Sunteți pe pagina 1din 58

Capitolul I Structura ierarhic-functionala

1.1 Structura ierarhic-liniara Acest tip de structura care absolutizeaza principiul unitatii de decizie i actiune, se caracterizeaza prin aceea ca printr-un sistem de delegari de autoritate, conducatorii de compartimente de la centrul firmei, pot sa dea dispoziii pe linie ierarhica unor conducatori ai acelorasi compartimente functionale existente n subunitatile firmei. Ca atare, la orice nivel ierarhic, un subordonat primete dispoziii de la un singur conductor, n fata cruia rspunde pentru ntreaga activitate ntruct acest tip de structura are elemente organizaionale simple i reduse ea poate fi neleasa i aplicata uor n procesul conducerii. ntotdeauna n vrful unei astfel de piramide se afla conductorul colectiv i cel individual care exercita conducerea operativa, iar la baza ei se gsesc executanii. Potrivit acestui tip de structura, un conductor i coordoneaz subordonaii din toate punctele de vedere. Avantajele unei structuri liniare sunt urmtoarele: n sistemele de comunicaii, avnd canale de legtura relativ scurte, sunt rapide n sens descendent i ascendent, acionnd cu eficienta mare; n prin numrul redus de membri (sunt excluse cazurile de delegare a autoritii), autoritatea i rspunderile sunt bine definite; n nu apare necesitatea solicitrii specialitilor n stabilirea schemelor organizatorice, acestea fiind destul de simple n posibilitatea elaborrii operative a celor mai corespunztoare decizii, cultivnd i promovnd spiritul de sinteza, acesta constituind o buna coala de formare a cadrelor de conducere; n sunt excluse contradiciile. In acest sistem de organizare structurala fiecare sef este obligat prin rspunderile sale sa cunoasc, sa coreleze i sa optimizeze toate activitile cerute n realizarea unui obiectiv. O ntreprindere organizata liniar reprezint o aliana de uniti de producie unde, de fapt, fiecare sef este conductorul unitii. Pentru aceste motive structura ierarhica constituie o schema de baza a multor variante imbunatatite, preferabile, mai ales la organizarea subunitatilor componente ale firmei. Cu cat insa intreprinderea este mai mare, cu o productie mai eterogena, aplicarea unei structuri ierarhice prezinta unele dezavantaje cum sunt: n o circulatie greoaie a informatiilor pe plan orizontal, intrucat legaturile intre compartimente situate la acelasi nivel ierarhic nu se pot realiza decat prin intermediul sefului ierarhic superior; n nu se permite atragerea personalului n activitatile specializate, fundamentale, seful trebuind sa aiba o pregatire multilaterala; n favorizeaza aparitia inertiei legata de adaptarea la o situatie noua.

1.2 Structura funcionala Acest mod de organizare a conducerii a fost preconizat de F. Taylor care a cutat sa remedieze unele dezavantaje ale sistemului liniar. Prin structura funcionala se creeaza insa un mare dezavantaj cu privire la nerespectarea principiului unicitii conducerii i raspunderii prin exagerarea diviziunii i specializarii muncii. Fiecare conducator specializat intr-un anumit domeniu are autoritate deplina asupra nivelurilor ierarhice inferioare. Astfel, un subaltern nu este condus de catre un singur sef, ci de mai multi, fiecare n specialitatea lui. Sefii, n cadrul structurii functionale, conduc functii i nu obiective ale productiei. Ei raspund direct i integral de desfasurarea activitatii unei functiuni i numai indirect i partial de realizarea obiectivelor firmei. Conducatorilor, n cadrul structurii functionale, li se cere n primul rand o competenta profesionala superioara ca nivel, dar limitata ca domeniu i numai n subsidiar calitati de manageri i cunostinte de sinteza. Pentru treptele de baza, la nivel de executie, grupele de munca sunt alcatuite exclusiv pe criterii profesionale. Se pot semnala ca avantaje ale acestei structuri o punere n valoare a cunostintelor specialistilor care atrage dupa sine i o mai mare elasticitate n organizarea lucrului i evitarea timpilor neocupati, de asemenea, nu este nevoie de un numar mare de conducatori completi i n acelasi timp asigura o competenta mare n luarea deciziilor. Dezavantajele pot fi concretizate n urmatoarele: se incalca principiul unicitatii conducerii i raspunderii; creste complexitatea legaturilor intre compartimete i persoane; defavorizeaza formarea n intreprindere a unor cadre cu vederi de sinteza; se dilueaza responsabilitatea. Ambele tipuri de structuri, ierarhic-liniara i functionala, sub forma lor clasica, sunt considerate ca fiind depasite. Raman totusi importante i n prezent datorita diverselor combinatii la care se preteaza, aplicand tipuri noi i adecvate tehnicii moderne, care pot intruni avantajele i elimina neajunsurile ambelor conceptii. Structura ierarhic-liniara ca i cea functionala pot constitui baza de discutie sau termen de comparatie pentru orice proiect de organizare a structurii de conducere. Cele doua tipuri de structuri examinate anterior nu se exclud reciproc, ci din combinarea multiplelor variante ale acestora reies solutii pentru cele mai diferite i complexe intreprinderi. Prin structura mixta se reunesc avantajele structurii ierarhice i functionale imbinand i specializand cadre din anumite domenii, mentinand autoritatea i responsabilitatea conducatorilor specifici structurii ierarhice asupra activitatii de productie. Este tipul de structura cel mai raspandit n prezent.

1.3 Structura ierarhic functionala (mixta) Conducatorii compartimentelor de pe linia ierarhica (linia continua) au dreptul de a da dispozitii, iar cei ai compartiementelor de pe liniile functionale (linie intrerupta), spre deosebire de situatia lor n structura functionala, nu mai au acest drept. Avantajele acestui tip de structura pot fi urmatoarele: n asigura incarcarea mai echilibrata a functiilor de conducere; n asigura promovarea muncii de conceptie; n din punct de vedere teoretic inlatura dezavantajele tipurilor clasice. Totusi, daca functiile nu sunt clar i bine definite, are ca dezavantaje: n se poate ajunge la confuzii; n prezinta legaturi complicate intre compartimetele ierarhice i cele functionale; n limiteaza activitatea expertilor n aplicarea recomandarilor; n pretinde o delimitare clara i completa a competentelor i raspunderilor. Structura ierarhic-functionala are variante n ceea ce priveste compartimentarea functiilor. n raport cu gradul de delimitare a competentei structurale, structura ierarhic-functionala poate fi centralizata sau descentralizata. 1.4 Elementele structurale ale firmei 1.4.1 Postul Cea mai simpla, dar i cea mai importanta componenta organizatorica, postul reprezinta un ansamblu de sarcini, responsabilitati i competente ce revin n mod curent unei persoane pentru realizarea obiectivelor individuale. Elementele de definire a unui post sunt: sarcinile, respectiv procese de munca simple sau parti ale unor procese de munca mai complexe; responsabilitatile, adica raspunderea materiala, disciplinara, penala ce revine ocupantului postului pentru rezultatele obtinute din exercitarea sarcinilor; competentele (autoritatea), concretizata n libertatea decizionala de care se bucura titularul postului pentru indeplinirea obiectivelor; obiectivele individuale, exprimari cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost infiintat i functioneaza postul respectiv. Corespondenta cantitativa dintre acestea asigura manifestarea triunghiului de aur al organizarii:

Obiective individuale

S sarcini C compentente R responsabilitati

Fig. nr. 1 Triunghiul de aur al organizarii Orice supra sau subdimensionare a unei componente a postului genereaza serioase dificultati n realziarea obiectivelor i implicit, unele disfunctionalitati n structura organizatorica de ansamblu a firmei. 1.4.2 Functia Element de generalizare al postului, functia cuprinde mai multe posturi cu aceiasi caracteristici generale. n raport cu natura proceselor de munca preponderent exercitate, functiile sunt: de manangement, la nivelul carora se adopta decizii prin care se faciliteaza exercitarea proceselor de managament; acestea se delimiteaza n functiii de management de nivel superior (manager general, manageri executivi), functii de management de nivel mediu (sefi de compartimente functionale i sefi de sectii de productie)si functii de management de nivel inferior (sefi de ateliere de productie, sefi formatii de lucru, maistrii). de executie, unde se deruleaza, procese de executie; ele se regasesc atata n compartimentele functionale, cat i operationale (ingineri, economisti, contabili, tehnicieni) 1.4.3 Compartimentul. Compartimentul este definit drept un grup de persoane (minimum 2) care, sub o conducere unica, i de regula pe acelasi amplasament exercita atributii omogene sau complementare ce asigura realizarea unor obiective specifice. In functie de contributia la exercitarea proceselor de management sau executie, compartimentele se delimiteaza in: compartimente functionale, aflate n structura de management, ce exercita cu prioritate procese de management sau creeaza conditiile informationale necesare pentru derularea acestora;

compartimente operationale, a caror contributie la exercitarea proceselor de executie este decisive. 1.4.4. Ponderea ierarhica Numarul de persoane conduse nemijlocit de un manager constituie ponderea ierarhic. Dimensiunile acesteia variaza n raport de tipul de compartiment n care activeaza managerul, precum i n functie de ipostaza n care se manifesta structura organizatorica (este mai redusa n compartimentele functionale, comparativ cu cele operationale). De asemenea, importanta i complexitatea posturilor de management i executie pot crea unele deosebiri semnificative n ceea ce priveste marimea ponderilor ierarhice. 1.4.5. Nivelul ierarhic Structurile ierarhice sau ierarhic functionale pot fi stratificate n mai multe niveluri ierarhice. Acestea reprezinta pozitii succesive ale posturilor de management i executie fata de cel mai important organism participativ de management (Adunarea generala a actionarilor la societatile comerciale, Consiliul de administratie la regiile autonome). Numarul de niveluri ierarhice da suplete structurii organizatorice, cu cat acesta este mai redus, cu atat structura este mai aplatisata, facilitandu-se circulatia normala a informatilor. 1.4.6. Functiunile firmei In cadrul firmei functiunile nu prezinta aceeasi intensitate de manifestare n fiecare etapa de dezvoltare a acestora, de aceea ele se pot prezenta n diferite situatii: potentiala, atunci cand din anumite cauze ce tin de asigurarea unei eficiente atat n firma respectiva cat i la nivelul sistemului din care face parte, ea nu se manifesta intr-o anumita perioada; integrata, cand unele activitati sunt desfasurate n cadrul firmei, iar altele se desfasoara la un nivel ierarhic superior; reala i efectiva, cand ansamblul activitatilor specifice acesteia se desfasoara n cadrul firmei respective. Indeplinirea obiectivelor stabilite pentru o anumita perioada n cadrul firmei depinde de manifestarea n stransa interdependenta a tuturor functiunilor sale, binenteles cu intensitati diferite n raport de etapa de dezvoltare a acesteia i de natura i nivelul

obiectivelor stabilite. Marea majoritate a celor care se ocupa cu teoria managementului recunosc ca i functiuni ale unei firme urmatoarele: A) cercetare-dezvoltare; B) comerciala; C) productie; D) financiar-contabila; E) personal. A. Functiunea de cercetare dezvoltare Functiunea de cercetare-dezvoltare este reprezentata de ansamblul activitatilor care se desfasoara n cadrul firmei n vederea realizarii obiectivelor din domeniul producerii de noi idei i transformarii ideilor n noutati utile dezvoltarii n viitor a acesteia. Importanta acestei functiuni rezida n necesitatea adaptarii permanente a firmelor la noile cuceriri ale stiintei i tehnicii contemporane, n adevarul de necontestat ca stiinta reprezinta un vector al dezvoltarii societatii. O intreprindere n cadrul careia functiunea de cercetare-dezvoltare nu se manifesta, chiar n ipoteza n care celelalte functiuni actioneaza ideal, este sortita stagnarii. De aceea este necesar ca n unitatile economice sa se treaca de la situatia n care schimbarile se impun la un moment dat ca fiind obligatorii fara a fi prevazute i pregatite, la situatia n care printr-un efort continuu de cercetare i proiectare sa se prevada i sa se pregateasca introducerea schimbarilor cu toata rezistenta care se manifesta uneori la introducerea noului. Desigur ca i tendinta artificiala de a face din introducerea noului un scop n sine devine daunatoare deoarece ar genera un consum nejustificat de resurse i timp. Functiunea de cercetare-dezvoltare are un caracter complex prin faptul ca se manifesta n toate domeniile. De aceea limitarea domeniului la activitatea de productie, folosirea pentru activitatile componente doar a cadrelor tehnice competente fara a lua n considerare intreaga sfera de cuprindere (in care se includ i probleme economice ale organizarii managementului) are repercusiuni negative asupra eficientei activitatii de ansamblu a unitatii. Intre principalele activitati pot fi enumerate: 1. cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica i introducerea progresului tehnic, reprezentate de ansamblul atributiilor firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul cercetarii aplicative constand n descoperirea de idei noi sau implementarea n practica a noilor cunostinte; 2. investitii i constructii, ca ansamblul atributiilor firmei referitoare la transformarea resurselor materiale, financiare i de munca n capital fix, prin realizarea de noi capacitati de productie, modernizarea, dezvoltarea, reconstructia i reinnoirea fondurilor fixe existente;

3. organizarea productiei i a muncii ca ansamblul atributiilor creativ-inovative din domeniul introducerii unor noi metode, tehnici i instrumente de organizare i management a activitatii productive. Un obiectiv important al firmei, dar specific n primul rand acestei functii este economisirea resurselor de munca, materiale, financiare i de energie. B. Functiunea de productie Functiunea de productie reprezinta ansamblul activitatilor de baza, auxiliare i deservire prin care se realizeaza obiectivele din domeniul fabricarii produselor, executarii lucrarilor i prestarii serviciilor din cadrul firmei. Transformarea obiectelor muncii n produse, servicii, lucrari, constituie ratiunea functionarii firmei; de aceea exista tendinta identificarii acestei functiuni cu obiectivul global al acesteia, sau de a reduce sfera de cuprindere la obiectivul de baza al firmei. n realitate suprapunerea este doar aparenta intrucat activitatile specifice acestei functiuni vizeaza realizarea unor obiective derivate mai numeroase, iar ele singure nu sunt suficiente pentru indeplinirea obiectivelor fundamentale ale unitatii. De aceea se impune o cunoastere i o analiza a tuturor functiunilor n stransa interdependenta. Avand n vedere importanta obiectivelor din punctul de vedere al ponderii i naturii proceselor de munca, functiunea de productie cuprinde, n principal, urmatoarele activitati: 1. fabricatia sau exploatarea, constand n transformarea obiectelor muncii n produse, servicii sau lucrari care fac obiectul de baza al activitatii firmei; 2. controlul tehnic de calitate al materiilor prime, semifabricatelor i subansamblelor pe intregul flux de fabricatie, precum i al produselor finite, potrivit metodelor frecventei i mijloacelor prevazute n documentatia tehnica; 3. intretinerea i repararea utilajelor n vederea mentinerii acestora n stare de functionare, preintampinarii i evitarii pe cat posibil a efectelor uzurii fizice i morale a acestora; 4. productia auxiliara prin care se asigura conditiile pentru buna desfasurare a fabricatiei de baza din cadrul firmei. Desfasurarea activitatilor cuprinse n functiunea de productie reprezinta o conditie necesara realizarii obiectivelor fundamentale, dar nu i suficienta, astfel ca n mod eronat unii conducatori i concentreaza intreaga atentie asupra productiei, a obligatiilor cotidiene, n detrimentul celor de perspectiva. C. Functiunea comerciala

Functiunea comerciala cuprinde activitatile menite sa concure la realizarea obiectivelor din domeniul stabilirii legaturilor unitatii economice cu mediul ambiant n vederea procurarii mijloacelor necesare i desfacerii produselor, serviciilor i lucrarilor care fac obiectul de baza al unitatii. Aceasta functiune cuprinde trei activitati principale: 1. aprovizionarea tehnico-materiala, menita sa asigure n mod complet, complex i la timp mijloacele de productie necesare desfasurarii neintrerupte i n bune conditii a procesului de productie; 2. desfacerea, vizand livrarea produselor, serviciilor i lucrarilor, precum i incasarea contravalorii acestora, trecerea produselor din sfera de productie n sfera circulatiei; 3. marketingul, avand drept scop crearea i descoperirea necesitatilor consumatorilor n vederea orientarii productiei proprii spre satisfacerea acestor necesitati. In conditiile unei piete n continua schimbare creste rolul functiunii comerciale, n sensul cunoasterii, sistematizarii i interpretarii informatiilor din mediu n vederea organizarii activitatii viitoare. D. Functiunea financiar - contabila Functiunea financiar-contabila reprezinta ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obtinerea i folosirea mijloacelor financiare necesare unitatii, precum i inregistrarea i evidenta n expresie valorica a fenomenelor economice din cadrul unitatii. In general rolul functiunii financiar-contabile este static, pasiv, daca avem n vedere, mai ales, evidenta rezultatelor, ceea ce poate constitui uneori obstacol n introducerea noului i chiar n manifestarea celorlalte functiuni. De aceea, pentru ca rolul ei sa devina activ este necesar sa se adopte masuri inainte de modificarea conditiilor de desfasurare a proceselor prin cunoasterea operativa a rezultatelor economice ale unor activitati. Intre activitatile acestei functiuni mentionam: 1. activitatea financiara, care se refera la obtinerea i folosirea rationala a mijloacelor financiare necesare firmei; 2. activitatea contabila, care vizeaza inregistrarea i evidenta n expresie valorica a fenomenelor din cadrul firmei. E. Functiunea de personal

Functiunea de personal cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate n cadrul firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurarii i dezvoltarii potentialului uman necesar. Principalele activitati cuprinse n functiunea de personal se refera la planificarea, recrutarea, selectia, perfectionarea, motivarea, salarizarea i protectia personalului. n manifestarea acestei functiuni, conducerea trebuie sa asigure n orice moment un echilibru, de altfel greu de realizat, avand n vedere diversitatea reactiilor indivizilor care compun colectivitatea din unitatea economica. In prezentarea functiunilor firmei i n general a unei firme nu au fost epuizate toate activitatile componente care concura la realizarea diversitatii de obiective derivate dintr-un anumit domeniu de activitate al firmei. De asemenea, ca urmare a diversitatii conditiilor specifice de desfasurare a activitatii n unitatile economice, gradul de manifestare al functiunilor poate fi diferit dar, functiunile participa n ansamblul lor, la asigurarea echilibrului n desfasurarea proceselor, indiferent de intensitatea manifestarii lor. A identifica obiectivul global al unei intreprinderi cu functiunea de productie sau n cadrul unui institut de cercetari cu functiunea de cercetare-dezvoltare constituie o eroare, intrucat acest obiectiv global se realizeaza i constituie rezultatul manifestarii cu intensitati diferite a tuturor functiunilor.

Capitolul II
Organigrama i fisa postului
Reprezentarea grafic a structurii de conducere este denumit organigram. Organigrama, ca reprezentare grafic a structurii de conducere a unei ntreprinderi are ca obiectiv punerea n eviden a: funciilor, a ntinderii lor i a repartizrii ntre diferite servicii operaionale a funciilor; responsabilitilor serviciilor cu nivelul lor ierarhic, numele i ntinderea autoritii; relaiilor (legturilor) serviciilor care pot fi ierarhice sau funcionale. n raport de modul lor de construcie, organigramele pot fi rectangulare (verticale sau orizontale) i circulare
A.G.A. Comisia de cenzori C.A. C.D. 1 Director

1 P S1

Director tehnic S2 A

Director comercial D

1 F

Director economic, contabil ef C

Organigrama vertical

Organigramele verticale n raport de numrul de subordonai ce revin unui conductor pot fi: organigrame de tip gril; organigrame de tip evantai.

1 Subaltern 2

1 Subaltern 3

Organigram de tip gril

Organigramele de tip evantai se caracterizeaz prin aceea c managerului i revin un numr mic de subordonai, iar numrul nivelurilor ierarhice este mai mare de dou
1 Conductor

Subordonat 1

1 Subaltern 1

Conductor

1 Subaltern 4
1

Subordonat 2

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

Organigram de tip evantai

Organigrama orizontal, dei nu este rspndit, prezint urmtoarele avantaje fa de reprezentarea vertical: respect sensul normal de scriere i citire de la stnga la dreapta; ilustreaz clar diferitele niveluri de organizare; indic lungimea relativ a competenei ierarhice; este mai simpl i mai compact, rednd sugestiv complexitatea structurii de conducere. Nivelurile ierarhice ale acestui tip de organigram sunt ordonate de la stnga la dreapta n sensul descresctor al importanei lor.
Nivel 3 Nivel 2 Comp. 1 Dir. Adj. Tehnic

1 Nivel 1

Comp. 2

Comp. 3 A.G.A. Comp. 1 C.A. 1 C.D. Comp 3 1 Director Comp. 1 Dir. Adj. ec. Contabil ef Dir. Adj. Comercial Comp. 2

Comp. 2

Comp. 3

Organigrama orizontal Organigrama circular nu prezint avantaje deosebite fiind incomod sub toate aspectele. Se poate utiliza n mod deosebit pentru ntreprinderile cu un grad mic de organizare.

Organigrama circular

Organigrama circular

Fisa postului Pentru ca unitatea s aplice structura de conducere proiectat este necesar s se asigure completarea structurii cu personal corespunztor. Angajaii trebuie s cunoasc bine rolul lor, legturile i sarcinile pe care le au de ndeplinit i o serie de date privind ntreaga unitate din care fac parte. Toate acestea cuprinse ntr-un document normativ, prin care se stabilete forma de organizare i conducere a unitii, organismele care alctuiesc ntreprinderea, atribuiile, sarcinile i rspunderile care revin fiecrui compartiment de munc, organ i funcie de conducere, descrierea detaliat a legturilor din cadrul structurii, organigrama ntreprinderii, alturi de alte precizri, reprezint regulamentul de organizare i funcionare al ntreprinderii. Necesitatea cuprinderii ntr-un document a tuturor acestor probleme ajut la cunoaterea de ctre fiecare persoan a sarcinilor sale, a legturilor i cerinelor ce se cer a fi ndeplinite , orientarea celor care se ocup cu recrutarea, promovarea i perfecionarea personalului, cunoaterea i utilizarea celor mai adecvate metode de evaluare a complexitii lucrrilor i de determinare a consumului de munc etc.

Structura i coninutul regulamentului de organizare i funcionare se refer la urmtoarele: Organizarea unitii: dispoziii generale (actul normativ de nfiinare, subordonare ierarhic; precizarea domeniului, ramurii i obiectului de activitate etc.; statutul juridic al unitii i regimul su de finanare; principalele organe cu care colaboreaz la ndeplinirea atribuiilor sale). Structura organizatoric: compartimentele de munc i relaiile dintre acestea; cazurile i modalitile de creare a unor compartimente temporare; consiliile, comisiile i alte organe care funcioneaz n cadrul unitii; unitile subordonate; organigramele unitii (ca anex). Atribuii i sarcini: atribuiile unitii i detalierea obiectelor de activitate; atribuiile compartimentelor, diagramele de relaii ntre compartimentele care colaboreaz; lista documentelor principale ce se elaboreaz n cadrul fiecrui compartiment i fiele posturilor. Conducerea unitii: conducerea participativ (organismele de conducere participativ); adunarea general a acionarilor i Consiliul de administraie; componena organelor de conducere participativ; numirea, alegerea sau revocarea membrilor; modul de funcionare a organelor de conducere participativ; competene i responsabiliti concretizate la nivelul organelor de conducere participativ. Conducerea curent (atribuii, competene i responsabiliti ale conductorului unitii i adjuncilor si, cu nscriere n fia postului, delegrile de autoritate stabilite, lista compartimentelor coordonate). Dispoziii finale: modul i durata de aprobare i intrare n vigoare a regulamentului de organizare i funcionare; obligativitatea cunoaterii i dispoziii privind difuzarea acestuia; modalitatea de completare i modificare; mecanismul de meninere n actualitate a prevederilor; dispoziii privind corelarea prevederilor regulamentului cu a altor documente cu caracter normativ din unitatea respectiv. Avnd n vedere aceste considerente, regulamentul de organizare i funcionare al ntreprinderii trebuie s mai precizeze urmtoarele elemente principale: conturarea i definirea unitilor structurale i a posturilor; ordinea ierarhic a acestora; legturile existente ntre elementele structurii (posturi, organe); principalele funciuni ale componentelor fiecrui organism al ntreprinderii;

atribuiile fiecrui ef i posibilitile de delegare a autoritii; pe cine nlocuiete i de cine este nlocuit fiecare ef; circuitele i fluxurile operaionale ale aciunilor executate. De asemenea, conductorii organizaiilor economice vor stabili, odat cu msurile de realizare a planului de producie sau a sarcinilor de serviciu, msuri corespunztoare n vederea asigurrii celor mai bune condiii de munc, a prevenirii accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale. Obligaia i rspunderea pentru realizarea deplin a msurilor de protecie a muncii o au, potrivit atribuiilor ce le revin, cei care organizeaz, controleaz i conduc procesul de munc, dup cum urmeaz: la locul de munc: efii seciilor, sectoarelor, atelierelor - ingineri, tehnicieni sau maitri - precum i efii fermelor i echipelor; la nivelul ntreprinderilor i organizaiilor economice, precum i la instituii: directorul sau conductorul unitii. Existena n cadrul ntreprinderii a unui regulament de organizare i funcionare - n urma difuzrii i cunoaterii de ctre tot personalul - constituie un sprijin n obinerea unor rezultate superioare, trebuind ns s se in seama i de msurile (efective curente) de conducere propriu-zis. Se dau urmatoarele fise de post ca i exemplu: 1. FISA DE POST - DIRECTOR GENERAL

1. Denumirea compartimentului: CONDUCERE 2. Denumirea postului: DIRECTOR GENERAL 3. Numele i prenumele salariatului: NUME i PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Consiliului de administratie; 5. Numele sefului ierarhic:

NUME i PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: - Directorul Economic, Directorul Vanzari i Marketing, Directorul Resurse Umane, Directorul Tehnic, Directorul Tehnologia Informatiei 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea i derularea proceselor principale la nivel de firma. In acest sens, are relatii cu: Directorii 9. Pregatirea i experienta: NIVEL DE STUDII: studii superioare CURSURI DE PREGATIRE: management, finante, vanzari, legislatie EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 5 ani PE POST: minim 3 ani CUNOSTINTE NECESARE: - Cunostinte privind procesul de vanzare - Cunostinte privind tehnici de negociere - Cunostinte de management - Microsoft Office - Cunoasterea n profunzime a pietei locale - Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc - Cunostinte minime de contabilitate primara - Cunoasterea legislatiei n domeniu APTITUDINI i DEPRINDERI NECESARE: - Aptitudine generala de invatare - Aptitudini de comunicare - Aptitudini de calcul - Aptitudinea de a lucra cu documente - Planificare i organizare a operatiilor i activitatilor - Abilitati de negociere - Acordare i transmitere de informatii CERINTE PENTRU EXERCITARE: - Inteligenta de nivel superior

- Spirit organizatoric - Echilibru emotional - Capacitate de a evalua i a lua decizii - Capacitate de a lucra cu oamenii - Rezistenta mare la stres - Usurinta, claritate i coerenta n exprimare - Punctualitate CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica, spontaneitate, spirit practic, informarea, ajutorarea i dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea i controlul oamenilor, ambitie, incredere n sine, activism, energie, fluenta verbala. 10. Autoritate i libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati i sarcini: 1. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei, n concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie - Stabileste anual, impreuna cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 i 36 de luni - Comunica obiectivele i urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal - Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor - Stabileste obiective personale i pentru top-management n stricta concordanta cu obiectivele firmei 2. Aproba bugetul i rectificarile acestuia - Participa la elaborarea bugetului, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile necesare i aproba bugetul final - Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului 3. Identifica oportunitati de afaceri - Monitorizeaza piata i identifica tendintele de dezvoltare - Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic i social - Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma n concordanta cu tendintele pietei - Identifica i atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4. Reprezinta firma n relatiile protocolare cu furnizorii, clientii i alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei - Asigura o buna imagine a firmei pe piata - Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare i institutii guvernamentale din tara i din strainatate

- Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie n vederea intaririi pozitiei firmei 5. Asigura managementul firmei - Comunica managementului valorile i obiectivele strategice ale firmei - Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita i modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor - Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie, financiare, service, resurse umane) - Participa la elaborarea i implementarea sistemelor de raportare i a sistemului de calitate - Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine - Asigura un climat de comunicare i incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite - Identifica nevoile de recrutare i participa la selectia, integrarea i dezvoltarea managementului firmei - Participa la programele de elaborare i actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine - Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine - Negociaza i conciliaza situatiile conflictuale aparute n relatiile interpersonale - Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine - Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine - Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine 6. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei - Evalueaza potentialul furnizorilor i al clientilor - Stabileste posibile cai de colaborare i decide asupra parteneriatelor strategice - Elaboreaza planuri de afaceri i le implementeaza - Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei n vederea motivarii i a cresterii gradului de implicare n activitatea firmei RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Calitatea relatiei cu furnizorii i clientii - Folosirea eficienta a resurselor firmei - Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori, clienti, organele financiare i organismele guvernamentale - Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale i legislatiei muncii - Indeplinirea la termen i n conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci, furnizori i clienti - Calitatea climatului organizational - Calitatea managementului firmei - Corectitudinea datelor raportate Legat de functiile manageriale, raspunde de:

- Coordonarea eficienta a personalului din subordine - Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele i consumabilele necesare - Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale i de specialitate - Respectarea prevederilor normativelor interne i a procedurilor de lucru - Se implica n vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma AUTORITATEA POSTULUI: - Decide asupra noilor directii de dezvoltare - Stabileste planurile de vanzari i profit - Aproba bugetele i corectiile necesare - Semneaza documentele de angajare, colaborare i incetare a relatiilor de munca - Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei - Semneaza organigrama i nomenclatorul de functii al firmei - Semneaza contracte cu furnizorii, clientii i partenerii strategici - Aproba procedurile de interes general ale firmei - Semneaza referate de investitii, statele de plata i rapoartele financiare ale firmei - Solicita rapoarte de activitate i ia masurile necesare n vederea cresterii eficientei activitatii firmei - Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina i calculatorul puse la dispozitie de firma - Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine - Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor - Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: 2. FISA DE POST - DIRECTOR COMERCIAL

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL COMERCIAL

2. Denumirea postului: DIRECTOR COMERCIAL 3. Numele i prenumele salariatului: NUME i PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directotului general 5. Numele sefului ierarhic: NUME i PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Angajatii departamentului comercial 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: cu angajatii departamentelor Financiar-Contabil, Marketing, Juridic 9. Pregatirea i experienta: Studii obligatorii: universitare economice; Buna cunoastere a mediului concurential de afaceri; Experienta n domeniul comercial de minim 4 ani; Foarte bune cunostinte de limba engleza; Spirit de observatie, dinamism, gandire comerciala, eficienta; Excelente abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel); Experienta intr-o functie de conducere i de coordonare constituie un avantaj; Reale i excelente abilitati de comunicare i negociere. 10. Autoritate i libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati i sarcini: Activitati principale: Urmarirea zilnica a activitatii personalului aflat n subordine pentru asigurarea

aplicarii corecte a procedurilor operationale de achizitii i aprovizionare/livrare; Organizarea departamentului Comercial pe criterii de cost efficiency, n vederea optimizarii activitatii de aprovizionare/livrare a marfii catre reteaua de magazine; Stabilirea strategiei specifice fiecarui magazin pentru implemetarea/urmarirea stocului optim i a tuturor procedurilor comerciale prevazute. Sarcini i indatoriri specifice: Asigurarea buclei de feed-back n urmarirea aplicarii procedurilor comerciale i a stocurilor optime; Stabilirea unor relatii bune cu furnizorii, pentru rezolvarea n timp util i n bune conditii a tuturor problemelor ocazionale; Prospectarea pietei de profil i a conditiilor de achizitii/livrare n vederea optimizarii continue a stocurilor, avand ca scop final obtinerea unei rotatii bune ale acestora i realizarea de profituri (protectia marginii). Responsabilitati ale postului: Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii; i asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi furnizori, dupa ce a verificat pozitia n piata i standardele serviciilor oferite de catre acestia; Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat n subordine i pentru fluxul operational la nivelul departamentului pe care-l conduce. Autoritatea postului: Coordoneaza intreaga activitate comerciala a retelei de magazine pe centre de profit; Transmite catre Directorul de vanzari & marketing raportarile (saptamanale, lunare) privind vanzarile, planul de actiune pentru cresterea vanzarilor, furnizorii noi etc. (Toate tipurile de raportari vor fi descrise n anexe separate.); Concepe impreuna cu Ddirectorul general strategiile comerciale prioritare n vederea atingerii target-urilor stabilite. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

3. FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII

1. Denumirea compartimentului: Managementul calitatii 2. Denumirea postului: Responsabil managementul calitatii 3. Numele i prenumele salariatului: NUME i PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME i PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Administratorului societatii , Directorului General 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati n mod direct precum i din celelalte compartimente ale societatii; Intretine relatii de colaborare cu directorii i sefii de compartimente din cadrul societatii. 9. Pregatirea i experienta: Studii:- superioare tehice Vechime: . ani n domeniu; Cunostinte: - operare calculator Microsoft office; - cursuri de managementul calitatii ; - cursuri de perfectionare ISO. 10. Autoritate i libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati i sarcini: Obiectivele postului:

- planifica i coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii n cadrul societatii; - urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor; - urmareste intocmirea, distribuirea i tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati; - urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare i raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv; - urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii; - coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare i tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati ; - reprezentarea sectorul propriu n relatiile cu alte sectoare precum i n relatiile cu organele de control; Atributii, sarcini, lucrari i responsabilitati: - asigura conducerea operativa, planificarea i executia intregii activitati de managementul calitatii n cadrul societatii i duce la indeplinire toate deciziile Administratorului i ale Directorului General; - analizeaza i avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform standardelor ISO; - coordoneaza i urmareste intocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit; - urmareste efectuarea de auditari i implementarea actiunilor corective; - urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare, autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile i verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire; - prelucreaza informatiile i le interpreteaza; - creaza i exploateaza sistemul informational propriu; - participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare ; - urmareste implementarea n documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate n urma auditarii; - participa la instuirea auditorilor interni; - urmareste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni corective/preventive; - anunta i prezinta documentatia tehnica, n fata inspectorilor beneficiarului; - coordoneaza i urmareste intocmirea conform contractului i proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda; - coordoneaza i urmareste intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO), Manualul de Control al Calitatii (ASME),

procedurilor de sistem, instructiunilor generale, instructiunilor de lucru i al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii; - tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere, auditorilor interni; - tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii; - tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite n cadrul serviciului de asigurare a calitatii; - i asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor n cadrul servicului de asigurare a calitatii; - urmareste intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la sectia productie a inregistrarilor i reviziilor de inspectii i testari; - coordoneaza i urmareste intocmirea planului de inspectie i testare pe toate tipurile de produse; - transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului; - arhiveaza planurile de inspectie i testare intocmite; Raspunderi - despre tot ce este n sarcina sa ca obligatie; - raspunde de corectitudinea intomirii i predarii la termen a documentelor elaborate n cadrul serviciului conform contractului, proiectului de executie, documentatiei tehnologice, instruirilor i procedurilor, normelor, codurilor, conform standardelor ISO; - de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea n cele mai bune conditii a activitatii societatii; -are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, n cadrul timpului normal de lucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar; -in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze la o societate concurenta, o perioada de un an de la data incetarii contractului; Responsabilitati suplimentare : - executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, n cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum i a legislatiei n vigoare. - raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie n care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.

- raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente, n ceea ce priveste politica economico-comerciala a societatii, lansarea de produse noi, contracte comerciale interne i externe; - are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile n care este implicat direct, ori prin persoane interpuse , i care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta n politica comerciala practicata; - raspunde personal material i disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara i contractul individual de munca. despre tot ce este n sarcina sa ca obligatie; 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: 4. FISA DE POST - CONTABIL SEF

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Denumirea postului: CONTABIL SEF 3. Numele i prenumele salariatului: NUME i PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME i PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza:

Personalul compartimentului economic 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile i alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice i persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea i experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani n domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice n ceea ce priveste sistemul organizatoric i financiarcontabil; -sa posede cunostinte solide n ceea ce priveste legislatia n vigoare privind domeniul financiar-contabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza i sinteza); -capacitate de organizare i conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta i de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala n relatiile cu oamenii; Atitudini: -obiectivitate n aprecierea i analiza situatiilor economice, financiare i sociale, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate i libertate organizatorica: Daca este cazul

11. Responsabilitati i sarcini: -organizeaza, indruma, conduce, controleaza i raspunde de desfasurarea n mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii n conformitate cu dispozitiile legale n vigoare; -asigura, organizarea i gestionarea n mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii n conformitate cu dispozitiile legale n vigoare i normele sau reglementarile interne ale societatatii; -organizeaza i coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor i rezultatelor, contabilitatea angajamentelor i altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune n conformitate cu legislatia n vigoare; -urmareste respectarea principiilor contabile i ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); -organizeaza i coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile i documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum i persoanele care exercita acest control; -raspunde de consemnarea corecta i la timp, n scris, n momentul efectuarii ei, n documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii i de inregistrarea cronologica i sistematica n evidenta contabila a documentelor justificative n conformitate cu prevederile legale n vigoare; -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc i de circuitul lor n cadrul societatii. Pe document se va trece n mod obligatoriu numele, prenumele i functia celui care il intocmeste, semneaza i raspunde de realitatea datelor trecute n acestea; -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, n orice situatii prevazute de lege i de cite ori directorul general al societatii o cere; -organizeaza i participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiarcontabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; -raspunde de evidenta formularelor cu regim special; -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; -raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa i a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar i inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit i sub aspectul securitatii acestora; -asigura i raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului i terti n conformitate cu dispozitiile legale n vigoare; -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului

informational; -supravegheaza reconcilierea i inchiderea conturilor; -asigura i raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia n vigoare; -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta n consiliul de administratie i respectiv adunarii generale a asociatilor; -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii n legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; -este consultat de catre conducerea societatii n probleme care sunt de competenta serviciului; -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul; -participa la sustinerea i discutarea lucrarilor elaborate n cadrul serviciului; -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine i propune pentru promovare i stimulare materiala pe cei mai buni; -reprezinta societatea n cazurile incredintate prin delegare; -raspunde de eficienta i calitatea lucrarilor executate n cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative; -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine i propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora; -raspunde de respectarea programului de lucru i a disciplinei muncii n cadrul serviciului pe care il coordoneaza; -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum i de celelalte reglementari legale n vigoare, pe linie economica i financiar-contabila; -raspunde disciplinar, civil, material i penal, pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: 5. FISA DE POST SEF SERVICIU APROVIZIONARE INVESTITII 1. Denumirea compartimentului: Aprovizionare-investitii

2. Denumirea postului: Sef Serviciu aprovizionare - investitii 3. Numele i prenumele salariatului: NUME i PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului departamentului aprovizionare-investitii sau, daca functia nu este ocupata, directorului general sau loctiitorului acestuia, directorului economic 5. Numele sefului ierarhic: NUME i PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea angajatilor din subordine 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, juridic, s.a. 9. Pregatirea i experienta: - Experienta profesionala : simt tehnic, cunostinte n domeniul comercial/logistica - Studii: superioare tehnice - Limbi straine (nivel) : germana si/ sau engleza foarte bine - Cunostinte PC : Windows, Office 10. Autoritate i libertate organizatorica: Coordoneaza activitatea de aprovizionare-investitii 11. Responsabilitati i sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura finalizarea concreta a planurilor de investitii i aprovizionarea cu marfurile/echipamentele/aparatele comandate. Activitati principale: - Efectuarea comenzilor de marfuri la furnizori; - Negocierea conditiilor comerciale (n special a preturilor i termenelor de livrare) cu

furnizorii; - Urmarirea confirmarilor de comanda i a livrarilor de la furnizori pna la intrarea marfurilor n depozitul companiei; - Informarea departamentelor vizate asupra sosirii marfurilor comandate; - Centralizarea comenzilor de investitii de la toate departamentele companiei; - Emiterea comenzilor catre furnizori pentru bunurile de investitii i urmarirea lor pna la livrarea- receptia (de) catre departamentul beneficiar i dupa caz pna la punerea n functiune. Sarcini i ndatoriri specifice: - Centralizarea comenzilor de aprovizionare de la departamentele de vnzari i service; - Cercetarea pietei pentru a obtine cele mai bune oferte d.p.d.. Responsabilitati ale postului: -Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii; -Este responsabil pentru emiterea comenzilor catre furnizori (privind bunurile de investitii) i urmarirea lor pna la livrarea/receptia catre departamentul beneficiar i dupa caz pna la punerea n functiune. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, conform rigorilor prevazute n fisa de post: - pentru prima abatere de nendeplinire a sarcinii se aplica avertisment verbal, cu amendamentul ca vor exista consecinte evidentiate n calificativul de evaluare anuala a angajatului. - pentru a doua abatere de acelasi tip se va aplica o reducere a salariului brut pentru o perioada de la una la trei luni, cu un procent de 5-10 %, concomitent cu masurile hotarte de catre companie pentru redresarea situatiei: interviu individual, n prezenta conducerii companiei, pentru identificarea cauzelor care au determinat respectiva stare de fapt; solutiile adoptate de catre companie pentru: scolarizarea interna a angajatului (pe produse, pe domenii), reconsiderarea volumului de munca etc. - pentru a treia abatere consecutiva de acelasi tip sanctiunea aplicata este concedierea, pentru necorespundere profesionala si/sau nendeplinirea repetata a sarcinilor principale de serviciu. 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: 6. FISA DE POST - DIRECTOR DE RESURSE UMANE

1. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENT RESURSE UMANE 2. Denumirea postului: DIRECTOR RESURSE UMANE 3. Numele i prenumele salariatului: NUME i PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; Conducerii unitatii 5. Numele sefului ierarhic: NUME i PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Inspectorii de personal, contabil, inspector protectia muncii i protectie civila, maistru instructor atelier scoala 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu toti angajatii societatii, fosti angajati, sefi de birouri i sectii, directori, precum i persoane care doresc sa se angajeze n cadrul societatii, inspectori ai ITM, etc. Redistribuirea temporara pe alte posturi de munca este posibila numai n cazuri de forta majora i pe baza unei instruiri prealabile, cu acordul scris al conducerii. 9. Pregatirea i experienta:

De baza : Facultatea de Psihologie sau Facultatea de Stiinte Economice sau Politehnica De specialitate : specializare n psihologia muncii i organizationale dobandite prin absolvirea Facultatii de Psihologie, Masterat n Managmentul Resurselor Umane sau Psihologia Muncii i Organizationala Cursuri speciale: de legislatia muncii Experienta necesara: Postul de Director de personal poate fi ocupat de orice persoana cu o pregatire corespunzatoare i care are cel putin 3 ani vechime n domeniu. Acomodarea cu cerintele postului: 1. Pentru o persoana debutanta n profesie 6 luni 2. Pentru o persoana experimentata, acomodarea cu postul se realizeaza n 3 luni Competentele locului de munca - cunoaste i respecta prevederile din Manualul de Asigurarea Calitatii - cunoaste prevederile Contractului Colectiv de Munca - cunoaste prevederile Contractului Individual de Munca - cunoaste i respecta prevederile Regulamentului de Organizare i Functionare - cunoaste i respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara - poseda experienta i capacitate profesionalza corespunzatoare postului - cunoaste activitatea i legislatia n vigoare specifica compartimentului - trebuie sa posede cunostinte de psihologie organizationala i diagnoza - cunoaste un editor de text pe calculator - trebuie sa stie sa opereze cu o baza de date (Excel, FOX, Access) - trebuie sa stie sa utilizeze programul Power Point - trebuie sa cunoasca un program statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Statistica, Statview) - cunoaste legislatia de personal n vigoare - poseda cunostinte i deprinderi de editare texte, operare cu o baza de date, statistica - poseda aptitudini de interelationare, capacitatea de a intelege comportamentul uman, de a conduce i de a motiva oamenii - poseda aptitudini de planificare, organizare i control al activitatii de luare de decizii, initiativa 10. Autoritate i libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati i sarcini: - Planifica, organizeaza i supervizeaza activitatile de resurse umane - Organizeaza i coordoneaza intreg procesul de recrutare i selectie de personal

pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii - Asigura anuntarea la AJOFM a locurilor vacante, precum i n presa, n incinta intreprinderii i stabileste data concursului - Participa la trierea CV-urilor, intervievarea i testarea candidatilor i se asigura de corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de incadrare i promovare a personalului - Asigura interpretarea corecta i aplicarea politicilor de personal ale firmei - Urmareste i raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii i sanctionarea persoanelor, conform normelor legale i prevederilor CCM - Planifica i coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora n organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale i adaptabilitatea acestora la cerintele societatii - Elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente i raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne i externe, conform acestuia - Tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate - Controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a dosarelor de pensionare, conform legislatiei n vigoare - Coordoneaza realizarea i implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor - Coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post - Coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila i BDS, precum i pe cea de protectie a muncii - Realizeaza i raporteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc. - Coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile n structura la organigrama i RI - Participa la solutionarea conflictelor de munca i plangerilor angajatilor i mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor - Elaboreaza proceduri de lucru n cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare i selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) i se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul biroului - Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati i le trateaza nediscriminatoriu - Coopereaza cu ceilalti angajati ai biroului i ai societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia

- Mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare i anunta orice defectiune Oficiului de Calcul - Executa calitativ i la termen sarcinile de serviciu - Pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute - Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii - Respecta normele de securitate, impuse de societate - Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil - Respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii - Respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate i procedurile de sistem i de lucru, existente n cadrul societatii i urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le cunoasca i sa le respecte - Analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului i urmareste implementarea actiunilor corective - Efectueaza instructajul periodic, n domeniul protectiei muncii i PSI - Urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca - Realizeaza studii de previziune privind dinamica Departamentului de Resurse Umane din cadrul companiei - Consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali etc. - Consiliaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale - Stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor - Supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii i comunicarea rezultatelor controalelor managerilor - Supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor - Participa n echipa de expertizare a accidentelor de munca 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: 7. FISA DE POST - SECRETARA

1. Denumirea compartimentului: -

2. Denumirea postului: SECRETARA 3. Numele i prenumele salariatului: NUME i PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME i PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: - ceilalti angajati ai firmei; - Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor - Coordonatorul departamentelor de marketing i secretariat 9. Pregatirea i experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani n domeniu; Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator;

Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza i sinteza); -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta i de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala n relatiile cu oamenii; Atitudini: - receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate i libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati i sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: - Intocmeste i actualizeaza baza de date; - Intocmeste oferte de marfuri; - Acorda asistenta d.p.d.v. tehnic i comercial clientilor i potentialilor clienti; - Tine evidenta stocurilor; - Intocmeste fisele de magazie - Intretine relatiile cu clientii din portofoliu; - Primeste vizitatorii; - Asigura protocolul; - Participa la sedintele saptamanale organizate n cadrul firmei; In limita timpului disponibil i n conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

8. FISA DE POST DIRECTOR TEHNIC

1. Denumirea compartimentului: productie 2. Denumirea postului: Director tehnic 3. Numele i prenumele salariatului: NUME i PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General 5. Numele sefului ierarhic: NUME i PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Sefii de departamente, de Sectii de Productie, Investitii /Utilitati, Aprovizionare / Achizitii 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii 9. Pregatirea i experienta: Nivelul de studii: Studii superioare tehnice. [Nivelul de studii pentru fiecare post difera n functie de specificul i marimea firmei, precum i de nevoile pentru postul respectiv n firma.] Calificari / specializari necesare Studii postuniversitare n domeniul managementului productiei, MBA. Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu sau avansat. Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date. [n functie de specificul i marimea firmei, precum i de nevoile pentru postul respectiv n firma se pot solicita i alte calificari / specializari.] cunostinte la nivel profesionist privind tendintele n domeniul de productie la nivel national i international; 10. Autoritate i libertate organizatorica:

Daca este cazul 11. Responsabilitati i sarcini: Descrierea postului 1. Scopul general al postului Coordonarea i asigurarea ntregului proces de productie n vederea realizarii productiei planificate, n conformitate cu obiectivele, programul i standardele de calitate ale firmei. [n functie de marimea, specificul i organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat n obiectul contractului definit n CIM semnat de parti.] 2. Obiectivele postului Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic i managerial n conformitate cu politicile i strategia de productie ale firmei. Organizarea i coordonarea ntregului proces de elaborare i aplicare a celor mai bune solutii tehnice i economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de ntretinere i reparare a utilajelor i instalatiilor. [n functie de marimea, specificul i organigrama firmei obiectivele pot diferi.] 3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Planifica activitatea de productie n sectiile de fabricatie n functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti. Elaboreaza i supune spre aprobare politicile firmei n ceea ce priveste productia. Organizeaza i controleaza activitatile de mentinere i dezvoltare a capacitatilor de productie i coordoneaza folosirea corecta i eficienta a fondurilor de investitii. Organizeaza i coordoneaza introducerea n fabricatie a produselor noi i raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti n documentatie. Coordoneaza i asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea productiei n conformitate cu planul cerut de vnzari. Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, att la implementarea ct i la modificarea lor, i asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile i specificul materiei prime utilizate. Coordoneaza identificarea, introducerea i mentinerea sub control a proceselor incluse n sistemul calitatii. Asigura resursele materiale i informationale necesare pentru implementarea politicii n domeniul calitatii. Conduce procesul de asigurare a calitatii n activitatea de productie, conform procedurilor i standardelor existente. Organizeaza i conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen

scurt i sincronizarea activitatilor n vederea realizarii n conditii optime a obiectivelor de productie. Elaboreaza proiectul planului de investitii, n conformitate cu prevederile bugetului, n scopul mbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati. Urmareste ncheierea contractelor pentru noile investitii i actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor. Coordoneaza realizarea i punerea n functiune la termen a noilor capacitati de productie. Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane. Organizeaza acordarea concediului de odihna i a zilelor libere pentru personalul din subordine. Coordoneaza i participa la solutionarea conflictelor de munca i a plngerilor angajatilor i mentine o legatura strnsa cu reprezentantii sindicatelor. Stabileste conform structurii organizatorice i a ROF sarcinile i responsabilitatile personalului din subordine, n baza fiselor de post. Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) n sarcina reprezentantului legal. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic n realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei n limitele respectarii temeiului legal. [n functie de marimea, specificul i organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.] 4. Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune ntre management si angajati. Asigura reprezentarea i apararea intereselor i imaginii companiei n relatiile cu autoritatile de stat i cu administratia publica locala. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea i transparenta n interiorul departamentului, n raporturile cu alte departamente, precum i n relatiile cu persoanele din afara firmei. Raspunde de mentinerea, n cadrul departamentului, a unui climat favorabil ndeplinirii sarcinilor de lucru.

b) Fata de echipamentul din dotare Raspunde de functionarea n bune conditii a echipamentului, aparaturii i utilajelor din dotarea firmei. Raspunde de nsusirea i respectarea procedurilor interne legate de utilizarea n conditii optime a echipamentului, aparaturii i a utilajelor din dotarea firmei de catre ntreg personalul din subordine. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune n functionare a echipamentului cu care si desfasoara activitatea. Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are n folosinta. c) n raport cu obiectivele postului Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale i umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite. Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca. Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, n raport cu planul de productie. Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru i cresterea productivitatii muncii. Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local i ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara ntreruperi a procesului de productie. Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum i de verificarea calitatii lucrarilor executate. Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine i asigura formarea continua a acestuia. Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare i sanctionare a personalului din subordine, participnd (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne i prevederilor legislative n vigoare. Raspunde de mentinerea i mbunatatirea sistemului de management al calitatii. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. d) Privind securitatea i sanatatea muncii Respecta normele de Securitate i Sanatate a Muncii i de PSI i raspunde de nsusirea i respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta i asigura cunoasterea i aplicarea Regulamentului Intern i a Regulamentului de Organizare i Functionare de catre ntreg personalul din subordine. Respecta i aplica politicile generale ale firmei n productie i investitii i raspunde de nsusirea i respectarea acestora de catre ntreg personalul din subordine.

Respecta i aplica actele normative n vigoare i Contractul Colectiv de Munca aplicabil. [n functie de marimea, specificul i organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi. Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili n conformitate cu prevederile legislatiei n vigoare precum i n baza procedurilor reglementate n Regulamentul Intern al firmei.] 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

9. FISA DE POST - SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Denumirea postului: SEF SERVICIU FINANCAIR CONTABILITATE 3. Numele i prenumele salariatului: NUME i PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; Directorului Economic 5. Numele sefului ierarhic: NUME i PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza:

Personalul compartimentului economic cu posturi de executie 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile i alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice i persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea i experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani n domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice n ceea ce priveste sistemul organizatoric i financiarcontabil; -sa posede cunostinte solide n ceea ce priveste legislatia n vigoare privind domeniul financiar-contabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza i sinteza); -capacitate de organizare i conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta i de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala n relatiile cu oamenii; Atitudini: -obiectivitate n aprecierea i analiza situatiilor economice, financiare i sociale, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate i libertate organizatorica: Daca este cazul

11. Responsabilitati i sarcini: - Contabilizeaza i inregistreaza extrasele de cont de la banci; - Contabilizeaza i inregistreaza operatiunile i documentele legate de leasing, reevaluari, rezerve, capital i alte fonduri; - Contabilizeaza i inregistreaza salariile personalului i deplasarile externe; - Efectueaza componente ale soldurilor conturilor i efectueaza reglari pe baza acestora; - Efectueaza inchiderea conturilor de venituri, cheltuieli i TVA, verifica i regleaza balantele de verificare lunare ; - Listeaza i indosariaza registrul Carte Mare, balantele, jurnalele auxiliare; - Completeaza lunar Registrul Jurnal pe baza jurnalelor auxiliare; - Completeaza trimestrial sau de cate ori este cazul Registrul de Evidenta Fiscala; - Completeaza anual Registrul Inventar; - Stabileste impozitele de plata (exclusiv cele legate de salariile personalului) i intocmeste declaratiile privind impozitul pe profit; - Efectueaza toate operatiile necesare inchiderii exercitiului financiar i intocmeste proiectul situatiilor financiare semestriale i anuale; - Supravegheaza arhivarea documentelor cu care lucreaza, conform atributiilor; - Tine legatura cu Administratia Financiara i colaboreaza cu seful ierarhic n cazul controalelor ; - Colaboreaza la stabilirea politicilor contabile; - Colaboreaza la tinerea corecta i la zi a evidentei financiare i contabile; - Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

Capitolul III Relatiile organizatorice.


Relaiile de management pot fi definite ca raporturi (legturi) care se stabilesc ntre componenii unui sistem i ntre acetia i componenii altor sisteme. Relaiile organizatorice se stabilesc ntre componentele structurii manageriale. Definiie ntre posturile, funciile i compartimentele existente n structur se manifest relaii organizatorice care sunt reglementate oficial. Relaiile organizatorice dintr-o unitate economic pot fi: unilaterale (care au loc ntre dou compartimente sau funcii de conducere i cnd doar una din pri are obligaia de a furniza informaii celeilalte); bilaterale (cnd informaiile circul n ambele sensuri ntre conductor i fiecare din subordonaii si ); multilaterale (specifice managementului participativ, aceste relaii se menin ntre membrii unui organism de management, reprezentnd un anumit domeniu de informaii). n funcie de natura, modul de manifestare a autoritii i responsabilitii, ct i de coninutul lor, relaiile organizatorice pot fi: autoritate; cooperare; control; reprezentare. Relaiile de autoritate rezult ca urmare a investirii unui titular de post sau unui compartiment cu dreptul de a transmite altor titulari subordonai ordine i dispoziii cu caracter imperativ i de a primi de la acetia informaii cu privire la realizarea sarcinilor atribuite. La rndul lor, relaiile de autoritate pot fi grupate n: relaii de autoritate ierarhic funcional

de stat major Relaiile de autoritate ierarhic exprim raporturile instituite ntre titularii posturilor de conducere i cei ai posturilor de execuie. Prin aceast form de relaii se asigur unitatea de decizie i aciune din unitatea economic. Acest tip de relaii asigur anumite avantaje i dezavantaje. Dintre cele mai importante avantaje pot fi amintite: asigurarea unitii de conducere; formularea precis a atribuiilor; mai mare siguran n funcionarea fiecrui compartiment sau nivel ierarhic; sesizarea rapid a influenei negative a factorilor asupra sistemului sau a aplicrii unor decizii nefundamentate tiinific. Dezavantajele se refer la faptul c acest tip de relaie poate genera: lipsa unei elasticiti n aciune, limitarea iniiativei postului de conducere imediat inferior; genereaz dificulti n procesul cunoaterii la ealoanele superioare a unor aspecte ale activitii; imposibilitatea ca un conductor s cunoasc toate problemele de specialitate (tehnice, economice etc.) din compartimentul pe care-l conduce. Dintre fenomenele nefavorabile care pot perturba activitatea unui sector de activitate, se afl i fenomenul de "scurtcircuitare a legturilor", prin care sunt ocolite anumite posturi de pe nivele ierarhice inferioare de circuitul normal al relaiilor i informaiilor. Spre exemplu, managerul general al unei uniti economice transmite sarcini de serviciu unui ef de secie, ocolindu-l pe directorul tehnic. Aceste relaii pot genera anumite limite, printre care pot fi amintite urmtoarele: aria mare a controlului pe care trebuie s-l efectueze decidenii; imprecizie n delimitarea autoritii; dificulti n coordonarea ndeplinirii sarcinilor ca urmare a existenei unui numr mare de decideni funcionali. Relaiile de stat major se stabilesc prin delegarea de ctre conductorul unitii economice, a realizrii de sarcini unor persoane sau colective n vederea soluionrii unei probleme mai complexe care afecteaz unul sau mai multe compartimente. Caracteristic acestui tip de relaii este faptul c fiecare din membrii echipei acioneaz numai n contextul autoritii delegate i nu n raport de atribuiile conferite postului pe care-l ocup n ierarhia managementului unitii. Spre exemplu, directorul economic este cuprins ntr-o asemenea echip, el nu-i manifest dect autoritatea profesional, n limitele sarcinilor delegate. Rezultatele cercetrii aciunilor efectuate nu se materializeaz n decizii imperative formulate de echip, ele constituie baza informaional pentru conductorul unitii n vederea adoptrii deciziilor ce se impun. Relaiile de cooperare se stabilesc ntre posturi situate pe acelai nivel ierarhic, care aparin unor compartimente diferite. Instituirea lor are marele avantaj de a simplifica rezolvarea unor probleme care apar cu o anumit frecven, prin evitarea folosirii liniilor ierarhice, asigurnd creterea operativitii. Aceste relaii apar din nevoia realizrii n comun a unor lucrri sau n mod accidental. Relaiile de cooperare pot fi:

relaii de furnizare sau relaii beneficiar-furnizor, care au loc ntre seciile de producie i sectoarele de servire, se consemneaz n documente organizatorice de tip contract; relaii de informare, au un caracter de colaborare i se stabilesc ntre diferii conductori aflai pe acelai nivel ierarhic, exprim relaii de colaborare. Relaiile de control apar i acioneaz ntre organele sau posturile investite cu dreptul de a exercita actul de control i celelalte compartimente de activitate existente n unitatea economic. Relaiile de reprezentare se instituie ntre un conductor din ealonul superior i reprezentanii unor organizaii profesionale din interiorul unitii sau persoane fizice i juridice din afar cu care se poart negocieri n diferite domenii de activitate.

Capitolul IV
Studiul de caz la S.C. Aprov. S.A.
4.1. Denumirea, forma juridica, sediul, durata, obiectul. Denumire: S.C. Aprov. S.A. Medias, este o societate comerciala romana, pe actiuni avand personalitate juridica inregistrata la Registrul Comertul cu nr. J32/39/1992. Forma juridica: Este constituita conform HG 323/11.06.1992, fiind privatizata prin metoda Mebo conform Legii 58/1991 i Legii 77/1994 i functioneaza n aceasta forma din 1995. Vechimea organizatiei este mult mai mare, inainte de 1992 fiind Baza de Aprovizionare a fostei Centrala a Gazului Metan.

Sediul: Sediul societatii comerciale se situeaza n Medias, str. Virgil Madgearu nr. 4, judet Sibiu. Organizatia are ca i puncte de lucru doua depozite n localitatea Danes i Sarmasel precum i zece magazine n Medias i alte localitati din judetul Sibiu i Mures. Durata: Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii n Registrul Comertului. Obiectul: Obiectul principal de activitate al societatii il constituie realizarea activitatilor de comert en-gros, al serviciilor de manipulare i depozitare, organizatia avand o dotare logistica specifica acestui gen de activitati puternica i diversificata. Obiectul de activitate este delimitat n statutul societatii pe codul CAEN aprobat prin HG 656/97, HG 53/99 i modificarile ulterioare. Relatii: Organizatia are ca principala piata a afacerilor intreprinderile din structura Gaz Metan, SNTGN Romgaz S.A cu sucursalele, S.N.G Transgaz cu sucursalele Distrigaz Nord i Sud, intreprinderi constructoare de masini, Petrotub Roman, Republica Bucuresti, Lafarge Romcim Medgidia, Tagrimpex Romcif Fieni, Iproeb Bistrita, Ductil Buzau, Armatura Cluj Napoca, Industria Sarmei Campia Turzii, Medimpact S.A Medias, Foraj Sonde Tg. Mures, Dafora Medias i altele. Conducerea executiva a societatii este realizata de Directorul General care coordoneaza nemijlocit intreaga activitate a societatii. Top managementul organizatiei mai este format din Directorul Comercial i Contabilul Sef. Unul din obiectivele pe termen lung, planificate de S.C. Aprov. S.A. este realizarea unui sistem eficient de management al calitatii conform declaratiei Directorului General privind politica n domeniul calitatii. In acest scop, conducerea organizatiei i concentreaza eforturile n vederea implementarii i certificarii Sistemului de Management al Calitatii prin dezvoltarea comunicarii catre intregul personal a tuturor aspectelor legate de calitate i instruirea continua a acestora cu privire la cerintele standardului de referinta cu prioritate pentru cunoasterea concreta a cerintelor exprimate de clienti. Finalitatea acestui obiectiv este cresterea eficientei economice a societatii prin calitatea activitatilor ce v-or face diferentierea fata de concurenta. Principalele modalitati de atingere a tintelor expuse mai sus sunt gandite a fii n primul rand implicarea i constientizarea angajatilor cu privire la realizarea obiectivelor organizatiei prin realizarea obiectivelor individuale i pe termene stabilite imbunatatirea proceselor organizatiei, n stransa legatura cu imbunatatirea relatiilor cu clientii i furnizorii, bazata pe o comunicare supla, completa i exacta. S.C. Aprov. S.A nu considera oportuna realizarea de aliante strategice intru-cat patrunderea pe piata din Romania sa facut cu succes inca din anul 1995. Conducerea societatii a cercetat o serie de aliante strategice incheiate de catre alte firme din Medias i au constatat ca majoritatea dintre aceste aliante nu au fost profitabile. 4.2 Procesele i structura ierarhic functionala a S.C. Aprov. S.A

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia i asigura politica ei economica i comerciala. Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie (C.A) i este condusa de presedintele consiliului care este Dierctorul General al societatii. Procesele ce se desfasoara n cadrul S.C. APROV. S.A sunt clasificate n doua categorii: Procesele principale procese care creeaza valoarea i prin care se realizeaza produsele i serviciile solicitate de client. Procesul principal al S.C. Aprov. S.A. consta n aprovizionare, depozitare, manipulare i desfacerea de marfuri conform cerintelor clientului. Toate celelalte procese se subordoneaza comandamentelor reclamate de buna functionare a procesului principal i sprijina realizarea acestuia n conditii optime de calitate i de timp. Procesele de sprijin asigura conditii optime desfasurarii proceselor principale, acestea fiind: instruirea i constientizarea angajatilor; gestionarea utiljelor i echipamentelor; controlul dispozitivelor i mijloacelor de masurare; planificarea, alocarea resurselor i analiza rezultatelor activitatilor. In S.C Aprov. S.A Medias autoritatea deplina privind asigurarea calitatii n executia serviciilor este detinuta de conducerea organizatiei, aceasta fiind complet responsabila de proiectarea, aplicarea i mentinerea sistemului. Procesele care se desfasoara n cadrul S.C. Aprov. S.A sunt descrise n harta Proceselor i n structura ierarhic functionala, aprobata de Consiliul de Administratie, sunt prezentate n paginile urmatoare.

4.3. Normele de structura pentru constituirea birourilor n S.C APROV. S.A La stabilirea structurii organizatorice a S.C APROV. S.A se v-or aplica urmatoarele norme de structura, aprobate de Consiliul de Administratie: a. Biroul Este compartimentul functional care se poate constitui pentru indeplinirea unor lucrari sau activitati omogene. Se poate constitui din minim 2 persoane. b. Activitatea de Secretariat Se stabileste corelat cu numarul functiilor de conducere i a volumului de lucrul; este constituita dintr-o persoana. c. Activitatile de deservire generala (paza, deservire autovehicule, intretinere cladiri, etc) Numarul de posturi se stabileste n functie de sarcinile concrete de serviciu i locuri de munca. d. Gestiunea Cuprinde totalitatea operatiilor de primire i eliberare de marfuri. Marimea gestiunii i a formatiei de lucru se stabileste n functie de volumul de activitate, de conditiile specifice de depozitare i conservare a materialelor. Gestiunea este condusa de un gestionar. Directorul General asigura toate datele de intrare a proceselor organizatiei stabilite n Consiliul de Administratie, prin BVC i prin decizii manageriale proprii cum sunt elementele politice i obiectivele n domeniul calitatii. Toate aceste date sunt comunicate la nivelul urmator de manageri care planifica, organizeaza, urmaresc i analizeaza rezultatele proceselor ce le coordoneaza n vederea imbunatatirii lor. Celelalte date de intrare, care nu au ca sursa Consiliul de Administratie sunt asigurate de responsabili de proces, stabiliti n procedura ce reglementeaza procesul respectiv. Directorul General conduce analiza efectuata de management, n baza datelor i analizelor furnizate de Responsabilul Management Calitate, conform PO 11 Analiza efectuata de management. Toate comenziile sunt inregistrate i analizate de Directorul General n vederea stabilirii cerintelor clientului i a modului de realizare, prin directionarea acestora la responsabilitatile competente din organizatie.

Asigurarea resurselor este responsabilitatea Directorului General care stabileste modul de gestionare, urmarire, eficienta valorificarii lor prin Contabilul Sef, pentru resursele financiare i materiale. Analiza acestora se face zilnic pe comenzi i clienti. Situatia de ansamblu se face lunar i cumulat prin prezentarea analizei Situatia indicatorilor economico financiar stabiliti prin BVC. Coordonarea tehnica, nemijlocita este asigurata de Directorul Comercial care coordoneaza, urmareste i analizeaza activitatea Biroului Aprovizionare Desfacere, a celor doua depozite, trei gestiuni precum i a celor zece magazine. Resursele umane sunt gestionate prin Biroul Resurse Umane, care prezinta lunar rezultatele analizei n aceste domenii de activitate. Functionarea, asigurarea i controlul proceselor sub aspectul eficacitatii sunt reglementate prin proceduri de sistem, proceduri operationale i instructiuni de lucru. Interactiunea proceselor este prezentata n harta proceselor. Unul din procesele principale care produce valoarea este procesul realizarii serviciilor de aprovizionare desfacere care este descris n procedura operationala PO 07 Aprovizionare Desfacere i asigura serviciile de aprovizionare /desfacere, manipulare, depozitare conform cerintelor clientului precum i a cerintelor tehnice de calitate, deziderat controlat prin Procedura de sitem Controlul produsului neconform PS-03. Procesul realizarii serviciilor este reglementat i documentat, pentru un mai mare control al conformitatii activitatilor cu o complexitate i importanta deosebita prin specificitatea lor sunt reglementate prin instructiuni de lucru. Acest proces este condus, tinut sub control prin reglementari clare interne ca i prin procedura operationala PO-11 privind Analiza efectuata de management i procedura operationala PO-10 Analiza eficientei proceslor, conducerea organizatiei fiind incredintata ca un management performant asigura eficacitatea i eficienta performantelor economice ale S.C. Aprov. S.A. Rezultatele performante, sunt asigurate prin instruirea continua a angajatilor organizatiei, care face posibila cunoasterea i intelegerea cerintelor clientului precum i realizarea lor, conform asteptarilor acestora. Acest proces de sprijin, data fiind importanta lui a fost documentat n PO-09 i interactioneaza cu PO-07 i PO-10 fiind i o parghie. Directorul Comercial raspunde de efectuarea marketingului n S.C. Aprov S.A, negociaza/incheie contracte cu clientii, urmareste marirea portofolului de clienti asigura analiza cerintelor clientilor conform PO-07. Directorul Comercial urmareste implementarea actiunilor corective/preventive stabilite n urma primirii reclamatilor i prezinta n sinteza concluziile n Analiza efectuata de management. Tot el asigura monitorizarea i masurarea satisfactiei clientilor. Biroul Aprovizionare Desfacere este subordonat Directorului Comercial avand atributiile i responsabilitatile descrise n fisele postului. Merceologii din Biroul Aprovizionare Desfacere fac evaluarea i selectarea furnizorilor, intocmesc

contractele i comenziile la furnizor, centralizeaza necesarele de materiale primite de la gestiuni i asigura aprovizionarea prin emiterea de comenzi la furnizor, planifica data ridicarii marfii. Gestionarii aflati n subordinea Directorului General intocmesc saptamanal necesarul de materiale, fac direct aprovizionarea de la agentii de vanzari avand aprobarea Directorului Comercial, depoziteaza marfurile conforme i neconforme n locuri amenajate special pentru fiecare categorie de produse. Seful Biroului Tehnic se subordoneaza Directorului General i asigura functionarea procesului conform procedurii operationale PO-08. Are n subordine un tehnician i auxiliarii. Gestioneaza mijloacele de transport auto i CFR, utilajele i echipamentele. Seful Biroului Resurse Umane se afla n subordinea Directorului General, avand responsabilitatea conducerii procesului de instruire (PO-09). n cadrul Biroului Resurse Umane se asigura gestionarea documentelor clasificate conform prevederilor legale. Responsabilul Management Calitate, este subordonat Directorului General i urmareste indeplinirea sarcinilor ce revin S.C. Aprov. S.A din programul propriu privind implementarea Sistemului de Management al Calitatii, n conformitate cu prevederile legale n vigoare i cu familia de standarde ISO 9000 i ISO 14001. Secretara se subordoneaza Directorului General, asigurand activitatea de primire, inregistrare triere i distribuire a corespondentei, organizeaza i raspunde de activitatile de multiplicare i difuzare (dupa caz) a lucrarilor efectuate n cadrul S.C. Aprov. S.A, efectueaza operatiunile de expediere a corespondentei i a coletelor. Contabilul Sef, are n subordine Biroul Financiar Contabil i coordoneaza activitatile financiar contabile ale S.C. Aprov S.A.

4.4.

Relatiile de concurenta

In spatiul micromediului sau, activitatea de piata a S.C Aprov. S.A este marcata de prezenta unui numar variabil de firme concurente. Actionand n cadrul acelorasi piete aceste firme intra n competitie, dispunandu-si oportunitatile pe care le ofera piata. Dubla ipostaza, de cumparator i vanzator pe care firmele concurente o au n cadrul mediului, plaseaza competitia dintre ele n doua planuri: a.) pe de o parte, firmele concurente i disputa furnizorii, prestatorii de servicii i disponibilitatile de forta de munca. b.) pe de alta parte ele i disputa clientii. In acest context, cu unii dintre agentii economici S.C Aprov. S.A se afla n competitie n calitate de cumparatori, cu altii numai n calitate de vanzator, iar cu altii se plaseaza n ambele situatii.

Ansamblul raporturilor de interactiune n care intra agentii economici n lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare i a pietelor de desfacere formeaza sistemul relatiilor de concurenta. In abordarea de marketing concurenta propriu zisa se desfasoara intre firme n calitatea lor de ofertanti (vanzatori). Ea imbraca forma luptei pentru cucerirea pietei. Realizarea acestui obiectiv presupune ca fiecare concurent sa satisfaca nevoile clientilor n conditii superioare celorlalti ofertanti, demers ce implica utilizarea unor mijloace de diferentiere i individualizare a actiunilor firmei. Practica tarilor cu economie de piata evidentiaza faptul ca mijloacele i instrumentele utilizate n relatiile de concurenta se delimiteaza n jurul celor patru componente ale mix-ului de marketing: produs, pret, promovare i distributie. In cadrul luptei de concurenta, firmele pot viza acelasi nevoi de consum sau nevoi diferite, adresandu-le produse identice, asemanatoare sau substantial diferite n situatia cand apar pe piata cu bunuri identice sau diferentiate nesemnificativ, destinate satisfacerii acelorasi nevoi (in acest caz,diferentierea dintre concurenti se realizeaza prin imaginea de marca) sau ofera produse similare, care satisfac n masura diferita aceeasi nevoie (in acest caz, competitia se realizaeaza prin diferentierea calitativa a produselor), are loc o concurenta directa. Daca firmele se adreseaza acelorasi nevoi sau a unor nevoi diferite prin oferirea de produse/servicii diferite, competitia dintre acestea poarta denumirea de concurenta indirecta. Practica tarilor cu o economie de piata evidentiaza faptul ca mijloacele i instrumentele utilizate n relatiile de concurenta se delimiteaza n jurul celor patru componente ale mix-ului de marketing: produs, pret, promovare i distributie. Forta competitiei i implicatiile ei n mecanismul pietei depind de numarul i pozitiile celor care se confrunta. n aceasta privinta, teoria economica, plecand de la premizele care caracterizeaza concurenta perfecta, prezinta toate situatiile intalnite n practica luptei de concurenta (concurenta monopolista, monopol, concurenta oligopolista, etc). Indiferent de forma pe care o imbraca, n economia de piata concurenta reprezinta o necesitate obiectiva, deoarece: stimuleaza preocuparile pentru cresterea, diversificarea i imbunatatirea calitativa a ofertei; asigura plasarea preturilor la cote reale; favorizeaza rationalizarea costurilor ca mijloc de sporire a profitului; elimina din competitie firmele slabe, cu capacitate redusa de adaptare la dinamismul economico-social. Daca relatiile de concurenta se desfasoara n cadrul existent, specific fiecarei tari, competitia este cunoscuta sub denumirea de concurenta loiala. n practica insa, sunt numeroase situatii cand unele firme apeleaza la mijloace ce depasesc cadrul legal. O astfel de competitie este cunoscuta sub denumirea de concurenta neloiala, iar

practicile neloiale sunt sanctionate n majoritatea tarilor prin legi concepute special concepute n acest sens. Concurenta practicata de S.C Aprov. S.A este una oligopola. 4.5. Relatiile principale intre birourile S.C Aprov. S.A 4.5.1 Relatiile Reprezentatului Management Calitate cu birourile S.C Aprov. S.A 1. n relatiile cu Consiliul de Administratie Transmite: Spre aprobare propuneri de programe privind implementarea SMC; Rapoarte privind stadiul dezvoltarii SMC. Primeste: Hotarari ale Consiliului de Administratie. 2. n relatiile cu conducerea S.C Aprov. S.A Transmite: Informatii periodice privind SMC; Propuneri privind imbunatatirea SMC; Rapoarte de audit, lucrari intocmite, orice alte informatii solicitate de conducere. Primeste:
Dispozitii privind lucrarile curente ce urmeaza a fi executate n cadrul

compartimentului; Informatii privind strategia S.C Aprov. S.A n diferite perioade i domenii de activitate. 3. n relatiile cu Biroul de Resurse Umane. Transmite:
Informatii de specialitate n domeniul managementului calitatii;

Procedura cadru de elaborare a documentelor de sistem calitate.

Primeste:
Instructiuni i proceduri de lucru specifice; Date i informatii privind organizarea societatii

4. n relatiile cu Biroul Tehnic. Transmite:


Informatii de specialitate n domeniul managementului calitatii; Procedura cadru de elaborare a documentelor de sistem calitate.

Primeste:
Instructiuni i proceduri de lucru.

5. n relatiile cu Biroul Aprovizionare Desfacere Transmite:


Informatii de specialitate n domeniul managementului calitatii;

Procedura cadru de elaborare a documentelor de sistem calitate. Primeste:


Instructiuni i proceduri de lucru.

6. n relatiile cu Biroul Financiar Contabilitate Transmite:


Informatii de specialitate n domeniul managementului calitatii;

Procedura cadru de elaborare a documentelor de sistem calitate. Primeste:


Instructiuni i proceduri de lucru.

7. n relatiiile cu Secretariatul

Transmite:
Informatii de specialitate n domeniul managementului calitatii;

Procedura cadru de elaborare a documentelor de sistem calitate. Primeste:


Instructiuni i proceduri de lucru.

8. n relatiile cu Gestiunile i cu Magazinele Megas. Transmite:


Informatii de specialitate n domeniul managementului calitatii;

Procedura cadru de elaborare a documentelor de sistem calitate. Primeste:


Instructiuni i proceduri de lucru.

4.5.2 Relatile Biroului Aprovizionare Desfacere cu birourile S.C. Aprov. S.A 1. In relatiile cu conducerea: Transmite:
Informari i materiale referitoare la activitatea de aprovizionare

desfacere; Cereri de oferta i analize de oferta; Propuneri pentru organizarea de licitatii n vederea achizitionarii de produse sau valorficarea stocurilor fara miscare; Materiale i informatii solicitate. Primeste: Avizari/aprobari pentru materialele intocmite; Indicatii i recomandari n problemele de aprovizionare desfacere.

2. n relatiile cu RMC: Transmite: Instructiuni i proceduri de lucru. Primeste:


Informatii de specialitate n domeniul management calitate;

Procedura cadru de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii 3. n relatiile cu Biroul Resurse Umane: Transmite: Planificarea pentru concediu (cereri,etc.) Primeste: Note interne, adeverinte,etc; Confirmari ale planificarii concedilor. 4. n relatiile cu Biroul Financiar Contabil. Transmite: Facturi avizate; Documente de evidenta privind intrarea i iesirea marfurilor; Inventarierea materialelor din gestiuni; Aprobari i avizari unor documente intocmite. Primeste: Facturi. 5. n relatiile cu Gestiunile: Transmite: Marfurile solicitate.

Primeste: Necesarul de marfuri. 6. n relatiile cu Biroul Tehnic. Transmite: Solicitari pentru asigurarea mijloacelor de transport. Primeste: Necesar materiale pentru intretinere. 7. n relatiile cu Secretariatul. Transmite:
Evaluarea i selectarea furnizorilor; Evaluarea i selectarea clientilor;

Comenzi, contracte, etc. Primeste: Comenzi, contracte de la clienti.

4.5.3 Relatiile Biroului Financiar Contabil cu birourile S.C. Aprov. S.A. 1. n relatiile cu Adunarea Generala a Actionarilor: Transmite:
Lucrari i situatii privind rezultatele economico-financiare ale S.C.

Aprov. S.A. Primeste:


Bilantul contabil i bugetul de venituri i cheltuieli aprobat;

Hotarari ale AGA privind situatia economico financiara a S.C. Aprov. S.A 2. n relatiile cu Consiliul de Administratie: Transmite:
Lucrari i situatii privind rezultatele economico-financiare ale S.C.

Aprov. S.A Primeste:


Hotarari i decizii ale CA care privesc activitatea economico-financiara.

3. n realtiile cu conducerea S.C. Aprov. S.A: Transmite:


Lucrari i situatii privind rezultatele economico-financiare ale S.C.

Aprov. S.A. Documente care necesita aprobarea conducerii S.C. Aprov. S.A Primeste: Aprobari pentru documentele transmise. 4. n relatiile cu Birourile S.C. Aprov. S.A Transmite: Documente justificative. Primeste:
Documente justificative (inscrisuri) n care se consemneaza n momentul

efectuarii ei orice operatiune patrimoniala din organizatie Documente justificative care stau la baza inregistrarilor n contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat i aprobat ori inregistrarea n contabilitatea, dupa caz.