrui Penrru subiecg l "*rir*rrut r. intrigantgi lag.Ai vorbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase..r stefan.s.. aqezate dup[ rang.cind apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv. 'Dintre personajele partevorniculMoqoc.ru ale studiului lirttl.i. .un leacde frici".nIil. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui.Personajul cdracterizat este d.tiu.aiiiitriiT|"'iI*rrrrtr" . restul 2.i..o.*rna* Llpugneanu.. capetele ucigigintuitepe zidurile curgiidomneqti. taciti a mitropolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor.c modelde nu-vell.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu mai alesindirea.r*i"iiii_r. Gingaga.cp tatrunanim..nite unrir"iiiJif* ursuroridedomn.. ir.i. in din sl so{i..qi cu aprobarea caresegrlTeofan.".easesperie". reqcgix ci lui minioasi... prin fapte.. loc si sebusaler in . lui '.portretullt zic (. .' .-f.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boieii de rilor ucigi.."r^-rri::.4il siu. Negruz2i. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt.:..DacIvoi nu mi vreqi. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr. u' personaj secundar. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifudar ai seseriucigi.i. Tipuri d.ii.femeia cure..itenrrrl vezi al r romhne cicra.i.Introducqia"din nr.' i.principal.r.Yilzindgrozacare de igi va priveligte. \.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c. . carefrcuse seduci vesrea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.lqrri. rrecerea."rci-. '..frarerui Ili.cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese €nunl4t Mihail Kogilniceanu . aurorulfolosegte . Llpugneanu promite . cu cu cu bot:ft.-i.t.l-i Ad. litice.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq.oroitriirorea diread.. care_l bi pe ruise aeel Jolde.. doamna zdmbet diabolic.el a dqvenitfoarteputernicqi temut.i r..id. boiBrii hnreziseri "..i. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard..Mogoc bsietipul boieruluitrdditor. stietoi. ii Zimbind. sX lui re.Ti.itemurI vezi al 3_.dtiile doamnei Ruxanda ai...fiul minor al lui ungerea Lipugneanu.era.cu icelagi arati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie.-o urnbr. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.. r\oorelea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali. oestirnentar:. este mult deboieri".relaqiicu alte gi personaje prin limbaj.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect...-. mirropolitul. mai Doamna Ruxand.r"idere" ceru r frate.a$a cum o sfltuiescceidoi boieri..il" i:::ilt:_.l1^. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldovei.iii-r.ru Ldpugneanul costache de Negruzzi. ite'rrrr 2.... domnitorul | . Lipugneanu Ruxanda legin{." simgire aleasi. resrul 1. ierme' antiretic pcrr tt" personajului.euvI vreu." floarea expurr argi$isoarelui..r'rrut. Tipuri deproieaared.ir4lricate pompa cu roatl cuu. Ruxanda de"inE.in rocul gtefa'.. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.r.r la 1.iui. i. pe ar.rr.'i). rel.ll i. cum o nurnegte naratorul...*i ca. Capodoperi crealiei Cosrache a lui istorici.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei.]it. personaj un literatura romini.doamsI in na Ruxanda1l infrunti. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd. i ." q: .iii de i.-i*"ru radlui s?ru.subiectul III-rea. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a ameningat-o: sI dai samtr... cup-rinsl remugciri de -ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.1 rn realrzerea nersonajului.doamna Ruxandi.atitudini.serugaimpreunicu copiii. cele urmi. personajul . "rb PetruRares.d*iipuq"...de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omorurile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte....e exercitii 1' P. capodopcrl a literaturii romine.oin motive p.ir.rr ii.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad.iiu.. esteimpresionati jalea.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul . doamna teresanL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr..copiii le sunt strnitoqi frumogi...doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit. Spancioc Stroici..a .O tnfricogeazl. rard.. 1l roagl si inceteze omorurileEili .tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi-l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Dumnezeupentnr faptelestrvirEite.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si intre bilrbatgifiu. cu lnglduingi gi indurare.t tn cui.Bunadoamni".. orimpic..il o ..Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice.i. dac6 el-arfl-. mai alescI acesta.. rno"rrea "". era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat. subiectul III-rea.. 1/1840.uii.rnu.n! l l' ln calitatee care.

norodului" (capiiolul l.._y ' bortn... d. dispreq neascunzinduli proeti.ecifice' grup unitar..i'i.adverb timP. tof de poimhne. menea a sfirEit.i..ales.rnii mult mort decer. n'ag ftr run ndrrriu de frunre.locuqiune de astdzi." insr io-nului i-o i""r.carc..iu.1.J...cunoi. .l rcllunle .Capullui Mogocur... c-ai indriz ... slugarnic ipocrit.Voievodul estecongtient forqamulgimii:. directd). glas".). ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp.t. . in"i"r. o de o de timp (repetat dati)..lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la..ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructerizareindirectd).urLru. capete.t" idrei acestei .ti" tin n'uveli: mulgimea..-. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.-in id J. Lipugneanu trimite la moarre. vel vlnde gipr. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spuiduhovnicului ci egtiun tajha.. Cinic.ilnd.c$por..savureazi" spaima boierului. buitor: .er. .n esre ! verde !.al. Negruzzi erte tcriitorullate introduce ^ .lor principal.*i. . n.gara.Lxnus qii.adverb timP. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-atuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.rr'.rnicul partc.scoala).rt "L.strlnintreiare."i . Ea nuose clif..i...tosuldemine"..a mliestria ..Moqoc.t de adverbiali mod.r".La osprguiin "r. ii de ace€a promises de .ornir" J"lrorrricul Motoc. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoinqi. cind m-agi.tronil.. lingemina care-lbate". o de aici . zltor? o gtie. Moloc ai Lipugneanu de o parce..r.".blestemur le ^M.mulit devineinspiimintitoalg.te adverb 'mkne* adverb timp (repetat dati).. h'prijinul in zilerele. in tine ? Eu tjiert inse.dir".pd"cd. Scriitorul a intuit."t"' Sintlqin Ur"q.i civa'avea"neuoie . cel caie-oasuprea gi-o "intr-u. In capitolul treilea mottoul .v..un qapisplgitor"..aliruriclcpostclnicul facc grin frptc |i limbaj.ide ci sunr de si ura fali de multime.. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la sr-i somunicc laranu--l ctr vreadomn. Incercind-si-gi viaqa..L nii. pe realizare". Dezgustat.. salveze Moqocdevinelag..incearci cigtisI bunivoinqa Llpugneanul.incepuri Striga-"" gein cere..Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it. st pre I'omsa.idrei acestei forqa distiuctivi.faptele.Fermitatca tlpuqncanu..urt...Prosrimea . cdlowlboier.Dartu..^ -^ I ^r . ca urmarea zvonurilor curreavoievodali."r..capullui Moqoc (cu al vrem.d.a sd mulgiriea.^. u{ravulba". Dupi un momenrdc 1|: l-lpuln:anu uluire. Vcvcrili.ln colectiv. Moioace invechit ? rrrr *r f .tptli. ..mulgimea... de il pe Ei llltsflcut...ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoare. 'rnereu de mod de continuitate.rrr. domnid3 . cu manifestirigi ps. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite..sptrtarul lptncloc0l)trolcl.nuremaibocicao muiere Fii romf.eturnle conboier. seroaleNisciro"r.Precizeazi+naratorul (caracterizare ..voin1a. individuale a personajului $i .gi a infa$9. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract€flstlcma ..'*ii".Jii-"" .ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi. ln loc si mufce.agttaUe sale ci. .il intreabidaci a ll..1. astdzi.sirutimina]aiemeni cinelui.".... Moqoc mullimea pe gi d" 9i "er....promiresi construiasci biserici..il:iti".iip.se lamenteazd. porrrr.'nJUt.dpi. l:.. HaideI luaqi-l de-ldaqi norodului.qiranii rlsculaqi(in romanul Rd.. .il. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru. de-agata ...adverb de adverb mod.fiindu-i trebuitor si-l uqureze ..'ig".^ increde^ ".tli".. lui neEriind soartiil asteapte. bi'nuise . s.n jecmlnea..adverb mod.:.e o6rei turcegti seincreadi eI.er.""" I).t.. "drr". iui"i .h.ecuodrre..9i .]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s.. --^..ca aflece.i.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier. riu . ceteqi a seintrebaunii pe ilqii ce si ceari.. )^ t-. irui.f .'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelor.. conflictuldintrc -.toati Moldova. mulqimea jeluiegte povarablrurtlor.cerecap_ul lui.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani....Iitffi. spredeosebire ceilalqi de boieridin solie:.iar ceicare-i capul cer suntpro$ti.. uluiqii.d"piittr'" ir [iocoi l" toffin.p... . de.nrrli.. incercind si-giascundE groaza. toqi cei prezenqi ." "r..re. .in." la cruzime..ating punctul culminant. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine.rori in text)' de de 1.adverb loc (repetat datd).adverb mod.Mtcum.i a. Subiectul al IIJea A..masecu gura ciscati.-o .te Alexandru vodi celorce pradl.egre 4u-l va ucide. aivindut preDespot. Dispregul vqievodului total.r...i. predicativ. spung_ml l r n n X +X -X '...Incepu a se. lui *. darclinginindu-i dinqii.. lui voinga de ficr d.l-Li boieri c6qrige-bun.da. personajulcolectiv in literaturi . motivind ci nu esre pregitit sufletegre. -.:.rvul gurtezan". m-aivindut gipremine..c i{-i celorlrlli r. mulgimea vine agitetiri".i. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la aceasra." domneastrimite armagul. cu obginutd...Caracterizarea lui.in? ? "9.."este lingatdelceasta.."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu. mai lui . da mulqi"..ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului".pi ur.. niciodatd de pl .lntre6aqi de Ia agtePta a. ..a._. m-arvanout sl pre rnlne.FI Vo...feruinau-t . i1..M9!o.atcy-t.f.ihologie . (repetat pari.. care-lovaqioneazi voievod.r..1i redobindirronul.progti.i. i.rio. ii aiigur.il.t."duc.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii agitate careintru o clipeali il fecu by.. in literatura romAni_persona capitolulal III-lea.(cu tirgoveqii)careapare...drr:rn..._In de se din Revenindu-gi uimire.t.acesra ia deopJrte Motoc si. care.de negaqie de adverb tirnP.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft . .alta parte. il rosrindo replicrrimasi celebri:'. inqelepcirrrr.. . iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boieri. Doa. prE r."Proqti.t.tl surprinde conTportarnentul arma. Mogoc comporri se lingugitor lipsitdedem. Costache Negruzzi demenstrat gi.silinai du'sea ride".

II
cir - rdverbdc mod. mai - rdvcrbde mod. 2, trebuie predicat verbal. sdfii om - predicat nominal. pi - advcrbde modfdrd sintaaicd. funcpie tr - subiect. Ano - substantiv propriu in cazul vocativ, sintacticd. fdrd funcaie l' ,,str bucurde ziuade.asrizi"- propoziqie mr subordonati atributivi. gindurilemele sunrdegarre.. { "cl - propozigii subordonate subiective. ,cl iiua demiine aresI fietot b,-'*7 ,,cit vom staaici" - propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. de 1, a supdra a bucura, mulqumi. vs. a tignd (tihnd) vs. agitaqie, ,,eiinigte, frirnintare, ingrijorare,teami. a pierdevs.a cigtiga, reglsi. a a setemevs.a spera, avea a incredere. B. l, Voi in text este verb auxiliar. o voi pierde..) (,, Am discutat zoiproiecrur modernizarei cu Je oragurui. (pronume personal, persoana II-a, numirul plural) a El ao,ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. (verbpredicativ ,,adori..) 2, A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. (verbcopulativ) Fiind bolnav, rdrnas a acasi.(verbpredicativ) !, Forrnele pronurtelui d.e tntdire
Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a

I

I

| 229

c.

1. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. unei mari personalitiqipolitice. 2, Noul alessuccedi la pregedinqie 3. OdatI ce s-a oferit sd organizezeexcursia,niciun pretext nu-l indreptigea si , se eschiveze ,

Subiectulal IIIJea
I 'l

I

'7.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect, Testul8, subiecrul III-lea,itemul L Pentrurezolvarea :), 2. Conceptul cuniculwm de ,Pentru al rezolvarea acestui subiect; Tesrul2, subiecrul III-lea;itemul2. vezi
: ' : 3. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. lariti$lor de virsti ale gcolarilor,cit,si datoriti specificuluiprocesului instruc. v gi al disciplinei limba gi literatura romini. sirnulatl prin carecopilul.invafi jucinJocul.didacticesteo metodi de acqiune participant activ; igi satisfanecongtientizdndefortul intelectual 9.ifizic, este, , rnotivaqia rnotivatia roie ioc. relaxare,dar gi cunoagtere.Iocul didactic creeazd, nevoie de joc; de relaxare- si de cunoastere. Jocul didactic creeazd, citit"scriir, conferi atractivitate activitigii de inviqare, facrlheazl,irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvoltareacapacitigiide comunicare. memoria,limbajul, gi aten{ia, cu operaliileei, spiritul de observaqie de cooperare, ginaqia, voinqa.ln jocul didacticseformeazi trislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adver$ar, , spiritul de competiqie, spiritul critic gi autocritic (micar incipient). corectitudinea, Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei;se desfegoariori de monotoniei, mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti eforturi intelectuale elevilor, sl dinamizezelecgia" ofere rela. si avind menireasi captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeasci cunogtinge, ri a congtientizadificultatea,efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nrotorii,tactile,auditive),de exemplu,pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si recunoascianumite obiectesau aspecte naturii, sI le ale si realizezeanalizagi sintezafonetici, si spuni'irtsugiriale ace.denumeasci, poatecorttiriuacu joc de rhiglor obiecte,si forrnuleze'ptopozilii.Jocul acesta , i:' careprin carese redau anurniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii, ale unor animale,insoqitede onomatopeecaracteristice. o .Jocurid.eobserttaiea naturii, ca pregitire pentru activitbgide cbmunicare orali h,9i sctisi (compdneri descriptive9.a.).Intr-un anumit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si , vi, si descrieaceleaspecte. . Jocar|d.e dezooharea oorbirii, prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor, de exemplu: Jocul sunetelor,Jocul silabelar,Jocul cuoirttelor etc.; se

t;rr*,

;:i'o'" '' "
,

'

4. Au venit doi dintre concurengi. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj

il| l

I zz

IJrindez.v'lttr deprinderilc co.municarc,pildi j.curilc:spune maimult, partidului", prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca,,,claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u. ointecareconlinsnnetul,../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care , etc., cred,t,rl sd ,o*,."rc' completeazi ,,D^, cel puqins-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere..., cu strabuniinoqtri' cu Mihai compleieazi,iriiirt)propozipia !, I r .l-' toti"""'" t ,,De si mai ,,nobild" "- "pt'"t pe tredatorl"' "ce.a lntreb,tn rdspunzi!etc. dar brauul ;i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.a, urisc . pentru a anunqa la po,,desfigura jocuri. oralecu inrebdri,de tipul : CineStir,,t; Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farfuridi si P.,^.l,rT:"""j f " ,!!!,,,,?!!f^r^pundemairyele cijtigd!,Jocuri_ghicitori,Joturi tare" si nu are decrea1ir.,1,,, trf;;; C"nqinutul J.f.r,"i ii p"re amicului BrAnzovenescu ',Prea curtdero, ln care copru trebuie ,Jrebuie saai curai' si-;i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ;J;F;rd;ai cir curaiuls-o semneze. ln acesi dejoc suntanrrinai.ririil"lrr. g}"i^ir.", tip ,r, trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ." ;,o1vi1qlto1. gesriculaqia, imaginaqia, afectivitatea. p"ot -*,,,, se a.rragu.";,,.,,,i -ir,.! BRANZOVENESCU: Aga da, o iscilesc! llT_ol/l! Timica, or RE ter ul tn acpi e,p r ezenpik de chi dei ea Tir gu,ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.-....:,-p^t::i1 Muzeului... 1,,, ztgrct carte/a de g.a., carese arrr.erneazdrolurile.ro.f,itor-rr.1,,1 BRANZOvENESCU: Da, daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tiltor,seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali, FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie,antonimie, avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"."h";;,;;"rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni, Esteevidente cepte operaqio.nale) careseimbogiqegre, aciivizeazdgise se desprind prin se prostr?. incultura lui Farfuridi si dezvolti v,, de ^9i Incapacitatea a gindi, incoerenla, cabularul in elevilor. n-am si-ntilnesc pe cineva,la zecefix mi duc ,.fri"i, ,,Eu, am il; J;;;;J. oJocuri-concurs caredominanre interrelagionarea in este tr^".rrt.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. Ace,rr ,r-'| itrltiii"ro ti doisprezece eu, rirg...", tip.de activitate trebuiesi.creeze "$i atmosfera/co"aigiit" .oi"p.,igii srirrru. Discursul esteincoe"* mai alesdin celebrullao Jit."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi stab-ilire";;;.1";Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ;,, ll,.-':: rent, intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno, urmi nu trebuiesi fie inhibaqi, inc*urajaqi particrl,e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J':,i|.ill$]ra.d1n qi vocealui Nae dffi;ner.ab$i.tgr la alteintreceri gi-sifie cigtigitori.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic,i* incearc; te dit.ut" proble'tta revizuirii Con;;l;l;;r;ruperi, in funcliede participare, performanqele si de "r.raa'J,'frrfuridi inecindu-se, reu$e$te rosteasci realizatc. o.1.,.1*n.d"r ;ilti"i 9i " i"gii "i;;;;.;i.. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.fe,1en9iat,condigionati constientizarea dtdacuc este bea, roculul se de asndat, sterge, siruaqiei invilrrre, de p.or,i" eiincitura: ,,(Foarte ;;;ffidi;;;"41..;;;]il;;;; ora' cwmi'nataaul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".iknonoi, 'iorlrr' rased'e tn nr:ry"riill.--nioro;i aplawze funl, condwse .Brk'nzottenescu; otr'lul; ; TESTUL deabiasernaiawde. 23 n te ;i skshituri grrpi,;i'ht e;;.;;;rr,, ctoioirkliri Trabanache ! Terminindavoie ," *"ti; )prind.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig?;;lrl,, lzgo*ot,l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am doui vorbede zis. ori si serevizuiasci, voie' ireri ,, iU"rrao ,o'ir-t*i;*1',) df doui una,daqi-mi primesc!dar atrnci nimic; ori sI nu serevizuiasci, primesc! si rr.rr. r.hi-be dar dilemi Din esengiale... aceasti in ii," ,.rrr-u.";;i ;;;.io, 9i anume punctele... subliniazi scenice Am nu puteliieEi... zis!..Dupacumsepo,t. ob,.,va,indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr." inr.t""r.r"ieg .i,tru*fn a',rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliberain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar, membru almaimultorcomirete comiqii, tipulp. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:. esre e*puse le aleacestuia, ,,",}:-li.l?dTldi, coruptgi utlclanulur rncult, ! d-tale onest d-m?Pe prost. cu moTturile : DI ,,FARFURI (izbucnind,)Iascutegte-mi pede d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,iparrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' personaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt. t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, un F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent deputigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta secompune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lTttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualtepersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCagavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numelef'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach" ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;;Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nuan ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sugercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o brinzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,prezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-Jmit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt,

ilriilT;tji:.:ii;.n'r,

desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai

Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$at" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio stdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--indignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe ori Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLhlieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ard.,cariu..,.. ,

{uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i.i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",,|H:?i;il,"i.T:l?'ft
^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini insi prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr"rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de

iux.#g,r"''J1,:x3fi

Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. ftec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela facurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatigo, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici citnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur"..,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c.rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, nonsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica... "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'orr.rt.azd: ,,ce sun_

122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqctera' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la partidul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" irahanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu tindu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei apelative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,foarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi incheiediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunqe tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de din ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "Rpti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(rumoare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresiguranqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie, stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,iesigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifestaiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha;1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, prefectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugireazi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,prin sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Caracterizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 48", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapabilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocterizat direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajedespreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi nume. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbegte 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s,iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'ase lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patruzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicusorule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsusqinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..."

;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1na{ $:;: calirarea poriticieni:

,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi ai ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

.Pestetot: nu e g_i e..''iii*i:**i.altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'...E...iii:illtaiiffi:*?i:i?.. mai cer [:-.. illil1. banii lui Trahanache."*ii""r".nu-i adevirat ci-l cheami minigtrii. 9i i[....i" rni".. apoi nu mi orbi de la obraz".-1'il1*iichc gi Zocc .f.l-am scotocit prin buzunaie.t# i. R et d a h^ s nri ^1.'.ru". iffi-it.irr tr: ^..ri... o si mi bati ci a". ci situlul nu credela ." atit de ramotit .."' $i chiar il adi"r. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile .Tipitescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\. Pristandail minte pe Tipitescu pentru a-l putea ad-u9e Calavencul.Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit. daci qii la familia ta"..ll::..J"...ru-"i gi numai coanii Joigichii. renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tipitescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici. s1. N. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache...acaslnu-i.. 7ii:..irrrparlial.' '::'::iit.obi reacqiire -..il.Gh"iqi.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu".Ti"tff. ilI..ii:i:TL$J:ttffi. zice:. pnrr.:r"iru" d.:]'t"' a". tine.." ' pe... (luhndu-Siseama)babachii".: "ai ""1r.scr..h.$i conu plingindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:. carc pisrreazd'l'i-.tipurpoligaiurui."*. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi."r. ordinere.tmisiei: .. Putc a adrrrirc.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J.aZoe..tn.vampir".. mairiu..n'". rfrJp... ca .illl.i nu o gisesc.gtiind ci astfelarede cigtigat: .r'.:|_.n..'". Tipitescu insu$i rraui . e t..agicati.l''il"''clt.ul n.Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei neveste.-conul Finici: mogia mogie.r-"i .unspremlui. I.". ...r."rt"" .. incearci si-gi steagurile.r...'.scrofuros datorie.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sensul'Limbajul tt.l.pi.. " gi-am si-ti cerierrare ci ''rr' pe nr^efe...riemisiei mele.."'-: r ". coanaJoiqica: dupi buget mici".adtudi"i.._1".h."'p"nr*'.. Ghiqipristandaapare.:.i-.. r".."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i. d" ! . Gfiige. rin. .J.':l-'.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi". degeaba: po.tt.r..i.. poftiqi.log.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai".. poliqai'.in.l flimind..le1li. " Zic: curat! De-o pildi.".. Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale.r* .i motivindu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule.. asa cu..' qi pe urmi-i treabamea.t-l Ptot nttqacorect..ei: .l fapte.. cu ...:]tlttttt. ij...:. vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere. elec_ rdJil..nu-i cunoagte illclcgc cuvintul . Dar eu.1:"fi-:J:1il..'..H. Personajul caracterizat este direct prinindicapiire s..aor.""...'.yui."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eata gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !..i" r.. soamdestupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele. perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi scriso"r* . esre p"rron..".o. Iimbaj. :inT:*il.ffi#:. formati din ...'..".1... Caqavencu...(umilit) Eizl.. si asa r .... M-am intors la .i:ryrylii#'.un onesr. se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi. si te vezird.itt consid"eraqia si-qi fie . $tiu ci o si mi ocirasci.-am ameninqatcd" nu. ljifi:#ra..."*#. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este.n.. $i l-au umflat..."ra"* i" iip"ir'Jr*.. Agamiti. cu trai^neneaci......*"i...ConeZahatio.. preferat catavc' "gi I 'rlcg a' agrn.poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald.."-".ffi:sr.ourrrr...O caut .'r. om e . "prig" cer lipsitdemerire.. torald' bazatd'pe luptd gantaj.*kT:^?LI.agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e misie. ..servil ..ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ...*.'ar._ll"-frinlos flAn.r| crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc.itnl zecesuflete". de dar mai c" t.l-i qii la """.rr_".i la dato. maispreugi.) executidocil ordiner..ru rezcmar sabie. Trahanache spune ..Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese ...oni..onr Finicd. "o-p.il.or.4... I zze nu din prima sccnl csteincultura.. unde ? fameliemare.. mai in-serios.scrisoarca spuncrri t at Z.-o. puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon. exeii cuti ordinul abuiiv al prefectului: il aresteazipe Caqavencu. pe d.". d-ta proclami candidatul9i iegi pe portiq."U"r..e de admirl: .rr caraven- i:Ti:H:{ffi il:H...iiEJj.[.ttril de iat ...ff ol. ..ii"... mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici .iil . i'r.r"l"gii ct si mai .fim scrofulo...p.Uld.tt mina pe d... Sunt la uqi.lf re i.'.i....r.. Ghigi..:*rviff :. Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia. cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii. aici nu e. am am nu poliqie.. ilil. recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil.i.ceniceregizoraregi ares indire : fapte.. Nae Cagavencu.. repetd mereu esre ci amegit..b.'.#i" ..1[i."r..ri.Daci "rg.p..i obosit ciritorie.li face: fameliemare. ^ui'Jr_ ..i. rurrri rrrtl.IH.r-"r" or..ii.... miraqiecdtre Capaaencu)' la Permanenr datorie..Din slugirnicie qi interesatsi obqini bunivoingalui Capvencu.lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu". p. .r-. Jr'd"r.pupi-l in bot gi-i papi tot.. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia. :tl .i' "t'i ..-i I ordinul lui conul Flnici. d5..rJ^Ei.lipa.1""i... r. ridicat dugumelele."rr. personajului.j..nt.rr" '.renumeraqie arunchndprirtiri furi.-j.zbu.::t:l. exacr cum .PRIsTANod i o" *'. ".r..rtil.i.**' ...Tlllt.. gi-i .ir... sti in Ia rior.cd..trebuie si-l ridici ? D-voastri gtiqimai bine ca mine.foncgiafoncgie.! Asta e violaie de domiciliu t...rt..trc.'."obi."...si 'u.m"dam t. .."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT|TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H . eresre.lael. cind oiiugi de trei ori....i. crt t'rtc prrticlclc..p...ritneicusorur.coana.-".Joigica.] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.""ie.(serios) dorr"qi. rac pr". " M-am intors cu birja acasi.:ilgrr...care ordond.maip. urrtc cari..

sdcenzureze predicat verbal.1. interes.a... se. " ctr$runsprczecc sufletc L-arrr ? .FI Picsa irrchcic se cu.cinci mii oPtsPr€zece' .. cacofonii-g...t..J.wnic.vine .eriapirii ."g"L.'-oi.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne revoltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezintS'intimpliri utroce' elevilor' in .oreplicir.r {.iddr'illifi... cu gi de vecheintimitate ii dideau dr"prrl.a._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi. itemul 1 Pentru .ind.b reprezinta alti'moialiti'r.predicat verbal. Otilia.. . antipati c..predicat nominal.care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea orald $ scrisd 7.. A dcvcnit rnemorabil limbajulp..""olu^r"i i""ruri . clarifica.rrol".aesnic... princi..i darorie"..# prtrl'd" .."... griji' bunivoinqi. ardtainteres.qaisprezece. absenr 1. grade.r.r. exprimat prin expresie verbali. f uloq.:#._t_"|:Iit' vigilenql' atenlrcicurlozltate. mrl 11069.j.cqiil.. apteciza. ("purtirilc el") 4..renu-eragi... strategii d. tragic etc' pil.J.. aaea sentiment -..si cenzure ze...-"irii..ecornunicare *bi".r.fii. 5018. ghicise predicat verbal.... Pii.ia".rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir... exprimat prin locuqiune verbali. ntt eraantipatic predicat nominal. 2. adjeaiae ca.d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r. Purta (sentimente 2. nu explica predicat verbal. . manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.in ilic..purtdrileei care_ lips'ise. ce-^uspus B. vezi Tesrul 15... dezagreab neplicut.. l. nutreau. ln tcxt.rurp"rarfi -".u.. anterioare " p. scirb o s' il..i.ct" d-u. ? copiii cini le-ai . rr.. lasrsi[rrrii dar ecdrasc{. cornplei.. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2. "".r la personajului. progrcsului. md bati. respingitor.utui.tn chntat. rizare. feminin care-ilipsise. .de cornParu[ie:anterior/posterior. oral.rr" memo_ Muheii'tr..nimni. subiectivi' am invigat p-ropoziqia f i. nu eraw scandaliiapi predicat nominal.. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iitii.rn."tutdiscur. lipsise predicat verbal.predicat se nominaj.cste ""ro-riir..a (se) hrini.acest sentimenr.rtti. replicile .. orr*rrio.scro. iu Agimigd Darrda'alh"...prudenqi.: itr-"ia.cilegirurile lui de rudenie. .ai.rr.Iutt.predicat verbal. 16 . p?""""qii gresire..1tife !."Ir".. ..a demonstra' soluqiona. si-"qi tred. .jectiveinrtariabile: a..ro. il e. a avea. rcplica Ghiq"a reia lui care fir. predicar verbal. 14 . -1.renu pot ar)ea_ perfe.': il. i lipsise" .unsPrezece galzecl noua' tl r. 'abiI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.a limpezi.paisprezece.preocupare'ptecauqii..ir irrculji. ad.oz.prure rnreresc.tii.Ll r.o-.Nu e mai-'r. exprimat prin locuqiune verbali. (atribut verbal) r ! .. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d."te rinipal din romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc..iil"Ji!.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu. mai curiosera ..Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4. un pairr.subiectulal IIIJea. dddeau drepal ...pr edieat nominal.oa*ri.q" r.pe carenu .oricit de indeparrate. I ... . .ei.1 3. Sn-mi scrii daci vei veni la concert' Negre' l.i".-. 3. Avea plicerea de a citi.-"iriJii'ui a poliqaiului.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C.ri.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ". 1.j:l'jjJ]]: coani "'i'.i-l explicabine. rului. deptc olllsnlc'tronsensuri.i" citirorilor/spectarorlor.. pdreaciudat. specula predicai verbal. fr.r""ii unei colegede-alemele obignuia.ri"r'oij..pdreau _ scandaloasepredicat nominal. l."r. ...rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul. ai. oriiind gata Iagi.e carenu p explica bine.. pentru"')' a a nutri: a (se) alimenta.predicatverbal.'d. arezolva' a a explica:* le-rrri.e formare d cornpetenlelord. l. pdrea..l..i. cl cstcpronumcpersonal.-"''r^v'rwtrl.sugereazi .J.usdvizitezeMuzeul Mirii t".

Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini.wrea . Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energii!" ci de Replicalui Klapka-."iilffiT.11y i. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i". printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc. | 2.ri.lii7{. r. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.:."rlri :i::::.aflatd n eas rab a" nearop n. Desfdsurarea acpiuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior. Dupi execuqia cehului.rrr. Apostol este atit de impresionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv). la incepur.rigie jl"'#. autorur a triit_o fratere Emil siu.n."r....r:ff -n*po. sphnz..absolut deplin.p* incepe.ii... incdt tncepesd se tnd."p.:o.obiectiv .'jili#l.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::". "o-.. gi convingerea ci cehul Svobodatrebuia condamsa nat la moarte.liogiru..Euinsumi.-. r..s#.r." Cipitanului Klapka.l p r'.i.ii"'ff :ffr.i "-i.. Autorul noteazd" stirile...il.Hffii. sosit cu puqin inainteaexecutiei.qf *i:JkT::#i'J'i{i!.r r.. privirea il aceasta infricogi gi il indriti..Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegeneratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: .::"'..ei"1. sdrreacidin .rat..:{J"ililliiffi:.o.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequitoare moarte . O mirare neinqeleasi clocoteain creieri. iremur. Apostol Naratorul este omnisc.. primurui tirnpul Rizboi rtrr"Jl"i. lipicios..$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energii!"ci il jignegtegi-l face si roseasci.or romanul (1922).* vlzindo fotosrafieo_ped"r... cu i" ffir"*gi. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqilor. cg intuneric. Un frig dureros ii cutremura inima.rpicg.congtiinga datoriei.ifi." Citatul am pe reprezintl.. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn.ilX.'*m*1k.r3'...-i-.""' r..r'...1po.. lrir.lfrffl"i. Pe Bologa..'Ti.compretatprin ."rrr. Doamne.". li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. degisunt o fire excesivde qoviitoare.. discuqiade la popoti gi vesteaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa.""T:f::jj.obrajii sublocotenentuluide sub streangse umpluri de viaqi.ai'ia4r. nareazi.i.".1:""': '.r+il.ili.$i eu sunr ofigerde rezewd. s-a lisat pe pimint.i Desi "p"r" acesra...rgi ro. Glasul lui gerpuica un scincet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului.dupi fiecare lovituri de tArnicop. i"ikn .dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd... :oarea noui gi sfiditoare. supravegheaqi un de | 233 caporalscund. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri.:::.npa.. Mai pe urmi simli limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredureroasi.intrerupse locotenentul cu mindrie."r..inicia gtrearrguiui. sp'nzuri_ infipti..":." satur. o.."..if.rr vorbegte. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisituri definitorie pentru personaj.ordrgii sapigroapa pregitel..rut devedere confricturur.seficu roqu de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului... inrere_ pregitirii giirrcearci ird.-..'.."r..t y.#i. at rprff. declangat de fizboi gi de zbatereapersonajului intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apartenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic).:l::.. care parci pitrundea pini in lumea cealalti... nu avea responsabiliiili.iru"aiilp. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete. invipiiati."i. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali.i.".-.i"q"p'"ri. comportamentul lui Apostol in siuaqiile-limiti createde rizboi.72.r#'"f :.."e_ll. .li.. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez." irr.rl."- "Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti..... ncgricios.doi soldaqibitrini sipau groapa. zent.iii.urag. ..ot.ol1"d.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir"g.1." Prin tebnica acumuldrii se surprinde drama conflictului interior.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie.t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri.....prinIon (rg2o). spinzu_ ..ipa.Bologase cutremuri iar..iri".o rru Ivarca rui:ff.'L'.i ii. si lon.se din seazidestadiul 1."rror Boroga.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: .o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti. "r"me -e..igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta ..'.." seschiqea_ "*p.fi scena spanzuririi ester.:H:)rrr_rea.i"iJ *'.#ffi :i:i. i-pr"r. $opti cu teami: . _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.. a 6st spinzurar p_enrru ir.u1..l#'".i::.i L*..i-.i]."r.r. d'esprecirui ^iii ca a i".t""*uritii-spanzuririi.dar nu reugegre si-l convingn. de la Universirare.lui Bologa in timpul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:..c1-inceput rizei ar rin.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd.e zer. .!#7".l l*::.ri".tragicur de un prutonier 9i .:.i infrumusegadde de o dragoste uriagi".i cind i-ar fi fost mult prea strimti si indeii ca sati cu sila..-1 r. $rrean_ -rrgi". ci prirr armosreri ilil'. arboriarimii.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: . prezintit?n romanur carztarur.Ce intuneric. excisd.i!...#i".Fiind I H .scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali. . i:'.J i'... itcrnur 2 pen rc?.i.f.' ?*i{"*tar III_rea.

strirucinJ.-o fel: ... d.ilil..r'l nrcdaria'dc i...rir.in lumini i seciiea .".r tusrro-ungariii ucidepe romdni. i.. ..il.si cum a'. Avusesemmulqi povestitori pini . audeplinsul disperatal lui Klapka carese bitea cu pumnii in piept. e .i rgaea'cl ca privircalui svoboda . se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea. nu recunoatreglasulpreotului. o harr. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede..rsificu ". .rJ$ir.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului. nit.iar impicareaii aratdcalea... unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descrieri9i invesrigaqii psihologicd.. .. Apostol'...".. ir c6t fost de trufag a avut.'ier""r romini acuzati de spionaj tridare."..sei"d.iiu-i"" albepe carco.'8. palmele sim_ aspri a funiei. f"r"ir.. penrrua-i demonstra Marreici.j".r-.i. gi seoferi si_l cbnducipe porecile munterui.dar nu.per*"."r"r cu care armar.'r...d.......r'iqii..r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg. caresi gievegnic dr.. apoi cogciugul... . avind senzagiaieesteo piele de garpe.Ccrul erancgru ca gi pimintul.in.obrZa".abiaigi migci picioarele.. p arcdarfi statin fata.d....". citegte"sentinla caren-o aude. Farva.. triies.r"*obilizat.1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bologa curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i. ia ar s[-i spuni ceva Ilonei.fi. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului .e in groapl.err-" era sigurci.hi"utorr.i clipr igi aminticu o precizi! ....iar cind a inceput privilirea. Cruccainsi crucecu evlavie. renitrPcntru un. il DrumuL spre locul execuqiei parcurgeaproapeincongtient.ttto"qte cite cevacunoscut.r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi..i. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe... mai ctr r6ndseva punede-acurmez4. vestind risiritul soarelui.. il r..-pri.. J1i -"*'t""r" sufletul. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate.rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea .J'il..ii r-isiri ..r.. iEi simgi.rteze: ..rexecugiei...f"J"-"Jffi.t"il gi igi : .aica Ilona.u" f..agort..il.> deodati zise . gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi.. Tudor Vianu il apreciaastop"t" d. fapte contradictorii.i.i"a.-trecind printr-o padure.. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.tecind speranga execugiei.ro.vede alt medic decit Meyer.Drept in faqi luceatainic luceafirul.nic.i.rolrrrrt".. Pimintul i se smulsede sub picioaie...Amirrtireal. peruluiVidor la carestein gazde.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde."1.i te inalqipinn la ceruri...d."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce..'-.r.. cruca i .congtiinqa toarenizuingele srridaniil. Se in li aprinsese suflct lumina increderii.:Pri*"qt". inrr_op". o atinge merg. sr.o crizemistili.leria i se lasi pe ochi. vedemulqispinzuraqi.ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g.." Totugi ajungela concluzia ci .rng.primi in literatura romini.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu.e dezerta.din exces zer..Prin iubire cunogtipe Dumnezeu . gtieunde lingi spinzuritoare. gilbuie". a cum "daci e destul+.. servi lroapa supirat: .-. dar se simte luat in braqe sirutat pe obraji de citre Vidor.. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain picioare. a..ir la ir.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril..". Apostol. lui Dumnezeu in ziua judecigii J.idi.Ju ridicind ochii in sus... Doamne. $i a. vrea ilJ.. Irstt.."ri.l]rrrlP eviti situ.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul.li"ga# #.d"'Ap. s-aamesre_ cat. pentru ci aceasta vorbiseungureiir(.ucoleg. comire "*.._.... apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin lacrimi.i fii'rl cil ln suflct.. il. a gi da toriei'Disprequl care privis.".rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de. r'urLratur' sv .. audeo pini atunci.p'.rr p.. isc si strilucirea p.t-ele siu: .o'o"rea faci parte ci sd din c. in spre'strilucirea-cereasci.Iubireatriiegte ve. M-am amigit cu vorbe." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent..rt ... f. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient... fire inceput gi firi sfirqit.. pcnrrrr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i.. i.. o scoate qi o atntt. misiede convalescengi... riticeqte gi La judecati. ?lobscdcaz.i. "t"qa'a..dar tot amini. r""i 9i rdmeii nrpidea din ce in ce suiletul... de deci. cinesi fie Apostol Bologa? pe in timp .. pita.se in [.ti.te cu capul de ftreang.Viaqa un povirnig cu un capit in cer gi cu celilalt in neant..r""r..-"i T'otugi destinul -a"iuir"r.trupulatirnind ca o povari..l. o imagine terifianti-car"J 'o"."'a.stor J. Privirile insl ii zburau.. (AposrolajunsesJpe fronr ca.. personajurui *rr. ii )gua. tul Boteanu.. Oare . i"r_.'.. t..r.fiica gr.""J.r". _omf ceo proresrare nesfirgiri. Poateca o speranqide izbivire.in i un iadcu limbi de foc...rg ci nu lupti crr rect..."rr)r"L o. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*". simqul cu ir .'..Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritului...." (dez- noddrni..estecondamnatla spinzurare ." cJt...ra.... dar..irorri. biscricd..piligieEu.[... L^ur" rr^pi scautrse love.J d.ntul).p.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii constructivenecunoscute omenegri..r]i. rnonrentul careigi recapitiincrederea in in sin!: ..o." i r..liltorului . il.pilmui.rttorgG pe Klapka.. intii-rphtor.. neribditoare. atunci. Cresp" tele munqilor se desenau c. sufletul robului tlu Apostol.rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.. dar nu inci un romancier rau)ranoastri. nu gtiedecea ve* dar !r:.a"gi sp6nzurar nenumirare de ori. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase.lir."... cum a voratcond^amnarea cehului...rr.din cind in cind observi...-bili dacnn_are u. de pre.u[ cind .: i..orrr.. cnpi ochiilui svoboda. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva.r..... rrirr *clirreaori..$i in aceste gi ginduri contradictorii...i.. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului." .vdzupimnntul deschis o rani uriti. o de ".". amarrdoui ir. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotenentulVarga..Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . nimeni nu-i mai poatereda echilibrul. fiind la coroanad. i"ei"gr..gtie . p" il fostul si.rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor. . se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaunulneobservat gi puteamigcaiicioarele. un feristriu uriag cu dingi tociqi.'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scrisoare.onq.

propoziqie subordonari circumsrangiali scop(finaln).subt eran ele ctro itice e..i7f. tare. in Dintr-o eroare. Epi.i-rr""giJiJ. Propoziqiile incidente textulliterar:.6ii.r"d.Tdnirul erainsole_nt. acelui rnomenr".rrtr. rulantd. Pentru rezolvareaacestui .ar. "ir. fusese respins selectie.i in parbrizurabu rit / al cerului". aprins. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire.si legim. e..rr*.subiect..(. cht doi . deti tdlentat . de .cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.rir. cdldtoare . Discursul releaa om cultivatgi inqelepr."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui .vezi Testul 3..regti.. regentnw ceea deveni.propozigie subordonai. subiectulal III-lea.el nu deveni ceeace-gidorise atit de mult.una .r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.scur..lent arefuncqia sintactici complement de circumstangialmod. rui gi Tchtoigit)osroievski. 4. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens.nume predicativ. acestui Pentru rezolvarea 3.ylpri.. 1.propoziqie " subordonarr circrimstangiali consecurivi.. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite. Administragia Subiectulal III-lea l. c.la renrulnroclcrn cuvinturui.si maivedem".2B).".. cu doi .ffii. B..i nirfi..i Mondial.violent. l. de 1. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.in filmelede de p.cca '.complementdirect. -'propori in jie subordonati atributivi. regentnu derteni' concesiv. . reflectare. . 2. ..ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemontand.'r Ei. Vizuse cu propriii ochi turismului. Subiectul al IIJea A..complementindirect. . 2. sase. de 4.ci i sevid broboanele sudoare de scurgindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' .fi. ln text.roqile plugului foi de hirtie/. p. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de ettaluare subiect.. Pentru rezolvarea 2. a treia .vedea eraprost_crescur. itemul 1. de d. b.r. 1.." rrorio aievirul... proiecpie oglindire.rrrr carc... itemul 3.. Iegise curindlapensie.strident. un Numai intr-o situaqie limitn i .i.. (Tudorii^iu.c.pe.(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. p.. . rir'p. la Aveamorodre crimele . intens:puternic.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp...vezi Testul 11. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. . ca B.viu. ... : C.iifiil" l.Ui""rr' d..1961.atribut adjectival. (atributacl jcctival) 2.propoziqiesubordonati predicativi. din pirulrcelorfaptc.ri." p.ac rui Zora.dc crcaqie izvordte. [.i doriseatkt de muh . la TV..R. Degi talentat. strilucitor.. din jurul tiu. subiecul al III-lea.frlrqiu..complementcircumstanqial mod.spune din qiranul. itemul 3.. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3. ruirhom* M.subiectulal III-lea.zicee1.vezi Tesml 7..."r.complementcircumstanqial ce-. a.. 3.r"r*.rr. doudzeci subiccr.1rrnoi.la sfirgitulp. al optulea. al accra i-sepcrrrivc$re Balz. l.. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea.

Ionescu.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic. I-I! Editura AcademieiRomnne. .).Bucuregti.e Rominia.1941. a Nicolae. primar. Istoria literaturii romine de la origini pi. Landsheere. Bucureqti.Sorin.L. Cnrricwlwm. Ediromanwlromi.Bucuregti. Cotianu. ortoepicti morfologic al lirnbii romkne.ti. .2001.!. r). . 1998. de '*.Constant.Bucuregti. DicSionarwlortografic. Editura Didacdci gi Pedagogici' BuCristea.1978' publicii Socialiste .EdittraDidactici gi Pedagogici. Landsheere.Editura Didactici gi Pedagogici.Bucuregti. Dicyionard. Ion.Bucuregti. Dicpionarde antonime.Dic1ionard. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. i.Bucuregti. Nicolae. Editura FundaqiilorRegale.Dicgionarde omonirne.Theodor (coordonato Sintezede limba romi. I-II.t. Cerghit.ntul Programegcolare 1998.1984. EdituV. Bucureqti. Editura AcademieiReneologisme. Editura Didactici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin.vol. G. 1?8o. Cllinescu. Hristea. Gramaticapentru to.1998' . Didaaica modernd. Marin. Ion. vol. Metodedi tnvdpdmilri.1991.e Felecan.\.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. Bucuregti.Napional. Editura Vox.nd in prezent. tura Eminescu.Dicpionard.i. Editura AcademieiR..2000' Editura Vox. Marcu.ne. IvmC-SNEE.S.etermeni literari.. III.^Didactici gi Pedagogici.Bucuregti.Bucurefti.I.Bucuregti.2005. Gramaticalimbii romhne. limbii romhne. fordan".Dicpionar de termenipedagogici. Gramabica Mioara. Bucuregti.Miron.Editura Vox.1979.r4rool*lNor.vol. Ghid de'eaaluare.Editura Dacia. G.edigia II-a.1976. t. Bucuregti. Bucuregti. 2000.Tnstinttul Lingvistici . 3ir.. Gheorghe Felecan. 2002.nd. 1995' (trad. Enciclopedic. Editura Humanitas. curegri. paronime.R'.Editura lJnivers Bucure. Editura AcademieiRom6ne.1985.1956' .Editu. 2005.1997. pentra tnrtdydmi.Bucurqti. ll Bibliografie l.. Maneca.nesc.Pedagogie Crisrea. Cluj. Eseudespre Manolescu. Nicolae. Limba romknd contemporand.Bucuregti. II.1998.. Radu. 2004. Pedagogici. Florin.

Scriitori moderni. lJu cureqri.. Eugen.1965. Desprestil Siartd literard.Adrian.Vasile.r ProGnosis. Negoiqescu. I-II. 2003. vol. uizai Seche. Vianu..Studii . Florica.e.ica preddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Editura Humanitai Educagiona!Bucuresti. Editura Mirron. T. Bucuiegri.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne. I. ediqie ingrijiti gi prefaqi de Marin Bucur. Tudor. Bucuresri. De la teorie Ia practi cd.240 | Mitu.cokr. Simion. Radu.Ion.i tnsemndricritice.Gbid pentrw profesorl. Mircea.Editura Ac.19g2. Edirura Didactici. . E'ualuareacwrentd5i examenele. Bu-uresti. Bucurcqt r.1966.. Bucuresti.1994. curesti. Stoica.r de al demiei Republicii Socialiste Rominia. Metod.i p.u 1-4/ 1997. Arta prozatorilor romhni. .Editura pentru Literaturi. Mitu.J wrnal. Evalwarea progresului.consrantin.. Vianu. Stoica. I-II.d"gogi. Vianu. T Seche.1978.trdor. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban. Eoalwarea procesul in didactic. 2002. 2000. Popeagi.1980. Florica.Editura Discipol. compozipiilein yoald. Parfene.irr rcvisra.Bucureqti. Editur a pentru Literaturi. vol. Editura CarreaRomineasci. Tudor.2006. Bucuresti.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard.Adrian (coordonator).primar.Scriitori romkni de azi. Bucureg 1961 ti. Editura Tineretului. tt. Editur. Editura Humaniras Educaqional. Bucuresti.Editura Didactici gi Pedagogici.luviqiminrulprirrr.19()(.agogie.EPL.Ped. Timigoara.

si lucrarepoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru examenele perfec!ionare. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregStesc vederea in institutor/invdtitor.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitivat. edilia editia 2005. '' ::' .in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori|orfnvEf6tori!or..' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar.li exerciliicie limbd romdn5(toate exemplificate.'.=''. . care se posturilor .ll$!ffilU .abso|ven!i|or.- rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 . vacantein inv5fEm*nt. ionalpedagogic.' suslineriiconcursuluipenttu octl'parea '.ieievilor. "' "..deoarrece |iterare.c0ncepteopera!iona|edefinite5i.' . . cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui ortoepicsi morfological limbii rom6ne." .5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS. 't . limbii romine. ortografic.