Sunteți pe pagina 1din 54

Universitatea Babe -Bolyai Facultatea de Istorie i filosofie Departamentul pentru nv mntul la Distan

Lect.univ.dr. Alexander Baumgarten (Catedra de Istoria Filosofiei Antice i Medievale)

Curs de Istoria Filosofiei Moderne i contemporane Partea a II-a: Aspecte ale modernit ii i geneza gndirii contemporane

Cluj Napoca 2006

Cuprins 1. Conceptul distinctive 2. Tradi ia ra ionalist : Descartes, Leibniz, Spinoza 3. Tradi ia empirist : Locke, Hume, Berkeley 4. Filosofia transcendental iluminismul 5. Filosofia speculativ german 6. Conceptul filosofiei contemporane. Diversitatea tradi iilor 7. Existen ialismul i problema angoasei 8. Filosofia vie ii i posteritatea ei n secolul XX 9. Proiectul pozitivismului i mitul progresului 10. Marxismul i societatea planificat 11. Fenomenologia i subiectivitatea inten ional 12. Turnura lingvistic n tradi ia anglosaxon
2

de

modernitate

tr s turile

sale

a lui Immanuel Kant i

a lui Hegel i romantismul

Bibliografia i cerin ele examenului Examenul const reluarea a dou orientativ: 1. Viorel Col escu, Istoria filosofiei, ed. Universit ii de Vest, Timi oara, 2003; 2. Andrei Marga, Introducere n filosofia contemporan , ed. Polirom, 2002; 3. ***, Istoria filosofiei moderne, editura Tess Express, 1996; 4. Anthony Flew, Dic ionar de filosofie editura Humanitas, Bucure ti1996; i logic , dintr-o prob scris care propune

din subiectele prezente n rezumatul are un caracter

cursului. Bibliografia care urmeaz

5. La aceste titluri de bibliografie sistematic se adaug op ional fragmente ale operelor filosofilor cu lucr rile deja citate n cadrul cursului.

1. Conceptul de modernitate i tr s turile sale distinctive

Definim modernitatea ca fiind procesul istoric prin care a trecut cea mai mare parte a culturii europene ntre secolele al XV-lea i al XVII-lea, ca urmare a eforturilor teologiei cre tine medievale de a se desprinde de tradi iile premoderne. Acest proces a fost rezultatul direct i indirect al etapelor de dezvoltare ale problemelor teologiei cre tine catolice: unele concepte ale modernit ii au rezultat direct din eforturile de clarificare ale propriei pozi ii ale teologiei, altele au fost rezultat accidental al lor, favorizat de contextul istoric i tiin ific al epocii amintite. Astfel, cultura medieval a fost puternic marcat de un eveniment central al ei care poate servi drept punct de reper teoretic pentru n elegerea celor mai caracteristice evenimente ale sale. n anul 1277 au fost cenzurate un num r de 219 propozi ii profesate n
5

mediul scolasticii pariziene care reprezentau sinteza gndirii neoplatoniciene i aristotelice de provenien greco-arab . Aceste propozi ii propuneau imaginea unui univers ordonat ierarhic, n care diver i mediatori realizau trecerea de la conceptul ac iunii divine la cel al efectului ei n lumea creaturii. Teologia cre tin , mai cu seam cea de tradi ie augustinian , a reac ionat la o asemenea viziune asupra lumii, devenind autoarea cenzurii de la 1277 i propunnd implicit existen a unui univers infinit divine i omogen, f r nivele privilegiate i calitativ, pentru a putea ap ra principiile omnipoten ei i cel al raportului nemediat ntre Creator creatur . Putem argumenta pozi ia conform c reia majoritatea evenimentelor care definesc modernitatea con in cel pu in o leg tur de coeren eveniment. n primul rnd, revolu ia cosmologic , lansat de Nicolaus Copernic i continuat de Galileo Galilei i logic cu acest

Isaac Newton, a reprezentat afirmarea existen ei unui univers infinit i omogen, n care existen a unor legi comune garanteaz omogenitatea calitativ a elementelor. Infinitatea universului material a repus n dicu ie astfel raporturile dintre om i Dumnezeu, locul subiectivit ii n univers i raporturile omului cu istoria. Prin urmare, se poate spune c ntre revolu ia ontologic din 1277 i revolu ia cosmologic succesiune cel pu in temporal . n al doilea rnd, emergen a subiectivit ii a reprezentat pentru modernitate reevaluarea valorii subiectivit ii active, prezente ntr-o lume n care sensurile depind n mare parte de inten iile de cunoa tere ale subiectului. Ideea c spa iul de maxim certitudine al lumii este subiectivitatea are o origine cartezian , dar ea este un bun comun al modernit ii i este rezultatul indirect al eforturilor teoriilor subiectivit ii axate pe ulterioar exist o

conceptul voin ei (Sfntul Augustin) inten iei (Avicenna).

i conceptul

n al treilea rnd, fenomenul Reformei a afirmat eliberarea subiectivit ii de condi ion rile ierarhiei ecleziastice, afirmnd dreptul individului de a de a stabili un raport nemediat cu Creatorul, ntr-o lume n care obiectele sunt egal distan ate de Creatorul lor n cadrul statutului lor de creaturi. Aceast egal distan are a produs i conceptul unui operator valoric universal al tuturor obiectelor n scut n mediul reformei, i anume conceptul de marf , care a sprijinit ascensiunea burgheziei ca arhetip social al modernit ii. n al patrulea rnd, tradi ia tiin ei experimentale se na te ca ideal tiin ific n filosofia lui Francis Bacon (n lucrarea Noul Organon), dar are leg turi certe cu asumarea unui model al lumii infinit i omogen, n care absen a unor repere eterne i universale ale cunoa terii permite reinventarea lor periodic n func ie de datele

unei

tiin e experimentale, marcate de o metod

inductiv , care are drept corespondent metafizic existen a unui infinit compus din obiecte individuale a c ror cunoa tere nu necesit universali. n al cincilea rnd, dezvoltarea n secolul al XIV-lea a nominalismului filosofic la William Ockham (prin negarea valorii reale a realit ilor universale i reducerea lor la statutul de simple semnifica ii ale limbajului), i al inten ionalismului filosofic la Duns Scotus (prin negarea aceleia i valori reale a realit ilor universale i reducerea lor la statutul de simple inten ii ale subiectivit ii cunosc toare) a reprezentat un alt efect al documentului de la 1277 care a marcat profund con tiin a intelectual european . Geneza modernit ii este un fenomen mai complex dect aceste cteva evenimente: la ele se pot ad uga alte cteva experien e ale omului european: descoperirea prezen a unor intermediari

alterit ii geografice, na terea

radicale laicatului,

epoca despre

marilor

descoperiri utopice, etc.,

discursurile

societ ile

ascensiunea

capitalului,

fenomene care compun n mod esen ial modernitatea. Astfel, trecerea de la premodernitate la modernitate este un fenomen tipic al societ ii europene realizat istoric f r ca el s fi fost ncheiat n marginile geografice ale culturii europene.

2. Tradi ia ra ionalist : Descartes, Leibniz, Spinoza Emergen a conceptului de subiectivitate n filosofia modern a generat o idee proprie ntregii modernit i: sinele este locul privilegiat al constituirii sensului lumii, iar valoarea acestui sine poate fi decis n func ie de stabilirea surselor corecte ale cunoa terii. Totu i, tradi iile au diferit n interpretarea valorii unei asemenea
10

presupozi ii filosofice, n sensul n care, pe de o parte, tradi ia filosofiei anglosaxone a sus inut stabilirea empiric , pe baza experien ei sensibile, a acestor surse (constituind astfel empirismul clasic), n vreme ce tradi ia filosofic continental , mai ales cea francez german , a indicat facultatea ra ional certitudinilor drept surs i a

i a constituirii adev ratei experien e

subiective (constituind astfel ra ionalismul clasic). Filosofia ra ionalist a asumat ideea central conform c reia este cu putin se ofer cunoa terea tuturor realit ilor o descopere prin o gra ie existen ei unei inteligibilit i generale a lumii, care subiectivit ii capabile s facultatea sa ra ional . Aceast idee implic o alta, la fel de comun ra ionalismului, conform c reia exist metod special de cunoa tere, unic tuturor domeniilor, prin acceptarea c reia se pot ob ine adev rurile ultime ale ntregii cunoa teri, care pot fi organizate conform unui

11

model matematic ntr-o cunoa tere universal (mathesis universalis). Pentru Rene Descartes (1596-1690) proiectul ntemeierii cunoa terii trebuie s nceap prin admiterea unor reguli (Reguli pentru ndrumarea min ii) cu valoare universal care s clarifice sensul tuturor activit ilor putem subiective, iar prin folosirea acestor reguli s subiectivit ii

ajunge la un concept propriu zis corect al existen ei i al dovedirii existen ei realit ilor cu nconjur toare i a lui Dumnezeu (Medita ii metafizice), iar prin noul concept al subiectivit ii mpreun implica iile sale s putem realiza o cunoa tere tiin ific a lumii (Principiile filosofiei, Lumea). Metoda propus de Descartes con ine n primul rnd criteriile clarit ii i distinc iei conceptelor v zute ca surse ale adev rului lor, iar n al doilea rnd abordarea unei ndoieli metodice extinse asupra tuturor conceptelor, prin care s poat fi verificate claritatea i distinc ia lor. O asemenea

12

propunere nseamn suspendarea metodic a adev rului oric ror cuno tin e, iar acest fapt este egal pentru Descartes cu prima certitudine a ra iunii, care are ca obiect ns i existen a ndoielii i a unei fiin e cuget toare care depune aceast activitate. Cuget, deci exist devine din acest moment sintagma cu care se identific cons tiin a subiectivit ii moderne: Descartes divide con inutul lumii astfel n substan e cuget toare i substan e ntinse, ar tnd faptul c prezen a unei substan e cuget toare aduce cu sine n mod necesar existen a unui creator al ei: prezen a n ra iune a ideii unei fiin e perfecte con ine implicit i atributul existen ei ei, iar de aici ra iunea poate fi convins de existen a necesar a lui Dumnezeu. Aceste certitudini propuse n filosofia lui Descartes conduc la o taxonomie a disciplinelor cunoa terii, conform c reia ele sunt asem nate structurii unui arbore, ale c rui r d cini sunt

13

metafizica, al c rui trunchi este fizica, iar ale c rui ramuri sunt restul tiin elor. Pentru G.W. Leibniz (1646-1714), ra ionalismul de ine un aspect particular prin proiectul descrip iei unit ii dintre realitate i cunoa tere ntemeiat pe o structur comun a celor dou : monada. n lucrarea Monadologia, Leibniz prezint structura universului i a cunoa terii ca i cum ele ar fi realizate din unit i structurale infinite, unitare i nchise, care nu comunic ntre ele, dar care reiau n fiecare realitatea ntregului, numite monade. Asemenea arhitecturii barocului european n care centrele urbane erau reluate de periferii prin apari ia pia etelor, i universul este structurat n maniera unui multiplu ce reia la infinit unitatea. Numai infinitatea monadelor poate explica devenirea realit ii, drept o trecere infinitezimal de la una la cealalt , astfel nct unitatea universului este guvernat de un principiu al unei armonii prestabilite, conform c ruia ordinea care guverneaz n univers se

14

datoreaz multiplic rii infinite a identit ii monadelor. n acest sens, ra ionalitatea universului este eviden iat n cadrul conceptului de cauzalitate, gra ie c ruia fiec rei realit i i corespunde cte un principiu al ra iunii suficiente. Acest principiu a devenit, dup Leibniz, unul dintre principiile fundamentale ale logicii. Unitatea universului este exprimabil , drept consecin acestor sus ineri, printr-un principiu a tuturor

al simpatiei

universale, conform c ruia percep ia realului angajeaz ntotdeauna ntregul univers, astfel nct totul comunic cu tot, chiar dac cel mai adesea imperceptibil i confuz. Unitatea lumii este glorificarea atotputerniciei divine i reluarea monadei divine pe cel mai m runte trepte ale realului. Pentru B. Spinoza (1632-1677), nota particular ra ionalismului revine la o construc ie ontologic conform principiilor ra ionalit ii matematice (more a geometrico) n lucrarea Etica. Opernd o reform a

15

filosofiei lui Descartes, Spinoza propune interpretarea naturii cuget toare i celei extinse, care erau cele dou forme principale ale realit ii la Descartes, drept atribute ale substan ei n general. Pentru a realiza aceast propunere, Spinoza define te trei concepte principale ale ontologiei sale: substan a (ca fiind ceea ce exist n sine i se concep prin sine), modul (schimb rile unei substan e) i atributul (ca fiind ceea ce mintea consider a fi esen a unei substan e). ntreg acest sistem se bazeaz pe participa ia realit ilor finite la fiin a divin realit ii s fie infinit poat i inifnit , care este cauza ei ns i (causa sui) care face ca substan a i etern , guvernat de imperiul necesit ii, astfel nct numai fenomenul con tiin ei s se sustrage minimal acestui regim al necesit ii, proclamnd libertatea drept o condi ie a necesit ii n elese. Infinitatea substan ei determin rii prezint principiul individua iei lucrurilor drept efortul (conatus)

16

prin care un individual i c tig atributele i modurile proprii. Ra ionalismul european, reprezentat prin mul i al i gnditori (Pierre Gassendi, Malebranche, etc.) a reprezentat una dintre sursele iluminismului filosofic i principalul concurent prekantian al empirismului de tradi ie anglosaxon .

3. Tradi ia empirist : Locke, Hume, Berkeley Filosofia modern anglosaxon a re inut din proiectul modernit ii idealul tiin ei experimentale lansat n filosofia lui Francis Bacon i a costruit diverse modele ale cunoa terii pornind de la acceptarea experien ei empirice ca surs a cunoa terii adev rate. Pentru John Locke (1632-1704), sursele adev ratei cunoa teri pot fi ob inute prin nl turarea atitudinii

17

naturale prin care prejudec ile dicteaz ncrederea n spontaneitatea nesigur a cunoa terii. nl turarea acestei atitudini, spune Locke n Eseu asupra intelectului omenesc, ofer ocazia unui studiu genetic al surselor cunoa terii. El debuteaz cu nl turarea ideii existen ei unor cuno tin e nn scute (ineism) astfel nct intelectul este declarat asemenea unei table terse naintea oric rei cunoa teri. Experien a empiric confer cele mai sigure elemente ale certitudinii, astfel nct ndep rtarea succesiv de aceasta s constituie o sc dere propor ional a gradului de certitudine. n aceea i situa ie se afl judec ile morale, care provin din experien i i

obi nuin . Totu i procurarea cunoa terii se realizeaz n trepte, astfel nct ideile produse n intelect pot fi simple sau complexe. Primele se formeaz pe calea senza iei i a reflec iei i corespund unor calit i sesizabile ale lucrurilor, numite calit i primare, deoarece sunt sesizabile nemediat i sunt m rimea, forma, pozi ia i

18

mi carea. Cele complexe sunt formate din ideile simple i corespund calit ilor secundare ale lucrurilor, deoarece ele sunt raportate la con tiin i sunt relative, cum sunt gustul, mirosul, utilul, etc. Realizarea ideilor presupune un proces complicat care ncepe cu percep ia, continu cu reten ia, discern mntul, compara ia, compozi ia i se ncheie cu abstractizarea ideilor. ntreg acest proces are o component pasiv la nceputul s u i se ncheie prin actualizarea unei componente active. Aceast teorie a cunoa terii con ine i o subtil analogie cu filosofia conteaz politic a lui Locke: dac n cmpul experien

doar evenimentul singular reprezentabil n intelect, la fel n via a politic conteaz individul singural reprezentabil n via a parlamentar , nucleu al filosofiei politice engleze din care a provenit filosofia politica libertarian ntemeierea societ ii civile. David Hume (1711-1776) a expus n lucrarea Cercetare asupra intelectului omenesc proiectul i

19

radicaliz rii curentului empirist, afirmnd n cadrul unui scepticism total absen a tuturor ideilor intelectului n cunoa tere naintea vreunei experien e empirice. Noutatea const n negarea caracterului universal al celor mai generale principii ale inteligen ei, dintre care cel mai vizat principiu a fost cel al cauzalit ii. Cauzalitatea este substituit cu un principiu al obi nuin ei maxime n numele caracterului infinit al oric rei induc ii: pentru c este nedeterminabil num rul experien elor singulare care trebuie s formeze conceptul universal de cauzalitate, nseamn c nici universalitatea acestui concept nu poate fi ntemeiat niciodat . Redus la experien a repeti iei evenimentelor singulare, con tiin a se reduce la impresii de senza ie i la impresii de reflec ie, dintre care primele pot oferi singurul adev r al cunoa terii, pe cnd ultimele contureaz universul interior al omului. Ultimele sunt ni te copii imperfecte ale impresiilor, de unde rezult c toate produsele culturale ale impresiilor de reflec ie pot fi

20

puse sub semnul ndoielii. De aici provine o critic radical a lui David Hume la adresa metafizicii ntre filosofia speculativ i tradi ionale bazate pe absen a experien ei singulare. O mbinare ingenioas tradi ia empirist a oferit, n schimb, George Berkeley (1685-1753). Asumnd tradi ia empirist conform c reia sursele cunoa terii pornesc de la nivelul percep iei sensibile, Berkeley axeaz un amibi ios proiect de ontologie pe teoria percep iei n lucrarea Tratat asupra principiilor cunoa terii omene ti. Ideea fundamental a teoriei percep iei este folosirea ei n construc ia esen ei lucrurilor. Practic, a exista nseamn a fi perceput (esse percipi est), astfel nct cauza existen ei lucrurilor nu poate fi dect spiritul care le produce i care are o natur divin . Ac iunea spiritului divin n perceperea realit ilor are drept analogie n cadrul cunoa terii faptul c realitatea cunoscut este construc ia percep iei, astfel nct absen a obiectului independent de cunoa tere n

21

cadrul cunoa terii este corespondent unei neg ri decise a existen ei materiei n cmpul realit ii obiective. Preluat n filosofia kantian , critica cauzalit ii operat de David Hume i reconstruc ia obiectului cunoa terii dup criteriul percep iei de la George Berkeley au presupozi ii fundamentale ale filosofiei devenim

transcendentale.

4. Filosofia transcendental a lui Immanuel Kant i iluminismul

Secolul al XVIII-lea a fost puternic marcat n cultura european de o experien a ncrederii optimiste n existen a unor valori supreme ale umanit ii n a c ror recuperare const fericirea individual a fiec ruia i n maxima eficien a educa iei generalizate n r spndirea acestor valori. n acest sens, Jean Jacques
22

Rousseau a formulat ideea c

originea omului

cuprinde un orizont de valori nn scute i pure pe care doar societatea le-a pervertit (astfel nct aceast ideologie a alimentat mult timp mitul bunului s lbatic, mpotriva ideii lui Thomas Hobbes, pentru care originea presocial a omului reprezint o stare de conflict permanent). Aceast experien numele de Iluminism metafizic ideea c a ncrederii n puterea educa iei n numele valorilor supreme a purtat i a avut drept presupozi ie o subiectivitate generic exist

receptiv la experien a cunoa terii a c rei facultate de cunoa tere poate reconstrui din punctul propriu de vedere obiectul cunoa terii. Filosoful care a articulat aceast metafizic presupozi ie ntr-un sistem coerent a fost Immanuel

Kant (). Pentru el, ntreaga evaluare a istoriei gndirii trebuie s se orienteze ntr-o direc ie critic , astfel nct s discearn modul n care gndirea

23

anterioar a reu it s enun e vreo propozi ie necesar despre maniera n care subiectul generic poate ob ine vreo certitudine. Constatnd faptul c discu ia anterioar lui asupra cunoa terii s-a referit mai ales la con inutul cunoa terii, Kant propune o evaluare a condi iilor nsele de posibilitate ale cunoa terii, numind critic adev rata adev rate precedat realizeaz acest ultim demers i indicnd n el a filosofiei. (n Instaurarea unei trebuie sarcin

metafizici

Prolegomene)

cu un asemenea demers critic. Kant sub trei secven e proiectul s u critic,

examinnd facult ile de cunoa tere n forma lor pur (Critica ra iunii pure), examinnd ntemeierea moralei n facult ile spiritului (Critica ra iunii practice) i examinnd ntemeierea percep iei frumosului (Critica facult ii de judecare). n primul tratat, facult ile cunoa terii sunt studiate n m sura n care sunt condi ii de posibilitate ale

24

cunoa terii

i din acest motiv ele sunt numite

transcendentale, n opozi ie cu caracterul transcendent al obiectelor de cunoscut. Acest caracter le face s fie ni te condi ii a priori ale oric rei experien e posibile, n m sura n care aceast expresie desemneaz tot ceea ce este anterior oric rei experien e, este independent de orice experien i face posibil orice experien . Kant avanseaz chiar ideea unor forme a priori determinate pentru fiecare dintre facult ile cunoa terii, adic senza ia, intelectul i ra iunea. Considerate mpreun , toate aceste forme construiesc obiectul cunoa terii, numit fenomen, astfel nct dincolo de el, realul nedeterminat i inaccesibil con tiin ei, simplu suport necunoscut pe care se proiecteaz formele transcendentale, poart numele de lucru n sine.

Practic, ntreaga materie a cunoa terii provine din experien , astfel nct facult ile subiectului generic ordoneaz aceast materie conform formelor sale. La

25

nivelul sensibilit ii, materia este ordonat celor dou intui ii apriori, spa iul

conform

i timpul. n

colaborare cu intelectul, sensibilitatea conduce la imagina ia transcendental , pentru ca intelectul s opereze cu 12 categorii a priori, care sunt cele mai generale predicate prin care realul poate fi enun at. Ele sunt ordonate dup cantitate (unitatea, multiplicitatea, totalitatea), dup calitate (realitate, nega ie, limita ie), dup rela ie (substan , cauz , comunitate) i dup modalitate (posibilitate, existen , necesitate). Aceste facult i ale cunoa terii ar fi fost suficiente petnru a clarifica natura obiectului dat n cunoa tere i pentru a rosti adev rul despre el. Totu i, subiectivitatea generic mai posed o facultate ale c rei idei a priori (sufletul, lumea i Dumnezeu) nu se reg sesc n experien , de i ea nu continu s emit ra ionamente cu preten ii de necesitate cu privire la ele, i anume ra iunea. Ra iunea nu poate conduce la adev r,

26

deoarece obiectele sale nu se reg sesc n experien , ci ra ionamentele privitoare la suflet conduc la paralogisme (fiind gre ite f r inten ie), cele privind lumea conduc la antinomii (fiindc produc perechi de teze opuse care se pot sus ine la fel de bine), iar cele privitoare la Dumnezeu conduc la contradic ii (deoarece se poate dovedi falsitatea lor formal ). Din aceste motive, principiile ra iunii nu produc un spor n cunoa tere, dar au o valoare regulativ , fiind puncte de plecare n stabilirea normelor eticii. n Critica ra iunii practice, Kant este preocupat de a considera acelea i facult i ale cunoa terii din punctul de vedere al ntemeierii valorilor morale. Eviden ierea necesit ii acestor reguli cade n sarcina descoperirii unui imperativ care se opune celor ipotetice prin caracterul lui necondi ionat de nici o mprejurare. Acest imperativ (numit de Kant imperativul categoric) are n vedere obliga ia fiec ruia de a considera natura

27

ra ional drept o valoare absolut

i de a nu l folosi

niciodat pe cel lalt numai ca mijloc, ci ntotdeauna ca pe un scop n sine, gra ie primatului ra iunii asupra voin ei i a situ rii esen ei umane n natura ra ional . Filosofia lui Kant a fost continuat de neokantianism n secolul al XIX-lea i a dat principalele direc ii ale gndirii subiectivit ii n filosofia contemporan , fie ca o continuare la kantianism, fie ca o reac ie la acesta. 5. Filosofia speculativ a lui Hegel i romantismul german Filosofia german de la sfr itul secolului al XVIIIlea i nceputul celui de-al XIX- lea a dezvoltat cteva teme constitutive ale modernit ii construite pe linia medita iei asupra rela iei dintre subiectivitate i conceptul nedetermin rii absolute. Aceste teme au fost strns legate de idealurile romantismului german care a cultivat gustul pentru
28

titanic,

pentru

grandios,

sentimentul autorealiz rii prin riscul arunc rii n lume a subiectivit ii, a dezvoltat con tiin a istoric , etc. Autori precum F. Schelling sau G. Fichte au dezvoltat n operele lor aceste teme. Cel mai important autor al romantismului german, cel care a exprimat ntr-o filosofie extrem de sistematic i de cuprinz toare spiritul filosofiei germane a fost G.W.F.Hegel. Filosofia sa propune o rediscutare a tuturor conceptelor i evenimentelor filosofiei tradi ionale, integrndu-le ntr-un sistem n calitate de momente par iale i aflate n continu devenire ale acestuia. Asumnd o asemenea idee, Hegel vede n toate momentele gndirii anterioare lui preg tiri treptate c exist i coerente ale propriei sale filosofii. Presupozi ia metafizic a unei asemenea idei este aceea un spirit absolut i nedeterminat a c rui activitate de autocunoa tere produce diferitele forme de manifestare ale lumii, astfel nct toate tind spre

29

autodeterminarea, caracterul de maxim concret

autocunoa terea (revenirea la sine) a acestui spirit. Din acest principiu rezult dou consecin e: pe de o parte, faptul c orice devenire are drept lege trecerea de la abstract la concret, de la nedeterminat la determinat. Pe de alt parte, acest principiu este suficient de general pentru a fi aplicabil tuturor disciplinelor cunoa terii, de unde decurge analogia acestor domenii. Din aceste motive, studiul oric rei tiin e poate constitui o urm a cercet rii adev rului absolut, iar legile generale ale realului sunt i legile ra ionalit ii. Astfel, tratatul istoria tiin a logicii este principalul text de ontologie a lui Hegel, iar Fenomenologia spiritului acoper devenirii con tiin ei de sine. Metoda pe care o folose te Hegel pe parcursul ntregii sale opere, numit dialectic , are n vedere trei pa i, care ncep cu afirmarea realit ii unui gnd, cu eviden ierea modului n care gndul afirmat i produce

30

propriul contrar cu care intr n tensiune i, n fine, cu reluarea pe un plan superior a tensiunii celor dou gnduri ntr-o sintez care poate fi nceputul unui nou episod al aceleia i dialectici. Cea mai limpede ilustrare a metodei hegeliene se afl la nceputul tiin ei logicii i are n vedere o discu ie asupra naturii faptului de a gndi nceputul n cel mai abstract sens. nceputul absolut al gndirii trebuie s fie fiin a abstract , pur i nedeterminat . Numai ea poate mobiliza exerci iul determin rii gndirii, de vreme ce ea este pur de orice determina ii. Fiin a pur , n schimb, n afara afirm rii ei simple, nu mai poate spune nimic, fiind vid de orice con inut determinat. Din acest motiv, ea este identic nefiin ei, la fel de s rac conceptual ca i acest gnd al fiin ei. Identitatea i opozi ia logic simultan dintre cele dou gnduri produc primul concept al filosofiei, ca rezultat al celor dou : devenirea.

31

Devenirea spiritului care i produce autocunoa terea are loc n acela i sens, realiznd trecerea de la nivelul minim al percep iei sensibile la nivelul maxim al con tiin ei de sine i de autorealizare a spiritului universal n subiectivitate. i devenirea istoriei are loc n acela i sens, n m sura n care cultura ntregii umanit i ncearc s ajung al autocunoa tere experimentnd, ntr-o evolu ie de la est la vest, sisteme sociale ordonate dialectic.

6. Conceptul filosofiei contemporane. Diversitatea tradi iilor

Una dintre principalele teze ap rate de istoricii filosofiei contemporane propune identificarea genezei acestei filosofii cu reac ia divers speculativ al filosofiei
32

la totalitarismul astfel nct

lui

Hegel,

diversitatea acestor reac ii a conferit

i principiul

deosebirii ntre cele mai importante direc ii ale gndirii contemporane. Astfel, unele filosofii reactive la hegelianism au acceptat ideea hegelian a existen ei unui principiu nedeterminat a c rui dezvoltare i sete de concret este motorul istoriei gndirii i chiar a tuturor domeniilor de manifestare ale realului, dar ele au refuzat identificarea acestui principiu cu no iunea abstract a spiritului universului, conferindu-i diverse ipostaze particulare: pentru Karl Marx, principiul hegelian a devenit conceptul de marf , pentru Fr. Nietzsche, mutatis mutandis, el a fost identificat cu voin a de putere, pentru H. Bergson, el a devenit intui ia, pentru Soren Kierkegaard a fost recunoscut n cmpul afectivit ii. Alte filosofii, mai pu in raportate direct la hegelianism, au propus sarcini diferite gndirii, reorientnd ntreaga activitate filosofic spre domenii diferite de idealul speculativ al romantismului

33

german. De exemplu, Franz Brentano Husserl au considerat c subiectivitate mpreun

i Edmund

obiectivul filosofiei este cu structurile nsele ale

punerea n lumin a lumii constituite inten ional de subiectivit ii, Bertrand Russel i Ludwig Wittgenstein au propus o turnur lingvistic a filosofiei, fiind de p rere c sarcina real a filosofiei este clarificarea problemelor limbajului. La rndul s u, structuralismul a propus, prin Claude Levi-Strauss i Roland Barthes, faptul c gndirea func ioneaz dup ni te cadre predeterminate i constitutive ale unor re ele de reguli, a c ror descoperire semnific activitatea filosofic . Toate aceste ultime filosofii au ncercat s submineze i s critice ideea for ei determinante a universalului, miznd pe for a ontologic a particularului i pe caracterul accidental sau chiar nesemnificativ al universalului: astfel, a doua jum tate a secolului al XX-lea s-a situat, att din punct de vedere politic, ct

34

i mental n fa a unei probleme cu adev rat importante al c rei ecou constituie unul dintre cele mai importante nuclee problematice ale gndirii actuale: relativismul cultural, manifest n gndirea postmodern , care pune problema ntemeierii necesare a valorilor i realit ilor universale i posibilitatea alternativei lor, punnd fa n fa experien a alterit ii cu conceptul identit ii i nici surprinde n ntregime culturale. Desigur, nu putem expune sensul tuturor acestor doctrine caracterul compozit al gndirii contemporane n cele cteva pagini pe care pe putem dedica aici acestei gndiri, dar putem trasa cele mai generale aspecte ale lor.

7. Existen ialismul i problema angoasei

35

Una dintre cele mai cunoscute reac ii la filosofia lui Hegel i mai cu seam la antropologia i la absolutismul s u politic a fost gndirea lui Soren Kierkegaard (1813-1855). Pentru filosoful danez, accentul gndirii trebuie s se orienteze c tre individul existent, c rora trebuie s li se al ture analize ale unor importante fenomene ale con tiin ei interioare, care pot realiza trecerea individului de la inautenticitate la existen a asumat autentic. Dintre st rile afective, Kierkegaard privilegiaz sentimentele de angoas , disperare, ntruct ele realizeaz separa ie real ntre om i lume punnd n eviden valoarea unui adev r subiectiv, astfel nct, de exemplu, sentimentul cutremur rii poate determina survenirea brusc a comprehensiunii sensului n via a unui om. Punnd un accent esen ial pe valorificarea cre tinismului ca realizare a sentimentului prezen ei concrete a divinului prin nl turarea impersonalului o

36

cotidian n cadrul angoasei i a suferin ei, filosofia dezvoltat de Soren Kierkegaard a fost dezvoltat n cadrul existen ialismului sub mai multe direc ii principale. Una dintre ele a fost asumarea religioas a acestor doctrine la teologi cre tini celebri ai secolului al XX-lea, de pild Karl Barth, Karl Rahner, sau la teologi evrei n cazul lui Martin Buber. O alt linie a fost dezvoltat de existen ialismul i de personalismul francez, n cazul unor autori precum Gabriel Marcel, Jacques Maritain, care au prelungit medita ia religioas a autorului danez centrnd-o pe conceptul cre tin al persoanei. O alt linie a fost dezvoltat n cadrul existen ialismului de autori care au cultivat o medita ie asupra naturii absurde a existen ei ca loc propriu al constituirii sensului vie ii, precum Albert Camus sau Jean Paul Sartre. Ultimul dintre ei a ncercat, n ultima parte a vie ii sale, s mbine doctrina social a marxismului cu doctrina asum rii

37

absurdului cotidian

i ncercarea de realizare a

autenticit ii umane propuse de existen ialism. Cel mai important gnditor al tradi iei existen ialiste, care s-a nscris deopotriv n tradi ia fenomenologic ct i n cea a filosofiei vie ii a fost Martin Heidegger (1889-1976). n cea mai important Fiin i timp, autorul ofer ale situ rii semnificative omului lucrare a sa, n lumea reperele cele mai

contemporan , oferind o medita ie responsabil asupra umanismului actual. Ideea central a filosofiei heideggeriene are n vedere asumarea crizei n care se situeaz cultura occidental , rezultat al asum rii unui proiect metafizic tradi ional al c rui e ec a condus la situarea incert i inautentic a omului n cultura occidental . Vina major a acestei tradi ii este aceea de a fi produs un discurs filosofic care a l sat deoparte conceptul central al experien ei gndirii, intuit n originile ei grece ti, i anume fiin a.

38

Aproximarea acestui concept i redescoperirea lui trebuie asumat conform unei presupozi ii filosofice: modul de a interoga natura acestui concept al fiin ei (Sein) este decis de natura ntreb torului, a c rei situare originar decide ntreaga receptare a fiin ei, i anume omul, n eles ca o prezen n cadrul fiin ei (Dasein). Numai omul poate ocupa acest rol, de vreme ce numai el are o lume, n sensul n care nici mineralul, nici vegetalul, nici animalul lipsit de ra iune nu o de in. Examinnd aceast situare originar a fiin ei umane, Heidegger constat faptul c prima determina ie este asumarea modului n care aceast fiin este dat n aceast lume, astfel nct cel mai general i totodat cel mai important concept cu care se determin fiin a uman este faptul de a fi n lume. Aceast situare este profund inauntetic , gra ie impersonalului care o domin i a st rilor afective care o definesc la nivelul simplei curiozit i

39

neangajate existen ial. Posibilitatea ie irii din aceast stare spre cea de autenticitate presupune existen a unei experien e decisive, iar pentru filosoful german mobilul acestei experien e este realizarea grijii (Sorge) care dep e te n con inut simpla raportare ngrijorat conduce integral la obiecte determinate n aceast experien i realizeaz la o raportare a omului la concretul ntregii fiin e. Grija n elegerea orient rii c tre moarte a omului, formul ultim de autenticitate a omului. Expresia acestei asumare a experien ei i devine un orizont de orient ri este o radical autentic este deschis

temporalit ii, n cadrul c reia finitudinea omului semnificare a infinitudinii fiin ei.

8. Filosofia vie ii i posteritatea ei n secolul XX

40

Friedrich Nietzsche (1844-1900) a ini iat n cultura european un stil radical nou de filosofare care a parte la formarea mentalit ii Polemiznd cu ntreaga occidental , autorul german o contribuit n bun tradi ie metafizic catalogheaz

occidentale contemporane.

drept o ncercare de a ascunde natura o form de

adev rat a omului i sensul adev rat al evenimentelor vie ii, v znd n tradi ie mai degrab conservare fundamental a unor valori perene. constrngere la tr irea inautentic dect o respectabil Presupozi ia a lui i care str bate ntreaga oper

Nietzsche se poate rezuma la ideea conform c reia omul occidental contemporan lui este alienat recuperat sau redus la adev rata sa natur urm , dep it dup falsificat de civiliza ia n care tr ie te, c el trebuie i, n cele din criteriul unui darwinism social,

astfel nct omul occidental s poat da la iveal n final produsul s u cel mai nobil, supraomul, expus n

41

A a gr it-a Zarathustra. Aceast situa ie a obliga iei omului de a se autodep i este ancorat uman , dar n acela i timp este ancorat n natura n istoria

cultural : exist doi piloni ai culturii europene, grecii i cre tinismul, care au nscris n codul genetic al culturii europene evolu ia acesteia din urm i au luat ni te decizii originare care au produs efectele inautenticit ii omului occidental contemporan cu Nietzsche. Cultura greac a evoluat ini ial (afl m n Na terea tragediei) prin cultivarea a dou domenii spirituale, pe de o parte un cult al lucidit ii, al tensiunii asumate ra ional, al armoniei i al serenit ii (apolinicul) i unul al ira ionalului, al cultului orgiastic, al dezl n uirii i al dansului (dyonisiacul). Cele dou tendin e ale spiritului grec au fost dizlocate de apari ia figurii lui Socrate n istoria gndirii prin noutatea propunerii sale de o considera realitatea la nivelul conceptului. Inventator al conceptului, Socrate substituie via a real cu via a

42

teoretic , modul autentic al existen ei grece ti cu un stil palid al imit rii valorilor n locul asum rii reale a lor. Socrate pare a fi vinovat, n ochii lui Nietzsche, de direc ionarea experien ei gndirii spre contempla ia pur i neasumarea vie ii. Dimpotriv , filosoful german propune o filosofie a vie ii (Lebensphilosophie) care s pun n eviden structurile concrete ale con tiin ei i ale instinctului, care s elibereze omul de sub tutela teoreticului respectului fa i a uniformiz rii. Pe de alt parte, cre tinismul a adus cu sine etica umilin ei, doctrina de alteritate, asumarea prin jertf a con tiin ei celuilalt. Toate aceste valori sunt n ochii lui Nietzsche discutabile, ele oferind n fond sloganul prin care casta preo ilor i-au exprimat propria voin o existen de putere n raport cu masele credincioase al c ror acces la autentic a fost n aceast form blocat. a acestei idelogii, cre tinismul se Drept consecin

prezint pentru filosoful german drept o moral de

43

sclavi

(Genealogia

moralei).

Concluzia

acestei

filosofii a istoriei este rezumat , n opinia lui Nietzsche, la un proiect de rediscutare a tuturor valorilor care are ca punct de plecare ideea de baz a postmodernismului actual, conform c ruia leg tura dintre valori i modurile lor de asumare cultural nu este una necesar . 9. Proiectul pozitivismului i mitul progresului Ritmul descoperirilor tehnice i a progresului industrial al secolului al XIX-lea a produs o filosofie din care eman o ncredere necritic n viitor i n puterea inventivit ii umane de a produce o stare de bine generalizat i accesibil tuturor. Un asemenea mit a prins un contur teoretic n cadrul pozitivismului, n opera lui August Comte (1798-1857). n Cursul de filosofie pozitiv , observa iile n marginea evenimentelor istoriei gndirii se mpletesc cu nuclee de sociologie sistematic ,
44

astfel nct aceste instrumente au fost folosite n vederea argument rii mitului progresului inepuizabil i infinit al umanit ii, bazat n cea mai mare parte pe evolu ia tehnicii i a cunoa terii tiin ifice. Aceste idealuri, preluate f r ndoial din gndirea lui F. Bacon, s-au structurat ntr-o filosofie a istoriei foarte asem n toare celor mai diferite tipuri de milenarism, amintind mai ales de Gioacchino da Fiore, a c rui triparti ie a istoriei este asem n toare celei comtiene. Astfel, pentru Comte, exist o epoc originar a istoriei cu un puternic accent teologic, n care explica ia realului se sprijinea pe o structur transcendent , apoi o epoc metafizic , n care principiile explica iei realit ii aveau un statut de sine st t tor, iar cunoa terea era dedus din ele, iar n cele din urm urmeaz o epoc apoteotic , n care stadiul pozitiv cunoa terii va consta din culegerea specula iei neverificabile privitoare la i corelarea cauzele i sistematic de fapte observate, n paralel cu abandonarea

45

scopurile ultime. Locul filozofiei n acest context este mai m rginit dect n alte modele de cunoa tere, n sensul n care ea r mne s furnizeze tiin ei metode i legitim ri. n plus, problemele cunoa terii care nu i pot g si r spunsul pe o cale tiin ific ar trebui, n opinia lui August Comte, abandonate. Un asemenea optimism tiin ific are ca presupozi ie istoriei, tem curent cotemporane, care ipostaziaz static i ideea unui sfr it al o realizare a tuturor a unor aspecte ale gndirii

posibilit ilor progresului n ideea unui bine universal i definitiv. Desconsiderarea afectivit ii, a i a ireductibilit ii persoanei la un bine facult ilor diverse ale spiritului uman, a sim ului tragicului universal, pozitivismul a atras numeroase critici din partea altor atitudini filosofice contemporane. 10. Marxismul i societatea planificat

46

Una dintre reac iile directe la filosofia lui Hegel a fost gndirea lui Karl Marx (1818-1883) al c rui sistem filosofic a avut o notorietate uria n tot cuprinsul secolului al XX-lea i consecin e dezastruoase n planul evolu iei sociale a comunit ilor politice care l-au adoptat. Ideea fundamental a marxismului este aceea de a lua drept definitorie n devenirea istoric i n interac iunea dintre clasele sociale conceptul de marf , care are roluri analogice cu ideea spiritului uiversal hegelian, n m sura n care modurile diferite de manifestare ale ei sunt un motor al istoriei sociale n eleas ntr-o dezvoltare dialectic care merge de la abstract al concret. Evolu ia istoric este rezultatul luptei dintre diferitele clasele sociale, iar locul privilegiat de manifestare a conceptului de marf burghezie este lupta dintre i proletariat. Proletariatul este astfel for a i, odat instaurat o dictatur a

social care poate con tientiza definitiv acest rol al m rfii n istoria universal

47

proletariatului, raporturile de schimb pot suprima efectiv existen a m rfii i pot instaura sfr itul istoriei situa ie, proiectat i sub bun starea general . Aceast

titulatura de comunism, a fost titlul de glorie al proiectului marxist: el a predicat revolu ia proletar n rile cu o burghezie suficient de dezvoltat pentru a realiza condi iile acestei revolu ii, instaurarea unui partid comunist unic i victoria acestuia din urm n ncercarea sa de a realiza un principiu al echit ii ntre nevoile i posibilit ile economiei s membrilor aib comunit ii, astfel nct realiz rile unui stat, exploatarea resurselor i ramurile un caracter strict planificat. Un aplicat n rile Europei asemenea aprogram, odat

Centrale i Estice, a condus la formarea unui limbaj de lemn al programului teoretic al marxismului, la un aparat politic represiv al oric rei gndiri critice i la un e ec lamentabil al oric rei leg turi ntre economia planificat i via a spontan a cet enilor. Suportul metafizic al

48

marxismului

fost

reprezentat

de

materialismul

dialectic, n care unica realitate dat era materia ale c rei tensiuni a contrariilor, dezvoltarea realului din propriile contradic ii i din rezolvarea lor au fost considerate suportul tuturor fenomenelor realit ii. 11. Fenomenologia i subiectivitatea inten ional Una dintre cele mai influente filosofii a secolului al XX-lea este fenomenologia. Ea s-a n scut n gndirea lui Edmund Husserl (1859-1938), printr-o reinterpretare a dorin ei lui Descartes de a instaura subiectivitatea ca reper ultim al constituirii sensului lumii. n Medita ii carteziene, Husserl propune supunerea con tiin ei la un examen critic n care s fie puse n parantez toate con inuturile con tiin ei nseamn n (epoche, termen care n limba greac

suspendare) pentru a putea fi puse n eviden


49

acest mod structurile inten ionale ale con tiin ei ns i. O asemenea idee permite trei remarci: n primul rnd, ini iativa lui Husserl se afl psihologie, dar se elibereaz foarte aproape de de aceast identitate

atunci cnd declar faptul c inten ionalitatea c utat are un caracter transcendental i este comun ntregii specii umane; apoi, ea se afl n proximitatea filosofiei lui Kant, dar nu mai caut reperele statice ale unor structuri de receptivitate ale con tiin ei, ci vrea s identifice aspectul dinamic al vie ii con tiin ei, miznd pe ideea unei subiectivit i active i constitutive a sensului cunoa terii; n al treilea rnd, programul identific rii subiectivit ii ca surs a inten iilor are surse medievale din secolul XIV-lea (Duns Scotus), mo tenite de Edmund Husserl prin opera lui Franz Brentano. Aceste trei observa ii situeaz intreprinderea lui Edmund Husserl ntre filosofiile care suprim distan a dintre subiect i obiect: ine de esen a

50

obiectelor faptul de a fi corelative cu activit ile noastre mentale, astfel nct nici nu se poate face o distinc ie ntre ceea ce este perceput i organul de percep ie (idee mo tenit de la Aristotel), nici experien a nu se limiteaz la aprehendarea prin sim uri, ci include tot ceea ce poate fi obiect al gndirii. Din sensurile cunoa terii se constituie conceptul de lume, concept care nu este inteligibil n afara proiec iilor de sens i inten ie ale con tiin ei. La rndul s u, eul este i el corelativ conceptului de lume, n m sura n care el este un rezultat al intersubiectivit ii. Programul sistematic de investigare a datelor con tiin ei a fost continuat n fenomenologia Marc Richir) francez i n (Maurice ontologia Merleau-Ponty,

fundamental a lui Martin Heidegger. Ideea c omul este sursa fundamental a sensului lumii reprezint una dintre cele mai importante presupozi ii ale ntregii filosofii a secolului al XX-lea.

51

12. Turnura lingvistic n tradi ia anglosaxon n tradi ia anglo-saxon , filosofia a fost redefinit de Ludwig Wittgenstein (1889-1951), Bertrand Russell (1872-1970) i de Rudolf Carnap ca avnd drept sarcin clarificarea cotidian, principalelor tiin ific obscurit i ale limbajului i filosofic, asumnd convingerea a

conform c reia principalele dificult i ale filosofiei tradi onale provin din nen elegerea sistematic confuziilor n scute n folosirea limbajului. Astfel, cerin a principal a lui Russell a fost identificarea semnifica iei unui concept cu referin a, pentru a exlude posibilitatea prolifer rii inutile a realit ilor n scute de limbaj. Rezultatul acestei idei este nevoia de a folosi termenii numai n m sura n care au un corespondent real, indiferent de gradul lor de abstractizare. Din aceste motive apare la Russell o subordonare a matematicii fa
52

de logic , precum i ideea c toate enun urile, orict de complexe ar fi, reprezint ni te func ii de adev r ale unor realit i la fel de atomare ca i enun urile nsele. De-a lungul ntregii sale cariere filosofice, Ludwig Wittgenstein a sus inut coresponden a dintre realit ile atomare ale limbajului i ale lumii, ar tnd faptul c limitele limbajului confer i limitele lumii omului cum noteaz Anthony (Tractatus logico-philosophicus) faptele pot fi mai mult sau mai pu in complexe, dup Flew, dar limita teoretic a analizei ar constitui-o faptele atomice, care nu pot fi reduse la altele mai simple, dar care con in bazele propriu zise ale experien ei noastre. Corespondentele lingvistice ale acestor fapte sunt propozi iile atomice, care se raporteaz la faptele atomice ca ni te imagini, i toate propozi iile limbajului uman constau din asemenea imagini. Gndirea filosofului vienez a avut o puternic influen asupra analizei logice

53

a limbajului, dar n acela i timp asupra relativismului constructelor valorice ale gndirii postmoderne.

54