P. 1
Metode Moderne in Predare

Metode Moderne in Predare

|Views: 6,335|Likes:
Published by Caroline Jacob

More info:

Published by: Caroline Jacob on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

METODE MODERNE DE PREDARE A CHIMIEI

Masterand Vaida Aniko Didactica Chimiei, An II Coordonator Conf. Dr. Zoiţa Berinde

1

Cuprins 1. 2. 3. Generalităţi Clasificarea metodelor de predare-învăţare Metode moderne 3.1 Experimentul 3.2 Metoda asaltului de idei sau Brainstormingul 3.3 Diagrama K-W-L 3.4 Ciorchinele. 3.5 Turul galeriei 3.6 Cubul 3.7 Bulgărele de zăpadă 3.8 Mozaicul 3.9 Organizatorul grafic 3.10 Metoda problematizării- Problemsolving 3.11 Sinectica 3.12 Proiectul 3.13 Jurnalul cu dublă intrare Bibliografia 3 6 7 7 9 10 10 12 12 13 13 14 15 18 18 23 24

2

profesorului revenindu-i rolul de a proiecta. atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut. şi reuşesc să reţină 70% din conţinuturile prezentate în primele 10minute şi numai 20% din cele prezentate în ultimele 10 minute ale prelegerii. doar atunci când poate utiliza diferite metode. (Johnson. tehnicilor şi procedeelor didactice. Sarcinile didactice se realizează cu ajutorul metodelor. P. J Piaget. Vigotski. participă la propria sa formare. Generalităţi Comenius considera că didactica este arta de a învăţa pe alţii bine. organiza. temeinic şi plăcut acel ceva. în vederea dezvoltării inteligenţei şi însuşirii unei conduite adecvate. şi de a face şi pe altul să înveţe repede. Se pune accent pe latura formativă şi educativă a învăţării.METODE MODERNE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 1. In acest caz sunt avantajaţi doar cei a căror învăţare se bazează în primul rînd pe canalul auditiv. acţiunea în dubla ei ipostază de acţiune externă. consideră acţiunea externă şi mintală drept sursă a cunoştinţelor. (Pollio. 1991). învăţătura este îmbinată cu activitatea aplicativă şi de investigaţie. Metoda. P. obiectuală şi acţiune mintală. De ce este nevoie de aplicarea unor metode moderne. pe parcursul unei prelegeri. Didactica modernă. instruirea şi formarea personalităţii. în limba greacă metodos (odos=cale. în procesul de predare-învăţare? Conform unor studii mai recente. 3 . Metodele reprezintă forme specifice de organizare a relaţiei profesor-elev şi elev-cunoştinţe şi cuprind o suită de procedee care vizează cunoaşterea. noţiuni. Orientările moderne în psihologie. care. pun la baza însuşirii cunoştinţelor. de a conduce. Didactica modernă aşează în centrul procesului de învăţământ. drum şi metha=spre). în condiţii variate. elevul. însemnă calea de urmat în scopul atingerii unui obiectiv sau modalitatea de căutare (şi descoperire) a adevărului. percepţia fiind un moment al acţiunii. L. I. doar dacă reuţeţte să le aplice. Elevul stăpâneşte cu adevărat nişte cunoştinţe. adică de a şti ceva. Galperin. pe cultivarea creativităţii. după Cerghit. S. informaţia cucerită prin efort propriu. 1984). Un proces instructiv-educativ eficient presupune un demers adecvat realizat printr-o bună organizarea activităţii şi o decizie corectă în ceea ce priveşte alegerea şi aplicarea metodelor de instruire. de a corecta activitatea propriu-zisă. Smith. Elevul recepţionează în primul rând. ei sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii.Janet.

seturile axiologice sub forma mesajelor. profesorul trebuie să fie: ∗ ∗ ∗ MODEL oferind elevului reperele necesare pentru a atinge ţintele propuse. îşi structurează conţinuturile esenţiale şi alcătuieşte orarul clasei. Elevul acceptă provocarea şi porneşte în călătorie alături de profesor. pe baza cunoştinţelor deja asimilate. PRIETEN la care elevul poate apela atunci când are nevoie. auditiv. elevii. Dascălul nu dictează răspunsuri. Relaţia se bazează pe respect reciproc. ascultă şi ajută elevul CĂLĂUZĂ profesorul cunoaşte reperele şi-i prezintă elevului alternativele şi soluţiile optime pentru atingerea unei ţinte. în procesul de predare-învătţare. sunt înţelese. stabileşte canalele de comunicare şi repertoriile comune. profesorul îndeplineşte următoarele sarcini: . este sprijin pentru depăşirea dificultăţilor întâmpinate în învăţare FACILITATOR Profesorul nu oferă cunoaştere ci face posibil accesul copilului la cunoaştere CONSILIER de la care elevii aşteaptă sfatul cel bun. ci oferă direcţii pentru ajungerea la destinaţie. În învăţarea activă. fixează programul muncii instructiv-educative. 4 Adică. structurile şi formele de organizare. Dialogul elev-profesor necesită un climat educaţional stabil. Informaţiile. întărite şi deci fixate mult mai puternic. planifică activităţile cu caracter instructiv şi educativ. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ MAGICIAN Pregătirea temeinică a profesorului îi oferă aceastuia postura prin care îl îndrumă pe elev să folosească obiectele şi instrumentele pentru învăţare MAESTRU oferă imaginea standardelor de cunoaştere şi acţiune. tactil-kinestezic. ∗ comunică informaţiile ştiinţifice. determină sarcinile şi obiectivele pe variate niveluri. organizează activităţile clasei. le aplică în situaţii diverse. Profesorul sprijină. deschis şi constructiv. Activitatea educativă implică de altfel şi un dialog perpetuu cu elevii ilustrat prin arta formulării întrebărilor dar şi prin libertatea acordată elevilor în structurarea răspunsurilor. auditiv. apelându-se la stiluri diferite de învăţare: vizual. preluate de mai mulţi analizatori: vizual. îl aşteaptă pe elev să obţină cunoştinţe. ajung la anumite concluzii. competenţe. abilităţi. SUSŢINĂTOR alături de elevii săi.În cazul învăţării active. Cousinet a atribuit educatorului sarcina de a constitui şi determina climatul şi mediul pedagogic. se implică activ în procesul de cunoaştere şi îşi construiesc noile concepte. etc. etc.

conversaţia. modelarea. prin orientarea culturală şi axiologică a acestora. descoperirea. ∗ ∗ îndrumă elevii pe drumul cunoaşterii prin intervenţii punctuale adaptate situaţiilor respective. urmărind în permanenţă realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale cu cele comune ale clasei. ∗ coordonează în globalitatea lor activităţile instructiv-educative ale clasei. prin sfaturi. experimentul de laborator. orientează valoric prin serii de intervenţii cu caracter umanist tendinţele negative identificate în conduitele elevilor. algoritmizarea. ∗ consiliază elevii în activităţile şcolare dar şi în cele extraşcolare.∗ ∗ conduce activitatea desfăşurată în clasă direcţionând procesul asimilării dar şi al formării elevilor prin apelul la normativitatea educaţională. motivează activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive şi negative. problematizarea. încurajează şi manifestă solidaritate cu unele momente sufleteşti ale clasei. prin sfaturi şi recomandări care să susţină comportamentele şi reacţiile elevilor. prin ajutorare. prin prelucrări statistice ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei aprecierilor finale. evitând suprapunerile ori risipa şi contribuind la întărirea solidarităţii grupului. utilizează aprecierile verbale şi reacţiile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive. Pentru dezvoltarea gândirii şi a spiritului de investigaţie independentă la elevi. se folosesc metode moderne verificate în practica procesului de învăţare şi care trebuie să-şi găsească tot mai mult loc în practica şcolară. Controlul nu are decât un rol reglator şi de ajustare a activităţii şi atitudinii elevilor ∗ evaluează măsura în care scopurile şi obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare sumativă. Un aport deosebit îl are intervenţia educatorului în orientarea şcolară şi profesională dar şi în cazurile de patologie şcolară ∗ controlează elevii în scopul cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor precum şi nivelul de performanţă ale acestora. 5 . Clasificarea metodelor de predare-invăţare Metodele pot fi clasificate astfel: ♦ Metode euristice : explicaţia. Durkheim defineşte conduita psiho-pedagogică a educatorului prin intermediul noţiunii de "dirijare" care facilitează elaborarea sentimentelor şi ideilor comune. instruirea programată. ♦ Metode algoritmice : exerciţiul. 2.

lucrările experimentale. pentru că elevii se implică mai mult în învăţare. jocurile de simulare.2. B 2: Metode de cercetare indirectă a realităţii: abordarea euristică. prelegerea. conferinţa dezbatere. A 3: Metode de comunicare la nivelul limbajului intern: autoobservaţia. proiectele. referatele. jocurile didactice D) Invăţarea multimedia (care include instruirea şi autoinstruirea asistate de computer) La chimie. învăţarea prin descoperire. Unele dintre metode sunt comune tuturor obiectelor de studiu din planul de învăţământ. fie în perechi sau grupuri. demonstraţia. etc. abordarea euristică.Metodele didactice le mai putem clasifica după următoarele criterii: A) Metode de transmitere şi insusire a cunoştinţelor A 1: Metode de comunicare orală: A 1. : Metode de comunicare orală conversativă: conversaţia. ca şi la alte discipline de studiu. cum ar fi: explicaţia. reflecţia personală. Elevii pot să îşi îndeplinească sarcinile de lucru. C 2: Metode de acţiune simulată: învăţarea pe simulatoare didactice. explicaţia. modelarea. A 4: Metode de comunicare interpersonală: învăţarea prin cooperare. problemele. algoritmizarea. în timp ce altele sunt specifice predării şi învăţării chimiei şi altor domenii ale ştiinţei: experimentul de laborator. proiectele. povestirea. descrierea.: Metoda problematizării A 2: Metode de comunicare scrisă: lectura (explicativă . modelarea. B) Metode de cecrcetare a realităţii B 1: Metode de cercetare directă a realităţii: observaţia sistematică şi independenţa. introspecţia. dirijată). jocurile didactice. odată implicaţi îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează. învăţarea prin descoperire. cursul magistral A 1. C) Metode bazate pe acţiunea practică C 1: Metode de acţiune reală: exerciţiile. prelegerea dezbatere. demonstraţia. informarea. prelegerea şcolară. experimentul. lucrările practice . asaltul de idei. activitatea / munca cu manualul şi alte cărţi. fie individual.3. Lucrul în grupuri este considerat a fi mai eficient. profesorii recurg la o combinaţie de metode şi procedee didactice. problematizarea.1. aceasta duce la 6 . dezbaterea. colocviul A 1. metoda compunerii. discuţia. studiul de caz.: Metode de comunicare orală expozitivă: expunerea cu oponent . munca în grup.

psihomotorii se ating şi obiective afectiv emoţionale.creativ. provoacă un fenomen în mod conştient. În funcţie de nevoile elevilor şi de obiectivele avute în vedere. de conţinutul acestora. prin mai multe modalităţi: cartoane cu numere.1 Experimentul ocupă un loc central în procesul de predare – învăţare a chimiei. intenţionat. Profesorul va identifica modalităţile adecvate de activizare a elevilor şi de intensificare a activităţii personale a acestora. Elevul intervine activ . cartonaşe cu diferite simboluri. tip de inteligenţă etc. precum şi încurajarea acestora pentru a dovedi spirit critic referitor la metodele pe care le vor utiliza. 7 (abilităţilor) practice/ . prin intermediul activităţilor practice. Astfel elevul parcurge o strategie de investigaţie ce trebuie să fie flexibilă. puzzle. "serii" specifice. Alegerea şi folosirea unei strategii se face în funcţie de obiectivele stabilite. de nivelul de dezvoltare intelectuală a elevilor şi de condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea didactică. spontaneitate. pentru a observa raporturile de cauzalitate. Rolul experimentelor ştiinţifice este major în direcţia familiarizării elevilor cu diferitele elemente componente ale demersurilor investigaţiei ştiinţifice. şi la modul de valorificare a lor. elevii descoperind noile cunoştinţe. Pe lângă obiectivele cognitive. Experimentele utilizate în procesul de predare – învăţare la chimie pot fi clasificate funcţie de obiectivul didactic urmărit în: 1) experimente cu caracter de cercetare 2) experimente demonstrative 3) experimente aplicative (cu funcţie de evaluare) 4) experimente destinate formării priceperilor şi deprinderilor operaţionale specifice chimiei Experimentul cu caracter de cercetare ( de descoperire) Are un pronunţat caracter euristic. etc.formarea de noi conexiuni. Este esenţial să se lase elevilor anumite grade de libertate în a conduce experienţele. să permită elevilor iniţiativă. gruparea se poate face după diferite criterii de diferenţiere (stil de învăţare. productiv. 3. creaţie. Metode moderne În continuare vor fi prezentate câteva dintre metodele moderne utilizate în procesul de predare învăţare: 3. aniversarea. pentru a verifica ipotezele formulate.). iar impactul informaţiilor aflate de la colegi este mai mare comparativ cu cele aflat de la profesor. sau se poate face aleatoriu.

descoperind noile cunoştinţe. de un elev sau de o grupă de elevi a unor experienţe.efect. experimenţele demonstrative pot fi pozitive sau negative. ci solicită gândirea elevului. Experienţele demonstrative negative evidenţiază absenţa anumitor proprietăţi fizice sau chimice ale elementelor/ substanţelor chimice şi se realizează cu un scop didactic bine definit. Experimentele demonstrative calitative reliefează existenţa unor propritetăţi chimice / fizice ale substanţelor sau elemnetelor chimice . Priceperile sunt capacităţi care permit efectuarea conştientă. Experienţele demonstrative pozitive evidenţiază existenţa unor proprietăţi fizice sau chimice a unor substanţe sau elemente chimice. folosind fişele de activitate experimentală. stimulează participanţii să elaboreze cât mai multe soluţii la o problemă dată. Osborne. 8 . fie în cadrul unei lucrări de laborator cu caracter de cercetare. concepte. componente automatizate ale activităţii. După rezultatele lor. Experimentul cu caracter de cercetare se poate realiza fie în cadrul unei lecţii de dobândire de noi cunoştinţe. Această metodă stimulează şi cultivă creativitatea de grup. deci îşi formează priceperi şi deprinderi (abilităţi practice). 3. realizarea unor conexiuni între observaţiile înregistrate din experiment şi cunoştinţele anterioare. evidenţiind relaţii de tip cauză. a unei relaţii între anumite mărimi fizico-chimice. rapidă şi eficientă a unor operaţii. iniţiată de A. astfel că elevul îşi va însuşi algoritmul de efectuare corectă a acestora. având funcţia de a găsi soluţia optimă a unei probleme care trebuie rezolvată. şi presupun calcule matematice. Experimentul destinat formării priceperilor şi deprinderilor (abilităţilor) practice / operaţionale specifice chimiei Acest tip de experiment constă în executarea conştientă şi repetată a unor operaţii şi acţiuni inter-relaţionate. demonstrării unor adevăruri. Priceperile se întrepătrund cu deprinderile. trasare de grafice. fenomene. etc. explicării. Dupa natura lor. Experimentul demonstrativ (ilustrativ) Experimentul demonstrativ presupune efectuarea de către profesor. prin mobilizarea masivă a ideilor tuturor participanţilor la discuţie.Învăţarea experimentală nu se reduce la mânuirea unor instrumente . Experienţele demonstrative cantitative vizează deducerea unor legi cantitative. în scopul verificării.2 Metoda asaltului de idei sau Brainstormingul Este o metodă a discuţiei în grup. experimenţele demonstrative utilizate în studiul chimiei pot fi calitative sau cantitative.

se pot prelua. In această etapă se discută liber. la nivelul clasei sau al unor grupuri mai mici Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii fezabile pentru problema supusă atenţiei. sub nici un motiv. de a le analiza. Inregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă. legate de rezolvarea unei situaţii-problemă conturate. prin înţelegerea calităţilor celor din jur)  Realizarea unei ambianţe pline de prospeţime şi de emulaţie Alegerea temei şi a sarcinii de lucru Solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid. propoziţii. joc de rol etc. Nimeni nu are voie să facă observaţii negative.3 Diagrama K-W-L Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă. în fraze scurte şi concrete. simboluri. completa sau transforma ideile din grup. Analiza critică. evaluarea. nu se vor admite referiri critice. desene. cuvinte cheie. flipchart) Anunţarea unei pauze pentru sedimentarea ideilor (de la 15 minute până la o zi) Reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii. Pentru a folosi această metodă se parcurg următoarele etape : Pentru derularea optimă a unui brainstorming se pot parcurge următoarele etape: 9 . cântece. se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. spontan. argumentarea. Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte. dar.Avantajele metodei sunt multiple:    Stimulează gândirea divergentă Antrenează toţi participanţii la discuţie Dezvoltarea capacităţii de a trăi anumite situaţii. Se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi. colaje. prin valorizarea ideilor fiecăruia (şi. imagini. riscurile şi contradicţiile care apar. a tuturor ideilor – chiar fanteziste. imagini care reprezintă diferite criterii etc. de a lua decizii privind alegerea soluţiei optime   Stimularea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului Dezvoltarea relaţiilor interpersonale. contraargumentarea ideilor emise anterior. în consecinţă. 3.

∗ ∗ Elevii trebuie să formeze perechi şi să facă o listă cu tot ce ştiu despre tema ce urmează a fi discutata Cunoştinţele vor fi trecute în următorul tabel: Know. Se notează toate ideile. În continuare. În încheierea lecţiei elevii revin la schema KWL şi decid ce au învăţat din lecţie. În continuare elevii vor fi încurajaţi să formuleze întrebări despre lucrurile de care nu sunt siguri. Se scrie un cuvânt / temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a foii de hârtie. În acest caz întrebările pot fi folosite ca punct de plecare pentru investigaţii ulterioare. Elevii vor citi apoi textul După lectura textului. Ciorchinele Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei şi care presupune următoarele etape: 1. Pe măsură ce se scriu cuvinte. Se notează aceste întrebări în coloana din mijloc.am învăţat ∗ ∗ ∗ ∗ Câteva perechi vor fi solicitate så spunå celorlalţi ce au scris pe liste şi să noteze lucrurile cu care toatå lumea este de acord în coloana din stânga. Rezultatele grupurilor se comunică profesorului care le notează la tablă 10 . Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi. se trag linii între toate ideile care par a fi conectate. 3. Unele dintre întrebările lor s-ar putea să rămână fără răspuns şi s-ar putea să apară întrebări noi. Intrebările la care s-au găsit răspunsuri în text sunt trecute în coloana „Am învăţat“. În acest fel se îmbogăţesc şi se sintetizează cunoştinţele. elevii vot fi întrebaţi ultima coloană. se revine asupra întrebărilor pe care le-au formulat înainte de a citi textul şi pe care le-au trecut în coloana „Vreau să ştiu“. trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial.vreau să ştiu Learn. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp. în legătură cu care nu au pus întrebări la început şi acestea se trec în ∗ ∗ Discuţii cu elevii pe marginea întrebărilor rămase fără răspuns şi unde ar putea căuta ei aceste informaţii. ce alte informaţii au găsit în text. 2. 4. sintagmele sau cunoştinţele în legătură cu tema respectivă în jurul acestuia. informaţiile pot fi grupate pe categorii.ştiu Wonder. idei noi.

de exemplu). În grupuri de trei sau patru. elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un produs (o diagramă. 11 .P. pe cât posibil pretându-se la abordări variate.L. 2. În etapa finală a lecţiei.Q creşte energia lor Temă de reflecţie: Calculează numărul maxim de electroni pentru primele patru straturi electronice. APLICAŢIE: Învelişul electronic numărul lor este egal cu cel al protonilor se notează: −1 0 e sau e - au sarcina negativă se rotesc în jurul nucleului au masa neglijabilă electronii Invelişul electronic Totalitatea electronilor care gravitează în jurul nucleului Este alcătuit din straturi electronice Numărul maxim de e.O. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei.într-un ciorchine fără a le comenta sau judeca.N. Turul galeriei Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.pe un strat : Nr max=2*n 2 Sunt 7 straturi: K. ciorchinele poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte supraordonate găsite de elevi sau de profesor.M. 1.

asociază. Aranjaţi în ordinea creşterii caracterului acid (bazic) următorii acizi (baze). Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe 5. Anunţarea temei. analizează. Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei APLICAŢIE: Definirea oxizilor Se notează pe tablă câteva formule chimice: Al2O3 SO3 CaO CO2 CuO CO Se împarte clasa în 6 grupe.6 Cubul Metoda presupune explorarea unui subiect. fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele cubului o Descrie: culorile. din ce se compune o Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? o Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită? o Argumentează: pro sau contra şi enumeră motivele care vin în sprijinul afirmaţiei tale 4.3. La semnalul profesorului. După turul galeriei. permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. Impărţirea clasei în 6 grupe. sodiul. mărimile ( numărul de atomi diferiţi) etc. subiectului pus în discuţie 3. 3. aplică. pentru a examina şi a discuta fiecare produs. Sunt recomandate următoarele etape : 1. Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie. grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor. fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele cubului o Descrie: 2 tipuri de atomi o Compară: toţi conţin atomi de oxigen şi metal sau nemetal o Analizează: oxigenul se poate combina cu metale şi nemetale o Asociază: oxizii se pot clasifica în metalici şi nemetalici o Aplică: oxizii sunt compuşi binari ai oxigenului cu metale sau nemetale 12 . o Compară: ce este asemănător? Ce este diferit? o Analizează: spune din ce este făcut. formele. 2. 4. aluminiul. a unei situaţii din mai multe perspective. compară. argumentează. APLICAŢIE: Aranjaţi în ordinea creşterii caracterului metalic următoarele elemente: franciul. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse. grupurile se rotesc prin clasă.

fiecare dintre aceştia primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fiecare membru notează pe un post-it ideea sa şi o pune pe centrul mesei 4. în funcţie de numărul fişei primite. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere. • Invăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc. critice şi independente dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva Mozaicul presupune următoarele etape: • Impărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi. Este enunţată tema 3. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la 13 . • Prezentarea succintă a subiectului tratat • Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere • Regruparea elevilor. In cazul în care se lucrează cu toată clasa se vor forma două grupuri pentru fiecare număr. celorlalţi elevi revenindu-le o altă sarcină de lucru.8 Mozaicul Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup.m. Fiecare membru citeşte toate ideile şi le ierarhizează (1-8). Profesorul poate alege ca jumătate din clasă să participe la activitatea MOZAIC. încearcă să înţeleagă cât mai bine. faţete ale unei probleme/situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale.o Argumentează: -pro sau contra şi enumeră motivele care vin în sprijinul afirmaţiei tale Bulgărele de zăpadă Metoda presupune reducerea numărului de elemente. 3. aspecte. Se recomandă următoarele etape: 1. 5. discută. Se împarte grupul în echipe de 7-8 persoane 2. Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele avantaje: • • • • • stimularea încrederii în sine a elevilor dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului dezvoltarea gândirii logice. astfel se vor reţine doar ideile/aspectele pe care tot grupul le consideră relevante. hotărăsc modul în care pot preda cea ce au înţeles colegilor din grupul lor originar.d.a. Se reuneşte tot grupul cu cele 2 idei de la fiecare şi se repetă algoritmul. cei cu numărul 2 vor forma alt grup s. în grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1 vor forma un grup. Se vor reţine primele 2-3.

prin schematizarea. se adresează întrebări expertului. încearcă să înţeleagă cât mai bine. Este foarte important ca fiecare membru al grupului de experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea secţiunii respective celorlalţi membri ai grupului iniţial. în funcţie de numărul fişei primite. fenomene. structurarea pe secvenţe 4. relaţia cauză-efect 14 . se adresează întrebări expertului. se obţin: • • • eliminarea redundanţei din informaţie structurarea informaţiei reprezentarea vizuală a unor noţiuni. respectiv fişa va conţine o activitate experimentală ( o reacţie chimică). discută.  Regruparea elevilor.  Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri. Prin intermediul organizatorului.  Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa/ cu toţi participanţii. Dacă neclarităţile persistă se pot adresa întrebări şi celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea respectivă. în grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1 vor forma un grup. APLICAŢIE: Proprietăţi chimice  Clasa se va împărţii în grupe de elevi (4 elevi). comparaţia 2. • Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa/ cu toţi participanţii. • Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri.m. atunci problema trebuie cercetată în continuare.a. concepte Organizatorul grafic poate fi structurat pe cinci domenii: 1.  Invăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc. fiecare dintre aceştia primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4.d. Organizatorul grafic Organizatorul presupune esenţializarea unui material informativ care urmează să fie exprimat sau scris. hotărăsc modul în care pot preda cea ce au înţeles colegilor din grupul lor originar.latitudinea grupului de experţi. Dacă persistă dubiile. Dacă sunt neclarităţi. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere. cei cu numărul 2 vor forma alt grup s. Dacă sunt neclarităţi. descrierea 3. sistematizarea şi vizualizarea ideilor.

Problematizarea se poate utiliza acolo unde se pot crea situaţii problemă.5. o variantă euristică de explorare a alternativelor. de întărire sau de verificare a unor reguli învăţate mai înainte. I. Problematizarea înseamnă un efort de gândire consacrat descoperirii unor noi combinaţii de reguli. prin găsirea unor noi soluţii. analiza de caz.( Gagne).(Cerghit. învăţate anterior. cu ajutorul cărora se poate ajunge la un salt calitativ. Se poate aplica în toate etapele procesului didactic. care urmează a fi soluţionate prin gândire comună şi căutare. Instruirea problematizată este una dintre cele mai active şi valorose metode ale didacticii moderne.). elaborăndu-se o nouă soluţie adecvată problemelor analizate. expunerea. în combinaţie cu alte metode: lucrări experimentale. Avantaje:  Incurajează activitatea mintală a elevilor  Dezvoltă invenţia şi creativitatea  Stimulează facultatea de asociere a unor noţiuni Problema şi rezolvarea de probleme este privită ca o chestiune de aplicare. prin cercetare şi descoperire. etc. 15 . detectarea problemei şi găsirea soluţiei APLICAŢIE: Proprietăţi chimice generale ale acizilor 3.Problem-solving Această metodă este o modalitate mai complexă de aplicare a teoriei învăţării prin descoperire.9 Metoda problematizării.

se recomandă folosirea tuturor celor trei variante. iar ei trebuie să propună metode de rezolvare. este asemănătoare brainstormingului însă . deoarece a apărut o condiţie specifică. se pare. Construirea unei situaţii-problemă nu este uşor de realizat. Iniţiată de Gordon. este cea stoechiometrică necesară. că este a doua variantă. se introduce într-o soluţie de Cu depusă. APLICAŢIE: pentru a doua variantă Li se cere elevilor să rezolve problema următoare: O plăcuţă de fier de 2 gr. Cea mai eficientă. ştiind că soluţia de Ştiind că s-a folosit soluţie de soluţiei la sfârşitul reacţiei. pentru că: o Situaţia problemă necesită cunoştinţe teoretice solide o Profesorul trebuie să aibă clar în minte obiectivul urmărit o Rezolvarea situaţiei problemă trebuie să solicite operaţii minimale însuşite deja o Elevii trebuie să aibă libertate de acţiune şi de investigaţie personală o Profesorul să îndrume activitatea elevilor cu multă grijă Gottfried Bruhardel propune trei variante de introducere a elevilor în mecanismul rezolvării de probleme:  Elevii primesc un material conflictual şi li se cere să sesizeze şi să enunţe problema care rezultă de aici  Profesorul enunţă problema iar elevii trebuie să găsească materialele necesare rezolvării ei  Elevii trebuie să recunoască existenţa unei probleme într-un material lipsit aparent de o formulare problematică. şi constă în reunirea unor elemente diverse şi aparent fără vreo legătură între ele.. de presiune sau temperatură. să se determine concentraţia 16 . li se indică metodele şi li se cere aflarea rezultatului. un element diferit.11 Sinectica Este o metodă de exersare şi educare a creativităţii. sau. aplicând formula respectivă să nu se poata obţine ceea ce au presupus. 3. Să se detemine cantitatea de . care poate modifica condiţiile şi deci şi rezultatele experimentului. dar în funcţie de experienţa de cunoaştere a elevilor.Se poate indica elevilor rezultatul la care trebuie să se ajungă. se poate întâmpla ca elevii să cunoască o reacţie care se desfăşoară după o anumită formulă şi totuşi. La chimie. având concentraţia de 30%.

şi abordarea lor într-un mod nou. CARACTERISTICILE PROIECTELOR: ∗ Elevii se află în centrul procesului de învăţare . Transformarea problemei neobişnuite în ceva familiar. Distanţarea de aspectele obişnuite ale problemei. Se enunţă tema şi sarcina de lucru. pornind de la identificarea unei probleme. dar mai ales în afara şcolii. profesorul propunând rezolvarea unei probleme neobişnuite. strategii de instruire variate . Avantajele utilizarii acestei metode: ° ° ° ° ° ° ° Este un model de instruire centrat pe elev . Dezbaterea soluţiilor noi. 2. Educaţia este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între standardele de performanţă capacităţi cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală. Dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu . ∗ Proiectele se concentrează pe obiective operaţionale aliniate standardelor de performanţă . prin trimitere la cunoştinţe din alte domenii. personale prin identificare cu problema.12 Proiectul Proiectul este o metodă complexă. 3. Unităţile de învăţare. înţelegerea deplină a problemei 3. care necesită exprimarea liberă şi utilizarea analogiei: directe. 17 . ajumgându-se la noi soluţii 4. Elevii colaborează cu experţi din exterior sau cu membri ai comunităţii pentru a ajunge la o înţelegere mai bună a conţinutului. Această metodă a apărut datorită nevoii de flexibilitate şi de relevanţă socială a curriculum-ului. precum şi ca modalitate de egalizare a şanselor. care solicită elevului să realizeze planul unor activităţi desfăşurate în şcoală.mult mai eficace prin faptul că reprezintă o încercare mai disciplinată şi mai preocupată de valorificare a cunoştinţelor. care însoţesc procesul de creaţie. sub coordonarea profesorului. Tehnologia este utilizată tot pentru a sprijini învăţarea . Metode de evaluare diferite care asigura calitatea activităţilor de învăţare . Se poate utiliza în anumite segmente ale parcurgerii curriculumului şi se ating mai multe etape: 1. etc.

Alegerea temei va avea în vedere interesele elevilor şi punerea de acord a elevilor cu privire la tema proiectului. se poate stabili un rezultat care trebuie realizat. In acest sens. Formularea în comun a obiectivelor duce la identificarea diferitelor interese. Întrebările unităţii . se pot elabora mai Formularea obiectivelor: dacă s-a constatat că există un interes comun pentru tema proiectului. ∗ Tehnologia sprijină şi îmbunătăţeşte procesul de învăţare . iar în caz de nereuşită.∗ Proiectele sunt generate de întrebări cheie ale curriculumului : Întrebările esenţiale . Paşii pentru realizarea unui proiect curricular comun sunt : 1. ∗ Strategiile de instruire sunt variate şi sprijină diverse stiluri de învăţare . 2. pot fi de folos următoarele întrebări: 3. Trăsăturile unui obiectiv multe module într-un lanţ modular prezentate elevilor în funcţie de obiectivele instructiv-educative. stabilirea criteriilor de evaluare la final folosirea indicatorilor pentru a evalua progresul subiecţilor în procesul de învăţare şi instruire. Întrebările de conţinut ∗ Proiectele implică metode de evaluare multiple şi continue. se vor construi module inferioare sau complementare. ∗ Capacităţile cognitive sunt vizate prin activităţile din cadrul proiectului. identificarea unei probleme Premisa esenţială pentru reuşita unui proiect este activitatea individuală a elevilor. Stabilirea temei. ∗ Elevii îşi demonstrează cunoştinţele şi competenţele prin produsele şi performanţele realizate . De ce vrem să facem proiectul cu această temă Ce vrem să învăţăm Ce problemă vrem să soluţionăm Ce vrem să schimbăm Planificarea: realizarea de module pentru elaborarea de programe concrete. 18 . În caz de nereuşită. ∗ Proiectul are conexiuni cu lumea reală. este nevoie să se formuleze obiectivele şi să se planifice activitatea grupului. sunt: ∗ ∗ ∗ ∗ Este verificabil Este descris concret Este formulat pozitiv Este realizabil prin forte proprii. în raport cu interesele şi aptitudinile lor. oferirea unor puncte de sprijin.

reacţia de saponificare” Elevii vor fi împărţiţi pe grupe de lucru. mijloace audio-video.e un factor de bază în asigurarea coerenţei acţiunii didactice dintr-o unitate curriculară (cărţi pentru documentare. sub atenta supraveghere a profesorului. decizii în legătură cu domeniile opţionale. Implementarea: în această etapă. evaluează şi proiectează lecţiile. a comunica eficient. în cadrul clasei. din viaţa reală pentru contextualizarea activităţilor de învăţare. În timp ce lucrează la proiecte. experimentul de laborator. definirea criteriilor de organizare spaţio-temporale (spaţiu propice desfăşurării şi timpul de instruire. jocuri didactice) 4.. Metode şi procedee: proiectul. având rol de verificare a rezultatelor obţinute. Acestea vor fi cunoscute de către echipa de profesori şi împărtăşite colegilor. folosindu-şi competenţele de specialitate în folosul proiectului. Rolul profesorului este acela de designer al instruirii el facilitează procesul de învăţare. corespunzătoare secolului XXI –multe din acestea fiind solicitate de angajatorii din zilele noastre: capacitatea de a lucra bine cu ceilalţi. de învăţare şi de nevoile elevilor : laboratorul/cabinetul /natura) stabilirea principalelor materiale didactice care vor fi utilizate . module de învăţare.- definirea premiselor metodologice generale. elevii îşi dezvoltă competenţe pentru lumea reală. activitate pe grupe. supraveghere a activităţilor necesare în vederea atingerii obiectivelor proiectului. 5. capacitatea de a lua decizii bine gândite şi rapide.Grăsimi. . cărţi pentru lectură. La sfârşit se vor prezenta rezultatele activităţii. Evaluarea se face continuu şi sumativ ţinându-se cont de finalităţile urmărite. programe informatice. implementează. şcolii sau chiar în cadrul comunităţii/ mass Proiectele oferă situaţii autentice. Evaluarea.este un mijloc de control. autonomie. profesorul având rol de coordonator. se poate realiza proiectul . 6. Se va planifica activitatea Se va trece apoi la activitatea propriu-zisă. manuale. Prezentarea rezultatelor muncii. a avea iniţiativă. lucrările vor fi realizate individual sau în grup de elevi. a rezolva probleme complexe. moderator. APLICAŢIE: La clasa a X-a. 19 media etc. Fiecare grup se va documenta pe internet şi în literatura de specialitate Vor fi elaborate obiectivele.

informare reciprocă în cadrul unei clase. profesori Elevii şi profesorii planifică paşii de lucru. expoziţie. Fiecare proiect se încheie cu o fază de evaluare şi de reflecţie comună 20 . oclasă. respectarea intereselor Se stabilesc exact sarcinile şi responsabilităţile Elevii învaţă lucruri noi.Un grup de elevi. să fie activi în societate Rezultatul proiectului poate fi un „produs” comun: obiect. îşi armonizează interesele. găsesc soluţii „Un grup de persoane care învaţă. planificarea va fi realizată de profesori sau de elevi. lucrează în grupe. îşi propune să abordeze o anumită temă. Legătura cu realitatea din interiorul şi exteriorul şcolii.derulează lucrările planificate (în grupuri mici). mai multe clase Elevi. elevii învaţă să acţioneze. ziar. îşi finalizează proiectul în beneficiul grupului şi a mediului social. definesc probleme.” Elevii şi profesorii formulează împreună obiectivele. îşi stabileşte un obiectiv. ele vor constitui baza pentru realizarea următorilor paşi Şcoala se deschide iar realitatea extraşcolară este integrată în proiect Se verifica progresele proiectului si starea de spirit a participantilor E de dorit să se facă o prezentare a rezultatelor (altor clase. respectând autonomiagrup.se pune de acord asupra temelor şi sarcinilor.dezvoltă în comun domeniul de lucru. opiniei publice).

Şi profesorul ar trebui să fi făcut comentarii. sau pentru că o consideră relevantă pentru stilul sau tehnica autorului. 21 . ci al unei elaborări specifice care aparţine creaţiei didactice.13 Jurnalul cu dublă intrare „Jurnalul cu dublă intrare“ este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între text şi propria lor curiozitate şi experienţă. cerându-le elevilor să spună ce comentarii au făcut în legătură cu pasaje diverse. In materie de metodologie. Aici este un teren pe care se poate afirma cel mai bine spiritul creativ didactic. Pentru a face un asemenea jurnal.Prezentarea schematica a realizarii unui proiect 3. Unii profesori cer un număr minim de fragmente comentate. pentru că i-a surprins. În partea dreaptă li se va cere să comenteze acel pasaj: de ce l-au notat? La ce i-a făcut să se gândească? Ce întrebare au în legătură cu acel fragment? Ce i-a făcut să-l noteze? La ce i-a făcut să se gândească? De ce i-a intrigat? Pe măsura ce citesc. pentru că nu sunt de acord cu autorul. După ce elevii au realizat lectura textului. jurnalul poate fi util în faza de reflecţie. pentru a atrage atenţia asupra unor părţi din text pe care ţine neapărat să le discute cu elevii. În partea stângă li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din text care i-a impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit de o experienţă personală. înseamnă creaţie. Metoda de instruire este rezultatul nu doar al unui transfer de cunoştinţe. trăgând pe mijloc o linie verticală. elevii trebuie să împartă o pagină în două. chiar şi actul de a opta între alternativele propuse. în afara clasei. Rolul profesorului este acela de a alege metoda cea mai adecvată în concordanţă cu specificul vârstei şi al clasei. în funcţie de dimensiunile textului. Acest jurnal este deosebit de util în situaţii în care elevii au de citit texte mai lungi. elevii se opresc din lectură şi notează în jurnal. libertatea profesorului este nelimitată. dacă profesorul revine la text.

scribd. Metode interactive folosite in predarea chimiei. Polirom. Didactica Moderna. Radu I.ro/materiale/127909_metode-moderne-de-evaluare http://www.com/doc/48477921/TEHNICI-MODERNE-DE-EVALUARE http://www...com/doc/39044409/11/Ce-inseamn%C4%83-predarea-prinmetoda-proiect 22 . Metode de invatamant. 2008 http://www.. 2006 Ionescu M.didactic.scribd. Dacia.. 2001 Cristea I. Edit.Bibliografia: Cerghit I. Edit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->