Sunteți pe pagina 1din 127

Scopul şi regulile de bază ale procesului penal

PARTEA GENERALĂ

Titlul I. Regulile de bază şi acţiunile


în procesul penal

Capitolul I. Scopul şi regulile de bază


ale procesului penal

Art. 1. Scopul procesului penal


(1) Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod
complet a faptelor care constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană
care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi
nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.
(2) Procesul penal trebuie să contribuie la apărarea ordinii de
drept, la apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia, la
prevenirea infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în spiritul
respectării legilor. [C.proc.pen., art. 2-8]

Doctrină: I. Amărie, Consideraţii privind sancţiunea nulităţii în cadrul nerespectării


dispoziţiilor art. 6 alin. (5) din Codul de procedură penală, Dreptul nr. 1/2001, p. 133 şi
urm.; I. Amariei, Dreptul la apărare. Nulităţi, R.D.P. nr. 4/2000, p. 107-110; C. Andrei,
Dreptul la apărare în lumina CEDO, R.D.P. nr. 3/1998, p. 110-113; G. Antoniu, Reforma
penală şi sistematizarea dispoziţiilor penale, R.D.P. nr. 5/1997, p. 9 şi urm.; G. Antoniu,
Sancţiunea penală – concept şi orientări, R.R.D. nr. 10/1981, p. 3-10; L. Barac, Reflecţii
asupra instituţiei răspunderii penale, R.D.P. nr. 1/1996, p. 41 şi urm.; D. Ciuncan,
Accesul la justiţie în cazul netrimiterii în judecată, Dreptul nr. 6/1997, p. 58 şi urm.;
D. Ciuncan, Modalitatea de punere în mişcare a acţiunii penale în cazul bunurilor statului,
Dreptul nr. 1/1998, p. 84-86; C. Dâşcă, Dreptul la apărare, Pro lege nr. 1/1995, p. 31-38;
Şt. Deaconu, Imunitatea parlamentară, atribut al funcţiei şi nu al persoanei, Dreptul
nr. 5/1999, p. 37-40; V. Pătulea, Modificările aduse Codului de procedură penală
prin Legea nr. 45/1993, Dreptul nr. 12/1993, p. 14 şi urm.; V. Pop, Din nou despre
răspunderea penală a membrilor guvernului, R.D.P. nr. 1/1998, p. 28-32; A. Popescu,
Sinteză a deciziilor CEDO în anul 1996, Pro lege nr. 3/1997; T. Pungă, Drept de apărare.

Lia Savonea 1
Art. 1 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 1
Exercitare abuzivă, R.D.P. nr. 2/2001, p. 110-112; I. Rusu, Constituţionalitatea legii penale de desfăşurare a procesului în fata torul este ţinut de respectul principiului
în domeniul ocrotirii persoanei, Dreptul nr. 7/1997, p. 15-24; A. Ungureanu, Lipsă de instanţelor judecătoreşti. Este, de altfel, egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi
apărare, R.D.P. nr. 3/1998, p. 121-125. o soluţie care rezultă în mod categoric a autorităţilor publice, prevăzut de
din dispoziţiile art. 125 alin. (3) din art. 16 alin. (1) din Constituţie. De
JURISPRUDENŢĂ Constituţie, potrivit cărora „competenta aceea, nu este contrar acestui principiu
şi procedura de judecată sunt stabilite instituirea unor reguli speciale, inclu-
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE de lege” şi ale art. 128 în conformitate siv în ce priveşte căile de atac, cât
1. Constituţionalitate. Proceduri să ducă la înlăturarea intervenţiei cu care „împotriva hotărârilor judecă- timp ele asigură egalitatea juridică a
administrativ-jurisdicţionale. Libe- instanţelor judecătoreşti, în condiţiile toreşti, părţile interesate şi Ministerul cetăţenilor în utilizarea lor. Principiul
rul acces la justiţie. Egalitate în faţa stabilite de lege. Această consecinţă Public pot exercita căile de atac, în egalităţii în fata legii presupune insti-
legii. Curtea Constituţională a fost rezultă şi din exigenţele principiului condiţiile legii”. Judecătorul „spune tuirea unui tratament egal pentru
investită să se pronunţe asupra consti- separaţiei puterilor în stat care, în ce dreptul” pentru soluţionarea unui litigiu, situaţii care, în funcţie de scopul
tuţionalităţii unor dispoziţii legale ce priveşte relaţia dintre administraţia dar numai în formele şi în condiţiile urmărit, nu sunt diferite. De aceea el
se pretindea ca limitau accesul liber publică şi autoritatea judecătorească, procedurale instituite de lege. Pe cale nu exclude ci, dimpotrivă, presupune
la justiţie. În legătură cu problema exclude posibilitatea ca un organ al de consecinţă, legiuitorul poate institui, soluţii diferite pentru situaţii diferite.
referitoare la legitimitatea consti- administraţiei publice, chiar cu caracter în considerarea unor situaţii deosebite, În consecinţă, un tratament diferit
tuţională a procedurilor adminis- jurisdicţional, să se substituie autorităţii reguli speciale de procedura, ca şi nu poate fi doar expresia aprecierii
trativ-jurisdicţionale, Plenul Curţii judecătoreşti. Ca urmare, hotărârea modalităţile de exercitare a drepturilor exclusive a legiuitorului, ci trebuie
Constituţionale a considerat că este organului de jurisdicţie administrativă procedurale, principiul liberului acces să se justifice raţional, în respectul
de competenţa exclusivă a legiuito- este supusă controlului judecătoresc al la justiţie presupunând posibilitatea principiului egalităţii cetăţenilor în faţa
rului de a institui asemenea proceduri instanţei de contencios administrativ neîngrădită a celor interesaţi de a legii şi a autorităţilor publice. Astfel,
destinate, în general, să asigure sau al altei instanţe competente, potrivit utiliza aceste proceduri, în formele a decis că: instituirea unei proceduri
soluţionarea mai rapidă a unor cate- legii, iar părţilor nu li se poate limita şi în modalităţile instituite de lege. administrativ-jurisdicţionale nu este con-
gorii de litigii, descongestionarea exercitarea acestui drept consfinţit De aceea, regula art. 21 alin. (2) din trară principiului prevăzut de art. 21
instanţelor judecătoreşti de cauzele ce de prevederile Constituţiei. Liberul Constituţie, potrivit căreia nicio lege din Constituţie, privind liberul acces
pot fi rezolvate pe această cale, evitarea acces la justiţie presupune accesul la nu poate îngrădi accesul la justiţie, are la justiţie, cât timp decizia organului
cheltuielilor de judecată. Astfel, mijloacele procedurale prin care justiţia ca semnificaţie faptul că legiuitorul nu administrativ de jurisdicţie poate fi
procedura administrativ-jurisdicţională se înfăptuieşte. De aceea, în legătură cu poate exclude de la exerciţiul drepturilor atacată în fata unei instanţe judecătoreşti;
constituie o măsură de protecţie care, problema referitoare la compatibilitatea procesuale pe care le-a instituit nici o că accesul la structurile judecătoreşti
deci, nu poate avea ca scop, în niciun unor proceduri speciale sau a particu- categorie sau grup social. În legătura cu şi la mijloacele procedurale, inclusiv
mod, limitarea accesului la justiţie. larităţilor procedurale pentru exerci- problema privind asigurarea egalităţii la căile de atac, se face cu respectarea
Dar, justiţia se înfăptuieşte de Curtea tarea drepturilor procesuale ale părţilor cetăţenilor în exercitarea drepturilor regulilor de competenţă şi procedura
Supremă de Justiţie şi de celelalte cu principiul liberului acces la justiţie, lor procesuale, inclusiv a căilor de atac, de judecată stabilite de lege; în fine,
instanţe judecătoreşti prevăzute de Curtea Constituţională a considerat Curtea Constituţională a considerat că liberul acces la justiţie se realizează
lege. Aşa fiind, existenţa unor organe că este de competenţa exclusivă a că în instituirea regulilor de acces al numai în respectul egalităţii cetăţenilor
administrative de jurisdicţie nu poate legiuitorului de a institui regulile justiţiabililor la aceste drepturi, legiui- în faţa legii şi a autorităţilor publice,
2 Lia Savonea Lia Savonea 3
Art. 2 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 2
astfel încât orice excludere care ar avea de apel, Curtea Supremă de Justiţie şi Legislaţie: Constituţia României, art. 124, art. 131.
semnificaţia încălcării egalităţii de la toate căile de atac prevăzute de lege:
tratament juridic este neconstituţională. apel, recurs etc., deoarece competenţa Doctrină: G. Antoniu, Reforma penală şi principiile fundamentale ale dreptului
[D.C.C. nr. 1/1994, M. Of. nr. 69 din şi căile de atac sunt stabilite exclusiv penal român, R.D.P. nr. 3/1996, p. 9 şi urm.; I. Dumitru, Plata taxelor pentru acordarea
16 martie 1994] de legiuitor, care poate institui reguli asistenţei medico-legale din oficiu, în cauze penale, Dreptul nr. 5/1995, p. 40 şi urm.;
deosebite, în considerarea unor situaţii M.A. Tatu, Limitele principiului disponibilităţii în procesul penal, Pro lege nr. 4/2001,
2. Constituţionalitate. Acces p. 229 şi urm.
diferite. De aceea, dispoziţia înscrisă în
liber la justiţie. Prin încheiere, Curtea
art. 21 alin. (2) din Constituţie, în sensul
Constituţională a fost sesizată cu excepţia
că nicio lege nu poate îngrădi accesul JURISPRUDENŢĂ
de neconstituţionalitate a art. 42 alin. (4)
la justiţie, are ca semnificaţie, astfel
C.proc.pen., susţinându-se că prevederile HOTĂRÂRI CEDO
cum s-a reţinut prin aceeaşi decizie,
acestui articol contravin art. 21 din
faptul că legiuitorul nu poate exclude 1. Aliuţă c. România. Desfăşurarea de Apel Bucureşti. Cu toate acestea,
Constituţie, care garantează accesul
de la exercitarea unor drepturi pe care procesului penal potrivit dispoziţiilor în decizia finală din data de 21 martie
liber la justiţie. În susţinerea excepţiei
le-a instituit nicio categorie sau grup legale. Respectarea duratei rezona- 2000, Curtea Supremă de Justiţie a
s-a arătat că împiedicarea unei persoane
social. [D.C.C. nr. 129/1995, M. Of. bile. Jurisprudenţa Curţii Europene hotărât contrariul şi l-a condamnat pe
de a exercita o cale de atac împotriva
nr. 105/1996] a Drepturilor Omului. La originea reclamant la o pedeapsă de patru ani
unei hotărâri judecătoreşti de declinare a
competenţei în materie penală îngrădeşte 3. Scopul procesului penal. Înde- cauzei se află o cererea îndreptată şi şase luni închisoare. A fost reţinut
accesul liber la justiţie şi creează plinirea de către orice persoană a împotriva României prin care recla- în perioada 30 septembrie 1997-
posibilitatea menţinerii unor hotărâri obligaţiei de prezentare a obiectelor mantul se plânge împotriva duratei 10 februarie 1998 şi din nou din 14 aprilie
nelegale, acestea nefiind cenzurabile. În şi înscrisurilor cerute de organul de procedurilor care sunt incompatibile 2000 până la data de 19 februarie 2001.
legătură cu această critică este de reţinut urmărire penală sau de instanţa de cu condiţia de „perioadă de timp rezo- În aprilie 2001, Procurorul General, în
că liberul acces la justiţie presupune judecată constituie o obligaţie, stabilită nabilă”, prevăzută de art. 6 parag. 1 urma cererii reclamantului, a înaintat un
accesul la mijloacele procedurale prin de legiuitor pentru realizarea scopului din Convenţie. Astfel, în data de 30 apel extraordinar la Curtea Supremă de
care justiţia se înfăptuieşte. Accesul procesului penal, prevăzut la art. 1 septembrie 1997, reclamantul a fost Justiţie în vederea casării deciziei finale
liber la justiţie nu înseamnă însă că C.proc.pen. [D.C.C. nr. 145/1999, reţinut de către organele de poliţie sub din data de 21 martie 2000 („recurs în
el trebuie asigurat la toate structurile M. Of. nr. 85 din 24 februarie 2000] acuzaţia de tâlhărie şi a fost informat anulare”). În data de 8 octombrie 2001,
judecătoreşti: judecătorii, tribunale, curţi că a fost deschisă acţiunea penală Curtea Supremă de Justiţie a permis
împotriva lui de către Parchetul de pe recursul în anulare. A fost casată decizia
lângă Curtea Supremă de Justiţie. În finală din 21 martie 2000, hotărârea din
Art. 2. Legalitatea şi oficialitatea procesului penal data de 24 octombrie 1997, procurorul 9 iunie 1999 şi cea din 2 decembrie
(1) Procesul penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale cât a trimis reclamantul în judecată în 1998, iar cauza a fost transmisă către
şi în cursul judecăţii, potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege. faţa judecătoriei, care l-a achitat pe procuror pentru continuarea investiga-
reclamant prin hotărârea emisă în data ţiilor. S-a reţinut că probele administrate
(2) Actele necesare desfăşurării procesului penal se îndeplinesc din
de 2 decembrie 1998, aceeaşi soluţie a în această cauză erau contradictorii şi
oficiu, afară de cazul când prin lege se dispune altfel. [C.proc.pen.,
fost menţinută şi prin decizia pronunţată necesitau mai multe clarificări înainte
art. 1, art. 3-8]
în data de 9 iunie 1999 de către Curtea ca această cauză să fie judecată de

4 Lia Savonea Lia Savonea 5


Art. 2 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 2
către instanţe. Într-o decizie din data judiciare, avându-se în vedere că cerere introdusă împotriva României, condamnat la plata către părţile vătămate
de 10 iulie 2002, procurorul din deciziile pronunţate au fost casate, prin care domnul M. B. a sesizat Curtea a cheltuielilor de judecată evaluate la
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea iar cauza a fost transmisă la procuror pentru încălcarea art. 6 parag. 1 din suma de 2.120.000 lei. Extrasul sentinţei
Supremă de Justiţie a încetat urmărirea pentru completarea urmăririi penale. Convenţie susţinând, între altele, că nu este astfel redactat „… instanţa reţine
penală împotriva reclamantului. În data Nimic nu indică faptul că reclamantul a fost judecată echitabil cauza sa din următoarele fapte: Părţile sunt profesori
de 23 mai 2003, acelaşi procuror l-a a contribuit semnificativ la prelungirea cauza faptului că a fost condamnat la la Universitatea P. din Timişoara,
informat pe reclamant că s-a răzgândit cauzei. Curtea a reamintit că noţiunea plata unei amenzi administrative în lipsa [lucrând] în cadrul Catedrei de Infor-
cu privire la decizia anterioară şi a de perioadă de timp rezonabilă trebuie oricărei probe pertinente şi fără ca matică. La 9 martie 2001, cu ocazia unei
redeschis urmărirea penală în această analizată în lumina circumstanţelor instanţele să dea un răspuns la motivele şedinţe a catedrei, inculpatul a afirmat
cauză, iar ulterior, în data de 18 martie cazului şi cu referire la următoarele şi argumentele pe care el le-a invocat. în public că reclamanţii erau «plagiatori»,
2004, procurorul a înaintat din nou criterii: complexitatea cazului, com- El a invocat art. 6 parag. 1 din Convenţie. deoarece un articol semnat de ei
acţiune penală împotriva reclamantului portamentul reclamantului şi com- (Cu ocazia unei şedinţe a corpului reproducea în fapt un capitol dintr-o teză
la Judecătoria din Bucureşti, care l-a portamentul autorităţilor relevante. profesoral al catedrei de informatică a de doctorat. Deşi articolul semnat de
achitat conform unei hotărâri din data Curtea a găsit frecvent încălcări ale Universităţii P., decanul facultăţii a părţile vătămate conţine definiţii din alte
de 15 decembrie 2005. Procurorul din art. 6 parag. 1 din Convenţie în cazuri abordat subiectul unui pretins plagiat al lucrări ale căror structuri cât şi concepte
cadrul Parchetului de pe lângă care ridică probleme similare cu publicaţiilor ştiinţifice ale lui A.S. şi L.P., le-au reluat, nu au avut intenţia de a
Judecătoria din Bucureşti a făcut cele din prezentul caz. Examinând apărute în anul 2000, precum şi a altor reproduce aceste lucrări. Şi apoi, infrac-
apel împotriva acestei hotărâri la materialul înaintat, Curtea consideră că teze de doctorat şi lucrări de diplomă. ţiunea de calomnie presupune afirmaţii
Curtea de Apel Bucureşti, unde cazul Guvernul nu a înaintat niciun argument Pe fondul nemulţumirii generale faţă de maliţioase, făcute cu rea-credinţă şi cu
se află încă pe rolul acestei instanţe. sau fapt capabil de persuasiune care ar publicaţiile realizate în cadrul catedrei, intenţia de a leza demnitatea altuia, faţă
Cu privire la încălcarea art. 6 parag. 1 putea duce la o altă decizie în acest caz. mai mulţi profesori şi-au exprimat de un fapt care, dacă este real, ar atrage
din Convenţie, Curtea reaminteşte că Observând jurisprudenţa referitoare la opinia asupra pretinsului plagiat. Ei au una din sancţiunile prevăzute de textul
prin decizia sa din data de 8 octombrie acest subiect, Curtea a considerat că constatat că cei doi autori folosiseră acuzator. Din documentele administrate
2001, Curtea Supremă de Justiţie a casat în acest caz durata procedurilor a fost
toate hotărârile anterioare şi a înapoiat multe din definiţiile preluate din teza de la dosarul cauzei şi din declaraţiile
exagerată şi nu a întrunit condiţiile de doctorat a lui N.P. Reclamantul era martorilor reiese că inculpatul a făcut
cazul către procuror pentru continuarea
„perioadă de timp rezonabilă”. Prin singurul care a considerat fără ezitare că acele afirmaţii cu rea-credinţă, cu
investigaţiilor. Astfel, toate procedurile
urmare, se consideră că aceasta este publicaţiile ştiinţifice reprezentau un intenţia de a leza demnitatea părţilor
judiciare din acest caz au fost reduse
o încălcare a art. 6 parag. 1. [CEDO, plagiat). La 9 mai 2001 A.S. şi L.P. au vătămate, afirmaţii care, dacă ar fi fost
la zero. Prin urmare, la mai mult de
11 iulie 2006, cauza Aliuţă c. România, depus două plângeri penale diferite, sub adevărate, ar fi expus părţile vătămate la
patru ani de la data la care reclamantul
Lex Expert – Bază de date] acuzaţia de defăimare, împotriva o sancţiune disciplinară sau dispreţului
a fost informat cu privire la existenţa
acestei cauze (data de 30 septembrie 2. Boldea c. România. Obligaţia reclamantului. Judecătoria Timişoara l-a public. Deoarece condiţia publicităţii
1997), această cauză era în acelaşi respectării dispoziţiilor legale în tot achitat pe reclamant în temeiul art. 10 este de asemenea îndeplinită, instanţa
stadiu, similar cu momentul în care cursul procesului penal. Motivarea b¹) C.proc.pen., dar l-a condamnat la o constată că, dintr-un punct de vedere
procedurile au fost iniţiate. Curtea a hotărârilor judecătoreşti. Jurispru- amendă administrativă de 500.000 lei, formal, faptele inculpatului constituie
observat că întârzierile procedurale par denţa Curţii Europene a Drepturilor în temeiul art. 18¹ C.proc.pen. combinat elemente constitutive ale unei infracţiuni
a fi cauzate de către eşecul autorităţilor Omului. La originea cauzei s-a aflat o cu art. 91 C.pen. De asemenea, l-a de calomnie, reglementată de art. 206

6 Lia Savonea Lia Savonea 7


Art. 2 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 2
C.pen. În substanţă, faptele reclamantului nu poate trece drept efectiv decât dacă Timişoara a condamnat reclamantul la special, pe lipsa de motivare a sentinţei
nu ating gradul de pericol social al unei observaţiile sale sunt într-adevăr plata unei amenzi administrative, după pronunţate în primă instanţă. Dacă este
infracţiuni, deoarece este vorba despre „ascultate”, adică examinate cum trebuie ce a stabilit faptele şi a considerat că adevărat că obligaţia de a-şi motiva
o ceartă între colegi, rezultat al orgoliului de instanţa sesizată. Cu alte cuvinte, elementul intenţionat şi caracterul public deciziile pe care art. 6 parag. 1 o impune
profesional, inculpatul fiind pentru art. 6 implică în special în sarcina al faptelor era bine îndeplinit în cauză. instanţelor nu poate fi înţeleasă ca cerând
prima dată chemat în justiţie.” La 3 „instanţei” obligaţia de a examina efectiv Cu toate acestea, instanţa nu a făcut nicio un răspuns detaliat la fiecare argument,
decembrie 2001 reclamantul a formulat mijloacele, argumentele şi ofertele de referinţă concretă la elementele de fapt trebuie să se constate că în speţă
apel împotriva sentinţei judecătoriei. El probă ale părţilor, fără a le aprecia care ar fi putut justifica concluzia ce Tribunalul Judeţean Timiş nu a făcut
a susţinut în principal lipsa de motivare pertinenţa. Cu toate acestea, art. 6 vizează vinovăţia reclamantului şi decât să facă trimitere la consideraţiile
a sentinţei pe baza probelor aduse în parag. 1 obligă instanţele să-şi motiveze caracterul public al faptelor reţinute. Ea sentinţei judecătoriei. Atâta vreme cât
timpul procedurii. Părţile vătămate au hotărârile, aceasta neînsemnând că se s-a limitat să afirme că aceste condiţii aceasta ar putea constitui o motivare prin
atacat de asemenea sentinţa pronunţată cere un răspuns detaliat la fiecare sunt îndeplinite în speţă. Desigur, în alipirea motivelor instanţei anterioare în
în primă instanţă. Printr-o hotărâre din argument. Amploarea acestei obligaţii general Curtea nu are sarcina de a sensul cauzei ar fi necesar să existe o
22 martie 2002, Tribunalul Judeţean poate varia în funcţie de natura hotărârii. cunoaşte erorile în fapt sau în drept decizie motivată în mod detaliat şi
Timiş a respins cele două apeluri. El a Trebuie, de asemenea, să se ţină cont în pretins comise de o instanţă internă, complet a judecătoriei pentru a califica
decis astfel în privinţa apelului recla- special de diversitatea mijloacelor pe interpretarea legislaţiei interne revenind procedura iniţiată împotriva reclaman-
mantului: „După ce a examinat [apelul care un susţinător le poate prezenta în în primul rând autorităţilor naţionale şi tului drept echitabilă. Or, în cazul în
înaintat] pe baza motivelor invocate şi a justiţie şi de diferenţele dintre statele în special curţilor şi tribunalelor. Cu speţă, aceasta lipseşte. Aceste elemente
articolului 3856 C.proc.pen., trebuie contractante în materie de dispoziţii toate acestea, Curtea a constatat că sunt suficiente Curţii pentru a concluziona
constatat că prima instanţă a analizat legale, cutume, concepţii doctrinale, judecătoria nu a procedat la interpretarea că reclamantul are motive întemeiate să
bine elementele de fapt şi de drept ale prezentare şi redactare a sentinţelor şi tuturor elementelor constitutive ale unei susţină că deciziile Judecătoriei Timişoara
cauzei, sancţiunea administrativă hotărârilor. De aceea problema de a şti infracţiuni şi că nu a făcut nicio analiză şi ale Tribunalului Judeţean Timiş nu
aplicată apelantului fiind corect stabilită, dacă o instanţă şi-a încălcat obligaţia de a probelor prezentate de inculpat, cu erau suficient de motivate şi că nu a fost
astfel încât apelul va fi respins pe baza a motiva ce decurge din art. 6 din riscul de a elimina, eventual, în mod judecată echitabil cauza sa privind
art. 38515 pct. 1 lit. b) C.proc.pen.” Convenţie nu se poate analiza decât în motivat, pe cele pe care nu le-ar fi condamnarea la plata unei amenzi
Asupra pretinsei încălcări a art. 6 parag. 1 lumina circumstan ţelor speţei. De considerat pertinente. În plus, instanţa administrative. În concluzie s-a încălcat
din Convenţie, Curtea a amintit că asemenea, noţiunea de proces echitabil care s-a pronunţat asupra apelului recla- art. 6 parag. 1 din Convenţie. [CEDO,
dreptul la un proces echitabil, garantat cere ca o instanţă internă care nu şi-a mantului nu a răspuns deloc motivelor 15 februarie 2007, cauza Boldea c.
de art. 6 parag. 1 din Convenţie motivat decât pe scurt hotărârea, de apel ale reclamantului întemeiate, în România, Lex Expert – Bază de date]
înglobează, între altele, dreptul părţilor indiferent dacă a făcut-o alipind motivele
în cauză de a prezenta observaţiile pe oferite de o instanţă inferioară sau altfel, DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
care le consideră elocvente pentru cauza să fi examinat cu adevărat problemele 1. Oficialitatea procesului penal în art. 2 C.proc.pen. În motivarea excep-
lor. Convenţia nedorind să garanteze esenţiale ce i-au fost supuse atenţiei şi cazul exercitării acţiunii penale pentru ţiei de neconstituţionalitate, autorul
drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi nu să se fi mulţumit să confirme pur şi protecţia proprietăţii private. Curtea acesteia susţine că sunt încălcate
concrete şi efective (Artico c. Italiei, simplu concluziile unei instanţe infe- Constituţională a fost sesizată cu excepţia prevederile constituţionale ale art. 44
hotărârea din 13 mai 1980), acest drept rioare. Curtea a constatat că Judecătoria de neconstituţionalitate a dispoziţiilor alin. (2) referitoare la garantarea şi
8 Lia Savonea Lia Savonea 9
Art. 2 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 2
ocrotirea proprietăţii private în mod vinovăţie şi prevăzută de legea penală”. evident, protecţia eficientă a societăţii, categorie de persoane sau grup social, însă,
egal, indiferent de titular, deoarece Existenţa pericolului social impune a intereselor generale faţă de faptele în considerarea unor situaţii deosebite,
acestea presupun respectarea dreptului măsuri adecvate de apărare a societăţii, care prezintă pericol social, prevăzute legiuitorul poate stabili reguli speciale
petiţionarului de a dispune în mod a intereselor generale, a ordinii de de legea penală. Legea penală şi cea de procedură, precum şi modalităţi de
liber de bunurile sale, de a exercita drept, sens în care autorităţile statului, procesual penală consacră principiul exercitare a drepturilor procesuale,
în mod exclusiv şi suveran toate abilitate de lege, trebuie să acţioneze, oficialităţii, apreciind că valorile astfel încât liberul acces la justiţie nu
acţiunile care se impun pentru protecţia indiferent dacă persoana fizică sau sociale importante pot fi mai eficient înseamnă accesul, în toate cazurile, la
proprietăţii sale, inclusiv acţiunea juridică lezată prin fapta concretă o ocrotite prin intervenţia directă a toate structurile judecătoreşti şi la toate
penală. Prin urmare, existenţa a două solicită sau nu. Principiile legalităţii statului şi prin îndeplinirea din oficiu a căile de atac. [D.C.C. nr. 1/1994, M. Of.
sisteme diferite cu privire la punerea şi oficialităţii procesului penal înscrise actelor necesare desfăşurării procesului nr. 69 din 16 martie 1994]
în mişcare a acţiunii penale, atunci în art. 2 C.proc.pen. sunt în sensul penal. De asemenea, Curtea a reţinut 3. Liberul acces la justiţie. Accesul
când este vorba de bunuri care aparţin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 că nu se poate susţine că protecţia liber la justiţie nu înseamnă însă că
proprietăţii private, vine în contradicţie alin. (5) din Constituţie, potrivit cărora constituţională a proprietăţii private acesta trebuie asigurat la toate structurile
cu prevederile constituţionale invocate. „în România, respectarea Constituţiei, este lezată prin îndeplinirea din oficiu judecătoreşti, deoarece competenţa
Autorul consideră că stingerea conflic- a supremaţiei sale şi a legilor este a actelor necesare derulării procesului şi căile de atac sunt stabilite exclusiv
tului penal ar trebui să fie guvernată obligatorie”, şi ale art. 126 alin. (2), penal. Dimpotrivă, urmărirea penală din de legiuitor, care poate institui reguli
de principiul disponibilităţii atunci în conformitate cu care „competenţa oficiu a infracţiunilor contra patrimo- deosebite, în considerarea unor situaţii
când vizează infracţiuni contra patri- instanţelor judecătoreşti şi procedura niului asigură o protecţie mai energică a deosebite. [D.C.C. nr. 129/1995, M. Of.
moniului privat, soluţie care este de judecată sunt prevăzute numai proprietăţii, fiind deci chiar în interesul nr. 105 din 23 mai 1996]
preferabilă celei oficiale, considerând prin lege”. Legiuitorul român a optat proprietarului. În consecinţă, Curtea a
respins excepţia de neconstituţionalitate 4. Interpretarea legii, atribuţie
necesară completarea textului legal pentru regula generală de urmărire,
a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) C.proc.pen. a instanţelor judecătoreşti. Nu intră
criticat în sensul că dispoziţiile privi- judecare şi sancţionare din oficiu a
[D.C.C. nr. 525/2005, M. Of. nr. 997 în atribuţiile Curţii Constituţionale
toare la oficialitatea procesului penal infracţiunilor, ca fapte antisociale. Este cenzurarea interpretării date unei
să nu se aplice în cauzele în care dreptul constituţional al legiuitorului din 10 noiembrie 2005]
dispoziţii legale de către instanţele
bunul ce formează obiectul mate- de a stabili şi anumite excepţii de la 2. Liberul acces la justiţie. Posibi- judecătoreşti, al cărei control se realizează
rial al infracţiunii este proprietate aceasta regulă generală. Astfel, s-a litatea limitării prin lege. Liberul numai prin intermediul căilor de atac,
privată, cum s-ar putea întâmpla la prevăzut că în anumite cazuri, datorită acces la justiţie presupune accesul la chiar dacă priveşte constituţionalitatea
infracţiunile de delapidare, furt etc., caracterului şi conţinutului concret al mijloacele procedurale prin care se acesteia. Autorul excepţiei nu a con-
cazuri în care prevederile referitoare faptelor, statutului special al autorului înfăptuieşte actul de justiţie. Legiuitorul testat constituţionalitatea unei legi, ci a
la cerinţa plângerii prealabile şi la faptei ori al persoanei vătămate sau are competenţa exclusivă de a stabili interpretării judecătoreşti a unor dispoziţii
posibilitatea împăcării părţilor ar trebui relaţiilor speciale dintre făptuitor şi regulile de desfăşurare a procesului în legale, solicitându-se desfiinţarea deciziei
să fie operante. Examinând excepţia de persoana lezată, punerea în mişcare a faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce nr. 12/1993 a instanţei supreme şi
neconstituţionalitate, Curtea a constatat acţiunii penale să fie condiţionată de rezultă din dispoziţiile constituţionale rejudecarea recursului declarat împotriva
că, potrivit definiţiei date în art. 17 existenţa plângerii prealabile a per- ale art. 125 alin. (3) şi art. 128 din încheierii nr. 1775/1992 a acestei
alin. (1) C.pen., „infracţiunea este fapta soanei vătămate. Generalizarea acestei Constituţie. Nu poate fi exclusă de la instanţe. [D.C.C. nr. 73/1994, M. Of.
care prezintă pericol social, săvârşită cu condiţionări ar împiedica însă, în mod exerciţiul drepturilor procesuale nicio nr. 105 din 25 ianuarie 1995]

10 Lia Savonea Lia Savonea 11


Art. 3 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 3
5. Principiul oficialităţii şi exerci- obiectul sesizării, întrucât, pe de o Doctrină: G. Antoniu, Reforma penală şi sistematizarea dispoziţiilor penale, R.D.P.
tarea acţiunii civile de către partea parte, renunţarea la exerciţiul acţiunii nr. 5/1997, p. 9 şi urm.; L. Barac, Reflecţii asupra instituţiei răspunderii penale, R.D.P.
vătămată. Principiul oficialităţii este civile nu are, în concepţia legiuitorului, nr. 1/1996, p. 41 şi urm.
o cerinţă şi o continuare firească a nicio influenţă asupra acţiunii penale,
principiului legalităţii. Protecţia consti- iar, pe de altă parte, persoana vătămată, JURISPRUDENŢĂ
tuţională a proprietăţii private nu este care nu s-a constituit parte civilă în
lezată prin îndeplinirea din oficiu a procesul penal, poate introduce la DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
actelor necesare derulării procesului instanţa civilă acţiune pentru repararea Aflarea adevărului. Fiind sesizată să aibă posibilitatea de a pune întrebări
penal; dimpotrivă, urmărirea penală pagubei pricinuită prin infracţiune. cu excepţia de neconstituţionalitate acestor martori), Curtea a constatat
din oficiu a infracţiunilor contra patri- [D.C.C. nr. 31/2000, M. Of. nr. 222 din a dispoziţiilor art. 69 şi ale art. 327 că textele de lege cu privire la care
moniului asigură o protecţie mai 19 mai 2000] alin. (3) C.proc.pen., motivată de s-a ridicat excepţia sunt în acord cu
energică a proprietăţii, aceasta fiind încălcarea dispoziţiilor constituţionale Constituţia. În ceea ce priveşte critica
6. Oficialitatea procesului penal.
chiar în interesul proprietarului. Oficia- vizând prezumţia de nevinovăţie şi de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
Principiul oficialităţii, înscris în
itatea procesului penal nu este „fără dreptul la apărare (s-a arătat că în art. 69 C.proc.pen., în sensul că
alin. (2) al art. 2 C.proc.pen., reprezintă,
limite”, din moment ce în anumite privinţa declaraţiei învinuitului sau acestea ar institui un standard diferit
neîndoielnic, garanţia că în cazul
condiţii legea prevede excepţii de la inculpatului, atribuindu-se valoare în evaluarea declaraţiilor învinuitului
infracţiunilor atât începerea urmăririi
acest principiu. Astfel, regula oficia- probatorie acesteia numai în măsura sau inculpatului ca mijloc de probă,
penale, cât şi desfăşurarea procesului
lităţii poate fi restrânsă sau înlăturată în care se coroborează cu alte probe aceasta a fost considerată neîntemeiată,
penal se îndeplinesc din oficiu, în afara
atunci când, de exemplu, legea cere, existente la dosarul cauzei, se încalcă deoarece conform art. 63 alin. (2)
cazurilor când legea dispune altfel.
pentru punerea în mişcare a acţiunii prezumţia de nevinovăţie, deoarece C.proc.pen. probele nu au o valoare mai
Opţiunea legiuitorului în ceea ce priveşte
penale, încuviinţări sau autorizări se presupune că inculpatul nu spune dinainte stabilită. Aprecierea probelor
urmărirea, judecarea şi sancţionarea din
prealabile sau când aceasta este con- oficiu a infractorilor a avut în vedere adevărul, fiind interesat în ascunderea se face de către organele judiciare
diţionată de existenţa plângerii preala- asigurarea protecţiei cât mai eficiente acestuia; cu privire la dreptul la potrivit convingerii lor, formată în
bile. Faptul că partea vătămată nu a societăţii, a interesului acesteia de apărare, deoarece legea condiţionează urma examinării probelor administrate
mai are interes în cauză, dovedit prin sancţionare a persoanelor care comit valabilitatea apărării lui de coroborarea în cauză. Rezerva manifestată de
aceea că nu s-a constituit parte civilă, infracţiuni [D.C.C. nr. 45/2000, M. Of. declaraţiilor sale cu alte probe existente legiuitor în ceea ce priveşte forţa pro-
nu prezintă importanţă în raport cu nr. 370 din 9 august 2000] în cauză. Or, standardul diferit de bantă a declaraţiilor învinuitului sau
apreciere stabilit prin art. 69 C.proc. inculpatului este justificată din punct
pen. nu se justifică în niciun fel; iar cu de vedere psihologic prin poziţia proce-
Art. 3. Aflarea adevărului privire la dispoziţiile art. 327 alin. (3) suală a acestuia în proces, după cum
În desfăşurarea procesului penal trebuie să se asigure aflarea C.proc.pen. autorul excepţiei arată că este justificată în cazul declaraţiilor
adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu acestea sunt contrare Constituţiei, prin părţii civile, ale părţii vătămate şi ale
privire la persoana făptuitorului. [C.proc.pen., art. 1, art. 2, art. 4-8, aceea că admite folosirea ca probe în părţii responsabile civilmente, faţă
art. 202, art. 316, art. 320] cursul judecăţii a declaraţiilor date de de care se manifestă aceeaşi rezervă
martori în afara judecăţii, în cadrul unei (art. 75 C.proc.pen.). Curtea a constatat
Legislaţie: Constituţia României, art. 124, art. 131. proceduri nepublice, fără ca inculpatul că nu este justificată nici invocarea
12 Lia Savonea Lia Savonea 13
Art. 4 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 4
încălcării prezumţiei de nevinovăţie, considerarea unor situaţii obiective, Legislaţie: Constituţia României, art. 124, art. 131.
având în vedere dispoziţiile art. 6 excepţionale, în care martorul audiat în
C.proc.pen., care prevăd că sarcina faza urmăririi penale nu se mai poate Doctrină: L. Barac, Reflecţii asupra instituţiei răspunderii penale, R.D.P. nr. 1/1996,
probei revine organelor judiciare, prezenta în faţa instanţei judecătoreşti p. 41 şi urm.
precum şi dispoziţiile art. 66 din pentru o nouă audiere. În aceste cazuri
acelaşi cod, care prevăd că învinuitul speciale Curtea consideră că dreptul la JURISPRUDENŢĂ
sau inculpatul nu este obligat să apărare al inculpatului nu este încălcat,
probeze nevinovăţia sa, iar în cazul întrucât acesta a avut posibilitatea de DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
în care există probe de vinovăţie, a se confrunta cu martorii în cursul Rolul activ al organelor judi- oficialitatea procesului penal şi, mai
învinuitul sau inculpatul are dreptul să urmăririi penale, atunci când aceştia au ciare în procesul penal. 1) Curtea ales, cu dispoziţiile art. 3 din acelaşi
probeze lipsa de temeinicie a acestora. fost audiaţi cu respectarea dispoziţiilor Constituţională a fost sesizată cu o cod. Organele judiciare penale nu ar
Curtea a subliniat că prin dispoziţiile art. 172 alin. (1) C.proc.pen. Curtea excepţie de neconstituţionalitate a putea să asigure aflarea adevărului
criticate legiuitorul a asigurat aflarea a conchis că primordială în realizarea prevederilor art. 4 C.proc.pen. În asistând pasiv şi indiferent la activitatea
adevărului, conferind dreptul instanţei actului de justiţie este aflarea adevărului, motivarea excepţiei s-a susţinut că de probaţiune desfăşurată în faţa lor,
de a cântări şi corobora ansamblul cu respectarea principiilor constituţionale textul invocat, care reglementează rolul în special organele de urmărire penală
materialului probator din cauză. Refe- şi procesual penale privind dreptul la activ al judecătorului, este neconsti- care au ca sarcină tocmai strângerea
ritor la dispoziţiile art. 327 alin. (3) apărare. [D.C.C. nr. 151/2002, M. Of. tuţional şi incompatibil cu principiul probelor necesare cu privire la
C.proc.pen., Curtea a apreciat că textul nr. 488 din 8 iulie 2002] inamovibilităţii judecătorului, deoa- existenţa infracţiunilor, la identificarea
de lege criticat a fost reglementat în rece permite acestuia să devină parte făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii
DECIZII DE SPEŢĂ în proces, depăşindu-şi rolul de arbitru acestora. În consecinţă, Curtea a respins
imparţial. De asemenea, s-a precizat excepţia de neconstituţionalitate
Purtare abuzivă. Prin fapta sa (în prevăzută de art. 266 C.pen.) inculpatul că, atâta vreme cât s-a introdus inamo- a dispoziţiilor art. 4 C.proc.pen.
calitate de ajutor de şef de post la poliţia a adus atingere unei valori sociale vibilitatea, trebuie reintrodus şi princi- [D.C.C. nr. 28/1998, M. Of. nr. 146 din
unei comune a întrebuinţat violenţe importante a statului de drept, şi anume piul rolului pasiv al judecătorului, 10 aprilie 1998]
asupra unei persoane în exercitarea activităţii de înfăptuire a justiţiei, singurul de natură să asigure respec- 2) Organele judiciare penale nu pot
activităţii de cercetare penală pentru constrângerea fiind incompatibilă tarea art. 21 din Constituţie, privind să asigure aflarea adevărului asistând
a obţine de la aceasta o declaraţie cu principiul aflării adevărului care accesul liber la justiţie, şi a art. 23 pasiv şi indiferent la activitatea de
de recunoaştere a unei fapte de furt, guvernează procesul penal. [I.C.C.J., din Legea fundamentală, referitor la probaţiune desfăşurată în faţa lor,
fiind întrunite elementele constitutive s. pen., dec. nr. 6218/2006, B.C. libertatea individuală. Examinând pentru a nu vorbi de organele de
ale infracţiunii de cercetare abuzivă nr. 2/2007, p. 44] excepţia ridicată Curtea a reţinut că urmărire penală care, aşa cum prevede
prin dispoziţiile art. 4 C.proc.pen. se art. 200 C.proc.pen., au ca sarcină
dă expresie unuia dintre principiile tocmai strângerea probelor necesare
Art. 4. Rolul activ fundamentale. Această regulă se află cu privire la existenţa infracţiunilor, la
Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată sunt obli- în corelaţie şi în perfectă concordanţă identificarea făptuitorilor şi la stabilirea
gate să aibă rol activ în desfăşurarea procesului penal. [C.proc.pen., cu scopul procesului penal, cu dispo- răspunderii acestora. Dispoziţiile
art. 1-3, art. 5-8, art. 202, art. 316, art. 320] ziţia art. 2 C.proc.pen. privitoare la legale privitoare la rolul activ al orga-
14 Lia Savonea Lia Savonea 15
Art. 5 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 5
nelor judiciare nu pot fi contrare prin- dobândită fără o preocupare specială (4) Orice persoană care a fost, în cursul procesului penal, privată de
cipiilor constituţionale privitoare la din partea organelor judiciare; or, în libertate sau căreia i s-a restrâns libertatea, ilegal sau pe nedrept, are
inviolabilitatea libertăţii individuale condiţiile în care legea acordă incul- dreptul la repararea pagubei suferite, în condiţiile prevăzute de lege.
şi a siguranţei persoanei – art. 23 patului toate garanţiile procesuale, (5) În tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul arestat
alin. (1) – şi la prezumţia de nevinovăţie – inclusiv dreptul de a fi asistat de un preventiv poate cere punerea în libertate provizorie, sub control
art. 23 alin. (8). [D.C.C. nr. 143/1996, apărător în tot cursul procesului penal, judiciar sau pe cauţiune. [C.proc.pen., art. 1-4, art. 51-8, art. 136-1371,
M. Of. nr. 49 din 21 martie 1997] nu se poate vorbi de vreo prejudiciere a art. 139-141, art. 143-149, art. 155, art. 159, art. 1602, art. 1604, art. 163,
3) Înfăptuirea justiţiei nu este intereselor apărării. [D.C.C. nr. 28/1998, art. 171, art. 172, art. 504]
posibilă fără cunoaşterea situaţiei de M. Of. nr. 146 din 10 aprilie 1998]
fapt, iar această cunoaştere nu poate fi Notă: Alineatele (2)-(4) ale art. 5 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin
Legea nr. 281/2003.
DECIZII DE SPEŢĂ
Legislaţie: Convenţia europeană a drepturilor omului, ratificată prin Legea
1. Rol activ. Obligaţiile instanţei de 2. Obligaţiile instanţei de judecată nr. 30/1994, art. 5, art. 6; Protocolul nr. 7 la Convenţia europeană a drepturilor omului,
judecată. În situaţia în care inculpatul în realizarea rolului activ. Întrucât ratificat prin Legea nr. 30/1994, art. 3; Constituţia României, art. 21, art. 23, art. 24.
are o atitudine de nerecunoaştere a faptei petenta se afla în stare de arest preventiv,
care i se impută, obligaţia instanţei este instanţa de judecată, în virtutea rolului Doctrină: G. Antoniu, Reforma penală şi principiile fundamentale ale dreptului
de a depune toate diligenţele pentru activ, trebuia să recalifice cererea de penal român, R.D.P. nr. 3/1996, p. 9 şi urm.; T. Manea, Conţinutul principiului garantării
administrarea celorlalte probatorii, întrerupere a executării pedepsei, apli- libertăţii persoanei, Dreptul nr. 10/2004, p.175 şi urm.; V. Pătulea, Reflecţii în legătură
chiar şi în situaţia în care inculpatul nu cabilă doar în cazul condamnatului, cu căile de atac împotriva luării măsurii arestării preventive, Dreptul nr. 1/2002, p. 125
ar insista în aceasta, căci o asemenea în cererea de revocare a măsurii pre- şi urm.; M. Sas, Liberarea provizorie. Prezent şi perspective, R.D.P. nr. 3/2003, p. 50
activitate este esenţială pentru aflarea ventive a arestării pentru motive medi- şi urm.; A. Ţuculeanu, Garanţiile libertăţii persoanei prevăzute de Codul de procedură
adevărului în cauză. [C.A. Bucureşti, cale. [Trib. Bucureşti, s. I pen., dec. penală, Pro lege nr. 1/2000, p. 5 şi urm.
s. a II-a pen., dec. nr. 493/2004, PJP nr. 900/A/2004, nepublicată]
2003-2004, p. 372] JURISPRUDENŢĂ

HOTĂRÂRI CEDO
Art. 5. Garantarea libertăţii persoanei Sissanis c. România. Obligaţia încălcarea art. 2 parag. 2 din Protocolul
(1) În tot cursul procesului penal este garantată libertatea persoanei. respectării dispoziţiilor legale în nr. 4 la Convenţie, prin înscrierea
(2) Nicio persoană nu poate fi reţinută, arestată sau privată de liber- cazul oricărei forme de restrângere a menţiunii „C” în paşaportul său în
tate în alt mod şi nici nu poate fi supusă vreunei forme de restrângere libertăţii persoanei. Jurisprudenţa vederea executării măsurii provizorii a
a libertăţii decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. Curţii Europene a Drepturilor obligaţiei de a nu părăsi ţara, autorităţile
(3) Dacă cel împotriva căruia s-a luat măsura arestării preventive Omului. La originea cauzei se află încălcându-i dreptul la libera circulaţie.
sau s-a dispus internarea medicală ori o măsură de restrângere a cererea introdusă împotriva României Astfel, la 10 februarie 1998 s-a început
libertăţii consideră că aceasta este ilegală are dreptul, în tot cursul prin care un cetăţean grec, Nicolaos urmărirea penală împotriva inculpatului
procesului penal, să se adreseze instanţei competente, potrivit legii. Sissanis (reclamantul), pretinde pentru evaziune fiscală, fals şi uz de

16 Lia Savonea Lia Savonea 17


Art. 5 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 5
fals. Zece zile mai târziu, la 20 februarie civile a fost respins de Tribunalul închisoare pentru cele trei capete de pronunţat asupra cererii reclamantului
1998, poliţia a luat în privinţa recla- Constanţa la 6 noiembrie 2006. La acuzare şi a hotărât menţinerea arestului vizând ştergerea menţiunii „C” de pe
mantului măsura preventivă a obligaţiei 31 august 1998 Parchetul a dispus preventiv. Reclamantul a înaintat apel paşaportul său. În faţa Tribunalului
de a nu părăsi ţara. Aplicând această începerea din nou a urmăririi penale împotriva acestei sentinţe, invocând Constanţa reclamantul şi-a reiterat
măsură, poliţia a înscris în paşaportul împotriva reclamantului, pentru înşelă- nevinovăţia sa şi a cerut revocarea cererea privind anularea menţiunii „C”.
său menţiunea „C” şi a informat asupra ciune, fals intelectual şi uz de fals. Era arestului preventiv, iar printr-o decizie Invocând art. 29 din Legea nr. 123/2001
acestui lucru reclamantul la 23 februarie acuzat că a simulat deteriorarea şi apoi din 19 iulie 2000 Curtea de Apel privind regimul străinilor în România
1998, fără a-i indica totuşi baza legală a salvarea unei nave româneşti în portul Constanţa a ordonat punerea în libertate care abrogase vechea Lege nr. 25/1969,
acestei măsuri. Reclamantul a depus o Dakar. Printr-o adresă din 2 septembrie a reclamantului. Printr-o hotărâre din el menţionează că orice măsură
contestaţie împotriva măsurii preven- 1998 Poliţia Constanţa a cerut Oficiului 21 decembrie 2000 Curtea de Apel provizorie a obligaţiei de a nu părăsi
tive, iar printr-o decizie preliminară din pentru străini, emigrare şi paşapoarte Constanţa a anulat sentinţa respectivă ţara trebuia să fie pronunţată de un
6 martie 1998 Tribunalul Constanţa a din Constanţa de pe lângă Ministerul de şi a trimis cauza la tribunal spre magistrat, în condiţiile în care men-
respins contestaţia, după ce a constatat Interne înscrierea menţiunii „C” în rejudecare, iar printr-o hotărâre din ţiunea de pe paşaportul său fusese
că nicio măsură preventivă nu fusese paşaportul reclamantului. La 20 noiem- 8 martie 2006 Tribunalul Constanţa a înscrisă la ordinul poliţiei. Printr-o
luată împotriva reclamantului de către brie 1998 parchetul a decis arestarea pronunţat achitarea reclamantului. La decizie din 13 decembrie 2001
procuror. Reclamantul a aflat prin preventivă a reclamantului pentru 9 noiembrie 2000 reclamantul a cerut Tribunalul Constanţa a respins cererea
intermediul Consulatului Greciei în treizeci de zile, iar printr-un rechizitoriu Ministerului de Interne ştergerea reclamantului. El a indicat că recla-
România că la 19 martie 1998 parchetul din 2 decembrie 1998 parchetul a menţiunii „C” de pe paşaportul său, dar mantul nu adusese dovada faptului că
i-a interzis să părăsească ţara pentru o hotărât trimiterea în judecată a recla- acesta din urmă i-a comunicat refuzul urmărirea penală împotriva sa încetase
perioadă de treizeci de zile. La mantului. În cursul arestului preventiv său la 10 noiembrie 2000. Ministerul, sau că fusese achitat, în conformitate cu
14 august 1998, la sfârşitul acestei reclamantul a cerut de mai multe ori (la făcând trimitere la Legea nr. 25/1969 art. 30 lit. b) al Legii nr. 123/2001. În
perioade, reclamantul a cerut ştergerea 4 martie, 8 iulie, 4 august, 23 septembrie privind regimul străinilor, şi-a motivat 2002, la o dată neprecizată, reclamantul
menţiunii „C” de pe paşaportul său. 1999, 7 octombrie 1999 şi 21 ianuarie refuzul prin faptul că procesul penal în a cerut din nou Ministerului de Interne
Prin hotărârea definitivă din 28 august 2000) punerea sa în libertate sub control cadrul căruia fusese luată măsura ştergerea menţiunii „C” de pe paşaportul
1998, Judecătoria Constanţa a dat curs judiciar. Instanţele au refuzat să dea preventivă nu se încheiase. La 13 sep- său. Prin intermediul Consulatului
cererii sale şi a ordonat ştergerea curs cererilor sale din cauza faptului că tembrie 2000 reclamantul a cerut tribu- Greciei în România el a fost informat
menţiunii. Printr-un rechizitoriu din infracţiunile pentru care era urmărit nalului judeţean să ordone ştergerea asupra refuzului ministerului din
29 noiembrie 2003, parchetul a decis erau pedepsite cu pedeapsa închisorii menţiunii „C” de pe paşaportul său. 11 aprilie 2002. La 30 iunie 2002
trimiterea în judecată a reclamantului care împiedica aplicarea beneficiului Tribunalul şi-a declinat competenţa în reclamantul a adresat o scrisoare
pentru infracţiuni legate de neregula- punerii în libertate sub control judiciar. favoarea Curţii de Apel Constanţa, care Oficiului pentru străini, cerând infor-
ritatea documentelor contabile ale Ultima contestaţie prezentată de recla- trebuia să statueze asupra apelului maţii asupra bazei legale a măsurii pre-
societăţilor comerciale pe care le con- mant în acest sens a fost respinsă la înaintat împotriva sentinţei tribunalului ventive luate împotriva sa şi a legalităţii
ducea, iar printr-o sentinţă din 24 iunie 14 februarie 2000 de Curtea de Apel judeţean din 8 iunie 2000. Printr-o sale în privinţa art. 29 alin. (1) lit. b) a
2005 Judecătoria Constanţa l-a achitat Constanţa. Printr-o sentinţă din 8 iunie hotărâre din 21 decembrie 2000 Curtea noii Legi nr. 123/2001 privind regimului
pe reclamant. Apelul înaintat împotriva 2000 Tribunalul Constanţa a condamnat de Apel Constanţa a anulat sentinţa străinilor. La 11 iulie 2002 autoritatea
acestei sentinţe de Parchet şi părţile reclamantul la doi ani şi zece luni de menţionată anterior, dar ea nu s-a administrativă i-a indicat, referindu-se

18 Lia Savonea Lia Savonea 19


Art. 5 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 5
la prima măsură preventivă, că fusese prevede această cerinţă, nu putea fi nr. 10/1990 asupra regimului paşapoar- reclamantul nu a suferit vreun prejudiciu
luată pe baza art. 27 din Legea aplicată la faptele cauzei fără a încălca telor şi călătoriilor în străinătate şi moral sau material după adoptarea
nr. 25/1969 şi că dispoziţiile noii Legi principiul general al neretroactivităţii art. 27 al Legii nr. 25/1969. În confor- măsurii executorii din 2 septembrie
nr. 123/2001 nu mai puteau fi aplicate legii. De asemenea, tribunalul a consta- mitate cu aceste instrucţiuni, poliţia ar 1998. Prejudiciile suferite sunt rezul-
în privinţa sa, deoarece nu reglementau tat că reclamantul nu adusese dovada fi fost obligată să restrângă, pentru o tatul acestor fapte constitutive de
fapte anterioare intrării sale în vigoare. că urmărirea penală dispusă împotriva perioadă mergând până la şapte zile, infracţiune pentru care a fost condamnat.
Ea a informat de asemenea reclamantul sa încetase sau că fusese achitat, în libera circulaţie a străinului în privinţa Faptul că poliţia a procedat la
că măsura fusese luată pe o durată conformitate cu art. 30 lit. b) din Legea căruia există indicii că a comis o faptă investigaţii nu poate constitui temeiul
nedeterminată. În 2002 reclamantul a nr. 123/2001, iar la 7 aprilie 2003 constitutivă de infracţiuni, chiar în lipsa răspunderii sale materiale sau morale,
citat în contencios administrativ în faţa Curtea de Apel Constanţa a confirmat aprobării procurorului sau instanţei. ţinând cont de faptul că procesul penal
Tribunalului Constanţa Inspectoratul în recurs această sentinţă. La 10 decem- Printr-o sentinţă din 29 martie 2004, a fost soluţionat de instanţe şi nu de
judeţean de poliţie Constanţa şi a cerut brie 2003 reclamantul a introdus o nouă Tribunalul Neamţ, în completul său poliţie. Actul administrativ a fost legal
anularea măsurii provizorii a obligaţiei acţiune la Judecătoria Constanţa, administrativ, a dat în paralel curs în momentul adoptării sale şi revocarea
de a nu părăsi ţara şi, pe cale de conse- vizând ştergerea menţiunii „C”. Printr-o cererilor reclamantului. El a ordonat sa nu angajează răspunderea materială
cinţă, ştergerea menţiunii „C” de pe decizie din 7 ianuarie 2004 instanţa a ştergerea menţiunii „C” de pe paşaport, sau morală a autorului său. În conse-
paşaportul său. El a susţinut că măsura respins acţiunea ca inadmisibilă, după dar a refuzat să-i acorde daune materiale cinţă, plângerea asupra daunelor mate-
preventivă fusese luată pentru o ce a constatat că înscrierea măsurii în şi morale. Extrasul relevant din această riale şi morale va fi respinsă.” Această
perioadă de treizeci de zile în temeiul paşaportul reclamantului era o acţiune sentinţă are următorul conţinut: „Recla- sentinţă, devenită definitivă, a fost
Legii nr. 25/1969, care fusese abrogată administrativă şi că, în consecinţă, nu mantul nu se află sub influenţa niciunui executată la 10 iunie 2004 prin înscrie-
de Legea nr. 123/2001. Or, în confor- putea fi contestată decât în temeiul mandat prin care magistratul ar fi putut rea literei „L” în paşaportul recla-
mitate cu această nouă lege, orice Legii nr. 29/1990 privind contenciosul lua împotriva sa o măsură de restrângere mantului. Asupra pretinsei încălcări a
măsură preventivă trebuia să fie luată administrativ. În 2004 reclamantul a a liberei sale circulaţii. Perioada în art. 2 parag. 2 din Protocolul nr. 4 la
de un magistrat în condiţiile în care, în cerut anularea actului administrativ din timpul căreia măsura executorie a Convenţie, Curtea aminteşte că dreptul
cazul său, măsura fusese luată de 2 septembrie 1998 prin care se ordonase înscrierii literei «C» a fost aplicată s-a la libera circulaţie, aşa cum este
poliţie, care nu oferea garanţiile cerute Autorităţii pentru străini de pe lângă scurs. Orice restrângere a liberei recunoscut la parag. 1 şi 2 ale art. 2 din
pentru un „magistrat” în sensul legii Ministerul de Interne să aplice circulaţii nu poate fi ordonată decât de Protocolul nr. 4, are drept scop asigu-
menţionate anterior. Printr-o sentinţă menţiunea „C” pe paşaportul reclaman- o instanţă, dar, în speţă, nicio instanţă rarea dreptului în spaţiu, garantat
din 12 decembrie 2001 Tribunalul tului. El a cerut, de asemenea, daune penală nu a ordonat o asemenea măsură, oricărei persoane, de a circula pe
Constanţa a respins cererea reclaman- materiale şi morale. La 26 februarie acuzatul fiind anchetat şi judecat în teritoriul pe care se află precum şi de a-l
tului. În ceea ce priveşte competenţa de 2004, la cererea instanţei, poliţia a stare de libertate. Pe baza consideraţiilor părăsi; aceasta implică dreptul de a
a decide asupra aplicării unei asemenea prezentat un document intitulat „punct de mai sus, instanţa consideră că merge într-o ţară la alegerea sa, în care
măsuri preventive, tribunalul a scos în de vedere”, în care a menţionat că acţiunea reclamantului vizând anularea ar putea fi autorizat să intre (a se vedea,
evidenţă că Legea nr. 25/1969, în măsura preventivă luată împotriva recla- actului administrativ din 2 septembrie mutatis mutandis, Peltonen c. Finlandei,
vigoare în momentul adoptării măsurii, mantului era bazată pe Instrucţiunile 1998 este întemeiată şi decide admiterea Decizia Comisiei din 20 februarie
nu cerea ca măsura să fie luată de un Ministerului de Interne nr. 555/1996, ei. În privinţa daunelor morale şi mate- 1995). Rezultă că libera circulaţie
magistrat. Legea nr. 123/2001, care dispuse cu aplicarea Decretului-lege riale solicitate, instanţa constată că ordonă interdicţia oricărei măsuri ce ar

20 Lia Savonea Lia Savonea 21


Art. 5 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 5
putea aduce atingere acestui drept şi ar de asemenea calitatea legii în cauză: urmăririi penale sau achitarea sa sau, în o ingerinţă a executivului în drepturile
putea restrânge exerciţiul său în aceasta trebuie într-adevăr să fie caz de condamnare, după executarea individului să fie supusă unui control
condiţiile în care nu răspunde cerinţelor accesibilă justiţiabilului şi previzibilă pedepsei. În primul rând, nu s-a făcut eficient care trebuie să asigure în mod
unei măsuri ce ar putea fi considerată în privinţa efectelor sale (Rotaru c. nicio menţiune asupra autorităţii normal, cel puţin în ultimă instanţă,
„necesară într-o societate democratică” României). Pentru ca legea să îndepli- abilitate să ia o asemenea măsură. Este puterea judiciară, deoarece oferă cele
atingerii obiectivelor legitime prevăzute nească condiţia de previzibilitate, adevărat că Guvernul a depus mai bune garanţii de independenţă, de
de parag. 3 al articolului menţionat trebuie să precizeze cu destulă claritate instrucţiunile Ministerului de Interne imparţialitate şi de procedură legală
anterior. Astfel, Curtea consideră că întinderea şi modalităţile exercitării nr. 555/1996, care completează Legea (Klass şi alţii c. Germaniei, hotărârea
măsura prin intermediul căreia un puterii de apreciere a autorităţilor în nr. 25/1969, indicând numai persoanele din 6 septembrie 1978). Acest raţio-
individ este deposedat de un document domeniul analizat, ţinând cont de abilitate să execute aceste măsuri şi nament ar putea fi aplicat mutatis
de călătorie, cum ar fi de exemplu un scopul legitim urmărit, pentru a oferi cele care trebuie să le aprobe. Or, reiese mutandis la art. 2 din Protocolul nr. 4,
paşaport, reprezintă, fără nicio îndoială, individului o protecţie adecvată împo- că aceste instrucţiuni interne conţin ţinând cont de legătura strânsă dintre
o ingerinţă în exerciţiul liberei circulaţii triva arbitrarului (a se vedea Olsson c. menţiunea „secret” şi nu au fost acest ultim articol şi art. 8 din Convenţie
(Baumann c. Franţei, hotărârea din Suediei, hotărârea din 24 martie 1988). publicate în Monitorul Oficial. Curtea (a se vedea, în acest sens, Iletmiş c.
22 mai 2001). Curtea constată că, deşi În consecinţă, nu poate fi considerată notează de asemenea că, deşi art. 27 al Turciei, hotărârea din 6 decembrie
reclamantul nu a fost deposedat de drept „lege” decât o normă emisă cu legii abilitează autorităţile competente 2005). În acest caz, Curtea relevă că
paşaport, nu s-a putut folosi de acest destulă precizie pentru a permite să autorizeze o ingerinţă în libera procedura de aplicare a măsurii
document de călătorie care, la nevoie, cetăţeanului să-şi corecteze conduita; circulaţie a străinilor, motivul acestei preventive a obligaţiei de a nu părăsi
i-ar fi permis să părăsească teritoriul ascultând la nevoie sfaturile potrivite, ingerinţe nu este definit cu destulă ţara nu oferă asemenea garanţii, nicio
României. Ea consideră deci că recla- el trebuie să aibă capacitatea de a precizie. Curtea trebuie, de asemenea, procedură de control nefiind prevăzută
mantul a suferit o restrângere a exer- prevedea, într-un grad rezonabil al să se asigure că există garanţiile de Legea nr. 25/1969, indiferent dacă
ciţiului dreptului său la libera circulaţie, circumstanţelor cauzei, consecinţele de adecvate şi suficiente împotriva abuzu- este vorba despre momentul în care
care reprezintă o ingerinţă în sensul natură să decurgă dintr-o anumită rilor autorităţilor. Ea aminteşte că în măsura a fost luată sau după. De altfel,
art. 2 din Protocolul nr. 4 al Convenţiei acţiune. Curtea consideră că trebuie cauzele privind sistemele de suprave- toate demersurile reclamantului vizând
(a se vedea, mutatis mutandis, Guzzardi examinată „calitatea” normelor juridice ghere secretă, analizate din punctul de ridicarea măsurii preventive (cereri la
c. Italiei, hotărârea din 6 noiembrie invocată în speţă, descoperind în special vedere al art. 8 din Convenţie, s-a decis Ministerul de Interne, contestaţii în faţa
1980, Raimondo c. Italiei, hotărârea dacă dreptul intern stabilea cu destulă că asemenea sisteme trebuie să conţină instanţelor penale sau în contencios
din 22 februarie 1994 şi Labita c. Italiei, precizie condiţiile în care măsura garanţii stabilite prin lege care sunt administrativ) au fost respinse, deoarece
6 aprilie 2000). Rămâne de văzut dacă preventivă a obligaţiei de nu părăsi ţara aplicabile controlului activităţilor reclamantul s-a aflat în imposibilitatea
această restrângere era „prevăzută de putea fi decisă. Curtea constată cu serviciilor interesate. Procedurile de de a face dovada că urmărirea penală
lege” şi constituia o „măsură necesară uşurinţă conţinutul vag al art. 27 al controlul trebuie să respecte pe cât împotriva sa s-a încheiat sau că fusese
într-o societate democratică”. Curtea Legii nr. 25/1969, pe care se întemeiază posibil cu fidelitate valorile unei achitat. În realitate, este vorba despre o
aminteşte jurisprudenţa sa constantă măsura preventivă. Acest articol se societăţi democratice, în special măsură automată, aplicată pentru o
conform căreia expresia „prevăzută de limitează la a stipula că străinul învinuit preponderenţa dreptului, la care se durată nedeterminată, ceea ce încalcă
lege” impune ca măsura incriminată să sau acuzat într-un proces penal nu poate referă în mod expres preambulului drepturile individului (a se vedea
aibă o bază în dreptul intern, dar vizează părăsi ţara decât după încetarea Convenţiei. Ea implică, între altele, ca Reiner c. Bulgariei, 23 mai 2006,

22 Lia Savonea Lia Savonea 23


Art. 51 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 51
Luordo c. Italiei, 17 iulie 2003, şi privinţă că în sentinţa sa definitivă din Legislaţie: Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 3, Constituţia
Iletmis). Prin urmare, Curtea consideră 29 martie 2004 Tribunalul Neamţ a României, art. 21, art. 23, art. 24.
că dreptul intern nu indică cu destulă revocat măsura preventivă a obligaţiei
claritate întinderea şi modalităţile exer- de a nu părăsi ţara luată împotriva Doctrină: G. Antoniu, Reforma penală şi principiile fundamentale ale dreptului penal
citării puterii de apreciere a autorităţilor reclamantului. Instanţa a constatat că român, R.D.P. nr. 3/1996, p. 9 şi urm.
în domeniul analizat. La toate acestea reclamantul nu se afla sub imperiul
se adaugă faptul că art. 27 din Legea nr. vreunei măsuri preventive restrictive JURISPRUDENŢĂ
25/1969 a fost declarat neconstituţional de libertate luată de un magistrat. Cu
printr-o Decizie a Curţii Constituţionale toate acestea, el nu a acordat nicio HOTĂRÂRI CEDO
din 11 aprilie 2001 şi modificat ulterior reparaţie prejudiciului suferit de 1. Bursuc c. România. Obligaţia poliţiei, reclamantul a fost dus într-o
prin Legea nr. 123/2001 pentru a-l face interesat în urma prelungirii ilegale a respectării demnităţii umane. Juris- cameră unde a fost bătut cu bestialitate
conform cu Constituţia. În acest sens, măsurii preventive. De asemenea, prudenţa Curţii Europene a Drep- de către aproximativ 8 poliţişti. Aceştia
s-a prevăzut că orice măsură preventivă Guvernul nu a sugerat deloc că recla- turilor Omului. La originea cauzei l-au aruncat pe reclamant pe jos, l-au
de obligare de a nu părăsi ţara trebuie mantul ar fi putut exercita o altă cale de se află cererea introdusă împotriva bătut cu picioarele, i-au aplicat lovituri
luată de către un magistrat (art. 29 din atac internă pentru a fi despăgubit (Vito României, prin care domnul Ion Bursuc de baston, au aruncat cu apă pe el şi au
Legea nr. 123/2001). Or, ţinând cont de Sante Santoro c. Italiei, nr. 36681/97). (reclamantul), a sesizat Comisia Euro- urinat asupra sa. Maltratat mai mult de
faptul că în speţă măsura preventivă a În lumina celor de mai sus Curtea peană a Drepturilor Omului pentru 6 ore, reclamantul a leşinat în mai multe
fost ordonată de poliţie, reiese că, cel concluzionează că în perioada 2 septem- încălcarea art. 3 şi art. 6 din Convenţie. rânduri. La 28 ianuarie, în jurul orei 2
puţin începând din 11 aprilie 2001, brie 1998-10 iunie 2004, dată la care Circumstanţele cauzei: La 27 ianua- dimineaţa, soţia reclamantului – fiind
aceasta nu era în conformitate cu autorităţile au ridicat măsura preventivă, rie 1997, în jurul orei 19,45 reclamantul, anunţată prin telefon – a sosit la sediul
legislaţia naţională în vigoare, inclusiv atingerea adusă liberei circulaţii a recla- de profesie consilier juridic, a fost oprit poliţiei. L-a văzut pe reclamant întins
Constituţia. Curtea aminteşte, de mantului nu era „prevăzută de lege”. În de către 2 agenţi de poliţie, C.S. şi C.P., pe pardoseală, cu capul însângerat,
asemenea, că autorităţilor naţionale şi, consecinţă, în cauză a fost încălcat în timp ce se afla într-un bar, care i s-au ochii umflaţi şi ud. Repeta strigând
în special, instanţelor le revine sarcina art. 2 din Protocolul nr. 4. [CEDO, adresat solicitându-i în mod nepoliticos „nu am făcut nimic!” şi, într-un limbaj
de a interpreta şi de a aplica dreptul 25 ianuarie 2007, cauza Sissanis c. să prezinte cartea de identitate („Dă relativ incoerent, presărat cu invective
intern (Kopp c. Elveţiei, hotărârea din România, Lex Expert – Bază de date] buletinul, bă”). Reclamantul le-a („măgarii”), acuza poliţiştii că l-au
25 martie 1998). Ea relevă în această răspuns pe acelaşi ton („De ce, bă?”). arestat ilegal şi că l-au torturat. Soţia
Drept răspuns, cei 2 agenţi de poliţie reclamantului a solicitat informaţii
l-au lovit pe reclamant cu pumnii şi despre motivele pentru care soţul său
Art. 51. Respectarea demnităţii umane cu picioarele, i-au pus cătuşe şi l-au se afla acolo şi unul dintre poliţişti
Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de târât într-o maşină a poliţiei, parcată i-a răspuns că acesta fusese implicat
judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane. Supunerea la o distanţă de 30 de metri de sediul într-o dispută cu un barman de la barul
acesteia la tortură sau la tratamente cu cru zime, inumane ori partidului. În maşină, reclamantul P.D. În acel moment, reclamantul a
degradante este pedepsită prin lege. [C.proc.pen., art. 1-5, art. 52-8] a fost din nou lovit cu pumnii şi cu leşinat, astfel că poliţiştii l-au stropit
bastoanele, astfel încât a căzut într-o cu apă, pentru a-şi reveni. Au scos-o
Notă: Articolul 51 a fost introdus prin Legea nr. 281/2003. stare de semiconştienţă. Adus la sediul pe soţia reclamantului pe culoar şi au

24 Lia Savonea Lia Savonea 25


Art. 51 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 51
chemat jurnaliştii de la televiziunea în raportul său: „Reclamantul prezintă origine traumatică. La 12 februarie pentru extirparea unei tumori pe creier.
locală. Când a sosit echipa televiziunii, leziuni traumatice de tipul hematom 1997 reclamantul a fost reexaminat În iulie 2000, tumoarea a recidivat
poliţiştii au invitat cameramanul pariorbitar (ochiul drept), excoriaţii de către medicul legist C.V., care a şi reclamantul a fost supus unei noi
în sala în care se afla reclamantul, şi echimoze produse prin lovirea cu menţionat în raportul său: „Reclamantul intervenţii chirurgicale. A decedat la 24
permiţându-i-se cameramanului să mijloace proprii şi posibil corp dur, care a fost reexaminat astăzi, 12 februarie ianuarie 2001.
realizeze un reportaj cu privire la cazul pot data din 27 ianuarie 1997. Leziunile 1997. Din biletul de externare emis Ancheta penală privind relele
lui. După ce jurnaliştii au plecat, soţia necesită 4-5 zile de îngrijiri medicale de spitalul de neurochirurgie din Iaşi, tratamente suferite de către recla-
reclamantului, care aşteptase până de la data producerii, dacă nu intervin unde reclamantul a fost internat în mant cât şi ultrajul comis de acesta
atunci pe culoar, i-a auzit pe agenţii complicaţii.” Reclamantul a părăsit liber intervalul 29 ianuarie-5 februarie 1997 asupra poliţiştilor. La 28 ianuarie
de poliţie felicitându-se pentru a-i fi spitalul de la Iaşi la 4 februarie 1997. cu diagnosticul de «comoţie cerebrală» 1997 Parchetul de pe lângă Tribunalul
chemat pe jurnalişti, obţinând astfel În biletul de externare se precizează şi din raportul examenului tomografic Neamţ, sesizat din oficiu, a început o
probe împotriva reclamantului. Fiindcă că a fost internat pentru cefalee, rezultă că reclamantul a suferit un anchetă împotriva reclamantului pentru
starea acestuia se înrăutăţea, poliţiştii ameţeli, apărute după un traumatism traumatism cranian cerebral prin ultrajul comis faţă de poliţiştii prezenţi
au fost de acord să îl transporte la cranio-cerebral, însoţite de tulburări agresiune, cu un edem cerebral difuz în momentul arestării şi deţinerii sale.
Spitalul de Psihiatrie din Piatra-Neamţ, nevrotice, agitaţie psihomotorie, slabă vasogenic. Consider că (reclamantul) La 27 februarie 1997 reclamantul a
unde acesta a sosit în jurul orei 4 capacitate de concentrare şi memorare. are nevoie de 18-19 zile suplimentare depus o plângere împotriva a 8 poliţişti
dimineaţa. După ce i s-au administrat Reclamantului i s-a recomandat con- de tratament medical, în lipsa compli- despre care a pretins că l-au maltratat.
calmante, având în vedere starea cediu de 10 zile, cu posibilitatea caţiilor.” La 18 martie 1997 reclamantul A indicat că doreşte să fie audiat în
gravă de sănătate, o echipă de medici prelungirii în urma unei noi examinări. a fost din nou examinat de către un prezenţa soţiei sale, avocat ales pentru
a decis transportarea reclamantului la Având în vedere refuzul medicilor din medic neuropsihiatru, care a constatat a-l apăra, şi a solicitat ca 5 martori să
Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. spitalul de la Iaşi de a efectua anumite existenţa sechelelor unui traumatism fie audiaţi, printre care soţia sa şi N.P.,
Poliţiştii care îl însoţeau pe reclamant examene medicale, la 5 februarie 1997 cranian cerebral, însoţit de cefalee şi vecinul care a însoţit-o pe aceasta din
s-au împotrivit, pentru că maiorul C., reclamantul s-a adresat Spitalului ameţeli. I s-a recomandat un concediu urmă la poliţie, în noaptea de 27-28
comandantul adjunct al comisariatului Judeţean Mureş, unde a fost mai întâi de 10 zile. O tomografie efectuată la ianuarie 1997. Reclamantul nu s-a
din Piatra-Neamţ, le ordonase să îl examinat în cadrul secţiei de chirurgie. spitalul din Târgu Mureş la 31 iulie constituit parte civilă în cauză. Datorită
aducă pe reclamant înapoi la poliţie. Raportul chirurgului care l-a examinat 1997 a relevat o adâncire către vertex a obiectului lor care determina conexitatea
Examenele medico-legale la care a a menţionat diagnosticul „dolicosigmă” şanţului central drept posibil sechelară la nivelul faptelor, dosarul privindu-l
fost supus reclamantul. La 29 ianuarie (prelungire excesivă a colonului în contextul unui traumatism cranian. pe reclamant şi plângerea sa pentru rele
1997, reclamantul a fost internat într-o sigmoid), care putea fi provocat de un În perioada 1997-1998, reclamantul a tratamente din partea poliţiştilor au
stare gravă la Spitalul de Neurochirurgie traumatism şi de o angină pectorală fost în mai multe rânduri internat pentru făcut obiectul unui singur dosar
din Iaşi, cu diagnosticul „comoţie survenită cel mai probabil în urma afecţiuni cardiace. La 5 august 1999 a instrumentat de Parchetul de pe lângă
cerebrală, edem cerebral difuz ca urmare unui traumatism. La 10 februarie fost victima unui accident rutier în urma Tribunalul Neamţ. La 5 martie 1997
a unui traumatism cranio-cerebral”, 1997 reclamantul a fost supus unui căruia a suferit o contuzie toracică şi parchetul a dispus ca reclamantul să fie
iar la 29 ianuarie 1997 reclamantul examen tomografic prin calculator, fractura umărului drept, şoferul maşinii supus la efectuarea unei expertize
a fost de asemenea examinat de către evidenţiindu-se astfel existenţa unui decedând. În mai 2000, reclamantul a medico-legale pentru a stabili realitatea
un medic legist, C.V., care a menţionat edem cerebral difuz vasogenic de fost supus unei intervenţii chirurgicale relelor tratamente suferite, precum şi

26 Lia Savonea Lia Savonea 27


Art. 51 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 51
efectele lor asupra stării de sănătate a prezenta răni sau urme de violenţă. după sosirea celor 2 poliţişti în bar, meselor şi scaunelor din sala comisa-
reclamantului. La 10 aprilie 1997 un Într-o declaraţie din 2 mai 1997, acelaşi reclamantul l-a pălmuit pe unul dintre riatului unde a fost adus în noaptea de
raport medico-legal din data de 28 martor a declarat că reclamantul avea ei. Conform martorului V.D.P., poliţiştii 27-28 ianuarie 1997. Prin rezoluţia din
martie 1997 a fost înaintat parchetului faţa umflată, nerecunoscând pe nimeni nu i-au pus cătuşe reclamantului, ci l-au 10 iunie 1997, Parchetul de pe lângă
de către laboratorul local de medicină din jurul lui, era incoerent şi repeta fără convins să îi urmeze la comisariat. Tribunalul Neamţ şi-a declinat compe-
legală. Raportul reţinea şi rezuma încetare „m-aţi bătut, mă măgarilor, Ieşind din bar, reclamantul s-a împie- tenţa în favoarea Parchetului Militar
concluziile certificatelor medico-legale netrebnicilor şi bandiţilor, fără să fac dicat pe scări şi a căzut. În maşina poli- Bacău, motivând că pe lângă acuzaţia
din 29 ianuarie şi 12 februarie 1997, nimic”. Martorul a declarat, de ase- ţiei, în drum spre comisariat, recla- de ultraj împotriva reclamantului, cauza
precum şi concluziile foilor de obser- menea, că s-a întors la comisariat în jur mantul a fost foarte violent, lovindu-i priveşte în mod egal şi răspunderea
vaţii medicale, întocmite în perioada de ora 6 pentru a da o declaraţie, dar că pe poliţişti şi pe şofer. La comisariat a penală a poliţiştilor acuzaţi de rele
internărilor reclamantului, la 28 şi 29 poliţia l-a obligat să semneze o decla- continuat să aibă un comportament tratamente. În timpul instrumentării
ianuarie-4 februarie 1997. Raportul a raţie deja redactată şi că nu a avut timp agresiv, lovind cu picioarele scaunele şi dosarului de către Parchetul Militar
stabilit că reclamantul prezenta un să o citească înainte de a o semna. mesele. Pentru a evita automutilarea Bacău, reclamantul nu a fost niciodată
traumatism cranian cerebral acut închis, Poliţia şi Parchetul i-au audiat şi pe care ar fi putut fi ulterior utilizată citat sau audiat. La 4 februarie 1998
evidenţiat prin tumefacţie, echimoze, D.D., chelneriţă la bar, şi pe V.D.P., împotriva lor, poliţiştii i-au pus cătuşe Parchetul Militar Bacău a dispus
excoriaţii, comoţie cerebrală şi posibil agent de pază. În cele două declaraţii reclamantului. În final, V.D.P. a declarat neînceperea urmăririi penale, motivând
edem cerebral. Ţinând cont de caracterul făcute în faţa maiorului C. şi datând din că niciun poliţist nu l-a lovit pe că reclamantul nu a dovedit că cei 8
acestor leziuni, s-a concluzionat că nu 28 ianuarie 1997 şi 14 mai 1997, D.D. reclamant şi nici nu l-a insultat. Printr-o poliţişti ar fi comis o infracţiune. Prin
au pus în pericol viaţa reclamantului, a afirmat că reclamantul a venit în bar adresă din 20 mai 1997, Direcţia Jude- aceeaşi rezoluţie, Parchetul Militar
dar că necesită 12-14 zile de îngrijiri între ora 22 şi miezul nopţii şi că ea ţeană de Poliţie Neamţ a solicitat Bacău a trimis dosarul, pentru faptele
medicale şi că determină o incapacitate însăşi a chemat poliţia prin telefon, Parchetului de pe lângă Tribunalul imputate reclamantului, Parchetului de
temporară de muncă. În paralel cu pentru că reclamantul, după ce a Neamţ să urgenteze definitivarea cerce- pe lângă Tribunalul Neamţ pentru
ancheta desfăşurată de către parchet, consumat 4 beri, a agresat-o verbal, a tărilor în dosarul de ultraj privindu-l pe continuarea anchetei. Reclamantul a
Inspectoratul judeţean de poliţie a devenit foarte violent cu ceilalţi clienţi reclamant, informând în acelaşi timp formulat o plângere împotriva soluţiei
desfăşurat la rândul său o anchetă ai barului, lovindu-l chiar pe V.D.P. parchetul că plângerea acestuia pentru din 4 februarie 1998, respinsă printr-o
privind evenimentele din noaptea de Conform primei declaraţii a acestui rele tratamente fusese examinată, dar ordonanţă din 16 martie 1998. Soluţia a
27-28 ianuarie 1997. La 11 aprilie martor, reclamantul a venit la bar spre că, având în vedere imposibilitatea fost motivată prin faptul că ancheta
1997, martorul N.P. a fost audiat de miezul nopţii deja beat şi, după ce a confirmării faptelor, dosarul a fost fusese completă, probele în mod judi-
către poliţie. A declarat că l-a văzut pe comandat o cafea şi o bere, a insultat-o trimis Parchetului Militar Bacău cu cios apreciate şi că rezoluţia de neînce-
reclamant la comisariatul din Piatra- pe D.D. Nu mai erau alţi clienţi în bar. propunerea de neîncepere a urmăririi pere a urmăririi penale era temeinică şi
Neamţ în noaptea de 27 ianuarie 1997. Din cauza refuzului reclamantului de a penale, pe motivul că nu s-a dovedit că legală. La 2 martie 1998 reclamantul a
Reclamantul era întins pe jos, cu faţa la se calma, V.D.P. a ieşit în stradă căutând cei 8 poliţişti în cauză au comis o formulat o plângere către Parchetul
podea, cu mâinile prinse la spate. ajutor şi revenind însoţit de 2 poliţişti. infracţiune. Din contră, se pare că General de pe lângă Curtea Supremă de
Spunea fără încetare că nu făcuse nimic Reclamantul şi martorul au fost ulterior reclamantul şi-a aplicat singur lovituri, Justiţie. Această plângere a fost reiterată
şi folosea expresii destul de violente. duşi la comisariat. În a doua declaraţie provocându-şi răni, trântindu-se la la data de 29 iulie 1998. La 18 august
Martorul a declarat că reclamantul nu din 20 mai 1997, V.D.P. a declarat că, pământ, lovindu-se singur de picioarele 1998, procurorul B. din cadrul secţiei

28 Lia Savonea Lia Savonea 29


Art. 51 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 51
parchetelor militare de pe lângă Curtea gaţiile care îi revin conform Convenţiei (a martorilor audiaţi de parchet sunt fusese condus, la secţia de poliţie. Or,
Supremă de Justiţie a dispus clasarea se vedea hotărârea Berktay c. Turciei). contradictorii şi lipsite de precizie în Curtea constată, încă odată, că această
fără răspuns a acestei plângeri, moti- Curtea observă că reclamantul a suferit ceea ce priveşte prezentarea incidentului ipoteză nu a fost confirmată de nicio
vând că Parchetul de pe lângă Curtea o agresiune în noaptea de 27 spre 28 care a dus la rănirea gravă a recla- expertiză, în timp ce depoziţiile poliţiş-
Supremă de Justiţie deja a examinat ianuarie 1997. Vătămările au fost mantului. De asemenea, acesta din tilor audiaţi de parchet au fost deosebit
aceeaşi plângere la 15 octombrie 1997 constatate în rapoartele medico-legale urmă nu a fost niciodată audiat de de sumare şi confuze în această privinţă.
şi 25 februarie 1998, dispunând respin- care atestau existenţa unui traumatism anchetatori. În măsura în care leziunile În concluzie, Curtea observă că elemen-
gerea ei. Procurorul B. a menţionat, cranio-cerebral produs prin violenţă, constatate la reclamant ar fi putut fi tele de probă nu confirmă afirmaţiile
fără să indice nicio dată, că în speţă însoţit de tumefieri, echimoze şi provocate, după cum susţine Guvernul, Guvernului. În lipsa unei explicaţii
„comunicările necesare către petent au excoriaţii multiple la nivelul feţei şi al de incidentul care a avut loc în bar plauzibile, Curtea apreciază că, în
fost efectuate”. Asupra pretinsei mâinilor, precum şi de un edem cerebral înainte de sosirea poliţiştilor, între speţă, leziunile constatate pe corpul
încălcări a art. 3 din Convenţie, Curtea difuz şi de o angină pectorală survenite agentul de pază al barului şi reclamant, reclamantului au fost produse ca urmare
reaminteşte că, atunci când o persoană ca urmare a traumatismului. Curtea Curtea remarcă faptul că niciuna dintre a unui tratament pentru care răspunderea
este rănită în timpul reţinerii, perioadă observă că, cu excepţia unor leziuni piesele dosarului de cercetare penală revine Guvernului. În ceea ce priveşte
în care aceasta se află în totalitate sub „inerente procesului de imobilizare internă nu confirmă această ipoteză. De aprecierea gravităţii relelor tratamente,
supravegherea ofiţerilor de poliţie, care s-a dovedit absolut necesar”, altfel, Curtea constată cu surprindere că Curtea aminteşte că aceasta este relativă
orice vătămare intervenită în acest Guvernul contestă faptul că reclamantul agentul de pază nici măcar nu a fost prin natura sa; ea depinde de un ansam-
interval dă naştere unor puternice ar fi suferit răniri grave în timpul inculpat în cadrul cercetării penale blu de împrejurări specifice speţei, cum
prezumţii de fapt (a se vedea Hotărârea reţinerii sale, perioadă în care s-a aflat referitoare la faptele cu privire la care ar fi durata tratamentului sau efectele
Salman c. Turciei). Prin urmare, în totalitate sub supravegherea poliţiş- s-a plâns reclamantul. În ceea ce sale psihice ori psihologice şi, în unele
Guvernului îi revine sarcina să ofere o tilor. Curtea constată că rapoartele priveşte ipoteza automutilării, deşi cazuri, de sexul, vârsta şi starea de
explicaţie plauzibilă în ceea ce priveşte medico-legale prezentate în timpul aceasta este susţinută şi de concluziile sănătate a victimei. Atunci când o
cauzele unor asemenea vătămări şi să anchetei interne şi transmise Curţii nu Poliţiei Judiciare Neamţ, justificând persoană este lipsită de libertate,
producă probe care să demonstreze indică ipoteza unei căzături sau a astfel propunerea de neîncepere a folosirea forţei fizice, în condiţiile în
fapte de natură să pună sub semnul automutilării, ci cea a agresiunii. De urmăririi penale transmise parchetului care aceasta nu este determinată de
întrebării afirmaţiile victimei, în special altfel, nici în faţa autorităţilor interne, la 20 mai 1997, Curtea observă că nici comportamentul persoanei, aduce
dacă acestea sunt susţinute prin acte nici în faţa Curţii nu a fost prezentat Guvernul, nici autorităţile interne nu au atingere demnităţii umane şi constituie,
medicale (a se vedea, printre altele, niciun certificat medical care să ateste o furnizat explicaţii privind modalitatea în principiu, o încălcare a dreptului
hotărârile Selmouni c. Franţei, Berktay maladie psihică a reclamantului, cu în care reclamantul şi-ar fi putut garantat de art. 3 din Convenţie
c. Turciei, nepublicată, şi Altay c. excepţia menţiunilor care, de altfel, autoprovoca leziuni de o asemenea (hotărârile Labita c. Italiei şi Pantea c.
Turciei, nepublicată). Având în vedere sunt ulterioare agresiunii făcute în natură şi gravitate. Din declaraţiile României). Amintind că Convenţia este
obligaţia autorităţilor de a răspunde raportul redactat la externarea din 4 poliţiştilor acuzaţi rezultă că acesta ar fi un „instrument viu care se interpretează
pentru persoanele aflate sub suprave- februarie 1997 şi care se referă la încercat să se automutileze în prezenţa în lumina condiţiilor de viaţă actuale”
gherea lor, Curtea a subliniat că achi- „tulburări nevrotice, agitaţie psihomo- poliţiştilor, aruncându-se la pământ şi (a se vedea, printre altele, hotărârile
tarea poliţiştilor în cadrul acţiunii torie şi capacitate de concentrare şi de lovindu-se cu capul de pereţi, de podea Tyrer c. Marii Britanii şi Selmouni c.
penale nu scuteşte statul pârât de obli- memorare slabe”. Mai mult, dispoziţiile sau de mesele şi scaunele sălii în care Franţei), Curtea apreciază că evoluţia

30 Lia Savonea Lia Savonea 31


Art. 51 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 51
în creştere a exigenţelor în materia sensul art. 3 din Convenţie. Având în constituie, în principiu, o încălcare a de tratamente, ci, de asemenea, pun în
protecţiei drepturilor omului şi a liber- vedere cele de mai sus, Curtea decide dreptului garantat de art. 3 (Tekin c. sarcina acestora obligaţia de a lua, în
tăţilor fundamentale implică, în paralel că sub acest aspect a avut loc o încălcare Turciei, hotărârea din 9 iunie 1998, şi mod preventiv, măsuri de natură practică
şi inevitabil, un grad mai mare de a art. 3 din Convenţie. [CEDO, 12 octom- Labita c. Italiei, cererea nr. 26772/1995). necesare asigurării protecţiei integrităţii
severitate în aprecierea încălcărilor brie 2004, cauza Bursuc c. România, Susţinerile având ca obiect supunerea la corporale şi sănătăţii persoanelor private
aduse valorilor fundamentale ale M. Of. nr. 452 din 27 mai 2005] rele tratamente trebuie dovedite în faţa de libertate (Mouisel c. Frantei, cererea
societăţilor democratice. Prin urmare, Curţii cu mijloace de probă adecvate nr. 67263/01, Keenan c. Marii Britanii,
2. Pantea c. României. Respectarea
acte care în trecut erau calificate ca (ex.: Hotărârea Klaas c. Germaniei din cererea nr. 27229/95). Totuşi, această
demnităţii umane. Rele tratamente.
„tratamente inumane şi degradante”, 22 septembrie 1993). În aprecierea obligaţie nu trebuie interpretată de aşa
Jurisprudenţa Curţii Europene a
iar nu „tortură”, ar putea fi calificate faptelor pretinse, Curtea foloseşte manieră încât să impună statelor o
Drepturilor Omului. Curtea Europeană
diferit în viitor. În speţă, Curtea criteriul probei apte să elimine „orice sarcină imposibil de realizat sau excesivă
a Drepturilor Omului a fost sesizată în
subliniază în mod deosebit intensitatea îndoială rezonabilă”; o astfel de probă (vezi mutatis mutandis, Tanrikulu c.
temeiul fostului art. 25 din Convenţia
loviturilor aplicate reclamantului, care poate rezulta dintr-un ansamblu de Turciei, cererea nr. 21422/93). În opinia
pentru apărarea drepturilor omului şi a
au produs echimoze multiple la nivelul indicii sau de prezumţii, suficient de Curţii, dată fiind natura dreptului protejat
libertăţilor fundamentale cu o plângere
capului şi, mai cu seamă, un traumatism grave, precise şi concordante (ex.: de art. 3, este suficient ca reclamantul să
împotriva României. Reclamantul a
cranio-cerebral prin violenţă, cu edem Irlanda c. Marea Britanie, hotărârea din demonstreze că autorităţile nu au făcut
susţinut că luarea măsurii arestării
cerebral difuz, având efecte de durată. 18 ianuarie 1978, Aydin c. Turciei, ceea ce, în mod rezonabil, era de aşteptat
preventive împotriva sa şi menţinerea sa
Curtea remarcă, între altele, durata hotărârea din 25 septembrie 1997, şi să facă pentru a împiedica materializarea
în stare de arest preventiv au fost
relelor tratamente aplicate reclamantului Selmouni c. Franţei, hotărârea nr. unui risc real şi imediat pentru integritatea
contrare dispoziţiilor art. 5 din Convenţie
timp de mai multe ore, începând cu 25803/94). Curtea a concluzionat pe fizică a reclamantului, un risc de care
şi că în cursul perioadei de arestare a fost
reţinerea sa la bar, seara, continuând în baza datelor de la dosar că tratamentele acestea aveau sau trebuiau să aibă
supus la tratamente contrare art. 3 din
timpul transportului cu maşina poliţiei la care a fost supus reclamantul în cunoştinţă. Curtea a concluzionat că
Convenţie. În examinarea plângerii,
şi apoi la secţia de poliţie, înainte de a fi perioada de arestare preventivă, astfel autorităţile interne ar fi putut, în mod
Curtea a reamintit că, pentru a fi incluse
dus la spital într-o stare gravă până la cum au fost expuse, sunt contrare rezonabil, prevedea, pe de o parte, că,
în sfera de aplicare a art. 3, relele
ora 4,20 dimineaţa. Mai mult, Curtea dispoziţiilor art. 3 din Convenţie. În ceea dată fiind starea sa psihică, reclamantul
tratamente trebuie să atingă un minimum
observă că reclamantul era deosebit de ce priveşte răspunderea autorităţilor, era mai vulnerabil decât un deţinut
de gravitate, minimum ce este relativ,
vulnerabil, aflându-se singur sub supra- Curtea a reamintit, în primul rând, că art. obişnuit şi, pe de altă parte, că arestarea
depinzând de ansamblul circumstanţelor
vegherea a cel puţin 5 poliţişti care l-au 3 din Convenţie consacră una dintre sa putea avea ca efect exacerbarea senti-
cauzei, precum durata tratamentului şi
condus în timpul nopţii la sediul poliţiei valorile fundamentale ale unei societăţi mentului său de deprimare, sentiment,
efectele psihice sau psihologice asupra
în urma unui incident minor într-un bar. democratice, interzicând, în termeni de altfel, inerent oricărei măsuri privative
victimei şi, în anumite cazuri, sexul,
Prin urmare, Curtea consideră că absoluţi, tortura şi pedepsele şi trata- de libertate, precum şi amplificarea
vârsta, starea de sănătate a acesteia.
violenţele la care a fost supus recla- mentele inumane sau degradante (Aydin irascibilităţii sale, pe care o manifestase
Atunci când o persoană este privată de
mantul prezintă un caracter deosebit de c. Turciei, hotărârea din 25 septembrie). deja faţă de alţi deţinuţi. Din aceste
libertate, folosirea împotriva sa a forţei
grav, de natură să conducă la dureri şi Aceste dispoziţii impun autorităţilor considerente, Curtea apreciază că era
fizice, dacă aceasta nu este determinată
suferinţe acute, astfel încât acestea statelor contractante nu numai să se necesară o supraveghere atentă a
de însuşi comportamentul victimei,
trebuie considerate ca acte de tortură în abţină de la a supune o persoană la astfel reclamantului de către autorităţile
aduce atingere demnităţii umane şi

32 Lia Savonea Lia Savonea 33


Art. 51 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 52-6
penitenciare. Din aceste considerente a dreptul intern materia arestării preven- tăţilor competente (ex.: Pelissier şi Sassi autorităţi cu privire la tratamentele
rezultat că autorităţile nu şi-au îndeplinit tive, fapt recunoscut de instanţele c. Franta, hotărârea nr. 25444/1994, şi menţionate, că a existat o încălcare a art.
obligaţia pozitivă de a proteja integritatea judecătoreşti interne şi necontestat de Philis c. Grecia, hotărârea din 27 iunie 5 parag. 1 din Convenţie, ca urmare a
fizică a reclamantului, în cadrul Guvern, este, în mod evident, stabilită 1997). În speţă, Curtea a estimat că pre- arestării reclamantului în absenţa unor
competenţei lor de a asigura paza şi atrage încălcarea art. 5 parag. 1 lit. c) lungirea procedurii în mod nerezonabil motive temeinice de a crede în necesitatea
persoanelor private de libertate şi de a din Convenţie. Cu privire la pretinsa s-a datorat deficienţelor autorităţilor şi de a-l împiedica să fugă după săvârşirea
se asigura că nu se aduce atingere încălcare a art. 6 parag. 1 din Convenţie, că autorităţile române pot fi făcute unei infracţiuni şi prin menţinerea
integrităţii fizice a acestora. În consecinţă, Curtea a statuat că în materie penală, răspunzătoare pentru întârzierea generală reclamantului în stare de arest preventiv
art. 3 din Convenţie a fost încălcat sub „termenul rezonabil” prevăzut de art. 6 înregistrată în modul de tratare a cauzei. după expirarea mandatului de arestare,
acest aspect. Cu privire la pretinsa parag. 1 începe să curgă de la data la care În concluzie, Curtea a hotărât că a existat că a fost încălcat art. 5 parag. 3, 4 şi 5
încălcare a art. 5 parag. 1 din Convenţie, o persoana este „acuzată”. Aceasta poate o încălcare a art. 3 din Convenţie, sub din Convenţie, şi că a fost încălcat
reclamantul a susţinut că măsura arestării fi o dată anterioară trimiterii în judecată aspectul tratamentelor la care a fost art. 6 parag. 1 şi 3 lit. c) din Convenţie.
preventive dispuse împotriva sa a fost a persoanei, putând constitui punct de supus reclamantul pe perioada arestării [CEDO, 3 iunie 2003, cauza Pantea c.
ilegală, în condiţiile în care nu existau plecare data arestării, data punerii în sale preventive şi sub aspectul anchetei României, M. Of. nr. 1.150 din
motive temeinice de a crede că acesta a mişcare a acţiunii penale sau a începerii efective ce ar fi trebuit realizată de 6 decembrie 2004]
încercat să se sustragă urmăririi penale. cercetării penale. „Acuzaţia”, în sensul
În acest sens, Curtea a reamintit că, art. 6 parag. 1 din Convenţie, poate fi
pentru interpretarea termenului „potrivit definită „ca notificarea oficială, prove-
Art. 52. Prezumţia de nevinovăţie
căilor legale”, prevăzut de art. 5 parag. nind de la autoritatea competentă, cu
1 din Convenţie, Curtea face trimitere la privire la reproşul ce i se aduce unei Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea
legislaţia naţională şi consacră obligaţia persoane de a fi săvârşit o infracţiune”, vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă. [C.proc.pen.,
de respectare a normelor interne idee care corespunde noţiunii de art. 1-51, art. 6-8]
procedurale şi de drept substanţial). Deşi „repercusiune importantă asupra situaţiei
autorităţile naţionale, în special instanţele persoanei” (ex.: Reinhardt şi Slimane- Legislaţie: Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6; Constituţia
judecătoreşti, sunt, în primul rând, Kaid c. Franţa, hotărârea din 31 martie României, art. 23.
competente să interpreteze şi să aplice 1998). În speţă, Curtea a constatat că au
Doctrină: I. Griga, M. Ungureanu, Dreptul la tăcere al învinuitului şi inculpatului,
dreptul intern, totuşi dacă nerespectarea existat repercusiuni importante asupra
R.D.P. nr. 4/2004, p. 37 şi urm.; D. Ioan, Prezumţia de nevinovăţie în legislaţia românească
dispoziţiilor legale interne reprezintă, în situaţiei reclamantului începând de la
şi în unele legislaţii ale statelor Europei, Dreptul nr. 4/1998, p. 75 şi urm.; F. Predescu,
acelaşi timp, o încălcare a art. 5 parag. data la care parchetul a dispus începerea
Prezumţia de nevinovăţie, Pro lege nr. 1/1992, p. 5 şi urm.
1 din Convenţie, Curtea poate şi trebuie urmăririi penale împotriva sa. Cu privire
să exercite funcţia sa de control asupra la caracterul rezonabil al duratei proce-
respectării dreptului naţional (ex.: durii, acesta se apreciază ţinând seama Art. 6. Garantarea dreptului de apărare
Douiyeb c. Olanda, cererea nr. 31464/96). de circumstanţele cauzei şi criteriile (1) Dreptul de apărare este garantat învinuitului, inculpatului şi
În analizarea acestei sesizări, Curtea a consacrate în jurisprudenţa Curţii, în celorlalte părţi în tot cursul procesului penal.
constatat că în cauză, nerespectarea special complexitatea cauzei, compor- (2) În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate
dispoziţiilor legale ce reglementează în tamentul reclamantului şi cel al autori- să asigure părţilor deplina exercitare a drepturilor procesuale în

34 Lia Savonea Lia Savonea


Lia Savonea
/ Luciana Mera 35
Art. 6 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 6
condiţiile prevăzute de lege şi să le administreze probele necesare asigură şi garantează dreptul la apărare al învinuitului şi inculpatului, Dreptul nr. 7/1994,
în apărare. p. 51-57; I.Gh. Gorgăneanu, Independenţa funcţiilor procesuale, R.D.P. nr. 1/2000,
p. 38-46; N. Jidovu, Apărarea inculpatului în procesul penal, Dreptul nr. 4/2000, p. 60-70;
(3) Organele judiciare au obligaţia să-l încunoştinţeze, de îndată
N. Jidovu, Dreptul la apărare al învinuitului şi inculpatului, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005;
şi mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau pe inculpat despre fapta
L. Lefterache, Dreptul la apărare. Ascultarea inculpatului, R.D.P. nr. 2/2005, p. 124-125;
pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia şi să-i asigure
Gh. Mateuţ, Apărătorul, subiect al procesului penal în lumina ultimelor modificări
posibilitatea pregătirii şi exercitării apărării.
legislative, în Dreptul, nr. 5/1996, p. 77-89; C. Niculeanu, Garantarea şi asigurarea
(4) Orice parte are dreptul să fie asistată de apărător în tot cursul dreptului la apărare, Dreptul nr. 8/1998, p. 67-81; G. Potrivitu, Unele opinii în legătură cu
procesului penal. dreptul la apărare, Dreptul nr. 2/1999, p. 129-133; T. Pungă, Dreptul de apărare. Exercitare
(5) Organele judiciare au obligaţia să încunoştinţeze pe învinuit abuzivă, R.D.P. nr. 2/2001, p. 110-112; C. Sima, Dreptul la apărare, Dreptul nr. 3/2003,
sau inculpat, înainte de a i se lua prima declaraţie, despre dreptul p. 167-175; L.D. Stanciu, Respectarea dreptului de apărare, R.D.P. nr. 4/1999, p. 68-70;
de a fi asistat de un apărător, consemnându-se aceasta în procesul- C. Turianu, Limitele obligativităţii asistenţei juridice, Dreptul nr. 7/2000, p. 131-132;
verbal de ascultare. În condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege, A. Ungureanu, Neasistarea învinuitului de către părător. Nulitate absolută. Motiv de
organele judiciare sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea recurs, R.D.P. nr. 3/1995, p. 112-116; A. Ungureanu, Lipsă de apărare, R.D.P. nr. 3/1998,
asistenţei juridice a învinuitului sau inculpatului, dacă acesta nu are p. 121-124; A. Vasiliu, Dreptul de apărare, R.D.P. nr. 2/2000, p. 107-109.
apărător ales. [C.proc.pen., art. 65, art. 66, art. 70 alin. (2), art. 171-173,
art. 198 alin. (3), art. 202, art. 294, art. 321-323, art. 332 alin. (2), art. 3859 JURISPRUDENŢĂ
alin. (1) pct. 6]
HOTĂRÂRI CEDO
Notă: Alineatul (3) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea Pakelli c. Germaniei. Proces în faţa Curţii Federale de Justiţie, dar
nr. 281/2003. echitabil. Dreptul la un apărător. preşedintele completului de judecată îl
Asistenţa unui avocat din oficiu. refuză. La 29 noiembrie 1977, Curtea
Legislaţie: Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 parag. 3 lit. a)-e); La 30 aprilie 1976, dl Luftu Pakelli, Federală de Justiţie respinge recursul,
Constituţia României, art. 24; Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cetăţean turc ce locuia în Germania, a după o audiere ţinută în prezenţa unui
republicată, art. 15; Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de fost condamnat la doi ani şi trei luni procuror federal, dar la care nu asistă
avocat, republicată, art. 2, art. 3 lit. b), art. 34, art. 38, art. 39, art. 44 alin. (1), art. 68-69, de închisoare pentru o infracţiune nici Pakelli, nici avocatul desemnat din
art. 70-74. la legislaţia asupra stupefiantelor şi oficiu. Reclamantul Pakelli reproşează
pentru fraudă fiscală. Avocatul său Curţii Federale de Justiţie că a refuzat
Doctrină: I. Amarie, Dreptul de apărare. Nulităţi, R.D.P. nr. 4/2000, p. 107-109;
desemnat din oficiu introduce un să-i desemneze un avocat din oficiu; el
M. Bădilă, V. Vidrighin, Consideraţii referitoare la limitarea dreptului la apărare în faza
recurs considerat inadmisibil, deoarece afirmă o încălcare a dreptului său la un
de urmărire penală, Dreptul nr. 9/2007, p. 218-221; A. Boureanu, Exercitarea funcţiilor
procesuale în cauza penală, R.D.P. nr.1/1999, p. 101-108; D. Ciucă, B. Constantinescu, emana de la un avocat neabilitat proces echitabil şi îndeosebi la egalitatea
Apărătorul în procesul penal, R.D.P. nr. 4/1998, p. 99-100; D. Ciuncan, Asistenţa juridică. să-l reprezinte pe petiţionar. Curtea armelor între acuzare şi apărare
Refuz, R.D.P. nr. 1/1998, p. 57-58; D. Ciuncan, Garanţia asistenţei juridice, R.D.P. Federală de Justiţie a autorizat un alt (art. 6 parag. 1), ca şi a dreptului său
nr. 2/2001, p. 59-60; Gh. Cocuţa, M. Cocuţa, Dreptul de apărare în faza de urmărire penală, avocat, care să formuleze un nou recurs la asistenţă judiciară gratuită [art. 6
R.D.P. nr. 1/2001, p. 113-115; A. Constantin, Dreptul de apărare în lumina Convenţiei şi să depună un memoriu dezvoltat. parag. 3 lit. c)]. Curtea precizează mai
europene a drepturilor omului, R.D.P. nr. 3/1998, p. 110-112; I. Doltu, Rolul procurorului Acest avocat a solicitat apoi numirea întâi întinderea art. 6 parag. 3 lit. c),
în prima fază a procesului penal cu privire la respectarea normelor procesual penale, care sa pentru a participa la procedura orală referindu-se la scopul şi obiectul acestei
36 Luciana Mera Luciana Mera 37
Art. 6 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 6
dispoziţii, care vizează asigurarea unei din urmă să-şi explice reclamaţiile, la Goddi c. Italiei, citată infra, art. 171; art. 17; cauza Ilişescu şi Chiforec c.
protecţii efective a drepturilor apărării. nevoie să le precizeze şi să aprofundeze cauza Poitrimol c. Franţei, citată infra, României, citată infra, art. 323]
Ea constată, astfel, că un acuzat care argumentaţia scrisă. Asemenea ocazii
nu vrea să se apere el însuşi trebuie de a interveni în desfăşurarea proce-
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
să poată recurge la serviciile unui durii ar fi avut cu atât mai multă impor-
apărător ales; dacă nu are mijloacele să tanţă cu cât recursul tratase 19 puncte 1. Respectarea dreptului la apă- verbal de ascultare. În condiţiile şi în
plătească unul, Convenţia îi recunoaşte diferite. Prezentarea personală a dlui rare în cadrul procesului penal. cazurile prevăzute de lege, organele
dreptul la asistenţa gratuită a unui Pakelli nu ar fi compensat, deci, absenţa Faza actelor premergătoare. Exa- judiciare sunt obligate să ia masuri
avocat din oficiu, atunci când interesele avocatului său. În sfârşit, Curtea subli- minând conformitatea dispoziţiilor pentru asigurarea asistenţei judiciare
justiţiei o reclamă. În consecinţă, deşi niază că procedura de casaţie nu a art. 6 şi ale art. 171 alin. (1) a învinuitului sau a inculpatului, dacă
dreptul german autoriza prezentarea sa fost contradictorie, oricum nu în etapa C.proc.pen. (ce fac obiectul excepţiei acesta nu are apărător ales.
în persoană în faţa Curţii Federale de audierilor. Ea arată îndeosebi că în de neconstituţionalitate) cu prevederile De asemenea, textele legale criticate
Justiţie, Pakelli putea pretinde asistenţa situaţia în care Curtea Federală nu ar constituţionale, precum şi cu cele ale sunt în concordanţă şi cu prevederile
gratuită a unui avocat din oficiu, în fi hotărât să facă audieri, Parchetul art. 14 pct. 3 din Pactul internaţional pct. 3 al art. 14 din Pactul internaţional
măsura în care el nu avea mijloacele să Federal ar fi formulat în scris concluzii cu privire la drepturile civile şi politice, cu privire la drepturile civile şi
plătească un apărător şi când interesele şi le-ar fi comunicat cu rigurozitate Curtea constată că nu poate fi vorba de o politice, potrivit cărora orice persoana
justiţiei reclamau o asemenea asistenţă. petiţionarului. Acesta din urmă ar fi avut contrarietate a acestora, ci, dimpotrivă, acuzată de comiterea unei infracţiuni
Asupra primului punct, Curtea recu- astfel ocazia de a le studia şi, la nevoie, de o concretizare a garantării consti- are dreptul la garanţiile procesuale
noaşte că elementele dosarului nu sunt de a le răspunde. Această posibilitate tuţionale a dreptului la apărare în enumerate şi menţionate, printre care:
suficiente pentru a proba într-un mod de a contrazice Parchetul ar fi trebuit, cadrul procesului penal. Astfel, acela de a fi informată despre natura şi
absolut lipsa financiară în care se găsea în consecinţă, să-i fie oferită şi pentru textele criticate prevăd şi garantează motivele acuzaţiei ce i se aduce, de a
Pakelli în acea perioadă, dar ele conduc dezbateri. Refuzându-i un apărător, dreptul la apărare al învinuitului sau avea asistenţa unui apărător ales de ea,
la a considera ca realizată prima din Curtea l-a privat, în timpul fazei orale al inculpatului în tot cursul procesului dacă nu are apărător să fie informată
cele două condiţii ale art. 6 parag. 3 a procedurii, de posibilitatea de a penal, precum şi obligaţia organelor despre dreptul de a-l avea sau de a i se
lit. c). Asupra celui de-al doilea punct, influenţa asupra soluţionării litigiului, judiciare de a-l încunoştinţa pe acesta atribui un apărător din oficiu ori de câte
Curtea constată, mai întâi, că în speţă posibilitate care i-ar fi fost păstrată despre fapta pentru care este învinuit, ori interesul justiţiei o cere sau dacă ea
era vorba de unul din puţinele cazuri dacă procedura s-ar fi desfăşurat în încadrarea juridică a acesteia şi de nu are mijloace pentru a-l remunera.
în care Curtea Federală de Justiţie a întregime în scris. În aceste condiţii, a-i asigura posibilitatea pregătirii şi Prin urmare, este evident că prin
ţinut audierea. Ea deduce din aceasta Curtea apreciază că interesele justiţiei exercitării apărării. Orice parte are dispoziţiile legale criticate nu se aduce
că procedura orală putea să devină reclamau să i se acorde dlui Pakelli dreptul de a fi asistată de apărător în nicio atingere dreptului la apărare
importantă pentru pronunţarea deciziei, asistenţa unui avocat din oficiu în faţa tot cursul procesului. În plus, organele garantat de Constituţia României prin
situaţie în care respectarea dezbaterii Curţii Federale de Justiţie. A existat judiciare au obligaţia să încunoştinţeze prevederile art. 24 alin. (2), interpretate
contradictorii devenea necesară pentru deci încălcarea art. 6 par. 3 lit. c). pe învinuit sau pe inculpat, înainte şi aplicate în concordanţă cu Pactul
garantarea unui proces echitabil. În [CEDO, 25 aprilie 1983, cauza Pakelli de a i se lua prima declaraţie, despre internaţional cu privire la drepturile
afară de aceasta, prezenţa avocatului c. Germaniei, în V. Berger, op. cit., dreptul de a fi asistat de un apărător, civile şi politice, conform art. 20
petiţionarului ar fi permis acestuia 1997, p. 264-266. A se vedea şi cauza consemnându-se aceasta în procesul- alin. (1) din Legea fundamentală, ci,

38 Luciana Mera Luciana Mera 39


Art. 6 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 6
dimpotrivă, prin aceste dispoziţii se mergătoare poate constitui mijloc de DECIZII DE SPEŢĂ
înscrie în Codul de procedură penală probă, dreptul la apărare al învinuitului
INDEX Dreptul la apărare 5, 10
dreptul la apărare şi obligaţia organelor nu poate fi considerat ca fiind încălcat,
Asigurarea dreptului la apărare 1, 9 Dreptul la apărare al părţii civile 6
judiciare de a-l respecta şi de a asigura pentru că acesta are posibilitatea de Dreptul la apărare al părţii vătămate 7
Asistenţă juridică 8, 12
exercitarea efectivă a acestui drept. a-l combate cu alt mijloc de probă. Drepturile apărătorului 10
Asistenţă juridică obligatorie 4, 7
Curtea consideră că garantarea [D.C.C. nr. 141/1999, M. Of. nr. 585 Exercitarea abuzivă dreptului la apărare 4
Cerere de amânare pentru imposibilitatea
dreptului la apărare nu se poate asigura din 30 noiembrie 1999; în acelaşi sens, Făptuitor, învinuit. Momentul de la care
de prezentare a apărătorului ales 12
în afara procesului penal, înainte D.C.C. nr. 582/2005] Cerere de amânare pentru lipsă de apărare asistenţa juridică este obligatorie 9
de începerea urmăririi penale, când 11 Garantarea dreptului de apărare 2, 3, 4
2. Principiul constituţional al
făptuitorul nu are calitatea procesuală Citarea inculpatului internat în spital la Obligaţiile organului de urmărire penală
dreptului la apărare. Concretizare în
de învinuit sau de inculpat, astfel cum data judecăţii 3 8, 10
normele procedurale. Curtea Consti- Omisiunea acordării ultimului cuvânt 5
se susţine de către autorii excepţiei, care Consecinţele încălcării prevederilor art. 6
tuţională a apreciat că atât art. 6 alin. Soluţionarea cu celeritate a cauzei 11
confundă începerea procesului penal C.proc.pen. 2
(1), cât şi art. 172 alin. (1) C.proc.pen.
cu efectuarea unor acte premergătoare
transpun în norme procedurale, pentru
acestuia. Efectuarea de către organele 1. Dreptul la apărare. Asigurarea articol, „organele judiciare sunt obligate
inculpat, învinuit şi celelalte părţi
de urmărire penală a unor acte premer- exercitării efective. Dreptul la apărare să asigure părţilor deplina exercitare a
ale procesului penal, pe tot parcursul
gătoare, anterior începerii urmăririi este considerat ca o cerinţă, respectiv drepturilor procesuale”, deci, inclusiv
acestuia, principiul constituţional al
penale, în vederea strângerii datelor garanţie, necesară pentru realizarea unui dreptul la apărare. Trebuie reţinute
dreptului la apărare, precum şi dreptul
necesare declanşării procesului, nu echilibru între interesele persoanei şi totodată şi prevederile art. 171 şi
acestora de a fi asistaţi de apărător. De
reprezintă momentul începerii procesului cele ale societăţii. Principiul garantării art. 172 C.proc.pen., referitoare la
asemenea, se mai arată că textele de lege
penal şi se efectuează tocmai pentru a dreptului la apărare este consacrat „asistenţa învinuitului sau a inculpatului”
criticate nu aduc atingere dreptului la
se constata dacă sunt sau nu temeiuri atât de art. 24 alin. (2) din Constituţia şi „drepturile apărătorului”. Judecând
apărare nici prin raportare la art. 6 parag.
pentru începerea procesului penal. României, cât şi de art. 6 din Convenţia cauza în apel, instanţa a respins
3 lit. a)-d) din Convenţia pentru apărarea
Potrivit prevederilor constituţionale europeană pentru apărarea drepturilor nejustificat atât cererea inculpatului
drepturilor omului şi a libertăţilor
interpretate şi aplicate în concordanţă omului şi a libertăţilor fundamentale. P.O. de amânare a cauzei, cât şi cererea
fundamentale, prevederi aplicabile în
cu Pactul internaţional invocat, dreptul Aceste texte cu caracter general, de de repunere a cauzei pe rol. Se constată
temeiul art. 20 din Constituţia României.
la apărare nu poate fi garantat, în principiu, au fost detaliate prin textele pe de o parte, că lipsa apărătorului
[D.C.C. nr. 210/2000, M. Of. nr. 110 din
afara unei acuzaţii, a unei învinuiri şi, speciale din Codul de procedură ales a fost determinată de starea sa de
5 martie 2001; a se vedea, în acelaşi
respectiv, a unui proces început şi aflat penală, în mod deosebit prin art. 6, sănătate, imposibilitatea prezentării
sens: D.C.C. nr. 126/2001, D.C.C.
în curs de desfăşurare. Chiar dacă, în care înmănunchează un ansamblu de fiind dovedită prin adeverinţa medicală,
nr. 128/2001, D.C.C. nr. 134/2001,
conformitate cu prevederile art. 224 reguli destinate să garanteze dreptul iar pe de altă parte, nu se poate reţine
D.C.C. nr. 138/2001, D.C.C. nr. 152/2001
C.proc.pen., procesul-verbal prin care la apărare. În esenţă, textul anterior o exercitare abuzivă a dreptului la
şi D.C.C. nr. 290/2001]
se constată efectuarea unor acte pre- invocat statuează că „dreptul la apărare apărare. Sub acest aspect, trebuie reţinut
este garantat învinuitului, inculpatului faptul că apărătorul ales al inculpatului
şi celorlalte părţi în tot cursul procesului P.O. s-a prezentat la toate termenele de
penal. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi judecată, nefiind îndeplinite cerinţele

40 Luciana Mera Luciana Mera 41


Art. 6 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 6
prevăzute de art. 171 alin. (4) C.proc. Omului privind existenţa unui proces aspect ce rezultă din adeverinţa 5. Dreptul la apărare. Omisiunea
pen. Mai mult, potrivit textului anterior echitabil, sintagmă care presupune şi medicală eliberată de unitatea sanitară. acordării ultimului cuvânt. Conse-
invocat, instanţa are obligaţia, după asigurarea deplină a exercitării dreptului În condiţiile arătate, inculpatul trebuia cinţe. Curtea a reţinut că, potrivit
desemnarea unui apărător din oficiu, la apărare. Cerinţele cuprinse în art. 6 citat prin intermediul administraţiei art. 6 C.proc.pen., dreptul de apărare
să-i acorde acestuia timpul necesar C.proc.pen. au fost prevăzute tocmai spitalului, conform art. 177 alin. (5) este garantat învinuitului, inculpatului
pentru pregătirea apărării, care nu putea ca o garanţie a dreptului la apărare. C.proc.pen. Nerecurgându-se la această şi celorlalte părţi în tot cursul proce-
fi mai mic de 3 zile. În cauză, instanţa de Aducerea la cunoştinţă a învinuirii şi modalitate, procedura de citare nu sului penal. Una din formele de
apel a desemnat un apărător din oficiu încadrării juridice constituie o condiţie poate fi apreciată ca legal îndeplinită, exprimare concretă a dreptului la apă-
la data judecării cauzei, nesocotind, obligatorie prealabilă primei audieri, împrejurare în care şi dreptul la apărare al rare în faza judecării apelului o repre-
astfel, dispoziţiile imperative prevăzute aşa încât, pe cale de consecinţă, toate inculpatului a fost încălcat, desemnarea zintă dispoziţiile art. 377 alin. (4)
de lege. Respingând cererile de amânare celelalte acte de urmărire penală şi, unui apărător din oficiu fiind lipsită C.proc.pen., conform cărora, dacă la
a judecării cauzei şi de repunere pe rol în primul rând, declaraţiile date de de relevanţă. În consecinţă, recursul termenul fixat apelul este în stare de
pentru pregătirea apărării, formulate inculpată, sunt lovite de nulitate, în declarat de inculpat a fost admis, s-a judecată, preşedintele dă cuvântul
de către apărătorul ales al inculpatului mod implicit. Modalitatea în care a casat în totalitate decizia atacată şi s-a în cele din urmă inculpatului. Din
P.O., instanţa de apel a încălcat pre- procedat organul de urmărire penală trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi încheierea de dezbateri rezultă că
vederile menţionate anterior şi nu a este contrară legii şi atrage incidenţa instanţă de apel. [C.A. Piteşti, s. pen., inculpatul a fost prezent personal, iar
asigurat inculpatului o apărare efectivă prevederilor art. 197 alin. (1) şi (4) dec. nr. 219/R/2005, BJ 2005, p. 135] instanţa de apel a omis să-i acorde
în proces. [I.C.C.J., s. pen., dec. – teza finală, consecinţele nulităţii
4. Asistenţă juridică obligatorie. ultimul cuvânt. Această încălcare a
nr. 4075/2005, B.J. – Bază de date] neputând fi acoperite decât prin refa-
Garantarea dreptului la apărare. dreptului la apărare este sancţionată cu
cerea tuturor actelor de procedură
2. Garantarea dreptului la apă- Exercitare abuzivă. Dreptul la apărare, nulitatea relativă şi conduce la anularea
nelegale. Consecinţa acestei sancţiunii
rare. Încălcarea prevederilor art. 6 a cărui exercitare este garantată pe tot deciziei pronunţată în apel, conform
procedurale o constituie lipsa de eficienţă
C.proc.pen. Consecinţe. Recursul parcursul procesului penal, nu trebuie art. 197 alin. (4) C.proc.pen., această
juridică a actelor de urmărire penală şi
declarat de parchet este fondat pentru însă exercitat abuziv. Împrejurarea că măsură fiind necesară pentru aflarea
obligativitatea refacerii acestora. [C.A.
un motiv care vizează încălcări esenţiale Braşov, s. pen., dec. nr. 896/R/2004, instanţa de apel a desemnat un apărător adevărului şi justa soluţionare a cauzei.
ale legii în faza de urmărire penală. CPJP 2003-2004, p. 217] din oficiu nu echivalează cu încălcarea [C.A. Bucureşti, s. a II-a pen., dec.
Inculpatei nu i s-a adus la cunoştinţă dispoziţiilor art. 6 şi art. 171 C.proc. nr. 890/2005, CPJP 2005, p. 172-173]
învinuirea care i-a fost reţinută în 3. Garantarea dreptului de apă-
pen., în condiţiile în care inculpatul, 6. Dreptul la apărare al părţii
sarcină, în condiţiile prevăzute de art. rare. Citare. Inculpat internat în
de mai multe ori, a formulat cereri de civile. Obligaţia instanţei. Respingând
6 C.proc.pen., nici înainte de a i se spital la data judecăţii. Judecata poate
amânare a cauzei pentru a-şi angaja nejustificat cererea privind prezentarea
lua prima declaraţia şi nici cu ocazia avea loc, aşa cum se arată în dispoziţiile
avocat ales, însă la ultimul termen avocatului ales, tribunalul a încălcat
audierii, ceea ce constituie o încălcare art. 291 C.proc.pen., numai dacă părţile
de judecată nu s-a mai prezentat, iar obligaţia de a asigura părţii civile
gravă şi esenţială a dreptului la apărare, sunt legal citate şi procedura este
îndeplinită. La data de 7 martie 2005, apărătorul său a lipsit, fără a depune exercitarea dreptului constituţional
de natură să afecteze aflarea adevărului
înainte cu 2 zile de termenul de judecată, la dosar dovada imposibilităţii de la apărare. Astfel, partea a fost lipsită
şi justa soluţionare a cauzei, încălcându-
inculpatul se afla internat în spital, fiind prezentare. [C.A. Piteşti, s. pen., dec. nu numai de posibilitatea legală de
se în acelaşi timp şi prevederile art. 6
din Convenţia Europeană a Drepturilor supus unei intervenţii chirurgicale, nr. 98/R/2005, BJ 2005, p. 133] a-şi formula criticile în legătură cu

42 Luciana Mera Luciana Mera 43


Art. 6 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 6
soluţionarea laturii civile şi de a 8. Asistenţă juridică. Obligaţiile [Trib. Bucureşti, s. I pen., dec. nr. ordonanţelor procurorului de netrimitere
le susţine în condiţii de oralitate şi organului de urmărire penală. Dacă 529/1996, CPJP 1994-1997, p. 213] în judecată, tribunalul apreciază totuşi,
contradictorialitate, dar şi de a se apăra inculpatul, care nu se află în nici una că aceste dispoziţii legale nu sunt
10. Dreptul la apărare. Drepturile
în raport cu concluziile formulate de din situaţiile prevăzute de art. 171 contrare şi nici prioritare în raport de
apărătorului. Obligaţiile organului
inculpat în calea de atac exercitată. Cum alin. (2) C.proc.pen., declară, pe par- garanţiile instituite de art. 6 C.proc.
de urmărire penală. Consecinţe.
o atare vătămare nu poate fi îndreptată cursul urmăririi penale, că nu doreşte pen. Astfel, potrivit textului de lege mai
Organul de urmărire penală are
în calea de atac a recursului, fără să fie asistat de avocat, organele de sus menţionat, dreptul la apărare este
obligaţia să încunoştinţeze apărătorul
privarea părţii de un grad de jurisdicţie, urmărire penală nu mai sunt obligate garantat în tot cursul procesului penal nu
ales al inculpatului despre efectuarea
conform art. 38515 pct. 2 lit. b) C.proc. să-i asigure asistenţa juridică prin numai învinuitului şi inculpatului, dar
unui act de urmărire penală şi nu să ia
pen., recursul părţii civile a fost admis, desemnarea unui avocat, chiar dacă şi celorlalte părţi. Dreptului oricăreia
măsuri pentru desemnarea unui avocat
decizia atacată a fost casată în parte, pedeapsa prevăzută de lege pentru din oficiu. În acest fel, cu motivarea dintre părţi de a fi asistată de apărător
în ceea ce priveşte latura civilă şi s-a infracţiunea săvârşită este mai mare nesusţinută de nicio dovadă, că îi corespunde obligaţia corelativă
dispus trimiterea cauzei spre rejudecare de 5 ani închisoare [Trib. Bucureşti, avocatul ales nu a fost găsit, se încalcă a organelor judiciare de a asigura
aceluiaşi tribunal. [C.A. Ploieşti, s. I pen., dec. nr. 127/1997, CPJP 1994- dreptul la apărare al inculpatului. [Trib. părţilor deplina exercitare a drepturilor
dec. nr. 161/R/1999, apud I. Neagu, 1997, p. 206] Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 351/1996, procesuale, în condiţiile prevăzute de
A. Crişu, op. cit., p. 132] CPJP 1994-1997, p. 248] lege. În speţă, se constată că la primul
9. Asigurarea dreptului la apărare.
termen de judecată cu procedura legal
7. Dreptul la apărare al părţii Făptuitor, învinuit. Momentul de la 11. Soluţionarea cu celeritate a îndeplinită cu petentul, instanţa de
vătămate. Asistenţă juridică obliga- care asistenţa juridică este obligatorie. cauzei. Cerere de amânare pentru fond a respins cererea acestuia de
torie. Partea vătămată a criticat decizia Calitatea de făptuitor la momentul lipsă de apărare. La primul termen de amânare a cauzei în vederea angajării
pronunţată în apel pentru că tribunalul audierii în faza actelor premergătoare judecată fixat pentru soluţionarea unei unui apărător, deşi era prima de acest
nu i-a dat posibilitatea să-şi angajeze nu atrage obligaţia asigurării unui plângeri formulată împotriva rezoluţiei gen. Procedând astfel, prima instanţă
apărător. Instanţa de recurs a apreciat avocat, asistenţa juridică, în condiţiile de neîncepere a urmăririi penale, faţă nu a respectat garanţiile prevăzute în
că această critică este nefondată, menţionate, nefiind obligatorie. Ante- de viciul de procedură cu petentul, s-a art. 6 C.proc.pen., producând părţii
constatând că partea nu a formulat o rior pornirii procesului penal, persoana dispus amânarea cauzei la data de 24 o vătămare evidentă, care nu poate
asemenea cerere, iar, pe de altă parte, care a săvârşit infracţiunea are calitatea august 2004. Prezent la acest ultim fi înlăturată altfel decât prin casarea
s-a reţinut că art. 3859 pct. 6 C.proc. de făptuitor; odată cu declanşarea termen, petentul a solicitat amânarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei
pen. vizează exclusiv situaţia în care procesului penal devine subiect pasiv al cauzei, în vederea angajării unui apă- spre rejudecare. [Trib. Bucureşti, s. I
asistenţa juridică este obligatorie, însă, raportului juridic procesual penal. Doar rător, cerere ce a fost însă respinsă de
pen., dec. nr. 1673/R/2004, CPJMP
relativ la calitatea procesuală a părţii după începerea urmăririi penale, acesta către prima instanţă, cu motivarea că
2000-2004, p. 676-678]
vătămate, nu era obligatorie asistenţa capătă calitatea de învinuit, fiind subiect dispoziţiile art. 2781 alin. (12) C.proc.
juridică, aşa încât nu se poate constata de drepturi şi obligaţii procesuale, spre pen. prevăd obligaţia instanţei de a 12. Asistenţă juridică. Cerere
încălcarea dispoziţiilor privind dreptul deosebire de făptuitor, care nu este un soluţiona cauza în regim de urgenţă. Fără de amânare pentru imposibilitatea
la apărare. [C.A. Bucureşti, s. I pen., asemenea subiect, neexistând cadrul pro- a contesta dispoziţiile legale ce impun de prezentare a apărătorului ales.
dec. nr. 1472/R/2005, CPJP 2005, cesual adecvat, acesta stabilindu-se doar soluţionarea cu celeritate a plângerilor Omisiunea instanţei de a se pronunţa
p. 170] odată cu începerea urmăririi penale. formulate împotriva rezoluţiilor sau a asupra acestei cereri. Printr-o cerere

44 Luciana Mera Luciana Mera 45


Art. 7 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 7
scrisă, apărătorul părţii responsabile soluţionare în absenţa apărătorului ales, JURISPRUDENŢĂ
civilmente a solicitat amânarea cauzei a avut drept consecinţă privarea părţii
pentru imposibilitate de prezentare, pe de posibilitatea de a-şi exprima poziţia DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
motiv că are un proces în altă localitate, în cauză şi de a administra probele
Obligativitatea întocmirii actelor penal prevăzută în art. 7. Drept urmare,
urmând ca la termenul ce se va acorda solicitate în apărare şi încuviinţate
procedurale în limba română. întreaga activitate procesuală, scrisă
să facă dovada în acest sens. În pofida de către instanţă la termenul anterior.
Respectarea dreptului cetăţenilor şi orală, trebuie să se efectueze în
acestei cereri, instanţa de fond a procedat În acest context, tribunalul apreciază
străini la un proces echitabil. Curtea limba română. De asemenea, potrivit
la audierea martorului P.D. (încuviinţat că dreptul la apărare al acestei
Constituţională a fost sesizată cu excepţia dispoziţiilor constituţionale ale art. 128
părţii vătămate) şi a acordat cuvântul părţi, garantat de dispoziţiile art. 6
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor alin. (4), „Cetăţenii străini şi apatrizii
în dezbaterea fondului cauzei, fără ca C.proc.pen., a fost încălcat atât prin
art. 7 C.proc.pen. În motivarea excepţiei care nu înţeleg sau nu vorbesc limba
în practicaua hotărârii să se regăsească neadministrarea probelor încuviinţate
de neconstituţionalitate, s-a arătat că română au dreptul de a lua cunoştinţă
vreo dispoziţie a instanţei cu privire în apărare, cât şi prin punerea sa în
dispoziţiile procedural penale criticate de toate actele şi lucrările dosarului, de
la cererea formulată de avocat sau imposibilitate de a formula concluzii în
referitoare la limba în care se desfăşoară a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii,
motivele pentru care a apreciat că nu se cauză, deşi instanţa avea posibilitatea
procesul penal încalcă prevederile prin interpret; în procesele penale acest
impune amânarea cauzei, ci continuarea de a amâna pronunţarea în acest scop.
constituţionale care reglementează drept este asigurat în mod gratuit”.
judecăţii. Nesocotirea şi nepronunţarea [Trib. Bucureşti, s. a II-a pen., dec.
egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi Aceste dispoziţii îşi găsesc reflectare în
asupra cererii de amânare formulată nr. 1539/R/2004, CPJMP 2000-2004,
dreptul la un proces echitabil, deoarece art. 8 C.proc.pen., referitor la folosirea
de apărătorul părţii responsabile p. 678]
„întocmirea actelor procedurale în limba limbii oficiale prin interpret, care
civilmente şi reţinerea cauzei spre
română, în situaţia în care subiectul constituie o garanţie pentru exercitarea
urmăririi sau judecăţii este un cetăţean efectivă a dreptului la apărare şi pentru
Art. 7. Limba în care se desfăşoară procesul penal străin, determină imposibilitatea desfăşurarea unui proces echitabil
acestuia de a-şi exercita drepturile şi pentru toate părţile din proces, indiferent
(1) În procesul penal procedura judiciară se desfăşoară în limba
garanţiile procedurale”. Examinând de naţionalitatea acestora şi de limba pe
română.
excepţia de neconstituţionalitate for- care o cunosc, garanţie concretizată în
(2) În faţa organelor judiciare se asigură părţilor şi altor persoane mulată, Curtea a reţinut că întrucât cuprinsul Codului de procedură penală
chemate în proces folosirea limbii materne, actele procedurale conform dispoziţiilor art. 128 alin. (1) în art. 73 alin. (3), art. 128, art. 190 şi
întocmindu-se în limba română. [C.proc.pen., art. 1-4, art. 8] din Constituţie „Procedura judiciară se următoarele, în art. 291, art. 319 şi în
desfăşoară în limba română”, folosirea art. 394 alin. (1) lit. b). În consecinţă,
Notă: Articolul 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea limbii române în procedurile judiciare Curtea Constituţională a respins excep-
nr. 281/2003.
este o expresie a suveranităţii statului. ţia de neconstituţionalitate a dispo-
Acest principiu constituţional a devenit ziţiilor art. 7 C.proc.pen. [D.C.C.
Legislaţie: Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 5, art. 6; Constituţia
în reglementarea Codului de procedură nr. 594/2005, M. Of. nr. 1063 din
României, art. 128.
penală o regulă de bază a procesului 28 noiembrie 2005]

46 LucianaLia Savonea
Mera / Lia Savonea Lia Savonea 47
Art. 8-9 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
Art. 8. Folosirea limbii oficiale prin interpret (2) Acţiunea penală se pune în mişcare prin actul de inculpare
Părţilor care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot prevăzut de lege.
exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă (3) Acţiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului
de piesele dosarului, dreptul de a vorbi, precum şi dreptul de a pune penal. [C.proc.pen., art. 10-13, art. 235, art. 238, art. art. 263-264,
concluzii în instanţă, prin interpret. [C.proc.pen., art. 1-4, art. 7] art. 335-337, art. 345]

Notă: Articolul 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea Doctrină: A. Boureanu, Procurorul – titular al exerciţiului acţiunii penale, Pro
nr. 281/2003. lege nr. 1/1999, p. 5; C. Butiuc, Despre exercitarea acţiunii penale de către minorul
cu capacitate de exerciţiu restrânsă, R.D.P. nr. 3/2005, p. 136; A. Crişu, Exercitarea
Legislaţie: A se vedea supra, art. 7 – „Legislaţie” acţiunii penale în procesul penal, R.D.P. nr. 2/1997, p. 19; P. Duncan, Raportul
juridic penal, Pro lege nr. 2/1997, p. 5; G.A. Năsui, Soluţii posibile în cazul în
JURISPRUDENŢĂ care inculpatul a fost condamnat pentru o faptă pentru care nu s-a pus în mişcare
acţiunea penală, Dreptul nr. 4/2004, p. 193; A. Nicolae, Exercitarea acţiunii penale
DECIZII DE SPEŢĂ în procesul penal de către Ministerul Public, Pro lege nr. 2/1995, p. 31; D. Viorel,
S. Livia, Nulitatea actului de sesizare a instanţei de judecată în cazul omisiunii punerii
Încălcarea obligaţiei de a asigura prin traducător. Încălcarea dispoziţiilor în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului şi a nerespectării dispoziţiilor
un interpret persoanei care nu art. 8 C.proc.pen. nu este sancţionată cu art. 250 din Codul de procedură penală, Dreptul nr. 10/1999, p. 94; D. Pavel, Imunitatea
cunoaşte limba română. Consecinţe. nulitatea absolută, lipsa traducătorului parlamentară, R.D.P. nr. 3/1997, p. 18; G. Vizitiu, Societăţi comerciale. Acţiune penală,
Instanţa de judecată asigură, prealabil nu este inclusă în enumerarea cuprinsă R.D.P. nr. 2/2003, p. 143.
audierii inculpatului, traducător auto- în art. 197 alin. (2) C.proc.pen. Se poate
rizat dacă acesta declară că nu cunoaşte vorbi cel mult de o nulitate relativă, Art. 10. Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea
limba română, pentru a fi audiat în limba cu condiţia să existe o vătămare şi ea acţiunii penale este împiedicată
pe care o cunoaşte, chiar dacă acesta să nu se fi acoperit prin neinvocare,
declară că poate să-i asigure traducerea (1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost
potrivit art. 197 alin. (4) C.proc.pen.,
pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:
un membru al familiei care este nulitate ce numai în mod excepţional
a) fapta nu există;
prezent în sala de judecată. Articolul ar putea fi luată în considerare şi din
b) fapta nu este prevăzută de legea penală;
8 C.proc.pen. prevede obligaţia ca oficiu, atunci când anularea actului
b1) fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni;
părţilor care nu vorbesc limba în care este necesară pentru aflarea adevărului
c) fapta nu a fost săvârşită de învinuit sau de inculpat;
se desfăşoară procesul penal să li se şi justa soluţionare a cauzei. [C.A.
d) faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii;
asigure posibilitatea de a lua cunoştinţă Alba-Iulia, s. pen., dec. nr. 63/2006,
e) există vreuna din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei;
de probele dosarului, dreptul de a www.mpublic.ro]
f) lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea
vorbi în instanţă şi a pune concluzii
sau sesizarea organului competent ori altă condiţie prevăzută de lege,
necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
Art. 9. Obiectul şi exercitarea acţiunii penale g) a intervenit amnistia, prescripţia ori decesul făptuitorului sau,
(1) Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală după caz, radierea persoanei juridice atunci când are calitatea de
a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. făptuitor;

48 Lia Savonea Lia Savonea 49


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
h) a fost retrasă plângerea prealabilă ori părţile s-au împăcat, în şi urm.; B. Diamant, E. Blându, Prescripţia răspunderii penale a persoanelor din cadrul
cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea societăţii comerciale. Momentul începerii curgerii termenului de prescripţie. Elemente de
părţilor înlătură răspunderea penală; drept comparat, Dreptul nr. 7/2006, p. 189 şi urm.; C. Danileţ, Necesitatea manifestării de
i) s-a dispus înlocuirea răspunderii penale; către persoana vătămată a voinţei ca făptuitorul să fie tras la răspundere penală în cazul
i1) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; formulării unei plângeri prealabile, Dreptul nr. 11/2004, p. 222 şi urm.; I. Doltu, Punerea
j) există autoritate de lucru judecat. Împiedicarea produce în mişcare a acţiunii penale în cazul infracţiunilor în care acesta se face la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate, Dreptul nr. 5/2001, p. 218 şi urm.; T. Hâj, V. Pătulea,
efecte chiar dacă faptei definitiv judecate i s-ar da o altă încadrare
Dacă împăcarea părţilor necunoscută de instanţele de judecată poate constitui motiv
juridică.
valabil de revizuire, Dreptul nr. 10/2001, p. 157 şi urm.; N.G. Ionaş, Aspecte procesuale
(2) În cazul prevăzut la lit. f), acţiunea penală poate fi pusă în privind procedura plângerii prealabile, Dreptul nr. 11/1998, p. 114 şi urm.; I. Ionescu,
mişcare ulterior în condiţii legale. [C.proc.pen., art. 11-13, art. 221- 224, Prescripţia răspunderii penale, R.D.P. nr. 3/2005, p. 95 şi urm.; L.C. Lascu, Situaţia
art. 242-249, art. 345-357, art. 361-4081] procesului penal în cazul decesului părţii vătămate care a făcut plângerea prealabilă,
Dreptul nr. 5/1997, p. 82 şi urm.; I. Lefter, Consecinţele dezincriminării infracţiunii de
Note: 1. Litera g) a art. 10 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin Legea provocare ilegală a avortului în cazul agravantelor prevăzute de art. 185 alin. (3) şi 185
nr. 356/2006. alin. (4), Dreptul nr. 10-11/1991, p. 69 şi urm.; N. Lisnic, Plângerea prealabilă. Condiţii
2. Litera i1) a art. 10 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin Legea de valabilitate, R.D.P. nr. 4/2004, p. 139 şi urm.; D. Lupaşcu, Achitare. Temei juridic.
nr. 281/2003. Faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive. Fapta nu există. Diferenţiere, Dreptul
nr. 11/1997, p. 101 şi urm.; D. Lupaşcu, Infracţiunea prevăzută de art. 1 din Decretul-lege
Legislaţie: Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6; Constituţia nr. 24/1990. Sublocatară care refuză să părăsească apartamentul după decesul locatarei
României, art. 21, Decretul nr. 32/1954 privind persoanele fizice şi juridice. principale. Lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii, Dreptul nr. 12/1993, p. 78 şi
urm.; R. Lupaşcu, Cauza de nepedepsire prevăzută în art. 3 alin. (2) din Decretul-lege
Doctrină: M. Acsinte, Introducerea plângerii prealabile în cazul infracţiunilor nr. 24/1990, Pro lege nr. 2/1990, p. 70 şi urm.; T. Manea, Aplicarea dispoziţiilor referitoare
susceptibile de continuitate, Dreptul nr. 7/1998, p. 105 şi urm.; P. Alexandru, Autoritatea la existenţa unei cauze de nepedepsire prevăzute de lege, Dreptul nr. 11/2005, p. 156
lucrului judecat în cazul a două plângeri prealabile, identice, formând două dosare penale, şi urm.; E. Straton, Cauza soluţionată de procuror prin aplicarea art. 101 lit. b1) Codul
neconexate, la aceeaşi judecătorie, Dreptul nr. 9/1998, p. 127 şi urm.; G. Antoniu, Unele de procedură penală. Luarea măsurii confiscării, Dreptul nr. 7/2002, p. 181 şi urm.;
reflecţii asupra termenului de prescripţie, R.D.P. nr. 2/2003, p. 29 şi urm.; C. Băbălău, I. Michinici, Din nou despre caracterul total şi necondiţionat al retragerii plângerii
Organul căruia trebuie adresată plângerea prealabilă în cazul infracţiunilor prevăzute prealabile, Dreptul nr. 9/2001 p. 108 şi urm.; I. Mirea, Retragerea plângerii prealabile
de art. 33 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru exercitarea profesiei de avocat, ori împăcarea părţilor. Consecinţe, Dreptul nr. 7/1998, p. 123 şi urm.; I. Munteanu,
Dreptul nr. 3/1997, p. 103 şi urm.; P. Boşcăneanu, L. Herghelegiu, C. Turianu, Modul Prescripţia specială, R.D.P. nr. 1/2001, p. 120 şi urm.; I. Neagu, Unele consideraţii
de calcul al termenului de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor rămase privind autoritatea de lucru judecat în materia extrădării, Dreptul nr. 6/2003, p. 100 şi
în stare de tentativă, Dreptul nr. 1/2003, p. 115 şi urm.; D. Botez, Punerea în mişcare urm.; G.L. Nicolae, Aspecte teoretice privind retragerea plângerii prealabile şi împăcarea
a acţiunii penale în cazul infracţiunilor ce se judecă la plângerea prealabilă, Dreptul părţilor, Dreptul nr. 7/2000, p. 100 şi urm.; A. Paicu, Autoritatea lucrului judecat în
nr. 1/2000, p. 126 şi urm.; C. Butiuc, Plângerea prealabilă în cazul infracţiunii continue, cazul a două plângeri prealabile, identice, formând două dosare penale, neconexate,
R.D.P. nr. 4/1996, p. 113 şi urm.; A. Chirilă, Lipsa plângerii prealabile, retragerea la aceeaşi judecătorie, Dreptul nr. 9/1998, p. 127 şi urm.; G. Papu, Despre conţinutul
plângerii prealabile şi împăcarea părţilor, R.D.P. nr. 1/2006, p. 60 şi urm.; A. Chirilă, plângerii prealabile şi efectele neregularităţilor în această privinţă, Dreptul nr. 5/2001,
Conceptul şi importanţa plângerii prealabile, R.D.P. nr. 4/2006, p. 79 şi urm.; I. Crişan, p. 200 şi urm.; D. Pavel, Imunitatea parlamentară, R.D.P. nr. 3/1997, p. 18 şi urm.;
M. Truşcă, Cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prevăzute de Legea V. Pătulea, Modificarea implicită a procedurii sesizării instanţei penale în legătură
nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Dreptul nr. 6/2006, p. 160 cu fapte pentru care legea penală prevede necesitatea plângerii prealabile, Dreptul

50 Lia Savonea Lia Savonea 51


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
nr. 6/1992, p. 79 şi urm.; V. Pop, Imunitatea parlamentară. Examen teoretic al practicii celălalt dosar, i s-a luat o declaraţie C.proc.pen. [D.C.C. nr. 633/2006,
parlamentare, R.D.P. nr. 1/2000, p. 81 şi urm.; E. Popescu, I. Damian, Discuţii în de retragere a plângerii, urmare căreia M. Of. nr. 898 din 6 noiembrie 2006]
legătură cu exercitarea acţiunii penale atunci când partea vătămată care a făcut plângerea s-a pronunţat o sentinţă de încetare
prealabilă a decedat, Dreptul nr. 5/1999, p. 106 şi urm.; O. Rădulescu, P. Rosenberg, 2. Dreptul de acces la informaţii
a procesului penal, în temeiul art. 10
A. Tudor, Despre prescripţia specială prevăzută de art. 140 alin. (4) din Noul Cod penal, de interes public. Curtea a fost sesizată
alin. (1) lit. h) C.proc.pen. A solicitat
Dreptul nr. 7/2005, p. 124 şi urm.; I. Ristea, Consideraţii cu privire la efectele începerii cu excepţia de neconstituţionalitate,
ca, prin detalierea conţinutului textului între altele, a dispoziţiilor art. 10 lit. d)
urmăririi penale asupra întreruperii cursului prescripţiei răspunderii penale, Pro lege
de lege criticat, legiuitorul să elimine C.proc.pen., susţinând că sunt contrare
nr. 4/2004, p. 97 şi urm.; D.C. Sarău, Tulburare de posesie, Plângere prealabilă introdusă
tardiv, R.D.P. nr. 2/2000, p. 117 şi urm.; E. Stoina, Lipsa plângerii prealabile. Încetarea posibilitatea ca retragerea plângerii, art. 31 din Constituţie, privitor la dreptul
procesului penal, R.D.P. nr. 4/2001, p. 119 şi urm.; C. Teodor, Aprecieri în legătură în situaţia dată, să fie interpretată în la informaţie, întrucât niciun text de
cu condiţiile de existenţă ale împăcării părţilor, Dreptul nr. 11/2000, p. 128 şi urm.; sensul de împăcare, câtă vreme aceasta lege nu prevede definiţia elementelor
A.Şt. Tulbure, Autoritatea lucrului judecat în procesul penal, R.D.P. nr. 4/1999, p. 29 şi a fost determinată, în opinia sa, de o constitutive ale infracţiunii. Examinând
urm.; M. Vasiescu, Unele probleme privind interpretarea articolului 131 alin. (5) din Codul situaţie obiectivă, respectiv existenţa excepţia de neconstituţionalitate, Curtea
penal, Dreptul nr. 4/2000, p. 109 şi urm.; G. Voinea, Cauze de nepedepsire prevăzute în pe rolul aceleiaşi instanţe de judecată a a apreciat criticile formulate de autorul
legi speciale, Dreptul nr. 12/2006, p. 180 şi urm. două dosare cu acelaşi obiect deoarece, excepţiei neîntemeiate, deoarece dispo-
o asemenea interpretare i-ar încălca ziţiile art. 10 lit. d) C.proc.pen., care
JURISPRUDENŢĂ liberul acces la justiţie prin aceea că s-ar prevăd unul dintre cazurile în care
putea ajunge la situaţia în care în cadrul punerea în mişcare sau exercitarea
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE dosarului în care se continuă judecata acţiunii penale este împiedicată, nu
1. Liberul acces la justiţie. decât o încălcare a libertăţii accesului şi care se află în stadiul de administrare sunt de natură să contravină art. 31
Curtea Constituţională a fost sesizată la justiţie”. Examinând excepţia, Curtea de probe să fie invocat art. 10 lit. j) alin. (1) din Constituţie, referitor la dreptul
cu excepţia de neconstituţionalitate a Constituţională a reţinut că ceea ce se C.proc.pen., în sensul existenţei unei la informaţie, deoarece nu îngrădesc
dispoziţiilor art. 10 lit. h) C.proc.pen., critică, în realitate, este interpretarea autorităţi de lucru judecat. A apreciat „dreptul persoanei de a avea acces la orice
motivat de lacuna legiuitorului de a fi şi aplicarea dispoziţiilor art. 10 Curtea că asemenea critici nu intră în informaţie de interes public”. Totodată
detaliat textul de lege criticat. Astfel, ar fi alin. (1) lit. h) C.proc.pen., în raport competenţa sa de soluţionare deoarece, nedefinirea elementelor constitutive ale
trebuit să facă distincţie între retragerea de situaţia de fapt dedusă judecăţii în potrivit art. 2 alin. (3) din Legea infracţiunii prin dispoziţiile Codului
plângerii, împăcarea părţilor, respectiv cauză. În speţă, conform susţinerilor nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra de procedură penală nu constituie un
stingerea unui litigiu determinată de o autorului excepţiei, acesta a formulat constituţionalităţii actelor cu privire la motiv de neconstituţionalitate, înţelesul
anumită împrejurare obiectivă, care să plângere împotriva aceleiaşi fapte atât care a fost sesizată”. Reţinând că atât lor fiind explicat în tratatele de drept
nu echivaleze cu o retragere a plângerii. la organele de cercetare penală, cât interpretarea conţinutului unei norme penal şi de procedură penală. Niciun
În opinia autorului excepţiei, „modul în şi, ulterior, la instanţa de judecată, iar juridice, cât şi îndreptarea eventualelor text constituţional nu obligă legiuitorul
care legiuitorul a înţeles să prevadă în solicitarea sa de a fi conexate cele două erori de interpretare sunt de competenţa să definească toate noţiunile folosite
cadrul art. 10 alin. (1) lit. h) C.proc. dosare astfel constituite a fost respinsă. instanţelor judecătoreşti, în cadrul căilor în cuprinsul unui act normativ. Astfel,
pen. cazurile în care punerea în mişcare Totodată, i s-a pus în vedere să opteze de atac prevăzute de lege, Curtea a excepţia de neconstituţionalitate a fost
sau exercitarea acţiunii penale este cu privire la dosarul în care doreşte respins excepţia de neconstituţionalitate respinsă. [D.C.C. nr. 30/2006, M. Of.
împiedicată (...) nu reprezintă altceva să continue judecata, iar cu privire la a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. h) nr. 236 din 10 mai 2001]

52 Lia Savonea Lia Savonea 53


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
3. Prescripţia răspunderii penale. adevărului prin înfăptuirea justiţiei, iar ca efect stingerea dreptului statului de a raport cu gravitatea pedepsei prevăzute
Constituţionalitate. Acces liber la în cazul celorlalte infracţiuni părţile trage la răspundere penală pe infractor de lege pentru infracţiunea săvârşită,
justiţie. Egalitate în drepturi. Curtea sunt lipsite de acest drept, creându-se din oficiu sau, ca în speţă, la plângerea respectiv în raport cu gravitatea pedep-
Constituţională a fost sesizată cu excepţia astfel inegalitate între cetăţeni în faţa prealabilă a persoanei vătămate, sei aplicate. Este atributul exclusiv al
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legii şi a autorităţilor publice. Autorul precum şi a dreptului de a constrânge legiuitorului de a stabili aceste termene,
art. 11 pct. 2 lit. b) şi ale art. 10 excepţiei mai arată că dispoziţiile pe condamnat la executarea pedepsei ca, de altfel, şi celelalte condiţii, precum
alin. (1) lit. g) C.proc.pen. În motivarea legale criticate contravin şi prevederilor pronunţate de justiţie. Sub ambele sale şi efectele prescripţiei, iar acestea nu
excepţiei de neconstituţionalitate, art. 21 din Constituţie, referitoare la forme, prescripţia răspunderii penale şi pot fi considerate ca fiind contrare
autorul acesteia susţine că dispoziţiile accesul liber la justiţie, deoarece, prin prescripţia executării pedepsei, instituţia Constituţiei. Curtea a mai constatat, de
legale criticate încalcă prevederile încetarea procesului penal numai ca prescripţiei este necesară pentru asemenea, că prescripţia răspunderii
constituţionale ale art. 21, referitoare urmare a curgerii timpului, partea înlăturarea consecinţelor negative ale penale nu împiedică nici liberul acces la
la accesul liber la justiţie, ale art. 16 vătămată nu mai are posibilitatea să tragerii la răspundere penală sau ale justiţie, de vreme ce ea intervine atunci
alin. (1), referitoare la egalitatea în afle adevărul despre faptă, făptuitori, supunerii la executarea pedepsei, după când procesul penal la care părţile au
drepturi, ale art. 123 alin. (1) privind având în vedere că procesul penal ce, din cauza trecerii unui interval mare acces nestânjenit nu a fost soluţionat
înfăptuirea justiţiei şi ale art. 125 este iniţiat nu numai din oficiu, dar de timp de la săvârşirea infracţiunii definitiv în termenul de prescripţie
alin. (1), referitoare la instanţele judecă- şi la plângerea prealabilă a persoanei sau de la aplicarea pedepsei, aceste prevăzut de lege. Persoana vătămată nu
toreşti. Se arată că datorită dispoziţiilor vătămate. Examinând excepţia de măsuri au încetat să mai fie necesare şi este împiedicată să se adreseze justiţiei
legale privitoare la prescripţie nu se mai neconstituţionalitate, Curtea a constatat ar fi chiar perturbatoare pentru relaţiile pentru soluţionarea conflictului de
înfăptuieşte actul de justiţie de către că aceasta este neîntemeiată. A reţinut sociale care între timp s-au restabilit. drept penal iar pretinsa tergiversare de
instanţele judecătoreşti, prin simplul că instituţia prescripţiei (reflectată de Curtea a observat că stabilirea terme- către instanţe a soluţionării unor cauze
fapt al trecerii timpului, deşi în cele mai textele de lege criticate) este inerentă nelor prescripţiei în general şi deci şi penale este, pe de o parte, o problemă
multe cazuri faptele şi vinovăţia pot oricărui sistem de drept, ea răspunzând a termenelor prescripţiei răspunderii de fapt, iar nu de neconstituţionalitate
exista. În caz de prescripţie instanţele unei necesităţi obiective în disciplinarea penale şi a prescripţiei executării pedep- a textelor de lege criticate. [D.C.C.
judecătoreşti, fără a mai face act de juridică a vieţii sociale. Trecerea timpului sei este de esenţa instituţiei prescripţiei. nr. 287/2001, M. Of. nr. 14 din
dreptate, încetează procesul penal, iar influenţează în mod inevitabil asupra Termenele sunt stabilite de legiuitor în 11 ianuarie 2002]
vinovăţia inculpaţilor nu mai poate raporturilor juridice, determinând,
fi stabilită. Se consideră astfel că după anumite intervale şi în anumite DECIZII DE SPEŢĂ
instituţia prescripţiei dă posibilitatea condiţii, pierderea sau câştigarea
organelor judiciare de a favoriza pe unii unui drept ori încetarea efectelor unei INDEX Contract de împrumut de consumaţie 5
infractori, tergiversând soluţionarea hotărâri judecătoreşti neexecutate. Ameninţarea 22 Contractul de mandat 6
Beţia 35 Criterii de apreciere a gradului de pericol
cauzelor prin ţinerea în nelucrare a Consecinţele trecerii timpului asupra
Bilet la ordin 3, 7, 27 social al faptei 13
dosarelor penale. De asemenea, se arată raporturilor juridice trebuie să facă
Caracterul personal al plângerii preala- Depăşirea limitelor legitimei apărări 31
că este încălcat şi principiul egalităţii în obiectul reglementării juridice, care se Deţinere de droguri, fără drept, pentru
bile 39
drepturi, deoarece pentru infracţiuni realizează prin instituţia prescripţiei. În consum propriu 20
Complicitate 26
contra păcii şi omenirii nu intervine domeniul reglementării juridice penale Contract de asistenţă juridică. Mandat Forma de vinovăţie a infracţiunii. Abandon
prescripţia şi există posibilitatea aflării prescripţia este numai extinctivă şi are special 39, 40 de familie 24

54 Lia Savonea Lia Savonea 55


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
Importanţa împrejurărilor comiterii faptei Lipsa vinovăţiei, element constitutiv al Suceava şi până la orele 12,15-12,40 conformitate cu prevederile art. 63
12 infracţiunii 25 când a ajuns în zona Municipiului alin. (2) C.proc.pen. a apreciat fiecare
In dubio pro reo 19 Litigiu civil între părţi privind coproprie- Focşani şi a fost oprit de organele de probă în urma examinării ansamblului
Infracţiunea de înşelăciune 3 tatea 9 anchetă, nu au fost descoperite droguri materialului probator administrat,
Infracţiunea de mărturie mincinoasă 21 Litigiu de natură civilă 4 în autocar iar potrivit procesului-verbal întrucât probele nu au o valoare dinainte
Infracţiunea de pruncucidere. Pedepsirea Luare de mită. Lipsa scopului 29 de supraveghere precum şi declaraţiilor stabilită. Legea nu stabileşte o ierarhie
tentativei 2 Mai multe infracţiuni. Apreciere 11
martorilor nici un bagaj nu a fost lăsat a probelor în funcţie de momentul
Infracţiunea de tulburare de posesie 4 Plângere prealabilă introdusă de altă
pe traseul parcurs. În plus, s-a constatat procesual în care au fost administrate
Infracţiuni de pericol 15 persoană 38
că nu există nici un locaş disimulat în sau cantitatea acestora, ci le conferă o
Iresponsabilitatea 36 Plângere prealabilă. Condiţii 37, 40, 41,
Înşelăciune 27 42, 44 interiorul autocarului care ar fi putut valoare egală. S-a reţinut că în afara
Înşelăciune. Litigiu de natură civilă 8 Plângere prealabilă. Condiţii vizând ter- adăposti cantitatea de 36 kg de heroină) unor declaraţii de martori, nu există nici
Latura obiectivă a infracţiunii 20 menul de introducere 45 şi faţă de dubiile care planează cu privire o altă probă, eventual înregistrări video,
Legitima apărare. Delimitare faţă de starea Plângere prealabilă. Obligaţiile organului la faptul că drogurile ar fi existat într- audio, rapoarte de constatare tehnico-
de necesitate 34 de urmărire penală 43 adevăr, este susţinută soluţia întemeiată ştiinţifică dactiloscopică, proces-verbal
Legitima apărare. Delimitare faţă de pro- Prezumţia de nevinovăţie 18 pe dispoziţiile art. 10 lit. a) C.proc.pen., de prindere în flagrant, percheziţii
vocare 33 Recidivă postexecutorie 14 fapta nefiind dovedită că există. [Trib. corporale sau domiciliare care să
Legitima apărare. Pericol grav 32 Relevanţa antecedentelor penale 10 Bucureşti, s. I pen., sent. nr. 199/2005, facă dovada vânzării drogurilor sau a
Legitimă apărare. Atac aflat în curs de Schimbarea încadrării juridice 43 nepublicată] deţinerii lor de către inculpat în vederea
desfăşurare 30 Scopul săvârşirii infracţiunii 28 2) Constatând că există un dubiu vânzării. În cauză, nici declaraţiile date
Lipsa obiectului material al infracţiunii 1 Subiectul activ al infracţiunii 17 cu privire la săvârşirea infracţiunii de de martori în faza de urmărire penală
Lipsa plângerii prealabile 38 Tâlhărie 26 trafic de stupefiante de către inculpat iar şi nici cele date în cursul cercetării
Lipsa sesizării organului competent 46 Tentativă la infracţiunea de tâlhărie 16 probele administrate în cauză nu conduc judecătoreşti nu se coroborează cu vreo
Tulburarea de posesie 23
la concluzia că o atare infracţiune a fost altă probă care să ducă la dovedirea
comisă de vreo altă persoană la acea săvârşirii unei fapte penale de către
I. FAPTA NU EXISTĂ faptei, respectiv introducerea cantităţii dată, respectiv că infracţiunea prevăzută inculpatul R.N. Declaraţia martorului
de heroină pe teritoriul României şi de art. 2 din Legea nr. 143/2000 ar G.G. dată în cursul urmăririi penale a
1. Lipsa obiectului material al
transportul acesteia până în preajma exista, instanţa a dispus achitarea, în fost înlăturată de către instanţă, fiind
infracţiunii. 1) În condiţiile în care
localităţii Suceava. Descoperirea baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la apreciată ca lipsită de obiectivitate în
există un dubiu foarte pronunţat cu
drogurilor (obiect material al infracţiunii) art. 10 lit. a) C.proc.pen. Inculpatul a condiţiile în care asupra sa s-a găsit
privire la existenţa reală a cantităţii de
heroină cu privire la care s-a dispus este crucială pentru a proba existenţa fost trimis în judecată întrucât la data de heroină în momentul în care a fost
trimiterea în judecată a inculpatului, infracţiunii, iar în lipsa acestora (deşi 24 iunie 2002 i-ar fi oferit martorului depistat de organele de poliţie. Instanţa
soluţia ce se desprinde este achitarea autocarul cu care se pretinde că au fost S.A. o doză de heroină. Întrucât la a apreciat declaraţia martorului nesin-
în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la transportate a fost urmărit de o echipă dosarul cauzei existau declaraţii ceră întrucât avea interes în cauză,
art. 10 lit. a) C.proc.pen. Astfel, din de poliţişti şi procurori, începând cu ale aceloraşi martori – unele care îl respectiv era obligat să justifice în
probele administrate în cauză nu s-a ora 4,30 a dimineţii de 3 octombrie incriminau pe inculpat, altele care îi faţa organelor de poliţie deţinerea
putut stabili cu certitudine săvârşirea 2003 când se afla în autogara din demonstrau nevinovăţia, instanţa, în fără drept a drogurilor şi să înlăture

56 Lia Savonea Lia Savonea 57


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
orice umbră de îndoială că le-ar putea inculpatei. [I.C.C.J., s. pen., dec. inculpatului în temeiul art. 10 alin. (1) a plăti la scadenţă biletele la ordin,
deţine în vederea comercializării. Alţi nr. 1948/2005, B.C. nr. 4/2005, p. 37] lit. b) C.proc.pen., fapta nefiind prevăzută pentru lipsa disponibilului în cont
martori şi-au schimbat depoziţiile de legea penală, ci constituie un litigiu dă dreptul posesorului titlului de a
3. Infracţiunea de înşelăciune.
pe parcursul cercetării judecătoreşti, cu caracter civil, şi va lăsa nesoluţionată promova acţiunile cambiale sau de a
Inexistenţa disponibilului în cazul
astfel că în raport de întreg materialul acţiunea civilă. [I.C.C.J., s. pen., dec. declanşa executarea cambială. Prin
biletului la ordin. Infracţiunea de urmare, indiferent de mijloacele cam-
probator administrat în cauză, s-a nr. 3695/2005, B.J.– Bază de date]
înşelăciune nu subzistă atunci când biale alese de posesorul biletului la
apreciat că există un puternic dubiu
emitentul dă viza de plată asupra unui 5. Contract de împrumut de ordin, valorificarea drepturilor cam-
că fapta a existat, dubiu care îi profită
bilet la ordin, ştiind că nu are disponibil consumaţie. Infracţiunea de abuz de biale se face în cadrul unui litigiu
inculpatului. [Trib. Bucureşti, s. I pen.,
din care să se facă plata. Aceasta, pe de încredere are ca situaţie premisă simpla comercial, emiterea biletului la ordin
sent. nr. 800/2005, nepublicată]
o parte, pentru că prin emiterea biletului detenţie asupra unui bun mobil, deţinut ca instrument de plată în raporturile
la ordin emitentul îşi asumă o obligaţie cu orice titlu. În situaţia încheierii unui contractuale preexistente şi neachitarea
II. FAPTA NU ESTE PREVĂZUTĂ DE LEGEA
şi nu atestă un fapt, apoi pentru că contract de împrumut de consumaţie, lui la scadenţă pentru lipsă de dispo-
PENALĂ
între momentul vizei şi scadenţă există având ca obiect bunuri consumptibile, nibil în cont neputând constitui o
2. Infracţiunea de pruncucidere. un interval de timp care îi permite operează transferul proprietăţii asupra faptă prevăzută de legea penală. [Trib.
Pedepsirea tentativei. Uciderea copi- emitentului să asigure realizarea plăţii acestora, astfel încât refuzul incul- Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 55/A/2004,
lului nou-născut, săvârşită imediat şi pentru că legea a prevăzut instituţia patului de a le restitui dă naştere unui CPJMP 2000-2004, p. 470-473]
după naştere, de către mama care s-a protestului ca pe o cale de atac de care litigiu civil. [Trib. Bucureşti, s. a II-a
aflat într-o stare de tulburare psihică pen., dec. nr. 108/R/2003, CPJMP 8. Înşelăciune. Litigiu de natură
dispune beneficiarul în cazul refuzului
pricinuită de naştere, constatată pe baza 2000-2004, p. 464-466] civilă. Neexecutarea obligaţiilor ce
de viză din partea emitentului, dar mai
unei expertize medico-legale, întruneşte derivă dintr-un contract nu constituie
ales pentru faptul că legiuitorul nu pre- 6. Contractul de mandat. Nu
elementele constitutive ale infracţiunii infracţiunea de înşelăciune, prevăzută
vede această condiţie a existenţei dispo- constituie infracţiunea de abuz de
de pruncucidere prevăzută de art. 177 de art. 215 alin. (3) C.pen., dacă nu
nibilului în momentul emiterii titlului. încredere fapta mandatarului care, în
C.pen. Dacă acţiunea de ucidere de către se stabileşte că s-au folosit manopere
[C.A. Bucureşti, s. a II-a pen., dec. executarea obligaţiilor asumate prin
mamă, aflată într-o astfel de stare, nu dolosive faţă de creditorul obligaţiei,
nr. 482/2002, PJP 2001-2002, p. 152] contractul de mandat, nu îşi îndeplineşte cu ocazia încheierii contractului sau
şi-a produs efectul, copilul nou-născut
fiind salvat, soluţia de achitare este 4. Infracţiunea de tulburare de obligaţia de a da socoteală, respectiv pe parcursul executării lui. Trecerea
legală, întrucât tentativa la infracţiunea posesie. Litigiu de natură civilă. de predare a sumei de bani cuvenite din domeniul civil în cel penal are
de pruncucidere nu este incriminată – În cazul în care în cursul judecării mandatarului. Fiind în prezenţa unor loc numai atunci când partea care nu
în cauză a fost schimbată încadrarea unei cauze în care inculpatul este raporturi juridice de natură civilă, sunt şi-a respectat obligaţia s-a folosit de
trimis în judecată pentru săvârşirea incidente dispoziţiile art. 10 alin. (1) mijloace amăgitoare pentru a convinge
juridică din infracţiunea prevăzută de
infracţiunii de tulburare de posesie lit. b) C.proc.pen. [Trib. Bucureşti, s. pe cealaltă parte că îşi va respecta
art. 20 C.pen. raportat la art. 174 şi
se constată că nu a ocupat imobilul I pen., dec. nr. 1192/R/2000, CPJMP obligaţia. [Trib. Bucureşti, s. a II-a
art. 175 lit. c), d) şi i) C.pen. în infrac-
fără drept, ci cu titlu, constând într- 2000-2004, p. 468-470] pen., dec. nr. 342/A/2003, CPJMP
ţiunea prevăzută de art. 20 C.pen.
un act autentic, iar persoana vătămată 2000-2004, p. 476-478]
raportat la art. 177 C.pen., iar în baza 7. Neachitarea unui bilet la
art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 posedă, de asemenea, titlu pe acelaşi ordin la scadenţă pentru lipsă de 9. Litigiu civil între părţi privind
lit. b) C.proc.pen. s-a dispus achitarea imobil, instanţa va dispune achitarea disponibil în cont. Refuzul băncii de coproprietatea. 1) Fapta de a refuza

58 Lia Savonea Lia Savonea 59


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
predarea cheilor de la apartamentul nu pot prevala celorlalte circumstanţe art. 181 C.pen. Astfel, în temeiul prevăzute de dispoziţiile art. 181 C.pen.:
ce formează obiectul unui litigiu civil favorabile. [Trib. Bucureşti, s. I pen., art. 11 pct. 2 lit. a) cu aplicarea art. 10 fapta a fost comisă pentru a-şi satisface
privind stabilirea coproprietăţii, pen- dec. nr. 734/A/2004, CPJMP 2000- lit. b1) C.proc.pen., a achitat pe inculpat o necesitate impusă de dependenţa
dinte între părţi, este în afara dome- 2004, p. 51-52] sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de drog; inculpatului nu i-a aparţinut
niului penal şi, ca atare, nu constituie prevăzute de art. 84 pct. 2 din Legea iniţiativa de a cumpăra droguri; acesta,
11. Mai multe infracţiuni. Apre-
infracţiunea de tulburare de posesie. nr. 59/1934, art. 84 pct. 3 din Legea înţelegând consecinţele faptei sale,
ciere. Potrivit art. 181 C.pen., nu
[Trib. Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 59/1934 şi art. 272 pct. 2 din Legea a apelat la ajutor medical calificat;
constituie infracţiune fapta prevăzută
nr. 682/R/2003, CPJMP 2000-2004, nr. 31/1990, căruia, în baza art. 91 inculpatul a recunoscut constant fapta
de legea penală dacă prin atingerea
p. 507-508] lit. c) C.pen. i-a aplicat sancţiunea şi a conlucrat cu organele de poliţie
minimă adusă uneia dintre valorile
2) În cazul în care părţile îşi contestă amenzii administrative în cuantum de pentru depistarea persoanei de la care
apărate de lege şi prin conţinutul ei
reciproc dreptul de proprietate asupra 1.000 lei. [Trib. Bucureşti, s. I pen., cumpăra drogurile. Faptul că inculpatul
concret, fiind lipsită în mod vădit de
unui imobil, incidenţa dispoziţiilor dec. nr. 238/A/2007, nepublicată] a fost condamnat la pedeapsa închisorii
importanţă, nu prezintă gradul de pericol
art. 220 C.pen. referitoare la tulburarea cu suspendarea executării sub suprave-
social al unei infracţiuni. La stabilirea 12. Importanţa împrejurărilor
de posesie este înlăturată, întrucât ghere, astfel încât fapta dedusă jude-
contestarea dreptului de proprietate nu în concret a gradului de pericol social comiterii faptei. Împrejurările în
caţii este comisă în stare de recidivă
poate fi rezolvată în cadrul procesului instanţa ţine seama, conform art. 181 care a fost comisă fapta (respectiv
postcondamnatorie, nu constituie
penal ci pe calea unei acţiuni civile alin. (2) C.pen., de modul şi mijloacele pe fondul unor discuţii contradictorii
o împrejurare de natură să excludă
în revendicare, acţiune reală recunos- de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, generate de atitudinea părţii vătămate
posibilitatea reţinerii dispoziţiilor
cută proprietarului neposesor împo- de împrejurările în care fapta a fost care a depozitat gunoi pe un teren viran
art. 181 C.pen. [Trib. Bucureşti, s. a II-a
triva posesorului neproprietar. [Trib. comisă, de urmărea produsă sau care situat în apropierea casei inculpatului),
pen., sent. nr. 847/2004, CPJMP 2000-
Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 240/R/2003, s-ar fi putut produce, precum şi de urmarea produsă (leziunile provocate
2004, p. 611-614]
persoana şi conduita făptuitorului. În părţii vătămate fiind minore), precum
CPJMP 2000-2004, p. 515-517] 2) La determinarea în concret a
cauză, în raport de: împrejurările con- şi persoana inculpatului, care nu
gradului de pericol social al faptei se au în
crete în care s-au comis faptele (în este cunoscut cu antecedente penale,
III. FAPTA NU PREZINTĂ GRADUL DE PERI- vedere împrejurările ce au ocazionat ori
contextul unor raporturi civile); scopul conduc la concluzia că fapta nu prezintă
COL SOCIAL AL UNEI INFRACŢIUNI pe fondul cărora s-a comis fapta, modul
urmărit; modalitatea concretă în care pericolul social al unei infracţiuni.
10. Relevanţa antecedentelor acesta a acţionat şi care nu depăşeşte concret de manifestare a inculpatului,
[Trib. Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 285/
penale. Fapta angajatului unei societăţi sfera mijloacelor comune, infracţiunile conduita şi persoana acestuia precum şi
R/2004, CPJMP 2000-2004, p. 56-57]
comerciale de a înşela la cântar un reţinute fiind sancţionate blând de scopul urmărit. Fapta inculpatului care
cumpărător cu o sumă modică, urmată de lege; urmarea produsă (lipsind orice 13. Criterii de apreciere a la întoarcere de la un meci de fotbal,
restituirea imediată a sumei încasate, la prejudiciu), precum şi datele ce carac- gradului de pericol social al faptei. pe fondul conflictului între galerii, a
care se adaugă circumstanţele personale terizează persoana inculpatului – 1) Fapta de a deţine droguri de mare lovit-o pe partea vătămată, nu are, în
favorabile ale inculpatului, nu prezintă necunoscut cu antecedente penale, cu risc, fără drept, în vederea consumului concret, gradul de pericol social al unei
pericolul social al unei infracţiuni. atitudine sinceră pe parcursul procesului propriu, prevăzută de art. 4 din Legea infracţiuni. [C.A. Bucureşti, s. I pen.,
Antecedentele penale ale acestuia, penal, recunoscând comiterea acesteia şi nr. 143/2000, nu prezintă gradul de dec. nr. 671/2004, PJP 2003-2004,
constând în condamnarea la pedeapsa restituind sumele datorate – Tribunalul pericol social al unei infracţiuni dacă p. 23-24]
închisorii de 3 luni, graţiată ulterior, a apreciat că pot fi reţinute prevederile se încadrează în criteriile de apreciere

60 Lia Savonea Lia Savonea 61


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
14. Recidivă postexecutorie. Împre- 15. Infracţiuni de pericol. Apli- inculpatul renunţând la intenţia de public înregistrări sonore ale unui
jurarea că inculpatul a comis fapta pentru carea dispoziţiilor art. 181 C.pen. nu deposedare a victimei, iar, ulterior, producător, fără autorizare, sau după
care este judecat în stare de recidivă este limitată la sfera infracţiunilor de fiind urmărit de către vecinii acesteia, caz, fără consimţământul titularilor
postexecutorie nu este un impediment rezultat. Se poate susţine că, dacă lipsa nu a opus rezistenţă la imobilizare. drepturilor recunoscute de lege. Din
în a aprecia că aceasta nu prezintă pericolului social poate fi apreciată în Potrivit referatului de evaluare psiho- conţinutul textului incriminator rezultă,
pericolul social al unei infracţiuni, situaţia în care fapta penală produce o socială, inculpatul conştientizează întru în ceea ce priveşte latura obiectivă a
dacă atingerea adusă valorilor sociale modificare în realitatea obiectivă, cu totul consecinţele faptei sale şi discerne infracţiunii, că modalitatea de comitere
ocrotite de lege este minimă, lipsită în atât mai mult poate fi aplicabilă o astfel asupra modului negativ în care acestea a acesteia constă în prezentarea
mod vădit de importanţă în raport de de dispoziţie în cazul unei infracţiuni se manifestă atât în plan personal cât şi într-un loc public de înregistrări sonore.
împrejurările comiterii faptei şi urmarea unde urmarea imediată constă doar din perspectiva victimei. Pe parcursul Pentru întrunirea acestei condiţii de
produsă. În cauză, inculpatul şi partea într-o stare de pericol. [C.A. Bucureşti, procesului penal a adoptat constant o existenţă este însă necesar ca cel trimis
vătămată se cunoşteau, iar în noaptea s. a II-a pen., dec. nr. 1951/2004, PJP conduită corespunzătoare, recunoscând în judecată să fi prezentat el însuşi în
de 25/26 ianuarie 2003, ei au mers 2003-2004, p. 21-22] comiterea faptei, exprimându-şi regre- public înregistrările sonore, nefiind
împreună la o petrecere, revenirea în tul faţă de aceasta, colaborând cu suficient ca acesta să fi fost proprietarul
magazinul gestionat de partea vătămată 16. Tentativă la infracţiunea de organele judiciare şi prezentându-se sau administratorul imobilului în care
fiind determinată de dorinţa acesteia de tâlhărie. Fapta inculpatului care, pe la fiecare chemare în faţa acestora, înregistrările au fost prezentate de către
a cumpăra băuturi alcoolice. După ce au timp de noapte şi într-un loc public, a iar datele ce caracterizează persoana o altă persoană. Drept urmare, soluţia
intrat în magazin, între partea vătămată încercat, prin folosirea violenţei fizice, inculpatului (fără antecedente penale, de achitare în temeiul art. 11 pct. 2 lit.
şi o altă persoană s-a iscat o altercaţie să o deposedeze pe partea vătămată o persoană integrată social, având a) raportat la art. 10 lit. c) C.proc.pen.
şi profitând de neatenţia vânzătorului, de geanta personală, acţiunea sa fiind o familie organizat şi o calificare este legală şi temeinică. [C.A. Cluj, s.
inculpatul a sustras un cântar electronic întreruptă datorită rezistenţei opuse de profesională) au format convingerea pen. şi de minori, dec. nr. 22/A/2007,
pe care l-a ascuns în geantă, aspect victimă, realizează formal conţinutul că perspectivele sale de reintegrare B.C.A. nr. 2/2007, p. 76]
sesizat de vânzător. Acesta i-a solicitat constitutiv al infracţiunii prevăzute socială sunt ridicate. Astfel, instanţa a
18. Prezumţia de nevinovăţie. În
unui martor să cheme un echipaj de de art. 20 C.pen. raportat la art. 211 dispus achitarea inculpatului în temeiul
condiţiile în care probele administrate
poliţie care, sosit la faţa locului, l-a alin. (2) lit. b) şi c) C.pen. Totuşi, art. 11 pct. 2 lit. a) cu aplicarea art. 10
în cauză nu sunt apte a dovedi vinovăţia
imobilizat pe inculpat, asupra sa fiind instanţa a apreciat că fapta acestuia lit. b1) C.proc.pen., iar în baza art. 91
inculpatului, Tribunalul a constatat că
găsit cântarul pe care vânzătorul l-a nu prezintă gradul de pericol social al lit. c) C.pen. i-a aplicat sancţiunea amenzii
prezumţia de nevinovăţie de care acesta
recunoscut ca fiind cel ce lipsea din unei infracţiuni, întrucât prin conţinutul administrative. [Trib. Bucureşti, s. I pen.,
se bucură conform art. 52 respectiv
magazin. În context, s-a mai avut în său concret aduce o atingere minimă dec. nr. 606/A/2005, nepublicată]
art. 66 alin. (1) C.proc.pen. nu a fost
vedere că bunul sustras de inculpat este valorilor sociale ocrotite prin norma de răsturnată şi a dispus achitarea lui
de o valoare modică şi chiar dacă starea incriminare. Au fost avute în vedere: IV. FAPTA NU A FOST SĂVÂRŞITĂ DE
conform art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la
de ebrietate în care se afla inculpatul împrejurarea că fapta a avut un caracter INCULPAT
art. 10 lit. c) C.proc.pen. A reţinut că
nu justifică comiterea faptei, nu trebuie accidental iar hotărârea delictuală a fost 17. Subiectul activ al infracţiunii. însăşi partea vătămată (singura care
totuşi neglijat nici acest aspect. [Trib. spontană, fiind determinată de starea de Conform art. 140 alin. (1) lit. g) din l-a văzut pe autorul infracţiunii şi a
Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 522/ ebrietate în care se afla inculpatul, în acel Legea nr. 8/1996, constituie infrac- luat cunoştinţă despre semnalmentele
A/2004, CPJMP 2000-2004, p. 54-56] moment; apoi fapta nu s-a consumat, ţiune fapta de a prezenta într-un loc acestuia) pe parcursul procesului
62 Lia Savonea Lia Savonea 63
Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
penal a avut mari ezitări în legătură cu realizarea uneia sau mai multor acţiuni asupra cărora a fost întrebat. Prin în repetate rânduri, să elibereze terenul,
identificarea acestei persoane, iar pe de dintre cele prevăzute în textul de urmare, dacă martorul nu a fost întrebat lucru care nu s-a întâmplat. Rezultă că
altă parte inculpatul a negat implicarea lege, respectiv cultivarea, producerea, asupra unei împrejurări esenţiale pentru partea vătămată nu se afla în posesia
sa în vreo activitate infracţională asupra fabricarea, experimentarea, extragerea, soluţionarea cauzei, fapta acestuia de a respectivei suprafeţe de teren pentru a
victimei. Astfel, acţiunea penală vizând prepararea, transformarea, cumpărarea nu face afirmaţii cu privire la o astfel de putea fi în situaţia premisă prevăzută
infracţiunea de tâlhărie a cărei victimă sau deţinerea de droguri, existenţa împrejurare nu întruneşte elementele de art. 220 C.pen., respectiv pentru a
a fost partea vătămată L.I.M. în timp infracţiunii fiind condiţionată, în constitutive ale infracţiunii de mărturie fi întrunite elementele constitutive ale
ce călătorea cu autobuzul liniei 116 din oricare dintre modalităţile alternative, mincinoasă. [I.C.C.J., s. pen., dec. infracţiunii de tulburare de posesie.
sectorul 4, constând în smulgerea de la de scopul consumului de droguri nr. 5430/2004, B.C. nr. 2/2005, p. 58] Latura obiectivă a acestei infracţiuni
gâtul acesteia a unui lănţişor din aur, a fără drept. Împrejurarea că inculpata este întrunită atunci când cel tulburat
fost soluţionată în temeiul art. 345 alin. este consumatoare de droguri nu este 22. Ameninţarea. Pentru a fi săvâr- se află efectiv în posesia imobilului,
3 Cod de procedură penală, dubiul pe suficientă pentru realizarea infracţiunii, şită infracţiunea prevăzută de art. 193 nu şi atunci când printr-o hotărâre
marginea probelor certe care să ateste aşa cum este prevăzută de art. 4/lege, C.pen. este necesar ca acţiunea de judecătorească i s-a recunoscut un
vinovăţia inculpatului, profitându-i atâta timp cât acuzarea nu a făcut ameninţare să insufle victimei temerea drept de proprietate cu privire la acel
acestuia. [Trib. Bucureşti, s. I pen., dovada unor elemente esenţiale ale că persoana sa va fi expusă unui pericol imobil, dar, în fapt, el nu-l stăpâneşte.
sent. nr. 118/2005, nepublicată] laturii obiective a infracţiunii, şi anume efectiv. În consecinţă, ameninţarea Prin urmare, cum nu sunt întrunite
deţinerea fără drept a drogurilor. În lipsa trebuie să fie serioasă, susceptibilă să condiţiile obiective ale infracţiunii de
19. In dubio pro reo. Atâta timp acestor elemente nu este realizată latura alarmeze victima, adică să-i provoace o tulburare de posesie, Tribunalul a casat
cât declaraţia părţii vătămate nu se obiectivă a infracţiunii dedusă judecăţii,
coroborează cu alte probe administrate restrângere a libertăţii psihice, valoare sentinţa penală recurată şi, rejudecând,
iar susţinerea potrivit căreia consumul socială ocrotită prin instituirea normei
în cauză, dubiul cu privire la săvârşirea a dispus achitarea, în baza art. 11 pct. 2
de droguri implică deţinerea acestora penale. [Trib. Bucureşti, s. I pen., dec.
infracţiunii de către inculpat profită lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C.proc.
nu poate conduce la pronunţarea unei nr. 487/11 aprilie 2003, CPJMP 2000-
acestuia, motiv pentru care nu se pen. [Trib. Bucureşti, s. a II-a pen., dec.
soluţii de condamnare, întrucât con- 2004, p. 325-328]
poate dispune condamnarea sa. [C.A. nr. 2192/R/2005, nepublicată]
damnarea unei persoane nu se poate
Constanţa, s. pen., dec. nr. 21/2004, face în lipsa probelor, astfel că soluţia 23. Tulburarea de posesie. În con- 24. Forma de vinovăţie a infrac-
PJMP 2004, p. 155] de achitare, în temeiul art. art. 11 diţiile în care partea vătămată nu se afla ţiunii. Abandon de familie. Nu sunt
pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) în posesia suprafeţei de teren în litigiu, întrunite elementele constitutive ale
V. FAPTEI ÎI LIPSEŞTE UNUL DIN ELEMENT- C.proc.pen. este legală şi temeinică. soluţia de condamnare a inculpatului infracţiunii de abandon de familie,
ELE CONSTITUTIVE ALE INFRACŢIUNII [I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 7051/2005, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute prevăzută de art. 305 lit. c) C.pen.,
20. Latura obiectivă a infrac- B.C. nr. 2/2006, p. 58] de art. 220 C.pen. este greşită. Astfel, dacă neexecutarea obligaţiilor stabilite
ţiunii. Deţinere de droguri, fără 21. Infracţiunea de mărturie min- între părţi s-a derulat un proces referitor prin hotărâre judecătorească nu este
drept, pentru consum propriu. Con- cinoasă. Potrivit art. 260 C.pen., consti- la o suprafaţă de teren în urma căruia rezultatul atitudinii inculpatului. Faptul
ţinutul constitutiv al infracţiunii de tuie infracţiunea de mărturie mincinoasă, inculpatul a fost obligat să elibereze că unitatea terţ poprit nu a procedat
deţinere de droguri, fără drept, pentru între altele, fapta martorului care, într-o respectiva suprafaţă în favoarea părţii la poprirea tuturor sumelor datorate,
consum propriu, prevăzută de art. 4 cauză penală, nu spune tot ceea ce vătămate. După finalizarea procesului, stabilind unilateral şi contrar hotărârii
din Legea nr. 143/2000, presupune ştie privitor la împrejurările esenţiale partea vătămată i-a solicitat inculpatului, judecătoreşti de la ce dată să se acorde

64 Lia Savonea Lia Savonea 65


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
pensia de întreţinere, este o împrejurare 2) Fapta inculpatului soldată cu inculpatele nici nu au prevăzut şi nici dolosive, nu constituie infracţiune,
care nu poate fi imputată inculpatului vătămarea corporală din culpă a nu au urmărit producerea unei pagube raporturile juridice dintre părţile con-
care nu şi-a executat obligaţia din culpă, părţii vătămate, ca urmare a necore- în patrimoniul unităţii, constând în tractante urmând a fi soluţionate con-
apreciind că, de vreme ce s-a înfiinţat lării posibilităţilor de frânare a auto- valoarea bunurilor însuşite, urmând form regulilor de drept civil privind răs-
poprire pe salariul său, obligaţia este în vehiculului pe care îl conducea cu pro- să plătească ulterior contravaloarea punderea contractuală. [Trib. Bucureşti,
curs de executare. Drept urmare, cum funzimea câmpului vizual, în condiţiile acestora, conform înţelegerii iniţiale cu s. I pen., dec. nr. 135/2001, CPJMP
infracţiunea de abandon de familie în care a fost derutat de poziţia oscilantă conducerea societăţii. [C.A. Bucureşti, 2000-2004, p. 478-482]
se caracterizează, sub aspectul laturii a victimei de a traversa bulevardul s. I pen., dec. nr. 1853/2004, PJP 2003-
28. Scopul săvârşirii infracţiunii.
subiective, printr-o omisiune cu „rea- este lipsită de unul din elementele 2004, p. 118-120]
Faţă de declaraţiile constante ale
credinţă”, sintagma indicând intenţia constitutive ale infracţiunii, respectiv
26. Tâlhărie. Complicitate. Împre- inculpatului care a negat orice intenţie
legiuitorului de a sancţiona numai vinovăţia. [C.A. Constanţa, s. pen.,
jurarea că inculpatul I.A.C. l-a însoţit de traficare a drogurilor descoperite
inacţiunea intenţionată, directă sau dec. nr. 664/2004, PJMP 2004, p. 149]
pe coinculpatul Ş.E. până când acesta a asupra sa, la care se adaugă inexistenţa
indirectă, ci nu şi pe cea din culpă, nu 3) Nu sunt întrunite elementele
intrat în scara blocului unde a tâlhărit-o oricăror probe din care să rezulte că scopul
sunt întrunite elementele constitutive constitutive ale infracţiunii prevăzute
pe partea vătămată, iar la scurt timp cei deţinerii era cel al punerii în circulaţie
ale infracţiunii prevăzute de art. 305 de art. 249 C.pen. dacă administratorul
doi au fost imobilizaţi de un echipaj de a drogurilor, instanţa a dispus achitarea
lit. c) C.pen. [C.A. Bucureşti, s. I pen., unei societăţi comerciale, care a primit
poliţie, inculpatul Ş.E. având asupra a acestuia pentru infracţiunea prevăzută de
dec. nr. 833/2001, PJP 2001-2002, în custodie 3 autovehicule puse sub
portofelul sustras, nesusţinută de niciun art. 2 din Legea nr. 143/2000, reţinând
p. 97] sechestru, a luat toate măsurile prevăzute
alt mijloc de probă din care să rezulte fără doar infracţiunea prevăzută de art. 4 din
25. Lipsa vinovăţiei, element consti- de lege pentru conservarea bunurilor
echivoc că cel dintâi l-a ajutat material aceeaşi lege. [Trib. Bucureşti, s. I pen.,
tutiv al infracţiunii. 1) În condiţiile însă acestea au fost descompletate şi
sau moral pe autor, creează un dubiu cu sent. nr. 191/2004, CPJMP 2000-2004,
în care partea vătămată a încredinţat aduse în stare de neîntrebuinţare prin
privire la participaţia inculpatului, sub p. 626-628]
telefonul său mobil făptuitorului, iar faptele altor salariaţi. [C.A. Bucureşti,
forma complicităţii, la comiterea de
acesta din urmă, după utilizare, l-a s. I pen., dec. nr. 350/2003, PJP 2003- 29. Luare de mită. Lipsa sco-
către inculpatul Ş.E. a infracţiunii de
lăsat pe bancă părţii vătămate, fără a o 2004, p. 53-54] pului. Existenţa dubiului cu privire
tâlhărie. [Trib. Bucureşti, s. I pen., sent.
înştiinţa pe aceasta, iar ulterior telefonul 4) Faptele inculpatelor, angajate la pretinderea sau primirea de bani,
nr. 355/2006, nepublicată]
nu a mai fost găsit, făptuitorului i se pe bază de contract de muncă la o respectiv la titlul ilicit cu care inculpatul
poate imputa lipsa de prevedere în a se societate comercială, de a-şi însuşi 27. Înşelăciune. Bilet la ordin. ar fi primit aceste sume de la anumite
asigura că bunul încredinţat a intrat în mai multe bunuri din gestiune, cu Pentru existenţa infracţiunii de înşelă- persoane, impune adoptarea unei soluţii
posesia părţii vătămate, însă acesta nu acordul administratorului societăţii ciune în convenţii se cere ca înşelarea de achitare a inculpatului, în baza
a acţionat cu vinovăţie, neintenţionând şi al asociatului unic, care le-au dat cocontractantului să fie rezultatul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10
să se producă dispariţia bunului, permisiunea de a lua bunurile pe unor manopere dolosive, tinzând la lit. d) C.proc.pen. S-a reţinut că în situa-
astfel încât va fi achitat în baza art. 11 datorie, fiind trecute într-un caiet inducerea ori menţinerea în eroare a ţiile în care s-a probat primirea sumelor
pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) special sub controlul asociatului unic acestuia, eroare ce este determinantă la de bani de la martori, scopul pentru care
C.proc.pen. [Trib. Bucureşti, s. I pen., nu întrunesc elementele constitutive ale încheierea sau executarea contractului. inculpatul le-a încasat nu s-a dovedit a fi
dec. nr. 176/2004, CPJMP 2000-2004, infracţiunii de delapidare sub aspectul Simpla emitere a unor bilete la ordin fără o însuşire în interes personal, ci pentru
p. 411-412] laturii subiective, din moment ce acoperire, fără existenţa manoperelor a rezolva, în limitele competenţei sale,

66 Lia Savonea Lia Savonea 67


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
solicitările martorilor. [C.A. Alba-Iulia, [I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 3954/2001, s. a II-a pen., dec. nr. 253/2001, PJP s-au consumat relaţii intime, acesta a
s. pen., dec. nr. 10/A/2007, B.C.A. B.J. 1990-2003, p. 697] 2001-2002, p. 63] stabilit o întâlnire cu partea vătămată în
nr. 2/2007, p. 72] casa situată în Turda – str. P.M. unde,
32. Legitima apărare. Pericol 34. Legitima apărare. Delimitare
după ce au intrat în curte, a luat o bară
grav. Potrivit art. 44 alin. (2) C.pen., faţă de starea de necesitate. Întrucât
VI. CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL metalică pe care o ascunsese anterior,
pentru existenţa legitimei apărări este în cauză inculpatul a acţionat lovind-o
PENAL AL FAPTEI cu care a aplicat mai multe lovituri
necesar ca atacul să pună în pericol pe partea vătămată pentru a-şi elibera
în cap victimei, chiar după ce a căzut
30. Legitimă apărare. Atac aflat grav persoana sau drepturile celui mama (deci pericolul provine din
aceasta la sol, iar cu ajutorul unui topor
în curs de desfăşurare. Împotriva atacat. Există pericol grav în cazul în atacul unei persoane) sunt întrunite
a continuat să o lovească în regiunea
atacului săvârşit cu folosirea cuţitului, care victima, după ce l-a insultat şi condiţiile legitimei apărări, ca şi cauză
capului, cauzându-i plăgi şi fracturi ce
când după rănirea unei persoane care lovit cu pumnul pe inculpat, a scos care înlătură caracterul penale al faptei,
au determinat decesul. S-a reţinut că
a încercat să-l oprească, agresorul un cuţit şi s-a îndreptat către acesta şi nu ale stării de necesitate. [Trib.
fapta a fost comisă cu premeditare, după
continuă atacul, aflându-se, împreună cu cu intenţia de a-l lovi. În această Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 492/2003,
un plan dinainte stabilit, prin pregătirea
cel atacat, căzut la pământ, apărarea este situaţie, riposta inculpatului, de a lovi CPJMP 2000-2004, p. 107-109]
obiectelor apte să producă moartea
legitimă şi după dezarmarea agresorului victima cu pumnul şi genunchiul,
35. Beţia. Împrejurarea că înainte victimei, hotărârea de suprimare a vieţii
de cuţit; în situaţia în care atacatorul este constituie un reflex natural de apărare
de comiterea infracţiunilor inculpatul a acesteia fiind luată încă dinainte de
superior ca forţă şi se află în încleştare a integrităţii fizice şi, prin urmare, un
consumat băuturi alcoolice nu-l absolvă data de 15 decembrie 2002. Împotriva
cu cel agresat, putându-i lua cuţitul act necesar comis în legitimă apărare.
de răspundere penală, fiind o beţie hotărârii a declarat apel inculpatul care
pentru a-l folosi din nou, atacul este în [C.A. Bucureşti, s. a II-a pen., dec.
voluntară, chiar în condiţiile în care s-a a solicitat achitarea întrucât este bolnav
curs de desfăşurare şi continuă să pună nr. 804/2002, PJP 2001-2002, p. 61]
stabilit că acesta suferea de epilepsie, de schizofrenie, având discernământul
în pericol grav persoana celui atacat.
33. Legitima apărare. Delimitare discernământul fiind mult diminuat în abolit la data comiterii faptei. Existând
Pentru a înlătura atacul, cel agresat este
faţă de provocare. Pentru existenţa perioadele post-criză şi putând lipsi motive temeinice de îndoială asupra
îndreptăţit, potrivit prevederilor art. 44
legitimei apărări, legea nu prevede în condiţiile consumului de alcool. stării psihice a inculpatului, în raport de
alin. (2) C.pen., să folosească cuţitul
doar ca atacul să fie material, direct, [C.A. Bucureşti, s. a II-a pen., dec. actele medicale depuse la dosar, instanţa
pe care l-a luat de la agresor. [C.S.J., nr. 1035/2001, PJP 2001-2002, p. 33]
imediat şi injust, ci prevede ca fapta să de control judiciar a dispus efectuarea
s. pen., dec. nr. 857/20 februarie 2001,
fie necesară pentru înlăturarea atacului 36. Iresponsabilitatea. Trimis în unei expertize psihiatrice la Institutul de
B.J. 1990-2003, p. 697]
şi să fie proporţională cu gravitatea judecată pentru comiterea infracţiunii Medicină Legală „Mina Minovici” din
31. Depăşirea limitelor legitimei acestuia. Dacă riposta inculpatului este de omor calificat prevăzută de art. 174, Bucureşti, care, prin raportul întocmit,
apărări. Fapta unei persoane în vârstă disproporţionat de gravă în raport cu art. 175 lit. a) C.pen., inculpatul M.I. a a stabilit că acesta prezintă diagnosticul
şi bolnavă, de a se apăra în faţa atacului gravitatea pericolului prin atac, însă fost condamnat prin sentinţa nr. 126/18 „schizofrenie catatonică” stadiu rezi-
violent, cu palma şi picioarelor, dez- acesta a acţionat doar sub stăpânirea martie 2003 a Tribunalului Cluj la o dual, cu defect de tip paranoic (delir de
lănţuit de un tânăr viguros şi cunoscut unei puternice tulburări determinate pedeapsă de 16 ani închisoare şi 5 ani gelozie) şi discernământul a fost abolit
ca având o fire violentă, prin lovirea de provocarea părţii vătămate, produsă interzicerea drepturilor prevăzută de raportat la fapta comisă. În raport de
agresorului cu cuţitul într-o zonă vitală prin violenţă împotriva sa, se reţine art. 64 lit. a), b), e) C.pen. reţinându-se aceste concluzii ale actului medico-
a corpului, constituie o apărare legitimă, circumstanţa atenuantă prevăzută de că în dimineaţa de 16 decembrie 2002, legal, având în vedere şi dispoziţiile
în condiţiile art. 44 alin. (3) C.pen. art. 73 lit. b) C.pen. [C.A. Bucureşti, bănuind că între soţia sa şi victima C.A. art. 48 C.pen. care reglementează

68 Lia Savonea Lia Savonea 69


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
iresponsabilitatea, potrivit cărora nu pentru infracţiunea prevăzută în art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 aparţine exclusiv persoanei vătămate.
constituie infracţiune fapta prevăzută art. 180 alin. (2) C.pen., întrucât, prin lit. f) C.proc.pen. este corectă. S-a Plângerea se poate face şi prin mandat,
de legea penală, dacă făptuitorul în declaraţia dată la organul de cercetare reţinut că instanţa de fond a apreciat însă, în acest caz, mandatul trebuie să
momentul săvârşirii acesteia, fie din penală, partea vătămată îl indică pe în mod corect că în cauză lipseşte fie special iar procura rămâne ataşată
cauza alienaţiei mintale, fie din alte inculpat ca autor al infracţiunii, arătând plângerea penală prealabilă. Plângerea plângerii. [Trib. Bucureşti, s. a II-a
cauze, nu putea să-şi dea seama de împrejurările în care a fost lovită, numele penală prealabilă prevăzută în art. 131 pen., dec. nr. 100/R/2003, CPJMP
acţiunile sau inacţiunile sale, ori nu persoanelor prezente, consecinţele C.pen., ca o condiţie pentru punerea în 2000-2004, p. 889-890]
putea fi stăpân pe ele, Curtea a admis asupra sănătăţii, precum şi intenţia de a mişcare a acţiunii penale în cazul anu-
40. Plângere prealabilă. Contract
apelul inculpatului, în temeiul art. 379 chema în judecată pe agresor, astfel că mitor infracţiuni, nu trebuie confundată
de asistenţă juridică. Mandat special.
pct. 2 lit. a) C.proc.pen., a desfiinţat această declaraţie trebuia considerată ca cu „plângerea” reglementată de dispo-
Pentru calificarea unui contract de
sentinţa Tribunalului sub aspectul laturii o plângere prealabilă. [C.S.J., s. pen., ziţiile art. 222 C.proc.pen., care
mandat ca fiind mandat special nu
penale şi, pronunţând o nouă hotărâre, dec. nr. 2392/2000, R.D.P. nr. 4/2002, constituie un simplu mod de sesizare
interesează forma contractului, ci
în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat p. 139] a organelor judiciare de către orice
întinderea împuternicirilor conferite
la art. 10 lit. e) C.proc.pen. şi art. 48 persoană căreia i s-a cauzat o vătămare
38. Plângere prealabilă introdusă mandatarului. Astfel, în cazul în care
C.pen. l-a achitat pe inculpatul M.I. de prin săvârşirea vreunei infracţiuni,
de altă persoană. Mandat. Lipsa într-un contract de asistenţă juridică,
sub învinuirea săvârşirii infracţiunii indiferent de natura acesteia. De aceea,
plângerii prealabile. Pentru vala- operaţiunile juridice pe care avocatul a
de omor calificat prevăzută de în aceste cazuri persoana vătămată
bilitatea plângerii penale prealabile, fost împuternicit a le efectua în numele
art. 174, art. 175 lit. a) C.pen. Conform trebuia să mandateze în mod expres o
prevăzută în art. 131 C.pen. ca o clientului sunt expres determinate,
art. 114 C.pen. s-a dispus luarea măsurii altă persoană în vederea formulării şi
condiţie pentru punerea în mişcare menţionându-se şi dreptul de a redacta
de siguranţă a internării medicale a depunerii plângerii penale prealabile,
a acţiunii penale în cazul anumitor şi promova plângerea prealabilă în
inculpatului M.I., în mod provizoriu, cu referire expresă la faptă şi făptuitor
infracţiuni, persoana vătămată trebuie numele părţii vătămate împotriva
până la rămânerea definitivă a hotă- iar ratificarea plângerii prealabile de
să mandateze, în mod expres, o altă inculpatei, cu precizarea infracţiunilor
rârii, după care măsura de siguranţă către partea vătămată, cu efect de
persoană, în vederea formulării şi pentru care urma a se formula plângere,
rămâne definitivă până la însănătoşire. promovare a acţiunii penale nu putea fi
depunerii plângerii penale prealabile, acest contract trebuie apreciat ca
[C.A. Cluj, s. pen., dec. nr. 76/2004, făcută decât în termenul de 2 luni de la
cu referire expresă la faptă şi făptuitor. fiind un mandat special, iar cerinţele
www.just.ro] săvârşirea faptei, prevăzută de art. 284
Procura depusă la dosar din al cărei art. 222 alin. (3) C.proc.pen., ca fiind
C.proc.pen. şi nu la interval mai mare,
conţinut nu rezultă decât împuterniciri cu îndeplinite. [Trib. Bucureşti, s. I pen.,
VII. LIPSA UNOR CONDIŢII SPECIALE NEC- aşa cum a solicitat mandatara. [Trib.
caracter general, de reprezentare în faţa dec. nr. 17/R/2004, CPJMP 2000-2004,
ESARE PENTRU PUNEREA ÎN MIŞCARE A Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 666/R/2004,
instanţelor judecătoreşti, a organelor de p. 886-888]
ACŢIUNII PENALE CPJMP 2000-2004, p. 882-884]
urmărire penală, de exercitare a căilor
37. Condiţii privind plângerea de atac privind cauzele declarate de 39. Caracterul personal al plân- 41. Plângere prealabilă. Condiţii.
prealabilă. În mod greşit a procedat partea vătămată, de angajare apărător gerii prealabile. Mandat. Condiţii. Conform art. 284 C.proc.pen., termenul
instanţa care a dispus încetarea proce- etc., nu dă dreptul împuternicitei la Din interpretarea dispoziţiilor art. 131 de introducere a plângerii prealabile
sului penal în temeiul art. 11 pct. 2 lit. introducerea unei plângeri prealabile C.pen. rezultă că dreptul de a pune în este de 2 luni din ziua în care persoana
b) raportat la art. 10 lit. f) C.proc.pen. pentru partea vătămată, iar soluţia de mişcare acţiunea penală prin plângere vătămată a ştiut cine este făptuitorul.
pentru inculpatul chemat în judecată încetare a procesului penal în baza prealabilă are caracter personal şi Plângerea prealabilă nu poate fi făcută

70 Lia Savonea Lia Savonea 71


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
de către unul dintre soţi pentru celălalt penală, nu poate avea drept consecinţă instanţa de control judiciar a constatat ipoteză, întrucât partea vătămată a
soţ sau de către copilul major pentru sancţionarea părţii vătămate, astfel recursul întemeiat. A reţinut că prin sesizat organul de urmărire penală în
părinţi, art. 222 alin. (5) C.proc.pen., încât, soluţia de încetare a procesului sesizarea înregistrată sub nr. 307342/23 condiţiile art. 222 C.proc.pen., cu o
nefiind aplicabil decât pentru plângerea penal pentru tardivitatea introducerii noiembrie 2000 la Inspectoratul de simplă plângere, pentru care legea nu
simplă, ca mod de sesizare a organelor plângerii prealabile este nelegală. În Poliţie Judeţean Ilfov, partea vătămată prevede nici un termen de introducere,
de urmărire penală. [Trib. Bucureşti, s. I cauză, prin sent. nr. 194/2 februarie T.I., a solicitat organelor de poliţie să pentru o infracţiune [înşelăciune
pen., dec. nr. 27/R/2004, nepublicată] 2004, pronunţată de Judecătoria Buftea, efectueze cercetări împotriva numitului în convenţii prevăzută de art. 215
în baza art. 11 pct. 2 lit. b) C.proc. C.G., pentru săvârşirea infracţiunii de alin. (3) C.pen.], pentru care acţiunea
42. Condiţii de formă ale plângerii
pen. raportat la art. 10 lit. h) C.proc. înşelăciune în convenţii, prevăzută de penală se pune în mişcare din oficiu şi
prealabile. Deşi intitulat impropriu
pen. cu referire la art. 284 C.proc.pen., art. 215 alin. (3) C.pen., constând în nu la plângere prealabilă. Potrivit art.
„declaraţie”, un înscris adresat organelor
s-a dispus încetarea procesului penal aceea că la data de 12 mai 2000, i-a 286 alin. (1) C.proc.pen., „dacă într-o
de poliţie de către partea vătămată, prin
pornit împotriva inculpatului C.G., la împrumutat acestuia suma de 18.000 cauză în care s-au făcut acte de cercetare
care se precizează în scris că doreşte
plângerea prealabilă a părţii vătămate dolari S.U.A. în condiţiile în care a penală, se consideră ulterior că fapta
trimiterea în judecată a inculpatei, are
T.I., pentru săvârşirea infracţiunii fost indus în eroare de către acesta urmează a primi o încadrare juridică
valoarea unei veritabile plângeri penale,
prevăzute de art. 213 C.pen., ca urmare prin lăsarea drept gaj a unei delegaţii pentru care este necesară plângerea
fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de
a neintroducerii plângerii în termen de de ridicare a unor mărfuri de la S. prealabilă, organul de cercetare penală
art. 222 C.proc.pen. pentru valabilitatea
2 luni din ziua în care partea vătămată Galaţi, în valoare aproximativ egală cu cheamă partea vătămată şi o întreabă
plângerii. [Trib. Bucureşti, s. I pen.,
a ştiut cine este făptuitorul. Prima suma împrumutată, delegaţie care s-a dacă înţelege să facă plângere; în caz
dec. nr. 310/R/2004, nepublicată]
instanţă a reţinut că, potrivit art. 284 dovedit a fi lipsită de valoare. Organele afirmativ, organul de cercetare penală,
43. Schimbarea încadrării juri- C.proc.pen., în cazul infracţiunilor de urmărire penală au constatat că după caz, continuă cercetarea (dacă
dice. Plângere prealabilă. Obligaţiile pentru care legea prevede că este sunt întrunite elementele constitutive pentru infracţiunea respectivă sesizarea
organului de urmărire penală. necesară o plângere prealabilă, aceasta ale infracţiunii de abuz de încredere, instanţei se face prin rechizitoriu,
Organul de urmărire penală, sesizat trebuie introdusă în termen de 2 luni prevăzute de art. 213 C.pen. şi au n.n.) sau trimite dosarul instanţei
pentru o infracţiune pentru care acţiunea din ziua în care persoana vătămată a înaintat dosarul Judecătoriei Buftea, în competente; în caz contrar, transmite
penală se pune în mişcare din oficiu, ştiut cine este făptuitorul. În speţă, între baza art. 285 C.proc.pen. Tribunalul a actele procurorului în vederea încetării
este obligat, în baza art. 286 alin. (1) părţi a intervenit un împrumut, partea reţinut că, într-adevăr, potrivit art. 284 urmăririi penale.” Tribunalul a constatat
C.proc.pen., să cheme partea vătămată vătămată i-a împrumutat inculpatului o alin. (1) C.pen., „în cazul infracţiunilor că organul de urmărire penală a încălcat
şi să o întrebe dacă înţelege să formuleze sumă de bani în anul 2000, cu obligaţia pentru care legea prevede că este dispoziţiile imperative ale art. 286
plângere prealabilă, în momentul în restituirii la o dată stabilită, 17 mai 2000, necesară o plângere prealabilă, aceasta alin. (1) C.proc.pen., nechemând partea
care apreciază că fapta respectivă însă această dată nu a fost respectată trebuie să fie introdusă în termen de 2 vătămată să o întrebe dacă înţelege
întruneşte elementele constitutive ale de către inculpat. Întrucât plângerea a luni din ziua în care a ştiut cine este să formuleze plângerea prealabilă,
unei infracţiuni pentru care acţiunea fost introdusă de partea vătămată cu făptuitorul”, iar potrivit art. 285 C.pen., în momentul în care a apreciat că
penală se pune în mişcare la plângerea mult peste termenul limită prevăzută acest termen trebuie respectat chiar şi în fapta reclamată de aceasta întruneşte
prealabilă. Încălcarea dispoziţiilor de art. 284 C.proc.pen., instanţa a situaţia în care plângerea este introdusă elementele constitutive ale infracţiunii
imperative ale art. 286 alin. (1) C.proc. dispus încetarea procesului penal. greşit la organul de urmărire penală, de abuz de încredere prevăzută de art.
pen., de către organul de urmărire Examinând actele şi lucrările dosarului însă, în cauză, nu ne aflăm în această 213 C.pen., şi nu pe cele ale infracţiunii

72 Lia Savonea Lia Savonea 73


Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 10
de înşelăciune, prevăzută de art. 215 că, în faţa instanţei de judecată, partea VIII. EXISTENŢA UNOR CAUZE CARE în raport de această situaţie, termenul
alin. (3) C.pen., apreciind în mod greşit vătămată a declarat că formulează ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ de prescripţie neîntreruptă de 15
că este vorba de o plângere prealabilă plângere împotriva inculpatului pentru ani nu poate fi considerat împlinit,
47. Prescripţie specială. Lege penală
greşit îndreptată. Or, încălcarea infracţiunile de ameninţare şi insultă, soluţia de încetare a procesului penal
mai favorabilă. Prescripţia înlătură
dispoziţiilor imperative ale art. 286 este lipsită de relevanţă juridică, întru- faţă de inculpat pentru faptul că ar fi
alin. (1) C.proc.pen. de către organul răspunderea penală oricâte întreruperi ar
cât această declaraţie a fost formulată intervenit prescripţia nu se justifică.
de urmărire penală nu poate avea drept interveni, dacă termenul de prescripţie
după expirarea termenului de 2 luni, [C.S.J., s. pen., dec. nr. 26/1995, R.D.P.
consecinţă sancţionarea părţii vătămate, este depăşit cu încă jumătate, potrivit
prevăzut de art. 284 C.proc.pen., de la nr. 2/1996, p. 120]
astfel că soluţia de încetare a procesului art. 124 C.pen. La stabilirea termenului
data când partea vătămată a cunoscut de prescripţie a răspunderii penale, 49. Decesul inculpatului în timpul
penal pentru tardivitatea introducerii persoana făptuitorului. În consecinţă,
plângerii prealabile a fost apreciată se ţine seama de pedeapsa prevăzută procesului. Prin sentinţa nr. 235/21
această situaţie echivalează cu lipsa de lege la data săvârşirii infracţiunii, martie 2002, pronunţată de Tribunalul
nelegală motiv pentru care, în baza art.
plângerii prealabile a părţii vătămate, dacă această lege este mai favorabilă. Bucureşti, s. a II-a pen., s-a dispus
38515 pct. 2 lit. c) C.proc.pen., tribunalul
iar judecarea cauzei pe fond este [I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 826/2004, condamnarea inculpatului S.H. pentru
a admis recursul părţii vătămate, a casat
sentinţa atacată şi a trimis cauza pentru greşită, câtă vreme există un motiv www.just.ro] săvârşirea infracţiunii prevăzute în
continuarea judecăţii la instanţa de legal care împiedică punerea în mişcare art. 4 din Legea nr. 143/2000. Împotriva
şi exercitarea acţiunii penale. [Trib. 48. Prescripţia răspunderii penale. acestei sentinţe a declarat apel peste
fond. [Trib. Bucureşti, s. I pen., dec.
Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 1896/R/2004, Suspendare. Având în vedere că termen inculpatul prin avocat. În apel,
nr. 593/R/2004, nepublicată]
nepublicată] din data de 4 decembrie 1954, când după ce au fost făcute demersurile
44. Condiţii de fond ale plângerii inculpatul a săvârşit infracţiunea de legale, s-a constatat că inculpatul
prealabile. Simpla descriere a inciden- 46. Lipsa sesizării organului com- omor prevăzută de art. 174 C.pen. şi decedase, astfel că a fost admis apelul
tului, prin două „declaraţii”, în care petent. Pentru infracţiunea prevăzută până în data de 22 decembrie 1989, declarat, sentinţa penală apelată a
partea vătămată expune modul în care au de art. 275 alin. (2) C.pen. (părăsirea când a fost răsturnat regimul totalitar fost desfiinţată, iar în temeiul art. 11
avut loc evenimentele, fără exprimarea postului şi prezenţa la serviciu în stare au intervenit împrejurări de neînlăturat pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. (1)
solicitării de tragere la răspundere de ebrietate), acţiunea penală poate ce împiedicau tragerea lui la răspundere lit. g) C.proc.pen., s-a dispus încetarea
penală a inculpatului, de înaintare a fi pusă în mişcare numai la sesizarea penală (în condiţiile specifice statului procesului penal ca urmare a survenirii
acestora la instanţa competentă să organelor competente ale căilor ferate, totalitar, deţinerea funcţiei de ministru decesului. Împotriva acestei decizii
soluţioneze plângerea sau de reparare potrivit art. 278 C.pen., chiar dacă de interne iar ulterior de vicepreşedinte a declarat recurs, pentru inculpatul
a prejudiciului, nu echivalează cu aceasta a fost săvârşită în concurs cu al Consiliului de Miniştri, precum şi decedat, apărătorul ales C.C. care
existenţa unei plângeri prealabile, aşa alte infracţiuni contra siguranţei pe căile calitatea de membru al fostului Birou
cum este ea reglementată în Codul de solicitase, încă din faţa instanţei de
ferate pentru care o atare sesizare nu Public al partidului de guvernământ, apel, continuarea procesului penal. La
procedură penală. [Trib. Bucureşti, s. I este necesară. Când o astfel de sesizare confereau inculpatului o poziţie ce termenul din 27 februarie 2006, Înalta
pen., dec. nr. 1259/2004, CPJMP 2000- nu a fost formulată, conform art. 11 excludea posibilitatea luării măsurilor Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu, a
2004, p. 869-870] pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. (1) de tragere la răspundere penală), s-a pus în discuţie excepţia admisibilităţii
45. Plângere prealabilă. Condiţii lit. f C.proc.pen., se dispune încetarea constatat că, pentru această perioadă, recursului declarat de apărătorul incul-
vizând termenul de introducere a procesului penal. [C.A. Cluj, s. pen., dec. cursul prescripţiei prevăzute în patului decedat. Examinând cauza din
plângerii prealabile. Împrejurarea nr. 749/2004, B.J. 2004, p. 721-722] art. 122 C.pen. a fost suspendat. Cum, perspectiva excepţiei ridicate, a constatat
74 Lia Savonea Lia Savonea 75
Art. 10 Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal Scopul şi regulile de bază ale procesului penal Art. 11
că în cadrul obligaţiilor decurgând din aspectul că din casă nu lipsea niciun 52. Împăcarea părţilor. Caracter X. EXISTĂ AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT
împuternicirea avocaţială se include bun – deşi existau mai multe obiecte definitiv şi necondiţionat. Având
53. Autoritate de lucru judecat
aceea de a declara calea de atac de valoare, absenţa urmelor de răvăşire în vedere faptul că împăcarea dintre
în materie penală. Condiţii. Spre
deschisă părţii pe care o asistă. În acest sau distrugere, raportul medico- inculpat şi partea vătămată are un
deosebire de autoritatea de lucru jude-
caz, avocatul acţionează ca apărător al legal din care rezultă posibilitatea ca caracter necondiţionat şi definitiv,
cat în materie civilă, care presupune
părţii la instanţa de apel, iar recursul S.E. să-şi fi produs singur leziunile revenirea părţii vătămate asupra acestei
o triplă identitate, în materie penală
poate fi declarat în această calitate, şi tanatogeneratoare, rezultă că acesta împăcări nu mai este posibilă, în raport
autoritatea de lucru judecat presupune
nu ca reprezentant al părţii, în temeiul şi-a ucis soţia, după care s-a sinucis. cu prevederile art. 132 C.pen., astfel că