P. 1
-Teste-pentru-concursul-de-Titularizare-QS

-Teste-pentru-concursul-de-Titularizare-QS

|Views: 337|Likes:
Published by Larisa Ignat

More info:

Published by: Larisa Ignat on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

T

FloricaMitu

Testepentru concursul
de tlturarLzare
Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori )
1. 1'

HUM AN IT AS

3 I ED U C AT ION AL

v

Cuprins
Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhll pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Florlcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97rt-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I)

Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedeclarat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / romine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqitori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 19 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239

Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon:027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978-973-689-07 8-9

metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . til. '"'i-'t normelor ortografice. . ROMANA .M.Ed nt. de puncrespectarea comunicaqional. a'.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea.r..i.r"a qi op. 5287l15.o-p.r"tiqeior referitoarela aplicareacurriculumului.psihopedagogice metodice de al . Valorificar"" iorrqin. tuaqie.. teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespecifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri.lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLARATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini qi meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine .pornind de la texteliterare:eseu : scrise redactareadiferitelor .rtlt"r". i" fu". Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor examen cuno. wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf. 9i aplicarea creativi a cunogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . Dez. analizi.i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor .a specialitiqii a specialitigii in .uratsi nestructu"t.. "orrr.i aprofundareacunogtinqelor specialitarc.. i..CAprobati prin O. Asimilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei .r"gionalizare.tinqelor de specialitateqi de didactici a .ii.krrll rnorfosintactice.il. a strategiilor qcolare didacticegi a evaliirii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle corespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate.ti" d.institutori/ invigitori ai (absolvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Institutori) . TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor .

ciei literare gi caracterizare persott"i:'.tutoarea i. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade concurs.. subiectulI propune itemi de literaturi romini.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceastilucrare' .Temeledin prograde p. iieml de construc[ia comunicirii pioUf"-.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest. iolicitind-cor. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare."lPti..-gi a. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera.1i in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd. de lexic .2006). mine care vizeazS.t: rurat: argumenrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi. de tip eseustrucde genului I sp. Subiectulal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat.J.i definitivat carenu se re-. vacante in pregltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.t"r. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.ci am specificat a subiect. i' I I t .intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su- biecte.pdmhntul qional.itemi de aplicarea regulilor ortografice.i gramatici.de construccareconlin abateride la aces ii.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilor-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vederea irivlqemint.rrtnqurilor te reguli gi principii.ur" .o.tttrit examenele oblinere a gradelordidactice. p"""trr"gi.

L. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent. 1982. Tudor.folosind elementeiespecifice:structuri.Noaztea de decernvrie G.II..naliza principnlelt.. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebreanu.ru. directit/indirectl. Silaba. temi.epitet.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Illiadc* I. (clcmcntc cortrpozilie. I a le rcalism. basmcult.1995.Editura CarteaRomineasci.'. versificaqie bolism. rerorici.. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . titlu. Poezie:aliteraqie.limbajui prozei ttarativc). de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri. ritm).EdituraCarteaRomineasci. indicaqiiscenice. liric clc irrrngirr*r podtic.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod.acliune. tntkin noaptede rdzboi George Cilincscu . dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult..ittcadrarca unui text narativ. momentele subiectului. liric Sidramatic seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd. liric. moduri de e expunere(naratiune. L.$erban.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi .Accentul . narator. Petrag. !i nttuttriralarlil'eritelor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n. eul liric. Bucuregti. retoric.sceni. lirism obiectiv/subiectiv. textului lirnbajul d rrrrnltic). Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale . vers.. Vianu.titlu. prctz... Cilinescu.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri.Vladimir.sinestezie.simbolismul.1969.rouran.rom"antismul.misuri metrici. Petras. Bucuregti.monolog.comedie.paralelismsintactic.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici.secvenle Poetici' simbol.Garamond.Viaga. Istoria literaturii romi. hiperboli.Pasteluri M. Bucuregti..Bucuregti. . Cllinescu G. perrorraje. Limba romani I Limbi qi comunicare .drama. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nuvcla: Negruzzi . modernism.Enigma Otiliei Marin Preda.de-dragoste.1985. exclamaqie metafori. imagine artistici.Editura Minerva. conflict. Cilinescu.. Editura Minerva. Manolescu. aPliclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative. Demiurg. Mircea. nuvel. Lacustrd' Lucian Blaga . monolog. vol. tchnici argumentative. G. Itina.ne moderne. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi.replici. Bucure.P.Cristina. poeziei.pte.Editura Eminescu.dialog dramatic.Eugen.Editura Minerva.rrrgrorrerrre.. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtunoasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsandri. 1992. Bucureqti.stil direct/ indirect.motiv literar. repetigie. E.rnl. 1989. relaqiitemporalegi spaqiale). 1980.r t.19B3. Eminesct * Sarape deal.Bucureqti. Aspectefuncqionale.:acliune. Bucuregti.1987' Simion.'p. enumeraarti poetici.construcliasubiectului(intrigd.Nicolae. personaj. poeziapagoptisti.claborarcaunei argumentiri scrise. conflict. Bucuregti. antitezd.Scrisoarea I Al. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992.Testament Nichita Stinescu .Morometii lI Drarnaturgie comedia: I.izi1ic. Dramaturgie: act. rimi.rrr1. tablou. .1964. laitmotiv. modernismul.Reguli de despirqirea cuvintelor in silabe. 1981.romanul.elemente rlc vcrsificalic) drarnatic gi (subiccr. comedia. comparaqie. rnotiv literar. I . lirice qi dramatice.. Macedonski. G . Bacovia Plumb.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio. sim(strofi. refren. Arca lwi Noe. pentrw elerti.Suiitoriromhni de azi. Iiterari. G. temi. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. Bucuregti.Demiurg. clasicismul. Ion Creangd.. Lazdrescu.. Principiile ortografiei limbii romine . Manolescu.rri1ie. Opera lui Mihai Eminescu. Ionescu..autor.L. Bucuregti.final.:rirrr1r. Desprepoezie. neomoder"ismut.drami.i operaEI. . Anghelescu. concctclri. dcsc:ricre). [Jnhtersul Cioculescu. Lwceafdrul.Nicolae.. interogaqie qie.. vorbire pcrsonajlitcrirr. sceni. fictriune. figuridestil. Particularitif fonetice ale limbii romine . dramaturgie.construciia subicctului.Irina. nuvela.rrlirr rtructural.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF. Abateri de la normi si corectarea lor .d. curent literar. Streinu.1974. Func[iilelimbajului . Cilinescu. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe.1974. autor.ti. romantism. dialog. Reztedere.

lrrotrttttrclc prxesiv. Modurile verbelor. perspectiva dezvoltirii capacitiqiide receptare din mesajului scris 8. Propoziqia.in clasaI I 6. lrcful propoziqiilorin frazd. Criterii de clasificare.. Finalitigile invigimintului primar 3.P. Bucuregti.igia circurnsrnrr[iali condiqionali . Ion.E.P. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice.si edicc:tivul pronominal posesiv. Coteanu.D. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r Subicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ropozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementulindirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circumstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl. Gramaticapentru toli. Editura Humanitas. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. Ciclul curricular . METODICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1. de Avram. Bucuregti. II.Clasificarc.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi. xitutca lrle acljcctivului. Diatczele.declinarea.Theodor Hristea).rrortotttittirl intirirc. Semnele ortograficegi folosirealor.vol. Felul propoziqiilo r. Regimul cazual prepoziqiilor al a Conju'cqia. Topica gi punctuaqia. l)rotttutrclc nchotiri. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntiali scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.Formareacapacitiqiide comunicare. sinorrirrri'r. l'ronurt'rclc rclativi. Vcrbe prcdicativc. Funcgiisintactice. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici | 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. r Ortografia. 1985. Verbc auxiliare.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9.Locuqiuni vcrbalc. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltrl. I.Fraza. Consolidareagi sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10..il.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga. Ediqia a II-a.D.Bucuregti. Clasificarea conjuncqiilor.1966.Achiziqii fundamentale"gi principiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si literaturii romine 5.i tiv iii rclltiv. Editura Academiei.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi modernizirii ' inviqimintului primar 2. Mioara. Pronumclcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv.rri:t. Pronumele reflexiv.r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. Gradcle comparaqie.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Pronum"ele ncljcctivul Funcqiilc sintacticc pronumclui. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli.. 9i scrisi 12. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris. fruncqii sintacticc.E.orali.urd. funcliilesinractice.ne. ( )rt o gr. Procesul scrieriiin clasa a 7.. I Senrul colcctll cuvintclor.Timpurile verbelor. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. Bucuregti. Funcqiisinracticc. Loculiuni adverbiale. rrurn:irul. Ver6e copuladve. gcnul. locuqiunile subrtdntivillc) r Ar ticolrrl.Conjuncgii corelative.. 1984.ortoepic.Editura Academiei.r ucqionalc Intcrjcclia.idepunctuapiel.. r * t' indrEtar ortografic. Conceptul de curriculum 2. Clasificarc.. Verbe personale si itttpc'rsonalc.obiectivcen3.1983.i adjcctivul pronominal irehotirit. fr * t' Sinteze limba romind (coord. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul.t. Dezvoltarea competenqelor elementare comunicare. Pronumclcde politeqe.Clasificarea interjecqiilor. metodologice ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?n clasaI.1997. Funcqiisinractice. Gradede comparagie. Obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1. Formareacapacitigiide citire /leu.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqiala consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangiali concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. llrottutttelc: pcrsonal. Tehnicile muncii cu cartea. aspecte 4. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor.r llelaqri scttratttit'c: orlonir.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. Limba romhndcontemporand. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunilor adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. a. edilia a II-a.lnr()rurulir plrpnimia lrolisctttia.Locuqiuni conjr.Bucureqti.

Vlisceanu. 2003. Eaaluareacurentd. (coordonator). Bucuregti.icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV. G. Ccrglrit. Bucurcqti. Popescu. Ionescu. pentru inztapdmi.semnificativepentru evidenqierea .terde instrumcntcde evaluare I /.2003. l(cl.lgg8. 2001. Landsheere.T. $erdean.'['ipologia ..SNEE.caracterizaqi fi"irl"" sphnzwrigilor). 'pr:"rLn conflictului/ peisot ajului ales. Eaaluareaprogreswlwi .2001. pentru redactareaeseului.t-"trt"tl a unui punct de vederedesprepersonajulales. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. I al IIJea (30 de puncte) A..M. Parfene. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. Radu.966) GA. Varianta 3 't' n""t (.MEN: I Si Centrul de formare din inviqimint ul prcunivcrsitar." a doua situaqii/ secvittge trisiturilor personajuluiales .1..1980.1975. in Stoica. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu.1990. onfolositein construcqia unor elemente evidenqierea . 1995. pe MEC . EDP.. Edirura Humanitas Educaqional . Cluj. 2001. de limba si literatura romane . E. Landshcere. LandshecrcV.P. (trad. Metod.Editura Corint.II-a.D.1.trile candidatuluivor respecta i. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.1. lizibilitate Si alezare in pagind puncte). Editura $tiinqificl. Compozipiile Scoald. Ncacgu. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele urmiprevederile 'Bel. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajului pentru redactare.. Editura Corint.rc* estede parru ore JRatpunt. *\"1\Gbiilurile de eaaluare discipline. Instruire Sitnadpare. 2002. Definirea obiectiveloreducapionale Bucurcqti.r1ia dintrc curriculumpi evaluare qi 16. Bucureqti. aUllltfi1.. Bucureqti. Ghid pentru profesori.lntrr. 1979..E. naratiye. la textulde mai ios. t't't' ()hidurile clecurriculumpe discipline.de doui-patru pagini. Bucuregti.Editura Discipol. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales. E.l l. de a diclnr:rice l{.I.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte..). EdiruraProGnosis.L. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum. Bucuresti. Itg Probi scris. De la teorie la practicd.. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamenele.C..f analizd 9i de argumentare 2 puncre. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. 1995.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecareceringS'/ oer).. MEC .instituto ril inviqiltori Sesiunea77-78 iulie 2006 .D.i examenele.Bucuregti.2000.SNEE.. in care si.l rl Bibliografie rl:.Editura Dacia. utilizarea limbii literare -2 puncte.. Didaaica (manualpentru clasa a X-a.colar.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar. Bucuregti.EDP. 2000. gcolinormale).I.o-.ntul primar.2001.acpiune..A.gg9. :ntru conlinutul eieului.e informare/formare a institutorilor/inztdpdtorilor. G.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. moduri de expunere). Scrieqi. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToaia concurs.1. r'i't' Cbidul programului d. Stoica.I. Bucuregti. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela alegere. livaluarea cducaqionala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. 2000. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.A.2002. exprimareairg. Didaaica modernd.2003. 1998.P.Mt.. ediqiaa II-a' .lnr€alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd.

i. Rispunsurile candidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu prevederile tive: IOOP (1983).. t)eci vedclupul qi. tele rfrruf. la 2.1966). . Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr.rle1i.igi punc in gind un". l. . Subiectul I (30 de puncte) .pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men.. . .. 6 puncte yis. iu . pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe.rdnit un genucbi . a 3.4 p.r.roi iui:epcir sc scirmi.i acum se bandajazd. prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsiturilor personajului. ninsese pre. . l.acpiune. (to pnncte) 1. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caracterizarc personajuluiales: 4 puncte .rideau. dupi friqiorii sii. in la foe.puncte 3.i cu punctajelepreeizate barem.. 2 puncte l. 2 puncte 4std 2." Ion ^Creangd.iedulcelmic r..eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti.i a plinge . alteledecit celeprecizate explicit prin barem.I p. 2. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei.ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a .. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#". AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi. : flictului/ a conflictelor .toarele cuvinre: 4. in in acord cu ideile .vede nu-maigisegte ci nimic. Capra cu trei iezi | Menqioneqi un sittottittt r:f. . r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor. r. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare. doar a rnei glsi ceva. Tflntcricli din tcrt un.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.Sc.Prezentareatrls[turilor personajului. ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea. .rr tul pegtele borr. evidenqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente dintre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente -2p.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri.a conflictrisiturilor pcrsonajului.* lrirre.I-Il.te pentrusensul text al fieciruia dintreurmiroarele din ' €UviRte t. ce .prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor: .*'11'*uua polisemia atncepe A. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di". d 4 puncte _ l.fdrl.u i. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p. cu ca qi . de int. corecrind gregelile. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2.-.. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . dvza.'fretuerieli dirrtextuldatpropoz.GA.dar nu gileqteninric. Fteciarll valslreemorfologici din rcxr'a cuvintelor: .cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. qi se pereaid. iamd. iute. dl rrrir. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.nade cap .2 p. din ios din horn si incuie u. 2 puncte Q.':.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesajuluiscris. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae.g.mi tnvlrtc slt4'. de 2 puncte 6..elci icdul ccl cumintet5... indiferent de narura lor: t.rp. unor elemente 1.Apoi tncepe sescdrmdna de np .PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl..cca molcurrr lrorrr.tiv in cazul dativ. So-a.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1. Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos..iqia subordo'ara circumstangiah cauie.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. 24 de puncte 2. . (edigiaaII-a. sr factr mai mult in ciudacaprei.puncte flictelor: . prezenrare pa4iald.e*minte. pc fooir dc coneurs.4 p..flri referireexpliciti la cona flict .A. 5. Conginut . ffialcum. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si iie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi.u.

2 p'. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcisonajului ales I p.adverb mod.semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarca doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales. nu existi un echilibruintre dar ele.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apreciiri.S-a (1 p.Pronume -' (comun)' jcompusi).4 p. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor personajului ales.in grabl etc' (1 p.. sdi .u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r.+ 1p.7)ea. + 1 P. (14puncte) judecati erc. B. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2.firi incercarede argumentare 1 p. iute.pioriietc'.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales..subliniateprin paragrafe 1 p.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici.) l. Exemplede rispuns: cuvint derivat . cd'cietc' (1 P' + | P') zPuncte de reflexiv.molcwm liniqtit...+tp. gi. in general. sau {..I p' cu parlial adecvatc. Exemplede rispuns: cuminte. o perqilecomponentealetextului pot fi recunoscute. (0-3 erori: I p')' 4. (10puncte) corecti a enunqurilor' 1. + 1 P. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logici si sunt susqinute. Orga.substantiv e. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p. de'interpretare p. 3. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabular 2 puncte !. Valoareamorfologici a cuvintelor: se. optzeci centimetri' prea mwh.atibut 5. + 1 P.. varietatea lexicului ..a}ez^t. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 de Puncte) A.+ | P.nizarea ideilor in scris: 2 puncte . + 1 P') 4Puncte direct. in6ercare argumentarel cu de utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative.: ft"poriqi. feri exemgrle cxplicaqii.lini9tit.. ca gi a unor srrucruri. i.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.. 5.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscut 3. + 1 P. construcqia paragrafelor subliniazi ideile.domol etc'.nunshi. + 1 P..frd.coerent.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ | P') 2 Puncte (1 P. 2. succesiunea logici a ideilor-2 p. (1 p.2 p.) 2 Puncte t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului.. claritatea cnunlului.cu lin. cuvintclor. aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc'. I conlentarea unei situaqii/secvenge narative. ?ncercare comenrare de -lp.rrrr"ri". ideile sunt. iJ.personali. Funclia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e. casd. utneconvingltor-1P. C.fir.cum norn. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p. 1.. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corectea textului in paginl (1 p').) 4Puncte (1 P.Jl.J" de elemente interpretare' dat rez. tmi este ..i zdpada l: Astd-iarndninsese ( t P . lizibilitatea 5.cu echilibru intre celerei componente(introducerecuprins-incheiere).-"" "Uitir".. + 1 p."ii""r.i 2. Redactare . llxprimareaargumentatia unui punct de vedere despre personajul ales: 4 puncte r cxp. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte. + 1 P.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispunsul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. 2.2 p. raPid.-pf" ae propozigiesubordonati circumstangi de tn iliceamol.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcsn 4 p.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonajului ales: 4 puncte a narative. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B. (.promPt.4areza'-arindui.. 3.lotnentarca doui situaqii/secven{e a narative. mai . r cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales.rimarea argumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales.1 p. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . text clar organizat. concctori sautehnici argumentative 4 p. Construciia corecti a enunqurilor' 4.2 p. (6 puncte) decarn 4. o exPrimarea unui punct de_vedere despre personajulales.

TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului.ualegere multiph.care consumain fundul silii.l. tuturer mugteriilor. Total test:90 de puncte.:t. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. literare (modalitigi de a. +.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi de mai jos. Seacordi l0 puncte din oficiu. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare.?. !'.^ pe fragrnentegi analizaacesrora.'Mengionati le urmitoar e: tt."rului. itemi cu alegere dual. r rcproducerea textului pe bazaplanului. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitorul rispuns: . Nota se stabilegtepri" i-p. Sercordl punctajuldaci.setncrwci. Contrageqi punzitoare.doui temel' particularitigi stilistice). de fermecaqi propria lor privire. rtemrc. ...lndati ce pftirim iniunrru. diferite de cea din text. I . privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 .exemplificariaacestorcaracteristici modalitiqi de (tipologii.. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.rei . construcge. . de elemente originalitaye oqg. Ioan Slaviciesteo nuveli. Alcituiji enunquri cu alte din aceea text. feftnecdt.ar) consurna.tq._ci Argumentaqi.. a . 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. personajelor .a. .rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. in r conversagi generalizato.rgi. Cialinii B drdganulai puncte) A. rteml de tip pereche.prezentarea caracterizare). drferite de 2. raporturiledintre personaje. musteriu. rctlvrratea legiruri cu planul t. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori morfologice. in tovir{ia unei femei frumoase. pebaza gPereiliterare. . 1d.argumenrarea. doui valori morfologice ale verbului a fi.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare. .'punctajului obgnut.

Avea nigtc ziduri groasede icipi.de atribut pronominal Q. . C..limpede.rnar_enrale. l. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologice diferite..it. Soluqia 3.j. (6 pancte) de de mai jos.uspu.'.-lIt"nsul l ' Kcle va1i.rl Pentru oe mal . inthia noapte de rdzboi de Cacopild..drept sl. nicidtn text.-indiferent natura lor.qiil. precizindfelul lor. intr-un eseude doui-patru pagini..i .ir4ii f. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi. corecind gre.i. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos.aibi-sensuri 2.edere ur-itoarele repere: -".utde zilelemele.prezenrarea personajelor (tipologi. Maieul seudasedatoriti ploii. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2. 3. Formulaqienunquriin care'pron.^ l-"-ti:qi.. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. demonstrativace. corectind gregelile..'linte: ferecat.r-.oi".e . 3.1:y. (14puncte) .'t. dc l. Scrieqipredicatele din primul enungal textului.a oploSi. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l..ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar.-. pe scurt.Rescrieqi "nurrquiile juvenile' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1. respectiv.indiferent de d9 natura lor. doui valori morfologicealecuvintelo tot. Alcdtuiqio frazd..--T t0 I Y B. ale 2' Relevaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui.prin cxcmpleadecvate.elile.ruinr"i ai iri irfA. r -a ale .. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi. s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival folcloric.a patru caracterisrici specieiliterare.operei literare (modalitigi de de consrrucde.incaresi existeo propozigie subordonati predicativd. . .r-il.. lame. Stabiiiqifuncqia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar. Ln realizarea eseului.i. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici. 3ai t. Relevaqi riculunt.r"r cadru alesrudiului limbii si literaturii romine i' ciclul .. 3.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos.ts. drigoste.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc. ". tipurile de proiectarea activitiqii didactice. 3. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. na auea babar' B.argumenrrr"r elemente originalitarea.gi "".jq modalitigi de ca_ racterizare). Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4. 2.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am viiz..'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni.precizare. Jir. 4. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari. pui..paiticularitagiriitirti. cd operaliterari La gig.tiasi aibi funcqiade nume predicativ gi.1. 2. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresaveaunele desavantaje' 2. Menqionaqi a toarele c.os..exemplificarea acestorcaracteristic i. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi-rispunsul diferite. rt adinc'. fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul . soldat. in timpul cilitorieiin Italia.tare.j"-1. valoareamorfologici a cuvintelor nhte. 3. i" . t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn . Exemplificagi parru . prin cnunquri potrivite.asupraremei. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1.cuprins..-pe bazaoo"r"i literare.incid. 4. .. 3. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan.Precizaqi.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. ceeace ne-a plicut la toqi. 2' Ar{ta1i.

ter_i . cd poezia Testamentde Tudor Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genului liric gi esteo arti poetici..Eragreu si procedeziastfel qi.. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.riu]n.:iu ""..a. intr-un eseude doui-trei pagini. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.ili.r.il:::a.precizaree patrucaractcristici spccici alc ll. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde.:'ume priceputi irrr. de.. (tipologie. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroarele ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1.erenrplificarea accsror caracteristict.."pur"_a sedesface / imprica-t{ stipineaererna i^r"t..II ln realitlarea eseului.prezentareaa p^tnr caracteristici ale genului .rnr"-. Eipr. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a fi..prelios...argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra temei.uA/ Dar nici d.o'. p"i. de 1.. In continuare adrudir. lir. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris.iio". Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. dintextul riterar. 1. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a . Rescrieqi propozigiilesubordonatedin textul literar gi precizagi felul lor..i ale specieiliterare.. neingeles. p. t. pe . cttoricerisc. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi.::../ u-bra . bdgare de seamd...'. verbul a fiage.modalitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: .. de natura ror.. iJ..rr' i.. 2. 4.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan.. le dezlipi una de alta.t: :ll: cer ter$l smgur.iJi int..lordu sehotiri si spargi gitul pregioasei sticle. Menqionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiuni: a proceda. ./.particularitiqi stilistice).9. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive.sttagi.'-r. indiferent 2.titlu nobiliarin Anglia. scurt. ?Funoian .e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd.ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice../. . B. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios. inl]./ eraun intuneric..morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r.eritede ceadin text. ?elagii"p. frrcs-o prrceapi".. Prezentagi.t Dardeodat-un puncrsemigci.. a de ."rufiir." Verne.In curind cioburile cdzuri"pemasi./ pe formirii capa1. valorile morfologice ale cuv6ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu. . doui tipuri de itemi... dif. Precizagi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. iid. 3.r_o. 4.ri pesre marginle ^rrgioi t.e Mihai Emines Scrisoarea cu. "ri.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi de eorrsrrucgi viziuneasupra c.ra.i le intinse pe masi.. ' 3.-U"r. etern. einici Cici ". 2.pcrsonajelor deca_ .^?.'.ffi. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din..'a. mutt mai ca slab b.rrq.ft . lipite unele de altele. t". 3' analizagi intac c gi."pr"rii/1il..ir"f . cdrorase afli ".r f. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni.irrgi ferurror. 2' rlw.:):::.'p"k|u ilrid.. a.erj Subiectul al Il-lea (30 de puncte) A. Formulagi doui enunguri . .il... (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos. remei.cici substangele depusese intiriseri capiatre.. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr..i"ai. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul oe marros.exemplificarea acestorcaracteristici... ll *:.i.*.ptiire*emple/enunguri adecvare.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqiune. corectind gregelire. J.a i4cepe.Glenarvanle scoase bigare de seacu mi.rron"ie. shmbete/zim_ C.r'o.. . bazatextului liric.:"1" .

Ori ce artist isi creazd. Menqionaqi to"t"l.subord. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. rafie/ rapiune. nr.ceainrervengiilwi. metodesi instrumentede evaluare. pe caieinsi le simqimca-nvis pe toate"' Mihai Emines cu. Relevaqi rolul exercitiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris.: d. Caragiale.o-"d^i. Primul-ministru ". Iar reveneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernul pen2. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoziqiecorespun.i-"flfi ' rnire.-.particularitigi stilistice). de indiferent de natura lor. corectind gre. bazatextului literar.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun atribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". pe 2.. 4. Vroia sI continuiecolaborarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri de itemi. verbali. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. . Prezentaqi obiectiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1. Daroriti dificultitilor intervenite..nemulpupropoziqii cu i.voluptos. Realizagi proiect de lecqie alegere: in inviqimintul primar' 2.iEi . Z. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. 3./ Doar ceasornicul timpului cirare.i"rqi valoareamorfologici Mi-aminteam. ln numirul viitor al revistei. C.intr-un eseude doui-patru pagini. avea vedere i' realizaria de mal los. 1.durere. a regresll.-_-_E.a simpL felul lor' propozigii(esubordonatedin text gi precizaqi 2. specii. de pictu3.prezentarea personajelor(tipologie.d"ti zdtoare. F./Ea noaPtea teri. "C. -S"ti. modalitiqi de caracterrzare). 3. corectind gregelile.exemphtrcarea acestorcaracteristici. o 3. o . a ale . (10 puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos.tt. a 3. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era compromisi. Prezentagi. lume p?oprie.gelile. 2..argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra remei. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. cuvinte: a sufla.. 1. .------'' Nu-nri maipld. +.*plii"r tru a-i ajuta.. Prezentaqi. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi din tOrtevoluptoasaei vhpaie.literare. ci opera literari O scrisoare pierdwtd de I. (6 pancte) indiferent de natura lor' R. ielalii dintre personaje. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. gi in odaie/ Lurra .f putin parru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd.veli aveain vedereurmitoarele repere: . scurt.. B. adiectivah aduetb. 2.aii. Prccizaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: .a patru caracteristici specieiliterare. zSomot' consecutivl. dc l. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.. L. pe .onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos.."unr. In realizarea eseului. llc lt caz.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. C. relevindcaracteristicile l rePere urmitoarele in vegi eseului. Scricqi cite o locugiune:substintivali.. acestei de Ion creangl. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1.rarse peite .I laI B.. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1. Argumenmqi. tot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat.urile de mai jos.frielenii nostrii" va apareun articol despreregenerarea celulelor.precizare. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jos.il . (14pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi.ul 4./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai. sara urmeazi lung-a .

.cegia aibi diversefuncqii sintactice.tre.atd. relagiidintre ele.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbesc de'geamuririz"l"de luni. Analizagi 3. 3. Exemplificaqi rolul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. 4' Relevaqi.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. numai/'nu mai. 3. Alcituigi doui propoziqii. corectind gregelile.ci?agi valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. 2. propoziqiisubordonate. Ideile carele-a susginutin discurs.de prietenie". Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite.razdin caresi existeo propozigiesubordonati concesivi. C. plecindu-le dragostea begia9i datinile lor de la lumii. pe acestorcaracteristici. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. Iuqi gi nestatornici apele.modalitigi de caracterif:::.i ritcrarc. exerrrplificarca accstor caracteristici lraza. ln realizareaeseului. relaqiidintre personaje. a seferi. de a . fara grrii il bg"9ca gi lor rii.Precizagifuncqiasintactici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . 2.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. rdbddtor. 4.prezentarea racterizare). 1. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarele cuvinte: fdpturd. 3..r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasupra rcrnci.qa gi-n argiqele de cupror.precizarea patnr caracteristici specieiliterare. rlc nraiios. doui valori morfologice ale cuvintului o. de de .particularitiqi stilistice). neamuri. 2. 3. . B. prin enunturi potri"ite. Daqi parru exemplede locuqiunisubstantivale. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd griji. Mihail Sadoveanu. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. Evidengiagi. Stabiliqi felul primelor dou. ln curind vor disparemonezilede cincizecide bani. . doue functii sinractice adverbuluirelativ ale curn. Lini. scurt. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. al 2. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. . Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1.rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos. . Pre. morfo-sintacticcuvintelesubliniatein text. : 2... P rezentagi conceptulde curriculum.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. 3.una cu subiectnedeterminat. . cealalticu subiecr multiplu.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegte de ckntec.i. . Construiqi enunquriin carecuvintul a. exprimat prin pirgi de vorbire diferite.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. bazaoperei literare. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4.a incolgi. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cimpie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . modalitiqi de construcgie. B. pe pcrsonajelor(tipologie.de ztreme. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . 2. strategiididacticede formare a. Scriegi ' 1. " prin exemplepotrivite. particularitigi stilistice). Lucian Blaga. (10puncte) Scrieqi. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi.t""tca l.rp"r. de 1. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. (6 puncte) Re-s9ri9ti enungurilede mai jos.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr.Babagul 1.ca vremea.exemplificarea modalitigi de capersonajelor(tipologie. Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre: odaiA/ o d. diferite de ceadin text. Alcituigi o f.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . indiferent de natura lor. .

semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita glas . a ale . TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. Proprii lui prieteni il renegi. l. Alcntuiqi o f.'Prezentaqi. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. Vlz. in gi chematla pre.ml C. Relevaqi.re iropo zigii caresi conqini forme afective de superlativ absolut. .intr-un eseude una-doui pagini.de doui-trei pagini. la cazul sintacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . Morome. Scriegi t.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopeacestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici.. bazatextului liric ales.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. ln realizarea eseului."t.usenu mai o segvengi filmului.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. Enumeraqi p. a I l ze 3. dc l. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.. fie 4. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Martie. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. .prezenrarea recterizare). Irrs.^ 3. de modalitiqi artisricede consrrucqie. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede re corecti la clasaI. particularitiqi Jtilistice). Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. si insoqitde prepoziqie fie 3. relaqiidintre personaje.ugi Clubului Feminagi-a exprimat doringade a se reintilni. 2.spate.poate.. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. 2.ielagiadintre curriculum 9i evaluare. cot.i : pe 1.Ce-qidoresc 4. scurt.avind in vedereci acqiunea 'i. 3. pe . 2. corectind greqelile. . (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . (5 puncte) indiferent de natura lor. undeaa. iit. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc.de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur. clemal . enunprile de mai jos.rrt. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.argumentarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. r"r.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului.os. 2. se..argumentarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. precizagifelulacestei B. regentulunei propoziqii suborsubordonate.Precizagifuncqiile eu de. 2. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori.tii 1. Subiectulal III-lea (30 de puncte) .. . donate. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul . poezialarna/ Mezul iernei/ Primfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel.argumenraieatidului pebaza caracteristiciloroperei.din textul dat' . modalitigi de capersonajelor(tipologii. ci.edengie agtepta antecameri' 3. Scrieqiio. opiniei personale' . A coborit cu dificultate 2. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C. corcctind grc9clilc. respectiv la dativ. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu." Marin Preda. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de orali. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar..Moromete aveauneori obiceiul .literare: originalitateavidintre subiectulromanului gi titlu. a . de irrclifcrcnt naturalor.raziin carecuvintul poate sd.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau. intortocheat. 3.a ztorbi.precizarea patru caracteristici specieiliterare.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelor subiecruluigi exemplificarea literare.veqiaveain vedereurmitoarele repere: .

Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. Analizagi morfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.prin doui exemplepotrivite. . cazul dativ.toarelecerinte referitoarela textul mai jos.-. (10pancte) S. de ::Sr. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. rdbdare..de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala .oo'|J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urmitorul enunq: din . 4.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. precizagifuncqia sinractici a acestora. intr-un eseude doui-trei pagini. pe 2. particularitiqi stilisdce).l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. a se ruina. adincii. 'r. 1. ./lumina mea. bazatexfului literar. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari.iic. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. muri vreodati. l. respecriv.sunt izvorul/din caretainic curge. (14puncte) Scr.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .ro"ptr" p.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos.. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci continui si se ruineze.-itrrrr. lr 3. Formulagi propozigii in care pronumele nehotF'ritfiecare. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii.razd.elile. '. Ilustragi. despre muzrci.si fie in cazul genitiv si...indiferent de natura lor. de . 4. Exemplificagi aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimintul primar. Mengionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. Alcituigi o f. 3.ln cimpia Dunirii.:. contrageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi.. agaci iicunogtea bioritmul vieqii.l tr:l.argumentarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei. Precizagi felul predicatelordin textul literar. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-aveasi fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau.chii-aga. polisemiacuvintului insemnat. acestorcaracteristici. 3. 2.. 3.()s.'ite piminrul c-o mared.lirurnoaso. 2.tainicrd cilrge.vor. tainic./Aga-s de negri ochii rii. Alcituiqi enunguricu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pronumede intirire. / Pururi tinir.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale . Prezentagi. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text. Argumentaqi.Pestetrei ani izbucneacel de-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. insogit de prepoziqie.precizarea patru caracteristici genului literar.in tia dacd. modalitiqi artisticede consrrucgie. imi. scurt.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. ln realizarea eseului.minescu apartinegenului liric. Alcituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice.Nu credeam sd-nvdt.Alcituigifrazd"in si existe o care . Scrieqi doui exemplede paronime.. B.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text. 4. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi .a acoperi. o. Moromepii. (lc lltiu . ..4u convieguitlaolald mult timp. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. cd poeziaSarape deal de Mihai F. nr. infigu rat tn manta-nti. ara. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. si diferite de ceadin text. Izoorulnoppii 1. B. a izbwmi. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.[./gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii." LucianBlaga. e'::Scriegi de 1.at: frumoaso. 2. (10puncte) rispunsul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos.. corectind gre.:rt:: C. 1./acoperind l)c. 1. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: coffia. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. 2. 3.

. a ale . respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln realizarea ale a .prezentarea personajelor(tipologii. Scrieqi era 4. ln realizarea eseului.precizarea Patru caracteristici curentului literar.oetice. Mai tacclio dati! 2. particularitiqi stilistice). pe exemplificariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. a seschimba' rc: addncime. C. na strioesc Ea corora minunia rumii d. modalitigi artisticede consrrucqie. modalitlqi de car^cterizare). 1.precizarea patru caracteristici specieiliterare. Prezentagi. Realizaqi proiect de lecqie alegere: etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare. douiddezavantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. corectindgregelilc. intr-un eseude doui-parru pagini. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint mister/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . fantastic!'. pebaza operei literare. . 2. inrr-un eseude doui-patru pagini. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini./ cici eu iubesc/.Lumina ahora/stgruml. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela texml de mai jos. .exemplificarea acestorcaracteristici. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvinsfhnt. . !.reppe tat du-tc vlno. 2.Precizagivaloarea 4. 3.nl C. de indifcrcntde naturalor.a micSora.veti aveain vedereurmitoarele repere: . lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. Bincinqcles./eu cu lumina measporesca lumii taini . Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei).particularitiqi stilistice).O. ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereiliterare (viziunea asu. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare raina nop[ii. scurt. (la clasa. Concepeqi patru tipuri de itemi. modalitiqi artisricede conitrucqie.razele albe ei luna/ nu micsoreazi. . $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. AcesteJsint probleme un p..tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3.e 1. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. relagiidintre personaje.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra temei. tablou mire!. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1.casci! era 3. Enumeiaqigase toare.vrala nepdtrunsului ascuns/in adincimi de intuneric..argumenrarea pri temei. ci opera literari Bahagul de Mihail Sadoveanu esteun roman al transhumanqei. 2./ dar eu. Identificaqiun cimp semanticin textul literar dat. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B./ a. cd poeziascrisoarea de Mihai romantici' Eminescuesteo creaqie eseului. un guri. (10pancte) t..i flori . TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi.Precizalivaloareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsandri. Exemplificagi eficienga la clasa I./gi-ntocmaicum cu. un 1." a in patru expresii/locuqiuni caresi existeverb:ul lua' 3. p.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. 133 2.. Alceruid cite doui enunquriin care cuvintele oricine.

da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' .prin exemplepotrivite. parmcaracteristiciale. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqiali scop.{:..a tncunjura.. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau.Frecizagif"lul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B.To"t. 3. r. . 2. Formula. Dar riu fac.mocite un antonim pentru urmitoarele cuvinte: credinpd. la un si. (14puncte) la texul S". generozitate. Eu continuu si suslin creQrerea TVA la alcol. Sc-rieqi doui paronime si formulagienunquri. cdi..Zoe.. Ai.tean.qiiarp. p.rr.rJl.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui si dispari. snoPi. 3. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul . l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare de mai jos. curentului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului.. 2. arelua. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi.1^rif^oimpiratului Ro9. o . adverb gradul superlativ. ci tu vii p. ..Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^.nu eu? [. torturi.rost.. a seprinde' .] Aqa cdvezi. sil triicpti ' '. chit. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice. rdpede.e. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce. in glascu o admiralie. toarni "pi. cu.ixemplificrri" ".eu r" 1".i o subordonati circumstantriali cauzd.t. o Doarme bu.i..Zoe."rto. "t 2.reMoro-. Alcituigi enunquri cu urmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd. Precizaqi valorile.."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aibi doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +.lurnca toarclccuvinte:a dispdrea. scriegifelul propozigiilor subordonatedin primul enunqal textului. . cite un sinonim Pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. 2. . chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. ripede pune capul lui Harap-Alb .lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv.Ei.. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la un alegere clasa).. 3.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea. de 1..precizareaa pebaza opereiliterare. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g.".ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! . Precizagifinalitigile inviqimdntului primar. ln realizarea literar/alegenului literar. 3.i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td. Menqionaqi invdimdsag. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1. 2.1il vie.curentului . rposrazelor . de C.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A.apoi il stroPegte cu mh. 4. il incunjlri d. tirr. la loc.morfologicealecuvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere.Harap-Alb.desine neacoperitifala de generozitatealui.argumenrare^ adoui elemente originalitate(viziunea cularitiqi stilistice)." llr. . 3.-$ide ce crezi'cd. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A. Scrieqi rocdnos. caracteristici.. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noastre. dinaintea. fli bdrbatd!" 4.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un ..ininvilmigagul acela. subordonatipredicativi 9i o subo +.naIa ocht.n-ai tu ultimul prost din lume 1r.. Ilustragi.DormJai tumuh sibine.] Ci tu vii de . de nu erameu' iar palo.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini la rostul lwi.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta. Este singur orc. *.estenecesar nou proun gram de redresare. rlc nriri . omonimia cuvintelor oii.a lccePta.prezent^rea temei' partiasuPra de . jos. un si "t:xi"{{riif.

Mara 1. 3.mlij9t' .-niserd.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . Gisiqi in text parru cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. r: 2. C. trei omonime. re privescde sus. (10puncte) 1. Sedovedeainci odati dublicitar.ttot.Dete-ndeam3.c.. B.deietld. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: carte. nd. . a lor 1. propoziqiilorsubliniaiedin vergulile. ornli gi pe scrisi.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. polisemiaverbelo a ridica. cu praporelein vint. by1. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. 2. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referitoarela textul . ca lumea_si poati veni calede *pJrrrini clczilc.jiide comunicare. cu crucile?mpodobire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.seceriqul Marei. Concepegi doui tipuri de itemi. Nu pot penrru ca si spun ce m-a impresionatmai muh Subiectulal IIIJea 1.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp:u.. slricuqiimamei! '" loanSlavici. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare .pr-oiecpie-proteclie. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A.teprivescde sus". 4. Tipuri de proiectare.lipsd-e.. C.orecizarea patru caracteristici specieiliterare.ipsd. a inghepa. 3. de mai jos mun. S"ri"fi mici". care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. strategii de formare a capaciti.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Eminescuj. U0 Danctel de. sfii si recunoscci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. George in 1. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. |livelYl 2. in 2. aceea De s. caredimineaga iesecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale.qiil Uitt gr€rt.i. (le ntiu.. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin text' B. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. 3. 3.furnici ($i-rni-pariath. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece".rl jos. .ti"qi"irp"*.Precizali funcqiasintacticila cuvintelor subliniatein text' 4.asupra particularitigistilistice). Mlrin Predaesteroman. a artisticede construJqie subiectului. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitorul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu . Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. contrageqiprimele doui propozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. i*-"l. M..l. Prezentaqi. de a .einchiniMarainfaga icoanei.lCasi triieqti.. -'E. Acum cind vin suteleqi se adunl miili pe locul cel larg din fagaministirii.operei literare.argumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziune.ulmitoare:. ia copilagii.pari i. ii dn puqininainte . (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi.respectivcu o locuqiunead+. Marei ?i ride inigi rrracincl p."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. prezentarea ". de te cheamd.ti verbiali. rtum e. Precizagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext.t. Identificaqi.lB. 17. eseului.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se?nchine.ill Subiectul ll-lea al A. prin patru enunquriadecvate. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsul 1. Indicaqivaloarea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. racterfl re). 4. 3. ielaqiidintre personaje.e./ Cind eu/ Stausus'staususcaDumnezet.tde micd!/ Te vid cum c. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1..s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. .. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. . scurr.T cite un enun! cu o locugiuneverbale..os. i"ii. p9 caracteristici. atit de"lt S. (Mihai Eminescu) . text.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi. Ilustragi.ela Sinte Marii timpul e frumos.

. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. m uscutos. a 2.rtirii.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . l. strategia rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. De n--aqi fost voi oare.modaliUqi de carac{. 4.. bazaoperei literaie. sload.rrta1i. de mar tos..Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text. in afa 3. cum s-a anunqat toate mijloacelede informare massmedia.relevarea ipostazeloi eurui riric 9. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. 3.ri .J.ed..veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza.a rosti. valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq:. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". atunci . Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec. . .) .. Prezentaqi. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii. deferent-difcrend. pe acestorcaracteristicl."r.grgzentareapersbnajelor(lipologii.fiind complectuluiti de frumuseqea sajului.particularitigi stilistice).exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar. { .i .chii. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. Formulaqienunquricu urmitoarele paronime: airtuos-airtuoz.inrr-un eseu.o. terrzare). Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre urmitoarelecuvinte: ciudat. 3.. cu numeroase elemente simboliste. in signifiant.aolnic. . $i oare braqulvolnic. . . Men$ona1imetode Ei instrumentede evaluare. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. cd poezia de Noaptea d.. luminogii.rl.rluiiii. Jmpirecheri ciudatede slove. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o. vl 41 4.eagre romantlc.. doui-patru pagini..r. . (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul -. pei2. relaqiiintre personaje. dar nu se comporta intotdeauna docil . .veqi aveain vedere urmitoarele repere: . (10pnncte) Scrieqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos.. Abea am putut rosd catevacuvinte. C* (6pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1. asupra remei..r-. Dimitrie Anghel. moliun e. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. 3.argumentareaa doui. Construiqi doui frazeincare adverbul relativ cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg. Alciruiqi propozigii cu urmitoar ele clwinte:fr audd. Fuseseriinoite marcajele drumul rutier. i. ln realizarea eseului. 2.re. ci opera literari Ion de Liviu Rebreanuesteun roman.r.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor. si buza ce siruti.. intr-un eseude doui-patru pagini..l i" realizareaeseului.ce au cu dingiiplinsul $i o. cuvinre! Ce farmec se degteapticind vi rosre$re gula.r"r.exemplificarea ..PiL Precizaqi rea un copil docil. tol. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. scurt. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exercigiului studiul limbii gi literaturii roin rninc. B."-irrt" fi S-ar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-aduni_ntr_insul.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap.

(14 toarelecuvinte:a sfdtui. din . sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2." 1 HectorMalot. Prezentaqi in dintre curriculum 9i evaluare inviqimnntul primar' 2. ncscuitt. rposrazelor .urma. Precizaqi $i deodati se auzi tosct. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie.(Mihai Eminescu) tu. 4. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunguri curiqenieioragului. frazi a. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoarele ceringe clc rnaijos. 3. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. $i sunt plin de supirare." morfologici a cuvintelor subliniatein text. pe a lumii bolti luneci"..cdre. Precizajivaloarea textului.De-agtrdi ca bradu-n munte. Ori ce om igi poate aduceaportul la intreqinerea de a 2. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe de mai ios. ci poezia Reaed.a-gitncbipui. (Mihai Eminescu) C.nl a de a . 2. . Scrieqi 1. felul propozigiilor subordonatedin textul literar. vinte: mine.l. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios. din felul propozigiiloriubordonate grim. eului liric . Dupi ce am cumpinit to $osea bine. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra ." Ca s.veqiavla in vedereurmitoarele repere: ln realizare-a .lrr"int.Pds. particularitiqi stilistice).. 3.prezenrarea de a . Precizaqi dacd sd introduci doui subor4. harta. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text..nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare postului. de plecare. B. sthpena . Menqionaqi puncte) A.cici il inviqasemEipe Mattia-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI distanieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. urmitoarele neologice 1.cumpdni. N-ag aveasupdriri muhe. pebazt textului literar.d.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gldsuirea pidurii de argint".Luni. Formulaqienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilistice).Ioialitate. Scrieqi cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit.Precizagirrrio. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. Exemplificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A.precizareaa patru caracteristicialegenului literar.intr-un eseude una-doui pagini.giacum nu-9i careurma si apucim . . rnodalitlqi artisticede construcqie.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting.ere Mihai Emifolclorici. pri temei. 1.d Doindpopulard 1.De treci codrii d'earamd.mild. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri Formulagi 4. Studiind vei ajunge savant. PreCizaqi mirii.ixemplificat"" acestotcaracteristici. Inimi cz venin mult.r. 1. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2.1 Indicali' 3. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. arzh. d. o operi lirici de inspiraqie eseului. Contragegipropozigia subliniatl din urmitorul enunl: . Identificaqipatru omonime in textul literar. 3..Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd. 2.. (10puncte) cuvinte:dojand. i B..i a rolului mijloacelor artistice. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. Dar triiesc ca plopu-n vale.

Ci gi-oi facegrajd de piatrd.ib:und. (10 puncte) r' Scriegi rispunsul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. doui tipuri de iternl ill 11. 1. 2.. g. rolul in a 3.relevarea doui elemente originaligatg gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. tehnici ale muncii cu cartea. .i instrumentede evaluare. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor eleir mentarede comunicareorali si scrisi.stabi'lirea relagiilorcu alte personaje. Scapiri"din piatri-n piarri. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului.n' C. Rescrieqi propoziqiilesubordonare precizaqi gi felul lor.d. r. 4.precizareacelor doui modalitif de caracrerizare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme ale acesiora. doini.Scriegi eseu. " 1. l. (6 puncte) Rescricqi corect urmitoarele enunquri : l.rieli citc doul cxpresii/loc. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite ale cuvintulur repede. Avea decit o slibiciune. de maijos.de doui-patru pagini. de fuseseriunanim recunos*. foaie lad.i . .... Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi te-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. Sc. din . | ? r-. dar i-ar displaces-o recunoasci. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. a. ". 4. Al zecelea va plecain excursie. lnmultrm pe clncl ctt nouil.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. identificatein textul literar. Murguleq. d. Y alor eazl"cdtp atru. . Despici firul in patrw.e ' . Cu inci doi se f. i.. 't' '4. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. . . pe tipologiei personajuluisi relevarea . h.t'3. Mai trece-mi Olru-odati. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. in caresi prezenrari terizarea unui personalprincipal dinir-o operi epic^i. a 2. diferite de aceea textul literar. Concepeqi 1.Doini. Pr_ezentagi exerciqiului formareacapacitigiide receptare mesajuluiscris. Menqionaqi metode.a aI l. (6 puncte) Rescrieqi corect urmitoarele enunguri : 1. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul:ui cht.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. Scapi-mi capul de la moarre. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Scrieqi patru adjectivecarenu pot aveagradede comparagie. i Eu te cinr in oriceloc . O qinewna. formate cu ajutorul subsrantivuluifoc. gi ca a semnificaqiei acestuia. !.veti aveain vedereurmitoarele repere: .acpatruzeci. Ilustragi.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. Adiugim lui Sase. TI I .rept. 3.. cint cu foc. D. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. r f.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exrraordinare mai descoperirigtiinqifice. B. trei. 3. Prezentagi.coami rotate $i cu coadainnodatd. . Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. C. Indicagifuncgiasintactici a cuvinrelor subliniatedin text.trr[3. scurt.. $i in cimp cit 9i acas'.u. 2. c. Erau tot unul Siunul. .particularitngi[!stilului).Pe scurt. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. 2. f. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. bazatextului literar ales.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. 2. 3.construcqiapersonajelor." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. Scrieqi doui omonime. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecaredintre urmiroareleceringe referitoare texrul la .

de. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cursului de informatici' 3. limbii caeficientein formareagi dezvoltarea 2. B. 2. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textului limodalitigilor de caracterizare. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. C. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. Notaqi patnr expresiicu verbul a seface. diferite. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. Moara ca noroc din 1. rile poimine.veqiaveain vedereurmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracterizarea . Rescrieqi ultimele trei propozigii subordonate textul literar dat. rea directi gi caracterizarea identificate. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori morfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /. dar imi fac eu insumi ginduri rele desprezhn de mine. Scrieqi formele pronumelui demonstrativde identitate. tede relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasuPra a sdlistice). Menlionaqidoui tipuri de proiectaredidactici. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. personajelor.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste. relaqiilorcu alte personaje.exemplificarea terar.ard stipinire mai ira gi dinsul. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1.. Scriegi 1. personajelor. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu.in zadarte pui bine cu stipanirea.precizdndfelul lor' . patru tipuri de atribut..stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje.de doui-patru pagini. particularitdqi mei.Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. precizind felul lor. la Moara cu noroc. aici 9i nu mi supiri nimic. trebuiesdfii Sitw orn. dar o voi pierde temeleiunt degarte.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a gata. 4. intr-un consens 2. Ei tn zad'ar arendagiSi af. Relevagi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular .in caresi caracterizaqi personajsecundardintr-o operi epici. . prin sintagmepotrivite. ti'isiturilor gi a semnificagiei . le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. nu mai scapde nevoia aceasta".precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului caracterizaindirecti. 2. Moara cu noroc 1. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. a 3. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. ' . qisi te gindegti la viagi. Ioan Slavici.introduseprin conjuncAia 3.in caresi caracterizagi personaj un de drami. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. care stdpanea de te ingelegi arenda.evidenfereatrisiturilor gi a semnificagiei personajului. pacitigii de receptare mesajuluiscris.veqiaveain vedereurmitoarele rePere: . .Astizi stau fno.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). construcgia Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A..Aici.i relevarea personajului. doui-patru pagini. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu.prccizareaa indirecti .evidengierea . la alegere.excmplificarea terar. mei. ln calitateacareo am. lnrealizarea eseului. . din 3. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1. dar .ul. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici".*l lqt TESTUI. Identifica$ adverbele textul literar dat.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . $i cit vom sta aici.Achizigiifundamentale". (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul dc maijos. Exemplificagi.stabilireatipologiei personajului.cici. .

exemplificarea identificate. llustraqi. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. 3. Scriegi formele pronumelui de intirire. in 3. Mengionagi caracteristicile lor din 1.bine. feriti de ceadin text.ibutivi din text in Parteade propo2.ri: Rescrieqi 1. Relevaqi. 3.16. ziqie corespunziltoar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. diferite de cea din text. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2. 2. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de indepirtate.. 3. a B. p.prin exempleadecvate.5018.edenqia la unei mari personalitlqipolirice. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! | un i.op'oriqii .qiiitp"rirtl p.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziunea stilistice)' particularitigi personajelor. un D'" la ir. B.ceput i .il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu. Explicaqiconceptulde curriculum. Muzeul Mirii Negre. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. un om "rr"-ii.ii p. a nutri. 2. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe comunicirii.caracterizali personajseun un cundar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie).Maicurios eracL ceilalqi erau scandaliin virsta.cvidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului..Ottha dar )urr""purririle ei. carenu gi-!explica.1j*-.precizind felul lor. modalitiqilor de caracterizare .i^. si existe atribut verbal9i unul adverbial' 4. Noul alessuccede pre. de l. nor-.he iar. Prieteniii unei colegede-a mele obignuiau sd. lqg tcasupra a dc a . din 4.i 3. situajie.de doul-patru pagini.ri. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje. di+.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul de mai jos. denie.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvintului el.gi specula iigi. seterne.felul at.a de-a dreptul incintat.Aglae'.p.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: . 1.e.ci . Scriegi plica. organizeze excursian un pretext nu-l indreptlqeasi nici se eschiveze. Notagipredicatele textulliterar dat.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l. .atenlte.. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9i scrisi. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinalqiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect.i Aurica nutreauin priviri invidia"' George Cilinescu.pebazatextului literar. (14puncte) -s."r.pe scurt. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.^ r. Ci care-ilipsise. jocului didacticin invigiminrul primar. O dati ce s-aoferit s5. pentru. In realizarea eseului.'slrieqiin litereurmiroarelenumerale . o iate-d. a pierd. C. tibnd (in text tignd).. legiturile lui de rupe senriment. ltcscrieqi ultimelepatru propoziqiisecundare textul dat.ltaatit interesPtTtIy i*Jti"-i... alte doui valori rnorfologice ale cuvAntului aoi. 2.iif* qi invariabiledouiadp"..a-o.recizind. 3. fascalopol nu-i eraantipatic.-. -. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr.precizareacelor doui modalitili de caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirecti."p.'Formulaqi C. Contiageqio propoziqiesubordonati e. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv...tece ani ar.Fefi*aveaacesr cu Otilia.-r#.in nu pAteaciudat. Si-mi scri daci vei venii la concert.". opttpt. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h..Prezentagi. mei.respecriv copulativ. scurt.i. Rescrieqi pr"-p-iqii subordonate textului.. cu umilinqi aceasti Cort". (6 puncte) corect urmitoarele enunqu. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:antipattc..d"lo"r.arl I I 2. cardinale: Z. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra.in care sd. . 11069' 14.:i. 4.

. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' ale 2.lul.i sedez1. 3. scurt. oc mal .Precizaqifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. modalitr$ artisticede consirucqie.. ln sali erau doudzeci parlamentari. .cxplicarea tidului opereiliterare. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv." a Mircea Cirrirescu. 2. vinte: insolent/indolent.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. din sticli. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inrens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi brazde/prive. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1.-pe bazaopereiliterare. ln rcalizarea eseului.te.propergiu. inrr-un eseude doui-patrupagini.cxemplificarea acestorcaracteristici.alvrfi. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinractice. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.precizarea patru caracteristici specieiliterare. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. scurr.i rnodalitigi stinrulurc crcar.tehnici alemuncii cu cartea. b. Scrieqi fieciruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1. eroare/oroare. subordonate 4.ivirllii dc rr elevilorprin studiul linrbiiyi litcraturiiromine. C. . din muzeu. . Alcituiqi cite un enunq pensie/pensiwne. Al optulea mi sepirea mai interesant..veqiaveain vedereurmitoareie .Prezenlagi.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. partiiulariteqi stilisiice). venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. f." " "rf.I)rez. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvoltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi. d.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei.entali obicctivele ciclurilor curriculare invitimintului primar. modalitiqi de caracterizare). Scriegi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens.urea spknzuragilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic. din 2. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos.prezenrarea personajelor(tipologii. 3. a ale .proiecpie. rela$i dintre personaje.releoa/re'uela. diferite de aceea text. .a"a qiranul . turismului. . o din 9*.!o l 2. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidentedin textul literar. Aceea eraa treia dintre bijuteriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una.os. freaci parbrizul aburit/ al cerului. Relevaqi.rJ. c.. lixernplificaqi dou. Nu fii dublicitar celemai desd2. Transcrieti. e timpul/ si legim rotigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (la alegere. frumuseqile virgite. M-am imprietenit cu doi dintre ei.r.lemanrului primar. caoperaliterari pdd. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . Menqionaqi 1. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul.subteranede aparate/electrocairice gi in sala/d. . Muncea cit doi. .din texr.1. e./ jurul gil. 3.p. 4. ale I B. La celegase in 3. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii concesiv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por ayea gradede comparaqie.

i in excursie. ^iu.neagteptat.ep s inc ". Alciruiti o frazt. 2.precizarea patru caracteristici specieiliterare.vegiaveain vedereul_ero"r.t*. a literare. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI.rseqe. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propozigiilor subordonatedin textul literar' 4.exemplificarea acesrorcara*erisric p. daci nu intirziam. pe caracteristici.1il' "1. Cilinescu esteun roman obiectiv. Ni. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi. Aldtuiii 2._".-i"i.argumenrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune. 1.qire.defecdvde numlrul plural..i .i. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre urmi. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei.ou.i. noi u1 9i *ridior.n"iru iilm ca tinirului..precizare.ioa"s iil. .-.*"i".1. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei caP. eapr'un e. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela textul .. .. 2. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3.....parcicularitigistilistice). a teirei. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam.". Mengionaqi metode si instrumentede evaluare.. 3. simgitsi ea cum adieo boare a plicuti de vinr.i. ( )arc va si zici. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin.rsitlu-p"ir. i.riri.?igea. . cupirul iIGGJ me. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3...-rtiru.^ lt^tl:lt cle mal los.prezentarea racterizare)1 a . Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdefectivde numirul singular9i. qinte strilucite.e.t :. 1. o.marcd... rearizare cine":.. cumpdnit. Regizorul dinmine rimisese buimic'it. 2.ixemplifi""t6" ". 3.ol. ' 4.a patru caracteristici a .i"-gi fr-. personajelor .rr.aninat. Ilineingclcs.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.colg. Construiqi doui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite..ronlan.-o ^.A fost cevaagade.i..Miilocul pe .. fii ii. Scrieqi B. relagia dintre curriculum gi evaluare. basm . Domnia sa nu a adusnici un argument.feclo.le curg6'nou. C. Vasile Voiculesct.. b^i^ t"*r. modalitiqi artisticede construcgie subiectului.pii din clasa iutii invaqidecii punctul gi semnulintrebdrii. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteinegrite de vechime' 2.relevarea ipostazeroreurui riric . relaqiidintre personaje. Definigi conceptulde curriculum.. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini.vegiaveain vedereurmitoarele repere: ale . (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. liei de G. 3.. . baza'operei ."ttor modalitiqi de ca(tipologii. 3. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limbii si literaturii romine.in caresi existeo propoziqiesubordonati condiqionaligi una atributivi.asupra particularitiqistilistice). (10 puncte) de iispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos.rlui *iir. Lnrealizareaeseului. .. In realizarea eseului. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: Rescriegi vintului.tor.rrrrrlrri. respectiv. hncins"cu chirnir"ii":.."de minteanul sub anrnat umeri.l" reDere: .. .$l ( ). aiurare. braqe cu lungiin rninecile'iei. Misiune de incredere .rrr.Lbofir. lui r"*" uoiii.spre un erou^sorar. inrr-un eseude doui-patru pagini. sub.... Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. mari si am ingepenit.tli-*-b. 2. iiiir"r. sublinia gi mai mwltsrarura d)sdoi.

aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569). @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole. ai cirui ochi scinteiri ca un fulger.u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p. lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaistorici.gi norodul pe careace.velaesteo speciea genului epic in proz|'.1.t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici.4i si dai sami.ta ditttt.""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa.dtti decit iomanul. ["-i"l'ir. .tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri..rr" . mai extinsi ca dimensiunedecit urmirind un conflict r.i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache . Nu..\uv. cu un iingur.hiqi'qi desfigurati in diferite locuri.U. Aj-ury_ hotarul Moldovei.Daci voi nu mi rrreqi." (capitolul al-IV-lea).e .promiq6ndu-isprijinul boierilor. indipie mulqi r. lii"". doam(cafitolul al Il-lea).Capul luiJvloqocrrrem. unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -."(capitolul al III-lea) ti. . 9i daci voi nu mi iubiqi." (capitolulI).. o. ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii..urrr. Intelisent.ti pop. fir nar^ativ. printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: .eu v{ v. se n. trurreh ari o dimensiunetemporaldredusd'Ea epic..Daci voi nu mi vreqr.rrorr"f"lor'implicate. b im ensiuned spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" . bun cunosciror al boierilor gi al situaqieidin qari. intr-un timp limitat.i"r.oetatea scauna Moldovei' -1i de .fiecarecu cite r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: .iar acqiunease asupra p ersonajului principal. .9la se.ri. Lipu.rr..'P. t. vi vreu. -ai personajelor.. rispunseLipugneanul.acegtia i"d. coffiarl toriai puternic (hp.rc gi eu. insolit de armataotomani' Lialcituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci.t"icul Veveiige.i!"litr.roartri.. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc..-.r9q.. alil parte)....la care cu acqiune Unic.lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l ..rrtrat. -ri "on". *t "...gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tronul.

dar cu incuviinqare tacitd. . ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot. ge gi destin necruliror.iubindu-ne ca nigtefraqi.. pline d-e dramatism.rr"trtepenrnr fieiarc tip de personaj.. ^ . Specificulepocii estedat de evenimente.doamni!").. clcascmenea..leac tlr' lricrr"1i.mul acqiunii.rbinqeisale.pe fiind d. nu va mai ao-ita omoruri.l.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici.pentru ci sunrem rugindu-ne Domnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.zece esre porunci: *Se iubegtipe aproapele tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe. Personajulprincipal.Personajele to*arrti.precum gi din modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise.-tttrttci l{trx:rrtda.namulqimii risculate. Unul Dumiezeu stie .in(o (. Caragiale.'r.Gura satului.1l. lui la..indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara. Dupi si.cu congtiinla pecatului. tlrgoveqilor).rlrl virinr.i Nu mr vrt'Ii vrli. riu.adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan"... a unui . timp..rneavoievodului i-o luaseinainte.B"inuindprimejdia.igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci. dar ci irgelepc. astizi." .vi.prin sceantitetile. o creeze literaturi naqionalivaloroasi. replicil" .cinism.recomand. De aseln'celepatru capitble care capdtd.scricii unclc.. iui.o-att".mulgimea.Voievodul ului domnitor."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rr tlelir.zi sunt altfeltrebile.ezenpentru prima oari in literatura romini. 'lloierii Spincioc gi Stroici. este. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul.ll.rt" io-"ntiia prin remaabordati. il intreabi pe vornic dacdapro. pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul.i doi fug din g. RuxandJil otrlveEte.vezi p. prin dramati.ritc v. totodati' o concretizare a d. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan.l)(' ht.asezare funcgie rang.Ai si dai sami... L. turma nu poate firi p.recunoscindu-gi faptele singeroase tredin ( justificdprin grijasapentru linistea . spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne. acelagi singe rece.rela I'i. am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit. dumneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a. acesta de ultimii sii dugmani.'se'delecteazd... pr"cu. arhaice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri..t'"l. moqtenitorul tronului.le ap.ltll)('sc v()i.cu cinism.pe domnitor l" un are-Jrreamicei..-lui sunt spitarul.o. .Ivoilrvoastri...incircat de tradiqie... apilrutiin primul numir.n 9i sadismul Lipuqneanu. si sevor imprdgtia oile .: naj redutabil..Ioan Slavicia contribuit la dezvoltareaprozei.ngerosul banchet. Singurii boieri carenu se lasi amigiqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu. mentalitiqi.Sd rni-ntorc? clri l)rc N4.gi a unui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieselede teatru.retrasinrr-un colt iu Mogoc. scenele zunt singeroase.1. vegheat Lipugneanu..Lipugneanudispuneucidereacelor patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo. ceremonial. le gineun discurs evlavios .au vizut cd. cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.i: cereiJrtare.rouegregal'e[.Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan.andruLipugneanu. Moqocii aprobi fapu iingeroasa.. ci aLingcpunctwl culminantin al treileacapitol.r. seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncrenie.ce.rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin Intronald". manifesti.. ' Mare clasical literaturii . consideratcapodoperi a specieiliterare. ii ameninqi_cu tp{i.etnice..stroici..spanciocgi.c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an. inspirati din istoria naqiocarese con{ormeazd.ori ljrr. in de ln cel de al tretleacaprtol.care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.piramidadin capetele boierilorucisi. vdrsind singelemultora. la . lnrii. Apoi.. moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali.". .ucSie. .al revistei Dacia literard. . rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia.ipugncanu ucidepe boierii triditori si le confisci averile.o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpotrirra .de.dar Eide neologismele. i. romantismului rominesc careaveas5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld. dovadeautorul in pr. prin antitez.stor.Spancioc Nuvela .^ie.r.autorul surprinde comporramentulpersonajelor aflitc in situagii-limiti..Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei".Asi.pentru ci aceasra una din cele. carelasi o pati de singe in lei: . -rlritoii.xluvc (.1.generate de di diferenqele sociale. din 1840.Moqoc. -oast. cum ocalifici autorul).. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc.vedea contenind gilcevile gi vinzirile unora 9i aftora. vestimentaqie.rr.i voi rncrgc cu voilr. de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon.. romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte(caracrlndul singeros.i. de a simulagi de a disimula) 9i prin destinul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). reprezinti un model di operi oiiginali.domnitorul nu mai ucide boieri. Alex.se desfigoari drame puternice.i noi gresililornoqrri. iar rru$carea epici .Lipugneanu.plini de dinamism.s tl. folosegte 1]t.1..iipromiteciiiva administraun.roi. pentru a-i amigi.si ne ierre .c. p.alqii. gi se menea. gi sensibilitatea doamneiRuxanda.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi. inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu. dcpseasci prin schingiuri gi prin confiscarea averilor.ievodal. care se gribeqte si-i acorde iertarca moarein chinuri.ca.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace.religioase.la {'tl \r.odri ii oferi doamneiRuxanda lcaculde trtci promis. dar conrinui si ii pe. .Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi.rile caracteristiie personajului ale coleciiv.t'rtrrr inqalcg ?" Airr.. pentru..intorgiln gari.itatca lui.J"i ti"e omorindu-i.iap"iittt.a-i ciqtigabunivoinqa.(. adeviratul articol-program al revistei 9i.e sunt prezent.briginalitatea videspe in miiestria de cared.la nele9i personajele sa. Nuvela esteoriginaii atit datoriti viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel.oi. 53. dintie intervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul.lcr. 1 Nuvelele sale.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? . . ii iar . avereqi de mentalitiqi. a unui personajcolectiv (mulgimea tArea. In realisti. dupi slujbi.al cirui morro esre:.lvirltarc".realism din ardelenesl perspectiva satului stituieviaqa spa{iul transilvinean.rttttt. aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I.zind in spaima^acestuia. ospiqulimpicdrii : .tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. luu si poruncegte fie cilugirit.

r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc nuvele.."r". Ana la mine.ci nine". dacZevorba.el fiind un circiumar harnic.r.voi 9tiqi.rcrstttttjccse-nqiale. Personajul argumente igi azS".igi zise el . pe de o parte. iarLicdii rispunde. tu rebuie sI inqelegi oameniica mine sunt slugi primejdioase. pentru a . cind.in toate le ficuse din dragostecitre dinsa.ci linigteacolil'rcitc facefericit".r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. aveabitrina.totdeauna.Sim6iti de cu seara locul seg. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior . dintr-un cigtig ficut cu bine".incontinuare.rri-ri morali (monologurile interioare degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici.'iari.i re va folosi de acestea gi.J ti riminem aici aici.orgoliul.ciutind acumala b.. dar in locuri rele.de a o feri de orice supirare. din dorinqa te brrcuriil. nu bogigia..u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . Desfd. nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva.Prima intilnire dintre cei doi .aunri situaqii modeste. in schimbulbanilor luaqide slmidiu. dar ilobfigi si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. . cu tot sufletul. Pini la ap3rigia simidiului Licd.murarela Moara cu noroc. dar sigure. ci umblu voiali cu tine. se zbuc^i.o fati norocoasi.()rnul si fie mulqumit cu siricia sa. degi . cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizeazi:.". sferaconttiinqeicirciumarului.era at e Clnd . urmirind rcfleciarea evenimenrelor in lonqtiirr[l pcrsonajclor. amindoi piiveau la cei doi copilagi. devine 9i gi SeiteBouarul. dinamica sufleteasci...Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti . bitrina t u J. si intru la iniepr.rrrt .gi gatasi izbucneas fdramotiv... iar bdtrinaprivia la citegipatru.rn.penrnr prrma oari.degi. dar se seaci singele din vine de rb. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc.oiib.doui poziqii etice." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.. si-i numere.a para.cd-i legat. Replicalui Ghige(. de a o vedeaveseli gi mulqumitd.Eu sunt acum btrtrini.douiaritudini de viagi. lor )pe nuvelei. rtrentrrlitili. Conflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. Comoara.. L" . . din drum"' Du lnci om in cale.o*pl"tate de ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r . pe cumpitare gi pe acceptai.cu toat5.. Ghigl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui. pimintului. adaugi el: . amindoi la copilas . auto.onajul esrcmemorabil. dornic de schimbarede dragul prosperitigii.'.-m6.ii era par...Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci nu-mi facepe plac". dorinqade rizbunare.cu toati dragostea mamei careincearci norocul copilului iegitin lume. nuvelei . Iati linigtea.i lucini.. oiitti". de percare.de judeciqi. . Iarti-micel puqintu.spre de1 r.d.gi.ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de viaqi a de lrtltrinci._exprimat foarte clar inia dl h inceput: . Era o amarnici dezamilgire.cici doi erau acum. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii.i seiimqeaintineriti.rt-r urmelor.. gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucurii in via1i.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorbead"e ! ii ziseel. cu cinism...Perduse aceste socotinqlin primejdie . Ce-i pasi lui acumde Pintea. . Pers..ca lini. fiind pugiin locul meu. de ffadiqic.lupta inde Fricepurqi cinstit.nu weau si crezi cdmi qii numai de frici.ro. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am voit si cred 9i si inqeleg.Ghiqi vrea si-l sfigie. Ano." pe Lici la banii ce-9iadunas Pa:. Mi-" gr. nu secvengi ..i-l face complice.Motivele pi .iard. [. privini cu la Ana. lsz sprinteni.irineqe.i. respecrat togi mugteriii. op. Sunt gatasi-gi fac pe plac". pune in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi.tithii.trebudar acum.de ce-i orice gind riu. nilor. cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd. ai neaeu n-am si mi iert cAtvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajudecitorilor' $i n-_am picituit nimic.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impund.o-.iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic.[. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir. dar 9i de cigtig.tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea nefasti.seindepirteyddg L1a.voi faceti.gi. punctul lui de vedere... Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult.lartd. lumeate pirisegte" .tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul.eiclescriptivi ..prezentarea locului unde se afii circiumi. in io-porlrrrtfl. Budoi sperjur. esterolcranti gi admite.r.ceamoderni. Ca cizmarnu cigtigi iuficient pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati. careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi.ttl I llxiulea'l'. iar in timpul procesuluilui Lici. ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bitrina sI ".ritatea cu cuminte.urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale. de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc.fne si-gi manifestesentimentele teamir .viaga Ghiqadecurgelinigtit.la nevoie. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr.. Moara ct't noroc. aflad intr-un vad comercialbun.dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului. d-tala tuitrei.si cirpescgi mai departecizmeleoame. h.aceasta incepe cu o expozigie.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice.doi ncpoqci Dumnezeu.apareabia in tleschide celui de al doileacapitol. Dar nu cereli ca eu si hotirisc pentru voi". dari voi. igi manifesti rpiitn".. in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:. legati de varri..rnr.r num€rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel. de orice necaz.] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn..rn ioro" . totugi ir si se stip'ineasci".. daciduminecae noroi. a lui Ghigi. Circiumarul nu sup-orte conflicruali.ocirpodoperl gcnului.cici.congtientde propria-i decideremorali.rrri proiect6lor ginereluisiu. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei.ea reprezinti gineraqia v6. cd devineirascibil. sI picrd gi pe acelade caream avut parte pini in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o cunoscdecir din frici.irriqi" sau: . irc fo"d"i cinsrit Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa..de stabilitatea de-o viaqi. Ai avut tati om de frunte.Togi drume. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni ai acestuia. deoarece. .Totugi.rstnici. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.rrr*. drt de la conflictul. itte o rr. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie.qgf1si Ghiqi. \i duc cizmelein mAni pini la biserici..i ii va urma . gi si ne punem pe prispa caseila soare.de trebile arendagului.. doui lui.Nuvela incepeabrupt. repedela LicI batjocura gi se..un model de ?nqelepciune dragostemateini.atipsihologic.am primit porci de furat de la Lici. cici Ano . indimnitrd. inima.Lici. Conform invoieli"idintre cei doi.Da .

..l p. apoiva fi dominatde patimabanului. in Gridina^cuz^tiv bindu-se . / Din rude. Hanul era ticsit cu giranii inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare.t. incintat.).1 -"..are nu -"i cocoatein spinare:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi". Nici cocoqatul e insugivinovat c5. se liia in voiaintimphrii . client.osiut: Ou cit cstemai robit banului.u?gi" .rr. ' Imagineaestesimbolici..i. ..: O estevocali. musteriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2../-A fost ca niciodati. " pe Ghigdseimprietenegte jandarmulpin_ cu ira.$^i ce si-mi fac ? igi .: . cu condiqiarespectirii legii. po"rJ . cu familia fi. trr.r"rr'rru mi-a dat gindul ['..i ia chimirul. ea pleaci mai departecu copiii.'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I. i"-preurr.ln nuveli aparpersonaje Cel principale. l.Personajele sunt pirimag.llni gi spunindu-gi ci apoi. lncearci siigi linigreasci'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:..: Seintimpla s-o intilneasci adesea genulfeminin. pe o sti piatrr. cit 9i mesajuletic. a l. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani.fascinat.ticilos! .trebuie si perseverezi. o lasi pe Ana ca momeali.ir.: Pentru filmul Piciul selectase o fati qi doi biieqi..).. plingind: le-a fost j"*rtl" ... . :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi. lonaj nuvelei pune in lumini atit destinul ragic. iari pe ti".copiii.9i ncqi nepisaresosirealui Lici".mariimpiritegti.igi zicea|l .siinrranilor copiii .Acu .mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt."" i9i primesc p. d-. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare. Daci e riu ce fac.cu acesra.substantia (ex.idee pe care.i minca.r-'-Ittetti rrulc z.i sc?ntoarcila circiumi.simt numai ci. l.Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel . vremea.1..i sperjur.eart'eimaginepune in evidenp mesajuletic exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea. cucerit. i.viaginumai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi.. cu atit il urigte mai mult pe Lici... dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1.Vasile Alecsandri)' . intors la circiumi si-. Lici. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri..a *i_" fort r.ictr sa copiilorisrora:. Punctul culminant al conflictului..O.A fostodati O prea frumoasi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii la risiritul 9i la apusulsoarelui."pr".. cazil Botanici..linigrea c-olibei".bitrina vederesturileincendiului.. u"i. (ex. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze.). galdjn{ ci : .zisc cl voi nrci nu mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri. rcalizate..a-i"ii.ici. estedati. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari. dacdein mine. Ghigi.atit . alituri de cinci cruci... .de patima rizbunirii.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii...secundare episodice.. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari...l" i"t.arrd.. p.aga celedin urmi. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac." . t"r. ticdlogitli de slabin el insugi.... mai complexper. loc unde circiuma rducenoroc. fi "" Deznoddrnhntwl.. a moralei gi a tradiqiei.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"au fost adusedoud lame. "ri" cu "rr. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag.. cu se rnanifesriin evenimenrele timpul saibitorilor de pagti. se sinucide 9i lzDlnou-secu capulde un stelaruscat. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gind si scrii o carte. .rit. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin. v lsg iubirii. plim(ex. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in.(verb predicativ) 3. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit. .mpromigitor. te-ag ucis". tablou mireq. .incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci.pronumepersonalrpersoana III-a.urme . Subiectulal Il-lea A. subjugat' fermecat: vrijit.i.$i . .. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma neaccentuate' a . Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal.co. h. a bea.. puqin Peste an' Dorald .i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc.i esteGhiqi. fiindci esteun om prea slab. in pot irii.otsi te las vie i]r urma mea.a.mi s-apus cevade-a curmezisa cap .-"r. a. Coatezai-a ficut un cocfrumos. rari om cinstir.tfir.s" g1.rn ticilos i" ur"q..cu ajuiorul acestuii..a ci eu re-am arurrl"t .se amigegte.. numirul_singular.....Tatil vosrru u1 o. csqtigati. care-lr'rir"r"..ordoni incendierea pe Morii cu noroc. a A consun'ta.. -'". iar Pintea.. J. apoi fuge. incetul cu incerul. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1.. carefericireaadevdratd. J. spuninju-i: pe . ng pureamsi fac altfel. de. fantastic!" .impreuni cu.. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta. Cind seintoarcela Moara cu noroc..Dimensiuneatemun esteredusi la citeva luni. caredin om cinstit devine ucigag. asuprasa bani. gi aga. $tiind c5"Licv.. 4. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. Moarjt nurrraiciteva..."J-.. ii p.Ghigl din . din ! urmi.] cel bun in ceasul potrivit. cumpiritor. aur gi "jr..numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex.. .. Nuvela dezviluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi.nJr.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni".rt.A.sc va stabili inrr-un loc unde nn . ct iF i. / .. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" se aresteze. daci Dumn..interjecpie B.pr" are arginririe furati..

Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. . (de euristici). . ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide comunicareorald.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti.. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi). tateaintre aceastiperioadi . asiguri: tn aceasti aparatuluifonator. copiilor.. substantiv Era un tot vnitar. achizitiale ciclului curricular..Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a griprimar. .-obiectivecomune. a. pebazailustra-qiilor lxperienqeide viaqi a elevilor s.stimularea potengialului creatival copilului.formareamotivirii pentru invitare. * continuturi comune sau aseminitoare. etapl.ardde cele ile pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere. poziqii.povestiri). B. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi.i a responsabilitigii in faqdde integrarea mediul social.propoziqie cd (P. expunerea . calcul aritmetic).aceastietapi beneficiazd. Etapa prealfabeta16.dezvoltarea din cuvinte.Anc. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbire.asimilarea elementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. Obieaiaele ciclwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": . l(. Prietenamea era de fel din Ardeal.qilede inviqare. . c. gi I diniqei clasele .silabelegi sunetele de Deprindereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ suport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate). Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a . Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stwdiului limbii . s._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd. predicativi) Riminel/ curnne-arn inpeles.ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. cuvinte.stimulareacopilului in vedereaperceperii.citit" imamenqionate).au . penrnr exprimarea corecti 9i eficienti in situaqiivariatede comunicare./S-a o cufundatin adinc. Maioul seudasedin cauzaploii. .a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizeazi prin: ciclu curricular. . de pilde (inaf. lui didacticin activitatea . adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale.Acbizilii fwndarnentale" Ciclul curricular . predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi. valorificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar. 3. .tradiqion ale: explicapia. Subiectulal IIIJea l.dezvoltarca .i inviliminml pregcolar.dezvoltarea achizigiilorlingvistice. sunete .a competengelor folosire a limbii romide ne.i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . 2. substantiv: Simqeain adhnculfiinqei cutremurare. exercipiile .dezvoltarea 'fect propoziqii. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri).propozigiepredicativi) (P.. s-a Mii gri. a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia. metode gi procedeefolosite in intregul ciclu de achizigiifundamentale. clasele .cunoasteriigi stipinirii mediului aProptat.a VI-a) consrauin: a .i a limbilor srriine. identice. viitoare cu copii. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. 2. . adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase.metodegi mijloacedidactice in primare. Activiti.propoziqiepredicativi) nu 4. 1 i tdrc i adinc: - limpede: - pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus.asiguri continuiEtapa prealfabetard. 1. 3. metoda descoperirii. citit. jocwl didaaic etc.moderne. inqeleasica activitatesociali. adjectiv:Lacul era limpede 9i ad. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. . copiii cunoscin oarecare in I primare. adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqiunile sale. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A.dcarn cmoqic fratelcmcu v:r{i soldatin trupelede eliti.. silabe.scriu chiar cuvintecu majuscule.a II-a). Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean.in special clasele in gini (activitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere.r/(Pz .principiul ln "c"rt .necesiratea gi datoriti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. Situaqia devenisel/ctun1 ne drteptarn. Propunerea lor nu-mi svSdea defel.2/ . . adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre.t/ . ce adjectiv: Tot mobilierul fusese comandatla Paris. scriu elemente in insugirealimbii gi literaturii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a'.particularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl. ziqiilor/enunqurilor re 9i. 2.. a limbii materne. capacitilii dc a comunica.cuvinteledin pro.dezvoltareagindirii autonome.

scrieredupi lite. imaginagia etc.regulilor. $i atit de dragi ii erau florile acesruiim3l pCrat. .a scrisului t'orect.. operafiileinteleltuale si motorii." Sauanalizeazisubstantivele. In activitateadidactici.oaptd.de dezvoltare.insu-girea noqiunilor. ' .: Identifici.citire tn lang saucitire pe sdrite cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. corective. ractrce p Ei combinate.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqiminrului prifher. cu acelea operatorii. 'Iipuri de exercigiide citire folosite in clasele primare: .: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii. . lrt ln clasclc primrrc./texte/compuneri cerinqe cu indicate. gi personalizare.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. predicatelegi subiectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi.d. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjective. colecdve.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte. ln lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o .aplicative. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlinilor prin variatele tipuri curriculare. continui. prin care se execut.i .goiiit pot . oferindu-i-seposibilitatearecuperirii. .consolidarea deprinderilor.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv. semne punctuagie.A palaul lor o gridinl. curriculumaprofwndatqi cwrtit. Mai aveau linpe .prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesajului scris. .tc.citire tn . in ritm propriu a fiec.a ciclului curricular reprezinti bazl.3.autodictarea esteo varianti a dictdrii..giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.: . funcqieae aifeln rite criterii de clasificare. deip eragionalip zare. " .A mers yestea-nlume despreFrumoasa-Adormiti. .in ritmul propriu fiecirui elev. cijii prin carese realizeazi.fluentJi expresiv. cit gi la numirul plural."t. ajungela: .dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise. prin l)rogrcsiv.coparricipant formareeducativigi prin la lrli.dupd numdrul elevilor careparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale. .trebuieasigurati.ulLgr/ul de dificuhare. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter.copierea. puginun enunr. activitatea conftienr.deja enunqate.". _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri. lipsegte .fluent si rapid.. Ex. in fiecarelecgie..parte secundaride propozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.r rsigrtrrrc.De pild. estetipul de exerciqiu .prevenireauitirii . {e propozigie(predicat.ttl I ( )orrtlililrcttl.ttcgoriilorcurriculare(curricwlum nrcler. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere. Achiziqiiledintr-o etapl.atir la numirul singular. ' Exemplelesepot inmulgir. dir.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.liz.stimulareacapacitiqilorcreative..asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. exerciqiulesteo metodi fundamentali.anterioare. .transcrierea. de elemente foneticegi lexicale). ..care capdti o importanqi deosebiti in perspectiva autoeducatiei permanetrte. .verbe) pnrqi . a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.pirgi de propoziqie.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.exercipiulde exemplificare Ex. prin care. ce justifici diceea vcrsit:ttt'..eazi pe elevi. elevii trebuind si gi-l reprezinremental.ulwtt cxtins).dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidirijate. la numiplsingular gi la numlrul plural.i a confuziilor.conse .". . .teoriilor carese aplici in situaqiivariate.proprii gi etapelor. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd .ibil.de evaluare.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare.sedezvolti gindirea.structurale. metodeformative.i Ex. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate.t c. folosit in erapaalfabetari iniliali. exerciqiile facepart.Exerci.citirepe roluri. cel . o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini. de echipi. . in urmitorul enun!. modelul exterior de scris de mind.foarte frumoasi. .se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudidactic-elev tt'.subiect.semidirijate. o I cla.frontale.o ope.ticnt gi reperar.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinderilor). carearemenireade a asigura lai. autodirijate sau libere. esteo metodi bazati pe actiunereali. li1apapostalfabetari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci .: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din . prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scrirului gi cititului corcct.exerciqiile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.1ruiclcv.rede tipar.dictareareprezinti o scrierein careelevii nu mai au niciun fel de model. de citireafluenti si expresivi 9i ii re.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire. p rodu ctive. . mai mulre . Ei aveautrei copiii. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqionare. pirqi de vorbire (substanrive.a originalitiqii.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive.

sunr ascunse semnele sacrului.-n.Mi-arn sPus: Gavrilescule. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence. $opti " iar in uamvaipenru a se pierzi riremoria..Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf.il' fost maj atenliaci baniilui n-r.gard. . sp..rd.iior"gi si numereSopt. ^:-^: ^-: La in Trandafir.. fati plingea in hohote..efam lOttenbUrg. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii.r"lo. tituii.u.pe o oancd.a.h.]. aflece aceasta clsitorise cu inginePr. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe. 18.mai ales.'oriit ea exisrentl. este Ambiguitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real.prinrnvaziasacrului in profan.." gt"rg gi t.cind teiorizat gol. lumea reald gi cei ireald. pini intr-un dar omul."" centrat profan.Gavrilescuse iusdfici: '.-i. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei. uqi.nt I la*renc.sunr a."qi" in caregr"triq"l! . setrezegte ..se o discuqie o doamn cdreiaii . trebuiesr ghiceasci dar riganca.Otilia Voitinovici (expozipia).diferite ritualuri ezoterice..iu-" din colqul Yl .r p1du1e. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.ci Mircea Eliade intruneqte caracteristicileunei nuvele fande tastice. cind de coqmaruri. Nu ne." sprepidure.pe Intri inti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij. lntAlnirea cu celetrei fete inseam.tttele receledoui lumi. Limba .pentrupicatele mele am ajunsprofesor de pian.tt.. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist. realilAlil. .tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. .1"1!'-1:i ilF!:. a. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd.Toqivislm. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor..Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el.ti-o pe Hildegard.interzis."ie .momentulre. Nelemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore. dar esteprea obosit.regretulunei vieqirarate:. p. Conceptulde nuzteld vezi p.a inadmisibilului."'ns9 i1strat'a.. se pare a din labirint gi-i polr. ta Elsei l-a ceElsa ciutat.erarrr rn O banci.ustrlrca. ia "ieiii Gavrilescuisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane. 't ^. . de o'birja condusi de un fosi dricar.lovindu. nr. i.a absurdului.$i miniincet.prin intruiiunea imposibilului. Ceasulriu ! A.. ln spapiwl profan..teptat tiTp: -ouit"u strizii.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p. ajunge aproaPede ora ffei. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul cunoagteriide sine.'.pregatirea p. existengiali profesorului Gavrilescu. de cilduri (lucru careii aminteqte de iubire. unde locuia eleva in FrAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.Lawrence Arabiei).. cu tii"..].e valabih. bordeiul ligincilor' Respinsde lumea. grecoaiia..va iesi incurcat.cu Elsa.:K. evreica. le recunoagte.In aceste nuveleexisti doui universuri distincte: real Ei ireal..agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. vtea ie r.'.ce. nu 12 ani.rtisj'. de totdeaunaiarta puri.ri. SuPrenaturalului naturalul.r. profesorul Gavrilescu.59 rominesti."did.).. prin introducerean miicu terului.ot..in o.. o tati Plangea lorrenourg..i-pr.mi o sabie cregca in il teribih devaril. ln unele creadi litera9i reprezinti o capodopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca suport practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoie)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina."1 Nuvela La pigdn. sfianii." ... Bab.[.. trebuie si aleagi trei fete. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa. dar idealul meu a fost. conrtruite prin .irt" fata.. Ajungind in straii.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se. realitlqii se realizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum. Di-umul acestacu dricarul anricipeaz| drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t. In dreptul bisericii. criza de congtiinqi a personajuluiprincipal.. intilnim . lar.. .. Esrecind nelinigtit..purtAid cu sine.une meargl dtept lui Ga.dupl ceargila lovise cre$tet .rr su. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 ..siriip^radisului pierdut " 9i pleaci apoi J. sereintoarce. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul. .l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade . 53.Bucuregtiul de altidate.. capului. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd mare.camuflarea sacruluiin profin".O fati abandona. aur.. sac?ugi profan.nu le inqelege saruratdi sacru..Ii-o Deznoddrnhntul nuveleiestecon$i toi fata ii . a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii. undelocuiseafld" . obses_iv. cifra tei.ii-.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramvaiului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania. Asa incepe'Ca intr-un vis.r.spuse iarr ." inima. lncet-incet. ln-parcul din bavrllescu Se.. I }:rlcrr:irr l<uiqi . firii ireagi-opunepe seama sale ^.incepind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica. coplegitde timpul concret. Curind constati ci bordeiul esreun ioc iniqiatic. eram fru"*fr gi aveam. in mecanismul cotidianalvieqii.ri.: urci in tramvai. cum ii pt". se lui.rto"t"e'gi si reia numiritoarea.-. Gavrilescule. "i'' . adresele. poate ajungeintr-o lume a r.se urmar ali. (autoportret). $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu descoperi uimireabsende aitist Sositacasi.i literatura rom&nt| Concepte opffali()nttle.$arpele).. imagineacolonelului Lawrencegi.gribim"..[. in caretrebuie si parcurgi. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploatarea situaqiilorfantasrice. 53..firede arrist".a pi.ozase' i obiectep. opi"r" si respire parfumul floriior.a ata rnele. sp19 "c.Trilescu qi"ii"a... autodefinegte se Gavrilescu." Hitd.a sp. am incercars-o consolez-.st1t de vorbi. arninteqte in (.dragoslea pentru Hildegard. Taxatorulii itrage de cu cogidin circulaqie un anin uimi.tiswlui' de vorbegie colod.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd. re rri .e profesor pi4. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.l-a a..s-a rlrdcit pe drumul vieqii.atras'defaima straniea locului 9i de rlcoare. in ultimele enunquri. A. pe dru*ul il maiiung.. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideealui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li.. Triiesc penrilr sufiet.labirintul 9.liu. Monologulinterior d. culminant) .o..la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou. moment d" g.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. a incepu! tra<< a fost si fie. carefisureazi.

r.substantiv:Mai este luna florilor.. incuiat. alGre_ t'iei...sirrrlrol luntrasuluicaron.p"ql"rculmral ltrrcclttr'.1". maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu).Formulaunu" eraua. dumneavoastrd subiect. zivorit.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi. de ici pknd colo . innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idimensiuiea mitici.".adverb: ce rnai faci?.l/ inch'teram siguri de oictorie'z/ consecutivi) (P2.i se cuibiri. semnificagiit. .iii drumul birjarul driear.rr""r. . 385./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei.ce mai freamin."l activitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative. caragiale i""tJrii.j si careMirrea Elia_ tfe il valorificase nuvela Tinerepe in firi tinerege. Privea dreptinainte..predicat nominal. permiqind modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el.arfi fost foarte frumos".lui.Proi"cta. succesiunea . de 3. 2. tic gi oferta de resursedidactice. pe 2. cwprins intindere. .I. (atribut pronominal) pr. Vorbca cu atita patos.d. 4. 1i.af ( )ricrrtuluiindic saual VechiuluiT"sr"m"nt. Mi-am depusroareeconomiilela bancd.. proiectatde cadrul didac*rr"o.. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?). .predicatverbal. spaqiu....sestabileSt. T lut 3.complemenrcircumstangial mod. : a oploSi:a se aciua. cktui.articol nehoririt.e !ecutivi) (nume predicativ) 4.rsrrrrrl. p."" didactici reprezintilactivitatea structurare a procesuluide invigi.predicatverbal..propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. a sepripigi.atribut adjectival pronominal."i. Subiectulal IIJea A.ap.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.. roUii. l. trebuie .". ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l.irttp.rri. c.inil e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis).tia pireau substangiale. Mi doare piciorul drept.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.ilqp*fii. juvenile' delincvengei 1.r.r/d.fari'. lntrc cc'lc.propoziqiecircumstanqiali arita linigre. a nu avea habar: a nu-si face griji. ferecat: inchis.Mi sepirea totulmaifrumos. 2. ii t"oopA.giorr"iitat.i "rJnt folcloric.drnqa intre demersuleducagional .adverbde mod. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz . pot trimite gi spre l'.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. Mi lua drept cine nu eram.alui MirceaEliadeigi rr. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqitorul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattemeinicprogr"-" gcolard." conform finalitiqilor elaborate gi concret/operaqional il. era cetate* predicat nominal.*. . Schi-birile efectuate terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii.-l.L.complemenrcircumsranqial loc. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile.la intiarcain borjeiul"r^"^rii al qiga. Protesorulpareaun om drept.-" t:i.I" penrru ace:.corrginutu. numlrul plural.se stabilegte . mai .". Srrrin. ..2/(P. ielele careqesconfuzia p.cettia..exp-erienqe. ..aui si'ir:r^t. po.a. ar . niSte.. acela. unitiqi de invilare.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativi trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor. B.operade . de in cuprinsul lui .rrr_i plr". Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur. sd Stipi. celc rrci fcre. l'roz. r(lristea. cigtigitorii cursei .sc ajupgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut.. planuri.suprafagi. .t. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. (1fplanificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. Soluqia care am adoptai-o la congresavea.tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a. nici .1". de r.ptlrular """.#p.ror se afli baba* oerberul -.mint la nivel sistemului9i tiilor care "rlgrrri-frrn.propozilie consccutivi) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. nu era han . 1. i. planificareacalendaristiciesreorientativi.leiulil.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r.

).:. de !. ale fie ale :::'."" .. . Nr...."p..se defiEoard coniinu. o evaluar. i" ru J .resurieproced.sefinalizeazd.-#ii. individual. enciclopedii.tjt: preluate Iistaje .e^ltizar obiectivelor .antologii. du" i". figurare etc. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" . dmpului se r ealiziazepri.'j. didactic trebuie raspunae si urmiroarelor intreb.cri9.. Temele.strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar. . Uniriqide Obiective Nr.. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structuri didacdci rv* deschisi si flexibili..*iirli". de ore alocate: Il i .capacitiqile comunitiqii etc. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii.-1"fjg*t . cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristici: .t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri...onqirr. il $ j\. . Planificare calendaristici Nr..".esreunitard din punct de vedereal conginutului . cu de proiectarepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "".i"rrr". .telor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor.ari""" r.--'l vizate.p..i dee. . ." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.il-. ..ii".r... obi.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa.r.. """-... .: ginuturi. n..rl Y l .. de ore invdqare de referingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs).ro.o'qi_ nururi.de inviqare ..ea.i* originale. materialedidactice..._a acdvitdtii.drr..Demersul :l]:il. Al ocarea.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir.stabrhrea activitigilor. !i_di..riil..-..uiJ*i""# l.aruare. ...op. piiin. .. .rnvigi..-. ..locul de desEe. inviqirii gi sa.rrr. sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelarea ii"r* .r|surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia. tabele. .estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd.. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.' ilfi .qi. resurse umane maieriale) p.-i. Je fronral.. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatura Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: . "a pe grupe..urale:forma de organizarea clasei.^.... .nr. crt.metodede predare...planmateriale:manuale.elecpie deconcrete. cadrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare. Data: . Clasa:..I:::!:]ogia . metode de invlgare.:?Ttlf:::. Subiectul . cadrului fie *:l di" t Model ._*.rturi formuliri fie orisinale.rrrr.mijloaceaudio-video. tr 5 il esreo anticipareideali._. sa.metode de organizarea activitiqii...rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.J^lir^r"^'ii. obiectivele didactice..identificarea sffaregiei (modaiitegi organizare..area anuali . Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : ..hirgi etc."t.nrui p.reprezintio.timpul alocat.r analiza'scop. { b..!.i..p.. carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-. .

. funt{" q" 'z **i:S'*.j. Lrrr. iirntifiiorro literei oroiiot. demonstrativi pe mbli. . scvierea I lonescu.cn .dlzirea mugchiloi mici ai miinii: .'. Radn. de graficeprin. sI .I.ci gi sistemul.T'fr'iffJ*:'S"-q. pebma analizeielementelorgraficecare o !.:..11 :i. -yi': ::'1.r..'rtlp*iff#ra *f.'".::t:X:!:"..... ptogr"-ele scolare giuniversitare. p. .scrisepe o plangi. "lf"b"t"rulbenzi decupate. i.$. I lrrnescu.expricalia..y. I de ubere. d.rrii" Je 9i gi jnvitim{t gcolare u. . .rbilii"azi ^"giunea' termini acgiunea gtahcl..L. .. sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.. in nicare masi.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale..t. r::! grafice.tr.. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.rcele_de rezultate . spaliile pe carese scriu.-*".. ^.-.1.activitateinl*Uif*"XU.oltareindirecre.numai . in mediulsocial. subiectele punctualeetc.Tfi..cintatul la pian"..e.Dicpionarde t.de citre doi-trei copii.direcreji indir..niversitat. ariile de studii."-"1. A.acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: .de {a.Sorin.. !..r. in In sens restri.inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comunitagu i"1orr*t (non-formal)..--'^.adar.J:i#:'i"-J:'.t'r*to*t* ?*:.. dicqio- etc.Ion.areaux indrumltoare didactice. n ". atlas. curriculumul nu vizeazd.Miron.". in manual 9i in alte in rr.g".l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii trebuie: (). De oLicei..tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum. culrural.::#1i. r.ns.alergare"r.orie. Riulu.96.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i dezvoltate aprecia' .experienqelor inviqaresi formare. Ion.. rlroli"orio sintezeielementelor .in senslarg.*nversaqia. apoi cu ochii deschigi. Ditlactica modernri.dritm" modernd. .rol s. de experienldor invipre qidezrn"cuprinde . compun.^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::..In accepqiune conlinuturile instructiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare..'::'... ..iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele . pl"rr.... forrn"r. nefoimali Ei informail.#ili..1*.. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J.r..punerea/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli.--. numelte elementele citre cadrul didactic car. simukrea tniirii litereide in aer cu degetul'pe . in sens l. e. a deprinderii de scrierepresupuneurmrtoarele ."r.jocdidactic.erorcurricu.le inviiare oferite elevului de citre g. inchigi.dr.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r... curriculuminseamni ansambluldocumentelor.. ma^nualele scolaregtuniversitare..97. irruirea literei...te..ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrtnlul mrjlo. Miron. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t - 'y.. de unde incepe9i unde se c.i J. nare. .::. la ).i.errneni 2.. Sriategiid..arg. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie.scrierea b.. trverfial experienqelor de. elerri. culegeri de texre.. ariile tematice.r. plange.#.. .conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proceseloreduca.'iH..:.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor de evaluare' te 3..:x:. pcdagttgici' : Cristea. al temrhal' economic.'.afige'extrase. aL elevilor gi uruae"tiior.. reciproc:educagie formali.rcursi.L:iffi. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.plural curricu.i".cunicthm fonnal sattoficizl:.centre spoitiu'lanistice."f. . ap' cit. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld.ili lt4Pe: '.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.it.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .tirr" gi e"perienqei.r"iiii de i. pro6l. care se imbini gi sc completeazd.:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei .exerci{uJ..iftH:[tT*". ##r:'#xr!*::i:.

ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului Nicolae. cind mi gindescla locul na.lc'inriigare unei literenoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.frumos gi ruginosca o fatd mare".intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni.tctic clarelaxare. prequind cartea.torul de vinitii".de'profur-rda rezon angi afecivd" .. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade caseigi fuga cu pluta pe Bistriqa. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste viaqi.sestabileasci asemini. cu acgiune fpic in prozd. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii. t it ' 1.t r.evaluiri gi recomandiri.si.telo.dar gi zburdalnici. rccomandi. r it r c ..-ii care in rcdusa.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe am_ plc.rrra"1nentali evoluin ..jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.terii mele.trebuie acordati . careseostenea Vasile. trltoare de vechi tradiqii. descrierea.r li " la o comunitateexemplare:.a familiei.rrcrr. caregtiaua invirti gi hora. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic.i ruveica.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa"..ruprrrr. emoqiaevocirii pirinqilor . . irr carefacesafteaua sarului.. cu spirit pracvrdi fiul.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi.crrzi. de 1tx dii.i sistematizate litereleinsugite.gi.rr.ii.exemplare.o zgitie de copih ageri la minte". .r' I i l. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune.o*rne descriereat. Cilinescu.rrril" . la scildat. )t rr)t I i r(.. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache. din alti perspectivi. tl ttp rtrrro c l c l .i fraqilor.apreciazdcorecrirudinea.-.rrrrir.r.ri deosebiri gi inrre acestea. ci sat vechi ri. Fugerea ftmilie.. gi toate imi mergeaudupi plac. .. Opera literari Amintiri din copildri. tr. destS. t t c : l zg I)clcnii VatraSatului.sul t I I (' ( ' .$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei. perrtru a nota semnele diacritit'c' Sc irnpune repetarea. phcat.fic. [Ar^leac de suplrare.. | gu l trtt t ' t t ' . silitoare.manul esteo specie a. ale unui r?mln memorialistic.maiaveagi darul suptului".rirrtclcctuali elevului. A. nrri gi jucnrii pline de hazul si farmeculcopiliresc.:t: roman.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje. realisqneincrezitor in feqele viagi. David Creangi.p"6.rrrirr" cevremi ce 9i iameni crau in pirqile noasrre. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.rrl'uziilc.-Romanul pr. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a putureain petrecerecu noi.surati mai.la casa la cuptiorul..Tatil. pisUniversul copiliriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate.deprinderiide a scrie corect Jaligrafic f. in satul Humulesti. de Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni.*pun. 9i "ri. .Stauciieodati gi-mi aduc... pirinteascl din Flumudar eu.rc.. estedominanta. capitolul incheindu-secu un autohazliu.zigesc.rr-o-ci.. .. gi gturlubatic..voinic. tot unul gi unul.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i. . explir'. Periodictrebuierepetare_. icqag casa la pirinqilor mei.rrr'n"r"ror.1i" tl'c litcrc gi scrierii in duct continuu. ( ' 5 . ale liortnarca. la prichiciul vetrei cel humuit.genului dimensiunimari.cum il aprecia criticul G.lr(()rcct. dlalogul. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli.J. intimplarea cu pupiza.rr"rrg.fiecareincepind cu o expoziple: descriere .climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i .. a 1i. care . Doamne. furatul ciregelorde la mituI Mirioara. din ti"rg jr"pt p"rr. la pentru bineleenoriagilorsli.firniitul de la stranamare". tt t t ln t i t t. f.. . cu biserici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia.. de aici caracterwl subiicti.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcgi vcscl.plini de minuniqii".pe cind incepusem eu..vestiti pentru nizdriviniile sale".si la altejoleqti.ri"rii'legiturilor din"r. in satul Humuleqti qi la Broqteni..ro"r".Satulnatal.u. Itt Ittt>tncutul scrierii .....demonstreazi acolounde estenecesar. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii.-" rlcrrrc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea. gi imbinarea modurilor de .ul . .i pirinqii gi fragii gi surorile imi ffeu sinitoEi. lQazd a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul.'obiec_ trv sau subiectiv.roman al copiliriei copilului universal. simpli. dar drri .de 1:ornplexi. r1u un pi Bcjcnii. cu fhcli voinici gi fete mindre.accl puqi ptrci l i tere.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt.nt de originalititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im. uratul la sirbitorile de iarni..i familiareprezinti paradisulcopileriei. apaNeamqului. estesusqinitorulinvide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii. frumos era pe atunci.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirintele eltevapersonajesemnificative.multeplanuri. pr gr.cuprindepatru capitole. rclrr.acliuneaseconcentre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali.. pentru a seevir. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activitilii fiecirui elev.Naratorwl adult setranspuneinpersonaj.firr. a infiinqatgcoala. cici . . gazdaacestuia a lui Dumitru.cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.rlI I t'.nrr.de ficeau mare cinstesatului lor" (capitolul I).. irnprirlitintrci pirqi.p"rr. l" .e intrunegtetrisiturile romanului. la careparticipi personaje nrrrrr. revarsd de bunitate si iubire..explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi.ri.fhc.de vuia sarul de vatalein toate pirgile.. Chipurile piringilor. carepredacu Ioln. a loculur actiunii..c l c c ri trc l i c c rr rcc()pi l .ri intreruperi. unchiul siu. Bunicul.iar monoiogul inexistent. irr lccliilc.lastilpul hornului. rnonologulgi naraqiunea. .. imbinind iubireagiingiduinqacu severitatea... bunica seinduiogeazide orice lucru.i de mandil" p. gi domestici.

ale unui riman swbiectia. vcstigaqii d. p.. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiectiva. Cilirrescu.] Orice iubire e ca un t Ultima noaptede dragoste..uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitigate ciitic.a..situ"fericiti.dc."".si ingeli atita incredere.. nu-de dat. cJ Cese si ai surisul ei. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti.peritu-le-arnumelesi le piari.tineri. norme moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi etc.r l]ro.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi luciditatcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).la lrilticcni(ca . din duiogie..."rswbtnpelesul.te cu un jurnal de tdzrt' 't. nt jocwl cwainte io"t" a.r. t. . 661.lttttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.de pdtrundere lril. si experientarizboiului. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii. picioare (intriga) 9i sedescriu.rl t:ttnflictului afli.. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structuraromanului.916.gcoala catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole.Intimplarea de la celebrulTristrca. dragosdespre dar gi naiv.viciopi.un om cu suflet clocotitor de idei 9i l. lui 'nra rizboiului. ci au mi. a valorifi. ln finali ronaj principal.rii. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.iunt copiii neasti-p.prin umor. experienqa pe fundamentale iubirii ..xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p..). cu Ouiegti surisul gi voceaei.a vrclne. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc. de ei.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc. $tefan Gheorghidiu. un soi de simfonieintelectuah... mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl.til.rritr drurnul la Iagi si.bisgricestisa mai aitfel!.intre Bu$tenigi Predeal.rr6 (intimphrile hazlii) .. .] IuTrebuie de autosugestie.1 rrctcr"rnirrat.r itept d" viaqi gi de moarte unul asupraceluilalt".rr'.Dar.in munte". Ci aceicarese de lub. sc axeazS.ca fortificaqiide pe ValeaPrahovei.vegi'fiauzit voi. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu. vreriii .Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta naratied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: .tii ci astao face ccri (expresii)populare. inainte de sii. discutarea unei crime pasionale. Conceptulde roman .. septecizeazS. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.LaPiatraCraiului..perpersonajului o opereifiind asiguratide complexitatea ln-titlu.afa cum o vede el.. "d.-mi". Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde chemirii soqieisaleesteatat de mare.rrici .alitate'Creangi a fost un neintrecui minuitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei.popa oslobanu.o proza superioari.Trebuiesi se gtie ci gi iubirea are riscurile ei.. gi din acestmonolog neryossedesprinde .uca. . G.construcqii (f... doui experienqe -stefan de viaqi.Pe urmi te obig[ii.". f indeterminati dar reali.a.. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspectiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre."zi.feri si munceascidin'greu'canoi.Vorbaceea: In expozipie. dacdnu obqinepermisiacerutl.i a cisniciei. Doamneiarti.I t4 l 75 Arlirrttc.ti cu un peisaj.te prezen\aei zilnici. uieori imprecaqiig. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.'Bine-ar 1jc.1.inecatcu pronumeleconjunctive.alIII-lea . . altd. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul. a{lardla Cimpulung .in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor.i a rcscitat cat juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei. jurnal intim. Perolr iir rrllrcni.t I'lt'trliirc'ltc dc. ex-clamagii folclorice.consumati intr-un timp relativ scurt.intdianoapte rizboi patologicpe urmi". naratorul are la indemAni zicitori.corLi clclrrI Irrrrulc. al de "gr.. carete incintl prin plicedisparate intreqes.pr"boi.qintaneciuqitoareicritici a nararorului. parte'. IstorLt.rscif lordacheerc.orghidiu. este .unirarea t('r. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanului.Romanirl seincheie-cu iegirea universul codin pmiuni.tcct.. guri de lup.ot" i" r'.O iubire mare e mai curind un proces liportretisticd." Sa^u romanului.i.rEi qcoalareprezintl. Toateplanurile de viitor gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism. Oriqan.$i treptat iqi treApar frecve hiperbola. din indatorire.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului. o avieqii.. d.r.inrarea in mareaviagd.pe Ela. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.vorbegte isihologica.it de.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragoste.incit. celebrele fie ei pop..elwul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi popori.zide beqtiintii-din mili. el mininci side pe viu gi de pe morr. Scrisla persoana romanul I.ya7e) tip popular..carete surprinlufleteascd. iar parteaa doua se inrude.il ci accgtia.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie. [.binetriiegte Mecetul. plin de subtilitate.imaginca estesimbolici: "jungi t. tca constituieelemente originalitatea operei.celedoui pirqi reflcctatc de t..la proprirlc lor indatoriri: preoqigi dascnli lacomi. Gheorghidiu.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de confesiune. SJ..riqii tlrcir."t pro'oerbele. agacum te obignuie. estehotirit sd dezerteze. atiniruiui (deznodAmaitulj.i.rnii nar:ltor.qior.tcni.drama absolutului. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului are caracter _rcalitatc. de Gh.ndii cauzadoiingei de a-gi vizita soqia. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd.... t t' I L'l'I vl. d.72..trc itrccpca noui etapd.cu inocenqi(gi cu talent)de poet. popular gi regional..i Davidici. sirmanul.. despreoameni.lt lui rnogI. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:. Pentru caricierizarea unor personaje s"r.I se destiinuie prietenului siu.vezi p.. c"le.interjecqii. pc de o parte..iubegti pentru ci . cu respsihologice. Amintiri din'copildrie operi linarator. confruntareacu moarte".i mocapitolul intitulat . alqiirnaivirstnici cu peririqii lor.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!. un om inteligent gi neprihinit totodati.fiecarecu clte un dtlu semnificativ. -- .voluntar Ia inceput.ttlt.. (retrospecpie) primlvara anului 1..literatu.un loc gib colectivitate de tonajul principal.1al' l'i..rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat . murit.Biseul reace poate rezultadin calitiqilepsihice"'t ric. Romanul. cu subtih ironie.are mini de luar. desprefemeie. feqele..desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata.in capitolul. gipintece de iapdse cei-unuipopd... se cu dc prin exactitatea careelemente rl.tt. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului.e buie. f 0.ambiguitatea.

] pesrecatasrrofele . unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti.ili.alte explicaqii." lot l:" cl esteiubit . sI pierim la fel amindoi". anumite mici gesturi de mingiiere gi frumusege.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin.. ca un cuqitinfipt qi rimas in piept.a lui s-a clidit pe orgoli. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela.. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri." hd iirea.J -ondeni. desiadesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea.orinu(conflictul. dc a fi dorit gi de a fi eu insumi cauzd..la facerealumii... deci drama: .aminrelesirai tirziu.femeiamea esremai vie gi mai reali decit rt.. iSFe' acasi.amindoi.Gheorghidiu primegteo permisie.a[.Simqeam femeiar. high-life.. drept are e prima lor despi4ire.rlur. ester.cuuimiie dureroasi" calp'. gi^frivolitade te' Pehffu snobismul noilor prieteni. ca alti luni de miere. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa.r. au perrecut o luni la dcarea de nla.lar. unili gi egali unul cu altul.1ul preocupat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei."itt" ."r" credlm cn feireia care ne iubeste are.carenu sesimteln largul siu.tede-acasi"intreaga lui noapS.Pentruneineinsi.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu..learegi pentru altul".Mi chinuiam huntric ca ie par vesel.peneagteptate Bucuregti.so. $tefan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si . decit girurile de dinastii egiptene. ca in aciasti viagi.perriru lux.e Odati cu primirea. [. ca studenqi siraci.De la plecareGheorghidi.Niciodati nu m-am simtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. dureroasi cgnvingere:. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou. o credeamaproapesuflet'din sufletui mey. Sldbeqte esrenefericiq dar. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ". Anigoara.rnic. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanulin el. vor fi vegnicia viitoare. iar la sosireaei filrd.mi-ese rpribugire uscati.d.la sosireaElei. tq.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera. ln februarie.. nuan[a di.nunr. luau proporqii de catasrrofe" .dobegti. pe careel gi-o fe'cusedespreEla. ca eul meu. Spiriti nsetat de absolut.nobii dirt noul loranturaj: . si din orgoliu. rrigti". d..ca s-o vid.. Conform doctrinei de. in consrarici soqia lipse. au dus o exisrenriboemi. 'i-r"i *ort. convins cd ea a ineaga..Niciola femeiaaceasta mi iubise".de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl.O va intilni intimplitor. i-o dideam. dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surni.plipindi.rimei pirqi a romanului ilustreazi concepgialui Gheor.. soliei salesi meargS."gost.are revelaqia discrepanqei dincie realitategii-"girre.. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri. . De altminteri. de doui e. penrru petreceri.l.. ficindu-md si cunoscastf"l pleceril pe.u fericigicit timp. ofisergi vi manevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade. in toate localurile." dintre mitugileei.fiinJconcentrar la Azuga.ii comunici hotirirea de a se despirgi.. TacheGheorghidiu... ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr. Spirit insetatde pe trii gireliuntricd". so.i ea. ci intrusul.lmi!erreccarn ile.. .Conversaqia timpul drumului ii -. si-q.Dupi impicare. Ela nu vrea si aibi La petreceriincearci si-l evite pe Grigoriade..a ficut in mine un pustiu imens.Mi cuprindeao ne-sfirqititristegi vizind Jn nioi femeia p.bandi". interesulElei pentru batti.rr"r"al"i.. dar curind teitrcepierturile. .toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertrofiau.din catza unui ami.$tiarnci nu mai pot trii feri. unitate sufleteasci:.rl ctip al soqiei sale. J'"i . vag avocar.fie ea oricit de mare.'""r" "rru.intterior): timpulspionindu-i priereni.femeiarc""rt. ea". .. timr. alti intilnire cu Ela il facepe Gheorghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: . hrinea din propria ei subsranqi'. D. il insoteala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie.induraparci o sufepesteputerile ei". voluprare. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena.rrmatd alte tribulagii. ci suferea.. $tefandescoperi. pistrate pentnr noi. ?n $tefan." f"aa4ire gi firi crugare pentnr triumful unei idei..e lairni9i versitate. atricgiap. fagi-n faqi unul cu altul.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . le in bandi. ceeace eu induram ros in adinc. La O. la alti petrecere ..Ajurrsese o ristd.ganizate verigoaralui. care. un nucleu de dureri"). Aceastl"Iapfi.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci". in patima apropierii lor. eu ".Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de bucurie pentru femeiamea.mogtenirii lisate de unchiul siu.urmlrind-o.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni.lle pentru cucerireaChinei.r"pr"ridurrnlrt.Desfdsurarea g.i rivnit de toate doamneledin grup i .atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivniti studerrte -aj"ii..ci ne indlnisem de la inceputul lumii."r. acliunii p.eanu accepti.intirzia la intilniri. de si . Durerea sufleteasci repercuteazigi asuprafizicului: .. rirgitor de uriage. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl crincenb si si vedem cd.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti.rli in includeanumai pe ei. eram^eu".ia. parci tot gitul plin IIri scurt timp.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : . Cu impresionanti lucidimte.l.rrt* drrr. mai nenorocit. . ca aga " -. pesteroaredevenirile. timpul mesei.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.".hidiudespreiubirea absolute.. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .C..r" ci in exemplari.o"t"l"t .plecamnumai[.. Era o suferingide neinchipuit . Descoperi . or. :cutnoapteacu Grigoriade.Ela nu ascunde durereadespirqirii.al ciror nume nu-l sriu".iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii. d. ci pentru altul. iqtii in necuprins. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur. ci lu inqelegea poqi si lupqi .si lovegti aprig cu .singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a..crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei..o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi ochii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. dar"iri"r"ii. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit".. Gheorghidiu descoperi. fost .mare dansator. dar daci o giseam. Observi .

. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti.cuiein timpane gi cugitein miduva inirii". de ordinelecontradictorii. cu oameule crcscute l cu tot . Naratorul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi.Exploziile. iar dupi insinitogire pleaci la Bucure. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". cici plesnesc detunituri memlice. un buchet de flori gi o scrisorici. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului.cici inchidem cu incle.. m asa.Nervii plesnesc.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alta.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intrareaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa. deplasirileabsurde. acestcontinuu conflict al eului tiu.. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie.Era tocmai noapteacAnd$tefan.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. de VasilescuLuminiraru. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: . Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la banci. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor.tot dar utul". :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei. Dar daci b adevirat ci.descoperiscrisoarea Anigoareip. dezefiarea pentru a-i pedepsipe vinovaqi.sub cerul vast 9i pimintul nu vr€a si ne primeasci.". pentru ci trebuie si piriseasci ora. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea. . discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg). di alte valori dramei personajului. nervii. i separe ci toatepovestirilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: .i amintiri. . mascheazd durereacoplegitoare.. din grija penrru viirorul ei. provoaci jertinutile.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste. ii judeci gesile gi vorbele: .Ne-.Cen-asfi dat altidati pentru ca'si am cerineaci mi ingali.. imi infig.Trisnete vin mein noi dar fhcirile nu le vedem.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers". pamanrul $l cerul se desplca.soqulfiindu-i plecatlagard.micelul qi foamea.a acoperitpimintul lui Dumnezeu"). Nu indriznim totu. ca atain viaqi ? Dar nu. descrierea luptei de tUVaterloo).s-aurupt ca ni.D:zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi".Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.Mi gindesc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta... imagine zguduitor de realistda rizboiului.tare ochii". Crrm agteptam pindi.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai aproapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu.i pe amantulei. ultima noapte de dragostedevenindintiia noapte de rizboi. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul .cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci.La un momenr dar.iluirii. iqi spuneel. din orgoliu. lntt-o zi. carenu ascundea suferinqa despdrqirii. convingerea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari". neniise string unii lingi altii.. artileriaajungind si tragi in propriile trupe. de la totul..sfori putrede. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii.. . Pe drum. ci Ela erte bolnavl.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. Noua experiengide viaqi. a unor extrasedin presavremii g. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdndstirea d. Primele impresii ale mir.Alteori. dedicindu-se studiului filozofiei..tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela.lumea metafizici. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramaincertituii esteacum estompatl.pimintul gi cerul sedespici. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti. Camil Petrescucreeazd.ascunzind atit stareasinitiqii.lumeapoliticienilor.ee" Ii existi in casi. cu lovituri de baros. Ea r5spunde cu demnitate.gti. . Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.i a afacerigtilor reprezentatide unchii ache. . Origan trebuiesi fi fost ficut praf. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea. .. iiutind prin sertare. cositde Ia Azuga.. O observi cu riceali. Este momcntul cu careinceperomanul .$uieriturile groazniceau cevade garpede fier.cirti. obiectede preg. Ca .i si dezlipim obra- intr-un munte de fum. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml critic: dezbarrilepolitice din parlament..precuma ficut armataromini. Gheorghidiu. .sufletuli iegitdin trup lui cu tot". n direct ameningitol in ". de atitaincordare. cit Eijena financiari.incidentul de la popori.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte". De la C0mpulung.gi ciqi" etc. de pimint". agacum atrageatenqia titlul romanului. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. Trecut prin experienga rizboiui.a.cind viaqa pede treceripc careo duce..mi ingali? Daci din nou am acceprat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi..participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial.inParma. $tefandevide ne cu atat mai furios. areimpresiaci existl . omenescului. cu cit afle cftgi Grigoriade estein orag.nu o gisise acasi.Animalic.caun nour de intrebare. scrie ci-i lasdrot .adici. Gheorghidiuobqinepermisia.ln clipa astaam aWt impresiaci s-auciocnit doui locomotive.. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini. ln timpul unui atacputernic.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior..Ela ii trimite o scrisoare chemindu-I. de venire intinsi.i Nae Gheorghidiu. o nticitateaesterealizati 9i prin includereain structura romanului a unor fragde ordine militare.Gheorghidiu?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde. Gheorghidiu e rlnit in lupti. nu sunt eroi.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: . realitateaso-polidci a vremii. afigind cind indiferengi. astfelci unii vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl..cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat.Gheorghidiu afl. ..rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel".[. lucruri personale. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti.daci au cdzttt.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd.ul inainte de a o pedepsipe Ela . Sprc dcosebircde Ela...ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel. sulletul a lesrt dln trup t.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind.]totusi imi treceprin rninte.E in mine o fierberede gerpiinnebuniqi". mult mai calm qi muk rnai luminos in acelagi timp" . $tefanrenunqand tor. ..I\ervll Plesnesc. Din discuqia un prizonier neamq.Creierulparci mi s-azemuit.

tntunericvs.il'.ri" ca o mare feri-o r^zd" . li i. literari. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t. pot ie9i.l ()71. 4.precedatde articolul adjectival.i.tuii... ". Vinzitorul se obiq..""?e elev descif reain s. .rrof . Tebnicile muncii cu cartea.r.1. . Agreezideea . vintelegi expresiile .propoziqiesubordonati subiectrvi.c.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi.propoziqiesubordonati atributivi' '"Cu. intAi. textul literar.propozigiesubordonati atributivi' '." 9i si identifice i.. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles. antiteze.pieritor cel dintki vs. nu fuse . 'iiinr....tgia /zi fusese incredinqato misiuneimportanti (cazul dativ)'.. sponsorizdriitinerilor muzicieni' 2. cumshnqiald .ie cu mai multe zecimale.. a termina." ii.opriil.orientareain sem- .lwi . ' 4. citre elevi.cscu.. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal.persoana III-a.l 2. in 3...ritrg. la Doui skmbetela rind mersese munte. ln lecqiilede limba gi literatura romini integrate. Aceasta-i riiluiif" *." Din psibologi.i un antrctriment dur.pe o?ot povesti"' ce gindescen.. ti. afinaliza etern vs. La. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe .. c.. l. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a. e (stdpknul) . *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice. de vdzut ..propozilie subordonati cir"r^. l ci rti .predicatverbal exprimat prin interjecqie'.?.propozigiesubordonati subiectivi.. 3. citireazd.. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizindu-l pe margineapripastiei.].propozigiesubordonati predicativi. din chaosfa.. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '". .Eu nu pot vorbi onestdecit la Persoana Subiectulal Il-lea A." *n-i" . 'n-a fost..*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u|i' l)up. 2/ cerul Sipdm^. 22.pronume personal.ttit.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr. B... individual.efortpropriu.oaptiurmlrind rezoliare" . lumini a incepevs. I' Subiectulal III-lea i din l. insugirea. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' lut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid.S1 descriu care singurarealitate.i"rai. Dupi atita efort depus.irc. iitoi nrpt"re . sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neatenqi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.fi.rrtr -i'realitateZconftiin{ei a9i"." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tealizateurmltoarele explrcatlve: ."r.terb Predicativ' era'verb predicativ.ceeace inregistreaza nu MarcelProust:.iari el devineTatil.. mine inmele. ceea aud. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r. fu .F.vremelnic.hrt iil.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod. ".subiectexprimat prin verb la modul supin'.a cunogtinqelo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :. orici om trebuii tras la rdspundere.' .ru... imi pdreal/ c5" P.a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .rr.conpinitwlrnew ijii u. p.ntwlalcituiescun templu maiestuos. elevii textulnarativ. Titirea integrald a textului literar: prrn. SJanunqi averse citeva zile succesive. ". fragmentele o citireape fragmente Ei analiza acestora. 1. 3.famlliatizatea.r. p.ii. de exemplu: si identifice cusau necunoscute numelepersonajelor 9'a'. . perspectiaa formdrii capacitdsiide receptarea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris .s-opriceapi" .verb predicativ..Caii int rtt. a sfirgi.rn de cauzi."r.:tJ* .Orice . '*itt -'""iplement .. Eseurialese.n* ju-atorii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili. " 1-. |'eze gi..". 11as99lin' liudabile (cazul genitiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".a al constitutiv textului diaiogulca element i. rneieimagini.temPorarrtrecitor. numirul s.a cuno$dnqelor repere.tett . efemer.. ultimul 2... 1r.clasaaIl-a. iatd .ingular.."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic.verb Predicativ.articolhotirit. .. . :""J:ii!] .verb coPulativ.Editurn Mincrva..t.Care s-o vaza" . pot descriedecit propriile mele senzaqii.r... lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracolul' Era o irac...

ri.tior" Reporterul: . folor. .r lV-a.. acordi de se r rlr. tuie compunerilelibere nararive.ii..Unde locuieqti ? .@* lrt gcncral..i. in funcqie nivelul clasei.. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.i personaje alt final... scriptirne temei. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz.ri*. iniqiaiiueielevilor (de la alegerea . a Alti posibilitate..p. Daci estenecesar.gr"i narative9i deilustraqiiigi . Evaluarea viabilitatea.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl.. de literar.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o ...'i"r. .td rextului literar. me probele scrise... "'"ff. ori de cite ori esteposibil.de tipul: . compurrericu temi/titlu indicat..t..."R1. Pornind de la textul literar narativ.-.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordanqi .i orrtonime. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii.:T".ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a).r.exerciqii .texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare. foior"r. metoderradiqionale ir. t c'itireamodel cfectuati de cadrul didactic. (cu sau fera elemente . printr-un J9. o ltrtttcstirea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a).: de la compuneri p". gi .rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate).eaaluarea" r --"i --.t2 l I llilt'ilriv' clas..*p..apreciazi-er.""qii. asiguri un climat educagional -.i a antrenirii in discuqie mai multor participangi.rcliunii. pot fi: Acegtia simpleintrebiri..".6.mai multe lecgii.de stil inviqate.gt$ili?i" . -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei.clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale..ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin activitigi de ?nviqareagr-eate elevi.ii. diferite tipuri de de evaluare r. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).ei. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabularul gi elevilor. sub forma Je intrebiri: ".descriptivegi mixte..liJ.probele orale gi pr".furnizeazi'datele ^.la fiU. cxcrcitir.povestirea orali 9i scrisi a textului lirerar.. l)rin. tesconcreteprin carepot fi valorificaterezultateleobqinuteprin -.f"ri r" 9i vorbirealor curenti.{ezi14 de evaluare.tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale optim.. cu'inceput/sfarql. igi gi Texteleliterarestudiate constituisuportpentru diverse Pritnare.Cum igi petreci timpul liber? ..il. lc.i.fi 7 _ .r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci tlc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .rnq probleme... ca instrumente itemi.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii. sinonime. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrpolali qi ai .r"r"-in qionale. cel 3.Elevii pot memora unele expresiicare le-ru plecur le por i. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P. planul d..vizeazS. 9i .a stimula gi valorificapotenlialul creatival elevilor o consride .rrrlrri-" al" i. . 2'. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: .Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracteristici.Cum te numesti? . cu obiecti.i a titlului.ngi.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl. formea^zi J". ini. In sensul marlare.rd.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1.^*d9 rol: . foarte agreatd elevi." elevilor sunt comcreativitatea activitiqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif".Report"rrl gi i"i"l"i. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.i attePtat' deci item =.cel pulin doui lecqii. li se soliciti elevilor si-gi imagineze ale intimphri. figuri. influenqeaziinviqarea. pot dp"ri a" "o-p"".i prin formulareaideilor principa.9i anucareisi dovedesc . planwl simplw(clasaa III-a)..-!:yil:"Prezintl.i.i#. complementare' "u"lu"r" qi metodealternative. elevilor carevor fi testagi specificuldisciplinei. a o J'ormularea mesajwlwi texrului literar.i. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa.t.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i. grafice)urmat de o intrebare.:.Ce aptirudini considerici ai ? . se poate realiza citirea dramatizatd. planwlwi de id.r.GhiJ-i" rrruzeu/Gridinazoologici".de pildn si compuni o convorbire de reIcfonici saf.-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpergr proceselor proouselor . anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu.. mai mrrlteobiective. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i. t citirea integrald de incheierea textului literar.'d" " tipul de compoziqie).totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invilare..r.caracrerisricile 1 +..t "n.

sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi. simqindu-i lucrarea corozivd: ..:ctiv q.ln funcai.ta lutului.ru iegitla luminl.cenuga inalt.r prclucrarca rczultatclor obgitrutc. .Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii.cuvintepotrivimuguri si coroane"' .pe brinci. in Ewl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno.frimantate"..4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr)..--"$ r l)irr punct de vedere al obiectiaitdpii tn notare.rob" nu trebuieinqelese sensullui social.. pfin si se zvircoleasci.printr-o indirjiti gi indelungatl striduinli. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: gi (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI..sintagmi care semnifici limba poeric."?de IJniversulpoetic se-nalglca .1de"irat-fals.intrebiri srrucrurate : (3) itemi subiectiai: . Versurile ripiezintFt o definigiemetaforici a creaqiei .treapti" pentru urmagi./Sudoarea muncii sutelor de ani". . in eseuri..si-mbie".ntstr.i spiritualitate..cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieqii9i aspiragiilor m]ne".cdrqii" a poeziei. Exemplificare (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate. .casi se. poetici. . apdrut ment estearta poetici argheziand 1927..ci cu .. .. ..din zdrenge.ampreficut".ilrcA ( itstlrcarca itcrnilorsc rcalizcazd..esteconqinutulei ideatic' sentimente . . acidul care-lfacepe sti$... poe'ji . . armonia ei..arte Poetice. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice. . | [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare. . epitetul . direct sentimenteie. da-nu../Birrinii-au adunat. r. oameni pisiri copil vestmi.hotar Poetice.vioard" careconqine..u.si-njure" 9i de metafore: .cuvinte potrivite".am preschimbat".ripi*.ficui". Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv .itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt.te .de obiceiin versuri..Procesulde transformarea bu...doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten.amivit".. prin carelutul se transfigureazd'. a materialuluigi a spiritualului. . creit@@rime terioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi. . din coloana A... din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide.itemi de tip rezolvarede probleme.ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor. ' Prin abundenF de verbe: . trudegtela fiurirealimbii poetice.itemi de tip eseunestructurat.i^r" r"ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii. .l"bor"ti. . Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .in careeul atitudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti.. Cuvintele . La rindul siu..] miere".depiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest. A.itemi de tip eseusrructurat.ripi gi. B.veninulstrins te". 'f baza ceimai importanti liind: obicctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.torcind". .itemi de tip pereche. Cealaltl componentil a . ca yn laP cu injunghiat".hrisof' gi .ca gi pcnrru admi_ ::l::11. _.ezatein fruniea cite unui volum. . a-i continua opera.pc mai rnultor critcrii. Poezia Testacare deschidevolumul Cwvinte potriztite.leagine'. aminiind datoria ..preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5.i interviuri.robilor..:. printre plivani.. . : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli.Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de ...stipin". . scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisiturile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principaleletrisiruri ale personajului. [.. in laboratorul lui. cu doui iumi pe poale".[.. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl. toarela creaqia in Tudor Arghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.visuri gi icoane".. s-auinilqat pe treptelevieqiidin ..Dumnezeu piatri" din ..itcmi cu rispuns scurtl .. din idealurile stribunilor care te menirea . ' morqilor 4i1. Si defineftevolumul in fruntea ciruia se afli poeziaTestament.gropi adinci". t.irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i. (2) itemi al ciror rispuns trebuie.... i. sudoare...searardzvrdtitl".cele.cartea le virsate-n poetuluidevine.(2) it emi semiobii aia i : . poerul. unele a.nt d"111(...erdspwns de atteptat...e tipwl d.fiului" (urmagului) de tri".a ittcat/Stdpinul.i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din .

trinii"gi poctultruditor.Poemele luminii.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti. o treapte"r -.t. lrr fragrncntulcitat.durerea noastri surd.l""rina alrora" refuzamisierul lumii." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce .mic9o.. epiteteadesea dublete.Intinsi lenegipe canapea.. pini la ..r poctr.. ili. Arglrcz. o*ul trlebwie fie " absolutului.domn.. (.-.aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.metafore./Domniga suferi in .i ."r"i. cclor cir!utttsc.cind" s. meniri p.[*'"ii"\rlceleriiltlotit..lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd.de fapt..in lexicul inediq de o prt.. Mesajulnu esteinsi pentru cititorul inocrrlt.caun ciorchin de negi".striiburrii".Eunu strivesc .r./E-ndreptiqirea r'.a.. batrini-i). mlnltoare utilizat'Verestesubliniatigiprin. ce lro.i. Astizi filozofii n-o mai zofii au . u..tegi mai taretainanopgii.rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .. d. cum rea : cuioaste lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci .amluat".ttt.tot ce-i ne-nqedevenirea universului..H"g" ""pli"i. qii ctc. a potentamisterele."] g..t.sugrgm..rl-rupur forme: ..a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale. pcntru .rrti-.. sa: .i maiprofunde ist.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se .lumina mea"(a eului poeric) gi ..estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdului)..sursi de inspi| poetul.""" car" di titlul intrein gului volum. Relaliainrre ./Robula scris-<r.prin aceste plcxitatea ei.]".i" etc.. .uc clcl'irrit poeziaargheziani. repetiqii (. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr. ca de altfe'iin intreaga poezie.Slovade foc g'islona f .f.. apdrutin 1919.opcra filozofici a lui Blaga.. cici numai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis. .ampus".sporesc".ca f...suri gi mai mari/ subochii mei"."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd. tairreleau celemai diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.i._..".stlpinul" esLc poczia." Vcrsurilc finalepotent eazS."..rrnorgi.. . Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l. coplrta.Poeziaesreo arri poetici.i.. . ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".r. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu.. .seira rizvrltiti" .fJr*".i trcmuriroare/mire. idcatic. trvinic/$i_izbivegte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.vezi p' 85' 7970.il pfa"g a.veste-ncet pcdcpsitor".... prin aicuns/ in adincimi [i'.trul racunoagterea iparc i.prin conotagiilecontextuale:nu-"r.iunia lumii":.r.rovinedin dragostepentru.i .1t-.rirr..i ei albe luna/nu micgoreazi' .r"-rrt.iirr .negativi (. Discursul liric se consrruiesre jurul memforeilurninii.e a reprezentat-o ...i.cartea fiulc.u..r-eazi")' urmireqte f luxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in...veacuride-a rindul' filo.de nuntire a inspiraqiei (.gte gindirii magice.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei.ccl cirrclcc(:pteirz. din se cunoagrerii constituie multitudini de taine...t" . r. rima esre imperecheati... 'raielr"aa'J#Jr.lutttirl:r" tl.."r"r expresionistal permanenteiraportiri a poetului la dimen.. prrt.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainade careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' La polirrrf.icrulcald")..intinsi lene.de aceea sd duhului m"u. acelui de cunoastere inseam- lua.rd.. buze ori morO .rc op()Z.gindirii umane. un ochi lduntric se deschide9i dru li .... '''"E.cllrritrri noroi/Iscat-am si frumuseqi prequrinoi...ncroase....fer..).r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi.nt"l gi. exprimi fascinantulpioceJde poetizare vieqii.ilie.*.rr. .domniga intinsi lenegipe canapea". semnificatia termenilor-cheie ob ..."rt.).imbogdqesc"...caun gap comparaqii injunghiat".a a sirrrlirii.slova foc") cu rruda geniali de .. celor cu o conotaqi.verbele.. Sintaxapoetic. tot metafori -..Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qap injunghiat"..lirug.versul scurt '-"i.. mai retoric. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii: versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.b wni (strd"r lrurtii.cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.vezi p. ritmul -iambic.Din bube.i artd poeticd.atitudinea lumii.o.rlui creator al unui univers spiritual (.rrrrurci obscure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf... ca un ciorihin de rrt'1ii.ucian BIaga...aratl'unNichitaStinescumaita V.eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c"..bi.de aceea cosmici. ii amard". Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" ..sporesc-a ni i'treqiner"".robul"ccl ( Jr('.. "rt..)enumera-.a" larmgcul cu liric.registrul.taiunei asemenea .Ji"qer .i rrspiraqii -..r-i.unelecu sensde personificare in (.. ochi. mi.-n . la vegnica Siunea in univers ies/seschimb."r"ie a" minuni" .un rost gi vaiori.r.i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul urirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri. rrttr...vieqii renun! cu bucurie la cuun creator.risc clouii ilrrstr./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.p"ri.eceptorii.o"ot"gia poritivi (. noagterea Conceptelegen liric ..rtit tttctrr[t.. a ll tillncr$r ircccir..flori....crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare.. l)omnul o citeqte. "lbe.este il."rir avind rolul de accentin discursulliric. 85.este de intuneric".consumatoriide arii. ..apirutin p.re cltre ""t" "er"i. crre vor..raTura obscuri..rtinq"loi..p.cunoaqterea.abundente. fiuritorul de noi universuri spirituale.r . .a urmare' trpul nelelumii. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric estecunoagterea da .cind.mirestei'. . .fi rulburagide mesajul.. o bala-.Ei. in printr-o suiti de metaforeinedite: .cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte"..a.ttrritri/Irnpirechiate-n carte se mdritd.il*ilJ.... care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului.i'"-".../aga lareifiori de sfint mister".slovafiuriti"): .iubesc") opun ..'r./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei./l{oclul durerii de veciiintregi".. Originalitateapoezieiconsti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestescrisi.-Ei-i*pii"ir.izbi. .. ^\ia.rn .paradisiaci. in viziuneaasuprapoeziei. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine."g"le.sugrumi"-./Biciul ribdat se-nroarce si in .J.

pasul poezie..qie.rt" "r. ^p^ti1i^ poarti iarcadulcelui'stil clasic. a spila putin a. a a .eu ramin" consemneaziabsolurul pe care-l .a.gare seami."1 rialc qi spirituale.. .5.rit... se va rransDune ce i.. din cein ce. J.slerapoeziei.'. adverbiale: calea-valea.rccstc sintagme metaforizeazd.cu totul..i. iubid .ll".t" *. a-gibiga minqilein cap. de jur imprejur.s{. astlt'l . A apirut .intr-adevir.pe ici pe colo.i."qiii. aducere de aminte.toate configureazi evolugia . i.cir gi prin instruirente jongleazd.... modernitatepoeziei.. de-asila.a eul ..poezia.. in celelalte strofemonorime diferite. din cdnd?n cind. ivtai rp.4.r.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz).. Anual se decerneazi premiileUNITER.. l. poeziain dulcelestii clasic esteclasica.poi in poezie. lj- c r t I t: 4.nasre .Jrpe.inefabilul ^^^r... bdgared. Orice artist igi creeazd.. deopotrivi . -oz"ic. "i-"11"i lalrric". .cici substangele ta circumstanqialide cauzl.j.r". (nume predicativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) Subiectulal IIJea . [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. trtitri srrfcrirrlccroticc. isi lua ratia zrlnic|.i. lume proprie.lpostaza . de ozi. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3..olat. primele ..(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian. cretuluiin abstract. al'creaqiei poetiii cc..."ri f""aa.titlulintregului volum. cu de-a gi cor 'pururi.propoziqiesubordona.i-"eilil.."-. din nou.a da bir cu fugiqii.ri". adjectiaale:de geniu..'o . d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl ..si procedeziastfel" . 9i id""l to....pov€st€" liric o exprim. 11v11ra..idilei.rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in inimi .si sefoloseasci un ciocan" . Iubirea insumeazi frumosul din toale r}.. .ontulpoeziei.a-gida seama..t. '-r.i a..rr il: rubrrea.dit . a"*"1_ goari".. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .J"il in actul creariei sale.".i.printr-unfenomende. Nichitasun.. iubireafiind o . Nichita stinescu ne surprinde. cuprindecinci catrene. (verb awxiliar) 4. acontemplatorului: aceea .i muzi. aurit si .Stau i1ti1s ri lung''.i.o lua.i... iubirea devine muzd... -cirei clevirtcinspira. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.roare.r..dirrrr_op^rer" . Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urbanism. aga aga.tr-ut q.. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel..o secundi. o :! I }il. a da de-adura..... poatefi interpretati.rj:l. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinice. sticle" .pr()r)Lurrc rcflcxiv. definegte sul pocricdin accst volum. mai ..i.' 2.. ' ' "rtirtice.. genialcu ideile gi cuverbul (slovapoetici).adverb de mod. ."ie ..tnt"l.j. .e. a fi este verb copulativ.eseamd:arenqie.r ttrrt'i. Starea d" r"_rpi.r_ surilc au valoare incantatorie.imi-este fo"ri. I .. sugerea re iu'6irii . o revclal-ici] eu l-am fost zdrit in unia.spargigitul pregioasei lnolrecta.. ln text.. gata-gata...u prrnJi. prelios: valoros.cu minte.i afcctarc... s-aplam.. lrrtilnireacu iubirea.". 1.preficirorielacrimiin trigt.creaqiei (. de subordonatisubiectivl ..i.r. conferS. 3.rrul rrei iz. a da mina.carea dat.Pasul treceeu rimin". desrrreci.rransfigurlTj . .p"r^rrl il.upas. mai-mai.in." titfig"rilor.Sub oriz.z Inima / incet mi-afundi".al.t doil.i*i u.igi relevi i""p"ir"bll.uio 2.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin crealiasa.i al Parisuluiesteo deosebire de la pimdnt ca la cer.rtlvcr dc nroc{.viziunipoetice. lui ."iu.propozilie subordonati subiectivi.ti'j rf tccva.de vitamine... cu 2.-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia". ...luare-aminte...r. aveade gind.in dul.Anwarulastronomic".""aa/irr. .. de aceea..pe soarele sub pitic. vers laitmotiv. u"rrrrri . A.. cuvintul wndd semnificidubla reflectare il.i dupn anihilar.. l)oczia. ry rr. Locuqiuni: .""sirc blestematisi zeiasci a. B. lcrrltclriliVicircscu"$ivarsi cu. de alti s..rniu. din cale-afarl.. vcrs. a facecu ochiul/mina .n b".razna. poeru_ trece...ffi.de viage il.dinti-un bolo""rr.. Jc -.og. swbstantivale:bl. Intre aspectulBucureqtiului.:. prudenqi.. Sttu. pe neasteptare./ El avea. aduceamina-gi te. nu C.rr.ti"i. .renronic curtoazre..i..propozigie depusese intariseri ca piatra" . doui strote cu aceeagi monorimi.versul . cu dinadinsul. clrr_gi ipostazade damnar. precauqie.pocrrrclcigi rneritltitlul.. ... caerotrc'l 9i ca artd poeticd. amintind d. n verbale: a ducecu vorba.i. ..p"sul tru i.-""9i.. atit.(betaie)in lege. feminin gi poetic. cu stare.ii... pas c.a o lua la goani.cumsecade. poem.pronume personal. a o facelatd". pi """-" Strofa a teia exprimi revelagia poetici. aface. cuno"gr.rlitrtc rafinari".. la cor. Sub accstaspcct.t"t:l-"B. "D.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd. $i prin acesr tcnle creatoare. re"'.e lur.e^tehnica simbolistd. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric . . de asemenea.propoziqiesubordonati cornpletivi . 1.. a proceda:a acqiona. griji.prin intuigii gi.t. vers concluziegi versul.-prin care se pregetestetrrrri.

1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.evaluarea comportamentelordin domeniul afectiv.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi. cooperat/nua cooperat mult. . unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasificarea Scarade clasificare mir de categorii.Se ptrrrc problemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: .acurategea complex careinclude rez. seriede informaqiiutile.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici). rat . .: . justificirii rispunsurilor. .Itt t t t t t t t . Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru. Probelepracticeau o aplicaremai restrinsi in cadrul evaluirii.acurateqea . .Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu fi proiectul poate. curs.alegerea .re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.posibilitatea .strategia rezolvare. .I25 1trttgresu. elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqilor did.principiilor. teleielevanteobqinuteprin celelalte .acurateqea .4d$.aplicarea inregistririi gi prelucririi faptelor. . celemai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de importantcobscrvate cadruldidactic.claritateaargumentirii si forma prezentirii. " saude grup. itemilor.proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate.graficegi descriptive' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifica.ulta reprezinti un instrument de evaluare . Adrian. alizareaproblemei . . administrat 9i corectat tlc:c:rdruldidactic.probcleorale. .calitateaprezentirii . in ..comunicarea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.1 .chiar piin incercarea fiil. oralegi practice.s0l . cu ceilalqi a plu. tehnicl. ll(:t I Strbicctulal III-Iea l. .-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-este o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio . respectand .de exemplu: ? .utilizarea corespunzitoarea bibliografiei.Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiinoi.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz. .1 I Stoica. a comportamentului elevilor.interacgiunea directi profesor-elev."pottului asuprarezultatelor obqinute.in ce misuri elevul participl la discuqii . Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.. . .PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehnici de evaluare.gener materialuluiintr-un raport. exemregistreazi etc. figurilor. niciodati .organizarea . .p. Mctodele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.igi pot alegesinguri titlurile/subiectele. \i . de cunostinlelor. Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd. lo.feedbackulimediat.d1i.Ca qi investigagia. .:rutocvaluarea..lism dc control (vcrificare). si .figadc cvaluirrc dc . ocazional ' frecvent o intotdeauna . .scara clasilicarc.rccstc probe se realizeazd.flexibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qiede calitatearispunsului. greu de e o obqinutpe alte cii".rrilizareacorespunzitoaregi in siguranqia materialelorgi echipamentului. dupi ce eleindividual vii se deprind cu iceit dp de activitate.elevii sunt informaqidespretemaricalucririlor practice.ilffiFlegerea in permanenr cadrul didactic. Prin cel .pr<>bcle practice..stabilirea scopuluiprobei si definirea obiectivelor operarionale. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc . .proicctul. mai des in clasi. Prin intermediul programei.portofoliul. . * invcstigaqia..corectitudineasolutiei.realizarea elevului. Probd inseamni orice instrument de evaluareproiectat. elevul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. . mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. regulilor etc. de . Pentru realizareaprobelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: . .scrierea principaleleceringe. . incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia.Elevuf'primegte sarcinl prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gami laign de cunogtinlegi capacitiqi.in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice.alegerea tipului de item corespunzitor fiecirui obiectiv.probclescrise. Eta|uarta scolar.i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi).

ajungela: * consolidarea. funcgie aceste de . tul literar. meloiramd.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul. unor situagii. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic qiportofolii standartlir.erilor. scrisc prlcticc.a originalitl$i.. caresepun in poitofoliul clcvului gi sevor ptezenta-.stimulareacapacitigilorcreative.umorul 9i ironia . fiind o metod5" executare unei ac{iuniin mod repetar.gi deprind. op.a. .ror formi estedecisi de un centru acreditat. amuzan" " Asadar. a. teoriilor careseaplici in situalii variate.i r l.1. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii . prccun) s:rrcini q.Pentru a se asiguracitirea conEtienti. pirinqilor. . iternul 1. .unor deprinderi.. povestireaorali. la I')xcrciqiul. este'ometodefundamentali. proicctul.u-t'.tuturor formelor de activitatecarecapiti.aspectul viaqi surprins. 1n cualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: . subiectul al III-lea.vezi Testul 1. .rltrrl. 2.suri ce ei le realizeazS.de intrigd. L. godern. 131.in ritrn propriu..observ:rrel sistcrnici corlrp()rranrcnrc a .sa ccarl elevilor si"autoevalueze portofoliile.r-no. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii.farsd. -...sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprijine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. lmentele vezite in sufletul spectaitorului. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contind. elevularelibertatea adauge si materialele conside| :tt('rtcccsarc.urilor. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .ate.pe sirite g. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului. Modalitateafun* dlmentalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi.i rcpetat. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.. comediapoate fi de caracter..priceperilor. dc la un an de studiu la altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r . ."rr"pr"r. de I Stoic:r. ca fllacterele. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaqialisi temporaldg.in mareparte. dintre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie. o impprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente.dezvoltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice. rczultateleobqinute.orienrarealor profesionali. sr a lnrqlatrver..i. .contedie.regulilor.insu-sirea nogiunilor.mint ve3ln comedieseridiculizeazd.rlni ln activitatadidactici.-Comedia t#qigarea rno. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. si subliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-auplicut (le-aureqinutarenria).tipuri uman" . r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afectivi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. . moraowri.adici procesulinsuqirii cititului corcct.' si adunepiesedin portofolii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. Exerciqiul esteo metodS.citireain Eoapti.exerciqiul lecturii integralecu voce rare. pii. .a cd.prin variatemetode. urnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :.srisc asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. Aclrian.. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. a.aodeail.'t st'.r. careconstient "".p. gi dc.sraale lrilitc tlc cadruldidactic.li se cere elevilor realizareaunei sarcinide invigare: de pild.cartca dcviziti" a elevului.rlc.ral.feedbackuldin parteapirinqilor g. Prin exerciqiuse repeti funcqii minrale (psihice) gi -. 9i limbajul si numele acesrora. datelepersonale. Totusi.ni" conrpunerilibere.vicii.. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwlwi. in dc elemenre. . 3. a.rex" motiice. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice.de pildi deprinderea receptare bALrdirca de scris.'urile. . adecvatS. p. la alcituireaunui tcxt.a forme de comic.periodic. Sursede comic sunr mora'..comediaare acgiune deZnod.pondereaceamai rnareavind-o metodeleformative. cit. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. constient."r. oierele dramatiin dram/. respectival cititorului. autocvaluarca. ale compedqiilegcol.in lang.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. Comediapoate'fiinprozdsau in versuri. situaqiilein care apar personajele.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. ci numai unul u mai multe acte.fluent gi expresivse realizeazd.DupS.. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptarea mesajuluiscrisin clasele primare. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r cstc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -. a spiritului de independenti.prevenireauitirii 9i a confuziilor.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.r. . carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareelev. c Informaqiilerezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didacticdespreelevprin alte metodede evaiuare. Obiecthtele ciclurilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.duce la dode a .".iqinl se . raport cu obiectivelesi standardele in educaqionale.('nr('str-ualtul.

. comitetegi comigii.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare. prin contrast. rradesivArgire. poli.agacum sugereazl.dar esteun so[ incornoliticianwlwir)ersnt.i altidati. in festaqia organizatS.spre deosebire Caqavencu.. .Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice..i anumein punctele. avocat...aptrruttr 1884. ir.. Trahanache. 1in 9i fiind susqinut discilime.Scopulsocietiqiiesteca Rominia si fie bine gi tot rominul si prospe1". zinti se Comicul d. ce aclamim ? Noi aclamim munca. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri.dandanale". Autorul. in elidatul: gruparea guvernamentale.. compaGagamiqi.raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:. scrisoarea f*n Tiplttcscu. cfutiga lupta electorali zi.Si n-am parte de Zoigica".Industriaromini e admirabili.Si mi ierqi gi si mi iubegti! pentru ci togi ne iubim !ara. de Calavencu.adresatiZoei Trahanache. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea.nume cu sensul.Dupi lupte seculare.numele areca rd"dS.. dar lipsegte Soqietatea noastri dar. mici" . Agamemnon r in sugestia Dandanachereliefeazd"... Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea.Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". .cini rea Farfuridi .. lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandidatura Agamiqi Dandanache.. Caqavcncu manifcsmqia cinstca in noului deputat.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. . $tefan Tipitescu nu se lasl gantajatugor.. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca. ca.i senilitatea. mai mult. Caragiale. amantasa. gefulopoziqiei. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache.Ai puqintici ribdagi cuvintul ca". in gters. iul.lirritor" p veros. noi.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea poliautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui sistemconstituqional".eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase. Trahanache-$tefan Comicul de caracter. gi cel de limbaj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu. Accepti si conduci manicu d.intruchipind electoratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi.pe de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. eprezinti politicianul incapabil.antajul politic) viaqa personali..i in reacgii. care au durat aproape treizeci de ani. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei..Ghigi Pristanda.senilizat*Dandanache.Nae Cagavencu. cinsteanorocosului adversar...te' parlamentele. rugind-o si-l ierte gi si-l salveze. care nu se face de loc in lara noastrd!".simt enorm 9i vid monstruos". cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie.... primesc! atunci si seschimbepe ici pe colo . ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . rispunde ci unul ..Zaharia Trahanache.caredoregtecandidatura.ii oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu.momentin careadversarii impacd. tipwlpomoralitatea. careau durat aproapetreizecide ani. ilogic. fruntea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. ori si se revisci. anunqe va fi sus{inutin alegeri ci al cirui director coproprietarera. Am zis!" Capavencw: . ln ziarul Rdcnetul Carpapilor. Singurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar. manevrele elcputat. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapublici (. e sublimi.. gi. construie f..Nae Cagavencu premarcanti a judeqului..desi zaharisit.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu. scoate evidengipladtudineagindirii.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFarfuridi.Ghiqi Pristanda. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat.cu toate partidele gi in sa. pe rul comite abuzuri: ordoni poliqaiului.Titlul indicl intriga. Cel mai savuroscomic este comicwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gresit neologismefranquzegti.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache. Lipsit de aceastiarmd. che creeazi" Coffictwl apare clar din prima sceni a actului I.tf pierdutd. creeazd. perj simbolic.. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. La refuzul acestuia la rugiminqile Zoei. in schimbul scrisorii. prostia. caremirturisea: . .aiul wmil dupi bunsuofulos"la datorie. Numele Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. comenteaziautorul) . .Gagamiqi". la douisprezecetrecute fix sunt la tribunal". pencampania Acpiunea estesimpli: in capitala unui judeqde munte se..oliticianwl pliticianwl prost. . dagi-mivoie. cunosc sensul nu ra.Iutridarea. 95 iar picrdc amra dc Aantaj. femeia imorald . .. Cataaencu. O scrisoare privatd. . compromiqitoarepentru a o folosi .Farfuridi. iati visul nostru 1.corupt pentru ci are .creeazd. ori si nu se revizuiasci.femeie cicilitoare".Brknzovenescu personaj gastronomicd. gruparea opozigie. promiqind susginerea nu de care. .fira scrupule. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala.. tipwl politicianulwi demagog. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surde comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii.estc in crcaqici L L. moPunctul culminant al conflictului esteplasatin scenaintrunirii electorale... . deci estetipul demagogului. sa incurcituri. celebrudiscursimpiciuitor: .care clameazS. Din aceasesenliale. ticul sIu verbal: . incoerent.incetineala gindire.Dupi lupte seculare. aparigia pretengia de politician imparqial. electorali. suisoare lui O Capodcrpcra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.. toqi suntem romini!.pierderea animeazi campania electorali.$tefanTipitescu cedeagi Va candidaturii lui Cagavencu..nulitate. dar urisc pe triditori".cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi.Am n-am treabi. .desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a-9i impune cantru alcgerileparlamentare. gineun Agamigi Dandanache. iati visul nostru realizatl..senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului..familiemaresi renumeragie. candidaturii dc Prin ternacomediei. primesc! dar si nu se schimbenimica.Din doui una. alte situagii comice. sau mai pugin onegti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequluinostru !". .. putem zice.Zoe.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. dilemi nu puteqiiegi.

fot B.baza plan..propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi.z/ P. vs.p.2/ P. suferingi..i a. ie . J i.. nemwlpwrnire mulqumire. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toate" .negindit.. mifac ci n-aud.. a esolwat omti! zgornotvs.colelor. adaerb: Md"tot intreba.rcgindit. cu .**l..propozide 1iesubordonaticircumstanqiale cauzl. fo.frontali. luminos vs. . mi. numirul singular. exerciqiu. .in text este pronwrnenehotdrkt (aparela forma de feminin . .. patimi.-. I a conqinurultextului .d""rnolt"readeprinderii de citire coredi.. [. a 2.. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul... interjecqie.propoziqiesubordo"gi uatl circumstangiale timp.] dureri simpitetoate ca-n ois. r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.. fluenti gi expresivl.propoziqiesubordonati circurnstanqiali timp. intunecos.obscur. conjuncgie. s) durere: chin.pronume personalcu valoarede pronume reflexiv. de . 3. c.asuJ'la:astinge.piind... de . trii.'mixti Scopuri: .. gdnd .toate).rli.. "u pe fizicegi moraleali personaielor bazainformaO:.cind cu geneostenitesarasuflu-n lumnnare" . .girrclire.propoziqiesubordonati atributivi.rar (invigltura pentru viaqi). tiilor formulate. td. ceeace .in text este t conjwncpie swbordonatoare: .i"Jf*rer"rile furnizate de text. O: ." joc euristici.. problema deszipezirii..in ritm proprtu.r B:lT# ".prepozigiesimpli. prepoziyie.Capitalei' in a. l.a rap Ca*p uI mir a.resPecdndsemnele O. Revenca discuqie i.corect' caligraficcerinqele r. Actiaitat.. 2..cici [..J frerar.De vorbiqi.elor . #..f. didactic..rg" Buratino.punctuaqre.. tihni In peisajulmontan giseaintotd eauna tibnd qi implcare. diapozitiv/diafilm. Mi fascinaapusulsoarelui.. a propigi vs.propozigiesubordonati circumstantiali consecutivi.:"'. *p. si citeajci corect.. plicere... a regresa a progresa.retic.ci numai aceleacorespunzitoare tipului de leclie' ... mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. Clasaa II-a Data.pe grupe' .cere. a capacitiqiide receptare mesa. t substantizt: Iot esteadverb" . Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" .l/incit mI credeamintr-o lume de basm.genul feminin gindit..Era un gerllde cripau pietrele. lexical9i gramatical. a simpi:a percepe. Mijloace de inadpdmi'nt: ....rii de exprimare .fluent proPrie cuvinteinsylng drn..... turi era compromisi. scrlsefl orale.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' . 3.adjectivdemonstrativde depirtare..dezvoltarea cor€ctt fonetic..*ili. calm. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. independenti. O.tollre in scris. .. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.tiilr. conversaqie M.tilor de Alexei Tolstoi (II) Tipul leqiei. Prim-ministrul a . 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor. elevii treblie." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De poatefi prepoziqie.."i intimPlirii' consecinqele Stratepii didactice -."" c" va intreprinde guvernul b. ilustraqiicu personaieanimale. Subiectulal III-lea l.l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A. regindirc 4. ortind-o..p.. a Cit.. unui ionqinurul acestuia/pe.. . dcea.pronume relativ compus. . Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro.satisfacgie.propozigiesubordonati circumsranlialide timp. . apreciind . J. tot .a inainta. a oI ulttos (a oluptwo : senzual. jroiratt ' instructai.e. reqinind o. gi expresiv.rpri"ae Ol -"ri. linigte..] ea din noapteaamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' ...texl.explicaqie. evolua. 4.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate. casetl audio etc.innegurat in biografia lui era un moment obsiur.. ginditor(oarc)..i la sfirgirul lecqiei de.a avansa. l.t.. ideea i#i?"rruq1.

Lr. Enunturile exclamative . .. formuhnd rispunsuri.dln4a .Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5. .. Joc didactic: Jocul rime. .vrzlonare de.Iormatlva joc de. . 48-51 pp. Verificarea temei scrise l.frontali . Gr.actrvrtatePe gruPe .5e pot prezenta siluete . | 'e d1ntaptelefr vorDele sale? .Transcrie ultimul . Poaesti.si povesteasci textul pe bazainsugiriiconqinutulur. _ I I ' t. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . urs etc.audigie vizionare sau pozitiv.Ce facefiecare nal t . ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice.problematizare timplat in continuare ! .exerciliu de creagie .individuali formativd . in_ sopited. rlo.conversalle ratino ? * orall .sa mveqe ceva.orali .Irraqii Grirnrn..planfe cu im. apreciindionsecinieleintimplirii: .Pentru viati.migcare . casetiaudio.exerciqiu . siluetelorih plange sau.derol cutieintre doi colegide. l.exercrllu orale ultima replici !" .problematizare se idreseazi lui B?a.e sugestii metoditr.Alcxci'l'olstoi. Momcntul organizatoric 2. de plange.formativi .conversatle oln oasme.. inqelegind .materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.sslsgie texte de comentate..itas Educa2005. diafilm etc. .orali .exerciqiu .adresindintreberi.frontali ..Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni qi algielevi..Ce trisituri alefieci. Lrteraturd pentruceimici. Citire selectivi: . Joc de rol: Iniqiaqio dis.dia. de exempl:u: fix.material didactic: s'Juete personaje.tltl9*i?gi..iomportarea persona.. Chcipa aur. Aprofu^ndarea textului .Citegte o Citire pe roluri . chix. persona.Desprecineeste in aiest text literar ? perso.joc didactic lor. de . motan. .scrrsa .agini .orald .formativi oPovestirea integrali. pix.r l..orali ..exerciqiu de citire selectivi din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! .vez.si citeasci pe roluri.chsere'I-Iy.individuali enun! ! .expunere hierar in lara Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' . dix..elor. Obiective: .CumsecomportiBu.Itl IlibliograJ'ia: . drix.. tix. povestlfl cu .Explici de ce vulpeai .exercllru tino spunindu-i .Spuneqigi alte cuvinte iare sl rimeze cu ix..ie animale: ." .i aprecieri. Captarea atengiei 4.. nix etc.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional . orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s'a in.joc.si-gi aleagiun personaj preterat. H.Citeste fraementele. video.activitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.ordonare/plasare a vulPe.conversaqre . mix. lional.frontali lui literar . r Momentul de scriere: -'pregetirea printr-un .ca l4ftu. ). diafilm'sau ioc didactic: Recunoiste personajul . Citirea integrali a textu.frontali ..joc didactic acestepersonaie.deg! teptufegiinqeleprule" .

ln r.orali . itemilor. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii. care relevi progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale deficienqele in inviqare.qi eaaluareasubiectiad -labazadelimitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. ln continuarevom relua doar clasificarea multor criterii. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebuie si fie permanenti.. l:]valuat'ca A<f progrcswlu. . in interacqiune cecu lclaltccomponente: predare.itemi de tip eseunestnrcturat 2.Irccdbrckul 7.itemi cu alegere multiph. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriile forqe.Explici titlul ! .finalizindu-se cu note' calificative."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii giin alegerea metodelorde evaluare. Aceasti ""r".. .tl cel mai i^rg.joc de mimici -::"'#l' l". furnizeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg.i. rile.r. . toalitatea proceselor produselorcaremi. . . Limba fi literatura romind. Bucuregti. Eaaludrile forrnale. arati ce trebuie si inveqeelevul. .::::: . realizatede instiruqii specializate. I Strrit:ir.soarinaturagi nivelul pergi .2004). Manualul pentru cksa a ll-a.elevii iau siluete de personaje si interpreteazl. (3) itemi subiectivi: . verificlrile reelizatein cadru! inspecgiilorla clasi. itemii se clasifici in urmitoarele : categoriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals.Marcela Peneg.relevind eficienqa activitiqii sale.itemi cu alegere .apreciazimisura in carerezultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. prin 'b.Scopulacestei acesruia. intre cele doui Eoalwareaobiectiad.vizeaz6. da-nu. are caracter bilanq. corect-incorect).itemi cu rispuns scurt. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativl. doar mimind. .D 2 I | 101 ) 4 5 . . formanqeloratinsede elevi in inviqare. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelepozitive intiresc motivatia inviqi. uoolrorio.formativi 6.definireaconceptelor ettaluaregi itemi. cu noi exemple.itemi de tip eseustnrcturat. Editura Ana. realiza Pot aceasra firi siluegi te sau migti.itemi de tip rezolvarede probleme. cum sl invege. un joc de migcare.itemi de tip pereche.oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. vezi pp. . evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledidactice.frontald . invatare. continui. . : (2) itemi semiobiectivi .explicatie spuni proverbe. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. riiur.intrebiri structurate. 3. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clasificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare. Tipuri de itemi Penuu.Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. .AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. .nr.83-84 din prezentalucrare. ' prin carerezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu standardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evaluareprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii..i p. .conversatie de re: Ii se cerecopiilor si .exerciqiu .joc de migcare . Defilareapersonajelor . tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! ." vii. Scoh. 14. elevsaulacutrele gcolare'Evaluarea norarea. Temapentruacasi(exerciqiile 9i 3 de la pagina 2 67.ci feedbackulimediat. Conversaqia incheie. formativi gi sumativi. r obiectivi qi subiectivi.

a. d-e gi o gami . Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es.doarn-am a trii cdt lumea.urarea Urarul ll a. Craiul.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie.. Caracfiruagieinigiali. Craiul. La despirqir tatalsiu..] voastri. frate-meu dagici sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplini dorinqa inainte.ane etc. Cum senumestecuvintul caredenumegte fiinqi. Iixemplc: o Itemi obieaiai.. adici itemi al ciror rispuns trebuieselectar dintr-o listi de op1iuni.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i. un lucru. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb.49. . itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. in riscul ghicirii rispunsului. posomorit.cltunu..i sefereascide omul rogu.itcmi caresoliciti un rispuns scurt.. acliunii basmului cuprindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui peripegiile Harap-Alb.o oglindire a vieqiiin moduri fabuloase"(G.v 2.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd..a-i ci s-a implinit vorba ceea: mincarea... ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul spin 9i . toati Yiaqa feciori de craiu.ca si mogfiul escpimintul".i romAni. Existi o propriu-zisi.i destoinicia i sii pentru a constata lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului. alungat de un urs grozav carel-a .p R. impirlgia estepopular.. Idetn. r v.aflatein lupti-cu forge.i deznoddmint. degeaba "[. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular.. iar verii secunoscuseri../ $i la rizboi. nunta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti..49..nici tu etti de impirat. L'Desfd. e. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv. p.. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi... i-a scrisCraiului. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadlui. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. in carese nareazi. pe careo milostivise.lmpiratul Verde. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte.. mai stricaqi .. lor gi mai ales curajul.virit in sperieqi".)..l in funcqiede autorul individual'saucolecI Dicl:ionar de termeni literari. Acegti itemi se clasificiasdel: . dragul tatei. in cadrul disciplinellimba iiturrturu .." sau .c) pronume. I . Expoziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls di citeva indicaqiidesprepersonaje. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. elevii si fie capabilisi recun-oasei definigiasubstantivului.. Ca structuri. iir.p.degi existd.astanu miroasi a nasde om'. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.d) substandv. iqi caracterizeazd prin proverbe : . basrnulsc clasific[ in cult Eipopular. [lnun1. ci de ciini nu mi tem rr".Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai. careavearrei feciori".tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneunor incerciri de voinicie. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui. Si umblad numai aqa.. (2) iterni al clror rispuns trebuieelaborar.Craiul ttn. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.. Basmuleste.. Cdlinescu).in spagiul liber. obiectegi cifre magice.Ei. .. basmulcult. . bro_agte celui de-al doilea {ecior le . Poit de Sfinta Duminici.frunza frisinelului. Pcntru a se realizao evaluareeficienti.. Cum vid:eu.. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruiascirlspunsul.b) adverb. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinrele carelipsesc definigie: din .ii cereCraiului hainelede ginere. . limbajul personajelor din popor.medianegi finale).o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul. Astfel pregitit..eevaluare... 9i si vi ii mei.. Verde-impirat. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. sunt i bine si gezideopartecum zici.intreblri stnrcturare. urmattrde intrigi.ne.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale.zf.incepe cu formula iniqiali: . aveanumai trei fete . degiesteo creajie originali.\ ^ ' I 103 '"*i:.0rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt.s-a grlbit si se inrci.duci-sedin parteamea cine gtie". cazulacesr&a..ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei.) pe carele inving in celedin urmi.iri-mi de giini..demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r. Povestealui Harap-Alb a apirutin revista Coworbiri. fratelesiu.. litera mici de mini corespunzi!iv.Numai fiul cel mic suferi.animale ndzfl.ecul intimpinat cu batjocuri: .. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului).. .. popular saucult.iy. gi decit si incurci numai agalumea.Pentrufiecareliteri scrie. nici impirngia pentru tine.ratic. ctc. Obiectitt d. Ca orice basm..vrijitoare . fiind bitrin. rtele mai mare al Craiului. o . literare la 1 august 1877.

Naivitateagi imprudenqa rransformi. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezilela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. reia esredeplin format..si duci la un nou mod de existenqi.eangi. Int"eresui 1o"irh.Aga il urdse_ de tare acum.$ir lirrurvt. nizdrivani pentru cI rc. populare._r"cprczinti tlr."._p_rin .este9i inceput al lui se riticegte esteo probe pe careacesta. se inakd..Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.pcIa noi".nd. Ros. a inde ciudaqii pelitori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului.facecu dingii.nwl feciorului de impirat. Calul il omoarl pe Spin (il in.tutcu pielrc scurnpc in fine. in realikte..lupta dlntrc binegi rnu. antreneazi tlnirului. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l .lipsegte basmullui Creangi. 1i.in carepredomini naraqiunea."1. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. neasiminatalui putere de a evoQr. lui un ca viaqa. pp.calrunitili." rJfoi-eazi. marcatprin nunti." inf.capulsi pieleacerbului"b.principal. si de . l'ormdrii .tz.iidentificepe fita ceaadevi. pc la rroi. naturale (Gerih. si c. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb . ajutat de Setih gi Fliminzili.I t04 | l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-atul cstc lui qi l{o.i ^ i. unde fusescatrasprin viclegug. Formula de incheiere. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb.t). gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. l. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitatea.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan. va fi ajutarsi indeplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd"macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s.r q.ru| siml'.au irisituri supranarurale.api vie gi api moarti.izrcaztr stup pentru roiul de albine. doringadepigirii limitelor (Ochih. carlsplati.zdrivane9i o aduas cc impiratului.apare. simbolizeazl.siliqile"dln gridina ursului.umul tindruluipcntruviaqi.sclirr irrtr.fantezieinventivitite vergi bali. Acesteasuntpersonaje anapoda. fliciul riticegtedrumul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. il readucela viagi pe Harap-Alb.constnrcqii denleide interjecgii. gi.irrtlrolic. are o infigigaremult mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.i tlificuluqiivielii. nici la bunitate. personajecaretesteazS.. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiectorie devinerob. Hnqigurile pidurii in carerlticegre t|.Slinul de fel nu samini in partealor. Uriar rneazd. o cxperienlicapabil.'rn l.. prinlesele privesccu antipatiepe Spin. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de indelrlirrit:sa aduci . ini. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi artaportretisticS"..qi-Lungih). in felul lor.intruchiparea experiengei viaqi.personajul.2 105 l' 2TuclorVi. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudineadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad.clii. r. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. prin acea cn M"io.Fata tmpdratulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii. Izbinda-va fi a caluiui..gidin ceasulacelaau inceput a vsrbi ele irt dc-clc. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind aproape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftretizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v..na semnifici coborirea in infern..inrogiti. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii.seuiti qi rabdi""Cular nirrc:ri.zicale. podul cu nunta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi maturizare.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce. sc duceacolobc gi rnaruri .rcu gi iu Eminescu. nici la chip.cd daca fi fost in banii lor.gig"le.in-vizduli gi-i di drumul de-ac_olo).. nunta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul).undeildemasci pe impostor..de unde se bat mungiiin. zatorilorrc.Unic prin geniul-lui.capete*-. spccific. Setili).. Coborirea ?n infern se incheie cu moarteainiqiatici. in drumul spreimpiratul Ros. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul. prin t:orespunzitoridealului moral popular. la gi.i gi minincd. personaje calambumri. fata impiritului Ro..De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.i stilul oral datoratabungrore$ti). irrOchili 9i Pnsiri-Liqi-Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. Pisiri-L. un stilist abrrrrdent.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si pedepsirea riului. Sph.bucurogidin primul moment a fi ghicit in el o congtiingiinruditI". Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb. acestea are viaqi. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo naturi rustici . In de curaj qi mai alescapacitatea a vedeadincolo de aparenge.'Harrp-Alb searati milostiv. bunitate.ora1.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi.l rra'pro 1. 15 | si | (> .iltzt:.cittcarcbanibc virrtclc. artisrulindividual incintat si populari a devenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobstesc. fknti. onomatopee. in rlte rrecere.ajuti" si-gi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. a Spinului. dialogwriamwin lwi absente.rati dintre cele identice.i . estede sunt manifestirile experienqei intuigii-gidarul anticipirii.Fataii urmeazdpe tuftriVerde. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de a-l sluji . slugi a Spinului. datoriti lui Gerili. mornent.ipsit rlc expcricnga vielii.rnu. ca gi forrnulamediani .pini vei muri gi iar vei invia. slugalui.t I lrrrap-Alb.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce . mod cic.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli..rrSpinul sede drepr fiul Craiului."anticipeazidestinul personajului.Rolul ei reprezinti putereadragosteide a facesi renasci omul iubit.. drumului iniliatic.ca de Ucign-l Crucea".iarcinenu . il in Irrt'lrisdc rccstain fintini. exclamagii.. imatur. si treaci intr-un cerc eiistenqialsuperior. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultitorulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb". il ajuti si seformeze: SfhntaDwminicd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului. condigie titarea. o cind qi cind mai rostegte incurajafaceacesrlucru gi calwl:el vegheaza. nu o trece.

(subiectmultiplu exprimat prin pronume personal.Copiii trebuie si tt. . preponderentmoderne. dar mi-a plicut mult. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizati imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale. i adv. in jur .rolul inviqitorului fiind ace. in lecqiile si de ci congtient. f... Sefii demn ori de cite ori imprejurareao impune ! | 107 l:rontalcpc grupe. r/z . cum ' adverbrelativ.complementindirect gi subiectlogic. tragerela sorpi. funcgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcastel. la de diriior. problemaeuristici.limbajul.a.idaaice de formare a capacitdpiid. e .metodede comunicarescrisi.predicatverbal.audio-vizuale. eforatl. B.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin. . spiritul de observaqie. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clasaI conttiente. in deruti in rindul opoziqiei. lwarecwasaft. l..foame . 2. jocul didactic. 3.propozigiesubordonatoare subiectivi. Strategii d. dctiaittili dt inv. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic. 1.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?".cindva") Iqi spun o datd.model Subiectulal IIIJea l. 2. mijloacede tnvdpdmhntmodeme.i substanrivpropriu) 3..bazatepe efort intea.area lui rivisiti. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul didactic.irea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri libere carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorscrise.elementde relaqie.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate.i didacticede tipul: . reb. .a izbit cu toati forqaflanculdrepr. creativelnsu.cdaud" .dc-mi pare" .).. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul.ipare lectualpropriu al clevului.il. c. de in subordonatd. bdgarede seamd.brainstormingul. 2. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. dezvolti imaginagia. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectuale depuni efort congtient.. nu de mai multe ori.incit.subiect..doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. iar al elevuluide participant activ gi congtient.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui.prepoziqie simpli. ilor tuturor elevilor.) C.corespunzitoaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane.i concu implicagiivolitive gi afective.loculiune adverbiali. (adv.de pildi..introducepropozilia subordonati circumstangiali mod. 4. 1. mi.corect gi fluent cel puqinun enung. + s.conjuncqie subordonaroare (..Recunoagteqi e despre. memoria. 3. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigureclimatul educativadecvat.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini. i-vcrbpredicativ. Odatd plenuisemo cilitorie in jurul lumii. eazdtrisilturi de caracter. Condipiilerealizdrii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared.i cu metoda conversalieieuristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris.metodeconversative. igdrii. aducereaminte. . 4. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea. (adv. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m€rgemdes la teatru. impresiile/pipeisonajul!".ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscrisse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .I t0t Subiectul al Il-lea A. In curind vor dispirea monedelede cincizecide bani.. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare.Sepot realizajo. fiecareelevsi citeasqi constant. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd. facere de bine. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscrisreceptat(textul literar citit).i i.Aceasti metodi creeazd. in ritm propriu conttiantda eleaului. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. metodedidactice formatiae precum: metoda exerciqiului.textul literar". valorificeresursele si mobilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareacapaiqimint. .. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal scrisului. -.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i scrise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil. (art. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ.de lungiduracomplexe.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. gi individuale. 2. inviqarea dramatizatl. lrr luptl. de . este si congtientizeze voinqaI' a. Nc-a izbit infigi. necesitl efort congtient.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. . b." 9. conversaqia tizarea. introducepropoziqiaiubordonati completivi directi.. propriu..etc. voinpresuPunexersarea suti difi.. Ploui in averse. curn .

stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsciunareafiu: i siu.Formdm cuztinted. istorici romineasci.ii trimite.."r.... la Caffa pini la Roma.Ew citesc.comice.$tefans-azbuciuma[z. agra.riitorrrL.fcrctrrile tu tw tu con. Gdseste cite...oriclc citc oriexisteposibiiiratea instalirii 'r'i rrr.i Occident.de a-i determinasi inveqJmai usor gi ...e^t"st.qi trimiqii mei betut din poarcd poarti.Trilogiaistorici a-Moldovei. Ii vorbegtealuziv.rrecerein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: ...#..'J" 9i o silabaqi .adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r..".Unde sunt mogii vogtri?..unconflictpsihologic. le denumesl. Bogdan. Accstor jo. viforul giLwceafdrwl (1910)repr... Acest conflict esteexacerbat conflictwlsocial..-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei ostenit. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti.Era. :lll]::.ezinta.." Elogiazi.r.]cum vru Moldova asavrugi eu.r*ari ittzsl.. diclactic poatcdcsfagur:a dc cirr. Alexandru Daoila ( 1901 ).. D. "pon Delavrancea dezvoharei "t la literaturiiromine. triceicu-.Le boaielede ia un om ?.curi didacticetrebuie r.a-i antren... invoicli crrpcccji-n apoa..gitoarei. i.[.ris prin e{ort intelectualpropriual elevului. ple.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat..ldirrnic.t i"rlol-a" rot Accsteasunt activititi foarte agreare -i-i.jertfeleostenilor sii si recunoagte patriotismul aces. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari..ril.dr"-.rl sc'z.. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod. . observi.ar" irniga.rtrrluiauditiv. meiaje cu .vizual-motorii.a plictiselii a oboscrii si elevilor.r"."zi-J.de laxa.fiinye/lucruri! etc.. prozFtsauversuri. ..a sirnqurilor vizuai-tactil.i graviteazd.r. vtoaliiai . tinwi... r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de. :r:.. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos...nire". provedin con. si numele ei trecu graniga.a rimas adinc in memoriasi in .. $tefan cel Mare afle de la fiica sa. i V.. . u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba. .l. ciutat si unescRisiritul". dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc.r. j"j. desprecomplotul urzit paharniculUlea.rr.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu.lin.cturalcclici. .. .i sunetul/ktera.tactilegi auditiveprin care. 3. Congtientde misiuneasai..r. itemul 2.de la ris la plans.Ew citesc.$tefancel Mare.tiingade voievod patriot... joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul..cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc..orirlc.". zbuciumirile personajului$tecelMare.i ul multora caun simbol.. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli"..nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc. .f "r_?r:pr?z:!t1g. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedin naturi..te Cite.. Acest conflict devinernanifestabiain acal treilea. r. subiectul al III-lea. gi a. clasele ln priraare pracrice se iocr...Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare.dornici de putere gi de bog.irir.i rr polui moldav. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru noi. sporind emoqia.$":ffi.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan.rn deosebit . didacticeEu citesc. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilor anrtrioqi.Oh ! pidure tiniri !.qii. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena incoronirii lui Bogdan. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva piginilor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/incheialsau poate irt. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cnunlurilor citite.':.rrr deiopii. . lntors din lupta pentru apdra. o"-plu. a fost ti!. Prin Jocwlsilabelor. congtient slibiciunileomenesti. prin clucerulMoghilA... si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiqii.i.."l"irrtr.l..r". soare (1909).i.i". pe fondul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic). agacum relevi discursul.te cht mai multe cut. a iy in cu un continur scrios.".impunindu-gi implacabilavoinqi. uneoritragic. trilogialui f)clavrancca poatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorului..I 106 | itt jocul sc . Patetica tiradi esterostiti.rrici'..Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $tefancel Mare.insila ..lrltcglilt<trganic -stru.. denu.on Oa viziunc. au calitatea--.Je.. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd.Eu am fost biruit Rizboieni gi la Chilia. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii.ca rc delwmesc .. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolvateaacestuisubiect. 9i torulur/invi.. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .apoi ameningitor.reaPocugiei bolnav (calul Voitig alunecase.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict. ci zic ci sunt crestini. protagonistul dramei Apwsde soc{re.. Recue infringerile.in Viforul qi Lwce afdrwl). rdspunzi.ca tampon intre Orient .vezi Testul 2. de jocurile didactice/ocul sunetelor. | .. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese. Oana..completate jocul gesrurilorgi ul de ..de creativitatea acestora.1. A fost. specrarorul trecind de la comicJatragic. Ci vru eaun domn drept. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogdlescpe alci vru eaun domn treaz. Ca bun cn'.i r-i situagia). compusidin drameLip"t a. va sta in suaD a ta cuvan t.Pini la trilogii. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc.in primeactealepieseise contvreazl..Aiurn e bolnav. valoare ^p^riij^acesrei de d9Ri.intecareiorpin !.. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personajului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc... neexcluzind elenici mente. . Sunt bitrin.Presiraqi.

. . la Riuseni.omnwl Bogdan!) i.pentru a-i cereincuviinqarea se cisitoreascS.A ! nimic. Petru Aron...e: trdiascd 1ixt.Dar cine e de vini ? Io.apoi aceasra inhiqati de un vuhur.rturisegte:..goimanul".i).Mogiilele impargea ?n numai la ogteni....ii va ucidel . ciuda in rfidelitngilor.pot..prevestiroare: o gipEtulbufnilei. rostogolegte trepteletronului.surat cu privirea.... spuneqi girii [.. rizegi boieri sadea.. Degibolnav. i. De la primul in moment (fin/ul actului tryth. mirturie a ceea ali !..trimiqind pe Raregla mama sa. bolnav . tul de suferingi dupi operaqie.. gi accsty'nal ca ca tragic.iar in formele pe carele iau norii.. ci se-nruca noaptea"). .Irrru lg.. Bogdane $i voi.. ea carese schimbi brusc (.. areforgamorali de-ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (.in viteazul ista. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio.. g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:. Da.P-amindoui mi-am pus nddejdea"). desprinsdin experienqa unei domnii indelungate zbuciumate:. i.ci nicio degirticiune nu s-a lipiide sufletul fost meu. paharniculUlea. simulind ci vorbe. In construireapersonajului$tefan.....congtiinqa lucide.Bitrin. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron.Acesta. oferdo lecgie istorie $i res..ci am statzid neclintitin faqa piginilor..... o purerecarescapdmedicinei..daraporeoric atri..stlpin". tul nevirstnic. nepo...ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor. O ! cum . Este si .il numesc.. $tefan aude ovaqiicare-l aclami pe $tefinigi. o femeiea niscut un copil cu picioare de ied.tia pindesc moarreavo.ajrio-t.zegi. ciinii au urlat.Boier.u. .soarele de lupd.. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se srrecoare_gi se inalqe. eresuri..cu prequlvieqii. n supugiii ficea r5. mili n-amgriinqa. vor purerea. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare Maria. dupd.cd Moldova n-a fost a strimogilor mei.." Credinciosul Hirman mi. Dumnezeu si-l ierte.roareceun .n.sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi. $tefanvoievod. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi.... pleaiasr apere gara.Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd.Aceste..... Cei trei boieri. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei"..Fetelecred ci. $i (S-aud. d.. Bogdan.". t"pd... feteleorfane.aleciror tagimuriseri pe cimpul a. Riregoaia.. Deznoddmkntul creeazd. ci a urmagilor vostri g-aurma... 9i pentru oameniilui credinciogi.aurorul valorifici legende.de citre propriul siu frate. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu.comple-xitatea mireqia sa.ci de mlrirea lui nu mai sufla iciun boier..dar cu inalti congtiinqipatriotici..Marea fost..Murise inainte de a-l izbi!...cregte curteadomneasci. Ca om.pentru fe: de lacurte.la apreciazi sprijinul (.i tot sfatul.Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. voinqaqirii .Cil voinla mea$-aei a fost purureauna." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. ce. in trupul dumnealui numaicresriruri.ezatcu mAnameacoroanastrimoEilor mei.. ! "Sd board trepteleSiaruncd sabia). degte-midupi picatele mele... .] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con... plinite cu pregul vieqii.eriipeviu a rdnii cangrenate. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea. . Sufletu-mi nu vrea. invingecongtiinqa datorieiim. esteadeFe. fata de la curteadomneasci.. i-am a. Oana.... autocrat. si cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.ci nu mi osindi de pacea turcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un principiu de polidci interni gi extcrni.ci-n tine am crezut. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.. igi depigegtesuferinqafizicl... iului carea fost .fineti minte cuvintelelui $tcca fan.la ultima fapti. ce vizut..$untfurtre devotat doui sibii . luna un cearcin ro.. altl chiar...si . miqa care inci bufniqa.. Doarnne. $tefaneste sonajlegendar..i neputincios.Cine e de vini ?.. slujba intereselorgirii..El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. cind se bucuri de sosireaort..i toati ogtimea. rul patriotic)..$-apoi... .-l 110 | judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:...". lelaltegravitAndgi evoluind in raport cu acesra. os6.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric estesurprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei. boierii complotigti identifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi.. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasilor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen.incllcind voingalui $tefan.. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul. Mantia asra c prea grea.! S-aimplinit legea (Sco. Aflat pe pa... personaliratea acesruapare.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: ." lr"rri apelein Siret. lga vin raiele Suceava chemarea in la voievodului lor !" .... In lupta dintre $tefan-domnulgi $tefan-omul. n-a fost a mea gi nu e a voastri.b voina voit slobod pinl la sfir. treazd". ucidereatrideiorilor. vdrt vipii.-pentruDoamna Maria. crezind ci el a murit.voinqa miriei-tale. $tefan a picituit..Si nu sece izvorul nostru !. metaford. sceni'intensdramaticit. mi frigea cu privirea lui". ..Pel-Ilea l-am mi. carev-a fost baci pini la adinci bitrineqe.it. qiran supus era rorJrn-1 fagalui".. aruncicAnds-aniscur. Titlul dramei. Boierii complotigti.. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui.Doamnc.in lupti. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas.. fiind in prirnejdie. Io...oqelir... De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta.voi mirturie a ceeace ajivizut" ).tragicS. Aceastl piestrde teatru arein centrul acgiunii personajmonumental...rilo. se pe Domn. .njionate dramaticc.. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi.. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat. ard..Bogdanc. poarte altcineva S-o mai tinir. . $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p. aer. singurqtii cc-r tu pe inima mea.dului pe-c-are inrrezrrescin semne.lmpiratul".. Dar toli m-au pirisit. tigtilor..preaslivitul ru. Doamna Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel". o vacddin turmele domnegti a singerat inligtar... care rispunseteri prompt la chemarea domnirorului (. Datoria de pirinte gi-o indeplinegte.sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd." din Aci. igr.."..).Dumnezeu?...ochiulvulrurului bitrin clipegte inci..Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: . | 1t dcja nre..'io"-rr".te in somn.. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan.

rolul" 9i si-l interp etezecdtmai convingitor.limbajul.a seproteja.. natiune.ntul/propozipia! .al. Semdnau doui picituri de api.iqic concesivtr. a seferi: a seapira.ntec. E un omfdrd grijr.i*.ii"a. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a sereintXlni.. creaturi. eficiente?n inviqiminml primar. cuai. de complemenrcircumstanqial catzd. Jocul silabelor. evita.. genrrl.z/ /.tr.substantivcomun. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate. mimica.z/ P. (numeral cardinal) O. cu de 2.fdpturd:fiinqi. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. cel mai adesea.ffi"J*ff ceea democratice". nu lua hodriri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp.1 1 2| Subiectul al ll-lca A..Prin dezgi atenlia.propozigicsubordonati circumstanliale concesivi. Lansim un nou concept caresenumette. lor . Nu a ob$nut Oscarull/.n. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice.eimportanpa proiectulwil/.-numirulplural. numirul singular. Acegtia eraucampionii.ura jocuri divorbirii/de educare limbajului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/ietermind cu sunetwl. a a nealn:PoPOr. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea.. tu rdspunzi". .cazul acuzariv.. irrv494rji. v6lfareastipinirii de sine. (pronumepersonal) 3.adjectivpronominalneliotirit.. dar gi in celelalte.u_t. .Jocul cuointelor.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe . intrevedere cu acert'ia ftrt . Au incolpitzambilelein jardinieri.) Nu se sinchisea arernei putea si ploui.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-eclucatlv. Vlzusenumaio secvenlia filmului.ace. (atritut pronominal) a " B. . D-es1 eram conainsd. (nume predicativ) 4. cc 1. 1e.cazulacu'" zativ.(trr.fnrir". memoria.' precedat prepoziqia de simpli de. Subiectul IIIJea al l.tiaeste atribut adiectival. de mesajelor scrise9i competenga comunicare municareorali determini receptarea scrise.effealie.-numdrul a plural.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi. in 2. de tipul: Cine gtie ckpigd !.IdT io.simplu.) de I 113 c.intilnir cu acegtia.pronumepe-rsonal. l. cu toate cd era un actor renumit. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualuluj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru.dialogurile pe relevi progresul drumuldemocraqiei. motlvaqia didacdc s. se pdzi. rdbddtor:rezisrent. Orice-ai spunel tot nu mi convingi.adverbde timp.propoz./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri. Seanunga vacan\dde vis.(subiict) i. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci. . ""Dintre metodelemoderne. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. neatticurat. :. lubordonatl circunrctanliah Fiet/ce-ofi/z. 2.p. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere. (pt. 4. predicativ) (complernenr indirect) M-". totnu mi hotiramz/si particip la realizarea luiJ / P.funcqia sintactica atribut adjecfival. Cine dspunde mairepede chstigd!. un rol important il are jocul didactic. gradul superlativrelativ de superioritate(cel de ci. Pe o stradi inrunecoasii-aw tncoltit ciinii.(adv.e dur19q prgcesului intqfsh dq comunicareorald.*)'ru"ceiasintacticidc3. tpiiitul de observagie de cooperare. II-a .sq voinqa.formative. 1. P1 .moria. jocuri d. ev tot nu cred/3 P.fapt deterrninatde particularitigilede virsti ale elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.cazulgenitiv.rr'.. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf.a IV-a. de . si ningi. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'.Jocul rimelor. S-aintors deoreme.jocuri gbicitori. de competenqa coObiectivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. C-ampioni er au i ceStia.Tunciia sintactic. gesticulaqia. ln text. imaginaqia. de 3. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri.'ff:::'"ffi.propozigiecircumstangiali concesivi. . persoana III-a. ln clasaI. + s. Complete'azd tntreb. . f.limbajul. genulneutru.

doritul soate clibucii albi de fum". deopotrivi. vJrvrJe' i. . Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului liric. prin . aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal infdgiqeazd .Pastelwrile intr-o limbi agade frumoasi incit iii" .i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajocuri tlitfacticet vcrificare sinonimiei. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul. Anotimpul Versifica.ii..ca 9i de personificarca din versul .er"i" se "t" """i ""oilil'.l" p".iaconstituiealt mijloc poetic de exprimarea sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii..tinqe.p.viscotyr. care in secontureazi tabloudinnaturi:. . dimineaqa tipii. saniq.ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun. pri' descriere.zia sunt un gir de poezii.surpnnsein pienitudineamanifestirilor acestora'Tarna re._pun.rrirrsolreir lr"igul.te. cle o*onliiii (fi.i.iior.liffii 3.r. maivaloroasi cea creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile.)u .^"anunli printr-un ..scrise au devenitfa. . rer..firi urme.Sevid sateleperdute sub strilucire: .ansfieuratade fenomenele in albul imaculat. ' gi ale Incontestabil.domiriated.. .ei are (Dirnineapa.Iilirrro"r"" produceinclntare.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia". cumplit".rng.itrarur. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' configurcazi . celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): .pe 9i irin tie".a ( onccprcopcra{onale)...?nversuri. Poezialarna esteun pasterin .pltttc'sc. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.oard nelini.antonimiei.9" de curati .-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt .zbor". eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad. dar$ u...ir."...iernei. .pe intindereapus.ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.i.ca fantasmealbe plopii in. . atotstlpinitoarur anorrmp. I Mezul iernei Poezia. adunare_n grdmada. gJ.ce:rne norii de zdpadd" fixeazdtunasp.iraqi se perd in zare".Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Personificare: nostalgiefilo.I I |l I irrragirralia clcvilor.". memfora .rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepersonificat. .p..ri reit. momenre. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde.Versurile sunt lungi. r"ui.. ra targrrri/iipLriiu'.t amar.ai*i. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d. rr c rlrali.escrierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect..Rimine remarcabili apreciereaexprim at|.de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe..rcalepoeziei..ct al anotimpului cottt. ..cnt . noaPteaninge.poetul creeazd. s.formareapersonalitigii copilului..variiiif**. .o podoabe a literaturii romine indeobqte".l"u"uea"pri"a. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea .. .. z.ik'.*-"..a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.i de puternici a naturei.i. fantastic". . silabe.a..rr siu de dezvol_ tare. un momenre din universul plantelor al animatior..orru. Cele patru strofc .imunii_specifi.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumeraqie^: camp. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric. flri drum".. ..A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri..geramar. iar rirna imperecheati.tt'siurte!.il Eirrr-.inzesrrarea copilului cu acelecuno. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc.lungi troienecdldToare'.*.re it cornparapia norii de printre anii trecitori".in depirtare".. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoare"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi.La muzeu at.riveligti.r. vis de tinereqe naturii.l. ca manifestare bucuriei de viaqi.-"""r.enumerapie. .*i lirii:r. revigorat de apaa riqiasanieicu zurgilii.. imagini preponderefi aizuale.rrlorr. pe pimbnt Ei in .. trecvenr in anotimpuliar_na (Mez.trisnetuf' siejarii. sporit qi di verbul la gerunziu. ( iiiirr.. ."ii. .. fenomenspecifical momentului.'cirii)ij. in care poetul. cumplit".. zofici"Lagindul -ninroar.iu. t.il. Epitetele.(al doileaepitetarevaloarede personificare).'oceande ninsoarc" Natura eite t..il.Ziua ninge.'i.surprinde aspecre naturii'rural" ale irr-..genurui riric." .Ca un ca.op". cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.rit asefolosi aceste . Sub iazele soareluitabloul capdtS... de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii "6rrrra"rr.ii.tablou mire!. gi Verbclcla tirtrpulPrcT. ce. utmeazi are incircituri nostalgici: .Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anotimpului alb.r. Lungi troiene cilitoare.imprejur.ccrnc".uf."tur"i .pii" irrr"r*"JiJ. . eminamente descriptivi. c-hiar dra 9ard" printrc .Titlw!.llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii umeri dalbi".cumpliti".ptrtoiifirorro..p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmonie gi echilibru clasic. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.rii..aslgurarea educaqiei elemenrare pentm tod copiii.. ningc prin adverbul iari: . Viscolwl) q....pe dealuri. sunt sugerateprin repeNinsorile abundente.... prin cromaticagi misterwl siu: .capaciriqigi atitudini caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti continuareieducagiei.. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: ... iarna incinti gi infioari.r iernii."r".rl-i. vv ' rrrt rrric .

. surprins de apariqia "-oqi" . podte . l.adjectiv in cazul vocativ.sunt modali. gradul superlativ relativ de superioritate.rnrogilo.nplit:i.u. tare ri^tiiiiri glrs.regentulpropozigieiPr.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde.i. . ln haosul din sali.clar spate vs. timpul a prezent.ira prin merafori: .o-n pare-un lan de lir-"r.n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent. ea .. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sinceritate3/.cotnple de a se conainge.. eare fascineazdeuf liric contemplator: .risrii.genulneutru. iu"je arr. diatezareflexivi.organe sonoare". l. Natura .8rji. arbicunoscut.propozigiesubordonati subiectivi. o bltzd cu totul si cu totul albd. pagi...iil'l.t. P.cerul pareojclir". Enumerapia. esred.chiar tlgi de realizare armoniei. plasticizea_ zAimaginca staticr. structuri sonori acuta: cu -capiti .inciemeniti. Munqii sunt a lui altare..O. Frumos d. undeva .conjuncgie coordonaroare disiunctivi. B..Iar -ono. . rima imperecheati. \ coli: A cumpirat d'oicopide stofi' erc 1-arc€: Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. ce . in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reugit la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.subiect.-.flntasmei" gi licengele poetice.lirrrir.swpdratfoc..stclclcpar ingheqa_ te.. versurile celor patru catreneau misura a.substantivin cazul vocativ.adverb de mod. is ..precedatde prepoziqi simplade. uneori . cht de darnic egti. . ..escriptiod..rduri.. prepozigionale genitiv.complementdirect.O ! tablou TnI.."iui ill"..r. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.r" ale spaqiului p....cimpuri./ E un l.. .. ghiciteprin fu-urile arbe"r.emarna focului.lande diamanturi". incremeniri.copaciicodrilor-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare". sate."cr"liz. rplimintati'.. 2. 3. a oorbi vs. dulce ..i f"stel.amar.... profesorul se dovedisedin cale-afardde calm. fript de sdrac..l-^ a Poezia. deseori tntortocbeatvs.pronume reflexiv.... \arcuri: Mergeade parc-ar fi fost pe arcuri.i.oqelir. cdnd .i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.firi funcgiesintactici. a iernii .zul genitiv) 3. Romknie . firi funcqiesintactici.pe zepad..precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. caracterisricii"rp".. Alte exbmple:puired de bogat. fantastic!.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv.. cazul nominativ. frumoasd rdu. cebund este perlativul) Era o splendoarede rochie.i'n.complement indirect. specifici vieqii: .ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.il1 prin spatele.rp'c" ec se r. (ca.adverbpredicativ.rr"ic. sau .rZ..imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.....dai gi fion irr"ti. exprimatprin adjectivprovenit din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu... . re ."zi: sateledevin fielii.a*piisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e.fi. fatd.!. extaz."pri"a-'.. .. pie . scoqindiote_ngroziroare.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr.. o./niciun zbor in armosferi.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li. poate . se asociazd.. a ticea 2. I magilea panoramici amploare. numirul plunl.ilusreazi. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.trisnesc..templuir"i"rtor". miscare.Totul e in .. muniii devin altare." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente suprijituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai. r" inalgi in ler:stry: :. .scir_ i 1Ae". uneori vs.i hul scintcios" al unui .inrazalunei o fantasmd arata. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.adverbde loc.complementindirect anticipativ.predicatverbal.Dar vld?.'..r o ril"u".. cot (coate: Haina era roasi in codte.. Subiectul alll-lea A. rii-"lit. . .o-po"ifio"1l-..luna"igi lurnini"... I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp.il. -pi . mergnnd spre translucid. Epitetcle..in ansamblu..i"" f Ultimele versuri alestrofei finale exprimeideea'Je "r:..a echilibrului.i. doresc.ri-pon. prinsparetecasei-.In acesttemplu impresionant aprinde farul tainic de ..

formative. .. se referi la curriculumul intenfionat. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.. a . ..J. itemul3' Subiectulal IIIJea l.t r"l".r*. 3..rrui ''. metoda -.. a .ie.[. t_ rrrunicarc orali 9i scrisi.arc conrexre joc .. Irr irctivitatea "rrto"rri-i.g"?.ef.r"re de evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand.nnirik .i rransferde informagii.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi .. a joc.rr J. 2.r.. e*primatein elaborarea raqionamente' de in gindire' capacitatea a etecg. elevul sdfacd. duri de lucru (tehnici)..."..aiatirr-e: a .t-bogigirea gi activizirea vocabular"tri'.numir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' .. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri.o1"1:'.exercigiide redactare unor te*te ...iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne. s'trategii didaaic.ii relaxeazd sendio-rrir.. de recunoa$terea contextenoi. t" .creatlvrtatea a' I' trisituri d.1r.l.de identificare. stipinirea unor modemersuri teor^etice.rl. puterea de.orrqir..ri r"le generale obiecrive_le cicluri gi ani de studiu.a'd.j.fiinqe. de tipui: Ne jucim....r."rr.ard.'.gr)4\ilule....ffi. antonime etc.a -.de exemplificare..ede.: didactic. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca.atde .r.l.. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d."a. "atins"' .i". a..se imbini activitiqiled" irrrr..rbri.. ".ele pe gi . subiectulal III-lea.exercigiide realizare unui dialog.....invdgar6a... subiecrulal III-lea.'"..cunogtinq..Sefolosescdiversemerode pe descop. a cunogdnqelor realizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .. adici la rezultatele ele"J"""ti...r"le carefaciliteaz5.activitigi de comunicarepe bazaunui plan de idei.d.. lexical9i gru...capaatatede concretizatiin priceperi. transferul in in situagiinoi dJ comu"i."r"ir" i-a f"rrl p" . didactici la clasele IV-a .I. p."tjtitlinvitimint.l gi-i creeazlun climat agreabil. 2..disciplinel.p'ri"a..pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac. . .1: ..i.itott"litate.limbi moder.. .oili....pe acqiune reali ori simulatil aJi.t.sale ".cxcrcilii clcutiliz. I. prin exercigii d" .. gtiingeetc.""i"relor in silabe..r:".. Relapiadinte cuniculuyt si... PtgP.t"r"z".rirrrlrr. p' 80' . I LT.. J.."ate gi-probiema tizdrii."t didacticela clasi' realizatdecadr. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testul 5..exercigiide descriere unor obiecte. l.. elemen_ .lmcurriculumul...rali gi de scriere. concePte' .insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltptrca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii rornine sub aspecr fonetic...formulareade enunguri-rispun"s intr.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme.are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare).. prorectare.vezi Testul 3.. l)ropriiilui prictcniil rcneagi.1:^.r'-"rrr"r"..: gi re' Dc asemenea' se. srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """"..utilizeazd'larg exercigiU a"rpetqir.iocuri clidacticc. .ferro-erre.exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.i....riaryurirr sens r^it"rrt r* aintelor q. sl omonrmle. . Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'formule 9' (dite...noze relevi qinteleobligatorii de atins' Obi".igi im_ .rril".i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo.gide interpretare.. ln insugirea noqiunilor.. ur.tfl I (:.transcrlere di. l.. tc de siruaqiile. qi l^ iiirl"*ul Uf.T. .independenqa tua operaql logrce....ilrifi. Tipuri de itemi subiect. . aceste aratd St.. d" dc creagie) jocul didactic.ilipiin" 9i grupe de discipline ne.:'" performanqeminimale sau pe nia vilor.elas..rt a si materiale:miiloaceil.t"tare se referii" c""ic"i"*ul .ard.r'.nale ...'.. opgionale. deprinderi.i. in sensextins.{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.ele implementat.i'ii analizagisinteie fonerici au". .arl.formulareade enunquriinterog#ve."rtoru gi Je pot realizaactivitigi de inviqareprecum: . . Pc Hrupcai individuale.n rcallzarea ortoepiei.i"rii*.il. t'"R.'.p.yr.capacititi irrt. sibilizeazi pe elevi. exercigiul . (de exemplu..ban t..Eoaluareain procesuldidaaic.. conduiteformate' - curricukre vizeazd: Stand.xercrjiul (exerciqiul. standardel Obiecrivele. inviqare care presupun inqelege.r_r.i. Radu. .cu variaiele.i..ii.gramaticale.ud. fapte.ritoare Ia rezuliateleinvigirii. enundativel .. b" n.r.).i. ca proces.rt tele de construcgia comuniiirii insusite: . la in 9i It noi.ot deosebitil au c.. "?1 ". Ele sunt "i velul de dificultate' 9.... lexicale diversea achizigiilor it"r .l.I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie. strategia didactici estemai complexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp.rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunicirii.i'. excramative.irrl. completati.auJi-a".if. atitudini..e6azd.ri.. cep1taimportanql tr'i. tipu': coplere..i ortografiei-erevilor. .

de ploi gi de romanului.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. de I i fccrul pozitiv se realizeazd.stlrqt'ard.carefaceelogiul viegii. marebucurie). greoaie. gisind modele pentru fiecareintre oamenii care i-au din mea!".Eu. plicut: . personajcomplex... zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unul pentru Persida. rl tradigiilor. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare. Degi pare duri. corecti a.. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul sistemuluieducalioin nal qi in plan cultural.cu obrajii bitugi de soare.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare".examene.rI0 | I St rtrItr ... Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac .for- 'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare. Desigur. rezultatelorexamenelor. voinici gi harnici. t'ir.i pr. intr-un fel.memorabil.dar gi al tolerangei 9i Mara..unt ini. caremie-mi este gostematerni: . .acum insi mi-a venit rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil. chiar gi politic..morivareaelevilor pentru activit.?rf.arr"gioirr.r rca rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa.muieremare.:"1 la. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun trai 9i un viitor bun copiilor ei. dar.anscir"rmatcric dc cducaqie..r. scopul. degtepqi frumogi: rii sunt..sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.gcolar.al dragostei. 9i reprezinti o izbindi a creagiei literaturii romine."ru^pt" Evaluarea curenti.piringi. Procesul evaluare de presupune: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob.::. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucind micEoreazi.cici nu e nimic mai frumos decit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube.irlizarea comparaqii de internationale. lurrcIrc cerintele de examenelor. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t. cumpltarea. spitoasi. .selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program particr. domini o parte din acgiunea cuqiide ei". personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga voluntar.i nici cum si te poviguiesc..qinute prin misurar€ sunr raporrarela un ser .gilede inviqare. Mara. pentru copiii ei.io..final al evaluirii esreruareaunor decizii . rrro n ir or iz ir r .semnificativ intirulate. r.siriv0nt".oferireaunui feedbacL prompt gi eficient. intcnlionat. . in realitate mulqumirea mea. deginu estede acord cu aceastilegituri. . cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: .. R". public...Mult sunt sinitogi gi rumeni. Evaluarea realizeaid. cu ochii inchigi.sunt impunevoinga.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri. merodelor si rrrulalc standarde. sidaseindrigosteqtede Naql.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei. estegi mindri de fiica ei. incontestabihdrao gurata".lsrlltil.i moral propriu scriitorului ardelean.. aceea de cadreledidactiie igiia'. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl.ii d. ."". nu aprobl fuga Persideicu Naql.ci.. .ziseMara.le lasi neingriditi personalitatea. cu atit mai mult cu cit spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momentul in careil sfetuie. . Experienga i-a toleranga.si : prin . aceea De rrebuie foros. parteintegrantia procesului predare_in ca de vd\are..1!J!r. penI r'rr'r irvca cfectpozitiv. sarcinavieqii grele".ci fericireata.t. mai apoi cedind acestrol Persidei. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt.. voinici gi gi plini de viaqi.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lui Bocioaci.pi..rrri la rl:-..i si iee asupraei. f rrflr'rcnqa examenelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash. dragostea cu ei cigtigi bani pe care-ichibzuiegte griji.l c c c s a rcc n tru r l c p -r : . odati Fire autoritari Cind Perdreptul la independenqi.Tot n-are nimeni copii ca mine !".9i examenele drept scop: au . Persidasi Trici. umiliti in ea. dezvolat un puternic simqal demnitlqii..i apropiatde curricuIrrrrrul .pirinqii qi elevii.rre i..".l:.ite arte gi forme.te . .lor a obiectivelor "il operaqionale. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.curriiulumul evaluat trebuiere fi. .ezultateloi. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:.i a suslincrca rcformei in invigimint .^ crlterll sau norme' _ (lc --.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir. ceau crescut.Agaaresi fie Trici al meu!".i.5ruffi.al muncii.r.monitorizarea progresului gcolar. Mara s-a sriduit si faci oameni respectaqi copiii ei. Rimasi viduvi cu doi copii. cv.ir*. I i virIr..t"O'U .itul unei gi perioadelungi de instruire.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.dngnoza rezultatelorscolarel * certificarea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod . pentru copiii ei are multi inielegeregi. .. in rc. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mara. cc aliti q i i e d u c a ti e. religioase nagionale.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. inietesaqi' elevi. ..rli..Dar tu n-ai si cauqi mai doritd". . .3ffj. asupramodului de l*m": dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald. lui rei Birzovanu Eial copiilor ei.S-a spus cI Mara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani. qiilurrritrt".r.dar riminind permanento prezenqi.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare.urerl cgalitil.rluriri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". .orienrareagcolari 9i profesionali.

advcrb. Ea infagigea ripul comun zi. materni. adh. Mara o consolcazi.iilffiffi . d.circumstanqiali consecutivi..conjunclie simpli. a .predicat nominai. sta. jir"figi" i".t predicat verbal. funcgiasintactici de subiect) demisia.odop. forma neimi .a/ de Pz .I t |rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci.. tn ..solidar (pronume de intirire.. dupi firanii lui.e de 3.tqiculoare^|o. " fdrd. a a acoperi: a inveli. funcqiaiintactici de complementindirect.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuurmitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .concesre stajie .tri igi exprimi opiniile despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1.rrrj.. -s aSade negri .. asigu 'n.'roaril totdeodata icrttrtori b. mai multe obiecteposedate. mli tirziu al lui Rebreanu.". $i Hubir . 1.orrvieguire.. sintactici cazulvocativ.qinniiMara rrecein planul al doilea.r s ou$tii. "e'aarrr" upoilrii.cea mici pirtinire.staqiune areleva-arevela solitar .i mai a.. \\ c. P. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.adjectivpronominal posesiv. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismincit roman'ul 9-" cap..-qi expuni proiecrul de urbanizare.[. subiectlogic..persoana numirul singular..predicat nominal incomplet. stauculcafcu capu-n poarata". enigmatic. trece. -rru . Obierv..incat. tatntc: ascuns. 3.. marcl a modului conjunctiv..rE-jnogi gi-.dr*p.proporgia *""rri.propoziqiesubordonati.. lccentuatl. a curgeia se scurge.pron'me perional... -a"ari'i.z/ dacd.adverbde mod.i aprige.i. Cngicopii lipsescastizi motivat ? .nc: profund.cu muh inaint^ea Rebreanu.firi funcqie provenit din adjectiv.. .r-. "ri.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi".. persoana numirul singular. in intengiaaurorului.un posesor' cazul nominativ.cazuldativ. prezen\a rimine semnificativi..'a"J"-r".propozigiesubordonati circumstangiall scop.] Mai vie decit togi esteMara..ncnt"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerabill:. sunr egoigti.. I. 1. s/ .adverb negagie.'. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. cuprinsi de simgimint"t ".impreuni cu solut al adjectivuluinegri.|e'." al femeii marurc mynq. mentalitatea Sla"ici.eri. adincii. sunt izvorul . mei . funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A.care-igine'srringi.nu .igi in genereal viduvei intreprinlitorr"'.[l. nu 4. agaci ii cunogtea 2. taqrul sunt frumoase. de sintactici de complementcircumstanqial mod.nti*"rrr 9i de afecgiune d.menaj concrzre. 3.imipare" . aSa-s negri .. 4. model h" b.intuirei literei (scrisepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le numegte. frnmoaso. sI n-o spui niminui.ir... tainic .. observag. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful.uni. .rgi". dar tiPdl faptului ci la un momenti"t n.ci ochii tii. fi toli ex tine.propozigii . liabiciunii femeiestie frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialoguluidi"lectal. ii ." .".predicat nominal.slavici zugriveqre lui yt:i!:f!. forma neaccentuatd. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii.avari.irrofozigie subordonatecircumstangiali 2.prepozigiesimpli. emis . condigionali. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inregistriri.Aost. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obiceiurif.ffi .^. .|e. l. bioritmul. de hotdrire barbiteasii qT s.] ".omis manej .11 "l ei tttfttl principalrevenindu-iPersidei.i regi' ['. Au conviequitmult timp."* i_...propozigiesubordonardpredicarivi. inflacar^reacu careprietenii no.cazuldativ.adici au acelame-stec bine gi a" r.----'-r-Y.cind seara stanqlala tlmp...rborJorrate .i.pronttmepersonal. insusiqi-aanungat si." r" afle la ie oamenii adevi.misterios.prepoziqie I.Persida mirturisegte-. funcqia B.a " "ili. .subsmntiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab. de .indiritrriJi..predicat verbal. Nu egtitu oriqicine!. careestenume predicativ.il.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''".fiind.G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:. 2.bac-a. curge . 9: zgircenie dc !:::. Persoana numirul singular. marci a modului infinitiv' simpli.predicat nominal.t: . sunt izvorul" . I. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!". d. pare .

Cum iqi petreci timpul liber ? .o"..tl4 | I sin.rt.figuri de stil inviqate.specifici preinrimpinind plictiseala.i. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.anumite expresiioferite ca suport etc. Pe misurd ce scrisulseautomatizeazd.. lizibili gi.decupat.. la .Grddina Zooiczi'.....i grafice.. creativitatea acestora poatefi stimulati .. gireaa doui litere. capacitigi.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.Dpunerea .Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o constituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor participanqi.Jrul did.exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: . El'r.'i. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.rr.p.tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi.il"r.rrr. .la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.. funclie de nivelul clasei. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi. alfabetarele I in copiilot. cl elementele grafice. "'trot" dintre si demonstreze scrierel.":" I se pune accentulpe scrierea corecre.mi."". respectindnivelul si ritmul siu de dezvoltare. Gbid la rnnzett.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre acestea.. ' Pentru stimulareacrpativitdqii. i.Cum te numesti? .de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin diverseexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosind: . .Unde locuiegti? . lecqiile limba gi literaturaromini. . de exemplu liierele d rr..ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi copiii.#. $.realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.tezei elementelor .formarea personalitigii copilului. se dar portangi scrierii caligrafice. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii..expresiicareconqincomparaqii. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareguli.l"gitura lit"r. in podul palmei. se .btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide realizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.i.cu stiloul inchis.ordel-fig*.pornind de la textul lite* narativ.c*plicand.iocul. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge. c.. deschigi.identificarea literei asociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi.. . I' optriorrali Orligrafia. tr dcprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare. Creatiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar. tipul de compoziqie). Sau.li sistematizate literelc lnsuglte.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: .ul.reamintirea regulilor tebnice .J""i...comPenseze caractirul statical actului scrisului.Cadiul didactictrebui.care "" gcolarului i"ri*ra"J". Daci estenecesar.simulareasrierii literei de citr-eelevi. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi. caligrattci' ln clasa II-a secontinui exersarea ".li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si personajesau alt se lingvistice.i orienprintr-un plan de idei.i a dtlului..cnnratul pian. .coprr pot . :. de citre fiecarecopil. a scrisului corecrgi-lizibil.controltrea indfuidiald a modului in care a scris fiecare.vinte propoziqii.descriptivegi mixte.scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii.in al fabetaru mare.rrti.. . streazd.scrierea caiet.r"" *. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup... a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilor o consti: compunerilelibere narative.rn. t.. i. Alte activitigi de inviqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi suport lexical(cuvinte gi expresiidate).. tn .didacticde relaxare-..p: banci. " ".ii"u.nrrEilor" g. . gi Dupi insu. d*. acolo unde estenecesar: .i $esauextrase. "numero"r. -i.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor..*"rrlri.i atitudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti continuareaeducagiei.dupimodel. demon"or""t"^ti. Finalitdpile tnvdpdmi.* .asigurarea .se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor. pe cit posibil.. .. pentru semnele diacritice. 2. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".t ."hii i.-------. pot folosi mijloaceaudio-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim.l"J fel nevoia de..controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.il.jl "..i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . "p"i . i' . sub formi de intrebiri: Reporterul: .. explici. tervine dificultatea de a .Tillsiierea'i degetelor. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a inigiativeielevilor (de la alegerea temei ." .recomandi.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor.frimintatul piinii".reiliza legitura dintre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi.impreuni cu.. . ." .. ponenteale literelor gi ale legiturilor dintre . .. ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a si invlgateanterior. "". . a catl trei litere.Ce aptitudini considerici ai ? .'..[rirg. benzi decupate a.' il .opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnicespresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor.i."rr"r. -rrrir. Tr.jtl .u.

h 6uri.lntr-o atmosferi iiilice..varianti a poentei Ondina.5i cod..or).rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea. fruntea de ginduri qi-eplini. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar: soarta omului de geniu (Luceafirul.o iubire cd.. interogativ gi prin lui mai impresionant: . trebuig s{ urmeze o cale.rul.gi zintd" nelimirati .i prin nimic impiediiari".. ". de alti parte.pri-.:.Jocul acesta timpurilor verbalerelevi.rd caiarbagiperpetuindu-se imemorialul obiceial pimintul ca n ". AndreiM"l.1t. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui. ritmul sunetului le urci dealul. de ..).trull i.Suflerul h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte"."] .n-arda".. la modul conal -optativ.orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesciani..i..Ore intregi spune-qi-voicit imi egti "." imbinare intre cosmic si omenescregisim in strofa atreia. Stelelenascumezi pe bola'senini.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. Ca.r-.ax6 rnuncu . i.". alocuqiunii adverbialetn i. Iurmele-lurc.rr-. din vale a.tel" tice.Sara dealbuciumulsuni cu jale.ne-om rezemacapetele" refacerea intregului spirivom adormr" . iiirrtro I .rc Liricaeminesciani tovird. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice ye_ cinet-ice. dragd. dfectivl. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii . de ind nu Ei simbolistici mitici se realizeazd" numai prin metafore-simbol: deal.. Pentruca ulti1. p rin inVers uni : sta-o om.rului". o timpul ca careexprimi nosibilitatea Eioredicatul-.Dar -f.. pe de o pe aspiraqia. Verbele la Eminescuarribuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale... Eul liriC.r*e zldemelancolie. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .Impresia de strivechi.i esteo exponenrideplini.corespunzitoare sentimenteloreului liric. Cilinescu afirma: .spre de nimic . mai amplu in primele patru strofe neazl.lrro"gterea o ....ilieiexistengiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori.gin7 o. . peisajul devine Cadrulexterior. o prezent. comunicatedirect prin comAh!..9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului. t*.yi-aoi.['.[. 9i d.rpr" ..n-ar dV".^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi . aEezare a raporturilor dinre * parre>"i . i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti. t I I t I ^ f I' . spagiul atmosfera implinirii.i lexicalprin fonetismulpopular sara. . somnwl (metafori) marcheazd" reci. Subun salcdm.< ctr starede spirit'r..rr. cu roate roman"sp"..parau.i.rrii. marcat de vechimegi taini.ofl.pr. icrilorileI. f .tri..air. sentim..tl.ti. ru George Munteanu volumulSubsemnil lui Aristarc) (in definea d. jalnic-duios buciumului. Sunfdouizeci 9i doui de predicatela dmpul Prezent.ir.. stele-g. .oriiii"t.. 2m.llmodul la ri-nitl viitor cere.r....ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI.. bati de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agversurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: indrigostitei.ci .a....gi"ffi. coneulwi a Eul gtient scilrdarea deintregulcosmic. apoipersonajului ri liric feminin(strofele triirile cuplului.deschidere lduntru afard.. "ti"a. poribil" impti"i. Rupdciwhrooru. Ia reciptigarea tinde intreeului prin iubire.posibilitateaimplinirii dorinqei.. G..exnrimiposibilitatea si predicatul. timpul prezent.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp. ceeace-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali. Poezia in Sara de"al. cumina9a al in seara. Murmurele fluierelor de la sdni se viii. Sentimentul iubirii este -. e sirijuit in partea Jirrii sprevechime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.IIl)1.necodificati.mi ln aceasti poezie.a.r"r.la ceasul t"i"i.... strofi si consemneze de turprin rustic."neitate de iar lui seninitatea Luceaf5.patru predicacuno"gtere..2).i.r. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului exterior.tigarea sentimentului totalitigii.re"stinghiritl Fj . Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trditea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari. AImioritici 9i cminescianl.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud. exprimati in versul final.atribuite persona- (4. iversuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete. sacralizat risuni mai tare.devin tot mai intensearmoniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal.un prezent etern.cdldnytn d.Luna pe cer trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard.poet romantic.r..a.ungd pe deal sub satcamul stravecnl .rr. le Apelepling.:9p.i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric. Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872). panoramic miscarea inilgare.dac.Dorulro-arr"i.."i)ir.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele.. Scvisorile fi. pentru a acce{ela implinire.este cuplului ..dE. Pljg:li:' 1i..a spirirului caretinde spreintregire: . a -. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: .i ale toaciii .congtiintei sinein ritmuiile gi legindrile *"**._ . de sa existenqial.intreg.i Grdor Vianu).cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a. spwne...-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi. srele scapiri-ncale.-. 85. clarizvorind in fintine.iffi.prin arhaismefonetice:tmi .incareintilnirea nu seproduce(. m-agtepqi pe mine.Spredeosebire poeziaLacul.il..vezi p.is posibiliimplinirea iiu sacru.("v. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrtrca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln lui.r-iticlintrl"g. pe ..ia .id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea naturi.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?". Pieptul de dor. masculin 5). ryagylui.clopot.o migcaremiti1 .-pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b.rbiiiigirinat. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit. acelagi Atmosfcrapocz. "unoagt.". a spiritului autohton".axrnundi.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este clnetl1{!n vale si a.armonia eminesciani expresir este cornuniunii omului cu natura.arde-niubirecApara".€st€o clnetlmeu arde-niubire capara".] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n iubire ca para". .. lirii.

. este prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. misura:12silabe."itii^r^armonia.. Seintilneau din chnd tn cind. se apropiau" . subiectulal III-lea. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.apropiate.. Ar fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 . Pentru rezolvareaacestui 3.prodacd.c! naracaracteristicile Opera literard Baltagwlintrunes. (complementdirecr) ../clipe [.'r. /.vezi Testul 6. (2) mardeosebit. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect.ste in lume!. Ca totul si fie corect.retrlirc a uiei iubiri totale. 1.|L cu cigivaani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial. ii cimpia D"T.. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino.. :. ginduri.soluqiapdrea fi trapereala sorti.ri. 3.mare.vezi Testul 3.. rimii. pa. itemul 2.] dulci..vezi Testul4.oii"-b urmatdedoi dac. "care 2.. lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dormind armoca de niE/ codrului biru^t./ Te iubesc demult! / Aletaie i.ri. Ritmul estecomple*.decisiv.l de de rei d..'I'otugi e. Anii tri separ caclipe..rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia. i.lea.. 2. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c.nt. (2) Pe harti.*j./Floare-albastril Itp ilosre-albastrd!.. rimii la mine.. (nume predicativ) Era distrat din caleafard. Eficienpa tn TESTUL 11 B.zair Am discutatcu cipiaa dintre grevigti.gini copilul-pring univeisulei de basm "e. unui roman obiectio.minune. l..(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpivadin lotul de gimnastici. (caztil genitiv) moderni 9i impresionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. (cazul dativ) 4.i . (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a reprezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria.).te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune persoana Iltr-a.o.afri."re pb. in cu conqine. cat. Seexercitaupresiuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal.o luire in derideie /o luare peste picior.)..rcare apropiau" .prezengi hotirir sd.lnsemnat:( 1) important.Ji(rr-ri atir eugtiusi. . caveacuri. a cuvintele lui deveniseri...lrrr. Bineinqeles.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" . 2. subiectulal III.In cu flori de nufir") $. It* influent.. Siruajia se schimba de la clipd k clip.dus.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi). rit . murit iubirea / $-a noasri... gi copiii Minodora. subiectulal III-lea. rrist Sarape dealseapropie poezia de ca. lui.oezia trh grun rroheu.. peles. o locutiuni adnerbialez Nervos.i.eioc. lntext./ or si cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc.piirir..ase catrene. l.i.. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect. notat. Atitudinea ei pirea bdtaie d. itemul 1. careincearcisi-l re. fundamental. ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. se 3. dulce.(subiect) au viziteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici.. un guri-casci! era pe 3.-arupra noasri.le-ascult.d. pe fn ti (. 'Castelul cei. Versificaqia alti modalitate .Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . Mai ticeti odati! 2. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.. desrrrmare in ("fli te-ai. Instrumente de eaaluare subiect. obiectivultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit.c Floare alb)sti.' Subiectul al IIJea A. se plimba de colo pind colo.rnl nu vine. rima:imperecheati.propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi.. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole..72.propoziqiesubordonari subiectivi.P._ de P?:inr1.. itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii. lui.i literaturiiromkne clasa l.

posre$te Ja primegte .ar" modurile de expunere naraliune obiectir.aduceo din RomanulBa6agwl)1nspirat ioi. drumul adevirului estemai inDaci acqiunea la torrochear:'de Migura la Fircaga. de la care ic.inf{igeazi dadni gi.1 apele. pe fiica sa.i: [..aceladin Mioriga"' .p1ri..i pentru .romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice.argilele de cup.naturaseprimenest e.oali[.urale.i Ilie Cuqui. ferindr-r. are un c racterceremonios' ^Criti"."1"r] |p"n. f)escriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.teritoriul munIntriga romanuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri .hip". lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.r. de aceea er suferinga vitoriei ..ipostazda ainllgat in soareori a curs pe o faceVitoria (.lu1igi ncstatornicic.arca gcncrici a ciobanilor. aparein r splen. mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci. amintegte igi vitoiia.sri. . osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor)...il fr.urir. aveao fr'rr-.gutregi adipost.. 'Brl-. .l or ca fiarade codru "ir. si conduci sospoderia. .qiei ierrirre pan.Cruci .pr". u.. a" pr. Ei . .il. dar gi fizicd. lisati in grija luri Ul"ii .tml capittrlelc. subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii.:.....n lumina castanie a pirului.. in ciini. _ vremease inriutiqe5te.rrebuiasi afle daci Lipan_s_.pe pregitirile cu Vitoriei p. i. ln ro.. dupd-asigu-rarea la locul de iernat.recesari'drumuirri.-..prii in careparci se rarfr|ng."'.. ii t'hearnlt ci'c".omul cu ciciula bruniirie. intorcindu-r.rro""..I.r.i. .siiinigtea de iniqiaticnecesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci. i"r"to*l "-pie. nimentelorparticipi .''.ri _.ir..'il5.. teatranshum"."iripps..ao..in. ?irl seu.te XIV-XVI constituiepznctw.ut. do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestuia.l inhumarearimigiqelor Nechifor.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria. ror pi#.. vor primi manterii.och_iiei c.ntul.. migreazi in timpul anului calendaristic.'fra"_ te in cirligage"..]'.la capatulciruia.... de intuigie.. "^-ri"rrri-i".rn".apt ale evid"e'qiat d. pirintele Daniil. gi de la pirintele.ttigi g. tur'rne. pirrori.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti.. ra. paraboli pe care.^ Acestora ciclurile narurii.. care-gicrutl sogul. in punctul de plecare.vic1ii itl nror1ii"..Acum suntemin Dacia.g" ".gurJ. Lry*..trorp".i'tigisirca pedcpsir.rorrl .arta portretisticdqi mdiesspecificitatea D" "r.ulti.A.. zeiteiIsis.t. pe misuri ce perunde in iniern .1tr gi vltgrra Ltpln.oamenide la munte.i.d..sf.i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intruchipare moralei-populare: arhaice..ilrr. o spunea plicere Li_ cu 'rehnic". utiiizeazerc.. dispirut. "r. Gheorghiqi.. locul acpiunii..ri . ampli. romanul arrao apopae transhurrrangei. .roir.obiceiuri." acesteiale duce la ministirea Vi- raticului."gd ." a celui disprrut . adesea.il-i... dragostede adevir'^devotament h. nrtr din ca cel se l"c...pctrcceri.. intru vesniciefixe' Caciurar. descriela a rc.renacimte.. modelarea de citre condigiilenarurale. soarele strilucea. ."-i-fril.i credinqa Dumneze Anastase seiundoie.nr. u' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoierikrr.tttt.a*erj . .Prezent a!s. este. .r .Vatra Dornei .. dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental. ctoarea drn primivari. Minodor* 9i z.a." mergela minlstirea Bisiriqa.iill. ... monolog.'.sunt prezeritate oilor personaj. i*"p"t"! capitolului x-t. clmpic gi venind la birlogul. culrninan descoperirea C"pitrt.Gheorghili.i oameni. {rtrr grijiin bucurii ca gi-n. capitolein carese precizeazi. mo-..ciinele Lupu ar fi Anubis.i nrg.a. Gheorghigi^ constd. aslgura gosPoqarla. adusi. fiind mijlicu J". Bogza. la dite zul din Baitagwle....tt.g.iHorus' apa').l Vitoria gi Nechifor ira. rrgaului Mitrea. lrdnzdnd Prgctgse)asigurigoqpodaria. N echiforLipan. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna.urareaacpiuniiincc. demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt". turi osemintelorlui t.elemente mitice.rrtru^r"og-. degi in tru so! ....cea spaqiale-este l" d..riiri""r.. ponenti a unei colectivitngi figa.ent.i vnriarrrc baladciMioripa..e apropiede adevir.de locul crimci. J.Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianieste particularitigile tria descvierilor..o adevirati monografie' vieqiigi a mortii.rr. dimensiunea iemporali gi. "ste "gr.7M.l"p"i.9i eragi acelNechifor Lipan careacumlipsea.". f n roman apar numeroase descrieri naturd."-":l: personaje.timpul -roamna cind N. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts. I'spirat dirr . erzu dugi departe".ribditori in suferingica Ei-n ierni cumplite.merterla vorbi.Nechifor. stauin fala .punindu-se in evideng.-f.t.rrr"_ neagri. . silpanir.. av0ndcaracteristici gi polilist.".lor. dialog. pe-attr"t. douisprezec.ror.cedent J"r." miPaleologua descoperit. isteqime. Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospectivcu cel al prezentului narativ..ca vremea.devenit birbatul familiei.sogiile vieqii..n.ii. ucigagilor' rul David.capitolcp-rcz..i ili igi demascaqr.rclc rrci.de tradilie.t..'i" *. Necbifur.i. sivirEind ritualul tradilionalal inmor..-primivara(de exempru. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul.resus toatedragostepeninq. cu cit.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :"::p*yllumii.ii arta nd'ratiad."r..t r-"..Dorna * Botca ...fhgieto". Mo.. gi datinilc lor de .A.o"rdpersonaje.iar criminalii..r.td : (povestire persoana III-a).ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vitoriei. baba Maranda.rt. cu.drumul f"pt".impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri.rro.]. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor.Visarion.rq"i..impuqinatde dingii fiarelor" Ei deznoddmh.negustoepisodice: personaje Maria..-. ::..1t: i. b"litrt".satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului.. I L mul .sfar.] inf. principale: Vitoria .demascaqi.lo.."hif.mai p.preotul Daniil MilieEetc. de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna. Gheo'rghig.. al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard.r..aucig"lilor.. Vitoria il va sprijini p..opt"n^ta "t r.t in . deiipuri diferite.l.[.nea. lasala ur Srrla vinzindproduie....rlg.rr.rl George Cilinescu observa:.expersonaie pcrsonaje.gigareindesati spitoasi.ri.i"n". Y..i.qiale viegiilor.groasi. de p. Desfd. pedeapsa. gatulMitrea.insolititdc Ghcorclc glril..nira.r..r" -or"i..a. viziune profundi oiepii r. crimei lapr.ant". dar neobisnuiti in privire.ite d. il.Nu^mai erat6.la. CUri banii necesari drumulut. romanului estedestul de simpli. Pricop. in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.Suha. ?n lor h."iu"i..

si citeaJciin mod corect. cuvinteledin coloane..substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. 1i (mai mai) * adverb de mod. .. d.j _or_ir.exerciqiul. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod.r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circum_ stanqiah de mod. un la (subiect) 2.a lua pe nimic...' de . Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi.demonstragia.kncimid. tablou .rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.dezvoltarea .regte. qia. caseti audio.ii . video. 3' a lua in serios.asculre cantecul pisi_ Pz .. lexicalgi gramatical.i P: * propozigii subordonatesubiective.oarespera.conjuncgie coordon"to"r" .. 2.i la sfirgitul lecqiei Obieaioe operipionale.fr.mai tare ..pe Marea Neagri.. fluenti. rispundere^a.. O. a o lua inainte. * llll i{ft|l\. adincime: afund. a a a ^micSora: dimin-ua... 133 c.. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoaresunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse.visezi o croazierd. a seschimba:a sepreschimba. O. a-9i lua tilp{iga 4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.in interior.Iul Subiectulal ll-lea A. 1' cimpul semantica.i. in_ tt4ne cdtd (zare). lngelegea Subiectulal III-lea l. pi . elevii vor fi capabili: parcursul. a i se lua o piatri a"p. . .Pe baza modelului invigitoarei .pe O. taind. i"i"ra. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2.r-rr.op"l"tiu..i.. in ritm propriu.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini. adjectivpropriu_zis. ahora . direct) rarronul nu era o... la sfirEit). tot . scidea. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia.t."?hplement pe a.. litereinvigateizolat in cuvintegiin propoziqii.... : :.^. . 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strategii didactice . analizasi sintezafonetici.formareadeprinderii de scrierecorecti. o . ci-9tig lorerie. ... un perfectci fusese cobai. strifund.cumcu razeleei albeluna nu micgoreazi" . ClasaI Data." pr. si pronungecorect sunetul i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet.rc.. a serua de ginduri.. . nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv.:'*o'" ' lantastic -. cirqi de pove. alfabetar. .i tI circumstanqiahoe cauzd.ilustraqii. a1i Iua nasurIa purtare.. Mijloace de tnvdydmknt.formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic.etntuneric. Metode Siproced..ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial..ti g. profunzime.i. sfAfi: ceresc. ad.1"-.!:j::l."ina gi nopgii. le 1.ee: euristici. explicaconversaqia jocul didactic. divin. .iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tipul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic. B. ascuns.a' lnviqitor.cici eu iubescri b"r" . sacru.pronume nehotirir.interjecde. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limbi gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieaul:Sunetul.11. tremuritoare mi.adjecdvpronominal nehotirir.in ritm propriu.l rnisternrui: nepdtruns. (nume predicativ) . 4' .r.dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise..: .. a-gi lua cimpii. 3.i _ propoziqiesubordona_ {. a a serransforma.propozigii subordonare subiective..i:iiffi.. l. Acesteasunt probleme greu de rczolv*. r/ .yicine.

|I .frontaii.tyd pe-ntru.| I prr acestea I I .ndinipd claselet-Iv deFloricaMitu. mini .propoziqie I oespar[lrea cuvln. la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din carese com.pregitirea. Capra cu trei iezi (a sevedeatextul Eiindrumirile.observare I explicagie. FiumanitasEducaqional.| telor in silabe I pronuntarea sune-| tului I demo. congin sunetul..metodicc dtn Lfierat. imaginile unui animal. I 2 3 4 5 .rcangi.a tehnice. Intriirea literei I de | l. pirjjgqS rnva[aru 5 .te.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte | .Ilralii Grimm. se realizeazd. ] ror carecontrnsune-| rul I din.realizarea climatului educational din fragmente de ImaSrnl. Fugesusde umbra lui.. Seintuie$te I Iiterai mici .exerctltu . copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3.:::" r.Cui ii pare dealulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) | sau: I . Prrn asamblare.| qi elementele betarului. . de pildn.ltrn C. desene incomplete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . Citire pe sirite.plan$ecu litere de I litera de tipar . Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic.rriorarrta. Rezolvarea unui puzzle sau .purele) . aleunor personaje din basme cunoscute. . orali Denu. conline sunetul .r||l Bibliografic: . care persoane..benzi decupatedin de tipar I . Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l.cgi mict Ant-ologie tuxtecomenta.joc didactic: Iocul didactic'. de tnsopite su_ de gcstiimetodice. antmale. animale. adecvate imaginilor . .. Corelareasunetului cu zrare I .. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a. selectiv .e.fie eui.i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte. Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire. r Simulareascrierii . pra aveatrei iezi".scrierii | oe . observare orali euristici conversalie ghicitori caresi. cdror al rum.togi ne[rca l ol o3 delimitarea cuvinte. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.frontali. Albd-ca-Zdpada. Citirea in goapti a . de exemplu: .poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi.exerctllu .illgoln treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I .Gr. .' ] (I. oenumln de flori. Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: EPurerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de .d*-orrrtr"qi.unde sunt desenate I grafi.al{abetar . .nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori. .Fie mare. Serejine din enunt o propozigie. mefte llort. 2005).conversaFe I | . Recitireacu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .

5. ljeedbackul

o5
6. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului

ol o2

7.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei

o4

- cxcrciqiu - explicalie - demonstraqie r Moment de relaxare - joc didactic sau - joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte - exerciqiu trei litere, apoi un rind - explicaqie r Sescriu cuvinte - controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde rea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa;terea literei de - decupaje din revisuPar te pentru copii . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: - citirea coloanelor copiii desene azd,/ colode cuvinte reazd obiecte a ciror - scrierealiterei gi a denumirecontinesune- cuvintelor tul/litera i

Scricrca lit.r.ilnEiG

evaluare formativi individuali scrisi orali

C)1, cxplir,cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc,pc bazareguliiinsugite; O, si citcascisclcctiv, corectsi expresiv, pebazacerinlelorformulate; O, si idcr-rtificc tcxtul literar ;i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece,cl qi cu litera x; O, si formuleze corect,in scris,cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. Strategii didactice: o Metode;iprocedee.: joc - conversaqie euristici, exercigiu, didactic,joc de ro1,joc de miscare,explicatie,problemalizare, instructaj; - activitatefrontali, individuali, pe grupe. . Mijloace de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino, planse,ilustragii,casetiaudio, siluetede personaje etc. Bib[iografie: - FraqiiGrimm: Poaegti; Bastne; - PetreIspirescu: - Ion Creanga:Capra cwtrei iezi, Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodice din Literatwrdpentrw cei mici. Antologie d,etexte comentate, tnsolite de sugestii metodice. Grddinipd - Clasele I*IV de Florica Mitu, Humanitas Educaqional, 2005 ). - Alexei Tolstoi: Cbeipade awr. Scenariul lectiei
gtapcle /tsvcnlncnte

Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a

Ariacurricuhrr; iil;;

$coala

Disciplina: Limbaqilireratura ;;t;

;; ;;;;;;;;

lnvigiror
Clasaa II-a Data
Obiective operanonale

Proiect de leclie S11b;e,c1ul pro;tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara rormareade priceperi gi deprinderi; achizigie de informagie it!";:::f*'" - dezvoltarea denrinderiide citire corecri,fruenri, expresivi, in ritm propriu; - dezvoltrrea capacitiqiid; ;;;;;.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris; - rormarea deprinderii.de exprimare orari pun., de ve_ dere fonetic, lexicalq; gr",ri*ir"i. - "'*- $1r.;iJ;;r;i^iii, _ obiectiae operarionare.:p?;;;;;;l gi la sfirgitul lecgieielevii vor fi capabili: O, si citeascicorecr,.flllnt;i expresiv cel pugin o unirarelogici, respecrand semnele punctuagre; de o, si explicesemnele puncruaqie de din text, pe bazacuno$dngelor insuqite; O, si foloseasciin exprimarea proprie cuvinteleinsugitedi' t"*r; o, si rispurria la intrebari,'pe banainsugirii/ingeregerii conqinutului "or..i textului literar; or si reqini core* numele personajelor din textur lirerar:

leidci/

didactice

Conginuturile invilirii

Strategii

Evaluarc

2 l. Momentul organizatoric !. Verificarea ' temei scrise i. Captarea atentiei

3 4 .Realizarea climatului - instructaj educaqional - pregitirea materialulur drdactrc

5

- pregitirea .elevilor pentru Ieclle - conversatre - scrlsa - exPllcalle . . -individuali . Prezentareaunor ima- - mlnrexPozrtle .cle gini din povegticunos- carte Penffu coPlr - Planse,.srluete cle cute . Completarea unor plan- Personare -t
se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Si recunoasci povestea - casetiaudio cu inre- - orali gistrareunui basm - individuasr autorul tDe Daza rnre-

grstrar[ auoro.

t.

- conversalre - joc didactic

IA

rl
'rc.;;;; i"u.Id"pi"i
4. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective
trei iezi jE Ion Creangi). r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' - si citeasci corect si expresiv textul; - sd recunoasci personajele textului literar; - si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.; - si observe.;i.si analilntultlv lmagmea - conversaqie euristicd - frontal leze oln manual: - oral - si citeasci'textul in - formarivi mod conEtient 9i si. - exercitriulde citire - orali retind numele persoindividuala in - frontali najelor; - formativi

(Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil

rnoriecintccul cocosului

uctrdirr mc-

1

7

J

4

5

blFeedbackul

o7 o2

t. Dirijarea lnvlgirii o1

toaPti - si identificecuvintele necunoscute: - galbeni; - preJdcuti; - rniracol: - vrclean. r Se explici cuvintele,se - explicalie tormuleazi propozigiicu - exercr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. . Copiii citesc cu voce - exercigiu de citire tare cel puqin o unirate
lo q lca .

- scrisi * individuali

- frontala - orali

. Copiii spun cit mai I - exerciqiu multe cuvintecarecon- | qin grupurile ce, cl. I . Copiii spun nume de - joc didactic I persoane care conlin I grupurile de litere ce,cz.I . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi, de exem- | plu, uldmul cuvAntesteI gru- | carecuprlncte acela pul c4 sau.licerax:cincil *Pang[c, ]- oPlnc, -| dulcl - culo, - pit -l fix - linx, ir (x) - dx I etc, l . Citire selectivi: - Citegtepropoziqiiin! terogative - CiteJteformula de sa- - exercrtlu lut ! - Citegteceeace spune .vulpeacu voceapreficuti ! | - Citegte toate propozitiile exclamative! I l. Citiva eleviprimescbi-

- orali: - individual; - perechi gruP: Pe _
- lormatlva

- orali - individuali - formativi

desep".".d sunt I t.qJt.
I I I I I I I I I I I I 01, 03 | . . Asigurarea or' ouI reten{iei I 06, 07 I |. | I | I 8. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I

o,.o.
o5 o6

o Li" se cere copiilor si - exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: - Care sunt personaiele din textrll literai? - De ce Buratino seintorceabucurosacasi? - Cu cines-aintilnit el ? - Ce l-a sfituit vulpea? - exercltlu - De ce creded ci-vul- - conversatre
pea-aveavocea prefdcuta i - Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . Copiii citesc gi.scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce, ci qi lirera"x. ^

nate migti/capete de copii careexprimi diver- - joc didactic seitnri suflitegti.Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci, apoi formuleze propoziqii. Copiii caren-au primit sunt ,,spectatorii" bilegel careaPrecrazPfrnaPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. de Citirea 91 conversaqia -.exercrlru. incheiere - conversadre Tema pentru acasi: - re ciieascitextul literar cu atenqre; - r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. CoPiii .deseneaziun rnctragrt. Persona,

llI l-

oral; individuah formativi

- Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.

08, oe

sr
Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a
t 5
T

$, , , a1, r
Ar i'r t'trrr.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis,'iltlirr;r; l,irnbnpi litcratura romini

5

lnviqitor Clasaa III-a Data.

l. Captarea atengiei

subiectut - Ftgrite tccpiei; tn,nescu: "*,,,!o'ili:r* vorbire. -----' * Substantivul, de parre
Tipul lecyici; mixti.
,\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise; ;i d1'ruolt"rca

f. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. Dirijarea invilirii

capaciuiiid. .or".r;. ,. r)t't('cItae "^;rl;;r. operatronarert'pe parcursur.;i Ia-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (), sircitcasti corecr, fluenigi.expr;;i";;ipugin o unitatelogici; t'r,;;'.I],i.l"rteasci/si

or
o2 or

. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.nd de GeorgeEnescu . Observarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . Florile omeniei dePetre Comarnescu (consohdare) . Substantiaw/, parte de vorDlre . Florile omeniei dePete Comarnescu . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. . Selectarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. . Exemplu: a) ,erauhcrimidebwcwrie gi induiopare..!'; ,la.crimi.ce. linigtesc r.nund 9L llmPezesc oclif (substantive comune); b) li se cere copiilor si spuni numele personajelor: Paulina Cocea, George Enescu, $tefan Luchian (substantiveproprii) . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. ProPozlgle . Formulareadefiniqieipe baza exemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul, numirul. . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte

album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu, $tefan Lwchian

rispundi i"itJi.'; i"

textului

definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".i"r.".."i"'l3iiiir,.,rul pebazaexemplelor :l.I;lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre; c)q si foloseasci. in .or..i*Lrr*c.iti i' Jir.rir. ,ituagii de comunicare; ()o si scrietexte date -od createp. b"r"-r.ror sau cerlnte (repere). ,Strategiididaaice

t',

diferite exercigiide citire: in lant, selectlv etc. conversatie exercrqru exercigiu problematizare analizd. conversaqie conversatle eurrstl. elevii trebuie si spuni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi, bwcwrie, induiosare (diferite stiri sufletegti); inirna, ochi (organe ale omului); . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte,au forme pentru numdrul singulargi plural.

'

o Actntitdpide invdpare; frontal, pe gmpe, individual. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r,elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian, fige cu citate.fise de cu ".tiuit"t"ina.'rr."l."ra, caseri. inregistri.ri din muzica lui Georgedr,"r.r, ,.". Bibliografie,. - Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian; - Pcrrecomarnescu,$tefa; LuJl"i, nir"uTineretului, Bucureqti,1960.

exercisiul, anatizasi jocul sinteza, di{^ii?!,'"!gr:::ri:';::::,'iiT,tl'euristici,

o4

Et,rpclc/Eucni-".rt" lcctici/ didactice

l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise

nRealizarea clirnarului educagional - pregitirea materialului didactic . P rezentareatextului na_ - conversaqie - formativi rativ - auorlle - individua. Cuvintul - parte de li vorDlre

ol

o1

o,

exerclul: . de completare

Demult.:ir.tx.a. mo. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2.explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. de creagie o5 o6 6.exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. precizind felul lor. domnitor. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqiede Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1.. Ci el cind veneaa fura merele. povestire.. Texrul narativ Frarn.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri.i" l I 2 Lo. iooe. catete. Un exemplude exerci.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea". o5 o6 . I 5 Adrcsa: .tteu . Formulare de propozi.mama .Zoica. a) Formuleazi enunquricu urrnitoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urmitor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll . jucdrii...tatdl Calitatea: elevla .descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcaracterisrinumirul 1. i. cile substantivului: felul.'. . (Victor Eftimiu.neagul acesta z.lncheierea activitlqii/lecgiei o. o Tema pentru acasi: . b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numirul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din textul dat.."te-o ripise gi pe Dumitrana. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiile Substantivul Felul r de ffansformare . Feedbackul 7.'. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urmetor. Scwfipa-RoSie.a. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor: .oacanyd.. wrswl .Asigurarea retengiei 8. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular: ckrmuitor = conducltor.joc didacticFrwmudactic Fr um usepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. mknd. Se desfigoarl jocul di.nicit mai multe insusrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec.joc didactic spu.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. . u. r Li se cere elevilor si . Fdt-Frumos. numirul . (Petre Ispirescu. prieteni q. Delimitarea textului in fragmentelogice. aciuatdpe lingi el de mulqi ani".Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii. de identificare . .

.:::f. pe bazacu nogtingelor insusite. nu-l uitasepe Fram.s ti tr" l ti v t.r.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic. tri.rnrr.rp".1.ri. din seara taqicidc adio? ..rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! .sdtun le celor doi coPil.] albr9rdespreexpedigiile "..grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r .iand se-rreled. de la circ. prezinti"momentul si locul acqiunii .Am ficut riu ? i fou.."' or si povesreasce textul citit.1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.de j.fostului profesorii flcuse mai mire plicere.*J".drr". bunicule! = Cum asra. ma intreb.Asta-i tot? .puqine) funcqiede nivelul eierrilor. oare de la mata. qireato M.lilfr. undeva.seqinuse cude ^ vint.luind povesrea departe. nepoara fostuluiprofesor.departe. perrug.eper"/cerinte.t ."?.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoasclviaqa Scenariwllecgiei sI . . Pe d. 'l'ipul lec. multe sau mai. p.Mi-a pirut rlu gi mie.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.'rr.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit. urmi.".rte expresii gi insuEite.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3.i plural.:yl::acordul qelorlnsuslte."t" .Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! desprinse . Acordul adjectivuluiin gen qi numir .uirrorrrr.u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dragulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosrului profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? .curriculumextins)compunere narativi cu dialog. si formuleze ideile principale. si recunoascienunrpri."PirdllrytIl-1r.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi acum?" ["'] Pe urmi.'fiind termlnat. Alte activitdpi de tnodpare: ..e ba-za anumi toi .ziceael-.i.esf:. 4. si identificedialogul ca elementcoistituti.arcursul la sfirgitul lecqiei O. r [)i a logul c a c lc n.trasituri fizice.mixtl.n-cat. "rrr"rlor. | 1 rePrezen. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechial circului.i. . din textul literar ! . p.o. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi... . Fram. una gi incepeJalta. . in temei'icia achizigiilorcognitive gi a deprinderilor format.yeoPera.beieqelul ochi sclipitori .t t. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. . si delimireze textulin fragmente logice pebazaideiror principare. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn..rrbrr"n-r-i*l dererminat.). t3 explicepunctu. aflind. mi-a .Mai estecevacu dinsul. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror acesre cu peripeqii. O.ffi l r l(ccu'.. crrrri. si elevii vor fi capabili: f)-biea.rrr Cezar Perrescu.rc n c o n .la numirul . o.lionale pe p.Citiqi dialogurile! .situri morale. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri. Vorbise cu bunicul.r.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli.. . cu gi cu nasulcirn. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l .t. folosind in exprimrr". dar nu are cirqi.lfutu"" cltlt. J' (lornunicare temaleciurii saua unui specracol .Da. . i rl u n u i tc x t n arati v.. foarte bine. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci are o privire de baiat degtept.Buliculc.trd. ursul polar de Crznn Pnrnsscu Da."1 polare. sa citeasca fluent.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje. trebuie gisite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti. (Pc. De data asta.siretlicuri. baza conginutului textului narativ. Spunegicitmai multe adjective ... --'9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel. Aceasti unirate de iivlqare se poate d. .. -r\' iElevii vor iniria urr dialog.. . .Ei ? Ce-i cu dinsul ? . seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -.Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genuri. titrgnLt . r" po"r" schimbalocul adje"ctivului.inqelegindcontinurul textului narariv. ^. ". foarte bine. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit.r.cu desenul Fram". O. [. ge -o.. r [)crsonajrl litcrar . Cu adevirat.ir. t.rtrucE .Ce anume? .:l ii expresiv.Ai-fa". 9rr si redacteze compuneri sclis.dc evaluare. 2... o.M-am temut si nu te superi.Povestiqi .Bietui Fram .-.lorp.n-are cirqi ? $i. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! .i.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! ..r spaqiali v @ dcrcrrni'anqilo'.in oragulsiu.Mi-a spusel. p. o.iei: .Delimitaqifragmentele fiecarefragment! .t. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale personaj.. mici'si pe cu n."ti. elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.."i1o"t" "orrtinrr".

iiurreievaruiri obi." p. in ciuda unor deza- l' l) ezaaantai e/aaantaj e. ... prin aceastl. Drecum siin modi.sprijin.dar . or"i". .feeric.p grr rulri rilo.rioade lungi de instruire (semestru.exerciqii probleme..ot"ponentele unui instrument de evaluare.... * intrebiri siructuralesaude tip eseu. ln sens sau Orice iteni t esteazdunul mai multe obiectivede evaluare. cu -o. Iternii reprezintd.. .r.ir"'i. Er D .i. testesimative ... daci.. qi metod.ri.si indeplineasciurmitoarere condigii/ceringe'--'---"-' minime: .evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv..'... caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir.re tradiqionare acelea cu moderne.. .. u c c lr c $. furnizeazf' datele necesare vederea in ra"prall .elaborarea adecvati. prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein etapaurmitoare. nelinigtea melancolie'nostalgie'pete...acest are Orice evaluare drept scopmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro. r.e avantai. rimba riteratura rom..ilu^rr^sarcinii .posibilitatea jusiificarii raspunsului .i'r i.^.:d*"riirod. . cultural-artistici..i".rr l dc .r.. descituqa .:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t. alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului . ccre . rure..vezi restul 2.ir^ii'r".i#. " dt.. aluarea.i'. p racticd).. predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari.*tinJ. sciremeide notare (analirici sauhoristici)._ miobiectivi gi subiectivi.ipal scop.. l:"]l-lif': a.directi profesor-elev careuneori constituie avantaj.i".r.i.. .pH.alteori un d.esretici.clitura$tiirrlifici.rlt"r.rr"irr"r."i probei 9i definirea obi. pitoresc.d. pro[.JU'""(ri ciclu de inan-gcolar. un aztantajar aces_ tei forme de evaluare: .aceastr caracteristicipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri.oferind wn elevului suporr suplimentarpenrru r".r..ti. p.feedbackulimediat constituieu r. t tn senstarg..adici primatul eului .exotic.o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dorinqade evaziune fanteziacreatoare ..irrt.197A'p' 284' ..ealize. proicctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi..tp.robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor.r.rispunsul aqteptat. .interacqiunea.f"ie formatioe (finale) adminjs..alegerea tipului de. Tlucuregti.al sensibilitlqii tane gi sincere..lingvistic{.i..o.drcel mai desin clasi.asiguraobiectivitatea pun.i pentru mistere .. F.i"..tul '(preromartismul).stabilirea r""Lyl.areunei metode trad.i .#. iilosofie. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente.. in carese evalueazi inigiale ..pti. .."prezi'te d.. gi ... penrru naruri. subiectuial Ilt_lea.rar. conrinlerii activitiqii.aa."r".n.migcare *"nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi.r"u"i. Evaluarea influenqeazi ?nrrigarea.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz.... doudpcrsonaje.ii"i ..itemcorespunzit. . . i-ui""i. rfargir"l r.rcporrcrur.J. de I'roba scrisdtrebuie.. tat.. .i"l. sponaf irrdirrid.irr""i. it"rni. rarguriif .rr. didacdce . aceastarep-rezintd aaantaj." i*" \rirtuqigi vicii.".il. tradipionale care gi-au doveditvalabilitat....to...i coregrafie..simpleintrebiri. didactice.nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii.-p.".. .". .rogresul t.*rrri. .. prot" ..practice..i "" p...i J" u.:::f_:. nonconformism.rept...i.*r*'rol.. interioari. alternadve. dr:. gor"ie. itemul 3.. itemii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporeprezentindun dezavantaj. lirg.. i.. iaatuarri'i.l.: .comunicarea discutarea 9i constatate..aceqtia .'ffi: ln practicagcolari ... ." elevului. reste A.P:-" inrerviur".. ..? tuste t".p..i i.. aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei. a spirituali.:i. gcolar'Din.ri"6 i.al viegiiafectirre.inrcr Ei por infiripaun diarog clcsprc rccturi.e lr..t... sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.. misurain cererczuhatele invigirii sunrin concordangi .. itemii reprezinti ointrebare.i". autoevaluarea.relajia nu es productivi z re .rili. of.rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului.. i..GiJb.cultivarea r"bi.lor-opi. etod."ii"i"u"igo:rr. sentimentuluigi pasiunii.un enunt urmat de o intrebare.+. in notare.e ca alternatioe comPlementare. Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii.i t.plus.i...acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. scopul.. idfor"r.probi se realiieazd....r.rrdrrl"r.i 99r99.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii..t."-". ^pr"riazi . de mare complexiRomantismul a tost o . periodic.a. pictur^I.dardeznoltatplenarin prima jumitate a secolulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t...? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru rczolvareaacesruisubiect. proie i "rr"fA:irt.itr."" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica.. fi.iorirrtii' .. obiectivismului clasic.ln jocul rol^..l.. a. poltttci economie llltl= istorie.. romantismului: Caracteristicile opn.p. p.. 3{q1in-ieqrpt .iotttt"ntilor inainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi.bi.. inaestigaiia.fir|i.. .

/Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir.iii. dirc(uritul.ri.in sineimpicati stipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi. cafr.^t. .nllionrl.. ia societatea caresesimre. I rcs gro. orrnrl devirregrandoman. .. orice-aispune.ietate"^cliditepe.i.i:... crrLi "-o.qiu ig" ".. g." aqteaptl.epr.o.sni'oiu)iif. l'udor vianu aprecia rom'antismi -orr-.lips! de viaqi si voinli"..luni.tii...i mai dreapti.d./ Nepudnd si ..". ca si un clasicismatem_ Poral.. a..varsipeste_toare volupto'asa r.. "*ir"r.. Indifeient d. . al rransgreseazi spagiu timp../Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt. tism clasic. II.pun.i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri cu cotul..extindcrca univcrsului artistic prill tcmcnoi..ut morqii....../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri luminoaseizvoin rind din infinit.i. geniuleste neinqeles nefericit: .stiphna-mirii. d"..intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromaric ce ..r. Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul. prin forosirealimbajului popurar.. prin. iobrietaie.ominesc a fost in buna misuri un roman..egalitatea ca oamenilorin fata . avuro a aspiratie crasici(.intruclt cuprinde *-t ra origini. tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D.oarea o speci.lrilibru.Ut.... ci .. fizic insignifiant.se-nchide o rani printre nori intunecogi".te: "[.D..insugi geniali frimintd min-tea n. for-" J...at. savaurului.Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c. ei. P'a'). inci ..Prin constituic a inqclcptului.." !.i"i"p. apoi .b..Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI.-''rv!r' de ./ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u..o..o"r":l. ca irirr.a imensiri.cirare" in timpul subiectiv..intrebiri irridr-... iniunericulinceputului(. alegorias.. soaresi stihii. aldoilea prin_ec. ie de furnici.teni .rl fatttitsttrc.Timpul nefiinqei".p"r. .. rii.se pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte. .Cici in sineimpicati in lumina.. curentur ""-.-. fog* ori sirac. de aici sarcasmul intreagi.edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica..r.. rerminat in acel .r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici....cultivarca precum antiteza.impenetrabile intreveeternaPa99")l in care. care a de afirm"are valorii ace-luia il roste... p6etul stabilegte cosmogonicn girbovit gide nimic. reincep-eterna filosofici schoin io.rttolgtetea rei.p"eyr pre_ se cosmogonia indici.pitruns de sine." . '. d-. moment).irnbogiqir./ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi.rfu.ir. din sociale jos(artigti -------. tru a dcscopJri tainele iihe...regi..Necrologul nu va fi tec.'-'*^ t IPIFartistic tic. Eliberatde sub tiraniatimpului.. posteritat./ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-.hiperbola.. principiul vital.valorilor naqionale (mi " 'turi..f.ffii.toate..._inflgi. mingilesirilucite.ro. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers. romantismula apirut ia o reacgie impotriva .it mogoniegi istorie umani in totalitatea Luna. conrraste. III aparedestinul social al omurui superior: savantul.. t6tul recade .....intr-un in tainelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate"./ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea.r..ntalitate.dee I'lxisti un . cxirltitrca trccutului istoric." gi u... r^zata.r..tlui ln dege"tul mic..id. "ia.(astru specific romanrismului).L. ti./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi.tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire".lipsit de misuri. societatea ittd. Iati Ba'sdvezi.r./ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". titei."*rrii. teu netor. titczadintrc'aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici..air./ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea... generalor durerii.rffi"qte -..noaptea pace .r"u.ilor. ... .Poqizidi o lupenhauerian6.Tat in lumea astamare. si.arhaic. poetul.t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.noi.iJrtj. condamni la neastfelde iameni..i'rr"pr. Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit.1 nepitr-uns"./ vecinlcieiel in qiruri o dezleagd.. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin.":. categorii atitudiniestetice si inc.Rispunsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt."r..Doar ceasornicul urmeazi' lung-atimpului.permanent"..prn careva :]:..l. Soarta imaginea apoi prin rnizergi mintea.a. sursi. ra.i/ F. irrrrins./ Nu slivindu-te pe tine . tut.-' in cu in odaiq"siricicioasi.rli. Hlr"qiu (model de per_ fecgiunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"atri nI' Influenqaceamaievidenta.eterori"astrari pen"iaie'..'p"ter'ic siu . neghiobi ...a'dure. lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri.t1. naturd. stilul retoric."....reayiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii.primul..*i1". Pcrpessicius stabilegte ciclul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea..i.subiectivism. Iuna. Ir. prinperson vaaje riate categoriile -a.... perfectiune:a creat celccinci scrisori.exaltat: ./Peste.dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i. (scyisorile in I.. ir i'-^ oarea Il. sensibilitate.. pini la cossi "ut -'.rl de miqcare"^ Tatii caredeclanq se Rig Veda).rr.incepurul poemurui rrimigind la inccputul scrisorjilui Horr4i ...romantism. fii"d Georgecirinescu considerr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d.voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi. j.".9.(.ilr.incareau in revisraconaorbiri tfterare.scris..g61zeleto"-rr"]. spirit un romantic.argo_ -' ---'-"-.. *.. cu hainaroasi in coate.." nemlrginire ne-nvirtim uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.i.E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.trt"ie.rcscur.. prin medi_ tagic.n."1il.']."r./ Universulfiri margini e este.abrur.bumbacul urechi"..i is] {-it):il.e cligi-nainte-iintuneric searati".i. copii ai lumii mici..nfri ob. ..\ici contemporanii nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor.i d.t .sandirilor "rte dand . . Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului../ tn .. geniilepreocupate trecurul qi viitorul universului. planetele.$qi.9iHoragi"". ./ Micioscopice popoare.gr" .r". prcguirca --. esenra uma_ nr esteaceeasi..lele inviri haotic.. *?..9ichiar .. istoric.Mihai Eminescu.poqi s-o sfarimi..o valoaqi depune".. o.olimpianis-. "i::11.rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii.priqit crl cnt .gl.II)..rrrrri.savantulpitrunde odih: cind Totwlerapotenqialitate. folclor)ctc. i trAi1.lii ".iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a trera'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut.lp_1de mo_ trvc $r tragmenredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii""...r"trrir-"r"i1 Jvrarere nostru romantic. "pt. osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i.pulseaziaceleasi dorinqe. .riirt si rog"...." .. .a.) r" ii"t"""p: . ci prilej omului de'geniu._r^ll.genial "ieqii. e_rcsuri.-ste. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui.i""o"...geniali..ati d. ..in . rrr"li"rrrr".. luide feniu.ti.dcfinite. epigonic.

il.Tatdl.a urma..1" i"rreaga " se cu care .e.. reducindu-l dimensiunea medio.propoziqie circumstanqiali de cauzd". t togice-nasti lume sunt supusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii".. d" el!" .uo ----ttegcianl: "r. -. ' e...loiuqiune pronominali. B.trjiffii.plgrf-i:.. : /ost:Sens. ./ .T.r". au Poemulc rPrindegaptetablouri.:. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" metodeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadramatizatd.e*clariati:^:o-:1|lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali.Iatd.-t "ieg. "i.V. Pentru inau.".. Subiectul al IIJea A. Eu continui si susqin 2../.al doilea _ soarta omului. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent.propoziqiesubordonati .prin.tece"/ .. ci 4.adjectivpropriu-zis..ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele.de marefrumusege: _.pronutnepersonal. glont..... de "r... in ceea privegtedeficienqele gram de redresare.i_ cosmogeneza. Periplul.. P.acumsunrem chi. . verirabih mule...il...ogonia giapocalipsui). r ....2/pentrt luasestartul gregit.ii'. Versurilepoemului au misura de 15-16 versuri.omul [...ubrt"n_ c.. l'nmul vers relevi p:rpetua devenirea univ-ersului.C-"ifolif*ni .p1ce".3/ P.O... Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .I#. continira.. l...omenesc. Am fixat geamurile chit.distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a aplrut distins9i surizitor.Neputind si te ajungi. Ji-am dat banii. cine siiece .. niciun .. g.gurarea se cteorganrzatotr..-r FI ficiulomulu! 8eniu. cosmic (cqcm. Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia..ii. a d... concertul la tinerilormuzicieni ? tn piaqn gisesc se qipuivii. destins. . coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene. CI . "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l"rii.i...iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea. cuc.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi gesticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* ...rl .drorr..meditagia.d" agd" dimi"..i ' t i"vocffea lunii. #._|../.._ / . prin motive: motivur nocturn. de Poemul esteromantic prin temi. . l.buStean adverbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrbatd . TVA la alcool' cre$terea 1..temporal pornegtedin prezenturmeditagieir..I. a generoiitate mirinimie.ii"."6. t-Lrf:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun.. pri" oropnn hmbajur poetic..Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric..: F::?:il' rnletes. noimi.. Subiectulal IIIJea l. . a relua: a reincepe.-nrre / . In poem aparrime inedite."dj.ger. rima imperecieati. uhimii .iaUtott no. in 3.Frl. in careconstrucgiile interogative. "t "-"1"i tiv comun:.. motivuiii-pului 9. .i".l.u...miriter.. Eiprorrrira aa. de prin chipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.a sestinge....] si qini la rosrul lui" . d9 urmag. .r. .recunoasci^-1". vrei s|t inPiaqa vii Festivalului.sunt la lor si dinsii.srrmane Drin !. gi *djectiv verb: .. un estenecesar nou Prointreprinderii noastre. devenit substanrivpropriu.. Medimiia incheie trei ideifilosofice set.Preuenea houl me..i#.r# . 2... nici o datd dintre celeProPunu-mi convenea expoziqiei 2. ochii albasri ai fetei celeinou-venirein clasanoastri ne fascinau..""me: .ritmul estetrohaic.ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul.i. I rcr 4. selenar.Jrrr"*r fil"rofi..fyllgulit tl€tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit. insolent .ahi. r . lui . . verbe :: cu substantivei . .iEdrea:a pieri.i. prin conYer3... uldmul reluind t"blo...r.rl nocrurn care declanseazl.dasi...iiii j6". crezi c-or vrea si te admire?. vreun pericol' prrornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul...aiil.propoziqiesuboidonati predicitivi...propoziqiesubordonati subiectivi..adiectiv. [ia. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias. pentru ci invaql jucindu-se' .ri circumstantiali concesivi..1U.".adjectivpronominal negativ. l.. ce 3.i9fu...i.gindesc..seleagd"'. verb .e1.i.. earcdestraml.

. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect.lnra*'r)iiuuii. 'ea :. autonome.r.t. Se caracterizeazd.#jn ori de cite ori esteposib'.-.au.nu e limitatdin timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu. acesrea fiind substandve.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogului.:. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire. dvul inger-demon.' ' - ..He)enuldramaficcuprindeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic . ci pirsonaj romantic . ...zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.ljt. 85.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.il?JHT:*. joc t" otg ni..il''*uiii.i.lts.'i. astfel "ioi" doua .._qe """"'qiriiu" . poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.".) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni.. in ceilalri c4rrc ca.Jocur belor.Tlil.:: deMihai l)c'rru asisurarea. timp.i.rp.g.ili. gi .Dunr. cidre. Se Jorit iv.". .r"rtrrrrt"tea cadrului didactic.a*p.uneori gi al monologului.cerculuistrimt".uc. sau incepe cind :f:. crasa p"t. j'curi dc clczvoltarevor.''i .t. in. creanajelesunt lirice.vezi p. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epicegi dramatice).ffi Eminescu #. ll'li'". . existenGenul epiccuprinde opereleliterarein carenaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit. prinqesa basm. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii..lB74 (perioadastudiilor la Berlin)."a"a . 2... I). .:lo...motivul mirii. prin intermediul evenimentelor. icat de Eminescuintre 1873... cind seconstari.emiqi. 3.' ladc'scopcrirea cunogri'1r. inceriare de cigtigarea unidqii spirituale. esteo sinteziintre epic gi liric. de_ citirea sitabe p" . "lr"a"..*. motivul nocturn.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*.iri.i qiritmulsiu de dezvothre.p la r...:.ca gi a temelor 9i motivelor romantice. itemul 1.ji.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry. realizate I-Y.*^rrr..lijlcc t.".in Legenciockrliei).. acest joc poatefi.'$i. motivul cosmogenezei. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala persoana amploarea iile genului epic..dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei Luceafirul.1."-... . i. Finalitdpile tnadpdmintulwi primar sunt: .J#::#ffi'. gi . Poetul eminesciene.. funciie in d.terii.cu-joc de miscare.."ii ilil.ji.Acest de Dintre acesre cuvinre r.'.a... eon.rirl.Sintezia gindirii poetico-filo zofice..' r"r*i*"r.[' l*ii*l*l1]1"ri1r.. recumJo. seamini cu personajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc. culme a rafinamentuluiexpresieipoetice.i "u. de joc emtterea unor onomatopee..#ril.ln:a"i. lt dentJd. tinirafatl. prlvilind o stinci (finalul bas- lui popular).lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi caresi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq... ..i.rrrr s.. Poemul are intre anii 1880-1882.1".cur swneteror.. fruenti.. . Semai poao poveste".r-te Conceptulgen liric ..."irad.".dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul). pl-". exemplu.:t.Odd (in n'tetruantic).1motive romantice(motivul cosmic.etapaapogeuluicreaqiei versiuni.t. I)c excr'plu.vezi restur 2.completat. ""' a..culesde Richard Kunisch.fi.-"*:1. .i1j"."rli Pe dcrageneral .. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.ra.IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.l.atrriari.a corecrd.. pe afireprezentate sceni. ..f [i!Qll. motivul iubirii interzise' I visului. s. motivul florii etc.ip..""r"" educariei.lr. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa."ii.elemente seregisesc.fi. siiabi. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru.r.poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic.inesciene a capodoperelorsale:Scrisorile basmului.i"ir" a"""Xie deacesre te. subiectul 'ezoluarea al III-lea.fJn:kir:x..ii'il""i. Glossd. I . creaqiei i specifice g4o.tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1. tc reiliz.uneste sine obiectivitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".prin depigirea..:n:t."r. I .a finalul basmului. cujocuri miscare.ilI J" ..iili"i"ti.'. de evenrual o.a titot111i. motivul codrului.rr.a_ sd 'u'i. ].ii l. a I "'rt L13 biectul I .demon. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje intre careexisti anumiterelaqii.|riirretc. unor tr.l trei-patru.. Prin tema iubirii gi a cunoa.li:y .o-pt"r"r. Aristotel)._ I V elevdosparte cuvintur sirabe.'p. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de awr.fiinqi chinuiti. ipbstazeale eului creator/eminescian.

poare pdstreze i-piii-.-.rritoril.i.]lli). articulatcu articolul hotdrit a' de suspini.cerc un strimr". poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteorici prin lumea efemeritigii.a versurilordin l'inalulpocrnului:. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao..lina.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petrece. epicdgi filosofici.#u ipostazdluceaf.nemuritor.inger-dcrtrott.r.I ll -" *.ri. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina..""i. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle.nspir la.i. devenitici_ tilina.rrj.-i.r.i I al patrulea._"r../ Durereasi_mi alunge.. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigia "rrii*?p.qi om .omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemnarea poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".rl"r..e no_aprea-mea deparimi. urgent.lillttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.deluceferi".limira a.rr4 | ri rlintii.y Deserre vint/ doar "-l"lr..cici tolise a Nr-ir.". pcntru Luceafir visul seteide .na .r"-.aglomeratie' rdpede:rapid. .il.visul" ei ..Intilnim in poem ciand.1 doui tablouri.r. de trei ori . . cu mi."irii"'i.. nici"d.. deimpirat Celetreipersonaje faia .r" ""..roriire i"rrl..s.."i. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi._.i Demiurgul reaminteri.p_recl cect r. . .ia .r"l./p. Ea insl.. precedatde prepoziqiasimpli cu.-.Dar luceafir.as"i 'rorqii. tnadlmd. i-perar. d.iu.:.airile din " stribate_mi.i.d...::bd::#i:.o. ..i.//.iubi_ readint6i". blind..6il. pirgi antitetice. tilgaqi^r. gi rimita dar " iniiurii. .. murirori: id:iF -71q. voi rni nr.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEminescu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef.i'iil:rf..o n.re.. .h.complementcircumstanfal instrumental.rilio"i."iio.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc.1' din rilin. Dir. inbazacnreiafiecare i..'d" rrisr cu razc 99..ffit. imbulzeali. .r.MareleTot . marea cerul.O..!..nndo alti lcsr.visul tu.parte .screa rcpaos.. simplu.uno"Et. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. pri.i.l.i rece"..rffi.. /iLucegte. ca mesager destinuluiuman..1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei. inghesuiali.'t codru d. t Oar .zl.i" .frrf:.. ?nfrumusei. ca gi a fetei prin .ru..tergi.... pe antitezalimitat-nelimitat./Aru_ necindpe-o razd.. ?n acela. p"r. r.. spagiur ... u i: +FiffJj:i1:il. numirul singular../ Revarsi de linigte vecil.Biiar florigidepripas.l-pr#insul/ c6nd areapei valuritreclci.rfuepa$rrea i"iqiri.$i d. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.. omuluide geniu caredevine nemuritor. careseapropiede planui_cos-mic-prin.#hfi.: . ingrimideali..girtainic genele r9. ffi. . iar prezen\a lntre spiritul univeisal.. u ffi t::: if:i:*. .realizati in trecerea aiswl(crt multiple semnificaqii). eaigi desriinuic zbuciumul:.. genulfeminin. deveniti steapenmitici a autodepigirii el.si aceasri numegre iubire. acced la o cunoasrere superioari.P.rtr irri.iivo./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rimineadeparte.trr numaisd.rr" cu un conse_ nerfatadepi.al cloisimetri cu dar.rr..r..rir"l d"lrr.iiiiorrt... zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmic) . i.il. chemirile Luceafirului'l . penriuciralin.se interpual Luceafdrul(Hyper-eon). m-am niscur.. 1. tnurirc pc'tt'u. ztisarr prin gi uls. i-pri"irii..rno"gt". ausrele prigoniri de soarte... ln actul cunoagieriiprin iubire./bi. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii.rr.ii simetrice celelalte in gi Citilina. nasc a muri/$imorspre sena.i.ni.li:::3: | .l"'t.i rccc....di-_^r"iiro. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice. exprimat prrn verb la modul gerunziu.i . Subiectulal Il-lea A. .-f "-oi Dar plrr.. conrcmpldnd luceafirur.*ui'inrr_.ril"r..contaminat uman.cunoagrem cunoroc/gi moarre./ sunt cu vccinicia lcgat.. zborul..". carepen_ tru om rindnelimitati.idila din codru. matcheazd... r.".ri stea. pe Luceafar.. a tncwnjura:a da ocol... sdu se rearzeazd.visul urmi": .hror.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic.ndu-se..cringul" /pidurea.ori dc iubire". r ornurtarea sinc de {iind..#1'd.zi reci/Din rumea desparte. o alti remi apoerrului tema fiind proprie romanrismului soarta./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i.#. carc-lstipinea -"r..lri numai dureazi'. ineazd.r. esre fata sreaua norocoisi. a ocoli...iliui.citilin.drrunde-n si ?" gind-./Noi nu avemnici timp. aspiraqic..re'spus.rerii $i..iiil orizonnemirsinit/ Singuritiliimdrii.epaos.rdsdrit/ un "r.e:a se lipi. ...itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSintezi lirici.duland intre ccinrre lestgi teresrru.z'cii..l. *.*rn.. i*.:j.Luceaferul..."f r"-l"ii.complement adverbial.o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.!.rn-. dedeasupra").i" seara. spre ...ritorind spreddnsur."pe.exprimat prin substantlv comun.. mitical cup_rurui.nd. steaua. i..r.. exprimatprin numeral 2. . farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .r. J. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie ../ din.Demiwrgwl.ise ."il.. descoperise identitatea..pro./ seinarqitot maisus..neinqelesc nii [or./ca sanu." Ci Strimt/ Norocul vi muritor-nemuritor./ voi sr mndezle "5::i... a seprind.. circumsanqialde mod. umani cunoa. solitare.. ci -f ge.complementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.f. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v.-rn -r .rl ing er de pazd. conremplind si . Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menireade a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face .complementcircumstanqial timp.^iJg""a.l.ag:invilmigeah. ii .'Eaterrr. rorrrrllui..j".casa (prima.a stripungirii cercului strimt.Da... de .cu farme. drr-rrupoatefi fericit.eaf.f#l"t).".r" cercmai larg...spaqiul rostul celor doui lumi..triieqte 1ie visur ..apabilsi renunqe rar.farmec sf6nt/ i.dar steleluminitoare pentru oameni. cazvl acuzativ.....cdti.i.-.. lirice.'11^n1 $i t"b#'. fcrc'd.

Glumele lui risuflate mi supunea la ad. limbi. a 3. animate filme pentru copii.. : morocdnos comunicativ. intrucit necesiti. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test. rezolv'Improblemeleapirute. plicuti de vint). memoria. credinpd: ne. saupoveqticare stimuleazd" 9i B.Spreexemplu. trebuie si ingeleagiceea citescgi ceeace scriu.ictori). Cadrul didactic insugi esre un model. .expansiv. (adjectiv la gradul superlrr tiv relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (adverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Citiiul esteun p. participi la activitate r cauzaunor acqrum (buze.osise clipaceamai emopionantd dinviara mea."r 4' .tnatnteadrnapoia. in special.. Caievasizici.rl solicitat 2/ca sd.r.prietenos. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. .. ln text. sPort etc.-colil (r"ur. : exuberant. 1.r$l m'4ltti bina . 13.. muzicieni.denu eram eu" .Imposibilitateacoordonirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. dind. .. infidelitate.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o structurl sonori cu semnificaqie. in funcqie-deprofesionalismul.r-d.artigti plastici. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqeles reprezinti convertirea Scrisul cu sens..posterior. nifestarea Cititul .i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea. sunt dificile. complexe.folosi: . exprimar adverb m.pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. Pe mirigte rimiseseri snopide griu.exprimat cle prin loculirr= L. Scrisulesreo activitatemai dificili.o-pr. P.sociabil.colarilor.ale muncii intelectuale. a.inregistriri video atragdtoare educative.propoziqiesubordonati predicativi. . pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. simqitqi ea o boare (adierea iar. ln interpr etarea solisteiam sesizar notd falsd.conltiente' de lungi duraCititul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort congtientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevaluirii predictive9i -activitiqidiiadice desfi.). Acesteactivititi intelectuale eavoinqeigi o motivaqieinterioari.evirate u torturi.a."::l*:f#1fiiiTf -"r. permiqind conexiuni isticedevin funcqionale. Bineinteles. .efiiza.o". inseliciune. . dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. .t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r. Mi sepirea ci existi mai multe cdi sd.inviqltorul/inviqitoarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii geniali din diversedomenii:_gtiinql.urate in clasi gi in afarl clasei). S. de f1 Nemulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat.inceapi construireaunui centru cultural modern.tactul pedagogic. a recrrza. structuri ce . a renega. trddare. ateism.dit.-. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijloacegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic. indirect) 1. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival.de celebritiqi.limbajul.tul.compt. artl (scriitori. Subiectulal IIIlea de l.. cu unor casete inregistriri ale unor fragmente . pozitiv. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun. intreruperea lll"trr i. individuale:nevoiade cunoagtere. 4' Intengialui era t/si-gi dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. 3/ P. 3.--r Secl'l imediat ce-i relari scenariulspectacolului.. imaginaqia voindezvoliAgindirea. 1.se pot. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert. nevoiade cunoaqtere curiozitatea.a dezaproba. creatividqii.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii). O snopiin bitaie.credinli. 9i presuPunexernecesitiefort congtient.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. desene gi . picior g. $colarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle.:/ P. Liderul grupului este acela.a reproba i .propozigiesubordonati iircumstantiah de scop. spiritul de observagie.r.l prin de 3. .metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.propozigiesubordonati predicativi. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogiicarepot constitui motivaqia Pentru invigare.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau.accepta:a respinge. gi sensibilitatea de aptitudinile sale. d. scriere.in consecinqi.

ttrd." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci silabelegi cuvinteleformate.. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insugirea citit-scrisului ci fiecare co..-Trl nulne.. . . Recun.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnparcurgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.^dtficit.1. i'..i fr. mesajuluitextului... . a esre de rpr.^ ^r ^-.hrf ('. .t:'tui i de .'":?:l:.r s" ."rrrl.rrrilri orrirrio. sirire.sI asigureinceputul bun gi continuitateain activitatecon.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte..tienta.lilifl.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi..#li.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizareacu textur se face.d.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc rcc"'..iJ.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor. crcare activirag I trt i". O[continuelcctura. po.rrit]r.il#.?i. i:.#.i. ac a iri1l.. prin efort propriu.nt....::f:.. . de de in carese afli elevii."..{.ptafcti"... r se practicidiversele . cu cit.:'''.r5= gi pronunqie.'.citire cuvinte.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatcitiredeo sitabd..ri5 iormangelorminimale sausunt cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.teun coleg cc iu de tip . de rexr.r:TT?1:yl. "r. la silabdla cuah. .'.fi ":".sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .:':':'?"::::':r:::':ii+. dupi aceea se diminueazi nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet.#ilf fTffiT*#::f. labe si de un cuvint.. ...se creeazS.. orientarea locul gi lor in cuvint.."una cu recunoagrerea sunetutuip" ..: r.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative.^'i:.se consolideazl frazd . de s.in At'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinumai .:llli:':*:..r""r. sepistreazL motivagia ' texrur.:j1':^i.** :J ri'"T "...^. p. citre acegtia.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.i.:::..i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.irea conqinutuluitextului de citre elevi.cadrur didactico"uii. de.'ry:l:F:tril. mai-mulr etc.i.'.t.'rr'" .'iil'fl ::iT. penrruun .rrru il.prin efort pr..ii:."J"ri" mai complex.t:."ii-T.iTil.i. sigipatru-cinci labe."i.. congtientqi co_ rcct....#ffi.? gand..od$erea pil.etimitarea fiecdrui tteyy.si controlezegi si indrume individual eleviiprin aprecieri. l. alte posibilitiqi de realizareaperasociata i"toia.ji*i. sau logul/ dis cuqia tici..J.i.hectivele reatizare f :::l 1l.'."..". Cu literele de pe aceste t]:.l.il.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinviiare.." i s. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p.daci este.:.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi. .simdare.. ..rerl.if ir"i J" ..v. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.'Ti"iffJ""'Jl&. """"'. bi.Condiqiainsuqirii corecte.e.rr-"rg a" liiir*i" .:#il:#.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri.rrr.reatizeazd.ur.. .rr_..seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr.citire gi/sauscriere..:l:'":i:.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.tc.--r.." 3jl:::.r"r". ..precum: Sdculeywl/Caseta dare.':fff:::nl "1i1.r"J"r."ff creop'.apoi din trei 'Y:f.:::ltl re..".constiin.::':.-.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:. memoria. prin expricarea unor cu_ in vinte gi expresii.-"-. foarte agreatd copii.1. cidtului demon.orjt din partea elevului.".i. in ritm propriu.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.'i*|1l. lvltate $.1T. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi elevilor cimpul vizual de o siziqii. ...I. pcr:spicac. citirer uneiunitigilogiceca.i pas este Un act tli jetoane..?lliffi Iif lilT|:.explicagii..:i::.b"r".'*::i:l:Fr'::iyi.rispuns penrruo i'tr.iili'"^!' -^. rispunsal cadruluididaitic r* rt .rg.""e-gi curenti. i.. la 75 de iuuint" in total.e prin revc.taba.jrl iJJrri.. Daci existl elevi cu dificultigi de literelor dupi forma. iiTi::"i#.i . '!il:'..::"'i j":i:1":l::*:''.t^yt':r...iu."I.p.:!"n. dupi un efort intelectualgi fizic mare..a.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin care: de cuvhnt cua6 din propozi.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri. elevii descifreazd .i pentru a compunecit mai multe cuvinte.il' '. in . I xJJl[= " "l s.nga trecare pnu' crrrnd in goapti.i:".copiii pot scrieun proverb adecvat texrului.a.a^textwlui cu voce tare de citre copii.seinliturl monotonia.trecered.Cuvintele pot fi mono-.r:"d. Citirea in lang. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.an n#.T"?J:::.. manenqlgriji: ' Recitireade citre ereviarterne cuexercigiul azd.copiii alcituiescsilabe.'#.lent. imaginii... .:r"Jif i."":ffi : iffi:nfi :'Ji.iia""t" . Ltsttltrca interesul..sautrisilabice.riri ll." b"t.....11.'ff r". formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet". o.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i.".rtr poveiiti dccopii. r#.cu swrprize.-'-Potenti ii ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structuracuvintului-denu.ill. .1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.. :H:::"#'". Ei trebuie combini diferitele silabe '.::rTebuie elevisepot organizajoctrididactice. pil descifreazitextul torrsri"rrr.Prin aceste m propnu.In etapapostalfabetari. se realizeazdT" ..{J'ri"".i.'::li':'u A..1.tr'trri clc licar. gi . inviqirii' pregititoare a cititurui.i.c J. r. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii. prin citire in lang. carcun elev.i".i de receptarea mesajului scrls.?.c{upa a citit o propoziqie' I.diy insu.se exerseazl.r sunr ti.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir.ii. care existi jetoanecu imagini de obiecte.'"".... efort sp. '.prinanalizafexicard.citire selectivi.

.dormeau"..."nit""q" xlx-le. .eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect..invinse.a dormi" 91 st1. . ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.plumb"' . la sugerarea Versificaqia 10 silabe..repre"jnti.iea r ..in bunl misuri.o. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L..mai alespunctele de iuspensie. yi:y prin'repetiqii. Atmosfera sinistri. .il."^"i i. rece 9i infioritor."rri.Cele doui strofe sunt construite simetric: . care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri.'. sonori ctc..aripele plumb" atirni..tea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive. corespondenre.Stam". dezolante.gi . adinc sicrielede plumb " / / . curti"'ai g'a' Din simbolisms-au desprins. itemul 1.. veziTestul6. a cultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::." (ideeahorqiitriiti senzitiv)...atirnau".alti giiau".. agacum mirturiseqtesoqia la ia..l. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolvateaacestui subiect. ca . Bacoviaifi a..aripi de r------t rruvlsrsr iei.flori de plumb" cu careincepeal doileavers din fieRepetaria -o"ir.a.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r..r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru ... versUlbacovianesteconcentrat. laitmotioe.cavou"): .Dor-. 1gg6.cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti.. Simbolismul rominesc.. apirut in 1916' un ln celedoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate. ..". ptin rnuzt_ calitate. structural. qi transfcrulachizitiil. prin paralelisinsiniactic.B. cavoul..._a p^rintr"po...neputinestecapabil . stranie' care obsedatpe poet.culminindcu sentimentul "SjaT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g.. acest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu.scirverbului . te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in . "b"rl.Dormeaintors ainorul meu de plumb".. Metode Siinstrumente d. t"p..""""r.oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic allimbolului .Dor^mea singurlingi morqii: gliii (. a simbolului (.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati.-"Jl. cavou. Bacovia r".".in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb". Prede circumstanqial mod.irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei.simetric.$i-i mori.era"..stam"..vezi Testul4.i*iorrrr... LecqiadeLimba. ostil... .tr.. plumb")/ 9i a plu s' v$ . de iil coroanelorde plu-6. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.. gi celei vizuale. dupi. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie.i#..simbolistprin formagie. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a captividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (. imaginiiogi. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.:."l......ti i.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata.r.at.. a fosr caracterizat d. 1"r:::3.ir.u"ti i. .. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski).r. senumiri: Di_ r ...il.rv4' \rrrrsrrrv ei. irirr.--mirrie Anghel. cele doui strofe-catrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd).sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii.roiia".intors".d.sicriele plumb". Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.prin sensurile gi Expresivitatea melodicitatea concentraeului liric. senzaqia frig amplificatl(. in sufletegti: lini. refrene."altul. "li.apartinind noezieiromine modernecaunul dintre marii precursori.edecembrie...scdrqiide ili.cor.prin repedqiigi inversiuni. tr"'rt . de de zbor.amorulintors". al 3..adinc"/..t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie.i.la spaima ilgii inbiriir ...a.".giliteraturaromini sepoareincheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no've.ril.f insrituqionaliz.decorulplumburiu sensulmede flori de plumb".i...iilrt.. poetului.or.ian a -ir.apirut la sfirgitul secoluluial"r-.ruio"r. rfleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.. . Ion Minulescu. rotuqr.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior. subiectulal III-lea. ezia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .glid" pr"stigig cunoscurmai multe etape.t:j.-i-..]ffi]... ffi^r .rimine un romantic celmai maresimbolistromin.. o impresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude. .t din pl."ri. 2...""1a (susqindtor asiduu al curentului gi primnl t.i.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.].||0| I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir.... e'.plumb".dormea". i" p.fffir" epoca.gi-am incepursi-l strig"). n"ia^"rir.marcAnd durabili.. subiectul III-lea..ri"giorr"ia.li-rt. .5.. simbolismul-a p"". descompun cadavrele orig gi al pri-a..prin punctuaqie: paizd.era vint") se asociazisenzaqiei (.sufletulttn -"i croase. obsesivd.rfi". itemulJ..il. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I Plumb. zuprarealismul..caYou".sidecor morfuar) in prima strof6. nolescuasder:. de pild. cind vizicarroulSturiegtilor din cimitirul din Baciu...ecririculNicolaeMa-Bacovia.. ci gi prin construcgiile conotitirrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te.)..rar:^v^ -t .i:.rrrori.prin sinestez:1. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive.Emil Isac g.. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist....qt. de inr"rio"ri I..tir-uigi .d.

)aceea 9isubstantivul Ritmul *.sere azi cupatrunderea euluiin sine."p"ie de trei ori.deget.adverb de mod.".r-.oi'r.EPL...r"r..in vol.i .-sr".. .onr. ffi. .i.rditirr. de 3. srarea psihorogici a eurui riric.$i #laili rrriizbeqte-un val-.. e^'. raport de coordonarecoprrlativi. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului..plouind". inele .l..ciqi scntimentului singurntigii... Ncgoitcscu' . lasenzaqii de organice p?.Poczialui dccrcpita. .ci trebuie" ... tristeqe apisare.ifi. .rlr . .l"gu... ".i-rr."'i. ugor modificari....Toiir.lilri il$. Scriitorimoderni.g6..di"..rJ..Crj..ai.1. Prima imagine il.*ri .. asemeni..parceunprezenretern... intrare in panicar. .. Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib.ru.:(::::. lccrcqtc gradar.iil"t. gradul comparativde superioritate..ilft:_ Ic Iacusrre. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit.il.verb la modul gerunziu' mai muh ... simt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti. pt....rrirr..i..mlidiu."peti.1t2 t l.i se rrtersecreazi semnificagie: ca p. parel il ermrse ci n-am podur iamar").si-l turnez" . tras de .?jiTpylui...iir'.de doui ori.Jt.. ""r"rior.ao" pr"rrrl i"r"ri8r..sesugereazi univers un irr rlisolugic.. (. dnit : potrivit.in evidenti o damnati nevoie de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate..rf".) de silabe. si_b. atmosfera confuzl.a...prand.t.r*."lo"r... Bacovia sitt. ploaia. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cumulate.iliilliiro*r..r..ran...ils.racui.il..cu pe care. cste lambrc. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C..i.i:!^'. $u.il inrr-o riire de . ..de '. celor "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv..r.rt.". Rima nu -oJuig"*y|.". a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat". Ij sentiment"t ". cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea.: .a]i"]-:.plasat in rimamaslerbyl cea culini.. Ail.B[".. de asemenea.r" j.. 1..u.. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvariabil) 4.. rimi este mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd. inconstientului. 137.md duce-un. .golistoric"este consecingi a"rr. de nlma rtrofe .Tor ffe_ sirind.adverbde mod.i...g.o"1. atributul adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari.funebrul -acr !ar*"t li rnant'ia I 9(r(r.louand.1..c pune.. Eacdese singular) .". s.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi.esdvhr. p.i.gind' de doui ol.:. sara aura..r. iar gorur isto..ci euto.u rarmisurae g_9 .*"ili1" (..aud"se.substantivcomun' ie.emi_ rrcscienei de rep.i. Bucurcqti.. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate.. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea ..rrrrr...r].. zvelt' l.rofa.propoziqiesubordonati subiectivi' B.gi simt...acustri dc G.-.olll" .. mlddios: anin at : agdgat. halucinaqie' 2. Subiectulal Il-lea A.. .rri. .rra.gi"i.i'iio. care -ii..fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcramenrul dainnat".ii lumii." Locuinta. colp Ciqelul mi-a infipt w colgin. repeti se l" ..gla"gal.l. Tre_ sugerari pri-irt. asteptind. a toatecorrsecinlele impresioniste. . echilibrat' cump aiurare: delir."guriragii.rui.[il.. cumstanqiale ..ri :::i.ui.gi am inqepenit" .""]r...atatea".i.:.. amptifici duc .^dJ./ Aud mate_ "."J.l. la titru. (I.. muzicale)coresponcrente nevr() z.ungolistoric.rui... graqios. d..Ti atita ploaie").?).Audmateria "*fr.paraleldar .r..'. tot aqteptind".d.wr exteriir.nd. 2.#.t-""ia nu se mai folosegt marca. acea sumi a sugestiilor vin din muzici. irrrtr.ind .. cincisprezece sunr I" d-puffr ezent.aspecte depri tlattc qi morbide ale anotimpurilor.Ji".). pri-r ri.llg:lfi.De-ar6rea ri..atir nat.b"ji.' gi rn poezia Lacustrd.. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputuri'..i p'rih. Teroa"rea ""pd ploii i._'o io. simbolisri le_a i oferit..i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l ..T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu. (. in text. .. conduc .i.'r...gi"a"du.D.gi ie pini la urtimurvers. racustri..Studii Siinsemndrictitice.aos".hi.oui"'1. cu singuritatea ontologici gicu unicitar.. si incomensurabi_ :\.. Pir"eaun om de o mare bundtate..tt" rr"1 interioriziri.it.i-b... -"rTpi..:Ilitugesc.""ririrlo_-. versul diferir fald. care.. naturiiatribuindu-i-se . riilrratua nopti.rl#.r.propoiiqie subordonati completivi directi.. t"-ii ji a....propozigiesubordonati subiectivi' ....suntsingur.....si inceapi un basm" .i. .Ce am clscar ochii mari"...rident . .i.propoziqii subordonatecirin consecutive.r plingind"..'Ei la medr. gi aicisuntdoui planuricareevolue ...ili.""i.:::'.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit. in ultima stro_ ti.#ilobsesiapruviah: suplu.(defectivde plural) . (. Ca giin poezia azd.t"nti..1*-'"'^'::)''t".i" pl?.p.).. .

(comprc. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui . fiind s&isala persoana III-a.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea..Eaaluarea obiectiad subiectivd baze. . dar cu implicaqiisociale9i morale. sl ntivl trebuic fie permanentl.':..#..dfu".inexpozigie lainceputul lui iulielgOg.ir. EnigmaOtiliei de sph.i. liei Corfllaul. ^"'i".spechcol care sd.... incepe gi se to.a. sunr examenele.intr-l searide lui hibrid.miinc6nre. DomniaSanu a "du.." . ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G. Ei grecesc.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de itemi.."]:-oozitiveintdresc.un tinir. (defective plural) de t. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'. gy puqininaintede orelez. l!5g. $i roman ' c.e2e").rrrl.O. tutorelui sau. p. surile.". subiectur arIII_lea. . pc' de 1""_ir.dH. ln lucrare otra.ti""ii (.rh. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'taqa .iile"Cin principale. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat. scopul ci feedbackul continul.4r1r.fgrmal.*l nr.caun vegmint_militar".\:.criteriald gi normatioi. 2.propoziqie subordonad aributivi.za19 de instiruqiispecializare.r" rd Enigma Oiihei de G. Eaaludrile forrnare.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu. .i"'tir. o Nu fuscse un.r* a-j.. """i.propoziqie subordoffi.. p. itemur3.propoziqie principali... (subicct) | 1C5 forgcolare. llr t. :.rtiv. )r sunt comparateintre ele in vederea P. cu rispuns conde citre elevi.. Ci. iternur 2..lormatiod Ei sumatiad. misliniu la ten. romaOp. ihnetitt. unui deficiengere in inviqa. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$.-72.*i"i."^Iir.obrcctiztdqi subieoiad: .r ruri. . ntdrrtr.nNu-nu-nu ie riasctra tinirului. prin carerezulhtele sunt comPa.pdstdrnacpi arrczarzav.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p.o.r_enteinnegrite vechime.de aceea i.. t. 1l. pdnwtjer. reaiasei lui "ste menqionind momentul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.hi"...e.izi. ' r De la Tirgul.sti p. r.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu.arari rrebure erevur.iiii -edicin. S.o . Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intrebareatromului specifice ^i^.ea .. lui salonul Costache cu incepe o scen1-cheii: .abiasosirin Capitale."r.d... " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: .* la otig"cur.. feminini". Eaaluare ao.e. mlie.li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.rr*iirn""rru in unifoimi de licean.d}rii. . Aceasti.i:.' il'^"'tti':j^... funcgie Eaatuarea formativi.vezi P.r* dq acdune.g"1. a nol titbi. : P. . casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo". .-iar t*".. "iri"r. Eaatuarea.nt indirecr) kil::l'il. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului."' ' Desfdsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.u"rairrr"rar.:.mniscient..il.. subiecrul vezi al III_lea.? #ii*".onunurr.".g.'"'J)irestur g.:::te a" elevsau lacunere.. tyri.azl criteriulobiectivitiqii notare. de l.nu-nu stdnimeni aici. Tesrul3.itrinsi bitt.il. Cilinescu Conceprulromdn ..u..u d"-. evaluiriie concur_ nationare ce :l.i:.stanqiali . motivaqia inviqi- destimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn tim- prilej de portretizare Giurgiuveanu. moq qtiu.irl r Am cumpirat din pialarnazdre.J. nu cunosc.tffi. Jir4.nas irivenill gi .'i prosresul sale ^.. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sau cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti strategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' . ao.tii r.*..9i informatd.dupi un plan prestabilit.descriecircul"ti.I.*i:(^::TI.." Aceasta repre_ de c. Naratorwl."L.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddurea sphniurapilor Liviu Rebreanu.ilnspecgi'or racrasi. obiectiv...aproape Giur'-.iir-.ri. ztntistraregia evaruare maif. cu piru! lung. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i eseunestructurat." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i. in pe gi se .^07'1/ condigionali.ffi... predominant familial.:i:X:. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur .conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare.decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai.ii. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i. de optqi pe unul'dintre personajele i.rrri. se concretizeaz|-in lupta pentru averealui Giurgiuveanu..nr.tl' Bucuregtiul.te'qii.XX:H:d7ti:t.gi.._.Felix.Primirea pe care acesta face teptezintdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea neprietenoasi9i temitoare.

inconstanti....de dat-detipologiapersonajelor..." Revine pe stradaAntim.r'".afrliu. i. ri. ceeace rurprindc ci pe-toqi. n. dein-geri.irt..ioasiii trebuie arrerea Giurgiuvea_ gi ri. Inptanuri .. [rnut Momentulinmorm6.l.i.Nu numai Otilia erao enigm?.""td" avarului...primul. .upa casa milirdreste: .... .r... enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri....a. iau in Felix seintilneqte intimplitor.rr.1ur -.trnoq f.a".. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2.a peisajului..s.rr ilu. ...r.rr"'uiif....: r."q" s"afla n"ri.'#.....i.eL.. f ....rrr". incinti descrierileample. fiica vitregi I"i e.:.li* va face carierd. inimi albastri. o cisitorie striluciti."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia..e povesrea "rri-r. deseoriampli' 'iita. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix iubirea ei.qrcrrrl *. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfera ei din r"iolr"ta p. sohaqki."".. ad.r"riaiil.ili r"r. a-i ride inima. ilar....it.innegriti.i.nr()ilrteaiului lor.i a Otiliei.ra"f#i . Naratorulprezinte..-" i..{u ti'nipidite de scaieqi...I se peru ii 1. csrc aiciin'Bucuregti..evariqia devenidinumani Agr".r.i.igi.lipsit de gi.cstetot aga avar.i.a avea . rui -"iil-ori"l "l irfi.:. i"bi. irr.. ..i deschide mi...te ei."ropor.r.srriinisunt otilia giFerix. feresefi ob11lt ceea ceurmS.i.i. Stilul romariului esteelevat.nni .c'nidir I)lscrrrrprr rrr."qiu.ird.ii""il..bunititile. revi".i... dar gi portretele Subiectulal Il-lea A.. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea..*r pa"dd. interzicevizitele rui Pasc*l opol. qtiind aceita ci arebani mulqi p."r."_r" de sorasaAsrac ei ..."roiia"ri. atit de schimbatiera.Fermeiitori.fi.Felix conchide:."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie.."rij. a-i mergela iniinima tragerede inimi. ...doui planuri principare.. s.:il. gi ci o licheasimpatici. cu inima uqoard.i dintre Felix j'1 .o recunoafte iopol. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a.i.... nebunia Simionii-..$T 4. ti "r"ri.: C..Tipul arivistului.firi_simltire..El igi amintegtJ spunea ii tiq.rrru.riica sotilor Turca.ir.*u: " sideavcrrizirile rui rfi i . . Retriind vdttti r-i"tiri.Stinici Raqiu. Cos mos taehc.ra AgrJ"r...' i" ..rr s-oinfieze dti_ pe li. a-.Blecarea cu n"r.i'rlru. careplecase cu Pascalopol Paris. pran...ani".rfaqoat. cu Pasca.."i... de careFelix seindrigrf*egreimediat si cireia ii cere dovezi.m.cu predilecqie bine construiti.i". considerat rival.o. lui {si"... f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui Costache gluveanu.p!rg 'ri i."rr. si'ri.J.. "a"r.. ."""r caredovede. cu de intilnirea cu cireada bivoli. iar cu baniiob_ "rig.i" r^rr. fetei.augd.ntwl) romanului' Otilia incheierapid acqiunea tinirului. anun{e bi. dcsco!.aJi* .'ii r'.u criza 9i luiri..oiqine aceea inmormintat""o ri"..a interioarelor. Acesta ii-aratao fotografie in carelelix nu. se desparte Olimpiiqi se casitore.p. Acliuncasedesfigoaripl..inta fetei gi deruta rinirurui.r. gi lui Felix o tindrl..r9.i.r."r""...rrc-lcluscsc spitrrl. rizboiul esteun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali. mog cos_ tache in lipsa gi. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.r..in."rea sinse.^rp.a caselor." ""i"i..Andcasalui Costache:. imobilizat pat..^Oiiti". dodl.tr.Jr. Pentruconstruirea casei.r".s.J i iillll J:. in tren.riu.e.i-g"te..il"ji.. lili"le. moderniste.. lceea care ttl mosCostache.r.fire de artist.i. fascinantl_9i neinqeles.trinurui.-"ntice . cu greu eccepti depuni o sumi de banid...Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalopol a devenitsotiaunui contein Spania . b"b" ""u'r9-rrr. lia.. ri .Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici.noi nu trlim dece-i p. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult..iubitrnult.s.... Felix la qlseste bilit de la Otilia.'. Agr.riu. vizim la." .Aglae. Poartaera lin..." " fir?..ir. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei.ir .trlsitirri avari se nu *oE-Costrche."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t. l)in prirnul rnorncnr. i" conrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz.j. cu toati vigilenqa r. mai pirei si fie locuiti". Agli. imprcsii confirmate..lnccarcd totusisi-i vr... Alt elementde originalit"i. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpiei.rr 'r'urca_--.. opi_ rn niaci..."...rtor vara. din toati inima. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a.zindcu cdri phccrcgolesc cimara..lip... sra".ntirii o est. imaginea cul rustic al lui Pascalopol.. fata: .i..i.il f .::. pot si jur...i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante. lh. elemente Clasicului tip..r".irrf.-fi"gr......lis.te momentul sosirii la^tutorelesiu: . de aceea A tA o respecti preamult. Birbatuleiinnebun..e companie bitrinului.mo..'...ri"r."iar.l'lffii"T..i. in riu.virsta gi iubiref lui Felix .::. definitiv un ' F. H'J$" 'liratc pcrsonaiele.iu g"ilutern la vd.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.i.^rlc'c.9r curteatoa.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our..sensibiiigi cocheti. . (om) de inimi. .. riniqtit s-o peAglae o. doua zi... 'Vine De prin politic.ci qi destinul insugi..uti cu un lan!.ir. tragi_comici. desricostache. . Rcligor.i. Costache.ii.r"ulc:r rrrr (. iirl'.t rilil. foarte imbitrinit.:.. eventualele cheltuieri r.f .rc."ry' ..i. de sirnq familial.ln'ilT.. Hcgt0rvA pcrs()rirje.Otilia... lrogat.. iu instabilitatea enigma lia: rational qiambitios.elil"# si pizim..'..i".ri in casi..". Giur gruvoanu gi'l'ulca. i.in timp cesavureazd. 1}.i:u n"qi".i..eraleproasi.i America."ioporir p-""rii.e i. eale pare o de cit atatiui Pascalopol."d.rude[ r.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr.r.il .... ir. ""r"..!i""r. Felix retriie..iil"'X'i. irrrr-o cilitorie la Constanqa. de . prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.. incit nu vor aveao-noaptede intimitate. ..r.i."rru ascungi casi.:'J#. Siinicl.'..f#r.i falAglaei].a.ca 9i in ceaprofesionala.. vorbesc despre moarrea bornavului.seinelementer6mantice.iil-.. Auric. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c.1.. I'clix aceste familii. imbogiqit prin banii furaqide la mo.i..r. concomitenr acesr cu a.:ffi '. erotici .tecu Georgeta' la Stide de nicn.jll'.:.teniriigi a paterniugii i....rise..conaterfereazd Bdriganului. turorclc mcu..cotrobei..a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor.in romanul Enigma Otiliei... dar inocentin problemasentimentali.uri.i#. cuGeorgeta.. y. dominant realist."-oriiiip.o^ lL? il'.din lipsi de ingrijire 9.c.discriereaoragului.rnrr d. secundare *p.faprpenrru careareunaracd.

lrr faqa nrinisdrii s-a.aaduce discugie.r. miile.rolul celordoui surse schimbialternativ. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl.prin efort ..mesajul si accepte succesiv.Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.# ur' .grrr). I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinderide comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii.uneorigi a cadrului didactic. activi la comunicare partea .il. .comunicare comunicare $colari.i:" juca cineva degete mani_ leget(. (R)." . B. instrumente ale muncii cu cartea.t Vorn-agi fost invitagi petrecere. .propo. l8 .:i..rrenita irtariaRadna.. ele aceea locuqiune .care Iat":.. comunlcanr. l' s-aridicatprin munci.i...l^ra"glru.gi corectitudine. #l. cartede munci. la Anr biut un ain foarte i.--'^"' dar 4.aumbla virful degetelo. la seinchine". natura mesajului. schimbi: se Ei se elewl trebuindsi devin6 partisi . al dezinteresului faqide leczuri lor l.codurilecelordoi factqriai comuniciriiemipdtor receptor identice.1... rwela.) La congresur ecologigtil s-oi rid. Subiectul al III-lea l.r-riangiari "sd de scop(finali). ' pantactival unui dialogproductiv. fu.c_onsrrui t o poartd nov|. pune a ^i"il. mrc.irilii#ir.. de oraldfi suisd poatefi considerat forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.eziuamea.. nu sun (E).ridicatmiinile i"-.a (nu)r" d1-lypu i:... fost tngbepate r"i"tiit?1. cazul comunicirii orale.L'fi . o" in cirqi. l:.....r .. elevul igi insu." ...1.r_s t"r.. mai 3. ut"ia.. deficitari sub aspeetul de pronun" qiei.":)pedegere (..Caracteris !i ln ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici.ln comunlcarea scnsa.rii. *i. in 4..). totugi la. interesulagenqilor comunicirii. ..:{$ pe pe (..) i.a pu_ fi in f .J.nu esteconstant participare din vului.e. qi de contextul obiecrului .a s_arearizatprofesionar.. ir*)locugiuni substantivale' a aveariq.. a da cirtite p.. f"f.!..icat"maimurte o. a predat... la Voi plcca miine.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. $m.i". prin influengele din acestcadru organizat.rri.A.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise. . conqinuturile gi activitiqile de invigare prev[zute ln surriculum. i.zigi" r"Lori"nrte...T.numerale cardinalc. 2' carte: carte de identitate.gaptesprezece.. personalizati. Frrr si-qideaseama " a!:tj. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impresia ci cu 2.a stTiuno":er"io"rr" pnr").2." toasrar.:: J*:::: d"g"*.."rJe.ziqie subordonati atributivi. (.a . .in ci.iur" .care asigurl egalitatea de .:* a se?nchina.".. receptorul elevu de grai mult pargialcodul. deget(e): . Strategiideformarea capacitdpii comunicare. . primit un dar frumosd. Emiqitoruleste cadruldidactic.limqi elementele nonverbale.. obieeti' Procesulcomunicirii didacticese concretizeazd vele de referingi. in contextul s.in canalul transmisie de ele o acceptati.F.... La somaqie..l1ir vine _ propo.#. un nu Stiwce \ r un nu.r.' gti. sistemic.carte...egi tratarea diferenqiati..itugqional. om de."" uorbi rare.1.) A ridicat paharul..iain inrotdcauna timp. trebuie s[ decodeze. fost mentinute la acelagi nivel.Ji:s"re (.) rolul care. cartepogtard.i ffi f i.14 . 'c. 3.."d.3-. Poqisi pleci. probreme stricti actuali_ de tate(..locuqiune prepozijionah.. codul. .. a gti/acunoasre (:". "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie si-gi insugeasci instrumenrul comunicd.rir.il'' fufapa.-i invene.coali intercomunicarea in lactici. p. clas I. cartede .i. Nu pot si spuncem-aimpresionat mult... prin obiectivelecadru.te cititul gi scrisul. se poareconrrage complemenr in .. vizitit.ece.f. promovar.a pula"). .optsprezece..).sepoare \* trage atributadjectival: in con_ .. si nu stai_r. fapt determinat de: . o anumiti motivalie.i 3.paisprez. ba Experienqa comunicarea elevuluiesteredusi... deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare.ir". 17.ui 1. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partenerul dialog la de de intervinperturblri.r. maipuqinfidel. calitateacanaluluide transmisie. in(.

f !. : :.rril... ^:..)senumeqte H - ..x:.s.. de de . exempl"... t.. multor criterii. :i:]:rl carrrctodedidacdce.r"ii'il".. a.onrti.urtn.. . de Conceptul de item estestrdnslegatde acela obiectiv.r-intriti..teobiecte(fiinqe.li:: :. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat.luarc.r. Jocut clcvii igi formeazd.hp1.. i i.il.4* :::1 .lucruri.Ce te legeni. tc..idd i. itemii pot fi: ' b.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi . situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii...i.. dialoguri tarecaresi cuprindi formule utili_ a. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns esteselectat dintr-o listi de opgiuni. ".1. .o-un.nemulpumire.:.-.J..il:..:H'.:.:i::i:......."utu'"*in""asi lnvltagie.ii.r"." in.... :...-::.' u? ..5 l1tirff y..:.J. deschide..'... I:il. ii cep m ulpumire... d. i.".*r. Din punct de vedereal obiectivit.'i* :::'"!:!:._. ..i.*Uri..ffiru. ]j)tr?).ffi:fiu:il:...orrrroruu*r. il.ilil.ffi"f*. p.-i. . plopu.. conerient gifluent. fdrd."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi...|i... deindiferenr. .:i il i#. gi ln ttrt larg. tn drdznep. ... afig 9..t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur.-'nk..ffi:. fi !:..ii.. ' r::". cu cuvinteidentificate...reqi tipul de rdspunsatteptat.. i" . orice item testeazlunul mai multe obiective.itemi de tip rezolvarede probleme.Tfi i::t i1|{p i"J: J?:il 1"t :: r* ..' variate "l.ff -"i..u. de ^ubir^r"i. ' : itemi de tip eseustructurat.. ?" Cu ciengilela.::::.i. pc cxpcrienqa viaqia din manual.Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele versuri: .i.".intrebiri structurate .rni-rii" J...ii.-r..in. grat*rqici scurti i-aginagiei. vezi restur 2.crea i"*ii'ArAoniu..*:. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e.". . .jo.if s."..r J".Identifici.:/... exerciqii pro. tipuri -t.ricil:rtr foarre. fenomeneale naturii etc.ru i"T#).T.. situagii .r11T-r.r" r"r.":rukf ltii:*. Ei or . i.:r"x....."'.ibe.i....griiue.el".bradule. (MihaiEminesc (cod.f . n. e.r. i.'.ff.. J.i:J:::::1!.. sfh.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln .*lXl".mv d a. . mal. . pdmint. . celemai importantefiitemilor se realizeazS.i.j:ff. *.itemi cu rispuns scurt...'ui defanrastic. iu spriii.jl'. tn a.narc i.Jocurid..?iftL. mijloacere activittrgilctr"irlr:-.. .ie.. In fiecare lecqie pot.1...i:'l'i.tatc. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregiei didactice arese esrecondiqionati creativiratea. . irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.ii.* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid.'. dc memorici durati "i"pi'3r. r::::. ploaie..n*..a.i-.:.l.... A ..a"m.. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect.le. (2) itemi semicibiectivi : .**'.i.igii notale.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa Fragii Grimm.r3..r.i ?..itemi cu alegere itemi cu alegere muldple.. fdrd.t eo s I T:'T'."* .a"-inanre didactic.'ril..rule..urpi. srrategia didacticitrebu. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i . sau mc.]j.r.1.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.:iH/:# : ..Fdaci enunqulestefals. Acri .?...'. in lista urmitoare. pJr fi.':: ltarte.'"b. itemi subiectizti: . scrisoare.^.iilil'. ayeptat. inadparehramatizard se E."":lilll'. vint .r r... subiectur al Tipurideproiectare III_lea.u'or. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali.itemur 1.*::i::!fr:::':^:.pebaza Clasificarea : obieaipitatea in nota..ffi:'il|l"illli:.ifiiespingere.. c:orrr de domi"". i i sens'Jo..l. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume.cul cuainrclorcwlnpeies opus.::*:.oratd.i#:.rr. pondcrc Itrieidcua'.i". sol) .il.ac$une simuratit^ t."_.X:. St princip al..o.isie.il.. .t.' u. .erol. rdsPwnzi.rii"J|2i:.ru...r.riij" I merodere.r.1.i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr. e.J.i. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat..4.uui.". enun!urmat de o intrebare.. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:..itemi de tip eseunestructurat.:r#.r.earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.*.t [ -l li''^'".imizi.a. curajos.'ueroLr .".i cipiul.TT:. rastrins.:3:[1:::'.:'nT*:['#t[*r:rI"]:.. de A .i.r i"". inchide..:ilil*:. *o.. si pr"f."a*.ffii. secundar. ri.il5i..i_u si si lirseasci "jl..l1:..1il::...jmTr f .: .Alcituiegtedoui enunquri aceste .i' E" intyeb. pri. intrcbiri structurate de tip eseu... . ..i:t'rcttt'st'irrrb.ii pr. r.wpd.gi.b' j! sru r.. l 'aclmcle * a IV-arr.grllcqrc 'ulr.]... (3) itemi subiectivi: ' .itemi de dp pereche..

ale specifice acesrora.seceriqul ieratul. primarul Aristide g.dar sirac. la intrunirile din poianalui locan. .. Pentru a-gi obqinezestrea. precum Moromete.L ir.r. dit"".urprinde este imaginea complexia saturui . irr copilulei cu Moromere.il. al Disimulindu-gi intengiile.." niri.i"t.. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat.:"... naratorul realizeazd. ^ Fetere."* vrea siu. pe Polina. fuga Polineide-acasi..fonciire". pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte.. agteptarea in cinei. qiranul silrec.Bllosu vrea si-gi mirite fiica.. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii..r. fhceu harnic. cu cisitoria ei cu Ion Biricl.#il1. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea lap"rroarr" rri-ri..TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare. apirur in 1955 volumul al II-l."lrril.ialisri"'a agrifultr."-Eiiur . Alqii...pentru a vinde oile.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r. Ion Jugurlan.ili Jii.. . vor si agoniseasmultd avere. vi""irj .-instituqiil". pregiteste. cu un giran bitrin 9i urit..i."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la anul.-"" din pareci dmpurcra .gea -o-. lon . . Romanul aJ.erii. rna>ate se in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii. Noui sat..se foarteribditor ru o"-. Moromere nemulqulit... se refugiazi pe piatra de hotar a lorului siu: .l ooit. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan. u4zi vaveni "-l . cimpia D". venige un rivrlus p.tice gi Irina. acesta cere avere.Bogoghi- L.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni. si_icum_ peresalcimul..' ilspecte wPera uterard Moromepiiintnrnette caracerisricile roman.i it si faci politici. r"er'.tin in . nu se mai bucurl de sarului ca de un spectacol. b5taiaacestuia Tudor ictor Bilosu.ia lui Nili de-ade i. Polina va da foc caseipirinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care..incasarea : Bilosu.trebuind si pliteasci datola primarul Aristide.. l-p ceNiculaie. mergl".ili..forrJir"i . altulin casigi al treilea ieslea in cailor.gi qiraniiproprietari pdmint.oriu. ri po^rtei"ui.In lipsa lui. retragein t[cere.. vinde ..i'in s. titlu.lrnjirii .r. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i."irar.1".r. Victor. ca Tudor Bilosu gi fiul siu.izeazd. asez^t o policioari din fieririe.ffi . naoromere fi .r* ca acqiunii semai afri Moro_ ti?.ild.d. brri seara.t) din Concep. ceeace va produce o funda schimbarede atitudine. "".ti sunt mici proprietari de pimint..tul roman_ vezi p.. Unii dintre qlrani.riiejte doui momenre istori.. gi nu la el acasi.a."ii i. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan. conflicte mari. Majoritateagiranilor din tea-Gume.-. Guica.i'il:. Moromete se vede obligat si vindi o parte din piminc.araschiv. r.rralAl""f..ei) 9i o.artgdin pimint lui Tudor Bilosu.fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii.$i lisindu_lpe Morornete deshame' apoi. ff r (ho ffii.fugisede guritateade acasi gi din sat tocmai pentru a gisi aici lini. Inqelege primejdia ritateal.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri. va pirisit defiii ceimari) este semniiicativi agezar. un loc aprr te. Asaltat de .. si " ligtca-Gumepti. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali.i M. Cel mai fericit esteNiculaie... V.. Volumulaldoilea. In.'1. ..""'.il.. cu o part€ din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari.aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.tici sebucuri. stiind ci-i ar lui restulde pimint. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a. incaseze si ua gl romanul de.El nu ingelege unde a gregit.qiunii.. dte *iza...-. In activitatea literari a lui'Marin Preda. agenrul Ju_ fiscal.Rusaliile. . trebuie si iasi la munca cimpului.ub inia'i)ireo pamantur.rr^1i..fonciirei". improprietSriqi dupn Primul RIzMoridial.rolum 1948.j. conflictul din faBilosu.rrii....premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini.t_ m0ntgi de tradigii... I)' Prin tehnica comPortame-ntisti. intri in conflict cu familia. prec.Fatail iubegtepe Ion Birici.sfiranului gcolar. Ilincapi rita.centrur nu mete'ci saruf rominrsc.'iffi]lruni-. .prozei de . puil.. Cind tatil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali. Moromete nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6.cf este apare vecinur Tudor'Bil.$i-4ip.rr precedat nuvele de (publicate . poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului. Punaul culminant al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv.. *i"rmea.. aqigaqi mituga lor.nr* lumea .fi i""j. Nili 9i Achim..schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M.lr"pozeio verii.a.momenrul.pra^"a aparitcineua li si.tridar.r- o..i.Liviu.i familia unit[."ri.i... p.72.up. Nu mai participi.de ce nu a reugit si pimAntul intact . sunt mulqumiti cu ceeace au."ruh.ca gi in literatura romini.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ . romerii (volumul I..fiind bolnav... ficut de Din Vasilescu.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial. p. pentru a se intirna in sanatoriu... Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei".Pentru a-si obqinezestrea.. romanul zly'. de unde si iti bani pentru plata datoriilor.'..intr-6 perio"d. la secerat.ii. V..intr_osim.in*.fiind jupr Birici q.. cu caresi discute..legati dep."...tierrd aicif.familia Bdlosu.:nvingd p. iii.r5"in s neimproprietdrit.rrre violente qi nedrepre.i.. cu sitenii gi cu autoritiqile..soc. la secerig. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i .unii cu dorinqa imbogide de premilitara.. de_a douaso_ giea lui Moromete..Rebreanu.. ffansformiri radicale sistemului... izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.. <r tot*g.l^r-11-.. careaduc psihologicq inedite p. clar. a.r* si gari.te si o singuritate desdsiti".capodoperi a. adevirat simbor familiei...seculci unul pe prispi. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.i'D. Moromete igi creaseiluzia cd avind pimint esteliber...surprinde disparigi"l*.

cu pari atit de mici .:...nete.tiranul nric proprietg dlpirninr.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror.. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah inecomplexi."*iri ta"ei ri-. . il"*..gl. subordonaticircumstanqiald scop(finale)..intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelui lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el. .triie.ru#i. ".de micd . credinga pacea armonial*.Ilie Moromete.r. "i...Staususca.i'.qtAtu . 2.pr.... giric/n" .a L-ii p. ln ambele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii.ri.riri ll.-..r an.gr. a Originali-este viziunea satului: gi ..: 3.ro' in liieratura noastri. ffi. iui I n roman exista numero... p" i.crrrzimea.re prr. .i" cu "ol"r"rl "iilil..""'.. Inconrestabil. i. de .J.i..umr Ilie Motometei." (Marin Preda. 9.."..Itt I I 175 cotcl<lr...ti" propozigie de eu/Stausus. Ca scriicor. iar ceea.r $i cu Inrrlll'-..ri si se ruineze..M. d"rrrl'r. Omonime din textul dat pari.denga: ."""l. tudiniinverse acelora rebreniene..i. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii.. ci.ul nten[ionirrd ci in urmitorii ani gospoaetir qa. cap.dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este prim{dia clcr nu. ingimfare.sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.. confruntlti cu istoria.iet-"i-o.prezen se in tul narativseinterfereazi trecut"l. romanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecu- Subiectulal Il-lea A.r..liran inteligent...tilDingreu" .. .otrUn.citjosnicia. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziunea lor unici..oinulsi rimini om"..o""i.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici. .rl 1998a fosro eclipsd totalade soare. Am inviqat la geometriedespreelipsd.iril.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmple viitor ce si in -ai "t. .a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale... scop(final. d..a sa. rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase.. a l'i Ilie Moromete:. roltlctc intri intr-g lungi..-r de J.l...Lrr.. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber.. e*isi"ir. s. in complexit"t.personai : corn plex..propozigiesubordonati circumsranqiali de . cu experienqa unici. rif*..propoziqiesubordonati atributivi..il.." .l"i p"p"l. .complement indirect.abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'".Jitrqir."ide auror.. brusc.i. re se'intimpleori".ii*e.un tip .fuga Po_linei Birici. lrr: "".doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga ."iril. care._.-"fari.. te privescde sus ."i. :f_:_ql:.ase personajeprincipale.Pecaretrupu-mi .. -l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"-' tul.t_l replici la iomanul 1or..isf"!i" .tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.... staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs.).i.re: Dersonarur ton v-olunrar. ' pari atht.ii."re r.p. Prin elipsduneleversuri devin mai expresive...i-.."tT jos munce.Cind frunza-naltului copacl' . a"?.rri.o prtme...ii."r.. -mi -rtr ..ca^si.. :Y.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii.omenr la acqiunea clc se ruleaz..comodd...Putemspune.povestirilor si romanelorlor.easci.Note ocazionafaaoarea romanwlwi).li..r"1i. Marin Preda es[eun remarcabilstilist.rr.il.' i. nu ignore rolul mecanismuluisocial.. vasileBaciu..ti ne?nsemnari.la "tnpru gi sadoveanu.rb"t_"]"j noqdm4ntuD..li"ii-pre si cu. ..... micd.. atribu inal...arranaiativi.. L:.valoarc..rpeJ"r.e.. .Ua"#l'i.. plulIon Birici-Polina Bilosu." .i#il. i.in armoniecu glia srrimo.r a.ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroinere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui..C" si-9i91igcomo..deceseintimpli.. . spune Preda. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d...personaje -ir"ip. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit...itil'.rrt. I) romanuluiestedensi. MoIlie ncteesteexponentul acestei lumi. idealuri strdvechi.: ... i" g"". .alerti. o"*. ".interioril'r.predicat nominal.".r"ni-. persona. striduindu-se sI dea o formi lor iviti..."f ii"t"i]. cum.ci toqi invaqi de la Balzacsi. Rebrianu gi i# nilor. viaqi" . cc aveasi izbiucneasci pestetrei ani.--r-rrrii.propoziqii subordonate .:...t poate alqii ci "-J bitrini cind tu n:. sedesfigoariintr-un intervalscurt..I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal conflictului "or. rordeauri" a"r'o ui"iil"J.. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara... l)cznocliiru.{armecul a satulut....i".... fdrd....riito*1.nararor. B.. 1. chit cr rostulism cinegtieces-o alege el!".9tiai ni-i" ?.. in gi .le suntdramatice sesdcced gi rapid.r" ." . si gregim.Ilie Moromete_d".Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur.(vol. ..i oe Llvtu Kebreanu..avrDut Pronomtnal...Domnule.. lcnt d...victimda etdhti ei..J.da-mi .de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafiri sfirgit a sufletului omenesc.lt. -mi .' . adici unici...nu gi-au gisit loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid..cu sfidare.U-p"f"u . dar tr1-ni"ri. un procesdramatic de dispariqie instituqia rurale.. personajuluiMoromere.rd.-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici. si tri sl Anci. .ierr"rir.i..Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp.es... . monologul inrerior... li ri"..i originalitatearomanuluiconstein noul tip ie persorr"i 6#.complement direct.::.te privesccu superioritatc.. eu ". rfarq.'.Tllativ5.

aice preponderentrnoderne.'"rJ". prea . la alte forme deprotecpie consumarorilor. practice9i-combinate. colective'frontale.. . gradulde comparaqie.rise. . valorifici in grad maxim capacitatia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il .. ir.. propoziqii subordonatecircumsranqiale concesive nua' '. -lii"iil i diJ".oculdid"cti.r. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru sunr: o participareaconstient.r.i dramatizati.rotecfie.metodede comunicarescrisi. cu celeoperatorii.... (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observagiile riuticioase.r".Se realiza ii din textul literar".d eleoului. ei II urmireap ds cupas.R. --l"iii"i-.ii"ir"i* Jii". necesar secreezeocaziipentnr afirmareacapaci- ilor tururor elevilor.capiti. 2.i.ilaye frontare. te cheami" -.Spuneqi-vi r. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc.a.ri". (locuqiuneadverbiala) c.toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiectivede referingi clare. noqiunilor..tiadacadrului didactic cu elevul. 1I 4' Adeseatsiaducea aminte de apusulsoareluila marginea mdrii. trebuie se asigureclimatul educativadecvat. bala) Din cknd tn chnd. pioductive.aplicaitc. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual propriu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitprin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului. dezvoltare. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor). exerciiii dirijate.prevenireauitlrii 9i a confuziilor. prin efort intelectualpropriu._prin etc intelictuale9i motorii. exerciqiul se repetat.U.. ur"irs-torrrri'gur.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.i"lip.dc cu de condigionale.ad. 2."r. ir*ap*" ar""-jrir"re c.reguliior. b' metodedida. materiale. iriterii -..auiio_rrizurL.odrr.ti l | I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie. j.ectivprovenit din verb la modul participiu.autoeducaqiei pot acestea fi: de clasificare..cbrect.i. * exercigiiorale sauscrise.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i exprimc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula. literareconstituiebazapentru exercilii creative" gi de iiif.r. semidirijate. crearive.exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc.asigu..adverbde mod. . m_ijloace tnodpdmint moderne.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor. impreuni formeazd. in 3..conversagia #riru.r"" lemeinice i.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre.autodirijatesaulibere. probrematizarea. .r.riie.r"iqi"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. ..iuq . a spiritului de independenq . De asemenea. ajuti la formarea diatezeipasive.."' de "ir.".qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".. ajungela: j consolidarea deprinderilor. ."ri. 1.qin. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini intelectuale fizice.de .. funcqiede diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp. umanegi in valorificeresursele si este int. de Exercijiul de citire selectivi .formu_ . riru.y. . turi ' .. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$tient ii r. Fiecareelev si scriecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s. (locugiune ver- l1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.rl auxiliar.il...rrale." 9. gi individuare.*t"lo..tiva. rnuh .bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului... careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere. Sedovedea incl o daU duplicitar. imaginaqia sedizvolti ginlirea.ri r ?'..-* de a*. a fost . Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor. de operalionalizare.tsonale gi cu metoda conversaqiei scris. Acqionaufactori complecgi aceaescr-ocherie. teoriilor carese aplici in situaqiivariate.-...oimn*'. coresptnzil.. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsrienr.De te-ndeamni.rrrrr"i. in*q. 3. dlteptat .iqii irrt.corecrive . a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative.. '.mijloacelede sl mobilizez."" si leze cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul .ri1.de echipi.a originalitiqii. care.i cursiv cerpugin il. de tipul: . operaqiile ...adverbd9 mod. iar al elevului de participant activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt. pe grupe. pe 2. ide reciptarea mesajului in*q.exeicitii individuale. (dup. ."ptat (te156ul literar citit). morale qi trisi..dezvolmrea de voinqi gi de caracter.g. in ritm oro-a pnu gi constant' pild.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p.a de inviqareun aport deosebit arejocul didactic..tiA. funcqiileindeplinite).tive.

i gi l-a teoretiztt.Dupi enunr: iurtu.'.iliJ.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi .::.... I ll.formarea motivirii penrru invlqare.:.i1.dezvoltarea in faql de integrarea me. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.:':. bocii"r.::':i:1..r:.'::i::." rc lcclic.i ituhri.n cu cerinqe o Exe cipiidea indicate. titlului poemului.izeazd' obiectivele eiJ"-'.plin de primejdii.v ingelegerea sc mesajului i{i'. if tJ'JrT[ literede tipar.tu puqinun enunq. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J.. a limbii materneqi a liribilor ti in situaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.reasci".::'i'THIJ iu ei.i:.folosind diferite limbaje specializate.dezvoltareagindirii autonome9i a responsabilitigii diul social._j"r.i:"..:..de propozigie (predia.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r ."o .. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc. .r '. sunt romantice... "1""i.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre substar.a.. I rze primar 3.. Visul prinqului esteacelade a de nul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka. ri.^ ^^i^-. . n tr..1".$cn.. Acest dp de exercigiu "r*a.1i.rtu. timp ce prinqul accede l.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de..:':.". p"trtru exprimarea ne.i.mfro..r" _. gi t" atit c6t . Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .:rive autonrarisrnut i.in-ato"-ra mijloaceartistice.::':i. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc. J"r..de asemenea.:fi1*:tT':'". totugi. tatil slu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti. de .atractivdeopotrivi penRomhnul.b":rd. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .ccl iJ'r'fr'i"'::l:#.^ . i .'lil[iij.T.rr*"id. de ' natizd * *l i"ei.". intuigiei9i a lmagmallel.sl d. '..asiguri .A mers vestea_n lum""despief*_.: ":::: ff i .n.transcrierea.. piinqul. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl.g.iJ.eirninturui exer_ l"i* pri- TESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist. . Ciclul Noyfi-lor reprezintd.o.. .Prinqul gi alaiul lui strilucitor pier in delit. a lntur9ler 9l .'i"i c rnare ::.i*rir. publicat in 1901.. "A rrei Ioro gridin. copiii.propriu. in rEipri"qirt areviziuneacedqii.aja:##T"i:. o l"gettdeorientali..:. si r Idcntifici pirqi de vorbire(substanrive:.lT. il ..rrr_ndormid.'::::'i:l-'ffi . de creaqie prin careri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z. rot fiind semnifiPocitan ajunge'la.dezvoltarea corecti gi eficienstriine.Mekaplminteascdn.. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli.in ziarul exotic.k"'. inqeleasi ca activitate sociali. ..se rorrncazi rrrrr q. 9.:* " ".. trebuiese ze crtrrcacongticnti.Stimularea potenqialului creattv al coptlulut.:::::. eit 5-c...*ilirlp.:. ..evini el insuqi scriitor 'ri*bolirr. r . influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroase 'Noppilor romantic.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi.nr"l. . puncruatie.a scris mini. Alexandru Macedonskia aspirat.a.trl"re" potenqialuluicreativ copilului. ^. .r. .carevalorifii. t si.lH r . dedragi erau ii ftorile acestuiim_ "... elevii*:. . ". ct o fatamorgana. ".' -analizeze fost odati un ilpt-r1._f a b.rmul cel irept... . model de imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelorartiitice romanticecu celesimboliste. ra numi_ rul singular..?i..1!lt"do' .l."' este. clementelor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.o-"rrtici.onsolid.ii. parnasieni si-mboligti.il. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingvistice.:::::.l':' .:::: :..stimulareacopilului'in vedereaperceperii. gi o impiriteasi.:T'.lffizisie) 9i : reat.in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehlivan. scriere dupi mini..iVI. . timi"r.J'J-o"ri.un arguIdeea simboliste. unui prinq gi tru ."incIasIcpri : .Tl. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.. rii*.terii 9i stipinirii mediului apropiat. ii.ry. exercigii . e"*p. urmind dr. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa II-a) vizeazd: I r. tipur exercisiu de este de r. imaginaqiei.' ii li"i.:H:..Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.-Jr.. fi'#3'. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d. aceasta i.. voce tare.s. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt.:ii!:r pnrgi.1'ilj]. romantic1. Eiaveau.ro"r.il.. cagia inu..ri.r nrin .a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor ..q:i:il. t si subsmntivele. arab.'riu.r. structural. calcularitmetic). de piopoziqie."]rr. si reariz.'ii::?la".ul .-inare de unu-doui adjective. rimine romantic.]:::' g.ripfrr*i.i.:::. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Musset. iXrt.cunoa.

i.ri".... aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit..rlg. intre care .rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare." .i*-. i.de inferna pustiului care pe trebuie traveiser.. umbrei chiar lrunrcai-o cer. .{. gi pe cer".a..g-aceaiugminie/ De lupi careurle .""i..proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O. versullaitmoti...oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.'_'. abiase tird"qte-.ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.. aurc-nzare. bolisttr) prin jocul culoriloi.rll aur. "o-fi""qi" mul esteamfibrah...si imaginea cos_ rai de mar.. "ir. .eaprinsidesoaie.. tinirl e farmec.i ...... simpli' 2. rit- Subiectulal lllea A.....implrecheri l'.jocur havuzurit.ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt. d..d.do.-i*tir./..#.p.Djalqii Sqinarete ..il. . t i'"-.. cu numeroase inversiuni.ti" rozesi crini_ /Dja_ rnii.i'#.... . ... .r. qi palatele fantas*""t["./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl. d".. puneain evi-. . sp"cificemultor creaqii t.."'.minar.te.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor...'. in neruii-ndirjiqi.in*e o infloritulBagdad. "-"ti "# .arul pustiei. circulari.Fip rrrra humidemulta pi...emjruj -ri -"ri _. girr.tanjegte i-pii"." purtrte d"..virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea sereaLizeazi prin aliteraqie dini.. (specificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente..... locui.rr.ndu-i..I-am..$i de el. orr fl. ..... trecercr irrlunrca ficqiu'ii.rrrri din strofe^: ..obisnuit..i-6ofirr... construcgii .1. ce .rrt ...Ut haos." Acesreversuri explicativereaducplanul realitlqii.poemuluio stiucturi figuri de."i.c..ffi::::. sDuzd./ tirnplclc.yoTnt"'oaani.i finarurp.ori. emirulcrialaiulsi.io-t dintremijroa_ cele dea-.r::::l:"_lilp1i". rr...rlt .ochii suntdemoni Popitrunde in cetate._ cl) 9icelmediocru (Mekaprminteasce).: rndrrsurilc-pi etale.om'rl superior omul."'. nril" crre-l rranspune iposta.$itot nu s-aratinilucasublimi.r.ffiffi'.Cind vi rosregre -condigionale.rb.pustiegi albr..urgia.."in ^: pici.. oolnic: liber.cu tine iri"" n 'ti.$i drumu-ocolesre . picl strilucitor.. rru11r.ir.itrr.rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc. unui i" h..a g[.. opulent.rski t.r.ctr."..-" .a -orrre po"ri..r. cit $i.o pi.lt Antite_ z..rr.oqeluri ...Po. ! .qr eaur.riorirr.r.'rr-../ i"1.iil. J.i. unitari."rr"rie. reperiqii./ ln eiaiduri.-iii.gi .irr.. in sin" cumpliqi. uneleversuriizolate cu in cu.nu'r..arhanghel tr... o-irril subjarul pustiei.t tatcadc visc". ..imuoliri. poemului.ile si kinetice..p. cer. pe pim0nt..adintreinfiqisarea doi pelerin!.n ..pirir""i. 9i pe 9lI.r...:...t._^ -..g1l "l nenumiraii....Bisdadut'! *..iqie (inroduce o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i.iri"..b./ -.azd....iontra. odaia..iimplinivisur."rfi'.. po"-ut. . .i.e (.. .. gi dou. ...rrrt irirrr. spaqiull." Versurile au misura de clari...$i tot nu s-ilt'ilt.-afard. deape.rii .i iil.putea numelede compozi{e impletiti".i d^_..i epitete..-ii-.po.rlui.Lcie/ r""".. .rul s-apri'cle rarc..'scrumit" in vatri qi inspiragia.". si de_arabastru..r frrrrdnrncntali rornantismulrri. B.hirp gi searbid./ de r oari."u-"gii.'urka etc..iii"'rer. ./Argintdeizvoarelgi zare-aurii.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt .$i . trisnet.Arhanghel aur.rl"l'rrdil.-ir"t creatoru-./$i lurr. par . unduiroare:..if..a pieticl a^luiMacedonski.o.r-ifui.trrlrr..r i".cairepezi . . versuri): tot.h"i. macedonskiene: ..r.ptird simbolurile po."hrt *gerat(altitehnici -"r. .1.r..p....toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?."li po. slovd: lfteri..i. f1i"9i ii .p"qi"i .rrr...il... / Battimplele. .rrfant-.$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari .-rlricicios rArrc^ p. l)rin rehnica corespondengei.ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".. lor diumuldr. a rosti: a articula.'8il.. evidengi doui tipuri umane:. . il..re" epifora (repetarea emistih ." -/ .cu enumeraqii..propriu ce -o"r... ii^ir.rl poetic esrefasruosgi rafinat.ri"io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface.. idealului..iiri.stil. nrcr voare gi dulcee vialain rozur Bagdal. .r --. ' l..". a tonrtn nefericird a.iilj . Meka:.i. gura..... tafore..g-acea confefiit"i t"U'. rnarre cre_arernt sl simboiismurui..propoziqie 3.. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:..""#l cumplite"..'rfi./ li ceresimqirea.-. j-r"'orrri.riilor lui Macedonski.....qi decoruleitic..i. lacrima ."----.i".:.za in emiluruidT.1incbrinrreaga . versurile"rimasenerePetate'Structura unor.spre Meka-lripe. J! u"..ia.$i l.p?r*i.Tudor Vi1n. ii Apare alti antirezd."r"".. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: .iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali).gcniurui.i-" ..i p..te credinia-voi'rqr. / $i ochi imprejuru-r _ o..rrrgi"....tt.....Pusria ma.. i..."e ziirri."r'.ri. si-l ."..j:"no-"nri. .r. i{..".". in i..ffi:icali.in tehnicarefrenului se declari . astfel Je da esen{al muiicale.qipi". trr-it. g'"I.....:nagaaaui qi dezolant _ . *r. e.pi...r. intaini_ ./ e-b Nici c6ntecJ" pomr.reperiqii qi construcaii simerrice.i. .) de slove") .. nu este.o"i"*a iri-..ripd.ri.{ ce-aduci?".il.. intte rime perechegi rimi incrucigad.......qit sirofeinegale.r c rccein.a Pronunqa. -ri muh1.ol^r"...ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali.r*. este.. rI r.. .-rrl-. c"r."r"" o.g../ de . celor i. .i...gt"'o #"i"i.mai marc.rii. ultima treaptFr/ sunt Meka cea mare.i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' "..poctur..ri vers la sfirgitul strofei de patru esteu-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie . spccific I rar cqmnlid.'q-n foarncisimlire/ E $"....Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.^ gi ^:^x lucegte.l"-geriii"dr""."s..r"rberatimpul prezent' anaforasi "gi..7 $i beinarutrg.q"f Jo... dar'str..dai .7i. li i^retevie....'gi-n g./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci. irr p iri"l'i. ./$i luna e recein .Muri ll-12 silabe.:. 9icea 9i.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a.npe.^^^.prin erementJuir. mai alesmeii-b".." omului pocit care E..." au Versurile misurade -t---: f-. ciudat: bizar."fr.....urot./ $i. crrrtrlrri carc..: -r .froI ltttet'ia^N.9-acea .E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d.heazi sim.$i pr..far.rI .rr...ilp"i...i-. insolit.-'/n:rgjlti." J.. versur'e." .iiorr" oragului a oriental esrc pcrceput sine:stezic..Dar luna "" caleaceadreapti.'i"i a*"iiil.."..l*pir.eiit..jlrl' tc .ania. Emirul.. Pornesc acelagi in rimp..prepoz.r. 9"r"t: sc frcc tnai marc -. i^nsi^r". olcut r ..a*-"r dreprsuntsugerare simboruri: prin fo. in pustiu avind i'irirltr..ffi.morrl'1"' cu focul .j...pr.r.iz<t hr...i. ntcr tzf"r.cl.*i#. zilnic.t.r"...ti...rrtr-"rrti oragul . al mrsci. :. .e zet).i oranratirmuilir".Ji.''ir-.rr il cheami ea. de subordonati circumstanqialS timp..po. Imaginea.. versul izolat.p. .

subiectulal III-lea.. Estebiner/cum te-ai gdndft. pot constitui supgrt.pe sirite.i "iuze.eleviiigiinsugesc_cititul scrisul.. srrategii l' clasa cind.ior ""re nu trebuiesi fie o.ifi""^r"voce tare. Mi sepirea un proiecr insignifianr.i a literei corespunzdtoare qi la i" p"r'. "i"-..tn qiaeuristici. / P.L citireaselectivi gi citirea dramat'. ..in lanq.de sistematizare niifi. '.iiir". in gtafeti etc.de creativitatea 2.adjectivcalificativ.]''..de pild. 4.si. itemul 1' Pentru .t. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisiseimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text . puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd".efoJtt:.tiq. prir.."te.propozigiesubordonati predicativi.ifirende. citirea selectivl gi :dspun-." de citre c.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii.Cc au cu dingii plinsul.z/ P.cum problematizarea gompletati cu exer. ln orice imprejurare. Pentru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. .nsolidare 9i de sistemarizare i-.. cxprcsivi. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor.Sinistraqii.. 1. se ulterioare. Partidul din opozigiea irrtr-odus moliunea.. Gd^se$e. Ji" p"rrp".Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.argumentate de un joc didactic.uzi:o (subiectexprimat prin interjecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B.. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l.zatd.obiective scris ca.a.un om educatse comporte d. ..unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n.fi. .utilizatePentru studiate din fragmente textele i iibere. goapd.olrarraacestui 3. ii . .necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale.fiind complet uluiti de frumuseqea peill:1. Degi erau cei mai buni prieteni. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulateanterior.e seurmdreqte. . 1. . comunicirii.. .ez. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere.'t.Pfe.l ml .text. \ .Intoneazd careexprimd.. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Ori.-J"r6fre gatidir. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.rr.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmitont pagt: congtient. ". .eferent. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pianului. d.ecept"r. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice.a cum s-aanuntar in mass-media.3/ P.si actiuizeze toqi elevii' Aceste lorrt"ni a elerrii'or. 9i adjectivele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarative.. de pilde Cine stiechstigd. .joc concurs! iotiurte).Cc-adurrtr-ntr-irrsul.e formdrii capacitdpii receptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral reprezintd.ri fripri". S-a comis a fraudd de milioane de euro.r divergenti.r.. mesajulscris..ri." *rrrolid" azd receptarea. li.o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile. cit 9i prin . imconversaqia i"irlti a. Bunicul meu era un om airtuos. J P'opo'i1ii .. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie..rSir. dcpriricl*r".SI..a.simple'reluare. docill .t J"-"o-pnti.1. ln clasele pr!n. i^.abecedari.vezi Testul 4. .. gi "p-f... lecgiilord. estecondiqionatide nivelul.adverb de mod.fi. adesea apiieau d. modelepentru diMesajeiescrise.fi d. clasal.propozigiesubordonati circumstangiale d.. bucuria'.i se stimuleazi creativitatea.propoziqiesuboidonati subiectivi.propozigiesubordonati completivi indirecti. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeiniciea elevilor.. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii .Cc iace-o guri muri" J . .()cstrrutl" t subordonate atributive. 2. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice. Frin acesr de lecgiiseinlituri uitarea.spuic" I . i"Jeg"r.:salulut..i".se inigiativaliberr .ptopozigiisubordonatecompletivedirecrc. Dcodari se a.iiifi.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de. acesrea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsolidareqidesistematrzareacuprin.memo-. l. comdescriptive.iar verbele in sunr numeroase texte.riva unor alte conexiuniposibile intre ele. pot.imirea..t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq. putut rosti citeva cuvinte. tnttebare. Era un om musculos..i sistematizdriiin procesul d. rip I noi.ci . 4.o"d'. 9i a unor metodeformative. lntrebarea etal/ cumva rezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/. . suplu. 3.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .a. ) P. Metode Siinsnumentede eaaluare subiect.. ..rrrogrinqe.. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.ri.lecturi' a textelor studiate. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.pe bazaunor noi euristici. docil2 . cum vremeaseinriutiqis e.. in clasele :nt.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.

.. de se I)upI un momentde relaxare... adult)..na$terea cimp pentru zestte..:. i"".*'" ari.il::::!l j:i: .anrrenaqi copiii penrru cafiecar.lrrre.bitaia intre flic.. pro*le J... ^*g"rea maipugin cor.:.ri.Hora in sat. dupi . de descompuse"in silabc. fiecarecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase.mnific I . :1I::. g.. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor. vidit cad-enqate stilul marilor epopei.:.-".iur: J. ai"iir.in vorbircacurelti.....". lor miinii.rrrirrrut. gi ..treceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc. asie cititut. Cadrul digrafice. Tlh: T ::: :. erc..u " ..ior. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul. g fi Hl:l::.rrr.. ei converti .. verbalizind gesturilegr1fi9e. activitigi fronrare gi.car-e conqinerrrtr"r... J. tocmeala moarteabitrdnului Dumitru Moarclg..prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg. mul/soseaua. diapozitiveetc.il*"iil ^ Secvenga f. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i.y.dirrii*l'rrj-*a....'*t"d fiecare goapin efortpropriu. . momentede relaxare.li'ir. Naratorul. onomaropeeror. . taLa bli 9i fiecare in bancialcituiegte elev .il.i r.. miqcitoareprin calitagi a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic.Jo.t...... bazatdpeobservarea -:l-l.j:h...: a sunetului/literei exprimarea in proprie...printr-o surprizi .pe podul de lemn acoperit. scurtevizionirr audio. :I de scrierii. urmatede citireacu"intl.. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori . de explicindmodul dc articulare.verbalizAndu-se dupi caresereia scrisul.nt.in.-.: identirici p'ozisia'.aunei de film. in irrr. anariticoui"rlryar.. aui.ir"i...#.'".f ff i ."trrl.. . :.ffiin.lgrirrtegr"l. Sciiereaa trei litere alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura sunetului din inregistriri audio. d..-. exprimarecuvinrecareconqinsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.n romanului obiecOperaiitera ri.. Cllinescu apreciaasdelromanul lon:. pe urml.Ion eunpoem linigtiti".din vorbi rc' o propozigie..::.e. ::l'jli:i.lairireit). prt" con ersapie ribr r4 dc pild. e.:'..cea 9i m*t* Ei fern incepur.individuale...... omniscient omniprez..pronunge mai multeori sunerul.i. citirea vocetare. se poare delimira.."_pr o. G.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im'irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi.rr"r... capodopeiea lot elementarl..ilaf..1..apoicoloanele cuvinre.. .care elementele .:::: : srrucrurigr aficd in1ec". cu 11 P-ttl pentru a tr. moartea. enungulconqinedoui simboluri literare consalrercidrtupodul.::':lH.'.se pierdein goseaua. o scurri.ifr" inili.. primele ln lecqii cirire.. lecaiile in urmitoare'*ro.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali. .solemnca Un fluviu american.i. scriereain pe scrierea banci.in l"ng.1. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explici scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.. gi prin materialecri ca clactice adecvare' .conduce acqiunea romanului estecirculari.r" propozigii cu acele cuvinte. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.."r.".j-:ri-drriu. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.72 ConceptulronTd.. seasociazi sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ".1i" .1 """..p.imagine careiesedin sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .Ei obiectiv.-... 1 re I::.u.i. desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp.r e tc. . cind esre iar posibilr. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare atengiei.^. il:.tr-o "'::::i I i' . L. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci sila sunerul litera. cadrul didacdc trebuiesi. urmiroareconstiin intuirea "lf"brrrr*.Romanul e ficut din ale nitate condiqiilegenerale vieqii.#. pe qi.prestabilit. cinturi.. Eleviivor trebuisi spuni cuvinre ' .rJrmeazd.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr..r... la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci.... ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele . prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare).'9i.despirgir ". d.H. dupi_un plan ..cadruldidactic de va face lectura-model.rt....lici literei.^" #i'5 J.r"..". din se citesc: ritlul..Ji . incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului .or. spinzurareacirciumarului a copilului Anei.^..e toqi si citeasci id"qii*rrr.i".erec.-r tizarc.rrrii-i'registriri -. Prin metodi fon-eticd. orald" Prin rnetodeformarive.. in silabe pozigiasunetului. caresevor f"lori'. i"uui. Bttll .tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu . recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .de aceea geazi de acqiune. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun.apariqia unui personajde basm(copil."."...r. drrnirrra drumului care duce in satul Pripas. imaginiidt.."d.." Jir.Ion de Liviu Rebreanuintruneqtecaracteristicile se a III-a).ipii"i. gi si "ti:::.... gi *vezi p..i.. .nagterea' in .printr-u"j..".de pesteSomeg.literade ripar.. . conver_ sagie bazaacesreia. selecrrv.in coloanele manual.ofiii rrebuiesi pronunge si scriecorect...i'fi..eghizaterc.lauprin . o..rl'.: in 'unge individual..ro"..^1.d ar.Drumul."-e subformi dejoc didactic.j". o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip.apoi un cuvinr.rbfor-" unuijoc d..i.opera unui poet carecinti cUsolemnunta. :: :g.. a.. detativ (fiind scris la persoana . ::.ii .r.li b.

.....u."r. si-io' Lungu.fiicaacestuia. Rup $eun snroc fire gi le mototoripitimag dc i" p"r. cu FroricaEi nevoiade pimint: .*r. ..Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io. Br"ir.ajsfiqiat tlr. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ .simgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".....r-"i ".ii'"pgg1"ea ni-i...:i:!t. dispreg:" $i si rimin tot cu Dumnezeu din senin? ....".careil chemagi apoi se geabrusc. rf....ii.."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion.u'ii.'.in suca remugciri de-abiastipinite..".Ion iubeacu patimi pimintul. pcrso.pentru o muiere!..i. Ii rideau ochii..{ rui".. Muncegte rivni. e inlinguit pentru totdeaunade Ana. si mirnceasci'!.r.. ca.te?r .".#:. Nici viagalui Ion.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.plrr. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl".rd..i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea. ... vdzind comportarealui Ion. pe.r".." rorosc fy":.. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromisiuncpc carenu o rcspecti. pitimagi".cic romanului. Simqea minie ci odrasla ricnegteaga poruncitor.. Apoi si nu mi tri.asi "i....p6ni..i'"9" ii trebuie... ci. ii qintuiapicioarele. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit... iar faga re caldi de patimi.. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de doliu.".'i"la.rctapului.a . presirattr rrifoi.il. Atunci seinfuria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.r"f .esre gi invergulati..... trumoasi."ldi.fir.ucncEte rat oi a tablour:r .. cu buricul negriciosleia.pi_ -o...va's. . lui nimicdaci. La nunta Floricii cu GeorgeBulbuc.nit."r"i. ic.dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il .r#.... de plins. planui de-a fi obqinut tot pimintul lui VasileBaciu. h"l. rumen.r.i... de v*il."a"i.1.ongri..il.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r...intifrF.i. . privind-o pe Ana. r..A.i :il:'l : a".. ?-r."" lui nu preteste-o ceapi degerati. lui de in fiinqa aceasta gingavi.rr rl (ilir.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi...Lil. da_ daci tr-arpenffu cine si-l zdu aga.Ce si fac?. cuprinseu.. cum a fostdinsuii" . daci si . ca o sperangipierduti firi sclpare".nuarepimin. lipicios. robodndori_ cit.a. n-are erpaminimuir. dra'ul-r. -"i ir. ca cind ingini si o srilceste uet*" p. g"r.ir..fata aceasta .Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp. pe "rri"i renunqand. tot pimintul... numai al lui acuma.ai"t... acesta Bucuria triumli de violenqasoquluigi a tatllui. r'ele t'ruAparirni:.il. grasi..'unar ." maretrisreqe vecinului.ii.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine. 'rreazi fiul irrviqitoruluidin.' ."".ffiltr# a s ii frumos.rrrn..tori Ion tor -lirer_"*.T|J?.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r.i.locul.Deodati Ion .prip.izb...mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au durat mult timp gi Ion estecuprins de disperare... uog"." "-. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o phcere infricogati..[..r4. cu obrajii gilbejiqi.u.ii vrea everea.1.. . u.'ci istegimea nu u.ri.rnan"-tot ra.rlui Ion ii sacrifici iubirea.. Chiar la nunti... "l. iri?#". Iarbadeaii. Pimintul seinchina in faqalui..r'afai al stratificrrii ic sociare . de nintul pe numele ginerelui siu.Ion se rsomori.Tot -"in". oricit ar fi fostde aspri. dinre bogat sirac. in faqamiracolului nagterii. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca inlo plasa. fric.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana.-b. cu pete cenugiigi care. pretinde pimintuttu.tri si fie vesnic sluea pe la allii..ni r. nu va aiunge niciodatir..i. oscileaziitirr. ca pe o fiin: ."J. Stitea stingaci."ili..rji:N" sepuru sti. ola"' r "Lc folor-i" pimint.Dorea si simtl ovnice credincioase." dil.."..il .ir"r. se inqeleagide ce.."ur...'i. desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acela'ir. .sepdrea 9i I ". zenobia.. Il cuprinse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma.il temeria. i" Lupta +-T *u"a. p€nrruci eraal lui.. . ." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri.i.'Deji ... "a. Baciu. parcd."un:1' oi o priviresetgas.lumedrag nu-i al tdu ?.-Trebuie iau pe Ana !. si o in crimpoqeasci sirutlri. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$a cu "rr-"i Ana-.unduiaosreniride cu ricoaieadi-i". a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piardl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant).'.. cu o agi murdari.. aceea De fierbea uri . plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r.. rrrg.vrra ispititoare". p"rr. pr"otul"gi fi. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui. zbuciumiri.ir". si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti. sa. arvieqii:.Florica.rt "tpa. Pdnrintul ...i. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze..b'r"i" in 1r*poripia). lotur tle pimi'r carefusese r. pecarco iubea' Naratorul prez.Ion se uiti lung ..".il J^)i". . a".impopogonati cum era asi._1".r.gi p..i...ilL. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio..q.er.....iElf.JJ[[... a cu Ana. nici a Anei nu vor fi mai liuscati.. de Iutul sub picioare. Ameningat Ion cu judecata..iubeste pitim. Dar .. daci cine gi-epe.rr. penrm:-r-.r gi .cnntirindu_r...i. Seapleci. cu ochii pierduqiin tite.. . VasileBaciuacceptlsitreacl. pirea gi mai uriti".ui hil.|. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoalele unei iubite pitimage..r..hi"...".iri. foarte rogu....dar la fata siraci.ingreunindu-le..uuir.i-fi.... inndu-se ci moarteaAnei s.rreri"l" Io.HX?|'." r^prpenrru.Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite. i tot era al lui..toare". ai. Ana sesinucide....igi'ri....rfl"irri'l-Li-.-ut.Ion triiegte stlri contradicto: ..gi i nrcli al ghengiei ....."1"l1!:: ! n. ya sdzicd. spinzurdndu-se."ir eradraga. Ion tot Sin. si-i soarbi mirosul.tl l f 9ip.i"air"rg..i.ie ."qe dirr.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupera parredin lotl T... maiaprigd.J: i.. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte. Patimii pimintr. rivnea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.Mirosulacru'ProasPItgiroditoriiardeasingele.Trebuie s_o !.simre un vrijmas.a..r1 d. adaosul.j..il"rr" zesrre.pu.. frecindu-gi palmele..nt B. i. ealtiu.stipin al tuturor piminturilor.rrr" secisi.i le Baciu se vine la er si:...i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn.ra sirac." E.'iriliir.r.gr...il.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari |'r.carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i. ii.mintirile sui[*rt Ion: .. ademenitor.sneasci Ana va nagtela cimp. cu ochii inchigi din pricina luminii.zgmnluroasegi umede.dar apoi indad i selimurea ci de-acum..r.Lotul negru." .r". .. cd o urigte gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei. ' ... de revarsa asupra Anei it.p..si i se agaqe opinci. parea sl mar urata--._Ion-err. gi de Titu Herderea. Sorbi mirosul..rtirna pe'"anturui L.'ir. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-liainapoi.-.iar sudorile bdrbatuluiqigneau curgeaude pe timple. Intinse miinile sprebrazdeledrepte.i]"""'o' ()onl'lictul sociir.. se mlra caod.Suflerul era pitruns de fericire...".i.:.dar...in vasile care .te Dragostealui aveanevoiede inima mogiei.tu i azi.mai tdrziu. intcrvcnlicipreotuluiBclciug.

rrl
voluptate pimintur $i-; ;'.;;;rl.."rr" de u.r. r^t j:t:brr.t.cu Il(lr rcce, amcutor...
cuccrnic, fir:i sii-gidca scarn,r, l;lsliu genunchi, sc . A.poi.incct, igicoborifruprc,r

L,,
ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.l.l,ovirtcscu G. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. hirnicie, viclenie, donrirrat ncvoiade pimint: isteqime, dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. Liviu Rebrcanucsteconsiderat Subiectul al IIJea A. adversativi. coordonatoare l. dar - in text este conjuncqie (,,cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar - substantiv pui - intext esteforma regionali a verbului ,,apune" la indicativ prezent'perI soana singuiar' pwi pui - substantin: curte erau m:cJgi de giinl. in mai -in text esteadverbde mod. mai - substantiv:Mai esteluna meapreferatl. 2. de (-a; trdi) - conjunc$esubordonatoare. ca - adverbcu valoarede prepozigie. mwlte - adjectivdeterminativ. simpli. de (supdrare)- prepoziqie cu - prepozigiesimpli. arzhnd - verb la modul gerunziu. con3. ,,De-agtrdicabradu-n munte" - propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. vedea trzind" - propoziqiesubordonati circumstanqialicondi,,Dactrte-ag qionali. de '' ,,ri te strig" - propoziqiesubordonati circumstanqiale scop (finaln)' de - propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpaie" ,,Ca si ^rii ^ (finala). potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. o Erabine 1/ dacd aveai P, - propozigieprincipali. P, - propoziqiesubordonati subiectivi. . intrebareaeste1/ d.acd cigtiga la concursulTinerelor alente.2/ va P, - propozigiesubordonati predicativi. B. neglijabil,mirunt, derizoriu, neimportant' l. irnportant: neinsemnat, nesinceritate. loialitate : necinste, eficiente, 2. Propunerile lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. aplaudi frenetic. intreago asistengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.rte

gribitisimli,,,

fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia,.ale vieqii polidce, gi corrflicml.,a intreromini giungurietc.Aspecte pt*"i Jri".-nr,"i "p"r. lional, jer;.r.gtiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.J. horei th"r dilA;;;i;-;; lagiile conflictuale,dinre ;i vasile8".i" ; ;;;;rp.;;"ril in animozitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo;yl Berciug. casa familii H"ra"r." ,. ,?r" p. ,*"",,r 9i bisericii; setem.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-; ;;i;;g;. i;girorur zahariaHcr. delea este suspendar ,rr-"r. a unui d"n"nr,;fi;3;r;.'ron i" ,. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.a, ceamare inv;qitoruluise ei, fiica a va urit" ." pi."*i d_,.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. Totusi, accs 9::iq:lt|?1l ta luDlncr-o'
trrnd om cumpatat si demn, o va face si-llndrigeasci.

carefuseseriale lui Vasile Baciu. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . ln construc{ia ntcaechrvalentei. Concomitent cu derulareavieqiilui Ion a s;te"i, ,#.; ,i 9i bogagi,relevarea"o"fli.i,rlui;;.;;;p", cu aspecrevieqii "ho" ale t;ffiffiifi

termini pe-sireni rill^.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.r; ;6;;;r; p" Ei J;; nic".,,Ion coboritinpimintul."r. i-, fostprea fu l*g;,-uir.ricaaclgtiga, ior.rrii.

Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd,zutcineva. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.sfirqitl.".Imaginea aceasta o rranspunere este artistici a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi,zusein satul Prislop un gdran straic tlr. in sirutind pimintul. Romanul Ion are.;,"*t;;;spiraqie r.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc, ", Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt, gi gic{): ,,sevedeaacum mare puternic, ca un u"riag din basmecarea biruit, in lu' 9i te grele,o ceati de balauri inerozirori. Igi infipsemai.b.ine picioaiele pamint, ca;i cind ar fi vrut si potoleasca in .. cc1 dirr urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. pe"ra"r"iparci se clitina, se i. $i chinain faqa lui..." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci, i, ..l)isperarea calitatede mo;tenitor al copilului, nu va pl.rde pa-a"*i. i"rrgi, ,bil, p..or.rin,,t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. p.opr;.i"i" irir"r.rt in careIon mor re raraa avee urmasl,ceeace seqi intimpli. Odn:l saqisficuti. patima pimintului, se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.r " pentru Florica,degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc, ira ,,i\rli. Florica", ,,cefolos de pimint, daci cine gi-epe i,,i-r.;;; -r-";;;;-"^ ;-i tn,., a; hp;;; i". "l -.r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar., peia,, ::.1:i,. :l ^9::lg. tulur - Pentru^a o.vedea Florica.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi., pe de '1rirr. i-roror.,, ta ca.oloaga savista, cye. se oplogise casalui George,,fla plrnuf lui I"" la ;;:ii; gtiingeazi soqulFloricii, pe. ," inroarceacasi,il Ju.prirri. p" l* i" i"i.i" g; r "..it, omoari, lovindu-l cu o sapi (.deznoddmintu,l). Aceas" i*u i"lri*gar.-. ii a.

pers.onaje: principale, secunda'reepisodice. gi Actir.r "l1t^fy-.1oase neasedesrasoara,;urul in --"r:t::il personajului principal, Ion.

ilol
l, trosc- subiccrcxprinratprin intcrjccgic, studiind - complerncnr .irru-rtrnliai instru,ncntal. 4. ,,De treci codrii d.e aramd, de departevezi albind.. +-,,trecknd. .u cod.riide gram(, de departevezi...."(complemenrcircumsrangial condiqional,echivr lc'tul propoziqieisubordonate.^ir".r-rt"nqiale condigionale contrase)

1, ,
distanleidintrc litcrc, cuvinte,propoziqii; - respectarea - agcz.arca corccti in pagini: titlul, alineatul. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugireaacestorreguli, familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elementelorgraficecareo com- intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice; pun; cadrul didactic explici si nume;te elementele graficeprin scrierea,demonstrativi cadrului a - realizareasintezeielementelor acliunii; didactic la table qi verbalizarea - identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exemplificatede elevi, manual,in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele,elevilor,,in benzi decupate din revistepentru copii; afigesau extrase, ;e, de - exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii; - simulareascrieriiliterei de citre elevi,irnpreuni cu cadrul didactic,careexpliin grafice;i gesturilescrierii; se simuleazi scrierea aer,pe banci elementele ci, in podul palmei cu stiloul inchis; literei la tabli de citre doi-trei copii; - scrierea reamintirearegulilor tehnicegi grafice; in - scrierea caiet,dupi model, a trei litere de citre fiecareelevl - controlul individual al scrierii,de citre cadrul didactic careapreciazS.corectirecornandi,demonstreazd.,dacd" necesar; este tudinea,explici, corecteazi, - joc didactic,joc de migcarerelaxantl - reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind; - controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev,evaluiri 9i recomandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se reactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. anterior. si se stabileasci corecti, lizibih 9i, pe cit posibil, caligrafici. in clasaI sepune accentpe scrierea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: - copierea, de scrierea dupi model.exterior. mini; - transcrrcreA, dupi model exterior scris cu litere de tipar; scrtere - dictarea/autodictarea,scriere firi model exterior. 2. Relapiadintre curricwlum ;i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 8, subiectulal III-lea, itemul3. 3. Tiowri de itemi componentealeunui instrument de ln rirs ,rrtans;, itemii reprezintd,elementele enun! urmat de o intrebare,exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. Ei probleme,intrebiri structuratesaude ip eseu. In senslarg, itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. Itemii se folosescnumai in probe scrise.Uneori se extindefolosireaitemilor gi la probeleorale.

c.
1. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. 2. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. pe 3. Continui si cred ci acesr articol e de neinlocuit. Subiectul al IIIlea l. Specificulprocesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional, elemenre scriere insusesc de isi cooiii in in vrgrmintul.pregcolar, scriu elemente graficeEichiar litere de tipar.'in .l*;i;; "; lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii, in etapapr"^"lfrb.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor..grafice: pun-cte, linii, noduleg, bastonadi,oval, cirlig, semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. concomitJnt, copiii I1,l|tr corecri a sunerelorlimbii, ;tiut fiind faprul ci, in generalli' lllr,nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. Etapa alfabey|rd, ce3mai importand din clasaI, se desfd;oari in intervalul nc, cesar.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne,insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carrca, cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice, .o-plo., trebuie,t J;ri;t actividqi congriente, conrinue,de lungi durari penrm elevi. peiangl.fort,rfd". citi gi a scrie,acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrrril. lingvistice,,r.r-""i ...rt.^ devrntuncqronale, "rtf.l permit conexiuni,transferuri Ei creaiivitate. Scrisul,convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens, trcbuie corelat cu cititul. ln predarea-invigarea integrate,in aceeagiiecqie realise zeaz\,dtire/lecturi, scrie-re comunicare. gi Actul scrierii ieprezinti urmarea fireasci a cititului. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit, dau gi ,;ri;. gi Atit in.etapa.prealfabetari., mai ales,in cea alfabetard,elevii irrrg"r., cit, igi . reguli tehnice: - pozitia corpului in timpul scrisului; - modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou, crcion); - manevrarea miinii.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea oboselii; caierului(suponul scrisului); - orienrarea . reguli grafice: - inceputul gi incheiereamigcirii grafice; - resPectarea formei, a dimensiunii,.agrosimii, a inclinirii elementelorgraficc, iar in etapaalfabetari,a literelor9i a-elementelor legdturi; de - respectarea;iincadrareacorecti in spaqiile grafice;

r rl
Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . de tul de evaluarc. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii, in dintre careccle nrai scurt b. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns

t18

t;ff:::'du

inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror, sunr: in qi

- si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . ct"i"ia. propoziqii legatepritt inqeles c. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: - tiia."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.rg,rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: - si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . Formuleare .rr.rnqtr"riifi.ti"a urmitoarele expresii : rim ,t *la"sairtor,plimbkndw-se pe malul mdrii'

,ootno,,:

Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare,itemii se clasifici in urmitoarcle cntegorii subcaregorii: gi t, itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exemplu: Obiectia de er.taluare : identifice,in celedoud liste,verbele. ^sI lll::r:ui.Ute .,{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele,.. sunt numai verbe. r A - Fl merge,scris,citire, indoire. r A - F: deseneazi, inalqi, incintar, qintea. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: - sI identificecorecrparreade vorbire. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. adjectiv; B. adverb; C. pronume; D. substantiv. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: - si recunoascd cuvinte cu sensopus. . de cuvinte .rri"r,, opus, rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i,ryrerhea OOua coloani.

(2) item d'etip eseunestucturat' i,*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor doui personaje' - si prezint. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile

:

doui i*, pJttttaie dinlrecele

de Ion Creangi' Sifata moSneagulul

, TESTUL19
SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu

domestice

I

veseli

noi
inverzit trigti

I
I I

uscar
vechi silbadce

pl;pinde

gTyl-lt:i, - vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.Din copitnr.,","l tttiMitt"i Eminesqg.pentru Estecunosc.r, cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie l-au incanr",porr.i'iit,^i;;;;;t;*ai"q" eresuri, doi.t , ghicitori, *!.iie7 Povegti 9i vesri:,Cici ,-,., (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese, d. 1y Cefruntea-mi-;-r,Ja"r,;;;il;a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl', i";ii.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect ;;t"1 ;;;il" ,trebet.rre ile rominegri ""ut orientul,in 1869;i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.Ca membru.al la ln;1dout.i" perioada.studiilorViena'dar p.p""lfi;f p..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai ales Berlin, atdiazltcursuri clteltelucriri

i-p". lan albastru.AffiiF oetic ri.a chibzui.r6 tu n. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m.ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q. tB76) folcrorice ryi91T *"agiaeminescipi ra ...". a."r". .:.si prinrafinarea Ia n.. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului..dind glas frunzelor..: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul ."iLT.. il'ili*i./Multi lume ne-arn $ll.'-.. r* gramaticale. oDair.1vr^qii-spiritu3lg a .rri raportat naruri.i.. a judeca' 2. t"ir. codrugule.7g73) '-" "' de Surt-isara cea-de :r"_13.iJ..nma ' stanqiali de catzl.. (d. l_al --.oferi o lecqie J*irr. r.si citeasciharta" .]fl rffi I'i ]i oreagia cmincsciani .'.oatU ... acel noi care .$i ??ff j H..i".1111.'rl"re .a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.r"r inevitab'.. penffu dmpur om.^ :J ^^^ .a se consulta.i.Arhaismele...orrr..t"Xt::.. ur. eu taportat la noi..de aceea.u *T1. en.... ca in circtritul existengia init. i.ti".r'. .' .: ptopoiiqie'subordonati completivi directi..r-"rri.u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti. mediiaqia ment etern.mi-i vremea"..r de irr rellqie . pluralul vcrbului cxprimepercepqia . Reaedere pe sine raPortatla codru. r"re lnfunda migcarea_. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri..J.ere codrule."fi a... 3..ira"iro. (MureSanu."io.ili. cu "rlrriij"r.i.rur medirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.J-a-"d.famiffiffi. transmiteideeatimpului.t.[[ :*: epl.td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi. ....a chibzui' a cumpdni.ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-.---^-:..pecareurma" . ar. raportatla acesta..i*r..]. i.ii p ru ::n .' eternut' ciuda.. srofe inegale. repre_ zin. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor..llir'J#i rnr. .u-brar. Dunlrea :urg:.nr.u"a nu te-am iut/ Muk.prlP't.ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer. vremeanu are . co_ c.... Atunci intri in . Subiectulal Il-lea A.. surprinde cri./Codrul cu izvoarele".Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.t".ongiri. care ln "f*i.. codru_ lule!/ ce maifaci."r.. a sfdtui .j:j#1.'#:1.i : Lt'.i*.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c.-" vine.i" p"ifi.-r .:* ^."riii.n-'.Mare.apte silabe.r creaqi intre stuf ia .numeral colectiv. eleeului liric careseredescoperi ce folclorice.g"r cucodrul.1. . amkndoi .L a""i" r.u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii.i. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd..Numai tor.implacabil.nfi .a forcrorici.# .propozigiesubordonati atributivi' tItet .volt rle a unui.pe"at.'il iy. _ drupute care din .e"fit invljasein gi pe Mattia" .rarp..i.i.El seinscrie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.. Luminacu muculn"g-intr_urr frarU .sidit cu griu de srele.'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz."ri menireaexistengialia omului: . ct. "u..si apuc....ffir "p-ropi.. asupra.. altddatd ahul .:fi:i.. poezia Reaed./Cum am fost aqariminem"...il. .'. co "ara esre adaos existenqiar . 1..oriorio.l# r o-. opurai pe i.#ri.'..1./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.gri"i"'i7ii"iil -ijror. (I'loare albastrd.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi mai inchipuia ca altddati" .*. u. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" .r. ll:.l.'. existenqiali sa umani.ril. #. ._' f Luceafdrul(l 8s3)." ( Cdlin _ file din'poaeste. adverb de timP. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagie universul terestrugi cu cel cosmic. au misura de . p'in .rj. ceeace exprimi conticu sfereieternein opozigie..1.rrrn"azi. forosindo ca_ cauzd.apare "Yylla fdnesubiectivla timpului.!. ii timpului.$tiinqa sinc unuipopt.l.. at"srgrr.cere cazulgenitiv./ Pe pimint riticitor. .i ".a trec€"la plural: :risticl lingvisticiarhaicl.nn.. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall.a*.i.#a popurario rio rio..ta../ Iar noi locului ne ginem. Pentru codru. p-{il versificaqie.p.Cele oxistenqiale.ri. efemeritlqii: .prepoziqie .i. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rllidri il..i. vremelnicia.e{e p".circumstanqiala de . in iposta"za eterni..Cind rorsul s_aude vrijilor caier.. id{ej'i" aoea.propozigiesubordonati circum.eur omur in general.cemi-irdnea. .eu.. ciriroritt liric.^C. a gindi.vinJt.i inlelege in .lff ..rj..lg72) ..um definii-de codru. .....tatlMuitliu-" .^."te prin diminutive_ a"r. calea.rnl'd.propoziqiesubordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura. a socoti.t*...'este io..::*J H'..:'.nie.i rczdturd....il"Tiosofici..ritmul trohaic (spefluxului afeitiv. ..T.V{d cerul. este .rrr'Llt.'ini" *rre a" j"*tft : . omul i...adecvare populare) gi rima imperecheati.lO "" imblar.reia adaugi. care efemerur-qi eternur. (Mortua p"-un fir dj 1..: " btar").m" iir.'.O^::... toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri. rolul dea iugeratrecerea euluiliric. Reoedere.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic. apiruti ti nz g. veacuri rreceprin aceleagi iul igi .g. iodrul.prr....r . ' lvieditagiatransmire o aritudine senini.../ Luiagi cu soarele.r5"iv. circumscrise rrlttt elementele vieqii.ir.locului ne ginem".i"i.-rr.h.gd*rii esre "*i*....mijloaPoeziea cunoagteriigi a sentimentuluitimpului.^J.pronume nehotlrdt./ c" f.

rreciroare. 1si fie considerat) necdz: "i.r ii!.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propoziqie arribudvi. pregedinrele crubului . $i-a multi dibicie. vezi restul 3..'Jnoas ci.i sabie.) Trcbuia ftcutin pasd.111.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. 4....r. 2. ifl:]liq cazur vocatrv..ilor crurea conqtienta.a luape cineva drept..rr.l.or.r."r. . : ) Yroiasdfie luat diept rp..iropor.. au {o* ilecute prin foc.ib.de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^.. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate. o (.(..ubi.qpfi. ' In activitateadidactici.fluent gi expresiv.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev. A vcau ur^::::.i'.in lanq.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiui de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc. un aer ii misterios.clresrrrbar_o gosca. nr!. a lurnii _ atribut. si sublinieze .Prevenrreauitirii pi confuziilor. r. nOSCUte $l eXefClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt.. exerciqiulesteo metodi fundamentali. Tiouri de eoaluare vezi al subiect.. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice. povestireaorali.rrr."p".c.lli..infi.u. 3..il.o-adici siris mesajului in clasele. : .(. la tipul cel mai simplu de indicate.) B...(.. intre careexercigiul citire..c. -(r:! 1". prin care' conse $tientgi rep. $illf.Ie reqininumele a a crearive..r: r. ) descoperit ruineleuno. .:citireain primare se practici mai multe tipuri ale exercigiului..#..:"1:".iirc antice.lll'..r.a' pe cu r Analiza textului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi exercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri.. gtcrs pixuri.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.se realii-e:aziLp.s... regulilor. cititulyi.stimularea $r a lnlqlatlvel... . 3.primare. originaliriqii.numiru-l singulai. foc: a seface^{o..er cngtiga va concursul.:Iosite... pers. (. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice. procesulinsugirii Receptarea variite metode. d-tiincbipui:a_giimagina. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq...) .rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar.asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe.tlrantropie. 'r . subiecrul III-lea. ajungela: r .risare.il*. Dc cc ai venir la urrnd?("il.:'d11.cite p.consolidarea priceperilor gi deprinderilor.. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau ..la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text. l.a. (.. -. a'fscultind discursur adversarurui.. tu: nu arefuncqie sintacdci (*. itemul 1.e l"'Ic{ec^r dcgctur" ...l.insuqireanogiunil&.j.r. Exercidullecruriiintegrale vocetare.filff::'.subreran.rin gi-a dovedit eficienqa' formfltive..:1fl'. Sc auzea scartd..umbri. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii. r\_a tasatmc. 1' ln secolulal douizec'g1 s....pondereaavdnd-o congtient.r urrnd de tristeqe.oamenii obezi.acgiune. p.:lt*.. sirite.. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui ..rbrtrritiil' ffi tiual..dezvoltarea turi de voinqi qi caracter.chip. r .ffilH.".i.i. fdcu se de-alungulistorieilor..etat.ciruqd. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi . elev. a^trece prin foc gi sabie.r?curror"ute si scrieexpresii/structuri gi spaqiale temporali. 2.i.rrorrrl. .irrirt'in.'i'...de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris.. Liviu reale. unor capacitiqigi aptirudini intelecruale fizice.lu....oli.. morale gi trisi.rt care. pdni la compunerilibere' in a E*erciqiul.) un d. Aveadoar/numai steu..rrrant.r.. Testul5...\"'"'" Nu gtiamcare dintre.p..:. expres ie..iffiiliiilf'. permanente...texbindirea rul literar.duce la doa de unor deprinderi. foc g.) l* i urn a clf.a. o u" .a II_a.. impuhre. S-au ". ireaul . IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate. de pilde. Fumuriii ochelari did.. subiectul ar III-rea...t''#:1#il:-*'' pentru .. din cauzaviscorului. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntficqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu.ieoriilor careseaplici in situaqiivariate. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia). in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.r_Ji'rlpr.:9.p buni drepmte.... trattspustrlsituri ale unor persoane H . spiriruluide independeng capacitiqilor timularea . 'cere u"u*Jon"ri atributiv'. cu drept:dreptca r"-a""r.."I . c. . exprimatipri'pror..i ' . dojand: admonestare.

din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutruslrucf. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei. voinqfimensi:nimic o 1ii.i. ir.nt al uneicomunitigiarhaice.. monologuriie interioareale personajului.q.in prezeriqa Vizindu-i sfituieqte..Simqea vrijmag.-r..ilffifi. gtrsegte Bulbuc..*iorr.t . nu rezisrisi nu care face va inchisoare..inrre glasur pdmanturui iubirii. seducerii.ilff.. cu atitmaipugin cind... sociale.. minturileadormitsingini cagi cind fi.#rr1?# 1unti.. si.i-ii". trisneasci Dumnezeu " .. ""-i'. pe o .romanul Ooeraliterari Bahasulesteun romanpastoral.il.r" Baciu. U..i"J.' Isteq harnic. rinul simbilic pentruVitoria.. :ql t.. va convingeci Ion n-o va iubi niciodati....O modalitate de caracterizare personaje. "rt.r. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqti.i".". atil siu..l. . Disp....int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii.fata frumoasigisiraci: .modela intruchipeazi'trisituri aleomului din popor.darisi domini slibiciunea: ascugiti.. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini.... socialiampli.'fata J"..a..a l.ru '.rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sapi.. itiil.rr. Cettd t."?" o[qirr".i iqbragi$a"d . cu gi "rar'J..cu deosebire. din prirrcipal.ci CIul o va indrigi...gtepriciune.rrqa.]. .l.-iefii.. . ln stratificarea il bogitanilor. peIon in bisericl..eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati.-.: ci cu La nunrasacu Ana. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri.. ceduraliqi.. Dominat de patima pimintului. piminsi Petatil lui... p.lon nu c insi decit o bruti.i. pimintur...Dragostea Al.*"ri.-girancd Jvligura ieazepe drumulVitoriei Lryantpersonajul ei. gi erceva. r#d.li ureeaverea.Deodati cu Ion'ofti rung. G' crlincsc u. arevecinului. FamiliainviqdtoruluiZahariaHerdelea...u .Li.ror .intelig.6e d. intelecualiisatuluiausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului. i lngeregere gi--itn p""rru Ana .. cind ajungela convingirea cd.... ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: . I.iili'. se lndlrjireaqi iatima p€nrrupimint. Ion inqelege . lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie. de iiiimpezsc lui'Ion.. gi frunieafhc.ibovnici'. .. fugi in rumecu ea. considerind fata. piminr: sedu_ ""t" cerca Anei. vdzind-ope "i Etoiici.'Ion tlvista. crreia giretenia la ."p..a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.Ei'l d..] a". lui nu pldte$re ceapidegerad.el fiind autorul moral al sinucideriiei..minr esre atit mai ir"r".b"r.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului. . George seintoarce acasi.cre_ de ci aqa secuvine.A.iu --"rr. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli.soqul . ' mise.r" nici mai tirziu._e:1"_" I I parcl.u'l:1.. o daci n-aregi el paman"t.s-aingeles tarir . "...l'_:"flii:i::::oiul. Pini si obqini pimintul mult rivnit. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe.." strinsi.attiotatin realitatea .rorb. zcnobia..r... "a sufletullui Ion^se-zbuciumi."... cu saavusese avere.rr.Ce si fac?.ilor din sarur pripas... frnprietenugt. din senin? . vezand. suferi b. serocmeasce pentruzesrre..\'..#rniii" l" sine dispreq.trece de la bucuria izbinzii Ia disperare.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.RarrrJ.tai de la tatil siu in speranqa... rreprarse dezuman ir". ntmine contemporane). Alexandru dar Glanetapu. Ana seva spin- pe lolosde plmint.piminr"t.irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu din. . naturali.. arunci dipr Vasilen".re.Drumul este nipraznicului spredescoperirea pentru 9i.. pentru ci ea..r. reprogeazi trageIa siriiie. il il incurajeazi."1.-naratorul ln realizarea ind. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt cardcteizarea directd.neun personaj I Baltagul . ilbir. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi..afirrrrl ii gineio. p. robotindori...numai il va face si piardi pi_ mintul..robiecdv folo seqte personajului.Ion el reprezintlo categorie Numet.o viclenie pr<. rimine indife.. zura.ll..rt.(Istoriariteraiuru.ir".rr" p"niruel reprezinti .ci . si zici..regui ["tj_o. Ion consideri ci . e.-. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice.t.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre... f C.ura ca gi bogitanurui vasileBaciu.nulr.. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.Trebuie . si rimin roJcaric.po. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse".li .. Viclean.... pistritoare.mrinceasci sp. ln memorabil r[mf.origini pand tn prezent.ce cAndc al tlu. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile.i..toriei LiP an transhumanqe . Esteingrijorat deintdrzierea acestui". ci -o"rr". e feciorul Glaun fliciu: . gi mai ales inlimbajul.u.l-\rasil" pe simionLungugi":..rbegt"pe Florica.. izbucnegte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii..f*. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r.. George se Blorica.r. dar. simpatizeazl.::l-TT"pq peVasile B". daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu. i"fr*-r. aruncatr Titu Herdelea.r"b. in Istoria literaturii rornine le ctr . Dupi seduc"*i*T.faralui Vasile Baciu. implicaqii Tarciului. i^txede tatir ei.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.l unor strivechitradiqi Viioria.ual..gI.'arr". pimintului.e!. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii. sisiienilor. Tiru Herdelea infricogeazi. Ion se zbuciumi inrens.r. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade url chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi. Gheorghiqi.rt.1s9. " CaracterizareaVi.dragostea ajungein via_ nu qi! i'umai . slujba in . perrecirei iirra'd.. Mamasa...susqine Belciug.ti lon.o .i grasul ii ci Io-nol... inr il irbrgr" pi Ion. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nevasta.Afldnd ci Georgeva pleca vine noapreala Florica.?" la patimade plmint.o..?l comia lui de zestree_ cenrrul lumii gi el cere.eri-1|:a ajunge nicio-dati aib.' ziu a9a". L.. Preorul $e deavere. Ieneg.rfii.j"ri*" ai' cein cemaides cl._o !." 9i_begiv.."liru.Gindurile insr ir frimi. admonestea interesele bogat... E' Lovinescuspuneinsi ci .." . Ion...iv.. Trebuie i"u peAna!..faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral.it i-....1.ireAd:-comPortamentul. destinal sogului NechiforLipan.. Ion il uriEtegi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei.

..io... epecea bunl.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.ic.B. faptI.. ffi*'aauf siici.Gheorghiqi.cu "-Jiiirr.'"iiiill.Gh"orghigi." se ir.anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu .r.pentru ade..*"r .ro._tcireasci..'.din variante ale baladei I Tarceului. Sfatoi intirire ii dAti detir.. coborirea tn infern..Nu maieratdni_ rl.egu.It'.e i'ciurarea -r". i il. recbnstituie posatului. rostegte e pareci pebaltag scris singegiacesfemeia. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.rar..i .il ill.irurri'i.comicrima.Timpul stitu.o lndrziereanejustificatl.r.li.insogiti de Gheorghiqi.iu i]. " pri'ire..r.N-atn si am hodini cum'n-are .. descoperire.'rnril de rume...Th: n. adicl.daraccepticeea qesalr dupi moda. cu spateleintors citre ea.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.'i"r*."'il"f#l[i$r$.il. dezviluie incdrcitura mitici a romanului).f.no*]. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri.a*..Iqi coc.eror.obir.cu uimitoare stipinire desine.rancii.Lair"...dragostea pentru dreptate . ..o.il?:. de plecarea..:?ftffi'i::i.. i iiiii.i n_am noasrritrebuie tre.ri#rordeauna ea ri ra ....".' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de .opur.i#""b'. .illr...:. Totugi... cu ajutorul iiile Intuiqia. bunici-ta.:'.de aceea convinsi cl numaiprin prirpriile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgime.Eagtie iiur. .. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e. airli.11X$ryi.llli"*:"!?ff il:tf. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine ucigagi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri.* Toate acqiunile pentru tradiqie.".J.i:: ::#lrrui#.. orienteazi de Ehifoi.f..In ciuda do_.aduni informaqii la ceicare-t forqacredirigei sale..#1111:1.....ri t..u *'ii'n.U. Gheorghiqi iese A.[ii...Jsrpuir'nraf i.roti'd*i..: Inspirat . Sirbtrtorile qi. Nu are 6paflnin siguranqn tn iste lncredere auroritigi. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .. in ipos. portarea ffi..rrde-r"1r"r" .r.'i.l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex. pregitegcalitiqimoraleale lelev.r.. in neasci' vegherea inmorminhrea.i ."p". la careafh cI doi oieri din apropigre. si fiedepeal. ntele Visarion.tJi.:Tl'. insinuiri inteligente..ochii ei p*er serrsfr'nge ciprii.poartil" .li"i.."d.."rt rt . in soaretui o. ciinelelui Lipan. rii:i "-u.lrJrt. indeamnlsi bealn cinstea il ii vreaia-i vadabaltagul.'.":il.t'..r.i..i.-ui#di:t}::t"il.:i:TiiJ evi s*asii.dmite nourin com_ copiilor..l u mr i."g9r. vezide tn"in* gJorrr""r.r"iil##::fffi*1JffH:l .. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria.ii'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a. aparre.petrecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate." care "" r:11:llt: "i.Daniil. L:_ "*. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.Ia un gospodgli.tiorebuie safie f.al balugului. ff"' if:llqi[T::i:L::.o. Ea insl se socotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa..il.care lmpuns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult.#ji:cJili.visul premonitoriu..i.r.iil.i.Vitoria merge."..Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a mii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana.riur de ei afaceuiu-i.- goric..1i. la ministirea Bistrila.."'*14...semnde plecarel')ii dau.."po.t1"-*.".care riu numaideeagtiute plrstijiile..agi..i'i.1f:.. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l. r citi in suflitul [[fi T:nni:.i'or. Visarion.T.rm..trecind spre asfinqito revirsare de ape".. ruiNechifor.i::#?..'':iiflf'. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea..r-i""rib.pin'ce l-oi gisi pe Lipan'!.*e.. birbatuluiin ripa de la Crucea osemintele descoperi acesruia.. in or"-irrt"lor acesruia ripi. d en ..iiii.r"sri_ p"d.aiii'. cu te minuqios la miniitire. anumitesemne uperstijiile...In drumulei.rrir" . vredupi semnele se cunoscuser5.*."-a...pottegSfat si intirire dn si rirrtele com^tVi.:*:i.i "r.ti:Hfi'#[l.i-"n.L.. pe subprefect. iil. frcandu-r s-o "o"ria.l*r rrqu o"Ji6.iiliqp. a."ain:regocier""p.._mea qi-n ti.r*.u eele peIanoisunt pri. se oadmonesr""zi ciincearci p"r....azi frumusiqea j.. ghig aredragosie li $. g.existl o anume (vis_ul . stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".9i.Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare. rogutui.r.. daravea frumusege rruitiii o .de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:". de ierteo asemenea ceieieriareviduvei..Ochiieiplute i.. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate.rcl.'!. . our."i"r.U -iil"i..r. cocogul a sfirlntat ..a.# *rj i ":l.."..'..intors cu pliscul spre.:r.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari. Prin miregi-litrfioari peucigag. rtru colectivitateadin carefaceparte. . .. tr sta faqa 'e ..redirectr) ."... arireu vali9ibluzi.aceastaestecaleavieqii ei: .noua". dezarmeazd povestind. iriipune urificarea.r."1.'..fli.p.... Edevirul.t-.r.'."onunri.:1H."pur a_I ci r"-ili"i..r... *f. . vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu".prae decir auto_ crima'''"'i".minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^." .r"'re#.T...ii..*'+F. Abia acuminqelegea dragostea sepispentnr so!.".rr.r. Talienilor.ir.in care lumina cas..ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' ._9i nad_ a. rale Mioripa.ir viraticur. de la careprimeqteputere.i""di'"1.. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta.::'tr:LT?:J:i:-T:il.:.r. o.':ln:"'*5f ".piit.' d I o uu o oamenilor:.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .visulpremonitorru.. respe*area caoameni si faci ".i"r..l'ffi itiiftii#{i: .* rir.r*nr" riunca sociar.adesea giprimegte fi douisprezece lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumnezeu.rr:. saacestuia. se mi gie:. fffigtiutde acesrea regea ...:^fi.f.^:l.:M. apoi..g".. si bine sogul.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini.. .'1. din rri u."rrifor . adeviratele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl."-fili".Acestpo*.cario. rolul ciinelui.j g{1i.*" il .:. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Viroria'il determinipe Bogzasi seautodemagte. i"unitliii J" oiJilr.iq!.. Inainte de plecare. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul . grijr si o duie viroriaare r". ceimbunitigegrl caii.*. dozl de gelozie.ia'ir.T::l.Sugugat" ciini in tiltimelemomente vieqii.segte Lupu...?..:i... ca sogie. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza. rnai ri-#i"rr"gut.*-i"i91r1.^primegte poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare. di*.StiPaunor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine".#J"asci gi limiti (ucidereatatilui..i.."::1:.-.r*.ili l. di .ranie farriqi.i"-.: vr...l"lll.Jigensavitorili.Dumnezeusi te i'erte".. seimbogiqiseri pe ll acestor".

.pfinn9i ceitrei fii toqi.i.b"omirejif... momentul care rduatizareaacesru""".rff i'*:':li*: aeariir..i. cum semaiintimpfase. rir...i.ijllif. umil.ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici.ruiui.. tatil lor avea roirncu'."rr"rru."..s.r parasrase.i"ri. doordin mo'a[predominr-ca mai dai.ffiil.ii'*Lr.!l pe tinzica gaia-maqu maibinede cincisprezece '"u" prag.il l e*le.il. . careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ). decurge fieririei. care-i tuiNechifor. .n tru::i E m4ma.ir*. viaqa scurg€a p_"._pur foartc se aicrtird conflicte spreei gi se "u apoi giel absent.ares i..iifri"ii..i. l.Dar Moromete Ei preda li ei.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea . ero or*rnii.N-am!" Le cereo qigari. spredeosebire ceilalqi. romanului.* momcnrauroriratearuiruro.Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului. poiana Iocan.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze . aceasta explici se .mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.#llli'itf T:lii'iffi ".ice si-l Atitudinea ium seuita de asti dati Moromete".i"il.i11i'i".in timp cefumeao o zl chitanqa.. personaje indirecr ff interioare).. aviesii't..#. Marin o imagine indiferent privegte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:.ii ilXf#T. sripi'negtefiinqa. -- + t..Ili:::ir:U....#iJ:: [ ..cums-argindi Bxlosu nirnic.[o /ire*d.i:ifff I'j:Tillt.L-ampicilit cu doul suiede lei'. lavt iiptomiri.ferea-ida rlspunsclar. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.1:'TJ:'yi:frf.*e.. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage.uo.. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a".il.fonciirea".ririir.ri.". este pregttiti cgo vglui ..iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula. iese llff"i1?.ruluifrJnrr. discutlmnoi!"..r* h- . are rtmorude care....H victorio.r-.i\ffi ff l.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii Aceeagi a lui.degisehotlrlgteca. r o n r j c l o r fem in in e vol."romintr . neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte el..Moromete intrtr dirriar""te. el.. a nu. ffi:iliiJiff:lor' ?". simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .i li-b..Descoperau Cocoqiltr. Tudor Biloeu. Seopri din nou pe o podigcI. pe neagtePtateintoarce preda rnari.a ii il Decizialui Moromete mirtrpe Nih.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc. ve-rornan din psihorogic rumea abilitate disimul.. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv ."..-*prrilo.il##T lH. il:ilff ffi.....iitrJiJlt:: :. adupe r". I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e.n. eiun gi pe meticulos o agazi prispi.uiut'i.. *srd ou ei iif.zi linigtit.in realitate.'".. fiilor sii ori unor consiteniciudati.Se itabiieinirarein sceni:selasi agteptat. in uite surd.:...:1!i[*|.'.aga pe il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin. . ira plinl.f ir iiiTTiilffi ilTi.: g. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive.i..i&ft.. oescoperl IJ.plicJrea a glumiinteligent".Hiili: p eii'a'p u isr si m "i.doar lilrp"rru*enrari.Idi: J. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului ..i ci aE i'*.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? Toari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.disprequitor.i?ilti.ca supraveriJ"'iuna se unsripin.. .Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi. nararorur .. i.in care din complexiarer saru_ rufl.ff l!1Til'fffflnl*i#r....suciti".I. lrqiilo*o..1fii..to$ gehgiogi parci neribditori. cu iMorometefu intimpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[. rup.1q*"h pa. ceea qi flloiu gi-l facesi-l urasci: . aer.ffi . explicindu-le apoideo miedelei gi ..i.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro... primegte..Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe ... cu pe etteazd Tu= gicu o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .'plecarea familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ".Exasperat..*xi f.r.til.rr".n. intii intreablironic:. dor ? Gln-er Moromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".1.Ti ze ffi .b.rasidea t. irrg"li .In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere corrlporrarnenrul mai incoloaEa.'ifii.il.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.iniru. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:.liil"?u.la Bilosu.. cu Jupuituil caracretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: ..e..fflrtffi:l'. . Virorir.ff ffit'H.iii'riirln qirlneasctr. av6nd r.l ..olt cu vecinului.de culcontinui..rn rorn4n nevinovat. Morbmete spune agenqilor Dup.'.#i. satisfaclie ii eofiscali. iegi Era.ilr. naivitite: .aritozo. ii va pilareaici.oljlo-Tri dar "oi. personajului.ciruqa. mi. plata datoriiloreaminatiin sPe. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei.l. osemintcl..n' lm &iitrT.i't-'. pe i scipau.adiefl caEieAnd de cu sXu..'prin iil.rjp"#: ce ro". rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.-l#t'.ras Abiapeste jumitatedeceas de acolo." de .f. o cuiva..i..l*r[ffi'. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.ares si arre pi qliffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.d..l-*lt'l.1Ti:.fmai.1il.. om Bilosu simqi deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi. ."i"1i.iii.l::tl:.rfi. u { trp n:::iii| i.. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".oarereco..' I-am dat numaio mie..-a. c.'ie . biE.. strigl pe Parasehiv.tr ani!. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul..'. Dupi.ii.rffiii'rrr.vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwlduim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere.... fetele*...il.rj.di.Raside om cadumneata p loturile. ignorindu-ipe ceidoi agenqi.iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru. lui .

o cripi desupira_ r...'i".gi de. atras d.J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und..... crease tezintdo lume stabili.... mi-e sufleml plin de bucurie.armonialumii..nici prieten.t* tlrj jv"r. nemuljumit mai nrtrlr ". . .ri_.i..Eracu desivirsife singur".r: pisicefares. .Se dovedea gre. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mica pioprietategi inteligenga sa ln capcand". Intr_unasemencir momenr seninitati_1i-ite"er" "".n-ar mai fi d.se ".... stipin pe linigtea.1...:.rr"-u.. eracu neputingi i.. de.... Moromete..ajrig."i."..i.El." i"g. a.f ". . Co"coeile....'i.-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: . a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r . seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii. ei..c.cumulte cuvinte la salut". caretatil siu . Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu.. Monu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte.. li&^rr.ci a devcrrir a imprevizibil. apa a lor cu atita seninitate. adici si-.. srni_ Era ros'avea copiii sinitogi.." ili.J.cdndl-am de e1.friqioare? le-agfi spus.r. aia mi-a secat inima.' .]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei.r"q ffi . ?iceam ci eu c_osdJ lase repi....r.. crainici. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbie.u.ca ..iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul.^urni buni.nevoia convinl. Lupta pentru apdrareavechilor bucurii sesfir.1. seretragepe piatra de hotar a lotului slu . .Nici rudi nu eracu Jugurlan.hr. . a1 fi parare....-urrp.rtu. uimit gitulburatd.fecut de Din Vasilescu.. El.dea-gipierde pentru totdeaunalini. clcapirare..e .Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Absoluti.i si cerea a contempra dc satur...nicativ. Era el.. drept gi scurt.r. vizur pe scena acolo. o.."qi.i-i* p.rr:.sociabilgi comu.nigte pentru..j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-.... absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat..pitrunde in intunericul careseadincisein sufletul siu.r:ur.J.b.incet putegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi.t"i.r."u pcrvesrea r"ii.i bucuriisalegi iati ci libertateain carecrezusesepribugea....9f9. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc.-ifili rugurlan!.*iri. acestuichip. .qipe lingi roare lui u" om bun. ".*"... sa rulburati..-nici Tai avut.ulgr_ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iorilor la Bucureqti.i in linisteane_ *. nemlburat gi nepisitor".''frgr.... acela pe caresecerra cu.rrl nu r r r sensilv4 rr|rl l grl l merid str-iasculte Moromc. 'osrrme' aventurii tui ta munre.avea ". .'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr...11... lugurlan d avut intotdeaunadreptate".. starea il'l:i:x:r:.-ri... ceavea. esteo anticiparea destinului dramatic al personajuluigi a evoluqieisale:.ea. agade..inde Revigorat de contactul cu pimintul."rn dar eraparci.r.il"ll...* O. piemierea rui NiculaieMoromete.i:. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafieririei.... iicatacterizeazl.. seninirare ol.i measupraevenimentelor pentru a le inlelege9i a le stipini: . p[ geingeleagicu oamenii'... Dar aceasd -ii.r"r. o succarr.. gl rr durilc .."ir .iu.. dar parci era singur.r..iffi"T# lumea gi se afla 9i .. .ln zadarle explici fiilor...j.mprare..ii. el era.autoiluziondndu-se. acesta .. viaqa.[.. Niln..'u.. eracu Nicuraie ce .. Moromere di griu i-p*.or. pe aceasra "-ti-"i orrrr.jou.l0|I nile'reacliile sunta... plecai f""e.ir. o. gi care rds"i .. spunindu-i lui Scimosu.de ce.] se crezuse om liber...i'pei"'.Eracapulunui om careseuita parc[ in jos.. caleace trebuie urmatl.. carenu seindoiseniciodati de limpezimeaminqii lui......" *. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii.1'::.e. firl familie.cum.uJlui1. erti r"t*trt. Se reffagein ticere.sri neobi.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi.i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ribertatea olie gi ror.. le.rti.de accea pr* .r.tea gi de a nu mai putea .isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. Bliegii mei.:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul..1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii... dum_ ". .Da...easci..r'.il. ci Et in q vr r r u r .. se ostenegte nu si-gi toasciqi si-gi inqeleagi copiii." .satisfacsia-cind Morolrreteera ir. seagezi tacutlln"eobip'J..n acea...1 cevacareii itirnea de fapt nemulqunri srarea aceasra dc ea numea 'r.supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J.mi..fugisede singuritateade acasigi din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [..... "J. firi Dumitru lui Nae gi.a.. venit si_icear! lui Moromete imprumurporumb. cel senin..rrri._ si o..uri consireanul. Atiturlr il aceasta .de careafli despreintenqiabiiegilor: .lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte.bolnavide avere".rtr-adeua...Moromere' suse er'cu intensi.*li. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si iasi revigorat... ur-. sr"r.. acea.pripldirul $i ".'. i.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a. "p.::::-_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri.u iirr" discuta.0i" de se ..|.Moromete inqelege 1tul.. fira... li mirturisegte lui Nili in stil moromegian..u-t pe ur" i" f*Jili.ili!#li incit s.". o.. a. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi.a de serios.prierenos intreba ? se Jugurlan.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi carelove.r.... nu a rndi e auzitpovestindsaurispunzind lui ).gi de ".-i.nuitiint6. Moromctc separeci chiarajunsese acoro. firl parlament".'.."... .i.a proccdar Bilosu..gril"r rr-*i*9r... gi ir ficusesI prrlscascl gindul g6 b"t.ci munca lor gi lui qi de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti.:f"g"'r'" r*u"il. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim.-".?rce g.. Din Moromete cel de dernult rimisese pe policioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars...lil' T':^"dea.ildr#i'ii... pri^eten nici cu un priege" a. 0.". fire Iocan gi Cocogili. l* .ca o regisire de sine.i rri'i. sunt bolnavi.ri-i'o. r p"".y"romete' ir".Tugurtuo.il. nici nu spune.ci din spirit a.rgurl"n...uite.el rispunde n-are. spunindisrorior l-.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea ." Moromete inqelege erain pericol .r..r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1."i.l"rii". . Faqa erapugintrasi. lncearci si-gi pistrezeumorul.fi ..De ce se* fugigi.... ce vorbegre sirr gur. realizati la inceputul romanului.i purta el aga...o.i:'E"irrr ci Moromete 1.i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.". Nu trebuia acum si gre. ii trebuie stdphnirede sine. nelinigtit gi derutat.r.Moromete gtieci trebuie si . cumspunea Dumitru lui Nae. ascurti-miaici. seninjtate iluzorie..nici penrruargii..

" ::.. eir c lui cu rv.i". il.i.-.i-9i^convin# .Sctt indr totdeauna am admir* aau".ir"u.u rugr.. .d. careiesfiingacategoria giranil... cine ...ri-a..il..e-an ..tradiqiemilenard.n| I IlieMorome.t".""r.i...tr" si ..consri in procesere sarede conqtiinqd.r"aif9i.1.iil.li.r... petinesi tevedem.'r. $i dececrezi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu. gi a. circumstanqi Cn si firr tot amdrit1" . nJt"L".ii.i-pr"a'.l in a .i"i religiea acestuia cu cit . [u..adverbfari funcqiesintactici..."-. ce-o si minr.Ca -con.l-. care ml-a nu nullJl c'piltrria.t fco4i.tareurmdtoarele * prepozigie(... aproape peiinteasce ." iord.pe proprietate. termecat ar""Fe preex$tentd..p.i. iir.. uoro*..t . aie Subiectul al ll-lea A.egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.f.ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil. .existente.^r.pa. cind altcine eralafel cu eI. i..atribut adjectival.(conjuncgie) Yenea cat plltee de rePede...muncr. a ? voi nuveniqiin excursie (pronume personal..propoziqiesubordonati circumstangiale.propoziqie ... intrebirile p... .i..t" in zise i"ia"p"rr". pur."re... ciat."1....""' gi o_inlelipciunepopular-.r ur elenrerrt comun: ga"...rifuindu_se .r.. (substantiv) Bunicabltea rufelectunmai de lemn.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lumea- iiaieeri. alder.i. avea feruimit.r:t11. tuviipe D....propoziqiesubordonatl circumstantialide scop.i *j#ffi bazatd.. i.in text estepronume interogativ-relativ..:.i.gi viaqa ei de in liranil.ri. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i. cht .ii' ri*J'. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric. .oi"a pri""ipii " ..personajul -mai r"-iiil...iail.}i*iiioirro*nr.. numirul plural) cap . -"iluii sistemin *.A..:T1I. ln text.. orice . tr"u..preda..i barn^".t acas"') qi idverb (.. (substantiv) - t J il *"il.fugurlan.Se-.ier. gi.il.._."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas. iii.." s.a". ci vadispirea J:. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c. . nu eu ?""' ..ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p.d"igq... l.iii" dus o viagi independenti!..r rrrrveanu.or"."i"r"-pri cum Eimaiares ...i..9ii. ....mi ? rimpitur. deacct..r proprietari de pimint prin cooperativizare."rt.t"t.t#a "pa"rind cujale m1i p.r cehlalt princiniu de viagi carer-. cine .r qinrla rostul chitci rostul lui.i. cuun ferde nesfdrgiti.*rii...cadou").tre scriitor cu ineg^r.t"i" si meargira r rco4 "rt. ar.. depiareposi6ilitatea fin"".. ducirr du-scla Bucuresti s....li. (conjuncqie Vin la petrecere.... valori: 4..i. Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni".. des la Rebreanusi s.ostcap al riscoalei.*rJi sare.. il ^t'uoiolrntiio).. ochilimpezi rrr.Aga vezi.ch.or.:il... lor gi nedreptifile comise... eI bticlii o vdr alunga. incearcisi seapr....rie-giabsurieii d"r.....e mize_ riamintati i". asta..i"*irur.nci.Moromere ii.r-.Cit voi fi" .d.-. stirnegte Lar'ner care rerr(..de de subordonaticircumsmngiali scop. qimaturitatea: pr"i"i1t.. Biz_ $i nae ce-osi mininci.rror.i rrebuiE airp....li-i"pr"r..ili.* familiei.ruzintca..bomnul. mai .rt. tvtoro-.pe . Mai esteluna mea preferati.p.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga.sidispari.. (denumire geograficl) 2..subiect. cuvinrul ch.. lui demonstiri. rp"i"' . de r.*. scnr in opus ..-. 9ri.'u.* 'rcu.cat gi josnicia.gre il':.(substantiv) voi .isteargi picioaren-aietiur faci.""a"...Maiar.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubordonati circumstanqiali secutivi.t"""^r"iri r. timp' 3..ri "inde). si tulburrr-1i...(rcficuse din lotul . dea vca._r i"rrdi"t."'ii.i'".f.:iil..arnu stau mult. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r.... sctrldari luminaeiernd .o -eit#'. A cigtigat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d. rac.i.-.persoana II-a. tor .o.in te)ft esteverb auxiliar..ir.ilffi..r..":::*. ura se ""r".... t.acdrduzitse regis.complement circumstanqialde timp...... . pe o morali -----.in text estesubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.r acel rl rtu dca fi. Am inviqat la feografie despreCapul Horn.."gr...e.. Pr Ni. mi. Miregia tagicd.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii..rd.. TJ:: ".rrrrir"t.-. Marin (re72): ...3d..-...r.chtvoif{') duYgrt de repede.in text esteadverbde mod.seintoarci..6...l* " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr..ir l *^i.r"MirJ.rr! " .r un imaginar Biznae. a 9i c.observi p"rindrr* Ia uimitoare ...t'. tot cint dorulamar" .-i"iiiJ)i. adversativi) d.iii-"r .r. tm. p"r.in text estesubstantiv(.... caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel.t.I. )r I fapt.rr lrttrl Accst sentimentrimas ..Liit?" orooozitie fiu .':." ci eroui rearirare.".rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin.-"*rriq"-is..a personajuruiMoromete ".ar..rr-u omur dator e s. or ra-.r] memorabil...-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*.i" r. ve llie Mororncrc esreut p.evenimenteledepigesc..i'pyqi'a.. i ."i scoP. ci urmi cresrneneacoperi_ c-".f"".j-.

. . elewl igi insu.mai mult sau mai puqin fidel.rnijloacelediimaginaqie. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in. h' una'. suprern. .subiect.con.perfect. emulaqie competigie.. muncirtt resc.i de scurie duratl co--piilor. in comunicarea scrisi. fo. deficitari sub aspectul orale gi scrise.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii.coca receptorlgr ca erniqitori. (a se face c pard). desivirsit.i scvisd Slrategir. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gindirii concret-intuitive. limbe .patru .eobose9te.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clasaI. vitate didactica.nu esteconsranto paftlclpareacceptati.iodurile celor doi facro.rug. .tcrminat. in . (verb) 4' a' patruzeo'.organizat extragcolare.enea.i. I seimbogigegte aspectfonetic.rrl qi fizic de lungi durate. 3.receptor(R). iar receptorui .ecomanica_ re orald . ne€ativi. sase.T#L:::. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici. rrfri:.numeral cardinal carbinrri^in . 'asen-?.tient.instrumenteale muncii cu cartea'Prin..se schimbi: .Caracterisgi qiei. d.in canalulde transmisieintervin perturbiri. dul. . Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii. g. iden.i scrisd Procesulde predare-invigare poatefi considerat:c.ii.*orili fantastic. " -.ardinal.predicativ. *o!^.elevul.i. utiiri.. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare.ued"r-.. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r.de relaqiide colaborare.cardi nal cu valoaresubstantivali.r. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo. (a /o si cinra) cufoc '' careprin.r:i:e vi nor. 9i pe aceia B...orald . .i. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali.ii.i elementele Pronunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi.gomplementindirect. 9i dominare-supunereetc.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectiveale relagieide comunicare.pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce. tie.sistemcareasiComunicareagcolarl gi de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.exprimatprin numeral ordinal cu valoaresubstantivali.-i. . l' a sefacefoc (de supirare).i din educative acestcadru..numepredicativ. exprimatprin locugiuneadverbiald. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebuie si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqia: cornpret.nume. predicatulverbal. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d. comunicirii.egtecitirul gi scrisul. "'"2.efort inlingvistici sub achiziqia . petrolqer etc. optim. mesajul 9i si accepterolul care' succesiv. adaptirii tice. uneori qi a cadruluididactic. c.i'.'.colari . tn. Emiqltorul estecairul dldacric.colglementindirect.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ€ngare_pozitivi. (a avea) un focra inimd..complementcircumstangiar de mod. .gi de contextulobiectului co. f.til:i':::i!ri. cazulcomunicirii orale. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede subaliernululuirde aceasti *"nif. fapt determinatde: . 1.de^irrdiferenlisau de respingere..l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a.personalizati. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdpr\n obiectivelecadru.r. popesc. inteior.o.activi la comunicaredin parteaelevului. Mersul r. g' unul .posteior. repe(e(adverb).itt 1*-i.)t n.elevultrebuind si devinl participant activ al unui dialog productiv. aefnxc."Y su-nt la permanente partenerulde dialog. municirii.eryd. ixprimat pri" . general.upiir. elevii.or.a IV-a trebuie si fie predominantemetodele. Seindnde o foaie gu.rt"r"."#..prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.iectivele de referirrqi.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una .lrr:l:-1nh.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati anlr !j:.rolul celor doui surseseschimbl alternativ. ob. acetti factori gi aceste in vedere La claseleI .#iff *ff*_era. .:i.. stantivali.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie. de atrac. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.motivagie..Iai comunicirii emipdtor(E).:T:. de ' trebuiesi aibi invdgltorul/inviqitoarea didactice. exter"r. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".i unul .natura mesajului. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot. c' al zecelea. trebuie sl decoheze.d3formare a capacitdpii de -comunicare. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum. luttoaqte parqial codul.comrlnicare.uebuie si-gi insugeasci non-verbale. Specificul.co-unilerii in inviqiminrul primar constl in insugi faprul ci.rpeciali de comuni_ o care'comunicaredidacticd.contextul situaqional. b' cu noud . de aici rezulti necesiratea .i bund. instrumenml comunicdrti. . cu o anumiti.

il*"Tiill i :I i l.-J..'J..::.:1]lr.""'uil"i#fTJ'.i*:[:".fiiltt. rorn.u barbatul eltt DomnuleCaqavencu.meu!Poimi.re.Aurora .lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.:.0.i" decit cl Ameningat va fichinuit.a-l rezorvarea acesrui subiect.". opus.:.rrir.-.riiiiirl ".."-lrf'...r.l. sc va imbin. la .:. b.li:*).'Jffi j. .-x de 9rbunaeti*ai"ea lui TipitescuseschimbitrePtat. avocer.miesi-mi.:1. .tEi'for-. de il i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r. ?". caiegoric: . i"r.:.ffi :ft1ffi1'...il _ti :. ..1.i t"t..."tr ferm preten-qia: v191u "['. ..r .i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::.." t.ta Joiqica..p"dff f tfttt..vrea si .A. il. ii spune slugarntc: "eu totdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3.ru*l..'. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:. l. .r._..ilffii'Z.$i".or.^J. Pnontatcmebdclede .r.rexut4. i::ifi::::':d..inuent.i.t.."l"..d.RlcnetulGarpaqilor". c.*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare . proclamindu-mi candidat al gazeta : .i." "" ce ceea meritin .#pJlil:il:ll:Jj:.i. .^iiiiii.e. o..1.Ei ! pe tavencuincepe ..t.i!.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelectorale. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory..".ti. terergrtivc cleinstruir". didactice trebuiestraibi r .rsqirre fri.u'...d'fi i1.rl. se i Calavencu. vezi subiectur III_rea. func""".lilFi..:*#:.1"TffTf:-"t"-"1.il.ei.. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r."!...'cel" susqrnereacanii Zoecare declari .G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri con.{aeCalavcncu."-il.loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .nerabilul !ra.l. C"q"-r.To ..rrn._orbiritJ-L'iJii". "lflt. i"u "iof"rir gi de violenqi...."re tlyq care .:'oire ro.i-...i pierde.i"i"i oral-oizuatd.-i..""Jntul.ffi .r.dil.l i. prin fapte...'".1::J. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqavencu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.n."' _alegitor.: :".rn dirc.':f. presa... TacheFarfuridi..Intervine lenti: .e pardciparea 1i. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*..l .1nsfirqit.:l_:l: De ::.inapoieiea.nici seputea.-"..'J:. Congtient de abuz judeqului. resrul 3..rurgii.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.n..p".. u..l.iiJ."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parvenire declangeaz. .-J.i" i"Ai.... Pentruaga "..e:" ri.r"c' .instrurnenrc eaaluare de !-!:"d. ji".iii. ! Mi arestea atdt .i"". r.#:..u'"..-.'io.L.t. i" rie"r"l :tme*_upardonaqi.qilah. lui Caiavencu.l"i. Jocuri d.ie iertar. i:':..'i..J 9i.'il.atitudini.'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica..il'ft1'.:ii...gi-i ffi.tI:.i.ri adversarului . rormureHtrcren[a sffategie Si..:..ri....'i:1f#tTr.". H:.. .::'.upliiJ.Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista"."ji."#t"t puncte a"pi".i...'ttl' 911 surprins i.. Pristanda.oii.ii.Hili::..:!it:..r"[ii"t....:f"'.vtolent strrga re$l inspiiminti cind prefecrul Se fi ales. ru...Eil....tt . a..t-pro.ilI.mt1ffi ..i.". economici romA. diu...(cu i.:T*=+l'ru.. r"u-f"t.:.l. caqavencule'..r3 fluenre..".. efevii tl.'o"'^i^ffii... imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta..?. luiTipitescu.i.."6 an mai binepentrumine! l. hnecesariin '. .l.:. i" if-p"i Jir*rul. Cetiqeanului ci mai bun ales.. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.dai .'fil. u.i!"i.9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul..poliqaiul.:1"."ie..atit riu Pttttt .i.Mi secuvinel"..rr.prefectul ei i. il. gi nrriintcriorizati. *&..:".ffi."a'*.rscli.f':"Neplecut miniintilnindu-lp...i j:l':.l fu.punindtotul pe seaql..". [.ffitllfftj':#. . ne estideputar!..o.: ::j:lrezintd' etapainstructtviG.....iT-bdt.*..il#.iiTi1l.. J.pJ**t"i.).. if.siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1.. cu .." i"""ttut"..il'l"uf..'t"Y'si conceapi l["*r.i'!. .:a* 'f:ila.teiteaze nurnele i."m.#.i.::i:. Crir"""iu.tigii enciclopeiice-cooperative il:f..i1{'/.t.f3:::..9i iubita .minlile.1.iililiti. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc.e rot exprimiriiorale.g. Constitugiei in ..*:i..1 politici""" "["'] vreau"' .limbaj. c3munic?rg .'"::r.i.'"^.... i i.tt ""-i ""i cu ...:ftt'' .: (?.1u."t"i..h.guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .Mizerabiie!".""" i"ii"iJ...de suntceldintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.i. il-ililt" conflicru_ f::::**": .llT{llxfi '.i.9 vede.. hotdrh..d..{l(.dif:tl?^ ti o .' fi:!ii:'*o'".fipatescu cedeazd:.tt preal director'proprietar ziarului .9ii cari ..gl"sci 9i.rrs demagogic careprefectulil intrerupe istea sunt bune Pentru."ii. Zaharn nenea g*ci-I.h"i'".:..Prin televiziune. urili.. d-ia .i deadresar". Ttp.. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu..ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f litcrarc riind .l So. nu vreasi vorbeasci domiciliului.fapt....*z de. ar itemul3.relagii alteperso-naje.'j'"i.:r:::].... jocuricu Cleruetode I ..Migel!Migel!".pti" . capiruleazi! Se erridentltrisiiuri ."..ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Personajul catacterizarmai candidaiuta*. d" i.:: :lfii[*l":'.re ) rca Zoei. cumrnte toql'ma mai 25.. *r*rrti. gll JVlon"b invingitor. domn"' dJe el...Lfi toate lumea'politiie.'i7:::^:' o"" cu acek.i ." al.zitiei.1is9ne .:ril)i. J.l pi. deapropiere: onenc .:T:.. esteturbusiu..r ca armi'electorali.l.ri.il admiripeCaqarogs.1..'r". la aparenta.l lfli itr"^t la devineameninqitor.".?["'.

..:..rr:r-. .nini. . lVreasi neomoare..ronrjil..qara.:'ti starului. galerie.stopeazi gantajist pulsiv."..rronnj..r.r'e.i": E...t.1..":iifi"^eamiapuciaqa.' .irrisoare.. H .::)r. ::'rt"Hl'"T .'i. din personaie sfera o pierdutd apare O ln comedia sctisoare -ii". pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj.oencu euvoisi_mi trrtl' ii. (pr..'tr1#::'3.l ..^^."...*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.r ri diiea. ziv.imb"ti"deplicerea " ar. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .olini. gesturi... vinera satveze.^...rtTou... iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva.* ..i..irililt.iuft'rtT.. 'ii.ire."i.. ..."pr"r.. ..._l :::re rerrare: scoard-t.'. o""r"t.. r^la aid lut :. E.''peZoe 9i de amor: de i. .ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri..scopulscuzi mijloacele".iif arr1"I.r'a"t.upTrri."rii"Jini..qil .1."*iI! seum'egte acceptind conduci.:ilifi . .".-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:..T: d9 sursi p.]j. il... pr....l. 6il.".ii. mi5_ Tff!:.rrtu.de ili.trrg... cu plicerea care N'.7ir'i. i-. e cr r hlim i putem zicerni.r. ir'ui.l.'i"dividualizare..pil. priir#. rr. '. p"E.1 spune vrea.x ad-it..Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de demagogi..Caracte:rizarea oiii". este $::{T Tipitescu..'r"ga1jy-rl. p"rr...U....1i.curar gtonal piesa: ! Muzica**::1.fr"#'T'*r1roo* m. p"qt3-i p"rea". .emeie buni.. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .]r ..@.r")i. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-...o"r. Aplauze &r.i."'. .i il.| citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime."'u"riu .care durat aProaPe au . "-9' este limbuqie.. . siluifi"iiyirlrr... p.i[ u"i.:yanni iit!|. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers. in *""u".iit. c.\f.j}.i decuvinte. ii p" c"t"-l disprequiegte. prezent .i..itp.r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.:.r.rr-irhfiT.riau f.ilti.i.u gi-"rusine.rn"" cal! ".politice' (afacerea cu este Pristanda.:' a spus .""1..-:^ lipsest e . modalitat: ..cel de epitrop-.. autoritJte cu de determinate relalt't'le gi judeq.Zoeil sprijin in_rriitoarele.nrt.. cit (Ptinsi" t ibot.. judegului.p". i'rirrrt ii lp.i personajul * .'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu.'"U. '''' "#'. teva seascunde.^*a. *i. i.-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui.::f."rp.il*"l::T:H*i'. i."ri:rSizorareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd.11.iil.".i comuneei compliciin prin interese .r*f a. am su".i::. la ei .caracteristic nurur demagog.t..?.uin..tul ttpul Polltrclanulul asuPra are paliduir.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili.i'."ji"etatea n ndu eiincur :. t *: "...ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez.....lfii"i. Acuma r"ri. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui.^^+y..rea Tipitescu esteimcompromigitoare.brrrrd.qin e relaqiiamoroas cu zo e. 'a p.o"ai :::l'.ili.-):...... .air-o. : .. r"iiil?. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-rmaiar il.. .^ . Calrye. .(cu mi-aiiorr. .:t. torcreauna.-mai murr..ie'i)ii'..r ..r. adevirad.d trib)_'.*lf. .i i..Industriaromini ......n*grra .n a cte sensulce sto r a .unr...!::::::.. ^-*..i..i.. si organizadtin ma_ cinsrea alesului .. fiind legaqi manevrele "'"e.-(expansii) to. hhrtii .. prne pdtdriaIa o p)rte.'i ".l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r.nirr'*. surprir" fjtemzice.pr.l::I-11. ^ l ^ . t"sty. "* gi ilegah a lui Nae Casave..de doui modalitlqi cele -' Aurorul foibsegte rePre..i.if'rruor.) dignitare): un om_riu..**.onul ui.1r.il-i-otfi".i: gestur .r.jiii.'ZahariiTrahanachi..:.lofil. Je-qi d.7o aitindiniurullui Capaaenci "gizoiu.ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.lra r{'eischimbe aritudinea.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.-"ju u.il." ai. ...1. Egti ". . sorii compromiqitoare.a *i"r.l rup publici: .r"ilit.- u' discurs.qi"".iregizorale.nume."' ..nJirp'"-r+."rJ..eforf.:.i6r.^.^.c locul de primar. .incheie .. iJ 'rrcsta.rffil'. reprezinti in. .r..l'.ffi. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o...3m.rneglijenga a fi pierdutscrisoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.rtiirafutui9i'demag...a ) caoric iom iii re' .irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat. scoali_re!. Jo..su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin... iigJ4..gi marpuFn onesrit(r. dar o ..^.*"eifr."r"b. cunoagre "r r l acestora.r.i apoi cade zoe sF.ru ajute "gii Ca{*.^mur.lor comiiJi.r".'pirufi.. ra cdr:eilse scrisoarea.!t.il'"ill ali zile c6_ polijeifarsificate.Fragiror!. .y ..ncu gonqinei.tr pe si Ie asaz. -pronunqi 'iir:I!'.iy.!Ltr:.a ".ogia.ii i.r't"tl :in comedieo ^ o ..i.Xr. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i. pc or*or.. ( r--r-.c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati . tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' tenului e pri-.. sd p-odovedesc. .^' "* 1. priniffi consdtu_ ! 9i ii.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca.tr"rc indirecte cardderizare.seculate..1j3il!tfi:.:""iry:.. soqiapri e . .i-rirrrr idr.i.u. EeAdAugI ie caracterizarel cir.. prefec.asresiv adversar -"i. . i"r'.".si surr!".t.... crriti care se.'..t.. ".qp1ne t. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir. .Dupi tu ."..t. il"riirrt... fapte."J.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprietate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul.ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ ...."""til... " ^ -o i rrl "i. ......3.promite esre mutqumit cd.i.. ....i.^^*^^lio ...."1"coirediei.. .H::r. . i"i-.. prerecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.r. poridcia_ incurr.il:-.*. r.'r*ofogi.-.t: -r. ingiduitor..r.ip...rrii si suiera tribund: rtt sr.. inindicayiilescenice..i.progresur ci cu oriceprer. ...il:.orr"gr. nr r t em zice' dar Pse9te || t "r dar le atribui e altor personalitigi nu .. ..tr!r.ri'.to::.'".v"."r*"nache face * conte*fu raoparte a...i do....'tr.:*a".""..fi: Il ""..i.i saz.ii..e i u n si n d si fo l o Se a sci . ...llPutt r :.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv. o caacestea TL^r.rrrr.iu"tl..at. p""r.a"a.:.r"aidatura..etari tru ...tolerindu-inecinstea Cftiqn dar steagurile)..'i.nemuql: i evergl re'.. Unul'dinrrep"..rr.il....'u'i*)ononpapr.'rJkr"::i#*i*"ff in fl"irra."i... ..i.*.i.. ..sau iubiJ.iptu.""r. rtl. "zoe(rkzind"): (cuton-aspru. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.::^1*#lili...l.r..zentatlvet .i...bih.ncuperchezitionarea.t' 1 "mi...^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie.. ".. Eiautoritar.: . kili o sublimi.

Pentruslugarnicul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu.fui ioiiri.rno"gr" Lui onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva induioqarea acesultimativ.rir' .*rrir. personafiarcaZoei-seimplinegte ac1iunile . .o"Ju. Zoe . AgamigiDandanacher p.pretinde sificatl. prefectul'Tipiiescu.Zoe'ii inPoarti-tebinecu el. ".peionaje faia de ea.. mcepori.i . ff:fi:::tlffilllt: atitudinea.. advers :'-.e adversari..]si Este si de gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci. ccr.: *ogi.i:f#+:8.!:q. I"t.ironia. prin io.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene .d"i natd in brdge".i.r" principarar aceitei comedii moravuri...Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a. .ca cuvintul duios.simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze. personaj c.madam [adiciTipltescu].*t# i . il "l.*. mai ales nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi..nu e evidentfaci el gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6.. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind. un o e p naj fimt':lltlmn'.acum.:igl r"i.a obqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache. f.M-ai adus ori aicil-Qtknge). . frd. .tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.g lupti cu mine.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru. lumeti. energia.u_i lesi_ si ca i:'... lupti..ncu..ipna sdsejeleascd cdzi. 9i scandalului. t"-.. milcar prniaelectorali. poritici.r_"!.ei prioritate. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire.:" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne ironic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ falcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.fr t .baibarul ..ul'-ft:. ordinel GhiqiPristanda.fft. vre'..".duperati' .Cag dtrza qi autoritara.ni[r.tnecatf . niEre sunt . comrc. daci pur gi.m ie" i.agitatt'. . In buil st iie p. ".1j:t]-d]Treguiegte spu. nlndu-i c"rer..."riJl:.. pentruminl.:ffi gica.cu. rotosep .i.. parvehirism. . ... Orgolt* "riiuJi. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea ri.. i"ii" j l.se repede el stigind*.pe.:1'"ff1..:il.. pipdtsi uiti.d. dojene9te. babachii. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.."iar*tr.dar 9i feminitiqii.ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti. lui a*iiul b.ite o uinJ"-o'iro"re..cu pierdutd..:!{'..i#. poliqai. Finiqi. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTrr $tefan gi isce'siu'eapoliticr.. banii:T$i": coana trai Joiqica.3-danache... .:ffi . sfargii.rerteninqeschndd'. ati.. astizi. . doting"Ju parvenire .Di opt anitriim impreunicafraiii'.?: .#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'..no..dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iubegti..hnd ' spre Si .'i.i.ffiT1'rfr.. Zoe gi prin limbai.singurd.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.r..**i.r. eneigia .ei caracterizatd ffi. dupi ii intere "gTryliTenrul.J sepoate Vom lupa contraoricui.. .. .r.*rffi.in toatepdrpile".. a literaturii rom6ne.. .r. . carese.intorchndi-se' el cu o.pr. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr|..i"il1.* . ..'.nd. scapr-m{de rufine. mor in rugine..n-.. neneaci.rugdtoare foytl ernopionatf . gi afuncimor.ntt"i.a 'roanaJoigt.te.Joiqica.[. i firmitatea' dar autoritar.-. la moarte. ...Caqavencu : alegeri dar alesului.." (bo9ar(1)mi.iciJr.. prietenurui ."rt togisunt corupqi scoate evidenqi. c.. iituaqie. cu Joi_ f"i frrir"r"til.?11"T...dar nu voi si mor pine nu cu rtrrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile.t.:. Esterelevanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului. folosindarmele gi igi impuneinteresele deciziile.Eiure bun i.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pentruci ii unegte in in prin politicS. ie 1t:. ar_ t.: i: :d.. cate....ndu-se un fdtoare".td"..".qa d"r.". mi iubeqti eutriiesc.."r pri" i.i. sjap[-mi.!"' lasi-mi in tuia: .::f'Jiil. 1i. . ci t fiL}J.. Si du-i toatd .lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e . .portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r. "-i. Femeie prin aiiindiruo oJto.i ra fring.i tipologie. rn gare'ade personaje' aparte. depilJepe cagavencu.r. timabil" u ra ile s e'.... !ata191cu [' cI tu. nhotdri.**.""i.T.sl vie cinivasi binuiascipe."il...nu face lr. d.'.i. -EtE Hvulr!4.:iii.j...eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi. 9iai.i.ni.rqinii"irlbdare.qt.-Pel1* ..grpnn trisituri comune arfl-politicieni. *ai.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia. . zdrobegte-mi.Finice.Aide. vencu:..r ilt't&ffi :r.i"" carerespccri iiil. cinelupti cu.. cdZoe gi prefectulvideazeinteresele ori pe zic: . Ce De fapt. daie mi iubit.''. Ghigi pristan". rmorarrtare.-.isituri si atitudini individurlizanre impulsivit.r. .iF.cum dicteazi p." nenea dumneata Trahanache.ir.4l6ngi..#"':tffiT"eers m I __ _ ...cagavencu.:ir-li:liei ardstice:".. "" absolur jf.un"r" aprieteniei .: s. .ori nu.ll:."r. redeizbucnirea voi fi luptat cu toateimpreju.a e "ihr.omorinainfit qotulpentrutine.l" .urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {.r"iir.iii ". voluntari.zdrobitd"." meueutoatevoturilelui tree.^": :l ari... .Eu sunrpenrruCiFvencu.rll:fitliffit:t Prefectul nir^1a.nd"'.J--.it. Aceasta umile.Ai p. ni .rAzAid" .1i:tiiT:LH1::.icapiire scenice^si ye{izorare. si ."... iute..'...r."i. tine.JJft arrahanaclie.b. chiarin poau eZo.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.tf:IP:t! pcrrrrri utzoesuntsingurele personaje vorbesc care corecr.prioirede'disprep' ameninPdei.il!:t:'.lffi:llr. !" Devi! .rprjra.i.t..i. .... gi din apelativere (ticuri verbare) ono b "...cudigiitate".f..ri-_loc o*gi r" politici a viemii femera are nu drepturi "i.*n.cu necinsre. elcctoratul democragi"tr. da il caracte iizeazaeTacr.rn2rzgirt"..* concluzionind' person".ienilizat...rir* Caqarr.ii.l lernur..J :l *t' :l. .r-.tipe".lacrimile.tri.nerioasf ...uio....:r raaltul.**f.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur.*..t'iu.. tot unae.

Qi1I blrsanL. de.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) . B. a se face stipin. .*9i.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.lebada 3. e Vroia. --'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai.coordonrrori.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4.i esteverbulpntealaformade indicativ. lalgi altl unelte fg dedulgherie. Interesul ntru citit/tnvdpat.. cdrangind.rrf]?i'ij:H:?ift.j fi"at1r. .rlli a 2. ' circumstanqiald spbordonati P2.'l consecutivi' circumstaniiali P."""rr.acolo.propoziqie subordonad r/dete infiora. relevi faptulcd.conjuncgie. 3' daurui cartea. acelagi aceluiagi acelat_l-.Hlrl a prr .rf t* in hrtat. N-Ac M.. emaiera dinsul. P3.subsrantiv: Triim tn ei r."-' in lyT"lg in o ln atelier.if ix. imperfect.2/ Privea at0tde intens."tirr.i Pl .*nT:ff . ase facefoc.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqti obiceiul1/de ?/ period. subiectiad. ochii lucind. era .li rtil rubtil aruziv.. .i."#il.. numirur . r. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte.. a.r:1it proclitic. giun mai. subord.tntext.iocugiune adverbiali mod. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. r{mine persozoe nume comun.. de rednai2/ cd. a i se face dor.afiesteverbpredicativ.ri circum_ stangialide scbp (finali).pronumenegativ. imoratitarea viatapubricr privrtr. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .verbpredicauv.) gi mai. (.. G-D Pl.. l.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud..iiJ'rpr"r"ror.. : le genitival copertele cdilii.p..pronume personar.a i se . subordonati P. subiectulL Subiectulal Il-lea A. . nimeni. nii. circumsanliale Pr gi P.si plece Iralia l"i ioi..hi_berilor."u"r. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi . u. expozigii atributivi. .ffi.il1.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ei/aceleia.r.g. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z.rcrsonajurcer din gi mai I 217 | 4. Dpenrruca si pogi sta la Moara-. in zadar.maieragidinsul. facede duci.atributadjectival: copii. ivirea/aparijia. a timpur persoana . $untstelecdzdtoare. Formele Sg. consecutiv{.. .-a de indicativ.lui este*r:::t_f..) .. .arficolhotirit proclitic.a hotiriqea de-atunci.iril..a sefaceluntre qipunte. a i sefaceo favoare.acributverbil .. '::..i."" t"u''"nt -' i. rcel. .onatd . vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect..ropozigie de cauzd.) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilamaregs1gimpresiondnt.ice.iJ il Ins "o"n . ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru .firi voia luilici.adverb de mod.i.3/" (Mihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr. a timpulprezenr.-. . copulativi. persoana III-a.(. _ pr.ir.. plilcerea clurii. persoana . a i seface loc. a i se facefrici.l / De egti corrdiliona'le.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti.t"-fi. a se facedeEtept.propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s.u . -. esteadverb rnai g. cu rnarind.propoziqiisubordonate . ln rext. N-Ac F. tut .trff .:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i.atribut adverlial: casa p sik.rl i''ihi."rol"i-riacestui subiect. thrguri de carte.. ln texr. de pl . Ningeacu fulgi maril/.e. 1.H:i1:*l#:..r'orot.. atribut substarrtival iubire cq de.. iI ffi'tri.. doi .: ira .1l.substantiv: trrii i. re faci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi...aintimplat?/ de am nitat florile newdate. a se face galben..

-i*"ru radlui s?ru. 1/1840.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect. cu cu cu bot:ft.euvI vreu. prin fapte. doamna zdmbet diabolic.. i .. rrecerea."r^-rri::. rel.i r." floarea expurr argi$isoarelui.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit..s.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi-l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Dumnezeupentnr faptelestrvirEite.nIil. 1l roagl si inceteze omorurileEili . care_l bi pe ruise aeel Jolde. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifudar ai seseriucigi. '...Mogoc bsietipul boieruluitrdditor.r..l-i Ad.qi cu aprobarea caresegrlTeofan.femeia cure.. "rb PetruRares. lui '. Capodoperi crealiei Cosrache a lui istorici. mai Doamna Ruxand.r la 1. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr.. Llpugneanu promite .il" i:::ilt:_... \. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu... este mult deboieri". fiindci .. subiectul III-rea.ll i.subiectul III-rea..cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese €nunl4t Mihail Kogilniceanu . opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard. restul 2. intrigantgi lag.-f. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldovei.iiu.iii de i.. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd.. ierme' antiretic pcrr tt" personajului.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul .. mirropolitul.r"idere" ceru r frate.i.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice.i.lqrri.. .1 rn realrzerea nersonajului." simgire aleasi.. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui.Introducqia"din nr. .*i ca. in din sl so{i.i.. cu lnglduingi gi indurare.si rezolvareaacesrui Penrru subiecg l "*rir*rrut r. capodopcrl a literaturii romine. esteimpresionati jalea.itemurI vezi al 3_.. domnitorul | . cu doamnl". rno"rrea "".copiii le sunt strnitoqi frumogi.' . u' personaj secundar.nite unrir"iiiJif* ursuroridedomn.cu icelagi arati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie.".relaqiicu alte gi personaje prin limbaj. Ruxanda de"inE.r. orimpic..Ai vorbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase...atitudini.o.cind apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida. oestirnentar:. Negruz2i.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omorurile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte.4il siu... r\oorelea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali.sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No. loc si sebusaler in . si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFiveasci va . reqcgix ci lui minioasi... cup-rinsl remugciri de -ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.e exercitii 1' P.il o .cp tatrunanim. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a ameningat-o: sI dai samtr.oin motive p.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boieii de rilor ucigi. Gingaga..' i. i.n! l l' ln calitatee care. aurorulfolosegte .el a dqvenitfoarteputernicqi temut.t. litice.i..Personajul cdracterizat este d. pe ar.uii.aiiiitriiT|"'iI*rrrrtr" ..O tnfricogeazl. capetele ucigigintuitepe zidurile curgiidomneqti..easesperie".portretullt zic (.-i. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat. 'Dintre personajele partevorniculMoqoc.i.i.ii.. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv.serugaimpreunicu copiii... ii Zimbind..tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d..rr ii.:.iii-r. boiBrii hnreziseri ". rard.i.*rna* Llpugneanu. personajul ." q: .. cum o nurnegte naratorul. Spancioc Stroici.fiul minor al lui ungerea Lipugneanu. Tipuri deproieaared.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq.in rocul gtefa'..frarerui Ili.r stefan.r'rrut.t tn cui. carefrcuse seduci vesrea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.. doamna teresanL Cardcteriz4reav ornicullti Molo.doamna Ruxandi.a . stietoi.. personaj un literatura romini.c modelde nu-vell. Lipugneanu Ruxanda legin{.doamsI in na Ruxanda1l infrunti.. dac6 el-arfl-.iui. ti*bo1ut p* sonajului.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si intre bilrbatgifiu.rr.dtiile doamnei Ruxanda ai.Bunadoamni".-o urnbr. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei.-.rnu.id.ru Ldpugneanul costache de Negruzzi.a$a cum o sfltuiescceidoi boieri. At":<^""a* iip.itenrrrl vezi al r romhne cicra.era.ir4lricate pompa cu roatl cuu...ir..d*iipuq".DacIvoi nu mi vreqi.. taciti a mitropolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor. ite'rrrr 2...'i).oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c.l1^. nu ce hi-i. ir.. mai alescI acesta.un leacde frici". resrul 1.]it.r*i"iiii_r. cele urmi. aqezate dup[ rang.tiu.. sX lui re. Tipuri d.. ."rci-.principal...oroitriirorea diread.Ti.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu mai alesindirea.Yilzindgrozacare de igi va priveligte.ru ale studiului lirttl.

La osprguiin "r.ti" tin n'uveli: mulgimea..er. .Voievodul estecongtient forqamulgimii:.. Vcvcrili. mai lui .-o .ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructerizareindirectd).rio.d.adverb timP...1i redobindirronul.t.adverb mod.adverb de adverb mod. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp. ..il.FI Vo. cu obginutd.ating punctul culminant.Jii-"" ..agttaUe sale ci.Precizeazi+naratorul (caracterizare .. predicativ. Dupi un momenrdc 1|: l-lpuln:anu uluire.voin1a.t..iip.ide ci sunr de si ura fali de multime. lui neEriind soartiil asteapte. ceteqi a seintrebaunii pe ilqii ce si ceari... de. Doa. in literatura romAni_persona capitolulal III-lea.:.ihologie . Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la aceasra.1.c$por.L nii. Dezgustat.J.blestemur le ^M. vel vlnde gipr..^.f .toati Moldova... Mogoc comporri se lingugitor lipsitdedem.alta parte.t.t de adverbiali mod...Caracterizarea lui.. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boieri.._y ' bortn.il:iti". glas".lor principal.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft .ca aflece. dispreq neascunzinduli proeti..l-Li boieri c6qrige-bun.carc. slugarnic ipocrit. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea. tof de poimhne.. pe realizare".d"piittr'" ir [iocoi l" toffin. s..rori in text)' de de 1. menea a sfirEit.se lamenteazd. .-in id J. directd).c i{-i celorlrlli r. 'rnereu de mod de continuitate.r".tptli. spredeosebire ceilalqi de boieridin solie:..i.fiindu-i trebuitor si-l uqureze .iar ceicare-i capul cer suntpro$ti.eturnle conboier..ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului".*i.nrrli.il intreabidaci a ll..i.egre 4u-l va ucide. c-ai indriz ..l rcllunle . ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoare.rr'.. inqelepcirrrr. In capitolul treilea mottoul ..un qapisplgitor". porrrr..cerecap_ul lui. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract€flstlcma . .tronil.te Alexandru vodi celorce pradl. motivind ci nu esre pregitit sufletegre.. u{ravulba"..Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier.."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^.cunoi. Moioace invechit ? rrrr *r f .ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine. -.pi ur..rrr. de il pe Ei llltsflcut. Subiectul al IIJea A.a mliestria ..adverb timP. riu .sptrtarul lptncloc0l)trolcl..dir".capullui Moqoc (cu al vrem. darclinginindu-i dinqii."t"' Sintlqin Ur"q. .Mtcum.i.. i1.t. Lipugneanu trimite la moarre.""" I). ii de ace€a promises de .'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelor."i .. lui voinga de ficr d.tl surprinde conTportarnentul arma.ecifice' grup unitar....Capullui Mogocur." "r. (repetat pari. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru.er.". personajulcolectiv in literaturi .da.adverb loc (repetat datd).1."este lingatdelceasta. ln loc si mufce.adverb mod.lntre6aqi de Ia agtePta a.Incepu a se.promiresi construiasci biserici. ... lingemina care-lbate".urt.feruinau-t . st pre I'omsa. h'prijinul in zilerele.'ig".r. .gi a infa$9.in.^ -^ I ^r . in"i"r.rnicul partc.. il rosrindo replicrrimasi celebri:'.. Dispregul vqievodului total. Incercind-si-gi viaqa.ecuodrre. o de o de timp (repetat dati).aliruriclcpostclnicul facc grin frptc |i limbaj.-.norodului" (capiiolul l... uluiqii.. m-arvanout sl pre rnlne.ilnd. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoinqi.. domnid3 .. Moloc ai Lipugneanu de o parce.. astdzi.i'i..i.Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite. .'nJUt._In de se din Revenindu-gi uimire. ii aiigur.rnii mult mort decer. in tine ? Eu tjiert inse. HaideI luaqi-l de-ldaqi norodului.. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine.dpi.... Cinic.pd"cd.]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s...Prosrimea .."... Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-atuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:...(cu tirgoveqii)careapare....9i .iu..Moqoc.sirutimina]aiemeni cinelui..gara."duc. buitor: ..faptele.a sd mulgiriea... Sadsftrcut promisiunea 9i nitate.t.Dartu. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa. m-aivindut gipremine..atcy-t. aivindut preDespot.. .. capete..i civa'avea"neuoie .acesra ia deopJrte Motoc si.. bi'nuise .n esre ! verde !.drr:rn.. ..a. toqi cei prezenqi .al.rvul gurtezan". iui"i . nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu.. individuale a personajului $i . de-agata . ca urmarea zvonurilor curreavoievodali. d.. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spuiduhovnicului ci egtiun tajha. l:. cdlowlboier.de negaqie de adverb tirnP.tosuldemine".:.Fermitatca tlpuqncanu.Iitffi." insr io-nului i-o i""r.. i.'*ii".ornir" J"lrorrricul Motoc.n jecmlnea.f.nuremaibocicao muiere Fii romf.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi.i.. Costache Negruzzi demenstrat gi. Moqoc mullimea pe gi d" 9i "er..i a. mulgimea vine agitetiri".h.. irui..M9!o.mulgimea.in? ? "9. cind m-agi. Scriitorul a intuit.p. spung_ml l r n n X +X -X '.te adverb 'mkne* adverb timp (repetat dati). Negruzzi erte tcriitorullate introduce ^ .mulit devineinspiimintitoalg. Ea nuose clif.incearci cigtisI bunivoinqa Llpugneanul. o de aici .r. niciodatd de pl . .ln colectiv. mulqimea jeluiegte povarablrurtlor..e o6rei turcegti seincreadi eI.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani. prE r.idrei acestei forqa distiuctivi..scoala).locuqiune de astdzi.progti..incepuri Striga-"" gein cere.Lxnus qii.^ increde^ ". )^ t-.. --^...lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la. care-lovaqioneazi voievod.silinai du'sea ride". n..tli"..rt "L.re.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii agitate careintru o clipeali il fecu by.. conflictuldintrc -. salveze Moqocdevinelag... Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi. n'ag ftr run ndrrriu de frunre." domneastrimite armagul.urLru.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la sr-i somunicc laranu--l ctr vreadomn. zltor? o gtie. lui *.il."Proqti..ales. "drr"._. care.." la cruzime.. seroaleNisciro"r."r.masecu gura ciscati.savureazi" spaima boierului...t" idrei acestei .r.. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.strlnintreiare. incercind si-giascundE groaza.v. da mulqi"..qiranii rlsculaqi(in romanul Rd.. .i. cu manifestirigi ps.).

II
cir - rdverbdc mod. mai - rdvcrbde mod. 2, trebuie predicat verbal. sdfii om - predicat nominal. pi - advcrbde modfdrd sintaaicd. funcpie tr - subiect. Ano - substantiv propriu in cazul vocativ, sintacticd. fdrd funcaie l' ,,str bucurde ziuade.asrizi"- propoziqie mr subordonati atributivi. gindurilemele sunrdegarre.. { "cl - propozigii subordonate subiective. ,cl iiua demiine aresI fietot b,-'*7 ,,cit vom staaici" - propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. de 1, a supdra a bucura, mulqumi. vs. a tignd (tihnd) vs. agitaqie, ,,eiinigte, frirnintare, ingrijorare,teami. a pierdevs.a cigtiga, reglsi. a a setemevs.a spera, avea a incredere. B. l, Voi in text este verb auxiliar. o voi pierde..) (,, Am discutat zoiproiecrur modernizarei cu Je oragurui. (pronume personal, persoana II-a, numirul plural) a El ao,ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. (verbpredicativ ,,adori..) 2, A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. (verbcopulativ) Fiind bolnav, rdrnas a acasi.(verbpredicativ) !, Forrnele pronurtelui d.e tntdire
Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a

I

I

| 229

c.

1. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. unei mari personalitiqipolitice. 2, Noul alessuccedi la pregedinqie 3. OdatI ce s-a oferit sd organizezeexcursia,niciun pretext nu-l indreptigea si , se eschiveze ,

Subiectulal IIIJea
I 'l

I

'7.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect, Testul8, subiecrul III-lea,itemul L Pentrurezolvarea :), 2. Conceptul cuniculwm de ,Pentru al rezolvarea acestui subiect; Tesrul2, subiecrul III-lea;itemul2. vezi
: ' : 3. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. lariti$lor de virsti ale gcolarilor,cit,si datoriti specificuluiprocesului instruc. v gi al disciplinei limba gi literatura romini. sirnulatl prin carecopilul.invafi jucinJocul.didacticesteo metodi de acqiune participant activ; igi satisfanecongtientizdndefortul intelectual 9.ifizic, este, , rnotivaqia rnotivatia roie ioc. relaxare,dar gi cunoagtere.Iocul didactic creeazd, nevoie de joc; de relaxare- si de cunoastere. Jocul didactic creeazd, citit"scriir, conferi atractivitate activitigii de inviqare, facrlheazl,irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvoltareacapacitigiide comunicare. memoria,limbajul, gi aten{ia, cu operaliileei, spiritul de observaqie de cooperare, ginaqia, voinqa.ln jocul didacticseformeazi trislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adver$ar, , spiritul de competiqie, spiritul critic gi autocritic (micar incipient). corectitudinea, Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei;se desfegoariori de monotoniei, mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti eforturi intelectuale elevilor, sl dinamizezelecgia" ofere rela. si avind menireasi captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeasci cunogtinge, ri a congtientizadificultatea,efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nrotorii,tactile,auditive),de exemplu,pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si recunoascianumite obiectesau aspecte naturii, sI le ale si realizezeanalizagi sintezafonetici, si spuni'irtsugiriale ace.denumeasci, poatecorttiriuacu joc de rhiglor obiecte,si forrnuleze'ptopozilii.Jocul acesta , i:' careprin carese redau anurniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii, ale unor animale,insoqitede onomatopeecaracteristice. o .Jocurid.eobserttaiea naturii, ca pregitire pentru activitbgide cbmunicare orali h,9i sctisi (compdneri descriptive9.a.).Intr-un anumit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si , vi, si descrieaceleaspecte. . Jocar|d.e dezooharea oorbirii, prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor, de exemplu: Jocul sunetelor,Jocul silabelar,Jocul cuoirttelor etc.; se

t;rr*,

;:i'o'" '' "
,

'

4. Au venit doi dintre concurengi. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj

il| l

I zz

IJrindez.v'lttr deprinderilc co.municarc,pildi j.curilc:spune maimult, partidului", prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca,,,claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u. ointecareconlinsnnetul,../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care , etc., cred,t,rl sd ,o*,."rc' completeazi ,,D^, cel puqins-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere..., cu strabuniinoqtri' cu Mihai compleieazi,iriiirt)propozipia !, I r .l-' toti"""'" t ,,De si mai ,,nobild" "- "pt'"t pe tredatorl"' "ce.a lntreb,tn rdspunzi!etc. dar brauul ;i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.a, urisc . pentru a anunqa la po,,desfigura jocuri. oralecu inrebdri,de tipul : CineStir,,t; Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farfuridi si P.,^.l,rT:"""j f " ,!!!,,,,?!!f^r^pundemairyele cijtigd!,Jocuri_ghicitori,Joturi tare" si nu are decrea1ir.,1,,, trf;;; C"nqinutul J.f.r,"i ii p"re amicului BrAnzovenescu ',Prea curtdero, ln care copru trebuie ,Jrebuie saai curai' si-;i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ;J;F;rd;ai cir curaiuls-o semneze. ln acesi dejoc suntanrrinai.ririil"lrr. g}"i^ir.", tip ,r, trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ." ;,o1vi1qlto1. gesriculaqia, imaginaqia, afectivitatea. p"ot -*,,,, se a.rragu.";,,.,,,i -ir,.! BRANZOVENESCU: Aga da, o iscilesc! llT_ol/l! Timica, or RE ter ul tn acpi e,p r ezenpik de chi dei ea Tir gu,ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.-....:,-p^t::i1 Muzeului... 1,,, ztgrct carte/a de g.a., carese arrr.erneazdrolurile.ro.f,itor-rr.1,,1 BRANZOvENESCU: Da, daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tiltor,seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali, FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie,antonimie, avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"."h";;,;;"rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni, Esteevidente cepte operaqio.nale) careseimbogiqegre, aciivizeazdgise se desprind prin se prostr?. incultura lui Farfuridi si dezvolti v,, de ^9i Incapacitatea a gindi, incoerenla, cabularul in elevilor. n-am si-ntilnesc pe cineva,la zecefix mi duc ,.fri"i, ,,Eu, am il; J;;;;J. oJocuri-concurs caredominanre interrelagionarea in este tr^".rrt.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. Ace,rr ,r-'| itrltiii"ro ti doisprezece eu, rirg...", tip.de activitate trebuiesi.creeze "$i atmosfera/co"aigiit" .oi"p.,igii srirrru. Discursul esteincoe"* mai alesdin celebrullao Jit."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi stab-ilire";;;.1";Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ;,, ll,.-':: rent, intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno, urmi nu trebuiesi fie inhibaqi, inc*urajaqi particrl,e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J':,i|.ill$]ra.d1n qi vocealui Nae dffi;ner.ab$i.tgr la alteintreceri gi-sifie cigtigitori.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic,i* incearc; te dit.ut" proble'tta revizuirii Con;;l;l;;r;ruperi, in funcliede participare, performanqele si de "r.raa'J,'frrfuridi inecindu-se, reu$e$te rosteasci realizatc. o.1.,.1*n.d"r ;ilti"i 9i " i"gii "i;;;;.;i.. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.fe,1en9iat,condigionati constientizarea dtdacuc este bea, roculul se de asndat, sterge, siruaqiei invilrrre, de p.or,i" eiincitura: ,,(Foarte ;;;ffidi;;;"41..;;;]il;;;; ora' cwmi'nataaul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".iknonoi, 'iorlrr' rased'e tn nr:ry"riill.--nioro;i aplawze funl, condwse .Brk'nzottenescu; otr'lul; ; TESTUL deabiasernaiawde. 23 n te ;i skshituri grrpi,;i'ht e;;.;;;rr,, ctoioirkliri Trabanache ! Terminindavoie ," *"ti; )prind.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig?;;lrl,, lzgo*ot,l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am doui vorbede zis. ori si serevizuiasci, voie' ireri ,, iU"rrao ,o'ir-t*i;*1',) df doui una,daqi-mi primesc!dar atrnci nimic; ori sI nu serevizuiasci, primesc! si rr.rr. r.hi-be dar dilemi Din esengiale... aceasti in ii," ,.rrr-u.";;i ;;;.io, 9i anume punctele... subliniazi scenice Am nu puteliieEi... zis!..Dupacumsepo,t. ob,.,va,indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr." inr.t""r.r"ieg .i,tru*fn a',rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliberain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar, membru almaimultorcomirete comiqii, tipulp. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:. esre e*puse le aleacestuia, ,,",}:-li.l?dTldi, coruptgi utlclanulur rncult, ! d-tale onest d-m?Pe prost. cu moTturile : DI ,,FARFURI (izbucnind,)Iascutegte-mi pede d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,iparrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' personaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt. t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, un F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent deputigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta secompune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lTttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualtepersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCagavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numelef'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach" ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;;Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nuan ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sugercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o brinzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,prezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-Jmit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt,

ilriilT;tji:.:ii;.n'r,

desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai

Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$at" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio stdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--indignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe ori Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLhlieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ard.,cariu..,.. ,

{uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i.i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",,|H:?i;il,"i.T:l?'ft
^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini insi prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr"rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de

iux.#g,r"''J1,:x3fi

Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. ftec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela facurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatigo, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici citnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur"..,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c.rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, nonsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica... "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'orr.rt.azd: ,,ce sun_

122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqctera' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la partidul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" irahanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu tindu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei apelative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,foarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi incheiediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunqe tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de din ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "Rpti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(rumoare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresiguranqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie, stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,iesigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifestaiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha;1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, prefectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugireazi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,prin sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Caracterizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 48", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapabilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocterizat direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajedespreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi nume. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbegte 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s,iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'ase lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patruzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicusorule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsusqinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..."

;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1na{ $:;: calirarea poriticieni:

,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi ai ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

.*. Putc a adrrrirc.i.. cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii.nu-i cunoagte illclcgc cuvintul . crt t'rtc prrticlclc. recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil.l flimind..i nu o gisesc.i.lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu".....". .'..Ti"tff.Din slugirnicie qi interesatsi obqini bunivoingalui Capvencu._ll"-frinlos flAn..b..ru-"i gi numai coanii Joigichii.. Iimbaj.. exeii cuti ordinul abuiiv al prefectului: il aresteazipe Caqavencu.itt consid"eraqia si-qi fie .lipa.1[i..t# i.iiEJj."ra"* i" iip"ir'Jr*.J. o si mi bati ci a".rr_". mai cer [:-. Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia.Pestetot: nu e g_i e...". tine.."'-: r ".:ilgrr. Jr'd"r. Pristandail minte pe Tipitescu pentru a-l putea ad-u9e Calavencul. sti in Ia rior. om e ..*kT:^?LI.."obi.Uld.illl.i" r.altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'.'ar. ridicat dugumelele.r. Ghiqipristandaapare.'.PRIsTANod i o" *'.zbu.. eresre. s1..i-.-o.r.**' ..trebuie si-l ridici ? D-voastri gtiqimai bine ca mine.trc. apoi nu mi orbi de la obraz".':l-'. Ghigi.scr..:|_. (luhndu-Siseama)babachii".aor.itnl zecesuflete". $tiu ci o si mi ocirasci. soamdestupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele.".. iffi-it. zice:..spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai".le1li. torald' bazatd'pe luptd gantaj.maip.O caut ...nt.'... Gfiige.... e t..-".ru rezcmar sabie.ffi#:._1"...adtudi"i. Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale.. vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere.'r.-j.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J. r". degeaba: po.yui. mai in-serios..t-l Ptot nttqacorect.ConeZahatio." ' pe.4. d" ! .. gi-i . unde ? fameliemare.' '::'::iit..tt mina pe d.....j. am am nu poliqie. I zze nu din prima sccnl csteincultura....i.ei: . aici nu e.log.or."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT|TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H . ilI.l-i qii la """.ri. :tl .rr caraven- i:Ti:H:{ffi il:H.. perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi scriso"r* .l''il"''clt. :inT:*il..1""i..tt...r-... .h."*... I..p.-am ameninqatcd" nu.....r'. p. carc pisrreazd'l'i-.*"i..Daci "rg.scrofuros datorie.il..ru".oni.i la dato.'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ..$i conu plingindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:.rt. si asa r . r..renumeraqie arunchndprirtiri furi.ffi:sr.l fapte. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este... 9i i[. puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.ll::..rtil.ul n.h..aZoe.. Tipitescu insu$i rraui ."r. .tmisiei: . .. elec_ rdJil.l-am scotocit prin buzunaie..H.:]'t"' a"..r* ...ceniceregizoraregi ares indire : fapte...agicati. d5. "prig" cer lipsitdemerire. "o-p.iil . urrtc cari.-conul Finici: mogia mogie... ci situlul nu credela .riemisiei mele. preferat catavc' "gi I 'rlcg a' agrn. daci qii la familia ta".] cocoane fapteleprin obiigaqiile si..::t:l..'..tipurpoligaiurui.foncgiafoncgie..'".Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sensul'Limbajul tt.''iii*i:**i..cd.ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ...""ie.o. de dar mai c" t.Gh"iqi.coana.. R et d a h^ s nri ^1. maispreugi..i:ryrylii#'.r| crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc...Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei neveste.r.'.r"l"gii ct si mai ..."'p"nr*'.""."-".onr Finicd.poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. illil1.. si te vezird.ir..unspremlui. renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tipitescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici."*#.ritneicusorur..[....Tlllt.) executidocil ordiner.l. i'r.i. esre p"rron...(umilit) Eizl.lael...ttril de iat .vampir".fim scrofulo." atit de ramotit .........il.n.. pe d..."*ii""r".si 'u. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi. Agamiti. mairiu. banii lui Trahanache.lf re i.".in..Joigica.. rfrJp.i obosit ciritorie.agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e misie.E.tn.. ....p..n..1:"fi-:J:1il.m"dam t.pupi-l in bot gi-i papi tot."rt"" ."rr.:r"iru" d..-i I ordinul lui conul Flnici..... ljifi:#ra."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eata gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !. cu ..De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".(serios) dorr"qi.. .". formati din ..ii..i motivindu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule.n'".scrisoarca spuncrri t at Z.. Trahanache spune .. miraqiecdtre Capaaencu)' la Permanenr datorie... mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile..1.li face: fameliemare. " M-am intors cu birja acasi.. poftiqi.. ^ui'Jr_ .. " Zic: curat! De-o pildi. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici .. 7ii:... Personajul caracterizat este direct prinindicapiire s..un onesr....iii:illtaiiffi:*?i:i?.#i" ..i" rni". Dar eu..ii"..r-"i .. N.. personajului.:."' $i chiar il adi"r.. exacr cum .! Asta e violaie de domiciliu t."r. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache.care ordond.rJ^Ei..nu-i adevirat ci-l cheami minigtrii..f.Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit. ordinere. asa cu.. pnrr. $i l-au umflat... M-am intors la .' qi pe urmi-i treabamea.'.irr tr: ^. ij.servil . incearci si-gi steagurile.i.. rac pr"..e de admirl: ..-1'il1*iichc gi Zocc .'.Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese .. Caqavencu. coanaJoiqica: dupi buget mici". Sunt la uqi.ff ol. rin.obi reacqiire -.i' "t'i .r-"r" or. d-ta proclami candidatul9i iegi pe portiq.irrrparlial.J".".:*rviff :.r.IH.:]tlttttt.... " gi-am si-ti cerierrare ci ''rr' pe nr^efe. repetd mereu esre ci amegit..ri.r. poliqai'.. Nae Cagavencu.:.rr" '..Tipitescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu".acaslnu-i. rurrri rrrtl. ca ..pi."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.: "ai ""1r. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.ii:i:TL$J:ttffi.. cu trai^neneaci..ourrrr. ilil.p... se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi.. ".gtiind ci astfelarede cigtigat: ... Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul."U"r.i..'. cind oiiugi de trei ori..

"'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iitii.aesnic. exprimat prin locuqiune verbali.preocupare'ptecauqii. Sn-mi scrii daci vei veni la concert' Negre' l. . Avea plicerea de a citi. griji' bunivoinqi. cu gi de vecheintimitate ii dideau dr"prrl.jectiveinrtariabile: a. exprimat prin expresie verbali. princi. l.. 16 .vine .r. clarifica..ind. nutreau.a (se) hrini."Ir"... lasrsi[rrrii dar ecdrasc{. feminin care-ilipsise..Ll r. lipsise predicat verbal.J.cqiil._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi.scro. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.""olu^r"i i""ruri .. predicar verbal. ghicise predicat verbal.. rizare. anterioare " p. cacofonii-g. ..: itr-"ia.care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea orald $ scrisd 7. l."g"L.. ai. 'abiI' -"-ori" Subiectul al IIJea A. 14 . 5018. pentru"')' a a nutri: a (se) alimenta..pe carenu ..a.. 1. se.. rr.1tife !..a.. pdreaciudat.utui.ct" d-u.# prtrl'd" ..q" r.. un pairr.a demonstra' soluqiona. tragic etc' pil..-"''r^v'rwtrl. nu eraw scandaliiapi predicat nominal. 2.prure rnreresc. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4.cinci mii oPtsPr€zece' .pr edieat nominal. Pii..r.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C.i" citirorilor/spectarorlor. strategii d. rcplica Ghiq"a reia lui care fir..ei.-"irii.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu.Iutt.. exprimat prin locuqiune verbali.rr. nu explica predicat verbal.. absenr 1.oreplicir...e formare d cornpetenlelord. a avea. cornplei.. rului. ntt eraantipatic predicat nominal..renu pot ar)ea_ perfe. (atribut verbal) r ! .paisprezece. "". aaea sentiment -.FI Picsa irrchcic se cu.purtdrileei care_ lips'ise.-"iriJii'ui a poliqaiului.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul.predicat verbal."r.de cornParu[ie:anterior/posterior.. replicile . ? copiii cini le-ai ."tutdiscur..e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! "...ecornunicare *bi".. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'. ("purtirilc el") 4... arezolva' a a explica:* le-rrri.si cenzure ze.wnic. pdrea.j:l'jjJ]]: coani "'i'..Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri..ir irrculji.unsPrezece galzecl noua' tl r. md bati. " ctr$runsprczecc sufletc L-arrr ? .rn.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.i-l explicabine.i.predicatverbal.ro. progrcsului. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2.j.acest sentimenr... ce-^uspus B."te rinipal din romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc. deptc olllsnlc'tronsensuri.. p?""""qii gresire.sugereazi .tn chntat.".. antipati c.:#.usdvizitezeMuzeul Mirii t".. Otilia.predicat verbal.l. ad.. -1. orr*rrio. dddeau drepal .tii..rr" memo_ Muheii'tr.._t_"|:Iit' vigilenql' atenlrcicurlozltate.eriapirii .'-oi.pdreau _ scandaloasepredicat nominal.renu-eragi.'d...predicat se nominaj.e carenu p explica bine.. .r la personajului. i lipsise" ..cilegirurile lui de rudenie.. Purta (sentimente 2. adjeaiae ca.1.': il.. interes.rrol". subiectivi' am invigat p-ropoziqia f i.r {.oricit de indeparrate.. iu Agimigd Darrda'alh".1 3. ln tcxt.u. itemul 1 Pentru .r. fr. A dcvcnit rnemorabil limbajulp. .rurp"rarfi -"..i".. I . f uloq.iddr'illifi.cste ""ro-riir... dezagreab neplicut.b reprezinta alti'moialiti'r.oa*ri.i darorie".d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r. l.oz.Nu e mai-'r. mai curiosera ..-.predicat nominal...iil"Ji!.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne revoltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezintS'intimpliri utroce' elevilor' in . i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d. mrl 11069. . .J. scirb o s' il...ri..ri"r'oij. specula predicai verbal. il e. grade.r""ii unei colegede-alemele obignuia. ..o-. respingitor. apteciza.ia". oriiind gata Iagi.i.a limpezi..fii.qaisprezece.prudenqi. 3..J.. . si-"qi tred.in ilic. oral. vezi Tesrul 15..rtti..nimni.ai. cl cstcpronumcpersonal. sdcenzureze predicat verbal.t. ardtainteres. .subiectulal IIIJea.

lui Bologa in timpul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:.i infrumusegadde de o dragoste uriagi".-1 r."p.""T:f::jj. ..absolut deplin..t y. itcrnur 2 pen rc?. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i"." seschiqea_ "*p..dar nu reugegre si-l convingn.compretatprin . nu avea responsabiliiili.-i-. o.." satur. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete.obrajii sublocotenentuluide sub streangse umpluri de viaqi.. lrir. ci prirr armosreri ilil'.Hffii.i ii.'*m*1k.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: .1....:l::.ot. gi convingerea ci cehul Svobodatrebuia condamsa nat la moarte. excisd.r3'."rlri :i::::.i "-i.se din seazidestadiul 1. s-a lisat pe pimint.:::. a 6st spinzurar p_enrru ir. i-pr"r..."i.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti.lii7{.i-..'.:H:)rrr_rea.. i:'.p* incepe..rigie jl"'#.. .Fiind I H .ol1"d.iri". Mai pe urmi simli limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredureroasi..rat.i!."r.:.i"q"p'"ri. Glasul lui gerpuica un scincet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: .i.:{J"ililliiffi:.u1. Autorul noteazd" stirile.ifi.c1-inceput rizei ar rin. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta ..i].i.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie.inicia gtrearrguiui. r. arm oas Conccprulro?nltn vezi p...rrr. cg intuneric..ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequitoare moarte .rpicg.J i'. Un frig dureros ii cutremura inima...::"'.prinIon (rg2o).r.dupi fiecare lovituri de tArnicop.'.f.rl. :oarea noui gi sfiditoare...r'.. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc..ei"1..rgi ro.rr vorbegte. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn..Ce intuneric. comportamentul lui Apostol in siuaqiile-limiti createde rizboi.e zer..1:""': '...:.. lipicios. Apostol Naratorul este omnisc.-.doi soldaqibitrini sipau groapa.!#7". inrere_ pregitirii giirrcearci ird.liogiru..Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegeneratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: ..l p r'.or romanul (1922).i Desi "p"r" acesra.n..".#i. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.ii"'ff :ffr.s#..i.. Dupi execuqia cehului. iremur..o rru Ivarca rui:ff.il....aflatd n eas rab a" nearop n.scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali. la incepur.-."r.r:ff -n*po. sdrreacidin ..'jili#l..i"iJ *'. ncgricios.11y i.. "r"me -e.iii.ri"." Citatul am pe reprezintl. degisunt o fire excesivde qoviitoare.ili..rut devedere confricturur..obiectiv .".":. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali. Apostol este atit de impresionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv)...". Pe Bologa."r.r.-.lfrffl"i. primurui tirnpul Rizboi rtrr"Jl"i. de la Universirare.t""*uritii-spanzuririi." Cipitanului Klapka.fi scena spanzuririi ester.r r."rrr.i. r..intrerupse locotenentul cu mindrie."rror Boroga.seficu roqu de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului.if." Prin tebnica acumuldrii se surprinde drama conflictului interior.npa..o.urag.. Doamne. si lon.r#'"f :.Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini.#i".ilX. "o-.l#'"..l l*::. d'esprecirui ^iii ca a i".$i eu sunr ofigerde rezewd. at rprff. zent. $rrean_ -rrgi"." irr.wrea ."iilffiT.i cind i-ar fi fost mult prea strimti si indeii ca sati cu sila.72. autorur a triit_o fratere Emil siu. declangat de fizboi gi de zbatereapersonajului intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apartenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic).Euinsumi... $opti cu teami: .* vlzindo fotosrafieo_ped"r.r+il.t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri.. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.1po.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. Desfdsurarea acpiuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior.ii.". invipiiati."- "Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti.ipa.ordrgii sapigroapa pregitel. sp'nzuri_ infipti..i L*."e_ll.. .'L'..ri. i"ikn . prezintit?n romanur carztarur.congtiinga datoriei.li.'Ti... sosit cu puqin inainteaexecutiei. nareazi. incdt tncepesd se tnd.#ffi :i:i.$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energii!"ci il jignegtegi-l face si roseasci. cu i" ffir"*gi.."r. spinzu_ ..qf *i:JkT::#i'J'i{i!.. privirea il aceasta infricogi gi il indriti. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisituri definitorie pentru personaj..""' r. sphnz. discuqiade la popoti gi vesteaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa. | 2.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::"..oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir"g. arboriarimii.. supravegheaqi un de | 233 caporalscund. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqilor.Bologase cutremuri iar.tragicur de un prutonier 9i ..' ?*i{"*tar III_rea..ai'ia4r.iru"aiilp..dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.i::.. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energii!" ci de Replicalui Klapka-.:o.. ...

pentru ci aceasta vorbiseungureiir(.Prin iubire cunogtipe Dumnezeu ..ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g.. i"r_. in spre'strilucirea-cereasci."....in lumini i seciiea .agort..."ri. i. dar. Privirile insl ii zburau.".. intii-rphtor. tul Boteanu.. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*". Apostol. rrirr *clirreaori.r...rr p.r". citegte"sentinla caren-o aude. o atinge merg.". se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaunulneobservat gi puteamigcaiicioarele..ti.o'o"rea faci parte ci sd din c.ii r-isiri ..o.r.J'il." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent.t"il gi igi : .. gtieunde lingi spinzuritoare.Ccrul erancgru ca gi pimintul.a"gi sp6nzurar nenumirare de ori.r.."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce. simqul cu ir ...rt . .ucoleg....l]rrrlP eviti situ..trupulatirnind ca o povari.Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritului.r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi.. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase. fapte contradictorii..."1. atunci. Tudor Vianu il apreciaastop"t" d..dar tot amini. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul... sufletul robului tlu Apostol.ntul). analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri... Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain picioare..u" f. cinesi fie Apostol Bologa? pe in timp .aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul. Cruccainsi crucecu evlavie. riticeqte gi La judecati.i. il r. cum a voratcond^amnarea cehului..i te inalqipinn la ceruri....obrZa"...-pri.Amirrtireal.r]i.se in [.rttorgG pe Klapka."..-"i T'otugi destinul -a"iuir"r.liltorului .rteze: . gi seoferi si_l cbnducipe porecile munterui..'.f"J"-"Jffi. a gi da toriei'Disprequl care privis. L^ur" rr^pi scautrse love.pilmui..J d.rir.leria i se lasi pe ochi..rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de..Viaqa un povirnig cu un capit in cer gi cu celilalt in neant.idi.....rng.: i.." i r..... triies.> deodati zise . vrea ilJ..scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii constructivenecunoscute omenegri.r"*obilizat... f. . unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descrieri9i invesrigaqii psihologicd...j".il. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea. d.". nit.d"'Ap.o crizemistili.gtie . ?lobscdcaz.i fii'rl cil ln suflct.primi in literatura romini.d. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede.r""r.rJ$ir. apoi cogciugul..-bili dacnn_are u. ir c6t fost de trufag a avut. ... pita.e in groapl." (dez- noddrni.. personajurui *rr. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului .r'iqii..congtiinqa toarenizuingele srridaniil.'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scrisoare.. de pre.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului.. p arcdarfi statin fata.stor J..fi. J1i -"*'t""r" sufletul.. Avusesemmulqi povestitori pini . (AposrolajunsesJpe fronr ca.li"ga# #.ir la ir.. ia ar s[-i spuni ceva Ilonei.. penrrua-i demonstra Marreici.lir.Iubireatriiegte ve. M-am amigit cu vorbe. dar se simte luat in braqe sirutat pe obraji de citre Vidor....$i in aceste gi ginduri contradictorii.[." cJt.. fire inceput gi firi sfirqit.ilil.r tusrro-ungariii ucidepe romdni..p. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi.. i.Drept in faqi luceatainic luceafirul..'.in.t-ele siu: .. de deci.. Pimintul i se smulsede sub picioaie.p'.r-. nu gtiedecea ve* dar !r:...".rolrrrrt".hi"utorr.. fiind la coroanad.sei"d.:Pri*"qt".r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg.. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient..i. Oare . s-aamesre_ cat.r'l nrcdaria'dc i.d. ii )gua.iiu-i"" albepe carco. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.. pcnrrrr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i..vdzupimnntul deschis o rani uriti..e dezerta."rr)r"L o.1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bologa curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i..-trecind printr-o padure. inrr_op". avind senzagiaieesteo piele de garpe.i.nic...i rgaea'cl ca privircalui svoboda . a cum "daci e destul+. neribditoare. il. r'urLratur' sv ..rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea ..'ier""r romini acuzati de spionaj tridare. Doamne.. amarrdoui ir..orrr.. f"r"ir...vede alt medic decit Meyer." .ro.i clipr igi aminticu o precizi! .irorri.ttto"qte cite cevacunoscut..aica Ilona..din cind in cind observi..abiaigi migci picioarele.. o harr.'8.." Totugi ajungela concluzia ci . o imagine terifianti-car"J 'o".piligieEu.i.per*".rg ci nu lupti crr rect.i"a. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotenentulVarga. cruca i .-o fel: .. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate.rr.l. a.. sr. Farva. misiede convalescengi... il DrumuL spre locul execuqiei parcurgeaproapeincongtient. isc si strilucirea p.d.i. biscricd. o scoate qi o atntt.'r.""J._.ra.estecondamnatla spinzurare . rnonrentul careigi recapitiincrederea in in sin!: .rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.err-" era sigurci.onq. vedemulqispinzuraqi.r. iEi simgi. ..rexecugiei. $i a. cnpi ochiilui svoboda.din exces zer.. apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin lacrimi. Se in li aprinsese suflct lumina increderii.te cu capul de ftreang..esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde. p" il fostul si...rsificu ".i. lui Dumnezeu in ziua judecigii J.. audeplinsul disperatal lui Klapka carese bitea cu pumnii in piept.. un feristriu uriag cu dingi tociqi.. caresi gievegnic dr..". e .-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril."r"r cu care armar... cirili disperateale lui Klapka de a-l salva.tecind speranga execugiei. . Poateca o speranqide izbivire.". palmele sim_ aspri a funiei..rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor..... t..fiica gr. comire "*.. i"ei"gr.Ju ridicind ochii in sus.u[ cind ..in i un iadcu limbi de foc. vestind risiritul soarelui. renitrPcntru un.... strirucinJ... nu recunoatreglasulpreotului. audeo pini atunci."'a.il..... gilbuie"...dar nu. mai ctr r6ndseva punede-acurmez4. il. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe. Apostol'. "t"qa'a.si cum a'.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu..Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . servi lroapa supirat: .iar cind a inceput privilirea.. peruluiVidor la carestein gazde..iar impicareaii aratdcalea. o de ".. _omf ceo proresrare nesfirgiri..... Irstt.'-. r""i 9i rdmeii nrpidea din ce in ce suiletul..-. Cresp" tele munqilor se desenau c.

iifiil" l.1rrnoi...i-rr""giJiJ.. la Aveamorodre crimele . tare.i in parbrizurabu rit / al cerului". din jurul tiu. ruirhom* M. cht doi ..ci i sevid broboanele sudoare de scurgindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' . regentnw ceea deveni. Pentru rezolvareaacestui . ln text.ri.. (Tudorii^iu.. 3." p..nume predicativ. itemul 3. : C. 2. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3. l..i7f. rir'p.(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein.ylpri. b. l.rr. -'propori in jie subordonati atributivi. B.el nu deveni ceeace-gidorise atit de mult. Degi talentat.zicee1.spune din qiranul.. (atributacl jcctival) 2. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect. "ir. de 1. strilucitor. 4..propoziqiesubordonati predicativi..lent arefuncqia sintactici complement de circumstangialmod. .6ii.. p.."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui . [.roqile plugului foi de hirtie/. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect..propoziqie subordonari circumsrangiali scop(finaln).'r Ei. . 2.complementcircumstanqial mod..ffii.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. . intens:puternic.. .viu. 1.in filmelede de p..rrtr. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemontand. de d.(. Pentru rezolvarea 2. itemul 1. Epi. Iegise curindlapensie. rulantd. itemul 3.vezi Tesml 7.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp. reflectare. proiecpie oglindire. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite.dc crcaqie izvordte.strident.vezi Testul 3. doudzeci subiccr. ca B...r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.. regentnu derteni' concesiv.complementdirect.rrrr carc.complementindirect. .vedea eraprost_crescur.c.violent.frlrqiu.subiect..una . Discursul releaa om cultivatgi inqelepr.la sfirgitulp..i nirfi. 1. Administragia Subiectulal III-lea l.subiectulal III-lea.. rui gi Tchtoigit)osroievski..propoziqie " subordonarr circrimstangiali consecurivi.Ui""rr' d. cu doi .. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens. al optulea. acestui Pentru rezolvarea 3. acelui rnomenr". c.Tdnirul erainsole_nt. cdldtoare .cca '. Subiectul al IIJea A. al accra i-sepcrrrivc$re Balz. din pirulrcelorfaptc.1961.propozigie subordonai.i. un Numai intr-o situaqie limitn i ..ac rui Zora. Propoziqiile incidente textulliterar:.fi. Vizuse cu propriii ochi turismului. de 4. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de ettaluare subiect.scur. deti tdlentat . fusese respins selectie.complementcircumstanqial ce-.r..pe..R. a. subiectulal III-lea.si maivedem".rr*.cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.... de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire.r"d.si legim. in Dintr-o eroare.. p.2B)." rrorio aievirul.i Mondial.".la renrulnroclcrn cuvinturui.atribut adjectival. sase.subt eran ele ctro itice e.rir. subiecul al III-lea.i doriseatkt de muh .r"r*. e. a treia . .. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea. la TV. de . .regti. aprins."r.vezi Testul 11..ar..

Editura Vox.ne.Editura Dacia.1984.Editura Didactici gi Pedagogici.2001. r)..Dicgionarde omonirne. Hristea. Bucuregti. ll Bibliografie l. 1998.R'. Editura AcademieiRom6ne. Editura FundaqiilorRegale.I.Bucurefti.Dicpionar de termenipedagogici. EdituV.Constant.Editura Vox. II. Eseudespre Manolescu. Enciclopedic. Ion.Bucuregti. 2005.Bucuregti. Dicpionarde antonime. IvmC-SNEE.ntul Programegcolare 1998. Nicolae.EdittraDidactici gi Pedagogici. vol. III.1976. limbii romhne. Pedagogici.1998.1978' publicii Socialiste .Theodor (coordonato Sintezede limba romi. pentra tnrtdydmi. 2002.Bucuregti.S. Gramaticapentru to. Bucureqti.e Felecan.^Didactici gi Pedagogici.1991. Dicyionard.Editu. G.Bucuregti.L. Cllinescu..Bucuregti. 1?8o. Editura Didacdci gi Pedagogici' BuCristea. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. . Radu.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. de '*.nd. paronime.nesc. Gramabica Mioara.vol. Ion. a Nicolae. Limba romknd contemporand. . Cnrricwlwm.ti.). Didaaica modernd. DicSionarwlortografic.1998' .Tnstinttul Lingvistici .2005. I-I! Editura AcademieiRomnne.2000' Editura Vox. .Bucuregti.Editura lJnivers Bucure. Ediromanwlromi.t. Marin.Dic1ionard. ortoepicti morfologic al lirnbii romkne.. I-II.nd in prezent. primar. tura Eminescu. Istoria literaturii romine de la origini pi. Editura AcademieiR. Cluj.i. Editura Didactici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic. Gramaticalimbii romhne.Bucuregti..1956' . Florin. fordan". Editura AcademieiReneologisme. i.1979.Bucuregti. Metodedi tnvdpdmilri.1941.Dicpionard.vol. Landsheere. Bucuregti.Bucuregti. Editura Humanitas. Ghid de'eaaluare.r4rool*lNor. 3ir.Bucurqti. Cerghit. 2004. Bucuregti. Cotianu. 2000. t.. Maneca.!. G.1985.Sorin.e Rominia. Marcu.etermeni literari. Bucureqti. curegri.\. Landsheere. Ionescu.Miron. Gheorghe Felecan. 1995' (trad.edigia II-a. Bucuregti. Nicolae.Pedagogie Crisrea.Napional.1997.

E'ualuareacwrentd5i examenele.1980.19()(. Editura Humaniras Educaqional.Ped. Metod.Adrian (coordonator). Parfene. Arta prozatorilor romhni.. Evalwarea progresului. 2002. 2003. Bucureg 1961 ti. De la teorie Ia practi cd.r de al demiei Republicii Socialiste Rominia. Timigoara. Editur a pentru Literaturi.u 1-4/ 1997.Editura Ac.agogie. vol. Editur.. Tudor.Bucureqti. Bucuiegri.1978.Adrian.EPL.consrantin.1966. I-II.J wrnal. Bucuresti. I.irr rcvisra.2006. Vianu.Editura Discipol. Editura Tineretului. Florica. Desprestil Siartd literard.cokr. Vianu. uizai Seche. T.luviqiminrulprirrr. Simion. curesti. Tudor. 2000.i p. T Seche. Bu-uresti.trdor. .Ion.ica preddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Editura Humanitai Educagiona!Bucuresti.Vasile. vol.d"gogi. Bucuresri.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne. Edirura Didactici. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban. Negoiqescu.240 | Mitu.19g2.. .1994.1965.. Eugen.i tnsemndricritice.Scriitori romkni de azi.Editura Didactici gi Pedagogici.Studii . Stoica.Gbid pentrw profesorl.e. Popeagi. Mitu.r ProGnosis. Editura Mirron. Mircea. tt. ediqie ingrijiti gi prefaqi de Marin Bucur. Vianu. Editura CarreaRomineasci.Editura pentru Literaturi. lJu cureqri. compozipiilein yoald. Bucurcqt r. Eoalwarea procesul in didactic. Stoica.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. Radu.primar. Bucuresti. Florica. I-II. Scriitori moderni. Bucuresti.

"' ". .' .li exerciliicie limbd romdn5(toate exemplificate.deoarrece |iterare. ionalpedagogic..- rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 . limbii romine. ortografic." .. edilia editia 2005. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregStesc vederea in institutor/invdtitor. 't . si lucrarepoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru examenele perfec!ionare.ieievilor.ll$!ffilU . '' ::' .' suslineriiconcursuluipenttu octl'parea '. cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui ortoepicsi morfological limbii rom6ne.abso|ven!i|or. care se posturilor .c0ncepteopera!iona|edefinite5i.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitivat.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS. vacantein inv5fEm*nt.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar.'. .=''.in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori|orfnvEf6tori!or.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->