Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Chişinău 2005

3

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Ediţie sponsorizată de USAID prin proiectul BIZPRO – Moldova „Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova”

4

CUPRINS:
INTRODUCERE CAPITOLUL I. INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Sectorul Micului Business – oportunităţi de finanţare ................................................................................ 4

CAPITOLUL II. INSTITUŢIILE BANCARE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Banca Comercială „BANCA DE ECONOMII” SA ..................................................................................... 6 Banca Comercială „BUSINESSBANK” SA .............................................................................................. 10 Banca Comercială „ENERGBANK” SA .................................................................................................... 12 Banca Comercială „EUROCREDITBANK” SA ........................................................................................ 15 Banca Comercială „EXIMBANK” SA ....................................................................................................... 17 Banca Comercială „FINCOMBANK” SA ................................................................................................. 20 Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” ........................................................................................... 23 Banca Comercială „MOBIASBANCĂ” SA ............................................................................................... 25 Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” SA ...................................................................................... 30 Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA .......................................................................... 34 Banca Comercială „UNIBANK” SA .......................................................................................................... 38 Banca Comercială „UNIVERSALBANK” SA ........................................................................................... 41 Banca Comercială „VICTORIABANK” SA ............................................................................................... 43 Banca Comercială Română Chişinău ........................................................................................................ 48

CAPITOLUL III. ORGANIZAŢIILE DE MICROFINAŢARE 1. 2. 3. 4. Corporaţia de Finanţare Rurală ................................................................................................................. 50 Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor ......................................... 54 „ProCredit” SA ............................................................................................................................................ 58 SRL „MICROINVEST” .............................................................................................................................. 60

CAPITOLUL IV. Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business ...................... 62 CAPITOLUL V. Societatea interbancară de garantare „GARANTINVEST” SRL ............................................... 64 CAPITOLUL VI. PROIECTE INTERNAŢIONALE 1. 2. 3. 4. Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) .............................................................................................. 66 Proiectul Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (SRISP) ................................................... 69 Proiectul de Finanţare Rurală a Întreprinderilor Mici (IFAD) ................................................................ 72 Proiectul German pentru Cooperare Tehnică (GTZ) ................................................................................ 76

Companiile de leasing din Republica Moldova ........................................................................................................ 77 ANEXE: 1. 2. Anexa 1: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului la Băncile Comerciale ...................................................................................................................................... 78 Anexa 2: Dicţionar explicativ ...................................................................................................................... 81

5

INTRODUCERE

În conformitate cu iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), anul 2005 a fost proclamat Anul Internaţional al Microcreditului, statele membre, organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat şi societatea civilă fiind invitate să colaboreze în vederea pregătirii şi marcării acestuia prin impulsionarea programelor de microcreditare şi contribuire la creşterea gradului de cunoaştere şi conştientizare de către societate a rolului microfinanţării în soluţionarea problemelor social-economice. Aliniindu-se iniţiativei nominalizate, la 13 iunie 2003 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de măsuri privind pregătirea pentru Anul Internaţional al Microcreditului – 2005 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.723), în conformitate cu care, ulterior, Ministerul Economiei, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, a elaborat Programul naţional de mediatizare a obiectivelor Anului Internaţional al Microcreditului – 2005” (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1106 din 08 octombrie 2004). Programul nominalizat are drept scop lărgirea accesului populaţiei la informaţia cu privire la microfinanţare prin realizarea unui şir de acţiuni concrete, una dintre ele reprezentând editarea ghidului informativ cu privire la piaţa de microfinanţare din Republica Moldova. Astfel, prezenta publicaţie, fiind la momentul actual unica în domeniu, conţine informaţie amplă cu privire la sistemul autohton de microfinanţare (instituţii bancare şi nebancare, organizaţii, fonduri), principalele direcţii şi tendinţe în activitatea reprezentanţilor acestuia, gama serviciilor oferite, condiţiile de obţinere a unui credit sau împrumut, altă informaţie utilă. În acelaşi timp, broşura în cauză se adresează publicului larg, fără limite de vârstă, profesie sau gen de activitate desfăşurată, antreprenorilor cu experienţă, cât şi persoanelor care intenţionează iniţierea unei afaceri. Concomitent, este de menţionat că în scopul facilitării accesului la informaţie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova va plasa publicaţia dată pe pagina sa web, care poate fi accesată la adresa www.moldova.md. În speranţa că prezentul ghid va contribui la educarea beneficiarilor în domeniul finanţării, dezvoltarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, favorizând, în final, creşterea bunăstării sociale şi dezvoltarea întregii comunităţi

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Sectorul micului business – oportunităţi de finanţare

6

euro) rata procentuală reprezentând 11. Trebuie conştientizat faptul că întreprinderile din sectorul sus-numit întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii. iar din cadrul celor nebancare: Organizaţiile de Microfinanţare. stimularea concurenţei. • venture capital. • economii personale. precum facilităţi de la plata acestora. ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de anul 2003 şi. lei. • cote reduse ale impozitelor şi taxelor. Companiile de Leasing. astăzi ele fiind considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. cetăţeni. analiza ratelor dobânzilor indică o micşorare a costului banilor.. Beneficiari ai produselor financiare oferite de către instituţiile sus-numite pot fi: • Persoane juridice – agenţi economici. precum şi persoane care desfăşoară activitate de antreprenor: . 7 . Un alt aspect pozitiv înregistrat în ultimii ani este majorarea cotei creditelor acordate pe termen lung.„Micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice” Sectorul micului business în Republica Moldova. Această afirmaţie este dovedită şi de faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul sus-numit nu depăşeşte 15% din total.deţinători de patentă. efectuate întru trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă. indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului creditelor acordate de sistemul bancar. . • servicii de leasing. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a depăşit 9 190 mil. • Start-ups. întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici. o dublare faţă de anul 2001. fiind una din cea mai stabilă din fostele state URSS. a apărut urmare reformelor structurale. După 14 ani de tranziţie. dată fiind importanta contribuţie la crearea noilor locuri de muncă. ceea ce semnifică stimularea investiţiilor şi nu doar a activităţilor de consum curent. de altfel ca şi în majoritatea statelor în dezvoltare. iar una din marile piedici care tergiversează dezvoltarea sectorului continuă să reprezinte lipsa accesului la finanţare. marea majoritate a lor fiind acordate agenţilor economici concentraţi în raza municipiului Chişinău. este constituită din instituţii financiare bancare şi instituţii financiare nebancare. micul business trebuie privit şi prin prisma asigurării bunei funcţionări a întreprinderilor mari cu produse şi servicii primare. pentru investiţii. .4% şi. dintre care sucursale ale băncilor străine sunt Banca Comercială Română Chişinău (România) şi Unibank (Rusia). iar pentru creditele acordate în valută liber convertibilă (dolari americani. în anul 2004 acesta constituind pentru creditele acordate în lei – 21%. Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici. Agenţii economici pot utiliza în dezvoltarea activităţii lor următoarele instrumente financiare: • credite şi împrumuturi. inclusiv întreprinderile micului business.gospodării ţărăneşti. respectiv. adeseori sunt insuficiente acoperirii deficitului de finanţare atât pe termen scurt. favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor. resursele întreprinderii. faţă de 28% în anul 2001. solicitat de băncile comerciale. Concomitent. respectiv. • garanţii. Asociaţiile de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor. cât şi pe termen lung. Piaţa financiară din republică. pe teritoriul republicii activând 16 bănci comerciale. 14%. factoring etc. Factoring etc. Astfel. Totodată. întreprinderile micului business continuă să întâmpine dificultăţi în accesul la finanţe. precum şi utilizarea profitului nerepartizat. De asemenea.întreprinderi individuale. Din cadrul instituţiilor financiare bancare fac parte băncile comerciale. • Persoane fizice. în prezent. adică pentru capital circulant. care au drept obiectiv acordarea creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare. sectorul dat este considerat promotorul dezvoltării economice a ţării. Analiza sectorului financiar din Republica Moldova indică o predominare a instituţiilor financiare bancare.

Victoriabank şi Mobiabancă. importanţi furnizori de resurse financiare sunt Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEÎC). implicit. Leasingul. piaţa financiară în Republica Moldova. indiferent de sfera de activitate. În anul 2005 de asemenea este preconizată alocarea sumei de 1 mil. În prezent. fiind flexibilă şi dinamică. Astfel. iar lipsa mijloacelor financiare aduce acest instrument de finanţare în topul preferinţelor antreprenorilor. 8 . dar. lei. de asemenea. antreprenorul beneficiind. iar producătorul trebuie să se conformeze necesităţilor acestuia. va absorbi cele mai bune practici internaţionale din domeniu. Totuşi. În final. or. este soluţia pentru problemele permanente legate de obţinerea facilităţilor bancare de credit şi de garanţii. recent. este bine ştiut faptul că. de a contribui la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. alternativa creditelor acordate de către băncile comerciale constituie. În anul 2004. dată fiind solvabilitatea nesatisfăcătoare a întreprinderii. este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale. este necesar a concluziona că produsele destinate satisfacerii necesarului de finanţare al agenţilor micului business sunt diverse şi încearcă să intre în concordanţă cu cerinţele şi posibilităţile antreprenorilor. efectuate de către instituţiile de evaluare internaţională. preponderent din zonele rurale. fiind tot mai certă necesitatea dotării agenţilor economici cu echipamente moderne. în prezent. cota beneficiarilor reprezentând circa 55% din total membri ai asociaţiilor. conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2004. O altă metodă de susţinere financiară a agenţilor micului business este scutirea de la plata impozitului pe venit. prezente practic în fiecare localitate din ţară. precum şi de a stimula iniţiativa privată. de fapt. a fost constituită Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL. 280-XV din 22. „Corporaţia de Finanţare Rurală” SA şi AO „ProRuralInvest”. Concomitent. i-au fost transferate 1 mil. lei.1998 ca organizaţii necomerciale care acceptă depozite de la membrii săi şi cărora le eliberează împrumuturi. întreprinderile a căror număr de salariaţi este până la 19 persoane şi a căror vânzări nete nu depăşesc 3 mil. este evident faptul că în Republica Moldova există oportunităţi de dezvoltare a finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing. linii de credit pentru întreprinderile micului business au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială. În continuare se merită a evidenţia că. Organizaţiile vizate („Corporaţia de Finanţare Rurală” SA.Totodată. create în baza Legii nr. IFAD. lei.02. Conform analizelor de ţară. pe parcursul anului 2004.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate. 1505-XIII din 18. fondată de 7 bănci comerciale autohtone. Tranzacţiile de leasing în societatea modernă devin o sursă importantă de finanţare comercială. fără a avea dreptul de a accepta depozite. Fără îndoială. prevăzută în articolul 49 al Codului fiscal. gospodăriile ţărăneşti. întru facilitarea accesului la finanţare a agenţilor economici. Scopul facilităţii nominalizate este acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea activităţii întreprinderii. băncile comerciale sunt adeseori reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business.07. produsele oferite de organizaţiile de microfinanţare. „CONSUMATORUL ESTE REGE”. prin intermediul AEÎC. ceea ce va îmbunătăţi cu siguranţă accesul la finanţare al micilor întreprinzători. care nu trebuiesc rambursate şi pentru care nu se achită dobândă. chiar dacă sunt principalii furnizori de mijloace financiare. „Microinvest” SRL şi „ProCredit” SA) activează în baza Legii nr. printre acestea fiind SRISP. activează Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business. acestea din urmă alordând resurse financiare întreprinderilor din sector. Astfel. Totodată. lipsa istoriei de creditare etc. destinate garantării în proporţie de 50% a creditelor acordate de către băncile comerciale. insuficienţa garanţiilor. facilitând accesul la resurse financiare ieftine. de a îmbunătăţi accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. Dreptul de a benefica de facilitatea dată apare o dată cu completarea unei cereri tip la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat. pot beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 perioade fiscale şi în proporţie de 35% pe parcursul următoarelor 2 perioade fiscale. De exemplu. cooperativele agricole de prestări servicii. este necesar a completa că parteneri ai businessului rural sunt un şir de proiecte finanţate de comunitatea internaţională. Totodată. lei. care au menirea de a credita afacerile mici. astfel încât acestea să contribuie la satisfacerea nevoilor de modernizare a întreprinderilor. care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone. debitori fiind Moldindconbank. au fost acordate împrumuturi în mărime de 250 mil. de o alternativă a împrumuturilor de stat. Misiunea societăţii vizate este de a oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. precum şi pentru cerinţele băncilor de a obţine garanţii corespunzătoare pentru creditele acordate. este necesar a sublinia că. AEÎC formează o reţea bine dezvoltată din circa 535 de asociaţii. căruia.

Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul la minimum 1 an.rata dobînzii la credite se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţii şi situaţia financiară a solicitanţilor. Chişinău. MD-2012 Date generale: Banca de Economii SA a fost fondată la 11 noiembrie 1940 şi este actualmente o bancă comercială universală cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. la compartimentul sursa secundară de achitare: – documentele aferente gajului propus şi evaluarea gajului. efectuată de către o companie terţă specializată în domeniu. creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 36 luni.finanţarea cheltuielilor directe. la compartimentul financiar: – rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de activitate.rapoartele financiare trimestriale. Avantajele creditării la BC „Banca de Economii” SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 445 de filiale şi agenţii. Columna 115. lipsa angajamentelor restante. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. amplasate în peste 370 localităţi ale republicii. inclusiv pentru ultimul an . Termenul: . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 24 luni. În acelaşi timp. Condiţii de acordare: . prestarea unui spectru larg de servicii. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. existenţa unui gaj eligibil. Preşedintele băncii este Domnul Grigore GACIKEVICI (telefon anticameră: (+373 22) 24-47-22).se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor.la acordarea creditelor se percepe un comision de pînă la 2 %. or. Tipuri de credite acordate: Destinaţia creditelor: . existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. 9 . Rambursarea: . cu anexarea la ultimul raport financiar a descifrării principalelor posturi. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante. la compartimentul sursa primară de achitare: – planul de afaceri şi evaluarea afacerii. Rata dobînzii: .Str. care exclud declararea nulă a contractelor de credit şi de gaj. drept cele mai importante sunt: la compartimentul juridic: – documentele de luare a deciziei.

de prelucrare. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. angajate în activităţile de fermier. Termenul maxim al unui credit constituie 15 ani. mai servi garanţiile personale ale debitorilor. Rata dobînzii la creditele în USD va fi flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă LIBOR la împrumuturile în USD cu termen de 6 luni plus o marjă minimă de 1 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja băncii. mijloace circulante. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. De sursele financiare din cadrul liniei respective pot beneficia persoane fizice sau juridice. în calitate de sursă secundară pot servi bunuri imobile..11. de artizanat etc. Solicitantul poate obţine mai multe credite din linia creditară în cauză. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă egală cu rata cumulativă a inflaţiei pentru lunile trecute ale anului curent şi rata inflaţiei prevăzută de Banca Naţională a Moldovei pentru lunile rămase pînă la finele anului curent plus o marjă minimă de 2 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja Băncii de Economii.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20 % din capitalul social al acestei societăţi. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de bancă. echipamente. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. Liniile de creditare: În anul 2004 la Banca de Economii SA a fost deschisă linia de credit.7 şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat din spaţiul rural. să corespundă actelor normative. de asemenea. de turism. ambalării. Totodată. depozitării. care va fi de 12 luni şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni.2004 – 31. inclusiv în societăţile agroindustriale. în calitate de sursă secundară suplimentară. producţie.03. inclusiv: antreprenori particulari. De asemenea. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor constituind echivalentul a 250 mii dolari SUA. Benefeciarii potenţiali trebuie să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. aplicat de bancă la stabilirea valorii de gaj. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut. 10 . de către companiile terţe specializate în domeniu. în paralel. la constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor.31 % anual). comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. Împrumuturile. fermieri privaţi. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. acordate din cadrul liniei de credit nominalizate sunt destinate pentru: investiţii în gospodăria agricolă. Participarea debitorilor la proiect cu aportul propriu (mijloace băneşti sau nebăneşti) trebuie să constituie minimum 20 % din valoarea împrumutului. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . (Pentru perioada 01. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. este de 0. care desfăşoară activitate de antreprenoriat. Totodată. Rata dobînzii la creditele în MDL va fi. Perioada de graţie la rambursarea creditului este de pînă la 3 ani (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi celor destinate creşterii animalelor).Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a Băncii şi. în unele cazuri fiind acceptată numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). comerciale. Coeficientul maxim. oferită de către Banca Mondială prin intermediul Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP)).

banca a lansat proiectul „Susţine Clientul Băncii”. spectrul de servicii. în cadrul căruia se preconizează acordarea creditelor întreprinderilor micului business. plăţilor faţă de Moldovagaz şi Union Fenosa (www. în rate proporţionale Asigurarea gajului la Societatea Naţională de Asigurări „Moldasig” Alte informaţii utile: BC „Banca de Economii” S. cu excepţia mijloacelor de transport Lei MD 700 mii Lei 36 luni 5% anual Pînă la 3 luni Pînă la 6 luni Pînă la 2% (se achită la momentul obţinerii finanţării) Lunar. str. Columna 115. precum şi încheierea contractelor de deservire în cadrul acceptării spre plată a cardurilor bancare emise de Bancă (în cazul debitorilor care se ocupă cu comerţul cu amănuntul sau cu prestarea serviciilor persoanelor fizice). direcţia credite (+373 22) 24-05-75 11 .bem. pagina web: www. şi anume: achitarea serviciilor comunale.Programe speciale pentru creditarea micului business: În scopul susţinerii clienţilor săi. plăţilor pentru telefonia mobilă.econom.A. este unica bancă care deserveşte plăţile vamale şi acordă garanţii bancare pentru achitarea acestor plăţi. Banca practică încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de Bancă.md). după cum urmează: Vacanţ a la suma principală Rambursarea creditului Rata dobînzii Maturitatea maximă Vacanţa la achitarea dobînzii Suma maximă a creditului Valuta creditului Comision pentru acordare Destinaţia creditului Gajul Condiţii de finanţare 1 70 % din contul creditului 30 % din fonduri proprii ale solicitantului de credit Echipamentele procurate din contul creditului Condiţii speciale Procurarea echipamentelor de producere. oferit de către Bancă a fost completat cu un serviciu nou – efectuarea plăţilor prin reţeaua Internet şi bancomate. Chişinău. Date de contact: Oficiul central: mun.md Telefon de contact: anticameră (+373 22) 24-47-22.

director adjunct 22-060 Serviciul economico-financiar 20-194 Persoanele de contact Telefonul Filiala Glodeni (codul localităţii 249) Romandaş Ion Tudor. director 25-853/25-901 Serviciul economico-financiar 25-853 Filiala Teleneşti (codul localităţii 258) Şciuric Ana Radion. director 21-257 Serviciul economico-financiar / 22-331/22-662 Secţia operaţiuni Filiala Donduşeni (codul localităţii 251) Bacalu Petru Grigore. director 22-884 Serviciul economico-financiar/credite 22-186/22-064 Filiala Drochia (codul localităţii 252) Eriomov Stanislav Ion. director 22-020/23-405 Serviciul credite 22-208 Filiala Ungheni (codul localităţii 236) Pîrţac Adela Vasile. director 23-493 Serviciul economico-financiar 24-445 Filiala Basarabeasca (codul localităţii297) Mihailov Mihail Ion. director 23-207 Serviciul credite 22-462 Filiala Criuleni (codul localităţii 248) Soroceanu Feodora Alexei. director 24-454 Serviciul economico-financiar / 21-726/ Serviciul credite 20-730 Filiala Rezina (codul localităţii 254) Iurceac Nina Anton. director 22-351 Pîslari Emilia.Reţeaua de filiale: Persoanele de contact Telefonul Filiala Chişinău Politov-Cangaş Natalia. director 23-672 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Ialoveni (codul localităţii 268) Mustea Aliona Anton. director 26-285/23-337 Serviciul economico-financiar / 22-281 Serviciul credite Filiala Străşeni (codul localităţii 237) Demciuc Tatiana Fiodor. director 24-10-23 Serviciul economico-financiar 24-13-90/ /Serviciul credite 24-11-81 Filiala Anenii Noi (codul localităţii265) Babenco Natalia Andrei. director 23-173 Serviciul economico-financiar / 22-532/ Serviciul credite 24-997 Filiala Orhei (codul localităţii 235) Mititelu Grigore Gheorghe. director 22-985 Serviciul credite 22-994 Filiala Sîngerei (codul localităţii 262) Stanciuc Viteslav Constantin. director 21-939/22-020 Serviciul credite 22-645 Filiala Cimişlia (codul localităţii 241) Voronin Ivan Nicolae. director 23-494 Serviciul economico-financiar / 23-494 Serviciul credite Filiala Călăraşi (codul localităţii 244) Stegaru Tudor Nicolae. director 27-992/22-020 Serviciul economico-financiar / Serviciul credite Filiala Vulcăneşti (codul localităţii 293) Grubîi Mihail Serghei. director 22-235 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Leova (codul localităţii 263) Parfenii Ivan Dumitru. director 22-720/22-268 Serviciul economico-financiar / 22-720 Serviciul credite Filiala Taraclia (codul localităţii 294) Olifirovici Elena Foma. director 22-020 Serviciul credite 24-577 Filiala Briceni (codul localităţii 247) Andrei Svetlana Alexandru. director 23-967 Serviciul economico-financiar 23-288 Filiala Nisporeni (codul localităţii 264) Gorceag Eugenia Grigore. director 23-068/22-020 Secţia operaţii bancare 25-260/23-734 Filiala Edineţ (codul localităţii 246) Ganuşciac Leonid Constantin. director 23-137 Serviciul credite 24-960 Filiala Cahul (codul localităţii 299) Diulgher Vasile Ion. director 22-698 Serviciul economico-financiar 23-181 Filiala Soroca (codul localităţii 230) Creţu Iurie Grigore. contabil-şef 23-275 Serviciul economico-financiar 22-287 Filiala Comrat (codul localităţii 298) Donceva Tatiana Andrei. contabil şef 22-427 Filiala Floreşti (codul localităţii 250) Cebotaru Igor. director 22-089 Serviciul economico-financiar / 22-679 Serviciul credite Filiala Ocniţa (codul localităţii 271) Ţurcan Leonid Mihai. director adjunct 25-520 Contabilitatea / Serviciul credite 25-689/25-473 Filiala Bălţi (codul localităţii 231) Slivca Elena Boris. director 22-020 Grădinaru Raisa. director 22-863 Contabilitatea / Sala de operaţii 22-552/22-543 Filiala Căinari (codul localităţii 277) Para Nina Anatol. director 21-462/21-683 Serviciul economico-financiar / 21-245 Serviciul credite Filiala Căuşeni (codul localităţii 243) Timuş Anatol Gheorghe. director 22-020 Serviciul economico-financiar 23-680 Filiala Şoldăneşti (codul localităţii 272) Pozdirca Veronica Alexei. director 23-719/22-072 Secţia operaţii bancare / 22-285/ Serviciul credite 23-719 Filiala Ştefan-Vodă (codul localităţii 242) Chircu Gheorghe Ion. director 21-551 Serviciul economico-financiar 24-294 Filiala Rîşcani (codul localităţii 256) Casico Igor Leonid. director 23-256/23-431 Serviciul credite 24-130 Filiala Ceadîr-Lunga (codul localităţii 291) Frolova Natalia Nicolae.director 24-253 Serviciul credite 24-173 Filiala Făleşti (codul localităţii 259) Oroşan Svetlana Ion. director 23-030 Serviciul credite 22-932 Filiala Hînceşti (codul localităţii 269) Donică Ion Vasile. director 23-965 Serviciul economico-financiar/ credite 24-931/27-846 Filiala Cantemir (codul localităţii 273) Coroi Ecaterina Grigore. director 23-590 Serviciul credite 22-383 12 .

A. istorie creditară pozitivă. Preşedintele Băncii Comerciale „BUSINESSBANK” SA este Domnul Sergiu BRÎNZILĂ (telefon anticameră: (+373 22) 205-777).construcţia drumurilor şi transportare Termenul: scurt– cu perioada de rambursare până la un an Rata dobînzii: 23% 25%. Str. .sectorul bancar. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. . activitate pe piaţă de minimum 3 luni.A. . În cadrul activităţii sale. existenţa gradului înalt de solvabilitate. existenţa pieţei de desfacere.procurarea imobilului. conform destinaţiei.în rate. 97 MD-2012.banca cu capital străin.gajul trebuie să fie asigurat la compania de asigurări 13 . . . Chişinău Republica Moldova Date generale: Banca comercială "BUSINESSBANK" S. bilanţ contabil pozitiv. fondată în 1997 – este o instituţie sigură şi stabilă pe piaţa financiară din Republica Moldova. . lipsa datoriilor restante în alte bănci şi faţă de Bugetul de Stat. Rambursarea . Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea calităţii de client al băncii şi derularea operaţiunilor prin conturile deschise în bancă. . deţinerea poziţiei de lider pe piaţă.industria/comerţul. .Banca Comercială „Businessbank” S.industria energetică şi a combustibilului.integral la scadenţă Condiţii de acordare: . conform unui grafic.consumul.construcţie şi îmbunătăţirea funciară. rata competitivă a dobânzii la credite acordate. Alexandru cel Bun nr. Tipuri de credite acordate: Destinaţia . dispunere de garanţii cu un grad înalt de lichiditate. plata efectuându-se direct. . fidejusiune). demonstrarea rentabilităţii înalte a vînzărilor. Banca tinde spre atingerea scopului său de bază . . Avantajele creditării la BC „BUSINESSBANK” SA: rapiditate în perfectarea documentelor.sectorul agrar/industria alimentară.creditul se acordă cu condiţia prezentării de către debitor a unor garanţii (gaj.suma creditului se acordă prin cont de împrumut. .creşterea constantă a profitului şi asigurarea integrităţii mijloacelor financiare ale acţionarilor şi clienţilor.

calitatea şi cantitatea averii propuse în gaj.businessbank. TVA la import în care sunt bine delimitate denumirea. 30 mun. Date de contact: Oficiul central: mun. preţul de piaţă a fost determinat în baza unei analize detaliate a cererii la valorile analogice. preţul de gaj stabilit la valorile propuse acoperă suma creditului şi dobînzile aferente calculate pentru cel puţin 3 luni. Ştefan cel Mare. str. bunurile propuse în gaj se află in circuitul civil . Puchin. 48 Directorul Reprezentantei Rita Bostan Menzarari Maria Patrascu Anatol Telefonul de contact (+373 22) 207-428 (+373 22) 229-938 (+373 231) 6-29-66 14 . Chişinău. taxelor vamale. Brîncuşi 3 mun. există documentaţia tehnică şi certificatele de calitate corespunzătoare. în cazul propunerii în gaj a valorilor materiale de import – au fost primite documentele ce confirmă achitarea accizelor. a fost delimitat locul aflării obiectului propus în gaj şi locul aflării acestuia după gajare. Chişinău. Chişinău. Bălţi str.Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea şi acceptarea gajului are loc în cazul confirmării următoarelor momente: valorile propuse în gaj sunt în proprietatea debitorului gajist. bunurile propuse în gaj sunt asigurate la o societate de asigurări pentru întreaga perioadă de acţiune a creditului solicitat (în unele cazuri de risc excesiv al pierderii acestor bunuri). str.md Reţeaua de filiale: Denumire Reprezentanta №1 “ELAT” Reprezentanta № 2 “CENTRU” Filiala №1 “BĂLŢI” Adresa juridică: mun. web: www. adică pot fi obiect al vânzării – cumpărării. str. Alexandru cel Bun 97 Telefon: (+373 22) 205-777.

Date generale: Banca Comercială “ENERGBANK”S. a fost creata la 16 ianuarie. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. Valoarea de gaj constituie 130% şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. Preşedintele băncii este Domnul Mihail OGORODNICOV (telefon anticameră: (+373 22) 544-377). Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. 15 . existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. Liniile de creditare: BC„Energbank” S. amplasate în 13 localităţi ale republicii. oferă clienţilor săi posibilitate de a beneficia de împrumuturi din cadrul liniei creditare oferite de către Banca Mondială prin intermediul Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. banca a reuşit să capete reputaţia unui partener de afaceri sigur si profesionist. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. Pe parcursul activităţii sale. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul a minimum 3 luni. Tipuri de credite acordate: Destinaţia Finanţarea cheltuielilor directe.A. iar datorită politicii echilibrate şi rezonabile în sfera managementului financiar. prestarea unui spectru larg de servicii. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante Termenul Creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 18 luni Creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 24 luni Rata dobînzii Se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţei şi situaţia financiară a solicitanţilor La momentul actual constituie 21% anual pentru creditele în lei MD şi 11% pentru creditele în dolari SUA şi EURO Rambursarea Se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor Condiţii de cordare Perceperea unui comision de pînă la 1 % (cu excepţia creditelor pentru persoanele fizice) Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a băncii. La constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. existenţa unui gaj eligibil. 1997. lipsa angajamentelor restante. în unele cazuri se acceptă numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). BC "ENERGBANK" SA şi-a întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară a Moldovei. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. Avantajele creditării la BC„Energbank”SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 24 de filiale şi reprezentanţe.A.

angajate în activităţile de fermier. Gajul: bunuri imobile. Perioada de graţie: pînă la 3 luni (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare din linia generală constituie echivalentul în lei moldoveneşti a 600 mii dolari SUA. pentru perioada 01. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în valută (dolari SUA şi EURO) va constitui 10-11 % anual. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural.03. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut a cetăţenilor. Termenul maxim: pentru creditele acordate din resursele proiectului RISP: 15 ani. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20% din capitalul social al acestei societăţi. corespundă actelor normative. mijloace circulante. comerciale. Contribuţia proprie a beneficiarului: minimum 30% (mijloace băneşti sau nebăneşti). cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (termenul pentru acestea fiind de 12 luni) şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni.2004 – 31.Bălţi. de turism. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. Destinaţia împrumuturilor: investiţii în gospodăria agricolă. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. pentru creditele acordate din resursele liniei generale: 2 ani. excepţia referindu-se numai la Proiectul RISP).2004 – 31. 16 . Rata dobînzii: pentru perioada 01.03.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. Valoarea maximă a împrumuturilor: suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare oferite de către proiectul RISP constituie echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de 250 mii dolari SUA.Împrumuturile se oferă în cadrul liniei generale de creditare. ca sursă suplimentară vor servi garanţiile personale ale debitorilor. inclusiv în societăţile agroindustriale. fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de BC„Energbank”SA. precum şi în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. Termenul minim: 12 luni (atît pentru creditele RISP cît şi pentru cele din linia generală de credit). Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor trebuie să: fie persoane fizice sau juridice care-şi desfăşoară activitate de antreprenoriat (cu excepţia mun. inclusiv pentru creşterea animalelor). de artizanat etc. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală.Chişinău şi mun. fermieri privaţi.. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole.11. inclusiv: antreprenori particulari. ambalării.11. depozitării.31 % anual (pentru resursele proiectului RISP). echipamente.

Soroca. 76-59-55. Chişinău. 17. 3 mun. str.Briceni.Kogălniceanu.Mahu Vasile. 10. Telefoane de contact:(+373 22) 276-024. 15. 5. comision pentru acordare – pînă la 1% (se achită la momentul obţinerii finanţării).Viteazul. 12. 2-60-56. condiţii de finanţare – 30 % din fonduri proprii. 47 or. str. Chişinău. 2-92-28 (299) 32300. creditelor de tip revolver. 7. gajul – echipamentele procurate din contul creditului. Chişinău. 70 % din contul creditului. rata dobînzii – 21 % anual.1 Filiala Ocniţa Filiala Comrat nr. Ştefan cel Mare. str. 3. 137 (231) 2-51-49. 8.33 or. 31 August. 13. 4/4 or. 44 or. Leova. Str.Biruinţa. 5 or. Chişinău. BC„Energbank”SA acordă garanţii bancare pentru achitarea plăţilor vamale. fax 44-06-41 49-94-50. 25831 (269) 2-48-20. 9.Comrat. 22166. creditelor de consum pentru persoanele fizice. suma maximă a creditului – 300 mii lei. rambursarea creditului – lunar. 18. 27-59-44. str. str. 2-15-48. 16. Cahul. 2-28-77 (247)2-37-00 (246) 2-53-83. 2-19-84.Ştefan cel Mare. 76 or. vacanţa la suma principală – pînă la 3 luni. Alte informaţii utile: 1. 11. Hînceşti. Independenţei.Mircea cel Bătrîn. str M. Moscova. Vasile Alecsandri 78. 4.Creditarea micului business: La acordarea creditelor întreprinderilor businessului mic se respectă următoarele condiţii: destinaţia creditului – procurarea echipamentelor de producere (cu excepţia mijloacelor de transport). 3 mun. Este pe larg practicată încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de bancă.Drochia.Biruinţei. Denumirea Filiala Botanica Filiala Ciocana Nouă Filiala Rîşcani Filiala Ismail Filiala Buiucani nr. 6. 49 or. în rate proporţionale. 20 or. str.27321 77-78-25. 43-09-36 54-36-09. valuta creditului – lei moldoveneşti. 2-78-76 (235) 27574. 76-45-62 40-82-85.Independenţei.Edineţ. str. termen maxim – 24 luni. Ştefan cel Mare. 2-10-04 (06) (248) 2-09-74. 31 August. Date de contact: Oficiul central: mun. bd. 202 REPUBLICA MOLDOVA m. 13 or. 14.Ocniţa.Decebal. str. 52 (263) 2-23-77. 27-31-04 29-54-07. 27461. Str. 29-54-06 Telefon 17 . str.12 or. 2-48-00 (230) 2-15-50.1 Filiala Bălţi nr. 2-31-79 (298) 2-92-29. bd.Ştefan cel Mare.Criuleni. bd. 2 or.energbank.com Reţeaua de filiale: Nr 1.106 or.Orhei. 2. 2-40-00. 2-51-26 (271) 2-43-98. Independenţei.web: www. Chişinău. overdraft.1 Filiala Cahul Filiala Hînceşti Filiala Soroca Filiala Leova Filiala Briceni Filiala Edineţ Filiala Criuleni Filiala Drochia Filiala Orhei Adresa CHIŞINĂU or. bd.M. factoring. 2-09-72 (252) 2-78-75. Bălţi. str. 16 or. Chişinău.

conectarea la sistemul „Client-Bancă”. Persoanele juridice pot primi prin intermediul sistemului “Telebank” următoarea informaţie: soldurile conturilor. etc. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiarii potenţiali ai creditelor acordate de către BC „EuroCreditBank” SA pot fi persoane juridice. accesării non-stop prin sistemul “Telebank”-WEB: www.md.Date generale: Banca Comercială “EuroCreditBank” SA a fost fondată în 1992. etc. Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate bunurile imobile şi mobile (în dependenţă de termenul creditării). perfectarea rapidă a creditelor. scheme favorabile de rambursare a creditelor. sistemului Interactiv de Comunicare Virtuală cu utilizarea unui aparat digital în regim de ton (telefonul: (+373 22) 500-201)). „EuroCreditBank” propune agenţilor micului business pachetul de servicii “Business partener” care include creditare pe un termen de pînă la 5 ani cu rata dobînzii de 15-16 % anual în lei. reţeua INTERNET. ipotecar. consultaţii gratuite. extrasele privind dispoziţiile de plată. Deservirea prin sistemul “Telebank” se realizeaza prin intermediul: centrului de Deservire Telefonică (telefonul: 500-200. acreditiv. rata dobînzii flexibilă (de la 9% anual în valută străină (dolari SUA şi EURO) la 18% anual în lei moldoveneşti). cetăţeni ai Republicii Moldova. rezidenţi ai Republicii Moldova şi persoanele fizice. REPO.. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.telebank. cu care banca are încheiat contract de colaborare. Alte informaţii utile: Clienţii băncii au posibilitate de a utiliza sistemul “Telebank” . care permite folosirea serviciilor bancare în orice moment. Evaluarea preţului de piaţă a bunurilor propuse în gaj este efectuată de către o companie licenţiată. pachetul minim de documente necesar pentru obţinerea creditului. program de lucru: 9.00 – 18. cursul valutar al Băncii Naţionale a Moldovei şi Băncii Comerciale “EuroCreditBank”SA. Avantajele creditării la BC„EuroCreditBank”SA: posibilitatea obţinerii creditelor pe termen lung (pînă la 5 ani). de consum.00). telefon mobil. informaţii despre tarifele şi serviciile băncii. şi prin intermediul următoarelor mijloace: telefon. Tipuri de credite acordate: comercial. Preşedintele băncii este Domnul Aureliu CINCILEI. 18 . atitudine specială pentru fiecare client. loc. fax.un sistem de deservire bancară la distanţă. investiţional.

MD 3102 Telefon: (231) 2-94-28.ecb.md. Ismail.md 19 .md. 33.telebank. Republica Moldova. Bălţi. 28. Republica Moldova. Ştefan cel Mare.Date de contact: Oficiul central: str. web: www. 50-02-22. mun. 50-02-00. Chişinau. mun. www. fax. fax: 54-88-27 Filiale: Filiala “Bălţi” str. (231) 2-51-81 e-mail: info@ecb. MD 2001 Telefon: (+373 22) 50-01-01.

Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea contului curent la bancă. existenţa gajului de valoare suficientă.finanţarea stocurilor de materii prime. oferind posibilităţi de deservire a clienţilor pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. au trecut un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului şi au fost testaţi pozitiv pentru activităţi de antreprenoriat în cadrul agenţiei .întreprinderile mici şi mijlocii. desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova. a fost constituită la 29 aprilie 1994.asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermierii. Tipuri de credite acordate: Credite acordate din resursele băncii Credite acordate pentru crearea locurilor noi de muncă (se acordă în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca pe lingă Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale a Republicii Moldova) . estimată de către o companie licenţiata în domeniul dat. înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. . materiale şi obiecte de inventar sau a altor necesităţi privind activitatea curentă. Preşedintele băncii este Domnul Marcel CHIRCĂ (telefon anticameră: (+373 22) 27-25-83). acceptarea tuturor tipurilor de gaj.producerea lactatelor şi a altor produse agricole. rate competitive a dobînzilor şi comisioane rezonabile. . conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate. existenţa liniilor de creditare speciale pentru agenţii economici din sectorul agricol şi industrial.şomerii. Credite acordate din cadrul liniei de creditare oferite de către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii prin intermediul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici întreprinderile rurale mici înregistrate pe intreg teritoriu Republicii Moldova (cu exceptia or. existenţa unui plan de afaceri viabil (din punct de vedere economico-financiar) şi bine argumentat. flexibilitatea în creditarea fiecărui client.investiţii de capital Destinaţia . trasând drept obiectiv principal al activităţii sale prestarea celui mai larg spectru de servicii bancare şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora.Date generale: Banca Comercială "Eximbank" S. personalul calificat.majorarea capitalului circulant. . Avantajele creditării la BC„Eximbank”SA: existenţa unei reţele largi de filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. care se obligă să efectueze activităţi de antreprenoriat. rulaje stabile în conturile curente şi capacităţii satisfăcătoare de rambursare a împrumuturilor. .prelucrarea materiei prime agricole în localităţile rurale. Setul documentelor necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.A. Chişinău şi teritoriului din stînga Nistrului) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat Beneficiarii eligibili .reînnoirea/plantarea viilor şi livezilor. La momentul actual extensiunile teritoriale ale băncii reprezintă o modalitate excepţională de difuzare a serviciilor şi produselor bancare. 20 . .

fără ponderea capitalului de stat. 8.totalmente capital privat. .producerea seminţelor şi a răsadului.totalmente capital privat.alte tipuri de activităţi pînă la 30 mii dolari SUA (în cazuri excepţionale pînă la 100 mii dolari SUA (sau echivalentul în lei) pînă la 180 luni (în cazul reînoirii/ plantării viilor. 6. livezilor) flotantă (la momentul actual: 16. . fără ponderea capitalului de stat. calculatoare şi altele. valuta si termenul utilizării creditului lunar se stabileşte de Comitetul de credite a băncii conform graficului stabilit de bancă şi de client după caz Condiţii suplimentare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Valoarea bunurilor propuse în gaj estimată de o companie licenţiată şi acceptată de bancă trebuie să depăşească suma creditului şi dobînzilor calculate pe un termen de 6 luni cu cel puţin 30%.prestarea serviciilor mecanizate agricole (arat. construcţii speciale.deschiderea centrelor de colectare a diferitor produse agricole. amenajări şi dotări. Telefon: (+3732 22) 27-25-83. Chişinău.eximbank.înfiinţarea magazinelor agricole.suma anuală a vînzărilor nete pînă la 10 mln lei moldoveneşti Rata dobînzii Achitarea dobînzii Perioada de graţie Rambursarea Contribuţia proprie Se stabileşte de către Comitetul de Credite al băncii in dependenta de proiectul finanţat. . .deschiderea atelierelor pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole (inclusiv. mijloace de transport. construcţii.numărul mediu de salariaţi nu mai mare de 50 persoane.com 21 . . . Date de contact: Oficiul central: or. materiale şi obiecte de inventar sau altor necesităţi privind activitatea curentă Suma maximă a împrumutului Termenul maxim se stabileşte de Comitetul de credite a băncii pînă la 24 luni se stabileşte de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pînă la 36 luni 50% din rata de bază a Băncii Naţionale a Republicii Moldova (rata REPO de cumpărare pe termen de două luni a Hîrtiilor de Valoare de Stat) lunar 6-12 luni în dependenţă de scopul folosirii creditului conform graficului stabilit de bancă şi de client 20-40% în dependenţă de scopul folosirii creditului . Ştefan cel Mare şi Sfînt. riscurile aferente. www.asumarea angajamentul de către debitor de a antrena (în proporţie de cel puţin 50 la sută) la locurile de muncă nou create persoane din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. . . . bd. respectiv: utilaje şi echipamente.deschiderea centrelor de deservire a fermierilor. .finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime. creşterea legumelor în sere. .deschiderea camerelor frigorifice.prestarea serviciilor de depozitare şi păstrare a roadei. semănat. livezilor pînă la 60 luni) semestrial nu mai puţin de 10 % din valoarea totală a împrumutului . . instalaţii de lucru.menţinerea în activitate a celor angajaţi cel puţin 3 ani cu condiţia că acesta să nu încalce disciplina muncii .).finanţarea cheltuielilor de capital. ..2 % la împrumuturile în lei. şi a.5 % . alte facilităţi rurale).la împrumuturile în dolari SUA) semestrial pînă la 24 luni (pentru reînnoirea/plantarea viilor.

str. Ştefan cel Mare. 46 or. 4. 8 Filiala Nr. 2 or. 15 „A”.15 Reprezentanţa nr. Cahul. Decebal. str. Orhei. 76 or. Hîncu. Scrisului Latin. M. str. 16 or. Vasile Alecsandri. Decebal. 7 Filiala Nr. str. 148 ”A” Telefon de contact (0298) 2-44-76 (0236) 2-20-98 (022) 43-82-24 (0243) 2-18-15 (0235) 3-21-50 (022) 23-20-62 (022) 50-51-14 (0230) 3-06-22 (022) 27-53-25 (0299) 2-84-53 (0269) 2-58-69 22 . str. str. 5 Filiala Nr. 1 Filiala Nr. Pobeda.13 or. 16 or. 139 or. Chişinău. bd. 3 Filiala Nr. Soroca. Renaşterii. Ungheni. Căuşeni.Hincesti.16 Adresa juridică or. Chişinău. str. Comrat. bd. str.Reţeaua de filiale si reprezentanţe: Filiala Filiala Nr. str.31 august. 6 Filiala Nr. or. 1 or. Alecu Russo. 9 Reprezentanţa nr. Mihail Kogălnicianu. Chişinău. or. Chişinău. 2 Filiala Nr. 4 Filiala Nr.

prezentarea garanţiilor în forma acceptată de bancă în scopul asigurării rambursării creditului.investiţii. . reputaţie de afaceri. Preşedintele băncii este Domnul Victor HVOROSTOVSCHI. Avantajele creditării la BC „FinComBank” SA: examinarea operativă a cererilor de acordare a creditelor. . Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): Scopul . (FinComBank) a fost fondată în iulie 1993 şi este actualmente una din băncile comerciale universale de avangardă din Republica Moldova care oferă un spectru larg de servicii bancare corporative şi investiţionale atît cetăţenilor locali. . fiind respectat coraportul de 2:1 între preţul de piaţă a gajului şi suma creditului. Banca se bucură de o clientelă vastă. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: stare economico-financiară bună. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. nivel stabil de încasări băneşti în conturile bancare. ce cuprinde toate sectoarele de bază ale economiei Moldovei. şi dispune de o experienţă bogată de muncă cu partenerii străini şi de un potenţial considerabil de export. deservire bună a datoriei.Date generale: Banca de Finanţe şi Comerţ S. 23 . oferirea unui spectru larg al serviciilor bancare.existenta sau deschiderea conturilor bancare la bancă. . .investirea mijloacelor proprii în afacerea. (telefon anticameră: (373 22) 22-74-35). cît şi persoanelor străine.A. atitudine individuală faţă de fiecare client în parte.consum Termenul individual pentru fiecare client în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Rata dobînzii 21-24% anual pentru creditele acordate în lei şi 11-14 % anual pentru creditele acordate în valută (dolari SUA şi EURO) Rambursarea de regulă lunară sau în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Condiţii de acordare .completarea mijloacelor circulante.prezentarea la bancă a contractelor sau a altor documente legate de valorificarea proiectului de creditare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către firmele de evaluare aflate în relaţii de colaborare (contractuale) cu banca. pentru realizarea căreia este solicitat creditul.

prelucrarea materiei-prime agricole. Linia de credit oferită de către Banca Mondială prin intermediul Primului proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat Beneficiarii eligibili întreprinderile private înregistrate în Republica Moldova.Liniile de creditare: 1.5 % anual în valută Termenul maxim 5 ani.2 % anual în lei şi 8. Linia de creditare oferită de către Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici prin intermediul Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă Destinaţia împrumutului prelucrarea materiei prime agricole. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 16. pentru finanţarea creşterii plantaţiilor multianuale – 15 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie pînă la 24 luni Rambursarea conform graficului stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului nu mai puţin de 10 % din costul proiectului Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 2. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 250 000 dolari SUA – în cadrul liniei generale. Termenul maxim 3 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie în fiecare caz în mod individual Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 24 . Linia de credit oferită de către Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (IDA) prin intermediul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă. iar în cadrul liniei speciale – pînă la 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 17.5 % anual în lei şi 9 % anual în valută Termenul maxim 7 ani Termenul minim 2 ani Perioada de graţie nu mai mult de 2 ani. Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 3. cu excepţia celor din sectorul militar şi cultivării tutunului Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 2 500 000 dolari SUA (întreprinderilor mici şi mijlocii – nu mai mult de 100 000 dolari SUA) Rata dobînzii se stabileşte în baza concursului.

Chisinău Str. tel. Cahul Str. mun. Floreşti Str. 27. mun. mun. 46. Independenţei. Eminescu. or.fincombank. 20A. 26. www.: 22 74 35. Orhei Bd. mun. Puşkin 26. Comrat Str. Rîşcani Str. Chisinău Str. 31 August. 74. or. 10 mun. Chisinău Prospectul Rebublicii. oficiul 13 or. or. Chisinău Bd. 20. 25. Bălţi Str. Ion Creangă. or. or. Mircea cel Bătrîn. Naţională.com Reţeaua de filiale: Telefon Filiala Adresa juridică Conducătorul Telefon anticameră 22-74-35 34-67-15 56-01-41 (231) 6-29-68 (235) 2-74-36 44-42-95 59-24-01 (299) 2-08-16 (256) 2-11-02 (250) 2-57-67 (236) 2-39-96 (298) 2-60-71 (246) 2-27-93 secţie relaţii cu clientelă Filiala №1 Filiala №2 Filiala №3 Filiala №4 Filiala №5 Filiala №6 Filiala №7 Filiala №8 Filiala №9 Filiala №10 Filiala №11 Filiala №12 Filiala №15 Str.9. or. mun.Date de contact: Oficiul central: str. 13. Moscovei. 31. Dacia. Independenţei. Chisinău Str. 73. Ştefan cel Mare. Chişinău. Ungheni Str. 1. M. Edineţ Şevcenco Ala Anatol Baxan Iulia Dumitru Ţepordei Maria Ion Rudenco Larisa Vasile Zaporojan Veronica Boris Ernu Zinaida Andrei Nicolaevschi Eugenia Gheorghe Creţu Nina Petru Romandaş Aliona Gheorghe Todorova Valentina Petru Grosu Minodora Grigore 2-60-73 2-26-51 2-57-63 2-05-44 77-66-63 6-29-69 2-77-32 44-47-72 59-24-04 3-30-00 2-46-40 Tabîrţa Alla Pantelei Ţîpliov Serhgei Vladimir 22-25-48 34-69-11 25 . mun. Puşkin. Pobeda.

A.08. Moldova 2001 telefon (+373 22) 27-43-86 fax: (+373 22) 54-05-10 Date generale: Banca Comercială “Investprivatbank” S. Destinaţia creditelor Completarea mijloacelor circulante Achitarea pe contractele de import Procurarea imobilului Construcţia Termenul 1-2 ani 27% anual + comision pentru eliberarea creditului (de la 1% până la 2% din suma eliberată) conform graficului de plăţi sau la scadenţa creditului Rata dobînzii Rambursarea Condiţii de acordare .INVESTPRIVATBANK S. Pînă în prezent. lipsa necesităţii de prezentare a unui act costisitor de evaluare a patrimoniului emis de către un expert independent (în cazul în care suma creditului nu depăşeşte 500 000 lei).capacitatea de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). Avantajele creditării la BC ”Investprivatbank”SA: lipsa penalităţii pentru achitarea înainte de termen a creditului. Banca Comercială autorizaţia BNM nr. totodată. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: existenţa capacităţii de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). perisabilitatea şi valoarea pe piaţă a acestuia. posibilitatea de a achita dobânda pentru utilizarea creditului pe parcursul a primelor 10 zile a fiecărei luni calendaristice. acţionari. 102109622 din 03. a fost fondată ca societate pe acţiuni la 8 august 1994 în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. -istoria creditară pozitivă. starea financiară satisfăcătoare a clientului. 4.A. din momentul înaintării acesteia. 77 din 08. Tipuri de credite acordate: Nr 1. clienţi si proprii angajaţi.2001 str. partener de afaceri fidel şi o companie atractivă pentru investitori. istoria creditară pozitivă. o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. Preşedintele băncii este Domnul Ivan CHIRPALOV (telefon anticameră:(+373 22) 27-43-86). 3. -argumentarea tehnico-economică realizabilă 1-2 ani 1-2 ani 1-2 ani Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: La evaluarea gajului se iau în consideraţie lichiditatea gajului. răspunsul la cererea privind eliberarea creditului se acordă în timp de 2 zile bancare. 26 . lipsa penalităţii pentru suma creditului rămasă pînă la disbursarea sumei totale a creditului (în cazul în care clientul nu doreşte disbursarea sumei totale a creditului) .08. -starea financiară satisfăcătoare a clientului. 2. Sciusev nr. banca a reuşit să se afirme pe piaţa financiară autohtonă în calitate de o instituţie financiară multifuncţională şi cu profitabilitate stabilă creîndu-şi. Chişinău. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. 34.1994 reînregistrată la nr.

2% 40 USD 50 USD min 0. Chişinău. 70 mun. or. 71-62-89 tel. 6.ipb.2 7.25% 50 USD conform tarifelor telefonice 300 MDL 2. 3.persoane juridice . 3 Adresa juridică mun. Chişinău. e-mail: ipb@ipb.15% 50 USD min 0. gratis gratis Rata procentuală la credit +50 puncte Rata procentuală la credit +50 puncte 27 . str. 16/1 Telefon tel. fax: (+373 22) 54-05-10.md www.4 7. Chişinău.4% din soldul p-u o lună pînă la 3% 200 lei Conform contractului Tariful minim 500 MDL 3%-10% anual din suma garanţiei 200 MDL 30 USD 50 USD min 0. 11.6 7. 9. bd. 0.5 7. Sciusev. controlul şi expedierea documentelor Plata Anularea garanţiei Cheltuieli de comunicare telefon/fax Prezentarea rapoartelor contabile trimestriale de către debitori cu intîrziere Examinarea cererii de acordare a creditului . Kiev. str. Chişinău. 1. Republica Moldova. 22-70-10 tel. 43-80-51 pagina web www. 7.persoane fizice Rata procentuală la credit expirat Rata procentuală la dobînda expirată Date de contact: Oficiul central: str.persoane juridice . MD-2001 Telefon: (+373 22) 27-43-86. 34. 10.8 8.md www.7 7. 4.persoane fizice Comision pentru eliberarea creditului Comision pentru prorogarea dosarului de credit Comision pentru deschiderea liniei de credit Perfectarea contractului de gaj Servicii de consultanţă financiară Emiterea garanţiei bancare Comision pentru perfectarea garanţiei Pre avizare Avizare Amendament Primirea. Denumirea serviciului Perfectarea dosarului de credit .md Reţeaua de filiale: Filiale Filiala nr.ipb.3 7.ipb. 7.md Tariful 200 lei 200 lei pînă la 2% 1% din soldul creditului pentru fiecare 3 luni. Ştefan cel Mare şi Sfânt.Tarifele la credite şi garanţii eliberate: Nr.1 7. I Creangă. 1 Filiala nr. 2 Filiala nr. 5. 134 mun.

banca comercială „Mobiasbancă” acordă credite numai companiilor care corespund următoarelor criterii: sunt persoane juridice înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. . dolari SUA. MD-2012.pentru credite investiţionale . Totodată. 54-19-71. dolari SUA. participă cu mijloace proprii în finanţarea proiectului creditat cu cel puţin 30% din suma totală a proiectului. Tipuri de credite acordate: Gama de servicii oferită de către banca comercială „Mobiasbancă” în domeniul creditării cuprinde următoarele tipuri de produse creditare de bază: credite clasice Credite clasice: Destinaţia creditului Beneficiarii eligibili Valuta Dobînda Termenul Rambursarea Garanţii Avantaje linii de credit credite overdraft finanţarea mijloacelor circulante. cont de corespondenta 35210749 la Centrul de decontări al Băncii Naţionale a Moldovei Tel. situaţia financiar-economică a companiei (a grupei de companii) este satisfăcătoare. oferă garanţii de rambursare a creditului satisfăcătoare pentru bancă după volum.Stefan cel Mare 81A Cod 280101749.A. fax 54-19-74 Date generale: Banca Comercială pe Acţiuni "Mobiasbancă" S. EURO se calculă la suma creditului efectiv eliberată . În prezent direcţia prioritară de activitate a băncii constituie creditarea.Chişinău.Republica Moldova. banca gestionează creditele din liniile de credit ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). EURO 28 . posedă experienţa de succes în business de numai puţin de 6 luni. componenţa.12 luni Linia de credit: Destinaţia creditului finanţarea mijloacelor circulante Beneficiarii eligibili persoanele juridice şi fizice Valuta lei moldoveneşt. bazîndu-se pe metodica internaţională şi standardele aplicate la creditarea business-ului mic si mijlociu. Astfel.pentru finanţarea mijloacelor circulante – 18 luni. str.54-19-74. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Deoarece activitatea de creditare este însoţită de riscuri semnificative. lichiditate şi posibilitate de monitorizare. or. banca realizează propriul program de susţinere a activităţii de antreprenoriat şi efectuează creditarea aplicînd un sistem flexibil de rate ale dobînzilor.(+373 22) 54-19-74). precum şi structurilor financiare străine. a fost înfiinţată la 4 iunie 1990 şi este astăzi o instituţie financiară de tip universal ce oferă o gama completă de servicii atît persoanelor juridice cît şi celor fizice.60 luni în rate conform graficului stabilit in dependenta de fluxul mijloacelor băneşti a companiei vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” posibilitatea de a beneficia de perioade de gratie la rambursarea creditului pînă la 6 . finanţarea investiţiilor persoanele juridice şi fizice lei moldoveneşti. Preşedintele Consiliului de Administraţie este Domnul Nicolae DORIN (tel.

Pentru sumele nesolicitate se va calcula doar un comision minim de rezervare (angajament) Termen pînă la 18 luni Rambursarea în orice timp. asigurarea propusa trebuie să acopere suma creditului şi a dobînzii aferente şi să corespundă următoarelor criterii de calificare: lipsa reclamaţiilor din partea altor creditori deţinerea drepturilor de proprietate asupra asupra obiectului gajului.setul minim de documente necesar pentru examinarea cererii de primire a overdraftului Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj BC„Mobiasbancă” SA acceptă următoarele: bunuri imobile.se calculează doar pe suma efectiv utilizată din linia de credit. Dobînda În calitate de asigurare suplimentară pot fi prezentate garanţii ale persoanelor terţe. capacitatea împrumutatului de a asigura lichiditate înaltă (posibilitatea transformării condiţii de păstrare a obiectului gajului pe rapide a gajului în mijloace băneşti). utilaje şi echipamente. mijloace de transport. Rambursarea în orice timp convenabil pentru client cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii cesiunea încasărilor băneşti în favoarea băncii Avantaje . . .oferă posibilitatea obţinerii în orice moment* (parţial sau în totalitate) a surselor din cadrul liniei de credit. .economie de mijloace – dobînda se plăteşte doar pentru sumele real utilizate. 29 . convenabil pentru client. In continuare overdraftul lucrează în regim automat fără necesitatea de a contacta banca de fiecare dată cînd apare nevoia de bani. obligaţiunilor pe credit. care se determina de către agenţiile de evaluare independente.presupune economisirea plăţilor aferente dobînzii. obiectului gajului. corespunderea criteriilor de calificare pe suficienţa valorii gajului pentru rambursarea întreg termen de creditare. . mijloace băneşti.nu este necesară existenţa gajului (drept garanţie servesc rulajele de pe cont. starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă). valori mobiliare. .flexibilitatea absoluta. . rambursării banilor primiţi. contul va fi alimentat în regim automat cu suma necesară pentru a efectua transferul) Beneficiarii clienţii cu rulaje lunare stabile şi reputaţia financiară bună Limita creditului nu mai mult de 25% din suma încasărilor lunare în contul de decontare Valuta lei moldoveneşti.economie de timp – trecere prin procedura de aprobare a overdraftului şi semnarea contractelor doar o singură data pînă la încheierea contractului. folosirii repetate a resursele creditare într-un număr nelimitat de ori * cu conditia de a nu depasi limita de creditare stabilită Credite Overdraft Destinaţia creditului acoperirea deficitului temporar de mijloace băneşti din contul curent şi susţinerea operativă a solvabilităţii clientului (în cazul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul curent pentru efectuarea dispoziţiilor de plată depuse. dolari SUA. în acelaşi timp fiecare tranşă primită a overdraftului trebuie să fie rambursată în termen de 25 zile din momentul acordării. altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv datoria debitoare). Evaluarea gajurilor se efectuează prin aplicarea scontului asupra valorii de piaţă a acestora. suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit.este un mijloc eficient de optimizare a fluxurilor băneşti ale întreprinderii. stocuri de mărfuri şi materiale. EURO Dobînda se calculează pe suma efectiv utilizată Termen maximum 12 luni. parcursul termenului de creditare şi accesul lipsa influenţei esenţiale a fluctuatei preturilor şi a cererii asupra obiectului asigurării. Este de menţionat că. băncii pentru verificare şi evaluare ulterioară. cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” Avantaje . ce dispun de mijloace sau de surse stabile de mijloace.

000 dolari SUA 30 .finanţarea activităţii de export şi pre-export la întreprinderile industriale care produc marfa de export şi încasează venituri în valută orice tip de activitate (cu excepţia celor enumerate în compartimentul „Restricţii la beneficiere” /rîndul 3 a tabelului în cauză/) Beneficiarii eligibili - întreprinderile mici şi mijlocii întreprinderile mici şi mijlocii microîntreprinderi din Republica Moldova a căror număr total de angajaţi permanenţi nu depăşeşte zece persoane.finanţarea proiectelor concrete sau programelor investiţionale în scopul creării.finanţarea capitalului circulant în vederea măririi capacităţii de producţie sau pentru întreprinderile nou-create pe baza proiectelor concrete sau a programelor investiţionale. modernizării şi diversificării capacităţilor de producţie. întreprinderile micului business sau gospodăriile agricole din Republica Moldova a căror total active (fără includerea de pămînt şi clădiri) nu depăşeşte suma echivalenta în Lei moldoveneşti de $250. .Liniile de creditare şi programe speciale pentru creditarea businessului mic şi mijlociu: Program de Facilitare a Comerţului (Trade Facilitation Program) susţinut de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) susţinerea operaţiunilor de import/export ale întreprinderilor mici şi mijlocii private din Republica Moldova Destinaţia Linia de Credit a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Program de garantare a împrumuturilor susţinut de către USAID . .

investiţii in hârtii de valoare pe termen scurt. cercetări sau/şi servicii legate de sterilizare involuntară sau efectuarea avorturilor ca metoda de planificare a familiei. jocuri de noroc.echipament. si (2) $ 150. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice - producerea armelor.activităţi ce înrăutăţesc considerabil starea parcurilor naţionale sau a unor zone similare aflate sub protecţie sau introduc animale sau plante exotice in astfel de zone. rambursarea sau răscumpărarea unui împrumut deja existent. conform condiţiilor actuale de piaţă pîna la un an pînă la 6 luni negociabilă. . împrumuturile vor fi acordate în lei moldoveneşti. conform condiţiilor actuale de piaţă - Rata dobînzii Termenul Perioada de graţie negociabilă. .finanţarea pesticidelor sau echipamentelor de exploatare forestieră.utilaj pentru jocuri de noroc. conform condiţiilor actuale de piaţă pînă la 5 ani pînă la 12 luni 31 . promovarea si utilizarea tutunului echivalentul în Lei moldoveneşti a următoarelor sume – (1) $ 5. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice Restricţii la beneficiere Suma creditului pîna la 300 000 USD pîna la 250 000 USD Valuta dolari SUA sau altă valută liber convertibilă dolari SUA refinanţarea. . . aprovizionări pentru întreprinderi ce practica activităţi cu jocuri de noroc sau orice hoteluri.000 Dolari SUA pentru fiecare întreprindere mică sau gospodărie agricolă .000 Dolari SUA pentru fiecare micro-intreprindere. . . producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari.bunurilor sau serviciilor care urmează a fi utilizate cu precădere pentru a satisface nevoi militare sau pentru a susţine activitatea politiei sau alte activităţi ale organelor de drept.- producerea armelor.activităţi ce contribuie la producerea.dacă debitorii calificaţi au venituri preponderent în lei moldoveneşti. cazinouri sau spatii de acomodare in care sunt amplasate sau se planifică amplasarea activităţilor cu jocuri de noroc. împrumuturile pot fi acordate în dolari SUA.daca debitorii calificaţi au venituri preponderent în dolari SUA. activitatea speculativa de investiţii. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. sau lei moldoveneşti negociabilă. EURO. investiţii in hîrtii de valoare pe termen scurt. activitatea speculativa de investiţii. jocuri de noroc. .

2 „ICAM” Filiala Nr. 81-a. 1 „Stejaur” Filiala Nr.mobiasbanca. Chişinău. 8 „Ungheni” Filiala Nr. Chişinău Telefon: serviciul informaţie (+373 22) 27-92-69. Chişinău. 10 „Cahul” Filiala Nr. 9 „Centru” Filiala Nr. 11 „Bălti” Adresa juridică bd. Chişinău. or. MD-3112 Directorul filialei Alexandru Radu Olga Pasinschi Tatiana Birlanean Angela Vasilita Oleg Visnevschii Sergiu Bulibas Anatol Colta Galina Raileanu Ion Turcan Natalia Chiciuc Telefon anticameră (373 22) 54-50-11 (373 22) 29-52-33 (373 22) 27-04-76 (373 22) 45-07-89 (373 22) 55-15-63 (373 22) 43-99-10 (373 265) 2-21-72 (373 22) 22-49-19 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 Expert creditar (373 22) 29-52-34 (373 22) 27-92-65 (373 22) 47-33-09 (373 22) 57-13-34 (373 22) 44-31-18 (373 265) 2-21-74 (373 22) 22-49-18 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 32 . Barbu Lăutaru 26. Ştefan cel Mare şi Sfint 81a. mun. MD-2044 bd. MD-2004 str. mun. MD-3606 str. Republicii 20/16. MD-2005 str. or. mun. Anenii Noi. MD-2012 bd.Date de contact: Oficiul central: Bd. Chişinău. mun. MD-6501 bd. mun. Concilierii Naţionale 2. 4 „Dacia” Filiala Nr. mun. MD-2068 str. Bălţi. mun. Mircea cel Bătrîn 2. Renaşterii 11. Alexandru cel Bun 5.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Nr. mun. Chişinău. 6 „Aneni” Filiala Nr. 3 „Ciocana” Filiala Nr. web: www. mun. Dacia 27. or. Moscovei 2. MD-3909 str. Cahul. Ştefan cel Mare şi Sfînt 196. Ştefan cel Mare şi Sfînt. Tighina 65. Chişinău. MD-2060 bd. 5 „Riscani” Filiala Nr. MD-2001 bd. Ungheni. 7 „Renastere” Filiala Nr. Chişinău.

"MOLDINDCONBANK" S. După destrămarea URSS. "MOLDINDCONBANK" S. emiterea cambiilor bancare.C. prin decizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991.000 USD Termen pînă la 3 ani 6 luni Beneficiarii eligibili Întreprinderile mici şi mijlocii Pentru proiecte noi. de dezvoltare sau reabilitare. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. În prezent ea este o instituţie financiară universală. Linia de Credit oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) Suma maximă 500. servicii de brokeraj. cum ar fi: deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare. susţinut financiar de Banca Mondială Termen Pînă la 3 ani. condiţiile de eligibilitate pentru beneficiere din resursele nominalizate fiind următoarele: 1. ulterior reorganizată în Banca republicană moldovenească a Promstroibank-ului din URSS sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale şi locative. Linia de credit oferită de către Directoratul Liniei de Credit în cadrul Primului Proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat.Date generale: Banca comercială pentru industrie şi construcţii – B.: universalitatea . transferuri băneşti rapide. o atenţie deosebită fiind acordată dezvoltării bussinesului mic şi mijlociu.A. Avantajele creditării la BC „MOLDINDCONBANK” S.A. care are posibilitatea de a presta toate tipurile de servicii bancare moderne pentru persoane fizice şi juridice. completarea capitalului circulant 33 . din contul resurselor de recreditare Beneficiarii eligibili Întreprinderi private (mai mult de 50% capital privat) 2. deservirea complexa in orice oficiu al băncii. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filiala a Stroibankului din URSS.C. Liniile de creditare În cadrul Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” au fost deschise liniile de creditare din cadrul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale.A. servicii bancare electronice. emiterea şi deservirea cardurilor şi cecurilor. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. de transport şi telecomunicaţii. consultanţa în sfera investiţiilor. banca a fost transformată într-o bancă comercială pe acţiuni pentru industrie şi construcţii – B. implementarea continuă a tehnologiilor performante. Conducătorul Băncii este Domnul Victor CIBOTARU (telefon anticameră: (+373 22) 57-67-33). a întreprinderilor complexului energetic. Banca are o reţea de filiale ramificată pe tot teritoriul ţării care se extinde în continuu şi oferă posibilitatea clienţilor săi să beneficieze de condiţii avantajoase de creditare. acceptarea unui larg spectru de depozite şi păstrarea valorilor în safeuri individuale.prestarea clienţilor săi unui spectru larg de servicii.

Chişinău) 5.000 USD Contribuţia beneficiarului Linia specială – minimum 10% din costul sub-proiectului.420.minimum 20% din costul subproiectului Termen pnă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii rdusă. ş.000 MDL. livezi. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. completarea capitalului circulant Suma maximă 500. Linia de credit oferită de către Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale.000 USD (în cazuri excepţionale.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite). echivalentul în lei . echivalentul în lei .000 USD.a). de prelucrare. corelată cu rata medie a inflaţiei Linia de credit oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii Scopul proiecte noi.000 USD.000 USD Termen pînă la 3 ani 34 .100. producţie sau comercializare agricolă.a) împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pînă la un termen de 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani Beneficiarii eligibili îtreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol (cu excepţia mun. linia generală . întreprinderi cu un singur proprietar . ş. angajate în activitate de fermier.3. Chişinău şi mun. Beneficiarii eligibili Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor. Linia de credit oferită de către Proiectul de Finanţare Agricolă. împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pe un termen pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani. Bălţi) Suma maximă Linia specială .250. înregistrate sub orice formă juridică.70. Suma maximă 30. susţinut financiar de Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie.întreprinderi cu mai mulţi proprietari 30. 25%capital circulant 4. susţinut financiar de Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie. suma maximă.investiţii. de dezvoltare sau reabilitare.5. corelată cu rata medie a inflaţiei Condiţii suplimentare eliberarea creditelor are următoarea proporţie: 75%. livezi. linia generală .000 USD) Contribuţia beneficiarului minimum 10% din costul total al investiţiei Termen pînă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii redusă.

sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. Aceste credite se acordă fără gaj şi fără giranţi până la suma maximă de 5 000 MDL. 25% . echivalentul in lei 70. Modalitatea de acordare a creditului la dorinţa clientului: direct sau prin transferarea creditului la contul de card emis de către bancă solicitantului. credit revolving Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (IDA) Beneficiari: persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor. Rambursarea se efectuează în mod automat în momentul intrării sumelor în cont (salariu. Termenul creditului este de până la 2 ani şi se acordă în monedă naţională.). 3. ş. 2. Termen: de la 18 luni Forma de eliberare:credit. precum şi altor obiecte de valoare. Credite cambiale Scop: achitarea cu furnizorii de resurse şi mărfuri Termen: scurt (1-12 luni) Modalitatea: prin eliberarea cambiei Credite documentare Garanţii bancare Scop: • operaţiuni comerciale interne şi de import-export • participarea la tendere pentru achiziţii publice şi la privatizare • amânarea plăţii TVA la vamă • garantarea plăţii avansului • garantarea unui credit • garanţii de bună execuţie ş.000 USD) Contribuţia beneficiarului: min. Copie a actului de proprietate (conform adresei din BI). corelată cu rata medie a inflaţiei *În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţa de vie. etc. Credite pentru procurarea automobilelor Creditele pentru procurarea automobilelor sunt credite investiţionale de consum care se acordă persoanelor fizice. cu posibilitatea prolongării ulterioare Persoane fizice Credite investiţionale Scop: procurarea. de prelucrare. angajate în activitate de fermier. livezile. care se acordă pentru necesităţi personale neindicându-se destinaţia. repararea imobilului. Termenul de valabilitate a contractului de credit este de 12 luni. Linia de credit overdraft pe conturile de card salarial se acordă doar deţinătorilor de carduri salariale Cirrus/Maestro eliberate de bancă în bază de contract cu deţinătorul.RISP pina la 15 ani (graţie pînă la 3 ani) . întreprinderi cu un singur proprietar – 5. Credite "pentru management" Este un produs nou pentru persoane fizice . prime.000 USD (în cazuri excepţionale suma maximă – 100.min. Persoana poate să-l utilizeze pentru orice scop ce nu contravine legislaţiei în vigoare.000 USD. Suma creditului constituie 70 % din valoarea automobilului. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. Rambursările lunare (credit + dobândă) să nu depăşească 50% din salariul lunar al solicitantului. 35 . Credite de trezorerie Este un produs nou pentru persoane fizice.000 MDL. înregistrate sub orice formă juridică. Chişinău şi mun.C.000 USD Contribuţia beneficiarului: linia specială . Bălţi) Suma maximă: linia specială . 6. Solicitantul trebuie să dispună de mijloace proprii în suma adecvată pentru achitarea taxelor vamale.250. echivalentul in lei 420. linia generală .min. Să aibă viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova. facilitate de overdraft Set redus de documente Scop: acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi Termen: foarte scurt (pînă la 1 lună) Rambursarea: pe măsura intrărilor în cont. Beneficiarul trebuie să-şi deschidă cont de card la bancă.întreprinderi cu mai mulţi proprietari – 30. producţie sau comercializare agricolă. Cerinţe faţă de solicitant Să fie cetăţean al Republicii Moldova. Cerere de credit. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. Termenul pentru care se acordă creditul este de max. 10% din costul total al investiţiei Termen: până la 5 ani (graţie pînă la 2 ani)* Rata dobânzii: redusă. Buletin de identitate (original + copie). Scrisoare de garanţie emisă de întreprindere în favoarea Băncii (pentru creditul „pentru management). Certificat privind salariul lunar. linia generală . se acordă doar pentru procurarea automobilelor noi de la distribuitorii oficiali din ţară.A. Vechimea la locul de muncă actual – minim 1 an (pentru creditul „pentru management şi de trezorerie). impozitelor şi accizelor necesare pentru achitare la înregistrarea automobilului. 5. Chitanţe de plată la zi a serviciilor comunale. linie de credit Credite pentru capital circulant Scop: finanţarea capitalului circulant Termen: scurt şi mediu (1 – 18 luni) Forma de eliberare: credit. întreprinderilor mici şi mijlocii.000 USD.capital circulant Proiectul de Finanţare Agricolă a FIDA (Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă) Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol (excepţie mun. Asigurare la creditul dat serveşte automobilul procurat din contul creditului cu asigurarea „Casco” în favoarea băncii sau alt gaj lichid (imobil). constituind 100 000 MDL. 4. Chişinău) Suma maximă: 30. Copia integrală a cărţii de muncă (vizată de persoana autorizată şi ştampilată). linie de credit Overdraft pe card de debit Creditele overdraft pe cont de card salarial reprezintă credite de consum care se acordă clienţilor pentru necesităţi primordiale de consum şi acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp. etc.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite.IFAD pina la 15 ani (graţie pînă la 5 ani) Overdraft . Creditele nu au destinaţie concretă şi se acordă pentru finanţarea necesităţilor personale suma max. 12 luni. precum şi persoanelor fizice sunt: Întreprinderile mici şi mijlocii Credite investiţionale Scop: proiecte investiţionale Termen: de la 18 luni Forma de eliberare: credit.Principalele categorii de produse oferite de către B. 10% din costul sub-proiectului.a): .manageri şi specialişti de vârf ai întreprinderilor mari care sânt clienţi ai băncii şi au vânzări nete medii lunare mai mari de 1 000 000 MDL şi înregistrează profit. de rambursare este de 12 luni. Perioada max. Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Acreditive documentare Scop: procurări din import Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Garanţii şi acreditive documentare confirmate de BERD Scop: operaţiuni comerciale de import-export Termen: până la 12 luni. Creditele se acordă cu termen de până la o lună şi pot fi rambursate integral sau în rate. corelată cu rata medie a inflaţiei Eliberarea creditelor vor avea urmatoarea proportie: 75% investitii. Documente necesare 1. Credite lombard Creditele lombard reprezintă credite de consum oferite persoanelor fizice care presupun amanetarea articolelor de juvaierie: metalelor şi pietrelor preţioase. „MOLDINDCONBANK” S. 20% din costul sub-proiectului Termen: până la 5 ani* Rata dobînzii: redusă.a. punerii la evidenţă şi perfectării documentelor ceconfirmă dreprul de proprietate asupra automobilului. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale.

zile de odihnă: sâmbătă. 23780 (373 253) 24177. 30 4601. fax.00-14. 27August. duminică.com Reţeaua de filiale: Denumirea filialei CENTRU TELECOM TRANS INVEST REMIZ ONEST BĂLŢI ORHEI REZINA DONDUŞENI EDINEŢ SOROCA STRĂŞENI LEOVA Director Sergiu Teleşco Oleg Burdujan Nina Ţurcan Zinaida Torgai Ludmila Nebesnaia Valentin Armaş Sergiu Sergentu Nina Bogdanova Aurel Bucătaru Marina Urzică Ludmila Beregulenco Parascovia Jereghi Adresa 2012.00-15.30. 2 5106.00 zile de odihnă: sâmbătă. 7A 3600. pauză: 12. 38 2012.00 pauză: 12. Sciusev. or.00 .00. 71395 (373 234) 23201.14. str. zile de odihnă: sâmbătă. duminică 8. Comsomolului.00 fără pauză. or. str. bd. or. Chişinău. or. or. casa valutară.00 fără pauză.17.Date de contact: Oficiul central: str.00 -14. Orhei. duminică 8.14. duminică 8. zile de odihnă: sâmbătă. or. 434481 (373 22) 235667 (373 22) 764919.sâmbătă: 8.00 . Independenţei .30 .00. Chişinău. 576734 (373 22) 228073 (373 22) 434607. str. str. 6/1 3100. 22637 (373 254) 22659. duminică 8.30 Telefon de contact (373 22) 576727.30-13.00 pauză 13.30 zile de odihnă: sâmbătă. Căuşeni.14.14. M. or.16. duminică 8. Soroca .30-16.moldindconbank. Briceni. duminică 9. 2Ŕ 7400.95. or Floreşti. Chişinău.00 fără pauză sâmbata 9.00-17. str. str.00 –16.00 pauză 13. mun. e-mai: info@moldindconbank. 76-A 2068.125 4701. Mihalcea Hîncu. 763522 (373 231) 23548 (373 235) 22690.30 pauză:13. duminică 8. 31 August. 24 Codul băncii 280101309 280101332 280101329 280101317 280101319 280101321 280101333 280101335 280101327 280101326 280101337 280101324 280101318 Programul 8. duminică 8. Ştefan cel Mare. bd.30-15. Independenţei.14. str. 24839 (373 250) 23206. mun.00 pauză 13. or. or.00 -17.00 zile de odihna: sâmbătă. 23507 (373 247) 24963. 31 6301. duminică. Anatol Popovici. Giurgiuleşti.00.00 fără pauză. Leova.17.30-15. duminică 8.00 . duminică 8. web: www. Boico. mun. s.17.30-16. 20A 3501. 38A 5400. zile de odihnă: sâmbătă.30.00 fără pauză zile de odihnă: sâmbata. (373 22) 57-67-82.30-14.14.18. 59 3401.30 – 16. (373 22) 27. duminică 8.00 pauză 13.00-13.30. zi de odihnă: duminică 8. mun.00 . str. fără pauză.00. str.00 sâmbătă: 9. str.00 – 16. str. Ştefan cel Mare. or.00-14. zile de odihnă: sâmbătă. mun. zile de odihnă: sâmbătă. 104 3000. Moscovei. str. fără pauză zile de odihnă: sâmbătă. duminică 8.36 5000. 123 A 2043. duminică 8. 27527 (373 274) 25556.00 zile de odihnă: sâmbătă.Hînceşti. str.00 .30 . Armenească 38.00–16. Bălţi. or. 14/1 2001.00. 10 4300.00 zile de odihnă:sâmbătă. 24266 (373 236) 27151. Chişinău.17. duminică 8.17.00 .00. Donduşeni.Armenească. zile de odihnă: sâmbătă. 20242 (373 243) 24595. Ungheni. casa-8.00-13. duminică 8. str. Independenţei. Eminescu.00 pauză 13. str. zile de odihna: sâmbătă. or.00 .00–17.00-16. Chişinău.14.91. r-l Cahul.00 pauză 13.00 pauză 13.00 – 16. 22656 (373 251) 23790 (373 246) 22690 (373 230) 23606 (373 237) 22364. zi liberă: duminică 8. mun.00 pauză 13. 25676 GIURGIULEŞTI HÎNCEŞTI BRICENI FLOREŞTI CĂUŞENI UNGHENI TARACLIA Valentina Bostan Toader Mereacre Elena Gonciariuc Ghenadie Nour Nicolae Platon Maria Rusu Dumitru Siumbeli 5318.30 . str. Rezina. Taraclia. tel.00 fără pauză.00 . 22690 (373 263) 22487. Mateevici.00 sâmbătă: 8.17.Vasile Lupu.00. str. str. Edineţ.45 duminică 8.00 . zile de odihnă: sâmbătă.00 .00 . 31 August. Independenţei.com.00 8.00-12. zile de odihna: sâmbătă. 8 3700. Străşeni.30 pauză 13.00 . Independenţei.00 .00 fără pauză.13. 9A 280101322 280101323 280101342 280101341 280101344 280101346 280101347 36 . zi de odihnă: duminică 8.

reconstrucţia şi modernizarea procesului de producere. precum şi a cererilor pentru eliberarea creditelor. şi este astăzi lider incontestabil în sectorul bancar al Republicii Moldova. procurarea imobilului cu destinaţie de producţie.A.Date generale: Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S. posibilitatea acordării clientului mai multor produse creditare. şi efectuarea plăţilor în valuta naţională şi străină prin intermediul acestor conturi. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: formarea şi completarea capitalului circulant. achitare a dobînziilor. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. sădirea plantaţiilor multianuale. 10000 lei – pentru formaţiunile.: orientarea maximă spre client şi oferirea întreprinderii produselor creditare corespunzătoare domeniul ei de activitate. procedura simplificată de evaluare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor. a datoriilor restante faţă de bancă sau faţă de alte bănci. - Termenul: scurt (pînă la 1 an). dispunerea sau deschiderea contului curent şi valutar la BC”Moldova-Agroindbank”S. lipsa. mijloacelor de transport. confidenţialitatea informaţiei. procurarea fondurilor fixe.A. a fost fondată la 8 mai 1991. dezvoltarea noilor tehnologii.A. aplicarea schemelor flexibile de eliberare şi rambursare a creditelor. oferirea informaţiei juridice şi financiare despre activitate în volumul. cerinţe faţa de capitalul statutar: 5400 lei – pentru formaţiunile. fiind succesorul fostei bănci teritoriale a băncii specializate „Agroprombank” din fosta URSS. 20000 lei – pentru formaţiunile. Cerinţe faţa de beneficiarii creditelor: înregistrarea şi desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. lung (mai mare de 5 ani). a producţiei noi. care să permită o evaluare adecvată a situaţiei clientului. procurarea şi amenajarea terenurilor. Preşedintele băncii este Doamna Natalia VRABIE (telefon anticameră: (+0373 22) 22-27-70). la momentul depunerii cererii pentru credit. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip închis. istorie creditară pozitivă. Avantajele creditării la BC „Moldova-Agroindbank” S. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi cu Răspundere Limitată. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip deschis. mediu (pînă la 5 ani). luarea deciziei referitor la posibilitatea acordării creditului în baza evaluării întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor după sistemul „credit scoring”. 37 . reutilarea tehnică.

societăţi agricole de producere. de artizanat etc. inclusiv a plantaţiilor multianuale. . . .investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. trimestrial). cu preponderenţa.000 MDL Credite din mijloacele împrumutate a Republicii Moldova de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) . în baza unui grafic stabilit. de turism.întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol. EURO. În cazul. întreprinderi individuale sau în alta formă de organizare juridică bazată pe proprietate privată şi angajată în activităţi economice în spaţiul rural . Valuta: Lei moldoveneşti. inclusiv în societăţii industriale.Rata dobînzii: Banca aplică. înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova sub orice formă organizatorico – juridică şi care corespund acrelor normative şi standardelor băncii Denumirea liniei de creditare Beneficiarii eligibili investiţiile capitale pentru dezvoltarea diferitor domenii de activitate economică în spaţiul rural Destinaţia împrumutului Valoarea maximă a 30.). Modalităţile de acordare: prin intermediul eliberării directe a mijloacelor. prin oferirea de garanţii şi emiteri a acreditivelor confirmate de bancă. Rambursarea: Rambursarea creditului are loc de regulă lunar. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea bunurilor acceptate de banca în calitate de gaj se efectuează de către specialistul băncii.investiţii pentru dezvoltarea altor activităţi economice în spaţiul rural. prelucrare. credite pentru cheltuieli curente la creşterea culturilor agricole ş. poate fi stabilit un altfel de grafic de rambursare (spre exemplu. Liniile de creditare: Credite acordate în cadrul proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). comercializare sau de prestări serviciile agricole. eliberării creditelor revolving.finanţarea capitalului circulant. societăţi în nume colectiv. susţinut financiar de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) . comerciale.gospodării ţărăneşti. care activează în forma organizaţional – juridică de societăţi pe acţiuni. prin intermediul deschiderii liniilor de credit. ambalării. . depozitării. dolari SUA. Perioada de graţie: La rambursarea creditului şi plata dobînzii perioadele de graţie se stabilesc pentru produsele creditare. overdraft-urilor.000 USD (cu excepţia cooperativelor de producere şi asociaţiilor de gospodarii ţărăneşti. din cadrul Liniei Speciale de Credit: pentru o afacere individuală-70.000 MDL.a. în care activitatea clientului este supusă acţiunii influenţelor sezoniere sau altor devieri de ordin ciclic. comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii. care pot beneficia 38 . condiţiile de acordare ale cărora permit astfel de acţiuni (credite de investiţie. De regulă. care este determinată de politica de preţuri. o rată flotantă a dobînzii.investiţii pentru dezvoltarea producţiei agricole. societăţi cu răspundere limitată. pentru o afacere în grup – 420. asociaţi de gospodarii de fermieri. asigurarea creditului cu gaj lichid trebuie să constituie nu mai puţin de 140% din suma creditului solicitat.

pentru creditele de termen mediu (cu excepţia investiţiilor în plantaţiile multianuale) – pînă la 5 ani cu o perioada de graţie de pînă la 2 ani. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. .Cosmonauţilor. utilajul. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. str. Pentru împrumuturile acordate beneficiarilor rata dobînzii stabilită la momentul acordării rămîne constantă pe întreagă perioada de utilizare a creditului .000 dolari SUA flotantă dar preferenţială.md 39 . Telefon: (+373 22) 22-80-51.000 USD) este stabilită şi revizuită o dată în 6 luni. stabilită în conformitate cu politica dobînzilor în vigoare a băncii de credite în suma de pînă la 100. (+373 22) 22-11-04 web: www.Chişinău.maib. 9. utilajul. în dependenţa de scopul investiţiei. cu o perioada de graţie de pînă la 4 ani se stabileşte în dependenţa de scopul creditului şi de regulă coincide cu termenii de producere şi comercializare a producţiei Rata dobînzii pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 15 ani. tehnica. animalele procurate din contul creditului nu mai puţin de 10% din costul afacerii creditare bunurile imobile.pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 8 ani. tehnica.împrumutului din cadrul Liniei Generale de Credit mărimea maximă a împrumuturilor – 250. pentru alte investiţii – pînă la 5 ani Termenul maxim Termenul de rambursare Perioada de graţie Contribuţia proprie a beneficiarului Gajul se stabileşte în dependenţă de termenii de producere şi comercializare a producţiei pînă la 3 ani nu mai puţin de 20% din costul afacerii creditare bunurile imobile. animalele procurate din contul creditului Date de contact: Oficiul central: mun.

Stefan cel Mare.66 str.17 str. 6 Chişinău nr.Lenina.8 str.31August.31August.56-a str.54 Director Solovei Larisa Zara Aurel Catruc Dumitru Capsamun Valentina Lavric Violina Groza Zaharia Griţcan Iulia Vicol Tatiana Ureche Valentina Ciubari Veta Miţcul Tatiana Dănuţă Ştefan Rogac Angela Nicolenco Tamara Cherina Maria Catană Viorel Ludmila Eremeeva. com.Stefan Vodă.I.5 str.5 str.Chişinăului.Ceapaev.Budjacului.Eminescu.20 str.Biruintei.25 str.22 bd.V.Alexandru cel Bun. director-adjunct al filialei Basoc Maria. 73 str.9 ars. 49 str.75 str. Director al filialei Bălţi Iarovaia Raisa Gherasim Valeriu Eremeeva Liudmila Ţurcan Olga Fulga Eleonora Palancean Maria Telefon de contact Prefix Telefon 265 22590 231 29360 22 745858 267 22590 247 239 244 273 243 22 22 22 22 22 22 22 261 241 248 238 248 251 252 246 259 250 249 234 268 263 22 22 264 271 235 254 256 262 272 230 242 237 274 258 236 253 22590 32590 22590 22590 23086 237913 221809 271699 207034 506861 501917 319311 22590 22590 38265 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 226393 447004 22590 24517 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 24320 22590 22590 22590 40 .21 str.Mateevici.Eminescu.Renasterii.4 str.6 str.Mahu.Mitropolit Varlaam.127 str.Alexandru cel Bun.Burebista.Independenţei.Stefan cel Mare.Eminescu Miron Costin Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sângerei Şoldanesti Soroca Ştefan Vodă Străşeni Taraclia Teleneşti Ungheni Vulcaneşti Adresa juridică str.V. director al filialei Cimişlia Primov Ina Vicol Adelina Nicorici Ion Scutaru Anatol Dorogoi Tamara Afanasiev Leonid Jitariuc Tamara Nofit Galina Ivasiuc Ghenadie Tomşa Svetlana Plămădeală Natalia Olga Căpăţină.19 str.7a str. director-adjunct al filialei Guşan Ludmila Colbasiuc Nelea Negură Alexei Roman Jorj Iabanji Lidia Untilă Efimia Zara Aurel Fiodor.Srefan cel Mare.Chişinău 5.49 str.Alba Iulia 184-3 str.18 str.45 str.67 str.Independenţei. director al filialei Taraclia Veveriţa Ion Burbulea Maria Ion Veveriţă.6 str Puşkin.M.M.32 str.37 str.27August.Tricolorului.3 str.Alecsandri. 205 str.centru nr.Stăuceni str.70 str.Stefan Vodă.Independentei. Tighina.21 str. 3 Chişinău nr.Alexandru cel Bun.Stefan cel Mare.Miron Costin.182 str.115 str.Eminescu.Plotnicov.126 str.1Chişinău nr. 7 Chişinău Ceadîr-Lunga Cimişlia Cocieri Comrat Criuleni Donduşeni Drochia Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hânceşti Ialoveni Leova M.Independenţei.Reţeaua de filiale: Denumirea filialei Anenii-Noi Bălţi Buiucani Basarabeasca Briceni Cahul Călăraşi Cantemir Căuşeni Chişinău.10 str.3 str.Bulgara.Voda cel Cumplit.111 str.Pobeda.31 August. 4 Chişinău nr.Stefan cel Mare.24 str.2 Chişinău nr.M.64 str.47 bd Dacia 30-3 str.29 str.Independenţei.Pacii. Ion Creangă 78 str.115 str.

Actualmente. precum şi dealer primar pe piaţa autohtonă a valorilor mobiliare. credite pentru procurarea imobilului. fiind astăzi una din cele mai stabile şi dinamice bănci comerciale din Republica Moldova. achiziţionarea în cauză constituind un imbold esenţial de dezvoltare a băncii şi o serie de avantaje incontestabile. 45. Avantajele creditării la Banca Comercială „Unibank”SA: operativitate. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: realitatea şi oportunitatea economică a proiectului propus pentru creditare.unibank. leasing financiar. Mitropolit Bănulescu-Bodoni. în calitate de bancă regională cu sediul în or. rentabilitate). credite pentru construcţii şi deservirea drumurilor. Hînceşti. credite pentru construcţii şi ameliorarea pămîntului.md Date generale: Banca Comercială “UNIBANK” SA şi-a început activitatea în ianuarie 1993. competenţă.str. solvabilitate. suficienţa capitalului. fax: (+373 22) 22-05-30 www. 41 . Preşedintele Băncii este D-na Claudia Melnic. Chişinău. credite de consum (individuale). credite pentru întreprinderile de combustibil şi energetică. analiză individuală a fiecărei propuneri a clientului. credite interbancare. mun. personalitate de excepţie în sistemul financiar-bancar al ţării. credite pentru întreprinderile industrial-comerciale. corespunderea agentului economic criteriilor acceptate în Regulamentul privind activitatea de creditare a BC “UNIBANK” SA (presupune: lichiditate. întregul pachet de acţiuni ale băncii aparţine Băncii Comerciale „Petrocommerţ” (Rusia) – lider recunoscut pe piaţa serviciilor bancare din ţara respectivă. MD-2012 tel: (+373 22) 22-55-86. Tipurile de credite acordate: în dependenţă de destinaţie: credite pentru agricultură. existenţa unui gaj solvabil. credite pentru întreprinderile industriei alimentare. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.

îngrăşămintelor. în valută străină (se acordă persoanelor juridice şi fizice care practică activitate de antreprenoriat în scopul decontărilor cu nerezidenţi în baza contractelor. precum şi băncilor în scopul desfăşurării activităţii lor financiare). în dependenţă de termenul utilizării creditului: pe termen scurt (mai puţin de 1 an). particularităţile proiectului de creditare. relaţiile dintre clienţi şi bancă. precum şi evaluarea calităţii imobilului propus în gaj.. Creditarea întreprinderilor agricole Pentru anul 2005 condiţiile de beneficiere de programul de creditare a întreprinderilor agricole sunt: destinaţia creditului: creditul se acordă pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor cu scopul efectuării lucrărilor de însămînţare şi colectare în sezonul agricol 2005. seminţe de floarea soarelui. etc. tutun. grîu alimentar. pentru reparaţia tehnicii şi procurarea pieselor de schimb. linii de credit (inclusiv credite revolver. valori în mărfuri şi materiale. porumb. în dependenţă de tipul asigurării: credite pentru asigurarea cărora se oferă gaj: imobil. scopurile şi termenii creditării. respectiv. chimicalelor. avînd în vedere caracterul sezonier al procesului de producţie şi încasările de mijloace băneşti ale întreprinderilor agricole. credite garantate prin garanţii bancare.recolta anului 2005 (inclusiv sfeclă de zahăr. banca acceptă producţie agricolă . în dependenţă de modul de rambursare: la sfîrşitul termenului de utilizare. în dependenţă de modalităţile de acordare a surselor financiare din cadrul creditului: acordare de o singură data. gaj: în calitate de gaj.). etc. bunuri imobile. terenuri de pămînt ce aparţin fondatorilor şi/sau conducerii întreprinderii. utilaj etc.în dependenţă de valută: în lei moldoveneşti. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: BC “Unibank” SA prestează clienţilor servicii privind evaluarea costului de piaţă şi. pe termen mediu (de la 1 an pînă la 5 ani). permit împrumutatului efectuarea împrumuturilor repetate şi stingerea mijloacelor băneşti în limitele şi termenii stabiliţi în contractul de credit). seminţelor şi alte cheltuieli de sezon. garanţii ale R. rata anuală a dobînzii: mai mică decît cea existentă pe piaţa bancară. 42 . overdraft (se acordă pentru completarea mijloacelor circulante în cazul lipsei acestora în contul curent al împrumutatului). prevăzut în contractul de credit. alte forme de gaj. de gaj a imobilului propus în calitate de gaj.).M. garanţii ale terţilor. utilaj. istoria creditară a clienţilor. solvabilitatea gajului. Această sumă a dobânzii este inclusă în suma creditului. în conformitate cu graficul expres cu oferirea unei perioade de graţie de la 1 pînă la 6 luni din momentul semnării contractului de credit (în funcţie de termenul creditului. Forma respectivă de creditare eliberează clientul de plata lunară a dobânzii şi este foarte convenabilă. struguri. condiţiile acordării: creditul se acordă cu condiţia plăţii preliminare a dobînzilor pentru întregul termen de utilizare a mijloacelor băneşti împrumutate. Rata dobînzii: Se stabileşte în funcţie de conjunctura pieţei monetare.

Comrat UTA Găgăuz-Yeri. 26. Bănulescu-Bodoni.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Chişinău” Filiala “Bălţi” Filiala “Hînceşti” Filiala “Comrat” Filiala “Ceadîr-Lunga” Adresa juridică str.Ceadîr-Lunga UTA Găgăuz-Ieri.Bălţi.unibank. MD-3121 Str. or. Lenin. or. 52.md. fax (+373 22) 22-05-30 e-mail: welcome@unibank. Chişinău.Date de contact: Oficiul central: str. Lenin. 108. Puşkin. MD-3401 str. MD-3801 str. Ştefan cel Mare. 45. Hîncu. M.Hînceşti. MD-2012 Telefon: (+373 22) 22-55-86. 204(b). or. or.Chişinău Bd. or. mun. web: www. Republica Moldova. 41. Mitropolit G. MD-6101 Telefon anticameră (+373 22) 22-44-74 (231) 2-24-88 fax 2-24-88 (269) 2-36-06 fax 2-36-06 (298) 2-54-76 fax 2-54-76 (291) 2-09-85 fax 2-09-91 Telefon secţie creditare (+373 22) 22-44-85 (231) 2-24-48 (269) 2-20-08 (298) 2-36-80 (291) 2-12-39 43 .

stabilitate prin esenţa locului de muncă. funcţie deţinută. Avantajele creditării la BC„Universalbank”SA: nivelul înalt de deservire a clienţilor.md Date generale: Banca Comercială "Universalbank" S. abordarea individuală a acestora. gama largă de credite. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiari persoane juridice Întreprinderile cu o situaţie financiară pozitivă. ratele competitive a dobînzilor. .5 ani).universalbank. (telefon anticameră: (+373 22) 295-900). inclusiv prognozei bilanţului. tratarea individuală a clienţilor. care corespund următoarelor criterii: identificare pozitivă. a fluxului mijloacelor băneşti. a profitului/pierderilor.raportul capitalului propriu către total active de minim 1:3. Chişinău. cît şi pe cea externă. vechimea în muncă. 180 mun. Astăzi Banca Comercială "Universalbank" S. existenţa unei surse de venit stabile. http://www.bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt.existenţa planului de afaceri. Activitatea băncii este orientată spre satisfacerea la maxim a necesitaţilor clienţilor.universalbank.md. oferind totodată o gamă largă de produse inovative. precum şi oferirea soluţiilor optime pentru soluţionarea problemelor financiare cu care acestea se confrunta. Calitatea înaltă a activelor şi nivelul ridicat fiabilitate au permis băncii sa ocupe o poziţie sigură şi să-şi asigure un viitor reuşit atît pe piaţa internă. a fost fondată în anul 1994 şi activează pe piaţa capitalului din Republica Moldova deja mai mult de zece ani. Preşedinte interimar a Cîrmuirii băncii este Doamna Diana MOTOLOGA.A. care dispun de un bilanţ lichid şi care asigură: . . utilizarea sistemului “Client-Bancă. credite pentru convertarea activelor: se acordă pentru finanţarea discrepanţei dintre termenul creditului comercial şi termenul obţinerii mijloacelor băneşti din vânzarea mărfurilor (termen de până la 1. . (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. examinarea promptă a cererilor de creditare.participarea cu mijloace proprii la efectuarea cheltuielilor prognozate cu minim 25-30% Beneficiari persoane fizice Persoane fizice. . acorda întreaga paleta de servicii bancare şi realizează cu succes tot spectrul produselor bancare existente pe piaţă. 44 .existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: credite sezoniere: se acordă agenţilor economici pentru acoperirea necesităţilor financiare de scurtă durată (termen de până la 1 an). MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900 (+0373 22) 220-056. existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.A.obţinerea profitului. ce permite rambursarea creditului.

amplasarea. termene diverse).3 Reprezentanţa Comrat Reprezentanţa „Gemeni” Reprezentanţa „Ismail” Reprezentanţa Orhei Adresa juridică Chişinău. (+0373 22) 220-056. dolari SUA. Ştefan cel Mare şi Sfânt. http://www. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către specialiştii Secţiei Gajuri a băncii. credite sub circulaţia fluxurilor băneşti: se acordă pentru achiziţia de utilaje. bd. asigurare cu maşini şi utilaje. lunară. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Rata dobînzii: credite în lei moldoveneşti: 19 – 23% anual.md. Victoriei. la expirarea termenului contractului. livrare. Ştefan cel Mare şi Sfânt. „Ismail” Orhei. str.universalbank. str.13% anual. 180. Mircea cel Bătrân. mun. maşini şi pentru menţinerea creşterii capitalului circulant (termen de peste 1 an). ş. 36.universalbank. existenţă pieţei de desfacere ş. Valuta creditelor: lei moldoveneşti. EURO.1 Filiala nr. trimestrială. 65.- credite pentru achiziţia de valori mobiliare corporative: se acordă pe un termen de până la 5 ani. Date de contact: Oficiul central: bd.Vasile Lupu. „Gemeni” Chişinău. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. ipotecă. 8/1 Comrat. credite în valută: 9 . credite bazate pe active: se acordă pentru menţinerea nivelului înalt al activelor lichide (leasing.md Reţeaua de filiale şi reprezentanţe: Filiale Filiala nr. Chişinău.a. bd. la cererea clientului. 136. hotel „Codru” Telefonul de contact (+373 22) 438-138 (+373 22) 347-618 (+373 231) 60-952 (+373 298) 28-474 (+373 22) 211-215 (+373 22) 270-142 (+373 235) 32-032 45 . MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900. Rambursarea: graficul depinde de tipul proiectului creditat şi poate prevedea rambursarea în rate. Ştefan cel Mare şi Sfânt. 6 „Fidesco” Bălţi. Valoarea de gaj a bunurilor se stabileşte în dependenţă de categoria bunurilor. str.2 Filiala nr.a. credite industriale. creditare de proiect: combinarea creditelor sub circulaţia fluxurilor băneşti cu credite bazate pe active. str. 95 Chişinău. Bogdan-Voievod. starea lor. 2 Chişinău.

Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. existenta fluxului bănesc lunar prin conturile de decontare deschise la BC „Victoriabank” SA. existenţa asigurării solvabile. este orientată spre debitorii cu indicatori financiari rentabili. şi anume: situaţia satisfăcătoare financiar-economică a companiei (a grupei de companii). asigurarea rambursării în termen. de aceea. devenind prima bancă comercială din Republica Moldova. strategie echilibrată de dezvoltare şi potenţial suficient pe piaţă. Tipuri de credite acordate: În domeniul creditării. participarea debitorului în finanţarea proiectului creditat (cota participării trebuie să constituie nu mai puţin de 30%). banca şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure. componenţa. deţinerea de către directorul sau reprezentantul companiei (firmei. existenţa capitalului privat. Preşedintele băncii este Domnul Victor Nicolae ŢURCANU (telefon anticameră: (+373 22) 57-61-00). existenta unei experienţe de succes în lucru. 31 August 1989. aducîndu-şi contribuţia la transformările din economia ţarii printr-o participare mai activa la realizarea programelor economice a dezvoltării bussinesului privat. intenţionînd menţinerea statutului de bancă de importanţă naţională. posibilitatea de monitorizare şi realizare (în caz de necesitate).A. etc. lichiditate suficientă a activelor. 141 Chisinau. concordanta scopului creditului. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Banca Comercială „Victoriabank” SA este cointeresată în cooperarea cu debitorii de încredere. acestea se oferă pentru: agricultura şi industria prelucrătoare. respectînd următoarele principii: utilizarea după scop. În dependenţă de destinaţia creditelor .Str. profilului de activitate a companiei şi a particularităţilor businessului cu politica creditară curentă a băncii. MD 2004 Telefon: (373 22) 576100 Date generale: Banca Comercială “Victoriabank” SA a fost fondată la 22 decembrie 1989. faţă de organizaţiile. Creditele se acordă în baza contractelor încheiate. Banca Comercială "Victoriabank" S. Pe parcursul activităţii sale. precum şi concentrîndu-şi eforturile asupra diversificării sortimentului şi ridicării calităţii produselor şi serviciilor solicitate de clienţi. construcţii şi îmbunătăţirea funciară a pămîntului. 46 . ce satisface Banca după volumul. care vor să se folosească de produsele creditare ale băncii se vor înainta anumite cerinţe. întreprinderii) a împuternicirilor corespunzătoare pentru a purta negocieri şi semna documentele creditare. existenţa unui business stabil şi de perspectivă. Avantajele creditării la BC „Victoriabank” SA: Avantajul principal de creditare la BC „Victoriabank” SA îl constituie prestarea unui spectru complet a serviciilor bancare pentru creditarea şi dezvoltarea micului business. stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară.

Termenul: Stabilind termenii de folosire a mijloacelor creditare. reputaţia debitorului). 47 . Rata dobînzii: Fixă şi flotantă (se stabileşte în dependenţă de conjunctura curentă a pieţei financiare. extinderea producerii. riscurile proiectului.). afacerilor comerciale. staţiuni balneare. comerţului. industriilor ne-energetice. altele (inclusiv overdrafturile temporare permise. factoringul). industrial / comerciale ( finanţarea industriei. moteluri. Liniile de creditare: 1. Credite mijlocii: de la 30 000 USD pîna la 400 000 USD (sau echivalentul în lei moldoveneştii). electricitate. condiţiile prevăzute de contracte. etc. procurarea materiei prime şi a materiei pentru producere de scurtă durată. etc. cardurile bancare de credit. De regulă se eliberează pentru activitatea curentă (majorarea mijloacelor circulante. În dependenţă de suma creditului. organizaţii comerciale cu amănuntul. care constituie 10% sau mai mult de la capitalul normativ al Băncii (peste 23 mln. De regulă se eliberează pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utilajului. rulajul activelor. acestea pot fi: Credite mari: sunt considerate datoriile pe credit. Perioada de graţie: În dependenţă de scopul creditului (pînă la 12 luni).- sectorul energiei electrice şi combustibilului (finanţarea producerii energetice şi a resurselor energetice . comunicaţii. Modul de rambursare: Adecvat proiectului finanţat şi sezonalităţii (conform graficului specificat in contractele de credit).). Microcredite: credite în mărime de pînă la 30 000 USD (sau echivalentul în Lei). finanţarea importului de produse petroliere. etc. Credite pe termen scurt: (un an sau mai puţin).gaz. crearea noilor capacităţi de producere. banca se orientează la particularităţile ciclului de producere. ridicata şi altor servicii. altor întreprinderi industriale de producere. procurarea imobilului. termenul creditului. resursele proprii ale băncii: Destinaţia Completarea mijloacelor circulante Investiţii Termenul pînă la 18 luni pînă la 36 luni Credite pe termen mijlociu: (mai mult de 1 an – pînă la 5 ani). Credite pe termen lung: (termen mai mare de 5 ani).). Valuta creditelor: Creditele se acordă în monedă naţională şi valută străină (dolari SUA şi EURO). De regulă se acordă pentru reconstrucţia producerii. petrol. etc. inclusiv hoteluri. etc. rulajul la conturile de decontare a debitorului.). construcţia obiectelor noi. etc. construcţia drumurilor şi transportare. procurarea/modernizarea activelor fixe. Lei).

oferite de către Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). susţinerea antreprenorilor rurali Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) finanţarea rurală şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială „Victoriabank” SA oferă posibilitate clienţilor săi să beneficieze de programe speciale pentru creditarea micului business.2. linia creditară oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 7 ani Suma creditului pînă la 500 mii dol. Condiţii generale de beneficiere sunt: Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) susţinerea restructurării şi comercializării sectoarelor (privat. linia creditară oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 60 luni Suma creditului pînă la 500 mii dol. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% 3. aflate pe teritoriul proiectului Scopul 48 . agricol şi rural) acordînd o atenţie specială susţinerii grupului de fermieri ce se ocupă de prelucrarea şi comercializarea produselor agricole.

linia de credit este divizată în sub-componente: a) sub-componenta A (Linia de Credit Comercial) Suma: nu va depăşi echivalentul a USD 30 000; Beneficiari eligibili: Gospodăriile de fermier şi familiale; societăţi de producere, prelucrare, comercializare agricolă sau de prestare a serviciilor agricole, care operează în orice formă de organizare juridică; b) sub-componenta B (Linia Specială pentru organizaţiile fără istoria creditară) care include în sine asistenţa tehnică gratis)

30 000 USD – pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu orice formă juridică) 100 000 USD – pentru cooperative de producere şi asociaţii de gospodării ţărăneşti Beneficiari eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol; număr de angajaţi – nu mai mare de 50; volum anual al vînzărilor nete – pînă la 10 mln. MDL; Destinaţia: reînnoirea / plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole; producerea seminţelor şi a răsadului; centre de colectare şi servicii de depozitare; magazine agricole şi centre în baza CNFA; alte tipuri

Linia de credit

Suma: echivalentul sumei USD 30000; Beneficiari eligibili: orice persoană juridică (compusă nu mai puţin decît de 3 membri), care activează în sectorul rural, şi solicită împrumutul în cauză pentru prima dată; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25% ; c) întreprinderi individuale pentru fermieri privaţi suma nu va fi mai mare de USD 5 000; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25%

Contribuţia beneficiarului Zona proiectului Valuta

nu mai puţin de 20% din costul proiectului teritoriul republicii în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi lei moldoveneşti sub-creditele: 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani (ultima data de extragere din sursele IDA– 30.06.2005) pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: max 18.2 % anual max 9 % anual în USD: procurarea sau arenda pămîntului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

nu mai puţin de 10% din costul proiectului teritoriu raioanelor Bălţi, Cahul, Chişinău, Orhei, Ungheni, Edinet, Lapuşna, Soroca, Taraclia, Tighina lei moldoveneşti – pentru piaţa internă; dolari SUA – pentru achitarea cu nerezidenţii termen mediu: pînă la 5 ani cu perioada de graţie pînă la 2 ani; activităţi în viticultură – pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: 16.2 % anual 8.5 % anual în USD: refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea tehnicii vechi, cu excepţia existenţei rezoluţiei expertul independent asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

Termen

Dobînda Restricţii

Standardele ecologice

49

Principii de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate: imobilul; bunurile mobile (mărfuri la depozit sau în circulaţie, utilaj, transport, ş.a.); hîrtii de valoare; mijloacele băneşti; altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv, datoria debitoare); obligaţiuni sub altă formă, determinate de Bancă în fiecare caz aparte. Ca asigurare suplimentară, pot fi examinate scrisori de garanţie ale terţelor persoane ce dispun de mijloace (sau de surse stabile de mijloace), suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. Evaluarea gajului este realizată de către experţii împuterniciţi ai băncii, luîndu-se în consideraţie: preţul de gaj al bunurilor şi a drepturilor patrimoniale gajate. Întru asigurarea rambursării creditului, valoarea gajului trebuie sa acopere suma creditului, dobînzii, penalităţii şi a cheltuielilor neprevăzute ale băncii, legate de încasarea datoriei din contul gajului; lichiditatea (posibilitatea transformării rapide a gajului în mijloace băneşti), care se atinge prin micşorarea preţului bunurilor gajate şi prin alegerea obiectelor competitive care se bucură de o cerere stabilă pe piaţă; corespunderea criteriilor de calitate pe întreg termen de creditare; posibilităţile de păstrare a obiectului gajului şi accesul Băncii pentru verificare şi încasare. Cheltuielile legate de procedura respectivă (inclusiv, autentificarea sau înregistrarea notarială a gajului) sunt suportate, de regulă, de către debitor. Date de contact: Oficiul central: str. 31 August 1989, 141, Chişinău, MD 2004 Telefon: (373 22) 57-61-00, 23-30-65 E-mail: office@victoriabank.md; web: www.victoriabank.md Reţeaua de filiale: Denumire Adresa juridică Filiale Filiala Nr.1 Filiala Nr.2 Filiala Nr.4 Filiala Nr.5 Filiala Nr.6 Filiala Nr.7 Filiala Nr.8 Filiala Nr.9 Filiala Nr.10 Filiala Nr.11 Filiala Nr.12 Bălti, str. Puşkin, 18 Floreşti, str. Şefan cel Mare, 63 Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 92 Căuşeni, str. Păcii, 31 Soroca, str. Independenţei 77 Orhei, str. Piatra Neamţ, 2/1 Chişinau, str. Decebal, 99 Cahul, str. Mateevici, 11a Ungheni, str. Naţională, 26 Chisinau, bd. Ştefan cel Mare, 77 Chisinau, bd. Moscovei, 16 (373 231) 6-10-20 (373 250) 2-16-50 (373 264) 2-39-52 (373 243) 2-45-89 (373 230) 2-40-06 (373 235) 2-37-95 (373 22) 53-05-11 (373 299) 2-35-41 (373 236) 2-30-92 (373 22) 22-64-41, 22-59-25 (373 22) 43-48-29, 43-48-28 Pislariuc Raisa Liholetov Lidia Marcuta Vasile Gorban Ludmila Comarschi Olga Savin Valeriu Bartcovschi Maria Sisianu Ghenadie Marcuta Vasile Tcaci Ecaterina Sirghi Mihail Telefon de contact Director

Reprezentanţe Reprezentanţa Drochia Drochia, şos. Sorocii, 14 (373 252) 2-37-59 Chisca Svetlana

Reprezentanţe Chişinău Reprezentanţa Nr.1"East-AutoLada" Reprezentanţa Nr. 2 "Taskent" Reprezentanţa Nr. 3 "Grand Hall" Reprezentanţa Nr. 4 "Moldcell" Reprezentanţa Nr. 5 "Sun City" Chisinau, str.Cucorilor 14 bd. Moscovei, 3 bd. Negruzzi, 2a str. Tighina 55 str. Puskin, 32 (373 22) 45-03-30 (373 22) 43-90-96 (373 22) 27-63-25 (373 22) 20-60-40 (373 22) 21-11-18 Sirghi Mihail Sirghi Mihail Bartcovschi Maria Tcaci Ecaterina Tcaci Ecaterina

50

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Sucursala CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. Tricolorului, 32 Republica Moldova, MD – 2012
Tel. : /373 22/ 220549; Fax : /373 22/ 223509 Telex: 163213 CONT MD, SWIFT:RNCBMD2X E-mail: office@bcr.md; http://www.bcr.md

Date generale: Banca Comercială Română Chişinău şi-a început activitatea în Republica Moldova ca banca universală la data de 22 octombrie 1998, fiind prima unitate înfiinţata de Banca Comercială Română dincolo de graniţele României. Obiectivele majore ale băncii privesc consolidarea pe piaţă, performantizarea activităţii, creşterea profitabilităţii şi a productivităţii, precum şi gestionarea eficientă a riscurilor bancare. Preşedintele băncii este Domnul Dan Stelian MOCANU (telefon anticameră: (+373 22) 22-05-49, fax 223509). Avantajele creditării la Banca Comercială Română Chişinău: Avantajul principal în creditare la Banca Comercială Română (sucursala Chişinău) constituie dobînzile atractive, competitive pe piaţa financiară din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite)(în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor temporare (în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor sezoniere (în lei); credite pentru prefinanţarea exporturilor (în lei şi valută); credite pe documente de plată aflate în curs de încasare (în lei); credite pe ordine de plată (în lei); credite pentru facilităţi de cont (în lei); credite pe descoperit de cont (overdraft) (în lei); credite pentru echipament (investiţii) în completarea surselor proprii (în lei şi valută); credite pentru activitatea de leasing (în lei şi valută). Principii de evaluare şi acceptare a gajului: existenţa depozitului bancar în valoare de 100% ; existenţa scriscrisori de garanţie maximum 100%; ipoteca maximum 80%; cesiunea de creanţă maximum 75%; garanţii reale mobiliare din care: cu deposedare (70%) şi fără deposedare (60%); fidejusiunea; riscul financiar de neplată. Liniile de creditare: Liniile de credite (în lei şi valută) se pot acorda pentru creditarea activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, proiecte, contracte care, prin natura lor, se desfăşoară şi se evidenţiază distinct.

51

Pot beneficia de linii de credite în cauză agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt clienţi permanenţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută prin bancă; plăţile şi încasările au un caracter de permanenţă; au o situaţie financiara corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate; înregistrează un standing financiar corespunzător şi au un serviciul bun al datoriei; planul propus este viabil. Este de menţionat că, liniile de credite se pot acorda pe termen de 180 de zile sau de 365 de zile. Ele pot fi prelungite la cererea clientelor, în anumite condiţii, pe noi perioade de creditare, cu respectarea tuturor condiţiilor Băncii. Rambursarea resurselor financiare din cadrul liniilor creditare se efectuează în rate lunare, în ultima zi lucrătoare a acesteia. Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială Română Chişinău examinează posibilitatea de elaborare a unor programe speciale în vederea susţinerii micului business. Date de contact: Oficiul central: str. Tricolorului 32, or. Chişinău, MD 2012 Telefon de contact: (+373 22) 22-16-03; pagina web: www.bcr.md

52

activităţi de producere agricolă şi ne-agricolă. în felul acesta. Produsele creditare: În anul 2005 Corporaţia propune clienţilor următoarele produse de creditare: 1. termenul maxim: 15 ani. Activităţile finanţate de CFR: investiţii în mijloace de producţie. procurarea pesticidelor. SRL. AEÎC. investiţii în construcţia caselor de locuit. îndeosebi întreprinderilor nou create şi care nu au istorie de creditare. ş. prestarea diferitor servicii. activităţi de colectare şi comerţ. care întruneşte astăzi 312 Asociaţii de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor în calitate de acţionari ai săi. Ştefan cel Mare 180 . 53 . să fie realizabile din punct de vedere tehnic.: 60 luni. bd. Misiunea CFR este de a acorda servicii financiare fermierilor şi antreprenorilor la condiţii favorabile şi.A. în baza fluxului de numerar estimat sa demonstreze capacitatea beneficiarului de a rambursa împrumutul în conformitate cu condiţiile de rambursare prevăzute. Beneficiarii eligibili: deţinători de patentă gospodării Ţărăneşti întreprinderi individuale cooperative de întreprinzători Condiţiile de obţinere a împrumuturilor: Solicitanţii de împrumuturi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie considerate viabile din punct de vedere economic şi financiar. activităţi de prelucrare agricolă şi industrială. Socieţăţi pe Acţiuni. prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural. MD 2004 Date generale: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) a fost creată în 1997 şi este o instituie financiara ne-bancara cu statut de instituţie de microfinanţare.3 – 23 % procurarea sau arendarea pământului. Totodată. de a contribui la dezvoltarea rurală în corespundere cu Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS). majorarea capitalului circulant. perioada de graţie max. Corporaţia este specializată în creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din zona rurală. suportul AEÎC în re-creditarea membrilor săi.a. rata dobînzii: 14. Nu se finanţează următoarele activităţi: refinanţarea datoriilor vechi. Chişinău. or.CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ S. este de menţionat că. Activitatea de bază şi principalul scop de activitate a CFR constituie creditarea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi întreprinderilor şi antreprenorilor rurali la direct. Împrumuturi investiţionale pe termen lung fermierilor privaţi şi antreprenorilor rurali destinaţia împrumuturilor: investiţii în activităţi de producere. să fie desfăşurate după un plan de afaceri acceptabil şi conform unor estimări financiare realiste.

6.5%. Linii de împrumut pentru majorarea capitalului circulant beneficiari eligibili clienţi cu istorie de creditare la Corporaţie. - 54 . inclusiv. cu excepţia perioadei de rambursare conform graficului. 2. rambursarea împrumutului: lunar sau trimestrial /semianual. gaj: 100-130% de la suma împrumutului. Împrumuturi pe termen scurt pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. plata dobînzii: trimestrial. şi la scadenţă . 20% total necesar de capital circulant. rata dobânzii: 18. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie. 4. rata dobînzii: 21 – 23 % . sau achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. tragerea tranşelor: nu mai devreme de 1 lună de la ultima rambursare. contribuţia proprie: min. sau - gaj: 100-130% de la suma împrumutului contribuţia proprie: min. termenul: 12-36 luni. 25 decembrie dobânda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. soldul minim admis: 30% din suma iniţială a liniei de credit. contribuţia proprie: min. 20% total necesar de capital circulant. 4. şi la scadenţă. preaviz: 10 zile lucrătoare (nu vor fi trageri în perioada de rambursare conform graficului).- rambursarea împrumutului: lunar trimestrial / semianual. Împrumuturi pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. termenul: 12-36 luni. termenul maxim: 24 luni. pînă la data de 10 a lunii următoare.5. la 25 decembrie dobînda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. Împrumuturi pe termen scurt pentru majorarea capitalului circulant destinaţia împrumuturilor: majorarea capitalului circulant. destinaţia împrumuturilor majorarea capitalului circulant. 25 decembrie dobânda acumulată până la 25 decembrie inclusiv. rata dobînzii: 21 – 23 %. termenul: 2-18 luni. 10% din valoarea investiţiei. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie inclusiv. cel puţin anual. iar pentru trimestrul 4. 5.5%. perioada de graţie: max. gaj: 130% de la suma împrumutului. împrumutul maxim acordat unei AEÎC: nu va depăşi 3 500 000 lei. soldul minim: min 20% la orice dată din suma iniţială a liniei. rata dobânzii: 18. rata dobînzii: 18. Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. rambursarea împrumutului : lunar trimestrial /semianual. rambursarea împrumutului: la scadenţă. şi la scadenţă. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. 12 luni. termenul maxim: 36 luni. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial.

4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min.Liniile de creditare: Linia Specială RISP (Banca Mondială) Beneficiari eligibili antreprenori persoane fizice (ÎI. tel 210089 55 .3 – 17.3 – 17. deţinători de patentă) investiţii 70 000 lei 15 ani max. tel 230 30314 Sergiu Guţu Alianţa pentru Cooperare în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. bir 807.000 lei 15 ani max. Se accepta afaceri care nu au mai avut împrumuturi. Zona de activitate: regiunea Centru a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare.246526 www. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare.2% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100-130% de la suma împrumutului min. Ştefan cel Mare 180. tel 209988 Cooperare şi Credit în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. Ştefan cel Mare 162. Aleco Russo 12. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. precum şi întreprinderile nou-formate.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min. Zona de activitate: regiunea Bălţi-Ungheni Sediul central: Chisinău. 10% total necesar de capital circulant Destinaţia împrumuturilor Împrumutul maxim Termenul maxim Perioada de graţie Rata dobînzii Rambursarea împrumutului Plata dobînzii Gaj Contribuţia proprie Majoritatea acestor produse de creditare sunt oferite din linia de credite a Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. GŢ. Independenţei 88. bir 1010.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100% de la suma împrumutului min. tel 246 23320 Silvia Dogotari. 36 luni 14.3 – 17. 36 luni 14. 36 luni 16. 808 tel 295437. bir 1603. Zona de activitate: întreg teritoriul Republicii Moldova Sediul central: Chişinău. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. 10% total necesar de capital circulant Linia Generală RISP (Banca Mondială) întreprinderi rurale (în afara oraşelor Chişinău şi Bălţi) investiţii 700. str. Beneficiarii eligibili pentru aceste împrumuturi sunt întreprinderi private de orice tip sau întreprinzători ce desfăşoară activităţi economice în spaţiul rural. 36 luni 14.microfinance. str. afaceri cu istorie de creditare. Soroca str. noi 180 000 lei 15 ani max. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. Ştefan cel Mare 180. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. Partenerii Corporaţiei de Finanţare Rurală: Locali Centrul pentru Dezvoltarea Rurală Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP şi alte proiecte. str. 20% total necesar de capital circulant Linia de Credit pentru întreprinderile rurale (FIDA) întreprinderi mici rurale (în afara oraşului Chişinău) investiţii în mijloace de producţie agricole. 10% total necesar de capital circulant Linia Specială RISP (Banca Mondială) întreprinderi noi fără istorie de creditare investiţii 420 000 lei 15 ani max. str.md Filiale: Edineţ.

Chişinău. bir 513. Tel: 582045. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 29-53-05.md. www. prin compania de consultanţă Scanagri. bir 411. str. 222467 FIDA. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. str. Mihalcea Hincu. 29-53-09 e-mail: office@microfinance. 19 Telefon/fax: (+373 244) 20088 Alexandru Draganel Ştefan Vodă str. 8. Tel: 221144. tel 220958 Străini Banca Mondială.microfinance. Reprezentată de UCIPA BM (proiectul RISP) Chişinău. Tel: 222465 DFID. Chişinău. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare.str.MEGA Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. 14. Tel: 23498 Datele de contact: Oficiul central: bd. Chişinău. 4a Telefon/fax: (+373 242) 22148 Eufrosinia Beril Edineţ str. 148 a Telefon/fax: (+373 269) 25867 Valentina Gak Cahul bd. Ştefan cel Mare. Proiectul Finanţare Rurală şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici Chisinău. Bulgară 33/1. 202. et 4. Eminescu. 582047 SIDA. Tel: 210056 USAID şi proiectele sale implementate CNFA. prin compania de consultanţă Landell Mills Ltd. 906. 29-53-06. bir. str. 31 August.str. Cosmonauţilor 9. Mahu. Chişinău. Ştefan cel Mare. 9/2 Telefon/fax: (+373 299) 23967 Ion Neagu 56 . 29-53-07. Renaşterii 22/1. Chişinău. 31 August 1989 98. Aleco Russo 12 Telefon/fax: ( +373 230) 30314 Liviu Avricenco Călăraşi str. 60 Telefon/fax: (+373 231) 21381 Lilia Vrabie Soroca str. Reprezentată de AIPFRDIM. mun. bir.bir 544. str. 88 Telefon/fax: ( +373 246) 23320 Corneliu Sitari Orhei str. Tel: 577930 Bizpro-Moldova. 137 Telefon/fax: (+373 235) 32131 Roman Juncu Hincesti str. Ştefan cel Mare 162.md Centre regionale: Bălţi str. Republicii. bir 544. M. et. Independenţei. Bd. V. Ştefan cel Mare. Zona de activitate: zona Sud a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. 180. Cosmonauţilor 9.

MD-2004 Datele generale privind FNAEÎC: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova a fost fondata la 22 decembrie 1998. demarat la sfârşitul anului 1996 cu un studiu de fezabilitate şi activităţi pilot de creare şi creditare a 11 AEÎC. numite Proiectul de Finanţare Rurală.Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova Bd. care sunt repartizate pe teritoriul Republicii Moldova. Actualmente reţeaua de asociaţii de economii şi împrumut se constituie din 535 asociaţii. 57 .000 membri.or. În anul 2004 împrumuturile acordate prin intermediul asociaţiilor au constituit cca 250 mil. în cadrul unei iniţiative a Băncii Mondiale şi a Guvernului Republicii Moldova. asociaţiile membre au acces la diferite programe de instruire. prin care prestează continuu servicii de consultanţă şi instruire conducerii AEÎC şi membrilor acestora. care activează preponderent în mediul rural. Pentru materializarea acestor obiective şi îmbunătăţirea activităţii curente a sistemului de microfinanţare. Federaţia a înfiinţat 9 centre regionale. decizia de a deveni membri la Federaţie este luata la Adunarea Generala a membrilor AEÎC. Avantajele calităţii de membru la Federaţie: Prin intermediul Federaţiei Naţionale. care conţine informaţii referitor la cele mai recente evenimente ce sau desfăşurat în interiorul reţelei şi dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de către asociaţii. Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altor activităţi legale ale membrilor ei. Restabilirea ideii organizaţiilor de microfinanţare la sate a început practic cu reconstruirea reţelei de la zero. Chişinău. de asemenea Federaţia Naţională publică trimestrial un buletin informativ. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. Misiunea: În cadrul sistemului de microfinanţare. Asociaţiile de economii şi împrumut sunt sursa cea mai importantă de creditare a fermierilor şi antreprenorilor privaţi din mediul rural. dacă este obţinut. a presta servicii de consultanţă necesare şi cerute de AEÎC membri şi asistenţa acestora în procesul de stabilire ca instituţii financiare durabile. Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor este o organizaţie necomercială cu statut juridic special. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. la iniţiativa a 46 AEÎC din cele existente la acel moment. Calitatea de membru al Federaţiei este benevolă. Astăzi ea întruneşte 435 de AEÎC cu un număr total de peste 68. Datele generale privind AEÎC: Istoria funcţionării AEÎC pe teritoriul Moldovei îşi trage rădăcinile din secolul 19. Ştefan cel Mare 180. lei. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. Federaţia are misiunea de a proteja şi reprezenta interesele membrilor săi. când au fost pe larg răspândite aşa forme de cooperare financiară ca tovărăşiile de credit şi păstrare şi băncile ţărăneşti care aveau ca scop păstrarea economiilor membrilor săi şi acordarea împrumuturilor acestora. Actualmente.

li se interzice activitatea sau funcţiile respective. 3. au împlinit 18 ani. Nu pot desfăşura o anumită activitate şi nici deţine anumite funcţii în asociaţie persoanele cărora. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova Nr. Cota minimă depusă trebuie să fie egală cu cel puţin 5 salarii minime în vigoare la data depunerii ei. ceea ce pe de o parte protejează AEÎC de riscuri legate de lipsa de informaţie despre membrii-clienţi. competenţa conducerii. lucrează în domenii profesionale conexe ori au alte interese comune.Cadrul legal: Unul dintre cele mai importante momente în dezvoltarea reţelei de AEÎC a servit aprobarea Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut a cetăţenilor. nr. prevăzute de statutul asociaţiei. Standardul Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui. sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi. şi alţi factori. 89 din 28 octombrie 2002. astfel punându-se baza creării cadrul legal necesar existenţei acesteia. obligaţia de a depune cota în capitalul propriu al asociaţiei. au aceleaşi profesii. Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice cu capacitate deplina de exerciţiu care: domiciliază în satul (comuna) sau oraşul (municipiul) pe al căror teritoriu activează asociaţia. aprobat prin Ordinul Camerei de Licenţiere nr. vechimea asociaţiei. 77-g din 10 septembrie 2004. Persoana primită în asociaţie este obligată să depună. o AEÎC poate fi creată de cel puţin 10 membri prin desfăşurarea adunării constitutive şi prin înregistrarea ei de stat. Normele de Prudenţă Financiară a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. Membrul care nu a depus în termenul stabilit cota în capitalul propriu al asociaţiei este considerat exclus din ea. Persoana se consideră membru al asociaţiei de la data adoptării de către adunarea generală a membrilor ei a hotărârii privind primirea sa. în termen de 15 zile de la data hotărârii privind primirea sa. adunarea constitutivă a asociaţiei se ţine pe principii benevole de către persoane fizice. au depus efectiv cotele în capitalul propriu al asociaţiei în termenul stabilit de legea AEÎC. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial. care vor include şi ridicarea acestor limitări. Cererea de primire în asociaţie se depune la consiliul asociaţiei. în dependenţă de mărimea şi potenţialul economic al satului. 5. 6. 719 din 28 iunie 2004. Produsele oferite: 58 . Regulamentul Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2001. cota în bani în capitalul propriu al asociaţiei în modul stabilit de statutul acesteia. Cererea de primire în asociaţie trebuie să fie individuală şi să conţină: date care să confirme respectarea cerinţelor de mai sus. prin hotărâre a instanţei de judecata. Regulamentul cu privire la Licenţierea activităţii AEÎC. 2. 1505-XII din 18 aprilie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. Mărimea unei asociaţii astăzi variază de la 20-30 membri în asociaţiile nou-create şi peste 900 persoane în asociaţiile cu 5-6 ani de activitate. care o examinează în termen de 30 de zile şi o prezintă spre soluţionare adunării generale a membrilor asociaţiei. Actualmente cadrul normativ al activităţii financiare a AEÎC se compune din: 1. 4. Activitatea AEÎC este astăzi limitată la hotarele unei localităţi sau primării. Crearea AEÎC şi Membrii săi: Conform Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut. Această problemă este pusă în discuţie în prezent în interiorul sistemului de AEÎC şi este posibil ca în viitorul apropiat sa fie operate unele modificări la legislaţia ce reglementează funcţionarea AEÎC. iar pe de altă parte reţine creşterea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a AEÎC care au potenţialul de gestionare a riscurilor. 719 din 28 iunie 2004. 102-103) articolul 532. Legea nr. Codul fiscal nr.

mobilizând mijloacele temporar disponibile ale membrilor – căi importante de constituire a resurselor de acordare a împrumuturilor. 59 . cu durata de rambursare între 1-3 ani destinate pentru: creşterea bovinelor pentru carne. capitolul III al Legii Republicii Moldova privind AEÎC. utilaje. cu sau fără dobândă şi care urmează să fie rambursate în termen sau la cerere. realizarea de noi capacităţi şi tehnologii ale producţiei agricole. AEÎC poate acorda: 1. livezi. pentru efectuarea lucrărilor de montaj şi instalare a acestora. achiziţionarea de animale şi păsări tinere pentru reproducţie. etc. termenul de rambursare a depunerii. instalaţii. agregate. numai după rambursarea integrală a împrumutului sau şi plăţii dobânzii aferente împrumutatul e cunoscut ca o persoană responsabilă şi se bucură de o bună reputaţie în societate. dacă este cazul. 3. modernizarea capacităţilor şi tehnologiilor de producţie existente în scopul creşterii productivităţii muncii. a depus în asociaţie mijloace băneşti numite depuneri pentru garantarea împrumutului în scopul garantării acestuia. răspunderea pentru nerambursarea la scadenţă a depunerii şi a dobânzii la ea precum şi clauza confidenţialităţii. 2. sunt prezentate asociaţiei garanţii reale şi personale.). respectă prevederile legii în cauză şi îndeplinesc următoarele condiţii: solicitantul este amplasat în câmpul muncii profesionale sau desfăşoară o activitate de antreprenoriat liber în conformitate cu legislaţia în vigoare. băncile comerciale. mijloace de transport etc. În dependenţă de scopurile pentru care sunt solicitate. cheltuieli pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. prestarea serviciilor. partenerii de afaceri împrumutatul şi-a respectat toate obligaţiile asumate. cu durata de rambursare mai mare de 3 ani pentru realizarea următoarelor scopuri: achiziţionarea de maşini. în temeiul unui contract. asociaţia este în drept să accepte ca depuneri la vedere şi/sau la termen economiile personale ale membrilor săi cu sau fără dobândă. Acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale ale membrilor asociaţiei se face în temeiul unui contract de depunere încheiat în scris. suma şi data depunerii. Conţinutul contractului de depunere a economiilor include denumirea părţilor. Inclusiv. în relaţiile anterioare cu asociaţia. cât şi a plăţii dobânzii aferente. factor important pentru protejarea intereselor membrilor depunători. Împrumuturi pe termen scurt. sunt puse la dispoziţia AEÎC pentru o perioadă determinată în schimbul unei dobânzi. Împrumuturi pe termen mediu. Rata medie anuală a dobânzii la depunerile de economii variază între 17-19 % anual. alta decât depunerea de economii. Un alt produs oferit de către AEÎC sunt împrumuturile acordate persoanelor fizice care au devenit membri ai asociaţiei în conformitate cu articolul 15. rata dobânzii la depunere. înfiinţarea. a căror durată de rambursare nu poate depăşi 12 luni. Depunerile de economii sunt mijloace băneşti depuse în asociaţie de către membrul ei în baza contractului. cheltuieli pentru producţia anului următor. persoana înaintează cererea de împrumut. Cel mai des întâlnit produs de economii oferit de către asociaţii membrilor săi sunt depunerile la termen ce reprezintă sume băneşti ale membrilor asociaţiei care. prelucrarea şi desfacerea produselor destinate peţii. împrumutul este solicitat pentru realizarea unor afaceri cuprinse în obiectul de activitate legală a împrumutatului. Depunerile se consemnează în contul de economii personale al membrului deponent al asociaţiei. întreţinerea şi modernizarea plantaţiilor multianuale (vii. în această categorie sunt incluse împrumuturile destinate pentru activitatea curentă şi constituirea fondurilor circulante: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare realizării procesului de producţie. împrumutatul face dovadă existenţa capacităţii de rambursare a sumei solicitate la scadenţă.Conform articolului 28 al Legii cu privire la AEÎC. depozitarea. Împrumuturi investiţionale – pe termen lung. cheltuieli privind achiziţionarea. modul şi termenele de achitare a dobânzii la ea. în mărimea stabilită de asociaţie (ce variază în dependenţă de asociaţie între 6% şi 10%) şi se rambursează la cererea în scris a membrului.

(269) 21620 Edineţ MD – 4601 Str. Chişinăului. (243) 22002 Hânceşti MD. în ansamblu. 10 Tel. 17 Tel. Vasile Mahu.Independenţei.3001 str. Suma maximă a împrumuturilor acordate de către asociaţii variază în dependenţă de volumul portofoliului de împrumut şi de capitalul propriu al asociaţiei şi se acordă în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiară. 4 Tel. (22) 296284 Bălţi MD – 3100 Str. directorului executiv.10000).88 Tel. Astfel mărimea împrumutului acordat unui membru al asociaţiei nu poate depăşi 5% din portofoliul de împrumuturi. (254) 23638 Soroca MD .3501 str. (230) 30083 Căuşeni MD – 4301 Str. Ştefan cel Mare. Republicii. de spectrul împrumuturilor acordate şi riscul legat de acestea asociaţia poate cere autentificarea notarială a contractelor ce depăşesc o anumită sumă (aceasta variază la diferite asociaţii între 8000 . contabilului şef (contabilului) şi membrilor comisiei de cenzori. 27 August. 1008 Tel. 137 Tel. 180 of. Date de contact (centrele regionale ale Federaţiei Naţionale a AEÎC): Oficiul central Chişinău. la încheierea contractelor de împrumut asociaţia îşi constituie unele garanţii. În dependenţă de nivelul de dezvoltare a asociaţiei. astfel contractele de împrumut conţin rubrica referitoare la gaj în care se indică bunul gajat de către beneficiar. MD-2004 Bd. Pentru a evita sau diminua riscul de nerambursare a împrumuturilor şi de neplată a dobânzii aferente. Mihai Eminescu. (22) 295914. nu trebuie să depăşească mărimea dublă a capitalului propriu al asociaţiei. iar suma celor mai mari 10 împrumuturi acordate membrilor. 6 Tel. (235) 22893 Rezina MD . (246) 25833 60 . Ştefan cel Mare. inclusiv grupurilor de persoane acţionând în comun nu trebuie să depăşească 25% din portofoliul de împrumuturi. Alecu Russo.5401 str. (231) 62967 Cahul MD – 3901 Str. 62 Tel. 60 Tel. (239) 23967 Orhei MD .Rata medie anuală a dobânzii la împrumuturile acordate membrilor asociaţiilor variază între 22-27 % anual.3401 Str. iar suma totală a împrumuturilor acordate membrilor consiliului.

Totodată.2005.001 .1. aria potenţialilor beneficiari. În acelaşi timp. experienţa favorabilă a companiei în segmentul dat al pieţei de credite a permis reducerea numărului de documente şi volumul informaţiei. întrucît aceste afaceri creează majoritatea locurilor de muncă şi contribuie substanţial la dezvoltarea economiei. este de menţionat că pe parcursul activităţii sale compania a simplificat produsele sale creditare lărgind.000 – 15.000 MDL Pentru capital circulant . mici şi mijlocii. Prin prestarea serviciilor de creditare.“ProCredit” S. EURO şi MDL 61 . fapt care permite reducerea costului tranzacţiilor pentru mulţi dintre clienţii companiei.000 USD/EURO – 100.000* ProRapid pînă la 100.21% anual pînă la 7 zile 100% gaj: . Concomitent.3. agricultură (informaţia la 11.bunuri mobile . la momentul actual.23% anual USD / EURO 26-28% anual MDL pînă la 3 zile 100% gaj: . transport auto) .pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 24 luni (18 luni în MDL) Rata dobînzii 23% anual USD / EURO 28% anual MDL Termenul de luare a deciziei Gajul creditului Fără gaj şi fidejusori în decurs de 1 zi ProExpress 1. Totodată.imobil .10. avînd un portofoliu de 5700 credite la sfîrşitul anului 2004. astfel. concentrată strict pe capacitatea de plată a clientului la momentul luării deciziei de acordare a creditului.000 USD/ EURO) Pentru capital circulant . fiind în al cincilea an de activitate. necesare a fi prezentate. Astfel. de către clienţi în momentul solicitării unui credit. furnizată. baza de clienţi ai companiei a crescut mai mult de două ori. utilaj.A. respectiv. sunt deschise 16 reprezentanţe. este o companie financiară orientată spre dezvoltare.bunuri mobile (stocuri da mărfuri. „ProCredit” a devenit instituţia lider în Moldova în domeniul microfinanţării. PRODUSELE PROCREDIT pentru creditarea întreprinderilor din comerţ. este pus accentul pe acordarea împrumuturilor întreprinderilor micro.pînă la 18 luni (Agropînă la 12 luni) Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni 14 .pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni (18 luni în MDL) 20 .001 .fidejusiune ProVIP 10. Pe parcursul ultimilor ani. ceea ce este rezultatul abordării sociale responsabile a companiei. în pofida reducerii permanente a cerinţelor formale faţă de clienţi. producere. calitatea portofoliului este foarte bună.000 USD* Termenul creditării Pentru capital circulant .fidejusiune * Creditele se acordă în USD. compania îşi rezervă dreptul de a efectua modificări) Denumirea produsului Suma 100 . aceste rezultate datorîndu-se în mare măsură strategiei de afaceri a companiei. servicii.000 USD (Agro 10.000 USD* 23% anual USD / EURO 28% anual MDL 1 fidejusor sau 50% gaj al bunurilor mobile 3.02. care combină reţeaua largă de reprezentanţe cu produse creditare accesibile.

md SOROCA Igor CAZAC Expert superior de credite Str. 7 Tel.md BĂLŢI Valentin NUCĂ Manager Dezvoltare Str. (236) 2 22 95.md CHIŞINĂU (filiala CIOCANA) Sergiu MOCAN Expert superior de credite Bd. Fax (250) 2 60 93 floresti@procredit. Mircea cel Bătrîn. (252) 2 05 95. Decebal. 31 August.md 62 .md EDINEŢ Veaceslav LUCHIANENCO Expert superior de credite Str./Fax (299) 2 44 23 cahul@procredit. Fax (22) 27 34 88 office@procredit.md STRĂŞENI Valentin GODEA Expert de credite Str. Chişinăului. Fax (22) 47 30 09 riscani@procredit. Fax (243) 2 17 99 causeni@procredit.md FLOREŞTI Viorel PALADII Expert de credite Str. Fax (235) 2 49 38 orhei@procredit. 34/4 Tel. Ştefan cel Mare 75/1 Tel. Fax (252) 2 05 94 drochia@procredit. Fax (246) 2 25 40 edinet@procredit. (230) 3 01 75./Fax (237) 2 25 15 staseni@procredit.md UNGHENI Lilia CEREPITA Expert superior de credite Str. (298) 2 72 36.md web: www. Ştefan cel Mare 123 Tel.md CĂUŞENI Serghei MARTÎNENCO Expert superior de credite Bd.md COMRAT Serghei MILCAN Expert superior de credite Str./Fax (231) 6 29 75. Fax (298) 2 49 00 comrat@procredit. 9A Tel. 5 Tel. Ismail 31 Tel.procredit. Fax (250) 2 58 96 hincesti@procredit.md CHIŞINĂU (filiala RÎŞCANI) Stanislav TUZLUCOV Expert superior de credite Bd. 96 Tel. Moscova.md CAHUL Diana CIOBOTARI Expert superior Prospectul Republicii 12 Tel. Fax (230) 3 01 74 soroca@procredit.Date de contact: CHIŞINĂU (oficiul central) Daniela WENDHAUS Manager General Str. 75 Tel. (235) 2 26 82. Vasile Lupu 34 Tel. Pobeda. Independenţei. 1. Independenţei. (22) 27 17 07.md HÎNCEŞTI Pavel TONU Expert de credite Str. of. (250) 2 60 92. (269) 2 58 97. 3 Tel. Eminescu 27/3 Tel. 6 29 77 balti@procredit. 6 Tel. M. Fax (22) 31 01 15 ciocana@procredit. (246) 2 49 00. (22) 49 98 12. Fax (236) 2 00 96 ungheni@procredit. (22) 47 06 66.md DROCHIA Borislav BODNARIUC Expert superior de credite Str.md ORHEI Andrei GUZUN Expert de credite Str. Kogălniceanu 20 Tel. (243) 2 19 00.

antreprenorul trebuie să fie onest. precum şi să modernizeze utilajul. să angajeze personal. rata dobânzii – 2% lunar (calculată la sold (suma rămasă)). termenul . să contribuie la dezvoltarea afacerii cu resurse proprii. comerţ. să extindă piaţa de desfacere. Beneficiari: De serviciile oferite de către „MICROINVEST” SRL pot beneficia: antreprenorii ce doresc şi au posibilitatea să lanseze sau să-şi dezvolte afacerea. precum şi identificarea şi valorificarea segmentelor neacoperite de serviciile bancare (de creditare) prin utilizarea unor strategii eficiente de marketing şi ajustarea continuă a produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei.până la 3 ani. din mediul rural şi urban. afirmarea şi consolidarea poziţiei pe piaţa financiar-bancară prin elaborarea şi promovarea noilor produse şi servicii. motivat să achite împrumutul. cu scopul de a răspunde la cererea de împrumuturi pentru afacerile micro şi mici Misiunea: Misiunea organizaţiei o constituie prestarea serviciilor de consultanţă şi oferirea produselor financiare destinate creării şi dezvoltării cooperativelor. investiţii în capitalul statutar al solicitantului: 63 . să aibă reputaţia bună. dezvoltarea economico-socială şi creşterea nivelului de trai. să diversifice produsele/serviciile. garanţii financiare: mărimea – până la 50% din valoarea creditului bancar. să dovedească aptitudini antreprenoriale.până la 140 000 lei. să sporească calitatea lor. să dispună de bunuri suficiente pentru a fi gajate. Obiectivele organizaţiei: crearea unui segment nou pe piaţa de creditare. întreprinderi individuale. întreprinderilor micro şi mici întru stimularea iniţiativei private. SRL. să amenajeze spaţii de producţie.Date generale: „MICROINVEST” SRL a apărut pe piaţa financiar-bancară în 2003. antreprenorii ce preţuiesc istoria de creditare. Activităţile finanţate: „MICROINVEST” SRL finanţează activităţi rentabile şi legale. cooperative de întreprinzător. Produsele creditare oferite: împrumuturi: suma . gospodării ţărăneşti. turism şi artizanat. Condiţii de acordare a împrumuturilor: activitatea antreprenorială trebuie să fie rentabilă şi legală. servicii. antreprenorii care au competenţa şi calităţile necesare afacerii. care nu poate depăşi 280 000 lei. din următoarele sfere: producere. împrumuturile sunt acordate în termen de până la 10 zile pentru persoanele fizice sau juridice: titulari de patentă.

md cimislia@microinvest.md causeni@microinvest. obligaţii.- suma – până la 50 000 USD.md cahul@microinvest. „MICROINVEST” SRL acceptă: - hârtii de valoare.md orhei@microinvest. Gajul În calitate de gaj. stocuri de mărfuri şi materiale. 21 27 68 (299) 20 7 34 (248) 21 9 91 (243) 22 8 63 (241) 24 8 99 (244) 22 8 75 (231) 29 0 74 (235) 20 4 67 (236) 27 4 82 e-mail: microinvest@microinvest.md calarasi@microinvest. Ştefan cel Mare 17 CĂLĂRAŞI str.microinvest. Republicii 20/2 CRIULENI str. echipament de producere.md criuleni@microinvest. Eminescu 25 CIMIŞLIA str. gajul – nu este necesar. V. 31 August 120/3 CĂUŞENI str.md ungheni@microinvest. mijloace de transport. acţiuni. Ştefan cel Mare 13 ORHEI str.md Telefonul (22) 21 27 64.md 64 . Ştefan cel Mare 4 BĂLŢI str. bunurile imobiliare. animalele domestice. depozite la termen.md balti@microinvest. Puşkin 16 CAHUL bd. Datele de contact: Adresa CHIŞINĂU (oficiul central) str. rata internă de rentabilitate – 25%. Lupu 121 UNGHENI str. Eminescu 10 web: www. perioada de recuperare 5 ani. tehnică şi echipament de uz casnic.

cu instituţii specializate financiare din ţară şi de peste hotare.md Date generale: Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova este unica organizaţie de stat cu statut special. elaborarea unui ciclu de cursuri consultative în domeniile activităţii economice externe. Fondul este şi organul de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial. (3732) 29 62 68 e-mail: asfb@cni. În acelaşi timp. Direcţia Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu. motivând Guvernul în susţinerea acestui sector. Misiunea: Legea Republicii Moldova nr. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. tel.850 se subliniază : „Asigurarea financiară a prezentului Program se efectuează din contul mijloacelor Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business şi din alte surse de finanţare. majorarea potenţialului de finanţare a agenţilor micului business (având ca bază sursa principală de venit de la bugetul de stat de până la 0. elaborarea. Regulamentul de activitate. elaborarea proiectelor de atragere a investiţiilor. că Fondul este cel. care solicită credite de la băncile comerciale.5 % din venitul anual al acestuia şi antrenarea surselor financiare ale bugetelor locale ) cu diversificarea şi a altor surse de venit ce se vor acumula de către Fond.2002) subliniază. avînd drept sarcină de bază sporirea ponderii businessului mic şi mijlociu şi dezvoltarea infrastructurii acestui sector în economia naţională. confruntându-se în activitatea sa de zi cu zi cu toate problemele ce le întâlneşte în calea sa un antreprenor. în articolul 5 al Anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. Ştefan cel Mare. bd. colaborarea cu instituţiile internaţionale. finanţarea programelor naţionale şi locale de susţinere de stat a agenţilor micului business. În activitatea sa Fondul colaborează în primul rând cu Ministerul Economiei.850 din 27. inclusiv a deţinătorilor de patentă. ce susţin versiunea ÎMM. prezentarea în Guvern şi Parlament a propunerilor de modificare a actelor normative. Chişinău. crearea bazei de date.120 din 09. creditarea agenţilor economici. 65 . cerinţelor internaţionale în domeniul certificării şi standardizării mărfurilor şi a proceselor de producţie şi altele) . ce nu contravin legislaţiei. care vor asigura producţia mărfurilor necesare statului.” Funcţiile Fondului: Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova organ de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial şi de finanţare a Programelor Naţionale şi locale în acest domeniu .i s-au atribuit următoarele funcţii: realizarea politicii statului în domeniul susţinerii întreprinderilor mici.2001) şi Programul de Stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005 (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. prin intermediul căruia se preconizează să se exercite susţinerea financiar-creditară a agenţilor sectorului ÎMM din mijloacele alocate de la buget.2004) îi acordă rolul de instrument financiar în realizarea programelor de stat de susţinere a micului business. ajutorul tehnico-material pentru agenţii economici. ajutorul acordat organelor abilitate în perfecţionarea cadrelor pentru necesităţile micului business etc. acordarea unor garanţii din fondul special de garantare a creditelor agenţilor economici. acordarea consultingului (consultaţii juridice şi economice pe gratis.112 –XIII „Cu privire la susţinerea şi protecţia micului business” (din 08.06.02. Este de menţionat că. Republic of Moldova .11. privind necesităţile de suport financiar a agenţilor din sectorul ÎMM. managementului întreprinderii contemporane. Fondul identifică problemele politice şi regulatorii care trebuie soluţionate.Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business Republica Moldova The Entreprise Support and Small Business Development Fund Republic of Moldova 180. fiind în obligaţia sa de a înainta propuneri. MD-2004 tel/fax : (3732) 29 57 41. aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.659 din 21 octombrie 1993 (şi modificat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.

anunţate sistematic de către organizaţia în cauză. notă informativă. preferinţele financiare pentru Fond (cota parte a mijloacelor proprii investite. ofic. agentul economic trebuie să participe la concursurile.a. pot conta la o garanţie de maximum 100 000 lei pentru fiecare proiect (Hotărârea Consiliului director din 29 octombrie 2004. participă cu surse proprii în realizarea proiectului. Pentru fiecare Concurs în parte se stabileşte rata dobânzii pentru acordarea creditului şi comisionul pentru garantare. dotarea lor cu utilaj modern. implementarea tehnologiilor înaintate. producţia mărfurilor şi serviciilor competitive. alocate de Fond. certificatul despre repartizarea terenului de pământ. scrisorilor de garanţie. eficienţa înaltă de utilizare a resurselor creditare . Ştefan cel Mare.). proces verbal nr. folosirea forţei de muncă a păturilor social-vulnerabile ale populaţiei. extinderea bazei impozabile şi creşterea veniturilor în buget. MD-2004 Telefon anticameră: (+373) 29 57 97 Telefon Direcţia Economie şi Finanţe: (+373 22) 29 62 68 Expert: (+373 22) 29 57 42 66 . ce ţine de activitatea participanţilor la concurs şi de proiectele. documente de argumentare a gajului . business planurile cărora sunt aprobate pentru finanţare şi garantare din partea Fondului şi au o acoperire parţială a creditului cu mijloace fixe. existenţa inovaţiilor. mărimea creditului. la concurs pot fi prezentate şi alte documente întru argumentarea eficienţei şi solvabilităţii proiectului: copiile contractelor.Suportul Fondului pentru susţinerea agenţilor economici din sectorul ÎMM: În scopul obţinerii suportului financiar din partea Fondului sau a garanţiei parţiale. prezentate. evaluarea obiectivă a proiectelor prezentate în baza expertizei independente. Concursurile respective sunt transparente şi se efectuează conform principiilor: asigurarea posibilităţii reale a tuturor întreprinzătorilor pentru a participa la concurs. 180. gradul de pregătire a întreprinderii pentru realizarea în practică a proiectului. numărul locurilor de muncă . contractelor cu agenţii economici. materiei prime. 308 mun. know-how. creează locuri de muncă. calculul termenului de recuperare a proiectului. Suportul prin creditare şi garantare va favoriza desfăşurarea activităţii întreprinderilor din sectorul IMM. permisiunile organelor administrative. va contribui la crearea locurilor noi de muncă. ce argumentează participarea la finanţarea proiectului a persoanelor terţe. orientarea spre exportul producţiei. copiile documentelor de constituire. utilizarea resurselor locale de materie primă. business-plan. păstrarea secretului comercial. De la suma garanţiei agentul economic va achita Fondului un comision de minimum 2% anual. Pentru a participa la concurs se prezintă în Direcţia executivă a Fondului următoarele documente: cererea de participare la concursul de proiecte. alte documente. documente. garanţia de rambursare ş. procurarea utilajului. la cerinţa Direcţiei executive sau din propria iniţiativă a participantului. desfacerea producţiei şi altele). Agenţii economici. Date de contact: bd. ce ţin de desfăşurarea proiectului (arenda încăperilor. resurselor materiale secundare . declaraţia pentru anul de gestiune precedent. ce se vor forma în procesul realizării proiectului.3).300. Rata creditului se stabileşte la un nivel mai jos decât cea medie a băncilor comerciale. prioritatea în activitatea întreprinderii. a deşeurilor de producţie şi consum. Suplimentar. siguranţa proiectului din punct de vedere ecologic. La selectarea proiectelor factorii decisivi constituie: rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului. proceselor verbale de intenţie. copia Raportului financiar pentru ultimul trimestru de gestiune cu viza organului financiar. publicitatea desfăşurării concursului . Chişinău.

A. având menirea să îmbunătăţească accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. „GarantInvest” SRL va presta următoarele servicii: • • Va acorda garanţii financiare antreprenorilor şi fermierilor privaţi din mediul rural şi urban pentru creditele obţinute de la instituţiile financiare şi/sau de micro-finanţare şi contribuţiile investitorilor în capitalul social al acestor întreprinderi. înregistrată legal sau persoană fizică ce deţine autorizaţii sau licenţe pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat şi care activează în Republica Moldova. împrumuturile acordate antreprenorilor şi fermierilor privaţi şi/sau pentru atragerea resurselor financiare de pe piaţa locală de capital. Întreprinderea va prezenta dovezi ale viabilităţii în cadrul planului de afaceri. „GarantInvest” SRL a fost creată cu susţinerea proiectului „Suport pentru crearea şi funcţionarea Fondului de garantare a creditelor rurale”.A. Beneficiarii calificaţi pentru acordarea garanţiei de către Societatea de Garantare trebuie să corespunda următoarelor criterii de eligibilitate: Orice persoană juridică aflată în proprietate privată. pieţe străine de capital.A. Nu are datorii anterioare neplătite şi restanţe de lungă durată. implicit. 31 August 1989. Durata proiectului: Proiectul a fost lansat în septembrie 2004 şi are o durată de 1. mun. Pentru a-şi realiza sarcinile asumate.A. instituţiilor microfinanciare pentru creditele.. care activează în Republica Moldova. Banca Comercială “Energbank” S. 98. Contribuie cu minimum 20% la investiţia propusă. Obiectivele proiectului: „GarantInvest” SRL va oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor.SOCIETATEA INTERBANCARĂ DE GARANTARE „GARANTINVEST” SRL MD-2029. aferente dezvoltării sectorului privat. Va acorda garanţii financiare pentru investiţii de portofoliu şi va efectua investiţii în capitalul social al întreprinderilor private mici şi mijlocii în special celor din mediul rural. Banca de Economii SA.A. Societatea pe acţiuni "Corporaţia de Finanţare Rurală" .5 ani. Republica Moldova Tel/Fax + 373 22 234970 Date generale: Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL a fost înregistrată la 24 februarie curent şi este fondată de următoarele instituţii şi organizaţii: Banca Comercială "Victoriabank" S.. STR. finanţat de Departamentul pentru dezvoltare internaţională (DFID) al Guvernului britanic şi implementat de asociaţia obştească „ProRuralInvest”. of. Va efectua servicii de consultare şi evaluare.A. Banca Comercială "Eximbank" S. • • • Grupul ţintă poate fi orice persoană fizică. Va acorda garanţii financiare exportatorilor de bunuri şi servicii. instituţii financiare internaţionale şi donatori. care are dreptul să desfăşoare activităţi de antreprenoriat sau orice persoană juridică privată. Banca Comercială “Mobiasbancă” S.. Banca Comercială "Moldova Agroindbank" S. Banca Comercială "Banca Socială" S. să contribuie la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. Asociaţia Obştească "Proruralinvest".504.. Va acorda garanţii financiare băncilor comerciale. Chişinău.. 67 . instituţiilor financiare nebancare.

Procurarea acţiunilor în alte companii. pentru următoarele scopuri: Credite acordate pentru refinanţarea datoriilor şi creditelor existente. Activităţi amorale şi ilegale. Garanţiile pot fi oferite creditelor acordate pentru finanţarea echipamentului. de asigurare. Credite. Procurarea şi /sau construirea uzinelor de producere şi facilităţilor aferente. Activitatea de cazino sau jocuri de noroc. ÎMM a achitat pe deplin impozitele şi contribuţiile sociale la data solicitării creditului. ÎMM va asigura respectarea normelor şi practicilor de protecţie a mediului înconjurător. Credite pentru plata serviciilor bancare. o o o o o o o o o Activităţi ce nu sunt eligibile pentru garantare: Garanţiile acordate de Societatea de Garantare nu vor putea fi utilizate. bunurilor. Incapacitatea de a corespunde acestor practici sau dacă funcţionarea afacerii conduce inevitabil la poluare. inclusiv securitatea muncii. Nu se va admite discriminarea în bază de sex. Fabricarea sau vânzarea articolelor sau serviciilor de muniţie (armament). Credite eligibile: o Pentru perioada primilor 2 ani de activitate se vor accepta pentru garantare doar creditele ce nu depăşesc echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de maximum 10 000 dolari $. va face imposibilă obţinerea garanţiei de la Societatea de Garantare. Orice activităţi ce implică medicamente ilegale sau droguri. Pentru serviciile oferte de către SIG „GarantInvest” va fi percepută plata de angajament în mărime de 1% din suma cotei garantate a creditului şi comision trimestrial egal cu 0. condiţiile cărora nu corespund regulilor general acceptate de creditare. Mărimea creditului garantat de către SIG în decursul primului an de activitate nu poate depăşi suma de 10 mii USD.Nu au fost înregistrate incapacităţi de plată a ÎMM referitoare la creditele pe termen mediu şi lung şi nu există datorii comerciale neplătite la data solicitării creditului. Activităţi ce implică speculaţii valutare. Pentru creditele acordate de către IFP (instituţiile financiare participante) în cadrul programului Băncii Mondiale „Suport pentru investiţii şi servicii rurale” criteriile pentru creditele eligibile se vor stabili în conformitate cu cerinţele programului respectiv fără depăşirea criteriilor indicate.5% din suma soldului garanţiei calculată la soldul creditului la sfârşitul fiecărui trimestru. alte norme şi reglementări existente în Moldova. financiare. Contractul de creditare trebuie să conţină angajamentul întreprinderii să continue achitarea acestor impozite pe durata garanţiei. Lărgirea şi /sau restructurarea clădirilor productive. Investiţii în valori mobiliare. următoarele costuri investiţionale vor fi eligibile: Procurarea echipamentului nou (sau folosit). bunuri semi-finite şi alte stocuri. Capital circulant. Procurarea mijloacelor de transport de mărfuri. direct sau indirect. 68 . cum ar fi materie primă. cu un termen maxim de 5 ani şi perioadă de graţie de maximum 12 luni. noi şi folosite. În special. Întreprinderea va ţine evidenţa contabilă şi va perfecta şi prezenta rapoarte financiare standard. naţionalitate. Orice activitate definită ca ilegală sau dăunătoare pentru mediu şi primejdioasă pentru sănătatea omului. Asistenţă unui proiect sau activităţi care contribuie la încălcarea drepturilor internaţional recunoscute ale angajaţilor. cu excepţia cazurilor de necesitate în cursul normal de gestionare a afacerii. vehiculelor şi clădirilor doar în cazul când acestea sunt aferente afacerii (investiţiei). Creditele pentru ÎMM sunt oferite în lei moldoveneşti sau altă valută aprobată de Societatea de Garantare. Procurarea pesticidelor interzise spre utilizare. garanţia SIG constituind până la 50 % din suma creditelor acordate. Construcţia şi îmbunătăţirea spaţiilor locative. handicap sau formă organizatorico-juridică.

Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor: orice doritor să iniţieze în spaţiul rural o afacere individuală (în bază de patentă. 2. Condiţii de acordare a împrumuturilor: afacerea se desfăşoară în zonele geografice eligibile. moneda: Leu moldovenesc sau USD. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiu rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova. Linia Specială de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) – credite destinate solicitanţilor fără istorii de credit Beneficiari eligibili: – antreprenori fără istorie creditară: întreprinderi cu statut de persoană juridică. întreprindere individuală. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). perioada de graţie: până la 3 ani. procurarea sau arendarea pământului. încurajarea iniţierii şi dezvoltării activităţilor neagricole la sat. rata dobânzii este flotantă (fixată de 2 ori pe ani). 4.Date generale: Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) a demarat în septembrie 2002. Activităţile nefinanţate: refinanţarea datoriilor existente. depozitare. actualmente constituind circa 17-18% în lei şi 8-10% în USD. prelucrare. ambalare. 69 . implicaţi activi în activităţile organizaţiei. investiţii în construcţia caselor de locuit. întreprinderi cu statut de persoană fizică. stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului noilor fermieri privaţi şi antreprenorilor rurali la cunoştinţe. viabile şi durabile. în orice domeniu al businessului. Produsele financiare oferite: 1. Activităţile finanţate: Proiectul RISP finanţează orice investiţii în activitatea economică (producere. contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10-20% din suma investiţiei. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor formaţi pe principii de grup constituie 420 000 lei din Linia Specială de Credit şi până la 250 000 dolari din cea Generală. creşterea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea acesteia la crearea şi dezvoltarea activităţilor economice private. marketing. gospodărie ţărănească. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor individuali constituie 70 000 lei. monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestor proiecte în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale. având drept scop asigurarea implementării eficiente a proiectelor rurale ale Băncii Mondiale şi altor donatori prin administrarea. dezvoltarea unei reţele transparente şi eficiente a serviciilor de susţinere a producătorilor agricoli. constituite în spaţiul rural. Obiectivele Proiectului RISP: 1. 3. perioada de rambursare: până la 15 ani. având cel puţin 3 persoane. cooperative de întreprinzători). societăţi cu răspundere limitată. procurarea pesticidelor. experienţă modernă şi finanţare. grupuri (societăţi pe acţiuni.

până la 3 ani.până la 15 ani.Leu moldovenesc sau USD.- titulari ai patentei de întreprinzător. Termenul maxim: până la 15 ani.minim 20% din suma investiţiei. Moneda: .a împrumuturilor pentru agenţii economici este 250 000 USD (sau echivalentul în lei).investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Destinaţia creditului: . Gajul minim . Rata anuală a dobânzii bancare (flotantă): . Suma maximă . Termenul minim: .întreprinderi legal înregistrate. constituiţi în grup (întreprinderi cu trei sau mai mulţi fondatori în care nici un fondator nu deţine cota majoritară (50% sau mai mult)). Termenul minim: 2 ani (fără perioada de graţie). Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili constituiţi în grup): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili. Rata dobânzii Este flotantă.constituie 130%. fixată de 2 ori pe an şi constituie în prezent circa 17%-18% anual. Linia Generală de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) . Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili individuali): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali (întreprinderi în care un singur fondator deţine cota majoritară (50% sau mai mult). reprezintă 420 000 lei.constituie circa 17%-18% în lei şi 8-10% în USD. 2. titulari ai patentei de întreprinzător) reprezintă 70 000 lei. întreprinderi cu statut de persoană fizică. Contribuţia proprie a beneficiarilor: . Destinaţia creditului: investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Perioada de graţie: . Moneda: Leu moldovenesc. Perioada de graţie: până la 3 ani. Gajul minim: constituie 130%. Termenul maxim: .credite comerciale pe termen mediu şi lung Beneficiari eligibili: . Contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10% din suma investiţiei.conform posibilităţii de rambursare a clientului. 70 .

Rezina Raioanele Rîşcani. Ialoveni. BC Victoriabank S. Republica Moldova Telefon: (+373 22) 22 24 65. suport la identificarea produselor şi activităţilor profitabile. din cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). Cosmonauţilor. 20 99 87. 20 99 78 Consultanţă şi Credit în Agricultură bd. Moldova Tel/fax: (0 22) 29 54 37. Ştefan cel Mare. Briceni. Fax: (0 22) 21 00 95 Centrul pentru Dezvoltarea Rurală bd. Leova. Nr. 21 00 94. Nr. bir. Ungheni Raioanele Drochia. 9. cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova şi a Băncii Mondiale. 806 MD 2004. Ştefan Vodă Raioanele Cahul. bir. În acest context SRISP acordă asistenţă persoanelor din spaţiul rural. Glodeni. Nr. bir. Zona de activitate Raioanele Criuleni. Hînceşti.capmu. 1015 MD 2004. 544. 162. Renaşterii. Edineţ. Sîngerei. 2. iniţierea şi dezvoltarea afacerilor private viabile în spaţiul rural. 29 54 38. 1603 MD 2004. Făleşti. - Date de contact: Oficiul central: str. Anenii Noi. este responsabil de realizarea componentei “Dezvoltarea businessului rural”. bir. Floreşti. BC FinComBank S. Nr. Soroca. suport la identificarea pieţelor de desfacere. 22/1. Ştefan cel Mare. BC Banca Socială S. Orhei. Chişinău. suport pentru obţinerea împrumuturilor pe termen mediu şi lung în scopuri investiţionale. Căuşeni. 29 54 39 MEGA bd. finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernul Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills Ltd. Călăraşi. 14 MD 2005. Chişinău. Străşeni. asistenţă post-formare în decursul primului an de activitate etc. 22 24 67.md. Asistenţa pentru afacerile nou create este gratuită şi prevede: - evaluarea ideilor de afaceri. 180. Donduşeni. Cantemir. Ştefan cel Mare.Partenerii proiectului: 1.A. Moldova Tel/fax: (0 22) 20 99 88. UTA Găgăuzia Agenţia de dezvoltare Alianţa pentru Cooperare în Agricultură bd. Ocniţa.A. Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale Proiectul „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale” (SRISP). Basarabeasca.A. Instituţiile financiare participante la proiectul RISP: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) – instituţie financiară nebancară. Chişinău. BC Moldindconbank S. elaborarea planurilor de afaceri. MD-2005. web: http://www. mun. Şoldăneşti. Cimişlia. 180.A. Chişinău. Teleneşti. Moldova Tel/fax: (0 22) 22 09 58 71 . BC Moldova-Agroindbank S. Taraclia. pentru crearea unor afaceri profitabile. pregătirea strategiilor de afaceri. Moldova Tel: (0 22) 21 00 89. Chişinău.md Reţeaua de filiale: Patru agenţii de dezvoltare care acordă asistenţă în identificarea.A. creată în 1997 de asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. Nisporeni. în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală a Băncii Mondiale şi al Guvernului Republicii Moldova. Fax: (+373 22) 24 44 69 e-mail: risp@capmu. bir.

consultanţă şi instruire pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în spaţiul rural.SUPORT PENTRU PROIECTUL INVESTITII SI SERVICII RURALE Str. prin proiectul RISP al Guvernului Republicii Moldova. MEGA. Republica Moldova tel: (+373 22) 234938. ambalării.net. prin intermediul a 4 agenţii de dezvoltare (ACA. viabile şi durabile. ce şi-a început activitatea pe 15 noiembrie 2002 şi are o durată de 3 ani şi 3 luni (până pe 14 februarie 2006). SRISP implementează pe întreg teritoriul ţării. menite să satisfacă cererea de servicii în localităţile rurale). dezvoltarea prelucrării. Nr. îmbunătăţirea accesului la resurse financiare accesibile (facilitarea accesului la creditare) prin Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (107 AEÎC). 72 . Chişinău. în conformitate cu acordul dintre guvernele Republicii Moldova şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. De asemenea. DFID şi alţi donatori. dezvoltarea sferei sociale (revitalizarea infrastructurii sociale şi sprijinirea creării întreprinderilor mici. dezvoltarea organizaţiilor de fermieri (îmbunătăţirea accesului la tehnologii agricole avansate. 98. depozitării. cofinanţat de Banca Mondială. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. resurse şi pieţe de desfacere). MD 2004. instruire în agricultură (crearea loturilor demonstrative şi fermelor model de promovare a tehnologiilor avansate).moldline. fax: 237802. Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills LTD. CCA. biroul 411. web site: www. Obiectivele: dezvoltarea businessului rural (asistenţă tehnică. 237801. dezvoltarea societăţii civile (crearea asociaţiilor obşteşti şi a grupurilor de iniţiativă). e-mail: rural@landell-mills. Misiunea: Sarcina principală a proiectului este ridicarea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea creării şi dezvoltării activităţilor economice private. componenta „Dezvoltarea businessului rural” a proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). până la finele anului 2005 fiind prevăzută formarea a 900 de afaceri noi). 31 August 1989.rural. consultanţă juridică (îmbunătăţirea accesului la soluţionarea alternativă a litigiilor prin judecăţi arbitrale permanente în sfera agrară). Activităţi finanţate: Se acordă credite de investiţii în economia rurală pentru: dezvoltarea producţiei agricole. CDR). 235079/80. Scopul: Scopul fundamental al proiectului SRISP este dezvoltarea rurală durabilă prin abordarea complexă a problemelor cu care se confruntă populaţia rurală şi prin acordarea suportului necesar Guvernului Republicii Moldova în procesul de tranziţie la economia de piaţă. crearea cooperativelor de întreprinzători ( prestarea serviciilor agricole).md Date generale: SRISP este un proiect de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării rurale durabile.

orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. 3. Beneficiarii eligibili: orice doritor să iniţieze şi să înregistreze legal în spaţiul rural 1 o afacere individuală (în bază de patentă. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. întreprinderea trebuie să aibă sediul permanent în spaţiul rural. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului.până la 3 ani 15 ani 2 ani . 420 000 lei pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. artizanatului etc. Liniile de creditare: Linia Specială de Creditare Ofertantul liniei de creditare Beneficiarii eligibili Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit Destinaţia împrumutului dezvoltarea producţiei agricole. 4. dezvoltarea prelucrării. gajul minim constituie 130%. având cel puţin 3 membri implicaţi activ în activităţile organizaţiei în orice domeniu al businessului. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. perioada de graţie: până la 3 ani. 6. cooperative de întreprinzător) constituite în spaţiul rural. 9. turismului. dezvoltarea prelucrării. depozitării. 40 000 dolari americani pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. perioada de rambursare: până la 15 ani. societăţi cu răspundere limitată. Condiţiile de acordare a împrumuturilor: 1. artizanatului 70 000 lei pentru solicitanţii eligibili individuali.până la 3 ani Spaţiu rural: tot teritoriul Republicii Moldova. 7. ambalării. artizanatului etc. . suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali reprezintă 70000 lei. turismului. gospodărie ţărănească. ambalării.până la 6 luni. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili constituiţi în grup reprezintă 420 000 lei.până la 6 luni.4 % anual Linia Generală de Creditare Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit dezvoltarea producţiei agricole. 73 .la suma ∗ 2 3 - - 15 ani 2 ani . rata dobânzii bancare (flotantă 2) constituie circa 18% anual.orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. 2. 8. depozitării.minimum 10% din suma investiţiei. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. turismului. precum şi a regiunii transnistrene. 5. grupuri (societăţi pe acţiuni.la dobândă . creditele sunt acordate solicitanţilor fără istorii de credit. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. 10 000 dolari americani solicitanţii eligibili individuali.4% anual Valoarea maximă a împrumutului Rata dobânzii bancare (flotantă 3) Termenul maxim Termenul minim Perioada de graţie: . societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. . contribuţia proprie a beneficiarilor . întreprindere individuală.

Republica Moldova Reţeaua de filiale (Oficii regionale SRISP) str.principală Rambursarea Contribuţia proprie a beneficiarilor Gajul minim Valuta în care se eliberează împrumutul Partenerii: grafic flexibil (lunar /trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% grafic flexibil (lunar/ trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% lei moldoveneşti Agenţii de dezvoltare SRISP: Alianţa pentru Cooperare în Agricultură.A. or. 31 August 1989. Consultanţă şi Credit în Agricultură. (+373 22) 23 49 38 Nr. Fax:(+373 22) 23 78 02. com. Date de contact: Adresa Telefon Str. ap. Lenin. Comrat. mun. M. Baimaclia. BC „Moldova-Agroindbank” S.md Fax: (0 251) 2 25 74. BC „Victoriabank” S.net www. 98. Feroviarilor. Centrul pentru Dezvoltarea Rurală.. 26. MD 3805. 4 35 55 6 Sediul principal (Oficiul central SRISP) E-mail rural@landellmills. 23 50 7. 40.md Oficiul regional Donduşeni Oficiul regional Baimaclia Oficiul regional Comrat srisp@mtc-dn. raion.A. 4 34 44. Nr. Donduşeni. biroul 411. BC „Moldindconbank” S. 23 50 80 MD 2004.rural. MD 7313. 2 80 62 6 srisp@mtc-ct. Eminescu. BC „FinComBank” S. 45. 2 33 70 (0 238) 2 48 86. Nr. Cantemir str. Donduşeni str.A.md srisp@mtc-co.moldline. 204 A. MEGA - Instituţii financiare: Corporaţia de Finanţare Rurală BC „Banca Socială” S. raion.md 74 .A. Chişinău.A. UTA Găgăuzia (0 273) 4 32 41. MD 5102. Nr. 2 39 73.

să corespundă actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului înconjurător. de a avea un portofoliu de împrumut diversificat disponibil prin Băncile Comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) pentru întreprinderile mici rurale. de orice formă organizatoricojuridică. 3. 75 . Investiţiile preconizate sunt direcţionate spre stimularea dezvoltării economice în spaţiul rural şi facilitarea accesului la serviciile financiare a populaţiei din teritoriul de implementare a Proiectului. sporirea numărului de AEÎ capabile să mobilizeze economiile proprii. contribuirea la edificarea unui cadru instituţional adecvat pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. mărirea numărului de întreprinderi rurale profitabile. Beneficiari: Grupul-ţintă al Proiectului îl reprezintă micii proprietari (antreprenori). crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) ca răspuns la necesităţile noilor proprietari de pământ. 2. 4. care activează după principiile de piaţă şi capabile să accesese servicii financiare de la băncile comerciale. Investiţiile efectuate în cadrul Proiectului sunt utilizate pentru facilitarea încadrării păturilor sărace ale populaţiei din spaţiul rural în activităţi de antreprenoriat pentru a obţine venituri şi a contribui la crearea unui cadru instituţional efectiv pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural.PROIECTUL DE FINANŢARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI Date generale: Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici este realizat cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi a Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). încadraţi în activităţi economice în spaţiul rural al republicii Destinaţia împrumuturilor: crearea şi dezvoltarea întreprinderilor rurale mici crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi acordarea serviciilor de instruire şi asistenţă tehnică Criterii de eligibilitate pentru participarea la Proiect: să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Scopul proiectului: Scopul general al Proiectului constituie generarea sporurilor durabile a veniturilor gospodăriilor din spaţiul rural al Republicii în perioada de tranziţie către o economie de piaţă bine structurată. numărul mediu anual al angajaţilor permanenţi să fie până la 50 persoane. Obiectivele majore ale Proiectului sunt: facilitarea participării populaţiei sărace din zona rurală la comercializarea agriculturii în spaţiul rural. 5. şi dezvoltarea financiară durabilă a lor. crearea şi menţinerea unei structuri de management şi coordonare efectivă a Proiectului. cu profil agricol. Sarcini de bază: 1.

perioada de graţie: până la 2 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 5 ani ). deci este flotantă. perioada de rambursare: până la 5 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 15 ani). Alte activităţi economice (cu profil agricol) din spaţiul rural al republicii. în conformitate cu procedurile proprii de eliberare a creditelor Băncile Comerciale participante la Proiect: MOLDOVA-AGROINDBANK. la moment constituind 16. Avantaje: Rate scăzute ale dobânzilor. EXIMBANK. Colectarea. creditele sunt eliberate în lei moldoveneşti (este posibilă acordarea creditelor în dolari SUA. Scheme favorabile de rambursare.2% anual. proporţia între investiţii şi capitalul circulant aferent investiţiilor este de 50% : 50%. ci sunt transferate în întregime la contul furnizorului de echipament şi/sau de servicii acordate beneficiarului. VICTORIABANK. în cazuri excepţionale – pînă la 100 mii dolari SUA. Construcţia caselor de locuit. MOLDINDCONBANK. Prestarea serviciilor specializate în agricultură. creditele nu se acordă în numerar. Suport la elaborarea planurilor de afaceri şi servicii de consultanţă gratuit. rata dobânzii se stabileşte semianual. BANCA SOCIALĂ. Prelucrarea. Procurarea sau arendarea pământului. Procurarea pesticidelor. creditele sunt acordate prin intermediul Băncilor Comerciale participante la implementarea Proiectului. Activităţi eligibile pentru finanţare: Producerea. Depozitarea produselor agricole. BANCA DE ECONOMII. FINCOMBANK. Activităţi ce nu sunt eligibile pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor existente.e Sprijinul instituţional: • servicii financiare rurale şi asistenţă tehnică pentru AEÎC create cu suportul Proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului a lansat o serie de activităţi în scopul îmbunătăţirii mediului pentru prestarea serviciilor financiare rurale prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 76 . conform regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei).contribuţia proprie a beneficiarilor: minim 10% din costul investiţiei Condiţiile de creditare: suma maximă a unui credit este egală cu echivalentul în lei a 30 mii dolari SUA. Ambalarea.

2% şi reprezintă una dintre cele mai joase rate a dobânzii pentru împrumuturile acordate în sectorul agricol. vor participa la finanţarea proiectului prezentat spre finanţare cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale de circa 10% din costul total al investiţiei. • Fondurile circulante pentru împrumuturi: Fondul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici (FDÎM) – este componenta majoră a Proiectului şi acordă împrumuturi pentru întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol prin intermediul instituţiilor financiare participante (7 bănci comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală).ale Cetăţenilor. Rata dobînzii pentru împrumuturi este ajustată la fiecare 6 luni. iar veniturile sunt relativ joase. în baza criteriilor de evaluare economică. asistenţă în pregătirea cererilor de solicitare a creditelor prin PFRDÎM. şi care corespund următoarelor criterii: activează în raza teritoriului de implementare a Proiectului (spaţiul rural al republicii). de orice formă organizatorico-juridica. determinate de Bancă. volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 10 mil. Asistenţă tehnică pentru beneficiarii de împrumuturi în cadrul FDÎM Asistenţa tehnică pentru beneficiari în cadrul Proiectului este asigurată de către organizaţia obştească specializată „Credit şi Consultanţă în Agricultură” (CCA). necesitând astfel condiţii de creditare mai avantajoase. instruirea individuală a potenţialilor beneficiari referitor la principiile de creditare şi modalitatea obţinerii unui credit. Beneficiari . Asistenţa CCA s-a axat pe următoarele domenii: A. Astfel. faţă de rata medie a dobânzii pe sistemul bancar. Suma maximă a unui împrumut este de 30 000 USD. dar în cazuri de excepţie pot fi acordate împrumuturi în sumă de pînă la 100 mii USD. 77 .2%. care permite ca aceasta să se menţină cu cel puţin 6-7 puncte procentuale mai jos. asistenţă la prezentarea documentelor de credit la instituţiile financiare participante şi asistenţă la justificarea planului de afaceri. consultarea beneficiarilor Proiectului şi ajutarea lor la pregătirea unui plan de afaceri. Studiul de fezabilitate al planului investiţional propus de potenţialii beneficiari ai liniei de credit. Consultarea beneficiarilor consultaţii de credit individuale şi în grup acordate potenţialilor beneficiari ai liniei de credit a PFRDÎM. pentru calcularea ratei dobânzii a fost stabilită o formulă. au fost create adiţional încă 5 (cinci) AEÎ noi în raionul Ungheni. fiind continuată instruirea şi asistenţa de mai departe a celor 11 AEÎ create anterior în cadrul Proiectului. Asistenţă beneficiarilor să apeleze la finanţare prin linia de credit a Proiectului şi anume: asistenţă beneficiarilor la pregătirea unui plan de afaceri. La moment. sunt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Criterii şi modalităţi de utilizare a mijloacelor: pentru a facilita accesul la mijloacele Proiectului. B. în dependenţă de rata medie a inflaţiei. financiară şi comercială. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător. precum şi luând în consideraţie faptul că activităţile economice în sectorul agricol sunt însoţite de riscuri sporite. rata dobînzii pentru beneficiarii finali constituie 16. au un număr de angajaţi nu mai mare de 50 de persoane.întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol. C. aceasta este de 16. La moment. lei moldoveneşti. CCA contribuie la implementarea liniei de credit a Proiectului cu diverse activităţi. inclusiv promovarea liniei de credit. tehnică. acceptate de către băncile comerciale.

în calitate de instituţie financiară participantă. suma maximă pentru un sub-împrumut este de 30 mii USD. Republica Moldova. În scopul facilitării accesului la finanţare pentru beneficiarii mai mici. Unitatea de Implementare a inclus şi Corporaţia de Finanţare Rurală în schema de creditare a FDÎM.Chişinău. valoarea gajului este apreciată de bănci în corespundere cu politica sa internă despre gaj. Astfel. care reprezintă o categorie specială de micro şi mini întreprinderi potenţiale. perioada de graţie maximă este de doi (2) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cinci (5) ani pentru plantaţiile multi-anuale. contribuţia personală a beneficiarilor urmează să fie de cca.- perioada maximă de maturitate a sub-împrumuturilor este stabilită de până la cinci (5) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cincisprezece (15) ani pentru plantaţiile multi-anuale. 10 %. însă. riscul pentru rambursarea împrumuturilor eliberate. necesităţile de finanţare ale cărora depăşesc posibilităţile oferite de reţeaua asociaţiilor de economii şi împrumut. AEÎC este situată în teritoriul iniţial de implementare a Proiectului. şi care reprezintă un grup important de clienţi ai Proiectului. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 21-00-56. După creare. Ştefan cel Mare. împrumuturile din FDÎM sunt acordate numai pentru finanţarea proiectelor investiţionale cu profil agricol. este în seama băncilor comerciale care au acordat împrumuturile. mun. AEÎC respectă cerinţele impuse de Normele de Prudenţă Financiare şi de Statutul CFR. AEÎ sunt asistate pe parcursul primilor 2-3 ani de activitate pentru a-şi întări capacităţile manageriale şi de funcţionare întru gestionarea corectă şi la un nivel calitativ atît a mijloacelor împrumutate.moldline. cît şi a resurselor proprii. Fiecare caz este examinat individual şi în detalii. În cadrul componentei de Creditare a AEÎ sunt eliberate mijloace pentru finanţarea AEÎ prin intermediul Corporaţiei de Finanţare Rurală. S-a convenit ca această se va focusa asupra potenţialilor împrumutaţi ce vor necesita împrumuturi în sumă de pînă la 15 000 USD. Astfel.Ungheni). Date de contact: Oficiul central: Bd. în cazuri excepţionale până la 100 mii USD. Fondul Circulant de Împrumuturi pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor Proiectul IFAD prevede tot spectrul de servicii necesare pentru dezvoltarea durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut participante.net 78 . cu suportul Proiectului au fost create un număr de 16 AEÎ cu un număr total de 1739 membri. Tipologia împrumuturilor: În conformitate cu strategia şi criteriile de creditare stabilite în cadrul Proiectului. cît şi cele deja existente. 22-50-46 E-mail: piu@rfsedp. totodată se confruntă cu dificultăţi în a obţine un împrumut de la băncile comerciale. Criteriile de eligibilitate pentru eliberarea împrumuturilor AEÎC: (a) (b) (c) (d) (e) AEÎC trebuie să fie înregistrată în conformitate cu Legislaţia cu privire la AEÎC. pentru a asigura disponibilitatea unor fonduri de împrumuturi suficiente pentru membrii AEÎ ce activează în Teritoriul iniţial al Proiectului (fostul judeţ . includerea CFR în schema de creditare a Proiectului va permite crearea legăturilor între Linia de Credit pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut şi Linia de Credit pentru Întreprinderile Rurale Mici şi va permite atragerea şi stimularea membrilor AEÎ care au atins un anumit nivel de dezvoltare şi au nevoie de împrumuturi mai mari pentru a iniţia activităţi economice la un nivel mai înalt şi profesionist. De împrumuturi beneficiază atît AEÎ create de Proiect. 162. AEÎC activează în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiare ale AEÎC. Stabilirea legăturilor între liniile de creditare a FDÎM şi AEÎ. AEÎC au beneficiat de instruire acordată de către Organizaţiile Ne-guvernamentale acceptate de CFR.

mese rotunde pentru persoanele care se ocupă de business. Obiectivele proiectului constau în crearea serviciilor de consultanţă şi organizarea diferitor seminare. capacitatea de reflecţie şi propria iniţiativă ca un prim pas spre principiul „ajută-te singur”. precum şi acordarea unui suport financiar pentru cel puţin 60 de persoane care intenţionează să demareze o afacere. 269 2 31 34 Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Date generale: Întărirea potenţialului economic şi de ocupare a forţei de muncă reclamă necesitatea unei cooperări mai intense între sectorul public şi cel privat (administraţia locală şi organizaţiile economice). femei şi bărbaţi. interesaţi de lansarea şi de dezvoltarea propriei afaceri. 79 . Măsurile vor fi implementate cu ajutorul personalului calificat de la faţa locului.809 tel: 22-83-19 fax: 29-58-19 e-mail: acrozu@gtz. în luna mai a anului 2004 şi-a început activitatea Proiectul German pentru Cooperare Tehnică. a exportului regiunii. Folosirea acestei oferte va duce la creşterea oportunităţilor de ocupare in câmpul muncii. În acest context. Acest obiectiv se doreşte atins prin creşterea şi îmbunătăţirea ofertei de consultanţă.Hinceşti str. Efecte aşteptate: Prin colaborarea dintre instituţiile implicate în reţea va fi întărită oferta către antreprenori. la nivelul grupului ţintă se vor întări abilităţile antreprenoriale. prin intermediul căruia se urmăreşte susţinerea start-up-urilor în oraşul Hînceşti şi în zona adiacentă. ONG-urilor.md Consiliul Raional or.dnt. AEIC-urilor. Ştefan cel Mare 180. şi ai administraţiei publice locale responsabili de dezvoltarea economică a regiunii. în asistenţă financiară a diverselor activităţi precum şi din cofinanţare de seminare. contribuţia germană constînd în consultanţă şi managementul reţelei antreprenoriale regionale. Grupul ţintă sunt familii tinere. Camerei de Comerţ si Industrie din Hîncesti. precum şi in primul rând creşterea numărului de întreprinderi. Chişinău MD-2004 Bir. se va îmbunătăţi colaborarea între instituţiile locale. a veniturilor personale.German Development Cooperation in Moldova Bd.Mihalcea Hincu130 tel. ProAgroIndPrivat. Mediatorii sunt angajaţii organizaţiilor care se ocupă de dezvoltarea micului business.

mun. mun. Chişinău. mun.R.L. Adresa: MD-2001.md www. Adresa: MD-2005. Ismail. Chişinău. Bănulescu-Bodoni.md www. 33.A.R. bd.net BANCA SOCIALĂ Leasing S. 20 Telefon: (+373-22) 49 84 44.Companiile de leasing din Republica Moldova MAIB-LEASING S. Chişinău.L. Chişinău.dnt.md www. mun. str.imcleasing.md IM şi COMPANIA .md www. 49 93 17 Fax: (+373-22) 49 93 15 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 1995 E-mail: office@imcgroup. mun. 49 Telefon: (+373-22) 20 36 16 Fax: (+373-22) 20 25 66 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: info@leasing. Adresa: MD-2004. Adresa: MD-2001.A.leasing. str.socbank. Ştefan cel Mare. 501 Telefon: (+373-22) 27 27 09. bd.md TEHAGROLEASING S. Tighina.CONSULTING GRUP S. 21 01 26 Fax: (+373-22) 21 00 39 Forma proprietăţii: Mixtă Anul fondării: 1996 E-mail: tehagroleasing@mdl. Moscova. str. Chişinău.euroleasing.md EUROLEASING S.A. 61 Telefon: (+373-22) 22 14 81 Fax: (+373-22) 22 42 30 Forma proprietăţii: Privată E-mail: office@socbank. 500 245 Fax: (+373-22) 27 25 24 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: eleasing@mtc. 1314-1322 Telefon: (+373-22) 21 01 16.md 80 . Adresa: MD-2045. 162.

alţi factori 81 . contabil-şef) Procura pentru reprezentanţii împuterniciţi ai întreprinderii sau fondatori. 4. data achitării. întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) Extras de la Registratorul independent privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Adunarea Generală a acţionarea este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Consiliul este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal sau ordinul de numire în funcţie a directorului şi contabilului-şef Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (conducător. .Anexa 1 LISTA-STANDARD * DE DOCUMENTE necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului Nr d/o Denumirea documentelor I. 9.Extrasul de la bancă privind rotaţiile în conturile curente. note) Descifrarea datoriilor comerciale (denumirea. Rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de gestiune şi rapoartele financiare trimestriale pentru ultimul an de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) Declaraţiile cu privire la venituri pentru ultimii 2 ani de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) (pentru întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) În cazul existenţei conturilor în alte bănci: . precum şi toate modificările la ele Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind conducătorul (pentru societăţi pe acţiuni) Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind fondatorii şi cotele deţinute şi conducătorul (pentru societăţi cu răspundere limitată. 12. 6. autentificată la notar Certificatele care confirmă înlesniri Licenţele de activitate III. * lista-standard de documente necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului poate varia în dependenţă de instituţia care acordă creditul. 9. 2. 7. 8. tipul creditului solicitat. soldul la zi. note) Contractele aferente celor mai mari 5 creanţe comerciale şi celor mai mari 5 datorii comerciale 4. suma. cu semnăturile legalizate notarial II. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Certificatul privind atribuirea codului fiscal Statutul şi alte documente de constituire. 10. rata dobînzii. depunerea în gaj a patrimoniului şi acordarea dreptului la semnătură (conform legislaţiei în vigoare). Compartimentul situaţia financiară 1. suma. obiectul. 11. Compartimentul juridic 1.Scrisoarea de la bancă despre existenţa sau lipsa creditelor (cu indicarea sumei. contractele confirmatoare Descifrarea stocurilor Descifrarea creanţelor comerciale (denumirea.data rambursării. Compartimentul informaţii generale 1. suma. Cererea de solicitare a creditului Procesul-verbal al organului de decizie privind solicitarea creditului.Copiile contractelor de credit şi de gaj pe creditele curente în alte bănci Informaţia despre creditele precedente şi curente (locul primirii. data recuperării. soldului la zi al datoriilor). 3. 2. . dare în expluatare. 2. 10. 6. soldul la zi. 3. data apariţiei. obiectul. altă documentaţie tehnică) Descifrarea obligaţiilor de arendă. 7. garanţiile) Descifrarea mijloacele fixe (formele 10 şi 11). datei acordării şi scadenţei. 5. data apariţiei. 8.data acordării. 5. contractele de cumpărare.

11. cu indicarea unităţii de măsură. Pentru bunuri imobile Hotărîrea autorităţilor locale privind construcţia imobilului Procesul-verbal de repartizare a sectorului de pămînt pentru construcţie. eliberat de Primărie Confirmarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate obiectele gajate Actele de vînzare cumpărare a imobilului şi terenului aferent Fotografii ale imobilului. 5. obiectul. note) Descifrarea avansurilor primite (denumirea. 6. 5. data recuperării. suma. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 6. 4. soldul la zi. 2. Contractele şi alte documente care confirmă utilizarea la destinaţie a creditului Contractele cu furnizorii de mărfuri şi servicii Contractele de comercializare a producţiei Contractele de arendă V. 5. 1. Compartimentul sursa secundară de rambursare Raportul de evaluare independentă a bunurilor propuse în gaj 1. eliberat de Primărie Procesul-verbal de recepţie finală a obiectului în expluatare şi Hotărîrea corespunzătoare a Primăriei Dosarul cadastral. 2. 16. 13. 12. Descifrarea avansurilor acordate (denumirea. eliberat de Organul Cadastral Teritorial (pentru bunul imobil propus în gaj şi terenul de pământ aferent) Certificat cu privire la valoarea bunului imobil. 7. 12. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Decizia Primariei cu privire la privatizarea terenului aferent Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. cantităţii şi preţului unei unităţi. certificatele de calitate de la producător. 4. 3. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Extras din Registrul bunurilor imobile. obiectul. 4. data achitării. data apariţiei. 10. 11. planul lui şi descrierea succintă Pentru apartamentele privatizate şi casele de locuit: (casele de locuit sau apartamentele persoanelor. 6. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 2. 15. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. 2. note) Contractele aferente celor mai mari 5 avansuri acordate şi celor mai mari 5 avansuri primite Descifrarea altor posturi de bilanţ (în cazul în care suma acestora constituie mai mult de 10 % din valuta bilanţului) În cazul existenţei pierderilor – notă informativă privind cauzele acestora Ultimul raport de audit (dacă există) IV. 3. soldul la zi. cu indicarea valorii contabile si uzurii Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală (pentru bunurile importate) Paşapoartele tehnice (pentru utilaje) Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. 1. 3. 7. 2. Compartimentul baza contractuală 1. 1. data apariţiei. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 8. 8. 7. 14. Pentru mijloace circulante Lista bunurilor propuse în gaj. conform valorii contabile Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală pentru produsele importate Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. 4. 9. suma. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 3. Pentru mijloace fixe Lista bunurilor propuse în gaj. activitatea de bază a cărora este agricultura nu se vor accepta în gaj) 82 . 3. certificatele de calitate de la producător.

Compartimentul sursa primară de rambursare 1. 5. Fotografiile bunurilor propuse în gaj. reparaţia capitală) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor în diviziune pe tipuri de activităţi Prognoza raportului privind rezultatele financiare Prognoza raportului privind fluxul de numerar Informaţia privind rulajul pe conturile curente (în lei şi valută) Detaliile tehnice ale producţiei. Business-planul activităţii întreprinderii pentru perioada solicitării creditului şi argumentarea tehnicoeconomică a proiectului pentru care se solicită creditul Documentele privind cheltuielile de deviz şi proiect (în cazul cînd scopul proiectului este construcţia. 3. 1. 6. 83 . 2. gajist este o terţă persoană (fizică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Copia buletinului de identitate Acordul soţului / soţiei la gajarea bunurilor proprietate în devălmăşie Permisiunea organului de tutelă şi curatelă pentru gajarea bunurilor imobile coprprietari ai cărora sunt copii minori 7. Pentru mijloacele de transport Certificatele de înmatriculare a mijloacelor de transport Confirmarea reviziei tehnice Confirmarea Direcţiei înmatriculare a transportului pe lîngă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu privire la faptul că transportul propus în gaj nu este deja gajat. 3. gajist este o terţă persoană (juridică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea depunerii în gaj a averii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) în care figurează bunul preconizat să fie gajat Descifrarea postului raportului financiar în care figurează bunul preconizat să fie gajat 6. proiecte de reclamă. În cazul cînd debit. 3. semnate de către reprezentantul solicitantului de credit 4. 4. 2. 2. 5. 4.1. reconstrucţia. 4. 1. contractele de donaţie etc). contractele de privatizare. legalizat de notar Certificatul eliberat de către Organul de Tutelă şi Curatelă privind consimţămîntul de a gaja apartamentul unde au viză de reşedinţă sau locuiesc minori care sunt coproprietari ai apartamentului Cartea de imobil a locuinţei Certificatul eliberat de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova (lista participanţilor la privatizare) Documentele. 2. 3. fotografii etc. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului sau casei. În cazul cînd debit. nu se află sub sechestru sau în litigiu 5. 5. 7. 6. 2. În cazul cînd se constituie fidejusiunea de o terţă persoană Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a constitui fidejusiunea Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea constituirii fidejusiunii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) VI. în baza cărora persoana a devenit proprietar al imobilului (contractele de vînzare-cumpărare. mostre. 3 4 1.

Agent economic – orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. la un anumit termen. de a realiza ceva. Asociat . • societate in comandita. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata sub următoarele forme organizatorico-juridice: • întreprindere individuala. dacă este obţinut. modificare adusă unui tratat. pe riscul propriu si sub răspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. Activitate financiară – activitate. risc care poate să apară la încheierea actelor de comerţ. din proprie iniţiativă. • societate pe acţiuni. a unui drept de creanţă cu titlu oneros în temeiul unui contract. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri.Anexa 2 Dicţionar explicativ Acţionar – orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni. Bunuri – totalitatea de valori materiale şi de active nemateriale. desfăşurată de cetăţeni si de asociaţiile acestora in mod independent. transferabile prin diferite instrumente de plată. Bancă – instituţie financiară care atrage de la persoanele fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora. 84 . Capital – sumă de bani (existentă într-o bancă) care produce dobândă. Avizare – faptul de a face cuiva o comunicare oficială. inclusiv de bani şi valori mobiliare. Activitate investiţională – activitate de efectuare a investiţiei şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în legătură cu această investiţie pentru a se obţine venit. in modul stabilit de prezenta Lege si de alte acte legislative. Cont bancar – cont deschis la o instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate. • orice cetăţean străin sau apatrid. şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc. • cooperativa de întreprinzător. Asociaţie de Economie şi Împrumut a Cetăţenilor – organizaţie necomercială cu statut juridic special. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. care se află în proprietatea persoanei. Angajament – obligaţie pe care şi-o ia cineva de a face. executare a lucrărilor si prestare a serviciilor. o sumă de bani determinată. • cooperativa de producţie. în urma căreia se modifică mărimea şi componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii. Antreprenor poate fi: • orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit in drepturi. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei. in conformitate cu legislaţia in vigoare. indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este. • societate cu răspundere limitata. sumă avansată într-o afacere. in numele lor. Consumuri – resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. • societate in nume colectiv. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. Asigurarea creditului – garanţie pe care şi-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. • un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv. • orice persoana juridica sau fizica in conformitate cu scopurile sale principale si cu legislaţia. fond comercial sau industrial. Cesiune – transmitere de către o persoană altei persoane. sau la ordinul acestuia. precum şi de alte drepturi patrimoniale. Bilet la ordin – înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui beneficiar.orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice Amendament – îmbunătăţire.

Factoring disponibil (finanţare imediată) . inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti. prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial. majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special. Evaluarea gajului – procedura de apreciere a valorii şi costului bunurilor materiale depuse de debitorul gajist. Comision – remuneraţie (procentuală) primită de o persoană. cu performanţele prescrise. inclusiv statul. care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie. de o bancă. inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova. funcţiile pentru care a fost conceput.ansamblu de operaţii constând din debit şi credit. care exprimă valoric în ordine cronologică şi sistematică. venit sub formă de dobândă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii). Credit – relaţie bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică (creditor). Factoring indisponibil (finanţare la încasare) . Emisiune – crearea şi punerea în circulaţie a banilor şi hîrtiilor de valoare. în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţiunea garantată prin gaj. ca rezultat al operaţiilor comerciale). care a mijlocit o afacere comercială sau care a efectuat un serviciu. Întreprindere mică . Fidejusiunea – contract în scris. Fiabilitate – latură a calităţii. în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) are dreptul de a fi satisfăcut.suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor.suma de bani pe care banca o achită în momentul încasării facturilor. din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date. cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori. serviciului. valutei şi al altor active financiare. Investiţie: • totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se obţine venit. Investiţie străină – investiţie efectuată de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova. gratuit sau oberos obligaţia debitorului. Gajul: • bunuri care aparţin unui debitor şi care sunt depuse de el în mînile creditorului său pentru a garanta plata datoriei. Cheltuieli – toate cheltuielile şi pierderile perioadei care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. în conformitate cu cota sa de participare. Eligibilitate – calitate care întruneşte condiţiile spre a fi ales client permanent al băncii. Creditor – persoană sau instituţie care a acordat cuiva un credit. Factoringul –contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul (banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision.Contul curent . asumat de o bancă sau de o altă instituţie financiară (garant) la cererea unei alte persoane (ordonator).). dividendelor. Dobîndă – suma de bani care se plăteşte pentru un împrumut bănesc. • modalitate de garantare a executării unei obligaţiuni. în condiţii specificate. Discont – reducere din preţul mărfii. redevenţelor etc.întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv. Fluxul mijloacelor băneşti – intrări şi ieşiri ale mijloacelor băneşti. Debitor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi datorează creditorilor mărfuri sau mijloace băneşti. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 10 milioane lei. Dividend – orice plată efectuată de către o persoană juridică în folosul acţionarului (asociatului) acestei persoane juridice. Istoria creditară – ştiinţă care studiază dezvoltarea şi schimbările succesive în domeniul bancar. şi o altă persoană fizică sau juridică (debitor). 85 . care arată capacitatea unui produs de a-şi îndeplini. Dobândă. Creanţă comercială – act care stabileşte dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiunilor luate de debitor. Garanţie bancară – angajament în scris. de a plăti creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani. existenţa şi mişcarea unui mijloc sau proces economic într-o anumită perioadă de timp. în baza cererii scrise a beneficiarului. care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie. Evaluarea gajului – determinarea valorii gajului exprimată în bani. • activ deţinut de întreprinderea-investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobânzilor.

în funcţie de evoluţiile de pe piaţa capitalurilor. hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi pentru suma împrumutată un anumit venit fix (sub formă de dobândă). dacă acest ciclu este mai mare de un an. pînă la concurenţa sumei. Lichiditate – capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. sau sunt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative. care nu pot fi depăşite. precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi. indicată în contractul de credit şi fiecare rată se eliberează în baza unui document de plată. hârtiile de valoare de credit. Plafon –limită valorică (maximă) în cadrul unor operaţiuni financiare. Penalitate – sancţiune pecuniară aplicată de o autoritate administrativă în virtutea legii şi sub controlul organelor judecătoreşti. Overdraftul – instrument al pieţei monetare. angajament. Scadenţa – termen de plată. la un termen dinainte fixat. care aparţin unei persoane (fizice sau juridice). Rata dobînzii – mărimea plăţii pentru resursele creditare acordate de o bancă benefeciarilor. intervenită în timp (şi din cauze diferite). expirare a datei la care trebuie onorată o datorie. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 3 milioane lei. Venituri din activitatea financiară – venituri din transmiterea în procesiunea altor persoane pe un termen mai mare de un an a activelor nemateriale şi a celor materiale pe termen lung. cambiile acordate etc. Viabil – condiţii necesare pentru a dura. pentru o sumă şi o durată determinată. Rambursarea creditului – condiţiile de bază a acordării creditelor. Rambursare . persoană care a primit împrumut. Microîntreprindere – întreprindere al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane. Obligaţiune – titlu care reprezintă un împrumut contractat de o persoană juridică. Perisabilitate . act prin care cineva se obligă sau este obligat să (nu) dea să (nu) facă ceva. împreună cu dobînzile aferente.restituirea sumei de bani datorată. potrivit căreia acestea trebuie restituite la anumite termene bine stabilite. conturi de decontare. condiţiile creditului privind overdraftul sunt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată. Perfectarea contractului – încheierea contractului. Micul business – activitate de întreprinzător. a se menţine. desfăşurată de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici (agenţi ai micului business). Linia de credit – se acordă în rate (de mărime egală sau diferită). a activelor intrate cu titlu gratuit. Plafon de casă – limita pînă la care se pot păstra în permanenţă într-o casierie sume pentru efectuarea unor plăţi curente. revizuită periodic. în contul unei datorii sau al unei obligaţii. Obligaţiile cu termenul mai mare de un an se clasifică la obligaţii pe termen lung. Mijloace fixe – active materiale preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. Mijloace băneşti – disponibilităţi băneşti în casierie. destinat pentru executarea unor plăţi curente. de regulă. Rezultatul financiar – rezultatul ce se obţine în urma unui şir de operaţiuni financiare. subvenţii etc. o obligaţie.scădere în cantitate a unor mărfuri. 86 . valoarea acestuia înainte de scadenţă. Scont – operaţiune prin care o bancă varsă deţinătorului unui efect de comerţ. valutare şi alte conturi la bănci. Overdraft bancar – tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare. pînă la o lună. Obligaţie financiară şi creditară – obligaţiile (împrumuturile primite. Prorogarea dosarului – acţiune prin care se amînă sau se suspendă activitatea dosarului. cu persoana care l-a subscris. Rată – parte eşalonată care urmează a fi vărsată sau distribuită. un credit pe termen scurt. după ce s-au efectuat anumite scăzăminte. planificat pentru utilizarea mai mare de un an în activitatea de producţie comercială etc.Împrumuturi – credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la alte persoane juridice şi fizice pe o anumită perioadă şi pentru o anumită plată. Organizaţie de microfinanţare – persoană juridică a cărei activitate de bază o constituie activitatea de microfinanţare. Împrumutat – debitor. Patrimoniu – totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică.) care trebuie plătite în decursul unui ciclu operaţional normal (obişnuit) sau al unui an. Obligaţie – datorie. sub formă de diferenţe de curs valutar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful