SFAR$ITUL OMULUI lOIN Sfintcle Scrlvturi Si din scricfila DRrtnli Despre sfAr,ltul lumei DB Smeritul intre moaahi ZOSlll PISClL PIODIOIIT EDITIA V , ; t , , I I ' I I I ; • • ~ • " • ~ t ! I 3 ~ ' ~ rf: • • SFAR$-ITUL OMULUI Aceasta sfanta carte 0 am flcut en blagoslo- venia prea cuviosulUi si duhovnice_scului nostru Plrinte Nifon ierosbimonahul, ctitorul $i intemee- torut Schitului romanesc Prodromut din Sfantul Muate al Atonului. SfAntut Prooroc Sofonie zice: 1) "Cu sflrsire, sl se sfarseasca de pefata pamantului, zice Dom- nul. Sfirseasca-se omut, si dobitoacele, sfArseas- , ' ca-se paslrile Ceriului, ,I pestii mlrii, $i vor sll· bi necredinciosii, si voiu plerde pre eel farl de • ' lege de pe fata pamintului, Zice Domnul"; pentru aceasta am glsit de cuviintl ca sl 0 numesccar- 1ea aceasta SfArsitul Omului. TexteleSi 'cltatele cup rinse in' aceasta carle Ie-am adunat dela sfintU prooroci, din ' pSalmU lui David, din Sfintele evang'helii,' din eplstollile ,sffntflor 'apostoll Ii din scrierile multor sfintt parinU. descoperirisi vedenii pentru sfArsitul Iumn si pentru venirea lUi Antihrist, si pentru fermecatorfile II vraJitoriile lui, cum are sa fermece pe oamenl, Si p e d e p s e l ~ ce are Sa pule pe creltini, Si cum are sa tomita -draci prin 'Pustll ca sa glseasca pe cllugari sf pe miz'enu ·crestini, sa it aducl cs sl se pIece la vola lUI, $1 sl tI pedepseascl cu, rautatea lui . 1) Cap. I. Tets 2 Inceputul omului - araUIsj4r,Uul lumi; 1937 NARCIS , I 1 t \ \ Cavbt Gltrr.· eltltorll, carl pun prlelnt· lIentra cil nu se IIRPlinese lerlptarlle . care l'a8 zls de SUnlit iposton ,I de . SUnlU PArlatl Zis·a Domnul catre Avraam: 1) .',Stiind vei $ti cd nemernicil va· Ii samdnta tain pamimt strein, ~ t 0 vor supune pre ea robiei,$i 0 vor necaji $; o vor smeri pre ea patru sate de ani. lar pre lleamul acela carula vor sluji ii voiu iudeca Eu, lar dupa aceea vor e$i aicea Cll avere multd". A$a dar, a zis Domnul catre Avraam, cli patru sute de ani are sa fie semin/ia lui in robie, -$; n' a fost tntocmai, . pentrzl rautatea. evreilor,' caei all trecut patra sute trei-zed $i do; de ani, pdnd la e$irea lor din Eghipet. $1 proorocul Dantn zice '): "St la zilele cele dupd urma ale impd- I'illiei lor, cUlld se vor plini pacatele lor, se \'a scala· un imparat . fard de rU$ine la fata,. $i care va tn/elege gdciturile. Si puferea lui se Va tntari, macar' ca . nu eu puterea sa, $i minunat va strica lii va sporl $i va face $; va pierde pre eei tari ft pre poporul cel sfdnt". I) Fac. Cap. 15. verso 13. 14. 2) Daniil· Cap. 8. verso 23, 24. II Ii II Ii 1\ -6- Atuneea vor tneepe anii dllrerilor $i necazlll eel mare $i pedepsele ee' are sit Ie pue Dumnezeu "re pamdnt pentru rautdtile aceilli 'mparat fard de rU$lne la fata, care este Antihrlst, $; pentra tlll/lloril· $1 sUPU$U lui. Vedeti, l'a rog cum zlee Proorocul, cil nu ziee c8nt1 se vor· tmplini anti, ci cand se vor Im- plinl paeatele, va vent vremea adied" a pedep- 'Selor $1 neeazul eel mare. Asemenea $1 la Agatanghel serle pentru rpbirea Constantinopolului de Turd, ca la anii dela Hrlstos 1452 p4nd la 1453, trebule· sa se . ia Constantinopolul de Agareni (Turci), precum s'au fi Impllnlt. SI'1 vor stap4nt 400 de ani, adicd pOnd lQ.1853, f' vedein cd nu s'a'mplin't fntocnuil prezkerea,. pentrupdeatele $1. nepocdlnio ere$li- nilor. Cd .iard$lzice Agatanghet: A$a vor fi ere$tI- nil sub. robla Agarenilor, preeum au fost Evreii sub. robiD Bgiptenflor· 400. de ani; Insapentru pd- cotele lor a mal prelunglt Dumnezeu . pedeapsa fned 32 de ani, apol i-au mal pedepslt $i in puslia Sinalulul tned '40 de ani $1 i-au .. dus . in pa- mfintul fagaduinlei. Astfel se urmeazii $ieu cr:e$tinil cd la' 1453 -. adaog{md 400 de ant de roble fl eu 32 eari s' au mai prelungitla Evrel 'II 19ipt " eu tel· 40 In· pustia Sinal se fac 1925. . dapd negre,lt trebule . sd cadatm- pltra#a turceasea; $I .dupa aeeasta are sa ·se· faea (J credmla in toatd lU11 .. a. Dupa cum a %Is $1 Neot" '" t4lewea 'BPtlmllor· lui Danlll Proorocul. (Sf " -7- Ingerii au sa puna un impiiiat in Constantinopol cre$tin bun $i minuni multe $i mari au sit se faea iil Constantinopol. $; viizand lloroadele millllllile cari au sa Sf! fa cit, au sii se lepede toti de eresurile lor $i au sa vie sa se uneasc{l cu Biserica riisiiriiului. Sf alunci au sa se boteze din Turci $i din Evrei multime maUc!. .- ii I i 1 I ,! 'I Precum se fac vestiri prin cetati ~ i prin orase de venirea imparatului, a ~ a am facut s ~ eu aceasta inainte cuvantare, ca sa stie cititoriul ce are sa nt" vesteasca noua aceasta carte, ca sa lie indrep- tam prin pocainta a ne intoarce Si a face bine, cu.a,jutorul rugaciunilor prea Curateil Maicii lui Dumnezeu, ca sa aiHim mila in ziua infricosatei judecati, si sa nelnvrednicim in partea celor drepti, ca sa .mostenim imparatia Cerurilor eu toti sfintii intru nesfarsiti veci, amino Zice sfanta Evanghelie: "A inceput Iisusa invata, si puteri a lucra", adeea: morti a invia, orbi a lumina, sehiopi a umbla, leprosi a eurati, si bolnavi a ridica. Asa si noiCrestinii. citind sfintele scrip- turi, precum zice Domnul : "cercati scripturile, ea intru dansele Yeti afla vJata vecinica" ... Deci $i noi cei omorati eu pacatele, sa inviem lui Dum- nezeu cu sufletele prinpoeainta, Si cei orbiti eu mintea, sa ne luminam simtirile, $i cedi ce schio patam prin cai ne-umblate Si . prapastioase, ale vietei acestia, sa venim la cale.a pocaintei, Si· cei . I "leprosati eu paeatele, sa ne curatim cu marturisi- .rea $i cu canonul ce ni ... l va da duhovnicul, Si asa i i Ii to Cuvtlnt catre cititori ' , i _ De vom curati de pacatele noastre. Pentru di in- Iucruri se lucreaza in veacul de apoi, si Antichrist iritru acel veac va sa vie sa-$i lu- creze ale lui ptin ascultatorii lui eei' inselati de dansul, diciatata se, lupta de mutt diavolul ca sa duca preoti intru pierzare, ir cat daca i-ar fi prin putinta si pre cei aleSi sa ii amag'easca, si sa-i duca cu dansul la muncile cele vecinice 1). Ca Si pre Domnul ,I-au ispitit- prea vicleanul in pustie, nestiindu-I ca t:ste Dum- nezeu, $i I-au suit in munte inalt, intru 0 cJipeaUi de vreme Si i-a toatalumea, i-a zis: "mie imi sunt date toate acestea' si cui voiesc Ie 'voiu da, numai sa te incbint mie si ti' Ie voiu da tie": ca stiea dieavolul de venirea lui Hristos, dar- nu stiea cand ;pentru, aceasta ispitea pc toti dreptii. Ca Si Antichrist va sa vie la veR· eldui acestuia, eu chipul bland, $i smerit si milos-- fiv, si va petreee in pustie, in post si in ruga- ciuni, eu chipul numai, si morti va inviea, si le- prosi va curati, ins a toate Ie va face cu nalucirl. Pentru ca din pustie va veni si de acolo se va umplea de toata puterea satanei, earele va locui intr'insul, preeum zice sfantu) Efrem Sirut; atunCta se va deslega satana din iad,$i va Iocui intr'insul. Numai atuncea a cunoscut satana cit au venit Hristos, dupa ce a indemnat pe lEdovi de I-au- t) Matei Cap. 4. verso 3. 4 • ( • ] ( { I -' t c h 2 V I ,: \' -l , -1 , ,\, CllvAnt catre cititori 11 i restignit pre CJ'1.lce Si au murit Si s'au pogorAt la ;; au lsurpat puterea satanii ; Si acum eauta ,I! . $i ispiteste tot deauna nu cumvaa venit vremea lui Antihrist ; ea Si dracit marturisese singuri, eli i i nu gasese vre . un om ca sa i se inehine lui sa- I I tana, cit i-ar· da sa peste toata lu- I mea. Ca numai atuneea .ar stapani toata lumea ! preeum i s'au dat, ca· sa supuna pre toti oamenit .' diavolului ca lui Dumnezeu; Si numai trei ani $i jllmatate va· imparati prea blestematul Antlhrist,. iar nu in veeiprecum i$i nalueeste el. Si eand am inceput a seri pentru anU care are· sl imparateasea $i cAnd am zis aeeste cuvinte· de mal sus, au vrut sl. rna sugrume $i ell zis: dael te-au slobozit duleele meu Usus sa rna omori, gatasant sa mor de omie de ori; si cum· zis aeeste euvinte a fugit de1a , mine. Sfantul Ipolit papa Romei ziee: cl dupl ce vor i tteee zeee implrati ai Romanilor, adiea dupa ca- I ! derea Tureilor, al unsprezeeilea va imparti Anti- I hrist. Iar sfintitul mueenie Metodie at Patarelor, zice ea in vremea aeeea eand va eadea Tureia, va I veni Filip at saselea eu 18 limbi (natiuni) $i vafaee' I lazboiu, care ·n'a fost niei odinioara. $i atuneea yor pune ingerii imparat la Constantinopole care ,,·a imparati 32 de ani Si acesta va goni pre Turei. ii va imparU; in trei parti. 0 parte 0 va 00.. teza s a doua ii va suplme sub sabie. $1 a treia 0 . va goni mare manic. $1 tntoreandu-se de lao I Cuvant ditre cititori razboiu i se vor descoperi toate comorile cei.e :ascunse in pamant Si se vor. da in mana lui, $il atuncea se vor duce la dan suI toti din toate par-/ tile si iSi vor cere partile tarilor care au fost ., 1 robite de aUi imparatiJ si isL vor lua locurile carel Jeau stapanit altii cu pentru ca ziee : <1 se vor intoarce fieste carele lacuiburile pa- ; rintesti, ca zice sfantul Metodie: si boul va ragi : a dedi. tara. noastra care era de jaful tuturor. vor face natiunile,' si isi vor lua partile lor fieste care. Ca imparatul acesta asa v:a Ii de . bun si de pacinic ca va Ii ca un tata al tuturor. Zice sfantul Andreiu eel nebun pentru Hristos : $! va imblinzi pre neamul cel plavit (adeca ba- 1an) sa vede ca pe Tot .acest sfant zice: ea atata aur are· sa fie' de mult in Constantino- pole in cat cu lopata it va intoarce;. Si vor fi sa- :raci'i ca $i imparatii de bogati. $i zice prooro- cuI: $i sa va umplea pamintul lor de aur, si de idoli, (adeca de patimi). $i va in vremea aceea mai malt curviea, ca de la al doilea impa·. I'atva incepe desfrinarea curvier. Al doilea impa- rat care va urma dupacel bun. va fi rau; acesta va pune legi si dogme ca sa ia fiul pre lui de muiere, si tatal pre fiica sa, - si fratele pre sa, si varul pe vara sa, ca Si el singur va avea pre mama lUi de mliiere si pre fiica sa, iara. cei ce nu vor asculta de poruneile lUi, eu amara ·moarte vor fi omoriti, si aeeia cari vor rabda moartea pentru ca sa pazeaseaporuncile lui ( t II d r: . ill rii to \pr : da ,fprl .::lAo • US} [Jer .. !pal eu dul , • I.e $i f- st re • • · • .. a- • L : If. Ie ie <. • I • ••• , . 0- i- 0- ie 1 ! I I i 1 Cuvant catre cititori Dumnezeu, vor fi la un loc cu loan Bo- tczatorul intru Imparatiea lui Dumliezeu. Al treilea imparat va infiinta inch ina rea de i- doli $i cap se vor inchina la woli, in vremea ace-' stui imparat, pamantul lor se va umplea de $erpi vor musca pre cei ce se . vor inchina idolilor si vor muri, precum pre jidovii care carteau in pustie, ii musca serpii $i muriau; $i in vremea aceia . muIte semne cere$ti se vor arata: trasnete- $i fulgere, focuri se vor arata, $i mutte insule cetati Si sate se vor cufunda pentru multele cu- tremure ce vor fi pre parnant spre aratarea rna-' niei lui Dumnezeu. Al patrulea imparat va veni de la Arabia; acesta va fi bun va inalta bise- . ricele cele stricate $i vaimparati 12 ani. , ' i AI 5-1ea imparat va veni de 'Ia Etiopia, $i 'acesta va fi bun $1 va imparati un an. In vremea imparatului acestuia va porunci Dumnezeu inge- i riJor sM ca sa adune particelile cele risipite in l toata lumea ale cinstitei$i de viata facatoarei I " , . · :a :i Crocei Domnului, $i sa 0 fadi iara$i intreaga a'-iprecum au fost, cand s'a rastignit . Domnut pre- a-I dansa, Si se va da in mana imparatului acestuia zice sfantul Metodie al Patarelor. Acesta. lui .li$i va moartea mai $i va merge la re ca sa moara, pentru ca as;olo' $ade Im- va UJaratia lui Dumnezeu; $i merg&nd la ,Golgotha ra Fu sfantul lemn impreuna cu ingerit $i cu noro- " .ra it va pune in 10cuI unde s'a rastignit Domnul, <:fa ' va pune pre pamant coroana lUi $i se va ruga. lui l J 14 CuvAnt c!tre cltitori i j zicind: Doamne, Doamne, de cind s'a aratat einstita Crueea Ta, )umea s'a luminat si puterea ! , satanei s'a surpat, si cu Crueea Ta ai sfarimat.1 puterea adeca eu patima Ta eea de buna voie. Cu semnul Crueii tale Stapine, sfintii, puteri , au lucrat,$i pre idoli au sfarimat mucenici i-ai faeut. Crueea este slava bisericei, Crucea este I intarirea bine-credinciO$ilor crestini, Crucea este 1 biruinta bine-ereditteiosllor imparati. Doamne, de aeum nu vor mai fi erestini multi in lume, - insa . tot vor Ii; si mai multe de cit acestea va zlCt:.. Apoi mai zieind: "Aeum . slobozesti pre· robul tau . Stapine, dupre cuvantul tau in pace, ca vizura 'OChii mei mantuirea Ta, care ai gatit inaintea fetii .. tuturor noroadelor, lumina spre deseoperirea nea- .. murilOr, slava norodului tau Israil". $i vor lua. ingetii cinstita Cruce, si se vor sui euea la ceruri, ..• vor lua ingerii! si sufletul imparatului. Pentru rugaeiunea aceasta am eautat ca sao •. gisese la Greei prin multe carti Si nu 0 amgasit! nieaerea, am adus dela pestera Sfantului Ata- . nasie din Aton vre-o 3. carti vechi format . mare scrise eu mana: de vreo trei sute de ani, si nu 0 :am gasit·; asa vazand, am parisit de a mai eauta. Asa sezand eu peeapatai in sus, fiind-ea eram bolnav de stomah de vre-o sapte ani, $i eum $e-f deam viz un tinar langa mine cu haine albe Si eu brau ineins pe la mijloe, lat ca de uo.' rup (un lat de mana) verde incltis plin fiind de. -cruci micl· de aur. $1 mi-a zis : sa sUi ca ceea ce \/ - at ea tat ' I ,let ! ste I , ste I de • lsa , .Ct:. tau' 'lira . , etii ,ea- . , . Iua uri, ,0 lsit; lare l Oi \ .uta·1 rami i $e-\ A r e un' 1 de :a ce' Cuvant c!tre cititori 15 -cauti tu sa puiin cartea ta este scrisa in cartile sfantului Ion gura de aur. • Si sfantul Metodie al PatareIor, zice pentru 101- paratulacesta, di va imparti imparatia lui la patm fii ai IuL Unul va imparti la Roma veche, 'al doiIea Ia Constantinopole, al treHea la Alexan- dria, al patrulea la Salonic. Se vede ca pe eel mai mare it va pune taUH lui imparat la Rorna, rnai inainte de rnoartea sa. ea sfaDtul Andrei zice numai de trei si acestia numai 0 suta cinzeci de zile vor it in pace, si din zavistia satanii vor ridica intre dansii raz- bOiu; $i vor Iua pre preoti' si pre rnonahi' in -oaste, inca si pre copiii cei de seapte ani, SL atata se vor bate la Salonic, cat se va stinge nearnul barbitesc; si in vremea aceea vor taban seapte femel pe un barbat si nu vor gasi. Ca Salonie se taleueste: nebuna biruinta. Si pentru al seaselea imparat ,care va imparatiin Constantinopole Im- preuna eu fnea sa, zice sfantul Andrei asa: se va ridica un viteaz dela Marea Nea,gdi, si va Im- parati in vremea eelor patru frati, si dupa moartea lui va imparati fiica lui. Se vede ea va rapi aeesta imp 3t r a tia dela cei patru frati, fiindea ei se bit· teau pre la Roma si pre Ia Alexandria (Egipt). Si lcii, pAna ce se va lua luna". Dela toti ProorocU fii Evangelie -,.--------.---....----------- i TAlcuire Luarea lunei - se talcueste, caderea °imparltiel turcesti cu desavarsire si nu se va mai rldica. .1 Stihul- acesta este pentru imparatul cel bun care- . au sa-t pue ingeriio)i va domni dela mare, pana, ' la mare, sideta raun patta la matginele cal imparatulacesta are sa boteze toate neamurile eu f stantut botez; I , Psalmul 74, stih. 2. - "Cand voi Ina, vreme eu. ! dreptate voiu judeca.' Topitu .. s'a pamantul &i toUi cei ce locuescpre dansut"., Psalmu175, stih. au' sdrobit tariUe'··, arcelor, arma sisabia si razboiul". Proorocul Isaia 1): "Si va judeca intre neamuri si ; va mustra' popor mult, &i-$1 vor :face sabiile satel flare de' plug Si sulitele seceri, si nu va ridica r neam impotriva altuineam sabie, si nu se vorf mai invata a se bate. Pentruca s'a umplut tara r tor de de aur, si nu eranumar visteriefl lor". 'DeSi 'am seris in mai multe 10curiPentru a- ceasta· pricina Ie repet numai pentru mal mutte martu:tlii. Proorocut Isaia zice ll). "Si votu pune lor domnil tineri, Si cei batjoCQtitoti Jil VOl" stapani pre ei.· $i va navali popar, om asupra omului, si om pra vecinului sau, si se va scuta cu sfada pruncul', ,asupra celuil $i,cel·necinsUt asupra eeluii de cinste". 1) Cap. 2. V. 4. £: J" - _,e. lre- ,. ,hi .' Cl cU' • en' • ". : 11 e .. ' .. ,I' : '1 $1.' iale- ) liea vor, ara '. , rief a· . -, ldte " - '; '" '- '-... - mm ei. , , c_ " lSU-; , teut\ ' :elul·, . ' Dela . totl Proorocii ,I Evangelie i) Si iaraSi. Si se vor apuca sapte femei de un om in ziua acei'a zicand : painea noastra vom manca si cu hainele noastre ne vom imbraca,' 'Dumai numele tau sa se cherne preste ia ocaranoastra". " 2) "Ridicati semn pe variul muntelui,inaItati , , ' glas lor, nu va temetichemati cu' deschi- deti boieri. Eu, voiu randui" $i voiu povatut pre daDsii, uriasi VOl' veni sa plineasca mania mea, bucurandu-se Si Glas de neamuri multe pre munti asemenea cu neamuri, multe, glas de irnparati $1', de neamuri adunate. Domllul Savaot a poruRcit, n.eamuluiintrarmat, ca sil. vie elin pamant de departe de la marginea temeliei cerJilui. Domnul $1 intrarmatii lui, sa strice toata )umea. Plangeti ca aproape este ziua Domnului !)j sfaramare de la va veni.' Pentru aceea toata mana va slabi si! tot sufletul omului se va spaimjnta. batranii $i-i vor cuprinde dureri,ca pe femeea ceea ce naste, si se 'vor plange unul, catre altut se vor spaimanta, Si-Si vor schimba fata sa in chiput iocului. Ca 'i!ata ziua Domnululvine nevindecata de IUaniie si de iuti-me ca sa faca lumea pustie, $i sa , . piarda pre pacatosidintr'insa.Ca stelele cerului '$1 Orionul Si t6ata podoaba ceruluinu-si vor da lu- mina, Si se va intuneca soarele rasarind si luna nU-$i va da lumina sa" . 1) Pror. Isaia Cap. ". Verso I. 2) Pl'or. Jsaia CaD. 1"\. Ver!t. 2, 24 Dela toli Proorocii §i Evangelie \ Tot Isaia 1 ) "iata Domnul va strica toata lumea ~ i 0 va pustii" pre e a , ~ i va descoperi fata ei, $i va risipi pre eei ce locuesc intr'insa". . Asemenea :1). "In ziua aceea aduce-va Dumne- zeu sabia eea sfanta si mare, si' tare asupra ba- laurului ce fuge Si asupra balaurului celui ineola- cit. si Va ucide pre balaurul eel din mare". Si iarasi 3). "Apropieati-va neamtiri, a u z i ~ i bo· jeri,' auza pamantul Si cei ce locuese pre dansul, lumea $i! poporul eel dintru dansa. Cil mamea Domnului este preste toate neamurile si urgiea Lui preste numarul lor, ca' sa i prinda pre ei, s! sa-i dea Ia: junglbijere. Si cei raniti ai lor se vor lepada, Si cei morti $i se va sui putoarea lor, si se vor udamuntii cu sangele 10r.Si se vor cu- tremura toate puterile ceriului, $i se va invalui ceriulca 0 bartie, si toate stelele vor eadea ca frunzele de pre vita, si ca frunzele din smochin. Imbatatu-s'au sabiea mea in ceriu. $isa vor pre- face vaile ei in rasina si pamantul ei inpucioa- sa, si va Ii pamantul ei arzand ca rasina. Noaptea si ziua, si nu sa va stange in vreme veciniea, ~ i sa va sui fumul ei in sus· intre neamuri si in vre- me multa se va pustii". lata 4). "eu mania mea voi pustii marea Si VoiD deserta . raurile, $i sa vor usca pestii lor nefiind 1) Cap .. 24!. Vera. 1. 2) Cap. 21. Verso 1. 3) Cap. 34. V. 1. 4) Cap. 50. V. 2. , . . " ' ........ ' .•....•... . < ? .-; Dela tott Proorocii ,1 Evangelie apa $i vor',muri de sete. Imbraca-voiuceriul ell ; tntunerie $i ea un s'ae voiu pune acoperamantul . lui". ",'f. , 1 . Asemenea $i Prooroeul Ieremia serle 1) "Dela }", .. ,! Dan vom auzi glasul iutimei cailor lui, de glasul rAnehezaeri cailor diHirimei lui, s'a clatit tot 1Jlmintul, $1 va veni $i va manea de tot paman- "1111' _ plinirea lui, cetatea $i' pre eel ce fntr'insa. Pentru ca iata eu trimit la voi Iferpi omoritori, carora nu este descantare. $1 vor mus- ea pre voi fara vindecare eu durerea inimei voastre eel slabe"., TA.cuire Aceste stihuri Ie, ztce' proorocul pentru Dan, ,pentru eaAntihrist se' va na.$te din seminpea lui , 'Dan; $i aeestea' care Ie zice pentru' glasul iutimii eailor lor, cand va imparati el, sa va mica eu TbOOiu a,supra Crestinilor. Ca ziee Domnul: '. ' eu' trimet Ia voi' .serpi', carora nu este' des- eantare, $i va vor· musca pre yoi farade vinde- care. $erpii sunt slujitorii lui Antihrist ;$i pre care ii vor' insila ·si '1i vor peeetlui cu peeetea lui, . liM mai pOt sa se mantueasea fara de mare po- eiintl;pentru aceasta ziee : si vi vor mU$ea pre VOl fall d.e vindecare. La Prooroeul Ieremia 2). ,,$i iata eu trimit pes .. 1) Ierem. Cap. 8. V. 16. . 2) Cap. 16. V. 6. ·1 I t . , I , ; 26 Dela tot' Proorocii §i EvangeUe cari multi zice Domnut, $i ii vor pescui pre ef . $i dupa aceia voiu trimite multi vanatori, si it vor vana pre ei, de pre tot muntele, ~ i de pre tot dealul, ~ I din crapa.turile pietrilor. Ca ochi met sunt preste toate caile lor, $i nedreptatile lor nu ~ ' a u ascuns dinaintea ochilor mel. Si voiu raspllti Indoit rautatile lor,$i pacatele lor eu care au; spurcat pamantul meu intru mortaciunile uraciu- nitor sale si tntru fara de legile sale, cu care au umplut mostenirea mea". 1) "A$a zice Domnu1 : iata relele vin de la neam: . asupra neamului, si volbura mare, este de la mar N - ginea pamantului.Si vor Ii raniti de Domnul in ziua Domnului dela . marginea l>amantului $i pana la marginea pamantului, nu se vor ingropa, In );unoiu pre fata pamantului vor fi". :l)"Ca urgia Domnului a esit manioasa, esit-a urgie hranindu-sa: preste cet necredinciosi va veni. Nu sa va intoarce urgia manie1 Domnulu). pana ce va face si pana ce va aseza intreprin- derea inimii lui. In zilele cele de apoi veti cunoaste acestea ... 8). "lata norod ·vine dela miaza-noapte si neam mare· Siimparati multi sa vor scula dela I11argi- nea pamantului. Care are arc si sabie, sUnic este ~ i nu ii va fj mila, gJasul lUi ca marea' va 1) Pror. Ieremia Cap. 25. V. J2. 2) Cap. 30 V. 19. 3) Cap. 50. V. 4t. ei ~ . 11 It .- et lU iti lU; 11· lU ~ .n· ite 1m ~ ­ lte va ~ . " Dela toti Proorocii §i Evangelie Z1 suna, pre eai vor indUeca gatiti ca focul spre razboiu. 1) ,,$i vor seapa cei ce vor fi in munti Ca niste porumbite cereetatoare si pre toti voi' omori, pre fie careintru nedreptatile sale. Toate sa vor slabanogi, $i toate eoapsele se \tor $purca eu umezala, si sa vor incinge eu sad si ii va acoperi pre el spaima, si preste toata fata l'usine, si preste tot eapul plesuvire. Argintul lor lepada-se-va in uliti si aurul lor se vatrece eu ve- derea. . Aurul lor nu va putea sa ii' man- tuiasca pre ei in ziua maniei: Damnului. Su- fletele lor nuse vor umplea, si panteeele lor- nu se va satura. Ca pricina s'au facut nedrepta- . tile lor". 2) .,ea aceasta zice Adonai Domnul catre Tir: Au ntt de glasul caderei tale, eand vor geme ra .. - nUii tai, cand se va seoate sabia inmijlocul tau, se vor clati ostroavele? Si se vor pogon de pre scaunele -lor totii domnii din neamurile marli. 5i vor lua mitrele de pre eapetele lor, si de imbraca· mintea lor cea pestrita se vor desbraca; eu spiiimantare se vor spaimanta, pre pamant vor zacea, $i se vor teme de pierderea lor, !)i vor s u s ~ pina asupra tao $i vor lua asupra ta plans, si' vor- zice tie : cum ai pierit. $i te-ai surpat in mare, -ce- tatea eea laudata ; care a fost tare $i mare, ea $i Joeuitori sai. $i se vor teme ostroavele din Zilla-. ! ' ,I: " i1 : 28 DeJa toti Proorocii fi Evangelie .dtderii tale $i se vC'r turbura ostroavele in mare de e$irea tao ca aces tea zice Adona; Domnul: -eand te voiu pune pre tine cetate pustiita ca ce- -tiHile cele ce nu sa lacuesc, $i voiu aduce asupra ta adancul, te va acoperi apa multa. $i te -voiu pogori la cei ce se pogoara in· groapa, la 'norodul veacului te voiu pune sa Iacltesti intru adaneul pamantului" . . 1) "Fost-a euvantul Domnului citra mine, zieand: Fiu) omuIui, intare$te fata ta spre GOg $i . spre pamantul lui Magog, spre biruitorul eapetenieJ .Iu! Mesoh $i Tovel $i prooroeeste pentru dansul, .. $i zi lui: Aeestea zice Adonai Domnul: 'Iata .en asupra ta Gog Si asupra pamantului lui Ma- gog, biruitorul dipiteniei Mesohului $i Tovelului Si te voiu aduna pre tine $i toata puterea ta, cai . $i calareti imbrieati in pIato$e' toti, adunare , . . multa, scuturi l}i eoifuri si sabii. Per$i $1 Etiopl • . $i Livii· si Lidii, toti cu cOifuri $i eu scuturi, si :neamuri muIte . cu tine. gateste-te, pre tine insu-ti" tu Si toata adunarea ta cea adimati cu tine. $i vei fi mre inainte straja. Din zile muUe .se va gati, in anU cei de pre urma va vent' $i va veni la pamantul eel stricat de sabile, adunati din neamuri muIte, in pamantuI Jui Israil (adeca al -ere$tinilor) care s'aupustiit din . toate partite, acesta dintru neamuri au esit Si vor Iocui in pace -top. $f te vei sui ca pIoaea, $i vei veni ca noru), $. vei acoperi pamantuI, si vei it tu si toti cei din· 'prejurul tau si neamuri inulte eu tine. Pentru ,.; i .'< i ' , , De1a tOli Proorocii ,i EvangeUe aceia prooroce$te fiuloinului! si zi bti Gog: . . • - _ r · Acestea zice Domnul :. au nu in ziua aceiacind loeuillorothtl lJteu Israll, in pace, (adeci .cre-' . stiDii) te vei ridica? $I vet veni dela Ioeul tn{ deJa margineamezii-noptU, si neamuri m1l1te cu tine, ciUareti decai, toii adunare mare $i putere · multa. $1 te vel sui ·asupra noroduiui mett Israit ca ull nor sa acoperi plmantul.· In . cele de pre urmava fi,si te vom aduce in pamantul .rDetl ca $a tecunoascl neamurile. cud mil vo. sfilltieu intru tine inaintea lor. $i va fiin ziJa:t aceta, in ziua care va veni GOg asupra pl ....... ·. , lUi Israit, Adoooi . Domaul , niAnia mea. $1 in" ravna mea. cu focul rna .... mele am grait, cl va Ii iii ziua aceea cutre .. . mare prepamantul lui Israil. $i sevor clati de lata Domnului' pe$ti maret' Sipaslrele ceriului, sl .-: -- -' l. · 'flarele cAmpului $i toate jivinele celece se tirls.c- pre piirnant, Sl tott oamenii cei de pre fata pamig..: - . . . . - , . talui, $1 se vor sparge muntii,. si sa vor afundll' riile, . Si . tot. zidul pre pintant se va S1lJ1)a. Sa'" orilului va. fi asupra fratelui. sau.$i-I voiu judeca' .. pteel en' moarte si en Sange, si eu pioae inecl-- toare, S1 ell pietre de grindina,$i cu foe, $& peatdi: 'pueioasa voiu ploua })teste eJ si preste toti eei ee suntcuel, Si presteneaRluri IBU.lte care . SIIlt etc . .,1 ,. $i' mavolu mart sf rna voiu sf.inti st' _ vow' '. inaintea a multor neamuri, sl vor eu'" cl eu sint Domnul. , , ,':' 30 Dela toti Prootocii fit Evangelie 1) "Site voiu snrpa peste muntii lui Israit, $i vei ·cadea tu si toti eei dlmprejurul tau si neamu- file cete ee sunt eu tine, da-se-vor la . multime de pasarL sl la tOata sburatoarea $i la toate hiarele eampului. te-am dat pe ;tine, sa te ma- -nanee. Pre fata eainpului vei eadea, ea eu am grait: Adonai Domnul. Si· voiu trimite foe preste Magog sl vor Hieui ostroavele in pace, sl vor cunoaste ea eu sunt Domnul. Si numele meu eel . slant, sa va eunoaste in miljlocUil norodului meu IsraU, si nu se va mai spurea numele meu eel sfant, $i vor eunoaste . toate neamurile, ea ell sunt Domnul eel sfantintru Israil. lata vine si vel eunoastecii va Ii. Adonai Domnul: aeeasta .este ziua in eare am grait. Si vor esi eei ee cuese in eetatile lUi Israel, si vor arde armele Si pavezele Sf sulitele Si areele SiSagetile ·Si toegele ,de mani $i laneile $oil vor atata eu ete foe in sapte .ani. Si nu vor lua lemne· din camp, niei vor taea din dumbrava. ci armele Ie vor arde cufoC$ si vor prada pre eel ee i-au pradat pre ei si vor jefUi pre eei ee ].oau jafuit pre ei, zi;ce Domnul, si va fi in ziua aeeia, da-voiu lui GOg. loe numit mormant intru IsraU, ingropare eelor ee au venit la; mare, Si vor zidi imprejur gura vael. Si ingropa aeolo pre Gog 'Si toata multimea lui, $i se va ehema atunci ingroparea. lui Gog. Si if lVor ingropa pre ei casa lui Israil, ca sa se cu· 1) Pror. Iezechil Cal'. T, 4. I , ! , t I Dela toti Proorocii fJi Evangelie 31 rateasca pamantul in luna a $aptea, ~ i ii va in- groapa pre ei tot norodul pamantului, $i va Ii lor Ilumita ziua in care m'am slavilt, zice Domnul. ~ ) ,,$1 pururea voi trimete oameni care vor umbla prin tot pamantul, $i vor caum ca sa ingroape pre eei rama$i pre fata pamantului, $i sa-l cura- . jeasea pre el, dupa luna a $a.J?tea vor cerca. $i - -- .. 'tot eel ce va umbla pre· pamant, ~ i va vedea os I de om, va pune semn langa el, pana dind il vor I • ingropa ingropatorii in Ohe in cimitirul lui Gog. ", i Ca $i numele cetatei sa va chema cimitir, $i se ,. va eurati pamantul. Si . tu fiul omului! Acestea I zice Adonal Domnt4 : graeste catre toata pasarea i sburatoare. $i catra toate hiarele campului :adu- i nati-va ~ i ventti l , adunati-va din toate laturele de " prin prejur la jertfa mea cea mare, care am jert I fit voqa in muntii lui Israit, yeti manea came $i i yeti bea sange. Carnurile uria$ilor veti man- I ca $i. sangele domnilor pamantului veti bea, berbeci, $1 tapi l $i v1tci, toU gra$i. $i yeti manca grasime de·· va vetisatura, si veti bea sange de va veti imbiHa din jertfa mea care am junghleat voua. Si va veti satura din masa mea, de cal si de calaret, de uria$ ~ i de tot barbatul J8zboinic, zice Domnul. $i voiu da sbl.va mea tn- tru voi. ~ i vor vedea toate neamllrile judecata care am facut si mana mea care am adus preste ei. 1) Pror. Iezechil Cap. 39.v. 14. I I : ! 'I ::1 l' 1 " I , , i' I, , " i i I! , I i I, i ,j' " , I , , I I '.i ' .: I :I ','I I, ii' " -j , :1 i d , i 32 Dela toti Proorocii ~ Evangelie Talcnire I ~ - ! ~ Aeestea toate cate Ie zice proorocul sunt pen,"", tlU rasa. gaibwl, J apon:ezi $i 'Cltinezi. $i ii va perde Domllm elt peatra de gril'ldina, precUin I, in vremea lui ISHs al lui Navi, eand au intrat In . pamamtilll fagadlllifttel si sa batea cu em de aft I Ilea., ca pre eati au ramas newcl$i dela bitne, ku perdtlt DOluBul eU peatra, a$a va faee Dom- nm $Ii Cltittuito-r eand "¥Or veRi in pamilltul Crel>- tinitn.r m vremtle eele ami de PTe llrtm. 1) ,,$1 Ja mete eele c» Pft urmi ale imPiriltiei lor band vor pliDi paca·tele lor, se va 5eHla un imPalat lara de rusine la fata, $i eat'ele va in .. • elege ghieiturile. Si puterea lui sa va intirl, tU- cat ea nu eu puterea sa, SI minunat va striea S1 va spori, Si va face, $i va perde pre' eei tari, $1 pr.e norodul eel stAnt. Si Jugul sareinei lui se va spon, viele$ug va fi in mana lui" si eu inkna sa se va marl, si eu viele$ug va strica pe mUltt, 61 spre perderea multora va sta, si capre Ri$te o. i,D mini va zdrobi pre et Si vedeftia ,ee'a de seara $i eea de dimineata ce s'au zis, adevaratl cs$e, ~ i tu peeetlueste vedenia, ea dupa zile mm. te va n". Aeesta despre care ziee proo·raculaieea, are sa fie Antihrist. .) ,,$i vor intra intru eI Kitii eed. ee es, ~ i se "va smeri, ~ i se va intoaree, ~ i se va mania pre 1) Pror. Dauill. f'..ap. 8 V. 23, 2) Pror. Daniil. Cap. U. V. 30. i , ~ !. ;. ;. ~ fa lR A In lit tl- ei In • J- I , Dela toti· Proorocii ~ i Evangelie 33 aSezamantul de lege eel sfant. $i braturi $i se- mintii dintre el se vor seula, si vor spurea sfin- tirea puternieiei, Si vor muta neineetarea, si vor da uraeiunea eelor stinsi. ~ i eei ee fae fara de Iegile, asezamantul de legi vor aduee intru aluneeari, Si noroadele cele ce eunose pre Dumnezeul lui sa 'vor intari ~ i vor face. Si eei prieeputi ai norodului pricepe-se- vor la multe, si vor slabi intru sabie, $i intru para de foe, $i intru robie si· intru jaf de· zile. Si . slabind ei, se vor ajuta eu ajutor mie; $i se vor adaoge la ei multi intru aluneeari. ~ i din cei ceinteleg vor slabi a-i lamuri pre ei, $i a-i alege Si a - ~ inalbi pana la sfar$itul vremei, ea inca va fi vreme.Si va face dupre voea lui, !$i imparatul se va inalta $i se va mari preste tot Dumnezeul Si peste Dumnezeul Dumnezeilor, ~ i va grai eu semetie, si va indrepta pana un de se va sfarsi mania; ca spresfarSire va fi. Si spre toti Dumnezeii parintilor slii nu va intelege, $i· pofta femeilor, $i spre tot Dumnezeul nu va intelege. preste toti se va mari. Si pre Dumnezeul Mao- zin in loeul sau va mari,$i pre Dumnezeul care nu rau cunoseut parintii lui it va mari, eu aUf si ell argint Si eu pietre seumpe, si intru pofte. $1 va face aeestea ea sa intareasea tariile en Dumnezeu strein earuia va eunoa$te Si va imulti marirea Si va supune pre multi, $i pamant va imparti in daruri". 3 '1'1 ' 1'1 '.11· ,I '. I , ',.\ ,I, " \;" " I I ····' 1 I I , i ! 34 Dela toti Proorocii lSi Evangelie 4 1 ) Ca zile mnlte vor fiii lui Israil far.a de Imparat Si fara de dipetenie si Hid.· de jert- fa si fara. de altariu si fara de preotie sifara de aratator. Si dupa aceasta sa vor intoaree fiii lui Israel vor cauta pre Domnul Dumnezel.l1 lor. se vor minuna intru Domnu] Si intru bu·· natatile lui in zilele cele de-apoi. Osiea. Cap. 4 sUh, 1. "Ascllltati cuvantul DOlh- Ilului fiii lui Israel, ca va sa judece Domnul pre eei ee locuiesc pamantul, ca nu estc adevar, nici mila, nici cunostinta lui Dumnezeu pre pamant. Blestem si minciuna, si ucidere si furtisag $i preacurvie s'a varsat pe pamant, $i singuri cu . . , singuri se amestica. Pentru aeela va pJange pit- mantul si se va imputina cu toti cei ce loeuiesc pre dansul, cu hLarele tarinei, cu eele ce se ta- rase pre pamant si eu pasarile ceriului, si pestii marH se vor imputina"'. ,,') Ineetat-au jertfa si turn area din easa Dom- plangeti preoti, eari sIujiti altarului Dom- nului. Ga s'au pustiit campurile, sa planga pa- mantul, ca s'au strlcat graU, vinul s'au useat, untul de lemn s'au imputinat. Uscatu-s'au plu- garii, plangeti mosiele pentrw graU si pentru orz, ca au pieri! culesuI din tarina. Viea s'au uscat si smoehinii s'au imputinat, rodiile si finieul marul si toti copacii tarinei s'au uscat, ca au ru-. . sinat bucuria fiii oamenilor. Incingeti-va $i plan- 1) Pro Osie Cap. 3 V, 4. 2) Pro loll Cap. I, V. 9. 1 j s; n Cl , .. b' , : til , al Dela toti Proorocii Ii Evangelie 35 - geti, preotilor, plangeti cei ce slujiti altarului, tItrati, dormiti in saci cei ce slumi lui Dumne- zeu, ca au incetat din casa Dumnezeului vostru jertfa si turnarea· Sfintitipost, vestiti sIujba, a- duna;ti pre batrani, pre toti cei ce locuiesc pa-. mantul, in casa. Domnului: Dumnezeului vostru, ~ i strigati catre Domnul intins. Vai mie I !! vai y mie!!! vai mie!!! in zi, cit aproape este ziua Doni· , ~ nului, si ticalosie din ticalosie va veni. Ca ina- t ~ intea ochfior vostri au perit bucatele din casa ; ~ Dumnezeului vostru veselia ~ i bucuria. Sarit-au 1 ~ junicele in eslele lor, perit-au visteriele, surpatu- f t s'au teascurile, ca au secat graut. Ce ne· yom f· I aduna noua?Plans-au cirezile boil or, ca n'aveau , J pasune, si turmele oilor au perit. Catre tine f Doamne voi striga, ca foculau ars cele frumoa- ~ ! i se. ale pustiului, Si: para focului au aprins toate f lemnele tarinei. lSi dobitoacelecampului au cau- i tat spre tine, cit au secat izvoareIe apelor, $i " , focuIau mancat cele frumoase ale pustiei". TAlcuire fratilor crestini,. mari Si infricosate lucruri au sa se lucreze itt vremea lui Antihrist, ca va po- runci prea 'spurcatul la slujitorii lui, ca sa. faca Jii ~ curvii, in fata. lumei, vor . cumpara copii parte i barbateasca Si femeiasca spre stricare Si spur- r,- i care, atuncea va stapani sabia cea cu doua ascu- ij tisuri a curviei, vapaia cea nestinsa. Sfantul Nil g i aI Atonului, zice ca vor face chipul lUi Antihrist ~ - , t ~ , , I' I! : : ! : : i I I 36 Dela toti Proorocii §i Evangelie cioplit de piatra 5i de lemn, 5i se vor inchina chipului ca lui Dumnezeu. Iar proorocul in cita- tul de mai sus zice pentru ca se· vor aprinde toate metalurile dintr'insul ce Ie-a fi:i-cut Dumnezeu 5i vor arde pamantul si toate stihii'le (elementele) si se vol' desfiinta toate. Atuncea vai tuturor oamenilor, dobitoace· lor, htarelor 5i tuturor vietatilor. Ceriul Si pa- mantul· vor plange pentru omul, stapanul lor, pentru ca au paras it pre Dumnezeu si mantui-· torul sau. $t vor zice nevinovate santem noi inaintea ta Dumnezeule 1 ). "De fata lui se vor . starama popoarele, toata fata, ca arsura oalei". "Inaintea fetei lui se va turburasi se va clati Sf. intample aeeea ee Dumnezeu a hotarit: acea- , ,sta stanta hotarire, nestramutata va ·fi: si se va 48 Dela toti Proorocii Iii Evangelie implini la anul 1452 pana la 1453. Cand trebue sa caza cea mal mare imparatie in manele aga- " renilor ... Dar fiul omului, nu te teme; se va in- ' toarce din nou catre dar, si vafi mult mai sla- ,. vita decat cea dinUH, dupa aceasta stapanire a lumei, care are sa vie intru stricaciune: vrea Dumnezeu sa supue din nou ,nenumarate si de cat cele dintaiu mai multe. Aceasta va smeri TU-':>,' mandrul grumazul tau: inchinandu-te vei merge· a te inchina impreuna eu care va stapani jert· ' felnicul la Vizantiea. Amin. o ' 'TAlcuire Aicea zice AgatangheI: ca dupa ce se va face·. imparatie crestineasca a rasaritului, va veni Papa . dela apus si se va uni cu biserica rasaritului lSi< ,. se vor face una precum au fost $i mai inainte. Agatanghet. Vai ticaloase rasarite, asemenea vei fi robit la a opta suta deplin. Pentru ea te vezi tare silita si vanduta de catre neprietenia cea latineasca. Dar mai ingadueste inca, imputemiceste-te; pen-· truca slava vecinicului Dumnezeu la tine dupa, aceasta se va arata. FU credincios, °fii S ~ " ' ~ ' J ' pana la, moarte si vei lua cununa vietei vecinice .. ' Noaptea va fi luminata si tina pentruca tu vel perde mandria cea latineasca, si vei vedea man r bue ga- .. tn- sla- lire 'rea de pre :rge· ert .. face lapa .i ~ i : lte. :obit iilita " Isca. " . -, ,- Den- lupa· Imic . ice ... · vei . nan-· . Dela toti Proorocil Iii Evangelie 49· dria ei smerita. cazand cu diU'rere ca sa cante can- tare impreuna la. rasarit, care este locuinta m e ~ l · . amin. .. Se vede ca Papa are sa vie.. sa seincbine· Ia Constantinopol, si sa se uneasca eu biserica rasaritului ca sa fie una precum au fost si mai \ inainte. T A Ie u ire uOroaznic veac va face, pre al doisprezelea deaur Durnar. Numarul acesta care zice: are sa fie in vre- mea imparatului celui bun, care are sa fie pus de ingeri, si. apoi va curge rniere S1 lapte... Si vor inceta furtunHe, cu totul ani cinzeci intregi. Vei imparati' cu alinare, adevarul va dantui, cerul se va bucura de slava cea adevarata : si se va inal- ta dreapta credin$ii, si 'Va salta sarind ea dela rasarit catre apusuri, ca sa se fericeasca, si sa se infrieoseze varvarii, si cutotul tremurand cu ca- pul, degrab VOt fugi, parasind premaiea eetati- tor ·lumei; atuncea Durnnezeu va fi sHivit, si vor vedeaoar·enii lucrurile atot-puterniciei Lui; asa faea-se si asa sa fie. Amin. Se va arata pacea despre piimiint; urmeaza perderea agarenilor (tureilor), dupa aceasta dantueste apostoleasca biseriea. Auzeam un glas stralucit despre munti de catre tannurile Dunarei (adiea dela Romania) a!;azieand : Un einei $i eincizeci este hotarit sffirsitul necazurilor (adeca la anul 1855, care se A ,I .' " , , i , '11-' , 'I '. , 'I i ii , -,} 50 Dela toti Evangelic zice de slobozirea tare! noastre de sub jugul aga- reoilor. La. Crivat pre movila inalUi, stau trei focuri: $i iata am vazut ca intre dansele ba- tea tare razboi, spre pierderea unui Si iata auzeam aeeste euvinte urmatoare in limba latineasea: multe vrednieii de minune trebue a vedea, dar eele mai inalte inaintea' poftei a in- tin de nu se poate. Inscriptia care este scrisa pre piatra cea dea-. supra sfantului Constantin, eel intai imparat al crestinilor .. · $i s'an taImaeit de Ghenadie Seolas- ticnl din porunea imparatului loan Paleuiogul, la anii 1430;eu 23 de ani mai inainte de a se Iua Constantinopolul de ditl'e Sultanul Mohamet al doiIea. Aeest Ghenadie dupa luarea Constantinopolului de catre turci, a fost eel dintai patriarh, pus de sultanul Mohamet pentra multa lui intelepciune. TAtcuire La indietionul inUii .al imparatiei iui ·Ismail ou- mit Moharnet, va birui nearnul Paieoicgilor; $: eetatea de pre rnunti (ConstantinopoluI) 0 va Iua $i inca va imparaii. Si neamuri multe va rasturna, $i ostroavele va pustii paui la Pontul Eu-xin (Mare.a Neagra) si pana la veeinii ei dela Istru (Dunare) va Ii rul se va opri. Si' in al 8-lea indict Peioponsul va birui. lara in al 9-lea indict, asupra partei Cri- ·- r. a a 1- i- a a t1 II e • .. Vedenia lui Kir Danlil 51 vatului se va osfi. Si in al to-lea indict, pre Dal· mati va supune, $i iara se va .intoarce dupa un timp ·la Dalmati cu fazboi mare: $i pre unH va zdrobL Multimea neamurilor <:u cei de la mia,.1\ noapte pre marc $i pre uscat, la razboi se vor a- duna pre Ismail vor mrui, $i pre un stdinepot al lui va tasa sa impirateascascazut si mic. lara neamul c('lor plaviti eu celelalte puteri intru 0 unire pre Ismail vor zdrobi desavarsit. Apoi· raz· boi m:.ue se \'a face dela toate neamurile, cu eru- zime panl\ If! al 5-1ea eias, si glas de sus va striga: stati, stati eu frica; alergati eu multa santuint:1 partile drepte ale eetatei, si yeti afla un barbat minunat si viteaz, pre acesta puneU'1 itn·· parat ca iubit imi este mie, si. pre dansul pri .. mindu-I, voea mea veti impHni. c' '." ! .. _ j'-< , . '1101& LUI KilNlllL la anil 1763 Ca eel prea mic intre monahi eu· Daniil,petre- 1- .cand in Kerkira (Ia Corfus) pentru dragostea $i ;: evlavla ce aveam catre ficitorul de minuni Sfan- o a )1 11 [- tul Spiridon, $i petr-ecand intr'o monastire de ob$te opt ani, doream foarte lilult sa ma invred- nicese a patimi pentlu Hristos ca sa mafac mll- .eeniC, arzindu-ma de draiostea eea multa a evla- viei ce 0 aveam; insl cautam vremea indemana- tiea ca sa marturisesc in Jnsa, nu mica j)rimejdie ase arunca cineva intru astfel de pei- , il .. ' , :., I Ii: ' i" ;:' !EI lUi ,. i 1:1: '. :,:i Ill: i !, : !.' , , I ., 'i' I .':' :!ii 'i::: ii, " !:!;i :!:. i !i! :-1: 52 . Vedenla lui Kir Oaniil mejdie perzatoare; Si neertatl de Dumnezeestite legi deci avind eu· aeest· fel de dorire, de vreme ee am fost trimes Ia Constantino pol pentru oare- eare ·nevoi, pleeind deIa Kerkira· arn venit in Constantinopote,. binevoind Dumnezeu, $i vazind aceasta eetateplina de paginatate, Sf pre eei din. Agar (turci) indraeiti cu rantateaa'Supra nilor,s'a aprins sufletul meu a marturisi cu 'in- drazneala 'pre DomnuI nostru· lisus Hristos, macar si inainteaimparatulul de m'ar fi dus. Deei sfa-· ell duhovnieesti· parinti Si ves tin du-Ie j . lor engetut meu, nu mi·au dat vOe· a face astfel .! F de .Iueru, nufara de primejdte, sl aflind eu un Iseusit i-am vestit lui scopul meu si mi-a I poruneit· a ma ruga lui .Dumnezeu cu· fferbinti la- I crimi, Si deeste bine· Si placut Lui, soeoteala care I ai spre folosul tau sl al attora, iti va descoperi I .•.. tie p.m vre-o aritareDumnezeUisea,· sau protiv- nica socotelei tale. Simi-au poruncit sa adaog post indoit, Si nevointa preste nevointa, Si ruga- dune' tndoitl, S1 asa daca se va deseoperi vre-o vedenie f te . vei incredinta· bine tntru nevointa· marturisirei, ca sate {aci vreditic dorirei iale. inceplnd a rnl nevoi, s'autmpllnit vre..o clte-va zilepre lit Noembrie - 17 - sl am eumparat 2 luminari, ea sl ma apuc de nevointa care mi-all .' dat-o duhovnicul. $f nevoindu-ma la rupcluni eu i lacrimi pAna laat n0111ea ceas' at noptei, sf slabind de starea cea mutta am adormit;atuncea t du-Sf Domnul aminte de mine, vad inaintea mea [eo Ie .. 'n d, :n· " 1;" l- tr • 1- te el tIt i- re ri 'f- Ig .. a- 0{) ra ra 2 tlI !U ld n- .i: VedenJa lui, Kit DaniR 53 lln tanar striluclnd ca 'un' fulger, intrebandu-ma:' ce ai Daniile de te intristezi? Tise eade l11ai bine a te bueura de cat a te intrista· $ia zistanarJi cake mme: numaelWO$ti pre' mme,. eela ce graese eu tine? Eu sunt Anastasieprietenul tau, eel ce m'a trimis tataI tau prin mueenicieintru tm- paratia .eerurUor;$i am zis catre mucenic: dar cum aiprimit omule a lui Dumnezeu aveni catre minepacatosul $i ticllosul? Crede-ma" au zis: ca clecind, te-aidepartat tu de casa tatiUui tau, nu m'am lenevit a, ruga pre Dumnezeu pentruti- ne, deci bucura-te $i te vesele$te: caastazi te-ai , . ", tuvrednicit a vedea tame, mari ale bunului Dum- nezeu. $i am zi's : dar ce bine am facut ca sa rna ,jJ1vrednicesc sa vadeu tame mari, precum zici? $i apueandu-made mina dreapti" mucenicul mi- auzis: vino dupa mine. $i mergand calemulla am ajuns 1a 0 geamie turceasca $i mi-au zis: vezi jertfelnicul acesta, mai inainte era biserlca tuturor sfinti1or, $i apropiindu-ne s'au descbisu$8 singura au 'e$it un om $1 ne-au zis : veniti dupa mine degrab ca ne afteapta pre noi, $i am intrat inaun- tru, si .era 0 mulpmede oameni tinelisi batrani, $i am zis lui Anastasie: cine sunt acestia? iara el au zis: ace$tiasunt toti sfintii care am zis, $i u ... nul dintr'inSii ml-au zis ai venit Daniile ?$i "am zls: am venit pacatosul. Atuncea au inceput a esi cite . doi, $i asa UI'ltlind lor, am ajuns. la 0 alta geamie $iau zis: aceasta a fost. odam biseri:ca,' celor 12: apostoli, apropiindu-ne s'au descbis sin- I . 54 VedenJa lui Kir Daniil gure Si dOi tiner!, tinftnd fiecare dite 0 die, alti doi diaconi eu cadelnita stand aproape de usf $' tamaia pre toti sfintii ce in rica Tamaindu-ne $1 pre noi, am intrat tnauntra am vazut pe eel doisprezece apostoli pe sfan- tul Constantin dimpreuna cu sfanta Elena, tinand cinsUta cnlce $i stdHucind mai mutt decat soa- rele. $i au iesit sfantul Marchian impartind lil manari fiecliruia, d!ndu-ne $1 noult $1 aprinzand 111manarile toti ; $1 au esit sfAntu} Constantin im- rreuna cu maica lui, avand cru.cea in mana, asc.- meDea si sfintii apostoli, Si toti sfintii umd\ndu-Ie Jor sl esind cu cinstita Cruce, toate semilunele $i viriurilegeamiilor stau eufundat. Decl. tnconiutind din destul, ne-am apropiat de trecand pe lAnd ocasa. intru $edea un dascal Hrisant, am zismucenicului: ro- bule a lUi Dumnezeu, aicea' sa de un prieten al meu care de multe or! m'a mAndiat $i 'm'a miluit pre mine, voesti ca sii-l strlg pe dAnsu} sl1-1 vl1d? - iar ei mi-au zis : it stiu pe el, citu taci si vino dupa mine, Si mergiind putina cale, - iata vedem pe J)urtatoful de biruinta Gheorghie si au grait catre sfinti: treceti ,i pe la locasul meu, care R t1 &' ..y f It ! i::' a if; i " !{ ;>y it est€!', acum geamie turceasca" ,entru ea, sa se en- '1 funde . turlt'le cu semnele lor, iar Oheol" ghe mai inainte de a aiunge noi, .a mers mai ina- inte, $i aflind pe turci inUiuntru. a luat 0 maciudi $i i-au gOD!t afara, scotiind rogojinele $i - 1- 'e '- '" ':J l- id l' ! d 1- . e e 1- - • - i I Vedenia lui Kir Daniil 55 turile ce erau a$ternute, de $i diutand stantu} G!1eorgheeu manie. Ie-au zis : nu mai pot snferi udkiunele voastre prea pangaritiior. Si jungand cinsUta Cruce, s'au cufundatindata ura· tele semne ale Iunei cu turlele geamiilor. De acolo wergand am auziteaniare versuitoare ca aceasta adedi.: "bucura-te Imparatcasa Maid." s. c. 1. Apoi mergand inainte am afIat 0 multime de turd strigand : vai! vai noua ! sa fugim di greeii a\."# venit. Si apropiindu-ne de geamiea ce se numesTe !:nigeami. intrand in ograda, infigand cruce a drept, au cantat sIavoslovia: Slavii intru eel de sus lui Dumnezeu; $1, fiind aproape de a se ispra- vi, s'au suit· hogea sus sa strige. Si ridicand ma- lele Constantin ochii in sus a zis ell manie catra dansu}: blestematule,. nu vezi crucea inaltaHi, ce , strigi, $i haUHae$ti barfind? Si rididind crueea, au dizut turlele dimpreuna eu hogea. 'Si neintrand inUiuntru am mersla sfanta Sof:a, $i ajungand s'a deschis 0 u$a $i a esit doi· diaconi imbracati in vesminte sfintite iinand doua cadelnite aurite, $i intreband eu pre sfantul Anastasie mueenku], cine sunt doi diaconi, el. mi-a zis: Celaee este' de dreapta,. sfaritul intaiu mueenic Stefan, iar cela ce este de"a stanga sfantul Lavrentie ar'hidia· conul; si tamaind cinstita Cruce si pre toti sfintii mai pre urma pre noi, am intrat in biseridi :)i apropiindu-ne de sfantul altar, de a dreapta era o u$a incuiata. !)i. mi..,se parea ca sta deschis de oarece care, si intrand Crucea si toti sfintii inaiun- Vedenta lui Kir Daniil tTU, undeera un locas prea infrumusetat si nie d\! vedere; si era ieoane, candele, sfeshice si alte · .. ase sfinte de aUT; iar unde e.rade cuviinti'i , sa fie' icoanaMaiceiDomnului, era un intru care $edea' Maica Domnului,si imprejurul ei erau o multime de ingeri $i de arhangheli ; iar in par· tea stanga mai jos de jet ,era alt jet, intru care era oare care patran, - si nu stiu dormea. sau de')tept era, care avea cununa in cap si avea 0 evanghelie irIirumusetata, inchisa fiind tinand-o in . maini. Impteiurul .loca$ului· aceluia erasi alte Jeturi.si intreband eupe s,fantul : spu- ne-mi . ce jeturi' sunt . acestea? $i el mi-au zis: pre acestea au $ezut arhiereii care au facut soboarele $i stan pregatite ca si mai inainte, ca au sa seada pre· dansele ahiereii pentru ca safaea unirea Bi- sericei; $i pentru ca sa se risipeasdi toate dezbi· narHe, si sa ramaie deacum inainte. nespurcata. J)i . , asa au pus in mijlocul·. bfsericei cinstita cruce, ·iar sfantul Mardtian luand lumanarilede la toti sfinhi side la nOi, Ie-au pus imprejurul cinstitei cruci. deschizandu-se usa. sfantului altar, au esit . neri imbracatiin haine albe, avand jet luminat Si prea slavit in mainele lor, $i punandu-I la locul arhieresc. Si vedeam esind dupa acestea pre Sta- parlUl . Hristos cu multime de Ingerl ce eran , , . . . bracaticu minunata podoaba preoteasca. lar Stapanul'Hristos avea tn capcununa ce - d- • $1 ta ru rlU .r- re :a. si ld .ia u- re Ie la ;i- li- .... lr . :1. i- tt lit , l- 1- ) ; Vedenia lui Kit Daniil 57 stralucea ca soarele; si au mers in scaunul cel gatit. Atuncea a venit si' stantul Jacov, fratelc: Domnului, Si s'au pregatit ca sa inceapa stanta Li- turghie, si facand inceputul, ]a intaia intrare -au intrat marele Arhiereu lisus Hristos inHiuntrul . ,altarului impreuna cu toti cei ce statea imprejurul lui. Venind vremea apostolului, au. inceput ,a eeti sfantul Lavrentie: si era la inceput acestea: Fra- til or, sfintiitoti prin credinta au biruit impadltii, si celelalte. Jar stanta :Evangheliece citea pre 'amvon stantul. intaiul arhidiacon mucenicul Ste- fan,' care la inceput zicea: :Eu sunt bueiumul vitii, iar voi mladitele. $j celelalte. Si venind vrernea intrarei celei mari,astatut Stapanul Hristas cand ie$ia ei $i a binecuvantat sfintele taine, $1 cand le-a pus masa iarasi le-a binecuvantat; . tar dupa ce s'a cantat chinonieul a esit sfantul zicand: "cu frica lui Durnnezeu, cu cre- dinta $i cu dragoste sa va apropiati; "luand sfan- . . . tul potir, Stapanul Hristos a stat in usa altarului. Atunci sfantul loan gura de aur $i siantul Mitro- fan al TarigraduluJ, eel dintai patriarh mergand, au desteptatpre batranu} ce dormea in jet $i sfan- tul loan gura de aur a luat :Evangh.elia si sculan- ·du-I pre dansul au mers impreuna la Nascatoarea de Dumnezeu, sarutandu-i sfintele margini ale hainelor ei, $i au venit inaintea sfintei usi un de . era Domnul eu sfantu} potir $i inchinandu-se, :e l'a impartasit pre dansu} Stapanu} Hristos din sfantul potir. 58 Vedenia lui Kil' Danil . Atuncea. a luat Domnul cununa din mana . tuIui Mitrofan. apus-o pre caput lui, $i a sfantul loan gura. deaurBvangheHa $i a dus-o Domnul Domnul a luat-o din mana loan gUra de aur $i apus-o premainele lui. . $i sfanta Liturg.bie, liristos a mers in jetulcare a fost maiinainte,. mergandtotisfintlt au dlzut s'au chinat· Domnului' graind: Doamne noi . robii suntem; ne rugam bunatatei si mUostivirei . ceJeineasemanate sa pe norodul Tau numit cu numele Tau $isa-l. izbavesti din manele .. . paganilor; si raspunzand Domnul au zis si multa robie secade a pune asupra lor nu sunt vrednici de a-I milui. a$a au sfintii. Atuncea au mers sfintui Iacov' fra Domnului si sfantul Joan Teologul Si sfantul Joan gura de aur si s'auinchinat Maicei Domnului cf,nd 1:i: Doamna noastra Nasditoare de UU.n1ne.i zeu, ne rugam nol robii tai, sa mijlocesti filll tau, si Dumnezeul nostru, sa izbaveasca crestinii cei rohiti de subt mana agarenilor. sculandu-se Maica Domnului de pre scaunul a luat atuncea crucea si toti sfintii s'au u· ... ' .... "a Bi, mergand cutotii s'au apropiat de Fiul sOau inchinat lui ziciind catre dansul: Fiule dulce, vezi pre rohii tiii cu . ce. stauinaintea ta, cautand izbavirea cre$tinilor . . - credinciosi1or robitor si rna rog $i eu - ifan-- In at -0 la tului ann} e,· si A In- TM tale ! eel' .nele v ruea acut ltele loan z i ~ nne- :atre pre . Si, v sau, linat 11 ' ~ i prea • , . '" [nca - ~ i . ., una- Vedenia lui Kir Daniil 59 t ~ t i i tale sa-J miluestl, izbavindu-i de cumplita ro- bie; iar Domnul au zis catre NasdHoarea de Dumnezeu: cunoaste Maica mea, ca, din ziJele prea pag&,nului imparat Mohame! era sa-i izbavese pre danSii, iar aeestia sunt nereeunoS'catori, $i de pa- cateIe lor nu s'au pocait. Si iar am plecat· pre im- paratul eel de aellm sa ii iinbrace pre dansii in baine negre, ca vazlnd hainele eele negre sa isi vie intru simUri, insa tot. nesimtltori au ramas, maniindu-ma in toate zilele. Atuncea a 'zis Imparateasaa-toate: fiul meu, pedepseste-i pre dlnsii cubunatatea taprecum $tii, insa sa nu' se supere de vrajmasii tai agare- ni; atuneea au zis Ei: de vreme·· ce Maica mea miHoceste catre mine pentru nemuitamitorii ace,- . tia, penttu dragostea ta Si pentru rugaciunele sfin- tiJor met, ti vol fzbavi pre dansii in patina vreme. $1 cizand Niscatoarea de Dumnezeu sitoti sfintii s'all tnchlnat Domnuiu!, sf Nbcitoarea de Dum- nezeu a sezut in scauDul sau. Deci, sculandu-se toti sfintii dupa randuiaUi cate doi, inchinandu-se sarutau bedernita Stapanului Hristos $i rnai pre unna de toUam mers $i eu impreuna cu muceni- cuI Anastasie. Si eu nevrednicul, apropiindu-ma de stapanul Hristos, am zis : DoamneaiuHi-mi f atuncea mi-au zis: Daniile, vezi sa nu indrazne- $ti a marturisi de fata, ca mare primejdie ti se va intampla tie; atuncea am zis:fie voia ta Doamne .. sf in data au e$it dol tineri imbracatr in vestminte straiucitoare din sflntut altar, $i desfacandu-se 60 Vedenia bd lOr Damil in doua acoperimintul s'a inaliat £JUlin, nul Usus ... HrlStos la. ceriuri, dimpreunl cu toU geriicare sta imprejurul lui, iar . sfintii Naseatoarei de Dumnezell.· pentru . . niJor, foarte veseli stau, iar din eei ce stau Imlllre- . . -. - .- - . ," '. . - . ,- '. . . jurulNasc.atoarei de Dumnezeu, au .. poruncLt "' .. _LUI . noua .. : . cum .cinechiamapre noi .mergand noine-am incilin,at :Ei, $i i-am ·.u lunuml ca m'am invrtdnicit. a vedea venireaFiiulul . .'- - - - -.- '.: , . $i a Ei,insa m'am mahnltcici· nu m'am i.t de ceia Maica Dotnnului zis; nute mthntpentru aceasta; daciaifi ..... M£: . - - . ,. -. - . rp.are vitlnlare s'ar Ii intamplat bislerlC:ilor . $1 ai· fi de fata, nu fiscapat :qeviCle$uguri1e. lor, pentru ea era· sa . - - - . ' - . -. . '. inehida Intr'o casi dimpreunl ell nqte feteca .' , .. - '.- -, ,,- . ,. - " : - . - ' ... -' -- -. . tc·spurcepre tineprinvielenii,· iar tatal tau;· . . " - . - - - -. ,-.. - - -, - -,' . fost pe aicea $ia fieut mllite feluri - - . -..... . . vraji, .$j .aritat lui vrajitorii cite--ai . . - - -.;' - --, ,crestin .$i cilugar, $i vei·.veni in '.- " .,.... . - _. , .,lnuse prieepe tC11ibotezat,$i nelPric:cp,.il du-se, socotea de nu ¢Umva in tara rOJnillea,S( ,- , . - -. '.. ai. primit sfaptul botez .. Si asteptindu-te, au t .. 1 ..... ()m anume, care so· fatarniceaca. .este crestin, ca doar· te vor. afla, lasapd pre attii a:icea IJU", .te .vorafla. Insa, ce trebuinti este de a te mucenie, . pentru ead*,vei poruncile meu;vei castiga ;imparltia ceriudlor. Vedenia luiKir DanJil, 61 ,'I-am zis: prea curataDoamna Nasditonrede mmL4" doream ca sa sefaca si parintH mel. 'cl'e$tinil; iar eami-a zis: sa' nu hicio tmrtare . dcgrija pentru parintii tai,pentru ea maica ta s'a savarsit in anul treeut' Si tale, .. t&;- , ...... .. ':.."""',.,......._-<.."'''''''''''.,.... .... ........ ..... ...._____ iUmil v di siinviere din moru .. dear '.' vedea nu se pleaea a erede, ea mari rete face eres- li . 'tinitor· '$j i-amzis: Doamna Naseatoare de Dumnezeu, a un'dar inea mai eer: sa ma lasiaieeain' biserica ta!sa aprindcandelele si sa slujesc;iara Ea.mi-a sa stn ca ·candelele acestea sunt totdeauna a- ,pHose, de frei' sute de, anisi maimult,'· st· aici nu ppate 'om a ramaneasi sa' te dud iara" unde ai idskiar la Sfantul Murite sa ltU te ducipentru ca . intainplat multe ispite, $lvor safiesi nud lllut- te. -Jar acestea eare le-aivazitt,sl lespu('athk'-' pfscopul Ptoiomaidei, careeste adev·arata slav! , a'Piului meu. SI au venit un om siauintrat in bi- serlea $f au 'zis' clUre' ceilalti: spune\i Implratesei,. d'plganul imparat eunedreptatevreasaomoare pte 'arhierel' Sf' pre' boleri. $i'indata sculdndu·se .. dill scaunNaseatoareade Dumnezeu, au ',' urmat toti " dupa dansa,' $inoi tiitnpreuna, Siprirt earitn- rea Naseatoareide DUlllnezeu In:datliau dizut acolo semnele lunel si s'aeuful1dat. Si apropiindu- • i se demUloeul orasului ali an at prearhierel Sipre b1>erf eu manele legate din'apoi,Si' pre frei arhie;.. rei en capetele taiate si pre dOi din boeri, $i daca. 62 Vedenia lui Kit Daniil a yazut Nascatoareade Dumnezeu acestea,.au. la- cut semn 'sfanbdui Hristofor, $i luand mucentcul sabia. .;dlnmanagealatului i-a taiatcapul. Deci,. lasand preceilalti acolo, a mersNascatoarea de , - . - -. - ." '-' - - Dumnezeu in casatiranuluiimparat care $edea, inscaull'$iazis Stapana $ipururea f'ecioaraMa,ria:prea' $i fara de lege, , , al,ipdraznit a, omori prearhierei $ipre bQieri?' lara el cu obraznicie a grait ditre Nascatoarea , de Dutilnezeu: cine ,e$ti ,tu care cu indrasneala intrat$igrae$ti acest fel de cuvinte? far eei ce • Nascatoarei i-au zis lui: neindumnezeitule,' nu vezipre Imparatea- sacerului,i apimintuluicare a venit sa te piar- ", dl 'pre ' •. tiDe? $iindatar,apindu-l sfantulHristo- -,- -, . - . ,- .:, - -.' -'.- _. ' - -', - -. -' -'-'. for lIinscaunJ-a1,t trantitJos,$iau$ezut . , tOarea de scaun$iauziscltre\lan- " SUfC1Jmanie: pentru pricina nelegiuitule' ai .' omorft arhiereisi' pre cre$tbli,$i , ai \rrut,sa-i omori;' cerauti-a.u ei lar tiranula' zis catre' dansa: pentm haw olJlorftPredAn$ii$i,altlvntt toti ."',"'" scrls,vrljma$ilor $i protivnicilor, ·ca . mea. Dar Maica , , -' -.-:. -.. - - - -, ' - _. - , '. acestia ,. scrisprea tail; ci Eu Uaduc asupra·. ta, vrandate$farama " Pre,. tinesipre neatnultau"pentru'.ca ., a. ,suferi .vltamarile mari ·si pagubele.' $i ... lledreptatile tale ce" facicresUnilor. $i sculandu-" - fa. icul eCi, de dea rea :urn .? rt .. rea . ai ce -au ea- ar- ;to- di- .. an- . ai pre ;ie? . am cei v sa nll lor rna ;>ot ~ i ill- Vedenia lui Kir Danlil 63 - • sc din scal.ln NasclUoarea de Dumnezeu, .. au In- cuiat toate casele din paJat, $i dimpreuna eu toti . sfintii, purtand scaunul ei dimpreuna, utma $i sian- tul Hristoior impreuna cu dan$ii. ~ i mergand au ajuns Ia 0 poarta, $i numai cat a faeut chip $i s'a desehis, $i aeoloera 0 biserica $i candelele erau aprinse $i erau· trei arhierei imbraeati eu podoaba cea arhiereasdi, $i vazand pre Nascatoarea de Dumnezeu, s'an inehinat ei zicand: multumim tic Doamna Nbditoare de Dumnezeu, imparatcasa· cerului $i pamantlllui,. di vrei sa izba.ve$ti pre toti smeritii cre$tini. $i iara.Si aeo]o au rarnas, si Hi- sftnd seaunulin bisefidi, am venit iara§i la locul unde erauarhiereii $i ooierii cei legati, $i eu po- runca Nascatoarei de Dumnezeu, s'au desiegat prin stantul mucenic Hristofor toti cei legati; ~ i toti cazand s'au inchinat ei zicand : multamim tie prea slavita Imparateasa, ea ne-ai rapit pre noi toti din portile iadului,$i ne-ai izbilvit de aeeasta mare nevoe. Iar Ea azis catre dan$ii: nemulta- mitori sunteti, fiindea v'aU faeut $i uratori Catre mine. Au nu sant Eu ceeace am izbavit cetatea 01- ceasta de atatea primejdU? Acum mergeti in pace $i nu flti nemUltimitoli catre P'aclitorul de bihe. Atuncea 3. zis sf4ntul loan cuvantatorul de D u m ~ ,uezeu catre Nascatoarea de Dumnezeu : Cum am Iasat pre acesti trei arhierei ee zac aicea omoriti de nelegiuituI imparat? ~ i a zis Maica Domnului , :'! ',' " .'i ' ',',! : :' Vedenia lui Kir Daniil di tre dansuI:, vezi pre acestia, nici pre Dumne-, ' zeu nu J'au odihnit 'intru dansii, nici pre mine' Maica Lui. Si nu numai ca, s'au lipsit de viata a·' ceasta treditoare, ci au luat si munca cea vecini- '"' ca. Si esind din .palat am mers 1a sfanta biserica,' Sofia, si tinand aproape de dansa Maica Dom-,' nului pre Anastasie mucenicul, a zis catre dan, suI: fiuIe, ia pe Daniel si sa mergett Ia locasul lUi Constantin impar.a.tul, ca Si acolo sa se inchine. , $i Maica Domnului cu toti au intrat In, sfanta Sofia. far eu cumucenicul, Anastasie am I; umblat cale destula, si am mers in biserica care acum se numeste Megit, si facand Sf. mucenic semnnl sfintei crud pre usa, S'31 deschis sin- gura.$i am intrat inlauntrul, si, era in mie' pangaritii de nogi (popi turcesti) iar muce- uicul luand 0 parghie i-au gonit afara. Jntrand' noi in, altar, am vazut un acoperamant, si des" coperindu-l era subt dansul 0 icoana a Prea' Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, si era pre lu· minata, care slobozea raze, pre care sarutand-o,. mi-a zis mucenicuI: vezi pre aceasta sfanta., icoana, cand vor Iua crestinii sceptrul imparatiei turcesti, atuncea' va savarsi 0 multime de mi- , nuni, intru cat va invia Si mortii· Pentru mare biserica' ii vor ridica crestinii. $i aco perind-o pre dansa, am esit mergand Ia :nea. Atuncea mi-a zis mucenicuI : mergi Ia serica, pentru ca sa ajungi utrenia; iara eu it' ta a· - :hine., t in : am care ::enic -, sin·- gea· -- !U Prorocia SfAfttutuJ MetodJe 65 siJearn pre dansul petdru ea' sa mergem amandoi Ja, paritltele arhiepiscopul Ptolomaidel, .ca sa ii vestim lui aceste care ll1i Ie-au spus Maica Dom· nului. $i e1 mi...a zis: du-te singur $i -it, spune lui toate cele ce ai Yazut, $1 eu ml ducla slujba mea; iar eU il sileatn sa ramAe impreuna cu mine putin, Si el a zis ditre mine: iata ca !Si _Iumanarea s'a stitts ..• , sl eu deschlz4nd ochii am vazut lumattarea cli se sfirsise. stavind pre Domnul Si pre sluga luL pentru a facut Dam- nul mila sa Cll mine, am mers la biserica sa dirtt psaltirea .•• PIOIOCIA srlnuLUI IIfODIB Arhiepiscopul Patarelor, care a fost la anlJ deJa Hristos 718 ,i a p!timit in vremea Impltlilel lui Aurelian ,i s'a Mvattlt prin sable. "Pentru cele' ce vorsa ffe In zilele cele mai de pre urma,ale lumei aee,tla. Pe la anut $apte mii de lao faeerea tUmei, ridi- case-vor' isttlaititenii $i agarenii, adeci eei ce se trag din Agar si din Ismail, care sint arabii si vor incunjura zidurile cetiitei Vizantion (Constan- tinopole), si vor aduna toate neamurile in ceta- . tea de pre sapte munti. C4tl urgie cand te vor incunjura multimea de oameni, ,1 te vor stapani . . ca pre un Iueru de nimica,. $1 zidu'rile cele fru- moase vor cadea Ca un smochln putted $i va di.lca pruneu} asupra ta, care se intelege Ismail. •.. , J 66 Prorocla SfAntului Metodie Si va pune' asupra ta sceptrul, (iad, intru nu va ramanea), $1 va pune mainele lui pre s tele lui Durrinezeu altare. Si cele sfinte nu Ie primi, ci, Ie va da fiilor perzarei; iara aceia se va ridica sarpele cel adormit, $i va, te preprunc sihaina lui eea imparatcasea bdicandu-o, slavi-se-va' 11umele lui intre bune vestiri. lara fiii perzlrei intarind razboiu, vor fetele lor dUre" apusul soarelui; $i vai 'de eetate de pre slPte, munti! Vada sarpele ,cel " " donnit moarte' cuvioasa, $f va stapa:ni asupra •..• cetatei de' pre sapte munti neamul eel plavit i cincisprezeee ani; si VOl' da $i, vor manca' din- tr'insa, rDultispre izbandirea sfintelor:. vor stapani la'" tasartttrei purtatori' de grija, si la •. apus oarecari purtatori' de' grija si eu dansul im-.· preunase'vor scula sapte lupi, Ia seama sal- bateci, (care sint ',cele sapte puteri). Lupi sa in- telege, um:le este neamuleelbiruitoriu. Sf vor·· bate pre Isma.ilitenisi vor goni pte d'anSii pana lacolonie, care setntelege ca este'locut mutarii. . - -., - -'" - -' '. $i vorturbul,'a nea.tJlurlle cele de aeolo, care '. sant ,ascultatoare credintei lor; si vor scorni eu ,. graba maresi eu mittie iute. si vor itnparati. .' Partea ceadint41 va 'erna la Efes;' a doua parte la Magulini; a parte la marginea eampului marei la Pergam (langa Smirna) st a patra la Vitinia. ,$i vor Instra vase 'multe pre apa, $i vor cruea hotarele ei; atwiCea 'se vor turbura, !imbUe care sed ill ungh:iurile Ostrovului, 5i se va, ridica Prorocia . Stantului Metodie 67 - nsa .. 'Filip Cll 18 limbi se vor aduna la Vizantion, fin- :$i vot parni razboiu care nu s'a facut nlci oda- va ta; VOT a!lerga pe ulltele cetatei multa lpa . varsare d.e sange se va face, incat va purcede ba- . s'angele ca paraele se va turbura marea pana 'm- infru adancul noianului ... me Atuncea boul va striga, magura cea uscata da :care se intelege dealul din partea Zdroiului va ine plange. $i atuncea vor stacaii se va auz} a- glas din cer strigand; stati, stati, pace vO'lla: Ira destul. Aceasta izbandire se va face pentru cei· . vit neaseultatori. $i Ie va ziee: veniti . in- . pariile di!l. dreapta veti· 'or .afla un om stand intru multa intristaCiune, ra- lazamandu-se intre. doi stalpi, (eoloane) m- sudoarea pe hainele sate, va fi cu barba H- alba, drept, ·milostiv cu haine saracacioase n- bland la fire; la varsta de mUloe, va avea ia or piciorul drept un negel in mijl.ocul lui. Si glas !la de Inger se va propovadui: luati-l incoronati 'ii. pte acesta imparat $i luandu-l pre el patrn in- re geripurtatori de viata, il vor duce pre dansui la . sfanta marea biseridi al lui Dumnezeu So·· t!. fia, il vor ineorona pre el imparat,$i Ii vor te da iui in mana dreapta 0 sapie, zicandu-i: im· ui biirbateaza-te $1 te intare$te, pe vraj- la ma$if tal. Luand el sabia dela ingeri, bate-va )r pre ismailieni $i pre etiopi $i pre Europeni $i pre le tatari pre alte neamuri; iara pre Ismailiteni :a 'in trei ii va imparti: parte a intai 0 va trece 68 Pror ocia Sf4ntului Metodle sub sabie, a doua parte se vor boteza, far a treia parte 0 va goni cu mare man ie, pan a Ia. copacul singur. (Mand rOSiu). ~ i intorcandu-se dela rizboiu, desarta-se-vor eornorile pamantuhd $i toti se vor irnbogati, nimeni dintre dansii nu. vor fi saraci; si pamantul isl va· da roada sa insutit. lara eu armele eele de razboiu isi vor, face fiare de plug si seceri, si va imparati ani 15.1 Si dupa moartea lui va imparatiaHul 11 ani; $fl aeesta va vedea moartea sa mai inainte de vre-i me mergand in lerusalim, unde este Imparatial . I lui Dumnezeu; Si dupa . el vor. imparati patm fe-l j ciori ai lui, si eel dintai va imparati la Roma; ..~ iar eel ·de al doilea va imparati la Alexandria) si al treilea la Salonie, iar al . patrulea la Vi zan- ~ I tion. Si acestia ridicand razboiu intre dansii, pre preoti Si pre calugari Ii vor lua la Daste; si nici·· unul dintredansii nu se vor mantui. Si neiiin,f vre-un barbat vrednic ca sa imparateasca pre- pamant, imparati-va 0 muiere spurcata Si fara .•. de TUsine. Si aceasta Ya spurca sfintele biserief: ~ i . jertfelnicele lUi Dumnezeu; si stand in mijlocnf Vizantionului, va propovadui zicand cu ma-;' re glas:. cine este Dumnezeu afara de mine, ~ i ; cine va sta impotriva imparatiei mele? Si indata; se va cutremura Vizantion Si se va eu- . funda cu totul intru perzare, si numai cele ee se-· cbeama maguri uscate se vot vedea. Sf treeancf. prin Vizantion eorabierii vor zice; Aicea au . fost Vizantion eel vestit Si laudat in lumeL; a Irr.. ;e lit Its' ia: If ii v a - e- ! u , .. Proroc:ia SfAntuluJ Metodie 69 - Si asa va imparati aItlll la Satonic putini vreme .si se va cufunda $i acela, $i dupa aceasta se va cufunda $i Smirna $i Chipru de furtuna in mare. Si dupa aceea· vaimpariiti Antihrist... si va· face minunat $i ciudate, atatea ca vor rataci :multi dela 'dreaJ;>ta credinta, cat de va fi Cu pu- iinta $i cei alesi... va mari $i va slavi pe jidani . $i va dezradacina bisericele $i Ie va pre- iace in eapisti idole$ti, $i va fi foamete $i ciu- rna in toata lumea; $i apele se vor usca, $i pa- mele $i laeurile vor seca, $i· ptoaia nu-si va da roada sa ·pre pamant; $i va. stapani prea bles· tematul, ani trei $i luni $ease.· Atuneeava treee anul ca luna, $i luna ca sap- ·tamana, $i saptamana ca ziua $i ziua caceasul ceasulca minutul, petitru eei alesi robi ai lui Dumnezeu. lar dupa implinirea aeelortrei ani jumatate, va' ploua Dumnezeu en. foe asupra 'PamAntlilui $i va arde de trei coti, $i atuncea va :striga pamantul citra Dumnezeu $i Ziditoriul sau, zicand: curat sint inaintea ta Doamne $i intn'! mine O1t ·este gre$ali: $i atuncea cerul ca 0 carte ·se va infa.$uta, iar ingerii vor trambita, intru ale glasuri vor invia moliii· $i eei drepti vor sta de-a dreapta Imparatului cerese. iarl cei pi- dto$i .de-a stanga $1 dreptii vor mO$teni cere$tile lari pleltoSii. vecinica munel a focului nestins, Si viennele eel neadormit cu slujitorii lui Antihrist pe care i-au inselat. Iar noua faea-se a i1e invreclnici sadobindim vecinicele bunatati pc 70 Prorocia Sf. eel nebun pentru Hristos cale Ie-au gatit Dumnezeu ceJor ce 11 iubesc pre dansuJ: a diruta este slava, cinstea inch ina- .. It. • • ClUnea, !n veC1, amm· ... PBOBOOIAsr. AIDIEI eEL IEBUI pentru Bristos La anil 882. Pentru cele ce au sl se facl in zllele cele de apoi Odata linistindu-se Epifanie cu cllviosul Andrei, l'au intrebat pe acesta. zicandu-i :. "SpUne-mi pa- rinte te rog, cum are sa fie lumei acestia $i cand are sa fie inceputul durerilor; $i cum vor ctlnoaste oamenii ca este aproape lu- . mei prince semne vor fi aratarile; si cum se va strica orasul acesta noul Ierusalim, adecn Constantinopolul, Si ce se vor face sfintele bise- rici, sfintele cruci, sfintele icoane, Si sfintele $te ale sfintilor? Te rog arata-mi pentruca te stiu pre tine si pre cei asemenea cu tine; ca an zis Domnul Dumnezeu: voua vi s'au dat a sti tainele .imparatiei cerurilor Si cu cat mai mult ale lumei". lara cuviosul au zis: "Asculta fiule, pentru tllCe- pmUl durerilor· sfarsitul lumei Si celelalte. In zilele cele mai de pe urma, se va ridica la imparatie dintru cei saraci si va imparati intru multa dreptate, si vor inceta toate razboaiele Si va imbogati pre cei saraci si va fi ca in vremea lui Noe ; iar nu dupa vielesugurile eelor de atun'" - pre u na- Je1e rei, ;tia ror lu- se len m..: tiu ·'8 "t .,'" 1 • la m $i ea Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos 71 ci; ci eu liniste Si va imbogati pre toti oameniL In zilele aeelea se vor ana oamenii intru multa pace, mancand si band, insurAndti-se si maritan- du-se $i fara frica de razboiu si nepasatori faean- du-se la eele pamantesti, $i pentruea nu vor fi ri'izooaie, vor preface sabiile lor in seceri. si suli- tete lor in fiare de plug. Si dupa aeeasta lsi va in- . toarce fata sa spre rasarit $i va smer! pre fii lui Agar (a dec a pre arabi) pentru cii i-au urgisit pre dansii Dumnezeu pentru pangar.itele lor fapte, pentrupaganatatea: credintei lor. Si· se va ridiea impotriva lor imparatia Romanilor, en sa-i· surpe pre dansii eu fiii lor eu tot. Ii va supune eu foe, si cei cazuti in mainile . romanilor vor fi trecuti prin foe; si se va infiinta imparatia Iliricului, de la Salonic pana la Albania. Si imparatiaromanilor va supune Egiptul, si isi va intinde mana sa cea dreapta pre mare si va imblanzi pre neamul cei pUivit si va tinea imparatia 32 de ani. In vremea acestui imparat nu Se va lua bir dela nimenea doisprezece ani, nici daruri si se vor zidi siintele altaresi se vor inoi bisericile ceJe ruinate Si nu va fi nedreptate, nici nedreptatitori, niei nedrep- tatiti, pentru irica lui. Va face pre oameni cucernici si bine de Dumnezeu, si pre eei iara de lege si mari tira- ni Ii va omori. In vremea acestui imparat tot au- ru]cel ascuns in pam ant, eu voea lui Dumnezeu se va da lui; si atata va fi de mult ineat n vor risipi ell lopata in lui. $f se vor imbogatl. :,i , " 72 Prorocia Sf. Andrej eel nebun pentru Hristos cei mari ai lUi SI se VOr face saraeii ea imparaW de hogati sl boerii vor fi foarte ravnitori $i VOl" goni pre toti evreii din orasul Domnului si nu se vor afla; $i vor infricosa pre toti orasenii lui. sa nu se af1e in orasui lUi can tato ri eu chitara, nici cantatori dfngurl sl alte uracioase organe. Ie va uri $i Ie vadesfiinta din orasul Domnului· Si va fi a·tuncea ma·re bucurie veselie, $i toate blinatatile se vor desehide, cele pamantesti si cele dela mare, ca in zilele lui Noe, care se bu- cura in pustie, pAnI ce a venit potopul. Si dupa ce va trece aeeast! tmparatie, se VOl" incepe anii durerilor •.. Atuncea va rlslri oore-care. fiu fara de le&"e $i va imparltl in acest oras, $i va face cele care nu s'au facut dela inceputul lumei, niei se vor Itlai face. 5i dad va sta la imparatie, va scoate dog:- me • Si leg! va pune, pline de paganatatea. Si care nu-I vor asculta pre dinsu} cu moarte sibli· ca vor murf. $1 care vor murl asUel neprimiltd dogmele lui, tn' zlua Judeeatet la a doua venire a Domnului Dumnezeu Sf Mantuitorului nostru fisus Hristos, se vor rAndui la un Joe en sfantut loan va insura pre calugarii de prin I.' manastiri cu sila Sl pre preoti. Aceasta silnicie este rea decAt uciderea. $i acest imparat va curvi eu maicl-sa Sl cu sa; si in vremea a- I ceea, prea blestemata desfranare a eurviei 0 •. vor lua oamenU eel prosti sl n.eintelegatori, si I r; Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos 73 - raW "Vor Iua slobozenie de a face curvie cu surorile VO!' lor, $i cele de asemenea; ~ i se va sui pangari- I se "iunea ~ i putoarea ca 0 uraciune ina in tea lui lui. Dumnezeu, $1 va privi spre tot pamantul $i va ara, :porunci tunetelor $i trasnetelor sale dintru inal- ine. time, ~ i va aduce mare frica. Multe ora$e vor dUi" fi arse de foe, $i multi oameni de huetul acelor late 'infrlco$ate tunete$i de spaima mare vor muri si rau, $i mUlti Vor arde de foe: $ ~ vai pamantului bu- ,de infrico$area Atottiitorului $i de ace a nemargi- llpa :nita urgie Si manie a lui Dumnezeu, cea trimeasa Inii in toata lumea, pentru ca se va perdc acest im- parat, si se va da in focul eel nestins. ~ & ' e fericiti cei ce vor locui in Roma in zilele ace- life 'lea, la Aminapetra, in Sirovilo Si in Carnopol: nai pentru ca numai, intru accste orase va fi liniste· >2"- 'Iar in toate celelalte orase $i locuri vor fi riz- Si boae si turburari muIte, dupa, cum s'au zis mai ni· , 'sus. Vor fi mai iilaiute vestiri de turburari si nd 'razboae si altele. a ,Dupa aceasta se va rldica alt imparat intlll • ;usocest ora$; $i acest salbatec as in (magar) $i a- an cest ealcator de legi, care va huU' pre Dumnezeul nostru Iisus Hristos, si va strica credinta celor "in . ,drept credindosi cre$tini, va infiinta inchinarea :ie de idoli si va face razboiu cu sfintii cei de pre va llamant, $i se va face mare stramtorare intre a- fiii ,oamenilor. o Atuncea se va arata foc in ehipul fulgerelor si , Iilspaimantand eu infricosare pre toti cei de pre 7" Proroeia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos fata pamantului, care se va Iati des ~ i de multt': ori cu Semne infricosate, si pamantul se va um-· plea de veninati serpi otra.vitori, care vor musea .•... pre oamenii cei inchinatori de idoIi; si toate ace- ..••• stea sant inceputuI dureriIor ... Si dupa ce va peri acest tara Dumnezeu 1m- paratsi se va desfiinta sceptrul lui, atuncea va veni altuI dela Etiopia de cea mai intai cIasa, .. pentru care se zice ca va imparati doisprezeee·· ani. Acesta va fi bun si i:ubit de tou si va impa- . raU cu pace, si snntele biserici cele ruinate Ie va restaura; ca de bun· ee va fi, va fi iubit de tot norodul, si se va Iati dragostea Domnului asupra lui, Si Ia toata casa. lUi va fi bucurie si veselie. lara dupa trecerea imparatiei IUl, va veni alt imparatdela ArabIa, dupre cum s'au zis, . si va imparati un an. Intru imparatiea lui se vor aduna de ingeri toate particelele cele in toata lumea risipite ale sfintei si de vieata facatoarei. Crucei Domnului, CU vointa nevazutuIui Dumne- zeu, Si se va da in manele acestui imparat: ~ i acesta va merge in lerusalim la loeul unde au .. statut picioarele Domnului nostru lisus Hristos, ~ i eu manele lui va pune acolo stantul !emn unde s'a rastignit Domnul, Si coroana lui cea impara,· teas ca... Atuncea se vor scula intru acest oras· trei tineri obraznici. prosti si nepriceputi cari var imparati 0 suta cincizeci de zile in pace, Si du.pa aceea prin lucrarea diavolului, pizmuindu-se intre . dansi.i: Cel d i n t ~ i i va veni la SaIonic zidind: prin -, mitE" urn- lsca ace- 1m- va v , asa, ' v Ipa- Ie' de ului si va zis, Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos , 75- - aceste vei bind pe vrajmasi, pentru di tu esti lauda norodului, ca Dumnezeu prea te-au sfintit. Atuncea va Iua pre norodul san in oaste dela , $aPte--anTfli'sus,-sf-pre vor Incinge" eu arme __ ____ ,, __.;_ ,..'..,.' . ...."._, •. _ ... "_, ___ ,,, __. __ .>._, _____. __ ' .• rabii mari $i va merge la Roma si stand in por- tile ei va zice de trei ori: bucura-te Iaudata Roma! Sabia ta Hietoare a deselor sageti, tu estr plea gatita a-ti tinea religia ta ca sa nu cazii delatine, fericiti cei ce locuesc intru tine ... $iatuncea se va scula la razboiu neamul cel plaVit $i va intra in mijIoc $i va alege pre cel ,alesi ai neamurilor· lar aI doilea tanar, se va ruboi la Mesopotamia si asupra Ostroavelor Ci- clade, si va, inanna pre preoti' si pre calugari ell mare impotrivire contra ,celorlalti; si va venl la .. vor' '/,' burieul pamantului, dupa cum zlc unii di ar Ii v' lata uei me-'·' au tos, nde' • v lra- ,ras " vaT , J Il.pa ltre' trin Ja Alexandria, si va astepta pre vrajmasii lui,' Cll care va face razboi ca sa-si izbandeasca cu nlare A • lar al treilea !anar va face razboi in Frighia, care este Galatio (in ASia mica), si in Armenia Si in Arabia. Apoi chemat ,. fiind, va veni la Sa- Ionic, mai inainte incredintat fUnd, di in veac ni- nlenea nu ii va sta impotriva. $i va veni acesta cu norod netaiat imprejur, adeca cu norod care nu este sub stapanirea lui (supus) dar nici vraj- lui; si cand se va aduna aceasta armata fata in fata, atuncea se va incinge si putemic razboi, se vor taea unul pre altul 76 Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos bucati, ca oile Ia casapie Si se va varsa singele romanil()r ca paraele .si ca ploaea cea mare,w- cat nu. v()r mai raminea ostasi; .si . se va ameste- .ca atuneea marea eu singele celor morti in 'aeest Joc, pina la departare de 12 stadiL Toate femelle vor ramanea vaduve, a.sa ca .sapte femei vor. ,cere un barbat .si nu vor gasi; iar tineiii se vor· insura fara de virsm si Se vor silniei Ja curvii ,ca poreii. f'ericiti . .si de trei ori ferieiti acei .ce ..... in vremea aceea in munti .si· _,,_ . _f...-"·->- "-- ,_.,,->,_,._,_ :: __ • __ ". __ • ________ ,.:._. __• __, •. '. vor.· slujj lui Dumnezeu, pentru ea aceste raumt! partea duleilor .aile . Jertfi pentru duleele Hristos, . tie ,,-.j_ ·lPl<_...;F ...... --i...P"'· .. ", ..·,,····OS., •• ,;,:.;.;,"-' __ - , __, :'.", '_" " _. " __,_ , .. • ,'''-."' .•,' ._ '. -dtre .. vicleanul Antihrist. de a· imparatj, pentru ca au perit toU . in . rizboae, se va ridica .. dela Marea Neagra un viteaz .si inrlutatit. $i va implrlti in. acest Constantinopole, eu fUca ·lui. Dupl moartea acestuibieiu al diavolului., $1 aJ porimeilor lui amlgitoare, va implrlU fiica lui. In zilele ei se vor injungihia oamenii pre drumuri si prin case; va injunghia· fiul pre tatal lui. $i tatal pre fit, si f'lialpre maica sa $i .maica pte fiica· sa '$i frate prefrate .si prieten pre prieten,' vor face mari rlutati.si udiciuni in ota$W aeesta. Acestea se vor face $i inlauntrul biserieUor. Se 'Vor faceamestecare de singe $i vor . canta ill .chitare $i in a1te instrumente prin biserici; Jocuri, . - :le tI- e- st Ie )r )r 'ii :e 1- ti 1- 'e e a It il Ii i. i t I • , , Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos 7i - gbidusii satanicesti Si aIte rnascaraeiuni se vot" face, care niei odinioara nu Ie-au mai vazut din oameni, nici Ie-au mai au-zit, niei Ie vor mai ve-- dea pana in vremea aceea... Pentru ea irnpari- teasa aceasta pangarita $i prea spureata si neeu- rata, se va nurnt pre sine zeita ( a d e e ~ Durnne- zeoae) . si va' cere de a se hate eu Dumnezeu $i a se InDta eu EI; $I eu irnputiciunile ei va pan- gari' sfintele biseriei,.· si eu pangarieiunile ei va' spurca tot norodtil. Si atuneea isi va intoaree fata sa eu . totuI in spre cele rele, si va rapi sfin- tele vase bisericesti s£ sfinteIe icoane; sfiutele cruci, sfintele evangbelii si toote sfintele carli, pre care faeandn-Ie gramada mare, Ie va arde prefaeandu..;le in eenu$a; si va eauta sfintele moa-ste ale sfintilorca sa Ie· p-iarza $i nu Ie va gasi, ea nevazut eu a sa putere, Dumnezeu Ie va muta din' aeest oras intr'alta parte; $i atun- cea pangarita imparateasa va strica sfanta masa a marelui Durnnezeu din biserica sfintei Sofia, si toate altarele Ie va rastuma si Ie va striea. $i va sta catre rasarit ca in chip de rugaciune hu-' lind pre Dumnezeu si zieand: nu voiu Ii nepasa- toare de fata cu tine Dumnezeule, ca sa iti pierd numele tau de pre fata parnantului; $i vezi cate ti-arn facut neputineiosule si nu ai fost in stare niei perii capului mei sa-i 'vatami: asteapta putin ):i voi striea taria si rna voiu sui acolo la tine Durnnezeule, sa vedem care este rnai tare -dintre 78 Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos - Zei, S1 va starui sa pue mana pre inaitime. Ci." sa Ie lasam la 0 parte celdalte dite are sa se mal faca in vremea ei .. · Si de aicea inainte nu va mai indelunga nezeu arcul sau, si eu neoprita mania sa si cu infricosata putere a sa, va intinde mana sa spre acest si-l va lega pre elputemie eu secera putemiciei sale, Si taind pamantul dedesubtul cestui oras, va zice apei din veac pre care sUi orasul ca sa-l inghita pre dansul; care cu multi fricasi cugraba si cu infrl:cosat vifor va fierbe in cele de desubtul orasul acestuLa, tra- gandu-l pre dansul in jos, - Si se va ridica la in:altime ca 0 roata de moara si asa cu eei ce se gasesc in mijlocul acestui oras, cand se va preface prin. fierberea cea de desubtul lui, eu sila se vor desehide sanurile pamantului Si vor fj trimisi in noianul pierzarei. Asa dar fiul meu Epifanie, orasul nostru se va pierde pentru muitimea rautatilor si a farade·· legilor, de care ti-am spus ca vor urma in lume, precum Domnul nostru lisus Hristos a zis di este . ineeputul relelor... Dupa aeestea desfiintarea nostru Si sfarsitul Iumei. fiind aproape, preeum am· mai zis, Si dupa implinirea vremei tuturor neamurilor, care la randul lor, in diferite vremi au imparatit, va ridica Dumnezeu si seep· . trul israilitenilor (cu Antihrist) ca sa impara-" teasea in vremurile de pe urma; pentru carele' a marturisit prooroeul Isaiea, zicc1nd asa: Va ri· Ci. Se urn- cu )pre :era I a- cu va tra- l la . ce va cu vor va ide·· me, ca lrea ;\pe, mei :rite , J lra- rele ri- Proroeia Sf. Andfei eel nebun pentru Hristos 79 - dica Dumnezeu semn pentru plinirea neamurilor, ceau stapanit pre oile risipite ale lui Israel prin ncalTIuri, v.a aduna pre israilul eel rahtoit tadedi pre evreii cei de Antihrist) in sfilnta cetate Ierusalimul. Si atuncea Israil ca $i cand au iesit din Egipet; precum martmiseste- srantului apostol Pavel, carele zice: Gand se vor implini e$irile neamurilor, atuncea se va mantU! tot Israelul... Acestea amandoua de mai sus, se UT'esc cu zicerile sfintitului mucenic Ipolit, care zice de venirea lui Antihrist, ca intai evreiL se vor in$ela. Si Domnul. nostru lis us Hristos mar- . turiseste aceasta, zicand: Eu am venit intru nu- mele Tatalui meu, nu m'ati primit; iar aceta -Va intru numele lui, il veti primi pre eL. ii vor aduna pre toti in cetatea: Ieru- salimului, pre care 0 va da lor, ca sa nu mai zica ei: daca ar fi voit Dumnezeu sa ne milu- - iasca pre no.i, locurile noastre ni le-ar fi dat, era sa credem in Hristos, Si nu era sa-l omoram pre el, ca au iubit mai mult pre nea- muri decat pre noi. Si acum daca i-au adunat, n'au ce sa mai zica, fiindca i-au adunat $i-au luat drepturile lor, au dimas intru ne- credinta. A$a dar, indata ce se va arata Antihrist, vor crede intru el, precum a zis cu- lisus Hristos Fiut lui Dumnezeu, di it vor primi pre el, (pe Antihrist). De nu i-ar fi adunat, ar fi putut a-$i face in- 80 Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos dreptare .. · Pentru di sfintul apostol Pavel au zis: ca au sa se mintueascii, ins a nu si din iad; cj numal din risipirea ce au purtat in tali streine sub jugul neamurilor, si de multa ne ... cinste ce Ii s'au facut. Si se vor aduna intru ale sale, precum am zis mai sus, insa nu si din iadul cel vesnic se vor izbavi, nn; pentru ca nn i-au putut pleca ca sa creaza in Fiul lui Dum. nezeu, atitea pedepse; cum se vor pleca acum . aflindu·se intre bucurii st veselii. Siau zis Epifanie: aces tea lasa-le cuvioase: . numai sa-mi spui, pentruca zic oarecarica nn. se va stanta marea biserica a lui Dllm- . . nezeu Sona, ci cu nevazute puteri va spanzura in vazduh ... Iar cuviosul au zis: ce zici fiuIe? Tot orasul cufundandu-se si biserica cum poate sa· ramae, ca cine va avea grije de ea, au Dumnezeu in locasuri de maini locueste? Insa nu sunt min- ciuni cuvintele cele zise, pentruca va. raminea un .. stalp al bisericei, cel ·dintii, in care sunt s.fintele pi·roane ale Domnului, numai acesta va ramanea;. $i corabierii care vor veni, vor Iega de el fran;;. ghiele lor si vor plange si se vor tangui, cei umbla pe mare zicind: vai! vai noua! di ceta-: tea noastra cea mare eu Care faceam negot s'au. cufllndat. Si aceasta plangere va tinea patruzeci· de zile si dupa acele zile se va muta imparatia·· )a Salonic. $i atuncea si sfarsitul lumei se apropia ... se vor face lucruri infricosate ... truca intru acel an va deschide Dumnezeu - :1 au iad; tan ne ... intru i din u , a nn )um .. lcum Jase: u I:a nn t)um- :itzUra " Tot e sa lezeu min .. I a un • ntele inea; fran.;. !!i ce :eta- s'au lzeci ' ditia e va Pen- Proroeia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos 81 - ditura zidurilor, $i, vor e$i de aco!o $aptc- zeci Si doi de impara ti impreuna en norodul lor, care se chiama neamuri vandale , " cele ,mai pangarite $i mai spnfcatc neamuri de- pre fata pamantului, si care se vor risipi In toatrl lumea Si· vor manca carne de oamClli vii san- gele lor vor bea; vor manca dHni si soareci.si broaste si vor manca si altele mai necuratc. Vai de toata lumea pe unde vor ealea aeestia! Dum;. nezeul meu! bine ar fi fost di in zilele aeeste:t nu ti mai fost crestini; in lume, dar stiu di tot ,au sa fie; si se va intuneea vazduhul ame- nintand razbunarea' lui " Dumnezeu, pentru urlkiu- nile care vor face aceste neamuri necurate. Soarele se va preface in sange, luna si stelelc vor inceta de a lumina, vazand rautatile ec se "'Dr face de ace$tia pe pamant, pentru ea acesti oamenil spurcati vor diuta sa mananee si paman- . tul, si· s.fintele biserici Ie vor preface in g-raJduri S1 vor face Intr'insele pangariri, ungand sfintele vase cu spureaciuni. Atuncea locuitorii pamantu- lui vor fugi In insulele Cic1ade; pentru ca va pHlnge Asia pentru insule si insulele pentru Asia, fiindea vor 1a dansii noroadele si vor plan- ge 660 de zile. Atuncea se va ridica satan a An- tihrist, din semintia lui Dan, nu cu puterea lui,- sa nu fie - dar I-au lasat pe dansul Dumnez(m Vas spurcat ca printr'insul sa se 1mplineasd'i pro- . i I · ; " 82 Prorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos rociile prorocilor; di sa.tana va fi slobozit din. legaturiIe iadului, unde I-a legat Dumnezeu, si va intra intr'un vas al sau (adeca in Antihrist) si se va nastc dintr'o muere spurcata, evreidi, si se va mari si se va face imparat· .. Atuneea va incepe a-si arata inselaciunile Iu:', prec;um au ris sfantul loan evanghelistul si Prorneul lsaia: Vai biserieilor celor din neamuri. Atuncea se va ' .. arata proroeul lIie si' Enoh si Sfantul loan Teo- logul, si vor propovadui descoperind inseHiciunile lui Antihrist, Si pentru a doua venire a lui Hris- tos. euamarii vIa crestini prea blestematul, pana lacea mai de pre urma rasu- flare muncindu-i pre dansii; iara cati nu se vor amagi, se vor mantui si prieteni ai lui tlristos se vot a rata. Pericitii vor fitoti sfintii, iar mai ferieiti vor fi mueenieii vrem€a lui Antihrist; f'erieiti si de trei mai iericiti; pentru ca mare slava Ii se va da intru nesfarsiti veci. .. Asa dar Antihrist va omori mai intaiu pre eei trel proroci: pre Ilie, pre Enoh. si pre sfantul loan evangheIistul, si dupa dansii pre toti cei ce nu vor primi eredinta lui eu moarte amara Ii va pierde. Atuneea se va face razboiu intre Anti- hrist si Hristos, si se va cunoaste sHirsitul: si se va deseoperi atuncea marea "manie" si urgia lui Dumnezeu; se vor ,f,aee semne infricosate: fulgere, tunete, trasnete si huete, asa ca de multe tunete se va cutremura ceriul, si va tuna ingro-' zitor... Cine atuncea din oameni nu se va infri- - din , si rist) , v lcea au ,aia: : va reo. mile [ris· ; )rea . - , iSU- : vor stos mai 'ist; lare • Proroeia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos 83 nu se va spaimanta fiul meu prea iubit? Acestea fadindu-se, fericiti vor fi toti cati nu -s'au departat de la cel nascut din SHinta Fecioara $i de Dumnezeu Nascatoarea A;aica. Fericiti vor fit cati pentru. dragostea lUi Hl istos au murit au mustrat pre Antihrist, Cll pre ba- 'laur mustrandu-l in· fata; pre ascunsurile lui eu bucurie de iata Ie-au vadit... sunt fru- mO$i Iuminatori $i prieteni de aproape ai lui ffristos $i lumino$i margaritari. cu inimile duIci; ca $i in Tatal $1 in Fiul in Sfantul Duh, in Sfanta'}i cea de 0 fiinta Treime au crezut. .. Acestea zicandu-Ie, cuviosul fpifanie Ie asculta 'pre cele ce au sa fie in lume, $i suspina din .a.dancul inimii, pentru ca era mult camp atimito r. . Pre urma I-au rugat pe cuviosul, ca sa-i spuie cum au sa se oamenii de pre pamant asa sa se facii invierea cea de ob$tie? $i i-au raspuns cuviosul: Pre unii Ii vor omori paganii. cei altii vor muri de desele razboaie, iar prealtii ntul . cari vot fi cre$tini, ii va omori Antilhrist pentru ce ffristos. lar pentru cei ce au crezut lui Antihrist, va va trimite Domnu:} Dumnezeu fiare salbatice ·si uti- zburatoare, cari vor avea coadele lor pline : si cu tepi veninate $i otravitoare, ca sa intepe pe rgiaoamenii aceia cari nu vor avea semnul pecetei lte: lui Hristos intreg $i fara de lips a pe fruntile lor, ulte .$i a$a vor mun toti oamenii de aceste rani veni- rro- . . nate $i otravitoare·.. Atuncea sfintii ca"ri se vor Ifri- afla in pustie ascun$i de Antihrist, Ii va lua Dom- P,rorocia Sf. Andrei eel nebun pentru Hristos flul pre toti cu duhul puterei Sate $i it va duce Ja sfanta cetate; pre aceia. cad sant scri$i in. cartea vietei... Atuneea va fi legat Antihrist etl tou dracii lUi, $i prin$i fUnd, vor fi dati tn mai- nile tngerilor eelor infricosati si vor fi paziti pana inaintea judeditel, pentru sufletele care Ie- au pierdut. Du})! aceia vor trambi!ta s·fintii ingeri si vor invia toti oamenii eei morti, fara de stri- clciune, dupa . cum. zicesfantul apostol Pavel, sf se vor preface intr'o dittl, dintrn stricaciune in- tro se vor rap.i in ·nort intru in- Domnului in vlzduh. Cartd fiule, se var vedea pangaritele neamuri intrand in lume, $i uraciunea pustUrei.· stand in locul· eel sfant (adeca Antihrlst): atuncea se va cunoa$te ca lan- ga usa este,·$1 dupa putina vreme va veni Jude- dttotiul tuturor ... Acestea toate dUe Ie-au zis s lin tul Andrei,· en Epifanie smeritut, scrutorul acestei prorocii, am fost impreuna privighetor la toate $i la- sand pre cuviosul rugandu-se deosebit singur, eu m'am dus Ja biseridi. - ::e • In' :u i-· ,t' • n i- Si I- I- e • -, It - II 1 1 Prorocia oare Slant 85 PIOIOOI! WE OABOI Sf AlT Ce s'a gult In MAalStlrea DecapoUeI ell bramul SlAatalui Beae4iet, Ia aOllll775. Oasitu-s'a intr'un mormant in mana unUi siant serisa pe tabla de plumb insa dind s'a prorocit nu se .Era serisa "Cutremur mare va fi in toata lumea la aunl 1140. La anul 1760 Africa va ante eu foe ROIna sange va vedea. (Cine va voi ca sl pentru Roma sa caute la Istoria cea mica bisericeasca 3i va gasi pentru aceasta anul anume, lupta papi- lor dela apus eu calvinii, intru care mult sange :s'au virsa!). La anul 1790 mania lui Dumnezeu tn tot pamintul va fi dragoste. La anul 1800 putini vor cunoa$te pre Dumnezeu. La an"l "1845 va fi numai un pazitor. La anul 1860 sm- ramarea leului a partei rasadtului AustrieL La anul 1880 se va scula un blrbat mare si va sme- rj pre ursUll crlvatului, $i va. ,smulge penele vul- turului Austrlei. La anul 1990 luminele se vor :stinge si va fi 0 turmi"· DiD ,.dedle Sf. In dill Aloa 1I,.rAtonl .e IP'. A z,is cuviosul parintele nostru Nil: Parintii eei' mai in- ,.-," - .. '. ",-" treaga $i ,,Doamne lisuse Hrlstoase fillIp Cllvantul lui nllmnezelL nentrl1 " ."";' ," \.- . i , " ': : I " 'j:', 86 Din vedeniile Sfantului Nil rea de Dumnezeu, milueste-ma pre mine paca- tosul! ... " Iar cei dupa dansii au tasat pre Nasca- toare de Dumnezeu si zic: "Doamne Iisuse Hris- toase fiuI lui Dumnezeu, milueste-ma!..." Iar cei depre urma lor, au Hisat pre Piul lui Dumnezeu, Si zic: "Doarnne Iisuse Hristoase milueste-ma ... " Jar rnonabiivremei de acurn, au Iasat Doarnne, l)i se nevoesc numal pentru aur, si zic: "Iisuse mi.,. lneste-rna". far cei mai depre urma 0 sa lase $i pre Iisus si 0 sa zica nurnai "milueste-rna", ne·· stiindcurn sa se mai poarte, $1 nici nu 0 sa cu-· noasca cine sa-i milueasca. Pentru aceasta zic: cabd va veni 'de patru ori cate 25 ani, adeca 100 de ani, dela 1775 pan a la 1875, oare atuncea la ce stare 0 sa ajunga viata noastra monahiceasca? Si dupa aceasta cand vor mai trece de trei od cate 25 ani: adeca dela 1875 pan a la 1950, care este in mij10cut at optulea veac dela facerea lu- rnei, adeca Ia 7500, oare cata turburare are sa se faca dela 7400 pana la 7500? ce rapi.ri 0 sa se faca? amestecari de sange, adeca se vor lua rudenii (insura), stricari de copii, sodomii, prea curvii, curvii toate alte fara de legi pierzatoa- rc. $i 0 sa se priteasca Si nu 0 sa gaSeasca nici inceputul nici sfarsitul; si pre urma are sa vie si sfarsitul Agarenilor (turciIor), cea mai de pe urma si amara iama. CaCi: atuncea are sa fie scarbit, si stramtoare in toata lumea ... Dupii Agarenilor, pre urma are sa se fa'ca al aptuleasobor, -si are sa se fad\. 0 • - ... '" aCa- ;;ca- ris- cel :eu, .... ~ i ni,- ~ i e·· u- ... ~ . a ? • 'I • Din vedeniUe SfAntului Nil 87 - nare, care sa sada pre 12 scaune.. Si acestia are sa aleaga binele din diu; dreapta sHivire din eresuri, precum Ia arie se aIege gra.uI din pae; graul pentru o.ameni, iar paele petttru foc. ~ i are sa se faca pace la putina vreme: (preeum ~ i c e siantul Andrei, adeca 32 de ann, si pre urma. iara$ au sa se into.area o.amenii la vielesugurf spre pierzare, Si. nu 0. sa se so.co.teasca intre· frate si so.ra, tata sau mama; ca fiul se va im- preuna cu mnma lui si fratelecu so.ra lui si nu vrea sa cunoascli de nimenea, ei vo.r avea ntlmai o de sine stapanire spre curvie, ca la So.doma ~ i Go.mora, si ola cele mai rele· Ca fratele va avea de muere pre sora l u i ~ si fiul va avea de muere pre mama lui; si va o.mo.ri fiul pre tatal lui, ca sa curveasdi cu slo.bo.zenie eu mum a lui: ~ i alte mii de rauHiti se vor face. (Aeeste se vor face in vremea imparatului al do.ilea del a, cade- rea turcilo.r dela imparatie). Si cu cat vo.r sPo.ri rautatile, eu atata nero.dire se va face. Se vor da o.ameni la indulciri, la rapiri, minciuni, Ia cur- o{ii, Ia so.do.mii, la mandrii,ola nedrepta.ti, la des-· nadajduire, la lenevirea de cele bune, Ia invar- tosarea inimei, la pomenirea de rau, la vrajbi lao 0" iubirea de averi si de argint, $i precum eel ill- Oitor de avutie invistiereste. in rapitorul sau vas,o asa va fi venirea lui Antihrist; fiindca mai inainte au sa se intunece simtirile o.amenilo.r nesimtirea !ntunericului, - Si se vor intuneca o.ameni de patimj, preeum zice apo.stolul Pavel: pentru cJ . ",: 88 Din vedeniile Nil .m au primit adevarul evangheliei, Ie-au dat Dumnezeu duhul inseIaciunei patimilor, ea sa se impIineasdi intru danSii fara de iegea. Sant 25 at) ani de eand s'a intors sfer , , j ( i : 1 , 1 i : ! : ! 90 Cuvant pentru venirea lui Antihrist ploaea cea fierbinte, din focul invataturer cei sa,.. natoase a unora din oameni, se va vesteji, cad cand ooltul aces tor buruieni se vor ivi, adeca invataturile cele otravitoare ale lUi Antihrist, poate se va prelungi raul lumei, insa tot el va birui· Tine minte de cele ce ai auzit, del a mine, veste$te-le in lume pentru semnele sfar$itului cand vor U; $i ehiar timpurile anului cele patru; cu muIta prefacere se vor schimba. ... \. - , CuvAnt peDtn veDirea lui ADtihrist . ( f I c t. ( II r pentru sfAr§itul lumei, at cuviosutui Nil at Ato- C . nului isvorAtorul de mir. i: "Cand se va inmulti fara de legea,are sa se' adune . toate prihanirile $i fara de legile au sa se invistiereasca, intru 0 necurata fica a curviei, care are sa fie loca$ al prea curviei; $i preeum Doamna noastra Nascatoarea de Dum- nezeu, au fost prea euratii inainte de na$tere, cu- rata in na$tere $i dupa na$tere, $i au nascut pre Emanuel eel fara de pacat: a$a $i necurata acea fiiea, muma tuturor fara de legilor $i a spurca- tului Antihrist, are sa fie curva necurata, prea curva in toata vieata ei La aceasta necuraHi, au sa se adune toate fadi de legile lumei $i are sa nasca pre fiul $i din priema Iipsirei Darului Sfantului Duh dela oameni, pentru paeatele $i fara de legile lor, 0 sa se adune $i 0 sa invieze intru ea toate fara o s P 11 il Jl c tl C V fJ n n ti - ... sa- v eca ist, va ne, llui fUo; ... ca .; . .. , n- u- re a o .... a Cuvant pentru venirea lui Antihrist 9r - · de legile oamenilor in pantecele ei. Dupa na$te- rea fiului pacatului, are sa vie toata }ipsa in Jum e . Intai: au sa se Iipseasca oamenii de dra- goste, de unire, de de. frica lui Dum- nezeu; de pastori si de proistoSi creclin- cloS i ; bisericile lui Dumnezeu de arhierei, de du- hovnici Si de preoti; cuviosi, precum au inceput de acum a se Iipsi. Pre urma se va arata si aces! lIecurat, dupa cresterea varstei lui, $i se va um- · plea de sataniceasca putere ca sa faca semne '. si minuni cu vrajitoriiIe lui, inaintea oamenHor celorpatimasi, pre cum au facut Cinops vrajitoruJ, -4". • • inviere mincinoasa a mortilor si alteIe. lara Itt oameniili cei ·sfinti nu au nici 0 putere vrajile ca' sa Ii amageasca, ci numai Ja cei intunecati cu · patimele. Pre cum marele Macarie vedea pre fe- mee in firea ei, iar oamenii 0 vedeau ca pre 0 iapa 1). $i se va fatamici bland la inceputul pro- povaduirii lui, ca sa pIece pre noroade la insel3.- ciunea ,lui ca sa-I pue imparat. Asemenea cu pace $i cu smerenie se va arata, ca sa se inchine lui top, fiindca hrana lui este turburarea oamenilor, caci cand- se vor turbura oamenii, atuncea el S6 va bucura. $i aceasta este uitarea credintei si a fl'icei lui Dumnezeu: curvia, prea curvia, S060- . mia, iubirea de avutie, iubirea de argint, p(ime- nirea de rau, zavistia, osandirea, minciuna, cleve- Si celelalte rautati; cu toate a<:estea, are 1) Viata sfant111ui Macarie Eghipteanul 19 Ianuarie. : j ! 92 Cuvant pentru venire.a lui Antihrist / ... .. sa se odihneasdi sa sHipalleasca toate tile, fiind ca llU se va gasi alt individ vrednic ttl sa imparteasca cetatile. Pentru aceasta toatc1 nl lumea 0 va stapani, $i-l vor avea pre acest atot IV stapanitor ... --; Atunci dind vor pacatui oamenii, vor .!! bl di'$i lucreaza mantuirea lor. Atuncea Se va fama sfanta Evanghelie !)i bisericHe lui al . V( zc;:u, are sa fie multa }ipsa in lume. Semne $i . Ii] aratari de1a Dumnezeu; lipsa de foame simtitii gandita. Simtitaca se va inchide . ru1 ca in zilele lui llie nu va ploua, pentru de Jeg!le lor .. Vor f1amanzi oamenii de cuvantul ,,( n': Si o lui Dumnezeu; ca nu se va gasi un om drept $i Cll iapte bune, ca sa-i invete cuvantul mantuirei. ca $i se va ridica b1agoslovenia lUi Dumnezeu dela mancari $i bauturi, $i cu cat vor manca mai mult, ·cu atat mai mult vor fHimanzi ... Atul'1cea cei bogati isi vor deschide vistieriile "lor, aurul argintuI aruncandu-l se va faima $i se va dilca ca pietrele pre drumuri., Atuncea se va zamisli rau(atea lui Lucifer in inimiIe oamenilor, $i atunci va vietui paganatatea nIl ml de ap ml ·Cll pecetia lui Anti-hrist, $i se va ridica Darul lui' fiir Pumnezeu de la oameni, precum zice sfanta . s'a Scriptura: Nu va ramanea DuhlUl meu in oamenii. Sitl ace$tia in veac, pent.ruca trupuri sunt" 1). Si se ( '"or imputina -oamenii, vor slabi vor muri cei .pecetluiti de Antilirist, ca pasarile pre drumuri, 1) Facer_ h • rea tril Cuvint pentru venirea lui Antibrlst 93 v"r munca oamenii carnuri de oameni morU,. mai putand sufed si; ·foamea. Si trupuri moarte vor muri siei. Iar pecetei lui Antihrist este: "AI meu . tau sant, de buna voe vi'll, iti$C amar"ffasCuIl$i se vor imbraca 'cusad $1 vor presara cenu$a pe capetele lor vor plange cu amar top $i se vor usca de frica. AtunCea vor striga toti oamenii dimpreuna zidind:· 0 voi muntilor , . -' ... "' -- - - '- Si dealuri! Cadeti asupra noastra ne acoperiti ;scundeti' 4e' ditre mania lUi Dumnezeu.· ca numai putem scarbele . ce ne-au cu- ,prins; $i foarta se vor In ziua a douaspre-zecea, va fi dupa cum zice cuvAntulla Evanghelie: 1) "Soarele se va intuneca $i luna in sange se va schimba $i stelele cerului vor didea"; $i vai $i amar! de frica care va fi "' _______ • __ ,,"'"_ ...... •• ____ -.".-. 0 atuncea oamenilor celor ce se vor inchina lui' Antihrist,cacir atuncea vor cunoa$te ca s'au in- selat de vicleanul. Si singur Antihrist, atun(:ea se va intrista cu to ate slugile lui, vazandu-$i pierzarea lor. Atunci va plange' cerul pamantul de amarul $i jalea' oameniior celor . ce s'au'ili:'" .- ',-----"- $elat de Atitihrisf $i s'au inchinat lui. .' . In ziua a 13-a se vor trhnete' ingerii, . dumne- ·zeie$tile ·a1e· cetelor cere$ti celor de' foc,. *) Stihiilor. 1) Ev. Matei C.:24. V. 29. 106 Cele 12 semne la sfArl}itul lumii peste fata a-tot pamantul, $i vor prinde pe toU cei ce au fost pecetluiti de Arttihrist, Si Ii vor aduna Ca vantul... $i dupa cum spulbera vantul plevile de pe fata pamantului, asa vor lua pe AntIhrist si pe toate slugile luL· Si ii vor arunca· in iazerul cel de foc, in muncile cele vecinice, iar cei drepti vor fi ridicati intru intampinaTea Domnului in vazduh $i vor imparati cu Jisus . , Hristos, in vecii vecilor ... In ziua a 14-a, cerul $i pamantul se vor aprin'" de de, foe. Vor' 31rdeIJ1l1ntii $i dealurile si ca ceara se vor topi Cll toate' magurile, $i tot pa- mAntul se va preface in $es Si se va curati de toata spurcaciuneaSi. se va face alb' ca zapada $1 curat ca, cristalul, 'pentru ca sa vie Pacatorut sau pe dansul. .. eele 12 .elDDe care ,or U'lDa la Care s'au glsit intr'un Hronograf Evreesc de inteleptul leronim 1. "In ziua dintai se va inalta marea in sus let. inaltime sa treaca' din hotarele ei, covar- sind varfurile niuntilor, $i va sta asa ca ni!Ste revarsandu-se in laturi ... 2. In ziua a vor scadea apele marilor atat de mult incat abea sa vor vedea. 3. In ziua 3-a se vor vedea de-asupra marii cbi1ii cei mari $i tot felul de hiare din marc. - cat se 4 5 pac 6 in ' inc; $i cur '7 vor '8 mit $i ' pe 9. Si din ) I sa 1 ceri 1: mal cat( zice , nezi , va 1) off or tnt pe- ca :e, ea JS :a • i- le ,a d Cele 12 semne la sfArl}itul lumii 101 - care vor striga atata de tare, incat pana Ia cel SEl va auzi glasul strigarei lor. 4. In ziua a 4-a vor seca toate marile apele· .. 5. In ziua a 5-a vor asuda cu sange toti co- pacii pamantului ... 6. Intru a 6-a zi: cutremur mare se va face' , ,in toata lumea, atata de tare (mare) infricosatf inci! nu va sta pe picioare, nici, om niei dobitoc. Si vor cadea' toate zidirile muntii toate 10· curile cele inalte, si se va face tot pamantul s.es . 1. In ziua a 7 -a toate stanei·le si pietrele se 'yor, lovi intre dansele, se yor sfarama ... 8; Intru a 8-a zi: Se vor desch-ide toate mor ... , mintele dela apusul soarelui pana la rasarituri , $1 vor iesi oasele mortilor vor sta de-asupra -', fata a-tot pamantul... 9. In ziua a 9-a vor cadea stelele de pe eer .. " . $i toate dobitoacele si 'biarele se vor aduna la campuri vor striga tare fara a to. Intru a lO-a zi vor muri toti oamenii, ca - , , sa invieze eu ceilaIti morti ... 11. In ziua a 12-a: Se va arde cu foe iute,.. eerul pamantul vazdubu1... 12. In ziua a ll-a se va face eer p3. .. · manto nou si va veni atuncea infricosatul Jude- cator aratat si foc mergand inaintea lui; precum zice David: 1) "Dumnezeu aratat va veni, Dum ... nezeul nostru, si nu va tacea. Foc inaintea Lui si imprejurul Lui vi for foarte ... " 1) Psalm. 49. V. 3, 4. , i .';" . I' i ' '/ "'i' l :1 ': , 108 Vedenia pustnicului Grigorie lBDEIll UIUI PUSIIIC 81180111 romAn de neam, care vietuia in pustiile lordanulul, ,I clrul i s'a descoperit la anul 1868 ,I pe care a scris-o cltre Staretul schitului RomAnese Prodromul din Sf. Munte al Atonului •. Din pustiul Iordanului, catre mult dorltu-l meu. parinte Nifon, ctitorul fundatorul sfantului Schit Prodromul din sfantul munte al Atonului, . "inchbiaciuni pana la pamant. .. Intru Numele AtotputemiculuiDuml1ezeu celui in Treime sJ'avit $i al Nascatoarei de Dumnezeu, a drei mila este nemasuraHi asuPra noastra a· mult ei robi, pre care 0 asculta in- bitul Ei Fiu Dumnezeu, care toate dela intemeerea lumei pana in pre care ni Ie-au vestit noua prin Sfintii sai Prooroci $i . vanghelii: pentru nevoile ce Ie va pune pre pa- mant, spre semnele apropierii zilei celei de-apoi. Mi-au vestit mi'e acestea prin ingentl sau.·. Intai m'am uitat la $i a e$ilf; un nor $i ·pre el era 0 baie mare spre botez, celor ce sant ·neluminati pana acum in neamuri $i in noroade . Al 2-lea: A e$it $apte stele marl dela apus si dus tot batandu-se catre rasarit, inchipuind ca va vent neam preste neam ... Al 3-lea: Am Jvazut caruta de lemn cu cai de lemn, fara alt material mergand ... Si mi s'a &'fait - 1)) a1 • nl te Ul m Cl Cl tt Ii v d d U n p n c c .. II lese neu ului (lUi, elui :eu, . l a iu- ela ni E. ... )a· lOi. ~ i int ie. sl tld tie lit VedenJapustniculul Origorie 100 ca este . sfar$itul a tot mestesugul. Precum zice 1'fOOrocul Daniil: "Cand se va inmulti mintea, atuncea va Ii Si sfarsitul •.. " Caei vor eSi ma$i .. oarii incat Si prin vazduh vor zbura. Al 4-1ea: Am vazut cerul plinde paseri zbud.- toare, care VOl manca pre oameni de vii. Al 5-lea:· Am vazut doua paseri foarte mad; una ce era foarte grasa, a murit indata pre· p a ~ mant •.• Al 6-1ea: Mi s'a aratat Mantuitorul dimpreuna . ·cu prea Cinstita sa -Maica, siam privit Ia prea .. curata sa Maica Si Pecioara Si era numai cu Ian .. tun de aur inf3.$l1ratasb impodobita·.. Am privif fa Mantuitorul si avea in stanga: sa 0 . carte, si fara a-mi grai ceva, s'au inaitat. .. Al 7-Iea: Mi s'au dat in mana cartea ce 0 am vazut la Mantuitorul, fiind peste tot pecetluita, dar pre aducatorul ei nu mi s'a sIobozit a-I ve" dea cu oehit mei cei trupesti. Si am desfa.cl1t una din peceti, si am cetit acestea: ,,24 de ani mai sant inca si toata pacea se va Iua de pre pamant". Dupa aceea s'au inchis vederea ochilor mei Si n'am mai putut a mai ceti nrci un cuvant. Si mi s'a luat din I11ana cartea, graindu-mi: "Cele ce nu Ie putea vedea ochii cei trupesti; ca a, ceasta carte este a Proorociei eei vecinice del a ineeput". Al 8-lea: Dus fiind la un loc inalt· am privit toate holdele si tarinile Iumii cu totul coapte $1 uscate plecate spre cadere ... ltD Vedenia pustliicului Grigorie ------------------------------------------ ... Am privit, $i de naprasna viind mu}time de nenumarati seceditori straini ... $i secerand toate bucatele: graul, porumbul toate semanaturilej . erau carand din toate partile la arie spre treerat, avand in mana lor lopata mare spre vanturat.. Al 9-Iea: Eram privind, s'au dat drumu), la foate dobitoacele pamantului, mari marunte, curate necurate, Ca sa pasca toate tarinele. Si priveam . Si se foarte. Apoi s'au gatit trei scaune adica trei casapii, . intru care se vor aduna toate spret:iere. At Eram privind: S'au sculat un casap dela apus,. avand in mana lui cutit mare cu . dansu} casapi multi tari, avand toticutite in inaini; si au venit la intaiuI scaun, care este in Viena, dupa cum eram ptivind cele ce gra- · iesc, au inceput sa tae sa injungWe, era tipat mare foarte; apoi rasturnara scaunul... Si un rau de sange din casapie ca de treizeci de stanjeni de si de trei de adanc, dupa cum am putut a-I aprecia cu ochii. Al ll-lea:$i au trecut casapii la aI doilea scaun, care este al Prusiei. Asa imi arata mie eel ce mi arata acestea: Era tipat mar:! foarte, deIa dobitoacele 1) cele ce se junghiea . Apoi ras- tumara scaunul. Dupa ce acum sfarSise taerea, 1) Dobitoace, sau ereticii cari nu cinstesc pre Dumnezeu dupii adevar. de :>ate rile; ;pre ;pre , Ia nte, . Si ipii, sap cu in A In :ra- era Si ;eci urn lea nie rte, u as- 'ea, Vedenia pustnicului Grigorie 111 alt rau de sange tot Ci$a de mare, de llu·1 putea trece voinicuJ calare. lar fata 3angeltti ce e$ea din eretici era urata foarte ... Al 12-lea: Trecura acea casapie' catre al trellea scaun, care este al Rusiei; caci a$a mi se aratau toate pe rand· Si la aceasta casapie, era adunate tot dobitoacc curate, dar foarte grase,adica in cre$tinatate. Se t.aiau foarte mari mici, e.-au casapii' prin toti mut;ltii, ta sa adiluepre toti berbecii Ja casapie pentru taere, zicand: di alta grija n'au iubitorH de' argint decat ca sa ma- uance $i sa bea, dela cei. batrani pana la cei U- neri. Adica· s'au aba!ut de cea dtihov- niceasca la iubirea de argint, la mandiri la M.uturi fara sat!u... Si era ducandu-i turme, spre mere; si eram privind cand disturnadi al treilea scaun. Apoi ail pus foe casapii in Palaturile Im- parate$til si era fumul arderei ridieandu-se pana la norii cerului!.. $i eram umblan'd: prin toata ce- tatea Petersburgului nu erau loeuitori, ci. de tot pustie impreuna cu alte parti ... Al 13-lea: Mi s'a zis: priveste in fata ratului; erapana la 60 de in ziua cand ingea ella munti pustii numaf eu un soldat, dela fata vrajrtlasilor sai; $i am vazut pre impa- ratul sezand pe scaun, tanguindu-se ea au pier- dut toate mosiele care Ie-au fost avut... lar un evreu sta de de-a dreapta lui cu sabia goaHi foarte semet (mandru). i 't , " I 1 l :'1 1'- , i i ,:'.' 112 Vedenia pustnicutui Grigorie - Al I4-lea: Era esind un rau de sange dela a treia casapie mare; dar nu m'am putut apropiea nici de cum de raul cel de Sange, nici de tru. purile mortilor, fiind oprit s ~ zicandu-mi: di sant toti Preoti, Cuvio$i, Mucenici omorati cu felurite de munci pentru lege... Deci, fericit va fi $i mu- cenic se va chema, tot celce va rabda sa moara crestin: sau de sabie, sau de foc, sau inecat, sau de ,foame, sau de sete, sau de orlce feluri de munci pentru lege. Si eram privind la raul cel de sange ce esea dincrestinatate $i nu se putea potrivi nici de 20 paTti. una eu eel ce esea din ereticU pagani. Ci era luminat ca niste pietre seumpe Si spuma lui era alba ca zapada. Si imi arata in cartenenumarata suma a mortilor, dar nu 0 am putut covarsi cu socoteala, caci era mi- lioane de milioane!. .. Al IS-lea: Am fost dus la un munte inalt; $1 m'am uitat la eer Si au esit dela apus un nour mare Si a acoperit toata fata cerului. Dupa a- cela au esit $i alt nour mare foarte intunecat si au acoperit toata fata pamantului, pIin cu foc' si sange Si era mergand spre rasarit cu urgie' foarte mare $i era sa caza preste mine; dar m'am rugat Domnului si au venit. un nour mic Si m'a ridicat sus foarte $i m'a pus pre spatele celui purtator de foc si de sange. Si: nu am vlizut Soa- rele, nici luna, nici stelele $i nu stiam cum rna tine intru atata inaltime. Dupa aceea s'au dus la dsarit, si pre mine m'au pus la pamantul cel -- l a )iea tru4 ;ant rite n11- adi sau de cel tea din tre • • 1ml lar ni- ~ d mr a- $i :oc' ?:ie 1m Ita lui la- na Ia :el Vedenia pustnicului Grigorie 113 de odihna; iar sus era Duh de roua ca roua lui Aron. Toate relele del a apus vor esi si· ditre rasarit vor merge. Si pentru fara delegile noa- stre Ie va pune Dumnezeu preste noi: foame ~ i sete si ne va da in mainile celor mai cumpliti pagani. Jupuindu-ne de vii, ne vor arde si ne vor trece prin ascutitul sabiei; dar nimenea din crestini sa nu se abaHi dela stanta lege, caci multi invatatori s'au sculat ~ i se vor scula ne- numarati, pre-deasupra oi $i inlauntru lupi rap i- tori, cari se vot sili in tot chipul a rapi turma lui Hristos dela pazitorii cei duhovnice$ti. Dela Patriarhi pana la Diaconi, aveti grija de turma lui Hristos, sa nu piara vre-un mieI· din ea, caci yeti da seama de toata turma in ziua maniei 5i . . . a urgiei Si a focului$i a scrasnrrei dintilor ina- intea Domnului; caci s'au apropiat zUele Iupilor. a tigrilor Si a celor mai cumplite hiare salbatice; care se vor sili in tot chipuI a sta$ia turma lui tlristos. AI 16-Iea: Am auzit· pre Maica. Domnului plan- gfindfoarte $i g r ~ i i n d cuvinte mari, $i nu am putut intelege pentru multi!Ilea pIansului. Si ia- ra.si mi s'a zis: Asa zice DomnuI Dumnezeu Sfanta Treime, Domnul a toata puterea de sus si de jos, Domnul a-tot ce misca:· Vin zile intru care nu ne yom odH1It1i ziua s.i noaptea, de ur- gia ce va sa fie. Al 17-lea: Iaras mi s'a zis: Vezi ce semn in- irico$at s'au aratat, pana a nu se implini' cei 24 S 1, : , , • _ i , , ' . ,i: 114 Vedenia pustnicului Grigorie de ani aratati in cartea pr:oorociei ce ti s'a dat? .. Privigheri cu Acatiste cu inima curata, va va arata, daca Dumnezeu ne va erta va mai indelunga aceasta dela noi Si dela fiii nostri in- tru alt neam. $i te rog din suflet prin cel ce vei primi acea- sta scrisoare, sa-mi trimiti mie raspuns, din cele ce te va lumina Maica Domnului, citind a- cestea. Ca am rugat pre inchinatori aceia, ca nii-au fagaduit ca se vor intoarce dupa catava vreme. va rog a ne ruga unii pentru altii, ca asa este placut Domnului, efi dela Dom- uul m'am a-ti trimeie aces tea, pre care Ie veiimparti pre la Pastorii multa plata vei primi pentru osteneaUi. Scrisa Cll mana mea, in Pustiul Iordanului, unde rna aflu in mult tristul locuind ... Anul 1870, lulie 2. PArvu Origorie Pustnleu. Go,ll! PBlflD SrlB31fOL LOIIEI pentru a doua venire a Domnulul ,I pentru Antlhristl) "Obiceiu aU imparatii dind voesc a merge la I f • Ii n razboiu, mai' intai sa trimita din oamenii lor prin n ora$ele pre unde are sa treaca, ca sa dea de sl veste norodului sa iasa intru intampinarea lor. e! fit 1) Socotit de unii a fj al Sf. Sfintit Mucenic Ipolit Papa Romei. st In ,- I . •• v . fa ai [1- l- in . 1- 'U' 1- 'C a , 'f ! ," ':I ) 1 1 > , t Cuvitnt pentru sfitrljitul lumei 115 Asemenea a facut Marele Imparat at Impa- ratiIor lisus Hristos. Fiinddi avea sa iasa Ia diz- boiu in contra de oameni, Diavolul, a trim is intai pre Prooroci, cari au propove- duit venirea Lui din ceriu pre pamant. Si au spus de Lui din pururea Fecioara. Maria si cum ca se va boteza va patimi si pre Cruce •• II>. • It,. It, ,va mUrI Sl se va mgropa Sl va mVIa, ca nnpreu- na sa ne invieze $ipre noi, si se va inalta la ceruri va trimete pre Sfantul Duh ca sa Iumi- neze pre Sfintii Apostoli, pentru ca ei avea sa propoveduiasca Sfania Evanghelie Ia toate nea- rriurile, pana Ia marginea pamantului. Toate a- cestea Ie-au aratat Sfintii Prooroci, inca pen- . tru Iumei au spus, ca cei ce erau inaintc vazatori Iuminati de sJantul Duh. Si se vor implini toate la vreme. Cad va veni Domnul nostru lis us Hrlstos ca sa raspIateasdi' fiecaruia dupa Iucrurile lui: pre cei drepti sa-i incununeze, iar pre cei sa-i osandeasca. Si auzind noi, sa ne Iuam aminte de sine cunosdind ca este judecata rasplatire, sa nu mai pacatuim, zicand ca Dumnezeu este milostiv neputinta firei ci sa ne ferim de orice pacat, ca Dumnezeu este milostiv, dar este drept judeditor, dand fieste-caruia dupa faptele lui... . rOgll-va . pre voi cre- stini, fii ai sa desch:ideti ochii inimei voastre ca sa primiti cu toata dragostea I ' .H .·.·11 ·.·.·'.1 ., ".'.1 ., , .' [i I ··,r , j,I' I'. '.·1 I' : 'j.;'" ,'. : '!': I 'j 116 Cuvant pentru lumei ------- cuvintele mele ce am sa zic, ca seminte ceresti in sufletele voastre cele insetate de gra- iuri Dumnezeesti. Deoarece am a va spune lu- cruri prea de mrrare sl straine auzului omenesc: adica despre lumei despre InseIaciu-, nea dieavolului, despre fannecile vrajile lUi Antihrist Si despre a ..ioua venire a Domnului nostru lisus Hristos. Insa de unde voiu incepe. o! iubitorilor de Hristos? Si pre cine sa aduc martor cuvintelor mele? Ca nu am mai mult de- cat credinta sil nadejdea spre Dumnezeu· . Marele Prooroc Isaiea, mai vechiu decat cei- lalti prooroci, zice despre sfarsitul lumei asa: "Pamantul vostru desert si pustiu! Tara voastra inaintea voastra 0 mananea streinii. Parasise-va fiiea Sionului ca umbrariul in vie, Si ca 0 paz" toare de poame in pepenerie, ca- un im- presurat de vrajmasi". lata cat de aratat ziee Proroeul pentru sfarsitul lumei; si nu pentru no-- rodul eel iudaicesc vorbeste, nici pentru cetatea lor Sionul vorbeste, ei: pentru sfanta noastra Bi- seqca zice, caci in vremea lui Antihrist se va pus tit Dar pentru ee noul Sion se numeste de toti Prorocii, aceasta Biserica care a lui Dum- nezeu este? David ziee: "Maiea Sionului va zice omul, si· om s'au naseut intr'insa. $1 iarasi: "Domnul in Sion mare este infrieosat. Si Pro-- roeul OSie zice pentru sfarsitul lumei asa: "In vremile eele de apoi va trimete Domnul vant ar- zator din pus tie asupra lor, si: se va usea eu tc- - nte ra- lu- se: lUi tlui :luc de- t!ei- I$a: I;tra -va , lZ - • Im- :ice no- .tea Bi- va de lm- , . l$t: ! I i ro-- : "In . ar- tc- CuvAnt pentru sfar§itul lumei 117 - :tul vinele lor, $i tot vasul eel mai pUieut al lor 'Se va defaima eele ee vor avea in pantece, vor erapa". Deei care altul este vantnl eel ar- zator? Para numai Antihrist, care se va na$te ,din pustie: adica -din .ittdaeseul norod earele este pustiit de darul lUi Dumnezeu, eu toti cei ee vor primi pe dansul. .. In vremile lui se vor usea apele pamantului $1 se vor strica sufletele oamenilor eclor ee sant vase pIaeute lui Dumnezeu, multe femei in-' -greunate vor muri de foame... $i iara$' Proroenl Amos ziee: "Aces tea Domnul: ,,1) PUnd- ca bateti eu, pumnul pe luati del a dan- sii damri, mai ales facandu-va case stralueite, OU Yeti loeui intr'insele" ... Si mai jos iara$ ziee pentru aeestea: "Aeeasta Domnul Dum- nezeu Atottiitorul: '» "In toate loeurile va ii -plangere mare $i in toate ulitele se va auzi: vail vail eelor ee doresc de ziua Domnului. Ca a- ceasta, zi este pentru voi intun'eree, iar nIl lu- mina! Si preeum ar fugi omul de fata leului $i -sa-l intalneasea ursul, va fi in ziua aeeea". Adidi: plangere $i tanguire mare va fi in vremea lUi Antihrlst. Apoi zieea eelor ce-l intreba pentru lumei: Pentru ee doriti sa ca ziua aceea va aduee intuneree, iar nu lumina, adiea pe An,.. tihrist; in vremea caruia se vor face muUe rau- ------_. 1) Proroc. Amos. Cap. 2. 2) Cap. 5, V. 17. , ,i' ,I." Li :1',1 ': , , ,:', . ;:1", 118 Cuvant pentru lumei tliti: foamete mare secetli, Ie vor veni oa- menilor necaz peste necaz, trecand din nevol . mari la mai marl, caei din gura leului vor cadea in gura ursului. Ded $i prorocul David despre ji.ldecata lui Dumnezeu zice a$a: "Acolo scaunele au $ezut la· judecata, scaunele asupra casei lui David"· Si pre tot proroeul de- n vei cerca, vei afla de ob$tie vestind .pentru sfar$itul lumeL Si ea sa nu intindem euvantul de la toti Proroeii, sa aducem numai pre unnl spre marturie, $i pre urma sa incepem cuvantul pen- tru care avem sa vorbim. Proorocul Malahia, a$a arata despre sfar$itut: lumei: f) "lata vine ziua a:rzand ca un eupior, .. va arde pre ei, $i toti cei de alt neam, $i toti cei ce .. fac fara de lege vorfi trestie, va aprinde pre· ziua aceia care vine, zice Domnu! Atottiitorul, $i nu va ramanea· dintre ei radaeina nici odrasla". Adica Domnul nostru risus Hristos, judeeiitoruI eel drept, $i vindecarea va fi in ari- pele lui ... " Si. mai jos ziee: Si iatl eu voiu trimite voua pe lIie TezviteanuI, mai inainte pana va veni . ziua cea mare $i luminataa Domnului, care va intoaree inima spre veeinul sau, $i inima omului di sa nu bat pamantul de tot". Deei toate aees- tea Ce zice ProorocuI, sunt ca sa cunoa$tem no}, turburiirile $i nein1elegerile ce vor sa fie in· vre- 1) Psamui. 2) Proroc. Malahia Cap. 4. V. 1, 2. Cap. 4. V. 5. a- '0' J ea re Ie Ie- rn Ie 1- r, >i a I) • " j 1 i Cuv!nt pentru lumei 119 meaaceea cum atuncea vor fi de.niimati preotii de norod $i cum norodul va fi parasit de purtare de grije a preotilor; cum vor umbla tinerii in voea lor $i cum fiii vor uri. pre parintii lor! Pa- rintii bi vor ucide fii, muerile i$i vor da barbatii la moarte, barbatii vor trage la judecata pre fe- meile lor; stapanii se vor face nemilostivi ditra slugi $i slugile impotriva stapanilor; batranii nn vor fi cinstiti de cei tineri $i tinerii nu se vor fo- losi de vieata batranilor· Bisericile se vor schim-. ba in grajduri, Scripturile se vor calca, Evanghe- lia se va defaima, .. curviea va prisosi, prea-curviea se· va inmulti,· minciunile, clevetirile, nedreptatile dilcarile de iuraman! $i toate vide$ugurile se vor face in vremea cea mai de pre urma, pentru care Sf. apostol Pavel ne sfahle$te, zicand: "Pra· tHor paziti-va de caini; adeca de eretici. Paziti- va de lucratorii fara de legii: paziti-va de pier- zarea voastrl; paziti-va sa .fiU va in$ele pre voi cineva, sausa va amageasca cu vremelnica in- lumeasca; vedeti cum umblati: umblati cn intetepciune, nu ca cei necunoscatori, ci ca cei intelepti, rascumparand vremea, caci zilele re- Ie sunt. .. " Cine dar, auzindastfel de cuvinte dela Sfintii Prooroei $i del a insu$i Mantuitorul Hristos, $i sa nu ereaza ca eu adevarat este Inviere? Cine au- zind de judecata $i de raspuns, nu se va griji "i i -" ;. :, ! 20 Cuvant pentru sfar§itul lumei pre sine, ea sa fie pregatit in -tot minutul pentru darea de seama? lara pentru Antihrist, zice, pro- roeul Daniel: 1) Eu Daniel vazut-am intru vedenia mea noaptea iata patru vanturi ale ceriului au lovit in marea acea mare. Si patru hiare ie$eau din mare, osebindu-se intre sine; Cea dintai era ca leul partea femeeasca, $i avea aripi ca de vul- tur, am privit pana ce a in tins aripele sale $i s'au ridicat dela pamant pre picioare de om au statut, $i inima de om i s'au dat ei... A doua Itiara, asemenea ursului, au stat la 0 parte avea· trei coaste in gura ei. Priveam ·l)i iata a treia hiara, ca pardosul,. aceasta avea patru aripide pasare asupra ei patru capete ale biarei· In urma acesteia priveam, am vazut a patra :bdara infricosata si inspaimantatoare, Si cn Hi.rie de aiuns; dintii ei eraude fier unghiHe de arama, manca ceea ce-i dimanea calca cu picioarele sale. Si aceasta era deosebita mai mult decat celelalte hieare ce am vazut mm inainte, . Si avea zece coarne, si rna uitam la coarne1e ei. Si iata alt corn mic a esit din miHocul lor, treico-arne ale ei din cele dintai s'au smu1s d:na- intea fetei iata ochi ca ochii omului erau in cornul acela, si gura mare gdHtoare ... " Acum sa talcuim ce insemneaza aceste hiara: Cea dintai hiara, adeca . Leoaica : Insemneaza imparatu1 Vavilonului Nabuhodonosor, carele du- pa cum au vazut Proorocul DaniiI, era cu caput de aur, inaltandu-se ca unvultur Si mandrindu-se, 1) Pror. Daniil 7. V. 2. - ru 0- ia ill tu ra 11- si ill la :si a ru Ie a ;u Ie ;u lit :e, ei. ~ i a- ui v a: v ~ a u- ul ie, Cuvant pentru sfar§itul lumei 121 --. dnpa aceasta s'au schimbat in bou. Dupa aceea sa' intors iaraSi la imparatie Si s'au intors la chi- puI sau cel dintai dupa ce s'au smerit. Hiara a doua, adeca ursul, insamneaza imparatia Persi- lor: care s'an vazut ca argintul in vedenia lui Daniel. Si zice Proorocul ca hiara avea trei coaste in t;ura. Aceasta insemneaza ca trej natii au Im- paratituna dupa alta: Persii, Midii $i Vavilonenii. Hiara a treia, Pardosul: insemneaza imparatia lui Alexandru Machedon, care au imparatit mai intal asupra Grecilor; si s'au vazut de Proorocul Daniel, ca arama; caci dupa caderea· imparatiei Persilor, Alexandru fiul lui Pilip, au ucis pre Da- rie imparatul lor si:' i-au luatimparatiea. lara pentrn ca zice Proorocul ca hiara avea patru ca- pete Si patm aripi depasare, aceastainsemnea- za: cit Imparatul Alexandru murind, au . Iasat dllpa dan sui patru imparati, pusi fiind de dansul. lara biaraa patra, care era infricosat1i Si ingro- zitoare, avand zece coarne Si dinti de fier si un- ·ghii de arama insemneaza imparatia Romanilor; care s'au aratat in chipul fierului. Piindca acea- sta imparatie a fost mai puternica decat toate cele dinainte imparatU, dupa cum Si fierul mai tare este decat aurul si de cat argintul $i decat al'ama ... Sa mai zicem acum Si pentru picioarele chipu- lUi, care I-a vazut Nabuhodonosor in vis, $i pen- tm cele zece coarne ale acestei hiare:· Acestea insemneaza ca, dupa ce vor trece zece imparatii .. " , ; . , I , I: 122 Cuvant pentru sf4rlJifuI lumei ... ale Romanilor, sa va naste Antihrist, eli el s'a vazut ea un com mie in mijloeul eelor 10 eoarne-, $i va desradaeina trei imparati: pre a Egipetului; pre a Liviei $i pre a Etiopiei; $i el va impaditi -.. . la Evrei. $i va fi mare turburare in vremea lUi,. mari razboae, mari impereeheri si' amestedhi. Aeesta va fi la ineeput smerit, linistit; iubit de toti, cueemic, pacinie, urator de .nedreptate. Va Ii defaimator de daruri, necinstitor de idoli, iubi..,· tor de seripturile Biserice$ti, de pteoti cinstitoi\ . rusinandu-se de batrani, . pre tineri"t ingretO$andu-se de eurvie, vdijmasuind eelor im- potrivitori, niei odata' nu va jura, pre straini va' iubi, pre saraei va ajuta, pre eei lipsiti va milui, pre' vaduve va ajuta,' pre.bolnavi eautand .. · Pe langa aces tea va face si minuni: pre eei lepro$i va curati ,pre cei bolnavi va tamadui Si draei va, seoate, va spunemaiinainteceleviitoare.va , spune cele ce s'au faeut intru departare, va in-' J j c A 1: I b II P S. v t, It viea morti, va lumina orbi si alte muIte minuni, va face, toate acestea eu naluciri dracesti. Iar' uude va vedea doi oameni certandu-se, el ii va. face sa se imp ace zi'cand: ea 'Dumnezeu ziee, sa nu apuie soarele intru maniea voastra, avand' vrajba cu fratele tau.$i asa aratandu-sa iritra. toate dupre ale Domnului, pana la 0 vreme. Bani. va aduna, argintul nu-I va iubi, pentru avere nu' se va ingriji; si toate acestea Ie va face ca sa-I iubeasca oamenii, si sa-l cinsteasciL .. . --,- , Si asa vazand oamenii, bunatatile eele desa- Pi - s'u 'ne-. lui; ra vf < ,I lUi,. v • an. de Va: '\ Ibi ... " .. <", tor. -. erl,· , . Im- va' lui, Pe 'osi va. va in-· uni· Iar va. ee, ind' tru ani. ere Cuvant pentru sfar!Jitul lumei 123 ------------------------------------------ ale lUi puterea, se vor aduna taU sa-I faca imparat; i:ar mai mult neamul evreilor it vor cere de imparatul lor; zicand intre dan$ii; care sa mai afla altul ca acesta intru aceste vremi? . mai afla alt sfant astazi Ca ace- sta? Deci sa-I facem imparat; sa ne grabim a-I dobandi ... Si asa. toU vor merge la dansul, rugandu-I $i zicandu-i: "Noi toti pre tine te voim imparat $i pre tine te iubim, $i tie ne supunem taU; $i prin tine nad3jduim a ne mantui, cit nu- mai tu esti drept pre .pamant; pre tine te-am: eunoscut Sfant in neamul nostru. Pre tine te..;am gasit vrednic bun, pentru aceasta· ne rUgam tie, preste noi!... Iar el nu va vol sa-i asculte, fatarnicindu-se, ca. sa-l roage mai mult... Asa dupa multarugaminte, va prlmi ca sa se faca imparat, Si indata se va inalta inima lui - dupa cum zice Sfantul loan Evanghelistul !a ApocaJips : s'au inchinat balaurului, care i-au dat stapanire hiearei". Sf va face razboi cu trei imparati, si-i va omori: pre aI Egipetului pre al Liviei si pre al· Etiopiei· Dupa aceasta va ridica biserica din Ierusalim si 0 va lua in stapanirea lor. Si dupa aceasta, necuratulimparat va trimite porunci prin tot tinutul impaditiei lUi, prin draci si prin oameni, prin toate slugile lui sa propo-· tuturor zicand: Mare Imparat s'au ara- tat astazi pre pamant, veniti toti . sa ne inchinam , ea ., lui; veniti de vedeti puterea lui si stapanirea im- . -'paratiei lui; caci acesta va va da paine si vin sa- ! ' , \ J" [> 'I . " , I I ,. ; 24 Cuvant pentru sfar§itul lumei - mult, bogatie cat voiti, alte daruri si cinsti ,nenumarate... Cine este asemenea lui', care teste pamantul Si muta muntH si invieaza mortii imbogateste pre saraci. $i face ori cate voeste? Veniti toti catre dan suI sa va dea toate tile ... Atuncea se vor duce toti ditre dansul Si-i VOr zice: Am auzit ca esti mare imparat· si veselesti pre toti slujitorii tai, pentru aceasta am venit ca sa ne inchinam tie, spre a ne hrani, ca perim de foame. Atuncea Ie va zice insel3.torul: Veniti sa va puttem pecetea pe mana dreapta sipre fronte, va voi da ort cafe voiti.. (Pentru· aceasta va pecetlui dreapta omului, ca sa nu mai poata a se pecetlui cu semnul cinstitei cruci, ca sa fie a lui desavarsit. (Se vede ca numai eu cate 0 Ii· tera are· sa fie insemnat in pecetea lui Antibrist pentru . fiecare cuvant, care va fi zis al Iepadarei de Dumnezeu). lara aceia necunoscand inselaCi1.l- nea lui, vor sta ca sa-i pecetlueasca pre mana dreapla.si pre frunte. Iar pecetea lui va avea Nr. 666,- dupa marturiea Sf. loan Evanghelistul. $j va face pre cei mici bogati, va slobozi pre eei -ce .sunt in robie, ca pre multi sa-i amageasca, s: nimenea nu Va! putea sa vanza sau sa cumpere, fara numai aceia cari vor avea semnul SI nurna- rul hiearei, sau nllmarul numelui hiearei. 1) "Aicea este intelepciunea· Cel ce are minte; 1) Apocalips Cap. 13, V. 18. - insti cIa. o-rtii ste? ata. VOr :esti : Ca de·· . Sa nte, Va i a e a Ii. · rist I' , • · Lre! , :ma ! (ea ! tul. · cei s: :re, v la- .te, Cuvant pentru sfar§itul lumei ------------------------ socoteaseli numarul hiearei; ca numar de om este si nUmar!!! Iar intelesul pecetii va fi a$a£ ---Mii'ieapad ·····de" Faeatorul cer;ului !ii al piimfintuluil nul leapad de Sfiintul Botez; mit lea- piid de a slup lui Hristos, !ii ma fae rob aT. tltu; ma leapad de imparatia eerurilor, iubesc mun- . dIe eele ve$niee; ma leapad de Sfiinta Cruce.5i pl'imesc pecetea ta •.. " Acestea "Vor fi scrise in pecetea Antihrist. Iar care nu va voi sa primeasca pecetea lui, va primi moarte d:n tnainile lui •. Pericit va fi cel ce va rabda intru acea vreme, caci se va mantui Si cu -Mucenicii .. cei marl va fi; preeum· zice Domnul la Evanghe- liea dela Matei: 1 ) "Cel ce va· pana in siar- Sit, acela sa va mantui... Si precum Sfantul loan Evanghelistul zice in Evanghelia sa: "Ca nnH ca aceia marl se vor chema". Dupa acestea Anti- hrist, va preface pre diavoli in chip de ingeri straluciti, si multime multa de draci va pune ca s3.-1 laude $i sa-I slaveasca, zicand: Mare este Itnparatul vremei de acum, mare este stapanirea si domniea lui, si cine este . Dumnezeu Si cine este Domn afara de acesta? .. Acesta este Dum- nezeu, veniti de va inchinati lUi, veniti de cre- de1i lui ... Pentru aceasta ne porunceste Domnul in Sf. Evanghelie de la Matei, zicand: 2) "Cautati sa nu va insele cineva pre voi· .. " Si atata se va man- 1) Matei Cap. 24 V. 13. 2) Matei Cap. 24. 126 Cuvant pentru lumei dri inseHltoruI,ca va face muIte feluri de ciri cu vraji cu farmece, si sa va' arata ca.ndu-se di se sue la cer, si-I vor Iua dracii si-l' vor purta prin vazduh. Apoi va facecu naluciri, di omoara Si inviaza, facand pe slujitorii lui a face cele poruncite cu multa frica cutremur. Atuncea va trimete prin munti $i prin pesteri, si prin crapaturele pamantulul pre dracii lui, spre a cauta pre cei fugiti siascun$i de frica lui, eei care nu au voit a se peeetlui. $i daca vor voi a se pecetlui, bine, iar de nu, cu atatea pedepse Ii va ItI,unci, de carenu s'au mai pomenit nici s'au auzit din veac... Cacl eu a$a de eumplite munei Ii va munci, incat numai a Ie eugeta ci- neva, cu totuI infrico$at $i in cutremur se va face!. .. Fericiti vor fi aceia carivor bi'rui pre ne- legiuitul Antihrist; ca acesti Mueenici se vor :insti cu mult mat mult decat cei dinta-i Muceniei. Pentru cacei mai dinainte mucenici, au biruit pe slujiorii lui Antihrist, iar acestia vor birui pre insusi Antihrist... Atuncea toti aeeia ca·ri se vor arata ravnitori sIuHtori ai lui 'Hristos, se vo'r cinsti si sevor incununa· de insusi mainele lui tiristos Dumnezeu AtottiitoruI. - pt bt: pf dt: to; p( de v ca Si be ce de ,. cal Ce sa· Da au: est Si zic rea ne- CUI v ca2 Sa ne intoarcem dar iarasi la cuvintele noastre. noi Dupa ce ii va pecetlui pre toti ai lui, pe urma ian. dupa ce vor f1amanzi Si vor insetosa, vor merge Bis la oansuI, zicand: lata noi ne-am inchinat tie si te ne-ai pecetluit pre noi; acum dar da-:n.e sa man- dim si sa bern precum te-ai fagaduit, ca iata Ian. - >i-l. iri, a a :ei oi se ci te i- Ir I. it e r r i . l Cuvant sfarl}itul lumei 127 ----------------------------------------- perim de foame; intoarce putoarea marii intru ·"buna mireazma, ca iata din seceta cea mare au perit toate hiarele din Mare, au imputit tot vaz· duhul ne es sufletele noastre de multapu- "toare! Porunceste fantanelor sa izvorasca ape! cerului sa ploua si pamantul dea roada sa! Ooneste dela noi hiarele cele man- catoare de trupuri, care au din lor Si din Mare la uscat ne-avand ce manca si ce, bea, au. nav3.lit .asupra noastra ca sa ne manan- ee!· .. Ca noi toti intru tine ne-ampus nadejdea de a nemantui ... Atuncea el Ie va raspunde eu multa manie, zi- cand: De unde sa va dau voua acestea? Daca Cerul nu vrea sa dea ploae pamantul nu vrea dea roada sa, deunde sa va dau eu hrana? Dati-misi voi mieL. Atuncea nenorocitii aceia, auzind aeeste cuvinte ale lui, vor ca el este Antihrist... Si' vor plange cu amar, batandu- si piepturile cu pumnul $i fata. eu palmele zicand: O! ,nenorocirea noastra cea mare! 0, rea negutitorie! Vai cat de rau am Cum ne-am amagitorul acesta?·. Val noua! Cum ne-au prins tiranul in latul sau!'? Cum am cazut in cursa necuratului!? 0, nu am voit ooi sa 'ascultam Sfintele Scripturi $i cum nu vo- iam sa auzim cele poruncite din canHe Sfintelor . Biserici? .. Cat de mutt ne-am orbiU,Ca de mul- te oriauzindu-Ie acestea care ne invata Sfanta Evanghelie, nu luam aminte; $i iata acum in$e- landu-ne, desavar$it am pierit ..• . i "I 128 Cuvallt pelltru sfar§itul lumei - Aeestea zieand ei, vor parasi toate ~ i se VOr sargui a fugi in munti ~ i in pesteri, ea sa sa aseunza, ~ i sa planga paeatul lor $i cu inima in •. franta si zdrobifa se vor ruga lui Dumnezeu. ca sa se indure spre dansii, ~ i sa Ie· ierte Iepadarea' lor; Iar Dumnezeu ca un indurat si iubitor de·· oameni ee este Ii va mantui din mainile lui An- tihrist Si-i va acoperi cu mana sa eea Atotputer- nidi, ca sa nu-i gaseaSCa necuratul tiran. Si cei eese vor podii bine Ie va fi, ia,ra carl vor ra- manea prin cetati Si 'prin sate, mari necazuri Vor suferi ... Ca eei de la rasarit vor merge catre a-· pus, nadajduindu-se ea vor gasi aeolo putina u- surare; iar aItii de la apus vor veni catre rasa- ritud, ne§tiind di in tot .locul sunt aceste tica- losii, necazuri Si ehinuri care nu s'au facut d ~ n veaeL. Dupa cum zice Domnul in Sfanta Evan- ghelie: "Vai eelor ce vor avea in pantece" ... De asemenea, dureri vor avea toti oamenii; Si viind noaptea, vor astepta . eu nerabdare sa se fadi ziua, iar viind ziua vor astepta sa se faea noap- te, zieand: cand se va face noapte, ca sa mai uitam durerile Si chinurile? Si noaptea trecand. i a r a ~ i vor zice: eand se va face ziua, ca sa ve- dem lumina si sa scapam de hiarele ce napadesc asurpa noastrat·. Si vazand noaptea fulgerile, ~ i tunetele auzind, si de neineetatele trasnete fiind speriati vor zice: cand se va lumina, car sa. ve- dem eel putin lumina zilei si bueurandu-ne sa ne veselim de vederea rudeniilor si a vecinilor no- J 1 , J 1 I ( 1 ( t ~ ( c ~ \i 11 C S ~ '- ... 11 a d 11 VOr • l se tn. , ea lrea· , de An. ter-· eei ra.; VOT a- i u- :, ..., Lsa- lea- . din an- • De ind v lea lP- nal tld,. re- re- ne to- Cuvant pentru lumei 129 ---------------------------------------- $tri?!... Si nemangaiat vor plange zLua noaptea. Cu oamenii impreuna va plange atuneea toata faptura: Pamantul greu va suspina, Ceriul cU amar se va tangui, soarele, luna stelele dim- preuna eu jalniea mahrticiune vor fi acoperite, numai pre jumatate lumina inegurata. Hiarele eele salbatiee toate dobitoacele eele domestice, de asemenea eu jalnica strigare vor tangui si· neobieinuit vor tipa... Muntii, padurile, campiile, pietrele toatii suflarea omenease3., . toate vor plange eu amar tanguindu-se pentru amagirea eeau patimit, inchinan- du-se nelegiuitului Antihrist Si mai ales pentm eli au primit peeetia aeestui necurat vic1ean· $i s'au lepadat de prea cinstita faditoarea de . viata erueea lui Hristos !. .. Vor plange atuneea toate Biserieile lui Dum- nezeu, eu amara tanguire; eaci atuncea va lipsi eu totul dintr'insele Sfanta Liturghie si alte sfinte stujbe, toate vor fi parasite ca niste uraeiuni. Sfantul cinstitul trup· Sange al lui Hristos. nu se va mai vedea in zilele acelea, incetand cu totul slujbele cele sfinte... Vor inceta atuneea toate eantarile biserieesti; eetirea Sfintelor Scrip- turi, nu se va mail auzi si invatatura Sfintelor Evanghelii de tot va taeea... Iar necazurile se vor inmulti, din zi in zi vor prisosi. Aurul lor $i argintul pre. drumuri il . vor arunca, pietrele eele de mult pret vor fi ca pietrele cele de pre dru- muri, ealcate... Fiinddi sa vot gdibi in zilele a- ",'.'1 ( ; ; !i Ii' i' i' ! , " , ' i i i ' 130 Cuvant pentru lumei , - ceIea, care mai de care sa se ascunzade la lata fermeeatorului Antihrist; $i nici un IDe nu ii Va putea tainui de eI, de oareee pecetluiti fiind' de dansul, vor .fi cunoscuti de toata lumea; si de mare frica fiind, pentru ea se vad ama. giti, niei 0 indreptare n'au de unde dobandiL. Si vazand trupurile eele imputite ale mortuor de pre drumurisi de prin case si din tot loettl de mare groaza $i fridi se vor umpleaL. In casu nevoie, afara necaz; in cas a foame $i sete, pre drumuri turburari $i strigariL. Atuncea se va vestejifrumusetea fiilor omenesti, si fetele eelor vii vor fi ea si ale mortilor!... Pofta f·emeilor va peri, Si ell' totul va ineeta; Si vai oamenilor de aeele zile, de neeazul eel mare care are sa fie!.., Insa, intr'unele ea aces tea fiind oamenii: Iubi- 'torul de oameni prea induratul nu va Iasa zidirea sa asa a se pedepsi in multa vreme: ea acei trei ani Si: jumatate ai imparatiel blestematului antilhrist, se vor imputina de gra- ba vor treee si se vor stirbi, pteeu1l\ s'au zis mai inainte: pentru poerunta eelor ee vor fugi prin munti sf prin erapaturele pamantului, plangandu-Si Iepadarea lor. Dupa cum ziee Domnul in Evan.; gheliea cea Matei: "Ca de nu s'ar Ii seurtat zilele acelea". Deei dupa ce se vor implini tre! "ani Si Jumatate, indaHi se va desfiinta imparatia necuratului :Antihrist, $i va didea puterea si man- dria lui ... lara el va merge in munea eea vecinic3.j dupa cum marturiseste Sfantul loan euvantato- -- atn va de de lor cuI J lsa )l'e va lor va de " " .. -. .bi- nu . Ita tiei . ra- nat rin l-SI In- tat rei tia .... ca ., to- CuvAnt pentru sfar,itul fumei 131 rut de Dumnezeu, in Apocalips, iidand: am vaznt in hiarl pre imparatii pamafttului $i pre oastea lor adunata, ca safadi razboi Cll eel ce sade pre cal, cu· oastea lui; ptinzand pre Itiara cn ea $i pre Prorocul cel .eare a facut semne inaintea ei, cu care au amagit· pre cei . ce au luat semnul hia.rei pre eei ce s"'au inehinat 'chipului ei, de vii s'an trimes acesti' dot in ezerul cel eu foe, care arde cu peatra de puctoasa.$i eeilalti s'au ueis' cu sabiacelui ce' sedea pre cal, care din gura lui; Si toate pasarile s'au saturat din eamurile lor. . Bine . majestos era eela ce sedea pre cal,si armata lui utma dupa dansul .• :" Tot din Apocalips: "Si am vazut cerut deschi· zandu-se SI iata' esea un cal alb si cel ee sedea pre el,credincios Si adevarat era, care tntru drep .. tate judeea, si da razboi cu hiara;oehii lui ca para focului si pre capul lui multe cununi cu flume scrise pre care nimenea nu sUa. sa leci- teasca, afari de eel ee pre cal. ·Si eraim- bracat cu haina vips ita cu sange' fiind ca s'an omorat pre cruce, varsat tot prea cura .. tul sau sange; se cheama numele lui cuvantul lui Dumnezeu, oastea lUi tlrma dupJi dansul' sezand calari pre cai albl, care erau imbracati cu· baine albe ptea-eurate.Si din gura celui ee sedea pre cal alb, esea sabie eu doua ascutituri, ca sa biruiasca pre neamun (care sunt dracii si eel ee i-au ascultat pre eO ... Deci cuacestia au faeut 132 Cuvilnt pentru sfAr§itul lumei razboiu Piul lui Dumnezeu, cu imparatH paman\.,. tului $i cu diavoIuI... Si s'au prins dieavoluI dim- preuna eu Antfhrist, carefacea minuni amagitQa;.,. re inaintea lUi, $i cu acele minuni au amagit pre toti aceia care au primit pecetea diavolului s'au inchinat icoanei lui, adica lui Antihrist... Dupa uciderea JuiAntihrist a sIujitorilor lui" se va arata Domnul nostru lis us Hristos, adica va fi a doua venire a fiului lui Dumnezeu, intm care am nadajduit nadajduim ca ne' vom mantui. $i va Ii a doua venire a lui, dupa cum singur in EvangheJia lui cea dela Matei arata, "Pre cum fulgerul ce ese dela rasarit se arata, Ja apus, va fi venirea Piului omului..." Deci, acum sa spunem # pentru sftir$itul Lu-'·· mei pentru venirea lui Antihrist $i cum are sa se nascii $i cum Va implini rautatea lui: Domnul nostru lisus fIrbi'os, cand au voit sa, vie pre pamant ca sa mantueasca Neamul ome'- nesc, s'au naseut din Prea curata Pecioara Ma- ria, ce era de neam imparatesc si arhieresc, dupa cum zic toti Prorocii $i marturisesc toate ScripturiIe- Asemenea inselatorul si prea raul credincios' Antihrist, Sfanta Scriptura: Ce se va; din semintia lui Dan, dintr'o femeie necurata Si prea spurcata se va creste intr'as-. cuns. Nu, precum zic unii: Ca insu$i diavolul se' va intrupa, ci va fi om ca totioamenii, dar a- .. li,. v :a u n: lr r , v a. , e 'v a· , :'- ! '_. , . , -, Cuvant pentru sfar§itui tumeil33 ., .. and intr'insul toaHi Iucrarea satanei... Dupa .' -:Cum Sfantul loan Damaschin; $i .se 'Va taia imprejur ca Hristos; apostoli va dtlDa spre siuji lui la toate rautatile care va face cu ferme.catorii cu vrajitorii (naluciri). Si v.a iubi neamul evreesc, multe minuni minci- floase va face inaintea lor, ca sa pre oa- menii cei rai, inca $i pre cei sfinti de Ii va fi .en putinta ... Apoi .se va mandri contra lui Dumnezeu tind ticaIosulca va imparati in veci. Si va adu- na draci in chipul oamenilor, ca sa-ipuie sta- 'panitori aSUlilra lucrurilor asupra norodului. Apoi pus fiind ca Imparat, va uri pre supu$ii -sai, va striga cu mare glascatre noroade: Cu- lleamuri, semintii limbi, pu- ierea meacea mare? .. Care imparat poate a se impotrivi mie Si care din Imparati nu se va te·· me de mine?.. Priviti la minunile mele $i va :spaimantati1... Dupa aceea va muta muntii Cll lucirile lui, va umbia pre· mare ca· l?re uscat, foe va pogon din ceriu, ziua 0 va preface in itoapte "$i noaptea 0 va preface in zi, si in sfarsit va face toate cate i se va parea, ca sa amageasca vre toti: (ins a toate cate va face nu sunt ade- va rate, ci naluciri si ,fermecatorii pentru ca sa insale pre oameni). Si indata ce oamenii vor tn- .cepe .a crede lui sl se vor inchina, ceriul nu va mai ploua pamantul nu va mai rOOi; marea 134 Cuvdnt pentru sfdrljituI lumel • S ~ va imputi Si toate Warele din mare vor murl; . ~ raurile sf izvoarele, paraele si fantanele si toate baUiIe vor seca si toata verdeata se va usca. Iar hiarele cele salbatice vor navali asupra oameni. lor. Toate dobitoacele vor peri, inca $i oamenii vor cadea pre ulite lesinati, morti! de 10ame si de sete· Maicele vor imbrati$u pre fiicele lor,si vor cadea moarte impreuna, Si nu va fi cine sa .. j ingroape. Tot pamantul se va umplea de rea: pu- toare din trupurile cele moarte!... Marea va varsa afara undele sale ca niste pacura imputita. A- tuncea va fi foamete si seceta mare in .toata lumea, plangeri si tanguiri, amar si vai in toate locurile; suspinele si oftarile inimelor vor ·prisosi; oariIenii cei din vremea aceea vor ferici pre eel morti zicand: Periciti sunteti vOi care n'atiajuns zilele noastre aceste de pre urmaL.. $i nu vor avea unde sa fuga si sil se ascunza, ca se va turbura marea Si uscatul. Pentru aceasta ne-au zis Domnul: "Prlvigheati . . neincetat rugandu-va, ca sa scapati de necazuri". Rea putoare in mare, rea putoare pre pamant; foamete, cutremur, in mare turburare, pre pa- mant tuiburare, infricosarein mare, infricosare ~ pre pamant; aurul cel muIt, argintul Sihainele cele de matasa, . nimica nu va lolosi pre cineva intru necazul acela; caci totioamenii pre mortii eei ingropati ii vor ferici,mai inainte de a vew necazuI eel mare ce va fi pre pamant. Ca atun'l" cea tot aurul si argintul aruncat fiind pre ulite,. - rio te ar lii si si i .. j u- sa \;. ta te • 'I· , . :ei lIS ()I' la .". 1 • It; v a- re :Ie la tii ni ll'l'" 'J Cuvfutt pentiu sfdrl}itul lumei 135 - nu va fi cine sa-I iapre el, fiind ca toote vot fi urate; .$i toti din toate partile a fugi se vor sargui; Si nicairea nu va fi lor cu putinta ea sa se ascunza, caci impreuna cu foamea $i cu setea, va fi frica de ihiarele eele taratoare si de trupud mancatoare, muscandu-i; din afara cutremuT, din lluntru frica, toate ulitele vor fi pline de mor .. taciuni; in ultta putoare, in casa putoare; i-n' "'-"-' -". ulita . foame si sete, in casa foame si sete; in ulita glas de' plangere, in casa' glas de plangere; in ulita amar, in casa amar; unul, fiecare pre aItuI eu plangere il va intampma si toti inttll mare stramtoare vor fi· de zilele' aeelea prea cumplite. lar ne mat putand suferi oamenii unele ca aeestea, eu mad glasuri vor striga: 0 voi' muntilor, cadeti preste noi si ne acoperitiL .. Des- chideti-va morminte Si ne primiti pre noi! ." 0 moarte vino de ne scoate din atatea nevoi grele si din mainele cumplitului Impara! prea pagan!... 1) "Insa in data dupa neeazul acelor zile, soa- rele se· va intuneca, Si luna nu-si va mai da lu- mina sa,' Si stelele vor cadea 'Si puterile eeriuri- lor se vor da.ti. atunci se va arata Semnul Piului Omului pre ceriu, Si atunci vor plange toote semintiile pamantului, Si vor vedea pre Piu! Omului venind pre norii .eeriului, cu putere si. cu slava multa". lara ceriul ca 0 carte se va invalui Si pamantul se va mistui de foe, pentru ;e p 1) Ev. Matei. Cap. 24. V. 29. ',I r;- 136 Cuvant pentru lumei ---------------------------------------- fara de legiIe oamenilor $i mai ales pentru cur-- vie, sodomie si ucidere. $i intr'o clipa toate nOlla, va trimete Domnul pre ingerii sa-i sa frambiteze cu glas mare, ca sa adune pre aIe$ii sai de la marginea pamantului pana la marginile lui, de a carora trambita;re, ceriul sf. pamantul $i toate cele dedesupt se vor C!utremura $i se vor spaimanta, $i toata firea cea omeneasca $i ingereasca de groaza cea mare se va infrico- $a... Atuncea vor vedea pogorandu-se de sus toate cetele cele cere$ti. Ingerii, Arhanghelii, Scau- ' neIe, Stapaniele, Incepatoriele, Domniele, Puterile, Hieruvimii cei eu oohl multi $i Seraffmii cei cu cate sase aripi, dimpreuna cu toti Sfintii : Sfant, Sfant, Sfant, Domnul Savaot! plin este ce- ri'u1 $i pamantul de slava Ta... Si indata intrl1 acea cantare se va ,arata pre nori ca un fulger, pa$ind ImparatuI Slavei Hristos Dumnezeu, jude- eatorul viilor $i at mortilor, spre a caruia intam- pinare se vor rapi toti dreptii cei de pe pamant,· impreunandu-se 'Cll toate cetele ingere$t'i, dupa cum zice Sfant111 apostol Pavel: 1) "NOi cei vii, cari vom fi rama$i, impreuna cu dan$ii ne vom rapi 'in non, intru intampmarea Domnului in vaz- dub; $i a$a pururea cu Domnul vom fi". Si se va POgori DomnuI nostru lisus firistos pre pamant, liudandu-se, de toate puterile Inge- re$ti, $i de toti cei drepti sIavindu-se; $i de A- n I. Ep. Thesalonicheni Cap. 4. V. 17. Cuvant pentru sfarliitul Iumei 137 --- ------------------------------------------- Cur.. postoli marindu-se de Proroci si de Mucenici, .ltr'o proslavindu-se. Dupa aceasta vor aduce Sfintii ~ e r i i Ingeri inaintea infricosatului iudeditor pre fiul pre pierzarei, adeca pre satana si pre Antihrist dim- , la preuna cu siujitorii lui Si se va vadi inseHictunea ! ~ lui; pre eari legandu-i, Ii va arunca in ezerul uracel de foe, unde se vor arde neincetat in vecii sea vecilor, satana Si Antihrist cu toti dracii $i slu- leo- jitorii lor, adeea: .eu masonii, eu fermecatorii, cu · sus neeredineio$ii jidovi, eu agarenii, eu pa'ganH $i au- eu toata multimea eretieilor eelor ce au hulit · "ile, -si s'au lepadat de Dumnezeirea lui lisus Hristos ! eU,Dumnezeul nostru, $i de prea curata' Nasditoare ! Id : de Dumnezeu $i p u r u r e ~ f'eeioara Maria. inca si ! ce- ell toti erestinii eei pacatOSi $i nepocaiti· :;;i ne- tnt marturisiti de paeatele lor cele rete si spurcate .. , :er, 1e- m- · nt, . • U pa ni, )m lZ- ,',' - ; I,,: OU,lIT AL srllTDLUJ ErBE. SIBDL pentru a doua venire a Domnului nostru Usus Hristos, ,i pentru venirea lui Antihrist ,I pentru sfAr,ltul lumii ... Din Tomul al doilea: "Eu Efrem cel prea mic paditos plin de CUll} voiu putea sa spun cele mai pre sus de puterea mea? Dar de vreme ce :ru de pre CuvAnt aI sfAntului Efrem Sirul 139 torol . prin a sa milostivire, pre cei nedi.rturari intelepciune i-auinvatat printr'tnsii pre cre .. dinciosii cei de pretutindeni i-auluminat; si lim- ba naastra cu indestulare 0 va lamuri spre fa.,. losul Si zidirea mea, a ce1ui ce zic, si a tuturar ascuItatarilar. $i vaiu grai intru dureri si voiu' spune intru suspinari pentru sfarsitul lumei de acum, si pentrucel fara de si cumplit balaur (adeca Antihrist) cela ce va sa turbure pte taate cele de subt ceriu, si sa bage temere si imputinare. si cumplita necredinta in inimele oamenilar ... 0 sa faca aratari, semne Si infric{)tor sari, incat de ar putea sa amageasca si pre cei " . alesi, si pre tati se va sargui .a .. i insela cu min- . cinoasele semne, cu naluciri de aratari vdijita- resti Si cu fermecatarii care se vor face de dansul. •. Caci dupa voia lui Dumnezeu va lua stapanire ca sa insele lumea, fiindca s'au inmultit pagana .. . taple oamenUor, si pretutindenea tat felul de lu" cruri cl,lmplite se lucreaza. Pentru aceast;l prea curatu} Stapan, va lasa a Ii ispitita lumea cu duhul insalaciunei, pentru paganatatea lar. De vremece asa au vait oamenii a se departa deja Dumnezeu Si a iubi pre, vicleanul. Mare nev()inta, va fi fratilorin vremilt acelea, mai ales celar credinciosi cand se semne Si min·: .. ciuni de insusi balaurul eel cu muIte cand' se Va arata ca un Dumnezeu, cu nalu,ciri sburaJ;ld in vazduh, si toti dracii ca , , 'i ! -140 Cuvant aJ sfantului Efrem Sirul - 'ingerii inaintea tiranului. Si va stri .. ita cu tarie sclhimbandu-si chipul si infrieosind fara de masura pre toU oamenii. Atuneea fratilor -<>are cine se va afla ingradlt si neclatit petreeand, avand in sufIetul sau semnul unuia naseut f'iiului 1ui Dumnezeu. adedi: Stanta lui venire, eand va iVedea 'necazul cel nemarginit, ee se va face pre ... 1utindenea peste tot sufletul, Si nu va avea de -nieairea nici 0 mangaere? Si in vremea aceea nu va fi liniste pre pamant -Si marea vazand .. o toata lumea turburata, va fugi' -fiecare ca sa se ·ascunda in munti; unH adeca de foame murind, iara alti de sete cumpIit1i to.. . -pindu-se ca· ceara; si nu va Ii cine sa-i milu" -iasca pre ei; dind vor vedea toate fetele lacra .. "nand si cu durere intreband: Nu cumva se afia vre-un graiu a lui Dumnezeu pre pamant? Si nu va auzi de nidiireat.. Cine oare va suferi zilele llcelea? Si cine va: rabda necazul eel nesuferit? Cand va vedea amestecarea noroadelor celor ce vor veni dela marginMe . pamantului, pentru ve .. derea tiranuiui, multi inchinandu-se inaintea spur- catului, vor striga cu cutremur. incat si locul se va clati de strigarile lor, zidind: Tu esti .. torol nostru... Atuncea marea se va turbura si 1)amantul se va usca. ceriul nu' va ploua si Iacu- rile se vor us ca. Si toti cei ce varfi pre pa-· :mint, . dcla rasarituri, catre apusuri vor fugi de multa ·frica; si iarasi cei ce vor fi la apusurile soarelui cafre ra,sarituri vor fugi eu cutremur· .. - Ll .. pf pI 51; a' to pI pr de po ca Ie: ... ga ml a- vo pu loe ne inl ra iu) as tal ... Cia Ii tri Dc tm 'Sind tilor and, iului l Va de A lant rugj' . .. eca ilu- v :ra- LfIa nu ele . 'it? ee le- . Jr- se ui- si :ie ile • 'u Cuvant at sfantului Efrem Sirol 141 --------------------------------------- .- Luand atuncea obraznicul stapanirea, va trimete: . pe draci in toate marginele pamantului, ea sa, 'propovedueasea ell ca .. s'a aratat cu slava: veniti de-I vedeti pre el. Oine oare. va . suflet de diamant, ca Sa sufere toate sminteliIe ace lea? Cine oare va fi acest om precum am zis, ca toti ingerii sa-l fericeasca. pre el? Cacl eu fratilor, iubitorilor de Hristos, desavarsit m'am infricosat numai dintru insusi pomenirea balaurului. Cugetand intru sine-mi ne-' cazul eel ce va sa fie oamenilorin vremile ace- lea, si in ce fel se va arata acest ballaur pan-- . garit asupra neamului omenesc, ins a Sfintilor mnlt mai cumpIit se va arata, celor ce vor putea a-i birui nalucirile lui; cit vor ,fi multi cei ce se vor afla atutlcea pJacuti lui Dumnezeu, cari vot . putea a se mantuiprin munti si dealuri $i in- locuri pustii, eu muIte rugaeiuni si eu plangere nesuferita. Ca vazandu-i Dumnezeu pre ei asa: intru' plangere nemangaiata Si intru eredinta eu- rata, se va,- milostivi spre dansii ca un Parinte iubitor t ei' [ tf' •• ld CuvAnt al sfAntului Efrem Sirul 149 - rnultimea.- inaintea alte noroade muIte,' Hiu· dandu-l pre el, pentru naluciri, vor striga eu glas \ mare, in cat se va cUiti locul in care noroadele .. vor sta ,inaintea .IUi, $i vor grai cu indrazneala : Cunoa$te-ti toate noroadele puterea Si stapanirea rnea? lata· dar inaintea voastraa' tuturor, porun- cescacestui munte marece este de -ceea parte ca sa vie aicea 'la noi. .. Sf va zice spurcatului va alerga, adedi' muntele in' privirea tuturor, tnsa nici .' de .. cum din temeliile' lUi mutandu-se... Deci cele ce' Dumnezeu cel prea inalt dintru inceputul zi- ,direi Ie-au intemeiat Ie-au'· inaltat, asupra aces- toraprea spurcatul,· stapaniri nu are,- ci va a- magi ltimea cu. naluciri Si altui munte ce va sta in adancu} Marei cei mari, os· trov foarte mare fUnd, Ii va poruncl sa se duca$i pre uscaJtsa stea, in tarmuri veselitoare, Spre ve- . selia privitorilor ; iar ostrovulnici de cum din mare mi$candu-se ... $1 i$i va intinde manele lui, $1 va ·aduna multime de· taratoare $i pasari; asisdereaincava pl$i pre de-asupra adancului, $1 pre mare ca pre uscat va umbla; insa' toote a- . cestea· vor fi nalucirL . $i multi vor crede intm vor sHivl ca pre un DlImnezeu tare .. IaJra eei . ce vor pre ade ... varatul Dumnezeu, ·Ii se vor·lumina ochii inimei lor, vor privi prin credinta vorcunoaste in- :selaciunea luL. Acestea·· toate facandu-Ie, va insela lumea Si multi vQr crede lui; slavindu-I ca pre· un 150 C u v ~ n t at sfantulut Efrem Sirul - Dumnezeu tare· lara cati vor avea frica lui Dum- nezeu intru sine si ochii inimei luminati, vor cu- .. noaste cu din-adinsul ca: niei muntele nti s'a ltIutat din locul sau,nici ostrovul n'a esit din mare pre pamant ; sf toate aces tea, intru numele sau Ie va savarslAntihrist, si nu vor fi adevarate, pre .. cum. am zis mal sus, caci cu farmece va· sava.r$i toate mincinoasele lui minuni, fermecand vederile oamenilor ce se vor pleca a: crede lui. Ca nu va primi prea spurcatul sa pomeneasca prea curatul Nume al Tatalui si al Piului si al .Sfantului Duh; caci luptator de Dumnezeueste, Si fiual pierzarei .. Acestea asa facandu-se Si noroadele inchinan- du-se lui,. ca pre un Dumnezeu Hiudandu-l, din zi in zi se VIa mania cel Preainalt in ceriuri $i hi va intoarce fata sa despre dansul. Si dupa aceea ...•. se vor. face cumplite semne: foamete necurmata,. eutremur neincetat, morti necontenite si temeri infricosate. Atuncea cerul nll va mal ploua, Pa-. mantu!, nu va mai rodi, izvoarele vor seca, raurile. se vor usca, iarba nu va mai rasari, verdeata nn, va fi, copacii din radacina se vor usca si nu vor odrasli, pestii marei Si chitii intr'insa vor muri .' $i putoare pierzatoare va trimete marea, Si sune- te infricosate, si dehuetul valurilor vor muri oa", menii de frica.Atuncea va plange si va suspina cl1mplit tot sufletul, sf vor avea necaz necontenit. euprinzandu-i pre dfutsii ziuasf noaptea. Nicaerea . nu vor afla sa se sature de mancare, diei pova .. tuitori de noroade tirani, se vor pune in tot loeul; , , - n- u- i'a re Ie e- 'si Ie ra ul I ; 1- , 1, ri , l- e u r - l t. 1. Cuvant al sfantului Efrem Sind 151 daca cineva va aduce eu sine pecetia tiranului insemnata pre irunte $i pre mana dreapta, va cum- para putine din cele se vor afla. Atuneea VOT muri pruneii la sanurile maieelor, vor muri si maicele de-asupra pruneilor lor; va muri taUiI eu fiii $i eu femeia pre ulita, nu va fi cine sa-l in- groape sau sa-i stranga in mormanturi ... Putoarea rea se va face din mortaciunile eele mutte, ee' vor . fiaruneate pre uliti $i pretutin- denea, care mult va neeaji pre eei· vii. Dimi- neata toU vor ziee cu suspinuri $i cu durere: cand se va face seara Ca sa dobandim odih-na? $i venind seara iara$i' eu lacrami prea amari vor intre dan$ii: oare cand se va lumina, ca de nee azul ce ne sta asupra sa scapam ? .. Atuncea se va ve$teji frumusetea fetei a tot trupul, sev,or face fetele lor gretoase ca de morti, $i va fi urata frumuseta femeilor, $i toU cei ce s'au plecat cumplitei . hiare $i au luat pecetea aceluia, adeca paganescul chip al spurcatului, alergand catra dansul, vor zice eu durere: da-ne noua sa man o cani$i sa bern, ca toti tnurim de foame $i gone- $te de la noi hiarele cele veninate 1... Si neavand ce raspunde ticiUosul,va zice cu multa asprime : de unde sa vil. dau eu oamenilor ca sa mancati $i sa beti?, di ceriul nu sa dea pamantului ploaie, $i pamantul iara.$i nici de cum n'au dat' se- ceri$ sau roada.. Si auzind aces tea norodul, va piange $i se va tangui cu totuI, ne avand man- gaere de necaz. Neeaz preste necaz va Ii lor ne- ':,,1, . " ' '-. ' i-, . " r ' 152 Cuvant al sfAntului Efrem Sirul mangaiat, dici de buna voe, au crezut tiranului. $i tidilosul nu va putea nici lui sa-si ajute ~ i cum pre d a n ~ i i ii va milui 7... Intru acele zile va fi nevoi mari de· necazul cel mult al , balaurului, de frica ~ i de cutremurul eel mare ~ i huetul marei, de foamete, de sete ~ i de mUl>- carile hia reI or. ToU cei ce vor lua pacetia lui Antihrist ~ i se vor inchina lui, ca lui Dumnezeu celui bun, nu vor avea nici 0 parte lntru Impa- ratia lui Hristos, ci dimpreuna cu balaurul vor fi aruncati in Gheena ... Fericit va fiacela ce se va afla! prea sfant $i· prea credincimi, si va avea in inima lui credinta fara de indoiaHi catre Dumnezeu, ca tara de frica vor lepada intrebariIe· lui, defaimand munciie ~ l nalucirile lui.· lara mai inainte de acestea, va tri- mete Dumnezeu pre Ilie Tezviteanul si pre Enoh, ea un milostiv, ca sa faca cunoscuta· dreapta cre- dinta neamului omenesc, si sa propoveduiasdi eu indrazneala cunostinta de Dumnezeu tuturor, ca sa. nu creaza. tiranului de frica ; ca vor striga ( t , 11 I: d c g tc p; n' 10 , ~ rn ~ za 10 ve re nu . ce, ~ i vor zice: InseUitor este, 0 oameniaor, nimenea mi sa nucreaza lui nici de cum sau sa-I asculte pe acest luptator de Dumnezeu !... Nimenea din voi sa nu se infricoseze, ea degrab se va surpa ... lata Domnul cel Sfant vine din ceriu, sa judece pre ce nie ac! 1 toti cei ce s'au plecat semnelor lui. va Insapupni vor fi atuncea cei ce vor vrea sa as- ell culte si sa creaza propoveduirei Prorocilor. Iar rilE aceasta 0 va face Mantuitorul ca sa-si arate ne- tor graita sa iubire de oameni, ca nici odata nu voe- Cuv4nt a1 sf4ntului Efrem SimI 153 L moartea pacatosului $i a necijratului, ci voeste ca toti sa se mantuiasca ; ca nici in vremea aceea n u va lasa neamulomenesc fara de propoveduire, I ca fara de raspuns sa fie toti la: judeeata... Deci multi, adeea din Sfinti eati se vor a,fla atuncea la venirea spurcatului Antihrist, vor varsa rauri de laerimi eu suspinuri Dumnezeu eel Sfant. ca sa se mantuiasca de balaurul,. sieu mare sar.;. guinta vor fugi in si in munti, Si in pe$- teri eu frica se vOt aseunde; $i 'si vor presara pamant $i tarana pre capetele lor, rugandu-se noapte si ziua eu multa smerenie. Si Ii se va darui lor aeeasta dela Dumnezeul eel Sfant, si-i va po- vatui pre dansii Darul in locuri hotarate si se vor mdntui, fiind aseUDsi in gauri si in pesteri, neva- zand semnele siinfrieosarile lui Antihrist. Ca ee- . lor ee au cunostinta, eu lesnire Ie va fi eunoseuta venirea lui. lara eelor ee lsi· au mintea de-a puru- rea la lueruri lumesti si iubesc cele pamantesti, nu Ie va fi lesne eunoseuta venirea aeestuia. Ca ceJa ce de-a pururea este legat cu lucruri iumesti, lIlacar daea ar si auzi, nu erede, si uraste pre eel ce i-ar spune. Pentru aeeasta Sfintii se imputer- nicesc a scapa, ca toata invaluirea Si grijele vietei acesteea Ie-au, lepadat ... Atuneea va plange tot pamantul. Marea si aerul va plange impreuna, Si dobitoaeele eele salbatice cu paserile eeritdui; vor plange muntii Si dealu- rile Si lemnele eampului; vor plange Si lumina- torii eeriului dimpreuna cu stelele pentru neamul 154 Cuvant al stantulul Efrem Slrul ca toti s'au abatut -dela: Dumnezeul - Sfant si Ziditoriul -tuturor -siau crezut rului J - primind pecetea -spurcatului Antihrist, " . locul facatoarei de vieata Crucii Va plangepamantul si marea si cu totul va ' ceta glasul Psalmului . si, al rllgaciunei din omuluiL· VOl plange toate bisericele lui cu plangere mare,ca nu va mai sIuH sfinjirea prinosul t.. lara dupa cese vor implini trei ani' matate ai stapanirei spurcatului si afaptelor . - si dupa· ce sevorimplini toote smintelele in pamantul, dupa cum zice gura Domnului, aTU..,II', va veni Domnul·, siMantuitorul nostru' ca un gel stralucind, din·eeriul eel sfant, cel prea Si 'infricosat Si prea sHivit, Dumnezeul nOSTrn.,'" Imparattilsi Mirele eel fara de moarte ; pre cu slava neasemanata, alergand inaintea lui duelile ingerilot· slale Arhanghelilor, toti vapai foe· fiind.Heruvimii avand oebii in 'los, si "elralllnUl sbtlrand . si ,fetele si picioarele ascunzandu-Si' Intr'f' aripele -sale celede foe, strigand' cugroaza. unillt catrealtitl···· sf zicand : intreit Sfant, intreit' este . Domnu!.' $i gtas de' trambita Scula-ti-vacei ce doriniti,hlta a venit Mllreu, ••• ,/ Atuncea se vor' deschtide mormanturile auzi' tarinaeea. putrezita, aceamare si venire a Mantuitorului,. si ca intr'o elipeala de ' se vor scula toate semintiile SI VOl diuta la·· musetea cea Sfanta a Mirelut $lmilioane si de mii de Ingeri si de Arhangheli si uI eel ;elato.. t, in >ruIUi. 'a gura 'ristos $i Siju:. 'r lUi, n tot Ineea I ful. eurat ru \). , yl nori " . ran .. • de i LfimU intre unul ;fant I • v :lca: I , I i va • .sata . oeht fro- •• mll lrate Din cuvintele Sfcintului Efrem Sirul 155 - osti se vor bucura eu bucurie mare. Atuncea Sfintii dreptii toti cari, nu vor fi Inat pecetia balauru- lui celui pagan, foarte se yor bucura... Si se va a- duee tiranu! legat de ingeri eu draeii dimpreuna iriainfea divanuiui. Iar eei ce vor fi luat pecetea Jui toti paganii pacatosii se vor aduce legati ; $i va da ImparatuI hoHhire asupra lor, aceea a osandei eei in focul cel nestins L.Si toti eei din· pesteri se vor bucura impreuna cu Mirele, eu bucurie ne-graita, in Imparatia, cea vesnidi, impreuna cu toti Sifntii intru veeii ve··' eilor, Amin ... . DIll Ca'IIBLE Srll!OLUI EriE. SIBDL Sfantul Efrem zice,. pentru oare care eretici, ce se priceau pentru miea de ani pentru·· invierea eea de caci ziceau ereUcii, ca are sa mai fIe 0 inviere dupa 0 mie de anLSfantularat5. di :."" numai una are sa fieinvierea: Poate ziee Sfanta Seriptura pentru omul cel paciltos, care C)'a in tors sprepocainta a inviata doua oadi intru drep- tate, a inviat eu sufletul, caremai inaintede pocainta era mort. Si pentru aeeasta zice de a doua inviere. Ca invierea cea dintai este BotezuI, pentm spalarea pacatuluicelui stramosesc,Si se inviereacea trupeasea la invierea eea , de obste. Iar a doua este preeum am zis mai sus . 158 Cuvint ai sfantului Efrem 8irul ell ucidere femeile asupra barbatilor se .. ifl,aro i i:!m,u Doua ucide'ri all indraznit: ca alt Iueru este. ,barbatuI$i aU Iueru tanarul. ,,$i acetor uci$i zice, Ie-au luat femeile". "Ca eu totul desfranarea· intru acea vreme stapanise $i dese ucideride oameni pentru femei se faeeau. lara ele pre barbati iischimbau cu Ca stricaciunea previrtutea trupului intru· prea curvie o mustruluia, $i femeile nu aveau intru dragostea lauda,. cL intru multi barbati ... Atata ele se in-· nebunise, nu mai putin de cat barbatii, cu sufletul batand razboiu... $i se rugau cei ce Ie luau pre ele, sa moara ca maicu indracire sa slujasca stri- caeiunii. Ca atata sporise intre dansele patima incat $i fii· lui Dumnezeu s'au aprins cu patima curviei cea necinstWi· .. Cine ar fi erezut celor zise, canu va urma stricaciunea$imoar- tea? Si . penttu acesta amzis aceasta, casa se'arate sfar$itul, care· in vremea lUi Noie s'a facut. Adedi potopul care pentru aceasta s'au facut . (pentru ·prea curvie $i ueidere). Dupa ·CUI11 este SCriS in Sfanta Scriptura.!l) "ca s'au facutfiii lui Sit 'se ziceau fiii lui Dumnezeu, fii ai oamenilor" •.. Pentru aceasta am pus cuvantul aeesta aicea : ,ea a$a va fi Ia sfir$itul 'Iumei,pentru-ca· va rodi 1) Facere Cap. 6, V. 2. zi( , • "Am: . Maica I ca sa'mi intoTc riiare d<: . mare ca . zel avea m mare "11 •• • PlSlcel r {Ie SCOr] aditate. vazui al trei art, . cernJ ac - au. ste ce, :ea iU. ,-. ... ... a fie ea tul re . lrla ut r· te v :a , In • • Ii Descoperirile ltd Zisu Fasula 159 lniltDi:UlLLU insutit precum zice Sfantul Metodie al ","_fn-·''''-, $i Se vor imbogati toti, $i atuncea SI.! intoarce oamenii spre curvie. Sfantul Efrem zice: dind nu vor mai fi oameni sfinti, a- are sa fie $i sfar$itul lumei ... DISfJOP£IUBILI LUI IISB r ASOLA t. Descoperire "Amfacut rugaciuni catre Dumnezeu $i catre Domnului $i la' Sfantul loan Evanghelistul sa'mi ariHe ce sant acestea care mi s'au intorcandu-ma sa dorm, viid in a$temutul meu, inca fiind: toata lumea s'a prefacut in de-odata. Si de-asupra madi venia o. hiara ca scorpia eu eoada ridicata, $i in variul eo- avea un ac mare; $i mergea pre deasupra a- marci. din partea rasaritului spre apus cu "uanie. Dupa aceasta 0 aM hiara in ehipul . pisicei pestrWi, s'a dus cu multi grabire aproape scorpie. Jar ,en am famas miranda-rna de eele ad Hate. M'am uitat dupa aeeea spre eer,iu si-l vazui alb $i nOll ca oeoala de hartie, si am zis de trei ari, - Doamne miluc$te ; $i in data s'a deschis acel nOll $i a esit un vultur foarte alb Si ea 160 Descoperirile lui Zisu Fasula un {ulger a venit Ia mare. $i cum s'auatins aripeIc Jui de marginea marei, IndaHl s'au ine-cat acele dOllabiare (scot"pia pisica), $i nu s'au mai vl .. pre apa. Aripele vulturultti erau drepte ca un chip de' cantar, $i picioare nu avea, iar launtru intre aripi era ca un cap de om !anar foar_ te frumos, penele Ii erau au rite pre margine care indata ce s'au atins de mare s'a facut apa alba ca lapteIe, iar marea s'a Iini$tit cu' multa . , smereme .... Descoperirea II Am vazut multe ape foarte turburate, care se rauri toate din partea Crivatului tre- ". ceau spre partea rasaritului, 1uand oamenii si; .. i lara eu starn intre rauri $i-i apucam sco. tandu-i si dandu-1e cural Ie ziceam: nu va temeti fratilor,ca nu va vor ineca apele; iar generalul mi-a zis: ajuta norodului cat vei putea ... Pentr"U sfArtitul lumei Mai bine sa raJni.1t' mincinos de 0 mie de on, decat sa se ·faca 'acestea care se arata in aces! veac : niet sa Ie dea Dumnezeu in Iume, sale vada oamenii in vremea aceea. Multi' teologi Dumiti vor invata norodu1 prin chipul rei lor, si invatatura Ce vor da noroduhii nu 0 vor '. ---. .. ipelc . :tcele .. " , . > r in •. 'gine apa lulta i se ! ! si-i sc(). metl· 'alul ori, cesl Ie logi itu- , Descoperirlle lui Zisu Fasula 161 - asculta, fiindca nu fac ei acelea. care Ie invatl1. Pentru aceasta vor fi multi cuvantatori de Dum- nezeu,. fatarnici vor invata ratacitele invataturi ale diavolului, adeca francmazonii si necredinta. did in gura lor· va Ii venin diavolesc trebue sa va paziti deunii ca acestia •.• AUe vedenU ale lui Fasula, I-a A trecut un om incuviin1at din partite rasaritu- lui, calare ell dOi ostasi purtlitori: de croci, si erau crucilemai inalte deca.t capeteie lor" ca de doi 1) Unn1 era de-a dreapta lui $i aUnl de a stanga. $i i-am intrebat: ce om este boerul a- cesta? $i mi-au raspuns: acesta este Sfantul Theo- dor $i merge spre partite rasaritului, impartind carti pre la prietenii lui care-l iubesc, iar intr'in- sele are scris numele lui spre adeverire, Si unde· ii va prinde, sa arate iscalitura lui $1 asa vor trece prin toate strajile ne-impiedecati (ne-opfiti). Vedenia II-a Mi-a venit ca 0 mare in chip de cadru, care avea fata Cat a unui om mare foarte ne .. placut .•. Obrazul lui era ca de albina, ochii ·foarte aruncati, din narile lui curgea Sange urat fum, gUra lui era foarte mare, dintii lungisi vor 1) Un rup=8 centimetri 11 ,'. ,; r j ;j !"" 162 Descoperirile lui Zisu Pasula limba afara din gura, iar din gura ii· eSea foe ·mare in chip foarte intunecos. Si venea spre m i ~ ne ... Jar eu am strigat: Maica Domnului, ceeste aceasta rautate ce viz?-. Si linistindu-ma putin, ,a venit a· femee sHlvita si Doamna cu· un copil mic pre maini, $i mi-a zis: Te-ai. spetiat? Aib! iudrazneaHi Si nu te terhe, ca eu am venit sa-ti spun cine este acesta care a venit :>i a trecut pe alcea: Acesta este Luceafarul care a dizut, 'Si . TIU rna intreba un de merge ... , . Vedenla III-a Ma aflam intr'o manastire aproape, $i acolo a venit tro1 tigani sdrentarosi $i capetele lor Ie a- veau legate ell niste peteet Cel mat mare dintre .ei tinea in mana 0 carte de aur ca Evangheliile· cele scolastice. Si mi-au zis: vezi cartea aceasta? ~ $ i am vazut-o, ca avea scrisoarea de aur eu sti- ·huri pre din afara, care zicea: AntilhJrist... Iar eu I-am privit . cu urgie mare. $1 mi:-au zis iara.$-i:: presta putina vreme vor Iua sfar$it poruncile lui ... lar eu I-am blestemat si indata s'au ,ul.cut gaud prin toa'ta cartea cea de aur. Apoi m i ~ a u zis ell ,multa manie: tu mi-ai stricat sIovele- mele... !$i s'a facut nevazut. Vedenia IV ~ ~ Ma afIam intr'ocetate mare' ca Constantinopo- luI unde era papor nenumarat, pravalii si ulitele curate $i foarte largi. Si au cazut foe din ceriu - Oc 11 .. . • e '. 0, lil hi ti l . • lui Zizu Pasula. 163 s'a aprins tot loeul·tar oamenii cetatei fugeau am firs eu totil._ $i nu aveau loc fuga,. $i eu le-amzis: nil vre-un cre$tin cetatea . aceasta ca sa mantueasca ?Iareu strain, $1 am unuia: ou este vre-un in cetatea care se pierde de foe,. sa-l intAlnesc? .• $i mi-au' este. oa{e-care. vino sa mergem la casa lui: $i mergand am . aflat un om nobit $i femeia mai in- IMIV'iin:tata.· Apoi am zis omului eelul nobil :te sa':mi arati la eine va inehinati aicea? iar Aua-"a. rasp1U1$: vino de vezi la' eine ne inchi .. $im-au dus intr'Q camera· in care era 0 foarte .frumoasa,. $. desehizand-o. au . seos basm,a aurita in era. 0 Evanghelie' eu -totul . . aur $i alba, $i mi-au. zis... La a'Ceastane in- . . . . noi. - lar eu i-am .. Da-mi-o '$1 mie easa rna· inehin $i eu. - Si mi-au . ia-a $1 fa ce far eu le-am mergem sa ne. inchinim eu toatafamiliea,. dus la 0 piatra inradacinati $i suit IDumal eu de m'am inehinat $i evan- cea de Ja loan, am plans... Iar laeramelc cazut inlunt·ru pre hartie $i. s'a . inehegat in- .. de s'au faeut ca aurul. Si mi-au zis omul incuviintat: dup8, se VOl' irnplini in lume IlOil:e' riutitile. atuncl au sa vie ioti sa se .in- )tlli11le' Ia evan&belie.. '. marturii:J)1ea adevlrate dela . • dreptl $1 .pentru ca$e vor. boteza .!.l ';J 164, Pentru Sf!nta Sofia din Constantinopote din toote neamurile $i ereticii $1 inchinatorii d& IdoH. Vor veni $i se vor uni ell Biserica Rasari.; tului $i se vor face una. 011 $i insmsi gura Dorn..; nului a zis: ell trebuie se propovaduiasdi mal intai Evanghelia dela 0 margine -a pamantulup pana la cealalt11 margine a pamantului $i pre urm11 sa fie sfb$itul. .. PBITBD srll!' SOrIA DII fJOIS'AI!IIOPOtt Se aDa sub biserica Sfintei Sofia 0 aWi his&- rica. $i cand au Iuat turcii Constantinopolul, atun. 1 I ,11 :z II p n cea in vremea: luarei slujea preotii cU' arhierelf Sfanta Liturghie, fUnd adunat $i norod. fi1 . b( toti au adormit de atuncea PH.na acum. Iarttt , nl vremea cand se va Iua deIa turci Constantinopo .. m lui toti aceea cati sAntacolo adonniti vor invUa, ' d precum Ja Efes au tnviat cei $apte mucenici, IB vor intreba: uude este ImplratUl c.Qnstantin? .• , Deci, intru turburare au adonnit, intru turburare' nu .... . vor $1 lDvla .•. Deseoperlre an mi $i :tis La Imparatul turcesc era un croitor crestin cu () numeleHristea, care f11cea haine Ia toti $1 < '\ la tot singlitul impariteso... $1 unut din Pa$f, ,$i iubea foartemult pe Hristea, $i ,8'a de'de s·abo·Inavit pa$a, care iubea pre Hrlstea· DeC!' Pentru Sfanta Sofia din Constantinopole 165 , " - '- '.auzind 'e1 cl, este Iixllnav J)a$a, ip toote zilele ii v d& .rnergea la el ca sa-l ",azi, iar fiulpa$ei nu-l .san.,; lasa ca sa mtre la pa$a... Pe vremea aeeea od- )0In..; .ce ere$tin care avea case mari od mO$ii, docu- mar'mentele eran la pa$i. Peste puUna vreme ·flean- 'tdu-se sanatos a. -venit la el Hristea $i i-a Pre- zlS llasa:: Hrisreo, .pentruce n'ai venit ca sa rna maivezi, cil eram sa mor. Atunei et' i-a spus "rieina: Am venit stapane in toate zilele, dar nu ro'a lasat sa, intrUl la tine •.. $,i 1-"a intrebat pasa loti iicandu-i: cine nu te-a lasat sa vii la mine? $1 a zis Hristea: fiul tiu... Atuneea a desehis 0 lada lise- "$i i-a dat lui Hristea toatedocumentele. Apoi ' 'a tun .. 'chemat pasa pre fiul sau si i-a zis: pentru ce erel!' , , n, u ai lasat sa vie Hristea,' Ia mine cand era, m i!3tiIJ ',bolnav?' $1 e,l a zis: pentru docume,ntele caselO,r , it) , uu I-am lasat. $1 i-a zis tatal lui: liule nu este )po· multi vreme $i avem sa ne facem ii noi crestini; vila; noa5tra va sta numai paua la anul , ,t, '1881, $1 are sa caza, si avem sa" ne facem eu . t1? ... '(otll crestini. Apoi a zis lUi Hristea: eunici odata ou ti-am fleuf niei un bine, villo dupa mine;' sf am mers in Biserica Sfilitei Sofli, a zis catre - , ..- mine: ridica peatra aeeasta, care era ca; 0 u$a, , Ii am apucat eu 0 mana sa 0 rldie, fara el rhi-a . .zis: apue-o eu amandoua m4inele, di nupoti sa cu " () ridici eu un'al cld este grea._ : $1 .$i aia' apncand-o de un beleiug, am ridicat-o. , .$i pogoranduftne pre searl in lOS, eu tremuram de friel,' ca gilndeam ca de acum aieea rna lasa.. ecf " , f , t,/'. '-, , . , " 166 Pentru· SfAnta SOfia dlnConstantinopoie - $1 era acoto 0 ·mutUme de norod osta$i, Ce st.teau ca adonnlti in pfclo31'e·.. $1 i-am zis: Stl_ pAne, pentru ce nu-l dati 'afara, de stau aiee! 8$a?$i el tni-a· zis: nu poate nimenea ca dea, caef cAti s'au apneat ca sa-i deaafara, unn· au orbit, atUi au ramas ciungi $1 altti au olotttt fara aHora gum la ceala Ii s'att tntors $1: Diet macar a se atinge de ei nn se poate:ca' ciJi& . poote a Se tmpotrivl lui Dumnezeu? .. lara ·eu it tot sileam· ca sa e$im $1 el. mia- zis: vina duol mine, $1 ducandu-ne mai· tnJauntru. am vazut· hierei. diaeoni $1 $i era Imparatul in scaUit si land eJ era un soldat batran cu sabia de' atnandoul partiJe ascutItl, $i avea mana dr.-eaptl 'pre sabie, iarl sabia era pre. Jumlitate scoasl din tea ca... $ia zis catra mine: cand va· e$t sabia aceasta din teacl, atuneea are sa cada 1m- plratia noastrL. $1 era.uosta$ii cu . bainele din vremea aceea. $I. norodul . a$Uderea. $f am plecat sa. e$im :$1 It inceput pa$a a se sui pre sc.ara, iar eumergeam dupa dansul.$i era un cilugar diD eei adonniti, ca de treizeci de ani de varstl, en 0 carteio mana. lareu i-am luat cartea din mana $i am bigat-o in sAn fld sa . sUe pa$a, $1 am mers acasl. ApOi am pus-o· in casa de fier ca a doua zi sa 0 cttesc ;1 clut!nd-o a t!ouazi, n'am mat gasit-o. Am intrebat prefemee $1 i am· zis: nu- mal tu utnblf ineasl, eu niciodata nn am umblal $f i-am zis:· poate cia ai hutt cheile din l:tuzunar?· .• $1, te, : Stl .. aicea ' l sl;,;t , unn t Uict cine eu it dupl tar;, CaUt' l' de )aptl' oasl 1m- a $I ,i a eam nitit tn am lers oila rnal nu .. tal S14ntnl Efrem Sirulpentru a dona venire 167 Apoi am rugatmult pre pasa, zica.ndu.,.i: Sta .. pane, te rog sa mergem iaraSi Ia Sfanta Sofia. dar el rrii-azis ca nu se poate,'fiiI1d ca trebue sa ia Voe de la Imparntul... Atunci eu I-am su .. parat mult pentru aceastasi deabia s'au plecat In scopul meu a dona Si ducandu-neam gasH carlea in mainele calugarului. Si i-am spus pa$ii: Stapane, dind am venit intai, en in urma ta 'fiind, am Iuat cartea ,din mana dHugarulut acestuea, fara sa stii ttl. $i pa$a mi-a zis :Si cum ai putut a 0 Iua? eanoi t1.iti a ne atinge deef fiu putem:pentru diramanem sluti... Sieutn'am dus la Patriarhul 'Si i-am spus toate pre rand ... 1) euviat al sfAntBll1i Bfram Situl pentru a dona venire a Domnulul nostru Usus Hrtstos, ca sl cunoascl cre,tinli cum sA vietuiasd. "Ascultati pentru a dona $i infricosata venire a Stapanului nostru Iisus Hristos. Pra'tilor met iubitori de Hristos! Ca eu mi-am adus aminte de ceasul acela $i m;am cutremurat de multa frica, aducandu-mi aminte de cele Ce var sa se descopere atuncea: ca cine Ie va povesti pre dansele, eu ce fel de limba Ie va grai? si in care auz va indipea, sa auza pre acela? Cand Imparatul Imparatilor seulandu-se din scaunul 1) Sf. Efrem Sirul Tom.· II. 168 Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire slavei sale, 8e va pOg'ori sa cercetezepre toti cei ee loeuese lumea, si sa ia seama fie-ciiruia. si sa dea plata bun a eclor vrednici, iar celor vrednici de mundi sa Ie dea munci ca un deept judeditor ... Dec} de acestea aducandu-mi aminte, cu frica sant tinute madularele mele $i despre toote par- tile sant slabanogit. Ochii mei lacrameaza, gla- suI meu imi' amorteste, buzele mele sjau lipit; limba mea se si gandurile tacere cu- geta... O!... cat de smt sunt a zice pentru fol08ul vostru, si friea ma sileste sa tac!... Cil. acest leI de mali inmuni nici s'au mai facut dinineeputul zidirei. niei se vor mai face intru toate neamurile!. .. Ca acum adecli de mu1te or! daca . se face fulgere mari $i luminate, pre tot . omul i1 sperie $i ne pledim la pamant. Dar a- tunci cum vom suferi eand vom auzi glasul tram- bitei din ceriu, mat presus de cat tot tunetul strigand si desteptand pre cei din veac adonniti, drepti $i· nedrcpti. Atuncea in iad ·oasele firel omencsti auzindglasul trambitei, vor alerga ell sargninta, diutandu.-$i incheeturile lor ... Cand vom vedea toata suBarea oamenilor intr'o clip a de ochi sculandu-se Hecare din locul san. $i adu, nandu-se din cele patru margini ale pamantului la judecata ea va poronei Marele Imparat, cela ce are sHipanire. preste tot trupul, si indata cu cutremur $i eu sarguinta va da pamantul pre mortii sai. Ori hiara de i-au sfa$iat, ori pe$ti ;- au eli nu .eel $i tal .de sec va .cUt j pre fur. bti .cer VOt !VOt eea voe tim; al I (l00 4e i serr ... sa l flee; 1) i., : . : , • 1 I t I i t Sfantul Efrem Situ' pentru a doua venire 169 sau pasari de i-au rapit, toti intr'o de ochi vor sta de fata, $i nici un par ·Sltl va lipsi! ... Cum vom suferi fratilor, cand vom vedea raul .eel de foe, esind en manie ca 0 mare salbateca, .. fi maneand muntii $i vaile. $i arzand tot paman- tul $i Iucrurilecele de pre el? .• Atuncea iubitilor, .de foeu! acela raurile vor lipsi, izvoarele vor seea, stelele vor cadea, soarele, se va stinge, luna va trece$i cerul ca 0 carte se va strange, dupa este seris. Atuncea Ingerii trimetandu-se vor alerga im- . prejur f adunand pre eei alesi dincele. patru van- rod, precum a zis Domnul: de la marginile ceru- iui pana la marginile lui... Atuncea vom vedea .ceriu nou, $i pamant nou dupa fagaduinta. Cum vom suferi atuncea iubitorilor de Hristos, cand . ,\Tom vedea infrico$atul scaun gatindu-se $i eru· cea pre care s'au rastignit pentru noi de buna voe, aratandu-se? Atuncea vazand toU intru inal- time ariWiridu-se infricosatul si SHintul Schiptru al marelui imparat (adeca SHinta Cruce), va cu- nDaste de aceea fiecare $i isi va· aduce am-inte de cuvantul Domnului, ce au zis: "ea se va arata semnul Piului omului pre cer.1}" Si se vor in- .crcdil1ta toti. di in unna acesteia, Imparatul va sa se arate ... In ceasul acela fraUi mei. va .ganai fiecare cum sa intampine pc infrico$atul Imparat 1) Ev. Matei Cap. 24 V. 30. ; ! 170 Sfatttul Efrem Sfrttl pentru a doua venire 'Va aduce aminte de toate faptele Apoi 1si va vedea flecare pre ale sale stand inaintea sa: ori bune, on rele. Atuncea toti cei milostivi l1i care s'au POcatt curat, se vor bucura vazandu..;si rugaciunile care mal inainte Ie-au ttimes· Vor vedea pre eei scapatati Si pre saracii pre care aicea i-au mUuit, rugindu-se pentru ddl1$ii, lucrtlrile ceIe bune ale lor vestindu-ie inairttea Ingerilot $i a oatnenUor. lara altii, iara$i lacramile $i oste. nelele cete prin pocainta; $i accstia vor sta Ve.. seli si lumina ti, "asteptandu-Si fericita nadeide· $1 .. aratarea Slavei marelui Dumnezeu si Mantuitoni .. lUi nostru lisus ftrisfos". Si pentru ce nu zic tn .. scuii cele mai mari;cand vom auzi glasul eel < mare $i infrico$ata strigare dintru inaltimea ce-. rului iicind: lata· Mirele vine; iata Judeditorul se apropie; lata Impiratul se arata; judeditoiut judecatorilor; sa descopere; iaU! Dumnezeul tu. turor, vine sa judece vii sl mortH!... Atuncea· iubitorilor de Hrisfos, din strigarea a ... · ceea Se vor cutremura temeliile Si rarunehii pa- mantulul, de la margini pana la marginile lor, $1 toate adancurllet.. Atuncea iratilor, stramtorate, frica $i spaimi va fi preste tot omul, din striga- rea glasul trambitei; si friea d'e celor Ce vor veni asupra lumei. Cit puterile ceru .. filor se vor eUttl, precum este scris. Atuneea vor alerga, inainte ingerii, cetele Ardlzanghelilor impre- una vor alerga, Hemvirtdi $i Serafimii $i eei cu ochii multi eu fade si eu putere vor Sfi:1ntt --. leT· '" :rurt .. )clUt care Irati icea uile . rilOt Iste.o ve.- e $1 )ru .. : in eel ce ... :>rul :>rul tu- 8.- pa- , $1 Ite, ga- rea: vor Ire- SfAntut Efrem Situl pentru adoua venire 171 Sfant! Sfant Domnul Savaot cela ceeste, Si eel ce era $i eel ce vine, AtottiitoruI. .. Atuneea toata zldlrea,· in eer $i pre pamant, $1 sub pamant cn cutremur $i en tirie va striga: . Bine este euvan- tat Imparatul··· eel ee vine intru Numele Domntt- Juit ..•. Atuneease vor desfa:ce eeruritesi· se va descoperi Imparatul ImparatUor, eel prea eurat $) sla:vitul Dumnezeul nostru, ·ea un fulger infrico- sat en putere multa, s1 cu slava ne-asemanata; precum $1 Sfatltut loan euvantatotui de Dumnezeu a propoveduit, zicand "lata vine pre norii· eertilul $1-1 va vedea pre el tot ochiul$i eei· ee I-au impuns pre el" •.. $1 vor ptange tntru" venirea tuty to ate semintiele pamantutui!-... Oareee fel de suflet se va afla atuncea, e;a sl. poata "dbda, dind cerul $i pamlntuJ vOr fugi? precurri ziee· Teologul larasi. "Vazut-am un scattlt mare, : alb sl pre eel a " ce sedea pre dansul de a "diml faUl au fugit cerut Sipamantul $1 loc nu s'a aflat 10r"·1). Vazut-ai acest fel de frica vreo .. datl? Vazut-ai acest" fel" de infricrnsate ~ i spat ... mantltoare .lucruri? "Ceru} $i prurtantuI vor fugi!.. $i cine, fata de aeestea Vor putea sa steil? Nor "paciitosii unde yom fugi, clnd yom vedea Scau- nele puittdu-se ~ r ""pre Stapanu} veaeurllor se .. zlnd? •• Clnd yom vedea o$tile eele flrl de 'lU- mar, en frica stAnd tmprejurul scaunulul. " Atlincea seva tmplinl prorociea lui DaniiJ,. ;hil 1) Apoca1ips Cap. 20 V. "1t. nit .-I :'-.; , , . , 172 SfAntul Efrem Sirul pentru a doua venire zice: ') "Priveam pana ce s'au pUS scaunele 'si cel vechiu de zile au imbracamintea lUi alba ca zapada, parol lui ca lana cea curata; 'scaunul lui, para de foc, roatele lui foe ,i rau. deioc curgea esind dinaintea lui... MU de . lIIlii sluJea lui, $i intunertce de intunerice sta ina- antea lui: Judecatorul a $ezut· $1 cartile s'au des- h ' " .c ,IS.'. Mare frica va Ii fratilor,in ceasul acela, si $i spaima, cand va sedea acel nefatamic ludecatoriu $i se vor deschide infricosatele a<:e-· lea dirti, unde sunt scnse lucrurile, cuvintele $1. japtele noastre, acelea care am grait $i· am lucra.( in viata aceasta, sf am socotit ca se vor tainUi . ..de Dumnezeu, care cearca inimile $i rarunchU, dupre cum este scm: "ca perii capului vostru. toti numarati adeca gandurile $i aducerile aminte,pentru care vom da seandi la Judecato- ,rul .•• O! de Iacrami avemtrebuinta pentru .ceasul acela; $1 ne lenevim ... Ol cat yom plange .$1 yom suspina, cud vom vedea aeelemari da- ruri, care' vorsa Ie ia dela lmparatul Slavei, cei ·:ee bine s'au nevoit. Candvom vedea en ochii .nostri negraita Imparatie a cerurilor! Iara.$i de _alta parte vom vedea infricosateie munci aratan- .du-se. iar in, mijIocul aeestora pre toote semin- tiile $i toati suflarea omeneasca, de la Adao celinta,i zidit pana la eel mai de preurma nas- ,cut dec!t toU, $i pre top cu cutremur genunchele :plecandu-si si inchinindu-se pre fetele sale, pre- 1) Cap. 7, V. 9. 10, - Ie ui a; Ld Ie l- si .c ,i .t li i, 1 • I • , SfAntul Efrem Sirul pentru a doua venire 173 cum este seris: "Viu sant eu, zice Domnul mie se va pleca tot genunchiul" ... Atuncea iubitorilor de Hristos, toata omenirea stand intreimparatie si intre judecata, intre viall si tntre moarte, intre slobozenie si' intre nevoi, toti .infricosatul ceas al jUQecatei asteptandu-l: nimenea la nimen! nu va putea ca s3.-i ajute ..... Atuncea se va' cere deta fiecare marturisireacre'" dintei si tocmeala Botezului: credinta neinUnatl de' tot erezul sl pecetea nesfaramata, si, baina nespurcata, dupa cum este seris: "Ca toti cel dinprejurul lui vor aduee daruri infricc:,atuluf . Imparat... Ca de 181 toti cel ce in nurnarul credin .. ciosilor s'au inscris in Sfanta Biseriea, se va cere dupa' puterea sa' Ind. ·cel putemiei tare se vor cerca; . dupa cum este scris: "Caei caruia I s'aln' dat mUlt, mutt se va sl cere de la dan suI, slcu ce masura va masura fiecare, i se va masura luI... Insa, macar mare de ar Ii cineva, macar mle, de-opotriva toti eredinta am marturisit-o, Sfanta' . . pecete am Iuat-o, toti asemenea de diavolul De- am. lepadat scuipandu-I si suflandu-I pre $i toti asemenea cu Hristos ne-am impreunat in- cl1inAndu-ne lul... Daca' cu adevarat ati inteles puterea talnei colimvitrei' (ascaldatoarei)si a 1e- padarei de eel strein. FUnd ca pre care ilr vremea Sfantului Botez' a 0 face nt se- cere, mica se arata; dar intelegandu-se,prea mare: este. Cel ce au putut-o pazi. de irei od;' fericlt va fie ell prin putine gniiuri, de· tot ce' se ; ,j i_ : , ,1 , . . I 174 Sfantul Efrem Siru{ pentru a doua venire numeste du, pre cafe il Dumnezeu, ne lepadam. Nu de unul, sau de doua. sau dezece, .ci tot ce se .l1umeste rau, pre care it uri.ste DUll1 u ezeu,. ne .1epadam. Adecl ce zic, lepld de satana $1' d.e toate lucrurile lui... De cal.'e lucruri? Asculta: de. 'cume; de prea eurv.e, de de nUnciuna, defurtisag, zavistie, de otriiviri, de vrlijitorie, de desciIJtare, de rna- nie, de iutime, de hula, de vraJba., de prigonirt}, de pizma. Ma Jepad de betie, de. cu.vintarea de' de miUdrie de lenevire· Ma lepid de casuri de canta,re cu alauta. .. ' de cintece dracestisi strlcarile de capii,· de vrhJirea· eu pasarl, de in ... trebarile duhurllor, de scrierea pre frunzt}. Ml lepld de jertfirea de idol!, de singe,· de sugrumat '6i fie mortaciune.· • $lpentru ce zic multe? ca nu este vreme pre joate a Ie ci pre cole multe sa Ie treceD) .sl··in ·scurt" sa .zlcem: AU lepid de toate cele din :so.are $i din luna $i de cele ce se fac in stele; "$1 de cole din izvoare $i c;Un capaci $i . decele din raspantii $1 de $i de altele multo necuviincioase lucrurl, ,care 'urit este a Ie face $i a Ie grli. De toate si de as.erne!"' De'll aces-tor a, ue lepa.dam intrulepa, '. 186 Sfilntul Efrem Sirui pentru a poua venire - Domnul . vine sa striee tot pamantul $i pre paea- tO$i sa-i pearza de pre dansul. .. Si iara$i acelasi Proroe ziee: lata Domnul vine $i plata lui cu· dansul, $i luerul foie-earuia inaintea lui". Alt proroe striga, zieand: "lata Domnul vine, $1 cine va rabda ziua intrarei lui, sau cine va sta intru vederea lui ? .. Si alt proroe striga zieand: "Doa- m n e ~ auzit-am auzul tau $i m'am infrico$at, $i a . intrat eutremur in oasele mele... Alt proroc strl- ga despre fata Domnului, zieand: "In ziua izban- direi vOliu rasplati ... , $iou este cine sa seoata din manele mele" ... Pentru aeeasta zi de Dumne- zeu aratata,· Davidzieea: "Dumnezeu aratat va· veni, Dumnezeul nostru $i nu va taeea; foe ina-· intea lui va arde $i imprejurul lui vifor foarte". Pentru aeeasta zi, striga $i Pavel Apostolul: "In ziua intru care va· judeca Dumnezeu eele aseunse ale oamenilor, dupre bupa vestirea mea". Si ia- ra$i ziee: "Vedeti cum umblati ea infrico$at lu- em este a eadea in manele· Dumnezeului eelul "ju!" Striga inca $i ferieitul Petru verhiovnieul A ~ postolilor pentm ziua aceea, zieand: "Ziua Domnu- lui ca un fur noaptea, a$a va veni, pentru care ee- riurile infoeandu-se se vor striea $i st!hiile arzan- du-se se vor topi... Si ee zie pentru Proroei $i A- postoli; dar insu$i Stapanul nostru $i Domnul pentru ziua aeeia mai inainte a marturisit, zi- eand: "Cautati ea nu eumva sa se ingreueze f- nimile voastre eu manearile, eu betiile $i eu gri- - .ca- 'Iasi en Ait ine tru ! ()a- ·a i'r! ' - In- , tta le- va a .. ." • • [n 111 1- • 1- .... - ,. • Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire 187 - jile acestea lumesti, si de naprazna sa vie preste voi ziua aceea: caci ca un lat va veni preste cel ce locuesc pre fata a-tot pamantul". "Deci privegheati, ca in ceasul intru care nu ganditi, Piul omului va veni:" Si cu nevointa sili- p-\. a a mtra prin usa cea stramta care duce in viata... Pratii mei, sa calatorim pe aceasta cale. ca viata cea vecinica sa mostenim; ca acela care pre aceasta cale calatoreste, aratat este ca viata cea vecinica va mosteni, ca intr'aceasta cale este viata. Ca desi puUni sunt cei ce 0 ana pre dansa, dar noi jubitilor sa 0 nimerim pre dansa. Ni- menea din \Gi- afara de dans a sa nu calatoreasca ca nu intru pierzare sa se duca; precum si Pro- rocul zice: "Ca nu cumva sa se manie Domnul si sa periti din calea cea dreapta". "Eu sint lumina lumii, eu sint viata, eu sint usa; prin mine de va ' intra cineva se va mantui. Eu sint calea: cela ce UlmeaZa mie, nu se va poticni, ci va avea lumincl. vietei ... " / ,Deci sa calatorim pre aceasta fericita pre care au calatorit toU cei ce au iubit pe Hris- tos. Calatoriile aces tea sunt necajicioase, dar 0- dihna este fericita; umbIarile aces tea mahni- cioase, dar rasplatirile acestora sunt cu mare bu- curie; ale acesteia caIatoriele sint strimte, dar gazda desfatata. Unbletele aces tea sint: postul pocainta, rugaciunea, privigherea, smerita t2,re, saracia cea duhovniceasca, defaimal'ea tru· 188 Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire - pului, grija sufletului, culcarea pre jos, neingriJi_ rea trupului, rnancarea uscata, foarnea,setea, goliciunea, rnilostenia, lacrarnile, plangerea, sus- pinul, plecarea genunch.ilor, necinstirile, rapirile, palniumle, luorarea cu osteneala, prirneidiile, bantuelele; a fi ocarat a rabda, a fi urat a uri, rele a. patimi $i bune a rasplati; a Hisa datornicilor datoriele, a pune sufletul pentru pri- eteni; in scurt, a varsa sangele pentru firis- . tos, cand vrernea va cere. De are cineva umble. tele aces,tei stramte necajite cai, fericit va lua raspUitirea ImparatieJ cerurilor care ni· are... lara larga este $i desfata:ta calea care duce intru peire. Umbletele acesteia in via- ta aceasta de acurn adeca sint bucuroase, dar a- colo sint scirbicoase; aicea dulci, iar acolo mat amare decat Jierea; aicea u$oare, iar acolo grele dureroase; aicca se vad ca ni$te de nimica si care nimica sint, iar acoloca ni$te hiare salba .. fice Ii inconjoara pre cei ce _ Ie-au facut nu· s'au pocait, dupre Prorocul ce zice: caci in ziua cea rea, fara-de-Iegea calcaiului meu rna va in- conjum. Adeca: rautatea vietti acesteia, umbUi- rile caiei cei lalte pre care $i Apostolul din parte Ie-au numarat, care sint: curvia, prea curvia, za- 'Vistiele, uciderile cele de asemenea acestora "S&nt umbHirile caef celei late desfatate; pre- cum rasurile, strigatele, . desfatarile, laudele,· fluerile, jucarile, spalarile, imbracamintele cele - ea, liS· ile, Ie, ·a ia ri. is. le- Va sit :ea a- a· .at Ie si .IU la • " Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire 189 moi, pranzurile eele de· mult pret, lovirele in maini galeevile, cantarile fara de grija, a$ter- Imturile mOi, $i paturi de muIte feluri, nesatiul manearilor, uraciunea de frati, cea mai rea de cat· toate nepoeiiinta, a nu-si aduee aminte de eea din viata aeeasta niei odata. Aecstea sant umblarile acelei eumplite cai, pre care multi sant cei ee dilatorese pre dansa. Pentru aceea Si g.azda potrivita vor ana: In loe de desHitare, foamea ; in loe de betie, setea ; in loe de odihna chinuirea; in .loc alaute, plangerea; in loc de inearnosare, viermele; in loc de econo- . mia; in loc de a fi impreuna eu dracii ; in ioe de iscodiri de vrajitorii si deeeleialte a- fHiri izcodiri, intunericul cel mai jin afara, ghiena foeului Si eele asemenea Cj.cestora, carl stint pa$uni ale mortei, unde pre ale sale oi pre ai sai ucenici si prieteni, cari umbla in calea aceasta lata si desfatata. Caci ea niste oi in iad s'au pus zice, moartea ii va pre eiL lara noi fratilar iubiti, abatandu-ne de la eum- pUta acea cale, sa auzim pre Domnul zicand: nevoiti-va a intra prin usa eea stramta, zie voua: ca llluiti vor eauta sa intre si nu vor putea ... Si multe altele Domnul a zis si toti purtatorii de Dumnezeu. asemenea aeestora striga. Pre aceasta zi in minte luand-o Sfintii Muce- nici nu miluit trupurile lor; ci tot felul de munci au rabdat bucurandu-se eu ,rnadejdea cu- nunitor. Altii in pustietati si in munti. in postUTi 190 Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire ·Si intru feciorie s'au nevoit $i acum se nevoesc.· Nu . numai barba ti ci $i femei, partea cea mai .slaba, prin u$a eea stramta $i ealea cea necajitii au rapit Imparatia eerurilor. Deci cine .va rabda rusinea aceea, cand femei se vor incununa in ziua .aceea $i multi barbati se vor rU$ina? Ca aeolo nu este p.arte barbateasea femeiasca, ci fie- care plata sa va lua dupa osteneala sa. Si nu nu· mai in pustietaU $iin munU, aceasta s'au facut; .$i cu mult mai mult prin cetati $i in insule $i in Biserici multimele eelor ee s'au mantuit, au ca prin sarguinta fie-care intru a .sa randueala poruneile Stapanului . Ie-au pazit ... .Episcopii Si preotii $icelelalte randueli ale Bi- serilcei .. Imparatii, boerii, ineepatorUle stapa- niile ... · Ca . sti\Panul Dumnezeu nu a facut deose- bire, sau a cinstit pre unul mai mult de cat pre altut, ci a$a au zis: Ori unde vor fi intru numele meu adunati, adeca: in pustietati, sau in munti. sau in pe$teri, sau in tot Iocul stapanirei mele, aeolo sunt in mijloeul lor si cu danSii voiu fi pana la sfarsitul veacului; si in veaeul eel ee va sa fie, eu Ii voiu paste pre ei intru netrecuti veci ... Acel infricosat divan $i ne-amagit judeeator, cugetandu-l David, in toate nop til e patul Hicramile iSi uda $i ruga pre DumnezeU,zicand: Doamne sa nu intri intru jUdecata cu robul tau, nici sa voesti a zice: osanda mea cu mine este Iubitorule de oameni, ca de· toata raSll\lnderea . Ji ", v g D 11 51 p n s1 S n It s1 . Co p. al • Cl • '. i i I l Sftintul Efrem Sirul pentru a doua ventre 191 fHnd lipsit, pentru aceasta rog ,bllnatatea ta sa nu intri intru judecata Cll robul tau ... Ca de vrei sa faci aceasta, nu se va indrepta inaintea ta tot cel viu... Vedeti fratilor pre fericitul Da- vid, temandu-se .de ziua aceea Si cea.sul, Si ru- . 'gandu-se Si catra darea de seama gandindu-se. Oeci veniti si voi frati iubitori de Hristos, mal inainte de a veni ziua aceea, mai inainte de a se sparge targul, mai inainte de a veni Dumne- si va va afla nepregatiti. Sa intam- pinam fata lui intru marturisire Cll pocainta, cu rugaciuni, cu postire, Cll lacrami, cu primirea de ·streini sa-lintampinam, mai inainte de ce va veni el sine va aflapre noi ne gatiti. Sa nu incetam de a ne pocai si a-I ruga. cu du- rere, .si a ne pregati spre intampinarea Domnu- lui, toti impreuna barbati si femei, bogati Si sa- raci, robi Si slobozi, batrani sitineri. Vedeti sa nu zica cineva, ca mult am pacatuit . s1 nu am ertare. Ca cela ce zice aceasta, nu stie ca DumnezelJ a1 celor \!e se pocaesc este; caci ca p-re cei paditosi sa-i mantueasca au venit; cela ce au zis: Ca bucurie se face in ceriu pentru un pacatos ce se pocaeste; cela ce au zis: Ca nu . . am venit sa chem pre cei drepti, ci pre cei pa- catosi la pocainta. Si aceasta este pocainta cea a- devarata, a ne departa del a pacat, si a-I uri pre el. dupa cela ce zice: Nedreptatea am urat, si de dansa m'am ingretosat... Si aceea: Juratu-m'am si am pus ca sa pazesc judecatile dreptatei tale; 192 Sfantul Efrem Siru! pentru a doua venire l)i atuncea Dumnezeu cu bucurie il pre· ceIa ce se apropie la dansul astfel pregiHit. Vedeti, nu cumva indraznind cineva sa zicij: di nu am pacatuit, di cela ce zice aceasta, orb· este mijind pre se amage!)te, eli nu Stie cum it fura pre el satana, $i in cuvant $i in IUcru s: prin auz siprin vedere si prin pipaire $i prin ganduri. Ca cine se va lauda ca ne-intinata isi are inima, si pre to ate simtirile lui curate? Ca nimene nu este fara de pacat nimenea curat de spurcaciune, nimenea neV'inovat nici de cum in .. tre oameni, fara numai singur cela ce au saracit·· pentru noi· bogat fiind. 1:1 singuri este fara . de pacat, cela ce au ridicat pacatul lumei; eel a ce· ca toti oamenii sa se mantueasca; ceIa ce nu voeste moartea iubitorul de. oameni, cel mult milostiv si indurat, cel bun si i&bitor de suflet, cel a-tot-puternic, Mantuitorul sufletelor noastre. Tatal sarmanilor si judecato- rul vaduvelor, Dumnezeul celor ce se pocaesc, dOttfl,o,,; sufletelor aI trupurHor, nadejdea ce-· !7 • lor desnadajduiti, limanul celor cese inviforasc,·, ajutonlI ':,elof neajutorati, calea vietei; Cela ce· chiama pre toti la PQcainta $i des'pre nici unut din cei ce se pocaesc nu se intoarce. Catre a- cesta sa sdipam si noi, ca toti pacatosii caU au scapat catre dan suI, mantuire au dO,banditL Deci noi fratHor, sa nu ne desnadajduim de man-' tnirea noastra. Am pacatuit, sa ne, pocaim ... De milioane de ori am pacatuit, de milioane de - P r . e ell: >rb tie :ru :in ] ... it e e 1 i Sfantul Efrem Sirul pentru a doua venire 193 ori sa ne intoarcem sa IlC podiim. De tot Iu- erul bun sebucura DomnuI, iara mai ales suile- tul cel ce se podie$te. Ca pentru aceasta eu to- tul se plead. cu ale sale maini it chiama zieand: veniti catre mine tou cei osfeniti, cit pre eel ce vine dHre mine nu-I voiu scoate a- Cit zice: veniti cafre mine toti cei osteniti Si insarcinati $i eu va voi odihni pre voi Intru ce- tatea eea de. sus unde toti Sfintii mei intru mare bueurie se odihnesc!... Veniti la bucuria cea ne- gtaita, ne-povestita, ne-asarnanata! La aceJea, Ia care doresc ingerii a privi, nnde sunt cetele $i randuelele dreptilor! Acoto in sanul lui , Avraarn pre cei ce rabda necazuri. pre- cum pre Lazar, cel odinioadi sarac! Acolo se var desc'hide cornorite bunatatilor mele cele veciniceL. AcoJo este Ierusalimul cel de sus, maica eelor intai nascuti! Acolo estc fericitul parnant cc- Jor blanzi!... Veniti catte mine toti $i eu va voi odihni pre YOi, acoto sunt toate ne- imperechiaie, . unde sunt· cele lumina te lui Dumnezeu ptacutc. Unde nirnenea nu esteearele sa asupreasca, nici sa tidincasdi.. Uude nu este pacat nici podiinta; t1ude estc lumina cea ne-apropiaHi si bucuria cea ne-grai- til. f'ericiti cei ce plamd... PlangeU; pocaiti-va, illtoarceti-va catre mine, ell vr. voi odihni pre vOi, unde nu mai este uurcrt! nici lacdimi, tiici tanguire!... Intoarceti-va fiii oamenilor !)i eu va 13 194 Sfantul Efrem Sind pentru a doua venire voi odihni pre vol! Uude nu este parte b a r b a ~ teasca si femeiasca, unde fiU mai este dirt vol niel moarte niei post nici galceava, nici prieini, nid Plzma; ci bucurie si pace. odihna ~ i veselie... In- toarceti-va dare mine Si eu va voi odihni pre \ioi, unde este apa odihnei si loe cu verdeata $1 via cea de DumnezeuI tuturor lueraHi, intru acel fericit pamant al eelor blanzi, intru care eu via cea adevarata oddislesc, al careia lucrator este Tatal, pre care-l auziti zicand: Veniti toti eei oste- niti Siinsarcina ti si eu va voi odihni pre voi,· unde cste viata cea nestricacioasa Si veselia tutnTor bunataUlor! Veniti dHra mine toti cei osteniti Si insarcinati ~ i ell va voiu oalOOj pre voi r Unde cste singura dragostea, bucuria cea de-apururca, veselia cea vecinica. lumina cea ne-inseraUi, soa- rele cel ne-apusL. Luati jugul meu asupra voas" tra, invatati-va, ca bland sint si smerit eu inima ~ i Yeti afla odihna sufletelor voastre! Unde este glasul celor ce praznuesc? Unde sunt comorile' intelepciunei si tainele cunostintei se descoper? Veniti catre mine toti Si eu va voi odihni pre vOl. Unde sunt darurile cele prea mad. bucuriea cea Ite-asamanata, veselia ne-prefacuta, ·aauda ne· sfar$ita, slavoslovia ne-incetata, multarnirea ne· povestita, Cllvantarea de Dumnezeu ne-curmata, Imparatie ne-s,fansita. bogatie ne-marginita, vc.ci ne-trecuti, adanc de indurare, noian de mila sl de iubire de oameni, care de guri omenesti a se grai nu se poate, fara numai' prin gandire a se arata._ J J J ., • . ~ J i '1 .; • j "\ , .( I - :1 :i • J , . Siantul Efrem Sirut pentru a d,oua venire 195 Acolo sint milioane de Ingeri, prazniceie ce- lor intai nascuti, scaunele Apostolilor, adunarile Prorocilor, cetele Patriarhilor, scaunele Muceni- eilor, laudele drepiilor... Acolo sint toate inee- :patoriile, stapaniile $i randuelile... Palat s'au ga- tit, veniti catre mine toti cei ce flamanziti in- 'seto$ati de dreptate $i eu va voi satura pre voi ,de pre care Ie-aii dorit: cele ee oehiul :nu Ie-au, vazut . $i urechea nu Ie-au auzit si pre inima omului nu s'au suit 1... Ca Ie-am ga .. tit eelor ce se pocaese de eatea lor eea rea •.. A- ,eeasta Ie-am gatit eelor ee miluesc $1 eelor sa- raei cu DuhUl...· Aeestea le-amgatit eelor ee -plang intru poeainta. Acestea. Ie-am gatit eel or :goniti pentru mine $i elevetiti $i ocarati... Veniti ,catre mine toti eei insareinati, $i scuturati si le- padati ,de la voi sarcina ,'paeatelor: ca nimenea 'care scapa catre mine ramas insareinat, ci, au lepldat reaua obicinuinta si au desvatat me$te- : ! :$ugul pre care rau rau fost invatat de la diavollll 'si s'au invatat de la mine mestesug bun •.• Vra- jitorii apropiindu-se ae mine, au lasat vrajitoria. Vamesii 'au parasit vamUe $1 au aleatuit· Biserici. 'Oonitorii au in-ectat de a goni, $i au primit a fi goniti. C:urvele au' urat eurvia sl au iubit intreaga 'intelepciune. Talharii ,au lepadat ueiderUe, des- vatindu-se de me$tesugul eel talharesc $i au l11at ·credinta cea curata $i s'aufacut locuitori a1 raiu· luiL. Deci veniti $i vol eatre mine, ca pre eel ce 'vine catre mine nu-i vol scoate afara! " I II ' I! " :1 d 1\ ') ,I ., :1 I I j I \ I 196 Vedenia unui om al lui Dumnezeu drept mlnunat AU auzit iubitorilor de Hristos, bunele Higadu-' cele dulci ale Mantuitorului su .. fletelor noastre? Cine au vazut vre-un taUica acesta iubitor de fii? Cine au mai vazut vre-un doctor bini ca acesta ?.. Deci veniti sa ne nam si sa' cadem catre dinsul, marturisindu-ne. pacatele noastre. Slava iubirei lui de' oameni, slava indelung rabdarei lui si pogoramanttdui luU SJava indurarilor lui! Slava Imparatiei lui! Slava,. cinste Si inchinaciune numelui lui in veci, amin! .. lara.si zic,$i a zice nu voiu inceta; ,sit nune . trandavim noi padltosii, niei sa nu ne temem; sa nu incetam strigand ziua $i noaptea ell lacrami, . ea 'milostiv este $i ne-mineinos, $i va face ne- gresit izbandiri, eelor ce striga catre dansul ziua el este Dumnezeul eelor ce se pO" caesc, Tatal si Fiiul si Siantul Duh, lui i se Cu- vine slava .$i stapanirea in vecii vecHor... Amin . . -" (' (--,)?;..:; --! ' ,;"- 10, ," / 'elella unui om al lni "Banezan drept ,I minunat - "Acest om at lui Dumnezeu, sculandu-se pre la. miezul noptei, sedea gandindu-se. Si luand minte SPre inaltimea ceriului, fiind luna si lucind stelele pre eer, cum sedea siilgUT a, minte de pacatele sale si de ziua cea infricosata a judeditei, plAngea cu tanguire; $i vede ca de- odata s'a riidcat taria ceriului ca 0 panza $i a va- zut pre Domnul nostru Iisus stand In ( 1 i t flat - lu- u- ca .m Ie, li, i! i,. •• e i I ' I , I ' Vedenia ullui om al lui Dumnezeu drept §i minunat 197 vazduh intru Hirie, imprejurul ,lui sta' toate \ eu fridi $i eu clltreniur: IngerU, Arhanghelii, Stap.aniri ca in rand de razboiu stand eu multa f rica. Dupa aeeasta, a faeut semn Domnul unuia din ingerii ineepatori deeete, a venit aproape de dansul fiindinfrt.:. inspaimantat de fridi a zis Domnul ditre • dansul: MihaHe, Mihaile, ineepatorule al sezarnantuJui meu ... , ridiea impreuna eu eeata ta, Scaunul eel in ehipul foeului al slavei mergi in valea lui Iosafat it pre el spre Dunmezeiasea apropiere a venirei' mele, eaci a sosit eeasul judeditei, ca· sa primeasca f:e-eare dupa luerurile sale. Si fa' aceasta de graba, trudl la usa a sos1t ziua cea mare a venirei mele: Eu voiu raspHHi celorce s'au inehin'at lilor$i pre mine facatorul m'au tagaduit!, S1 au cinstit pietrele lemnele' Si au sluHtlod... menea si eelor nOi iudei 1) eelor ee zie ea sunt· 'iudei Si nu sunt, ei adunare a satanii urmatori ai mineinosilor proroci. Aeestia se vor sdrobi toU ca vasele olarului: eritieii, eretieii si eei ee auindrasnit a rna desparti de Tatal meu, Si eei ·ce au indrasnit a pOgori pre Mangaitorul Duhul meu intru zidire. Vai lor di munea ii asteapta pre eU ... lar iudeilor eeloree m'au rastignit $i nu llv.crezut intru tiline, aratat rna voiu face lor, ea mle mi- s'au dat puterea, cinstea stapanirea. 1) 198 Vedenia unul om at lui Dumnezeu drept §i minunat Eu voiu judeea eu dreptate ... Iudeii zieeau eanlt eram rastignit; Ua (adiea vai tie) eel ee striei Biseriea, mantueste-te pre tine insutiL A mea este- Izbanda, eu voi ra.splati pre neamul cel rasvratit $1 rau, iI voiu judeca si-I voiu mustra, si de muWt rusine. i1 voiu umplea sl in eumplita pedeapsa n ,,·oi da, ea nn s'an poeait ; ca Ie-am dat vreme de poeainta, $1 nu m'au ascultat. Eu pre ueiderea lui Cain voiu izbandi, cli podiinta Ie-ant dat lor so roc de vreme, c.a sa se poeaeasca $f n'au Iuat aminte... Eu s!nintr voiu izbandi. Aeeasta . SI sodomitenilor o· voin face, care au spureat vaz- duhul $1 pamantul eu putoarea lor ... Eu am ars Sodoma Si Oomora si iarasi it vol' arde en foe desavarsit ; pentru ea stau intors des- pre duleeata Sfantului Dub $i au iubit eurviea 61 desfra.narea diavo1ului ..• En voiu raspUiti curvan- tor eelor neOOn! sf tntuneeati eu mintea, care umbla turbati dupa muieri, si celor ee nn se in- destuleaza en femeHe lor, ei alearga ca nebunii' pentm lipsirea lor de minte, Si-i trage sataoa ca. un frau intru adanenl focului si nu se tern de in- frieosata eaderein rnanele eelui Eu eu manie §i cu· amenintare voi veni asupra lor!... Ca pocainta Ie-am dat lor si nu stau po- dHt... Aceeasi voiu face si talharilor, care au fa- eut ucildere. Eu pre toti lucratorii fara de legilor t cei ce au facut multe rautati §i nu s'au pocait, tartarutul it vol daL. Eu Ie vaiu a,rata lor cum ) '. t , i ; Vedenia umd om at lui Dumnezeu drept minunat 199 se euvine a se supune lui Dumnezeu porunci- lor lui; did tutufor le-am dat podHnta §i n'au luat aminte Ia dansa. Unde este lucrarea lor? Si pentru di n'au pazit porunca ee am dat lor, ci m'au defai- mat, $1 eu ii vo;u umplea de multa $i ciune $i de aprinderea durerilor ! ... Datu-Ie-am lor pilda pre fiul eel curvar pre alti multi, en sa nu se desnadajdu'iasdi, iar e. m'au despretuit $i' poruncite mete Ie-au tagaduit ;;i s'au intors de dare mine. au iubit desfranarea $i pre mine m'au urat, Sf s'au faeut robi panteee!ui. Deci, dudi-se in foeul pre care $i l'au aprins t .. lara pre eei ee s'au savarsit intru pomenire de din. Eu it voiu dain grea turburare, pentru di pacea mea nu a iubit, ci eu urgie, manie si ama- racinne ei-au viata .lor ... Eu gata sunt a Ie raspUHi lor, pentru ca nu s'au rU9inat si nu s'all umilit .. lara pre asupritori, pre dimatari $i pre iubitorii de argint, care pricinuesc a doua siujire de idoli, n voiu pel'de de tot \ oiu isbandi asupra lor, ell mania mea f;ind ca $i-au pus nadejdea in aur, lepadandu-se de ea si cum eu n'a:)i fi ingrijit de dansii. En voi apuea pre eei ce soco· tesc a fi si cari zic ca nu este invierea mortilor, si pre cei ee zic, di se face mutare a sufletelor in aIte trupuri (metempsihoza); si pre toti acestia, in Ghena ii voiu trimete.Si atunce:l yotu arata lor invierea mortilor L. 200 Vedeoia unui om al lui Dumnezeu drept minunat Si pre l)i pre l)i pre eei ce cauta in stele $i gaeituri. ii voiu sfarama eu pier- zare silnica l)i se vor vantura in peire !... Iar pre eei ce beau vinul ell eanUiri l)i eu muzici, eari de . mine s'au lepadat. Ii voitt pierde l)i ii voiu arunca .intru adane ... A mea este izbanda. Eu voiu ras- plati fie diruiaea un drept judeditor.:. Vai eelor ce dlnta eantari l)i joaea Sivorbese .sii, si eelor ee se mandrese si joadi dupa lor; ell dreptate si Hira nWirnieie Ii voiu arde pre dansii, fiind di eu adevarat i-am chemat]a po- diinta .si nu m'au ascuItat, ci ma batjoeurea; eaei tuturor am pus mila l)i poeainta 5i niei de cum n'au luat amintela mine!... Jar pre eei ee micso- reaz.a Dumnezeestile Seripturi pe care din Duhul meu Ie-am varsat prin gurile 'Sfintilor mei.· Ii va euprinde pre danl)ii intunerie si pacIa, si viermele Je va manea inimile Jor! fUnd ea si-au batut joe si au ras de poruneile melc : si eu voill rade de dansii, si plini derul)ine fUnd foeului ii voiu da! f:)j pre aeei ee umbHi la vrajitnri si fermeeatori ea la doetori, si iSi pun nadejdea Ia eutit, ia baerisi sf in serierile lor, si la aIte oareeare de aeest fel. pre fie care din ei ii voiueertil, si vor eunoastc ca trebue a nadajdui intru Dunmezeu iar nu in fapturile lui; ea nu s'an smerit mie, si m'au desfai- mat neavand ei niei 0 tarie ... A mea este izbanda. Eu Ie voiu rasplati lor ... Iar imparatilor Si boeri- lor ea-re pururea rna amarase eu nedreptatile lor, intm numele meu voiu rasplati lor; eaci au na- 1 , ( I C 11 n I. t( U L Pl m ea Si va H ')i gr: Si ca t • , • , Vedenia unui om aI lui Dumnezeu drept §i minunat201 dajduit eu mandrie intru, nedrepUitile lor cu de- faimare au nedreptatit pre norodul meu si au Iuat daruri $i au prefacut dreptatea intru nedreptatc . Iar eu asa voi face,' ca stapanirea mea nu pri- meste daruri : deci dupa rautatealor Ii voiu pier·· de pre dansii ea un si atllncea , vor cunoaste en sunt iJ;lfricosat iau duhurile boerilor $i eu sunt mai decat toti im- paratii pamantului, Vai lor! cit in munca vor merge! Caci scrasnea cn dinti. asupra dreptiIor, Si au varsat sange nevinovat al fiilor $i al ficelor lor!... Vai niHmitilor care nu sunt ca ur gia mea voi varsa asupra lor si asupra naimitilor care au furat SfifiIteIe scaune; di ilelegiuirile lor striga catra mine ... Faptele lor turbura Scal1- nul meu cel in chipul focului, nedreptatile lor pana la ceriuri s'au suit, si de vorbele lor cele sminti- toare se infricoseaza Heruvimii, care intr'o clipea- 1a de ochi trimet cate 0 hula la inaltimea mea. Lupii eei grei, cei tari in cerbice si ne-Hiiati im- prejur Ia inima,care via mea au sHiramat Si oile mele Ie-au risipit. .. Pastorcsc aurul si argintul, Cll care si·,au ca$tigat vrednicia lor cea Arhiereasca. $i 0 I. ... cat va fi munca acestora $.icat de mare va fi plangerea lor 1... Eu intru manfa urgiei meIe ii. vot turbura pre ci... Ca$tigat-au oi Si boi cai - ')i gradini strieacioase, iar de oile mele nu s'au in- . , grijit. Eu voiu eerta-'eu toiagul fara de legile lor, $i cubatai nedreptatile lor ... Infricosata esJe mun- ea acestora, deasemenea cu a lUi Antihrist!... 202 Vedenia unul om al lui Dumnezeu drept minuilat.· lara pre Preotii cei ce vorbesc vorbe de ras $i sa sfadesc in Sfintele mele Biserici, in foe ii voiu. arunca in tartar ii voiu cufunda!>i ca vasele oJariului ii voiu sfarama I. .. Eu vin aducand jUde- eata mea: :Eu am venit voin veni, dar care se va afla vrednic ca sa rna intampine pre mine ? Vai celor ce sant intru fara de legi $i vor eadea in mainele mele L. Ca fie care va veni inaintea· mea gol sl descoperit. Unde atuncea sa . va arata neru$inarea lor? Cum vor vedea ei fata mea $i unde este rnsinea lor? Apuea-voiu $i pre cei ce gandese. ca sunt mo- nahi, care eu multa Ienevire umbland mint lui . Dumnezeu si oamenilor: dici unele au fagaduit,. Si dimpotriva au lucrat. :Eu pre acestia ii veh! prinde ca eu o· undita sl ii voiu zgudui ca aeruI din nori, si intru adanc ii voiu trimete; dici nu s'au indestulat de insusi pierzarea lor, ci $i altora s'aufacut sminteaIa de pierzare. Bine era lor a nu fagadui, ca $1 diu vietuind cu desfranare sau amestecat in necuratenii ... A mea este izbanda r Eu voiu rasplati eelor ce nu voesd a se pocai, si Ii voiu judeca ca un drept judecator I. .. Aeestea zicand Domnul eatra atihistratigul Mi- hail si auzind cele-Ialte puteri aces tea cate au at iu. te '- • Ii v a a Ii .y 1 1 1. l I t • i Vedenia UDui om at lui Dumnezeu drept §i minUDat 203 (rica sl eutremur i-au euprins pre toti ingerii .. Dupa aeeasta a poruneit DomnuI a'i aduce lui sta-- rile ItJIt1ii· dela inceputul' zidirei sj dupa aeeasta porunea, Mihail indaHi dueandu-se Ia Casa aseza- mintulul, Ie-au adus, fUnd ea niste val uri mari de panza invaluita. Apoi Ie-au pus inaintea fe1ei Dommnului, stand imprejur eu friea si eu eutre-- mur toate puterele eere$ti ... . Si priveam (ziee omul minunat) cum desfl$ura. Domnul faptele veaeuriIor $i eele ee erau. sedse in ele ... Deei IuAnd veaeul intaisi desehizand zi- eea: Aieea s'au sens intai acestea : Tatal, Piut ,1 SfantuI Dub. Un DUllll1ezeu in trei fete. Fiut nascut din Tatll si' faeatarul veaeurilor. Citei cu, y - .- Cuvantul Tatllui s'au asezat veacutilor; cu Cu- ,-antul Tatalui ceriurile s'au intl..-jt $1 tot pamantu) Sf cele de desubt, marea si raurile,. $1 toate eele ce sunt, si eu Duhul gurii lui toatl puterea lor ... PuUn dupa aeeasta, desehizand cartea zicea: Ai-· eea s'au seris inehipuirea lui Dumnezeu eelui ne- ,,'azut, a. intaiului om Adam eu Eva, femeea lui. $i treeapd putina. parte as cartei, a' zis ~ Poruhea . . lui Dumnezeu Atottiitorului sl ZiditoruJui tutUror- eelor vazute si nevazute, s'audat lui Adam acea- sta lege, "Ott ineredintare de a plzi eu scumpltate cUre Dumnezeu, $1 de a .eugeta ca Dumnezeu e s t ~ mai pre sus de cat el. $i iarl$i treeand de aieea au 204 Vedenia wlUi om al lui Dumnezeu- drept Iii minunat .zis: Ca.lcarea de porunca pre care a calcat-o '0- chipuirea lui Dnmnezeu, adeca omul carele este chipul lUi Dumnezeu celui. nevazut, amagindu-se mai mult din lenevire putina ingrijire, cazand s'au scos din raiu cu dreapta cu hot a- riJrea lui Dumnezeu,pentru ca sa nu fie el nevred- t!!cul dllcatorul de porunca, in mijlocul atator bunatati L. trecand mai inainte zise: S'au sculat Cain asupra lui Avel l'a omorat pre el . eu sfatul diavolului; datoreste focului. Ghienei, iara Avel va trai. in veci!... Si mai tredind putin zise: Pata binecuvanHirei lui Sit icoana sfinte- niei lui Enoh mai inainte inchipuirea inaWirei -mele, Enoh ... Si la cartei era seris : "Car- -tea veaculuiintaiu". lar in urmatoarele veacuri sant faptele oamenilor, eele ce Ie-au lucrat _ intru vremelniea viata;moartea vieata, nelegiuirea dreptatea, smerenia trufia ; dase-vor fie carora dupa lu- cdlrile lor... In acest· chip veacurile. lara tHnd veacului celui din urma, incepu- tut rautatilor al nemilos- tivirei $i a grairei de rau $i a grairei in ... -$i- inaintand zicea: Oamenii veacului acestuia: rai 'pizmatareti,spurcati, pangariti eu sufletul eu trupul; mincinosi, avand dragoste' in inima graese cele rele ; amagiri curse inbuzele lor,Si in inima cugeta cele rele, care indrepteaza precei . necredinciosi . pentru daruri ;curvari, prea -curvari. Tobiti fiind de sodomiceasca curvie; 1 ] 1 J ] ( t C I1 at - 0- te >e Id i- 1- " U i :1 i ' , I, 1 • i Vedenia unui omal lui Dumnezeu drept §i minunat 205 vai lor!'" Si iara$ mai desdoind cartea $i. mai lnainHind putin, zicea: cu adevamt au covcir$it acest veac din mma cu nedreptatea si eu rauta- tea, pre cele tre.cute. Iarasi mai trecand pufn,in carte zicea: Elinii care s'au Inchinat· idolilor, se vor sfarama cu leninul, cu sulita $i CU piroanete care au bagat inpainea mea cea de viata fadltoa- t'e (care este trupul $i sangele meu) care II ra- llesc cei ce se impartasesc cu nevrednicie;Si tre- cand putin .... $i..;au ridicat capuIuitandu-'se in cartea veacului $i zicea: Doi-spre-zece hoieri ai marelui Imparat, albi ca care au tur- burat pamantut, $i $i au astupat gurile hia- . relor, au ucis baIaurii, au povatuit orbii, au tndes- tulat pre ceifHimanzi $i ·pre cei bogati i-ali de$er- tat (a<,Ieca i-au facutmilostivi spre saraci). 'Cei ce au vanat pre oameni si Cll Dumnezeasca insuflare i-au inviat din moartea pacatului; multa va·. fi , plata lor ... Si putin mai tredind imiinte, zicea: A- ·Iesu-s'au cei .iubiti $i marturisitori mie - dragos- tea lor cea prieteneasca pana Ia ceruri, i,ubirea lor pani la scaunul meu, dorinta lor in inima mea. Deci slava mea si stapanirea mea cu dansii.. Si iarasi intorcand cea mai multa parte a eartH Omul iiind cu dreapta credinta ocarmllirea cetatei munti, tOM Jlnparatiet s'an aflat slujind dragostei' mele . • diruia i se cuvine Imparatia ceruriIor, ca unui rav- nitor $i urmator al lui Hristos. (Acesta este impa- i '" ,i 206 Vedenia unlll om at btl Dllmnezell drept Iii minunat ratul care au sa-{ puie Ingerii dupa caderea tur .. dlor, precum zice Sfantul Andrei cel nehun pentru l1ristos). Dupa aceasta cele mai multe lasandu-le, zicea: Mireasa mea cea prea frumoasa! (adeca Biserica) impodobita si cinstita, pre care multi 'carciumari s'au silit sa 0 carciumareasca Si prea ,curva sa 0 arate ; iar ea de Mine nu s'a lepadat si impotriva eresurilor celor de multe feluri s'a in- trarmat Sf Ie-au surpat, si- de pe piatra care este 'intemeiata nu s'au clatit, nici portile iadului nu -0 va birui ... ; . Iar dupa aceastaau grait $i pentru pacatoSi, precum arata cuvintele cele insemnate' ale oame- nitor celor buni $i a celor rai, pre cUi moartea i-au inchis $i ell pocainta nu sa'u spalat. Si cartea avea mai inW scrise lucrurile oamenilor buni, iar dupa acestea erau. scrise fara de legile oamenilor eelor rai, ca nisipul marii cu multimtm lor; pre -care trecandu-ie Domnul' lisus, se supara' foarte cUitind cu caput Si suspinand. Si statea acea in- iricosata muUime ·a ingerilor inspaimantati ioarte, - de cutretnur de treeerea cetirei veacu- 'Jui de apoi, zicea: ca de cand s'a inceput acest VP3C, eu mtdta si eu grea nevoe de pacate se cu- prinde c<'P multi parte a acestia. Ajun- ·ge; cad cartea naturei omenesti dupa injuma- 1atirea ei ca este plina de fum si de nevoi, plina ,de pizma si de ucidere,plina de minciuni $i de :dusmanie si de pomenirea de riu $i de toate alto J 1 r 1 p g :p ... It ci D ta ce .m, Dl ·to· .ap lui tee eel ... ma it Vedenia nnw om. at lui Dumnezeu drept minunat 2IJ7 · roo Vacate urate. Pentru aeeasta eu injumatatirea ei u desavarsit voiu taia eu totul luerarea ei. , e, Acestea zieand Domnul .au porn.it pre Arhan- · ;a ghelul .Mihail ca spre judeeata ... Si indata au e$it • ti Mihail eu toata ceata lui, tHnd cu sine neeuprinsul '::\ Scaun, impreuna cu ceata lui, care este nenuma- rata $i pre care nu 0 va indlpea tot pamantul... S1 too mergand zicea: Sfant, Sfant. Siant, Infrico$at, :e Mare, lua.1t, Puternic si prea Proslavit esti in .u vecii vcdlor L. Si in data au trmes pre 'Oavriil, eu ceata ll.i dreptate. Si incepatorul aeestei Dumnezeesti cete se numea Uriil, cae eel ales ell numele ... Dupa aceasta a venit inaintea fetei Domnului prea prosHivita sa Cruce, stralucind ca un fulger infricosat Si era mare Slava ei, avand bun a mi- reazma. $i se aducea in mijloeul celor doua eete" a SUipaniilor $il a Puterilor, eu prea mare einste. Si mergand ele, era a vedea. infrico$ata privire, dici acelora era cuprinsa de multa frica $i cutremur. Si cand se despartea ele eantausi ziceau: Inalta-te-voiu Dumnezeul mell, Imparatul meu si bine voiu" euvanta numele Tau, in veae $i in veaeul veacului. $i cealalta raspundea $i zi<;ea: Inaltati pre Dumrtezeu ceata • v $1 va "inchinati la a$temutul picioarelor lui, ca Sfant este: Aliluia, AliIuia,. Aliluia L. Si dupa aeeasta s'a. dat Dumnezeeasca l10rundi eatre Arhangb.elul MiH"ail, si stand inaintea fetei Domnutui, fiind gata elin chip de osta$ de a por- ni, avand ineinsa scularea, $i era aeea seulare deca din mortO cao piele subtire sehimbata, in- launtruera ca eenmja eea obieinuita, foarte var- nat· - A In- Ca $i ete .lui ni- te .. re, de m, iu, lta. v ea tei )f- .a- n- IT- Vedenia unui om at lui Dumnezett drept l?i millunat 209 toa2ia pre partea din afadi s'eriea mor- til or, iar pre cea dintauntru, viata eelor adormi\i in bunacredinta ... Si Iunnd Domnut in sale scularea mortiIor, a suilat de tr-ei ori intr'insa $i teri cuvinte a gdHt catre dansa Si a dat-o lui Mi· bail infricosatului Inger zidind : Ia trambita a- ceasta si mergi Ia Iocul capatanei, intru care prea curatele Mele maini Ie-am in tins, si stand trambiteaza de trei ori si sa staL Si aceasta zi- dindu-i, s'a dus eu sarguinta. .. Dupa aceasta au chemat aWi ceata, care se chiama "Incepatorii" .. Si zicea celui mai mare al lor: Tie Hi zic, luand Dumnezeeasca ta ceata stai in toata lumea, ca sa rapesti in nori pre toti SfiQtii de Ia rasarituri ,i dela apusuri, dela miazazi si de Ia miaza nOajJte, $i sa-i· asezi in ceasul trambitei in vazdnh spre in- tampinarea venirei Mele ... Dupa aceasta au dat semn prIO ingeri, Soarele $i Luna sa se intunece, stelele sa cada, raurile si marea sa se· usuce, toate cele ce sant pre pamant sa se piarza, si sa se sfar.seasca. Pre urma a cautat dreptul JudedHor, spre pamant, si iatl! a vuzut ceata, intuneric, pJangere si vaete si o3teneaJa oamenilor, din mut- ta tiranie a satanei ; caci balaurul ingamfat fUnd 14 210 Vedenia unui om al lui Dumnezeu drep-t §i minunat . de mandrie, de nebunie de furie inghitea (man. ca) pe toate fadimandu-Ie, ca verdeata burueni- lor. Si mai ales cand vedea pre ingerii lui Dum- nezeiI pregatindu-i lui focuI cel vednic ... Deci vazand acestea dreptul' Judeditor, IndaHl a poruneit unuia· din ingeri care era inirico:;;at si vederea lui' aspra ingrozitoare Si acesta era capetenia a unei cete de ingeri, 81 i-a zis lui: Mergand, ia cu tine toiagul Meu si sfarma si· si ia impreuna eu tIne si nenuinaratele tale randueli eeJe mari,.:;;i dillito. pre marea cea intelegatoare (adica in· toata lumea)si prinde pe Balaurul ell toiagul puterci mele dupa porunca Mea,Si il raneste eumpJit si pre toate duhurile lui cele necurate legandu-Je 5i ridicandu-i pre toti sa-i imprastii prin puturoase- Ie munci. Si mergand acesta, a prinspe Balaurul intunerieului impreuna eu dracii lUi Si iI dueea 1.l focul Gh.ienei ... Dupa ,aceasta a zis Domnul catre Arhanghelul ce tinea Dumnezeeasca trambita, sa trambiteze; at unci de naprasna s'a facut multa tacere in ceasul acela, ca si cum toate s'au pustiit. Deci a mai trambHat, toate trupurile mortHor s'au aflat intregi. Si a trambitat a treia oara: si s'a p'ornit Duhul Domnului din 'giasul trambitei, $i a intrat in fie care trup, Si spaima si hid! a cuprins pre toU de glasul trambitei. Bi tremurau eele de sus si cele de jos si se ingrozeau cu totu1. ... 1 1 " s i. ti r Si s'au sculat mortii intr'o clipeaHi de ochi ·it l Vedenia unui om al lui Dumnezeu drept minunat 211 de a diror povestire fratilor, fridi este de a grai: caci cand stau ei, cuprindea toata fata pamantului .. Si precum ploaia impestritata, asa se pogorau ce- tc.le iegheoanelor de ingeri din ceriu, la Scaunul pregatirei,. strigand intru tarie si zicand: Sfant, Sfant, Stant, Domnul Savaot! Plin este cerul parnantul cte Slava Ta!... sta tot norodul cu fridi Cll <:utremur, privind de sus Ia nenumara- teie cete de ingeri, si spaimantandu-se de· acea stapanire infricos_ata si pogo rare pre pamant... Deci cum priveau toU de sus, fara de veste s'a facut tunete si fulgere in valea drep- tatei, &i i-a cuprins "pre toti mare frica si cutre- mur si multa nepricepere. Si indata s'a ridicat taria cerului si de-odata s'a aratat cinstita Cruce stralucind. mai mult de cat .- .. Soarele, slobozind raze stralucitoare si buna mireazma si se ducea . . de Sfin1ii ingeri.$i dupa pu1ih s'a facut cantare lauda de obste, zicand: Bine este cuvantat cel <:e vine intru Dumnezeu este Domnul $i s'a aratat tuturor oamenilor, Judeca- toru) si stapanul si Domnul pacei ... . / $i aceasta cantare facandu-se cu tarie, iata Ju- -decatorul s'a aratat pre nori, l)ezand pe Scaunul slavei sale, si din multa stralucire s1 curatie se in- ilacara cerul si pamantul... din multimea mor- tilor care inviase, fara de veste se ridicau in sus se rapeau de nori in vazduh intru intampinarca Domnului; iar multimea cca ramasa jos ne-rapita "in· vazduh plangea cu ca nu s'au invrednicit ··i ii .jl 212 Vedenia unui om at lui Dumnezeudrept ,i minunat a se rlpi $f ei; sf er:lU intm durere si intristlre sufletele lor. PIecau genunchile Ja Jude- catorul Si iarlsi se radicau .. Si dupa ce a sezut Judecatontl pre Scaunul slavei sale cei infricosate, au statut imprejurul lui toate Puterile cerurilor ell multa frica $i cn eutremur. Si eei ce de nori se rXpisera spre Dumnezeeasca intampinare a dreo- tuIui Judecator. s'an pus toti de-a dreapta, iar care na sa'u in vazduh, cea mai parte, despartit dintre ei si s'au dat focului G.hie- nei, a fi judecati . (acestia sant padnii eei ce n'au erezut in Dumnezeu). far ceflalti . s'au adunat de-a stanga Judecatorului si e·rau acestia cei mai multi iudei Siboeri, ariIierei, preott, impirati, cle· riei si multime' multa de monahi $I mireni, care stateau cu multa . rosine so ocarau· pc sine tlca- pentru a lor pierzare. Asa avandu-si fetele pline de rosine se sflra- mati ca Si cum ar. trage de moarte, foarte tare Stt- nand, iar altii sforaind ca in somn schitnbindu-se $i toti eraucuprinsi de multi durere, de plans de nedumerire si de .desnadijduire, $i niei unul nu avea niei 0 mangiiere buna L. lara cei ce' stateau . de-a dreapta JUdecatorului, toti erau frumosi, lunlinindca Soarele si stralueincl mai- mult -de cat fulgerul ; toti cinstiti $i prosHlyti, albi ca lumina, infocati de fulgerul luminei strllucin- du-se cu tot adevarul, sf de nn indrlznesc a zice, calnsu$i Judeditorul sf Dumnezenl nostru. Deci indata uitindu-se de amindoua partiJe , ~ - It .ll : e · - · ( · ., I .. I Vedeniaunui otD allui Dumnezeu drept ,I minunat 213 iufr,co$Cltul Judecator, la cei din dreapta privjnd ,en bueurie a zambit; iar vazand pre eei din stan- :gao &'a turburat eu mulUi. urgie $i $i-a intors lata sa despre dan$ii ; $i strigand eu glas mare, zicea ~ i t r a eei de-a dreapta : veniti bine-euvantatii Pl- rintelui Meu de mO$teniti imparatia Mea cea gati- .til voua,mai inainte de intemeerea lumei ;caci "am fliminzit $i mi-aU dat de am mancat; am insetat $i m'ati adapat; strein am fost $i .. m'ati J!rimt; gol am fost $i m'ati imbracat; bolnav am fost $i m'ati cereetat; in temniti am fost $i a'ti venit la mine"... $iraspunzand aceia, au . zis : DoaJtme, eand te am vizut flamand $i insetat $i te-am adapat $ite am hranit; strain $i te-am pri- , mit; gal $i te-am imbracat; bolnav $i te-am eer- eetat, sau in temnita $i am venit la tine" ? •. ,,Atuneea raspunzand· Domnul nostru lisus Hris- tos, a zis lor: Amin, amin zie voua, intrucat ati faeut unuia dintre aee$tia mai miei frati ai mei. mie mi-ati faeut... Apoi intorcandu-se eu iutime eltre eei de-a stanga, a zis lor: ducet(-va.dela mine blestematilor in focul eel vecinie care este gaut diavolului $iingerilor lui! Ca am flamanzU $i nu mi-ati dat sa manane, am insetat $i nu ~ r a t i .a.dapat; streinam fost $i nu m'ati primiti gol am fost $i nu m',ati imbraeat-; bolnav am fost $i nu -m'ati cereetat; in .temnita am fost $i nu a-ti venit la mine... $iraspunzand ei, au zis: Doamne, eand te-am vizut flamand, sau insetat, sau strain, sau gol, sau in temnita.$i nu am slujit tie? Atuncea- 214 . Vedenia unui om al'lui Dumnezeu drept minunat raspunzand Domnul, a zis lor: "Amin, amin zic voua: intru cat nu a-ti faeut unuia dintre' acesti frati ai mei mai mici, nici mie nu mt-ati facut: Duceti-va de la mine eei intunecgti ai pamantulUi,. in tartar un de este serasnirea dintilor; acolo va fI vaiul'$iplansul eel nemangaiat L." Aeestea zicand $i hoHirand Domnul iata ea de naprazna pre dinaintea fetei sale din partea rasa- ritului, isvorat un rau de foe mare $i infrico$at eu tarie mergand spre apusuri... Si era Iatimea lui- ca 0 Mare mare . $i larga ... Deci eei de-a stanga foarte tare s'au eand curgea; raul eel' de foe ·.$i tremurau foarte mult,· fiind intru nepricepere, si Ii se schimba min tea ca intru 0 uimire. .. Si indata . infrieosatul Judecator a poruncit, caprin mijIoeul rauluicel- de foe sa treadi paditosii, . ca prin foe sa se cerce ei. Si intai eei ce sta de-a dreapta a inceput a se. cerca ;$i trecand toti prin mij]oeul focului s'au aflat ea auml eel curat $i lucrurile· 'Jor nu s'au ars; Ci mai vartos s'au aratat mai lu- minate si stralueite prin ispitire. Si se bueurau foarte eand se eercau Dumnezeestile lor fapte, Si nu s'au aflat nici de cum strieaeiune 1ntm dan- $ii. Dppa, aeeasta au venit $i eet dea stanga. ca sa treadi $i ei prin mUlocul focului spre a se eerca lucmrile lor. Deei· cum au ineeput a trece, flacara , a ars pre eei pacato$i impreuna eu lucrurile lor ; s'au ars ea ni$te paie, ramanand ei intregi spre a se arde in veci $i inca a se arde fara a se mistui .. ltnpreuna eu diavolul $i eu in2'erii lui. intnJ at Vedenia unui om at lui Dumnezeu drept minunat 215 - ic- ti • • i,. a e t • 1 1 vecii veeilor, $i nici unul dintre n'au pntut treee raul eel de foe ;ci pre toti i-au cuprins focul ea pe ni$te vrednici de mundi.. . Atuneea lnfrieosatul ludeditor seuHindu-sc de pre scaun au inceput a face pornire spre Dum- Ilezeeasea dimara, ditre imparatia cerurHor $i se departa impreima eu toate puterile eeresti care cantau, zicand ell multa frica si eutremur: Ridi- ea ti Domni portile voastre, si sa seridice portHe Edemului, sa. intre Dumnezeul Dumnezeilor Domnul impreuna eu toti Sfintii lui, datuindu-ie lor mO$tenirea eea vesnica...Si -alta ceata stri:ga, zicand: Bine este cuvantat eel ee vine in lui, impreuna ell toU f,iii eei dupa dar. Dumnezeu este Domnul si s'au aratat nou3. imprellna eu fiii Sionului... Iar Arhanghelii· mergand inainte,. sta- veau pre Domnul, si eantau in versuri si de mantuire, zieand ea cum ar raspunde : "Ve- niti sa ne bueuram de Domnul $i sa strig.1m lui Dumnezeu Mantuitorul nostru; sa fata lui intru marturisire si in psalmi sa-i strigam lui"!... Si alta ceata raspundea impotriva, zicand cantand eu du1ceaHi : "Gli Dumnezeu Blare este Domnul Si Imparat mare peste tot pamantul; ea in mana lui sunt toate marginele lumei, inliltli- rile muntiJor ale lui sunt" ... Asa eli de duleeata eea mare a cantarilor aeestora, ca in somn se prefacea cei ce aseulta si erau intm ne-spusa bu- cnrie. eantand SfintH Ingeri, in asa cantare intra Sfintiieu DomnuI nostru lisusHristos in 216 'vedenia unui om al lui Dumnezeu drept §i minunat V cereasca desfatarc a Dumnezeestei dimari intru It salta rea inimei, $i apoi s'au inch is portite. Ia:: ·c: dupa ce s'au inchis portile camarei cei de nuntil, el atuncea a chemat Domnul pe cei mai intai aiol Dumnezeestilor Ingeri. $1 au statut de iata : intai w Miha.il si Gavril, RafaH, Uriil, si dupa acestia in- a( cepatorii celorlaJtc cetc, spre a imparti Dumneze- 10 estiJe darnri si cununi. Ceata celor 12 Apostoli Dupa aceasta s'a chcmat cei 12 Apostoli, lumi- llatorii lumh in.aintea Dumnezeestilor Ingeri si Ii s'au dat Jor infricosata stralucire tprea luminoasa. Si iaraSi Ii s'au dat lor 12 Scaune in chipuI fO(:u- lui, ca niste Dumnezee$ti Stele,. $i au. sezut im- preuna cu lor, Domnul nostru Iisus firis-tos, intru multa slava .si cinste. Si slava lor era lumina vecinica necuprinsa $i de minte ne- apropiaili. Si erau curati ca chihUmbarul, luandu- se de prea curatele puteri Ingeresti sL Ii s'au dat cununi prea frumoase $i minunate inchipul crista- lului, bine impodobite eu pietre ceresti nepretuite. Si Ie purtau pe crestetul lor, tiindu-se de cei mari Si infricosati ingeri .si toate se cUHeau. Ceata celor 70 de Apostoli Dupa ace$tia au intrat cei 70 de ApostoJi inain- tea fete! Domnului, stand imprejurul Scaunului ! I , 0 $ti sa ! m. Si 1 I Si gr: sft em se I I I 1 si, j ·pus l 11 J ·darl , at i, li ii .- Vedenia unui om al lui Dumnezeu drept minunat 217 lui ca niste boieri mari. Si Ii s'au dat si lor aceea:si dnste si siava; de cat numai cununile celor 12 erau mai minunate. $i precum Soarele nu lasa pre {)chii omului a-I intelege, si acelea, nu i s'Ct dat a Ie intelege, fericitul barbat care au vazut aeeasta vcdenie, pentru multa stdilucirea slavei lor ... Ceata sfinfilor Mllcenici Dupa acestia, au venit i'nainteafetei Domllului o ceatli mare de Sfinti, care erau mueenicii, stand inaintea cetelor imprejurul infrieo- satuluL Scaun, s'a dat lor viata $i loculobstei cei mari, pe care 0 au pierdut dracii, cazand din eer. Si indata s'au facut Sfintii Mucenici in mari cete, $i Dumnezeestile capetenii ale cetelor ceresti, graba Ie-au adus lor muipme de cununi cerestl si sfmte, si Ie-au pus pe sfintele lor crestete, si pre- cum Soarele straluceste, asa erau $i cununile ce se pusesera pre capetele for si salta·u Sfintii vese- lindu-se foarte si indumnezeindu-se ... Ceata sfinJilor Jerarhi Dupa aceasta au intrat ceata Sfintilor Ierarhi 1 , si a preotilor Si diaconilor si. a cler!cUor .. Si s'au 1 'pus pre lor capete cununi vecinice '1 1 nevestejite, fie diruia. dupa lucrarea lor si rib- i I' ·darea si sargninta si ocarmuirea turmei lor. Deci J 218' Vedenia unui om at lui Dumnezeu drept §i minunat ., se indulceau eu bueurie veselindu-se foarte $i s'au, Hieut mO$tenitori ai duleei destatari, luminati fiind ca Soarele $i altii ca foeul, intru multa desiatare si har fiind. $i s'au d'at tuturor clerieilor eel Or hi- serieesti lertfelnieul eel intelegator $i mai pre sus de eeruri, ee aduee intru el jertfa stanta. $i toti crau ineununati, iar eununele nu Ie era de 0 potri- va la toti, ci eununa de cununa se deosebea, co- varsind eu slava, preeum stea de stea se deose- beste eu slava. Si multi din preoti erau mai sHiviti Si mai straluciti, inca din diaconi si din clerici in- treeeau eu sfintenia pre Arhierei si preoti. Ceata ,sfinJilor Monalzi Dupa aeestia a intrat Dumnezeeasea eeata ;t Sfintilor Monahi. $i fata lor era plina de buna mi ... reazma ne-graita, stralucind eu tainice razestra- lueitoare ea Soarele, plina de slava lui Dumnezeu Atottfltorului. Deci indata Ii s'au dat lor dUe 6 c , 1 t t ( .. r I c C 'F ,}: r I 11 n aripi, imbraeandu-se eu ele de eatre infrico$atii C Serafimi intru puterea Duhului sIant $i strigau: tl Stant, Startt, Sfant, DomnuI Savaot, plin este tot ti de slava lut! Si slava lor era foarte n mare prea prosUivita ea eei ell oehi multi, pur- fi hind in sine Dumnezeeasdi lumina., Iar eununile lor era'll in multe ehipuri impodobite $i la vedere deos'ebindu-se. Caci' dupa sudorile si nevointele lor, Ii s'au dat si slava, preeum Soarele de Luna d; se deosebeste... mat ·Vedenia unui om al lui Dumne%eu drept §i minurtat 219 - .'au, Ceata sfinfilor Proroci ind Iar dupa ace$tia s'au apropiat ceata Prorocilor, ire $i Ii s'au dat lor Cantarea CanHiri:Jor $i instru- ?- hi· mentele de Psalmi mi$catoare ale lui David, Cll ;us timpane $i cu hore $i lumina de stdiluciri. ne-ma- oti terialnice pline de veselie, ~ i laude de multumire I :ri- Sfantului Dub. Iar cununiJe lor erau de aur fulge- ;0- rand $i erau hine asezate pe crestetul lor. Al'oi Ii ;e- s'au randuit lor puUn cwa a canta pre Ianga riti Dumnezeeasca cantara a SHipanului; si cantau '. n- cantari veselitoare; incat siHtau toti SfintH,' care \;, II II a . II .. ~ a- m 6, , ;ii • • )t :e . - e e e " a. din veac bine au '. placut lui Dumnezeu ... Acestea .};rimindu-Ie Sfiintii d'in prea curata dreapta Strl-, panuIul Si Mantuitorului' nostru, . au mO$tenit bu- natatiIe pe care ochiuI nu Ie-au vazut $i urechea nu Ie-au auzit $i la inima omuIui nu s'au suit. .. Norodul eel de ob§te 01 drtpt credincio§ilor cre§tini ' Dupa acestea au intrat ol'H;tescul no red al drc;lt , 'credinciosilor cre$tini Si toata ceata celor, man- tuiti din Iume : saracii si boerii, imparatii ~ i preo- til, TobU si cti slobozi; si totistand inaintea Dum- nezeestei camari a MireIui, care i-au despartit pre fic care dupa fapteIe lor . eel ml10stivi Pre cei milostivi 3i curati deosebindu-i, Ii s'au dat lor desfatarea,gli;{ig;,cea din :Ed em : palaturi ceresti Iuminoase, euntmi bhieincuviintate $i bu- 220 Vedenia unui om allui Dumnezeu (!rept ,1 minunat , curie de sfintenie si scaune Si seeptruri $i ingeri lumino$i a Ie sluji stralueirei lor. Iar bueuria lor era. ca roua eea gr-asa, $1 aerul prea luminos ... Cei sliraci' eli Duhul Dupa aCe$tia au intrat eei saraei eu Duhul, cati pentru Hristos s'au facut saraei eu Duhu1.$i s'au inaItat foarte, foarte, luand eununi prea impodo- bite si stralueite din mana Domnului,· faeandu-i mostenitori ai Imparatiei eerurilor ... Ceice plilng ... Dupa acestia au intrat eei ee plang pentru paea· -telelor eu fierhinte poerunta. Si Ii s'au dat lor ma- rea mangaere a Sfintei Treimi, intru multi veselie ~ i bucurie. Si erau' prea stratueiti de daml lui Dumnezeu. Cel blanzl . Dupa aeestia au intrat, eeiblanzi si smerip. Si Ii s'·au dat lorintru mostenire patnantul celor blanzi intru care pica duleeata $ibunamireasma a Duhului lui Dumnezeu. Iar dansiiaveau multi v,eselie $i bucurie cind au vazut ea lis'au dat a mosteni fericitul pamant. Si Ii stau dat eununi de mult pret de trandafiri iritpestritati. slobozind r,aze strruucitoare, pre care luandu-le' din mana Domnului, se· bueurau vese1indu-seintru bucuria sufletelor . ~ . ~ t -i , , ~ I I - i ~ C d Jl d n e , s· $i II II e ~ el 8i pc d te: stl pr tii at Vederda nnw om al lui Dumnezeu drept ¥i minunat 221 - ri Ir ti .U i I 1- -1 h- ,I, ,- e Ii ii r a Cei ce flamanzesc pentru dreptate 'Oupa acestia, au intrat cei ee ilamanzesc -de (!i'eptate $i de poruncile lui Dumnezeu. Si Ii s'au dat lor spre satiu plata dreptatei, indulcindu-se iutm buna lor stare, vazand inaintea lor pre Im- piiratul Hristos en laude inaltat $i prea proslavit de catre Sfintii Ingeri. Si erau cunrtnile lor de nudt pret infrurnusetate ... Cei ctzra/i cu inima Dupa dansii au intrat eeata eelor ee eu ' inima curata au luerat poruneile lui Dumnezeu. Si Ii s'au dat lor lumino$ioehi plini de toata bucuria $i mila Dotnnului, dandu-li-se lor vedere prea lu- minoasa, incat vedeau ei eurat fata lui' Dumnezeu' In veci nesfat'$iti. far cunttnUe lor erau in cotort prea lurninoase si in partea dinapoi aveau • eruci in ehipul cristalului, iar de-a dreapta si d&-a stAnga norodcu inehipuirea 'si dittaittte erau irn- podobite de Heruvirnice$ti ocbicu totu} , cinstiti. Fiiclitorii de pace • $i dupa ace$tea, au intrat cinstita eeata a fa- dtoritor de pace. Si Ii s'au dat lor pacea si in- teJepciunea lui Dumnezeu $i" mila 'luminata din stratueirea lui Hristos. In unna au venit pe deasu;.. pra lor 0 mana inchipuita din incbeeturi de oase, tiind un condei nematerialnic,si s'au scris pe 222 Vedenia unui om alluiDumnezeu drept fJi minunat. V fruntile lor: "lisus Hristos PHill lUi Dumnezeu celui viu, iii ai Lui Cli"d&rul, iar nu eu firea". Si in urma s'au OOt lor cumma prea luminata avand seris Numele TataIui $i al Fiului $i al Sfantului Duh... $i se veselea bueurandu-se . intru lui Dumnezeu. Cei goni/i pentru dreptate Dupa aee$tia, au intrat eei goniti pentril deep- tate. $i Ii s'au dat lor Dumnezeeasca lauda $i via- ta cea prea mtnunata, stralueindu-se eu revarsari de lumina $i eu raze Iueitoare. Apoi Ii s'au dat lor negraite Seaune in cere Iar eununile lor erau de aurprea luminos$i erau bine a$ezate din Dumne- zeescul dar. ei de slava lor se veseleau cetele in- gerc$ti •.. Cei ()clira/i pentru numele lUi Hristos p n rt SI cl 10 fa pe v ra Dupa aee$tia au intrat eeata eelor oeara.ii pen- ac trl! numele lui HristosMareluiDumnezeu '3i Man'" si tuiiorul nostru. $1 Ii s'au dat lor Sfanta fericil'e a ca laude de lao ingerii lui Dumnezeu : 0 lor prea ne-eovar$itoarea cinste $i lauda $i slava bogitiei $i ne-mbginita lumina a lui Hristos., Pe urma s'au fiat fieearuia scaune fa- cute de felurite. colori infaU3etoare $i seeptruri cU-3 la. - eu ta aI ru r . . ., Pentru cei ce sunt in pociiin/ii (adecii in canon dela Duhovnic) Dupa aee$tia au intrat altH, eare s'au pocait de pacatele lor, dar nu s'au nevoit. eu postire eu fugaeiuni, l11sa de rele s'au rerit. Deei Judedito- rul Slayei Ie-au zis lor: de-ajuns este voua ca ati sdipat de munei ... Ie-au dat lor numai ca un chip de inel. - semn de nemurirea lor -. ea adeea sa fie sIobozi de foe.- Si Ii s'au data la un loc de liniste .. Pentru cei ce au. avut /apte bune dar au osandit pe aproapele §i au curvit Dupa aee$tia au intrat altH, care aveau multe rapte bune milostenie facuse foarte multa, dar pentru ea au pana la cea mai de pe urma rasufIare $i au osandit pe aproapele; si nu numai aeestea, dar s'au robit si de curvie. S'au randuit si acestia la un loc stropit cu Intune ric, care era ca 0 pacHi luminoasa ;adeca putina lumina si de o ealitate slaba .. Despre cei din Neamuri, mai din'ainte de venirea i.ui Hristos Dupa acestiaau intrat multa multime din Nea- muri, care au apueat mai inainte de Iiristos, si s'au savar$it ne-avand Iegi, dar toU au fost fa· cand ale legii lui Hristos ; dici multidintre dansii 224 Vedenia unui om at lui Dumnezeu drept minijnat straluciau ca Soarele. $i pentru ale lor vrednicti si curatenii, dobandit dumnezeescul Raiu $i bu- na mireazma a lui Dumnezeu. Asemenea $i cu- nuni prea luminoase impletite de trandafiri $i de • • ennJ ... Pentra SjinjU prund Dupa acestia au intrat 0 ceata de SHnti care erau pruneii cre!)tinilor si tofi erau ca de varsta de 30 de ani. Si uitandu-se Mirele au zis: haL,a voastra cea dela Botez este neintinatli iar faptele niei de cum: deci, ce va voiu face vona ? Atuncea au raspuns si ei cu indrazneata, si au zis: Doarn- ne, fiindca ne-am lipsit de bunatatile eele paman- testi, nu ne lipsi macar de cele ceresti I.. Tar mi- rele zambindu-Ie i-au faeut partasi vesnicilor bu- natati intru neincetata veselie Si bucurie. Si Ii s'au dat lor cununHe credintei Si ale dragostei $i ate ne-rautatei. $i' eran prea minunati inaintea ostHor ceresti, Si se bucurau sfintii pfunci, purtand cununi ne stridicioase intru curatia inimei. Si minune era, di vlizand sfintii ingeri randuetne tuturor sfinti- lor, mai marii Inminatori (adeca Arhanglll'elit Mihail Si Oavril) , rasunau cantliri de bucurie, veselindu- s€.; foarte de Dumnezeiasca veselie, $i se inspai- mantau foarte de marirea bunatatei lUi Dumne- zeu. Pentra prea Sjdnta Nascatoare de Dumnezeu Dupa acestea . toate, iata eli vedea omul lui M1 rtnhnl. inaintea Mirelui I I " 1 j J I 1 I , ( ( J t r r c 11 a c d s: p d 0 1 d i llJnat - 'nieli . i de ::are rsta • ama i ,tele. 'lcea I :'am- I. IAn- ! • ml- bu- >'au ate ilor • tum ! 'ra , , . rlti- : tail , clu- ,ai- ne- lui Vedenla unlti 0111 at lui Dumnezeu drept minunat 225 , oare"'caru mireasa foarte luminata, ca un fulger a lui Dumnezeu infricosat, cu totul· cinstita. $1 era mare bucurie $i veselie ingerilor lui Dumne- zeu. Si cand mergea, stralucea picioarele ei ca Soarele, iar genele ei erau cu fulgerul $i era plina .dc buna mireazma cereasca $i dumnezeesti aro- rl1ate.Si calatorea in aer, si de harul ei se bucu- rau sfintii lUi Dumnezeu. Si imbracatafiind cu poriira bine-incuviintata, purta pre dumnezeesctt1 ei cap 0 coroana, a carui minunata podoaba, limba omeneasca nupoate s'o arate, din care esiau ca niste raze ale dumnezeirei. Si e$iau spre a Ei in- tampinare cetele sfintilor ingeri $i ale tuturor sfintilor. $ipurta de-asupra dumnezeescului Ei crestet, ca oare ce prea slavit din darul SfAntului Duh ; $i acea prea cUTata diadema era cufirea ne talcuita. lar cAnd mergea Ea la dumnezeeasca ca- mara catre' Mirele, mergea dupa dAnsamultime multa de tineri Si fecioare, care urmau dupa dAnsa cu imnllri si laude de dintari, . slavind pre Dum- . nezeupentru lucrurile sale cele slavite. $i cand s'a apropiat de' Mirele s'a inchinat· de 3 ori impreuna cu toate sfintele acele fecioare. Atuncea Si el vazandacea prea frumoasa po- doaba, s'a veselit de dansa ioarte, cam zambind si.:.atiplecat el caput Lui; iar Ea strangand 1a piept prea curatele sale mainl, s'au apropiat cu multi drag-oste sl evlavie Sl i-a sarutat prea curatii sai 6cbi eel nemuritori si ne-adormiti si prea dutci... $i dUJ)i dumnezeeasca Domnur tu- \ \ 226 Vedenia unui om al·lui Dumnezeu drept lJi minunat turor, Ie-au daruit acelor sfinte fecioare imbra.ca- minti asemelle cu intocmirea in chipu} fulgerului, de-asemene si prea curate cununi. $i dupa aces- tea toate, apropiindu-se intelegatoarele Puteri ce':' resti si toti Sfintii cei ce bine au placut lui Dum- nezeu, toti cu mare bucurie au ingenunchiat inain- - tea prea curateiMaicei lui Dumnezeu, si intru multa bucurie 0 laudau si 0 fericeau si intinzan- . du-si manele lor 0 slavea pre dansa. Iar dupa ce au daruit Domnul toate daruriJe cuviincioase tuturor, atuncea s'a scutat si Mirele din camara sa cea de nunta si a esit tiindin dreapta pre prea curata sa Maica iar in stanga pre oarecare minunat. Proroc. $i asadin camara de Mite esind, se preumbla. Apoi au intrat in dum- nezeeasca camara (Cetatea eea eereasca)intru care santbunatatile pe care oehiul nu Ie-au vazut nu Ie-au auzit sf pre inima omului nu s'ausuit, pre care Ie-au daruit Dumnezeu eelor cel iubesc pre dansul. Iar cand au intrat Domnul in-· tru acea prea laudadi si luminata Cetate, atuneea au intrat impreuna cu el si toate eetele sfitttilor ... Si vazand sfintii aeele negraite bUnatatf, au saltat de multa veselie Si bucurie. Si mergand au ineeput cu cantari si cu laude si intra cu einstein lacasurile lor eete minunate. Iar aeolo au impartit Dumnezeu bunatatile eele ne spuse, tuturor eelor ee-l iubesc pre dansul... Iar eu mult am rugat pre sluga lui Dumnezeu, ca sa-mi spueince ·felsant acele bunatati, de care Sfintii s • s: ;p ... Sl , c, te vi c( jo I in n st ni: PI iu jU] pa de, mt " cal cu dill I Ices I t 1 ra I 1 I toa I I intI ltttat - J V l.ca- Ilui, :es- ce- Im- ain- ltru an- ;, rile ··ele " In !lga lira rm- :ru :ut nu :el . . In- ea r •.• at ie :e. le li ,ii unui om at lui Dumnezeu drept Ili mir.unat 227 se imparta$esc? neputand nici de cum a-mi . oJ .. spune, aceasta numai a zis: ea nn se . poate cu Iimba a griH $i cu mintea a Ie intelege . sau a Ie asemana cu oare-care lucruri pre cele de aeolo, eaci erau afara de toata intelegerea $i de ale cerca cu mintea nu este cu putinta ... Deci cand au impartit Domnul tuturor Sfintilor lui toa- te bunatatiIe, atuncea au poruncit Maritor Heru- vimi a inconjura ca un zid cetatea (sau camara eea vecinicli). A poruncit $i Serafimilor sa in eon- joare pre Heruvimi. aporuneit Seaunelor a ineonjura pre Serafimi. De asemenea a randuit$i Domniilor de a inconjura pre Seaune. Dupa aeea- staa hotarit· Ineepatoriilor a ineuniura pre Dom- nii. lara SHipaniile incunjurau . pre Ineepatorii $i Puterile eeriurilor pre Stapanii. Si a$a au incun- jurat pre eetate eaun zid si a$a cetele se incun- jurau una pre atla. Si sta si Mihail intre dansele cu ceata lui din partea dreapta a vecinieilor dimari. lara Gavril de-a stanga eamatei sta impreunaeu eeata lut eu multi evlavie. lara Uriil a treeqt despre apusul eamarei. Si Rafail despre rasarit sta eu ceata lui, cu multa cucernicie. Iar aeestea toate s'au facut . , din porunCl. Domnnlui nostru Iisus Hristos Dum- nezeul,-$rNiantuitorul tuturor SfintiIor. Si sta a- ceste patru tabere foarte mari, iar eetete prea cu- , ratelor puteri stau dupa alta irnprejur si ell toate inconjurau (cetatea) lui intru multi lumina. $i dupa ce toate acestea s'au 228 Vedenia unui om a\ lui Dumnezeu drept §i minunat facut, atunci $i Fiul lui Dumnezeu s'a supus Tatalui Sau, celui ce i-au supus lui toate, s'a dat lui toata Stapanirea, Domnia Puterea ce a Iuat de Ia dansul, a intrat el insu!}i in Dumnezeiasca $i neapropiata dimara, Tatalui sau: arhiereu vecinic nidindu-se ell toU Lui eei sfinti... Deci fratilor, dupa tuturor celor ee s'au zis a caror Taine dreptul au fost vazator prin infrico$ata descoperire, mai pre urma tnsu$i Ta- tal naseatorul unuia naseut Fiului sau, Lumina eea ne-aproPiata $i necupriusa, stralucind eu ·lumina neapusa peste aeea Cetate Cereasca dupa cum spune $j. in apocali:ps. Stralucea dea- supra preaeuratelor Puteri $i a toata lor si· ineunjurarea, asupra prea curate]or sale ea- marl. Sf preeum Soarele lumineaza lumea, a$a $i Tatal indurarilor $i Dumnezeul tuturor $i a toata mingierea,ravarsa lumina Sa eu nespusa Dum- nezeire peste toti Sfintii $i-neincetat impreuna Cll Sfanta Treime imparatesc in veei. De aci inainte nu mai Ie era lor noapte, ea Dumnezeu Ie este lor lumina vieata ziua $i neeuprinsa dulceata $i veselie. Dupa aeeasta s'au facut multa tacere $i a dat Dreptului vedere a Ve- dea eu oehit lui lumina curata; iata di cetei eei dintAi is'au dat cintarea cea neincetata $i necur .. mata :mo$tenire, avand neasamanata nespustl duleeata. Deci indatii aceia Dumnezeeasea $i prea ceaHi. a Heruvimilor a inceput ell ne- nat IUS lat lat ica u : oU ce rin ~ a - :ea v tna tpa lor v ~ a - si Lta m- cu v ca $i au {e- eei " lSa 'ea le- ; j 1 I j I Vedenia unui om a1 lui Dumnezeu drept Iji minunat 229 I graita cantare intru buna mireazma $i frumuseie, in cat inimile Sfintilor, din nemasurata bucurie $1 dulceata a Dumnezeesti cantari, se veseleau ur- mand lui Dumnezeu intru prea curata cetate cu slava. Dupa cea dinHH ceata, s'au dat acea ne- povestita cant are cu slava, la a doua ceata a Se" rafimilor. Si au inceput $i acestia a ciinta, cantarj in multe feluri si ne-spuse de min tea omeneasca. $iprecum. mierea indulceste cu imbelsug'are, a ~ a si cantarea aceia indulceaauzul Sfintilor $i veselea toate simtirile lor, si ochii lor vedeau lu- minacea ne-apropiata. Narile lor. mirose.au buna mireazma ,a· Dumnezeirei. Auzul lor· auzia Dumne- zeiasca cantare a prea curatelor Puteri, iara gura lor .manca si bea trupul si sangele Domnului nos- tru Usus Hristos,nou,intru imparatia ceriurilor. In mainile lor tineau vecinicile bunatati si se bu- . curau. Picioarele lor dantuiau intru largimea prea frumoasei si prea curatei camari ; Si asa prin toate simtirile lor primeau mare bucurie si nespusa dul- ceata. Dupa aceasta s'a dat aceea Dumnezeeasca ca.ntare de catre a doua ceata la a treia, cu ace- lasi rasunet al frumusetei si al privirei. lara de clitre acestia s'a dat eu a.cea ne-spusa cantare la a patra ceata dupa starea lor. Deci asemenea acea ne-priceputa de mine cantare, s'au dat din ceaUi in ceata dUpa randul asezarei lor, facand bucurie §i veselie in inimile Sfintilur. ~ i era dulce foarte versul lor tftainic; caci infricosata era cantarea $1 DU eranumai de un fel ; ci erau felurite si ne- 230 Vedenla unui om at lui Dumnezeu drept §i minunat graite .si stra.ine cele ce din gurile lor. $i precum incheetura cu incheetura si madular Cll madular se aldituesc, a.sa impreuna unH cu aJtH glasuiau, alcatuiau impreuna cantarile lor si se illaltau ditre Dumnezeu, iar . Sfintilor Ii se tacea nespusa veselie. $i cand'ace.stia toti cu mulHi lauda de buna randuiala savar.seau cantarea lor, atuncea $\ toti Sfintii ingeri incepeau intreita cantare .si Mi- hailadeca incepea, iar Oavriil impotriva raspun- dea. Asemenea Si' Rafail zicea.si Uriil impotriva raspundea, mai ales intre aceste streine .siprea sUivite randueli, caci cei patru Incepatori, rasnnau' ca ni.steinfricosati stalpi din ran- dueaHl. a stralucirei lor. $i pe rand unul'dupa altul se alcatuiau a canta cu multa evlavie si se odih- neau intre dansii. far cantarea lor era repede' $i foarte tare. Si dupa aceasta auinceput toti cei dinIauntrul Oumnezee.stei catnari, din nemarginita acea can- tare a dantui, a canta si a prea marl pre Dumne- zeu. $i era inlauntru si din afara de laude infricosate, a.sa ca se infladirau inimile Sfintilor dIn fericita dulceata ce ina}ta acele cantari nein- cetate intru nesfarsip veei care to ate mintele Ie covarsesc. Repede pre toate acestea levedea fericitul ro- bu] lui Dumnezeu, era intru multa uimire. $i s'a facut gIasuI cuno.stintei lui Dumnezeu, zicand dansul : Dupa cum aceasta multa $i proroceasca vedenie cata ai vazut si ai auzit, iti 1 I ; I I I I !: " Vedenia unui om at lui Dumnezeu drept ~ i minullat 231 zic tie ca sa Ie insemnezi eu serisoare eu toata intelepeiunea intru prea ferieitul adevar, pre toa- te eele vazute si nevazute eate tie s'au deseoperit, ea un tainic Si iubit ai meu fiu, si prieten si m o ~ ­ tenitor al Imparatiei mele. Ca am deseoperit tie pre aceea care altuia nu Ie-am aratat, ea sa lStii eata prietenie este intre Mine si intre tine. Deci tar.nureste-te din cunoal)terea aeestor infricosate taine, ale carora eu adevarat ai fost singur vaza- tor, precum au sa fie. Si asa sa cugeti de eele vii- toare, ventru multa mea iubire de oamenice am spre tine Si spre toata firea omeneasca, care intnt inulta smerenie slujeste stapanirei mele .. -. Caci eu eu placere privesc spre eel bland si smerit si linis- tit. sl spre eel ce se eutremura de cuvintele mele ... Deei, eu socotesc ca omul acesta sa se fifacut Mueenic, pentru ea i-a zis Domnul : "Lamureste- te din cunoasterea acestora infrieosate taine ... " Poate au marturisit la turci, pentruea intru impa-· ditla turceasca multime de Mucenici s'au facut 1). 1) S'a tradus aceastl1 vedenie din grece§te de smeritul (eromonah Teodossie Florescu, duhovnic in ml1nastirea Neamtu. TABLA DE MATERII CuvAnt ditre· Cltitori • • • • • • • • • • • Inainte cuvAntare ....•••..... . Cuvinte dela Sfintii Proroci ,i din SfAnta Evanghelie Vedenia lui Kir Daniil Ieromonahul • . . . • . • Prorocia Sf. Metodie Arhiepiscopul Patarelor. . . Prorocirea Sf.· Andrei, eel nebun pentru Hrlstos. . . Din cuvintele Sf. Nil al Atonului, izvorAtorul de Mir. Povestire pentru. sfar,itul lumii. • • . . .' . . Cuvant al SfAntului Nil al Atonului pentru Antihrist. . CuvAnt. al SfAntului loan Damaschiti pentru Antihrlst. Cuvant pentru sfArliitul lumei lji pentru Antihrist . Vedenia Pustnlcului Grigorie din pustia Iordanului. CuvAnt al Sf. Ipolit, Papa Romei pentru Antihrist . CuvAnt al Sf. Efrem Sirul pentru Antihrist. • . . CuvAnt al Sf. Efrem SimI pentru potop. • . . • Descoperirea lui Zisu Fasula ....! :. . . Peittru Constantinopole lji Sf. Sofia .. .•.• Cuvant al Sf. Efrem Sirul gentru a doua venire a lui Hristos .• Il1o • • • • • • • • • . . . . . . .. Vedenia oare-d1rui om minunat a • • • • • • RetipAritA la editura Mitropoliei Moldovei or. Orhei, str. V. Lupu,9, c. 277, t. 10.000 I \ I I , , i , \ Pag. 5 9 20 51 65 70 85 89 90· 97 100 108 114 138 157 159 164 167 196 i \ \ \ - I I .\
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful