Contul de executie bugetara specific Institutiilor Publice

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste ceea ce s-a realizat, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul. Structura contului de executie este urmatoarea:
a) pentru venituri:

- prevederi bugetare initiale/definitive; - drepturi constatate; - incasari realizate; - drepturi constatate de realizat. b) pentru cheltuieli: - credite bugetare initiale/definitive; - angajamente bugetare; - angajamente legale; - plati efectuate; - angajamente legale de platit; - cheltuieli efective. c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate): daca, spre exemplu, institutia este o unitate administrativ-teritoriala, veniturile incasate se regasesc in contul 5211 �Disponibil al bugetului local la trezoreria statului� � rulaj debitor, iar cheltuielile platite se preiau din rulajul creditor al contului 770 �Finantare de la bugetul local�. Precizari privind intocmirea formularelor Conturilor de executie ale institutiilor publice Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de finantare bugetara si de disponibil, care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci, dupa caz.

.stingerea debitelor pe alte cai dec�t incasarea.Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit in cursul anului 2009 subventii de la bugetul de stat/bugetul asigurarilor pentru somaj sau alte bugete vor restitui.drepturile constatate de incasat se determina ca diferenta intre totalul drepturilor incasate si drepturile stinse si trebuie sa corespunda cu soldurile conturilor de creante de la sf�rsitul perioadei de raportare. Sumele restituite vor fi determinate ca diferenta intre subventiile primite.02. contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din contul 561 �Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii�. angajamente legale de platit. conversia in actiuni etc. p�na la data de 30 decembrie 2009.pentru veniturile incasate. respectiv intocmirea de situatii financiare corecte. credite interne. platile se preiau din soldul creditor al contului 7702 �Finantarea de la bugetele locale� � reprezent�nd plati nete de casa. reale si pertinente vom parcurge in cele ce urmeaza demersul incheierii executiei bugetelor locale si a operatiunilor specifice institutiilor mai sus mentionate pornind de la destinatia sumelor neutilizate la finele anului 2009. 12.La institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii. sumele ramase neutilizate. credite externe. care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau banci comerciale. La institutiile publice finantate din bugetul local. respectarea cerintelor privind angajamentele bugetare � legale.Pentru alte surse de finantare ca de exemplu: fonduri externe nerambursabile. are in vedere anularea sau prescriptia. fara evidentierea anticipata a drepturilor constatate (fara debit). 411. platile efectuate. ..) dupa caz. 461 etc.. coloana de drepturi constatate (total si an curent) se completeaza cu sume la nivelul incasarilor realizate. Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului entitatilor administrativ-teritoriale. contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din conturile de disponibil.Cu privire la raportarea informatiilor privind drepturile constatate se vor avea in vedere urmatoarele: . . . inregistrate la subcapitolele de venituri din anexa nr.. in conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care sumele au fost incasate.41) si platile de casa efectuate in limita acestora. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 24 �Cheltuielile bugetelor locale�.01 la 42. pe structura bugetului aprobat. 463.La unitatile administrativ-teritoriale veniturile incasate se preiau din contul 5211 �Disponibil al bugetului local�. cod � subventii de la bugetul de stat (cod 42. . 464. pe structura bugetului aprobat.. . . dupa cum urmeaza: . pe structura bugetului aprobat.02. alocatii bugetare cu destinatie speciala.preluarea datelor din soldurile anilor precedenti si rulajele curente ale conturilor de creante purtatoare de venituri ale bugetului general consolidat (ct. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 21 �Veniturile bugetelor locale�. ca urmare a nedeclararii si neinregistrarii in contabilitate a creantelor potrivit legii. fonduri cu destinatie speciala etc.

si respectiv in fondul de rulment. Sumele se vor restitui din conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local in conturile din care subventiile au fost primite. ordine de plata. 11. in conturile din care au fost primite.06 �Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala�.26 Disponibil din bugetul Consiliului Judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti. prin care se face transferul sumelor neutilizate la finele anului 2009. . Ordinului de plata pentru trezorerie. Sumele neutilizate la finele anului 2009 se vor reflecta in excedentul bugetului local. 23 � soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei. nemaiput�nd fi utilizate de unitatile administrativ-teritoriale in anul 2009. in primele 10 zile ale anului 2010. dupa cum urmeaza: donatiile si sponsorizarile ramase neutilizate la finele anului 2009 se transfera pe baza de ordin de plata.01 �Donatii si sponsorizari� (subventii incasate la subcapitolul de venituritransferuri voluntare din anexa nr. Respectivele sume vor fi virate in contul de venituri bugetare corespunzator cu majorarea implicita a creditelor bugetare. se vor utiliza si evidentia pe subdiviziunile de cheltuieli bugetare inscrise la r�ndul 3 al anexei nr.02.20. p�na la data de 30 decembrie in contul 50.Pentru restituirea sumelor.37.02. in baza caruia are loc operatiunea de regularizare. ca subventii/sponsorizari neutilizate. pe fiecare tip de subventie primita in vederea efectuarii operatiei de regularizare. vor fi incasate de catre acestea in contul 50. Cuantumul sumelor neutilizate se determina ca diferenta intre sumele incasate in contul 21.42.10. respectiv 42.01) si platile efectuate in limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzatoare.02. unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise. . In anul 2010 sumele transferate la finele anului 2009. Donatiile/sponsorizarile primite in luna decembrie 2009.Donatiile si sponsorizarile primite de unitatile administrativ-teritoriale ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar 2009 pot fi utilizate in anul 2010 pe destinatiile stabilite. vor restitui cu ordin de plata sumele ramase disponibile. . 23 trebuie sa coincida cu suma transferata p�na la data de 30 decembrie 2009 in contul 50. ramase neutilizate la finele exercitiului 2009 si care pot fi utilizate in anul 2010 cu aceeasi destinatie p�na la finalizarea respectivelor proiecte. . Ordinelor de plata astfel intocmite li se anexeaza contul de executie al cheltuielilor efectuate din subventiile primite in anul 2009 � anexa nr.Entitatile publice care au incasat in anul 2009 sume din bugetul propriu al judetului/municipiului Bucuresti.07 �Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului�. Soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei � pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificati ei bugetare � din anexa nr. pentru sumele ramase disponibile la finele anului in contul 50. 23).07 �Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului� .Beneficiaza de regim special subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale in vederea sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe post-aderare � cod 42. 9 � cod 37. se anexeaza Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate (anexa nr. intocmite distinct.

50.42 �Disponibil din sume reprezent�nd amortizarea mijloacelor fixe detinute de serviciile publice de interes local�.9. .11. . . .40 �Disponibil din taxe speciale�. . Respectivele sume se aloca bugetelor locale beneficiare in conformitate cu hotar�rile Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti. dupa caz.Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in contul 50.50.81 �Disponibil din imprumuturi interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora�. in anul 2010. pot fi reportate pentru anul 2010 daca provin din incasari in plus ce nu au fost repartizate prin hotar�re a Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Pentru disponibilitatile ramase la finele anului 2009 in soldul urmatoarelor conturi: . .02 �Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala� si.75. dar si in functie de limitele sumelor aprobate in bugetele locale pe 2010. respectiv in contul 50. peste valoarea platilor nete de casa.50. care necesita cofinantare locala�.75.71 �Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte�.77 �Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativteritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora�.Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in conturile 50. �Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor�.01.. din prezentele norme. pentru efectuarea de investitii� se vor restitui in contul 50.10 �Disponibil provenit din fondul de rulment al institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala. . Unitatile administrativ-teritoriale vor reporta sumele corespunzatoare.39 �Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitatii administrativ-teritoriale�.50.50.01.58 �Disponibil al fondului de risc�.Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata. cu exceptia situatiilor prevazute la punctul 4. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor incasate in bugetele locale. c�nd se vor utiliza pe destinatiile stabilite de reglementarile legale in vigoare.02. .03 �Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externa. .50. in anul 2009.80 �Disponibil din imprumuturi externe ale unitatilor administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora�.50. . efectuate se vor restitui p�na la data de 31 decembrie 2009 bugetului de stat in contul 20.

pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). utiliz�ndu-se cu prioritate excedentul exercitiului curent pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 10 �Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) � Cheltuieli� Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii. alte costuri aferente acestora. cu informatii privind cheltuielile realizate. articole si alineate in Anexa 7. Anexa nr. In acord cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice unitatile administrativteritoriale intocmesc urmatoarele conturi de executie si situatii: Anexa nr.Ordinelor de plata prin care se realizeaza operatiunea de regularizare li se anexeaza � C ontul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale� (anexa nr. Anexa nr. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. pe articole si alineate. Anexa nr. subcapitole. plata dob�nzilor. 9 � Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) � Venituri� Se intocmeste de catre institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local. cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local. se inchid conturile de venituri si cheltuieli. autoritatile administratiei publice locale vor proceda la stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale la finele anului bugetar. cu informatii privind veniturile realizate. 21) . 8 � Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) . . dupa inchiderea conturilor se va proceda la acoperirea deficitului bugetar curent. Anexa nr. 11 �Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) .Cheltuieli� .Venituri� Se intocmeste de institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii. comisioanelor.Daca cheltuielile bugetului local devanseaza veniturile. Se intocmeste distinct pe fiecare capitol si subcapitol de cheltuieli. de subordonare locala.Daca veniturile bugetului local depasesc cheltuielile are loc reintregirea fondului de rulment in vederea acoperirii golurilor temporare de casa. de subordonare locala. 7 � Contul de executie a bugetului institutiei publice � Cheltuieli� Se intocmeste de institutiile publice indiferent de subordonare si sursa de finantare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat cu detaliere pe clasificatia economica. dupa cum urmeaza: .

articole si alineate in Anexa 7. subcapitole. judete). municipii. de subordonare locala. si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile. subcapitole.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). creditori bugetari ai bugetelor locale. articole si alineate in Anexa 7. cu informatii privind cheltuielile realizate. 17 � Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile � Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile. 13 � Contul de executie a bugetului local � Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune. Anexa nr. Anexa nr. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. Anexa nr. pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). articole in Anexa 7. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 15 � Contul de executie a bugetului creditelor externe . 12 � Contul de executie a bugetului local � Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune. pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). subcapitole. . Anexa nr. 16 � Contul de executie a bugetului creditelor interne . Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. orase. 14b � Disponibil din mijloace cu destinatie speciala� Se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala. articole si alineate. municipii. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. subcapitole. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. Anexa nr.Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. in Anexa 7. Anexa nr. subcapitole. Anexa nr. cu informatii privind veniturile. orase. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). articole si alineate in Anexa 7. judete).Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 18 �Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile �Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare.

18/2009.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale. celelalte organe de specialitate ale Administratiei Publice Centrale. fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Anexa nr. pe fiecare program.Sunt intocmite de catre ministerele. 20 � Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local .Anexa nr. Anexa nr. cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale � Se intocmesc de catre unitatile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii si celelalte surse in completare. publicat in Monitorul Oficial al Rom�niei. �bugete pe programe� si care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta. Anexa nr. 19 � Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local �Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale. cu modificarile si completarile ulterioare. obiectivele. fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Partea I. amortizare active fixe. 1. 22 �Venituri. precum si alte autoritati publice care au aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 21 �Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale� Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la Directiile generale ale finantelor publice judetene. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice. nr. Anexa nr. 25 � Sinteza finantarii programelor� si Anexa nr. amortizare active fixe. 881 din data de 11 decembrie 2003. rezultatele . Anexa nr.661 bis/2003. 26 � Fisa programului� . cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv. 23 � Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizari � Se intocmeste pe structura modelului prevazut in anexa nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Anexa nr. 24 � Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe unitati administrativ-teritoriale� Nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

. Raportarea executiei bugetului pe programe se face in structura prevazuta in bugetul aprobat. 30 �Plati restante� Se completeaza de catre toate institutiile publice indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor cu sumele reprezent�nd plati restante din: bugetul de stat. Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care. /Alineat nou: Anexele privind executia bugetului institutiilor publice trebuie sa fie insotite de lista cu institutiile care au fost incluse in aceste anexe. La raportarile trimestriale actiunile se inscriu la valoarea contabila (nominala) iar la finele exercitiului se vor raporta la valoarea de piata. gestioneaza veniturile bugetului de stat. bugetului asigurarilor pentru somaj. Se va raporta separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate. Anexa nr. 31 �Situatia actiunilor detinute de institutiile publice in numele statului rom�n. la societati comerciale. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Se va completa un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia. 33 �Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap� Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale. valoare care se va determina pe baza unor reglementari special elaborate de catre Ministerul Finantelor Publice. Anexa nr. municipii. judete si institutii publice de subordonare locala. Anexa nr. bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Anexa nr. in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita. 32 � Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat� Se intocmeste de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. fonduri externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. bugetul asigurarilor pentru somaj. Anexa nr. bugetul asigurarilor sociale de stat. bugetele locale. societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale� Se intocmeste de catre institutiile publice care detin in numele statului rom�n actiuni la societati comerciale. 40/b �Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala� Se completeaza de catre comune.preconizate si cele obtinute. orase. a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc. indicatorii si costurile asociate. bugetului asigurarilor sociale de stat. societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale. potrivit legii. credite interne. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. credite externe.