Contul de executie bugetara specific Institutiilor Publice

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste ceea ce s-a realizat, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul. Structura contului de executie este urmatoarea:
a) pentru venituri:

- prevederi bugetare initiale/definitive; - drepturi constatate; - incasari realizate; - drepturi constatate de realizat. b) pentru cheltuieli: - credite bugetare initiale/definitive; - angajamente bugetare; - angajamente legale; - plati efectuate; - angajamente legale de platit; - cheltuieli efective. c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate): daca, spre exemplu, institutia este o unitate administrativ-teritoriala, veniturile incasate se regasesc in contul 5211 �Disponibil al bugetului local la trezoreria statului� � rulaj debitor, iar cheltuielile platite se preiau din rulajul creditor al contului 770 �Finantare de la bugetul local�. Precizari privind intocmirea formularelor Conturilor de executie ale institutiilor publice Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de finantare bugetara si de disponibil, care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci, dupa caz.

credite externe. platile se preiau din soldul creditor al contului 7702 �Finantarea de la bugetele locale� � reprezent�nd plati nete de casa.preluarea datelor din soldurile anilor precedenti si rulajele curente ale conturilor de creante purtatoare de venituri ale bugetului general consolidat (ct.stingerea debitelor pe alte cai dec�t incasarea. in conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care sumele au fost incasate. 461 etc. p�na la data de 30 decembrie 2009. conversia in actiuni etc. La institutiile publice finantate din bugetul local.Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit in cursul anului 2009 subventii de la bugetul de stat/bugetul asigurarilor pentru somaj sau alte bugete vor restitui.02. . pe structura bugetului aprobat.41) si platile de casa efectuate in limita acestora.Cu privire la raportarea informatiilor privind drepturile constatate se vor avea in vedere urmatoarele: . pe structura bugetului aprobat.La unitatile administrativ-teritoriale veniturile incasate se preiau din contul 5211 �Disponibil al bugetului local�. platile efectuate.. respectarea cerintelor privind angajamentele bugetare � legale.drepturile constatate de incasat se determina ca diferenta intre totalul drepturilor incasate si drepturile stinse si trebuie sa corespunda cu soldurile conturilor de creante de la sf�rsitul perioadei de raportare. fonduri cu destinatie speciala etc. 463. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 24 �Cheltuielile bugetelor locale�. ca urmare a nedeclararii si neinregistrarii in contabilitate a creantelor potrivit legii. inregistrate la subcapitolele de venituri din anexa nr.) dupa caz. 12. Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului entitatilor administrativ-teritoriale. contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din contul 561 �Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii�.pentru veniturile incasate. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 21 �Veniturile bugetelor locale�.Pentru alte surse de finantare ca de exemplu: fonduri externe nerambursabile. .. reale si pertinente vom parcurge in cele ce urmeaza demersul incheierii executiei bugetelor locale si a operatiunilor specifice institutiilor mai sus mentionate pornind de la destinatia sumelor neutilizate la finele anului 2009. credite interne. 411.01 la 42. fara evidentierea anticipata a drepturilor constatate (fara debit). alocatii bugetare cu destinatie speciala. are in vedere anularea sau prescriptia.La institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii. dupa cum urmeaza: . pe structura bugetului aprobat. coloana de drepturi constatate (total si an curent) se completeaza cu sume la nivelul incasarilor realizate. . . contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din conturile de disponibil. cod � subventii de la bugetul de stat (cod 42. Sumele restituite vor fi determinate ca diferenta intre subventiile primite.02.. care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau banci comerciale. angajamente legale de platit. . sumele ramase neutilizate. . .. 464. respectiv intocmirea de situatii financiare corecte.

20. ca subventii/sponsorizari neutilizate. nemaiput�nd fi utilizate de unitatile administrativ-teritoriale in anul 2009. Sumele se vor restitui din conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local in conturile din care subventiile au fost primite.06 �Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala�. pentru sumele ramase disponibile la finele anului in contul 50. ordine de plata. 23 trebuie sa coincida cu suma transferata p�na la data de 30 decembrie 2009 in contul 50. Sumele neutilizate la finele anului 2009 se vor reflecta in excedentul bugetului local. unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise. Soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei � pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificati ei bugetare � din anexa nr.Beneficiaza de regim special subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale in vederea sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe post-aderare � cod 42. p�na la data de 30 decembrie in contul 50. Respectivele sume vor fi virate in contul de venituri bugetare corespunzator cu majorarea implicita a creditelor bugetare. Cuantumul sumelor neutilizate se determina ca diferenta intre sumele incasate in contul 21.26 Disponibil din bugetul Consiliului Judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti. . vor fi incasate de catre acestea in contul 50. Ordinului de plata pentru trezorerie.02. 23 � soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei. se vor utiliza si evidentia pe subdiviziunile de cheltuieli bugetare inscrise la r�ndul 3 al anexei nr. ramase neutilizate la finele exercitiului 2009 si care pot fi utilizate in anul 2010 cu aceeasi destinatie p�na la finalizarea respectivelor proiecte. in conturile din care au fost primite.10.Donatiile si sponsorizarile primite de unitatile administrativ-teritoriale ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar 2009 pot fi utilizate in anul 2010 pe destinatiile stabilite. .07 �Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului� . intocmite distinct. in baza caruia are loc operatiunea de regularizare. si respectiv in fondul de rulment.37. 11.07 �Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului�. Donatiile/sponsorizarile primite in luna decembrie 2009. 9 � cod 37. respectiv 42. se anexeaza Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate (anexa nr. . pe fiecare tip de subventie primita in vederea efectuarii operatiei de regularizare. in primele 10 zile ale anului 2010.01 �Donatii si sponsorizari� (subventii incasate la subcapitolul de venituritransferuri voluntare din anexa nr. prin care se face transferul sumelor neutilizate la finele anului 2009. vor restitui cu ordin de plata sumele ramase disponibile.42.01) si platile efectuate in limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzatoare.Pentru restituirea sumelor. . 23).02.Entitatile publice care au incasat in anul 2009 sume din bugetul propriu al judetului/municipiului Bucuresti. Ordinelor de plata astfel intocmite li se anexeaza contul de executie al cheltuielilor efectuate din subventiile primite in anul 2009 � anexa nr.02. dupa cum urmeaza: donatiile si sponsorizarile ramase neutilizate la finele anului 2009 se transfera pe baza de ordin de plata. In anul 2010 sumele transferate la finele anului 2009.

Unitatile administrativ-teritoriale vor reporta sumele corespunzatoare. . .Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata. pot fi reportate pentru anul 2010 daca provin din incasari in plus ce nu au fost repartizate prin hotar�re a Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti..75.77 �Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativteritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora�.58 �Disponibil al fondului de risc�.71 �Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte�.9. .02 �Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala� si.50. �Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor�.50. care necesita cofinantare locala�. .01.10 �Disponibil provenit din fondul de rulment al institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala.75.40 �Disponibil din taxe speciale�. . .Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in contul 50.81 �Disponibil din imprumuturi interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora�.80 �Disponibil din imprumuturi externe ale unitatilor administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora�.39 �Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitatii administrativ-teritoriale�. .02. . c�nd se vor utiliza pe destinatiile stabilite de reglementarile legale in vigoare. pentru efectuarea de investitii� se vor restitui in contul 50. efectuate se vor restitui p�na la data de 31 decembrie 2009 bugetului de stat in contul 20. din prezentele norme.01.50. . dar si in functie de limitele sumelor aprobate in bugetele locale pe 2010.50.50.50.Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in conturile 50. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor incasate in bugetele locale.42 �Disponibil din sume reprezent�nd amortizarea mijloacelor fixe detinute de serviciile publice de interes local�. peste valoarea platilor nete de casa. in anul 2009. dupa caz.11.03 �Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externa. .50. respectiv in contul 50. in anul 2010. Respectivele sume se aloca bugetelor locale beneficiare in conformitate cu hotar�rile Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti. cu exceptia situatiilor prevazute la punctul 4.Pentru disponibilitatile ramase la finele anului 2009 in soldul urmatoarelor conturi: .

se inchid conturile de venituri si cheltuieli. utiliz�ndu-se cu prioritate excedentul exercitiului curent pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante. comisioanelor. In acord cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice unitatile administrativteritoriale intocmesc urmatoarele conturi de executie si situatii: Anexa nr.Ordinelor de plata prin care se realizeaza operatiunea de regularizare li se anexeaza � C ontul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale� (anexa nr. 21) .Daca cheltuielile bugetului local devanseaza veniturile. pe articole si alineate. dupa inchiderea conturilor se va proceda la acoperirea deficitului bugetar curent.Venituri� Se intocmeste de institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii. Anexa nr.Cheltuieli� . Anexa nr. Anexa nr. de subordonare locala. autoritatile administratiei publice locale vor proceda la stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale la finele anului bugetar. alte costuri aferente acestora. 7 � Contul de executie a bugetului institutiei publice � Cheltuieli� Se intocmeste de institutiile publice indiferent de subordonare si sursa de finantare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat cu detaliere pe clasificatia economica. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). dupa cum urmeaza: . Dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete. 8 � Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) . pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).Daca veniturile bugetului local depasesc cheltuielile are loc reintregirea fondului de rulment in vederea acoperirii golurilor temporare de casa. plata dob�nzilor. 11 �Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) . de subordonare locala. Se intocmeste distinct pe fiecare capitol si subcapitol de cheltuieli. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 10 �Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) � Cheltuieli� Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii. 9 � Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) � Venituri� Se intocmeste de catre institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. cu informatii privind cheltuielile realizate. cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local. articole si alineate in Anexa 7. Anexa nr. subcapitole. cu informatii privind veniturile realizate. .

Anexa nr. municipii. in Anexa 7. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Anexa nr. pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). subcapitole. judete). Anexa nr. 16 � Contul de executie a bugetului creditelor interne . articole in Anexa 7. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Anexa nr. subcapitole. .Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. subcapitole. orase. subcapitole. si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. Anexa nr. articole si alineate in Anexa 7. creditori bugetari ai bugetelor locale. de subordonare locala. articole si alineate. municipii. 18 �Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile �Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare. Anexa nr. 12 � Contul de executie a bugetului local � Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune. 15 � Contul de executie a bugetului creditelor externe .Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 17 � Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile � Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. subcapitole. judete). pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). Anexa nr. articole si alineate in Anexa 7. 14b � Disponibil din mijloace cu destinatie speciala� Se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala. cu informatii privind cheltuielile realizate. cu informatii privind veniturile. 13 � Contul de executie a bugetului local � Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune. orase. articole si alineate in Anexa 7.

cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale � Se intocmesc de catre unitatile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii si celelalte surse in completare. 18/2009. Anexa nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Anexa nr. 25 � Sinteza finantarii programelor� si Anexa nr. 1. 21 �Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale� Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale. pe fiecare program. 22 �Venituri. 881 din data de 11 decembrie 2003. obiectivele. 24 � Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe unitati administrativ-teritoriale� Nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.Sunt intocmite de catre ministerele. Anexa nr. Anexa nr. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la Directiile generale ale finantelor publice judetene. 20 � Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local . amortizare active fixe.Anexa nr.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale.661 bis/2003. cu modificarile si completarile ulterioare. nr. publicat in Monitorul Oficial al Rom�niei. fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). �bugete pe programe� si care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice. cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv. Partea I. Anexa nr. fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 19 � Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local �Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale. 23 � Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizari � Se intocmeste pe structura modelului prevazut in anexa nr. celelalte organe de specialitate ale Administratiei Publice Centrale. amortizare active fixe. precum si alte autoritati publice care au aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 26 � Fisa programului� . rezultatele . Anexa nr.

credite interne. a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc.preconizate si cele obtinute. Se va completa un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia. 33 �Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap� Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale. fonduri externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. municipii. Anexa nr. Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective. societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale� Se intocmeste de catre institutiile publice care detin in numele statului rom�n actiuni la societati comerciale. bugetului asigurarilor pentru somaj. la societati comerciale. Anexa nr. judete si institutii publice de subordonare locala. Anexa nr. Se va raporta separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate. societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale. bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 30 �Plati restante� Se completeaza de catre toate institutiile publice indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor cu sumele reprezent�nd plati restante din: bugetul de stat. gestioneaza veniturile bugetului de stat. in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita. bugetul asigurarilor pentru somaj. La raportarile trimestriale actiunile se inscriu la valoarea contabila (nominala) iar la finele exercitiului se vor raporta la valoarea de piata. Anexa nr. orase. Raportarea executiei bugetului pe programe se face in structura prevazuta in bugetul aprobat. indicatorii si costurile asociate. credite externe. potrivit legii. 32 � Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat� Se intocmeste de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. bugetului asigurarilor sociale de stat. bugetele locale. 31 �Situatia actiunilor detinute de institutiile publice in numele statului rom�n. valoare care se va determina pe baza unor reglementari special elaborate de catre Ministerul Finantelor Publice. Anexa nr. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 40/b �Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala� Se completeaza de catre comune. bugetul asigurarilor sociale de stat. /Alineat nou: Anexele privind executia bugetului institutiilor publice trebuie sa fie insotite de lista cu institutiile care au fost incluse in aceste anexe. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful