Sunteți pe pagina 1din 51

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Catedra “Comerț, Merceologie, Tehnologie”

RAPORT
privind practica tehnologică I
al elevului Scutari Constantin
specialitatea Comerț
anul de studii II, grupa COM – 162
la întreprinderea SRL Moldretail Group

Conducătorul practicii:
Nicolai Svetlana gr.didactic I

Chișinău, 2018

1
Cuprins:
Modulul I Aspecte generale privind unitatea comercială................................................6

UC1.1 Denumirea, adresa, forma organizatorico-juridică, genul de activitate a


întreprinderii....................................................................................................................6

UC1.2 Familiarizarea cu actele necesare pentru desfășurarea activității


Regulile de bază ale comerțului cu amănuntul................................................................6

Modul de eliberare a autorizației de funcționare a întreprinderii, autorizația sanitară,


licențelor pentru comercializarea băuturilor și articolelor de tutungerie........................7

Codica de sugestii și reclamații.......................................................................................10

UC1.3 Amplasarea unitații comerciale............................................................................11

Factorii de influență a poziției magazinului................................................................... 11

Aspectul exterior al unității comerciale............................................................................11

UC1.4 Graficul de lucru, ordinea deschiderii și închiderii unității comerciale................12

UC1.5 Organizarea instruirii personalului și regulile tehnicii securității în cadrul unității


comerciale.........................................................................................................................13

UC1.6 Structura funcțională a încăperilor comerciale, în funcție de mărimea și profilul


întreprinderii......................................................................................................................14

Modulul II Dotarea tehnică a întreprinderii comericale....................................................16

UC2.1 Mobila și inventarul comercial...............................................................................16

Selectarea mobilierului pentru depozit și sala comercială.................................................16

Determinarea necesarului de inventare comercial necesar desfășurării activității


comerciale.......................................................................................................................... 19

UC2.3 Utilajul pentru măsurarea și cântărire a mărfurilor în unitățile de comerț..............22

Selectarea cântarelor comerciale necesare procesului de cântarire a mărfurilor în depozit

și în sala comercială............................................................................................................22

UC2.4 Utilajul frigorific comercial......................................................................................23

Selectarea mașinilor frigorifice necesare păstrării, etalării și comercializări


mărfurilor ușor alterabil în
comerț...............................................................................................................23

2
UC2.5 Utilaje și agregatele de tăiat, măciat și ambalare a mărfurilor în comerț.................25
Mșinelor de feliat, măcinat și ambalat produsele..............................................25

UC2.6 Utilajul și agregatele de încărcare-descărcare și manipulare cu marfa în unitățile


comerciale.............................................................................................................................26

Selectarea utilajului de încarcare-descărcare și transportare a mărfurilor în depozit și în sala


comercială..............................................................................................................................26

Modulul III Logistica și distribuția mărfurilor…………………………………………… .27

UC3.1 Canalele și lanțurile logistice în unitatea comercială……………………………….27

Descrierea lanțurilor logistice pentru produsele alimentare și nealimentare……………….27

UC3.2 Fluxurile materiale, financiare și informaționale ale logisticii...................................29

Reprezentarea schematică a fluxurilor din întreprinderea comercială...................................29

UC3.3 Formele și metodele de aprovizionare cu mărfuri......................................................32

Determinarea formelor de aprovizionare cu mărfuri utilizate în unitatea comercială............32

Determinarea surselor de aprovizionare și elaborarea rutelor, graficelor de aprovizionare și


modul de aprovizionare și modul de formare a stocurilor de mărfuri....................................32

UC3.5 Obligațiunile și rensponsabilitățile furnizorului, cărăușului și a beneficiarului în


procesul de încărcare, descărcare, transportare și achiziționare cu mărfuri..........................34

UC3.6 Metode de depozitare a mărfurilor alimentare și nealimentare în depozitele angro..35

UC3.7 Modificările cantitative și calitative în timpul păstrării în depozit a produselor


alimentare și nealimentare......................................................................................................36

UC3.8 Influența ambalajului asupra calității mărfurilor la manipulare, transportare

și stocare.................................................................................................................................37

Modulul IV Procesele tehnologice în unitățile comerciale.....................................................38

UC4.1 Procesele tehnologice comerciale la unitățile de comerț cu amănuntul......................38

Familiarizarea cu actele legislative în vigoare (“Recepția mărfurilor dupa cantitate și

calitate”)………………………………………………………………………………………38

UC4.2 Organizarea procesului de recepționare a mărfurilor în unitatea comercială...............39

Recepția mărfurilor conform calității în conformitate cu documentele normativ-tehnice.......39

Perfectarea doceumtelor în caz de atestare a lipsurilor de marfă la recepție............................39

3
Recepția mărfurilor în magazin conform calității în conformitate cu documentele

normativ-tehnice.............................................................................................................40

Evidența și restituirea amabalajului gol..........................................................................41

Elaborarea actelor în situații de spargere, fărămițare, deșeuri, deteriorări ale

mărfurilor........................................................................................................................41

UC4.3 Organizarea depozitării și păstrarii mărfurilor în depozitul unității comerciale..42

Particularitățile și cerințele față de organizarea procesului de păstrare a mărfuilor

alimentare și nealimenatre (tip de ambalaj, condiții de depozitare)……………………42

Metodele de aranjare a mărfurilor aliementare și nealimentare la păstrare în depozitul


magazinului……………………………………………………………………………..43

Pierderile de marfă în magazine și căile de reducere a lor……………………………...44

UC4.4 Pregatirea mărfurilor către vănzare……………………………………………...45

Operațiunile de pregătire a mărfurilor pentru vânzare pentru frupele de mărfuri

alimentare………………………………………………………………………………..45

Operațiunile de pregătire a mărfurilor pentru vânzare pentru grupele de mărfuri

nealimentare……………………………………………………………………………..45

UC4.5 Cerințele sanitaro igienice față de încapere, utilaje, marfă și ambalaje destinate
depozitării………………………………………………………………………………..46

UC4.6 Eliberarea mărfurilor din depozit în sala comercială a întreprinderii…………….47

Concluzii………………………………………………………………………………….48

Bibliografie ………………………………………………………………………………49

Anexe……………………………………………………………………………………..50

4
Modulul I Aspecte generale privind unitatea comercială

1.1 Denumirea, adresa, forma organizatorico juridică, genul de activitate a


întreprinderii

Unitatea comercială“Linella”(fig1) situată pe adresa Nicolae Testemițeanu 39 (fig.2), sectorul


Telecentru, orașul Chișinău este orientată spre o nouă metodă de organizare a procesului de
comerț - autodeservirea. Încă din anul fondării rețelei de supermarketuri “Linella” modul de
vânzare a fost bazat pe autodeservire pentru a crea mai mult comfort pentru clienți, unde s-a ajuns
la deschidere a mai multor unități pe teritoriul Republicii Moldova. “Linella” se ocupă cu
comercializarea produselor alimentare dar și nealimentare a mai multor producători naționali dar
și internaționali. Fiecare unitate este dotată cu o secție de gastronomie care se ocupa cu prepararea
bucatelor, având propia bucătărie, pe lângă acest fapt a
lansat propriul brend de produse fabricate de însuși
“Lienalla”, cum ar fi băutura răcoritoare, pesmeți,
chipsuri, pizza, colțunași, șampanie și vin. Forma
organizatorico juridică a supermarketului “Linella” este
de tip S.R.L(MOLDETAIL GROUP) care este divizată
Fig1.1(marca unității)
în mai multi lucrători, cum ar fi managerul, administratorul, contabilul și personalul din sala de
vănzare.)

S.R.L (Societatea cu răspundere limitată) - este o formă legală de companie, o anumită formă
de persoană juridică, care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este
o formă hibridă de business având caracteristici atât aleunui parteneriat cât și ale unei corporații,
fiind mai flexibilă decât alte forme de societăți comerciale și mai adecvată pentru un proprietar
unic sau pentru un număr mic de membri.

Fig2(marketul “Linella”)
5
1.2 Familiarizarea cu actele necesare pentru desfășurarea activități

Regulile de bază a comerțului cu amănuntul


Unitatea comercială “Linella” sporește vânzările și menține loialitatea clienților datorităfaptului că
îndeplinește regulile cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul
(Hotărâre Nr.931 din 08.12.2011):

1)Programul de lucru al unităţilor se stabileşte de către comerciant de comun acord cu autoritatea


administraţiei publice locale, se indică în autorizaţia de funcţionare şi se afişează la intrarea în unitate,
la un loc vizibil din exterior.

2) Unităţile comerciale sînt amenajate în conformitate cu prevederile legilor şi actelor normative


privind protecţia muncii, ocrotirea sănătăţii şi a mediului ambiant, securitatea antiincendiară, păstrarea,
prelucrarea şi comercializarea produselor.

3)La intrarea în unitatea comercială se amplasează în mod obligatoriu panoul de identificare a unităţii,
pe care se indică în limba de stat denumirea completă şi tipul, conform autorizaţiei de funcţionare,
apartenenţa (agentul economic), adresa unităţii. Nu se admite utilizarea altor denumiri ce nu sînt
caracteristice tipurilor de unităţi comerciale specificate în prezentele Reguli.

 4)Pe un panou informativ, amplasat într-un loc vizibil, în sala de comerţ, se expun extrasul din
prezentele Reguli, precum şi Registrul de reclamaţii. Sesizările şi reclamaţiile consumatorilor se
înscriu în Registrul de reclamaţii, care este eliberat de către organele de statistică teritoriale, şnuruit şi
autentificat prin aplicarea ştampilei şi semnăturii reprezentantului autorităţii administraţiei publice
locale.

 5)Cumpărătorii sînt serviţi de către unităţile comerciale în orele de program. Suspendarea accesului
cumpărătorilor în sala comercială în legătură cu apropierea pauzei pentru prînz sau a orei de închidere
a unităţii este interzisă. Cu 10 minute înainte de închidere lucrătorii unităţii comerciale previn
cumpărătorii că timpul de lucru expiră şi servirea clienţilor se suspendă.Unitatea comercială se închide
în strictă corespundere cu orele de program, însă toţi cumpărătorii, prezenţi în sala comercială, se
deservesc în modul stabilit.

 6) Închiderea unităţii comerciale pentru reparaţii (reutilare) se face cu informarea prealabilă, printr-o
scrisoare, a autorităţii administraţiei publice locale responsabilă de eliberarea autorizaţiei de
funcţionare. În cazul în care unităţile comerciale îşi desfăşoară activitatea de comerţ la întreprinderi
industriale, instituţii şi organizaţii, închiderea lor se coordonează şi cu administraţia acestor
întreprinderi şi instituţii.
    Despre închiderea unităţii comerciale pentru reparaţii (reutilare) sau despre funcţionarea acesteia 
după un program special în zilele de sărbători legale sau în zilele următoare după sărbătorile legale,

6
cumpărătorii sînt înştiinţaţi printr-un aviz, afişat la un loc vizibil cu cel puţin 5 zile înainte de data
preconizată.
    Unităţile comerciale cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile
consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefuncţionare.

  7) În vitrinele unităţilor comerciale se expun numai mostre de mărfuri care sînt în vînzare. La
solicitarea cumpărătorilor, mostrele de mărfuri din vitrine se vînd în condiţia epuizării stocurilor, cu
excepţia articolelor decorative, articolelor asupra cărora este prevăzut expres menţiunea „Nu se
comercializează”.

Modul de eliberare a autorizației de funcționare a întreprinderii, autorizația


sanitară, licențelor pentru comercializarea băuturilor și articolelor de tutungerie

Autorizația de funcționare a întreprinderii:


Pentru eliberarea autorizației, se dupun o serie de acte și însuși cererea la Centrul de informare şi
documentare a populaţiei al Primăriei municipiului Chișinău. Modelul de cerere va fi elaborat de către
Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii.

Condițiile care le-a îndeplinit “Linella” pentru a obține autorizația de funcționare:

1 ) Dispune de un spațiu special utilizat pentru sala de vănzare, depozit specific pentru fiecare grupă
de produse ( lactate, panificație, fructe/legume, etc.)

2) Intrarea în unitate este bine amenajată cu program de lucru bine evidențiat pentru consumatori, la
fel și o fațadă de mărime mai mare cu denumirea completă “Linella” care este și iluminată pe timp de
noapte.(Fig1.3)

3) La intare/ieșire este amenajată o urna de gunoi.(Fig1.4)

4) După ce au trecut condițiile de obținere a autorizației, personalul au amplsat-o în loc vizibil în sala
de vânzări.(Fig1.5)

Fig1.3 (Denumirea) Fig1.5(autorizațiile)


7
Fig1.4 (urna de gunoi)
Obținerea autorizațieisanitare funcționare și veterinare:
Faptul ca “Linella” este unitatea comercială care se ocupă cu vânzarea unui mai mare procetaj de
produse alimentare, autorizațiile sanitare sunt actele fundamaentale a unei vânzări corecte și inofensive
pentru consmatori dar și personalul unității.
Obținerea autorizației se face conform depunerii actelor și cererii. “Linella” la fel a contribuit la
obținerea ei, având condiții special pentru păstrarea produselor de carne, pește, ouă și la fel a
produselor de panificație (Fig1.6)

Autorizația Sanitară de Funcționare a fost primită la data de 24.12.2015, care include în sine grupele
de mărfuri: articole de panificație, gastronomie din carne și pește, carne și semifabricate din carne,
lactate, legume și fructe, bucate culinare, băuturi și cele alcoolice inclusive, tutugenrie.

Autorizația Sanitar-Veterinară este actul care permite unității comercializarea produselor de origine
animală, cu excepția tranșării cărnii proaspete (eliberat de către “MOLDRETAIL GROUP’’ SRL,
pentru funcționarea unității “Linella” str.Testemițeanu 39). (Fig1.7)

Pachetul cu documente necesare penru obținerea autorizațiilor:

1)Cererea :

a)denumirea completă a obiectivului pentru care se solicită autorizaţia;


b) adresa obiectivului;
c) principalele grupuri de mărfuri care vor fi comercializate în unitatea respectivă;
d) serviciile prestate;
e) programul de lucru;
f) numele persoanei responsabile pentru funcţionarea întreprinderii.

2)Actee anexate:

certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lângă


Ministerul Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova; b) certificatul de proprietate asupra
imobilului cu destinaţie nelocativă, eliberat de către Oficiul cadastral teritorial Chişinău. Pentru
unităţile amplasate în încăperi închiriate urmează să fie prezentat şi contractul de locaţiune; c)
contractul privind transportarea deşeurilor menajere solide; d) pentru unităţile amplasate în localuri
noi, recent date în exploatare în modul stabilit, cererea poate fi înlocuită cu procesul-verbal de
recepţie finală a obiectivului; e) acordul din partea vecinilor privind amplasarea unităţii (doar pentru
unităţile amplasate în blocuri locative)

Fig1.6((carnea
Fig1.7 produsele
proaspătă)
de panificație etalate)
8
Eliberarea licenței pentru comercializarea băuturilor alcoolice și produselor de tutun

Licența dată, este documentul care oferă dreptul unității “Linella” să comercilizeze produsele
alcoolice și produselor de tutunpentru a o primi unitatea comercială a depus la primăria municipiului
Chișinău cererea de eliverare cu urmatoarele acte anexate: (Fig1.8 și 1.9):

1) Copia certificatului de înregistrare de stat a subiectului activităţii comerciale;

2)Datele privind utilarea  întreprinderii comerciale cu mijloace tehnice  şi  de măsură pentru asigurarea


comercializării băuturilor alcoolice;

3) Copia licenţei  pentru dreptul de activitate în domeniul  comerţului cu amănuntul şi alimentaţiei


publice;

Licența pentru băuturi alcoolice și produselor de tutun a fost eliberată în decursul a 15 zile, semnată de
persoana care dispune de atare împuternicire şi se autentifică prin  aplicarea  ştampilei  primăriei
municipiului (comitetului executiv raional), seperfectează în două exemplare, dintre care unul se emite
solicitantului.

Fig1.8
Fig1.9 (produse
(produse alcoolice)
de tutun)

“Linella” a obținut licența datorită neâncălcarea umrătoarelor condiții:

1)Documentele care au fost prezentate nu au fost falsificate sau denaturate;

2)A respectat toate prevederile și actele necesare care au anexat la cerere;

3)Faptul ca unitatea comercială nu este o tabară sau un automobile ce se ocupă cu comerțul care
necesită minimum 50 m de la instituțiile de învățământ și cele publice, cum ar fi spitalurile, dar tot se
află la distanță de la liceu și Spitalul Oncologic.(fig1.10)

Condicade sugestii și reclamații

9
Fig1.10 (distanta unității de instuții)
Orice unitate economică fie ce se ocupă cu prestarea serivciilor, alimentației publice și comerțului cu
ridicată și amănuntul necesită de registrul de reclamații al pretenţiilor şi reclamaţiilor consumatorilor,
apărute după ce au cumpărat un produs sau au beneficiat de un serviciu. El este eliberat contra plată
de către Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica" şi de reprezentanţii ei de pe lîngă
direcţiile şi secţiile teritoriale de statistică, şnuruit şi autentificat prin aplicarea ştampilei şi semnăturii
reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale.

Regulile de bază:

Registrul de reclamaţiise înmânează consumatorului de regulă la prezentarea bonului de casă, iar în


cazul procurării de la deţinătorul de patentă - a unui document ce confirmă actul de cumpărare în
formă liberă, care indică numărul patentei şi numele deţinătorului, preţul mărfii procurate sau
serviciului prestat şi data.
În unităţile de comerţ cu autoservire Registrul de reclamaţii este ţinut la fiecare etaj, în locul unde se
achită plata pentru cumpărături.Conducătorul (patronul) unităţii este obligat, în termen de două zile, să
examineze reclamaţiile înscrise în Registrul de reclamaţii şi să ia măsurile necesare.În cazul depunerii
de către consumator a reclamaţiei cu privire la neconformitatea produselor (serviciilor) sau la
preschimbarea lor, termenul şi modul de soluţionare sînt prevăzute în Legea privind protecţia
consumatorilor (cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamaţiei) sau în contract.

“Linella” deține la fel registrul de reclamații în vederea tuturor clienților unde pot sugera sau
depune anumite plângeri.Registrul dat este util pentru unitatea comercială, deoarece își pot afla
punctele slabe și să le perfecționeze. Un moment a fost când o doamnă a procurat cartofi, unde în
secție au fost etalate cu prețul de 4,79 dar la casă a fost scanat prețul de 5,99. Această neplacere a fost
rezolvată de către manager, în următorul fel: mai întâi a scanat codul cu bare a cutii și s-a adeverit a fi
5,99 dar a examinat și etalarea din sala de comerț. Defapt au fost etalate 2 tipuri de cartofi la care
anume prețul diferă și această greșeală s-a constatat a fi a
consultantului deoarece nu dispunea de mai mult loc pentru a
oferi unui alt sort de cartofi și la fel prețul nu a fost amplasat.
Când un consumator indică o reclamație își indică numele,
contactele dar și numarul bonului de consum pentru a confirma
achiziționarea.
Pe lângă aceasta registrul are reclamații referitor la atitutudinea
personalului față de clienți și comportamentul lor când
consumatorul are o întrebare. În prezent reclamațiile sunt mai
rare, ceea ce confirmă luarea măsurilor asura greșelilor.
(Fig1.12).

Fig1.12 (amplasarea
codicii de reclamații
și sugestii)

1.3 Amplasarea unității comerciale (Linella 23)

10
Unitatea comercială “Linella” este amplasată pe strada Nicolae Testemițeanu 39, sectorul Telecentru,
orașul Chișinău. Este situat într-o zonă foarte favorabilă, cu o concurență redusă.

Factorii de influență a poziției unității “Linella”

Unitatea comercială are o poziție foarte favorabilă pentru comercianții Linella, dar la fel și pentru
consumatori. În primul rând magazinul deține o parcare comodă pentru ambele fluxuri (Fig1.13). Este
înconjurată de un cartier medical cu mai multe clinici și spitale (Institutul Oncologic, Centrul
Diagnostic, Spitalul pentru Copii nr.3 și câteva urgențe) plus la aceasta se ramrcă și instuțiile de
învățământ ( Liceul Teoretic Cu Profil de Arte “Nicolae Sulac”, Colegiul de Medicină și
Farmaciutică). Datorită apropierea acestor înstituții publice, “Linella” are un adevărat potențial de
clienți în anumite ore, spre exemplu lucrătorii medicali în fiecare zi în timpul mesei achiziționează
câteva produse(profuse de panificație și lactate), în jucrul orelor 12:20-15:00 are loc o mare cantitate
de cumpărături. Elevii la fel contribuie foarte mult la vânzări cumpărând după ore (băuturi
carbozificate, dulciuri și chifle). Pe lângă colegiu, în apropiere se află și caminele studențești a
colegiului dar și a universității de Medicina, unde studenții fac cumpărături zilnice de mai multe tipuri
și categorii de produse. Desigur în spatele supermarketului sunt amplasate o serie de blocuri locative
cu clienți zilnici și fideli, deja obișnuiți cu “Linella”.

Fig1.13(parcarea unității comerciale)


11
1.4 Graficul de lucru, ordinea deschiderii și închiderii unității comerciale

Unitatea comercială “Linella” activează activitatea sa conform unui grafic bine întocmit pentru clienți
și pentru personal.
“Linella” are un număr mare de lucrători (manager, operator, administrator în sala de comerț,
recepționerul de mărfuri, casier în sala de comerț, vânzător produselor alimentare-consultanți, femeie
de serviciu). Fiecare are propriul său grafic și numărul de ore pe zi, de exemplu operatorul lucrează
de luni până vineri 6-9 ore, sunt excepții când lucrează și în zile libere câte 4 ore începând de la ora
9:00. Administratorul lucrează zilnic cu un număr de ore mare ajungând și la 15 ore, în zile de
odihna are până la 12 ore, casierii sunt în număr mai mare care lucrează pe schimburi și ore diferite, în
general casierii încep odată cu deschiderea unității ( 8:00/9:00(duminica)) și până la închidere
(23:00/22:00) avănd 14-15 ore lucrătoare.
Vânzătorii produselor alimentare sau consultanții preiau marfa dimineața, mai ales acei care sunt
la secția produselor de panificație care necesită o etalare rapidă,la fel vânzătorul de pe secția fructelor
și legumelor începe lucrul mai devreme (7:30) pentru a etala marfa înaintea deschiderii unității
comerciale, aprozimativ vănzătorii lucrează 10-15 ore. Recepționerul începe serviciul cel mai
devreme,nu mai târziu de ora 7:00, începând cu crearea condițiilor pentru aprovionare, graficul său
ajunge la 9 ore pe zi, duminica 6 ore. Femeia de serviciu lucreaza pe schimburi (câte 2 zile)
începând cu ora 7:45 ajungând la 9 sau 10 ore.

Fiecare lucrător are și pauză de dimineață (9:00) durând


circa 15-20 minute, la fel și prânzul de la ora 12:50-
14:00. În timpul prânzului lucrătorii se schimbă pentru
a evita ruptura de stoc de pe raft dar și neplacerea
clienților în aglomerație mare în sala comercială.

Pentru consumatori “Linella” este disponibilă de la


ora 8:00 până la 23:00, duminica de la 9:00 pânăla
22:00 FĂRĂ ÎNRERUPERI. (Fig1.14)

Fig1.14 (programul de lucru)

1.5 Organizarea instruirii personalului și regulile tehnicii securității în cadrul unității comerciale

12
Securitatea în orice unitatea comercială este baza și eficiența păstrării sănătății angajaților dar și a
consumatorilor. Managerul unității “Linella” a organizat instruirea personalului și a elaborat
regulile de protecție în timpul muncii și în timpul situației excepționale.

Lucrătorii au următoarele obligații care trebuie să le însușească în timpul serviciului:


a)să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport
şi alte mijloace de producţie;
b)să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau
să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c)să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d)  să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
e)  să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care
au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi
orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
f)să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

Salariații “Linella” au făcut cunoștință cu planul de evacuare din demisol și din sala de comerț,
astfel știu cum se procedează în caz de situații excepționale și care este ieșirea din unitate.(Fig1.15).
Gastronomii necesită o securitate aparte, precum sa cunoască tehnica aparatului de feliat ( punerea
mănușilor, conectarea/deconectarea și procesul corect de feliere),(Fig1.16) Consultanțiinecistă de o
vestimentație specială pentru ca să le fie comod la etalarea mărfurilor pe raft, la fel și de o haină mai
groasă pentru depozit.
În general lucrătorii trebuie corect să-și fac lucrul, aranjarea în depozit, etalarea, feliere, femeia de
serviciu la fel are multe responsabilități pentru a menține o stare igienică și sanitară atât în depozit cât
și în sala de comerț.(Fig1.17)

Fig1.16 (Felierea corectă)

Fig1.17 (Femeia de serviciu)


Fig1.15 (Palnul de evacuare/demisol)

13
1.6 Structura funcțională a încăperilor comerciale, în funcție de mărimea și profilul
întreprinderii

“Linella” 23este o unitate comercială de proporții medii, nu deține o suprafață prea mare cedează la
mărime altor unități comerciale, dar oferă clienților un spațiu favorabil pentru achiziționarea
produselor. În clădire se află sala de comerț prorpiu zisă cu secții și demisolul cu mai multe încăperi
(depozit, oficii, bloc sanitar, încăpere tehnică și pentru personal 7Intrarea în demisol se face prin sala
de comerț și rampă, la fel pe lângă aceasta aceste doua încăperi sunt unite și prin intermediului

ascensorului. Depozitele în demisol sunt de mărimi mari și sunt dotate cu rafturi pentru păstararea
produselor, depozitul pentru lactate și produse congelate este mai îngust dar mai mare în lungime. Tot
în demisol sunt aflate și oficiile a managerilor, administratorilor și operatorului, în încăperea personală
se află și garderoba pentru salariați, deci aceste doua camere formează cea mai mare încăpere din
demisol (în lungime și în lățime). Spălătoria este cea mai mică încăpere din toată unitatea comercială,
unde se află doar doua mașini de spălat și câteva lucruri pentru curățarea salilor. Blocul sanitar are un
profil mai deosebit de celelalte deoarece este mic și este alcătuit doar din WC si câteva robinete, holul
în demisol este îngust doarece încăperile au necistatea de mai mult spațiu.

14
Sala comercială a “Linella” 23 are condiții și multă comoditate pentru consumatori să analizeze și să
achiziționeze produse. Este mai mare în lungime decât în lățime. Chiar la intrare în partea dreaptă se
începe secția fructe și legume, apoi merge gastronomia și salamurile (secția cuprinde toată lungimea),
secția de lactate și băuturilor la fel cuprinde rafturi lungi. Raftul pentru panificație, biscuiți la fel ocupă
un mare spațiu, secțiile de cereale, conserve, băuturi și frigiderele se află în mijlocul sălii. Mobilierul e
aranjat corect, deoarece clienții se simt liberi făcând cumpărături.

15
Modulul II Dotarea tehnică a întreprinderii comericale

2.1 Mobilierul și inventarul comercial


Pentru pregătirea unei activități comercialeorice unitate comercială trebuie să fie dotată cu o serie de
mobilier și inventar comercial care prevede păstrarea mărfurilor și vânzarea lor. Mobilierul se
folosește pentru etalarea produselor, vânzarea și achitarea mărfurilor, păstrarea stocului curent și
lucruilor personalea clienților.
La fel și “Linella” 23 are o sală comercială și depozit dotat cu mobilier și inventar având rolul de a
spori vânzările.

Selectarea mobilierului pentru depozit și sala comercială


În întreaga sala de comerț sunt amenajate rafturile de perete, cu coșuri și câteva insulare.La intarea în
magazin este amenajat raftul de perete cu fructe și legume care este de lungime mai mare și sunt cu
coșuri pentru a ține lada cu frcute/legume sub un unghi mai înclinat. Secția fructelor și legumelor
conține doua rafturi aflate față în față.(Fig2.18)

La fel și celalte secții au rafturi comode și mari în lungime, de exemplu secția produselor de
panificație au un moblier fabricat din lemn care are o structură asemănătoare celor cu coșuri, ele sunt
amenajate în colțul unității sub un unghi drept. (Fig2.19)
Are 4 niveluri și pe else etalează pâine, chifle, covrigi, gogoși, etc.

Fig2.18 (raftul cu fr/leg)

Fig2.18 (raft cu fructe)_


Fig2.19 (raft cu panificație)

Celelalte sunt identic asemănătoare, toate cu 5 nivele, unde cele cu vânzare sunt așezate la mijloc și cât
mai accesibil pentru clineți, cele cu greutate mică pe raftul de sus și cele cu greutate mare jos (sau cu
vânzare slabă) aici ca exemplu poate servi raftul cu vin .(Fig2.20)

Sunt instalate și rafturi insulare caracteristice pentru apa potabilă “OM”, dulciuri și băuturi
carbogazificate (care în perioada curentă sunt la reducere) (Fig2.21)

16

Fig2.20(raftul cu vin) Fig 2.21(raft insular)


Standul este un articol de mobila comerciala fabricat din profil de otel inoxidabil sau
metal.Constructia standului se bazeaza pe o carcasa de diferite forme geometrice si este dotat cu
suporturi, ladite ,dispozitive pentru demostrarea si vinzarea marfurilor nealimentare.
În”Linella” 23 standele sunt situate chiar lângă aparatul de casă (majoritatea unităților comerciale
dețin așa stande) el este astfel amplasat datorită unei strategii de marketingm clienții așteptând pentru
achitare pot să mai aleagă câteva mărunțișuri. Pe acest stand este etalată cafeaua, ciocolate, ceai, gume
de mestecat, becuri, șervețele umede și uscate,bomboane (Fig2.22)

Fig2.22 (standul)
Fig2.23 (paleta)

Fig2.24 (cabina de casă)

Paleta este un suport din lemn sau metal, are la


baza construcției în forma de dreptunghi, plan
cu unu sau doua blaturi cu piciorușe și diviziuni pentru cuplarea
dispozitivului de încarcare-descarcare din doua sau patru parți. Dupa particularitățile constructive,
paletele pot da patru tipuri: de uz comun, cu bare , careasigura o mai buna stabilitate a marfurilor, in
forma de lada si paleta-carucior.În “Linella” 23 se află o paletă lângă secția de băuturi, se folosește
pentru comercializeaza in cantitati mai mari ca cele standarde. (Fig2.23)

Cabinele de casă se monteaza din elemente și detalii cu scaun ,dispozitiv pentru instalarea mașinii de
casa . Din partea cumpărătorilor se monteaza o polițăsuspendata pentru așezarea produselor procurate.
Ele sunt mecanice si nemecanice. Cele mecanice sunt dotate cu un conveier care regleaza viteza
curentului de cumparatori în procesul achitarii. “Linella” are 3 caine de casă deoarece suprafața
unității este de proporții medii.Cabinele de casă sunt dotate cu convier, ceea ce face mai multă
comoditate la achitarea produselor, lângă ele sunt amplasate și standurile.Acesteau funcția și de a
cântări produsele. (Fig2.24)

Ca și orice unitate comercială de tip autoservire, “Linella” 23 are și dulăpioare


speciale unde clienții își pot păstra lucrurile personale (bagaje, pungi, genți, etc)
Dulăpioarele sunt mici în dimesiune dar spațioase pentru o geantă sau o pungă
mai mare, în total sunt 50. (Fig2.25) Fig2.25 (dulapuri)

Păstrarea mărfuriloreste o funcție importantă a unităților de comerț cu


ridicata și cu amănuntul,deoarece ele au nevoie de stocuri de marfă pentru a
menține permanent vânzare un sortiment variat și bogat. Crearea condițiilor favorabile de păstrare a
calității mărfurilor se poate asigura prin dotarea spațiuluidepozitar cu mobilă și utilaje de păstrare

17
moderne. Din cele mai răspândite tipuri de mobilier comercial pentru păstrarea mărfurilor fac parte:
stelajele, paletele, suporturile, gratarele, carcasele, containerele.

Stelajele fac parte din categoria de mobilier comercial destinat pentru păstrarea mărfurilor
îndepozit.Ele sunt destinate pentru păstrarea mărfurilor fără ambalaj sau in ambalaje mici.Stelajul este
o construcție în forma de carcasă, destinată pentru montarea polițelor sau instalarea containerelor,
coșurilor.Ele pot fi mobile sau staționare.În dependență de tipul și profilul de marfă se deosebesc
stelaje universale și specializate. Conform materialului de confecționare, distingem stelaje metalice,
din lemn șistelaje combinate.
În “Linella” 23 depozitele cu secții diferite sunt dotate cu câte 3-4 stelaje din fier, care are polițe
montabile pe aceste stelaje se păstrează marfă fără ambalaj sau cel cu ambalaj mic de exemplu în folii
compatibile ( Fig2.26)
Stelajele în depozit sunt cu câte 4 niveluri (secția de băutrui,alcool, cereale, paste făinoase, conserver
și fructe și legume) (Fig2.27)și (Fig2.28). Stelajele sunt foarte commode pentru personal și
demonstrează unde și ce marcă se află.

Fig2.26 (stelaj cu băuturi)

Fig2.27 (stelaj cu alcool)

Fig2.28 (stelaj cu conserve)


Determinarea necesarului de inventare comercial necesar
desfășurării activității comerciale

18
“Linella” 23 mereu folosește inventar comercial pentru pregătirea mărfurilor spre vânzare, din
instrumente fac parte:
Foarfecele-extractor de cuie este un instrument destinat pentru extracția cuielor și tăierea panglicii
metalice cu care este înfășurat sau fixat ambalajul. (Fig2.28)
Extractorul de cuie obisnuitare la unul sau ambele capete o taietura radiala pentru cuplarea si
extragerea cuielor.

Fig2.28(foarfece)

Ciocanul-extractor de cuie este un instrument care îndeplinește


doua funcții: bate și de a extrage cuiele. (Fig2.29)

Aceste instrumente sunt necesare pentru extragerea cuielor din cutiile de lemn unde se găsesc fructe
sau legume proaspete.(Fig2.30)

Fig2.29 (ciocanul)

Fig2.31 ( extractorul de cercuri)

Fig 2.30 (cutie cu frcute)

Pentru desfundarea butoaielor din lem se foloseste


extractorul de cercuri in forma de potcoava siciocanul cu taietura speciala pentru cuplarea, fixarea si
extragerea cercului.Minereul este confecționat din lemn, restul din metal. (Fig2.31)

Gastronomia este un loc întrebat de clienți, aici se comercializeaza mezeluri, peste si cateva
delicatese. Pentru ca produsele sa fiu de calitate mare si in stare corespunzatoare este nevoie de
inventarul comercial. De exemplu inventarul pentru taierea si sectionarea carnii.
Pentru tăierea si impărțirea cărnii și a peștelui se folosesc ferestraie mici de mână de diferite
forme.Ferestraul mic se folosește în general pentru carnea congelata sau pentru oasele mai mari.

Cutitele se impart in 3 categorii:

-cuțite destinate pentru taierea cărnii și a peștelui;(Fig2.33)

-cuțite gastronomice;

-cuțite pentru tăierea pâinii. (Fig2.32)

19
Fig2.33 (cuțit pentru carne și pește)
Fig2.31 (cuțit pentru pâine)

Lopatelele comerciale,
causul, farașul se folosesc pentru
vânzarea produselor de
băcănie, a semifabricatelor,
produselor culinare și de
cofetarie. (Fig2.34 și 2.35)

Fig2.34 (lopate comerciale


Fig2.35 (lopate comerciale
din lemn)
din fier și masă plastică)

Faptul
că “Linella”este o unitate comercială de autoservire deține cărucioare și coșuri unde clienții pot
păstra produsele fâcând și alte cumpărături în cantități mai mari. Aceste cărucioare și coșuri sunt
comode pentru consumatori, deoarece sunt spațioase și au loc special pentru a pune o geantă sau un
copil mic. (Fig2.36 și 2.37).

Inventarul
comunest e foarte util și
important care se folosește de zi
cu zi, aici intră inventarul pentru
curățire și Fig2.37 (coș) cel antiincendiar.
Fig2.36 (cărucior)

20
Cu inventarul de curățire se folosește în mare măsură femeia de serviciu : perii, fărașe, coșuri de
gunoi, dispositive pentru spălarea ferestrelor și a podelelor. (Fig2.38)

Datorită acestui inventar, femeia de serviciu își face meseriași mereu menține exteriorul unității și
interiorul în stare curată care corespunde standardelor sanitaro-igienice, acest lucru provoacă clienții să
facă cumpărături cu mai amre comoditate și plăcere.

Inventarul antiincendiar este categoric obligatoriu pentru orice unitate econmica, deoarece poate
preveni pierderile materiale și umane în urma unui incendiu.
“Linella” la fel este dotată cu stingătoare care se află pe un panou special, amplasat într-o zonă
accesibilă. Se află în sală comercială un exemplar și în demisol (în fiecare secție de depozit). Acest
inventar se folosește numai în cazul unui perciol de incendiu.

Fig2.39 (inventar antiincendiar)

2.3 Utilajul pentru măsurarea și cântărire a mărfurilor în unitățile de comerț

Selectarea cântarelor comerciale necesare procesului de cântarire a mărfurilor în depozit și în


sala comercială

Cântarele sunt dispozitive foarte importante aflate în orice unitate comercială. “Linella” dispune de
câteva cântare aflate în depozit și în sala de comerț, ceea ce face ca procesul de vânzare-cumpărare să
fie foarte corect întocmit

21
Chiar în depozit se află cel mai mare cântar care este folosit de către recepționer în fiecare zi pentru a
cântari marfa primită și dacă corespunde facturii (fructe/legume). Caracteristicile lui sunt : 40x50 cm
și max.300 kg. (Fig2.40)

Fig2.41 (cântar electronic)


Fig2.40 (cântar din depozit)

Tot în depozit se
află un cântar
mic care
tipărește
prețurile, el se
folosește în
special pentru
controlarea cantității unor fructe și legume care vin în pungi
speciale ( salata Eisberg, diferite tipuri de frunze și fructe exotice care în cutii speciale). La fel cu
ajutorul lui se cântăresc doua fructe sau legume care au mai ramas și se ambalează deodată cu prețul
tapat și scapă de rămășițe. (Fig2.41)
În sala de comerț sunt prezente cântare în secțiade gastronomie și aparatul de casă este modern și
cântarește automat indicând deodata prețul (Fig2.42)

Fig2.43
(cântarul
electronic de la
Fig2.42 (cântarul de la casă) gastronomie)

Secția gastronomică deține doua cântare electronice care lucrează pe coduri care indică deodată prețul
și tiparește prețul care se lipește pe ambalajul produsului. De exemplu secția această este foarte mare
în ea se include (salamurile, mezelurile, cașcavalul, murăturilculinărie). (Fig2.43)

22
2.4 Utilajul frigorific comercial

Selectarea mașinilor frigorifice necesare păstrării, etalării și comercializării mărfurilor ușor alterabile
în comerț

Unitatea comercială “Linella” comercializează produse congelate, lacte care mereu necesită o
temperatură joasă pentru a le menține caracteristicile. În demisol se află două camere frigorifice, prima
se folosește pentru produse strict congelate ( înghețată, unt, colțunași, fructe de mare, legume
congelate, etc.) a doua cameră frigorifică este folosită pentru păstrarea fructelor și legumelor
proaspete. ( Fig2.44)
Aceste camere sunt foarte utile, deoarece păstrează produsele
congelate/răcite mereu și sunt destul de spațioase.

Sala de comerț fiind de cu suprafață mare care comercializează și produse


congelate și lactate necistă vitrine de tip închis și deschis. Vitrinele de tip
deschis comercializează produsele lactate, torturi, fructe de mare (pește),
murături, sosuri și câteva tipuri de bere. Vitrina frigorifică de tip deschis
Fig2.44 (camera frigorifică) se află la perete și-l cuprinde tot, avatanjul lui este că în primul rând
adiționează temperatură necesară pentru a menține produsele cu calitatea
satisfăcătoare dar și le demonstrează clienților și ei pot singuri să analizeze produsul și să-și aleagă.
(Fig2.45)

Fig2.45 (vitrina frigorifică deschisă)


Raftul cu produsele lactate este unit cu cel cu torturi și câteva băuturi răcoritoare, spațiul dintre
vitrinele frigorifice cu celelalte este mare, deci clienții pot ușor să circule și fluxurile nu se
intersectează.
Vtirina frigorifică de tip închisă este foarte importantă pentru orice unitate comercială, de exemplu
“Linella” le folosește pentru păstrarea salamurile, cașcavalurilor, mezelurilor, câteva tipuri de murături
și pe lângă aceasta produsele de culinărie fabricate pe loc. Temperatura este joasă în aceste vitrine, dar
este medie deoarece doar menține produsele proaspete în nici într-un caz nu le congelează(Fig2.46)
În mijlocul
sălii de
comerț sunt
aflate
vitrinele
frigorifice
de tip

23
Fig2.45 ( vitrina frigorifică de tip închisă)
închis, care sunt la număr 4, una fiind de o lungime mare și permite păstrarea și demonstrarea mai
multor grupe de produse.
Vitrinele frigorifice de tip închis adiționează temperatură foarte joasă, deoarece trebuie să mențină
produsele congelate. În prima vitrină sunt păstrate mezelurile congelate, colțunași/pelmeni(care se
vând în cutii sau la kilogram) și câteva mărunțișuri de aluat congelat.(Fig2.46)
Vitrina a doua este destinată strict pentru sezonul verii, doar se păstrează înghețate a diferitor
producători (fie la bucată sau la kg). (Fig2.47)
Vitrina a treia este mai mică în lungime și în ea se păstrează doar untul, margarina și aluatul congelat.
(Fig2.48)
Vitrina a patra păstrează toate fructele și legumele congelate ( se vând și în pungi sau la kg).

Fig2.46 (vitrina I-a)


Fig2.47 (vitrina a II-a)
Fig2.48 (vitrina a III-a)

“Linella” 23 deține și un dulap frigorific care este amplasat lângă


secția fructelor și legumelor. Acest dulap este foarte atrăgător
deoarece prezinta marca “Coca-Cola” și apa răcoritoare din el se
cumpără foarte bine în sezonul de vară. Dulapul frigorific are 6
niveluri, pe nivelul de sus sunt etalate dozele energizante (Burn,
Redbull). Nivelul 2 și 3 deține băuturi răcoritoare de 0.5 ml (Coca-
Cola, Fanta, Sprite). Nivelul 4 este îngust și pe el sunt etalate dozele
acestor băuturi răcoritoare. Nivelul 5 este etalat doar cu apa
minerală “Dorna” carbogazificată și plată. Ultimul nivel este la fel
etalat cu sticle de 0.5 ml.(Fig2.49)

24
Fig2.49 (dulapul frigorific)

2.5 Utilaje și agregatele de tăiat, măciat și ambalare a Băuturi păstrate în dulap frigorific
mărfurilor în comerț

Selectarea mașinelor de feliat, măcinat și ambalat produsele

Magazinul “Linella” comericalizează


produse de carne și cașcavaluri, acum este
foarte

întrebat serviciul de feliere a salamurilor,afumăturilor de carne și a cașcavalurilor. Din acest motiv


secția gastronomică este dotată cu 2 aparaturi de feliat.
Fig2.50 (aparatul de feliat)
(Fig2.50)

Este compusă din:


1)Carccasă metalic;
2)Dispozitivul de tăiere;
3)Mecanismul de transmisie;
4)Baza mașinii pe care sunt ansamblate mecanismele;
5)Dispozitiul de reglare a mașinii;
6)Întrerupătorul electric.

Gastronomii au luat cunoștință cu utlizarea corectă și respectă regulile de feliere a produsului, pe lângă

25
aceasta feliază fiecare produl cu mărimile recomandate (cașcavalurile, salamul fiert, afumat). După ce
feliază produsul îț aranjează pe cântar și indică codul și cântarul eliberează prețul, cantitatea și codul
cu bare care îl lipește pe pungă cu caserolă. (Fig2.51)

Fig2.51 ( produsele care sunt feliate de către aparat)

“Linella” deține și doua aparate care ambalează produsele, unul se află în


secția de gastronomie și al
doilea în depozit.
Acest aparat este
conectat la rețea electrică
și adiționează o
temperatură
înaltă, astfel pelicula
devine mai moale,
lipicioasă și se
menține pe produs
nedeformându-se.
În gastronomie se folosește când consumatorul dorește câteva grame de salam
sau cașcaval nefeliat, atunci gastronomul simplu așează produsul pe aparatul dat și-l învelește cu
pelicula moale, în acest mod nici produsul nici pelicula nu se defomează și mențin calitatea
produsului. În depozit produsul dat se folosește pentru ambalarea verzii și a prazului. Legumele sunt
ambalate și aduse în sala comercială. (Fig2.52)

2.6 Utilajul și agregatele de încărcare-descărcare și manipulare cu marfa în unitățile comerciale

Selectarea utilajului de încarcare-descărcare și transportare a mărfurilor în depozit și în sala comercială

În fiecare zi la magazinul “Linella” are loc recepționarea mărfurilor,


Fig2.52 (aparatul de ambalat)
descărcarea din transport se face cu forța fizică a lucrătorilor. Toată marfa
primită este transportată către depozit (aflat în demisol) cu ajutorul
ascensorului care are capacitatea de 500 kg.(Fig2.53)
Din ascensor cutiile cu produse sunt transportate catre depozitele lor cu
ajutorul cărucioarelor obișnuite. (Fig2.54)

26
Fig2.54 (cărucioare folosite pentru transportul mărfii)

Fig2.53 (ascensorul)

Magazinul “Linella” nu este unul de


proporții mari, din
acest motiv nu necisită
mare echipament de
transport a mărfurilor
din depozit către sala de comerț.
Toți lucrătorii care etalează marfa folosesc cărucioarele mari sau mici (depinde de cantitatea de care au
nevoie), unele au și platforma de jos unde mai este posibil de aranjat ceva pentru transport, acest
cărucioar este prevăzut pentru baxurile cu apă sau lazile cu fructe/legume.
Din demisol ei la fel transporta către sala de comerț cu ajutorul ascensorului. (Fig2.55)

Modulul III
Logistica și distribuția
mărfurilor
Fig2.55 (cărucior cu marfă)

27
3.1 Canalele și lanțurile logistice în unitatea comercială

Descrierea lanțurilor logistice pentru produsele alimentare și nealimentare

Lanțul logistic este un process foarte important pentru fieacare parte din procesul de vânzare-
cumpărare. Lanțul logistic permite unității comerciale să se aprovizioneze cu produsele necesare.
Magazinul “Linella” are contracte cu mai mulți producători și o serie de furnizori care aduc marfa la
timp.
De exemplu fiecare grupăde mărfuri are o logistică diferită, unele firme producătoare au propriul
transport, alții apelează la servicii de transport sau sunt agenți comerciali care distribuie produse din
alte țări.
Tipuri de lanțuri logistice

S.A “INCOMLAC” nu apelează la alți prestatori de servicii de transport,


deține propriul său parc de microbuze care distribuie marfa la “Linella” 23.

SRL
“Extra-
Express”

S.A “Franzeluța” este o firmă


producătoare care cooperează cu mai mulți prestatori de servicii de distribuție, din
cauza că nu dispune de atât transport care se livreze marfa la fiecare unitate comercială la timp.

S.R.L “Betty Ice” este o firmă romană ce

se ocupă cu fabricarea înghețatei, are și


un sediu la Chișinău care distribuie marfa la magazinul “Linella” 23.

28
S.R.L

Agent
“Meat House” fabrică mezeluri și le distribuie cu propriul său transport la “Linella” 23.
comercial:
S.R.L
“Orbico”

S.R.L “Orbico” este furnizorul magazinului “Linella” 23, dar pe lângă aceasta proprietarul este și un
agent comercial care achiziționează mai multe produse chimice ( detergent Vanish, Tide și mai multe
produse chimice și igienice de uz casnic).

Cricova Centrul de
Business și Turism

Combinatul de vin “Cricova” are și unde centru de Business și Turism care se ocupă cu logistica și
distribuirea vinului și a șampaniei. În magazinul “Linella”se distribuie cu propriile resurse de
trasnport.

“Stip”
S.R.L
S.R.L „Stip” este un agent comercial care se ocupă cu achiziționarea jucătiilor de pluș de la mai mulți
producători și le distribuie la mai multe unități comerciale.
În magazinul “Linella” a fel distribuie câteva jucătii de pluș doar pe timp de sezon, în timpul
sărbătorilor de iarnă sau în timpul Paștelui. (Fig2.56)

Fig2.56(marfa adusă de SRL )

29
3.2 Fluxurile materiale, financiare și informaționale ale logisticii

Reprezentarea schematică a fluxurilor din întreprinderea comercială

Fluxurile materiale, informaționale și cele financiare sunt foarte importante pentru orice unitate
economică, deoarece menține toată întreprinderea și sporește vânzările.

Fluxul Material al magazinului “Linella”

Achitarea
Marfa
Întreprinderea Agenți
porducătoare comerciali Linella

Congelare

Sala Băuturi
de comerț Depozit
Cereale

Clientul
final

În magazinul “Linella” 23 în fiecare zi are loc fluxul material care constă în marfa preluată de la
diferiți producători și agenți comerciali.
Totul începe de la întocmirii comenzii de către “Linella”, producătorii primesc comanda și trimit
stocul de marfă către unitatea comercială, stocul de marfă este primit de către recepționer și apoi
preluat de lucrătorii magazinului.
O parte de marfă, în special lactatea și produsele de panificație sunt trimiși direct sălii comerciale,
celelalte sunt trimise în depozit sau o cantitate deja este trimisă în sala comercială.

30
Fluxul informațional “Linella”

Ce? Cât? Când?

Prețul total

(timpul de
achitare)

Fluxul informațional este fluxul cel mai important care menține toată vânzarea și celelalte doua
fluxuri. “Linella” preia multă informație din ceea ce privește vânzarea mărfii aflate în sala comercială
și ceea ce este în depozit. Operatorul preia informație și pe baza ei întocmește comanda care o trimite
la diferiți producători.
Datorită informației, magazinul este înștiențizat concret când sosește furnizorul pentru recepționarea
mărfii.
Următorul pas constă în analizarea depozitului și sălii de comerț, ce cantitate se îndreaptă spre vitrină
și care se transmite spre depozit pentru păstrare. În final, managerul este informat cât trebuie sa achite
la sfârșit și în ce iinterval de timp.
“Linella” dispune și de un dispozitiv care le ajută sa afle prețul concret a unui produs și care la rândul
lui îl tipărește. (Fig2.57)

31

Fig2.57 (scaner)
Fluxul financiar al magazinului “Linella”

Întreprinderea
Agent
comercial

Marfa = 5000 lei

Linella
5000 lei

Sala de
comerț
5000 lei
Contabil

Banca
5000 lei
întreprinderii

Fluxul financiar din magazinul “Linella” are legătură cu toate întreprinderile producătoare și agenții
comerciali.
Totul începe când o întreprindere distribuie marfa către magazin în suma de exemplu 5000 de lei,
“Linella” primește marfa și suma totală care trebuie să achite către întreprinderea vânzător.
Banii sunt primiți de către clienți care se acumuluează în sala de comerț (în cabinele de casă), apoi
înaitea de închiderea magazinului contabilul preia banii obținuți. (Fig2.58)

Toți banii acumulați pentru achitarea distribuirii mărfii sunt


trimiși către banca întreprinderii producătoare. Banca la rândul ei
trimite banii spre întreprindere.

Fig2.58 (achitarea produselor)

32
3.3 Formele și metodele de aprovizionare cu mărfuri

Determinarea formelor de aprovizionare cu mărfuri utilizate în unitatea comercială

Magazinul “Linella” se aprovizionează cu mărfuri de la diferiți producători și o parte de marfă este


adusă de către agenții comerciali. Încă o metodă deosebită de aprovizionare este că unitatea comercială
singură prepară bucatele culinare care se comercializeză în fiecare zi în stare proaspătă, această
metodă poate fi numită aprovizionarea cu sursele proprii.

Determinarea surselor de aprovizionare și elaborarea rutelor, graficelor de aprovizionare și


modul de aprovizionare și modul de formare a stocurilor de mărfuri.

Magazinul “Linella” are un grafic bine întocmit cu diferite ore când trebuie să sosească ruta cu
marfă. Câteva tipuri de produse, cum ar fi panificația și produsele lactate vin primele dis-de-dimineața.
Stocul lor se formează direct pe raftul din sala comercială, nici un produs din această grupa nu se află
în depozit.

Sala
de
Comerț
Sosirea: 7:30-7:50, formarea stocului 8:00-8:20

Sala
de
Comerț
Sosirea : 7:50-8:00, formarea stocului 8:00-9:00

Produsele de lactate și panificație sosesc la “Linella” primile, absolute toate cutiile și lăzile sunt
transmise către sala de comerț și este etalata pe raftul ei sau pe vitrina frigorifică. Desigur unele
companii producătoare de lactate produc și înghețată, cantitatea care nu mai poate fi etalată în vitrina
frigorifică de tip închis, este trimisă spre camera frigorifică din depozit unde are toate condițiile
necesare.

33
Sosirea: 9:00-10:00, crearea stocului 10:00-12:00 Depozi

Sala
de
Comerț
„Linella” în fiecare zi la fel se aprovizionează și cu fructe/legume, depinde deja după comandă cât
necisită (cantiatea și sortul). Pe loc lucrătorul de la fructe și legume analizează ce trebuie de trimis spre
sala de comerț și ce trebuie de îndreptat spre depozit și camera frigorifică. Dar înaintea de formarea
stocului în depozit sau sala comercială toata marfa este cântarită și calculată conform facturii.

Zilele de luni și joi sunt zile importante în ceea ce privește aprovizionarea unității comerciale,
deoarece vine o cantiatea foarte mare de marfă de la depozitul central al unității “Linella”. Marfa
adusă cuprinde o categorie variată de produse: detegerți, ciocolate, cafea și ceai, salamuri și cașcaval,
peștele congelat, etc. (Fig2.59)
Din cauza ca cantitatea este foarte mare, totul se face în mai multe rute începând cu ora 12:00 și
sfârșind pe la 16:30-17:00.
Recepționerul calculează toată marfa primită, cântarește conform facturii și lucrătorii o deplasează
spre depozit.
Luni-Joi

Depozi
Sosirea este în jurul orelor 12:00-
17:00
Crearea stocului în depozit și în sala de comerț
Sala se face după cântarirea mărfii (12:30-19:00)
de
Comerț

34
3.5 Obligațiunile și rensponsabilitățile furnizorului, cărăușului și a beneficiarului în procesul de
încărcare, descărcare, transportare și achiziționare cu mărfuri

Fig2.58 (depozit1)Obligațiile
cu marfă) furnizorului

• Să pregatească în mod corespunător loturile pentru livrare;

• Să expedieze mărfurile conform contractului;

• Să întocmească și să atașeze documentele de transport (scrisoare de trăsura pe calea ferată, foaie de


parcurs pentru transport rutier, conosament pentru transport pe apa) în care trebuie sa se precizeze
natura mărfii și starea în care s-a predat cărăușului.

2) Obligațiile cărăușului

Cărăușul este obligat să primesca marfa, să execute transportul, și să predea marfa la destinație. Este
obligat să verifice la primire natura și cantitatea mărfurilor și sigiliile aplicate. El trebuie să refuze
primirea pentru transport a mărfurilor ambalate necorespunzător și a celor încarcate și fixate
necorespunzător. Predarea mărfii la destinație constă în verificarea obligatorie de către cărăuș,
împreuna cu destinatarul, a sigiliilor și marcajelor pe mijlocul de transport sau pe colete și în
verificarea sumară a conținutului.

3) Obligațiile destinatorului

• Să verifice identitatea mărfurilor;

• Să verifice mărfurile din punct de vedere cantitativ;

• Să verifice din punct de vedere calitativ mărfurile primite.

Primirea marfurilor de catre destinatar cuprinde o serie de activitati si anume:

• Primirea documentelor de transport;

• Examinarea stării exterioare a mijlocului de transport;

• Cercetarea și apoi deschiderea sigiliilor de pe mijlocul de transport;

• Verificarea conținutului mijlocului de transport;

• Controlul modului în care se execută descărcarea mărfurilor si introducerea lor în depozit.

35
În magazinul “Linella” recepționerul respectă toate regulile în ceea ce privește recepțioarea mărfii,
în fiecare zi cântărește orice comandă și controlează conform facturii (categoria, cantitatea).

3.6 Metode de depozitare a mărfurilor alimentare și nealimentare în depozitele angro

Depozitarea mereu a fost un proces foarte important pentru fiecare unitate comericală, deoarece
menține toată marfa în stare corectă care apoi este destinată sălii de comerț.
Magazinul “Linella” dispune de un depozit aflat în demisol care este împărțit în diferite secții
( băuturile, fructele/legumele, produsele congelate, cereale și conserve și cele nealimentare).

Fiecare secție este dotată cu rafturi mari cu 5-6 niveluri care sunt foarte încăpătoare și comode pentru
păstrarea mărfii. Secția cu băuturi are 3 stelaje identice și fiecare este destinat unui grup de băuturi,
primul ete pentru apa carbogazificată, al doilea stelaj pentru bere și al treilea este pentru sticle de 0.5 l
(indiferent de băutură). În mijlocul secției de băuturi sunt
amplasate 2 palete cu apa minerală de la mai mulțti producători
( OM,
Morșinskaia, AquaUnica,
etc.)(Fig2.59)

Fig2.59 (depozitarea băuturii)

Depozitarea cerealelor și conservelor se face în același mod


analogic, se păstrează pe stelaj care are 5 niveluri. Unele produse
sunt etalate în cutii, altele la bucată, nu sunt admise cutiile care
conțin doar un singur produs sau baxul cu un singur borcan.
(Fig2.60)
Categoria produselor congelate sunt păstrate în camera frigorifică,
această camera fiind dotată cu câteva rafturi unde sunt păstarte
cutiile care conțin produsele congelte (pelmeni, colțunași,
înghețate) (Fig2.61)

Produsele nealimentare sunt depozitate într-o cameră specială aparte


de produsele alimentare.

36
Marfa este aranjată după cutii, dar cutiile se află pe o paletă. (Detergenți, saci pentru
gunoi, produse igienice.)

Fig2.60 (depozit cu cereale)

3.7 Modificările cantitative și calitative în timpul păstrării în depozit a produselor alimentare și


nealimentare

epozitarea este o mare necisitate pentru toate grupele de mărfuri, depozitul este dotat cu mai multe
mecanisme pentru a păstra cerințele calitative a totalitatea mărfurilor. Toate produsele sunt pregătite
Fig2.61 (camera frigorifică)

pentru a fi trimise spre sala de comerț. Însă sunt situații când păstrarea în exces

duce la mari pierderi, calitative și cantitative.


În timpul depozitării au loc influența factorilor interni și externi, de exemplu datoriă umidității aerului
sau a temperei, începe să scadă prielnic calitatea produdului, dimesiuniea și în mare parte estetica
produsului.
De ce scade estetica în urma păstrării în depozit? Deoarece produsul nu este folosit sau macar atins,
începe să fie depus un strat de praf, începe să se dezlipească amabalajul, culoarea, forma.
Cantitatea la fel scade aici anume din urma scăderii calității. Cât mai multe produse sunt deteriorate
calitativ, sunt aruncate sau restituite, în nici într-un caz trimise spre sala de comerț.(Fig3.62)

În magazinul “Lienlla” la fel au fost pierderi de mărfuri din cauza că a scazut calitatea prduselor. De
exemplu sticlele cu apă “Dorna” li s-au fost deslipite etichetele cu marcă, din acest motiv nu s-a fost
permis de a le etala în sala de comerț.
La fel a maifost un caz legat de laptele condesat, pe borcan a fost depus un strat extrem de praf și ceva
lipicios, produsul a fost retrunat.
Fructele și legumele la fel nu pot fi păstrate mereu în depozit, fiecare produs are limita sa de păstrare și
trebuie
Fig3.62 ( produse altrate)cât mai urgent de vândut. Un caz poateservi căpșunele care sunt aduse în caserole plastice și

37
acoperite cu o peliculă. Câteva au fost păstrate în depozit circa o săptămână și pe o caserolă a început
să se bserve un strat alb, la fel această caserolă nu a fost trimisă spre vânzare.

Deci în fiecare caz, dacă produsul e alterat din punct de vedere calitativ atunci nu este luat în vedere
pentru sala de comerț, de aceea sunt pierderi plus cantitative.

3.8 Influența ambalajului asupra calității mărfurilor la manipulare, transportare

și stocare

Ambalajul mereu o fost baza fiecărui produs,care îl protejează de mai mulți factori, mecanici (acțiuni
mecanice, lumină, presiune), factorii chimici ( apă, aer, dioxidul de carbon, dioxidul de sulf.) , factorii
biologici ( insecte, rozătoare, microorganisme).
Pe parcursul operaţiilor de manipulare-depozitare-transport, produsele ambalate sunt supuse unor
solicitări mecanice, care le pot deteriora.

Influența amabalajului asupra manipulării:


Ambalajul secundar facilitează manevrarea produsului prin forma sa, volumul, greutatea, prezenţa
unor orificii în scopul prinderii sale cu mâna sau cu un utilaj, trebuie să asigure o securitate maximă
pentru operatori, garantând în acelaşi timp o bună stabilitate a încărcăturii.

Depozitarea produselor cu ambalaje:


În timpul depozitării, ambalajul este acela
care preia presiunea rezultată în urma
operaţiei de stivuire a produselor. De
aceea, cerinţele faţă de ambalaj ţin seama
de următorii factori:
•Ambalajul să fie uşor de aranjat în stivă;
•Să fie precizate condiţiile în care poate fi
depozitat şi eventualele precauţii în
manipulare;
•Să reziste la variaţii de temperatură şi
umiditate atunci când depozitarea are loc în spaţii deschise.

Transportarea mărfurilor
Transportul este prezent în toate etapele vieţii ambalajului.
Pentru cvasitotalitatea mărfurilor nu există transport fără ambalaj. Produsele sunt transportate pe căi
rutiere, feroviare, pe calea aerului sau pe mare. Fiecare mod de transport are un impact mai mult sau
mai puţin important asupra mediului, prin tipul de combustibil utilizat şi necesitatea existenţei unei

38
infrastructuri.

Modulul IV Procesele tehnologice în unitățile comerciale

4.1 Procesele tehnologice comerciale la unitățile de comerț cu amănuntul

Familiarizarea cu actele legislative în vigoare (“Recepția mărfurilor dupa cantitate și calitate”)


Recepționarea mereu a fost ceva strict și important pentru fiecare unitate comercială. Este un proces
care trebuie întocmit dupa toare regulile care sunt prevăzute de către lege și completarea și respectarea
acteleor necesare (facturile de expediție și fiscală, certificatele normtiv-tehnice).

Legea Nr.2018 din 20.10.2000 deține următoarele prevederi


Furnizorii (producătorii) de mărfuri care trebuie să fie supuse certificării necondiţionate sînt obligaţi
să certifice mărfurile corespunzătoare conform Regulilor privind certificarea şi să indice în
documentele de însoţire date despre certificarea acestor mărfuri.
Se interzice recepţionarea în reţeaua comerţului cu amănuntul a mărfurilor supuse certificării fără
certificatul de conformitate, eliberat în Sistemul Naţional de Certificare.
Se interzice recepţionarea mărfurilor nemarcate în modul stabilit conform prevederilor standardelor
naţionale SM-196 şi SM-197 privind informarea necesară a consumatorilor.
Cantitatea mărfii ce urmează să fie livrată cumpărătorului este prevăzută de contract în unităţi
corespunzătoare de măsură sau în expresie valorică. Condiţiile privind cantitatea mărfii pot fi
coordonate prin stabilirea în contract a modului de determinare a ei.
În cazul cînd în procesul recepţionării se depistează lipsă de marfă cumpărătorul este obligat:
•Să suspende recepţionarea;
•Să întreprindă măsuri de asigurare a integrităţii mărfii şi de evitare a amestecării ei cu o altă marfă
omogenă;
•Să legalizeze faptul de depistare  a lipsei printr-un act semnat de persoanele care au efectuat
recepţionarea mărfii.

39
În cazul depistării  necorespunderii calităţii mărfii cu cerinţele documentelor normative de
standardizare, cu mostrele (etaloanele), contractul de livrare sau cu datele menţionate în marcaj sau în
documentele de însoţire, care confirmă calitatea, cumpărătorul suspendează recepţionarea în
continuare a mărfii şi întocmeşte un act în care indică cantitatea mărfii controlate şi caracterul
necorespunderii (defecţiunilor) depistate în timpul recepţionării, totodată, cumpărătorul este obligat să
asigure păstrarea mărfii de calitate inferioară în condiţiile care să zădărnicească înrăutăţirea în
continuare a calităţii ei şi amestecarea cu o marfă omogenă.

Furnizorul este obligat să expedieze cumpărătorului marfa în ambalaj, cu excepţia mărfii care
potrivit specificului său nu necesită ambalare, dacă altceva nu prevede contractul şi nu decurge din
esenţa obligaţiunii.

4.2 Organizarea procesului de recepționare a mărfurilor în unitatea


comercială

Recepția mărfurilor conform cantității în conformitate


cu documentele normativ-tehnice

Recepția mărfurilor în unitatea comercială “Linella 23” se face în baza


facturii fiscale și facturii de expediție, care sunt întocmite de către întreprinderea
producătoare și deține informația cu categoria de produse, cota TVA și suma totală
pentru marfa livrată.
Recepția are loc în fiecare zi la magazinul “Linella”, partea cantitativă este cântărită cu cântarul
electronic și unele produse sunt socotite la bucată.
Recepționerul solicită cântărirea de fiecare dată la recepționarea fructelor și legumelor. De exemplu
toate cutiile cu roșii le amplasează una peste alta și masa primită o verifică cu masa prescrisă în
factură. În asemenea mod se procedează cu toate fructele și legumele distribuite în cutii sau saci. Sunt
cazuri când vin fructe și legume ambalate doar în peliculă sau caserolă specială, frunzele de salată
Aisberg, frunze de diferite soiuri sau mix vin ambalate în caserole speciale și recepționerul le socoate
și verifică totalul cu indicarea în factură. În asemenea mod se verifică și cantitatea mărarului și
pătrunjelului. (Fig4.64)

Numărarea ACCEPTAT
Verificarea fiecărui
numărului
total, cu cel
al facturii RESPINS
40
Proces verbal

Cântărirea totală
ACCEPTAT
Verificarea
Verificarea
masei
masei
totale, cu cea
totale, cu cea
a facturii
RESPINS a facturii

Proces verbal

Perfectarea documentelor în caz de atestare a lipsurilor de marfă la recepție

Magazinul “Linella 23” recepționează marfa mereu după conținutul facturilor fiscale și de expediție,
nu de fiecare dată furnizorul distribuie marfa conform facturii deoarece sunt cazuri ca lipsește câteva
cutii sau sunt minusuri în kilogramele fructelor/legumelor. A fost un caz când furnizorul nu a
distrinuit 3 baxuri cu apă potabilă “OM”, atunci recepționerul a semnat factura dar furnizorul a
însemnat de a aduce data viitoare plus 3 baxuri cu apă potabilă. În al doilea caz nu s-a adus numărul
total de cutii cu banane, în acest caz recepționerul a dus factura spre operator pentru a preschimba total
și de a menționa doar cantitatea adusă.

Recepția mărfurilor în magazin conform calității în conformitate cu documentele

normativ-tehnice

Calitatea produselor mereu a fost foarte importantă și luată în serios de către fiecare întreprindere și
unitate comercială. Fiecare furnizor care distribuie marfa la magazinul „Linella 23” aduce la
recepționer Certificat de Calitate care confirmă
inofensivitatea produselor livrate.
În magazinul “Linella 23”
furnizorul de la S.A
“Franzeluța” îmnânează la
recepționerului Certificatul de Calitate care are
următoare prescripții:
• Data și ora fabricării pâinii (toate categoriile)
• Semnătura merceologului
• Ștampila
•Denumirea produselor (pâine, chifle, biscuiți)
• Standardul SM (moldovenesc) 001
La fel, un certificat tehnic foarte inportant Certificatul de Conformitate, el prevede standardizarea
corectă a produselor. De exemplu pentru sticlele de vin sau bere sunt idicate tipul amabalajului de
sticlă, volumul și standardul SM 001.
Certificatul acesta se referă la toate grupele de produse și este eliberat pentru o grupă aparte, cu
semnătura merceologului.

41
Certificatul Sanitar-Veneterinar este oblogatoriu pentru toate produsele din carne/pește și ouă.
Este adus în fiecare săptămână de către furnizori. De exemplu pentru ouăle de prepeliță, certificatul dat
conține următoarele date: certificatul prevăzut pentru ouă de prepeliță în stare proaspătă, amabalt în
caserolă de masă plastică, unde esteb fabricat(ferma) și pentru cine este destinat acest certificat (SRL
MOLD DETAIL) și în final condițiile de păstrare ( temperatura).
Încă un certificat obligatoriu este Avizul Sanitar, prevede permiterea destinării produselor pentru
consumul uman. Deține următoarele informații: denumirea produselor, grupele de mărfuri și faptul ca
au trecut epertiza de laborator și sunt prielnice pentru aranjarea în sala de comerț, este ștampilată și
semnată de către Șef medicul Sanitar de Stat al Republicii Moldova.

Controlarea de către magazinul “Linella” se face doar prin metoda organoleptică. Recepționerul
controlează daca fructele și legumele sunt în stare corectă ( fară mucegai sau stricare), la fel și
standardele dacă sunt lipsă sau nu. (Fig4.65)
Carnea la fel se poate ușor de controlat doar prin metoda organoleptică, de exemplu dacă are un aspect
exterior stricat, miros necorespunzător cărnii sau nuanțe neadmisibile oricăui produs de carne.
(Fig4.66)

Fig2.66
Fig2.65 (carnea admisă
(standardele de
obligatorii) Evidența și
către certificatul sanitar)
restituirea amabalajului gol

Magazinul “Linella 23” recepționează marfa mereu în cutii de carton sau lăzi de masă plastică.
În cutii de carton se distribuie o mare seri de de produse alimentare și nealimentare (fructe/legume,
cereale, conserve, soluții igienice, etc.), dar în lăzile de masă plastică se distribuie toată lactatea, pâine
și salamurile/cașcavalurile.
Fiecare etalator de marfă preia marfa din depozit în cutii, când finisează etalarea rupe cutia în câteva
bucăți corecte și o duce în demisol unde este locul special pentru colectarea cartonului. Odată în
săptămână, în special (Luni orele 10:00-12:00) sosește organizația specială de colectarea a cartonului
din toate unitățile comerciale “Linella”. Recepționerul împreună cu lucrătorii din rganizație leagă cu
un fir special cartonul și îl cântăresc pe cântar, apoi persoanele de serviciu înseamna cantitatea
preluată de la “Linella 23” și sunt plătite
pentru cartonul restituit. (Fig4.67)
Lăzile de masă plastică au o
precodură de restituire
diferită față de cutiile de
carton. În fiecare dimineață la
recepția mărfi, recepționerul

42
și distribuitorul socot și își înseamnă numărul total de lăzi. Etalatorii de marfă după ce termină de
etalat produsele duc lăzile la rampă, când este primit numărul total de lăzi în ziua următoare
distribuitorul preia înapoi lăzile din livrarea precedentă. (4.68)

Fig4.67 (ambalaj de carton) Fig4.68 (ambalaj de masă plastică)

Elaborarea actelor în situații de spargere, fărămițare, deșeuri, deteriorări ale mărfurilor

În magazinul “Linella 23”, sunt cazuri ca cărăușul ditribuie marfă unde este un produs detereorat din
mai multe cause. De exemplu într-o pungă cu 10 pachete de zahăr s-a depistat de către etalator un
pachet spart și tot zaharul curge, administratorul pozează pachetul și il pune într-o pungă aparte,
apoi peratorul prescrie un act unde indică marca zaharului, cantitatea și cauza returnării. Când
sosește distribuitorul i se înmânează produsul detereorat și actul de returnare. La fel au mai fost
cazuri când s-a depistat că lada cu lămâi deține câteva lămâi mucegăite, totul s-a procedat analogic
cum și cu alt produs detereorat din cauza livrării necorespunzătoare. (Fig4.67 și 68)

4.3 Organizarea depozitării și păstrarii mărfurilor în depozitul unității comerciale

Particularitățile și cerințele față de organizarea procesului de păstrare a mărfuilor alimentare (tip de


ambalaj, condiții de depozitare)

Păstrarea alimentelor trebuie să se facă astfel încât să se prevină alterarea, degradarea, contaminarea
chimica și biologică, impurificarea cu praf sau mirosuri străine de natura produsului. În depozite și
încăperi destinate păstrării produselor alimentare se va asigura o ventilație permanentă și
corespunzătoare; se vor impiedica accesul insectelor și rozătoarelor. Produsele alimentare, cu excepția
legumelor și fructelor crude, se păstreaza în lăzi, butoaie, saci care să
asigure protecția prafului.

Faina se păstreaza în depozite


uscate, aerisite, în saci de material
textil sau în pungi de hârtie,
43
stivuite, astfel încât să poată circula aerul la temperaturi de 10 oC, umiditatea relativa a aerului fiind de
70 - 75 %, timp de 60 de zile în perioada 01.04-30.09 și 120 de zile în perioada 01.10-31.03, în camere
fără rozătoare sau insecte. Umiditatea mai mare de 14,5 % a făinii duce la formarea cocoloașelor.
Crupele (griș, mălai, orez) se păstreaza în locuri uscate, dezinfectate, bine aerisite, respectând
condțiile de vecinatate, deoarece primesc ușor mirosuri străine; temperatura de 16 - 20 oC, umiditatea
de 70 - 75 % pentru a evita uscare în exces, mucegăirea. Se pot păstra 30 de zile în perioada caldă și
45 de zile în perioada rece.
Pastele făinoase sunt ambalate în pungi de hârtie pergamentată sau polietilena, cutii de carton, saci de
hârtie, lazi de lemn. Spațiile de depozitare trebuie sa fie curate, uscate, aerisite, dezinfectate.
Temperatura de păstrare să fie de 20 oC, iar umiditatea de maximum 85 %. Termenul de valabilitate
pentru pastele simple este de 12 luni, pentru pastele cu oua este de 8 luni, iar pentru pastele cu alte
adaosuri este de 6 luni.
Legumele se păstreaza în încaperi răcoroase în care se poate asigura un curent continuu de aer; ele vor
fi așezate în lăzi curate sau pe platforme de rafturi cu schelet metalic si vor fi controlate periodic,
îndepartându-se imediat cele stricate. În astfel de conditii se pastreaza legumele mai puțin perisabile
(cartofii de toamnă, ceapa uscată, usturoi, radăcinoase) și la temperaturi de 0 - 5 oC, umiditatea relativa
fiind de 75 - 90 %. Legumele perisabile (verdețuri, dovlecei, ceapa verde, usturoi verde, ciuperci,
tomate, cartofi timpurii) trebuie consumate imediat.

Particularitățile și cerințele față de organizarea procesului de păstrare a mărfurilor


nealimentare

Magazinunl “Linella 23” sunt păstrate în depozit și o serie de mărfuri nealimentare, depozitarea
lor nu este atât de strictă precum a celor alimentare dar la fel se bazează pe câteva principii.
Detergenții și soluțiile chimice trebuie păstrate în cutii pentru ca praful să nu pătrundă pe exteriorul
produsului, la fel nu se admite temperaturi joase, deoarece produsele își pot strica compoziția chimică.
Bureții și șervețelele de bucătărie sunt păstrați împreună în cutii, nu se admite păstrarea lor în locuri cu
umiditate.

Metodele de aranjare a mărfurilor aliementare și nealimentare la păstrare în depozitul


magazinului

Aranjarea mărfurilor este un proces care trebuie bine întocmit pentru a spori vânzarea și comoditatea
în orice depozit. Sunt respectate câteva reguli importante fundamentate de câteva caracteristici.
1)Complementaritatea - Produsele care sunt folosite împreuna în consum si sunt solicitate declienti
în cadrul aceleiasi comenzi vor fi amplasate în apropiere.
2)Compatibilitatea - Aranjarea mărfurilor în depozit trebuie să ia în considerare caracteristicile lor
merceologice. Produsele compatibile sunt cele care pot fi amplasate în apropiere, fără a genera riscuri.
3) Popularitatea - Utilizarea acestui criteriu este determinata de diferentele existente între produse, în
privinta vitezei de circulatie. În cazul în care un produs cu circulatie rapida este preluat din stoc în
cantitati mai mici decât cele în care este furnizat, se recomanda amplasarealui în apropierea punctelor

44
de expediere spre clienti. În consecinta, cu ocazia fiecărei operațiuni de preluare, distanța pe care o vor
parcurge astfel de mărfuri va fi cea mai scurtă.
4) Mărimea - Potrivit acestui criteriu, marfurile de dimensiuni mici se amplaseaza în apropierea
zonelor de expediere. Se asigura astfel o densitate mare de produse în proximitatea punctelor de
livrare.

În depozitul a magazinului “Linella 23” unele mărfuri sunt amanajate dupa criteriul
complementarității, în secția berii este amenajat și un lc special pentru peștele afumat ambalat în
pachet speciale, plus la aceasta și câțiva pesmeți sărați.
După popularitate este amplasată apa potabilă și cea gazată care se cumpără la moment foarte mult,
este amplasată chiar în apropiere ieșirii din demisol
spre sala de comerț.

Pierderile de marfă în
magazine și căile de
reducere a lor
Pierderile de marfă
mereu a fost o problemă pentru orice unitate comercială ce se ocupă cu comerțul cu amănuntul.
Magazinul “Linella” la fel are situații când își pierde marfa din depozit și sala de comerț.
Depozitul mereu trebuie să fie corespunzător tuturor regulilor, el este inițiatorul cel mai des care
provoacă o pierdere de marfă, de exemplu în secția cu băuturi din stelaj și perete este o despărțitură de
dimensiuni mari, sunt cazuri ca câteva sticle pot sa cadă după stelaj și ajungerea lor este foarte
complicată. În timpul inventarierii a fost depistat mai multe sticle de apa potabilă, doze cu bere care
deja au fost uzate și inadmisibile pentru vânzare.
Camera frigorifică la fel poate provoca foarte multă pirdere de marfă, anume din cauza neateției
lucătrătorilor, înainte de a intra în camera frigorifică deconectează compresorul, dar după ce ies din
cameră nu mereu pornesc compresorul și produsele se alterează din multe puncte de vedere.
Sala de comerț la fel joaca rol în mari pierderi a mărfii, de exemplu nu toți clineții închid ușile de la
vitrina frigorifică, în așa mod pătrunde temperatura și produsele se topesc (deși trebuie menținute
congelate).
Etalarea la fel joacă un rol important, dacă produsele nu sunt puse corect și frumos, clienții nu au
mare interes să analizeze. Pentru a evita toate neplăcerile de pierdere, totul trebuie să fie depozitat și
etalat corect și mereu de avut grijă de mecanismele ce mențin produsele calitative.

4.4 Pregatirea mărfurilor către vănzare

Operațiunile de pregătire a mărfurilor pentru vânzare pentru grupele de mărfuri alimentare

În magazinul “Linela 23” în fiecare zi au loc câteva operațiuni de pregătire a mărfurilor alimentare
pentru comercializare. Aici se pot enumera câteva tipuri de legume, de exemplu roșiile de tip
“Cherry” care se distribuie de către producători în cutii, dar lucrătorii trebuie să sorteze mărimea
corectă și să le ambaleze în pahare de masă plastic (pentru a le evedenția), dupa acest proces lucrătorii
o trimit spre sala de comerț, destinat vânzării.

45
În asemenea modalitate face parte și varza, când este distribuită în marimi prea mari lucrătorii o
împart în doua pentru a vinde pe bucăți, aceasta modalitate este foarte convinabilă din punct de vedere
al consumatorilor deoarece nu mereuau nevoie de o varză întreagă, așa își satisfac nevoile cum doresc.
Deci jumătatea a doua este ambalata cu peliculă alimentară și trimisă spre sala de comerț.

Salamurile și cașcavalurile la fel uneori sunt pregatite din timp


pentru a comercializare, de exemplu acum clineții preferă serviciul de feliere a salamului, din acest
fapt gastronomii feliază cele mai procurate tipuri de salamuri și cașcavaluri ( 100, 150, 200, 250
grame), astefel clineții nu sunt nevoiți să aștepte felierea deoarece gastronomul înmânează momental
caserola.

46
Operațiunile de pregătire a mărfurilor pentru vânzare pentru grupele de mărfuri nealimentare

Ca și mărfurile alimentare, cele nealimentare la fel au câteva operațiuni de pregătire. Toate produsele
sunt distribuite în cutii și sunt depozitate la fel în cutii.
Pentru pregătirea lor spre vânzare se fac următoarele operații:
1) Scoaterea produselor din cutii
2)Ștergerea cu o materie umedă produsul de praf (dacă este nevoie)
3) Etalarea strict corectă

47
4.5 Cerințele sanitaro-igienice față de încapere, utilaje, marfă și ambalaje destinate depozitării

În magazinul “Linella” produsele sunt aranjate în depozit și în sala de comerț, deci aceste locuri
necesită de o sanitarie foarte controlată și strict. În depozit produsele stau pe stelaje, aceste trebuie să
fiu șterse odată pe săptămână cu soluții puernice pentru a dizenfecta categoric bacteriile și
microorganismele accumulate pe întreg raft.
Chiar și în depozit sunt aflate și baxuri cu stile cu apă sunt păstrate pe paletă, în nici înntr-un caz nu se
permite așezarea lor în contact direct cu podeaua. (Fig4.69 și 4.70)

Fig2.69 (stelajul din depozit) Fig4.70 (păstrarea pe paletă)

Sala de comerț necesită o igienă foarte mare și responsabilă, deoarece clienții mereu atrag atenția la
curățenia din sală. În fiecare zi lucrătorii trebuie să șterga praful și murdăria de pe raftul cu produse și
vitrine. Dimineața, înaintea etalării a produselor pe raft, consultantul se asigură că raftul nu este prăfuit
și este prilenic pentru etalarea produselor. La fel se atrage atenția la locul cu prețe, dacă nu este
murdară și prăfuită, dar ea la fel se șterge în fiecare zi.
Vitrina frigorifică la fel se șterge în fiecare zi cu soluție specilă pentru a reda o frumusețe a sticlei.
Cabinele de casă sunt șterse foarte des, mai ales conveierul și cântarul, deoarece sunt lucruri foarte
igienice și consumatorii foarte tare atrag atenția ca produsele lor să nu se altereze din cauza acestor
lucruri. (Fig4.71)
Femeia de serviciu șterge podeaua din sala de comerț cu o mașină specială care dezinfectează
podeaua și îi redă o strălucire care influențează asupra fiecărui consumator. Podeaua se șterge in sala
de comerț odata într-o oră, la fel femeia de serviciu menține podeaua și din demisol într-o stare curată
și îngrijită ( Fig4.72)

În secția gastronomică vitrinele se curăță în modul analogic, dar aparatele de feliat se șterg cu
șervețele speciale cât de des posibil, deoarece nu se admit soluții chimie pe acest aparat. El necesită o
ștergere mai desă deoarece mirosul rămâne pe el și următorul produs care este diferit poate să aiba
miros străin, care duce la neplăcerea mai multor consumatori.
Cărucioarele și coșurile pentru clienți la fel necesită o curățare pentru a nu avea un aspect neplăcut și
periculos pentru produse achiziționate.

48
4.6 Eliberarea mărfurilor din depozit în sala comercială a întreprinderii

În magazinul “Linella”, demisolul deține tot depozitul a unității comerciale, care este divizat în
mai multe secții. Fiecare lucrător care etalează marfa, verifică toată starea stocului de produse pe raftul
Fig4.71 și 4.72 ( curățirea locului de muncă)
din sala de comerț. Cu căruciorul el alege toate produsele de care are nevoie pentru a etala raftul ca să
nu ie ruptură de stoc.
Din depozit marfa este eliberată cu căruciorul și prin intermediul ascensorului, deoarece
depozitul se află în depozit și nu este posibil de circulat cu căruciorul pe scări.
Însă produsele de panificație și lactate, niciodata nu sunt îndreptate spre depozit, din acest fapt marfa
dată de la rampă se îndreptă deodată cu căruciorul spre sala de comerț, evitând și ascensorul.

Eliberarea produselor alimentare/nealimentare din


depozit

DEPOZIT Ascensorul
T

Raft
Utilaj frigorific

Eliberarea produselor de
panificație și lactate
Raft

Rampă Utilaj frigorific

49
Concluzie
Efectuând practica tehnologică I, la întreprinderea S.R.L “MOLDRETAIL-GROUP” unitatea
comercială “Linella” am observat cum are loc comerțul cu amănuntul și organizarea procesului de
autoservire în supermarket.
Finalizând practica tehnologică, pot sa fac câteva concluzii referitor la unitatea comercială. Sala de
comerț a magazinului „Linella” este bine organizată și corespunde cu toate regulile de etalare și cele
sanitaro-igienice, deoarece toți lucrătorii își mențin secția în toate condițiile favorabile pentru produse
și consumatori. Secția gastronomică este păstrată în condiții foarte bune și curate, lucrătorii curația
aparatele și locurile de muncă de câteva ori pe zi.
Însă secția fructelor și legumelor nu este foarte bine organizată, din punct de vedere spațios, marfa este
în cantități mari dar locul de vânzare prea mic, sunt multe cazuri ca fructele și legumele cad pe jos sau
se amestecă împreună. Casierii sunt cei mai buni lucrători ai magazinului, își ac meseria foarte bine,
eliberează bonul de casă și restul corespunzăto, plus la aceasta, ei singuri își curăță conveierul și
aparatul de casă.
Exteriorul magazinului este foarte plăcut pentru orice consumator, este menținut curat și marca este
luminată pe timp de noaptea și graficul de lucuru este amplasat în vederea tuturor.
Din păcate, depozitul nu este atât debine organizat în comparație cu sala de comerț, marfa vine în
cantitîți forte mari, dar depzitul nu are capacitatea de a păstra toată marfa, din acest motiv multe
mărfuri sunt păstrate pe coridoare și in oficiul operatorului și managerului. Aceasta este foarte rău
pentru toți, deoarece circularea altor persoane cu cărucioare este foarte dificilă. Nu toți lucrătorii sunt
amabili cu clienții și din această cauză sunt scrise mai multe reclamații în registru, anume din cauza
nepoliteții lucrătorilor față de întrebările clineților.
În general sunt mulțumit de experiența primită și mjoritatea așteptărilor mele au corespuns cu
realitatea.

50
Bibliografie

1) Cartea “Organizarea și Tehnologia Comerțului” Feodusie


2) Suportul de curs „Logistica comercială”
3) Legea cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul (http://lex.justice.md/md/341401/)
4) Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
(http://lex.justice.md/md/313293/)

51

S-ar putea să vă placă și