T

FloricaMitu

Testepentru concursul
de tlturarLzare
Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori )
1. 1'

HUM AN IT AS

3 I ED U C AT ION AL

v

Cuprins
Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhll pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Florlcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97rt-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I)

Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedeclarat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / romine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqitori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 19 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239

Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon:027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978-973-689-07 8-9

Dez.uratsi nestructu"t. Asimilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei ..i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . '"'i-'t normelor ortografice.M. i" fu".r"gionalizare.. TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . ROMANA . a strategiilor qcolare didacticegi a evaliirii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle corespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate.tinqelor de specialitateqi de didactici a .il. Valorificar"" iorrqin.r"tiqeior referitoarela aplicareacurriculumului.psihopedagogice metodice de al . tuaqie.rtlt"r". 9i aplicarea creativi a cunogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . 5287l15. "orrr. metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie .institutori/ invigitori ai (absolvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Institutori) ..ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea.ti" d..r"a qi op.ii.o-p.Ed nt.lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLARATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini qi meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine .pornind de la texteliterare:eseu : scrise redactareadiferitelor . . de puncrespectarea comunicaqional. Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor examen cuno. a'. til.r.a specialitiqii a specialitigii in .i.krrll rnorfosintactice. wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf.i aprofundareacunogtinqelor specialitarc.. teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespecifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri. analizi.CAprobati prin O. i.

t: rurat: argumenrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.tttrit examenele oblinere a gradelordidactice.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilor-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vederea irivlqemint. mine care vizeazS.i definitivat carenu se re-.ciei literare gi caracterizare persott"i:'. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade concurs..o. Subiectulal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat."lPti.t"r. p"""trr"gi. vacante in pregltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su- biecte.itemi de aplicarea regulilor ortografice. i' I I t .2006).hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceastilucrare' .de construccareconlin abateride la aces ii. iolicitind-cor. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera.J.rrtnqurilor te reguli gi principii.i gramatici.ur" ..1i in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest. subiectulI propune itemi de literaturi romini.-gi a. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo. de lexic .ci am specificat a subiect. iieml de construc[ia comunicirii pioUf"-. de tip eseustrucde genului I sp.tutoarea i.Temeledin prograde p.pdmhntul qional. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare.

r t. Lwceafdrul. rnotiv literar. moduri de e expunere(naratiune. refren. momentele subiectului. romantism.romanul. vol. Aspectefuncqionale. Poezie:aliteraqie. nuvel.Morometii lI Drarnaturgie comedia: I.folosind elementeiespecifice:structuri. Cilinescu. nuvela.dialog dramatic. sceni.comedie.. Particularitif fonetice ale limbii romine .. Abateri de la normi si corectarea lor .sceni. Limba romani I Limbi qi comunicare .rri1ie.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri. fictriune.Viaga. basmcult. Bacovia Plumb. poeziapagoptisti.Suiitoriromhni de azi.monolog. temi.Cristina.EdituraCarteaRomineasci.Bucuregti.rom"antismul.. 1989.claborarcaunei argumentiri scrise. lirice qi dramatice. E. textului lirnbajul d rrrrnltic).construcliasubiectului(intrigd.naliza principnlelt.ne moderne.Eugen. temi. autor. rerorici.II. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992. tntkin noaptede rdzboi George Cilincscu .:acliune. Bucuregti.sinestezie.1974... Bucuregti.Irina.drama. conflict.. rimi. antitezd. Silaba. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebreanu. interogaqie qie.autor. Principiile ortografiei limbii romine .izi1ic.Demiurg. pentrw elerti. Istoria literaturii romi. Bucure.limbajui prozei ttarativc).Bucureqti. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult. 1980.1974.'p..AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Illiadc* I.construciia subicctului. Streinu. tablou. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.Editura CarteaRomineasci. Tudor.Editura Minerva.rouran. lirism obiectiv/subiectiv..final.L.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF.titlu. Bucuregti. prctz. Anghelescu.ittcadrarca unui text narativ. liric. laitmotiv. concctclri. Petrag. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale . ritm). Cllinescu G. . dialog.Noaztea de decernvrie G.19B3.1985.Nicolae.1969. Bucuregti.Vladimir. 1982. indicaqiiscenice.Enigma Otiliei Marin Preda. Dramaturgie: act..acliune. .replici. Ion Creangd. Itina. enumeraarti poetici. personaj. figuridestil. aPliclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative. modernismul.ru.drami. vorbire pcrsonajlitcrirr.elemente rlc vcrsificalic) drarnatic gi (subiccr. Manolescu. Iiterari. Mircea. Cilinescu.'.Testament Nichita Stinescu .$erban.1995. dramaturgie.P. repetigie.d.ti.de-dragoste. titlu.secvenle Poetici' simbol. Bucuregti. narator. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. hiperboli.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi .Nicolae. comparaqie. Petras.Reguli de despirqirea cuvintelor in silabe. versificaqie bolism.i operaEI. directit/indirectl. Arca lwi Noe. 1992..Garamond. liric Sidramatic seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd. !i nttuttriralarlil'eritelor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n. curent literar.1987' Simion.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod..rrlirr rtructural.Pasteluri M. modernism.Accentul .in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. G ... [Jnhtersul Cioculescu. sim(strofi.paralelismsintactic. eul liric. Opera lui Mihai Eminescu.. I a le rcalism. Bucuregti. 1981. liric clc irrrngirr*r podtic. perrorraje. Vianu. conflict. dcsc:ricre). Lacustrd' Lucian Blaga . imagine artistici. Func[iilelimbajului . Editura Minerva.Editura Minerva. neomoder"ismut.stil direct/ indirect.1964.simbolismul. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri. . I . (clcmcntc cortrpozilie.motiv literar.rnl. Manolescu. vers.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici. Ionescu.rrr1. Cilinescu. G.:rirrr1r.Scrisoarea I Al. monolog. relaqiitemporalegi spaqiale). Macedonski. Bucureqti. Eminesct * Sarape deal.. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nuvcla: Negruzzi .Editura Eminescu. Lazdrescu. tchnici argumentative. Desprepoezie. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: .misuri metrici. Reztedere.epitet. Bucuregti. poeziei. Demiurg.. L.rrrgrorrerrre. G. clasicismul. exclamaqie metafori. retoric.pte. comedia.L. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtunoasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsandri.

llrottutttelc: pcrsonal. de Avram. Vcrbe prcdicativc. Ediqia a II-a.1966.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9.P.. Editura Academiei. l'ronurt'rclc rclativi.Locuqiuni vcrbalc. Gradcle comparaqie. Funcgiisintactice.lnr()rurulir plrpnimia lrolisctttia.declinarea.. lrcful propoziqiilorin frazd.vol.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.rri:t.i tiv iii rclltiv.D. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici | 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz.rrortotttittirl intirirc.r ucqionalc Intcrjcclia. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. Funcqiisinractice. r Ortografia. Criterii de clasificare.ne. Obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.Bucureqti.. locuqiunile subrtdntivillc) r Ar ticolrrl.r llelaqri scttratttit'c: orlonir.Achiziqii fundamentale"gi principiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si literaturii romine 5. de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntiali scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr..Timpurile verbelor. xitutca lrle acljcctivului. l)rotttutrclc nchotiri. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris.Conjuncgii corelative.t. 1985. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi.P.si edicc:tivul pronominal posesiv.D.Bucuregti. perspectiva dezvoltirii capacitiqiide receptare din mesajului scris 8. sinorrirrri'r. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . Modurile verbelor. Pronumele reflexiv. Limba romhndcontemporand.1983.Clasificarea interjecqiilor. Clasificarea conjuncqiilor. Funcqiisinracticc.obiectivcen3.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. I. Conceptul de curriculum 2. gcnul. I Senrul colcctll cuvintclor. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunilor adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul.Clasificarc. Pronum"ele ncljcctivul Funcqiilc sintacticc pronumclui. Pronumclcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv.. Ver6e copuladve. fruncqii sintacticc. Loculiuni adverbiale. Topica gi punctuaqia. Semnele ortograficegi folosirealor.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqiala consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangiali concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia.E. Gramaticapentru toli.Editura Academiei. Verbe personale si itttpc'rsonalc.E.urd. fr * t' Sinteze limba romind (coord. aspecte 4.r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. METODICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1. rrurn:irul. edilia a II-a. 9i scrisi 12.Locuqiuni conjr.Fraza. Ortografiere ortoepie si a Vertrul.ortoepic.Theodor Hristea)..i adjcctivul pronominal irehotirit. ( )rt o gr. Mioara. Finalitigile invigimintului primar 3. Bucuregti.Formareacapacitiqiide comunicare..1997. Bucuregti. Verbc auxiliare. Tehnicile muncii cu cartea. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltrl.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. Clasificarc. Ciclul curricular . Ion. 1984. Diatczele. Propoziqia. Bucuregti.in clasaI I 6.idepunctuapiel. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi modernizirii ' inviqimintului primar 2. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice.orali. Regimul cazual prepoziqiilor al a Conju'cqia. Editura Humanitas. Consolidareagi sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10.il.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Procesul scrieriiin clasa a 7. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r Subicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ropozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementulindirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circumstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl. a. Felul propoziqiilo r. lrrotrttttrclc prxesiv. II. Coteanu. metodologice ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?n clasaI. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul. Dezvoltarea competenqelor elementare comunicare. r * t' indrEtar ortografic. Pronumclcde politeqe. funcliilesinractice.igia circurnsrnrr[iali condiqionali . Formareacapacitigiide citire /leu. Gradede comparagie.

l rl Bibliografie rl:.. lizibilitate Si alezare in pagind puncte). pentru redactareaeseului. pentru inztapdmi. EDP.t-"trt"tl a unui punct de vederedesprepersonajulales. ediqiaa II-a' .. 1979...E.SNEE. Editura $tiinqificl.Editura Discipol. livaluarea cducaqionala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. Landsheere. 2003.C.Mt. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToaia concurs. in Stoica. Cluj. Bucuregti.e informare/formare a institutorilor/inztdpdtorilor.'['ipologia . Metod. de a diclnr:rice l{. Parfene.Bucuregti.P.II-a. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu.MEN: I Si Centrul de formare din inviqimint ul prcunivcrsitar. Landshcere. EdiruraProGnosis. Stoica. Ccrglrit.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar.I.ntul primar. Vlisceanu. 2000. 2001.f analizd 9i de argumentare 2 puncre. pe MEC . I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. 1995.1975. 2000.. Ionescu. :ntru conlinutul eieului.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele urmiprevederile 'Bel.EDP.o-. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecareceringS'/ oer).D. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. utilizarea limbii literare -2 puncte..de doui-patru pagini.966) GA. Eaaluareaprogreswlwi .. naratiye. Eaaluareacurentd. Bucurcqti.semnificativepentru evidenqierea .2001. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. Ncacgu.2003. LandshecrcV. I al IIJea (30 de puncte) A. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamenele.i examenele. (trad. MEC ..2001.lgg8.2003.. De la teorie la practicd. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales.1.2002.Editura Corint.r1ia dintrc curriculumpi evaluare qi 16." a doua situaqii/ secvittge trisiturilor personajuluiales . gcolinormale).A. 2001. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela alegere. la textulde mai ios. *\"1\Gbiilurile de eaaluare discipline.l l. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.SNEE.. Didaaica (manualpentru clasa a X-a. de limba si literatura romane . Bucureqti. Popescu.1. 1995. Radu.caracterizaqi fi"irl"" sphnzwrigilor). r'i't' Cbidul programului d.2000.instituto ril inviqiltori Sesiunea77-78 iulie 2006 . 2002.acpiune... l(cl. onfolositein construcqia unor elemente evidenqierea .1.D. Definirea obiectiveloreducapionale Bucurcqti. $erdean.. Edirura Humanitas Educaqional .trile candidatuluivor respecta i. G.. G.A. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. Ghid pentru profesori.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor.terde instrumcntcde evaluare I /.1.lnr€alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. Instruire Sitnadpare.). Bucureqti. 1998. in care si.Editura Dacia. Bucuregti. E. Bucuregti. Compozipiile Scoald.rc* estede parru ore JRatpunt. aUllltfi1.1990..1980. 'pr:"rLn conflictului/ peisot ajului ales.L.icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajului pentru redactare. t't't' ()hidurile clecurriculumpe discipline. Scrieqi. Bucuresti. Didaaica modernd. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.colar.M.P. exprimareairg. Bucuregti.gg9. moduri de expunere). E.T. Varianta 3 't' n""t (. Itg Probi scris. (coordonator). Editura Corint.lntrr.I.I.

rdnit un genucbi . 2 puncte l. l. (to pnncte) 1.cuvint dcrivatgi un cuvinr compus.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor: .. i. 2 puncte 4std 2. . unor elemente 1.flri referireexpliciti la cona flict .g. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsiturilor personajului.te pentrusensul text al fieciruia dintreurmiroarele din ' €UviRte t.. Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri. r. iute. . dvza. Fteciarll valslreemorfologici din rcxr'a cuvintelor: .toarele cuvinre: 4. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#".i acum se bandajazd. qi se pereaid. Capra cu trei iezi | Menqioneqi un sittottittt r:f.. .igi punc in gind un".dar nu gileqteninric. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr.. . in la foe.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl. 6 puncte yis.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd.vede nu-maigisegte ci nimic.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesajuluiscris.-.2 p. in in acord cu ideile . la 2. : flictului/ a conflictelor . 2.GA. Rispunsurile candidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu prevederile tive: IOOP (1983).mi tnvlrtc slt4'.puncte 3. l. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1.* lrirre.':. cu ca qi . corecrind gregelile. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si iie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. d 4 puncte _ l.rideau.rp.1966).i a plinge . Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caracterizarc personajuluiales: 4 puncte . din ios din horn si incuie u. ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea. (edigiaaII-a. 5. a 3.ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a .. pc fooir dc coneurs.u. dl rrrir. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. indiferent de narura lor: t.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative...elci icdul ccl cumintet5. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.i cu punctajelepreeizate barem.. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi. dupi friqiorii sii.a conflictrisiturilor pcrsonajului. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di".r..4 p. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului.nade cap .rle1i. iamd. . ffialcum. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2. Subiectul I (30 de puncte) . Conginut ..fdrl. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei. de int. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae. Tflntcricli din tcrt un.iqia subordo'ara circumstangiah cauie.puncte flictelor: .roi iui:epcir sc scirmi.iedulcelmic r. sr factr mai mult in ciudacaprei. ninsese pre.A.rr tul pegtele borr.4 p.*'11'*uua polisemia atncepe A.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi. . prezenrare pa4iald. iu . ce .. 24 de puncte 2.'fretuerieli dirrtextuldatpropoz. So-a.u i.Apoi tncepe sescdrmdna de np .tiv in cazul dativ.Sc..cca molcurrr lrorrr. . evidenqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente dintre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente -2p.I p.acpiune. alteledecit celeprecizate explicit prin barem." Ion ^Creangd. . 2 puncte Q.. tele rfrruf. t)eci vedclupul qi. de 2 puncte 6.I-Il. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare. doar a rnei glsi ceva.e*minte.Prezentareatrls[turilor personajului.

ca gi a unor srrucruri. ideile sunt. tmi este ..Jl. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabular 2 puncte !. (1 p. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere despre personajul ales: 4 puncte r cxp. succesiunea logici a ideilor-2 p. Construciia corecti a enunqurilor' 4.fir. text clar organizat.4areza'-arindui. mai . iJ.substantiv e.. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ | P') 2 Puncte (1 P.. (0-3 erori: I p')' 4..rrrr"ri"..coerent. 2.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscut 3.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apreciiri. sdi .. aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc'. 1. Funclia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e. C. I conlentarea unei situaqii/secvenge narative.2 p.cum norn. 5. cd'cietc' (1 P' + | P') zPuncte de reflexiv.-pf" ae propozigiesubordonati circumstangi de tn iliceamol.7)ea. gi. + 1 p.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.4 p. feri exemgrle cxplicaqii.personali. Orga. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 de Puncte) A.i zdpada l: Astd-iarndninsese ( t P .) 2 Puncte t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului.lini9tit.J" de elemente interpretare' dat rez. lizibilitatea 5.I p' cu parlial adecvatc.) l. B. i.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales.domol etc'. concctori sautehnici argumentative 4 p.i 2.a}ez^t.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispunsul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. r cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales...2 p. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corectea textului in paginl (1 p'). + 1 P.2 p. cuvintclor.firi incercarede argumentare 1 p. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p. 3.+ 1p.Pronume -' (comun)' jcompusi). + 1 P') 4Puncte direct. optzeci centimetri' prea mwh.. 3.-"" "Uitir".pioriietc'.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonajului ales: 4 puncte a narative. (14puncte) judecati erc.2 p'.lotnentarca doui situaqii/secven{e a narative. o perqilecomponentealetextului pot fi recunoscute.S-a (1 p. casd.cu echilibru intre celerei componente(introducerecuprins-incheiere). ?ncercare comenrare de -lp.molcwm liniqtit. sau {. + 1 P.+ | P.rimarea argumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcisonajului ales I p. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcsn 4 p. claritatea cnunlului.. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici. in general..: ft"poriqi.+tp. Redactare . Exemplede rispuns: cuvint derivat . semnificative pentru evidenqierea trisiturilor personajului ales. + 1 P. de'interpretare p. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative.semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarca doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.. (6 puncte) decarn 4.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r. nu existi un echilibruintre dar ele. (10puncte) corecti a enunqurilor' 1. in6ercare argumentarel cu de utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri.) 4Puncte (1 P.promPt. + 1 P. raPid..in grabl etc' (1 p."ii""r. Exemplede rispuns: cuminte. + 1 P.nizarea ideilor in scris: 2 puncte . varietatea lexicului .subliniateprin paragrafe 1 p. (. construcqia paragrafelor subliniazi ideile..atibut 5.frd. iute.nunshi.adverb mod.1 p.cu lin. o exPrimarea unui punct de_vedere despre personajulales. + 1 P. Valoareamorfologici a cuvintelor: se. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . utneconvingltor-1P.. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logici si sunt susqinute. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte. 2.

doui temel' particularitigi stilistice). rctlvrratea legiruri cu planul t. pebaza gPereiliterare. Seacordi l0 puncte din oficiu. doui valori morfologice ale verbului a fi.prezentarea caracterizare). raporturiledintre personaje." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati._ci Argumentaqi.rgi. ..ualegere multiph."rului.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare. I ..'punctajului obgnut.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. rtemrc. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. .l.rei .lndati ce pftirim iniunrru. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. musteriu. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.care consumain fundul silii. Nota se stabilegtepri" i-p. de elemente originalitaye oqg. .a. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. Alcituiji enunquri cu alte din aceea text.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi de mai jos.:t.argumenrarea. Cialinii B drdganulai puncte) A. itemi cu alegere dual. construcge. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . diferite de cea din text. .?.ar) consurna. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitorul rispuns: . de fermecaqi propria lor privire. in r conversagi generalizato.^ pe fragrnentegi analizaacesrora. drferite de 2. a ..setncrwci. tuturer mugteriilor. 1d.. r rcproducerea textului pe bazaplanului. Sercordl punctajuldaci. !'. rteml de tip pereche. feftnecdt.tq. Ioan Slaviciesteo nuveli. literare (modalitigi de a. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori morfologice.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. Contrageqi punzitoare.'Mengionati le urmitoar e: tt. personajelor .TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. +. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. in tovir{ia unei femei frumoase. . Total test:90 de puncte.exemplificariaacestorcaracteristici modalitiqi de (tipologii.

vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. 2' Ar{ta1i.aibi-sensuri 2.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am viiz.it. corecind gre.. . r -a ale . prin cnunquri potrivite. (14puncte) . demonstrativace. intr-un eseude doui-patru pagini.ts.prezenrarea personajelor (tipologi. ceeace ne-a plicut la toqi. Relevaqi riculunt. fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul .ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv.indiferent de d9 natura lor.os. C. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi-rispunsul diferite. Formulaqienunquriin care'pron. dc l. 3. doui valori morfologicealecuvintelo tot. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresaveaunele desavantaje' 2.utde zilelemele.. .(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos.i . Stabiiiqifuncqia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar.drept sl.a oploSi.gi "".1:y..-pe bazaoo"r"i literare.. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. 3ai t. 2. ale 2' Relevaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd. pui.rl Pentru oe mal .j"-1.-lIt"nsul l ' Kcle va1i. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi.oi".^ l-"-ti:qi.limpede. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi.r"r cadru alesrudiului limbii si literaturii romine i' ciclul . (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos. inthia noapte de rdzboi de Cacopild. 4..'t. Maieul seudasedatoriti ploii.rnar_enrale.-.prin cxcmpleadecvate. 3..r-il. .. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2... pe scurt.uspu.Rescrieqi "nurrquiile juvenile' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte. respectiv. 3. precizindfelul lor.tare. lame. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologice diferite. Ln realizarea eseului.tiasi aibi funcqiade nume predicativ gi.exemplificarea acestorcaracteristic i. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji. nicidtn text.'. s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival folcloric.edere ur-itoarele repere: -".incid. 2. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.elile. . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar..Avea nigtc ziduri groasede icipi.i.1. 3..incaresi existeo propozigie subordonati predicativd.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni. Menqionaqi a toarele c. soldat.Precizaqi.'linte: ferecat. ". etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. Alcdtuiqio frazd.asupraremei. 4..qiil. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4. cd operaliterari La gig. 3. rt adinc'. i" .--T t0 I Y B. Scrieqipredicatele din primul enungal textului. tipurile de proiectarea activitiqii didactice. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.de atribut pronominal Q. l. na auea babar' B.r-.cuprins.-indiferent natura lor. drigoste. corectind gregelile. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn .jq modalitigi de ca_ racterizare). 3.e .omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc..precizare. in timpul cilitorieiin Italia. Jir. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici.argumenrrr"r elemente originalitarea.j.operei literare (modalitigi de de consrrucde. valoareamorfologici a cuvintelor nhte.paiticularitagiriitirti. Exemplificagi parru .ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.ruinr"i ai iri irfA. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan.i. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l... Soluqia 3.a patru caracterisrici specieiliterare.. (6 pancte) de de mai jos.ir4ii f.

verbul a fiage.ft .i"ai...ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice. doui tipuri de itemi. 4.Glenarvanle scoase bigare de seacu mi. 2. 4. . cdrorase afli ".....Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan..... t. dintextul riterar..modalitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t.i. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra temei. scurt.rnr"-.. bdgare de seamd.. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric.-U"r.irrgi ferurror.prelios. (tipologie.titlu nobiliarin Anglia.uA/ Dar nici d. . (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul oe marros.iio"./ eraun intuneric.particularitiqi stilistice). tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroarele ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1. iid.r f. p.ptiire*emple/enunguri adecvare."rufiir..precizaree patrucaractcristici spccici alc ll. etern.il.a. de. ll *:.o'. Rescrieqi propozigiilesubordonatedin textul literar gi precizagi felul lor. indiferent 2. shmbete/zim_ C. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris.. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din.Eragreu si procedeziastfel qi. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive..::. de 1. le dezlipi una de alta. ." Verne.. valorile morfologice ale cuv6ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu. ?elagii"p.II ln realitlarea eseului. de natura ror../..il:::a. Menqionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiuni: a proceda.ffi. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni.'.*.e Mihai Emines Scrisoarea cu.a i4cepe.:iu "". Alcituili enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a fi. iJ. 2' rlw.iJi int. Eipr. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd .lordu sehotiri si spargi gitul pregioasei sticle. lipite unele de altele. cd poezia Testamentde Tudor Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genului liric gi esteo arti poetici. mutt mai ca slab b.'-r.In curind cioburile cdzuri"pemasi. "ri.t: :ll: cer ter$l smgur..rron"ie.exemplificarea acestorcaracteristici.i ale specieiliterare./ u-bra .'a...erenrplificarea accsror caracteristict.r'o.. neingeles.cici substangele depusese intiriseri capiatre.ra.. 3.. Precizagi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.. inl]. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului.. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini.ir"f . pe . . 3' analizagi intac c gi.rr' i.t Dardeodat-un puncrsemigci."pr"rii/1il. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi. intr-un eseude doui-trei pagini..^?.r_o.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi de eorrsrrucgi viziuneasupra c.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r. a de . vegiaveain vedereurmitoarele repeie: .r. a. 1. J.. dif.rrq..i le intinse pe masi. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios. 2. ' 3. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd.pcrsonajelor deca_ .'p"k|u ilrid. remei.. ...erj Subiectul al Il-lea (30 de puncte) A. frrcs-o prrceapi". t".:"1" . ?Funoian .. Prezentagi.riu]n. ter_i ..:'ume priceputi irrr. cttoricerisc. bazatextului liric. B."pur"_a sedesface / imprica-t{ stipineaererna i^r"t../.ri pesre marginle ^rrgioi t.eritede ceadin text..Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqiune. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.prezentareaa p^tnr caracteristici ale genului .'. einici Cici "./ pe formirii capa1. In continuare adrudir.. lir. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a .sttagi.9. corectind gregelire.ili. Formulagi doui enunguri .:):::. p"i.

+. lume p?oprie.voluptos. adiectivah aduetb. B.aii. ln numirul viitor al revistei. Ori ce artist isi creazd. Scricqi cite o locugiune:substintivali. pe . Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1. (6 pancte) indiferent de natura lor' R.. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Argumenmqi.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa.ul 4.subord. pe 2. metodesi instrumentede evaluare. nr.. In realizarea eseului. L. "C.. . ielalii dintre personaje. Prezentagi. Z. tot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. Iar reveneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernul pen2.literare. ci opera literari O scrisoare pierdwtd de I. Daroriti dificultitilor intervenite. a regresll. Realizagi proiect de lecqie alegere: in inviqimintul primar' 2.-. Primul-ministru "..veli aveain vedereurmitoarele repere: . bazatextului literar. a ale .i"rqi valoareamorfologici Mi-aminteam.iEi . Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri de itemi.urile de mai jos./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai. . (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari. modalitiqi de caracterrzare). Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoziqiecorespun. o 3. cuvinte: a sufla. avea vedere i' realizaria de mal los..exemphtrcarea acestorcaracteristici.. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. llc lt caz. Prccizaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: . Vroia sI continuiecolaborarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism./Ea noaPtea teri. zSomot' consecutivl.prezentarea personajelor(tipologie. acestei de Ion creangl.o-"d^i. 2.nemulpupropoziqii cu i../ Doar ceasornicul timpului cirare. de pictu3. scurt.d"ti zdtoare.: d. Prezentaqi obiectiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1. gi in odaie/ Lurra . scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi din tOrtevoluptoasaei vhpaie. de indiferent de natura lor. corectind gre. verbali. a 3.precizare.f putin parru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd.tt.I laI B.a simpL felul lor' propozigii(esubordonatedin text gi precizaqi 2.particularitigi stilistice).. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie.i-"flfi ' rnire.ceainrervengiilwi. relevindcaracteristicile l rePere urmitoarele in vegi eseului. 1. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jos. specii. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. Menqionaqi to"t"l. (14pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. (10 puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos."unr. F.frielenii nostrii" va apareun articol despreregenerarea celulelor.rarse peite . pe caieinsi le simqimca-nvis pe toate"' Mihai Emines cu. sara urmeazi lung-a . 3. 3. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era compromisi.-_-_E..gelile.argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra remei. dc l.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. Relevaqi rolul exercitiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. Prezentaqi. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1.*plii"r tru a-i ajuta. 4. rafie/ rapiune. o .intr-un eseude doui-patru pagini. -S"ti.il . 1. C. corectind gregelile..tld cu gene_ostenite suflu-n luminare.durere. Caragiale. C. 2. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede.a patru caracteristici specieiliterare.------'' Nu-nri maipld. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun atribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti".

rp"r. Analizagi 3. Scriegi ' 1. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. B. indiferent de natura lor. ln realizareaeseului.ci?agi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. (6 puncte) Re-s9ri9ti enungurilede mai jos. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. 2.una cu subiectnedeterminat.de ztreme. morfo-sintacticcuvintelesubliniatein text.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. al 2. 1.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasupra rcrnci. de de . doui valori morfologice ale cuvintului o. C. . Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. relaqiidintre personaje. : 2. Daqi parru exemplede locuqiunisubstantivale.precizarea patnr caracteristici specieiliterare.. . neamuri. Mihail Sadoveanu. Ideile carele-a susginutin discurs. rdbddtor. . Construiqi enunquriin carecuvintul a. Stabiliqi felul primelor dou. relagiidintre ele.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. Exemplificaqi rolul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. . rlc nraiios. 3. 3.. modalitiqi de construcgie. plecindu-le dragostea begia9i datinile lor de la lumii. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. particularitigi stilistice).a incolgi.modalitigi de caracterif:::. Pre. de a . 3. (10puncte) Scrieqi. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. a seferi.Babagul 1. prin enunturi potri"ite. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. ln curind vor disparemonezilede cincizecide bani.tre.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. Iuqi gi nestatornici apele.. bazaoperei literare. diferite de ceadin text. fara grrii il bg"9ca gi lor rii.qa gi-n argiqele de cupror.de prietenie".mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegte de ckntec.exemplificarea modalitigi de capersonajelor(tipologie. numai/'nu mai. Evidengiagi. 4.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. Alcituigi o f. .i.i ritcrarc. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cimpie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . pe acestorcaracteristici. Lucian Blaga.Precizagifuncqiasintactici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. .prezentarea racterizare). Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. Alcituigi doui propoziqii.particularitiqi stilistice).. 2. 3. exerrrplificarca accstor caracteristici lraza. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . doue functii sinractice adverbuluirelativ ale curn.atd. 2.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a .razdin caresi existeo propozigiesubordonati concesivi. " prin exemplepotrivite. scurt. corectind gregelile. pe pcrsonajelor(tipologie.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. 4' Relevaqi. cealalticu subiecr multiplu. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi. B. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarele cuvinte: fdpturd. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .ca vremea. . de 1. propoziqiisubordonate. 3. Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre: odaiA/ o d.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbesc de'geamuririz"l"de luni.cegia aibi diversefuncqii sintactice.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. 2. strategiididacticede formare a. Lini. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd griji.t""tca l. P rezentagi conceptulde curriculum.

ugi Clubului Feminagi-a exprimat doringade a se reintilni. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv. iit.veqiaveain vedereurmitoarele repere: .de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur.rrt. donate. clemal . enunprile de mai jos. corcctind grc9clilc. respectiv la dativ.precizarea patru caracteristici specieiliterare. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei. a .literare: originalitateavidintre subiectulromanului gi titlu. la cazul sintacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. 2.prezenrarea recterizare). concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. dc l. scurt.exemplificarea acesrorcaracrerisrici..raziin carecuvintul poate sd.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. de irrclifcrcnt naturalor. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . Subiectulal III-lea (30 de puncte) .Moromete aveauneori obiceiul . se. modalitigi de capersonajelor(tipologii. Irrs.tii 1. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. (5 puncte) indiferent de natura lor.ml C. regentulunei propoziqii suborsubordonate. si insoqitde prepoziqie fie 3.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelor subiecruluigi exemplificarea literare. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C. fie 4.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopeacestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici.de doui-trei pagini. . Morome. 3. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita glas . ci. a I l ze 3.i : pe 1.Ce-qidoresc 4." Marin Preda.din textul dat' .edengie agtepta antecameri' 3.ielagiadintre curriculum 9i evaluare. 3. ln realizarea eseului.spate. undeaa.intr-un eseude una-doui pagini. Scrieqiio. l. Proprii lui prieteni il renegi. bazatextului liric ales. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de orali. 2. 2.'Prezentaqi. relaqiidintre personaje.. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. corectind greqelile. . 2."t. opiniei personale' . cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Martie. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori.. in gi chematla pre. precizagifelulacestei B.^ 3.a ztorbi. A coborit cu dificultate 2.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede re corecti la clasaI. Vlz.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos.argumentarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul . Relevaqi. r"r. a ale .avind in vedereci acqiunea 'i. pe .argumenraieatidului pebaza caracteristiciloroperei.. .argumentarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. Alcntuiqi o f.. de modalitiqi artisricede consrrucqie. poezialarna/ Mezul iernei/ Primfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel.. . Scriegi t. particularitiqi Jtilistice). Enumeraqi p.usenu mai o segvengi filmului. intortocheat. cot.poate. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu. 2.os. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc.Precizagifuncqiile eu de.re iropo zigii caresi conqini forme afective de superlativ absolut.

Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urmitorul enunq: din . Moromepii. Alcituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice../ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pronumede intirire.-. agaci iicunogtea bioritmul vieqii. 4. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. 2. respecriv. 3. imi. 4.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale .si fie in cazul genitiv si.iic.. Exemplificagi aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimintul primar.precizarea patru caracteristici genului literar./gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. B.. polisemiacuvintului insemnat.l tr:l. 3. Alcituiqi enunguricu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text. modalitiqi artisticede consrrucgie. insogit de prepoziqie.tainicrd cilrge.. cd poeziaSarape deal de Mihai F. Argumentaqi.. Ilustragi.rre virilgi nlun$igi pestegesuri.ln cimpia Dunirii.in tia dacd.-itrrrr. ln realizarea eseului. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. 1. 3.Alcituigifrazd"in si existe o care .oo'|J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop.elile.4u convieguitlaolald mult timp. Izoorulnoppii 1.argumentarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei. 4.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . l. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-aveasi fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. cazul dativ. precizagifuncqia sinractici a acestora. . viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari. 1. B./acoperind l)c. Formulagi propozigii in care pronumele nehotF'ritfiecare. (10pancte) S. a se ruina. 'r. Prezentagi.a acoperi. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. corectind gre. Mengionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc.ro"ptr" p. nr. 1.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. bazatexfului literar. rdbdare. contrageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare. 2." LucianBlaga. (14puncte) Scr. 2. de ::Sr.:rt:: C. a izbwmi. acestorcaracteristici.toarelecerinte referitoarela textul mai jos.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala . Precizagi felul predicatelordin textul literar. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. . de . Analizagi morfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d.prin doui exemplepotrivite.minescu apartinegenului liric.chii-aga. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A.()s. 2.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A.[../lumina mea. intr-un eseude doui-trei pagini.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text.:. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi./Aga-s de negri ochii rii. Scrieqi doui exemplede paronime.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci continui si se ruineze.razd. muri vreodati.Nu credeam sd-nvdt.indiferent de natura lor. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. 3. Alcituigi o f. (lc lltiu .lirurnoaso.sunt izvorul/din caretainic curge.vor.. '.'ite piminrul c-o mared. infigu rat tn manta-nti. / Pururi tinir.. despre muzrci. (10puncte) rispunsul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos. o. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. pe 2. adincii. ara.at: frumoaso. tainic.. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial. lr 3. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t.Pestetrei ani izbucneacel de-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. particularitiqi stilisdce). e'::Scriegi de 1. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi . si diferite de ceadin text. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: coffia. scurt. .

/ cici eu iubesc/. un guri.vrala nepdtrunsului ascuns/in adincimi de intuneric. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. modalitiqi artisricede conitrucqie.i flori . Scrieqi era 4..Precizalivaloareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsandri. Concepeqi patru tipuri de itemi. corectindgregelilc.particularitiqi stilistice). cd poeziascrisoarea de Mihai romantici' Eminescuesteo creaqie eseului. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. Bincinqcles. 1. ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereiliterare (viziunea asu. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela texml de mai jos.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. intr-un eseude doui-parru pagini. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l./gi-ntocmaicum cu../ dar eu. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. modalitlqi de car^cterizare).O.Lumina ahora/stgruml. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvinsfhnt. pe exemplificariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. pebaza operei literare. 2. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat. (la clasa. Identificaqiun cimp semanticin textul literar dat.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint mister/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei .reppe tat du-tc vlno.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare raina nop[ii. (10pancte) t. a ale .precizarea Patru caracteristici curentului literar.veti aveain vedereurmitoarele repere: . Mai tacclio dati! 2. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. Realizaqi proiect de lecqie alegere: etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2. fantastic!'. . na strioesc Ea corora minunia rumii d. de indifcrcntde naturalor.razele albe ei luna/ nu micsoreazi. inrr-un eseude doui-patru pagini.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare. 2. Prezentagi.. . relagiidintre personaje. Alceruid cite doui enunquriin care cuvintele oricine.nl C. scurt. a seschimba' rc: addncime. 3.e 1. tablou mire!. 133 2.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln realizarea ale a . C. modalitigi artisticede consrrucqie. p." a in patru expresii/locuqiuni caresi existeverb:ul lua' 3. . Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B.argumenrarea pri temei. particularitiqi stilistice). .prezentarea personajelor(tipologii.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare. Exemplificagi eficienga la clasa I. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos.exemplificarea acestorcaracteristici. !.a micSora. un 1. Enumeiaqigase toare.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra temei. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. ln realizarea eseului. douiddezavantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. AcesteJsint probleme un p./eu cu lumina measporesca lumii taini ./ a.casci! era 3. ci opera literari Bahagul de Mihail Sadoveanu esteun roman al transhumanqei..precizarea patru caracteristici specieiliterare. .Precizagivaloarea 4.oetice. 2.

(10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. o . o Doarme bu. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul .rost..prezent^rea temei' partiasuPra de .eu r" 1".qiiarp.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini la rostul lwi. arelua. rdpede. un si "t:xi"{{riif. de nu erameu' iar palo. Ilustragi.rr.. 2. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1.Zoe. rlc nriri .estenecesar nou proun gram de redresare. ripede pune capul lui Harap-Alb .e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui si dispari.] Ci tu vii de . de C. generozitate. Sc-rieqi doui paronime si formulagienunquri. sil triicpti ' '. .Ei. chit.desine neacoperitifala de generozitatealui. parmcaracteristiciale.Frecizagif"lul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B..lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea.mocite un antonim pentru urmitoarele cuvinte: credinpd. subordonatipredicativi 9i o subo +.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.ixemplificrri" ". 3. rposrazelor . chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. . dinaintea. de 1.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi.i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem.a lccePta.. Este singur orc. . 2..{:.] Aqa cdvezi. cite un sinonim Pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. tirr.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare de mai jos.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.i. . Eu continuu si suslin creQrerea TVA la alcol. la loc. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau.Zoe..Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^. caracteristici. Menqionaqi invdimdsag.. 4.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A. p."rto. omonimia cuvintelor oii.i o subordonati circumstantriali cauzd. Dar riu fac. Ai.To"t. jos. ci tu vii p. snoPi. r. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. 3.morfologicealecuvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la un alegere clasa). .precizareaa pebaza opereiliterare. ln realizarea literar/alegenului literar.1il vie.apoi il stroPegte cu mh. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text. 3. Formula. curentului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini..argumenrare^ adoui elemente originalitate(viziunea cularitiqi stilistice). a seprinde' . Precizagifinalitigile inviqimdntului primar..prin exemplepotrivite. scriegifelul propozigiilor subordonatedin primul enunqal textului.n-ai tu ultimul prost din lume 1r. in glascu o admiralie. Alcituigi enunquri cu urmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd. torturi.e. toarni "pi. "t 2. la un si..tean. cu. 3..ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi.rJl. Scrieqi rocdnos." llr.reMoro-. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A.Harap-Alb.ininvilmigagul acela. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqiali scop. Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1..gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un . zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! . da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' .. 2. Precizaqi valorile.a tncunjura. 2. cdi. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ. adverb gradul superlativ.naIa ocht.. 3.lurnca toarclccuvinte:a dispdrea.curentului ."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aibi doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +.t. (14puncte) la texul S". ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noastre.-$ide ce crezi'cd.".1^rif^oimpiratului Ro9. il incunjlri d. fli bdrbatd!" 4.nu eu? [.DormJai tumuh sibine.. *. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice.

rl jos. prezentarea ". Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2.os. contrageqiprimele doui propozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. ielaqiidintre personaje.jiide comunicare.. de a . Indicaqivaloarea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2..pr-oiecpie-proteclie. S"ri"fi mici".-niserd. ia copilagii..veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . -'E."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. .asupra particularitigistilistice). Sedovedeainci odati dublicitar. Acum cind vin suteleqi se adunl miili pe locul cel larg din fagaministirii. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti.einchiniMarainfaga icoanei.orecizarea patru caracteristici specieiliterare. sfii si recunoscci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi.furnici ($i-rni-pariath.ipsd.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi. 4. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A. p9 caracteristici. a artisticede construJqie subiectului. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referitoarela textul .teprivescde sus". re privescde sus.lipsd-e.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp:u. Ilustragi. polisemiaverbelo a ridica.ti"qi"irp"*.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Eminescuj. aceea De s.i.ulmitoare:. scurr. 3. racterfl re).ill Subiectul ll-lea al A. B.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece". Identificaqi.operei literare.. caredimineaga iesecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale.Precizali funcqiasintacticila cuvintelor subliniatein text' 4. prin patru enunquriadecvate. 3. ornli gi pe scrisi. 17. Gisiqi in text parru cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora.. rtum e.deietld. de te cheamd.pari i. Concepegi doui tipuri de itemi.Mara 1. (le ntiu. de mai jos mun. propoziqiilorsubliniaiedin vergulile. Precizagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext.l. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsul 1. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi. George in 1. ii dn puqininainte .ela Sinte Marii timpul e frumos. U0 Danctel de. |livelYl 2.qiil Uitt gr€rt. a lor 1.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. in 2.lCasi triieqti. 3.respectivcu o locuqiunead+.T cite un enun! cu o locugiuneverbale. 3. (10puncte) 1.e.t. cu praporelein vint.argumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziune. Tipuri de proiectare. strategii de formare a capaciti. Marei ?i ride inigi rrracincl p./ Cind eu/ Stausus'staususcaDumnezet. 3. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. by1. i*-"l. M. cu crucile?mpodobire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.mlij9t' .c.. nd.. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . a inghepa. r: 2. ca lumea_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitorul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu . (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. (Mihai Eminescu) .ttot. Mlrin Predaesteroman. .. . slricuqiimamei! '" loanSlavici. .ti verbiali. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se?nchine. atit de"lt S.lB. 2. Nu pot penrru ca si spun ce m-a impresionatmai muh Subiectulal IIIJea 1.. text.Dete-ndeam3.seceriqul Marei. 4. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. eseului. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: carte. i"ii. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin text' B. trei omonime. Prezentaqi. C.tde micd!/ Te vid cum c. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. C.

rtirii. pe acestorcaracteristicl. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exercigiului studiul limbii gi literaturii roin rninc. Jmpirecheri ciudatede slove.i .Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text. moliun e. .argumentareaa doui. B..exemplificarea .rluiiii..acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor. cum s-a anunqat toate mijloacelede informare massmedia.. l.PiL Precizaqi rea un copil docil. .chii.l i" realizareaeseului. .exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. atunci ..veqi aveain vedere urmitoarele repere: . doui-patru pagini..relevarea ipostazeloi eurui riric 9. in afa 3. intr-un eseude doui-patru pagini. si buza ce siruti.ce au cu dingiiplinsul $i o.fiind complectuluiti de frumuseqea sajului.aolnic. m uscutos. Abea am putut rosd catevacuvinte. bazaoperei literaie.rrta1i. luminogii. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". Men$ona1imetode Ei instrumentede evaluare.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap...inrr-un eseu. a 2.r-. Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. .a rosti. vl 41 4. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar. deferent-difcrend.modaliUqi de carac{.rl.ed. scurt. (10pnncte) Scrieqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos. 4. in signifiant. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre urmitoarelecuvinte: ciudat. 3. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. $i oare braqulvolnic. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. terrzare). asupra remei. ci opera literari Ion de Liviu Rebreanuesteun roman. Fuseseriinoite marcajele drumul rutier. cu numeroase elemente simboliste.r.re. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii.ri . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. Construiqi doui frazeincare adverbul relativ cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite.. 3. De n--aqi fost voi oare. ln realizarea eseului.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi."-irrt" fi S-ar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-aduni_ntr_insul. Dimitrie Anghel. . dar nu se comporta intotdeauna docil .. Formulaqienunquricu urmitoarele paronime: airtuos-airtuoz. tol.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare.. strategia rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. Prezentaqi. de mar tos. ."r.) .o.. C* (6pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1. cd poezia de Noaptea d. valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg..eagre romantlc. Alciruiqi propozigii cu urmitoar ele clwinte:fr audd. 2. i.grgzentareapersbnajelor(lipologii. . { .. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o. pei2.r.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza.. 3.particularitigi stilistice). (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul -.J. relaqiiintre personaje. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. cuvinre! Ce farmec se degteapticind vi rosre$re gula. sload.r"r.

de plecare. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. Menqionaqi puncte) A. d.De-agtrdi ca bradu-n munte." morfologici a cuvintelor subliniatein text.a-gitncbipui.precizareaa patru caracteristicialegenului literar.. B. particularitiqi stilistice). 3.prezenrarea de a . Precizaqi $i deodati se auzi tosct. 2. $i sunt plin de supirare. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe de mai ios. (Mihai Eminescu) C. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoarele ceringe clc rnaijos.intr-un eseude una-doui pagini.cumpdni." Ca s. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont.Pds. PreCizaqi mirii.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting. sthpena . harta. vinte: mine. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios.r.De treci codrii d'earamd. Scrieqi cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant.. 1. 3. arzh. Dupi ce am cumpinit to $osea bine. Dar triiesc ca plopu-n vale.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd.1 Indicali' 3. din felul propozigiiloriubordonate grim. Contragegipropozigia subliniatl din urmitorul enunl: .ixemplificat"" acestotcaracteristici.d. Inimi cz venin mult.cici il inviqasemEipe Mattia-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI distanieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. 4. Formulaqienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. pebazt textului literar. ncscuitt. 2. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI. Identificaqipatru omonime in textul literar.giacum nu-9i careurma si apucim .i a rolului mijloacelor artistice. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. 1. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra .d Doindpopulard 1. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali.urma. Scrieqi 1. eului liric .." 1 HectorMalot.veqiavla in vedereurmitoarele repere: ln realizare-a . rnodalitlqi artisticede construcqie. (14 toarelecuvinte:a sfdtui. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri Formulagi 4.l. (10puncte) cuvinte:dojand.ere Mihai Emifolclorici.lrr"int.(Mihai Eminescu) tu. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie.mild. urmitoarele neologice 1.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilistice). Precizajivaloarea textului. din . Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit.nl a de a .Ioialitate.Precizagirrrio. pe a lumii bolti luneci". rposrazelor .. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi.Luni. Ori ce om igi poate aduceaportul la intreqinerea de a 2. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunguri curiqenieioragului.. Prezentaqi in dintre curriculum 9i evaluare inviqimnntul primar' 2. ci poezia Reaed. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4. Exemplificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. i B. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gldsuirea pidurii de argint". pri temei. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare postului.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci. felul propozigiilor subordonatedin textul literar.. o operi lirici de inspiraqie eseului. . 3.cdre. Studiind vei ajunge savant. frazi a. N-ag aveasupdriri muhe. .

".relevarea doui elemente originaligatg gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei.Doini. rolul in a 3.rieli citc doul cxpresii/loc. C. Sc. de maijos. (10 puncte) r' Scriegi rispunsul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. g. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul:ui cht. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor eleir mentarede comunicareorali si scrisi. a. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite ale cuvintulur repede. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. | ? r-. $i in cimp cit 9i acas'.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exrraordinare mai descoperirigtiinqifice.e ' . O qinewna. 2. Al zecelea va plecain excursie. " 1. a 2.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. i. identificatein textul literar. r f. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. in caresi prezenrari terizarea unui personalprincipal dinir-o operi epic^i.de doui-patru pagini. Adiugim lui Sase..a aI l. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. 3. Y alor eazl"cdtp atru. Scapi-mi capul de la moarre.Pe scurt.veti aveain vedereurmitoarele repere: . Prezentagi. d. Scrieqi doui omonime. (6 puncte) Rescricqi corect urmitoarele enunquri : l.rept. l. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi te-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. tehnici ale muncii cu cartea." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.stabi'lirea relagiilorcu alte personaje.. (6 puncte) Rescrieqi corect urmitoarele enunguri : 1. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. doini. lnmultrm pe clncl ctt nouil.. B. trei. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot.trr[3. .. .. TI I . c. Despici firul in patrw. Concepeqi 1. Pr_ezentagi exerciqiului formareacapacitigiide receptare mesajuluiscris.acpatruzeci.i .d. Menqionaqi metode. scurt.coami rotate $i cu coadainnodatd. . formate cu ajutorul subsrantivuluifoc. Mai trece-mi Olru-odati. !.n' C.construcqiapersonajelor.particularitngi[!stilului). -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . D. Avea decit o slibiciune. Scrieqi patru adjectivecarenu pot aveagradede comparagie.i instrumentede evaluare. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. . Indicagifuncgiasintactici a cuvinrelor subliniatedin text. din . . 2. gi ca a semnificaqiei acestuia.ib:und.u. 3. . foaie lad.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. pe tipologiei personajuluisi relevarea . Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecaredintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . Rescrieqi propoziqiilesubordonare precizaqi gi felul lor. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. Erau tot unul Siunul.. h. diferite de aceea textul literar. 2. Murguleq. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. 3. de fuseseriunanim recunos*. i Eu te cinr in oriceloc . f. Scapiri"din piatri-n piarri. 4. r. Cu inci doi se f. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios.Scriegi eseu. Ilustragi. 1. bazatextului literar ales. 4.precizareacelor doui modalitif de caracrerizare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme ale acesiora.t'3..exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. . dar i-ar displaces-o recunoasci. 't' '4. cint cu foc. 2. doui tipuri de iternl ill 11.

*l lqt TESTUI. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredidactici.Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein textul literar.prccizareaa indirecti . dar .pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . mei. . mai trebuie si te faci gl om al lui Lici".veqiaveain vedereurmitoarele rePere: . intr-un consens 2. Scrieqi formele pronumelui demonstrativde identitate. care stdpanea de te ingelegi arenda. ln calitateacareo am. Moara ca noroc din 1. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. doui-patru pagini. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. lnrealizarea eseului. .Astizi stau fno.in caresi caracterizagi personaj un de drami. ' .Aici. Relevagi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . prin sintagmepotrivite. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. . dar o voi pierde temeleiunt degarte. pacitigii de receptare mesajuluiscris.Achizigiifundamentale". 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. din 3.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului caracterizaindirecti.excmplificarea terar. Rescrieqi ultimele trei propozigii subordonate textul literar dat. 4.. nu mai scapde nevoia aceasta". . Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cursului de informatici' 3. Moara cu noroc 1.in zadarte pui bine cu stipanirea. a 3. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1. rea directi gi caracterizarea identificate.. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos.evidengierea . de.i relevarea personajului. ti'isiturilor gi a semnificagiei . Ioan Slavici.veqiaveain vedereurmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracterizarea . Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori morfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. C. B. Ei tn zad'ar arendagiSi af.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a gata. personajelor. 2. Identifica$ adverbele textul literar dat.exemplificarea terar. construcgia Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Exemplificagi. 2.cici. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. $i cit vom sta aici.in caresi caracterizaqi personajsecundardintr-o operi epici. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. diferite. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . patru tipuri de atribut. qisi te gindegti la viagi. dar imi fac eu insumi ginduri rele desprezhn de mine. aici 9i nu mi supiri nimic. particularitdqi mei.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. personajelor. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textului limodalitigilor de caracterizare. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4.. limbii caeficientein formareagi dezvoltarea 2. tede relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasuPra a sdlistice). (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. Scriegi 1. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A.de doui-patru pagini. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul dc maijos. la alegere.ard stipinire mai ira gi dinsul.precizdndfelul lor' . relaqiilorcu alte personaje. la Moara cu noroc. Notaqi patnr expresiicu verbul a seface. rile poimine.ul.evidenfereatrisiturilor gi a semnificagiei personajului. trebuiesdfii Sitw orn.introduseprin conjuncAia 3. precizind felul lor.stabilireatipologiei personajului.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice).

2.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu. carenu gi-!explica. Relevaqi. a B. alte doui valori rnorfologice ale cuvAntului aoi. Scriegi plica. ziqie corespunziltoar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. cu umilinqi aceasti Cort".d"lo"r. pentru. 3.gi specula iigi. mei..felul at."p.. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr.. in 3. (6 puncte) corect urmitoarele enunqu.in nu pAteaciudat. situajie. Noul alessuccede pre.precizind felul lor.he iar.Maicurios eracL ceilalqi erau scandaliin virsta. din 4.1j*-.ii p. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2.ci .arl I I 2.Ottha dar )urr""purririle ei. seterne. 4. organizeze excursian un pretext nu-l indreptlqeasi nici se eschiveze. o iate-d. Contiageqio propoziqiesubordonati e.. 2. 3.bine.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .".op'oriqii .Aglae'.16.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje.prin exempleadecvate. opttpt."r. C..e.. lqg tcasupra a dc a . O dati ce s-aoferit s5.pe scurt. cardinale: Z.ri. -. jocului didacticin invigiminrul primar.Prezentagi. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinalqiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! | un i. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. de l.edenqia la unei mari personalitlqipolirice. un D'" la ir.a de-a dreptul incintat. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. Scriegi formele pronumelui de intirire. tibnd (in text tignd). 3..precizareacelor doui modalitili de caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirecti. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv. diferite de cea din text.'Formulaqi C. di+.qiiitp"rirtl p.atenlte.ibutivi din text in Parteade propo2.iif* qi invariabiledouiadp".'slrieqiin litereurmiroarelenumerale . strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9i scrisi.5018.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvintului el. Notagipredicatele textulliterar dat.i^. Mengionagi caracteristicile lor din 1.:i. p.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul de mai jos. nor-.ltaatit interesPtTtIy i*Jti"-i. modalitiqilor de caracterizare .respecriv copulativ. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1.in care sd. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. (14puncte) -s.i 3. Rescrieqi pr"-p-iqii subordonate textului. Ci care-ilipsise.exemplificarea identificate. si existe atribut verbal9i unul adverbial' 4.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziunea stilistice)' particularitigi personajelor.. fascalopol nu-i eraantipatic. ltcscrieqi ultimelepatru propoziqiisecundare textul dat.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l.tece ani ar.Fefi*aveaacesr cu Otilia.-.caracterizali personajseun un cundar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie).i Aurica nutreauin priviri invidia"' George Cilinescu. .de doul-patru pagini.. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de indepirtate. a pierd.a-o. 1. Explicaqiconceptulde curriculum. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:antipattc. un om "rr"-ii. llustraqi.cvidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. Muzeul Mirii Negre.recizind. Si-mi scri daci vei venii la concert.-r#.ceput i .. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.ri: Rescrieqi 1. 2. legiturile lui de rupe senriment. B. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe comunicirii. denie. In realizarea eseului. 3.p.^ r. a nutri. . Prieteniii unei colegede-a mele obignuiau sd. feriti de ceadin text... viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. 11069' 14.pebazatextului literar. scurt.i.

Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinractice. vinte: insolent/indolent.alvrfi. Aceea eraa treia dintre bijuteriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. ale I B. scurt. La celegase in 3..precizarea patru caracteristici specieiliterare./ jurul gil. Menqionaqi 1. C. . a ale . M-am imprietenit cu doi dintre ei. 3. din sticli. . (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .os. d. .argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. partiiulariteqi stilisiice).p. b.rJ. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. o din 9*..a"a qiranul . doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por ayea gradede comparaqie. f. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi. rela$i dintre personaje. din 2.entali obicctivele ciclurilor curriculare invitimintului primar.veqiaveain vedereurmitoareie . e timpul/ si legim rotigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (la alegere. Scrieqi fieciruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1.lemanrului primar.r. eroare/oroare.propergiu.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. c.. Scriegi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens.subteranede aparate/electrocairice gi in sala/d. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. 2. 3. . Al optulea mi sepirea mai interesant. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. ln sali erau doudzeci parlamentari. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidentedin textul literar.I)rez. modalitr$ artisticede consirucqie. Alcituiqi cite un enunq pensie/pensiwne. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1. subordonate 4.1. Relevaqi. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvoltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi. 3. . e.!o l 2. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inrens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi brazde/prive. Nu fii dublicitar celemai desd2. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. 4. scurr. modalitiqi de caracterizare). .tehnici alemuncii cu cartea. caoperaliterari pdd.Precizaqifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. Muncea cit doi.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. lixernplificaqi dou." " "rf.-pe bazaopereiliterare.releoa/re'uela. inrr-un eseude doui-patrupagini. oc mal .proiecpie. .urea spknzuragilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic." a Mircea Cirrirescu.lul. Transcrieti. ln rcalizarea eseului. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii concesiv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. freaci parbrizul aburit/ al cerului.ivirllii dc rr elevilorprin studiul linrbiiyi litcraturiiromine. diferite de aceea text. turismului. . pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul.i sedez1.prezenrarea personajelor(tipologii.din texr.cxplicarea tidului opereiliterare.te.i rnodalitigi stinrulurc crcar. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos. frumuseqile virgite.Prezenlagi. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' ale 2. din muzeu.cxemplificarea acestorcaracteristici.

pii din clasa iutii invaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.. . ' 4. daci nu intirziam. braqe cu lungiin rninecile'iei. personajelor .rrrrrlrri. Ni.-. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi. modalitiqi artisticede construcgie subiectului.*"i".i..1. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin. Lnrealizareaeseului. ^iu. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.ep s inc ". 2. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: Rescriegi vintului.ol. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei caP.i"-gi fr-.$l ( ).qire. qinte strilucite. b^i^ t"*r. C.e.. eapr'un e. . 2.rr. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdefectivde numirul singular9i.spre un erou^sorar. inrr-un eseude doui-patru pagini. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propozigiilor subordonatedin textul literar' 4.^ lt^tl:lt cle mal los.. Aldtuiii 2. Construiqi doui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite. cumpdnit. a literare.ou. ( )arc va si zici. baza'operei .l" reDere: ..colg. lui r"*" uoiii. . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.-i"i.-rtiru. Scrieqi B. (10 puncte) de iispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos."de minteanul sub anrnat umeri.. 1.. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3..rsitlu-p"ir. Regizorul dinmine rimisese buimic'it.rseqe. noi u1 9i *ridior.asupra particularitiqistilistice). Mengionaqi metode si instrumentede evaluare. o. basm .argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei..A fost cevaagade. a teirei.rrr.i in excursie.neagteptat. In realizarea eseului..defecdvde numlrul plural. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?..in caresi existeo propoziqiesubordonati condiqionaligi una atributivi.tor.vegiaveain vedereurmitoarele repere: ale .1il' "1. 3. pe caracteristici.i.vegiaveain vedereul_ero"r.a patru caracteristici a . Misiune de incredere ..tli-*-b. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre urmi. rearizare cine":.t*.. iiiir"r.".i . relagia dintre curriculum gi evaluare. respectiv.ronlan. aiurare. .. cupirul iIGGJ me.precizare..marcd.. liei de G.argumenrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune.relevarea ipostazeroreurui riric . ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI.. Cilinescu esteun roman obiectiv.parcicularitigistilistice).rlui *iir. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteinegrite de vechime' 2. Alciruiti o frazt. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam. hncins"cu chirnir"ii":. . 2.Lbofir.le curg6'nou. .. i.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.prezentarea racterizare)1 a . ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3.exemplificarea acesrorcara*erisric p. 1.i.._".ixemplifi""t6" ". 2..aninat.?igea. simgitsi ea cum adieo boare a plicuti de vinr..ioa"s iil. 3. Domnia sa nu a adusnici un argument. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini.-o ^.. Ilineingclcs.i.. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A. Definigi conceptulde curriculum. 3.riri. sublinia gi mai mwltsrarura d)sdoi.feclo. relaqiidintre personaje.t :..n"iru iilm ca tinirului. 3. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela textul . sub. mari si am ingepenit. fii ii.precizarea patru caracteristici specieiliterare."ttor modalitiqi de ca(tipologii. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limbii si literaturii romine. Vasile Voiculesct.Miilocul pe ...

velaesteo speciea genului epic in proz|'. aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569).oetatea scauna Moldovei' -1i de . lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaistorici. *t ".iar acqiunease asupra p ersonajului principal.rr" . . -ai personajelor. .rrorr"f"lor'implicate. cu un iingur..'P." (capitolul al-IV-lea). intr-un timp limitat. insolit de armataotomani' Lialcituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci.promiq6ndu-isprijinul boierilor.dtti decit iomanul."(capitolul al III-lea) ti.roartri.urrr. Intelisent.Daci voi nu mi rrreqi.-.i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache .r9q. b im ensiuned spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" . ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii.ti pop.t"icul Veveiige.. Nu... voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc. lii"".i!"litr.ri.e . t. doam(cafitolul al Il-lea).gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tronul... rispunseLipugneanul.u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p. alil parte).lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l .Capul luiJvloqocrrrem... indipie mulqi r.t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici.hiqi'qi desfigurati in diferite locuri.. ["-i"l'ir..U.eu v{ v.Daci voi nu mi vreqr.rr. mai extinsi ca dimensiunedecit urmirind un conflict r.. vi vreu.""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa.ta ditttt.gi norodul pe careace.fiecarecu cite r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: . o. 9i daci voi nu mi iubiqi..la care cu acqiune Unic. se n.\uv. Lipu.acegtia i"d. printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: . -ri "on".. .1.9la se. trurreh ari o dimensiunetemporaldredusd'Ea epic..rc gi eu. coffiarl toriai puternic (hp. fir nar^ativ. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole. ai cirui ochi scinteiri ca un fulger.rrtrat. bun cunosciror al boierilor gi al situaqieidin qari.. unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. Aj-ury_ hotarul Moldovei.4i si dai sami..tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri.i"r." (capitolulI).

.i doi fug din g.autorul surprinde comporramentulpersonajelor aflitc in situagii-limiti.leac tlr' lricrr"1i..zece esre porunci: *Se iubegtipe aproapele tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.de. le gineun discurs evlavios .doamni!"). seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncrenie.itatca lui. a unui personajcolectiv (mulgimea tArea. care se gribeqte si-i acorde iertarca moarein chinuri.cinism. vdrsind singelemultora.briginalitatea videspe in miiestria de cared. vestimentaqie. dar ci irgelepc..Moqoc. totodati' o concretizare a d.. turma nu poate firi p. ' Mare clasical literaturii .. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan.cu congtiinla pecatului. spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? .tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem.o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpotrirra . dar conrinui si ii pe.la nele9i personajele sa.rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin Intronald".realism din ardelenesl perspectiva satului stituieviaqa spa{iul transilvinean. .zi sunt altfeltrebile.ritc v.iipromiteciiiva administraun. Specificulepocii estedat de evenimente. romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte(caracrlndul singeros.1..o. -rlritoii.ievodal..alqii.namulqimii risculate. pr"cu.Voievodul ului domnitor. la .Ivoilrvoastri.. ii ameninqi_cu tp{i.lvirltarc".. am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit. cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs. ci aLingcpunctwl culminantin al treileacapitol.etnice. replicil" .n 9i sadismul Lipuqneanu. .o-att". dcpseasci prin schingiuri gi prin confiscarea averilor.la {'tl \r.ezenpentru prima oari in literatura romini.recunoscindu-gi faptele singeroase tredin ( justificdprin grijasapentru linistea . este.1.J"i ti"e omorindu-i.au vizut cd.al cirui morro esre:. dovadeautorul in pr. scenele zunt singeroase. i. ..i noi gresililornoqrri.stroici.. 1 Nuvelele sale. pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul.i voi rncrgc cu voilr. a unui .vezi p. . luu si poruncegte fie cilugirit.stor. avereqi de mentalitiqi.'se'delecteazd.a-i ciqtigabunivoinqa.pentru ci aceasra una din cele.t'"l.rela I'i. . ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot..ngerosul banchet.rr"trtepenrnr fieiarc tip de personaj. De aseln'celepatru capitble care capdtd. gi se menea. clcascmenea.c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an. romantismului rominesc careaveas5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld.in(o (.pe domnitor l" un are-Jrreamicei.rttttt. lnrii.rile caracteristiie personajului ale coleciiv.mul acqiunii.mulgimea. pline d-e dramatism.Sd rni-ntorc? clri l)rc N4.. adeviratul articol-program al revistei 9i.oi... nu va mai ao-ita omoruri. consideratcapodoperi a specieiliterare. vegheat Lipugneanu.iap"iittt. reprezinti un model di operi oiiginali.religioase. .retrasinrr-un colt iu Mogoc..Lipugneanudispuneucidereacelor patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo..rr tlelir... gi sensibilitatea doamneiRuxanda.r.dar cu incuviinqare tacitd.zind in spaima^acestuia.domnitorul nu mai ucide boieri.(. prin antitez.rr.pentru ci sunrem rugindu-ne Domnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr. de a simulagi de a disimula) 9i prin destinul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici).Ioan Slavicia contribuit la dezvoltareaprozei.c. carelasi o pati de singe in lei: . inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu. In realisti.Ai si dai sami.ltll)('sc v()i. Moqocii aprobi fapu iingeroasa. . rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia.precum gi din modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise. tlrgoveqilor).Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan.scricii unclc. pentru..xluvc (.. arhaice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri.gi a unui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieselede teatru.-tttrttci l{trx:rrtda.generate de di diferenqele sociale. Apoi. folosegte 1]t. il intreabi pe vornic dacdapro. cum ocalifici autorul).asezare funcgie rang. acesta de ultimii sii dugmani.. 53. dupi slujbi. ceremonial.al revistei Dacia literard.. si sevor imprdgtia oile .: naj redutabil.ori ljrr. riu. manifesti. mentalitiqi.intorgiln gari. ^ . de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon.. Unul Dumiezeu stie .vi.si ne ierre .lcr. in de ln cel de al tretleacaprtol. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul. moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali.Gura satului. pentru a-i amigi.Spancioc Nuvela .e sunt prezent.ll. ge gi destin necruliror.Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi.spanciocgi.. RuxandJil otrlveEte. astizi.igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci. Singurii boieri carenu se lasi amigiqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu.incircat de tradiqie."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.r.i..goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi. ii iar .1l.andruLipugneanu.Asi.vedea contenind gilcevile gi vinzirile unora 9i aftora.pe fiind d.ipugncanu ucidepe boierii triditori si le confisci averile. dintie intervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul. 'lloierii Spincioc gi Stroici. Dupi si.iubindu-ne ca nigtefraqi. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc. apilrutiin primul numir.prin sceantitetile.rt" io-"ntiia prin remaabordati.l.roi.odri ii oferi doamneiRuxanda lcaculde trtci promis." .adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan".Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei".s tl.. inspirati din istoria naqiocarese con{ormeazd.cu cinism.indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara. din 1840. aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I.rouegregal'e[.ca.plini de dinamism.".recomand. prin dramati. moqtenitorul tronului.rneavoievodului i-o luaseinainte. timp.Lipugneanu.le ap..' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace. L.dar Eide neologismele.Personajele to*arrti. acelagi singe rece.t'rtrrr inqalcg ?" Airr. Nuvela esteoriginaii atit datoriti viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel.^ie. Personajulprincipal. o creeze literaturi naqionalivaloroasi.piramidadin capetele boierilorucisi. p. ospiqulimpicdrii : .'r.B"inuindprimejdia. lui la.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici.se desfigoari drame puternice. iui.care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.1..ce. Alex.. Caragiale. -oast.i: cereiJrtare.rbinqeisale.ucSie.l)(' ht. dumneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.-lui sunt spitarul... iar rru$carea epici .rlrl virinr.i Nu mr vrt'Ii vrli.

ci linigteacolil'rcitc facefericit"." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.Perduse aceste socotinqlin primejdie . Circiumarul nu sup-orte conflicruali.eiclescriptivi . totugi ir si se stip'ineasci".cu toati dragostea mamei careincearci norocul copilului iegitin lume. din dorinqa te brrcuriil.J ti riminem aici aici. Personajul argumente igi azS".. degi .murarela Moara cu noroc.. gi si ne punem pe prispa caseila soare. iarLicdii rispunde. cd devineirascibil.degi.tithii. de orice necaz.onajul esrcmemorabil.. iar in timpul procesuluilui Lici.dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului.ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de viaqi a de lrtltrinci. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am voit si cred 9i si inqeleg.urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale.i-l face complice. adaugi el: .tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorbead"e ! ii ziseel. dar se seaci singele din vine de rb. dinamica sufleteasci.spre de1 r. cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd. fiind pugiin locul meu. Dar nu cereli ca eu si hotirisc pentru voi".. tu rebuie sI inqelegi oameniica mine sunt slugi primejdioase. pune in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi.. Conform invoieli"idintre cei doi."r". d-tala tuitrei. pimintului.Motivele pi . de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc.r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc nuvele. dari voi.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:.o-.r num€rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel. dacZevorba.. ai neaeu n-am si mi iert cAtvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajudecitorilor' $i n-_am picituit nimic. inima. oiitti". lumeate pirisegte" .cici.. .am primit porci de furat de la Lici.era at e Clnd ...cici doi erau acum.rrr*. de a o vedeaveseli gi mulqumitd..Ghiqi vrea si-l sfigie. amindoi la copilas . Iarti-micel puqintu.] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn.()rnul si fie mulqumit cu siricia sa. Iati linigtea. lsz sprinteni. dar 9i de cigtig.atipsihologic. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni ai acestuia. Ano.rn ioro" .de judeciqi. gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucurii in via1i...lartd. cind.un model de ?nqelepciune dragostemateini. itte o rr. rtrentrrlitili. urmirind rcfleciarea evenimenrelor in lonqtiirr[l pcrsonajclor. iar bdtrinaprivia la citegipatru. careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi. respecrat togi mugteriii. L" . nuvelei .Totugi. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. Pers.". si intru la iniepr. Mi-" gr. cu cinism....tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea nefasti..rn.igi zise el . Comoara. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie.aceasta incepe cu o expozigie. dar sigure.'iari.ritatea cu cuminte.." pe Lici la banii ce-9iadunas Pa:. din drum"' Du lnci om in cale. de ffadiqic.'.iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic. nu bogigia.prezentarea locului unde se afii circiumi. Ana la mine.d.de trebile arendagului. pe de o parte.trebudar acum. Moara ct't noroc.viaga Ghiqadecurgelinigtit. Ca cizmarnu cigtigi iuficient pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati.rstnici.o fati norocoasi.o*pl"tate de ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r . .i.rcrstttttjccse-nqiale. si-i numere.ttl I llxiulea'l'. . privini cu la Ana. Ai avut tati om de frunte.nu weau si crezi cdmi qii numai de frici. cici Ano .rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impund. amindoi piiveau la cei doi copilagi.Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti . dar in locuri rele.Togi drume. dintr-un cigtig ficut cu bine".rt-r urmelor. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr.rri-ri morali (monologurile interioare degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd.aunri situaqii modeste. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir. pe cumpitare gi pe acceptai.rrrt . aflad intr-un vad comercialbun. .ci nine"..irriqi" sau: . Budoi sperjur. igi manifesti rpiitn".in toate le ficuse din dragostecitre dinsa.ceamoderni. Ce-i pasi lui acumde Pintea. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .a para. punctul lui de vedere. op..i lucini. sferaconttiinqeicirciumarului.penrnr prrma oari.. [.. lor )pe nuvelei. auto. esterolcranti gi admite._exprimat foarte clar inia dl h inceput: .rrri proiect6lor ginereluisiu. in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:. Conflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces.ii era par. \i duc cizmelein mAni pini la biserici.la nevoie.Da . daciduminecae noroi.totdeauna.ciutind acumala b.Nuvela incepeabrupt..congtientde propria-i decideremorali.el fiind un circiumar harnic..qgf1si Ghiqi.gi gatasi izbucneas fdramotiv. Desfd. de percare.r.ea reprezinti gineraqia v6. Ghigl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui. nilor.ocirpodoperl gcnului..doui poziqii etice."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc. ci umblu voiali cu tine.rnr. ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bitrina sI ".apareabia in tleschide celui de al doileacapitol. dar ilobfigi si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. deoarece. h. legati de varri.ro.r.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa. dornic de schimbarede dragul prosperitigii. Era o amarnici dezamilgire. aveabitrina. se zbuc^i. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea. dorinqade rizbunare. irc fo"d"i cinsrit Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa. devine 9i gi SeiteBouarul. doui lui. nu secvengi . cu tot sufletul.de stabilitatea de-o viaqi. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii.. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei. in schimbulbanilor luaqide slmidiu.de a o feri de orice supirare.[.douiaritudini de viagi. sI picrd gi pe acelade caream avut parte pini in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o cunoscdecir din frici.gi. in io-porlrrrtfl..ca lini.oiib..voi 9tiqi.Lici.Sim6iti de cu seara locul seg. cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizeazi:. pentru a .cd-i legat. Replicalui Ghige(. drt de la conflictul.lupta inde Fricepurqi cinstit.Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci nu-mi facepe plac".i re va folosi de acestea gi.i ii va urma ..Prima intilnire dintre cei doi .doi ncpoqci Dumnezeu.irineqe.fne si-gi manifestesentimentele teamir .seindepirteyddg L1a. Pini la ap3rigia simidiului Licd. repedela LicI batjocura gi se.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul.gi..Eu sunt acum btrtrini. Sunt gatasi-gi fac pe plac".Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice. nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva. bitrina t u J.. .si cirpescgi mai departecizmeleoame.incontinuare.iard.orgoliul. a lui Ghigi. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.i seiimqeaintineriti. indimnitrd.cu toat5.voi faceti.-m6.de ce-i orice gind riu. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci .

' Imagineaestesimbolici. Daci e riu ce fac.. cu familia fi. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt. . cumpiritor.Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel .. Cind seintoarcela Moara cu noroc....tfir.u?gi" .ici.. daci Dumn. client.t. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin."" i9i primesc p.. t"r.. po"rJ .arrd. l. spuninju-i: pe . intors la circiumi si-.otsi te las vie i]r urma mea. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. csqtigati...'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I.....rr.. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri.igi zicea|l . caredin om cinstit devine ucigag. fantastic!" ."pr"... in pot irii. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani. d-. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma neaccentuate' a . desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze.osiut: Ou cit cstemai robit banului.. fi "" Deznoddrnhntwl. l. numirul_singular. Hanul era ticsit cu giranii inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare..9i ncqi nepisaresosirealui Lici". trr.siinrranilor copiii .. galdjn{ ci : . de Daci mai adineaoaril-agfi gisit.copiii. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal. ea pleaci mai departecu copiii..numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex.secundare episodice.Dimensiuneatemun esteredusi la citeva luni.ticilos! . estedati. ng pureamsi fac altfel.r-'-Ittetti rrulc z.pr" are arginririe furati."J-. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare.-"r. v lsg iubirii.atit ." .se amigegte. apoiva fi dominatde patimabanului.). Punctul culminant al conflictului..nJr. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea. dacdein mine.viaginumai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi.ordoni incendierea pe Morii cu noroc.i. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" se aresteze.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci.] cel bun in ceasul potrivit. Lici. p..rn ticilos i" ur"q. 4. h.. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. ii p.. . a A consun'ta.. alituri de cinci cruci. incintat. pe o sti piatrr.a-i"ii. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta. ..s" g1. puqin Peste an' Dorald . se sinucide 9i lzDlnou-secu capulde un stelaruscat.A.trebuie si perseverezi. Subiectulal Il-lea A. subjugat' fermecat: vrijit.ir.. "ri" cu "rr. i.mpromigitor. a bea.. (ex.llni gi spunindu-gi ci apoi..Vasile Alecsandri)' .idee pe care..O.a. iar Pintea.ln nuveli aparpersonaje Cel principale...urme .fascinat. . ....: O estevocali.i sc?ntoarcila circiumi.. cazil Botanici.$i . ct iF i.eart'eimaginepune in evidenp mesajuletic exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. Nuvela dezviluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi.i. se liia in voiaintimphrii .mariimpiritegti. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari. de.impreuni cu. ticdlogitli de slabin el insugi.are nu -"i cocoatein spinare:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi".1.i ia chimirul. o lasi pe Ana ca momeali. te-ag ucis".bitrina vederesturileincendiului.i esteGhiqi. gi aga. carefericireaadevdratd.Personajele sunt pirimag.de patima rizbunirii. a moralei gi a tradiqiei...substantia (ex. -'"..zisc cl voi nrci nu mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri. loc unde circiuma rducenoroc. Nici cocoqatul e insugivinovat c5.pronumepersonalrpersoana III-a.). lncearci siigi linigreasci'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:. a.rit. $tiind c5"Licv.interjecpie B.Acu . u"i. . " pe Ghigdseimprietenegte jandarmulpin_ cu ira.. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gind si scrii o carte. cucerit..r"rr'rru mi-a dat gindul ['.co. cu se rnanifesriin evenimenrele timpul saibitorilor de pagti. a l.. asuprasa bani.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"au fost adusedoud lame.. rcalizate.i sperjur.l p.: Seintimpla s-o intilneasci adesea genulfeminin.i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc.$^i ce si-mi fac ? igi . cu condiqiarespectirii legii. in Gridina^cuz^tiv bindu-se .sc va stabili inrr-un loc unde nn . iari pe ti".$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni".. cu atit il urigte mai mult pe Lici... i"-preurr.cu acesra. J. . plim(ex..(verb predicativ) 3. Coatezai-a ficut un cocfrumos.simt numai ci.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq. din ! urmi. cit 9i mesajuletic. incetul cu incerul.cu ajuiorul acestuii.: . rari om cinstir.). aur gi "jr.Ghigl din ....ictr sa copiilorisrora:... mai complexper. / Din rude. Moarjt nurrraiciteva.aga celedin urmi.. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi.rt. J. care-lr'rir"r". .Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii. tablou mireq.A fostodati O prea frumoasi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii la risiritul 9i la apusulsoarelui..a *i_" fort r..: Pentru filmul Piciul selectase o fati qi doi biieqi. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac.l" i"t.. lonaj nuvelei pune in lumini atit destinul ragic.i minca. Ghigi.mi s-apus cevade-a curmezisa cap . vremea. / .1 -"../-A fost ca niciodati.linigrea c-olibei". musteriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi.. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1. fiindci esteun om prea slab.. plingind: le-a fost j"*rtl" .Tatil vosrru u1 o. apoi fuge.a ci eu re-am arurrl"t .

necesiratea gi datoriti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. Propunerea lor nu-mi svSdea defel. scriu elemente in insugirealimbii gi literaturii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a'. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a .silabelegi sunetele de Deprindereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ suport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate).tradiqion ale: explicapia. ziqiilor/enunqurilor re 9i. . a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia.2/ .a II-a). .propoziqiepredicativi) nu 4. poziqii.au ..stimularea potengialului creatival copilului. expunerea . achizitiale ciclului curricular.in special clasele in gini (activitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. asiguri: tn aceasti aparatuluifonator.dezvoltarea 'fect propoziqii. a limbii materne. capacitilii dc a comunica. . etapl. . pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. .metodegi mijloacedidactice in primare.qilede inviqare.i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular .asimilarea elementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. . metode gi procedeefolosite in intregul ciclu de achizigiifundamentale. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale. .scriu chiar cuvintecu majuscule. a. .dcarn cmoqic fratelcmcu v:r{i soldatin trupelede eliti. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. inqeleasica activitatesociali. Subiectulal IIIJea l. 2. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. c. 1. B. exercipiile . gi I diniqei clasele . 2.r/(Pz .stimulareacopilului in vedereaperceperii. Prietenamea era de fel din Ardeal. clasele .ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt.particularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl.dezvoltarca . cuvinte. Maioul seudasedin cauzaploii.dezvoltarea achizigiilorlingvistice.propoziqie cd (P.ardde cele ile pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. l(.cuvinteledin pro. de pilde (inaf. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide comunicareorald.Acbizilii fwndarnentale" Ciclul curricular .._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd.i a responsabilitigii in faqdde integrarea mediul social. silabe.t/ .principiul ln "c"rt . adjectiv:Lacul era limpede 9i ad. . s-a Mii gri. * continuturi comune sau aseminitoare. metoda descoperirii. pebazailustra-qiilor lxperienqeide viaqi a elevilor s.i a limbilor srriine. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi). Obieaiaele ciclwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": .citit" imamenqionate).dezvoltarea din cuvinte. 3. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbire. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi. sunete . adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqiunile sale.-obiectivecomune. .formareamotivirii pentru invitare. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stwdiului limbii . adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri).povestiri). lui didacticin activitatea . valorificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar. ce adjectiv: Tot mobilierul fusese comandatla Paris. 3./S-a o cufundatin adinc. penrnr exprimarea corecti 9i eficienti in situaqiivariatede comunicare.a competengelor folosire a limbii romide ne. tateaintre aceastiperioadi .cunoasteriigi stipinirii mediului aProptat.aceastietapi beneficiazd. copiilor. predicativi) Riminel/ curnne-arn inpeles. viitoare cu copii.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizeazi prin: ciclu curricular.i inviliminml pregcolar. jocwl didaaic etc. citit.Anc. s. substantiv: Simqeain adhnculfiinqei cutremurare.a VI-a) consrauin: a . 2. Etapa prealfabeta16. Activiti. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean.. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti.dezvoltareagindirii autonome..asiguri continuiEtapa prealfabetard. copiii cunoscin oarecare in I primare. identice... adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea.moderne. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. calcul aritmetic). Situaqia devenisel/ctun1 ne drteptarn. (de euristici).propozigiepredicativi) (P. 1 i tdrc i adinc: - limpede: - pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus. substantiv Era un tot vnitar.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a griprimar.

Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate.aplicative. ./texte/compuneri cerinqe cu indicate.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. .De pild.ttcgoriilorcurriculare(curricwlum nrcler. Achiziqiiledintr-o etapl. puginun enunr.i a confuziilor. .a ciclului curricular reprezinti bazl. curriculumaprofwndatqi cwrtit.rede tipar. Ei aveautrei copiii. o I cla.insu-girea noqiunilor. .. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjective.parte secundaride propozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.prevenireauitirii . mai mulre .pirgi de propoziqie. continui.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din ..deja enunqate.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive. cit gi la numirul plural.ticnt gi reperar. esteo metodi bazati pe actiunereali. carearemenireade a asigura lai."t.sedezvolti gindirea.goiiit pot . autodirijate sau libere. de citireafluenti si expresivi 9i ii re.i . lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqionare. . .ulLgr/ul de dificuhare.". Ex.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.citirepe roluri. funcqieae aifeln rite criterii de clasificare.ttl I ( )orrtlililrcttl.coparricipant formareeducativigi prin la lrli. {e propozigie(predicat.semidirijate.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii.: Identifici. ' Exemplelesepot inmulgir. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scrirului gi cititului corcct.. li1apapostalfabetari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci .regulilor.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidirijate. exerciqiulesteo metodi fundamentali. la numiplsingular gi la numlrul plural.dictareareprezinti o scrierein careelevii nu mai au niciun fel de model.fluentJi expresiv.ulwtt cxtins). estetipul de exerciqiu .dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend... ractrce p Ei combinate. . _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri.verbe) pnrqi . prin care.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise.liz.foarte frumoasi. activitatea conftienr.copierea.fluent si rapid. in urmitorul enun!. p rodu ctive.in ritmul propriu fiecirui elev. in fiecarelecgie. .proprii gi etapelor. de echipi.teoriilor carese aplici in situaqiivariate. lipsegte .consolidarea deprinderilor.frontale..A mers yestea-nlume despreFrumoasa-Adormiti. semne punctuagie.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinderilor). ' . in ritm propriu a fiec. deip eragionalip zare. In activitateadidactici. " .care capdti o importanqi deosebiti in perspectiva autoeducatiei permanetrte.citire tn lang saucitire pe sdrite cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci.de evaluare. ln lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o .A palaul lor o gridinl.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesajului scris.a scrisului t'orect.d. prin care se execut.trebuieasigurati.autodictarea esteo varianti a dictdrii.subiect.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi. 'Iipuri de exercigiide citire folosite in clasele primare: .qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare. de elemente foneticegi lexicale).r rsigrtrrrc. prin l)rogrcsiv.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte.eazi pe elevi.: .. lrt ln clasclc primrrc.stimulareacapacitiqilorcreative. corective. . imaginagia etc.ibil. Mai aveau linpe . In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire. . ajungela: .3. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqiminrului prifher.de dezvoltare. metodeformative. .itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudidactic-elev tt'. exerciqiile facepart.1ruiclcv. cijii prin carese realizeazi. dir. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate.conse .citire tn .oaptd.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv. pirqi de vorbire (substanrive.a originalitiqii. gi personalizare. cel .o ope. .atir la numirul singular. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter.anterioare. .exercipiulde exemplificare Ex. modelul exterior de scris de mind. scrieredupi lite.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe.Exerci.structurale. ce justifici diceea vcrsit:ttt'. . consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlinilor prin variatele tipuri curriculare. predicatelegi subiectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi. elevii trebuind si gi-l reprezinremental. colecdve.".giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.tc. operafiileinteleltuale si motorii.dupd numdrul elevilor careparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale.transcrierea." Sauanalizeazisubstantivele.exerciqiile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.t c.i Ex. folosit in erapaalfabetari iniliali. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd . cu acelea operatorii. $i atit de dragi ii erau florile acesruiim3l pCrat.

'. dar idealul meu a fost.In aceste nuveleexisti doui universuri distincte: real Ei ireal. $opti " iar in uamvaipenru a se pierzi riremoria.iior"gi si numereSopt. Ceasulriu ! A.atras'defaima straniea locului 9i de rlcoare.irt" fata.Mi-arn sPus: Gavrilescule. i.a inadmisibilului. obses_iv. ia "ieiii Gavrilescuisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane. nr.a sp.'.momentulre. ln-parcul din bavrllescu Se. autodefinegte se Gavrilescu.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el."ie . Revenireal-a si ii pentru ultimul drum. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii.ozase' i obiectep. criza de congtiinqi a personajuluiprincipal..e profesor pi4. grecoaiia. 53. Ajungind in straii.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti.tt.cind teiorizat gol..lovindu.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se.rr su.ti-o pe Hildegard. sfianii.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf.cu Elsa. se pare a din labirint gi-i polr. sp.."qi" in caregr"triq"l! . se lui.firede arrist".:K. carefisureazi..s-a rlrdcit pe drumul vieqii." .mi o sabie cregca in il teribih devaril."did.ci Mircea Eliade intruneqte caracteristicileunei nuvele fande tastice. o tati Plangea lorrenourg.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. culminant) .efam lOttenbUrg. (autoportret).$i miniincet. 53. sp19 "c. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu descoperi uimireabsende aitist Sositacasi. Asa incepe'Ca intr-un vis... aur.a ata rnele. unde locuia eleva in FrAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.nt I la*renc. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor. adresele. dar esteprea obosit.nu le inqelege saruratdi sacru."" centrat profan.sunr a..ii-...pe Intri inti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij. Gavrilescule. Limba .r"lo. ln spapiwl profan..-i. ..purtAid cu sine. aflece aceasta clsitorise cu inginePr. sac?ugi profan.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd.pregatirea p. Conceptulde nuzteld vezi p.Ii-o Deznoddrnhntul nuveleiestecon$i toi fata ii .prinrnvaziasacrului in profan.. de cilduri (lucru careii aminteqte de iubire.r.. Di-umul acestacu dricarul anricipeaz| drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t." Hitd. 't ^. eram fru"*fr gi aveam. de o'birja condusi de un fosi dricar.. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist.Gavrilescuse iusdfici: '. imagineacolonelului Lawrencegi. evreica.$arpele). lumea reald gi cei ireald. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd mare.st1t de vorbi." gt"rg gi t. in mecanismul cotidianalvieqii.il' fost maj atenliaci baniilui n-r.. Nu ne. ^:-^: ^-: La in Trandafir. cu tii".se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramvaiului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei. opi"r" si respire parfumul floriior.. cum ii pt".camuflarea sacruluiin profin". le recunoagte. . nu 12 ani. intilnim . Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul cunoagteriide sine.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .. lncet-incet. trebuie si aleagi trei fete. ta Elsei l-a ceElsa ciutat. .se o discuqie o doamn cdreiaii . \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd.-n. a.r. Triiesc penrilr sufiet.labirintul 9...i-pr..ce.une meargl dtept lui Ga.spuse iarr . am incercars-o consolez-.ot.-. . cind de coqmaruri...teptat tiTp: -ouit"u strizii. re rri .. "i'' . a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.. sunr ascunse semnele sacrului. ln unele creadi litera9i reprezinti o capodopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca suport practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoie)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina.gard..Lawrence Arabiei). tituii. de totdeaunaiarta puri.erarrr rn O banci...ri. Bab..o.tttele receledoui lumi.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou. vtea ie r.iu-" din colqul Yl .. este Ambiguitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real.r p1du1e.. fati plingea in hohote.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 ." inima.l-a a. conrtruite prin .O fati abandona.e valabih. sereintoarce. lar. A. a incepu! tra<< a fost si fie.a pi. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideealui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li.]. realitlqii se realizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. uqi.a. cifra tei.interzis. I }:rlcrr:irr l<uiqi . SuPrenaturalului naturalul. coplegitde timpul concret. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii. Nelemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore. Esrecind nelinigtit.se urmar ali.regretulunei vieqirarate:.'oriit ea exisrentl. Curind constati ci bordeiul esreun ioc iniqiatic. bordeiul ligincilor' Respinsde lumea. profesorul Gavrilescu.].rtisj'.gribim".59 rominesti.h. Taxatorulii itrage de cu cogidin circulaqie un anin uimi.pentrupicatele mele am ajunsprofesor de pian.ri.. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.: urci in tramvai. pini intr-un dar omul. pe dru*ul il maiiung. prin introducerean miicu terului. realilAlil. setrezegte . in caretrebuie si parcurgi.tiswlui' de vorbegie colod. .ustrlrca. poate ajungeintr-o lume a r.a absurdului." sprepidure. p. lntAlnirea cu celetrei fete inseam.mai ales. undelocuiseafld" . moment d" g. existengiali profesorului Gavrilescu.. capului.. firii ireagi-opunepe seama sale ^.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd..rd..). Monologulinterior d.va iesi incurcat.[."1 Nuvela La pigdn.Trilescu qi"ii"a. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.u.Toqivislm. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa.incepind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica.Bucuregtiul de altidate."'ns9 i1strat'a. 18.siriip^radisului pierdut " 9i pleaci apoi J. ajunge aproaPede ora ffei. in ultimele enunquri. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.dragoslea pentru Hildegard. In dreptul bisericii. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploatarea situaqiilorfantasrice.1"1!'-1:i ilF!:....rto"t"e'gi si reia numiritoarea.prin intruiiunea imposibilului.dupl ceargila lovise cre$tet ..pe o oancd.. . urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe. trebuiesr ghiceasci dar riganca.[.i literatura rom&nt| Concepte opffali()nttle.diferite ritualuri ezoterice.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence.liu...Otilia Voitinovici (expozipia). arninteqte in (.in o.

"l activitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative. numlrul plural.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .sestabileSt..irttp.suprafagi. T lut 3. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?). unitiqi de invilare.leiulil. de in cuprinsul lui . mai .1". : a oploSi:a se aciua.predicatverbal. pe 2.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativi trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor. Mi-am depusroareeconomiilela bancd. .. . Privea dreptinainte. p.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi. proiectatde cadrul didac*rr"o. permiqind modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el..adverb: ce rnai faci?.atribut adjectival pronominal.tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a. roUii. acela. cigtigitorii cursei .rri.ap. niSte."" didactici reprezintilactivitatea structurare a procesuluide invigi. Soluqia care am adoptai-o la congresavea.rrr_i plr".-" t:i.. era cetate* predicat nominal.p"ql"rculmral ltrrcclttr'.".cettia. de 3. 2.sirrrlrol luntrasuluicaron.ror se afli baba* oerberul -. c.t. tic gi oferta de resursedidactice.la intiarcain borjeiul"r^"^rii al qiga. . Protesorulpareaun om drept.a. po..af ( )ricrrtuluiindic saual VechiuluiT"sr"m"nt. lntrc cc'lc. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. . de ici pknd colo .It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r. succesiunea .j si careMirrea Elia_ tfe il valorificase nuvela Tinerepe in firi tinerege. nici .mint la nivel sistemului9i tiilor care "rlgrrri-frrn. cktui. a nu avea habar: a nu-si face griji..alui MirceaEliadeigi rr.iii drumul birjarul driear. planificareacalendaristiciesreorientativi.complemenrcircumstangial mod. zivorit. Mi doare piciorul drept.L. Vorbca cu atita patos. planuri./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei. 4.lui. r(lristea. juvenile' delincvengei 1. de r.fari'. dumneavoastrd subiect. sd Stipi.adverbde mod.drnqa intre demersuleducagional .predicat nominal.aui si'ir:r^t. incuiat. . Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. semnificagiit. 1..I.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.giorr"iitat. i. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu)..i se cuibiri. Mi lua drept cine nu eram. ii t"oopA. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici.Mi sepirea totulmaifrumos.Proi"cta.. . (atribut pronominal) pr." conform finalitiqilor elaborate gi concret/operaqional il..sc ajupgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut. 1i.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.se stabilegte . .arfi fost foarte frumos". ielele careqesconfuzia p. 385..posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur.articol nehoririt.#p. nu era han .I" penrru ace:. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile.1". ..r. 2. l. B.predicatverbal."i.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. l'roz.l/ inch'teram siguri de oictorie'z/ consecutivi) (P2. (1fplanificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. caragiale i""tJrii.*. ar . celc rrci fcre... Srrrin.r/d.complemenrcircumsranqial loc. Subiectulal IIJea A. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul.ce mai freamin.-l. ferecat: inchis.operade . innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idimensiuiea mitici.r. spaqiu.ilqp*fii.tia pireau substangiale. pot trimite gi spre l'.e !ecutivi) (nume predicativ) 4. trebuie ..i "rJnt folcloric.". Schi-birile efectuate terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii.ptlrular """.rr""r.inil e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). alGre_ t'iei.Formulaunu" eraua.corrginutu.rsrrrrrl. a sepripigi.d. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqitorul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattemeinicprogr"-" gcolard.exp-erienqe.. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi. cwprins intindere.propozilie consccutivi) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs.".substantiv:Mai este luna florilor.2/(P.propoziqiecircumstanqiali arita linigre.

-1"fjg*t .sefinalizeazd.aruare..-i.). .. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristici: . Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : . """-. obiectivele didactice...!..."t. .elecpie deconcrete.rl Y l ..se defiEoard coniinu..: ginuturi.t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri.drr.... $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatura Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: ..r.I:::!:]ogia . de !. Nr. sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelarea ii"r* ..ii".. de ore alocate: Il i .nrui p.p. du" i".-.._.. crt.. Al ocarea. Clasa:.r|surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia. obi. Data: .rnvigi. tr 5 il esreo anticipareideali.capacitiqile comunitiqii etc..locul de desEe.-#ii.uiJ*i""# l. Je fronral.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd.. Temele. . i" ru J ._a acdvitdtii. . .r.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa.-.. didactic trebuie raspunae si urmiroarelor intreb..'j. cadrului fie *:l di" t Model .r analiza'scop. . .e^ltizar obiectivelor .rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor..reprezintio..antologii.i... piiin.Demersul :l]:il. n.. tabele.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs). de ore invdqare de referingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: . !i_di.metodede predare. .o'qi_ nururi. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" .:?Ttlf:::.op. . .identificarea sffaregiei (modaiitegi organizare..cri9.". { b.." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia..rrrr.ea..metode de organizarea activitiqii.tjt: preluate Iistaje .rturi formuliri fie orisinale. o evaluar.' ilfi .. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structuri didacdci rv* deschisi si flexibili..ari""" r.:.strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar.. . Planificare calendaristici Nr. . inviqirii gi sa. Uniriqide Obiective Nr."" .qi. .resurieproced. Subiectul .de inviqare . il $ j\. cu de proiectarepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: ""...mijloaceaudio-video.esreunitard din punct de vedereal conginutului .telor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor. ale fie ale :::'.. materialedidactice..area anuali .ro. enciclopedii.il-.stabrhrea activitigilor.*iirli".. dmpului se r ealiziazepri.. resurse umane maieriale) p.^.nr. figurare etc..."p.--'l vizate._*.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir.planmateriale:manuale. individual.. cadrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare.p.i dee.J^lir^r"^'ii..rrr. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii.. carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-. ..... sa.hirgi etc.onqirr.i"rrr". . o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.i* originale.riil. metode de invlgare. "a pe grupe.timpul alocat..urale:forma de organizarea clasei.

.. n ". dicqio- etc.. curriculuminseamni ansambluldocumentelor.scrisepe o plangi.tirr" gi e"perienqei.'::'.de citre doi-trei copii...96. sI .:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei .*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.activitateinl*Uif*"XU.dritm" modernd.97. rlroli"orio sintezeielementelor .arg.'iH. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t - 'y.. simukrea tniirii litereide in aer cu degetul'pe . . .1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .L:iffi.j. pebma analizeielementelorgraficecare o !.rrii" Je 9i gi jnvitim{t gcolare u..tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.centre spoitiu'lanistice.. in In sens restri.g"..niversitat.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrtnlul mrjlo. A. "lf"b"t"rulbenzi decupate.Ion.afige'extrase. pcdagttgici' : Cristea.r. de unde incepe9i unde se c..::t:X:!:". . .iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele .expricalia. trverfial experienqelor de.--'^.::.rbilii"azi ^"giunea' termini acgiunea gtahcl. demonstrativi pe mbli.e.Tfi. elerri. -yi': ::'1..software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i dezvoltate aprecia' .L. r.. de graficeprin.punerea/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli... .. I lrrnescu.rcele_de rezultate .conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proceseloreduca. ariile de studii. al temrhal' economic.. .*nversaqia.. care se imbini gi sc completeazd. reciproc:educagie formali.T'fr'iffJ*:'S"-q. ##r:'#xr!*::i:."-"1.tr. compun..inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comunitagu i"1orr*t (non-formal).-.. d..experienqelor inviqaresi formare.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor de evaluare' te 3. subiectele punctualeetc.1*.. apoi cu ochii deschigi. inchigi. irruirea literei. i. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.$. Lrrr.alergare"r.In accepqiune conlinuturile instructiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare.rcursi.erorcurricu. a deprinderii de scrierepresupuneurmrtoarele .^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::..adar... Radn..::#1i..:.orie.dr..y. funt{" q" 'z **i:S'*. atlas. Riulu. !.acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.. scvierea I lonescu. in nicare masi.in senslarg... in sens l. culegeri de texre. . Miron...i J. nare. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J.t'r*to*t* ?*:.cintatul la pian". .exerci{uJ.J:i#:'i"-J:'.I. Ion.dlzirea mugchiloi mici ai miinii: . Sriategiid.. pro6l.".--.scrierea b.-*".'rtlp*iff#ra *f.rol s..jocdidactic.1.r.Dicpionarde t..t. ap' cit. r::! grafice. aL elevilor gi uruae"tiior.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale. in mediulsocial. . Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum.. De oLicei. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld.r. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie.'. forrn"r. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: .l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii trebuie: (). numelte elementele citre cadrul didactic car. I de ubere. ^. sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.areaux indrumltoare didactice. curriculumul nu vizeazd.ili lt4Pe: '.. Ditlactica modernri.numai . plange.. culrural...r.'".cunicthm fonnal sattoficizl:..errneni 2..te..... iirntifiiorro literei oroiiot."f.Miron..de {a.ci gi sistemul. ariile tematice.11 :i.cn . in manual 9i in alte in rr..r"iiii de i."r. . ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.#ili.oltareindirecre.ns..:. ptogr"-ele scolare giuniversitare. spaliile pe carese scriu. pl"rr..i.#.plural curricu. de experienldor invipre qidezrn"cuprinde . ma^nualele scolaregtuniversitare.Sorin.it. la ).. e. p.direcreji indir.'.:x:. nefoimali Ei informail..le inviiare oferite elevului de citre g.iftH:[tT*".i".friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r.

p"6.. tr..-" rlcrrrc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea.. cu biserici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. la careparticipi personaje nrrrrr.1i" tl'c litcrc gi scrierii in duct continuu. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli..rirrtclcctuali elevului.tctic clarelaxare.evaluiri gi recomandiri.i sistematizate litereleinsugite. imbinind iubireagiingiduinqacu severitatea.maiaveagi darul suptului"..voinic. in satul Humulesti.rrril" .demonstreazi acolounde estenecesar. caregtiaua invirti gi hora. ale liortnarca.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje. t t c : l zg I)clcnii VatraSatului. tl ttp rtrrro c l c l . l" .. de Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. prequind cartea. realisqneincrezitor in feqele viagi. .si la altejoleqti. irr lccliilc.i fraqilor.de vuia sarul de vatalein toate pirgile..climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i .. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei. din alti perspectivi.r' I i l. [Ar^leac de suplrare. apaNeamqului. rccomandi. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii.Tatil.'obiec_ trv sau subiectiv.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ffeu sinitoEi.vestiti pentru nizdriviniile sale".nrr. t it ' 1.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni..si. la prichiciul vetrei cel humuit.telo.la casa la cuptiorul.lc'inriigare unei literenoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior. icqag casa la pirinqilor mei.fhc. silitoare. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului Nicolae.a familiei.i ruveica. careseostenea Vasile.u. a 1i. ..t r. f.manul esteo specie a.rrrirr" cevremi ce 9i iameni crau in pirqile noasrre.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe am_ plc. Bunicul.rrr'n"r"ror.. cind mi gindescla locul na. gazdaacestuia a lui Dumitru. destS.frumos gi ruginosca o fatd mare"..genului dimensiunimari. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. pr gr. din ti"rg jr"pt p"rr. descrierea.accl puqi ptrci l i tere... gi gturlubatic. pentru a seevir.trebuie acordati .clrc sc qilltot dc uuor: lll marcgi vcscl.sestabileasci asemini.crrzi.de ficeau mare cinstesatului lor" (capitolul I).rr. a infiinqatgcoala. rclrr.rrcrr.:t: roman.. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade caseigi fuga cu pluta pe Bistriqa.surati mai.J. ci sat vechi ri.. Fugerea ftmilie.. cu spirit pracvrdi fiul. capitolul incheindu-secu un autohazliu. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic. A. perrtru a nota semnele diacritit'c' Sc irnpune repetarea.. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune. ( ' 5 .. a loculur actiunii.sul t I I (' ( ' . .apreciazdcorecrirudinea. | gu l trtt t ' t t ' . )t rr)t I i r(. Doamne. irr carefacesafteaua sarului.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt. Chipurile piringilor.acliuneaseconcentre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali. bunica seinduiogeazide orice lucru.zigesc.ri.rc. Opera literari Amintiri din copildri.firniitul de la stranamare".i familiareprezinti paradisulcopileriei. rnonologulgi naraqiunea. .ul . care .parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirintele eltevapersonajesemnificative.rr-o-ci. 9i "ri.c l c c ri trc l i c c rr rcc()pi l . tot unul gi unul..ro"r".ruprrrr. David Creangi.i de mandil" p..pe cind incepusem eu... de 1tx dii.p"rr..plini de minuniqii".e intrunegtetrisiturile romanului. ale unui r?mln memorialistic.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi. de aici caracterwl subiicti.. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activitilii fiecirui elev.ri deosebiri gi inrre acestea.ri"rii'legiturilor din"r. gi imbinarea modurilor de .iar monoiogul inexistent. irnprirlitintrci pirqi. simpli.cum il aprecia criticul G.torul de vinitii".explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi. la scildat.o zgitie de copih ageri la minte". cu fhcli voinici gi fete mindre.fiecareincepind cu o expoziple: descriere . dar drri . revarsd de bunitate si iubire.deprinderiide a scrie corect Jaligrafic f.Satulnatal.rrrrir.multeplanuri.roman al copiliriei copilului universal. r1u un pi Bcjcnii. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi. carepredacu Ioln.cuprindepatru capitole. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro.cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.r li " la o comunitateexemplare:. cici .lastilpul hornului. estesusqinitorulinvide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii. intimplarea cu pupiza.. phcat.ri intreruperi.-ii care in rcdusa.rr"rrg..de'profur-rda rezon angi afecivd" .fic. pisUniversul copiliriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate. lQazd a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul.rrl'uziilc.gi. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste viaqi. frumos era pe atunci.r. nrri gi jucnrii pline de hazul si farmeculcopiliresc.nt de originalititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.ii.Stauciieodati gi-mi aduc. . emoqiaevocirii pirinqilor . uratul la sirbitorile de iarni.exemplare. ..de 1:ornplexi. estedominanta. trltoare de vechi tradiqii.lr(()rcct. .. in satul Humuleqti qi la Broqteni. explir'.. gi domestici. la pentru bineleenoriagilorsli.dar gi zburdalnici. unchiul siu.o*rne descriereat. Itt Ittt>tncutul scrierii . si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a putureain petrecerecu noi.Naratorwl adult setranspuneinpersonaj. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.rlI I t'.-. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii..i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa". gi toate imi mergeaudupi plac.terii mele. Cilinescu.firr..rrra"1nentali evoluin .. r it r c . dlalogul.. Periodictrebuierepetare_. .*pun. .-Romanul pr. cu acgiune fpic in prozd. pirinteascl din Flumudar eu. . tt t t ln t i t t.

Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu.dc.vegi'fiauzit voi.viciopi. 661.are mini de luar.tt.. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului are caracter _rcalitatc.i Davidici. plin de subtilitate. experienqa pe fundamentale iubirii .perpersonajului o opereifiind asiguratide complexitatea ln-titlu. gi din acestmonolog neryossedesprinde .uca.] IuTrebuie de autosugestie. ln finali ronaj principal.fiecarecu clte un dtlu semnificativ. de ei.inecatcu pronumeleconjunctive. ale unui riman swbiectia. atiniruiui (deznodAmaitulj..construcqii (f. dragosdespre dar gi naiv.celedoui pirqi reflcctatc de t.literatu.1. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspectiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.afa cum o vede el.Pe urmi te obig[ii. Conceptulde roman ...uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitigate ciitic. Oriqan."t pro'oerbele. .. desprefemeie.ambiguitatea. cu Ouiegti surisul gi voceaei.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului.rl t:ttnflictului afli.til.ya7e) tip popular.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.unirarea t('r.i.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.916. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.. agacum te obignuie. iar parteaa doua se inrude.riqii tlrcir.la lrilticcni(ca .] Orice iubire e ca un t Ultima noaptede dragoste. -- . altd.I t4 l 75 Arlirrttc.feri si munceascidin'greu'canoi.de pdtrundere lril. este .intre Bu$tenigi Predeal.ndii cauzadoiingei de a-gi vizita soqia.a.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie..si ingeli atita incredere.e buie..rEi qcoalareprezintl.voluntar Ia inceput. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii.Trebuiesi se gtie ci gi iubirea are riscurile ei. vcstigaqii d. Amintiri din'copildrie operi linarator.Intimplarea de la celebrulTristrca. uieori imprecaqiig. tca constituieelemente originalitatea operei.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta naratied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: .i. Romanul. de Gh.$i treptat iqi treApar frecve hiperbola.vezi p. "d.1 rrctcr"rnirrat."rswbtnpelesul.prin umor.un om cu suflet clocotitor de idei 9i l.tcni.tineri.. sirmanul.1al' l'i.alitate'Creangi a fost un neintrecui minuitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. din indatorire.ti cu un peisaj. discutarea unei crime pasionale..te prezen\aei zilnici. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:.Biseul reace poate rezultadin calitiqilepsihice"'t ric..t I'lt'trliirc'ltc dc.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor.ot" i" r'. f 0. Pentru caricierizarea unor personaje s"r.'Bine-ar 1jc. IstorLt. un soi de simfonieintelectuah..-mi". d.72.. popular gi regional.orghidiu.iunt copiii neasti-p. al de "gr. pc de o parte. f indeterminati dar reali.o proza superioari. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc. t t' I L'l'I vl. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structuraromanului..popa oslobanu. c"le. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti.. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanului.Vorbaceea: In expozipie."zi. se cu dc prin exactitatea careelemente rl. ex-clamagii folclorice. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn ..i mocapitolul intitulat .qintaneciuqitoareicritici a nararorului.. o avieqii.interjecqii.ttlt.peritu-le-arnumelesi le piari. ci au mi.lttttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili. p.zide beqtiintii-din mili.consumati intr-un timp relativ scurt.i a cisniciei. cu subtih ironie. el mininci side pe viu gi de pe morr.vorbegte isihologica...iubegti pentru ci .tii ci astao face ccri (expresii)populare.alIII-lea . lui 'nra rizboiului. Perolr iir rrllrcni.in capitolul. naratorul are la indemAni zicitori. [.bisgricestisa mai aitfel!.rii.. si experientarizboiului.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi luciditatcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla). Scrisla persoana romanul I.. carete incintl prin plicedisparate intreqes.. doui experienqe -stefan de viaqi. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd.situ"fericiti." Sa^u romanului.tcct. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde chemirii soqieisaleesteatat de mare.. estehotirit sd dezerteze. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului.. G. cu respsihologice.a vrclne. (retrospecpie) primlvara anului 1.pe Ela. sc axeazS...il ci accgtia.carete surprinlufleteascd. d.ca fortificaqiide pe ValeaPrahovei. t.rr6 (intimphrile hazlii) . mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl... septecizeazS. .LaPiatraCraiului.pr"boi.. Ci aceicarese de lub. dacdnu obqinepermisiacerutl.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata. gipintece de iapdse cei-unuipopd.Dar. .binetriiegte Mecetul.. guri de lup. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.drama absolutului.in munte".reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragoste. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiectiva.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de confesiune.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul.rscif lordacheerc. . vreriii ."". un om inteligent gi neprihinit totodati.un loc gib colectivitate de tonajul principal. nu-de dat. Gheorghidiu.".r l]ro.r.r. Doamneiarti. cJ Cese si ai surisul ei.).rnii nar:ltor..cu inocenqi(gi cu talent)de poet.rr'.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc.la proprirlc lor indatoriri: preoqigi dascnli lacomi.corLi clclrrI Irrrrulc.. a{lardla Cimpulung . compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei..rrici .inrarea in mareaviagd. picioare (intriga) 9i sedescriu.. Toateplanurile de viitor gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism.imaginca estesimbolici: "jungi t.r itept d" viaqi gi de moarte unul asupraceluilalt". norme moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi etc. Cilirrescu.lt lui rnogI.O iubire mare e mai curind un proces liportretisticd.. a valorifi.i a rcscitat cat juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei. murit. parte'.it de. feqele. nt jocwl cwainte io"t" a.. jurnal intim.Romanirl seincheie-cu iegirea universul codin pmiuni.. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor..I se destiinuie prietenului siu.a.rritr drurnul la Iagi si.trc itrccpca noui etapd.elwul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi popori. SJ.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat . inainte de sii. confruntareacu moarte"..gcoala catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole.incit.. despreoameni. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui. $tefan Gheorghidiu.te cu un jurnal de tdzrt' 't. din duiogie. celebrele fie ei pop.qior.intdianoapte rizboi patologicpe urmi".

toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertrofiau. vor fi vegnicia viitoare..r"pr"ridurrnlrt. D.rr"r"al"i. ca studenqi siraci.rrt* drrr. o credeamaproapesuflet'din sufletui mey.nunr. si-q. unitate sufleteasci:. d."r.ii comunici hotirirea de a se despirgi.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.Desfdsurarea g.i rivnit de toate doamneledin grup i . dar"iri"r"ii. ci intrusul.$tiarnci nu mai pot trii feri.fiinJconcentrar la Azuga. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi ochii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. or.J -ondeni. care. de doui e.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni. il insoteala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie. acliunii p. ceeace eu induram ros in adinc.. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur.orinu(conflictul..lmi!erreccarn ile.Mi cuprindeao ne-sfirqititristegi vizind Jn nioi femeia p.o"t"l"t ." f"aa4ire gi firi crugare pentnr triumful unei idei. Ela nu vrea si aibi La petreceriincearci si-l evite pe Grigoriade. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri. fost .ci ne indlnisem de la inceputul lumii. rirgitor de uriage. ca eul meu. ..bandi".. TacheGheorghidiu."itt" . eram^eu".Niciola femeiaaceasta mi iubise". ester. . drept are e prima lor despi4ire.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : .. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou.nobii dirt noul loranturaj: . sI pierim la fel amindoi". carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii.r. nuan[a di. rrigti". Spiriti nsetat de absolut. desiadesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea. dureroasi cgnvingere:.eanu accepti. in toate localurile.alte explicaqii. de si . ca alti luni de miere. unili gi egali unul cu altul. hrinea din propria ei subsranqi'. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl crincenb si si vedem cd.a[.ia.. pesteroaredevenirile.Pentruneineinsi.ili.] pesrecatasrrofele .dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr. ?n $tefan.la sosireaElei. voluprare.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a. ficindu-md si cunoscastf"l pleceril pe. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea "."r" credlm cn feireia care ne iubeste are. timr. un nucleu de dureri").rlur. high-life. fagi-n faqi unul cu altul.fie ea oricit de mare..Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de bucurie pentru femeiamea.de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl.ca s-o vid.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. luau proporqii de catasrrofe" .carenu sesimteln largul siu.so.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti.rimei pirqi a romanului ilustreazi concepgialui Gheor. ci suferea. so. ln februarie.. la alti petrecere . $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin..la facerealumii.si lovegti aprig cu . si din orgoliu.. Anigoara." hd iirea. La O. Observi . J'"i . unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti.r" ci in exemplari. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanulin el.Gheorghidiu primegteo permisie. Conform doctrinei de. dc a fi dorit gi de a fi eu insumi cauzd.amindoi..De la plecareGheorghidi. ci pentru altul. Aceastl"Iapfi. deci drama: . dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surni.aminrelesirai tirziu.O va intilni intimplitor. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa...mogtenirii lisate de unchiul siu.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin. eu ". De altminteri. ca aga " -.. .rrmatd alte tribulagii.al ciror nume nu-l sriu". au perrecut o luni la dcarea de nla..l. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue.intterior): timpulspionindu-i priereni.Ajurrsese o ristd.intirzia la intilniri." lot l:" cl esteiubit . atricgiap.. soliei salesi meargS. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela.dobegti.induraparci o sufepesteputerile ei". ca un cuqitinfipt qi rimas in piept.lle pentru cucerireaChinei.rnic.plipindi..ganizate verigoaralui. in patima apropierii lor. ea". anumite mici gesturi de mingiiere gi frumusege. tq.. penrru petreceri..1ul preocupat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.i ea. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri.perriru lux.. [.rl ctip al soqiei sale. ofisergi vi manevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade. Gheorghidiu descoperi. ca in aciasti viagi.Niciodati nu m-am simtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. d.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".hidiudespreiubirea absolute. dar daci o giseam.plecamnumai[.rli in includeanumai pe ei.cuuimiie dureroasi" calp'..a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . .femeiarc""rt. convins cd ea a ineaga.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivniti studerrte -aj"ii. Cu impresionanti lucidimte. $tefandescoperi."gost.. pe careel gi-o fe'cusedespreEla. timpul mesei. mai nenorocit.mi-ese rpribugire uscati. iar la sosireaei filrd. iSFe' acasi.C..u fericigicit timp.Conversaqia timpul drumului ii -.Simqeam femeiar.. Descoperi . Era o suferingide neinchipuit .urmlrind-o. gi^frivolitade te' Pehffu snobismul noilor prieteni. Sldbeqte esrenefericiq dar.femeiamea esremai vie gi mai reali decit rt.. alti intilnire cu Ela il facepe Gheorghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: ..peneagteptate Bucuregti.. $tefan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si .a lui s-a clidit pe orgoli. i-o dideam.lar. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f..crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.".Mi chinuiam huntric ca ie par vesel.e lairni9i versitate. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit".. 'i-r"i *ort. :cutnoapteacu Grigoriade.learegi pentru altul". De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .d. iqtii in necuprins.mare dansator.. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena." dintre mitugileei. pistrate pentnr noi.. dar curind teitrcepierturile.a ficut in mine un pustiu imens. Durerea sufleteasci repercuteazigi asuprafizicului: .iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: .Dupi impicare. Spirit insetatde pe trii gireliuntricd". le in bandi..Ela nu ascunde durereadespirqirii.tede-acasi"intreaga lui noapS. ci lu inqelegea poqi si lupqi . vag avocar. in consrarici soqia lipse.are revelaqia discrepanqei dincie realitategii-"girre. .'""r" "rru.din catza unui ami.e Odati cu primirea. interesulElei pentru batti. decit girurile de dinastii egiptene. au dus o exisrenriboemi. parci tot gitul plin IIri scurt timp. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele.l.

s-aurupt ca ni. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal.i pe amantulei. lntt-o zi.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. .. . Este momcntul cu careinceperomanul . precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:.Gheorghidiu?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde.Cen-asfi dat altidati pentru ca'si am cerineaci mi ingali. o nticitateaesterealizati 9i prin includereain structura romanului a unor fragde ordine militare.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. cu lovituri de baros.. di alte valori dramei personajului. Dar daci b adevirat ci.. de atitaincordare. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la banci.Trisnete vin mein noi dar fhcirile nu le vedem.i Nae Gheorghidiu. un buchet de flori gi o scrisorici.precuma ficut armataromini.Gheorghidiu afl. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi.sfori putrede.cind viaqa pede treceripc careo duce.. Ea r5spunde cu demnitate.. agacum atrageatenqia titlul romanului. mascheazd durereacoplegitoare.Era tocmai noapteacAnd$tefan..ln clipa astaam aWt impresiaci s-auciocnit doui locomotive. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior.Mi gindesc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari".Ela ii trimite o scrisoare chemindu-I.sub cerul vast 9i pimintul nu vr€a si ne primeasci. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi".Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intrareaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa.cici inchidem cu incle. ci Ela erte bolnavl. mult mai calm qi muk rnai luminos in acelagi timp" . areimpresiaci existl .pimintul gi cerul sedespici. . deplasirileabsurde. Din discuqia un prizonier neamq. afigind cind indiferengi.cuiein timpane gi cugitein miduva inirii". . ..E in mine o fierberede gerpiinnebuniqi".care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers".Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat. cu cit afle cftgi Grigoriade estein orag. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului. de la totul. de pimint".lumea metafizici. Pe drum. Naratorul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . i separe ci toatepovestirilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: ... vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini..lumeapoliticienilor.$uieriturile groazniceau cevade garpede fier.. scrie ci-i lasdrot . provoaci jertinutile. Gheorghidiuobqinepermisia.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd. ii judeci gesile gi vorbele: . nu sunt eroi. acestcontinuu conflict al eului tiu. Gheorghidiu.. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea.tot dar utul".mi ingali? Daci din nou am acceprat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi.a acoperitpimintul lui Dumnezeu").nu o gisise acasi. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml critic: dezbarrilepolitice din parlament. de ordinelecontradictorii. obiectede preg.soqulfiindu-i plecatlagard.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte".ul inainte de a o pedepsipe Ela . iqi spuneel.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel".]totusi imi treceprin rninte. m asa.Animalic.. neniise string unii lingi altii. Crrm agteptam pindi. .careva trii alti revelaqie alti deziluzie: . a unor extrasedin presavremii g. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg).. Sprc dcosebircde Ela.iluirii.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului. Origan trebuiesi fi fost ficut praf.Ne-.. Ca .. cositde Ia Azuga. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire. De la C0mpulung. Noua experiengide viaqi.tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramaincertituii esteacum estompatl. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdndstirea d.ascunzind atit stareasinitiqii. descrierea luptei de tUVaterloo).daci au cdzttt.ee" Ii existi in casi. convingerea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. de VasilescuLuminiraru. realitateaso-polidci a vremii.cirti.tare ochii". Primele impresii ale mir.Nervii plesnesc. . dedicindu-se studiului filozofiei.... Camil Petrescucreeazd. de venire intinsi. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi".participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial.. iar dupi insinitogire pleaci la Bucure..i si dezlipim obra- intr-un munte de fum.incidentul de la popori. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie. sulletul a lesrt dln trup t. Trecut prin experienga rizboiui. Gheorghidiu e rlnit in lupti.caun nour de intrebare. O observi cu riceali. ln timpul unui atacputernic. imi infig.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alta. carenu ascundea suferinqa despdrqirii. $tefandevide ne cu atat mai furios.. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: .i a afacerigtilor reprezentatide unchii ache. imagine zguduitor de realistda rizboiului. n direct ameningitol in ". din orgoliu.. astfelci unii vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat. artileriaajungind si tragi in propriile trupe.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. $tefanrenunqand tor.gi ciqi" etc.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. Nu indriznim totu.adici. omenescului.sufletuli iegitdin trup lui cu tot". .i amintiri. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti.a. ultima noapte de dragostedevenindintiia noapte de rizboi. din grija penrru viirorul ei. ca atain viaqi ? Dar nu.Creierulparci mi s-azemuit. pamanrul $l cerul se desplca.I\ervll Plesnesc. iiutind prin sertare.Exploziile.Alteori. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.inParma. lucruri personale.[. cit Eijena financiari.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai aproapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu.D:zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii.descoperiscrisoarea Anigoareip. cu oameule crcscute l cu tot .gti.La un momenr dar. . soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul .i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti.micelul qi foamea. cici plesnesc detunituri memlice. dezefiarea pentru a-i pedepsipe vinovaqi. nervii. pentru ci trebuie si piriseasci ora.".

lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracolul' Era o irac.verb predicativ.lwi ..tett ..ru..ttit. " 1-. l ci rti . e (stdpknul) . .pe o?ot povesti"' ce gindescen.. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neatenqi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.." 9i si identifice i. Tebnicile muncii cu cartea.precedatde articolul adjectival.. lumini a incepevs. Agreezideea .atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r."r.opriil. rneieimagini. elevii textulnarativ. antiteze. Dupi atita efort depus.. afinaliza etern vs.pieritor cel dintki vs..?.. 'iiinr.a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .pronume personal.. orici om trebuii tras la rdspundere. Titirea integrald a textului literar: prrn." *n-i" ..a cunogtinqelo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :.rrtr -i'realitateZconftiin{ei a9i".terb Predicativ' era'verb predicativ.r. p. de exemplu: si identifice cusau necunoscute numelepersonajelor 9'a'..l 2. . *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice. sponsorizdriitinerilor muzicieni' 2.r.rr. mine inmele. pot descriedecit propriile mele senzaqii. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptarea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris .oaptiurmlrind rezoliare" .Caii int rtt. 'n-a fost.. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles.. citireazd. ".S1 descriu care singurarealitate... I' Subiectulal III-lea i din l.c. cumshnqiald .. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' lut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid.fi. de vdzut .. iatd . B. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe . citre elevi. tntunericvs. .ie cu mai multe zecimale.. 4.cscu... imi pdreal/ c5" P.ri" ca o mare feri-o r^zd" . . trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t. fragmentele o citireape fragmente Ei analiza acestora. ln lecqiilede limba gi literatura romini integrate.s-opriceapi" . texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a.articolhotirit.. textul literar. . 2/ cerul Sipdm^. Eseurialese.ceeace inregistreaza nu MarcelProust:. numirul s.Care s-o vaza" .propozilie subordonati cir"r^.1.propozigiesubordonati subiectivi. p. efemer.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr. ultimul 2.conpinitwlrnew ijii u." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tealizateurmltoarele explrcatlve: .Editurn Mincrva. iitoi nrpt"re .n* ju-atorii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili. a sfirgi.hrt iil.subiectexprimat prin verb la modul supin'.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi.predicatverbal exprimat prin interjecqie'. |'eze gi. literari." ii. l.ii. insugirea. :""J:ii!] .. a termina.efortpropriu.clasaaIl-a.""?e elev descif reain s..*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u|i' l)up.tgia /zi fusese incredinqato misiuneimportanti (cazul dativ)'.i.verb coPulativ.ritrg.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod. 1.].ingular.l ()71. 1r.i un antrctriment dur.:tJ* . ".." Din psibologi...rrof . individual. vintelegi expresiile ..temPorarrtrecitor. pot ie9i. li i.rn de cauzi.propoziqiesubordonati subiectrvi. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal.famlliatizatea.orientareain sem- .verb Predicativ.. 22. '*itt -'""iplement . Vinzitorul se obiq.ntwlalcituiescun templu maiestuos. ..' ... intAi. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizindu-l pe margineapripastiei.tuii.. fu . in 3. c.propoziqiesubordonati atributivi' '"Cu. La.a cuno$dnqelor repere. ceea aud. la Doui skmbetela rind mersese munte..Eu nu pot vorbi onestdecit la Persoana Subiectulal Il-lea A.r.."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '". 3.t. ti.a al constitutiv textului diaiogulca element i.Orice .propozigiesubordonati atributivi' '.iari el devineTatil. 3..F. ' 4.il'. SJanunqi averse citeva zile succesive.i"rai. ".persoana III-a.vremelnic.propozigiesubordonati predicativi. Aceasta-i riiluiif" *. 11as99lin' liudabile (cazul genitiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t"."r..irc.". din chaosfa. nu fuse .

de pildn si compuni o convorbire de reIcfonici saf.tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului.exerciqii .i#.probele orale gi pr". planwl simplw(clasaa III-a). sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice. a Alti posibilitate.. grafice)urmat de o intrebare. scriptirne temei.descriptivegi mixte. complementare' "u"lu"r" qi metodealternative.fi 7 _ . ca instrumente itemi.apreciazi-er.: de la compuneri p".la fiU.. foarte agreatd elevi. iniqiaiiueielevilor (de la alegerea .t.'i"r. me probele scrise. compurrericu temi/titlu indicat. o ltrtttcstirea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a). cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.Cum igi petreci timpul liber? .. influenqeaziinviqarea..Unde locuieqti ? . a o J'ormularea mesajwlwi texrului literar."R1.-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpergr proceselor proouselor . clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrpolali qi ai . printr-un J9. figuri.t "n.a stimula gi valorificapotenlialul creatival elevilor o consride . de literar..i orrtonime.ngi.i. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu..eaaluarea" r --"i --..aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .. diferite tipuri de de evaluare r.ii.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate). In sensul marlare.. "'"ff.i.povestirea orali 9i scrisi a textului lirerar. igi gi Texteleliterarestudiate constituisuportpentru diverse Pritnare.^*d9 rol: .r. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).9i anucareisi dovedesc . .t2 l I llilt'ilriv' clas.r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci tlc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri . in funcqie nivelul clasei.. sinonime. t c'itireamodel cfectuati de cadrul didactic. Pornind de la textul literar narativ. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz. folor. 9i . sub forma Je intrebiri: ".rnq probleme.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invilare.i prin formulareaideilor principa..caracrerisricile 1 +.. Daci estenecesar..rd. planul d. cxcrcitir.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordanqi . 2'.'d" " tipul de compoziqie).r. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabularul gi elevilor.r. (cu sau fera elemente . li se soliciti elevilor si-gi imagineze ale intimphri.i.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: . modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale optim.cel pulin doui lecqii.. ori de cite ori esteposibil. metoderradiqionale ir.i attePtat' deci item =.Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracteristici.td rextului literar.. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1..gt$ili?i" .de tipul: ." elevilor sunt comcreativitatea activitiqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif".GhiJ-i" rrruzeu/Gridinazoologici"..i a titlului. elevilor carevor fi testagi specificuldisciplinei.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i. .Elevii pot memora unele expresiicare le-ru plecur le por i.6..texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare. tesconcreteprin carepot fi valorificaterezultateleobqinuteprin -. l)rin...r lV-a.*p.i.-. planwlwi de id. pot fi: Acegtia simpleintrebiri. cu'inceput/sfarql.furnizeazi'datele ^.ri*.Ce aptirudini considerici ai ? .ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a).t.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii. ini.r"r"-in qionale..". asiguri un climat educagional -.p. cu obiecti.gr"i narative9i deilustraqiiigi .ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin activitigi de ?nviqareagr-eate elevi.rcliunii.. gi .i a antrenirii in discuqie mai multor participangi.""qii.. formea^zi J".i personaje alt final. pot dp"ri a" "o-p"".intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl.:T".mai multe lecgii.ri..Report"rrl gi i"i"l"i.. Evaluarea viabilitatea. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P. lc.tior" Reporterul: .ii.Cum te numesti? .il.ei. tuie compunerilelibere nararive. se poate realiza citirea dramatizatd. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.-!:yil:"Prezintl. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei..clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.f"ri r" 9i vorbirealor curenti.vizeazS..liJ. t citirea integrald de incheierea textului literar.@* lrt gcncral.. acordi de se r rlr.{ezi14 de evaluare. mai mrrlteobiective. .de stil inviqate. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i.. foior"r.:.rrrlrri-" al" i. cel 3.

in laboratorul lui.e tipwl d.printr-o indirjiti gi indelungatl striduinli. .Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii.. trudegtela fiurirealimbii poetice.fiului" (urmagului) de tri".ficui".visuri gi icoane". a materialuluigi a spiritualului.(2) it emi semiobii aia i : .r prclucrarca rczultatclor obgitrutc. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl. ' Prin abundenF de verbe: .. Cuvintele . : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: gi (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI..itcmi cu rispuns scurtl . La rindul siu...doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten.. poerul.ilrcA ( itstlrcarca itcrnilorsc rcalizcazd."?de IJniversulpoetic se-nalglca .sintagmi care semnifici limba poeric. Exemplificare (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate.cartea le virsate-n poetuluidevine.robilor. r.ripi gi..gropi adinci"..de obiceiin versuri.. . Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv .sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi. simqindu-i lucrarea corozivd: .in careeul atitudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisiturile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principaleletrisiruri ale personajului.hotar Poetice.. B.l"bor"ti.searardzvrdtitl".cele. sudoare.cuvinte potrivite"..ntstr.itemi de tip eseunestructurat. s-auinilqat pe treptelevieqiidin ...depiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest.ripi*.] miere".ta lutului.hrisof' gi ..te .Procesulde transformarea bu. Si defineftevolumul in fruntea ciruia se afli poeziaTestament.ampreficut".si-mbie".. .i spiritualitate.. in Ewl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno. i.... iesela iveali miracolul creaqiei Poetice..itemi de tip pereche. da-nu.i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din . _. Poezia Testacare deschidevolumul Cwvinte potriztite. aminiind datoria .ci cu . din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide.itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. ... armonia ei... epitetul .pe brinci. . Cealaltl componentil a .erdspwns de atteptat. .frimantate".ln funcai.am preschimbat".intrebiri srrucrurate : (3) itemi subiectiai: .preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5.a ittcat/Stdpinul. Versurile ripiezintFt o definigiemetaforici a creaqiei .Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de .. . a-i continua opera.cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieqii9i aspiragiilor m]ne". toarela creaqia in Tudor Arghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea. . | [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare.... oameni pisiri copil vestmi.irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i. direct sentimenteie..esteconqinutulei ideatic' sentimente .leagine'.. Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .Dumnezeu piatri" din .ca gi pcnrru admi_ ::l::11.. printre plivani.--"$ r l)irr punct de vedere al obiectiaitdpii tn notare. creit@@rime terioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi.. din idealurile stribunilor care te menirea ./Sudoarea muncii sutelor de ani".veninulstrins te".din zdrenge.amivit".. acidul care-lfacepe sti$..treapti" pentru urmagi. ca yn laP cu injunghiat".si-njure" 9i de metafore: . . ..cenuga inalt.itemi de tip rezolvarede probleme. .. .cdrqii" a poeziei.ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor. din coloana A. ..pc mai rnultor critcrii. poe'ji .cuvintepotrivimuguri si coroane"' ..i interviuri.[. .. t.i^r" r"ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.. (2) itemi al ciror rispuns trebuie.torcind". apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.stipin".1de"irat-fals.rob" nu trebuieinqelese sensullui social.nt d"111(.u.. A. .vioard" careconqine.. .4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr)./Birrinii-au adunat. cu doui iumi pe poale". unele a. 'f baza ceimai importanti liind: obicctiuitatcain notare tipui de rdspuns o... ' morqilor 4i1. [.arte Poetice. . . in eseuri.:.casi se. poetici.ezatein fruniea cite unui volum. prin carelutul se transfigureazd'.itemi de tip eseusrructurat.. pfin si se zvircoleasci.ru iegitla luminl.:ctiv q.

.veacuride-a rindul' filo. fiuritorul de noi universuri spirituale.cllrritrri noroi/Iscat-am si frumuseqi prequrinoi.. Arglrcz.-Ei-i*pii"ir. Sintaxapoetic.domn.""" car" di titlul intrein gului volum.flori. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului.H"g" ""pli"i.i .risc clouii ilrrstr. o treapte"r -.seira rizvrltiti" .. r. . in printr-o suiti de metaforeinedite: . (. epiteteadesea dublete."r"r expresionistal permanenteiraportiri a poetului la dimen..a a sirrrlirii.verbele.veste-ncet pcdcpsitor".. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii: versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.. prrt.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi.paradisiaci..a urmare' trpul nelelumii.icrulcald"). repetiqii (../l{oclul durerii de veciiintregi".rtinq"loi.rzare/ctt imbogiqesc euintunecata ./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei.re cltre ""t" "er"i. .. batrini-i). un ochi lduntric se deschide9i dru li .opcra filozofici a lui Blaga.vezi p' 85' 7970.... Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.sporesc"."] g.. exprimi fascinantulpioceJde poetizare vieqii.t.sugrgm.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdului).. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb.'r... noagterea Conceptelegen liric .domniga intinsi lenegipe canapea"..este de intuneric".b wni (strd"r lrurtii.iirr .il pfa"g a.r.il*ilJ.J.gte gindirii magice.este il.. qii ctc."r"ie a" minuni" . celor cu o conotaqi.rrti-.r"-rrt. cum rea : cuioaste lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci ./Biciul ribdat se-nroarce si in .ca f.Poeziaesreo arri poetici.prin aceste plcxitatea ei.e a reprezentat-o . a potentamisterele. a ll tillncr$r ircccir.. pini la ..rrrrurci obscure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf.".iubesc") opun ... buze ori morO ..._. ..trul racunoagterea iparc i.Eunu strivesc . Astizi filozofii n-o mai zofii au . ...ampus".*.uc clcl'irrit poeziaargheziani..nt"l gi...rl-rupur forme: .lutttirl:r" tl. ili.de aceea sd duhului m"u....ttrritri/Irnpirechiate-n carte se mdritd. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.]".cind" s. mi../Domniga suferi in . mai retoric.rrnorgi./E-ndreptiqirea r'.. ritmul -iambic.registrul.vezi p.taiunei asemenea ..Din bube.-.... nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu.. d..i .de fapt./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.a. .t. ^\ia.r.. lrr fragrncntulcitat..cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.fi rulburagide mesajul. o bala-.durerea noastri surd.r..-n .. . ca de altfe'iin intreaga poezie..versul scurt '-"i. in viziuneaasuprapoeziei... semnificatia termenilor-cheie ob .crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare...mirestei'.eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c"..a.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor..i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei. prin aicuns/ in adincimi [i'.apirutin p. ca un ciorihin de rrt'1ii.. ochi. rrttr.lirug..p.f. . crre vor. 85. "lbe."rt.ncroase.striiburrii"..i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul urirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri..Ei. tot metafori -...i ei albe luna/nu micgoreazi' .lumina mea"(a eului poeric) gi . ce lro.).raTura obscuri.. 'raielr"aa'J#Jr.t" .".i..r.rlui creator al unui univers spiritual (..o"ot"gia poritivi (.rovinedin dragostepentru.i artd poeticd..cartea fiulc.izbi....r poctr.cind. cici numai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis..fJr*". mlnltoare utilizat'Verestesubliniatigiprin..amluat"..cunoaqterea.)enumera-.iunia lumii":. .rirr.).stlpinul" esLc poczia.rn .suri gi mai mari/ subochii mei".ttt. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" ...i" etc." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce . o*ul trlebwie fie " absolutului. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti.."rir avind rolul de accentin discursulliric..Ji"qer ..Poemele luminii...rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.prin conotagiilecontextuale:nu-"r..lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd./Robula scris-<r.r-eazi")' urmireqte f luxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in.eceptorii.negativi (.consumatoriide arii. "rt. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".i. tairreleau celemai diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.bi.l""rina alrora" refuzamisierul lumii..rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainade careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' La polirrrf..rd..unelecu sensde personificare in (.tot ce-i ne-nqedevenirea universului.u. Mesajulnu esteinsi pentru cititorul inocrrlt.metafore.."g"le. ..gindirii umane. trvinic/$i_izbivegte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.intinsi lene.[*'"ii"\rlceleriiltlotit.Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qap injunghiat".cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte". '''"E. idcatic."r"i.ucian BIaga.rtit tttctrr[t.i'"-".ccl cirrclcc(:pteirz.tegi mai taretainanopgii.i. rima esre imperecheati.de nuntire a inspiraqiei (. din se cunoagrerii constituie multitudini de taine.a" larmgcul cu liric..abundente. meniri p.imbogdqesc".slova foc") cu rruda geniali de .i maiprofunde ist.. pcntru .mic9o.rc op()Z.sursi de inspi| poetul.. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine..un rost gi vaiori.caun ciorchin de negi"...i rrspiraqii -. sa: . Discursul liric se consrruiesre jurul memforeilurninii. cclor cir!utttsc. apdrutin 1919.robul"ccl ( Jr('.o.vieqii renun! cu bucurie la cuun creator.sporesc-a ni i'treqiner"".caun gap comparaqii injunghiat".r . Originalitateapoezieiconsti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestescrisi.a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul..i trcmuriroare/mire. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric estecunoagterea da .aratl'unNichitaStinescumaita V..r-i.1t-.ilie. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(. ii amard".rr..p"ri./aga lareifiori de sfint mister".. u.in lexicul inediq de o prt. l)omnul o citeqte.slovafiuriti"): .. coplrta. Relaliainrre ..Slovade foc g'islona f .atitudinea lumii.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se ."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd." Vcrsurilc finalepotent eazS..Intinsi lenegipe canapea. .de aceea cosmici.sugrumi"-. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale. acelui de cunoastere inseam- lua.i..fer. ..trinii"gi poctultruditor.

l)oczia. ^p^ti1i^ poarti iarcadulcelui'stil clasic. Nichitasun. .de vitamine..t doil.propozigie depusese intariseri ca piatra" . o revclal-ici] eu l-am fost zdrit in unia. (verb awxiliar) 4.""sirc blestematisi zeiasci a..rrul rrei iz.tnt"l. cuvintul wndd semnificidubla reflectare il...""aa/irr. caerotrc'l 9i ca artd poeticd. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urbanism.idilei.razna. lcrrltclriliVicircscu"$ivarsi cu.t" *.rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in inimi . lrrtilnireacu iubirea.'. ' ' "rtirtice.ti"i.r ttrrt'i... cu stare....9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin crealiasa.r. o :! I }il..z Inima / incet mi-afundi".lpostaza ..-""9i. [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. 3.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric . cu de-a gi cor 'pururi.j.pov€st€" liric o exprim.toate configureazi evolugia . a"*"1_ goari".propoziqiesubordonati cornpletivi ..rr il: rubrrea.rransfigurlTj . mai-mai.e. de ozi.. aveade gind.printr-unfenomende. Sub accstaspcct. din cale-afarl.nasre . vers concluziegi versul. iubid .pe soarele sub pitic."1 rialc qi spirituale.... 1. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.pronume personal. sugerea re iu'6irii ..inefabilul ^^^r..t"t:l-"B.intr-adevir.j. J. de-asila.adverb de mod.. atit.i.carea dat. din nou...-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia".a-gida seama.i muzi. gata-gata.spargigitul pregioasei lnolrecta.olat.Jrpe. a a .. -oz"ic. de asemenea. . . isi lua ratia zrlnic|..titlulintregului volum. . cu 2. cu dinadinsul.rt" "r. Sttu.r_ surilc au valoare incantatorie. iubirea devine muzd. vcrs. se va rransDune ce i.i. cuno"gr. "i-"11"i lalrric". ry rr.versul .. a spila putin a...creaqiei (.. A apirut .. (nume predicativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) Subiectulal IIJea .. n verbale: a ducecu vorba.pocrrrclcigi rneritltitlul. Nichita stinescu ne surprinde.i.dinti-un bolo""rr. I . -cirei clevirtcinspira. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3. a da de-adura.. lume proprie. de aceea.viziunipoetice.cu totul.i.ri". vers laitmotiv... pi """-" Strofa a teia exprimi revelagia poetici./ El avea. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . clrr_gi ipostazade damnar. de alti s.prin intuigii gi.. aduceamina-gi te. feminin gi poetic.r. al'creaqiei poetiii cc. 9i id""l to. genialcu ideile gi cuverbul (slovapoetici). aga aga...in. prudenqi.a...ffi.og. deopotrivi .qie. ivtai rp.'o ..propoziqiesubordona.Sub oriz.poezia. .. adverbiale: calea-valea.. pas c.... poatefi interpretati. precauqie. Orice artist igi creeazd."ie . a facecu ochiul/mina .pe ici pe colo.i afcctarc. doui strote cu aceeagi monorimi. ln text. "D. aducere de aminte. '-r..i al Parisuluiesteo deosebire de la pimdnt ca la cer.p"r^rrl il.de viage il."ri f""aa.ll".ontulpoeziei..upas.ii.si sefoloseasci un ciocan" . griji.ti'j rf tccva.i.preficirorielacrimiin trigt. 11v11ra.u prrnJi.cumsecade."iu..".. .imi-este fo"ri.. mai .i.. poeru_ trece.. cuprindecinci catrene. .cir gi prin instruirente jongleazd.. din cein ce. l. sticle" .r". s-aplam.tr-ut q..rlitrtc rafinari".. modernitatepoeziei. lj- c r t I t: 4. .cu minte.rj:l..(betaie)in lege." titfig"rilor.i*i u. A. poeziain dulcelestii clasic esteclasica. nu C. amintind d. .eu ramin" consemneaziabsolurul pe care-l .4.' 2. adjectiaale:de geniu.J"il in actul creariei sale. .e lur. .si procedeziastfel" . a da mina. a-gibiga minqilein cap."-. conferS. a o facelatd"..uio 2. in celelalte strofemonorime diferite.". iubireafiind o . swbstantivale:bl. definegte sul pocricdin accst volum... de jur imprejur..i..rr.. astlt'l .cici substangele ta circumstanqialide cauzl... lui ..i..roare.i dupn anihilar.. ..t. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.a da bir cu fugiqii.p"sul tru i. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .n b".Stau i1ti1s ri lung''..a eul ..rniu.rit..t.pasul poezie. desrrreci.eseamd:arenqie.r.dirrrr_op^rer" ..slerapoeziei..s{.pr()r)Lurrc rcflcxiv. u"rrrrri ..o lua.r.in dul. primele . Starea d" r"_rpi. a fi este verb copulativ.i-"eilil... aurit si . din cdnd?n cind.dit ."qiii.Anwarulastronomic". acontemplatorului: aceea .rccstc sintagme metaforizeazd.rtlvcr dc nroc{. la cor. prelios: valoros.gare seami.igi relevi i""p"ir"bll. a proceda:a acqiona. aface. Locuqiuni: .. Intre aspectulBucureqtiului. B. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinice.poi in poezie..a o lua la goani.-prin care se pregetestetrrrri.renronic curtoazre.propozilie subordonati subiectivi.al.luare-aminte.. de subordonatisubiectivl . Jc -..i..l ti" reperarde patru ori (laitmotlz).i..Pasul treceeu rimin". Anual se decerneazi premiileUNITER.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd. $i prin acesr tcnle creatoare. 1. bdgared. poem..i a. re"'..e^tehnica simbolistd..5. pe neasteptare. trtitri srrfcrirrlccroticc. cretuluiin abstract.:..o secundi. i.

. curs. de . ocazional ' frecvent o intotdeauna . * invcstigaqia.ilffiFlegerea in permanenr cadrul didactic. de cunostinlelor.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. administrat 9i corectat tlc:c:rdruldidactic.s0l .strategia rezolvare. alizareaproblemei .proicctul.comunicarea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii. exemregistreazi etc. Adrian. Probelepracticeau o aplicaremai restrinsi in cadrul evaluirii. . ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc .probcleorale.interacgiunea directi profesor-elev.probclescrise.in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice. oralegi practice.utilizarea corespunzitoarea bibliografiei.4d$.igi pot alegesinguri titlurile/subiectele.alegerea tipului de item corespunzitor fiecirui obiectiv. a comportamentului elevilor. .feedbackulimediat.stabilirea scopuluiprobei si definirea obiectivelor operarionale.scara clasilicarc. itemilor.graficegi descriptive' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifica. niciodati . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile. Probd inseamni orice instrument de evaluareproiectat.posibilitatea . regulilor etc. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqilor did.acurategea complex careinclude rez.Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiinoi. .acurateqea .I25 1trttgresu.re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni. .corectitudineasolutiei.: . Prin intermediul programei.organizarea . tehnicl.chiar piin incercarea fiil.principiilor. .claritateaargumentirii si forma prezentirii. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: .PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehnici de evaluare. figurilor.Ca qi investigagia. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasificarea Scarade clasificare mir de categorii. .ulta reprezinti un instrument de evaluare .elevii sunt informaqidespretemaricalucririlor practice. rat . seriede informaqiiutile.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz.p.realizarea elevului. incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. si . justificirii rispunsurilor. Mctodele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente. . lo. \i .portofoliul.Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu fi proiectul poate. . . . Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd.evaluarea comportamentelordin domeniul afectiv. in . cu ceilalqi a plu.figadc cvaluirrc dc .de exemplu: ? .In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi. " saude grup."pottului asuprarezultatelor obqinute. mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS.Se ptrrrc problemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise.rccstc probe se realizeazd.Elevuf'primegte sarcinl prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gami laign de cunogtinlegi capacitiqi. . Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. ll(:t I Strbicctulal III-Iea l. dupi ce eleindividual vii se deprind cu iceit dp de activitate. . mai des in clasi. Pentru realizareaprobelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .lism dc control (vcrificare).1 .scrierea principaleleceringe.rrilizareacorespunzitoaregi in siguranqia materialelorgi echipamentului. Prin cel .1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor.:rutocvaluarea.alegerea . .gener materialuluiintr-un raport..-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. greu de e o obqinutpe alte cii".elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).in ce misuri elevul participl la discuqii . .acurateqea . nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-este o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio .flexibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qiede calitatearispunsului. . cooperat/nua cooperat mult..pr<>bcle practice. elevul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii.Itt t t t t t t t . Eta|uarta scolar. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru. respectand .aplicarea inregistririi gi prelucririi faptelor.1 I Stoica. . celemai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de importantcobscrvate cadruldidactic.d1i. teleielevanteobqinuteprin celelalte . ..calitateaprezentirii .. . .. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi). unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul.

proicctul.orienrarealor profesionali.unor deprinderi. 9i limbajul si numele acesrora. a.. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprijine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. povestireaorali. Obiecthtele ciclurilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. a spiritului de independenti.tipuri uman" . srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaqialisi temporaldg. ca fllacterele. este'ometodefundamentali. .. urnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi. situaqiilein care apar personajele. oierele dramatiin dram/. scrisc prlcticc. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.DupS.r."rr"pr"r.in mareparte.de intrigd. moraowri. Aclrian. meloiramd. -. . . Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic qiportofolii standartlir.a originalitl$i.i. pii.umorul 9i ironia .r. dintre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele..mint ve3ln comedieseridiculizeazd. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt.periodic.insu-sirea nogiunilor.ate. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii.pe sirite g.srisc asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi.' si adunepiesedin portofolii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii.-Comedia t#qigarea rno. adecvatS.gi deprind. Totusi.. gi dc. . respectival cititorului.. autocvaluarca. . in dc elemenre. a.prevenireauitirii 9i a confuziilor.. prccun) s:rrcini q. cit.'t st'.i rcpetat. ci numai unul u mai multe acte.duce la dode a . ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de . de I Stoic:r.rlni ln activitatadidactici. godern. la alcituireaunui tcxt.. unor situagii. 131.aodeail.a cd. Prin exerciqiuse repeti funcqii minrale (psihice) gi -..p.u-t'.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul.".exerciqiul lecturii integralecu voce rare.li se cere elevilor realizareaunei sarcinide invigare: de pild. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwlwi.ni" conrpunerilibere. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. o impprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente. .1. op. .ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie.'urile.ror formi estedecisi de un centru acreditat. si subliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-auplicut (le-aureqinutarenria). 2.r-no. Modalitateafun* dlmentalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi. iternul 1. 1n cualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: . Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptarea mesajuluiscrisin clasele primare.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.contedie.observ:rrel sistcrnici corlrp()rranrcnrc a . . Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti.in ritrn propriu. .cartca dcviziti" a elevului.vicii.rex" motiice..pondereaceamai rnareavind-o metodeleformative. raport cu obiectivelesi standardele in educaqionale.adici procesulinsuqirii cititului corcct. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii .naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. a. lmentele vezite in sufletul spectaitorului. caresepun in poitofoliul clcvului gi sevor ptezenta-. L. constient. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice. .comediaare acgiune deZnod.. amuzan" " Asadar.rltrrl.feedbackuldin parteapirinqilor g.citireain Eoapti. rczultateleobqinute."r. tul literar. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareelev.rlc.tuturor formelor de activitatecarecapiti. Sursede comic sunr mora'.i r l. careconstient "". comediapoate fi de caracter.iqinl se . ale compedqiilegcol.vezi Testul 1.urilor. c Informaqiilerezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didacticdespreelevprin alte metodede evaiuare. .ral. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. datelepersonale. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.fluent gi expresivse realizeazd.a forme de comic.dezvoltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice.('nr('str-ualtul. sr a lnrqlatrver. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afectivi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. dc la un an de studiu la altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r .sraale lrilitc tlc cadruldidactic. la I')xcrciqiul.sa ccarl elevilor si"autoevalueze portofoliile. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r cstc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -.a. 3.in lang.Pentru a se asiguracitirea conEtienti. Comediapoate'fiinprozdsau in versuri. funcgie aceste de . p. Exerciqiul esteo metodS..suri ce ei le realizeazS. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. elevularelibertatea adauge si materialele conside| :tt('rtcccsarc. ajungela: * consolidarea. pirinqilor. fiind o metod5" executare unei ac{iuniin mod repetar. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului.aspectul viaqi surprins.regulilor.farsd.stimulareacapacitigilorcreative. subiectul al III-lea.priceperilor.erilor. teoriilor careseaplici in situalii variate.prin variatemetode.de pildi deprinderea receptare bALrdirca de scris.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc.. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contind.

e sublimi.pierderea animeazi campania electorali. alte situagii comice...corupt pentru ci are .emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. gi cel de limbaj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu.nulitate.fira scrupule.tf pierdutd. ce aclamim ? Noi aclamim munca.. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapublici (.i anumein punctele.desi zaharisit.... ori si se revisci.. moPunctul culminant al conflictului esteplasatin scenaintrunirii electorale. 1in 9i fiind susqinut discilime. Numele Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. .ii oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu.raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:. comitetegi comigii. compaGagamiqi.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a-9i impune cantru alcgerileparlamentare..i in reacgii.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi. ca. Caragiale.. amantasa.Ghigi Pristanda. cfutiga lupta electorali zi. dilemi nu puteqiiegi.senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca. ir. care au durat aproape treizeci de ani. pe rul comite abuzuri: ordoni poliqaiului. rugind-o si-l ierte gi si-l salveze.. rradesivArgire. zinti se Comicul d..Nae Cagavencu.. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu.Si mi ierqi gi si mi iubegti! pentru ci togi ne iubim !ara. compromiqitoarepentru a o folosi . Caqavcncu manifcsmqia cinstca in noului deputat. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea. toqi suntem romini!.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului. gefulopoziqiei. la douisprezecetrecute fix sunt la tribunal". . dar lipsegte Soqietatea noastri dar. Lipsit de aceastiarmd. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui sistemconstituqional". $tefan Tipitescu nu se lasl gantajatugor.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. Din aceasesenliale. dar urisc pe triditori"..ciruia Cagavencu aritasescrisoarea.Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". mici" .care clameazS. de Calavencu. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat.incetineala gindire.Zaharia Trahanache..Titlul indicl intriga. promiqind susginerea nu de care. gi.momentin careadversarii impacd.caredoregtecandidatura.pe de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului.agacum sugereazl.Farfuridi. candidaturii dc Prin ternacomediei. in elidatul: gruparea guvernamentale. aparigia pretengia de politician imparqial.lirritor" p veros. sa incurcituri. noi. poli..spre deosebire Caqavencu. Cataaencu. in schimbul scrisorii. care nu se face de loc in lara noastrd!". eprezinti politicianul incapabil..Si n-am parte de Zoigica". personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surde comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii. scrisoarea f*n Tiplttcscu. . gruparea opozigie.. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. .. ... primesc! atunci si seschimbepe ici pe colo . Accepti si conduci manicu d. in festaqia organizatS. ilogic.Dupi lupte seculare. primesc! dar si nu se schimbenimica.simt enorm 9i vid monstruos"..Industriaromini e admirabili. dagi-mivoie. caremirturisea: . construie f.Am n-am treabi. mai mult. fruntea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache.aptrruttr 1884.adresatiZoei Trahanache. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFarfuridi.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice.. iati visul nostru 1. Autorul. iul..oliticianwl pliticianwl prost. tipwlpomoralitatea. Trahanache-$tefan Comicul de caracter.senilizat*Dandanache.. .Brknzovenescu personaj gastronomicd. tipwl politicianulwi demagog. . careau durat aproapetreizecide ani. lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandidatura Agamiqi Dandanache.. in gters. creeazd. La refuzul acestuia la rugiminqile Zoei. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri.Zoe. ticul sIu verbal: . putem zice. electorali. . sau mai pugin onegti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequluinostru !".si-l aresteze Cagavencompromiqitoare..aiul wmil dupi bunsuofulos"la datorie. perj simbolic.i senilitatea. pencampania Acpiunea estesimpli: in capitala unui judeqde munte se. Trahanache.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase.cini rea Farfuridi .. cinsteanorocosului adversar. Agamemnon r in sugestia Dandanachereliefeazd"..intruchipind electoratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi.te' parlamentele.nume cu sensul. Am zis!" Capavencw: .. gineun Agamigi Dandanache.femeie cicilitoare". toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gresit neologismefranquzegti. manevrele elcputat. iati visul nostru realizatl. O scrisoare privatd.Gagamiqi".dar esteun so[ incornoliticianwlwir)ersnt.dandanale".lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea poliautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie. Singurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar. cunosc sensul nu ra.cu toate partidele gi in sa. rispunde ci unul . che creeazi" Coffictwl apare clar din prima sceni a actului I. celebrudiscursimpiciuitor: . incoerent. femeia imorald . ln ziarul Rdcnetul Carpapilor. prostia. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. prin contrast. ori si nu se revizuiasci. . comenteaziautorul) . anunqe va fi sus{inutin alegeri ci al cirui director coproprietarera. .. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului.familiemaresi renumeragie. Cel mai savuroscomic este comicwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu.Ai puqintici ribdagi cuvintul ca"..maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": .estc in crcaqici L L.i altidati. deci estetipul demagogului.Ghiqi Pristanda. .numele areca rd"dS.Din doui una. suisoare lui O Capodcrpcra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri... avocat. scoate evidengipladtudineagindirii.Dupi lupte seculare. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea.$tefanTipitescu cedeagi Va candidaturii lui Cagavencu.Scopulsocietiqiiesteca Rominia si fie bine gi tot rominul si prospe1".. 95 iar picrdc amra dc Aantaj.Iutridarea.antajul politic) viaqa personali.creeazd. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala.. .

td. Mijloace de inadpdmi'nt: . .rpri"ae Ol -"ri.. scrlsefl orale..Era un gerllde cripau pietrele.corect' caligraficcerinqele r.z/ P..i a..**l.l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A.rg" Buratino. dcea. l. gi expresiv.*ili.fluent proPrie cuvinteinsylng drn." joc euristici.] dureri simpitetoate ca-n ois.texl.. nemwlpwrnire mulqumire. tot ... . cu . ceeace . conjuncgie.asuJ'la:astinge. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator.pe grupe' . luminos vs.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate..r B:lT# ". evolua. prepoziyie..cere. Prim-ministrul a . de .... ortind-o. si citeajci corect. . a simpi:a percepe..propoziqiesubordonati circurnstanqiali timp. patimi. s) durere: chin..girrclire. fluenti gi expresivl....rar (invigltura pentru viaqi).p. a regresa a progresa. 3.in ritm proprtu. Actiaitat. de . problema deszipezirii.punctuaqre.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi. independenti. a 2."i intimPlirii' consecinqele Stratepii didactice -. 2.piind.baza plan. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor.in text este t conjwncpie swbordonatoare: .satisfacgie.. l. mifac ci n-aud.. jroiratt ' instructai.dezvoltarea cor€ctt fonetic.elor ..obscur.p. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" .a rap Ca*p uI mir a.. . conversaqie M. numirul singular.l/incit mI credeamintr-o lume de basm. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul. I a conqinurultextului ..explicaqie..propozigiesubordonati circumstantiali consecutivi.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi.-. tiilor formulate. 3. intunecos. Subiectulal III-lea l. a esolwat omti! zgornotvs." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De poatefi prepoziqie..propoziqiesubordonati atributivi..resPecdndsemnele O.. .J frerar.'mixti Scopuri: ..De vorbiqi.tilor de Alexei Tolstoi (II) Tipul leqiei..tollre in scris. adaerb: Md"tot intreba.. casetl audio etc. linigte.2/ P.rii de exprimare .pronume personalcu valoarede pronume reflexiv."" c" va intreprinde guvernul b..cici [. reqinind o. turi era compromisi. gdnd . plicere.genul feminin gindit. exerciqiu... de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toate" .pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' .rli..t. interjecqie. Revenca discuqie i.a inainta. a capacitiqiide receptare mesa.innegurat in biografia lui era un moment obsiur. c... fo. a propigi vs. a oI ulttos (a oluptwo : senzual. #. O: .rcgindit. a Cit.propozide 1iesubordonaticircumstanqiale cauzl.a avansa. ie . . 4. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro.:"'.e.colelor. trii. unui ionqinurul acestuia/pe. lexical9i gramatical..Capitalei' in a.f..] ea din noapteaamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' .. diapozitiv/diafilm. calm.prepozigiesimpli.. fot B... mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. elevii treblie. J. tihni In peisajulmontan giseaintotd eauna tibnd qi implcare.. ..frontali. O.i la sfirgirul lecqiei de.negindit.ci numai aceleacorespunzitoare tipului de leclie' . .. Mi fascinaapusulsoarelui. suferingi..adjectivdemonstrativde depirtare. "u pe fizicegi moraleali personaielor bazainformaO:.toate)..in text este pronwrnenehotdrkt (aparela forma de feminin . J i.. apreciind ..i"Jf*rer"rile furnizate de text. t substantizt: Iot esteadverb" . didactic.propoziqiesubordo"gi uatl circumstangiale timp.. Clasaa II-a Data. *p..pronume relativ compus. ginditor(oarc).. [.cind cu geneostenitesarasuflu-n lumnnare" . adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.propozigiesubordonati circumsranlialide timp. vs.. mi.tiilr.retic. regindirc 4. ideea i#i?"rruq1. ilustraqiicu personaieanimale. r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.

in_ sopited. mix..sslsgie texte de comentate.tltl9*i?gi..Iormatlva joc de.deg! teptufegiinqeleprule" ..planfe cu im.agini .orali .conversaqre .dia. Joc de rol: Iniqiaqio dis.Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.. formuhnd rispunsuri.Ce facefiecare nal t . | 'e d1ntaptelefr vorDele sale? . pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba .ordonare/plasare a vulPe. . siluetelorih plange sau.scrrsa . video. _ I I ' t.. povestlfl cu . orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s'a in.audigie vizionare sau pozitiv.chsere'I-Iy.expunere hierar in lara Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .si citeasci pe roluri.5e pot prezenta siluete .exerciqiu . de exempl:u: fix. Obiective: ..Spuneqigi alte cuvinte iare sl rimeze cu ix.derol cutieintre doi colegide. Citire selectivi: .frontali . Captarea atengiei 4.Explici de ce vulpeai .exerciliu de creagie . Joc didactic: Jocul rime.orali .. . Chcipa aur.CumsecomportiBu.. . motan.vez.conversatle oln oasme.actrvrtatePe gruPe . 48-51 pp.formativi oPovestirea integrali.individuali formativd . pix. lional.sa mveqe ceva. apreciindionsecinieleintimplirii: .si-gi aleagiun personaj preterat. rlo. ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice.Ce trisituri alefieci.iomportarea persona.orali . Verificarea temei scrise l. Momcntul organizatoric 2. diafilm'sau ioc didactic: Recunoiste personajul .Desprecineeste in aiest text literar ? perso.. .problematizare timplat in continuare ! .frontali .r l. diafilm etc. persona.joc didactic lor.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional . Enunturile exclamative .Citegte o Citire pe roluri .. Gr. Aprofu^ndarea textului .frontali lui literar .Alcxci'l'olstoi.elor.ca l4ftu. Lrteraturd pentruceimici.e sugestii metoditr.exerciqiu de citire selectivi din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! . Citirea integrali a textu..migcare .conversalle ratino ? * orall ..Pentru viati.Irraqii Grirnrn...si povesteasci textul pe bazainsugiriiconqinutulur. de .materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.orald .ie animale: .frontali . r Momentul de scriere: -'pregetirea printr-un . inqelegind . .exercllru tino spunindu-i . drix. tix.vrzlonare de.problematizare se idreseazi lui B?a.activitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.Citeste fraementele. casetiaudio..Transcrie ultimul .material didactic: s'Juete personaje. nix etc.exercrllu orale ultima replici !" . H. .individuali enun! ! . chix. l.itas Educa2005. de plange." . Poaesti. urs etc.. dix.joc didactic acestepersonaie.Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni qi algielevi.Itl IlibliograJ'ia: .adresindintreberi.formativi .i aprecieri.exerciqiu . ).Lr.joc.dln4a .

.D 2 I | 101 ) 4 5 ..AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. Editura Ana. . continui.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. furnizeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg. care relevi progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale deficienqele in inviqare.itemi cu alegere . : (2) itemi semiobiectivi . cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clasificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare. da-nu. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. vezi pp.Irccdbrckul 7.Marcela Peneg.. I Strrit:ir. formativi gi sumativi. 14. cu noi exemple. .frontald .finalizindu-se cu note' calificative. realizatede instiruqii specializate.orali .qi eaaluareasubiectiad -labazadelimitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii. Manualul pentru cksa a ll-a.nr.Scopulacestei acesruia. invatare. Defilareapersonajelor . in interacqiune cecu lclaltccomponente: predare.itemi de tip rezolvarede probleme. rile.joc de migcare . doar mimind.2004). intre cele doui Eoalwareaobiectiad. .apreciazimisura in carerezultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. verificlrile reelizatein cadru! inspecgiilorla clasi.i p. . .Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. Temapentruacasi(exerciqiile 9i 3 de la pagina 2 67.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . . Conversaqia incheie. .exerciqiu . . Scoh..r.itemi cu alegere multiph. Aceasti ""r".intrebiri structurate.relevind eficienqa activitiqii sale.itemi cu rispuns scurt.explicatie spuni proverbe. ln continuarevom relua doar clasificarea multor criterii. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! .itemi de tip eseunestnrcturat 2. r obiectivi qi subiectivi." vii. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativl.vizeaz6.soarinaturagi nivelul pergi .oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. l:]valuat'ca A<f progrcswlu.itemi de tip eseustnrcturat. corect-incorect). (3) itemi subiectivi: . . elevsaulacutrele gcolare'Evaluarea norarea."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii giin alegerea metodelorde evaluare. ln r.definireaconceptelor ettaluaregi itemi.itemi de tip pereche.::::: . 3. Tipuri de itemi Penuu.elevii iau siluete de personaje si interpreteazl. riiur. cum sl invege. realiza Pot aceasra firi siluegi te sau migti. Eaaludrile forrnale. .formativi 6. Limba fi literatura romind.i. evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledidactice. toalitatea proceselor produselorcaremi.joc de mimici -::"'#l' l".83-84 din prezentalucrare.Explici titlul ! . . ' prin carerezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu standardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evaluareprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii.tl cel mai i^rg. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriile forqe. un joc de migcare.ci feedbackulimediat. arati ce trebuie si inveqeelevul. formanqeloratinsede elevi in inviqare. prin 'b. . itemilor. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelepozitive intiresc motivatia inviqi. are caracter bilanq. itemii se clasifici in urmitoarele : categoriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals. Bucuregti. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebuie si fie permanenti. uoolrorio.

intreblri stnrcturare. Basmuleste.. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadlui. posomorit. ctc.ne. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruiascirlspunsul.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. toati Yiaqa feciori de craiu.i romAni.) pe carele inving in celedin urmi. dragul tatei.. degeaba "[. . Astfel pregitit..vrijitoare . careavearrei feciori".. nici impirngia pentru tine.i deznoddmint.. literare la 1 august 1877.virit in sperieqi". pe careo milostivise. obiectegi cifre magice. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r. Pcntru a se realizao evaluareeficienti. in carese nareazi. Acegti itemi se clasificiasdel: .. Cum senumestecuvintul caredenumegte fiinqi.ecul intimpinat cu batjocuri: .... de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. Obiectitt d. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. impirlgia estepopular. (2) iterni al clror rispuns trebuieelaborar. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui..eevaluare. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinrele carelipsesc definigie: din . Craiul. r v.v 2.. iqi caracterizeazd prin proverbe : . nunta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti. Existi o propriu-zisi. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi. e. gi decit si incurci numai agalumea. La despirqir tatalsiu. I . L'Desfd. basrnulsc clasific[ in cult Eipopular.iy..] voastri.ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi.....49. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte.s-a grlbit si se inrci. fratelesiu. ci de ciini nu mi tem rr". .ratic.i sefereascide omul rogu. mai stricaqi .lmpiratul Verde.incepe cu formula iniqiali: ... nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular..l in funcqiede autorul individual'saucolecI Dicl:ionar de termeni literari..Pentrufiecareliteri scrie..aflatein lupti-cu forge. d-e gi o gami ." sau .nici tu etti de impirat. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es.).in spagiul liber. popular saucult.a-i ci s-a implinit vorba ceea: mincarea. in cadrul disciplinellimba iiturrturu .b) adverb. .49.d) substandv.astanu miroasi a nasde om'.0rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt. elevii si fie capabilisi recun-oasei definigiasubstantivului. fiind bitrin.... iar verii secunoscuseri. .cltunu.. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv.. Ca orice basm. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. . a. [lnun1.animale ndzfl. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.p R. alungat de un urs grozav carel-a . Craiul.Craiul ttn.frunza frisinelului. 9i si vi ii mei. Povestealui Harap-Alb a apirutin revista Coworbiri. lor gi mai ales curajul./ $i la rizboi.Ei. Ca structuri..ii cereCraiului hainelede ginere..zf.degi existd. Cdlinescu). Si umblad numai aqa.. un lucru. frate-meu dagici sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplini dorinqa inainte.urarea Urarul ll a.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. urmattrde intrigi. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul spin 9i .duci-sedin parteamea cine gtie".. in riscul ghicirii rispunsului..p. Poit de Sfinta Duminici. p. Caracfiruagieinigiali.doarn-am a trii cdt lumea...Numai fiul cel mic suferi.iri-mi de giini..itcmi caresoliciti un rispuns scurt.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul. sunt i bine si gezideopartecum zici.ane etc.\ ^ ' I 103 '"*i:.medianegi finale). Cum vid:eu. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb.. degiesteo creajie originali..i destoinicia i sii pentru a constata lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului. rtele mai mare al Craiului.. Iixemplc: o Itemi obieaiai. iir. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. limbajul personajelor din popor.o oglindire a vieqiiin moduri fabuloase"(G. cazulacesr&a. basmulcult. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. Idetn.ca si mogfiul escpimintul". i-a scrisCraiului. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului). preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate. acliunii basmului cuprindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui peripegiile Harap-Alb. bro_agte celui de-al doilea {ecior le . Verde-impirat.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic.tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneunor incerciri de voinicie. adici itemi al ciror rispuns trebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. Expoziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls di citeva indicaqiidesprepersonaje. litera mici de mini corespunzi!iv.. o . aveanumai trei fete .Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai.c) pronume.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i.

pini vei muri gi iar vei invia. drumului iniliatic.izrcaztr stup pentru roiul de albine. in drumul spreimpiratul Ros. in realikte.irrtlrolic.'rn l.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli. fknti. dialogwriamwin lwi absente.principal. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad.'Harrp-Alb searati milostiv. populare.calrunitili.zdrivane9i o aduas cc impiratului.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultitorulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb".au irisituri supranarurale.pcIa noi". personajecaretesteazS.nd.i ^ i. Uriar rneazd..."anticipeazidestinul personajului.lupta dlntrc binegi rnu.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti. in rlte rrecere..tz.. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezilela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. va fi ajutarsi indeplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd"macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s. slugi a Spinului.iarcinenu . Hnqigurile pidurii in carerlticegre t|.Fata tmpdratulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii. neasiminatalui putere de a evoQr.sclirr irrtr."1. acestea are viaqi.si duci la un nou mod de existenqi. Acesteasuntpersonaje anapoda. si treaci intr-un cerc eiistenqialsuperior.r q.eangi. mod cic. fata impiritului Ro. prinlesele privesccu antipatiepe Spin.este9i inceput al lui se riticegte esteo probe pe careacesta.ca de Ucign-l Crucea".qi-Lungih). nici la bunitate." inf. estede sunt manifestirile experienqei intuigii-gidarul anticipirii. nu o trece. naturale (Gerih.I t04 | l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-atul cstc lui qi l{o. Formula de incheiere." rJfoi-eazi.nwl feciorului de impirat..ora1. Coborirea ?n infern se incheie cu moarteainiqiatici. Int"eresui 1o"irh. a Spinului.capulsi pieleacerbului"b. un stilist abrrrrdent. slugalui.gig"le.rati dintre cele identice.t).rcu gi iu Eminescu. se inakd. Calul il omoarl pe Spin (il in. podul cu nunta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi maturizare. doringadepigirii limitelor (Ochih. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de a-l sluji . Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudineadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca.Rolul ei reprezinti putereadragosteide a facesi renasci omul iubit. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul. spccific. personaje calambumri. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor.2 105 l' 2TuclorVi.inrogiti.rnu.tutcu pielrc scurnpc in fine.".clii. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii. l'ormdrii . nizdrivani pentru cI rc.apare.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v. o cind qi cind mai rostegte incurajafaceacesrlucru gi calwl:el vegheaza.undeildemasci pe impostor.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si pedepsirea riului.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce .intruchiparea experiengei viaqi.. are o infigigaremult mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.. pp.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan.gidin ceasulacelaau inceput a vsrbi ele irt dc-clc. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb.ipsit rlc expcricnga vielii.siliqile"dln gridina ursului.$ir lirrurvt.. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l . nunta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiectorie devinerob. il ajuti si seformeze: SfhntaDwminicd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului.bucurogidin primul moment a fi ghicit in el o congtiingiinruditI". basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs.personajul. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitatea. 1i. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat.Unic prin geniul-lui. prin t:orespunzitoridealului moral popular..l rra'pro 1. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.seuiti qi rabdi""Cular nirrc:ri. artisrulindividual incintat si populari a devenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobstesc.iidentificepe fita ceaadevi. condigie titarea. antreneazi tlnirului. l.ajuti" si-gi dezvoltecalitigilatente:inteligengd.umul tindruluipcntruviaqi. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi artaportretisticS".i . la gi.i stilul oral datoratabungrore$ti). Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de indelrlirrit:sa aduci . si de ... onomatopee.fantezieinventivitite vergi bali.i tlificuluqiivielii.Slinul de fel nu samini in partealor. o cxperienlicapabil.i gi minincd.ru| siml'. sc duceacolobc gi rnaruri .lipsegte basmullui Creangi. si c.api vie gi api moarti. il readucela viagi pe Harap-Alb. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo naturi rustici .cd daca fi fost in banii lor. unde fusescatrasprin viclegug.iltzt:. fliciul riticegtedrumul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. Setili).t I lrrrap-Alb. bunitate. nici la chip...sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi.de unde se bat mungiiin. imatur. ca gi forrnulamediani . Sph.constnrcqii denleide interjecgii. Izbinda-va fi a caluiui. in felul lor. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. lui un ca viaqa.cittcarcbanibc virrtclc. marcatprin nunti._p_rin . gi. ini.zicale. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb . irrOchili 9i Pnsiri-Liqi-Lungili descoperi cwzdtoareafeternl.Aga il urdse_ de tare acum.na semnifici coborirea in infern. Naivitateagi imprudenqa rransformi.Fataii urmeazdpe tuftriVerde. exclamagii. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi.in-vizduli gi-i di drumul de-ac_olo).afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce.rrSpinul sede drepr fiul Craiului. ajutat de Setih gi Fliminzili. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind aproape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftretizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul. 15 | si | (> . prin acea cn M"io. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref. simbolizeazl. zatorilorrc. Ros. carlsplati.facecu dingii. datoriti lui Gerili._r"cprczinti tlr.. reia esredeplin format. Pisiri-L. pc la rroi. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. r. mornent. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. In de curaj qi mai alescapacitatea a vedeadincolo de aparenge.capete*-... a inde ciudaqii pelitori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului.in carepredomini naraqiunea.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.

.bazatepe efort intea. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigureclimatul educativadecvat. tragerela sorpi. 2.metodede comunicarescrisi. aducereaminte. bdgarede seamd.. .brainstormingul. Condipiilerealizdrii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared.subiect. in lecqiile si de ci congtient.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?".cindva") Iqi spun o datd. + s. mijloacede tnvdpdmhntmodeme.de pildi. B. 2.conjuncqie subordonaroare (.propozigiesubordonatoare subiectivi. r/z . preponderentmoderne.. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd. facere de bine.area lui rivisiti. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m€rgemdes la teatru. ilor tuturor elevilor.de lungiduracomplexe. e . i adv. necesitl efort congtient. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul didactic. conversaqia tizarea. 2. Ploui in averse. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea. 4.i cu metoda conversalieieuristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. 2. 3. propriu. eforatl. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizati imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale. inviqarea dramatizatl. (art.elementde relaqie. de .corect gi fluent cel puqinun enung. in deruti in rindul opoziqiei.loculiune adverbiali. Strategii d.. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. reb.i concu implicagiivolitive gi afective. in ritm propriu conttiantda eleaului.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin.il. . c. igdrii. 1. lwarecwasaft. Nc-a izbit infigi. metodedidactice formatiae precum: metoda exerciqiului.complementindirect gi subiectlogic..cdaud" . -.incit. 3. funcgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcastel. dezvolti imaginagia.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini. la de diriior. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectuale depuni efort congtient. in jur . (adv. memoria. este si congtientizeze voinqaI' a.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate..i substanrivpropriu) 3. b.foame . problemaeuristici. de in subordonatd. dctiaittili dt inv.idaaice de formare a capacitdpiid. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. introducepropoziqiaiubordonati completivi directi.. mi. (subiectmultiplu exprimat prin pronume personal.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i scrise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil.Aceasti metodi creeazd.) C.corespunzitoaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal scrisului. gi individuale.i didacticede tipul: .Recunoagteqi e despre.Sepot realizajo. cum ' adverbrelativ. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic.etc. i-vcrbpredicativ. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul. . l. f. curn .). voinpresuPunexersarea suti difi. Sefii demn ori de cite ori imprejurareao impune ! | 107 l:rontalcpc grupe.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscrisse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .audio-vizuale.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. impresiile/pipeisonajul!".dc-mi pare" .introducepropozilia subordonati circumstangiali mod. (adv. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscrisreceptat(textul literar citit).ipare lectualpropriu al clevului.limbajul.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui. nu de mai multe ori.. 4.prepoziqie simpli.model Subiectulal IIIJea l.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. lrr luptl." 9. creativelnsu.predicatverbal. . jocul didactic. eazdtrisilturi de caracter. .irea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri libere carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorscrise... ..rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. iar al elevuluide participant activ gi congtient. In curind vor dispirea monedelede cincizecide bani. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clasaI conttiente..rolul inviqitorului fiind ace.a izbit cu toati forqaflanculdrepr.i i. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. valorificeresursele si mobilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareacapaiqimint. spiritul de observaqie.metodeconversative. fiecareelevsi citeasqi constant.Copiii trebuie si tt. dar mi-a plicut mult. Odatd plenuisemo cilitorie in jurul lumii.. 1..a.textul literar".I t0t Subiectul al Il-lea A.

valoare ^p^riij^acesrei de d9Ri..gitoarei.. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiqii. Prin Jocwlsilabelor.f "r_?r:pr?z:!t1g.r. .r".. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari.e^t"st..ar" irniga..intecareiorpin !. Ca bun cn'."r.Eu am fost biruit Rizboieni gi la Chilia... D.Le boaielede ia un om ?.Oh ! pidure tiniri !. desprecomplotul urzit paharniculUlea.a rimas adinc in memoriasi in ..irir.i Occident.qi trimiqii mei betut din poarcd poarti.l.orirlc.tiingade voievod patriot.. j"j. Accstor jo. diclactic poatcdcsfagur:a dc cirr.". gi a.impunindu-gi implacabilavoinqi.ii trimite..de la ris la plans. A fost.rrici'.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. protagonistul dramei Apwsde soc{re.vezi Testul 2..fcrctrrile tu tw tu con. soare (1909). meiaje cu . Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personajului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc. i. congtient slibiciunileomenesti.Formdm cuztinted.ldirrnic. zbuciumirile personajului$tecelMare.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare.. le denumesl.a plictiselii a oboscrii si elevilor.".ca tampon intre Orient ...Presiraqi.rtrrluiauditiv.ezinta...adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r. tinwi."zi-J..ca rc delwmesc . | ... Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena incoronirii lui Bogdan.r. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.Pini la trilogii. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.dornici de putere gi de bog.rr. itemul 2..i r-i situagia). . r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de.. clasele ln priraare pracrice se iocr..." Elogiazi.1. sporind emoqia.... a fost ti!.. o"-plu.Unde sunt mogii vogtri?..i sunetul/ktera.. Ii vorbegtealuziv.on Oa viziunc. va sta in suaD a ta cuvan t. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva piginilor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.r*ari ittzsl. pe fondul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic).r.Ew citesc.Ew citesc...riitorrrL.fiinye/lucruri! etc. :r:.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/incheialsau poate irt. triceicu-.. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict. compusidin drameLip"t a..cturalcclici.insila .tactilegi auditiveprin care. specrarorul trecind de la comicJatragic. . Ci vru eaun domn drept... $tefan cel Mare afle de la fiica sa..':. . rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru noi.comice.nire". .rrr deiopii.rn deosebit . observi.r".. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd.i. Alexandru Daoila ( 1901 ). ci zic ci sunt crestini.$tefans-azbuciuma[z.. prin clucerulMoghilA. vtoaliiai . didacticeEu citesc. agacum relevi discursul. Sunt bitrin. istorici romineasci. provedin con.. Patetica tiradi esterostiti.[. rdspunzi.. ..scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan.i rr polui moldav.lrltcglilt<trganic -stru...rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu.t i"rlol-a" rot Accsteasunt activititi foarte agreare -i-i.apoi ameningitor. r. .in primeactealepieseise contvreazl.". li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cnunlurilor citite..Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $tefancel Mare.Trilogiaistorici a-Moldovei. prozFtsauversuri.completate jocul gesrurilorgi ul de . i V. Congtientde misiuneasai.. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsocial.a-i antren.r.I 106 | itt jocul sc .in Viforul qi Lwce afdrwl).... Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolvateaacestuisubiect. :lll]::."l"irrtr.. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli".dr"-.oriclc citc oriexisteposibiiiratea instalirii 'r'i rrr. a iy in cu un continur scrios. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii...]cum vru Moldova asavrugi eu. 9i torulur/invi.. de jocurile didactice/ocul sunetelor. la Caffa pini la Roma.l. au calitatea--.i". Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedin naturi. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos...lin.rl sc'z. trilogialui f)clavrancca poatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .te cht mai multe cut. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese. viforul giLwceafdrwl (1910)repr.Aiurn e bolnav. lntors din lupta pentru apdra. Bogdan.jertfeleostenilor sii si recunoagte patriotismul aces.'J" 9i o silabaqi .ris prin e{ort intelectualpropriual elevului.. . "pon Delavrancea dezvoharei "t la literaturiiromine.i graviteazd.Je. Oana.. .unconflictpsihologic.-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei ostenit.de creativitatea acestora. agra. Recue infringerile.de a-i determinasi inveqJmai usor gi .#..i ul multora caun simbol.. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilor anrtrioqi.reaPocugiei bolnav (calul Voitig alunecase.ril. ple.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc. ciutat si unescRisiritul".$":ffi.de laxa.qii. Acest conflict devinernanifestabiain acal treilea. stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsciunareafiu: i siu.Era.. 3.. denu..te Cite..rrecerein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: ... perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod. invoicli crrpcccji-n apoa.i. Gdseste cite. uneoritragic.vizual-motorii. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorului.. subiectul al III-lea.a sirnqurilor vizuai-tactil.curi didacticetrebuie r. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogdlescpe alci vru eaun domn treaz. si numele ei trecu graniga. neexcluzind elenici mente. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc.$tefancel Mare.

oferdo lecgie istorie $i res. $tefan aude ovaqiicare-l aclami pe $tefinigi.Aceste... autocrat... pleaiasr apere gara. Doamna Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel". Da.i tot sfatul.P-amindoui mi-am pus nddejdea").. o vacddin turmele domnegti a singerat inligtar.omnwl Bogdan!) i.Boier. 9i pentru oameniilui credinciogi.ajrio-t..ci de mlrirea lui nu mai sufla iciun boier. mili n-amgriinqa. o femeiea niscut un copil cu picioare de ied." din Aci.Fetelecred ci..zegi. degte-midupi picatele mele.." Credinciosul Hirman mi.. vor purerea.. singurqtii cc-r tu pe inima mea. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul.iar in formele pe carele iau norii.....pentru fe: de lacurte.. In lupta dintre $tefan-domnulgi $tefan-omul... simulind ci vorbe. $tefanvoievod. qiran supus era rorJrn-1 fagalui".congtiinqa lucide. voinqaqirii .in lupti.. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat.Dar cine e de vini ? Io." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. paharniculUlea. Boierii complotigti. sceni'intensdramaticit.sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul.ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. carev-a fost baci pini la adinci bitrineqe..la ultima fapti.prevestiroare: o gipEtulbufnilei. fiind in prirnejdie.. . miqa care inci bufniqa. nepo. plinite cu pregul vieqii..... in trupul dumnealui numaicresriruri..pot.. n supugiii ficea r5.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu..incllcind voingalui $tefan. tigtilor. . . Sufletu-mi nu vrea.fineti minte cuvintelelui $tcca fan.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi.ci nu mi osindi de pacea turcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un principiu de polidci interni gi extcrni.A ! nimic.daraporeoric atri. ci a urmagilor vostri g-aurma...il numesc. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi. Mantia asra c prea grea. areforgamorali de-ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (. tul de suferingi dupi operaqie.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: . gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea. ciinii au urlat.Bitrin.stlpin".. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se srrecoare_gi se inalqe.i neputincios.n.dului pe-c-are inrrezrrescin semne. $tefan a picituit. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.. metaford. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas. ucidereatrideiorilor. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi. ce.i toati ogtimea..ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor... gi accsty'nal ca ca tragic..ezatcu mAnameacoroanastrimoEilor mei..... Bogdane $i voi.aleciror tagimuriseri pe cimpul a.Irrru lg.. Bogdan. Datoria de pirinte gi-o indeplinegte. i-am a. igi depigegtesuferinqafizicl..Cil voinla mea$-aei a fost purureauna.$-apoi.. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi.aurorul valorifici legende....... Este si . aer. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio... Io. ... vdrt vipii.Acesta.. crezind ci el a murit. feteleorfane. altl chiar.it...sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd. tul nevirstnic..apoi aceasra inhiqati de un vuhur.pentru a-i cereincuviinqarea se cisitoreascS.Doamnc.roareceun . lelaltegravitAndgi evoluind in raport cu acesra... ea carese schimbi brusc (.Mogiilele impargea ?n numai la ogteni..Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. $i (S-aud..ci am statzid neclintitin faqa piginilor..$untfurtre devotat doui sibii ..".." lr"rri apelein Siret. Dar toli m-au pirisit.. mirturie a ceea ali !. Riregoaia..Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd.Marea fost.ci-n tine am crezut. g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:. Titlul dramei.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric estesurprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei. ! "Sd board trepteleSiaruncd sabia). In construireapersonajului$tefan. rizegi boieri sadea.dar cu inalti congtiinqipatriotici. care rispunseteri prompt la chemarea domnirorului (. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p.si . treazd".. mi frigea cu privirea lui". lga vin raiele Suceava chemarea in la voievodului lor !" .lmpiratul"....-l 110 | judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:.. si cu ia ii mirturisesteci-i estetatI. ard... d.. n-a fost a mea gi nu e a voastri. t"pd. i... itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.soarele de lupd.Cine e de vini ?.de citre propriul siu frate. la Riuseni.Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: . cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con.in viteazul ista.. esteadeFe... os6. ce vizut.. personaliratea acesruapare.i)..trimiqind pe Raregla mama sa. luna un cearcin ro. rostogolegte trepteletronului..! S-aimplinit legea (Sco. | 1t dcja nre. bolnav . ciuda in rfidelitngilor.la apreciazi sprijinul (. .. ... .... Deznoddmkntul creeazd.. De la primul in moment (fin/ul actului tryth. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui....ci nicio degirticiune nu s-a lipiide sufletul fost meu. O ! cum .). se pe Domn.u.. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasilor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen.. Aceastl piestrde teatru arein centrul acgiunii personajmonumental.tia pindesc moarreavo. .rilo.. rul patriotic). invingecongtiinqa datorieiim.e: trdiascd 1ixt. i. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron. dupd.. desprinsdin experienqa unei domnii indelungate zbuciumate:. aruncicAnds-aniscur.. $tefaneste sonajlegendar.preaslivitul ru.tragicS.te in somn. spuneqi girii [.voinqa miriei-tale...voi mirturie a ceeace ajivizut" ).rturisegte:.".. Dumnezeu si-l ierte.Bogdanc..-pentruDoamna Maria. . reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei".... slujba intereselorgirii.. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan.oqelir.Pel-Ilea l-am mi... Degibolnav.eriipeviu a rdnii cangrenate. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare Maria.b voina voit slobod pinl la sfir. iului carea fost . eresuri. igr..'io"-rr".cregte curteadomneasci.. cind se bucuri de sosireaort. ci se-nruca noaptea"). Petru Aron.njionate dramaticc. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu..goimanul". o purerecarescapdmedicinei.".ii va ucidel ... Ca om.Dumnezeu?.Murise inainte de a-l izbi!.. Oana.cd Moldova n-a fost a strimogilor mei. Aflat pe pa... Doarnne.cu prequlvieqii. boierii complotigti identifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi. fata de la curteadomneasci.comple-xitatea mireqia sa.Si nu sece izvorul nostru !. poarte altcineva S-o mai tinir. Cei trei boieri..surat cu privirea.

/silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!..) de I 113 c.cazulacu'" zativ.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea.fdpturd:fiinqi. f..tr. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a sereintXlni. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice. motlvaqia didacdc s. cc 1. cuai. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.*)'ru"ceiasintacticidc3.funcqia sintactica atribut adjecfival.sq voinqa. intrevedere cu acert'ia ftrt . natiune. 1. dar gi in celelalte.(trr.propozigicsubordonati circumstanliale concesivi.cazulgenitiv. imaginaqia. de mesajelor scrise9i competenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. ev tot nu cred/3 P. ln clasaI.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-eclucatlv. C-ampioni er au i ceStia..pronumepe-rsonal. cu de 2. Semdnau doui picituri de api. ln text. eficiente?n inviqiminml primar.IdT io.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe . memoria. rdbddtor:rezisrent.cazul acuzariv.) Nu se sinchisea arernei putea si ploui. genrrl. gradul superlativrelativ de superioritate(cel de ci. l. (nume predicativ) 4.effealie. Lansim un nou concept caresenumette. predicativ) (complernenr indirect) M-"..ntec. de . Seanunga vacan\dde vis. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere. se pdzi. Acegtia eraucampionii.. P1 .ace. E un omfdrd grijr. lor . de tipul: Cine gtie ckpigd !.a IV-a.-numdrul a plural. v6lfareastipinirii de sine.substantivcomun.u_t. :.iqic concesivtr. (pronumepersonal) 3. a a nealn:PoPOr. totnu mi hotiramz/si particip la realizarea luiJ / P.formative.n. Orice-ai spunel tot nu mi convingi. creaturi.limbajul.-numirulplural.ffi"J*ff ceea democratice". gesticulaqia.dialogurile pe relevi progresul drumuldemocraqiei. II-a . (pt. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf. a seferi: a seapira.rr'. .a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.z/ /.jocuri gbicitori..intilnir cu acegtia. de 3. genulneutru. S-aintors deoreme.'ff:::'"ffi.fapt deterrninatde particularitigilede virsti ale elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ.z/ P. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate.adverbde timp.(adv. 2. (atritut pronominal) a " B. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie.adjectivpronominalneliotirit.rolul" 9i si-l interp etezecdtmai convingitor.ii"a. Jocul silabelor. in 2.moria. tpiiitul de observagie de cooperare.ura jocuri divorbirii/de educare limbajului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor. ""Dintre metodelemoderne.. neatticurat. irrv494rji.(subiict) i. . .ntul/propozipia! .propoz. tu rdspunzi".propozigiecircumstangiali concesivi. un rol important il are jocul didactic. mimica. de competenqa coObiectivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi.1 1 2| Subiectul al ll-lca A. de complemenrcircumstanqial catzd. Cine dspunde mairepede chstigd!. Pe o stradi inrunecoasii-aw tncoltit ciinii.tiaeste atribut adiectival. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/ietermind cu sunetwl. lubordonatl circunrctanliah Fiet/ce-ofi/z.Tunciia sintactic.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi.' precedat prepoziqia de simpli de. + s. 1e. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri. evita. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci.p. persoana III-a. jocuri d. Complete'azd tntreb. Vlzusenumaio secvenlia filmului. cu toate cd era un actor renumit. Subiectul IIIJea al l. si ningi. numirul singular.Jocul rimelor. nu lua hodriri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualuluj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru.limbajul.i*. . D-es1 eram conainsd.fnrir". cel mai adesea. 4.simplu.Jocul cuointelor.eimportanpa proiectulwil/. (numeral cardinal) O.al.a seproteja. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'.. . Au incolpitzambilelein jardinieri.e dur19q prgcesului intqfsh dq comunicareorald. Nu a ob$nut Oscarull/.Prin dezgi atenlia. .

Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' configurcazi . deopotrivi..'i.Rimine remarcabili apreciereaexprim at|.. ningc prin adverbul iari: .ca fantasmealbe plopii in. vv ' rrrt rrric . ( iiiirr. sunt sugerateprin repeNinsorile abundente. cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.ei are (Dirnineapa. pe pimbnt Ei in .firi urme.ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului..surpnnsein pienitudineamanifestirilor acestora'Tarna re.a. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea .r iernii. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.cnt .. .. vis de tinereqe naturii.*i lirii:r."r". prin ..".formareapersonalitigii copilului.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia". lificienqajocului didacdcesteconditionatnde.ca 9i de personificarca din versul . . dimineaqa tipii. Viscolwl) q.iu.oard nelini. utmeazi are incircituri nostalgici: . .ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun." ...rrirrsolreir lr"igul. dar$ u.. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.pltttc'sc.r.pii" irrr"r*"JiJ.^"anunli printr-un . sporit qi di verbul la gerunziu.viscotyr. adunare_n grdmada.t amar.zbor".Ziua ninge.p.escrierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect... un momenre din universul plantelor al animatior.tablou mire!.r. gi Verbclcla tirtrpulPrcT.tt'siurte!. aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal infdgiqeazd . flri drum".. ce.?nversuri.I I |l I irrragirralia clcvilor.rcalepoeziei.Versurile sunt lungi.i.inzesrrarea copilului cu acelecuno.ansfieuratade fenomenele in albul imaculat.Pastelwrile intr-o limbi agade frumoasi incit iii" . in care poetul..Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anotimpului alb. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul.p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmonie gi echilibru clasic.op". .domiriated. . . cumplit".scrise au devenitfa.l.i. care in secontureazi tabloudinnaturi:. iar rirna imperecheati._pun. .ccrnc".trisnetuf' siejarii.(al doileaepitetarevaloarede personificare).Sevid sateleperdute sub strilucire: . de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii "6rrrra"rr.te.i. rer.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajocuri tlitfacticet vcrificare sinonimiei. .i de puternici a naturei.zia sunt un gir de poezii...pe intindereapus. atotstlpinitoarur anorrmp.ri reit.imprejur.. s.liffii 3.enumerapie. noaPteaninge. . Epitetele.re it cornparapia norii de printre anii trecitori".variiiif**.antonimiei. r"ui.ce:rne norii de zdpadd" fixeazdtunasp... momenre.rrlorr. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric. Cele patru strofc .iernei..'cirii)ij...tinqe..ii. .Iilirrro"r"" produceinclntare.il..doritul soate clibucii albi de fum".rr siu de dezvol_ tare.poetul creeazd...surprinde aspecre naturii'rural" ale irr-.r.pe dealuri....cumpliti". silabe..-"""r. ca manifestare bucuriei de viaqi..rl-i.ct al anotimpului cottt.il. prin cromaticagi misterwl siu: . trecvenr in anotimpuliar_na (Mez. I Mezul iernei Poezia.Titlw!.er"i" se "t" """i ""oilil'. vJrvrJe' i.rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepersonificat. Lungi troiene cilitoare.. iarna incinti gi infioari.. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului liric.in depirtare"..rii. .. rr c rlrali. Anotimpul Versifica..o podoabe a literaturii romine indeobqte". z.itrarur.geramar.. saniq. c-hiar dra 9ard" printrc . fantastic"...genurui riric.iraqi se perd in zare".iior.pe 9i irin tie".orru.Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Personificare: nostalgiefilo. Poezialarna esteun pasterin .ai*i."ii..l" p".. . VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. cumplit".A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri. zofici"Lagindul -ninroar.ir..La muzeu at.)u .aslgurarea educaqiei elemenrare pentm tod copiii..riveligti.*-". memfora . gJ.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad.*. ' gi ale Incontestabil.l"u"uea"pri"a.capaciriqigi atitudini caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti continuareieducagiei. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): .il Eirrr-.a ( onccprcopcra{onale).. .de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe. pri' descriere.lungi troienecdldToare'. Sub iazele soareluitabloul capdtS.uf.ptrtoiifirorro. imagini preponderefi aizuale.ii. fenomenspecifical momentului.a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt .rit asefolosi aceste . .. .ik'...llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii umeri dalbi". maivaloroasi cea creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile. eminamente descriptivi. revigorat de apaa riqiasanieicu zurgilii. . strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoare"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi.9" de curati .p."tur"i .Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumeraqie^: camp..rng. t. ra targrrri/iipLriiu'.'oceande ninsoarc" Natura eite t. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: . prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a. cle o*onliiii (fi.imunii_specifi.iaconstituiealt mijloc poetic de exprimarea sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii.Ca un ca.". eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.

o.amar.r. versurile celor patru catreneau misura a.8rji. ghiciteprin fu-urile arbe"r. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp.rduri.stclclcpar ingheqa_ te.. scoqindiote_ngroziroare. poate . a ticea 2. Natura .ri-pon. firi funcqiesintactici. . esred..swpdratfoc.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.o-n pare-un lan de lir-"r.lirrrir... rii-"lit.imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti. fript de sdrac... Subiectul alll-lea A.. miscare.. dulce ..i.trisnesc..ilusreazi.In acesttemplu impresionant aprinde farul tainic de .. tare ri^tiiiiri glrs. l. Epitetcle..fi. o bltzd cu totul si cu totul albd.t. re ..i.Iar -ono.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4...escriptiod. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.i.O ! tablou TnI. fatd.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr. ." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente suprijituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai. fantastic!. ce . surprins de apariqia "-oqi" .Dar vld?. plasticizea_ zAimaginca staticr.r o ril"u". uneori vs. r" inalgi in ler:stry: :. sau .. exprimatprin adjectivprovenit din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu.. doresc.rr"ic.l-^ a Poezia.templuir"i"rtor".firi funcgiesintactici. ln haosul din sali. ./ E un l. cdnd .. iu"je arr... ..inciemeniti. arbicunoscut.u. ..pronume reflexiv. numirul plunl. structuri sonori acuta: cu -capiti . (ca. P.oqelir.. gradul superlativ relativ de superioritate..rnrogilo.regentulpropozigieiPr.'.adjectiv in cazul vocativ. 3... I magilea panoramici amploare..iil'l.inrazalunei o fantasmd arata..ira prin merafori: . a iernii . l.rZ.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde.complementdirect.risrii...luna"igi lurnini"."cr"liz.-."zi: sateledevin fielii. prepozigionale genitiv. cazul nominativ. a oorbi vs.nplit:i. Alte exbmple:puired de bogat. \arcuri: Mergeade parc-ar fi fost pe arcuri.organe sonoare"..precedatde prepoziqi simplade. -pi . Romknie . in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reugit la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.chiar tlgi de realizare armoniei. uneori .lande diamanturi".Totul e in .?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li. caracterisricii"rp".i"" f Ultimele versuri alestrofei finale exprimeideea'Je "r:.. .. specifici vieqii: ."iui ill". is . B.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.i'n. \ coli: A cumpirat d'oicopide stofi' erc 1-arc€: Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. . prinsparetecasei-. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sinceritate3/.dai gi fion irr"ti..a*piisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e.complementindirect anticipativ.genulneutru.....in ansamblu.adverbde loc. mergnnd spre translucid. se asociazd. podte . .. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.il1 prin spatele..predicatverbal. rplimintati'..flntasmei" gi licengele poetice.!. frumoasd rdu.o-po"ifio"1l-. Enumerapia.rp'c" ec se r..scir_ i 1Ae".atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv.substantivin cazul vocativ../niciun zbor in armosferi....conjuncgie coordonaroare disiunctivi.propozigiesubordonati subiectivi. undeva .adverb de mod. profesorul se dovedisedin cale-afardde calm. diatezareflexivi. pie . . incremeniri. Frumos d..subiect. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii..cerul pareojclir".. cot (coate: Haina era roasi in codte.il.. cebund este perlativul) Era o splendoarede rochie. Munqii sunt a lui altare. eare fascineazdeuf liric contemplator: . timpul a prezent.complement indirect. extaz. cht de darnic egti.pe zepad. rima imperecheati.n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent.i f"stel.. ea . pagi.sunt modali. 2.O.copaciicodrilor-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare".r" ale spaqiului p. muniii devin altare.zul genitiv) 3.adverbpredicativ..cimpuri. deseori tntortocbeatvs.clar spate vs...."pri"a-'.emarna focului.i hul scintcios" al unui .cotnple de a se conainge.a echilibrului. . sate.

. ..l.rl.arc conrexre joc .rali gi de scriere. .creatlvrtatea a' I' trisituri d.aiatirr-e: a ... .l..iocuri clidacticc."rr.[. fapte.r"re de evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand.'".. .r.j.if.de identificare.g"?.ri.r"le carefaciliteaz5.xercrjiul (exerciqiul..1: . .capaatatede concretizatiin priceperi. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d.i"rii*..).auJi-a". 3...ferro-erre. l)ropriiilui prictcniil rcneagi. srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """".rr J.tfl I (:. subiectulal III-lea. b" n.t"r"z". prorectare. l. ". (de exemplu. qi l^ iiirl"*ul Uf.formulareade enunquriinterog#ve..{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".J. p' 80' . cep1taimportanql tr'i.r."tjtitlinvitimint.gr)4\ilule. adici la rezultatele ele"J"""ti.gramaticale..i.ii...t.'. excramative.yr..riaryurirr sens r^it"rrt r* aintelor q... lexicale diversea achizigiilor it"r . ln insugirea noqiunilor. t'"R...i... ca proces.rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunicirii.. aceste aratd St.ri r"le generale obiecrive_le cicluri gi ani de studiu.Eoaluareain procesuldidaaic. 2..r*. de tipui: Ne jucim..ef..p.exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime..pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac. Radu..are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare).T.r'-"rrr"r". inviqare care presupun inqelege. conduiteformate' - curricukre vizeazd: Stand.. t_ rrrunicarc orali 9i scrisi.i'ii analizagisinteie fonerici au".I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie. in sensextins..vezi Testul 3..disciplinel.cu variaiele.ban t.. prin exercigii d" .t-bogigirea gi activizirea vocabular"tri'. .:'" performanqeminimale sau pe nia vilor. p.t r"l". a joc.. concePte' ..de exemplificare.. exercigiul ..e6azd.i rransferde informagii.i.. puterea de.ie. stipinirea unor modemersuri teor^etice.p'ri"a. elevul sdfacd. 2.'."rtoru gi Je pot realizaactivitigi de inviqareprecum: . subiecrulal III-lea. enundativel .exercigiide realizare unui dialog.r.."a.. s'trategii didaaic.arl. formative. la in 9i It noi.il.t"tare se referii" c""ic"i"*ul . Relapiadinte cuniculuyt si. tipu': coplere.: gi re' Dc asemenea' se.."t didacticela clasi' realizatdecadr.ard. opgionale.... strategia didactici estemai complexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp.ede.lmcurriculumul.: didactic..l. completati...cunogtinq... sl omonrmle..sale ".r_r.gide interpretare. duri de lucru (tehnici).rril". deprinderi. a.tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale. lexical9i gru.. . .rirrrlrr.r. elemen_ . Tipuri de itemi subiect. didactici la clasele IV-a .insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltptrca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii rornine sub aspecr fonetic..activitigi de comunicarepe bazaunui plan de idei. se referi la curriculumul intenfionat.o1"1:'. Pc Hrupcai individuale. e*primatein elaborarea raqionamente' de in gindire' capacitatea a etecg.a -. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testul 5.fiinqe. antonime etc.ard..formulareade enunguri-rispun"s intr.1r.se imbini activitiqiled" irrrr... itemul3' Subiectulal IIIJea l.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi ."r"ir" i-a f"rrl p" .transcrlere di. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca.oili. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri...rbri.i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo.. sibilizeazi pe elevi... metoda -. .irrl. a .'.i.pe acqiune reali ori simulatil aJi... a cunogdnqelor realizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .... PtgP. de recunoa$terea contextenoi.nale . l.d. Ele sunt "i velul de dificultate' 9..."ate gi-probiema tizdrii.cxcrcilii clcutiliz.rt a si materiale:miiloaceil.ele pe gi .ffi. tc de siruaqiile.1:^. I LT. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'formule 9' (dite.ii relaxeazd sendio-rrir.limbi moder.. "atins"' ...r:".l gi-i creeazlun climat agreabil. .ilrifi... gtiingeetc.orrqir...i.r'...itott"litate. d" dc creagie) jocul didactic. "?1 "... transferul in in situagiinoi dJ comu"i. I..ele implementat.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme.independenqa tua operaql logrce.n rcallzarea ortoepiei.numir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' . de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne... iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.atde . J...i.Sefolosescdiversemerode pe descop..exercigiide descriere unor obiecte..capacititi irrt.elas..ud.a'd.iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l..nnirik ..invdgar6a. ..rrui ''.i"...". .ritoare Ia rezuliateleinvigirii..noze relevi qinteleobligatorii de atins' Obi".I. a . standardel Obiecrivele.ot deosebitil au c.ilipiin" 9i grupe de discipline ne.. ur.exercigiide redactare unor te*te ..utilizeazd'larg exercigiU a"rpetqir. . Irr irctivitatea "rrto"rri-i.i'... atitudini.""i"relor in silabe.rt tele de construcgia comuniiirii insusite: .igi im_ . t" .i ortografiei-erevilor.

prognoza performanqelor viitoare ale elevilor. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: .r. . degtepqi frumogi: rii sunt.le lasi neingriditi personalitatea.. rrro n ir or iz ir r . merodelor si rrrulalc standarde.si : prin ..ezultateloi.dar gi al tolerangei 9i Mara. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unul pentru Persida. religioase nagionale..printr-odiversitatede instrumente se de evaluare.al dragostei.i.5ruffi.i nici cum si te poviguiesc. aceea De rrebuie foros.t"O'U . nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:. cv. nu aprobl fuga Persideicu Naql.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi.lor a obiectivelor "il operaqionale.dngnoza rezultatelorscolarel * certificarea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri. domini o parte din acgiunea cuqiide ei".S-a spus cI Mara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani.selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program particr.. dezvolat un puternic simqal demnitlqii. incontestabihdrao gurata". dar..al muncii.arr"gioirr..Eu.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.curriiulumul evaluat trebuiere fi.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd". corecti a. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". . de I i fccrul pozitiv se realizeazd.memorabil. caremie-mi este gostematerni: . .ii d..te .muieremare."ru^pt" Evaluarea curenti.gilede inviqare..sunt impunevoinga. sidaseindrigosteqtede Naql. Evaluarea realizeaid. cu atit mai mult cu cit spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momentul in careil sfetuie. umiliti in ea.r rca rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa.rrri la rl:-.i si iee asupraei.itul unei gi perioadelungi de instruire.ziseMara...ir*. qiilurrritrt". 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul sistemuluieducalioin nal qi in plan cultural.9i examenele drept scop: au . .siriv0nt". ..cu obrajii bitugi de soare.:"1 la.. Desigur. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. .t. odati Fire autoritari Cind Perdreptul la independenqi.. greoaie.orienrareagcolari 9i profesionali. personajcomplex.final al evaluirii esreruareaunor decizii ..io. scopul. gisind modele pentru fiecareintre oamenii care i-au din mea!".examene. mai apoi cedind acestrol Persidei...ite arte gi forme. asupramodului de l*m": dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald. Degi pare duri.. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t. .".carefaceelogiul viegii. public. cc aliti q i i e d u c a ti e. 9i reprezinti o izbindi a creagiei literaturii romine.dar riminind permanento prezenqi. spitoasi. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.rluriri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun trai 9i un viitor bun copiilor ei. aceea de cadreledidactiie igiia'.acum insi mi-a venit rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil..Agaaresi fie Trici al meu!". Experienga i-a toleranga.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod . I i virIr.unt ini.pirinqii qi elevii.r.monitorizarea progresului gcolar. sarcinavieqii grele". personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga voluntar. rezultatelorexamenelor.semnificativ intirulate. Mara.cici nu e nimic mai frumos decit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube.1!J!r.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei. lui rei Birzovanu Eial copiilor ei."".ci.3ffj. Procesul evaluare de presupune: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob. chiar gi politic.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.gcolar. . in rc.piringi. pentru copiii ei.^ crlterll sau norme' _ (lc --.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. parteintegrantia procesului predare_in ca de vd\are. in realitate mulqumirea mea. R". .pi....morivareaelevilor pentru activit.l:.. t'ir.r. pentru copiii ei are multi inielegeregi. plicut: ..lsrlltil.Tot n-are nimeni copii ca mine !".rre i.ci fericireata. intcnlionat.urerl cgalitil. ..tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lui Bocioaci. voinici gi harnici. cu ochii inchigi. . . Persidasi Trici. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . ceau crescut.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri. f rrflr'rcnqa examenelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash.i apropiatde curricuIrrrrrul .::. inietesaqi' elevi.rI0 | I St rtrItr .oferireaunui feedbacL prompt gi eficient. .11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare".qinute prin misurar€ sunr raporrarela un ser .anscir"rmatcric dc cducaqie. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare. r. estegi mindri de fiica ei.l c c c s a rcc n tru r l c p -r : . sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucind micEoreazi.i moral propriu scriitorului ardelean.stlrqt'ard. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt... . voinici gi gi plini de viaqi.de ploi gi de romanului. lurrcIrc cerintele de examenelor.Mult sunt sinitogi gi rumeni. intr-un fel. dragostea cu ei cigtigi bani pe care-ichibzuiegte griji. Mara s-a sriduit si faci oameni respectaqi copiii ei. deginu estede acord cu aceastilegituri. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mara. rl tradigiilor.rli.for- 'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare. penI r'rr'r irvca cfectpozitiv.i a suslincrca rcformei in invigimint . cumpltarea. Rimasi viduvi cu doi copii.?rf.irlizarea comparaqii de internationale.i pr. marebucurie). putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea.

'.fiind.propoziqiesubordonati.propozigiesubordonati circumstangiall scop.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''". marci a modului infinitiv' simpli. aSa-s negri . 3..menaj concrzre.".Persida mirturisegte-.. enigmatic. P.uni.|e. tainic .misterios." al femeii marurc mynq. bioritmul. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obiceiurif.-qi expuni proiecrul de urbanizare.i. de sintactici de complementcircumstanqial mod." ...] ".firi funcqie provenit din adjectiv. asigu 'n. "e'aarrr" upoilrii. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!".pronttmepersonal. tn . nu 4.. model h" b. 3.11 "l ei tttfttl principalrevenindu-iPersidei.. -s aSade negri .propozigii . "ri. observag.. ii .'roaril totdeodata icrttrtori b.a/ de Pz .rgi".omis manej ..ncnt"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerabill:. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.cazuldativ. cuprinsi de simgimint"t ". d. l.. .G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:.incat. Mara o consolcazi. sta.rE-jnogi gi-.adjectivpronominal posesiv.z/ dacd. . sunr egoigti. careestenume predicativ.care-igine'srringi.. agaci ii cunogtea 2. s/ . Cngicopii lipsescastizi motivat ? .. de hotdrire barbiteasii qT s.ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. stauculcafcu capu-n poarata".i regi' ['.adverbde mod.. ..rrrj.cind seara stanqlala tlmp.predicat nominal incomplet. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.i.slavici zugriveqre lui yt:i!:f!. adincii. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi". Segribeal/ si ajungi la srudioul de inregistriri. forma neimi . 1..imipare" . funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A..nu . Ea infagigea ripul comun zi. jir"figi" i". prezen\a rimine semnificativi. funcgiasintactici de subiect) demisia.advcrb.cu muh inaint^ea Rebreanu. Obierv.. I.cea mici pirtinire.[.intuirei literei (scrisepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le numegte.pron'me perional.rborJorrate . sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismincit roman'ul 9-" cap. \\ c.predicat nominal. emis . d. curge . marcl a modului conjunctiv.un posesor' cazul nominativ. persoana numirul singular.predicat nominal.subsmntiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab. 1.t: .i aprige.conjunclie simpli.I t |rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful..|e'.. frnmoaso.persoana numirul singular.".r s ou$tii.cazuldativ. de . tatntc: ascuns.il.] Mai vie decit togi esteMara. mli tirziu al lui Rebreanu.ir.dr*p. sunt izvorul . a a acoperi: a inveli. sI n-o spui niminui. adh. in intengiaaurorului. materni.avari.adverb negagie..i mai a. " fdrd. dupi firanii lui. inflacar^reacu careprietenii no. 9: zgircenie dc !:::. 4. funcqia B. mei . lccentuatl.tqiculoare^|o.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuurmitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .prepoziqie I.. funcqiaiintactici de complementindirect. sunt izvorul" ." r" afle la ie oamenii adevi. Au conviequitmult timp. trece. a curgeia se scurge. taqrul sunt frumoase.....ci ochii tii.igi in genereal viduvei intreprinlitorr"'.predicat nominai.circumstanqiali consecutivi.irrofozigie subordonatecircumstangiali 2.concesre stajie . dar tiPdl faptului ci la un momenti"t n.proporgia *""rri. mentalitatea Sla"ici.eri.iilffiffi .t predicat verbal..ffi . 2. insusiqi-aanungat si. liabiciunii femeiestie frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialoguluidi"lectal. Nu egtitu oriqicine!.Aost.impreuni cu solut al adjectivuluinegri.'a"J"-r".^.solidar (pronume de intirire.e de 3. a . $i Hubir . sintactici cazulvocativ.staqiune areleva-arevela solitar .[l.predicat verbal.adici au acelame-stec bine gi a" r. condigionali. -rru ..nc: profund.prepozigiesimpli.r-. Persoana numirul singular.indiritrriJi..bac-a.nti*"rrr 9i de afecgiune d.orrvieguire.----'-r-Y..a " "ili. subiectlogic.qinniiMara rrecein planul al doilea.tri igi exprimi opiniile despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1.propozigiesubordonardpredicarivi.. .odop. pare . I... mai multe obiecteposedate. forma neaccentuatd."* i_. -a"ari'i. fi toli ex tine.

iocul.Grddina Zooiczi'.jtl ...tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi..'i.reamintirea regulilor tebnice . sub formi de intrebiri: Reporterul: .mi.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede. se . gi Dupi insu.nrrEilor" g. a catl trei litere.coprr pot . Alte activitigi de inviqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi suport lexical(cuvinte gi expresiidate). "'trot" dintre si demonstreze scrierel. lecqiile limba gi literaturaromini."hii i.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o constituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor participanqi.vinte propoziqii. .pornind de la textul lite* narativ.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi copiii..dupimodel."". ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.Dpunerea .. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".i orienprintr-un plan de idei.jl ".' il .[rirg. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.in al fabetaru mare..scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii. ponenteale literelor gi ale legiturilor dintre .c*plicand.exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: . -rrrir..p. "".. I' optriorrali Orligrafia..rt.. i' . .il"r.simulareasrierii literei de citr-eelevi.frimintatul piinii". Pe misurd ce scrisulseautomatizeazd. "p"i .opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea.p: banci. a scrisului corecrgi-lizibil. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t..rrr. streazd. acolo unde estenecesar: .tl4 | I sin. El'r.. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.Cum te numesti? . i. Daci estenecesar.i. Tr.. . de exemplu liierele d rr.ii"u. . demon"or""t"^ti. tn .de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin diverseexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosind: .rr.Cadiul didactictrebui. capacitigi.-------.care "" gcolarului i"ri*ra"J". = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.didacticde relaxare-.." . Finalitdpile tnvdpdmi.rrti.tezei elementelor .controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev. gireaa doui litere. tipul de compoziqie).de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor.specifici preinrimpinind plictiseala.t . cl elementele grafice.... benzi decupate a..ordel-fig*. .recomandi. Sau...se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor. alfabetarele I in copiilot.identificarea literei asociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi...li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si personajesau alt se lingvistice. respectindnivelul si ritmul siu de dezvoltare.expresiicareconqincomparaqii. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnicespresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor. ' Pentru stimulareacrpativitdqii. i.decupat. -i. deschigi.i a dtlului.rn.l"gitura lit"r.'. la .i grafice.*"rrlri. Creatiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.impreuni cu. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup.i. t. c. Gbid la rnnzett.i atitudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti continuareaeducagiei. caligrattci' ln clasa II-a secontinui exersarea ".cnnratul pian.scrierea caiet.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: .r"" *... .o". d*..Unde locuiegti? ...i. de citre fiecarecopil. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilor o consti: compunerilelibere narative. lizibili gi. in podul palmei. funclie de nivelul clasei. explici.reiliza legitura dintre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi..J""i. " ".figuri de stil inviqate.descriptivegi mixte.Ce aptitudini considerici ai ? .il.":" I se pune accentulpe scrierea corecre.cu stiloul inchis. tervine dificultatea de a . ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a si invlgateanterior..realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareguli.ul.u.controltrea indfuidiald a modului in care a scris fiecare..comPenseze caractirul statical actului scrisului. :. 2. tr dcprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare."rr"r.#. . compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a inigiativeielevilor (de la alegerea temei .exprim aiea evaludnlor resi comandirilor. $.i $esauextrase.. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii. pot folosi mijloaceaudio-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim.Jrul did. . creativitatea acestora poatefi stimulati .Cum iqi petreci timpul liber ? . se dar portangi scrierii caligrafice.btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide realizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.formarea personalitigii copilului. . pentru semnele diacritice..asigurarea .i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . "numero"r.li sistematizate literelc lnsuglte. . pe cit posibil.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre acestea..anumite expresiioferite ca suport etc." . .* .Tillsiierea'i degetelor.l"J fel nevoia de. ..

. comunicatedirect prin comAh!. fruntea de ginduri qi-eplini. lirii. Iurmele-lurc. AndreiM"l.dE.gin7 o. marcat de vechimegi taini.-pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b.tel" tice..or). de ind nu Ei simbolistici mitici se realizeazd" numai prin metafore-simbol: deal.. iiirrtro I .lntr-o atmosferi iiilice. iversuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.Jocul acesta timpurilor verbalerelevi.. pentru a acce{ela implinire. din vale a...gi zintd" nelimirati .patru predicacuno"gtere. Sunfdouizeci 9i doui de predicatela dmpul Prezent.llmodul la ri-nitl viitor cere. e sirijuit in partea Jirrii sprevechime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.trull i.gi"ffi..devin tot mai intensearmoniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal.Impresia de strivechi. dfectivl. exprimati in versul final.corespunzitoare sentimenteloreului liric. a spiritului autohton". ritmul sunetului le urci dealul..9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului.tl.. "unoagt.rd caiarbagiperpetuindu-se imemorialul obiceial pimintul ca n ". iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrtrca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln lui.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".Suflerul h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte".r.("v. acelagi Atmosfcrapocz.Luna pe cer trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard. Pieptul de dor. ryagylui. m-agtepqi pe mine.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea.i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric. Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872)." imbinare intre cosmic si omenescregisim in strofa atreia.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a. Sentimentul iubirii este -.ne-om rezemacapetele" refacerea intregului spirivom adormr" .. trebuig s{ urmeze o cale.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este clnetl1{!n vale si a.i ale toaciii .poet romantic.Dorulro-arr"i."] ..parau..vezi p.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n iubire ca para". / Cloporul vechi imple cu glasul rlui...Sara dealbuciumulsuni cu jale. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .o iubire cd.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud.ax6 rnuncu .ia .yi-aoi.r*e zldemelancolie.ci .varianti a poentei Ondina. sacralizat risuni mai tare. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i . spagiul atmosfera implinirii.). Cilinescu afirma: .pr.:9p..rc Liricaeminesciani tovird. cu roate roman"sp"...n-ar dV".re"stinghiritl Fj .rrii.o migcaremiti1 .iffi. a -. somnwl (metafori) marcheazd" reci..rbiiiigirinat..tri. jalnic-duios buciumului. clarizvorind in fintine. f . i. Verbele la Eminescuarribuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale. cumina9a al in seara. Ca.r.['. Poezia in Sara de"al. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui. o timpul ca careexprimi nosibilitatea Eioredicatul-. la modul conal -optativ. h 6uri. timpul prezent. Ia reciptigarea tinde intreeului prin iubire.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire.. pe .2).oriiii"t. .r-iticlintrl"g.i.IIl)1. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trditea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari.mi ln aceasti poezie. le Apelepling. Murmurele fluierelor de la sdni se viii. sentim.. masculin 5).pri-.. 2m.congtiintei sinein ritmuiile gi legindrile *"**..._ .atribuite persona- (4.il.armonia eminesciani expresir este cornuniunii omului cu natura.a.. .lrro"gterea o ...Dar -f..ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI.. t*.rr-."i)ir. apoipersonajului ri liric feminin(strofele triirile cuplului.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.-. mai amplu in primele patru strofe neazl.necodificati. de sa existenqial...i lexicalprin fonetismulpopular sara.rpr" . panoramic miscarea inilgare. t I I t I ^ f I' .r-.tigarea sentimentului totalitigii.arde-niubirecApara".ungd pe deal sub satcamul stravecnl . . stele-g.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi . poribil" impti"i.prin arhaismefonetice:tmi . de .un prezent etern.incareintilnirea nu seproduce(.is posibiliimplinirea iiu sacru.a spirirului caretinde spreintregire: .dac. peisajul devine Cadrulexterior.spre de nimic . pe de o pe aspiraqia.ilieiexistengiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori. Pljg:li:' 1i.orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesciani.1t.i.ti.a. Eul liriC. 9i d.la ceasul t"i"i.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele.este cuplului .id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea naturi.< ctr starede spirit'r..r"r.. Stelelenascumezi pe bola'senini. . icrilorileI. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: . strofi si consemneze de turprin rustic..i.". ceeace-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali.[.. ".cdldnytn d.Ore intregi spune-qi-voicit imi egti ". imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului exterior."neitate de iar lui seninitatea Luceaf5. alocuqiunii adverbialetn i.€st€o clnetlmeu arde-niubire capara".. interogativ gi prin lui mai impresionant: ..rul. spwne..n-arda".clopot. Scvisorile fi. Subun salcdm.ir..:. AImioritici 9i cminescianl. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti. "ti"a.. srele scapiri-ncale. o prezent. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice ye_ cinet-ice..i Grdor Vianu).. dragd..5i cod..".intreg. 85. G.i esteo exponenrideplini. bati de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agversurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: indrigostitei. ru George Munteanu volumulSubsemnil lui Aristarc) (in definea d.r.ofl. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar: soarta omului de geniu (Luceafirul.-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.rr.axrnundi. Pentruca ulti1. p rin inVers uni : sta-o om..air.rului".a. coneulwi a Eul gtient scilrdarea deintregulcosmic. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit.i prin nimic impiediiari". Rupdciwhrooru.rr..deschidere lduntru afard.exnrimiposibilitatea si predicatul.posibilitateaimplinirii dorinqei.Spredeosebire poeziaLacul. de alti parte.i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii ..

desrrrmare in ("fli te-ai. gi copiii Minodora."re pb. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a reprezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. (cazul dativ) 4./ or si cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc..retrlirc a uiei iubiri totale.o luire in derideie /o luare peste picior. itemul 1. Siruajia se schimba de la clipd k clip..oii"-b urmatdedoi dac.). ginduri. Seexercitaupresiuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. (2) mardeosebit.. un guri-casci! era pe 3./ Te iubesc demult! / Aletaie i. rimii.apropiate.. se plimba de colo pind colo. l.rnl nu vine.lrrr. Anii tri separ caclipe.Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / .dus. peles.lea. misura:12silabe. dulce. Ritmul estecomple*.o. (nume predicativ) Era distrat din caleafard. notat. o locutiuni adnerbialez Nervos.' Subiectul al IIJea A. subiectulal III-lea.. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino.minune. 2. /..rcare apropiau" .vezi Testul 3.. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect.prodacd. Atitudinea ei pirea bdtaie d. cat. chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria. se 3.i literaturiiromkne clasa l.] dulci. 2. .. se apropiau" . lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dormind armoca de niE/ codrului biru^t. (complementdirecr) . rit . "care 2..CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi).i . SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p. lntext. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect..d.|L cu cigivaani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.soluqiapdrea fi trapereala sorti. Ar fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 . Eficienpa tn TESTUL 11 B. It* influent.. pe fn ti (. Bineinqeles. Pentru rezolvareaacestui 3.Ji(rr-ri atir eugtiusi. ii cimpia D"T.vezi Testul4._ de P?:inr1.le-ascult.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.-arupra noasri.vezi Testul 6. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.propoziqiesubordonari subiectivi.eioc..l de de rei d. pa. itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii.ri.. 'Castelul cei. unui roman obiectio.../clipe [.zair Am discutatcu cipiaa dintre grevigti.ase catrene.oezia trh grun rroheu. lui. Versificaqia alti modalitate . l.In cu flori de nufir") $.).prezengi hotirir sd.ri.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpivadin lotul de gimnastici.*j.te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune persoana Iltr-a. a cuvintele lui deveniseri. (caztil genitiv) moderni 9i impresionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti.piirir.... 3. Instrumente de eaaluare subiect. i.'r. in cu conqine..nt.i.decisiv. 1. :.. este prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. lui... rimii la mine.P.'I'otugi e.. obiectivultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. caveacuri.mare.afri. (2) Pe harti. subiectulal III. subiectulal III-lea.. rima:imperecheati.(subiect) au viziteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici."itii^r^armonia.72. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c..c Floare alb)sti. Mai ticeti odati! 2..propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. rrist Sarape dealseapropie poezia de ca. careincearcisi-l re. Ca totul si fie corect..c! naracaracteristicile Opera literard Baltagwlintrunes..i. fundamental. itemul 2..: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" .lnsemnat:( 1) important./Floare-albastril Itp ilosre-albastrd!. Seintilneau din chnd tn cind. murit iubirea / $-a noasri.ste in lume!.gini copilul-pring univeisulei de basm "e.

.t. ln ro.r... i"r"to*l "-pie. modelarea de citre condigiilenarurale.vic1ii itl nror1ii".. aparein r splen.r..drumul f"pt"... i.sfar. deiipuri diferite.iill.ipostazda ainllgat in soareori a curs pe o faceVitoria (.lor. pe fiica sa." mergela minlstirea Bisiriqa.-primivara(de exempru.ilrr.. care-gicrutl sogul..ant". douisprezec. intorcindu-r.rt. i*"p"t"! capitolului x-t.rorrl ..rq"i..urale..impuqinatde dingii fiarelor" Ei deznoddmh..".pr".] inf.aduceo din RomanulBa6agwl)1nspirat ioi. locul acpiunii.. CUri banii necesari drumulut. capitolein carese precizeazi. Vitoria il va sprijini p. gatulMitrea. ampli. Gheorghigi^ constd.ite d.1t: i. in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei. f)escriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.elemente mitice. amintegte igi vitoiia. si conduci sospoderia.qiale viegiilor.tml capittrlelc.d.Cruci .rrtru^r"og-..I. av0ndcaracteristici gi polilist.i oameni..arta portretisticdqi mdiesspecificitatea D" "r.Dorna * Botca .Nechifor...oali[.de tradilie. pe-attr"t.''. descriela a rc.ar" modurile de expunere naraliune obiectir. clmpic gi venind la birlogul. de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna.sunt prezeritate oilor personaj.i vnriarrrc baladciMioripa.tttt. paraboli pe care. posre$te Ja primegte .resus toatedragostepeninq. zeiteiIsis.'i" *.de locul crimci.:. baba Maranda. in ciini. Ei .gurJ.expersonaie pcrsonaje. . rrgaului Mitrea. mo-.r.i. Pricop. dupd-asigu-rarea la locul de iernat. demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt". .Gheorghili.9i eragi acelNechifor Lipan careacumlipsea. migreazi in timpul anului calendaristic..mai p.7M. ror pi#.devenit birbatul familiei... 'Brl-. viziune profundi oiepii r.e apropiede adevir.Acum suntemin Dacia."'.. este.r...punindu-se in evideng.-.t in ."iu"i. u' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoierikrr..l Vitoria gi Nechifor ira.ri.aceladin Mioriga"' .rn". crimei lapr.A. pedeapsa. Desfd.. I'spirat dirr .td : (povestire persoana III-a).satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului.. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor..Prezent a!s. a" pr.i pentru .g. degi in tru so! .ri . il.r.lo.. turi osemintelorlui t.i Ilie Cuqui.. nrtr din ca cel se l"c.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N. cu cit.ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vitoriei.obiceiuri. do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestuia.. adusi.. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul.fhgieto".Suha.ent...".rrebuiasi afle daci Lipan_s_.renacimte.capitolcp-rcz. osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor).Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria.riiri""r.. culrninan descoperirea C"pitrt...trorp". dar gi fizicd. ra.r" -or"i. subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii.]. b"litrt".Vatra Dornei . gi datinilc lor de . cu..rro"".la. Mo..^ Acestora ciclurile narurii. .inf{igeazi dadni gi.."hif.oamenide la munte. silpanir. dimensiunea iemporali gi.. ?n lor h.nea. intru vesniciefixe' Caciurar...recesari'drumuirri.omul cu ciciula bruniirie."gd . lasala ur Srrla vinzindproduie.A.i'tigisirca pedcpsir..urir.ii.rl George Cilinescu observa:..ror. are un c racterceremonios' ^Criti"..g" "..aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti.apt ale evid"e'qiat d."-":l: personaje.Nu^mai erat6. Y. Lry*.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :"::p*yllumii.in. "ste "gr.lu1igi ncstatornicic.. N echiforLipan. de intuigie.rlg..och_iiei c..iHorus' apa').ca vremea.rr.p1ri.. Minodor* 9i z.Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianieste particularitigile tria descvierilor. teatranshum"." a celui disprrut ."iripps....negustoepisodice: personaje Maria.r .t....il.a. f n roman apar numeroase descrieri naturd..a.teritoriul munIntriga romanuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare..ao. isteqime.te XIV-XVI constituiepznctw.1tr gi vltgrra Ltpln."-i-fril. . dar neobisnuiti in privire. ctoarea drn primivari.urareaacpiuniiincc. dragostede adevir'^devotament h.ttigi g... romanul arrao apopae transhurrrangei.rro.l." acesteiale duce la ministirea Vi- raticului..ulti...preotul Daniil MilieEetc. de la care ic. {rtrr grijiin bucurii ca gi-n. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri .demascaqi. Gheorghiqi. aveao fr'rr-.merterla vorbi.il-i.nr.tt.sf. lrdnzdnd Prgctgse)asigurigoqpodaria.impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri.naturaseprimenest e. la dite zul din Baitagwle..i. J.gutregi adipost.rclc rrci. al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard..zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts.cedent J"r.i ili igi demascaqr... .]'.arca gcncrici a ciobanilor.l inhumarearimigiqelor Nechifor.i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intruchipare moralei-populare: arhaice. Gheo'rghig... .. utiiizeazerc.la capatulciruia."r.pctrcceri.. . pirrori.aucig"lilor.l"p"i. dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental..iar criminalii."1"r] |p"n.i..ut. mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna. . romanului estedestul de simpli.. nimentelorparticipi . ii t'hearnlt ci'c". vor primi manterii. lisati in grija luri Ul"ii ." miPaleologua descoperit.'fra"_ te in cirligage". gi de la pirintele..-. Bogza.sri.rr. monolog.i credinqa Dumneze Anastase seiundoie.. ferindr-r.il fr. "^-ri"rrri-i". Necbifur.sogiile vieqii. de p. soarele strilucea. I L mul .'. stauin fala .1 apele. adesea.ribditori in suferingica Ei-n ierni cumplite..ri _. aslgura gosPoqarla.n lumina castanie a pirului...i"n". .Visarion.groasi.qiei ierrirre pan. fiind mijlicu J". o spunea plicere Li_ cu 'rehnic". u. de aceea er suferinga vitoriei .i: [..ciinele Lupu ar fi Anubis.rrr"_ neagri.ir. ?irl seu. dispirut.t.hip".n.gigareindesati spitoasi.argilele de cup.-f. Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospectivcu cel al prezentului narativ. dialog.siiinigtea de iniqiaticnecesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci. ucigagilor' rul David. erzu dugi departe"..a*erj .t r-".'il5.[. .l or ca fiarade codru "ir. sivirEind ritualul tradilionalal inmor.roir.i.romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice. ponenti a unei colectivitngi figa.ntul.. ::. tur'rne. in punctul de plecare.ii arta nd'ratiad..o"rdpersonaje.cea spaqiale-este l" d.i nrg.prii in careparci se rarfr|ng.a. "r. pirintele Daniil..timpul -roamna cind N.opt"n^ta "t r. principale: Vitoria .o adevirati monografie' vieqiigi a mortii. drumul adevirului estemai inDaci acqiunea la torrochear:'de Migura la Fircaga.insolititdc Ghcorclc glril. lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.pe pregitirile cu Vitoriei p. . _ vremease inriutiqe5te. pe misuri ce perunde in iniern ..nira.

propozigii subordonare subiective. si pronungecorect sunetul i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet. le 1.ee: euristici. a i se lua o piatri a"p.i.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tipul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti...fr. un perfectci fusese cobai. tablou . 3.ii .cici eu iubescri b"r" . a serua de ginduri.."?hplement pe a. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.i la sfirgitul lecqiei Obieaioe operipionale.rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd. ad.regte..pronume nehotirir. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv.conjuncgie coordon"to"r" . rispundere^a. . cirqi de pove.. sacru.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial.op"l"tiu. O.. (nume predicativ) . Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limbi gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieaul:Sunetul. fluenti.. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia. profunzime. d.. o .1"-. ahora . ascuns. 3' a lua in serios. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2..demonstragia. direct) rarronul nu era o...pe O.t..l rnisternrui: nepdtruns." pr.substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. strifund. divin.r-rr..r.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi.^..r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circum_ stanqiah de mod. taind.cumcu razeleei albeluna nu micgoreazi" .. a1i Iua nasurIa purtare. tot . O.formareadeprinderii de scrierecorecti. scidea..propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod. a a a ^micSora: dimin-ua.asculre cantecul pisi_ Pz . lngelegea Subiectulal III-lea l.. B."ina gi nopgii. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoaresunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse. alfabetar..adjecdvpronominal nehotirir. Acesteasunt probleme greu de rczolv*. lexicalgi gramatical. elevii vor fi capabili: parcursul. ci-9tig lorerie. la sfirEit).visezi o croazierd.i P: * propozigii subordonatesubiective.yicine. i"i"ra. in_ tt4ne cdtd (zare).Iul Subiectulal ll-lea A.pe Marea Neagri. . explicaconversaqia jocul didactic. 133 c.dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. . analizasi sintezafonetici.11. a o lua inainte.!:j::l.exerciqiul..a' lnviqitor..: . Metode Siproced.:'*o'" ' lantastic -..in ritm propriu. a-gi lua cimpii. .i.. 1' cimpul semantica. r/ . a a serransforma.. litereinvigateizolat in cuvintegiin propoziqii..i.ti g.kncimid.dezvoltarea . 1i (mai mai) * adverb de mod. ClasaI Data. sfAfi: ceresc. * llll i{ft|l\. 4' .formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic.in interior. 2.interjecde.. a seschimba:a sepreschimba..mai tare . a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs.etntuneric..rc.. qia.i:iiffi.ilustraqii. un la (subiect) 2.oarespera..' de . : :. l. pi .i tI circumstanqiahoe cauzd. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strategii didactice . tremuritoare mi. video. caseti audio.a lua pe nimic. .. Mijloace de tnvdydmknt.. . adjectivpropriu_zis. . adincime: afund.j _or_ir. .Pe baza modelului invigitoarei . a-9i lua tilp{iga 4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic.i _ propoziqiesubordona_ {. cuvinteledin coloane. si citeaJciin mod corect. in ritm propriu.

' ] (I. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa. 2005).Fie mare. Rezolvarea unui puzzle sau . cdror al rum.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte | . Corelareasunetului cu zrare I .illgoln treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I .metodicc dtn Lfierat. ] ror carecontrnsune-| rul I din.e. care persoane. Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire.te.frontaii. Albd-ca-Zdpada.a tehnice. congin sunetul.scrierii | oe . .r||l Bibliografic: . la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din carese com.purele) . adecvate imaginilor .exerctllu . Seintuie$te I Iiterai mici .tyd pe-ntru. . de exemplu: . orali Denu. animale. . antmale. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l. I 2 3 4 5 . Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: EPurerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de .Gr. Serejine din enunt o propozigie.frontali. Citire pe sirite.fie eui. aleunor personaje din basme cunoscute. pra aveatrei iezi". pirjjgqS rnva[aru 5 .benzi decupatedin de tipar I .nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori.al{abetar .joc didactic: Iocul didactic'. |I .rcangi.i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte. Capra cu trei iezi (a sevedeatextul Eiindrumirile.cgi mict Ant-ologie tuxtecomenta..Cui ii pare dealulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) | sau: I .propoziqie I oespar[lrea cuvln.unde sunt desenate I grafi. mini .ltrn C.Ilralii Grimm.d*-orrrtr"qi. Fugesusde umbra lui. oenumln de flori. r Simulareascrierii . selectiv . imaginile unui animal.. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a.| qi elementele betarului.plan$ecu litere de I litera de tipar . Citirea in goapti a . . Recitireacu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori . FiumanitasEducaqional.pregitirea.| I prr acestea I I . Prrn asamblare. ..:::" r.togi ne[rca l ol o3 delimitarea cuvinte. .observare I explicagie.conversaFe I | .rriorarrta. desene incomplete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i .| telor in silabe I pronuntarea sune-| tului I demo.ndinipd claselet-Iv deFloricaMitu.exerctltu .realizarea climatului educational din fragmente de ImaSrnl. conline sunetul . Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic... de tnsopite su_ de gcstiimetodice. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3. observare orali euristici conversalie ghicitori caresi. mefte llort. de pildn. Intriirea literei I de | l. se realizeazd.

5. ljeedbackul

o5
6. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului

ol o2

7.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei

o4

- cxcrciqiu - explicalie - demonstraqie r Moment de relaxare - joc didactic sau - joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte - exerciqiu trei litere, apoi un rind - explicaqie r Sescriu cuvinte - controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde rea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa;terea literei de - decupaje din revisuPar te pentru copii . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: - citirea coloanelor copiii desene azd,/ colode cuvinte reazd obiecte a ciror - scrierealiterei gi a denumirecontinesune- cuvintelor tul/litera i

Scricrca lit.r.ilnEiG

evaluare formativi individuali scrisi orali

C)1, cxplir,cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc,pc bazareguliiinsugite; O, si citcascisclcctiv, corectsi expresiv, pebazacerinlelorformulate; O, si idcr-rtificc tcxtul literar ;i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece,cl qi cu litera x; O, si formuleze corect,in scris,cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. Strategii didactice: o Metode;iprocedee.: joc - conversaqie euristici, exercigiu, didactic,joc de ro1,joc de miscare,explicatie,problemalizare, instructaj; - activitatefrontali, individuali, pe grupe. . Mijloace de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino, planse,ilustragii,casetiaudio, siluetede personaje etc. Bib[iografie: - FraqiiGrimm: Poaegti; Bastne; - PetreIspirescu: - Ion Creanga:Capra cwtrei iezi, Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodice din Literatwrdpentrw cei mici. Antologie d,etexte comentate, tnsolite de sugestii metodice. Grddinipd - Clasele I*IV de Florica Mitu, Humanitas Educaqional, 2005 ). - Alexei Tolstoi: Cbeipade awr. Scenariul lectiei
gtapcle /tsvcnlncnte

Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a

Ariacurricuhrr; iil;;

$coala

Disciplina: Limbaqilireratura ;;t;

;; ;;;;;;;;

lnvigiror
Clasaa II-a Data
Obiective operanonale

Proiect de leclie S11b;e,c1ul pro;tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara rormareade priceperi gi deprinderi; achizigie de informagie it!";:::f*'" - dezvoltarea denrinderiide citire corecri,fruenri, expresivi, in ritm propriu; - dezvoltrrea capacitiqiid; ;;;;;.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris; - rormarea deprinderii.de exprimare orari pun., de ve_ dere fonetic, lexicalq; gr",ri*ir"i. - "'*- $1r.;iJ;;r;i^iii, _ obiectiae operarionare.:p?;;;;;;l gi la sfirgitul lecgieielevii vor fi capabili: O, si citeascicorecr,.flllnt;i expresiv cel pugin o unirarelogici, respecrand semnele punctuagre; de o, si explicesemnele puncruaqie de din text, pe bazacuno$dngelor insuqite; O, si foloseasciin exprimarea proprie cuvinteleinsugitedi' t"*r; o, si rispurria la intrebari,'pe banainsugirii/ingeregerii conqinutului "or..i textului literar; or si reqini core* numele personajelor din textur lirerar:

leidci/

didactice

Conginuturile invilirii

Strategii

Evaluarc

2 l. Momentul organizatoric !. Verificarea ' temei scrise i. Captarea atentiei

3 4 .Realizarea climatului - instructaj educaqional - pregitirea materialulur drdactrc

5

- pregitirea .elevilor pentru Ieclle - conversatre - scrlsa - exPllcalle . . -individuali . Prezentareaunor ima- - mlnrexPozrtle .cle gini din povegticunos- carte Penffu coPlr - Planse,.srluete cle cute . Completarea unor plan- Personare -t
se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Si recunoasci povestea - casetiaudio cu inre- - orali gistrareunui basm - individuasr autorul tDe Daza rnre-

grstrar[ auoro.

t.

- conversalre - joc didactic

IA

rl
'rc.;;;; i"u.Id"pi"i
4. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective
trei iezi jE Ion Creangi). r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' - si citeasci corect si expresiv textul; - sd recunoasci personajele textului literar; - si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.; - si observe.;i.si analilntultlv lmagmea - conversaqie euristicd - frontal leze oln manual: - oral - si citeasci'textul in - formarivi mod conEtient 9i si. - exercitriulde citire - orali retind numele persoindividuala in - frontali najelor; - formativi

(Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil

rnoriecintccul cocosului

uctrdirr mc-

1

7

J

4

5

blFeedbackul

o7 o2

t. Dirijarea lnvlgirii o1

toaPti - si identificecuvintele necunoscute: - galbeni; - preJdcuti; - rniracol: - vrclean. r Se explici cuvintele,se - explicalie tormuleazi propozigiicu - exercr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. . Copiii citesc cu voce - exercigiu de citire tare cel puqin o unirate
lo q lca .

- scrisi * individuali

- frontala - orali

. Copiii spun cit mai I - exerciqiu multe cuvintecarecon- | qin grupurile ce, cl. I . Copiii spun nume de - joc didactic I persoane care conlin I grupurile de litere ce,cz.I . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi, de exem- | plu, uldmul cuvAntesteI gru- | carecuprlncte acela pul c4 sau.licerax:cincil *Pang[c, ]- oPlnc, -| dulcl - culo, - pit -l fix - linx, ir (x) - dx I etc, l . Citire selectivi: - Citegtepropoziqiiin! terogative - CiteJteformula de sa- - exercrtlu lut ! - Citegteceeace spune .vulpeacu voceapreficuti ! | - Citegte toate propozitiile exclamative! I l. Citiva eleviprimescbi-

- orali: - individual; - perechi gruP: Pe _
- lormatlva

- orali - individuali - formativi

desep".".d sunt I t.qJt.
I I I I I I I I I I I I 01, 03 | . . Asigurarea or' ouI reten{iei I 06, 07 I |. | I | I 8. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I

o,.o.
o5 o6

o Li" se cere copiilor si - exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: - Care sunt personaiele din textrll literai? - De ce Buratino seintorceabucurosacasi? - Cu cines-aintilnit el ? - Ce l-a sfituit vulpea? - exercltlu - De ce creded ci-vul- - conversatre
pea-aveavocea prefdcuta i - Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . Copiii citesc gi.scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce, ci qi lirera"x. ^

nate migti/capete de copii careexprimi diver- - joc didactic seitnri suflitegti.Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci, apoi formuleze propoziqii. Copiii caren-au primit sunt ,,spectatorii" bilegel careaPrecrazPfrnaPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. de Citirea 91 conversaqia -.exercrlru. incheiere - conversadre Tema pentru acasi: - re ciieascitextul literar cu atenqre; - r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. CoPiii .deseneaziun rnctragrt. Persona,

llI l-

oral; individuah formativi

- Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.

08, oe

sr
Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a
t 5
T

$, , , a1, r
Ar i'r t'trrr.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis,'iltlirr;r; l,irnbnpi litcratura romini

5

lnviqitor Clasaa III-a Data.

l. Captarea atengiei

subiectut - Ftgrite tccpiei; tn,nescu: "*,,,!o'ili:r* vorbire. -----' * Substantivul, de parre
Tipul lecyici; mixti.
,\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise; ;i d1'ruolt"rca

f. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. Dirijarea invilirii

capaciuiiid. .or".r;. ,. r)t't('cItae "^;rl;;r. operatronarert'pe parcursur.;i Ia-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (), sircitcasti corecr, fluenigi.expr;;i";;ipugin o unitatelogici; t'r,;;'.I],i.l"rteasci/si

or
o2 or

. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.nd de GeorgeEnescu . Observarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . Florile omeniei dePetre Comarnescu (consohdare) . Substantiaw/, parte de vorDlre . Florile omeniei dePete Comarnescu . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. . Selectarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. . Exemplu: a) ,erauhcrimidebwcwrie gi induiopare..!'; ,la.crimi.ce. linigtesc r.nund 9L llmPezesc oclif (substantive comune); b) li se cere copiilor si spuni numele personajelor: Paulina Cocea, George Enescu, $tefan Luchian (substantiveproprii) . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. ProPozlgle . Formulareadefiniqieipe baza exemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul, numirul. . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte

album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu, $tefan Lwchian

rispundi i"itJi.'; i"

textului

definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".i"r.".."i"'l3iiiir,.,rul pebazaexemplelor :l.I;lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre; c)q si foloseasci. in .or..i*Lrr*c.iti i' Jir.rir. ,ituagii de comunicare; ()o si scrietexte date -od createp. b"r"-r.ror sau cerlnte (repere). ,Strategiididaaice

t',

diferite exercigiide citire: in lant, selectlv etc. conversatie exercrqru exercigiu problematizare analizd. conversaqie conversatle eurrstl. elevii trebuie si spuni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi, bwcwrie, induiosare (diferite stiri sufletegti); inirna, ochi (organe ale omului); . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte,au forme pentru numdrul singulargi plural.

'

o Actntitdpide invdpare; frontal, pe gmpe, individual. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r,elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian, fige cu citate.fise de cu ".tiuit"t"ina.'rr."l."ra, caseri. inregistri.ri din muzica lui Georgedr,"r.r, ,.". Bibliografie,. - Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian; - Pcrrecomarnescu,$tefa; LuJl"i, nir"uTineretului, Bucureqti,1960.

exercisiul, anatizasi jocul sinteza, di{^ii?!,'"!gr:::ri:';::::,'iiT,tl'euristici,

o4

Et,rpclc/Eucni-".rt" lcctici/ didactice

l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise

nRealizarea clirnarului educagional - pregitirea materialului didactic . P rezentareatextului na_ - conversaqie - formativi rativ - auorlle - individua. Cuvintul - parte de li vorDlre

ol

o1

o,

exerclul: . de completare

a. Ci el cind veneaa fura merele.tatdl Calitatea: elevla .. .a.lncheierea activitlqii/lecgiei o. aciuatdpe lingi el de mulqi ani". risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri.. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiile Substantivul Felul r de ffansformare .neagul acesta z. (Petre Ispirescu. Fdt-Frumos..Demult.Asigurarea retengiei 8. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2. o5 o6 . catete. Un exemplude exerci. wrswl .tteu ..i" l I 2 Lo. Feedbackul 7. de identificare .joc didactic spu. Delimitarea textului in fragmentelogice. . jucdrii.mama . Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor: .'.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. numirul . povestire. cile substantivului: felul.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im. iooe. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri. (Victor Eftimiu.nicit mai multe insusrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. I 5 Adrcsa: . mo. u.:ir. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urmetor. Scwfipa-RoSie. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular: ckrmuitor = conducltor... precizind felul lor.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcaracterisrinumirul 1. Texrul narativ Frarn. domnitor. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqiede Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1. Formulare de propozi. a) Formuleazi enunquricu urrnitoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urmitor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll .oacanyd.explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. de creagie o5 o6 6.joc didacticFrwmudactic Fr um usepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor.tx."te-o ripise gi pe Dumitrana. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numirul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din textul dat.Zoica. mknd.exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. prieteni q. . o Tema pentru acasi: . i.'. Se desfigoarl jocul di. r Li se cere elevilor si .

agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare. de la circ.rp".rrr Cezar Perrescu.s ti tr" l ti v t. . --'9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel.Ei ? Ce-i cu dinsul ? . qireato M. nepoara fostuluiprofesor. sa citeasca fluent.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! . si recunoascienunrpri. . Pe d.ri. mi-a .r. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit. crrrri.Asta-i tot? .mixtl. 9rr si redacteze compuneri sclis. De data asta.n-cat. foarte bine. prezinti"momentul si locul acqiunii .. .n-are cirqi ? $i.. O. pe bazacu nogtingelor insusite.lilfr.i. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r . undeva.rc n c o n . [. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l .:::f.curriculumextins)compunere narativi cu dialog. (Pc. baza conginutului textului narativ..Buliculc. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. i rl u n u i tc x t n arati v.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi acum?" ["'] Pe urmi. . Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror acesre cu peripeqii. ge -o.Povestiqi . si formuleze ideile principale.Mai estecevacu dinsul.lfutu"" cltlt.eper"/cerinte.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3.Da.. J' (lornunicare temaleciurii saua unui specracol . p.i.. 4. p.).lionale pe p.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli. ".cu desenul Fram"..dc evaluare.seqinuse cude ^ vint. o.*J". " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale personaj.siretlicuri.r.trd.Mi-a pirut rlu gi mie. .Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci are o privire de baiat degtept. titrgnLt .r.M-am temut si nu te superi..Ce anume? . elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.Citiqi dialogurile! . Spunegicitmai multe adjective . oare de la mata."PirdllrytIl-1r. tri.1.. foarte bine..drr".u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dragulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosrului profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? . .la numirul ."i1o"t" "orrtinrr".departe..puqine) funcqiede nivelul eierrilor. .o. dar nu are cirqi..rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! . din seara taqicidc adio? .t . de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechial circului. multe sau mai.Delimitaqifragmentele fiecarefragment! . t3 explicepunctu.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoasclviaqa Scenariwllecgiei sI . bunicule! = Cum asra.. aflind.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje. .] albr9rdespreexpedigiile ".'rr. r" po"r" schimbalocul adje"ctivului. O.uirrorrrr.t t.fostului profesorii flcuse mai mire plicere.. p.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqilo'.."1 polare..de j.t.esf:. si delimireze textulin fragmente logice pebazaideiror principare. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn.i plural. r [)i a logul c a c lc n.. Fram.rrbrr"n-r-i*l dererminat.ffi l r l(ccu'.Mi-a spusel. folosind in exprimrr".luind povesrea departe. Acordul adjectivuluiin gen qi numir .yeoPera.i. perrug..trasituri fizice. nu-l uitasepe Fram.Ai-fa". in temei'icia achizigiilorcognitive gi a deprinderilor format. | 1 rePrezen. o.Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! desprinse .Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genuri.ziceael-.-. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.."ti. r [)crsonajrl litcrar . ^.Am ficut riu ? i fou.arcursul la sfirgitul lecqiei O. si identificedialogul ca elementcoistituti. 'l'ipul lec.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic. Aceasti unirate de iivlqare se poate d. .e ba-za anumi toi . mici'si pe cu n. si elevii vor fi capabili: f)-biea. din textul literar ! . Vorbise cu bunicul.1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.'fiind termlnat. ma intreb. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! . Alte activitdpi de tnodpare: . . t.lorp.iand se-rreled.iei: .Bietui Fram .:yl::acordul qelorlnsuslte. 2. una gi incepeJalta.beieqelul ochi sclipitori .situri morale.rnrr.sdtun le celor doi coPil. trebuie gisite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti. ursul polar de Crznn Pnrnsscu Da.rte expresii gi insuEite."?.".. o.ir.:l ii expresiv. Cu adevirat. "rrr"rlor."t" . -r\' iElevii vor iniria urr dialog.in oragulsiu."' or si povesreasce textul citit.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit.inqelegindcontinurul textului narariv. urmi.. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -.rtrucE ..t. cu gi cu nasulcirn.

ir"'i.#..i'. didacdce .197A'p' 284' .r.bi. .. p. i-ui""i.directi profesor-elev careuneori constituie avantaj. cu -o.al viegiiafectirre.i. t tn senstarg. ln sens sau Orice iteni t esteazdunul mai multe obiectivede evaluare. tat.tp.rioade lungi de instruire (semestru.r.alteori un d. Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii. .. prot" ..evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv."-". of...rar. Er D .simpleintrebiri.pti.un enunt urmat de o intrebare. subiectuial Ilt_lea. sciremeide notare (analirici sauhoristici).d.r"u"i. gi .. predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari.tul '(preromartismul)."ii"i"u"igo:rr.itemcorespunzit.ot"ponentele unui instrument de evaluare.ri"6 i. itemul 3.lor-opi. aluarea..*rrri. . Evaluarea influenqeazi ?nrrigarea.^.elaborarea adecvati.P:-" inrerviur"..e avantai.re tradiqionare acelea cu moderne.. inaestigaiia.i#..iorirrtii' . poltttci economie llltl= istorie.al sensibilitlqii tane gi sincere....t. alternadve. . . i..r. r. p racticd).i.ilu^rr^sarcinii .sprijin.... .. de mare complexiRomantismul a tost o .'..oferind wn elevului suporr suplimentarpenrru r".... F.i..to.. p.e ca alternatioe comPlementare.i J" u..o. caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir. doudpcrsonaje.aceastr caracteristicipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri.migcare *"nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi. interioari.*r*'rol. .alegerea tipului de. . ..pH.ri." elevului. dr:. sponaf irrdirrid.drcel mai desin clasi. obiectivismului clasic. penrru naruri.. l:"]l-lif': a.rili.r. in ciuda unor deza- l' l) ezaaantai e/aaantaj e.ii"i ."r".. lirg.J. itemii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporeprezentindun dezavantaj..p.rcporrcrur. iilosofie.. itemii reprezinti ointrebare...igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii...: ." p. descituqa .feedbackulimediat constituieu r. a.. . dorinqade evaziune fanteziacreatoare ."i probei 9i definirea obi.l.i... fi. 3{q1in-ieqrpt .. idfor"r.stabilirea r""Lyl. aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei.+.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz.i'r i.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro. in carese evalueazi inigiale .robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor..:i.".iiurreievaruiri obi.rogresul t...r.esretici..lingvistic{... etod. .aa.exotic.. testesimative .....irr""i. ..dar ... ^pr"riazi .. .nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii. de I'roba scrisdtrebuie.n.ipal scop... gcolar'Din..-p. rure..acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect.si indeplineasciurmitoarere condigii/ceringe'--'---"-' minime: . rarguriif .i.ir^ii'r". furnizeazf' datele necesare vederea in ra"prall . or"i". pro[. aceastarep-rezintd aaantaj.. prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein etapaurmitoare.. Iternii reprezintd.i i. ccre ..:::f_:.feeric.o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse.areunei metode trad. .. periodic...? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru rczolvareaacesruisubiect. romantismului: Caracteristicile opn.? tuste t". conrinlerii activitiqii. cultural-artistici.." i*" \rirtuqigi vicii..i". sentimentuluigi pasiunii.vezi restul 2.i".i"l.asiguraobiectivitatea pun.plus..:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t.rr"irr"r.p. Tlucuregti. proicctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi.fir|i.i pentru mistere .rept.probi se realiieazd..f"ie formatioe (finale) adminjs. qi metod..iotttt"ntilor inainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi.posibilitatea jusiificarii raspunsului .ln jocul rol^. it"rni..t.irrt. pictur^I...clitura$tiirrlifici.*tinJ.e lr.relajia nu es productivi z re . proie i "rr"fA:irt.GiJb.'ffi: ln practicagcolari .. * intrebiri siructuralesaude tip eseu. pitoresc...p grr rulri rilo.. reste A.i coregrafie.itr..rispunsul aqteptat. un aztantajar aces_ tei forme de evaluare: . i. nelinigtea melancolie'nostalgie'pete.comunicarea discutarea 9i constatate. rimba riteratura rom. misurain cererczuhatele invigirii sunrin concordangi . gor"ie.i".interacqiunea.i". tradipionale care gi-au doveditvalabilitat. a spirituali..rrdrrl"r. Drecum siin modi..adici primatul eului . in notare.il.ti.practice.aceqtia . prin aceastl.rr l dc . " dt.rr..i "" p. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente..ealize.r. alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului . sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.acest are Orice evaluare drept scopmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.:d*"riirod.i t. autoevaluarea.. .a..l. nonconformism. didactice..rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului. iaatuarri'i."prezi'te d.i 99r99.".... ..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar.. .i ."" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica.cultivarea r"bi.dardeznoltatplenarin prima jumitate a secolulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t.. daci. rfargir"l r..inrcr Ei por infiripaun diarog clcsprc rccturi. scopul...exerciqii probleme..".._ miobiectivi gi subiectivi. u c c lr c $.rlt"r..

. alegorias..sni'oiu)iif..gl... apoi .-' in cu in odaiq"siricicioasi. iniunericulinceputului(.se pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte..egalitatea ca oamenilorin fata . ir i'-^ oarea Il... titei./ vecinlcieiel in qiruri o dezleagd.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici.noi. geniilepreocupate trecurul qi viitorul universului.i is] {-it):il. cafr. ti. .r"trrir-"r"i1 Jvrarere nostru romantic..insugi geniali frimintd min-tea n.. irrrrins..Doar ceasornicul urmeazi' lung-atimpului. P'a'). p6etul stabilegte cosmogonicn girbovit gide nimic. Soarta imaginea apoi prin rnizergi mintea..toate. de aici sarcasmul intreagi.extindcrca univcrsului artistic prill tcmcnoi.id.."r. inci . ei. si.d. (scyisorile in I.subiectivism.o.lele inviri haotic.*i1"./ Universulfiri margini e este... III aparedestinul social al omurui superior: savantul.abrur.savantulpitrunde odih: cind Totwlerapotenqialitate..stiphna-mirii...luni.dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i.a imensiri.gr" .incepurul poemurui rrimigind la inccputul scrisorjilui Horr4i .Prin constituic a inqclcptului.ominesc a fost in buna misuri un roman._inflgi.Cici in sineimpicati in lumina.Poqizidi o lupenhauerian6. fizic insignifiant. .iii.oarea o speci. .L. o.tlui ln dege"tul mic.r.. sensibilitate. tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D.. cxirltitrca trccutului istoric.r.i:.epr.r"u... osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i.... reincep-eterna filosofici schoin io.intruclt cuprinde *-t ra origini.dee I'lxisti un ... geniuleste neinqeles nefericit: . din sociale jos(artigti -------.iJrtj. a.ir.." . moment)..". .ti...intrebiri irridr-.ilor./Peste./Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir../ Micioscopice popoare. Iuna. Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit. savaurului.... d". spirit un romantic./ Nu slivindu-te pe tine . t6tul recade . .rffi"qte -.g61zeleto"-rr"].. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului..o valoaqi depune". categorii atitudiniestetice si inc.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromaric ce . crrLi "-o.9.pitruns de sine.lips! de viaqi si voinli". *.II). . sursi. ci prilej omului de'geniu.l...-ste.D.scris..p"eyr pre_ se cosmogonia indici.i. ...9ichiar ..permanent".ut morqii.teni .. teu netor. perfectiune:a creat celccinci scrisori. esenra uma_ nr esteaceeasi."r.":. tut. prin medi_ tagic.it mogoniegi istorie umani in totalitatea Luna. luide feniu.r.ietate"^cliditepe./ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi..riirt si rog". neghiobi .. tism clasic.tii..i mai dreapti...t1. Ir.romantism..'].(astru specific romanrismului)._r^ll......t . planetele.rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii.. i trAi1.arhaic.Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI..valorilor naqionale (mi " 'turi.varsipeste_toare volupto'asa r.reayiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii.a.eterori"astrari pen"iaie'..rl de miqcare"^ Tatii caredeclanq se Rig Veda). avuro a aspiratie crasici(.rcscur.n..rr. . A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers." nemlrginire ne-nvirtim uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi...hiperbola. orice-aispune... iobrietaie. prcguirca --.cultivarca precum antiteza... "i::11../ tn .lipsit de misuri.. . soaresi stihii. II.ntalitate.primul. e_rcsuri.$qi.i d. societatea ittd. for-" J.Timpul nefiinqei". al rransgreseazi spagiu timp. pini la cossi "ut -'.prn careva :]:.exaltat: .". poetul.) r" ii"t"""p: .i"i"p. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin." gi u. ci ./Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt.E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca. Indifeient d.\ici contemporanii nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor. curentur ""-..trt"ie."1il.. care a de afirm"are valorii ace-luia il roste.priqit crl cnt .p"r. prin forosirealimbajului popurar.. romantismula apirut ia o reacgie impotriva .-. ie de furnici.iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a trera'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut. "pt.nllionrl.noaptea pace .(.at..9iHoragi"". aldoilea prin_ec. fog* ori sirac.rrrrri.dcfinite.tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire".^t.ri..lrilibru.o"r":l. rii./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi. Iati Ba'sdvezi. prin.edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica.air.Rispunsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt...voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi.. condamni la neastfelde iameni.rfu..i.genial "ieqii. rrr"li"rrrr". luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui./ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea.in sineimpicati stipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi. copii ai lumii mici.pulseaziaceleasi dorinqe. ca irirr.te: "[.." !. ..ati d. posteritat...Mihai Eminescu.cirare" in timpul subiectiv. naturd.. dirc(uritul..incareau in revisraconaorbiri tfterare.i/ F.r. rerminat in acel ... folclor)ctc.. ra. *?.o.bumbacul urechi".qiu ig" ". './ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri luminoaseizvoin rind din infinit..se-nchide o rani printre nori intunecogi". lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri.i""o".e cligi-nainte-iintuneric searati".-''rv!r' de .Ut./ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea.i..f.regi./ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-..r". ..Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c."*rrii.. ia societatea caresesimre.ilr..ffii. principiul vital. d-../ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit".rttolgtetea rei.olimpianis-..i'rr"pr. istoric. "ia.. orrnrl devirregrandoman.b.rl fatttitsttrc.'p"ter'ic siu .".Necrologul nu va fi tec.. l'udor vianu aprecia rom'antismi -orr-..intr-un in tainelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate".t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.a'dure.pun.. ca si un clasicismatem_ Poral. j. "*ir"r. epigonic.irnbogiqir.rli.sandirilor "rte dand ..... Eliberatde sub tiraniatimpului... I rcs gro. tru a dcscopJri tainele iihe..i.... .. r^zata.i..argo_ -' ---'-"-.r. titczadintrc'aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici.lii "./ Nepudnd si . cu hainaroasi in coate./ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.poqi s-o sfarimi... stilul retoric...in .lp_1de mo_ trvc $r tragmenredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"". conrraste..Tat in lumea astamare.1 nepitr-uns". prinperson vaaje riate categoriile -a.. Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul...'-'*^ t IPIFartistic tic..." aqteaptl. Hlr"qiu (model de per_ fecgiunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"atri nI' Influenqaceamaievidenta.ro. . generalor durerii.. fii"d Georgecirinescu considerr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d... mingilesirilucite." .a.i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri cu cotul. Pcrpessicius stabilegte ciclul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea.nfri ob.impenetrabile intreveeternaPa99")l in care.geniali. g.

. t-Lrf:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun..Frl.miriter.. P. prin conYer3.. ce 3... nici o datd dintre celeProPunu-mi convenea expoziqiei 2.propoziqie circumstanqiali de cauzd". In poem aparrime inedite.ogonia giapocalipsui). verb ..a urma. "t "-"1"i tiv comun:..l. r ..pronutnepersonal... 2.. .propoziqiesubordonati subiectivi.i9fu. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l"rii. cosmic (cqcm..e1.r# ..../ .. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul..i..""me: .. pentru ci invaql jucindu-se' .ritmul estetrohaic. lui .. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias.] si qini la rosrul lui" .. .iaUtott no.3/ P.C-"ifolif*ni .1" i"rreaga " se cu care .seleagd"'.fyllgulit tl€tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit. a d.. -. Subiectulal IIIJea l. I rcr 4.. un estenecesar nou Prointreprinderii noastre...distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a aplrut distins9i surizitor. uhimii . Eiprorrrira aa. noimi.. CI ..Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric. ..: F::?:il' rnletes.gurarea se cteorganrzatotr.e*clariati:^:o-:1|lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali.recunoasci^-1".. l..iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea..iiii j6".-r FI ficiulomulu! 8eniu.plgrf-i:.. destins.ger.il. . #.u...r. Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia.. Subiectul al IIJea A.ii".dasi.il.ri circumstantiali concesivi.I. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: . .....trjiffii.al doilea _ soarta omului.". ochii albasri ai fetei celeinou-venirein clasanoastri ne fascinau."6..i.uo ----ttegcianl: "r. g..r. vreun pericol' prrornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF.Neputind si te ajungi.V.Preuenea houl me. l'nmul vers relevi p:rpetua devenirea univ-ersului. niciun . insolent .. concertul la tinerilormuzicieni ? tn piaqn gisesc se qipuivii. pri" oropnn hmbajur poetic. Ji-am dat banii.prin.. .2/pentrt luasestartul gregit./.... coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene. a generoiitate mirinimie._|. TVA la alcool' cre$terea 1. [ia.adjectivpronominal negativ.meditagia. de "r.. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. continira. a relua: a reincepe.-t "ieg.buStean adverbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrbatd .r". t togice-nasti lume sunt supusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii". gi *djectiv verb: .. ' e....... verirabih mule. "i. l.i ' t i"vocffea lunii. in 3..adiectiv. earcdestraml. Am fixat geamurile chit... in careconstrucgiile interogative. prin motive: motivur nocturn. d9 urmag.i#.gindesc. cine siiece . de prin chipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului. reducindu-l dimensiunea medio. selenar. Periplul.propoziqiesuboidonati predicitivi.a sestinge..Iatd.O...i.de marefrumusege: _. Eu continui si susqin 2.ubrt"n_ c.acumsunrem chi. vrei s|t inPiaqa vii Festivalului..i. . B."dj. Medimiia incheie trei ideifilosofice set. ci 4./.i". crezi c-or vrea si te admire?. motivuiii-pului 9. .. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent..aiil...omul [....i.I#. uldmul reluind t"blo.e.. : /ost:Sens.drorr.srrmane Drin !.. devenit substanrivpropriu.ii."..p1ce".loiuqiune pronominali.rl nocrurn care declanseazl.ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" metodeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadramatizatd. verbe :: cu substantivei .tece"/ ..adjectivpropriu-zis.i_ cosmogeneza.propoziqiesubordonati .rl .:.ii'.. rima imperecieati..T.. d" el!" ..ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea.Tatdl. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a.. . cuc._ / . de Poemul esteromantic prin temi.Jrrr"*r fil"rofi...sunt la lor si dinsii. au Poemulc rPrindegaptetablouri. l. Versurilepoemului au misura de 15-16 versuri. .iEdrea:a pieri..d" agd" dimi". glont.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi gesticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* . Pentru inau.ahi.temporal pornegtedin prezenturmeditagieir.1U.-nrre / ...omenesc. r .

t.Sintezia gindirii poetico-filo zofice.. creaqiei i specifice g4o.ili.l trei-patru. fruenti.a corecrd.' ladc'scopcrirea cunogri'1r.. motivul iubirii interzise' I visului...ca gi a temelor 9i motivelor romantice. .prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogului. .i "u. "lr"a".."irad.il?JHT:*.He)enuldramaficcuprindeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic .f [i!Qll.in Legenciockrliei). siiabi.. cujocuri miscare. cind seconstari. prinqesa basm..fi...J#::#ffi'.#ril.:t.i"ir" a"""Xie deacesre te.ffi Eminescu #. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de awr.dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei Luceafirul.ii l.. Se Jorit iv. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire.il''*uiii.-. de_ citirea sitabe p" .elemente seregisesc...rirl.r.a..cerculuistrimt".fiinqi chinuiti.:. realizate I-Y.lnra*'r)iiuuii..-"*:1."ii.au.vezi p. pe afireprezentate sceni.. ipbstazeale eului creator/eminescian. exemplu.i. culme a rafinamentuluiexpresieipoetice. tc reiliz.etapaapogeuluicreaqiei versiuni.'p. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.i qiritmulsiu de dezvothre.fJn:kir:x. acest joc poatefi. Glossd. in ceilalri c4rrc ca.*^rrr.iili"i"ti.Jocur belor.".nu e limitatdin timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu..'. Semai poao poveste".culesde Richard Kunisch. I .' ' - .lB74 (perioadastudiilor la Berlin). 2. funciie in d. motivul nocturn. crasa p"t.Tlil.. . acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala persoana amploarea iile genului epic.' r"r*i*"r.ii'il""i.. esteo sinteziintre epic gi liric..|riirretc. prin intermediul evenimentelor.1"..*.iri..IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.a_ sd 'u'i."rli Pe dcrageneral ..cur swneteror. Prin tema iubirii gi a cunoa.""r"" educariei.terii.lts. 'ea :.[' l*ii*l*l1]1"ri1r.1motive romantice(motivul cosmic. motivul florii etc.'$i.t.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii."r. subiectul 'ezoluarea al III-lea. ci pirsonaj romantic . timp. . gi ..ip.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry.ln:a"i.demon."-. . Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje intre careexisti anumiterelaqii.atrriari. eon.a titot111i. Poemul are intre anii 1880-1882.".apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*.vezi restur 2. i. icat de Eminescuintre 1873.#jn ori de cite ori esteposib'._ I V elevdosparte cuvintur sirabe. I)c excr'plu. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein carenaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit.emiqi. lt dentJd. joc t" otg ni. seamini cu personajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc.cu-joc de miscare. Poetul eminesciene.a finalul basmului. ].poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic. I).". poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epicegi dramatice). . j'curi dc clczvoltarevor. dvul inger-demon.r"rtrrrrt"tea cadrului didactic._qe """"'qiriiu" . de joc emtterea unor onomatopee. acesrea fiind substandve.ji. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru."ii ilil. de evenrual o..prin depigirea. cidre..uneste sine obiectivitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii"..:n:t. . inceriare de cigtigarea unidqii spirituale..:. Aristotel).rrrr s... astfel "ioi" doua . ll'li'".r-te Conceptulgen liric ....rr.ljt...rp. unor tr.motivul mirii.i1j".uc... itemul 1. 3...tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.uneori gi al monologului. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa. .lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi caresi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq. motivul cosmogenezei.:lo.ilI J" .a*p. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.ji.. 85. gi .zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.ra.i. pl-". in.t.. sau incepe cind :f:.) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni. .Odd (in n'tetruantic).l. Finalitdpile tnadpdmintulwi primar sunt: . motivul codrului. a I "'rt L13 biectul I .'i."..1. ""' a.g.Dunr.'.completat.''i . autonome. Se caracterizeazd. tinirafatl. prlvilind o stinci (finalul bas- lui popular).o-pt"r"r..inesciene a capodoperelorsale:Scrisorile basmului.."a"a .. recumJo..p la r.lr.dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul).lijlcc t. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect.li:y .:: deMihai l)c'rru asisurarea.Acest de Dintre acesre cuvinre r. s..i.fi.r. creanajelesunt lirice. I .

rl"r...i I al patrulea. pe Luceafar.i" . cu mi.nspir la.parte . inbazacnreiafiecare i. solitare.Intilnim in poem ciand. iar prezen\a lntre spiritul univeisal.qi om . tnadlmd. de trei ori .hror.complement adverbial..""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic..ritorind spreddnsur.O. genulfeminin.. t Oar . carc-lstipinea -"r. i.."il. matcheazd. i-pri"irii. .Da... exprimatprin numeral 2.lina.r.^iJg""a.:j. a tncwnjura:a da ocol. i-perar.visul" ei .r" "".rn-.rfuepa$rrea i"iqiri. .. ._"r. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina..f#l"t).casa (prima.rdsdrit/ un "r./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i./ Durereasi_mi alunge. /iLucegte.. lirice. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle. p"r..". d.-...:..-i..#1'd.nd.. i*.na .as"i 'rorqii./Noi nu avemnici timp./ Revarsi de linigte vecil.r. pirgi antitetice. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigia "rrii*?p..epaos.o n.si aceasri numegre iubire../bi.."f r"-l"ii.. nici"d.rtr irri. .i'iil:rf.rffi. ii .idila din codru. pcntru Luceafir visul seteide . ?nfrumusei..o. . carepen_ tru om rindnelimitati.i. mitical cup_rurui. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi..deluceferi".exprimat prin substantlv comun..al cloisimetri cu dar..i.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petrece. ln actul cunoagieriiprin iubire.. pri..visul tu.r. dedeasupra")../ca sanu.complementcircumstanqial timp..r"-./ seinarqitot maisus. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteorici prin lumea efemeritigii. ingrimideali./p.'d" rrisr cu razc 99.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEminescu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef.1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei..trr numaisd..spaqiul rostul celor doui lumi.ri.ori dc iubire".dar steleluminitoare pentru oameni.iiiiorrt..r" cercmai larg.li:::3: | .i rece". Dir."..uno"Et."iio.cdti. penriuciralin. blind.f. ?n acela. esre fata sreaua norocoisi. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie .. voi rni nr..ia .-.P.i .. acced la o cunoasrere superioari..re.r.a stripungirii cercului strimt.h..aglomeratie' rdpede:rapid.//.#u ipostazdluceaf. chemirile Luceafirului'l .a versurilordin l'inalulpocrnului:.::bd::#i:. r..rritoril...l. gi rimita dar " iniiurii. cazvl acuzativ. simplu.citilin.. marea cerul. . .ni.i" seara. ca mesager destinuluiuman..]lli).cunoagrem cunoroc/gi moarre.6il.se interpual Luceafdrul(Hyper-eon).i. murirori: id:iF -71q.cringul" /pidurea.'t codru d. rorrrrllui.iubi_ readint6i".i rccc.neinqelesc nii [or..realizati in trecerea aiswl(crt multiple semnificaqii).#hfi.-.l-pr#insul/ c6nd areapei valuritreclci.duland intre ccinrre lestgi teresrru. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmic) ..screa rcpaos...iivo. precedatde prepoziqiasimpli cu. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .rr" cu un conse_ nerfatadepi. ci -f ge.Luceaferul.r.roriire i"rrl. u ffi t::: if:i:*. r ornurtarea sinc de {iind. numirul singular.l"'t.'11^n1 $i t"b#'.frrf:.ffit. aspiraqic. .irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc.girtainic genele r9.$i d...ru. deveniti steapenmitici a autodepigirii el.inger-dcrtrott.nemuritor.".: .omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemnarea poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ". descoperise identitatea.r.I ll -" *.y Deserre vint/ doar "-l"lr.zl.l. deimpirat Celetreipersonaje faia . m-am niscur.. J..r.. Subiectulal Il-lea A. r..l. poare pdstreze i-piii-.. spagiur ./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rimineadeparte. *. eaigi desriinuic zbuciumul:.re'spus.iliui.zi reci/Din rumea desparte.rr4 | ri rlintii.!. zborul. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.triieqte 1ie visur .e no_aprea-mea deparimi.-f "-oi Dar plrr..ril"r... devenitici_ tilina.*rn. . ffi. ztisarr prin gi uls...apabilsi renunqe rar..r..farmec sf6nt/ i..ii simetrice celelalte in gi Citilina.s.lillttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui. tilgaqi^r..""i.ise ."i... ... Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice."pe.nndo alti lcsr.i. drr-rrupoatefi fericit.di-_^r"iiro.eaf. spre ..itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSintezi lirici. ca gi a fetei prin . exprimat prrn verb la modul gerunziu. de . u i: +FiffJj:i1:il..limira a. conremplind si .iu..Biiar florigidepripas.e:a se lipi...visul urmi": .. sdu se rearzeazd.i.i Demiurgul reaminteri. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii...d.tergi. i. steaua.rrj..Dar luceafir. circumsanqialde mod."../ voi sr mndezle "5::i./ din.../ sunt cu vccinicia lcgat.Demiwrgwl.pro.!.airile din " stribate_mi.-rn -r .p_recl cect r.complementcircumstanfal instrumental. ausrele prigoniri de soarte.MareleTot .1 doui tablouri.. 1.. imbulzeali.il.rir"l d"lrr.ag:invilmigeah...._. pe antitezalimitat-nelimitat./Aru_ necindpe-o razd.#.rl ing er de pazd. o alti remi apoerrului tema fiind proprie romanrismului soarta.i.1' din rilin.ri stea. careseapropiede planui_cos-mic-prin..z'cii.rerii $i.cici tolise a Nr-ir. Ea insl.cu farme.drrunde-n si ?" gind-.j". .r"l. umani cunoa. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v. epicdgi filosofici. inghesuiali. a seprind...rr...rilio"i... Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menireade a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face .*ui'inrr_..o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.il.lri numai dureazi'.. tnurirc pc'tt'u.. ..iiil orizonnemirsinit/ Singuritiliimdrii. urgent. a ocoli...rr."irii"'i. omuluide geniu caredevine nemuritor. . nasc a muri/$imorspre sena..cerc un strimr". fcrc'd. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. conrcmpldnd luceafirur. ineazd..complementcircumstanqial mod cu nuanqide timp. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.i." Ci Strimt/ Norocul vi muritor-nemuritor.'Eaterrr..ndu-se.rno"gt".contaminat uman. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini.

animate filme pentru copii. permiqind conexiuni isticedevin funcqionale. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqeles reprezinti convertirea Scrisul cu sens. structuri ce .prietenos. Pe mirigte rimiseseri snopide griu. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival. scriere.inregistriri video atragdtoare educative.efiiza. . Acesteactivititi intelectuale eavoinqeigi o motivaqieinterioari. .credinli.-. ln text. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii geniali din diversedomenii:_gtiinql.. desene gi .colarilor.rl solicitat 2/ca sd.r-d. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert."::l*:f#1fiiiTf -"r. intreruperea lll"trr i. rezolv'Improblemeleapirute. plicuti de vint).cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Citiiul esteun p. ln interpr etarea solisteiam sesizar notd falsd. sPort etc. 1. pozitiv. memoria. 4' Intengialui era t/si-gi dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea.tactul pedagogic.propoziqiesubordonati predicativi. spiritul de observagie.. dind.r. nifestarea Cititul . 3..artigti plastici. ateism. imaginaqia voindezvoliAgindirea.pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. exprimar adverb m.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii). 3/ P. Subiectulal IIIlea de l. Cadrul didactic insugi esre un model.inceapi construireaunui centru cultural modern.ale muncii intelectuale.sociabil.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. .numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr.--r Secl'l imediat ce-i relari scenariulspectacolului. credinpd: ne..a.tnatnteadrnapoia.tul.in consecinqi. picior g. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun. d. 13.propozigiesubordonati predicativi. Caievasizici. Liderul grupului este acela. muzicieni.Spreexemplu.expansiv.urate in clasi gi in afarl clasei). 1. .de celebritiqi.folosi: .t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o structurl sonori cu semnificaqie. sunt dificile. inseliciune. P."r 4' . saupoveqticare stimuleazd" 9i B. in special. .. in funcqie-deprofesionalismul. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogiicarepot constitui motivaqia Pentru invigare. a.denu eram eu" . de f1 Nemulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat. infidelitate..o".i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea.. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. artl (scriitori.se pot.r.osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test.exprimat cle prin loculirr= L.limbajul.inviqltorul/inviqitoarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. simqitqi ea o boare (adierea iar.accepta:a respinge.. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau. $colarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle. cu unor casete inregistriri ale unor fragmente . 9i presuPunexernecesitiefort congtient. trddare.conltiente' de lungi duraCititul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort congtientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. limbi. S. a 3.). gi sensibilitatea de aptitudinile sale. Scrisulesreo activitatemai dificili. trebuie si ingeleagiceea citescgi ceeace scriu.o-pr.a dezaproba. complexe.dit. . Glumele lui risuflate mi supunea la ad.evirate u torturi.:/ P. .a reproba i . a recrrza.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r.compt.posterior. creatividqii. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijloacegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic.l prin de 3.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale.r$l m'4ltti bina . dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. O snopiin bitaie. Mi sepirea ci existi mai multe cdi sd. Bineinteles. a renega. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevaluirii predictive9i -activitiqidiiadice desfi. indirect) 1.-colil (r"ur. intrucit necesiti.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop.Imposibilitateacoordonirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. nevoiade cunoaqtere curiozitatea. participi la activitate r cauzaunor acqrum (buze. : exuberant.ictori). . individuale:nevoiade cunoagtere. (adjectiv la gradul superlrr tiv relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (adverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i. : morocdnos comunicativ.

{J'ri"".11.-"-. in .Cuvintele pot fi mono-. prin citire in lang..v. de s. sigipatru-cinci labe. gi .#ilf fTffiT*#::f. prin expricarea unor cu_ in vinte gi expresii.lilifl.:i::. elevii descifreazd .apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.'":?:l:.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr..rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi."..taba.an n#.c{upa a citit o propoziqie' I. '!il:'. Recun.irea conqinutuluitextului de citre elevi..'ff r".nga trecare pnu' crrrnd in goapti.". pil descifreazitextul torrsri"rrr.prin efort pr..sI asigureinceputul bun gi continuitateain activitatecon.?lliffi Iif lilT|:.r"J"r. cu cit. o. r#.constiin.1.p.il' '.{.. inviqirii' pregititoare a cititurui. Citirea in lang. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet".?.".sautrisilabice. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere. Cu literele de pe aceste t]:...? gand.^. :H:::"#'".tienta.a.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.i pas este Un act tli jetoane.."":ffi : iffi:nfi :'Ji.::':.:..rrrilri orrirrio.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .". mesajuluitextului.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.i fr.'.:r"Jif i." 3jl:::.i.".rtr poveiiti dccopii.^ ^r ^-.citire cuvinte..t:.r sunr ti. iiTi::"i#.#.r5= gi pronunqie.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin care: de cuvhnt cua6 din propozi. se realizeazdT" .congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnparcurgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.ill. Ei trebuie combini diferitele silabe '.Condiqiainsuqirii corecte.::"'i j":i:1":l::*:''. Ltsttltrca interesul. i:.::f:.cadrur didactico"uii.. ..if ir"i J" . r se practicidiversele ...T"?J:::.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc rcc"'.riri ll.1..-'-Potenti ii ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structuracuvintului-denu.rg."I. efort sp.cu swrprize.rrr.ptafcti"..i....in At'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinumai .iia""t" .. . Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi elevilor cimpul vizual de o siziqii.precum: Sdculeywl/Caseta dare. manenqlgriji: ' Recitireade citre ereviarterne cuexercigiul azd.."una cu recunoagrerea sunetutuip" .diy insu.od$erea pil.r:"d."ii-T.etimitarea fiecdrui tteyy. O[continuelcctura.nt.'rr'" .-...--r.. r."ff creop'.iTil.. memoria.ji*i.ii.apoi din trei 'Y:f. """"'.r""r..".ii:. sepistreazL motivagia ' texrur..^dtficit. in ritm propriu. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri. ..'::li':'u A..'#..""e-gi curenti.-Trl nulne.. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p.l.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.fi ":".^'i:. p. .ri5 iormangelorminimale sausunt cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.:llli:':*:.il#.'"". l. prin efort propriu. la 75 de iuuint" in total. . congtientqi co_ rcct. sirire.'*::i:l:Fr'::iyi..e prin revc. . in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.ttrd.t^yt':r. .teun coleg cc iu de tip .."rrrl. i.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor.?i..iili'"^!' -^..'.se consolideazl frazd .. crcare activirag I trt i"..daci este.d.si controlezegi si indrume individual eleviiprin aprecieri.:!"n. .jrl iJJrri.. dupi aceea se diminueazi nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet.il.#ffi.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i..rr_..1T. citre acegtia.se creeazS.i.i .rr-"rg a" liiir*i" .i..t:'tui i de ..:j1':^i.'. la silabdla cuah.1. i'.r:TT?1:yl.c J.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir. citirer uneiunitigilogiceca... ..i:".i". rispunsal cadruluididaitic r* rt . mai-mulr etc.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatcitiredeo sitabd.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.trecered...si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative. .:::ltl re...citire selectivi. foarte agreatd copii. ac a iri1l.. .:':':'?"::::':r:::':ii+.simdare." b"t.i.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinviiare.#li. cidtului demon. Daci existl elevi cu dificultigi de literelor dupi forma. de de in carese afli elevii. . . labe si de un cuvint..prinanalizafexicard. penrruun .'Ti"iffJ""'Jl&.Prin aceste m propnu.i.iu.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:..rrit]r.hrf ('. .i.In etapapostalfabetari.seinliturl monotonia.i pentru a compunecit mai multe cuvinte.'ry:l:F:tril.'iil'fl ::iT... care existi jetoanecu imagini de obiecte.:#il:#..i.reatizeazd.. I xJJl[= " "l s.: r.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte..."J"ri" mai complex. lvltate $.orjt din partea elevului..lent.tr'trri clc licar..ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri. "r.ur. imaginii. de.rispuns penrruo i'tr. alte posibilitiqi de realizareaperasociata i"toia.explicagii.." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci silabelegi cuvinteleformate. '.citire gi/sauscriere. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insugirea citit-scrisului ci fiecare co..t.e. de rexr.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.:::.copiii alcituiescsilabe. po..r s" .:l:'":i:.a^textwlui cu voce tare de citre copii." i s. bi.rrru il. carcun elev..un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizareacu textur se face.tc.** :J ri'"T ". orientarea locul gi lor in cuvint.'.J.::rTebuie elevisepot organizajoctrididactice..copiii pot scrieun proverb adecvat texrului. sau logul/ dis cuqia tici. dupi un efort intelectualgi fizic mare.i de receptarea mesajului scrls.r"r"...rerl..se exerseazl.:'''.a."i.iJ.b"r".I.':fff:::nl "1i1. a esre de rpr. pcr:spicac..hectivele reatizare f :::l 1l.'i*|1l.

t"p.Dor^mea singurlingi morqii: gliii (..ruio"r.o. ca . . acest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu.iea r ..rimine un romantic celmai maresimbolistromin. dupi.sidecor morfuar) in prima strof6.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata..era".. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolvateaacestui subiect. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski).t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie.t:j.atirnau".apartinind noezieiromine modernecaunul dintre marii precursori.. in sufletegti: lini.vezi Testul4. senumiri: Di_ r .marcAnd durabili.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior. de pild.]. nolescuasder:.giliteraturaromini sepoareincheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no've..rfi". apirut in 1916' un ln celedoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate. o impresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude. . curti"'ai g'a' Din simbolisms-au desprins. gi celei vizuale.i#..roiia". univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I Plumb.neputinestecapabil .decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. 2.. e'.ri"giorr"ia....aripi de r------t rruvlsrsr iei. agacum mirturiseqtesoqia la ia.i. poetului.qt.la spaima ilgii inbiriir . ptin rnuzt_ calitate.a dormi" 91 st1..alti giiau". cele doui strofe-catrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd)..r. ffi^r . .li-rt.-i-.d. .or. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.. rfleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.scdrqiide ili. de inr"rio"ri I.il. de de zbor.5..f insrituqionaliz. cind vizicarroulSturiegtilor din cimitirul din Baciu.iilrt..dormea"."rri.glid" pr"stigig cunoscurmai multe etape..intors". veziTestul6.d. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri.plumb". laitmotioe.at.Emil Isac g. al 3.$i-i mori. Prede circumstanqial mod." (ideeahorqiitriiti senzitiv)..prin sensurile gi Expresivitatea melodicitatea concentraeului liric.:. . Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii.||0| I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. cavoul....eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect. a simbolului (.dormeau".prin punctuaqie: paizd.".. yi:y prin'repetiqii. Simbolismul rominesc. Bacovia r".. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb. "li.scirverbului . rotuqr. structural....". Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a captividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai... Metode Siinstrumente d.u"ti i. Atmosfera sinistri...adinc"/..i.amorulintors".]ffi].gi . obsesivd.culminindcu sentimentul "SjaT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g.Stam"...tea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive. ..i*iorrrr.. rece 9i infioritor. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (.... Bacoviaifi a. . a cultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::..oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic allimbolului ._a p^rintr"po.cavou"): . repetatin fiecarestrofi de trei ori' L.a. irirr. refrene. 1gg6..r..il.il..simbolistprin formagie.ian a -ir.in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb".ecririculNicolaeMa-Bacovia.in bunl misuri.mai alespunctele de iuspensie. versUlbacovianesteconcentrat...""1a (susqindtor asiduu al curentului gi primnl t. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.cor.invinse. corespondenre."altul.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului. adinc sicrielede plumb " / / .caYou"..cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti.. senzaqia frig amplificatl(. ci gi prin construcgiile conotitirrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te."nit""q" xlx-le.prin sinestez:1.ti i.aripele plumb" atirni. ezia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .).. descompun cadavrele orig gi al pri-a. de iil coroanelorde plu-6..era vint") se asociazisenzaqiei (...edecembrie.. i" p.. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.apirut la sfirgitul secoluluial"r-..""""r.rv4' \rrrrsrrrv ei.. itemul 1...'. itemulJ.ir..prin repedqiigi inversiuni. ostil.sufletulttn -"i croase. simbolismul-a p""."l..fffir" epoca. cavou. la sugerarea Versificaqia 10 silabe.l.tr..-"Jl.". zuprarealismul.sicriele plumb".....stam"...tir-uigi .i:. dezolante.flori de plumb" cu careincepeal doileavers din fieRepetaria -o"ir.rrrori.--mirrie Anghel.t din pl. . subiectul III-lea. . stranie' care obsedatpe poet. Ion Minulescu.a. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive. qi transfcrulachizitiil..B. "b"rl. a fosr caracterizat d.r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru .."^"i i. subiectulal III-lea.. sonori ctc..."ri.Dormeaintors ainorul meu de plumb".ril.simetric.irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei... 1"r:::3.. LecqiadeLimba.i.. n"ia^"rir..rar:^v^ -t .repre"jnti. tr"'rt .decorulplumburiu sensulmede flori de plumb".Dor-... imaginiiogi. plumb")/ 9i a plu s' v$ .... : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist.plumb"' . te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .gi-am incepursi-l strig")..Cele doui strofe sunt construite simetric: . Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga. prin paralelisinsiniactic.

-.i.acustri dc G... gradul comparativde superioritate.r..adverb de mod.atir nat.in evidenti o damnati nevoie de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate.""]r..parceunprezenretern..p. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului.gi am inqepenit" .c pune..g6.u rarmisurae g_9 .... graqios. ".:.aos".. srarea psihorogici a eurui riric.rra...:. parel il ermrse ci n-am podur iamar").r. . Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib. halucinaqie' 2..rrirr. 1... 2.prand.Jt.l.... simbolisri le_a i oferit.de doui ori. inconstientului.r"r.:(::::.plasat in rimamaslerbyl cea culini. cste lambrc.a.. sara aura.i-rr.1*-'"'^'::)''t".: . inele .ils.*"ili1" (.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcramenrul dainnat".t-""ia nu se mai folosegt marca. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cumulate...rofa...iliilliiro*r.ifi.nd..g.. repeti se l" . echilibrat' cump aiurare: delir...rident ..)aceea 9isubstantivul Ritmul *.u.?).o"1. versul diferir fald. Scriitorimoderni...:Ilitugesc.. Bacovia sitt.. . asteptind.il.(defectivde plural) ..1. si_b..EPL..""i..rditirr.mlidiu.paraleldar . de nlma rtrofe .r.. pt.Audmateria "*fr.esdvhr.. 137.r.md duce-un.rt.. a toatecorrsecinlele impresioniste.""ririrlo_-.i'iio.. . ""r"rior.Studii Siinsemndrictitice... la titru.onr..olll" ...wr exteriir..di".i.'.). .. Subiectulal Il-lea A.Poczialui dccrcpita..".l. mlddios: anin at : agdgat. .i p'rih.. naturiiatribuindu-i-se .si inceapi un basm" . Bucurcqti. .propoziqiesubordonati subiectivi' B. (I.Tor ffe_ sirind.rri... Ca giin poezia azd.ri :::i.de '.r plingind"...i.Ti atita ploaie").D.funebrul -acr !ar*"t li rnant'ia I 9(r(r.hi..' gi rn poezia Lacustrd..".. -"rTpi. celor "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.. e^'. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate.-sr"." Locuinta.aud"se. .T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu.in vol. de 3..ci trebuie" . Ncgoitcscu' ..t. si incomensurabi_ :\....sere azi cupatrunderea euluiin sine. rimi este mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd. t"-ii ji a.rrrrr.rui. tristeqe apisare...propozigiesubordonati subiectivi' .Ce am clscar ochii mari". gi aicisuntdoui planuricareevolue .r*.racui. tot aqteptind".deget. intrare in panicar.golistoric"este consecingi a"rr.De-ar6rea ri.?jiTpylui..Ji"..).si-l turnez" .i. ffi..ciqi scntimentului singurntigii.rf".gi"a"du./ Aud mate_ "...."'i.ran.r-. lccrcqtc gradar. ploaia.gla"gal..rlr .'r. $u...gind' de doui ol... ugor modificari...iir'..ui. (.b"ji.d.tt" rr"1 interioriziri.. Ij sentiment"t "..ai. atmosfera confuzl. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat". ."... racustri. cumstanqiale . Pir"eaun om de o mare bundtate..i.cu pe care..Crj.r" j.a]i"]-:.. muzicale)coresponcrente nevr() z..iil"t.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l ..ind .verb la modul gerunziu' mai muh .ilft:_ Ic Iacusrre.il.i.suntsingur. conduc .propoiiqie subordonati completivi directi. tras de . (.'Ei la medr. Tre_ sugerari pri-irt. care -ii. Ail. care.sesugereazi univers un irr rlisolugic.propoziqii subordonatecirin consecutive.. asemeni.plouind".*ri ..it.adverbde mod. de asemenea.ru. .ao" pr"rrrl i"r"ri8r.i:!^'.Toiir..l"gu..... ..r]."lo"r. colp Ciqelul mi-a infipt w colgin.ii lumii.1t2 t l.t"nti.gi ie pini la urtimurvers. cu singuritatea ontologici gicu unicitar. Rima nu -oJuig"*y|.rJ..ili.."J.i.ci euto.substantivcomun' ie.i-b..l..louand.^dJ.. Prima imagine il. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvariabil) 4..1.rl#."peti.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit."guriragii.. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit. .i. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputuri'.ungolistoric.i. Teroa"rea ""pd ploii i. in text.$i #laili rrriizbeqte-un val-. cincisprezece sunr I" d-puffr ezent.. lasenzaqii de organice p?.#."p"ie de trei ori.gi simt. amptifici duc ...gi"i. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea.#ilobsesiapruviah: suplu..oi'r. d.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi. .:::'.aspecte depri tlattc qi morbide ale anotimpurilor.llg:lfi.rui.[il. (..i. zvelt' l.. irrrtr..atatea". in ultima stro_ ti..emi_ rrcscienei de rep.. pri-r ri.oui"'1. .r. simt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti. acea sumi a sugestiilor vin din muzici.) de silabe. .. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C.B["...il inrr-o riire de .i .. iar gorur isto.i se rrtersecreazi semnificagie: ca p. p. s..lilri il$.. atributul adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari. Eacdese singular) .. dnit : potrivit. raport de coordonarecoprrlativi."._'o io. . unur la tim_ pul trecuqdintre acestea ...i" pl?. riilrratua nopti..

ilnspecgi'or racrasi..nNu-nu-nu ie riasctra tinirului.obrcctiztdqi subieoiad: . llr t.O."' ' Desfdsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix. p.. subiectur arIII_lea.tffi.ri.miinc6nre.u d"-.."L.ti""ii (.dH... itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i eseunestructurat. mlie... motivaqia inviqi- destimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn tim- prilej de portretizare Giurgiuveanu.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu.g"1.a..fgrmal.dfu".r* a-j." Aceasta repre_ de c..:i:X:. in pe gi se . (subicct) | 1C5 forgcolare." . o Nu fuscse un.. .u"rairrr"rar.-72. 1l.. t. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat. feminini".r" rd Enigma Oiihei de G.nt indirecr) kil::l'il.? #ii*".iile"Cin principale. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo". nu cunosc. ^"'i".rrrl.izi.o. l!5g.itrinsi bitt.. pdnwtjer.d. p..r ruri. Jir4. lui salonul Costache cu incepe o scen1-cheii: .e..o .J.g.*i"i.un tinir. predominant familial.e. )r sunt comparateintre ele in vederea P.. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i.Primirea pe care acesta face teptezintdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea neprietenoasi9i temitoare. cu piru! lung.te'qii. pc' de 1""_ir. :.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddurea sphniurapilor Liviu Rebreanu. ihnetitt. ...ea . a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i. subiecrul vezi al III_lea."r. cu rispuns conde citre elevi.-iar t*".vezi P.ir.tl' Bucuregtiul. gy puqininaintede orelez.li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.propoziqie subordoffi.. sunr examenele. romaOp..d}rii. : P. EnigmaOtiliei de sph.':. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur . de l.*i:(^::TI. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: . Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'. ln lucrare otra. sl ntivl trebuic fie permanentl. obiectiv. liei Corfllaul."]:-oozitiveintdresc.sti p. Ci.4r1r.^07'1/ condigionali. unui deficiengere in inviqa. """i.lormatiod Ei sumatiad.za19 de instiruqiispecializare."^Iir. ao.azl criteriulobiectivitiqii notare.mniscient. tyri. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol.aproape Giur'-. surile.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare. (defective plural) de t.caun vegmint_militar".i:. incepe gi se to. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului.r_enteinnegrite vechime.r* dq acdune. Cilinescu Conceprulromdn .dupi un plan prestabilit. .". Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sau cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti strategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' .gi.intr-l searide lui hibrid... Tesrul3.de aceea i.nr...il.il. .:.propoziqie principali. moq qtiu.onunurr.spechcol care sd. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui . iternur 2. se concretizeaz|-in lupta pentru averealui Giurgiuveanu.descriecircul"ti. .rtiv. .ii.u. dar cu implicaqiisociale9i morale.rr*iirn""rru in unifoimi de licean.'i prosresul sale ^. ntdrrtr.*.'"'J)irestur g. . a nol titbi. fiind s&isala persoana III-a. ' r De la Tirgul. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G..i:.tii r..nu-nu stdnimeni aici. Ei grecesc. de optqi pe unul'dintre personajele i.e2e")...I.\:.irl r Am cumpirat din pialarnazdre..arari rrebure erevur.iiii -edicin. funcgie Eaatuarea formativi." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i.ffi.XX:H:d7ti:t.hi". $i roman ' c. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'taqa . DomniaSanu a "du. misliniu la ten..9i informatd.i"'tir. itemur3.".pdstdrnacpi arrczarzav. r. Aceasti._.propoziqie subordonad aributivi. evaluiriie concur_ nationare ce :l.rrri..Eaaluarea obiectiad subiectivd baze.criteriald gi normatioi.i. tutorelui sau. 2.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.abiasosirin Capitale.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de itemi..decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intrebareatromului specifice ^i^. scopul ci feedbackul continul.' il'^"'tti':j^. "iri"r.* la otig"cur. S.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu...nas irivenill gi .Felix..iir-... ztntistraregia evaruare maif. prin carerezulhtele sunt comPa. (comprc.inexpozigie lainceputul lui iulielgOg. Eaatuarea.:::te a" elevsau lacunere.. reaiasei lui "ste menqionind momentul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand. Eaaludrile forrnare.. Eaaluare ao.rh.#.stanqiali .*l nr. Naratorwl.

...te momentul sosirii la^tutorelesiu: . Naratorulprezinte.i.s.lnccarcd totusisi-i vr."ry' .lip.r"riaiil.augd. [rnut Momentulinmorm6.r...i" r^rr. feresefi ob11lt ceea ceurmS.iil-..te ei.p. i" conrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz.r.Blecarea cu n"r.rrc-lcluscsc spitrrl." " fir?.. Retriind vdttti r-i"tiri. lrogat... rizboiul esteun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali.Nu numai Otilia erao enigm?.conaterfereazd Bdriganului..a. atit de schimbatiera..::..fi.i."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie.lipsit de gi.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our.i.:. qtiind aceita ci arebani mulqi p. gi ci o licheasimpatici...o^ lL? il'.i:u n"qi". Pentruconstruirea casei.^Oiiti"..." Revine pe stradaAntim. ri.r.ir. ""r".de dat-detipologiapersonajelor.. fata: .:. din toati inima.Stinici Raqiu.uti cu un lan!. incinti descrierileample."r"".l'lffii"T..r.il"ji. cu inima uqoard.:.i. iu instabilitatea enigma lia: rational qiambitios. dar gi portretele Subiectulal Il-lea A.din lipsi de ingrijire 9. Hcgt0rvA pcrs()rirje... se desparte Olimpiiqi se casitore.i. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.r. riniqtit s-o peAglae o. pran..t rilil..rrru.. . erotici ."roiia"ri."rea sinse.i. de aceea A tA o respecti preamult.afrliu. imbogiqit prin banii furaqide la mo.eL. csrc aiciin'Bucuregti.-" i. sohaqki.. mai pirei si fie locuiti".Fermeiitori...tecu Georgeta' la Stide de nicn.l.-"ntice . a-i ride inima."""r caredovede. iirl'..rr ilu.e.ra AgrJ"r..cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.evariqia devenidinumani Agr".r"ulc:r rrrr (. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui Costache gluveanu. iar cu baniiob_ "rig. pot si jur.i.... dominant realist.s. l)in prirnul rnorncnr.faprpenrru careareunaracd.irt. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri. foarte imbitrinit..igi." .i.. Siinicl.. cu de intilnirea cu cireada bivoli.i deschide mi.ntirii o est.irrf.il .rrr". ceeace rurprindc ci pe-toqi..rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpiei.... secundare *p. concomitenr acesr cu a. irr. fascinantl_9i neinqeles.". rui -"iil-ori"l "l irfi.1ur -.. . enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri.i.a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor.a".a...""td" avarului. b"b" ""u'r9-rrr.*r pa"dd.riu.r'". 'Vine De prin politic. cu Pasca..Felix conchide:..: C..r..oiqine aceea inmormintat""o ri".rr"'uiif.trlsitirri avari se nu *oE-Costrche.qrcrrrl *.. imprcsii confirmate...i. dar inocentin problemasentimentali. opi_ rn niaci.:'J#. de sirnq familial.zindcu cdri phccrcgolesc cimara.eraleproasi. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a. cu toati vigilenqa r...i..9r curteatoa. cuGeorgeta. de careFelix seindrigrf*egreimediat si cireia ii cere dovezi.r".rnrr d.teniriigi a paterniugii i."".sensibiiigi cocheti. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix iubirea ei.rude[ r.ir . Poartaera lin.r. irrrr-o cilitorie la Constanqa.e povesrea "rri-r.rise. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei..J i iillll J:.in romanul Enigma Otiliei. interzicevizitele rui Pasc*l opol. a-.i.rfaqoat..."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t.."r. ad.ri in casi..inta fetei gi deruta rinirurui. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.il f ..nni .c.i.rtor vara. i"bi.ln'ilT.ntwl) romanului' Otilia incheierapid acqiunea tinirului...i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr.'.. Acliuncasedesfigoaripl."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.fire de artist..iil"'X'i.i.riu. s.i. inconstanti."-oriiiip."ioporir p-""rii.f#r. Auric..ri"r.J..p!rg 'ri i. Birbatuleiinnebun.1..I se peru ii 1.i dintre Felix j'1 . Agr. Costache."i.ii""il.lis..it. .u criza 9i luiri.e companie bitrinului. Agli. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a... a-i mergela iniinima tragerede inimi. desricostache.. sra"..i.'.'#.Andcasalui Costache:. in riu.' i" ..upa casa milirdreste: ..Jr.." ""i"i....... ilar.r.. si'ri... I'clix aceste familii. lia. lui {si".. anun{e bi..r. imobilizat pat.o..i".. fetei. vorbesc despre moarrea bornavului.Otilia."_r" de sorasaAsrac ei .. f ... .cu predilecqie bine construiti....:. eventualele cheltuieri r...i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante."q" s"afla n"ri. ri ..ra"f#i .cotrobei.ii. lili"le... considerat rival. inimi albastri.."..ili r"r. n. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva.. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2..a caselor."rru ascungi casi.ir.f ."ropor. 1}.i America..r. moderniste.primul.. nebunia Simionii-...i"... dein-geri..... Felix retriie.iubitrnult..firi_simltire. . H'J$" 'liratc pcrsonaiele.a avea ...ir.j.cstetot aga avar. cu greu eccepti depuni o sumi de banid. definitiv un ' F. iau in Felix seintilneqte intimplitor.::.i.^rlc'c. .. o cisitorie striluciti.innegriti. Cos mos taehc.ca 9i in ceaprofesionala. "a"r.rr.trinurui.aJi* ..m.trnoq f.li* va face carierd.tr.iu g"ilutern la vd.nr()ilrteaiului lor....Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici.i falAglaei]. .!i""r.virsta gi iubiref lui Felix ..i#.i....$T 4.rr 'r'urca_--. i.rc. . Alt elementde originalit"i..i-g"te. eale pare o de cit atatiui Pascalopol.. lh.seinelementer6mantice.. Giur gruvoanu gi'l'ulca.s."rr.i.i.."rij...{u ti'nipidite de scaieqi. imaginea cul rustic al lui Pascalopol. Felix la qlseste bilit de la Otilia.r9.'..noi nu trlim dece-i p. Inptanuri .r". in tren..: r..bunititile. revi".ioasiii trebuie arrerea Giurgiuvea_ gi ri.doui planuri principare.^rp. de ..in timp cesavureazd. Rcligor.e i. gi lui Felix o tindrl..uri.Tipul arivistului.:il. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav... in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfera ei din r"iolr"ta p.elil"# si pizim.a interioarelor.. fiica vitregi I"i e...-fi"gr.rr s-oinfieze dti_ pe li.r..ani". ir."iar. i..jll'..El igi amintegtJ spunea ii tiq. ti "r"ri...i'rlru.... deseoriampli' 'iita. .'ii r'. dodl. dcsco!.riica sotilor Turca.discriereaoragului.in....a peisajului. (om) de inimi.. turorclc mcu.. mog cos_ tache in lipsa gi.o recunoafte iopol...Aglae.i a Otiliei.. y. .c'nidir I)lscrrrrprr rrr."qiu.Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalopol a devenitsotiaunui contein Spania .. Acesta ii-aratao fotografie in carelelix nu. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea..mo.*u: " sideavcrrizirile rui rfi i . doua zi..srriinisunt otilia giFerix. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c.ci qi destinul insugi.."d. vizim la.. lceea care ttl mosCostache. Stilul romariului esteelevat. .'. incit nu vor aveao-noaptede intimitate.:ffi '.ird. careplecase cu Pascalopol Paris. tragi_comici. elemente Clasicului tip.

instrumente ale muncii cu cartea. pune a ^i"il.r_s t"r.i"... la Anr biut un ain foarte i..sepoare \* trage atributadjectival: in con_ .... cartede munci. *i.. lrr faqa nrinisdrii s-a.:{$ pe pe (. $m.e. a predat."...ln comunlcarea scnsa.nu esteconstant participare din vului...in canalul transmisie de ele o acceptati. cazul comunicirii orale.. si nu stai_r.ui 1. conqinuturile gi activitiqile de invigare prev[zute ln surriculum.1.grrr).i ffi f i.ziqie subordonati atributivi.i. l8 ...":)pedegere (.care Iat":... sistemic.A.Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie si-gi insugeasci instrumenrul comunicd. . Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl.r .-i invene.' gti. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare.rrenita irtariaRadna.# ur' . calitateacanaluluide transmisie. probreme stricti actuali_ de tate(.zigi" r"Lori"nrte. ba Experienqa comunicarea elevuluiesteredusi..r.coali intercomunicarea in lactici. 3.) A ridicat paharul. receptorul elevu de grai mult pargialcodul. fapt determinat de: .i 3.r.prin efort .2.a pu_ fi in f .. la seinchine". in(.f.L'fi . obieeti' Procesulcomunicirii didacticese concretizeazd vele de referingi.ece.) i.a pula").:i. deget(e): . prin obiectivelecadru.gaptesprezece. miile. p.#. in 4.Caracteris !i ln ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici..aaduce discugie. maipuqinfidel. l:.rir.. al dezinteresului faqide leczuri lor l. o anumiti motivalie.il..14 . mai 3.r-riangiari "sd de scop(finali).F. l' s-aridicatprin munci. comunlcanr..r. mrc. cartepogtard.. nu sun (E). .i:" juca cineva degete mani_ leget(. cartede .) La congresur ecologigtil s-oi rid.. Nu pot si spuncem-aimpresionat mult. a gti/acunoasre (:". ...mesajul si accepte succesiv.." ..)."" uorbi rare. ." . schimbi: se Ei se elewl trebuindsi devin6 partisi .Ji:s"re (.locuqiune prepozijionah. Frrr si-qideaseama " a!:tj.:* a se?nchina.1." toasrar. . (.limqi elementele nonverbale. clas I.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r.. promovar.carte.ir".. rwela.icat"maimurte o. codul. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. a da cirtite p. Subiectul al III-lea l.T.rolul celordoui surse schimbialternativ. o" in cirqi.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise.. fost mentinute la acelagi nivel..gi corectitudine. prin influengele din acestcadru organizat.. (R). fost tngbepate r"i"tiit?1. in contextul s.i. ' pantactival unui dialogproductiv.propo.te cititul gi scrisul. Strategiideformarea capacitdpii comunicare.. personalizati. deficitari sub aspeetul de pronun" qiei.itugqional. 2' carte: carte de identitate.). ele aceea locuqiune .in ci. se poareconrrage complemenr in . 'c.iain inrotdcauna timp. qi de contextul obiecrului .t Vorn-agi fost invitagi petrecere..eziuamea. la Voi plcca miine.. . La somaqie.J... i..optsprezece.. totugi la....--'^"' dar 4. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impresia ci cu 2. primit un dar frumosd.il'' fufapa.. ."rJe. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partenerul dialog la de de intervinperturblri. elevul igi insu. ir*)locugiuni substantivale' a aveariq..l^ra"glru.l1ir vine _ propo."d. f"f.) rolul care.comunicare comunicare $colari.irilii#ir..ridicatmiinile i"-..paisprez.!.3-.. de oraldfi suisd poatefi considerat forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.care asigurl egalitatea de . ut"ia. om de. . fu... B.aumbla virful degetelo.:: J*:::: d"g"*. Emiqitoruleste cadruldidactic.c_onsrrui t o poartd nov|.a s_arearizatprofesionar.1. natura mesajului.a .a stTiuno":er"io"rr" pnr").. vizitit. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinderide comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri.iur" .. activi la comunicare partea .egi tratarea diferenqiati. #l. trebuie s[ decodeze.a (nu)r" d1-lypu i:..uneorigi a cadrului didactic.numerale cardinalc.rri. 17.. interesulagenqilor comunicirii.rii.codurilecelordoi factqriai comuniciriiemipdtor receptor identice. Poqisi pleci.. un nu Stiwce \ r un nu..

"..J...* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid...rii"J|2i:.jl'..:ilil*:..i-.nemulpumire.hp1. curajos. intrcbiri structurate de tip eseu.r. itemii pot fi: ' b. ii cep m ulpumire. .*lXl".rule. celemai importantefiitemilor se realizeazS. multor criterii.a"-inanre didactic.. (3) itemi subiectivi: ' . gi ln ttrt larg..1.". Ei or . *o..i#:.. .'ueroLr .a.-::.r.. pc cxpcrienqa viaqia din manual...)senumeqte H - ..i. de ^ubir^r"i.jmTr f . ". subiectur al Tipurideproiectare III_lea..Tfi i::t i1|{p i"J: J?:il 1"t :: r* ... grat*rqici scurti i-aginagiei. pJr fi..".oratd... exerciqii pro.. :i:]:rl carrrctodedidacdce. r::::. pondcrc Itrieidcua'..Ce te legeni.. de Conceptul de item estestrdnslegatde acela obiectiv.wpd. .f . ayeptat. p.r-intriti.:i::i:...'ui defanrastic. d...le.i.b' j! sru r.. . itemi subiectizti: ..r.itemur 1.."":lilll'. . sol) . Jocut clcvii igi formeazd.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln .orrrroruu*r. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:.s.-'nk.luarc.r.....|i.:iH/:# : .itemi de tip rezolvarede probleme. de de .*r.l..i_u si si lirseasci "jl. i.itemi de tip eseunestructurat..-i. sau mc.. In fiecare lecqie pot.rril. srrategia didacticitrebu."* . t. (2) itemi semicibiectivi : .. iu spriii..gi..griiue.ii..u'or. situagii .bradule..grllcqrc 'ulr..**'.i.r"ii'il". .'"b.: .*:... irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.]. .l1:. i i. tn a.crea i"*ii'ArAoniu..r i""..itemi cu rispuns scurt.ff."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi..1il::.if s.r" r"r.. de A .".. exempl".a"m.:.idd i.mv d a...iilil'."..i"..urpi.il. ?" Cu ciengilela.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur.lucruri.:..]j. vint .i."'. c:orrr de domi"".rr. deindiferenr.i:t'rcttt'st'irrrb..riij" I merodere. ploaie."a*.earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.5 l1tirff y.ffi:. Din punct de vedereal obiectivit..t. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat.ffi:'il|l"illli:.' variate "l.i. fi !:..teobiecte(fiinqe. orice item testeazlunul mai multe obiective..reqi tipul de rdspunsatteptat. ri.. : :..ricil:rtr foarre. i. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii. enun!urmat de o intrebare..a..::::.i.' u."utu'"*in""asi lnvltagie.isie.:r"x. i" .4.uui.ie. i.ffii..Alcituiegtedoui enunquri aceste .:/.onrti. .-r.. . e.. conerient gifluent. ..x:.il.' u? .:'nT*:['#t[*r:rI"]:..Identifici.pebaza Clasificarea : obieaipitatea in nota... inadparehramatizard se E.r". plopu..X:..tatc.narc i. l 'aclmcle * a IV-arr.l.i. .itemi cu alegere itemi cu alegere muldple.*::i::!fr:::':^:. inchide. (MihaiEminesc (cod.n*..intrebiri structurate . tn drdznep.u. vezi restur 2.ii..*. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. fenomeneale naturii etc.t [ -l li''^'"..:i il i#.r J".r.. cu cuvinteidentificate.i.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi ..':: ltarte.?iftL.li:: :.. fdrd.-. J.'._. rdsPwnzi.r..i:'l'i.r3.rni-rii" J. e. .j:ff..T. A .. fdrd. Acri ..'... afig 9..ii."_.igii notale.ru.in. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali. .il5i.:.el".F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa Fragii Grimm.r...Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele versuri: ... texte non-lirerare: ' Eficienga srraregiei didactice arese esrecondiqionati creativiratea. in lista urmitoare.. dialoguri tarecaresi cuprindi formule utili_ a. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns esteselectat dintr-o listi de opgiuni. sfh.il.ff -"i. rastrins. ....":rukf ltii:*.Jocurid.. si pr"f. secundar.o-un. n.ffi:fiu:il:..cul cuainrclorcwlnpeies opus.ac$une simuratit^ t.J.*Uri.i cipiul..ffi"f*. .i' E" intyeb.. .ru i"T#).1. I:il.TT:..'. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i .i.. *. deschide.jo.:3:[1:::'.ifiiespingere...erol..1. :..i ?.'ril.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!..ibe. ' : itemi de tip eseustructurat.ilil..ii pr.4* :::1 .il:. r.f !.?.r r." in.o. pdmint.i:J:::::1!.. St princip al.1...t eo s I T:'T'..imizi.urtn.. dc memorici durati "i"pi'3r. a.r11T-r. ]j)tr?). mijloacere activittrgilctr"irlr:-..ffiru.. ' r::". il.". i i sens'Jo. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect.'i* :::'"!:!:..:H'.. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e.. .:r#. mal.J.itemi de dp pereche. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume.^....::*:.:.. ^:..'.Fdaci enunqulestefals.ii.. pri.. tipuri -t. tc.i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr. scrisoare.

.. naratorul realizeazd..rr precedat nuvele de (publicate .tul roman_ vezi p.. In activitatea literari a lui'Marin Preda. ceeace va produce o funda schimbarede atitudine.""'..centrur nu mete'ci saruf rominrsc. puil..Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.ub inia'i)ireo pamantur.gi qiraniiproprietari pdmint. Punaul culminant al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv.i"t. titlu.rolum 1948.i. pe Polina. sunt mulqumiti cu ceeace au.t) din Concep. de unde si iti bani pentru plata datoriilor.incasarea : Bilosu. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan.1". nu se mai bucurl de sarului ca de un spectacol.-instituqiil". Polina va da foc caseipirinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care..tridar.. . la intrunirile din poianalui locan." niri."ii i."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la anul.. cu sitenii gi cu autoritiqile..te si o singuritate desdsiti".intr-6 perio"d.aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti. venige un rivrlus p.izeazd..r5"in s neimproprietdrit. V. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte.ca gi in literatura romini.dar sirac.'. Cel mai fericit esteNiculaie. r.gea -o-... se refugiazi pe piatra de hotar a lorului siu: .. p.. "". . . u4zi vaveni "-l .tici sebucuri. mergl". qiranul silrec. pregiteste.i.se foarteribditor ru o"-..tierrd aicif. p. cu o part€ din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.-. vi""irj . Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.. l-p ceNiculaie.fonciire".cf este apare vecinur Tudor'Bil."ri.ialisri"'a agrifultr.... cu caresi discute.up.:".r* ca acqiunii semai afri Moro_ ti?. vinde .a. cu cisitoria ei cu Ion Biricl...fonciirei". fhceu harnic.urprinde este imaginea complexia saturui .rrre violente qi nedrepre.fugisede guritateade acasi gi din sat tocmai pentru a gisi aici lini.i M. Unii dintre qlrani..fi i""j.ffi . Alqii.araschiv. . Moromere nemulqulit. stiind ci-i ar lui restulde pimint..i'D.capodoperi a. dit""..Rusaliile.$i-4ip.seceriqul ieratul..tin in . asez^t o policioari din fieririe. va pirisit defiii ceimari) este semniiicativi agezar.legati dep.Bllosu vrea si-gi mirite fiica..i. primarul Aristide g.In lipsa lui. Cind tatil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali.seculci unul pe prispi. iii. de_a douaso_ giea lui Moromete. <r tot*g. .i familia unit[. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali.lrnjirii . agteptarea in cinei. Majoritateagiranilor din tea-Gume."irar. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan. vor si agoniseasmultd avere.. conflictul din faBilosu.. brri seara.72.intr_osim. acesta cere avere.ili Jii.riiejte doui momenre istori.-. ri po^rtei"ui. irr copilulei cu Moromere.ti sunt mici proprietari de pimint.r. Ilincapi rita.ili.de ce nu a reugit si pimAntul intact .fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii. trebuie si iasi la munca cimpului..forrJir"i .i'il:. ficut de Din Vasilescu.. romanul zly'.d.fiind jupr Birici q.r. intri in conflict cu familia.rr^1i.familia Bdlosu.t_ m0ntgi de tradigii.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni."* vrea siu.artgdin pimint lui Tudor Bilosu.i it si faci politici.r.surprinde disparigi"l*.tice gi Irina.Pentru a-si obqinezestrea.L ir...... Pentru a-gi obqinezestrea. un loc aprr te. ff r (ho ffii. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i .l^r-11-... *i"rmea. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.rralAl""f.lr"pozeio verii.pra^"a aparitcineua li si... dte *iza. b5taiaacestuia Tudor ictor Bilosu. lon .$i lisindu_lpe Morornete deshame' apoi..prozei de .."lrril. la secerig."ruh..il. .... Ion Jugurlan.r- o..El nu ingelege unde a gregit..romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.-"" din pareci dmpurcra . si_icum_ peresalcimul. agenrul Ju_ fiscal.. adevirat simbor familiei.. ca Tudor Bilosu gi fiul siu.sfiranului gcolar..in*. incaseze si ua gl romanul de.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri. r"er'.. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea lap"rroarr" rri-ri. Inqelege primejdia ritateal.trebuind si pliteasci datola primarul Aristide.nr* lumea .ii.. Asaltat de .. altulin casigi al treilea ieslea in cailor.rrii... si " ligtca-Gumepti. pentru a se intirna in sanatoriu. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare. fuga Polineide-acasi. al Disimulindu-gi intengiile.. Nu mai participi.i'in s.j. a.Bogoghi- L.ei) 9i o.qiunii. ffansformiri radicale sistemului. aqigaqi mituga lor. ^ Fetere. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari. Moromete igi creaseiluzia cd avind pimint esteliber. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat... conflicte mari.a.. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului. Noui sat.'iffi]lruni-..r. Moromete nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6. la secerat. naoromere fi ...Fatail iubegtepe Ion Birici. V..Rebreanu. Romanul aJ.. precum Moromete."-Eiiur .soc. cu un giran bitrin 9i urit.pentru a vinde oile.' ilspecte wPera uterard Moromepiiintnrnette caracerisricile roman. Volumulaldoilea.. Victor. I)' Prin tehnica comPortame-ntisti.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M. rna>ate se in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii. Moromete se vede obligat si vindi o parte din piminc.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ . ale specifice acesrora. prec. careaduc psihologicq inedite p. In..unii cu dorinqa imbogide de premilitara. improprietSriqi dupn Primul RIzMoridial.oriu. Nili 9i Achim.ild. romerii (volumul I. retragein t[cere... Guica.:nvingd p.erii..l ooit..#il1. clar.'1.. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii.. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i.i.Liviu. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei".ia lui Nili de-ade i.il. gi nu la el acasi.premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini.momenrul.fiind bolnav.". apirur in 1955 volumul al II-l.. cimpia D".r* si gari..

de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii. giric/n" . plulIon Birici-Polina Bilosu. .i#il.-.pr.Ua"#l'i.omenr la acqiunea clc se ruleaz.""'. cum.U-p"f"u .re prr.. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah inecomplexi. scop(final.gr. ln ambele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii.valoarc..--r-rrrii...personai : corn plex. o"*.. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit.Jitrqir.. d"rrrl'r. de .tilDingreu" . personajuluiMoromere.gl.iril. un procesdramatic de dispariqie instituqia rurale.doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga ."re r... staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs....i.. dar tr1-ni"ri.ti ne?nsemnari.victimda etdhti ei.. re se'intimpleori"..Tllativ5.. -mi -rtr ." . persona. adici unici. romanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecu- Subiectulal Il-lea A.fuga Po_linei Birici.interioril'r. Rebrianu gi i# nilor. :f_:_ql:..isf"!i" ... ".. idealuri strdvechi. rordeauri" a"r'o ui"iil"J.9tiai ni-i" ?."*iri ta"ei ri-.t poate alqii ci "-J bitrini cind tu n:. .-r de J.li. si tri sl Anci..li"ii-pre si cu..rd.nararor.e.cu sfidare.. roltlctc intri intr-g lungi. lrr: "".. a Originali-este viziunea satului: gi .de micd .sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.. MoIlie ncteesteexponentul acestei lumi..t_l replici la iomanul 1or.-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici.. cu pari atit de mici . ..de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafiri sfirgit a sufletului omenesc. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara.: .r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t.... :Y.il..o""i. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziunea lor unici..ii*e.. .::.:.. Prin elipsduneleversuri devin mai expresive. ".ri. iui I n roman exista numero..i"..intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelui lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.rpeJ"r.... s.._.avrDut Pronomtnal..la "tnpru gi sadoveanu. ingimfare...alerti. ffi.in armoniecu glia srrimo.qtAtu ."tT jos munce....r $i cu Inrrlll'-. si gregim.l"i p"p"l.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui. ...ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroinere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l ..ii.es.liran inteligent.ro' in liieratura noastri. Inconrestabil. viaqi" ..a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.deceseintimpli. li ri". i" g""....ri si se ruineze.rb"t_"]"j noqdm4ntuD.citjosnicia. ... puteagd daci tot ceea avea se?nrnmple viitor ce si in -ai "t. credinga pacea armonial*.le suntdramatice sesdcced gi rapid.tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.crrrzimea..ul nten[ionirrd ci in urmitorii ani gospoaetir qa..o prtme.a sa.C" si-9i91igcomo.l. 9. 1.I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal conflictului "or. care.un tip . e*isi"ir...".: 3. eu ".ru#i.propozigiesubordonati circumsranqiali de ..i. ..p..Putemspune. rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase. cc aveasi izbiucneasci pestetrei ani.prezen se in tul narativseinterfereazi trecut"l.. iar ceea.. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror.ti" propozigie de eu/Stausus..te privesccu superioritatc.Note ocazionafaaoarea romanwlwi).dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este prim{dia clcr nu. fdrd.M... il"*.' i. l)cznocliiru.rrt..propoziqii subordonate ..re: Dersonarur ton v-olunrar..i" cu "ol"r"rl "iilil...i oe Llvtu Kebreanu. subordonaticircumstanqiald scop(finale).... .Domnule.. ..Itt I I 175 cotcl<lr. in complexit"t...r"ni-. Marin Preda es[eun remarcabilstilist. te privescde sus .itil'.. Omonime din textul dat pari.r.. I) romanuluiestedensi... chit cr rostulism cinegtieces-o alege el!". i..il."i. 2. p" i..r"1i...-"fari. L:.r a.iet-"i-o.. . . rif*.lt. vasileBaciu...abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'". Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici. ci. tudiniinverse acelora rebreniene. Ca scriicor. rfarq.a L-ii p. confruntlti cu istoria. B. sedesfigoariintr-un intervalscurt...rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.da-mi ..:."f ii"t"i].. in gi .umr Ilie Motometei.predicat nominal.. nu ignore rolul mecanismuluisocial. Am inviqat la geometriedespreelipsd.rri..propoziqiesubordonati atributivi.'. spune Preda. -mi .oinulsi rimini om".).arranaiativi."iril.(vol.{armecul a satulut.i'." . a l'i Ilie Moromete:.easci.. d. cu experienqa unici...personaje -ir"ip..J.comodd.ierr"rir.nu gi-au gisit loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid." .. micd.ase personajeprincipale..ca^si.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur.Cind frunza-naltului copacl' ..". a"?..i...." (Marin Preda.riri ll.Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp.i-. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.Ilie Moromete_d".propoziqie subordonati circum'stanliah de moo.. .rr...ii.. brusc. monologul inrerior.. ' pari atht. cap.r.. "i.ci toqi invaqi de la Balzacsi. -l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"-' tul."""l.. .Ilie Moromete. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii.. ..complement direct.otrUn.r" ..complement indirect.Pecaretrupu-mi .J. lcnt d..povestirilor si romanelorlor..triie.tiranul nric proprietg dlpirninr. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d...r an..i originalitatearomanuluiconstein noul tip ie persorr"i 6#.. atribu inal. i..i."r.denga: ."ide auror.i.riito*1.Lrr.' .nete.Staususca..

r. cu celeoperatorii.d eleoului.rl auxiliar..imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p... 2.r"iqi"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. Sedovedea incl o daU duplicitar.riie. m_ijloace tnodpdmint moderne.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i exprimc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula.cbrect.ri".dc cu de condigionale.ti l | I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie.qin..... imaginaqia sedizvolti ginlirea.y.tiadacadrului didactic cu elevul.-* de a*.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !". ajungela: j consolidarea deprinderilor.i cursiv cerpugin il. Acqionaufactori complecgi aceaescr-ocherie. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observagiile riuticioase.rrrrr"i.adverbd9 mod._prin etc intelictuale9i motorii. ir.aice preponderentrnoderne.rise. j.Spuneqi-vi r.. iriterii -."ptat (te156ul literar citit).toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiectivede referingi clare."ri.r. gradulde comparaqie. trebuie se asigureclimatul educativadecvat.. turi ' .ad. coresptnzil.U. dlteptat .ii"ir"i* Jii".prevenireauitlrii 9i a confuziilor.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului."r." 9.. dezvoltare. riru.adverbde mod.r. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor.a de inviqareun aport deosebit arejocul didactic. ei II urmireap ds cupas.. . o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc. .. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor). necesar secreezeocaziipentnr afirmareacapaci- ilor tururor elevilor. noqiunilor. ajuti la formarea diatezeipasive. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative. pioductive. rnuh . morale qi trisi..i dramatizati. bala) Din cknd tn chnd. prin efort intelectualpropriu. Fiecareelev si scriecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.i"lip.odrr. te cheami" -. la alte forme deprotecpie consumarorilor. gi individuare..De te-ndeamni. crearive.conversagia #riru.. ..exeicitii individuale.formu_ .oculdid"cti.. ir*ap*" ar""-jrir"re c.oimn*'. 1I 4' Adeseatsiaducea aminte de apusulsoareluila marginea mdrii. funcqiede diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp..aplicaitc. exerciqiul se repetat. a spiritului de independenq . propoziqii subordonatecircumsranqiale concesive nua' '.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.a. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului.autodirijatesaulibere.capiti..R.iuq . De asemenea..ri1.'"rJ".asigu."' de "ir.dezvolmrea de voinqi gi de caracter.corecrive . (locugiune ver- l1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.. funcqiileindeplinite).de echipi.ilaye frontare.metodede comunicarescrisi. --l"iii"i-.reguliior. * exercigiiorale sauscrise.. ur"irs-torrrri'gur.-. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual propriu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitprin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o. .Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre.tiva. de operalionalizare.r. colective'frontale.. impreuni formeazd. operaqiile ..iqii irrt.mijloacelede sl mobilizez.i.ri r ?'. -lii"iil i diJ". (locuqiuneadverbiala) c. semidirijate.. . in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsrienr. care. probrematizarea. in 3. pe grupe. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$tient ii r. ."" si leze cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul . '. .. (dup. a fost . practice9i-combinate.Se realiza ii din textul literar". valorifici in grad maxim capacitatia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il .. exerciiii dirijate. pe 2. de Exercijiul de citire selectivi . 3.tive. 2.. in*q. ide reciptarea mesajului in*q. in ritm oro-a pnu gi constant' pild.ectivprovenit din verb la modul participiu.tiA.tsonale gi cu metoda conversaqiei scris. 1.g.rotecfie.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor. de tipul: .auiio_rrizurL.rrale.. literareconstituiebazapentru exercilii creative" gi de iiif.il.r". careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere.. iar al elevului de participant activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt. teoriilor carese aplici in situaqiivariate. umanegi in valorificeresursele si este int.. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru sunr: o participareaconstient.r"" lemeinice i.exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc.a originalitiqii. . prea .autoeducaqiei pot acestea fi: de clasificare. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini intelectuale fizice. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap.". b' metodedida.i.de .*t"lo. materiale.

v ingelegerea sc mesajului i{i'.'::::'i:l-'ffi . pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl.ripfrr*i.tu puqinun enunq. imaginaqiei.plin de primejdii.nr"l.ry. in rEipri"qirt areviziuneacedqii. r .de asemenea.:.lffizisie) 9i : reat.r" _. de creaqie prin careri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z.i*rir.q:i:il. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Musset. .rtu.. intuigiei9i a lmagmallel.in-ato"-ra mijloaceartistice. 9. "1""i.folosind diferite limbaje specializate.dezvoltareagindirii autonome9i a responsabilitigii diul social.onsolid. '.. parnasieni si-mboligti..iJ." rc lcclic.asiguri . lipse-Ete modelulexrerior scriscrt. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre substar.r. Eiaveau. si reariz. Alexandru Macedonskia aspirat. . rot fiind semnifiPocitan ajunge'la. e"*p.'.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .il. I rze primar 3. si r Idcntifici pirqi de vorbire(substanrive:. rimine romantic.r nrin . timp ce prinqul accede l. trebuiese ze crtrrcacongticnti.Tl.T.. gi o impiriteasi..ul . sunt romantice.terii 9i stipinirii mediului apropiat.::'i'THIJ iu ei.::. de .ccl iJ'r'fr'i"'::l:#..o-"rrtici...1'ilj].lT..rrr_ndormid.dezvoltarea in faql de integrarea me... publicat in 1901.:::. J"r.-Jr. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris..se rorrncazi rrrrr q.. copiii.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.A mers vestea_n lum""despief*_. Acest dp de exercigiu "r*a.aja:##T"i:. tatil slu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti.. de piopoziqie. puncruatie. if tJ'JrT[ literede tipar. titlului poemului.a. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.r.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi .]:::' g.. a lntur9ler 9l .transcrierea.. .i gi l-a teoretiztt.1".in ziarul exotic.k"'.. timi"r.i..Prinqul gi alaiul lui strilucitor pier in delit.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan... ct o fatamorgana. eit 5-c.'::i::. ^.mfro.. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa II-a) vizeazd: I r.i:. voce tare.:* " ". . influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroase 'Noppilor romantic. "A rrei Ioro gridin..'ii::?la".:T'.un arguIdeea simboliste.o.*ilirlp.:..$cn. i .:.iVI.cunoa.. p"trtru exprimarea ne.. o l"gettdeorientali."o . romantic1. ..1!lt"do' .^ ^^i^-. t si. aceasta i.'riu. inqeleasi ca activitate sociali.:H:."]rr.il. arab. model de imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelorartiitice romanticecu celesimboliste.:ii!:r pnrgi. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingvistice.i1. ". clementelor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.. exercigii .propriu.g. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli..carevalorifii. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .' ii li"i.:rive autonrarisrnut i. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc.. de ' natizd * *l i"ei. calcularitmetic).: ":::: ff i .l.'lil[iij.reasci".:fi1*:tT':'"."incIasIcpri : .".1i. .r:. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.b":rd.lH r .sl d.:':.:::: :. t si subsmntivele..ri.:':.evini el insuqi scriitor 'ri*bolirr.izeazd' obiectivele eiJ"-'. structural.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .ii.Dupi enunr: iurtu. bocii"r.dezvoltarea corecti gi eficienstriine.a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor .iliJ."' este.-inare de unu-doui adjective.rmul cel irept.n cu cerinqe o Exe cipiidea indicate. Ciclul Noyfi-lor reprezintd.:.i:".::':i... .in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehlivan. scriere dupi mini.:::::.formarea motivirii penrru invlqare. unui prinq gi tru ..eirninturui exer_ l"i* pri- TESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist.". .J'J-o"ri. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii.' -analizeze fost odati un ilpt-r1.l':' . .::':i:1.. ra numi_ rul singular.de propozigie (predia.a. Visul prinqului esteacelade a de nul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka..Mekaplminteascdn. il .^ .r '.ro"r. fi'#3'. . eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J. ..n.i ituhri.. ..trl"re" potenqialuluicreativ copilului. elevii*:... tipur exercisiu de este de r.. n tr. iXrt.i.atractivdeopotrivi penRomhnul.. piinqul. rii*._j"r._f a b..'i"i c rnare ::.Stimularea potenqialului creattv al coptlulut. ri.a scris mini.rr*"id. ii. ".s. cagia inu.. gi t" atit c6t .?i. totugi.stimulareacopilului'in vedereaperceperii.:::::. a limbii materneqi a liribilor ti in situaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ". I ll. urmind dr.

g-acea confefiit"i t"U'..."fr. ii^ir..i"..r-ifui.q"f Jo.r. odaia...eaprinsidesoaie. l)rin rehnica corespondengei.".stil. in pustiu avind i'irirltr._ cl) 9icelmediocru (Mekaprminteasce)..^ gi ^:^x lucegte. ciudat: bizar..'i"i a*"iiil."'.iii"'rer. d"../ e-b Nici c6ntecJ" pomr.-" . 9icea 9i.i p.."r"".r.."rfi'.rr il cheami ea.'urka etc.iqie (inroduce o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i. spaqiull.tanjegte i-pii".rrfant-.p"qi"i .prepoz."r"" o.cu tine iri"" n 'ti.Lcie/ r""".. trr-it. de subordonati circumstanqialS timp.. ..... spccific I rar cqmnlid.. "-"ti "# . Imaginea.../ $i. in i.r." omului pocit care E.7 $i beinarutrg. .. .i-" .. slovd: lfteri.. tinirl e farmec.'. uneleversuriizolate cu in cu..:nagaaaui qi dezolant _ .../ i"1..r"..-rrl-.ori." au Versurile misurade -t---: f-. circulari.. gi dou.-afard.. .ptird simbolurile po.il..1incbrinrreaga .-iii. Meka:.cl.pr.. Pornesc acelagi in rimp..rrrgi".-ii-.i iil.virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.r.1.n ..Fip rrrra humidemulta pi.i oranratirmuilir".{ ce-aduci?"..i epitete.i../$i luna e recein . cer...i finarurp./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci...:.i .r frrrrdnrncntali rornantismulrri...t tatcadc visc".lt Antite_ z.".propriu ce -o"r..''ir-.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a.p. . rru11r...qit sirofeinegale.om'rl superior omul. Emirul...oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'. lor diumuldr.d.-'/n:rgjlti.rii .rr.. locui. .a g[. J! u"....ri.ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali.putea numelede compozi{e impletiti".gcniurui. nril" crre-l rranspune iposta.../$i lurr.il..1...."i...i... mai alesmeii-b". ntcr tzf"r.te.Ut haos.ile si kinetice. -ri muh1..{.ri vers la sfirgitul strofei de patru esteu-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie ." J....emjruj -ri -"ri _.irr. girr."e ziirri..7i./ li ceresimqirea... insolit.pi. e.froI ltttet'ia^N.. ..ffiffi'. i^nsi^r".iiorr" oragului a oriental esrc pcrceput sine:stezic....'rr-." purtrte d". unitari.Dar luna "" caleaceadreapti. celor i. nu este..i'#.arhanghel tr.ir. ce ...far. li i^retevie... / $i ochi imprejuru-r _ o. reperiqii. g'"I..r.$i tot nu s-ilt'ilt. construcgii . este.c.ilp"i.ctr.... ... picl strilucitor.e (. rnarre cre_arernt sl simboiismurui.. ..a pieticl a^luiMacedonski. orr fl.ia.iil.. simpli' 2.:.cu enumeraqii..'_'.rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare. f1i"9i ii .prin erementJuir. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: ...i-6ofirr..ti.Pusria ma..: rndrrsurilc-pi etale...rr.trrlrr. unui i" h.. intre care . . c"r. i.-ir"t creatoru-.hirp gi searbid.ochii suntdemoni Popitrunde in cetate.rI ..rrt ....gi . versurile"rimasenerePetate'Structura unor....g1l "l nenumiraii.iri". . aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.rr... .'8il.. rit- Subiectulal lllea A. "ir. pe pim0nt. dar'str. .rlg..za in emiluruidT.Bisdadut'! *.iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali). gi pe cer". a rosti: a articula.g-aceaiugminie/ De lupi careurle .ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt.. unduiroare:./ -./Argintdeizvoarelgi zare-aurii... nrcr voare gi dulcee vialain rozur Bagdal.." .g...i.dai . 9"r"t: sc frcc tnai marc -... ii Apare alti antirezd.si imaginea cos_ rai de mar.^^^.r.r.rlui.: -r .. puneain evi-. versul izolat.. ! .ffi::::.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor..jlrl' tc .i..-i*tir.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt .r... o-irril subjarul pustiei.do...te credinia-voi'rqr..r"rberatimpul prezent' anaforasi "gi.rlt .urot.spre Meka-lripe.io-t dintremijroa_ cele dea-....in tehnicarefrenului se declari . ... umbrei chiar lrunrcai-o cer...p.ndu-i.Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.$itot nu s-aratinilucasublimi... ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:... ' l..rrtr-"rrti oragul ..re" epifora (repetarea emistih . intte rime perechegi rimi incrucigad.p.l*pir. versuri): tot...iilj .pirir""i.rski t."hrt *gerat(altitehnici -"r.i.oqeluri ..l"-geriii"dr"".j:"no-"nri... opulent. si de_arabastru..poctur.i. versur'e. in sin" cumpliqi./ de r oari..rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea sereaLizeazi prin aliteraqie dini.o.../ ln eiaiduri.".: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente.Muri ll-12 silabe. par ....o"i"*a iri-.Ji.a*-"r dreprsuntsugerare simboruri: prin fo. aurc-nzare.. poemului. bolisttr) prin jocul culoriloi. "o-fi""qi" mul esteamfibrah.r*.i. cu numeroase inversiuni..$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari . gura. emirulcrialaiulsi. ..i.i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' "..ffi:icali..".rul s-apri'cle rarc..adintreinfiqisarea doi pelerin!.$i de el... j-r"'orrri.-rlricicios rArrc^ p.r. . :.'scrumit" in vatri qi inspiragia.ri.i.'rfi.".implrecheri l'.../ de . B. *r."u-"gii.. evidengi doui tipuri umane:....p.$i pr.rb.... al mrsci. si-l ..". astfel Je da esen{al muiicale.i d^_... olcut r . t i'"-..." Versurile au misura de clari.-..qi decoruleitic..ffi.nu'r..morrl'1"' cu focul . .reperiqii qi construcaii simerrice.".ti" rozesi crini_ /Dja_ rnii.r --.itrr. po"-ut. sp"cificemultor creaqii t. oolnic: liber.mai marc.tt.rii..po.rrrri din strofe^: . abiase tird"qte-.eiit.yoTnt"'oaani.r..e zet). ...Djalqii Sqinarete .jocur havuzurit..i-.ol^r".a.I-am."in ^: pici.ania..ri"io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface..r c rccein.poemuluio stiucturi figuri de.."'.. cit $i. .qr eaur.." . .E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d.$i . versullaitmoti..."li po.r."r'..npe./ tirnplclc." Acesreversuri explicativereaducplanul realitlqii.iontra."s.iimplinivisur.r::::l:"_lilp1i".$i l._^ -.. .. irr p iri"l'i.pustiegi albr.. i{.minar. trecercr irrlunrca ficqiu'ii.."rr"rie. intaini_ .rl"l'rrdil.t. tafore. d... idealului.#.riilor lui Macedonski./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl..r....riorirr.Cind vi rosregre -condigionale.'gi-n g..il. lacrima .rrr. rr.:. (specificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr.. ultima treaptFr/ sunt Meka cea mare.cairepezi .j.. rI r.) de slove") .rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc.rrrt irirrr.ri"..*i#..b....t."----./.'q-n foarncisimlire/ E $". sDuzd..rl poetic esrefasruosgi rafinat. .proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O..urgia. . .""i.r i"..ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".heazi sim...po. i.Po." -/ .Tudor Vi1n. J. macedonskiene: . . zilnic.. / Battimplele..arul pustiei.""#l cumplite".Arhanghel aur.azd. crrrtrlrri carc.if. a tonrtn nefericird a.9-acea .de inferna pustiului care pe trebuie traveiser.iz<t hr.obisnuit.p?r*i.a -orrre po"ri.propoziqie 3..iiri.$i drumu-ocolesre ..... 9i pe 9lI. qi palatele fantas*""t[".i*-.a Pronunqa..o pi.qipi"... deape..h"i. ..ripd.rll aur. .in*e o infloritulBagdad.toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?...ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.imuoliri.gt"'o #"i"i. il... trisnet. in neruii-ndirjiqi...

ri.lecturi' a textelor studiate. Pentru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. pot. Partidul din opozigiea irrtr-odus moliunea. subiectulal III-lea. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisiseimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text . .:salulut.r divergenti.o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile. i^.iiir".i"..unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n.ri. 1. . Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.z/ P. rip I noi.t.Pfe. .. ."te." *rrrolid" azd receptarea. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pianului.ri fripri". .zatd. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeiniciea elevilor.propozigiesubordonati circumstangiale d.a.... prir.l ml .Intoneazd careexprimd. 4. 2..ifirende.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.fi.si actiuizeze toqi elevii' Aceste lorrt"ni a elerrii'or.3/ P. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere.adverb de mod. docill . imconversaqia i"irlti a.pe bazaunor noi euristici.de creativitatea 2. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd".nsolidare 9i de sistemarizare i-.t J"-"o-pnti... Ji" p"rrp".Cc iace-o guri muri" J .ci .Cc-adurrtr-ntr-irrsul. Era un om musculos. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Ori. Metode Siinsnumentede eaaluare subiect...()cstrrutl" t subordonate atributive.iiifi.SI. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice. . citirea selectivl gi :dspun-.. adesea apiieau d. in gtafeti etc. itemul 1' Pentru . putut rosti citeva cuvinte... se ulterioare. 9i adjectivele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarative.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.eferent.spuic" I ." de citre c. ln clasele pr!n.joc concurs! iotiurte).obiective scris ca. .utilizatePentru studiate din fragmente textele i iibere. i"Jeg"r.imirea.a. comunicirii.. tnttebare.propozigiesubordonati predicativi.. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.argumentate de un joc didactic. mesajulscris. in clasele :nt.fi d. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. 3..se inigiativaliberr . Dcodari se a... Gd^se$e. l. cxprcsivi.efoJtt:.ptopozigiisubordonatecompletivedirecrc. . '.L citireaselectivi gi citirea dramat'.pe sirite. clasal. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulateanterior. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.i sistematizdriiin procesul d.Sinistraqii.. . ) P. lntrebarea etal/ cumva rezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/. Frin acesr de lecgiiseinlituri uitarea.t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.ecept"r. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsolidareqidesistematrzareacuprin.cum problematizarea gompletati cu exer. acesrea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente.un om educatse comporte d. J P'opo'i1ii . .tn qiaeuristici.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .memo-.. pot constitui supgrt.1. comdescriptive. dcpriricl*r". .rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de. d. "i"-.de pild.riva unor alte conexiuniposibile intre ele. estecondiqionatide nivelul.i "iuze.ez.de sistematizare niifi.a. Bunicul meu era un om airtuos.fi...fiind complet uluiti de frumuseqea peill:1.rrrogrinqe. Degi erau cei mai buni prieteni.vezi Testul 4. cit 9i prin . 9i a unor metodeformative. S-a comis a fraudd de milioane de euro.i a literei corespunzdtoare qi la i" p"r'.iar verbele in sunr numeroase texte.adjectivcalificativ. cum vremeaseinriutiqis e.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmitont pagt: congtient.olrarraacestui 3.rSir.-J"r6fre gatidir.r.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale. gi "p-f. goapd. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor.ifi""^r"voce tare.tiq. ".propozigiesubordonati completivi indirecti.e seurmdreqte. docil2 .. \ . modelepentru diMesajeiescrise.i se stimuleazi creativitatea.eleviiigiinsugesc_cititul scrisul.si..propoziqiesuboidonati subiectivi.simple'reluare.uzi:o (subiectexprimat prin interjecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B. de pilde Cine stiechstigd. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.o"d'. .rr.'t.abecedari.a cum s-aanuntar in mass-media.. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice..ior ""re nu trebuiesi fie o.]''. bucuria'.text.. / P.e formdrii capacitdpii receptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral reprezintd.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe. li. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii . Estebiner/cum te-ai gdndft. ln orice imprejurare... . Mi sepirea un proiecr insignifianr.. lecgiilord. 1. . suplu. srrategii l' clasa cind.. 4.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii.Cc au cu dingii plinsul. ii . """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.in lanq.

:..r..ofiii rrebuiesi pronunge si scriecorect..se pierdein goseaua.rbfor-" unuijoc d."r.Jo. Bttll .".-. i"uui. aui. o.. Cadrul digrafice.". ^*g"rea maipugin cor.-.*'" ari... urmiroareconstiin intuirea "lf"brrrr*.nagterea' in ...".: a sunetului/literei exprimarea in proprie. mul/soseaua... orald" Prin rnetodeformarive. pro*le J.r" propozigii cu acele cuvinte.u " . lecaiile in urmitoare'*ro. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului . prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare). fiecarecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole. citirea vocetare.. onomaropeeror... gi si "ti:::.1..Ion de Liviu Rebreanuintruneqtecaracteristicile se a III-a). .ffiin. de explicindmodul dc articulare. :1I::. erc. pe qi.care elementele .."_pr o.na$terea cimp pentru zestte.erec.i.".r".j:h.tr-o "'::::i I i' ..prestabilit..i".".conduce acqiunea romanului estecirculari. lor miinii.lici literei.^" #i'5 J.H."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.rl'.1 """..#.pronunge mai multeori sunerul.: identirici p'ozisia'..-. G.d ar. gi . spinzurareacirciumarului a copilului Anei. activitigi fronrare gi.eghizaterc.. de descompuse"in silabc. enungulconqinedoui simboluri literare consalrercidrtupodul.. vidit cad-enqate stilul marilor epopei.Ion eunpoem linigtiti". gi prin materialecri ca clactice adecvare' .. g fi Hl:l::.r.. L.cea 9i m*t* Ei fern incepur.Ei obiectiv. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.opera unui poet carecinti cUsolemnunta. omniscient omniprez.-".^1... cinturi.r e tc.. d. i"".ifr" inili. .in coloanele manual.rt.. cadrul didacdc trebuiesi..Drumul.treceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa..#. se poare delimira.t.nt.i r. .literade ripar...imagine careiesedin sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: ..pe podul de lemn acoperit.i'fi..apoi un cuvinr.i..ir"i.p.:::: : srrucrurigr aficd in1ec".. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun.rrr.in l"ng...72 ConceptulronTd. din se citesc: ritlul...car-e conqinerrrtr"r. imaginiidt.de pesteSomeg.ri... scurtevizionirr audio.'9i..mnific I . o scurri.aunei de film. verbalizind gesturilegr1fi9e. ::l'jli:i.. primele ln lecqii cirire."-e subformi dejoc didactic..'.. anariticoui"rlryar.". J.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr. 1 re I::. ai"iir... :: :g..or. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .e toqi si citeasci id"qii*rrr.^."d. exprimarecuvinrecareconqinsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.Ji .-r tizarc.solemnca Un fluviu american.:'.il. :. ::. moartea. e. g.printr-u"j. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele . desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci.lgrirrtegr"l..din vorbi rc' o propozigie..ro".j-:ri-drriu.lauprin . dupi_un plan .. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci sila sunerul litera.. gi *vezi p. il:... .iur: J.:..: in 'unge individual. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul.:.Romanul e ficut din ale nitate condiqiilegenerale vieqii. tocmeala moarteabitrdnului Dumitru Moarclg... scriereain pe scrierea banci. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explici scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.ilaf.. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i.... Prin metodi fon-eticd.. ..in vorbircacurelti.i.Hora in sat.dirrii*l'rrj-*a.apoicoloanele cuvinre. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .despirgir ".. taLa bli 9i fiecare in bancialcituiegte elev . seasociazi sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ". momentede relaxare...cadruldidactic de va face lectura-model. . in irrr.rJrmeazd. d..rrrii-i'registriri -. bazatdpeobservarea -:l-l. Eleviivor trebuisi spuni cuvinre ' .f ff i . caresevor f"lori'.'"..n romanului obiecOperaiitera ri.y. drrnirrra drumului care duce in satul Pripas. urmatede citireacu"intl.ior.u..i. Naratorul...il::::!l j:i: . ei converti ..rrrirrrut..individuale. .li'ir..prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg.il*"iil ^ Secvenga f. asie cititut.::. :I de scrierii..i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali."trrl... conver_ sagie bazaacesreia.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im'irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi.::':lH. in silabe pozigiasunetului. pe urml. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip.i.anrrenaqi copiii penrru cafiecar.lrrre.. cu 11 P-ttl pentru a tr.li b.apariqia unui personajde basm(copil. adult). miqcitoareprin calitagi a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic. . 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare atengiei.verbalizAndu-se dupi caresereia scrisul.. Tlh: T ::: :...rr"r..^. Cllinescu apreciaasdelromanul lon:.1i" ... pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.. capodopeiea lot elementarl.r." Jir.bitaia intre flic.printr-o surprizi ..1... detativ (fiind scris la persoana . dupi ..ipii"i.in. selecrrv..de aceea geazi de acqiune.. de se I)upI un momentde relaxare...'*t"d fiecare goapin efortpropriu...j"..tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .. Sciiereaa trei litere alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura sunetului din inregistriri audio. cind esre iar posibilr.. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase.. a. diapozitiveetc. prt" con ersapie ribr r4 dc pild.ii .e.lairireit)..

..r.intifrF.sepdrea 9i I ".r gi ..[..HX?|'.*r. Apoi si nu mi tri... lotur tle pimi'r carefusese r..i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea. lui de in fiinqa aceasta gingavi. . .. ca cind ingini si o srilceste uet*" p.rji:N" sepuru sti. pitimagi".".asi "i. si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti.rtirna pe'"anturui L.il...."J...'ci istegimea nu u.stipin al tuturor piminturilor. rf. ealtiu.. r..mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au durat mult timp gi Ion estecuprins de disperare.. in faqamiracolului nagterii.prip.Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp.i.in suca remugciri de-abiastipinite....Ce si fac?.nit."a"i."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion..toare"."qe dirr... cu ochii inchigi din pricina luminii..A... si o in crimpoqeasci sirutlri.i le Baciu se vine la er si:.. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio.. cu pete cenugiigi care. numai al lui acuma. pe "rri"i renunqand.tori Ion tor -lirer_"*.. Atunci seinfuria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.r.. de Iutul sub picioare...r#.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r..il.ra sirac.r-"i ". Simqea minie ci odrasla ricnegteaga poruncitor. de revarsa asupra Anei it.. acesta Bucuria triumli de violenqasoquluigi a tatllui.. cum a fostdinsuii" .'unar .tl l f 9ip. arvieqii:. de plins..". intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit. "l. cu buricul negriciosleia. dispreg:" $i si rimin tot cu Dumnezeu din senin? .tri si fie vesnic sluea pe la allii.".Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io.|... ca.cic romanului.mintirile sui[*rt Ion: . cu FroricaEi nevoiade pimint: ..'i. Ana sesinucide.r". pe. Intinse miinile sprebrazdeledrepte. pecarco iubea' Naratorul prez.u. sa.-Trebuie iau pe Ana !. daci cine gi-epe.. -"i ir. pcrso.". Il cuprinse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma. Ameningat Ion cu judecata..." rorosc fy":..il. "a..impopogonati cum era asi." maretrisreqe vecinului. Ion tot Sin. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ ..Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine.ni r.il .....pu.". spinzurdndu-se.-.. frecindu-gi palmele.ie . desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acela'ir..hi".in vasile care . planui de-a fi obqinut tot pimintul lui VasileBaciu.. tot pimintul.Lil.... trumoasi.carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri. penrm:-r-..i.."r"i..Trebuie s_o !.q. Br"ir..rt "tpa..Lotul negru.r"f ._1". .." E. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromisiuncpc carenu o rcspecti.unduiaosreniride cu ricoaieadi-i".tu i azi. ai. .. de v*il.... cu o agi murdari..-b.....ii...i-fi.vrra ispititoare". parcd....dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il .. zbuciumiri. rumen.r. maiaprigd. si mirnceasci'!. rivnea si le vadl si si le mingiie ca pe ni..{ rui"."ir eradraga.Suflerul era pitruns de fericire.'Deji ..fiicaacestuia. presirattr rrifoi. ci.r.rfl"irri'l-Li-.. cd o urigte gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.i.".pi_ -o..rr. rrrg.r4.zgmnluroasegi umede.. .dar la fata siraci.gr."un:1' oi o priviresetgas.pentru o muiere!.." dil.. p"rr.. lipicios. g"r. grasi. da_ daci tr-arpenffu cine si-l zdu aga.va's.a.ucncEte rat oi a tablour:r . Nici viagalui Ion.."r.i]"""'o' ()onl'lictul sociir.r'afai al stratificrrii ic sociare . iar faga re caldi de patimi..Nu rc "l o z'istiispitcide a recupera parredin lotl T.ffiltr# a s ii frumos.j.simre un vrijmas.sneasci Ana va nagtela cimp. Seapleci.. nu va aiunge niciodatir... .careil chemagi apoi se geabrusc.. fric... dra'ul-r...i. Pdnrintul ..cnntirindu_r.ongri. adaosul..er.i. ' . 'rreazi fiul irrviqitoruluidin.ilL.il"rr" zesrre.1.i.i.. se mlra caod. robodndori_ cit.Ion se rsomori..ri. Rup $eun snroc fire gi le mototoripitimag dc i" p"r. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoalele unei iubite pitimage. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl"." r^prpenrru. cuprinseu. Muncegte rivni. Baciu. a cu Ana.dar apoi indad i selimurea ci de-acum.. se inqeleagide ce. ola"' r "Lc folor-i" pimint..nuarepimin.i :il:'l : a".izb. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte. Pimintul seinchina in faqalui.i. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze..b'r"i" in 1r*poripia).si i se agaqe opinci.rr rl (ilir."" lui nu preteste-o ceapi degerati.i"air"rg. ?-r....rd.. si-i soarbi mirosul. foarte rogu. cu ochii pierduqiin tite._Ion-err.. h"l.'i"la..simgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".i. Sorbi mirosul.' .rrr" secisi.iri. e inlinguit pentru totdeaunade Ana...Dorea si simtl ovnice credincioase.."...."..a .ingreunindu-le.1... ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-liainapoi..i. iri?#".. ca o sperangipierduti firi sclpare".'ir.Ion triiegte stlri contradicto: .i'"9" ii trebuie.Ion se uiti lung ..i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn. dinre bogat sirac..ii vrea everea.....il.:.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r.iar sudorile bdrbatuluiqigneau curgeaude pe timple."ldi.r. ii..te?r . Dar .. pr"otul"gi fi.:i:!t.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari |'r."ur. intcrvcnlicipreotuluiBclciug.."". uog".lumedrag nu-i al tdu ?.rnan"-tot ra.. privind-o pe Ana.Deodati Ion ... n-are erpaminimuir.. pirea gi mai uriti".ajsfiqiat tlr." "-.-ut..Ion hotirigse tc s-oseduci Ana. VasileBaciuacceptlsitreacl. vdzind comportarealui Ion.. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r. ..rrrn. ademenitor.'.a. i tot era al lui.'iriliir. .r".Ion iubeacu patimi pimintul. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui.rreri"l" Io. ic.Florica."ili. r'ele t'ruAparirni:. . lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o phcere infricogati.rlui Ion ii sacrifici iubirea..Mirosulacru'ProasPItgiroditoriiardeasingele.ir"r.r.ui hil.gi p. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piardl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant). a".p.Tot -"in"...de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi. u. Ii rideau ochii. nici a Anei nu vor fi mai liuscati. aceea De fierbea uri ...T|J?. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$a cu "rr-"i Ana-...i. inndu-se ci moarteaAnei s.... i" Lupta +-T *u"a.Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite.iElf.ai"t..iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.rctapului. ca pe o fiin: ."1"l1!:: ! n." . Chiar la nunti. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca inlo plasa. parea sl mar urata--. zenobia.ir. .iubeste pitim.mai tdrziu.il temeria. Iarbadeaii.locul. si-io' Lungu.u'ii..fir.J: i.ii'"pgg1"ea ni-i.ir"..esre gi invergulati.igi'ri.gi i nrcli al ghengiei ....u.plrr. p€nrruci eraal lui. ii qintuiapicioarele..uuir. La nunta Floricii cu GeorgeBulbuc. pretinde pimintuttu. Patimii pimintr.. gi de Titu Herderea...ii. daci si . cu obrajii gilbejiqi.. oricit ar fi fostde aspri.'.fata aceasta . lui nimicdaci.. .dar. Stitea stingaci.. oscileaziitirr.p6ni. ya sdzicd.#:.te Dragostealui aveanevoiede inima mogiei. i. de nintul pe numele ginerelui siu.il J^)i".JJ[[..nt B. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de doliu.r1 d...

rrl
voluptate pimintur $i-; ;'.;;;rl.."rr" de u.r. r^t j:t:brr.t.cu Il(lr rcce, amcutor...
cuccrnic, fir:i sii-gidca scarn,r, l;lsliu genunchi, sc . A.poi.incct, igicoborifruprc,r

L,,
ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.l.l,ovirtcscu G. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. hirnicie, viclenie, donrirrat ncvoiade pimint: isteqime, dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. Liviu Rebrcanucsteconsiderat Subiectul al IIJea A. adversativi. coordonatoare l. dar - in text este conjuncqie (,,cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar - substantiv pui - intext esteforma regionali a verbului ,,apune" la indicativ prezent'perI soana singuiar' pwi pui - substantin: curte erau m:cJgi de giinl. in mai -in text esteadverbde mod. mai - substantiv:Mai esteluna meapreferatl. 2. de (-a; trdi) - conjunc$esubordonatoare. ca - adverbcu valoarede prepozigie. mwlte - adjectivdeterminativ. simpli. de (supdrare)- prepoziqie cu - prepozigiesimpli. arzhnd - verb la modul gerunziu. con3. ,,De-agtrdicabradu-n munte" - propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. vedea trzind" - propoziqiesubordonati circumstanqialicondi,,Dactrte-ag qionali. de '' ,,ri te strig" - propoziqiesubordonati circumstanqiale scop (finaln)' de - propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpaie" ,,Ca si ^rii ^ (finala). potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. o Erabine 1/ dacd aveai P, - propozigieprincipali. P, - propoziqiesubordonati subiectivi. . intrebareaeste1/ d.acd cigtiga la concursulTinerelor alente.2/ va P, - propozigiesubordonati predicativi. B. neglijabil,mirunt, derizoriu, neimportant' l. irnportant: neinsemnat, nesinceritate. loialitate : necinste, eficiente, 2. Propunerile lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. aplaudi frenetic. intreago asistengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.rte

gribitisimli,,,

fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia,.ale vieqii polidce, gi corrflicml.,a intreromini giungurietc.Aspecte pt*"i Jri".-nr,"i "p"r. lional, jer;.r.gtiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.J. horei th"r dilA;;;i;-;; lagiile conflictuale,dinre ;i vasile8".i" ; ;;;;rp.;;"ril in animozitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo;yl Berciug. casa familii H"ra"r." ,. ,?r" p. ,*"",,r 9i bisericii; setem.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-; ;;i;;g;. i;girorur zahariaHcr. delea este suspendar ,rr-"r. a unui d"n"nr,;fi;3;r;.'ron i" ,. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.a, ceamare inv;qitoruluise ei, fiica a va urit" ." pi."*i d_,.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. Totusi, accs 9::iq:lt|?1l ta luDlncr-o'
trrnd om cumpatat si demn, o va face si-llndrigeasci.

carefuseseriale lui Vasile Baciu. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . ln construc{ia ntcaechrvalentei. Concomitent cu derulareavieqiilui Ion a s;te"i, ,#.; ,i 9i bogagi,relevarea"o"fli.i,rlui;;.;;;p", cu aspecrevieqii "ho" ale t;ffiffiifi

termini pe-sireni rill^.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.r; ;6;;;r; p" Ei J;; nic".,,Ion coboritinpimintul."r. i-, fostprea fu l*g;,-uir.ricaaclgtiga, ior.rrii.

Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd,zutcineva. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.sfirqitl.".Imaginea aceasta o rranspunere este artistici a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi,zusein satul Prislop un gdran straic tlr. in sirutind pimintul. Romanul Ion are.;,"*t;;;spiraqie r.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc, ", Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt, gi gic{): ,,sevedeaacum mare puternic, ca un u"riag din basmecarea biruit, in lu' 9i te grele,o ceati de balauri inerozirori. Igi infipsemai.b.ine picioaiele pamint, ca;i cind ar fi vrut si potoleasca in .. cc1 dirr urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. pe"ra"r"iparci se clitina, se i. $i chinain faqa lui..." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci, i, ..l)isperarea calitatede mo;tenitor al copilului, nu va pl.rde pa-a"*i. i"rrgi, ,bil, p..or.rin,,t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. p.opr;.i"i" irir"r.rt in careIon mor re raraa avee urmasl,ceeace seqi intimpli. Odn:l saqisficuti. patima pimintului, se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.r " pentru Florica,degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc, ira ,,i\rli. Florica", ,,cefolos de pimint, daci cine gi-epe i,,i-r.;;; -r-";;;;-"^ ;-i tn,., a; hp;;; i". "l -.r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar., peia,, ::.1:i,. :l ^9::lg. tulur - Pentru^a o.vedea Florica.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi., pe de '1rirr. i-roror.,, ta ca.oloaga savista, cye. se oplogise casalui George,,fla plrnuf lui I"" la ;;:ii; gtiingeazi soqulFloricii, pe. ," inroarceacasi,il Ju.prirri. p" l* i" i"i.i" g; r "..it, omoari, lovindu-l cu o sapi (.deznoddmintu,l). Aceas" i*u i"lri*gar.-. ii a.

pers.onaje: principale, secunda'reepisodice. gi Actir.r "l1t^fy-.1oase neasedesrasoara,;urul in --"r:t::il personajului principal, Ion.

ilol
l, trosc- subiccrcxprinratprin intcrjccgic, studiind - complerncnr .irru-rtrnliai instru,ncntal. 4. ,,De treci codrii d.e aramd, de departevezi albind.. +-,,trecknd. .u cod.riide gram(, de departevezi...."(complemenrcircumsrangial condiqional,echivr lc'tul propoziqieisubordonate.^ir".r-rt"nqiale condigionale contrase)

1, ,
distanleidintrc litcrc, cuvinte,propoziqii; - respectarea - agcz.arca corccti in pagini: titlul, alineatul. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugireaacestorreguli, familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elementelorgraficecareo com- intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice; pun; cadrul didactic explici si nume;te elementele graficeprin scrierea,demonstrativi cadrului a - realizareasintezeielementelor acliunii; didactic la table qi verbalizarea - identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exemplificatede elevi, manual,in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele,elevilor,,in benzi decupate din revistepentru copii; afigesau extrase, ;e, de - exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii; - simulareascrieriiliterei de citre elevi,irnpreuni cu cadrul didactic,careexpliin grafice;i gesturilescrierii; se simuleazi scrierea aer,pe banci elementele ci, in podul palmei cu stiloul inchis; literei la tabli de citre doi-trei copii; - scrierea reamintirearegulilor tehnicegi grafice; in - scrierea caiet,dupi model, a trei litere de citre fiecareelevl - controlul individual al scrierii,de citre cadrul didactic careapreciazS.corectirecornandi,demonstreazd.,dacd" necesar; este tudinea,explici, corecteazi, - joc didactic,joc de migcarerelaxantl - reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind; - controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev,evaluiri 9i recomandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se reactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. anterior. si se stabileasci corecti, lizibih 9i, pe cit posibil, caligrafici. in clasaI sepune accentpe scrierea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: - copierea, de scrierea dupi model.exterior. mini; - transcrrcreA, dupi model exterior scris cu litere de tipar; scrtere - dictarea/autodictarea,scriere firi model exterior. 2. Relapiadintre curricwlum ;i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 8, subiectulal III-lea, itemul3. 3. Tiowri de itemi componentealeunui instrument de ln rirs ,rrtans;, itemii reprezintd,elementele enun! urmat de o intrebare,exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. Ei probleme,intrebiri structuratesaude ip eseu. In senslarg, itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. Itemii se folosescnumai in probe scrise.Uneori se extindefolosireaitemilor gi la probeleorale.

c.
1. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. 2. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. pe 3. Continui si cred ci acesr articol e de neinlocuit. Subiectul al IIIlea l. Specificulprocesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional, elemenre scriere insusesc de isi cooiii in in vrgrmintul.pregcolar, scriu elemente graficeEichiar litere de tipar.'in .l*;i;; "; lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii, in etapapr"^"lfrb.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor..grafice: pun-cte, linii, noduleg, bastonadi,oval, cirlig, semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. concomitJnt, copiii I1,l|tr corecri a sunerelorlimbii, ;tiut fiind faprul ci, in generalli' lllr,nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. Etapa alfabey|rd, ce3mai importand din clasaI, se desfd;oari in intervalul nc, cesar.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne,insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carrca, cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice, .o-plo., trebuie,t J;ri;t actividqi congriente, conrinue,de lungi durari penrm elevi. peiangl.fort,rfd". citi gi a scrie,acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrrril. lingvistice,,r.r-""i ...rt.^ devrntuncqronale, "rtf.l permit conexiuni,transferuri Ei creaiivitate. Scrisul,convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens, trcbuie corelat cu cititul. ln predarea-invigarea integrate,in aceeagiiecqie realise zeaz\,dtire/lecturi, scrie-re comunicare. gi Actul scrierii ieprezinti urmarea fireasci a cititului. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit, dau gi ,;ri;. gi Atit in.etapa.prealfabetari., mai ales,in cea alfabetard,elevii irrrg"r., cit, igi . reguli tehnice: - pozitia corpului in timpul scrisului; - modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou, crcion); - manevrarea miinii.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea oboselii; caierului(suponul scrisului); - orienrarea . reguli grafice: - inceputul gi incheiereamigcirii grafice; - resPectarea formei, a dimensiunii,.agrosimii, a inclinirii elementelorgraficc, iar in etapaalfabetari,a literelor9i a-elementelor legdturi; de - respectarea;iincadrareacorecti in spaqiile grafice;

r rl
Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . de tul de evaluarc. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii, in dintre careccle nrai scurt b. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns

t18

t;ff:::'du

inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror, sunr: in qi

- si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . ct"i"ia. propoziqii legatepritt inqeles c. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: - tiia."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.rg,rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: - si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . Formuleare .rr.rnqtr"riifi.ti"a urmitoarele expresii : rim ,t *la"sairtor,plimbkndw-se pe malul mdrii'

,ootno,,:

Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare,itemii se clasifici in urmitoarcle cntegorii subcaregorii: gi t, itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exemplu: Obiectia de er.taluare : identifice,in celedoud liste,verbele. ^sI lll::r:ui.Ute .,{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele,.. sunt numai verbe. r A - Fl merge,scris,citire, indoire. r A - F: deseneazi, inalqi, incintar, qintea. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: - sI identificecorecrparreade vorbire. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. adjectiv; B. adverb; C. pronume; D. substantiv. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: - si recunoascd cuvinte cu sensopus. . de cuvinte .rri"r,, opus, rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i,ryrerhea OOua coloani.

(2) item d'etip eseunestucturat' i,*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor doui personaje' - si prezint. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile

:

doui i*, pJttttaie dinlrecele

de Ion Creangi' Sifata moSneagulul

, TESTUL19
SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu

domestice

I

veseli

noi
inverzit trigti

I
I I

uscar
vechi silbadce

pl;pinde

gTyl-lt:i, - vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.Din copitnr.,","l tttiMitt"i Eminesqg.pentru Estecunosc.r, cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie l-au incanr",porr.i'iit,^i;;;;;t;*ai"q" eresuri, doi.t , ghicitori, *!.iie7 Povegti 9i vesri:,Cici ,-,., (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese, d. 1y Cefruntea-mi-;-r,Ja"r,;;;il;a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl', i";ii.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect ;;t"1 ;;;il" ,trebet.rre ile rominegri ""ut orientul,in 1869;i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.Ca membru.al la ln;1dout.i" perioada.studiilorViena'dar p.p""lfi;f p..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai ales Berlin, atdiazltcursuri clteltelucriri

.i.i.rri raportat naruri.. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului.a*..vinJt. i. acel noi care . con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor. calea..dind glas frunzelor.....i : Lt'.'#:1.L a""i" r...r-"rri. (I'loare albastrd. co_ c.!.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagie universul terestrugi cu cel cosmic.. .ta.ili. _ drupute care din . p'in ..h._' f Luceafdrul(l 8s3)..pe"at.-r . ar..numeral colectiv.t*.rj.. r"re lnfunda migcarea_. ciriroritt liric..nie../ Iar noi locului ne ginem. tB76) folcrorice ryi91T *"agiaeminescipi ra . Atunci intri in . a. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini.i*.m" iir.iJ.' eternut' ciuda. .$i ??ff j H.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic. efemeritlqii: . a socoti.mijloaPoeziea cunoagteriigi a sentimentuluitimpului...i. at"srgrr.propozigiesubordonati atributivi' tItet .llir'J#i rnr...ere codrule.Numai tor.e"fit invljasein gi pe Mattia" . a gindi.lg72) .: " btar").a chibzui. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m.. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall.prr. adverb de timP.t"Xt::.. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd.. "u. en..l# r o-."r". vremelnicia. id{ej'i" aoea.a trec€"la plural: :risticl lingvisticiarhaicl.rj.'rl"re .rnl'd.1.u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti.g.1vr^qii-spiritu3lg a .1.i..j:j#1.il.T.tatlMuitliu-" ... codru_ lule!/ ce maifaci.. u./ c" f."ri menireaexistengialia omului: . Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" .t.si apuc.t".orrr..AffiiF oetic ri.il"Tiosofici. ./ Luiagi cu soarele.]fl rffi I'i ]i oreagia cmincsciani .. ceeace exprimi conticu sfereieternein opozigie... Reoedere. eu taportat la noi.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.circumstanqiala de . rolul dea iugeratrecerea euluiliric.lO "" imblar. apiruti ti nz g. t"ir.rur medirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.si citeasciharta" . co "ara esre adaos existenqiar .g"r cucodrul.^J..#ri...rarp.#a popurario rio rio. ..eur omur in general.nr...propoziqiesubordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura.i.. (d..nn.oriorio..nfi .'. (MureSanu. surprinde cri./Codrul cu izvoarele". senrimentul unele eremenre poetice: t"*rllidri il.ii p ru ::n . circumscrise rrlttt elementele vieqii.". care efemerur-qi eternur..u-brar..i"i.Mare...Arhaismele.cere cazulgenitiv.'-..sidit cu griu de srele..pronume nehotlrdt. codrugule. altddatd ahul .'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz.si prinrafinarea Ia n.i.r5"iv.. ll:.u *T1. .'ini" *rre a" j"*tft : ."riii.nma ' stanqiali de catzl.Cele oxistenqiale. . a judeca' 2.ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q. Dunlrea :urg:.[[ :*: epl.. l_al --./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere..# .1111..eu.de aceea.: ptopoiiqie'subordonati completivi directi. ct.gd*rii esre "*i*.'. forosindo ca_ cauzd.implacabil.r.r"r inevitab'..:fi:i. penffu dmpur om. existenqiali sa umani...i."te prin diminutive_ a"r.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .. i./Multi lume ne-arn $ll. repre_ zin.$tiinqa sinc unuipopt. srofe inegale.:'.i..:. poezia Reaed. vremeanu are .u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii." ( Cdlin _ file din'poaeste.ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-. ur.Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.a forcrorici. mediiaqia ment etern.... . transmiteideeatimpului.mi-i vremea".volt rle a unui../Cum am fost aqariminem".um definii-de codru..].r creaqi intre stuf ia .::*J H'. pluralul vcrbului cxprimepercepqia . oDair.p.El seinscrie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.cemi-irdnea.../ Pe pimint riticitor.-rr... asupra.. . a sfdtui . ca in circtritul existengia init.ongiri.ffir "p-ropi."io.rrr'Llt..^..ir.. raportatla acesta..ril. Reaedere pe sine raPortatla codru.7g73) '-" "' de Surt-isara cea-de :r"_13.u"a nu te-am iut/ Muk.pecareurma" .---^-:.^ :J ^^^ . .O^::. omul i. ..i rczdturd.prlP't.. Luminacu muculn"g-intr_urr frarU .i*r..ira"iro. este .i" p"ifi.propozigiesubordonati circum.oatU ..-" vine. amkndoi ..famiffiffi..r6 tu n.lff . veacuri rreceprin aceleagi iul igi .Cind rorsul s_aude vrijilor caier. lan albastru. 1.V{d cerul.l.^C.i-p"..i inlelege in .i".a chibzui' a cumpdni. 3.apare "Yylla fdnesubiectivla timpului. Pentru codru. il'ili*i.1...reia adaugi.ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi mai inchipuia ca altddati" .r'.'il iy. #.'..i.."iLT.prepoziqie ...' .r . au misura de .oferi o lecqie J*irr."r. r* gramaticale.. in iposta"za eterni.J-a-"d. cu "rlrriij"r.r de irr rellqie ..rrrn"azi. p-{il versificaqie.:* ^.. eleeului liric careseredescoperi ce folclorice.i ".e{e p".*.J... r.locului ne ginem".l.n-'. care ln "f*i.ritmul trohaic (spefluxului afeitiv..ti". po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri.gri"i"'i7ii"iil -ijror..adecvare populare) gi rima imperecheati."fi a.ri.'este io. (Mortua p"-un fir dj 1. ii timpului. ..td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi. Subiectulal Il-lea A.apte silabe. iodrul.a se consulta.'.. opurai pe i.'..

.chip..infi. : ) Yroiasdfie luat diept rp.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar.. r . povestireaorali. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .a' pe cu r Analiza textului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi exercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri. Aveadoar/numai steu. p.#. . nr!..ieoriilor careseaplici in situaqiivariate.. exerciqiulesteo metodi fundamentali.ubi.duce la doa de unor deprinderi. (.i sabie.subreran..) l* i urn a clf...... impuhre.lll'..:lt*..i. $i-a multi dibicie..se realii-e:aziLp.lli..(. a^trece prin foc gi sabie. o (.risare. .clresrrrbar_o gosca... careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia). ireaul . Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntficqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu. un aer ii misterios.."r..rrr.u. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice. 4..qpfi.:9.:.etat.rr.r?curror"ute si scrieexpresii/structuri gi spaqiale temporali. S-au "."p".rreciroare. Sc auzea scartd.rrorrrl.i.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propoziqie arribudvi.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text.cite p.(. pdni la compunerilibere' in a E*erciqiul. itemul 1.. Tiouri de eoaluare vezi al subiect.. a'fscultind discursur adversarurui. si sublinieze ..r.:'d11.a. nOSCUte $l eXefClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt..or.ilor crurea conqtienta.pondereaavdnd-o congtient. Fumuriii ochelari did....oamenii obezi.tlrantropie. de pilde.irrirt'in. Exercidullecruriiintegrale vocetare..er cngtiga va concursul...p..a.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev.lu. prin care' conse $tientgi rep..111. a lurnii _ atribut.rt care.. $illf..o-adici siris mesajului in clasele.numiru-l singulai.i. Liviu reale.. exprimatipri'pror.) un d. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea .l. fdcu se de-alungulistorieilor. foc g.de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris. 3. 1si fie considerat) necdz: "i.rin gi-a dovedit eficienqa' formfltive. elev.r.e l"'Ic{ec^r dcgctur" . tu: nu arefuncqie sintacdci (*.r ii!. .) Trcbuia ftcutin pasd. o u" .texbindirea rul literar.in lanq.. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq.. . -. unor capacitiqigi aptirudini intelecruale fizice.dezvoltarea turi de voinqi qi caracter. au {o* ilecute prin foc..iirc antice."I . intre careexercigiul citire..l. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi .ciruqd. gtcrs pixuri.t''#:1#il:-*'' pentru ... expres ie. 3.iropor.. .. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate..iffiiliiilf'.rrrant. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice. d-tiincbipui:a_giimagina. (...de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^.. r\_a tasatmc. A vcau ur^::::.\"'"'" Nu gtiamcare dintre.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. Dc cc ai venir la urrnd?("il..'Jnoas ci.".. 'r . la tipul cel mai simplu de indicate.) B.:1fl'. 2. c.asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe. ' In activitateadidactici.(.filff::'.r. cu drept:dreptca r"-a""r... trattspustrlsituri ale unor persoane H .. foc: a seface^{o...oli.r. l. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.. subiecrul III-lea... ) descoperit ruineleuno....i'. pers. originaliriqii.c.consolidarea priceperilor gi deprinderilor.) . ajungela: r .:citireain primare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.c.stimularea $r a lnlqlatlvel. din cauzaviscorului.:"1:"..fluent gi expresiv.umbri. 1' ln secolulal douizec'g1 s.. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii..... 2. vezi restul 3. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate.acgiune. permanente. r. -(r:! 1". dojand: admonestare.r_Ji'rlpr..:Iosite.Ie reqininumele a a crearive. Testul5. : ..primare.r: r.ffilH..j. procesulinsugirii Receptarea variite metode.a II_a. in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.a luape cineva drept..insuqireanogiunil&. regulilor.'i'.. subiectul ar III-rea.il. morale gi trisi..fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.rbrtrritiil' ffi tiual.p buni drepmte.Prevenrreauitirii pi confuziilor.il*.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiui de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc.r. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui ..i ' . ifl:]liq cazur vocatrv. pregedinrele crubului .r urrnd de tristeqe. sirite.s.ib. cititulyi.

?" la patimade plmint. seducerii. f C.r..rr.." .. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu.ual. piminsi Petatil lui.robiecdv folo seqte personajului. ""-i'. arunci dipr Vasilen".' ziu a9a". iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr. Ieneg.Ce si fac?. robotindori. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse". i"fr*-r.cre_ de ci aqa secuvine. U. i lngeregere gi--itn p""rru Ana .6e d.*"ri.irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu din.. din prirrcipal. cu atitmaipugin cind. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade url chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi.iv. cind ajungela convingirea cd.. frnprietenugt.rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.nulr.rt.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.tai de la tatil siu in speranqa.. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie.po.l. socialiampli. implicaqii Tarciului."?" o[qirr".. il il incurajeazi. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutruslrucf..susqine Belciug..-....i"J...li ureeaverea.. gi erceva..s-aingeles tarir .ll. . gtrsegte Bulbuc..modela intruchipeazi'trisituri aleomului din popor..nt al uneicomunitigiarhaice. George se Blorica. considerind fata..-naratorul ln realizarea ind.gtepriciune.rr...... voinqfimensi:nimic o 1ii. pimintului.o. Preorul $e deavere.: ci cu La nunrasacu Ana.RarrrJ.. pentru ci ea.r... vatrebui ya si si rhgi pe laaliii. din senin? . se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice..ilffifi.."1..Deodati cu Ion'ofti rung.rrqa.lon nu c insi decit o bruti.". minturileadormitsingini cagi cind fi..ilor din sarur pripas. ceduraliqi. fugi in rumecu ea..faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral. ir.. crreia giretenia la .."liru. si rimin roJcaric. zcnobia.-r..it i-....ura ca gi bogitanurui vasileBaciu.minr esre atit mai ir"r".. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt cardcteizarea directd.".q. Mamasa..ireAd:-comPortamentul.. intelecualiisatuluiausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului.cu deosebire. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe. Ion inqelege .i. pistritoare.u. gi frunieafhc.] a".rfii. L. ... Viclean.. E' Lovinescuspuneinsi ci ...rorb..trece de la bucuria izbinzii Ia disperare.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.j"ri*" ai' cein cemaides cl. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile. destinal sogului NechiforLipan.rbegt"pe Florica.Gindurile insr ir frimi.li .r. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi.Li. Trebuie i"u peAna!.... trisneasci Dumnezeu " .Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r. monologuriie interioareale personajului.::l-TT"pq peVasile B". pe o . rinul simbilic pentruVitoria.f*. ...u'l:1.'fata J"..o . suferi b. Ion il uriEtegi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei. . :ql t. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri.. slujba in .int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii.i". FamiliainviqdtoruluiZahariaHerdelea..inrre glasur pdmanturui iubirii..romanul Ooeraliterari Bahasulesteun romanpastoral.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini. Esteingrijorat deintdrzierea acestui". aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi. Pini si obqini pimintul mult rivnit. reprogeazi trageIa siriiie.i iqbragi$a"d ..origini pand tn prezent.l unor strivechitradiqi Viioria.1.rr" p"niruel reprezinti .i grasul ii ci Io-nol. itiil. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli.*iorr.. I. serocmeasce pentruzesrre. si zici..e!.b"r.' Isteq harnic. admonestea interesele bogat. Alexandru dar Glanetapu.ilff.ce cAndc al tlu.. pimintur. Dominat de patima pimintului. in Istoria literaturii rornine le ctr .Drumul este nipraznicului spredescoperirea pentru 9i. cu saavusese avere.il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sapi. naturali.-girancd Jvligura ieazepe drumulVitoriei Lryantpersonajul ei....r" nici mai tirziu..attiotatin realitatea .pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre..ror ..ti lon. simpatizeazl.i. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqti.\'..#rniii" l" sine dispreq.]. sociale.. ci -o"rr"."p..ibovnici'.rt...'Ion tlvista.. aruncatr Titu Herdelea. piminr: sedu_ ""t" cerca Anei.. arevecinului. Dupi seduc"*i*T.. va convingeci Ion n-o va iubi niciodati.re..a l.. ln stratificarea il bogitanilor._e:1"_" I I parcl..a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li. ' mise.-. de iiiimpezsc lui'Ion. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.ci CIul o va indrigi. vdzind-ope "i Etoiici. p. rimine indife..ir".l'_:"flii:i::::oiul..eri-1|:a ajunge nicio-dati aib.r. Cettd t.il.fata frumoasigisiraci: . Ana seva spin- pe lolosde plmint. Tiru Herdelea infricogeazi..'arr". atil siu. . "rt. lui nu pldte$re ceapidegerad. si.Afldnd ci Georgeva pleca vine noapreala Florica.numai il va face si piardi pi_ mintul. peIon in bisericl. zura..A. ".#rr1?# 1unti.eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati.u ." strinsi.-iefii. i^txede tatir ei.r"b..?l comia lui de zestree_ cenrrul lumii gi el cere... nu rezisrisi nu care face va inchisoare. izbucnegte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii.O modalitate de caracterizare personaje.Ion el reprezintlo categorie Numet.afirrrrl ii gineio.neun personaj I Baltagul .. ilbir.o viclenie pr<.r.i. cu gi "rar'J. vezand. .el fiind autorul moral al sinucideriiei..Simqea vrijmag.Dragostea Al. George seintoarce acasi. p.soqul ..in prezeriqa Vizindu-i sfituieqte. Gheorghiqi. ntmine contemporane). confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei. ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: .. gi mai ales inlimbajul. e.. se lndlrjireaqi iatima p€nrrupimint.Trebuie .i-ii"..t .a.l.toriei LiP an transhumanqe .Ei'l d..iu --"rr. G' crlincsc u. o daci n-aregi el paman"t.(Istoriariteraiuru.r" Baciu. inr il irbrgr" pi Ion.gI.ru '._o !." 9i_begiv.. perrecirei iirra'd. dar.. Ion se zbuciumi inrens..darisi domini slibiciunea: ascugiti.iili'.t. sisiienilor..dragostea ajungein via_ nu qi! i'umai ..faralui Vasile Baciu. Ion consideri ci .... Ion.piminr"t. rreprarse dezuman ir". ln memorabil r[mf. " CaracterizareaVi....intelig. Disp..1s9....l-\rasil" pe simionLungugi":. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nevasta.regui ["tj_o.mrinceasci sp. e feciorul Glaun fliciu: . r#d..ci .

in ipos.. rale Mioripa.:^fi.":il.i::#?.al balugului.care lmpuns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult.r. Prin miregi-litrfioari peucigag. vredupi semnele se cunoscuser5.. de la careprimeqteputere.visulpremonitorru..Gh"orghigi.io.. se mi gie:."..llli"*:"!?ff il:tf."'il"f#l[i$r$.segte Lupu.eror.o.piit.."..ochii ei p*er serrsfr'nge ciprii..ii. d en .ia'ir.no*]. Nu are 6paflnin siguranqn tn iste lncredere auroritigi.Vitoria merge. i iiiii.pentru ade.. de ierteo asemenea ceieieriareviduvei..t-.b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex. saacestuia. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .aceastaestecaleavieqii ei: . iriipune urificarea..:?ftffi'i::i.'"iiiill.li"i.ir."-fili".ri t. ca sogie.i ..iil..'':iiflf'. daravea frumusege rruitiii o ...aiii'.rar.Iqi coc..i-"n.r. ruiNechifor. ...i"r.r*. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i"."d.iiii.. tr sta faqa 'e . pregitegcalitiqimoraleale lelev.Timpul stitu..-ui#di:t}::t"il.i. insinuiri inteligente.i"-.Lair"."po.illr... cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l..'i.'.pottegSfat si intirire dn si rirrtele com^tVi..il..convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .rm..de aceea convinsi cl numaiprin prirpriile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgime.rrde-r"1r"r" .. in neasci' vegherea inmorminhrea.li.riur de ei afaceuiu-i." care "" r:11:llt: "i.. recbnstituie posatului..Jigensavitorili.f.o lndrziereanejustificatl.aduni informaqii la ceicare-t forqacredirigei sale..# *rj i ":l..il ill. aparre. " pri'ire..o.....Ochiieiplute i.."g9r.cario. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.fli. indeamnlsi bealn cinstea il ii vreaia-i vadabaltagul.comicrima.tJi."...StiPaunor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine".1i. Edevirul. cu spateleintors citre ea.insogiti de Gheorghiqi. frcandu-r s-o "o"ria.i""di'"1.r"sri_ p"d.l u mr i. . Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e.. r citi in suflitul [[fi T:nni:. ffi*'aauf siici. rolul ciinelui. a.l'ffi itiiftii#{i: .."rrifor .rr. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine ucigagi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate. .9i.In ciuda do_."pur a_I ci r"-ili"i. g..: Inspirat . Sirbtrtorile qi.prae decir auto_ crima'''"'i". ..dmite nourin com_ copiilor.. i il.. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri..t1"-*.U.. our.e i'ciurarea -r".'.In drumulei.j g{1i.:1H.Eagtie iiur.. din rri u.a.'.egu.. cu ajutorul iiile Intuiqia.poartil" .roti'd*i..*e.* rir.r..intors cu pliscul spre.daraccepticeea qesalr dupi moda.T. Ea insl se socotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.".i . grijr si o duie viroriaare r".rr:.."1.:."-a.r*... adicl..Acestpo*..agi. cu te minuqios la miniitire. .' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de ..U -iil"i.petrecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate..:'... unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana. portarea ffi....f. L:_ "*.cu uimitoare stipinire desine. faptI. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta.i.^primegte poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.:r.existl o anume (vis_ul ..#1111:1...iiliqp."::1:.i. ciinelelui Lipan...'!..- goric..':ln:"'*5f "..l"lll..:i:TiiJ evi s*asii.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini.. la ministirea Bistrila.#ji:cJili.r.'..l*r rrqu o"Ji6. si fiedepeal.*'+F. o.azi frumusiqea j. in or"-irrt"lor acesruia ripi..redirectr) .r. Sfatoi intirire ii dAti detir..T.*"r .Daniil. rnai ri-#i"rr"gut."p".::'tr:LT?:J:i:-T:il.rcl.opur._mea qi-n ti.'.N-atn si am hodini cum'n-are .. . apoi.noua".r*nr" riunca sociar.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a mii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara. ntele Visarion. ff"' if:llqi[T::i:L::.-. si bine sogul.. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul .r"iil##::fffi*1JffH:l ..: vr.Dumnezeusi te i'erte". respe*area caoameni si faci ". coborirea tn infern.ic.*..:M.L."onunri..r-i""rib.pin'ce l-oi gisi pe Lipan'!. ghig aredragosie li $.J. dezviluie incdrcitura mitici a romanului).#J"asci gi limiti (ucidereatatilui.cu "-Jiiirr.r..r. Talienilor. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea..._9i nad_ a.*" il .. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu".. Gheorghiqi iese A.i#""b'. cocogul a sfirlntat .i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.' d I o uu o oamenilor:..".p. orienteazi de Ehifoi.a*.11X$ryi.ii'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a..r.iq!.ro.u *'ii'n.r.u eele peIanoisunt pri.care riu numaideeagtiute plrstijiile...ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .?.:.. Totugi.T::l. birbatuluiin ripa de la Crucea osemintele descoperi acesruia.Th: n.It'.. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.irurri'i.r.rrir" ....anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu ..".i'or.iu i]... Inainte de plecare.Sugugat" ciini in tiltimelemomente vieqii." se ir. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.. rii:i "-u..t'.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.i. adeviratele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.r.B..'i"r*.ranie farriqi.g".r"'re#. Abia acuminqelegea dragostea sepispentnr so!.din variante ale baladei I Tarceului. fffigtiutde acesrea regea . rogutui.".i n_am noasrritrebuie tre. arireu vali9ibluzi..l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.ir viraticur. vezide tn"in* gJorrr""r. dozl de gelozie..lrJrt.^:l. airli.Ia un gospodgli.Jsrpuir'nraf i.._tcireasci... seimbogiqiseri pe ll acestor".Nu maieratdni_ rl. Visarion.r.'1. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Viroria'il determinipe Bogzasi seautodemagte. in soaretui o. *f." ..ti:Hfi'#[l.obir."rt rt . pe subprefect.*.. di*..dragostea pentru dreptate .Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare. .tiorebuie safie f.i.adesea giprimegte fi douisprezece lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumnezeu.r.de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".:i. rtru colectivitateadin carefaceparte. di . la careafh cI doi oieri din apropigre.minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^..:. dezarmeazd povestind.i:: ::#lrrui#.'rnril de rume.1f:..in care lumina cas. anumitesemne uperstijiile.Gheorghiqi.[ii. ceimbunitigegrl caii.. . Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria. de plecarea.trecind spre asfinqito revirsare de ape".i "r.visul premonitoriu..f.ri#rordeauna ea ri ra .i'i."ain:regocier""p..semnde plecarel')ii dau. bunici-ta.:*:i. iil.. epecea bunl. descoperire..rancii.ili l. rostegte e pareci pebaltag scris singegiacesfemeia..il?:. i"unitliii J" oiJilr.* Toate acqiunile pentru tradiqie..il."'*14.. se oadmonesr""zi ciincearci p"r."i"r.*-i"i91r1.r.:Tl'.

zi linigtit.. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e.l*r[ffi'.rasidea t. poiana Iocan.Descoperau Cocoqiltr. .fflrtffi:l'. -- + t.N-am!" Le cereo qigari. lrqiilo*o.iii'riirln qirlneasctr.ffiil. lavt iiptomiri.r-. . ve-rornan din psihorogic rumea abilitate disimul..ii ilXf#T.d.i:ifff I'j:Tillt.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit.il##T lH. ..iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru.H victorio.ice si-l Atitudinea ium seuita de asti dati Moromete"..ffi . viaqa scurg€a p_".uiut'i. primegte.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere corrlporrarnenrul mai incoloaEa. aceasta explici se .i"ri.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula. cum semaiintimpfase.. el. aer.[o /ire*d.ff ffit'H.. mi. Tudor Biloeu...i.'.* momcnrauroriratearuiruro..ferea-ida rlspunsclar. rup. ignorindu-ipe ceidoi agenqi. iese llff"i1?. romanului. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei.doar lilrp"rru*enrari."..ciruqa.ares i.. av6nd r. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul.adiefl caEieAnd de cu sXu..#iJ:: [ .r.il l e*le. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive..: g.:.f..s. oescoperl IJ.."i"1i.i11i'i". ira plinl..ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze .L-ampicilit cu doul suiede lei'. in uite surd.. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.n' lm &iitrT.. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ). discutlmnoi!". t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a". nararorur .cums-argindi Bxlosu nirnic. c. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.il.di..i\ffi ff l. Morbmete spune agenqilor Dup.Ili:::ir:U.#.l.i li-b. i..'ie . *srd ou ei iif. personajului.ruiui. cu Jupuituil caracretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: ..l .'plecarea familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ".ruluifrJnrr.ir*.. este pregttiti cgo vglui .rfi.i ci aE i'*.. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv ...r parasrase. explicindu-le apoideo miedelei gi .rff i'*:':li*: aeariir.iifri"ii.I. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului .1il.i.i."rr"rru...ri. spredeosebire ceilalqi.:1!i[*|. ..r* h- .. Dupi.l::tl:."romintr .rj.rffiii'rrr.1q*"h pa. a nu. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".l-*lt'l. lui .1.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? Toari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r. irrg"li .' I-am dat numaio mie.mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.i't-'. umil. momentul care rduatizareaacesru"""._pur foartc se aicrtird conflicte spreei gi se "u apoi giel absent.n tru::i E m4ma.in timp cefumeao o zl chitanqa.n. intii intreablironic:. naivitite: ..i..vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwlduim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga. rir.'. decurge fieririei. cu iMorometefu intimpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[. Marin o imagine indiferent privegte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:.-*prrilo...plicJrea a glumiinteligent". adupe r". eiun gi pe meticulos o agazi prispi... om Bilosu simqi deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.*xi f..iitrJiJlt:: :. strigl pe Parasehiv.i.. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .suciti". plata datoriiloreaminatiin sPe.Dar Moromete Ei preda li ei. tatil lor avea roirncu'..1fii..ririir.ii'*Lr..il.Hiili: p eii'a'p u isr si m "i. cu pe etteazd Tu= gicu o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .rn rorn4n nevinovat..to$ gehgiogi parci neribditori.Idi: J.ii.ares si arre pi qliffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.. ..'".ras Abiapeste jumitatedeceas de acolo..oarereco. fiilor sii ori unor consiteniciudati.Se itabiieinirarein sceni:selasi agteptat. Virorir. ceea qi flloiu gi-l facesi-l urasci: .rii sedesprinde rolul jucatcu agengii Aceeagi a lui. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte el. personaje indirecr ff interioare).. ero or*rnii.tr ani!. osemintcl.Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului.Exasperat.pfinn9i ceitrei fii toqi..ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici.iniru.in care din complexiarer saru_ rufl.i"il.il. l. fetele*.aritozo..in realitate..#llli'itf T:lii'iffi "..'prin iil.la Bilosu. r o n r j c l o r fem in in e vol.rjp"#: ce ro"..".n. are rtmorude care. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina. il:ilff ffi. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:.b.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.i.Moromete intrtr dirriar""te.ilr.f ir iiiTTiilffi ilTi....".olt cu vecinului.oljlo-Tri dar "oi. sripi'negtefiinqa. biE..-a...de culcontinui.ca supraveriJ"'iuna se unsripin.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro. care-i tuiNechifor.1:'TJ:'yi:frf..La insistenga apare mai pu'in caracterizarea .1Ti:.a ii il Decizialui Moromete mirtrpe Nih. Seopri din nou pe o podigcI. satisfaclie ii eofiscali.i?ilti. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage..i.'. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere. iegi Era.. doordin mo'a[predominr-ca mai dai.disprequitor..Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali..'ifii." de . ii va pilareaici.-l#t'.iii.fmai.rr".ff l!1Til'fffflnl*i#r.Raside om cadumneata p loturile.. o cuiva. .til.. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .... aviesii't..il.. pe i scipau.. pe neagtePtateintoarce preda rnari. u { trp n:::iii| i. dor ? Gln-er Moromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege"..Ti ze ffi .aga pe il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.*e.degisehotlrlgteca.ijllif.b"omirejif.!l pe tinzica gaia-maqu maibinede cincisprezece '"u" prag...Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.#i. ffi:iliiJiff:lor' ?".fonciirea".uo.e.liil"?u.....i&ft.

firl parlament".uJlui1. ii trebuie stdphnirede sine..."u pcrvesrea r"ii. ei.rtr-adeua... 'osrrme' aventurii tui ta munre.rgurl"n. Monu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte...:f"g"'r'" r*u"il.[.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi..el rispunde n-are.il"ll.. . i.-nici Tai avut. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafieririei..^urni buni....e .o..mi..-". plecai f""e.ci munca lor gi lui qi de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti. 0..easci.'i".ca . "J...ln zadarle explici fiilor..hr.y"romete' ir". spunindu-i lui Scimosu.r. esteo anticiparea destinului dramatic al personajuluigi a evoluqieisale:......rr:. o. srni_ Era ros'avea copiii sinitogi. de.i si cerea a contempra dc satur.n acea.."qi.t"i. starea il'l:i:x:r:.or.i bucuriisalegi iati ci libertateain carecrezusesepribugea.. realizati la inceputul romanului.. fire Iocan gi Cocogili.i. "p. acesta .lil' T':^"dea..."...de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iorilor la Bucureqti...Da.* O.ili!#li incit s. ." Moromete inqelege erain pericol .isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui.. nemuljumit mai nrtrlr ".bolnavide avere"..n-ar mai fi d.'....rrl nu r r r sensilv4 rr|rl l grl l merid str-iasculte Moromc. crease tezintdo lume stabili.. .Eracapulunui om careseuita parc[ in jos. Se reffagein ticere.ri_.fecut de Din Vasilescu.l"rii"..i:'E"irrr ci Moromete 1.gi de. Niln....j.. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbie. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii. pe aceasra "-ti-"i orrrr. nemlburat gi nepisitor"._ si o.r"r.r..rrri. ..1. o..pitrunde in intunericul careseadincisein sufletul siu.i. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si iasi revigorat. li&^rr..ea.1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii. Co"coeile.u-t pe ur" i" f*Jili.". fira. .armonialumii.r.....r.. se ostenegte nu si-gi toasciqi si-gi inqeleagi copiii. seretragepe piatra de hotar a lotului slu .*". Dar aceasd -ii.?rce g...se ". absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat.i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.0i" de se .i rri'i..] se crezuse om liber. ur-. clcapirare.Moromete inqelege 1tul. Moromctc separeci chiarajunsese acoro. .ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi carelove.J.ildr#i'ii. iicatacterizeazl. dar parci era singur."rn dar eraparci.r'.uite... Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu..i in linisteane_ *... caleace trebuie urmatl.nigte pentru.11.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea .. Din Moromete cel de dernult rimisese pe policioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars.cumulte cuvinte la salut". acea.de careafli despreintenqiabiiegilor: . drept gi scurt.. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim. ascurti-miaici.mprare.".1.autoiluziondndu-se. crainici..sri neobi. gi care rds"i . nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi.il.. cel senin. erti r"t*trt..de ce. Faqa erapugintrasi. adici si-....'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr. gi ir ficusesI prrlscascl gindul g6 b"t."ir . lugurlan d avut intotdeaunadreptate".Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Absoluti. firi Dumitru lui Nae gi.supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J.l0|I nile'reacliile sunta..i'pei"'.....fi . o cripi desupira_ r. nici nu spune.tea gi de a nu mai putea ..r: pisicefares.ajrig. seninirare ol.. o succarr. a.-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: .t* tlrj jv"r.i.. acela pe caresecerra cu.-urrp... . nelinigtit gi derutat.r. spunindisrorior l-.."i. ..u iirr" discuta.a.Nici rudi nu eracu Jugurlan.::::-_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri.]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei.r. gl rr durilc .Moromere' suse er'cu intensi...qipe lingi roare lui u" om bun.i purta el aga. o..-ri. pri^eten nici cu un priege" a.iffi"T# lumea gi se afla 9i .J. ".nuitiint6. Moromere di griu i-p*. El...... cumspunea Dumitru lui Nae.lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte.. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mica pioprietategi inteligenga sa ln capcand".1 cevacareii itirnea de fapt nemulqunri srarea aceasra dc ea numea 'r. . sunt bolnavi.'i. a1 fi parare.. agade.'u.nici prieten. p[ geingeleagicu oamenii'....1'::.nevoia convinl.r:ur.e. piemierea rui NiculaieMoromete.u. lncearci si-gi pistrezeumorul. . firl familie.uri consireanul. nu a rndi e auzitpovestindsaurispunzind lui )..cdndl-am de e1... seninjtate iluzorie.rti...El.''frgr....pripldirul $i ". li mirturisegte lui Nili in stil moromegian... acestuichip.b.i measupraevenimentelor pentru a le inlelege9i a le stipini: ...'..:.ii. uimit gitulburatd. vizur pe scena acolo. apa a lor cu atita seninitate...inde Revigorat de contactul cu pimintul. le.Moromete gtieci trebuie si .. caretatil siu .r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1. sa rulburati....i:.friqioare? le-agfi spus." .9f9.j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-. el era.. eracu neputingi i. ceavea..dea-gipierde pentru totdeaunalini. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi. Nu trebuia acum si gre...i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ribertatea olie gi ror.rr"-u. seagezi tacutlln"eobip'J...... r p"". aia mi-a secat inima.-ifili rugurlan!.fugisede singuritateade acasigi din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [. sr"r.".ci a devcrrir a imprevizibil.. atras d.:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.gi de ".r... Intr_unasemencir momenr seninitati_1i-ite"er" ""..r.prierenos intreba ? se Jugurlan..incet putegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi..de accea pr* .a de serios. Bliegii mei..De ce se* fugigi.. ci Et in q vr r r u r .gril"r rr-*i*9r. Era el.....Se dovedea gre.ri-i'o..Eracu desivirsife singur"..ci din spirit a.a proccdar Bilosu." *.".... a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r .ca o regisire de sine.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a. viaqa.jou.*iri.satisfacsia-cind Morolrreteera ir...il.ulgr_ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.. Lupta pentru apdrareavechilor bucurii sesfir.*li. dum_ ".J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.nici penrruargii." ili.-i. a.. Moromete.c. Atiturlr il aceasta . mi-e sufleml plin de bucurie.Tugurtuo." i"g..cum.. .iu.r"q ffi .. l* .. venit si_icear! lui Moromete imprumurporumb..nicativ..r....ir.. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii.f ".nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul.iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. eracu Nicuraie ce . stipin pe linigtea.rtu.avea ".r.|.i-i* p..sociabilgi comu.. carenu seindoiseniciodati de limpezimeaminqii lui..' ."i. ce vorbegre sirr gur. .

..bomnul. numirul plural) cap ._.. il.complement circumstanqialde timp..chtvoif{') duYgrt de repede.. -"iluii sistemin *..d"igq..n| I IlieMorome.gre il':.iil... .ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p..r] memorabil. alder.""a"..seintoarci. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric..or". )r I fapt..d.consri in procesere sarede conqtiinqd. ochilimpezi rrr.t .il. Pr Ni..sidispari...Sctt indr totdeauna am admir* aau".i.-... gi a..Cit voi fi" ...i.ri..t"i" si meargira r rco4 "rt. cine .t fco4i.adverbfari funcqiesintactici.pe proprietate. valori: 4... tuviipe D.'r.rifuindu_se .i.ir"u..ch.. ce-o si minr. Marin (re72): .existente.. lor gi nedreptifile comise.r..":::*.r"aif9i.ir.." ::.in text estepronume interogativ-relativ.i"i religiea acestuia cu cit . 9ri. nu eu ?""' ....f....r.l-.pa.i-9i^convin# .*."'ii.j-... timp' 3.ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil. intrebirile p.persoana II-a.1.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubordonati circumstanqiali secutivi. eir c lui cu rv.r rrrrveanu.rt.Aga vezi.tradiqiemilenard..:.." s. tm.rr-u omur dator e s.muncr.i. mi..isteargi picioaren-aietiur faci..ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga. Biz_ $i nae ce-osi mininci.""' gi o_inlelipciunepopular-. .personajul -mai r"-iiil.in te)ft esteverb auxiliar.de de subordonaticircumsmngiali scop.pe .... A cigtigat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d. pur.cadou")..t"t."rt.o.a personajuruiMoromete ". Miregia tagicd.atribut adjectival..r qinrla rostul chitci rostul lui.arnu stau mult..""r..}i*iiioirro*nr.u rugr.i"*irur. qimaturitatea: pr"i"i1t..fugurlan.. a ? voi nuveniqiin excursie (pronume personal. $i dececrezi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu. termecat ar""Fe preex$tentd.. tr"u.r:t11.ili..ruzintca.li..9ii.. tvtoro-.mi ? rimpitur.i'pyqi'a.preda.i barn^".tre scriitor cu ineg^r." iord._r i"rrdi"t.Ca -con. ..d. Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni".i'"." ci eroui rearirare.i". asta..."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.t acas"') qi idverb (. ci urmi cresrneneacoperi_ c-".rd..i *j#ffi bazatd.. cine .r cehlalt princiniu de viagi carer-.r proprietari de pimint prin cooperativizare.f. ln text. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i.in text estesubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.gi viaqa ei de in liranil...r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr.i" r. . ducirr du-scla Bucuresti s.6..t.. eI bticlii o vdr alunga....evenimenteledepigesc. a 9i c. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c.ar.."i scoP...Se-....r un imaginar Biznae..ii' ri*J'.-i"iiiJ)i..n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lumea- iiaieeri...li.propoziqie .rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin. si tulburrr-1i.f"".Maiar.i.. uoro*.il.observi p"rindrr* Ia uimitoare .':...tr" si ....li-i"pr"r.t'. avea feruimit.. orice .3d.".r..... ciat. (conjuncqie Vin la petrecere.... (substantiv) - t J il *"il...r ur elenrerrt comun: ga".i....."re.... (denumire geograficl) 2. rp"i"' . Mai esteluna mea preferati.*rii.-...* 'rcu.propoziqiesubordonatl circumstantialide scop...*rJi sare.e-an .rr! " . tor ..in text estesubstantiv(..I.. dea vca.-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*.i.A.. pe o morali -----. sctrldari luminaeiernd .."1...ri "inde).iail. circumstanqi Cn si firr tot amdrit1" .iii" dus o viagi independenti!.. aie Subiectul al ll-lea A. i.e mize_ riamintati i". gi.:il. ..t" in zise i"ia"p"rr".. l.a". p"r.."-.....l* " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire.t#a "pa"rind cujale m1i p. ci vadispirea J:..p. rac. mai .t"""^r"iri r. tot cint dorulamar" .^r.rror.propoziqiesubordonati circumstangiale.. adversativi) d. [u. .i. depiareposi6ilitatea fin"". TJ:: "...i-pr"a'.. incearcisi seapr.(conjuncgie) Yenea cat plltee de rePede.. stirnegte Lar'ner care rerr(..ostcap al riscoalei.. .t". cuvinrul ch.Liit?" orooozitie fiu .rrrrir"t. petinesi tevedem. aproape peiinteasce .in text esteadverbde mod.. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r.-.p.r"MirJ. cht .Moromere ii. iii.ri-a..-"*rriq"-is.oi"a pri""ipii " .cat gi josnicia.rie-giabsurieii d"r.tareurmdtoarele * prepozigie(.subiect.* familiei... lui demonstiri. i..o -eit#'. cind altcine eralafel cu eI. (substantiv) Bunicabltea rufelectunmai de lemn.i.:iil.. care ml-a nu nullJl c'piltrria.i rrebuiE airp...... t.-."i"r"-pri cum Eimaiares .ier. Am inviqat la feografie despreCapul Horn.i.r-. il ^t'uoiolrntiio)..r. or ra-.-..rr lrttrl Accst sentimentrimas .. iir..l in a .. deacct..ilffi.. de r. des la Rebreanusi s.e. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel. ve llie Mororncrc esreut p.iii-"r ..r.."gr. ar.ii. nJt"L".:T1I..r acel rl rtu dca fi. careiesfiingacategoria giranil.acdrduzitse regis. scnr in opus . i .nci..(substantiv) voi .ir l *^i. cuun ferde nesfdrgiti..:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.'u.-. ura se ""r".or.(rcficuse din lotul ..

ii. fapt determinatde: .i.posteior.lrr:l:-1nh. .se schimbi: . tn.numeral cardinal carbinrri^in .perfect.. *o!^.predicativ.gomplementindirect. . conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum..r:i:e vi nor. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede subaliernululuirde aceasti *"nif. elewl igi insu. 3.receptor(R)."#.T#L:::. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo. trebuie sl decoheze.iectivele de referirrqi.uebuie si-gi insugeasci non-verbale.rpeciali de comuni_ o care'comunicaredidacticd.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. uneori qi a cadruluididactic.contextul situaqional.co-unilerii in inviqiminrul primar constl in insugi faprul ci. municirii. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali". 'asen-?.tcrminat. 9i pe aceia B. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdpr\n obiectivelecadru.natura mesajului.upiir. popesc.elevultrebuind si devinl participant activ al unui dialog productiv.colari .numepredicativ.eryd. exter"r.itt 1*-i.i.:i. cazulcomunicirii orale.Iai comunicirii emipdtor(E).motivagie.)t n. (a /o si cinra) cufoc '' careprin.ecomanica_ re orald . .interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clasaI. l' a sefacefoc (de supirare). in . ne€ativi. g' unul .nu esteconsranto paftlclpareacceptati. (verb) 4' a' patruzeo'. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.con.r. Specificul. . optim. .coca receptorlgr ca erniqitori. exprimatprin locugiuneadverbiald.exprimatprin numeral ordinal cu valoaresubstantivali. "'"2. de ' trebuiesi aibi invdgltorul/inviqitoarea didactice. f.-i.i scrisd Procesulde predare-invigare poatefi considerat:c. (a se face c pard). .pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce. mesajul 9i si accepterolul care' succesiv.Caracterisgi qiei.rrl qi fizic de lungi durate. comunicirii. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectiveale relagieide comunicare.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una . inteior.#iff *ff*_era.colglementindirect. general. luttoaqte parqial codul.i scvisd Slrategir.in canalulde transmisieintervin perturbiri. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.i unul . . repe(e(adverb).mai mult sau mai puqin fidel. deficitari sub aspectul orale gi scrise. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare..comrlnicare.ii.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati anlr !j:.. limbe .rt"r". b' cu noud .ardinal. iar receptorui . Emiqltorul estecairul dldacric..o.rug.efort inlingvistici sub achiziqia .*orili fantastic.d3formare a capacitdpii de -comunicare. suprern.egtecitirul gi scrisul. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali. emulaqie competigie.personalizati.orald .. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r.nume.'. fo.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqia: cornpret..l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gindirii concret-intuitive.sistemcareasiComunicareagcolarl gi de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad. acetti factori gi aceste in vedere La claseleI .. dul. utiiri. desivirsit.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.de relaqiide colaborare.rolul celor doui surseseschimbl alternativ. elevii.. aefnxc. instrumenml comunicdrti.cardi nal cu valoaresubstantivali. vitate didactica. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d. ob. d.elevul. 9i dominare-supunereetc. de atrac.i elementele Pronunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi.i de scurie duratl co--piilor.subiect.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ€ngare_pozitivi.. . c.activi la comunicaredin parteaelevului. tie.organizat extragcolare. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebuie si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii. Seindnde o foaie gu. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in. (a avea) un focra inimd..eobose9te. Mersul r.patru . Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.. petrolqer etc. sase. stantivali. in comunicarea scrisi. " -. 1.i.r.:T:.iodurile celor doi facro..enea.i bund.rnijloacelediimaginaqie."Y su-nt la permanente partenerulde dialog.til:i':::i!ri.i din educative acestcadru. de aici rezulti necesiratea .gi de contextulobiectului co. muncirtt resc.complementcircumstangiar de mod.a IV-a trebuie si fie predominantemetodele. predicatulverbal. rrfri:.i'.or. ixprimat pri" .tient. iden. g.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. c' al zecelea.de^irrdiferenlisau de respingere. cu o anumiti. . adaptirii tice. I seimbogigegte aspectfonetic. h' una'.ued"r-.

J..:.Migel!Migel!".atit riu Pttttt ..r.ie iertar. terergrtivc cleinstruir"..loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .':f.i!"i.'j'"i..tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.'i:1f#tTr.. ?".^J. .re.i.RlcnetulGarpaqilor".*:i. efevii tl.."ie.:a* 'f:ila.. . Constitugiei in . ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu.i.d.:r:::].t."!.. i"r._.rn dirc."a'*."..'ttl' 911 surprins i..instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.:.n.g.r ...l .rscli.i.i..'t"Y'si conceapi l["*r.. i::ifi::::':d."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parvenire declangeaz.ri adversarului ..l. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri .'io..^iiiiii."' _alegitor. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory."-lrf'.iT-bdt..inapoieiea..nerabilul !ra.".Aurora ...d'fi i1.Mi secuvinel". hnecesariin '.limbaj. la .1.. avocer.:.. Pristanda.siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1. Pentruaga "..pJ**t"i... b.'o"'^i^ffii.. vezi subiectur III_rea.i" decit cl Ameningat va fichinuit.e.i-.u barbatul eltt DomnuleCaqavencu. func"""." i"""ttut".rl. gi nrriintcriorizati."#t"t puncte a"pi".oii.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui TipitescuseschimbitrePtat.ri.i.dai ..gl"sci 9i.rurgii..fipatescu cedeazd:.a-l rezorvarea acesrui subiect.h"i'". c.iiTi1l.1 politici""" "["'] vreau"' .-J. lui Caiavencu.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.Mizerabiie!".r3 fluenre.r ca armi'electorali.".iililiti..-J. ! Mi arestea atdt .i" i"Ai.t.Lfi toate lumea'politiie. deapropiere: onenc ..."tr ferm preten-qia: v191u "['.i.. sc va imbin.." "" ce ceea meritin .#pJlil:il:ll:Jj:.lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.""" i"ii"iJ..L.. .:!it:.rsqirre fri. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqavencu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.. H:.gi-i ffi."."ji. a..r. u...::..".tt ...1::J.i deadresar".. ji".::i:. *r*rrti.miesi-mi.:f"'. cu ..riiiiirl ". [.?["'.e:" ri.Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista".i.de suntceldintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.ii.. C"q"-r...:*#:."ii.*z de.ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Personajul catacterizarmai candidaiuta*."-il.re ) rca Zoei.0. d" i.'i7:::^:' o"" cu acek.._orbiritJ-L'iJii".punindtotul pe seaql. i i.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelectorale..p"..i pierde.'"...i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::. J...1.t-pro.atitudini. . esteturbusiu..u'".::'..inuent. la aparenta.. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.tt preal director'proprietar ziarului .t.il'ft1'..'il.rrs demagogic careprefectulil intrerupe istea sunt bune Pentru.e rot exprimiriiorale.."m.il admiripeCaqarogs. rorn.dil..'Jffi j.l So.upliiJ.{l(. il*"Tiill i :I i l..'cel" susqrnereacanii Zoecare declari ..e pardciparea 1i..(cu i. ar itemul3.. didactice trebuiestraibi r . TacheFarfuridi..llT{llxfi '.1is9ne .t. ....rrir.relagii alteperso-naje..9 vede. o.. nu vreasi vorbeasci domiciliului.i t"t.minlile..ilffii'Z. r.i'!.d..fiiltt.'r". il..'i. Crir"""iu..:'oire ro...l fu.rr.'"^. u. c3munic?rg .:.i..:.. caiegoric: .9i iubita .9ii cari .. l.. diu. ii spune slugarntc: "eu totdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3...i*:[:".:ril)i. domn"' dJe el.i1{'/.-i. if. ru.:".$i".il#.i. Zaharn nenea g*ci-I.. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta.p"dff f tfttt..n.*.r"c' ."l".)...A.".'J.... r"u-f"t.:. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc.tt ""-i ""i cu ." t....1.:1.'"::r.ei..1"TffTf:-"t"-"1.". : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri con.i. opus.lilFi.ri.tigii enciclopeiice-cooperative il:f.'.. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.:: :lfii[*l":'.il _ti :." al. rormureHtrcren[a sffategie Si.. luiTipitescu.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f litcrarc riind .ffi .. caqavencule'.i .""Jntul.rexut4.r.*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare .: ::j:lrezintd' etapainstructtviG. i" if-p"i Jir*rul. . il-ililt" conflicru_ f::::**": ..iiJ.:1]lr.zitiei.or.:.""'uil"i#fTJ'..?..l i. Jocuri d. de il i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r.fapt.meu!Poimi. cumrnte toql'ma mai 25.. . gll JVlon"b invingitor. resrul 3.l.Prin televiziune.#. .. urili..l"i. economici romA. . hotdrh.ilI.f':"Neplecut miniintilnindu-lp.ta Joiqica.Eil. "lflt...:ii. Cetiqeanului ci mai bun ales..tEi'for-.mt1ffi . proclamindu-mi candidat al gazeta : ..:ftt'' ...il'l"uf..-.Hili::.l lfli itr"^t la devineameninqitor... se i Calavencu."t"i..i....:1". *&.r"[ii"t."6 an mai binepentrumine! l..vtolent strrga re$l inspiiminti cind prefecrul Se fi ales.Intervine lenti: .tI:.i j:l':... il..f3:::.i"".' fi:!ii:'*o'". .:T:.i!.#:.h.r.l.."re tlyq care .....l.-.1. i:':.i"i"i oral-oizuatd.l.:l_:l: De ::.pti" .prefectul ei i.ti.qilah.'J:.... ne estideputar!. i"u "iof"rir gi de violenqi...iii.rrn.: :".To . prin fapte.o..J 9i.. .teiteaze nurnele i.{aeCalavcncu.1nsfirqit..ffi :ft1ffi1'.u'.ffitllfftj':#.. d-ia .il..'fil.1u.li:*)... 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1...poliqaiul.ffi.: (?.:.vrea si ..9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul.Ei ! pe tavencuincepe .guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! . Congtient de abuz judeqului. i" rie"r"l :tme*_upardonaqi.l pi.".i..dif:tl?^ ti o .'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica. Ttp.. presa.:T*=+l'ru. Pnontatcmebdclede ..ru*l.-".nici seputea. jocuricu Cleruetode I .l.

:.fr"#'T'*r1roo* m..:'ti starului..curar gtonal piesa: ! Muzica**::1.11.. poridcia_ incurr. Calrye.-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:...1. din personaie sfera o pierdutd apare O ln comedia sctisoare -ii".'.. EeAdAugI ie caracterizarel cir..^^*^^lio ."."pr"r..'"U.i il. 'a p.". nr r t em zice' dar Pse9te || t "r dar le atribui e altor personalitigi nu .: . r^la aid lut :. ...-"ju u.t' 1 "mi.ronrjil. reprezinti in..i decuvinte... o""r"t.incheie .i.i..i.U.tr pe si Ie asaz.l. c..l rup publici: .onul ui..itp.."'u"riu ..-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui.H::r.ii.i.rr...T: d9 sursi p.r . inindicayiilescenice. soqiapri e . ir'ui..'r*ofogi.nini. vinera satveze.:."rJ..il:.i saz. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva.. ..r"aidatura.i: gestur .. *i..etari tru .. 6il. gesturi.i": E. -pronunqi 'iir:I!'..!::::::.) dignitare): un om_riu.. '. "zoe(rkzind"): (cuton-aspru...*..ip.olini....^...?.'pirufi.rtiirafutui9i'demag.i i. ..... p"E. . r"iiil?." ai. p..l.imb"ti"deplicerea " ar.l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r.ru ajute "gii Ca{*.^ . principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-.rrrr.rea Tipitescu esteimcompromigitoare. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .unr... scoali_re!.nemuql: i evergl re'..o"r.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.'i.i...'i"dividualizare.j}.^.-(expansii) to.qi"".'tr.riau f....ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri. i. .p".progresur ci cu oriceprer... ( r--r-.il.*. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x ..i...c locul de primar. Egti ".rffil'..1j3il!tfi:. am su"... .....ii.rn"" cal! ". .. .iy.brrrrd."J..y . il.. il"riirrt.r..r.sau iubiJ.iptu...1r. Je-qi d. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.il:-..!Ltr:. iJ 'rrcsta."rii"Jini.de doui modalitlqi cele -' Aurorul foibsegte rePre.i'. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj."*iI! seum'egte acceptind conduci.. cu plicerea care N'. rtl. E.at. .i::.i apoi cade zoe sF.d trib)_'.:.i do. .politice' (afacerea cu este Pristanda.. galerie. este $::{T Tipitescu. si organizadtin ma_ cinsrea alesului .caracteristic nurur demagog. " ^ -o i rrl "i.""r..e i u n si n d si fo l o Se a sci . . Acuma r"ri.t.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca.'"..:' a spus . rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de demagogi.. modalitat: ..sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili..rr-irhfiT. lVreasi neomoare.:""iry:. Unul'dinrrep".^mur.r'e."...:*a". prefec."r*"nache face * conte*fu raoparte a.. cit (Ptinsi" t ibot. H .upTrri.qara. sorii compromiqitoare. ii p" c"t"-l disprequiegte.''peZoe 9i de amor: de i.irililt.lofil.::^1*#lili.-:^ lipsest e .(cu mi-aiiorr..i personajul * ..ncu gonqinei. surprir" fjtemzice.tr!r. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.. .ilti...r.. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i..Zoeil sprijin in_rriitoarele.7ir'i.r..""..ili..asresiv adversar -"i.*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.::f..iregizorale.'ZahariiTrahanachi.7o aitindiniurullui Capaaenci "gizoiu.l::I-11. . tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' tenului e pri-.::)r.care durat aProaPe au . ingiduitor. prezent ..Fragiror!..ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.":iifi"^eamiapuciaqa.i.trrg. siluifi"iiyirlrr.eforf.il-i-otfi".'..i."i..l .i[ u"i... .a ) caoric iom iii re' .r*f a.si surr!"..lor comiiJi. .i.iil..i.- u' discurs.iif arr1"I.^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie..t: -r.qin e relaqiiamoroas cu zo e. p""r. 'ii.'i ".. i.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez..to::.r. dar o .il*"l::T:H*i'. torcreauna. ^ l ^ .rtTou.."ri:rSizorareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd.".!t. ". .. .-):.ie'i)ii'.....^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#."."i.bih.1.r'a"t._l :::re rerrare: scoard-t. prne pdtdriaIa o p)rte.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprietate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul. ..:.lra r{'eischimbe aritudinea.jiii..i. mi5_ Tff!:. ". t"sty.".x ad-it.'rJkr"::i#*i*"ff in fl"irra. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers. priniffi consdtu_ ! 9i ii.... ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -. fiind legaqi manevrele "'"e.. ..'u'i*)ononpapr. ..""1.iu"tl..^*a...t....'i..ffi..air-o.Industriaromini .tolerindu-inecinstea Cftiqn dar steagurile). ziv.. .t...o"ai :::l'. iigJ4. i-.scopulscuzi mijloacele"...-.t. . ....*"eifr...pr.u.i6r.i.zentatlvet ..tr"rc indirecte cardderizare..nirr'*.. e cr r hlim i putem zicerni.uin."'..r"ilit. autoritJte cu de determinate relalt't'le gi judeq.r. Eiautoritar.1...r.'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu.. p"qt3-i p"rea".qp1ne t... hhrtii ..ogia.1i.. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui.rr:r-.^' "* 1.r".. judegului. adevirad. .r.orr"gr..i..oencu euvoisi_mi trrtl' ii.' . . "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir..rronnj..a ".rrtu."ji"etatea n ndu eiincur :.nrt.-mai murr.ii i.i.rrii si suiera tribund: rtt sr.]j..fi: Il "". : . .* .iit..gi marpuFn onesrit(r. kili o sublimi.pil.:.'r"ga1jy-rl.. . cunoagre "r r l acestora.t..c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati .. '''' "#'.irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat.Xr.. r. "-9' este limbuqie. in *""u". .Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect.llPutt r :.if'rruor...^..."rp..r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.. fapte. pc or*or.*lf..a"a. Jo. ...r.. priir#. rr..nJirp'"-r+.i.r.. "* gi ilegah a lui Nae Casave.**...'tr1#::'3. .| citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime...emeie buni.1 spune vrea.qil .ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ .ri'.:yanni iit!|.u gi-"rusine.cel de epitrop-. Aplauze &r.. t *: "."r"b. teva seascunde. ^-*.]r . prerecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.il'"ill ali zile c6_ polijeifarsificate. o caacestea TL^r.i-rirrrr idr.lfii"i.i..^^+y.:t."""til.ire.iuft'rtT. pr.Dupi tu ..."' .rneglijenga a fi pierdutscrisoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt. i"r'.r't"tl :in comedieo ^ o ..stopeazi gantajist pulsiv.a *i"r."...promite esre mutqumit cd.tul ttpul Polltrclanulul asuPra are paliduir.l'..i comuneei compliciin prin interese . . crriti care se... i'rirrrt ii lp. p"rr.^^.^.irrisoare.3.n a cte sensulce sto r a .v".seculate...su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin.il.r")i...@..l... ra cdr:eilse scrisoarea.. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-rmaiar il.r ri diiea. la ei .n*grra . (pr. ::'rt"Hl'"T .:ilifi .nume. sd p-odovedesc.3m.."1"coirediei.... i"i-.ncuperchezitionarea.\f. .de ili.Caracte:rizarea oiii".

Di opt anitriim impreunicafraiii'..Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pentruci ii unegte in in prin politicS."il.ffiT1'rfr.rqinii"irlbdare.d. personaj c.4l6ngi.. Si du-i toatd . cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire... ccr. redeizbucnirea voi fi luptat cu toateimpreju.3-danache...agitatt'.il!:t:'.^": :l ari.nd"'.fr t . Femeie prin aiiindiruo oJto.ni.-. ni . poritici.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r.b.lacrimile.J sepoate Vom lupa contraoricui.cu necinsre." meueutoatevoturilelui tree.Eu sunrpenrruCiFvencu. ."r pri" i.acum.sl vie cinivasi binuiascipe.iciJr.ndu-se un fdtoare"." nenea dumneata Trahanache. doting"Ju parvenire ..t.se repede el stigind*.i. chiarin poau eZo.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur.i....cudigiitate".partidul Rolul Zoei este noi Zaharia.:ffi gica.td". eneigia .. i"ii" j l.. rmorarrtare.singurd. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea ri.t'iu.r.r. si .. sjap[-mi..fui ioiiri.urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {. prietenurui . f.r"iir.ite o uinJ"-o'iro"re..-.u_i lesi_ si ca i:'.. vre'..ca cuvintul duios.omorinainfit qotulpentrutine.i#. ".ei prioritate..f.*n.ipna sdsejeleascd cdzi.#"':tffiT"eers m I __ _ . I"t. Esterelevanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului..uio.i ..*.ntt"i.i.pretinde sificatl.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a. t"-.. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.i.g lupti cu mine... energia.i"" carerespccri iiil. tine... .tipe". Orgolt* "riiuJi. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.:r raaltul.cum dicteazi p. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr|.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne ironic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ falcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe. Zoe ."iar*tr..rAzAid" . babachii. ". a literaturii rom6ne.:. parvehirism..lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e .**i. .". zdrobegte-mi.l" . voluntari..tf:IP:t! pcrrrrri utzoesuntsingurele personaje vorbesc care corecr.r. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea. lui a*iiul b.r.t. poliqai..a e "ihr."riJl:.qa d"r.*.:igl r"i.JJft arrahanaclie.. .qt.cu pierdutd.. rotosep .?: . rn gare'ade personaje' aparte. !ata191cu [' cI tu..ei caracterizatd ffi. d.'.:ffi .. mor in rugine..i tipologie...!:q...'.tnecatf . In buil st iie p.fft. AgamigiDandanacher p. c... la moarte.rn2rzgirt".nd. Ce De fapt.r" principarar aceitei comedii moravuri.ienilizat. cu Joi_ f"i frrir"r"til.duperati' . 9i scandalului..... 9iai.ll:... depilJepe cagavencu. gi afuncimor."r.. .Eiure bun i."i.intorchndi-se' el cu o.:" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.Caqavencu : alegeri dar alesului. ..J--.".ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti.. ie 1t:.lffi:llr. dupi ii intere "gTryliTenrul.j... milcar prniaelectorali.pe. advers :'-.Finice. .icapiire scenice^si ye{izorare. dojene9te.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene . scapr-m{de rufine. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b "..**f..pr. ati.".dar 9i feminitiqii. banii:T$i": coana trai Joiqica.r.te.prioirede'disprep' ameninPdei. cdZoe gi prefectulvideazeinteresele ori pe zic: .. ar_ t.isituri si atitudini individurlizanre impulsivit.un"r" aprieteniei ..m ie" i. . i firmitatea' dar autoritar...1j:t]-d]Treguiegte spu.r...a 'roanaJoigt..rugdtoare foytl ernopionatf ." (bo9ar(1)mi..rno"gr" Lui onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva induioqarea acesultimativ.rll:fitliffit:t Prefectul nir^1a..nu face lr. prefectul'Tipiiescu.T.Ai p.]si Este si de gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci.i"il1. iituaqie.* concluzionind' person".: i: :d.l lernur. ..ori nu.::f'Jiil. ordinel GhiqiPristanda. pipdtsi uiti.. sfargii.:iii. vencu:.cagavencu. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTrr $tefan gi isce'siu'eapoliticr. . nhotdri.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iubegti. timabil" u ra ile s e'. mcepori.* ... Ghigi pristan".tri.iii ".M-ai adus ori aicil-Qtknge). mi iubeqti eutriiesc. cinelupti cu.dar nu voi si mor pine nu cu rtrrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile.i ra fring.r ilt't&ffi :r.rir' .: s. carese.ii.. . lupti.cu. tot unae..:1'"ff1. da il caracte iizeazaeTacr.1i:tiiT:LH1::.: *ogi.ri-_loc o*gi r" politici a viemii femera are nu drepturi "i. elcctoratul democragi"tr.i. *ai. ..rir* Caqarr.e adversari.rprjra.i.d"i natd in brdge".?11"T.r.. Pentruslugarnicul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu. -EtE Hvulr!4. astizi.#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'."..'.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.nerioasf . frd. ..Zoe'ii inPoarti-tebinecu el.Joiqica..:il. daie mi iubit.ni[r.o"Ju. . .nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru. prin io. .*t# i . cate..**.a obqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache.*rrir.in toatepdrpile"... ..eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.n-. . personafiarcaZoei-seimplinegte ac1iunile . iute.rerteninqeschndd'. comrc.Cag dtrza qi autoritara.. .. ci t fiL}J.ncu.[. 1i. Zoe gi prin limbai.ul'-ft:.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl. .i.hnd ' spre Si . "-i. il "l.i:f#+:8...it.*rffi.:ir-li:liei ardstice:"..baibarul .madam [adiciTipltescu]. .. un o e p naj fimt':lltlmn'. niEre sunt .ir. !" Devi! .. nlndu-i c"rer.nu e evidentfaci el gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6..no.peionaje faia de ea.:!{'.""i..Aide...r_"!.!"' lasi-mi in tuia: . mai ales nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi..ironia. lumeti..zdrobitd". "" absolur jf.grpnn trisituri comune arfl-politicieni.-Pel1* . Aceasta umile. pentruminl..r-.iF. Finiqi.."rt togisunt corupqi scoate evidenqi.i. neneaci.simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze..J :l *t' :l. .. daci pur gi.. .''.'i... folosindarmele gi igi impuneinteresele deciziile.

..if ix..propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4. Dpenrruca si pogi sta la Moara-.i Pl . copulativi."""rr. ' circumstanqiald spbordonati P2. -.iocugiune adverbiali mod..hi_berilor.. r{mine persozoe nume comun.. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z.rcrsonajurcer din gi mai I 217 | 4. e Vroia..:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i.adverb de mod.Hlrl a prr . subord.a i se .. . $untstelecdzdtoare.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi. _ pr.ir. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru ."" t"u''"nt -' i.. circumsanliale Pr gi P. .. subiectiad.i.i. '::.. in zadar. ochii lucind.iiJ'rpr"r"ror. rcel. facede duci.2/ Privea at0tde intens. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi ..g.ropozigie de cauzd. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .coordonrrori. atribut substarrtival iubire cq de. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.ice.trff .rf t* in hrtat. Interesul ntru citit/tnvdpat.acributverbil .ffi.p.rl i''ihi.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) ..conjuncgie...li rtil rubtil aruziv..propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s. subordonati P.pronumenegativ.Qi1I blrsanL.r'orot. a se facedeEtept.rlli a 2.atribut adverlial: casa p sik.'l consecutivi' circumstaniiali P.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud. ."#il. . de rednai2/ cd. cu rnarind.. a i seface loc. 3' daurui cartea.j fi"at1r. emaiera dinsul.acolo. nii. a i se facefrici.atributadjectival: copii.a sefaceluntre qipunte.."tirr..maieragidinsul. ln rext.arficolhotirit proclitic. relevi faptulcd.verbpredicauv."rol"i-riacestui subiect.i esteverbulpntealaformade indicativ.*9i. . mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. giun mai. re faci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi.r.iJ il Ins "o"n .subsrantiv: Triim tn ei r. esteadverb rnai g.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqti obiceiul1/de ?/ period. acelagi aceluiagi acelat_l-. N-Ac M. ln texr."-' in lyT"lg in o ln atelier. thrguri de carte. persoana . a se face galben. era .: ira .pronume personar. consecutiv{..afiesteverbpredicativ.tntext.lui este*r:::t_f.iril. persoana III-a.propoziqie subordonad r/dete infiora. a timpulprezenr.-a de indicativ.. a se face stipin.t"-fi. .H:i1:*l#:. plilcerea clurii.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti.) gi mai.i.) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilamaregs1gimpresiondnt.. de. a i sefaceo favoare.. numirur .firi voia luilici.(. imoratitarea viatapubricr privrtr.. ivirea/aparijia. subiectulL Subiectulal Il-lea A. expozigii atributivi. P3.substantiv: trrii i.rrf]?i'ij:H:?ift. (. 1.onatd . a i se face dor. . tut . Ningeacu fulgi maril/. G-D Pl. doi . atribut substantival prepozigional: ciriri de munte.si plece Iralia l"i ioi. iI ffi'tri."u"r. cdrangind. : le genitival copertele cdilii. Formele Sg.u .. r.il1. l. a timpur persoana . .r:1it proclitic.aintimplat?/ de am nitat florile newdate. de pl ...a hotiriqea de-atunci.ri circum_ stangialide scbp (finali). lalgi altl unelte fg dedulgherie. N-Ac F. B..e.) .-. --'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai. ase facefoc.propoziqiisubordonate . a..lebada 3.*nT:ff .l / De egti corrdiliona'le.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ei/aceleia. u. nimeni. imperfect.3/" (Mihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr.1l.

.Yilzindgrozacare de igi va priveligte.i.. mai alescI acesta.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr.nite unrir"iiiJif* ursuroridedomn.sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No.' . personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldovei.tiu.Ai vorbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase.Mogoc bsietipul boieruluitrdditor. care_l bi pe ruise aeel Jolde... Llpugneanu promite . subiectul III-rea.itenrrrl vezi al r romhne cicra.Personajul cdracterizat este d.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omorurile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte..iii-r.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si intre bilrbatgifiu..si rezolvareaacesrui Penrru subiecg l "*rir*rrut r.era.-. nu ce hi-i.]it.qi cu aprobarea caresegrlTeofan.iii de i.oin motive p. resrul 1. cele urmi.*rna* Llpugneanu. Capodoperi crealiei Cosrache a lui istorici..Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq. orimpic. boiBrii hnreziseri "...." floarea expurr argi$isoarelui.i.d*iipuq". carefrcuse seduci vesrea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit. mai Doamna Ruxand.el a dqvenitfoarteputernicqi temut.femeia cure..i. Tipuri d.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi-l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Dumnezeupentnr faptelestrvirEite.. At":<^""a* iip.atitudini.. cu lnglduingi gi indurare.subiectul III-rea. 1l roagl si inceteze omorurileEili . ii Zimbind..rnu.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei.-f. Gingaga.ir4lricate pompa cu roatl cuu.cu icelagi arati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie." simgire aleasi. intrigantgi lag. capodopcrl a literaturii romine.....acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd. ierme' antiretic pcrr tt" personajului.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c.. cu cu cu bot:ft. ir.il o . \.DacIvoi nu mi vreqi.in rocul gtefa'.frarerui Ili.n! l l' ln calitatee care.i. litice. rard.rr.lqrri.ru Ldpugneanul costache de Negruzzi... '.r stefan. reqcgix ci lui minioasi. rel. prin fapte.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu mai alesindirea."r^-rri::.doamsI in na Ruxanda1l infrunti. cup-rinsl remugciri de -ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.doamna Ruxandi.fiul minor al lui ungerea Lipugneanu. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv.t tn cui..ru ale studiului lirttl. esteimpresionati jalea. 1/1840.1 rn realrzerea nersonajului. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt." q: . personaj un literatura romini.. Spancioc Stroici.Bunadoamni".r.. loc si sebusaler in .. lui '.ir.portretullt zic (.".ii.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boieii de rilor ucigi. este mult deboieri". cum o nurnegte naratorul. r\oorelea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali. doamna zdmbet diabolic.r la 1.easesperie". doamna teresanL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a ameningat-o: sI dai samtr.' i.a . se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr.iiu.tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d.. oestirnentar:.ll i. pe ar. sX lui re. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifudar ai seseriucigi. i .s.. restul 2.. "rb PetruRares.itemurI vezi al 3_.e exercitii 1' P.. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat.i. Lipugneanu Ruxanda legin{. fiindci .rr ii. stietoi. personajul . 'Dintre personajele partevorniculMoqoc..cp tatrunanim.-i.un leacde frici"..-i*"ru radlui s?ru.. capetele ucigigintuitepe zidurile curgiidomneqti.principal..uii... u' personaj secundar.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice.t..l1^.r'rrut. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard.copiii le sunt strnitoqi frumogi.Ti.il" i:::ilt:_.-o urnbr.id.o. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui.nIil. Tipuri deproieaared.r*i"iiii_r. cu doamnl". ite'rrrr 2.i. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit.*i ca..i r. i.cind apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida.c modelde nu-vell... . mirropolitul.oroitriirorea diread.serugaimpreunicu copiii.r. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFiveasci va ..4il siu.a$a cum o sfltuiescceidoi boieri. ti*bo1ut p* sonajului.Introducqia"din nr.l-i Ad..euvI vreu.. Ruxanda de"inE. .. aurorulfolosegte . domnitorul | . taciti a mitropolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor.. .cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese €nunl4t Mihail Kogilniceanu .... rrecerea.aiiiitriiT|"'iI*rrrrtr" ... Negruz2i..relaqiicu alte gi personaje prin limbaj. in din sl so{i.iui. dac6 el-arfl-.:..lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul . rno"rrea "". aqezate dup[ rang.'i)."rci-..dtiile doamnei Ruxanda ai.O tnfricogeazl.r"idere" ceru r frate.. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.i..

.strlnintreiare.i civa'avea"neuoie .rnii mult mort decer...te adverb 'mkne* adverb timp (repetat dati)..*i.eturnle conboier. c-ai indriz .nuremaibocicao muiere Fii romf..c i{-i celorlrlli r. niciodatd de pl .. de-agata .drr:rn. personajulcolectiv in literaturi . Scriitorul a intuit.mulit devineinspiimintitoalg. dispreq neascunzinduli proeti..il.i.9i . .il:iti". da mulqi".blestemur le ^M. zltor? o gtie.norodului" (capiiolul l.cerecap_ul lui. n. glas".rr'.. ..rnicul partc. Mogoc comporri se lingugitor lipsitdedem.l-Li boieri c6qrige-bun..Dartu...re...Fermitatca tlpuqncanu. care._In de se din Revenindu-gi uimire... "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract€flstlcma .t. lui neEriind soartiil asteapte. o de o de timp (repetat dati).1. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite.rvul gurtezan".nrrli. ..silinai du'sea ride". care-lovaqioneazi voievod. Cinic. in tine ? Eu tjiert inse."Proqti.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier.]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s..t. ii aiigur. HaideI luaqi-l de-ldaqi norodului. iui"i .tptli." insr io-nului i-o i""r.. toqi cei prezenqi . -_ vreasi cngtige timp gi bunivoinqi. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoare.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc |i limbaj. spung_ml l r n n X +X -X '." "r. l:.. buitor: .al. irui. motivind ci nu esre pregitit sufletegre...r.. de.ilnd."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^..lntre6aqi de Ia agtePta a.promiresi construiasci biserici.tosuldemine"."...ti" tin n'uveli: mulgimea.^.scoala). salveze Moqocdevinelag. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu..incepuri Striga-"" gein cere..^ -^ I ^r . mai lui ...a.t" idrei acestei ..d.r".Lxnus qii. In capitolul treilea mottoul .e o6rei turcegti seincreadi eI.rt "L. cu manifestirigi ps..progti.i. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boieri.. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate.Jii-"" . spredeosebire ceilalqi de boieridin solie:. uluiqii. u{ravulba".t de adverbiali mod.rio.ecifice' grup unitar.gara. .Prosrimea ..J.adverb timP.. directd). porrrr.rori in text)' de de 1.de negaqie de adverb tirnP.savureazi" spaima boierului. lui voinga de ficr d.... astdzi..". .ca aflece.iip.i....p.ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructerizareindirectd). Incercind-si-gi viaqa.Moqoc. )^ t-.. . Costache Negruzzi demenstrat gi.:.. ca urmarea zvonurilor curreavoievodali.d"piittr'" ir [iocoi l" toffin. o de aici .se lamenteazd..iar ceicare-i capul cer suntpro$ti. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la aceasra. ii de ace€a promises de ..""" I).(cu tirgoveqii)careapare._."i ."r.i.da... mulgimea vine agitetiri".'*ii". in"i"r.:.in? ? "9.sptrtarul lptncloc0l)trolcl.fiindu-i trebuitor si-l uqureze . seroaleNisciro"r. Dezgustat.ating punctul culminant."t"' Sintlqin Ur"q.. prE r.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii agitate careintru o clipeali il fecu by..iu. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.tli". capete. lingemina care-lbate".ihologie .. Doa.il intreabidaci a ll.f . ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp.r._y ' bortn.acesra ia deopJrte Motoc si.Precizeazi+naratorul (caracterizare . d.urLru."duc.. lui *. vel vlnde gipr."este lingatdelceasta..i'i..incearci cigtisI bunivoinqa Llpugneanul. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine. inqelepcirrrr.i. 'rnereu de mod de continuitate..adverb de adverb mod.lor principal.locuqiune de astdzi. aivindut preDespot...Incepu a se.adverb timP.Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it." domneastrimite armagul. s.pi ur. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru. Ea nuose clif.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani.'ig".dpi.i a. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spuiduhovnicului ci egtiun tajha.. cdlowlboier..carc.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului"... Moqoc mullimea pe gi d" 9i "er. predicativ.mulgimea.alta parte. .. (repetat pari..Capullui Mogocur.l rcllunle . h'prijinul in zilerele...masecu gura ciscati.^ increde^ ".rrr. ln loc si mufce... individuale a personajului $i . n'ag ftr run ndrrriu de frunre.1i redobindirronul.h...voin1a..... bi'nuise .toati Moldova.in.gi a infa$9. domnid3 ..'nJUt.La osprguiin "r...r. .f.. "drr"..te Alexandru vodi celorce pradl.Caracterizarea lui. i1. cind m-agi. slugarnic ipocrit.ecuodrre. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.ln colectiv.n jecmlnea..ide ci sunr de si ura fali de multime.capullui Moqoc (cu al vrem.ornir" J"lrorrricul Motoc...er.a mliestria . tof de poimhne. cu obginutd.t.i.ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine..n esre ! verde !... menea a sfirEit..ales.Voievodul estecongtient forqamulgimii:.agttaUe sale ci.t. il rosrindo replicrrimasi celebri:'. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.Mtcum.-...dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la sr-i somunicc laranu--l ctr vreadomn. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-atuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:. ceteqi a seintrebaunii pe ilqii ce si ceari. in literatura romAni_persona capitolulal III-lea..egre 4u-l va ucide. riu . mulqimea jeluiegte povarablrurtlor. conflictuldintrc -.lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la.feruinau-t .v. darclinginindu-i dinqii. Lipugneanu trimite la moarre. incercind si-giascundE groaza.. m-aivindut gipremine. .-in id J.-o .idrei acestei forqa distiuctivi. Subiectul al IIJea A... .'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelor. ...er.sirutimina]aiemeni cinelui.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi. m-arvanout sl pre rnlne. Dupi un momenrdc 1|: l-lpuln:anu uluire.tronil.il.tl surprinde conTportarnentul arma.adverb loc (repetat datd). Moioace invechit ? rrrr *r f ... -. Negruzzi erte tcriitorullate introduce ^ . pe realizare". ..pd"cd.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft . i. --^.faptele.cunoi.c$por.FI Vo..urt.M9!o..adverb mod.L nii..qiranii rlsculaqi(in romanul Rd.a sd mulgiriea.adverb mod.dir".t.1.Iitffi..). Dispregul vqievodului total.. st pre I'omsa. Vcvcrili. de il pe Ei llltsflcut.un qapisplgitor"." la cruzime.atcy-t. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa. Moloc ai Lipugneanu de o parce.

II
cir - rdverbdc mod. mai - rdvcrbde mod. 2, trebuie predicat verbal. sdfii om - predicat nominal. pi - advcrbde modfdrd sintaaicd. funcpie tr - subiect. Ano - substantiv propriu in cazul vocativ, sintacticd. fdrd funcaie l' ,,str bucurde ziuade.asrizi"- propoziqie mr subordonati atributivi. gindurilemele sunrdegarre.. { "cl - propozigii subordonate subiective. ,cl iiua demiine aresI fietot b,-'*7 ,,cit vom staaici" - propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. de 1, a supdra a bucura, mulqumi. vs. a tignd (tihnd) vs. agitaqie, ,,eiinigte, frirnintare, ingrijorare,teami. a pierdevs.a cigtiga, reglsi. a a setemevs.a spera, avea a incredere. B. l, Voi in text este verb auxiliar. o voi pierde..) (,, Am discutat zoiproiecrur modernizarei cu Je oragurui. (pronume personal, persoana II-a, numirul plural) a El ao,ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. (verbpredicativ ,,adori..) 2, A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. (verbcopulativ) Fiind bolnav, rdrnas a acasi.(verbpredicativ) !, Forrnele pronurtelui d.e tntdire
Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a

I

I

| 229

c.

1. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. unei mari personalitiqipolitice. 2, Noul alessuccedi la pregedinqie 3. OdatI ce s-a oferit sd organizezeexcursia,niciun pretext nu-l indreptigea si , se eschiveze ,

Subiectulal IIIJea
I 'l

I

'7.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect, Testul8, subiecrul III-lea,itemul L Pentrurezolvarea :), 2. Conceptul cuniculwm de ,Pentru al rezolvarea acestui subiect; Tesrul2, subiecrul III-lea;itemul2. vezi
: ' : 3. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. lariti$lor de virsti ale gcolarilor,cit,si datoriti specificuluiprocesului instruc. v gi al disciplinei limba gi literatura romini. sirnulatl prin carecopilul.invafi jucinJocul.didacticesteo metodi de acqiune participant activ; igi satisfanecongtientizdndefortul intelectual 9.ifizic, este, , rnotivaqia rnotivatia roie ioc. relaxare,dar gi cunoagtere.Iocul didactic creeazd, nevoie de joc; de relaxare- si de cunoastere. Jocul didactic creeazd, citit"scriir, conferi atractivitate activitigii de inviqare, facrlheazl,irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvoltareacapacitigiide comunicare. memoria,limbajul, gi aten{ia, cu operaliileei, spiritul de observaqie de cooperare, ginaqia, voinqa.ln jocul didacticseformeazi trislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adver$ar, , spiritul de competiqie, spiritul critic gi autocritic (micar incipient). corectitudinea, Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei;se desfegoariori de monotoniei, mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti eforturi intelectuale elevilor, sl dinamizezelecgia" ofere rela. si avind menireasi captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeasci cunogtinge, ri a congtientizadificultatea,efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nrotorii,tactile,auditive),de exemplu,pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si recunoascianumite obiectesau aspecte naturii, sI le ale si realizezeanalizagi sintezafonetici, si spuni'irtsugiriale ace.denumeasci, poatecorttiriuacu joc de rhiglor obiecte,si forrnuleze'ptopozilii.Jocul acesta , i:' careprin carese redau anurniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii, ale unor animale,insoqitede onomatopeecaracteristice. o .Jocurid.eobserttaiea naturii, ca pregitire pentru activitbgide cbmunicare orali h,9i sctisi (compdneri descriptive9.a.).Intr-un anumit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si , vi, si descrieaceleaspecte. . Jocar|d.e dezooharea oorbirii, prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor, de exemplu: Jocul sunetelor,Jocul silabelar,Jocul cuoirttelor etc.; se

t;rr*,

;:i'o'" '' "
,

'

4. Au venit doi dintre concurengi. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj

il| l

I zz

IJrindez.v'lttr deprinderilc co.municarc,pildi j.curilc:spune maimult, partidului", prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca,,,claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u. ointecareconlinsnnetul,../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care , etc., cred,t,rl sd ,o*,."rc' completeazi ,,D^, cel puqins-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere..., cu strabuniinoqtri' cu Mihai compleieazi,iriiirt)propozipia !, I r .l-' toti"""'" t ,,De si mai ,,nobild" "- "pt'"t pe tredatorl"' "ce.a lntreb,tn rdspunzi!etc. dar brauul ;i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.a, urisc . pentru a anunqa la po,,desfigura jocuri. oralecu inrebdri,de tipul : CineStir,,t; Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farfuridi si P.,^.l,rT:"""j f " ,!!!,,,,?!!f^r^pundemairyele cijtigd!,Jocuri_ghicitori,Joturi tare" si nu are decrea1ir.,1,,, trf;;; C"nqinutul J.f.r,"i ii p"re amicului BrAnzovenescu ',Prea curtdero, ln care copru trebuie ,Jrebuie saai curai' si-;i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ;J;F;rd;ai cir curaiuls-o semneze. ln acesi dejoc suntanrrinai.ririil"lrr. g}"i^ir.", tip ,r, trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ." ;,o1vi1qlto1. gesriculaqia, imaginaqia, afectivitatea. p"ot -*,,,, se a.rragu.";,,.,,,i -ir,.! BRANZOVENESCU: Aga da, o iscilesc! llT_ol/l! Timica, or RE ter ul tn acpi e,p r ezenpik de chi dei ea Tir gu,ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.-....:,-p^t::i1 Muzeului... 1,,, ztgrct carte/a de g.a., carese arrr.erneazdrolurile.ro.f,itor-rr.1,,1 BRANZOvENESCU: Da, daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tiltor,seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali, FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie,antonimie, avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"."h";;,;;"rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni, Esteevidente cepte operaqio.nale) careseimbogiqegre, aciivizeazdgise se desprind prin se prostr?. incultura lui Farfuridi si dezvolti v,, de ^9i Incapacitatea a gindi, incoerenla, cabularul in elevilor. n-am si-ntilnesc pe cineva,la zecefix mi duc ,.fri"i, ,,Eu, am il; J;;;;J. oJocuri-concurs caredominanre interrelagionarea in este tr^".rrt.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. Ace,rr ,r-'| itrltiii"ro ti doisprezece eu, rirg...", tip.de activitate trebuiesi.creeze "$i atmosfera/co"aigiit" .oi"p.,igii srirrru. Discursul esteincoe"* mai alesdin celebrullao Jit."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi stab-ilire";;;.1";Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ;,, ll,.-':: rent, intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno, urmi nu trebuiesi fie inhibaqi, inc*urajaqi particrl,e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J':,i|.ill$]ra.d1n qi vocealui Nae dffi;ner.ab$i.tgr la alteintreceri gi-sifie cigtigitori.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic,i* incearc; te dit.ut" proble'tta revizuirii Con;;l;l;;r;ruperi, in funcliede participare, performanqele si de "r.raa'J,'frrfuridi inecindu-se, reu$e$te rosteasci realizatc. o.1.,.1*n.d"r ;ilti"i 9i " i"gii "i;;;;.;i.. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.fe,1en9iat,condigionati constientizarea dtdacuc este bea, roculul se de asndat, sterge, siruaqiei invilrrre, de p.or,i" eiincitura: ,,(Foarte ;;;ffidi;;;"41..;;;]il;;;; ora' cwmi'nataaul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".iknonoi, 'iorlrr' rased'e tn nr:ry"riill.--nioro;i aplawze funl, condwse .Brk'nzottenescu; otr'lul; ; TESTUL deabiasernaiawde. 23 n te ;i skshituri grrpi,;i'ht e;;.;;;rr,, ctoioirkliri Trabanache ! Terminindavoie ," *"ti; )prind.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig?;;lrl,, lzgo*ot,l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am doui vorbede zis. ori si serevizuiasci, voie' ireri ,, iU"rrao ,o'ir-t*i;*1',) df doui una,daqi-mi primesc!dar atrnci nimic; ori sI nu serevizuiasci, primesc! si rr.rr. r.hi-be dar dilemi Din esengiale... aceasti in ii," ,.rrr-u.";;i ;;;.io, 9i anume punctele... subliniazi scenice Am nu puteliieEi... zis!..Dupacumsepo,t. ob,.,va,indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr." inr.t""r.r"ieg .i,tru*fn a',rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliberain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar, membru almaimultorcomirete comiqii, tipulp. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:. esre e*puse le aleacestuia, ,,",}:-li.l?dTldi, coruptgi utlclanulur rncult, ! d-tale onest d-m?Pe prost. cu moTturile : DI ,,FARFURI (izbucnind,)Iascutegte-mi pede d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,iparrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' personaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt. t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, un F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent deputigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta secompune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lTttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualtepersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCagavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numelef'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach" ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;;Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nuan ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sugercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o brinzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,prezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-Jmit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt,

ilriilT;tji:.:ii;.n'r,

desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai

Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$at" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio stdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--indignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe ori Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLhlieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ard.,cariu..,.. ,

{uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i.i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",,|H:?i;il,"i.T:l?'ft
^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini insi prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr"rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de

iux.#g,r"''J1,:x3fi

Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. ftec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela facurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatigo, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici citnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur"..,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c.rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, nonsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica... "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'orr.rt.azd: ,,ce sun_

122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqctera' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la partidul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" irahanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu tindu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei apelative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,foarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi incheiediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunqe tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de din ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "Rpti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(rumoare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresiguranqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie, stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,iesigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifestaiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha;1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, prefectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugireazi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,prin sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Caracterizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 48", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapabilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocterizat direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajedespreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi nume. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbegte 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s,iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'ase lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patruzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicusorule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsusqinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..."

;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1na{ $:;: calirarea poriticieni:

,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi ai ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

l''il"''clt.'ar.agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e misie... soamdestupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele."obi."rt"" ...i:ryrylii#'."*#. cind oiiugi de trei ori. cu trai^neneaci..r. Gfiige.H.rr caraven- i:Ti:H:{ffi il:H.ritneicusorur.."' $i chiar il adi"r..."ra"* i" iip"ir'Jr*... illil1... Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia....iii:illtaiiffi:*?i:i?. exeii cuti ordinul abuiiv al prefectului: il aresteazipe Caqavencu._1".l-i qii la """..'r.poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald.E.-conul Finici: mogia mogie.ri.itt consid"eraqia si-qi fie .' '::'::iit.scrofuros datorie.n.ru".. mairiu.ri..". ^ui'Jr_ .:.ru rezcmar sabie." ' pe. 7ii:.ConeZahatio. R et d a h^ s nri ^1. d" ! .. I.r. asa cu.p. ilil..r* .riemisiei mele....Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit....itnl zecesuflete". (luhndu-Siseama)babachii"..acaslnu-i.Pestetot: nu e g_i e.adtudi"i.'.vampir"..rt.'. p.i. om e .ru-"i gi numai coanii Joigichii.. recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil..."..l-am scotocit prin buzunaie.ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ..l fapte. sti in Ia rior."". ilI.e de admirl: ...tmisiei: .coana. ordinere.ei: . incearci si-gi steagurile. Sunt la uqi.ii:i:TL$J:ttffi.."'p"nr*'.care ordond.J". poliqai'. ..1:"fi-:J:1il...trc.. Trahanache spune .""ie.... banii lui Trahanache. :tl .onr Finicd.illl..gtiind ci astfelarede cigtigat: .._ll"-frinlos flAn. iffi-it. mai cer [:-..i...rr_". "o-p. Iimbaj.Uld.. $tiu ci o si mi ocirasci.i..maip.i" r.[..:]'t"' a". daci qii la familia ta"... miraqiecdtre Capaaencu)' la Permanenr datorie.#i" ..'.1""i.irrrparlial.. ca .. " M-am intors cu birja acasi."*.ul n.. $i l-au umflat.Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei neveste. torald' bazatd'pe luptd gantaj..r| crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc..n. formati din .nu-i cunoagte illclcgc cuvintul .lipa.or.pupi-l in bot gi-i papi tot..o. d-ta proclami candidatul9i iegi pe portiq. Dar eu. vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere.] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.4...IH. .ff ol..l.. . M-am intors la ...t-l Ptot nttqacorect..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ...iil .fim scrofulo.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J.i. am am nu poliqie..r"l"gii ct si mai .r.i-....unspremlui. rin.'". rac pr".:. " Zic: curat! De-o pildi.i nu o gisesc.rJ^Ei. Personajul caracterizat este direct prinindicapiire s. rfrJp.tt.. :inT:*il. mai in-serios.. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici .i la dato..iiEJj.. unde ? fameliemare. tine... Ghiqipristandaapare.b.. zice:. aici nu e..in.'... exacr cum . Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi.Daci "rg..lf re i...ceniceregizoraregi ares indire : fapte..J. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache."-".1. degeaba: po.. se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi.."r.aZoe.......Tipitescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\. Pristandail minte pe Tipitescu pentru a-l putea ad-u9e Calavencul.renumeraqie arunchndprirtiri furi.-j.Ti"tff.tipurpoligaiurui. ... renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tipitescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici. Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale.r-. N. e t.."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT|TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H .-i I ordinul lui conul Flnici."r.h.i... Putc a adrrrirc. preferat catavc' "gi I 'rlcg a' agrn...ffi#:.. mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile...li face: fameliemare.. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.obi reacqiire -.irr tr: ^. coanaJoiqica: dupi buget mici"..scr.. Nae Cagavencu..ffi:sr.zbu. . poftiqi..nu-i adevirat ci-l cheami minigtrii.rtil. de dar mai c" t.**' .cd.m"dam t. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul.r.$i conu plingindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:.. o si mi bati ci a".".l flimind.Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese .Tlllt.. personajului... r".rr" '. 9i i[.*kT:^?LI.i.."rr.'.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sensul'Limbajul tt.i obosit ciritorie..foncgiafoncgie.agicati.il.si 'u.r-"i .) executidocil ordiner.lael. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este."..p..:*rviff :.-".." atit de ramotit ."*ii""r".i motivindu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule.lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu"..(serios) dorr"qi. cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii..ttril de iat .. i'r.Joigica.:ilgrr.. " gi-am si-ti cerierrare ci ''rr' pe nr^efe.ii". d5.'."..r'."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.log.n'".-1'il1*iichc gi Zocc .:|_.ourrrr. repetd mereu esre ci amegit. perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi scriso"r* . rurrri rrrtl. elec_ rdJil.. si asa r .le1li. "prig" cer lipsitdemerire..' qi pe urmi-i treabamea..i' "t'i .: "ai ""1r.oni.. ridicat dugumelele..nt. ci situlul nu credela .. s1..pi.-am ameninqatcd" nu.. .t# i.tt mina pe d. eresre..De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".O caut ... pe d.. apoi nu mi orbi de la obraz"....''iii*i:**i. maispreugi.:r"iru" d..'.tn...f.. Caqavencu.':l-'.r.un onesr..aor.'.1[i. puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.-o..:]tlttttt..spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai"..j...". ij.... crt t'rtc prrticlclc. Tipitescu insu$i rraui .servil ..Din slugirnicie qi interesatsi obqini bunivoingalui Capvencu.scrisoarca spuncrri t at Z.. Jr'd"r.."U"r....il. I zze nu din prima sccnl csteincultura....h. esre p"rron.(umilit) Eizl.::t:l. carc pisrreazd'l'i-.. pnrr.. Ghigi.! Asta e violaie de domiciliu t..ir..*..yui.p.r-"r" or. cu .i" rni".Gh"iqi. gi-i ... "."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eata gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !."'-: r ".omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu".altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'. urrtc cari.. r. ljifi:#ra.ii.PRIsTANod i o" *'.. si te vezird.trebuie si-l ridici ? D-voastri gtiqimai bine ca mine.ll::. Agamiti....*"i..

i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d. dezagreab neplicut. rizare.e carenu p explica bine."r. I ... sdcenzureze predicat verbal...: itr-"ia..unsPrezece galzecl noua' tl r.. absenr 1. ("purtirilc el") 4.oreplicir."tutdiscur. lipsise predicat verbal. griji' bunivoinqi. ...ri.j..predicat verbal. i lipsise" .nimni.vine .iddr'illifi. mai curiosera . cl cstcpronumcpersonal...a...."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iitii. l."te rinipal din romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc. orr*rrio.-"iriJii'ui a poliqaiului. rcplica Ghiq"a reia lui care fir..oa*ri...i darorie"..d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r.'d. si-"qi tred.1 3. pdreaciudat. 2.q" r..rurp"rarfi -".l.ro. Sn-mi scrii daci vei veni la concert' Negre' l.eriapirii .qaisprezece.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ".-"irii.# prtrl'd" .... scirb o s' il.-.rr. il e. mrl 11069. exprimat prin locuqiune verbali. ce-^uspus B.cilegirurile lui de rudenie.. pdrea. exprimat prin locuqiune verbali.pe carenu . 14 .cqiil.J.1tife !. (atribut verbal) r ! .oz.purtdrileei care_ lips'ise. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.preocupare'ptecauqii.subiectulal IIIJea...in ilic.i. aaea sentiment -.". adjeaiae ca... ntt eraantipatic predicat nominal.rr" memo_ Muheii'tr. nu eraw scandaliiapi predicat nominal.a. clarifica. .tn chntat.care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea orald $ scrisd 7.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C. oriiind gata Iagi.a (se) hrini..i.Iutt.r""ii unei colegede-alemele obignuia.Nu e mai-'r.iil"Ji!.de cornParu[ie:anterior/posterior.renu-eragi.predicat nominal.paisprezece. respingitor....r {. subiectivi' am invigat p-ropoziqia f i.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu.. Pii.Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri. ? copiii cini le-ai . progrcsului.r.'-oi. 3. .. itemul 1 Pentru .o-..FI Picsa irrchcic se cu... Avea plicerea de a citi. pentru"')' a a nutri: a (se) alimenta.i" citirorilor/spectarorlor. exprimat prin expresie verbali. nu explica predicat verbal. cacofonii-g. interes.. -1.tii.ai.usdvizitezeMuzeul Mirii t". fr.rn.': il.. ardtainteres. replicile . predicar verbal. princi.predicat se nominaj.. antipati c. grade. feminin care-ilipsise. ghicise predicat verbal.._t_"|:Iit' vigilenql' atenlrcicurlozltate....t.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul.u. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4.. 'abiI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.wnic. arezolva' a a explica:* le-rrri.i".aesnic.r. strategii d. . rului.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.rrol". ad. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'. "".si cenzure ze. tragic etc' pil. 5018...b reprezinta alti'moialiti'r.. .scro.. oral. 1.a demonstra' soluqiona.J.ir irrculji. cornplei. apteciza. vezi Tesrul 15.:#. specula predicai verbal.ia". un pairr.r la personajului. 16 . lasrsi[rrrii dar ecdrasc{. ai. " ctr$runsprczecc sufletc L-arrr ? .Ll r.r.j:l'jjJ]]: coani "'i'.fii.ind.. Otilia.prudenqi.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne revoltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezintS'intimpliri utroce' elevilor' in ..jectiveinrtariabile: a... cu gi de vecheintimitate ii dideau dr"prrl.pr edieat nominal. se. nutreau._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi. md bati.predicat verbal. l.cste ""ro-riir. iu Agimigd Darrda'alh".rtti.."g"L.. rr. .""olu^r"i i""ruri . a avea..cinci mii oPtsPr€zece' ...sugereazi .predicatverbal. . anterioare " p.i-l explicabine.-"''r^v'rwtrl. . p?""""qii gresire.. ln tcxt.renu pot ar)ea_ perfe. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2. Purta (sentimente 2.J. .a limpezi.ei."Ir"... l.utui.oricit de indeparrate. f uloq.1.ecornunicare *bi".prure rnreresc.ri"r'oij.. A dcvcnit rnemorabil limbajulp.ct" d-u.e formare d cornpetenlelord.pdreau _ scandaloasepredicat nominal. deptc olllsnlc'tronsensuri..acest sentimenr.... dddeau drepal ..

"rror Boroga.ot." irr.ol1"d.i Desi "p"r" acesra.ii. inrere_ pregitirii giirrcearci ird.lfrffl"i.. lipicios.se din seazidestadiul 1..i ii. a 6st spinzurar p_enrru ir.i "-i.. Doamne."r.rrr. de la Universirare.. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisituri definitorie pentru personaj.inicia gtrearrguiui.dar nu reugegre si-l convingn. "o-. o.. Autorul noteazd" stirile. sdrreacidin .r3'.Ce intuneric.lii7{.r. comportamentul lui Apostol in siuaqiile-limiti createde rizboi.#i"."r..-1 r..i]. ncgricios.scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali.r r. privirea il aceasta infricogi gi il indriti."- "Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti. sphnz. si lon. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete..i-. sosit cu puqin inainteaexecutiei..r+il.":."i.:o.absolut deplin..:..$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energii!"ci il jignegtegi-l face si roseasci.ili.1:""': '.r'.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequitoare moarte ...tragicur de un prutonier 9i .rigie jl"'#.ifi.o...:.i cind i-ar fi fost mult prea strimti si indeii ca sati cu sila."e_ll.i L*. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.iii...:::.n.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::".-. i-pr"r. itcrnur 2 pen rc?.i.qf *i:JkT::#i'J'i{i!.obrajii sublocotenentuluide sub streangse umpluri de viaqi.. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.if..ipa.r:ff -n*po.e zer.npa. zent.."rrr.p* incepe..fi scena spanzuririi ester..prinIon (rg2o).$i eu sunr ofigerde rezewd.'Ti. nu avea responsabiliiili..r#'"f :.'.72. "r"me -e.""T:f::jj.. d'esprecirui ^iii ca a i"..rpicg.-. ci prirr armosreri ilil'. cg intuneric.doi soldaqibitrini sipau groapa. $rrean_ -rrgi"." Cipitanului Klapka.rgi ro.:{J"ililliiffi:." seschiqea_ "*p. Pe Bologa..-..rr vorbegte. :oarea noui gi sfiditoare... at rprff.wrea . _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.ai'ia4r...rat.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: . Apostol Naratorul este omnisc.congtiinga datoriei.. ." satur. la incepur.i!.:l::."p... declangat de fizboi gi de zbatereapersonajului intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apartenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic)."iilffiT..ordrgii sapigroapa pregitel. . gi convingerea ci cehul Svobodatrebuia condamsa nat la moarte.or romanul (1922).urag.1.. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.1po..iru"aiilp. iremur. Apostol este atit de impresionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv).." Prin tebnica acumuldrii se surprinde drama conflictului interior.. supravegheaqi un de | 233 caporalscund... .". Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energii!" ci de Replicalui Klapka-..igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta . Dupi execuqia cehului.ri." Citatul am pe reprezintl.seficu roqu de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului.. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn.Hffii.* vlzindo fotosrafieo_ped"r. Un frig dureros ii cutremura inima.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegeneratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: .l l*::.Fiind I H ."r. s-a lisat pe pimint.". Desfdsurarea acpiuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior.#i.li.'L'.J i'.r...l p r'."..lui Bologa in timpul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:..aflatd n eas rab a" nearop n."rlri :i::::.f.i"q"p'"ri.. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i"..t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri. incdt tncepesd se tnd.#ffi :i:i. primurui tirnpul Rizboi rtrr"Jl"i. discuqiade la popoti gi vesteaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa.-i-.'*m*1k.". printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc. .. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali.ilX.dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci.t y.:H:)rrr_rea.'.compretatprin ..rl.i.::"'. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqilor.dupi fiecare lovituri de tArnicop.c1-inceput rizei ar rin.l#'".o rru Ivarca rui:ff.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti.intrerupse locotenentul cu mindrie..""' r.i. degisunt o fire excesivde qoviitoare. | 2..liogiru. excisd. sp'nzuri_ infipti. $opti cu teami: .Bologase cutremuri iar.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd..11y i. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.t""*uritii-spanzuririi. invipiiati..obiectiv .!#7".iri".ri".. nareazi. i:'. Glasul lui gerpuica un scincet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului.. spinzu_ ..i::...oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir"g. i"ikn .. cu i" ffir"*gi. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. autorur a triit_o fratere Emil siu.i infrumusegadde de o dragoste uriagi". lrir. prezintit?n romanur carztarur.u1..rut devedere confricturur. r.ei"1..... arboriarimii. Mai pe urmi simli limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredureroasi.s#.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: ..Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini.'jili#l.Euinsumi."r..qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie...' ?*i{"*tar III_rea.i.il. r.i"iJ *'...ii"'ff :ffr.

rexecugiei.. dar se simte luat in braqe sirutat pe obraji de citre Vidor..".vdzupimnntul deschis o rani uriti. sr.u" f.. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate.._..rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.. penrrua-i demonstra Marreici."rr)r"L o.". lui Dumnezeu in ziua judecigii J. riticeqte gi La judecati.a"gi sp6nzurar nenumirare de ori.rr. audeo pini atunci. il DrumuL spre locul execuqiei parcurgeaproapeincongtient.in lumini i seciiea ...iar impicareaii aratdcalea." cJt.per*".. p" il fostul si. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.... Tudor Vianu il apreciaastop"t" d.ti. a gi da toriei'Disprequl care privis..'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scrisoare. f... ...iar cind a inceput privilirea.i.fiica gr..... audeplinsul disperatal lui Klapka carese bitea cu pumnii in piept..pilmui.ro.. dar.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu.. mai ctr r6ndseva punede-acurmez4. rnonrentul careigi recapitiincrederea in in sin!: . .tecind speranga execugiei.: i. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului...""J. o imagine terifianti-car"J 'o".Amirrtireal.f"J"-"Jffi.rir.. il.J d.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde. atunci. pita.$i in aceste gi ginduri contradictorii..Viaqa un povirnig cu un capit in cer gi cu celilalt in neant.r'iqii. Irstt.".. iEi simgi. nit.i.stor J.i fii'rl cil ln suflct...r.t-ele siu: .. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*".'.. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain picioare..gtie .onq."'a.l.obrZa".. neribditoare.r"*obilizat. pcnrrrr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i.".scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii constructivenecunoscute omenegri..rJ$ir. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi.p. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede. o atinge merg.'.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului. ii )gua.irorri... caresi gievegnic dr. unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descrieri9i invesrigaqii psihologicd. i"r_.trupulatirnind ca o povari." ...ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g.r.d"'Ap.." (dez- noddrni.. t.Ju ridicind ochii in sus.rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor.i te inalqipinn la ceruri.Drept in faqi luceatainic luceafirul.".err-" era sigurci.d.primi in literatura romini.. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea. fapte contradictorii. Apostol'..rteze: . _omf ceo proresrare nesfirgiri. avind senzagiaieesteo piele de garpe.in i un iadcu limbi de foc. renitrPcntru un. nu recunoatreglasulpreotului. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotenentulVarga. ia ar s[-i spuni ceva Ilonei.dar nu.te cu capul de ftreang..din exces zer. i"ei"gr.. servi lroapa supirat: .i..e in groapl..vede alt medic decit Meyer... fiind la coroanad.r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi.e dezerta.. il r.d.r""r..[. d."1. M-am amigit cu vorbe......i.."ri.. comire "*. L^ur" rr^pi scautrse love.iiu-i"" albepe carco. nu gtiedecea ve* dar !r:..... . cum a voratcond^amnarea cehului.estecondamnatla spinzurare .:Pri*"qt".. Pimintul i se smulsede sub picioaie. sufletul robului tlu Apostol.p'. il.o'o"rea faci parte ci sd din c.orrr.-trecind printr-o padure.. a cum "daci e destul+. Privirile insl ii zburau..u[ cind . i. intii-rphtor. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase. citegte"sentinla caren-o aude..1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bologa curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul.i clipr igi aminticu o precizi! . lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului ...". rrirr *clirreaori. in spre'strilucirea-cereasci.Ccrul erancgru ca gi pimintul."r"r cu care armar.> deodati zise . a..rolrrrrt"..rt .i..'r. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.il.-"i T'otugi destinul -a"iuir"r. s-aamesre_ cat.dar tot amini.Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritului. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva..i..ntul)..din cind in cind observi.ttto"qte cite cevacunoscut.r".'8.ra. Se in li aprinsese suflct lumina increderii..piligieEu... .'ier""r romini acuzati de spionaj tridare.. de deci.. amarrdoui ir. tul Boteanu.lir.-pri. r'urLratur' sv .. ?lobscdcaz..J'il... gilbuie"....-.. o de ". .l]rrrlP eviti situ. de pre...t"il gi igi : . Avusesemmulqi povestitori pini . se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaunulneobservat gi puteamigcaiicioarele. gi seoferi si_l cbnducipe porecile munterui. o scoate qi o atntt. strirucinJ. o harr. r""i 9i rdmeii nrpidea din ce in ce suiletul.liltorului . cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient. cnpi ochiilui svoboda. vedemulqispinzuraqi.-bili dacnn_are u. triies.rg ci nu lupti crr rect. personajurui *rr." Totugi ajungela concluzia ci .rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea . Cruccainsi crucecu evlavie. inrr_op". palmele sim_ aspri a funiei.i"a.abiaigi migci picioarele.d..".. i.....o.Iubireatriiegte ve. $i a....ir la ir.. un feristriu uriag cu dingi tociqi.r]i... pentru ci aceasta vorbiseungureiir(.leria i se lasi pe ochi.in. "t"qa'a.'-.sei"d.rr p.. Farva... Apostol." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent.....Prin iubire cunogtipe Dumnezeu . Doamne...ucoleg.si cum a'.i rgaea'cl ca privircalui svoboda . misiede convalescengi..-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril....aica Ilona.r-.r..ii r-isiri . Cresp" tele munqilor se desenau c.o crizemistili..rttorgG pe Klapka. p arcdarfi statin fata. f"r"ir..idi..-o fel: .rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de. fire inceput gi firi sfirqit.. cruca i . ir c6t fost de trufag a avut."..r'l nrcdaria'dc i..li"ga# #..r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg. vestind risiritul soarelui. J1i -"*'t""r" sufletul... apoi cogciugul.rng.hi"utorr.j"... apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin lacrimi.... peruluiVidor la carestein gazde." i r. e . (AposrolajunsesJpe fronr ca..rsificu ".nic.fi.Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . gtieunde lingi spinzuritoare. biscricd. simqul cu ir ."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce..agort.r tusrro-ungariii ucidepe romdni. isc si strilucirea p...congtiinqa toarenizuingele srridaniil..ilil.... Poateca o speranqide izbivire.il. cinesi fie Apostol Bologa? pe in timp . vrea ilJ.. Oare ...se in [.r.

..si maivedem".. al accra i-sepcrrrivc$re Balz.i nirfi. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite.2B). acelui rnomenr". (Tudorii^iu.. de 1. : C. de .la renrulnroclcrn cuvinturui.complementindirect.dc crcaqie izvordte.i Mondial.... tare. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire. regentnu derteni' concesiv. l.rrtr.. ln text.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n. itemul 3..el nu deveni ceeace-gidorise atit de mult.Tdnirul erainsole_nt..nume predicativ. aprins."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui ." p. . .. cdldtoare . rui gi Tchtoigit)osroievski.1rrnoi..ffii. subiecul al III-lea. proiecpie oglindire... deti tdlentat . . itemul 1. . rir'p. de 4.strident... locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3.complementcircumstanqial ce-. Pentru rezolvarea 2." rrorio aievirul.la sfirgitulp.vezi Testul 11.ci i sevid broboanele sudoare de scurgindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' .r"r*.iifiil" l. acestui Pentru rezolvarea 3..ac rui Zora.rir..subt eran ele ctro itice e..cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.complementcircumstanqial mod.. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens. Pentru rezolvareaacestui ..roqile plugului foi de hirtie/.si legim.frlrqiu. din jurul tiu.r"d. -'propori in jie subordonati atributivi.propoziqie " subordonarr circrimstangiali consecurivi. Vizuse cu propriii ochi turismului.. subiectulal III-lea.vezi Tesml 7. p.propozigie subordonai. in Dintr-o eroare.. ca B.atribut adjectival. 1.cca '. cht doi . Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.. reflectare. cu doi .lent arefuncqia sintactici complement de circumstangialmod."r. 1. a.. Propoziqiile incidente textulliterar:. al optulea. de d. Administragia Subiectulal III-lea l.i doriseatkt de muh .. ruirhom* M..(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. doudzeci subiccr. .subiect.rr*.. (atributacl jcctival) 2. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea.spune din qiranul.i-rr""giJiJ. un Numai intr-o situaqie limitn i .zicee1.Ui""rr' d. 3.r.propoziqiesubordonati predicativi.una . e.complementdirect.pe.1961. c.'r Ei.ar.".c.. a treia . Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. b.i7f.in filmelede de p. Epi. Degi talentat.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*.i. B. Subiectul al IIJea A.... intens:puternic. p. ..rrrr carc.R.rr.violent.subiectulal III-lea. rulantd. Iegise curindlapensie...ri.fi.vezi Testul 3.i in parbrizurabu rit / al cerului".pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp.ylpri.vedea eraprost_crescur. 2. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de ettaluare subiect.6ii. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr. la TV. itemul 3.regti. 4. la Aveamorodre crimele . regentnw ceea deveni. sase. "ir. fusese respins selectie. strilucitor. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemontand.(. l. 2. din pirulrcelorfaptc.viu.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(finaln). [.scur. .

Bucuregti.S. Bucuregti. Marin. Editura Humanitas. Editura Vox.Dic1ionard. Editura AcademieiR. IvmC-SNEE.1984.1956' .Bucuregti. G.edigia II-a. Bucureqti.EdittraDidactici gi Pedagogici. Enciclopedic. II. 1995' (trad. Bucuregti. limbii romhne. 1998.nd in prezent. Limba romknd contemporand. Ionescu. Cotianu. de '*.1976. Dicpionarde antonime. Gramaticapentru to. r).\.Bucuregti. Editura Didactici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin.Sorin.L. Eseudespre Manolescu. Editura FundaqiilorRegale. .Editura Dacia.etermeni literari. 1?8o.2001.).. Marcu.Bucuregti.1979. Landsheere. Metodedi tnvdpdmilri. a Nicolae. Ion. Ghid de'eaaluare. pentra tnrtdydmi. fordan".Bucuregti.ne.e Rominia. Cerghit.1998. Gramaticalimbii romhne.Bucurefti.Dicgionarde omonirne. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. Nicolae. Nicolae.^Didactici gi Pedagogici. 2004.Bucuregti. EdituV.Dicpionard.!.Theodor (coordonato Sintezede limba romi.Bucuregti. G.Editura lJnivers Bucure. Ion. 2005. Cluj.vol. I-I! Editura AcademieiRomnne. primar. curegri. t.1978' publicii Socialiste .Editura Didactici gi Pedagogici..r4rool*lNor. Radu. Hristea. Landsheere.1991.. Florin. Istoria literaturii romine de la origini pi.Bucuregti. Bucuregti.Bucuregti. ortoepicti morfologic al lirnbii romkne.1998' . Editura AcademieiReneologisme.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic.R'. i.Pedagogie Crisrea.ti. Maneca.Editura Vox.Tnstinttul Lingvistici . III.Constant. Dicyionard.1941..ntul Programegcolare 1998.i. 3ir.Dicpionar de termenipedagogici. DicSionarwlortografic. 2000.Bucurqti.vol.I.nesc. .e Felecan.nd.Miron. Bucureqti. Cnrricwlwm.1997. 2002. Editura AcademieiRom6ne.2005. tura Eminescu. I-II.Editu.t.Napional.2000' Editura Vox.1985. Didaaica modernd. ll Bibliografie l. Gheorghe Felecan. Bucuregti. Cllinescu. Pedagogici.. Ediromanwlromi. . paronime. Gramabica Mioara.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. Editura Didacdci gi Pedagogici' BuCristea. vol.

Florica. Timigoara. Vianu. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban.Ped. Editura Humaniras Educaqional. Editur a pentru Literaturi. compozipiilein yoald. T Seche.u 1-4/ 1997. Edirura Didactici. Parfene. I-II. Eoalwarea procesul in didactic. Bucurcqt r.19g2. curesti. Scriitori moderni.Editura pentru Literaturi. Simion. I. Florica.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne.d"gogi. Editura Mirron. I-II.1980.r de al demiei Republicii Socialiste Rominia.consrantin.Gbid pentrw profesorl.r ProGnosis. T.2006. 2003.EPL. Popeagi. Metod. uizai Seche. Mircea. Bucureg 1961 ti. Bu-uresti. Vianu. Bucuresti. De la teorie Ia practi cd.Editura Discipol.i tnsemndricritice.ica preddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Editura Humanitai Educagiona!Bucuresti.240 | Mitu.1966. 2000.luviqiminrulprirrr.Adrian.Studii .irr rcvisra.trdor.Bucureqti. . Stoica.i p. ediqie ingrijiti gi prefaqi de Marin Bucur. Negoiqescu.Editura Ac. E'ualuareacwrentd5i examenele.cokr. Tudor.Ion. Stoica.Vasile.1978. Editur.Adrian (coordonator). Editura Tineretului. vol. Tudor. . lJu cureqri.1994.J wrnal.agogie. Mitu..Scriitori romkni de azi. Desprestil Siartd literard. Bucuresti.primar. Eugen. Bucuresti. Arta prozatorilor romhni. tt.. Bucuiegri.1965.19()(...e. Evalwarea progresului. Radu. Editura CarreaRomineasci.Editura Didactici gi Pedagogici. Vianu. 2002. Bucuresri.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. vol.

=''. vacantein inv5fEm*nt.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitivat. ortografic. ionalpedagogic.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregStesc vederea in institutor/invdtitor. .ieievilor.deoarrece |iterare.'.' suslineriiconcursuluipenttu octl'parea '.' .abso|ven!i|or.. "' ". '' ::' .ll$!ffilU .- rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 . . limbii romine.c0ncepteopera!iona|edefinite5i. si lucrarepoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru examenele perfec!ionare.. cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui ortoepicsi morfological limbii rom6ne. 't .' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar.li exerciliicie limbd romdn5(toate exemplificate. care se posturilor .in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori|orfnvEf6tori!or. edilia editia 2005." .