Sunteți pe pagina 1din 231

SFAR$ITUL OMULUI

lOIN

Sfintcle Scrlvturi Si din scricfila


Sfin~lor DRrtnli
Despre sfAr,ltul lumei
DB

Smeritul intre moaahi

ZOSlll PISClL PIODIOIIT

EDITIA V
,
;

t,
,
SFAR$-ITUL OMULUI
Aceasta sfanta carte 0 am flcut en blagoslo-
venia prea cuviosulUi si duhovnice_scului nostru
Plrinte Nifon ierosbimonahul, ctitorul $i intemee-
torut Schitului romanesc Prodromut din Sfantul
Muate al Atonului.
SfAntut Prooroc Sofonie zice: 1) "Cu sflrsire,
sl se sfarseasca de pefata pamantului, zice Dom-
,
nul. Sfirseasca-se omut, si dobitoacele, sfArseas-
'

ca-se paslrile Ceriului, ,I pestii mlrii, $i vor sll·


bi necredinciosii, si voiu plerde pre eel farl de • '
lege de pe fata pamintului, Zice Domnul"; pentru
aceasta am glsit de cuviintl ca sl 0 numesccar-
I 1ea aceasta SfArsitul Omului.
I '
I TexteleSi 'cltatele cup rinse in' aceasta carle
I
I Ie-am adunat dela sfintU prooroci, din ' pSalmU
;
lui David, din Sfintele evang'helii,' din eplstollile


~
,sffntflor 'apostoll Ii din scrierile multor sfintt
• parinU. descoperirisi vedenii pentru sfArsitul
•"
~
Iumn si pentru venirea lUi Antihrist, si pentru
t fermecatorfile II vraJitoriile lui, cum are sa
! fermece pe oamenl, Si pedepsel~ ce are Sa pule
I pe creltini, Si cum are sa tomita -draci prin
3 'Pustll ca sa glseasca pe cllugari sf pe miz'enu
~ '~ ·crestini, sa it aducl cs sl se pIece la vola lUI,
rf:
•• $1 sl tI pedepseascl cu, rautatea lui.

1) Cap. I. Tets 2
Inceputul omului - araUIsj4r,Uul lumi;

NARCIS

BUCURE~Ti
1937
,

I
1
Cavbt Gltrr.· eltltorll, carl pun prlelnt·
lIentra cil nu se IIRPlinese lerlptarlle .care
l'a8 zls de SUnlit iposton ,I de
. SUnlU PArlatl

Zis·a Domnul catre Avraam: 1) .',Stiind vei $ti


cd nemernicil va· Ii samdnta tain pamimt strein,
~t 0 vor supune pre ea robiei,$i 0 vor necaji $;
o vor smeri pre ea patru sate de ani. lar pre
lleamul acela carula vor sluji ii voiu iudeca Eu,
lar dupa aceea vor e$i aicea Cll avere multd".
A$a dar, a zis Domnul catre Avraam, cli patru
sute de ani are sa fie semin/ia lui in robie, -$;
n'a fost tntocmai, .pentrzl rautatea. evreilor,' caei
all trecut patra sute trei-zed $i do; de ani, pdnd
la e$irea lor din Eghipet. $1 proorocul Dantn
zice '): "St la zilele cele dupd urma ale impd-
I'illiei lor, cUlld se vor plini pacatele lor, se \'a
t scala· un imparat . fard de rU$ine la fata,. $i care
\ va tn/elege gdciturile. Si puferea lui se Va tntari,
\
macar' ca .nu eu puterea sa, $i minunat va strica
lii va sporl $i va face $; va pierde pre eei tari
ft pre poporul cel sfdnt".

I) Fac. Cap. 15. verso 13. 14.


2) Daniil· Cap. 8. verso 23, 24.
-6-

Atuneea vor tneepe anii dllrerilor $i necazlll


"
eel mare $i pedepsele ee' are sit Ie pue Dumnezeu ."~

"re pamdnt pentru rautdtile aceilli 'mparat fard


de rU$lne la fata, care este Antihrlst, $; pentra
tlll/lloril· $1 sUPU$U lui.
Vedeti, l'a rog cum zlee Proorocul, cil nu ziee
c8nt1 se vor· tmplini anti, ci cand se vor Im-
plinl paeatele, va vent vremea adied" a pedep-
'Selor $1 neeazul eel mare.
Asemenea $1 la Agatanghel serle pentru rpbirea
Constantinopolului de Turd, ca la anii dela
Hrlstos 1452 p4nd la 1453, trebule· sa se . ia
Constantinopolul de Agareni (Turci), precum s'au

pOnd lQ.1853, f'


fi Impllnlt. SI'1 vor stap4nt 400 de ani, adicd
vedein cd nu s'a'mplin't fntocnuil
prezkerea,. pentrupdeatele $1. nepocdlnio ere$li-
nilor. Cd .iard$lzice Agatanghet: A$a vor fi ere$tI-
nil sub. robla Agarenilor, preeum au fost Evreii sub.
robiD Bgiptenflor· 400. de ani; Insapentru pd-
cotele lor a mal prelunglt Dumnezeu . pedeapsa
fned 32 de ani, apol i-au mal pedepslt $i in puslia
Sinalulul tned '40 de ani $1 i-au . dus .in pa-
mfintul fagaduinlei. Astfel se urmeazii $ieu
cr:e$tinil cd la' 1453 -. adaog{md 400 de ant de
roble fl eu 32 eari s'au mai prelungitla Evrel

II
'II 19ipt " eu tel· 40 In· pustia Sinal se fac 1925.
~( .dapd aee~tlani· negre,lt trebule . sd cadatm-
Ii
pltra#a turceasea; $I .dupa aeeasta are sa ·se· faea (J
credmla in toatd lU11..a. Dupa cum a %Is $1 Neot"
II
Ii '" t4lewea 'BPtlmllor· lui Danlll Proorocul. (Sf
1\
-7-

Ingerii au sa puna un impiiiat in Constantinopol


cre$tin bun $i minuni multe $i mari au sit se faea
iil Constantinopol.
$; viizand lloroadele millllllile cari au sa Sf!
fa cit, au sii se lepede toti de eresurile lor $i au sa
vie sa se uneasc{l cu Biserica riisiiriiului. Sf alunci
au sa se boteze din Turci $i din Evrei multime
maUc!.

.-
ii

i
1
I
,!
'I
Precum se fac vestiri prin cetati ~i prin orase
de venirea imparatului, a~a am facut s~ eu aceasta
inainte cuvantare, ca sa stie cititoriul ce are sa
nt" vesteasca noua aceasta carte, ca sa lie indrep-
tam prin pocainta a ne intoarce Si a face bine,
cu.a,jutorul rugaciunilor prea Curateil Maicii lui
Dumnezeu, ca sa aiHim mila in ziua infricosatei
judecati, si sa nelnvrednicim in partea celor
drepti, ca sa .mostenim imparatia Cerurilor eu
toti sfintii intru nesfarsiti veci, amino Zice sfanta
Evanghelie: "A inceput Iisusa invata, si puteri
a lucra", adeea: morti a invia, orbi a lumina,
sehiopi a umbla, leprosi a eurati, si bolnavi a
ridica. Asa si noiCrestinii. citind sfintele scrip-
turi, precum zice Domnul : "cercati scripturile, ea
intru dansele Yeti afla vJata vecinica"... Deci $i
noi cei omorati eu pacatele, sa inviem lui Dum-
nezeu cu sufletele prinpoeainta, Si cei orbiti eu
mintea, sa ne luminam simtirile, $i cedi ce schio
patam prin cai ne-umblate Si .prapastioase, ale
vietei acestia, sa venim la cale.a pocaintei, Si· cei
. I "leprosati eu paeatele, sa ne curatim cu marturisi-
.rea $i cu canonul ce ni. .l va da duhovnicul, Si asa
to Cuvtlnt catre cititori '
, i_
De vom curati de pacatele noastre. Pentru di in-
"frico~ate Iucruri se lucreaza in veacul de apoi, e~
si Antichrist iritru acel veac va sa vie sa-$i lu-
creze ale lui in~eHiciuni ptin ascultatorii lui eei'
inselati de dansul, diciatata se, lupta de mutt
diavolul ca sa duca preoti Cre~tini intru pierzare,
ir cat daca i-ar fi prin putinta si pre cei aleSi sa
ii amag'easca, si sa-i duca cu dansul la muncile
cele vecinice 1). Ca Si pre Domnul ,I-au ispitit-
prea vicleanul in pustie, nestiindu-I ca t:ste Dum-
nezeu, $i I-au suit in munte inalt, intru 0 cJipeaUi
de vreme Si i-a ar~itat toatalumea, ~i i-a zis:
"mie imi sunt date toate acestea' si cui voiesc Ie 4

'voiu da, numai sa te incbint mie si ti' Ie voiu da (

tie": ca stiea dieavolul de venirea lui Hristos, dar- •


]

nu stiea cand ;pentru, aceasta ispitea pc toti (

dreptii. Ca Si Antichrist va sa vie la sfar~ituJ veR· {

eldui acestuia, eu chipul bland, $i smerit si milos-- I


-'
fiv, si va petreee in pustie, in post si in ruga-
ciuni, eu chipul numai, si morti va inviea, si le- t
prosi va curati, ins a toate Ie va face cu nalucirl. c
Pentru ca din pustie va veni si de acolo se va h
umplea de toata puterea satanei, earele va locui 2
intr'insul, preeum zice sfantu) Efrem Sirut; V
atunCta se va deslega satana din iad,$i va Iocui I
intr'insul. ,:
Numai atuncea a cunoscut satana cit au venit \'

Hristos, dupa ce a indemnat pe lEdovi de I-au- ,


-l
~
t~
-1
~
,

i
t) Matei Cap. 4. verso 3. ,\,
i
Ii
CllvAnt catre cititori 11

i restignit pre CJ'1.lce Si au murit Si s'au pogorAt la


;; iad:S~ au lsurpat puterea satanii ; Si acum eauta
,I! . $i ispiteste tot deauna nu cumvaa venit vremea
lui Antihrist ; ea Si dracit marturisese singuri, eli
i
i
I
nu gasese vre .un om ca sa i se inehine lui sa-
I tana, cit i-ar· da sa imp~rateasea peste toata lu-
I mea. Ca numai atuneea .ar stapani toata lumea
! preeum i s'au dat, ca· sa supuna pre toti oamenit
.' diavolului ca lui Dumnezeu; Si numai trei ani $i
jllmatate va· imparati prea blestematul Antlhrist,.
iar nu in veeiprecum i$i nalueeste el.
Si eand am inceput a seri pentru anU care are·
sl imparateasea An~hrist, $i cAnd am zis aeeste
cuvinte· de mal sus, au vrut sl. rna sugrume $i ell
i~am zis: dael te-au slobozit duleele meu Usus
e~ sa rna omori, gatasant sa mor de omie de
ori; si cum· ~m zis aeeste euvinte a fugit de1a
, mine.
Sfantul Ipolit papa Romei ziee: cl dupl ce vor
i
I
tteee zeee implrati ai Romanilor, adiea dupa ca-
! derea Tureilor, al unsprezeeilea va imparti Anti-
I hrist. Iar sfintitul mueenie Metodie at Patarelor,
zice ea in vremea aeeea eand va eadea Tureia, va
I veni Filip at saselea eu 18 limbi (natiuni) $i vafaee'
I lazboiu, care ·n'a fost niei odinioara. $i atuneea
yor pune ingerii imparat la Constantinopole care
,,·a imparati 32 de ani Si acesta va goni pre Turei.
~i ii va imparU; in trei parti. 0 parte 0 va 00..
tezas a doua ii va suplme sub sabie. $1 a treia 0
. va goni ~11 mare manic. $1 tntoreandu-se de lao
I Cuvant ditre cititori

razboiu i se vor descoperi toate comorile cei.e


:ascunse in pamant Si se vor. da in mana lui, $il
atuncea se vor duce la dan suI toti din toate par-/
tile si iSi vor cere partile tarilor care au fost .,
robite de aUi imparatiJ si isL vor lua locurile carel1
Jeau stapanit altii cu nedreptate~ pentru ca ziee :
<1
~i se vor intoarce fieste carele lacuiburile pa- ;
rintesti, ca zice sfantul Metodie: si boul va ragi :
a dedi. tara. noastra care era de jaful tuturor.
A~ijderea vor face natiunile,' si isi vor lua partile
(
lor fieste care. Ca imparatul acesta asa v:a Ii de t
. bun si de pacinic ca va Ii ca un tata al tuturor. II
Zice sfantul Andreiu eel nebun pentru Hristos : d
$! va imblinzi pre neamul cel plavit (adeca ba-
r:
1an) sa vede ca pe Rusi~ Tot .acest sfant zice:
ea atata aur are· sa fie' de mult in Constantino-
pole in cat cu lopata it va intoarce;. Si vor fi sa- . ill
:raci'i ca $i imparatii de bogati. $i ia~ zice prooro- rii
cuI: $i sa va umplea pamintul lor de aur, si de
to
idoli, (adeca de patimi). $i va 'st~pini in vremea
aceea mai malt curviea, ca de la al doilea impa·. \pr
I'atva incepe desfrinarea curvier. Al doilea impa- : da
rat care va urma dupacel bun. va fi rau; acesta ,fprl
va pune legi si dogme ca sa ia fiul pre m~ltna lui .::lAo
US}

de muiere, si tatal pre fiica sa, - si fratele pre [Jer


~ora sa, si varul pe vara sa, ca Si el singur va ..
!pal
avea pre mama lUi de mliiere si pre fiica sa, iara. eu
cei ce nu vor asculta de poruneile lUi, eu amara dul
·moarte vor fi omoriti, si aeeia cari vor rabda ~i ,
moartea pentru ca sa pazeaseaporuncile lui
Cuvant catre cititori

Dumnezeu, vor fi la un loc cu Sf~ntul loan Bo-I.e tczatorul intru Imparatiea lui Dumliezeu.
$i Al treilea imparat va infiinta inch ina rea de i-
f- doli $i cap se vor inchina la woli, in vremea ace-'
st 1 stui imparat, pamantul lor se va umplea de $erpi
re ! ~i vor musca pre cei ce se .vor inchina idolilor
·. •• I si vor muri, precum pre jidovii care carteau in

a- Ii pustie, ii musca serpii $i muriau; $i in vremea


• 1
L:
aceia . muIte semne cere$ti se vor arata: trasnete-
If. $i fulgere, focuri se vor arata, $i mutte insule ~i
Ie cetati Si sate se vor cufunda pentru multele cu-
ie tremure ce vor fi pre parnant spre aratarea rna-'
niei lui Dumnezeu. Al patrulea imparat va veni
<. •
I •
de la Arabia; acesta va fi bun ~ va inalta bise-
., ricele cele stricate $i vaimparati 12 ani.
•••
, . i
'

AI 5-1ea imparat va veni de 'Ia Etiopia, $i


0- 'acesta va fi bun $1 va imparati un an. In vremea
i- imparatului acestuia va porunci Dumnezeu inge-
0-
i riJor sM ca sa adune particelile cele risipite in
ie l toata lumea ale cinstitei$i de viata facatoarei
·:a I " ,

:i Crocei Domnului, $i sa 0 fadi iara$i intreaga


.

a'-iprecum au fost, cand s'a rastignit . Domnut pre-


a-I dansa, Si se va da in mana imparatului acestuia
.ta~precum zice sfantul Metodie al Patarelor. Acesta.
lui .li$i va ~edea moartea ~ mai inaint~, $i va merge la
re ~Ierusahm ca sa moara, pentru ca as;olo' $ade Im-
va UJaratia lui Dumnezeu; $i merg&nd la ,Golgotha
ra" Fu sfantul lemn impreuna cu ingerit $i cu noro-
.ra ~ul, it va pune in 10cuI unde s'a rastignit Domnul,
<:fa '~i va pune pre pamant coroana lUi $i se va ruga.
lui l
J

14 CuvAnt c!tre cltitori i


--~~--------------------------------- j

zicind: Doamne, Doamne, de cind s'a aratat


einstita Crueea Ta, )umea s'a luminat si puterea ,!
satanei s'a surpat, si cu Crueea Ta ai sfarimat.1
puterea iadulu~ adeca eu patima Ta eea de buna
voie. Cu semnul Crueii tale Stapine, sfintii, puteri ,
au lucrat,$i pre idoli au sfarimat ~ mucenici
i-ai faeut. Crueea este slava bisericei, Crucea este I
intarirea bine-credinciO$ilor crestini, Crucea este 1
biruinta bine-ereditteiosllor imparati. Doamne, de
aeum nu vor mai fi erestini multi in lume, - insa .
tot vor Ii; si mai multe de cit acestea va zlCt:..
Apoi mai zieind: "Aeum .slobozesti pre· robul tau .
Stapine, dupre cuvantul tau in pace, ca vizura
'OChii mei mantuirea Ta, care ai gatit inaintea fetii .
tuturor noroadelor, lumina spre deseoperirea nea- .
murilOr, slava norodului tau Israil". $i vor lua.
ingetii cinstita Cruce, si se vor sui euea la ceruri, . •
~i vor lua ingerii! si sufletul imparatului.
Pentru rugaeiunea aceasta am eautat ca sao •.
gisese la Greei prin multe carti Si nu 0 amgasit!
nieaerea, am adus dela pestera Sfantului Ata- .
nasie din Aton vre-o 3. carti vechi format .mare
scrise eu mana: de vreo trei sute de ani, si nu 0
:am gasit·; asa vazand, am parisit de a mai eauta.
Asa sezand eu peeapatai in sus, fiind-ea eram
bolnav de stomah de vre-o sapte ani, $i eum $e-f
deam viz un tinar langa mine cu haine albe im~
briCat~ Si eu brau ineins pe la mijloe, lat ca de uo.'
rup (un lat de mana) verde incltis plin fiind de.
-cruci micl·
\/
de aur. $1 mi-a zis : sa sUi ca ceea ce
Cuvant c!tre cititori 15
-
at -cauti tu sa puiin cartea ta este scrisa in cartile
ea sfantului Ion gura de aur. •
tat ' Si sfantul Metodie al PatareIor, zice pentru 101-

;~ I
paratulacesta, di va imparti imparatia lui la
patm fii ai IuL Unul va imparti la Roma veche,
,let ! 'al doiIea Ia Constantinopole, al treHea la Alexan-
ste I, dria, al patrulea la Salonic.
ste I Se vede ca pe eel mai mare it va pune taUH
de • lui imparat la Rorna, rnai inainte de rnoartea sa.
lsa , ea sfaDtul Andrei zice numai de trei si acestia
.Ct:. numai 0 suta cinzeci de zile vor it in pace, si
tau' din zavistia satanii vor ridica intre dansii raz-
'lira .
~

bOiu; $i vor Iua pre preoti' si pre rnonahi' in


, etii -oaste, inca si pre copiii cei de seapte ani, SL atata
,ea-
,. . se vor bate la Salonic, cat se va stinge nearnul
Iua barbitesc; si in vremea aceea vor taban seapte
uri, femel pe un barbat si nu vor gasi. Ca Salonie se
taleueste: nebuna biruinta. Si pentru al seaselea
,0 imparat ,care va imparatiin Constantinopole Im-
lsit; preuna eu fnea sa, zice sfantul Andrei asa: se
~ta­ va ridica un viteaz dela Marea Nea,gdi, si va Im-
lare parati in vremea eelor patru frati, si dupa moartea
l Oi lui va imparati fiica lui. Se vede ea va rapi aeesta
\
.uta·1 imp3t r atia dela cei patru frati, fiindea ei se bit·
rami teau pre la Roma si pre Ia Alexandria (Egipt). Si
$e-\i <lupa dansul va lasa pre fiiea lui la imparatie,
A r
Im~) prea spureata aeeasta muere, bieiu al diavolului.
e un' Ci aceasta va spurca sfintele biseriei" si va pune
1 de sa cinte eu chitare si eu muzici prin biseriei, sa
:a ce' canto cantece spurcate, si sa joace, si sfintele
!t~.
'. ~.:
••
, "'"

'-~'
..•..•."'...•.:."'."'..'
-,
'•.
;.'.".;'•.......
.•...••

16 Cuvant catre cititori <' ~

'0,' . _
l! '..
mese sa Ie rastoame, ~i va aduna sfintele dirti !-
din tot Constantinopolul si Ie va arde, . $i· va :i-il
I
spurca multime de suflete, $i va stTica multime
de prunei. Ca in vremea ei vor lipSi partea bar-
bKteasca pentTu multimea razboaielor ce vor H.
In vremea aceasta, se vor ucide oamenii pre
drumuri: va omori fiul pre tatal lui, si tatal va
omori pe fiul lui, si maicele pre fiicele lor, fiieele
pre maicele lor, si frate pre frate, si surori
pre surori, si vecin pre vecin se vor ucide
$i alte mii de rautati se vor face, ~i spurcaciuni
nenumarate, de aceasta prea spurcata imparatea-
sa; $i eu Dumnezeu a se bate va cugeta $i Ce-
nune va voi a-i sfarama. $i se va pierde cufun-
dandu-se eu tot Constantinopolul. Ca in vremea
imparatesii aeestia se va implini euvantul din
.Apocalips: Ca se va luapacea depre' pamant:
~i se vor omori oamenii unii pre altil
$i in anul acela cand va fi bataie la Salonic, vor f
veni dela China ~aptezeci si dOi de imparati $ii
vor strica ingraditura care 0 au faeut AI exandru I
Macedon, si cand vor veni aeestia in pamantul I
erestinilor vor face atatea rautati care nu s'au I,¥
facut nici odin1oara, precum zice prooroeul Ie~ ,
~echi11) "La sfarsitul veaeului te voiu ridiea eU, i
zice Adonai Domnul, pre tine GOg, Si vei veni in ~
pamantul lUi Israil (adeca al Crestinilor) ca ne-
gura care aeopere pamantul; cu cai si catareti,

t) Cap. 38 ~i 39.
Cuvant ciitre cititori '17
~-'--------------~-----------------------

~; cu carute, si eute voiu pogori in pamantul ltd


, ,Israit; $i eat voiu pierde areul tau din mana' ta
CE:a dreapta,si sagetHe tale. dill mana tacea
stiinga, .$1 te voiu pierde desavar$it. Si voiu adu- '
na hiarele pamantului, $i pasarele Ceriului, ~i' te
vor miinca lit pamantul lui Israil"..Si pre ciHi vor
dimanea nemancati de hiare $i de pasarile ce-
rktlui, it va pierde' Domnul cu fulgere, $i cu tras-
nete, si ell piatra de, grindina. Pre cum in
vl'emea lUi bus at lUi Navi pre vraJm~$ii ]uj~ care
~putandu-i el sa ii bata, i-au hatut Domnul eu
piatra, $i i-au perdut ptetoti. Asa ~d pre Chinezi
iiva perde Domnul. Cii atatea rautiiti vor face
biserictlor lUi Dumnezeu, ca' Ie vor preface in
. grajduri de cai, $i vasele cele sfinte Ie vor unge
•• eusPurcaciuni, si vor manca pre oameni de vii, sl
singele' Jor il vor bea. Si aceasta zice proorocul
If fezecbiel: ca vor aduna cre$tinii oasele cele. ra-
~i ·mase dela hia re, si vor pune semn unde vor gasi
u vre un os de om, ca sa Ie adune spre ingropare
III " .ineimitir; casi cetate vor "face, si se vor numi
tU ,cbaitirul lui GOg. $i, ziee proorocul : ~i vor' 10cui'
e~ C)stroavete in pace. far Domnul zice Ia sfanta
.n, evanghelie : 1) "Cil va fi in zilele aceJea necaz ca
in aceta. care n'a fost panaacumdin incepututzi'!<
,e- direi, care a zidit Dumnezeu $i niei va maio fi."
:ti, ; Si atunci in data se va ridica Ant i b r i s t im-
pilat, $1, se ,va' scula cu mare minie asupra cres-

. 1) Ev. Marcu 18. V. 19


18 Cuvant c~tre cititorl

tinilor ; Si atat de mari munci atunci are sa pue


asupra erestinilor, cat si ingerii se vor infricosa,
caei prea spureatul si prea blestematul nu va pu-
tea sa sufere ca sa auda de numele lui Hristos.
Am· socotit sa insemnam aicea pre toti impa-
ratti. care vor Ii de la caderea Turcilor pana la
sfarsit.
Scrie sfantul IpoUt papa Romei: daca vor
«
trece zece imparati ai Romanilor va imparati

Antihrist. Cel dintai este care it vor pune ingerii. A
,,
At doilea va Ii rau, ca va pune legi $i dogme
~
oamenilor, - ·sa curveasca ell slobozenie cu ru· ).

deniile: tatal cu fUca sa. si.feciorii eu maicele . I

lor. fratii cu surorile lor si veriiii cu veri$oarele 1


lor. At· treilea, care are sa infiinteze inchinarea ~

de idoli. Al patrulea. care va veni deta Arabia. f


Al eincilea dela Etiopia. Al seaselea deta Marea ~
I il
i
1
neagra, si cu cei patru feciori ai celui bun Sel
~ C
I . lac zece ; iar Antihrist va fi at unsprezecilea.
~
~
I
I Ca .zice proorocul. pentru veacul de la sfarsit ea
'i b
se va scula prunculcu sfaJda asupra celor batrani;
z
eel prost asupra celui invatat; sluga asupra sta-
ri
panului; vecinul asupra aproapelui; muerea asu..
s!
pra barbatului ~ barbatul asupra muerei. Cil zice
proorocul: cand veti vedea acestea toate iacan-
du-se vai; cil zilele izbilndirei vin, si mania lui
Dumnezeu nu va zabovi.
La a doua lege'1) : "si a zis Domnul: Intoaree-

t) Moisi a II-a Lege Cap. 'l2. V. 26.


1I __ __ ~ ~---_C_uv--a_n_t_c__~tr_e___ci_ti_tO_rl___,---,"_ _ _
19

I voiu fata mea despre dansii, ~i voiu arata ee va


fi lor in eele de apoi, ea neam indatatnie este, fii
Ja care nu este eredinta intru dansii. Ei m'au in-
ilratat pre mine intru·. eelee Ilu .. ~ste Dumnezeu,
Jllania-tu-m'auintru idolii sai; si· eu . voiu intra-
rata pre ei intru eel ce nu este neam, intru nea-
nlul cel neintelegator voi mania pre ei. Ca .foe
s'a aprins din, maniea .mea, arde-va pana la iadul
I eel mar de jos, manea-va pamantulsi rodurile lui,
Iifit .arde-va temeliile muntilor. Aduna-voiu la ei· rele,
. . .

si sagetile mele voiu starsi intrudansii. Topindu~


i :se ··de fOame si de mancarea . pasarilor, Si. garbovire
)i nevindecata. Dinti de Ware voiu . trimitte asupra
ii

,, i lor, eu mania celorc<:: se tarase pe pamant. Din-


I f
afara· Ii va sfar~i pre dfutsii sabia si din camari
il irica; tanarul eu fata, sugatorul e~ cel desavar-
l


I ~it
~
batran. Zis-am, Fisipi-voi pre ei si voiu face sa.
; inceteze dintre oameni pomenirea lor. Ca neam
l· ce si-au perdut sfatuI este, Si nu este intru danSii
L.
$tiinta. Au doara nu iata acestea toate sOau adunat
a ·la mine, Si s'au peeetluit intru como rile mete? In
l; ziua izbindirel voiu rasplati .• In vremea cand va
,
l-
rata,cj' piciorul·lor. Ca aproape esJe ziua. pierii lor,
. fi sAnt de fata cele gatite voua".
~e

!l-
ui t
I
e· I
t{

I
i .. _W 1
,
;I

011 PlILID LOI Bllml)


I tf
.:1

"Turburatu-s'au neamurile, plecatu-s'au impa.. 1


dUlle,. dat-au. g]asul sau, cel prea tnalt, cHititu-s'a
pimAntul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitofuf
nostru, Dumnezeul lui Iacov. Veniti !)i vedeti lu-
critrile lui Dumnezeu, minunile care au pus pre'
pimAnt, stricAnd rizPoaie pAna la marginile pi-
rnAntulut. Arcul va sflrama $i va frange arma
$! pavezile Ie va arde cu foc. Inllta-mi-voiu in'
tre neamuri, hiilta-ma-voiu pre pamant.

Tlleulre
Acestea vor fi cand se vor ridica cu razbohtl .~
cele $apte puteri $I vor veni laConstantlnoPOle.,.]
en rlzbmu general. Pentru aeestia zice psalmufi ~
. ~ ~

acesta: "turburatu-s'au neamurile. plecatu-s'au f r


implrltiiJe. Pentm minunile cese vorfaee' atun- 1.(
cea· in C.onstantinoJ)oI. se vor intoarce toate nea-r .Ii
naurile dela eresurite lor, si se vor uni eu Biserica " .JJ
rlislritului. Pentruaceasta zice psalmul acesta: ...
"Plecatu-s'au implrltiUe, dat-au glasul slu eel

1) PsaJ. '5 stih. 6.


Dela totl Proorocii f}i Evangelie 21

,'prea inalt": Adeca Dumnezeu $i-a dat glasul'salt


"i oamenii rau primite Ca in vremea', caud se vor
,; , bate, vor auzi toti glas din cer strigand: stati,
, , -stati, ajunge ;, aceasta s'a facut pentru eei neinte-
Jegltori, adeca sa i$icunoasca ditaCFrea lor, $i' sa
("\lie catre Biserica .·rasaritului. '
Si ziee: "Clatitu-s'au pamantu}; Domnulpute-,
.f ..
In dlor eu noi, sprijinitorul nostru Dumnczeul 'lui
'ur Jacov"., Adeea nu' ne-au lasat ea s_a, eadem' in
u-' ,vre-un eres· "Veniti ~i ,vedeti,'lueruriJe' Jui Dum-
nezeu prepamant". Aiceaziee :pentru toate, nea-
rourilece Ie chiama Dumnezeu, pentm ca sa va-
•n& da minunitle ee au sa se faca in vrem.ea aceia.
in- ' " ,.Minunile care au pus pre' pamant: slt1eand raz~
boaeJe pauala marginile pamantului"., Dupa bi-
. '" 'taia aceasta, nu sevor maibate pana in vremea
celor patru frati. "Areul,va sfarama", $i va frange
-arma, ~i pavezele Ie va arde cu foe". Si au sa Ie
··prefa(:a in fiare de plug, $i seceri, uneltele cele de
)iU' 'iJelnneare 'sa Ie arda in' sapte ,ani, $i, nu vor taia
DIe ~ ;,lemne din dumbrava. Aicea ziee proorocul Iezechil
rtUl'$ipentrit eei dela 'China cand vor' veni in pa-
'au' mlntul Cre$tinilor; $i ii va perde Domnul
IIft- ", ',,cia, trasn~te $i' fulgere, pentru ca zice la Apoca-
ea~' ':JiP.s: ci vor fl atatia de multi;, ca nisipul
tea .':mlrlt
ta: ,
eel PsllIIul71, Itlb" , 7"
""Rislri..va in zUeIe lui dreptatea, Ii muUimea.
'1>lcii, pAna ce se va lua luna".
Dela toti ProorocU fii Evangelie
-,.--------.---....----------- i
.1
TAlcuire
Luarea lunei - se talcueste, caderea °imparltiel
turcesti cu desavarsire si nu se va mai rldica.
Stihul- acesta este pentru imparatul cel bun care- .
au sa-t pue ingeriio)i va domni dela mare, pana, '
la mare, sideta raun patta la matginele lum~i.
imparatulacesta are sa boteze toate neamurile eu ~
cal
f
stantut botez; I
, Psalmul 74, stih. 2. - "Cand voi Ina, vreme eu. !
dreptate voiu judeca.' Topitu.. s'a pamantul &i toUi
cei ce locuescpre d a n s u t " . ,
Psalmu175, stih. 3~ ~"Aeolo au' sdrobit tariUe'··,
arcelor, arma sisabia si razboiul".
Proorocul Isaia 1): "Si va judeca intre neamuri si ;
va mustra' popor mult, &i-$1 vor :face sabiile satel
flare de' plug Si sulitele seceri, si nu va ridica r
neam impotriva altuineam sabie, si nu se vorf
mai invata a se bate. Pentruca s'a umplut tara
tor de ars~int~i de aur, si nu eranumar visteriefl
r
lor". 'DeSi 'am seris in mai multe 10curiPentru a-
ceasta· pricina Ie repet numai pentru mal mutte
martu:tlii.
Proorocut Isaia zice ll). "Si votu pune lor domnil
tineri, Si cei batjoCQtitoti Jil VOl" stapani pre ei.·
$i va navali popar, om asupra omului, si om asu-~
pra vecinului sau, si se va scuta cu sfada pruncul',
,asupra celuil b~itran, $i,cel·necinsUt asupra eeluii
de cinste".

1) Cap. 2. V. 4.
£:
J" -

Dela .totl Proorocii ,I Evangelie


_,e.

i) Si iaraSi. Si se vor apuca sapte femei de


un om in ziua acei'a zicand : painea noastra vom
manca si cu hainele noastre ne vom imbraca,'
'Dumai numele tau sa se cherne preste no~ ia
lre- ,.
ocaranoastra".
,hi .'
" 2) "Ridicati semn pe variul muntelui,inaItati
Cl , , '

glas lor, nu va temetichemati cu' mana~ deschi-


cU' •
deti boieri. Eu, voiu randui" $i voiu povatut pre
daDsii, uriasi VOl' veni sa plineasca mania mea,
en'
bucurandu-se Si semetindu-~e. Glas de neamuri
:o~i •
multe pre munti asemenea cu neamuri, multe,
glas de irnparati $1', de neamuri adunate. Domllul
".e
: 11
Savaot a poruRcit, n.eamuluiintrarmat, ca sil. vie
.. '.. ,I' elin pamant de departe de la marginea temeliei
: '1 $1.'
iale-) cerJilui. Domnul $1 intrarmatii lui, sa strice toata
)umea. Plangeti ca aproape este ziua Domnului
liea
!)j sfaramare de la Dumnez~u va veni.' Pentru
vor,
aceea toata mana va slabi si! tot sufletul omului
ara '. ~ ,
se va spaimjnta. Turbura~se-vor batranii $i-i vor
rief cuprinde dureri,ca pe femeea ceea ce naste, si
. a· -,
se 'vor plange unul, catre altut ~i se vor spaimanta,
ldte "
- '';" '-
Si-Si vor schimba fata sa in chiput iocului.
'- ... - Ca 'i!ata ziua Domnululvine nevindecata de
mm
IUaniie si de iuti-me ca sa faca , lumea pustie, $i sa
ei. ,
, c_ "
. piarda pre pacatosidintr'insa.Ca stelele cerului
lSU-; ,
teut\ ' '$1 Orionul Si t6ata podoaba ceruluinu-si vor da lu-
mina, Si se va intuneca soarele rasarind si luna
:elul·, nU-$i va da lumina sa".
. '

1) Pror. Isaia Cap. ". Verso I.


2) Pl'or. Jsaia CaD. 1"\. Ver!t. 2,
, . .
"
.<
' '
........ .•....•...

24 Dela toli Proorocii §i Evangelie ?

\Tot Isaia 1 ) "iata Domnul va strica toata lumea


~i 0 va pustii" pre ea,~i va descoperi fata ei, $i va
risipi pre eei ce locuesc intr'insa". .-;

. Asemenea :1). "In ziua aceea aduce-va Dumne-


zeu sabia eea sfanta si mare, si' tare asupra ba-
laurului ce fuge Si asupra balaurului celui ineola-
cit. si Va ucide pre balaurul eel din mare".
Si iarasi 3). "Apropieati-va neamtiri, auzi~i bo·
jeri,' auza pamantul Si cei ce locuese pre dansul,
lumea $i! poporul eel dintru dansa. Cil mamea
Domnului este preste toate neamurile si urgiea
Lui preste numarul lor, ca' sa i prinda pre ei,
s! sa-i dea Ia: junglbijere. Si cei raniti ai lor se vor
lepada, Si cei morti $i se va sui putoarea lor, si
se vor udamuntii cu sangele 10r.Si se vor cu-
tremura toate puterile ceriului, $i se va invalui
ceriulca 0 bartie, si toate stelele vor eadea ca
frunzele de pre vita, si ca frunzele din smochin.
Imbatatu-s'au sabiea mea in ceriu. $isa vor pre-
face vaile ei in rasina si pamantul ei inpucioa-
sa, si va Ii pamantul ei arzand ca rasina. Noaptea
si ziua, si nu sa va stange in vreme veciniea, ~i
sa va sui fumul ei in sus· intre neamuri si in vre-
me multa se va pustii".
lata 4). "eu mania mea voi pustii marea Si VoiD
deserta .raurile, $i sa vor usca pestii lor nefiind

1) Cap.. 24!. Vera. 1.


2) Cap. 21. Verso 1.
3) Cap. 34. V. 1.
4) Cap. 50. V. 2.
Dela tott Proorocii ,1 Evangelie

apa $i vor',muri de sete. Imbraca-voiuceriul ell


; tntunerie $i ea un s'ae voiu pune acoperamantul
",'f. ,
. lui".
1. Asemenea $i Prooroeul Ieremia serle 1) "Dela
Dan vom auzi glasul iutimei cailor lui, de glasul
}", . . rAnehezaeri cailor diHirimei lui, s'a clatit tot
,!

1Jlmintul, $1 va veni $i va manea de tot paman-


"1111' _ plinirea lui, cetatea $i' pre eel ce locu~c
fntr'insa. Pentru ca iata eu trimit la voi Iferpi
omoritori, carora nu este descantare. $1 vor mus-
ea pre voi fara vindecare eu durerea inimei
voastre eel slabe".,

TA.cuire
Aceste stihuri Ie, ztce' proorocul pentru Dan,
,pentru eaAntihrist se' va na.$te din seminpea lui
, 'Dan; $i aeestea' care Ie zice pentru' glasul iutimii
eailor lor, cand va imparati el, sa va mica eu
TbOOiu a,supra Crestinilor. Ca ziee Domnul:
'. ~Iati ' eu' trimet Ia voi' .serpi', carora nu este' des-
eantare, $i va vor· musca pre yoi farade vinde-
care. $erpii sunt slujitorii lui Antihrist ;$i pre
care ii vor' insila ·si '1i vor peeetlui cu peeetea lui,
. liM mai pOt sa se mantueasea fara de mare po-
eiintl;pentru aceasta ziee : si vi vor mU$ea pre
VOl fall d.e vindecare.
La Prooroeul Ieremia 2). ,,$i iata eu trimit pes..

1) Ierem. Cap. 8. V. 16. .


2) Cap. 16. V. 6.
26 Dela tot' Proorocii §i EvangeUe
·1

I
t
cari multi zice Domnut, $i ii vor pescui pre ef
.
,
,

I
;
.$i dupa aceia voiu trimite multi vanatori, si it
vor vana pre ei, de pre tot muntele, ~i de pre tot
dealul, ~I din crapa.turile pietrilor. Ca ochi met
sunt preste toate caile lor, $i nedreptatile lor nu
~'au ascuns dinaintea ochilor mel. Si voiu raspllti
Indoit rautatile lor,$i pacatele lor eu care au;
spurcat pamantul meu intru mortaciunile uraciu-
nitor sale si tntru fara de legile sale, cu care au
umplut mostenirea mea".
1) "A$a zice Domnu1 : iata relele vin de la neam:
. asupra neamului, si volbura mare, este de la mar N
-

ginea pamantului.Si vor Ii raniti de Domnul in


ziua Domnului dela . marginea l>amantului $i pana
la marginea pamantului, nu se vor ingropa, In
);unoiu pre fata pamantului vor fi".
:l)"Ca urgia Domnului a esit manioasa, esit-a
urgie hranindu-sa: preste cet necredinciosi va
veni. Nu sa va intoarce urgia manie1 Domnulu).
pana ce va face si pana ce va aseza intreprin-
derea inimii lui. In zilele cele de apoi veti cunoaste
acestea ...
8). "lata norod ·vine dela miaza-noapte si neam
mare· Siimparati multi sa vor scula dela I11argi-
nea pamantului. Care are arc si sabie, sUnic este
~i nu ii va fj mila, gJasul lUi ca marea' va

1) Pror. Ieremia Cap. 25. V. J2.


2) Cap. 30 V. 19.
3) Cap. 50. V. 4t.
Dela toti Proorocii §i Evangelie Z1

ei suna, pre eai vor indUeca gatiti ca focul spre


~.

11
razboiu.
It
1) ,,$i vor seapa cei ce vor fi in munti Ca niste
et.-
porumbite cereetatoare si pre toti voi' omori, pre
lU fie careintru nedreptatile sale.
iti
Toate sa vor slabanogi, $i toate eoapsele se
lU;
\tor $purca eu umezala, si sa vor incinge eu sad
11·
si ii va acoperi pre el spaima, si preste toata fata
lU ~
~ . l'usine, si preste tot eapul plesuvire. Argintul lor
"
lepada-se-va in uliti si aurul lor se vatrece eu ve-
derea. . Aurul lor nu va putea sa ii' man-
tuiasca pre ei in ziua maniei: Damnului. Su-
fletele lor nuse vor umplea, si panteeele lor-
nu se va satura. Ca pricina s'au facut nedrepta-
. tile lor".
2) .,ea aceasta zice Adonai Domnul catre Tir:
Au ntt de glasul caderei tale, eand vor geme ra ..-
nUii tai, cand se va seoate sabia inmijlocul tau,
se vor clati ostroavele? Si se vor pogon de pre
.n· scaunele -lor totii domnii din neamurile marli. 5i
ite vor lua mitrele de pre eapetele lor, si de imbraca·
mintea lor cea pestrita se vor desbraca; eu
1m spiiimantare se vor spaimanta, pre pamant vor
~­ zacea, $i se vor teme de pierderea lor, !)i vor sus~
lte pina asupra tao $i vor lua asupra ta plans, si' vor-
va zice tie : cum ai pierit. $i te-ai surpat in mare, -ce-
tatea eea laudata ; care a fost tare $i mare, ea $i
Joeuitori sai. $i se vor teme ostroavele din Zilla-.
,I:
"i1 :

28 DeJa toti Proorocii fi Evangelie

.dtderii tale $i se vC'r turbura ostroavele in mare


!' de e$irea tao ca aces tea zice Adona; Domnul:
-eand te voiu pune pre tine cetate pustiita ca ce-
-tiHile cele ce nu sa lacuesc, $i voiu aduce asupra
ta adancul, te va acoperi apa multa. $i te
-voiu pogori la cei ce se pogoara in· groapa, la
'norodul veacului ~i te voiu pune sa Iacltesti intru
adaneul pamantului" .
.1) "Fost-a euvantul Domnului citra mine, zieand:
Fiu) omuIui, intare$te fata ta spre GOg $i .spre
pamantul lui Magog, spre biruitorul eapetenieJ
.Iu! Mesoh $i Tovel $i prooroeeste pentru dansul,
..$i zi lui: Aeestea zice Adonai Domnul: 'Iata
.en asupra ta Gog Si asupra pamantului lui Ma-
gog, biruitorul dipiteniei Mesohului $i Tovelului
Si te voiu aduna pre tine $i toata puterea ta, cai
.$i calareti ,imbrieati in pIato$e' . toti, adunare
.
multa, scuturi l}i eoifuri si sabii. Per$i $1 Etiopl •
.$i Livii· si Lidii, toti cu cOifuri $i eu scuturi, si
:neamuri muIte .cu tine. Gateste-t~, gateste-te, pre
tine insu-ti" tu Si toata adunarea ta cea adimati
cu tine. $i vei fi mre inainte straja. Din zile muUe
.se va gati, in anU cei de pre urma va vent' $i va
veni la pamantul eel stricat de sabile, adunati din
neamuri muIte, in pamantuI Jui Israil (adeca al
-ere$tinilor) care s'aupustiit din .toate partite, ~i
acesta dintru neamuri au esit Si vor Iocui in pace
-top. $f te vei sui ca pIoaea, $i vei veni ca noru),$.
vei acoperi pamantuI, si vei it tu si toti cei din·
'prejurul tau si neamuri inulte eu tine. Pentru
De1a tOli Proorocii ,i EvangeUe

. •
aceia prooroce$te fiuloinului! si zi bti Gog: .
- _ r

· Acestea zice Domnul :. au nu in ziua aceiacind


~ loeuillorothtl lJteu Israll, in pace, (adeci .cre-'
. stiDii) te vei ridica? $I vet veni dela Ioeul tn{
deJa margineamezii-noptU, si neamuri m1l1te cu
tine, ciUareti decai, toii adunare mare $i putere
,.; · multa. $1 te vel sui ·asupra noroduiui mett Israit
i .'<
ca ull nor sa acoperi plmantul.· In . ~Iele cele
de pre urmava fi,si te vom aduce in pamantul
.rDetl ca $a tecunoascl neamurile. cud mil vo.
sfilltieu intru tine inaintea lor. $i va fiin ziJa:t
aceta, in ziua care va veni GOg asupra pl....... ·.
, J~i lUi Israit, ·'zi~ ,
Adoooi . Domaul :suisi~va·
niAnia mea. $1 in" ravna mea. cu focul rna....
mele am grait, cl va Ii iii ziua aceea cutre. .
. mare prepamantul lui Israil. $i sevor clati de
lata Domnului' pe$ti maret' Sipaslrele ceriului, sl
.-: -- -' l.
· 'flarele cAmpului $i toate jivinele celece se tirls.c-
- . . .
pre piirnant, Sl tott oamenii .cei de pre fata pamig..:
. talui, $1 se vor sparge muntii,. si sa vor afundll'
- ,

riile, .Si .tot. zidul pre pintant se va S1lJ1)a. Sa'"


orilului va. fi asupra fratelui. sau.$i-I voiu judeca'
.. pteel en' moarte si en Sange, si eu pioae inecl--
toare, S1 ell pietre de grindina,$i cu foe, $& peatdi:
'pueioasa voiu ploua })teste eJ si preste toti eei ee
suntcuel, Si presteneaRluri IBU.lte care .SIIlt etc.
i '
.,1 ,. $i' mavolu mart sf rna voiu sf.inti st' _ vow'
, ,
'. cunoa~te inaintea a multor neamuri, sl vor eu'"
Jloa~te cl eu sint Domnul.
30 Dela toti Prootocii fit Evangelie

1) "Site voiu snrpa peste muntii lui Israit, $i vei


·cadea tu si toti eei dlmprejurul tau si neamu-
file cete ee sunt eu tine, da-se-vor la .multime
de pasarL sl la tOata sburatoarea $i la toate
,
hiarele eampului. te-am dat pe ;tine, sa te ma-
, ,':'
-nanee. Pre fata eainpului vei eadea, ea eu am
grait: Adonai Domnul. Si· voiu trimite foe preste
Magog sl vor Hieui ostroavele in pace, sl vor I
,
!
,t
~

cunoaste ea eu sunt Domnul. Si numele meu eel :~

. slant, sa va eunoaste in miljlocUil norodului meu


IsraU, si nu se va mai spurea numele meu eel
sfant, $i vor eunoaste . toate neamurile, ea ell
sunt Domnul eel sfantintru Israil. lata vine si
vel eunoastecii va Ii. Adonai Domnul: aeeasta
.este ziua in eare am grait. Si vor esi eei ee la~
cuese in eetatile lUi Israel, si vor arde armele Si
pavezele Sf sulitele Si areele SiSagetile ·Si toegele
,de mani $i laneile $oil vor atata eu ete foe in sapte
.ani. Si nu vor lua lemne· din camp, niei vor taea
din dumbrava. ci armele Ie vor arde cufoC$ si
vor prada pre eel ee i-au pradat pre ei si vor
jefUi pre eei ee ].oau jafuit pre ei, zi;ce Domnul,
si va fi in ziua aeeia, da-voiu lui GOg. loe numit
mormant intru IsraU, ingropare eelor ee au venit
la; mare, Si vor zidi imprejur gura vael. Si ~'ot
ingropa aeolo pre Gog 'Si toata multimea lui, $i
se va ehema atunci ingroparea. lui Gog. Si if
lVor ingropa pre ei casa lui Israil, ca sa se cu·

1) Pror. Iezechil Cal'. ~9. T, 4.


Dela toti Proorocii fJi Evangelie 31
I
rateasca pamantul in luna a $aptea, ~i ii va in-
groapa pre ei tot norodul pamantului, $i va Ii lor
Ilumita ziua in care m'am slavilt, zice Domnul.
~) ,,$1 pururea voi trimete oameni care vor umbla
prin tot pamantul, $i vor caum ca sa ingroape
pre eei rama$i pre fata pamantului, $i sa-l cura-
. jeasea pre el, dupa luna a $a.J?tea-
vor cerca.
-- .. $i
'tot eel ce va umbla pre· pamant, ~i va vedea os
I de om, va pune semn langa el, pana dind il vor
•I ingropa ingropatorii in Ohe in cimitirul lui Gog.
",i Ca $i numele cetatei sa va chema cimitir, $i se
,. va eurati pamantul. Si .tu fiul omului! Acestea
I zice Adonal Domnt4 : graeste catre toata pasarea
sburatoare. $i catra toate hiarele campului :adu-
i
i
nati-va ~i venttil, adunati-va din toate laturele de

I
"

i
prin prejur la jertfa mea cea mare, care am jert
fit voqa in muntii lui Israit, yeti manea came $i
yeti bea sange. Carnurile uria$ilor veti man-
I ca $i. sangele domnilor pamantului veti
bea, berbeci, $1 tapil $i v1tci, toU gra$i. $i yeti
manca grasime de·· va vetisatura, si veti bea
sange de va veti imbiHa din jertfa mea care am
junghleat voua. Si va veti satura din masa mea,
de cal si de calaret, de uria$ ~i de tot barbatul
J8zboinic, zice Domnul. $i voiu da sbl.va mea tn-
tru voi. ~i vor vedea toate neamllrile judecata
care am facut si mana mea care am adus
preste ei.

1) Pror. Iezechil Cap. 39.v. 14.


32 Dela toti Proorocii ~ Evangelie

Talcnire I
~-
!
I :
I! 'I ~
::1 Aeestea toate cate Ie zice proorocul sunt pen,"",
l'
1

I
"
tlU rasa. gaibwl, Japon:ezi $i 'Cltinezi. $i ii va
perde Domllm elt peatra de gril'ldina, precUin I,
in vremea lui ISHs al lui Navi, eand au intrat In .
pamamtilll fagadlllifttel si sa batea cu em de aft I
Ilea., ca pre eati au ramas newcl$i dela bitne, ,!.
i
, , ~

i'
I,
ku perdtlt DOluBul eU peatra, a$a va faee Dom- ~
;.
;.

ii
"

nm $Ii Cltittuito-r eand "¥Or veRi in pamilltul Crel>-


I!
, I tinitn.r m vremtle eele ami de PTe llrtm.
i
I,
1) ,,$1 Ja mete eele c» Pft urmi ale imPiriltiei
lor band vor pliDi paca·tele lor, se va 5eHla un
imPalat lara de rusine la fata, $i eat'ele va in..
•elege ghieiturile. Si puterea lui sa va intirl, tU-
i ,j' cat ea nu eu puterea sa, SI minunat va striea S1 va
spori, Si va face, $i va perde pre' eei tari, $1
pr.e norodul eel stAnt. Si Jugul sareinei lui se
, "I,
va spon, viele$ug va fi in mana lui" si eu inkna
sa se va marl, si eu viele$ug va strica pe mUltt,

, I

I'.i ' .: I
o.
61 spre perderea multora va sta, si capre Ri$te
i,D mini va zdrobi pre et Si vedeftia ,ee'a de
seara $i eea de dimineata ce s'au zis, adevaratl
cs$e, ~i tu peeetlueste vedenia, ea dupa zile mm.
','I
:I
te va n". Aeesta despre care ziee proo·raculaieea,
I, ii'
" -j
, :1
are sa fie Antihrist.
.) ,,$i vor intra intru eI Kitii eed. ee es, ~i se
"va smeri, ~i se va intoaree, ~i se va mania pre
i d

,i 1) Pror. Dauill. f'..ap. 8 V. 23,


2) Pror. Daniil. Cap. U. V. 30.
Dela toti· Proorocii ~i Evangelie 33

aSezamantul de lege eel sfant. $i braturi $i se-


I, mintii dintre el se vor seula, si vor spurea sfin-
tirea puternieiei, Si vor muta neineetarea, si vor
fa da uraeiunea eelor stinsi.
lR ~i eei ee fae fara de Iegile, asezamantul de
A

In legi vor aduee intru aluneeari, Si noroadele cele


lit ce eunose pre Dumnezeul lui sa 'vor intari ~i
vor face. Si eei prieeputi ai norodului pricepe-se-
tl- vor la multe, si vor slabi intru sabie, $i intru
para de foe, $i intru robie si· intru jaf de· zile.
Si .slabind ei, se vor ajuta eu ajutor mie; $i se
ei vor adaoge la ei multi intru aluneeari. ~i din
In cei ceinteleg vor slabi a-i lamuri pre ei, $i a-i
•J- alege Si a-~ inalbi pana la sfar$itul vremei, ea
inca va fi vreme.Si va face dupre voea lui, !$i
imparatul se va inalta $i se va mari preste tot
Dumnezeul Si peste Dumnezeul Dumnezeilor, ~i
va grai eu semetie, si va indrepta pana un de se
va sfarsi mania; ca spresfarSire va fi. Si spre toti
Dumnezeii parintilor slii nu va intelege, $i· pofta
femeilor, $i spre tot Dumnezeul nu va intelege.
preste toti se va mari. Si pre Dumnezeul Mao-
zin in loeul sau va mari,$i pre Dumnezeul care
nu rau cunoseut parintii lui it va mari, eu aUf
si ell argint Si eu pietre seumpe, si intru pofte.
$1 va face aeestea ea sa intareasea tariile en
Dumnezeu strein earuia va eunoa$te Si va imulti
marirea Si va supune pre multi, $i pamant va
imparti in daruri".
3
'1'1 '

1',I1 '.'.11·
I,
',.\

\;"
,I,
34 Dela toti Proorocii lSi Evangelie
"
I
I·· ' 4 1 ) Ca zile mnlte vor ~edea fiii lui Israil far.a
"

1
I
,I de Imparat Si fara de dipetenie si Hid.· de jert-
i
fa si fara. de altariu si fara de preotie sifara
! de aratator. Si dupa aceasta sa vor intoaree fiii
lui Israel ~i vor cauta pre Domnul Dumnezel.l1
lor. ~i se vor minuna intru Domnu] Si intru bu··
natatile lui in zilele cele de-apoi.
Osiea. Cap. 4 sUh, 1. "Ascllltati cuvantul DOlh-
Ilului fiii lui Israel, ca va sa judece Domnul pre
eei ee locuiesc pamantul, ca nu estc adevar, nici
mila, nici cunostinta lui Dumnezeu pre pamant.
Blestem si minciuna, si ucidere si furtisag $i 1
preacurvie s'a varsat pe pamant, $i singuri cu
. . ,
j
singuri se amestica. Pentru aeela va pJange pit-
mantul si se va imputina cu toti cei ce loeuiesc
pre dansul, cu hLarele tarinei, cu eele ce se ta-
rase pre pamant si eu pasarile ceriului, si pestii
marH se vor imputina"'.
,,') Ineetat-au jertfa si turn area din easa Dom-
nulu~ plangeti preoti, eari sIujiti altarului Dom-
nului. Ga s'au pustiit campurile, sa planga pa-
mantul, ca s'au strlcat graU, vinul s'au useat,
untul de lemn s'au imputinat. Uscatu-s'au plu-
garii, plangeti mosiele pentrw graU si pentru orz,
ca au pieri! culesuI din tarina. Viea s'au uscat s;
si smoehinii s'au imputinat, rodiile si finieul ~i n
marul si toti copacii tarinei s'au uscat, ca au ru-. Cl
,~;,. b'~
.sinat bucuria fiii oamenilor. Incingeti-va $i plan- ,

1) Pro Osie Cap. 3 V, 4.


: til
2) Pro loll Cap. I, V. 9.
, al
Dela toti Proorocii Ii Evangelie 35 -

geti, preotilor, plangeti cei ce slujiti altarului,


tItrati, dormiti in saci cei ce slumi lui Dumne-
zeu, ca au incetat din casa Dumnezeului vostru
jertfa si turnarea· Sfintitipost, vestiti sIujba, a-
duna;ti pre batrani, pre toti cei ce locuiesc pa-.
mantul, in casa. Domnului: Dumnezeului vostru,
~i strigati catre Domnul intins. Vai mie I !! vai
,y mie!!! vai mie!!! in zi, cit aproape este ziua Doni·
~ nului, si ticalosie din ticalosie va veni. Ca ina-
t
~
;
intea ochfior vostri au perit bucatele din casa
~ Dumnezeului vostru veselia ~i bucuria. Sarit-au
1
~ junicele in eslele lor, perit-au visteriele, surpatu-
f
tf· s'au teascurile, ca au secat graut. Ce ne· yom
,
I aduna noua?Plans-au cirezile boil or, ca n'aveau
J pasune, si turmele oilor au perit. Catre tine
f Doamne voi striga, ca foculau ars cele frumoa-
i
~
!
se. ale pustiului, Si: para focului au aprins toate
f lemnele tarinei. lSi dobitoacelecampului au cau-
i tat spre tine, cit au secat izvoareIe apelor, $i
", focuIau mancat cele frumoase ale pustiei".

TAlcuire
fratilor crestini,. mari Si infricosate lucruri au
sa se lucreze itt vremea lui Antihrist, ca va po-
Jii
runci prea 'spurcatul la slujitorii lui, ca sa. faca
~ curvii, in fata. lumei, vor .cumpara copii parte
ir,- barbateasca Si femeiasca spre stricare Si spur-
i care, atuncea va stapani sabia cea cu doua ascu-
ijg tisuri a curviei, vapaia cea nestinsa. Sfantul Nil
i aI Atonului, zice ca vor face chipul lUi Antihrist
~-,

t~
,
, I'
I!
:: Dela toti Proorocii §i Evangelie
36

cioplit de piatra 5i de lemn, 5i se vor inchina


chipului ca lui Dumnezeu. Iar proorocul in cita-
!
tul de mai sus zice pentru sfar~itul pamantului:~
:
:
i ca se· vor aprinde toate metalurile dintr'insul ce
I Ie-a fi:i-cut Dumnezeu 5i vor arde pamantul si
I
toate stihii'le (elementele) si se vol' desfiinta
toate. Atuncea vai tuturor oamenilor, dobitoace·
lor, htarelor 5i tuturor vietatilor. Ceriul Si pa-
mantul· vor plange pentru omul, stapanul lor,
pentru ca au paras it pre Dumnezeu si mantui-·
torul sau. $t vor zice nevinovate santem noi
inaintea ta Dumnezeule 1 ). "De fata lui se vor
. starama popoarele, toata fata, ca arsura oalei".
"Inaintea fetei lui se va turburasi se va clati ~ <j

cerul, soarele ~i luna se vor intuneca, si stelele E"


~
"or ascunde lumina lor. $i Domnul va da glasnl ~. ,-~

sau inaintea fetiiputerei sale; . ca multa este1


~
foarte tabara lui, .ca tari sunt faptele cuvintelor ~
~
lui. ca mare este ziua Domnului, lumina foarte. ~ ~

si cine va U· vrednic ei· ,,$i voiu· da minuni In


ceriu sus si semne pre pamant jos, sange 5i foe .
si abur de fum. Soarele se va schimba intru in-
tune ric, si luna in sange, mai inainte de venirea
zilei Domnului cea mare si luminata. 2)" ,,$i voi a-
duna toate neamurile, 5i Ie voiu pogori in valea ;
lui Ioasafat, sima voiu prici cu ei acolo pentru "~ t:

norodul meu si pentru mostenirea mea IsraeL" i;


"Sa se scoole si sa se suie toate neamurile la ~ ·z

1) Pro Ioil Cap. 2, V. 6, 10, 30, etc.


2) Cap. 3, V. 2, 12, 13, 14.
Dela toti Proorocii !}i Evangeiie 37

valea lui Ioasaiat, ca acolo voiu ~edea sa judec


na
a-

• toate. neamurile de prinprejur". "Trimeteti seceri,
ca au sosit seceri~ul, intrati ~i dilcati ca e plin
Uf..
jgeabul, se varsa tocitorile, ca s'au inmultit rau-
ce
tatile lor. Glasuri au rasunat 'in valea, judecatei,
si
ca aproape este ziua Domnului. Soarele si luna
Ita
.se vor intuneca Si stelele i~i vor ascunde lumina
:e·
v lor".
ta- ,I 1) A~a mi-au aratat mie Domnul Dumnezeu ~i
or, ~
~ iata prasila de lacuste venind de dimineata., si
ui-· ~
~~
• tt
iata ungandac era GOg imparatul. Si va fi dupa
101
r?l Ce va· siarsi a manca iarba pamantului, am zis:
Jor .'~,
~
Doamne! Doamne! fie'ti mila. Cine va scula .pre
,'i"
l' ~
l-

btcov? Ca s'a imputinat. Para'ti rau Doamne de


,aU
ele ,~~
It& aceasta, Si' nu va fi aceasta, zice Domnul. A~a
mi-a aratat mie Domnul Dumnezeu, Si iata au
suI ~
~
I cbiemat judecata cu foc· DomnuI, Domnul ~i a
ste f
~ mistuit adancul cel mult, ~i a mancat partea
lor ~
rte~ ~
I Domnului!!
A
~,~) Ca iata Domnul va e~i dinlocul· sau si se
111
va pOgori, Si se va sui preste inaltimile pamall-
foe
• tului. $i se vor cutremura, muntii supt dansul, si
ll1-
'Valle se vor topi ca ·ceara de fata focului, ~i ca
rea
apa ce curge in jos".
a-
. ,,3). Mu:g.tii s'au cutremurat de El~i dealurile
.lea
s'au clatit, ~i s'au ingrozit pamantul de fata Lui,
ltru I,
Of I: toata lumea Si toti cei ce locuesc intr'insa. De
el. "~
~
la ~ 1) Pro Amos Cap. 7, V. 1. 2. 3. 4.
~
~
"t:
2) Pro Miheia Cap. 1, V. 3. 4.
.~ 3) Pro NanDI Cap. 1, V. 5, 6., ,q.".. " . ,
t,
I'
38 . DeJa toil Proorocii ,I Evangell~

. fata maniei Lui cine va putea suferi? $i ciue va


!ta inaintea iutimei maniei Lui? Mana Lui to-
peste stapaniri Sipietrele s'au sfaramat din'ain-
tea· Lui".
:<) "Cu sfarsire sa se sfarseasca de pre fata
pamantului, zice Domnul. Sfarseasca-se ontul, sl
dobitoacele, sfarseasca-se pasariIe ceruluisi pe~­
tii marii, si vor slabl necredinciosii, Si voiu pier.
de precei fara de ~ege de pre fata pamantului".
zice Domnul.
I) "Eu cutremur ceriul si . pamantul, Si Marett
si uscatuI. $i voin pierde scaunele Si puterea im-
paratilor neainurilor, Si voiu sfard.ma carele si ca-

.laretii lor Si' se vor pogori· cali; Si dilaretii lor, fie-
care cu sabia asupra frateJui sau".
Uscase-v..or trupurile lor, stand pre picioarele
101' siochii lor vor scurge din gaurile lor, si limba
~
101" se va usca in gura lor. $i va fi in ziua aceia F

groaza Domnului mare preste ei, si se va apuea . 1.


fjecare· de mana aproapeJui sau, $i se va inclesta ~
mana lui cu mana aproapelui sau.
a) ,,$i am zis: ntt vOiu paste pre voi ce moare,
moara, si ce lipseste, lipsasca, si ceilalti manance
fie care carnurile de-apror.pelui sau".
4) "lata eu voi trimite voua pre llie Tezviteanu, ;
mai inainte panl ce va veni ziua Domnului, cea ,
i
:~

;:

1) 'Pro S~fonje Cap. 1, V. 2.


2) Pro Angheu Cap. 2, V. 220 Zi.
3) Pro Zaharia Cap. 14, V. 12, Cap. 11, V, 9.
4) Pro Malahia Cap. of, V. 5.
-
II
,I
I
Dela toti Prooroci ,i Evangelie 39
I
va , I;
mare Si luminata. Care va intoarce inima tata-
to-
lui spre fiu si inima bmului spre vecinul sau ca
in-
sa nu yiu si sa bat pamantu.} de tot".
1) "Aducesi-vor aminte si sa vor intoarce la
lta Domnul toate marginile pamantului".
Si
~$~ i TAlc u ire
:r-
."t •
I.,
!
Cand va trimete DomnnJ pe Enoh. si pre lIie
(;

~'
0
~
~,
~j pte sfantul loan TeologuJ si, vor ptopovedui de
~a M
t~ sf§rsit111111mei, si de a doua venire a lui Hristos.
'";,-0
1- ~i atunci vor venisi se vor intoarce Ja DomnuJ
i- ~
,"n
~
toate neamurile ; p,recurn si Domnul a zis la sfan-
. ~- lIi taEvangheJie, cand, se va propovedui EvangheIia
t de la 0 margine a pamantului pana Ja eeaJaWi
I"
~e ~
v. margine a pamantului ; atunci sa sUti ea aproape
~:!
a ,

, este sfarsitul.
<
~
~-
a " $i din tari i-am adunat pre dansii; dela rasa-
II g rituri Si dela apusuri Si dela miaza noapte si dela
a mare.
2) "Lua-va toata anna ravna lui, Si va intr'arma
"
• faptura spre izbanda vrajmasiJor. 'Imbraease-va
".- in zaua dreptatei, Si isi va pune lui coif judecat:l

,
l
I•"""..
eea nefatarnica. Lua-va pavaza nebiruita sfintenia.
$i va ascuti cumplita manie ca 0 sabie Si va da
razboi impreuna eu eJ lumea asupra ecJor fara
~
t
f;
It
de minte· Merge-vor drept nemeritoare sagetiJe
to
:1
~'
~
~
I
~ 1) Psalmi 21, V. 3t. Ps. 106. V. 2. ,

I
if;
~
'''' 2) Intelepciunea lui Solomon Cap. 5, V. 18-24, Cap.
~ 14, V. 22-'Z1.
Ii
'1
40 Dela toti Proorocii I}i Evangelie 'I
.1

:~
1
fulgerilor Si ca dintr'un arc bine incordat al nori- ,.• 1:.

lor, la tinta vor lovL Si din mania cea svarlitoare 1


de pietre, pline se vor arunca grindinile. Intara-
tase-va asupra lor apa marei, si rauril~ ii vor
ineca de naprasna. Sta-va impotriva lor Duhul ;.
,r
puterei si ca un vifor Ii va vantura pre ei, si va!
J
pustii tot pamantul tara de Jegea, si rautatea va ~
}
rasturna scauneJe puternicilor"· j

Apoi nu a fost destul a rataci intru cunostinta "1.~


lui Dumnezeu, ci si in mare lupta a nestiintei vie- ~
tuind, pe atatea rele pace Ie numiau. Ca sau pre.'.1
iii sai omorand Ii iertfia, sau taine ascunse sau ~
nebunesti,betii din obiceiuri straine faceau. Si nici."J:~
-~
viata, nici nuntile Ie mai pazesc curate; ci unuJ
J li'
pre altul viclenind omoara, sau amagind fac in- ,-' ,~
'i"

tristare. Toate amestecate sant; sangele Si uci- ,'I


de rea, furtisagul si viclesugul, stricaciunea si ne- ,I
credinta, galceavasi juramantuI stramb, Si turbu- I
rarea celor bune. Neaducerea aminte de facerea ~
de bine, amestecarea nuntilor, pre curviea si ne-
curatiea.
1) "Si va da frate pre frate spre moarte, Si tat a
I
m
m
pre fiu ; Si se vor scula feciorii asupra parintilor ~i
Ii vor omori pre dansii".
II
a
IT
2) "Si sezand El pre muntele maslinilor, s'au a-
propiat catre dansuI ucenicii Lui, deosebi, zicand : i'
spune-ne noua, cand vor it aces tea ? Si care este

1) Ev. Matei Cap. 10, V. 21.


~ Ev. Matei Cap. 24, V. 3-14.
Dela toti Proorocii §i Evangelie 41

."1 ·. semnul venirei tale, ~i ai sfar$itului veacului? $i


re raspunzand lisus au zis lor: cautati sa nu va a-
,
a- mageasca cineva pre voi. Ca multi vor veni intru
Jr numele meu zicand : eu sunt Hristos ... $i pre mul-
ul ti vor in$ela. Si aveti sa auziti razboae $i ve~ti de
'a razboae. Cautati sa nu va spaimantati. Ca se cu-
'a vine toate acesteU" sa fie; ci inca nu va Ii atunci
sfar~itul. Ca se va scula neam peste neam

ta $i impara.tie preste imparatie ~i vor fi foamete si


ciuma $i cutremure pe alocurea. Ci acestea to ate
~e vor fi incepatura durerilor. Atunci va vOr da pre
dU voi in necazuri $iva vor omori pre voi ~i veti fi
ci urati de toate neamurile pentru numele meu. Si
,t1l atuncea se vor sminti multi, $i se vor vinde unul
1-
pre attul $i se va uri unul pre altul. Si multi pro-
i- oroci mincino$i se vor scula· $i vor in$ela pre
multi.. Si pentru inmultirea fara de legii, va dici
dragostea multora· Dar cela ce va dibda pana 1a
sJar$it acela se va mantui..."
,'- 1) "Si in toate neaJ;I1uri.le se cuvine mai intai
88. se propoveduiasca Evanghelia".
u
a TAlcuire
~i

Acestea toate cate au zis Domnul, au sa se Im-


l- plineasca precum zice in Evanghelie 2) "Ceruls!
• pamantul vor trece, iar cuvintele mele nu vor tre-

e .ce; $i nici 0 iota sau o· cirta nu va trece pana

1) Ev.
Mal'Cll Cap. 13, V. 10.
2)Ev~.Matei,Cap. 24, V. 3~.
42 Dela toti Proorocii Iji Evangelie

nu se vor implini toate".1) "Luati aminte de sine-.


va ea sa nu se ingreueze inimile voastre eu sa-
tiut mancarei $i cu betia, $i cu griiele lumei, Si fara
i de veste sa vie asupra voastra ziua aeeia. Cad
iI ~ ,
"

i
ca 0 cursa va veni preste toU eei ce loeuese pre,
lata a tot pamantul. Priveghiati, dar in toata vre-
mea rugandu-va, ca sa va invredniciti a scapa de
toate cele ce vor sa fie, sia sta inaintea Piului
Omului". '
Sfantul Apostol Pavel scrie catre Timoftei J)
"far duhul aratat griieste: ca in vremile cele de
apoi se' vor departa unii dela credinta luand a-
minte la duhurile cele inselatoare si la invatatu-
rile cele inselatoare" si la' invataturil~ cele dra-,
, cesti; Ale celor ce intru fatarie graesc minciuni~
fUnd arsi la a lor stiinta. Oprind a se insura..." ;. ;:

,,$i aceasta sa stii: ca in zilele de-apoi, VOT" ~, f-

'fi vremi cumpIite.Ci vor fi oamenii iubitori de ~ ;~

sine, iubitori de argint, mareti, trufasi, hulitori, de ~


pirinti, neascultatori, nemultimitori, necurati. Para I,·.,
de dragoste, neprimitori de pace, clevetitori nein- I
franati, nedumesnici, neiubitori de bine. Vanzatori, l
obraznici, ingamfati, iubitori de desfatari mai mult I',.

decat lubitori de Dumnezeu; avand chipul bunei


{:
credinte, jar' puterea ei tagaduind, si de acestia , ~,

{:
te fereste.
S-tul Apostol Petru in sobomiceasca epistoli
serie: ') Acesta mai inainte stiind,' ca vor veni '
".

1) Ev. Luca, Cap. 21, V. 34.


~) J;:. 1._Timoftei Cap. 4, V. 1, 2, 3. Tim. II CaP. 3 Vr 1.
Dela toti Proorocii §i Evangelie ~
-
in ziIele ceJe de apoi batjocoritori, care vor umbia
dupa poftele lor. Si vor zice: unde este fagaduin-
·1a venirei lui? Ca de cand parinm au adormit, asa
raman toate precurn au fost din inceputul zidirei.
Ci ei nu voesc a sti aceasta, ca princuvantul
"lui Dumnezeu. cerurile au fost de demult, ~i pa-
"mantul din api, si prin apa s'au asezat. Prin
"care lurnea cea de atuncea cu apa inecandu-se
"au perit. far cerurile aceste de acurn, si parnan-
,!tul cu acelasi cuvant sunt pusi sub pastrare.
"pazindu-se focului la ziua judedi1e~ Si aperde-
"rei oarnenilor celor necredinciosi. lara. aceasta
"una sa nu se tainuiasdi de voi iubi1ilor, cao zi
"inaintea Domnului este ca o. rnie de ani, si 0
"mie de ani ca 0 zi. Nu va zabovi: Domnul faga-
"duinta, precum oarecari zabava 0 socotesc, ci
,.indelung rabda pentru noi, nevrand ca sa piara
,.cineva, ci tou sa vie la pocainta.
"Iar va veni ziua Dornnului ca; un fur noaptea,-
"intru care cerurile cu sunet vor trece, stihiile'
"arzand sa vor strica si pimintu} si cele de pre-
,.dinsu} lucruri -vor arde. Deci, daca au acestea
"toate a se strica., in ce fel trebueste sa fiti voi
"intru sfintele petreceri cele dimpreuna, si intru
"faptele bunei credinte? Asteptand si dorind a If-
,;mai degrab venirea zilei lui Dumnezeu, pentru
"care cerurile arzand -se vor strica, si stihtile a'-
"prinzandu-se se vor topi. Ca cerurt noui si pa-
,,mant noo dupa fagaduinta Lui asteptarn, intru
"care dreptatea locueste":
44 Dela toti Proorocii Iii Evangelie

1) SHintul loan Evanghelistul Epistolic. nSi s'an


facut glasuri $i fulgere ~i tunete $i cutremur mare
-s'au facut, in ce fel nu s'a facut de cand oamenii
s'au . facut pre pamant, ca acest cutremur a~a
) i
mare".
! '
2) Si astrigat intru tarie, cu glas mare zicand: .~!
-a cazut Vaviionul cel mare $i s'a facut taca~ I
dracilor, $i pazi atot duhul necurat, $i paza a i.,.

toata pasareanecurata, $i urata. Ca din vinul,.,


~

maniei curviei' ei, a baut toate neamurile, $i im- i


paratii pamantului cu ea au curvit, ~i negutatorii I
pamantului din puterea desfatarilor ei s'au imbo- . \
gatit.
~;
...
TAlcuire ~
~
. Cetatea Vavilonului sa intelege Constantinopo- !
luI ~i inca toata Iumea aceasta este vaviloll. Ca ~
vavilonie sa zice, amestecari. Ca zice: au curvit f
cu ea toate neamurile, adeca ·cei ce n'a~ avut frica I ~

lui Dumnezeu; facand curv~~, prea curvii, nedrep· 1',-". .

tati, ucid~ri, prihaniri,. "raibi, mandrii, betii, iubi-.


rea de argint,rapiri, nedreptatind, rapind cu· ne-
dreptate $i . ucigandu-se .unul pealtul. ~i cand I~,'.·,
•.·'

Dumnezeu hi va ridica. darul sau, $i se vor' pleca


toti spre rau; oare atuncea ce rautate nu va face t
satana cu oamenii, cand toU se vor pleca spre '
~
vicle$uguri? Si negustorii pamantului din puterea t
desfatarilor ei s'au imbogatit. Si negustorii ace$tia ~.
~

-------- t~
;1~
1) Apocalips. Cap. 16. V. 18.
2) Apoc. Cap. 18 V. 2.
- Dela toti Proorocii ~i Evangelie 45

;'au departe de ea vor sta pentru frica chinului ei,


.are plangand Si tanguindu-se; si zicand: vai, vai, ce-
enii tatea cea mare, cea imbracata cu vison si cu
asa porfira Si cu ros (adeca) cu sangele dreptilor;
cea au rita cu aur ~i cu pietre scumpe si cu mar-
nd: garitare, intr'un ceas s'au pustiit aHitea boga-
.cas tii:l.) si tot carmaciul si toata gloata cea din co-
J

i a
rabU si corabierii si ori: cati lucreaza pe mare, de
inul departe au statut; si strigau vazand fumul arde-
..Im-
rei ei zicand: "Care era asemeneacu cetatea cea
orii mare !" Fumul se intelege vestea cufundari Cons-
tbo- tantinopoluhti ca precum face cineva un foe mare
~i se vede de departe fumul, a~a vestea cufun-
darei lui se va auzi pana la marginile paman-
tului. Si· isi puneautarana pre capetele lor Si
IpO-
strigau, plangand si tanguindu-se zicand: vai, vai,
Ca
cetatea cea mare, intru care s'au imbog'atit de
rvit
pretul ei toti acei cei au corabii pre mare, ca.
rica
intr'un ceas s'au pustiit..
:ep-
2) ,,$i hia'ra care era Si nu este, si acesta al
ubi-
optulea este, Si din cei sapte este si intru peire
ne-
and
merge.... "
leca
TAlcuire
[ace
;pre Hiara sa intelege lumea aceasta: care ca 0
!rea hiara rapeste pre oamenii cei iubitori de cele
:stia desarte ale ei, ii rapeste de la Dumnezeu (cu

1) ApocaUps. Cap. 18, V. 17.


2) Apoc. Cap. 17. V. 11.
.' l

46 Dela toti Proorocii §l Evangelie

vointa lor) ~i ii perde ~i ii face robi satanei.


Cele ~apte capete sunt cele ~apte puteri ale lu-
mei ace~tiea, care carmuesc lumea, $i nu lasa
nici pe unul dintre dan$ii sa ridice razboiu; $i
ochii tuturor au privirea la Constantinopol, care
mai de care ~'ar lua, $i mare ne'nvoeala este
intre dan~ii. Cele ~apte cap.ete inchipuesc $i cele
sapte mii de ani dela face rea lumei: ~i intru
al optulea veac (a opta mie) Dumnezel1 are sa
faca sfar~itul tuturor. Cele sapte capete mai in-
ehipuese sl pe cele ~apte paeatede moarte. Cei
sapte munti inchipuese cele sapte put~ri, care
-mai inainte nu ·au fost. Care cum s'au facut toote
spre alunecari, ca sa se strice toate. Muntele in-
tru care bine au voit Dumnezeu a locui intr'insul,
-,- Maica Domnului este. Muntii intru care bin~
au voit Dumnezeu a locui intr'insii; sunt tot sfin-
tii, pentm ca cu adevarat au -locuit Dumnezeu
intru dansii, ca au stralucit bunevointele faptelor
bune ~i au luminat lumea: ea i-au impodobit
Dumnezeu Cll lucrarea minunilor, ~i cu mari pu-"
teri; ea scoteau draci din oameni, si boale nevin-
decate tamadueau. 1 ) UnH din sfinti faceau mari
minuni, ca $i muntiiau mutat: precum Ioachim
1
patriarhul Egipetului, cel ce a mutat muntele ce
1
sa zice, Durda, care sa talcueste din arapeste pre ~
romane$te "stai acolo"... Munteleintru care au
."1
binevoit Dumnezeu a locui de acum $i pana in

"1) A,a socotesc unil din sfintli pArinti tAlcuitori al


A pocahpsului,
Dela toti ProorocU §i Evangelie 47
-
"eae.-. Pentru ca pre Maiea lui Dumnezeu 0 au
~i. inIPodobit Dumnezeu eli toate darurile cele Dum-
1- nezeesti: adeca eu cele sapte daruri, care sfintii
;a" numai cate unul sau doua aveau potrivit cu ne-
vointa care au facut pentru dragostea lui Dum-
nezeu- Cele sapte' capete sant· sapte m~l1ti, unde
:e sade mujerea peste ei, care este Constantinopolul:
.e pentru ca 0 inchipueste muere pre cetate. "Sapte
u imparati sant: cinei au dizut $i lInul mai este'·,
v
a care va fi crestin, si inca rnai mult se vor pros-
1- layi crestinii pentru ca au pazit credinta neva Hi-
J. mata 'de tot eresul, intr'atatea stramtorari, de
~'agareni food robiti; lara unul nu au venit, care
teste Antihrist. Si daca va veni putin sa cade lui
, sararnae, pentru ca numaitrei ani si jurnatatc
are sa irnparateasca, fiindca si sfarsitul lumei
e , are sa soseasca de grab. Si hiara care este si
- , nu era: acesta este Antihrist.
11
r
Din vedeniile lui Agatangbel ieromonabul,
t
carele a fost la anii dela Hristos 1274_
-
Am cetit cartea eea sensa ce cuprinde aceste
'I
cuyinte: Constantin au inceput, Constantin va
1
" ,pierde imparatia Vizantiei a rasaritului (Constan-
"tinopoluI). Piu} ornului, nurnara dela eel dintai
; 'Constantin pana la al doisprezecelea eu aserne-
-I

1
'nea, nume, Si vei vedea nurnarul in care este sa
1
, >Sf. intample aeeea ee Dumnezeu a hotarit: acea-

j
, ,sta stanta hotarire, nestramutata va ·fi: si se va
48 Dela toti Proorocii Iii Evangelie

implini la anul 1452 pana la 1453. Cand trebue


sa caza cea mal mare imparatie in manele aga- "
renilor ... Dar fiul omului, nu te teme; se va in- '
toarce din nou catre dar, si vafi mult mai sla- ,.
vita decat cea dinUH, dupa aceasta stapanire
a lumei, care are sa vie intru stricaciune: vrea
Dumnezeu sa supue din nou ,nenumarate si de
cat cele dintaiu mai multe. Aceasta va smeri TU-':>,'

mandrul grumazul tau: inchinandu-te vei merge·


a te inchina impreuna eu care va stapani jert· '
felnicul la Vizantiea. Amin.
o '

'TAlcuire

Aicea zice AgatangheI: ca dupa ce se va face·.


imparatie crestineasca a rasaritului, va veni Papa .
dela apus si se va uni cu biserica rasaritului lSi< ,.
se vor face una precum au fost $i mai inainte.

Agatanghet.
Vai ticaloase rasarite, asemenea vei fi robit
la a opta suta deplin. Pentru ea te vezi tare silita
si vanduta de catre neprietenia cea latineasca.
Dar mai ingadueste inca, imputemiceste-te; pen-·
truca slava vecinicului Dumnezeu la tine dupa,
aceasta se va arata. FU credincios, °fii S~"'~'J'
pana la, moarte si vei lua cununa vietei vecinice..'
Noaptea va fi luminata si tina pentruca tu vel
perde mandria cea latineasca, si vei vedea man r
"-, .,-

Dela toti Proorocil Iii Evangelie 49·

bue
dria ei smerita. cazand cu diU'rere ca sa cante can-
ga-
..tn- tare impreuna la. rasarit, care este locuinta me~l·
.amin... Se vede ca Papa are sa vie.. sa seincbine·
sla-
Ia Constantinopol, si sa se uneasca eu biserica
lire
rasaritului ca sa fie una precum au fost si mai
'rea \

inainte.
de
pre
T A Ie u ire
:rge·
ert .. uOroaznic veac va face, pre al doisprezelea
deaur Durnar.
Numarul acesta care zice: are sa fie in vre-
mea imparatului celui bun, care are sa fie pus
de ingeri, si. apoi va curge rniere S1 lapte... Si vor
face
inceta furtunHe, cu totul ani cinzeci intregi. Vei
lapa
imparati' cu alinare, adevarul va dantui, cerul se
.i ~i:
va bucura de slava cea adevarata : si se va inal-
lte.
ta dreapta credin$ii, si 'Va salta sarind ea dela
rasarit catre apusuri, ca sa se fericeasca, si sa se
infrieoseze varvarii, si cutotul tremurand cu ca-
pul, degrab VOt fugi, parasind premaiea eetati-
:obit
tor ·lumei; atuncea Durnnezeu va fi sHivit, si vor
iilita
"
vedeaoar·enii lucrurile atot-puterniciei Lui; asa
Isca.
faea-se si asa sa fie. Amin. Se va arata pacea
Den- despre piimiint; urmeaza perderea agarenilor
lupa·
(tureilor), dupa aceasta dantueste apostoleasca
Imic .
biseriea. Auzeam un glas stralucit despre munti
ice...·
de catre tannurile Dunarei (adiea dela Romania)
vei .
a!;azieand : Un einei $i eincizeci este hotarit
nan-· .
sffirsitul necazurilor (adeca la anul 1855, care se
A
,I .' 50 Dela toti Prooro~ii ~i Evangelic
"

, , zice de slobozirea tare! noastre de sub jugul aga-


i
reoilor. La. Crivat pre movila inalUi, stau ar~Hat
trei focuri: $i iata am vazut ca intre dansele ba-
tea tare razboi, spre pierderea unui turbu~ator.
Si iata auzeam aeeste euvinte urmatoare in limba
latineasea: multe vrednieii de minune trebue a
vedea, dar eele mai inalte inaintea' poftei a in-
,, '11-'
'I '.
, 'I tin de nu se poate.
i ii
Inscriptia care este scrisa pre piatra cea dea-.
, -,}
supra sfantului Constantin, eel intai imparat al
crestinilor..· $i s'an taImaeit de Ghenadie Seolas-
ticnl din porunea imparatului loan Paleuiogul, la
anii 1430;eu 23 de ani mai inainte de a se Iua
Constantinopolul de ditl'e Sultanul Mohamet al
doiIea.
Aeest Ghenadie dupa luarea Constantinopolului
de catre turci, a fost eel dintai patriarh, pus de
sultanul Mohamet pentra multa lui intelepciune.

TAtcuire

La indietionul inUii .al imparatiei iui ·Ismail ou-


mit Moharnet, va birui nearnul Paieoicgilor; $:
eetatea de pre ~apte rnunti (ConstantinopoluI) 0
va Iua $i inca va imparaii.
Si neamuri multe va rasturna, $i ostroavele va
pustii paui la Pontul Eu-xin (Mare.a Neagra) si
pana la veeinii ei dela Istru (Dunare) va Ii hota~
rul ~i se va opri. Si' in al 8-lea indict Peioponsul
va birui. lara in al 9-lea indict, asupra partei Cri-
Vedenia lui Kir Danlil 51

·- vatului se va osfi. Si in al to-lea indict, pre Dal·


mati va supune, $i iara se va .intoarce dupa un
timp ·la Dalmati cu fazboi mare: $i pre unH va
r.
zdrobL Multimea neamurilor <:u cei de la mia,.1\
a noapte pre marc $i pre uscat, la razboi se vor a-
a duna ~i pre Ismail vor mrui, $i pre un stdinepot
al lui va tasa sa impirateascascazut si mic. lara
1-

neamul c('lor plaviti eu celelalte puteri intru 0


unire pre Ismail vor zdrobi desavarsit. Apoi· raz·
boi m:.ue se \'a face dela toate neamurile, cu eru-
i-
zime panl\ If! al 5-1ea eias, si glas de sus va striga:
a stati, stati eu frica; alergati eu multa santuint:1
a c~tre partile drepte ale eetatei, si yeti afla un
t1 barbat minunat si viteaz, pre acesta puneU'1 itn··
parat ca iubit imi este mie, si. pre dansul pri..
II
mindu-I, voea mea veti impHni.
e c' '."
::~'j .i<)~~ , .
..• '1101& LUI KilNlllL
!.. _ j'-<

la anil 1763

Ca eel prea mic intre monahi eu· Daniil,petre-


1- .cand in Kerkira (Ia Corfus) pentru dragostea $i
;: evlavla ce aveam catre ficitorul de minuni Sfan-
o tul Spiridon, $i petr-ecand intr'o monastire de
ob$te opt ani, doream foarte lilult sa ma invred-
a nicese a patimi pentlu Hristos ca sa mafac mll-
)1
.eeniC, arzindu-ma de draiostea eea multa a evla-
viei ce 0 aveam; insl cautam vremea indemana-
11 tiea ca sa marturisesc in privaii~te. Jnsa, nu mica
[- j)rimejdie ase arunca cineva intru astfel de pei-
52 . Vedenla lui Kir Oaniil

mejdie perzatoare; Si neertatl de Dumnezeestite


legi deci avind eu· aeest· fel de dorire, de vreme
ee am fost trimes Ia Constantinopol pentru oare-
eare ·nevoi, pleeind deIa Kerkira· arn venit in
Constantinopote,. binevoind Dumnezeu, $i vazind
aceasta eetateplina de paginatate, Sf pre eei din.
il.. '
, Agar (turci) indraeiti cu rantateaa'Supra eresti~
,
:., I
nilor,s'a aprins sufletul meu a marturisi cu 'in-
drazneala 'pre DomnuI nostru· lisus Hristos, macar
si inainteaimparatulul de m'ar fi dus. Deei sfa-·
tuindu~ma ell duhovnieesti· parinti Si ves tin du-Ie j
. lor engetut meu, nu mi·au dat vOe· a face astfel .!
F

de .Iueru, nufara de primejdte, sl aflind eu un ~.


~lthovnie Iseusit i-am vestit lui scopul meu si mi-a I
poruneit· a ma ruga lui .Dumnezeu cu· fferbinti la- I
crimi, Si deeste bine· Si placut Lui, soeoteala care I
ai spre folosul tau sl al attora, iti va descoperi I.•
tie p.m vre-o aritareDumnezeUisea,· sau protiv- ~~
Ii: ' nica socotelei tale. Simi-au poruncit sa adaog ~,
i"
;:'
!EI
lUi
,. i post indoit, Si nevointa preste nevointa, Si ruga-
1:1:'.
:,:i
Ill: dune' tndoitl, S1 asa daca se va deseoperi vre-o
, :, I
!, i
!.'
., vedenief te .vei incredinta· bine tntru nevointa·
I
.':' 'i'
:!ii
ii, 'i::: marturisirei, ca sate {aci vreditic dorirei iale. ~i
:!:. !:!;i
"

i !i! inceplnd a rnl nevoi, s'autmpllnit vre..o clte-va


:-1:
zilepre lit Noembrie - 17 - sl am eumparat 2
luminari, ea sl ma apuc de nevointa care mi-all
dat-o duhovnicul. $f nevoindu-ma la rupcluni eu
lacrimi pAna laat n0111ea ceas' at noptei, sf slabind
i
.'

~
de starea cea mutta am adormit;atuncea aduean~ t
du-Sf Domnul aminte de mine, vad inaintea mea ~
~
VedenJa lui, Kit DaniR 53

lln tanar striluclnd ca 'un' fulger, intrebandu-ma:'


[eo
ce ai Daniile de te intristezi? Tise eade l11ai bine
Ie
a te bueura de cat a te intrista· $ia zistanarJi
~ . cake mme: numaelWO$ti pre' mme,. eela ~ ce
'n
graese eu tine? Eu sunt Anastasieprietenul tau,
d,
eel ce m'a trimis tataI tau prin mueenicieintru tm-
:n· .i: paratia .eerurUor;$i am zis catre mucenic: dar
"
1;"
cum aiprimit omule a lui Dumnezeu aveni catre
l-
minepacatosul $i ticllosul? Crede-ma" au zis:
tr ca clecind, te-aidepartat tu de casa tatiUui tau,

1-
nu m'am lenevit a, ruga pre Dumnezeu pentruti-
te
ne, deci bucura-te $i te vesele$te: caastazi. te-ai
el ,

", tuvrednicit a vedea tame, mari ale bunului Dum-


tIt
nezeu. $i am zi's : dar ce bine am facut ca sa rna
.~
,jJ1vrednicesc sa vadeu tame mari, precum zici?
i-
$i apueandu-made mina dreapti" mucenicul mi-
re auzis: vino dupa mine. $i mergand calemulla
ri am ajuns 1a 0 geamie turceasca $i mi-au zis: vezi
'f-
jertfelnicul acesta, mai inainte era biserlca tuturor
Ig
.. sfinti1or, $i apropiindu-ne s'au descbisu$8 singura
a- ~i au 'e$it un om $1 ne-au zis : veniti dupa mine
degrab ca ne afteapta pre noi, $i am intrat inaun-
0{)

ra tru, si .era 0 mulpmede oameni tinelisi batrani,


~'
$i am zis lui Anastasie: cine sunt acestia? iara
ra el au zis: ace$tiasunt toti sfintii care am zis, $i u...
2 nul dintr'inSii ml-au zis ai venit Daniile?$i "am zls:
tlI
am venit pacatosul. Atuncea au inceput a esi cite
!U . doi, $i asa UI'ltlind lor, am ajuns. la 0 alta geamie
ld $iau zis: aceasta a fost. odam biseri:ca,' celor 12:
n- apostoli, ~i apropiindu-ne s'au descbis u~ile sin-
~a
54 VedenJa lui Kir Daniil

gure Si e~ind dOi tiner!, tinftnd fiecare dite 0 fa~


I . die, ~i alti doi diaconi eu cadelnita stand aproape
de usf $' tamaia pre toti sfintii ce intr~u in bi~e­
rica Tamaindu-ne $1 pre noi, am intrat tnauntra
~j am vazut pe eel doisprezece apostoli ~i pe sfan-
tul Constantin dimpreuna cu sfanta Elena, tinand
cinsUta cnlce $i stdHucind mai mutt decat soa-
rele. $i au iesit sfantul Marchian impartind lil
manari fiecliruia, d!ndu-ne $1 noult $1 aprinzand
111manarile toti ; $1 au esit sfAntu} Constantin im-
rreuna cu maica lui, avand cru.cea in mana, asc.-
meDea si sfintii apostoli, Si toti sfintii umd\ndu-Ie
Jor sl esind cu cinstita Cruce, toate semilunele
$i viriurilegeamiilor stau eufundat. R
t1
Decl. tnconiutind din destul, ne-am apropiat &' ~!
..y

de :raDar~ trecand pe lAnd ocasa. intru car~ f i~

It

$edea un dascal Hrisant, am zismucenicului: ro- !~ i::'

bule a lUi Dumnezeu, aicea' sa de un prieten al meu ~ ~

care de multe or! m'a mAndiat $i 'm'a miluit aif;


pre mine, voesti ca sii-l strlg pe dAnsu} sl1-1 vl1d?
- iar ei mi-au zis : it stiu pe el, citu taci si vino
dupa mine, Si mergiind putina cale, - iata vedem
i
"
!{
~
pe J)urtatoful de biruinta Gheorghie si au grait ~ ~~

;>y

catre sfinti: treceti ,i pe la locasul meu, care ~fit


est€!', acum geamie turceasca" ,entru ea, sa se en- '1
~
funde .turlt'le cu semnele lor, iar mare]~ Oheol"
ghe mai inainte de a aiunge noi, .a mers mai ina-
inte, $i aflind pe turci inUiuntru. a luat 0 maciudi
$i i-au gOD!t afara, scotiind rogojinele $i a$ternu~
- Vedenia lui Kir Daniil 55

1- turile ce erau a$ternute, de dan~ii: $i diutand


'e stantu} G!1eorgheeu manie. Ie-au zis : nu mai pot
'"'- snferi udkiunele voastre prea pangaritiior. Si a~
':J jungand cinsUta Cruce, s'au cufundatindata ura·
l- tele semne ale Iunei cu turlele geamiilor. De acolo
id wergand am auziteaniare versuitoare ca aceasta
l' adedi.: "bucura-te Imparatcasa Maid." s. c. 1.
! Apoi mergand inainte am afIat 0 multime de turd
d strigand : vai! vai noua ! sa fugim di greeii a\."#
1- venit. Si apropiindu-ne de geamiea ce se numesTe
~- .
!:nigeami. intrand in ograda, ~i infigand cruce a
e I drept, au cantat sIavoslovia: Slavii intru eel de
e sus lui Dumnezeu; $1, fiind aproape de a se ispra-
vi, s'au suit· hogea sus sa strige. Si ridicand ma-
lele Constantin ochii in sus a zis ell manie catra
dansu}: blestematule,. nu vezi crucea inaltaHi, ce
1-
, strigi, $i haUHae$ti barfind? Si rididind crueea,
au dizut turlele dimpreuna eu hogea. 'Si neintrand
inUiuntru am mersla sfanta Sof:a, $i ajungand s'a
deschis 0 u$a $i a esit doi· diaconi imbracati in
vesminte sfintite iinand doua cadelnite aurite, $i
intreband eu pre sfantul Anastasie mueenku], cine
sunt aoCe~ti doi diaconi, el. mi-a zis: Celaee este'
de dreapta,. sfaritul intaiu mueenic Stefan, iar
-

cela ce este de"a stanga sfantul Lavrentie ar'hidia·
conul; si tamaind cinstita Cruce si pre toti sfintii
- ~i mai pre urma ~i pre noi, am intrat in biseridi
i :)i apropiindu-ne de sfantul altar, de a dreapta era
o u$a incuiata. !)i. mi..,se parea ca sta deschis de
oarece care, si intrand Crucea si toti sfintii inaiun-
Vedenta lui Kir Daniil

tTU, undeera un locas prea infrumusetat si vred~


nie d\! vedere; si era ieoane, candele, sfeshice si
alte ·..ase sfinte de aUT; iar unde e.rade cuviinti'i
,

sa fie' icoanaMaiceiDomnului, era un j~t intru


care $edea' Maica Domnului,si imprejurul ei erau
o multime de ingeri $i de arhangheli ; iar in par·
tea stanga mai jos de jet ,era alt jet, intru care
era ~ezand oare care patran, - si nu stiu dormea.
sau de')tept era, ~ care avea cununa in cap si
avea 0 evanghelie irIirumusetata, inchisa fiind
tinand-o in . maini. Impteiurul .loca$ului· aceluia
erasi alte Jeturi.si intreband eupe s,fantul : spu-
ne-mi .ce jeturi' sunt .acestea? $i el mi-au zis: pre
acestea au $ezut arhiereii care au facut soboarele
$i stan pregatite ca si mai inainte, ca au sa seada
pre· dansele ahiereii pentru ca safaea unirea Bi-
sericei; $i pentru ca sa se risipeasdi toate dezbi·
narHe, si sa ramaie deacum inainte.
. nespurcata. J)i
,
asa au pus in mijlocul·. bfsericei cinstita cruce, ·iar
~" sfantul Mardtian luand lumanarilede la toti sfinhi
side la nOi, Ie-au pus imprejurul cinstitei cruci.
S~ deschizandu-se usa. sfantului altar, au esit ti~
. neri imbracatiin haine albe, avand jet luminat
Si prea slavit in mainele lor, $i punandu-I la locul
arhieresc. Si vedeam esind dupa acestea pre Sta-
parlUl .Hristos cu. multime de Ingerl ce eran im~
, , .

. bracaticu minunata podoaba preoteasca.


lar Stapanul'Hristos avea tn capcununa ce
Vedenia lui Kit Daniil 57
-
d- ) ; stralucea ca soarele; si au mers in scaunul cel

$1 gatit. Atuncea a venit si' stantul Jacov, fratelc:
ta Domnului, Si s'au pregatit ca sa inceapa stanta Li-
ru turghie, si facand inceputul, ]a intaia intrare -au
rlU intrat marele Arhiereu lisus Hristos inHiuntrul
.r- .,altarului impreuna cu toti cei ce statea imprejurul
re lui. Venind vremea apostolului, au. inceput ,a eeti
:a. sfantul Lavrentie: si era la inceput acestea: Fra-
si til or, sfintiitoti prin credinta au biruit impadltii,
ld si celelalte. Jar stanta :Evangheliece citea pre
.ia 'amvon stantul. intaiul arhidiacon mucenicul Ste-
u- fan,' care la inceput zicea: :Eu sunt bueiumul vitii,
re iar voi mladitele. $j celelalte. Si venind vrernea
intrarei celei mari,astatut Stapanul Hristas cand
Ie
la
ie$ia ei $i a binecuvantat sfintele taine, $1 cand
le-a pus p~e ~fanta masa iarasi le-a binecuvantat;
;i-
.tar dupa ce s'a cantat chinonieul a esit sfantul
li-
....~I ~tefan zicand: "cu frica lui Durnnezeu, cu cre-

lr
. . .
dinta $i cu dragoste sa va apropiati; "luand sfan-
tul potir, Stapanul Hristos a stat in usa altarului.
~ii Atunci sfantul loan gura de aur $i siantul Mitro-
.
:1. fan al TarigraduluJ, eel dintai patriarh mergand,
i- au desteptatpre batranu} ce dormea in jet $i sfan-
tt tul loan gura de aur a luat :Evangh.elia si sculan-
lit ·du-I pre dansul au mers impreuna la Nascatoarea
,
l- de Dumnezeu, sarutandu-i sfintele margini ale
1- hainelor ei, $i au venit inaintea sfintei usi un de
. era Domnul eu sfantu} potir $i inchinandu-se,
:e l'a impartasit pre dansu} Stapanu} Hristos din
sfantul potir.
58 .
Vedenia lui Kil' Danil

Atuncea. a luat Domnul cununa din mana sfA~


.tuIui Mitrofan. ~i apus-o pre caput lui, $i a
sfantul loan gura. deaurBvangheHa $i a dus-o
Domnul ~i Domnul a luat-o din mana
loan gUra de aur $i apus-o premainele lui.
. $i savar~indu-se sfanta Liturg.bie,
liristos a mers in jetulcare a fost maiinainte,.
indat~ mergandtotisfintlt au dlzut ~i s'au
chinat· Domnului' graind: Doamne noi . robii
suntem; ne rugam bunatatei si mUostivirei .
ceJeineasemanate sa milue~ti pe norodul Tau
numit cu numele Tau $isa-l. izbavesti din manele ..
. paganilor; si raspunzand Domnul au zis si
multa robie secade a pune asupra lor
nu sunt vrednici de a-I milui. ~i a$a au
sfintii. Atuncea au mers sfintui Iacov' fra
Domnului si sfantul Joan Teologul Si sfantul Joan
gura de aur si s'auinchinat Maicei Domnului
cf,nd 1:i: Doamna noastra Nasditoare de UU.n1ne.i
zeu, ne rugam nol robii tai, sa mijlocesti
filll tau, si Dumnezeul nostru, sa izbaveasca
crestinii cei rohiti de subt mana agarenilor.
sculandu-se Maica Domnului de pre scaunul
a luat atuncea crucea si toti sfintii s'au u· ...'...."a
Bi, ~i mergand cutotii s'au apropiat de Fiul
sOau inchinat lui ziciind catre dansul: Fiule
dulce, vezi pre credinci~ii rohii tiii cu .ce. tl"i{'~
stauinaintea ta, cautand . izbavirea
.
-
cre$tinilor
credinciosi1or robitor .t~i,. si rna rog $i eu
Vedenia lui Kir Daniil 59
-
ifan-- t~tii
tale sa-J miluestl, izbavindu-i de cumplita ro-
In at bie; iar Domnul au zis catre NasdHoarea de
-0 la Dumnezeu: cunoaste Maica mea, ca, din ziJele prea
tului pag&,nului imparat Mohame! era sa-i izbavese pre
danSii, iar aeestia sunt nereeunoS'catori, $i de pa-
ann} cateIe lor nu s'au pocait. Si iar am plecat· pre im-
e,· si paratul eel de aellm sa ii iinbrace pre dansii in
A

In-
baine negre, ca vazlnd hainele eele negre sa isi
TM vie intru simUri, insa tot. nesimtltori au ramas,
tale maniindu-ma in toate zilele.
! eel' Atuncea a 'zis Imparateasaa-toate: fiul meu,
.nele pedepseste-i pre dlnsii cubunatatea taprecum
$tii, insa sa nu' se supere de vrajmasii tai agare-
ruea ni; atuneea au zis Ei: de vreme·· ce Maica mea
v

acut miHoceste catre mine pentru nemuitamitorii ace,- .


ltele tia, penttu dragostea ta Si pentru rugaciunele sfin-
loan tiJor met, ti vol fzbavi pre dansii in patina vreme.
zi~ $1 cizand Niscatoarea de Dumnezeu sitoti sfintii
nne- s'all tnchlnat Domnuiu!, sf Nbcitoarea de Dum-
:atre nezeu a sezut in scauDul sau. Deci, sculandu-se
pre toti sfintii dupa randuiaUi cate doi, inchinandu-se
. Si, sarutau bedernita Stapanului Hristos $i rnai pre
v
sau, unna de toUam mers $i eu impreuna cu muceni-
linat cuI Anastasie. Si eu nevrednicul, apropiindu-ma
11 '~i de stapanul Hristos, am zis : DoamneaiuHi-mi f
prea • atuncea mi-au zis: Daniile, vezi sa nu indrazne-
, . '" $ti a marturisi de fata, ca mare primejdie ti se va
[nca
- ~i.
intampla tie; atuncea am zis:fie voia ta Doamne..
una-
., sf in data au e$it dol tineri imbracatr in vestminte
straiucitoare din sflntut altar, $i desfacandu-se
60 Vedenia bd lOr Damil

in doua acoperimintul b~ricei, s'a inaliat £JUlin,

nul Usus . HrlStos la. ceriuri, dimpreunl cu toU


geriicare sta imprejurul lui, iar .sfintii mll11~umitld
Naseatoarei de Dumnezell.· pentru izblvir~ ~I"A~~":.
. niJor, foarte veseli
. '~. -. - stau, iar din eei ce stau
. . Imlllre- .- - . ," '. . - . ,- '. .

jurulNasc.atoarei de Dumnezeu, au . poruncLt "'.._LUI


.noua .. : .cum .cinechiamapre noi Imparat~sa;
.mergand noine-am incilin,at :Ei, $i i-am ·.ulunuml
ca m'am invrtdnicit. a vedea venireaFiiulul
. .
.'- - - - -.- '.: ,

$i a Ei,insa m'am mahnltcici· nu m'am i.tLvrE~dni


~it de ceia ced9r~eeu.Iar Maica Dotnnului
zis; nute mthntpentru aceasta; daciaifi ..... . - - . ,. -. - . M£:

tur~it rp.are vitlnlare s'ar Ii intamplat bislerlC:ilor


.$1 cre~tinilor,$idaca ai· fi martllrisi~·. de fata, nu
fiscapat :qeviCle$uguri1e.
. . lor, pentru ea era· sa - - - ' - . -. . '.

.'
inehida Intr'o casi dimpreunl ell nqte feteca
, .. - '.- -, ,,- . ,. - " : - . - ' . . .- ' -- -. .

tc·spurcepre tineprinvielenii,·
. .
" - .. iar tatal tau;· . - - - -. ,- - - -, - -,' .

fost - pe aicea m~LinaJnte $ia fieut mllite feluri


- . - . . . . . . .

vraji, .$j i~au -.aritat lui vrajitorii cite--ai .


. - -.;' - --,

,crestin .$i cilugar,


'.- .,....
$i vei·.veni in ~onstan1molPOI
" . - _. ,

.,lnuse prieepe ~~ tC11ibotezat,$i nelPric:cp,.il


du-se, socotea
,- . de nu ¢Umva in tara rOJnillea,S(
, - -. ' . .

ai. primit sfaptul botez. Si asteptindu-te, au t..1:im~


.....()m anume, care so· fatarniceaca. .este crestin,
te-aucer~tpretutind~ni ca doar· te vor. afla,
lasapd pre attii a:icea inora~tcaeer~tand IJU",
.te .vorafla. Insa, ce trebuinti este de a te
mucenie, .pentru ead*,vei p~l· poruncile
meu;vei castiga ;imparltia ceriudlor.
Vedenia luiKir DanJil, 61

,'I-am zis: prea curataDoamna Nasditonrede


mmL4" ·,pumn~zei.t; doream ca sa sefaca si parintH mel.
'cl'e$tinil; iar eami-a zis: sa' nu ~li hicio tmrtare .
dcgrija pentru parintii tai,pentru ea maica ta s'a
savarsit in anul treeut' Si ~peritru--rui~duJiile- tale, .
~a::7"f.:;;·f.- 'ri;~fiare-,~jar"peiitnrtatif tii;Trtitideciim"'s~r~
t&;- , ~-~-~'="'<-" ~.." -_~_"""'....,=-::~__
...... ..':.."""',.,......._-<.."'''''''''''.,........ ,~_.~~'~<:_=_~........~~~_,..... ~,,~ ...._____ ~.'=-_>:'''_~~

iUmil .~~_.!Q~ll.J~.~ittru v di siinviere din moru . dear


li '.' vedea nu se pleaea a erede, ea mari rete face eres-
. 'tinitor·
"'~'jl,l' '$j i-amzis: Doamna Naseatoare de Dumnezeu,
un'dar inea mai eer: sa ma lasiaieeain' biserica
ta!sa aprindcandelele si sa slujesc;iara Ea.mi-a
iis~ sa stn ca ·candelele acestea sunt totdeauna a-
,pHose, de frei' sute de, anisi maimult,'· st· aici nu
a ppate 'om a ramaneasi sa' te dud iara" unde ai
idskiar la Sfantul Murite sa ltU te ducipentru ca .
~fa intainplat multe ispite, $lvor safiesi nud lllut-
te.
-Jar acestea eare le-aivazitt,sl lespu('athk'-'
pfscopul Ptoiomaidei, careeste adev·arata slav!
, a'Piului meu. SI au venit un om siauintrat in bi-
serlea $f au 'zis' clUre' ceilalti: spune\i Implratesei,.
d'plganul imparat eunedreptatevreasaomoare
pte 'arhierel' Sf' pre' boleri. $i'indata sculdndu·se
.. dill scaunNaseatoareade Dumnezeu, au ', urmat
toti "dupa dansa,' $inoi tiitnpreuna, Siprirt earitn-
rea Naseatoareide DUlllnezeu In:datliau dizut
acolo semnele lunel si s'aeuful1dat. Si apropiindu-
• i se demUloeul orasului ali an at prearhierel Sipre
b1>erf eu manele legate din'apoi,Si' pre frei arhie;..
rei en capetele taiate si pre dOi din boeri, $i daca.
62 Vedenia lui Kit Daniil

a yazut Nascatoareade Dumnezeu acestea,.au. la-


cut semn 'sfanbdui Hristofor, $i luand mucentcul
sabia. .;dlnmanagealatului i-a taiatcapul. Deci,.
lasand preceilalti
, -. - .
acolo, a mersNascatoarea
- - de - ." ' - ' -

Dumnezeu in casatiranuluiimparat care $edea,


inscaull'$iazis catr~dansul Stapana $ipururea
f'ecioaraMa,ria:prea' pagatl~. $i fara de lege, , ,
al,ipdraznit a, omori prearhierei $ipre bQieri?'
lara el cu obraznicie a grait ditre Nascatoarea
, de Dutilnezeu: cine ,e$ti ,tu care cu indrasneala ~i
intrat$igrae$ti acest fel de cuvinte? far eei ce
•e~au' impreju~l', Nascatoarei deDumn~zeu, i-au
zis lui: neindumnezeitule,' nu vezipre Imparatea-
sacerului,i apimintuluicare a venit sa te piar- ",
dl 'pre '•. tiDe? $iindatar,apindu-l
-,- -, . . -
sfantulHristo-
,- .:, - -.' -'.- _. ' - -', - -. -' -'-'.

for lIinscaunJ-a1,t trantitJos,$iau$ezut N~ca- .


, tOarea de JJuinnezeupr~ scaun$iauziscltre\lan- "
SUfC1Jmanie: pentru ca,re~ pricina nelegiuitule' ai .'
omorft am~rpre arhiereisi' pre cre$tbli,$i
, c~ilaltf ai \rrut,sa-i omori;' cerauti-a.u fl~,~t ei
lar tiranula' zis catre' dansa: pentm ~~ea.sta haw
olJlorftPredAn$ii$i,altlvntt sa-iQmorpr~" toti ."',"'"
~a\l scrls,vrljma$ilor lIl~i $i protivnicilor, ·ca .
vie~supra mea.
, -.-:. Dar Maica Domnuluii-azi~:n!1
, -' -.. - - - -, ' - _. - , '.

acestia ~u ,. scrisprea necredinciosul~,vrajma$iI()r'


tail; ci Eu Uaduc asupra·. ta, vrandate$farama "
Pre,. tinesipre neatnultau"pentru'.ca '~um~i' .,
a. ,suferi .vltamarile talt~· ~ele mari ·si pagubele.' $i ...
lledreptatile tale ce" facicresUnilor. $i sculandu-"
Vedenia lui Kir Danlil 63
- -
fa. • sc din scal.ln NasclUoarea de Dumnezeu, . au In-
icul cuiat toate casele din paJat, $i dimpreuna eu toti
eCi, . sfintii, purtand scaunul ei dimpreuna, utma $i sian-
de tul Hristoior impreuna cu dan$ii. ~i mergand au
dea ajuns Ia 0 poarta, $i numai cat a faeut chip $i s'a
rea desehis, $i aeoloera 0 biserica $i candelele erau
:urn aprinse $i erau· trei arhierei imbraeati eu podoaba
.?
rt .. cea arhiereasdi, $i vazand pre Nascatoarea de
rea Dumnezeu, s'an inehinat ei zicand: multumim tic
. ai Doamna Nbditoare de Dumnezeu, imparatcasa·
ce cerului $i pamantlllui,. di vrei sa izba.ve$ti pre toti
-au
smeritii cre$tini. $i iara.Si aeo]o au rarnas, si Hi-
ea-
sftnd seaunulin bisefidi, am venit iara§i la locul
ar-
unde erauarhiereii $i ooierii cei legati, $i eu po-
;to-
di- runca Nascatoarei de Dumnezeu, s'au desiegat
.
an- . prin stantul mucenic Hristofor toti cei legati; ~i
ai toti cazand s'au inchinat ei zicand : multamim tie
pre prea slavita Imparateasa, ea ne-ai rapit pre noi
;ie? . toti din portile iadului,$i ne-ai izbilvit de aeeasta
am mare nevoe. Iar Ea azis catre dan$ii: nemulta-
cei mitori sunteti, fiindea v'aU faeut $i uratori Catre
v
sa mine. Au nu sant Eu ceeace am izbavit cetatea 01-
nll
ceasta de atatea primejdU? Acum mergeti in pace
lor $i nu flti nemUltimitoli catre P'aclitorul de bihe.
rna
Atuncea 3. zis sf4ntul loan cuvantatorul de Dum~
;>ot
,uezeu catre Nascatoarea de Dumnezeu : Cum am
~i
ill- Iasat pre acesti trei arhierei ee zac aicea omoriti
de nelegiuituI imparat? ~i a zis Maica Domnului
Vedenia lui Kir Daniil

di tre dansuI:, vezi pre acestia, nici pre Dumne-, '


zeu nu J'au odihnit 'intru dansii, nici pre mine'
Maica Lui. Si nu numai ca, s'au lipsit de viata a·'
ceasta treditoare, ci au luat si munca cea vecini-
'"'
ca.
Si esind din .palat am mers 1a sfanta biserica,'
','
, :'!
" Sofia, si tinand aproape de dansa Maica Dom-,'
.'i '
nului pre Anastasie mucenicul, a zis catre dan,
suI: fiuIe, ia pe Daniel si sa mergett Ia locasul lUi
Constantin impar.a.tul, ca Si acolo sa se inchine. ,
$i Maica Domnului cu toti sf~ntii au intrat In,
sfanta Sofia. far eu cumucenicul, Anastasie am I;

umblat cale destula, si am mers in biserica care


acum se numeste Megit, si facand Sf. mucenic
semnnl sfintei crud pre usa, S'31 deschis sin-
gura.$i am intrat inlauntrul, si, era in gea~'
mie' pangaritii de nogi (popi turcesti) iar muce-
uicul luand 0 parghie i-au gonit afara. Jntrand'
noi in, altar, am vazut un acoperamant, si des"
coperindu-l era subt dansul 0 icoana a Prea'
Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, si era pre lu·
minata, care slobozea raze, pre care sarutand-o,.
mi-a zis mucenicuI: vezi pre aceasta sfanta.,
icoana, cand vor Iua crestinii sceptrul imparatiei
turcesti, atuncea' va savarsi 0 multime de mi- ,
nuni, intru cat va invia Si mortii· Pentru aCt~aS1[a
',',! : :' ~i mare biserica' ii vor ridica crestinii. $i aco
perind-o pre dansa, am esit mergand Ia
:nea. Atuncea mi-a zis mucenicuI : mergi Ia
serica, pentru ca sa ajungi utrenia; iara eu it'
Prorocia SfAfttutuJ MetodJe 65
_------------~'--w-nt-zr"-'------------------

siJearn pre dansul petdru ea' sa mergem amandoi


Ja, paritltele arhiepiscopul Ptolomaidel, .ca sa ii
ta a· vestim lui aceste care ll1i Ie-au spus Maica Dom·
~cini· -
nului. $i e1 mi...a zis: du-te singur $i -it, spune lui
toate cele ce ai Yazut, $1 eu ml ducla slujba
mea; iar eU il sileatn sa ramAe impreuna cu
mine putin, Si el a zis ditre mine: iata ca !Si
_Iumanarea s'a stitts..•, sl eu deschlz4nd ochii am
vazut lumattarea cli se sfirsise. $~ stavind pre
:hine., Domnul Si pre sluga luL pentru ~ a facut Dam-
t in nul mila sa Cll mine, am mers la biserica sa
: am dirtt psaltirea.••
care •.. , J
::enic -,
sin·-
PIOIOCIA srlnuLUI IIfODIB
Arhiepiscopul Patarelor, care a fost la anlJ deJa Hristos
gea· --
718 ,i ,i
a p!timit in vremea Impltlilel lui Aurelian
s'a Mvattlt prin sable.

"Pentru cele' ce vorsa ffe In zilele cele mai


de pre urma,ale lumei aee,tla.
Pe la anut $apte mii de lao faeerea tUmei, ridi-
case-vor' isttlaititenii $i agarenii, adeci eei ce se
trag din Agar si din Ismail, care sint arabii si
vor incunjura zidurile cetiitei Vizantion (Constan-
tinopole), si vor aduna toate neamurile in ceta- .
tea de pre sapte munti. C4tl urgie cand te vor
incunjura multimea de oameni, ,1 te vor stapani
. .

ca pre un Iueru de nimica,. $1 zidu'rile cele fru-


moase vor cadea Ca un smochln putted $i va
!U di.lca pruneu} asupra ta, care se intelege Ismail.
66 Prorocla SfAntului Metodie

Si va pune' asupra ta sceptrul, (iad, intru


nu va ramanea), $1 va pune mainele lui pre s
tele lui Durrinezeu altare. Si cele sfinte nu Ie
primi, ci, Ie va da fiilor perzarei; iara dup~r
aceia se va ridica sarpele cel adormit, $i va,
te preprunc sihaina lui eea imparatcasea
bdicandu-o, slavi-se-va' 11umele lui intre bune
vestiri. lara fiii perzlrei intarind razboiu, vor
fetele lor dUre" apusul soarelui; $i vai 'de
eetate de pre slPte, munti! Vada sarpele ,cel " "
donnit moarte' cuvioasa, $f va stapa:ni asupra •. •
cetatei de' pre sapte munti neamul eel plavit i
cincisprezeee ani; si VOl' da $i, vor manca' din-
tr'insa, rDultispre izbandirea sfintelor:. ~i vor
stapani la'" tasartttrei purtatori' de grija, si la •.
apus oarecari purtatori' de' grija si eu dansul im-.·
preunase'vor scula sapte lupi, Ia seama sal-
bateci, (care sint ',cele sapte puteri). Lupi sa in-
telege, um:le este neamuleelbiruitoriu. Sf vor··
bate pre Isma.ilitenisi vor goni pte d'anSii pana
lacolonie, care setntelege ca este'locut mutarii.
. - -., - -'" - -' '.

$i vorturbul,'a nea.tJlurlle cele de aeolo, care


'. sant ,ascultatoare credintei lor; si vor scorni eu ,.
graba maresi eu mittie iute. si vor itnparati. .'
Partea ceadint41 va 'erna la Efes;' a doua parte
la Magulini; a tte~: parte la marginea eampului
marei la Pergam (langa Smirna) st a patra la
Vitinia. ,$i vor Instra vase 'multe pre apa, $i vor
cruea hotarele ei; atwiCea 'se vor turbura, !imbUe
care sed ill ungh:iurile Ostrovului, 5i se va, ridica
Prorocia . Stantului Metodie 67
-
nsa .. 'Filip Cll 18 limbi ~i se vor aduna la Vizantion,
fin- :$i vot parni razboiu care nu s'a facut nlci oda-
va ta; ~i VOT a!lerga pe ulltele cetatei ~i multa
lpa . varsare d.e sange se va face, incat va purcede
ba- . s'angele ca paraele ~i se va turbura marea pana
'm- infru adancul noianului...
me Atuncea boul va striga, magura cea uscata
da :care se intelege dealul din partea Zdroiului va
ine plange. $i atuncea vor stacaii ~i se va auz}
a- glas din cer strigand; stati, stati, pace vO'lla:
Ira destul. Aceasta izbandire se va face pentru cei·
.vit nesupu~i ~i neaseultatori. $i Ie va ziee: veniti
.in- . ~atre pariile di!l. dreapta ora~ului, ~iacolo veti·
'or .afla un om stand intru multa intristaCiune, ra-
lazamandu-se intre. doi stalpi, (eoloane) ~tergal1du-
m- ~i sudoarea pe hainele sate, ~i va fi cu barba
H- alba, drept, ·milostiv ~i cu haine saracacioase ~i
n- bland la fire; la varsta de mUloe, ~i va avea ia
or piciorul drept un negel in mijl.ocul lui. Si glas
!la de Inger se va propovadui: luati-l ~i'l incoronati
'ii. pte acesta imparat $i luandu-l pre el patrn in-
re geripurtatori de viata, il vor duce pre dansui
~u la .sfanta ~i marea biseridi al lui Dumnezeu So··
t!. fia, ~i il vor ineorona pre el imparat,$i Ii vor
te da iui in mana dreapta 0 sapie, zicandu-i: im·
ui biirbateaza-te $1 te intare$te, birue~te pe vraj-
la ma$if tal. Luand el sabia dela ingeri, bate-va
)r pre ismailieni $i pre etiopi $i pre Europeni $i pre
le tatari ~i pre alte neamuri; iara pre Ismailiteni
:a 'in trei ii va imparti: parte a intai 0 va trece
68 Pror ocia Sf4ntului Metodle

sub sabie, a doua parte se vor boteza, far a


treia parte 0 va goni cu mare manie, pan a Ia.
copacul singur. (Mand rOSiu). ~i intorcandu-se
dela rizboiu, desarta-se-vor eornorile pamantuhd
$i toti se vor irnbogati, nimeni dintre dansii nu.
vor fi saraci; si pamantul isl va· da roada sa
insutit. lara eu armele eele de razboiu isi vor,
face fiare de plug si seceri, si va imparati ani 15.1
Si dupa moartea lui va imparatiaHul 11 ani; $fl
aeesta va vedea moartea sa mai inainte de vre-i
me mergand in lerusalim, unde este Imparatial
. I

lui Dumnezeu; Si dupa .el vor. imparati patm fe-l


ciori ai lui, si eel dintai va imparati la Roma; . ~
j

iar eel ·de al doilea va imparati la Alexandria)


si al treilea la Salonie, iar al .patrulea la Vi zan- ~I
tion. Si acestia ridicand razboiu intre dansii, pre
preoti Si pre calugari Ii vor lua la Daste; si nici··
unul dintredansii nu se vor mantui. Si neiiin,f
vre-un barbat vrednic ca sa imparateasca pre-
pamant, imparati-va 0 muiere spurcata Si fara .•.
de TUsine. Si aceasta Ya spurca sfintele biserief:
~i. jertfelnicele lUi Dumnezeu; si stand in mijlocnf
Vizantionului, va propovadui zicand cu ma-;'
re glas:. cine este Dumnezeu afara de mine, ~i;
cine va sta impotriva imparatiei mele? Si indata;
se va cutremura Vizantion Si se va eu- .
funda cu totul intru perzare, si numai cele ee se-·
cbeama maguri uscate se vot vedea. Sf treeancf.
prin Vizantion eorabierii vor zice; Aicea au .
fost Vizantion eel vestit Si laudat in lumeL;
Proroc:ia SfAntuluJ Metodie 69
-
a Si asa va imparati aItlll la Satonic putini vreme
Irr.. .si se va cufunda $i acela, $i dupa aceasta se
;e va cufunda $i Smirna $i Chipru de furtuna in
lit mare. Si dupa aceea· vaimpariiti Antihrist... si
Its' va· face minunat $i ciudate, atatea ca vor rataci
:multi dela 'dreaJ;>ta credinta, cat de va fi Cu pu-
iinta $i cei alesi... ~i va mari $i va slavi pe
jidani . $i va dezradacina bisericele $i Ie va pre-
iace in eapisti idole$ti, $i va fi foamete $i ciu-
rna in toata lumea; $i apele se vor usca, $i pa-
ia: mele $i laeurile vor seca, $i· ptoaia nu-si va da
roada sa ·pre pamant; $i va. stapani prea bles·
tematul, ani trei $i luni $ease.·
Atuneeava treee anul ca luna, $i luna ca sap-
·tamana, $i saptamana ca ziua $i ziua caceasul
~i ceasulca minutul, petitru eei alesi robi ai lui
Dumnezeu. lar dupa implinirea aeelortrei ani
:~i jumatate, va' ploua Dumnezeu en. foe asupra
'PamAntlilui $i va arde de trei coti, $i atuncea va
:striga pamantul citra Dumnezeu $i Ziditoriul sau,
zicand: curat sint inaintea ta Doamne $i intn'!
If mine O1t ·este gre$ali: $i atuncea cerul ca 0 carte
·se va infa.$uta, iar ingerii vor trambita, intru ale
ii ~arora glasuri vor invia moliii· $i eei drepti vor
v
a sta de-a dreapta Imparatului cerese. iarl cei pi-
- dto$i .de-a stanga $1 dreptii vor mO$teni cere$tile
e- tJuQatl~ lari pleltoSii. vecinica munel a focului
! nestins, Si viennele eel neadormit cu slujitorii lui
u Antihrist pe care i-au inselat. Iar noua faea-se a
, .. i1e invreclnici sadobindim vecinicele bunatati pc
70 Prorocia Sf. Andr~i eel nebun pentru Hristos

cale Ie-au gatit Dumnezeu ceJor ce 11 iubesc pre


dansuJ: a diruta este slava, cinstea ~i inch ina-
.. It. • •

ClUnea, !n veC1, amm·...

PBOBOOIAsr. AIDIEI eEL IEBUI


pentru Bristos
La anil 882. Pentru cele ce au sl se facl in zllele
cele de apoi

Odata linistindu-se Epifanie cu cllviosul Andrei,


l'au intrebat pe acesta. zicandu-i :. "SpUne-mi pa-
rinte te rog, cum are sa fie sfar~itul lumei acestia
$i cand are sa fie inceputul durerilor; $i cum vor
ctlnoaste oamenii ca este aproape sfar~itul lu-
. mei ~i prince semne vor fi aratarile; si cum se
va strica orasul acesta noul Ierusalim, adecn
Constantinopolul, Si ce se vor face sfintele bise-
rici, sfintele cruci, sfintele icoane, Si sfintele moa~
$te ale sfintilor? Te rog arata-mi pentruca te stiu
pre tine si pre cei asemenea cu tine; ca an zis
Domnul Dumnezeu: voua vi s'au dat a sti tainele
.imparatiei cerurilor Si cu cat mai mult ale lumei".
lara cuviosul au zis: "Asculta fiule, pentru tllCe-
pmUl durerilor· ~i sfarsitul lumei Si celelalte.
In zilele cele mai de pe urma, se va ridica la
imparatie dintru cei saraci si va imparati intru
multa dreptate, si vor inceta toate razboaiele Si
va imbogati pre cei saraci si va fi ca in vremea
lui Noe ; iar nu dupa vielesugurile eelor de atun'"
Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos 71
-
pre ci; ci eu liniste Si va imbogati pre toti oameniL
na-
u
In zilele aeelea se vor ana oamenii intru multa
pace, mancand si band, insurAndti-se si maritan-
du-se $i fara frica de razboiu si nepasatori faean-
du-se la eele pamantesti, $i pentruea nu vor fi
ri'izooaie, vor preface sabiile lor in seceri. si suli-
tete lor in fiare de plug. Si dupa aeeasta lsi va in-
Je1e . toarce fata sa spre rasarit $i va smer! pre fii lui
Agar (a dec a pre arabi) pentru cii i-au urgisit pre
dansii Dumnezeu pentru pangar.itele lor fapte, ~i
rei, pentrupaganatatea: credintei lor. Si· se va ridiea
)a~ impotriva lor imparatia Romanilor, en sa-i· surpe
;tia pre dansii eu fiii lor eu tot. Ii va supune eu foe,
ror si cei cazuti in mainile . romanilor vor fi trecuti
lu- prin foe; si se va infiinta imparatia Iliricului, de
se la Salonic pana la Albania. Si imparatiaromanilor
len va supune Egiptul, si isi va intinde mana sa cea
~e- dreapta pre mare si va imblanzi pre neamul cei
m..: pUivit si va tinea imparatia 32 de ani. In vremea
tiu acestui imparat nu Se va lua bir dela nimenea
·'8
"t doisprezece ani, nici daruri si se vor zidi siintele
~Ie altaresi se vor inoi bisericile ceJe ruinate Si nu
.,'"
1 • va fi nedreptate, nici nedreptatitori, niei nedrep-
tatiti, pentru irica lui.
Va face pre oameni cucernici si bine cinstito~i
la de Dumnezeu, si pre eei iara de lege si mari tira-
m ni Ii va omori. In vremea acestui imparat tot au-
$i ru]cel ascuns in pam ant, eu voea lui Dumnezeu
ea se va da lui; si atata va fi de mult ineat n vor
risipi ell lopata in ora~ul lui. $f se vor imbogatl.
72 Prorocia Sf. Andrej eel nebun pentru Hristos

cei mari ai lUi SI se VOr face saraeii ea imparaW


de hogati sl boerii vor fi foarte ravnitori $i VOl"
goni pre toti evreii din orasul Domnului si nu se
vor afla; $i vor infricosa pre toti orasenii lui.
sa nu se af1e in orasui lUi can tato ri eu chitara,
nici cantatori dfngurl sl alte uracioase organe.
Ie va uri $i Ie vadesfiinta din orasul Domnului·
Si va fi a·tuncea ma·re bucurie ~i veselie, $i toate
blinatatile se vor desehide, cele pamantesti si
cele dela mare, ca in zilele lui Noe, care se bu-
cura in pustie, pAnI ce a venit potopul. Si dupa
ce va trece aeeast! tmparatie, se VOl" incepe anii
durerilor•..
Atuncea va rlslri oore-care. fiu fara de le&"e
$i va imparltl in acest oras, $i va face cele care
nu s'au facut dela inceputul lumei, niei se vor Itlai
face. 5i dad va sta la imparatie, va scoate dog:-
me •Si leg! va pune, pline de toat~ paganatatea. Si
care nu-I vor asculta pre dinsu} cu moarte sibli·
ca vor murf. $1 care vor murl asUel neprimiltd
dogmele lui, tn' zlua Judeeatet la a doua venire a
Domnului Dumnezeu Sf Mantuitorului nostru fisus
Hristos, se vor rAndui la un Joe en sfantut loan

B01~:::o:~lrat va insura pre calugarii de prin I.'

manastiri cu sila Sl pre preoti. Aceasta silnicie


~.
este m~i rea decAt uciderea. $i acest imparat va ~
~

:,i
curvi eu maicl-sa Sl cu ~iica sa; si in vremea a- I
ceea, prea blestemata desfranare a eurviei 0 ~•.
vor lua oamenU eel prosti sl n.eintelegatori, si I
,~

r;
, ~{
"
Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos 73

raW
- "Vor Iua slobozenie de a face curvie cu surorile
VO!' lor, $i cele de asemenea; ~i se va sui pangari-
I se "iunea ~i putoarea ca 0 uraciune ina in tea lui
lui. Dumnezeu, $1 va privi spre tot pamantul $i va
ara, :porunci tunetelor $i trasnetelor sale dintru inal-
ine. time, ~i va aduce mare frica. Multe ora$e vor
dUi" fi arse de foe, $i multi oameni de huetul acelor
late 'infrlco$ate tunete$i de spaima mare vor muri
si rau, $i mUlti Vor arde de foe: $~ vai pamantului
bu- ,de infrico$area Atottiitorului $i de ace a nemargi-
llpa :nita urgie Si manie a lui Dumnezeu, cea trimeasa
Inii in toata lumea, pentru ca se va perdc acest im-
parat, si se va da in focul eel nestins.
~&'e fericiti cei ce vor locui in Roma in zilele ace-
life 'lea, la Aminapetra, in Sirovilo Si in Carnopol:
nai pentru ca numai, intru accste orase va fi liniste·
>2"- 'Iar in toate celelalte orase $i locuri vor fi riz-
Si boae si turburari muIte, dupa, cum s'au zis mai
ni· , 'sus. Vor fi mai iilaiute vestiri de turburari si
nd 'razboae si altele.
a ,Dupa aceasta se va •
rldica alt imparat intlll
;usocest ora$; $i acest salbatec as in (magar) $i a-
an cest ealcator de legi, care va huU' pre Dumnezeul
nostru Iisus Hristos, si va strica credinta celor
"in . ,drept credindosi cre$tini, va infiinta inchinarea
:ie de idoli si va face razboiu cu sfintii cei de pre
va llamant, $i se va face mare stramtorare intre
a- fiii ,oamenilor.
o Atuncea se va arata foc in ehipul fulgerelor
si , Iilspaimantand eu infricosare pre toti cei de pre
7" Proroeia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos

fata pamantului, care se va Iati des ~i de multt':


ori cu Semne infricosate, si pamantul se va um-·
plea de veninati serpi otra.vitori, care vor musea .•...
pre oamenii cei inchinatori de idoIi; si toate ace- . • •
stea sant inceputuI dureriIor ...
Si dupa ce va peri acest tara Dumnezeu 1m-
paratsi se va desfiinta sceptrul lui, atuncea va
veni altuI dela Etiopia de cea mai intai cIasa, ..
pentru care se zice ca va imparati doisprezeee··
ani. Acesta va fi bun si i:ubit de tou si va impa-
. raU cu pace, si snntele biserici cele ruinate Ie
va restaura; ca de bun· ee va fi, va fi iubit de
tot norodul, si se va Iati dragostea Domnului
asupra lui, Si Ia toata casa. lUi va fi bucurie si
veselie. lara dupa trecerea imparatiei IUl, va
veni alt imparatdela ArabIa, dupre cum s'au zis, .
si va imparati un an. Intru imparatiea lui se vor
aduna de ingeri toate particelele cele in toata
lumea risipite ale sfintei si de vieata facatoarei.
Crucei Domnului, CU vointa nevazutuIui Dumne-
zeu, Si se va da in manele acestui imparat: ~i
acesta va merge in lerusalim la loeul unde au .
statut picioarele Domnului nostru lisus Hristos,
~i eu manele lui va pune acolo stantul !emn unde
s'a rastignit Domnul, Si coroana lui cea impara,·
teas ca... Atuncea se vor scula intru acest oras·
trei tineri obraznici. prosti si nepriceputi cari var
imparati 0 suta cincizeci de zile in pace, Si du.pa
aceea prin lucrarea diavolului, pizmuindu-se intre .
dansi.i: Cel dint~ii va veni la SaIonic zidind: prin
-, - Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos , 75-

mitE" aceste vei bind pe vrajmasi, pentru di tu esti


urn- lauda norodului, ca Dumnezeu prea te-au sfintit.
lsca Atuncea va Iua pre norodul san in oaste dela
ace- ,$aPte--anTfli'sus,-sf-pre-~iiieotC'sf 'pre-c~fuglfri-'fr"-'
~
vor Incinge" __
deiazb6hi.~~·$rvafaceco:· eu arme
____ ~"-"'-'''-~ ,, __.;_ ,_~_., ~,.,:_ ,..'..,.'....."._,•. _... "_, ___ ,,, __ . __ .:_~ .>._, _____ .
~_",-_I'- '_"~ ""~_';"""_-"""'=_~_":- _'_~" __ ' .•

1m- rabii mari $i va merge la Roma si stand in por-


va tile ei va zice de trei ori: bucura-te Iaudata
v ,
asa, Roma! Sabia ta Hietoare a deselor sageti, tu estr
~ece '
v
plea gatita a-ti tinea religia ta ca sa nu cazii
Ipa- delatine, fericiti cei ce locuesc intru tine ...
~ Ie'
$iatuncea se va scula la razboiu neamul cel
de plaVit $i va intra in mijIoc $i va alege pre cel
ului ,alesi ai neamurilor· lar aI doilea tanar, se va
~ si ruboi la Mesopotamia si asupra Ostroavelor Ci-
va clade, si va, inanna pre preoti' si pre calugari ell
zis, mare.. impotrivire contra ,celorlalti; si va venl la
vor' '/,' burieul pamantului, dupa cum zlc unii di ar Ii
v'
lata Ja Alexandria, si va astepta pre vrajmasii lui,' Cll
uei care va face razboi ca sa-si izbandeasca cu nlare
me-'·' maDle~
A •

~r
lar al treilea !anar va face razboi in Frighia,
au care este Galatio (in ASia mica), si in Armenia
tos, Si in Arabia. Apoi chemat ,. fiind, va veni la Sa-
nde' Ionic, mai inainte incredintat fUnd, di in veac ni-
• v
lra- nlenea nu ii va sta impotriva. $i va veni acesta
,ras " cu norod netaiat imprejur, adeca cu norod care
vaT nu este sub stapanirea lui (supus) dar nici vraj-
, J

Il.pa ma~ii lui; si cand se va aduna aceasta armata


ltre' fata in fata, atuncea se va incinge infric()~at si
trin putemic razboi, ~F se vor taea unul pre altul
76 Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos

bucati, ca oile Ia casapie Si se va varsa singele


romanil()r ca paraele .si ca ploaea cea mare,w-
cat nu. v()r mai raminea ostasi; .si .se va ameste-
.ca atuneea marea eu singele celor morti in 'aeest
Joc, pina la departare de 12 stadiL Toate femelle
vor ramanea vaduve, a.sa ca .sapte femei vor.
,cere un barbat .si nu vor gasi; iar tineiii se vor·
insura fara de virsm si Se vor silniei Ja curvii
,ca poreii. f'ericiti ..si de trei ori ferieiti acei .ce .....
in vremea aceea in munti .si· priil-pe$teri~fugbi4.
~~,.".,,,.,,,,,,"'""-"'''''''''''''''''··'''''·,-o<_-~~_,-~,,,t_-:>"'-'' _,,_ . _._".->-,..".,_~'" _f...-"·->- "'--'-'-"~ "-- ,_.,,->,_,._,_ :: __ •__ ". __ • ________ ,.:._. __• __,•. '~'~'-"<_'-"'~"_";':"V~""_~;';;;;~_

'. vor.· slujj lui Dumnezeu, pentru ea aceste raumt!


Jiurevor~veaea.-$i-cerce ~vor""fi"deosebiii~--a$iep:'
-"taoo~mare'mlla""-'jn partea duleilor ;nelu.sei~· .aile .
'>'~sant'''gititr'~''se Jertfi pentru duleele Hristos, .tie
,,-.j_ ·lPl<_...;F......--i...P"'·..",..·,,····OS.,••,;,:.;.;,"-' ,._~ __ - , __, :'.", '_" " _. " __,_ , . • ,'''-."' .•,' ._

'. -dtre .. vicleanul Antihrist.


~~~"nefiirid'batbatvrednic de a· imparatj,
pentru ca au perit toU .in .rizboae, se va ridica ..
dela Marea Neagra un viteaz .si inrlutatit. $i va
implrlti in. acest ora~ Constantinopole, eu fUca
·lui. Dupl moartea acestuibieiu al diavolului., $1
aJ porimeilor lui amlgitoare, va implrlU fiica lui.
In zilele ei se vor injungihia oamenii pre drumuri
si prin case; va injunghia· fiul pre tatal lui. $i
tatal pre fit, si f'lialpre maica sa $i .maica pte
fiica· sa '$i frate prefrate .si prieten pre prieten,'
~ise vor face mari rlutati.si udiciuni in ota$W
aeesta.
Acestea se vor face $i inlauntrul biserieUor. Se
'Vor faceamestecare de singe $i vor .canta ill
.chitare $i in a1te instrumente prin biserici; Jocuri, .
Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos 7i
- -
:le gbidusii satanicesti Si aIte rnascaraeiuni se vot"
tI- face, care niei odinioara nu Ie-au mai vazut din
e- oameni, nici Ie-au mai au-zit, niei Ie vor mai ve--
st dea pana in vremea aceea... Pentru ea irnpari-
Ie teasa aceasta pangarita $i prea spureata si neeu-
)r rata, se va nurnt pre sine zeita (adee~ Durnne-
)r zeoae) . si va' cere de a se hate eu Dumnezeu $i
'ii a se InDta eu EI; $I eu irnputiciunile ei va pan-
:e gari' sfintele biseriei,.· si eu pangarieiunile ei va'
1- spurca tot norodtil. Si atuneea isi va intoaree
ti fata sa eu .totuI in spre cele rele, si va rapi sfin-
1-
,
tele vase bisericesti s£ sfinteIe icoane; sfiutele
'e cruci, sfintele evangbelii si toote sfintele carli,
e pre care faeandn-Ie gramada mare, Ie va arde
prefaeandu..;le in eenu$a; si va eauta sfintele
moa-ste ale sfintilorca sa Ie· p-iarza $i nu Ie va
a gasi, ea nevazut eu a sa putere, Dumnezeu Ie
It va muta din' aeest oras intr'alta parte; $i atun-
il cea pangarita imparateasa va strica sfanta masa
Ii a marelui Durnnezeu din biserica sfintei Sofia, si
i. toate altarele Ie va rastuma si Ie va striea. $i
i va sta catre rasarit ca in chip de rugaciune hu-'
lind pre Dumnezeu si zieand: nu voiu Ii nepasa-
toare de fata cu tine Dumnezeule, ca sa iti pierd
t numele tau de pre fata parnantului; $i vezi cate
I ti-arn facut neputineiosule si nu ai fost in stare
niei perii capului mei sa-i 'vatami: asteapta putin
,• ):i voi striea taria si rna voiu sui acolo la tine
Durnnezeule, sa vedem care este rnai tare -dintre
78 Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos
-
Zei, S1 va starui sa pue mana pre inaitime. Ci."
sa Ie lasam la 0 parte celdalte dite are sa se
mal faca in vremea ei..·
Si de aicea inainte nu va mai indelunga Dum~
nezeu arcul sau, si eu neoprita mania sa si cu
infricosata putere a sa, va intinde mana sa spre
acest ora~, si-l va lega pre elputemie eu secera
putemiciei sale, Si taind pamantul dedesubtul a~
cestui oras, va zice apei aee~ din veac pre care
sUi orasul ca sa-l inghita pre dansul; care cu
multi fricasi cugraba si cu infrl:cosat vifor va
fierbe in cele de desubtul orasul acestuLa, tra-
gandu-l pre dansul in jos, - Si se va ridica la
in:altime ca 0 roata de moara si asa cu eei ce
se gasesc in mijlocul acestui oras, cand se va
preface prin. fierberea cea de desubtul lui, eu
sila se vor desehide sanurile pamantului Si vor
fj trimisi in noianul pierzarei.
Asa dar fiul meu Epifanie, orasul nostru se va
pierde pentru muitimea rautatilor si a farade··
legilor, de care ti-am spus ca vor urma in lume,
precum Domnul nostru lisus Hristos a zis di
este .ineeputul relelor... Dupa aeestea desfiintarea
ora~ului nostru Si sfarsitul Iumei. fiind aproape,
preeum am· mai zis, Si dupa implinirea vremei
tuturor neamurilor, care la randul lor, in diferite
vremi au imparatit, va ridica Dumnezeu si seep· .
trul israilitenilor (cu Antihrist) ca sa impara-"
teasea in vremurile de pe urma; pentru carele'
a marturisit prooroeul Isaiea, zicc1nd asa: Va ri·
Proroeia Sf. Andfei eel nebun pentru Hristos 79
-
Ci. dica Dumnezeu semn pentru plinirea neamurilor,
Se ceau stapanit pre oile risipite ale lui Israel prin
ncalTIuri, ~i v.a aduna pre israilul eel rahtoit
urn- tadedi pre evreii cei in~elati de Antihrist) in
cu sfilnta cetate Ierusalimul. Si atuncea Israil ca $i
)pre cand au iesit din Egipet; precum martmiseste- ~!
:era srantului apostol Pavel, carele zice: Gand se vor
I a- implini e$irile neamurilor, atuncea se va mantU!
~re
tot Israelul... Acestea amandoua de mai sus, se
cu UT'esc cu zicerile sfintitului mucenic Ipolit, care
va zice de venirea lui Antihrist, ca intai evreiL se
tra- vor in$ela. Si Domnul. nostru lis us Hristos mar-
l la
. turiseste aceasta, zicand: Eu am venit intru nu-
. ce mele Tatalui meu, ~i nu m'ati primit; iar aceta
va
cu
-Va ~veni intru numele lui, ~i il veti primi pre eL.

vor ~Asa'dar- ii vor aduna pre toti in cetatea: Ieru-


salimului, pre care 0 va da lor, ca sa nu mai
zica ei: daca ar fi voit Dumnezeu sa ne milu-
va
- iasca pre no.i, iara~i locurile noastre ni le-ar fi
ide··
me, dat, ~i era sa credem in Hristos, Si nu era sa-l
ca omoram pre el, ca au iubit mai mult pre nea-
lrea muri decat pre noi. Si acum daca i-au adunat,
;\pe, n'au ce sa mai zica, fiindca i-au adunat ~i $i-au
mei luat drepturile lor, ~i iara~i au dimas intru ne-
:rite credinta. A$a dar, indata ce se va arata Antihrist,
vor crede intru el, precum a zis infrico~atul cu-
v~mt lisus Hristos Fiut lui Dumnezeu, di it vor
, J

lra-
rele primi pre el, (pe Antihrist).
ri- De nu i-ar fi adunat, ar fi putut a-$i face in-
80 Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos

dreptare..· Pentru di sfintul apostol Pavel au


zis: ca au sa se mintueascii, ins a nu si din iad;
cj numal din risipirea ce au purtat in tali
streine sub jugul neamurilor, si de multa ne...
cinste ce Ii s'au facut. Si se vor aduna intru
ale sale, precum am zis mai sus, insa nu si din
iadul cel vesnic se vor izbavi, nn; pentru ca nn
i-au putut pleca ca sa creaza in Fiul lui Dum.
nezeu, atitea pedepse; cum se vor pleca acum .
aflindu·se intre bucurii st veselii.
Siau zis Epifanie: aces tea lasa-le cuvioase:
. numai sa-mi spui, pentruca zic oarecarica nn.
se va cuf~nda stanta ~i marea biserica a lui Dllm- .
. nezeu Sona, ci cu nevazute puteri va spanzura
in vazduh... Iar cuviosul au zis: ce zici fiuIe? Tot
orasul cufundandu-se si biserica cum poate sa·
ramae, ca cine va avea grije de ea, au Dumnezeu
in locasuri de maini locueste? Insa nu sunt min-
ciuni cuvintele cele zise, pentruca va. raminea un .
stalp al bisericei, cel ·dintii, in care sunt s.fintele
pi·roane ale Domnului, numai acesta va ramanea;.
$i corabierii care vor veni, vor Iega de el fran;;.
ghiele lor si vor plange si se vor tangui, cei
umbla pe mare zicind: vai! vai noua! di ceta-:
tea noastra cea mare eu Care faceam negot s'au.
cufllndat. Si aceasta plangere va tinea patruzeci·
de zile si dupa acele zile se va muta imparatia··
)a Salonic. $i atuncea si sfarsitul lumei se
apropia ... ~i se vor face lucruri infricosate...
truca intru acel an va deschide Dumnezeu
Proroeia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos 81
- -
ditura zidurilor, $i, vor e$i de aco!o $aptc-
:1 au
zeci Si doi de impara ti impreuna en norodul
iad;
tan lor, care se chiama neamuri vandale (salbatic~)
, "

ne... cele ,mai pangarite $i mai spnfcatc neamuri de-


intru pre fata pamantului, si care se vor risipi In toatrl
i din lumea Si· vor manca carne de oamClli vii ~i san-
u
a nn
,
gele lor vor bea; vor manca dHni si soareci.si
)um.. broaste si vor manca si altele mai necuratc. Vai
lcum de toata lumea pe unde vor ealea aeestia! Dum;.
nezeul meu! bine ar fi fost di in zilele aeeste:t
Jase: s~ nu ti mai fost crestini; in lume, dar stiu di
u
I:a nn tot ,au sa fie; si se va intuneea vazduhul ame-
t)um- nintand razbunarea' lui " Dumnezeu, pentru urlkiu-
:itzUra nile care vor face aceste neamuri necurate.
" Tot Soarele se va preface in sange, luna si stelelc
e sa vor inceta de a lumina, vazand rautatile ec se
lezeu "'Dr face de ace$tia pe pamant, pentru ea acesti
min..
oamenil spurcati vor diuta sa mananee si paman-
I a un
. tul, si· s.fintele biserici Ie vor preface in g-raJduri
•ntele
S1 vor face Intr'insele pangariri, ungand sfintele
inea;
vase cu spureaciuni. Atuncea locuitorii pamantu-
fran.;.
lui vor fugi In insulele Cic1ade; pentru ca va
!!i ce
pHlnge Asia pentru insule si insulele pentru Asia,
:eta-
fiindea vor merg~ 1a dansii noroadele si vor plan-
s'au
lzeci ' ge 660 de zile. Atuncea se va ridica satan a An-
ditia tihrist, din semintia lui Dan, nu cu puterea lui,-
e va sa nu fie - dar I-au lasat pe dansul Dumnez(m
Pen- Vas spurcat ca printr'insul sa se 1mplineasd'i pro-
82 Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos
. i

rociile prorocilor; di sa.tana va fi slobozit din.


legaturiIe iadului, unde I-a legat Dumnezeu, si
va intra intr'un vas al sau (adeca in Antihrist)
si se va nastc dintr'o muere spurcata, evreidi,
si se va mari si se va face imparat· .. Atuneea
va incepe a-si arata inselaciunile Iu:', prec;um au
ris sfantul loan evanghelistul si Prorneul lsaia:
Vai biserieilor celor din neamuri.
'..
Atuncea se va
arata proroeul lIie si' Enoh si Sfantul loan Teo-
logul, si vor propovadui descoperind inseHiciunile
lui Antihrist, Si pentru a doua venire a lui Hris-
tos. ~i euamarii vIa m~neipre crestini prea
blestematul, pana lacea mai de pre urma rasu-
flare muncindu-i pre dansii; iara cati nu se vor
amagi, se vor mantui si prieteni ai lui tlristos
se vot a rata. Pericitii vor fitoti sfintii, iar mai
ferieiti vor fi mueenieii d~n vrem€a lui Antihrist;
f'erieiti si de trei mai iericiti; pentru ca mare
slava Ii se va da intru nesfarsiti veci. ..
Asa dar Antihrist va omori mai intaiu pre eei
trel proroci: pre Ilie, pre Enoh. si pre sfantul
loan evangheIistul, si dupa dansii pre toti cei ce
nu vor primi eredinta lui eu moarte amara Ii va
pierde. Atuneea se va face razboiu intre Anti-
hrist si Hristos, si se va cunoaste sHirsitul: si
se va deseoperi atuncea marea "manie" si urgia
lui Dumnezeu; se vor ,f,aee semne infricosate:
fulgere, tunete, trasnete si huete, asa ca de multe
tunete se va cutremura ceriul, si va tuna ingro-'
I ·; "

zitor... Cine atuncea din oameni nu se va infri-


-din
Proroeia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos

.co~a, ~i nu se va spaimanta fiul meu prea iubit?


83

, si Acestea fadindu-se, fericiti vor fi toti cati nu


rist) -s'au departat de la cel nascut din SHinta Fecioara
, v
~lCa, $i de Dumnezeu Nascatoarea A;aica. Fericiti vor
lcea • fit cati pentru. dragostea lUi Hl istos au murit ~;i
au au mustrat pre Antihrist, ~i Cll barbatit:~ pre ba-
,aia: 'laur mustrandu-l in· fata; ~i pre ascunsurile lui
: va eu bucurie de iata Ie-au vadit... Ace~tia sunt fru-
reo. mO$i Iuminatori $i prieteni de aproape ai lui
mile ffristos $i lumino$i margaritari. cu inimile duIci;
[ris· ca $i in Tatal $1 in Fiul ~i in Sfantul Duh, in
; )rea Sfanta'}i cea de 0 fiinta Treime au crezut. ..
,. -
iSU- Acestea zicandu-Ie, cuviosul fpifanie Ie asculta
: vor 'pre cele ce au sa fie in lume, $i suspina din
stos .a.dancul inimii, pentru ca era mult camp atimito r.
mai . Pre urma I-au rugat pe cuviosul, ca sa-i spuie
'ist; cum au sa se sfar~easca oamenii de pre pamant
lare ~i asa sa se facii invierea cea de ob$tie? $i i-au
raspuns cuviosul: Pre unii Ii vor omori paganii.
cei altii vor muri de desele razboaie, iar prealtii
ntul .cari vot fi cre$tini, ii va omori Antilhrist pentru
ce ffristos. lar pentru cei ce au crezut lui Antihrist,
va va trimite Domnu:} Dumnezeu fiare salbatice ·si
uti- ~pasar1 zburatoare, cari vor avea coadele lor pline
: si cu tepi veninate $i otravitoare, ca sa intepe pe
rgiaoamenii aceia cari nu vor avea semnul pecetei
lte: lui Hristos intreg $i fara de lips a pe fruntile lor,
ulte .$i a$a vor mun toti oamenii de aceste rani veni-
rro- . . nate $i otravitoare·.. Atuncea sfintii ca"ri se vor
Ifri- afla in pustie ascun$i de Antihrist, Ii va lua Dom-
P,rorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos

flul pre toti cu duhul puterei Sate $i it va duce


Ja sfanta cetate; pre aceia. cad sant scri$i in.
cartea vietei... Atuneea va fi legat Antihrist etl
tou dracii lUi, $i prin$i fUnd, vor fi dati tn mai-
nile tngerilor eelor infricosati si vor fi paziti
pana inaintea judeditel, pentru sufletele care Ie-
au pierdut. Du})! aceia vor trambi!ta s·fintii ingeri
si vor invia toti oamenii eei morti, fara de stri-
clciune, dupa . cum. zicesfantul apostol Pavel, sf
se vor preface intr'o dittl, dintrn stricaciune in-
tro nestricaciune~i se vor rap.i in ·nort intru in-
tampinare~t Domnului in vlzduh. Cartd fiule, se
var vedea pangaritele neamuri intrand in lume,
$i uraciunea pustUrei.· stand in locul· eel sfant
(adeca Antihrlst): atuncea se va cunoa$te ca lan-
ga usa este,·$1 dupa putina vreme va veni Jude-
dttotiul tuturor...
Acestea toate dUe Ie-au zis s lin tul Andrei,· en
Epifanie smeritut, scrutorul acestei prorocii, am
fost impreuna privighetor la toate acestea~ $i la-
sand pre cuviosul rugandu-se deosebit singur, eu
m'am dus Ja biseridi.
- Prorocia oare c~rui Slant 85
::e . " " ; '"
\.- .
,"


In'
PIOIOOI! WE OABOI SfAlT
:u
Ce s'a gult In MAalStlrea DecapoUeI ell bramul
i-· SlAatalui Beae4iet, Ia aOllll775.
:~
,t'

~-. Oasitu-s'a intr'un mormant in mana unUi siant


n• serisa pe tabla de plumb insa dind s'a prorocit
i- nu se ~tie. .Era serisa a~a:
Si
"Cutremur mare va fi in toata lumea la aunl
1140. La anul 1760 Africa va ante eu foe ~i ROIna
I-
sange va vedea. (Cine va voi ca sl ~tie pentru
I-
Roma sa caute la Istoria cea mica bisericeasca
e 3i va gasi pentru aceasta anul anume, lupta papi-
-,• lor dela apus eu calvinii, intru care mult sange
It :s'au virsa!). La anul 1790 mania lui Dumnezeu
tn tot pamintul ~i ~u va fi dragoste. La anul
1800 putini vor cunoa$te pre Dumnezeu. La an"l
- "1845 va fi numai un pazitor. La anul 1860 sm-
ramarea leului a partei rasadtului ~i AustrieL La
II anul 1880 se va scula un blrbat mare si va sme-
1 rj pre ursUll crlvatului, $i va. ,smulge penele vul-
turului Austrlei. La anul 1990 luminele se vor
1 :stinge si va fi 0 turmi"·

DiD ,.dedle Sf. In dill Aloa 1I,.rAtonl .e IP'.


A z,is cuviosul parintele nostru Nil:
Parintii eei' mai di~~~t~~ziceau-rugaclilliea.-
,.-," -
in-
.. '. ",-"
"""""R'-'~- '-~-~'---

treaga $i desavar~it: ,,Doamne lisuse Hrlstoase


fillIp ~i Cllvantul lui nllmnezelL nentrl1 Na.~catoa-
86 Din vedeniile Sfantului Nil

rea de Dumnezeu, milueste-ma pre mine paca-


tosul! ..." Iar cei dupa dansii au tasat pre Nasca-
toare de Dumnezeu si zic: "Doamne Iisuse Hris-
toase fiuI lui Dumnezeu, milueste-ma!..." Iar cei
depre urma lor, au Hisat pre Piul lui Dumnezeu,
i
, "

Si zic: "Doarnne Iisuse Hristoase milueste-ma..."


': :
Jar rnonabiivremei de acurn, au Iasat Doarnne, l)i
"
I se nevoesc numal pentru aur, si zic: "Iisuse mi.,.
lneste-rna". far cei mai depre urma 0 sa lase $i
pre Iisus si 0 sa zica nurnai "milueste-rna", ne··
stiindcurn sa se mai poarte, $1 nici nu 0 sa cu-·
noasca cine sa-i milueasca. Pentru aceasta zic:
cabd va veni 'de patru ori cate 25 ani, adeca 100
de ani, dela 1775 pan a la 1875, oare atuncea la
ce stare 0 sa ajunga viata noastra monahiceasca?
Si dupa aceasta cand vor mai trece de trei od
cate 25 ani: adeca dela 1875 pan a la 1950, care
este in mij10cut at optulea veac dela facerea lu-
rnei, adeca Ia 7500, oare cata turburare are sa se
faca dela 7400 pana la 7500? ce rapi.ri 0 sa se
faca? amestecari de sange, adeca se vor lua
rudenii (insura), stricari de copii, sodomii, prea
curvii, curvii ~i toate alte fara de legi pierzatoa-
rc. $i 0 sa se priteasca neincetat~ Si nu 0 sa
gaSeasca nici inceputul nici sfarsitul; si pre urma
are sa vie si sfarsitul Agarenilor (turciIor), cea
'j:',

mai de pe urma si amara iama. CaCi: atuncea are


sa fie scarbit, si stramtoare in toata lumea...
Dupii perz~rea Agarenilor, pre urma are sa se
fa'ca al aptuleasobor, -si are sa se fad\. 0 adu~
- '"
-
Din vedeniUe SfAntului Nil 87

aCa-
...
nare, care sa sada pre 12 scaune.. Si acestia are
;;ca- sa aleaga binele din diu; dreapta sHivire din
ris- eresuri, precum Ia arie se aIege gra.uI din pae;
cel graul pentru o.ameni, iar paele petttru foc. ~i are
:eu, sa se faca pace la putina vreme: (preeum ~ice
.... siantul Andrei, adeca 32 de ann, si pre urma.
~i iara$ au sa se into.area o.amenii la vielesugurf
ni,- spre pierzare, Si. nu 0. sa se so.co.teasca intre·
~i frate si so.ra, tata sau mama; ca fiul se va im-
e·· preuna cu mnma lui si fratelecu so.ra lui si nu
u- vrea sa cunoascli de nimenea, ei vo.r avea ntlmai
...
~. o de sine stapanire spre curvie, ca la So.doma
~i Go.mora, si ola cele mai rele· Ca fratele va
a avea de muere pre sora lui~ si fiul va avea de
? muere pre mama lui; si va o.mo.ri fiul pre tatal

'I lui, ca sa curveasdi cu slo.bo.zenie eu mum a lui:
~i alte mii de rauHiti se vor face. (Aeeste se vor
• face in vremea imparatului al do.ilea del a, cade-
rea turcilo.r dela imparatie). Si cu cat vo.r sPo.ri
rautatile, eu atata nero.dire se va face. Se vor
da o.ameni la indulciri, la rapiri, minciuni, Ia cur-
o{ii, Ia so.do.mii, la mandrii,ola nedrepta.ti, la des-·
nadajduire, la lenevirea de cele bune, Ia invar-
tosarea inimei, la pomenirea de rau, la vrajbi lao
0" iubirea de averi si de argint, $i precum eel ill-
Oitor de avutie invistiereste. in rapitorul sau vas,o
asa va fi venirea lui Antihrist; fiindca mai inainte
au sa se intunece simtirile o.amenilo.r nesimtirea
!ntunericului, - Si se vor intuneca o.ameni de
patimj, preeum zice apo.stolul Pavel: pentru cJ
88 Din vedeniile Sf~ntului Nil

.m au primit adevarul evangheliei, Ie-au dat


Dumnezeu duhul inseIaciunei patimilor, ea sa se
impIineasdi intru danSii fara de iegea. Sant 25
at) ani de eand s'a intors sfer<!. spre mai diu .
. ",:
adcca dela anul 1785 incoace pierzarea au sta-
panit. Dar dindvor trece alti 25 de ani, la ce
tidiloasa stare are sa inainteze lumea? si dupa
aceasta vor urma toate relele lui Antihrist... fiind-
ca veacul desartei vietuiri si randueala monani-·
cestei asezari, se desparte: Cei de dimineata se
aseamana eu flaeara focului, cei de amiaza-zi
Cll carbunii cei aprinsi, iara cei de seara cu spu-
zaeea amestecata cu cenusa care ramane dela
dirbunii cei aprinsi. . IaraSi cei de dimineata se
aseamana eu A, iara ,cei dela amiaza-ziieu M.
si N. iara cei de seara cu' f. Adeca fer!,. feri.
care insemneaza ad-o, ad""o ..., ce inchipueste ne-
satiul iubirei la agoniseala si adunarei fara de
satiu, precum: iubirea de sine-Si de a stapani, a
nedreptatii ,iubi'l"ea de argint, iubirea de manQrie,
de slava desearta, camatarie, a se prigoni. un;i
pe attii, a fa.pi dreptul altuia si a-I stapani ca
pre al sau si! altele ca acestca... Ca iubirea de
argint n face pre calugar a uri calea cea stramtc1
~i necajicioasa Si a iubi mai mult odihna si lene-
vi rea, care este povatuitoare Si invatatoare a
toata rautatea· Dela patriarhi! pana la imparati
si pana Ia monahi si la 'cei mai de pre urma
saraci, aceasta nu ne. las! sa inttam prin usa
cea stramta :si necajita; pentru ea iubim :1ceste
- dat
Povestirea pentru sfarl}itul lumei

.ale lumei S1 suntem patimasi la ele, $i cel mai


89

l se inHii este pantecele: litera H, adedi pe greceste


?::; se zice: hir hirotera-di· din, rau in mai rau va
~."
v
rau, merge in jose Litera H. se va incepe dupa moar-
sta- tea imparatului celui bun, care va fi pus de in-
ce ·geri inHH dupa, caderea turcilor. Caci dela ~tl
v
up« ·doilea imparat aJ Constantinopolului au sa in-
nd- ceapa anii durerilor si tot sPre maI diu va mer-
mi- . ge pan a in sfarsit· Litera psi insemneaza' .,psev-
se 'ma", adeca minciun:l, dici la vremea aceea va
,
l-zi imparati minciuna, care este Antihrist... lara Ii-
pu- .:tera omega, (I)' insemneaza sfar$itul tuturor, it-
ela ratfuId a doua venire a lui Iisus Hristos ...
se i
i ' .
M. PonSTIBE PBITaD 8r.l.I".,OL LUDI.
i

lri,
IC- Din ;cele ce se vor ivi pe la anii dela Hristos
de 1950, am insemnat aicea putine. Va fi de obste
a in gurile tuturor, lucrarile cele mai infricosate,
ie, .$i nimenea. nu Ie va pazi: rapiri, ne<ireptate, za-
. ~-,....,..-.,~.>.-' , - ' • ,"
"
tlil vistie, Jucsul, desfdlnarea, nerusinarea, iubirca de
--:-....- ........ - .. ;;<,,~";'-'-~-'--'--- "'-" . - .

ca sine, .darapanarea averei si a cinstei, ambitia cea


:Ie ilia de Iiicj·. un folos.Si vaide acele locuri in-
ta tiou .-carelc, vor' fi unele ca acestea, ca nlei: pa-
e- !.
mantul nu-~i va mai. da rodurile sale ccle sati- . _ _ - -...... - - - - -__ .~ ___ c . _.

a oase. - Pe vremea aceea se vor arata lucrurilc


.... -
"- ~

ti lui Alltibrist, ca iarba primavara cand· incepe a


v
la incoJti... Cinste catre ceJe sfinte va fi ca argintul
;a ~el spoit pe arama... In vremea aceea multi ,se
:e vor ~o,,-otj OP. inv~it~ti C'i nttn1!li nin 0''''';' in,,:>
90 Cuvant pentru venirea lui Antihrist

ploaea cea fierbinte, din focul invataturer cei sa,.. . (


natoase a unora din oameni, se va vesteji, cad
f
,
cand ooltul aces tor buruieni se vor ivi, adeca
, j
( I
i
invataturile cele otravitoare ale lUi Antihrist,
: 1
~
, 1
:
i
!
poate se va prelungi raul lumei, insa tot el va
: !
birui· Tine minte de cele ce ai auzit, del a mine, ~-

c
veste$te-le in lume pentru semnele sfar$itului t.
cand vor U; $i ehiar timpurile anului cele patru; (
cu muIta prefacere se vor schimba. II

~ ... \. -
r
,
CuvAnt peDtn veDirea lui ADtihrist
~i pentru sfAr§itul lumei, at cuviosutui Nil at Ato- C
.nului isvorAtorul de mir. i:
o
"Cand se va inmulti fara de legea,are sa se' s
adune .toate prihanirile $i fara de legile lumei~ P
~i au sa se invistiereasca, intru 0 necurata fica 11
a curviei, care are sa fie loca$ al prea curviei; il
$i preeum Doamna noastra Nascatoarea de Dum- Jl
nezeu, au fost prea euratii inainte de na$tere, cu- c
rata in na$tere $i dupa na$tere, $i au nascut pre ~
Emanuel eel fara de pacat: a$a $i necurata acea tl
fiiea, muma tuturor fara de legilor $i a spurca- C
tului Antihrist, are sa fie curva necurata, ~ti prea V
curva in toata vieata ei fJ
La aceasta necuraHi, au sa se adune toate fadi n
de legile lumei $i are sa nasca pre fiul pierzarei~ n
$i din priema Iipsirei Darului Sfantului Duh dela ti
oameni, pentru paeatele $i fara de legile lor, 0
sa se adune $i 0 sa invieze intru ea toate fara
Cuvant pentru venirea lui Antihrist 9r
- -
...
sa- · de legile oamenilor in pantecele ei. Dupa na$te-
rea fiului pacatului, are sa vie toata }ipsa in
v
eca Jume. Intai: au sa se Iipseasca oamenii de dra-
ist, goste, de unire, de ~1:l~atenle, de. frica lui Dum-
va nezeu; ora~ele de pastori si de proistoSi creclin-
ne, cloS i ; bisericile lui Dumnezeu de arhierei, de du-
llui hovnici Si de preoti; cuviosi, precum au inceput
fUo; de acum a se Iipsi. Pre urma se va arata si aces!
lIecurat, dupa cresterea varstei lui, $i se va um-
· plea de sataniceasca putere ca sa faca semne
'. si minuni cu vrajitoriiIe lui, inaintea oamenHor
celorpatimasi, pre cum au facut Cinops vrajitoruJ,
-4". • •

inviere mincinoasa a mortilor si alteIe. lara Itt


oameniili cei ·sfinti nu au nici 0 putere vrajile ca'
sa Ii amageasca, ci numai Ja cei intunecati cu
· patimele. Pre cum marele Macarie vedea pre fe-
...
ca mee in firea ei, iar oamenii 0 vedeau ca pre 0
.;
~ ..,. iapa 1). $i se va fatamici bland la inceputul pro-
n- povaduirii lui, ca sa pIece pre noroade la insel3.-
u- ciunea ,lui ca sa-I pue imparat. Asemenea cu pace
re $i cu smerenie se va arata, ca sa se inchine lui
top, fiindca hrana lui este turburarea oamenilor,
caci cand- se vor turbura oamenii, atuncea el S6
va bucura. $i aceasta este uitarea credintei si a
fl'icei lui Dumnezeu: curvia, prea curvia, S060-
. mia, iubirea de avutie, iubirea de argint, p(ime-
nirea de rau, zavistia, osandirea, minciuna, cleve-
a tire~, Si celelalte rautati; cu toate a<:estea, are
o
....
a 1) Viata sfant111ui Macarie Eghipteanul 19 Ianuarie.
92 Cuvant pentru venire.a lui Antihrist / ...
----------------------------------~-----~ ..
sa se odihneasdi ~i sa sHipalleasca toate ceta~ ~I
tile, fiind ca llU se va gasi alt individ vrednic ~. ttl
sa imparteasca cetatile. Pentru aceasta ~i toatc1 nl
lumea 0 va stapani, $i-l vor avea pre acest atot IV
stapanitor... --;
: j
! Atunci dind vor pacatui oamenii, vor .!!
bl
di'$i lucreaza mantuirea lor. Atuncea Se va d~
al .
fama sfanta Evanghelie !)i bisericHe lui Dumne~
V(
zc;:u, ~i are sa fie multa }ipsa in lume. Semne $i .
Ii]
aratari de1a Dumnezeu; lipsa de foame
,,(
simtitii ~i gandita. Simtitaca se va inchide
n':
. ru1 ca in zilele lui llie ~i nu va ploua, pentru
Si
de Jeg!le lor.. Vor f1amanzi oamenii de cuvantul
o
lui Dumnezeu; ca nu se va gasi un om drept
$i
Cll iapte bune, ca sa-i invete cuvantul mantuirei.
ca
$i se va ridica b1agoslovenia lUi Dumnezeu dela
fi~
mancari $i bauturi, $i cu cat vor manca mai mult,
nIl
·cu atat mai mult vor fHimanzi ...
ml
Atul'1cea cei bogati isi vor deschide vistieriile
de
"lor, ~i aurul ~i argintuI aruncandu-l se va de~
faima $i se va dilca ca pietrele pre drumuri., ap
Atuncea se va zamisli rau(atea lui Lucifer in
ml
inimiIe oamenilor, $i atunci va vietui paganatatea
·Cll pecetia lui Anti-hrist, $i se va ridica Darul lui' fiir
Pumnezeu de la oameni, precum zice sfanta . s'a
Scriptura: Nu va ramanea DuhlUl meu in oamenii. Sitl
ace$tia in veac, pent.ruca trupuri sunt" 1). Si se (

'"or imputina -oamenii, vor slabi ~i vor muri cei rea
.pecetluiti de Antilirist, ca pasarile pre drumuri, tril
1) Facer_ C.~n h
Cuvint pentru venirea lui Antibrlst 93

v"r munca oamenii carnuri de oameni morU,.


mai putand sufed le~inarea si; ·foamea. Si
trupuri moarte vor muri siei. Iar
pecetei lui Antihrist este: "AI meu
. tau sant, de buna voe vi'll, ~·nude
···-~·V······iti$C amar<Ciecei pecetluiti de Anti~'"
,:;.:;~- Se va face mare turburare inlume; si
t •.. ••.•. auzind oamenii ea intr'alte parti este pace,' se
,mnc~ vor muta .acolo, Sf vor gasi dinpotrivli mai multa
. Jjpsl; si vor auzi del a locuitorii' locului aceluia:
.10 cum aU venit la acest' toc blestemat, unde
. ufau .mai ramas intru noi intelegere omeneasdi"?
$i atunci vazand Dumnezeu turburarea oamenilor.
. • 0 sa :porunceascli marei sa-si ea cea dintai stare.
relll[, $f 0 sa se· suie focul eel de subt pamant, dintru
. . care se infierbanta apele eele ealzi si are sa
-""'11.\.,' 'fiarba apa marii precum fierb apele cele dela
, metaluri. Atuncea vor inceta camenii de a Se mai
muta din loc in loe. Si din fierberea marei se va
desfiinta pamantul Si se va usea si nu va rasari
.. iarba, . copacii nu vor oddisli, vlastari- si vinele
apelor se vor usea, dobitoaeele Si paserile vor
in
"' muri deaburii marei Si a pucioasei...
ttea Si iata vremea se apropie si' voi nu intelegeti
lui'" fiindca vicIesugurile oameniIor s'an inmultit $i
inta z • s'au facut stibiile grabnice, ca sa se apropie sfar-
enii·•• $itul..., pre care I-au randuit Dumnezeu·
se
Si purtand Dumnezeu de grija pentru manhii-
cei··
rea tuturor oamenilor celor eu bunavointa, 'ia
lui,
trim~te atunct!a pre cei trei sfinti: pre lIie. pre
94 Cu.vant penrtu venirea lui Antihrist

Enoh ~i pre sfantul loan euvantatorul de


!~ ,
-nezeu, ea sa propovaduiasca ~i sa intoare~
marturisire, ~i sa invete pre acei putini care
vrea sa se mantuiasca. Si cari nu se vor Del~etluiR
eu pecetea lui! Antllirist, vor mo~teni impadi
cerurilor, insemnandu-se eu semnul cinstitei
:.Cari se vor izbavi din osanda iadului...
De flamanziti, rabdati, ca Dumnezeu va va
mite ajutoruI· sau dintru inaitime. Iar
vor zice: iataea eei ce s'au peeetluitcu
lui. Antihrist, s'au multumit. lara sfintiD Ie
i: " zice: ca Ce multumire este a.ceasta la:
rea pecetei cei pierzatoare, care cu
":/ !
1,i:

i-au in~elat, nesimtitori fiind: ca nu'-si


·m.antuirea lor?
$i .aeesti oameni rai, s'au facut intr'o unire
dracii si· pentru aceasta nu· simtese foamea
'setea; insa ei flamanzesc ~i insetoseaza de 7
oricate 7 mai mult decat voi cei drepti. Rabdati
puUn ~i· eei ce vor rabda din voi aveti sa triiitl
,) ,
·in veci... Atuncea vazand Antihrist pre cei tret
Proroci propoveduind adevarul si aramnd in~ela·
ciunea lui, se va mania, si va porunci la ai sai
·sa it aduca inaintea lui ~i intaiu are sa-i mo·
measca zicand: Pentru ee voi nu va pecetluiti
pecetea imparateasca? Atunci· ei it vor dojeni
(ocari) de fata pentru in~laeiuni1e lui
o amagitorule Si inseIatorule Antihrist; nu-ti
junge ca ai pierdut atatea suflete, ei ne
·~i pre noisa te ascultam? .. Blestemata este
Cuvant pentru' venirea lui Antihrist 95

ta Si slava ta, si cu pierzarea ta a venit


, sfarsitul lumei.·. Iar spurcatul auzind ocarile
si blestemurile ce-i fac Sfintii, singuf are ," sa
sabiea Si are sa-i tae... Iar dupa--moa-itea- lo~ '"
~~'-s~ pOr1ulceasca slujitorilor sai sa faca cum'-
rautati adeca: curvii, prea curvjj, sOOomii
cumparari de copii partea barbateasc~ si fc-,
si vor curvi pe drumuri, si asa are sa
stinga prin aceste chipuri ale rautatei. ~i pen-
rautatea lor i~i vor pierde cuviinta cea orne·
", neasca, Si 0 sa iasa din mintile lor, pentru multa
, 'rteastamparare ,a curviei... Se vor face scurti la
..stat ca dracii. Ca firea dracilor cu a oamenilor ce-
lor rai are sa se uneasca, la scurtimea var-
stei, si pana la cinci palme inaltimea. Si se
vor face oamenii maivicleni decat dracii, fiinddi
"'"dracii n'au trup ca sa curveasca si sa llcida, ci
Jlumai ganditor indeamna pre oameni.
Atuncea Antihrist are sa se _bucure foarte mult,
eli s'au implinit scopul lui eel rau si dorinta sa
ceafara de lege; si acolo un de se va bucura
el si se va veseli,' are sa Ii vie sabia cea cu
doua ascutituri de, sus'si-I va sfarama, si' spur-
..cattil lui tmp il va arunca in vecinica munca,
unde se va munci impreuna cu sufletul cel prea
necurat al lui; si pentru aceasta va fi omorat
·spr.e raspHitirea moriei lui... , Si moartea lui are
sa faca sfarsit mortHor, precum ,moartea lui Avel
{pre carele I-au ucis Cain) a fost inceputul tu-
96 CuvAnt pentru venirea lui Antihrist
~~-----

iuror mortUor, a~a ~i Antihrist are sa fie sfarsitul


mortUar, ~i a~a 0 sa se sfar$easca toata lumea..
In ce chip, numail unul Dumnezeu sUe si cu-
I'JOaste,· cele ce vor sa fie dupa aces tea si cum
~tre sa se· sfar~easca toate. ~i va sa faea jude-
cata si rbpiatire... $i eei eu fapte bune, ca oill:
eele fara de rautate, au sa imparateasca cu
Hristos intru imparatia Cerurilor; iara eei paca-
tOl)i au sa fie osanditi in vecinica muneli a ia-
dului, cu Antihristimpreunasi ell toti dracii·
..
In veCI.
.
$ituI ·
lea..
cU-'
cum DIN lPOCILIPS
ude..
aill: 1) "Nu vatamati pamantul, niei marea, nici co-
cu paeii, pana ee vom peeetlui pre rabU Dumnezeu~
v v
aca..: lui nostru preste fruntile lor. $i am au zit numa-
ia- rul eelor peeetluiti: 0 suta patruzeei si patru de
~acii ma de peeetluiti din toata semintia fiilo'r lui Is-
rail.' (Adiea clin toate neamurile erestine ortodoxe).
Dupa aeestea am vazut, Si iata gloata multa,
pe care sa 0 nurnere nirneni nu putea din tot
," A

nearnul Si sernintiile $i nproadeIe si limbile, stand


inaintea Seaunului si inainteaMielului imbraeati
in vestminte albe si finice· in rnainile lor.
$i strigau eu glas mare, zieand: Mantujre~. Dum-
nezeului" nostru eelui ee sade pre Seaun si Mie-
lului".

SFlli'DL JUAI DAbSeDI.


Pentru Antihrist.

"Se euvine sa stirn ea trebue sa vie antih.rist.


Deci tot eel ee nu rnarturiseste pre Fiul lui Dum-
nezeu, ea au venit in trup, sieste Dumnezeu
desavarsit, si s'a faeut om desavarsit, irnpreuna

1) ApocaUps Cap. 7, V. 3. 4. 9. 10.


98 Cuvant at Sfantului loan Damaschin

~i Dumnezeu desavar$it: Antihrist este. Insa cu


desavar$it ch.ip, $i mai vartos este cand va veni
Antihrist. Drept accea, trebue mai inUliu sa se
propoveduiasea Evanghelia la toate neartlurilc,
, precum a z?s Domnul. Si atuncia va fi sfar$itul
I
$i va veni Domnul sa judeee lumea $i spre mus-
trarea jidovilor eelor protivnici lui Dumnezeu".
, !
ea zice: ·1) "cu am ven1t intru numele TaHilui
Meu, $i nu rna primiti pre Mine; de va veni altul
intru numele sau, pre aceta 1I yeti prlmi" .. · ~i
apostolul ziee: 2) "Pentru ea dragostea adevaru-
lui n'au primit ei, ca sa se mantueasdL ~i
pentru aceea va trimete lor Dumnezeu lucrarea·
inseUiciunii; ea sa creaza mineiunei ea sa se
judece toti cari n'au crezut adevarului,. ci au
binevoit intru nedreptate" ...
Deci ludeii pre Domnul nostru Iisus Hristos,
eel ce este Fiul lui Dumnezeu. nu i-au prlmit;
iara pre inseHitorul care se va numi pre sine
Dumnezeu it vor primi. lara cum se va numi pre·
sine Dumnezeu, ingerul pre Daniil I-au invatat.
asa zicand: ,Spre Dumenzeul parintilor sai nu·
va intelege". Si apostolul ziee: S) Sa nu va ama-
geasea cineva pre voi in: nici un chip, ca va
veni, de nu va veni mai intaiu dcpartarea, $i de
nu se va arata omul pacatului, fiul pierzarei; Pro- .

1) Evangh. loan, Cap. 5, V. 43.


2) Epistola II Tesalonicheni, Cap. 2, V. 10, 12.
3) Cap. II V. 3, 4.
Cuvilnt al Sfantului loan Damaschin 99
,
:l eu ·tivnicul, ~i care se va inalta mai pres us· de tot
veni e:el ce se ziee Dumnezeu, sau inchinaeiune; a~a
a se 4lat sa ~eada el in biseriea lui Dumnezeu, ea
nile, un Dumnezeu,' aratandu-se pre sine eumea ar
'~itul fi el Dumnezeu". lara in Biseriea, nu intr'a
nus~
noastra, ei intru eea Judaieeasca. Caci ml' la noi,
~eu",
ci la Iudei va sa vie. Nu pentru tiristos. ei im-
talui potriva lui Hristos~i a eelor ee sant ai lui Hris-
altul tos ... Pentru aceasta ~i Antihrist se nume~te. Insa
,, .
St' trebue~te intaiu sa se propoveduiasdi Evanghelia
'aru- la toate neamurile, ~i atlinei se va arata' eel
("
,'-~l fara de lege; . a earei venU"e va fi eu luerarea
'area satanii ~i intru puterea diavolului,insa semne ~i
L se tninuni mineinoase, va sa faea eu fermecatorii,
I au eu nedreptate intru cei peri tori, pre care Domnul
it va omori eu duhul .gurei sale ~i'l va strica en
stos, venirea aratarei sale. Deci, nu insusi diavolul se
imit; va face om, dupa asemanarea intruparei' Dom-
srne nului, sa nu fie, er om se va na~te din eurvie.
pre ~i va primi toata lucrarea satanei, ca mai inainte
atat. .$tiind Dumnezeu vointa lui eea rea, va sIobozi a
i nu locui tntru el diavolul (Vezi AntihristicaPag. 40).
:tma- Deci, se va na~te din eurvie, precum. am zis Si
i va se va creste inttu aseuns, ~i fara de veste se va
;i de scuta Si se va impotrivi ~i va imparati. Si intm
Pro- ineeputul imparatiei lUI, iaramai ales' al tiraniei
lui. Se va fatamici,. iara ciup~ ce va lua stapanire
vugoni Biserica lui Dumnezeu ~j; i~i vaarata
toata rautatea lui, Va veni eu semne si eu mi~
nuni mineinoase ~i amagitoare, nu adevarate,. ci
100 Cuvant pentru sf&rfitul lumei

eu fanneee eu putere diavoleasdi; si pre eei ee


vor avea putrede si neintarite temeliiIe mintii lor~
ii va insela, si ii va departa dela Dumnezeul cel
viu; sl ·asa se va sili ea sa sminteasea Si Pre
eel alesi, de i-ar fi eu putinta. Dar Domnul va:
trlmete pre llie Tezviteanul St pre Enoh. si Vor
intoarce inimile parintilor catre fii, adedi Sina-
goga catre Domnul nostru lisus Hristos s~ catre
pJ;'opoveduirea Apostolilor. Si vor fi omorati de
Antihrist...Si va veni Domnul din eer, in ce
chip l-au vazut Apostolii pre el mergand la eeriu ..
Dumnezeu desavarsit si om desavarsit, cu slava
~i cu putere. si va omori pre omul fara de leg:i
pre fiul pierzarei eu Dutbul gurei sale. Nimenea
sa nu astepte pre Domnu} de pre pamant, ci
din cer. precum insusi au adeverit. Antihrist va
Ii om cu adevarat. (Antihrist se zice protivnic·
lui Hristos).

OD,l.! PBIDO SrlBSI!OL.LOB£I
"La sfarsitul lumii. dupa multe rautati ale lui
Antihrist, va sa fie neVOl Si scarbe in toata lumea
cafe n'au mai fost .dela inceput. Dar niei atuneia~
nu. va uita Dumnezeu pre alesii sar, caei Ie va
trimete lor ajutor si va scurta zilele lui Antihrist
si imparatia lui eea urgisita eurand 0 va striea.
SI aeei trei an; Si jumatate vor treee foarte de-
grab:· Precum zice sfantul loan Evanghelistul: "St
mai tnainte va trimete Dumnezeu pre Enoh, $i
Descoperirea lui Dumnezeu clUte oare-care om drept 101
- -
ee fire Ilie eari vor vadi viclesugurile. lui Antihrisfr
lor~ Caei aeesti sfinti sant luati eu trupurile inraiu·
eel Enoh mai inainte de potop si Ilie dupa potop, si
Pre traiese pana astazi. asa eu trupurile, unde numai
va: Dumnezeu stie... Si vor veni atuncea adica in
~or vremea lui Antihrist aeesti sfinti si vor vadi viele-
la .. ~ugurile lui. Si asa taiaU fiind eu sabia vor lua
tre tnoarte Si vor sedea in ulite trupurile lormoarte
de tl'ei zile. si jumatate; si dupa. eele trei zile si ju-
ee matate, va veni glasdin eer, zieandu-Ie lor: Seu-
iu .. Jati-va si veniti la mine; si atuneea indata inviind
va se vor ridiea eu trupurile in nouri la eer. lara
,.,
Y;L' dupa aeeia de gra~a va· sosi sfarsitul lumei, Si va
fi preeum au zis Domnul nostru lisus Hristosla
ei- sfanta EvangheIie: "Atuncea puterile eerului se
'a . vor dati, si vor ineepe a se schimba si a-si
ic: toemi luerurile cerului si ale pamantului, eu_
groazniee sehimbari, si vor infrieosa lumea :;i
va fi mare friea, SF durere oamenilor·.. Iar toate
aces tea vor fi spre rasplatirea oamenilor eelor
-rai si vrajmaSi lui Dumnezeu.
!f

DESOOPIBIBB , LUI DUIIIEIBU


Cltre oare-care om drept ~i p1icut at sau.
t
,.
Sufletul oare-carui drept, eu vointa lui Dumne-
zeu, a fost purtat prin vamile vazduhuluii si priu
hid si prin raiu, si mnd el purtat pre la toti
sfintii, afost dus $i la aeestil trei sfinti: la Enob,
,,I -, :
"

102 Descoperirea luJ Dunuiezeu catre oare-care om drept

, ." i I -
la Ilie si la sfantul loan Evanghelistul, dici cei
trei sfinti sant la un loco Purtat fimd de Arhan-
ghelul MihaiI, i-au ar~itat toate cetele sfintilor. far
la acesti trei era 0 masa foarte frumoasa $i ave a
r:
o prescura pre dansa. Atunci a zi:s Arhanghelul
z
Mihail: "Periciti vor fi toU cati se vor invrednicf
a manca din prescura aceasta. Caci in vremea
v
lUi Antihrist va inceta de a mai fi liturglhie pre fj
pamant, si var veni acesti trei Prooroci in vre'"
v
mea lui Antihrist, si vor sluji sfanta· titurghie ~i
c
vor impartasi' crestinii cati se vor aflain vremea
c
aceea, cari vcr primi propoveduirea a·cestor trei ,
proroci". Precum' zice la Apocalipsl). "Si am
s
auzit·, numarul cetor pecetluiti, 0 suta patruzeci
SA patru de mii, pecetlltiti din toata semintia fii-
lor ,lui IsraH". Acestiaau sa creada propovedui-
rea prorocilor acestora, 31fara de aIte Urnbi. ,)1 (
neamuri care vor primi propoveduirea acestoro c

trei, si acestiea se vor omori de Antihrl5t,pen-
truca' nul-au primit pre dansul; precum zice ••
sfantul loan Damaschin pentru venirea lui Anti,.. '--..

hrist.
Cele patrusprezece semne ce vor fi in 14 zHe.o
prin care lumea se vastrica si' va certa Dum-
nezeu lumea ~u dansele, care s'au aratat de
Sfintii Parinti: a caror urmare nu va fi in fie-
care zi Ia rand, ci precum la Apocalipsul Sfan-
ttilui loan Se arata, se vor imparti' zilele acelea

1) Cap. 7. V~ 4.
pt
.-pescoperirea lui Dumnezeu catre oare-care om drept 103

in oarecare vremi. Si vor iF semnele aces tea 'la


. sfarsitul I11mii:
"In ziua dint~i,se --..........--_.<.,,-
.<-.- •
vor inalta toate apele ma-
~.

rilor in sus de patruzeci coti S1 vor sta ca niste


ZTciuri:--X-doiia . zi vor sdidea apele marilor lntru
4li:Ianc, incat' abea se vor' vedea, si' ele sunetul
a valurilor toaHi iumea se va irigrozi; iar cari vor
fi aproape de mare, vor muri de groaza huetelor
••'!'"

valurilor. In ziua a treia, toate hiarele cele spur""


cate Si veninate, "sr toate 'livineletriaiei~' cel~ nc-
a curate-'-$i"-~~ninate, vor esi la tannurile marei ~i
:1
VOT urla si vor tipa cu glas mare, indi! se vor
1 spaimanta toti oamenii' din lume ...
:1
In ziua a patra, se vor aprinde apele maritor
- stJ9;;lte
?' ..
celelalte
. ,'... ,
ape. (curgatoare ,- ,-- --' .. - '
S1 statatoare)"
-".
~ $i vor arde din fund'pana deasupra si vor clo-
coU ca para de focsi tarmurHese VaT face de
.' smoaJa Si de ca tran, si va fi mare groaza ,5i
spaima in' toata lumea... In ziua acincea, marea

si isvoarele Si tot pamantul se
""'---.- -, .
vor.
"uritple de
Sange; precum 'zice Isaia Prorocul la cap. 24,
-~i-Io~ul la Apocalips: "Am vazut zice, pre :11
treilea inger ca"l a varsat nastrapa cea de aur
ce 0 luase din mainile lui Dumnezeu, preste is-
voarele apelor, ~f s'au prefacut in Sange; atunc~a
a zis ingerul: drept esti Doamne Si drepte sunt
iudecatiJe tale; di pentru varsarea sangelui Pro-
rocilor, sange le·ai dat sa be a, dici vrednici
sant'...."1n ZlUa
A . a sasea, va fi cutremur, mare
in tot pamantul, aNita de mare si groaznic, care
104 Descoperirea lui Dumnezeu catre oare-care om drept

n'a fost dela inceputul Iumei, incat se VOr sfa-


. ,;
, rama muntii $i se vor topi ca -ceara de foe:
precum zice David 1). Muntii ca ceara s'au topit
de fata Domnului 2)". Si se vor cutremura muntn
subt dansul, si vaile se vor topi ca ceara de
fata focului $i ca apa vor curge in jos..."
In ziua a $aptea, va fi iar cutremur mare preste
, -I tot pamantul: sta:ncele 'si pietrele se vor sHirama
lovindu-se una de alta. Oamenii ~i dobitoacele
vor muri sdruncinatj., ~i mai marH lumii acesteia,
adidi Domnii $i Imparatii, ca ni~te beti se vor
legana, $i cine aflandu-se intru atata primejdie
va putea sa stea?.~ In ziua a opta se vor
. \...._.~.- --. -
"
aduna
.'-.- _. . .

toote pasarile cerului la un loc, vor tipa $i VOr


striga cu mare jale: arat3nd ca peste putina··
vreme se apropie sfar$itul lor!... In ziua a noua,
toate hiarele painantului, fiecare dupa Urea·· lor·
se vor aduna $i vor striga fiecare in glasul lor.
Iar in lume va fi frica mare $E spaima; aratand
si acelea ca curand va veni sfar$itul lor... Intm
a zecea zi, vor fi oamenii intr'un fel $i deopo-
triva, de necazul eel mare; ca Imparatii, DomnU
si cei bogati, nu se vor cunoaste dintre cei sa-
raci, caci toU intru acelea~i amaraciuni si ne-
cazuri fiind, nimenea nu se va -arata mai mare,
$i nici unul nu va cauta la aur, la argint $i 13.
margaritare sau la pietre scumpe, ci toate aceste
vor fi lepadate de toti ca niste gunoae Pe dru-
1) Psalm. 96. V. 5.
2) Pro Miheia Cap. 1. V. 4.
_.
.rept .' pescoperirea lui Dumnezeu catre oare-care om drept 105
-
sfa- flluri, ~i nimeni nu Ie va Iua, dici niei vor avea
toc: trebuinta atuncea de ele. Toatii pofta va pieri
opit dela oameni in vremea aceea$i fetele celor Vii
lntH vor fica $i ale mortilor. Iotru acea vreme nu
de va mai trebui nimanui frumusetea femeilor, ci
tlumai amar ~i val va fi intoata lumea: de-opar-
~ste te de groaza elementelor *), iar de alta de infrico§a- .
.ma . rea lui Anti'hrist... In ziua a unsprezecea, vor e$i
:ele fiecare din casele $i locuintele 'tor,~i ceiCe vor
eia, >"ffasCuIl$i se vor imbraca 'cusad $1 vor presara
vor cenu$a pe capetele lor ~i vor plange cu amar
i
die top $i se vor usca de frica. AtunCea vor striga
'ma toti oamenii dimpreuna zidind:· 0. voi muntilor-' -- '- , ... "' - -

'fOr Si dealuri! Cadeti asupra noastra ~i ne acoperiti


".Ina ~$r"-~~' ;scundeti' 4e' ditre mania lUi Dumnezeu.·
ua, ca numai putem '~abda scarbele . ce ne-au cu-
[or' ,prins; $i foarta se vor infrico~a.
or. In ziua a douaspre-zecea, va fi dupa cum zice
nd cuvAntulla Evanghelie: 1) "Soarele se va intuneca
:ru $i luna in sange se va schimba $i stelele cerului
10- vor didea"; $i vai $i amar! de frica care va fi
"' _______ • _ _, , " ' " _ . . . . . . _.~ ,.-~_~' • • ____ ,-_~_ -.".-. 0

nil atuncea oamenilor celor ce se vor inchina lui'


u
;a- Antihrist,cacir atuncea vor cunoa$te ca s'au in-
.e- selat de vicleanul. Si singur Antihrist, atun(:ea
~e, se va intrista cu to ate slugile lui, vazandu-$i
f
.a pierzarea lor. Atunci va plange' cerul ~i pamantul
te de amarul $i jalea' oameniior celor .ce s'au'ili:'"
.- ',-----"-

u- $elat de Atitihrisf $i s'au inchinat lui. .' .


In ziua a 13-a se vor trhnete' ingerii, .dumne-
·zeie$tile o~ti ·a1e· cetelor cere$ti celor de' foc,.
*) Stihiilor. 1) Ev. Matei C.:24. V. 29.
106 Cele 12 semne la sfArl}itul lumii

peste fata a-tot pamantul, $i vor prinde pe toU


-
cat
cei ce au fost pecetluiti de Arttihrist, Si Ii vor se
aduna Ca vantul... $i dupa cum spulbera vantul 4
plevile de pe fata pamantului, asa vor lua pe 5
AntIhrist si pe toate slugile luL· Si ii vor arunca· pac
in iazerul cel de foc, in muncile cele vecinice, 6
iar cei drepti vor fi ridicati intru intampinaTea in '
Domnului . in vazduh $i vor imparati cu Jisus
, inc;
Hristos, in vecii vecilor... $i
In ziua a 14-a, cerul $i pamantul se vor aprin'" cur
de de, foe. Vor' 31rdeIJ1l1ntii $i dealurile si ca '7
ceara se vor topi Cll toate' magurile, $i tot pa- vor
mAntul se va preface in $es Si se va curati de '8
toata spurcaciuneaSi. se va face alb' ca zapada mit
$1 curat ca, cristalul, 'pentru ca sa vie Pacatorut $i '
sau pe dansul. .. pe
9.
eele 12 .elDDe care ,or U'lDa la .flr,itullllDel~ Si
din
Care s'au glsit intr'un Hronograf Evreesc de )I
inteleptul leronim sa
1
1. "In ziua dintai se va inalta marea in sus let. ceri
inaltime inc~t sa treaca' din hotarele ei, covar- 1:
sind varfurile niuntilor, $i va sta asa ca ni!Ste mal
~iduri, revarsandu-se in laturi... cat(
2. In ziua a 2~a, vor scadea apele marilor zice
atat de mult incat abea sa vor vedea. , nezi
3. In ziua 3-a se vor vedea de-asupra marii , va
cbi1ii cei mari $i tot felul de hiare din marc.
1)
off
- Cele 12 semne la sfArl}itul lumii

care vor striga atata de tare, incat pana Ia cel


101

or SEl va auzi glasul strigarei lor.


tnt 4. In ziua a 4-a vor seca toate marile ~i apele· ..
pe- 5. In ziua a 5-a vor asuda cu sange toti co-
ca pacii ~i i~rburile pamantului...
:e, 6. Intru a 6-a zi: cutremur mare se va face'
ea , ,in toata lumea, atata de tare (mare) ~i. infricosatf
JS inci! nu va sta pe picioare, nici, om niei dobitoc.
Si vor cadea' toate zidirile ~i muntii ~i toate 10·
curile cele inalte, si se va face tot pamantul s.es
:a . 1. In ziua a 7-a toate stanei·le si pietrele se

i- 'yor, lovi intre dansele, ~i se yor sfarama...
le 8; Intru a 8-a zi: Se vor desch-ide toate mor...
,a , mintele dela apusul soarelui pana la rasarituri
d , $1 vor iesi oasele mortilor ~i vor sta de-asupra
-', 'p~ fata a-tot pamantul...
9. In ziua a 9-a vor cadea stelele de pe eer..
" . $i toate dobitoacele si 'biarele se vor aduna la
campuri ~i vor striga tare fara a pa~te.·.
to. Intru a lO-a zi vor muri toti oamenii, ca
- ,

, sa invieze eu ceilaIti morti...


11. In ziua a 12-a: Se va arde cu foe iute,..
eerul ~i pamantul ~i vazdubu1...
12. In ziua a ll-a se va face eer nou,~i p3...·
manto nou si va veni atuncea infricosatul Jude-
cator aratat si foc mergand inaintea lui; precum
zice David: 1) "Dumnezeu aratat va veni, Dum...
nezeul nostru, si nu va tacea. Foc inaintea Lui
va~arde si imprejurul Lui vi for foarte ..."

1) Psalm. 49. V. 3, 4.
108 Vedenia pustnicului Grigorie
-
lBDEIll UIUI PUSIIIC 81180111 1))

romAn de neam, care vietuia in pustiile lordanulul, a1


,I clrul i s'a descoperit la anul 1868 ,I nl•
pe care a scris-o cltre Staretul schitului RomAnese
Prodromul din Sf. Munte al Atonului•. te

Ul
Din pustiul Iordanului, catre mult dorltu-l meu.
parinte Nifon, ctitorul ~i fundatorul sfantului m
Schit Prodromul din sfantul munte al Atonului,
Cl
. "inchbiaciuni pana la pamant...
Cl
Intru Numele AtotputemiculuiDuml1ezeu celui
in Treime sJ'avit $i al Nascatoarei de Dumnezeu, tt
l~
a drei mila este nemasuraHi asuPra noastra a·
Ii
mult gre~itilor ei robi, ~D pre care 0 asculta in-
bitul Ei Fiu ~i Dumnezeu, care ~tie toate dela
v
intemeerea lumei ~i pana in sfar~it; pre care ni
d
Ie-au vestit noua prin Sfintii sai Prooroci $i ~-
d
. vanghelii: pentru nevoile ce Ie va pune pre pa-
U
mant, spre semnele apropierii zilei celei de-apoi.
,i n
Mi-au vestit ~i mi'e acestea prin ingentl sau.·.
p
Intai m'am uitat la ap~s $i a e$ilf; un nor $i
.';" n
·pre el era 0 baie mare spre botez, celor ce sant
. ~
I' ·neluminati pana acum in neamuri $i in noroade.
i '
c
Al 2-lea: A e$it $apte stele marl dela apus si
'/ c
"'i'l 5~au dus tot batandu-se catre rasarit, inchipuind ..II
:1
,~
':
,~
ca va vent neam preste neam...
Al 3-lea: Am Jvazut caruta de lemn cu cai de
lemn, fara alt material mergand... Si mi s'a &'fait
VedenJapustniculul Origorie 100

ca este .sfar$itul a tot mestesugul. Precum zice


1'fOOrocul Daniil: "Cand se va inmulti mintea,
atuncea va Ii Si sfarsitul•.." Caei vor eSi ma$i..
oarii incat Si prin vazduh vor zbura.
lese Al 4-1ea: Am vazut cerul plinde paseri zbud.-
toare, care VOl manca pre oameni de vii.
Al 5-lea:· Am vazut doua paseri foarte mad;
una ce era foarte grasa, a murit indata pre· pa~
neu
mant•.•
ului
Al 6-1ea: Mi s'a aratat Mantuitorul dimpreuna
(lUi,
. ·cu prea Cinstita sa -Maica, siam privit Ia prea
.. curata sa Maica Si Pecioara Si era numai cu Ian..
elui
:eu,
tun de aur inf3.$l1ratasb impodobita·.. Am privif
. fa Mantuitorul si avea in stanga: sa 0 .carte, si
l a
fara a-mi grai ceva, s'au inaitat...
iu-
Al 7-Iea: Mi s'au dat in mana cartea ce 0 am
ela
vazut la Mantuitorul, fiind peste tot pecetluita,
ni
dar pre aducatorul ei nu mi s'a sIobozit a-I ve"
E.
... dea cu oehit mei cei trupesti. Si am desfa.cl1t
)a·
una din peceti, si am cetit acestea: ,,24 de ani
lOi.
mai sant inca si toata pacea se va Iua de pre
pamant". Dupa aceea s'au inchis vederea ochilor
~i
mei Si n'am mai putut a mai ceti nrci un cuvant.
int
Si mi s'a luat din I11ana cartea, graindu-mi: "Cele
ie.
ce nu Ie putea vedea ochii cei trupesti; ca a,
sl
ceasta carte este a Proorociei eei vecinice del a
tld
ineeput".
Al 8-lea: Dus fiind la un loc inalt· am privit
tie
toate holdele si tarinile Iumii cu totul coapte $1
lit
uscate plecate spre cadere...
ltD Vedenia pustliicului Grigorie
------------------------------------------
...Am privit, $i de naprasna viind mu}time de
nenumarati seceditori straini... $i secerand toate
bucatele: graul, porumbul ~i toate semanaturilej .
~i erau carand din toate partile la arie spre
treerat, avand in mana lor lopata mare spre
vanturat..
Al 9-Iea: Eram privind, ~i s'au dat drumu), la
foate dobitoacele pamantului, mari ~i marunte,
curate ~i necurate, Ca sa pasca toate tarinele. Si
priveam .Si se ingra~ase foarte.
Apoi s'au gatit trei scaune adica trei casapii, .
intru care se vor aduna toate spret:iere.
At 10-le~: Eram privind: S'au sculat un casap
dela apus,. avand in mana lui cutit mare ~i cu .
dansu} casapi multi ~i tari, avand toticutite in
inaini; si au venit la intaiuI scaun, care este in
Viena, ~i dupa cum eram ptivind cele ce gra- ·
iesc, au inceput sa tae ~i sa injungWe, ~V era
tipat mare foarte; apoi rasturnara scaunul... Si
ie~ea un rau de sange din casapie ca de treizeci
de stanjeni de I~t si de trei de adanc, dupa cum
am putut a-I aprecia cu ochii.
Al ll-lea:$i au trecut casapii la aI doilea
scaun, care este al Prusiei. Asa imi arata mie
eel ce mi arata acestea: Era tipat mar:! foarte,
deIa dobitoacele 1) cele ce se junghiea .Apoi ras-
tumara scaunul. Dupa ce acum sfarSise taerea,

1) Dobitoace, sau ereticii cari nu cinstesc pre Dumnezeu


dupii adevar.
Vedenia pustnicului Grigorie 111

e~ise alt rau de sange tot Ci$a de mare, de llu·1


de
:>ate putea trece voinicuJ calare. lar fata 3angeltti ce
rile; e$ea din eretici era urata foarte ...
;pre Al 12-lea: Trecura acea casapie' catre al trellea
;pre scaun, care este al Rusiei; caci a$a mi se aratau
toate pe rand· Si la aceasta casapie, era adunate
, Ia tot dobitoacc curate, dar foarte grase,adica in
nte, cre$tinatate. Se t.aiau foarte mari ~i mici, ~i e.-au
trime~i casapii' prin toti mut;ltii, ta sa adiluepre
. Si
toti berbecii Ja casapie pentru taere, zicand: di
ipii, alta grija n'au iubitorH de' argint decat ca sa ma-
uance $i sa bea, dela cei. batrani pana la cei U-
sap neri. Adica· s'au aba!ut de lapa~terea cea dtihov-
cu niceasca la iubirea de argint, la mandiri ~i la
in M.uturi fara sat!u... Si era ducandu-i turme, spre
A

In
mere; si eram privind cand disturnadi al treilea
:ra- scaun. Apoi ail pus foe casapii in Palaturile Im-
era parate$til si era fumul arderei ridieandu-se pana
Si la norii cerului!.. $i eram umblan'd: prin toata ce-
;eci tatea Petersburgului ~i nu erau loeuitori, ci. de
urn tot pustie impreuna cu alte parti cre$tine~tf...
Al 13-lea: Mi s'a zis: priveste in fata Impa~
lea ratului; ~i erapana la 60 de an~ in ziua cand
nie ingea ella munti pustii numaf eu un soldat, dela
rte, fata vrajrtlasilor sai; $i iara~ am vazut pre impa-
u
as- ratul sezand pe scaun, tanguindu-se ea au pier-
'ea, dut toate mosiele care Ie-au fost avut... lar un
evreu sta de de-a dreapta lui cu sabia goaHi
foarte semet (mandru).
~eu
112 Vedenia pustnicutui Grigorie
-
Al I4-lea: Era esind un rau de sange dela a
treia casapie mare; dar nu m'am putut apropiea
't
i
,
nici de cum de raul cel de Sange, nici de tru.
purile mortilor, fiind oprit s~ zicandu-mi: di sant
toti Preoti, Cuvio$i, Mucenici omorati cu felurite
de munci pentru lege... Deci, fericit va fi $i mu-
cenic se va chema, tot celce va rabda sa moara
crestin: sau de sabie, sau de foc, sau inecat, sau
de ,foame, sau de sete, sau de orlce feluri de
munci pentru lege. Si eram privind la raul cel
de sange ce esea dincrestinatate $i nu se putea
potrivi nici de 20 paTti. una eu eel ce esea din
ereticU pagani. Ci era luminat ca niste pietre
seumpe Si spuma lui era alba ca zapada. Si imi
arata in cartenenumarata suma a mortilor, dar
nu 0 am putut covarsi cu socoteala, caci era mi-
lioane de milioane!...
Al IS-lea: Am fost dus la un munte inalt; $1
m'am uitat la eer Si au esit dela apus un nour
mare Si a acoperit toata fata cerului. Dupa a-
cela au esit $i alt nour mare foarte intunecat si
au acoperit toata fata pamantului, pIin cu foc'
si sange Si era mergand spre rasarit cu urgie'
foarte mare $i era sa caza preste mine; dar m'am
rugat Domnului si au venit. un nour mic Si m'a
"
ridicat sus foarte $i m'a pus pre spatele celui
1
I
l1'- :',1
i
purtator de foc si de sange. Si: nu am vlizut Soa-
rele, nici luna, nici stelele $i nu stiam cum rna
i ,:'.' tine intru atata inaltime. Dupa aceea s'au dus la
dsarit, si pre mine m'au pus la pamantul cel
-- Vedenia pustnicului Grigorie 113

l a de odihna; iar sus era Duh de roua ca roua lui


)iea Aron. Toate relele del a apus vor esi si· ditre
tru4 rasarit vor merge. Si pentru fara delegile noa-
;ant stre Ie va pune Dumnezeu preste noi: foame ~i
rite sete si ne va da in mainile celor mai cumpliti
n11- pagani. Jupuindu-ne de vii, ne vor arde si ne
adi vor trece prin ascutitul sabiei; dar nimenea din
sau crestini sa nu se abaHi dela stanta lege, caci
de multi invatatori s'au sculat ~i se vor scula ne-
cel numarati, pre-deasupra oi $i inlauntru lupi rap i-
tea tori, cari se vot sili in tot chipul a rapi turma
din lui Hristos dela pazitorii cei duhovnice$ti. Dela
tre Patriarhi pana la Diaconi, aveti grija de turma
• •
1ml lui Hristos, sa nu piara vre-un mieI· din ea, caci
lar yeti
. da seama de toata. turma in ziua maniei 5i
.

ni- a urgiei Si a focului$i a scrasnrrei dintilor ina-


intea Domnului; caci s'au apropiat zUele Iupilor.
~d a tigrilor Si a celor mai cumplite hiare salbatice;
mr care se vor sili in tot chipuI a sta$ia turma lui
a- tlristos.
$i AI 16-Iea: Am auzit· pre Maica. Domnului plan-
:oc' gfindfoarte $i gr~iind cuvinte mari, $i nu am
?:ie putut intelege pentru multi!Ilea pIansului. Si ia-
1m ra.si mi s'a zis: Asa zice DomnuI Dumnezeu
Ita Sfanta Treime, Domnul a toata puterea de sus
lui si de jos, Domnul a-tot ce misca:· Vin zile intru
la- care nu ne yom odH1It1i ziua s.i noaptea, de ur-
na gia ce va sa fie.
Ia Al 17-lea: Iaras mi s'a zis: Vezi ce semn in-
:el irico$at s'au aratat, pana a nu se implini' cei 24
S
114 Vedenia pustnicului Grigorie

de ani aratati in cartea pr:oorociei ce ti s'a dat? ..


Privigheri ~i cu Acatiste ~i cu inima curata, va
va arata, daca Dumnezeu ne va erta ~i va mai
indelunga aceasta dela noi Si dela fiii nostri in-
,1, ,
:

tru alt neam.


$i te rog din suflet prin cel ce vei primi acea-
sta scrisoare, sa-mi trimiti ~i mie raspuns, din
cele ce te va lumina Maica Domnului, citind a-
cestea. Ca a~a am rugat pre inchinatori aceia,
ca nii-au fagaduit ca iara~j. se vor intoarce dupa
catava vreme. ~i va rog a ne ruga unii pentru
altii, ca asa este placut Domnului, efi dela Dom-
uul m'am in~tiintat a-ti trimeie aces tea, pre care
Ie veiimparti pre la Pastorii Biserice~ti, ~i multa
plata vei primi pentru osteneaUi. Scrisa Cll mana
,,
• ~ _i
'
mea, in Pustiul Iordanului, unde rna aflu in mult
. '~.'
tristul loca~ locuind ...
Anul 1870, lulie 2. PArvu Origorie Pustnleu.
I
f
Go,ll! PBlflD SrlB31fOL LOIIEI •
Ii

pentru a doua venire a Domnulul ,I pentru Antlhristl)


~.
,i:
"Obiceiu aU imparatii dind voesc a merge la n
razboiu, mai' intai sa trimita din oamenii lor prin n
ora$ele pre unde are sa treaca, ca sa dea de sl
veste norodului ~i sa iasa intru intampinarea lor. e!
fit
1) Socotit de unii a fj al Sf. Sfintit Mucenic Ipolit
Papa Romei. st
In
,-
Cuvitnt pentru sfitrljitul lumei 115
I
.••
. fa
v
Asemenea a facut ~i Marele Imparat at Impa-
ai ratiIor lisus Hristos. Fiinddi avea sa iasa Ia diz-
[1- boiu in contra uciga~ului de oameni, Diavolul, a
trim is ~ai intai pre Prooroci, cari au propove-
l- duit venirea Lui din ceriu pre pamant. Si au spus
in . de na~terea Lui din pururea Fecioara. Maria si
1- cum ca se va boteza ~ va patimi si pre Cruce
•• II>. • It,. It,

,va mUrI Sl se va mgropa Sl va mVIa, ca nnpreu-


na sa ne invieze $ipre noi, si se va inalta la
'U' ceruri ~i va trimete pre Sfantul Duh ca sa Iumi-
1- neze pre Sfintii Apostoli, pentru ca ei avea sa
'C propoveduiasca Sfania Evanghelie Ia toate nea-
rriurile, pana Ia marginea pamantului. Toate a-
a cestea Ie-au aratat Sfintii Prooroci, inca ~i pen-
, 'f
! ,"
. tru sfar~itul Iumei au spus, ca cei ce erau inaintc
vazatori ~i Iuminati de sJantul Duh.
Si se vor implini toate la vreme. Cad va veni
':I
Domnul nostru lis us Hrlstos ca sa raspIateasdi'
fiecaruia dupa Iucrurile lui: pre cei drepti sa-i
incununeze, iar pre cei padHo~i sa-i osandeasca.
) Si auzind ~i noi, sa ne Iuam aminte de sine
~i cunosdind ca este judecata ~i rasplatire, sa

1
nu mai pacatuim, zicand ca Dumnezeu este
1 milostiv ~i ~ti~ neputinta firei omenv~ti; ci
,
> sa ne ferim de orice pacat, ca de~i Dumnezeu
este milostiv, dar este ~i drept judeditor, dand
fieste-caruia dupa faptele lui...
Deci~ . rOgll-va . pre voi bine-credincio~Hor cre-
t
stini, fii ai Tat~Iuiceresc, sa desch:ideti ochii
inimei voastre ca sa primiti cu toata dragostea
116 Cuvant pentru sfar~itul lumei
-------
cuvintele mele ce am sa zic, ca ni~te seminte
ceresti in sufletele voastre cele insetate de gra-
iuri Dumnezeesti. Deoarece am a va spune lu-
cruri prea de mrrare sl straine auzului omenesc:
adica despre sfar~itul lumei ~i despre InseIaciu-,
nea dieavolului, despre fannecile ~i vrajile lUi
Antihrist Si despre a ..ioua venire a Domnului
nostru lisus Hristos. Insa de unde voiu incepe.
o! iubitorilor de Hristos? Si pre cine sa aduc
martor cuvintelor mele? Ca nu am mai mult de-
cat credinta sil nadejdea spre Dumnezeu·
. Marele Prooroc Isaiea, mai vechiu decat cei-
lalti prooroci, zice despre sfarsitul lumei asa:
"Pamantul vostru desert si pustiu! Tara voastra
inaintea voastra 0 mananea streinii. Parasise-va
'.H fiiea Sionului ca umbrariul in vie, Si ca 0 paz"
I.·.·11
·.·.·'.1
.,
toare de poame in pepenerie, ca- un ora~iu im-
,
.'".'.[i1
.,
presurat de vrajmasi". lata cat de aratat ziee
I··,r, Proroeul pentru sfarsitul lumei; si nu pentru no--
j,I'
I'.
I' :
'j.;'"
'.·1 rodul eel iudaicesc vorbeste, nici pentru cetatea
,'. ~::,!
lor Sionul vorbeste, ei: pentru sfanta noastra Bi-
seqca zice, caci in vremea lui Antihrist se va
: ,~
pus tit Dar pentru ee noul Sion se numeste de
toti Prorocii, aceasta Biserica care a lui Dum-
'!':
nezeu este? David ziee: "Maiea Sionului va zice
omul, si· om s'au naseut intr'insa. $1 iarasi:
"Domnul in Sion mare este ~i infrieosat. Si Pro--
I
'j

roeul OSie zice pentru sfarsitul lumei asa: "In


vremile eele de apoi va trimete Domnul vant ar-
zator din pus tie asupra lor, si: se va usea eu tc-
CuvAnt pentru sfar§itul lumei 117
-
- :tul vinele lor, $i tot vasul eel mai pUieut al lor
nte 'Se va defaima ~i eele ee vor avea in pantece,
ra- vor erapa". Deei care altul este vantnl eel ar-
lu- zator? Para numai Antihrist, care se va na$te
se: ,din pustie: adica -din .ittdaeseul norod earele este
~iu- pustiit de darul lUi Dumnezeu, eu toti cei ee vor
lUi primi pe dansul. ..
tlui In vremile lui se vor usea apele pamantului $1
~pe se vor strica sufletele oamenilor eclor ee sant
:luc vase pIaeute lui Dumnezeu, ~i multe femei in-'
de- -greunate vor muri de foame... $i iara$' Proroenl
Amos ziee: "Aces tea grae~te Domnul: ,,1) PUnd-
t!ei- ca bateti eu, pumnul pe saraei~i luati del a dan-
I$a: sii damri, ~i mai ales facandu-va case stralueite,
I;tra OU Yeti loeui intr'insele" ... Si mai jos iara$ ziee
-va pentru aeestea: "Aeeasta grae~te Domnul Dum-
,
lZ - nezeu Atottiitorul: '» "In toate loeurile va ii

Im- -plangere mare $i in toate ulitele se va auzi: vail
:ice vail eelor ee doresc de ziua Domnului. Ca a-
no- ceasta, zi este pentru voi intun'eree, iar nIl lu-
.tea mina! Si preeum ar fugi omul de fata leului $i
Bi- -sa-l intalneasea ursul, a~a va fi in ziua aeeea".
va Adidi: plangere $i tanguire mare va fi in vremea
de lUi Antihrlst.
lm- Apoi zieea eelor ce-l intreba pentru sfar~itul
~iee lumei: Pentru ee doriti sa ~tit1? ca ziua aceea
,
l$t:
. va aduee intuneree, iar nu lumina, adiea pe An,..
!
i
I
ro-- tihrist; in vremea caruia se vor face muUe rau-
: "In
------_.
1) Proroc. Amos. Cap. 2.
. ar- 2) Cap. 5, V. 17.
tc-
118 Cuvant pentru sfar~itul lumei

tliti: foamete mare ~i secetli, ~i Ie vor veni oa-


menilor necaz peste necaz, trecand din nevol
. mari la mai marl, caei din gura leului vor cadea
in gura ursului. Ded $i prorocul David despre
, ,i' ji.ldecata lui Dumnezeu zice a$a:
"Acolo scaunele au $ezut la· judecata, scaunele
asupra casei lui David"· Si pre tot proroeul de-
n vei cerca, vei afla de ob$tie vestind .pentru
sfar$itul lumeL Si ea sa nu intindem euvantul de
la toti Proroeii, sa aducem numai pre unnl spre
,I."

Li
marturie, $i pre urma sa incepem cuvantul pen-
tru care avem sa vorbim.
:1',1
': ,
, ,:',
Proorocul Malahia, a$a arata despre sfar$itut:
. ;:1",
lumei: f) "lata vine ziua a:rzand ca un eupior,
. ~i'i va arde pre ei, $i toti cei de alt neam, $i
toti cei ce . fac fara de lege vorfi trestie, ~i'i va
aprinde pre· ziua aceia care vine, zice Domnu!
Atottiitorul, $i nu va ramanea· dintre ei radaeina
nici odrasla". Adica Domnul nostru risus Hristos,
judeeiitoruI eel drept, $i vindecarea va fi in ari-
pele lui..." Si. mai jos ziee: Si iatl eu voiu trimite
voua pe lIie TezviteanuI, mai inainte pana va veni .
ziua cea mare $i luminataa Domnului, care va
intoaree inima spre veeinul sau, $i inima omului
di sa nu bat pamantul de tot". Deei toate aees-
tea Ce zice ProorocuI, sunt ca sa cunoa$tem no},
turburiirile $i nein1elegerile ce vor sa fie in· vre-

1) Psamui.
2) Proroc. Malahia Cap. 4. V. 1, 2. Cap. 4. V. 5.
Cuv!nt pentru sfar~itul lumei 119

a-
'0'J
meaaceea cum atuncea vor fi de.niimati preotii
de norod $i cum norodul va fi parasit de purtare
ea
re
de grije a preotilor; cum vor umbla tinerii in
voea lor $i cum fiii vor uri. pre parintii lor! Pa-
rintii bi vor ucide fii, muerile i$i vor da barbatii
Ie
Ie- la moarte, barbatii vor trage la judecata pre fe-
rn meile lor; stapanii se vor face nemilostivi ditra
Ie slugi $i slugile impotriva stapanilor; batranii nn
vor fi cinstiti de cei tineri $i tinerii nu se vor fo-
1- losi de vieata batranilor· Bisericile se vor schim-.
ba in grajduri, Scripturile se vor calca, Evanghe-
lia se va defaima, . curviea va prisosi, prea-curviea
r, se· va inmulti,· minciunile, clevetirile, nedreptatile
>i dilcarile de iuraman! $i toate vide$ugurile se vor
a face in vremea cea mai de pre urma, pentru
I) care Sf. apostol Pavel ne sfahle$te, zicand: "Pra·
tHor paziti-va de caini; adeca de eretici. Paziti-

" va de lucratorii fara de legii: paziti-va de pier-
zarea voastrl; paziti-va sa .fiU va in$ele pre voi
cineva, sausa va amageasca cu vremelnica in-
j
~alaciune lumeasca; vedeti cum umblati: umblati
1
cn intetepciune, nu ca cei necunoscatori, ci ca
i cei intelepti, rascumparand vremea, caci zilele re-
Ie sunt..."
Cine dar, auzindastfel de cuvinte dela Sfintii
Prooroei $i del a insu$i Mantuitorul Hristos, $i sa
nu ereaza ca eu adevarat este Inviere? Cine au-
zind de judecata $i de raspuns, nu se va griji
! 20 Cuvant pentru sfar§itul lumei

pre sine, ea sa fie pregatit in -tot minutul pentru


darea de seama? lara pentru Antihrist, zice, pro-
"i roeul Daniel: 1) Eu Daniel vazut-am intru vedenia
mea noaptea ~i iata patru vanturi ale ceriului au
lovit in marea acea mare. Si patru hiare ie$eau
din mare, osebindu-se intre sine; Cea dintai era
ca leul partea femeeasca, $i avea aripi ca de vul-
i -"
;. :, tur, ~i am privit pana ce a in tins aripele sale $i
s'au ridicat dela pamant ~i pre picioare de om au
statut, $i inima de om i s'au dat ei... A doua
Itiara, asemenea ursului, au stat la 0 parte ~i
avea· trei coaste in gura ei. Priveam ·l)i iata a
treia hiara, ca pardosul,. ~i aceasta avea patru
aripide pasare asupra ei ~i patru capete ale
biarei· In urma acesteia priveam, ~i am vazut a
patra :bdara infricosata si inspaimantatoare, Si cn
Hi.rie de aiuns; dintii ei eraude fier ~i unghiHe
de arama, manca ~i ceea ce-i dimanea calca cu
picioarele sale. Si aceasta era deosebita mai mult
decat celelalte hieare ce am vazut mm inainte, .
Si avea zece coarne, si rna uitam la coarne1e ei.
Si iata alt corn mic a esit din miHocul lor, ~i
treico-arne ale ei din cele dintai s'au smu1s d:na-
intea fetei ace~uia, ~i iata ochi ca ochii omului
erau in cornul acela, si gura mare gdHtoare..."
Acum sa talcuim ce insemneaza aceste hiara:
Cea dintai hiara, adeca .Leoaica : Insemneaza
imparatu1 Vavilonului Nabuhodonosor, carele du-
pa cum au vazut Proorocul DaniiI, era cu caput
de aur, inaltandu-se ca unvultur Si mandrindu-se,
1) Pror. Daniil ~cap. 7. V. 2.
Cuvant pentru sfar§itul lumei 121
- --.
ru dnpa aceasta s'au schimbat in bou. Dupa aceea
0- sa' intors iaraSi la imparatie Si s'au intors la chi-
ia puI sau cel dintai dupa ce s'au smerit. Hiara a
ill doua, adeca ursul, insamneaza imparatia Persi-
tu lor: care s'an vazut ca argintul in vedenia lui
ra Daniel. Si zice Proorocul ca hiara avea trei coaste
11- in t;ura. Aceasta insemneaza ca trej natii au Im-
si paratituna dupa alta: Persii, Midii $i Vavilonenii.
ill Hiara a treia, Pardosul: insemneaza imparatia
la lui Alexandru Machedon, care au imparatit mai
:si intal asupra Grecilor; si s'au vazut de Proorocul
a Daniel, ca arama; caci dupa caderea· imparatiei
ru Persilor, Alexandru fiul lui Pilip, au ucis pre Da-
Ie rie imparatul lor si:' i-au luatimparatiea. lara
a pentrn ca zice Proorocul ca hiara avea patru ca-
;u pete Si patm aripi depasare, aceastainsemnea-
Ie za: cit Imparatul Alexandru murind, au .Iasat
;u dllpa dan sui patru imparati, pusi fiind de dansul.
lit lara biaraa patra, care era infricosat1i Si ingro-
:e, zitoare, avand zece coarne Si dinti de fier si un-
ei. ·ghii de arama insemneaza imparatia Romanilor;
~i care s'au aratat in chipul fierului. Piindca acea-
a- sta imparatie a fost mai puternica decat toate
ui cele dinainte imparatU, dupa cum Si fierul mai
tare este decat aurul si de cat argintul $i decat
v
a: al'ama ...
v
~a Sa mai zicem acum Si pentru picioarele chipu-
u- lUi, care I-a vazut Nabuhodonosor in vis, $i pen-
ul tm cele zece coarne ale acestei hiare:· Acestea
ie, insemneaza ca, dupa ce vor trece zece imparatii
122 Cuvant pentru sf4rlJifuI lumei
...
ale Romanilor, sa va naste Antihrist, eli el s'a
vazut ea un com mie in mijloeul eelor 10 eoarne-,
$i va desradaeina trei imparati: pre a Egipetului;
pre a Liviei $i pre a Etiopiei; -..$i el va impaditi.
la Evrei. $i va fi mare turburare in vremea lUi,.
mari razboae, mari impereeheri si' amestedhi.
Aeesta va fi la ineeput smerit, linistit; iubit de
toti, cueemic, pacinie, urator de .nedreptate. Va
Ii defaimator de daruri, necinstitor de idoli, iubi..,·
tor de seripturile Biserice$ti, de pteoti cinstitoi\ .
.. "
rusinandu-se de batrani, imbratis~nd . pre tineri"t
ingretO$andu-se de eurvie, vdijmasuind eelor im-
potrivitori, niei odata' nu va jura, pre straini va'
iubi, pre saraei va ajuta, pre eei lipsiti va milui,
pre' vaduve va ajuta,' pre.bolnavi eautand ..· Pe
J
langa aces tea va face si minuni: pre eei lepro$i
va curati ,pre cei bolnavi va tamadui Si draei va,
seoate, va spunemaiinainteceleviitoare.va ,
j
spune cele ce s'au faeut intru departare, va in-'
c
viea morti, va lumina orbi si alte muIte minuni, A

1:
va face, toate acestea eu naluciri dracesti. Iar'
I
uude va vedea doi oameni certandu-se, el ii va.
b
face sa se imp ace zi'cand: ea 'Dumnezeu ziee,
, II
.
;
, sa nu apuie soarele intru maniea voastra, avand'
P
I, vrajba cu fratele tau.$i asa aratandu-sa iritra.
S.
toate dupre ale Domnului, pana la 0 vreme. Bani.
v
m~ va aduna, argintul nu-I va iubi, pentru avere
t,
I: nu' se va ingriji; si toate acestea Ie va face ca
It
sa-I iubeasca oamenii, si sa-l cinsteasciL.. . --,- ,
Pi
Si asa vazand oamenii, bunatatile eele desa-
Cuvant pentru sfar!Jitul lumei 123
------------------------------------------
-
s'u
var~iteale lUi ~i puterea, se vor aduna taU sa-I
faca imparat; i:ar mai mult neamul evreilor it
'ne-. vor cere de imparatul lor; zicand intre dan$ii;
lui;
care sa mai afla altul ca acesta intru aceste
ravf,I
lUi,.
<

vremi? .
~;~se· mai afla alt sfant astazi Ca ace-
v • sta? Deci sa-I facem imparat; ~i sa ne grabim
an.
a-I dobandi... Si asa. toU vor merge la dansul,
de
Va: '\ rugandu-I $i zicandu-i: "Noi toti pre tine te voim
Ibi... " . imparat $i pre tine te iubim, $i tie ne supunem
<", taU; $i prin tine nad3jduim a ne mantui, cit nu-
tor.
-. :-.~) mai tu esti drept pre .pamant; pre tine te-am:
erl,·
, . eunoscut Sfant in neamul nostru. Pre tine te..;am
Im-
gasit vrednic ~i bun, pentru aceasta· ne rUgam
va'
tie, imparate~te preste noi!... Iar el nu va vol
lui,
sa-i asculte, fatarnicindu-se, ca. sa-l roage mai
Pe
mult... Asa dupa multarugaminte, va prlmi ca sa
'osi
se faca imparat, Si indata se va inalta inima lui
va.
- dupa cum zice Sfantul loan Evanghelistul !a
va
ApocaJips : u~i s'au inchinat balaurului, care i-au
in-·
dat stapanire hiearei". Sf va face razboi cu trei
uni·
imparati, si-i va omori: pre aI Egipetului pre al
Iar
Liviei si pre al· Etiopiei· Dupa aceasta va ridica
va.
biserica din Ierusalim si 0 va lua in stapanirea
ee,
lor. Si dupa aceasta, necuratulimparat va trimite
ind'
porunci prin tot tinutul impaditiei lUi, prin draci
tru
si prin oameni, ~i prin toate slugile lui sa propo-·
ani.
vadui~sca tuturor zicand: Mare Imparat s'au ara-
ere
tat astazi pre pamant, veniti toti .sa ne inchinam,
ea
lui; veniti de vedeti puterea lui si stapanirea im-
., . -'paratiei lui; caci acesta va va da paine si vin
sa-
; 24 Cuvant pentru sfar§itul lumei
-
mult, ~i bogatie cat voiti, ~i alte daruri si cinsti
,nenumarate... Cine este asemenea lui', care cla~
! ' , teste pamantul Si muta muntH si invieaza mortii
~i imbogateste pre saraci. $i face ori cate voeste?
Veniti toti catre dan suI sa va dea toate bunata~
tile ...
Atuncea se vor duce toti ditre dansul Si-i VOr
zice: Am auzit ca esti mare imparat· si veselesti
pre toti slujitorii tai, pentru aceasta am venit ca
sa ne inchinam tie, spre a ne hrani, ca perim de
foame. Atuncea Ie va zice insel3.torul: Veniti sa
va puttem pecetea pe mana dreapta sipre fronte,
~i va voi da ort cafe voiti.. (Pentru· aceasta va
pecetlui dreapta omului, ca sa nu mai poata a
se pecetlui cu semnul cinstitei cruci, ca sa fie a
lui desavarsit. (Se vede ca numai eu cate 0 Ii·
tera are· sa fie insemnat in pecetea lui Antibrist
pentru .fiecare cuvant, care va fi zis al Iepadarei
de Dumnezeu). lara aceia necunoscand inselaCi1.l-
nea lui, vor sta ca sa-i pecetlueasca pre mana
dreapla.si pre frunte. Iar pecetea lui va avea
Nr. 666,- dupa marturiea Sf. loan Evanghelistul.
$j va face pre cei mici bogati, va slobozi pre eei
-ce .sunt in robie, ca pre multi sa-i amageasca, s:
nimenea nu Va! putea sa vanza sau sa cumpere,
fara numai aceia cari vor avea semnul SI nurna-
rul hiearei, sau nllmarul numelui hiearei.
\
[>
J" 1) "Aicea este intelepciunea· Cel ce are minte;
'I ., ",~.

I 1) Apocalips Cap. 13, V. 18.


I,.
-
insti
Cuvant pentru sfar§itul lumei
------------------------
cIa. socoteaseli numarul hiearei; ca numar de om
o-rtii este si nUmar!!! ~L666". Iar intelesul pecetii va
ste? fi a$a£ ---Mii'ieapad ·····de" Faeatorul cer;ului !ii al
ata. piimfintuluil nul leapad de Sfiintul Botez; mit lea-
piid de a slup lui Hristos, !ii ma fae rob aT. tltu;
VOr ma leapad de imparatia eerurilor, ~i iubesc mun-
:esti .dIe eele ve$niee; ma leapad de Sfiinta Cruce.5i
: Ca pl'imesc pecetea ta •.." Acestea "Vor fi scrise in
de·· . pecetea in$el~torlllui Antihrist. Iar care nu va voi
Sa sa primeasca pecetea lui, va primi moarte d:n
nte, tnainile lui•.~ Pericit va fi cel ce va rabda intru
Va acea vreme, caci se va mantui Si cu -Mucenicii ..
i a cei marl va fi; preeum· zice Domnul la Evanghe-
ea liea dela Matei: 1 ) "Cel ce va· r~H}da pana in siar-
Ii. Sit, acela sa va mantui... Si precum Sfantul loan
· rist Evanghelistul zice in Evanghelia sa: "Ca nnH ca
I' , •

· Lre! aceia marl se vor chema". Dupa acestea Anti-


,
hrist, va preface pre diavoli in chip de ingeri
:ma straluciti, si multime multa de draci va pune ca
! (ea s3.-1 laude $i sa-I slaveasca, zicand: Mare este
! tul. Itnparatul vremei de acum, mare este stapanirea
· cei si domniea lui, si cine este .Dumnezeu Si cine
s: este Domn afara de acesta? .. Acesta este Dum-
:re, nezeu, veniti de va inchinati lUi, veniti de cre-
v
la- de1i lui...
Pentru aceasta ne porunceste Domnul in Sf.
.te, Evanghelie de la Matei, zicand: 2) "Cautati sa nu
va insele cineva pre voi· .." Si atata se va man-
1) Matei Cap. 24 V. 13.
2) Matei Cap. 24.
126 Cuvant pentru star~itul lumei -
pt
dri inseHltoruI,ca va face muIte feluri de nalu~ bt:
ciri cu vraji ~i cu farmece, si sa va' arata prefa~ pf
ca.ndu-se di se sue la cer, si-I vor Iua dracii si-l' dt:
vor purta prin vazduh. Apoi va facecu naluciri, to;
di omoara Si inviaza, facand pe slujitorii lui a p(
face cele poruncite cu multa frica ~i cutremur. de
Atuncea va trimete prin munti $i prin pesteri, si ca
v

prin crapaturele pamantulul pre dracii lui, spre a Si


cauta pre cei fugiti siascun$i de frica lui, eei be
care nu au voit a se peeetlui. $i daca vor voi ce
a se pecetlui, bine, iar de nu, cu atatea pedepse de
Ii va ItI,unci, de carenu s'au mai pomenit nici
,.
s'au auzit din veac... Cacl eu a$a de eumplite cal
munei Ii va munci, incat numai a Ie eugeta ci- Ce
neva, cu totuI infrico$at $i in cutremur se va sa·
face!. .. Fericiti vor fi aceia carivor bi'rui pre ne- Da
legiuitul Antihrist; ca acesti Mueenici se vor au:
:insti cu mult mat mult decat cei dinta-i Muceniei. est
Pentru cacei mai dinainte mucenici, au biruit Si
pe slujiorii lui Antihrist, iar acestia vor birui pre zic
insusi Antihrist... Atuncea toti aeeia ca·ri se vor rea
arata ravnitori sIuHtori ai lui 'Hristos, se vo'r ne-
cinsti si sevor incununa· de insusi mainele lui CUI
tiristos Dumnezeu AtottiitoruI. ca2
v

Sa ne intoarcem dar iarasi la cuvintele noastre. noi


Dupa ce ii va pecetlui pre toti ai lui, pe urma ian.
dupa ce vor f1amanzi Si vor insetosa, vor merge Bis
la oansuI, zicand: lata noi ne-am inchinat tie si te
ne-ai pecetluit pre noi; acum dar da-:n.e sa man- Ev~
dim si sa bern precum te-ai fagaduit, ca iata Ian.
Cuvant p~ntru sfarl}itul lumei 127
-----------------------------------------
-
lu~
perim de foame; ~i intoarce putoarea marii intru
·"buna mireazma, ca iata din seceta cea mare au
fa~ perit toate hiarele din Mare, au imputit tot vaz·
>i-l. duhul ~i ne es sufletele noastre de multapu-
iri, "toare! Porunceste fantanelor sa izvorasca ape!
a porunce~te cerului sa ploua si pamantul sa-~i
lr~ dea roada sa! Ooneste dela noi hiarele cele man-
~i catoare de trupuri, care au e~it din cuIcu~urile lor
a Si din Mare la uscat ~i ne-avand ce manca si ce,
:ei bea, au. nav3.lit .asupra noastra ca sa ne manan-
oi ee!·.. Ca noi toti intru tine ne-ampus nadejdea
se de a nemantui ...
ci Atuncea el Ie va raspunde eu multa manie, zi-
te cand: De unde sa va dau voua acestea? Daca
i- Cerul nu vrea sa dea ploae ~i pamantul nu vrea
si1-~~ dea roada sa, deunde sa va dau eu hrana?
Dati-misi voi mieL. Atuncea nenorocitii aceia,
Ir auzind aeeste cuvinte ale lui, vor eub.oa~te ca el
I. este Antihrist... Si' vor plange cu amar, batandu-
it si piepturile cu pumnul $i fata. eu palmele ~i
e zicand: O! ,nenorocirea noastra cea mare! 0,
r rea negutitorie! Vai cat de rau am gre~it?!. Cum
r ne-am in~eIatde amagitorul acesta?·. Val noua!
i Cum ne-au prins tiranul in latul sau!'? Cum am
cazut in cursa necuratului!? 0, ~um nu am voit
.l ooi sa 'ascultam Sfintele Scripturi $i cum nu vo-
iam sa auzim cele poruncite din canHe Sfintelor
. Biserici? .. Cat de mutt ne-am orbiU,Ca de mul-
te oriauzindu-Ie acestea care ne invata Sfanta
Evanghelie, nu luam aminte; $i iata acum in$e-
landu-ne, desavar$it am pierit..•
128 Cuvallt pelltru sfar§itul lumei
-
Aeestea zieand ei, vor parasi toate ~i se VOr
.i sargui a fugi in munti ~i in pesteri, ea sa sa J
aseunza, ~i sa planga paeatul lor $i cu inima in•. 1
franta si zdrobifa se vor ruga lui Dumnezeu. ca ,
sa se indure spre dansii, ~i sa Ie· ierte Iepadarea'
J
lor; Iar Dumnezeu ca un indurat si iubitor de·· 1
oameni ee este Ii va mantui din mainile lui An- I
tihrist Si-i va acoperi cu mana sa eea Atotputer- (
nidi, ca sa nu-i gaseaSCa necuratul tiran. Si cei 1
eese vor podii bine Ie va fi, ia,ra carl vor ra- (
manea prin cetati Si 'prin sate, mari necazuri Vor t
suferi... Ca eei de la rasarit vor merge catre a-· ~
pus, nadajduindu-se ea vor gasi aeolo putina u- (
surare; iar aItii de la apus vor veni catre rasa- c
ritud, ne§tiind di in tot .locul sunt aceste tica-
~
losii, necazuri Si ehinuri care nu s'au facut d~n \i
"I
veaeL. Dupa cum zice Domnul in Sfanta Evan-
ghelie: "Vai eelor ce vor avea in pantece" ... De 11
asemenea, dureri vor avea toti oamenii; Si viind C
noaptea, vor astepta .eu nerabdare sa se fadi S
ziua, iar viind ziua vor astepta sa se faea noap- ~
'-
te, zieand: cand se va face noapte, ca sa mai
uitam durerile Si chinurile? Si noaptea trecand.
iara~i vor zice: eand se va face ziua, ca sa ve-
dem lumina si sa scapam de hiarele ce napadesc
asurpa noastrat·. Si vazand noaptea fulgerile, ~i
tunetele auzind, si de neineetatele trasnete fiind ...
11
speriati vor zice: cand se va lumina, car sa. ve- a
dem eel putin lumina zilei si bueurandu-ne sa ne d
veselim de vederea rudeniilor si a vecinilor no- 11
Cuvant pentru sfar~itul lumei 129
----------------------------------------
VOr $tri?!... Si a~a nemangaiat vor plange zLua ~i

l se noaptea. Cu oamenii impreuna va plange atuneea
~

tn. toata faptura: Pamantul greu va suspina, Ceriul


, ea cU amar se va tangui, soarele, luna ~i stelele dim-
lrea· preuna eu jalniea mahrticiune vor fi acoperite,
, de numai pre jumatate dandu-~i lumina inegurata.
An. Hiarele eele salbatiee ~i toate dobitoacele eele
ter-· domestice, de asemenea eu jalnica strigare ~e vor
eei tangui si· neobieinuit vor tipa... Muntii, padurile,
ra.; campiile, pietrele ~i toatii suflarea omenease3.,
VOT . toate vor plange eu amar tanguindu-se pentru
a- amagirea ~i in~elaeiunea eeau patimit, inchinan-
i
:,
~ u-
..., du-se nelegiuitului Antihrist Si mai ales pentm
Lsa- eli au primit peeetia aeestui necurat ~i vic1ean·
lea- . $i s'au lepadat de prea cinstita ~i faditoarea de
din . viata erueea lui Hristos !...
an- Vor plange atuneea ~i toate Biserieile lui Dum-
• De nezeu, eu amara tanguire; eaci atuncea va lipsi
ind eu totul dintr'insele Sfanta Liturghie si alte sfinte
v
lea stujbe, ~i toate vor fi parasite ca niste uraeiuni.
lP- Sfantul ~i cinstitul trup· ~i: Sange al lui Hristos.
nal nu se va mai vedea in zilele acelea, incetand cu
tld,. totul slujbele cele sfinte... Vor inceta atuneea
re- toate eantarile biserieesti; eetirea Sfintelor Scrip-
~sc
turi, nu se va mail auzi si invatatura Sfintelor
Evanghelii de tot va taeea... Iar necazurile se vor
inmulti, ~i din zi in zi vor prisosi. Aurul lor $i
re-
argintul pre. drumuri il .vor arunca, pietrele eele
ne de mult pret vor fi ca pietrele cele de pre dru-
to- muri, ealcate... Fiinddi sa vot gdibi in zilele a-
(
",'.'1

;;

130 Cuvant pentru sfar~itul lumei


-
!i ,
Ii'
i'
i'
,!
"
, '
ceIea, care mai de care sa se ascunzade la lata
i
i
i
' fermeeatorului Antihrist; $i nici un IDe nu ii Va
putea tainui de eI, de oareee pecetluiti fiind' de
dansul, vor .fi cunoscuti de toata lumea; si de
mare frica euprin~i fiind, pentru ea se vad ama.
giti, niei 0 indreptare n'au de unde dobandiL.
Si vazand trupurile eele imputite ale mortuor
de pre drumurisi de prin case si din tot loettl
de mare groaza $i fridi se vor umpleaL. In casu
nevoie, afara necaz; in cas a foame $i sete, pre
drumuri turburari $i strigariL. Atuncea se va
vestejifrumusetea fiilor omenesti, si fetele eelor
vii vor fi ea si ale mortilor!... Pofta f·emeilor va
peri, Si ell' totul va ineeta; Si vai oamenilor de
aeele zile, de neeazul eel mare care are sa fie!..,
Insa, intr'unele ea aces tea fiind oamenii: Iubi-
'torul de oameni ~i prea induratul Dumne~eu,' nu
va Iasa zidirea sa asa a se pedepsi in multa
vreme: ea acei trei ani Si: jumatate ai imparatiel
blestematului antilhrist, se vor imputina ~i de gra-
ba vor treee si se vor stirbi, pteeu1l\ s'au zis mai
inainte: pentru poerunta eelor ee vor fugi prin
munti sf prin erapaturele pamantului, plangandu-Si
Iepadarea lor. Dupa cum ziee Domnul in Evan.;
gheliea cea del~ Matei: "Ca de nu s'ar Ii seurtat
zilele acelea". Deei dupa ce se vor implini tre!
"ani Si Jumatate, indaHi se va desfiinta imparatia
necuratului :Antihrist, $i va didea puterea si man-
dria lui... lara el va merge in munea eea vecinic3.j
dupa cum marturiseste Sfantul loan euvantato-
CuvAnt pentru sfar,itul fumei 131
--
atn rut de Dumnezeu, in Apocalips, iidand: ,;~i am
va vaznt in hiarl ~i pre imparatii pamafttului $i pre
de oastea lor adunata, ca safadi razboi Cll eel ce
de sade pre cal, ~i cu· oastea lui; ~i. ptinzand pre
Itiara ~i cn ea $i pre Prorocul cel mincinos~ .eare
a facut semne inaintea ei, cu care au amagit· pre
lor cei .ce au luat semnul hia.rei ~i pre eei ce s"'au
cuI inehinat 'chipului ei, ~i de vii s'an trimes acesti'
lsa J
dot in ezerul cel eu foe, care arde cu peatra de
)l'e puctoasa.$i eeilalti s'au ueis' cu sabiacelui ce'
va sedea pre cal, care e~ea din gura lui; Si toate
lor pasarile s'au saturat din eamurile lor. .Bine . ~i
va majestos era eela ce sedea pre cal,si armata lui
de utma dupa dansul.•:"
"..-.
Tot din Apocalips: "Si am vazut cerut deschi·
.bi- zandu-se SI iata' esea un cal alb si cel ee sedea
nu pre el,credincios Si adevarat era, care tntru drep..
.Ita tate judeea, si da razboi cu hiara;oehii lui ca
tiei para focului si pre capul lui multe cununi cu
. ra- flume scrise pre care nimenea nu sUa. sa leci-
nat teasca, afari de eel ee ~edea pre cal. ·Si eraim-
rin bracat cu haina vips ita cu sange' fiind ca s'an
l-SI omorat pre cruce, ~i ~i-au varsat tot prea cura..
In- tul sau sange; ~i se cheama numele lui cuvantul
tat lui Dumnezeu, ~i oastea lUi tlrma dupJi dansul'
rei sezand calari pre cai albl, care erau imbracati cu·
tia baine albe ptea-eurate.Si din gura celui ee sedea
pre cal alb, esea sabie eu doua ascutituri, ca sa
....
ca., biruiasca pre neamun (care sunt dracii si eel ee
to- i-au ascultat pre eO ... Deci cuacestia au faeut
132 Cuvilnt pentru sfAr§itul lumei

razboiu Piul lui Dumnezeu, cu imparatH paman\.,. ..


tului $i cu diavoIuI... Si s'au prins dieavoluI dim-
preuna eu Antfhrist, carefacea minuni amagitQa;.,.
re inaintea lUi, $i cu acele minuni au amagit pre
toti aceia care au primit pecetea diavolului ~ii
s'au inchinat icoanei lui, adica lui Antihrist...
Dupa uciderea JuiAntihrist ~i a sIujitorilor lui"
se va arata Domnul nostru lis us Hristos, adica
va fi a doua venire a fiului lui Dumnezeu, intm
care am nadajduit ~i nadajduim ca ne' vom
mantui.
$i va Ii a doua venire a lui, dupa cum singur
in EvangheJia lui cea dela Matei arata, zicand~
"Precum fulgerul ce ese dela rasarit ~i se arata,
Ja apus, a~a va fi venirea Piului omului..."
Deci, acum sa spunem # pentru sftir$itul Lu-'··
mei pentru venirea lui Antihrist $i cum are sa se
nascii $i cum Va implini ~oata rautatea lui:
Domnul nostru lisus fIrbi'os, cand au voit sa,
vie pre pamant ca sa mantueasca Neamul ome'-
nesc, s'au naseut din Prea curata Pecioara Ma-
ria, ce era de neam imparatesc si arhieresc,
dupa cum zic toti Prorocii $i marturisesc toate
ScripturiIe-
Asemenea ~i inselatorul si prea raul credincios'
Antihrist, a~a marturise~te Sfanta Scriptura: Ce
se va; na~te din semintia lui Dan, dintr'o femeie
necurata Si prea spurcata ~i se va creste intr'as-.
cuns. Nu, precum zic unii: Ca insu$i diavolul se'
va intrupa, ci va fi om ca totioamenii, dar a-
Cuvant pentru sfar§itui t u m e i l 3 3

.,..and intr'insul toaHi Iucrarea satanei... Dupa


.' -:Cum marturise~te Sfantul loan Damaschin; $i .se
'Va taia imprejur ca ~i Hristos; ~i apostoli va a~
dtlDa spre a~i siuji lui la toate rautatile care va
face cu ferme.catorii ~i cu vrajitorii (naluciri). Si
v.a iubi neamul evreesc, ~i multe minuni minci-
floase va face inaintea lor, ca sa in~ele pre oa-
li,.
v
menii cei rai, inca $i pre cei sfinti de Ii va fi
:a
.en putinta...
u
Apoi .se va mandri contra lui Dumnezeu soco~
n:
tind ticaIosulca va imparati in veci. Si va adu-
na draci in chipul oamenilor, ca sa-ipuie sta-
lr
r
'panitori aSUlilra lucrurilor ~i asupra norodului.
, v Apoi pus fiind ca Imparat, va uri pre supu$ii
a.
-sai, va striga cu mare glascatre noroade: Cu-
noa~tetinoroade, lleamuri, semintii ~i limbi, pu-

,e ierea meacea mare? .. Care imparat poate a se


impotrivi mie Si care din Imparati nu se va te··
'v me de mine?.. Priviti la minunile mele $i va
a· :spaimantati1... Dupa aceea va muta muntii Cll na~
, :'-
lucirile lui, va umbia pre· mare ca· l?re uscat, foe
!
, .' _ .
va pogon din ceriu, ziua 0 va preface in itoapte
-,,
"$i noaptea 0 va preface in zi, si in sfarsit va
face toate cate i se va parea, ca sa amageasca
vre toti: (ins a toate cate va face nu sunt ade-
va rate, ci naluciri si ,fermecatorii pentru ca sa
insale pre oameni). Si indata ce oamenii vor tn-
.cepe .a crede lui sl se vor inchina, ceriul nu va
mai ploua ~i pamantul nu va mai rOOi; marea
134 Cuvdnt pentru sfdrljituI lumel

S~ va imputi Si toate Warele din mare vor murl;


. ~

raurile sf izvoarele, paraele si fantanele si toate


baUiIe vor seca si toata verdeata se va usca. Iar
hiarele cele salbatice vor navali asupra oameni.
lor. Toate dobitoacele vor peri, inca $i oamenii
vor cadea pre ulite lesinati, morti! de 10ame si
de sete· Maicele vor imbrati$u pre fiicele lor,si
vor cadea moarte impreuna, Si nu va fi cine sa.. j
ingroape. Tot pamantul se va umplea de rea: pu-
toare din trupurile cele moarte!... Marea va varsa
afara undele sale ca niste pacura imputita. A-
tuncea va fi foamete si seceta mare in .toata
lumea, plangeri si tanguiri, amar si vai in toate
locurile; suspinele si oftarile inimelor vor ·prisosi;
oariIenii cei din vremea aceea vor ferici pre eel
morti zicand: Periciti sunteti vOi care n'atiajuns
zilele noastre aceste de pre urmaL.. $i nu vor
avea unde sa fuga si sil se ascunza, ca se va
turbura marea Si uscatul.
Pentru aceasta ne-au zis Domnul: "Prlvigheati
. .
neincetat rugandu-va, ca sa scapati de necazuri".
Rea putoare in mare, rea putoare pre pamant;
foamete, cutremur, in mare turburare, pre pa-
mant tuiburare, infricosarein mare, infricosare ~
pre pamant; aurul cel muIt, argintul Sihainele
cele de matasa, .nimica nu va lolosi pre cineva
intru necazul acela; caci totioamenii pre mortii
eei ingropati ii vor ferici,mai inainte de a vew
necazuI eel mare ce va fi pre pamant. Ca atun'l"
cea tot aurul si argintul aruncat fiind pre ulite,.
Cuvfutt pentiu sfdrl}itul lumei 135
- -
rio nu va fi cine sa-I iapre el, fiind ca toote vot
~ fi urate; .$i toti din toate partile a fugi se vor
te
sargui; Si nicairea nu va fi lor cu putinta ea sa
ar
li~
se ascunza, caci impreuna cu foamea $i cu setea,
va fi frica de ihiarele eele taratoare si de trupud
lii
mancatoare, muscandu-i; din afara cutremuT, din
si
lluntru frica, toate ulitele vor fi pline de mor..
si taciuni; in ultta putoare, in casa putoare; i-n'
i.. j "'-"-' -". "'--->-~----',

ulita .foame si sete, in casa foame si sete; in


u- ulita glas de' plangere, in casa' glas de plangere;
sa in ulita amar, in casa amar; unul, fiecare pre
\;.
aItuI eu plangere il va intampma si toti inttll
ta
te mare stramtoare vor fi· de zilele' aeelea prea
.
'J

,'I·• cumplite. lar ne mat putand suferi oamenii unele


:ei
ca aeestea, eu mad glasuri vor striga: 0 voi'
lIS
muntilor, cadeti preste noi si ne acoperitiL.. Des-
()I'
chideti-va morminte Si ne primiti pre noi! ." 0
moarte vino de ne scoate din atatea nevoi grele
la
si din mainele cumplitului Impara! prea pagan!...
1) "Insa in data dupa neeazul acelor zile, soa-
.".
1•
rele se· va intuneca, Si luna nu-si va mai da lu-
It; mina sa,' Si stelele vor cadea 'Si puterile eeriuri-
v
a- lor se vor da.ti. ,;~i atunci se va arata Semnul
re
Piului Omului pre ceriu, Si atunci vor plange
toote semintiile pamantului, Si vor vedea pre
:Ie
Piu! Omului venind pre norii .eeriului, cu putere
la
si. cu slava multa". lara ceriul ca 0 carte se va
tii
invalui Si pamantul se va mistui de foe, pentru
ni
ll'l'"
;e p 1) Ev. Matei. Cap. 24. V. 29.
136 Cuvant pentru sfar~ituI lumei
----------------------------------------
fara de legiIe oamenilor $i mai ales pentru cur--
vie, sodomie si ucidere. $i pref~candu-se intr'o
clipa toate nOlla, va trimete Domnul pre ingerii
sa-i sa frambiteze cu glas mare, ca sa adune pre
aIe$ii sai de la marginea pamantului pana la
marginile lui, de a carora trambita;re, ceriul sf.
pamantul $i toate cele dedesupt se vor C!utremura
$i se vor spaimanta, $i toata firea cea omeneasca
$i ingereasca de groaza cea mare se va infrico-
$a... Atuncea vor vedea pogorandu-se de sus
toate cetele cele cere$ti. Ingerii, Arhanghelii, Scau- '
neIe, Stapaniele, Incepatoriele, Domniele, Puterile,
Hieruvimii cei eu oohl multi $i Seraffmii cei cu
cate sase aripi, dimpreuna cu toti Sfintii stri~and :
Sfant, Sfant, Sfant, Domnul Savaot! plin este ce-
ri'u1 $i pamantul de slava Ta... Si indata intrl1
acea cantare se va ,arata pre nori ca un fulger,
pa$ind ImparatuI Slavei Hristos Dumnezeu, jude-
eatorul viilor $i at mortilor, spre a caruia intam-
pinare se vor rapi toti dreptii cei de pe pamant,·
impreunandu-se 'Cll toate cetele ingere$t'i, dupa
cum zice Sfant111 apostol Pavel: 1) "NOi cei vii,
cari vom fi rama$i, impreuna cu dan$ii ne vom
rapi 'in non, intru intampmarea Domnului in vaz-
dub; $i a$a pururea cu Domnul vom fi".
Si se va POgori DomnuI nostru lisus firistos
pre pamant, liudandu-se, de toate puterile Inge-
re$ti, $i de toti cei drepti sIavindu-se; $i de A-
',I

r;-
n I. Ep. Thesalonicheni Cap. 4. V. 17.
--- Cuvant pentru sfarliitul Iumei
-------------------------------------------
137

Cur.. postoli marindu-se de Proroci si de Mucenici,


.ltr'o proslavindu-se. Dupa aceasta vor aduce Sfintii
~erii Ingeri inaintea infricosatului iudeditor pre fiul
pre pierzarei, adeca pre satana si pre Antihrist dim-
, la preuna cu siujitorii lui Si se va vadi inseHictunea
! ~ lui; pre eari legandu-i, Ii va arunca in ezerul
uracel de foe, unde se vor arde neincetat in vecii
sea vecilor, satana Si Antihrist cu toti dracii $i slu-
leo- jitorii lor, adeea: .eu masonii, eu fermecatorii, cu
· sus neeredineio$ii jidovi, eu agarenii, eu pa'ganH $i
au- eu toata multimea eretieilor eelor ce au hulit
· "ile, -si s'au lepadat de Dumnezeirea lui lisus Hristos
! eU,Dumnezeul nostru, $i de prea curata' Nasditoare
! Id : de Dumnezeu $i purure~ f'eeioara Maria. inca si
! ce- ell toti erestinii eei pacatOSi $i nepocaiti· :;;i ne-
tnt marturisiti de paeatele lor cele rete si spurcate.. ,
:er,
1e-
m-
· nt, .

pa U

ni,
)m
lZ-
,',' -

; I,,:

OU,lIT AL srllTDLUJ ErBE. SIBDL


pentru a doua venire a Domnului nostru Usus
Hristos, ,i pentru venirea lui Antihrist ,I pentru
sfAr,ltul lumii... Din Tomul al doilea:

"Eu Efrem cel prea mic ~i paditos ~i plin de


gre~eli, CUll} voiu putea sa spun cele mai pre
sus de puterea mea? Dar de vreme ce Mantui~
CuvAnt aI sfAntului Efrem Sirul 139

torol . prin a sa milostivire, pre cei nedi.rturari


intelepciune i-auinvatat ~i printr'tnsii pre cre..
dinciosii cei de pretutindeni i-auluminat; si lim-
ba naastra cu indestulare 0 va lamuri spre fa.,.
losul Si zidirea mea, a ce1ui ce zic, si a tuturar
ascuItatarilar. $i vaiu grai intru dureri si voiu'
spune intru suspinari pentru sfarsitul lumei de
acum, si pentrucel fara de ru~ine si cumplit
balaur (adeca Antihrist) cela ce va sa turbure
pte taate cele de subt ceriu, si sa bage temere
si imputinare. si cumplita necredinta in inimele
oamenilar... 0 sa faca aratari, semne Si infric{)tor
sari, incat de ar putea sa amageasca si pre cei
"
.
alesi, si pre tati se va sargui .a..i insela cu min- .
cinoasele semne, cu naluciri de aratari vdijita-
resti Si cu fermecatarii care se vor face de
dansul.•.
Caci dupa voia lui Dumnezeu va lua stapanire
ca sa insele lumea, fiindca s'au inmultit pagana..
. taple oamenUor, si pretutindenea tat felul de lu"
cruri cl,lmplite se lucreaza. Pentru aceast;l prea
curatu} Stapan, va lasa a Ii ispitita lumea cu
duhul insalaciunei, pentru paganatatea lar. De
vremece asa au vait oamenii a se departa deja
:ru Dumnezeu Si a iubi pre, vicleanul. Mare nev()inta,
va fi fratilorin vremilt acelea, mai ales celar
credinciosi cand se vOI~avarsi semne Si min·:.
de
pre
ciuni de insusi balaurul eel cu muIte stap~niri;
tui~
cand' se Va arata ca un Dumnezeu, cu nalu,ciri
illfriC()sa.t~, sburaJ;ld in vazduh, si toti dracii ca
-140 Cuvant aJ sfantului Efrem Sirul
- -
'ingerii inaltandu~se inaintea tiranului. Si va stri..
ita cu tarie sclhimbandu-si chipul si infrieosind Ll
fara de masura pre toU oamenii. Atuneea fratilor .. pf
-<>are cine se va afla ingradlt si neclatit petreeand, pI
51;
avand in sufIetul sau semnul unuia naseut f'iiului
1ui Dumnezeu. adedi: Stanta lui venire, eand va a'
iVedea 'necazul cel nemarginit, ee se va face pre... to
1utindenea peste tot sufletul, Si nu va avea de pI
-nieairea nici 0 mangaere? pr
Si in vremea aceea nu va fi liniste pre pamant de
-Si marea vazand ..o toata lumea turburata, va fugi' po
-fiecare ca sa se ·ascunda in munti; unH adeca ca
de foame murind, iara alti de sete cumpIit1i to.. . Ie:
...
-pindu-se ca· ceara; si nu va Ii cine sa-i milu" ga
-iasca pre ei; dind vor vedea toate fetele lacra.. ml
"nand si cu durere intreband: Nu cumva se afia a-
vre-un graiu a lui Dumnezeu pre pamant? Si nu vo
pu
va auzi de nidiireat.. Cine oare va suferi zilele
llcelea? Si cine va: rabda necazul eel nesuferit? loe
Cand va vedea amestecarea noroadelor celor ce ne
vor veni dela marginMe .pamantului, pentru ve.. inl
derea tiranuiui, multi inchinandu-se inaintea spur- ra
catului, vor striga cu cutremur. incat si locul se iu)
va clati de strigarile lor, zidind: Tu esti ma~tui.. as
torol nostru... Atuncea marea se va turbura si tal
...
1)amantul se va usca. ceriul nu' va ploua si Iacu- Cia

rile se vor us ca. Si toti cei ce varfi pre pa-· Ii


:mint, .dcla rasarituri, catre apusuri vor fugi de tri
multa ·frica; si iarasi cei ce vor fi la apusurile Dc
tm
soarelui cafre ra,sarituri vor fugi eu cutremur·..
, ,
'i !
stri~
.----------------------------------------
Cuvant at sfantului Efrem Sirol

Luand atuncea obraznicul stapanirea, va trimete:


141

'Sind
. pe draci in toate marginele pamantului, ea sa,
tilor
'propovedueasea ell indrazne~la, ca ..s'a aratat cu
and,
slava: veniti de-I vedeti pre el. Oine oare. va
iului
. ~vea suflet de diamant, ca Sa sufere vitejest~
l Va
pre~
toate sminteliIe acelea? Cine oare va fi acest om
precum am zis, ca toti ingerii sa-l fericeasca.
de
pre el? Cacl eu fratilor, iubitorilor de Hristos,
lant desavarsit m'am infricosat numai dintru insusi
A

rugj' .
pomenirea balaurului. Cugetand intru sine-mi ne-'
eca
. cazul eel ce va sa fie oamenilorin vremile ace-
to~
lea, si in ce fel se va arata acest ballaur pan--
ilu- .garit asupra neamului omenesc, ins a Sfintilor
v
:ra- mnlt mai cumpIit se va arata, celor ce vor putea
a-i birui nalucirile lui; cit vor ,fi multi cei ce se
LfIa
nu vor afla atutlcea pJacuti lui Dumnezeu, cari vot
ele .putea a se mantuiprin munti si dealuri $i in-
. 'it? locuri pustii, eu muIte rugaeiuni si eu plangere
nesuferita. Ca vazandu-i Dumnezeu pre ei asa:
ee
le- . intru' plangere nemangaiata Si intru eredinta eu-
Jr-
rata, se va,- milostivi spre dansii ca un Parinte
se iubitor <Ie iii, si-i va· pazi pre ei unde se vot
ascunde. Ca prea pangaritul nu va ineeta cau-
ui-
si
Hind pre Sfinti pre pamant si pre mare soeotind
~u-
ca au imparatit de aeum· pre pamant. Si pre tott
ii va supune, sl va socoti ticalosul a sta impo-'
:ie
triva in ceasul aceIa infrico$at, eand va veni
ile Domnul din eeriuri, nestiind tidilosul a sa nepu-
•' u tmta si mandrie pentru care a cazut. ..
eu toate aces tea va turbura pamantul, va in-
142 Cavanl aI sf4ntulid Efiem Situ!

,
i -.
---------------------------------------- . .

iritosa pte toate cu miilcinoasele semne vt~jit()..


te~ti; ~i nu va fi in vremea aceea dhld \fa
\reni balaurul, lini~te pre pamant, c1. Ilecaz mate,
tutburare $i amestecare, moaite, $i foamete intfli
: ,~
.j toate marginiie; caci insu$i Dottmul cu .dumue...
. 1 zeiasca sa gu·ra ail zis: "Ca unele ca acestea
. 'I,
tin s'au facut de. la incepuful ziditei". lar noi pi..
<

cato$ii, cum vom asemana nevoia cea peste rna.


sura, inca si netalcuita, dupre cum Dumnezeu in..
sU$i asa! a tlutitit-o pre dinsa. Jnsa, pue-sifie care
in mintea sa eu dinadinsul sfintele ziceri, ale·
Domnulili si Mantuitorului: cum, ca pentru nevoia
$I necazul cel ptea mare, va scurta zilele acelea
-prin' a sa milostivire, sfatuindu-ne pre noi si zi.. , I
elnd: "Rugati-vaca sa nu -fie fuga voastra iama: •
J
(adeca cazuti iii vre-un eres) , sau Sfunbata (a- i
• deca intru nelucrarea pocaintei, petrecln4intru' t
pacate)". Iarasi privigheati tot-deauna, adese oli, C
rugandu-va ca sa va -faceti vredtlici a scapa dei (J

'necaz si a sta inaintea lUi Dumnezeu, ca 'sa ne f,


mantuim de toate acestea, ca timpul aproape este, e
si intru aceasta rautate toti starn ~i nu credent L f)'
Deci sa ne rugam neincetat eu lacrimi ziua Sl p
noaptea .cazand la Dumnezeu, ca sa ne mintuim o
, de necazul ce va sa vie -pre pamint; ca sa nu fc
"E
·vedem nlei de cum, hiara, niei sa auzini infricose- 1~
rile lui; ca vot ficutremure $i morU de multe fe--
luri preste tot pamantul. a
Viteaz suflet va fi, care va putea. sa-Si tie viata' . dt
atuncea in miilocul smintelel()r; ~a dadi din
-
lit~
CuvAnt. .at
) .
sfAntului Efrem Sku!

credinta se va imputina omu}; lesne se vaincuraja


143

l'a si se va robi de semnele balau"rului· cetUi rau $1


:ate, 'Y'iciean, $i neertat unul ca' acesta se vaafla la ju-
11th! ,lecata, di insusi lui vanzator se va afla, ca. at1
tUe.. crezut tiranului de· bUlia voe. Demulte rugaciuni
stea td lacrimi avem trebuinta, 0 iubitilor! Ca sa fie
pi.. cineva· din noi intemeiat intru ispite; fiindca multe
rna. vur fi nalucirile hiarei cele ce .se vor face de ea;
in- ,aci luptator de Dumnezeu fiind, pre Itoate vIi
:are vol sa Ie pearza..· AU auzit fratU mei cei lubitod
ale· de Hristos, ce au facut Israilitenilor in pustie, cand
~oia f'seaU din Egipet ! cum i-au amagit pre ei ticatosuf
'elea ~i prea spurcatul, c~ sa faca toti acel prea Cum-
zi- . lmt pacat: ca au invatat pre Valaam ca sa dea
rrna: lui Valac Imparatul Madianului tau sfat,ca sa puie
(a* pre femeile cetatei in corturisi pre norod sa-l a-
ltru· mageasca s~re curvie. $i spre .a jertfi; ca vazan-
ori, dl1-i Dumnezeu ca pre niste necurati, cu totuI de-
de' odata sa-i piarza pre ei, dupace toti vot curvi cu
ne femeile ca niste dobitoace... $i au pus pre femei
:ste, eltnpl'u~inate de ob~te si mese' pline de mancari"
I' r~.. ~! de stroplri, $i de mirosuri Si de jertfe inaintea
$1
.
uun. portilot;pre toti tragandu-i spre inoarte; cli a-
cela ce va vrea sa curveasca cu spurcatele aeelea
nu femei, mai inainte sa faca jerifa si apoi sa· iutle
)se- In dansele. dici nu luau femeiie pl~ta de la no rod,
fe.. ci 'Ca pre' toti cei Ce veneau la dansele sa'i insele
a jertfi. Si au pus boerilor pre ficele boerllor asis"
iata 'derea si bogatilor pre ficele bogatilor; iar pre
din
144 Cuvant at sfantului Efrem Sirul
-
cele mai muIte din femei de ob~tie, la tot noro·
dul eel prost...
Vazut-a'ti lucrarea nedreptatei $i vicleana
me$te$ugire? Cum toturorle au sapat grOap.l
spre moarte ?... Vazut-au cineva din voi dindva
vre-un Iueru ca acesta fara de ru~ine? Prea curvb
pnand sabia cea ell doua ascutituri, ca'Ci cu doua
morti cutnplite cheltuiau femeile pre cei ce intrau
Ja danseJe ca sa jertfeasca ~i sa curveasca. Si
Ctl asUe1 de chip va face tiranuI, ca toti pecetia
hiarei sa 0 llOarte cand va veni in vremea sa, la
implinirea vremurilor, -caci are sa amageasca pr~
toti cu semne~ ~i a~a sa cumpere bucate ~i tot fe-
lui de trebuinte, ~i povatuitori de noroade va sa
pUe ca sa se savar~easca porunca, lui.
Luati ami"nte fratii mei! Covar~irea hiarei $1
me~te~ugirea vicleniei ei', cum de ·la pantece ince-
pe! Caci dupa ce seva stramtora cineva, lipsin~
du-se de bucafe, sa fie sHit a primi pecetea lui, nll~
cum s'ar intampla, peste toate madularele trupu·
lui, ci pre mana dreapta, a~ijderea $i pre frunte'
:paganescul chip va fi pus, ca sa nu mai aiba sta-
panire omul a se pecetlui cu mana dreapta, cU:
semnul Sfintei Cruci, nici iara~i pre frunte nici de
cnm a se insemna cn Siantul nume al Domnului,
nici cu prea sIavita $i cinstita Cruce a lui· Hristos·
Mantuitorul nostru. Caci ~tie ticalosul caci Ci,l;
crucea Domnu~ui dadi se va pecetlui cineva, n
risipeste toata puterea lui si pentru aceasta pecet-·
luie$te dreapta omului ca aceasta este care pecet·
luieste toate m~d1l1::lrplp "()~d,.<>, .,C'''''..........~~~ ~-~~
Cuvant al sfantului Efrem Sirul 145
-ro. ~i fruntea, care este ca un sfesnic ce poa.cta faclia
Iuminei adeca pre semnul Mantuitorului pre fata ....
IDa Deci fratii mei, infricosata nevointa 0 sa fie tutu-
.p.l" ror oamenilor celor iubitori de Hristos, l}i pana la
.va ' ceasu1 mortei sa nu se teama nici sa stea cu mo·
na- lesire. cand va incepe a inchipui balaurul pec~tea
ua. sa in loc111 Crucei Mantuitorului; acest fel de chip
au ' va face, ca nici de cum numele Domnului l}i Man-
$i. tuitorului nostru Usus Hristos sa nu se mai po-
tia ' meneasdi. in vremea lui.
'la $i aceasta 0 va face, fiind ca se teme l}ise CIl··
're- tremura necuratuI de sfanta putere, a Mantuito-
!e- rului nostru. ea de nu se va pecetlui cineva Cll
sa' ' pecetea ace1uia, nu se va departa DomnUil' de la
lInii' ca acestia, ci ii va lumina, l}i ii va trage ca-
$1 tresine-si· Aintelege ni se cade noua fr3Jplor, eu
e- tot dinadinsul nalucirile vrajma$ului, ca nemilos-
n·- tiv si fara de omenie este. Iar Domnul nostru cu
Ill: ilnil}te va veni la noi toP. ca sa goneasca de la noi
u· mel}tel}ugurile' balaurului (hiarei). Deci noi credinta
te- lui Hristos neabatuta l}i curata tiind-o, lesne vom
a- birui pl1terea tiranului, gandneschimbat sa ne
:U: cal}tigam l}i buna statornicie, $i se va deplirta
Ie dela noi neputinciosul, neavand ce sa faca; caci
Ii, eu prea micul, fratilor, va rog pre voi iubitori de
)s- Hlistos sa nu ne mole~im, ci mai ales puternici sa
:u:. ne facem cu puterea Crucei. Netrecuta nevointa
ii Ianga Ul}a este, platol}a credintei sa 0 luam eu
t-· totii; sa scoatem cu dragoste din izvorul cel
t- dumnezeesc, nadejdile mantuirei sufletelor noas-
v
':.1 1n
146 Cuvant aX sfantului Efrem Simi

tre ... Pre nezidita,. zic, Treime cea de 0 fiinta,


care este izvor ce izvora$te viata: $i dadi se
va ingdidi ell acest fel de arme sufletul nostru,
dUcat va fi balauru1... eu toate acestea ni se
I
cade noua a ne ruga. ca sa nu didem in ispitll,
t
nici sa fugim iarna. Deci fit! gata ca niste eredin-
ciosi robi, neprimind pre aUnl; di de vreme ee
furui $i pierziitorul si ,ccl fara de omenie, mai In-
'I
Hii va sa vie intru ale sale vremi. vrana sa fure
$i sa junghie si sa piarza turma cea aleasa a lui
1
Hristos. adevaratul pastor; ca va Ina asuprl:l.'si
)
chdpuI adevaratultli pastor ca sa insele oile tnrmei
1
lui Rristos.
.,c
fnsa cei ce vor recunoaste aditatul glas eel
siant al adevaratului Pastor, in data n vor cu-
noaste pre in$eHitorul di glasul pierzatoruiui nu
se va asemana eu glasul adevaratului Pastor,
I
mnd di ranitor este. pIin fUnd glasuI
i. '
lui de
1
chipu] !urului, si indata se eunoa~te ce fel este.
i
Deci, sa neinvaUim prietenilor. ell eechip va
«
sa vie pre pamant ~arpeie eel fara de ru~ine, fiiud 4

ca Mantuitorul vrand sa mantuiascii neamuI ome~
«
nesc, din Fecioara s'a nascut, $i prin chipul omu-
I
:", lui a amagit pre vrajma~ul ell sfanta putere a
."
Dumnezeirei lui. Bland $i smerit au fost pre pa~
J
mant, ca pre noi sa ne ina1te de la pamant la cer .,
Cuvant al sUntwui Efrem Sirul 147
,~-------------------------~--------
". Cu ineredintare ~i eu adevarat Dumnezeu este eel
, ce ,s'a zamislit, aeela~ intrupandu-se, aeela~ nas·
" ,candu-se, din Sfanta Feeioara, eu trupul nostru prin
patima Crueei a mantuit neamul omenese, porunci
dand .~i, vrand iara~i sa vie in ziua eea de pre ur-
ma sa judeee vii~i mortH, ~i sa rasplateasdi tutu-
ror dupa faptele lor: dreptilor ~i n8Credineio~ilor, ea
"un drept judeciHor... Aeeasta eunoseand-o vrajma-
$ul,ea iara~i va sa vie din eer Domnul eu Slava
Dumnezeirei, ,a soeotit~i aeeasta, ea sa ia asu-
pra'$i ehipul venireL lui,~i sa ne in~ale pre noi 1.••
. ;
lar Domnul'nostru va veni ea un fulger infrieo . .
$at pre pamant, ~i vrajma~ul nu a~a va veni, eaei '
zurbagiu este: ~i se va na~te eu adevarat dintr'o
femeie spureata, care va fiunelta a lui, deCl
el nu se va intrupa, ei cu aeestfel de chip va veni
prea pangaritul, ca un fur, ca sa in$ele pre toti;
, ,

fiind smerit, lini~tit,. urand eele nedrepte, despre


idoli intoreandu-se, dreapta eredinta mai mult
cinstind, bun, iubitDr de saraci,peste' ma-
sura frumos, prea eu buna a~ezare, bun
catre toti, einstind eu eovar~ire pre neamul iudei-
lor (ea ei a~teaptavenirea lui). lara intru toate
aces tea, va face semne, aramri ~i infrieo~eri ell
multi stapanire, $i se va me$te~ugi eu' vicle$ug
,ca sa placa tuturor, $i sa fie lubit degraba de
148 CuvAnt al sfantului Efrem Situl

multi, ~i daruri nu va Iua, cu manie nu va grai,'


mahnit nu se va arata, Si cu chipul bunei randueli
va amag'i lumea, pana ce se va face imparat. $i
dupa ce vor vedea multe noroade niste fapte bune··
ca aces tea $i puteri, toti impreuna cu 0 socoteala
se vor face, $i eu bucurie mare it vor propovedui
pre el imparat, zicand nnii catre altii: Au doarii
se mai afla vre-un om ca acesta bun si drept ? ...
Si mai mult norodul cel ucigas al iudeilor it vor·
cinsti Si se vor bucura de imparatia lui... Pentrtl
aceea Si ca unul ce va cinsti mai mult tocul $i
bjserica ludaiceasdi, va arata tuturor ca face pur.·
tare de grije pentru dansii. Si cand va imparatf
balaurul . pre pamant, cu mare sarguinta noroa-
dele ajutatoare i se vor face: Edom $i iara$i .
Moav, inca si fiii lui Amon, ca unui adevarat im- .
parat i se vor inchina lui cu bucurie, Si ei cei in-
tai aparatori ai lui i se vor face ...
Apoi se va intari indata Imparatia acestuia, ~i
va bate cu manie pre trei Imparati mario Iar,
dupa. aceasta se va inIDta inima lui, si va varsa
balaurul amaraciunea sa, puind inainte, din Sion
veninul monei, turburand lumea. va clati margi·
lIile, va necaji toate, va pangari suflete; nu ca
un cucemic se va arata, ci cu totul intru toate fad
de omenie : iute. manios, cumplit, nestatomic, in··
fdcosat, slut, uracios gretos, salbatic, pierzator·
~i sarguindu-se a arunca in groapapaganatatei·
tot neamul omenesc, prin a$a nebunie ..· Va inmult!
semne cu minciuni, si nu adevarate; si stand
CuvAnt al sfAntului Efrem Sirul 149
- -
'ai .' . rnultimea.- inaintea lui~i alte noroade muIte,' Hiu·
••
eli dandu-l pre el, pentru naluciri, vor striga eu glas
\

Si mare, in cat se va cUiti locul in care noroadele


ne .. vor sta ,inaintea .IUi, $i vor grai cu indrazneala :
lla Cunoa$te-ti toate noroadele puterea Si stapanirea
lUi rnea? lata· dar inaintea voastraa' tuturor, porun-
cescacestui munte marece este de -ceea parte ca
.... '
sa vie aicea 'la noi. .. Sf va zice spurcatului ~i va
or, alerga, adedi' muntele in' privirea tuturor, tnsa nici
111 .' de . cum din temeliile' lUi mutandu-se... Deci cele
~l
• ce' Dumnezeu cel prea inalt dintru inceputul zi-
Ir· . ,direi Ie-au intemeiat ~i Ie-au'· inaltat, asupra aces-
itf toraprea spurcatul,· stapaniri nu are,- ci va a-
a- magi ltimea cu. naluciri vrajitore~ti. Si iara~i altui
i~L munte ce va sta in adancu} Marei cei mari, os·
n- trov foarte mare fUnd, Ii va poruncl sa se duca$i
n· pre uscaJtsa stea, in tarmuri veselitoare, Spre ve-
. selia privitorilor ; iar ostrovulnici de cum din
Sl• mare mi$candu-se... $1 iara~i i$i va intinde manele
lui, $1 va ·aduna multime de· taratoare $i pasari;
asisdereaincava pl$i pre de-asupra adancului, $1
pre mare ca pre uscat va umbla; insa' toote a-
.
~l-_:
. cestea· vor fi nalucirL
. $i multi vor crede intm el$i~l vor sHivl ca pre
ra un DlImnezeu tare..~ IaJra eei .ce vor ave~ pre ade...
n·, varatul Dumnezeu, ·Ii se vor·lumina ochii inimei
:>t lor, ~i vor privi prin credinta ~i vorcunoaste in-
ei' :selaciunea luL. Acestea·· toate facandu-Ie, va insela
[tf'
••
lumea Si multi vQr crede lui; slavindu-I ca pre· un
ld
150 Cuv~nt at sfantulut Efrem Sirul
-
Dumnezeu tare· lara cati vor avea frica lui Dum- ,
nezeu intru sine si ochii inimei luminati, vor cu- ..
noaste cu din-adinsul ca: niei muntele nti s'a
ltIutat din locul sau,nici ostrovul n'a esit din mare
pre pamant ; sf toate aces tea, intru numele sau Ie
va savarslAntihrist, si nu vor fi adevarate, pre..
cum. am zis mal sus, caci cu farmece va· sava.r$i
toate mincinoasele lui minuni, fermecand vederile
oamenilor ce se vor pleca a: crede lui. Ca nu va
primi prea spurcatul sa pomeneasca prea curatul
Nume al Tatalui si al Piului si al .Sfantului Duh;
caci luptator de Dumnezeueste, Si fiual pierzarei..
Acestea asa facandu-se Si noroadele inchinan-
du-se lui,. ca pre un Dumnezeu Hiudandu-l, din
zi in zi se VIa mania cel Preainalt in ceriuri $i hi
va intoarce fata sa despre dansul. Si dupa aceea ...•.
se vor. face cumplite semne: foamete necurmata,.
eutremur neincetat, morti necontenite si temeri
infricosate. Atuncea cerul nll va mal ploua, Pa-.
mantu!, nu va mai rodi, izvoarele vor seca, raurile.
se vor usca, iarba nu va mai rasari, verdeata nn,
va fi, copacii din radacina se vor usca si nu vor
odrasli, pestii marei Si chitii intr'insa vor muri .'
$i putoare pierzatoare va trimete marea, Si sune-
te infricosate, si dehuetul valurilor vor muri oa",
menii de frica.Atuncea va plange si va suspina
cl1mplit tot sufletul, sf vor avea necaz necontenit.
euprinzandu-i pre dfutsii ziuasf noaptea. Nicaerea .
nu vor afla sa se sature de mancare, diei pova..
tuitori de noroade tirani, se vor pune in tot loeul;
Cuvant al sfantului Efrem Sind 151
-
n- ~i daca cineva va aduce eu sine pecetia tiranului
u- insemnata pre irunte $i pre mana dreapta, va cum-
i'a para putine din cele se vor afla. Atuneea VOT
re muri pruneii la sanurile maieelor, vor muri si
Ie maicele de-asupra pruneilor lor; va muri taUiI eu
e- fiii $i eu femeia pre ulita, ~i nu va fi cine sa-l in-
'si groape sau sa-i stranga in mormanturi ...
Ie Putoarea rea se va face din mortaciunile eele
ra mutte, ee' vor . fiaruneate pre uliti $i pretutin-
ul denea, care mult va neeaji pre eei· vii. Dimi-
I; neata toU vor ziee cu suspinuri $i cu durere:
~i. cand se va face seara Ca sa dobandim odih-na?
, 1- $i venind seara iara$i' eu lacrami prea amari vor
gr~H intre dan$ii: oare cand se va lumina, ca de
nee azul ce ne sta asupra sa scapam ? .. Atuncea
,
se va ve$teji frumusetea fetei a tot trupul, sev,or
1, face fetele lor gretoase ca de morti, $i va fi urata
ri frumuseta femeilor, $i toU cei ce s'au plecat
,
l- cumplitei .hiare $i au luat pecetea aceluia, adeca
e paganescul chip al spurcatului, alergand catra
u dansul, vor zice eu durere: da-ne noua sa man o

r cani$i sa bern, ca toti tnurim de foame $i gone-


~i $te de la noi hiarele cele veninate 1... Si neavand
ce raspunde ticiUosul,va zice cu multa asprime :
- de unde sa vil. dau eu oamenilor ca sa mancati $i
l sa beti?, di ceriul nu voe~te sa dea pamantului
t. ploaie, $i pamantul iara.$i nici de cum n'au dat' se-
1. ceri$ sau roada.. Si auzind aces tea norodul, va
piange $i se va tangui cu totuI, ne avand man-
gaere de necaz. Neeaz preste necaz va Ii lor ne-
152 Cuvant al sfAntului Efrem Sirul

mangaiat, dici de buna voe, au crezut tiranului.


$i tidilosul nu va putea nici lui sa-si ajute (
~i cum pre dan~ii ii va milui 7... Intru acele
zile , va fi nevoi mari de· necazul cel mult al ,
t

balaurului, de frica ~i de cutremurul eel mare 11


~i huetul marei, de foamete, de sete ~i de mUl>-
I:
carile hia reI or. ToU cei ce vor lua pacetia lui d
Antihrist ~i se vor inchina lui, ca lui Dumnezeu c
celui bun, nu vor avea nici 0 parte lntru Impa- g
ratia lui Hristos, ci dimpreuna cu balaurul vor fi tc
aruncati in Gheena ... p;
Fericit va fiacela ce se va afla! prea sfant $i·
n'
prea credincimi, si va avea in inima lui credinta 10
,
fara de indoiaHi catre Dumnezeu, ca tara de frica ~
vor lepada intrebariIe· lui, defaimand munciie ~l rn
nalucirile lui.· lara mai inainte de acestea, va tri- za~

mete Dumnezeu pre Ilie Tezviteanul si pre Enoh, 10


ea un milostiv, ca sa faca cunoscuta· dreapta cre- ve
dinta neamului omenesc, si sa propoveduiasdi re
':,,1,
eu indrazneala cunostinta de Dumnezeu tuturor, nu
.
" ' ca sa. nu creaza. tiranului de frica ; ca vor striga . ce,
~i vor zice: InseUitor este, 0 oameniaor, nimenea mi
sa nucreaza lui nici de cum sau sa-I asculte pe ce
'-. '

acest luptator de Dumnezeu !... Nimenea din voi nie


.
i-,
"
sa nu se infricoseze, ea degrab se va surpa... lata ac!
r '
Domnul cel Sfant vine din ceriu, sa judece pre 1

toti cei ce s'au plecat semnelor lui. va


Insapupni vor fi atuncea cei ce vor vrea sa as- ell
culte si sa creaza propoveduirei Prorocilor. Iar rilE
aceasta 0 va face Mantuitorul ca sa-si arate ne- tor
graita sa iubire de oameni, ca nici odata nu voe-
Cuv4nt a1 sf4ntului Efrem SimI 153
.~------------------------------------

L ~te moartea pacatosului $i a necijratului, ci voeste


~ ca toti sa se mantuiasca ; ca nici in vremea aceea
~ nu va lasa neamulomenesc fara de propoveduire,
I ca fara de raspuns sa fie toti la: judeeata... Deci
~ multi, adeea din Sfinti eati se vor a,fla atuncea
la venirea spurcatului Antihrist, vor varsa rauri
de laerimi eu suspinuri c~itre Dumnezeu eel Sfant.
ca sa se mantuiasca de balaurul,. sieu mare sar.;.
guinta vor fugi in pustiet~lti si in munti, Si in pe$-
teri eu frica se vOt aseunde; $i 'si vor presara
pamant $i tarana pre capetele lor, rugandu-se
noapte si ziua eu multa smerenie. Si Ii se va darui
lor aeeasta dela Dumnezeul eel Sfant, si-i va po-
vatui pre dansii Darul in locuri hotarate si se vor
mdntui, fiind aseUDsi in gauri si in pesteri, neva-
zand semnele siinfrieosarile lui Antihrist. Ca ee- .
lor ee au cunostinta, eu lesnire Ie va fi eunoseuta
venirea lui. lara eelor ee lsi· au mintea de-a puru-
rea la lueruri lumesti si iubesc cele pamantesti,
nu Ie va fi lesne eunoseuta venirea aeestuia. Ca
ceJa ce de-a pururea este legat cu lucruri iumesti,
lIlacar daea ar si auzi, nu erede, si uraste pre eel
ce i-ar spune. Pentru aeeasta Sfintii se imputer-
nicesc a scapa, ca toata invaluirea Si grijele vietei
acesteea Ie-au, lepadat...
Atuneea va plange tot pamantul. Marea si aerul
va plange impreuna, Si dobitoaeele eele salbatice
cu paserile eeritdui; vor plange muntii Si dealu-
rile Si lemnele eampului; vor plange Si lumina-
torii eeriului dimpreuna cu stelele pentru neamul
154 Cuvant al stantulul Efrem Slrul

omenes~; ca toti s'au abatut -dela: Dumnezeul -


Sfant si Ziditoriul -tuturor -siau crezut
rului J - primind pecetea -spurcatului Antihrist, "
. locul facatoarei de vieata Crucii
Va plangepamantul si marea si cu totul va '
ceta glasul Psalmului .si, al rllgaciunei din
omuluiL· VOl plange toate bisericele lui
cu plangere mare,ca nu va mai sIuH sfinjirea
prinosul t.. lara dupa cese vor implini trei ani'
matate ai stapanirei spurcatului si afaptelor . -
si dupa· ce sevorimplini toote smintelele in
pamantul, dupa cum zice gura Domnului, aTU..,II',
va veni Domnul·, siMantuitorul nostru' ca un
gel stralucind, din·eeriul eel sfant, cel prea ~"UWY
Si 'infricosat Si prea sHivit, Dumnezeul nOSTrn.,'"
Imparattilsi Mirele eel fara de moarte ; pre
cu slava neasemanata, alergand inaintea lui
duelile ingerilot· slale Arhanghelilor, toti vapai
foe· fiind.Heruvimii avand oebii in 'los, si "elralllnUl
sbtlrand .si ,fetele si picioarele ascunzandu-Si' Intr'f'
aripele -sale celede foe, strigand' cugroaza. unillt
catrealtitl···· sf zicand : intreit Sfant, intreit' ~Iant
este .Domnu!.' $i gtas de' trambita gr~iindcu
Scula-ti-vacei ce doriniti,hlta a venit Mllreu,••• ,/
Atuncea se vor' deschtide mormanturile
auzi' tarinaeea. putrezita, aceamare si
venire a Mantuitorului,. si ca intr'o elipeala de '
se vor scula toate semintiile SI VOl diuta la··
musetea cea Sfanta a Mirelut $lmilioane si
de mii de Ingeri si de Arhangheli si nel1ul1narat~~
Din cuvintele Sfcintului Efrem Sirul 155
-
uI eel osti se vor bucura eu bucurie mare. Atuncea Sfintii
;elato.. dreptii ~i toti cari, nu vor fi Inat pecetia balauru-
t, in lui celui pagan, foarte se yor bucura... Si se va a-
>ruIUi. duee tiranu! legat de ingeri eu draeii dimpreuna
'a in~· iriainfea divanuiui. Iar eei ce vor fi luat pecetea
gura Jui ~i toti paganii ~i pacatosii se vor aduce legati ;
'ristos $i va da ImparatuI hoHhire asupra lor, aceea a
~a $i osandei eei ve~nice in focul cel nestins L.Si toti
Siju:. eei din· pesteri se vor bucura impreuna cu Mirele,
'r lUi, eu bucurie ne-graita, in Imparatia, cea vesnidi,
n tot impreuna cu toti Sifntii intru ne-sfar~itii veeii ve··'
Ineea eilor, Amin...
I ful.
eurat . DIll Ca'IIBLE Srll!OLUI EriE. SIBDL
, ru yl
\).
nori Sfantul Efrem zice,. pentru oare care eretici, ce
" ...
ran se priceau pentru miea de ani ~i pentru·· invierea
•~ii de eea de ob~te, caci ziceau ereUcii, ca are sa mai
iLfimU
fIe 0 inviere dupa 0 mie de anLSfantularat5. di
intre :.""

unul numai una are sa fieinvierea: Poate ziee Sfanta


;fant Seriptura pentru omul cel paciltos, care C)'a in tors
v
sprepocainta ~i a inviata doua oadi intru drep-

I

I
:lca:
,

tate, ~i' a inviat eu sufletul, caremai inaintede


Ii va pocainta era mort. Si pentru aeeasta zice de a
•.sata doua inviere. Ca invierea cea dintai este BotezuI,
. oeht
fro- pentm spalarea pacatuluicelui stramosesc,Si se
mll
•• inchipue~te inviereacea
, trupeasea la invierea eea
lrate de obste. Iar a doua este preeum am zis mai sus .
158 Cuvint ai sfantului Efrem 8irul

ell ucidere femeile asupra barbatilor se purtau.~ ..ifl,aro i:!m,u


i

Doua ucide'ri all indraznit: ca alt Iueru este.


,barbatuI$i aU Iueru tanarul. ,,$i acetor uci$i zice,
Ie-au luat femeile". "Ca eu totul desfranarea· zi(
~i inver~unarea intru acea vreme stapanise $i ,
dese ucideride oameni pentru femei se faeeau. •
lara ele pre barbati iischimbau cu lietu~inare. Ca
stricaciunea previrtutea trupului intru· prea curvie
o mustruluia, $i femeile nu aveau intru dragostea
lauda,. cL intru multi barbati... Atata ~i ele se in-·
nebunise, nu mai putin de cat barbatii, cu sufletul
batand razboiu... $i se rugau cei ce Ie luau pre "Am:
ele, sa moara ca maicu indracire sa slujasca stri- . Maica I
caeiunii. Ca atata sporise intre dansele patima ca sa'mi
cn~iei, incat $i fii· lui Dumnezeu s'au aprins cu intoTc
patima curviei cea necinstWi·.. Cine ar fi erezut
celor zise, canu va urma stricaciunea$imoar- riiare d<:
tea? . mare ca
Si .penttu acesta amzis aceasta, casa se'arate ~.
zel avea
sfar$itul, care· in vremea lUi Noie s'a facut. Adedi m
potopul care pentru aceasta s'au facut . (pentru mare "11
•• •
·prea curvie $i ueidere). Dupa ·CUI11 este SCriS in PlSlcel r
Sfanta Scriptura.!l) "ca s'au facutfiii lui Sit car~ {Ie SCOr]

'se ziceau fiii lui Dumnezeu, fii ai oamenilor"•.. aditate.


Pentru aceasta am pus cuvantul aeesta aicea : vazui al
,ea a$a va fi Ia sfir$itul 'Iumei,pentru-ca· va rodi trei art,
. cernJ ac
1) Facere Cap. 6, V. 2.
Descoperirile ltd Zisu Fasula 159
- insutit precum zice Sfantul Metodie al
au. lniltDi:UlLLU

ste ","_fn-·''''-, $i Se vor imbogati toti, $i atuncea SI.!


ce, intoarce oamenii spre curvie. Sfantul Efrem
:ea zice: dind nu vor mai fi oameni sfinti, a-
~i
are sa fie $i sfar$itul lumei...
iU.
...
,-.
...a
fie
DISfJOP£IUBILI LUI IISB rASOLA
ea
'n~
t. Descoperire
tul
re "Amfacut rugaciuni catre Dumnezeu $i catre
tri~ . Domnului $i la' Sfantul loan Evanghelistul
lrla sa'mi ariHe ce sant acestea care mi s'au ar~itat.
intorcandu-ma sa dorm, viid in a$temutul meu,
ut inca fiind: toata lumea s'a prefacut in
r· de-odata. Si de-asupra madi venia o. hiara
ca scorpia eu eoada ridicata, $i in variul eo-
te avea un ac mare; $i mergea pre deasupra a-
v
:a marci. din partea rasaritului spre apus cu
"uanie. Dupa aceasta 0 aM hiara in ehipul
,
In . pisicei pestrWi, s'a dus cu multi grabire aproape
scorpie. Jar ,en am famas miranda-rna de eele
adHate. M'am uitat dupa aeeea spre eer,iu si-l
•• vazui alb $i nOll ca oeoala de hartie, si am zis de
Ii trei ari, - Doamne miluc$te ; $i in data s'a deschis
acel nOll $i a esit un vultur foarte alb Si ea
160 Descoperirile lui Zisu Fasula

un {ulger a venit Ia mare. $i cum s'auatins aripeIc


Jui de marginea marei, IndaHl s'au ine-cat acele
dOllabiare (scot"pia ~i pisica), $i nu s'au mai vl..
~ut pre apa. Aripele vulturultti erau drepte cruci~
ca un chip de' cantar, $i picioare nu avea, iar in~
launtru intre aripi era ca un cap de om !anar foar_
te frumos, ~i penele Ii erau au rite pre margine
care indata ce s'au atins de mare s'a facut apa
alba ca lapteIe, iar marea s'a Iini$tit cu' multa
. ,
smereme ....

Descoperirea II

Am vazut multe ape foarte turburate, care se


po~orau rauri toate din partea Crivatului ~i tre- ".
'.
ceau spre partea rasaritului, 1uand oamenii si;. i
du~ea.·. lara eu starn intre rauri $i-i apucam sco.

tandu-i si dandu-1e cural Ie ziceam: nu va temeti


fratilor,ca nu va vor ineca apele; iar generalul
mi-a zis: ajuta norodului cat vei putea...

Pentr"U sfArtitul lumei

Mai bine sa raJni.1t' mincinos de 0 mie de on,


decat sa se ·faca 'acestea care se arata in aces!
veac : niet sa Ie dea Dumnezeu in Iume, sale
vada oamenii in vremea aceea. Multi' teologi
Dumiti vor invata norodu1 prin chipul invatattJ~
rei lor, si invatatura Ce vor da noroduhii nu 0 vor
Descoperirlle lui Zisu Fasula 161
---. ..
-
ipelc . asculta, fiindca nu fac ei acelea. care Ie invatl1.
:tcele .. Pentru aceasta vor fi multi cuvantatori de Dum-
" nezeu,. fatarnici ~i· vor invata ratacitele invataturi
, Va~ . ,>
ruci~
ale diavolului, adeca francmazonii si necredinta.
r in •. did in gura lor· va Ii venin diavolesc ~i trebue
1oar~
sa va paziti deunii ca acestia•.•
'gine
apa AUe vedenU ale lui Fasula, I-a
lulta
A trecut un om incuviin1at din partite rasaritu-
lui, calare ell dOi ostasi purtlitori: de croci, si
erau crucilemai inalte deca.t capeteie lor" ca de
doi 1) rupi~ Unn1 era de-a dreapta lui $i aUnl de
i ~ se a stanga. $i i-am intrebat: ce om este boerul a-
!

! tre~
cesta? $i mi-au raspuns: acesta este Sfantul Theo-
dor $i merge spre partite rasaritului, impartind
si-i
carti pre la prietenii lui care-l iubesc, iar intr'in-
sc().
sele are scris numele lui spre adeverire, Si unde·
metl· ii va prinde, sa arate iscalitura lui $1 asa vor
'alul trece prin toate strajile ne-impiedecati (ne-opfiti).

Vedenia II-a

Mi-a venit ca 0 hart~ mare in chip de cadru,


care avea fata Cat a unui om mare ~i foarte ne..
ori,
placut.•. Obrazul lui era ca de albina, ochii ·foarte
cesl
aruncati, din narile lui curgea Sange ~i e~ia urat
Ie
fum, gUra lui era foarte mare, dintii lungisi
logi
itu-
vor 1) Un rup=8 centimetri
11
162 Descoperirile lui Zisu Pasula

limba afara din gura, iar din gura ii· eSea foe
·mare in chip foarte intunecos. Si venea spre mi~
ne... Jar eu am strigat: Maica Domnului, ceeste
aceasta rautate ce viz?-. Si linistindu-ma putin,
,a venit a· femee sHlvita si Doamna cu· un copil
mic pre maini, $i mi-a zis: Te-ai. spetiat? Aib!
iudrazneaHi Si nu te terhe, ca eu am venit sa-ti
spun cine este acesta care a venit :>i a trecut pe
alcea: Acesta este Luceafarul care a dizut, 'Si
. TIU rna intreba un de
, merge ...

. Vedenla III-a
Ma aflam intr'o manastire aproape, $i acolo a
venit tro1 tigani sdrentarosi $i capetele lor Ie a-
veau legate ell niste peteet Cel mat mare dintre
.ei tinea in mana 0 carte de aur ca Evangheliile·
cele scolastice. Si mi-au zis: vezi cartea aceasta?
~$i am vazut-o, ca avea scrisoarea de aur eu sti-
·huri pre din afara, care zicea: AntilhJrist... Iar eu
I-am privit .cu urgie mare. $1 mi:-au zis iara.$-i::
presta putina vreme vor Iua sfar$it poruncile lui...
lar eu I-am blestemat si indata s'au ,ul.cut gaud
,'. ,;
prin toa'ta cartea cea de aur. Apoi mi~au zis ell
,multa manie: tu mi-ai stricat sIovele- mele... !$i
s'a facut nevazut.
Vedenia IV~~
Ma afIam intr'ocetate mare' ca Constantinopo-
luI unde era papor nenumarat, pravalii si ulitele
r j ;j curate $i foarte largi. Si au cazut foe din ceriu
!""
- lui Zizu Pasula. 163
Oc
11.. s'a aprins tot loeul·tar oamenii cetatei fugeau
•e .'. IS&fI~CU"'W.~~ am firs eu totil._ $i nu aveau loc und~
~

0, fuga,. $i eu le-amzis: nil est~ vre-un cre$tin


lil cetatea . aceasta ca sa n~ mantueasca ?Iareu
hi strain, $1 am z~ unuia: ou este vre-un
ti Il!r~i'lD in cetatea aceas~ care se pierde de foe,.
sa-l intAlnesc? .• $i mi-au' ~is: este. oa{e-care.
vino sa mergem la casa lui: $i mergand
am .aflat un om nobit $i femeia mai in-
IMIV'iin:tata.· Apoi am zis omului eelul nobil :te
sa':mi arati la eine va inehinati aicea? iar
Aua-"a. rasp1U1$: vino de vezi la' eine ne inchi..
l .
$im-au dus intr'Q camera· in care era 0

$.
foarte .frumoasa,. desehizand-o. au . seos
basm,a aurita in ear~ era. 0 Evanghelie' eu -totul .
. aur . $i alba, $i mi-au.. zis... La a'Ceastane in-
.

.~lam noi. - lar eu i-am raspuns~ ~ . Da-mi-o


'$1 mie easa rna· inehin $i eu. - Si mi-au
. ia-a $1 fa ce voe~ti, far eu le-am zis:v~i~
mergem sa ne. inchinim eu toatafamiliea,. ~
In~m dus la 0 piatra inradacinati $i m~am suit
IDumal eu de m'am inehinat $i dese~and evan-
cea de Ja loan, am plans... Iar laeramelc
cazut inlunt·ru pre hartie
~ . .$i. s'a . inehegat in-
de s'au faeut ca aurul. Si mi-au zis omul
incuviintat: dup8, ~. se VOl' irnplini in lume
IlOil:e' riutitile. atuncl au sa vie ioti sa se .in-
)tlli11le' Ia ac~tl. evan&belie.. '.
Amad~s JllUl~ marturii:J)1ea adevlrate dela .
•""~~4 dreptl $1 Snntl~· .pentru ca$e vor. boteza
164, Pentru Sf!nta Sofia din Constantinopote

din toote neamurile $i ereticii $1 inchinatorii d&


1
IdoH. Vor veni $i se vor uni ell Biserica Rasari.;
I
tului $i se vor face una. 011 $i insmsi gura Dorn..;
nului a zis: ell trebuie s~ se propovaduiasdi mal
,11
intai Evanghelia dela 0 margine -a pamantulup
pana la cealalt11 margine a pamantului $i pre
:z
urm11 sa fie sfb$itul...
II
p
n
PBITBD srll!' SOrIA DII fJOIS'AI!IIOPOtt
Se aDa sub biserica Sfintei Sofia aWi his&-
0
rica. $i cand au Iuat turcii Constantinopolul, atun.
cea in vremea: luarei slujea preotii cU' arhierelf
Sfanta Liturghie, fUnd adunat $i norod. Aces~' fi1
. b(
toti au adormit de atuncea PH.na acum. Iarttt , nl
vremea cand se va Iua deIa turci Constantinopo..
m
lui toti aceea cati sAntacolo adonniti vor invUa, '
d
precum Ja Efes au tnviat cei $apte mucenici, ~t IB
vor intreba: uude este ImplratUl c.Qnstantin? .• ,
to~
Deci, intru turburare au adonnit, intru turburare'
.... .
vor $1 lDvla.•.
nu
an
mi
.!.l Deseoperlre $i
';J
:tis
La Imparatul turcesc era un croitor crestin cu ()
numeleHristea, care f11cea haine Ia toti Pa~ii $1 <
'\
la tot singlitul impariteso... $1 unut din Pa$f, ,$i
iubea foartemult pe Hristea, $i ,8'a itlt~mplat de'de
s·abo·Inavit pa$a, care iubea pre Hrlstea· DeC!'
Pentru Sfanta Sofia din Constantinopole 165
- ,

'- '.auzind 'e1 cl, este Iixllnav


"

J)a$a, ip toote zilele


ii d&
v .rnergea la el ca sa-l ",azi, iar fiulpa$ei nu-l
.san.,; lasa ca sa mtre la pa$a... Pe vremea aeeea od-
)0In..;
.ce ere$tin care avea case mari od mO$ii, docu-
mar'mentele eran la pa$i. Peste puUna vreme ·flean-
Itulu~ 'tdu-se sanatos p~, a. -venit la el Hristea $i i-a
Pre- zlS llasa:: Hrisreo, .pentruce n'ai venit ca sa rna
maivezi, cil eram sa mor. Atunei et' i-a spus
"rieina: Am venit stapane in toate zilele, dar nu
ro'a lasat sa, intrUl la tine•.. $,i 1-"a intrebat pasa
loti iicandu-i: cine nu te-a lasat sa vii la mine? $1
a zis Hristea: fiul tiu... Atuneea a desehis 0 lada
lise- "$i i-a dat lui Hristea toatedocumentele. Apoi ' 'a
tun.. 'chemat pasa pre fiul sau si i-a zis: pentru ce
erel!' , ,
n,u ai lasat sa vie Hristea,' Ia mine cand era,m
i!3tiIJ
',bolnav?' $1 e,l a zis: pentru docume,ntele caselO,r
, it)
, uu I-am lasat. $1 i-a zis tatal lui: liule nu este
)po·
multi vreme $i avem sa ne facem ii noi crestini;
vila; ~,imparatia noa5tra va sta numai paua la anul
, ,t, '1881, $1 are sa caza, si avem sa" ne facem eu
a
. t1?... '(otll crestini. Apoi zis lUi Hristea: eunici odata
~re
ou ti-am fleuf niei un bine, villo dupa mine;' sf
am mers - , .~i.
in Biserica Sfilitei Sofli, a -
zis catre
mine: ridica peatra aeeasta, care era ca; 0 u$a,
, Ii am apucat eu 0 mana sa 0 rldie, fara el rhi-a
. .zis: apue-o eu amandoua m4inele, di nupoti sa
cu " () ridici eu un'al cld este grea._
: $1 .$i aia' apncand-o de un beleiug, am ridicat-o.
1~, , .$i pogoranduftne pre searl in lOS, eu tremuram
de ~e friel,' ca gilndeam ca de acum aieea rna lasa..
ecf "
166 Pentru· SfAnta SOfia dlnConstantinopoie

$1 era acoto 0 ·mutUme de norod ~i osta$i, Ce


-
st.teau ca adonnlti in pfclo31'e·.. $1 i-am zis: Stl_
pAne, pentru ce nu-l dati 'afara, de stau aiee!
8$a?$i el tni-a· zis: nu poate nimenea ca sl~t
dea, caef cAti s'au apneat ca sa-i deaafara, unn·
au orbit, atUi au ramas ciungi $1 altti au olotttt
fara aHora gum la ceala Ii s'att tntors $1: Diet
macar a se atinge de ei nn se poate:ca' ciJi&
. poote a Se tmpotrivl lui Dumnezeu? .. lara ·eu it
tot sileam· ca sa e$im $1 el. mia- zis: vina duol
mine, $1 ducandu-ne mai· tnJauntru. am vazut· ar~
hierei. diaeoni $1 preott.~ $i era Imparatul in scaUit
si land eJ era un soldat batran cu sabia de'
atnandoul partiJe ascutItl, $i avea mana dr.-eaptl
'pre sabie, iarl sabia era pre. Jumlitate scoasl
din teaca... $ia zis pa~a catra mine: cand va· e$t
sabia aceasta din teacl, atuneea are sa cada 1m-
plratia noastrL.
,f
$1 era.uosta$ii cu .bainele din vremea aceea. $I.
,
norodul . a$Uderea. $f am plecat sa. e$im :$1 It
inceput pa$a a se sui pre sc.ara, iar eumergeam
dupa dansul.$i era un cilugar diD eei adonniti,
ca de treizeci de ani de varstl, en 0 carteio
mana. lareu i-am luat cartea din mana $i am
bigat-o in sAn fld sa .sUe pa$a, $1 am mers
t,/'.
'-, ,
.,
acasl. ApOi am pus-o· in casa de fier ca a doua
zi sa 0 cttesc ;1 clut!nd-o a t!ouazi, n'am mat
gasit-o. Am intrebat prefemee $1 i am· zis: nu-
mal tu utnblf ineasl, eu niciodata nn am umblal
~, "

$f i-am zis:· poate cia ai hutt cheile din l:tuzunar?·.•


S14ntnl Efrem Sirulpentru a dona venire 167

$1, te, Apoi am rugatmult pre pasa, zica.ndu.,.i: Sta..


: Stl.. pane, te rog sa mergem iaraSi Ia Sfanta Sofia.
aicea ' dar el rrii-azis ca nu se poate,'fiiI1d ca trebue
l sl;,;t sa ia Voe de la Imparntul... Atunci eu I-am su..
, unn parat mult pentru aceastasi deabia s'au plecat
'Io~ In scopul meu ~i a dona oata~ Si ducandu-neam
t Uict gasH carlea in mainele calugarului. Si i-am spus
cine pa$ii: Stapane, dind am venit intai, en in urma
eu it ta 'fiind, am Iuat cartea ,din mana dHugarulut
dupl acestuea, fara sa stii ttl. $i pa$a mi-a zis :Si cum
tar;, ~ ai putut a 0 Iua? eanoi t1.iti a ne atinge deef
CaUt' fiu putem:pentru diramanem sluti... Sieutn'am
l'de dus la Patriarhul 'Si i-am spus toate pre rand...
)aptl'
oasl 1) euviat al sfAntBll1i Bfram Situl
t'~1
pentru a dona venire a
1m-
Domnulul nostru Usus Hrtstos, ca sl cunoascl
cre,tinli cum sA vietuiasd. c!'e~tItte§te.
a $I
,i a "Ascultati pentru a dona $i infricosata venire
eam a Stapanului nostru Iisus Hristos. Pra'tilor met
nitit iubitori de Hristos! Ca eu mi-am adus aminte
tn de ceasul acela $i m;am cutremurat de multa
am frica, aducandu-mi aminte de cele Ce var sa se
lers descopere atuncea: ca cine Ie va povesti pre
oila dansele, eu ce fel de limba Ie va grai? si in
rnal care auz va indipea, sa auza pre acela? Cand
nu.. Imparatul Imparatilor seulandu-se din scaunul
tal
.?~~
1) Sf. Efrem Sirul Tom.· II.
168 Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire

slavei sale, 8e va pOg'ori sa cercetezepre toti ~d


cei ee loeuese lumea, si sa ia seama fie-ciiruia. eli
si sa dea plata bun a eclor vrednici, iar celor nu
vrednici de mundi sa Ie dea munci ca un deept ~
judeditor... .eel
Dec} de acestea aducandu-mi aminte, cu frica $i
sant tinute madularele mele $i despre toote par- tal
tile sant slabanogit. Ochii mei lacrameaza, gla- .de
suI meu imi' amorteste, buzele mele sjau lipit; sec
limba mea se ~nfioreaza si gandurile tacere cu- va
geta... O!... cat de smt sunt a zice pentru fol08ul .cUt
vostru, si friea ma sileste sa tac!... Cil. acest leI j
de mali ~i infr~eo$ate inmuni nici s'au mai facut pre
dinineeputul zidirei. niei se vor mai face intru fur.
toate neamurile!... Ca acum adecli de mu1te or! bti
daca . se face fulgere mari $i luminate, pre tot .cer
. omul i1 sperie $i ne pledim la pamant. Dar a- VOt
tunci cum vom suferi eand vom auzi glasul tram- !VOt
bitei din ceriu, mat presus de cat tot tunetul eea
strigand si desteptand pre cei din veac adonniti, voe
drepti $i· nedrcpti. Atuncea in iad ·oasele firel tim;
omencsti auzindglasul trambitei, vor alerga ell al I
sargninta, diutandu.-$i incheeturile lor... Cand vom (l00

vedea toata suBarea oamenilor intr'o clip a de 4e i


ochi sculandu-se Hecare din locul san. $i adu, serr
nandu-se din cele patru margini ale pamantului
...
la judecata ea va poronei Marele Imparat, cela sa l
ce are sHipanire. preste tot trupul, si indata cu flee;
cutremur $i eu sarguinta va da pamantul pre
mortii sai. Ori hiara de i-au sfa$iat, ori pe$ti ;- au 1)
Sfantul Efrem Situ' pentru a doua venire 169

~drumicat, sau pasari de i-au rapit, toti intr'o


~lipeala de ochi vor sta de fata, $i nici un par
·Sltl va lipsi! ...
Cum vom suferi fratilor, cand vom vedea raul
.eel de foe, esind en manie ca 0 mare salbateca,
. fi maneand muntii $i vaile. $i arzand tot paman-
i., tul $i Iucrurilecele de pre el? .• Atuncea iubitilor,
.de foeu! acela raurile vor lipsi, izvoarele vor
:
:
., seea, stelele vor cadea, soarele, se va stinge, luna
• va trece$i cerul ca 0 carte se va strange, dupa
1 este seris.
I Atuncea Ingerii trimetandu-se vor alerga im-
t . prejur adunand pre eei alesi dincele. patru van-
f

I rod, precum a zis Domnul: de la marginile ceru-


i iui pana la marginile lui... Atuncea vom vedea
t .ceriu nou, $i pamant nou dupa fagaduinta. Cum
vom suferi atuncea iubitorilor de Hristos, cand
. ,\Tom vedea infrico$atul scaun gatindu-se $i eru·
cea pre care s'au rastignit pentru noi de buna
voe, aratandu-se? Atuncea vazand toU intru inal-
time ariWiridu-se infricosatul si SHintul Schiptru
al marelui imparat (adeca SHinta Cruce), va cu-
nDaste de aceea fiecare $i isi va· aduce am-inte
de cuvantul Domnului, ce au zis: "ea se va arata
semnul Piului omului pre cer.1}" Si se vor in-
.crcdil1ta toti. di in unna acesteia, Imparatul va
sa se arate... In ceasul acela fraUi mei. va .ganai
fiecare cum sa intampine pc infrico$atul Imparat
-.---~--

1) Ev. Matei Cap. 24 V. 30.


170 Sfatttul Efrem Sfrttl pentru a doua venire

~i i~i 'Va aduce aminte de toate faptele


Apoi 1si va vedea flecare pre ale sale
stand inaintea sa: ori bune, on rele.
Atuncea toti cei milostivi l1i care s'au POcatt
curat, se vor bucura vazandu..;si rugaciunile care
mal inainte Ie-au ttimes· Vor vedea ceiindura~·.
pre eei scapatati Si pre saracii pre care aicea
i-au mUuit, rugindu-se pentru ddl1$ii, lucrtlrile
ceIe bune ale lor vestindu-ie inairttea Ingerilot
$i a oatnenUor. lara altii, iara$i lacramile $i oste.
nelele cete prin pocainta; $i accstia vor sta Ve..
seli si luminati, "asteptandu-Si fericita nadeide· $1 ..
aratarea Slavei marelui Dumnezeu si Mantuitoni..
lUi nostru lisus ftrisfos". Si pentru ce nu zic tn .
scuii cele mai mari;cand vom auzi glasul eel <
mare $i infrico$ata strigare dintru inaltimea ce-.
rului iicind: lata· Mirele vine; iata Judeditorul
se apropie; lata Impiratul se arata; judeditoiut
judecatorilor; sa descopere; iaU! Dumnezeul tu.
turor, vine sa judece vii sl mortH!...
Atuncea· iubitorilor de Hrisfos, din strigarea a... ·
ceea Se vor cutremura temeliile Si rarunehii pa-
mantulul, de la margini pana la marginile lor, $1
toate adancurllet.. Atuncea iratilor, stramtorate,
frica $i spaimi va fi preste tot omul, din striga-
rea ~i glasul trambitei; si friea d'e a~teptarelt
celor Ce vor veni asupra lumei. Cit puterile ceru..
filor se vor eUttl, precum este scris. Atuneea vor
;!
alerga, inainte ingerii, cetele Ardlzanghelilor impre-
una vor alerga, Hemvirtdi $i Serafimii $i eei cu ochii
multi eu fade si eu putere vor strifl3~· Sfi:1ntt
--.
leT·
SfAntut Efrem Situl pentru adoua venire

Sfant! Sfant Domnul Savaot cela ceeste, Si eel


171

'"
:rurt . ce era $i eel ce vine, AtottiitoruI... Atuneea toata
zldlrea,· in eer $i pre pamant, $1 sub pamant cn
)clUt cutremur $i en tirie va striga: .Bine este euvan-
care tat Imparatul··· eel ee vine intru Numele Domntt-
Irati Juit..•. Atuneease vor desfa:ce eeruritesi· se va
icea descoperi Imparatul ImparatUor, eel prea eurat $)
uile . sla:vitul Dumnezeul nostru, ·ea un fulger infrico-
rilOt sat en putere multa, s1 cu slava ne-asemanata;
Iste.o precum $1 Sfatltut loan euvantatotui de Dumnezeu
ve.- a propoveduit, zicand "lata vine pre norii· eertilul
e $1 $1-1 va vedea pre el tot ochiul$i eei· ee I-au
)ru.. impuns pre el"•.. $1 vor ptange tntru" venirea tuty
: in to ate semintiele pamantutui!-...
eel Oareee fel de suflet se va afla atuncea, e;a sl.
ce... poata "dbda, dind cerul $i pamlntuJ vOr fugi?
:>rul precurri ziee· Teologul larasi. "Vazut-am un scattlt
:>rul mare, : alb sl pre eel a "ce sedea pre dansul de a
tu- "diml faUl au fugit cerut Sipamantul $1 loc nu
s'a aflat 10r"·1). Vazut-ai acest fel de frica vreo..
8.- datl? Vazut-ai acest" fel" de infricrnsate ~i spat...
pa- mantltoare .lucruri? "Ceru} $i prurtantuI vor fugi!..
, $1 $i cine, fata de aeestea Vor putea sa steil? Nor
Ite, "paciitosii unde yom fugi, clnd yom vedea Scau-
ga- nele puittdu-se ~r ""pre Stapanu} veaeurllor se..
rea: zlnd? •• Clnd yom vedea o$tile eele flrl de 'lU-
mar, en frica stAnd tmprejurul scaunulul.
vor " Atlincea seva tmplinl prorociea lui DaniiJ,.
Ire-
;hil 1) Apoca1ips Cap. 20 V. "1t.
nit
172 SfAntul Efrem Sirul pentru a doua venire

~re zice: ') "Priveam pana ce s'au pUS scaunele


'si cel vechiu de zile au ~ezut; imbracamintea lUi
alba ca zapada, parol lui ca lana cea curata;
'scaunul lui, para de foc, roatele lui foe arz~nd
,i rau. deioc curgea esind dinaintea lui... MU de
.-I :'-.;
. lIIlii sluJea lui, $i intunertce de intunerice sta ina-
antea lui: Judecatorul a $ezut· $1 cartile s'au des-
' "
.ch,IS.'.
Mare frica va Ii fratilor,in ceasul acela, si
~roaza $i spaima, cand va sedea acel nefatamic
ludecatoriu $i se vor deschide infricosatele a<:e-·
lea dirti, unde sunt scnse lucrurile, cuvintele $1.
japtele noastre, acelea care am grait $i· am lucra.(
in viata aceasta, sf am socotit ca se vor tainUi
...de Dumnezeu, care cearca inimile $i rarunchU,
dupre cum este scm: "ca perii capului vostru.
toti numarati ~&nt·'. adeca gandurile $i aducerile
aminte,pentru care vom da seandi la Judecato-
,rul.•• O! de c~ae Iacrami avemtrebuinta pentru
.ceasul acela; $1 ne lenevim... Ol cat yom plange
.$1 yom suspina, cud vom vedea aeelemari da-
ruri, care' vorsa Ie ia dela lmparatul Slavei, cei
·:ee bine s'au nevoit. Candvom vedea en ochii
.nostri negraita Imparatie a cerurilor! Iara.$i de
_alta parte vom vedea infricosateie munci aratan-
.du-se. iar in, mijIocul aeestora pre toote semin-
tiile $i toati suflarea omeneasca, de la Adao
celinta,i zidit pana la eel mai de preurma nas-
,cut dec!t toU, $i pre top cu cutremur genunchele
:plecandu-si si inchinindu-se pre fetele sale, pre-
,,
,
. 1) Cap. 7, V. 9. 10,
- SfAntul Efrem Sirul pentru a doua venire 173

Ie cum este seris: "Viu sant eu, zice Domnul ~i'


ui mie se va pleca tot genunchiul"...
a; Atuncea iubitorilor de Hristos, toata omenirea
Ld stand intreimparatie si intre judecata, intre viall
Ie
si tntre moarte, intre slobozenie si' intre nevoi,
l-
toti .infricosatul ceas al jUQecatei asteptandu-l:
nimenea la nimen! nu va putea ca s3.-i ajute.....
Atuncea se va' cere deta fiecare marturisireacre'"
si dintei si tocmeala Botezului: credinta neinUnatl
.c
de' tot erezul sl pecetea nesfaramata, si, baina
nespurcata, dupa cum este seris: "Ca toti cel
,i
dinprejurul
.
lui vor aduee daruri infricc:,atuluf
.t ~.

Imparat... Ca de 181 toti cel ce in nurnarul credin..


li
ciosilor s'au inscris in Sfanta Biseriea, se va cere
i,
dupa' puterea sa' Ind. ·cel putemiei tare se vor
1
cerca; . dupa cum este scris: "Caei caruia I s'aln'
dat mUlt, mutt se va sl cere de la dan suI, slcu

ce masura va masura fiecare, i se va masura luI...
I
Insa, macar mare de ar Ii cineva, macar mle,
,•
de-opotriva toti eredinta am marturisit-o,
. .
Sfanta'
pecete am Iuat-o, toti asemenea de diavolul De-
am. lepadat scuipandu-I si suflandu-I pre dansur~
$i toti asemenea cu Hristos ne-am impreunat in-
cl1inAndu-ne lul... Daca' cu adevarat ati inteles
puterea talnei colimvitrei' (ascaldatoarei)si a 1e-
padarei de eel strein. FUnd ca lepadarea~ pre
care ilr vremea Sfantului Botez' a 0 face nt se-
cere, mica se arata; dar intelegandu-se,prea
mare: este. Cel ce au putut-o pazi. de irei od;'
fericlt va fie ell prin putine gniiuri, de· tot ce' se
174 Sfantul Efrem Siru{ pentru a doua venire

numeste du, pre cafe il ura~te Dumnezeu, ne


Ol
; ,j
lepadam. Nu de unul, sau de doua. sau dezece,
i_ :

.ci d~. tot ce se .l1umeste rau, pre care it uri.ste


DUll1u ezeu,. ne .1epadam. Adecl ce zic, m~ lepld

, ,1
~i~, de satana $1' d.e toate lucrurile lui... De cal.'e
lucruri? Asculta: de. 'cume; de prea eurv.e, de
, .
'l1~curati~, de nUnciuna, defurtisag, d~ zavistie,
~

. I
de otriiviri, de vrlijitorie, de desciIJtare, de rna-
nie, de iutime, de hula, de vraJba., de prigonirt},
de pizma. Ma Jepad de betie, de. cu.vintarea de'
,~rta. de miUdrie de lenevire· Ma lepid de casuri
.~i de canta,re cu alauta. . ' de cintece dracestisi
lu
strlcarile de capii,· de vrhJirea· eu pasarl, de in...
trebarile duhurllor, de scrierea pre frunzt}. Ml
tr:
lepld de jertfirea de idol!, de singe,· de sugrumat
'6i fie mortaciune.·
ea
g~
•$lpentru ce zic multe? ca nu este vreme pre
joate a Ie pOv~ti, ci pre cole multe sa Ie treceD)
fi(
.sl··in ·scurt" sa .zlcem: AU lepid de toate cele din
~:
:so.are $i din luna $i de cele ce se fac in stele;
g\J
"$1 de cole din izvoare $i c;Un capaci $i .decele , Dl
din raspantii $1 de a~esteclri $i de altele multo
necuviincioase lucrurl, ,care 'urit este a Ie face
ne
D~
$i a Ie grli. De aecst~' toate si de eel~ as.erne!"'
pa
De'll aces-tora, ue lepa.dam intrulepa,<iarea de la
SfiintuI' Botez, pre. care toate Ie $Um ca lq~rud
ce
$i invat!turl sAnt ale dlaYolului..•
ce
au
Pre acestea toate, intru,· intuneric fiind .mal
r11
-inaiqte subt .$tip4nirea djavolului, am lnritat
mai inainte de a s081 Ia nol lQlllina, ciRd eram
Sf4ntul Efrem Situl pentru a doua v~nire 175
---------------------------~-----------

vanduti de paeat; lara cand a venit Iubitorul de


oameni ~i Milostivul Dumnezeu, sa ne izbaveasca
pr~ noi dintr'o· inselaciune caac.easta ne-au cer-
cetat pre noi rasarltul" cel dintru inaItknt;, $i s'a
aratat Darul lui Dumnezeu, eel mantuitor, si s'·an
dat pre sine'si scbimb pentru noi si. ne-au rascum-
. para.t pre noidln inseHiciunea idoleasca,. $i bine
a voit a ne inoi pre noi prin apa ~i prin Dub.
peei de ac~stea, de· toote ne-am "lepadat ~i ne-am
((e ornul eel vechiu, impreuna cu toate
Jr"r.t-ollo J.rl, si ne-am imbracat intru Adam cel nou.

Deci, eel ce face aces tea de mai sus zise rele


. dupa d'ar. din dar a cazut. $1 Htistos in.:.
nimica n~-I va. fol08i pre (linsul" petrecan4
., in.tru plicat. Auzit~ati. iubitorilor. de Hrist(Js, de
mUltime de rele ne-am lepadat prin putine
'Deci, pre aceasta Iepadare $i pre buna
o cere in ceasul si ziua aceea" de In
qintre ~o.... Cascris este:"Din cuvilltele
~e te vei indrepta". $i iarasi Domnul,zice: ;,Din
. gura ta te votu judecapre tine,. sluga'vicleana"!
Deci ar~tat este, cli din -cuvintele noastre, sau
ne osandim sau ne indreptam' in caasul aceta.
Dar eu ce chip se vor intreba,? Se vor intreba
pastorii. adeca Episcopii. $i pentru ale IQrpetre..
ceri (viewire) $i ·pentl11 ale turmei lor. Si se va
cere de· la, iiecareoile celecuvantatoare caref le-
lua! in sam·a de la Hristos. mai Marele 'Pbto-
114"1&. $l daca. ~in nepurtarea de grWi a Episco-
176 SfAntul Efrem Siru} pentru a doua venire

pului va lipsi vre-o oae,· sangele ei din mainele·


lui se va cere.
Asemenea inca $i preotH vor da seama pentru·
Biserioile lor- Impreuna ~i DiaconU, $1 tot creoi
dineiosul pentm casa sa, pentru muerea sa $1
pentru fii $i pentnl slugi $i slujnice, vor da sea~
ma, de i-au hranit $i i-au crescut pre ei intru in~
vatatura $i sfatuirea Domnului, dupa cum p()..
runce$te Apostolul. Atuncea vor fi intreba~
Imparatll $i boerii $i bogatii $i saracii $1 eel
mici $ieei mari, pentru lucrurile ce au Iucraf
Ca serfs este: Ca toti vom sta inaintea divanulu'
lui Hristos, ca .sa-$i iafiecare dupre cum ell: tru:
put au· lucrat, ori bune, ori rele. Si aiurea iadsi·
seris este: ca nu este cine sa scoata din mainel~
mele.
Ne rugam tie, ca sa ne spui nona cele ce s~
vor face pre unna aeestora.•.
Nu voiu gral intru durerea inimei mele, ea nil'
puteti auzi; pre cele ce se -vor face pre urtna
acestora, ci sa -inceHim, of iubitorilor de Hristos~··
Deci iara$i au zis iubitorii de Hristos: All doatr.·.'J •
mai infrico~ate sant de. cat eele mai sus zise -care: ]
am auzit de Ia tine? Dascalul iara$i a zis Iacrl.. c
mand: Si zic Cll lacrami, ca niei este ell putintl t
fara de Iaerimi a povesti pre acelea, fUnd c! d
- Sfantul Efrem SiruI pentru a doua venire 177

mete
voua, ~i voi inca pre altii sa i invatati. De ~i
inirna mea rna doare pentru povestirea aeeasta.
:ntru·
insa ertati-rna pre mine fratilor bIagosIoviti: ea
ere- atuneea iubitoriIor de Hristos, dupa ee se va
1 $1
eerea ~i Iuerurile tuturor se vor arata inaintea
sea..
.Ingerilor si a oamenilor ~i toti vrajma~ii se vor
I tn-
pune subt pidoarele Lui, si se va surpa toaHi
Po-.
stiipanirea ~i puterea ~i se va pleea lui Dumnezeu
~batJ
tot .genunehiul, dupa cum este seris... Atuneea ii
eel va desparti pre dan~ii unii de altii, preeum pasto-
~rat.
ruI alege oile din iezi, diei eei ee vor avea lu ...
lUlut
eruriIe eeIebune ~i rodurile eeIe bune,. (se vor
tru..
. dl~sparti de eei fara' de roduri si paeato$i), care
lrasi
vor straluci ea soarele...
inele
Aee~tia sant eei ee poruneile Domnului au
pazit: Milostivii, iubitori de· saraei ~i iubitorii de
~ se
sarmani, primitorii de streini, eei ce imbtadi pre
• eei gOi, eei ee eereeteaza pre eei din temnWi,
l mr
sprijinitorii eelor obositi, eereetatorii eelor ee zae,
.rtna
. eei ee au plans acurn preeurn au zis Domnul, cei
~tos~
lati . ce au sadicit aeurn pentru bogatia cea ee esje
in eeruri, eei ee gre~alele fratilor au ertat, eei
care
erl.. ce peeetea eredintei nesfaramata ~i nelntinata.· de
. tot eresul 0 au pazit... Pre aee~tia Ii vapune
tinti·
lea de-a dreapta. lara pte iezi de-a stanga... Aeestia
Ce'
sant eel Hira de roduri, .care pre Pastorul eel
l Ie'
bun I-au inHiratat; cei ee nu au Iuat aminte Ia
vol glasul rnai marelui .Pastorilor; eei ingaD;lfati, eei
'.inte nepedepsiti, eei ee in vremea aeeasta de aeurn
a poeaintei, ea ni~te iezi au iueat ·~i s'au desfa-
,I

178 Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire

tat, care au eheltuit toata vieata intru mahmurii.


betie ~i nemilostivire in toata vremea vietei lor,
m
ea bogatuI acela care niciodata nu a miluit pre
saracul Lazar; pentru aceasta ~i in starea cea de
a stang,a s'au osandit ea ni~te nemilostivi si ne·
in
m
indurati; Si care nu au roduri de podUnta niei
trl
unt-de-Iemn in candelele lor...
iii]
Iar, eei 'ce unt-de-Iemn de la saraei si-au eum-
tr'
p~irat $i 'si-au umplut vasele lor, de-a dreapta
Ta
stau, sIaviti. $i euviosi, straluciti tinandu-si ean-
UI
delele lor, si aud fericitul acela si milostivul glas:
Sal
1 "Veniti blagoslovitii Parintelui meu de mO$teniti
est
imparatiea eea. gatita vOua de la intemeierea Iu·
dul
meL" lara eei de-a stanga, pre dureroasa aeeea si
se
illtristacioasa hotarare 0 vor auzi: "Dueeti-va dela trh
mine blestematilor,in focul eel vecinic care este
dUI
gatit diavoluluisi ingerilor lui ..." Precum nu ati. Sail
miluit, asa niei aeum nu yeti fi miluiti; precum
$i.
nu ati aseultat glasul meu asa nici eu acum nu mol
voiu aseulta tanguirile voastre. Ca mie nu mi-ati sa
u

slujit, niei flamand fiind m'ati hranit, nici insetat va


fiind m'ati adapat, niei ea pre un strein m'ati ne-1
primit, niei gol fUnd m'ati imbraeat; nici bolnav ca;
fiind m'ati eercetat niei in tem"ita fiind eu, ati •

$1 II
A

venit la mine... Ai altui domn Iueratori v'ati Hi· au j


cut; sluUtori ai diavolului! Pentru aeeasta dueeti- zice:
va de la mine. toti lucratorii nedreptatei.. Atuneea·. de (
• ., v • .."
se vor duce aeestia la munca eea veelmea; lara nu f
dreptii in vieata eea vecinica.·. nada
1) Matei...
SfAntul Efrem 'Sirul pentru a dona venire 179
-
i. Dar oare toti intru 0 mundi se vor duce? Sau
, tnulte feluri de munci sant? ..
e Multe feluri de loeutia,le muncHor sant' preeum
.'
'" in EvangheUe am auzit: di este intunerieul eel
mai din-afara, ara.tat este di si altul mai dinUiun-
i tru este; Ghiena focului, aU loc este; Serasnirea
dintilor, loc osebit; Viermele eel neadormit, in-
tr'alt IDe este; Iezerul eel de foe, aU Ioc este;
l
Tartarul, loe osebit; Focul eel nestins, a sa lature
are; Cele de desubt $i peirea intru ale sale locuri
sant; Cele mai de jos ·ale pamantului, alt loc
este: Iadul unde se intore pacatoSii si putul ia-
, dului, loc mai cumplit esteL. Intr'aceste munci
se impartese ticalosii pacatosi, fiecare dupa po- ,
.
triva pacatelor sale, ori mai iute, ori , mai moole.
dupa cum este scris: ca in lanturlle pacatelor
sale fiecare se strange... Intru aeest fel este inca,
$i. se va bate mult Si putin; si preeum aieea sant
multe feluri de munci, asa si in veaeul eel ee va
sa fie. Iarcei ce au intre sine'si vraiba, de se
'va intampla aeestora asa sa se duea din trup,
ne-treeuta munea vor ana in ceasul judecatei, si
'ca niste urati in foeul din' ·afara se vor trimete
Si intru intunerecul cel fara de sfarsit, ca cei ee
au defaimat porunca cea Iesne a Domnului, care
zice: iubiti-va unii pre attii si ertati de sapte-zeci
, de ori cate sapte. Insa tot pacatosul dator este
J.1U fara de grije a petrece, nici, iarasi a se des-
ttadajdui: ea Mantuitor avem catre Tata}, pre
Jsus Hristos Cel drept, si el este pentru
180 Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire
-
cuditirea pacatelor noastre. Darnu peu-
tru ale celor ce nu se grijesc, nici pentru ale
eelor ee dorm si sforaie, nici pentru ale celor ce
se desfateaza si did... Ci pentm ale acelor ee
. plang si se poeaese si striga catre dansul noap-
tea Si ziua,care Se vor mangaea de MangaitoruI.
lara eela ce a paeatuit si si-a uitat paeatele sale
si asa a esit din trup, preste acesta mania lUi
Dumnezeu va eadea, aeeea care Manasi a ves-
tit-o, zieand: ,,·ea nesuferita este mania ingrozirei·
Tale eea asupra paeatosilor.·."
Vai iubitorilor de eurvie!Vai betivului! Vai ee-·
lor ee eu thnpene si eu fluere beau vi nul ! lara'
de luemrile Domnului nu eauta, nici de cuvintele
lui isi adue aminte! Vai eelor ee oearase Dumne-
zeestile seripturi! Vai celor ee'si pierd vremea·
aeeasta a poeaintei Si a intoareerei, intru raspan-
diri Si rasuri; ea vor eauta vremea pre care au·
eheltuit-o, Si nu 0 vor afla! Vai eelor ee intru
duhurile inselaciunei intreaba si iau aminte la
invataturile draeilor: ea impreuna eu dansii se·
vor osandi in veaeul ee v,a sa fie! Vai eelor ee·
seriu nedreptateaf Vai eelor ee fae fermeeesi 1
vrajitorii, Si strieari de eopii si eele asemenea.
aeestora! Vai eelor ee oprese plata naimitului, 1
ea eela ce opreste plata, este ca eel ee varsa
sange! Vai eelor ce judeeaeu nedrepiate!... Vai
eelor ee indrepteaza pre eel necurat $i dreptatea
dreptului 0 intuneea! Vai eelor ee jura stramb r
Vai eelor ee'si pangaresc stanta eredinta eu erc-
_. -
~,uri
Sfantul Efrem SiruI pentru a doua venire

sau fae pogoromant eretieilOIt! Vai eelor ee


181

eu- bolese .eu nevindecata patima a ,zavistiei ~i eu


. ale
pizmaL. Si pentru ee zie multe si nu taiu de-
ce
graba cuvantuI? Vai tuturor eelor ee se vor in-
ce
tampla de-a stanga in ziua aeeea infrieosata-;
lP- .
dici se vor intuneca ~i eu amar vor Hicrama, eand
:ul.
.aceea dureroasa si ialniea hoHirare vor auzil A-
ale
deca: duceti-va dela mine blastamatilor. Si altii
i lUi
es- iarasi, mahnicioasa aeeea hotarare vor auzi, a-
rei deca : intoarca-se paeato$ii la iad. Iar altii vor
auzi aeeea! Amin, amin zie, votia, nu va stiu pre
vOi, dueeti-va dela mine lueratorii nedreptatei.
, .
Attii vor auzi, adeea pizmataretii aeeea: Ia'ti al
:ra.
!le tau $i te du... $i unde oare se vor duoe acestia ?
IC-
Dueeti-va de la mine blestematilor in foe! Altii
ea vor auzi aeestea: Legati-i lui manele si picioa-
n- rele Si seoate-ti'l intru intunerIeul eel mai din'a-
au fara ... Altii, ea neghinele se vor Iega spre ardere
ru de tot, in euptoruI foeului. Si preeum inulte ehi-
la puri de mantuire sint, :l~a si locasuri intru imp a-
se ratia eeriurilor... Si preeum multe sint ehipurile
paeatelor Si ale gresalelor, asa de multe sint $1

si chipurile muncilor...
~a. Cafj aveti laerami Si umilinta, plangeti impre-
Ii, lIna eu mine! Ca eu fratii mei blagosloviti, mi-am
v
;a adus aminte de jalniea aeea despartire sinu pot
ai sufeti! Ca in eeasuI acela infrieo~at, se vor des-
~a parti unii de altii eu jalniea despartire si'si va
dtiee fie-care durerea,. care intoarcere nn are! ...
182 SfAntul Efrem Sirul pentru· a doua venire
------------------~---------------------

Cine este atata de impietrit la inima care nu va


plange de ceasul acela cand se vor desparti E-
piscopii de Episcopi, Preotii de Preoti, Diaconu
,i ;
.~ -, de Diaconi $i Ipodiaconii $i citetii de prietenii
lor!... Atuncea vor suspina boierii $i bogatii eel
nemilostivi, $i se vor vedea despre toate partile
stramtorati, $i nimeni nll va fi sa Ie poata ajuta!
Nici bogatia se va arata, nici aparatori vor sta
de fata, nici vor afIa mila; ca nici au miluit, nict
. au trimes mai inainte ca saafle... Pre cum $1
proorocul zice pentru unii ca ace~tia: "c3. au a-
. dormit cu somnul sau $i n'au afIat nimica..."
Atuncea se vor desparti parintii de fii $i prie-
tenii de prietenil... Atuncea se vor desparti cu
jale sotiile care nu !)i-au pazit patul lor ne-spur~
caU... Atuncea se vor desparti cei ce cu trupul a-
,'f,'
deca au fost feciorelnici, iar cu naravul nemilos-
tivi $i fara de omenie; ca judecata fara de mila
.1'-' este, celui ce n'a facut mila L. Dar sa las de a
le zice pre cele muIte, di frica $i cutremur rna
tine pre mine intru povestirea aceasta $i mai in
scurt sa zic... Atuncea, de aci se vor goni de la
Scaunul cel de judecata, $i se vor duce de in..
geri aspri inpingandu-se $i batandu-se $i cu, din·
1ii scra$nind, adesea intorcandu-se sa vada pre
cei drepti, $i pre bucuria de la care s'au despar-
tit 1..••
$t vor vedea lumina Cea negraita $i frumuse-.
,
: 1
:' tile raiului; vor vedea pre cei cunoscuti in latu-
-va
Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire 183

rea aceea plina de veselie; vor vedea pre acele.


f- man daruri, care Ie vor Iua de la Imparatul sla-
(}D'l
I. vei cei ce bine s'au nevoit.Apoi cate puUn de-
enii partandu-se ·de toti dreptii, de prieteni ~i de Cll-
eei IlOSCUti $i de insu$i Dumnezeu se vor ascunde ne
tile mai putand sa vada bllcuria $i lumina ceaade··
Itar varatiiL. Si de aci se vor apropia de muncile
sta cele mai inainte zise, pentru ca sa se imprast!e
licl ~i sa se risipeasca intru dinsele. Atuncea vazand
$i oi pre ceadesavar$ita padisirea lor,$i cum di
a- toata nadejdea lor a perit, $i nimenea nu este
.care poate sa Ie ajute saIl sa se roage pentru
ie- dansii, ca dreapta este judecata lui Dumnezeu!..
cu Atuncea cu prea amari Iacrami tanguindu-se vor
Ir~
zice: OL. cata vreme. am pierdut intru IenevireL
a- Oleum ne-am batjocoritL. Or... cum auzind
SCripturele Ie batjocoream!... Acolo Dumnezeu
graia prin scripturi Si nu luam aminte; aicea noi·
u
strigam Si EI fata sa de Ia noi i~i intoarce 1...
la Ce ne-au folosit noua jucariiIe lumei? Unde este
tatal cel ce ne-a nascut? Unde sint fiii, unde sint
:a prietenii? Unde este bogatia, un de sint averile'?
linde sint galcevile? Unde sint turmele cele
multe, iar' noi am ramas neroditori? Vai de noi!..
Unde sint Impara1ii Si siInicii? Cum din taU ace$-
-
,
tia nimenea nu pot sa ne ajute: ci desavarsit sin-
tern parasi1i $i de Dumnezeu si de Sfinti? Ce
-. vorn face? Ca nu mai este vreme de pocainta,
• nu mai poate rugaciunea, nu mai este folos de
134 Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venue

laedi.mi! Nu se mai arata saracii ~i seapatatii,


eei ee vand untul de lemn ea s'au s,part targuI!
Cand aveam vreme ~i putere ~i eei ee vindeau, eu.
iaerami strigau eumparati... ureehile noastre a,
stupandu-Ie, nu am auzit, niei am eumparat...
Deei aeum noi eautam ~i nu aflam! Nu mai este
izbavire noua paeato~ilor! Nu vom mai dobandi
mila, ea niei sintern vrednici! Dreapta este jude-
cata lui Dumnezeu. Nu vom mai vedea ran due-
lile Sfintilor. Nu yom mai vedea lumina eea ade-
varatii. Ne-am facut sarmani despre totL Si de
aceea nu mai avem ce sa mai zicem: Mintuiti-
va tOti dreptii! Mintuiti-va Apostoli, Prooroci ~i
Mueenici! Mintue~te-te ceata Monahilor! Mintu-
e~te-te cinstita ~i de viata faditoare Cruce! Min-
tl!este-te Imparatia eeriurilor! Mintueste-te Ieru-
salimuI eel de sus, Maica celor inta.i nascuti!
Mintue$te-te Raiule al destatarei!· Mintjue$te-te
si tu Stapana Nascatoare de Dumnezeu, Maica
Iubitorului de oameni Dumnezeu! Mintuiti-va pa-
rinti, maici, fii $i fiiee, ea nu va yom mai vedea
pre voi de-acumL.
Si de aci, se vo'r duce fiecare in IocuI eel de
,,
. mundi pre care si la gatit lui'siprin Iucrurile
lui cele rele !... Unde viermele lor nu se sfar~este
~i foeul nu se stinge!...
lata am· facut mangaierea voastra si pofta
voastdi G am implinit; iata ati cunoscut ee ne ga-
tim noua insine? lata ati au zit eestriga aeei ee
sc" Jenevesc $i se trandavesc $1 nu se podiesc'?
Stantul Efrem Sirul pentru a dona venire 185
- -
tn, AU auzit cum se batjocoresc cei ce batjocorese po··
Il! . funcile Domnului? AU auzit cum in~Ui ~i rata-
cu ceste pre multi stricatoarea de suilet vieata a ...
a~ ceasta? Ati cunoseut cum se bajocoresc Dumne-
t... zeestile Scripturi? Ninemenea sa nu se in~ale, iu-
;te bitii mei blagosloviti... Nueumva cineva sa erea-
.di za, ea numai cuvinte goale sint cele zise pen-
e- tru judecata.... Ci eu din'adinsul Si ~u intemeiere,
e- toti sa eredem Domnului: ca este invierea mor-
tilor si judecatasi raspUitire acelor bune ~i ace-
Ie lor rele, dupa Dumnezeestile Scripturi. Si pre
toate eele vremelnice trecandu-Ie eu vederea $i
defaimandu-Ie· pre ele, sane ingrijim de darea
de raspuns ~i de starea inainteainfrico~atului Di-
n· van, si de infioratorul acela si infrico~atul ceas...
.
;1.
, ~a aeesta este eeasul eel mult suspinator, mult du-
reros si mult necaiicios, carele cearca toata viata.
te Pentru aeeast~ zi 'Si eeas, SfintH Proroci si Apos-
;a toli, mai ianinte au spus. Pentru aceasta zi Si
i- ceas, Dut,pnezeiasca Scriptura dela margine pana
:a la marginile lumei, prin Biseriei' ~i prin tot locul,
striga Si martutiseste tuturor Si pre toti indeam-
le na, zicand: "Vedeti, luati, aminte, privigheati, tre"-
Ie ziti-va, rugati-va, miluiti, fiti. gata, ca nu stiti
~e ziua siceasul, intru carele Domnul va venL"
Deci toti purtatorii de Dumnezeu, precum am zis,
:a eu durere si cu lacrami striga, mai inainte ves'-
i- tind nevoia zilei aceleia.
;e Pentru aceastii zi zicea Pra ro cuI Isaia: ,.lata
'.';>
186 Sfilntul Efrem Sirui pentru a poua venire
-
Domnul .vine sa striee tot pamantul $i pre paea-
tO$i sa-i pearza de pre dansul. .. Si iara$i acelasi
Proroe ziee: lata Domnul vine $i plata lui cu·
dansul, $i luerul foie-earuia inaintea lui". Alt
proroe striga, zieand: "lata Domnul vine, $1 cine
va rabda ziua intrarei lui, sau cine va sta intru
vederea lui ? .. Si alt proroe striga zieand: "Doa-
mne~ auzit-am auzul tau $i m'am infrico$at, $i a
. intrat eutremur in oasele mele... Alt proroc strl-
ga despre fata Domnului, zieand: "In ziua izban-
direi vOliu rasplati..., $iou este cine sa seoata
din manele mele"... Pentru aeeasta zi de Dumne-
zeu aratata,· Davidzieea: "Dumnezeu aratat va·
veni, Dumnezeul nostru $i nu va taeea; foe ina-·
intea lui va arde $i imprejurul lui vifor foarte".
Pentru aeeasta zi, striga $i Pavel Apostolul: "In
ziua intru care va· judeca Dumnezeu eele aseunse
ale oamenilor, dupre bupa vestirea mea". Si ia-
ra$i ziee: "Vedeti cum umblati ea infrico$at lu-
em este a eadea in manele· Dumnezeului eelul
"ju!" Striga inca $i ferieitul Petru verhiovnieul A~
postolilor pentm ziua aceea, zieand: "Ziua Domnu-
lui ca un fur noaptea, a$a va veni, pentru care ee-
riurile infoeandu-se se vor striea $i st!hiile arzan-
du-se se vor topi... Si ee zie pentru Proroei $i A-
postoli; dar insu$i Stapanul nostru $i Domnul
pentru ziua aeeia mai inainte a marturisit, zi-
eand: "Cautati ea nu eumva sa se ingreueze f-
nimile voastre eu manearile, eu betiile $i eu gri-
Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire 187
-.ca- -
jile acestea lumesti, si de naprazna sa vie preste
'Iasi voi ziua aceea: caci ca un lat va veni preste cel
en ce locuesc pre fata a-tot pamantul".
Ait "Deci privegheati, ca in ceasul intru care nu
ine ganditi, Piul omului va veni:" Si cu nevointa sili-
tru p-\. a a mtra prin usa cea stramta care duce in
! ()a- viata... Pratii mei, sa calatorim pe aceasta cale.
·a ca viata cea vecinica sa mostenim; ca acela care
i'r!' - pre aceasta cale calatoreste, aratat este ca viata
cea vecinica va mosteni, ca intr'aceasta cale este
In-
, tta viata. Ca desi puUni sunt cei ce 0 ana pre dansa,
le- dar noi jubitilor sa 0 nimerim pre dansa. Ni-
va menea din \Gi- afara de dans a sa nu calatoreasca
a.. ca nu intru pierzare sa se duca; precum si Pro-
."• • rocul zice: "Ca nu cumva sa se manie Domnul si
[n sa periti din calea cea dreapta". "Eu sint lumina
lumii, eu sint viata, eu sint usa; prin mine de va '
intra cineva se va mantui. Eu sint calea: cela ce
UlmeaZa mie, nu se va poticni, ci va avea lumincl.
111 vietei..." /
,Deci sa calatorim pre aceasta fericita cale~
1- pre care au calatorit toU cei ce au iubit pe Hris-
.~

tos. Calatoriile aces tea sunt necajicioase, dar 0-
1- dihna este fericita; umbIarile aces tea mahni-
.... cioase, dar rasplatirile acestora sunt cu mare bu-
curie; ale acesteia caIatoriele sint strimte, dar
-
,.
gazda desfatata. Unbletele aces tea sint: postul
pocainta, rugaciunea, privigherea, smerita cuge~,
• t2,re, saracia cea duhovniceasca, defaimal'ea tru·
188 Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire
-
pului, grija sufletului, culcarea pre jos, neingriJi_
rea trupului, rnancarea uscata, foarnea,setea,
goliciunea, rnilostenia, lacrarnile, plangerea, sus-
pinul, plecarea genunch.ilor, necinstirile, rapirile,
palniumle, luorarea cu osteneala, prirneidiile,
bantuelele; a fi ocarat ~i a rabda, a fi urat ~i a
Dl~ uri, rele a. patimi $i bune a rasplati; a Hisa
datornicilor datoriele, a pune sufletul pentru pri-
eteni; ~i in scurt, a varsa sangele pentru firis-
. tos, cand vrernea va cere. De are cineva umble.
tele aces,tei stramte u~i ~i necajite cai, fericit va
lua raspUitirea ImparatieJ cerurilor care sfar~it
ni· are... lara larga este u~a $i desfata:ta calea
care duce intru peire. Umbletele acesteia in via-
ta aceasta de acurn adeca sint bucuroase, dar a-
colo sint scirbicoase; aicea dulci, iar acolo mat
amare decat Jierea; aicea u$oare, iar acolo grele
~i dureroase; aicca se vad ca ni$te de nimica si
care nimica sint, iar acoloca ni$te hiare salba..
fice Ii inconjoara pre cei ce _ Ie-au facut ~i nu·
s'au pocait, dupre Prorocul ce zice: caci in ziua
cea rea, fara-de-Iegea calcaiului meu rna va in-
conjum. Adeca: rautatea vietti acesteia, umbUi-
rile caiei cei lalte pre care $i Apostolul din parte
Ie-au numarat, care sint: curvia, prea curvia, za-
'Vistiele, uciderile ~i cele de asemenea acestora
"S&nt umbHirile caef celei late ~i desfatate; pre-
cum ~i rasurile, strigatele, .desfatarile, laudele,·
fluerile, jucarile, spalarile, imbracamintele cele
- Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire 189

moi, pranzurile eele de· mult pret, lovirele in


ea,
maini ~i galeevile, cantarile fara de grija, a$ter-
liS·
Imturile mOi, $i paturi de muIte feluri, nesatiul
ile,
manearilor, uraciunea de frati, ~i cea mai rea de
Ie,
cat· toate nepoeiiinta, ~i a nu-si aduee aminte de
·a
e~irea eea din viata aeeasta niei odata. Aecstea
ia
ri. sant umblarile acelei eumplite cai, pre care multi
is. sant cei ee dilatorese pre dansa. Pentru aceea
Si g.azda potrivita vor ana: In loe de desHitare,
le-
Va foamea ; in loe de betie, setea ; in loe de odihna
sit
chinuirea; in .loc ~e alaute, plangerea; in loc de
:ea inearnosare, viermele; in loc de ne~trijire, econo- .
a- mia; in loc de joeuri~ a fi impreuna eu dracii ; in
a· ioe de iscodiri ~i de vrajitorii si deeeleialte a-
.at fHiri ~i izcodiri, intunericul cel mai jin afara,
Ie ghiena foeului Si eele asemenea Cj.cestora, carl
si stint pa$uni ale mortei, unde pa~te pre ale sale
oi ~i pre ai sai ucenici si prieteni, cari umbla in
.IU
calea aceasta lata si desfatata. Caci ea niste oi
la in iad s'au pus zice, moartea ii va pa~te pre eiL
lara noi fratilar iubiti, abatandu-ne de la eum-
pUta acea cale, sa auzim pre Domnul zicand:
nevoiti-va a intra prin usa eea stramta, zie voua:
~.
ca llluiti vor eauta sa intre si nu vor putea... Si
multe altele Domnul a zis si toti purtatorii de
Dumnezeu. asemenea aeestora striga.
•" Pre aceasta zi in minte luand-o Sfintii Muce-
nici nu ~i-au miluit trupurile lor; ci tot felul de
munci au rabdat bucurandu-se eu ,rnadejdea cu-
nunitor. Altii in pustietati si in munti. in postUTi
190 Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire

·Si intru feciorie s'au nevoit $i acum se nevoesc.· . Ji


Nu . numai barba ti ci $i femei, partea cea mai
.slaba, prin u$a eea stramta $i ealea cea necajitii ",

au rapit Imparatia eerurilor. Deci cine .va rabda t~

rusinea aceea, cand femei se vor incununa in ziua v


.aceea $i multi barbati se vor rU$ina? Ca aeolo g
nu este p.arte barbateasea ~i femeiasca, ci fie- D
care plata sa va lua dupa osteneala sa. Si nu nu· 11
51
mai in pustietaU $iin munU, aceasta s'au facut;
.$i cu mult mai mult prin cetati $i in insule $i
in Biserici multimele eelor ee s'au mantuit, au p
str~Hueit,fiind ca prin sarguinta fie-care intru a n
s1
.sa randueala poruneile Stapanului . Ie-au pazit...
.Episcopii Si preotii $icelelalte randueli ale Bi-
serilcei.. Imparatii, boerii, ineepatorUle ~i stapa- S
niile... · Ca . sti\Panul Dumnezeu nu a facut deose- n
bire, sau a cinstit pre unul mai mult de cat pre It
altut, ci a$a au zis: Ori unde vor fi intru numele
meu adunati, adeca: in pustietati, sau in munti.
s1
sau in pe$teri, sau in tot Iocul stapanirei mele,
. Co
aeolo sunt in mijloeul lor si cu danSii voiu fi
pana la sfarsitul veacului; si in veaeul eel ee va
sa fie, eu Ii voiu paste pre ei intru netrecuti p.
veci...
al
Acel infricosat divan $i ne-amagit judeeator, •
Cl
cugetandu-l David, in toate nop til e patul ~u
Hicramile iSi uda $i ruga pre DumnezeU,zicand:
Doamne sa nu intri intru jUdecata cu robul tau,
nici sa voesti a zice: osanda mea cu mine este
Iubitorule de oameni, ca de· toata raSll\lnderea
Sftintul Efrem Sirul pentru a doua ventre 191

fHnd lipsit, pentru aceasta rog ,bllnatatea ta sa


'i.

nu intri intru judecata Cll robul tau... Ca de vrei
i
sa faci aceasta, nu se va indrepta inaintea
ta tot cel viu... Vedeti fratilor pre fericitul Da-
I
l
vid, temandu-se .de ziua aceea Si cea.sul, Si ru-
. 'gandu-se Si catra darea de seama gandindu-se.
Oeci veniti si voi frati iubitori de Hristos, mal
inainte de a veni ziua aceea, mai inainte de a
se sparge targul, mai inainte de a veni Dumne-
zeuar~itat, si va va afla nepregatiti. Sa intam-
pinam fata lui intru marturisire Cll pocainta, cu
rugaciuni, cu postire, Cll lacrami, cu primirea de
·streini sa-lintampinam, mai inainte de ce va
veni el ar~Hat sine va aflapre noi ne gatiti.
Sa nu incetam de a ne pocai si a-I ruga. cu du-
rere, .si a ne pregati spre intampinarea Domnu-
lui, toti impreuna barbati si femei, bogati Si sa-
raci, robi Si slobozi, batrani sitineri.
Vedeti sa nu zica cineva, ca mult am pacatuit
.s1 nu am ertare. Ca cela ce zice aceasta, nu stie
ca DumnezelJ a1 celor \!e se pocaesc este; caci ca
p-re cei paditosi sa-i mantueasca au venit; cela
ce au zis: Ca bucurie se face in ceriu pentru un
pacatos ce se pocaeste; cela ce au zis: Ca nu
. . am venit sa chem pre cei drepti, ci pre cei pa-
catosi la pocainta. Si aceasta este pocainta cea a-
devarata, a ne departa del a pacat, si a-I uri pre
el. dupa cela ce zice: Nedreptatea am urat, si de
dansa m'am ingretosat... Si aceea: Juratu-m'am
si am pus ca sa pazesc judecatile dreptatei tale;
192 Sfantul Efrem Siru! pentru a doua venire

l)i atuncea Dumnezeu cu bucurie il prime~te pre·


ceIa ce se apropie la dansul astfel pregiHit.
Vedeti, nu cumva indraznind cineva sa zicij:
di nu am pacatuit, di cela ce zice aceasta, orb·
este mijind ~i pre sine~i se amage!)te, eli nu Stie
cum it fura pre el satana, $i in cuvant $i in IUcru
s: prin auz siprin vedere si prin pipaire $i prin
ganduri. Ca cine se va lauda ca ne-intinata isi
are inima, si pre to ate simtirile lui curate? Ca
nimene nu este fara de pacat nimenea curat de
spurcaciune, nimenea neV'inovat nici de cum in ..
tre oameni, fara numai singur cela ce au saracit··
pentru noi· bogat fiind. 1:1 singuri este fara .de
pacat, cela ce au ridicat pacatul lumei; eel a ce·
vO~$te ca toti oamenii sa se mantueasca; ceIa
ce nu voeste moartea pacato~ilor, iubitorul de.
oameni, cel mult milostiv si indurat, cel bun si
i&bitor de suflet, cel a-tot-puternic, Mantuitorul
sufletelor noastre. Tatal sarmanilor si judecato-
rul vaduvelor, Dumnezeul celor ce se pocaesc,
dOttfl,o,,; sufletelor ~i aI trupurHor, nadejdea ce-·
!7 •
lor desnadajduiti, limanul celor cese inviforasc,·,
ajutonlI ':,elof neajutorati, calea vietei; Cela ce·
chiama pre toti la PQcainta $i des'pre nici unut
din cei ce se pocaesc nu se intoarce. Catre a-
cesta sa sdipam si noi, ca toti pacatosii caU au
scapat catre dan suI, mantuire au dO,banditL
Deci noi fratHor, sa nu ne desnadajduim de man-'
tnirea noastra. Am pacatuit, sa ne, pocaim...
De milioane de ori am pacatuit, de milioane de
Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire 193

-
Pr e .
ori sa ne intoarcem ~i sa IlC podiim. De tot Iu-
erul bun sebucura DomnuI, iara mai ales suile-
~
tul cel ce se podie$te. Ca pentru aceasta eu to-
ell: tul se plead. ~i cu ale sale maini it prime~te ~i·l
>rb chiama zieand: veniti catre mine tou cei osfeniti,
tie cit pre eel ce vine dHre mine nu-I voiu scoate a-
:ru fara~ Cit zice: veniti cafre mine toti cei osteniti
:in Si insarcinati $i eu va voi odihni pre voi Intru ce-
I~i tatea eea de. sus unde toti Sfintii mei intru mare
bueurie se odihnesc!... Veniti la bucuria cea ne-
gtaita, ne-povestita, ne-asarnanata! La bun~itatile
] ...
aceJea, Ia care doresc ingerii a privi, nnde sunt
it cetele $i randuelele dreptilor! Acoto in sanul , lui
e Avraarn prirne~te pre cei ce rabda necazuri. pre-
e cum pre Lazar, cel odinioadi sarac! Acolo se var
1 desc'hide cornorite bunatatilor mele cele veciniceL.
AcoJo este Ierusalimul cel de sus, maica eelor
i intai nascuti! Acolo estc fericitul parnant ~l cc-
Jor blanzi!... Veniti catte mine toti $i eu va voi
odihni pre YOi, acoto sunt toate iiui~tite ~i ne-
imperechiaie, .unde sunt· cele lumina te ~i lui
Dumnezeu ptacutc. Unde nirnenea nu esteearele
sa asupreasca, nici sa tidincasdi..
Uude nu este pacat nici podiinta; t1ude estc
lumina cea ne-apropiaHi si bucuria cea ne-grai-
til. f'ericiti cei ce plamd... PlangeU; pocaiti-va,
illtoarceti-va catre mine, ~i ell vr. voi odihni pre
vOi, unde nu mai este uurcrt! nici lacdimi, tiici
tanguire!... Intoarceti-va fiii oamenilor !)i eu va

13
194 Sfantul Efrem Sind pentru a doua venire

voi odihni pre vol! Uude nu este parte barba~


teasca si femeiasca, unde fiU mai este dirt vol niel J
moarte niei post nici galceava, nici prieini, nid J
Plzma; ci bucurie si pace. odihna ~i veselie... In-
toarceti-va dare mine Si eu va voi odihni pre J
\ioi, unde este apa odihnei si loe cu verdeata $1
via cea de DumnezeuI tuturor lueraHi, intru acel .,

fericit pamant al eelor blanzi, intru care eu via .~

cea adevarata oddislesc, al careia lucrator este J


Tatal, pre care-l auziti zicand: Veniti toti eei oste- i
niti Siinsarcina ti si eu va voi odihni pre voi,· unde '1
cste viata cea nestricacioasa Si veselia tutnTor
bunataUlor! Veniti dHra mine toti cei osteniti Si
insarcinati ~i ell va voiu oalOOj pre voi r Unde
cste singura dragostea, bucuria cea de-apururca,
veselia cea vecinica. lumina cea ne-inseraUi, soa-
rele cel ne-apusL. Luati jugul meu asupra voas"
tra, invatati-va, ca bland sint si smerit eu inima
~i Yeti afla odihna sufletelor voastre! Unde este
glasul celor ce praznuesc? Unde sunt comorile'
intelepciunei si tainele cunostintei se descoper? .;

Veniti catre mine toti Si eu va voi odihni pre vOl. j
Unde sunt darurile cele prea mad. bucuriea cea "\

Ite-asamanata, veselia ne-prefacuta, ·aauda ne·


sfar$ita, slavoslovia ne-incetata, multarnirea ne·
povestita, Cllvantarea de Dumnezeu ne-curmata,
Imparatie ne-s,fansita. bogatie ne-marginita, vc.ci ,
ne-trecuti, adanc de indurare, noian de mila sl .(

de iubire de oameni, care de guri omenesti a se I


grai nu se poate, fara numai' prin gandire a se
arata._
Siantul Efrem Sirut pentru a d,oua venire 195
-
Acolo sint milioane de Ingeri, prazniceie ce-
:1 lor intai nascuti, scaunele Apostolilor, adunarile
:i Prorocilor, cetele Patriarhilor, scaunele Muceni-
eilor, laudele drepiilor... Acolo sint toate inee-

J
:patoriile, stapaniile $i randuelile... Palat s'au ga-
tit, veniti catre mine toti cei ce flamanziti ~i in-
'seto$ati de dreptate $i eu va voi satura pre voi
,de bun~Witile pre care Ie-aii dorit: cele ee oehiul
:nu Ie-au, vazut . $i urechea nu Ie-au auzit si pre
, . inima omului nu s'au suit 1... Ca ~cestea Ie-am ga..
tit eelor ce se pocaese de eatea lor eea rea•.. A-
,eeasta Ie-am gatit eelor ee miluesc $1 eelor sa-
raei cu DuhUl...· Aeestea le-amgatit eelor ee
-plang intru poeainta. Acestea. Ie-am gatit eel or
:goniti pentru mine $i elevetiti $i ocarati... Veniti
,catre mine toti eei insareinati, $i scuturati si le-
padati ,de la voi sarcina ,'paeatelor: ca nimenea
'care scapa catre mine ~u ramas insareinat, ci, au
lepldat reaua obicinuinta si au desvatat me$te- : !

:$ugul pre care rau rau fost invatat de la diavollll


'si s'au invatat de la mine mestesug bun •.• Vra-
jitorii apropiindu-se ae mine, au lasat vrajitoria.
Vamesii 'au parasit vamUe $1 au aleatuit· Biserici.
'Oonitorii au in-ectat de a goni, $i au primit a fi
goniti. C:urvele au' urat eurvia sl au iubit intreaga
'intelepciune. Talharii ,au lepadat ueiderUe, des-
vatindu-se de me$tesugul eel talharesc $i au l11at
·credinta cea curata $i s'aufacut locuitori a1 raiu·
luiL. Deci veniti $i vol eatre mine, ca pre eel ce
'vine catre mine nu-i vol scoate afara!
" 196 Vedenia unui om al lui Dumnezeu drept ~i mlnunat

AU auzit iubitorilor de Hristos, bunele Higadu-'


inti~i gI~surile cele dulci ale Mantuitorului su..
fletelor noastre? Cine au vazut vre-un taUica
acesta iubitor de fii? Cine au mai vazut vre-un
doctor bini ca acesta ?.. Deci veniti sa ne inclIi~
nam si sa' cadem catre dinsul, marturisindu-ne.
pacatele noastre. Slava iubirei lui de' oameni,
slava indelung rabdarei lui si pogoramanttdui luU
SJava indurarilor lui! Slava Imparatiei lui! Slava,.
cinste Si inchinaciune numelui lui in veci, amin! ..
lara.si zic,$i a zice nu voiu inceta; ,sit nune .
trandavim noi padltosii, niei sa nu ne temem; sa
nu incetam strigand ziua $i noaptea ell lacrami, .
ea 'milostiv este $i ne-mineinos, $i va face ne-
gresit izbandiri, eelor ce striga catre dansul ziua
~inoaptea c~_, el este Dumnezeul eelor ce se pO"
caesc, Tatal si Fiiul si Siantul Duh, lui i se Cu-
vine slava .$i stapanirea
('
in vecii vecHor... Amin .
.-"
(
~1-<--'~~"--··~~,>~ (--,)?;..:; --! ' ,;"- -,~'. :'~:". l'<-~" 10,

,I minunat
1
," / 'elella unui om al lni "Banezan drept
i
-
I "Acest om at lui Dumnezeu, sculandu-se pre la. t
II ' miezul noptei, sedea gandindu-se. Si luand a~
I!
"
:1
d minte SPre inaltimea ceriului, fiind luna si lucind
1\
')
,I
., stelele pre eer, cum sedea siilgUT aducAndu~~i a,
:1
I
I
minte de pacatele sale si de ziua cea infricosata
j a judeditei, plAngea cu tanguire; $i vede ca de-
I odata s'a riidcat taria ceriului ca 0 panza $i a va-
zut pre Domnul nostru Iisus Hrist~s, stand In
\

I
flat
- Vedenia ullui om al lui Dumnezeu drept §i minunat 197

lu-
vazduh intru Hirie,\ ~i imprejurul ,lui sta' toate
u-
puterileeere~tl eu fridi $i eu clltreniur: IngerU,
ca
Arhanghelii, jnfrico~atele Stap.aniri ca in rand de
.m
li~
razboiu stand eu multa f rica. Dupa aeeasta, a
Ie,
faeut semn Domnul unuia din ingerii ineepatori
li,
deeete, ~i a venit aproape de dansul fiindinfrt.:.
eo~atsi inspaimantat de fridi ~i a zis Domnul
i!
i,. ditre •dansul: MihaHe, Mihaile, ineepatorule al a~
••
sezarnantuJui meu ..., ridiea impreuna eu eeata ta,
e Scaunul eel in ehipul foeului al slavei mele,~1
i mergi in valea lui Iosafat ~i it glHe~te pre el spre
Dunmezeiasea apropiere a venirei' mele, eaci a
I'
sosit eeasul judeditei, ca· sa primeasca f:e-eare
I
,
dupa luerurile sale. Si fa' aceasta de graba, pen~
I'
trudl la usa a sos1t ziua cea mare a venirei
mele: Eu voiu raspHHi celorce s'au inehin'at ido~
lilor$i pre mine facatorul m'au tagaduit!, S1 au
cinstit pietrele ~i lemnele' Si au sluHtlod... Ase~
menea si eelor nOi iudei 1) ~i eelor ee zie ea sunt·
'iudei Si nu sunt, ei adunare a satanii ~i urmatori
ai mineinosilor proroci. Aeestia se vor sdrobi
toU ca vasele olarului: eritieii, eretieii si eei ee
auindrasnit a rna desparti de Tatal meu, Si eei
·ce au indrasnit a pOgori pre Mangaitorul Duhul
meu intru zidire. Vai lor di munea ii asteapta
pre eU ... lar iudeilor eeloree m'au rastignit $i nu
llv.crezut intru tiline, aratat rna voiu face lor,
ea mle mi- s'au dat puterea, cinstea ~i stapanirea.
1) Adventi~tfi
198 Vedenia unul om at lui Dumnezeu drept §i minunat

Eu voiu judeea eu dreptate... Iudeii zieeau eanlt


eram rastignit; Ua (adiea vai tie) eel ee striei
Biseriea, mantueste-te pre tine insutiL A mea este-
Izbanda, eu voi ra.splati pre neamul cel rasvratit
$1 rau, iI voiu judeca si-I voiu mustra, si de muWt
rusine. i1 voiu umplea sl in eumplita pedeapsa n
,,·oi da, pent~ ea nn s'an poeait ; ca Ie-am dat
vreme de poeainta, $1 nu m'au ascultat. Eu pre
ueiderea lui Cain voiu izbandi, cli podiinta Ie-ant
dat lor ~i soroc de vreme, c.a sa se poeaeasca $f
n'au Iuat aminte... Eu s!nintr voiu izbandi. Aeeasta .
SI sodomitenilor o· voin face, care au spureat vaz-
duhul $1 pamantul eu putoarea lor...
Eu am ars Sodoma Si Oomora si iarasi it vol'
arde en foe desavarsit ; pentru ea stau intors des-
pre duleeata Sfantului Dub $i au iubit eurviea 61
desfra.narea diavo1ului..• En voiu raspUiti curvan-
tor eelor neOOn! sf tntuneeati eu mintea, care
umbla turbati dupa muieri, si celor ee nn se in-
destuleaza en femeHe lor, ei alearga ca nebunii'
pentm lipsirea lor de minte, Si-i trage sataoa ca.
un frau intru adanenl focului si nu se tern de in-
frieosata eaderein rnanele Durnnez~ului eelui viu~
Eu eu manie §i cu· amenintare voi veni asupra
lor!... Ca pocainta Ie-am dat lor si nu stau po-
dHt... Aceeasi voiu face si talharilor, care au fa- )

~
eut ucildere. Eu pre toti lucratorii fara de legilort '.

t
cei ce au facut multe rautati §i nu s'au pocait,
tartarutul it vol daL. Eu Ie vaiu a,rata lor cum
,
Vedenia umd om at lui Dumnezeu drept ~i minunat 199

se euvine a se supune lui Dumnezeu ~i porunci-


lor lui; did tutufor le-am dat podHnta §i n'au luat
aminte Ia dansa. Unde este lucrarea lor? Si pentru
di n'au pazit porunca ee am dat lor, ci m'au defai-
mat, $1 eu ii vo;u umplea de multa ru~ine $i amar~­
ciune $i de aprinderea durerilor !... Datu-Ie-am lor
pilda pre fiul eel curvar ~i pre alti multi, en sa nu se
e.
desnadajdu'iasdi, iar m'au despretuit $i' poruncite
mete Ie-au tagaduit ;;i s'au intors de dare mine. ~.i au
i ;
iubit desfranarea $i pre mine m'au urat, Sf s'au
faeut robi panteee!ui. Deci, dudi-se in foeul pre
care $i l'au aprins t ..
lara pre eei ee s'au savarsit intru pomenire de
din. Eu it voiu dain grea turburare, pentru di
pacea mea nu a iubit, ci eu urgie, manie si ama-
racinne ei-au chelt1~it viata .lor... Eu gata sunt a Ie
raspUHi lor, pentru ca nu s'au rU9inat si nu s'all
umilit ..
lara pre asupritori, pre dimatari $i pre iubitorii
de argint, care pricinuesc a doua siujire de idoli, n
voiu pel'de de tot ~i \ oiu isbandi asupra lor, ell
to~Hi. mania mea f;ind ca $i-au pus nadejdea in
aur, lepadandu-se de m~ne, ea si cum eu n'a:)i
fi ingrijit de dansii. En voi apuea pre eei ce soco·
tesc a fi cre~tini, si cari zic ca nu este invierea
mortilor, si pre cei ee zic, di se face mutare a
sufletelor in aIte trupuri (metempsihoza); si pre
toti acestia, in Ghena ii voiu trimete.Si atunce:l
yotu arata lor invierea mortilor L.
200 Vedeoia unui om al lui Dumnezeu drept ~j minunat

Si pre vr~ijitorj l)i pre fermee~tori l)i pre eei ce


cauta in stele $i gaeituri. ii voiu sfarama eu pier-
zare silnica l)i se vor vantura in peire !... Iar pre
eei ce beau vinul ell eanUiri l)i eu muzici, eari de
. mine s'au lepadat. Ii voitt pierde l)i ii voiu arunca
.intru adane ... A mea este izbanda. Eu voiu ras-
plati fie diruiaea un drept judeditor.:. Vai eelor
ce dlnta eantari lume~ti l)i joaea Sivorbese ghidu~
.sii, si eelor ee se mandrese si joadi dupa umbr~
lor; ell dreptate si Hira nWirnieie Ii voiu arde pre 1
,
dansii, fiind di eu adevarat i-am chemat]a po- (

diinta .si nu m'au ascuItat, ci ma batjoeurea; eaei I


tuturor am pus mila l)i poeainta 5i niei de cum ~

n'au luat amintela mine!... Jar pre eei ee micso- C


reaz.a Dumnezeestile Seripturi pe care din Duhul 11
meu Ie-am varsat prin gurile 'Sfintilor mei.· Ii va n
euprinde pre danl)ii intunerie si pacIa, si viermele I.
Je va manea inimile Jor! fUnd ea si-au batut joe t(
si au ras de poruneile melc : si eu voill rade de U
dansii, si plini derul)ine fUnd foeului ii voiu da! L
f:)j pre aeei ee umbHi la vrajitnri si fermeeatori ea Pl
la doetori, si iSi pun nadejdea Ia eutit, ia baerisi m
sf in serierile lor, si la aIte oareeare de aeest fel. ea
pre fie care din ei ii voiueertil, si vor eunoastc Si
ca trebue a nadajdui intru Dunmezeu iar nu in va
fapturile lui; ea nu s'an smerit mie, si m'au desfai- H
mat neavand ei niei 0 tarie... A mea este izbanda. ')i
Eu Ie voiu rasplati lor... Iar imparatilor Si boeri- gr:
lor ea-re pururea rna amarase eu nedreptatile lor, Si
intm numele meu voiu rasplati lor; eaci au na- ca
t Vedenia unui om aI lui Dumnezeu drept §i minunat201

dajduit eu mandrie intru, nedrepUitile lor ~i cu de-


faimare au nedreptatit pre norodul meu si au Iuat
,• daruri $i au prefacut dreptatea intru nedreptatc .
,• Iar eu nu~ asa voi face,'ca stapanirea mea nu pri-
meste daruri : deci dupa rautatealor Ii voiu pier··
de pre dansii ea un Du~nezeu
, dn.~pt, si atllncea
vor cunoaste e~.· en sunt iJ;lfricosat ~i iau duhurile
boerilor $i eu sunt mai infrico~at decat toti im-
paratii pamantului, Vai lor! cit in munca vor
merge! Caci scrasnea cn dinti. asupra dreptiIor, Si
au varsat sange nevinovat al fiilor $i al ficelor
lor!... Vai niHmitilor care nu sunt p~istori ca ur
gia mea voi varsa asupra lor si asupra naimitilor
care au furat SfifiIteIe scaune; di ilelegiuirile
lor striga catra mine... Faptele lor turbura Scal1-
nul meu cel in chipul focului, nedreptatile lor pana
la ceriuri s'au suit, si de vorbele lor cele sminti-
toare se infricoseaza Heruvimii, care intr'o clipea-
1a de ochi trimet cate 0 hula la inaltimea mea.
Lupii eei grei, cei tari in cerbice si ne-Hiiati im-
prejur Ia inima,care via mea au sHiramat Si oile
mele Ie-au risipit. .. Pastorcsc aurul si argintul, Cll
care si·,au ca$tigat vrednicia lor cea Arhiereasca.
$i 0 I.... cat va fi munca acestora $.icat de mare
va fi plangerea lor 1... Eu intru manfa urgiei meIe
ii. vot turbura pre ci... Ca$tigat-au oi Si boi ~i cai
-
')i gradini strieacioase, iar de oile mele nu s'au in-
. ,
grijit. Eu voiu eerta-'eu toiagul fara de legile lor,
$i cubatai nedreptatile lor ... Infricosata esJe mun-
ea acestora, deasemenea cu a lUi Antihrist!...
202 Vedenia unul om al lui Dumnezeu drept ~i minuilat.·

lara pre Preotii cei ce vorbesc vorbe de ras $i


sa sfadesc in Sfintele mele Biserici, in foe ii voiu.
arunca ~i in tartar ii voiu cufunda!>i ca vasele
oJariului ii voiu sfarama I... Eu vin aducand jUde-
eata mea: :Eu am venit ~i iara~i voin veni, dar
care se va afla vrednic ca sa rna intampine pre
mine ? Vai celor ce sant intru fara de legi $i vor
eadea in mainele mele L. Ca fie care va veni
inaintea· mea gol sl descoperit. Unde atuncea sa
.va arata neru$inarea lor? Cum vor vedea ei fata
mea $i unde este rnsinea lor?
Apuea-voiu $i pre cei ce gandese. ca sunt mo-
nahi, care eu multa Ienevire umbland mint lui
.Dumnezeu si oamenilor: dici unele au fagaduit,.
Si dimpotriva au lucrat. :Eu pre acestia ii veh!
prinde ca eu o· undita sl ii voiu zgudui ca aeruI
din nori, si intru adanc ii voiu trimete; dici nu
s'au indestulat de insusi pierzarea lor, ci $i altora
s'aufacut sminteaIa de pierzare. Bine era lor a
nu fagadui, ca $1 diu vietuind cu desfranare sau
'.'-~

amestecat in necuratenii... A mea este izbanda r


Eu voiu rasplati eelor ce nu voesd a se pocai, si Ii
voiu judeca ca un drept judecator I...
Aeestea zicand Domnul eatra atihistratigul Mi-
hail si auzind cele-Ialte puteri aces tea cate au zis~
at Vedenia UDui om at lui Dumnezeu drept §i minUDat 203

(rica sl eutremur i-au euprins pre toti ingerii..


iu. Dupa aeeasta a poruneit DomnuI a'i aduce lui sta--
te rile ItJIt1ii· dela inceputul' zidirei sj dupa aeeasta
'-
• porunea, Mihail indaHi dueandu-se Ia Casa aseza-
mintulul, Ie-au adus, fUnd ea niste val uri mari de
panza invaluita. Apoi Ie-au pus inaintea fe1ei
Dommnului, stand imprejur eu friea si eu eutre--
Ii mur toate puterele eere$ti...
v
a . Si priveam (ziee omul minunat) cum desfl$ura.
a Domnul faptele veaeuriIor $i eele ee erau. sedse
in ele... Deei IuAnd veaeul intaisi desehizand zi-
eea: Aieea s'au sens intai acestea : Tatal, Piut
Ii ,1 SfantuI Dub. Un DUllll1ezeu in trei fete. Fiut
.y
nascut din Tatll si' faeatarul veaeurilor. Citei cu,
y - .-

Cuvantul Tatllui s'au asezat veacutilor; cu Cu-


1 ,-antul Tatalui ceriurile s'au intl..-jt $1 tot pamantu)
1 Sf cele de desubt, marea si raurile,. $1 toate eele
1. ce sunt, si eu Duhul gurii lui toatl puterea lor...
l PuUn dupa aeeasta, desehizand cartea zicea: Ai-·
I
eea s'au seris inehipuirea lui Dumnezeu eelui ne-
,,'azut, a. intaiului om Adam eu Eva, femeea lui.
•t

i
. .
$i treeapd putina. parte as cartei, a' zis ~ Poruhea
lui Dumnezeu Atottiitorului sl ZiditoruJui tutUror-
eelor vazute si nevazute, s'audat lui Adam acea-
sta lege, "Ott ineredintare de a plzi eu scumpltate
cUre Dumnezeu, $1 de a .eugeta ca Dumnezeu est~
mai pre sus de cat el. $i iarl$i treeand de aieea au
204 Vedenia wlUi om al lui Dumnezeu- drept Iii minunat

.zis: Ca.lcarea de porunca pre care a calcat-o '0-


chipuirea lui Dnmnezeu, adeca omul carele este
chipul lUi Dumnezeu celui. nevazut, amagindu-se
mai mult din lenevire ~i putina ingrijire, cazand
s'au scos din raiu cu dreapta judecata~i cu hot a-
riJrea lui Dumnezeu,pentru ca sa nu fie el nevred-
t!!cul ~i dllcatorul de porunca, in mijlocul atator
bunatati L. lara~i' trecand mai inainte zise: S'au
sculat Cain asupra lui Avel ~i l'a omorat pre el
. eu sfatul diavolului; datoreste focului. Ghienei,
iara Avel va trai. in veci!... Si mai tredind putin
zise: Pata binecuvanHirei lui Sit ~f icoana sfinte-
niei lui Enoh '~i mai inainte inchipuirea inaWirei
-mele, Enoh... Si la sfar~itul cartei era seris : "Car-
-tea veaculuiintaiu".
lar in urmatoarele veacuri sant scris~ faptele
oamenilor, eele ce Ie-au lucrat _ intru vremelniea
viata;moartea ~i vieata, nelegiuirea ~i dreptatea,
1
smerenia ~i trufia ; dase-vor fie carora dupa lu- ]
cdlrile lor... In acest· chip aue~it veacurile. lara 1
tHnd ~icartea veacului celui din urma, ~ incepu-
J
tut rautatilor ~i al \Ticle~ugului,inceputul nemilos- ]
tivirei $i a grairei de rau $i a grairei in de~ert. ...
-$i- inaintand zicea: Oamenii veacului acestuia: rai
~
'pizmatareti,spurcati, pangariti eu sufletul ~i eu (
trupul; mincinosi, avand dragoste' fatarnica~i in t
inima graese cele rele ; amagiri ~i curse inbuzele C
lor,Si in inima cugeta cele rele, care indrepteaza I1
precei . necredinciosi . pentru daruri ;curvari,
prea -curvari. Tobiti fiind de sodomiceasca curvie;
Vedenia unui omal lui Dumnezeu drept §i minunat 205
at
- vai lor!'" Si iara$ mai desdoind cartea $i. mai
0-
lnainHind putin, zicea: cu adevamt au covcir$it
te acest veac din mma cu nedreptatea si eu rauta-
>e tea, pre cele tre.cute. Iarasi mai trecand pufn,in
Id carte zicea: Elinii care s'au Inchinat· idolilor, se
i- vor sfarama cu leninul, cu sulita $i CU piroanete
1- care au bagat inpainea mea cea de viata fadltoa-
t'e (care este trupul $i sangele meu) care II ra-
"U llesc cei ce se impartasesc cu nevrednicie;Si tre-
i :1
cand putin.... iaia~i $i..;au ridicat capuIuitandu-'se
i '
, I,
in cartea veacului $i zicea: Doi-spre-zece hoieri
1 ai marelui Imparat, albi ca lumina~ care au tur-

burat pamantut, $i m~rile, $i au astupat gurile hia-
i . relor, au ucis baIaurii, au povatuit orbii, au tndes-
tulat pre ceifHimanzi $i ·pre cei bogati i-ali de$er-
tat (a<,Ieca i-au facutmilostivi spre saraci). 'Cei ce
au vanat pre oameni si Cll Dumnezeasca insuflare
i-au inviat din moartea pacatului;, multa va·. fi
plata lor... Si putin mai tredind imiinte, zicea: A-
·Iesu-s'au cei .iubiti $i marturisitori mie - dragos-
tea lor cea prieteneasca pana Ia ceruri, i,ubirea lor
pani la scaunul meu, dorinta lor in inima mea.
Deci slava mea si stapanirea mea cu dansii..
Si iarasi intorcand cea mai multa parte a eartH
~iz~bind zl~a: Omul iiind cu dreapta credinta
ocarmllirea cetatei d~ p~ ~apte munti, eova.~
tOM Jlnparatiet s'an aflat slujind •
dragostei' mele .
diruia i se cuvine Imparatia ceruriIor, ca unui rav-
nitor $i urmator al lui Hristos. (Acesta este impa-
206 Vedenia unlll om at btl Dllmnezell drept Iii minunat
i '"

ratul care au sa-{ puie Ingerii dupa caderea tur..


dlor, precum zice Sfantul Andrei cel nehun pentru
l1ristos). Dupa aceasta cele mai multe lasandu-le,
zicea: Mireasa mea cea prea frumoasa! (adeca J
Biserica) impodobita si cinstita, pre care multi 1
'carciumari s'au silit sa 0 carciumareasca Si prea
,i ,curva sa 0 arate ; iar ea de Mine nu s'a lepadat si
impotriva eresurilor celor de multe feluri s'a in- r
trarmat Sf Ie-au surpat, si- de pe piatra care este 1
'intemeiata nu s'au clatit, nici portile iadului nu
-0 va birui... ;
.Iar dupa aceastaau grait $i pentru pacatoSi,
precum arata cuvintele cele insemnate' ale oame- p
nitor celor buni $i a celor rai, pre cUi moartea g
i-au inchis $i ell pocainta nu sa'u spalat. Si cartea :p
avea mai inW scrise lucrurile oamenilor buni, iar ...It
dupa acestea erau. scrise fara de legile oamenilor ci
eelor rai, ca nisipul marii cu multimtm lor; pre D
-care trecandu-ie Domnul' lisus, se supara' foarte ta
cUitind cu caput Si suspinand. Si statea acea in-
iricosata muUime ·a ingerilor inspaimantati ioarte, ce
-
~i cUPl'in~i' de cutretnur de treeerea cetirei veacu- .m,
'Jui de apoi, zicea: ca de cand s'a inceput acest Dl
VP3C, eu mtdta si eu grea nevoe de pacate se cu- ·to·
prinde c<'P m~!. multi parte a ~artei acestia. Ajun- .ap
·ge; cad cartea naturei omenesti dupa injuma- lui
.~

1atirea ei ca este plina de fum si de nevoi, plina m~

,de pizma si de ucidere,plina de minciuni $i de tee


:dusmanie si de pomenirea de riu $i de toate alto eel
ma...
it Vedenia nnw om. at lui Dumnezeu drept ~i minunat 2IJ7

· roo Vacate urate. Pentru aeeasta eu injumatatirea ei


u desavarsit voiu taia eu totul luerarea ei.
,e, Acestea zieand Domnul .au porn.it pre Arhan-
·;a ghelul .Mihail ca spre judeeata... Si indata au e$it
•ti Mihail eu toata ceata lui, tHnd cu sine neeuprinsul
'::\ Scaun, impreuna cu ceata lui, care este nenuma-
~i rata $i pre care nu 0 va indlpea tot pamantul... S1
too mergand zicea: Sfant, Sfant. Siant, Infrico$at,
:e Mare, lua.1t, Puternic si prea Proslavit esti in
.u vecii vcdlor L. Si in data au trmes pre 'Oavriil,
eu ceata ll.<i, ~i el ducfmdu-se incepea strigand:
,i, Siant, Sfant, Sfant, Domnul Savaot, plin este tot
~:- pamantul de Slava ltd!...· $i de infricosatul acela
ia glas care .striga, s'au datit ceriul $i pamantul. A
la :plccat $i al treUea Inger, .in urma lor, infricO$at
,r lmpreuna ell ceata lui, si numele lui era Rafail. $i
! tr dind mergea el striga zicand: Unul Stant, Unul
! 'e Domn Usus Hristos iritru Slava lui Dumnezeu Ta-
· :e tal. Amin 1...
too A plecat $i a patra randueaUi de eeata ;. si In-
~, cepatorul lor era groaznic $i dulce la vedere. Si
too .mergand $i acesta striga zicand: "Dumnezeul
it DumnezeHor. Domnul au grait; si au chiemat
1- tot pamantuI, de la rasariturlle Soarelui pana la
1- .apusuri.
,
Din Sion este buna-cuviinta frurnusetei
i- lui! Dumnezeu ar~itat va veni $i fin va tacea. foc
ainaintea lui va merge $i imprejuful lui vifor fO'ar-
e te": ~i celelalte ale Psalmului. ~i cei mai mari ai
e cetei raspundeau: Scoala-te Doanme, judedi pa-
nlantul, ca Tu it vei mosteni pre dansul eu toti
,
208 Vedenia unui 0111 at lui Dumnezeu drept §i minunaf
-
alesii Hii $i eu toti eei ce pazese porunei.J.e $i 1n-
dreptarile Tale... bineeuvantat e$ti eel ee vii! Ca
vrei sa judeci pamantul $i lumea intru adevar :>i
dreptate. Si incepatorul aeestei Dumnezeesti cete
se numea Uriil, cae eel ales ell numele ...
Dupa aceasta a venit inaintea fetei Domnului
prea prosHivita sa Cruce, stralucind ca un fulger
infricosat Si era mare Slava ei, avand bun a mi-
reazma. $i se aducea in mijloeul celor doua eete"
a SUipaniilor $il a Puterilor, eu prea mare einste.
Si mergand ele, era a vedea. infrico$ata privire,
dici mult~inea put~rilor acelora era cuprinsa de
• multa frica $i cutremur. Si cand se despartea ele
. "
eantausi ziceau: Inalta-te-voiu Dumnezeul mell,
Imparatul meu si bine voiu" euvanta numele Tau,
in veae $i in veaeul veacului. $i cealalta ceata
• v
raspundea $i zi<;ea: Inaltati pre Dumrtezeu $1 va
"inchinati la a$temutul picioarelor lui, ca Sfant
este: Aliluia, AliIuia,. Aliluia L.
Si dupa aeeasta s'a. dat Dumnezeeasca l10rundi
eatre Arhangb.elul MiH"ail, si stand inaintea fetei
Domnutui, fiind gata elin chip de osta$ de a por-
ni, avand ineinsa scularea, $i era aeea seulare (a~
deca din mortO cao piele subtire sehimbata, in-
launtruera ca eenmja eea obieinuita, foarte var-
-
nat·

In-
Vedenia unui om at lui Dumnezett drept l?i millunat 209

toa2ia ~i pre partea din afadi s'eriea inviere~ mor-


Ca til or, iar pre cea dintauntru, viata eelor adormi\i
$i in bunacredinta... Si Iunnd Domnut in m~Hnele sale
ete scularea mortiIor, a suilat de tr-ei ori intr'insa $i
teri cuvinte a gdHt catre dansa Si a dat-o lui Mi·
.lui bail infricosatului Inger zidind : Ia trambita a-
~er
ceasta si mergi Ia Iocul capatanei, intru care
ni-
prea curatele Mele maini Ie-am in tins, si stand
~te
trambiteaza de trei ori si sa staL Si aceasta zi-
te ..
dindu-i, s'a dus eu sarguinta. .. Dupa aceasta au
re, chemat aWi ceata, care se chiama "Incepatorii" ..
de
Si zicea celui mai mare al lor: Tie Hi zic, luand
~le
Dumnezeeasca ta ceata stai in toata lumea, ca sa
m,
rapesti in nori pre toti SfiQtii de Ia rasarituri ,i
iu,
dela apusuri, dela miazazi si de Ia miaza nOajJte, $i
lta. sa-i· asezi in ceasul trambitei in vazdnh spre in-
tampinarea venirei Mele ...
Dupa aceasta au dat semn prIO ingeri,
v
Soarele $i Luna sa se intunece, stelele sa
ea
cada, raurile si marea sa se· usuce, ~i toate
tei
cele ce sant pre pamant sa se piarza, si sa se
)f-
sfar.seasca. Pre urma a cautat dreptul JudedHor,
.a-
spre pamant, si iatl! a vuzut ceata, intuneric,
n-
pJangere si vaete si o3teneaJa oamenilor, din mut-
IT-
ta tiranie a satanei ; caci balaurul ingamfat fUnd

14
210 Vedenia unui om al lui Dumnezeu drep-t §i minunat .

de mandrie, de nebunie ~i de furie inghitea (man.


ca) pe toate fadimandu-Ie, ca verdeata burueni-
lor. Si mai ales cand vedea pre ingerii lui Dum-
nezeiI pregatindu-i lui focuI cel vednic ...
Deci vazand acestea dreptul' Judeditor, IndaHl
a poruneit unuia· din ingeri care era inirico:;;at si
vederea lui' aspra ~i ingrozitoare ~j nemlostiv~.
Si acesta era capetenia a unei cete de ingeri, 81
i-a zis lui: Mergand, ia cu tine toiagul Meu si
sfarma si· infrico~eaza, si ia impreuna eu tIne si
nenuinaratele tale randueli eeJe mari,.:;;i dillito.
re~te pre marea cea intelegatoare (adica in· toata
lumea)si prinde pe Balaurul ell toiagul puterci
mele dupa porunca Mea,Si il raneste eumpJit si
pre toate duhurile lui cele necurate legandu-Je 5i
ridicandu-i pre toti sa-i imprastii prin puturoase-
Ie munci. Si mergand acesta, a prinspe Balaurul
intunerieului impreuna eu dracii lUi Si iI dueea 1.l
focul Gh.ienei... Dupa ,aceasta a zis Domnul catre
Arhanghelul ce tinea Dumnezeeasca trambita, sa
trambiteze; at unci de naprasna s'a facut multa 1
tacere in ceasul acela, ca si cum toate s'au 1
pustiit. Deci a mai trambHat, ~i toate trupurile
mortHor s'au aflat intregi. Si a trambitat a treia
oara: si s'a p'ornit Duhul Domnului din 'giasul "s
trambitei, $i a intrat in fie care trup, Si spaima si i.
hid! a cuprins pre toU de glasul trambitei. Bi ti
tremurau eele de sus si cele de jos si se ingrozeau ~.
cu totu1.... r
Si s'au sculat mortii intr'o clipeaHi de ochi ·it
Vedenia unui om al lui Dumnezeu drept ~i minunat 211

de a diror povestire fratilor, fridi este de a grai:


caci cand stau ei, cuprindea toata fata pamantului..
Si precum ploaia impestritata, asa se pogorau ce-
tc.le iegheoanelor de ingeri din ceriu, la Scaunul
l pregatirei,. strigand intru tarie si zicand: Sfant,
Sfant, Stant, Domnul Savaot! Plin este cerul ~i
parnantul cte Slava Ta!... ~i sta tot norodul cu
fridi ~i Cll <:utremur, privind de sus Ia nenumara-
teie cete de ingeri, si spaimantandu-se de· acea
stapanire infricos_ata si pogo rare pre pamant...
Deci cum priveau toU de sus, fara de veste s'a
facut cutr~mursi tunete si fulgere in valea drep-
tatei, &i i-a cuprins "pre toti mare frica si cutre-
mur si multa nepricepere. Si indata s'a ridicat
taria cerului si de-odata s'a aratat cinstita Cruce
stralucind. mai mult de cat .- . Soarele, slobozind
raze stralucitoare. si buna mireazma
.
si se ducea
de Sfin1ii ingeri.$i dupa pu1ih s'a facut cantare
~i lauda de obste, zicand: Bine este cuvantat cel
<:e vine intru Num~leDomnll'lui, Dumnezeu este
Domnul $i s'a aratat tuturor oamenilor, Judeca-
toru) si stapanul si Domnul pacei...
. /

$i aceasta cantare facandu-se cu tarie, iata Ju-


-decatorul s'a aratat pre nori, l)ezand pe Scaunul
slavei sale, si din multa stralucire s1 curatie se in-
ilacara cerul si pamantul... ~i din multimea mor-
tilor care inviase, fara de veste se ridicau in sus
~i se rapeau de nori in vazduh intru intampinarca
Domnului; iar multimea cca ramasa jos ne-rapita
"in· vazduh plangea cu a~l1ar. ca nu s'au invrednicit
212 Vedenia unui om at lui Dumnezeudrept ,i minunat

··i
a se rlpi $f ei; sf er:lU intm ~mara durere si
i
.jl
intristlre sufletele lor. PIecau genunchile Ja Jude-
catorul Si iarlsi se radicau..~ Si dupa ce a sezut
Judecatontl pre Scaunul slavei sale cei infricosate,
au statut imprejurul lui toate Puterile cerurilor ell
multa frica $i cn eutremur. Si eei ce de nori se
rXpisera spre Dumnezeeasca intampinare a dreo-
tuIui Judecator. s'an pus toti de-a dreapta, iar
care na sa'u r~~~t in vazduh, cea mai ~Imfta parte,
s~au despartit dintre ei si s'au dat focului G.hie-
nei, a fi judecati .(acestia sant padnii eei ce n'au
erezut in Dumnezeu). far ceflalti . s'au adunat
de-a stanga Judecatorului si e·rau acestia cei mai
multi iudei Siboeri, ariIierei, preott, impirati, cle·
riei si multime' multa de monahi $I mireni, care
stateau cu multa .rosine ~i so ocarau· pc sine tlca-
)o~andu-se pentru a lor pierzare.
Asa avandu-si fetele pline de rosine se sflra-
mati ca Si cum ar. trage de moarte, foarte tare Stt-
nand, iar altii sforaind ca in somn schitnbindu-se
$i toti eraucuprinsi de multi durere, de plans ~i
de nedumerire si de .desnadijduire, $i niei unul nu
avea niei 0 mangiiere buna L. lara cei ce' stateau
. de-a dreapta JUdecatorului, toti erau luminos~,i
frumosi, lunlinindca Soarele si stralueincl mai-
mult -de cat fulgerul ; toti cinstiti $i prosHlyti, albi
ca lumina, infocati de fulgerul luminei strllucin-
du-se cu tot adevarul, sf de nn indrlznesc a zice,
calnsu$i Judeditorul sf Dumnezenl nostru.
Deci indata uitindu-se de amindoua partiJe
Vedeniaunui otD allui Dumnezeu drept ,I minunat 213

iufr,co$Cltul Judecator, la cei din dreapta privjnd


, ~-
,en bueurie a zambit; iar vazand pre eei din stan-
It :gao &'a turburat eu mulUi. urgie $i $i-a intors lata
sa despre dan$ii ; $i strigand eu glas mare, zicea
.ll ~itra eei de-a dreapta : veniti bine-euvantatii Pl-

:e rintelui Meu de mO$teniti imparatia Mea cea gati-


· - .til voua,mai inainte de intemeerea lumei ;caci
"am fliminzit $i mi-aU dat de am mancat; am
· (

· ., insetat $i m'ati adapat; strein am fost $i .. m'ati


J!rimt; gol am fost $i m'ati imbracat; bolnav am
I fost $i m'ati cereetat; in temniti am fost $i a'ti
.
I
venit la mine"... $iraspunzand aceia, au .zis :
DoaJtme, eand te am vizut flamand $i insetat $i
te-am
, adapat $ite am hranit; strain $i te-am pri-
mit; gal $i te-am imbracat; bolnav $i te-am eer-
eetat, sau in temnita $i am venit la tine" ? •.
,,Atuneea raspunzand· Domnul nostru lisus Hris-
tos, a zis lor: Amin, amin zie voua, intrucat ati
faeut unuia dintre aee$tia mai miei frati ai mei.
mie mi-ati faeut... Apoi intorcandu-se eu iutime
eltre eei de-a stanga, a zis lor: ducet(-va.dela
mine blestematilor in focul eel vecinie care este
gaut diavolului $iingerilor lui! Ca am flamanzU
$i nu mi-ati dat sa manane, am insetat $i nu ~rati
.a.dapat; streinam fost $i nu m'ati primiti gol am
fost $i nu m',ati imbraeat-; bolnav am fost $i nu
-m'ati cereetat; in .temnita am fost $i nu a-ti venit
la mine... $iraspunzand ei, au zis: Doamne, eand
te-am vizut flamand, sau insetat, sau strain, sau
gol, sau in temnita.$i nu am slujit tie? Atuncea-
214 . Vedenia unui om al'lui Dumnezeu drept ~i minunat

raspunzand Domnul, a zis lor: "Amin, amin zic


voua: intru cat nu a-ti faeut unuia dintre' acesti
frati ai mei mai mici, nici mie nu mt-ati facut:
Duceti-va de la mine eei intunecgti ai pamantulUi,.
in tartar un de este serasnirea dintilor; acolo va
fI vaiul'$iplansul eel nemangaiat L."
Aeestea zicand $i hoHirand Domnul iata ea de
naprazna pre dinaintea fetei sale din partea rasa-
ritului, a~ isvorat un rau de foe mare $i infrico$at
eu tarie mergand spre apusuri... Si era Iatimea lui-
ca 0 Mare mare .$i larga... Deci eei de-a stanga
foarte tare s'au jnfric~at· eand curgea; raul
eel' de foe ·.$i tremurau foarte mult,· fiind
intru nepricepere, si Ii se schimba min tea
ca intru 0 uimire. .. Si indata . infrieosatul
Judecator a poruncit, caprin mijIoeul rauluicel-
de foe sa treadi paditosii, . ca prin foe
sa se cerce ei. Si intai eei ce sta de-a dreapta a
inceput a se. cerca ;$i trecand toti prin mij]oeul
focului s'au aflat ea auml eel curat $i lucrurile·
'Jor nu s'au ars; Ci mai vartos s'au aratat mai lu-
minate si stralueite prin ispitire. Si se bueurau
foarte eand se eercau Dumnezeestile lor fapte,
Si nu s'au aflat nici de cum strieaeiune 1ntm dan-
$ii. Dppa, aeeasta au venit $i eet dea stanga. ca sa
treadi $i ei prin mUlocul focului spre a se eerca
lucmrile lor. Deei· cum
,
au ineeput a trece, flacara
a ars pre eei pacato$i impreuna eu lucrurile lor ;
s'au ars ea ni$te paie, ramanand ei intregi spre a
se arde in veci $i inca a se arde fara a se mistui ..
ltnpreuna eu diavolul $i eu in2'erii lui. intnJ np.~_
at Vedenia unui om at lui Dumnezeu drept ~i minunat 215
-
ic- Hlr~itii vecii veeilor, $i nici unul dintre danl~ii n'au
ti pntut treee raul eel de foe ;ci pre toti i-au cuprins


focul ea pe ni$te vrednici de mundi.. .
i,. Atuneea lnfrieosatul ludeditor seuHindu-sc de
a pre scaun au inceput a face pornire spre Dum-
Ilezeeasea dimara, ditre imparatia cerurHor $i
e se departa impreima eu toate puterile eeresti care
cantau, zicand ell multa frica si eutremur: Ridi-
t ea ti Domni portile voastre, si sa seridice portHe

1 Edemului, sa. intre Dumnezeul Dumnezeilor ~j
1 Domnul impreuna eu toti Sfintii lui, datuindu-ie
lor mO$tenirea eea vesnica...Si -alta ceata stri:ga,
zicand: Bine este cuvantat eel ee vine in num~le
lui, impreuna ell toU f,iii eei dupa dar. Dumnezeu
este Domnul si s'au aratat nou3. imprellna eu fiii
Sionului... Iar Arhanghelii· mergand inainte,. sta-
veau pre Domnul, si eantau in versuri cere~ti si
de mantuire, zieand ea ~i cum ar raspunde : "Ve-
niti sa ne bueuram de Domnul $i sa strig.1m lui
Dumnezeu Mantuitorul nostru; sa intam~)inam
fata lui intru marturisire si in psalmi sa-i strigam
lui"!... Si alta ceata raspundea impotriva, zicand
~i cantand eu du1ceaHi : "Gli Dumnezeu Blare este
Domnul Si Imparat mare peste tot pamantul; ea
in mana lui sunt toate marginele lumei, ~i inliltli-
rile muntiJor ale lui sunt"... Asa eli de duleeata
eea mare a cantarilor aeestora, ca in somn se
prefacea cei ce aseulta si erau intm ne-spusa bu-
cnrie. ~i eantand SfintH Ingeri, in asa cantare
intra Sfintiieu DomnuI nostru lisusHristos in
216 'vedenia unui om al lui Dumnezeu drept §i minunat V

cereasca desfatarc a Dumnezeestei dimari intru It


salta rea inimei, $i apoi s'au inch is portite. Ia:: ·c:
dupa ce s'au inchis portile camarei cei de nuntil, el
atuncea a chemat Domnul pe cei mai intai a i o l
Dumnezeestilor Ingeri. $1 au statut de iata : intai w
Miha.il si Gavril, RafaH, Uriil, si dupa acestia in- a(
cepatorii celorlaJtc cetc, spre a imparti Dumneze- 10
estiJe darnri si cununi.

Ceata celor 12 Apostoli !


I,
Dupa aceasta s'a chcmat cei 12 Apostoli, lumi- 0
llatorii lumh in.aintea Dumnezeestilor Ingeri si Ii $ti
s'au dat Jor infricosata stralucire tprea luminoasa. sa
Si iaraSi Ii s'au dat lor 12 Scaune in chipuI fO(:u-
lui, ca niste Dumnezee$ti Stele,. $i au. sezut im-
! m.
1
Si
preuna cu Inv~ltatorul lor, Domnul nostru Iisus
firis-tos, intru multa slava .si cinste. Si slava lor I Si
gr:
era lumina vecinica necuprinsa $i de minte ne- sft
apropiaili. Si erau curati ca chihUmbarul, luandu- em
se de prea curatele puteri Ingeresti sL Ii s'au dat se
cununi prea frumoase $i minunate inchipul crista- lin~
lului, bine impodobite eu pietre ceresti nepretuite.
Si Ie purtau pe crestetul lor, tiindu-se de cei mari
Si infricosati ingeri .si toate se cUHeau.
I I
I1 si,
Ceata celor 70 de Apostoli
j ·pus
~
Dupa ace$tia au intrat cei 70 de ApostoJi inain- l ~j 11
tea fete! Domnului, stand imprejurul Scaunului J, ·darl
at Vedenia unui om al lui Dumnezeu drept ~i minunat 217

lui ca niste boieri mari. Si Ii s'au dat si lor aceea:si


dnste si siava; de cat numai cununile celor 12
i, erau mai minunate. $i precum Soarele nu lasa pre
li {)chii omului a-I intelege, a~ si acelea, nu i s'Ct
ii dat a Ie intelege, fericitul barbat care au vazut
.- aeeasta vcdenie, pentru multa stdilucirea slavei
lor...

Ceata sfinfilor Mllcenici

Dupa acestia, au venit i'nainteafetei Domllului


o ceatli mare de Sfinti, care erau mueenicii, ~i
stand inaintea cetelor d~resti, imprejurul infrieo-
satuluL Scaun, s'a dat lor viata $i loculobstei cei
mari, pe care 0 au pierdut dracii, cazand din eer.
Si indata s'au facut Sfintii Mucenici in mari cete,
$i Dumnezeestile capetenii ale cetelor ceresti, d~
graba Ie-au adus lor muipme de cununi cerestl si
sfmte, si Ie-au pus pe sfintele lor crestete, si pre-
cum Soarele straluceste, asa erau $i cununile ce
se pusesera pre capetele for si salta·u Sfintii vese-
lindu-se foarte si indumnezeindu-se...

Ceata sfinJilor Jerarhi

Dupa aceasta au intrat ceata Sfintilor Ierarhi


1
, si a preotilor Si diaconilor si. a cler!cUor.. Si s'au
1'1 'pus pre dumnezee~tHe lor capete cununi vecinice
1 ~i nevestejite, fie diruia. dupa lucrarea lor si rib-
I'
i

·darea si sargninta si ocarmuirea turmei lor. Deci


J
218' Vedenia unui om at lui Dumnezeu drept §i minunat .,

se indulceau eu bueurie veselindu-se foarte $i s'au,


Hieut mO$tenitori ai duleei destatari, luminati fiind
ca Soarele $i altii ca foeul, intru multa desiatare ,c
si har fiind. $i s'au d'at tuturor clerieilor eel Or hi- 1
serieesti lertfelnieul eel intelegator $i mai pre sus t
de eeruri, ee aduee intru el jertfa stanta. $i toti t
crau ineununati, iar eununele nu Ie era de 0 potri- ..
(

va la toti, ci eununa de cununa se deosebea, co- r


varsind eu slava, preeum stea de stea se deose-
beste eu slava. Si multi din preoti erau mai sHiviti I
Si mai straluciti, inca din diaconi si din clerici in- c
treeeau eu sfintenia pre Arhierei si preoti. C
'F

,}:
Ceata ,sfinJilor Monalzi rI
11
Dupa aeestia a intrat Dumnezeeasea eeata ;t n
Sfintilor Monahi. $i fata lor era plina de buna mi...
reazma ne-graita, stralucind eu tainice razestra-
lueitoare ea Soarele, plina de slava lui Dumnezeu
Atottfltorului. Deci indata Ii s'au dat lor dUe 6
aripi, imbraeandu-se eu ele de eatre infrico$atii C
Serafimi intru puterea Duhului sIant $i strigau: tl
Stant, Startt, Sfant, DomnuI Savaot, plin este tot ti
pa~antul de slava lut! Si slava lor era foarte n
mare ~i prea prosUivita ea eei ell oehi multi, pur- fi
hind in sine Dumnezeeasdi lumina., Iar eununile
lor era'll in multe ehipuri impodobite $i la vedere
deos'ebindu-se. Caci' dupa sudorile si nevointele
lor, Ii s'au dat si slava, preeum Soarele de Luna d;
se deosebeste... C~
mat ·Vedenia unui om al lui Dumne%eu drept §i minurtat 219
-
.'au, Ceata sfinfilor Proroci
ind Iar dupa ace$tia s'au apropiat ceata Prorocilor,
ire $i Ii s'au dat lor Cantarea CanHiri:Jor $i instru-
?-
hi· mentele de Psalmi mi$catoare ale lui David, Cll
;us timpane $i cu hore $i lumina de stdiluciri. ne-ma-
oti terialnice pline de veselie, ~i laude de multumire
I :ri- Sfantului Dub. Iar cununiJe lor erau de aur fulge-
;0- rand $i erau hine asezate pe crestetul lor. Al'oi Ii
;e- s'au randuit lor puUn cwa a canta pre Ianga
riti Dumnezeeasca cantara a SHipanului; si cantau
'. n- cantari veselitoare; incat siHtau toti SfintH,' care
din veac bine au '. placut lui Dumnezeu... Acestea
\;,

.};rimindu-Ie Sfiintii d'in prea curata dreapta Strl-,


II panuIul Si Mantuitorului' nostru, .au mO$tenit bu-
II
natatiIe pe care ochiuI nu Ie-au vazut $i urechea
a nu Ie-au auzit $i la inima omuIui nu s'au suit. ..
.
II..
~

a- Norodul eel de ob§te 01 drtpt credincio§ilor


m
cre§tini '
6, Dupa acestea au intrat ol'H;tescul no red al drc;lt
, ;ii , 'credinciosilor cre$tini Si toata ceata celor, man-

• tuiti din Iume : saracii si boerii, imparatii ~i preo-
)t til, TobU si cti slobozi; si totistand inaintea Dum-
:e nezeestei camari a MireIui, care i-au despartit pre
.- fic care dupa fapteIe lor.
e
e
eel ml10stivi
e Pre cei milostivi 3i curati deosebindu-i, Ii s'au
"
a. dat lor desfatarea,gli;{ig;,cea din :Edem : palaturi
ceresti Iuminoase, euntmi bhieincuviintate $i bu-
220 Vedenia unui om allui Dumnezeu (!rept ,1 minunat
,

curie de sfintenie si scaune Si seeptruri $i ingeri


lumino$i a Ie sluji stralueirei lor. Iar bueuria lor
era. ca roua eea gr-asa, $1 aerul prea luminos...
C
Cei sliraci' eli Duhul d
Dupa aCe$tia au intrat eei saraei eu Duhul, cati
pentru Hristos s'au facut saraei eu Duhu1.$i s'au Jl
inaItat foarte, foarte, luand eununi prea impodo- d
n
bite si stralueite din mana Domnului,· faeandu-i
mostenitori ai Imparatiei eerurilor...

Ceice plilng... ~
Dupa acestia au intrat eei ee plang pentru paea· t-i e
,, ,
-telelor eu fierhinte poerunta. Si Ii s'au dat lor ma- ~

rea mangaere a Sfintei Treimi, intru multi veselie I $i
~i bucurie. Si erau' prea stratueiti de daml lui
I II
Dumnezeu. II
e~
Cel blanzl
el
.Dupa aeestia au intrat, eeiblanzi si smerip. Si 8i
Ii s'·au dat lorintru mostenire patnantul celor pc
blanzi intru care pica duleeata $ibunamireasma
a Duhului lui Dumnezeu. Iar dansiiaveau multi
v,eselie $i bucurie cind au vazut ea lis'au dat a
mosteni fericitul pamant. Si Ii stau dat eununi de d
mult pret de trandafiri iritpestritati. slobozind te:
r,aze strruucitoare, pre care luandu-le' din mana - i
~ stl
Domnului, se· bueurau vese1indu-seintru bucuria pr
sufletelor.~. tii
at Vederda nnw om al lui Dumnezeu drept ¥i minunat 221
-
ri Cei ce flamanzesc pentru dreptate
Ir
'Oupa acestia, au intrat cei ee ilamanzesc -de
(!i'eptate $i de poruncile lui Dumnezeu. Si Ii s'au
dat lor spre satiu plata dreptatei, indulcindu-se
iutm buna lor stare, vazand inaintea lor pre Im-
ti
piiratul Hristos en laude inaltat $i prea proslavit
.U
i
de catre Sfintii Ingeri. Si erau cunrtnile lor de
I 1-
nudt pret infrurnusetate...
-1

Cei ctzra/i cu inima

Dupa dansii au intrat eeata eelor ee eu ' inima


h- curata au luerat poruneile lui Dumnezeu. Si Ii
,I, ,- s'au dat lor lumino$ioehi plini de toata bucuria
e $i mila Dotnnului, dandu-li-se lor vedere prea lu-
Ii minoasa, incat vedeau ei eurat fata lui' Dumnezeu'
In veci nesfat'$iti. far cunttnUe lor erau in felurit~
cotort prea

lurninoase si in partea dinapoi aveau
eruci in ehipul cristalului, iar de-a dreapta si d&-a
ii stAnga norodcu inehipuirea 'si dittaittte erau irn-
r podobite de Heruvirnice$ti ocbicu totu} ,cinstiti.
a
Fiiclitorii de pace •
$i dupa ace$tea, au intrat cinstita eeata a fa-
dtoritor de pace. Si Ii s'au dat lor pacea si in-
teJepciunea lui Dumnezeu $i" mila 'luminata din
stratueirea lui Hristos. In unna au venit pe deasu;..
pra lor 0 mana inchipuita din incbeeturi de oase,
tiind un condei nematerialnic,si s'au scris pe
222 Vedenia unui om alluiDumnezeu drept fJi minunat. V

fruntile lor: "lisus Hristos PHill lUi Dumnezeu


celui viu, iii ai Lui Cli"d&rul, iar nu eu firea". Si
in urma s'au OOt lor cumma ~ee.i prea luminata
avand seris Numele TataIui $i al Fiului $i al
p
Sfantului Duh... $i se veselea bueurandu-se .intru
d~lceata lui Dumnezeu. n
rt
Cei goni/i pentru dreptate SI
cl
Dupa aee$tia, au intrat eei goniti pentril deep-
tate. $i Ii s'au dat lor Dumnezeeasca lauda $i via-
10
ta cea prea mtnunata, stralueindu-se eu revarsari
de lumina $i eu raze Iueitoare. Apoi Ii s'au dat lor
~i negraite Seaune in cere Iar eununile lor erau de
aurprea luminos$i erau bine a$ezate din Dumne-
zeescul dar. ei de slava lor se veseleau cetele in-
gerc$ti•.. fa
pe
Cei ()clira/i pentru numele lUi Hristos v
ra
Dupa aee$tia au intrat eeata eelor oeara.ii pen- ac
trl! numele lui HristosMareluiDumnezeu '3i Man'" si
tuiiorul nostru. $1 Ii s'au dat lor Sfanta fericil'e a ca
Dumnezee~til()r laude de lao ingerii lui Dumnezeu : 0
Q~du-1i~se' lor prea ne-eovar$itoarea cinste $i
lauda $i slava bogitiei $i ne-mbginita lumina a
lui Hristos., Pe urma s'au fiat fieearuia scaune fa-
cute de felurite. colori infaU3etoare $i seeptruri
cU<vincioase lui Dunmezeu $i Sfintilor lui. $idupa
acea.sta Ii s'au dat lot eununi impad.ie$ti dela. slaor rnt
va lui' Dumnezeu. Iar lauda lor er,a cubuna eu- ! s'a
~.
viinta $1 infrumusetata fara de asemanare. j cal
Vedenia )1iul om at lui Dumnezeu drept s.i m!ounat 2':>-3
- t
la.
----~~--------------.------------------

eu Pentru cei ce sunt in pociiin/ii (adecii in


~i
canon dela Duhovnic)
ta
Dupa aee$tia au intrat altH, eare s'au pocait de
aI
pacatele lor, dar nu s'au nevoit. eu postire ~i eu
ru
fugaeiuni, l11sa de rele s'au rerit. Deei Judedito-
rul Slayei Ie-au zis lor: de-ajuns este voua ca ati
sdipat de munei ... ~i Ie-au dat lor numai ca un
chip de inel. - semn de nemurirea lor -. ea adeea
sa fie sIobozi de foe.- Si Ii s'au data ~edea la un
loc de liniste..

Pentru cei ce au. avut /apte bune dar au


osandit pe aproapele §i au curvit
r.
~ . Dupa aee$tia au intrat altH, care aveau multe
rapte bune ~i milostenie facuse foarte multa, dar
pentru ea au j~deeat pana la cea mai de pe urma
rasufIare $i au osandit pe aproapele; si nu numai
aeestea, dar s'au robit si de curvie. S'au randuit
si acestia la un loc stropit cu Intune ric, care era
ca 0 pacHi luminoasa ;adeca putina lumina si de
o ealitate slaba..

Despre cei din Neamuri, mai din'ainte de


venirea i.ui Hristos

Dupa acestiaau intrat multa multime din Nea-


muri, care au apueat mai inainte de Iiristos, si
s'au savar$it ne-avand Iegi, dar toU au fost fa·
cand ale legii lui Hristos ; dici multidintre dansii
.,
224 Vedenia unui om at lui Dumnezeu drept ~i minijnat

straluciau ca Soarele. $i pentru ale lor vrednicti


si curatenii, ~u dobandit dumnezeescul Raiu $i bu-
na mireazma a lui Dumnezeu. Asemenea $i cu-
nuni prea luminoase impletite de trandafiri $i de
• •
ennJ ...

Pentra SjinjU prund


Dupa acestia au intrat 0 ceata de SHnti care
erau pruneii cre!)tinilor si tofi erau ca de varsta II
"
1
de 30 de ani. Si uitandu-se Mirele au zis: haL,a Jj
voastra cea dela Botez este neintinatli iar faptele ~~ (

niei de cum: deci, ce va voiu face vona ? Atuncea ~~


au raspuns si ei cu indrazneata, si au zis: Doarn- ~
ne, fiindca ne-am lipsit de bunatatile eele paman-
testi, nu ne lipsi macar de cele ceresti I.. Tar mi- .~ (

rele zambindu-Ie i-au faeut partasi vesnicilor bu- 1 I J


natati intru neincetata veselie Si bucurie. Si Ii s'au ,
dat lor cununHe credintei Si ale dragostei $i ate
I t
r
ne-rautatei. $i' eran prea minunati inaintea ostHor r
ceresti, Si se bucurau sfintii pfunci, purtand cununi c
ne stridicioase intru curatia inimei. Si minune era, 11
di vlizand sfintii ingeri randuetne tuturor sfinti- a
lor, mai marii Inminatori (adeca Arhanglll'elit Mihail c
Si Oavril) , rasunau cantliri de bucurie, veselindu-
s€.; foarte de Dumnezeiasca veselie, $i se inspai- d
mantau foarte de marirea bunatatei lUi Dumne- s:
zeu. p
d
Pentra prea Sjdnta Nascatoare de Dumnezeu
01
Dupa acestea . toate, iata eli vedea omul lui d
thftftn~fIo11 M1 rtnhnl. r.~ ~u ~.n~it inaintea Mirelui
\

llJnat Vedenla unlti 0111 at lui Dumnezeu drept ~i minunat 225


-
i

'nieli . , oare"'caru mireasa foarte luminata, ca un fulger


bu~ a lui Dumnezeu infricosat, ~i cu totul· cinstita. $1
eu~ era mare bucurie $i veselie ingerilor lui Dumne-
i de zeu. Si cand mergea, stralucea picioarele ei ca
Soarele, iar genele ei erau cu fulgerul $i era plina
.dc buna mireazma cereasca $i dumnezeesti aro-
rl1ate.Si calatorea in aer, si de harul ei se bucu-
::are rau sfintii lUi Dumnezeu. Si imbracatafiind cu
rsta poriira bine-incuviintata, purta pre dumnezeesctt1

ama ei cap 0 coroana, a carui minunata podoaba, limba
i ,tele. omeneasca nupoate s'o arate, din care esiau ca
'lcea niste raze ale dumnezeirei. Si e$iau spre a Ei in-
I
:'am- tampinare cetele sfintilor ingeri $i ale tuturor
I. IAn- sfintilor. $ipurta de-asupra dumnezeescului Ei
!

ml-

crestet, ca oare ce prea slavit din darul SfAntului
bu- Duh ; $i acea prea cUTata diadema era cufirea ne
>'au talcuita. lar cAnd mergea Ea la dumnezeeasca ca-
ate mara catre' Mirele, mergea dupa dAnsamultime
ilor multa de tineri Si fecioare, care urmau dupa dAnsa
tum• cu imnllri si laude de dintari, .slavind pre Dum-
! , ,
'ra . nezeupentru lucrurile sale cele slavite. $i cand s'a
. rlti- apropiat de' Mirele s'a inchinat· de 3 ori impreuna
: tail
,
cu toate sfintele acele fecioare.
clu- Atuncea Si el vazandacea prea frumoasa po-
,ai- doaba, s'a veselit de dansa ioarte, cam zambind
ne- si.:.atiplecat el caput Lui; iar Ea strangand 1a piept
prea curatele sale mainl, s'au apropiat cu multi
drag-oste sl evlavie Sl i-a sarutat prea curatii sai
6cbi eel nemuritori si ne-adormiti si prea dutci... $i
lui dUJ)i dumnezeeasca sarutare,insu~l Domnur tu-
~ui
\

226 Vedenia unui om al·lui Dumnezeu drept lJi minunat

turor, Ie-au daruit acelor sfinte fecioare imbra.ca-


minti asemelle cu intocmirea in chipu} fulgerului, s
de-asemene si prea curate cununi. $i dupa aces- • s:
;p
tea toate, apropiindu-se intelegatoarele Puteri ce':'
. . Sl
resti si toti Sfintii cei ce bine au placut lui Dum-
nezeu, toti cu mare bucurie au ingenunchiat inain-
-
tea prea curateiMaicei lui Dumnezeu, si intru
c,,
multa bucurie 0 laudau si 0 fericeau si intinzan-
te
. du-si manele lor 0 slavea pre dansa.
vi
Iar dupa ce au daruit Domnul toate daruriJe
c(
cuviincioase tuturor, atuncea s'a scutat si Mirele
jo
din camara sa cea de nunta si a esit tiindin
dreapta pre prea curata sa Maica iar in stanga I in
n
pre oarecare minunat. Proroc. $i asadin camara
st
de Mite esind, se preumbla. Apoi au intrat in dum-
ni:
nezeeasca camara (Cetatea eea eereasca)intru
PI
care santbunatatile pe care oehiul nu Ie-au vazut
iu
~iurechea nu Ie-au auzit sf pre inima omului nu
jU]
s'ausuit, pre care Ie-au daruit Dumnezeu eelor cel
iubesc pre dansul. Iar cand au intrat Domnul in-·
pa
tru acea prea laudadi si luminata Cetate, atuneea
de,
au intrat impreuna cu el si toate eetele sfitttilor...
mt
Si vazand sfintii aeele negraite bUnatatf, au saltat "
cal
de multa veselie Si bucurie.
cu
Si mergand au ineeput cu cantari si cu laude
dill
si intra cu einstein lacasurile lor eete minunate.
Iar aeolo au impartit Dumnezeu bunatatile eele ne
I ne~
Ices
spuse, tuturor eelor ee-l iubesc pre dansul... Iar eu I t
1 ra I
mult am rugat pre sluga lui Dumnezeu, ca sa-mi 1
I toa
I
spueince ·felsant acele bunatati, de care Sfintii
IintI
ltttat
- V
V~oenia unui om at lui Dumnezeu drept Ili mir.unat 227

l.ca-
J

.
se imparta$esc? ~i neputand nici de cum a-mi
oJ
Ilui,
. spune, ~uspinand, aceasta numai a zis: ea nn se
:es-
. poate cu Iimba a griH $i cu mintea a Ie intelege
ce-
.sau a Ie asemana cu oare-care lucruri pre cele de
Im-
aeolo, eaci erau afara de toata intelegerea $i de
ain-
ale cerca cu mintea nu este cu putinta ... Deci
ltru
cand au impartit Domnul tuturor Sfintilor lui toa-
an-
te bunatatiIe, atuncea au poruncit Maritor Heru-
vimi a inconjura ca un zid cetatea (sau camara
;, rile
eea vecinicli). A poruncit $i Serafimilor sa in eon-
··ele
"In
joare pre Heruvimi. Iara~i aporuneit Seaunelor a
ineonjura pre Serafimi. De asemenea a randuit$i
!lga
Domniilor de a inconjura pre Seaune. Dupa aeea-
lira
staa hotarit· Ineepatoriilor a ineuniura pre Dom-
rm- nii. lara SHipaniile incunjurau .pre Ineepatorii $i
:ru
Puterile eeriurilor pre Stapanii. Si a$a au incun-
:ut
jurat pre eetate eaun zid si a$a cetele se incun-
nu
jurau una pre atla.
:el
.In- . Si sta si Mihail intre dansele cu ceata lui din
partea dreapta a vecinieilor dimari. lara Gavril
ea
de-a stanga eamatei sta impreunaeu eeata lut eu
r•.•
multi evlavie. lara Uriil a treeqt despre apusul
at
eamarei. Si Rafail despre rasarit sta eu ceata lui,
cu multa cucernicie. Iar aeestea
. toate s'au
, facut
ie
din porunCl. Domnnlui nostru Iisus Hristos Dum-
:e.
nezeul,-$rNiantuitorul tuturor SfintiIor. Si sta a-
le
ceste
, patru tabere foarte mari, iar eetete prea cu-
ratelor puteri stau un~ dupa alta irnprejur si ell
li
toate inconjurau ~amarcl, (cetatea) lui Dumn~zeu·
,ii
intru multi lumina. $i dupa ce toate acestea s'au
228 Vedenia unui om a\ lui Dumnezeu drept §i minunat
----------------~,~----------------------

facut, atunci $i it1su~i Fiul lui Dumnezeu s'a supus


Tatalui Sau, celui ce i-au supus lui toate, ~i s'a dat
lui toata Stapanirea, Domnia ~i Puterea ce a Iuat
de Ia dansul, a intrat ~i el insu!}i in Dumnezeiasca
$i neapropiata dimara, mo~tenirea Tatalui sau:
Imparat~i arhiereu vecinic nidindu-se ell toU
mo~tenitorii Lui eei sfinti...
Deci fratilor, dupa sfar~itul tuturor celor ee
s'au zis a caror Taine dreptul au fost vazator prin
infrico$ata descoperire, mai pre urma tnsu$i Ta-
tal naseatorul unuia naseut Fiului sau, Lumina eea
ne-aproPiata $i necupriusa, stralucind eu ·lumina
neapusa peste aeea Cetate Cereasca dupa
cum spune $j. in apocali:ps. Stralucea dea-
supra preaeuratelor Puteri $i a toata a~ezarea lor
si· ineunjurarea, ~i asupra prea curate]or sale ea-
marl. Sf preeum Soarele lumineaza lumea, a$a $i
Tatal indurarilor $i Dumnezeul tuturor $i a toata
mingierea,ravarsa lumina Sa eu nespusa Dum-
nezeire peste toti Sfintii $i-neincetat impreuna Cll
Sfanta Treime imparatesc in veei.
De aci inainte nu mai Ie era lor noapte, ea
Dumnezeu Ie este lor lumina ~j, vieata ~i ziua $i
neeuprinsa dulceata $i veselie. Dupa aeeasta s'au
facut multa tacere $i a dat Dreptului vedere a Ve-
dea eu oehit lui lumina curata; ~i iata di cetei eei
dintAi is'au dat cintarea cea neincetata $i necur..
mata :mo$tenire, avand neasamanata ~i nespustl
duleeata. Deci indatii aceia Dumnezeeasea $i prea
infrico~ata ceaHi. a Heruvimilor a inceput ell ne-
nat Vedenia unui om a1 lui Dumnezeu drept Iji minunat 229
I

IUS graita cantare intru buna mireazma $i frumuseie,


lat in cat inimile Sfintilor, din nemasurata bucurie $1
lat dulceata a Dumnezeesti cantari, se veseleau ur-
ica mand lui Dumnezeu intru prea curata cetate cu
u: slava. Dupa cea dinHH ceata, s'au dat acea ne-
oU povestita cant are cu slava, la a doua ceata a Se"
rafimilor. Si au inceput $i acestia a ciinta, cantarj
j
ce in multe feluri si ne-spuse de min tea omeneasca.
rin $iprecum. mierea indulceste cu imbelsug'are,
~a-
I a~a si cantarea aceia indulceaauzul Sfintilor $i
:ea veselea toate simtirile lor, si ochii lor vedeau lu-
tna
v
minacea ne-apropiata. Narile lor. mirose.au buna
tpa mireazma ,a· Dumnezeirei. Auzul lor· auzia Dumne-
zeiasca cantare a prea curatelor Puteri, iara gura
lor lor .manca si bea trupul si sangele Domnului nos-
v
~a- tru Usus Hristos,nou,intru imparatia ceriurilor.
;

si
j
1 In mainile lor tineau vecinicile bunatati si se bu- .
Lta I curau. Picioarele lor dantuiau intru largimea prea
m- frumoasei si prea curatei camari ; Si asa prin toate
cu simtirile lor primeau mare bucurie si nespusa dul-
ceata. Dupa aceasta s'a dat aceea Dumnezeeasca
v
ca ca.ntare de catre a doua ceata la a treia, cu ace-
$i lasi rasunet al frumusetei si al privirei. lara de
au clitre acestia s'a dat eu a.cea ne-spusa cantare la a
{e- patra ceata dupa starea lor. Deci asemenea acea
eei ne-priceputa de mine cantare, s'au dat din ceaUi
in ceata dUpa randul asezarei lor, facand bucurie
"
lSa §i veselie in inimile Sfintilur. ~i era dulce foarte
'ea versul lor tftainic; caci infricosata era cantarea
le- $1 DU eranumai de un fel ; ci erau felurite si ne-
1
230 Vedenla unui om at lui Dumnezeu drept §i minunat I
;

I
I
graite .si stra.ine cele ce e~iau din gurile lor. $i I
precum incheetura cu incheetura si madular Cll I
madular se aldituesc, a.sa impreuna unH cu aJtH
glasuiau, ~i'~i alcatuiau impreuna cantarile lor si
se illaltau ditre Dumnezeu, iar .Sfintilor Ii se tacea
nespusa veselie. $i cand'ace.stia toti cu mulHi lauda
de buna randuiala savar.seau cantarea lor, atuncea $\
toti Sfintii ingeri incepeau intreita cantare .si Mi-
hailadeca incepea, iar Oavriil impotriva raspun-
dea. Asemenea Si' Rafail zicea.si Uriil impotriva
raspundea, mai ales intre aceste streine .siprea
sUivite randueli, caci cei patru Incepatori, rasnnau'
ca ni.steinfricosati stalpi din nemas~rata ran-
dueaHl. a stralucirei lor. $i pe rand unul'dupa altul
se alcatuiau a canta cu multa evlavie si se odih- !:
neau intre dansii. far cantarea lor era repede' $i
"

foarte tare.
Si dupa aceasta auinceput toti cei dinIauntrul
Oumnezee.stei catnari, din nemarginita acea can-
tare a dantui, a canta si a prea marl pre Dumne-
zeu. $i era inlauntru si din afara cant8~ri de laude
infricosate, a.sa ca se infladirau inimile Sfintilor
dIn fericita dulceata ce ina}ta acele cantari nein-
cetate intru nesfarsip veei care to ate mintele Ie
covarsesc.
Repede pre toate acestea levedea fericitul ro-
bu] lui Dumnezeu, ~i era intru multa uimire. $i
s'a facut gIasuI cuno.stintei lui Dumnezeu, zicand
c~itre dansul : Dupa cum aceasta multa privirt~ $i
proroceasca vedenie cata ai vazut si ai auzit, iti
Vedenia unui om at lui Dumnezeu drept ~i minullat 231

zic tie ca sa Ie insemnezi eu serisoare eu toata


intelepeiunea intru prea ferieitul adevar, pre toa-
te eele vazute si nevazute eate tie s'au deseoperit,
ea un tainic Si iubit ai meu fiu, si prieten si mo~­
tenitor al Imparatiei mele. Ca am deseoperit tie
pre aceea care altuia nu Ie-am aratat, ea sa lStii
eata prietenie este intre Mine si intre tine. Deci
tar.nureste-te din cunoal)terea aeestor infricosate
taine, ale carora eu adevarat ai fost singur vaza-
tor, precum au sa fie. Si asa sa cugeti de eele vii-
toare, ventru multa mea iubire de oamenice am
spre tine Si spre toata firea omeneasca, care intnt
inulta smerenie slujeste stapanirei mele.. -.Caci eu
eu placere privesc spre eel bland si smerit si linis-
tit. sl spre eel ce se eutremura de cuvintele mele...
Deei, eu socotesc ca omul acesta sa se fifacut
Mueenic, pentru ea i-a zis Domnul : "Lamureste-
te din cunoasterea acestora infrieosate taine ... "
Poate au marturisit la turci, pentruea intru impa-·
ditla turceasca multime de Mucenici s'au facut 1).

1) S'a tradus aceastl1 vedenie din grece§te de smeritul


(eromonah Teodossie Florescu, duhovnic in ml1nastirea
Neamtu.
\ II
I,,
i,
\ ~

TABLA DE MATERII
Pag. \
CuvAnt ditre· Cltitori • • • • • • • • • • • 5
Inainte cuvAntare ....•••..... . 9
Cuvinte dela Sfintii Proroci ,i din SfAnta Evanghelie 20
Vedenia lui Kir Daniil Ieromonahul • . . . • . • 51
Prorocia Sf. Metodie Arhiepiscopul Patarelor. . . 65
Prorocirea Sf.· Andrei, eel nebun pentru Hrlstos. . 70
. Din cuvintele Sf. Nil al Atonului, izvorAtorul de Mir. 85
Povestire pentru. sfar,itul lumii. • • . . . ' . . 89
Cuvant al SfAntului Nil al Atonului pentru Antihrist. 90·
\
. CuvAnt. al SfAntului loan Damaschiti pentru Antihrlst. 97 \-
Cuvant pentru sfArliitul lumei lji pentru Antihrist . 100
Vedenia Pustnlcului Grigorie din pustia Iordanului. 108
CuvAnt al Sf. Ipolit, Papa Romei pentru Antihrist . 114
CuvAnt al Sf. Efrem Sirul pentru Antihrist. • . . 138
CuvAnt al Sf. Efrem SimI pentru potop. • . . • 157
Descoperirea lui Zisu Fasula . . . . ! :. . . 159
Peittru Constantinopole lji Sf. Sofia .. .•.• 164
Cuvant al Sf. Efrem Sirul gentru a doua venire a lui II
Hristos .• Il1o • • • • • • • . . ..
• • .... ~ 167
.\
Vedenia oare-d1rui om minunat a • • • • • • 196

RetipAritA la editura Mitropoliei


Chi~inAului ~i Moldovei
or. Orhei, str. V. Lupu,9, c. 277, t. 10.000

S-ar putea să vă placă și