Sunteți pe pagina 1din 6

Mediul întreprinderii

Ca agent economic, întreprinderea îşi desfaşoară


activitatea sub influenţa multor factori din mediul
său. Aceşti factori sunt fie de natură economică, fie
socială, politică, juridică, demografică, tehnică,
etc. şi vor influenţa puternic de multe ori deiciziile
firmei şi relaţiile sale cu ceilalţi agenţi economici.
În funcţie de intensitatea cu care sunt percepute
sau simţite aceste influenţe, factori din mediul
extern al firmei se pot grupa în două categorii:
micromediul firmei şi macromediul firmei.

Micromediul întreprinderii cuprinde acei agenţi cu


care firma are relaţii directe şi care o influenţează
în mod direct şi anume:
- Clienţii, care pot fi consumatori, utilizatori
industriali, firme de comerţ, cărora le sunt
destinate produsele sau serviciile întreprinderii;
- Concurenţii, reprezentaţi de alte firme sau
persoane care oferă produse sau servicii similare
pentru aceeaşi categorie de clienţi;
- Furnizorii de mărfuri sunt acei agenţi economici
care pun la dispoziţia întreprinderii materiile Macromediul întreprinderii, care cuprinde factori - Mediul socio-cultural: obiceiuri, tradiţii, tot ce
prime, materialele sau echipamentele necesare cu influenţă generală, indirect asupra poate influenţa comportamentul de consum al
desfăşurării activităţii; întreprinderii. Aceasta va fi influenţată în aceeaşi oamenilor la un moment dat.
- Prestatorii de servicii, reprezentaţi de către acei măsură în care sunt influenţate şi celelalte societăţi - Mediul politic diferit în fiecare ţară. În unele ţări,
agenţi economici care oferă o varietate de servicii concurente. statul se implică mai mult în economie, în altele
necesare desfăşurării activităţii întreprinderii. Elementele macromediului întreprinderii sunt: activitatea economică este mai puţin supravegheată
Exemple: firme de transport, agenţi de comerţ, - Mediul economic: nivelul de dezvoltare pe şi dirijată.
agnţiile de publicitate, agenţi de asigurări etc. fiecare ramură a economiei, nivelul preţurilor, - Mediul juridic, se referă la toate reglementările
- Furnizorii de forţă de muncă. Intră în această posibilităţile de ocupare a forţei de muncă legale care susţin sau împiedică activitatea
categorie şcolile şi instituţiile de învăţământ, - Mediul demografic: numărul populaţiei, structura economică a unei întreprinderi.
oficiile de forţă de muncă. pe sexe şi vârste, împărţirea pe medii urban-rural, - Mediul natural sau ecologic: clima, relieful,
- Alte organisme publice: asociaţiile profesionale, mărimea medie a unei familii etc. agresivitatea unor factori de mediu pot influenţa
organisme publice locale, mass-media, organe de - Mediul tehnologic: invenţiile şi inovaţiile activitatea economică a multor întreprinderi.
stat cu atribuţii financiare, de justiţie, vamale, etc. cunoscute, nivelul de cercetare şi dezvoltare - Mediul internaţional de afaceri, poate influenţa
tehnologică, importanţa tehnologiilor de reducere a decisiv relaţiile de afaceri interne ale
poluării etc. întreprinderilor.
1. Dacă elevul dă click pe cuvintele agent economic, apar succesiv (la 3 sec.) imaginea şi textul:
Ce este agentul economic?
Agentii economici sunt entitati de natura sociala recunoscute si, eventual, oficializate ca atare, prin care anumiti subiecti indivizi sau grupuri concep si
promoveaza, in mod coerent, actiuni decurgand din interesele lor.

2. Dacă elevul dă click pe cuvântul eonomică, apar succesiv (la 3 sec.) imaginea şi textul:
Care sunt factorii de natură economică?
Între factorii economici ai mediului ambiant extern pot fi mentionati: piata, puterea de cumparare, nivelul si ritmul dezvoltarii economice, potentialul
financiar.

3. Dacă elevul dă click pe cuvântul socială, apar succesiv (la 3 sec.) imaginea şi textul:
Care sunt factorii de natură socială?
Factorii de natură social sunt reprezentaţi de raportul dintre populatia urbana si cea rurala, nivelul de dezvoltare al învăţământului, nivelul de ocrotire al
sanatatii, ponderea si calitatea activitatilor cultural artistice, mentalitatea.
4. Dacă elevul dă click pe cuvântul politică, apar succesiv (la 3 sec.) imaginea şi textul:
Care sunt factorii de natură politică?
În aceasta grupa pot fi incluse ritmurile de dezvoltare ale unei ramuri, optiunile privind ponderea proprietatii private si publice, politicile de creditare, de
sustinere a import-exportului, impozitarea. Cu cât ritmurile de dezvoltare sunt mai mari, cu atît activitatea întreprinderii va fi influentata favorabil si invers.

5. Dacă elevul dă click pe cuvântul juridică, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Care sunt factorii de natură juridică?
Cei mai semnificativi factori juridici sunt: legile, decretele, hotarîrile guvernamentale, ordonantele, ordinele ministrilor, deciziile prefecturii ce cuprind o serie
de norme de drept de a caror realizare raspund agentii economici.

6. Dacă elevul dă click pe cuvântul demografică, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Care sunt factorii de natură demografică?
Indicatori specifici care definesc mediul demografic sunt: numarul populatiei, stratificarea populatiei pe vîrste si sexe, stratificarea socio-profesionala,
populatia activa si ocupata, ponderea acesteia în populatia totala, repartizarea teritoriala a populatiei pe mediul urban – rural.
7. Dacă elevul dă click pe cuvântul tehnică, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Care sunt factorii de natură tehnică?
Factorii tehnici sunt reprezentati în principal de nivelul tehnic al echipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor furnizate întreprinderilor din tara sau din
strainatate, nivelul tehnologiilor folosite, numarul si nivelul licentelor si brevetelor înregistrate, capacitatea de documentare si inovare.
8. Dacă elevul dă click pe cuvântul micromediul, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Ce este micromediul întreprinderii?
Micromediul firmei cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intră în relaţii directe dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale prezente şi de
perspectivă.
9. Dacă elevul dă click pe cuvântul clienţii, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Ce sunt clienţii?
Clienţii alcătuiesc cercul firmelor, instituţiilor şi al persoanelor individuale cărora le sunt oferite pentru consum / utilizare mărfuri, produse realizate de
întreprindere.
10. Dacă elevul dă click pe cuvântul concurenţii, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Ce sunt concurenţii?
Concurenţa poate fi reprezentată de firme sau persoane fizice care îşi dispută aceeaşi categorie de clienţi, iar în situaţii frecvente, aceeaşi furnizori sau
prestatori de servicii.
11. Dacă elevul dă click pe cuvintele furnizorii de mărfuri, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Ce sunt frunizorii de mărfuri?
Furnizorii de mărfuri sunt reprezentaţi de diverşi agenţi economici care, în baza relaţiilor contractuale asigură întreprinderii resursele necesare de materii
prime, materiale, mărfuri echipament, maşini, utilaje etc.
12. Dacă elevul dă click pe cuvintele prestatorii de servicii, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Ce sunt prestatorii de servicii?
Prestatorii de servicii reprezintă persoanele juridice sau fizice care oferă o gamă largă de servicii utile realizării obiectului de activitate al firmei.

13. Dacă elevul dă click pe cuvintele frunizorii forţei de muncă, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Ce sunt furnizorii de forţă de muncă?
Furnizorii forţei de muncă sunt agenţii de mediu care influenţează considerabil activitatea întreprinderii datorită rolului factorului uman în procesul muncii.
14. Dacă elevul dă click pe cuvintele organisme publice, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi textul:
Ce sunt organismele publice?
Organismele publice sunt reprezentate de asociaţiile profesionale, ale consumatorilor, organismele de stat publice şi locale, faţă de care întreprinderile au
obligaţii legale.

Primărie Mass media Instituţii de justiţie

15. Dacă elevul dă click pe cuvântul macromediul, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi
textul:
Ce este macromediul întreprinderii?
Macromediul întreprinderii cuprinde ansamblul factorilor de ordin general al mediului ambiant
cu actiune economica, pe termen lung asupra activitatii firmei si asupra agentilor economici cu care
aceasta se afla în contact nemijlocit.
16. Dacă elevul dă click pe cuvintele obiceiuri, tradiţii, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile:

17. Dacă elevul dă click pe cuvintele reglementările legale, apar succesiv (la 3 sec.) imaginile şi
textul:
Ce sunr reglementările legale?
Ansamblu de norme juridice aplicabile într-un anumit domeniu.