Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

ROȘCULEȚ ALEXANDRA

GRUPA 2

FACULTATEA DE DREPT

ANUL II

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ID

CENTRUL TERITORIAL BUCUREȘTI


Disciplina:

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
EUROPENE

Tema analizată:

PROIECTUL DE INVESTITII

2
Capitolul I. Repere teoretice privind managementul proiectelor europene

Introducere

Progresul economic al omenirii poate fi privit ca o permanentă contrapunere între dorinţele


materiale ale indivizilor sau grupurilor de interese şi nivelul limitat al resurselor existente.
Condiţiile existenţei unei pieţe concurenţiale globalizate în corelare cu creşterea economică impun
luarea deciziilor optime pentru adoptarea unui anumit proiect în diverse domenii de activitate.
Contextul general european al proiectelor 1 se refera la:
• cadrul legal, care este sușinut de tratate constitutive, regulamente, directive, decizii și
documente strategice;
• institutii, respectiv:
 Consiliul European, care reprezinta conducerea politica a Uniunii Europene, prin
care sunt trasate directiile strategice;
 Consiliul Uniunii Europene – for decizional si legislativ;
 Parlamentul European –for decizional si legislativ;
 Comisia Europeana- implementeaza legislatia europeana si gestioneaza fondurile
structurale si proiectele europene;
 politici si priorități specifice;
 instrumente;
 cadrul specific si conditiile de finantare
Cooperarea şi parteneriatul internaţional se bazează pe următoarele principii:
a) complementaritatea colaborării internaţionale cu programele naţionale;
b) abordarea colaborării internaţionale în cadrul de cooperare internaţională cu cel mai mare
impact asupra economiei naţionale;
c) existenţa unui avantaj ştiinţific, tehnologic, economic sau comercial reciproc şi comensurabil;
d) integrarea în reţele performante naţionale, pe plan european şi internaţional;
e) atragerea unor resurse de cercetare-dezvoltare externe şi valorificarea externă a rezultatelor
naţionale, inclusiv în ţări în curs de dezvoltare.

Programe ale Uniunii Europene în România

Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene oferită României poate fi împărţită în trei
categorii:
A. Fonduri – accesul la acestea presupune următorii paşi:
• Lansarea publică a apelurilor de propuneri de proiecte2 în cadrul căreia sunt definite:
grupurile ţintă eligibile pentru finanţare (ONG, IMM, autorităţi locale etc.); termen limită
şi locul unde se depun propunerile de proiecte; documente necesare (formulare, alte
documente adiţionale, precum: plan de afaceri – pentru programele care sprijină
dezvoltarea afacerilor, statut – pentru ONG etc.);
• Evaluarea proiectelor depuse – în funcţie de criteriile publicate o dată cu lansarea
apelurilor de propuneri (expertiza organizaţiei respective într-un domeniu anume, relevanţa
proiectului pentru sectorul respectiv, analiza financiară etc.);
• Selecţia celor mai bune proiecte;
• Anunţarea publică a proiectelor selectate;
• Semnarea contractelor de finanţare.
B. Investiţii publice – categorie care include, în cea mai mare parte, proiecte mari de

1
www.europa.eu.int
2
www.infoeuropa.ro
3
infrastructură pentru transport şi mediul înconjurător. Priorităţile de finanţare sunt stabilite
împreună cu Guvernul României, iar proiectele sunt propuse de către autorităţile locale / centrale,
regiile autonome etc. din acest sector. Accesul la fondurile alocate pentru aceste proiecte constă în
contractareade servicii / lucrări necesare pentru implementarea proiectelor şi implică următorii
paşi:
• anunţarea licitaţiei publice (în presa naţională şi pe Internet:
http://europa.eu.int/comm/scr/tender_en.html);
• evaluarea ofertelor pentru lucrări publice / servicii;
• selecţia celei mai bune oferte, atât din punct de vedere tehnic, cât şi financiar;
• semnarea contractului pentru lucrări publice / servicii cu câştigătorul licitaţiei.
C. Sprijin instituţional direct – priorităţile de finanţare sunt stabilite în urma unui proces de
negociere între Guvernul României şi Comisia Europeană. Sprijinul constă de obicei în asistenţă
tehnică şi echipamente oferite instituţiilor publice beneficiare (ministere, agenţii etc.), iar
contractarea acestor activităţi urmează aceiaşi paşi menţionaţi la punctul B.
Programele comunitare3 au fost concepute de Uniunea Europeană pentru a promova
cooperarea dintre Statele Membre în diverse domenii legate de politicile comunitare, pe o perioadă
bine definită, de câţiva ani. Aceste programe au fost extinse şi asupra statelor candidate pentru a le
sprijini în procesul de pregătire pentru aderare, ca o completare adusă celor trei instrumente
financiare care le sunt destinate în exclusivitate (PHARE, ISPA şi SAPARD). Fiecare ţară
participantă plăteşte anual o taxă de membru pentru fiecare program, taxă ce poate fi recuperată
prin proiecte câştigate în competiţia proiectelor la respectivul program.

Managementul proiectului. Caracterizare generala

Managementul proiectului se defineşte ca un proces de planificare, organizare şi conducere a


activităţilor şi resurselor unui proiect cu scopul de a îndeplini obiective bine definite care au în
mod uzual restricţii de timp, resurse şi cost 4. In literatura de specialitate, “planificarea este
apreciata ca fiind “cheia de bolta” sau “functia fundamentala”, pentru ca prin toate actiunile
manageriale de organizare, conducere si control se urmareste aducerea la indeplinire a deciziilor
planificarii.” 5
Activitatea se defineşte ca o acţiune caracterizată prin parametrii de început şi de sfârşit.
Îndeplinirea activităţilor este importantă pentru îndeplinirea proiectului. Proiectul este compus din
mai multe activităţi ordonate. Resursele se definesc ca personalul uman, echipamentele şi
materialele utilizate pentru realizarea activităţilor proiectului şi, respectiv, a proiectului.
Obiectivele se caracterizează drept criterii cuantificabile care trebuie luate în considerare şi
îndeplinite ca un proiect să aibă succes. Obiectivele trebuie să includă cel puţin următorele
elemente măsurabile: cost, calitate, termen. Elementele greu cuantificabile ale unui proiect precum
satisfacţia clientului sau creşterea calităţii vieţii cresc riscul ca proiectul să nu le poată satisface.
Restricţiile reprezintă factori care limitează opţiunile echipei de management a proiectului. Cel
mai adesea, un buget predefinit este o restricţie care limitează scopurile echipei de management,
structura echipei de management şi opţiunile de urmărire a proiectului. Cele mai multe proiecte au
caracterisitic comune precum descompunerea proiectului în activităţi uşor de condus, urmărirea
activităţilor, comunicarea în cadrul echipei de proiect şi desfăşurarea activităţilor în scopul
realizării progresive a proiectului.
Toate proiectele au de obicei trei etape majore:
1) concepţia planului proiectului;
3
www.infoeuropa.ro
4
Opran Constantin, Stan Sergiu, “Planificarea, elaborarea si implementarea proiectelor”, Editura
comunicare.ro, Bucuresti, 2003;
5
Anca Purcarea, Cristian Niculescu, “Management – elemente fundamentale”, Editura Niculescu,
Bucuresti, 2002

4
2) desfăşurarea şi managementul proiectului;
3) finalizare proiectului.
Cu cât aceste trei etape sunt de succes, cu atât creşte şansa ca proiectul să fie de succes.
Managementul proiectului are rolul de a dirija desfăşurarea acestuia de o asemenea manieră
încât să menţină, în orice moment, echilibrul dintre exigenţele (specificaţiile), de regulă
contradictorii, legate de cei trei factori caracterisitici ai proiectului: calitate, buget şi termen de
realizare ţinând cont de resurse, de performanţele cu tehnologia necesară în cadrul unor relaţii
foarte bune cu clienţii sau beneficiarii proiectului. Asigurarea succesului proiectului înseamnă
realizarea unui produs / serviciu performant, în condiţii de eficienţă (costuri reduse), care să fie
oferit clientului în cât mai scurt timp (termen scurt de răspuns).
Managementul proiectului cuprinde ansamblul de metode şi tehnici care permit managerului
să îndeplinescă misiunea realizării unui proiect echilibrat, cu satisfacerea simultană a celor trei
condiţii. Termenul reprezintă perioada de timp necesară pentru realizarea proiectului, reflectat în
programarea proiectului. Programarea şi, respectiv, urmărirea proiectului sunt date de perioada de
timp şi de succesiunea activităţilor în cadrul proiectului (grafic GANTT), dependenţa activităţilor
(grafic PERT), informaţii privind orientarea către termen a proiectului 6. Bugetul reprezintă costul
estimat al proiectului, stabilit ca urmare a planificării de bază a proiectului, luând în considerare
costul resurselor umane, echipamentele, materialele necesare pentru îndeplinirea activităţilor
proiectului şi, respectiv, a întregului proiect.
Un proiect de investitii are o dinamica specifica pe un interval de timp determinat, care
constituie ciclul/durata sa de viata si care, la randul sau se poate descompune in faze sau etape.
“Aceste etapizari au un caracter metodologic, in scopul de a realiza o corecta delimitare a locului
si rolului diferitilor “actori” in cadrul proiectului, precum si gestionar pentru o riguroasa
programare si structurare a intensitatii consumului de resurse investitionale. In practica, limitele
intre etape sunt, de cele mai multe ori difuze, existand posibilitatea reala de suprapuneri pe
anumite intervale; de pilda, detaliile de executie se realizeaza cel mai adesea concomitent cu
executia propriu-zisa a proiectului” 7.
In baza concluziilor conferintei europene specializate, organizata anual la Berlin, cu sprijinul
Comisiei Europene, sintetizam câteva recomandari-cheie pentru aceia care vor sa apeleze la
finantarea Uniunii Europene 8:
La nivelul incadrarii proiectului in strategia de dezvoltare a regiunii/judetului – pentru
maximizarea punctajului si rezultatului proiectului, orice solicitare de finantare trebuie sa fie
inclusa in logica constructiei unui brand zonal/local sau al unui re-branding al zonei respective.
La nivelul politicii de resurse umane – este esentiala stabilirea, cel putin, a unei echipe de
coordonare si, preferabil, a uneia de implementare pentru garantarea continuitatii si calitatii
constante a rezultatelor etapizate ale proiectului.
La nivelul stabilirii unei proiecții bugetare rezonabile și fluente – în funcție de durata
derulării implementarii proiectului – este recomandabilă, în mod imperativ, prevederea drastica a
tuturor nevoilor estimate și oglindirea acestei repartizări a cheltuielilor în planul de afaceri.
La nivelul prevenirii litigiilor, conflictelor si crizelor – desi raspunderea juridica asupra
derularii contractului incheiat cu o autoritate de management o poarta, in mod oficial, doar
autoritatea contractanta – este benefic sa detinem o cunoastere prealabila a potentialului
subcontractorilor de bunuri si servicii si sa stabilim prevederi clare ale caietelor de sarcini, care sa
conduca la un echilibru optim intre costuri si calitate.
La nivelul strategiei de relatii publice si comunicare – chiar daca toate conditiile de
aprobare a finantarii si de derulare a proiectului sunt impecabil intocmite si avute in vedere, in
scopul unei implementari fara obstacole a proiectelor – este necesara punerea in aplicare a unei
strategii coerente si fezabile de comunicare cu reprezentantii autoritatilor de management,
autoritatilor de certificare si plati si ai organismelor intermediare, spre a fi evitate din timp
6
Opran Constantin, Stan Sergiu, “Planificarea, elaborarea și implementarea proiectelor”, Editura comunicare.ro,
București, 2003;
7
Prof.univ.dr. Marian Stoian, “Managementul organizatiilor orientate pe proiecte”, Editura ASE, Bucuresti, 2002;
8
www.finantare.ro
5
decalari, intarzieri, amendamente legate de fluxul rambursarilor si ritmul de executie al
proiectelor.
In tara noastra, pana la sfarsitul anului 2009, din cele 2.271 de dosare, înscrise în programul
national de sustinere a investitiilor întreprinderilor nou înfiintate si a IMM-urilor, aproximativ
10% au fost acceptate pentru finantare 9. Pentru a beneficia de ajutorul financiar nerambursabil,
valoarea finantarii nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea totala a proiectului.

Capitolul II. Repere practice privind managementul proiectelor europene

STUDIU DE CAZ

PROIECT DE INVESTIȚII ÎN TURISM

TITLUL PROIECTULUI : AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT PE


MALUL LACULUI SIUTGHIOL

TIPUL PROIECTULUI : TURISM (TR)

BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI : 220.392 EURO, din care :

• Suma solicitată din fonduri europene, prin Programul pentru Politici


Regionale : 62.500 EURO, reprezentand 28% din valoarea totala a proiectului ;
• Contribuția proprie a Solicitantului : 157.892 EURO,reprezentand 72% din
valoarea totala a proiectului,din care in natura 157.892 EURO

LOCALIZAREA PROIECTULUI (localitate, județ) : CONSTANȚA,


jud.CONSTANȚA

Fondul pentru Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane

9
www.finantare.ro

6
PLAN DE AFACERI

Date de identificare a solicitantului

A.1. Denumirea completa a solicitantului este : S.C.”ON PLONGE” S.A.


A.2. Denumirea prescurtata : nu este cazul
A.3. Coordonatele solicitantului :

• Adresa sediului inregistrat: Romania,CONSTANTA, B-dul Elisabeta nr.1


• Localizarea proiectului: CONSTANTA, jud.CONSTANTA

A.4. Inregistrare:

• Oficiul National al Registrului Comertului: J-32/1070/1993


• Cod fiscal: R 773883

A.5. Forma juridica de constituire: SOCIETATE PE ACTIUNI

A.6. Data si locul de desfasurare a activității solicitantului:

Data : 01.12.2009 – 30.07.2010


Locul : Statiunea Mamaia,CONSTANTA, jud.CONSTANTA, malul lacului
SIUTGHIOL(la intrare în stațiunea MAMAIA)

A.7. Domeniul de activitate :

Activitate Cod CAEN


HOTELURI SI MOTELURI CU SI FARA RESTAURANT 5510
RESTAURANTE 5610
CAFENELE SI BARURI 5630

A.8. Capital social : 100.000 Lei la 30.06.2009


23.772 Echivalent in EURO la cursul de schimb BNR pentru 01 iulie
2009: 4,2067 Lei/EURO

A.9. Cifra de afaceri pentru ultimul an :

51.056 Lei la 30.06.2009


12.137 Echivalent in EURO la cursul de schimb BNR pentru
01 iulie 2009: 4,2067 Lei/ EURO

A.10. Active totale din ultimul bilant :

7
343.622 Lei la 30.06.2009
81.685 Echivalent in EURO la cursul de schimb BNR
pentru 01 iulie 2009: 4,2067 Lei/ EURO

A.11. Asociati,actionari :

Asociati Adresa Cetățenie Parti din


capital(%)
1.SC “ON PLONGE Constanta,Bd.Al.Lapusneanu Persoană juridică 99,06
PREST” SRL nr.264 română privată
2.Alte persoane fizice - Persoană fizică 00,94
română
TOTAL - - 100 %

A.12. Solicitantul nu are participări la capitalul altor entități legale.

A.13. Cenzori sau auditori ai solicitantului :

Denumire Cenzor sau Adresa completă,telefon Data Data


auditor nominalizarii întocmirii
ultimului
raport
Florescu Amalia Auditor Constanta,Str.Th.Burada 01.07.2007 31.01.2009
autorizat CAFR nr.20,tel.0241.551.233

A.14. Banca:

Solicitantul deține conturi la Banca Romaneasca S.A. ; filiala care poate da relatii despre
solicitant are adresa : Constanta,Bd.Tomis nr.124.
Numarul contului bancar este: RO25110103427012270003

Conducerea si personalul solicitantului

B.1. Conducerea solicitantului :

Functia Nume Prenume Studii Anul


angajarii la
solicitant
Administrator legal Mihalcea Nicolae ASE Bucuresti, 1995
Facultatea de Turism

B.2. PERSONAL :

8
2.1. Numar total de salariati :

Din care:
Cu contract de munca Cu contract de
Numar total de angajati pe durata colaborare sau alte
nedeterminata forme de angajare
temporare
20 16 4

2.2. Structura personalului :

• Personal de conducere al solicitantului : 1


• Personal direct productiv : 18
• Personal indirect productiv : 1

• Angajați absolvenți universitari : 2


• Angajați absolvenți de liceu : 14
• Angajați absolvenți de scoală primară : 4

Descrierea activității actuale

C.1. Istoric al activitatii solicitantului si aspecte legale :

S.C.”ON PLONGE” S.A. este furnizor specializat de servicii hoteliere si de agrement. Este ,de
altfel și singura societate pe actiuni care livreaza servicii turistice in Portul “Tomis”-Constanta.
Principalul actionar este S.C.”ON PLONGE PREST”S.R.L.,care are in funcțiune in aceiași zonă un
minihotel categoria 3 stele si un restaurant. Cele doua societăți lucrează în parteneriat strategic atât în
zona Portului turistic Tomis, cât și în zona lacului Siutghiol, la intrarea în stațiunea Mamaia.

C.2. Produse/Servicii oferite :

CAZARE, MASA, SERVICII DE AGREMENT

C.3. Materii prime:

• PRODUSE ALIMENTARE
• FURNITURI
• DIVERSE

9
3.1. Principalii furnizori :

Denumirea Forma de Pondere %


Materia prima furnizorului proprietate
PRODUSE SC METRO ROM privata 21 %
ALIMENTARE SI INVEST SRL -
DIVERSE BUCURESTI
FURNITURI
PRODUSE SC KAVIAR HOUSE privata 0,8 %
ALIMENTARE - CONSTANTA
PRODUSE SC MEDIA privata 19 %
ALIMENTARE TRADING SRL
CONSTANTA
PRODUSE SC BOEMA SRL – privata 13 %
ALIMENTARE NAVODARI
PRODUSE SC COCA COLA privata 0,7 %
ALIMENTARE SRL- OVIDIU
PRODUSE SC PESTCOM SRL – privata 15 %
ALIMENTARE CONSTANTA
PRODUSE SC AVICOLA SA – privata 0,3 %
ALIMENTARE LUMINA
FURNITURI SC FERFELIS LINE privata 0,5 %
HOTELIERE SRL
DETERGENTI SC ALFA TRADING privata 0,5 %
SRL
FURNITURI SC SYM HOLDING privata 0,2 %
HOTELIERE SRL

3.2. Costurile materiilor prime (medie lunar ) : 4.500 EURO

C.4. Descrierea procesului tehnologic actual : nu este cazul


C.5. Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate in proprietatea
Solicitantului,situatia echipamentului si a cladirilor din dotare :

Nr. Categoria si denumirea grupei de active Valoarea estimata Starea actuala si


imobilizate (EURO) vechimea
1. Teren si constructii aferente 157.892 Foarte buna
Total : 157.892

A. Piata actuala :

D.1. Clientii :

Numele si adresa clientului Forma de Anul si valoarea tranzacțiilor (RON)


proprietate
SHERING ROMANIA privata 2008-10.300
HENKEL ROMANIA privata 2008- 4.300
EXPO TRAVEL privata 2008- 3.400
UNIVERSITATEA privata 2006,2007,2008
“HIPERYON”-BUCURESTI 70.300

10
UNIVERSITATEA “SPIRU privata 2005,2006,2007,2008
HARET” 20.300
PHILIP MORRIS-ROMANIA privata 2006,2007,2008
S.A. 53.100
AIG LIFE –ASIGURARI DE privata 2007,2008
VIATA S.A. 30.710
CONSILIUL JUDETEAN publica 2005,2006,2007,2008
CONSTANTA 10.300
ASTRA PHARMACEUTICS- privata 2008
BUCURESTI 20.400
PAGINI AURII - ROMANIA privata 2007, 2008
11.700
DIRECȚIA JUDETEANĂ publica 2006,2007,2008
PENTRU CULTURA - 8.100
CONSTANTA
ONT LITORAL ROMANIA privata 2005,2006,2007,2008
15.100
AGENȚIA DE TURISM privata 2003,2004,2005,2006,2007,2008
“PARALELA 45” 20.040

D.2. Sistemul de distribuție/livrare utilizat si cel necesar :


Nu este cazul, societatea livrează servicii turistice.

D.3. Concurentii :
• S.C.”GAVROCHE” S.R.L.
• S.C. “NEPTUN” S.R.L.
• S.C. “PINGUINUL” S.R.L.

D.4. Poziționarea produselor si serviciilor firmei față de concurenți :

In zona nu există în acest moment decât cateva mici terase, care nu concureaza pe acelasi segment
de piață. Poziția față de concurenții din zonă este aceea de lider, date fiind următoarele:
• Calitatea deosebita a serviciilor si diversitatea lor;
• Bucataria ,cu specific pescaresc,recunoscuta ca fiind de calitate deosebita;
• Pozitia naturala de exceptie,pe marginea lacului Siutghiol la intrare în statiunea Mamaia, zonă
deosebită pentru practicarea sporturilor nautice.
Serviciile noastre au avantajul:
• Raportului excelent calitate/preț;
• Poziționării la intrarea în stațiunea turistică Mamaia;
• Avem cea mai buna bucătărie cu specific pescăresc din oraș.

B. Prezentarea proiectului pentru care se solicita sprijin financiar

E.1.Tipul investiției :
• Mărirea capacității bazei turistice actuale de a oferi servicii de agrement.

E.2.Obiectul investiției :
• Amenajare zona de agrement pe malul lacului Siutghiol,evaluată la 50.000 EURO și servicii
de promovare de 12.500 EURO

11
E.3.Mărimea și originea investiției :
• Valoarea totala a proiectului de investitii propus : 241.242 EURO
• Valoare sprijin financiar nerambursabil din fonduri publice: 62.500 EURO
• Valoarea co-finantarii de catre Solicitant : 178.742 EURO
Tara de origine a achizițiilor de bunuri si servicii pentru proiectul propus : ROMANIA

E.4. Elemente generale privind proiectul :


Proiectul isi propune dezvoltarea unei ZONE DE AGREMENT care va contine :
• Amenajare specială dig, ponton și instalații specifice pentru practicarea sporturilor nautice(ski
nautic,scufundari subacvatice,yachting,ski-jet)
• Piscina;
• Amenajare faleză de promenada și loc pentru barbeque;
• Parc de distractii.
Acestea vor crește masiv atractivitatea zonei turistice in care se desfasoara proiectul si vor genera
efecte de dezvoltare în lanț a activităților turistice zonale, inclusiv a turismului rural aferent zonei
Palazu-Ovidiu, situată pe malul opus al lacului Siutghiol.

Rezultatele sociale măsurabile așteptate și mijloacele de verificare (numar de locuri de munca


create direct, numar de locuri de munca temporare, numar de locuri de munca create indirect):
• 50 de locuri de munca pe durata de viață a proiectului;
• 20 de locuri de munca pentru deservirea zonei;
• 40 de locuri de munca prin efectul de dezvoltare Indus;
• creșterea competenței personalului din turism.

Impactul asupra mediului:


• proiectul este un proiect verde, de tip ecologic. Nu are efecte de mediu negative, ba dimpotrivă
urmărește exploatarea responsabilă și integrarea zonei în circuitul turistic al stațiunilor
litoralului românesc.

E.5. Produse și/sau servicii care sunt de realizat/furnizat prin implementarea


proiectului(calitate,cantitate,planificare in timp):

• cresterea cifrei de afaceri in zona cu 25 %


• cresterea atractivitatii zonei
• cresterea numarului de clienti cu 200.000 pe an
• utilizarea resursei locale naturale (lacul Siutghiol care actualmente nu este exploatat economic
la justa valoare)

E.6. Descrierea procesului tehnologic


6.1. Nu este cazul
6.2. Impactul asupra mediului:
• nu are impact asupra mediului, este proiect ecologic
6.3.Asigurarea cu utilitati
• utilitatile necesare pentru proiectul propus sunt disponibile,respectiv:electricitate,apa si –cat de
curand –gaze.
• Nu exista alte aspecte legale relevante

12
E.7. Structura de management in implementarea proiectului:

Proiectul va fi condus de Mihalcea Nicolae in calitate de administrator legal. Pentru operatiuni


complexe, daca va fi cazul, se va demara procedura de negociere cu o firma de consultanță
specializata, contractul urmând să fie platit direct de catre S.C."ON PLONGE" S.A..
Publicitatea va fi subcontractată cu S.C.”PLASTY PROD” S.R.L.- CONSTANTA, lider zonal în
domeniu.

E.8. Principalii furnizori de materii prime si materiale pentru acest proiect:

Materii prime Numele Forma de Pondere Periodicitate


furnizorului proprietate (%)
Amenajare zona de SC “BRICK PRIVATĂ 100 % PE DURATA
agrement si INDUSTRY” PROIECTULUI
echipamentele SRL-
aferente CONSTANȚA

E.9. Descrierea investitiei propuse in contextul procesului tehnologic descris anterior :

Nr. Obiectul investitiei Tip/ Caract. Furnizorii Valoare Obs.


bucati tehnice potentiali estimata
(EURO)
01. Amenajare cheu 1 - SC “BRICK 8.000 -
pentru sporturi INDUSTRY”
nautice SRL
02. Amenajare piscină 1 - SC “BRICK 20.000 -
INDUSTRY”
SRL
03. Amenajare faleză- 1 - SC “BRICK 7.000 -
loc barbecue INDUSTRY”
SRL
04. Amenajare și 1 - SC “BRICK 15.000 -
dotare parc INDUSTRY”
distractii SRL
05. Promovare 1 - SC “PLASTY 12.500 -
PROD”SRL
Total 62.500 -

E.10. Graficul de realizare a proiectului de investiție propus (program detaliat pe faze de


implementare a proiectului și pe activități):

• Data estimată de început: 01.12.2009


• Data estimată de terminare a activităților: 30.07.2010
• Data estimată de începere a producției la întreaga capacitate: 30.07.2010

13
Nr. Activități Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 8
Crt proiect 1 2 3 4 5 6 7
01. Contractare
lucrari * *
amenajare
02. Realizarea
* * * * * * *
amenajarilor
03. Promovare * * * *

E.11. Nu sunt necesare modificari la echipamentele sau /si la cladirile existente.

E.12. Modificarile necesare în structura și numărul personalului angajat :


• Vor aparea în total 110 noi locuri de munca în zonă, locuri de muncă care vor fi menținute
minimum3 ani, în funcție de situația pieței și tinând cont de sezonalitatea activității turistice.

C. Date privind piata potentiala si promovarea produselor si serviciilor

F.1.Descrierea pieței pentru produsele și serviciile rezultate din implementarea proiectului :

Numele si adresa clientului Forma de Valoare


proprietate Estimata
(EURO)
SCHERING ROMANIA Privata 20.000
HENKEL ROMANIA Privata 10.000
UNIVERSITATEA “HIPERYON” Privata 15.000
EXPO TRAVEL INTERNATIONAL Privata 15.000
PHILIPPE MORRIS-BUCURESTI Privata 10.000
AIG LIFE-ASIGURARI DE VIATA S.A. Privata 5.000
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA Publica 2.000
ASTRA PHARMACEUTICS-BUCURESTI Privata 10.000
DIRECȚIA JUDETEANĂ PENTRU Publica 10.000
CULTURA-CONSTANTA
ONT LITORAL -ROMANIA Privata 50.000
AGENȚIA DE TURISM “PARALELA 45” Privata 10.000

F.2. Concurentii potentiali :


• Nu exista concurent în zona lacului Siutghiol, la intrarea în stațiunea Mamaia.
F.3. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de S.C.”ON PLONGE” S.A. :
• DIVERSITATEA SERVICIILOR TURISTICE, COROBORATE CU CALITATEA SI
PREȚUL ACESTORA.

F.4. Reacția previzibila a concurenței la apariția noii oferte pe piață:

• Dezvoltarea de investiții similare pe termen mediu.

14
F.5. Cum veti asigura desfacerea produselor si serviciilor ?

• Campania de promovare inclusa ca activitate în proiect va asigura informarea și atragerea


clienților potențiali, împreuna cu publicitatea directa facută pentru clienții actuali, care vor fi
informați de noile servicii disponibile.

F.6. Activități prevăzute de promovare a vânzărilor :

• Bugetul anual de promovare este de 12.500 EURO

F.7. Alte elemente privind strategia de marketing :

• S.C.”ON PLONGE”S.A. va practica mailingul direct cu clientii actuali.

F.8. Vânzările estimate ale produselor/serviciilor rezultate din implementarea proiectului pentru
urmatorii 4 ani :

• 2010 : 10.000 EURO


• 2011 : 40.000 EURO
• 2012 : 50.000 EURO
• 2013 : 52.000 EURO

D. COSTURI ȘI PLANUL DE FINANȚARE :


COSTURI COSTURI CONTRIBUTIA CONTRIBUTIA PROPRIE (EURO)
TOTALE PUBLICA (EURO) IN NATURA IN NUMERAR
(EURO)
COSTURI ALE 220.892 62.500 157.892 0
PROIECTULUI,
din care :
1.Investiții 5.000 5.000 0 0
1.1.Echipamente
1.2.Constructia 0 0 0 0
sau renovarea
cladirilor
1.3.Alte cheltuieli de 157.892 0 157.892 0
investitii
participarea locala
cu terenul
pentru zona de
agrement
1.3. Alte cheltuieli de 45.000 45.000 0 0
investitii
amenajare zona de
agrement
207.892 50.000 157.892 0
SUB-TOTAL1
2.Cheltuieli directe 0 0 0 0
2.1.Cheltuieli ale
cladirii sau
15
echipamentelor
2.2.Cheltuieli cu 0 0 0 0
personalul
2.3.Deplasari,cazare,d 0 0 0 0
iurne
2.4.Materii prime si 0 0 0 0
materiale
2.5.Consumabile si 0 0 0 0
alte achizitii
2.6.Promovare 12.500 12.500 0 0
2.7.Alte cheltuieli 0 0 0 0
directe
12.500 12.500 0 0
SUB-TOTAL2
3.Cheltuieli eligibile 0 0 0 0
finantate exclusiv de
beneficiar
4.Rezerva(max.5%) 0 0 0 0
din buget
COSTURI TOTALE 220.392 62.500 157.892 0
ALE
PROIECTULUI

E. Informatii financiare privind activitatea curenta si viitoare a solicitantului

Tabelul 1
BILANȚUL CONTABIL ACTUAL ȘI ESTIMAT

La 31 decembrie a Anul Estimare pe Estimare pe Estimare pe


anului, în EURO precedent 2010 2011 2012
( 2009 )
ACTIVE 33.970 89.500 100.000 220.000
IMOBILIZATE
ACTIVE 3.264 23.680 25.000 25.000
CIRCULANTE
ALTE ACTIVE 0 0 0 0

TOTAL ACTIVE 37.234 113.180 125.000 245.000


DATORII PE 5.100 8.300 9.296 11.620
TERMEN SCURT
DATORII PE 0 0 0 0
TERMEN MEDIU SI
LUNG
ALTE PASIVE 0 0 0 0
CAPITAL TOTAL 32.134 104.880 115.704 233.380
DIN CARE PROFIT 249 6.496 7.276 9.460
TOTAL PASIVE 37.234 113.180 125.000 245.000

16
Toate datele financiare sunt exprimate in EURO la cursul de schimb stabilit de BNR în iulie 2009,
la valoarea de 4,2067 Lei/EURO.

Tabelul 2
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI ACTUAL SI ESTIMAT

Nr Indicatori Anul Estimare Estimare Estimare


Crt. trecut pe pe pe
2009 2010 2011 2012
1. Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 0 0
2. Producția vândută 8.412 3.060 20.120 37.989
3. Cifra de afaceri (1+2 ) 8.412 3.060 20.120 37.989
4. Venituri din producția stocată, alte 0 0 0 0
venituri din exploatare
5. 8.412 3.060 20.120 37.989
TOTAL VENITURI DIN
EXPLOATARE
( 3+4 )
6. Venituri financiare 0 0 0 94
7. Venituri exceptionale 0 15.500 0 145
A.VENITURI TOTALE ( 5+6+7 ) 8.412 18.560 20.120 38.228
8. Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0
9. Materii prime 0 0 0 0
10. Utilitati si energie 502 0 640 1.024
11. Impozite si taxe 53 59 84 101
12. Salarii si alte taxe asimilate 297 450 607 1.820
13. Amortizarea si provizioanele 837 8.400 1.331 20.281
14. Alte cheltuieli de exploatare 0 0 0 2.210
15. TOTAL CHELTUIELI PENTRU 1.689 8.909 10.419 25.436
EXPLOATARE ( 8+…+14 )
16. Cheltuieli financiare,din care : 6.321 0 0 87
- dobanzi 6.321 0 0 0
17. Cheltuieli exceptionale 0 990 0 92

B.TOTAL CHELTUIELI 8.010 9.899 10.419 25.615


( 15+16+17 )
C.REZULTATUL BRUT 402 8.661 9.701 12.613
(A-B), din care:
PROFIT 402 8.661 9.701 12.613
PIERDERE 0 0 0 0

D.IMPOZIT PE PROFIT 64 1.386 1.552 2.018


REZULTATUL NET 338 7.275 8.149 10.595
( C-D ), din care :
PROFIT 338 7.275 8.149 10.595
PIERDERE 0 0 0 0

17
TABELUL 3
FLUXUL FINANCIAR ESTIMAT
PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2009 - IULIE 2010

Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.


Anul/Luna
1.Numerar la începutul 0 0 0 0 0 6.250 0 0
lunii
2.Intrări de numerar :
-Incasari din vanzari 0 0 0 0 0 0 0 0
-Incasari din credite 0 0 0 0 0 0 0 0
-Alte intrari: tranșa de 12.500 0 21875 0 21.875 0 6.250 0
finanțare pentru acest
proiect
-Participare locala 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL NUMERAR 12.500 0 21.875 0 21.875 6.250 6.250 0
DISPONIBIL (1+2 )
De adăugat 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZAREA
SOLD DE NUMERAR 12.500 0 21.875 0 21.875 6.250 6.250 0
De scazut PLĂȚI EFECTUATE (LISTA CHELTUIELILOR )
Cheltuiala 1: avans 12.500 0 0 0 0 0 0 0
amenajare
Cheltuiala 3: plata 0 0 21.875 0 0 0 0 0
curenta amenajare
Cheltuiala 4: plata 0 0 0 0 0 0 0 0
curenta amenajare
Cheltuiala 5: plata 0 0 0 0 15.625 0 0 0
curenta amenajare
Promovare produse 0 0 0 0 0 6.250 6.250 0
TOTAL PLĂȚI 12.500 0 21.875 0 15.625 6.250 6.250 0
EFECTUATE
De scazut alte plati 0 0 0 0 0 0 0 0
(achizitionari de
capital,rate rambursari
de credite )
SURPLUS/DEFICIT 0 0 0 0 6.250 0 0 0
DE NUMERAR la
sfârșitul lunii

Proiectiile firmei pentru perioada 2010-2012, in cazul in care raman aproximativ aceleasi
conditii de evolutie economica a serviciilor in domeniul turismului si agrementului, au avut ca
puncte de referinta rezultatele financiare – Contul de profit si pierdere si fluxul financiar acordat
din fonduri europene, pentru perioada decembrie 2002-iulie 2003. Pentru previzionarea situatiilor
economice de mai sus, s-au luat in considerare si influentele rezultate ca urmare a cresterii
preturilor.
In consecinta, proiectiile evidentiaza faptul ca afacerea este rentabila si genereaza venituri
totale nete, in crestere, de la 8.412 Euro in anul 2009, la 38.228 Euro in anul 2012. De asemenea,
profitul net obtinut este previzionat sa creasca de la 338 Euro in anul 2009, la 10.595 Euro in anul
2012, iar fluxul financiar se mentine pozitiv pe intreaga perioada supusa analizei.

18
Capitolul III. Concluzii privind managementul proiectelor de investitii

Un proiect de investitii este intotdeauna rodul initiativei unui agent economic.


Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de
dezvoltare economico-socială, concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. Programele au
o delimitare temporarlă imprecisă şi o arie de cuprindere largă, şi de aceea, de cele mai multe ori,
pentru implementare lor este nevoie să fie detaliate într-un portofoliu de proiecte. In acest context
proiectul de investiţii se defineşte ca: “un ansamblu optimal de acţiuni de investiţii bazate pe o
planificare sectorială, globală şi coerentă, pe baza căreia, o combinaţie definită de resurse
umane, materiale, etc. provoacă o dezvoltare economică, sociala determinată”. 10
Altfel spus, orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită, nici prea
devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse, nici prea târziu deoarece poate
compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul. In sfârşit, proiectul trebuie …să aibă
un scop bine definit şi cuantificat care, chiar dacă nu se identifică cu scopul programului din care
deriva proiectul, implicit trebuie sa contribuie la realizarea acestuia.
Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor
avantaje viitoare. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc, nu numai de activităţile curente, dar
şi de alte tipuri de proiecte sunt; amploare, finalitate şi structură. Finalitatea este strâns legată de
obiectivul investiţiei; crearea şi punerea în exploatare a unui echipament/serviciu, cucerirea unei
pieţe, schimbarea unei tehnologii, etc.
Managementul proiectului este procesul de organizare si supraveghere a proiectului prin
care se asigura realizarea acestuia conform programarii, in limitele bugetului si conform
specificatiilor. “Bugetul proiectului atribuie valoare financiara activitatilor proiectului, in paralel
cu planificarea activitatilor, rezultand astfel ca bugetul reprezinta un instrument de control al
resurselor financiare ale proiectului, unde orice abatere este imediat luata in considerare, motiv
pentru care este recomandabil ca intocmirea unui buget sa fie inceputa din timp.” 11
În orice proiect de investiții, dacă ne refrim la poziția agentului economic privat suntem de
părere că el este suveran dacă este vorba de capitalul său. Dar dacă are pretenția la a obține din
partea autorităților publice faciltăti și oportunitățI de natură fiscală, finaciară, juridică, etc trebui să
le privescă ca investiții induse pe care colectivitatea le face în proiectul său și ca atare va trebui să
evidențieze eficiența și utilitatea acestuia pentru societate. Subliniem încă odată că, orice facilitate
pe care autoritatea publică locală sau centrală o face agentului economic privat trebuie tratată ca o
contribuție implicită la realizarea și succesul afacerilor acestuia. Tot la fel trebuie privite și
lucrările publice de dotări edilitare și infrastructură de care beneficiază firmele private aflate în
zona economică a localitătilor. De asemenea este relevant acest aspect la proiectele care se fac
pentru accederea la sursele de finanțare ale diferitelor programe de preaderare ințiate de Uniunea
Europeană sau alte organisme financiare specializate în care statul apare adesea ca garant sau
cofinanțator.

10
Prof.univ.dr. Marian Stoian, “Managementul organizatiilor orientate pe proiecte”, Editura ASE, Bucuresti, 2002;
11
Stelian Stancu, Mihai Roman, “Metode si tehnici de planificare a proiectelor”, Editura Inforec, Bucuresti, 2000

19
Bibliografie:

1. www.infoeuropa.ro
2. www.europa.eu.int
3. www.finantare.ro
4. Opran Constantin; Stan Sergiu, “Planificarea, elaborarea și implementarea proiectelor”,
Editura comunicare.ro, București, 2003
5. Stelian Stancu, Mihai Roman, “Metode si tehnici de planificare a proiectelor”, Editura
Inforec, Bucuresti, 2000
6. Prof.univ.dr. Marian Stoian, “Managementul organizatiilor orientate pe proiecte”, Editura
ASE, Bucuresti, 2002
7. Anca Purcarea, Cristian Niculescu, “Management – elemente fundamentale”, Editura
Niculescu, Bucuresti, 2002

20