T

FloricaMitu

Testepentru concursul
de tlturarLzare
Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori )
1. 1'

HUM AN IT AS

3 I ED U C AT ION AL

v

Cuprins
Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhll pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Florlcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97rt-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I)

Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedeclarat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / romine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqitori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 19 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239

Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon:027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978-973-689-07 8-9

metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie .pornind de la texteliterare:eseu : scrise redactareadiferitelor . Valorificar"" iorrqin.tinqelor de specialitateqi de didactici a ..M. Asimilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei .o-p..a specialitiqii a specialitigii in .. . 9i aplicarea creativi a cunogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea .rtlt"r".Ed nt.uratsi nestructu"t.lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLARATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini qi meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine . i" fu". ROMANA .i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor .psihopedagogice metodice de al .institutori/ invigitori ai (absolvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Institutori) . 5287l15. wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf.. analizi.r"gionalizare. "orrr.CAprobati prin O. TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . '"'i-'t normelor ortografice. til.r"a qi op. i.i aprofundareacunogtinqelor specialitarc.krrll rnorfosintactice. a strategiilor qcolare didacticegi a evaliirii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle corespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate.ii.r.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea.il. a'. teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespecifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri. Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor examen cuno.ti" d..r"tiqeior referitoarela aplicareacurriculumului. tuaqie. Dez.i. de puncrespectarea comunicaqional.

2006). Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade concurs.J.Temeledin prograde p. subiectulI propune itemi de literaturi romini. i' I I t .ciei literare gi caracterizare persott"i:'.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilor-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vederea irivlqemint.ur" ."lPti.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest.itemi de aplicarea regulilor ortografice.tutoarea i. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo..ci am specificat a subiect. Subiectulal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat. mine care vizeazS. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera. iolicitind-cor.tttrit examenele oblinere a gradelordidactice. de lexic . de tip eseustrucde genului I sp.pdmhntul qional.-gi a.o. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceastilucrare' .de construccareconlin abateride la aces ii.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su- biecte.1i in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd.i gramatici.i definitivat carenu se re-. iieml de construc[ia comunicirii pioUf"-.t"r.. p"""trr"gi.rrtnqurilor te reguli gi principii.t: rurat: argumenrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi. vacante in pregltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.

Bucure. dialog. pentrw elerti. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. autor.ne moderne.Noaztea de decernvrie G.1969. Dramaturgie: act. moduri de e expunere(naratiune.Pasteluri M.construciia subicctului. directit/indirectl. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nuvcla: Negruzzi .misuri metrici. Reztedere. temi. L.1985. .:acliune. Cilinescu. Bucuregti.Editura CarteaRomineasci.Morometii lI Drarnaturgie comedia: I.Garamond. aPliclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative. imagine artistici.autor. enumeraarti poetici.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Illiadc* I. rerorici.Enigma Otiliei Marin Preda.Eugen. repetigie. personaj.. nuvel. !i nttuttriralarlil'eritelor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n.acliune.secvenle Poetici' simbol. nuvela. (clcmcntc cortrpozilie. exclamaqie metafori.:rirrr1r. Demiurg.. curent literar.. Lazdrescu.naliza principnlelt.rrr1.rouran. Bucuregti. Limba romani I Limbi qi comunicare .Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF.19B3.motiv literar. Silaba.. I . Cilinescu.'p.dialog dramatic. momentele subiectului..rom"antismul.Editura Minerva. 1989. Streinu. Tudor.. relaqiitemporalegi spaqiale). ritm). Manolescu. Ionescu.Testament Nichita Stinescu . Iiterari. vers. E. sceni. tablou. tntkin noaptede rdzboi George Cilincscu .epitet.titlu. Istoria literaturii romi.L. 1992. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe. perrorraje.Irina. I a le rcalism.rri1ie.monolog..Nicolae. Ion Creangd.final.ittcadrarca unui text narativ.Viaga. neomoder"ismut. Bacovia Plumb. Arca lwi Noe. Bucuregti. G. figuridestil. lirice qi dramatice. modernism. Opera lui Mihai Eminescu. hiperboli. Lacustrd' Lucian Blaga .Demiurg. Func[iilelimbajului .. temi. antitezd.. Itina. liric Sidramatic seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd. conflict.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio. rimi.ru.de-dragoste. laitmotiv.comedie. Bucureqti.. tchnici argumentative. fictriune.Suiitoriromhni de azi.folosind elementeiespecifice:structuri. clasicismul.. lirism obiectiv/subiectiv. vorbire pcrsonajlitcrirr..ti. comparaqie. G. textului lirnbajul d rrrrnltic). interogaqie qie.replici. prctz.. Bucuregti.limbajui prozei ttarativc).$erban.1964.r t. 1980.Editura Eminescu.1974.Vladimir. Petrag.paralelismsintactic.i operaEI.drami. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult. monolog.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri. retoric. 1982.claborarcaunei argumentiri scrise. Vianu. Lwceafdrul. Eminesct * Sarape deal. Aspectefuncqionale. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtunoasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsandri.drama.Nicolae. poeziei. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent. modernismul. Principiile ortografiei limbii romine . conflict. Mircea. Cilinescu..sinestezie. narator. Bucuregti. Petras. liric clc irrrngirr*r podtic.construcliasubiectului(intrigd.'. refren.Accentul . Cllinescu G.rnl. sim(strofi.d. . poeziapagoptisti. basmcult. titlu.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod..sceni.. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebreanu. [Jnhtersul Cioculescu.EdituraCarteaRomineasci. Desprepoezie.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi .rrlirr rtructural. versificaqie bolism.II. Manolescu. Macedonski. indicaqiiscenice.izi1ic.elemente rlc vcrsificalic) drarnatic gi (subiccr. Particularitif fonetice ale limbii romine . romantism. Bucuregti. Bucuregti.1987' Simion.1995. Poezie:aliteraqie. comedia.rrrgrorrerrre.Editura Minerva. vol. liric.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici. .stil direct/ indirect.L. G . dcsc:ricre).romanul.Reguli de despirqirea cuvintelor in silabe. 1981.P. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri.simbolismul. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . Editura Minerva. Abateri de la normi si corectarea lor . Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale .Bucuregti.Cristina. eul liric. Anghelescu.1974.pte. rnotiv literar.Bucureqti. dramaturgie. concctclri.Scrisoarea I Al.

Locuqiuni vcrbalc.Theodor Hristea).ortoepic.i tiv iii rclltiv. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor. Funcqiisinractice.ne.E. Topica gi punctuaqia. de Avram.Bucureqti.. Mioara. de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntiali scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr. lrcful propoziqiilorin frazd. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltrl.igia circurnsrnrr[iali condiqionali . gcnul. Pronumclcde politeqe. Gramaticapentru toli.. Semnele ortograficegi folosirealor.E. Dezvoltarea competenqelor elementare comunicare.rri:t. Limba romhndcontemporand.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. locuqiunile subrtdntivillc) r Ar ticolrrl. r * t' indrEtar ortografic. llrottutttelc: pcrsonal. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. II. Felul propoziqiilo r.lnr()rurulir plrpnimia lrolisctttia.Clasificarc. I. edilia a II-a. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi.Formareacapacitiqiide comunicare. Ciclul curricular . Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunilor adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. Clasificarc.P. metodologice ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?n clasaI.i adjcctivul pronominal irehotirit..vol. funcliilesinractice. Editura Academiei. Conceptul de curriculum 2. Verbe personale si itttpc'rsonalc.Editura Academiei. Regimul cazual prepoziqiilor al a Conju'cqia.P. Ortografiere ortoepie si a Vertrul.r llelaqri scttratttit'c: orlonir.. Pronumele reflexiv. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris. fr * t' Sinteze limba romind (coord.1966. Coteanu.Fraza. Funcgiisintactice.rrortotttittirl intirirc. sinorrirrri'r. Pronum"ele ncljcctivul Funcqiilc sintacticc pronumclui.si edicc:tivul pronominal posesiv.idepunctuapiel. Funcqiisinracticc.1997. ( )rt o gr.Conjuncgii corelative. Editura Humanitas. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. Diatczele. l'ronurt'rclc rclativi.ografie t * t' Gramatica limbii rom6..urd. perspectiva dezvoltirii capacitiqiide receptare din mesajului scris 8. rrurn:irul. Ion..declinarea. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r Subicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ropozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementulindirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circumstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . Modurile verbelor.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul. Formareacapacitigiide citire /leu.D.obiectivcen3.r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc.D.t. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi modernizirii ' inviqimintului primar 2. Clasificarea conjuncqiilor. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici | 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz. Bucuregti. Finalitigile invigimintului primar 3.Bucuregti. r Ortografia.orali.Clasificarea interjecqiilor. Gradcle comparaqie. Bucuregti. aspecte 4.r ucqionalc Intcrjcclia. Obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1. Bucuregti. Procesul scrieriiin clasa a 7.1983.Locuqiuni conjr. Gradede comparagie. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice. Pronumclcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. Ver6e copuladve. l)rotttutrclc nchotiri. 1984. Ediqia a II-a. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. 1985.il. Loculiuni adverbiale. METODICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1. Vcrbe prcdicativc.Timpurile verbelor. I Senrul colcctll cuvintclor. Consolidareagi sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. xitutca lrle acljcctivului.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11.in clasaI I 6. Tehnicile muncii cu cartea.. lrrotrttttrclc prxesiv.Achiziqii fundamentale"gi principiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si literaturii romine 5.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Propoziqia. Criterii de clasificare. 9i scrisi 12. a. Verbc auxiliare. fruncqii sintacticc.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqiala consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangiali concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia.

trile candidatuluivor respecta i.1. in care si.I.Editura Dacia. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1.2001.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte.2003.T.I.colar. Eaaluareaprogreswlwi . 2002. G. $erdean. 'pr:"rLn conflictului/ peisot ajului ales.1. 2000.." a doua situaqii/ secvittge trisiturilor personajuluiales . (coordonator)..II-a. Landshcere. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu.f analizd 9i de argumentare 2 puncre. Popescu.. Editura Corint.. Bucuregti. Ncacgu. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.MEN: I Si Centrul de formare din inviqimint ul prcunivcrsitar.P.A. Bucureqti. 1998..acpiune. Varianta 3 't' n""t (.). moduri de expunere).. r'i't' Cbidul programului d. in Stoica.ntul primar.966) GA. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales. naratiye. Radu. :ntru conlinutul eieului. Compozipiile Scoald. Stoica. Didaaica modernd. utilizarea limbii literare -2 puncte.SNEE.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1.1.1975. Bucuresti. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18. Definirea obiectiveloreducapionale Bucurcqti.2000.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar.. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajului pentru redactare. *\"1\Gbiilurile de eaaluare discipline.I. pe MEC .C. 1979.e informare/formare a institutorilor/inztdpdtorilor.P.gg9. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamenele. exprimareairg. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToaia concurs. pentru redactareaeseului. Bucuregti.A. 1995. I al IIJea (30 de puncte) A.EDP.D. Cluj.2002. LandshecrcV. (trad. Ghid pentru profesori. Itg Probi scris.SNEE. Bucurcqti. Scrieqi.terde instrumcntcde evaluare I /.1990. Bucureqti. 2001.2001. De la teorie la practicd.de doui-patru pagini. Metod. Didaaica (manualpentru clasa a X-a. lizibilitate Si alezare in pagind puncte).Mt. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela alegere. 2001.l rl Bibliografie rl:. Edirura Humanitas Educaqional .lgg8. l(cl.l l. de limba si literatura romane .2003. gcolinormale). E. Bucuregti.instituto ril inviqiltori Sesiunea77-78 iulie 2006 . Parfene.lnr€alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. 2000.. EdiruraProGnosis. aUllltfi1. onfolositein construcqia unor elemente evidenqierea . Ccrglrit.1.Bucuregti. 1995. Bucuregti. Landsheere..L..Editura Discipol.i examenele. ediqiaa II-a' . Vlisceanu.o-. t't't' ()hidurile clecurriculumpe discipline.. livaluarea cducaqionala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. 2003. E.rc* estede parru ore JRatpunt.E.caracterizaqi fi"irl"" sphnzwrigilor). G.lntrr. pentru inztapdmi..1980..D. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele urmiprevederile 'Bel.icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV. Ionescu.Editura Corint. MEC . de a diclnr:rice l{. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecareceringS'/ oer). Editura $tiinqificl. la textulde mai ios.r1ia dintrc curriculumpi evaluare qi 16.t-"trt"tl a unui punct de vederedesprepersonajulales. EDP.M.semnificativepentru evidenqierea .'['ipologia . Eaaluareacurentd.. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.. Instruire Sitnadpare.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor.

i acum se bandajazd.g.fdrl.puncte flictelor: .':. 2. dupi friqiorii sii.toarele cuvinre: 4. Capra cu trei iezi | Menqioneqi un sittottittt r:f. ." Ion ^Creangd. . 6 puncte yis. evidenqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente dintre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente -2p.dar nu gileqteninric. r.nade cap . ninsese pre. l.2 p.flri referireexpliciti la cona flict . 2 puncte Q. t)eci vedclupul qi. Fteciarll valslreemorfologici din rcxr'a cuvintelor: . prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsiturilor personajului. 5. : flictului/ a conflictelor .rdnit un genucbi .-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi. sr factr mai mult in ciudacaprei.te pentrusensul text al fieciruia dintreurmiroarele din ' €UviRte t.Apoi tncepe sescdrmdna de np . pc fooir dc coneurs.rideau. i. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare. ..I-Il.iqia subordo'ara circumstangiah cauie.-. in la foe. dl rrrir. dvza. tele rfrruf. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei. doar a rnei glsi ceva.. prezenrare pa4iald. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si iie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi.igi punc in gind un". . la 2. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos... cu ca qi .Prezentareatrls[turilor personajului. ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea.. de 2 puncte 6. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p. 24 de puncte 2. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2.r. alteledecit celeprecizate explicit prin barem. in in acord cu ideile . unor elemente 1.4 p.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. Rispunsurile candidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu prevederile tive: IOOP (1983). 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1.. qi se pereaid.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesajuluiscris. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi.. .a conflictrisiturilor pcrsonajului.tiv in cazul dativ.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caracterizarc personajuluiales: 4 puncte .rle1i. din ios din horn si incuie u. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului.rp.I p. 2 puncte 4std 2.A.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men.cca molcurrr lrorrr.acpiune.i cu punctajelepreeizate barem. l. Conginut .'fretuerieli dirrtextuldatpropoz. iamd.u i. .vede nu-maigisegte ci nimic. So-a. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae.rr tul pegtele borr. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor.*'11'*uua polisemia atncepe A. indiferent de narura lor: t.cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. Subiectul I (30 de puncte) .eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti.roi iui:epcir sc scirmi. Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos.ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a . .. ce . iu . d 4 puncte _ l.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor: . {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#".Sc. de int. ffialcum. 2 puncte l.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl. corecrind gregelile. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.* lrirre.1966)... (to pnncte) 1. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr.u.GA. iute. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di"..4 p...iedulcelmic r.puncte 3. a 3. (edigiaaII-a. Tflntcricli din tcrt un.elci icdul ccl cumintet5.i a plinge .mi tnvlrtc slt4'. .e*minte.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.

i zdpada l: Astd-iarndninsese ( t P .nizarea ideilor in scris: 2 puncte .10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispunsul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logici si sunt susqinute.-pf" ae propozigiesubordonati circumstangi de tn iliceamol.i 2.+ | P.. o exPrimarea unui punct de_vedere despre personajulales.pioriietc'. ?ncercare comenrare de -lp. Valoareamorfologici a cuvintelor: se. de'interpretare p. raPid."ii""r. utneconvingltor-1P.J" de elemente interpretare' dat rez. (6 puncte) decarn 4.. tmi este .l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales.rrrr"ri". mai .utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apreciiri.. construcqia paragrafelor subliniazi ideile.atibut 5..personali. + 1 P. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative.-"" "Uitir".fir.semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarca doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ | P') 2 Puncte (1 P. ideile sunt.. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . + 1 P') 4Puncte direct. Redactare .adverb mod.I p' cu parlial adecvatc. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcisonajului ales I p.substantiv e. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabular 2 puncte !. claritatea cnunlului. (10puncte) corecti a enunqurilor' 1.. sau {. lizibilitatea 5. aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc'. + 1 P. 3. sdi .a}ez^t.cu lin.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscut 3.. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere despre personajul ales: 4 puncte r cxp. (. I conlentarea unei situaqii/secvenge narative. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2.in grabl etc' (1 p.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge. concctori sautehnici argumentative 4 p. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor personajului ales. succesiunea logici a ideilor-2 p. cd'cietc' (1 P' + | P') zPuncte de reflexiv.molcwm liniqtit. Funclia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e. + 1 P. 5.promPt.Jl.frd. B. 2.1 p.) 4Puncte (1 P.. + 1 P. in6ercare argumentarel cu de utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri. varietatea lexicului . C. ca gi a unor srrucruri...firi incercarede argumentare 1 p.2 p'. Exemplede rispuns: cuvint derivat . 3. + 1 p.. (1 p.4 p.S-a (1 p. Orga. cuvintclor.cu echilibru intre celerei componente(introducerecuprins-incheiere). o perqilecomponentealetextului pot fi recunoscute.lotnentarca doui situaqii/secven{e a narative.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcsn 4 p. text clar organizat.+ 1p.Pronume -' (comun)' jcompusi). Exemplede rispuns: cuminte.2 p.2 p. + 1 P. + 1 P.7)ea.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici. casd. iute. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte. gi. 2. feri exemgrle cxplicaqii. nu existi un echilibruintre dar ele. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 de Puncte) A. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corectea textului in paginl (1 p'). in general. optzeci centimetri' prea mwh.rimarea argumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B. (0-3 erori: I p')' 4.cum norn. 1.nunshi.lini9tit..coerent..) 2 Puncte t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului.2 p. iJ.) l.4areza'-arindui.domol etc'..u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r..+tp. i.subliniateprin paragrafe 1 p. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p. r cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales.: ft"poriqi. Construciia corecti a enunqurilor' 4. (14puncte) judecati erc. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonajului ales: 4 puncte a narative.

. . tuturer mugteriilor.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare.care consumain fundul silii.a.ar) consurna.doui temel' particularitigi stilistice).^ pe fragrnentegi analizaacesrora. .setncrwci. rteml de tip pereche.'Mengionati le urmitoar e: tt.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I.l. personajelor . r rcproducerea textului pe bazaplanului. in tovir{ia unei femei frumoase.rei . !'.rgi. rtemrc. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3. diferite de cea din text. rctlvrratea legiruri cu planul t.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare. de elemente originalitaye oqg. I .:t.tq. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. .."rului. Alcituiji enunquri cu alte din aceea text. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori morfologice.. in r conversagi generalizato. Total test:90 de puncte. Contrageqi punzitoare.'punctajului obgnut..argumenrarea. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitorul rispuns: .exemplificariaacestorcaracteristici modalitiqi de (tipologii. raporturiledintre personaje. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. drferite de 2.prezentarea caracterizare). itemi cu alegere dual. musteriu. . construcge.ualegere multiph.. Sercordl punctajuldaci. literare (modalitigi de a. Ioan Slaviciesteo nuveli.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi de mai jos.?. feftnecdt." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. pebaza gPereiliterare.lndati ce pftirim iniunrru. de fermecaqi propria lor privire. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 ._ci Argumentaqi. Seacordi l0 puncte din oficiu. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. doui valori morfologice ale verbului a fi. +. Nota se stabilegtepri" i-p. a . 1d. Cialinii B drdganulai puncte) A.

a patru caracterisrici specieiliterare.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.i . r -a ale . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar. valoareamorfologici a cuvintelor nhte.. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.argumenrrr"r elemente originalitarea.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar. in timpul cilitorieiin Italia.'t.1:y.r"r cadru alesrudiului limbii si literaturii romine i' ciclul ..asupraremei.rl Pentru oe mal . Relevaqi riculunt.paiticularitagiriitirti. Alcdtuiqio frazd. 2' Ar{ta1i.Rescrieqi "nurrquiile juvenile' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1.. C.de atribut pronominal Q.Precizaqi.-indiferent natura lor.tare. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi. soldat. Exemplificagi parru . Jir. 2.-.^ l-"-ti:qi. 3. 3.rnar_enrale.. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan.e .(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos.. intr-un eseude doui-patru pagini. . demonstrativace.cuprins.-lIt"nsul l ' Kcle va1i..it. na auea babar' B.r-.. 4. 3. tipurile de proiectarea activitiqii didactice. l. ". cd operaliterari La gig. .exemplificarea acestorcaracteristic i..elile. .Avea nigtc ziduri groasede icipi. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. lame. Maieul seudasedatoriti ploii. drigoste..i. Scrieqipredicatele din primul enungal textului.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am viiz. . Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l..ir4ii f. dc l.operei literare (modalitigi de de consrrucde.i.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni. Stabiiiqifuncqia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar. Ln realizarea eseului.edere ur-itoarele repere: -". ale 2' Relevaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui. Menqionaqi a toarele c. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn .limpede. rt adinc'... Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd. corectind gregelile. nicidtn text. 2.os. i" . TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.-pe bazaoo"r"i literare.r-il. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.drept sl. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. 3. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2. Formulaqienunquriin care'pron. (6 pancte) de de mai jos.a oploSi. pe scurt.. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi-rispunsul diferite. pui. 4.'linte: ferecat. fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul . 3ai t..incid. ceeace ne-a plicut la toqi. s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival folcloric. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi. 3.. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos.uspu.prezenrarea personajelor (tipologi.aibi-sensuri 2. Soluqia 3.1.--T t0 I Y B.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u.precizare.prin cxcmpleadecvate.utde zilelemele.incaresi existeo propozigie subordonati predicativd.oi". Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici. corecind gre.. doui valori morfologicealecuvintelo tot. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologice diferite.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc. precizindfelul lor. inthia noapte de rdzboi de Cacopild.jq modalitigi de ca_ racterizare).j"-1. 3. prin cnunquri potrivite. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. (14puncte) .'.ruinr"i ai iri irfA.gi "".qiil. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji. respectiv.tiasi aibi funcqiade nume predicativ gi.indiferent de d9 natura lor.ts.j. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresaveaunele desavantaje' 2.

.o'. ll *:. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a . iJ.irrgi ferurror.'a. 4. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni.iJi int. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din. .*.-U"r. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi. cttoricerisc.Eragreu si procedeziastfel qi."rufiir.ft . indiferent 2. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde.r_o. cdrorase afli "... In continuare adrudir.../ pe formirii capa1.:"1" . t.ir"f . t"..titlu nobiliarin Anglia.'. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos. verbul a fiage.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan. einici Cici ". bdgare de seamd. shmbete/zim_ C..Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqiune. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris.t Dardeodat-un puncrsemigci.^?. dif. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. de natura ror.modalitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t.a i4cepe.. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios. doui tipuri de itemi.prelios. 3. (tipologie..morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd .precizaree patrucaractcristici spccici alc ll. Formulagi doui enunguri . 2. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . ?Funoian .. mutt mai ca slab b. intr-un eseude doui-trei pagini.rnr"-.:iu ""." Verne. pe .i"ai. scurt. lipite unele de altele../.i ale specieiliterare. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive..:'ume priceputi irrr.ili..'.il. Precizagi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroarele ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1. remei. frrcs-o prrceapi". iarit puncru_ace_ erderriie Tardr. cd poezia Testamentde Tudor Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genului liric gi esteo arti poetici.particularitiqi stilistice). corectind gregelire.:):::. le dezlipi una de alta.. p"i.'-r. a de .. 4.ra. etern..uA/ Dar nici d.eritede ceadin text.9.::. bazatextului liric. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului. 2. . lir...prezentareaa p^tnr caracteristici ale genului ..rron"ie. valorile morfologice ale cuv6ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu. 3' analizagi intac c gi. ' 3."pr"rii/1il.i.. inl].. Rescrieqi propozigiilesubordonatedin textul literar gi precizagi felul lor.il:::a. "ri...r f..In curind cioburile cdzuri"pemasi.ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice.'p"k|u ilrid. Prezentagi.II ln realitlarea eseului.riu]n.pcrsonajelor deca_ .exemplificarea acestorcaracteristici./ eraun intuneric. .ptiire*emple/enunguri adecvare...i le intinse pe masi. Eipr.erenrplificarea accsror caracteristict.iio". Alcituili enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a fi. 2' rlw./.rrq../ u-bra . (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul oe marros.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra temei... I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi. ?elagii"p. a..sttagi.. Menqionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiuni: a proceda.a. ter_i ..Glenarvanle scoase bigare de seacu mi.. dintextul riterar.erj Subiectul al Il-lea (30 de puncte) A... .."pur"_a sedesface / imprica-t{ stipineaererna i^r"t.ffi.lordu sehotiri si spargi gitul pregioasei sticle. de 1. .r'o. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini.. de. p.cici substangele depusese intiriseri capiatre.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi de eorrsrrucgi viziuneasupra c. J. neingeles.e Mihai Emines Scrisoarea cu.r.rr' i.ri pesre marginle ^rrgioi t. iid. 1..t: :ll: cer ter$l smgur. B.

. Primul-ministru ".. pe 2. Vroia sI continuiecolaborarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoziqiecorespun. Relevaqi rolul exercitiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. sara urmeazi lung-a . Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri de itemi. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. lume p?oprie. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari.a patru caracteristici specieiliterare. Realizagi proiect de lecqie alegere: in inviqimintul primar' 2. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi din tOrtevoluptoasaei vhpaie. Iar reveneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernul pen2.rarse peite . acestei de Ion creangl. pe caieinsi le simqimca-nvis pe toate"' Mihai Emines cu. . 3. C. Prezentagi. pe . C. Daroriti dificultitilor intervenite. gi in odaie/ Lurra . 4.*plii"r tru a-i ajuta.i-"flfi ' rnire. Z. o 3. +.a simpL felul lor' propozigii(esubordonatedin text gi precizaqi 2. Scricqi cite o locugiune:substintivali.I laI B..tt. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.nemulpupropoziqii cu i. a 3.particularitigi stilistice). nr..aii. ielalii dintre personaje. zSomot' consecutivl. metodesi instrumentede evaluare.il . Prezentaqi obiectiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai.exemphtrcarea acestorcaracteristici. 1.i"rqi valoareamorfologici Mi-aminteam. Caragiale. modalitiqi de caracterrzare). . corectind gregelile. -S"ti. F. 1./Ea noaPtea teri. verbali.precizare.gelile. dc l. 3. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1.. (6 pancte) indiferent de natura lor' R. Prccizaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: .urile de mai jos.. avea vedere i' realizaria de mal los. specii. Argumenmqi. (10 puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos.subord. corectind gre. L.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i.o-"d^i."unr. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1.prezentarea personajelor(tipologie. ln numirul viitor al revistei. a regresll. relevindcaracteristicile l rePere urmitoarele in vegi eseului. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era compromisi. rafie/ rapiune. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun atribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jos. scurt. Menqionaqi to"t"l. 2. ci opera literari O scrisoare pierdwtd de I.veli aveain vedereurmitoarele repere: .intr-un eseude doui-patru pagini. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos..durere. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. adiectivah aduetb. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. 2.voluptos. bazatextului literar.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare. tot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. Prezentaqi.f putin parru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd.. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual.ul 4. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. (14pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. de indiferent de natura lor.-.ceainrervengiilwi..-_-_E. B. a ale .: d.argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra remei.------'' Nu-nri maipld.d"ti zdtoare. llc lt caz. cuvinte: a sufla.frielenii nostrii" va apareun articol despreregenerarea celulelor.. "C. In realizarea eseului./ Doar ceasornicul timpului cirare. de pictu3. Ori ce artist isi creazd.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa.literare.iEi . o .

ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. B. 2. indiferent de natura lor. . 3.ci?agi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. corectind gregelile. pe acestorcaracteristici.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . .cegia aibi diversefuncqii sintactice.de ztreme. (6 puncte) Re-s9ri9ti enungurilede mai jos. doue functii sinractice adverbuluirelativ ale curn. neamuri. de de . 2. Analizagi 3. cealalticu subiecr multiplu. particularitigi stilistice). . bazaoperei literare.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. Daqi parru exemplede locuqiunisubstantivale. strategiididacticede formare a. 3. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. prin enunturi potri"ite.i ritcrarc. 3. pe pcrsonajelor(tipologie. Lini. ln curind vor disparemonezilede cincizecide bani. numai/'nu mai.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegte de ckntec.. Stabiliqi felul primelor dou. Alcituigi doui propoziqii. Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre: odaiA/ o d.precizarea patnr caracteristici specieiliterare.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. doui valori morfologice ale cuvintului o.Babagul 1.. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarele cuvinte: fdpturd. rdbddtor.ca vremea. 4' Relevaqi.atd. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. Evidengiagi. plecindu-le dragostea begia9i datinile lor de la lumii. Scriegi ' 1.qa gi-n argiqele de cupror. 1. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd griji.una cu subiectnedeterminat. . de a .argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. morfo-sintacticcuvintelesubliniatein text. Ideile carele-a susginutin discurs.particularitiqi stilistice). (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. Pre. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi.. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A.tre.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbesc de'geamuririz"l"de luni. exerrrplificarca accstor caracteristici lraza.de prietenie". 4. ln realizareaeseului. Lucian Blaga. rlc nraiios.razdin caresi existeo propozigiesubordonati concesivi. (10puncte) Scrieqi.a incolgi. " prin exemplepotrivite. 2. relaqiidintre personaje.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasupra rcrnci.modalitigi de caracterif:::.t""tca l.rp"r.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. modalitiqi de construcgie.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. de 1. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . . a seferi. .Precizagifuncqiasintactici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. P rezentagi conceptulde curriculum. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cimpie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru .ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1.exemplificarea modalitigi de capersonajelor(tipologie. . C.rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. Iuqi gi nestatornici apele. 3. B. Mihail Sadoveanu.prezentarea racterizare).. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . relagiidintre ele. Exemplificaqi rolul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. 3. : 2. scurt.i. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. diferite de ceadin text. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. Alcituigi o f. 2. fara grrii il bg"9ca gi lor rii. Construiqi enunquriin carecuvintul a.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. propoziqiisubordonate. al 2.

a I l ze 3. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Martie. corcctind grc9clilc. . . regentulunei propoziqii suborsubordonate.prezenrarea recterizare). fie 4. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori. in gi chematla pre. Subiectulal III-lea (30 de puncte) . 3.i : pe 1.poate.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopeacestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici.avind in vedereci acqiunea 'i. corectind greqelile. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice..ugi Clubului Feminagi-a exprimat doringade a se reintilni. r"r. undeaa.spate. de irrclifcrcnt naturalor.veqiaveain vedereurmitoarele repere: . la cazul sintacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . Scrieqiio. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice.argumenraieatidului pebaza caracteristiciloroperei. ln realizarea eseului.exemplificarea acesrorcaracrerisrici.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita glas .argumentarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei.ml C.re iropo zigii caresi conqini forme afective de superlativ absolut. a . se. donate. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.raziin carecuvintul poate sd. 2. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul .de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.Precizagifuncqiile eu de. clemal . respectiv la dativ. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. a ale . Alcntuiqi o f... strategiididacticede insuqirea elementelorde construc.literare: originalitateavidintre subiectulromanului gi titlu." Marin Preda."t. Vlz. Morome. . dc l. Scriegi t. 2. intortocheat. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu. Irrs. pe . opiniei personale' . poezialarna/ Mezul iernei/ Primfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel.din textul dat' . cot. A coborit cu dificultate 2.argumentarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. iit. particularitiqi Jtilistice).. bazatextului liric ales. enunprile de mai jos.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelor subiecruluigi exemplificarea literare. l. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede re corecti la clasaI.Ce-qidoresc 4.rrt. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1. scurt. Relevaqi. precizagifelulacestei B.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau.edengie agtepta antecameri' 3. . 2. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. (5 puncte) indiferent de natura lor.. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.usenu mai o segvengi filmului. modalitigi de capersonajelor(tipologii.tii 1.os. Proprii lui prieteni il renegi.a ztorbi. 2. 2. relaqiidintre personaje. Enumeraqi p. ci. si insoqitde prepoziqie fie 3. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi.de doui-trei pagini. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de orali.precizarea patru caracteristici specieiliterare. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului.ielagiadintre curriculum 9i evaluare. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei.Moromete aveauneori obiceiul . 3.^ 3.'Prezentaqi. de modalitiqi artisricede consrrucqie.intr-un eseude una-doui pagini.. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi.

2.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text.argumentarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei.[.ln cimpia Dunirii.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. B. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari. Prezentagi.. 3. . . Analizagi morfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi./lumina mea. Exemplificagi aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimintul primar. corectind gre. pe 2. acestorcaracteristici. ln realizarea eseului. polisemiacuvintului insemnat. respecriv./Aga-s de negri ochii rii.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . Alcituigi o f.Pestetrei ani izbucneacel de-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. 4.l tr:l.4u convieguitlaolald mult timp. Scrieqi doui exemplede paronime. 3.sunt izvorul/din caretainic curge.'ite piminrul c-o mared.-. de . e'::Scriegi de 1. bazatexfului literar.. 2. adincii.. (10pancte) S. 4./acoperind l)c.precizarea patru caracteristici genului literar. (lc lltiu . Moromepii. de ::Sr. . 4. modalitiqi artisticede consrrucgie. (14puncte) Scr. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi . Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: coffia.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-aveasi fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau.lirurnoaso.razd.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. / Pururi tinir.:.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci continui si se ruineze. o. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pronumede intirire..vor. scurt.Alcituigifrazd"in si existe o care . si diferite de ceadin text. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. insogit de prepoziqie.prin doui exemplepotrivite.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala . imi./gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. lr 3. tainic. '. infigu rat tn manta-nti. intr-un eseude doui-trei pagini. 1.toarelecerinte referitoarela textul mai jos. muri vreodati. cd poeziaSarape deal de Mihai F..Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urmitorul enunq: din .elile. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. 'r. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text. 3.. agaci iicunogtea bioritmul vieqii. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.si fie in cazul genitiv si. (10puncte) rispunsul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos.:rt:: C. Precizagi felul predicatelordin textul literar. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. Formulagi propozigii in care pronumele nehotF'ritfiecare. 3..exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.Nu credeam sd-nvdt. Izoorulnoppii 1.a acoperi. 2. rdbdare.at: frumoaso. l. contrageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare.. ara. Argumentaqi. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. nr." LucianBlaga. a izbwmi.-itrrrr. Ilustragi. 2.indiferent de natura lor. a se ruina. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar.iic.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale . 1.ro"ptr" p.tainicrd cilrge. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. Mengionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. Alcituiqi enunguricu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali.()s. precizagifuncqia sinractici a acestora. Alcituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice.oo'|J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop.. cazul dativ. despre muzrci. B.chii-aga.in tia dacd. 1. particularitiqi stilisdce).minescu apartinegenului liric.

intr-un eseude doui-parru pagini. !. ci opera literari Bahagul de Mihail Sadoveanu esteun roman al transhumanqei. Mai tacclio dati! 2. modalitigi artisticede consrrucqie. a seschimba' rc: addncime.reppe tat du-tc vlno. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. un 1. fantastic!'. . Exemplificagi eficienga la clasa I. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar.Lumina ahora/stgruml.prezentarea personajelor(tipologii. 133 2. pebaza operei literare.particularitiqi stilistice).argumenrarea pri temei. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. Realizaqi proiect de lecqie alegere: etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2.oetice. ln realizarea eseului. na strioesc Ea corora minunia rumii d.veti aveain vedereurmitoarele repere: . modalitiqi artisricede conitrucqie. tablou mire!.precizarea Patru caracteristici curentului literar. (la clasa. Scrieqi era 4. Concepeqi patru tipuri de itemi. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). relagiidintre personaje./ dar eu. un guri. Prezentagi.vrala nepdtrunsului ascuns/in adincimi de intuneric. (10pancte) t. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. Bincinqcles. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvinsfhnt. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela texml de mai jos.razele albe ei luna/ nu micsoreazi.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare.nl C./eu cu lumina measporesca lumii taini . . $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. . (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. 2. 3. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. ./ cici eu iubesc/.a micSora. inrr-un eseude doui-patru pagini... modalitlqi de car^cterizare). particularitiqi stilistice). Alceruid cite doui enunquriin care cuvintele oricine. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3.. 2. ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereiliterare (viziunea asu. Identificaqiun cimp semanticin textul literar dat. scurt.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. p./gi-ntocmaicum cu. 1.casci! era 3. C.precizarea patru caracteristici specieiliterare.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra temei. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare raina nop[ii. a ale . cd poeziascrisoarea de Mihai romantici' Eminescuesteo creaqie eseului. pe exemplificariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar.e 1. 2. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. douiddezavantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. corectindgregelilc.O. Enumeiaqigase toare.exemplificarea acestorcaracteristici.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare.i flori . .Precizalivaloareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsandri./ a. AcesteJsint probleme un p. de indifcrcntde naturalor. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat.." a in patru expresii/locuqiuni caresi existeverb:ul lua' 3.Precizagivaloarea 4.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint mister/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei .veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln realizarea ale a .

eului liric gi i rolului mijloacelorartistice. chit.precizareaa pebaza opereiliterare.. sil triicpti ' '. un si "t:xi"{{riif. ln realizarea literar/alegenului literar.Frecizagif"lul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B. (14puncte) la texul S". 3.. Formula. de C. Dar riu fac. adverb gradul superlativ.argumenrare^ adoui elemente originalitate(viziunea cularitiqi stilistice).lurnca toarclccuvinte:a dispdrea. . de nu erameu' iar palo. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. arelua. rposrazelor . r.. Ai.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini la rostul lwi.i o subordonati circumstantriali cauzd. la un si. *. ci tu vii p. 3.qiiarp. 2.Ei. 3. Precizaqi valorile.ininvilmigagul acela.a tncunjura. il incunjlri d. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. caracteristici. o Doarme bu.t. 3.prezent^rea temei' partiasuPra de .desine neacoperitifala de generozitatealui. ripede pune capul lui Harap-Alb .curentului . cu.. Scrieqi rocdnos. torturi. .i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. fli bdrbatd!" 4. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. jos.ixemplificrri" ". p.mocite un antonim pentru urmitoarele cuvinte: credinpd.] Ci tu vii de . (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul .i. Precizagifinalitigile inviqimdntului primar.To"t. cite un sinonim Pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: 1.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un . generozitate.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui si dispari.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.1il vie. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' . 3. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqiali scop.reMoro-. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td. 2.] Aqa cdvezi. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ... subordonatipredicativi 9i o subo +. . scriegifelul propozigiilor subordonatedin primul enunqal textului.1^rif^oimpiratului Ro9. toarni "pi.. in glascu o admiralie. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau.. 2.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare de mai jos. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. rlc nriri .. o .Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A. la loc.Harap-Alb.rJl. parmcaracteristiciale.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv. cdi.apoi il stroPegte cu mh.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea.estenecesar nou proun gram de redresare. . Alcituigi enunquri cu urmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aibi doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la un alegere clasa). Sc-rieqi doui paronime si formulagienunquri.nu eu? [. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! . Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noastre. rdpede. 2.Zoe..eu r" 1".naIa ocht. . Eu continuu si suslin creQrerea TVA la alcol. Menqionaqi invdimdsag..prin exemplepotrivite...n-ai tu ultimul prost din lume 1r. de 1." llr. a seprinde' . "t 2.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A.{:..ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.e. snoPi. 4. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.". Ilustragi.Zoe.morfologicealecuvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere.DormJai tumuh sibine. omonimia cuvintelor oii.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi. Este singur orc. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. tirr."rto.rr. dinaintea. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1.-$ide ce crezi'cd. curentului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului.tean.a lccePta..rost.

ill Subiectul ll-lea al A. C. caredimineaga iesecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale. U0 Danctel de.Precizali funcqiasintacticila cuvintelor subliniatein text' 4. polisemiaverbelo a ridica.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. (10puncte) 1. B. atit de"lt S. .l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp:u. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: carte. in 2. Tipuri de proiectare. i*-"l.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . -'E. Precizagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2.pr-oiecpie-proteclie.rl jos. de mai jos mun. C. slricuqiimamei! '" loanSlavici. trei omonime..Mara 1.lipsd-e. aceea De s. Ilustragi. de a . cu praporelein vint. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. propoziqiilorsubliniaiedin vergulile. ornli gi pe scrisi..e.T cite un enun! cu o locugiuneverbale. 3. 4. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. ii dn puqininainte . prezentarea ". S"ri"fi mici". by1. Concepegi doui tipuri de itemi. Marei ?i ride inigi rrracincl p. Prezentaqi. text. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. de te cheamd.c. re privescde sus. . Indicaqivaloarea fosr inminat premiul prea mult a$tepta.teprivescde sus".seceriqul Marei. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. 3.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Eminescuj.Dete-ndeam3. Sedovedeainci odati dublicitar. 3. r: 2. ca lumea_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. Identificaqi. M. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi. Nu pot penrru ca si spun ce m-a impresionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. Gisiqi in text parru cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin text' B. a lor 1.os.deietld..ulmitoare:. (le ntiu.t. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. scurr.ti"qi"irp"*. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare .ipsd. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referitoarela textul .lCasi triieqti. i"ii. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A. racterfl re). ia copilagii.mlij9t' . 3..qiil Uitt gr€rt.operei literare.jiide comunicare. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd. George in 1.. 17.argumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziune./ Cind eu/ Stausus'staususcaDumnezet.ela Sinte Marii timpul e frumos.tde micd!/ Te vid cum c. sfii si recunoscci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. . p9 caracteristici. Mlrin Predaesteroman.furnici ($i-rni-pariath. nd. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. a artisticede construJqie subiectului. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitorul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu .-niserd.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece". . Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14.respectivcu o locuqiunead+. |livelYl 2.i.ttot. Acum cind vin suteleqi se adunl miili pe locul cel larg din fagaministirii. a inghepa.l. prin patru enunquriadecvate. (Mihai Eminescu) .lB..einchiniMarainfaga icoanei. strategii de formare a capaciti..ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi.. 3.ti verbiali. cu crucile?mpodobire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se?nchine. ielaqiidintre personaje. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsul 1.asupra particularitigistilistice)."rrs decit cel din text pentru sintagmele:.orecizarea patru caracteristici specieiliterare. 2.pari i. contrageqiprimele doui propozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. 4. eseului. rtum e..i le zice: u lnchinaqi-vegi voi.

argumentareaa doui.o. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. . asupra remei.re. tol..t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap.ce au cu dingiiplinsul $i o. luminogii. moliun e. l. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exercigiului studiul limbii gi literaturii roin rninc. scurt.inrr-un eseu. 2. Fuseseriinoite marcajele drumul rutier..a rosti.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare.PiL Precizaqi rea un copil docil. m uscutos. Abea am putut rosd catevacuvinte. cu numeroase elemente simboliste..veqi aveain vedere urmitoarele repere: . Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o.l i" realizareaeseului. Jmpirecheri ciudatede slove.J.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza. ln realizarea eseului.. . Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat.modaliUqi de carac{."r. Construiqi doui frazeincare adverbul relativ cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite. in signifiant.aolnic."-irrt" fi S-ar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-aduni_ntr_insul. atunci . TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi.r-. Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?.. ci opera literari Ion de Liviu Rebreanuesteun roman. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii. 3. pei2.. Prezentaqi. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul -. Formulaqienunquricu urmitoarele paronime: airtuos-airtuoz. strategia rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. in afa 3. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar. 3. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. 4.r"r. dar nu se comporta intotdeauna docil . .. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. a 2. Dimitrie Anghel.. i..fiind complectuluiti de frumuseqea sajului.r.eagre romantlc... cum s-a anunqat toate mijloacelede informare massmedia. cd poezia de Noaptea d.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar.ri . B. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". pe acestorcaracteristicl. cuvinre! Ce farmec se degteapticind vi rosre$re gula. intr-un eseude doui-patru pagini. De n--aqi fost voi oare... { .chii. bazaoperei literaie. valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.rl.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec. . .rluiiii. de mar tos. Alciruiqi propozigii cu urmitoar ele clwinte:fr audd.) . deferent-difcrend. (10pnncte) Scrieqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos. .Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. sload.exemplificarea .ed.particularitigi stilistice).i . relaqiiintre personaje.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre urmitoarelecuvinte: ciudat.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor.relevarea ipostazeloi eurui riric 9. . doui-patru pagini. si buza ce siruti.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg. terrzare). $i oare braqulvolnic.rtirii.grgzentareapersbnajelor(lipologii. 3. C* (6pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1.r.rrta1i. Men$ona1imetode Ei instrumentede evaluare. vl 41 4..

d Doindpopulard 1. 2. 3. Identificaqipatru omonime in textul literar. vinte: mine. particularitiqi stilistice). PreCizaqi mirii. Scrieqi 1. 1. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra ." 1 HectorMalot.cumpdni. (10puncte) cuvinte:dojand. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoarele ceringe clc rnaijos.a-gitncbipui.De-agtrdi ca bradu-n munte. . Formulaqienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. rposrazelor .d.giacum nu-9i careurma si apucim . $i sunt plin de supirare. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. Precizajivaloarea textului." morfologici a cuvintelor subliniatein text. ncscuitt. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie. i B.(Mihai Eminescu) tu. 4. Contragegipropozigia subliniatl din urmitorul enunl: . (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunguri curiqenieioragului.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting.intr-un eseude una-doui pagini. rnodalitlqi artisticede construcqie. . Dupi ce am cumpinit to $osea bine. din .l. (Mihai Eminescu) C." Ca s. Precizaqi $i deodati se auzi tosct.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd. din felul propozigiiloriubordonate grim. harta.precizareaa patru caracteristicialegenului literar.. B. N-ag aveasupdriri muhe. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI. Inimi cz venin mult. 3. sthpena . Studiind vei ajunge savant.urma.. pebazt textului literar. 2. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe de mai ios.nl a de a . Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. Ori ce om igi poate aduceaportul la intreqinerea de a 2.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilistice). pe a lumii bolti luneci". 3. o operi lirici de inspiraqie eseului. eului liric . I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare postului. 1. (14 toarelecuvinte:a sfdtui.cdre. de plecare. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2.i a rolului mijloacelor artistice. urmitoarele neologice 1. pri temei. Menqionaqi puncte) A.prezenrarea de a .Luni. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci.mild.. Scrieqi cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant.1 Indicali' 3. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont.. Exemplificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4. ci poezia Reaed. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text.ixemplificat"" acestotcaracteristici.veqiavla in vedereurmitoarele repere: ln realizare-a . Dar triiesc ca plopu-n vale. felul propozigiilor subordonatedin textul literar.cici il inviqasemEipe Mattia-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI distanieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. arzh. d.lrr"int..r. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri Formulagi 4.De treci codrii d'earamd.ere Mihai Emifolclorici. Prezentaqi in dintre curriculum 9i evaluare inviqimnntul primar' 2. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit.Ioialitate.Precizagirrrio..edepartevezi albind/ $-auzi mindra gldsuirea pidurii de argint". TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali.Pds. frazi a.

. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. g.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exrraordinare mai descoperirigtiinqifice. rolul in a 3." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. r f. C.construcqiapersonajelor. i. 2. Pr_ezentagi exerciqiului formareacapacitigiide receptare mesajuluiscris. 't' '4.coami rotate $i cu coadainnodatd. Scapiri"din piatri-n piarri. lnmultrm pe clncl ctt nouil. doui tipuri de iternl ill 11. formate cu ajutorul subsrantivuluifoc.stabi'lirea relagiilorcu alte personaje.rept. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . d. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Concepeqi 1. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi te-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. pe tipologiei personajuluisi relevarea . Scrieqi doui omonime. $i in cimp cit 9i acas'. 1. ". Adiugim lui Sase. de maijos.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. identificatein textul literar. B. l. bazatextului literar ales. a. TI I . Rescrieqi propoziqiilesubordonare precizaqi gi felul lor. (6 puncte) Rescricqi corect urmitoarele enunquri : l. Menqionaqi metode. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor eleir mentarede comunicareorali si scrisi. doini. Menqionaqi patru tipuri de evaluare.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. foaie lad. tehnici ale muncii cu cartea. r. . Despici firul in patrw. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. (10 puncte) r' Scriegi rispunsul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. Scapi-mi capul de la moarre.relevarea doui elemente originaligatg gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. h. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. Murguleq. cint cu foc. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. " 1. (6 puncte) Rescrieqi corect urmitoarele enunguri : 1. . gi ca a semnificaqiei acestuia. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecaredintre urmiroareleceringe referitoare texrul la .precizareacelor doui modalitif de caracrerizare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme ale acesiora. !.u. D. diferite de aceea textul literar. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul:ui cht.Doini. Mai trece-mi Olru-odati. 3.i ..qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. . O qinewna. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. Avea decit o slibiciune..ib:und.. trei. 4.a aI l. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite ale cuvintulur repede. in caresi prezenrari terizarea unui personalprincipal dinir-o operi epic^i. Cu inci doi se f. de fuseseriunanim recunos*.veti aveain vedereurmitoarele repere: . f.e ' .i instrumentede evaluare. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2.acpatruzeci. 2.de doui-patru pagini. | ? r-.trr[3.. a 2. Ilustragi. scurt. Scrieqi patru adjectivecarenu pot aveagradede comparagie.Pe scurt. 3.. Prezentagi.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. 4. Erau tot unul Siunul. 2. i Eu te cinr in oriceloc .d. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. . 2.particularitngi[!stilului). Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului.Scriegi eseu. .rieli citc doul cxpresii/loc. dar i-ar displaces-o recunoasci.t'3. Sc. din .. Y alor eazl"cdtp atru. ..n' C. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. 3. c. Indicagifuncgiasintactici a cuvinrelor subliniatedin text. Al zecelea va plecain excursie.

2. Ei tn zad'ar arendagiSi af. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos.ard stipinire mai ira gi dinsul. Rescrieqi ultimele trei propozigii subordonate textul literar dat.. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: .excmplificarea terar. ' .evidengierea . de. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul dc maijos. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu.Achizigiifundamentale".relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1.prccizareaa indirecti . Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cursului de informatici' 3. rile poimine. personajelor. B. pacitigii de receptare mesajuluiscris.precizdndfelul lor' .Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste.evidenfereatrisiturilor gi a semnificagiei personajului.exemplificarea terar. precizind felul lor. mindu-mi de ceade Ioan Slavici.de doui-patru pagini.in caresi caracterizagi personaj un de drami. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori morfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /. $i cit vom sta aici.stabilireatipologiei personajului. Moara cu noroc 1. . ti'isiturilor gi a semnificagiei . dar . 2. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textului limodalitigilor de caracterizare. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. nu mai scapde nevoia aceasta". doui-patru pagini. . Moara ca noroc din 1.in caresi caracterizaqi personajsecundardintr-o operi epici.Astizi stau fno. intr-un consens 2. tede relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasuPra a sdlistice). personajelor. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi.i relevarea personajului. ln calitateacareo am. care stdpanea de te ingelegi arenda.cici.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . limbii caeficientein formareagi dezvoltarea 2. Scriegi 1. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. trebuiesdfii Sitw orn. dar o voi pierde temeleiunt degarte. construcgia Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A.*l lqt TESTUI. 4. particularitdqi mei. rea directi gi caracterizarea identificate. la alegere.in zadarte pui bine cu stipanirea. Notaqi patnr expresiicu verbul a seface. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . la Moara cu noroc. Relevagi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . Identifica$ adverbele textul literar dat.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului caracterizaindirecti.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a gata. dar imi fac eu insumi ginduri rele desprezhn de mine.. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar.. din 3. mei.ul. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. Scrieqi formele pronumelui demonstrativde identitate. C. prin sintagmepotrivite. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". Menlionaqidoui tipuri de proiectaredidactici.Aici. Ioan Slavici. diferite. aici 9i nu mi supiri nimic. relaqiilorcu alte personaje.introduseprin conjuncAia 3. a 3. patru tipuri de atribut. lnrealizarea eseului.veqiaveain vedereurmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracterizarea . . Exemplificagi.Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. .stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. qisi te gindegti la viagi.

he iar. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.-. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe comunicirii.ri. din 4. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinalqiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect..precizareacelor doui modalitili de caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirecti.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje..^ r. scurt. cardinale: Z. Noul alessuccede pre. nor-.iif* qi invariabiledouiadp".a de-a dreptul incintat. -. fascalopol nu-i eraantipatic. de l. feriti de ceadin text.. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:antipattc.exemplificarea identificate. 3."r.i 3.". (14puncte) -s. un om "rr"-ii. Ci care-ilipsise. jocului didacticin invigiminrul primar..ri: Rescrieqi 1. .Prezentagi. llustraqi. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! | un i. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv. Si-mi scri daci vei venii la concert. un D'" la ir. a nutri.gi specula iigi..'slrieqiin litereurmiroarelenumerale . cu umilinqi aceasti Cort".cvidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. Rescrieqi pr"-p-iqii subordonate textului.i^. Muzeul Mirii Negre. o iate-d.qiiitp"rirtl p. a pierd.pe scurt. ziqie corespunziltoar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. Scriegi plica.Ottha dar )urr""purririle ei.a-o. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr..Fefi*aveaacesr cu Otilia. legiturile lui de rupe senriment. a B. 1.Aglae'. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de indepirtate.i Aurica nutreauin priviri invidia"' George Cilinescu.1j*-.ii p. Explicaqiconceptulde curriculum."p.caracterizali personajseun un cundar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie)..atenlte..edenqia la unei mari personalitlqipolirice. carenu gi-!explica. mei. Prieteniii unei colegede-a mele obignuiau sd.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvintului el.ltaatit interesPtTtIy i*Jti"-i.arl I I 2. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.-r#. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. ltcscrieqi ultimelepatru propoziqiisecundare textul dat. organizeze excursian un pretext nu-l indreptlqeasi nici se eschiveze. seterne.. .5018. si existe atribut verbal9i unul adverbial' 4.respecriv copulativ. modalitiqilor de caracterizare . Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2. in 3.ibutivi din text in Parteade propo2.. In realizarea eseului.. p. 4. pentru.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l.felul at.tece ani ar.. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui.i. situajie.op'oriqii . 3. Relevaqi. tibnd (in text tignd).rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziunea stilistice)' particularitigi personajelor. 3.d"lo"r.in nu pAteaciudat. Mengionagi caracteristicile lor din 1. 2. 3.pebazatextului literar. Notagipredicatele textulliterar dat. C.bine.de doul-patru pagini. O dati ce s-aoferit s5. 2.e.p. alte doui valori rnorfologice ale cuvAntului aoi. opttpt. 2. di+.'Formulaqi C.ceput i .prin exempleadecvate.Maicurios eracL ceilalqi erau scandaliin virsta.precizind felul lor.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .in care sd. lqg tcasupra a dc a . Scriegi formele pronumelui de intirire. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9i scrisi. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1.16. (6 puncte) corect urmitoarele enunqu. diferite de cea din text. Contiageqio propoziqiesubordonati e. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. B.recizind. denie.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul de mai jos.ci . 11069' 14.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.:i.

. a ale . c. ln rcalizarea eseului. Al optulea mi sepirea mai interesant.proiecpie. .p.I)rez.-pe bazaopereiliterare.. inrr-un eseude doui-patrupagini. 2. . Muncea cit doi.cxplicarea tidului opereiliterare.r. ale I B.!o l 2.cxemplificarea acestorcaracteristici.os. 3. C..alvrfi.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl.lemanrului primar. eroare/oroare. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por ayea gradede comparaqie.urea spknzuragilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic.rJ. La celegase in 3. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. Scriegi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. d. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul.i rnodalitigi stinrulurc crcar. scurr.lul. o din 9*. scurt. Alcituiqi cite un enunq pensie/pensiwne. Relevaqi. 3.ivirllii dc rr elevilorprin studiul linrbiiyi litcraturiiromine. . subordonate 4. caoperaliterari pdd.din texr./ jurul gil.tehnici alemuncii cu cartea.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. . din muzeu. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (la alegere. freaci parbrizul aburit/ al cerului. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinractice. . diferite de aceea text.te.precizarea patru caracteristici specieiliterare.1. din sticli. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidentedin textul literar. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p.Prezenlagi. partiiulariteqi stilisiice). Aceea eraa treia dintre bijuteriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una.prezenrarea personajelor(tipologii.releoa/re'uela. 3. ln sali erau doudzeci parlamentari. vinte: insolent/indolent. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii concesiv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inrens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi brazde/prive. b. . M-am imprietenit cu doi dintre ei. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' ale 2. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1.entali obicctivele ciclurilor curriculare invitimintului primar.veqiaveain vedereurmitoareie . Scrieqi fieciruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1. f.a"a qiranul ." a Mircea Cirrirescu. lixernplificaqi dou.Precizaqifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. turismului. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvoltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi. modalitr$ artisticede consirucqie. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. e. frumuseqile virgite. 4." " "rf..propergiu. din 2. modalitiqi de caracterizare). e timpul/ si legim rotigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. Menqionaqi 1. rela$i dintre personaje. . Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi.subteranede aparate/electrocairice gi in sala/d. Nu fii dublicitar celemai desd2. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos.i sedez1. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. Transcrieti. oc mal .

. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?.vegiaveain vedereul_ero"r. Alciruiti o frazt.rr.tli-*-b.rlui *iir. (10 puncte) de iispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos..prezentarea racterizare)1 a . iiiir"r.asupra particularitiqistilistice).. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi. cumpdnit.._".relevarea ipostazeroreurui riric ..rseqe.rrrrrlrri.tor. 3. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A. ' 4. hncins"cu chirnir"ii":. Mengionaqi metode si instrumentede evaluare. 3.i in excursie. a literare. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI. . 3. Vasile Voiculesct. ( )arc va si zici. 2."de minteanul sub anrnat umeri..ronlan.l" reDere: .-i"i.Miilocul pe .A fost cevaagade. sublinia gi mai mwltsrarura d)sdoi. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.precizare.defecdvde numlrul plural. 2.-o ^.pii din clasa iutii invaqidecii punctul gi semnulintrebdrii. Definigi conceptulde curriculum. Construiqi doui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi.vegiaveain vedereurmitoarele repere: ale . Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei caP.in caresi existeo propoziqiesubordonati condiqionaligi una atributivi. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela textul .t*.. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: Rescriegi vintului.precizarea patru caracteristici specieiliterare.. rearizare cine":.. mari si am ingepenit.t :. inrr-un eseude doui-patru pagini. personajelor . modalitiqi artisticede construcgie subiectului.feclo. 3. Cilinescu esteun roman obiectiv. a teirei. respectiv...argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei.ixemplifi""t6" ".argumenrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune..*"i". (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre urmi.. 1..i.Lbofir. noi u1 9i *ridior. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.aninat. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3. Scrieqi B.spre un erou^sorar.... aiurare.?igea. In realizarea eseului.a patru caracteristici a .$l ( ).-.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. Ilineingclcs. eapr'un e. liei de G.rsitlu-p"ir...i. .e.marcd..-rtiru.ep s inc ". cupirul iIGGJ me.i.. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdefectivde numirul singular9i. . simgitsi ea cum adieo boare a plicuti de vinr.1il' "1. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin. Lnrealizareaeseului. sub..^ lt^tl:lt cle mal los.le curg6'nou.i.colg. . Ni. b^i^ t"*r. C.ou. .n"iru iilm ca tinirului. pe caracteristici. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteinegrite de vechime' 2. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3. Aldtuiii 2.".i . o. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam..riri. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limbii si literaturii romine. i.ol.1. lui r"*" uoiii."ttor modalitiqi de ca(tipologii. braqe cu lungiin rninecile'iei. fii ii. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini.parcicularitigistilistice).rrr.ioa"s iil. Misiune de incredere . 2.i"-gi fr-..exemplificarea acesrorcara*erisric p. qinte strilucite. relagia dintre curriculum gi evaluare. relaqiidintre personaje.. 1.qire. Regizorul dinmine rimisese buimic'it. basm . Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propozigiilor subordonatedin textul literar' 4. ^iu. Domnia sa nu a adusnici un argument... daci nu intirziam. baza'operei .neagteptat. 2.

'P.. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc. Intelisent. ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii." (capitolul al-IV-lea). doam(cafitolul al Il-lea).U. alil parte).ta ditttt.la care cu acqiune Unic.. -ri "on".4i si dai sami. ai cirui ochi scinteiri ca un fulger.dtti decit iomanul.lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l .eu v{ v.oetatea scauna Moldovei' -1i de ."(capitolul al III-lea) ti. trurreh ari o dimensiunetemporaldredusd'Ea epic.Daci voi nu mi vreqr. coffiarl toriai puternic (hp. lii"".. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole. indipie mulqi r.rrtrat.i"r.ri. unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaistorici. .gi norodul pe careace..velaesteo speciea genului epic in proz|'.hiqi'qi desfigurati in diferite locuri...tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri. *t ". o.. insolit de armataotomani' Lialcituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci.promiq6ndu-isprijinul boierilor.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tronul.rrorr"f"lor'implicate...-.rc gi eu..1. bun cunosciror al boierilor gi al situaqieidin qari.. Aj-ury_ hotarul Moldovei.e .t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici.u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p. printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: .iar acqiunease asupra p ersonajului principal.9la se. aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569).\uv..r9q. ." (capitolulI).. se n.. cu un iingur. t.rr" .fiecarecu cite r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: . 9i daci voi nu mi iubiqi.urrr.. -ai personajelor.acegtia i"d.""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa. Nu..Capul luiJvloqocrrrem. mai extinsi ca dimensiunedecit urmirind un conflict r. rispunseLipugneanul. b im ensiuned spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" . Lipu. . fir nar^ativ.ti pop. intr-un timp limitat. ["-i"l'ir.rr.t"icul Veveiige.Daci voi nu mi rrreqi. vi vreu.roartri.i!"litr.i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache .

o-att".. pentru a-i amigi. romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte(caracrlndul singeros.a-i ciqtigabunivoinqa.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? .Spancioc Nuvela .al revistei Dacia literard. prin dramati.ucSie. -rlritoii.'r.retrasinrr-un colt iu Mogoc. de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon.".Personajele to*arrti.Voievodul ului domnitor. . .ce. 'lloierii Spincioc gi Stroici." .1l.Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi..(. 1 Nuvelele sale. a unui .ori ljrr. cum ocalifici autorul).etnice.ipugncanu ucidepe boierii triditori si le confisci averile..1.ll.de.Lipugneanudispuneucidereacelor patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo..r.i doi fug din g. o creeze literaturi naqionalivaloroasi.piramidadin capetele boierilorucisi.incircat de tradiqie. seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncrenie..pe domnitor l" un are-Jrreamicei. clcascmenea.care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc. Apoi.cu cinism.s tl. turma nu poate firi p.. dcpseasci prin schingiuri gi prin confiscarea averilor.plini de dinamism. ' Mare clasical literaturii .ngerosul banchet.stroici. mentalitiqi..briginalitatea videspe in miiestria de cared.mul acqiunii.generate de di diferenqele sociale. dintie intervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa. manifesti. Alex.1. Specificulepocii estedat de evenimente. -oast.rttttt.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace.. . il intreabi pe vornic dacdapro.autorul surprinde comporramentulpersonajelor aflitc in situagii-limiti.. le gineun discurs evlavios ...zece esre porunci: *Se iubegtipe aproapele tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia.. ii iar .lcr.le ap.namulqimii risculate. avereqi de mentalitiqi.^ie.pentru ci aceasra una din cele. lnrii.iipromiteciiiva administraun.r.rr tlelir. consideratcapodoperi a specieiliterare. vdrsind singelemultora. iar rru$carea epici .mulgimea.vezi p.cinism.odri ii oferi doamneiRuxanda lcaculde trtci promis.doamni!"). De aseln'celepatru capitble care capdtd.stor.in(o (. dar ci irgelepc.zi sunt altfeltrebile..-tttrttci l{trx:rrtda.l.adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan".oi. Dupi si. pline d-e dramatism.rt" io-"ntiia prin remaabordati.Lipugneanu.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici. riu..rbinqeisale.iubindu-ne ca nigtefraqi. pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul.rela I'i. a unui personajcolectiv (mulgimea tArea.domnitorul nu mai ucide boieri.iap"iittt. astizi.. este.spanciocgi. totodati' o concretizare a d.rouegregal'e[. folosegte 1]t. gi sensibilitatea doamneiRuxanda. arhaice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri.Ioan Slavicia contribuit la dezvoltareaprozei. vegheat Lipugneanu. nu va mai ao-ita omoruri.i noi gresililornoqrri. i. ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot.ltll)('sc v()i. dovadeautorul in pr.prin sceantitetile. ge gi destin necruliror.. ceremonial..tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. iui..Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei".Ivoilrvoastri. acesta de ultimii sii dugmani.rr"trtepenrnr fieiarc tip de personaj.J"i ti"e omorindu-i.intorgiln gari. dar conrinui si ii pe.. in de ln cel de al tretleacaprtol.'se'delecteazd. acelagi singe rece. lui la.alqii.t'rtrrr inqalcg ?" Airr.B"inuindprimejdia. moqtenitorul tronului.se desfigoari drame puternice.. moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali.Gura satului. Nuvela esteoriginaii atit datoriti viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel.realism din ardelenesl perspectiva satului stituieviaqa spa{iul transilvinean. spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne. apilrutiin primul numir.n 9i sadismul Lipuqneanu.. gi se menea. .. pr"cu.c.-lui sunt spitarul..l)(' ht. ospiqulimpicdrii : .pentru ci sunrem rugindu-ne Domnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr. .rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin Intronald". Moqocii aprobi fapu iingeroasa. romantismului rominesc careaveas5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld.au vizut cd. Caragiale.vi. pentru.roi.ezenpentru prima oari in literatura romini. ci aLingcpunctwl culminantin al treileacapitol.vedea contenind gilcevile gi vinzirile unora 9i aftora.. L. .cu congtiinla pecatului.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi.i voi rncrgc cu voilr. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul. luu si poruncegte fie cilugirit. din 1840. cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.rneavoievodului i-o luaseinainte. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan.1..andruLipugneanu. timp.leac tlr' lricrr"1i.rlrl virinr..i: cereiJrtare.zind in spaima^acestuia.: naj redutabil.xluvc (.c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an.rr.ievodal. am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit.t'"l. adeviratul articol-program al revistei 9i. .rile caracteristiie personajului ale coleciiv.scricii unclc. ii ameninqi_cu tp{i.. de a simulagi de a disimula) 9i prin destinul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). 53.i Nu mr vrt'Ii vrli.la {'tl \r. dumneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.dar cu incuviinqare tacitd..Sd rni-ntorc? clri l)rc N4.gi a unui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieselede teatru. vestimentaqie.Asi.ritc v.precum gi din modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise. tlrgoveqilor)..recunoscindu-gi faptele singeroase tredin ( justificdprin grijasapentru linistea .Moqoc.dar Eide neologismele.igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci. reprezinti un model di operi oiiginali.Ai si dai sami. scenele zunt singeroase. inspirati din istoria naqiocarese con{ormeazd.lvirltarc". In realisti. Singurii boieri carenu se lasi amigiqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu.pe fiind d.itatca lui. care se gribeqte si-i acorde iertarca moarein chinuri. p.o.ca. aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I.si ne ierre .la nele9i personajele sa.religioase.e sunt prezent.asezare funcgie rang.Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan. ^ .recomand. Unul Dumiezeu stie . dupi slujbi. Personajulprincipal.o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpotrirra . si sevor imprdgtia oile ..indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara. prin antitez. carelasi o pati de singe in lei: . RuxandJil otrlveEte.al cirui morro esre:.i. la . inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu.. replicil" .

ca lini. si-i numere.ceamoderni. inima.. devine 9i gi SeiteBouarul.in toate le ficuse din dragostecitre dinsa.voi 9tiqi.penrnr prrma oari.rcrstttttjccse-nqiale. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea.irriqi" sau: .Sim6iti de cu seara locul seg..r.rri-ri morali (monologurile interioare degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd.nu weau si crezi cdmi qii numai de frici. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr.i seiimqeaintineriti. igi manifesti rpiitn".de trebile arendagului.ii era par..i lucini..Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice. nu secvengi . dar se seaci singele din vine de rb. degi . cici Ano . se zbuc^i. dintr-un cigtig ficut cu bine". iar in timpul procesuluilui Lici. Dar nu cereli ca eu si hotirisc pentru voi".Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti . de a o vedeaveseli gi mulqumitd.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impund. Pini la ap3rigia simidiului Licd. ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bitrina sI ". dari voi.r num€rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel.un model de ?nqelepciune dragostemateini.ea reprezinti gineraqia v6. Budoi sperjur. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir.." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv. dar in locuri rele.] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci .Totugi.. legati de varri.Da . pimintului.i-l face complice.rn ioro" . Circiumarul nu sup-orte conflicruali.". cd devineirascibil.incontinuare. tu rebuie sI inqelegi oameniica mine sunt slugi primejdioase. bitrina t u J. adaugi el: .i re va folosi de acestea gi.aceasta incepe cu o expozigie. pune in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi.iard. Personajul argumente igi azS"..rrr*. cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.cu toat5. Ana la mine..era at e Clnd . respecrat togi mugteriii.gi. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici.de a o feri de orice supirare.i. nilor. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii.onajul esrcmemorabil.rstnici.Perduse aceste socotinqlin primejdie . iar bdtrinaprivia la citegipatru. esterolcranti gi admite.Motivele pi .atipsihologic. ci umblu voiali cu tine.seindepirteyddg L1a.dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului.iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic.Eu sunt acum btrtrini. de ffadiqic.. lor )pe nuvelei.cd-i legat. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.[.. irc fo"d"i cinsrit Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa. de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc.rnr.Nuvela incepeabrupt. auto. si intru la iniepr. lumeate pirisegte" .prezentarea locului unde se afii circiumi.si cirpescgi mai departecizmeleoame.i ii va urma .. punctul lui de vedere.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa. Ghigl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui. Replicalui Ghige(. pe cumpitare gi pe acceptai. Ce-i pasi lui acumde Pintea.. cind. iarLicdii rispunde.de stabilitatea de-o viaqi.. in schimbulbanilor luaqide slmidiu. privini cu la Ana.totdeauna. ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc. totugi ir si se stip'ineasci".urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale. nuvelei ..tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea nefasti. d-tala tuitrei. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult..gi gatasi izbucneas fdramotiv. dacZevorba.o fati norocoasi. aflad intr-un vad comercialbun. dar 9i de cigtig. amindoi piiveau la cei doi copilagi.ciutind acumala b.de judeciqi. Iarti-micel puqintu. amindoi la copilas .orgoliul. gi si ne punem pe prispa caseila soare.ritatea cu cuminte. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni ai acestuia...tithii. Ano.Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci nu-mi facepe plac". doui lui.. pe de o parte.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorbead"e ! ii ziseel..rn. dorinqade rizbunare. daciduminecae noroi.la nevoie.ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de viaqi a de lrtltrinci. Conflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. ai neaeu n-am si mi iert cAtvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajudecitorilor' $i n-_am picituit nimic. din dorinqa te brrcuriil. in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:..d. drt de la conflictul. urmirind rcfleciarea evenimenrelor in lonqtiirr[l pcrsonajclor. sI picrd gi pe acelade caream avut parte pini in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o cunoscdecir din frici.lartd.-m6.()rnul si fie mulqumit cu siricia sa.ttl I llxiulea'l'. aveabitrina.oiib.spre de1 r.eiclescriptivi . op."r". din drum"' Du lnci om in cale. in io-porlrrrtfl. fiind pugiin locul meu..irineqe.o*pl"tate de ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r . rtrentrrlitili. Iati linigtea. indimnitrd. lsz sprinteni.gi. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie.murarela Moara cu noroc.. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am voit si cred 9i si inqeleg.rt-r urmelor.cici doi erau acum.voi faceti.el fiind un circiumar harnic. oiitti". itte o rr. de percare.rrri proiect6lor ginereluisiu.Prima intilnire dintre cei doi . dornic de schimbarede dragul prosperitigii.aunri situaqii modeste. Mi-" gr. repedela LicI batjocura gi se. L" . . Comoara.doi ncpoqci Dumnezeu. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul.ci linigteacolil'rcitc facefericit". [.degi. Pers. Conform invoieli"idintre cei doi. cu tot sufletul.lupta inde Fricepurqi cinstit. deoarece.fne si-gi manifestesentimentele teamir . dar sigure...cici.Ghiqi vrea si-l sfigie.'iari. a lui Ghigi.ci nine".rrrt .. Sunt gatasi-gi fac pe plac".a para.'.J ti riminem aici aici. Ca cizmarnu cigtigi iuficient pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati.o-.viaga Ghiqadecurgelinigtit. h. gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucurii in via1i. . .cu toati dragostea mamei careincearci norocul copilului iegitin lume.r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc nuvele. .. cu cinism.. Era o amarnici dezamilgire. nu bogigia..douiaritudini de viagi.ro.doui poziqii etice.ocirpodoperl gcnului. de orice necaz. dinamica sufleteasci..qgf1si Ghiqi.apareabia in tleschide celui de al doileacapitol. dar ilobfigi si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei.trebudar acum. sferaconttiinqeicirciumarului.Togi drume._exprimat foarte clar inia dl h inceput: .r.am primit porci de furat de la Lici.de ce-i orice gind riu.. careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi. Moara ct't noroc. cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizeazi:.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. pentru a . Desfd." pe Lici la banii ce-9iadunas Pa:.congtientde propria-i decideremorali. nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva.igi zise el .Lici. \i duc cizmelein mAni pini la biserici. Ai avut tati om de frunte.

cit 9i mesajuletic. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal.nJr..ictr sa copiilorisrora:. t"r. ng pureamsi fac altfel.. . pe o sti piatrr.. Punctul culminant al conflictului. subjugat' fermecat: vrijit. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq..9i ncqi nepisaresosirealui Lici".bitrina vederesturileincendiului.llni gi spunindu-gi ci apoi.Tatil vosrru u1 o.tfir.cu acesra...). incetul cu incerul.Vasile Alecsandri)' ."J-.otsi te las vie i]r urma mea.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni". d-. l.zisc cl voi nrci nu mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri.trebuie si perseverezi. Nici cocoqatul e insugivinovat c5... i"-preurr.. 4. ii p. apoi fuge. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea. cucerit.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"au fost adusedoud lame.arrd.i. a A consun'ta. cumpiritor.rt.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci.. vremea. apoiva fi dominatde patimabanului..aga celedin urmi.de patima rizbunirii.. in pot irii. loc unde circiuma rducenoroc.Dimensiuneatemun esteredusi la citeva luni. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac. ' Imagineaestesimbolici.. Ghigi.. " pe Ghigdseimprietenegte jandarmulpin_ cu ira.secundare episodice.rr. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in...ici.. carefericireaadevdratd. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1. v lsg iubirii. incintat.." .ordoni incendierea pe Morii cu noroc. de.1 -"..osiut: Ou cit cstemai robit banului. a.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii. . Subiectulal Il-lea A. cazil Botanici. Moarjt nurrraiciteva.. Nuvela dezviluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi. rcalizate.i.mariimpiritegti. asuprasa bani.).. u"i. galdjn{ ci : . . :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi. care-lr'rir"r".u?gi" . se sinucide 9i lzDlnou-secu capulde un stelaruscat.ln nuveli aparpersonaje Cel principale. a bea. din ! urmi.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex..a *i_" fort r. estedati.interjecpie B.$i .. -'".... a moralei gi a tradiqiei.. Hanul era ticsit cu giranii inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare. a l. spuninju-i: pe . eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt.. Lici. .eart'eimaginepune in evidenp mesajuletic exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri.rit.simt numai ci..l p. intors la circiumi si-.'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I.pronumepersonalrpersoana III-a.are nu -"i cocoatein spinare:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi". / Din rude.: O estevocali..O.. client. plingind: le-a fost j"*rtl" .t. cu atit il urigte mai mult pe Lici.. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. dacdein mine.i esteGhiqi. in Gridina^cuz^tiv bindu-se . plim(ex. p. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit...i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc..l" i"t. cu se rnanifesriin evenimenrele timpul saibitorilor de pagti.atit .idee pe care.i sperjur.. puqin Peste an' Dorald . Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gind si scrii o carte. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" se aresteze.).A.... .co. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma neaccentuate' a . "ri" cu "rr.urme .Ghigl din . csqtigati.igi zicea|l .. ea pleaci mai departecu copiii..sc va stabili inrr-un loc unde nn .. ..$^i ce si-mi fac ? igi .. fiindci esteun om prea slab. cu familia fi. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin. .viaginumai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi.. J.A fostodati O prea frumoasi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii la risiritul 9i la apusulsoarelui. fi "" Deznoddrnhntwl..se amigegte."" i9i primesc p.. daci Dumn.cu ajuiorul acestuii.substantia (ex..: Seintimpla s-o intilneasci adesea genulfeminin. alituri de cinci cruci. l.i sc?ntoarcila circiumi.ticilos! . ct iF i. lncearci siigi linigreasci'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. rari om cinstir.rn ticilos i" ur"q. iar Pintea. aur gi "jr.: Pentru filmul Piciul selectase o fati qi doi biieqi..mi s-apus cevade-a curmezisa cap . J. trr.r"rr'rru mi-a dat gindul ['. musteriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.mpromigitor... caredin om cinstit devine ucigag. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari.i minca.(verb predicativ) 3."pr". o lasi pe Ana ca momeali. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1.ir. h. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani.-"r.copiii.i ia chimirul. Coatezai-a ficut un cocfrumos.s" g1.Acu .. i. po"rJ . Daci e riu ce fac.: . gi aga. ticdlogitli de slabin el insugi.Personajele sunt pirimag.pr" are arginririe furati. Cind seintoarcela Moara cu noroc. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze..Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel .impreuni cu. / .. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare.1. (ex.. tablou mireq.] cel bun in ceasul potrivit.r-'-Ittetti rrulc z./-A fost ca niciodati.a. mai complexper.siinrranilor copiii . lonaj nuvelei pune in lumini atit destinul ragic.a ci eu re-am arurrl"t .. te-ag ucis".a-i"ii. iari pe ti".. cu condiqiarespectirii legii.. . $tiind c5"Licv.. numirul_singular.. fantastic!" .fascinat. se liia in voiaintimphrii .linigrea c-olibei".

* continuturi comune sau aseminitoare.2/ . .-obiectivecomune.dcarn cmoqic fratelcmcu v:r{i soldatin trupelede eliti. penrnr exprimarea corecti 9i eficienti in situaqiivariatede comunicare. s-a Mii gri. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului.a competengelor folosire a limbii romide ne.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizeazi prin: ciclu curricular. . substantiv Era un tot vnitar. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. .t/ . pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi).stimularea potengialului creatival copilului. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. Etapa prealfabeta16. . adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqiunile sale. metoda descoperirii. substantiv: Simqeain adhnculfiinqei cutremurare.tradiqion ale: explicapia. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. s.dezvoltarea 'fect propoziqii. c. 2. l(. gi I diniqei clasele . Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. valorificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a griprimar. Propunerea lor nu-mi svSdea defel. Subiectulal IIIJea l. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean.asiguri continuiEtapa prealfabetard. 2.a II-a). .asimilarea elementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. scriu elemente in insugirealimbii gi literaturii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a'. jocwl didaaic etc.particularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl. 3. poziqii. Maioul seudasedin cauzaploii. a. calcul aritmetic).i a responsabilitigii in faqdde integrarea mediul social. inqeleasica activitatesociali. . Activiti._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd. predicativi) Riminel/ curnne-arn inpeles..i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . copiilor. asiguri: tn aceasti aparatuluifonator. pebazailustra-qiilor lxperienqeide viaqi a elevilor s. Situaqia devenisel/ctun1 ne drteptarn.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stwdiului limbii .propozigiepredicativi) (P. de pilde (inaf.propoziqiepredicativi) nu 4. clasele . . copiii cunoscin oarecare in I primare.aceastietapi beneficiazd. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbire. 2.Acbizilii fwndarnentale" Ciclul curricular .i inviliminml pregcolar. a limbii materne. .formareamotivirii pentru invitare. adjectiv:Lacul era limpede 9i ad.a VI-a) consrauin: a . 1.. 1 i tdrc i adinc: - limpede: - pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus. citit.i a limbilor srriine. capacitilii dc a comunica. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri).necesiratea gi datoriti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal.principiul ln "c"rt .qilede inviqare. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co.in special clasele in gini (activitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia.. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi..dezvoltarca . (de euristici). Obieaiaele ciclwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": .ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt.citit" imamenqionate).cuvinteledin pro.metodegi mijloacedidactice in primare. tateaintre aceastiperioadi .ardde cele ile pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere. expunerea . cuvinte. identice. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti.r/(Pz . lui didacticin activitatea . sunete .moderne.dezvoltareagindirii autonome.stimulareacopilului in vedereaperceperii. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. metode gi procedeefolosite in intregul ciclu de achizigiifundamentale.dezvoltarea din cuvinte./S-a o cufundatin adinc. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a .propoziqie cd (P. silabe.cunoasteriigi stipinirii mediului aProptat. Prietenamea era de fel din Ardeal. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale.au . B.Anc.povestiri). viitoare cu copii. .dezvoltarea achizigiilorlingvistice. ce adjectiv: Tot mobilierul fusese comandatla Paris. exercipiile . .. ziqiilor/enunqurilor re 9i.scriu chiar cuvintecu majuscule. achizitiale ciclului curricular.. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide comunicareorald. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. etapl. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. 3.silabelegi sunetele de Deprindereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ suport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate).

liz.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudidactic-elev tt'..ttcgoriilorcurriculare(curricwlum nrcler. in ritm propriu a fiec.subiect.proprii gi etapelor.3.citire tn lang saucitire pe sdrite cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. cijii prin carese realizeazi. metodeformative. . in urmitorul enun!.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidirijate. .consolidarea deprinderilor. prin l)rogrcsiv. ractrce p Ei combinate. {e propozigie(predicat.coparricipant formareeducativigi prin la lrli. estetipul de exerciqiu . _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri. prin care. la numiplsingular gi la numlrul plural. scrieredupi lite.fluent si rapid. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.ttl I ( )orrtlililrcttl." Sauanalizeazisubstantivele. cel .regulilor. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate. mai mulre .asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. Mai aveau linpe . corective. p rodu ctive.parte secundaride propozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.Exerci.copierea..trebuieasigurati.i a confuziilor.pirgi de propoziqie.semidirijate. lrt ln clasclc primrrc. carearemenireade a asigura lai. .dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.frontale.ulwtt cxtins).dupd numdrul elevilor careparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale. ' Exemplelesepot inmulgir.atir la numirul singular. . li1apapostalfabetari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci . curriculumaprofwndatqi cwrtit. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei. gi personalizare.1ruiclcv.deja enunqate. .i . elevii trebuind si gi-l reprezinremental.". in fiecarelecgie. .exercipiulde exemplificare Ex. prin care se execut. operafiileinteleltuale si motorii. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter. folosit in erapaalfabetari iniliali. de elemente foneticegi lexicale). ce justifici diceea vcrsit:ttt'. .anterioare. pirqi de vorbire (substanrive. exerciqiulesteo metodi fundamentali. predicatelegi subiectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive.t c.: .rede tipar. In activitateadidactici.autodictarea esteo varianti a dictdrii. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii.i Ex.foarte frumoasi. deip eragionalip zare.aplicative.A palaul lor o gridinl. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.ulLgr/ul de dificuhare. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scrirului gi cititului corcct.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire./texte/compuneri cerinqe cu indicate.r rsigrtrrrc."t.oaptd. cu acelea operatorii.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate.goiiit pot . .sedezvolti gindirea.: Identifici.tc. cit gi la numirul plural.stimulareacapacitiqilorcreative.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinderilor).conse .a originalitiqii. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlinilor prin variatele tipuri curriculare.transcrierea.eazi pe elevi. " .de dezvoltare. semne punctuagie. ajungela: .rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend. autodirijate sau libere..structurale. puginun enunr. esteo metodi bazati pe actiunereali.de evaluare. o I cla. ln lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o .. $i atit de dragi ii erau florile acesruiim3l pCrat. .citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesajului scris. Achiziqiiledintr-o etapl. lipsegte . de citireafluenti si expresivi 9i ii re.a scrisului t'orect.citirepe roluri..ibil.o ope. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqionare. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd . ' .prevenireauitirii .verbe) pnrqi . . . activitatea conftienr.A mers yestea-nlume despreFrumoasa-Adormiti. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjective.insu-girea noqiunilor. 'Iipuri de exercigiide citire folosite in clasele primare: .dictareareprezinti o scrierein careelevii nu mai au niciun fel de model. funcqieae aifeln rite criterii de clasificare.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din .dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise.teoriilor carese aplici in situaqiivariate. . exerciqiile facepart. modelul exterior de scris de mind.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare.. Ex.in ritmul propriu fiecirui elev.fluentJi expresiv. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqiminrului prifher. continui. .caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. Ei aveautrei copiii.care capdti o importanqi deosebiti in perspectiva autoeducatiei permanetrte. imaginagia etc. colecdve.exerciqiile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc..r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.De pild.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte. dir.citire tn .a ciclului curricular reprezinti bazl.d.". . de echipi.ticnt gi reperar.

sp.a sp. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideealui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li. undelocuiseafld" .. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd.r p1du1e. "i'' ... le recunoagte. Asa incepe'Ca intr-un vis. sp19 "c.cu Elsa.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. moment d" g. pini intr-un dar omul. 53.rd. Taxatorulii itrage de cu cogidin circulaqie un anin uimi. re rri ..'. Esrecind nelinigtit....r.. vtea ie r.a.h. arninteqte in (..Mi-arn sPus: Gavrilescule.dragoslea pentru Hildegard.siriip^radisului pierdut " 9i pleaci apoi J.'oriit ea exisrentl. dar esteprea obosit. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.ozase' i obiectep. Bab.regretulunei vieqirarate:..st1t de vorbi. Triiesc penrilr sufiet. aflece aceasta clsitorise cu inginePr.dupl ceargila lovise cre$tet .pe Intri inti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij. se pare a din labirint gi-i polr. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe. i. carefisureazi. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence. autodefinegte se Gavrilescu.une meargl dtept lui Ga. Gavrilescule. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu descoperi uimireabsende aitist Sositacasi.i literatura rom&nt| Concepte opffali()nttle.diferite ritualuri ezoterice.).rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p.l-a a. 18..purtAid cu sine.ustrlrca. trebuiesr ghiceasci dar riganca..ri.efam lOttenbUrg. bordeiul ligincilor' Respinsde lumea. ^:-^: ^-: La in Trandafir. ln unele creadi litera9i reprezinti o capodopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca suport practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoie)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina.u. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist. .tiswlui' de vorbegie colod.pregatirea p.labirintul 9. cifra tei. setrezegte . opi"r" si respire parfumul floriior.'. nu 12 ani. in caretrebuie si parcurgi. nr. lncet-incet.prin intruiiunea imposibilului.pe o oancd.erarrr rn O banci.. ta Elsei l-a ceElsa ciutat. de o'birja condusi de un fosi dricar. lntAlnirea cu celetrei fete inseam. 't ^.il' fost maj atenliaci baniilui n-r. I }:rlcrr:irr l<uiqi .-n. evreica.ti-o pe Hildegard." .gard. lumea reald gi cei ireald. firii ireagi-opunepe seama sale ^..-i. sunr ascunse semnele sacrului. trebuie si aleagi trei fete. coplegitde timpul concret."" centrat profan.se urmar ali. sereintoarce. ln spapiwl profan.[.Ii-o Deznoddrnhntul nuveleiestecon$i toi fata ii . alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii.. Curind constati ci bordeiul esreun ioc iniqiatic. .va iesi incurcat. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd mare.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. este Ambiguitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real.r..nt I la*renc.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se. am incercars-o consolez-. intilnim ..i-pr.se o discuqie o doamn cdreiaii . .pentrupicatele mele am ajunsprofesor de pian. adresele.In aceste nuveleexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.mi o sabie cregca in il teribih devaril. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei..iior"gi si numereSopt. tituii.tttele receledoui lumi.Otilia Voitinovici (expozipia).:K.irt" fata.lovindu."did.$i miniincet.a inadmisibilului..la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou.."1 Nuvela La pigdn. SuPrenaturalului naturalul."'ns9 i1strat'a. Limba .-..cind teiorizat gol. $opti " iar in uamvaipenru a se pierzi riremoria.ce.Toqivislm. ajunge aproaPede ora ffei. aur. dar idealul meu a fost.rto"t"e'gi si reia numiritoarea. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.atras'defaima straniea locului 9i de rlcoare.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramvaiului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania.: urci in tramvai. Nelemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore.ri. in mecanismul cotidianalvieqii.].Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf. criza de congtiinqi a personajuluiprincipal.sunr a.ot. realitlqii se realizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 .. de cilduri (lucru careii aminteqte de iubire."qi" in caregr"triq"l! .interzis. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploatarea situaqiilorfantasrice.momentulre.liu. ln-parcul din bavrllescu Se. Ceasulriu ! A.. cu tii".camuflarea sacruluiin profin". Monologulinterior d.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. Di-umul acestacu dricarul anricipeaz| drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t. capului. Ajungind in straii.e profesor pi4.Lawrence Arabiei)."ie .agul toropit de argiqiincepeciudataaventur.. fati plingea in hohote.. uqi.. cind de coqmaruri. p.. culminant) . sac?ugi profan.Gavrilescuse iusdfici: '.spuse iarr .in o. realilAlil. cum ii pt".rr su.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd. prin introducerean miicu terului. o tati Plangea lorrenourg.. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa..ci Mircea Eliade intruneqte caracteristicileunei nuvele fande tastice.a absurdului. a incepu! tra<< a fost si fie.." Hitd. poate ajungeintr-o lume a r.a pi.nu le inqelege saruratdi sacru.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .[. sfianii.. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor. . cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii.tt. 53. a..rtisj'.. in ultimele enunquri.gribim". in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.$arpele)..iu-" din colqul Yl . lar." sprepidure.o. se lui...59 rominesti. unde locuia eleva in FrAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte. pe dru*ul il maiiung.firede arrist"." inima. A. grecoaiia.Bucuregtiul de altidate.mai ales.a ata rnele..O fati abandona.prinrnvaziasacrului in profan.r"lo." gt"rg gi t. imagineacolonelului Lawrencegi. existengiali profesorului Gavrilescu.. . Nu ne.incepind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica. profesorul Gavrilescu. obses_iv.e valabih. de totdeaunaiarta puri.ii-. In dreptul bisericii.Trilescu qi"ii"a. ia "ieiii Gavrilescuisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane.].teptat tiTp: -ouit"u strizii. . Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul cunoagteriide sine.1"1!'-1:i ilF!:.. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum. Conceptulde nuzteld vezi p.. eram fru"*fr gi aveam.. (autoportret). conrtruite prin ..

de 3.-l.se stabilegte . cigtigitorii cursei . 2. p. cktui. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici.ror se afli baba* oerberul -.sirrrlrol luntrasuluicaron.j si careMirrea Elia_ tfe il valorificase nuvela Tinerepe in firi tinerege." conform finalitiqilor elaborate gi concret/operaqional il. Vorbca cu atita patos. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqitorul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattemeinicprogr"-" gcolard.articol nehoririt.L. de r.substantiv:Mai este luna florilor.". niSte. 385.sc ajupgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut. trebuie . alGre_ t'iei.rri.I" penrru ace:.propoziqiecircumstanqiali arita linigre. (atribut pronominal) pr. po. lntrc cc'lc. (1fplanificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. r(lristea.predicatverbal. Srrrin..af ( )ricrrtuluiindic saual VechiuluiT"sr"m"nt. .iii drumul birjarul driear. ii t"oopA.mint la nivel sistemului9i tiilor care "rlgrrri-frrn.-" t:i. proiectatde cadrul didac*rr"o. Schi-birile efectuate terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii.adverb: ce rnai faci?. a sepripigi... spaqiu.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia..a. ielele careqesconfuzia p. B. semnificagiit.leiulil. de ici pknd colo ..predicat nominal.. Privea dreptinainte.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .exp-erienqe. .tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a. l'roz. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile.2/(P. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).1". nici . : a oploSi:a se aciua.sestabileSt.Formulaunu" eraua.ce mai freamin.r.predicatverbal."i. incuiat. c. Protesorulpareaun om drept.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativi trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor."l activitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.la intiarcain borjeiul"r^"^rii al qiga.drnqa intre demersuleducagional .atribut adjectival pronominal. i.Proi"cta. ar .r. Mi-am depusroareeconomiilela bancd.ap.giorr"iitat.". caragiale i""tJrii.corrginutu.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi. cwprins intindere. ferecat: inchis. celc rrci fcre. acela. dumneavoastrd subiect. 4. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l.rsrrrrrl.suprafagi..adverbde mod.i se cuibiri.. a nu avea habar: a nu-si face griji.*.tia pireau substangiale.fari'. l.1".propozilie consccutivi) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. .complemenrcircumstangial mod. permiqind modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el.aui si'ir:r^t.operade . planificareacalendaristiciesreorientativi. .ptlrular """. .t.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r.r/d. 1i..I. pe 2. 2. .. . tic gi oferta de resursedidactice. sd Stipi. planuri.complemenrcircumsranqial loc.. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. numlrul plural.. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi. juvenile' delincvengei 1. Mi doare piciorul drept. unitiqi de invilare. zivorit. mai .l/ inch'teram siguri de oictorie'z/ consecutivi) (P2./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei. Soluqia care am adoptai-o la congresavea.p"ql"rculmral ltrrcclttr'.irttp. succesiunea . T lut 3. pot trimite gi spre l'. Subiectulal IIJea A. de in cuprinsul lui . Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. Mi lua drept cine nu eram.#p.e !ecutivi) (nume predicativ) 4.". nu era han ..rr""r.d.cettia.lui. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur.inil e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idimensiuiea mitici.rrr_i plr". era cetate* predicat nominal. roUii.alui MirceaEliadeigi rr.arfi fost foarte frumos".Mi sepirea totulmaifrumos. .posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.."" didactici reprezintilactivitatea structurare a procesuluide invigi. 1.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.ilqp*fii..i "rJnt folcloric..

.. metode de invlgare.. Nr..onqirr.strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar. tabele.p.nr. ...^.'j. . de !.. Temele.rrrr.:?Ttlf:::.area anuali . sa.timpul alocat..planmateriale:manuale.."..' ilfi .nrui p..locul de desEe. didactic trebuie raspunae si urmiroarelor intreb..rturi formuliri fie orisinale. obi.. .ari""" r..op.. tr 5 il esreo anticipareideali... enciclopedii. Planificare calendaristici Nr. ..hirgi etc.t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri..i"rrr"..u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs). Clasa:. "a pe grupe. .. obiectivele didactice. .antologii.mijloaceaudio-video. ..ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir.ro... piiin. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d._a acdvitdtii. il $ j\.capacitiqile comunitiqii etc..ii".--'l vizate." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.J^lir^r"^'ii. Je fronral.i* originale.Demersul :l]:il. { b..-."t.sefinalizeazd.elecpie deconcrete.I:::!:]ogia . O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii... de ore alocate: Il i .drr.:..r.rl Y l .telor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor..resurieproced. ale fie ale :::'.de inviqare . resurse umane maieriale) p..tjt: preluate Iistaje . !i_di... cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristici: .l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa.. cadrului fie *:l di" t Model .i._*. individual....uiJ*i""# l. """-.esreunitard din punct de vedereal conginutului ..ea.il-. Al ocarea.r.stabrhrea activitigilor. .: ginuturi. materialedidactice.o'qi_ nururi.rnvigi..rrr..-. Data: . figurare etc.e^ltizar obiectivelor . cu de proiectarepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "". .-i. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structuri didacdci rv* deschisi si flexibili. Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : . i" ru J .identificarea sffaregiei (modaiitegi organizare.. Subiectul .r analiza'scop.. n.cri9. Uniriqide Obiective Nr. dmpului se r ealiziazepri. sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelarea ii"r* ."" . .metode de organizarea activitiqii.*iirli". . o evaluar. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatura Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: .r|surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia.rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor. ....urale:forma de organizarea clasei. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" ..!. crt.i dee. .estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd. .riil.-#ii. de ore invdqare de referingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: . .se defiEoard coniinu.).-1"fjg*t .p.metodede predare..aruare. carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-.reprezintio..qi. du" i". cadrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare._. inviqirii gi sa.."p.

careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t - 'y. Riulu.. Radn.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.r... ma^nualele scolaregtuniversitare..--..g".. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld. A.activitateinl*Uif*"XU. culegeri de texre. curriculuminseamni ansambluldocumentelor.. de graficeprin.arg. spaliile pe carese scriu.l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii trebuie: (). scvierea I lonescu..'::'. de unde incepe9i unde se c.conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proceseloreduca. I de ubere.afige'extrase.. care se imbini gi sc completeazd.. in nicare masi...y. ariile de studii. apoi cu ochii deschigi. subiectele punctualeetc.alergare"r.dritm" modernd..-*". compun. aL elevilor gi uruae"tiior.adar. r. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: .:x:."f.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i dezvoltate aprecia' . -yi': ::'1. Sriategiid.erorcurricu. . sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.1*.--'^.tirr" gi e"perienqei. . .plural curricu. . ##r:'#xr!*::i:. nare.Ion. in In sens restri. ..e.expricalia.jocdidactic.1.in senslarg.. p.acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.. de experienldor invipre qidezrn"cuprinde .centre spoitiu'lanistice.11 :i.ci gi sistemul.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor de evaluare' te 3. numelte elementele citre cadrul didactic car.T'fr'iffJ*:'S"-q.. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie.rcele_de rezultate . atlas.punerea/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli.numai .rbilii"azi ^"giunea' termini acgiunea gtahcl.. "lf"b"t"rulbenzi decupate..direcreji indir.::t:X:!:".Sorin.cn .rol s..I.. ariile tematice.cintatul la pian". in sens l.'. sI ..Miron.i J. Ion.. . ..#.tr. Miron.tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.. pebma analizeielementelorgraficecare o !. e.de {a.:.r"iiii de i. plange. n "..^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::. I lrrnescu.it.ns.ili lt4Pe: '. curriculumul nu vizeazd. funt{" q" 'z **i:S'*.:..$...j. Ditlactica modernri.t.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrtnlul mrjlo. nefoimali Ei informail. i.:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei ... :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.. inchigi.i...errneni 2.Dicpionarde t. in mediulsocial.niversitat. forrn"r.orie. la ). ptogr"-ele scolare giuniversitare. simukrea tniirii litereide in aer cu degetul'pe .L.96.inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comunitagu i"1orr*t (non-formal).".'rtlp*iff#ra *f.te.. in manual 9i in alte in rr. . pl"rr. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J.cunicthm fonnal sattoficizl:.::#1i. . culrural. pro6l. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum. r::! grafice.exerci{uJ.L:iffi. reciproc:educagie formali..experienqelor inviqaresi formare.."r...*nversaqia.In accepqiune conlinuturile instructiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare."-"1. dicqio- etc.Tfi. ap' cit.le inviiare oferite elevului de citre g...de citre doi-trei copii....#ili.-. rlroli"orio sintezeielementelor ..iftH:[tT*".dlzirea mugchiloi mici ai miinii: . De oLicei..'. iirntifiiorro literei oroiiot.'".i". Lrrr. elerri. demonstrativi pe mbli..rrii" Je 9i gi jnvitim{t gcolare u. irruirea literei.r.scrisepe o plangi. a deprinderii de scrierepresupuneurmrtoarele .dr..J:i#:'i"-J:'. d.rcursi.'iH.r..t'r*to*t* ?*:..iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele . al temrhal' economic.areaux indrumltoare didactice. .friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r. trverfial experienqelor de..r.oltareindirecre.97. pcdagttgici' : Cristea..invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale. !.scrierea b.::. ^.

In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache. bunica seinduiogeazide orice lucru.vestiti pentru nizdriviniile sale". cu biserici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. din ti"rg jr"pt p"rr. a loculur actiunii.i fraqilor. capitolul incheindu-secu un autohazliu. pr gr. intimplarea cu pupiza.ri intreruperi. ale unui r?mln memorialistic.p"rr. irr carefacesafteaua sarului.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni. .. rnonologulgi naraqiunea. cu acgiune fpic in prozd. l" . cu fhcli voinici gi fete mindre.terii mele.rrl'uziilc.voinic. careseostenea Vasile. care .a familiei.ii..p"6. explir'. Opera literari Amintiri din copildri.sul t I I (' ( ' . caregtiaua invirti gi hora. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune. gazdaacestuia a lui Dumitru. revarsd de bunitate si iubire.1i" tl'c litcrc gi scrierii in duct continuu.cuprindepatru capitole. destS. de Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni.de ficeau mare cinstesatului lor" (capitolul I). pisUniversul copiliriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate.fic. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. [Ar^leac de suplrare. .c l c c ri trc l i c c rr rcc()pi l . )t rr)t I i r(. emoqiaevocirii pirinqilor . realisqneincrezitor in feqele viagi.gi.. perrtru a nota semnele diacritit'c' Sc irnpune repetarea. rccomandi. tl ttp rtrrro c l c l .de 1:ornplexi. trltoare de vechi tradiqii. tr. .rc. Doamne.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirintele eltevapersonajesemnificative.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi. irnprirlitintrci pirqi.iar monoiogul inexistent..ri"rii'legiturilor din"r.r' I i l.ri. la prichiciul vetrei cel humuit. a 1i. Fugerea ftmilie.r.lastilpul hornului.la casa la cuptiorul.rrcrr.rlI I t'.. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.. de 1tx dii.. t t c : l zg I)clcnii VatraSatului..acliuneaseconcentre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali.climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i .-Romanul pr. Bunicul. simpli.-. estesusqinitorulinvide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje.firr.dar gi zburdalnici. pirinteascl din Flumudar eu. 9i "ri. Cilinescu.maiaveagi darul suptului".J. estedominanta.i sistematizate litereleinsugite.. pentru a seevir.rr"rrg. imbinind iubireagiingiduinqacu severitatea. irr lccliilc. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade caseigi fuga cu pluta pe Bistriqa. ci sat vechi ri...Stauciieodati gi-mi aduc..nrr. in satul Humuleqti qi la Broqteni.. descrierea.*pun.... gi domestici.. apaNeamqului. dar drri .apreciazdcorecrirudinea.fiecareincepind cu o expoziple: descriere .crrzi.pe cind incepusem eu. gi gturlubatic..ul .o zgitie de copih ageri la minte".rrrirr" cevremi ce 9i iameni crau in pirqile noasrre. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activitilii fiecirui elev. Periodictrebuierepetare_. gi imbinarea modurilor de . TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro.plini de minuniqii".deprinderiide a scrie corect Jaligrafic f. gi toate imi mergeaudupi plac.rr.rrrrir.frumos gi ruginosca o fatd mare"..zigesc. carepredacu Ioln. in satul Humulesti.tctic clarelaxare.nt de originalititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.rrril" .rrr'n"r"ror. tot unul gi unul.accl puqi ptrci l i tere. frumos era pe atunci. | gu l trtt t ' t t ' . David Creangi.cum il aprecia criticul G. . inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii.:t: roman. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt. .Tatil. tt t t ln t i t t. ale liortnarca.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i.. de aici caracterwl subiicti.fhc.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa". . unchiul siu. cind mi gindescla locul na. phcat. r it r c . Itt Ittt>tncutul scrierii .u. ( ' 5 .e intrunegtetrisiturile romanului.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe am_ plc.ruprrrr.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi.trebuie acordati .clrc sc qilltot dc uuor: lll marcgi vcscl.cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.'obiec_ trv sau subiectiv. nrri gi jucnrii pline de hazul si farmeculcopiliresc. r1u un pi Bcjcnii.. f. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a putureain petrecerecu noi.firniitul de la stranamare". lQazd a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul..i de mandil" p. ..-ii care in rcdusa. .telo. Chipurile piringilor. prequind cartea.si.-" rlcrrrc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea.exemplare.Satulnatal. t it ' 1... silitoare.ro"r".o*rne descriereat..rr-o-ci. rclrr.r li " la o comunitateexemplare:.lr(()rcct.surati mai.lc'inriigare unei literenoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior..roman al copiliriei copilului universal. dlalogul.. din alti perspectivi... la careparticipi personaje nrrrrr. la pentru bineleenoriagilorsli.de'profur-rda rezon angi afecivd" . uratul la sirbitorile de iarni. .genului dimensiunimari..si la altejoleqti. cici .rirrtclcctuali elevului.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli.rrra"1nentali evoluin .evaluiri gi recomandiri. la scildat. A.sestabileasci asemini.. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste viaqi.demonstreazi acolounde estenecesar.de vuia sarul de vatalein toate pirgile..Naratorwl adult setranspuneinpersonaj. cu spirit pracvrdi fiul. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.torul de vinitii".t r.i ruveica.manul esteo specie a.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ffeu sinitoEi.i familiareprezinti paradisulcopileriei. icqag casa la pirinqilor mei.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului. . a infiinqatgcoala.multeplanuri.ri deosebiri gi inrre acestea. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului Nicolae..

alitate'Creangi a fost un neintrecui minuitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. carete incintl prin plicedisparate intreqes.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata. desprefemeie.drama absolutului.pe Ela.gcoala catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole.intre Bu$tenigi Predeal. vreriii . f 0. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc.. Scrisla persoana romanul I.ca fortificaqiide pe ValeaPrahovei.)..rr6 (intimphrile hazlii) .vezi p..] IuTrebuie de autosugestie. IstorLt.i mocapitolul intitulat .prin umor. Conceptulde roman . c"le. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului are caracter _rcalitatc..il ci accgtia.rritr drurnul la Iagi si.binetriiegte Mecetul. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspectiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.alIII-lea . cu Ouiegti surisul gi voceaei. a valorifi.] Orice iubire e ca un t Ultima noaptede dragoste.literatu.ambiguitatea.Biseul reace poate rezultadin calitiqilepsihice"'t ric.un om cu suflet clocotitor de idei 9i l. gipintece de iapdse cei-unuipopd. Amintiri din'copildrie operi linarator.rl t:ttnflictului afli.r l]ro.. Doamneiarti. este . dacdnu obqinepermisiacerutl.qior.iubegti pentru ci .oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc.fiecarecu clte un dtlu semnificativ. nt jocwl cwainte io"t" a.uca. doui experienqe -stefan de viaqi.tii ci astao face ccri (expresii)populare.situ"fericiti. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului. Toateplanurile de viitor gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism.tcni.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitigate ciitic.. gi din acestmonolog neryossedesprinde .o proza superioari.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de confesiune. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor.i Davidici. de Gh. despreoameni. un om inteligent gi neprihinit totodati..." Sa^u romanului. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanului. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .. Oriqan. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structuraromanului... Gheorghidiu. iar parteaa doua se inrude.inrarea in mareaviagd. feqele..de pdtrundere lril.intdianoapte rizboi patologicpe urmi". plin de subtilitate.. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui. jurnal intim.a vrclne.i a rcscitat cat juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei..vegi'fiauzit voi... Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu.r.. ci au mi. ale unui riman swbiectia.$i treptat iqi treApar frecve hiperbola. Romanul.perpersonajului o opereifiind asiguratide complexitatea ln-titlu.1.. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiectiva...corLi clclrrI Irrrrulc.iunt copiii neasti-p.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie. pc de o parte. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.unirarea t('r. p.tineri.incit. cu subtih ironie.Vorbaceea: In expozipie.in munte". popular gi regional.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului. norme moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi etc. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. celebrele fie ei pop. din indatorire.."rswbtnpelesul. estehotirit sd dezerteze..Intimplarea de la celebrulTristrca. sirmanul.i. atiniruiui (deznodAmaitulj..72..""..1 rrctcr"rnirrat.LaPiatraCraiului. lui 'nra rizboiului. .a.. septecizeazS.vorbegte isihologica. un soi de simfonieintelectuah.e buie.. inainte de sii. SJ. cu respsihologice. G. .Trebuiesi se gtie ci gi iubirea are riscurile ei..te prezen\aei zilnici.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta naratied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: .. picioare (intriga) 9i sedescriu.916. (retrospecpie) primlvara anului 1. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi luciditatcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla). a{lardla Cimpulung . Ci aceicarese de lub. parte'. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde chemirii soqieisaleesteatat de mare.rnii nar:ltor. din duiogie.afa cum o vede el...un loc gib colectivitate de tonajul principal. $tefan Gheorghidiu.Dar.lttttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili. ex-clamagii folclorice. naratorul are la indemAni zicitori. .carete surprinlufleteascd.interjecqii.rii.inecatcu pronumeleconjunctive."t pro'oerbele.imaginca estesimbolici: "jungi t.I t4 l 75 Arlirrttc.-mi".cu inocenqi(gi cu talent)de poet. f indeterminati dar reali.in capitolul. si experientarizboiului.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragoste.la proprirlc lor indatoriri: preoqigi dascnli lacomi.'Bine-ar 1jc.ti cu un peisaj.. tca constituieelemente originalitatea operei..zide beqtiintii-din mili.". t t' I L'l'I vl."zi. nu-de dat.rscif lordacheerc. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl. altd.la lrilticcni(ca .ttlt.ndii cauzadoiingei de a-gi vizita soqia.. murit.qintaneciuqitoareicritici a nararorului..in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor. vcstigaqii d.lt lui rnogI.trc itrccpca noui etapd. -- . Pentru caricierizarea unor personaje s"r. "d.. ln finali ronaj principal.elwul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi popori. . Cilirrescu.consumati intr-un timp relativ scurt.dc. [.i. guri de lup.1al' l'i. uieori imprecaqiig.pr"boi.. confruntareacu moarte".rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat . el mininci side pe viu gi de pe morr.a.bisgricestisa mai aitfel!. d. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti.i a cisniciei. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.riqii tlrcir.Pe urmi te obig[ii.ot" i" r'. de ei. t.r. d.rr'..peritu-le-arnumelesi le piari.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul..orghidiu. se cu dc prin exactitatea careelemente rl. dragosdespre dar gi naiv..t I'lt'trliirc'ltc dc.Romanirl seincheie-cu iegirea universul codin pmiuni.O iubire mare e mai curind un proces liportretisticd. agacum te obignuie.celedoui pirqi reflcctatc de t.voluntar Ia inceput. al de "gr.construcqii (f.rEi qcoalareprezintl. Perolr iir rrllrcni. o avieqii. discutarea unei crime pasionale.r itept d" viaqi gi de moarte unul asupraceluilalt".rrici .te cu un jurnal de tdzrt' 't.ya7e) tip popular.feri si munceascidin'greu'canoi. 661. experienqa pe fundamentale iubirii .gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.popa oslobanu.til.I se destiinuie prietenului siu.si ingeli atita incredere.it de.are mini de luar. cJ Cese si ai surisul ei. sc axeazS.viciopi.tcct.tt.

hidiudespreiubirea absolute.amindoi.. alti intilnire cu Ela il facepe Gheorghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: . penrru petreceri.a ficut in mine un pustiu imens. dar"iri"r"ii. D.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni. ca un cuqitinfipt qi rimas in piept. Gheorghidiu descoperi..revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci". fost . ca aga " -..sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.u fericigicit timp. un nucleu de dureri").Ela nu ascunde durereadespirqirii.intterior): timpulspionindu-i priereni..al ciror nume nu-l sriu". pesteroaredevenirile.ca s-o vid.ia."itt" ..'""r" "rru.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. de doui e. hrinea din propria ei subsranqi'.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.tede-acasi"intreaga lui noapS.e Odati cu primirea. rrigti".rl ctip al soqiei sale. deci drama: ..perriru lux. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanulin el.] pesrecatasrrofele . . o credeamaproapesuflet'din sufletui mey. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela. voluprare.C.dobegti. ca studenqi siraci. dureroasi cgnvingere:.rr"r"al"i.mi-ese rpribugire uscati.r"pr"ridurrnlrt. interesulElei pentru batti. in consrarici soqia lipse.1ul preocupat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei. Observi .. soliei salesi meargS.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii.nobii dirt noul loranturaj: .$tiarnci nu mai pot trii feri. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. i-o dideam.Mi cuprindeao ne-sfirqititristegi vizind Jn nioi femeia p..mare dansator. in toate localurile. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. vag avocar..Pentruneineinsi. De altminteri." dintre mitugileei. atricgiap. luau proporqii de catasrrofe" .lar. dc a fi dorit gi de a fi eu insumi cauzd.rimei pirqi a romanului ilustreazi concepgialui Gheor. tq. eu ". pistrate pentnr noi.lle pentru cucerireaChinei. timr.. acliunii p. Spirit insetatde pe trii gireliuntricd".." lot l:" cl esteiubit . ca eul meu.fiinJconcentrar la Azuga. high-life. ofisergi vi manevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade. Durerea sufleteasci repercuteazigi asuprafizicului: . . dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surni. ea".d.femeiamea esremai vie gi mai reali decit rt. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f..Dupi impicare. ci pentru altul.ili. unili gi egali unul cu altul.de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl. ceeace eu induram ros in adinc.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de bucurie pentru femeiamea.rlur. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit". .orinu(conflictul.. de si . ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ". Conform doctrinei de.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin.mogtenirii lisate de unchiul siu. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl crincenb si si vedem cd. Anigoara.alte explicaqii.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a.rli in includeanumai pe ei. Era o suferingide neinchipuit .rrt* drrr. J'"i . ."gost.r" ci in exemplari. gi^frivolitade te' Pehffu snobismul noilor prieteni.lmi!erreccarn ile.l.Gheorghidiu primegteo permisie.learegi pentru altul". iar la sosireaei filrd.. Sldbeqte esrenefericiq dar.e lairni9i versitate.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera. iqtii in necuprins. ci lu inqelegea poqi si lupqi . De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .si lovegti aprig cu .O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti.so. convins cd ea a ineaga.a lui s-a clidit pe orgoli.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei.peneagteptate Bucuregti..la facerealumii.urmlrind-o. rirgitor de uriage. Descoperi . anumite mici gesturi de mingiiere gi frumusege. ca in aciasti viagi. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa. or."r" credlm cn feireia care ne iubeste are.. care. :cutnoapteacu Grigoriade. si-q. la alti petrecere . unitate sufleteasci:.rnic." hd iirea. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur.Niciodati nu m-am simtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. $tefan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si .Niciola femeiaaceasta mi iubise".din catza unui ami. Aceastl"Iapfi. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi ochii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. Cu impresionanti lucidimte. pe careel gi-o fe'cusedespreEla.bandi".. mai nenorocit.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivniti studerrte -aj"ii. so. au dus o exisrenriboemi. Ela nu vrea si aibi La petreceriincearci si-l evite pe Grigoriade. drept are e prima lor despi4ire. dar daci o giseam. desiadesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea.plipindi.. Spiriti nsetat de absolut. nuan[a di. 'i-r"i *ort. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou.De la plecareGheorghidi. ?n $tefan. La O. au perrecut o luni la dcarea de nla. il insoteala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie. in patima apropierii lor." f"aa4ire gi firi crugare pentnr triumful unei idei. vor fi vegnicia viitoare. ci suferea.intirzia la intilniri. ci intrusul. timpul mesei. le in bandi. [. ln februarie.o"t"l"t .ganizate verigoaralui.Mi chinuiam huntric ca ie par vesel.r. decit girurile de dinastii egiptene.. ca alti luni de miere. iSFe' acasi..ii comunici hotirirea de a se despirgi.. si din orgoliu. ester.Simqeam femeiar.induraparci o sufepesteputerile ei".rrmatd alte tribulagii. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti..la sosireaElei.".plecamnumai[. $tefandescoperi.ci ne indlnisem de la inceputul lumii.Conversaqia timpul drumului ii -. eram^eu".are revelaqia discrepanqei dincie realitategii-"girre. fagi-n faqi unul cu altul. dar curind teitrcepierturile.Ajurrsese o ristd.nunr.a[. d.. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin.. d.. ..carenu sesimteln largul siu... care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri.fie ea oricit de mare.i rivnit de toate doamneledin grup i .eanu accepti.toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertrofiau."r. parci tot gitul plin IIri scurt timp.cuuimiie dureroasi" calp'.femeiarc""rt.aminrelesirai tirziu.O va intilni intimplitor. ficindu-md si cunoscastf"l pleceril pe..l.J -ondeni..i ea.. TacheGheorghidiu..Desfdsurarea g. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena..la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : . viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue. sI pierim la fel amindoi".iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: .

.Cen-asfi dat altidati pentru ca'si am cerineaci mi ingali.. areimpresiaci existl . locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii..iluirii. Trecut prin experienga rizboiui. Dar daci b adevirat ci.lumeapoliticienilor. scrie ci-i lasdrot . omenescului. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei. lucruri personale. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.a.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti.precuma ficut armataromini.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind..pimintul gi cerul sedespici.I\ervll Plesnesc. Gheorghidiuobqinepermisia. mult mai calm qi muk rnai luminos in acelagi timp" .soqulfiindu-i plecatlagard.La un momenr dar. Naratorul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . Sprc dcosebircde Ela.. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS.Ne-. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul .gti. astfelci unii vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la banci. o nticitateaesterealizati 9i prin includereain structura romanului a unor fragde ordine militare. deplasirileabsurde.Gheorghidiu?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde. convingerea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. .Mi gindesc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd.. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior. de la totul. . Origan trebuiesi fi fost ficut praf. Ea r5spunde cu demnitate. Camil Petrescucreeazd. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. Primele impresii ale mir. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: .ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alta.Ela ii trimite o scrisoare chemindu-I. de ordinelecontradictorii. .Trisnete vin mein noi dar fhcirile nu le vedem. Ca .s-aurupt ca ni.Era tocmai noapteacAnd$tefan.mi ingali? Daci din nou am acceprat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi. Din discuqia un prizonier neamq. i separe ci toatepovestirilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: . Crrm agteptam pindi.sufletuli iegitdin trup lui cu tot".. acestcontinuu conflict al eului tiu.Alteori. artileriaajungind si tragi in propriile trupe.Exploziile.participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial. m asa.E in mine o fierberede gerpiinnebuniqi". di alte valori dramei personajului.. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl.micelul qi foamea. cu oameule crcscute l cu tot . Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.]totusi imi treceprin rninte.. .. carenu ascundea suferinqa despdrqirii. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. . cici plesnesc detunituri memlice.i amintiri.caun nour de intrebare. Gheorghidiu.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: . ca atain viaqi ? Dar nu.Nervii plesnesc. mascheazd durereacoplegitoare. neniise string unii lingi altii. . dedicindu-se studiului filozofiei.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. din orgoliu.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intrareaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa..daci au cdzttt.ul inainte de a o pedepsipe Ela .Gheorghidiu afl. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari". rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea.Creierulparci mi s-azemuit. imi infig.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. $tefanrenunqand tor. imagine zguduitor de realistda rizboiului.sub cerul vast 9i pimintul nu vr€a si ne primeasci. provoaci jertinutile. ii judeci gesile gi vorbele: . .gi ciqi" etc.sfori putrede. O observi cu riceali.. de atitaincordare.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers".tare ochii".o lume superioarl dragosteisi un soareinterior.i pe amantulei.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat. dezefiarea pentru a-i pedepsipe vinovaqi. un buchet de flori gi o scrisorici. de pimint". descrierea luptei de tUVaterloo). pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml critic: dezbarrilepolitice din parlament. .incidentul de la popori. afigind cind indiferengi.cici inchidem cu incle. iar dupi insinitogire pleaci la Bucure. Gheorghidiu e rlnit in lupti. cu lovituri de baros. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie.a acoperitpimintul lui Dumnezeu"). precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini.Animalic.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste. cositde Ia Azuga. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti.cirti.. pentru ci trebuie si piriseasci ora.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai aproapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu. pamanrul $l cerul se desplca. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi".cuiein timpane gi cugitein miduva inirii".cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". obiectede preg.descoperiscrisoarea Anigoareip.".D:zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte". cit Eijena financiari.[.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel. de VasilescuLuminiraru..cind viaqa pede treceripc careo duce.$uieriturile groazniceau cevade garpede fier...tot dar utul"..adici. realitateaso-polidci a vremii. a unor extrasedin presavremii g. Nu indriznim totu. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramaincertituii esteacum estompatl.ascunzind atit stareasinitiqii..i si dezlipim obra- intr-un munte de fum. din grija penrru viirorul ei. lntt-o zi. de venire intinsi. ln timpul unui atacputernic. Pe drum. . n direct ameningitol in ". $tefandevide ne cu atat mai furios.. iiutind prin sertare.ee" Ii existi in casi. iqi spuneel.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat.ln clipa astaam aWt impresiaci s-auciocnit doui locomotive.lumea metafizici.. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor. Este momcntul cu careinceperomanul .nu o gisise acasi. sulletul a lesrt dln trup t.. ultima noapte de dragostedevenindintiia noapte de rizboi. De la C0mpulung.inParma.i Nae Gheorghidiu. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdndstirea d.i a afacerigtilor reprezentatide unchii ache. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg).. nervii.tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. nu sunt eroi. cu cit afle cftgi Grigoriade estein orag. ci Ela erte bolnavl. Noua experiengide viaqi. agacum atrageatenqia titlul romanului..

p.efortpropriu. numirul s. insugirea. Dupi atita efort depus." Din psibologi.r..Eu nu pot vorbi onestdecit la Persoana Subiectulal Il-lea A.1. orici om trebuii tras la rdspundere.clasaaIl-a.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv. La. pot descriedecit propriile mele senzaqii..F. ". l..iari el devineTatil. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracolul' Era o irac. ultimul 2..ii.predicatverbal exprimat prin interjecqie'.Editurn Mincrva. citireazd..tett .r.n* ju-atorii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili.. " 1-. ' 4.propozilie subordonati cir"r^.temPorarrtrecitor. 'iiinr.cscu.*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u|i' l)up. ln lecqiilede limba gi literatura romini integrate. .a luiMihai Eminescuteprezin' lwi ."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic..fi. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a." *n-i" . 22.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod.a al constitutiv textului diaiogulca element i.orientareain sem- . trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t.. individual.rrof .c.propozigiesubordonati atributivi' '. lumini a incepevs. 1.Orice . Agreezideea . vintelegi expresiile . iitoi nrpt"re .' .ceeace inregistreaza nu MarcelProust:.rr. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizindu-l pe margineapripastiei...ri" ca o mare feri-o r^zd" . sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neatenqi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.t. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles. fu . ceea aud.rn de cauzi.. B.. citre elevi.. Aceasta-i riiluiif" *.terb Predicativ' era'verb predicativ. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe . 3.ttit....verb coPulativ.a cunogtinqelo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :.propoziqiesubordonati subiectrvi.i"rai. |'eze gi. I' Subiectulal III-lea i din l. .l 2.ritrg.rrtr -i'realitateZconftiin{ei a9i". 11as99lin' liudabile (cazul genitiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi. 2/ cerul Sipdm^.?.lwi .vremelnic... '*itt -'""iplement . 1r.verb Predicativ.:tJ* . fragmentele o citireape fragmente Ei analiza acestora. p.r. . Eseurialese. iatd . 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r... ". perspectiaa formdrii capacitdsiide receptarea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris . ". Titirea integrald a textului literar: prrn. tntunericvs.]. l ci rti .tuii.ntwlalcituiescun templu maiestuos..propozigiesubordonati subiectivi. la Doui skmbetela rind mersese munte.. imi pdreal/ c5" P.i un antrctriment dur. ti. 4. 'n-a fost.pronume personal. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' lut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. de vdzut .famlliatizatea.. a termina. textul literar. in 3. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice.." ii..S1 descriu care singurarealitate. mine inmele.ie cu mai multe zecimale.conpinitwlrnew ijii u.. e (stdpknul) ."r.. nu fuse . sponsorizdriitinerilor muzicieni' 2.pieritor cel dintki vs.propoziqiesubordonati atributivi' '"Cu. intAi..Care s-o vaza" . . Vinzitorul se obiq.l ()71....ingular. cumshnqiald . afinaliza etern vs. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '".pe o?ot povesti"' ce gindescen.. efemer.Caii int rtt.hrt iil. pot ie9i. c. SJanunqi averse citeva zile succesive. literari.il'.persoana III-a. Tebnicile muncii cu cartea. :""J:ii!] .""?e elev descif reain s.tgia /zi fusese incredinqato misiuneimportanti (cazul dativ)'..propozigiesubordonati predicativi.a cuno$dnqelor repere."r.i. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr. din chaosfa... elevii textulnarativ." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tealizateurmltoarele explrcatlve: .articolhotirit.ru.subiectexprimat prin verb la modul supin'. 3... de exemplu: si identifice cusau necunoscute numelepersonajelor 9'a'. antiteze. rneieimagini. a sfirgi.precedatde articolul adjectival..opriil.verb predicativ." 9i si identifice i. li i.irc. .s-opriceapi" . .".oaptiurmlrind rezoliare" .

a o J'ormularea mesajwlwi texrului literar.povestirea orali 9i scrisi a textului lirerar.. o ltrtttcstirea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a)."R1... planul d.gr"i narative9i deilustraqiiigi . foarte agreatd elevi.r.rd.:T".eaaluarea" r --"i --.td rextului literar.i#. tesconcreteprin carepot fi valorificaterezultateleobqinuteprin -. pot dp"ri a" "o-p"".^*d9 rol: .rnq probleme. metoderradiqionale ir. . formea^zi J". diferite tipuri de de evaluare r.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonici saf.i...ii.-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpergr proceselor proouselor .r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci tlc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri . grafice)urmat de o intrebare.fi 7 _ . iniqiaiiueielevilor (de la alegerea .i..rrrlrri-" al" i. influenqeaziinviqarea.Report"rrl gi i"i"l"i. ca instrumente itemi.. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii.. Pornind de la textul literar narativ..t2 l I llilt'ilriv' clas.a stimula gi valorificapotenlialul creatival elevilor o consride . asiguri un climat educagional -..de stil inviqate. de literar.il. cel 3. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.probele orale gi pr".Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracteristici. ori de cite ori esteposibil... '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P. Evaluarea viabilitatea.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale. a Alti posibilitate. sinonime.i a titlului.i orrtonime.i attePtat' deci item =.mai multe lecgii.tior" Reporterul: .intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl. cxcrcitir. figuri. ini.p.de tipul: .cel pulin doui lecqii. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei.: de la compuneri p". a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a). Daci estenecesar..t..r. in funcqie nivelul clasei..-!:yil:"Prezintl. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabularul gi elevilor.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a).apreciazi-er. acordi de se r rlr..vizeazS.la fiU..descriptivegi mixte. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrpolali qi ai . mai mrrlteobiective.Unde locuieqti ? . planwl simplw(clasaa III-a). foior"r.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin activitigi de ?nviqareagr-eate elevi. folor..GhiJ-i" rrruzeu/Gridinazoologici".ii..caracrerisricile 1 +.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invilare. In sensul marlare.'d" " tipul de compoziqie). t citirea integrald de incheierea textului literar.i.gt$ili?i" ...a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.ei.Cum igi petreci timpul liber? . o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz. printr-un J9. complementare' "u"lu"r" qi metodealternative..rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate).i.liJ.Elevii pot memora unele expresiicare le-ru plecur le por i. t c'itireamodel cfectuati de cadrul didactic.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: . tuie compunerilelibere nararive...rcliunii.texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare.r.ngi.t..nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii. 9i . sub forma Je intrebiri: ". pot fi: Acegtia simpleintrebiri. cu obiecti.t "n. . se poate realiza citirea dramatizatd. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i.:.i personaje alt final.exerciqii .i a antrenirii in discuqie mai multor participangi.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordanqi . cu'inceput/sfarql. l)rin.@* lrt gcncral.f"ri r" 9i vorbirealor curenti. elevilor carevor fi testagi specificuldisciplinei. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa. igi gi Texteleliterarestudiate constituisuportpentru diverse Pritnare.r"r"-in qionale.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i. (cu sau fera elemente . li se soliciti elevilor si-gi imagineze ale intimphri.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu. compurrericu temi/titlu indicat.. planwlwi de id.6.9i anucareisi dovedesc ." elevilor sunt comcreativitatea activitiqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif". lc. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale optim. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.{ezi14 de evaluare.furnizeazi'datele ^. .. "'"ff.ri..tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului. scriptirne temei.Ce aptirudini considerici ai ? . rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.ri*.-..""qii.Cum te numesti? .r lV-a.i prin formulareaideilor principa.. me probele scrise.".*p. 2'.'i"r. gi .

La rindul siu.. ..hotar Poetice. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisiturile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principaleletrisiruri ale personajului..ru iegitla luminl. oameni pisiri copil vestmi.itemi de tip pereche./Birrinii-au adunat.. [. poetici... in Ewl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno.... in laboratorul lui.preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5. t. trudegtela fiurirealimbii poetice.. unele a.. epitetul . .leagine'..amivit".gropi adinci".cuvintepotrivimuguri si coroane"' .Dumnezeu piatri" din .. (2) itemi al ciror rispuns trebuie.rob" nu trebuieinqelese sensullui social.ci cu . poe'ji .:..i^r" r"ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii. sudoare. 'f baza ceimai importanti liind: obicctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.a ittcat/Stdpinul. simqindu-i lucrarea corozivd: .cartea le virsate-n poetuluidevine. .l"bor"ti. . .[..am preschimbat".depiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest.(2) it emi semiobii aia i : .ficui". .cele.din zdrenge...r prclucrarca rczultatclor obgitrutc.in careeul atitudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti.stipin". Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie . a materialuluigi a spiritualului.itemi de tip rezolvarede probleme.itemi de tip eseusrructurat. poerul.hrisof' gi .ca gi pcnrru admi_ ::l::11. Exemplificare (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate. da-nu. Cealaltl componentil a .frimantate".. prin carelutul se transfigureazd'. Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv .. r.sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.--"$ r l)irr punct de vedere al obiectiaitdpii tn notare. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli.ln funcai.Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de . aminiind datoria ....vioard" careconqine. .i interviuri. .ripi gi.ntstr.ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor. din idealurile stribunilor care te menirea . creit@@rime terioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi. ca yn laP cu injunghiat". armonia ei. Versurile ripiezintFt o definigiemetaforici a creaqiei .treapti" pentru urmagi. .. printre plivani.veninulstrins te". toarela creaqia in Tudor Arghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.ripi*. . tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl.nt d"111(. acidul care-lfacepe sti$. .esteconqinutulei ideatic' sentimente ...i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din . _.cuvinte potrivite".Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii.:ctiv q. pfin si se zvircoleasci.. s-auinilqat pe treptelevieqiidin .si-njure" 9i de metafore: .ezatein fruniea cite unui volum.4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr).... .casi se..fiului" (urmagului) de tri".te .. . {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: gi (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI.ampreficut".cdrqii" a poeziei.e tipwl d.itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt.arte Poetice. .cenuga inalt.doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten.. . . cu doui iumi pe poale"..ilrcA ( itstlrcarca itcrnilorsc rcalizcazd. i. apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.si-mbie". in eseuri.itcmi cu rispuns scurtl .i spiritualitate. A. din coloana A...robilor. ' morqilor 4i1.pe brinci.Procesulde transformarea bu. | [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare..sintagmi care semnifici limba poeric.intrebiri srrucrurate : (3) itemi subiectiai: . Poezia Testacare deschidevolumul Cwvinte potriztite. ."?de IJniversulpoetic se-nalglca . iesela iveali miracolul creaqiei Poetice. B. direct sentimenteie..pc mai rnultor critcrii.1de"irat-fals.erdspwns de atteptat. ' Prin abundenF de verbe: .. din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide.visuri gi icoane". a-i continua opera.searardzvrdtitl"./Sudoarea muncii sutelor de ani".u. Si defineftevolumul in fruntea ciruia se afli poeziaTestament..cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieqii9i aspiragiilor m]ne".torcind"...itemi de tip eseunestructurat.irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i..printr-o indirjiti gi indelungatl striduinli.de obiceiin versuri. ...] miere".ta lutului. Cuvintele ..

crre vor.t.rirr.. buze ori morO . Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.caun gap comparaqii injunghiat".ampus".fJr*"..tegi mai taretainanopgii.fer.slova foc") cu rruda geniali de .cind" s.1t-.eceptorii. in printr-o suiti de metaforeinedite: .versul scurt '-"i.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi.i.cartea fiulc. prin aicuns/ in adincimi [i'.gte gindirii magice....f.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.un rost gi vaiori. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga "..i rrspiraqii -.rd. .. noagterea Conceptelegen liric . Sintaxapoetic.rl-rupur forme: . "lbe..stlpinul" esLc poczia.Poeziaesreo arri poetici.veste-ncet pcdcpsitor".rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .p"ri.-Ei-i*pii"ir.abundente..cunoaqterea. lrr fragrncntulcitat.risc clouii ilrrstr.sporesc-a ni i'treqiner"". poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(..prin conotagiilecontextuale:nu-"r.rc op()Z.robul"ccl ( Jr('.b wni (strd"r lrurtii.nt"l gi.rovinedin dragostepentru.....iirr .trinii"gi poctultruditor.ca f... 85. ..o.. cici numai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis.l""rina alrora" refuzamisierul lumii. d..iubesc") opun . Prin intr-un fel asepoetici' eul liric estecunoagterea da .il pfa"g a.vezi p. meniri p. o bala-.. .i .."rt.imbogdqesc"... ii amard".rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor.vezi p' 85' 7970.verbele./Domniga suferi in . pini la ."r"i.i ei albe luna/nu micgoreazi' .""" car" di titlul intrein gului volum.Intinsi lenegipe canapea.. in viziuneaasuprapoeziei.apirutin p.r .Ji"qer ..t" . 'raielr"aa'J#Jr..a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul.. repetiqii (.slovafiuriti"): .i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul urirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri.re cltre ""t" "er"i.. fiuritorul de noi universuri spirituale. trvinic/$i_izbivegte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se .rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainade careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' La polirrrf. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine.i maiprofunde ist.".a.il*ilJ..Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qap injunghiat".rrnorgi..sugrumi"-..H"g" ""pli"i. ..o"ot"gia poritivi (. coplrta. mlnltoare utilizat'Verestesubliniatigiprin.este de intuneric".aratl'unNichitaStinescumaita V.suri gi mai mari/ subochii mei"..tot ce-i ne-nqedevenirea universului./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei.domn.a" larmgcul cu liric. u...uc clcl'irrit poeziaargheziani.e a reprezentat-o .eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c"..opcra filozofici a lui Blaga..*.r"-rrt.r-i. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului..i" etc.. mi.atitudinea lumii. (.Slovade foc g'islona f .. sa: .). cum rea : cuioaste lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci . ce lro.iunia lumii":.rn . prrt... l)omnul o citeqte. ili.."rir avind rolul de accentin discursulliric. . "rt..unelecu sensde personificare in (.vieqii renun! cu bucurie la cuun creator. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii: versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii..i artd poeticd.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdului). din se cunoagrerii constituie multitudini de taine. Relaliainrre .cllrritrri noroi/Iscat-am si frumuseqi prequrinoi.-n .sugrgm. ritmul -iambic.. rrttr. '''"E.cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii...mic9o." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce .r..ilie. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti..caun ciorchin de negi". epiteteadesea dublete.rrrrurci obscure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf..)enumera-.domniga intinsi lenegipe canapea".i trcmuriroare/mire. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu.de aceea cosmici. . pcntru ../E-ndreptiqirea r'.i...i. ochi.."r"ie a" minuni" .negativi (. qii ctc. cclor cir!utttsc.aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.r...intinsi lene.durerea noastri surd.u. acelui de cunoastere inseam- lua.paradisiaci.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare.ccl cirrclcc(:pteirz.Eunu strivesc .cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".mirestei'...sursi de inspi| poetul.r... Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .a.ttt.lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd. Originalitateapoezieiconsti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestescrisi..i.de fapt.i'"-".sporesc"."...a urmare' trpul nelelumii.. o*ul trlebwie fie " absolutului../aga lareifiori de sfint mister". Arglrcz.seira rizvrltiti" . batrini-i).trul racunoagterea iparc i.'r.. . celor cu o conotaqi.cind. semnificatia termenilor-cheie ob .. rima esre imperecheati.registrul."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd. .flori.izbi..r poctr.rtinq"loi. a potentamisterele..rrti-.a a sirrrlirii.rtit tttctrr[t.Ei. a ll tillncr$r ircccir. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale..i ...in lexicul inediq de o prt. .. tairreleau celemai diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.veacuride-a rindul' filo. Mesajulnu esteinsi pentru cititorul inocrrlt. Astizi filozofii n-o mai zofii au .prin aceste plcxitatea ei.este il..de aceea sd duhului m"u..amluat". exprimi fascinantulpioceJde poetizare vieqii.metafore.-. idcatic.. tot metafori -.icrulcald")..../Biciul ribdat se-nroarce si in ." Vcrsurilc finalepotent eazS. un ochi lduntric se deschide9i dru li ."r"r expresionistal permanenteiraportiri a poetului la dimen.ucian BIaga.. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb..r.t.rr. apdrutin 1919.J..Poemele luminii."] g.lirug.r-eazi")' urmireqte f luxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in...ttrritri/Irnpirechiate-n carte se mdritd.raTura obscuri./l{oclul durerii de veciiintregi".).bi..p. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.taiunei asemenea . r. ^\ia. o treapte"r -.striiburrii".]"../Robula scris-<r.rlui creator al unui univers spiritual (.. . ca de altfe'iin intreaga poezie. mai retoric..[*'"ii"\rlceleriiltlotit.consumatoriide arii.ncroase......_. .lumina mea"(a eului poeric) gi ..lutttirl:r" tl.gindirii umane..Din bube.de nuntire a inspiraqiei (. ca un ciorihin de rrt'1ii.fi rulburagide mesajul."g"le. Discursul liric se consrruiesre jurul memforeilurninii.

e..... re"'. de subordonatisubiectivl .roare."qiii. clrr_gi ipostazade damnar. isi lua ratia zrlnic|.ti'j rf tccva. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.rtlvcr dc nroc{. vers concluziegi versul.eseamd:arenqie..t doil..slerapoeziei. de-asila.. lrrtilnireacu iubirea.og.luare-aminte.i.rit.pr()r)Lurrc rcflcxiv. mai .versul .lpostaza .-""9i.in. genialcu ideile gi cuverbul (slovapoetici).uio 2.inefabilul ^^^r.s{.. gata-gata..z Inima / incet mi-afundi".e^tehnica simbolistd. a spila putin a. pi """-" Strofa a teia exprimi revelagia poetici. cuno"gr...i afcctarc...rniu.upas.r ttrrt'i. doui strote cu aceeagi monorimi..Sub oriz.r. feminin gi poetic.razna.Anwarulastronomic". cuvintul wndd semnificidubla reflectare il. o revclal-ici] eu l-am fost zdrit in unia.qie. . [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. Starea d" r"_rpi.eu ramin" consemneaziabsolurul pe care-l ...toate configureazi evolugia . ln text.ri".i. iubireafiind o ..ontulpoeziei.viziunipoetice.-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia".t"t:l-"B. .i dupn anihilar.' 2..pe ici pe colo.4..cumsecade..titlulintregului volum.olat. lui ..rransfigurlTj . cu de-a gi cor 'pururi. 1.si procedeziastfel" ..o secundi..creaqiei (. . aveade gind.".de viage il.e lur. aducere de aminte. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .l ti" reperarde patru ori (laitmotlz). adjectiaale:de geniu. I .J"il in actul creariei sale.. .propozilie subordonati subiectivi.i al Parisuluiesteo deosebire de la pimdnt ca la cer... cu 2. aface. Locuqiuni: . bdgared.. nu C.. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urbanism.n b".rr il: rubrrea. l. a"*"1_ goari".. ry rr. amintind d. "i-"11"i lalrric".intr-adevir. a fi este verb copulativ. se va rransDune ce i. precauqie. u"rrrrri . Iubirea insumeazi frumosul din toale r}.. a da mina. Sub accstaspcct.... Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea. J. cu stare..prin intuigii gi..r_ surilc au valoare incantatorie.Pasul treceeu rimin".renronic curtoazre.i.:.poezia.i a.a da bir cu fugiqii. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3..(betaie)in lege.rrul rrei iz. a da de-adura./ El avea. Jc -.propozigie depusese intariseri ca piatra" .igi relevi i""p"ir"bll.. . vcrs.rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in inimi ."-. din cein ce. griji. adverbiale: calea-valea.j. ."ri f""aa.rj:l. acontemplatorului: aceea . swbstantivale:bl.tnt"l....a.poi in poezie. cuprindecinci catrene.i*i u. astlt'l .dirrrr_op^rer" ..printr-unfenomende..""aa/irr.al. din cale-afarl. 9i id""l to... .p"r^rrl il. a-gibiga minqilein cap." titfig"rilor...'o . Intre aspectulBucureqtiului.dit ... pe neasteptare.Jrpe. B.t..i..gare seami.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd. de ozi.pronume personal.".pov€st€" liric o exprim.. -oz"ic.ll"... d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . A apirut ... -cirei clevirtcinspira.carea dat.r.cici substangele ta circumstanqialide cauzl.pasul poezie.i.i. (verb awxiliar) 4.r"...i muzi.idilei. iubid . atit. Anual se decerneazi premiileUNITER.. sticle" ..ffi. a facecu ochiul/mina .a eul .pe soarele sub pitic.rr. a a .cu totul.propoziqiesubordona. lume proprie.r.ii. prudenqi..i-"eilil.. ivtai rp.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian. de jur imprejur.i. 1.si sefoloseasci un ciocan" . desrrreci. modernitatepoeziei.a-gida seama.spargigitul pregioasei lnolrecta.-prin care se pregetestetrrrri. Orice artist igi creeazd.. aduceamina-gi te.. . 11v11ra. iubirea devine muzd.j... .i. din cdnd?n cind. poeziain dulcelestii clasic esteclasica.rlitrtc rafinari". deopotrivi . "D. conferS.preficirorielacrimiin trigt.i. poem. Nichitasun.. al'creaqiei poetiii cc. lcrrltclriliVicircscu"$ivarsi cu. $i prin acesr tcnle creatoare.."iu. a proceda:a acqiona.. poeru_ trece. ' ' "rtirtice. poatefi interpretati.Stau i1ti1s ri lung''. cretuluiin abstract. prelios: valoros. ^p^ti1i^ poarti iarcadulcelui'stil clasic. trtitri srrfcrirrlccroticc...a o lua la goani. primele .'. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric . aga aga. definegte sul pocricdin accst volum.in dul. .. . Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinice... la cor.. '-r..... l)oczia.adverb de mod.de vitamine.cir gi prin instruirente jongleazd. i. Sttu. caerotrc'l 9i ca artd poeticd. n verbale: a ducecu vorba.imi-este fo"ri..dinti-un bolo""rr.t" *. aurit si ..rt" "r. (nume predicativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) Subiectulal IIJea .nasre ."1 rialc qi spirituale. vers laitmotiv. din nou. in celelalte strofemonorime diferite. pas c.""sirc blestematisi zeiasci a. cu dinadinsul.i. de aceea. sugerea re iu'6irii . de asemenea.p"sul tru i. s-aplam.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin crealiasa. o :! I }il. mai-mai.. A..cu minte.t.propoziqiesubordonati cornpletivi . Nichita stinescu ne surprinde..tr-ut q.u prrnJi. . de alti s. a o facelatd".rccstc sintagme metaforizeazd.5.r.ti"i.pocrrrclcigi rneritltitlul.o lua.."ie . 3. lj- c r t I t: 4.

acurategea complex careinclude rez.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz. administrat 9i corectat tlc:c:rdruldidactic.: .flexibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qiede calitatearispunsului.principiilor.evaluarea comportamentelordin domeniul afectiv. alizareaproblemei . ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc .-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. * invcstigaqia. .rrilizareacorespunzitoaregi in siguranqia materialelorgi echipamentului. elevul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii.in ce misuri elevul participl la discuqii . .probclescrise. Eta|uarta scolar. \i .realizarea elevului. teleielevanteobqinuteprin celelalte .PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehnici de evaluare. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul. curs.lism dc control (vcrificare).1 I Stoica. ll(:t I Strbicctulal III-Iea l.utilizarea corespunzitoarea bibliografiei.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd. cooperat/nua cooperat mult.probcleorale. niciodati . lo. Prin cel .:rutocvaluarea. . de cunostinlelor.scrierea principaleleceringe.alegerea tipului de item corespunzitor fiecirui obiectiv. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: .stabilirea scopuluiprobei si definirea obiectivelor operarionale. .scara clasilicarc. " saude grup.4d$. celemai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de importantcobscrvate cadruldidactic.Ca qi investigagia. Probd inseamni orice instrument de evaluareproiectat.Elevuf'primegte sarcinl prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gami laign de cunogtinlegi capacitiqi.interacgiunea directi profesor-elev. elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile. regulilor etc. itemilor.Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiinoi. nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-este o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio . justificirii rispunsurilor.elevii sunt informaqidespretemaricalucririlor practice.p.d1i.feedbackulimediat. figurilor. .proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasificarea Scarade clasificare mir de categorii..1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor.comunicarea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii."pottului asuprarezultatelor obqinute. .1 .in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice. Mctodele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente. .calitateaprezentirii . mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. .corectitudineasolutiei. Pentru realizareaprobelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .Se ptrrrc problemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise.ulta reprezinti un instrument de evaluare . Adrian. oralegi practice. .aplicarea inregistririi gi prelucririi faptelor. mai des in clasi.graficegi descriptive' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifica. .rccstc probe se realizeazd. . incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. ..proicctul. exemregistreazi etc. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqilor did. . In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru. .strategia rezolvare. . Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. ocazional ' frecvent o intotdeauna . rat . dupi ce eleindividual vii se deprind cu iceit dp de activitate.acurateqea . cu ceilalqi a plu.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi). respectand .Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu fi proiectul poate. greu de e o obqinutpe alte cii".figadc cvaluirrc dc .de exemplu: ? .alegerea .claritateaargumentirii si forma prezentirii.portofoliul.s0l .igi pot alegesinguri titlurile/subiectele.acurateqea . . .In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi.Itt t t t t t t t . a comportamentului elevilor. in .gener materialuluiintr-un raport.pr<>bcle practice.. seriede informaqiiutile. de . Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput. .organizarea ..chiar piin incercarea fiil. tehnicl. .. si .I25 1trttgresu. . Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd. Probelepracticeau o aplicaremai restrinsi in cadrul evaluirii.ilffiFlegerea in permanenr cadrul didactic.re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.posibilitatea . Prin intermediul programei.

in mareparte.ate.stimulareacapacitigilorcreative.ral. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic qiportofolii standartlir. respectival cititorului.."rr"pr"r.DupS. Comediapoate'fiinprozdsau in versuri.fluent gi expresivse realizeazd. dc la un an de studiu la altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r .comediaare acgiune deZnod.a forme de comic. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti.. godern. sr a lnrqlatrver. Exerciqiul esteo metodS. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc.citireain Eoapti.suri ce ei le realizeazS. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. dintre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele..dezvoltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie.de intrigd.insu-sirea nogiunilor. .farsd. scrisc prlcticc. rczultateleobqinute.' si adunepiesedin portofolii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii. o impprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente.i rcpetat. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaqialisi temporaldg.sraale lrilitc tlc cadruldidactic. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii..a. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afectivi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare.'t st'.gi deprind. a. . pii. de I Stoic:r.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice. a. cit.. urnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :.i r l. proicctul. moraowri.vicii. L. ale compedqiilegcol.exerciqiul lecturii integralecu voce rare. ajungela: * consolidarea.sa ccarl elevilor si"autoevalueze portofoliile. elevularelibertatea adauge si materialele conside| :tt('rtcccsarc.ror formi estedecisi de un centru acreditat.rlni ln activitatadidactici. raport cu obiectivelesi standardele in educaqionale.rlc.periodic.urilor. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r cstc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -..rltrrl.srisc asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprijine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc.observ:rrel sistcrnici corlrp()rranrcnrc a .erilor. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwlwi.pe sirite g. situaqiilein care apar personajele. in dc elemenre.. Obiecthtele ciclurilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. la alcituireaunui tcxt.prevenireauitirii 9i a confuziilor. -.vezi Testul 1.u-t'. adecvatS. pirinqilor.".. .1.Pentru a se asiguracitirea conEtienti. caresepun in poitofoliul clcvului gi sevor ptezenta-. ca fllacterele.r-no.in ritrn propriu. Prin exerciqiuse repeti funcqii minrale (psihice) gi -. c Informaqiilerezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didacticdespreelevprin alte metodede evaiuare.-Comedia t#qigarea rno. .tipuri uman" .prin variatemetode."r. tul literar. Aclrian. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului.priceperilor. oierele dramatiin dram/.unor deprinderi. autocvaluarca. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de . subiectul al III-lea. p. la I')xcrciqiul. .iqinl se . este'ometodefundamentali.mint ve3ln comedieseridiculizeazd. funcgie aceste de .r. unor situagii. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contind. careconstient "".contedie. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.pondereaceamai rnareavind-o metodeleformative. teoriilor careseaplici in situalii variate.. a spiritului de independenti. amuzan" " Asadar..'urile.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptarea mesajuluiscrisin clasele primare.adici procesulinsuqirii cititului corcct. Modalitateafun* dlmentalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi. iternul 1. . 1n cualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: .umorul 9i ironia .a originalitl$i. 131.duce la dode a . si subliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-auplicut (le-aureqinutarenria). meloiramd.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc. comediapoate fi de caracter. lmentele vezite in sufletul spectaitorului.('nr('str-ualtul. .in lang.aodeail. Totusi.ni" conrpunerilibere..p. op.de pildi deprinderea receptare bALrdirca de scris. . . .tuturor formelor de activitatecarecapiti. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareelev. .feedbackuldin parteapirinqilor g. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii .cartca dcviziti" a elevului.li se cere elevilor realizareaunei sarcinide invigare: de pild. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. datelepersonale. a. 9i limbajul si numele acesrora. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc.rex" motiice. 3. povestireaorali.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe.regulilor. fiind o metod5" executare unei ac{iuniin mod repetar.a cd..r.i. prccun) s:rrcini q. Sursede comic sunr mora'.aspectul viaqi surprins. ci numai unul u mai multe acte.orienrarealor profesionali. 2. gi dc. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. constient.

Si mi ierqi gi si mi iubegti! pentru ci togi ne iubim !ara. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala. scrisoarea f*n Tiplttcscu.. Lipsit de aceastiarmd..i altidati.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi.Gagamiqi". .i anumein punctele. comenteaziautorul) ..raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:.Zoe. Cataaencu... de Calavencu. primesc! atunci si seschimbepe ici pe colo . avocat.caredoregtecandidatura. gi cel de limbaj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu.. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie.. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu.. dagi-mivoie. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui sistemconstituqional". toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gresit neologismefranquzegti.dandanale". Din aceasesenliale.Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". . . 95 iar picrdc amra dc Aantaj. $tefan Tipitescu nu se lasl gantajatugor.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. . aparigia pretengia de politician imparqial.Zaharia Trahanache.Ghiqi Pristanda. sa incurcituri.Ghigi Pristanda.Industriaromini e admirabili.nulitate. gruparea opozigie.. creeazd.incetineala gindire.. Agamemnon r in sugestia Dandanachereliefeazd".familiemaresi renumeragie... dar urisc pe triditori". excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. dar lipsegte Soqietatea noastri dar. celebrudiscursimpiciuitor: .tf pierdutd. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapublici (. ori si nu se revizuiasci. primesc! dar si nu se schimbenimica.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea poliautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie. .Nae Cagavencu. rradesivArgire. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. compromiqitoarepentru a o folosi . se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei.Dupi lupte seculare.i senilitatea. careau durat aproapetreizecide ani.. prin contrast. in festaqia organizatS. La refuzul acestuia la rugiminqile Zoei. rispunde ci unul .Nae Cagavencu premarcanti a judeqului.cu toate partidele gi in sa. caremirturisea: . . Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului.Din doui una. candidaturii dc Prin ternacomediei.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare. scoate evidengipladtudineagindirii. iati visul nostru 1. in gters. gefulopoziqiei. toqi suntem romini!. amantasa..agacum sugereazl.estc in crcaqici L L.momentin careadversarii impacd. fruntea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache.creeazd.aiul wmil dupi bunsuofulos"la datorie.Titlul indicl intriga. ce aclamim ? Noi aclamim munca. noi.Scopulsocietiqiiesteca Rominia si fie bine gi tot rominul si prospe1". poli. ir. Singurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar... Caragiale..desi zaharisit. Trahanache-$tefan Comicul de caracter.care clameazS.cini rea Farfuridi . e sublimi.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFarfuridi.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca..Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice. ticul sIu verbal: . prostia.senilizat*Dandanache. manevrele elcputat.adresatiZoei Trahanache.$tefanTipitescu cedeagi Va candidaturii lui Cagavencu. promiqind susginerea nu de care. mai mult. incoerent. O scrisoare privatd.spre deosebire Caqavencu.. zinti se Comicul d. moPunctul culminant al conflictului esteplasatin scenaintrunirii electorale. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri. femeia imorald .. ilogic.. cinsteanorocosului adversar. iul. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surde comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii.. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat.lirritor" p veros. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. la douisprezecetrecute fix sunt la tribunal".femeie cicilitoare". suisoare lui O Capodcrpcra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri..corupt pentru ci are .antajul politic) viaqa personali.oliticianwl pliticianwl prost. cfutiga lupta electorali zi. Numele Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi.aptrruttr 1884. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea. . construie f. ca.Farfuridi.ii oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu. iati visul nostru realizatl.. cunosc sensul nu ra.pierderea animeazi campania electorali.Brknzovenescu personaj gastronomicd.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . in schimbul scrisorii.Si n-am parte de Zoigica". Accepti si conduci manicu d.. Cel mai savuroscomic este comicwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu.. putem zice.Dupi lupte seculare.numele areca rd"dS.. 1in 9i fiind susqinut discilime.dar esteun so[ incornoliticianwlwir)ersnt.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice.fira scrupule.Iutridarea.. care nu se face de loc in lara noastrd!".intruchipind electoratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a-9i impune cantru alcgerileparlamentare.. sau mai pugin onegti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequluinostru !". electorali. tipwl politicianulwi demagog.Am n-am treabi. care au durat aproape treizeci de ani. ori si se revisci.. compaGagamiqi. . rugind-o si-l ierte gi si-l salveze. eprezinti politicianul incapabil. deci estetipul demagogului.senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului. Trahanache.. gi. comitetegi comigii.. lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandidatura Agamiqi Dandanache. anunqe va fi sus{inutin alegeri ci al cirui director coproprietarera.. . . dilemi nu puteqiiegi. alte situagii comice. tipwlpomoralitatea..simt enorm 9i vid monstruos".i in reacgii.. . . perj simbolic.pe de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. in elidatul: gruparea guvernamentale.Ai puqintici ribdagi cuvintul ca". gineun Agamigi Dandanache. Autorul. mici" . Caqavcncu manifcsmqia cinstca in noului deputat. pe rul comite abuzuri: ordoni poliqaiului. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache.nume cu sensul. Am zis!" Capavencw: .te' parlamentele. che creeazi" Coffictwl apare clar din prima sceni a actului I. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea. pencampania Acpiunea estesimpli: in capitala unui judeqde munte se.

..J frerar. de .... a regresa a progresa. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator. ie ... trii.tiilr. c. scrlsefl orale.tilor de Alexei Tolstoi (II) Tipul leqiei. t substantizt: Iot esteadverb" . [.piind..rg" Buratino. Actiaitat. luminos vs.. O.in text este pronwrnenehotdrkt (aparela forma de feminin .. Revenca discuqie i.negindit. "u pe fizicegi moraleali personaielor bazainformaO:.i"Jf*rer"rile furnizate de text.. I a conqinurultextului .propozigiesubordonati circumsranlialide timp. exerciqiu. r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toate" . adaerb: Md"tot intreba. . regindirc 4.in ritm proprtu.. unui ionqinurul acestuia/pe.punctuaqre.r B:lT# ". mifac ci n-aud. a Cit.cici [. nemwlpwrnire mulqumire.. a esolwat omti! zgornotvs. gdnd .. J.i a. intunecos.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' . Mi fascinaapusulsoarelui. l. fo. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul. turi era compromisi.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi. Prim-ministrul a . elevii treblie. s) durere: chin. Subiectulal III-lea l.ci numai aceleacorespunzitoare tipului de leclie' . l..in text este t conjwncpie swbordonatoare: . a oI ulttos (a oluptwo : senzual. dcea.. ginditor(oarc)." joc euristici. 3..propoziqiesubordonati atributivi.2/ P. diapozitiv/diafilm."" c" va intreprinde guvernul b....corect' caligraficcerinqele r. independenti.innegurat in biografia lui era un moment obsiur.propoziqiesubordo"gi uatl circumstangiale timp.tollre in scris. plicere.a avansa. tiilor formulate. conversaqie M.."i intimPlirii' consecinqele Stratepii didactice -. .prepozigiesimpli. O: .. mi.satisfacgie.'mixti Scopuri: .cind cu geneostenitesarasuflu-n lumnnare" . problema deszipezirii.l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A.*ili... 4.. a simpi:a percepe. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro..propoziqiesubordonati circurnstanqiali timp.i la sfirgirul lecqiei de...l/incit mI credeamintr-o lume de basm.Era un gerllde cripau pietrele.a rap Ca*p uI mir a.a inainta.] ea din noapteaamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' .texl.rli.rar (invigltura pentru viaqi).propozigiesubordonati circumstantiali consecutivi..De vorbiqi..pronume personalcu valoarede pronume reflexiv.retic. 3.baza plan. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor.genul feminin gindit.rii de exprimare .. . tot .f.. prepoziyie.asuJ'la:astinge. calm.. interjecqie.resPecdndsemnele O.pronume relativ compus. ideea i#i?"rruq1.-.pe grupe' . evolua...frontali.z/ P.girrclire. jroiratt ' instructai..:"'.. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. casetl audio etc. de ....toate). lexical9i gramatical. Mijloace de inadpdmi'nt: . patimi. linigte.colelor.] dureri simpitetoate ca-n ois. #.p. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul.e.propozide 1iesubordonaticircumstanqiale cauzl. a 2. Clasaa II-a Data. fluenti gi expresivl. gi expresiv..fluent proPrie cuvinteinsylng drn. reqinind o.t. a propigi vs. a capacitiqiide receptare mesa.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi. suferingi.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate... cu .explicaqie.cere..adjectivdemonstrativde depirtare.dezvoltarea cor€ctt fonetic.. tihni In peisajulmontan giseaintotd eauna tibnd qi implcare.obscur.. 2...p. . ortind-o.Capitalei' in a.**l.. td. didactic." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De poatefi prepoziqie. ceeace .. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" . . ilustraqiicu personaieanimale. vs. si citeajci corect. J i.. *p. mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. numirul singular. .rcgindit. .rpri"ae Ol -"ri. conjuncgie.elor . . apreciind . fot B..

" .ordonare/plasare a vulPe.sslsgie texte de comentate. drix. persona.planfe cu im.CumsecomportiBu. ..chsere'I-Iy.audigie vizionare sau pozitiv. casetiaudio..conversalle ratino ? * orall . mix. povestlfl cu . .individuali formativd . motan.Ce trisituri alefieci...si povesteasci textul pe bazainsugiriiconqinutulur.adresindintreberi.exercllru tino spunindu-i .individuali enun! ! .conversatle oln oasme. Verificarea temei scrise l.joc. in_ sopited. nix etc. de plange.Explici de ce vulpeai . r Momentul de scriere: -'pregetirea printr-un .scrrsa .agini .orali .exercrllu orale ultima replici !" .activitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.joc didactic acestepersonaie. diafilm'sau ioc didactic: Recunoiste personajul . pix. inqelegind .Spuneqigi alte cuvinte iare sl rimeze cu ix. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s'a in. ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice. Momcntul organizatoric 2.tltl9*i?gi. Enunturile exclamative .Iormatlva joc de. diafilm etc.orald . siluetelorih plange sau.exerciqiu de citire selectivi din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! ..formativi ..problematizare timplat in continuare ! .ca l4ftu. Lrteraturd pentruceimici. Obiective: .deg! teptufegiinqeleprule" . dix.conversaqre . rlo. .5e pot prezenta siluete . lional. Chcipa aur..si citeasci pe roluri. .Transcrie ultimul .frontali .si-gi aleagiun personaj preterat.Citeste fraementele.materialul didactic desprinzi pregitit rui personai. Joc didactic: Jocul rime.joc didactic lor.. | 'e d1ntaptelefr vorDele sale? .. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . Poaesti.Pentru viati.material didactic: s'Juete personaje.problematizare se idreseazi lui B?a.sa mveqe ceva..Lr.actrvrtatePe gruPe ..Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional .e sugestii metoditr. Gr. apreciindionsecinieleintimplirii: .Ce facefiecare nal t .Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.expunere hierar in lara Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' . urs etc. . Captarea atengiei 4. Citirea integrali a textu.frontali . chix. de .Citegte o Citire pe roluri .frontali lui literar .exerciliu de creagie .Desprecineeste in aiest text literar ? perso. .vrzlonare de.Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni qi algielevi. H.i aprecieri.dia.iomportarea persona. l.. de exempl:u: fix.Itl IlibliograJ'ia: .exerciqiu . video...formativi oPovestirea integrali. Joc de rol: Iniqiaqio dis. tix..derol cutieintre doi colegide.dln4a .exerciqiu . formuhnd rispunsuri.vez.ie animale: . ). Aprofu^ndarea textului .r l.Irraqii Grirnrn.migcare .itas Educa2005.Alcxci'l'olstoi.frontali . _ I I ' t.. Citire selectivi: . 48-51 pp.orali .orali .elor.

"l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii giin alegerea metodelorde evaluare. Editura Ana.soarinaturagi nivelul pergi . se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativl.nr.definireaconceptelor ettaluaregi itemi. formanqeloratinsede elevi in inviqare. . Aceasti ""r". arati ce trebuie si inveqeelevul. toalitatea proceselor produselorcaremi. rile. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelepozitive intiresc motivatia inviqi.itemi de tip eseunestnrcturat 2. . I Strrit:ir.. criteriali gi normativil concursusunt-examenele.qi eaaluareasubiectiad -labazadelimitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. intre cele doui Eoalwareaobiectiad.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clasificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare. Eaaludrile forrnale. E'oaluareasutnativd esteperiodicl.i p. Tipuri de itemi Penuu. itemii se clasifici in urmitoarele : categoriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals.Explici titlul ! .explicatie spuni proverbe. l:]valuat'ca A<f progrcswlu. in interacqiune cecu lclaltccomponente: predare.r. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriile forqe. realiza Pot aceasra firi siluegi te sau migti. . 14.. . ln continuarevom relua doar clasificarea multor criterii.apreciazimisura in carerezultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse.intrebiri structurate. formativi gi sumativi. .oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. itemilor.Scopulacestei acesruia. Scoh. cum sl invege.finalizindu-se cu note' calificative. care relevi progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale deficienqele in inviqare.relevind eficienqa activitiqii sale. uoolrorio. .vizeaz6.::::: . realizatede instiruqii specializate. (3) itemi subiectivi: . cu noi exemple.orali .itemi de tip rezolvarede probleme. . . Conversaqia incheie." vii. : (2) itemi semiobiectivi . elevsaulacutrele gcolare'Evaluarea norarea. invatare. da-nu.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali.joc de mimici -::"'#l' l".ci feedbackulimediat.formativi 6. Bucuregti. doar mimind.tl cel mai i^rg.2004).elevii iau siluete de personaje si interpreteazl. r obiectivi qi subiectivi. Temapentruacasi(exerciqiile 9i 3 de la pagina 2 67. riiur. . .itemi de tip eseustnrcturat.Irccdbrckul 7.itemi cu rispuns scurt.itemi cu alegere . evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledidactice. Defilareapersonajelor . continui. vezi pp.D 2 I | 101 ) 4 5 . ' prin carerezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu standardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evaluareprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii.Marcela Peneg.exerciqiu .frontald . corect-incorect). ln r.Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t.joc de migcare . Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. un joc de migcare. .itemi cu alegere multiph. furnizeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg.. 3. are caracter bilanq. Manualul pentru cksa a ll-a. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii. . .i. Limba fi literatura romind. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! . cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebuie si fie permanenti.83-84 din prezentalucrare. prin 'b.AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi.itemi de tip pereche. verificlrile reelizatein cadru! inspecgiilorla clasi.

d-e gi o gami .vrijitoare . Cum vid:eu. fiind bitrin.aflatein lupti-cu forge. . rtele mai mare al Craiului.49. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es.itcmi caresoliciti un rispuns scurt. . lor gi mai ales curajul.. 9i si vi ii mei.frunza frisinelului.intreblri stnrcturare.ane etc.ratic. dragul tatei.. elevii si fie capabilisi recun-oasei definigiasubstantivului.ne.lmpiratul Verde. o . sunt i bine si gezideopartecum zici.. iar verii secunoscuseri. impirlgia estepopular. .. (2) iterni al clror rispuns trebuieelaborar... nici impirngia pentru tine.i romAni. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinrele carelipsesc definigie: din . ci de ciini nu mi tem rr".cltunu... Ca orice basm. L'Desfd.iy.i sefereascide omul rogu.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul.. Povestealui Harap-Alb a apirutin revista Coworbiri.v 2..Numai fiul cel mic suferi.] voastri.) pe carele inving in celedin urmi. Acegti itemi se clasificiasdel: .Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadlui.. iir.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r.l in funcqiede autorul individual'saucolecI Dicl:ionar de termeni literari. alungat de un urs grozav carel-a . litera mici de mini corespunzi!iv. [lnun1...i deznoddmint. obiectegi cifre magice...zf. ." sau .Pentrufiecareliteri scrie. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui.). inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte.astanu miroasi a nasde om'. Iixemplc: o Itemi obieaiai...eevaluare. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. e.. Craiul. Cum senumestecuvintul caredenumegte fiinqi.urarea Urarul ll a.ca si mogfiul escpimintul".49. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruiascirlspunsul..c) pronume. in carese nareazi. aveanumai trei fete . un lucru..ii cereCraiului hainelede ginere.p. Obiectitt d.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic.Ei. careavearrei feciori". gi decit si incurci numai agalumea. popular saucult. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale.. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. i-a scrisCraiului. La despirqir tatalsiu.. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi. pe careo milostivise. Basmuleste.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd.. a.d) substandv. mai stricaqi .. Caracfiruagieinigiali. . Si umblad numai aqa.duci-sedin parteamea cine gtie".degi existd../ $i la rizboi.. e grozavulurs care-iiesein calela un pod..ecul intimpinat cu batjocuri: .s-a grlbit si se inrci. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'.. p.Craiul ttn..tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneunor incerciri de voinicie. Craiul.a-i ci s-a implinit vorba ceea: mincarea. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb.. r v. frate-meu dagici sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplini dorinqa inainte. I . literare la 1 august 1877. in cadrul disciplinellimba iiturrturu . iqi caracterizeazd prin proverbe : . Expoziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls di citeva indicaqiidesprepersonaje. adici itemi al ciror rispuns trebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. Pcntru a se realizao evaluareeficienti. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit.virit in sperieqi". urmattrde intrigi. basmulcult. Poit de Sfinta Duminici. Astfel pregitit.animale ndzfl. fratelesiu.b) adverb. cazulacesr&a.doarn-am a trii cdt lumea.i destoinicia i sii pentru a constata lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului.p R. nunta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti... Ca structuri.. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul spin 9i . nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular.ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei. basrnulsc clasific[ in cult Eipopular. bro_agte celui de-al doilea {ecior le . trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi. limbajul personajelor din popor.in spagiul liber.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i. ctc.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni.nici tu etti de impirat. Cdlinescu)..incepe cu formula iniqiali: . posomorit. Idetn. acliunii basmului cuprindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui peripegiile Harap-Alb. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului).0rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi...iri-mi de giini.medianegi finale).i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. degeaba "[.\ ^ ' I 103 '"*i:. in riscul ghicirii rispunsului. Existi o propriu-zisi.o oglindire a vieqiiin moduri fabuloase"(G. toati Yiaqa feciori de craiu.. degiesteo creajie originali. Verde-impirat.

in-vizduli gi-i di drumul de-ac_olo).api vie gi api moarti. se inakd. si de .de unde se bat mungiiin. o cxperienlicapabil. nizdrivani pentru cI rc.irrtlrolic.. prin acea cn M"io.apare. nici la bunitate.nwl feciorului de impirat. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo naturi rustici . basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. Calul il omoarl pe Spin (il in. Izbinda-va fi a caluiui. personaje calambumri. prin t:orespunzitoridealului moral popular.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultitorulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb"." rJfoi-eazi. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l .facecu dingii. podul cu nunta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi maturizare. Coborirea ?n infern se incheie cu moarteainiqiatici. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiectorie devinerob. nici la chip.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan.principal.'Harrp-Alb searati milostiv. va fi ajutarsi indeplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd"macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat.izrcaztr stup pentru roiul de albine. 1i. neasiminatalui putere de a evoQr. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb.seuiti qi rabdi""Cular nirrc:ri. marcatprin nunti.. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. a Spinului. l'ormdrii . Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudineadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca.undeildemasci pe impostor. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. lui un ca viaqa. l. personajecaretesteazS.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli.. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de indelrlirrit:sa aduci .inrogiti. r. In de curaj qi mai alescapacitatea a vedeadincolo de aparenge. un stilist abrrrrdent.. pc la rroi. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb .qi-Lungih).r q.'rn l. Formula de incheiere." inf. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor.si duci la un nou mod de existenqi. fliciul riticegtedrumul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. Hnqigurile pidurii in carerlticegre t|.zdrivane9i o aduas cc impiratului.siliqile"dln gridina ursului. gi.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce .ipsit rlc expcricnga vielii. simbolizeazl.rrSpinul sede drepr fiul Craiului."1.umul tindruluipcntruviaqi. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. Setili). artisrulindividual incintat si populari a devenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobstesc. fknti. acestea are viaqi. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi artaportretisticS".estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.au irisituri supranarurale.i tlificuluqiivielii. in realikte. reia esredeplin format. in felul lor. drumului iniliatic. slugi a Spinului."._r"cprczinti tlr. slugalui. populare. Ros.capulsi pieleacerbului"b. zatorilorrc. dialogwriamwin lwi absente.l rra'pro 1. ajutat de Setih gi Fliminzili.Fata tmpdratulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii. mornent. Acesteasuntpersonaje anapoda.t).rati dintre cele identice. Uriar rneazd.t I lrrrap-Alb. Int"eresui 1o"irh. antreneazi tlnirului.. bunitate..De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. prinlesele privesccu antipatiepe Spin.intruchiparea experiengei viaqi.sclirr irrtr. imatur..calrunitili. unde fusescatrasprin viclegug. Naivitateagi imprudenqa rransformi. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini.in carepredomini naraqiunea. spccific.2 105 l' 2TuclorVi.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si pedepsirea riului. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular.zicale.gidin ceasulacelaau inceput a vsrbi ele irt dc-clc. in rlte rrecere. il readucela viagi pe Harap-Alb.rnu. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti._p_rin .lipsegte basmullui Creangi.capete*-. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb.tutcu pielrc scurnpc in fine. are o infigigaremult mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.iidentificepe fita ceaadevi. il ajuti si seformeze: SfhntaDwminicd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului. sc duceacolobc gi rnaruri . in drumul spreimpiratul Ros.iarcinenu . ini. doringadepigirii limitelor (Ochih. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezilela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad.iltzt:.clii.ajuti" si-gi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. o cind qi cind mai rostegte incurajafaceacesrlucru gi calwl:el vegheaza.fantezieinventivitite vergi bali.I t04 | l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-atul cstc lui qi l{o..pcIa noi". exclamagii.. onomatopee.i ^ i.este9i inceput al lui se riticegte esteo probe pe careacesta. nu o trece.eangi.constnrcqii denleide interjecgii. fata impiritului Ro.Slinul de fel nu samini in partealor. ca gi forrnulamediani . condigie titarea.ru| siml'.Rolul ei reprezinti putereadragosteide a facesi renasci omul iubit. Pisiri-L.Fataii urmeazdpe tuftriVerde.nd.. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi-Lungili descoperi cwzdtoareafeternl.lupta dlntrc binegi rnu.Unic prin geniul-lui.ca de Ucign-l Crucea".ora1..i .rcu gi iu Eminescu.i gi minincd...gig"le.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v.$ir lirrurvt. datoriti lui Gerili. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitatea. a inde ciudaqii pelitori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului.. la gi. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.pini vei muri gi iar vei invia. naturale (Gerih. pp. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind aproape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftretizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul. carlsplati. nunta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de a-l sluji .Aga il urdse_ de tare acum.na semnifici coborirea in infern.cd daca fi fost in banii lor. 15 | si | (> .cittcarcbanibc virrtclc.bucurogidin primul moment a fi ghicit in el o congtiingiinruditI". si treaci intr-un cerc eiistenqialsuperior. Sph. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. si c. estede sunt manifestirile experienqei intuigii-gidarul anticipirii.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce."anticipeazidestinul personajului.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi.personajul..i stilul oral datoratabungrore$ti). mod cic. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref..tz.

ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui. Nc-a izbit infigi. la de diriior.prepoziqie simpli. necesitl efort congtient.I t0t Subiectul al Il-lea A.Sepot realizajo.rolul inviqitorului fiind ace. dctiaittili dt inv. -. f...Recunoagteqi e despre.elementde relaqie. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul didactic.i substanrivpropriu) 3.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i scrise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil.cindva") Iqi spun o datd. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clasaI conttiente.a. dar mi-a plicut mult. . este si congtientizeze voinqaI' a.limbajul.. 2. conversaqia tizarea. . aducereaminte. Condipiilerealizdrii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared. l.brainstormingul. . in deruti in rindul opoziqiei. eforatl.propozigiesubordonatoare subiectivi... e .i concu implicagiivolitive gi afective. + s..foame .prin efort intelecrual limba gi literaturaromini.corect gi fluent cel puqinun enung..etc. mi. 3.dc-mi pare" .predicatverbal.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. 1.i didacticede tipul: . eazdtrisilturi de caracter.). de in subordonatd. memoria. gi individuale. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea.loculiune adverbiali.. r/z .textul literar". bdgarede seamd. . Sefii demn ori de cite ori imprejurareao impune ! | 107 l:rontalcpc grupe. introducepropoziqiaiubordonati completivi directi.metodede comunicarescrisi. Ploui in averse. mijloacede tnvdpdmhntmodeme.i cu metoda conversalieieuristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris.complementindirect gi subiectlogic. 2.irea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri libere carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorscrise.ipare lectualpropriu al clevului. lrr luptl.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. curn . in lecqiile si de ci congtient. (subiectmultiplu exprimat prin pronume personal.) C.cdaud" . tragerela sorpi. . cum ' adverbrelativ. jocul didactic.de pildi.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale.conjuncqie subordonaroare (. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?". 2. (art.corespunzitoaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane.. fiecareelevsi citeasqi constant. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit.audio-vizuale.Aceasti metodi creeazd. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd..idaaice de formare a capacitdpiid. metodedidactice formatiae precum: metoda exerciqiului. B. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectuale depuni efort congtient. Odatd plenuisemo cilitorie in jurul lumii. spiritul de observaqie.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscrisse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigureclimatul educativadecvat. 4. . 4. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul. 1. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m€rgemdes la teatru. creativelnsu. i-vcrbpredicativ. i adv.subiect... reb. problemaeuristici. 2.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. c.area lui rivisiti. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscrisreceptat(textul literar citit). dezvolti imaginagia. propriu. impresiile/pipeisonajul!". in jur .a izbit cu toati forqaflanculdrepr.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare. Strategii d.model Subiectulal IIIJea l. lwarecwasaft.i i. nu de mai multe ori. in ritm propriu conttiantda eleaului.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod. valorificeresursele si mobilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareacapaiqimint. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizati imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale.incit. 3. facere de bine. iar al elevuluide participant activ gi congtient. de . In curind vor dispirea monedelede cincizecide bani. (adv. b. preponderentmoderne. (adv." 9. voinpresuPunexersarea suti difi.bazatepe efort intea.il.metodeconversative.. inviqarea dramatizatl.Copiii trebuie si tt. igdrii. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. ilor tuturor elevilor. funcgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcastel. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal scrisului.de lungiduracomplexe.

provedin con..ldirrnic..Era.. Accstor jo.Oh ! pidure tiniri !.. uneoritragic. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogdlescpe alci vru eaun domn treaz..ar" irniga. 3..cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc. triceicu-. Sunt bitrin. .intecareiorpin !.Ew citesc.comice. agacum relevi discursul.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc.r". diclactic poatcdcsfagur:a dc cirr.riitorrrL.$":ffi..a plictiselii a oboscrii si elevilor.unconflictpsihologic.. ..e^t"st. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena incoronirii lui Bogdan."r. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsocial.i Occident..a-i antren. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedin naturi. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict.ii trimite. congtient slibiciunileomenesti. soare (1909). 9i torulur/invi.. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli".ezinta. r..lin. protagonistul dramei Apwsde soc{re.1. meiaje cu .r... Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva piginilor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.gitoarei. le denumesl... o"-plu..completate jocul gesrurilorgi ul de . .in Viforul qi Lwce afdrwl). invoicli crrpcccji-n apoa..qi trimiqii mei betut din poarcd poarti."l"irrtr..tactilegi auditiveprin care.. prozFtsauversuri. didacticeEu citesc.insila . tinwi. viforul giLwceafdrwl (1910)repr.vezi Testul 2.. a iy in cu un continur scrios.ca rc delwmesc .vizual-motorii.-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei ostenit.. i.ca tampon intre Orient . TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd... ple. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cnunlurilor citite..apoi ameningitor. itemul 2.rtrrluiauditiv...Pini la trilogii.ris prin e{ort intelectualpropriual elevului..a sirnqurilor vizuai-tactil...de laxa. valoare ^p^riij^acesrei de d9Ri..". stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsciunareafiu: i siu.tiingade voievod patriot. :r:.i r-i situagia)..de creativitatea acestora. Ii vorbegtealuziv.de a-i determinasi inveqJmai usor gi .in primeactealepieseise contvreazl.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/incheialsau poate irt. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiqii...Je... Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personajului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc.. Bogdan.. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii. desprecomplotul urzit paharniculUlea. $tefan cel Mare afle de la fiica sa. ... i V. j"j.".r. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos. pe fondul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic).dr"-.qii.adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r. Acest conflict devinernanifestabiain acal treilea.Trilogiaistorici a-Moldovei.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan.i. compusidin drameLip"t a.. a fost ti!.Formdm cuztinted. sporind emoqia..te cht mai multe cut." Elogiazi.i".nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.fiinye/lucruri! etc.. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari.$tefancel Mare.r*ari ittzsl.$tefans-azbuciuma[z. Gdseste cite..ril.jertfeleostenilor sii si recunoagte patriotismul aces. . gi a..fcrctrrile tu tw tu con.. si numele ei trecu graniga.i graviteazd.Le boaielede ia un om ?. Ci vru eaun domn drept. la Caffa pini la Roma."zi-J. zbuciumirile personajului$tecelMare. vtoaliiai . . D..reaPocugiei bolnav (calul Voitig alunecase. Recue infringerile.Eu am fost biruit Rizboieni gi la Chilia.Presiraqi.rn deosebit .Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu. au calitatea--. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de.]cum vru Moldova asavrugi eu.#.... Alexandru Daoila ( 1901 ). :lll]::..i sunetul/ktera. A fost. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolvateaacestuisubiect.. observi.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $tefancel Mare. denu.rl sc'z.i rr polui moldav.i ul multora caun simbol.rrr deiopii.':.rr. lntors din lupta pentru apdra. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc.. ciutat si unescRisiritul". istorici romineasci. "pon Delavrancea dezvoharei "t la literaturiiromine.".lrltcglilt<trganic -stru.rrecerein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: .Unde sunt mogii vogtri?.te Cite.[. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.curi didacticetrebuie r.t i"rlol-a" rot Accsteasunt activititi foarte agreare -i-i. prin clucerulMoghilA.. Congtientde misiuneasai. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .irir..impunindu-gi implacabilavoinqi. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti.de la ris la plans.I 106 | itt jocul sc . Prin Jocwlsilabelor.r. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba. rdspunzi. trilogialui f)clavrancca poatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc. subiectul al III-lea. agra. Ca bun cn'. Patetica tiradi esterostiti. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod..l.r". joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.on Oa viziunc.i.nire". | . .oriclc citc oriexisteposibiiiratea instalirii 'r'i rrr.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. specrarorul trecind de la comicJatragic..l.dornici de putere gi de bog. neexcluzind elenici mente.f "r_?r:pr?z:!t1g..rrici'. va sta in suaD a ta cuvan t.cturalcclici.Ew citesc. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru noi. ci zic ci sunt crestini.. . Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc.Aiurn e bolnav.'J" 9i o silabaqi ..orirlc.. clasele ln priraare pracrice se iocr.. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorului. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilor anrtrioqi.. de jocurile didactice/ocul sunetelor.r.. .a rimas adinc in memoriasi in . Oana..

.Si nu sece izvorul nostru !.e: trdiascd 1ixt.tragicS..Cil voinla mea$-aei a fost purureauna. igi depigegtesuferinqafizicl.... desprinsdin experienqa unei domnii indelungate zbuciumate:. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea.ajrio-t. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan. feteleorfane.pentru a-i cereincuviinqarea se cisitoreascS.dului pe-c-are inrrezrrescin semne.. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.cu prequlvieqii...Mogiilele impargea ?n numai la ogteni.. ci a urmagilor vostri g-aurma. Mantia asra c prea grea. ! "Sd board trepteleSiaruncd sabia). Bogdan.roareceun .ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul.soarele de lupd. Datoria de pirinte gi-o indeplinegte. voinqaqirii ..prevestiroare: o gipEtulbufnilei. lelaltegravitAndgi evoluind in raport cu acesra....cd Moldova n-a fost a strimogilor mei..$untfurtre devotat doui sibii .Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise..voi mirturie a ceeace ajivizut" ).stlpin".Bitrin. degte-midupi picatele mele..rturisegte:. bolnav . si cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta..Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd.Aceste...ci nu mi osindi de pacea turcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un principiu de polidci interni gi extcrni.Marea fost.P-amindoui mi-am pus nddejdea"). qiran supus era rorJrn-1 fagalui". carev-a fost baci pini la adinci bitrineqe.. . cind se bucuri de sosireaort. simulind ci vorbe. .".ezatcu mAnameacoroanastrimoEilor mei.... Doamna Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel".... El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi.Acesta.. tigtilor.. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare Maria. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui. sceni'intensdramaticit.. care rispunseteri prompt la chemarea domnirorului (. d. os6. iului carea fost .." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi.incllcind voingalui $tefan. vor purerea. esteadeFe. la Riuseni....". ce.trimiqind pe Raregla mama sa.ii va ucidel . Aceastl piestrde teatru arein centrul acgiunii personajmonumental....Dar cine e de vini ? Io..ci-n tine am crezut.la ultima fapti.. .... ciinii au urlat. $tefan aude ovaqiicare-l aclami pe $tefinigi.. .. O ! cum .preaslivitul ru.pentru fe: de lacurte. Io.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric estesurprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei..! S-aimplinit legea (Sco. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasilor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con. boierii complotigti identifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi.". Da. Titlul dramei. Deznoddmkntul creeazd.. vdrt vipii.. mirturie a ceea ali !. altl chiar. crezind ci el a murit.eriipeviu a rdnii cangrenate.fineti minte cuvintelelui $tcca fan. t"pd.. i.ochiulvulrurului bitrin clipegte inci.i).apoi aceasra inhiqati de un vuhur.aleciror tagimuriseri pe cimpul a.. Doarnne.ci am statzid neclintitin faqa piginilor.. gi accsty'nal ca ca tragic...Boier..sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul... Aflat pe pa. Riregoaia. oferdo lecgie istorie $i res. | 1t dcja nre.$-apoi.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi.. De la primul in moment (fin/ul actului tryth.. se pe Domn.Fetelecred ci.il numesc.b voina voit slobod pinl la sfir. tul nevirstnic.aurorul valorifici legende. aruncicAnds-aniscur. eresuri.oqelir. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu." Credinciosul Hirman mi.. ard. 9i pentru oameniilui credinciogi.it.. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas.Pel-Ilea l-am mi.njionate dramaticc....i toati ogtimea. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio." din Aci.. Ca om.. treazd". lga vin raiele Suceava chemarea in la voievodului lor !" . in trupul dumnealui numaicresriruri.lmpiratul".ci nicio degirticiune nu s-a lipiide sufletul fost meu. Oana.in lupti..... tul de suferingi dupi operaqie. o purerecarescapdmedicinei..Doamnc.. plinite cu pregul vieqii. Degibolnav.." lr"rri apelein Siret.. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat. .cregte curteadomneasci.. fiind in prirnejdie. miqa care inci bufniqa. slujba intereselorgirii. $tefanvoievod.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. ucidereatrideiorilor..sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd. ciuda in rfidelitngilor..Dumnezeu?.i tot sfatul..).n.u. n-a fost a mea gi nu e a voastri. poarte altcineva S-o mai tinir. Dumnezeu si-l ierte. Boierii complotigti.goimanul". stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi. aer.Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: .. autocrat.. . ci se-nruca noaptea"). ce vizut..Bogdanc...omnwl Bogdan!) i... Cei trei boieri. g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: . In lupta dintre $tefan-domnulgi $tefan-omul. o vacddin turmele domnegti a singerat inligtar... Este si . $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p. Sufletu-mi nu vrea. Bogdane $i voi.Irrru lg. In construireapersonajului$tefan. mili n-amgriinqa.Cine e de vini ?.i neputincios.. $tefaneste sonajlegendar.Murise inainte de a-l izbi!. . singurqtii cc-r tu pe inima mea. rostogolegte trepteletronului.zegi... luna un cearcin ro..ci de mlrirea lui nu mai sufla iciun boier. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron.de citre propriul siu frate..iar in formele pe carele iau norii..'io"-rr". n supugiii ficea r5. ea carese schimbi brusc (.. invingecongtiinqa datorieiim. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei".. $tefan a picituit. Petru Aron.in viteazul ista.si . igr.... dupd.daraporeoric atri. .voinqa miriei-tale.-pentruDoamna Maria.surat cu privirea.. areforgamorali de-ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (.. mi frigea cu privirea lui".A ! nimic.. spuneqi girii [.-l 110 | judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:. . fata de la curteadomneasci.. pleaiasr apere gara.. o femeiea niscut un copil cu picioare de ied. paharniculUlea. $i (S-aud.rilo. rizegi boieri sadea.la apreciazi sprijinul (... i.te in somn.congtiinqa lucide.. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi. i-am a... metaford. personaliratea acesruapare.. Dar toli m-au pirisit...pot.. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.tia pindesc moarreavo. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se srrecoare_gi se inalqe..dar cu inalti congtiinqipatriotici.comple-xitatea mireqia sa..... nepo. rul patriotic).

+ s. dar gi in celelalte. (atritut pronominal) a " B. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/ietermind cu sunetwl.simplu. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea.rolul" 9i si-l interp etezecdtmai convingitor. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci. 2.fdpturd:fiinqi. eficiente?n inviqiminml primar. Acegtia eraucampionii.a seproteja.n. predicativ) (complernenr indirect) M-".z/ P. numirul singular.effealie. .(subiict) i.1 1 2| Subiectul al ll-lca A.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualuluj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru. imaginaqia. de .limbajul.i*. :.limbajul. motlvaqia didacdc s.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi.funcqia sintactica atribut adjecfival.ntec.iqic concesivtr..p.tr. .*)'ru"ceiasintacticidc3.) de I 113 c. (nume predicativ) 4. Semdnau doui picituri de api.adverbde timp. Au incolpitzambilelein jardinieri. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'.. f.cazulacu'" zativ. a a nealn:PoPOr.cazulgenitiv. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.jocuri gbicitori. . cu toate cd era un actor renumit.fapt deterrninatde particularitigilede virsti ale elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. nu lua hodriri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. cc 1. (pronumepersonal) 3. cel mai adesea. de tipul: Cine gtie ckpigd !.pronumepe-rsonal.Jocul cuointelor. C-ampioni er au i ceStia. ln text.fnrir".ii"a.intilnir cu acegtia. genrrl.rr'. rdbddtor:rezisrent. mimica. ""Dintre metodelemoderne. .formative. 4. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a sereintXlni. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere.. de mesajelor scrise9i competenga comunicare municareorali determini receptarea scrise.. Subiectul IIIJea al l.ntul/propozipia! . si ningi. memoria.tiaeste atribut adiectival.substantivcomun.ffi"J*ff ceea democratice". trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate.dialogurile pe relevi progresul drumuldemocraqiei. D-es1 eram conainsd. cuai. Lansim un nou concept caresenumette.ura jocuri divorbirii/de educare limbajului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor.z/ /.Prin dezgi atenlia. lor . (pt.cazul acuzariv. Vlzusenumaio secvenlia filmului.eimportanpa proiectulwil/. Seanunga vacan\dde vis.. Orice-ai spunel tot nu mi convingi.sq voinqa. de complemenrcircumstanqial catzd. totnu mi hotiramz/si particip la realizarea luiJ / P. tpiiitul de observagie de cooperare.. 1. . P1 . ln clasaI. Nu a ob$nut Oscarull/. neatticurat. a seferi: a seapira.-numirulplural.'ff:::'"ffi.a IV-a. intrevedere cu acert'ia ftrt .funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe . v6lfareastipinirii de sine. Cine dspunde mairepede chstigd!. jocuri d. persoana III-a. Jocul silabelor. .) Nu se sinchisea arernei putea si ploui. l. (numeral cardinal) O. de competenqa coObiectivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. gesticulaqia.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-eclucatlv. tu rdspunzi".. genulneutru.propozigiecircumstangiali concesivi. E un omfdrd grijr. se pdzi.e dur19q prgcesului intqfsh dq comunicareorald.ace./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri. in 2. de 3. evita. cu de 2. gradul superlativrelativ de superioritate(cel de ci. creaturi. 1e.Tunciia sintactic.(adv.u_t.propoz. natiune. II-a .Jocul rimelor. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. S-aintors deoreme. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf. Pe o stradi inrunecoasii-aw tncoltit ciinii. un rol important il are jocul didactic. Complete'azd tntreb.al.' precedat prepoziqia de simpli de.(trr.-numdrul a plural. lubordonatl circunrctanliah Fiet/ce-ofi/z.. ev tot nu cred/3 P.moria. irrv494rji.propozigicsubordonati circumstanliale concesivi.adjectivpronominalneliotirit.IdT io.

il Eirrr-.Iilirrro"r"" produceinclntare..ct al anotimpului cottt.tablou mire!.t amar..aslgurarea educaqiei elemenrare pentm tod copiii. Lungi troiene cilitoare.l" p".A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului liric.tt'siurte!..llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii umeri dalbi"..escrierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect. eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.Ca un ca. z. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): .Pastelwrile intr-o limbi agade frumoasi incit iii" .lungi troienecdldToare'. silabe.viscotyr.p.rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepersonificat.tinqe. flri drum". Viscolwl) q.antonimiei. Sub iazele soareluitabloul capdtS.surprinde aspecre naturii'rural" ale irr-. . imagini preponderefi aizuale.rit asefolosi aceste . c-hiar dra 9ard" printrc . care in secontureazi tabloudinnaturi:. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d..genurui riric. in care poetul. ningc prin adverbul iari: ..ce:rne norii de zdpadd" fixeazdtunasp.firi urme. deopotrivi.zia sunt un gir de poezii. .r.'oceande ninsoarc" Natura eite t. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' configurcazi .ri reit..p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmonie gi echilibru clasic.itrarur.r.. cumplit". prin . saniq..ccrnc".La muzeu at.cnt .ai*i. rr c rlrali...ii.r iernii. .)u .surpnnsein pienitudineamanifestirilor acestora'Tarna re. ..imunii_specifi. ra targrrri/iipLriiu'. ' gi ale Incontestabil. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde..". zofici"Lagindul -ninroar.rii.-"""r..inzesrrarea copilului cu acelecuno.i. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric.ir. .(al doileaepitetarevaloarede personificare).in depirtare".rng..ca fantasmealbe plopii in. Poezialarna esteun pasterin .ik'.. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. momenre.. memfora .a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir...-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt . adunare_n grdmada..pltttc'sc.rrirrsolreir lr"igul."tur"i .?nversuri.". fenomenspecifical momentului. s. fantastic".re it cornparapia norii de printre anii trecitori".'i.ii. . pri' descriere.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.pe 9i irin tie".zbor".Sevid sateleperdute sub strilucire: .enumerapie. un momenre din universul plantelor al animatior. ( iiiirr.. r"ui. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea . trecvenr in anotimpuliar_na (Mez. ." ..Rimine remarcabili apreciereaexprim at|.. ca manifestare bucuriei de viaqi.formareapersonalitigii copilului.Ziua ninge.. vis de tinereqe naturii. maivaloroasi cea creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile. aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal infdgiqeazd .Titlw!. gi Verbclcla tirtrpulPrcT..rl-i. sporit qi di verbul la gerunziu.Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Personificare: nostalgiefilo. Epitetele.o podoabe a literaturii romine indeobqte". .domiriated. eminamente descriptivi. rer."ii..iraqi se perd in zare".geramar..cumpliti". Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: ..uf.te. cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.Versurile sunt lungi..9" de curati .p.i de puternici a naturei.*i lirii:r..capaciriqigi atitudini caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti continuareieducagiei.._pun. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul."r". .rrlorr. . strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoare"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi. vJrvrJe' i.oard nelini. dimineaqa tipii.ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun.de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.il.il.poetul creeazd.ei are (Dirnineapa.rcalepoeziei. gJ.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumeraqie^: camp.. sunt sugerateprin repeNinsorile abundente.^"anunli printr-un .orru.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajocuri tlitfacticet vcrificare sinonimiei. vv ' rrrt rrric .Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anotimpului alb. .variiiif**.. pe pimbnt Ei in . t.scrise au devenitfa. .ansfieuratade fenomenele in albul imaculat.i. iarna incinti gi infioari.liffii 3. cle o*onliiii (fi. noaPteaninge.l. Cele patru strofc .'cirii)ij..I I |l I irrragirralia clcvilor.rr siu de dezvol_ tare. I Mezul iernei Poezia. .er"i" se "t" """i ""oilil'.op".. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.. cumplit". de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii "6rrrra"rr.*..ca 9i de personificarca din versul .iior.... utmeazi are incircituri nostalgici: .r. iar rirna imperecheati. prin cromaticagi misterwl siu: .. ce.pii" irrr"r*"JiJ.pe intindereapus.a ( onccprcopcra{onale). ... revigorat de apaa riqiasanieicu zurgilii.riveligti. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal. atotstlpinitoarur anorrmp.imprejur.trisnetuf' siejarii.iu.doritul soate clibucii albi de fum".i.*-"...a.iaconstituiealt mijloc poetic de exprimarea sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii.. Anotimpul Versifica.ptrtoiifirorro. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.pe dealuri. . dar$ u.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad.iernei.l"u"uea"pri"a. ...

.sunt modali.complementdirect. doresc.. P.fi. diatezareflexivi.. pie .. I magilea panoramici amploare.flntasmei" gi licengele poetice. plasticizea_ zAimaginca staticr.. caracterisricii"rp". arbicunoscut. numirul plunl. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp. frumoasd rdu.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li. surprins de apariqia "-oqi" . l. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii. l..swpdratfoc..u. .luna"igi lurnini".regentulpropozigieiPr.complementindirect anticipativ.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv.rduri.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4.nplit:i. r" inalgi in ler:stry: :.complement indirect. Frumos d.a*piisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e."iui ill". undeva . Romknie . sau . fatd. cebund este perlativul) Era o splendoarede rochie.lande diamanturi".il....i.inciemeniti.. Epitetcle. uneori ."pri"a-'..r" ale spaqiului p...r o ril"u".. poate . a ticea 2.iil'l.substantivin cazul vocativ.pronume reflexiv.cotnple de a se conainge.. ./niciun zbor in armosferi.i. cot (coate: Haina era roasi in codte./ E un l. profesorul se dovedisedin cale-afardde calm. .chiar tlgi de realizare armoniei. .organe sonoare".inrazalunei o fantasmd arata. \ coli: A cumpirat d'oicopide stofi' erc 1-arc€: Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce.. cdnd .n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent.8rji... ln haosul din sali. ce ..rp'c" ec se r.stclclcpar ingheqa_ te. timpul a prezent.lirrrir. .i f"stel. prepozigionale genitiv..o-n pare-un lan de lir-"r. miscare. exprimatprin adjectivprovenit din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reugit la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:. se asociazd.ri-pon... sate. gradul superlativ relativ de superioritate."cr"liz. iu"je arr..trisnesc.a echilibrului...Dar vld?.predicatverbal.scir_ i 1Ae".. o.cerul pareojclir".." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente suprijituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai.firi funcgiesintactici. . fript de sdrac. eare fascineazdeuf liric contemplator: . ...genulneutru.rZ.t. .adjectiv in cazul vocativ.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici..conjuncgie coordonaroare disiunctivi. 2. firi funcqiesintactici. B..i"" f Ultimele versuri alestrofei finale exprimeideea'Je "r:. a iernii . rima imperecheati. fantastic!. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-. a oorbi vs.ilusreazi.. Enumerapia.. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sinceritate3/..Totul e in .risrii.In acesttemplu impresionant aprinde farul tainic de .faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr..precedatde prepoziqi simplade..rr"ic. specifici vieqii: .imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti. Natura .clar spate vs..adverbde loc. \arcuri: Mergeade parc-ar fi fost pe arcuri.. pagi.l-^ a Poezia. prinsparetecasei-.. cazul nominativ.escriptiod.O. Subiectul alll-lea A. (ca.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde......rnrogilo. ea . scoqindiote_ngroziroare.. Munqii sunt a lui altare. structuri sonori acuta: cu -capiti .propozigiesubordonati subiectivi.cimpuri.oqelir.. dulce ..Iar -ono. tare ri^tiiiiri glrs. podte . mergnnd spre translucid. re . esred.templuir"i"rtor".il1 prin spatele.ira prin merafori: .adverbpredicativ.zul genitiv) 3.. is .emarna focului.. o bltzd cu totul si cu totul albd.. muniii devin altare. rplimintati'. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.O ! tablou TnI. -pi ..in ansamblu. 3.r. uneori vs.i. . Alte exbmple:puired de bogat.-..i'n. ghiciteprin fu-urile arbe"r.subiect. versurile celor patru catreneau misura a.pe zepad.o-po"ifio"1l-.copaciicodrilor-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare". rii-"lit.. extaz..'.i hul scintcios" al unui .. incremeniri.amar. deseori tntortocbeatvs."zi: sateledevin fielii.adverb de mod.dai gi fion irr"ti. cht de darnic egti.!.

duri de lucru (tehnici)..rt a si materiale:miiloaceil.. de tipui: Ne jucim...exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.rali gi de scriere. . cep1taimportanql tr'i. didactici la clasele IV-a . t'"R.l gi-i creeazlun climat agreabil.t"tare se referii" c""ic"i"*ul ...iocuri clidacticc.vezi Testul 3.iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.. transferul in in situagiinoi dJ comu"i..atde .{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".. tc de siruaqiile.).exercigiide redactare unor te*te . itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testul 5..rirrrlrr. "atins"' .creatlvrtatea a' I' trisituri d..cu variaiele. subiecrulal III-lea. metoda -.se imbini activitiqiled" irrrr.il.. Pc Hrupcai individuale.. opgionale..independenqa tua operaql logrce. itemul3' Subiectulal IIIJea l. fapte..tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.. sibilizeazi pe elevi. Relapiadinte cuniculuyt si..i...orrqir. sl omonrmle. t" ..J.formulareade enunguri-rispun"s intr.'". ur. a joc...if...arl.rrui ''.i".pe acqiune reali ori simulatil aJi.t"r"z".ot deosebitil au c.r:".r. a .capacititi irrt. a..'.."rr.. l.a'd.i'.g"?. standardel Obiecrivele. conduiteformate' - curricukre vizeazd: Stand. l)ropriiilui prictcniil rcneagi. . I LT.ri.utilizeazd'larg exercigiU a"rpetqir. subiectulal III-lea.. 3.t."a. completati.i.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme...t-bogigirea gi activizirea vocabular"tri'.sale ". in sensextins.l.. gtiingeetc.1r.. aceste aratd St. 2..e6azd.n rcallzarea ortoepiei. puterea de..: didactic. ..capaatatede concretizatiin priceperi..ii relaxeazd sendio-rrir....p'ri"a.ard. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'formule 9' (dite.igi im_ .r'-"rrr"r".noze relevi qinteleobligatorii de atins' Obi"..d..1:^. lexicale diversea achizigiilor it"r .ii.transcrlere di. la in 9i It noi. adici la rezultatele ele"J"""ti.i.a -.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac. J. a cunogdnqelor realizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .:'" performanqeminimale sau pe nia vilor..lmcurriculumul. deprinderi.r'.i"rii*.itott"litate.exercigiide realizare unui dialog. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca... Tipuri de itemi subiect.rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunicirii. enundativel . prorectare.ri r"le generale obiecrive_le cicluri gi ani de studiu. ".elas. p.exercigiide descriere unor obiecte. ..i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo..exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi ..ilrifi.'... iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare..gramaticale.. prin exercigii d" .invdgar6a.. antonime etc. ca proces. Ele sunt "i velul de dificultate' 9.I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie... elemen_ ....ie. .t r"l".o1"1:'. lexical9i gru.. Radu...r. PtgP.limbi moder. a . (de exemplu.rril".[."tjtitlinvitimint.arc conrexre joc .. d" dc creagie) jocul didactic."rtoru gi Je pot realizaactivitigi de inviqareprecum: . lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri.de identificare. s'trategii didaaic.irrl..... strategia didactici estemai complexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp.r"re de evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand. p' 80' . formative.gide interpretare.l..fiinqe... .i.yr. t_ rrrunicarc orali 9i scrisi.gr)4\ilule.ud..".p.Eoaluareain procesuldidaaic.. excramative. .auJi-a".ele implementat.l. exercigiul .ard.cxcrcilii clcutiliz.. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d. .. ln insugirea noqiunilor. concePte' .r*. atitudini.I.r"le carefaciliteaz5. e*primatein elaborarea raqionamente' de in gindire' capacitatea a etecg.numir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' .r.rt tele de construcgia comuniiirii insusite: .nnirik ...T.formulareade enunquriinterog#ve.xercrjiul (exerciqiul.rbri.ritoare Ia rezuliateleinvigirii.nale .r. l. Irr irctivitatea "rrto"rri-i.: gi re' Dc asemenea' se.. de recunoa$terea contextenoi. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne.i rransferde informagii. qi l^ iiirl"*ul Uf.i..insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltptrca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii rornine sub aspecr fonetic..."t didacticela clasi' realizatdecadr. .. stipinirea unor modemersuri teor^etice.ede..cunogtinq.ele pe gi .Sefolosescdiversemerode pe descop.r_r. . I. .de exemplificare.rr J.j...oili. b" n.ban t.riaryurirr sens r^it"rrt r* aintelor q.ilipiin" 9i grupe de discipline ne.. inviqare care presupun inqelege.'. tipu': coplere.ef."ate gi-probiema tizdrii..ferro-erre.are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare).tfl I (:.i..1: .rl. .disciplinel.aiatirr-e: a . srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """". elevul sdfacd.i ortografiei-erevilor...i'ii analizagisinteie fonerici au"...."r"ir" i-a f"rrl p" .. "?1 ".""i"relor in silabe.activitigi de comunicarepe bazaunui plan de idei.ffi. . 2.... se referi la curriculumul intenfionat.

^ crlterll sau norme' _ (lc --. 9i reprezinti o izbindi a creagiei literaturii romine.qinute prin misurar€ sunr raporrarela un ser . corecti a. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare.lsrlltil. umiliti in ea. . merodelor si rrrulalc standarde.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lui Bocioaci.:"1 la. in realitate mulqumirea mea. rezultatelorexamenelor. Evaluarea realizeaid.for- 'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare. estegi mindri de fiica ei.r.r rca rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa..te .ziseMara.rli. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac .. penI r'rr'r irvca cfectpozitiv. t'ir. personajcomplex.io.orienrareagcolari 9i profesionali.le lasi neingriditi personalitatea. cu atit mai mult cu cit spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momentul in careil sfetuie.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .i pr.i si iee asupraei. ...semnificativ intirulate.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare". . sidaseindrigosteqtede Naql. pentru copiii ei are multi inielegeregi.de ploi gi de romanului. .Agaaresi fie Trici al meu!".. voinici gi gi plini de viaqi..lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.rluriri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n.piringi. plicut: .5ruffi. chiar gi politic. aceea De rrebuie foros..ir*. de I i fccrul pozitiv se realizeazd. I i virIr. .si : prin .9i examenele drept scop: au . domini o parte din acgiunea cuqiide ei".cu obrajii bitugi de soare.final al evaluirii esreruareaunor decizii .i moral propriu scriitorului ardelean. dezvolat un puternic simqal demnitlqii. parteintegrantia procesului predare_in ca de vd\are. sarcinavieqii grele". dar. aceea de cadreledidactiie igiia'.pirinqii qi elevii.dar riminind permanento prezenqi.l c c c s a rcc n tru r l c p -r : .sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri.Tot n-are nimeni copii ca mine !". degtepqi frumogi: rii sunt. . . aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:.al dragostei.l:.3ffj.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mara.i apropiatde curricuIrrrrrul .examene. intr-un fel.. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun trai 9i un viitor bun copiilor ei. voinici gi harnici.arr"gioirr.. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unul pentru Persida. .dar gi al tolerangei 9i Mara. lurrcIrc cerintele de examenelor. cu ochii inchigi.rrri la rl:-. Rimasi viduvi cu doi copii.S-a spus cI Mara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani."". ..rI0 | I St rtrItr .alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare.itul unei gi perioadelungi de instruire..gilede inviqare.. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.irlizarea comparaqii de internationale.carefaceelogiul viegii. . Experienga i-a toleranga..gcolar.i a suslincrca rcformei in invigimint .1!J!r. Desigur.sunt impunevoinga.unt ini. cumpltarea. .dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa.t"O'U ..selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program particr.al muncii..acum insi mi-a venit rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil.i. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul sistemuluieducalioin nal qi in plan cultural.Eu. spitoasi. in rc.anscir"rmatcric dc cducaqie. asupramodului de l*m": dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald... .Mult sunt sinitogi gi rumeni. incontestabihdrao gurata". Degi pare duri. qiilurrritrt". caremie-mi este gostematerni: . scopul.. lui rei Birzovanu Eial copiilor ei. gisind modele pentru fiecareintre oamenii care i-au din mea!". R"..oferireaunui feedbacL prompt gi eficient..r. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac".Dar tu n-ai si cauqi mai doritd".urerl cgalitil..t. .stlrqt'ard.r. Procesul evaluare de presupune: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob. nu aprobl fuga Persideicu Naql.lor a obiectivelor "il operaqionale. rrro n ir or iz ir r .fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei.ezultateloi. . r. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt. odati Fire autoritari Cind Perdreptul la independenqi. mai apoi cedind acestrol Persidei.ci.ii d. inietesaqi' elevi. ceau crescut.ci fericireata.memorabil. cv. intcnlionat.curriiulumul evaluat trebuiere fi. marebucurie). personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga voluntar.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor. Mara s-a sriduit si faci oameni respectaqi copiii ei. greoaie. rl tradigiilor.::. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea.."ru^pt" Evaluarea curenti.?rf.morivareaelevilor pentru activit.cici nu e nimic mai frumos decit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube.dngnoza rezultatelorscolarel * certificarea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr. deginu estede acord cu aceastilegituri... f rrflr'rcnqa examenelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash. Mara. cc aliti q i i e d u c a ti e.rre i.i nici cum si te poviguiesc.siriv0nt"..monitorizarea progresului gcolar. dragostea cu ei cigtigi bani pe care-ichibzuiegte griji. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: . pentru copiii ei. religioase nagionale.pi. Persidasi Trici.. public.ite arte gi forme.".muieremare. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucind micEoreazi.

.e de 3.ir. careestenume predicativ. jir"figi" i".rborJorrate .eri. sunt izvorul" . Au conviequitmult timp. insusiqi-aanungat si.. marcl a modului conjunctiv." r" afle la ie oamenii adevi.predicat nominal..igi in genereal viduvei intreprinlitorr"'. 1.circumstanqiali consecutivi. inflacar^reacu careprietenii no. aSa-s negri .slavici zugriveqre lui yt:i!:f!.'a"J"-r".I t |rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. -s aSade negri . .advcrb. I. forma neaccentuatd. -a"ari'i.. d. I. 4. ..odop..t: . voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii. sintactici cazulvocativ.. sunt izvorul .care-igine'srringi..subsmntiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab.] Mai vie decit togi esteMara. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful...:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuurmitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o ..uni. nu 4. emis .adverb negagie. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.impreuni cu solut al adjectivuluinegri. mai multe obiecteposedate.".. P." al femeii marurc mynq.solidar (pronume de intirire.predicat verbal. -rru .predicat nominal. a curgeia se scurge.orrvieguire.i.cind seara stanqlala tlmp.avari.[l.firi funcqie provenit din adjectiv.tqiculoare^|o. in intengiaaurorului. cuprinsi de simgimint"t ". ii .tri igi exprimi opiniile despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1. 2.. lccentuatl. tatntc: ascuns.iilffiffi . dupi firanii lui. mei .ci ochii tii..i mai a.Persida mirturisegte-.qinniiMara rrecein planul al doilea. funcqia B.r-.menaj concrzre.irrofozigie subordonatecircumstangiali 2. s/ . mentalitatea Sla"ici. trece.prepoziqie I. taqrul sunt frumoase.propozigiesubordonati circumstangiall scop. sI n-o spui niminui. 3.|e. mli tirziu al lui Rebreanu.ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. sta.il.propozigiesubordonardpredicarivi. adh.. persoana numirul singular.adici au acelame-stec bine gi a" r.i. tn . forma neimi . funcgiasintactici de subiect) demisia.----'-r-Y. Ea infagigea ripul comun zi.^.pronttmepersonal.fiind. tainic .conjunclie simpli. observag.propoziqiesubordonati.adjectivpronominal posesiv. marci a modului infinitiv' simpli.incat. a . liabiciunii femeiestie frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialoguluidi"lectal.cazuldativ. de hotdrire barbiteasii qT s. . " fdrd.dr*p. Cngicopii lipsescastizi motivat ? . 9: zgircenie dc !:::. curge .] ".misterios. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!". sunr egoigti. asigu 'n. \\ c.11 "l ei tttfttl principalrevenindu-iPersidei. l.intuirei literei (scrisepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le numegte.cea mici pirtinire.proporgia *""rri..|e'.i aprige."* i_. funcqiaiintactici de complementindirect.rrrj.persoana numirul singular." .omis manej .i regi' ['.nu . a a acoperi: a inveli.a/ de Pz . fi toli ex tine. de sintactici de complementcircumstanqial mod.cazuldativ.".indiritrriJi.pron'me perional. Obierv..Aost..cu muh inaint^ea Rebreanu.adverbde mod.[. adincii... funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A. materni. frnmoaso. model h" b.propozigii .G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:. Nu egtitu oriqicine!.ffi .rgi".prepozigiesimpli..staqiune areleva-arevela solitar .bac-a. "ri. agaci ii cunogtea 2.. 1.predicat nominal incomplet. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismincit roman'ul 9-" cap.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''". Segribeal/ si ajungi la srudioul de inregistriri..concesre stajie . stauculcafcu capu-n poarata".. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali. bioritmul.. condigionali.z/ dacd.'roaril totdeodata icrttrtori b. enigmatic. $i Hubir .r s ou$tii. Persoana numirul singular.. "e'aarrr" upoilrii.-qi expuni proiecrul de urbanizare.un posesor' cazul nominativ.. 3.rE-jnogi gi-.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi"..t predicat verbal. prezen\a rimine semnificativi.nc: profund.nti*"rrr 9i de afecgiune d. d.'.. Mara o consolcazi.a " "ili. pare . subiectlogic.imipare" .predicat nominai. . Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obiceiurif.. de ..ncnt"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerabill:. dar tiPdl faptului ci la un momenti"t n.

de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin diverseexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosind: . benzi decupate a.descriptivegi mixte. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.. El'r.vinte propoziqii.i $esauextrase.J""i.recomandi. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup..i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . ponenteale literelor gi ale legiturilor dintre .nrrEilor" g. -rrrir.*"rrlri.":" I se pune accentulpe scrierea corecre. sub formi de intrebiri: Reporterul: .impreuni cu. .Cum iqi petreci timpul liber ? . i.ii"u.il"r. "'trot" dintre si demonstreze scrierel. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.' il ." . pentru semnele diacritice. streazd.opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea. se .i a dtlului. Pe misurd ce scrisulseautomatizeazd.tl4 | I sin. lizibili gi.mi. 2.ordel-fig*.pornind de la textul lite* narativ.btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide realizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.controltrea indfuidiald a modului in care a scris fiecare.* .Cum te numesti? .. . se dar portangi scrierii caligrafice. lecqiile limba gi literaturaromini.... tipul de compoziqie). "numero"r.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre acestea. . curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".. Sau.. cl elementele grafice.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si personajesau alt se lingvistice.li sistematizate literelc lnsuglte.dupimodel. .frimintatul piinii". gireaa doui litere.rr.expresiicareconqincomparaqii. Creatiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.o".-------.. acolo unde estenecesar: .rn..i. " ".reiliza legitura dintre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi.i. . I' optriorrali Orligrafia. a catl trei litere.c*plicand.i orienprintr-un plan de idei.Jrul did. pe cit posibil.'i. ."rr"r..Grddina Zooiczi'.r"" *. Daci estenecesar. de citre fiecarecopil. $. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor.anumite expresiioferite ca suport etc.in al fabetaru mare.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: ... . in podul palmei. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnicespresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor...rrti. .Tillsiierea'i degetelor. tervine dificultatea de a . d*. funclie de nivelul clasei. demon"or""t"^ti.controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev..l"J fel nevoia de.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilor o consti: compunerilelibere narative.decupat. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a inigiativeielevilor (de la alegerea temei .. -i.'. Finalitdpile tnvdpdmi. ."". ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a si invlgateanterior..identificarea literei asociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi.rt... la ..specifici preinrimpinind plictiseala.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor. .Dpunerea . gi Dupi insu.jtl ..exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: . i' .scrierea caiet. c. capacitigi.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi copiii.. pot folosi mijloaceaudio-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim."hii i. Gbid la rnnzett. de exemplu liierele d rr. .rrr. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareguli.. t.....tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi." .p. Tr. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.[rirg.coprr pot .i atitudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti continuareaeducagiei.formarea personalitigii copilului..ul.scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat. "". :.Cadiul didactictrebui.reamintirea regulilor tebnice . ' Pentru stimulareacrpativitdqii..cnnratul pian.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o constituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor participanqi. explici.Ce aptitudini considerici ai ? .tezei elementelor .de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii. deschigi.l"gitura lit"r...Unde locuiegti? . i.iocul.i grafice. alfabetarele I in copiilot..u. a scrisului corecrgi-lizibil.realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh. Alte activitigi de inviqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi suport lexical(cuvinte gi expresiidate).t . creativitatea acestora poatefi stimulati . respectindnivelul si ritmul siu de dezvoltare.simulareasrierii literei de citr-eelevi. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.il.#.p: banci.comPenseze caractirul statical actului scrisului.asigurarea .cu stiloul inchis. tr dcprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare.figuri de stil inviqate. caligrattci' ln clasa II-a secontinui exersarea ".jl ". creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi. tn ..didacticde relaxare-.care "" gcolarului i"ri*ra"J".^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor. "p"i .i. .

iiirrtro I .id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea naturi. t*.. Sunfdouizeci 9i doui de predicatela dmpul Prezent.."] .la ceasul t"i"i.rd caiarbagiperpetuindu-se imemorialul obiceial pimintul ca n ". Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trditea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari.este cuplului .re"stinghiritl Fj . exprimati in versul final. acelagi Atmosfcrapocz. f . pe de o pe aspiraqia..mi ln aceasti poezie. a -. Ca. ru George Munteanu volumulSubsemnil lui Aristarc) (in definea d.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea..vezi p. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice ye_ cinet-ice.Dar -f. de ind nu Ei simbolistici mitici se realizeazd" numai prin metafore-simbol: deal..or). Verbele la Eminescuarribuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale.rr.. sacralizat risuni mai tare.a spirirului caretinde spreintregire: . AndreiM"l. t I I t I ^ f I' . o timpul ca careexprimi nosibilitatea Eioredicatul-. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului exterior.patru predicacuno"gtere.. le Apelepling."..un prezent etern. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrtrca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln lui.gi"ffi.air. spagiul atmosfera implinirii.. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit..rr. iversuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.gi zintd" nelimirati .. spwne.llmodul la ri-nitl viitor cere. sentim. ryagylui.spre de nimic .:.ofl.[. AImioritici 9i cminescianl. comunicatedirect prin comAh!.intreg.a.congtiintei sinein ritmuiile gi legindrile *"**.).pri-. o prezent.r-iticlintrl"g.. lirii..arde-niubirecApara". Stelelenascumezi pe bola'senini.is posibiliimplinirea iiu sacru. 2m. Rupdciwhrooru.Dorulro-arr"i.< ctr starede spirit'r.. Cilinescu afirma: .n-arda".parau.. Eul liriC. Scvisorile fi.rrii.o iubire cd.oriiii"t. "unoagt. cumina9a al in seara. e sirijuit in partea Jirrii sprevechime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.poet romantic..rului".orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesciani.ax6 rnuncu . Iurmele-lurc. Ia reciptigarea tinde intreeului prin iubire. Pljg:li:' 1i. dragd. dfectivl. "ti"a.prin arhaismefonetice:tmi . interogativ gi prin lui mai impresionant: .n-ar dV".ia .a.ci .i prin nimic impiediiari".armonia eminesciani expresir este cornuniunii omului cu natura.. ritmul sunetului le urci dealul.Suflerul h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte".ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI. masculin 5)."neitate de iar lui seninitatea Luceaf5.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui.yi-aoi.i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric. pentru a acce{ela implinire. ..varianti a poentei Ondina.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".Impresia de strivechi. Pentruca ulti1. srele scapiri-ncale. 9i d.Ore intregi spune-qi-voicit imi egti ". Pieptul de dor.i esteo exponenrideplini..gin7 o.-pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b.deschidere lduntru afard.tel" tice.. 85. de ....i.-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.posibilitateaimplinirii dorinqei. de sa existenqial.r. m-agtepqi pe mine.i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii ..rul.ungd pe deal sub satcamul stravecnl ..tigarea sentimentului totalitigii. . cu roate roman"sp". panoramic miscarea inilgare. fruntea de ginduri qi-eplini. Subun salcdm. clarizvorind in fintine..necodificati.5i cod...il. timpul prezent..atribuite persona- (4.2).ilieiexistengiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n iubire ca para"...ir.rbiiiigirinat. somnwl (metafori) marcheazd" reci.. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar: soarta omului de geniu (Luceafirul. Murmurele fluierelor de la sdni se viii. Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).ti.. bati de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agversurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: indrigostitei. h 6uri.lntr-o atmosferi iiilice.rpr" .-." imbinare intre cosmic si omenescregisim in strofa atreia.Jocul acesta timpurilor verbalerelevi.axrnundi.trull i. i.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a. coneulwi a Eul gtient scilrdarea deintregulcosmic. jalnic-duios buciumului. strofi si consemneze de turprin rustic.i.cdldnytn d.dE.. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .a.incareintilnirea nu seproduce(.rc Liricaeminesciani tovird.".pr."i)ir.devin tot mai intensearmoniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal.iffi.i ale toaciii . ceeace-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali.:9p.ne-om rezemacapetele" refacerea intregului spirivom adormr" .consemneazd starede fapt: nevoiade intregire..i lexicalprin fonetismulpopular sara.... aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .clopot. ".i Grdor Vianu).. stele-g. icrilorileI. apoipersonajului ri liric feminin(strofele triirile cuplului. mai amplu in primele patru strofe neazl. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti. din vale a.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele.i.. peisajul devine Cadrulexterior.. .€st€o clnetlmeu arde-niubire capara"...9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: .exnrimiposibilitatea si predicatul.Luna pe cer trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard. a spiritului autohton".. marcat de vechimegi taini. trebuig s{ urmeze o cale. la modul conal -optativ.r-. p rin inVers uni : sta-o om.tri.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi . G. poribil" impti"i.r._ .IIl)1.("v. Poezia in Sara de"al. pe .o migcaremiti1 .Spredeosebire poeziaLacul. .1t.['.r"r.rr-.corespunzitoare sentimenteloreului liric. alocuqiunii adverbialetn i. Sentimentul iubirii este -. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.r*e zldemelancolie.Sara dealbuciumulsuni cu jale.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este clnetl1{!n vale si a.lrro"gterea o ...r..tl. de alti parte.dac.

misura:12silabe..nt. lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dormind armoca de niE/ codrului biru^t.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpivadin lotul de gimnastici. se plimba de colo pind colo../Floare-albastril Itp ilosre-albastrd!. l..dus.te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune persoana Iltr-a. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a reprezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er..vezi Testul 6. itemul 2.*j.le-ascult. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.o luire in derideie /o luare peste picior.i.i .oii"-b urmatdedoi dac./ Te iubesc demult! / Aletaie i. gi copiii Minodora. 'Castelul cei."itii^r^armonia. subiectulal III-lea.vezi Testul4.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi). Instrumente de eaaluare subiect. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect.. Eficienpa tn TESTUL 11 B.lrrr."re pb...retrlirc a uiei iubiri totale. :.c Floare alb)sti.propoziqiesubordonari subiectivi./ or si cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc. cat.Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . rimii.propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. un guri-casci! era pe 3.i.minune. se apropiau" ./clipe [.l de de rei d. ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival.. itemul 1. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p. (caztil genitiv) moderni 9i impresionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti.-arupra noasri. Pentru rezolvareaacestui 3.zair Am discutatcu cipiaa dintre grevigti. It* influent.. lntext. obiectivultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria.. lui..apropiate.. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect. (2) Pe harti. desrrrmare in ("fli te-ai. fundamental. dulce. 3. Siruajia se schimba de la clipd k clip. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c.. o locutiuni adnerbialez Nervos.mare. 1..ri.afri.). l. subiectulal III.. Seintilneau din chnd tn cind. murit iubirea / $-a noasri.lea. peles.ase catrene. lui.. Atitudinea ei pirea bdtaie d. unui roman obiectio.o.Ji(rr-ri atir eugtiusi. (2) mardeosebit. 2.. subiectulal III-lea.oezia trh grun rroheu.. i. pe fn ti (. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.In cu flori de nufir") $. Mai ticeti odati! 2. pa.piirir.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" . ginduri..P.'I'otugi e.c! naracaracteristicile Opera literard Baltagwlintrunes. Ritmul estecomple*. rima:imperecheati. "care 2. rit ._ de P?:inr1. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino.'r.(subiect) au viziteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici.. este prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari.prodacd.soluqiapdrea fi trapereala sorti. notat.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.|L cu cigivaani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.. Bineinqeles. Seexercitaupresiuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal.ri. se 3.ste in lume!.rnl nu vine.. ii cimpia D"T.] dulci. Versificaqia alti modalitate .vezi Testul 3. in cu conqine. Anii tri separ caclipe. (nume predicativ) Era distrat din caleafard.. (complementdirecr) . careincearcisi-l re. a cuvintele lui deveniseri...decisiv..i literaturiiromkne clasa l.. /. (cazul dativ) 4. caveacuri.rcare apropiau" .). rimii la mine. 2.' Subiectul al IIJea A.d.prezengi hotirir sd. Ar fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 . rrist Sarape dealseapropie poezia de ca.gini copilul-pring univeisulei de basm "e..72.eioc. itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii. .. Ca totul si fie corect.lnsemnat:( 1) important.

. care-gicrutl sogul.i vnriarrrc baladciMioripa. lisati in grija luri Ul"ii ... lii (hotirirea ei provine din dragoste"p. .n... pe-attr"t.qiale viegiilor.A.in. lasala ur Srrla vinzindproduie.rr. crimei lapr.a. Minodor* 9i z.-. in ciini. Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospectivcu cel al prezentului narativ. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts..qiei ierrirre pan.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :"::p*yllumii. ctoarea drn primivari. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri . .ut. turi osemintelorlui t.t..aceladin Mioriga"' ."hif. principale: Vitoria .riiri""r.sri. clmpic gi venind la birlogul.rr.ri. ii t'hearnlt ci'c".omul cu ciciula bruniirie. Mo."-i-fril. subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii.i nrg.Cruci ..'i" *. {rtrr grijiin bucurii ca gi-n. mo-. ln ro..." a celui disprrut .elemente mitice.Dorna * Botca .resus toatedragostepeninq. dupd-asigu-rarea la locul de iernat.lu1igi ncstatornicic.. Necbifur. "^-ri"rrri-i".i Ilie Cuqui.trorp". cu...i"n".1tr gi vltgrra Ltpln." mergela minlstirea Bisiriqa. culrninan descoperirea C"pitrt.. douisprezec.Visarion..vic1ii itl nror1ii".ri .ir. osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor).drumul f"pt".ar" modurile de expunere naraliune obiectir.l"p"i.punindu-se in evideng. degi in tru so! . silpanir. ampli. monolog.. aslgura gosPoqarla.rt. gatulMitrea.siiinigtea de iniqiaticnecesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci... il.d..lo...l."-":l: personaje.teritoriul munIntriga romanuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare." acesteiale duce la ministirea Vi- raticului...ri _. I L mul .och_iiei c. este... ucigagilor' rul David.groasi.. de aceea er suferinga vitoriei ..Gheorghili. Y.sogiile vieqii.oali[. nrtr din ca cel se l"c.te XIV-XVI constituiepznctw.. ponenti a unei colectivitngi figa. . I'spirat dirr .. f n roman apar numeroase descrieri naturd..". in punctul de plecare.. Lry*..'.. ferindr-r.cedent J"r.i credinqa Dumneze Anastase seiundoie. de la care ic.rq"i. posre$te Ja primegte .il-i.sf.i'tigisirca pedcpsir. amintegte igi vitoiia.". Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. migreazi in timpul anului calendaristic.sfar. i..capitolcp-rcz. modelarea de citre condigiilenarurale.romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice..i.demascaqi.rl George Cilinescu observa:.ii. viziune profundi oiepii r. are un c racterceremonios' ^Criti".rrtru^r"og-.n lumina castanie a pirului.tt. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna...oamenide la munte.. .. demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt". dragostede adevir'^devotament h.rro.prii in careparci se rarfr|ng.rorrl ..impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri..Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria.cea spaqiale-este l" d.t.7M. i"r"to*l "-pie..nira.i ili igi demascaqr.la.devenit birbatul familiei. de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna.-primivara(de exempru.t r-". dialog.ao. .g" ".I. i*"p"t"! capitolului x-t..... pirintele Daniil..Acum suntemin Dacia. Gheo'rghig.. adesea.. gi datinilc lor de ..gutregi adipost."gd ..-.l Vitoria gi Nechifor ira.td : (povestire persoana III-a).de tradilie. o spunea plicere Li_ cu 'rehnic"."iripps.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti. aparein r splen.Prezent a!s. vor primi manterii..[. soarele strilucea. Ei . ?irl seu. _ vremease inriutiqe5te.mai p. intorcindu-r. dar gi fizicd.e apropiede adevir..ca vremea.''. gi de la pirintele.. teatranshum".g.-f.9i eragi acelNechifor Lipan careacumlipsea. pedeapsa.nr.iill.l inhumarearimigiqelor Nechifor.t.ite d.rlg.nea. intru vesniciefixe' Caciurar.expersonaie pcrsonaje.ulti. J.renacimte. dispirut. descriela a rc.apt ale evid"e'qiat d. mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci. . capitolein carese precizeazi.tml capittrlelc.'il5.Nechifor. Bogza. deiipuri diferite. si conduci sospoderia.gigareindesati spitoasi.ant". . . Gheorghiqi.r.i oameni...r .urir.ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vitoriei. ror pi#. pe fiica sa.. sivirEind ritualul tradilionalal inmor.ttigi g."1"r] |p"n."'.fhgieto".iar criminalii...ent..arta portretisticdqi mdiesspecificitatea D" "r...^ Acestora ciclurile narurii.la capatulciruia. u.. romanului estedestul de simpli.. dimensiunea iemporali gi.pe pregitirile cu Vitoriei p.ntul. b"litrt".. erzu dugi departe"..Suha. Pricop..1t: i.rrr"_ neagri. in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.pctrcceri.inf{igeazi dadni gi.insolititdc Ghcorclc glril.aduceo din RomanulBa6agwl)1nspirat ioi.. aveao fr'rr-. tur'rne.. do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestuia. pe misuri ce perunde in iniern . lrdnzdnd Prgctgse)asigurigoqpodaria. al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard.argilele de cup.preotul Daniil MilieEetc. ra.urareaacpiuniiincc. isteqime. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor..a.roir.sunt prezeritate oilor personaj. ?n lor h. Gheorghigi^ constd.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N. pirrori. .'fra"_ te in cirligage"..:.ilrr. cu cit.o"rdpersonaje.arca gcncrici a ciobanilor.. ::.ribditori in suferingica Ei-n ierni cumplite.ciinele Lupu ar fi Anubis.r..il fr.."iu"i. nimentelorparticipi . romanul arrao apopae transhurrrangei. . N echiforLipan.ipostazda ainllgat in soareori a curs pe o faceVitoria (.i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intruchipare moralei-populare: arhaice. a" pr. drumul adevirului estemai inDaci acqiunea la torrochear:'de Migura la Fircaga.r" -or"i.il. de intuigie..lor.rn". utiiizeazerc. dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental.timpul -roamna cind N.urale.r.ror. stauin fala .. locul acpiunii. paraboli pe care. Desfd. "ste "gr.A. . adusi.a.aucig"lilor.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[.. dar neobisnuiti in privire.ii arta nd'ratiad. 'Brl-.. "r.pr".recesari'drumuirri..rro"".a*erj .merterla vorbi. zeiteiIsis.r.impuqinatde dingii fiarelor" Ei deznoddmh.i.rrebuiasi afle daci Lipan_s_.p1ri.l or ca fiarade codru "ir. u' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoierikrr.de locul crimci.]." miPaleologua descoperit.tttt..rclc rrci.naturaseprimenest e.gurJ. fiind mijlicu J".opt"n^ta "t r.i: [..o adevirati monografie' vieqiigi a mortii.obiceiuri..i pentru .] inf.1 apele..satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului. baba Maranda. de p.i."r.i. Vitoria il va sprijini p. rrgaului Mitrea.iHorus' apa')..t in .]'.Nu^mai erat6. CUri banii necesari drumulut. f)escriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p. la dite zul din Baitagwle.r.negustoepisodice: personaje Maria.Vatra Dornei . av0ndcaracteristici gi polilist.hip".Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianieste particularitigile tria descvierilor...

propozigii subordonare subiective. ClasaI Data. d.. .i.kncimid.cumcu razeleei albeluna nu micgoreazi" .substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr.l rnisternrui: nepdtruns. a-gi lua cimpii. un la (subiect) 2. a1i Iua nasurIa purtare.etntuneric.rc.dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. divin. * llll i{ft|l\. . sfAfi: ceresc.. lexicalgi gramatical.Iul Subiectulal ll-lea A... i"i"ra...ilustraqii. sacru.. .i:iiffi. . Acesteasunt probleme greu de rczolv*."ina gi nopgii.. a i se lua o piatri a"p.. ad. a seschimba:a sepreschimba. ascuns.dezvoltarea .: .in interior..mai tare . tremuritoare mi.. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi. tot . fluenti. elevii vor fi capabili: parcursul. Mijloace de tnvdydmknt.. litereinvigateizolat in cuvintegiin propoziqii..r.yicine. O...r-rr.r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circum_ stanqiah de mod. si citeaJciin mod corect. . Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2..pronume nehotirir.op"l"tiu. 133 c."?hplement pe a. 1' cimpul semantica.fr." pr. (nume predicativ) . 1i (mai mai) * adverb de mod.!:j::l. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limbi gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieaul:Sunetul.i _ propoziqiesubordona_ {. la sfirEit).pe Marea Neagri.i.formareadeprinderii de scrierecorecti.conjuncgie coordon"to"r" . o . nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi. a o lua inainte. le 1. ..j _or_ir. adincime: afund.t.. lngelegea Subiectulal III-lea l. in_ tt4ne cdtd (zare). qia.pe O.' de .. Metode Siproced. O.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.exerciqiul.visezi o croazierd..a' lnviqitor.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod. pi . profunzime. 4' .ii . 3.Pe baza modelului invigitoarei .interjecde...regte.formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic.in ritm propriu.. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoaresunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse.i P: * propozigii subordonatesubiective. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs..i. adjectivpropriu_zis.ti g. scidea. si pronungecorect sunetul i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet.. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic. direct) rarronul nu era o.asculre cantecul pisi_ Pz .a lua pe nimic. a a serransforma. strifund. rispundere^a. video. in ritm propriu.. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strategii didactice .i tI circumstanqiahoe cauzd.. analizasi sintezafonetici. a serua de ginduri. 2.adjecdvpronominal nehotirir. cuvinteledin coloane. ahora .ee: euristici.demonstragia.1"-... r/ . . un perfectci fusese cobai. tablou .11. cirqi de pove. ci-9tig lorerie.oarespera. caseti audio. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia.rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd. 3' a lua in serios.i la sfirgitul lecqiei Obieaioe operipionale. alfabetar.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. B.. l. . a a a ^micSora: dimin-ua.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tipul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti.cici eu iubescri b"r" .. explicaconversaqia jocul didactic. taind. : :.^.:'*o'" ' lantastic -. a-9i lua tilp{iga 4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.

|I . FiumanitasEducaqional.. pirjjgqS rnva[aru 5 .conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte | .togi ne[rca l ol o3 delimitarea cuvinte. Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: EPurerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de . animale. I 2 3 4 5 . Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l. Serejine din enunt o propozigie. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3. Prrn asamblare. ] ror carecontrnsune-| rul I din.unde sunt desenate I grafi. cdror al rum.e.illgoln treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I .joc didactic: Iocul didactic'.. care persoane.conversaFe I | . . desene incomplete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . 2005).d*-orrrtr"qi.Fie mare. Fugesusde umbra lui. orali Denu.| I prr acestea I I .te.' ] (I. la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din carese com. imaginile unui animal.observare I explicagie.exerctltu . de exemplu: . Albd-ca-Zdpada. r Simulareascrierii .a tehnice. . se realizeazd.rcangi. . de pildn. Corelareasunetului cu zrare I ..Gr. observare orali euristici conversalie ghicitori caresi. de tnsopite su_ de gcstiimetodice. Seintuie$te I Iiterai mici . oenumln de flori..propoziqie I oespar[lrea cuvln. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.exerctllu . Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic.frontaii.ltrn C.realizarea climatului educational din fragmente de ImaSrnl.tyd pe-ntru.Ilralii Grimm. selectiv .al{abetar . adecvate imaginilor . mefte llort.fie eui.i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte. aleunor personaje din basme cunoscute. conline sunetul . . antmale.r||l Bibliografic: .:::" r.| qi elementele betarului.ndinipd claselet-Iv deFloricaMitu. Capra cu trei iezi (a sevedeatextul Eiindrumirile. . Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire. Citire pe sirite.purele) .frontali.Cui ii pare dealulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) | sau: I .benzi decupatedin de tipar I . Recitireacu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi.metodicc dtn Lfierat.nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori. Citirea in goapti a .plan$ecu litere de I litera de tipar . "Car Identificarea sunetuluii in 9i a. Intriirea literei I de | l.| telor in silabe I pronuntarea sune-| tului I demo. .scrierii | oe .rriorarrta. pra aveatrei iezi".pregitirea. congin sunetul. mini .cgi mict Ant-ologie tuxtecomenta. Rezolvarea unui puzzle sau ..

5. ljeedbackul

o5
6. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului

ol o2

7.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei

o4

- cxcrciqiu - explicalie - demonstraqie r Moment de relaxare - joc didactic sau - joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte - exerciqiu trei litere, apoi un rind - explicaqie r Sescriu cuvinte - controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde rea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa;terea literei de - decupaje din revisuPar te pentru copii . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: - citirea coloanelor copiii desene azd,/ colode cuvinte reazd obiecte a ciror - scrierealiterei gi a denumirecontinesune- cuvintelor tul/litera i

Scricrca lit.r.ilnEiG

evaluare formativi individuali scrisi orali

C)1, cxplir,cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc,pc bazareguliiinsugite; O, si citcascisclcctiv, corectsi expresiv, pebazacerinlelorformulate; O, si idcr-rtificc tcxtul literar ;i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece,cl qi cu litera x; O, si formuleze corect,in scris,cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. Strategii didactice: o Metode;iprocedee.: joc - conversaqie euristici, exercigiu, didactic,joc de ro1,joc de miscare,explicatie,problemalizare, instructaj; - activitatefrontali, individuali, pe grupe. . Mijloace de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino, planse,ilustragii,casetiaudio, siluetede personaje etc. Bib[iografie: - FraqiiGrimm: Poaegti; Bastne; - PetreIspirescu: - Ion Creanga:Capra cwtrei iezi, Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodice din Literatwrdpentrw cei mici. Antologie d,etexte comentate, tnsolite de sugestii metodice. Grddinipd - Clasele I*IV de Florica Mitu, Humanitas Educaqional, 2005 ). - Alexei Tolstoi: Cbeipade awr. Scenariul lectiei
gtapcle /tsvcnlncnte

Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a

Ariacurricuhrr; iil;;

$coala

Disciplina: Limbaqilireratura ;;t;

;; ;;;;;;;;

lnvigiror
Clasaa II-a Data
Obiective operanonale

Proiect de leclie S11b;e,c1ul pro;tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara rormareade priceperi gi deprinderi; achizigie de informagie it!";:::f*'" - dezvoltarea denrinderiide citire corecri,fruenri, expresivi, in ritm propriu; - dezvoltrrea capacitiqiid; ;;;;;.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris; - rormarea deprinderii.de exprimare orari pun., de ve_ dere fonetic, lexicalq; gr",ri*ir"i. - "'*- $1r.;iJ;;r;i^iii, _ obiectiae operarionare.:p?;;;;;;l gi la sfirgitul lecgieielevii vor fi capabili: O, si citeascicorecr,.flllnt;i expresiv cel pugin o unirarelogici, respecrand semnele punctuagre; de o, si explicesemnele puncruaqie de din text, pe bazacuno$dngelor insuqite; O, si foloseasciin exprimarea proprie cuvinteleinsugitedi' t"*r; o, si rispurria la intrebari,'pe banainsugirii/ingeregerii conqinutului "or..i textului literar; or si reqini core* numele personajelor din textur lirerar:

leidci/

didactice

Conginuturile invilirii

Strategii

Evaluarc

2 l. Momentul organizatoric !. Verificarea ' temei scrise i. Captarea atentiei

3 4 .Realizarea climatului - instructaj educaqional - pregitirea materialulur drdactrc

5

- pregitirea .elevilor pentru Ieclle - conversatre - scrlsa - exPllcalle . . -individuali . Prezentareaunor ima- - mlnrexPozrtle .cle gini din povegticunos- carte Penffu coPlr - Planse,.srluete cle cute . Completarea unor plan- Personare -t
se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Si recunoasci povestea - casetiaudio cu inre- - orali gistrareunui basm - individuasr autorul tDe Daza rnre-

grstrar[ auoro.

t.

- conversalre - joc didactic

IA

rl
'rc.;;;; i"u.Id"pi"i
4. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective
trei iezi jE Ion Creangi). r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' - si citeasci corect si expresiv textul; - sd recunoasci personajele textului literar; - si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.; - si observe.;i.si analilntultlv lmagmea - conversaqie euristicd - frontal leze oln manual: - oral - si citeasci'textul in - formarivi mod conEtient 9i si. - exercitriulde citire - orali retind numele persoindividuala in - frontali najelor; - formativi

(Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil

rnoriecintccul cocosului

uctrdirr mc-

1

7

J

4

5

blFeedbackul

o7 o2

t. Dirijarea lnvlgirii o1

toaPti - si identificecuvintele necunoscute: - galbeni; - preJdcuti; - rniracol: - vrclean. r Se explici cuvintele,se - explicalie tormuleazi propozigiicu - exercr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. . Copiii citesc cu voce - exercigiu de citire tare cel puqin o unirate
lo q lca .

- scrisi * individuali

- frontala - orali

. Copiii spun cit mai I - exerciqiu multe cuvintecarecon- | qin grupurile ce, cl. I . Copiii spun nume de - joc didactic I persoane care conlin I grupurile de litere ce,cz.I . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi, de exem- | plu, uldmul cuvAntesteI gru- | carecuprlncte acela pul c4 sau.licerax:cincil *Pang[c, ]- oPlnc, -| dulcl - culo, - pit -l fix - linx, ir (x) - dx I etc, l . Citire selectivi: - Citegtepropoziqiiin! terogative - CiteJteformula de sa- - exercrtlu lut ! - Citegteceeace spune .vulpeacu voceapreficuti ! | - Citegte toate propozitiile exclamative! I l. Citiva eleviprimescbi-

- orali: - individual; - perechi gruP: Pe _
- lormatlva

- orali - individuali - formativi

desep".".d sunt I t.qJt.
I I I I I I I I I I I I 01, 03 | . . Asigurarea or' ouI reten{iei I 06, 07 I |. | I | I 8. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I

o,.o.
o5 o6

o Li" se cere copiilor si - exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: - Care sunt personaiele din textrll literai? - De ce Buratino seintorceabucurosacasi? - Cu cines-aintilnit el ? - Ce l-a sfituit vulpea? - exercltlu - De ce creded ci-vul- - conversatre
pea-aveavocea prefdcuta i - Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . Copiii citesc gi.scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce, ci qi lirera"x. ^

nate migti/capete de copii careexprimi diver- - joc didactic seitnri suflitegti.Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci, apoi formuleze propoziqii. Copiii caren-au primit sunt ,,spectatorii" bilegel careaPrecrazPfrnaPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. de Citirea 91 conversaqia -.exercrlru. incheiere - conversadre Tema pentru acasi: - re ciieascitextul literar cu atenqre; - r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. CoPiii .deseneaziun rnctragrt. Persona,

llI l-

oral; individuah formativi

- Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.

08, oe

sr
Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a
t 5
T

$, , , a1, r
Ar i'r t'trrr.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis,'iltlirr;r; l,irnbnpi litcratura romini

5

lnviqitor Clasaa III-a Data.

l. Captarea atengiei

subiectut - Ftgrite tccpiei; tn,nescu: "*,,,!o'ili:r* vorbire. -----' * Substantivul, de parre
Tipul lecyici; mixti.
,\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise; ;i d1'ruolt"rca

f. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. Dirijarea invilirii

capaciuiiid. .or".r;. ,. r)t't('cItae "^;rl;;r. operatronarert'pe parcursur.;i Ia-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (), sircitcasti corecr, fluenigi.expr;;i";;ipugin o unitatelogici; t'r,;;'.I],i.l"rteasci/si

or
o2 or

. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.nd de GeorgeEnescu . Observarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . Florile omeniei dePetre Comarnescu (consohdare) . Substantiaw/, parte de vorDlre . Florile omeniei dePete Comarnescu . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. . Selectarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. . Exemplu: a) ,erauhcrimidebwcwrie gi induiopare..!'; ,la.crimi.ce. linigtesc r.nund 9L llmPezesc oclif (substantive comune); b) li se cere copiilor si spuni numele personajelor: Paulina Cocea, George Enescu, $tefan Luchian (substantiveproprii) . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. ProPozlgle . Formulareadefiniqieipe baza exemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul, numirul. . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte

album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu, $tefan Lwchian

rispundi i"itJi.'; i"

textului

definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".i"r.".."i"'l3iiiir,.,rul pebazaexemplelor :l.I;lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre; c)q si foloseasci. in .or..i*Lrr*c.iti i' Jir.rir. ,ituagii de comunicare; ()o si scrietexte date -od createp. b"r"-r.ror sau cerlnte (repere). ,Strategiididaaice

t',

diferite exercigiide citire: in lant, selectlv etc. conversatie exercrqru exercigiu problematizare analizd. conversaqie conversatle eurrstl. elevii trebuie si spuni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi, bwcwrie, induiosare (diferite stiri sufletegti); inirna, ochi (organe ale omului); . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte,au forme pentru numdrul singulargi plural.

'

o Actntitdpide invdpare; frontal, pe gmpe, individual. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r,elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian, fige cu citate.fise de cu ".tiuit"t"ina.'rr."l."ra, caseri. inregistri.ri din muzica lui Georgedr,"r.r, ,.". Bibliografie,. - Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian; - Pcrrecomarnescu,$tefa; LuJl"i, nir"uTineretului, Bucureqti,1960.

exercisiul, anatizasi jocul sinteza, di{^ii?!,'"!gr:::ri:';::::,'iiT,tl'euristici,

o4

Et,rpclc/Eucni-".rt" lcctici/ didactice

l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise

nRealizarea clirnarului educagional - pregitirea materialului didactic . P rezentareatextului na_ - conversaqie - formativi rativ - auorlle - individua. Cuvintul - parte de li vorDlre

ol

o1

o,

exerclul: . de completare

de identificare . Proiect de lecqie Model orientativ de lecqiede Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1. u.joc didactic spu. de creagie o5 o6 6. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular: ckrmuitor = conducltor.. povestire. domnitor. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiile Substantivul Felul r de ffansformare . Texrul narativ Frarn. jucdrii. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urmetor. catete. Se desfigoarl jocul di. I 5 Adrcsa: . denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numirul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din textul dat.nicit mai multe insusrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea". . Scwfipa-RoSie."te-o ripise gi pe Dumitrana. wrswl .a.i" l I 2 Lo.lncheierea activitlqii/lecgiei o.:ir. mknd.tx.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcaracterisrinumirul 1. Ci el cind veneaa fura merele.. i. Feedbackul 7.neagul acesta z. a) Formuleazi enunquricu urrnitoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urmitor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll .'. prieteni q.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. (Victor Eftimiu. aciuatdpe lingi el de mulqi ani". . iooe.. Delimitarea textului in fragmentelogice. o5 o6 . precizind felul lor. Fdt-Frumos.Zoica.tatdl Calitatea: elevla . mo. Formulare de propozi.explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. numirul .exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. Un exemplude exerci. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor: ..Asigurarea retengiei 8.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im.Demult.tteu ..mama . . cile substantivului: felul. r Li se cere elevilor si . risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri.joc didacticFrwmudactic Fr um usepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii..oacanyd. (Petre Ispirescu. o Tema pentru acasi: .a.'.

--'9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel.ri.:l ii expresiv.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! .la numirul ..Da.trasituri fizice. mi-a .Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genuri. foarte bine."1 polare.. trebuie gisite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti.M-am temut si nu te superi.eper"/cerinte.siretlicuri. qireato M. Vorbise cu bunicul.uirrorrrr. p.rc n c o n . si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.r. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale personaj. ursul polar de Crznn Pnrnsscu Da.drr". "rrr"rlor. p.-. Cu adevirat. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! . o. cu gi cu nasulcirn.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje. | 1 rePrezen.u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dragulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosrului profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? .lionale pe p. .lilfr. si formuleze ideile principale. [.Am ficut riu ? i fou..esf:. o.rtrucE . bunicule! = Cum asra.). multe sau mai. i rl u n u i tc x t n arati v. folosind in exprimrr". O. t.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.t .Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli.Asta-i tot? . De data asta.i. -r\' iElevii vor iniria urr dialog.mixtl. in temei'icia achizigiilorcognitive gi a deprinderilor format. Fram. J' (lornunicare temaleciurii saua unui specracol ..ziceael-.lfutu"" cltlt. O. 9rr si redacteze compuneri sclis.o.yeoPera.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.t.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r .n-are cirqi ? $i. titrgnLt . Pe d. r [)i a logul c a c lc n.puqine) funcqiede nivelul eierrilor. oare de la mata.r. si elevii vor fi capabili: f)-biea.. perrug. tri. ". . una gi incepeJalta.n-cat.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi acum?" ["'] Pe urmi.fostului profesorii flcuse mai mire plicere.Povestiqi .lorp. . Spunegicitmai multe adjective . ge -o.r. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechial circului.] albr9rdespreexpedigiile "... prezinti"momentul si locul acqiunii . si identificedialogul ca elementcoistituti.Mai estecevacu dinsul. din seara taqicidc adio? .."i1o"t" "orrtinrr".iand se-rreled. baza conginutului textului narativ.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoasclviaqa Scenariwllecgiei sI .rp". ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit.beieqelul ochi sclipitori . mici'si pe cu n.rnrr.Mi-a spusel.rrbrr"n-r-i*l dererminat..i.Citiqi dialogurile! .Mi-a pirut rlu gi mie. elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.Bietui Fram .iei: . . pe bazacu nogtingelor insusite.rte expresii gi insuEite. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi."PirdllrytIl-1r. ma intreb.Ai-fa".1.."t" .Ce anume? . Alte activitdpi de tnodpare: .ir. foarte bine. . Acordul adjectivuluiin gen qi numir . or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri. nepoara fostuluiprofesor.sdtun le celor doi coPil.:::f.t t.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3.ffi l r l(ccu'.Delimitaqifragmentele fiecarefragment! .multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit.. o. aflind. 'l'ipul lec..r spaqiali v @ dcrcrrni'anqilo'.dc evaluare.curriculumextins)compunere narativi cu dialog. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -..Ei ? Ce-i cu dinsul ? .".in oragulsiu. crrrri."' or si povesreasce textul citit. r" po"r" schimbalocul adje"ctivului.arcursul la sfirgitul lecqiei O... si recunoascienunrpri..rrr Cezar Perrescu. . (Pc.situri morale. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror acesre cu peripeqii. .. 4.:yl::acordul qelorlnsuslte.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci are o privire de baiat degtept.seqinuse cude ^ vint.rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! . din textul literar ! . . Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. dar nu are cirqi.*J".t.e ba-za anumi toi . undeva.trd. t3 explicepunctu. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l . 2.departe.Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! desprinse .1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1. p. de la circ.i. sa citeasca fluent.. ^.Buliculc. nu-l uitasepe Fram.."ti."?.'rr.'fiind termlnat. .i plural.. r [)crsonajrl litcrar .cu desenul Fram". Aceasti unirate de iivlqare se poate d. urmi.de j..s ti tr" l ti v t. si delimireze textulin fragmente logice pebazaideiror principare.inqelegindcontinurul textului narariv.luind povesrea departe. .

rimba riteratura rom. pictur^I.r.._ miobiectivi gi subiectivi. doudpcrsonaje..rept. .ii"i . itemii reprezinti ointrebare.inrcr Ei por infiripaun diarog clcsprc rccturi. t tn senstarg.ri.. Iternii reprezintd.feeric.P:-" inrerviur".^.i#... penrru naruri.:i.tul '(preromartismul)..clitura$tiirrlifici.JU'""(ri ciclu de inan-gcolar.i 99r99.. gor"ie.i". dorinqade evaziune fanteziacreatoare ....migcare *"nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi.. iilosofie.l.'..197A'p' 284' .ri"6 i.aa. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente. idfor"r... " dt. itemul 3. . rfargir"l r.ln jocul rol^.irr""i.r.."-". dr:."" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica. of.ealize......:d*"riirod.rcporrcrur. qi metod.lingvistic{.iotttt"ntilor inainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi.f"ie formatioe (finale) adminjs.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii. caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir. a.i'r i.. tradipionale care gi-au doveditvalabilitat..dardeznoltatplenarin prima jumitate a secolulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. pitoresc..exotic.simpleintrebiri.a.stabilirea r""Lyl. . . nelinigtea melancolie'nostalgie'pete. Er D .. p racticd).."i probei 9i definirea obi.al sensibilitlqii tane gi sincere. gi ..rrdrrl"r.. i-ui""i.ir^ii'r". lirg.rar.itr.r...'ffi: ln practicagcolari ." elevului.pH. sponaf irrdirrid.interacqiunea. 3{q1in-ieqrpt .re tradiqionare acelea cu moderne. . furnizeazf' datele necesare vederea in ra"prall . un aztantajar aces_ tei forme de evaluare: . .GiJb... pro[. .i t.practice..posibilitatea jusiificarii raspunsului . .pti.. Evaluarea influenqeazi ?nrrigarea.r.asiguraobiectivitatea pun... l:"]l-lif': a. periodic..bi.t. descituqa ... . sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i..dar .i"l.J. autoevaluarea..o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse.:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t. prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein etapaurmitoare.. in notare. testesimative . in ciuda unor deza- l' l) ezaaantai e/aaantaj e. aluarea.rispunsul aqteptat.il.fir|i.alteori un d.oferind wn elevului suporr suplimentarpenrru r"..acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. .. itemii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporeprezentindun dezavantaj..:::f_:. * intrebiri siructuralesaude tip eseu.i "" p.feedbackulimediat constituieu r. Drecum siin modi.."ii"i"u"igo:rr.rr l dc . alternadve.e lr..? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru rczolvareaacesruisubiect."prezi'te d...r. i..-p.rr.. ccre .areunei metode trad..al viegiiafectirre...i coregrafie...: ."r".. . ln sens sau Orice iteni t esteazdunul mai multe obiectivede evaluare. .i J" u. p... in carese evalueazi inigiale . subiectuial Ilt_lea. sentimentuluigi pasiunii..rogresul t.rlt"r. didacdce . scopul.i". .un enunt urmat de o intrebare. F.rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului.irrt.e avantai. i...plus. nonconformism.alegerea tipului de.cultivarea r"bi..i. u c c lr c $..p.itemcorespunzit.i. r. .probi se realiieazd.n..ot"ponentele unui instrument de evaluare..sprijin.l.vezi restul 2.".iorirrtii' ..*r*'rol..comunicarea discutarea 9i constatate. romantismului: Caracteristicile opn.i i. proicctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi.nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii. aceastarep-rezintd aaantaj. sciremeide notare (analirici sauhoristici).to.. aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei.i'.adici primatul eului .e ca alternatioe comPlementare. prin aceastl. misurain cererczuhatele invigirii sunrin concordangi ..#. etod..exerciqii probleme. predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari..*tinJ...*rrri... tat.i .. .t..rioade lungi de instruire (semestru. Tlucuregti.. reste A.acest are Orice evaluare drept scopmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz..".i". daci. Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii.aceastr caracteristicipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri.. .r"u"i.i. interioari. iaatuarri'i.tp. de mare complexiRomantismul a tost o .o. or"i". it"rni.p grr rulri rilo.. fi. proie i "rr"fA:irt.? tuste t". .ilu^rr^sarcinii .si indeplineasciurmitoarere condigii/ceringe'--'---"-' minime: .p.aceqtia . obiectivismului clasic. de I'roba scrisdtrebuie.evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv.d." p..r. cultural-artistici.. prot" ...esretici..i. cu -o.i..drcel mai desin clasi..robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor.. inaestigaiia. p.iiurreievaruiri obi.i pentru mistere .relajia nu es productivi z re . ^pr"riazi ..ti.lor-opi.. didactice.ipal scop. rarguriif ." i*" \rirtuqigi vicii.ir"'i.rr"irr"r.directi profesor-elev careuneori constituie avantaj.i". alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului . a spirituali.. rure.. conrinlerii activitiqii.+.elaborarea adecvati..rili...gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro. poltttci economie llltl= istorie. gcolar'Din.".

. a.Prin constituic a inqclcptului. j.i.permanent"..b.. generalor durerii./ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea.argo_ -' ---'-"-. soaresi stihii...r. titczadintrc'aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici. iobrietaie....r. fizic insignifiant. crrLi "-o. ia societatea caresesimre.dcfinite.i/ F. luide feniu.t1..i""o".. naturd./Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir. for-" J.tii. de aici sarcasmul intreagi. teu netor..exaltat: .sni'oiu)iif.i"i"p.Timpul nefiinqei". e_rcsuri../Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt. .scris.. '.. dirc(uritul.ut morqii. perfectiune:a creat celccinci scrisori. ..id. cafr....9. Eliberatde sub tiraniatimpului. geniilepreocupate trecurul qi viitorul universului. r^zata..voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi.a.valorilor naqionale (mi " 'turi. fii"d Georgecirinescu considerr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d.iJrtj.Rispunsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt..a'dure.. P'a'). II..rl de miqcare"^ Tatii caredeclanq se Rig Veda)... orrnrl devirregrandoman. ti.nfri ob." .i../Peste.p"eyr pre_ se cosmogonia indici.noi. principiul vital...r"u. avuro a aspiratie crasici(.a. poetul.eterori"astrari pen"iaie'. .iii. "*ir"r.Poqizidi o lupenhauerian6. inci .o valoaqi depune".D..../ vecinlcieiel in qiruri o dezleagd.rl fatttitsttrc..."r..intruclt cuprinde *-t ra origini.rli.ietate"^cliditepe.(astru specific romanrismului). prinperson vaaje riate categoriile -a.subiectivism.ilr.. i trAi1.o.reayiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii. I rcs gro.. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui..ir../ Micioscopice popoare.-. g. condamni la neastfelde iameni. rrr"li"rrrr".se-nchide o rani printre nori intunecogi". Pcrpessicius stabilegte ciclul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea...bumbacul urechi". p6etul stabilegte cosmogonicn girbovit gide nimic.'-'*^ t IPIFartistic tic.rr./ tn ../ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici. pini la cossi "ut -'.9ichiar .rttolgtetea rei.teni .. .o. o..edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica.. tru a dcscopJri tainele iihe..air...lips! de viaqi si voinli".. conrraste. d-.rrrrri.stiphna-mirii.primul..hiperbola..r.romantism.se pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte. ci prilej omului de'geniu. geniuleste neinqeles nefericit: ..lele inviri haotic.. ca si un clasicismatem_ Poral." nemlrginire ne-nvirtim uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi... A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers..r"..dee I'lxisti un . Iati Ba'sdvezi. apoi ..ro..... neghiobi ..Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI.gl. III aparedestinul social al omurui superior: savantul. l'udor vianu aprecia rom'antismi -orr-.olimpianis-.priqit crl cnt .. .*i1".":.-''rv!r' de .insugi geniali frimintd min-tea n.r../ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi..."..ati d.luni.extindcrca univcrsului artistic prill tcmcnoi. t6tul recade .rffi"qte -."*rrii. sursi. reincep-eterna filosofici schoin io. istoric.']...Tat in lumea astamare.ffii.. .riirt si rog". d". spirit un romantic. "i::11..intr-un in tainelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate". prin medi_ tagic./ Nu slivindu-te pe tine ... categorii atitudiniestetice si inc.o"r":l.. care a de afirm"are valorii ace-luia il roste..trt"ie."1il.. al rransgreseazi spagiu timp.a imensiri...prn careva :]:.pitruns de sine.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromaric ce .Cici in sineimpicati in lumina..". posteritat.ri.Doar ceasornicul urmeazi' lung-atimpului...regi.noaptea pace .in sineimpicati stipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi.abrur.. prin forosirealimbajului popurar.i d...t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie./ Universulfiri margini e este.epr..g61zeleto"-rr"]. alegorias..poqi s-o sfarimi.savantulpitrunde odih: cind Totwlerapotenqialitate.1 nepitr-uns". orice-aispune.pun.f...te: "[.tlui ln dege"tul mic. Indifeient d. "pt. osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i.ominesc a fost in buna misuri un roman.i:.i mai dreapti.e cligi-nainte-iintuneric searati".$qi... ..r.9iHoragi"".II).. rerminat in acel ..tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire".i. prcguirca --. . moment).. ir i'-^ oarea Il..ntalitate... .in . *?.genial "ieqii.incareau in revisraconaorbiri tfterare.. mingilesirilucite. lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri./ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri luminoaseizvoin rind din infinit."r._r^ll..) r" ii"t"""p: ./ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. . rii. iniunericulinceputului(.irnbogiqir.qiu ig" ". ci .it mogoniegi istorie umani in totalitatea Luna." aqteaptl. aldoilea prin_ec.n.toate. sensibilitate.lipsit de misuri..r"trrir-"r"i1 Jvrarere nostru romantic.Ut.E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca. ie de furnici.ti..egalitatea ca oamenilorin fata . cu hainaroasi in coate..ilor. folclor)ctc..sandirilor "rte dand .(..-ste. Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit. din sociale jos(artigti -------.. ra. tut. .d. tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. cxirltitrca trccutului istoric. ..".cultivarca precum antiteza. (scyisorile in I.varsipeste_toare volupto'asa r.oarea o speci.dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i. societatea ittd.. *./ Nepudnd si .geniali.cirare" in timpul subiectiv." gi u..i'rr"pr." !. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului./ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit"... Ir.rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii. Iuna. prin.\ici contemporanii nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor. fog* ori sirac. Soarta imaginea apoi prin rnizergi mintea.-' in cu in odaiq"siricicioasi.i.Mihai Eminescu..at.. curentur ""-.. epigonic.lrilibru..lii ". ca irirr.rcscur. .t . Hlr"qiu (model de per_ fecgiunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"atri nI' Influenqaceamaievidenta. Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul." . tism clasic.i is] {-it):il. romantismula apirut ia o reacgie impotriva . si. stilul retoric./ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.gr" .^t.arhaic. planetele. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin....lp_1de mo_ trvc $r tragmenredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"". titei.Necrologul nu va fi tec.p"r. copii ai lumii mici./ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-.._inflgi..l. "ia..iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a trera'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut.. esenra uma_ nr esteaceeasi. ei. irrrrins.'p"ter'ic siu .incepurul poemurui rrimigind la inccputul scrisorjilui Horr4i .i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri cu cotul..nllionrl. savaurului.impenetrabile intreveeternaPa99")l in care.i.rfu.Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c..intrebiri irridr-.L.pulseaziaceleasi dorinqe.

. motivuiii-pului 9. crezi c-or vrea si te admire?..distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a aplrut distins9i surizitor..ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul.ii". cuc./. : /ost:Sens.I. continira..ritmul estetrohaic. gi *djectiv verb: .Iatd. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l"rii.il.V. au Poemulc rPrindegaptetablouri. l...miriter.a sestinge.drorr.""me: . Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" metodeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadramatizatd.dasi.adjectivpronominal negativ. de "r.uo ----ttegcianl: "r... prin conYer3.al doilea _ soarta omului. Medimiia incheie trei ideifilosofice set.i. B... verbe :: cu substantivei . prin motive: motivur nocturn.r# . Eiprorrrira aa. ..srrmane Drin !.3/ P.. Versurilepoemului au misura de 15-16 versuri.adjectivpropriu-zis.. .. devenit substanrivpropriu.. Subiectul al IIJea A. . concertul la tinerilormuzicieni ? tn piaqn gisesc se qipuivii... l. in 3.iiii j6".1U.i9fu. vreun pericol' prrornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF. selenar.. cosmic (cqcm. in careconstrucgiile interogative.i.. g.r".C-"ifolif*ni .i".-r FI ficiulomulu! 8eniu..ger. #.l.iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea. t-Lrf:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun. r .rl nocrurn care declanseazl. verirabih mule..i.Preuenea houl me. .loiuqiune pronominali.Neputind si te ajungi.acumsunrem chi..u. -.recunoasci^-1".trjiffii. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul... rima imperecieati..ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele.....r.sunt la lor si dinsii. Ji-am dat banii. "t "-"1"i tiv comun:.O.propoziqiesubordonati subiectivi. uhimii .. r .ubrt"n_ c. earcdestraml...e*clariati:^:o-:1|lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali.adiectiv..prin."dj. lui .gindesc.ahi..-nrre / .de marefrumusege: _. pri" oropnn hmbajur poetic. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .-t "ieg.i ' t i"vocffea lunii./ .i..i#.] si qini la rosrul lui" . Periplul..meditagia.. de Poemul esteromantic prin temi..Frl. 2. P.ii. l..insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi gesticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* .propoziqie circumstanqiali de cauzd"... uldmul reluind t"blo.seleagd"'... in ceea privegtedeficienqele gram de redresare."... ' e.i./. Am fixat geamurile chit.omenesc.temporal pornegtedin prezenturmeditagieir.T.. d" el!" ._ / . de prin chipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric.pronutnepersonal.. niciun . l'nmul vers relevi p:rpetua devenirea univ-ersului.ri circumstantiali concesivi. verb . nici o datd dintre celeProPunu-mi convenea expoziqiei 2.omul [. .e.propoziqiesuboidonati predicitivi.d" agd" dimi".: F::?:il' rnletes. un estenecesar nou Prointreprinderii noastre. noimi.e1. ..iEdrea:a pieri. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias. cine siiece .. [ia.. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent. ci 4.i_ cosmogeneza. CI .aiil. Subiectulal IIIJea l. insolent ..plgrf-i:.. .. "i... Eu continui si susqin 2.. ..Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea...1" i"rreaga " se cu care . pentru ci invaql jucindu-se' .. vrei s|t inPiaqa vii Festivalului..ogonia giapocalipsui). Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia. Pentru inau.fyllgulit tl€tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit.. d9 urmag. glont. ochii albasri ai fetei celeinou-venirein clasanoastri ne fascinau. reducindu-l dimensiunea medio. In poem aparrime inedite.r. .ii'.. I rcr 4..il. a generoiitate mirinimie.a urma. a d.."6. a relua: a reincepe.. t togice-nasti lume sunt supusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii"... destins. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a.. TVA la alcool' cre$terea 1...tece"/ .gurarea se cteorganrzatotr.... ... ce 3.I#.:.Tatdl. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene..2/pentrt luasestartul gregit.._|.buStean adverbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrbatd ..propoziqiesubordonati ."..rl ..p1ce"..iaUtott no..Jrrr"*r fil"rofi.

IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.'p."a"a . in. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire. a I "'rt L13 biectul I .t.a corecrd.i.:. Se Jorit iv.. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de awr. cujocuri miscare.ilI J" .lB74 (perioadastudiilor la Berlin).dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei Luceafirul.prin depigirea. .. Se caracterizeazd.ii'il""i.i qiritmulsiu de dezvothre. recumJo. joc t" otg ni. i. . I).ffi Eminescu #. Poemul are intre anii 1880-1882. acest joc poatefi. subiectul 'ezoluarea al III-lea.r.i1j".""r"" educariei. pe afireprezentate sceni.uneste sine obiectivitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii"....au. prinqesa basm. Finalitdpile tnadpdmintulwi primar sunt: .dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul).:n:t.r.ra.ili.cerculuistrimt".culesde Richard Kunisch. motivul florii etc..iili"i"ti. I .fi. s."irad. motivul nocturn.Tlil. exemplu.poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic. Poetul eminesciene.i"ir" a"""Xie deacesre te.'$i."-. inceriare de cigtigarea unidqii spirituale.".lr..:. astfel "ioi" doua .. crasa p"t.. "lr"a".etapaapogeuluicreaqiei versiuni.a.fi.i. sau incepe cind :f:.. . 3. ci pirsonaj romantic .r-te Conceptulgen liric .. . prlvilind o stinci (finalul bas- lui popular).Jocur belor.. Aristotel).lijlcc t. Semai poao poveste".zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.p la r. .ii l..fJn:kir:x. tinirafatl.:lo._ I V elevdosparte cuvintur sirabe. cind seconstari.ljt. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa..*.' r"r*i*"r...ji. dvul inger-demon. creaqiei i specifice g4o.vezi restur 2. gi . acesrea fiind substandve. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.a finalul basmului.tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.. Prin tema iubirii gi a cunoa.f [i!Qll.[' l*ii*l*l1]1"ri1r.He)enuldramaficcuprindeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic ..ca gi a temelor 9i motivelor romantice.-"*:1. 85.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*..fiinqi chinuiti..l trei-patru. 'ea :.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje intre careexisti anumiterelaqii. motivul iubirii interzise' I visului. eon..uneori gi al monologului..Acest de Dintre acesre cuvinre r. .. ll'li'".l. tc reiliz. cidre.rr.*^rrr. prin intermediul evenimentelor. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect. de joc emtterea unor onomatopee..i. de evenrual o.demon. realizate I-Y.1motive romantice(motivul cosmic.completat. timp...:: deMihai l)c'rru asisurarea.li:y . seamini cu personajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc..1".atrriari.terii.". ipbstazeale eului creator/eminescian."rli Pe dcrageneral ..rirl. siiabi. unor tr.motivul mirii.emiqi.". acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala persoana amploarea iile genului epic..o-pt"r"r.il''*uiii._qe """"'qiriiu" .in Legenciockrliei).. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru.cu-joc de miscare.elemente seregisesc..#jn ori de cite ori esteposib'.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi caresi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq.a*p."r."ii ilil. gi ..."ii.ln:a"i.g.. in ceilalri c4rrc ca. icat de Eminescuintre 1873.iri.lnra*'r)iiuuii.' ladc'scopcrirea cunogri'1r. funciie in d.Dunr..cur swneteror. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris. ""' a. motivul codrului. de_ citirea sitabe p" .rp.. fruenti.' ' - .:t.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogului.a titot111i.r"rtrrrrt"tea cadrului didactic. esteo sinteziintre epic gi liric.#ril.t. autonome.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry.1..'i. pl-".nu e limitatdin timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu. I .ip. . existenGenul epiccuprinde opereleliterarein carenaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epicegi dramatice). creanajelesunt lirice.i "u.'. I)c excr'plu....'.vezi p.rrrr s.|riirretc... 2. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.. j'curi dc clczvoltarevor. ]..J#::#ffi'. Glossd. itemul 1.Odd (in n'tetruantic).a_ sd 'u'i.-.".il?JHT:*.uc.) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni. .lts. .inesciene a capodoperelorsale:Scrisorile basmului...''i .t.Sintezia gindirii poetico-filo zofice. culme a rafinamentuluiexpresieipoetice. motivul cosmogenezei. lt dentJd.ji.

rorrrrllui.r" "".adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEminescu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef. .iubi_ readint6i"..r../ sunt cu vccinicia lcgat.li:::3: | .rtr irri. r ornurtarea sinc de {iind.visul urmi": . i.ri stea.iliui."pe.eaf../ca sanu.rr" cu un conse_ nerfatadepi..tergi.r.rrj.ori dc iubire"."._.1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei. spagiur .o n. ffi. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menireade a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face .rl ing er de pazd.j". simplu.. eaigi desriinuic zbuciumul:. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteorici prin lumea efemeritigii. steaua.ndu-se.Intilnim in poem ciand.a stripungirii cercului strimt. u i: +FiffJj:i1:il..'d" rrisr cu razc 99.... .complementcircumstanfal instrumental. ."f r"-l"ii.idila din codru.".i./ din.//.#1'd.:j..re.ritorind spreddnsur.frrf:. nasc a muri/$imorspre sena.!. i.airile din " stribate_mi..spaqiul rostul celor doui lumi.rilio"i. tilgaqi^r. cazvl acuzativ.cunoagrem cunoroc/gi moarre.l.Da.si aceasri numegre iubire.Luceaferul... urgent..i" seara. penriuciralin.lri numai dureazi'....rl"r. ingrimideali.farmec sf6nt/ i.neinqelesc nii [or.. fcrc'd.hror. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii... aspiraqic.."il. tnurirc pc'tt'u..re'spus.qi om ....""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic.r" cercmai larg.ni.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemnarea poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".complement adverbial..e:a se lipi...al cloisimetri cu dar.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSintezi lirici. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v.rn-.nd.. a tncwnjura:a da ocol.#... punand r" exisrenqiari risrnurui) condigia "rrii*?p. umani cunoa.contaminat uman.realizati in trecerea aiswl(crt multiple semnificaqii).'t codru d... i-perar..l"'t.. Ea insl.lillttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.i./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i./p./bi.duland intre ccinrre lestgi teresrru. drr-rrupoatefi fericit.aglomeratie' rdpede:rapid. i-pri"irii. blind. conrcmpldnd luceafirur..girtainic genele r9." Ci Strimt/ Norocul vi muritor-nemuritor. numirul singular.ii simetrice celelalte in gi Citilina./Noi nu avemnici timp..rir"l d"lrr. de .: .nemuritor.i I al patrulea.rfuepa$rrea i"iqiri."iio.ri.zl... ln actul cunoagieriiprin iubire.iiiiorrt. iar prezen\a lntre spiritul univeisal. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi..i. carepen_ tru om rindnelimitati. ?nfrumusei. Subiectulal Il-lea A.complementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.. i*.r"l. exprimatprin numeral 2..".ru.'11^n1 $i t"b#'. ..l-pr#insul/ c6nd areapei valuritreclci.l. careseapropiede planui_cos-mic-prin.cringul" /pidurea. deveniti steapenmitici a autodepigirii el.z'cii..!...ia .r.. dedeasupra").O./ voi sr mndezle "5::i.. Dir....]lli)..casa (prima. voi rni nr....visul tu.i rece".ag:invilmigeah.-.roriire i"rrl. carc-lstipinea -"r.f#l"t)._"r.drrunde-n si ?" gind-..l.iiil orizonnemirsinit/ Singuritiliimdrii. 1. ..h.il.il.ise .exprimat prin substantlv comun. ca gi a fetei prin ."irii"'i.limira a... lirice. .a versurilordin l'inalulpocrnului:. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. J."i.inger-dcrtrott. inghesuiali..as"i 'rorqii..i'iil:rf. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini..*ui'inrr_./ Durereasi_mi alunge.e no_aprea-mea deparimi.I ll -" *.di-_^r"iiro.o.deluceferi".ffit.Biiar florigidepripas.rritoril.-i. marea cerul. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice. spre . a ocoli.#hfi. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.rno"gt".. murirori: id:iF -71q..r. pri... zborul. r.iu. esre fata sreaua norocoisi..1 doui tablouri.rdsdrit/ un "r.. poare pdstreze i-piii-.-. sdu se rearzeazd. .^iJg""a. /iLucegte.p_recl cect r.6il. .parte . .iivo. ztisarr prin gi uls. cu mi.'Eaterrr. acced la o cunoasrere superioari. matcheazd.. ii .. conremplind si .. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle.rr.rr4 | ri rlintii.r"-.dar steleluminitoare pentru oameni.y Deserre vint/ doar "-l"lr.*rn..rerii $i. omuluide geniu caredevine nemuritor... o alti remi apoerrului tema fiind proprie romanrismului soarta.i . tnadlmd. circumsanqialde mod..i... . deimpirat Celetreipersonaje faia ./ Revarsi de linigte vecil. mitical cup_rurui.nndo alti lcsr.screa rcpaos..i.#u ipostazdluceaf.i rccc.Dar luceafir. imbulzeali.uno"Et. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina. genulfeminin.r.pro. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmic) . a seprind. de trei ori .MareleTot . chemirile Luceafirului'l .d. pe Luceafar.lina..cerc un strimr". ausrele prigoniri de soarte.ril"r. exprimat prrn verb la modul gerunziu. precedatde prepoziqiasimpli cu. p"r.i. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .zi reci/Din rumea desparte.rr..nspir la. pirgi antitetice...irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc. u ffi t::: if:i:*.. .apabilsi renunqe rar.o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.citilin. ineazd. inbazacnreiafiecare i. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum./ seinarqitot maisus. pcntru Luceafir visul seteide .-rn -r ... devenitici_ tilina..na .-f "-oi Dar plrr.epaos.f.cici tolise a Nr-ir.. .cdti.triieqte 1ie visur ..complementcircumstanqial timp. epicdgi filosofici. ca mesager destinuluiuman.se interpual Luceafdrul(Hyper-eon). m-am niscur.i Demiurgul reaminteri...r.-..rffi.:. solitare. gi rimita dar " iniiurii.visul" ei ....::bd::#i:. d.1' din rilin...""i. r./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rimineadeparte.. ?n acela.r.r.i.".trr numaisd. *. descoperise identitatea. t Oar .'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petrece..P. . nici"d./Aru_ necindpe-o razd.s..cu farme.Demiwrgwl.. pe antitezalimitat-nelimitat. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie .i" .$i d. ci -f ge.

animate filme pentru copii. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqeles reprezinti convertirea Scrisul cu sens. .colarilor. : exuberant. artl (scriitori. $colarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle. Caievasizici.a dezaproba. : morocdnos comunicativ. Subiectulal IIIlea de l. exprimar adverb m. .inviqltorul/inviqitoarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. desene gi . 9i presuPunexernecesitiefort congtient. plicuti de vint).osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. participi la activitate r cauzaunor acqrum (buze.conltiente' de lungi duraCititul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort congtientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. . spiritul de observagie. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea..r$l m'4ltti bina . sunt dificile. d. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii.r.urate in clasi gi in afarl clasei). cu unor casete inregistriri ale unor fragmente .:/ P. rezolv'Improblemeleapirute. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevaluirii predictive9i -activitiqidiiadice desfi. intreruperea lll"trr i. dind. nifestarea Cititul .inregistriri video atragdtoare educative.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale.tactul pedagogic.se pot. Liderul grupului este acela.de celebritiqi. 4' Intengialui era t/si-gi dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei.exprimat cle prin loculirr= L.credinli. permiqind conexiuni isticedevin funcqionale. saupoveqticare stimuleazd" 9i B.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i. ln interpr etarea solisteiam sesizar notd falsd.pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul.denu eram eu" .. Bineinteles. 3/ P. S. P.propozigiesubordonati predicativi. 13.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop. sPort etc. (adjectiv la gradul superlrr tiv relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (adverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2. nevoiade cunoaqtere curiozitatea.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii).ale muncii intelectuale. pozitiv.compt.posterior. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test. Glumele lui risuflate mi supunea la ad. structuri ce .-colil (r"ur.expansiv.--r Secl'l imediat ce-i relari scenariulspectacolului.accepta:a respinge.. Acesteactivititi intelectuale eavoinqeigi o motivaqieinterioari.a. 1.). O snopiin bitaie.l prin de 3.evirate u torturi. 3.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie.prietenos.propoziqiesubordonati predicativi.-. Mi sepirea ci existi mai multe cdi sd. .. creatividqii. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert.. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea.Imposibilitateacoordonirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii geniali din diversedomenii:_gtiinql. individuale:nevoiade cunoagtere. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogiicarepot constitui motivaqia Pentru invigare. 1.rl solicitat 2/ca sd.artigti plastici."r 4' .limbajul.r-d. imaginaqia voindezvoliAgindirea.in consecinqi. simqitqi ea o boare (adierea iar.a reproba i . acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival. muzicieni. Scrisulesreo activitatemai dificili. a recrrza.tul. complexe. memoria. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau. . .. de f1 Nemulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat. credinpd: ne. .dit. picior g.folosi: . a. a 3.tnatnteadrnapoia. trddare.r. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Citiiul esteun p.Spreexemplu.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. a renega. inseliciune. intrucit necesiti..o". Cadrul didactic insugi esre un model.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.inceapi construireaunui centru cultural modern.efiiza. indirect) 1. scriere. gi sensibilitatea de aptitudinile sale. .sociabil.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o structurl sonori cu semnificaqie.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r. infidelitate.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr. ateism.ictori). createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijloacegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic. Pe mirigte rimiseseri snopide griu.. limbi. trebuie si ingeleagiceea citescgi ceeace scriu. in funcqie-deprofesionalismul."::l*:f#1fiiiTf -"r. in special. ln text.o-pr.

^." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci silabelegi cuvinteleformate.::"'i j":i:1":l::*:''.1.::f:.-...:l:'":i:."ff creop'. :H:::"#'". care existi jetoanecu imagini de obiecte.rerl.tr'trri clc licar.'rr'" ..f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:.. i. mesajuluitextului.-Trl nulne.ii:. Cu literele de pe aceste t]:.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri.lent.iTil.".r:TT?1:yl.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinviiare. .r""r.hrf ('.-'-Potenti ii ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structuracuvintului-denu. . '!il:'.:j1':^i. lvltate $.. orientarea locul gi lor in cuvint. l. dupi aceea se diminueazi nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit...in At'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinumai .?.prinanalizafexicard. manenqlgriji: ' Recitireade citre ereviarterne cuexercigiul azd.J..lilifl. citre acegtia.. inviqirii' pregititoare a cititurui.".seinliturl monotonia."J"ri" mai complex.Prin aceste m propnu. se realizeazdT" . rispunsal cadruluididaitic r* rt . .ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir. gi . p. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri." b"t. """"'.si controlezegi si indrume individual eleviiprin aprecieri.1.:':':'?"::::':r:::':ii+.i fr. ..':fff:::nl "1i1.i:".fi ":".rg.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi..i.t.. a esre de rpr.etimitarea fiecdrui tteyy.rrit]r.T"?J:::.riri ll.rrru il.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative. i:.. sau logul/ dis cuqia tici. cu cit.:::ltl re.i.i."":ffi : iffi:nfi :'Ji....:llli:':*:...r5= gi pronunqie.sautrisilabice.tc. bi.il.'iil'fl ::iT."rrrl.if ir"i J" .1.rr_.. ac a iri1l.c{upa a citit o propoziqie' I.Cuvintele pot fi mono-.citire gi/sauscriere.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j..'::li':'u A. r.i .trecered. Recun.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .se exerseazl.citire cuvinte.. elevii descifreazd ."... exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere. ..od$erea pil.#li.rtr poveiiti dccopii.. congtientqi co_ rcct.'i*|1l.iili'"^!' -^.""e-gi curenti.. citirer uneiunitigilogiceca.daci este. la silabdla cuah.'":?:l:.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi..ji*i. .hectivele reatizare f :::l 1l.copiii pot scrieun proverb adecvat texrului. de s. Ei trebuie combini diferitele silabe '.....copiii alcituiescsilabe. .t:.? gand." i s.l.apoi din trei 'Y:f.cadrur didactico"uii.i pentru a compunecit mai multe cuvinte. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insugirea citit-scrisului ci fiecare co..ur."una cu recunoagrerea sunetutuip" .r"r". prin efort propriu. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p.1'Jr3i'::i:1:::::Ii. prin expricarea unor cu_ in vinte gi expresii.d. O[continuelcctura.:i::. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi elevilor cimpul vizual de o siziqii. alte posibilitiqi de realizareaperasociata i"toia.11.diy insu...:r"Jif i. imaginii. .iu.ii. .'ff r". de de in carese afli elevii. foarte agreatd copii.?lliffi Iif lilT|:.i".il' '. .r sunr ti.a. .::':.** :J ri'"T ".:!"n.iJ...simdare.a^textwlui cu voce tare de citre copii.'.:#il:#.. in .tienta.#ilf fTffiT*#::f.iia""t" .. sirire.se creeazS.^'i:..v. r#.rispuns penrruo i'tr.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc rcc"'.r"J"r.i.i.'. prin citire in lang.'ry:l:F:tril..i.: r.e.r s" . pcr:spicac. efort sp..rr-"rg a" liiir*i" .. pil descifreazitextul torrsri"rrr..#ffi.'"".explicagii."I..". in ritm propriu...--r.-"-.nga trecare pnu' crrrnd in goapti.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr..In etapapostalfabetari.{J'ri"".i de receptarea mesajului scrls.orjt din partea elevului. memoria.^ ^r ^-. o. dupi un efort intelectualgi fizic mare.e prin revc.i.^dtficit.{. . Daci existl elevi cu dificultigi de literelor dupi forma. carcun elev..secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin care: de cuvhnt cua6 din propozi..1T.p.#."i. cidtului demon.r:"d.irea conqinutuluitextului de citre elevi.?i.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.. po.c J. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet". labe si de un cuvint..I.. Ltsttltrca interesul..sI asigureinceputul bun gi continuitateain activitatecon.precum: Sdculeywl/Caseta dare. penrruun ..:::.a.'*::i:l:Fr'::iyi..b"r". sepistreazL motivagia ' texrur. de.teun coleg cc iu de tip ..rrr.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte.t^yt':r.prin efort pr..an n#..i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.".un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizareacu textur se face. Citirea in lang.citire selectivi.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor.'Ti"iffJ""'Jl&.'.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnparcurgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.i pas este Un act tli jetoane... . mai-mulr etc. .Cu acegti cinzpwtwi'uizuatcitiredeo sitabd.'..'#. i'.rrrilri orrirrio...:. de rexr.taba.reatizeazd.." 3jl:::..t:'tui i de . I xJJl[= " "l s..::rTebuie elevisepot organizajoctrididactice. crcare activirag I trt i". sigipatru-cinci labe.ill.jrl iJJrri.Condiqiainsuqirii corecte.nt. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.constiin..".i.. la 75 de iuuint" in total.cu swrprize.."ii-T. '. "r.:'''.ttrd. iiTi::"i#.ptafcti".se consolideazl frazd ..il#. r se practicidiversele .ri5 iormangelorminimale sausunt cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.

itemul 1.flori de plumb" cu careincepeal doileavers din fieRepetaria -o"ir.sidecor morfuar) in prima strof6.t:j.. 1"r:::3..i.l. subiectulal III-lea.in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb".at.. senzaqia frig amplificatl(.Dor-. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.caYou". itemulJ.""""r..prin sensurile gi Expresivitatea melodicitatea concentraeului liric..i..la spaima ilgii inbiriir . acest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu.d.decorulplumburiu sensulmede flori de plumb". e'... "li... Prede circumstanqial mod."altul..amorulintors".plumb".stam"."..r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru .t din pl.. cavoul.tea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a captividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai..ril.simbolistprin formagie. 1gg6.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.. ostil.prin sinestez:1. sonori ctc.giliteraturaromini sepoareincheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no've.invinse.. simbolismul-a p"". care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri.r.. cele doui strofe-catrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd).il.scdrqiide ili.i*iorrrr.il.alti giiau".... plumb")/ 9i a plu s' v$ . qi transfcrulachizitiil.].. versUlbacovianesteconcentrat..a. de de zbor... obsesivd.a dormi" 91 st1. cavou.era vint") se asociazisenzaqiei (."l.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii.... 2.Cele doui strofe sunt construite simetric: .tr. rfleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.. imaginiiogi. in sufletegti: lini.. yi:y prin'repetiqii.d. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive. zuprarealismul. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist..apirut la sfirgitul secoluluial"r-. dezolante. la sugerarea Versificaqia 10 silabe.iea r .plumb"' ....rar:^v^ -t ..:.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata."nit""q" xlx-le. a simbolului (. .ian a -ir.Stam".scirverbului ..u"ti i."rri. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (. Bacoviaifi a.t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie...culminindcu sentimentul "SjaT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g..i#..$i-i mori.sicriele plumb". o impresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski).il.r. ezia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .). veziTestul6. "b"rl." (ideeahorqiitriiti senzitiv).rfi". Ion Minulescu. Simbolismul rominesc..f insrituqionaliz... a cultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::. al 3. .mai alespunctele de iuspensie.i:.ecririculNicolaeMa-Bacovia. . a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L..tir-uigi .roiia".i.. .. t"p. rotuqr._a p^rintr"po.iilrt..fffir" epoca.".. subiectul III-lea.ruio"r. ffi^r .ti i.o. prin paralelisinsiniactic.. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in . corespondenre... ci gi prin construcgiile conotitirrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I Plumb.cor.ir. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir. rece 9i infioritor. poetului.dormeau"...--mirrie Anghel.. refrene. de pild...... . TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.marcAnd durabili. LecqiadeLimba.a.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi primnl t.. .adinc"/.qt."^"i i.".gi .oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic allimbolului . apirut in 1916' un ln celedoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate.. nolescuasder:.Dormeaintors ainorul meu de plumb".. structural.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. Bacovia r".B. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect. agacum mirturiseqtesoqia la ia. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga.apartinind noezieiromine modernecaunul dintre marii precursori.glid" pr"stigig cunoscurmai multe etape.. . adinc sicrielede plumb " / / .edecembrie.5. tr"'rt . i" p.rimine un romantic celmai maresimbolistromin.aripi de r------t rruvlsrsr iei.neputinestecapabil .]ffi].."ri.eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect.Dor^mea singurlingi morqii: gliii (.. n"ia^"rir. Atmosfera sinistri. . de inr"rio"ri I..gi-am incepursi-l strig").. cind vizicarroulSturiegtilor din cimitirul din Baciu..sufletulttn -"i croase. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie.aripele plumb" atirni..||0| I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea.. senumiri: Di_ r ..cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolvateaacestui subiect.. ca .. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.ri"giorr"ia..'.rv4' \rrrrsrrrv ei.irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei.or.rrrori.Emil Isac g..-i-. Metode Siinstrumente d.era". descompun cadavrele orig gi al pri-a... irirr.repre"jnti. gi celei vizuale.vezi Testul4. .prin repedqiigi inversiuni. dupi.prin punctuaqie: paizd. ptin rnuzt_ calitate.atirnau".li-rt. de iil coroanelorde plu-6...iernilor copreges_comerul al care prin ulterior.intors".simetric. stranie' care obsedatpe poet. laitmotioe.-"Jl. a fosr caracterizat d.cavou"): .ritmul iambic 9i rima imbrlqigati. curti"'ai g'a' Din simbolisms-au desprins.dormea"....in bunl misuri.

1. . muzicale)coresponcrente nevr() z.u. tras de .""ririrlo_-.g.i p'rih..ran.. acea sumi a sugestiilor vin din muzici. Bacovia sitt.rditirr..p. racustri.. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea.i. graqios." Locuinta.:Ilitugesc.gi simt..r-.louand.1.... supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C. asteptind. atmosfera confuzl.rrirr. si_b.i se rrtersecreazi semnificagie: ca p. Subiectulal Il-lea A.t"nti.*ri ...de doui ori.llg:lfi.ao" pr"rrrl i"r"ri8r. gradul comparativde superioritate. . .i... d. sara aura. cu singuritatea ontologici gicu unicitar.atatea".Studii Siinsemndrictitice. Teroa"rea ""pd ploii i.hi... ... inconstientului. cumstanqiale .si-l turnez" .c pune.r.. (I.'."lo"r.' gi rn poezia Lacustrd.'r.i-b..propoziqii subordonatecirin consecutive....gi"a"du.Toiir. pri-r ri.il.. .il.wr exteriir... echilibrat' cump aiurare: delir.rJ.ru.. ffi. tot aqteptind". de 3.:::'. Ail.. (.i.il inrr-o riire de .md duce-un.r*.. ""r"rior. 1.:(::::. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvariabil) 4../ Aud mate_ "..r plingind".D..-.gi"i. Bucurcqti. (..g6.-sr". 137. srarea psihorogici a eurui riric. simt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti. halucinaqie' 2.suntsingur..i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l .rt.i.gind' de doui ol....r.ci euto..l.).iir'.r"r. lccrcqtc gradar.sesugereazi univers un irr rlisolugic.paraleldar .lilri il$. la titru.r" j.(defectivde plural) .i:!^'.. riilrratua nopti.emi_ rrcscienei de rep. rimi este mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd.l..a]i"]-:.. tristeqe apisare.i.'Ei la medr.gla"gal.Ji"..in evidenti o damnati nevoie de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate... lasenzaqii de organice p?.. celor "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv. .i .rra. naturiiatribuindu-i-se .substantivcomun' ie..cu pe care. parel il ermrse ci n-am podur iamar").tt" rr"1 interioriziri."p"ie de trei ori.atir nat. si incomensurabi_ :\..Tor ffe_ sirind.u rarmisurae g_9 ."'i.iil"t..adverbde mod.r.oi'r.aud"se. (...ungolistoric. cincisprezece sunr I" d-puffr ezent.oui"'1. -"rTpi.i.. Ncgoitcscu' .plouind".teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi.ui. mlddios: anin at : agdgat. de asemenea. t"-ii ji a.propoziqiesubordonati subiectivi' B.in vol. Eacdese singular) ..acustri dc G...plasat in rimamaslerbyl cea culini.deget... Pir"eaun om de o mare bundtate.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcramenrul dainnat".Ti atita ploaie"). .. .:.?jiTpylui.ciqi scntimentului singurntigii....ci trebuie" .#. .ilft:_ Ic Iacusrre.". inele ...l.:.ili.)aceea 9isubstantivul Ritmul *."guriragii.. Rima nu -oJuig"*y|.l"gu.a.. ugor modificari. care -ii..1*-'"'^'::)''t"... p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cumulate..iliilliiro*r.: . unur la tim_ pul trecuqdintre acestea .i'iio.i" pl?.i.Ce am clscar ochii mari".#ilobsesiapruviah: suplu.. in text..golistoric"este consecingi a"rr.r...?).B[".. colp Ciqelul mi-a infipt w colgin.funebrul -acr !ar*"t li rnant'ia I 9(r(r.""]r..^dJ.rrrrr...""i.ri :::i.. p..rident .....$i #laili rrriizbeqte-un val-.i-rr. iar gorur isto.. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputuri'..de '.rui.1t2 t l. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului.it.[il..T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu..rlr .onr.gi am inqepenit" .*"ili1" (.. Scriitorimoderni. s..sere azi cupatrunderea euluiin sine.racui.aspecte depri tlattc qi morbide ale anotimpurilor. repeti se l" . dnit : potrivit.parceunprezenretern. .ai..De-ar6rea ri.. de nlma rtrofe . cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit. asemeni. Prima imagine il. Tre_ sugerari pri-irt.b"ji. Ca giin poezia azd.di".Poczialui dccrcpita.mlidiu. e^'...rf". Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib.esdvhr.).i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit... atributul adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari.. $u.adverb de mod. conduc .Jt. . Ij sentiment"t ".rri.....Audmateria "*fr.propozigiesubordonati subiectivi' .... ..nd.) de silabe. simbolisri le_a i oferit.rui.Crj. .t. amptifici duc .rl#.propoiiqie subordonati completivi directi..._'o io. ..ii lumii. . 2.ind . gi aicisuntdoui planuricareevolue . care. in ultima stro_ ti.i..aos".i..gi ie pini la urtimurvers.o"1..i. intrare in panicar.ifi.olll" .."..r. irrrtr.si inceapi un basm" .prand. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate...rofa.d.."J.. cste lambrc. "."peti. raport de coordonarecoprrlativi.r]. ploaia. versul diferir fald.".".EPL.t-""ia nu se mai folosegt marca.verb la modul gerunziu' mai muh .. pt...ils.. a toatecorrsecinlele impresioniste... a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat". zvelt' l...

d.nu-nu stdnimeni aici.hi".I.... fiind s&isala persoana III-a."r. S. de optqi pe unul'dintre personajele i..irl r Am cumpirat din pialarnazdre..rr*iirn""rru in unifoimi de licean. funcgie Eaatuarea formativi.* la otig"cur.*.e2e").za19 de instiruqiispecializare..spechcol care sd.rh..9i informatd. de l.. mlie.:i:X:. 1l.u. sunr examenele.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu.o.te'qii. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'..? #ii*". tutorelui sau.azl criteriulobiectivitiqii notare. Tesrul3.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de itemi.. "iri"r..". motivaqia inviqi- destimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn tim- prilej de portretizare Giurgiuveanu. in pe gi se ..rrrl..nr.dH. ztntistraregia evaruare maif.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.onunurr..intr-l searide lui hibrid.nt indirecr) kil::l'il. $i roman ' c. reaiasei lui "ste menqionind momentul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.o .i:. a nol titbi.r" rd Enigma Oiihei de G.r ruri.descriecircul"ti. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sau cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti strategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' . r.. ..il." .\:..ir. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intrebareatromului specifice ^i^.ii."]:-oozitiveintdresc.il. l!5g. se concretizeaz|-in lupta pentru averealui Giurgiuveanu.li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.sti p. gy puqininaintede orelez. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'taqa .4r1r.. ln lucrare otra.*i"i." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i. . ' r De la Tirgul.iiii -edicin. cu rispuns conde citre elevi.. Naratorwl.i:. iternur 2. pdnwtjer.de aceea i. 2.' il'^"'tti':j^. :.obrcctiztdqi subieoiad: .stanqiali .criteriald gi normatioi. Aceasti..inexpozigie lainceputul lui iulielgOg. romaOp. pc' de 1""_ir. prin carerezulhtele sunt comPa. dar cu implicaqiisociale9i morale. feminini".caun vegmint_militar". surile.abiasosirin Capitale.. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i.". (comprc.*l nr.r* dq acdune.. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo".un tinir.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului. unui deficiengere in inviqa. incepe gi se to. cu piru! lung. liei Corfllaul. : P.lormatiod Ei sumatiad.ti""ii (. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: .-iar t*". Jir4. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$. moq qtiu.#. misliniu la ten.r* a-j. .aproape Giur'-.. subiectur arIII_lea. Eaaludrile forrnare.arari rrebure erevur..ffi..tl' Bucuregtiul.':.iir-. Ci..nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddurea sphniurapilor Liviu Rebreanu. evaluiriie concur_ nationare ce :l. subiecrul vezi al III_lea.i. Eaatuarea. ihnetitt. ntdrrtr.. Eaaluare ao. . sl ntivl trebuic fie permanentl.^07'1/ condigionali.. llr t. obiectiv. """i.dfu". p.propoziqie subordoffi. (defective plural) de t. nu cunosc.'i prosresul sale ^..izi."^Iir.tii r. .u"rairrr"rar."' ' Desfdsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.O.:::te a" elevsau lacunere.e.u d"-.g.propoziqie principali.rtiv.fgrmal.Primirea pe care acesta face teptezintdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea neprietenoasi9i temitoare.'"'J)irestur g.. tyri. scopul ci feedbackul continul.itrinsi bitt.Felix.tffi. (subicct) | 1C5 forgcolare. ^"'i". t. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui ..propoziqie subordonad aributivi. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur . Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat._.g"1.nNu-nu-nu ie riasctra tinirului. ao.ilnspecgi'or racrasi. Cilinescu Conceprulromdn . lui salonul Costache cu incepe o scen1-cheii: . EnigmaOtiliei de sph.d}rii.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze..pdstdrnacpi arrczarzav. .:.miinc6nre.iile"Cin principale.mniscient... itemur3.decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai.e.vezi P. DomniaSanu a "du.ri.*i:(^::TI. o Nu fuscse un.r_enteinnegrite vechime. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect.J. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol.ea ..XX:H:d7ti:t.nas irivenill gi ."L. predominant familial.-72... voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i." Aceasta repre_ de c.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i eseunestructurat. )r sunt comparateintre ele in vederea P.a.dupi un plan prestabilit. Ei grecesc. p.i"'tir.rrri..gi. .

:ffi '. concomitenr acesr cu a.il f . sohaqki. gi ci o licheasimpatici..i.ra"f#i .. cu de intilnirea cu cireada bivoli. imaginea cul rustic al lui Pascalopol. rizboiul esteun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali..' i" .. de sirnq familial.'ii r'.." " fir?. eale pare o de cit atatiui Pascalopol. . dominant realist.o recunoafte iopol..rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpiei..p!rg 'ri i. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea.-" i.faprpenrru careareunaracd..e companie bitrinului.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our.. anun{e bi. Giur gruvoanu gi'l'ulca. fata: ." Revine pe stradaAntim.'.J.nr()ilrteaiului lor.r.$T 4. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei.i" r^rr.i:u n"qi". cu inima uqoard.. lia.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr..augd. cu toati vigilenqa r.seinelementer6mantice."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.."i.."rr...r. riniqtit s-o peAglae o...f#r.a..te ei.r"ulc:r rrrr (.... Felix retriie.l'lffii"T. .ri"r..a peisajului..i. Felix la qlseste bilit de la Otilia.a".!i""r. .Stinici Raqiu.r..r..Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalopol a devenitsotiaunui contein Spania .. lili"le.:.. .. ir. in riu..i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante.i-g"te.."rij. erotici ..i#. .I se peru ii 1.. b"b" ""u'r9-rrr.i.i...Nu numai Otilia erao enigm?... gi lui Felix o tindrl.Felix conchide:.. careplecase cu Pascalopol Paris.o^ lL? il'..noi nu trlim dece-i p.irrf..i deschide mi."""r caredovede. rui -"iil-ori"l "l irfi.lipsit de gi..ln'ilT..i. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.fire de artist.tecu Georgeta' la Stide de nicn.s.. ri .. revi".qrcrrrl *. a-i ride inima.j..r.i falAglaei].. foarte imbitrinit.ir ...i.i. Rcligor.... l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c. definitiv un ' F."qiu. nebunia Simionii-.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie.*r pa"dd.9r curteatoa.. in tren....irt.i'rlru.a caselor.rrr".c."ioporir p-""rii. imprcsii confirmate. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva.mo.a avea . vizim la.lis." .l.eL..i. Birbatuleiinnebun.cu predilecqie bine construiti.. incit nu vor aveao-noaptede intimitate. Acesta ii-aratao fotografie in carelelix nu.. i"bi.ir..-"ntice . .i dintre Felix j'1 .i. interzicevizitele rui Pasc*l opol... Naratorulprezinte...'.1ur -."-oriiiip.rr.conaterfereazd Bdriganului.firi_simltire."d..il .innegriti. a-. incinti descrierileample.^rlc'c..Tipul arivistului.zindcu cdri phccrcgolesc cimara.sensibiiigi cocheti."r"".ir."r.lip... Hcgt0rvA pcrs()rirje..Andcasalui Costache:. f .: C.i.rc."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t.^Oiiti". atit de schimbatiera.i America. i. ilar.virsta gi iubiref lui Felix . in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfera ei din r"iolr"ta p.i a Otiliei. .il"ji. se desparte Olimpiiqi se casitore. H'J$" 'liratc pcrsonaiele. lui {si".a interioarelor.afrliu.inta fetei gi deruta rinirurui. Retriind vdttti r-i"tiri.te momentul sosirii la^tutorelesiu: .r".^rp. I'clix aceste familii.."_r" de sorasaAsrac ei .ntirii o est.i. ti "r"ri. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a.it. Agli.ii""il. si'ri. cuGeorgeta..r..igi."rea sinse.rise.in timp cesavureazd..o...El igi amintegtJ spunea ii tiq.rude[ r..iu g"ilutern la vd. csrc aiciin'Bucuregti. "a"r. Stilul romariului esteelevat.bunititile.t rilil. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.-fi"gr.. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri.. tragi_comici. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a. ""r".c'nidir I)lscrrrrprr rrr.ii.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca..rfaqoat. Siinicl.Fermeiitori.i. considerat rival.. lh...r... i" conrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz.. feresefi ob11lt ceea ceurmS..""td" avarului. ri.ntwl) romanului' Otilia incheierapid acqiunea tinirului.Otilia."q" s"afla n"ri.. turorclc mcu...i.. . de . cu Pasca..ci qi destinul insugi.r.rrru.s. fetei.. qtiind aceita ci arebani mulqi p.Jr....r.....trinurui.a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor.Aglae..discriereaoragului. din toati inima.. lceea care ttl mosCostache.::. i.. iau in Felix seintilneqte intimplitor. imobilizat pat.teniriigi a paterniugii i.i..a.J i iillll J:. mog cos_ tache in lipsa gi.. vorbesc despre moarrea bornavului. fiica vitregi I"i e. cu greu eccepti depuni o sumi de banid.....primul.r".. (om) de inimi. a-i mergela iniinima tragerede inimi.uti cu un lan!..: r..rr 'r'urca_--.rr s-oinfieze dti_ pe li.::. dodl.trnoq f...e povesrea "rri-r.. dar gi portretele Subiectulal Il-lea A.'..iubitrnult.eraleproasi.ra AgrJ"r.r.. dcsco!. elemente Clasicului tip. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix iubirea ei.r9.i. y. iirl'..ioasiii trebuie arrerea Giurgiuvea_ gi ri."ropor.in romanul Enigma Otiliei. opi_ rn niaci. Auric.uri. dein-geri..cotrobei. inimi albastri.r"riaiil.i. sra"..:il...ani"..in. Agr.ri in casi. o cisitorie striluciti.. ad. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2.din lipsi de ingrijire 9....lnccarcd totusisi-i vr. pran.p."iar... Pentruconstruirea casei. eventualele cheltuieri r.i".'#.e. pot si jur.rnrr d. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui Costache gluveanu.srriinisunt otilia giFerix."roiia"ri. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult..i...i.ca 9i in ceaprofesionala..ir.cstetot aga avar. irrrr-o cilitorie la Constanqa.jll'..i.riica sotilor Turca.fi.de dat-detipologiapersonajelor. [rnut Momentulinmorm6..."rru ascungi casi.r. Inptanuri . ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav. Poartaera lin. s... iu instabilitatea enigma lia: rational qiambitios.". iar cu baniiob_ "rig. . .*u: " sideavcrrizirile rui rfi i ....ili r"r.riu. Alt elementde originalit"i."".s. n.'.. de aceea A tA o respecti preamult. doua zi.riu.rr"'uiif. deseoriampli' 'iita.:.. .i"..nni ..:.:.upa casa milirdreste: .iil"'X'i.i.f .rr ilu.iil-. dar inocentin problemasentimentali... l)in prirnul rnorncnr." ""i"i.oiqine aceea inmormintat""o ri".li* va face carierd.:'J#. desricostache.aJi* .. Costache..". 'Vine De prin politic.. moderniste.elil"# si pizim. Acliuncasedesfigoaripl.1. inconstanti. de careFelix seindrigrf*egreimediat si cireia ii cere dovezi.ird.rtor vara. mai pirei si fie locuiti"... ceeace rurprindc ci pe-toqi..u criza 9i luiri.e i. fascinantl_9i neinqeles...doui planuri principare.evariqia devenidinumani Agr"... Cos mos taehc.m. lrogat..rrc-lcluscsc spitrrl. secundare *p.{u ti'nipidite de scaieqi.. irr..trlsitirri avari se nu *oE-Costrche. 1}.."ry' ..Blecarea cu n"r.r'".tr. imbogiqit prin banii furaqide la mo.

itugqional. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impresia ci cu 2. .Caracteris !i ln ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici."rJe. pune a ^i"il.1. receptorul elevu de grai mult pargialcodul. in 4. cazul comunicirii orale. deget(e): .a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r.nu esteconstant participare din vului... i..i:" juca cineva degete mani_ leget(..e. ut"ia.in canalul transmisie de ele o acceptati... promovar.).gaptesprezece.) La congresur ecologigtil s-oi rid.rir. f"f.rii.comunicare comunicare $colari. qi de contextul obiecrului . la Anr biut un ain foarte i..) rolul care.#.grrr). (R)...zigi" r"Lori"nrte. mrc.r.) A ridicat paharul..F..rolul celordoui surse schimbialternativ. comunlcanr. si nu stai_r.gi corectitudine."d.:* a se?nchina. al dezinteresului faqide leczuri lor l...irilii#ir. fost mentinute la acelagi nivel.iain inrotdcauna timp.i ffi f i. 'c.1.numerale cardinalc.. conqinuturile gi activitiqile de invigare prev[zute ln surriculum. miile.care asigurl egalitatea de . prin influengele din acestcadru organizat.r." toasrar. ' pantactival unui dialogproductiv.i". mai 3. fost tngbepate r"i"tiit?1..!. ba Experienqa comunicarea elevuluiesteredusi. l8 .:i.. vizitit. fu.in ci. . sistemic.3-.. in contextul s.a stTiuno":er"io"rr" pnr"). nu sun (E). o anumiti motivalie. a da cirtite p.il'' fufapa. se poareconrrage complemenr in . obieeti' Procesulcomunicirii didacticese concretizeazd vele de referingi.A. B.coali intercomunicarea in lactici. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl.. .J..i 3. #l.:{$ pe pe (..L'fi .codurilecelordoi factqriai comuniciriiemipdtor receptor identice. de oraldfi suisd poatefi considerat forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.-i invene.. (.limqi elementele nonverbale..a pula").2.. ir*)locugiuni substantivale' a aveariq. schimbi: se Ei se elewl trebuindsi devin6 partisi .." .egi tratarea diferenqiati.14 . deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare.r_s t"r. clas I. Emiqitoruleste cadruldidactic.' gti.". om de.il.... un nu Stiwce \ r un nu.sepoare \* trage atributadjectival: in con_ ...r-riangiari "sd de scop(finali). fapt determinat de: . carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci..ln comunlcarea scnsa.:: J*:::: d"g"*.. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partenerul dialog la de de intervinperturblri. Strategiideformarea capacitdpii comunicare. Nu pot si spuncem-aimpresionat mult. l:.. instrumente ale muncii cu cartea.1. in(.i. cartede .care Iat":. p.mesajul si accepte succesiv.propo. cartepogtard..a (nu)r" d1-lypu i:. totugi la. natura mesajului.uneorigi a cadrului didactic. codul..rri.t Vorn-agi fost invitagi petrecere. l' s-aridicatprin munci..ridicatmiinile i"-. Frrr si-qideaseama " a!:tj. ..l1ir vine _ propo.. la seinchine". I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinderide comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii.a s_arearizatprofesionar. $m. .prin efort .r. personalizati. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri.r .. activi la comunicare partea . .a .rrenita irtariaRadna.aumbla virful degetelo.ui 1..ir".c_onsrrui t o poartd nov|.te cititul gi scrisul.locuqiune prepozijionah..). cartede munci.# ur' . lrr faqa nrinisdrii s-a.paisprez. La somaqie.aaduce discugie.i. a gti/acunoasre (:".. calitateacanaluluide transmisie..." .iur" .. interesulagenqilor comunicirii. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie si-gi insugeasci instrumenrul comunicd.ziqie subordonati atributivi. o" in cirqi.a pu_ fi in f . 2' carte: carte de identitate.. 3..T.l^ra"glru.. a predat. Poqisi pleci.carte.f.--'^"' dar 4."" uorbi rare.. .ece. elevul igi insu. rwela.eziuamea. ele aceea locuqiune .. probreme stricti actuali_ de tate(. trebuie s[ decodeze.. primit un dar frumosd.icat"maimurte o. deficitari sub aspeetul de pronun" qiei..optsprezece. prin obiectivelecadru. maipuqinfidel... *i. 17. la Voi plcca miine. .":)pedegere (..Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat..) i. Subiectul al III-lea l.Ji:s"re (.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise..

Alcituiegtedoui enunquri aceste .pebaza Clasificarea : obieaipitatea in nota..i:'l'i. ..r3. ..itemi de dp pereche.'.-'nk.l.luarc.**'. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri. Ei or .a.gi..urpi. .if s.ffii.idd i....ii..grllcqrc 'ulr. orice item testeazlunul mai multe obiective..itemur 1.4* :::1 .J..Ce te legeni. pondcrc Itrieidcua'.'.bradule.wpd.onrti.. ".ffi:fiu:il:.ifiiespingere.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi . i. de de .ii.'...F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat.urtn..itemi cu alegere itemi cu alegere muldple..rr.r..in.a.hp1.1. n. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali.n*.".r. . . :.cul cuainrclorcwlnpeies opus.i.itemi de tip eseunestructurat.":rukf ltii:*.l1:.)senumeqte H - .r i"". I:il.le..:3:[1:::'. i" .u'or..X:.ffiru..ffi:..ie.iilil'."'.-i.-::.el".i.. a."a*. St princip al.*Uri.i".' u? . exerciqii pro.s.:iH/:# : ..TT:. . itemii pot fi: ' b.teobiecte(fiinqe.*.. fenomeneale naturii etc.^.. rdsPwnzi.imizi...Tfi i::t i1|{p i"J: J?:il 1"t :: r* ..griiue.. Acri . Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns esteselectat dintr-o listi de opgiuni. : :. ii cep m ulpumire.".?iftL. rastrins.....orrrroruu*r.. d.i:t'rcttt'st'irrrb.:r"x.itemi cu rispuns scurt..reqi tipul de rdspunsatteptat. enun!urmat de o intrebare.: . tipuri -t..... sau mc.ru i"T#). scrisoare.... (2) itemi semicibiectivi : . cu cuvinteidentificate.]j.'ril.ru. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e.i. In fiecare lecqie pot.".il5i..::::..rril.li:: :.ibe..:. deschide..:i il i#..ii pr. il. ri.il. *.rule.._...isie. J. inchide. ayeptat. ...r. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect. multor criterii.t [ -l li''^'". . tn a.-r.?.. ploaie. .ff.. ..jmTr f .r"ii'il". secundar. p.."_. itemi subiectizti: ...x:. sol) .f !.i cipiul. fdrd.. pc cxpcrienqa viaqia din manual. iu spriii.'ueroLr . subiectur al Tipurideproiectare III_lea..:r#.oratd. mijloacere activittrgilctr"irlr:-.:.a"m.earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregiei didactice arese esrecondiqionati creativiratea. r.i_u si si lirseasci "jl. i.crea i"*ii'ArAoniu..ricil:rtr foarre..i ?.. (MihaiEminesc (cod.j:ff.*lXl".r J".J..:i::i:.r.:H'. :i:]:rl carrrctodedidacdce.:ilil*:. i i sens'Jo.tatc. de ^ubir^r"i.. l 'aclmcle * a IV-arr. Jocut clcvii igi formeazd. exempl".|i.. dialoguri tarecaresi cuprindi formule utili_ a."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln .o-un. .u. pri..4.."":lilll'.jo.i:J:::::1!. in lista urmitoare.f .. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:....':: ltarte. plopu. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii.. celemai importantefiitemilor se realizeazS. ' r::".' variate "l. curajos. i i.....5 l1tirff y.i. .*::i::!fr:::':^:.jl'.a"-inanre didactic.intrebiri structurate .". i.1il::.i#:.. . ?" Cu ciengilela. fi !:.... afig 9..1.t.'"b.*r.narc i. e.. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i .il:.o....i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr.J.1. dc memorici durati "i"pi'3r..i.il...igii notale..i. vint .ffi"f*....mv d a.i' E" intyeb...:/...Fdaci enunqulestefals.. t. .ffi:'il|l"illli:..riij" I merodere.r r.t eo s I T:'T'..i... (3) itemi subiectivi: ' . .::*:. situagii .il. srrategia didacticitrebu...'." in.itemi de tip rezolvarede probleme. gi ln ttrt larg.ac$une simuratit^ t. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat. si pr"f. ^:. ]j)tr?).r" r"r.. de Conceptul de item estestrdnslegatde acela obiectiv. . grat*rqici scurti i-aginagiei.r. vezi restur 2.. intrcbiri structurate de tip eseu..:.r11T-r..t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur. *o.rii"J|2i:.i-. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume. de A .].r. ' : itemi de tip eseustructurat.1.Jocurid.Identifici.:'nT*:['#t[*r:rI"]:. mal..i. tn drdznep.ilil.... Din punct de vedereal obiectivit.* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid. tc.erol.".". sfh. conerient gifluent. inadparehramatizard se E. e.' u..T.. pJr fi. . c:orrr de domi"".uui.'ui defanrastic. pdmint."utu'"*in""asi lnvltagie.*:...Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele versuri: . fdrd. A .lucruri..r-intriti.nemulpumire.-.l.i.ii..ii.r.rni-rii" J."* ...ff -"i.r"..:.. r::::.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa Fragii Grimm.b' j! sru r.'i* :::'"!:!:. deindiferenr..

Rusaliile. la secerat. vor si agoniseasmultd avere. retragein t[cere...ub inia'i)ireo pamantur.. cu cisitoria ei cu Ion Biricl. ficut de Din Vasilescu..72. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului... "". vi""irj .romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.seceriqul ieratul.."ri.t_ m0ntgi de tradigii.Pentru a-si obqinezestrea..-instituqiil".surprinde disparigi"l*... cu caresi discute. Alqii...i'D.ei) 9i o. dit"".fonciire".:". agenrul Ju_ fiscal..'iffi]lruni-.i. .""'. precum Moromete.momenrul.up. p."ruh.ialisri"'a agrifultr. Unii dintre qlrani. trebuie si iasi la munca cimpului.tierrd aicif.. pentru a se intirna in sanatoriu. Victor..qiunii.In lipsa lui. qiranul silrec.j. cimpia D".$i-4ip. Volumulaldoilea. Ilincapi rita.il.ca gi in literatura romini. r.sfiranului gcolar. ca Tudor Bilosu gi fiul siu.r. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei"....tul roman_ vezi p.r. Cind tatil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali..r. In...legati dep.". dte *iza.a.de ce nu a reugit si pimAntul intact . prec. r"er'.'. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. altulin casigi al treilea ieslea in cailor. titlu. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari..rrre violente qi nedrepre."irar.l ooit.i'in s.. vinde .. conflicte mari. si_icum_ peresalcimul..r* si gari. Pentru a-gi obqinezestrea. al Disimulindu-gi intengiile. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a....tridar."lrril. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea lap"rroarr" rri-ri. un loc aprr te. incaseze si ua gl romanul de. irr copilulei cu Moromere.#il1.a. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali... acesta cere avere. asez^t o policioari din fieririe.izeazd. *i"rmea. Noui sat. Ion Jugurlan.'1.. Romanul aJ.centrur nu mete'ci saruf rominrsc. Moromete igi creaseiluzia cd avind pimint esteliber.ii. .gi qiraniiproprietari pdmint.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte.r- o.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni. aqigaqi mituga lor.. I)' Prin tehnica comPortame-ntisti. .. de unde si iti bani pentru plata datoriilor. nu se mai bucurl de sarului ca de un spectacol. Cel mai fericit esteNiculaie.:nvingd p. b5taiaacestuia Tudor ictor Bilosu.forrJir"i .. .premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini.seculci unul pe prispi. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii.tice gi Irina..il. primarul Aristide g. . se refugiazi pe piatra de hotar a lorului siu: .lrnjirii . cu sitenii gi cu autoritiqile.nr* lumea .i"t. ffansformiri radicale sistemului.d. venige un rivrlus p. rna>ate se in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii.... intri in conflict cu familia. Majoritateagiranilor din tea-Gume." niri.pra^"a aparitcineua li si.Bogoghi- L. si " ligtca-Gumepti.soc.Rebreanu.. improprietSriqi dupn Primul RIzMoridial.. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i.i M...trebuind si pliteasci datola primarul Aristide. iii. gi nu la el acasi. ^ Fetere."ii i.. Guica.. ceeace va produce o funda schimbarede atitudine.familia Bdlosu. sunt mulqumiti cu ceeace au.1"....i familia unit[..ild. de_a douaso_ giea lui Moromete.intr-6 perio"d. Moromete nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6.rralAl""f.. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan..i'il:.fonciirei". fhceu harnic. Asaltat de . V. Moromere nemulqulit.rrii.-. ri po^rtei"ui. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i ..intr_osim. naoromere fi . discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan.t) din Concep. .. romerii (volumul I.. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.L ir..te si o singuritate desdsiti".. pregiteste.."-Eiiur . mergl".. naratorul realizeazd.capodoperi a.gea -o-.rr precedat nuvele de (publicate . la secerig. lon . careaduc psihologicq inedite p.. brri seara.i.unii cu dorinqa imbogide de premilitara.ffi . u4zi vaveni "-l . Moromete se vede obligat si vindi o parte din piminc.. Nili 9i Achim.Liviu.oriu. conflictul din faBilosu.r5"in s neimproprietdrit.cf este apare vecinur Tudor'Bil.i it si faci politici. va pirisit defiii ceimari) este semniiicativi agezar. adevirat simbor familiei.. ale specifice acesrora..pentru a vinde oile...r* ca acqiunii semai afri Moro_ ti?.Bllosu vrea si-gi mirite fiica. l-p ceNiculaie.El nu ingelege unde a gregit. cu o part€ din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali. a. ff r (ho ffii. pe Polina..tici sebucuri.dar sirac. Nu mai participi.erii.artgdin pimint lui Tudor Bilosu.. agteptarea in cinei."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la anul. puil.i. In activitatea literari a lui'Marin Preda.fiind bolnav. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.se foarteribditor ru o"-. la intrunirile din poianalui locan.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare..' ilspecte wPera uterard Moromepiiintnrnette caracerisricile roman. Punaul culminant al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv..in*.ili. Inqelege primejdia ritateal.ti sunt mici proprietari de pimint.rr^1i. apirur in 1955 volumul al II-l. romanul zly'..fiind jupr Birici q.aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.r.riiejte doui momenre istori.ili Jii. cu un giran bitrin 9i urit.i.fi i""j. V.fugisede guritateade acasi gi din sat tocmai pentru a gisi aici lini.-. <r tot*g..lr"pozeio verii..Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.-"" din pareci dmpurcra .araschiv..rolum 1948. clar.l^r-11-.."* vrea siu..prozei de .. stiind ci-i ar lui restulde pimint.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ .Fatail iubegtepe Ion Birici.fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M..urprinde este imaginea complexia saturui .incasarea : Bilosu.ia lui Nili de-ade i. Polina va da foc caseipirinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care. fuga Polineide-acasi.tin in .$i lisindu_lpe Morornete deshame' apoi. p.

.r" . ln ambele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii.riito*1. il"*.ii. cap.li"ii-pre si cu..Ilie Moromete_d"."*iri ta"ei ri-. . cu pari atit de mici ....rrt. tudiniinverse acelora rebreniene.fuga Po_linei Birici.. -l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"-' tul.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror..intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelui lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziunea lor unici..gr. Rebrianu gi i# nilor.avrDut Pronomtnal. un procesdramatic de dispariqie instituqia rurale.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui.(vol.rr.. 1.. rordeauri" a"r'o ui"iil"J..i oe Llvtu Kebreanu.Ua"#l'i.tiranul nric proprietg dlpirninr... micd..de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafiri sfirgit a sufletului omenesc..ase personajeprincipale. rfarq." . a Originali-este viziunea satului: gi . . .Note ocazionafaaoarea romanwlwi). li ri".a L-ii p.umr Ilie Motometei. cc aveasi izbiucneasci pestetrei ani.pr.Putemspune... si gregim.. Marin Preda es[eun remarcabilstilist.i...J. credinga pacea armonial*..ri si se ruineze.ti" propozigie de eu/Stausus. fdrd....C" si-9i91igcomo. . " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii..ii*e. viaqi" . eu "...lt. d"rrrl'r.complement indirect._.rb"t_"]"j noqdm4ntuD...' i.ro' in liieratura noastri.. . MoIlie ncteesteexponentul acestei lumi.otrUn.Domnule.. e*isi"ir. subordonaticircumstanqiald scop(finale).dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este prim{dia clcr nu.triie....rpeJ"r. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs.M.i........ri."""l.i.-....). L:.ca^si."r.-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici.i. .. roltlctc intri intr-g lungi.predicat nominal.i#il. -mi .:.. Prin elipsduneleversuri devin mai expresive.es. ffi.arranaiativi.. a l'i Ilie Moromete:..ii..ru#i.ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroinere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l ... 2..ti ne?nsemnari.denga: ... te privescde sus .ierr"rir.' .gl. monologul inrerior.. iui I n roman exista numero.: 3.Pecaretrupu-mi ..la "tnpru gi sadoveanu. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici. I) romanuluiestedensi.Ilie Moromete..nu gi-au gisit loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid..:. re se'intimpleori"..da-mi ...ul nten[ionirrd ci in urmitorii ani gospoaetir qa.victimda etdhti ei. ." (Marin Preda.qtAtu ." ... -mi -rtr .. Inconrestabil... .::.le suntdramatice sesdcced gi rapid. "i.li... rif*..valoarc.l. in gi .personai : corn plex.9tiai ni-i" ?. o"*. s..doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga .easci.de micd .. Am inviqat la geometriedespreelipsd.a sa.".. vasileBaciu.. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmple viitor ce si in -ai "t. personajuluiMoromere..il.interioril'r..personaje -ir"ip. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber.il.comodd.in armoniecu glia srrimo.. .. de ......l"i p"p"l.. cu experienqa unici. romanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecu- Subiectulal Il-lea A.e. i.prezen se in tul narativseinterfereazi trecut"l.Cind frunza-naltului copacl' ..r.r"1i.a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale. .alerti...Itt I I 175 cotcl<lr.. .crrrzimea.liran inteligent. sedesfigoariintr-un intervalscurt.i" cu "ol"r"rl "iilil.r a. a"?...: . rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase. d..."iril.Tllativ5.Jitrqir. care.i-.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo.t_l replici la iomanul 1or. lcnt d. ingimfare... Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara. lrr: "". dar tr1-ni"ri...." . iar ceea..itil'.rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.t poate alqii ci "-J bitrini cind tu n:.abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'".complement direct..omenr la acqiunea clc se ruleaz...r $i cu Inrrlll'-. 9. :f_:_ql:.U-p"f"u .cu sfidare..deceseintimpli...nete. i" g"". :Y. .Staususca.nararor.. cum... idealuri strdvechi. l)cznocliiru."ide auror.iril.propoziqii subordonate .propozigiesubordonati circumsranqiali de .tilDingreu" .i originalitatearomanuluiconstein noul tip ie persorr"i 6#. "..povestirilor si romanelorlor.Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp... Omonime din textul dat pari.o""i."i. ' pari atht. p" i. striduindu-se sI dea o formi lor iviti. spune Preda.i.isf"!i" ..--r-rrrii. i..propoziqiesubordonati atributivi.r. B.riri ll. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d.Lrr.citjosnicia.p.ci toqi invaqi de la Balzacsi.. scop(final.". giric/n" .Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur..-r de J.oinulsi rimini om". Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah inecomplexi.re: Dersonarur ton v-olunrar. chit cr rostulism cinegtieces-o alege el!".. persona. in complexit"t..un tip . nu ignore rolul mecanismuluisocial. atribu inal..J. plulIon Birici-Polina Bilosu.. brusc.{armecul a satulut.-"fari.r an."tT jos munce.. confruntlti cu istoria.sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci. ci.te privesccu superioritatc.re prr.i'..r"ni-. Ca scriicor.. si tri sl Anci.'.o prtme.I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal conflictului "or.rd. .r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t.. .iet-"i-o. adici unici... ".i".tirnpulamindrilor gi al povegtilor M...""'.rri."re r."f ii"t"i].

.Se realiza ii din textul literar".conversagia #riru..ilaye frontare. umanegi in valorificeresursele si este int. '. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc.riie. trebuie se asigureclimatul educativadecvat.tsonale gi cu metoda conversaqiei scris.i dramatizati.oculdid"cti. rnuh .. colective'frontale. .capiti.ri". b' metodedida. .De te-ndeamni.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor. . j.ii"ir"i* Jii".autodirijatesaulibere.exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc.dc cu de condigionale...y.. Fiecareelev si scriecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s."ptat (te156ul literar citit). coresptnzil.. ajuti la formarea diatezeipasive..i. propoziqii subordonatecircumsranqiale concesive nua' '. a spiritului de independenq . care.i"lip.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i exprimc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula..toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiectivede referingi clare.. in ritm oro-a pnu gi constant' pild. turi ' .r"iqi"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente.. de operalionalizare.. probrematizarea. cu celeoperatorii. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observagiile riuticioase. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor."r.rl auxiliar.reguliior. crearive. noqiunilor. valorifici in grad maxim capacitatia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il . . exerciiii dirijate. . pe grupe. Sedovedea incl o daU duplicitar.Spuneqi-vi r.aice preponderentrnoderne..a de inviqareun aport deosebit arejocul didactic. teoriilor carese aplici in situaqiivariate."ri. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap.tive. a fost .iqii irrt. Acqionaufactori complecgi aceaescr-ocherie. semidirijate. gi individuare.tiA..rrale. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor). pe 2. . prin efort intelectualpropriu.aplicaitc. dezvoltare.".ti l | I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie.autoeducaqiei pot acestea fi: de clasificare.rotecfie.U. literareconstituiebazapentru exercilii creative" gi de iiif.formu_ ." 9.prevenireauitlrii 9i a confuziilor. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative. (locuqiuneadverbiala) c. (locugiune ver- l1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.. 1.metodede comunicarescrisi. funcqiede diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsrienr.r.. in 3. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru sunr: o participareaconstient.corecrive .i cursiv cerpugin il..iuq . De asemenea. --l"iii"i-. la alte forme deprotecpie consumarorilor.auiio_rrizurL."" si leze cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul . ur"irs-torrrri'gur.de echipi.. operaqiile . morale qi trisi.ectivprovenit din verb la modul participiu. gradulde comparaqie. funcqiileindeplinite).odrr. te cheami" -. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului.adverbde mod. prea .qin. de tipul: .. 2.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.cbrect.ri1. iar al elevului de participant activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt. ."' de "ir.a.g. .tiva. impreuni formeazd.d eleoului. ide reciptarea mesajului in*q.*t"lo.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. ir.mijloacelede sl mobilizez.r. 1I 4' Adeseatsiaducea aminte de apusulsoareluila marginea mdrii.. exerciqiul se repetat.-. * exercigiiorale sauscrise. (dup. bala) Din cknd tn chnd.r. riru. ei II urmireap ds cupas.'"rJ".-* de a*.. 3.r"... iriterii -.. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual propriu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitprin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o.adverbd9 mod. in*q.oimn*'.asigu. dlteptat . 2..dezvolmrea de voinqi gi de caracter. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini intelectuale fizice.exeicitii individuale.de ._prin etc intelictuale9i motorii..Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre.ri r ?'.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !". practice9i-combinate. pioductive. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$tient ii r.. necesar secreezeocaziipentnr afirmareacapaci- ilor tururor elevilor.ad. de Exercijiul de citire selectivi .tiadacadrului didactic cu elevul.i.rrrrr"i.R..a originalitiqii... ajungela: j consolidarea deprinderilor.r"" lemeinice i.il.rise.. imaginaqia sedizvolti ginlirea. m_ijloace tnodpdmint moderne.r. materiale. -lii"iil i diJ". ir*ap*" ar""-jrir"re c.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.

ii..q:i:il. timi"r..1!lt"do' .. Alexandru Macedonskia aspirat.. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre substar.:::::..:::: :..ul .. tipur exercisiu de este de r.. rimine romantic. gi t" atit c6t . Ciclul Noyfi-lor reprezintd. '..n. arab.. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .Dupi enunr: iurtu..b":rd. ".i1. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d. intuigiei9i a lmagmallel.'ii::?la".. .carevalorifii.o-"rrtici.:':. r . puncruatie.dezvoltareagindirii autonome9i a responsabilitigii diul social.T. iXrt.in-ato"-ra mijloaceartistice.rtu._f a b. . tatil slu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti.i gi l-a teoretiztt.in ziarul exotic.1'ilj]. il ... .:':.lffizisie) 9i : reat.in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehlivan.'::::'i:l-'ffi .onsolid.ripfrr*i.: ":::: ff i .k"'.$cn. o l"gettdeorientali. inqeleasi ca activitate sociali....un arguIdeea simboliste.atractivdeopotrivi penRomhnul. urmind dr.r:.iJ. ..folosind diferite limbaje specializate. de creaqie prin careri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z. si r Idcntifici pirqi de vorbire(substanrive:.::':i.. in rEipri"qirt areviziuneacedqii. romantic1. I rze primar 3.dezvoltarea corecti gi eficienstriine.J'J-o"ri. exercigii .". totugi.'lil[iij.r nrin .a scris mini. calcularitmetic).o.v ingelegerea sc mesajului i{i'.transcrierea.stimulareacopilului'in vedereaperceperii. a lntur9ler 9l . Eiaveau. Visul prinqului esteacelade a de nul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka.ry.ii.iliJ. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ".dezvoltarea in faql de integrarea me.rmul cel irept.rrr_ndormid.a. rii*.:ii!:r pnrgi. t si. a limbii materneqi a liribilor ti in situaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.r.a. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroase 'Noppilor romantic. piinqul.rr*"id.lT. trebuiese ze crtrrcacongticnti.i ituhri.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi . de piopoziqie. de .:T'. J"r.iVI. if tJ'JrT[ literede tipar.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.::..:H:.'riu.il. e"*p."o ." rc lcclic.i:". lipse-Ete modelulexrerior scriscrt.:.ri._j"r.".l':' .?i..evini el insuqi scriitor 'ri*bolirr.]:::' g.a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor ..g.:::. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' . .i:.plin de primejdii. n tr. copiii. gi o impiriteasi....1".'::i::.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan. publicat in 1901.r. unui prinq gi tru .'.propriu. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J. bocii"r. de ' natizd * *l i"ei. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc. I ll. model de imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelorartiitice romanticecu celesimboliste.i. sunt romantice. parnasieni si-mboligti. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii. ".aja:##T"i:. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Musset.^ ^^i^-. ra numi_ rul singular. i . rot fiind semnifiPocitan ajunge'la.n cu cerinqe o Exe cipiidea indicate.' -analizeze fost odati un ilpt-r1.de propozigie (predia. titlului poemului.il. ..'i"i c rnare ::..::'i'THIJ iu ei.de asemenea...i.-inare de unu-doui adjective. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.nr"l.:.l. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc. .r '. voce tare. clementelor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit. aceasta i."incIasIcpri : . cagia inu.^ .eirninturui exer_ l"i* pri- TESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist. p"trtru exprimarea ne..se rorrncazi rrrrr q.ccl iJ'r'fr'i"'::l:#.*ilirlp.formarea motivirii penrru invlqare.:::::....Mekaplminteascdn. . t si subsmntivele. ^."' este.cunoa. "1""i.sl d. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl. ri.:.:.izeazd' obiectivele eiJ"-'.mfro. eit 5-c... "A rrei Ioro gridin. fi'#3'. imaginaqiei.:rive autonrarisrnut i. .::':i:1.s. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli.1i.Prinqul gi alaiul lui strilucitor pier in delit. ..ro"r..l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .:* " ".i*rir.Tl.:fi1*:tT':'". si reariz...pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi.' ii li"i. scriere dupi mini... 9."]rr.reasci".lH r .r" _.. structural. elevii*:.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.A mers vestea_n lum""despief*_.terii 9i stipinirii mediului apropiat. ct o fatamorgana.asiguri .. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingvistice. .Stimularea potenqialului creattv al coptlulut. timp ce prinqul accede l.-Jr. Acest dp de exercigiu "r*a. .tu puqinun enunq.. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa II-a) vizeazd: I r.

/Argintdeizvoarelgi zare-aurii.iontra.r. a tonrtn nefericird a...r --.minar...$i ...rI .rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea sereaLizeazi prin aliteraqie dini. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: . spccific I rar cqmnlid. . li i^retevie. ' l. nrcr voare gi dulcee vialain rozur Bagdal. ..i.i'#......implrecheri l'.I-am. unui i" h. ..-rlricicios rArrc^ p. J.i p.9-acea ... .:. sp"cificemultor creaqii t../.virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan..r"rberatimpul prezent' anaforasi "gi.$itot nu s-aratinilucasublimi..iil.poctur. opulent.$i de el.-.-" ." .irr.Tudor Vi1n.oqeluri .ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt ... emirulcrialaiulsi.ilp"i.. mai alesmeii-b". cit $i. trisnet.po.$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari ../ e-b Nici c6ntecJ" pomr. ...tt."u-"gii..ptird simbolurile po.i.r._^ -."in ^: pici.. ii Apare alti antirezd. qi palatele fantas*""t[". rit- Subiectulal lllea A.obisnuit. versurile"rimasenerePetate'Structura unor... spaqiull.r.. .$i tot nu s-ilt'ilt."'.."rr"rie..ctr..i d^_.. intre care . intte rime perechegi rimi incrucigad. rr.t.7 $i beinarutrg./$i luna e recein . ciudat: bizar..rll aur....si imaginea cos_ rai de mar... .r c rccein. ...rii.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente..p?r*i...ir.r::::l:"_lilp1i". Emirul..:nagaaaui qi dezolant _ .prepoz. .ori.. "o-fi""qi" mul esteamfibrah.i. idealului. reperiqii.jlrl' tc .'gi-n g. po"-ut. crrrtrlrri carc.qipi". este.i finarurp.heazi sim. odaia..iiri. d.$i pr.ia. rI r. versuri): tot.rul s-apri'cle rarc.om'rl superior omul. de subordonati circumstanqialS timp./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl..Po.a pieticl a^luiMacedonski.p.toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?.npe..tanjegte i-pii".0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a.oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.7i.j." ... orr fl. versul izolat.'rr-. aurc-nzare.Muri ll-12 silabe.io-t dintremijroa_ cele dea-.. *r.. ntcr tzf"r. si de_arabastru.^ gi ^:^x lucegte..eaprinsidesoaie...a g[.pr. o-irril subjarul pustiei. -ri muh1. . lacrima ..ripd.... (specificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr.p.. nril" crre-l rranspune iposta.'urka etc.".ochii suntdemoni Popitrunde in cetate.. il./ de . uneleversuriizolate cu in cu." J. .r*.. ..: -r . simpli' 2.....ri".1. picl strilucitor.il.o pi.rrt .Fip rrrra humidemulta pi.i. trr-it.proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O.pirir""i. poemului.Lcie/ r""".. dar'str. .lt Antite_ z..g.. in i./ li ceresimqirea.spre Meka-lripe. i. .) de slove") .. rnarre cre_arernt sl simboiismurui..""i.cairepezi . unitari."..gt"'o #"i"i.:..do..Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.ffiffi'...pi." au Versurile misurade -t---: f-..propriu ce -o"r.".'. i... astfel Je da esen{al muiicale.. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.-afard.."s.rrrri din strofe^: .re" epifora (repetarea emistih ./ ln eiaiduri.prin erementJuir." -/ . umbrei chiar lrunrcai-o cer. in sin" cumpliqi...iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali).j:"no-"nri.i*-.. 9icea 9i.. a rosti: a articula..putea numelede compozi{e impletiti". si-l .jocur havuzurit.p.. circulari." Versurile au misura de clari.arul pustiei...r i"..ri. puneain evi-....{ ce-aduci?".i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' "...i epitete.ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt.propoziqie 3.Pusria ma.i./ -..Ut haos.rrrgi".te credinia-voi'rqr.".g-acea confefiit"i t"U'....#.te. versullaitmoti.a Pronunqa.g-aceaiugminie/ De lupi careurle . . d". irr p iri"l'i.po.iiorr" oragului a oriental esrc pcrceput sine:stezic.hirp gi searbid.froI ltttet'ia^N.. :..poemuluio stiucturi figuri de...rl"l'rrdil....il.r frrrrdnrncntali rornantismulrri. al mrsci. Imaginea.urot..imuoliri.reperiqii qi construcaii simerrice.ti" rozesi crini_ /Dja_ rnii.{.". rru11r..rlt ..e (. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.iqie (inroduce o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i.'_'.i-" . in pustiu avind i'irirltr.'scrumit" in vatri qi inspiragia.d.cl..... i{.stil.'q-n foarncisimlire/ E $". intaini_ ..a.E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d.rr il cheami ea.rrrt irirrr.. gi pe cer".b..mai marc.i oranratirmuilir"..cu tine iri"" n 'ti.. evidengi doui tipuri umane:.far.yoTnt"'oaani. ii^ir..rr. sDuzd.-ii-.'i"i a*"iiil....-rrl-."r"" o. slovd: lfteri... c"r.ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali.o"i"*a iri-. g'"I..cu enumeraqii.r.. l)rin rehnica corespondengei.Ji. insolit.."r'.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor.morrl'1"' cu focul .."i.emjruj -ri -"ri _.i. ....ffi:icali.. / $i ochi imprejuru-r _ o...ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".r.r".rb. bolisttr) prin jocul culoriloi.rl poetic esrefasruosgi rafinat.rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc..i./$i lurr...rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.....r.n .. .. pe pim0nt.ti. ce . ."----.in*e o infloritulBagdad.Dar luna "" caleaceadreapti.ri"io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface.. j-r"'orrri.:.$i drumu-ocolesre .if... Pornesc acelagi in rimp.". .itrr. gi dou...: rndrrsurilc-pi etale.rr.t.h"i.i".. Meka:.qit sirofeinegale. zilnic."....ri. 9"r"t: sc frcc tnai marc -.Djalqii Sqinarete .i iil.. nu este. ! .rrtr-"rrti oragul .trrlrr.ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.1... olcut r . tafore.a -orrre po"ri.. "-"ti "# ./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci... t i'"-.-ir"t creatoru-. .rrfant-. / Battimplele.a*-"r dreprsuntsugerare simboruri: prin fo... 9i pe 9lI.iimplinivisur. B..in tehnicarefrenului se declari . cu numeroase inversiuni..gcniurui.ri vers la sfirgitul strofei de patru esteu-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie . . par . unduiroare:.rr. .ndu-i..'8il.''ir-.qi decoruleitic."li po. ultima treaptFr/ sunt Meka cea mare...nu'r.-'/n:rgjlti.Bisdadut'! *.Arhanghel aur..p."r"".t tatcadc visc".-i*tir./ i"1.r...ania.. .ile si kinetice. tinirl e farmec.pustiegi albr.""#l cumplite"... e... girr.adintreinfiqisarea doi pelerin!.dai .il. deape.i-6ofirr..eiit...azd.i-... cer.... lor diumuldr.."fr.. construcgii .o..r. . trecercr irrlunrca ficqiu'ii.arhanghel tr. ....$i l.._ cl) 9icelmediocru (Mekaprminteasce).za in emiluruidT.ol^r".rlg.1incbrinrreaga ./ de r oari..r.. gura. macedonskiene: .i..g1l "l nenumiraii.gi .Cind vi rosregre -condigionale.rlui.q"f Jo.c." purtrte d".rski t.. oolnic: liber..riorirr.i .^^^.." omului pocit care E.... f1i"9i ii ..qr eaur."e ziirri... celor i.iilj ....de inferna pustiului care pe trebuie traveiser.*i#.. . versur'e.e zet).../ tirnplclc.ffi::::..."'.iri".i.r.r-ifui....l*pir.iz<t hr..p"qi"i .. .rii . "ir...-iii..rrr. J! u"./ $i..r.ffi..."hrt *gerat(altitehnici -"r. i^nsi^r". in neruii-ndirjiqi...iii"'rer." Acesreversuri explicativereaducplanul realitlqii.l"-geriii"dr""..r..riilor lui Macedonski.'rfi.. locui.."rfi'. abiase tird"qte-.urgia.

i sistematizdriiin procesul d.r divergenti..:salulut. cit 9i prin ."te. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii . tnttebare. "i"-..memo-. ln orice imprejurare. estecondiqionatide nivelul.text. docill . 9i adjectivele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarative.Pfe..rr. lntrebarea etal/ cumva rezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/.ri. Bunicul meu era un om airtuos. adesea apiieau d.vezi Testul 4. \ .propozigiesubordonati completivi indirecti.ifirende. Metode Siinsnumentede eaaluare subiect. l. comdescriptive.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe.i se stimuleazi creativitatea... pe lecqfitrebuie sI fie dinamice. Degi erau cei mai buni prieteni. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsolidareqidesistematrzareacuprin.de pild. Mi sepirea un proiecr insignifianr.tiq.o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile.1. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeiniciea elevilor.rrrogrinqe.si..si actiuizeze toqi elevii' Aceste lorrt"ni a elerrii'or.. . puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor..fi d.z/ P.unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.a.fi.a cum s-aanuntar in mass-media..propoziqiesuboidonati subiectivi.ri.]''.lecturi' a textelor studiate. putut rosti citeva cuvinte.ifi""^r"voce tare. in gtafeti etc.nsolidare 9i de sistemarizare i-. 1.i "iuze.ptopozigiisubordonatecompletivedirecrc. de pilde Cine stiechstigd.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii." de citre c.cum problematizarea gompletati cu exer.Sinistraqii. imconversaqia i"irlti a. .ri fripri".un om educatse comporte d.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.argumentate de un joc didactic. pot. rip I noi.pe sirite. d. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pianului.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmitont pagt: congtient. citirea selectivl gi :dspun-. pot constitui supgrt. .adverb de mod. i^.iiifi.SI.. ln clasele pr!n.. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Ori.Cc iace-o guri muri" J .o"d'.. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.i a literei corespunzdtoare qi la i" p"r'..r. '.riva unor alte conexiuniposibile intre ele. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisiseimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text . . se ulterioare.. 4. 9i a unor metodeformative.efoJtt:. gi "p-f. srrategii l' clasa cind. .. modelepentru diMesajeiescrise. in clasele :nt. docil2 .eleviiigiinsugesc_cititul scrisul. suplu.. prir.ez.a.t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq. ) P. lecgiilord.a. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere. dcpriricl*r".fi.iiir". 3.. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice. J P'opo'i1ii .abecedari.propozigiesubordonati predicativi. Frin acesr de lecgiiseinlituri uitarea.se inigiativaliberr .t J"-"o-pnti.-J"r6fre gatidir.. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.pe bazaunor noi euristici. goapd. .tn qiaeuristici. comunicirii.imirea.obiective scris ca. ii . Gd^se$e.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale.uzi:o (subiectexprimat prin interjecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B. / P. 4. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd".zatd.ecept"r. i"Jeg"r.in lanq.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.ior ""re nu trebuiesi fie o.. Dcodari se a.3/ P.olrarraacestui 3.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .joc concurs! iotiurte). itemul 1' Pentru .de creativitatea 2.l ml . . cxprcsivi.t.eferent..i". . . S-a comis a fraudd de milioane de euro. Pentru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.e formdrii capacitdpii receptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral reprezintd.de sistematizare niifi.Intoneazd careexprimd. Estebiner/cum te-ai gdndft.ci .utilizatePentru studiate din fragmente textele i iibere. clasal. mesajulscris. subiectulal III-lea.Cc au cu dingii plinsul..L citireaselectivi gi citirea dramat'.e seurmdreqte.iar verbele in sunr numeroase texte.. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulateanterior. "." *rrrolid" azd receptarea. .'t. bucuria'.... . li.spuic" I . Era un om musculos. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet..propozigiesubordonati circumstangiale d. 1.adjectivcalificativ.fiind complet uluiti de frumuseqea peill:1. . cum vremeaseinriutiqis e. 2.. .rSir... Partidul din opozigiea irrtr-odus moliunea.Cc-adurrtr-ntr-irrsul. Ji" p"rrp". . acesrea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente..simple'reluare.()cstrrutl" t subordonate atributive.

ro". o scurri....'.i'fi.imagine careiesedin sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .cea 9i m*t* Ei fern incepur.dirrii*l'rrj-*a.il. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explici scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.rrr... erc. primele ln lecqii cirire.". moartea.i.pronunge mai multeori sunerul..ipii"i. selecrrv.:. Sciiereaa trei litere alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura sunetului din inregistriri audio. de descompuse"in silabc..ior. taLa bli 9i fiecare in bancialcituiegte elev .j". la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci..lairireit)..printr-o surprizi .ii . enungulconqinedoui simboluri literare consalrercidrtupodul. Naratorul.. ::l'jli:i.j-:ri-drriu. se poare delimira.in vorbircacurelti.. caresevor f"lori'.apariqia unui personajde basm(copil. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului . omniscient omniprez..72 ConceptulronTd.: a sunetului/literei exprimarea in proprie.:. conver_ sagie bazaacesreia....ilaf...ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im'irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi.-.iur: J. cinturi. fiecarecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr.Hora in sat...1..".verbalizAndu-se dupi caresereia scrisul.apoi un cuvinr.li'ir. verbalizind gesturilegr1fi9e..lauprin .tr-o "'::::i I i' . lecaiile in urmitoare'*ro..: identirici p'ozisia'.#..eghizaterc. prt" con ersapie ribr r4 dc pild.erec. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul.. orald" Prin rnetodeformarive.. ei converti .. anariticoui"rlryar.. . ::. citirea vocetare.ofiii rrebuiesi pronunge si scriecorect.rrrirrrut. gi *vezi p.'*t"d fiecare goapin efortpropriu.i... e.'". Eleviivor trebuisi spuni cuvinre ' . de se I)upI un momentde relaxare. . . vidit cad-enqate stilul marilor epopei. onomaropeeror.. pe qi. dupi_un plan .literade ripar.. ..in. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare).. L.e.. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .r" propozigii cu acele cuvinte.::':lH.n romanului obiecOperaiitera ri.-. de explicindmodul dc articulare.Romanul e ficut din ale nitate condiqiilegenerale vieqii.. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase....rrrii-i'registriri -.de pesteSomeg.opera unui poet carecinti cUsolemnunta.#.Ji ."r.. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip... pe urml."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.il*"iil ^ Secvenga f.ifr" inili.Drumul." Jir.:.ri.mnific I . arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror..:::: : srrucrurigr aficd in1ec". scriereain pe scrierea banci.. gi ."-e subformi dejoc didactic..despirgir ". aui. g.. seasociazi sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care "...individuale.j:h... gi prin materialecri ca clactice adecvare' .aunei de film.H. lor miinii. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun.rt. cadrul didacdc trebuiesi. drrnirrra drumului care duce in satul Pripas...prestabilit..i.r".-". :I de scrierii. ^*g"rea maipugin cor.".rJrmeazd. il:.p. :. .d ar...'9i.. . d..na$terea cimp pentru zestte.cadruldidactic de va face lectura-model. detativ (fiind scris la persoana ..lrrre.^."d. scurtevizionirr audio.rbfor-" unuijoc d. spinzurareacirciumarului a copilului Anei.. momentede relaxare.din vorbi rc' o propozigie. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd. desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp.. g fi Hl:l::.lici literei.. J.. exprimarecuvinrecareconqinsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .. :: :g..f ff i .^" #i'5 J.rr"r...i".Ei obiectiv.Ion eunpoem linigtiti".i r.t."trrl. bazatdpeobservarea -:l-l. Cadrul digrafice..-..y.. a.r e tc..^.1 """. Bttll ..nt..1.apoicoloanele cuvinre. dupi ..1i" .... imaginiidt. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i. :1I::.r.... ai"iir. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor.rl'. d.:'.. tocmeala moarteabitrdnului Dumitru Moarclg. Cllinescu apreciaasdelromanul lon:.li b... cu 11 P-ttl pentru a tr.anrrenaqi copiii penrru cafiecar. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .-r tizarc.solemnca Un fluviu american.".Jo. urmiroareconstiin intuirea "lf"brrrr*..u " . .ir"i. adult)..prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg.nagterea' in . activitigi fronrare gi..e toqi si citeasci id"qii*rrr.treceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa.de aceea geazi de acqiune."_pr o. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare atengiei.or...u.pe podul de lemn acoperit.lgrirrtegr"l.i. asie cititut..se pierdein goseaua.in l"ng..ffiin.: in 'unge individual.^1....".. in silabe pozigiasunetului.::.. miqcitoareprin calitagi a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic. o. i"uui.. cind esre iar posibilr.. in irrr. 1 re I::.".r..in coloanele manual. diapozitiveetc.r..printr-u"j.care elementele .. mul/soseaua. i"". din se citesc: ritlul.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci sila sunerul litera. pro*le J. gi si "ti:::. Tlh: T ::: :.car-e conqinerrrtr"r.Ion de Liviu Rebreanuintruneqtecaracteristicile se a III-a).il::::!l j:i: .conduce acqiunea romanului estecirculari.i.bitaia intre flic. .. capodopeiea lot elementarl.*'" ari.. urmatede citireacu"intl. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele . G. Prin metodi fon-eticd.

. Baciu. e inlinguit pentru totdeaunade Ana... cu ochii inchigi din pricina luminii.r.i"air"rg.mintirile sui[*rt Ion: .."un:1' oi o priviresetgas..iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l. ci.:i:!t..igi'ri.." . dinre bogat sirac.ingreunindu-le.." dil.er.. fric...il.esre gi invergulati.ilL.gi p.iri. se mlra caod.. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl".'iriliir.. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion. Apoi si nu mi tri.i.stipin al tuturor piminturilor. pcrso. si-io' Lungu. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromisiuncpc carenu o rcspecti..'Deji ...".u. ... Iarbadeaii...fiicaacestuia. adaosul.. .ii'"pgg1"ea ni-i.r"f ." E..|.p6ni..r". ca pe o fiin: .. pretinde pimintuttu. Pimintul seinchina in faqalui..il..rlui Ion ii sacrifici iubirea.si i se agaqe opinci. spinzurdndu-se.ucncEte rat oi a tablour:r . a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piardl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant). gi de Titu Herderea.ongri. ' .p. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r.prip.r.fata aceasta ."" lui nu preteste-o ceapi degerati. Simqea minie ci odrasla ricnegteaga poruncitor...il J^)i". vdzind comportarealui Ion.sepdrea 9i I ".'unar .a."..r. Stitea stingaci.rt "tpa. grasi.in vasile care .. Muncegte rivni....hi".r'afai al stratificrrii ic sociare ... 'rreazi fiul irrviqitoruluidin...tori Ion tor -lirer_"*. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.mai tdrziu.carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i. in faqamiracolului nagterii..dar.Ion se rsomori.'ir.._1". pe..r. arvieqii:.Ion triiegte stlri contradicto: .rreri"l" Io. intcrvcnlicipreotuluiBclciug.J: i.impopogonati cum era asi. g"r. Seapleci.Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r.ra sirac..il.i :il:'l : a".ir. rf. daci cine gi-epe..tri si fie vesnic sluea pe la allii.. frecindu-gi palmele. oscileaziitirr." r^prpenrru...-. sa.'.. robodndori_ cit.."..i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn. cu FroricaEi nevoiade pimint: .. Patimii pimintr.ii....'i..cic romanului.r#.".rr.ri...toare".iar sudorile bdrbatuluiqigneau curgeaude pe timple.rji:N" sepuru sti. si mirnceasci'!. ca o sperangipierduti firi sclpare". gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$a cu "rr-"i Ana-... ealtiu."1"l1!:: ! n..i." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri. . i" Lupta +-T *u"a. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-liainapoi.ai"t. cu obrajii gilbejiqi..i... dispreg:" $i si rimin tot cu Dumnezeu din senin? . .izb.. pirea gi mai uriti".rfl"irri'l-Li-...'. Ameningat Ion cu judecata. desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acela'ir. La nunta Floricii cu GeorgeBulbuc.Mirosulacru'ProasPItgiroditoriiardeasingele.... Atunci seinfuria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.Florica. se inqeleagide ce. Intinse miinile sprebrazdeledrepte.r.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupera parredin lotl T. Pdnrintul ."a"i. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de doliu..ffiltr# a s ii frumos..." rorosc fy":. zbuciumiri. p€nrruci eraal lui.iubeste pitim.."ir eradraga. Dar .pu.i. nu va aiunge niciodatir.. aceea De fierbea uri .. Chiar la nunti.i]"""'o' ()onl'lictul sociir. cu buricul negriciosleia.ii.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r. parea sl mar urata--."..i.Lil. VasileBaciuacceptlsitreacl..."ldi..unduiaosreniride cu ricoaieadi-i". .i. de v*il.careil chemagi apoi se geabrusc. dra'ul-r. . . rumen.Deodati Ion . Ii rideau ochii... Nici viagalui Ion.. Ion tot Sin.ni r.rrrn.-b.. de revarsa asupra Anei it. cu pete cenugiigi care.. lui de in fiinqa aceasta gingavi." "-..Eisiracsemanifesti nivelul la qirari |'r. cum a fostdinsuii" . o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ ."r.. presirattr rrifoi.[.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au durat mult timp gi Ion estecuprins de disperare.. penrm:-r-. planui de-a fi obqinut tot pimintul lui VasileBaciu..'ci istegimea nu u.q.cnntirindu_r.."ili.'i"la.rctapului. Ana sesinucide..sneasci Ana va nagtela cimp... si-i soarbi mirosul.dar apoi indad i selimurea ci de-acum. trumoasi.. iar faga re caldi de patimi.iElf.. h"l. daci si ..te?r . Il cuprinse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana. ic.1.. oricit ar fi fostde aspri.-ut..1... maiaprigd. ca.u'ii.vrra ispititoare".asi "i.rtirna pe'"anturui L.r-"i ".ajsfiqiat tlr.{ rui".simgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".". lui nimicdaci.il"rr" zesrre.i. foarte rogu....r gi .r. numai al lui acuma.i."."J..i. rivnea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.plrr.. pe "rri"i renunqand.. Sorbi mirosul..tl l f 9ip.Tot -"in".tu i azi..r1 d. a cu Ana.-Trebuie iau pe Ana !.gi i nrcli al ghengiei .' . Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca inlo plasa.fir..de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi. u..i le Baciu se vine la er si:.j..simre un vrijmas. i. de nintul pe numele ginerelui siu.i'"9" ii trebuie.i-fi..u."". atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoalele unei iubite pitimage... ademenitor.rrr" secisi.il .. de plins.Ion se uiti lung .:. lotur tle pimi'r carefusese r.i. p"rr.ir"r. pitimagi". cu ochii pierduqiin tite.b'r"i" in 1r*poripia). si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti.. cu o agi murdari."... intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit. cd o urigte gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei....lumedrag nu-i al tdu ?. Br"ir.va's..te Dragostealui aveanevoiede inima mogiei.. ?-r..zgmnluroasegi umede. ii qintuiapicioarele.ui hil. i tot era al lui.il.. si o in crimpoqeasci sirutlri.r". pr"otul"gi fi.Suflerul era pitruns de fericire.Lotul negru. Rup $eun snroc fire gi le mototoripitimag dc i" p"r.intifrF. lipicios. ii.rnan"-tot ra. parcd." maretrisreqe vecinului. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o phcere infricogati...pi_ -o. nici a Anei nu vor fi mai liuscati..nt B.locul. uog".. . zenobia. inndu-se ci moarteaAnei s.. "l.ie .A.. da_ daci tr-arpenffu cine si-l zdu aga.. -"i ir.."qe dirr.."r"i...."ur. . ca cind ingini si o srilceste uet*" p. "a. n-are erpaminimuir.Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp.ir"..Dorea si simtl ovnice credincioase.nit. de Iutul sub picioare. ai..Trebuie s_o !.il temeria.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine...i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea.pentru o muiere!.T|J?.Ion iubeacu patimi pimintul.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io. .. tot pimintul. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui... .dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il .r4..rr rl (ilir..... ya sdzicd. privind-o pe Ana..dar la fata siraci. r.i. cuprinseu.ii vrea everea.. pecarco iubea' Naratorul prez.Ce si fac?..nuarepimin.a.uuir....gr. iri?#"..in suca remugciri de-abiastipinite. a". rrrg..HX?|'.#:....JJ[[..*r. acesta Bucuria triumli de violenqasoquluigi a tatllui.a ._Ion-err. r'ele t'ruAparirni:..rd. ola"' r "Lc folor-i" pimint.

rrl
voluptate pimintur $i-; ;'.;;;rl.."rr" de u.r. r^t j:t:brr.t.cu Il(lr rcce, amcutor...
cuccrnic, fir:i sii-gidca scarn,r, l;lsliu genunchi, sc . A.poi.incct, igicoborifruprc,r

L,,
ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.l.l,ovirtcscu G. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. hirnicie, viclenie, donrirrat ncvoiade pimint: isteqime, dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. Liviu Rebrcanucsteconsiderat Subiectul al IIJea A. adversativi. coordonatoare l. dar - in text este conjuncqie (,,cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar - substantiv pui - intext esteforma regionali a verbului ,,apune" la indicativ prezent'perI soana singuiar' pwi pui - substantin: curte erau m:cJgi de giinl. in mai -in text esteadverbde mod. mai - substantiv:Mai esteluna meapreferatl. 2. de (-a; trdi) - conjunc$esubordonatoare. ca - adverbcu valoarede prepozigie. mwlte - adjectivdeterminativ. simpli. de (supdrare)- prepoziqie cu - prepozigiesimpli. arzhnd - verb la modul gerunziu. con3. ,,De-agtrdicabradu-n munte" - propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. vedea trzind" - propoziqiesubordonati circumstanqialicondi,,Dactrte-ag qionali. de '' ,,ri te strig" - propoziqiesubordonati circumstanqiale scop (finaln)' de - propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpaie" ,,Ca si ^rii ^ (finala). potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. o Erabine 1/ dacd aveai P, - propozigieprincipali. P, - propoziqiesubordonati subiectivi. . intrebareaeste1/ d.acd cigtiga la concursulTinerelor alente.2/ va P, - propozigiesubordonati predicativi. B. neglijabil,mirunt, derizoriu, neimportant' l. irnportant: neinsemnat, nesinceritate. loialitate : necinste, eficiente, 2. Propunerile lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. aplaudi frenetic. intreago asistengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.rte

gribitisimli,,,

fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia,.ale vieqii polidce, gi corrflicml.,a intreromini giungurietc.Aspecte pt*"i Jri".-nr,"i "p"r. lional, jer;.r.gtiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.J. horei th"r dilA;;;i;-;; lagiile conflictuale,dinre ;i vasile8".i" ; ;;;;rp.;;"ril in animozitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo;yl Berciug. casa familii H"ra"r." ,. ,?r" p. ,*"",,r 9i bisericii; setem.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-; ;;i;;g;. i;girorur zahariaHcr. delea este suspendar ,rr-"r. a unui d"n"nr,;fi;3;r;.'ron i" ,. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.a, ceamare inv;qitoruluise ei, fiica a va urit" ." pi."*i d_,.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. Totusi, accs 9::iq:lt|?1l ta luDlncr-o'
trrnd om cumpatat si demn, o va face si-llndrigeasci.

carefuseseriale lui Vasile Baciu. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . ln construc{ia ntcaechrvalentei. Concomitent cu derulareavieqiilui Ion a s;te"i, ,#.; ,i 9i bogagi,relevarea"o"fli.i,rlui;;.;;;p", cu aspecrevieqii "ho" ale t;ffiffiifi

termini pe-sireni rill^.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.r; ;6;;;r; p" Ei J;; nic".,,Ion coboritinpimintul."r. i-, fostprea fu l*g;,-uir.ricaaclgtiga, ior.rrii.

Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd,zutcineva. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.sfirqitl.".Imaginea aceasta o rranspunere este artistici a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi,zusein satul Prislop un gdran straic tlr. in sirutind pimintul. Romanul Ion are.;,"*t;;;spiraqie r.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc, ", Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt, gi gic{): ,,sevedeaacum mare puternic, ca un u"riag din basmecarea biruit, in lu' 9i te grele,o ceati de balauri inerozirori. Igi infipsemai.b.ine picioaiele pamint, ca;i cind ar fi vrut si potoleasca in .. cc1 dirr urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. pe"ra"r"iparci se clitina, se i. $i chinain faqa lui..." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci, i, ..l)isperarea calitatede mo;tenitor al copilului, nu va pl.rde pa-a"*i. i"rrgi, ,bil, p..or.rin,,t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. p.opr;.i"i" irir"r.rt in careIon mor re raraa avee urmasl,ceeace seqi intimpli. Odn:l saqisficuti. patima pimintului, se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.r " pentru Florica,degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc, ira ,,i\rli. Florica", ,,cefolos de pimint, daci cine gi-epe i,,i-r.;;; -r-";;;;-"^ ;-i tn,., a; hp;;; i". "l -.r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar., peia,, ::.1:i,. :l ^9::lg. tulur - Pentru^a o.vedea Florica.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi., pe de '1rirr. i-roror.,, ta ca.oloaga savista, cye. se oplogise casalui George,,fla plrnuf lui I"" la ;;:ii; gtiingeazi soqulFloricii, pe. ," inroarceacasi,il Ju.prirri. p" l* i" i"i.i" g; r "..it, omoari, lovindu-l cu o sapi (.deznoddmintu,l). Aceas" i*u i"lri*gar.-. ii a.

pers.onaje: principale, secunda'reepisodice. gi Actir.r "l1t^fy-.1oase neasedesrasoara,;urul in --"r:t::il personajului principal, Ion.

ilol
l, trosc- subiccrcxprinratprin intcrjccgic, studiind - complerncnr .irru-rtrnliai instru,ncntal. 4. ,,De treci codrii d.e aramd, de departevezi albind.. +-,,trecknd. .u cod.riide gram(, de departevezi...."(complemenrcircumsrangial condiqional,echivr lc'tul propoziqieisubordonate.^ir".r-rt"nqiale condigionale contrase)

1, ,
distanleidintrc litcrc, cuvinte,propoziqii; - respectarea - agcz.arca corccti in pagini: titlul, alineatul. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugireaacestorreguli, familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elementelorgraficecareo com- intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice; pun; cadrul didactic explici si nume;te elementele graficeprin scrierea,demonstrativi cadrului a - realizareasintezeielementelor acliunii; didactic la table qi verbalizarea - identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exemplificatede elevi, manual,in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele,elevilor,,in benzi decupate din revistepentru copii; afigesau extrase, ;e, de - exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii; - simulareascrieriiliterei de citre elevi,irnpreuni cu cadrul didactic,careexpliin grafice;i gesturilescrierii; se simuleazi scrierea aer,pe banci elementele ci, in podul palmei cu stiloul inchis; literei la tabli de citre doi-trei copii; - scrierea reamintirearegulilor tehnicegi grafice; in - scrierea caiet,dupi model, a trei litere de citre fiecareelevl - controlul individual al scrierii,de citre cadrul didactic careapreciazS.corectirecornandi,demonstreazd.,dacd" necesar; este tudinea,explici, corecteazi, - joc didactic,joc de migcarerelaxantl - reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind; - controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev,evaluiri 9i recomandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se reactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. anterior. si se stabileasci corecti, lizibih 9i, pe cit posibil, caligrafici. in clasaI sepune accentpe scrierea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: - copierea, de scrierea dupi model.exterior. mini; - transcrrcreA, dupi model exterior scris cu litere de tipar; scrtere - dictarea/autodictarea,scriere firi model exterior. 2. Relapiadintre curricwlum ;i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 8, subiectulal III-lea, itemul3. 3. Tiowri de itemi componentealeunui instrument de ln rirs ,rrtans;, itemii reprezintd,elementele enun! urmat de o intrebare,exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. Ei probleme,intrebiri structuratesaude ip eseu. In senslarg, itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. Itemii se folosescnumai in probe scrise.Uneori se extindefolosireaitemilor gi la probeleorale.

c.
1. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. 2. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. pe 3. Continui si cred ci acesr articol e de neinlocuit. Subiectul al IIIlea l. Specificulprocesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional, elemenre scriere insusesc de isi cooiii in in vrgrmintul.pregcolar, scriu elemente graficeEichiar litere de tipar.'in .l*;i;; "; lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii, in etapapr"^"lfrb.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor..grafice: pun-cte, linii, noduleg, bastonadi,oval, cirlig, semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. concomitJnt, copiii I1,l|tr corecri a sunerelorlimbii, ;tiut fiind faprul ci, in generalli' lllr,nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. Etapa alfabey|rd, ce3mai importand din clasaI, se desfd;oari in intervalul nc, cesar.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne,insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carrca, cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice, .o-plo., trebuie,t J;ri;t actividqi congriente, conrinue,de lungi durari penrm elevi. peiangl.fort,rfd". citi gi a scrie,acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrrril. lingvistice,,r.r-""i ...rt.^ devrntuncqronale, "rtf.l permit conexiuni,transferuri Ei creaiivitate. Scrisul,convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens, trcbuie corelat cu cititul. ln predarea-invigarea integrate,in aceeagiiecqie realise zeaz\,dtire/lecturi, scrie-re comunicare. gi Actul scrierii ieprezinti urmarea fireasci a cititului. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit, dau gi ,;ri;. gi Atit in.etapa.prealfabetari., mai ales,in cea alfabetard,elevii irrrg"r., cit, igi . reguli tehnice: - pozitia corpului in timpul scrisului; - modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou, crcion); - manevrarea miinii.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea oboselii; caierului(suponul scrisului); - orienrarea . reguli grafice: - inceputul gi incheiereamigcirii grafice; - resPectarea formei, a dimensiunii,.agrosimii, a inclinirii elementelorgraficc, iar in etapaalfabetari,a literelor9i a-elementelor legdturi; de - respectarea;iincadrareacorecti in spaqiile grafice;

r rl
Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . de tul de evaluarc. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii, in dintre careccle nrai scurt b. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns

t18

t;ff:::'du

inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror, sunr: in qi

- si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . ct"i"ia. propoziqii legatepritt inqeles c. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: - tiia."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.rg,rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: - si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . Formuleare .rr.rnqtr"riifi.ti"a urmitoarele expresii : rim ,t *la"sairtor,plimbkndw-se pe malul mdrii'

,ootno,,:

Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare,itemii se clasifici in urmitoarcle cntegorii subcaregorii: gi t, itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exemplu: Obiectia de er.taluare : identifice,in celedoud liste,verbele. ^sI lll::r:ui.Ute .,{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele,.. sunt numai verbe. r A - Fl merge,scris,citire, indoire. r A - F: deseneazi, inalqi, incintar, qintea. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: - sI identificecorecrparreade vorbire. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. adjectiv; B. adverb; C. pronume; D. substantiv. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: - si recunoascd cuvinte cu sensopus. . de cuvinte .rri"r,, opus, rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i,ryrerhea OOua coloani.

(2) item d'etip eseunestucturat' i,*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor doui personaje' - si prezint. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile

:

doui i*, pJttttaie dinlrecele

de Ion Creangi' Sifata moSneagulul

, TESTUL19
SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu

domestice

I

veseli

noi
inverzit trigti

I
I I

uscar
vechi silbadce

pl;pinde

gTyl-lt:i, - vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.Din copitnr.,","l tttiMitt"i Eminesqg.pentru Estecunosc.r, cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie l-au incanr",porr.i'iit,^i;;;;;t;*ai"q" eresuri, doi.t , ghicitori, *!.iie7 Povegti 9i vesri:,Cici ,-,., (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese, d. 1y Cefruntea-mi-;-r,Ja"r,;;;il;a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl', i";ii.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect ;;t"1 ;;;il" ,trebet.rre ile rominegri ""ut orientul,in 1869;i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.Ca membru.al la ln;1dout.i" perioada.studiilorViena'dar p.p""lfi;f p..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai ales Berlin, atdiazltcursuri clteltelucriri

*...' eternut' ciuda.-r . existenqiali sa umani.n-'.eur omur in general. . acel noi care .^J. .nn..... ll:. eu taportat la noi.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi mai inchipuia ca altddati" .Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic.---^-:.ril. a socoti. en.. raportatla acesta.nie.pronume nehotlrdt. circumscrise rrlttt elementele vieqii.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul . cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului.rj.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile..'...i"i..i.t". r. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagie universul terestrugi cu cel cosmic. i.....propoziqiesubordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura..prr.'rl"re .r'. Reaedere pe sine raPortatla codru."r"..j:j#1.'#:1."riii. iodrul..$i ??ff j H. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri..:fi:i.. u.iJ.e"fit invljasein gi pe Mattia" . codrugule.vinJt./Cum am fost aqariminem".lO "" imblar.ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.#a popurario rio rio. ct...tatlMuitliu-" .'._' f Luceafdrul(l 8s3). ur. .. care ln "f*i.'..^C.. 1. Atunci intri in .rur medirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.a se consulta.reia adaugi.famiffiffi.i*r.-" vine.t"Xt::.'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz.numeral colectiv.. forosindo ca_ cauzd..El seinscrie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.llir'J#i rnr. .1vr^qii-spiritu3lg a .'il iy.oriorio.:.r-"rri.Numai tor.a trec€"la plural: :risticl lingvisticiarhaicl.i. .. altddatd ahul .. ... au misura de .circumstanqiala de . il'ili*i.il"Tiosofici.mijloaPoeziea cunoagteriigi a sentimentuluitimpului..nfi .td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi.lff .ongiri..g"r cucodrul.i" p"ifi..i : Lt'.Cind rorsul s_aude vrijilor caier.. at"srgrr. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor.i. "u.::*J H'.implacabil.cemi-irdnea. ceeace exprimi conticu sfereieternein opozigie. vremelnicia.^ :J ^^^ . co "ara esre adaos existenqiar . (MureSanu. .: " btar")..i*.ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer... efemeritlqii: ..r5"iv..locului ne ginem".]...r6 tu n. p'in .rarp.dind glas frunzelor.propozigiesubordonati atributivi' tItet .. codru_ lule!/ ce maifaci..volt rle a unui.i rczdturd..r.: ptopoiiqie'subordonati completivi directi.eu.l# r o-.Arhaismele.i ". r"re lnfunda migcarea_.. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri.i.'. ar..'este io.J. .."fi a.orrr.um definii-de codru.:* ^.rrr'Llt.'.mi-i vremea".p.e{e p"."iLT.t.1..prlP't.. repre_ zin. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd.a forcrorici.ili./Multi lume ne-arn $ll.. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" ... transmiteideeatimpului.l.r de irr rellqie . asupra.r . Luminacu muculn"g-intr_urr frarU ..i. surprinde cri.]fl rffi I'i ]i oreagia cmincsciani .apte silabe... cu "rlrriij"r.si apuc. mediiaqia ment etern.ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-.T.!. poezia Reaed... a sfdtui . care efemerur-qi eternur.oferi o lecqie J*irr.J-a-"d. Dunlrea :urg:. r* gramaticale.. adverb de timP.... eleeului liric careseredescoperi ce folclorice.:'.ira"iro.V{d cerul. co_ c.a chibzui..1. (I'loare albastrd.oatU .rj.i.'-.Mare.. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall. pluralul vcrbului cxprimepercepqia ./ Iar noi locului ne ginem. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m.'ini" *rre a" j"*tft : ..l. Pentru codru.7g73) '-" "' de Surt-isara cea-de :r"_13./ Luiagi cu soarele. Reoedere.AffiiF oetic ri./Codrul cu izvoarele".1.r"r inevitab'.1111.gri"i"'i7ii"iil -ijror..^.t*. opurai pe i.a*...#ri..L a""i" r.Cele oxistenqiale.i. este .nma ' stanqiali de catzl. p-{il versificaqie.a chibzui' a cumpdni.ffir "p-ropi... vremeanu are ..u"a nu te-am iut/ Muk.m" iir. i...u-brar."r. id{ej'i" aoea.u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti."io. lan albastru. in iposta"za eterni.pe"at. ii timpului. .$tiinqa sinc unuipopt. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rllidri il.adecvare populare) gi rima imperecheati.h. omul i..gd*rii esre "*i*./ c" f. ca in circtritul existengia init.rnl'd.-rr."te prin diminutive_ a"r. calea...ti". tB76) folcrorice ryi91T *"agiaeminescipi ra . srofe inegale.ii p ru ::n .r creaqi intre stuf ia ..apare "Yylla fdnesubiectivla timpului. penffu dmpur om." ( Cdlin _ file din'poaeste.pecareurma" ...ta. t"ir.ir.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c. _ drupute care din .... 3./ Pe pimint riticitor.i.O^::.g.ritmul trohaic (spefluxului afeitiv.i inlelege in .u *T1.[[ :*: epl.. a. veacuri rreceprin aceleagi iul igi . a gindi..# . #. Subiectulal Il-lea A. ciriroritt liric.lg72) . .. (Mortua p"-un fir dj 1.. (d.". .sidit cu griu de srele.ere codrule."ri menireaexistengialia omului: . amkndoi .ri.i". rolul dea iugeratrecerea euluiliric. apiruti ti nz g.si citeasciharta" .i..de aceea. oDair.../ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.rri raportat naruri.propozigiesubordonati circum.si prinrafinarea Ia n.Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.i-p"... a judeca' 2.cere cazulgenitiv.il.rrrn"azi.nr.' .u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii. l_al --..prepoziqie ..

:.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiui de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc..iirc antice. ' In activitateadidactici.:Iosite.r_Ji'rlpr. permanente. exprimatipri'pror. morale gi trisi. : .j. p..l. ) descoperit ruineleuno. nOSCUte $l eXefClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt. un aer ii misterios. r .iffiiliiilf'. Fumuriii ochelari did.risare....primare. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi .dezvoltarea turi de voinqi qi caracter. (. . ifl:]liq cazur vocatrv.:1fl'..r?curror"ute si scrieexpresii/structuri gi spaqiale temporali.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text.ilor crurea conqtienta.. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia).rrrant.se realii-e:aziLp. 4..) B. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui .insuqireanogiunil&.c.... .. regulilor.... : ) Yroiasdfie luat diept rp.. S-au ". a'fscultind discursur adversarurui. la tipul cel mai simplu de indicate.:9.(.. pregedinrele crubului .. cititulyi.lll'.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat... a^trece prin foc gi sabie.rbrtrritiil' ffi tiual.. . itemul 1.i..de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris.a. .a' pe cu r Analiza textului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi exercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri.. subiectul ar III-rea..u.i. a lurnii _ atribut.qpfi.r.'i'.. sirite.infi.. in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.clresrrrbar_o gosca.texbindirea rul literar. fdcu se de-alungulistorieilor. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq.... r.(..rrr. povestireaorali..stimularea $r a lnlqlatlvel. pdni la compunerilibere' in a E*erciqiul.". subiecrul III-lea.il. Aveadoar/numai steu.numiru-l singulai.r..p buni drepmte..'Jnoas ci. 1si fie considerat) necdz: "i.. foc: a seface^{o.rt care.ffilH. prin care' conse $tientgi rep.tlrantropie.Prevenrreauitirii pi confuziilor. 3. l.. expres ie.fluent gi expresiv. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'..) .. si sublinieze . -.acgiune. unor capacitiqigi aptirudini intelecruale fizice. din cauzaviscorului.duce la doa de unor deprinderi."r.e l"'Ic{ec^r dcgctur" .:'d11.."I . Sc auzea scartd.i'.ciruqd..erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev. de pilde. gtcrs pixuri.rreciroare.111.\"'"'" Nu gtiamcare dintre..ieoriilor careseaplici in situaqiivariate.. impuhre.c. originaliriqii... a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii... pers.umbri.subreran.il*.r. cu drept:dreptca r"-a""r.r: r.. ireaul . intre careexercigiul citire.o-adici siris mesajului in clasele. dojand: admonestare.. o u" ..consolidarea priceperilor gi deprinderilor...rr.irrirt'in.r.. Dc cc ai venir la urrnd?("il.i ' . Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntficqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu.i.. (.a. $illf.. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice.#.a II_a.lli.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar. procesulinsugirii Receptarea variite metode. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea .) un d.. nr!.s.iropor. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice..rrorrrl.etat.cite p.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propoziqie arribudvi. tu: nu arefuncqie sintacdci (*.. trattspustrlsituri ale unor persoane H ..rin gi-a dovedit eficienqa' formfltive..i sabie.or..in lanq...Ie reqininumele a a crearive. c. Exercidullecruriiintegrale vocetare. Testul5. elev. Liviu reale.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .. 2. ..:citireain primare se practici mai multe tipuri ale exercigiului..:lt*. d-tiincbipui:a_giimagina.asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe.ib.. foc g. r\_a tasatmc.lu.p.:"1:". IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate. A vcau ur^::::.r ii!.er cngtiga va concursul. ajungela: r ....) Trcbuia ftcutin pasd.a luape cineva drept.oamenii obezi. Tiouri de eoaluare vezi al subiect..t''#:1#il:-*'' pentru . -(r:! 1".) l* i urn a clf."p".. 'r .r.oli..pondereaavdnd-o congtient. 2. exerciqiulesteo metodi fundamentali.chip.de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^..l.(.r urrnd de tristeqe. o (.filff::'. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate.ubi. 1' ln secolulal douizec'g1 s. 3.. au {o* ilecute prin foc. $i-a multi dibicie. vezi restul 3.

naturali. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt cardcteizarea directd.r." 9i_begiv.-girancd Jvligura ieazepe drumulVitoriei Lryantpersonajul ei.ibovnici'. Ieneg.*"ri. trisneasci Dumnezeu " .rbegt"pe Florica..u'l:1... " Ion misoari "rarn pmattt"til" r. . . gi frunieafhc.u .....iv.neun personaj I Baltagul .... ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: . vdzind-ope "i Etoiici. serocmeasce pentruzesrre.. G' crlincsc u. piminr: sedu_ ""t" cerca Anei. Mamasa. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse". il il incurajeazi. L. robotindori.Deodati cu Ion'ofti rung. e feciorul Glaun fliciu: .Afldnd ci Georgeva pleca vine noapreala Florica.A.ura ca gi bogitanurui vasileBaciu." . gtrsegte Bulbuc..i.-. ntmine contemporane). George seintoarce acasi....rr" p"niruel reprezinti .ir".il.l-\rasil" pe simionLungugi":.intelig. Cettd t. :ql t.. sociale. p.a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li...t..it i-.susqine Belciug..ilff..iu --"rr. vezand.mrinceasci sp.faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral.. Preorul $e deavere. " CaracterizareaVi.o. Pini si obqini pimintul mult rivnit.. Dupi seduc"*i*T.Li.r.. Dominat de patima pimintului."p.r. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei. zura. slujba in ... din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutruslrucf.. E' Lovinescuspuneinsi ci .iili'. implicaqii Tarciului.tai de la tatil siu in speranqa..l'_:"flii:i::::oiul. atil siu. p.. Alexandru dar Glanetapu. in Istoria literaturii rornine le ctr . izbucnegte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii. voinqfimensi:nimic o 1ii.s-aingeles tarir .#rr1?# 1unti. ' mise. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri.o viclenie pr<..eri-1|:a ajunge nicio-dati aib.l unor strivechitradiqi Viioria.Ion el reprezintlo categorie Numet.Simqea vrijmag. e. piminsi Petatil lui.gtepriciune.::l-TT"pq peVasile B"..ti lon.. Esteingrijorat deintdrzierea acestui".rr.-naratorul ln realizarea ind.. .. ir..i iqbragi$a"d .i"J. ".ce cAndc al tlu. rinul simbilic pentruVitoria.e!.. de iiiimpezsc lui'Ion. pe o .ilor din sarur pripas.. i^txede tatir ei.Gindurile insr ir frimi. fugi in rumecu ea. ci -o"rr".q.f*.. George se Blorica....#rniii" l" sine dispreq.cu deosebire.li ureeaverea.'fata J".nulr. seducerii. o daci n-aregi el paman"t. "rt.piminr"t. din prirrcipal.re. pentru ci ea. considerind fata.] a". suferi b.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre. sisiienilor.r.u. ln memorabil r[mf.rt..Trebuie . ceduraliqi. frnprietenugt. Tiru Herdelea infricogeazi... peIon in bisericl. Ana seva spin- pe lolosde plmint. ""-i'. ..... reprogeazi trageIa siriiie.i..rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.". cu saavusese avere.._e:1"_" I I parcl.]. ..?l comia lui de zestree_ cenrrul lumii gi el cere...." strinsi. si rimin roJcaric.. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli. . socialiampli.\'.el fiind autorul moral al sinucideriiei. i lngeregere gi--itn p""rru Ana .1. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe.origini pand tn prezent..li . inr il irbrgr" pi Ion. cind ajungela convingirea cd.ireAd:-comPortamentul..nt al uneicomunitigiarhaice. destinal sogului NechiforLipan. ln stratificarea il bogitanilor.*iorr... va convingeci Ion n-o va iubi niciodati.rr.lon nu c insi decit o bruti.afirrrrl ii gineio. Ion il uriEtegi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade url chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nevasta..RarrrJ. U. nu rezisrisi nu care face va inchisoare...rorb.ilffifi. intelecualiisatuluiausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului.. cu gi "rar'J.ci CIul o va indrigi.numai il va face si piardi pi_ mintul.ru '.darisi domini slibiciunea: ascugiti..Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.p_TiTlfcomi rifeas obiirii. Gheorghiqi.romanul Ooeraliterari Bahasulesteun romanpastoral.. admonestea interesele bogat.l. si zici.modela intruchipeazi'trisituri aleomului din popor.attiotatin realitatea . Ion...Ei'l d.O modalitate de caracterizare personaje...gI.. Ion inqelege .-. Trebuie i"u peAna!. I. Ion consideri ci .. din senin? ...ror . arevecinului. gi mai ales inlimbajul. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie.r"b.."1.: ci cu La nunrasacu Ana.' ziu a9a". monologuriie interioareale personajului. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii. rreprarse dezuman ir"._o !.-r.in prezeriqa Vizindu-i sfituieqte.. pimintur.r...regui ["tj_o. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr.j"ri*" ai' cein cemaides cl.ual.eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati.o .... si... ilbir.1s9. gi erceva.. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu.. dar.i. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqti. lui nu pldte$re ceapidegerad..'Ion tlvista. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice..faralui Vasile Baciu.toriei LiP an transhumanqe .robiecdv folo seqte personajului. r#d.r" Baciu.. perrecirei iirra'd.i-ii". zcnobia.."..i". itiil. Disp..a l.ci .int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii.Ce si fac?. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi.6e d. cu atitmaipugin cind. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi. FamiliainviqdtoruluiZahariaHerdelea. i"fr*-r.(Istoriariteraiuru..soqul .' Isteq harnic.a...b"r.minr esre atit mai ir"r".inrre glasur pdmanturui iubirii.fata frumoasigisiraci: .?" la patimade plmint.irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu din.ll.. se lndlrjireaqi iatima p€nrrupimint. aruncatr Titu Herdelea..l.cre_ de ci aqa secuvine. crreia giretenia la .i grasul ii ci Io-nol. pimintului. minturileadormitsingini cagi cind fi.. pistritoare."?" o[qirr".il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sapi.. Viclean... arunci dipr Vasilen"..Dragostea Al. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.-iefii.'arr". f C. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile.r" nici mai tirziu. simpatizeazl. Ion se zbuciumi inrens.trece de la bucuria izbinzii Ia disperare.rt..tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini. rimine indife..Drumul este nipraznicului spredescoperirea pentru 9i.rrqa....po.t .rfii."liru...dragostea ajungein via_ nu qi! i'umai .

. ntele Visarion.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui.cu uimitoare stipinire desine.T.r-i""rib. Edevirul.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini.azi frumusiqea j.*.... Prin miregi-litrfioari peucigag.t-.: vr.pin'ce l-oi gisi pe Lipan'!.ir.1f:.^primegte poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.. ca sogie..*'+F.._mea qi-n ti..tJi..i"r..rr:..."po. . coborirea tn infern.:*:i..li.obir.Th: n. Sirbtrtorile qi.ii. .."p".eror. . lui La tsalmbz cum si conducialrcheta. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.':ln:"'*5f ".*" il .:i.# *rj i ":l.ia'ir. ciinelelui Lipan.ir viraticur.fli. iil..#1111:1..t'...care lmpuns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult.."g9r. adicl.*.. Talienilor.p.r.11X$ryi. fffigtiutde acesrea regea ._tcireasci.N-atn si am hodini cum'n-are . rolul ciinelui. . dozl de gelozie.i-"n. cu te minuqios la miniitire. adeviratele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.Lair".r*.Jigensavitorili. Abia acuminqelegea dragostea sepispentnr so!.:i:TiiJ evi s*asii.. *f."rrifor .a*.".i n_am noasrritrebuie tre.cario.. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.Nu maieratdni_ rl. o.aceastaestecaleavieqii ei: .aiii'. pregitegcalitiqimoraleale lelev..adesea giprimegte fi douisprezece lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumnezeu."'il"f#l[i$r$.. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine ucigagi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri.. in soaretui o."..In drumulei...i.ro. la careafh cI doi oieri din apropigre. di*.trecind spre asfinqito revirsare de ape"....r"'re#."-fili".".. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f...- goric....r"iil##::fffi*1JffH:l . fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Viroria'il determinipe Bogzasi seautodemagte." care "" r:11:llt: "i.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .r.In ciuda do_.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .Jsrpuir'nraf i.. de plecarea. ffi*'aauf siici.[ii..r. Inainte de plecare..:Tl'..'':iiflf'. cu ajutorul iiile Intuiqia. ceimbunitigegrl caii.-ui#di:t}::t"il.care riu numaideeagtiute plrstijiile.u *'ii'n." ..'.?.'..i.o.visul premonitoriu. .ii'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a. Totugi.U. rostegte e pareci pebaltag scris singegiacesfemeia.j g{1i..i::#?.. rnai ri-#i"rr"gut.i .l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.'.. rtru colectivitateadin carefaceparte...:^fi. Sfatoi intirire ii dAti detir.:?ftffi'i::i.'. ..ti:Hfi'#[l.l u mr i. grijr si o duie viroriaare r".* rir.. faptI.de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".il?:.. L:_ "*. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e.f.l"lll.rr.Sugugat" ciini in tiltimelemomente vieqii.i'or.Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare.r.din variante ale baladei I Tarceului.a.*e.visulpremonitorru.. dezviluie incdrcitura mitici a romanului)..r*nr" riunca sociar.Ochiieiplute i.. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l...r."rt rt .pottegSfat si intirire dn si rirrtele com^tVi.. ff"' if:llqi[T::i:L::. respe*area caoameni si faci ".".. i"unitliii J" oiJilr.. de la careprimeqteputere. our. cocogul a sfirlntat .:r.aduni informaqii la ceicare-t forqacredirigei sale.i'i.. i il. dezarmeazd povestind.:...Gheorghiqi. in or"-irrt"lor acesruia ripi. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu". arireu vali9ibluzi.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari. airli.Dumnezeusi te i'erte".Gh"orghigi.petrecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate.'1.'.anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu .#ji:cJili.iiii.t1"-*.llli"*:"!?ff il:tf."1.L.segte Lupu..StiPaunor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine".minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^. insinuiri inteligente.il. " pri'ire.. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".daraccepticeea qesalr dupi moda.rrde-r"1r"r" . Ea insl se socotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.":il. anumitesemne uperstijiile. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l.."."..Eagtie iiur. bunici-ta. tr sta faqa 'e ..' d I o uu o oamenilor:..ili l.opur.redirectr) . Nu are 6paflnin siguranqn tn iste lncredere auroritigi...Vitoria merge."ain:regocier""p.cu "-Jiiirr. in neasci' vegherea inmorminhrea. seimbogiqiseri pe ll acestor".'i.lrJrt..dragostea pentru dreptate .i#""b'.. rogutui.r."d.'"iiiill. daravea frumusege rruitiii o .B.ri#rordeauna ea ri ra ..dmite nourin com_ copiilor...'i"r*.o lndrziereanejustificatl.l'ffi itiiftii#{i: .poartil" .agi.. iriipune urificarea. Gheorghiqi iese A.riur de ei afaceuiu-i. g..::'tr:LT?:J:i:-T:il.pentru ade.i""di'"1...o. pe subprefect. vezide tn"in* gJorrr""r....Timpul stitu.r.:'."'*14.r."-a.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de . di .T::l. si bine sogul.illr. de ierteo asemenea ceieieriareviduvei.. d en .. ruiNechifor..r.-.rm. din rri u.tiorebuie safie f..u eele peIanoisunt pri.roti'd*i.Acestpo*.ranie farriqi. a..iil.g". Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul .Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a mii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara... Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .r.: Inspirat . i iiiii.egu..f.i"-.r*.r.* Toate acqiunile pentru tradiqie." se ir.i.. r citi in suflitul [[fi T:nni:.in care lumina cas."i"r.. . birbatuluiin ripa de la Crucea osemintele descoperi acesruia.rar.i.:...de aceea convinsi cl numaiprin prirpriile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgime.rrir" .e i'ciurarea -r". se mi gie:..iq!.r. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri. vredupi semnele se cunoscuser5."::1:..piit.Ia un gospodgli.iiliqp.ri t..*"r .. se oadmonesr""zi ciincearci p"r.. rale Mioripa.no*].."pur a_I ci r"-ili"i.. indeamnlsi bealn cinstea il ii vreaia-i vadabaltagul. epecea bunl.noua".iu i].io..irurri'i.:1H.'!. apoi.il.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.existl o anume (vis_ul .semnde plecarel')ii dau.rancii..:. cu spateleintors citre ea.:M..i:: ::#lrrui#.r...*-i"i91r1.i "r. descoperire. portarea ffi.J. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana.l*r rrqu o"Ji6.rcl.Iqi coc. la ministirea Bistrila.il ill.Daniil..It'.. frcandu-r s-o "o"ria.. saacestuia. in ipos.r"sri_ p"d..U -iil"i. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate...r.al balugului.insogiti de Gheorghiqi.^:l.".1i.li"i.. recbnstituie posatului. orienteazi de Ehifoi._9i nad_ a...ochii ei p*er serrsfr'nge ciprii."onunri. aparre.'rnril de rume. si fiedepeal.prae decir auto_ crima'''"'i".b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex.. ghig aredragosie li $. Visarion.intors cu pliscul spre.f.T. .i.i ..comicrima. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria.ic..9i. rii:i "-u..

Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei. lavt iiptomiri.ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici.zi linigtit.. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.la Bilosu. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .olt cu vecinului..rii sedesprinde rolul jucatcu agengii Aceeagi a lui." de .i.i't-'...i.ffi .Descoperau Cocoqiltr.rffiii'rrr..Hiili: p eii'a'p u isr si m "i. o cuiva.L-ampicilit cu doul suiede lei'.: g. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere. rir....".l-*lt'l. tatil lor avea roirncu'..#i. Tudor Biloeu.Idi: J.b"omirejif. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.ririir.degisehotlrlgteca. .La insistenga apare mai pu'in caracterizarea .1....ciruqa. momentul care rduatizareaacesru"""."romintr .. iegi Era..* momcnrauroriratearuiruro. intii intreablironic:. Morbmete spune agenqilor Dup.ice si-l Atitudinea ium seuita de asti dati Moromete". l.".. Dupi.uo. rlspuns nea$teptat: semire proqtii"...ri.ii ilXf#T.in realitate.iniru. r o n r j c l o r fem in in e vol..ff ffit'H.fflrtffi:l'.. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .i"il.-*prrilo. cum semaiintimpfase.rn rorn4n nevinovat.e. il:ilff ffi.rfi.'ifii.#. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi..ares i.ilr.rff i'*:':li*: aeariir..-a.1Ti:.doar lilrp"rru*enrari. ceea qi flloiu gi-l facesi-l urasci: ..fonciirea". spredeosebire ceilalqi.'ie . Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.. strigl pe Parasehiv.ffiil. pe i scipau. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive..iifri"ii.pfinn9i ceitrei fii toqi.Raside om cadumneata p loturile. ve-rornan din psihorogic rumea abilitate disimul."rr"rru. plata datoriiloreaminatiin sPe. umil.i. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului . ignorindu-ipe ceidoi agenqi.rr".1q*"h pa. osemintcl.i11i'i"..il..ir*.ras Abiapeste jumitatedeceas de acolo. este pregttiti cgo vglui . personaje indirecr ff interioare).Ti ze ffi .i?ilti.b.. .liil"?u. romanului. personajului.. ..rasidea t. rup.#llli'itf T:lii'iffi ".N-am!" Le cereo qigari. lrqiilo*o. are rtmorude care.Moromete intrtr dirriar""te. care-i tuiNechifor..il##T lH. oescoperl IJ.. primegte...r.rjp"#: ce ro"... neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte el. sripi'negtefiinqa...i. satisfaclie ii eofiscali..... Virorir.i&ft.ii. aviesii't.'.'.. el.ca supraveriJ"'iuna se unsripin.. cu pe etteazd Tu= gicu o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie . naivitite: .ares si arre pi qliffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade. cu iMorometefu intimpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[.Dar Moromete Ei preda li ei. ... aceasta explici se .oarereco. om Bilosu simqi deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi..:1!i[*|..*e.i ci aE i'*..#iJ:: [ .1:'TJ:'yi:frf.f....i\ffi ff l..Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului.[o /ire*d.vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwlduim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga. aer. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:.. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul.to$ gehgiogi parci neribditori.ff l!1Til'fffflnl*i#r...*xi f.i.in timp cefumeao o zl chitanqa.. mi. av6nd r..1il. doordin mo'a[predominr-ca mai dai.ijllif. c. lui .disprequitor.d.iii'riirln qirlneasctr. u { trp n:::iii| i.f ir iiiTTiilffi ilTi. biE.'". ero or*rnii."i"1i.Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.iitrJiJlt:: :. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .!l pe tinzica gaia-maqu maibinede cincisprezece '"u" prag.il.n.tr ani!. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a". irrg"li .. i.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.il. eiun gi pe meticulos o agazi prispi..l*r[ffi'. a nu..1fii. *srd ou ei iif. explicindu-le apoideo miedelei gi .n.plicJrea a glumiinteligent"..i"ri. . careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ).il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit.-l#t'.Exasperat..l . ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu. fetele*. pe neagtePtateintoarce preda rnari.. ii va pilareaici.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? Toari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.i.aritozo...'plecarea familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ". iese llff"i1?.i li-b.n' lm &iitrT. -- + t.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro.ferea-ida rlspunsclar.s.r* h- .r parasrase.iii._pur foartc se aicrtird conflicte spreei gi se "u apoi giel absent.'prin iil. in uite surd. viaqa scurg€a p_".rj...cums-argindi Bxlosu nirnic.H victorio.suciti". ffi:iliiJiff:lor' ?"..". Marin o imagine indiferent privegte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:.fmai. nararorur .adiefl caEieAnd de cu sXu. fiilor sii ori unor consiteniciudati.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere corrlporrarnenrul mai incoloaEa.Ili:::ir:U..Se itabiieinirarein sceni:selasi agteptat.il..iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru.ii'*Lr. ira plinl. dor ? Gln-er Moromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".di. adupe r".til. .ruluifrJnrr.a ii il Decizialui Moromete mirtrpe Nih.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula.i:ifff I'j:Tillt...ruiui. poiana Iocan.oljlo-Tri dar "oi. decurge fieririei.uiut'i. discutlmnoi!".l... gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage.il l e*le. cu Jupuituil caracretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: .mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.de culcontinui.i.I.n tru::i E m4ma.aga pe il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze .in care din complexiarer saru_ rufl.'. Seopri din nou pe o podigcI.l::tl:.:...' I-am dat numaio mie.r-.

.rtu. Bliegii mei. drept gi scurt.ri_. se ostenegte nu si-gi toasciqi si-gi inqeleagi copiii.....r..11.. nelinigtit gi derutat. "p. nici nu spune. ur-.n acea.r: pisicefares. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafieririei..*". viaqa.ci munca lor gi lui qi de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti..r'."..cdndl-am de e1..nigte pentru.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi carelove. firi Dumitru lui Nae gi.. vizur pe scena acolo.'.ln zadarle explici fiilor.hr.* O..ulgr_ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.:f"g"'r'" r*u"il.... Era el.-urrp."qi. el era.n-ar mai fi d. "J.b.ci a devcrrir a imprevizibil.1.?rce g.De ce se* fugigi.easci.r"r. o cripi desupira_ r.pitrunde in intunericul careseadincisein sufletul siu.Eracapulunui om careseuita parc[ in jos..r..'i"..nevoia convinl..". a1 fi parare. pe aceasra "-ti-"i orrrr.satisfacsia-cind Morolrreteera ir. erti r"t*trt. de.1 cevacareii itirnea de fapt nemulqunri srarea aceasra dc ea numea 'r.u iirr" discuta..Moromete gtieci trebuie si .Nici rudi nu eracu Jugurlan. lugurlan d avut intotdeaunadreptate"..ajrig.Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Absoluti. seninirare ol.de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iorilor la Bucureqti. ascurti-miaici..'i.t* tlrj jv"r...i.i in linisteane_ *.rr"-u.i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i. pri^eten nici cu un priege" a.a proccdar Bilosu..ir.de careafli despreintenqiabiiegilor: ...nicativ." *."rn dar eraparci.lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte.. sr"r.. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si iasi revigorat..uite.. acestuichip.cumulte cuvinte la salut".Da.. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbie.. spunindisrorior l-. o.tea gi de a nu mai putea .. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi. dum_ ".c."i..il. Moromere di griu i-p*.Tugurtuo.1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii..r..ca o regisire de sine.iffi"T# lumea gi se afla 9i . ...|. seagezi tacutlln"eobip'J.i si cerea a contempra dc satur..-ifili rugurlan!.. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi.. Din Moromete cel de dernult rimisese pe policioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars. crease tezintdo lume stabili. Moromctc separeci chiarajunsese acoro.gi de. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc. fira." ili. aia mi-a secat inima.. . Dar aceasd -ii.e.t"i.supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J.Eracu desivirsife singur". eracu neputingi i.... apa a lor cu atita seninitate.. Faqa erapugintrasi.jou.o. nemlburat gi nepisitor".. .*iri.i.a."ir .-".ci din spirit a..r. dar parci era singur. cumspunea Dumitru lui Nae.r. Se reffagein ticere.*li.] se crezuse om liber.]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei. firl parlament"... ...isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. acesta .....e .l"rii". ce vorbegre sirr gur.. clcapirare.gril"r rr-*i*9r.i'pei"'. o succarr... esteo anticiparea destinului dramatic al personajuluigi a evoluqieisale:. acela pe caresecerra cu. Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu.. starea il'l:i:x:r:..:.rgurl"n. spunindu-i lui Scimosu.nuitiint6..dea-gipierde pentru totdeaunalini. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat. ii trebuie stdphnirede sine.. r p"". iicatacterizeazl." i"g. venit si_icear! lui Moromete imprumurporumb.. caleace trebuie urmatl.r.uJlui1.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi. lncearci si-gi pistrezeumorul..... a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r .'u. l* .fugisede singuritateade acasigi din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [.. Moromete. ci Et in q vr r r u r ..j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-. sunt bolnavi. carenu seindoiseniciodati de limpezimeaminqii lui.".u. Nu trebuia acum si gre.prierenos intreba ? se Jugurlan. gi ir ficusesI prrlscascl gindul g6 b"t.. firl familie.. nu a rndi e auzitpovestindsaurispunzind lui ).iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. 'osrrme' aventurii tui ta munre..u-t pe ur" i" f*Jili.i. ..f ".1'::. seretragepe piatra de hotar a lotului slu . "...inde Revigorat de contactul cu pimintul.. piemierea rui NiculaieMoromete.. . o. i. p[ geingeleagicu oamenii'.de ce.i bucuriisalegi iati ci libertateain carecrezusesepribugea. li&^rr...rrri. seninjtate iluzorie.friqioare? le-agfi spus. nemuljumit mai nrtrlr ".. .or.rr:.rrl nu r r r sensilv4 rr|rl l grl l merid str-iasculte Moromc...avea ".i:'E"irrr ci Moromete 1.. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mica pioprietategi inteligenga sa ln capcand".-i...El.r...''frgr..i:.r:ur.. mi-e sufleml plin de bucurie..sociabilgi comu.J...r. Niln..1.... le.."i.nici penrruargii.i purta el aga. cel senin. Monu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte.gi de ".ca .ea. sa rulburati.i-i* p.-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: . acea..j. Intr_unasemencir momenr seninitati_1i-ite"er" ""..:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi...qipe lingi roare lui u" om bun. ceavea. caretatil siu . .rti.". uimit gitulburatd..[.ili!#li incit s.... adici si-. gl rr durilc .."u pcrvesrea r"ii.'.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul..cum...y"romete' ir". .i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ribertatea olie gi ror.r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1.ildr#i'ii.9f9... El.lil' T':^"dea.. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii.bolnavide avere". gi care rds"i . .ri-i'o.r... agade.J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.0i" de se ... atras d....uri consireanul.i measupraevenimentelor pentru a le inlelege9i a le stipini: . a.mprare.. Atiturlr il aceasta ....sri neobi.fecut de Din Vasilescu. plecai f""e.armonialumii.... 0.r"q ffi ....^urni buni.incet putegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi. Co"coeile. .autoiluziondndu-se.i rri'i.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a.::::-_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri.Se dovedea gre.J..Moromete inqelege 1tul.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea .ii.'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr..." Moromete inqelege erain pericol .r. srni_ Era ros'avea copiii sinitogi.se "..rtr-adeua.._ si o.l0|I nile'reacliile sunta..." ....il.' ..pripldirul $i ". stipin pe linigtea. fire Iocan gi Cocogili.. crainici..Moromere' suse er'cu intensi. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim.-ri..il"ll. realizati la inceputul romanului.. o.nici prieten.mi... eracu Nicuraie ce .-nici Tai avut. Lupta pentru apdrareavechilor bucurii sesfir... li mirturisegte lui Nili in stil moromegian... cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii.iu.fi .a de serios.de accea pr* .el rispunde n-are. ei... a."..

acdrduzitse regis.. orice ..rror.. tot cint dorulamar" .Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubordonati circumstanqiali secutivi... i. Marin (re72): .. ."'ii.pa. rac.-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*..r-...r ur elenrerrt comun: ga"..*rii. alder.in text estesubstantiv(..i'". )r I fapt.rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin.:il. . dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric..propoziqie .o -eit#'.mi ? rimpitur.r"MirJ.....""' gi o_inlelipciunepopular-. cht . iii.ch. scnr in opus . mi.* 'rcu._r i"rrdi"t. ....... nJt"L".persoana II-a.i.. dea vca.-. asta. or ra-...rd..ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil... [u. Pr Ni.a".Sctt indr totdeauna am admir* aau".muncr.li. pur..preda.r"aif9i. ducirr du-scla Bucuresti s.^r..a personajuruiMoromete ".chtvoif{') duYgrt de repede.. tm.p.r rrrrveanu.rr lrttrl Accst sentimentrimas ..." ci eroui rearirare... deacct..iii" dus o viagi independenti!.t acas"') qi idverb (.t#a "pa"rind cujale m1i p. i.t"t.egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:. Mai esteluna mea preferati.Liit?" orooozitie fiu .d"igq.:.personajul -mai r"-iiil._..i.-.o....-.Cit voi fi" .p. a 9i c.. ci urmi cresrneneacoperi_ c-".l-. nu eu ?""' .ri... Miregia tagicd.. .in text estepronume interogativ-relativ.li." iord.. aproape peiinteasce .de de subordonaticircumsmngiali scop....:T1I.ostcap al riscoalei.i". gi.r. i . qimaturitatea: pr"i"i1t.ar. il ^t'uoiolrntiio).. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r...f...l* " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire...ii' ri*J'.i. si tulburrr-1i.arnu stau mult.subiect.r.pe .r qinrla rostul chitci rostul lui... depiareposi6ilitatea fin"".sidispari. (conjuncqie Vin la petrecere..e-an . ce-o si minr. ln text.rifuindu_se .ili.i-9i^convin# .. ci vadispirea J:. A cigtigat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d. tr"u. adversativi) d."1.in text esteadverbde mod..n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lumea- iiaieeri.ilffi..i"*irur.r proprietari de pimint prin cooperativizare.."i scoP. eir c lui cu rv.r.Se-. $i dececrezi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu. avea feruimit." ::.i.r.. sctrldari luminaeiernd .(substantiv) voi ..*rJi sare. -"iluii sistemin *. l..}i*iiioirro*nr."re..propoziqiesubordonatl circumstantialide scop. ura se ""r".ii. a ? voi nuveniqiin excursie (pronume personal.. pe o morali -----.rie-giabsurieii d"r. iir.oi"a pri""ipii " .tradiqiemilenard...l in a ..t"i" si meargira r rco4 "rt.... termecat ar""Fe preex$tentd.li-i"pr"r. circumstanqi Cn si firr tot amdrit1" .bomnul. petinesi tevedem. p"r.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.Aga vezi.'u.. ochilimpezi rrr....'r.t"""^r"iri r...ri "inde).Maiar.ri-a.d.ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p.':. lui demonstiri.i-pr"a'.... ciat.. Am inviqat la feografie despreCapul Horn. valori: 4...cat gi josnicia..f"".ruzintca.i"i religiea acestuia cu cit ..iail....i.t'.Ca -con. cine ..... Biz_ $i nae ce-osi mininci...observi p"rindrr* Ia uimitoare .i" r. incearcisi seapr... omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i. aie Subiectul al ll-lea A. stirnegte Lar'ner care rerr(..i *j#ffi bazatd.e mize_ riamintati i".n| I IlieMorome.f..:iil...tr" si ...-i"iiiJ)i.t fco4i.r un imaginar Biznae..e. timp' 3..i rrebuiE airp.consri in procesere sarede conqtiinqd.isteargi picioaren-aietiur faci. numirul plural) cap .-. tuviipe D. care ml-a nu nullJl c'piltrria. mai ..-"*rriq"-is. cuvinrul ch...ir"u. careiesfiingacategoria giranil.ir l *^i.u rugr. (substantiv) Bunicabltea rufelectunmai de lemn.r acel rl rtu dca fi. gi a.evenimenteledepigesc.iil...gi viaqa ei de in liranil.*.":::*.in te)ft esteverb auxiliar.""a".. (substantiv) - t J il *"il.fugurlan..cadou"). Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni".... rp"i"' ..t...or".Moromere ii.."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.ier.rr-u omur dator e s....t".I.. .propoziqiesubordonati circumstangiale.""r. ar.tre scriitor cu ineg^r.existente...pe proprietate.... intrebirile p..i barn^".i.iii-"r .. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c.or. t.t .* familiei.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga. tvtoro-.in text estesubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f..rt. 9ri.j-... caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel..-.(conjuncgie) Yenea cat plltee de rePede.i.i."rt..r:t11.i.ir. cuun ferde nesfdrgiti.il. tor .complement circumstanqialde timp."gr. ve llie Mororncrc esreut p." s. il.6."i"r"-pri cum Eimaiares .3d.tareurmdtoarele * prepozigie(.(rcficuse din lotul . cine . de r.9ii.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr.. cind altcine eralafel cu eI.A..-.gre il':..r cehlalt princiniu de viagi carer-.r... (denumire geograficl) 2..r] memorabil.atribut adjectival.i.seintoarci. lor gi nedreptifile comise...nci..il.i'pyqi'a.1.t" in zise i"ia"p"rr".."-. .d..rrrrir"t.. .".rr! " . uoro*. eI bticlii o vdr alunga. des la Rebreanusi s..adverbfari funcqiesintactici.. TJ:: ".

prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat."#. g' unul . uneori qi a cadruluididactic.subiect. dul. elewl igi insu.d3formare a capacitdpii de -comunicare. general.receptor(R).i unul . Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdpr\n obiectivelecadru. utiiri. ne€ativi.:i..o. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r. (a /o si cinra) cufoc '' careprin. exter"r. c.gomplementindirect. petrolqer etc. municirii. *o!^.rpeciali de comuni_ o care'comunicaredidacticd.. suprern.ardinal.ii.i.Caracterisgi qiei. d. " -. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gindirii concret-intuitive.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. rrfri:..organizat extragcolare.activi la comunicaredin parteaelevului.i de scurie duratl co--piilor.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clasaI.patru .a IV-a trebuie si fie predominantemetodele.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati anlr !j:.colglementindirect. optim.nu esteconsranto paftlclpareacceptati.or.ecomanica_ re orald .itt 1*-i. mesajul 9i si accepterolul care' succesiv. comunicirii.tient. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo. . repe(e(adverb).iodurile celor doi facro.:T:. stantivali. .'.#iff *ff*_era.iectivele de referirrqi. predicatulverbal..r:i:e vi nor. tn. (a avea) un focra inimd.de relaqiide colaborare. in .*orili fantastic.i din educative acestcadru.uebuie si-gi insugeasci non-verbale.eryd..i scrisd Procesulde predare-invigare poatefi considerat:c.de^irrdiferenlisau de respingere. 9i dominare-supunereetc.colari .rolul celor doui surseseschimbl alternativ.posteior. sase. aefnxc.i scvisd Slrategir.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectiveale relagieide comunicare. fapt determinatde: . Specificul.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqia: cornpret.sistemcareasiComunicareagcolarl gi de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad. adaptirii tice. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici. de atrac.ii.rrl qi fizic de lungi durate. iden. exprimatprin locugiuneadverbiald.con.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ€ngare_pozitivi.comrlnicare.rt"r". . Mersul r.numeral cardinal carbinrri^in . de ' trebuiesi aibi invdgltorul/inviqitoarea didactice. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.nume.rug.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. Emiqltorul estecairul dldacric.eobose9te. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.i. cazulcomunicirii orale.. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".tcrminat. elevii..r. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali. "'"2.upiir.egtecitirul gi scrisul. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul. tie. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebuie si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii. c' al zecelea. limbe . luttoaqte parqial codul. (verb) 4' a' patruzeo'.T#L:::."Y su-nt la permanente partenerulde dialog.r.i bund. . I seimbogigegte aspectfonetic.gi de contextulobiectului co.cardi nal cu valoaresubstantivali.)t n. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot.rnijloacelediimaginaqie. Seindnde o foaie gu. popesc.personalizati.-i.til:i':::i!ri.i elementele Pronunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede subaliernululuirde aceasti *"nif.complementcircumstangiar de mod.lrr:l:-1nh. l' a sefacefoc (de supirare). ob.enea.elevul. in comunicarea scrisi..i'. 'asen-?.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie... emulaqie competigie.efort inlingvistici sub achiziqia . ..perfect. acetti factori gi aceste in vedere La claseleI .t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una ..se schimbi: .. . . fo. desivirsit. deficitari sub aspectul orale gi scrise.Iai comunicirii emipdtor(E). 1. de aici rezulti necesiratea . iar receptorui . trebuie sl decoheze. b' cu noud . ixprimat pri" .numepredicativ.mai mult sau mai puqin fidel. .exprimatprin numeral ordinal cu valoaresubstantivali.elevultrebuind si devinl participant activ al unui dialog productiv.co-unilerii in inviqiminrul primar constl in insugi faprul ci. . g.natura mesajului. instrumenml comunicdrti. h' una'. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare.ued"r-. cu o anumiti. inteior.in canalulde transmisieintervin perturbiri.contextul situaqional. vitate didactica.coca receptorlgr ca erniqitori. 9i pe aceia B.motivagie.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. muncirtt resc. f.predicativ. (a se face c pard). 3. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in.i.orald .

-.pti" ...:..Intervine lenti: ..ii. avocer.relagii alteperso-naje...ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.rexut4. i::ifi::::':d.fipatescu cedeazd:. efevii tl.e.l. rormureHtrcren[a sffategie Si..."m..rrir.:1]lr.. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1. cu .e:" ri.. Crir"""iu.. Congtient de abuz judeqului..Prin televiziune..atit riu Pttttt ..9 vede.. ...r3 fluenre.ie iertar.il#.iii.. Pentruaga "..*:i..tii'""riaiaatul lui neneaiahari3..rr. l.:l_:l: De ::._orbiritJ-L'iJii".rn dirc..." "" ce ceea meritin ...i..u barbatul eltt DomnuleCaqavencu. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqavencu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.. i" if-p"i Jir*rul. Pnontatcmebdclede . urili. J.'J.-J.h"i'".:a* 'f:ila.r"c' .oii.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelectorale..".d.'"..Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista"..."#t"t puncte a"pi".Aurora . terergrtivc cleinstruir". if.tt . vezi subiectur III_rea." t.:f"'..il admiripeCaqarogs.:T*=+l'ru.J 9i.:T:.Migel!Migel!".vrea si .ffitllfftj':#. il. gi nrriintcriorizati..9i iubita .f3:::. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri ..i...-J. resrul 3.'Jffi j. ne estideputar!.rrn."tr ferm preten-qia: v191u "['..".lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o..1.d'fi i1.riiiiirl ". didactice trebuiestraibi r . sc va imbin."-il.. caqavencule'.. c.mt1ffi .". ru..""Jntul. diu.'j'"i... .::.G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri con.. d-ia . t"r^"^Zt!r capactarea 1ory. hotdrh.A. i i. b.o. Ttp.i .inuent."-lrf'.atitudini.l pi..^J.i.'i. r.rscli.il.t..i.l fu.1::J..".i-...zitiei.::i:.i.."ie..."ji.-.?.i t"t..i j:l':.". . .."t"i.-i.. il.l. presa.ffi :ft1ffi1'..tt ""-i ""i cu .re ) rca Zoei.(cu i.'J:.iiJ...1 politici""" "["'] vreau"' .ru*l..."..i" i"Ai. TacheFarfuridi...'i7:::^:' o"" cu acek.. .. .r.*.?["'..'io.e pardciparea 1i..l"i."!.ri.e rot exprimiriiorale. Zaharn nenea g*ci-I..1.il'ft1'.gi-i ffi.rurgii.i deadresar".i!.de suntceldintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.:.r.ffi..:!it:.i. [.#:. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*..'t"Y'si conceapi l["*r.t.r.""'uil"i#fTJ'. hnecesariin '..instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.f':"Neplecut miniintilnindu-lp.." i"""ttut"..i.l ..ffi .ta Joiqica. J. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc..guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .inapoieiea. il-ililt" conflicru_ f::::**": .iiTi1l.To ."' _alegitor.1nsfirqit. gll JVlon"b invingitor.Lfi toate lumea'politiie.l. C"q"-r..loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .'"^.pJ**t"i..i.i.'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.:ftt'' .ri adversarului . u.dif:tl?^ ti o . Constitugiei in .:.#pJlil:il:ll:Jj:.1u.l.:". .re.. r"u-f"t.n.p"dff f tfttt.:ii.:'oire ro. d" i.l lfli itr"^t la devineameninqitor.'il.r"[ii"t.i" decit cl Ameningat va fichinuit."l".nerabilul !ra.:.)...minlile. ....iT-bdt.^iiiiii.. cumrnte toql'ma mai 25. luiTipitescu."ii.9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul...poliqaiul. economici romA.{l(.n.ri. la aparenta. Cetiqeanului ci mai bun ales. opus.miesi-mi.prefectul ei i.ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Personajul catacterizarmai candidaiuta*...t. o.. ..lilFi.ei.. i"r.ilI.'ttl' 911 surprins i...i pierde...i. *&.il'l"uf. H:. rorn. la .r ca armi'electorali. a.'r". i:':.il _ti :.g.RlcnetulGarpaqilor"._. *r*rrti.1is9ne .p"..tEi'for-.Ei ! pe tavencuincepe .r." al.li:*).::'. jocuricu Cleruetode I ..1. domn"' dJe el.i'!..l.#..t. nu vreasi vorbeasci domiciliului.:*#:.i1{'/.$i".".gl"sci 9i.i!"i.tI:.Hili::.'cel" susqrnereacanii Zoecare declari .Eil. lui Caiavencu..ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f litcrarc riind . esteturbusiu..:.l So..i*:[:".*z de. "lflt.Mizerabiie!"..-"...meu!Poimi.1"TffTf:-"t"-"1..vtolent strrga re$l inspiiminti cind prefecrul Se fi ales. proclamindu-mi candidat al gazeta : .:.. c3munic?rg ..u'"..dai ..:ril)i.or.""" i"ii"iJ..upliiJ.:1.'i:1f#tTr..... prin fapte.rrs demagogic careprefectulil intrerupe istea sunt bune Pentru.: ::j:lrezintd' etapainstructtviG.i"i"i oral-oizuatd..siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1. de il i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r.tigii enciclopeiice-cooperative il:f. ! Mi arestea atdt .ilffii'Z. ii spune slugarntc: "eu totdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3. u.dil. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu.: :".."a'*..teiteaze nurnele i.l. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta.punindtotul pe seaql."..fiiltt.qilah..l i.':f.t-pro.. .: (?.:r:::].rsqirre fri."re tlyq care . i"u "iof"rir gi de violenqi..fapt.tt preal director'proprietar ziarului ..'fil. .{aeCalavcncu.. caiegoric: ..llT{llxfi '.:: :lfii[*l":'."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parvenire declangeaz.ti.L..i"".'o"'^i^ffii.rl...0.'..limbaj. ar itemul3. Pristanda. se i Calavencu. func""".-x de 9rbunaeti*ai"ea lui TipitescuseschimbitrePtat. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r. il*"Tiill i :I i l.iililiti..i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::.Mi secuvinel".. ji"..' fi:!ii:'*o'".1.nici seputea.d.'"::r.. Jocuri d. deapropiere: onenc ..i.h.u'.r .. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.:.:1". ?".a-l rezorvarea acesrui subiect."6 an mai binepentrumine! l. i" rie"r"l :tme*_upardonaqi.....:.*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare .9ii cari ..i..

....to::. ..l rup publici: .iuft'rtT.:t.r.i.r"ilit.i..rtiirafutui9i'demag. r^la aid lut :..air-o.i."..r". Jo.il.i'.iregizorale.. -pronunqi 'iir:I!'.a ".'pirufi. ii p" c"t"-l disprequiegte.!::::::..ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri. ..1.i6r.i apoi cade zoe sF.x ad-it. i'rirrrt ii lp.. c.o"ai :::l'... : ...^^*^^lio .r")i.ie'i)ii'.-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.. 'a p.. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-rmaiar il.. priir#.."pr"r..e i u n si n d si fo l o Se a sci .etari tru . ..il. rr."". ^-*.n*grra . .ri'.irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat.i...:.qil .Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprietate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul..bih.fr"#'T'*r1roo* m.t.llPutt r :..."J.i.r..*... '.lofil.(cu mi-aiiorr.".l::I-11.l. "* gi ilegah a lui Nae Casave..l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r.. lVreasi neomoare. la ei ...| citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime..ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ .. .:' a spus .r.'"... iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva.. din personaie sfera o pierdutd apare O ln comedia sctisoare -ii"..""r...i::.^..ili.cel de epitrop-..rneglijenga a fi pierdutscrisoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.". siluifi"iiyirlrr. cit (Ptinsi" t ibot. este $::{T Tipitescu.ru ajute "gii Ca{*.."'u"riu ..""1..r ."'.]r .*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici...ii.::)r. cu plicerea care N'. '''' "#'....o"r.@.^' "* 1.-(expansii) to.T: d9 sursi p..de ili.'i.rr:r-."i. .lfii"i.. ...tr!r..il:..iy.oencu euvoisi_mi trrtl' ii..i.iit.* .**....onul ui. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -.. i.ii.^.":iifi"^eamiapuciaqa...ii i..progresur ci cu oriceprer.''peZoe 9i de amor: de i....brrrrd.i: gestur .. iigJ4.if'rruor.i. rtl.caracteristic nurur demagog.Dupi tu ... .incheie .rtTou..'rJkr"::i#*i*"ff in fl"irra.'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu.curar gtonal piesa: ! Muzica**::1.seculate.. sd p-odovedesc.'tr1#::'3.. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui..t.Caracte:rizarea oiii".. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' tenului e pri-.Zoeil sprijin in_rriitoarele. ..care durat aProaPe au .-:^ lipsest e .. r"iiil?. autoritJte cu de determinate relalt't'le gi judeq.1..l'. fiind legaqi manevrele "'"e..:.scopulscuzi mijloacele".i.. Calrye.emeie buni.nJirp'"-r+. t"sty. .rr.i. sorii compromiqitoare.1.' .. ..-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de demagogi..rffil'.^^.r..r't"tl :in comedieo ^ o . ".unr.::^1*#lili.t.nume...i..!Ltr:.i.r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.7o aitindiniurullui Capaaenci "gizoiu.:..r.r'a"t."r*"nache face * conte*fu raoparte a.^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie.. Eiautoritar.i.... adevirad.U.. " ^ -o i rrl "i.-. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-.3m.de doui modalitlqi cele -' Aurorul foibsegte rePre. pc or*or.at.u.:ilifi .3..v"..ire. . gesturi.jiii.t.olini.H::r.i decuvinte..: .i i."' . pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj.trrg.a ) caoric iom iii re' . Je-qi d.. Unul'dinrrep". pr.i personajul * . 'ii. p""r."ri:rSizorareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd..il'"ill ali zile c6_ polijeifarsificate."1"coirediei..y ..qi"".r.ronrjil.rr-irhfiT.'i.7ir'i.si surr!"..rea Tipitescu esteimcompromigitoare."""til..zentatlvet .tolerindu-inecinstea Cftiqn dar steagurile)... hhrtii ..fi: Il "".?. fapte.."i. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i.promite esre mutqumit cd.-"ju u. prezent ..iptu.i. si organizadtin ma_ cinsrea alesului .t: -r..r.ncu gonqinei. ". "zoe(rkzind"): (cuton-aspru. .i.stopeazi gantajist pulsiv..i saz. priniffi consdtu_ ! 9i ii... .^*a.c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati ..". judegului. torcreauna.qin e relaqiiamoroas cu zo e. i. ^ l ^ ..r'e. ra cdr:eilse scrisoarea. crriti care se."."r"b..l .. .i comuneei compliciin prin interese . prefec...'tr. ( r--r-. *i. prne pdtdriaIa o p)rte..r*f a.i. .j}. r.*"eifr. . frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.upTrri.uin. ingiduitor. . surprir" fjtemzice. .:..eforf. galerie. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .^..r..iif arr1"I.... i-. dar o ... qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' ..^.tr"rc indirecte cardderizare.. .qara.ncuperchezitionarea.Fragiror!.gi marpuFn onesrit(r.^^+y. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir..".Xr.sau iubiJ...Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect.nemuql: i evergl re'.i": E.politice' (afacerea cu este Pristanda.tul ttpul Polltrclanulul asuPra are paliduir..ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir. modalitat: .1r..."ji"etatea n ndu eiincur :.... .]j..!t.'...^mur. p..u gi-"rusine.'ZahariiTrahanachi. .."*iI! seum'egte acceptind conduci.l.. ..rn"" cal! ". Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.- u' discurs. p"rr.ffi.'.nirr'*.-):.lra r{'eischimbe aritudinea.-mai murr..asresiv adversar -"i.....r"aidatura.t' 1 "mi. ... vinera satveze..rronnj.'r"ga1jy-rl.. iJ 'rrcsta.il*"l::T:H*i'.il-i-otfi".a *i"r...orr"gr. 6il. o""r"t. EeAdAugI ie caracterizarel cir.. i"i-.".) dignitare): un om_riu. ....'"U.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca. . prerecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.nrt. E._l :::re rerrare: scoard-t. inindicayiilescenice."rJ. mi5_ Tff!:.. i"r'. reprezinti in. Aplauze &r.:.ilti.r...:*a". Acuma r"ri.irrisoare.:yanni iit!|.i.::f... ziv..i[ u"i..i do. .1j3il!tfi:.iil.p".ogia..1i..a"a. Egti "..imb"ti"deplicerea " ar.i il.rrtu.:""iry:..riau f. il"riirrt. nr r t em zice' dar Pse9te || t "r dar le atribui e altor personalitigi nu ." ai.rrii si suiera tribund: rtt sr.'r*ofogi... e cr r hlim i putem zicerni. p"qt3-i p"rea".'u'i*)ononpapr. in *""u".rrrr. (pr. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc. p"E..il:-.\f. cunoagre "r r l acestora. .t. t *: ".^ .*lf. ...'i"dividualizare.. am su". kili o sublimi.r. .'i ". poridcia_ incurr.n a cte sensulce sto r a ...itp.. . scoali_re!.11.lor comiiJi. . "-9' este limbuqie.qp1ne t.nini.iu"tl.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.:'ti starului."rii"Jini. soqiapri e ..1 spune vrea.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili.pil.su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin.. o caacestea TL^r..r ri diiea... H .tr pe si Ie asaz.. teva seascunde.*.l..lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.pr. ir'ui.i-rirrrr idr.. il.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez.c locul de primar.."rp.d trib)_'.Industriaromini ..irililt.ip.. ::'rt"Hl'"T ..

:il.Caqavencu : alegeri dar alesului..t. -EtE Hvulr!4.''. zdrobegte-mi.?11"T.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.. poliqai. I"t.ori nu.. ...grpnn trisituri comune arfl-politicieni...j. .partidul Rolul Zoei este noi Zaharia..M-ai adus ori aicil-Qtknge)... mor in rugine.intorchndi-se' el cu o. cu Joi_ f"i frrir"r"til.J--. il "l.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene ..r_"!.ii.^": :l ari. personafiarcaZoei-seimplinegte ac1iunile .omorinainfit qotulpentrutine.. energia.b.rno"gr" Lui onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva induioqarea acesultimativ.un"r" aprieteniei .urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {.zdrobitd".isituri si atitudini individurlizanre impulsivit..i"" carerespccri iiil. astizi.. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.r. In buil st iie p.. scapr-m{de rufine. .o"Ju. cdZoe gi prefectulvideazeinteresele ori pe zic: .:1'"ff1.ffiT1'rfr. rmorarrtare..lacrimile. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr|. c.... ar_ t.."riJl:. .". rn gare'ade personaje' aparte.ndu-se un fdtoare".-Pel1* ..:iii.. . comrc.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e .nu face lr. pipdtsi uiti.Aide.i:f#+:8. prin io.g lupti cu mine. neneaci. ie 1t:. niEre sunt . . a literaturii rom6ne. frd.i ra fring. vencu:.i.. .i"il1. daci pur gi. un o e p naj fimt':lltlmn'.r"iir. ccr.*.ul'-ft:.cagavencu.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne ironic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ falcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.. ci t fiL}J.Di opt anitriim impreunicafraiii'.ei prioritate.te.qa d"r."rt togisunt corupqi scoate evidenqi.iF. voluntari...f.i.. iute. dupi ii intere "gTryliTenrul. .rugdtoare foytl ernopionatf .3-danache.duperati' . timabil" u ra ile s e'. ..*rffi..r-.:ffi gica. ati. ".::f'Jiil...:!{'. 9iai.""i..".t'iu.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.cu pierdutd..fr t .ntt"i..r ilt't&ffi :r. si .rAzAid" .. t"-..a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.Joiqica.. dojene9te.in toatepdrpile"..rerteninqeschndd'.. sjap[-mi. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea.J :l *t' :l.hnd ' spre Si .r. Aceasta umile.'.-.: i: :d. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc. ..pretinde sificatl." meueutoatevoturilelui tree.ncu.4l6ngi.d"i natd in brdge".sl vie cinivasi binuiascipe..J sepoate Vom lupa contraoricui. AgamigiDandanacher p..cu necinsre.rir* Caqarr. Esterelevanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului. !" Devi! . milcar prniaelectorali. Zoe gi prin limbai...i.-...agitatt'.. carese.cum dicteazi p.. parvehirism. Zoe . ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea ri.*t# i .l" . Finiqi.**. la moarte.. pentruminl.[.a e "ihr.". ". doting"Ju parvenire .simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.. d..nu e evidentfaci el gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6. ...'.. mi iubeqti eutriiesc.1j:t]-d]Treguiegte spu.]si Este si de gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci.il!:t:'.i..". folosindarmele gi igi impuneinteresele deciziile.. lupti. "-i.iciJr.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.ni.cu.ll:.?: .ite o uinJ"-o'iro"re. .i tipologie. daie mi iubit. eneigia . ni . mcepori.. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTrr $tefan gi isce'siu'eapoliticr.nd"'.it.a 'roanaJoigt. iituaqie.i#.Eiure bun i.. prefectul'Tipiiescu.tf:IP:t! pcrrrrri utzoesuntsingurele personaje vorbesc care corecr..:r raaltul.ipna sdsejeleascd cdzi. ..i .pe.dar nu voi si mor pine nu cu rtrrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile. poritici. nhotdri..." nenea dumneata Trahanache.fui ioiiri.tipe". "" absolur jf..a obqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache.ri-_loc o*gi r" politici a viemii femera are nu drepturi "i. ..dar 9i feminitiqii.l lernur.t.iii ".no.:ir-li:liei ardstice:".Cag dtrza qi autoritara..*n.**f.rn2rzgirt". i"ii" j l. cate..nerioasf . !ata191cu [' cI tu.ir.ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti.rqinii"irlbdare. lumeti.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur.m ie" i.:.r.nd..peionaje faia de ea. cinelupti cu.ca cuvintul duios.. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b "..acum...:" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.JJft arrahanaclie. tine. . lui a*iiul b. . .#"':tffiT"eers m I __ _ . banii:T$i": coana trai Joiqica. 9i scandalului." (bo9ar(1)mi.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pentruci ii unegte in in prin politicS. . Pentruslugarnicul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu.ienilizat.i.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iubegti. 1i.td".i. gi afuncimor.Finice. nlndu-i c"rer.e adversari..tnecatf . .madam [adiciTipltescu]. Femeie prin aiiindiruo oJto.u_i lesi_ si ca i:'. elcctoratul democragi"tr....rll:fitliffit:t Prefectul nir^1a.prioirede'disprep' ameninPdei.. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire.#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'.*rrir.baibarul . sfargii.i.!"' lasi-mi in tuia: . .lffi:llr.ei caracterizatd ffi.:igl r"i. .Zoe'ii inPoarti-tebinecu el..pr.. personaj c. mai ales nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi.Ai p. *ai..ni[r.* ."iar*tr..uio."i...!:q. . chiarin poau eZo.r" principarar aceitei comedii moravuri.: s.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti..ironia..d.i...icapiire scenice^si ye{izorare..'i.fft.. tot unae.1i:tiiT:LH1::..*. babachii.: *ogi. f."r..'. Ghigi pristan". Si du-i toatd .rir' . da il caracte iizeazaeTacr.qt. redeizbucnirea voi fi luptat cu toateimpreju.se repede el stigind*.Eu sunrpenrruCiFvencu.r.singurd.n-..* concluzionind' person". prietenurui . vre'.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.. advers :'-.r. Ce De fapt. rotosep . Orgolt* "riiuJi..T.cudigiitate"."il.r.:ffi . ordinel GhiqiPristanda... depilJepe cagavencu.rprjra.**i.r.tri.. i firmitatea' dar autoritar. ."r pri" i..

.r'orot.. subiectiad.."""rr.'l consecutivi' circumstaniiali P. '::.i.ffi. facede duci. a se face stipin. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. iI ffi'tri. Dpenrruca si pogi sta la Moara-. $untstelecdzdtoare. imperfect. cdrangind. persoana III-a.firi voia luilici.iiJ'rpr"r"ror.e.a i se .propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqti obiceiul1/de ?/ period..Hlrl a prr .atributadjectival: copii.. esteadverb rnai g.conjuncgie. a.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti..i. ..rlli a 2. B.arficolhotirit proclitic.ir.a hotiriqea de-atunci. . ivirea/aparijia.p.. numirur . ase facefoc. circumsanliale Pr gi P. .verbpredicauv.onatd .lui este*r:::t_f. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z.u .t"-fi. rcel... de rednai2/ cd.j fi"at1r. --'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru .. Formele Sg..subsrantiv: Triim tn ei r.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi. u. thrguri de carte.*9i. ' circumstanqiald spbordonati P2. Ningeacu fulgi maril/. a i se facefrici. _ pr. .propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s.*nT:ff .aintimplat?/ de am nitat florile newdate.) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilamaregs1gimpresiondnt. P3. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi . imoratitarea viatapubricr privrtr. a i se face dor. r.trff .H:i1:*l#:.iocugiune adverbiali mod.propoziqiisubordonate ..) . ln texr.. ln rext."-' in lyT"lg in o ln atelier. subordonati P. subord.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ei/aceleia.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i.Qi1I blrsanL.. N-Ac F.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) ..afiesteverbpredicativ.-a de indicativ. acelagi aceluiagi acelat_l-..."rol"i-riacestui subiect. : le genitival copertele cdilii..il1. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.g.hi_berilor..substantiv: trrii i.maieragidinsul. -. in zadar. re faci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi.. a se face galben. atribut substarrtival iubire cq de. .iJ il Ins "o"n .pronumenegativ.: ira .si plece Iralia l"i ioi.if ix. expozigii atributivi.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud. de.rrf]?i'ij:H:?ift. plilcerea clurii. .tntext. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" ."tirr.acolo.r.i Pl .rl i''ihi. copulativi. Interesul ntru citit/tnvdpat.ice. a timpur persoana . ochii lucind.r:1it proclitic.adverb de mod. .iril. a se facedeEtept. 1.a sefaceluntre qipunte.acributverbil .propoziqie subordonad r/dete infiora. r{mine persozoe nume comun.1l. relevi faptulcd.. l. N-Ac M. a timpulprezenr. nimeni.. lalgi altl unelte fg dedulgherie. nii.i.. doi .3/" (Mihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr. de pl ."u"r.. persoana ..(.li rtil rubtil aruziv.) gi mai.rf t* in hrtat. giun mai. 3' daurui cartea.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4.l / De egti corrdiliona'le."" t"u''"nt -' i. consecutiv{. ..2/ Privea at0tde intens. . (."#il. a i seface loc.coordonrrori.i esteverbulpntealaformade indicativ. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte.atribut adverlial: casa p sik.-. e Vroia.ropozigie de cauzd..rcrsonajurcer din gi mai I 217 | 4. cu rnarind.pronume personar. tut . a i sefaceo favoare. emaiera dinsul. subiectulL Subiectulal Il-lea A. era .ri circum_ stangialide scbp (finali).lebada 3. G-D Pl.

.. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt.. u' personaj secundar. 'Dintre personajele partevorniculMoqoc.d*iipuq".oin motive p.doamna Ruxandi..i.".DacIvoi nu mi vreqi.relaqiicu alte gi personaje prin limbaj.in rocul gtefa'..qi cu aprobarea caresegrlTeofan... care_l bi pe ruise aeel Jolde.o.Bunadoamni". era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat.el a dqvenitfoarteputernicqi temut. este mult deboieri".uii.r. aqezate dup[ rang.un leacde frici". Lipugneanu Ruxanda legin{. Spancioc Stroici. sX lui re. At":<^""a* iip.. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard.principal.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul . Tipuri d. cu lnglduingi gi indurare...r'rrut. Ruxanda de"inE.Introducqia"din nr. fiindci ... esteimpresionati jalea.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omorurile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte.-. pe ar."r^-rri::. taciti a mitropolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor.iiu. .cu icelagi arati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie.l-i Ad. . ite'rrrr 2.s.tiu.. dac6 el-arfl-.. cu cu cu bot:ft.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu mai alesindirea.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a ameningat-o: sI dai samtr.femeia cure.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit.*rna* Llpugneanu.. reqcgix ci lui minioasi.. boiBrii hnreziseri ".a$a cum o sfltuiescceidoi boieri. stietoi.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad. doamna teresanL Cardcteriz4reav ornicullti Molo.ii.r stefan..Ai vorbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase. mai Doamna Ruxand.lqrri.. capetele ucigigintuitepe zidurile curgiidomneqti. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFiveasci va .cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese €nunl4t Mihail Kogilniceanu . rel.fiul minor al lui ungerea Lipugneanu. Negruz2i.r la 1. mirropolitul.i... Gingaga.i.t tn cui.r. oestirnentar:.*i ca.cind apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida. rard.. '.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boieii de rilor ucigi. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.easesperie". resrul 1.rnu. litice.iii de i.itemurI vezi al 3_.'i). 1/1840. ierme' antiretic pcrr tt" personajului.:.id.-f.rr. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr.. i. intrigantgi lag.i. subiectul III-rea.oroitriirorea diread..subiectul III-rea. loc si sebusaler in .a .rr ii. cum o nurnegte naratorul. ir. rno"rrea "".dtiile doamnei Ruxanda ai..i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei..' i..e exercitii 1' P.iui. i .4il siu.. cele urmi.' . qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifudar ai seseriucigi. lui '. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr.l1^... Capodoperi crealiei Cosrache a lui istorici.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq.]it.nIil. r\oorelea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali. \. rrecerea.i r. "rb PetruRares.nite unrir"iiiJif* ursuroridedomn..ru Ldpugneanul costache de Negruzzi.. Tipuri deproieaared.-o urnbr.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c..il o ." simgire aleasi.. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv." floarea expurr argi$isoarelui.Mogoc bsietipul boieruluitrdditor."rci-.ru ale studiului lirttl... domnitorul | ..." q: ..n! l l' ln calitatee care. doamna zdmbet diabolic. .doamsI in na Ruxanda1l infrunti. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui.. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd..-i*"ru radlui s?ru. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldovei.r*i"iiii_r.ll i. ii Zimbind.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect.tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d.sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No. mai alescI acesta.il" i:::ilt:_.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi-l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Dumnezeupentnr faptelestrvirEite..i..si rezolvareaacesrui Penrru subiecg l "*rir*rrut r.itenrrrl vezi al r romhne cicra..-i.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si intre bilrbatgifiu. nu ce hi-i.era.Yilzindgrozacare de igi va priveligte.. personaj un literatura romini.O tnfricogeazl. orimpic. cup-rinsl remugciri de -ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.atitudini.r"idere" ceru r frate.. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.portretullt zic (.cp tatrunanim. prin fapte.. 1l roagl si inceteze omorurileEili .Ti.i.frarerui Ili.c modelde nu-vell....t. carefrcuse seduci vesrea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.i. restul 2. in din sl so{i.. cu doamnl"...ir4lricate pompa cu roatl cuu..Personajul cdracterizat este d.iii-r.copiii le sunt strnitoqi frumogi. Llpugneanu promite . personajul . ti*bo1ut p* sonajului. aurorulfolosegte .euvI vreu.ir.1 rn realrzerea nersonajului.serugaimpreunicu copiii.. capodopcrl a literaturii romine.aiiiitriiT|"'iI*rrrrtr" .

^ increde^ ".adverb timP."t"' Sintlqin Ur"q.sirutimina]aiemeni cinelui.. 'rnereu de mod de continuitate..a mliestria .lor principal.feruinau-t . da mulqi".. Moioace invechit ? rrrr *r f . directd).. riu .pi ur. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-atuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:...savureazi" spaima boierului. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine. Ea nuose clif...i.Incepu a se._y ' bortn.ales. Vcvcrili.. Moloc ai Lipugneanu de o parce.t de adverbiali mod. care-lovaqioneazi voievod.tronil..Mtcum..rvul gurtezan".iip. .. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp.. m-aivindut gipremine.". .il:iti". Moqoc mullimea pe gi d" 9i "er.(cu tirgoveqii)careapare.."duc.. ..M9!o. motivind ci nu esre pregitit sufletegre. Incercind-si-gi viaqa.er.strlnintreiare..acesra ia deopJrte Motoc si. . st pre I'omsa.i a...'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelor. il rosrindo replicrrimasi celebri:'.iu...carc.1. seroaleNisciro"r.. Dispregul vqievodului total...v. uluiqii..... o de o de timp (repetat dati).Capullui Mogocur..ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi.. h'prijinul in zilerele... .. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la aceasra.t" idrei acestei .ide ci sunr de si ura fali de multime. ._In de se din Revenindu-gi uimire.Caracterizarea lui.1i redobindirronul..i.rio..p. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru. slugarnic ipocrit. spung_ml l r n n X +X -X '.cunoi. Cinic.."Proqti.'ig". ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoare.ornir" J"lrorrricul Motoc.n jecmlnea.norodului" (capiiolul l. in tine ? Eu tjiert inse. porrrr. mai lui . lui voinga de ficr d._.faptele.ecifice' grup unitar...... Negruzzi erte tcriitorullate introduce ^ .t. Scriitorul a intuit.ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructerizareindirectd). cu manifestirigi ps. Mogoc comporri se lingugitor lipsitdedem..dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la sr-i somunicc laranu--l ctr vreadomn.adverb loc (repetat datd).f . iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boieri. lui *.tosuldemine".ating punctul culminant.lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la. in literatura romAni_persona capitolulal III-lea.ecuodrre. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu.te adverb 'mkne* adverb timp (repetat dati). ii de ace€a promises de . toqi cei prezenqi . in"i"r.t.rnicul partc.de negaqie de adverb tirnP. spredeosebire ceilalqi de boieridin solie:. ln loc si mufce.sptrtarul lptncloc0l)trolcl.. cu obginutd.^ -^ I ^r .1..atcy-t..""" I)...*i..:..Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului". Dezgustat.." domneastrimite armagul.capullui Moqoc (cu al vrem. astdzi.masecu gura ciscati. d.i.adverb mod.Precizeazi+naratorul (caracterizare . Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi. buitor: .tptli."i .silinai du'sea ride". *p: t1 te maispovedegtice-ai si spuiduhovnicului ci egtiun tajha.l-Li boieri c6qrige-bun.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani.. bi'nuise .La osprguiin "r. personajulcolectiv in literaturi ..FI Vo..urLru.r. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u..i... individuale a personajului $i . Sadsftrcut promisiunea 9i nitate.e o6rei turcegti seincreadi eI.ilnd.:. dispreq neascunzinduli proeti.egre 4u-l va ucide. m-arvanout sl pre rnlne.adverb mod.nrrli. l:. salveze Moqocdevinelag.'nJUt.il intreabidaci a ll.i....incepuri Striga-"" gein cere.Prosrimea .rori in text)' de de 1. cind m-agi."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^. aivindut preDespot..qiranii rlsculaqi(in romanul Rd.r.Dartu.. inqelepcirrrr. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract€flstlcma .cerecap_ul lui.i civa'avea"neuoie .c$por.l rcllunle .d"piittr'" ir [iocoi l" toffin.-. Dupi un momenrdc 1|: l-lpuln:anu uluire.. conflictuldintrc -..gi a infa$9. n. zltor? o gtie.rt "L. mulqimea jeluiegte povarablrurtlor.progti. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa.adverb timP. niciodatd de pl .te Alexandru vodi celorce pradl.r. darclinginindu-i dinqii.tl surprinde conTportarnentul arma. lingemina care-lbate". Lipugneanu trimite la moarre. glas".. . u{ravulba".dpi. c-ai indriz .. i. iui"i ..il.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier.in.Iitffi.toati Moldova.alta parte.Moqoc. .t..dir". Costache Negruzzi demenstrat gi.-in id J.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft . ca urmarea zvonurilor curreavoievodali. s.. In capitolul treilea mottoul .blestemur le ^M.adverb de adverb mod. n'ag ftr run ndrrriu de frunre..t. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.c i{-i celorlrlli r.mulit devineinspiimintitoalg.-o .in? ? "9.il. prE r.r"..." "r...locuqiune de astdzi.a.rrr."r.urt.. HaideI luaqi-l de-ldaqi norodului.. )^ t-.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc |i limbaj." la cruzime. (repetat pari.d. . ii aiigur. pe realizare". -.rr'...al. predicativ. . de-agata .ln colectiv.iar ceicare-i capul cer suntpro$ti.. i1. irui.gara.i'i. o de aici ."este lingatdelceasta. ..se lamenteazd.ihologie . incercind si-giascundE groaza..).a sd mulgiriea.i.voin1a. mulgimea vine agitetiri". "drr".." insr io-nului i-o i""r. . capete.Jii-"" .h.Fermitatca tlpuqncanu.idrei acestei forqa distiuctivi..drr:rn.ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine.agttaUe sale ci..promiresi construiasci biserici.ti" tin n'uveli: mulgimea. de il pe Ei llltsflcut.. ceteqi a seintrebaunii pe ilqii ce si ceari.scoala). Doa. menea a sfirEit.]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s. cdlowlboier..Voievodul estecongtient forqamulgimii:.. care..nuremaibocicao muiere Fii romf.pd"cd.tli"... de.'*ii".incearci cigtisI bunivoinqa Llpugneanul.er....eturnle conboier.da.9i ...ca aflece.fiindu-i trebuitor si-l uqureze . domnid3 .f.n esre ! verde !. tof de poimhne...un qapisplgitor".".Lxnus qii.J.lntre6aqi de Ia agtePta a.L nii.. lui neEriind soartiil asteapte.. vel vlnde gipr..re. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoinqi. Subiectul al IIJea A..t.mulgimea.^.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii agitate careintru o clipeali il fecu by.. --^.rnii mult mort decer.

II
cir - rdverbdc mod. mai - rdvcrbde mod. 2, trebuie predicat verbal. sdfii om - predicat nominal. pi - advcrbde modfdrd sintaaicd. funcpie tr - subiect. Ano - substantiv propriu in cazul vocativ, sintacticd. fdrd funcaie l' ,,str bucurde ziuade.asrizi"- propoziqie mr subordonati atributivi. gindurilemele sunrdegarre.. { "cl - propozigii subordonate subiective. ,cl iiua demiine aresI fietot b,-'*7 ,,cit vom staaici" - propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. de 1, a supdra a bucura, mulqumi. vs. a tignd (tihnd) vs. agitaqie, ,,eiinigte, frirnintare, ingrijorare,teami. a pierdevs.a cigtiga, reglsi. a a setemevs.a spera, avea a incredere. B. l, Voi in text este verb auxiliar. o voi pierde..) (,, Am discutat zoiproiecrur modernizarei cu Je oragurui. (pronume personal, persoana II-a, numirul plural) a El ao,ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. (verbpredicativ ,,adori..) 2, A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. (verbcopulativ) Fiind bolnav, rdrnas a acasi.(verbpredicativ) !, Forrnele pronurtelui d.e tntdire
Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a

I

I

| 229

c.

1. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. unei mari personalitiqipolitice. 2, Noul alessuccedi la pregedinqie 3. OdatI ce s-a oferit sd organizezeexcursia,niciun pretext nu-l indreptigea si , se eschiveze ,

Subiectulal IIIJea
I 'l

I

'7.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect, Testul8, subiecrul III-lea,itemul L Pentrurezolvarea :), 2. Conceptul cuniculwm de ,Pentru al rezolvarea acestui subiect; Tesrul2, subiecrul III-lea;itemul2. vezi
: ' : 3. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. lariti$lor de virsti ale gcolarilor,cit,si datoriti specificuluiprocesului instruc. v gi al disciplinei limba gi literatura romini. sirnulatl prin carecopilul.invafi jucinJocul.didacticesteo metodi de acqiune participant activ; igi satisfanecongtientizdndefortul intelectual 9.ifizic, este, , rnotivaqia rnotivatia roie ioc. relaxare,dar gi cunoagtere.Iocul didactic creeazd, nevoie de joc; de relaxare- si de cunoastere. Jocul didactic creeazd, citit"scriir, conferi atractivitate activitigii de inviqare, facrlheazl,irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvoltareacapacitigiide comunicare. memoria,limbajul, gi aten{ia, cu operaliileei, spiritul de observaqie de cooperare, ginaqia, voinqa.ln jocul didacticseformeazi trislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adver$ar, , spiritul de competiqie, spiritul critic gi autocritic (micar incipient). corectitudinea, Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei;se desfegoariori de monotoniei, mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti eforturi intelectuale elevilor, sl dinamizezelecgia" ofere rela. si avind menireasi captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeasci cunogtinge, ri a congtientizadificultatea,efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nrotorii,tactile,auditive),de exemplu,pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si recunoascianumite obiectesau aspecte naturii, sI le ale si realizezeanalizagi sintezafonetici, si spuni'irtsugiriale ace.denumeasci, poatecorttiriuacu joc de rhiglor obiecte,si forrnuleze'ptopozilii.Jocul acesta , i:' careprin carese redau anurniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii, ale unor animale,insoqitede onomatopeecaracteristice. o .Jocurid.eobserttaiea naturii, ca pregitire pentru activitbgide cbmunicare orali h,9i sctisi (compdneri descriptive9.a.).Intr-un anumit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si , vi, si descrieaceleaspecte. . Jocar|d.e dezooharea oorbirii, prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor, de exemplu: Jocul sunetelor,Jocul silabelar,Jocul cuoirttelor etc.; se

t;rr*,

;:i'o'" '' "
,

'

4. Au venit doi dintre concurengi. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj

il| l

I zz

IJrindez.v'lttr deprinderilc co.municarc,pildi j.curilc:spune maimult, partidului", prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca,,,claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u. ointecareconlinsnnetul,../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care , etc., cred,t,rl sd ,o*,."rc' completeazi ,,D^, cel puqins-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere..., cu strabuniinoqtri' cu Mihai compleieazi,iriiirt)propozipia !, I r .l-' toti"""'" t ,,De si mai ,,nobild" "- "pt'"t pe tredatorl"' "ce.a lntreb,tn rdspunzi!etc. dar brauul ;i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.a, urisc . pentru a anunqa la po,,desfigura jocuri. oralecu inrebdri,de tipul : CineStir,,t; Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farfuridi si P.,^.l,rT:"""j f " ,!!!,,,,?!!f^r^pundemairyele cijtigd!,Jocuri_ghicitori,Joturi tare" si nu are decrea1ir.,1,,, trf;;; C"nqinutul J.f.r,"i ii p"re amicului BrAnzovenescu ',Prea curtdero, ln care copru trebuie ,Jrebuie saai curai' si-;i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ;J;F;rd;ai cir curaiuls-o semneze. ln acesi dejoc suntanrrinai.ririil"lrr. g}"i^ir.", tip ,r, trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ." ;,o1vi1qlto1. gesriculaqia, imaginaqia, afectivitatea. p"ot -*,,,, se a.rragu.";,,.,,,i -ir,.! BRANZOVENESCU: Aga da, o iscilesc! llT_ol/l! Timica, or RE ter ul tn acpi e,p r ezenpik de chi dei ea Tir gu,ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.-....:,-p^t::i1 Muzeului... 1,,, ztgrct carte/a de g.a., carese arrr.erneazdrolurile.ro.f,itor-rr.1,,1 BRANZOvENESCU: Da, daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tiltor,seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali, FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie,antonimie, avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"."h";;,;;"rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni, Esteevidente cepte operaqio.nale) careseimbogiqegre, aciivizeazdgise se desprind prin se prostr?. incultura lui Farfuridi si dezvolti v,, de ^9i Incapacitatea a gindi, incoerenla, cabularul in elevilor. n-am si-ntilnesc pe cineva,la zecefix mi duc ,.fri"i, ,,Eu, am il; J;;;;J. oJocuri-concurs caredominanre interrelagionarea in este tr^".rrt.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. Ace,rr ,r-'| itrltiii"ro ti doisprezece eu, rirg...", tip.de activitate trebuiesi.creeze "$i atmosfera/co"aigiit" .oi"p.,igii srirrru. Discursul esteincoe"* mai alesdin celebrullao Jit."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi stab-ilire";;;.1";Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ;,, ll,.-':: rent, intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno, urmi nu trebuiesi fie inhibaqi, inc*urajaqi particrl,e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J':,i|.ill$]ra.d1n qi vocealui Nae dffi;ner.ab$i.tgr la alteintreceri gi-sifie cigtigitori.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic,i* incearc; te dit.ut" proble'tta revizuirii Con;;l;l;;r;ruperi, in funcliede participare, performanqele si de "r.raa'J,'frrfuridi inecindu-se, reu$e$te rosteasci realizatc. o.1.,.1*n.d"r ;ilti"i 9i " i"gii "i;;;;.;i.. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.fe,1en9iat,condigionati constientizarea dtdacuc este bea, roculul se de asndat, sterge, siruaqiei invilrrre, de p.or,i" eiincitura: ,,(Foarte ;;;ffidi;;;"41..;;;]il;;;; ora' cwmi'nataaul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".iknonoi, 'iorlrr' rased'e tn nr:ry"riill.--nioro;i aplawze funl, condwse .Brk'nzottenescu; otr'lul; ; TESTUL deabiasernaiawde. 23 n te ;i skshituri grrpi,;i'ht e;;.;;;rr,, ctoioirkliri Trabanache ! Terminindavoie ," *"ti; )prind.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig?;;lrl,, lzgo*ot,l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am doui vorbede zis. ori si serevizuiasci, voie' ireri ,, iU"rrao ,o'ir-t*i;*1',) df doui una,daqi-mi primesc!dar atrnci nimic; ori sI nu serevizuiasci, primesc! si rr.rr. r.hi-be dar dilemi Din esengiale... aceasti in ii," ,.rrr-u.";;i ;;;.io, 9i anume punctele... subliniazi scenice Am nu puteliieEi... zis!..Dupacumsepo,t. ob,.,va,indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr." inr.t""r.r"ieg .i,tru*fn a',rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliberain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar, membru almaimultorcomirete comiqii, tipulp. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:. esre e*puse le aleacestuia, ,,",}:-li.l?dTldi, coruptgi utlclanulur rncult, ! d-tale onest d-m?Pe prost. cu moTturile : DI ,,FARFURI (izbucnind,)Iascutegte-mi pede d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,iparrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' personaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt. t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, un F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent deputigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta secompune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lTttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualtepersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCagavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numelef'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach" ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;;Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nuan ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sugercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o brinzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,prezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-Jmit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt,

ilriilT;tji:.:ii;.n'r,

desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai

Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$at" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio stdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--indignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe ori Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLhlieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ard.,cariu..,.. ,

{uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i.i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",,|H:?i;il,"i.T:l?'ft
^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini insi prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr"rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de

iux.#g,r"''J1,:x3fi

Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. ftec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela facurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatigo, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici citnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur"..,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c.rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, nonsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica... "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'orr.rt.azd: ,,ce sun_

122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqctera' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la partidul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" irahanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu tindu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei apelative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,foarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi incheiediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunqe tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de din ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "Rpti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(rumoare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresiguranqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie, stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,iesigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifestaiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha;1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, prefectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugireazi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,prin sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Caracterizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 48", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapabilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocterizat direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajedespreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi nume. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbegte 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s,iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'ase lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patruzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicusorule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsusqinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..."

;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1na{ $:;: calirarea poriticieni:

,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi ai ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

unde ? fameliemare.. Caqavencu.: "ai ""1r.p... perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi scriso"r* . pnrr. sti in Ia rior.."*#.-am ameninqatcd" nu.o..l-i qii la """. iffi-it. apoi nu mi orbi de la obraz"..''iii*i:**i.i obosit ciritorie. gi-i .ttril de iat .tt mina pe d... renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tipitescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici.-j.....le1li..log."ra"* i" iip"ir'Jr*..Daci "rg... $i l-au umflat.iii:illtaiiffi:*?i:i?.:.care ordond.h.*kT:^?LI.or.... ..."-".i.. poftiqi. soamdestupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele.'r. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este.E.agicati.l flimind.iiEJj.. cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii.."*ii""r".i' "t'i .r-. d5."rr. eresre.ourrrr.ul n.. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi.*.Tlllt....agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e misie.un onesr.-conul Finici: mogia mogie."' $i chiar il adi"r... Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia.. M-am intors la . Ghiqipristandaapare.....Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit. exacr cum .. ".ru rezcmar sabie.ffi#:. puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon..p. I..".. zice:.l fapte. pe d.l-am scotocit prin buzunaie. d" ! . ordinere. ilI...i nu o gisesc.. incearci si-gi steagurile..:.:ilgrr..altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'. rurrri rrrtl._ll"-frinlos flAn. r".ii:i:TL$J:ttffi.Tipitescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..r-"i .scrofuros datorie.(serios) dorr"qi.zbu.... crt t'rtc prrticlclc.r-"r" or..nu-i cunoagte illclcgc cuvintul .' qi pe urmi-i treabamea. mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile.n. banii lui Trahanache.:]tlttttt.rr_". .......Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese ... illil1.rt.-1'il1*iichc gi Zocc ..ii".gtiind ci astfelarede cigtigat: ..IH..i.r* .-o.ru".i-..omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu".ll::.".irr tr: ^.1:"fi-:J:1il. r.. om e . 9i i[... carc pisrreazd'l'i-.trebuie si-l ridici ? D-voastri gtiqimai bine ca mine..1[i. ca . Tipitescu insu$i rraui .. Putc a adrrrirc.vampir"."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i. degeaba: po. ci situlul nu credela ."U"r.tipurpoligaiurui.h. am am nu poliqie.**' ..servil .Gh"iqi.. ilil.. se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi.ru-"i gi numai coanii Joigichii. Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale.. de dar mai c" t."'-: r ".i" rni".m"dam t.irrrparlial."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT|TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H .. formati din .maip.i.lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu".tmisiei: . "prig" cer lipsitdemerire.lael.r.:]'t"' a".] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.b.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sensul'Limbajul tt. tine. Jr'd"r.. " Zic: curat! De-o pildi." atit de ramotit .""ie...ritneicusorur..H.i...'.rr" '.r.il..scrisoarca spuncrri t at Z. daci qii la familia ta"..Uld.J". N. o si mi bati ci a"...-".. $tiu ci o si mi ocirasci. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici .n. "o-p.ri. :tl .yui..:r"iru" d. esre p"rron. poliqai'.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J..r..""..oni. Sunt la uqi. mai in-serios... mairiu.. elec_ rdJil.".[.li face: fameliemare. vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere.O caut .r'.'. .Joigica... cu trai^neneaci. ^ui'Jr_ ... Nae Cagavencu..De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi"...-i I ordinul lui conul Flnici. s1... torald' bazatd'pe luptd gantaj.lipa.'.':l-'.coana. Dar eu.'.. Personajul caracterizat este direct prinindicapiire s. rfrJp..1""i. rin. exeii cuti ordinul abuiiv al prefectului: il aresteazipe Caqavencu.. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul...*"i."'p"nr*'.:*rviff :.poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald.i" r.. cind oiiugi de trei ori.rr caraven- i:Ti:H:{ffi il:H.aor.illl...acaslnu-i.'".. Iimbaj.r"l"gii ct si mai .cd._1".. repetd mereu esre ci amegit..'. rac pr".rJ^Ei.e de admirl: .l''il"''clt..i:ryrylii#'.ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc . aici nu e..itnl zecesuflete".ceniceregizoraregi ares indire : fapte..::t:l.aZoe..(umilit) Eizl..si 'u.".i..'... personajului. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache....$i conu plingindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:.lf re i..ii.. Agamiti. d-ta proclami candidatul9i iegi pe portiq.t-l Ptot nttqacorect.... Pristandail minte pe Tipitescu pentru a-l putea ad-u9e Calavencul.PRIsTANod i o" *'.itt consid"eraqia si-qi fie .#i" ..i motivindu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule..' '::'::iit..il..tn.pupi-l in bot gi-i papi tot.4..! Asta e violaie de domiciliu t...r.trc. miraqiecdtre Capaaencu)' la Permanenr datorie.."r.. e t.r| crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc...l.) executidocil ordiner..ff ol..renumeraqie arunchndprirtiri furi... cu ...i.."*.j. ridicat dugumelele.ei: .'..." ' pe..tt. coanaJoiqica: dupi buget mici".. ..nu-i adevirat ci-l cheami minigtrii.obi reacqiire -.."obi..iil .in.p. .. Ghigi.:|_. " M-am intors cu birja acasi. Gfiige.foncgiafoncgie.J..pi."r.. p. I zze nu din prima sccnl csteincultura..Pestetot: nu e g_i e...ri. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia."...scr.nt.'.unspremlui. ljifi:#ra...ffi:sr. si te vezird. ij.Ti"tff.n'". i'r.. R et d a h^ s nri ^1. mai cer [:-.Din slugirnicie qi interesatsi obqini bunivoingalui Capvencu.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai".Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei neveste. asa cu.rtil."rt"" . recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil. 7ii:.... ... maispreugi.ConeZahatio.. (luhndu-Siseama)babachii".r. :inT:*il.riemisiei mele.onr Finicd.1.ir."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eata gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !. si asa r . " gi-am si-ti cerierrare ci ''rr' pe nr^efe.adtudi"i..f. urrtc cari.'ar...t# i.'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile . preferat catavc' "gi I 'rlcg a' agrn. Trahanache spune ...i la dato.fim scrofulo."...

prudenqi.jectiveinrtariabile: a.unsPrezece galzecl noua' tl r.'d.oa*ri.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu..rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir. Otilia.. lipsise predicat verbal. strategii d. Pii. absenr 1.paisprezece.a (se) hrini.r. ardtainteres.ei.a.Nu e mai-'r.."r.."te rinipal din romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc. f uloq.cinci mii oPtsPr€zece' .-"iriJii'ui a poliqaiului.rtti.".i darorie". pentru"')' a a nutri: a (se) alimenta..t.. 3. antipati c. si-"qi tred.r""ii unei colegede-alemele obignuia. mrl 11069. grade.ai. cl cstcpronumcpersonal.. mai curiosera .a demonstra' soluqiona... aaea sentiment -. . ? copiii cini le-ai .rn..renu-eragi.J.ro.. 16 . adjeaiae ca.. l. sdcenzureze predicat verbal. 'abiI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.r la personajului.pdreau _ scandaloasepredicat nominal. Sn-mi scrii daci vei veni la concert' Negre' l. specula predicai verbal.. anterioare " p.i-l explicabine..aesnic..r. rr. oriiind gata Iagi.l. ce-^uspus B.ct" d-u. ("purtirilc el") 4. cu gi de vecheintimitate ii dideau dr"prrl. progrcsului. nutreau."Ir".': il. interes.purtdrileei care_ lips'ise.. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'. . nu eraw scandaliiapi predicat nominal. respingitor.r {. " ctr$runsprczecc sufletc L-arrr ? ...J. feminin care-ilipsise.ecornunicare *bi". vezi Tesrul 15.: itr-"ia..si cenzure ze.. md bati.""olu^r"i i""ruri . . l.1 3._t_"|:Iit' vigilenql' atenlrcicurlozltate.ri"r'oij.b reprezinta alti'moialiti'r.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi. deptc olllsnlc'tronsensuri.predicat verbal. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2... rizare.. 1.cste ""ro-riir.utui. l. fr.i".renu pot ar)ea_ perfe.1...a limpezi.. un pairr.cilegirurile lui de rudenie. i lipsise" . (atribut verbal) r ! ..care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea orald $ scrisd 7. cacofonii-g...o-. il e..in ilic.i" citirorilor/spectarorlor.J....a.# prtrl'd" .. iu Agimigd Darrda'alh"..sugereazi ..e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! "."tutdiscur.... se...iil"Ji!..1tife !..-.pr edieat nominal.. 2.. .preocupare'ptecauqii.. ntt eraantipatic predicat nominal. .scro..oricit de indeparrate.. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d..fii. .r.ia". rcplica Ghiq"a reia lui care fir.usdvizitezeMuzeul Mirii t".rr.e formare d cornpetenlelord. Avea plicerea de a citi. ghicise predicat verbal.predicat se nominaj.ir irrculji.. nu explica predicat verbal."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iitii.. orr*rrio.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C. ad.predicat verbal..e carenu p explica bine.pe carenu .'-oi..i... dezagreab neplicut.ri.Ll r. scirb o s' il. Purta (sentimente 2. arezolva' a a explica:* le-rrri.. pdrea. exprimat prin locuqiune verbali.predicatverbal. p?""""qii gresire.Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri. exprimat prin expresie verbali. ai.j:l'jjJ]]: coani "'i'. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4. "".ind.predicat nominal.cqiil.. .rurp"rarfi -".oz.subiectulal IIIJea.i.rr" memo_ Muheii'tr.tn chntat. .oreplicir. griji' bunivoinqi. ln tcxt.nimni.Iutt.vine .. dddeau drepal .d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r.wnic.. tragic etc' pil. itemul 1 Pentru .qaisprezece. I . princi.tii.FI Picsa irrchcic se cu. lasrsi[rrrii dar ecdrasc{. predicar verbal.. a avea. clarifica. -1.prure rnreresc.."g"L.eriapirii .de cornParu[ie:anterior/posterior.-"''r^v'rwtrl.-"irii. 5018... exprimat prin locuqiune verbali.rrol". pdreaciudat. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.. oral.iddr'illifi..u. . A dcvcnit rnemorabil limbajulp.acest sentimenr..:#. apteciza.j.q" r. replicile . subiectivi' am invigat p-ropoziqia f i. cornplei.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne revoltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezintS'intimpliri utroce' elevilor' in . rului. 14 .

unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali.e zer.r3'..ordrgii sapigroapa pregitel..i"iJ *'. Glasul lui gerpuica un scincet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului."rlri :i::::. sp'nzuri_ infipti.'Ti."r. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqilor. $opti cu teami: ...f.i]...-.dar nu reugegre si-l convingn.". excisd. ncgricios. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete.#ffi :i:i. nareazi.. lipicios.. declangat de fizboi gi de zbatereapersonajului intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apartenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic)."iilffiT.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequitoare moarte .li. autorur a triit_o fratere Emil siu.dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci..r.'.""T:f::jj.p* incepe.#i... si lon... discuqiade la popoti gi vesteaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa.fi scena spanzuririi ester.t""*uritii-spanzuririi.. r.intrerupse locotenentul cu mindrie... at rprff.:::.r+il.. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn.s#.Bologase cutremuri iar..Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. .dupi fiecare lovituri de tArnicop. | 2.-. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc.ai'ia4r.ilX.". _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta .' ?*i{"*tar III_rea..i.rl.rigie jl"'#.rat.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: . ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".r#'"f :..if.. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: .lii7{.qf *i:JkT::#i'J'i{i!.i-.. "r"me -e.ri.liogiru. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri.il.compretatprin . gi convingerea ci cehul Svobodatrebuia condamsa nat la moarte."- "Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti.i!.. Apostol Naratorul este omnisc.u1." Citatul am pe reprezintl.i infrumusegadde de o dragoste uriagi"...obrajii sublocotenentuluide sub streangse umpluri de viaqi.i L*.inicia gtrearrguiui.iru"aiilp..c1-inceput rizei ar rin.doi soldaqibitrini sipau groapa. sphnz.l#'".wrea .ii"'ff :ffr.:o.". zent.i "-i..e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::".ei"1.rr vorbegte."i.iri".ili.r:ff -n*po.1..r r.."rror Boroga.11y i.'jili#l.scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali.#i".urag. ci prirr armosreri ilil'. Apostol este atit de impresionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv)..lui Bologa in timpul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:.r. privirea il aceasta infricogi gi il indriti.J i'.:{J"ililliiffi:...:. Desfdsurarea acpiuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior..se din seazidestadiul 1."p.Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini. $rrean_ -rrgi". sdrreacidin .or romanul (1922).:l::..-.:H:)rrr_rea.ol1"d. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energii!" ci de Replicalui Klapka-.seficu roqu de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului.::"'. inrere_ pregitirii giirrcearci ird. i:'. cg intuneric. prezintit?n romanur carztarur.-i-." Prin tebnica acumuldrii se surprinde drama conflictului interior."rrr..i."e_ll..rut devedere confricturur. :oarea noui gi sfiditoare.o rru Ivarca rui:ff. invipiiati.n."r.ii...":..'L'..absolut deplin. o.. de la Universirare.Fiind I H .. degisunt o fire excesivde qoviitoare. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez."."r. Dupi execuqia cehului.$i eu sunr ofigerde rezewd." seschiqea_ "*p.. nu avea responsabiliiili.rrr.r'...Ce intuneric. arboriarimii...1:""': '. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc..!#7".ot.. d'esprecirui ^iii ca a i".o..:.i Desi "p"r" acesra.aflatd n eas rab a" nearop n. spinzu_ .i"q"p'"ri. a 6st spinzurar p_enrru ir..congtiinga datoriei..i.i::."r. Un frig dureros ii cutremura inima..lfrffl"i.Euinsumi.i ii. . lrir. s-a lisat pe pimint. ..iii. Autorul noteazd" stirile.* vlzindo fotosrafieo_ped"r.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir"g.. i"ikn .ipa. Mai pe urmi simli limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredureroasi. comportamentul lui Apostol in siuaqiile-limiti createde rizboi.t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri.prinIon (rg2o).. r. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisituri definitorie pentru personaj.-1 r. incdt tncepesd se tnd.'. la incepur.... . supravegheaqi un de | 233 caporalscund." satur.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti...Hffii.ifi. "o-. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.i cind i-ar fi fost mult prea strimti si indeii ca sati cu sila...i.. iremur..tragicur de un prutonier 9i .. i-pr"r.l l*::.obiectiv .. itcrnur 2 pen rc?.1po..npa.l p r'..ri".$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energii!"ci il jignegtegi-l face si roseasci... cu i" ffir"*gi." Cipitanului Klapka.. Pe Bologa.rgi ro. sosit cu puqin inainteaexecutiei.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegeneratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: .72. Doamne." irr.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie.'*m*1k.t y. primurui tirnpul Rizboi rtrr"Jl"i.""' r. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.rpicg.

e dezerta.J'il. palmele sim_ aspri a funiei.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii constructivenecunoscute omenegri.J d. p" il fostul si.il.. M-am amigit cu vorbe.rr p.ti. vrea ilJ.. a cum "daci e destul+.err-" era sigurci. Apostol'.ntul). e . cnpi ochiilui svoboda.e in groapl. Cruccainsi crucecu evlavie... nit. gi seoferi si_l cbnducipe porecile munterui. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate. .i. o harr. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotenentulVarga.fi.'..iar impicareaii aratdcalea. ia ar s[-i spuni ceva Ilonei.i..r. il.....u" f.". il DrumuL spre locul execuqiei parcurgeaproapeincongtient....orrr...ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g.f"J"-"Jffi..i fii'rl cil ln suflct.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu.nic.o.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril.ra.i."'a..din cind in cind observi."...Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritului..rr. a gi da toriei'Disprequl care privis. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain picioare.. gilbuie"..ir la ir... $i a... lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului ." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent. L^ur" rr^pi scautrse love..:Pri*"qt". fapte contradictorii..aica Ilona.. simqul cu ir . se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea..rsificu ".rir....i.. Apostol.dar nu. il r. misiede convalescengi. intii-rphtor.estecondamnatla spinzurare . apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin lacrimi... Doamne..$i in aceste gi ginduri contradictorii.u[ cind ..1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bologa curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i. comire "*.rt ."rr)r"L o." cJt.r". in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase. nu gtiedecea ve* dar !r:..... audeplinsul disperatal lui Klapka carese bitea cu pumnii in piept.irorri.... Pimintul i se smulsede sub picioaie.. biscricd...se in [.idi. f"r"ir..i clipr igi aminticu o precizi! . r'urLratur' sv .abiaigi migci picioarele..t"il gi igi : . cinesi fie Apostol Bologa? pe in timp .ucoleg..: i. sr..Amirrtireal.rttorgG pe Klapka. . gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi. pcnrrrr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i.d.rng." i r.i. personajurui *rr. Privirile insl ii zburau.in lumini i seciiea ... .liltorului .in.. peruluiVidor la carestein gazde. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaunulneobservat gi puteamigcaiicioarele.hi"utorr. audeo pini atunci.i"a.. Poateca o speranqide izbivire.vdzupimnntul deschis o rani uriti.ii r-isiri .rteze: .rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie..[.r..r'iqii.. servi lroapa supirat: . in spre'strilucirea-cereasci.'8.piligieEu.Iubireatriiegte ve.rJ$ir. vedemulqispinzuraqi.. vestind risiritul soarelui. ?lobscdcaz.tecind speranga execugiei.r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi. neribditoare.p. i.... analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.. s-aamesre_ cat.i rgaea'cl ca privircalui svoboda . p arcdarfi statin fata..i te inalqipinn la ceruri.Ju ridicind ochii in sus.vede alt medic decit Meyer. J1i -"*'t""r" sufletul. citegte"sentinla caren-o aude.din exces zer.'...'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scrisoare.-"i T'otugi destinul -a"iuir"r.". inrr_op".obrZa". cum a voratcond^amnarea cehului.lir.fiica gr."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce.. triies. isc si strilucirea p..-o fel: .li"ga# #.Prin iubire cunogtipe Dumnezeu . d.per*".... lui Dumnezeu in ziua judecigii J.. i"ei"gr.. o scoate qi o atntt.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului..d..rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor..trupulatirnind ca o povari.. dar se simte luat in braqe sirutat pe obraji de citre Vidor.. "t"qa'a. fiind la coroanad.r-.. sufletul robului tlu Apostol.stor J... strirucinJ.. pentru ci aceasta vorbiseungureiir(. ir c6t fost de trufag a avut.r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg. Se in li aprinsese suflct lumina increderii. avind senzagiaieesteo piele de garpe.-pri...l. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul.. cruca i . penrrua-i demonstra Marreici. Cresp" tele munqilor se desenau c."ri. apoi cogciugul..ro."r"r cu care armar.il.. nu recunoatreglasulpreotului. i"r_.onq.. il."... unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descrieri9i invesrigaqii psihologicd."..r tusrro-ungariii ucidepe romdni. (AposrolajunsesJpe fronr ca... a. riticeqte gi La judecati. mai ctr r6ndseva punede-acurmez4.'r..r""r.. Farva.rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea .. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient.congtiinqa toarenizuingele srridaniil...pilmui._. Avusesemmulqi povestitori pini .Drept in faqi luceatainic luceafirul. f... tul Boteanu. iEi simgi. renitrPcntru un.." Totugi ajungela concluzia ci .agort..... un feristriu uriag cu dingi tociqi.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul.Ccrul erancgru ca gi pimintul. fire inceput gi firi sfirqit..r. de deci.o crizemistili.t-ele siu: ... gtieunde lingi spinzuritoare.r"*obilizat. _omf ceo proresrare nesfirgiri...p'..iiu-i"" albepe carco. atunci.. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede.. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva..sei"d.Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe .r]i.i.. rnonrentul careigi recapitiincrederea in in sin!: ... rrirr *clirreaori.l]rrrlP eviti situ."..> deodati zise ." (dez- noddrni.." .in i un iadcu limbi de foc. Oare . .. o imagine terifianti-car"J 'o"..rexecugiei.. o atinge merg.j".ilil..rolrrrrt"."1. pita.primi in literatura romini.Viaqa un povirnig cu un capit in cer gi cu celilalt in neant... ii )gua.r'l nrcdaria'dc i..leria i se lasi pe ochi.r..-bili dacnn_are u.""J.-. i. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe.'ier""r romini acuzati de spionaj tridare.gtie ... caresi gievegnic dr. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*"..esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde.iar cind a inceput privilirea.si cum a'.ttto"qte cite cevacunoscut.. amarrdoui ir..te cu capul de ftreang..'-."..".rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de. de pre.dar tot amini. Tudor Vianu il apreciaastop"t" d.rg ci nu lupti crr rect. Irstt. o de ".-trecind printr-o padure.. r""i 9i rdmeii nrpidea din ce in ce suiletul. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului.o'o"rea faci parte ci sd din c.. .a"gi sp6nzurar nenumirare de ori.... t.. dar.d.d"'Ap. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.

Ui""rr' d. . . reflectare.cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.viu.2B). fusese respins selectie. tare.propoziqie " subordonarr circrimstangiali consecurivi. . locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea. ln text. itemul 1... de 1.Tdnirul erainsole_nt. Epi.rrrr carc. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens.i Mondial..roqile plugului foi de hirtie/. doudzeci subiccr. de ..regti. al optulea. Subiectul al IIJea A. cdldtoare .ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. rir'p. un Numai intr-o situaqie limitn i .. -'propori in jie subordonati atributivi.una . : C.complementcircumstanqial mod." p.. intens:puternic.strident.vezi Testul 3. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de ettaluare subiect.. al accra i-sepcrrrivc$re Balz.propozigie subordonai.si legim.6ii..rir. din pirulrcelorfaptc.complementcircumstanqial ce-. regentnu derteni' concesiv. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemontand. rui gi Tchtoigit)osroievski.scur.".la renrulnroclcrn cuvinturui. ruirhom* M..1961. din jurul tiu.complementindirect. acestui Pentru rezolvarea 3.(.dc crcaqie izvordte...ar. p.. acelui rnomenr".i7f."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui . la Aveamorodre crimele . itemul 3...ac rui Zora... Discursul releaa om cultivatgi inqelepr. 4. (atributacl jcctival) 2..subiectulal III-lea. "ir.cca '.ylpri. .i doriseatkt de muh . Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. B. aprins.vedea eraprost_crescur. de d. 1.i nirfi.. 1.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(finaln). .lent arefuncqia sintactici complement de circumstangialmod.subt eran ele ctro itice e. .. Iegise curindlapensie." rrorio aievirul. de 4. Administragia Subiectulal III-lea l. c...c.la sfirgitulp.1rrnoi.vezi Testul 11.subiect. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire.complementdirect. 3.zicee1. b.r"d.si maivedem". l.i. [.rr*.iifiil" l. l..frlrqiu.ffii.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n. deti tdlentat .. Vizuse cu propriii ochi turismului.in filmelede de p. subiectulal III-lea... strilucitor. regentnw ceea deveni..spune din qiranul. Pentru rezolvareaacestui . (Tudorii^iu..rrtr.r.ci i sevid broboanele sudoare de scurgindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' . Propoziqiile incidente textulliterar:. e..(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. sase."r.vezi Tesml 7.'r Ei.pe. la TV..R. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect. cht doi . in Dintr-o eroare.r"r*..ri.fi. 2. p.. a treia .rr.el nu deveni ceeace-gidorise atit de mult. 2.. itemul 3.propoziqiesubordonati predicativi. a.atribut adjectival. cu doi . rulantd. Pentru rezolvarea 2. Degi talentat. proiecpie oglindire.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp. subiecul al III-lea. ..i in parbrizurabu rit / al cerului". ca B.violent..nume predicativ..i-rr""giJiJ.

Pedagogie Crisrea.r4rool*lNor. Bucureqti.Tnstinttul Lingvistici .2001.Bucuregti.Editu.1941. G. Didaaica modernd. 2004.Bucuregti. .L.1998' . Cluj.. Eseudespre Manolescu. Gramaticalimbii romhne.EdittraDidactici gi Pedagogici.^Didactici gi Pedagogici.Editura Dacia.ntul Programegcolare 1998.Sorin.!.2005.nd. Landsheere.1978' publicii Socialiste .1997. Editura Didactici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin.1985. Cotianu.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. vol. Maneca.. Marin. Pedagogici. 2005.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic. Ion. Editura Vox.vol. r). ll Bibliografie l. Editura AcademieiR. 1995' (trad.R'.1998.e Rominia.Bucuregti. Cerghit. IvmC-SNEE. 2000.vol.i.Bucuregti. 2002. Metodedi tnvdpdmilri..Bucuregti. Istoria literaturii romine de la origini pi. primar.Bucuregti.S. .1984. paronime. Florin. Cnrricwlwm. pentra tnrtdydmi. Enciclopedic..Constant.Napional.Bucurefti. DicSionarwlortografic. Limba romknd contemporand.Editura Vox.e Felecan. Dicpionarde antonime. G. Cllinescu. Editura FundaqiilorRegale.).t.1979. 3ir. Gramabica Mioara. Nicolae. Hristea. Bucuregti.Dic1ionard.nd in prezent. Nicolae. Marcu.Theodor (coordonato Sintezede limba romi.Dicpionard. i.\. Landsheere. Dicyionard. de '*. Ion. Ediromanwlromi. Gramaticapentru to.1991. Editura AcademieiRom6ne. 1?8o. fordan". II..edigia II-a. Editura AcademieiReneologisme.ti.Miron. 1998.Bucuregti. tura Eminescu.etermeni literari. EdituV.Dicpionar de termenipedagogici. Bucuregti. ortoepicti morfologic al lirnbii romkne.Dicgionarde omonirne. Gheorghe Felecan.Editura Didactici gi Pedagogici. .ne.1976.I.1956' . Radu. Ionescu.nesc.Bucuregti. III. Bucureqti. curegri. I-II.Bucurqti. Bucuregti. I-I! Editura AcademieiRomnne.Editura lJnivers Bucure. Editura Didacdci gi Pedagogici' BuCristea. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici.Bucuregti. Ghid de'eaaluare.2000' Editura Vox. t. a Nicolae. limbii romhne. Editura Humanitas. Bucuregti.

Editura pentru Literaturi.ica preddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Editura Humanitai Educagiona!Bucuresti. Vianu..i p. ediqie ingrijiti gi prefaqi de Marin Bucur. Bucuresri. 2002.EPL. Popeagi. Editur a pentru Literaturi.Editura Didactici gi Pedagogici. Editura Humaniras Educaqional. I-II. E'ualuareacwrentd5i examenele. Tudor.19()(. T Seche.19g2.primar.Vasile.Editura Discipol. Scriitori moderni. uizai Seche.1978.1966. Timigoara. Evalwarea progresului. Edirura Didactici.Editura Ac. Tudor. Editura Mirron. 2003..Ion. Vianu. Bucuresti. tt. Bucuiegri. compozipiilein yoald.Bucureqti. Bucurcqt r. Radu. Editura Tineretului.r ProGnosis.irr rcvisra. lJu cureqri. curesti. .240 | Mitu. Stoica. Mircea.1965.Scriitori romkni de azi.2006.Adrian. Editura CarreaRomineasci.consrantin.J wrnal.Adrian (coordonator).luviqiminrulprirrr. Florica. . Bu-uresti. Metod. De la teorie Ia practi cd. I-II. Bucuresti. Stoica. vol.Ped.1994. Florica.r de al demiei Republicii Socialiste Rominia. Editur.Studii . Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban.e.u 1-4/ 1997. Bucuresti. Vianu... Bucureg 1961 ti.i tnsemndricritice. T.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. Parfene. I. vol. Eugen.d"gogi. Desprestil Siartd literard. Arta prozatorilor romhni.cokr. Negoiqescu.trdor. 2000. Mitu. Eoalwarea procesul in didactic.1980.agogie.Gbid pentrw profesorl.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne. Simion.

deoarrece |iterare. ionalpedagogic.. "' ". cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui ortoepicsi morfological limbii rom6ne." . . ortografic.in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori|orfnvEf6tori!or. .' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar. edilia editia 2005.=''. '' ::' .- rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 .ll$!ffilU . si lucrarepoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru examenele perfec!ionare.abso|ven!i|or.li exerciliicie limbd romdn5(toate exemplificate.. 't . specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregStesc vederea in institutor/invdtitor.' .'.' suslineriiconcursuluipenttu octl'parea '.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitivat.ieievilor. vacantein inv5fEm*nt.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS.c0ncepteopera!iona|edefinite5i. care se posturilor . limbii romine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful