Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Chişinău 2005

3

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Ediţie sponsorizată de USAID prin proiectul BIZPRO – Moldova „Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova”

4

CUPRINS:
INTRODUCERE CAPITOLUL I. INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Sectorul Micului Business – oportunităţi de finanţare ................................................................................ 4

CAPITOLUL II. INSTITUŢIILE BANCARE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Banca Comercială „BANCA DE ECONOMII” SA ..................................................................................... 6 Banca Comercială „BUSINESSBANK” SA .............................................................................................. 10 Banca Comercială „ENERGBANK” SA .................................................................................................... 12 Banca Comercială „EUROCREDITBANK” SA ........................................................................................ 15 Banca Comercială „EXIMBANK” SA ....................................................................................................... 17 Banca Comercială „FINCOMBANK” SA ................................................................................................. 20 Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” ........................................................................................... 23 Banca Comercială „MOBIASBANCĂ” SA ............................................................................................... 25 Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” SA ...................................................................................... 30 Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA .......................................................................... 34 Banca Comercială „UNIBANK” SA .......................................................................................................... 38 Banca Comercială „UNIVERSALBANK” SA ........................................................................................... 41 Banca Comercială „VICTORIABANK” SA ............................................................................................... 43 Banca Comercială Română Chişinău ........................................................................................................ 48

CAPITOLUL III. ORGANIZAŢIILE DE MICROFINAŢARE 1. 2. 3. 4. Corporaţia de Finanţare Rurală ................................................................................................................. 50 Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor ......................................... 54 „ProCredit” SA ............................................................................................................................................ 58 SRL „MICROINVEST” .............................................................................................................................. 60

CAPITOLUL IV. Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business ...................... 62 CAPITOLUL V. Societatea interbancară de garantare „GARANTINVEST” SRL ............................................... 64 CAPITOLUL VI. PROIECTE INTERNAŢIONALE 1. 2. 3. 4. Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) .............................................................................................. 66 Proiectul Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (SRISP) ................................................... 69 Proiectul de Finanţare Rurală a Întreprinderilor Mici (IFAD) ................................................................ 72 Proiectul German pentru Cooperare Tehnică (GTZ) ................................................................................ 76

Companiile de leasing din Republica Moldova ........................................................................................................ 77 ANEXE: 1. 2. Anexa 1: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului la Băncile Comerciale ...................................................................................................................................... 78 Anexa 2: Dicţionar explicativ ...................................................................................................................... 81

5

INTRODUCERE

În conformitate cu iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), anul 2005 a fost proclamat Anul Internaţional al Microcreditului, statele membre, organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat şi societatea civilă fiind invitate să colaboreze în vederea pregătirii şi marcării acestuia prin impulsionarea programelor de microcreditare şi contribuire la creşterea gradului de cunoaştere şi conştientizare de către societate a rolului microfinanţării în soluţionarea problemelor social-economice. Aliniindu-se iniţiativei nominalizate, la 13 iunie 2003 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de măsuri privind pregătirea pentru Anul Internaţional al Microcreditului – 2005 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.723), în conformitate cu care, ulterior, Ministerul Economiei, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, a elaborat Programul naţional de mediatizare a obiectivelor Anului Internaţional al Microcreditului – 2005” (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1106 din 08 octombrie 2004). Programul nominalizat are drept scop lărgirea accesului populaţiei la informaţia cu privire la microfinanţare prin realizarea unui şir de acţiuni concrete, una dintre ele reprezentând editarea ghidului informativ cu privire la piaţa de microfinanţare din Republica Moldova. Astfel, prezenta publicaţie, fiind la momentul actual unica în domeniu, conţine informaţie amplă cu privire la sistemul autohton de microfinanţare (instituţii bancare şi nebancare, organizaţii, fonduri), principalele direcţii şi tendinţe în activitatea reprezentanţilor acestuia, gama serviciilor oferite, condiţiile de obţinere a unui credit sau împrumut, altă informaţie utilă. În acelaşi timp, broşura în cauză se adresează publicului larg, fără limite de vârstă, profesie sau gen de activitate desfăşurată, antreprenorilor cu experienţă, cât şi persoanelor care intenţionează iniţierea unei afaceri. Concomitent, este de menţionat că în scopul facilitării accesului la informaţie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova va plasa publicaţia dată pe pagina sa web, care poate fi accesată la adresa www.moldova.md. În speranţa că prezentul ghid va contribui la educarea beneficiarilor în domeniul finanţării, dezvoltarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, favorizând, în final, creşterea bunăstării sociale şi dezvoltarea întregii comunităţi

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Sectorul micului business – oportunităţi de finanţare

6

• servicii de leasing. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a depăşit 9 190 mil. este constituită din instituţii financiare bancare şi instituţii financiare nebancare. iar pentru creditele acordate în valută liber convertibilă (dolari americani. o dublare faţă de anul 2001. ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de anul 2003 şi. analiza ratelor dobânzilor indică o micşorare a costului banilor. euro) rata procentuală reprezentând 11. iar una din marile piedici care tergiversează dezvoltarea sectorului continuă să reprezinte lipsa accesului la finanţare. Trebuie conştientizat faptul că întreprinderile din sectorul sus-numit întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii. Analiza sectorului financiar din Republica Moldova indică o predominare a instituţiilor financiare bancare. în prezent. iar din cadrul celor nebancare: Organizaţiile de Microfinanţare. dintre care sucursale ale băncilor străine sunt Banca Comercială Română Chişinău (România) şi Unibank (Rusia). sectorul dat este considerat promotorul dezvoltării economice a ţării. • economii personale. Factoring etc. care au drept obiectiv acordarea creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare. Un alt aspect pozitiv înregistrat în ultimii ani este majorarea cotei creditelor acordate pe termen lung. • garanţii. Din cadrul instituţiilor financiare bancare fac parte băncile comerciale. Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului creditelor acordate de sistemul bancar. cetăţeni. cât şi pe termen lung. efectuate întru trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă. . precum şi persoane care desfăşoară activitate de antreprenor: . • Persoane fizice. întreprinderile micului business continuă să întâmpine dificultăţi în accesul la finanţe.deţinători de patentă.întreprinderi individuale. respectiv. favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor. de altfel ca şi în majoritatea statelor în dezvoltare. adeseori sunt insuficiente acoperirii deficitului de finanţare atât pe termen scurt. Asociaţiile de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor. fiind una din cea mai stabilă din fostele state URSS. stimularea concurenţei. precum şi utilizarea profitului nerepartizat. lei. După 14 ani de tranziţie. resursele întreprinderii. faţă de 28% în anul 2001.. respectiv.gospodării ţărăneşti. . pentru investiţii. Agenţii economici pot utiliza în dezvoltarea activităţii lor următoarele instrumente financiare: • credite şi împrumuturi. dată fiind importanta contribuţie la crearea noilor locuri de muncă. De asemenea. Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici. Concomitent. Totodată. a apărut urmare reformelor structurale. 14%. indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. pe teritoriul republicii activând 16 bănci comerciale. solicitat de băncile comerciale. • Start-ups. Astfel. precum facilităţi de la plata acestora. factoring etc. Companiile de Leasing. întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici. Această afirmaţie este dovedită şi de faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul sus-numit nu depăşeşte 15% din total. astăzi ele fiind considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. marea majoritate a lor fiind acordate agenţilor economici concentraţi în raza municipiului Chişinău.„Micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice” Sectorul micului business în Republica Moldova. ceea ce semnifică stimularea investiţiilor şi nu doar a activităţilor de consum curent. adică pentru capital circulant. micul business trebuie privit şi prin prisma asigurării bunei funcţionări a întreprinderilor mari cu produse şi servicii primare. • cote reduse ale impozitelor şi taxelor. inclusiv întreprinderile micului business. Beneficiari ai produselor financiare oferite de către instituţiile sus-numite pot fi: • Persoane juridice – agenţi economici.4% şi. 7 . Piaţa financiară din republică. în anul 2004 acesta constituind pentru creditele acordate în lei – 21%. • venture capital.

Astfel.1998 ca organizaţii necomerciale care acceptă depozite de la membrii săi şi cărora le eliberează împrumuturi. Organizaţiile vizate („Corporaţia de Finanţare Rurală” SA. chiar dacă sunt principalii furnizori de mijloace financiare. cooperativele agricole de prestări servicii. este necesar a completa că parteneri ai businessului rural sunt un şir de proiecte finanţate de comunitatea internaţională. insuficienţa garanţiilor. Scopul facilităţii nominalizate este acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea activităţii întreprinderii. lei.02. Leasingul. create în baza Legii nr. i-au fost transferate 1 mil. este necesar a concluziona că produsele destinate satisfacerii necesarului de finanţare al agenţilor micului business sunt diverse şi încearcă să intre în concordanţă cu cerinţele şi posibilităţile antreprenorilor. băncile comerciale sunt adeseori reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business. astfel încât acestea să contribuie la satisfacerea nevoilor de modernizare a întreprinderilor. Dreptul de a benefica de facilitatea dată apare o dată cu completarea unei cereri tip la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat. iar producătorul trebuie să se conformeze necesităţilor acestuia. de asemenea. lei. or. căruia. În anul 2004. „CONSUMATORUL ESTE REGE”. este evident faptul că în Republica Moldova există oportunităţi de dezvoltare a finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing. care nu trebuiesc rambursate şi pentru care nu se achită dobândă. lei. activează Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business. iar lipsa mijloacelor financiare aduce acest instrument de finanţare în topul preferinţelor antreprenorilor. 280-XV din 22. fără a avea dreptul de a accepta depozite. este necesar a sublinia că. facilitând accesul la resurse financiare ieftine. 1505-XIII din 18. întreprinderile a căror număr de salariaţi este până la 19 persoane şi a căror vânzări nete nu depăşesc 3 mil. Fără îndoială. este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale. prin intermediul AEÎC. printre acestea fiind SRISP. Totuşi. debitori fiind Moldindconbank. ceea ce va îmbunătăţi cu siguranţă accesul la finanţare al micilor întreprinzători. AEÎC formează o reţea bine dezvoltată din circa 535 de asociaţii. au fost acordate împrumuturi în mărime de 250 mil. indiferent de sfera de activitate. De exemplu. este bine ştiut faptul că. Astfel. Victoriabank şi Mobiabancă. Totodată. pot beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 perioade fiscale şi în proporţie de 35% pe parcursul următoarelor 2 perioade fiscale. „Microinvest” SRL şi „ProCredit” SA) activează în baza Legii nr. Conform analizelor de ţară. O altă metodă de susţinere financiară a agenţilor micului business este scutirea de la plata impozitului pe venit.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate. gospodăriile ţărăneşti. implicit. fondată de 7 bănci comerciale autohtone. lei. 8 . importanţi furnizori de resurse financiare sunt Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEÎC). va absorbi cele mai bune practici internaţionale din domeniu. de fapt. Tranzacţiile de leasing în societatea modernă devin o sursă importantă de finanţare comercială. prezente practic în fiecare localitate din ţară. cota beneficiarilor reprezentând circa 55% din total membri ai asociaţiilor. În anul 2005 de asemenea este preconizată alocarea sumei de 1 mil. În prezent. pe parcursul anului 2004. care au menirea de a credita afacerile mici. Totodată. în prezent. întru facilitarea accesului la finanţare a agenţilor economici. efectuate de către instituţiile de evaluare internaţională. conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2004. Concomitent. de a contribui la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. de o alternativă a împrumuturilor de stat. precum şi de a stimula iniţiativa privată. precum şi pentru cerinţele băncilor de a obţine garanţii corespunzătoare pentru creditele acordate. dar. antreprenorul beneficiind.07. recent. Misiunea societăţii vizate este de a oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. alternativa creditelor acordate de către băncile comerciale constituie. dată fiind solvabilitatea nesatisfăcătoare a întreprinderii. În final. care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone. fiind flexibilă şi dinamică. piaţa financiară în Republica Moldova. a fost constituită Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL. IFAD. În continuare se merită a evidenţia că. produsele oferite de organizaţiile de microfinanţare. fiind tot mai certă necesitatea dotării agenţilor economici cu echipamente moderne. preponderent din zonele rurale. lipsa istoriei de creditare etc. linii de credit pentru întreprinderile micului business au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială. este soluţia pentru problemele permanente legate de obţinerea facilităţilor bancare de credit şi de garanţii.Totodată. de a îmbunătăţi accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. acestea din urmă alordând resurse financiare întreprinderilor din sector. prevăzută în articolul 49 al Codului fiscal. destinate garantării în proporţie de 50% a creditelor acordate de către băncile comerciale. „Corporaţia de Finanţare Rurală” SA şi AO „ProRuralInvest”.

efectuată de către o companie terţă specializată în domeniu. În acelaşi timp.creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 24 luni. la compartimentul sursa primară de achitare: – planul de afaceri şi evaluarea afacerii. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante. Condiţii de acordare: . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. care exclud declararea nulă a contractelor de credit şi de gaj. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. drept cele mai importante sunt: la compartimentul juridic: – documentele de luare a deciziei.Str. Chişinău. la compartimentul sursa secundară de achitare: – documentele aferente gajului propus şi evaluarea gajului. Rata dobînzii: . Avantajele creditării la BC „Banca de Economii” SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 445 de filiale şi agenţii. Tipuri de credite acordate: Destinaţia creditelor: . Termenul: . MD-2012 Date generale: Banca de Economii SA a fost fondată la 11 noiembrie 1940 şi este actualmente o bancă comercială universală cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 36 luni.se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor. lipsa angajamentelor restante.rata dobînzii la credite se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţii şi situaţia financiară a solicitanţilor. cu anexarea la ultimul raport financiar a descifrării principalelor posturi. existenţa unui gaj eligibil. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul la minimum 1 an. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. Rambursarea: . aplicarea unor rate de dobîndă competitive.finanţarea cheltuielilor directe. Preşedintele băncii este Domnul Grigore GACIKEVICI (telefon anticameră: (+373 22) 24-47-22).rapoartele financiare trimestriale. Columna 115. prestarea unui spectru larg de servicii. amplasate în peste 370 localităţi ale republicii.la acordarea creditelor se percepe un comision de pînă la 2 %. or. inclusiv pentru ultimul an . la compartimentul financiar: – rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de activitate. 9 .

în unele cazuri fiind acceptată numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit).2004 – 31. inclusiv în societăţile agroindustriale. aplicat de bancă la stabilirea valorii de gaj. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică.11. este de 0. Termenul maxim al unui credit constituie 15 ani. mijloace circulante.31 % anual). care va fi de 12 luni şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă egală cu rata cumulativă a inflaţiei pentru lunile trecute ale anului curent şi rata inflaţiei prevăzută de Banca Naţională a Moldovei pentru lunile rămase pînă la finele anului curent plus o marjă minimă de 2 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja Băncii de Economii. oferită de către Banca Mondială prin intermediul Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP)). producţie. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor constituind echivalentul a 250 mii dolari SUA. Benefeciarii potenţiali trebuie să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Rata dobînzii la creditele în MDL va fi. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. de asemenea. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de bancă. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. în paralel. comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat din spaţiul rural. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. angajate în activităţile de fermier. depozitării. De asemenea. mai servi garanţiile personale ale debitorilor. Împrumuturile. fermieri privaţi. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus.03. (Pentru perioada 01. Liniile de creditare: În anul 2004 la Banca de Economii SA a fost deschisă linia de credit. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. în calitate de sursă secundară suplimentară.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20 % din capitalul social al acestei societăţi. de turism. Totodată. comerciale. inclusiv: antreprenori particulari.7 şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. ambalării. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. în calitate de sursă secundară pot servi bunuri imobile.. Totodată. de prelucrare. echipamente. să corespundă actelor normative. de artizanat etc. Rata dobînzii la creditele în USD va fi flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă LIBOR la împrumuturile în USD cu termen de 6 luni plus o marjă minimă de 1 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja băncii. Coeficientul maxim. care desfăşoară activitate de antreprenoriat. De sursele financiare din cadrul liniei respective pot beneficia persoane fizice sau juridice. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut. de către companiile terţe specializate în domeniu. la constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. Perioada de graţie la rambursarea creditului este de pînă la 3 ani (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi celor destinate creşterii animalelor). acordate din cadrul liniei de credit nominalizate sunt destinate pentru: investiţii în gospodăria agricolă. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole.Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a Băncii şi. 10 . standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. Solicitantul poate obţine mai multe credite din linia creditară în cauză. Participarea debitorilor la proiect cu aportul propriu (mijloace băneşti sau nebăneşti) trebuie să constituie minimum 20 % din valoarea împrumutului.

spectrul de servicii. str.md Telefon de contact: anticameră (+373 22) 24-47-22. Banca practică încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de Bancă. precum şi încheierea contractelor de deservire în cadrul acceptării spre plată a cardurilor bancare emise de Bancă (în cazul debitorilor care se ocupă cu comerţul cu amănuntul sau cu prestarea serviciilor persoanelor fizice). în rate proporţionale Asigurarea gajului la Societatea Naţională de Asigurări „Moldasig” Alte informaţii utile: BC „Banca de Economii” S. banca a lansat proiectul „Susţine Clientul Băncii”. Columna 115. plăţilor pentru telefonia mobilă. plăţilor faţă de Moldovagaz şi Union Fenosa (www.md). după cum urmează: Vacanţ a la suma principală Rambursarea creditului Rata dobînzii Maturitatea maximă Vacanţa la achitarea dobînzii Suma maximă a creditului Valuta creditului Comision pentru acordare Destinaţia creditului Gajul Condiţii de finanţare 1 70 % din contul creditului 30 % din fonduri proprii ale solicitantului de credit Echipamentele procurate din contul creditului Condiţii speciale Procurarea echipamentelor de producere. Chişinău. şi anume: achitarea serviciilor comunale. în cadrul căruia se preconizează acordarea creditelor întreprinderilor micului business. Date de contact: Oficiul central: mun. pagina web: www.bem. este unica bancă care deserveşte plăţile vamale şi acordă garanţii bancare pentru achitarea acestor plăţi. direcţia credite (+373 22) 24-05-75 11 . oferit de către Bancă a fost completat cu un serviciu nou – efectuarea plăţilor prin reţeaua Internet şi bancomate. cu excepţia mijloacelor de transport Lei MD 700 mii Lei 36 luni 5% anual Pînă la 3 luni Pînă la 6 luni Pînă la 2% (se achită la momentul obţinerii finanţării) Lunar.econom.A.Programe speciale pentru creditarea micului business: În scopul susţinerii clienţilor săi.

director 23-207 Serviciul credite 22-462 Filiala Criuleni (codul localităţii 248) Soroceanu Feodora Alexei. director 22-698 Serviciul economico-financiar 23-181 Filiala Soroca (codul localităţii 230) Creţu Iurie Grigore. director 22-020 Serviciul economico-financiar 23-680 Filiala Şoldăneşti (codul localităţii 272) Pozdirca Veronica Alexei. director 22-020 Serviciul credite 24-577 Filiala Briceni (codul localităţii 247) Andrei Svetlana Alexandru. director 27-992/22-020 Serviciul economico-financiar / Serviciul credite Filiala Vulcăneşti (codul localităţii 293) Grubîi Mihail Serghei. director 22-020/23-405 Serviciul credite 22-208 Filiala Ungheni (codul localităţii 236) Pîrţac Adela Vasile. director 23-493 Serviciul economico-financiar 24-445 Filiala Basarabeasca (codul localităţii297) Mihailov Mihail Ion.Reţeaua de filiale: Persoanele de contact Telefonul Filiala Chişinău Politov-Cangaş Natalia. director 25-853/25-901 Serviciul economico-financiar 25-853 Filiala Teleneşti (codul localităţii 258) Şciuric Ana Radion. director 23-967 Serviciul economico-financiar 23-288 Filiala Nisporeni (codul localităţii 264) Gorceag Eugenia Grigore. director 21-551 Serviciul economico-financiar 24-294 Filiala Rîşcani (codul localităţii 256) Casico Igor Leonid. director 23-137 Serviciul credite 24-960 Filiala Cahul (codul localităţii 299) Diulgher Vasile Ion. director 22-351 Pîslari Emilia. director 22-235 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Leova (codul localităţii 263) Parfenii Ivan Dumitru. director 21-939/22-020 Serviciul credite 22-645 Filiala Cimişlia (codul localităţii 241) Voronin Ivan Nicolae. director 21-462/21-683 Serviciul economico-financiar / 21-245 Serviciul credite Filiala Căuşeni (codul localităţii 243) Timuş Anatol Gheorghe. director 23-173 Serviciul economico-financiar / 22-532/ Serviciul credite 24-997 Filiala Orhei (codul localităţii 235) Mititelu Grigore Gheorghe. director 23-719/22-072 Secţia operaţii bancare / 22-285/ Serviciul credite 23-719 Filiala Ştefan-Vodă (codul localităţii 242) Chircu Gheorghe Ion. director 24-10-23 Serviciul economico-financiar 24-13-90/ /Serviciul credite 24-11-81 Filiala Anenii Noi (codul localităţii265) Babenco Natalia Andrei. director 23-672 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Ialoveni (codul localităţii 268) Mustea Aliona Anton. director 22-720/22-268 Serviciul economico-financiar / 22-720 Serviciul credite Filiala Taraclia (codul localităţii 294) Olifirovici Elena Foma. director 22-020 Grădinaru Raisa. director 22-089 Serviciul economico-financiar / 22-679 Serviciul credite Filiala Ocniţa (codul localităţii 271) Ţurcan Leonid Mihai. director 23-256/23-431 Serviciul credite 24-130 Filiala Ceadîr-Lunga (codul localităţii 291) Frolova Natalia Nicolae. director 22-884 Serviciul economico-financiar/credite 22-186/22-064 Filiala Drochia (codul localităţii 252) Eriomov Stanislav Ion. director 23-494 Serviciul economico-financiar / 23-494 Serviciul credite Filiala Călăraşi (codul localităţii 244) Stegaru Tudor Nicolae. director 22-863 Contabilitatea / Sala de operaţii 22-552/22-543 Filiala Căinari (codul localităţii 277) Para Nina Anatol. director 23-068/22-020 Secţia operaţii bancare 25-260/23-734 Filiala Edineţ (codul localităţii 246) Ganuşciac Leonid Constantin. contabil şef 22-427 Filiala Floreşti (codul localităţii 250) Cebotaru Igor. contabil-şef 23-275 Serviciul economico-financiar 22-287 Filiala Comrat (codul localităţii 298) Donceva Tatiana Andrei. director adjunct 25-520 Contabilitatea / Serviciul credite 25-689/25-473 Filiala Bălţi (codul localităţii 231) Slivca Elena Boris. director adjunct 22-060 Serviciul economico-financiar 20-194 Persoanele de contact Telefonul Filiala Glodeni (codul localităţii 249) Romandaş Ion Tudor.director 24-253 Serviciul credite 24-173 Filiala Făleşti (codul localităţii 259) Oroşan Svetlana Ion. director 24-454 Serviciul economico-financiar / 21-726/ Serviciul credite 20-730 Filiala Rezina (codul localităţii 254) Iurceac Nina Anton. director 23-030 Serviciul credite 22-932 Filiala Hînceşti (codul localităţii 269) Donică Ion Vasile. director 21-257 Serviciul economico-financiar / 22-331/22-662 Secţia operaţiuni Filiala Donduşeni (codul localităţii 251) Bacalu Petru Grigore. director 26-285/23-337 Serviciul economico-financiar / 22-281 Serviciul credite Filiala Străşeni (codul localităţii 237) Demciuc Tatiana Fiodor. director 23-965 Serviciul economico-financiar/ credite 24-931/27-846 Filiala Cantemir (codul localităţii 273) Coroi Ecaterina Grigore. director 22-985 Serviciul credite 22-994 Filiala Sîngerei (codul localităţii 262) Stanciuc Viteslav Constantin. director 23-590 Serviciul credite 22-383 12 .

Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea calităţii de client al băncii şi derularea operaţiunilor prin conturile deschise în bancă.procurarea imobilului. Tipuri de credite acordate: Destinaţia . istorie creditară pozitivă. conform unui grafic.sectorul agrar/industria alimentară.Banca Comercială „Businessbank” S. lipsa datoriilor restante în alte bănci şi faţă de Bugetul de Stat.creşterea constantă a profitului şi asigurarea integrităţii mijloacelor financiare ale acţionarilor şi clienţilor. . fondată în 1997 – este o instituţie sigură şi stabilă pe piaţa financiară din Republica Moldova. deţinerea poziţiei de lider pe piaţă. activitate pe piaţă de minimum 3 luni. Chişinău Republica Moldova Date generale: Banca comercială "BUSINESSBANK" S. plata efectuându-se direct. Avantajele creditării la BC „BUSINESSBANK” SA: rapiditate în perfectarea documentelor. conform destinaţiei. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. . . Preşedintele Băncii Comerciale „BUSINESSBANK” SA este Domnul Sergiu BRÎNZILĂ (telefon anticameră: (+373 22) 205-777).sectorul bancar. rata competitivă a dobânzii la credite acordate. În cadrul activităţii sale.gajul trebuie să fie asigurat la compania de asigurări 13 .consumul. .suma creditului se acordă prin cont de împrumut.construcţia drumurilor şi transportare Termenul: scurt– cu perioada de rambursare până la un an Rata dobînzii: 23% 25%. demonstrarea rentabilităţii înalte a vînzărilor. bilanţ contabil pozitiv. 97 MD-2012.industria/comerţul. . .construcţie şi îmbunătăţirea funciară. existenţa pieţei de desfacere. . dispunere de garanţii cu un grad înalt de lichiditate. Str.banca cu capital străin. .A.A.creditul se acordă cu condiţia prezentării de către debitor a unor garanţii (gaj. . existenţa gradului înalt de solvabilitate.integral la scadenţă Condiţii de acordare: .industria energetică şi a combustibilului. Rambursarea . . . Alexandru cel Bun nr.în rate. fidejusiune). Banca tinde spre atingerea scopului său de bază .

a fost delimitat locul aflării obiectului propus în gaj şi locul aflării acestuia după gajare. str. bunurile propuse în gaj se află in circuitul civil . Bălţi str. Chişinău. str. TVA la import în care sunt bine delimitate denumirea. Chişinău. Alexandru cel Bun 97 Telefon: (+373 22) 205-777. există documentaţia tehnică şi certificatele de calitate corespunzătoare. Date de contact: Oficiul central: mun.md Reţeaua de filiale: Denumire Reprezentanta №1 “ELAT” Reprezentanta № 2 “CENTRU” Filiala №1 “BĂLŢI” Adresa juridică: mun. Chişinău. calitatea şi cantitatea averii propuse în gaj. preţul de piaţă a fost determinat în baza unei analize detaliate a cererii la valorile analogice. Puchin. 48 Directorul Reprezentantei Rita Bostan Menzarari Maria Patrascu Anatol Telefonul de contact (+373 22) 207-428 (+373 22) 229-938 (+373 231) 6-29-66 14 .Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea şi acceptarea gajului are loc în cazul confirmării următoarelor momente: valorile propuse în gaj sunt în proprietatea debitorului gajist. bunurile propuse în gaj sunt asigurate la o societate de asigurări pentru întreaga perioadă de acţiune a creditului solicitat (în unele cazuri de risc excesiv al pierderii acestor bunuri). web: www.businessbank. adică pot fi obiect al vânzării – cumpărării. Ştefan cel Mare. str. 30 mun. în cazul propunerii în gaj a valorilor materiale de import – au fost primite documentele ce confirmă achitarea accizelor. taxelor vamale. preţul de gaj stabilit la valorile propuse acoperă suma creditului şi dobînzile aferente calculate pentru cel puţin 3 luni. Brîncuşi 3 mun.

Valoarea de gaj constituie 130% şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. Preşedintele băncii este Domnul Mihail OGORODNICOV (telefon anticameră: (+373 22) 544-377). existenţa unui gaj eligibil. La constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. Liniile de creditare: BC„Energbank” S. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive.A. 1997. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul a minimum 3 luni. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. prestarea unui spectru larg de servicii. 15 . banca a reuşit să capete reputaţia unui partener de afaceri sigur si profesionist. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante Termenul Creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 18 luni Creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 24 luni Rata dobînzii Se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţei şi situaţia financiară a solicitanţilor La momentul actual constituie 21% anual pentru creditele în lei MD şi 11% pentru creditele în dolari SUA şi EURO Rambursarea Se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor Condiţii de cordare Perceperea unui comision de pînă la 1 % (cu excepţia creditelor pentru persoanele fizice) Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a băncii. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. oferă clienţilor săi posibilitate de a beneficia de împrumuturi din cadrul liniei creditare oferite de către Banca Mondială prin intermediul Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. amplasate în 13 localităţi ale republicii. în unele cazuri se acceptă numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). Pe parcursul activităţii sale. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. lipsa angajamentelor restante. a fost creata la 16 ianuarie.A. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului.Date generale: Banca Comercială “ENERGBANK”S. iar datorită politicii echilibrate şi rezonabile în sfera managementului financiar. Tipuri de credite acordate: Destinaţia Finanţarea cheltuielilor directe. Avantajele creditării la BC„Energbank”SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 24 de filiale şi reprezentanţe. BC "ENERGBANK" SA şi-a întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară a Moldovei.

iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . depozitării.Bălţi. de turism. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor trebuie să: fie persoane fizice sau juridice care-şi desfăşoară activitate de antreprenoriat (cu excepţia mun. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. Rata dobînzii: pentru perioada 01. pentru creditele acordate din resursele liniei generale: 2 ani.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20% din capitalul social al acestei societăţi. Destinaţia împrumuturilor: investiţii în gospodăria agricolă. fermieri privaţi. echipamente. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de BC„Energbank”SA. inclusiv pentru creşterea animalelor). mijloace circulante. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. inclusiv în societăţile agroindustriale. corespundă actelor normative. comerciale. Termenul minim: 12 luni (atît pentru creditele RISP cît şi pentru cele din linia generală de credit). investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut a cetăţenilor. de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole.03. excepţia referindu-se numai la Proiectul RISP). organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică.03. de artizanat etc. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare din linia generală constituie echivalentul în lei moldoveneşti a 600 mii dolari SUA. Contribuţia proprie a beneficiarului: minimum 30% (mijloace băneşti sau nebăneşti). Valoarea maximă a împrumuturilor: suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare oferite de către proiectul RISP constituie echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de 250 mii dolari SUA. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural.Împrumuturile se oferă în cadrul liniei generale de creditare.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în valută (dolari SUA şi EURO) va constitui 10-11 % anual. Perioada de graţie: pînă la 3 luni (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. ca sursă suplimentară vor servi garanţiile personale ale debitorilor. precum şi în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. Gajul: bunuri imobile.2004 – 31.Chişinău şi mun. fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. inclusiv: antreprenori particulari..11. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. angajate în activităţile de fermier. ambalării.31 % anual (pentru resursele proiectului RISP). 16 .2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. pentru perioada 01.2004 – 31. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. Termenul maxim: pentru creditele acordate din resursele proiectului RISP: 15 ani.11. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (termenul pentru acestea fiind de 12 luni) şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni.

76-59-55. str. str. bd. Denumirea Filiala Botanica Filiala Ciocana Nouă Filiala Rîşcani Filiala Ismail Filiala Buiucani nr. Ştefan cel Mare. 4/4 or. str. 2-09-72 (252) 2-78-75.Mircea cel Bătrîn. 31 August.Biruinţei. 13. 16. fax 44-06-41 49-94-50. 2-48-00 (230) 2-15-50. 2 or. creditelor de consum pentru persoanele fizice. rata dobînzii – 21 % anual.web: www. Chişinău. 52 (263) 2-23-77. 2-78-76 (235) 27574. 27-31-04 29-54-07. Independenţei.Biruinţa. Chişinău. str. 2-60-56. 2-28-77 (247)2-37-00 (246) 2-53-83. str. condiţii de finanţare – 30 % din fonduri proprii. 17. str M. Vasile Alecsandri 78. 12. vacanţa la suma principală – pînă la 3 luni.Edineţ. comision pentru acordare – pînă la 1% (se achită la momentul obţinerii finanţării).Orhei. Chişinău. Chişinău. 2-15-48.Creditarea micului business: La acordarea creditelor întreprinderilor businessului mic se respectă următoarele condiţii: destinaţia creditului – procurarea echipamentelor de producere (cu excepţia mijloacelor de transport). 76 or. 25831 (269) 2-48-20.com Reţeaua de filiale: Nr 1. 2.1 Filiala Ocniţa Filiala Comrat nr. Bălţi. 5 or. 8. Str. 2-40-00. 2-92-28 (299) 32300. 3 mun. 202 REPUBLICA MOLDOVA m. Date de contact: Oficiul central: mun.Criuleni. overdraft. 43-09-36 54-36-09. 2-51-26 (271) 2-43-98.1 Filiala Cahul Filiala Hînceşti Filiala Soroca Filiala Leova Filiala Briceni Filiala Edineţ Filiala Criuleni Filiala Drochia Filiala Orhei Adresa CHIŞINĂU or.Viteazul. 11.Soroca. 2-10-04 (06) (248) 2-09-74. Telefoane de contact:(+373 22) 276-024. 15. Cahul. 3. bd. 10. Este pe larg practicată încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de bancă. Moscova.27321 77-78-25. creditelor de tip revolver. str. Independenţei.Decebal. bd. Str. BC„Energbank”SA acordă garanţii bancare pentru achitarea plăţilor vamale. rambursarea creditului – lunar.Ocniţa. 27-59-44.Ştefan cel Mare. 2-31-79 (298) 2-92-29. Leova.Briceni.M. str. Chişinău. gajul – echipamentele procurate din contul creditului. 29-54-06 Telefon 17 .Mahu Vasile.energbank. 20 or. 70 % din contul creditului. 16 or. 49 or. 47 or. termen maxim – 24 luni.Independenţei. 9.33 or. 2-19-84.12 or. 13 or. factoring. 3 mun. 22166. 31 August. 137 (231) 2-51-49.Comrat. str. valuta creditului – lei moldoveneşti. Chişinău. str. 76-45-62 40-82-85. 44 or. 14. 7. 18. bd. Hînceşti. 4. în rate proporţionale.Drochia. Ştefan cel Mare. suma maximă a creditului – 300 mii lei. 6. Alte informaţii utile: 1.1 Filiala Bălţi nr. 5.106 or.Kogălniceanu. 27461.Ştefan cel Mare. str.

şi prin intermediul următoarelor mijloace: telefon. rezidenţi ai Republicii Moldova şi persoanele fizice. ipotecar. Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate bunurile imobile şi mobile (în dependenţă de termenul creditării). investiţional. cursul valutar al Băncii Naţionale a Moldovei şi Băncii Comerciale “EuroCreditBank”SA. etc. Alte informaţii utile: Clienţii băncii au posibilitate de a utiliza sistemul “Telebank” .00). fax. etc. informaţii despre tarifele şi serviciile băncii. Avantajele creditării la BC„EuroCreditBank”SA: posibilitatea obţinerii creditelor pe termen lung (pînă la 5 ani).telebank. cetăţeni ai Republicii Moldova. reţeua INTERNET. de consum. care permite folosirea serviciilor bancare în orice moment.. conectarea la sistemul „Client-Bancă”. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.un sistem de deservire bancară la distanţă. rata dobînzii flexibilă (de la 9% anual în valută străină (dolari SUA şi EURO) la 18% anual în lei moldoveneşti). Preşedintele băncii este Domnul Aureliu CINCILEI.Date generale: Banca Comercială “EuroCreditBank” SA a fost fondată în 1992. accesării non-stop prin sistemul “Telebank”-WEB: www. program de lucru: 9.md. cu care banca are încheiat contract de colaborare. Persoanele juridice pot primi prin intermediul sistemului “Telebank” următoarea informaţie: soldurile conturilor. perfectarea rapidă a creditelor. scheme favorabile de rambursare a creditelor. Evaluarea preţului de piaţă a bunurilor propuse în gaj este efectuată de către o companie licenţiată. telefon mobil. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiarii potenţiali ai creditelor acordate de către BC „EuroCreditBank” SA pot fi persoane juridice. Tipuri de credite acordate: comercial. 18 .00 – 18. sistemului Interactiv de Comunicare Virtuală cu utilizarea unui aparat digital în regim de ton (telefonul: (+373 22) 500-201)). acreditiv. „EuroCreditBank” propune agenţilor micului business pachetul de servicii “Business partener” care include creditare pe un termen de pînă la 5 ani cu rata dobînzii de 15-16 % anual în lei. pachetul minim de documente necesar pentru obţinerea creditului. atitudine specială pentru fiecare client. consultaţii gratuite. Deservirea prin sistemul “Telebank” se realizeaza prin intermediul: centrului de Deservire Telefonică (telefonul: 500-200. extrasele privind dispoziţiile de plată. loc. REPO.

Date de contact: Oficiul central: str. 28. mun.md. MD 2001 Telefon: (+373 22) 50-01-01. mun. Ştefan cel Mare. Republica Moldova. MD 3102 Telefon: (231) 2-94-28.md.ecb. 50-02-22. web: www. www. Chişinau.md 19 .telebank. fax. 33. Ismail. 50-02-00. fax: 54-88-27 Filiale: Filiala “Bălţi” str. Republica Moldova. (231) 2-51-81 e-mail: info@ecb. Bălţi.

Setul documentelor necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.A. personalul calificat. existenţa unui plan de afaceri viabil (din punct de vedere economico-financiar) şi bine argumentat.întreprinderile mici şi mijlocii. oferind posibilităţi de deservire a clienţilor pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate. Tipuri de credite acordate: Credite acordate din resursele băncii Credite acordate pentru crearea locurilor noi de muncă (se acordă în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca pe lingă Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale a Republicii Moldova) . desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova. Avantajele creditării la BC„Eximbank”SA: existenţa unei reţele largi de filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. .asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermierii. . au trecut un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului şi au fost testaţi pozitiv pentru activităţi de antreprenoriat în cadrul agenţiei .producerea lactatelor şi a altor produse agricole. trasând drept obiectiv principal al activităţii sale prestarea celui mai larg spectru de servicii bancare şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora. materiale şi obiecte de inventar sau a altor necesităţi privind activitatea curentă. Credite acordate din cadrul liniei de creditare oferite de către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii prin intermediul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici întreprinderile rurale mici înregistrate pe intreg teritoriu Republicii Moldova (cu exceptia or. flexibilitatea în creditarea fiecărui client.investiţii de capital Destinaţia . existenţa liniilor de creditare speciale pentru agenţii economici din sectorul agricol şi industrial. rulaje stabile în conturile curente şi capacităţii satisfăcătoare de rambursare a împrumuturilor.Date generale: Banca Comercială "Eximbank" S.reînnoirea/plantarea viilor şi livezilor. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea contului curent la bancă. care se obligă să efectueze activităţi de antreprenoriat. Preşedintele băncii este Domnul Marcel CHIRCĂ (telefon anticameră: (+373 22) 27-25-83). a fost constituită la 29 aprilie 1994. estimată de către o companie licenţiata în domeniul dat. Chişinău şi teritoriului din stînga Nistrului) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat Beneficiarii eligibili .finanţarea stocurilor de materii prime.şomerii. acceptarea tuturor tipurilor de gaj. rate competitive a dobînzilor şi comisioane rezonabile.prelucrarea materiei prime agricole în localităţile rurale. . înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 20 . . . La momentul actual extensiunile teritoriale ale băncii reprezintă o modalitate excepţională de difuzare a serviciilor şi produselor bancare.majorarea capitalului circulant. existenţa gajului de valoare suficientă.

deschiderea centrelor de colectare a diferitor produse agricole.deschiderea centrelor de deservire a fermierilor. 6. instalaţii de lucru. respectiv: utilaje şi echipamente.finanţarea cheltuielilor de capital.menţinerea în activitate a celor angajaţi cel puţin 3 ani cu condiţia că acesta să nu încalce disciplina muncii . . .finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime. semănat. amenajări şi dotări. construcţii speciale. . bd. Date de contact: Oficiul central: or. materiale şi obiecte de inventar sau altor necesităţi privind activitatea curentă Suma maximă a împrumutului Termenul maxim se stabileşte de Comitetul de credite a băncii pînă la 24 luni se stabileşte de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pînă la 36 luni 50% din rata de bază a Băncii Naţionale a Republicii Moldova (rata REPO de cumpărare pe termen de două luni a Hîrtiilor de Valoare de Stat) lunar 6-12 luni în dependenţă de scopul folosirii creditului conform graficului stabilit de bancă şi de client 20-40% în dependenţă de scopul folosirii creditului .deschiderea atelierelor pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole (inclusiv. .prestarea serviciilor de depozitare şi păstrare a roadei.). riscurile aferente. creşterea legumelor în sere. 8.înfiinţarea magazinelor agricole. fără ponderea capitalului de stat. .numărul mediu de salariaţi nu mai mare de 50 persoane. Ştefan cel Mare şi Sfînt.5 % . . valuta si termenul utilizării creditului lunar se stabileşte de Comitetul de credite a băncii conform graficului stabilit de bancă şi de client după caz Condiţii suplimentare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Valoarea bunurilor propuse în gaj estimată de o companie licenţiată şi acceptată de bancă trebuie să depăşească suma creditului şi dobînzilor calculate pe un termen de 6 luni cu cel puţin 30%. Chişinău. livezilor pînă la 60 luni) semestrial nu mai puţin de 10 % din valoarea totală a împrumutului .asumarea angajamentul de către debitor de a antrena (în proporţie de cel puţin 50 la sută) la locurile de muncă nou create persoane din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. .deschiderea camerelor frigorifice.alte tipuri de activităţi pînă la 30 mii dolari SUA (în cazuri excepţionale pînă la 100 mii dolari SUA (sau echivalentul în lei) pînă la 180 luni (în cazul reînoirii/ plantării viilor. mijloace de transport.2 % la împrumuturile în lei. www.prestarea serviciilor mecanizate agricole (arat. construcţii.com 21 . . Telefon: (+3732 22) 27-25-83. . şi a. .. fără ponderea capitalului de stat. livezilor) flotantă (la momentul actual: 16.suma anuală a vînzărilor nete pînă la 10 mln lei moldoveneşti Rata dobînzii Achitarea dobînzii Perioada de graţie Rambursarea Contribuţia proprie Se stabileşte de către Comitetul de Credite al băncii in dependenta de proiectul finanţat.eximbank.producerea seminţelor şi a răsadului. . .totalmente capital privat. alte facilităţi rurale). .totalmente capital privat.la împrumuturile în dolari SUA) semestrial pînă la 24 luni (pentru reînnoirea/plantarea viilor. calculatoare şi altele.

Ungheni. 5 Filiala Nr. Comrat. 2 or. str.Reţeaua de filiale si reprezentanţe: Filiala Filiala Nr. 148 ”A” Telefon de contact (0298) 2-44-76 (0236) 2-20-98 (022) 43-82-24 (0243) 2-18-15 (0235) 3-21-50 (022) 23-20-62 (022) 50-51-14 (0230) 3-06-22 (022) 27-53-25 (0299) 2-84-53 (0269) 2-58-69 22 . Hîncu. 16 or. Soroca. Renaşterii. 16 or. Decebal. 8 Filiala Nr. Mihail Kogălnicianu. 4 Filiala Nr. Vasile Alecsandri. str. str. Chişinău. str. 6 Filiala Nr. Orhei. Ştefan cel Mare. 76 or. str. str. Chişinău. Alecu Russo. 139 or. str. Chişinău. 7 Filiala Nr. Scrisului Latin. str. Pobeda. bd. or. 4. Căuşeni. 9 Reprezentanţa nr.13 or.31 august. Cahul. 3 Filiala Nr. 15 „A”. str. 1 Filiala Nr. Decebal.16 Adresa juridică or.Hincesti. 46 or. M. or. Chişinău. 2 Filiala Nr.15 Reprezentanţa nr. 1 or. bd.

investiţii. .Date generale: Banca de Finanţe şi Comerţ S.investirea mijloacelor proprii în afacerea. fiind respectat coraportul de 2:1 între preţul de piaţă a gajului şi suma creditului.completarea mijloacelor circulante. (telefon anticameră: (373 22) 22-74-35). deservire bună a datoriei. . . . 23 . Preşedintele băncii este Domnul Victor HVOROSTOVSCHI. cît şi persoanelor străine.consum Termenul individual pentru fiecare client în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Rata dobînzii 21-24% anual pentru creditele acordate în lei şi 11-14 % anual pentru creditele acordate în valută (dolari SUA şi EURO) Rambursarea de regulă lunară sau în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Condiţii de acordare . ce cuprinde toate sectoarele de bază ale economiei Moldovei. pentru realizarea căreia este solicitat creditul. reputaţie de afaceri. (FinComBank) a fost fondată în iulie 1993 şi este actualmente una din băncile comerciale universale de avangardă din Republica Moldova care oferă un spectru larg de servicii bancare corporative şi investiţionale atît cetăţenilor locali.existenta sau deschiderea conturilor bancare la bancă. . Avantajele creditării la BC „FinComBank” SA: examinarea operativă a cererilor de acordare a creditelor. atitudine individuală faţă de fiecare client în parte. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: stare economico-financiară bună. nivel stabil de încasări băneşti în conturile bancare. oferirea unui spectru larg al serviciilor bancare.prezentarea la bancă a contractelor sau a altor documente legate de valorificarea proiectului de creditare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către firmele de evaluare aflate în relaţii de colaborare (contractuale) cu banca. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.prezentarea garanţiilor în forma acceptată de bancă în scopul asigurării rambursării creditului. Banca se bucură de o clientelă vastă. şi dispune de o experienţă bogată de muncă cu partenerii străini şi de un potenţial considerabil de export. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): Scopul .A.

Linia de credit oferită de către Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (IDA) prin intermediul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă. Termenul maxim 3 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie în fiecare caz în mod individual Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 24 . Linia de credit oferită de către Banca Mondială prin intermediul Primului proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat Beneficiarii eligibili întreprinderile private înregistrate în Republica Moldova. Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 3. prelucrarea materiei-prime agricole. cu excepţia celor din sectorul militar şi cultivării tutunului Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 2 500 000 dolari SUA (întreprinderilor mici şi mijlocii – nu mai mult de 100 000 dolari SUA) Rata dobînzii se stabileşte în baza concursului.2 % anual în lei şi 8. iar în cadrul liniei speciale – pînă la 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 17.5 % anual în valută Termenul maxim 5 ani. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 16.5 % anual în lei şi 9 % anual în valută Termenul maxim 7 ani Termenul minim 2 ani Perioada de graţie nu mai mult de 2 ani.Liniile de creditare: 1. pentru finanţarea creşterii plantaţiilor multianuale – 15 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie pînă la 24 luni Rambursarea conform graficului stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului nu mai puţin de 10 % din costul proiectului Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 2. Linia de creditare oferită de către Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici prin intermediul Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă Destinaţia împrumutului prelucrarea materiei prime agricole. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 250 000 dolari SUA – în cadrul liniei generale.

73. Chişinău. 26. Pobeda. Chisinău Bd. or. Naţională. Comrat Str. Chisinău Prospectul Rebublicii. 20A. 31 August. Orhei Bd. 20. 31. Puşkin. mun. 46. or.fincombank. 10 mun. Floreşti Str. 74. mun.Date de contact: Oficiul central: str. or. Puşkin 26. Independenţei. mun. Cahul Str. M. Independenţei. Eminescu. Ion Creangă. or. or. www. 13. Chisinău Str. Bălţi Str. mun. Dacia. Ştefan cel Mare. 25. Chisinău Str. Ungheni Str. mun.: 22 74 35.com Reţeaua de filiale: Telefon Filiala Adresa juridică Conducătorul Telefon anticameră 22-74-35 34-67-15 56-01-41 (231) 6-29-68 (235) 2-74-36 44-42-95 59-24-01 (299) 2-08-16 (256) 2-11-02 (250) 2-57-67 (236) 2-39-96 (298) 2-60-71 (246) 2-27-93 secţie relaţii cu clientelă Filiala №1 Filiala №2 Filiala №3 Filiala №4 Filiala №5 Filiala №6 Filiala №7 Filiala №8 Filiala №9 Filiala №10 Filiala №11 Filiala №12 Filiala №15 Str. or. Chisinău Str. Moscovei. Rîşcani Str. tel. mun. oficiul 13 or. Mircea cel Bătrîn.9. Edineţ Şevcenco Ala Anatol Baxan Iulia Dumitru Ţepordei Maria Ion Rudenco Larisa Vasile Zaporojan Veronica Boris Ernu Zinaida Andrei Nicolaevschi Eugenia Gheorghe Creţu Nina Petru Romandaş Aliona Gheorghe Todorova Valentina Petru Grosu Minodora Grigore 2-60-73 2-26-51 2-57-63 2-05-44 77-66-63 6-29-69 2-77-32 44-47-72 59-24-04 3-30-00 2-46-40 Tabîrţa Alla Pantelei Ţîpliov Serhgei Vladimir 22-25-48 34-69-11 25 . 1. 27.

-starea financiară satisfăcătoare a clientului. banca a reuşit să se afirme pe piaţa financiară autohtonă în calitate de o instituţie financiară multifuncţională şi cu profitabilitate stabilă creîndu-şi. totodată. posibilitatea de a achita dobânda pentru utilizarea creditului pe parcursul a primelor 10 zile a fiecărei luni calendaristice.2001 str.A. starea financiară satisfăcătoare a clientului. 2. partener de afaceri fidel şi o companie atractivă pentru investitori. lipsa necesităţii de prezentare a unui act costisitor de evaluare a patrimoniului emis de către un expert independent (în cazul în care suma creditului nu depăşeşte 500 000 lei). lipsa penalităţii pentru suma creditului rămasă pînă la disbursarea sumei totale a creditului (în cazul în care clientul nu doreşte disbursarea sumei totale a creditului) . o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. acţionari. istoria creditară pozitivă. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: existenţa capacităţii de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit).capacitatea de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). 3. a fost fondată ca societate pe acţiuni la 8 august 1994 în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 34. Destinaţia creditelor Completarea mijloacelor circulante Achitarea pe contractele de import Procurarea imobilului Construcţia Termenul 1-2 ani 27% anual + comision pentru eliberarea creditului (de la 1% până la 2% din suma eliberată) conform graficului de plăţi sau la scadenţa creditului Rata dobînzii Rambursarea Condiţii de acordare . 4. Tipuri de credite acordate: Nr 1. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. 77 din 08. Chişinău. din momentul înaintării acesteia. Sciusev nr.08.1994 reînregistrată la nr. Preşedintele băncii este Domnul Ivan CHIRPALOV (telefon anticameră:(+373 22) 27-43-86). -argumentarea tehnico-economică realizabilă 1-2 ani 1-2 ani 1-2 ani Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: La evaluarea gajului se iau în consideraţie lichiditatea gajului. Moldova 2001 telefon (+373 22) 27-43-86 fax: (+373 22) 54-05-10 Date generale: Banca Comercială “Investprivatbank” S.INVESTPRIVATBANK S. -istoria creditară pozitivă. perisabilitatea şi valoarea pe piaţă a acestuia. Pînă în prezent.A. Avantajele creditării la BC ”Investprivatbank”SA: lipsa penalităţii pentru achitarea înainte de termen a creditului.08. clienţi si proprii angajaţi. 102109622 din 03. 26 . răspunsul la cererea privind eliberarea creditului se acordă în timp de 2 zile bancare. Banca Comercială autorizaţia BNM nr.

str.persoane juridice . 5. 10. Sciusev. bd. or.1 7. 11. e-mail: ipb@ipb.persoane fizice Rata procentuală la credit expirat Rata procentuală la dobînda expirată Date de contact: Oficiul central: str. Ştefan cel Mare şi Sfânt.Tarifele la credite şi garanţii eliberate: Nr. Kiev. gratis gratis Rata procentuală la credit +50 puncte Rata procentuală la credit +50 puncte 27 . 7.3 7. 3 Adresa juridică mun. fax: (+373 22) 54-05-10.2% 40 USD 50 USD min 0.ipb. 0.8 8.md Tariful 200 lei 200 lei pînă la 2% 1% din soldul creditului pentru fiecare 3 luni.ipb. 3.persoane fizice Comision pentru eliberarea creditului Comision pentru prorogarea dosarului de credit Comision pentru deschiderea liniei de credit Perfectarea contractului de gaj Servicii de consultanţă financiară Emiterea garanţiei bancare Comision pentru perfectarea garanţiei Pre avizare Avizare Amendament Primirea. Chişinău. 134 mun. MD-2001 Telefon: (+373 22) 27-43-86. 16/1 Telefon tel.md Reţeaua de filiale: Filiale Filiala nr.2 7.5 7. 4. 34. 2 Filiala nr. 6.4% din soldul p-u o lună pînă la 3% 200 lei Conform contractului Tariful minim 500 MDL 3%-10% anual din suma garanţiei 200 MDL 30 USD 50 USD min 0.4 7. 71-62-89 tel. Republica Moldova.25% 50 USD conform tarifelor telefonice 300 MDL 2. 22-70-10 tel. I Creangă. Chişinău.ipb. 7. controlul şi expedierea documentelor Plata Anularea garanţiei Cheltuieli de comunicare telefon/fax Prezentarea rapoartelor contabile trimestriale de către debitori cu intîrziere Examinarea cererii de acordare a creditului . Denumirea serviciului Perfectarea dosarului de credit .md www. Chişinău. 70 mun.15% 50 USD min 0.6 7. 1 Filiala nr. str.md www.persoane juridice .7 7. 43-80-51 pagina web www. 1. Chişinău. 9.

bazîndu-se pe metodica internaţională şi standardele aplicate la creditarea business-ului mic si mijlociu. finanţarea investiţiilor persoanele juridice şi fizice lei moldoveneşti.60 luni în rate conform graficului stabilit in dependenta de fluxul mijloacelor băneşti a companiei vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” posibilitatea de a beneficia de perioade de gratie la rambursarea creditului pînă la 6 . situaţia financiar-economică a companiei (a grupei de companii) este satisfăcătoare. posedă experienţa de succes în business de numai puţin de 6 luni. cont de corespondenta 35210749 la Centrul de decontări al Băncii Naţionale a Moldovei Tel. str.Republica Moldova. fax 54-19-74 Date generale: Banca Comercială pe Acţiuni "Mobiasbancă" S. dolari SUA.pentru finanţarea mijloacelor circulante – 18 luni. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate: Gama de servicii oferită de către banca comercială „Mobiasbancă” în domeniul creditării cuprinde următoarele tipuri de produse creditare de bază: credite clasice Credite clasice: Destinaţia creditului Beneficiarii eligibili Valuta Dobînda Termenul Rambursarea Garanţii Avantaje linii de credit credite overdraft finanţarea mijloacelor circulante. a fost înfiinţată la 4 iunie 1990 şi este astăzi o instituţie financiară de tip universal ce oferă o gama completă de servicii atît persoanelor juridice cît şi celor fizice. dolari SUA. banca realizează propriul program de susţinere a activităţii de antreprenoriat şi efectuează creditarea aplicînd un sistem flexibil de rate ale dobînzilor.pentru credite investiţionale . MD-2012. participă cu mijloace proprii în finanţarea proiectului creditat cu cel puţin 30% din suma totală a proiectului.Chişinău. banca comercială „Mobiasbancă” acordă credite numai companiilor care corespund următoarelor criterii: sunt persoane juridice înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare.A. or. EURO 28 . EURO se calculă la suma creditului efectiv eliberată . lichiditate şi posibilitate de monitorizare.Stefan cel Mare 81A Cod 280101749. Totodată. banca gestionează creditele din liniile de credit ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). . Astfel.(+373 22) 54-19-74). În prezent direcţia prioritară de activitate a băncii constituie creditarea. Preşedintele Consiliului de Administraţie este Domnul Nicolae DORIN (tel. oferă garanţii de rambursare a creditului satisfăcătoare pentru bancă după volum. componenţa. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Deoarece activitatea de creditare este însoţită de riscuri semnificative.54-19-74. precum şi structurilor financiare străine. 54-19-71.12 luni Linia de credit: Destinaţia creditului finanţarea mijloacelor circulante Beneficiarii eligibili persoanele juridice şi fizice Valuta lei moldoveneşt.

Este de menţionat că. valori mobiliare. suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. . . Dobînda În calitate de asigurare suplimentară pot fi prezentate garanţii ale persoanelor terţe. 29 .economie de mijloace – dobînda se plăteşte doar pentru sumele real utilizate. cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” Avantaje . mijloace de transport.presupune economisirea plăţilor aferente dobînzii. Rambursarea în orice timp convenabil pentru client cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii cesiunea încasărilor băneşti în favoarea băncii Avantaje . folosirii repetate a resursele creditare într-un număr nelimitat de ori * cu conditia de a nu depasi limita de creditare stabilită Credite Overdraft Destinaţia creditului acoperirea deficitului temporar de mijloace băneşti din contul curent şi susţinerea operativă a solvabilităţii clientului (în cazul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul curent pentru efectuarea dispoziţiilor de plată depuse. capacitatea împrumutatului de a asigura lichiditate înaltă (posibilitatea transformării condiţii de păstrare a obiectului gajului pe rapide a gajului în mijloace băneşti). Evaluarea gajurilor se efectuează prin aplicarea scontului asupra valorii de piaţă a acestora. starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă). dolari SUA. .flexibilitatea absoluta.economie de timp – trecere prin procedura de aprobare a overdraftului şi semnarea contractelor doar o singură data pînă la încheierea contractului. mijloace băneşti. In continuare overdraftul lucrează în regim automat fără necesitatea de a contacta banca de fiecare dată cînd apare nevoia de bani. obligaţiunilor pe credit. . obiectului gajului. corespunderea criteriilor de calificare pe suficienţa valorii gajului pentru rambursarea întreg termen de creditare. asigurarea propusa trebuie să acopere suma creditului şi a dobînzii aferente şi să corespundă următoarelor criterii de calificare: lipsa reclamaţiilor din partea altor creditori deţinerea drepturilor de proprietate asupra asupra obiectului gajului. . rambursării banilor primiţi. EURO Dobînda se calculează pe suma efectiv utilizată Termen maximum 12 luni. stocuri de mărfuri şi materiale. care se determina de către agenţiile de evaluare independente.se calculează doar pe suma efectiv utilizată din linia de credit.nu este necesară existenţa gajului (drept garanţie servesc rulajele de pe cont. ce dispun de mijloace sau de surse stabile de mijloace. .este un mijloc eficient de optimizare a fluxurilor băneşti ale întreprinderii. Pentru sumele nesolicitate se va calcula doar un comision minim de rezervare (angajament) Termen pînă la 18 luni Rambursarea în orice timp. utilaje şi echipamente. parcursul termenului de creditare şi accesul lipsa influenţei esenţiale a fluctuatei preturilor şi a cererii asupra obiectului asigurării.oferă posibilitatea obţinerii în orice moment* (parţial sau în totalitate) a surselor din cadrul liniei de credit. contul va fi alimentat în regim automat cu suma necesară pentru a efectua transferul) Beneficiarii clienţii cu rulaje lunare stabile şi reputaţia financiară bună Limita creditului nu mai mult de 25% din suma încasărilor lunare în contul de decontare Valuta lei moldoveneşti.setul minim de documente necesar pentru examinarea cererii de primire a overdraftului Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj BC„Mobiasbancă” SA acceptă următoarele: bunuri imobile. altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv datoria debitoare). convenabil pentru client. în acelaşi timp fiecare tranşă primită a overdraftului trebuie să fie rambursată în termen de 25 zile din momentul acordării. băncii pentru verificare şi evaluare ulterioară.

finanţarea capitalului circulant în vederea măririi capacităţii de producţie sau pentru întreprinderile nou-create pe baza proiectelor concrete sau a programelor investiţionale. . întreprinderile micului business sau gospodăriile agricole din Republica Moldova a căror total active (fără includerea de pămînt şi clădiri) nu depăşeşte suma echivalenta în Lei moldoveneşti de $250.Liniile de creditare şi programe speciale pentru creditarea businessului mic şi mijlociu: Program de Facilitare a Comerţului (Trade Facilitation Program) susţinut de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) susţinerea operaţiunilor de import/export ale întreprinderilor mici şi mijlocii private din Republica Moldova Destinaţia Linia de Credit a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Program de garantare a împrumuturilor susţinut de către USAID . . modernizării şi diversificării capacităţilor de producţie.finanţarea activităţii de export şi pre-export la întreprinderile industriale care produc marfa de export şi încasează venituri în valută orice tip de activitate (cu excepţia celor enumerate în compartimentul „Restricţii la beneficiere” /rîndul 3 a tabelului în cauză/) Beneficiarii eligibili - întreprinderile mici şi mijlocii întreprinderile mici şi mijlocii microîntreprinderi din Republica Moldova a căror număr total de angajaţi permanenţi nu depăşeşte zece persoane.finanţarea proiectelor concrete sau programelor investiţionale în scopul creării.000 dolari SUA 30 .

orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice - producerea armelor.echipament. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. aprovizionări pentru întreprinderi ce practica activităţi cu jocuri de noroc sau orice hoteluri.daca debitorii calificaţi au venituri preponderent în dolari SUA. împrumuturile pot fi acordate în dolari SUA. conform condiţiilor actuale de piaţă - Rata dobînzii Termenul Perioada de graţie negociabilă.- producerea armelor. . promovarea si utilizarea tutunului echivalentul în Lei moldoveneşti a următoarelor sume – (1) $ 5. investiţii in hîrtii de valoare pe termen scurt. cazinouri sau spatii de acomodare in care sunt amplasate sau se planifică amplasarea activităţilor cu jocuri de noroc. EURO. . . rambursarea sau răscumpărarea unui împrumut deja existent. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. . investiţii in hârtii de valoare pe termen scurt. . . sau lei moldoveneşti negociabilă.dacă debitorii calificaţi au venituri preponderent în lei moldoveneşti.activităţi ce contribuie la producerea. activitatea speculativa de investiţii.000 Dolari SUA pentru fiecare micro-intreprindere. conform condiţiilor actuale de piaţă pînă la 5 ani pînă la 12 luni 31 .utilaj pentru jocuri de noroc. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice Restricţii la beneficiere Suma creditului pîna la 300 000 USD pîna la 250 000 USD Valuta dolari SUA sau altă valută liber convertibilă dolari SUA refinanţarea. conform condiţiilor actuale de piaţă pîna la un an pînă la 6 luni negociabilă. activitatea speculativa de investiţii. . cercetări sau/şi servicii legate de sterilizare involuntară sau efectuarea avorturilor ca metoda de planificare a familiei.bunurilor sau serviciilor care urmează a fi utilizate cu precădere pentru a satisface nevoi militare sau pentru a susţine activitatea politiei sau alte activităţi ale organelor de drept. jocuri de noroc. si (2) $ 150. împrumuturile vor fi acordate în lei moldoveneşti.activităţi ce înrăutăţesc considerabil starea parcurilor naţionale sau a unor zone similare aflate sub protecţie sau introduc animale sau plante exotice in astfel de zone. jocuri de noroc.000 Dolari SUA pentru fiecare întreprindere mică sau gospodărie agricolă .finanţarea pesticidelor sau echipamentelor de exploatare forestieră.

md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Nr. Chişinău. MD-2068 str. MD-3606 str. MD-6501 bd. 7 „Renastere” Filiala Nr. 8 „Ungheni” Filiala Nr. mun. Republicii 20/16. 2 „ICAM” Filiala Nr. Ştefan cel Mare şi Sfînt. Ungheni. Tighina 65. mun. Renaşterii 11. Concilierii Naţionale 2.Date de contact: Oficiul central: Bd. MD-2044 bd. Chişinău. MD-2001 bd. mun. mun. 10 „Cahul” Filiala Nr. Chişinău. Chişinău. mun. or. Chişinău. or. Chişinău Telefon: serviciul informaţie (+373 22) 27-92-69. 6 „Aneni” Filiala Nr. MD-2005 str. web: www. mun. mun. Alexandru cel Bun 5. MD-3909 str. Mircea cel Bătrîn 2. 11 „Bălti” Adresa juridică bd. Chişinău. mun. 81-a. Barbu Lăutaru 26. Ştefan cel Mare şi Sfînt 196. Anenii Noi. Chişinău. mun. Bălţi. Cahul. 9 „Centru” Filiala Nr.mobiasbanca. Ştefan cel Mare şi Sfint 81a. 5 „Riscani” Filiala Nr. 4 „Dacia” Filiala Nr. MD-3112 Directorul filialei Alexandru Radu Olga Pasinschi Tatiana Birlanean Angela Vasilita Oleg Visnevschii Sergiu Bulibas Anatol Colta Galina Raileanu Ion Turcan Natalia Chiciuc Telefon anticameră (373 22) 54-50-11 (373 22) 29-52-33 (373 22) 27-04-76 (373 22) 45-07-89 (373 22) 55-15-63 (373 22) 43-99-10 (373 265) 2-21-72 (373 22) 22-49-19 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 Expert creditar (373 22) 29-52-34 (373 22) 27-92-65 (373 22) 47-33-09 (373 22) 57-13-34 (373 22) 44-31-18 (373 265) 2-21-74 (373 22) 22-49-18 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 32 . MD-2060 bd. Moscovei 2. 1 „Stejaur” Filiala Nr. MD-2012 bd. Dacia 27. or. 3 „Ciocana” Filiala Nr. MD-2004 str.

Date generale: Banca comercială pentru industrie şi construcţii – B. Avantajele creditării la BC „MOLDINDCONBANK” S. Liniile de creditare În cadrul Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” au fost deschise liniile de creditare din cadrul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale. implementarea continuă a tehnologiilor performante.A.A. consultanţa în sfera investiţiilor. "MOLDINDCONBANK" S. banca a fost transformată într-o bancă comercială pe acţiuni pentru industrie şi construcţii – B. o atenţie deosebită fiind acordată dezvoltării bussinesului mic şi mijlociu. După destrămarea URSS. de dezvoltare sau reabilitare. prin decizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991.000 USD Termen pînă la 3 ani 6 luni Beneficiarii eligibili Întreprinderile mici şi mijlocii Pentru proiecte noi.: universalitatea . servicii bancare electronice. Banca are o reţea de filiale ramificată pe tot teritoriul ţării care se extinde în continuu şi oferă posibilitatea clienţilor săi să beneficieze de condiţii avantajoase de creditare.prestarea clienţilor săi unui spectru larg de servicii. Linia de credit oferită de către Directoratul Liniei de Credit în cadrul Primului Proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova.C. deservirea complexa in orice oficiu al băncii. "MOLDINDCONBANK" S. Conducătorul Băncii este Domnul Victor CIBOTARU (telefon anticameră: (+373 22) 57-67-33). Linia de Credit oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) Suma maximă 500. emiterea cambiilor bancare. condiţiile de eligibilitate pentru beneficiere din resursele nominalizate fiind următoarele: 1. completarea capitalului circulant 33 . În prezent ea este o instituţie financiară universală. de transport şi telecomunicaţii.C. ulterior reorganizată în Banca republicană moldovenească a Promstroibank-ului din URSS sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale şi locative. transferuri băneşti rapide. susţinut financiar de Banca Mondială Termen Pînă la 3 ani. care are posibilitatea de a presta toate tipurile de servicii bancare moderne pentru persoane fizice şi juridice.A. din contul resurselor de recreditare Beneficiarii eligibili Întreprinderi private (mai mult de 50% capital privat) 2. emiterea şi deservirea cardurilor şi cecurilor. servicii de brokeraj. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filiala a Stroibankului din URSS. cum ar fi: deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. a întreprinderilor complexului energetic. acceptarea unui larg spectru de depozite şi păstrarea valorilor în safeuri individuale.

000 USD. Linia de credit oferită de către Proiectul de Finanţare Agricolă.70. echivalentul în lei .420. producţie sau comercializare agricolă. împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pe un termen pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani. suma maximă.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite).000 MDL.250. de prelucrare. Chişinău) 5.a) împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pînă la un termen de 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani Beneficiarii eligibili îtreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol (cu excepţia mun. corelată cu rata medie a inflaţiei Linia de credit oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii Scopul proiecte noi.000 USD (în cazuri excepţionale. Beneficiarii eligibili Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor. ş.întreprinderi cu mai mulţi proprietari 30. corelată cu rata medie a inflaţiei Condiţii suplimentare eliberarea creditelor are următoarea proporţie: 75%. întreprinderi cu un singur proprietar . de dezvoltare sau reabilitare. Linia de credit oferită de către Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale. echivalentul în lei . Bălţi) Suma maximă Linia specială .5. completarea capitalului circulant Suma maximă 500. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. înregistrate sub orice formă juridică. linia generală .000 USD) Contribuţia beneficiarului minimum 10% din costul total al investiţiei Termen pînă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii redusă. susţinut financiar de Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie. linia generală .000 USD. livezi.000 USD Termen pînă la 3 ani 34 .a). Suma maximă 30. Chişinău şi mun. livezi. susţinut financiar de Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie.minimum 20% din costul subproiectului Termen pnă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii rdusă.100. angajate în activitate de fermier. ş.000 USD Contribuţia beneficiarului Linia specială – minimum 10% din costul sub-proiectului. 25%capital circulant 4.3.investiţii.

Termenul creditului este de până la 2 ani şi se acordă în monedă naţională.).întreprinderi cu mai mulţi proprietari – 30. Credite lombard Creditele lombard reprezintă credite de consum oferite persoanelor fizice care presupun amanetarea articolelor de juvaierie: metalelor şi pietrelor preţioase. „MOLDINDCONBANK” S.capital circulant Proiectul de Finanţare Agricolă a FIDA (Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă) Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol (excepţie mun. ş.000 USD. Copia integrală a cărţii de muncă (vizată de persoana autorizată şi ştampilată).000 MDL. precum şi altor obiecte de valoare.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite. Credite cambiale Scop: achitarea cu furnizorii de resurse şi mărfuri Termen: scurt (1-12 luni) Modalitatea: prin eliberarea cambiei Credite documentare Garanţii bancare Scop: • operaţiuni comerciale interne şi de import-export • participarea la tendere pentru achiziţii publice şi la privatizare • amânarea plăţii TVA la vamă • garantarea plăţii avansului • garantarea unui credit • garanţii de bună execuţie ş. Credite "pentru management" Este un produs nou pentru persoane fizice . Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. Rambursările lunare (credit + dobândă) să nu depăşească 50% din salariul lunar al solicitantului.manageri şi specialişti de vârf ai întreprinderilor mari care sânt clienţi ai băncii şi au vânzări nete medii lunare mai mari de 1 000 000 MDL şi înregistrează profit. 2.000 USD (în cazuri excepţionale suma maximă – 100. prime. credit revolving Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (IDA) Beneficiari: persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor. 35 . facilitate de overdraft Set redus de documente Scop: acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi Termen: foarte scurt (pînă la 1 lună) Rambursarea: pe măsura intrărilor în cont. care se acordă pentru necesităţi personale neindicându-se destinaţia. linie de credit Credite pentru capital circulant Scop: finanţarea capitalului circulant Termen: scurt şi mediu (1 – 18 luni) Forma de eliberare: credit. Persoana poate să-l utilizeze pentru orice scop ce nu contravine legislaţiei în vigoare. precum şi persoanelor fizice sunt: Întreprinderile mici şi mijlocii Credite investiţionale Scop: proiecte investiţionale Termen: de la 18 luni Forma de eliberare: credit. Cerere de credit. Să aibă viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova. cu posibilitatea prolongării ulterioare Persoane fizice Credite investiţionale Scop: procurarea. Perioada max. Credite de trezorerie Este un produs nou pentru persoane fizice. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale.RISP pina la 15 ani (graţie pînă la 3 ani) . 3.min. etc. 12 luni. Cerinţe faţă de solicitant Să fie cetăţean al Republicii Moldova. 25% . Rambursarea se efectuează lunar în rate egale.min. de prelucrare. Chişinău şi mun.IFAD pina la 15 ani (graţie pînă la 5 ani) Overdraft . etc. 4. impozitelor şi accizelor necesare pentru achitare la înregistrarea automobilului. constituind 100 000 MDL.C.a): .000 USD Contribuţia beneficiarului: linia specială . se acordă doar pentru procurarea automobilelor noi de la distribuitorii oficiali din ţară. întreprinderilor mici şi mijlocii. Buletin de identitate (original + copie). Documente necesare 1. Creditele nu au destinaţie concretă şi se acordă pentru finanţarea necesităţilor personale suma max. echivalentul in lei 420. Chişinău) Suma maximă: 30.250. echivalentul in lei 70. repararea imobilului. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. Chitanţe de plată la zi a serviciilor comunale.A. Linia de credit overdraft pe conturile de card salarial se acordă doar deţinătorilor de carduri salariale Cirrus/Maestro eliberate de bancă în bază de contract cu deţinătorul. Vechimea la locul de muncă actual – minim 1 an (pentru creditul „pentru management şi de trezorerie).000 USD) Contribuţia beneficiarului: min. producţie sau comercializare agricolă. Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Acreditive documentare Scop: procurări din import Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Garanţii şi acreditive documentare confirmate de BERD Scop: operaţiuni comerciale de import-export Termen: până la 12 luni. 6. Asigurare la creditul dat serveşte automobilul procurat din contul creditului cu asigurarea „Casco” în favoarea băncii sau alt gaj lichid (imobil).Principalele categorii de produse oferite de către B. Beneficiarul trebuie să-şi deschidă cont de card la bancă.000 USD. linia generală . Scrisoare de garanţie emisă de întreprindere în favoarea Băncii (pentru creditul „pentru management). Copie a actului de proprietate (conform adresei din BI). de rambursare este de 12 luni. angajate în activitate de fermier. Termenul pentru care se acordă creditul este de max. corelată cu rata medie a inflaţiei *În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţa de vie. Termen: de la 18 luni Forma de eliberare:credit. Modalitatea de acordare a creditului la dorinţa clientului: direct sau prin transferarea creditului la contul de card emis de către bancă solicitantului. 10% din costul total al investiţiei Termen: până la 5 ani (graţie pînă la 2 ani)* Rata dobânzii: redusă.a. 10% din costul sub-proiectului. Solicitantul trebuie să dispună de mijloace proprii în suma adecvată pentru achitarea taxelor vamale. corelată cu rata medie a inflaţiei Eliberarea creditelor vor avea urmatoarea proportie: 75% investitii. întreprinderi cu un singur proprietar – 5. linie de credit Overdraft pe card de debit Creditele overdraft pe cont de card salarial reprezintă credite de consum care se acordă clienţilor pentru necesităţi primordiale de consum şi acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp. 20% din costul sub-proiectului Termen: până la 5 ani* Rata dobînzii: redusă. Credite pentru procurarea automobilelor Creditele pentru procurarea automobilelor sunt credite investiţionale de consum care se acordă persoanelor fizice. Suma creditului constituie 70 % din valoarea automobilului. Termenul de valabilitate a contractului de credit este de 12 luni. livezile. linia generală . Rambursarea se efectuează în mod automat în momentul intrării sumelor în cont (salariu. înregistrate sub orice formă juridică. Bălţi) Suma maximă: linia specială . Creditele se acordă cu termen de până la o lună şi pot fi rambursate integral sau în rate. punerii la evidenţă şi perfectării documentelor ceconfirmă dreprul de proprietate asupra automobilului. Aceste credite se acordă fără gaj şi fără giranţi până la suma maximă de 5 000 MDL. 5. Certificat privind salariul lunar.

23507 (373 247) 24963. Moscovei. str. Soroca .30-15. or. duminică 8. Mateevici. 76-A 2068.00 zile de odihnă: sâmbătă. 24839 (373 250) 23206. Ştefan cel Mare. Independenţei. duminică. or.00 fără pauză.30 pauză:13. str. str.00. 22690 (373 263) 22487. casa-8.30.00-15. 22637 (373 254) 22659.17. duminică 8.14.00–17.00-13. duminică 8.00 .00 pauză 13. 20A 3501. 23780 (373 253) 24177.00 fără pauză. or.00. duminică 8. 10 4300. or.30-16. Armenească 38. or. 14/1 2001.00 . 2Ŕ 7400. zile de odihnă: sâmbătă. zile de odihnă: sâmbătă. duminică 8.17.00 8. 38A 5400.00-14. zile de odihnă: sâmbătă.14. 27527 (373 274) 25556. pauză: 12. Chişinău.00 zile de odihnă: sâmbătă.30 . Mihalcea Hîncu. 25676 GIURGIULEŞTI HÎNCEŞTI BRICENI FLOREŞTI CĂUŞENI UNGHENI TARACLIA Valentina Bostan Toader Mereacre Elena Gonciariuc Ghenadie Nour Nicolae Platon Maria Rusu Dumitru Siumbeli 5318.00 fără pauză zile de odihnă: sâmbata. mun. mun.00 . 31 August. or. Bălţi. mun. M.00 sâmbătă: 8.00 fără pauză. fără pauză. Căuşeni.30-16.14.30-15. zile de odihnă: sâmbătă.17.00. zi de odihnă: duminică 8.17.00 –16.00 pauză 13. 59 3401. Chişinău.Vasile Lupu.36 5000.00 .14. str.30 .00 pauză 13.00 pauză 13.00 .14. 8 3700.00 fără pauză sâmbata 9. or.30 . str.00 . 30 4601. mun.moldindconbank.17.30 – 16. fax.125 4701. str.00. zile de odihna: sâmbătă. web: www. 22656 (373 251) 23790 (373 246) 22690 (373 230) 23606 (373 237) 22364.00. or. str. 27August. zile de odihnă: sâmbătă. 123 A 2043.Date de contact: Oficiul central: str.00. duminică 8. 20242 (373 243) 24595.00 pauză 13. fără pauză zile de odihnă: sâmbătă.00 . str. (373 22) 57-67-82.14.00 pauză 13. duminică 8. str.16. Leova. tel. Independenţei.Hînceşti. bd. Independenţei. or. str. 434481 (373 22) 235667 (373 22) 764919. 31 August. (373 22) 27. zi liberă: duminică 8. str. Giurgiuleşti.18. Briceni. Ştefan cel Mare.00-12.00 . Independenţei . Sciusev. Boico.00 .00-13. or Floreşti. Orhei.13. duminică 8. or. 24266 (373 236) 27151.00 . Taraclia. 9A 280101322 280101323 280101342 280101341 280101344 280101346 280101347 36 . str.17.00.30.00 sâmbătă: 9.30-13.00 pauză: 12. 763522 (373 231) 23548 (373 235) 22690. str.com.00 – 16. duminică 8. duminică 8. 576734 (373 22) 228073 (373 22) 434607. zi de odihnă: duminică 8. Edineţ. str.95.30 zile de odihnă: sâmbătă.14. 6/1 3100. duminică 8.00 pauză 13.00 fără pauză. casa valutară. mun.30-14. or. 31 6301. zile de odihnă: sâmbătă. Rezina.sâmbătă: 8.00 zile de odihna: sâmbătă. Străşeni. mun. Ungheni.00 -14. str. zile de odihna: sâmbătă.00 fără pauză.00 pauză 13.00-16. duminică 9. duminică.00-14. 38 2012. 104 3000. duminică 8. 2 5106. duminică 8.com Reţeaua de filiale: Denumirea filialei CENTRU TELECOM TRANS INVEST REMIZ ONEST BĂLŢI ORHEI REZINA DONDUŞENI EDINEŢ SOROCA STRĂŞENI LEOVA Director Sergiu Teleşco Oleg Burdujan Nina Ţurcan Zinaida Torgai Ludmila Nebesnaia Valentin Armaş Sergiu Sergentu Nina Bogdanova Aurel Bucătaru Marina Urzică Ludmila Beregulenco Parascovia Jereghi Adresa 2012. duminică 8.00-17. Chişinău. s.30 pauză 13. Donduşeni. str.45 duminică 8. Anatol Popovici. Independenţei.30 Telefon de contact (373 22) 576727. zile de odihnă: sâmbătă.91. e-mai: info@moldindconbank. Chişinău.00 -17. zile de odihnă: sâmbătă.00 .00 .00 zile de odihnă:sâmbătă.30. Eminescu. Chişinău. r-l Cahul. bd.00 – 16. or.Armenească. 71395 (373 234) 23201. str. str. Comsomolului. 7A 3600.00–16.00 . 24 Codul băncii 280101309 280101332 280101329 280101317 280101319 280101321 280101333 280101335 280101327 280101326 280101337 280101324 280101318 Programul 8.

Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. mijloacelor de transport.A. reutilarea tehnică. Preşedintele băncii este Doamna Natalia VRABIE (telefon anticameră: (+0373 22) 22-27-70). 20000 lei – pentru formaţiunile.: orientarea maximă spre client şi oferirea întreprinderii produselor creditare corespunzătoare domeniul ei de activitate. şi este astăzi lider incontestabil în sectorul bancar al Republicii Moldova. 10000 lei – pentru formaţiunile. a datoriilor restante faţă de bancă sau faţă de alte bănci. istorie creditară pozitivă. procurarea fondurilor fixe. cerinţe faţa de capitalul statutar: 5400 lei – pentru formaţiunile. Cerinţe faţa de beneficiarii creditelor: înregistrarea şi desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. procurarea imobilului cu destinaţie de producţie. care să permită o evaluare adecvată a situaţiei clientului.A. confidenţialitatea informaţiei. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi cu Răspundere Limitată. procurarea şi amenajarea terenurilor. şi efectuarea plăţilor în valuta naţională şi străină prin intermediul acestor conturi. la momentul depunerii cererii pentru credit. achitare a dobînziilor. a producţiei noi. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip deschis. aplicarea schemelor flexibile de eliberare şi rambursare a creditelor. luarea deciziei referitor la posibilitatea acordării creditului în baza evaluării întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor după sistemul „credit scoring”. oferirea informaţiei juridice şi financiare despre activitate în volumul. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: formarea şi completarea capitalului circulant. 37 . care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip închis. a fost fondată la 8 mai 1991. dezvoltarea noilor tehnologii. mediu (pînă la 5 ani). posibilitatea acordării clientului mai multor produse creditare. - Termenul: scurt (pînă la 1 an). lung (mai mare de 5 ani). lipsa.Date generale: Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S. dispunerea sau deschiderea contului curent şi valutar la BC”Moldova-Agroindbank”S. precum şi a cererilor pentru eliberarea creditelor. sădirea plantaţiilor multianuale. fiind succesorul fostei bănci teritoriale a băncii specializate „Agroprombank” din fosta URSS. Avantajele creditării la BC „Moldova-Agroindbank” S. reconstrucţia şi modernizarea procesului de producere. procedura simplificată de evaluare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor.A.

În cazul. de turism. ambalării.societăţi agricole de producere. credite pentru cheltuieli curente la creşterea culturilor agricole ş.întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol.000 MDL Credite din mijloacele împrumutate a Republicii Moldova de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) . care pot beneficia 38 . Modalităţile de acordare: prin intermediul eliberării directe a mijloacelor. care activează în forma organizaţional – juridică de societăţi pe acţiuni.finanţarea capitalului circulant. înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova sub orice formă organizatorico – juridică şi care corespund acrelor normative şi standardelor băncii Denumirea liniei de creditare Beneficiarii eligibili investiţiile capitale pentru dezvoltarea diferitor domenii de activitate economică în spaţiul rural Destinaţia împrumutului Valoarea maximă a 30. asociaţi de gospodarii de fermieri. prelucrare. Rambursarea: Rambursarea creditului are loc de regulă lunar.Rata dobînzii: Banca aplică. din cadrul Liniei Speciale de Credit: pentru o afacere individuală-70.investiţii pentru dezvoltarea altor activităţi economice în spaţiul rural. societăţi cu răspundere limitată. . depozitării. . comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii. în baza unui grafic stabilit. susţinut financiar de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) .gospodării ţărăneşti. trimestrial).000 USD (cu excepţia cooperativelor de producere şi asociaţiilor de gospodarii ţărăneşti. asigurarea creditului cu gaj lichid trebuie să constituie nu mai puţin de 140% din suma creditului solicitat. prin oferirea de garanţii şi emiteri a acreditivelor confirmate de bancă. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea bunurilor acceptate de banca în calitate de gaj se efectuează de către specialistul băncii.investiţii pentru dezvoltarea producţiei agricole. inclusiv în societăţii industriale. Liniile de creditare: Credite acordate în cadrul proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). De regulă. .). eliberării creditelor revolving. în care activitatea clientului este supusă acţiunii influenţelor sezoniere sau altor devieri de ordin ciclic. comerciale. prin intermediul deschiderii liniilor de credit. dolari SUA. overdraft-urilor. . cu preponderenţa. care este determinată de politica de preţuri.000 MDL.a. pentru o afacere în grup – 420. societăţi în nume colectiv. EURO. inclusiv a plantaţiilor multianuale. poate fi stabilit un altfel de grafic de rambursare (spre exemplu. o rată flotantă a dobînzii. Valuta: Lei moldoveneşti. Perioada de graţie: La rambursarea creditului şi plata dobînzii perioadele de graţie se stabilesc pentru produsele creditare. condiţiile de acordare ale cărora permit astfel de acţiuni (credite de investiţie. de artizanat etc.investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. întreprinderi individuale sau în alta formă de organizare juridică bazată pe proprietate privată şi angajată în activităţi economice în spaţiul rural . comercializare sau de prestări serviciile agricole.

000 USD) este stabilită şi revizuită o dată în 6 luni. utilajul. stabilită în conformitate cu politica dobînzilor în vigoare a băncii de credite în suma de pînă la 100. Pentru împrumuturile acordate beneficiarilor rata dobînzii stabilită la momentul acordării rămîne constantă pe întreagă perioada de utilizare a creditului . tehnica. tehnica.împrumutului din cadrul Liniei Generale de Credit mărimea maximă a împrumuturilor – 250.maib. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. Telefon: (+373 22) 22-80-51.000 dolari SUA flotantă dar preferenţială. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. în dependenţa de scopul investiţiei. pentru alte investiţii – pînă la 5 ani Termenul maxim Termenul de rambursare Perioada de graţie Contribuţia proprie a beneficiarului Gajul se stabileşte în dependenţă de termenii de producere şi comercializare a producţiei pînă la 3 ani nu mai puţin de 20% din costul afacerii creditare bunurile imobile. 9. animalele procurate din contul creditului Date de contact: Oficiul central: mun. . animalele procurate din contul creditului nu mai puţin de 10% din costul afacerii creditare bunurile imobile. (+373 22) 22-11-04 web: www.md 39 .Chişinău. utilajul. str.Cosmonauţilor.pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 8 ani. cu o perioada de graţie de pînă la 4 ani se stabileşte în dependenţa de scopul creditului şi de regulă coincide cu termenii de producere şi comercializare a producţiei Rata dobînzii pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 15 ani.pentru creditele de termen mediu (cu excepţia investiţiilor în plantaţiile multianuale) – pînă la 5 ani cu o perioada de graţie de pînă la 2 ani.

24 str.21 str.Reţeaua de filiale: Denumirea filialei Anenii-Noi Bălţi Buiucani Basarabeasca Briceni Cahul Călăraşi Cantemir Căuşeni Chişinău.Independenţei.17 str.Plotnicov. director-adjunct al filialei Basoc Maria.4 str.Stefan cel Mare.Stăuceni str. 4 Chişinău nr.10 str.115 str.32 str.20 str.Pobeda.67 str. 6 Chişinău nr.Stefan Vodă.Alexandru cel Bun. 49 str.Alecsandri.127 str.111 str.18 str.Eminescu. 73 str. director al filialei Cimişlia Primov Ina Vicol Adelina Nicorici Ion Scutaru Anatol Dorogoi Tamara Afanasiev Leonid Jitariuc Tamara Nofit Galina Ivasiuc Ghenadie Tomşa Svetlana Plămădeală Natalia Olga Căpăţină.2 Chişinău nr.66 str.6 str Puşkin.Eminescu Miron Costin Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sângerei Şoldanesti Soroca Ştefan Vodă Străşeni Taraclia Teleneşti Ungheni Vulcaneşti Adresa juridică str.Renasterii.75 str.37 str.Miron Costin.Independenţei.Alba Iulia 184-3 str.45 str.Bulgara.Biruintei.I.8 str.5 str.Tricolorului.31August.Stefan cel Mare.Eminescu.Srefan cel Mare.Alexandru cel Bun.29 str. 3 Chişinău nr.M.5 str. director al filialei Taraclia Veveriţa Ion Burbulea Maria Ion Veveriţă.Independenţei.9 ars.47 bd Dacia 30-3 str.7a str.Independentei.182 str.70 str.Stefan cel Mare.64 str.21 str.V.126 str.19 str.49 str.31 August.centru nr. 205 str.Eminescu.V.54 Director Solovei Larisa Zara Aurel Catruc Dumitru Capsamun Valentina Lavric Violina Groza Zaharia Griţcan Iulia Vicol Tatiana Ureche Valentina Ciubari Veta Miţcul Tatiana Dănuţă Ştefan Rogac Angela Nicolenco Tamara Cherina Maria Catană Viorel Ludmila Eremeeva.115 str. Ion Creangă 78 str.Burebista.Chişinău 5.Alexandru cel Bun.27August. Tighina. Director al filialei Bălţi Iarovaia Raisa Gherasim Valeriu Eremeeva Liudmila Ţurcan Olga Fulga Eleonora Palancean Maria Telefon de contact Prefix Telefon 265 22590 231 29360 22 745858 267 22590 247 239 244 273 243 22 22 22 22 22 22 22 261 241 248 238 248 251 252 246 259 250 249 234 268 263 22 22 264 271 235 254 256 262 272 230 242 237 274 258 236 253 22590 32590 22590 22590 23086 237913 221809 271699 207034 506861 501917 319311 22590 22590 38265 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 226393 447004 22590 24517 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 24320 22590 22590 22590 40 . 7 Chişinău Ceadîr-Lunga Cimişlia Cocieri Comrat Criuleni Donduşeni Drochia Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hânceşti Ialoveni Leova M.Mitropolit Varlaam.Lenina. director-adjunct al filialei Guşan Ludmila Colbasiuc Nelea Negură Alexei Roman Jorj Iabanji Lidia Untilă Efimia Zara Aurel Fiodor.M.M.Chişinăului.Mahu.56-a str.3 str.6 str.Ceapaev.Stefan Vodă. com.31August.Mateevici.Independenţei.Voda cel Cumplit.22 bd.Pacii.1Chişinău nr.25 str.Budjacului.3 str.Stefan cel Mare.

Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.md Date generale: Banca Comercială “UNIBANK” SA şi-a început activitatea în ianuarie 1993. achiziţionarea în cauză constituind un imbold esenţial de dezvoltare a băncii şi o serie de avantaje incontestabile. Hînceşti.unibank.str. 45. Avantajele creditării la Banca Comercială „Unibank”SA: operativitate. precum şi dealer primar pe piaţa autohtonă a valorilor mobiliare. existenţa unui gaj solvabil. rentabilitate). suficienţa capitalului. fax: (+373 22) 22-05-30 www. personalitate de excepţie în sistemul financiar-bancar al ţării. mun. fiind astăzi una din cele mai stabile şi dinamice bănci comerciale din Republica Moldova. Mitropolit Bănulescu-Bodoni. 41 . credite pentru construcţii şi deservirea drumurilor. Preşedintele Băncii este D-na Claudia Melnic. MD-2012 tel: (+373 22) 22-55-86. întregul pachet de acţiuni ale băncii aparţine Băncii Comerciale „Petrocommerţ” (Rusia) – lider recunoscut pe piaţa serviciilor bancare din ţara respectivă. credite pentru întreprinderile industriei alimentare. competenţă. credite interbancare. Actualmente. Tipurile de credite acordate: în dependenţă de destinaţie: credite pentru agricultură. corespunderea agentului economic criteriilor acceptate în Regulamentul privind activitatea de creditare a BC “UNIBANK” SA (presupune: lichiditate. Chişinău. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: realitatea şi oportunitatea economică a proiectului propus pentru creditare. credite pentru construcţii şi ameliorarea pămîntului. leasing financiar. în calitate de bancă regională cu sediul în or. credite pentru întreprinderile de combustibil şi energetică. credite de consum (individuale). solvabilitate. credite pentru procurarea imobilului. credite pentru întreprinderile industrial-comerciale. analiză individuală a fiecărei propuneri a clientului.

alte forme de gaj. permit împrumutatului efectuarea împrumuturilor repetate şi stingerea mijloacelor băneşti în limitele şi termenii stabiliţi în contractul de credit). istoria creditară a clienţilor. Creditarea întreprinderilor agricole Pentru anul 2005 condiţiile de beneficiere de programul de creditare a întreprinderilor agricole sunt: destinaţia creditului: creditul se acordă pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor cu scopul efectuării lucrărilor de însămînţare şi colectare în sezonul agricol 2005. seminţe de floarea soarelui. valori în mărfuri şi materiale. banca acceptă producţie agricolă .recolta anului 2005 (inclusiv sfeclă de zahăr. struguri. garanţii ale R. în conformitate cu graficul expres cu oferirea unei perioade de graţie de la 1 pînă la 6 luni din momentul semnării contractului de credit (în funcţie de termenul creditului. respectiv. etc. 42 . etc. Rata dobînzii: Se stabileşte în funcţie de conjunctura pieţei monetare. solvabilitatea gajului. particularităţile proiectului de creditare. gaj: în calitate de gaj. utilaj. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: BC “Unibank” SA prestează clienţilor servicii privind evaluarea costului de piaţă şi. prevăzut în contractul de credit. chimicalelor. de gaj a imobilului propus în calitate de gaj. scopurile şi termenii creditării. linii de credit (inclusiv credite revolver. în valută străină (se acordă persoanelor juridice şi fizice care practică activitate de antreprenoriat în scopul decontărilor cu nerezidenţi în baza contractelor. relaţiile dintre clienţi şi bancă. pentru reparaţia tehnicii şi procurarea pieselor de schimb. Această sumă a dobânzii este inclusă în suma creditului. utilaj etc.M. condiţiile acordării: creditul se acordă cu condiţia plăţii preliminare a dobînzilor pentru întregul termen de utilizare a mijloacelor băneşti împrumutate. overdraft (se acordă pentru completarea mijloacelor circulante în cazul lipsei acestora în contul curent al împrumutatului). în dependenţă de tipul asigurării: credite pentru asigurarea cărora se oferă gaj: imobil. rata anuală a dobînzii: mai mică decît cea existentă pe piaţa bancară. în dependenţă de termenul utilizării creditului: pe termen scurt (mai puţin de 1 an).). tutun. precum şi băncilor în scopul desfăşurării activităţii lor financiare).). Forma respectivă de creditare eliberează clientul de plata lunară a dobânzii şi este foarte convenabilă. în dependenţă de modul de rambursare: la sfîrşitul termenului de utilizare.. terenuri de pămînt ce aparţin fondatorilor şi/sau conducerii întreprinderii.în dependenţă de valută: în lei moldoveneşti. seminţelor şi alte cheltuieli de sezon. porumb. bunuri imobile. credite garantate prin garanţii bancare. pe termen mediu (de la 1 an pînă la 5 ani). precum şi evaluarea calităţii imobilului propus în gaj. avînd în vedere caracterul sezonier al procesului de producţie şi încasările de mijloace băneşti ale întreprinderilor agricole. în dependenţă de modalităţile de acordare a surselor financiare din cadrul creditului: acordare de o singură data. garanţii ale terţilor. grîu alimentar. îngrăşămintelor.

fax (+373 22) 22-05-30 e-mail: welcome@unibank. M. MD-3121 Str.md. 45. 26.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Chişinău” Filiala “Bălţi” Filiala “Hînceşti” Filiala “Comrat” Filiala “Ceadîr-Lunga” Adresa juridică str.Date de contact: Oficiul central: str. or. Bănulescu-Bodoni. Mitropolit G. Lenin. Puşkin. Republica Moldova.Ceadîr-Lunga UTA Găgăuz-Ieri. or.Bălţi. Lenin. mun. 41. 108. or. MD-6101 Telefon anticameră (+373 22) 22-44-74 (231) 2-24-88 fax 2-24-88 (269) 2-36-06 fax 2-36-06 (298) 2-54-76 fax 2-54-76 (291) 2-09-85 fax 2-09-91 Telefon secţie creditare (+373 22) 22-44-85 (231) 2-24-48 (269) 2-20-08 (298) 2-36-80 (291) 2-12-39 43 . MD-2012 Telefon: (+373 22) 22-55-86. web: www.Chişinău Bd. or. Hîncu. or. Chişinău. MD-3401 str.unibank.Comrat UTA Găgăuz-Yeri. 204(b). MD-3801 str. 52. Ştefan cel Mare.Hînceşti.

tratarea individuală a clienţilor. examinarea promptă a cererilor de creditare. a profitului/pierderilor. abordarea individuală a acestora. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. ce permite rambursarea creditului. . gama largă de credite. . 180 mun. existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. funcţie deţinută. Calitatea înaltă a activelor şi nivelul ridicat fiabilitate au permis băncii sa ocupe o poziţie sigură şi să-şi asigure un viitor reuşit atît pe piaţa internă.obţinerea profitului. Avantajele creditării la BC„Universalbank”SA: nivelul înalt de deservire a clienţilor.universalbank. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiari persoane juridice Întreprinderile cu o situaţie financiară pozitivă. ratele competitive a dobînzilor. 44 .md. inclusiv prognozei bilanţului. oferind totodată o gamă largă de produse inovative. (telefon anticameră: (+373 22) 295-900). vechimea în muncă. acorda întreaga paleta de servicii bancare şi realizează cu succes tot spectrul produselor bancare existente pe piaţă.participarea cu mijloace proprii la efectuarea cheltuielilor prognozate cu minim 25-30% Beneficiari persoane fizice Persoane fizice.bd. Chişinău. stabilitate prin esenţa locului de muncă. http://www. credite pentru convertarea activelor: se acordă pentru finanţarea discrepanţei dintre termenul creditului comercial şi termenul obţinerii mijloacelor băneşti din vânzarea mărfurilor (termen de până la 1. Preşedinte interimar a Cîrmuirii băncii este Doamna Diana MOTOLOGA.A.5 ani). . Activitatea băncii este orientată spre satisfacerea la maxim a necesitaţilor clienţilor.existenţa planului de afaceri. Astăzi Banca Comercială "Universalbank" S. a fluxului mijloacelor băneşti. care dispun de un bilanţ lichid şi care asigură: . utilizarea sistemului “Client-Bancă.md Date generale: Banca Comercială "Universalbank" S. Ştefan cel Mare şi Sfânt. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900 (+0373 22) 220-056. a fost fondată în anul 1994 şi activează pe piaţa capitalului din Republica Moldova deja mai mult de zece ani. care corespund următoarelor criterii: identificare pozitivă. existenţa unei surse de venit stabile.universalbank. precum şi oferirea soluţiilor optime pentru soluţionarea problemelor financiare cu care acestea se confrunta.A. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: credite sezoniere: se acordă agenţilor economici pentru acoperirea necesităţilor financiare de scurtă durată (termen de până la 1 an). cît şi pe cea externă. .existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente.raportul capitalului propriu către total active de minim 1:3.

2 Filiala nr. credite în valută: 9 . 180. 6 „Fidesco” Bălţi. credite bazate pe active: se acordă pentru menţinerea nivelului înalt al activelor lichide (leasing. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900. Valuta creditelor: lei moldoveneşti. hotel „Codru” Telefonul de contact (+373 22) 438-138 (+373 22) 347-618 (+373 231) 60-952 (+373 298) 28-474 (+373 22) 211-215 (+373 22) 270-142 (+373 235) 32-032 45 . mun. ipotecă. bd. Valoarea de gaj a bunurilor se stabileşte în dependenţă de categoria bunurilor.- credite pentru achiziţia de valori mobiliare corporative: se acordă pe un termen de până la 5 ani. Date de contact: Oficiul central: bd. „Ismail” Orhei. existenţă pieţei de desfacere ş.md Reţeaua de filiale şi reprezentanţe: Filiale Filiala nr. trimestrială. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. termene diverse). Bogdan-Voievod. bd. la expirarea termenului contractului. 36. dolari SUA. Victoriei. Rata dobînzii: credite în lei moldoveneşti: 19 – 23% anual. 65. Ştefan cel Mare şi Sfânt. http://www. str. str.md. la cererea clientului. Rambursarea: graficul depinde de tipul proiectului creditat şi poate prevedea rambursarea în rate. Mircea cel Bătrân. credite industriale. livrare.Vasile Lupu.13% anual. EURO. bd. maşini şi pentru menţinerea creşterii capitalului circulant (termen de peste 1 an).1 Filiala nr. Ştefan cel Mare şi Sfânt.a. 136. ş. 95 Chişinău. Chişinău. str. 2 Chişinău.a. asigurare cu maşini şi utilaje. Ştefan cel Mare şi Sfânt.3 Reprezentanţa Comrat Reprezentanţa „Gemeni” Reprezentanţa „Ismail” Reprezentanţa Orhei Adresa juridică Chişinău. str. „Gemeni” Chişinău. Ştefan cel Mare şi Sfânt. (+0373 22) 220-056. starea lor. credite sub circulaţia fluxurilor băneşti: se acordă pentru achiziţia de utilaje.universalbank. amplasarea. creditare de proiect: combinarea creditelor sub circulaţia fluxurilor băneşti cu credite bazate pe active. lunară.universalbank. 8/1 Comrat. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către specialiştii Secţiei Gajuri a băncii.

este orientată spre debitorii cu indicatori financiari rentabili. componenţa. existenţa unui business stabil şi de perspectivă. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Banca Comercială „Victoriabank” SA este cointeresată în cooperarea cu debitorii de încredere. Avantajele creditării la BC „Victoriabank” SA: Avantajul principal de creditare la BC „Victoriabank” SA îl constituie prestarea unui spectru complet a serviciilor bancare pentru creditarea şi dezvoltarea micului business. care vor să se folosească de produsele creditare ale băncii se vor înainta anumite cerinţe. existenţa capitalului privat. concordanta scopului creditului. participarea debitorului în finanţarea proiectului creditat (cota participării trebuie să constituie nu mai puţin de 30%). existenta fluxului bănesc lunar prin conturile de decontare deschise la BC „Victoriabank” SA. banca şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure. ce satisface Banca după volumul. precum şi concentrîndu-şi eforturile asupra diversificării sortimentului şi ridicării calităţii produselor şi serviciilor solicitate de clienţi. etc. faţă de organizaţiile. stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară. lichiditate suficientă a activelor. strategie echilibrată de dezvoltare şi potenţial suficient pe piaţă. deţinerea de către directorul sau reprezentantul companiei (firmei. construcţii şi îmbunătăţirea funciară a pămîntului. 31 August 1989. şi anume: situaţia satisfăcătoare financiar-economică a companiei (a grupei de companii). În dependenţă de destinaţia creditelor . existenta unei experienţe de succes în lucru. profilului de activitate a companiei şi a particularităţilor businessului cu politica creditară curentă a băncii. întreprinderii) a împuternicirilor corespunzătoare pentru a purta negocieri şi semna documentele creditare. Preşedintele băncii este Domnul Victor Nicolae ŢURCANU (telefon anticameră: (+373 22) 57-61-00). acestea se oferă pentru: agricultura şi industria prelucrătoare. Pe parcursul activităţii sale. devenind prima bancă comercială din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.A. intenţionînd menţinerea statutului de bancă de importanţă naţională. posibilitatea de monitorizare şi realizare (în caz de necesitate). existenţa asigurării solvabile. 141 Chisinau. de aceea. Banca Comercială "Victoriabank" S. Creditele se acordă în baza contractelor încheiate.Str. 46 . respectînd următoarele principii: utilizarea după scop. aducîndu-şi contribuţia la transformările din economia ţarii printr-o participare mai activa la realizarea programelor economice a dezvoltării bussinesului privat. asigurarea rambursării în termen. MD 2004 Telefon: (373 22) 576100 Date generale: Banca Comercială “Victoriabank” SA a fost fondată la 22 decembrie 1989. Tipuri de credite acordate: În domeniul creditării.

construcţia obiectelor noi. care constituie 10% sau mai mult de la capitalul normativ al Băncii (peste 23 mln. În dependenţă de suma creditului. procurarea materiei prime şi a materiei pentru producere de scurtă durată. Lei). etc. Rata dobînzii: Fixă şi flotantă (se stabileşte în dependenţă de conjunctura curentă a pieţei financiare. organizaţii comerciale cu amănuntul. finanţarea importului de produse petroliere. condiţiile prevăzute de contracte. riscurile proiectului. Microcredite: credite în mărime de pînă la 30 000 USD (sau echivalentul în Lei). Termenul: Stabilind termenii de folosire a mijloacelor creditare. reputaţia debitorului). staţiuni balneare.gaz. termenul creditului. Modul de rambursare: Adecvat proiectului finanţat şi sezonalităţii (conform graficului specificat in contractele de credit). procurarea imobilului. banca se orientează la particularităţile ciclului de producere. etc. Perioada de graţie: În dependenţă de scopul creditului (pînă la 12 luni). rulajul activelor. Liniile de creditare: 1.). construcţia drumurilor şi transportare.). cardurile bancare de credit. etc. De regulă se acordă pentru reconstrucţia producerii. Valuta creditelor: Creditele se acordă în monedă naţională şi valută străină (dolari SUA şi EURO). procurarea/modernizarea activelor fixe. inclusiv hoteluri. moteluri. crearea noilor capacităţi de producere. ridicata şi altor servicii. electricitate.). altor întreprinderi industriale de producere. etc. De regulă se eliberează pentru activitatea curentă (majorarea mijloacelor circulante.- sectorul energiei electrice şi combustibilului (finanţarea producerii energetice şi a resurselor energetice . acestea pot fi: Credite mari: sunt considerate datoriile pe credit. Credite mijlocii: de la 30 000 USD pîna la 400 000 USD (sau echivalentul în lei moldoveneştii). Credite pe termen lung: (termen mai mare de 5 ani). petrol. extinderea producerii. industrial / comerciale ( finanţarea industriei. 47 . afacerilor comerciale. De regulă se eliberează pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utilajului. etc. resursele proprii ale băncii: Destinaţia Completarea mijloacelor circulante Investiţii Termenul pînă la 18 luni pînă la 36 luni Credite pe termen mijlociu: (mai mult de 1 an – pînă la 5 ani). comerţului. Credite pe termen scurt: (un an sau mai puţin).). industriilor ne-energetice. factoringul). altele (inclusiv overdrafturile temporare permise. etc. comunicaţii. rulajul la conturile de decontare a debitorului.

Condiţii generale de beneficiere sunt: Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) susţinerea restructurării şi comercializării sectoarelor (privat. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială „Victoriabank” SA oferă posibilitate clienţilor săi să beneficieze de programe speciale pentru creditarea micului business. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% 3.2. linia creditară oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 7 ani Suma creditului pînă la 500 mii dol. linia creditară oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 60 luni Suma creditului pînă la 500 mii dol. susţinerea antreprenorilor rurali Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) finanţarea rurală şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol. oferite de către Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). agricol şi rural) acordînd o atenţie specială susţinerii grupului de fermieri ce se ocupă de prelucrarea şi comercializarea produselor agricole. aflate pe teritoriul proiectului Scopul 48 .

linia de credit este divizată în sub-componente: a) sub-componenta A (Linia de Credit Comercial) Suma: nu va depăşi echivalentul a USD 30 000; Beneficiari eligibili: Gospodăriile de fermier şi familiale; societăţi de producere, prelucrare, comercializare agricolă sau de prestare a serviciilor agricole, care operează în orice formă de organizare juridică; b) sub-componenta B (Linia Specială pentru organizaţiile fără istoria creditară) care include în sine asistenţa tehnică gratis)

30 000 USD – pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu orice formă juridică) 100 000 USD – pentru cooperative de producere şi asociaţii de gospodării ţărăneşti Beneficiari eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol; număr de angajaţi – nu mai mare de 50; volum anual al vînzărilor nete – pînă la 10 mln. MDL; Destinaţia: reînnoirea / plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole; producerea seminţelor şi a răsadului; centre de colectare şi servicii de depozitare; magazine agricole şi centre în baza CNFA; alte tipuri

Linia de credit

Suma: echivalentul sumei USD 30000; Beneficiari eligibili: orice persoană juridică (compusă nu mai puţin decît de 3 membri), care activează în sectorul rural, şi solicită împrumutul în cauză pentru prima dată; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25% ; c) întreprinderi individuale pentru fermieri privaţi suma nu va fi mai mare de USD 5 000; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25%

Contribuţia beneficiarului Zona proiectului Valuta

nu mai puţin de 20% din costul proiectului teritoriul republicii în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi lei moldoveneşti sub-creditele: 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani (ultima data de extragere din sursele IDA– 30.06.2005) pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: max 18.2 % anual max 9 % anual în USD: procurarea sau arenda pămîntului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

nu mai puţin de 10% din costul proiectului teritoriu raioanelor Bălţi, Cahul, Chişinău, Orhei, Ungheni, Edinet, Lapuşna, Soroca, Taraclia, Tighina lei moldoveneşti – pentru piaţa internă; dolari SUA – pentru achitarea cu nerezidenţii termen mediu: pînă la 5 ani cu perioada de graţie pînă la 2 ani; activităţi în viticultură – pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: 16.2 % anual 8.5 % anual în USD: refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea tehnicii vechi, cu excepţia existenţei rezoluţiei expertul independent asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

Termen

Dobînda Restricţii

Standardele ecologice

49

Principii de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate: imobilul; bunurile mobile (mărfuri la depozit sau în circulaţie, utilaj, transport, ş.a.); hîrtii de valoare; mijloacele băneşti; altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv, datoria debitoare); obligaţiuni sub altă formă, determinate de Bancă în fiecare caz aparte. Ca asigurare suplimentară, pot fi examinate scrisori de garanţie ale terţelor persoane ce dispun de mijloace (sau de surse stabile de mijloace), suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. Evaluarea gajului este realizată de către experţii împuterniciţi ai băncii, luîndu-se în consideraţie: preţul de gaj al bunurilor şi a drepturilor patrimoniale gajate. Întru asigurarea rambursării creditului, valoarea gajului trebuie sa acopere suma creditului, dobînzii, penalităţii şi a cheltuielilor neprevăzute ale băncii, legate de încasarea datoriei din contul gajului; lichiditatea (posibilitatea transformării rapide a gajului în mijloace băneşti), care se atinge prin micşorarea preţului bunurilor gajate şi prin alegerea obiectelor competitive care se bucură de o cerere stabilă pe piaţă; corespunderea criteriilor de calitate pe întreg termen de creditare; posibilităţile de păstrare a obiectului gajului şi accesul Băncii pentru verificare şi încasare. Cheltuielile legate de procedura respectivă (inclusiv, autentificarea sau înregistrarea notarială a gajului) sunt suportate, de regulă, de către debitor. Date de contact: Oficiul central: str. 31 August 1989, 141, Chişinău, MD 2004 Telefon: (373 22) 57-61-00, 23-30-65 E-mail: office@victoriabank.md; web: www.victoriabank.md Reţeaua de filiale: Denumire Adresa juridică Filiale Filiala Nr.1 Filiala Nr.2 Filiala Nr.4 Filiala Nr.5 Filiala Nr.6 Filiala Nr.7 Filiala Nr.8 Filiala Nr.9 Filiala Nr.10 Filiala Nr.11 Filiala Nr.12 Bălti, str. Puşkin, 18 Floreşti, str. Şefan cel Mare, 63 Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 92 Căuşeni, str. Păcii, 31 Soroca, str. Independenţei 77 Orhei, str. Piatra Neamţ, 2/1 Chişinau, str. Decebal, 99 Cahul, str. Mateevici, 11a Ungheni, str. Naţională, 26 Chisinau, bd. Ştefan cel Mare, 77 Chisinau, bd. Moscovei, 16 (373 231) 6-10-20 (373 250) 2-16-50 (373 264) 2-39-52 (373 243) 2-45-89 (373 230) 2-40-06 (373 235) 2-37-95 (373 22) 53-05-11 (373 299) 2-35-41 (373 236) 2-30-92 (373 22) 22-64-41, 22-59-25 (373 22) 43-48-29, 43-48-28 Pislariuc Raisa Liholetov Lidia Marcuta Vasile Gorban Ludmila Comarschi Olga Savin Valeriu Bartcovschi Maria Sisianu Ghenadie Marcuta Vasile Tcaci Ecaterina Sirghi Mihail Telefon de contact Director

Reprezentanţe Reprezentanţa Drochia Drochia, şos. Sorocii, 14 (373 252) 2-37-59 Chisca Svetlana

Reprezentanţe Chişinău Reprezentanţa Nr.1"East-AutoLada" Reprezentanţa Nr. 2 "Taskent" Reprezentanţa Nr. 3 "Grand Hall" Reprezentanţa Nr. 4 "Moldcell" Reprezentanţa Nr. 5 "Sun City" Chisinau, str.Cucorilor 14 bd. Moscovei, 3 bd. Negruzzi, 2a str. Tighina 55 str. Puskin, 32 (373 22) 45-03-30 (373 22) 43-90-96 (373 22) 27-63-25 (373 22) 20-60-40 (373 22) 21-11-18 Sirghi Mihail Sirghi Mihail Bartcovschi Maria Tcaci Ecaterina Tcaci Ecaterina

50

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Sucursala CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. Tricolorului, 32 Republica Moldova, MD – 2012
Tel. : /373 22/ 220549; Fax : /373 22/ 223509 Telex: 163213 CONT MD, SWIFT:RNCBMD2X E-mail: office@bcr.md; http://www.bcr.md

Date generale: Banca Comercială Română Chişinău şi-a început activitatea în Republica Moldova ca banca universală la data de 22 octombrie 1998, fiind prima unitate înfiinţata de Banca Comercială Română dincolo de graniţele României. Obiectivele majore ale băncii privesc consolidarea pe piaţă, performantizarea activităţii, creşterea profitabilităţii şi a productivităţii, precum şi gestionarea eficientă a riscurilor bancare. Preşedintele băncii este Domnul Dan Stelian MOCANU (telefon anticameră: (+373 22) 22-05-49, fax 223509). Avantajele creditării la Banca Comercială Română Chişinău: Avantajul principal în creditare la Banca Comercială Română (sucursala Chişinău) constituie dobînzile atractive, competitive pe piaţa financiară din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite)(în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor temporare (în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor sezoniere (în lei); credite pentru prefinanţarea exporturilor (în lei şi valută); credite pe documente de plată aflate în curs de încasare (în lei); credite pe ordine de plată (în lei); credite pentru facilităţi de cont (în lei); credite pe descoperit de cont (overdraft) (în lei); credite pentru echipament (investiţii) în completarea surselor proprii (în lei şi valută); credite pentru activitatea de leasing (în lei şi valută). Principii de evaluare şi acceptare a gajului: existenţa depozitului bancar în valoare de 100% ; existenţa scriscrisori de garanţie maximum 100%; ipoteca maximum 80%; cesiunea de creanţă maximum 75%; garanţii reale mobiliare din care: cu deposedare (70%) şi fără deposedare (60%); fidejusiunea; riscul financiar de neplată. Liniile de creditare: Liniile de credite (în lei şi valută) se pot acorda pentru creditarea activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, proiecte, contracte care, prin natura lor, se desfăşoară şi se evidenţiază distinct.

51

Pot beneficia de linii de credite în cauză agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt clienţi permanenţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută prin bancă; plăţile şi încasările au un caracter de permanenţă; au o situaţie financiara corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate; înregistrează un standing financiar corespunzător şi au un serviciul bun al datoriei; planul propus este viabil. Este de menţionat că, liniile de credite se pot acorda pe termen de 180 de zile sau de 365 de zile. Ele pot fi prelungite la cererea clientelor, în anumite condiţii, pe noi perioade de creditare, cu respectarea tuturor condiţiilor Băncii. Rambursarea resurselor financiare din cadrul liniilor creditare se efectuează în rate lunare, în ultima zi lucrătoare a acesteia. Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială Română Chişinău examinează posibilitatea de elaborare a unor programe speciale în vederea susţinerii micului business. Date de contact: Oficiul central: str. Tricolorului 32, or. Chişinău, MD 2012 Telefon de contact: (+373 22) 22-16-03; pagina web: www.bcr.md

52

perioada de graţie max. procurarea pesticidelor. prestarea diferitor servicii. termenul maxim: 15 ani. de a contribui la dezvoltarea rurală în corespundere cu Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS). rata dobînzii: 14. să fie desfăşurate după un plan de afaceri acceptabil şi conform unor estimări financiare realiste. prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural.: 60 luni. MD 2004 Date generale: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) a fost creată în 1997 şi este o instituie financiara ne-bancara cu statut de instituţie de microfinanţare.CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ S. Socieţăţi pe Acţiuni.A. SRL. activităţi de colectare şi comerţ. bd. Produsele creditare: În anul 2005 Corporaţia propune clienţilor următoarele produse de creditare: 1. AEÎC. Totodată. Activităţile finanţate de CFR: investiţii în mijloace de producţie. în baza fluxului de numerar estimat sa demonstreze capacitatea beneficiarului de a rambursa împrumutul în conformitate cu condiţiile de rambursare prevăzute. este de menţionat că. investiţii în construcţia caselor de locuit.3 – 23 % procurarea sau arendarea pământului.a. care întruneşte astăzi 312 Asociaţii de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor în calitate de acţionari ai săi. Misiunea CFR este de a acorda servicii financiare fermierilor şi antreprenorilor la condiţii favorabile şi. ş. Beneficiarii eligibili: deţinători de patentă gospodării Ţărăneşti întreprinderi individuale cooperative de întreprinzători Condiţiile de obţinere a împrumuturilor: Solicitanţii de împrumuturi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie considerate viabile din punct de vedere economic şi financiar. în felul acesta. Activitatea de bază şi principalul scop de activitate a CFR constituie creditarea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi întreprinderilor şi antreprenorilor rurali la direct. îndeosebi întreprinderilor nou create şi care nu au istorie de creditare. Împrumuturi investiţionale pe termen lung fermierilor privaţi şi antreprenorilor rurali destinaţia împrumuturilor: investiţii în activităţi de producere. majorarea capitalului circulant. activităţi de prelucrare agricolă şi industrială. să fie realizabile din punct de vedere tehnic. Nu se finanţează următoarele activităţi: refinanţarea datoriilor vechi. or. activităţi de producere agricolă şi ne-agricolă. suportul AEÎC în re-creditarea membrilor săi. Corporaţia este specializată în creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din zona rurală. Chişinău. 53 . Ştefan cel Mare 180 .

12 luni. 20% total necesar de capital circulant. rambursarea împrumutului: lunar sau trimestrial /semianual. rambursarea împrumutului : lunar trimestrial /semianual. 25 decembrie dobânda acumulată până la 25 decembrie inclusiv. şi la scadenţă. contribuţia proprie: min. Împrumuturi pe termen scurt pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. şi la scadenţă. rata dobînzii: 21 – 23 % . sau - gaj: 100-130% de la suma împrumutului contribuţia proprie: min. 4. gaj: 130% de la suma împrumutului. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial.5. termenul maxim: 36 luni. rata dobînzii: 21 – 23 %. termenul: 12-36 luni. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. 5. şi la scadenţă . destinaţia împrumuturilor majorarea capitalului circulant. iar pentru trimestrul 4. 6. la 25 decembrie dobînda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. 2. gaj: 100-130% de la suma împrumutului. termenul: 12-36 luni. cel puţin anual. termenul maxim: 24 luni. plata dobînzii: trimestrial. Împrumuturi pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. contribuţia proprie: min.- rambursarea împrumutului: lunar trimestrial / semianual. rata dobânzii: 18. - 54 . rata dobînzii: 18. rata dobânzii: 18. pînă la data de 10 a lunii următoare. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie inclusiv. sau achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. rambursarea împrumutului: la scadenţă. perioada de graţie: max. inclusiv. 10% din valoarea investiţiei. Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie. 25 decembrie dobânda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. tragerea tranşelor: nu mai devreme de 1 lună de la ultima rambursare. Împrumuturi pe termen scurt pentru majorarea capitalului circulant destinaţia împrumuturilor: majorarea capitalului circulant. 4. soldul minim admis: 30% din suma iniţială a liniei de credit. Linii de împrumut pentru majorarea capitalului circulant beneficiari eligibili clienţi cu istorie de creditare la Corporaţie. împrumutul maxim acordat unei AEÎC: nu va depăşi 3 500 000 lei. preaviz: 10 zile lucrătoare (nu vor fi trageri în perioada de rambursare conform graficului). cu excepţia perioadei de rambursare conform graficului. termenul: 2-18 luni.5%. 20% total necesar de capital circulant. soldul minim: min 20% la orice dată din suma iniţială a liniei.5%.

Partenerii Corporaţiei de Finanţare Rurală: Locali Centrul pentru Dezvoltarea Rurală Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP şi alte proiecte. bir 1010. Se accepta afaceri care nu au mai avut împrumuturi. Independenţei 88. 36 luni 14. 808 tel 295437. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. afaceri cu istorie de creditare. tel 209988 Cooperare şi Credit în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. str. deţinători de patentă) investiţii 70 000 lei 15 ani max. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. 36 luni 16. str. Beneficiarii eligibili pentru aceste împrumuturi sunt întreprinderi private de orice tip sau întreprinzători ce desfăşoară activităţi economice în spaţiul rural.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100% de la suma împrumutului min.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min.3 – 17. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor.3 – 17. 10% total necesar de capital circulant Linia Specială RISP (Banca Mondială) întreprinderi noi fără istorie de creditare investiţii 420 000 lei 15 ani max. str. Ştefan cel Mare 180. bir 1603. 10% total necesar de capital circulant Linia Generală RISP (Banca Mondială) întreprinderi rurale (în afara oraşelor Chişinău şi Bălţi) investiţii 700. noi 180 000 lei 15 ani max.md Filiale: Edineţ. tel 210089 55 . asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. Ştefan cel Mare 180. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. str.246526 www. precum şi întreprinderile nou-formate. 36 luni 14.3 – 17. 10% total necesar de capital circulant Destinaţia împrumuturilor Împrumutul maxim Termenul maxim Perioada de graţie Rata dobînzii Rambursarea împrumutului Plata dobînzii Gaj Contribuţia proprie Majoritatea acestor produse de creditare sunt oferite din linia de credite a Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale.Liniile de creditare: Linia Specială RISP (Banca Mondială) Beneficiari eligibili antreprenori persoane fizice (ÎI.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min.microfinance. bir 807. tel 230 30314 Sergiu Guţu Alianţa pentru Cooperare în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. Zona de activitate: întreg teritoriul Republicii Moldova Sediul central: Chişinău. Ştefan cel Mare 162. Soroca str.2% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100-130% de la suma împrumutului min. GŢ. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor.000 lei 15 ani max. Aleco Russo 12. tel 246 23320 Silvia Dogotari. 20% total necesar de capital circulant Linia de Credit pentru întreprinderile rurale (FIDA) întreprinderi mici rurale (în afara oraşului Chişinău) investiţii în mijloace de producţie agricole. Zona de activitate: regiunea Bălţi-Ungheni Sediul central: Chisinău. Zona de activitate: regiunea Centru a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. 36 luni 14.

148 a Telefon/fax: (+373 269) 25867 Valentina Gak Cahul bd.md. Proiectul Finanţare Rurală şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici Chisinău. Cosmonauţilor 9.str. 906. Chişinău. www. Tel: 222465 DFID. Tel: 582045. et 4. 29-53-06. tel 220958 Străini Banca Mondială. Tel: 23498 Datele de contact: Oficiul central: bd. 31 August. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 29-53-05. Chişinău. str. str. Cosmonauţilor 9.md Centre regionale: Bălţi str. Eminescu. V. et. 222467 FIDA. bir 544. 19 Telefon/fax: (+373 244) 20088 Alexandru Draganel Ştefan Vodă str.microfinance. bir. bir 513. str. 9/2 Telefon/fax: (+373 299) 23967 Ion Neagu 56 . Reprezentată de AIPFRDIM. mun. 180. Tel: 577930 Bizpro-Moldova. 60 Telefon/fax: (+373 231) 21381 Lilia Vrabie Soroca str. prin compania de consultanţă Scanagri. Reprezentată de UCIPA BM (proiectul RISP) Chişinău. 137 Telefon/fax: (+373 235) 32131 Roman Juncu Hincesti str. prin compania de consultanţă Landell Mills Ltd. 14. Bulgară 33/1. Ştefan cel Mare 162. Renaşterii 22/1. 582047 SIDA. str. 4a Telefon/fax: (+373 242) 22148 Eufrosinia Beril Edineţ str. 29-53-07. 88 Telefon/fax: ( +373 246) 23320 Corneliu Sitari Orhei str. Mahu. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. Chişinău. bir. M. Chişinău. 29-53-09 e-mail: office@microfinance.MEGA Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. Zona de activitate: zona Sud a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. Bd. 31 August 1989 98. Ştefan cel Mare. Ştefan cel Mare. bir 411. Ştefan cel Mare. Independenţei.str. Tel: 221144. 8. Aleco Russo 12 Telefon/fax: ( +373 230) 30314 Liviu Avricenco Călăraşi str. Chişinău.bir 544. Mihalcea Hincu. 202. Tel: 210056 USAID şi proiectele sale implementate CNFA. Republicii.

Datele generale privind AEÎC: Istoria funcţionării AEÎC pe teritoriul Moldovei îşi trage rădăcinile din secolul 19. a presta servicii de consultanţă necesare şi cerute de AEÎC membri şi asistenţa acestora în procesul de stabilire ca instituţii financiare durabile. Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altor activităţi legale ale membrilor ei. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. Avantajele calităţii de membru la Federaţie: Prin intermediul Federaţiei Naţionale. Restabilirea ideii organizaţiilor de microfinanţare la sate a început practic cu reconstruirea reţelei de la zero. prin care prestează continuu servicii de consultanţă şi instruire conducerii AEÎC şi membrilor acestora. în cadrul unei iniţiative a Băncii Mondiale şi a Guvernului Republicii Moldova. Asociaţiile de economii şi împrumut sunt sursa cea mai importantă de creditare a fermierilor şi antreprenorilor privaţi din mediul rural. numite Proiectul de Finanţare Rurală. la iniţiativa a 46 AEÎC din cele existente la acel moment. Astăzi ea întruneşte 435 de AEÎC cu un număr total de peste 68.Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova Bd. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. Federaţia a înfiinţat 9 centre regionale. Pentru materializarea acestor obiective şi îmbunătăţirea activităţii curente a sistemului de microfinanţare. Misiunea: În cadrul sistemului de microfinanţare. demarat la sfârşitul anului 1996 cu un studiu de fezabilitate şi activităţi pilot de creare şi creditare a 11 AEÎC. când au fost pe larg răspândite aşa forme de cooperare financiară ca tovărăşiile de credit şi păstrare şi băncile ţărăneşti care aveau ca scop păstrarea economiilor membrilor săi şi acordarea împrumuturilor acestora. asociaţiile membre au acces la diferite programe de instruire. Ştefan cel Mare 180. Actualmente. de asemenea Federaţia Naţională publică trimestrial un buletin informativ. Actualmente reţeaua de asociaţii de economii şi împrumut se constituie din 535 asociaţii.or. Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor este o organizaţie necomercială cu statut juridic special. În anul 2004 împrumuturile acordate prin intermediul asociaţiilor au constituit cca 250 mil. decizia de a deveni membri la Federaţie este luata la Adunarea Generala a membrilor AEÎC. dacă este obţinut. Chişinău. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. care activează preponderent în mediul rural. care conţine informaţii referitor la cele mai recente evenimente ce sau desfăşurat în interiorul reţelei şi dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de către asociaţii. lei. MD-2004 Datele generale privind FNAEÎC: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova a fost fondata la 22 decembrie 1998. Calitatea de membru al Federaţiei este benevolă. 57 . care sunt repartizate pe teritoriul Republicii Moldova.000 membri. Federaţia are misiunea de a proteja şi reprezenta interesele membrilor săi.

prin hotărâre a instanţei de judecata. Standardul Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui. Legea nr. competenţa conducerii. 719 din 28 iunie 2004.Cadrul legal: Unul dintre cele mai importante momente în dezvoltarea reţelei de AEÎC a servit aprobarea Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut a cetăţenilor. prevăzute de statutul asociaţiei. Această problemă este pusă în discuţie în prezent în interiorul sistemului de AEÎC şi este posibil ca în viitorul apropiat sa fie operate unele modificări la legislaţia ce reglementează funcţionarea AEÎC. au împlinit 18 ani. nr. care o examinează în termen de 30 de zile şi o prezintă spre soluţionare adunării generale a membrilor asociaţiei. au depus efectiv cotele în capitalul propriu al asociaţiei în termenul stabilit de legea AEÎC. Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice cu capacitate deplina de exerciţiu care: domiciliază în satul (comuna) sau oraşul (municipiul) pe al căror teritoriu activează asociaţia. Codul fiscal nr. obligaţia de a depune cota în capitalul propriu al asociaţiei. 2001. cota în bani în capitalul propriu al asociaţiei în modul stabilit de statutul acesteia. o AEÎC poate fi creată de cel puţin 10 membri prin desfăşurarea adunării constitutive şi prin înregistrarea ei de stat. 2. 719 din 28 iunie 2004. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial. Normele de Prudenţă Financiară a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5. sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi. Membrul care nu a depus în termenul stabilit cota în capitalul propriu al asociaţiei este considerat exclus din ea. Activitatea AEÎC este astăzi limitată la hotarele unei localităţi sau primării. au aceleaşi profesii. vechimea asociaţiei. ceea ce pe de o parte protejează AEÎC de riscuri legate de lipsa de informaţie despre membrii-clienţi. 4. lucrează în domenii profesionale conexe ori au alte interese comune. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova Nr. aprobat prin Ordinul Camerei de Licenţiere nr. Actualmente cadrul normativ al activităţii financiare a AEÎC se compune din: 1. astfel punându-se baza creării cadrul legal necesar existenţei acesteia. Cererea de primire în asociaţie trebuie să fie individuală şi să conţină: date care să confirme respectarea cerinţelor de mai sus. Nu pot desfăşura o anumită activitate şi nici deţine anumite funcţii în asociaţie persoanele cărora. 3. Persoana primită în asociaţie este obligată să depună. 102-103) articolul 532. li se interzice activitatea sau funcţiile respective. Persoana se consideră membru al asociaţiei de la data adoptării de către adunarea generală a membrilor ei a hotărârii privind primirea sa. 1505-XII din 18 aprilie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. 6. Mărimea unei asociaţii astăzi variază de la 20-30 membri în asociaţiile nou-create şi peste 900 persoane în asociaţiile cu 5-6 ani de activitate. Crearea AEÎC şi Membrii săi: Conform Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut. care vor include şi ridicarea acestor limitări. Cota minimă depusă trebuie să fie egală cu cel puţin 5 salarii minime în vigoare la data depunerii ei. Cererea de primire în asociaţie se depune la consiliul asociaţiei. Regulamentul cu privire la Licenţierea activităţii AEÎC. adunarea constitutivă a asociaţiei se ţine pe principii benevole de către persoane fizice. în termen de 15 zile de la data hotărârii privind primirea sa. în dependenţă de mărimea şi potenţialul economic al satului. iar pe de altă parte reţine creşterea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a AEÎC care au potenţialul de gestionare a riscurilor. Produsele oferite: 58 . Regulamentul Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77-g din 10 septembrie 2004. 89 din 28 octombrie 2002. şi alţi factori.

alta decât depunerea de economii. realizarea de noi capacităţi şi tehnologii ale producţiei agricole. înfiinţarea. mijloace de transport etc. Conţinutul contractului de depunere a economiilor include denumirea părţilor. persoana înaintează cererea de împrumut. respectă prevederile legii în cauză şi îndeplinesc următoarele condiţii: solicitantul este amplasat în câmpul muncii profesionale sau desfăşoară o activitate de antreprenoriat liber în conformitate cu legislaţia în vigoare. cu sau fără dobândă şi care urmează să fie rambursate în termen sau la cerere. în temeiul unui contract. partenerii de afaceri împrumutatul şi-a respectat toate obligaţiile asumate. Împrumuturi pe termen mediu. În dependenţă de scopurile pentru care sunt solicitate. cu durata de rambursare mai mare de 3 ani pentru realizarea următoarelor scopuri: achiziţionarea de maşini. în mărimea stabilită de asociaţie (ce variază în dependenţă de asociaţie între 6% şi 10%) şi se rambursează la cererea în scris a membrului. factor important pentru protejarea intereselor membrilor depunători. pentru efectuarea lucrărilor de montaj şi instalare a acestora. Rata medie anuală a dobânzii la depunerile de economii variază între 17-19 % anual. utilaje. 59 . suma şi data depunerii. 2. achiziţionarea de animale şi păsări tinere pentru reproducţie. cu durata de rambursare între 1-3 ani destinate pentru: creşterea bovinelor pentru carne. capitolul III al Legii Republicii Moldova privind AEÎC. livezi. modernizarea capacităţilor şi tehnologiilor de producţie existente în scopul creşterii productivităţii muncii. Un alt produs oferit de către AEÎC sunt împrumuturile acordate persoanelor fizice care au devenit membri ai asociaţiei în conformitate cu articolul 15. împrumutatul face dovadă existenţa capacităţii de rambursare a sumei solicitate la scadenţă. asociaţia este în drept să accepte ca depuneri la vedere şi/sau la termen economiile personale ale membrilor săi cu sau fără dobândă. băncile comerciale. modul şi termenele de achitare a dobânzii la ea. 3. dacă este cazul. sunt puse la dispoziţia AEÎC pentru o perioadă determinată în schimbul unei dobânzi. în relaţiile anterioare cu asociaţia. rata dobânzii la depunere. a depus în asociaţie mijloace băneşti numite depuneri pentru garantarea împrumutului în scopul garantării acestuia. etc. Cel mai des întâlnit produs de economii oferit de către asociaţii membrilor săi sunt depunerile la termen ce reprezintă sume băneşti ale membrilor asociaţiei care.Conform articolului 28 al Legii cu privire la AEÎC. împrumutul este solicitat pentru realizarea unor afaceri cuprinse în obiectul de activitate legală a împrumutatului. în această categorie sunt incluse împrumuturile destinate pentru activitatea curentă şi constituirea fondurilor circulante: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare realizării procesului de producţie. a căror durată de rambursare nu poate depăşi 12 luni. depozitarea. Împrumuturi investiţionale – pe termen lung. termenul de rambursare a depunerii. AEÎC poate acorda: 1. răspunderea pentru nerambursarea la scadenţă a depunerii şi a dobânzii la ea precum şi clauza confidenţialităţii. cheltuieli pentru producţia anului următor. Depunerile se consemnează în contul de economii personale al membrului deponent al asociaţiei. numai după rambursarea integrală a împrumutului sau şi plăţii dobânzii aferente împrumutatul e cunoscut ca o persoană responsabilă şi se bucură de o bună reputaţie în societate. agregate. cât şi a plăţii dobânzii aferente. întreţinerea şi modernizarea plantaţiilor multianuale (vii. cheltuieli privind achiziţionarea. prestarea serviciilor. mobilizând mijloacele temporar disponibile ale membrilor – căi importante de constituire a resurselor de acordare a împrumuturilor. Acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale ale membrilor asociaţiei se face în temeiul unui contract de depunere încheiat în scris. Inclusiv. sunt prezentate asociaţiei garanţii reale şi personale. Depunerile de economii sunt mijloace băneşti depuse în asociaţie de către membrul ei în baza contractului. cheltuieli pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. Împrumuturi pe termen scurt. instalaţii.). prelucrarea şi desfacerea produselor destinate peţii.

6 Tel. Astfel mărimea împrumutului acordat unui membru al asociaţiei nu poate depăşi 5% din portofoliul de împrumuturi. MD-2004 Bd. (230) 30083 Căuşeni MD – 4301 Str. Suma maximă a împrumuturilor acordate de către asociaţii variază în dependenţă de volumul portofoliului de împrumut şi de capitalul propriu al asociaţiei şi se acordă în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiară. inclusiv grupurilor de persoane acţionând în comun nu trebuie să depăşească 25% din portofoliul de împrumuturi. (22) 296284 Bălţi MD – 3100 Str. 1008 Tel.3401 Str. Ştefan cel Mare. (269) 21620 Edineţ MD – 4601 Str. contabilului şef (contabilului) şi membrilor comisiei de cenzori.3001 str. nu trebuie să depăşească mărimea dublă a capitalului propriu al asociaţiei. Pentru a evita sau diminua riscul de nerambursare a împrumuturilor şi de neplată a dobânzii aferente. (231) 62967 Cahul MD – 3901 Str. Alecu Russo.5401 str. 4 Tel. 60 Tel. (246) 25833 60 . iar suma totală a împrumuturilor acordate membrilor consiliului. de spectrul împrumuturilor acordate şi riscul legat de acestea asociaţia poate cere autentificarea notarială a contractelor ce depăşesc o anumită sumă (aceasta variază la diferite asociaţii între 8000 . 27 August. la încheierea contractelor de împrumut asociaţia îşi constituie unele garanţii.10000). Mihai Eminescu. 137 Tel. 17 Tel.88 Tel. În dependenţă de nivelul de dezvoltare a asociaţiei. în ansamblu.3501 str. iar suma celor mai mari 10 împrumuturi acordate membrilor. Ştefan cel Mare. directorului executiv. (243) 22002 Hânceşti MD. 10 Tel. (239) 23967 Orhei MD .Independenţei. (235) 22893 Rezina MD . Vasile Mahu. Republicii. 180 of.Rata medie anuală a dobânzii la împrumuturile acordate membrilor asociaţiilor variază între 22-27 % anual. Date de contact (centrele regionale ale Federaţiei Naţionale a AEÎC): Oficiul central Chişinău. (22) 295914. Chişinăului. (254) 23638 Soroca MD . astfel contractele de împrumut conţin rubrica referitoare la gaj în care se indică bunul gajat de către beneficiar. 62 Tel.

“ProCredit” S. care combină reţeaua largă de reprezentanţe cu produse creditare accesibile.fidejusiune * Creditele se acordă în USD.2005.imobil . fapt care permite reducerea costului tranzacţiilor pentru mulţi dintre clienţii companiei. compania îşi rezervă dreptul de a efectua modificări) Denumirea produsului Suma 100 . avînd un portofoliu de 5700 credite la sfîrşitul anului 2004. Totodată.000 USD (Agro 10. respectiv.21% anual pînă la 7 zile 100% gaj: .000 USD/EURO – 100. experienţa favorabilă a companiei în segmentul dat al pieţei de credite a permis reducerea numărului de documente şi volumul informaţiei. este de menţionat că pe parcursul activităţii sale compania a simplificat produsele sale creditare lărgind.10.001 . furnizată. este o companie financiară orientată spre dezvoltare. aria potenţialilor beneficiari.000 MDL Pentru capital circulant . la momentul actual. baza de clienţi ai companiei a crescut mai mult de două ori. EURO şi MDL 61 . PRODUSELE PROCREDIT pentru creditarea întreprinderilor din comerţ. Astfel.pînă la 18 luni (Agropînă la 12 luni) Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni 14 .3.001 . „ProCredit” a devenit instituţia lider în Moldova în domeniul microfinanţării. ceea ce este rezultatul abordării sociale responsabile a companiei. calitatea portofoliului este foarte bună.bunuri mobile .000 USD* Termenul creditării Pentru capital circulant . utilaj. agricultură (informaţia la 11.000 USD/ EURO) Pentru capital circulant . servicii. transport auto) .bunuri mobile (stocuri da mărfuri. Pe parcursul ultimilor ani. aceste rezultate datorîndu-se în mare măsură strategiei de afaceri a companiei. necesare a fi prezentate. concentrată strict pe capacitatea de plată a clientului la momentul luării deciziei de acordare a creditului. Totodată. Concomitent.23% anual USD / EURO 26-28% anual MDL pînă la 3 zile 100% gaj: . mici şi mijlocii.fidejusiune ProVIP 10. fiind în al cincilea an de activitate. producere. În acelaşi timp.pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni (18 luni în MDL) 20 .1. sunt deschise 16 reprezentanţe.000 – 15.000* ProRapid pînă la 100. astfel. de către clienţi în momentul solicitării unui credit. Prin prestarea serviciilor de creditare. întrucît aceste afaceri creează majoritatea locurilor de muncă şi contribuie substanţial la dezvoltarea economiei.pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 24 luni (18 luni în MDL) Rata dobînzii 23% anual USD / EURO 28% anual MDL Termenul de luare a deciziei Gajul creditului Fără gaj şi fidejusori în decurs de 1 zi ProExpress 1.02. este pus accentul pe acordarea împrumuturilor întreprinderilor micro.000 USD* 23% anual USD / EURO 28% anual MDL 1 fidejusor sau 50% gaj al bunurilor mobile 3. în pofida reducerii permanente a cerinţelor formale faţă de clienţi.A.

(269) 2 58 97. 9A Tel.md web: www. Eminescu 27/3 Tel. Independenţei. (250) 2 60 92. Fax (250) 2 60 93 floresti@procredit.md EDINEŢ Veaceslav LUCHIANENCO Expert superior de credite Str. Ştefan cel Mare 75/1 Tel. (230) 3 01 75. Mircea cel Bătrîn.md COMRAT Serghei MILCAN Expert superior de credite Str. Fax (252) 2 05 94 drochia@procredit./Fax (237) 2 25 15 staseni@procredit. 5 Tel. Fax (298) 2 49 00 comrat@procredit.md SOROCA Igor CAZAC Expert superior de credite Str. of.md HÎNCEŞTI Pavel TONU Expert de credite Str./Fax (299) 2 44 23 cahul@procredit. 3 Tel. 6 29 77 balti@procredit. Fax (22) 27 34 88 office@procredit.md 62 . Ştefan cel Mare 123 Tel.procredit. M. Fax (22) 47 30 09 riscani@procredit. (246) 2 49 00.md CAHUL Diana CIOBOTARI Expert superior Prospectul Republicii 12 Tel.Date de contact: CHIŞINĂU (oficiul central) Daniela WENDHAUS Manager General Str. 6 Tel.md STRĂŞENI Valentin GODEA Expert de credite Str. Fax (243) 2 17 99 causeni@procredit. Kogălniceanu 20 Tel. Decebal. Chişinăului. (22) 27 17 07. Fax (230) 3 01 74 soroca@procredit. 1.md CĂUŞENI Serghei MARTÎNENCO Expert superior de credite Bd. (22) 47 06 66.md BĂLŢI Valentin NUCĂ Manager Dezvoltare Str./Fax (231) 6 29 75. Vasile Lupu 34 Tel. Ismail 31 Tel.md DROCHIA Borislav BODNARIUC Expert superior de credite Str. Fax (236) 2 00 96 ungheni@procredit.md ORHEI Andrei GUZUN Expert de credite Str. 34/4 Tel.md UNGHENI Lilia CEREPITA Expert superior de credite Str. Pobeda. (236) 2 22 95. 7 Tel. Moscova. Fax (22) 31 01 15 ciocana@procredit. (298) 2 72 36.md CHIŞINĂU (filiala RÎŞCANI) Stanislav TUZLUCOV Expert superior de credite Bd. (22) 49 98 12. (235) 2 26 82. Independenţei. (243) 2 19 00. 75 Tel. (252) 2 05 95. Fax (235) 2 49 38 orhei@procredit. Fax (250) 2 58 96 hincesti@procredit. 96 Tel. Fax (246) 2 25 40 edinet@procredit. 31 August.md FLOREŞTI Viorel PALADII Expert de credite Str.md CHIŞINĂU (filiala CIOCANA) Sergiu MOCAN Expert superior de credite Bd.

investiţii în capitalul statutar al solicitantului: 63 . SRL. cooperative de întreprinzător.Date generale: „MICROINVEST” SRL a apărut pe piaţa financiar-bancară în 2003. să amenajeze spaţii de producţie. să aibă reputaţia bună. turism şi artizanat. să contribuie la dezvoltarea afacerii cu resurse proprii. întreprinderilor micro şi mici întru stimularea iniţiativei private. afirmarea şi consolidarea poziţiei pe piaţa financiar-bancară prin elaborarea şi promovarea noilor produse şi servicii. cu scopul de a răspunde la cererea de împrumuturi pentru afacerile micro şi mici Misiunea: Misiunea organizaţiei o constituie prestarea serviciilor de consultanţă şi oferirea produselor financiare destinate creării şi dezvoltării cooperativelor. dezvoltarea economico-socială şi creşterea nivelului de trai. din mediul rural şi urban. să diversifice produsele/serviciile. antreprenorul trebuie să fie onest. antreprenorii ce preţuiesc istoria de creditare. să dovedească aptitudini antreprenoriale.până la 3 ani. să sporească calitatea lor. Produsele creditare oferite: împrumuturi: suma . din următoarele sfere: producere. împrumuturile sunt acordate în termen de până la 10 zile pentru persoanele fizice sau juridice: titulari de patentă. servicii. antreprenorii care au competenţa şi calităţile necesare afacerii. motivat să achite împrumutul. întreprinderi individuale. comerţ. să extindă piaţa de desfacere. Beneficiari: De serviciile oferite de către „MICROINVEST” SRL pot beneficia: antreprenorii ce doresc şi au posibilitatea să lanseze sau să-şi dezvolte afacerea. garanţii financiare: mărimea – până la 50% din valoarea creditului bancar. care nu poate depăşi 280 000 lei. gospodării ţărăneşti. să angajeze personal. Activităţile finanţate: „MICROINVEST” SRL finanţează activităţi rentabile şi legale. termenul . precum şi identificarea şi valorificarea segmentelor neacoperite de serviciile bancare (de creditare) prin utilizarea unor strategii eficiente de marketing şi ajustarea continuă a produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei.până la 140 000 lei. Condiţii de acordare a împrumuturilor: activitatea antreprenorială trebuie să fie rentabilă şi legală. precum şi să modernizeze utilajul. să dispună de bunuri suficiente pentru a fi gajate. rata dobânzii – 2% lunar (calculată la sold (suma rămasă)). Obiectivele organizaţiei: crearea unui segment nou pe piaţa de creditare.

md cahul@microinvest. stocuri de mărfuri şi materiale. Lupu 121 UNGHENI str. Republicii 20/2 CRIULENI str.microinvest. echipament de producere.md 64 . Ştefan cel Mare 17 CĂLĂRAŞI str. rata internă de rentabilitate – 25%. 31 August 120/3 CĂUŞENI str. „MICROINVEST” SRL acceptă: - hârtii de valoare. obligaţii. gajul – nu este necesar. perioada de recuperare 5 ani. Ştefan cel Mare 4 BĂLŢI str. depozite la termen. bunurile imobiliare. Eminescu 25 CIMIŞLIA str.- suma – până la 50 000 USD. Puşkin 16 CAHUL bd. animalele domestice.md Telefonul (22) 21 27 64. tehnică şi echipament de uz casnic. Gajul În calitate de gaj.md ungheni@microinvest.md criuleni@microinvest.md orhei@microinvest. Ştefan cel Mare 13 ORHEI str. V.md balti@microinvest.md calarasi@microinvest.md cimislia@microinvest. mijloace de transport. 21 27 68 (299) 20 7 34 (248) 21 9 91 (243) 22 8 63 (241) 24 8 99 (244) 22 8 75 (231) 29 0 74 (235) 20 4 67 (236) 27 4 82 e-mail: microinvest@microinvest.md causeni@microinvest. Datele de contact: Adresa CHIŞINĂU (oficiul central) str. acţiuni. Eminescu 10 web: www.

Misiunea: Legea Republicii Moldova nr. confruntându-se în activitatea sa de zi cu zi cu toate problemele ce le întâlneşte în calea sa un antreprenor.11. MD-2004 tel/fax : (3732) 29 57 41. motivând Guvernul în susţinerea acestui sector. că Fondul este cel. fiind în obligaţia sa de a înainta propuneri. Republic of Moldova . (3732) 29 62 68 e-mail: asfb@cni.md Date generale: Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova este unica organizaţie de stat cu statut special. avînd drept sarcină de bază sporirea ponderii businessului mic şi mijlociu şi dezvoltarea infrastructurii acestui sector în economia naţională. elaborarea.2001) şi Programul de Stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005 (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.850 se subliniază : „Asigurarea financiară a prezentului Program se efectuează din contul mijloacelor Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business şi din alte surse de finanţare.i s-au atribuit următoarele funcţii: realizarea politicii statului în domeniul susţinerii întreprinderilor mici. în articolul 5 al Anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. elaborarea unui ciclu de cursuri consultative în domeniile activităţii economice externe. inclusiv a deţinătorilor de patentă. Chişinău.120 din 09. În acelaşi timp. ce nu contravin legislaţiei. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. colaborarea cu instituţiile internaţionale. bd. ce susţin versiunea ÎMM.2004) îi acordă rolul de instrument financiar în realizarea programelor de stat de susţinere a micului business. tel.850 din 27. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. ajutorul acordat organelor abilitate în perfecţionarea cadrelor pentru necesităţile micului business etc. elaborarea proiectelor de atragere a investiţiilor. cerinţelor internaţionale în domeniul certificării şi standardizării mărfurilor şi a proceselor de producţie şi altele) . Ştefan cel Mare. Este de menţionat că. acordarea unor garanţii din fondul special de garantare a creditelor agenţilor economici.02. care solicită credite de la băncile comerciale. ajutorul tehnico-material pentru agenţii economici. Fondul este şi organul de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial.Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business Republica Moldova The Entreprise Support and Small Business Development Fund Republic of Moldova 180.5 % din venitul anual al acestuia şi antrenarea surselor financiare ale bugetelor locale ) cu diversificarea şi a altor surse de venit ce se vor acumula de către Fond. prin intermediul căruia se preconizează să se exercite susţinerea financiar-creditară a agenţilor sectorului ÎMM din mijloacele alocate de la buget.2002) subliniază. În activitatea sa Fondul colaborează în primul rând cu Ministerul Economiei. creditarea agenţilor economici.” Funcţiile Fondului: Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova organ de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial şi de finanţare a Programelor Naţionale şi locale în acest domeniu . cu instituţii specializate financiare din ţară şi de peste hotare. acordarea consultingului (consultaţii juridice şi economice pe gratis. crearea bazei de date. privind necesităţile de suport financiar a agenţilor din sectorul ÎMM.06. 65 . majorarea potenţialului de finanţare a agenţilor micului business (având ca bază sursa principală de venit de la bugetul de stat de până la 0. Fondul identifică problemele politice şi regulatorii care trebuie soluţionate. managementului întreprinderii contemporane. prezentarea în Guvern şi Parlament a propunerilor de modificare a actelor normative. finanţarea programelor naţionale şi locale de susţinere de stat a agenţilor micului business. Regulamentul de activitate. aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.659 din 21 octombrie 1993 (şi modificat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. care vor asigura producţia mărfurilor necesare statului.112 –XIII „Cu privire la susţinerea şi protecţia micului business” (din 08. Direcţia Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu.

extinderea bazei impozabile şi creşterea veniturilor în buget. Pentru fiecare Concurs în parte se stabileşte rata dobânzii pentru acordarea creditului şi comisionul pentru garantare. ce se vor forma în procesul realizării proiectului. existenţa inovaţiilor. documente. va contribui la crearea locurilor noi de muncă. Concursurile respective sunt transparente şi se efectuează conform principiilor: asigurarea posibilităţii reale a tuturor întreprinzătorilor pentru a participa la concurs.Suportul Fondului pentru susţinerea agenţilor economici din sectorul ÎMM: În scopul obţinerii suportului financiar din partea Fondului sau a garanţiei parţiale. resurselor materiale secundare . business planurile cărora sunt aprobate pentru finanţare şi garantare din partea Fondului şi au o acoperire parţială a creditului cu mijloace fixe. orientarea spre exportul producţiei. mărimea creditului. De la suma garanţiei agentul economic va achita Fondului un comision de minimum 2% anual.a. utilizarea resurselor locale de materie primă. Date de contact: bd. La selectarea proiectelor factorii decisivi constituie: rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului. business-plan. permisiunile organelor administrative. Agenţii economici. agentul economic trebuie să participe la concursurile. copia Raportului financiar pentru ultimul trimestru de gestiune cu viza organului financiar. ofic. Pentru a participa la concurs se prezintă în Direcţia executivă a Fondului următoarele documente: cererea de participare la concursul de proiecte. alocate de Fond. ce ţin de desfăşurarea proiectului (arenda încăperilor. anunţate sistematic de către organizaţia în cauză. Rata creditului se stabileşte la un nivel mai jos decât cea medie a băncilor comerciale. creează locuri de muncă. la concurs pot fi prezentate şi alte documente întru argumentarea eficienţei şi solvabilităţii proiectului: copiile contractelor. certificatul despre repartizarea terenului de pământ. a deşeurilor de producţie şi consum. păstrarea secretului comercial. garanţia de rambursare ş. folosirea forţei de muncă a păturilor social-vulnerabile ale populaţiei. alte documente. Ştefan cel Mare. siguranţa proiectului din punct de vedere ecologic. know-how. evaluarea obiectivă a proiectelor prezentate în baza expertizei independente. scrisorilor de garanţie. procurarea utilajului. proceselor verbale de intenţie. gradul de pregătire a întreprinderii pentru realizarea în practică a proiectului. prioritatea în activitatea întreprinderii. producţia mărfurilor şi serviciilor competitive. ce argumentează participarea la finanţarea proiectului a persoanelor terţe.300. MD-2004 Telefon anticameră: (+373) 29 57 97 Telefon Direcţia Economie şi Finanţe: (+373 22) 29 62 68 Expert: (+373 22) 29 57 42 66 . declaraţia pentru anul de gestiune precedent. calculul termenului de recuperare a proiectului. participă cu surse proprii în realizarea proiectului. la cerinţa Direcţiei executive sau din propria iniţiativă a participantului. eficienţa înaltă de utilizare a resurselor creditare . pot conta la o garanţie de maximum 100 000 lei pentru fiecare proiect (Hotărârea Consiliului director din 29 octombrie 2004. desfacerea producţiei şi altele). copiile documentelor de constituire. dotarea lor cu utilaj modern. publicitatea desfăşurării concursului . documente de argumentare a gajului . Chişinău. proces verbal nr. numărul locurilor de muncă . notă informativă. preferinţele financiare pentru Fond (cota parte a mijloacelor proprii investite. Suplimentar. implementarea tehnologiilor înaintate. 180. 308 mun. prezentate.3).). Suportul prin creditare şi garantare va favoriza desfăşurarea activităţii întreprinderilor din sectorul IMM. materiei prime. ce ţine de activitatea participanţilor la concurs şi de proiectele. contractelor cu agenţii economici.

instituţii financiare internaţionale şi donatori. 67 . Va acorda garanţii financiare pentru investiţii de portofoliu şi va efectua investiţii în capitalul social al întreprinderilor private mici şi mijlocii în special celor din mediul rural. Banca Comercială "Moldova Agroindbank" S. 98. instituţiilor microfinanciare pentru creditele. care activează în Republica Moldova. finanţat de Departamentul pentru dezvoltare internaţională (DFID) al Guvernului britanic şi implementat de asociaţia obştească „ProRuralInvest”. având menirea să îmbunătăţească accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. Societatea pe acţiuni "Corporaţia de Finanţare Rurală" . 31 August 1989. Va acorda garanţii financiare băncilor comerciale. aferente dezvoltării sectorului privat. STR. instituţiilor financiare nebancare. Contribuie cu minimum 20% la investiţia propusă. Obiectivele proiectului: „GarantInvest” SRL va oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. Chişinău. • • • Grupul ţintă poate fi orice persoană fizică. implicit.SOCIETATEA INTERBANCARĂ DE GARANTARE „GARANTINVEST” SRL MD-2029. înregistrată legal sau persoană fizică ce deţine autorizaţii sau licenţe pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat şi care activează în Republica Moldova.A. Asociaţia Obştească "Proruralinvest"..504. Nu are datorii anterioare neplătite şi restanţe de lungă durată.. Beneficiarii calificaţi pentru acordarea garanţiei de către Societatea de Garantare trebuie să corespunda următoarelor criterii de eligibilitate: Orice persoană juridică aflată în proprietate privată. pieţe străine de capital. „GarantInvest” SRL va presta următoarele servicii: • • Va acorda garanţii financiare antreprenorilor şi fermierilor privaţi din mediul rural şi urban pentru creditele obţinute de la instituţiile financiare şi/sau de micro-finanţare şi contribuţiile investitorilor în capitalul social al acestor întreprinderi. Banca Comercială "Banca Socială" S.A. of. Va efectua servicii de consultare şi evaluare. Banca Comercială “Mobiasbancă” S. Banca Comercială “Energbank” S. mun. împrumuturile acordate antreprenorilor şi fermierilor privaţi şi/sau pentru atragerea resurselor financiare de pe piaţa locală de capital. Banca de Economii SA..A.5 ani. care are dreptul să desfăşoare activităţi de antreprenoriat sau orice persoană juridică privată. să contribuie la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. Durata proiectului: Proiectul a fost lansat în septembrie 2004 şi are o durată de 1... Pentru a-şi realiza sarcinile asumate. Republica Moldova Tel/Fax + 373 22 234970 Date generale: Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL a fost înregistrată la 24 februarie curent şi este fondată de următoarele instituţii şi organizaţii: Banca Comercială "Victoriabank" S. Banca Comercială "Eximbank" S.A. Întreprinderea va prezenta dovezi ale viabilităţii în cadrul planului de afaceri.A.A. „GarantInvest” SRL a fost creată cu susţinerea proiectului „Suport pentru crearea şi funcţionarea Fondului de garantare a creditelor rurale”. Va acorda garanţii financiare exportatorilor de bunuri şi servicii.

cu un termen maxim de 5 ani şi perioadă de graţie de maximum 12 luni. Procurarea mijloacelor de transport de mărfuri. naţionalitate. Procurarea pesticidelor interzise spre utilizare. bunurilor. Activitatea de cazino sau jocuri de noroc. Capital circulant. Activităţi amorale şi ilegale. În special. Mărimea creditului garantat de către SIG în decursul primului an de activitate nu poate depăşi suma de 10 mii USD. Asistenţă unui proiect sau activităţi care contribuie la încălcarea drepturilor internaţional recunoscute ale angajaţilor. 68 . Procurarea şi /sau construirea uzinelor de producere şi facilităţilor aferente. Fabricarea sau vânzarea articolelor sau serviciilor de muniţie (armament). Nu se va admite discriminarea în bază de sex. pentru următoarele scopuri: Credite acordate pentru refinanţarea datoriilor şi creditelor existente. Pentru creditele acordate de către IFP (instituţiile financiare participante) în cadrul programului Băncii Mondiale „Suport pentru investiţii şi servicii rurale” criteriile pentru creditele eligibile se vor stabili în conformitate cu cerinţele programului respectiv fără depăşirea criteriilor indicate. handicap sau formă organizatorico-juridică. Creditele pentru ÎMM sunt oferite în lei moldoveneşti sau altă valută aprobată de Societatea de Garantare. Incapacitatea de a corespunde acestor practici sau dacă funcţionarea afacerii conduce inevitabil la poluare. inclusiv securitatea muncii. Orice activitate definită ca ilegală sau dăunătoare pentru mediu şi primejdioasă pentru sănătatea omului. bunuri semi-finite şi alte stocuri. de asigurare. Investiţii în valori mobiliare. va face imposibilă obţinerea garanţiei de la Societatea de Garantare. Garanţiile pot fi oferite creditelor acordate pentru finanţarea echipamentului. ÎMM a achitat pe deplin impozitele şi contribuţiile sociale la data solicitării creditului. ÎMM va asigura respectarea normelor şi practicilor de protecţie a mediului înconjurător.Nu au fost înregistrate incapacităţi de plată a ÎMM referitoare la creditele pe termen mediu şi lung şi nu există datorii comerciale neplătite la data solicitării creditului.5% din suma soldului garanţiei calculată la soldul creditului la sfârşitul fiecărui trimestru. noi şi folosite. Orice activităţi ce implică medicamente ilegale sau droguri. următoarele costuri investiţionale vor fi eligibile: Procurarea echipamentului nou (sau folosit). condiţiile cărora nu corespund regulilor general acceptate de creditare. alte norme şi reglementări existente în Moldova. direct sau indirect. cu excepţia cazurilor de necesitate în cursul normal de gestionare a afacerii. o o o o o o o o o Activităţi ce nu sunt eligibile pentru garantare: Garanţiile acordate de Societatea de Garantare nu vor putea fi utilizate. Credite pentru plata serviciilor bancare. Credite eligibile: o Pentru perioada primilor 2 ani de activitate se vor accepta pentru garantare doar creditele ce nu depăşesc echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de maximum 10 000 dolari $. financiare. Activităţi ce implică speculaţii valutare. Întreprinderea va ţine evidenţa contabilă şi va perfecta şi prezenta rapoarte financiare standard. Pentru serviciile oferte de către SIG „GarantInvest” va fi percepută plata de angajament în mărime de 1% din suma cotei garantate a creditului şi comision trimestrial egal cu 0. Credite. Contractul de creditare trebuie să conţină angajamentul întreprinderii să continue achitarea acestor impozite pe durata garanţiei. Construcţia şi îmbunătăţirea spaţiilor locative. Procurarea acţiunilor în alte companii. Lărgirea şi /sau restructurarea clădirilor productive. cum ar fi materie primă. garanţia SIG constituind până la 50 % din suma creditelor acordate. vehiculelor şi clădirilor doar în cazul când acestea sunt aferente afacerii (investiţiei).

rata dobânzii este flotantă (fixată de 2 ori pe ani). perioada de rambursare: până la 15 ani. perioada de graţie: până la 3 ani. grupuri (societăţi pe acţiuni. Produsele financiare oferite: 1. dezvoltarea unei reţele transparente şi eficiente a serviciilor de susţinere a producătorilor agricoli. gospodărie ţărănească. implicaţi activi în activităţile organizaţiei. depozitare. procurarea pesticidelor. Activităţile finanţate: Proiectul RISP finanţează orice investiţii în activitatea economică (producere. 2. contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10-20% din suma investiţiei. procurarea sau arendarea pământului. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). 3. actualmente constituind circa 17-18% în lei şi 8-10% în USD. 69 . întreprindere individuală. având cel puţin 3 persoane.Date generale: Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) a demarat în septembrie 2002. experienţă modernă şi finanţare. societăţi cu răspundere limitată. 4. Linia Specială de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) – credite destinate solicitanţilor fără istorii de credit Beneficiari eligibili: – antreprenori fără istorie creditară: întreprinderi cu statut de persoană juridică. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor: orice doritor să iniţieze în spaţiul rural o afacere individuală (în bază de patentă. în orice domeniu al businessului. servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiu rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova. prelucrare. ambalare. întreprinderi cu statut de persoană fizică. marketing. stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului noilor fermieri privaţi şi antreprenorilor rurali la cunoştinţe. monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestor proiecte în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale. încurajarea iniţierii şi dezvoltării activităţilor neagricole la sat. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor individuali constituie 70 000 lei. creşterea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea acesteia la crearea şi dezvoltarea activităţilor economice private. având drept scop asigurarea implementării eficiente a proiectelor rurale ale Băncii Mondiale şi altor donatori prin administrarea. Condiţii de acordare a împrumuturilor: afacerea se desfăşoară în zonele geografice eligibile. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor formaţi pe principii de grup constituie 420 000 lei din Linia Specială de Credit şi până la 250 000 dolari din cea Generală. constituite în spaţiul rural. Obiectivele Proiectului RISP: 1. Activităţile nefinanţate: refinanţarea datoriilor existente. investiţii în construcţia caselor de locuit. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. cooperative de întreprinzători). viabile şi durabile. moneda: Leu moldovenesc sau USD.

a împrumuturilor pentru agenţii economici este 250 000 USD (sau echivalentul în lei). Moneda: . reprezintă 420 000 lei.constituie 130%. Perioada de graţie: până la 3 ani. Termenul maxim: . Moneda: Leu moldovenesc.investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Linia Generală de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) .conform posibilităţii de rambursare a clientului. Gajul minim . Termenul maxim: până la 15 ani. Destinaţia creditului: . Termenul minim: 2 ani (fără perioada de graţie).Leu moldovenesc sau USD. Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili constituiţi în grup): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili. Perioada de graţie: . Gajul minim: constituie 130%.- titulari ai patentei de întreprinzător. Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili individuali): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali (întreprinderi în care un singur fondator deţine cota majoritară (50% sau mai mult). constituiţi în grup (întreprinderi cu trei sau mai mulţi fondatori în care nici un fondator nu deţine cota majoritară (50% sau mai mult)). Destinaţia creditului: investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Rata anuală a dobânzii bancare (flotantă): . titulari ai patentei de întreprinzător) reprezintă 70 000 lei. Suma maximă . fixată de 2 ori pe an şi constituie în prezent circa 17%-18% anual.constituie circa 17%-18% în lei şi 8-10% în USD.minim 20% din suma investiţiei.credite comerciale pe termen mediu şi lung Beneficiari eligibili: .până la 15 ani. Rata dobânzii Este flotantă.întreprinderi legal înregistrate. Contribuţia proprie a beneficiarilor: . Termenul minim: . 2. 70 .până la 3 ani. Contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10% din suma investiţiei. întreprinderi cu statut de persoană fizică.

Partenerii proiectului: 1. Moldova Tel: (0 22) 21 00 89. 20 99 87. iniţierea şi dezvoltarea afacerilor private viabile în spaţiul rural. elaborarea planurilor de afaceri. 2. Basarabeasca. Asistenţa pentru afacerile nou create este gratuită şi prevede: - evaluarea ideilor de afaceri.A. cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova şi a Băncii Mondiale. în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală a Băncii Mondiale şi al Guvernului Republicii Moldova. Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale Proiectul „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale” (SRISP). 1015 MD 2004. suport pentru obţinerea împrumuturilor pe termen mediu şi lung în scopuri investiţionale. BC Victoriabank S. Moldova Tel/fax: (0 22) 22 09 58 71 .md. Moldova Tel/fax: (0 22) 29 54 37. Căuşeni. Leova. 1603 MD 2004. Chişinău. 14 MD 2005. suport la identificarea produselor şi activităţilor profitabile. Nisporeni.A. Zona de activitate Raioanele Criuleni. MD-2005. mun. Floreşti. Anenii Noi. - Date de contact: Oficiul central: str. finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernul Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills Ltd. creată în 1997 de asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. din cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). Ştefan cel Mare. Ştefan cel Mare. Moldova Tel/fax: (0 22) 20 99 88. Ştefan cel Mare. Nr. Chişinău. Nr. 22 24 67. Ocniţa. Donduşeni. 180. 20 99 78 Consultanţă şi Credit în Agricultură bd. În acest context SRISP acordă asistenţă persoanelor din spaţiul rural. suport la identificarea pieţelor de desfacere. 162. Ungheni Raioanele Drochia. 180. Republica Moldova Telefon: (+373 22) 22 24 65. Chişinău. Soroca. Glodeni. Ştefan Vodă Raioanele Cahul.A. Chişinău. Călăraşi. bir. Chişinău. 9. Instituţiile financiare participante la proiectul RISP: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) – instituţie financiară nebancară. asistenţă post-formare în decursul primului an de activitate etc. Fax: (+373 22) 24 44 69 e-mail: risp@capmu. Cosmonauţilor. Făleşti. Cimişlia. bir. este responsabil de realizarea componentei “Dezvoltarea businessului rural”. 544. BC FinComBank S.md Reţeaua de filiale: Patru agenţii de dezvoltare care acordă asistenţă în identificarea. 29 54 38. BC Moldova-Agroindbank S. bir. Străşeni. Şoldăneşti. 21 00 94. 22/1.capmu. Hînceşti. Renaşterii. 29 54 39 MEGA bd. Ialoveni. Rezina Raioanele Rîşcani. BC Moldindconbank S. Cantemir. Briceni. Nr. 806 MD 2004. UTA Găgăuzia Agenţia de dezvoltare Alianţa pentru Cooperare în Agricultură bd. bir. Teleneşti. pregătirea strategiilor de afaceri. Orhei. Edineţ. BC Banca Socială S. Fax: (0 22) 21 00 95 Centrul pentru Dezvoltarea Rurală bd. web: http://www. Taraclia. pentru crearea unor afaceri profitabile. bir.A. Sîngerei. Nr.A.

Scopul: Scopul fundamental al proiectului SRISP este dezvoltarea rurală durabilă prin abordarea complexă a problemelor cu care se confruntă populaţia rurală şi prin acordarea suportului necesar Guvernului Republicii Moldova în procesul de tranziţie la economia de piaţă. îmbunătăţirea accesului la resurse financiare accesibile (facilitarea accesului la creditare) prin Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (107 AEÎC). ce şi-a început activitatea pe 15 noiembrie 2002 şi are o durată de 3 ani şi 3 luni (până pe 14 februarie 2006). crearea cooperativelor de întreprinzători ( prestarea serviciilor agricole). prin proiectul RISP al Guvernului Republicii Moldova. 237801. cofinanţat de Banca Mondială. Chişinău. Obiectivele: dezvoltarea businessului rural (asistenţă tehnică. Misiunea: Sarcina principală a proiectului este ridicarea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea creării şi dezvoltării activităţilor economice private. 98. dezvoltarea prelucrării. menite să satisfacă cererea de servicii în localităţile rurale). consultanţă şi instruire pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în spaţiul rural. web site: www. Republica Moldova tel: (+373 22) 234938. Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills LTD. până la finele anului 2005 fiind prevăzută formarea a 900 de afaceri noi). DFID şi alţi donatori.SUPORT PENTRU PROIECTUL INVESTITII SI SERVICII RURALE Str. Activităţi finanţate: Se acordă credite de investiţii în economia rurală pentru: dezvoltarea producţiei agricole. depozitării.net. resurse şi pieţe de desfacere). consultanţă juridică (îmbunătăţirea accesului la soluţionarea alternativă a litigiilor prin judecăţi arbitrale permanente în sfera agrară). în conformitate cu acordul dintre guvernele Republicii Moldova şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. fax: 237802. De asemenea. dezvoltarea sferei sociale (revitalizarea infrastructurii sociale şi sprijinirea creării întreprinderilor mici. dezvoltarea organizaţiilor de fermieri (îmbunătăţirea accesului la tehnologii agricole avansate. instruire în agricultură (crearea loturilor demonstrative şi fermelor model de promovare a tehnologiilor avansate). componenta „Dezvoltarea businessului rural” a proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). MD 2004. dezvoltarea societăţii civile (crearea asociaţiilor obşteşti şi a grupurilor de iniţiativă).rural. prin intermediul a 4 agenţii de dezvoltare (ACA.moldline. 72 .md Date generale: SRISP este un proiect de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării rurale durabile. Nr. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. 235079/80. MEGA. biroul 411. viabile şi durabile. CCA. ambalării. CDR). e-mail: rural@landell-mills. SRISP implementează pe întreg teritoriul ţării. 31 August 1989.

orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. Condiţiile de acordare a împrumuturilor: 1. artizanatului 70 000 lei pentru solicitanţii eligibili individuali. precum şi a regiunii transnistrene.până la 3 ani Spaţiu rural: tot teritoriul Republicii Moldova. 5. rata dobânzii bancare (flotantă 2) constituie circa 18% anual. turismului. creditele sunt acordate solicitanţilor fără istorii de credit. gospodărie ţărănească.4% anual Valoarea maximă a împrumutului Rata dobânzii bancare (flotantă 3) Termenul maxim Termenul minim Perioada de graţie: . întreprinderea trebuie să aibă sediul permanent în spaţiul rural. Liniile de creditare: Linia Specială de Creditare Ofertantul liniei de creditare Beneficiarii eligibili Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit Destinaţia împrumutului dezvoltarea producţiei agricole. societăţi cu răspundere limitată. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. 9. turismului. 4. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. dezvoltarea prelucrării. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). dezvoltarea prelucrării. 6. 7. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. având cel puţin 3 membri implicaţi activ în activităţile organizaţiei în orice domeniu al businessului. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an.la dobândă .la suma ∗ 2 3 - - 15 ani 2 ani .4 % anual Linia Generală de Creditare Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit dezvoltarea producţiei agricole. depozitării. ambalării. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. ambalării. turismului. 8. 10 000 dolari americani solicitanţii eligibili individuali. 40 000 dolari americani pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. contribuţia proprie a beneficiarilor . 73 . 2.până la 6 luni. perioada de graţie: până la 3 ani. artizanatului etc. cooperative de întreprinzător) constituite în spaţiul rural. grupuri (societăţi pe acţiuni. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. întreprindere individuală.până la 6 luni. depozitării.minimum 10% din suma investiţiei. perioada de rambursare: până la 15 ani. Beneficiarii eligibili: orice doritor să iniţieze şi să înregistreze legal în spaţiul rural 1 o afacere individuală (în bază de patentă. artizanatului etc. 420 000 lei pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili constituiţi în grup reprezintă 420 000 lei. gajul minim constituie 130%. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali reprezintă 70000 lei. . 3.până la 3 ani 15 ani 2 ani . comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. .

23 50 80 MD 2004. 4 35 55 6 Sediul principal (Oficiul central SRISP) E-mail rural@landellmills. Donduşeni.A. Feroviarilor.A.md Fax: (0 251) 2 25 74. biroul 411.A. raion. Chişinău. M.A. raion. BC „Moldindconbank” S. BC „FinComBank” S. Republica Moldova Reţeaua de filiale (Oficii regionale SRISP) str. BC „Victoriabank” S. Nr. Nr. UTA Găgăuzia (0 273) 4 32 41. MD 5102. (+373 22) 23 49 38 Nr.md 74 . 2 39 73. 26. Comrat.md Oficiul regional Donduşeni Oficiul regional Baimaclia Oficiul regional Comrat srisp@mtc-dn. 40. MEGA - Instituţii financiare: Corporaţia de Finanţare Rurală BC „Banca Socială” S. Lenin. 4 34 44. 204 A. Donduşeni str. 98. com. Centrul pentru Dezvoltarea Rurală.. Nr. Cantemir str. BC „Moldova-Agroindbank” S. 31 August 1989. or. 45. 23 50 7. Consultanţă şi Credit în Agricultură.md srisp@mtc-co. ap. Eminescu.A.net www. MD 7313.principală Rambursarea Contribuţia proprie a beneficiarilor Gajul minim Valuta în care se eliberează împrumutul Partenerii: grafic flexibil (lunar /trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% grafic flexibil (lunar/ trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% lei moldoveneşti Agenţii de dezvoltare SRISP: Alianţa pentru Cooperare în Agricultură.moldline. mun. Date de contact: Adresa Telefon Str. 2 80 62 6 srisp@mtc-ct. Baimaclia. MD 3805. 2 33 70 (0 238) 2 48 86.rural. Fax:(+373 22) 23 78 02.

sporirea numărului de AEÎ capabile să mobilizeze economiile proprii. crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) ca răspuns la necesităţile noilor proprietari de pământ. 3. de orice formă organizatoricojuridică. mărirea numărului de întreprinderi rurale profitabile. crearea şi menţinerea unei structuri de management şi coordonare efectivă a Proiectului. contribuirea la edificarea unui cadru instituţional adecvat pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. 2. 5. Beneficiari: Grupul-ţintă al Proiectului îl reprezintă micii proprietari (antreprenori). Investiţiile preconizate sunt direcţionate spre stimularea dezvoltării economice în spaţiul rural şi facilitarea accesului la serviciile financiare a populaţiei din teritoriul de implementare a Proiectului. Investiţiile efectuate în cadrul Proiectului sunt utilizate pentru facilitarea încadrării păturilor sărace ale populaţiei din spaţiul rural în activităţi de antreprenoriat pentru a obţine venituri şi a contribui la crearea unui cadru instituţional efectiv pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. numărul mediu anual al angajaţilor permanenţi să fie până la 50 persoane.PROIECTUL DE FINANŢARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI Date generale: Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici este realizat cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi a Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). şi dezvoltarea financiară durabilă a lor. cu profil agricol. Sarcini de bază: 1. Scopul proiectului: Scopul general al Proiectului constituie generarea sporurilor durabile a veniturilor gospodăriilor din spaţiul rural al Republicii în perioada de tranziţie către o economie de piaţă bine structurată. Obiectivele majore ale Proiectului sunt: facilitarea participării populaţiei sărace din zona rurală la comercializarea agriculturii în spaţiul rural. de a avea un portofoliu de împrumut diversificat disponibil prin Băncile Comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) pentru întreprinderile mici rurale. care activează după principiile de piaţă şi capabile să accesese servicii financiare de la băncile comerciale. 75 . să corespundă actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului înconjurător. 4. încadraţi în activităţi economice în spaţiul rural al republicii Destinaţia împrumuturilor: crearea şi dezvoltarea întreprinderilor rurale mici crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi acordarea serviciilor de instruire şi asistenţă tehnică Criterii de eligibilitate pentru participarea la Proiect: să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Scheme favorabile de rambursare. Alte activităţi economice (cu profil agricol) din spaţiul rural al republicii. Suport la elaborarea planurilor de afaceri şi servicii de consultanţă gratuit. Prestarea serviciilor specializate în agricultură. MOLDINDCONBANK. Colectarea. conform regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei). ci sunt transferate în întregime la contul furnizorului de echipament şi/sau de servicii acordate beneficiarului. în cazuri excepţionale – pînă la 100 mii dolari SUA. Avantaje: Rate scăzute ale dobânzilor. creditele nu se acordă în numerar. Depozitarea produselor agricole. proporţia între investiţii şi capitalul circulant aferent investiţiilor este de 50% : 50%. deci este flotantă. Activităţi eligibile pentru finanţare: Producerea. creditele sunt eliberate în lei moldoveneşti (este posibilă acordarea creditelor în dolari SUA. în conformitate cu procedurile proprii de eliberare a creditelor Băncile Comerciale participante la Proiect: MOLDOVA-AGROINDBANK. Procurarea pesticidelor. perioada de rambursare: până la 5 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 15 ani). rata dobânzii se stabileşte semianual. la moment constituind 16. Procurarea sau arendarea pământului. Prelucrarea.e Sprijinul instituţional: • servicii financiare rurale şi asistenţă tehnică pentru AEÎC create cu suportul Proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului a lansat o serie de activităţi în scopul îmbunătăţirii mediului pentru prestarea serviciilor financiare rurale prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 76 . BANCA SOCIALĂ. EXIMBANK. FINCOMBANK. perioada de graţie: până la 2 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 5 ani ). Activităţi ce nu sunt eligibile pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor existente. creditele sunt acordate prin intermediul Băncilor Comerciale participante la implementarea Proiectului. BANCA DE ECONOMII.2% anual. Construcţia caselor de locuit. Ambalarea.contribuţia proprie a beneficiarilor: minim 10% din costul investiţiei Condiţiile de creditare: suma maximă a unui credit este egală cu echivalentul în lei a 30 mii dolari SUA. VICTORIABANK.

precum şi luând în consideraţie faptul că activităţile economice în sectorul agricol sunt însoţite de riscuri sporite. rata dobînzii pentru beneficiarii finali constituie 16. şi care corespund următoarelor criterii: activează în raza teritoriului de implementare a Proiectului (spaţiul rural al republicii). Asistenţă tehnică pentru beneficiarii de împrumuturi în cadrul FDÎM Asistenţa tehnică pentru beneficiari în cadrul Proiectului este asigurată de către organizaţia obştească specializată „Credit şi Consultanţă în Agricultură” (CCA).ale Cetăţenilor. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător. în dependenţă de rata medie a inflaţiei. determinate de Bancă. sunt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. • Fondurile circulante pentru împrumuturi: Fondul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici (FDÎM) – este componenta majoră a Proiectului şi acordă împrumuturi pentru întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol prin intermediul instituţiilor financiare participante (7 bănci comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală). consultarea beneficiarilor Proiectului şi ajutarea lor la pregătirea unui plan de afaceri. pentru calcularea ratei dobânzii a fost stabilită o formulă. tehnică. La moment. La moment. Criterii şi modalităţi de utilizare a mijloacelor: pentru a facilita accesul la mijloacele Proiectului. inclusiv promovarea liniei de credit. vor participa la finanţarea proiectului prezentat spre finanţare cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale de circa 10% din costul total al investiţiei.2%. necesitând astfel condiţii de creditare mai avantajoase. 77 . iar veniturile sunt relativ joase. Asistenţă beneficiarilor să apeleze la finanţare prin linia de credit a Proiectului şi anume: asistenţă beneficiarilor la pregătirea unui plan de afaceri. au un număr de angajaţi nu mai mare de 50 de persoane. Rata dobînzii pentru împrumuturi este ajustată la fiecare 6 luni. în baza criteriilor de evaluare economică. fiind continuată instruirea şi asistenţa de mai departe a celor 11 AEÎ create anterior în cadrul Proiectului. care permite ca aceasta să se menţină cu cel puţin 6-7 puncte procentuale mai jos. Consultarea beneficiarilor consultaţii de credit individuale şi în grup acordate potenţialilor beneficiari ai liniei de credit a PFRDÎM. volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 10 mil. dar în cazuri de excepţie pot fi acordate împrumuturi în sumă de pînă la 100 mii USD. lei moldoveneşti. instruirea individuală a potenţialilor beneficiari referitor la principiile de creditare şi modalitatea obţinerii unui credit. Studiul de fezabilitate al planului investiţional propus de potenţialii beneficiari ai liniei de credit.întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol. Asistenţa CCA s-a axat pe următoarele domenii: A. C. au fost create adiţional încă 5 (cinci) AEÎ noi în raionul Ungheni. B. acceptate de către băncile comerciale. Astfel. asistenţă în pregătirea cererilor de solicitare a creditelor prin PFRDÎM. de orice formă organizatorico-juridica. Beneficiari . asistenţă la prezentarea documentelor de credit la instituţiile financiare participante şi asistenţă la justificarea planului de afaceri. financiară şi comercială. aceasta este de 16.2% şi reprezintă una dintre cele mai joase rate a dobânzii pentru împrumuturile acordate în sectorul agricol. faţă de rata medie a dobânzii pe sistemul bancar. CCA contribuie la implementarea liniei de credit a Proiectului cu diverse activităţi. Suma maximă a unui împrumut este de 30 000 USD.

AEÎC respectă cerinţele impuse de Normele de Prudenţă Financiare şi de Statutul CFR. Astfel.Chişinău. includerea CFR în schema de creditare a Proiectului va permite crearea legăturilor între Linia de Credit pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut şi Linia de Credit pentru Întreprinderile Rurale Mici şi va permite atragerea şi stimularea membrilor AEÎ care au atins un anumit nivel de dezvoltare şi au nevoie de împrumuturi mai mari pentru a iniţia activităţi economice la un nivel mai înalt şi profesionist. Astfel. S-a convenit ca această se va focusa asupra potenţialilor împrumutaţi ce vor necesita împrumuturi în sumă de pînă la 15 000 USD. AEÎC este situată în teritoriul iniţial de implementare a Proiectului.- perioada maximă de maturitate a sub-împrumuturilor este stabilită de până la cinci (5) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cincisprezece (15) ani pentru plantaţiile multi-anuale. Fiecare caz este examinat individual şi în detalii. mun. pentru a asigura disponibilitatea unor fonduri de împrumuturi suficiente pentru membrii AEÎ ce activează în Teritoriul iniţial al Proiectului (fostul judeţ . 162.Ungheni). Fondul Circulant de Împrumuturi pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor Proiectul IFAD prevede tot spectrul de servicii necesare pentru dezvoltarea durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut participante. Date de contact: Oficiul central: Bd. Republica Moldova. valoarea gajului este apreciată de bănci în corespundere cu politica sa internă despre gaj. în calitate de instituţie financiară participantă. necesităţile de finanţare ale cărora depăşesc posibilităţile oferite de reţeaua asociaţiilor de economii şi împrumut. Tipologia împrumuturilor: În conformitate cu strategia şi criteriile de creditare stabilite în cadrul Proiectului. De împrumuturi beneficiază atît AEÎ create de Proiect.net 78 . Unitatea de Implementare a inclus şi Corporaţia de Finanţare Rurală în schema de creditare a FDÎM. totodată se confruntă cu dificultăţi în a obţine un împrumut de la băncile comerciale. 10 %. cît şi cele deja existente. Stabilirea legăturilor între liniile de creditare a FDÎM şi AEÎ. riscul pentru rambursarea împrumuturilor eliberate. AEÎC activează în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiare ale AEÎC. împrumuturile din FDÎM sunt acordate numai pentru finanţarea proiectelor investiţionale cu profil agricol. Ştefan cel Mare. cît şi a resurselor proprii. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 21-00-56. şi care reprezintă un grup important de clienţi ai Proiectului. este în seama băncilor comerciale care au acordat împrumuturile. cu suportul Proiectului au fost create un număr de 16 AEÎ cu un număr total de 1739 membri. în cazuri excepţionale până la 100 mii USD. AEÎC au beneficiat de instruire acordată de către Organizaţiile Ne-guvernamentale acceptate de CFR. După creare.moldline. AEÎ sunt asistate pe parcursul primilor 2-3 ani de activitate pentru a-şi întări capacităţile manageriale şi de funcţionare întru gestionarea corectă şi la un nivel calitativ atît a mijloacelor împrumutate. însă. suma maximă pentru un sub-împrumut este de 30 mii USD. În cadrul componentei de Creditare a AEÎ sunt eliberate mijloace pentru finanţarea AEÎ prin intermediul Corporaţiei de Finanţare Rurală. Criteriile de eligibilitate pentru eliberarea împrumuturilor AEÎC: (a) (b) (c) (d) (e) AEÎC trebuie să fie înregistrată în conformitate cu Legislaţia cu privire la AEÎC. contribuţia personală a beneficiarilor urmează să fie de cca. 22-50-46 E-mail: piu@rfsedp. perioada de graţie maximă este de doi (2) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cinci (5) ani pentru plantaţiile multi-anuale. care reprezintă o categorie specială de micro şi mini întreprinderi potenţiale. În scopul facilitării accesului la finanţare pentru beneficiarii mai mici.

Acest obiectiv se doreşte atins prin creşterea şi îmbunătăţirea ofertei de consultanţă. precum şi acordarea unui suport financiar pentru cel puţin 60 de persoane care intenţionează să demareze o afacere. în luna mai a anului 2004 şi-a început activitatea Proiectul German pentru Cooperare Tehnică. Obiectivele proiectului constau în crearea serviciilor de consultanţă şi organizarea diferitor seminare. prin intermediul căruia se urmăreşte susţinerea start-up-urilor în oraşul Hînceşti şi în zona adiacentă. femei şi bărbaţi. se va îmbunătăţi colaborarea între instituţiile locale. capacitatea de reflecţie şi propria iniţiativă ca un prim pas spre principiul „ajută-te singur”. Grupul ţintă sunt familii tinere. Mediatorii sunt angajaţii organizaţiilor care se ocupă de dezvoltarea micului business. ProAgroIndPrivat. În acest context. Măsurile vor fi implementate cu ajutorul personalului calificat de la faţa locului. în asistenţă financiară a diverselor activităţi precum şi din cofinanţare de seminare. Efecte aşteptate: Prin colaborarea dintre instituţiile implicate în reţea va fi întărită oferta către antreprenori.dnt. contribuţia germană constînd în consultanţă şi managementul reţelei antreprenoriale regionale. Ştefan cel Mare 180. Chişinău MD-2004 Bir.Mihalcea Hincu130 tel. mese rotunde pentru persoanele care se ocupă de business.Hinceşti str. ONG-urilor. şi ai administraţiei publice locale responsabili de dezvoltarea economică a regiunii.md Consiliul Raional or. precum şi in primul rând creşterea numărului de întreprinderi. interesaţi de lansarea şi de dezvoltarea propriei afaceri. 79 . a exportului regiunii. 269 2 31 34 Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Date generale: Întărirea potenţialului economic şi de ocupare a forţei de muncă reclamă necesitatea unei cooperări mai intense între sectorul public şi cel privat (administraţia locală şi organizaţiile economice). a veniturilor personale.German Development Cooperation in Moldova Bd. la nivelul grupului ţintă se vor întări abilităţile antreprenoriale.809 tel: 22-83-19 fax: 29-58-19 e-mail: acrozu@gtz. Camerei de Comerţ si Industrie din Hîncesti. AEIC-urilor. Folosirea acestei oferte va duce la creşterea oportunităţilor de ocupare in câmpul muncii.

md www. str.net BANCA SOCIALĂ Leasing S.md TEHAGROLEASING S. Chişinău. 21 01 26 Fax: (+373-22) 21 00 39 Forma proprietăţii: Mixtă Anul fondării: 1996 E-mail: tehagroleasing@mdl. Adresa: MD-2001. Adresa: MD-2005.md www. Bănulescu-Bodoni.socbank.L.R.L. Chişinău. mun. Chişinău. Adresa: MD-2045. 162.imcleasing.R. Adresa: MD-2001. 1314-1322 Telefon: (+373-22) 21 01 16. 20 Telefon: (+373-22) 49 84 44. mun.Companiile de leasing din Republica Moldova MAIB-LEASING S. Ştefan cel Mare.A.md www. 49 93 17 Fax: (+373-22) 49 93 15 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 1995 E-mail: office@imcgroup. str.A. Tighina. Chişinău.dnt. mun.md IM şi COMPANIA . Ismail.md www. mun. 49 Telefon: (+373-22) 20 36 16 Fax: (+373-22) 20 25 66 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: info@leasing. str. Chişinău.CONSULTING GRUP S. bd. 33. Moscova. 500 245 Fax: (+373-22) 27 25 24 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: eleasing@mtc. 501 Telefon: (+373-22) 27 27 09.A. mun.md EUROLEASING S.md 80 . bd.euroleasing. 61 Telefon: (+373-22) 22 14 81 Fax: (+373-22) 22 42 30 Forma proprietăţii: Privată E-mail: office@socbank. Adresa: MD-2004.leasing.

7. 2. 2. dare în expluatare. 6. cu semnăturile legalizate notarial II. data recuperării. data achitării.Scrisoarea de la bancă despre existenţa sau lipsa creditelor (cu indicarea sumei. precum şi toate modificările la ele Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind conducătorul (pentru societăţi pe acţiuni) Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind fondatorii şi cotele deţinute şi conducătorul (pentru societăţi cu răspundere limitată. contabil-şef) Procura pentru reprezentanţii împuterniciţi ai întreprinderii sau fondatori. soldului la zi al datoriilor). 5. Compartimentul situaţia financiară 1. 9. 7. 5. 11. 3. garanţiile) Descifrarea mijloacele fixe (formele 10 şi 11). autentificată la notar Certificatele care confirmă înlesniri Licenţele de activitate III. soldul la zi. data apariţiei.Anexa 1 LISTA-STANDARD * DE DOCUMENTE necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului Nr d/o Denumirea documentelor I. 10. * lista-standard de documente necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului poate varia în dependenţă de instituţia care acordă creditul. 8. alţi factori 81 . note) Descifrarea datoriilor comerciale (denumirea. Cererea de solicitare a creditului Procesul-verbal al organului de decizie privind solicitarea creditului. suma. 6. rata dobînzii. Compartimentul juridic 1. 2. Rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de gestiune şi rapoartele financiare trimestriale pentru ultimul an de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) Declaraţiile cu privire la venituri pentru ultimii 2 ani de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) (pentru întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) În cazul existenţei conturilor în alte bănci: . . 10.Copiile contractelor de credit şi de gaj pe creditele curente în alte bănci Informaţia despre creditele precedente şi curente (locul primirii. datei acordării şi scadenţei. data apariţiei.data rambursării. contractele confirmatoare Descifrarea stocurilor Descifrarea creanţelor comerciale (denumirea. întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) Extras de la Registratorul independent privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Adunarea Generală a acţionarea este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Consiliul este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal sau ordinul de numire în funcţie a directorului şi contabilului-şef Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (conducător. . tipul creditului solicitat. 12. 9. depunerea în gaj a patrimoniului şi acordarea dreptului la semnătură (conform legislaţiei în vigoare). obiectul. suma. soldul la zi.data acordării. 3. suma. 8. 4. contractele de cumpărare. altă documentaţie tehnică) Descifrarea obligaţiilor de arendă. Compartimentul informaţii generale 1. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Certificatul privind atribuirea codului fiscal Statutul şi alte documente de constituire.Extrasul de la bancă privind rotaţiile în conturile curente. note) Contractele aferente celor mai mari 5 creanţe comerciale şi celor mai mari 5 datorii comerciale 4. obiectul.

9. eliberat de Primărie Procesul-verbal de recepţie finală a obiectului în expluatare şi Hotărîrea corespunzătoare a Primăriei Dosarul cadastral. 6. 4. 12. activitatea de bază a cărora este agricultura nu se vor accepta în gaj) 82 . certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. Contractele şi alte documente care confirmă utilizarea la destinaţie a creditului Contractele cu furnizorii de mărfuri şi servicii Contractele de comercializare a producţiei Contractele de arendă V. 13. soldul la zi. 8. eliberat de Organul Cadastral Teritorial (pentru bunul imobil propus în gaj şi terenul de pământ aferent) Certificat cu privire la valoarea bunului imobil. 1. certificatele de calitate de la producător. 4. Compartimentul baza contractuală 1. eliberat de Primărie Confirmarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate obiectele gajate Actele de vînzare cumpărare a imobilului şi terenului aferent Fotografii ale imobilului. 16. 5. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 2. 3. 2. 4. cu indicarea unităţii de măsură. 7. planul lui şi descrierea succintă Pentru apartamentele privatizate şi casele de locuit: (casele de locuit sau apartamentele persoanelor. note) Descifrarea avansurilor primite (denumirea. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. cantităţii şi preţului unei unităţi.11. Compartimentul sursa secundară de rambursare Raportul de evaluare independentă a bunurilor propuse în gaj 1. 14. Pentru bunuri imobile Hotărîrea autorităţilor locale privind construcţia imobilului Procesul-verbal de repartizare a sectorului de pămînt pentru construcţie. 3. 15. obiectul. data achitării. 5. 4. 5. 1. cu indicarea valorii contabile si uzurii Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală (pentru bunurile importate) Paşapoartele tehnice (pentru utilaje) Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. 1. suma. 7. data recuperării. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 3. 3. 7. obiectul. conform valorii contabile Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală pentru produsele importate Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 2. 12. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Extras din Registrul bunurilor imobile. 6. data apariţiei. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 2. certificatele de calitate de la producător. data apariţiei. Pentru mijloace fixe Lista bunurilor propuse în gaj. soldul la zi. 8. 11. suma. note) Contractele aferente celor mai mari 5 avansuri acordate şi celor mai mari 5 avansuri primite Descifrarea altor posturi de bilanţ (în cazul în care suma acestora constituie mai mult de 10 % din valuta bilanţului) În cazul existenţei pierderilor – notă informativă privind cauzele acestora Ultimul raport de audit (dacă există) IV. 10. Descifrarea avansurilor acordate (denumirea. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Decizia Primariei cu privire la privatizarea terenului aferent Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. 6. Pentru mijloace circulante Lista bunurilor propuse în gaj. 3. 2.

În cazul cînd se constituie fidejusiunea de o terţă persoană Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a constitui fidejusiunea Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea constituirii fidejusiunii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) VI. 3. 1. proiecte de reclamă. fotografii etc. În cazul cînd debit. 5. 6. contractele de donaţie etc). semnate de către reprezentantul solicitantului de credit 4. reconstrucţia. 3. Compartimentul sursa primară de rambursare 1.1. mostre. contractele de privatizare. 1. nu se află sub sechestru sau în litigiu 5. În cazul cînd debit. gajist este o terţă persoană (juridică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea depunerii în gaj a averii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) în care figurează bunul preconizat să fie gajat Descifrarea postului raportului financiar în care figurează bunul preconizat să fie gajat 6. 5. 4. 4. 2. 3. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului sau casei. 4. 3. 83 . legalizat de notar Certificatul eliberat de către Organul de Tutelă şi Curatelă privind consimţămîntul de a gaja apartamentul unde au viză de reşedinţă sau locuiesc minori care sunt coproprietari ai apartamentului Cartea de imobil a locuinţei Certificatul eliberat de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova (lista participanţilor la privatizare) Documentele. Fotografiile bunurilor propuse în gaj. 6. Pentru mijloacele de transport Certificatele de înmatriculare a mijloacelor de transport Confirmarea reviziei tehnice Confirmarea Direcţiei înmatriculare a transportului pe lîngă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu privire la faptul că transportul propus în gaj nu este deja gajat. gajist este o terţă persoană (fizică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Copia buletinului de identitate Acordul soţului / soţiei la gajarea bunurilor proprietate în devălmăşie Permisiunea organului de tutelă şi curatelă pentru gajarea bunurilor imobile coprprietari ai cărora sunt copii minori 7. 2. 2. 5. în baza cărora persoana a devenit proprietar al imobilului (contractele de vînzare-cumpărare. reparaţia capitală) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor în diviziune pe tipuri de activităţi Prognoza raportului privind rezultatele financiare Prognoza raportului privind fluxul de numerar Informaţia privind rulajul pe conturile curente (în lei şi valută) Detaliile tehnice ale producţiei. 3 4 1. 2. Business-planul activităţii întreprinderii pentru perioada solicitării creditului şi argumentarea tehnicoeconomică a proiectului pentru care se solicită creditul Documentele privind cheltuielile de deviz şi proiect (în cazul cînd scopul proiectului este construcţia. 2. 7.

inclusiv de bani şi valori mobiliare. Consumuri – resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. • orice cetăţean străin sau apatrid. • societate pe acţiuni. in modul stabilit de prezenta Lege si de alte acte legislative. • cooperativa de întreprinzător. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. în urma căreia se modifică mărimea şi componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii. 84 . pe riscul propriu si sub răspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. Bancă – instituţie financiară care atrage de la persoanele fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora. • orice persoana juridica sau fizica in conformitate cu scopurile sale principale si cu legislaţia. • un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv. • societate in nume colectiv. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. Antreprenor poate fi: • orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit in drepturi. precum şi de alte drepturi patrimoniale. sumă avansată într-o afacere. o sumă de bani determinată. la un anumit termen. şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei. Capital – sumă de bani (existentă într-o bancă) care produce dobândă. in conformitate cu legislaţia in vigoare. Asigurarea creditului – garanţie pe care şi-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. din proprie iniţiativă. • societate cu răspundere limitata. dacă este obţinut. Asociaţie de Economie şi Împrumut a Cetăţenilor – organizaţie necomercială cu statut juridic special. sau la ordinul acestuia. Avizare – faptul de a face cuiva o comunicare oficială. • societate in comandita. Cesiune – transmitere de către o persoană altei persoane. Cont bancar – cont deschis la o instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate. Asociat . Angajament – obligaţie pe care şi-o ia cineva de a face. Activitate financiară – activitate. risc care poate să apară la încheierea actelor de comerţ. modificare adusă unui tratat. desfăşurată de cetăţeni si de asociaţiile acestora in mod independent. Activitate investiţională – activitate de efectuare a investiţiei şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în legătură cu această investiţie pentru a se obţine venit.orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice Amendament – îmbunătăţire. de a realiza ceva. • cooperativa de producţie.Anexa 2 Dicţionar explicativ Acţionar – orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni. executare a lucrărilor si prestare a serviciilor. Agent economic – orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. in numele lor. a unui drept de creanţă cu titlu oneros în temeiul unui contract. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata sub următoarele forme organizatorico-juridice: • întreprindere individuala. care se află în proprietatea persoanei. indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este. Bilet la ordin – înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui beneficiar. transferabile prin diferite instrumente de plată. fond comercial sau industrial. Bunuri – totalitatea de valori materiale şi de active nemateriale.

întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv. ca rezultat al operaţiilor comerciale). Fidejusiunea – contract în scris. în conformitate cu cota sa de participare. Istoria creditară – ştiinţă care studiază dezvoltarea şi schimbările succesive în domeniul bancar.suma de bani pe care banca o achită în momentul încasării facturilor.Contul curent . în condiţii specificate. Evaluarea gajului – determinarea valorii gajului exprimată în bani. Emisiune – crearea şi punerea în circulaţie a banilor şi hîrtiilor de valoare. inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti. 85 . care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie. cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori. Discont – reducere din preţul mărfii. Credit – relaţie bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică (creditor). Creditor – persoană sau instituţie care a acordat cuiva un credit. redevenţelor etc. care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie. dividendelor. Dividend – orice plată efectuată de către o persoană juridică în folosul acţionarului (asociatului) acestei persoane juridice. asumat de o bancă sau de o altă instituţie financiară (garant) la cererea unei alte persoane (ordonator). Creanţă comercială – act care stabileşte dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiunilor luate de debitor. Fiabilitate – latură a calităţii. Comision – remuneraţie (procentuală) primită de o persoană. Evaluarea gajului – procedura de apreciere a valorii şi costului bunurilor materiale depuse de debitorul gajist. care a mijlocit o afacere comercială sau care a efectuat un serviciu. şi o altă persoană fizică sau juridică (debitor). Garanţie bancară – angajament în scris.ansamblu de operaţii constând din debit şi credit.). inclusiv statul. care exprimă valoric în ordine cronologică şi sistematică. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 10 milioane lei. Investiţie străină – investiţie efectuată de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova. de o bancă. • activ deţinut de întreprinderea-investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobânzilor. Factoring disponibil (finanţare imediată) . Întreprindere mică . Gajul: • bunuri care aparţin unui debitor şi care sunt depuse de el în mînile creditorului său pentru a garanta plata datoriei. existenţa şi mişcarea unui mijloc sau proces economic într-o anumită perioadă de timp. serviciului. Cheltuieli – toate cheltuielile şi pierderile perioadei care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. Factoring indisponibil (finanţare la încasare) . care arată capacitatea unui produs de a-şi îndeplini. prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial. Eligibilitate – calitate care întruneşte condiţiile spre a fi ales client permanent al băncii. Fluxul mijloacelor băneşti – intrări şi ieşiri ale mijloacelor băneşti. de a plăti creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani. Investiţie: • totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se obţine venit. valutei şi al altor active financiare. Dobândă. funcţiile pentru care a fost conceput. din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date. în baza cererii scrise a beneficiarului.suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor. în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) are dreptul de a fi satisfăcut. majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special. venit sub formă de dobândă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii). inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova. cu performanţele prescrise. Dobîndă – suma de bani care se plăteşte pentru un împrumut bănesc. • modalitate de garantare a executării unei obligaţiuni. Factoringul –contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul (banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision. gratuit sau oberos obligaţia debitorului. Debitor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi datorează creditorilor mărfuri sau mijloace băneşti. în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţiunea garantată prin gaj.

Organizaţie de microfinanţare – persoană juridică a cărei activitate de bază o constituie activitatea de microfinanţare. cambiile acordate etc. Plafon de casă – limita pînă la care se pot păstra în permanenţă într-o casierie sume pentru efectuarea unor plăţi curente. potrivit căreia acestea trebuie restituite la anumite termene bine stabilite. hârtiile de valoare de credit. la un termen dinainte fixat.restituirea sumei de bani datorată. cu persoana care l-a subscris. subvenţii etc. Mijloace băneşti – disponibilităţi băneşti în casierie. Lichiditate – capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. Scadenţa – termen de plată. care aparţin unei persoane (fizice sau juridice). 86 . conturi de decontare. pentru o sumă şi o durată determinată. Mijloace fixe – active materiale preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. un credit pe termen scurt. valutare şi alte conturi la bănci. Perfectarea contractului – încheierea contractului. Plafon –limită valorică (maximă) în cadrul unor operaţiuni financiare. Obligaţiune – titlu care reprezintă un împrumut contractat de o persoană juridică. după ce s-au efectuat anumite scăzăminte. Venituri din activitatea financiară – venituri din transmiterea în procesiunea altor persoane pe un termen mai mare de un an a activelor nemateriale şi a celor materiale pe termen lung. Împrumutat – debitor. Overdraftul – instrument al pieţei monetare. precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi.scădere în cantitate a unor mărfuri. Rată – parte eşalonată care urmează a fi vărsată sau distribuită. persoană care a primit împrumut. de regulă. planificat pentru utilizarea mai mare de un an în activitatea de producţie comercială etc. Obligaţie – datorie. Rata dobînzii – mărimea plăţii pentru resursele creditare acordate de o bancă benefeciarilor. sau sunt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 3 milioane lei. Patrimoniu – totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică. Rezultatul financiar – rezultatul ce se obţine în urma unui şir de operaţiuni financiare. destinat pentru executarea unor plăţi curente. revizuită periodic. Microîntreprindere – întreprindere al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane. o obligaţie. indicată în contractul de credit şi fiecare rată se eliberează în baza unui document de plată. intervenită în timp (şi din cauze diferite). Perisabilitate . împreună cu dobînzile aferente. condiţiile creditului privind overdraftul sunt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată. în funcţie de evoluţiile de pe piaţa capitalurilor. valoarea acestuia înainte de scadenţă.Împrumuturi – credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la alte persoane juridice şi fizice pe o anumită perioadă şi pentru o anumită plată. Prorogarea dosarului – acţiune prin care se amînă sau se suspendă activitatea dosarului. dacă acest ciclu este mai mare de un an. Penalitate – sancţiune pecuniară aplicată de o autoritate administrativă în virtutea legii şi sub controlul organelor judecătoreşti. Scont – operaţiune prin care o bancă varsă deţinătorului unui efect de comerţ. desfăşurată de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici (agenţi ai micului business). expirare a datei la care trebuie onorată o datorie. Micul business – activitate de întreprinzător. Rambursare . pînă la concurenţa sumei. angajament. Obligaţie financiară şi creditară – obligaţiile (împrumuturile primite. Rambursarea creditului – condiţiile de bază a acordării creditelor. pînă la o lună. Linia de credit – se acordă în rate (de mărime egală sau diferită). Viabil – condiţii necesare pentru a dura. Obligaţiile cu termenul mai mare de un an se clasifică la obligaţii pe termen lung. sub formă de diferenţe de curs valutar.) care trebuie plătite în decursul unui ciclu operaţional normal (obişnuit) sau al unui an. a activelor intrate cu titlu gratuit. hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi pentru suma împrumutată un anumit venit fix (sub formă de dobândă). act prin care cineva se obligă sau este obligat să (nu) dea să (nu) facă ceva. Overdraft bancar – tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare. a se menţine. care nu pot fi depăşite. în contul unei datorii sau al unei obligaţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful