Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Studiu individual
Disciplina: Merceologia mărfurilor de origine animală II
Tema: Producătorii autohtoni de salamuri și sortimentul
acestora

Profesor: Golban Violeta


A efectuat eleva gr.COM-162
Dobrovolschi Valeria
Introducere
Salamurile sunt preparatele obținute
din carnea tocată și condimentată,
introdusă în membrane naturale sau
artificiale și supuse unor tratamente
termice (fierbere, pasteurizare, afumare
sau uscare) – maturate, care diferă de
tipul și sortimentul fabricat.
Producerea salamurilor în Republica
Moldova crește din an în an. Astfel, dacă
în anul 1994 producerea totală de salamuri
alcătuia 6,4 mii tone, atunci în anul 1998
producerea lor a atins 7,9 mii tone, iar în
anul 2002 a alcătuit 8,5 mii tone.
Lista producătorilor autohtoni de salamuri
 Carne DK SRL
 Mavita SRL
 Aviselect SRL
 Meat House (Cardiax-Plus SRL)
 Trandafir-F.O.N.D. SRL
 Pegas SRL
 Mezellini (Augur-Perla SA)
 Coloteia SRL
 Carmez SA
 Rogob SRL
 Nivali-Prod SRL
Istoria Combinatului de Carne din
Istoria Combinatului de Carne din
Chișinău a inceput în anul 1904. Într-
Chișinău a inceput în anul 1904. Într-
un loc situat în partea de sud-vest a
un loc situat în partea de sud-vest a
orașului Chișinău, la 4 km de stanția de
orașului Chișinău, la 4 km de stanția de
calea ferată Chișinău, unde autoritățile
calea ferată Chișinău, unde autoritățile
orașului au permis construcția primului
orașului au permis construcția primului
abator privat. Primele vite au fost
abator privat. Primele vite au fost
sacricate în condiții noi cu
sacricate în condiții noi cu
supravegherea medicului veterinar în
supravegherea medicului veterinar în
luna octombrie 1904. Suprafața totală
luna octombrie 1904. Suprafața totală
de producție însuma 2576 m2, iar
de producție însuma 2576 m2, iar
numărul de angajați a fost circa 70 de
numărul de angajați a fost circa 70 de
persoane.
persoane.
SORTIMENTUL
1. Salam fiert-afumat

Salam ,, Moldovenesc ,,
Salam ,, Succes ,,

Salam ,, Servelat Boieresc ,,

Salam ,, De Moscova ,,
Salam ,, Italian ,,
2. Salam crud-afumat

Salam ,, Servelat ,, Salam ,, Mozaic ,,

Salam ,, Sudjuc ,,

Salam ,, Stundențesc,,
Salam ,, Braunsveigscaia ,,
3. Salam semi-afumat

Șuncă ,, Lancimit ,, Salam ,, Codru ,,

Salam ,, Bavaria ,, Salam ,, de vită ,,


4. Salam fiert

Preferat din carne de porc m/n Pâine Moldovenească Parizer „Lacta”

Ruladă „Lancimit”
Parizer Doctorskaia m/n Parizer „Doctorskaia”
Bazele
Bazelecompaniei
companieiFPC FPCROGOB
ROGOBSRL SRL
auaufost
fostpuse
puseîncă
încăînîn1997
1997dedesoții
soții
Grigore
GrigoreşişiFevronia
FevroniaRoșca,
Roșca,iniţial
iniţial
pornind ca o afacere de familie.
pornind ca o afacere de familie. Pe Pe
parcursul
parcursulcelor
celor1919ani
aniafacerea
afacereas-a
s-a
dezvoltat,
dezvoltat,iariarmezelurile
mezelurilepreparate
preparate
conform rețetelor tradiţionale
conform rețetelor tradiţionale auau
câştigat
câştigatîncrederea
încredereaconsumatorilor.
consumatorilor.
SORTIMENTUL
1. Salam fiert-afumat

Salam ,, Victoria ,,

Salam ,, De Moscova ,,

Salam ,, Servelat ,,
2. Salam semi-afumat
,,,,Respectăm
Respectămriguros
rigurosrețetele
rețetele
tradiționale,
tradiționale,pânăpânălalacel
celmai
maimic
mic
detaliu,
detaliu,fiindcă
fiindcănumai
numaiașa așaputem
putem
asigura
asiguragustul
gustulunic
unicșișiirepetabil
irepetabilalal
produsului.
produsului.Cel Celmai
maiimportant
important
este
estecăcărețetele
rețetelevechi
vechinu nuprevăd
prevăd
folosirea aditivilor chimici,
folosirea aditivilor chimici,
asigurându-se
asigurându-seastfelastfelununprodus
produs
sută
sutălalasută
sutănatural.
natural.,,,,
SORTIMENTUL

"DE CASA " "MOLDAVENESC" "PRESSATTA" CAPITALĂ

"DOKTORSKAIA" IN AMBALAJ NATURAL

"DOKTORSKAIA"
Compania
Compania“Cardiax-Plus”
“Cardiax-Plus”SRL SRL
este
esteuna
unadintre
dintrecei
ceimai
maimari
mari
producători şi furnizori de
producători şi furnizori de produseproduse
din
dincarne
carnedindinRepublica
RepublicaMoldova.
Moldova.
Din
Dinmomentul
momentulfondării,
fondării,Iulie
Iulie2006,
2006,
şişipînă
pînăastăzi,
astăzi,cea ceamai
maiimportantă
importantă
caracteristică
caracteristicăaanoastră
noastrăeste
este
produsul de calitate excepţională
produsul de calitate excepţională şi şi
tendinţa
tendinţaspre spreoodeservire
deservire
impecabilă.
impecabilă.ScopulScopulactivităţii
activităţii
companiei
companieiîlîlconstituie
constituieînînprimul
primul
rînd
rîndsatisfacerea
satisfacereacerinţelor
cerinţelor
consumatorilor, care, zi de zi
consumatorilor, care, zi de zi devin devin
din
dinceceînîncecemai
maipretenţioase.
pretenţioase.
SORTIMENTUL
1. Salam fiert

Parizer "La ceai"

Parizer "Doktorskaia"
membrana natulala
2. Salamuri semiafumate

Salam "Moldovenesc" Salam "Deosebit"

Salam "Servelat Pastoral"

Salam "De Moscova"


Salam "Codru"
Concluzia
În urma efectuării lucrării am analizat sortimentul variat
al producătorilor autohtoni ce se specializează pe
mezeluri și anume slamuri.
Concluzia mea e că datorită acestor companii cererea
cumpărătorilor va fi mereu îndeplinită mai ales dacă se
va ține cont de cerințele de calitate a materiei prime, de
profesionalitatea specialiștilor ce activează în aceste
companii, pe asemenea contează mult și procesul
tehnologic la care e supusă materia primă și cea
auxiliară.
Bibliografia
www.meathouse.md/ro/
https://carmez.md/
https://www.pegas.md/
https://rogob.md/
https://md.kompass.com/a/carnati-
salamuri-din-carne-de-vita/0310045/

S-ar putea să vă placă și