P. 1
MICUL BUSINESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA

MICUL BUSINESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA

|Views: 9,057|Likes:
Published by Tatiana Tiron

More info:

Published by: Tatiana Tiron on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

MICUL BUSINESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA – PAŞI SPRE AFIRMARE iunie 30 2005 - 14:03 (Centrul de Monitorizare şi Analiză Strategică) Micul business

în lume este supranumit „coloană vertebrală a economiei” graţie celei mai mari contribuţii la crearea noilor locuri de muncă, stimularea concurenţei, favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor. Cu toate acestea, nu putem vorbi despre o definiţie exhaustivă a micului business. Se poate spune că micul business întruneşte micro-întreprinderile şi întreprinderile mici. În practica mondială, cele mai răspîndite criterii de apreciere a mărimii întreprinderii sînt volumul anual al vînzărilor şi numărul de angajaţi. Astfel, întreprinderile cu un număr de angajaţi de 1 - 9 persoane şi un volum anual al vînzărilor de pînă la 3 mil. lei, sînt calificate, în legislaţia Republicii Moldova, drept micro-întreprinderi, iar întreprinderile cu 10-50 angajaţi şi un volum anual de vînzări de pînă la 10 mil. lei, se numesc întreprinderi mici. Limitele menţionate diferă de la o ţară la alta. Spre exemplu în SUA întreprinderi mici sînt considerate acelea care au pînă la 500 de angajaţi. Rolul social-economic al micului business În ţările dezvoltate din punct de vedere economic (unde micul business este considerat promotor al dezvoltării economice graţie avantajelor pe care le oferă), micul business cunoaşte o dezvoltare accelerată mai ales în domeniile serviciilor şi a producerii mărfurilor de larg consum. Întreprinderile mici sînt mai flexibile şi reacţionează mai rapid la schimbările mediului de afaceri şi la cerinţele pieţei. Din aceast considerent investiţiile în micul business aduc venituri mai mari decît investiţiile în întreprinderile mari. De altfel, acestea din urmă beneficiază din plin de serviciile întreprinderilor mici şi într-un fel sînt dependente de ele. Micul business este orientat spre satisfacerea necesităţilor pieţei locale şi utilizează resursele şi forţa de muncă locală, avînd o contribuie substanţială şi în soluţionarea problemei şomaului. Spre exemplu, 50 la sută dintre populaţia aptă de muncă a Germaniei şi 60 la sută a SUA sînt antrenate anume în micul business. Iar în Republica Moldova, potrivit unor surse din cadrul Proiectului BIZPRO Moldova, doar în doi ani de zile sectorul micului business a creat 40 de mii de locuri de muncă sau 70 la sută din cele 59 de mii în total pe economie. Totodată, micul business oferă posibilităţi reale de a pune în aplicare aptitudinile creative ale întreprinzătorului, dar şi inventivitatea şi capacitatea de lider – calităţi foarte necesare şi utile.

Sursa: Direcţia Principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu a Ministerului Economiei şi Comerţului Micul business în Republica Moldova

Sectorul micului business în Republica Moldova, ca şi în majoritatea statelor în curs de dezvoltare, a apărut ca urmare a reformelor structurale efectuate în procesul trecerii de la economia centralizată la cea de piaţă. Potrivit datelor Proiectului BIZPRO Moldova astăzi cca. 90 la sută din totalul de agenţi economici ai ţării reprezintă întreprinderile micului business, dintre care 73 la sută sînt micro-întreprinderi, iar 19 la sută sînt întreprinderi mici.

Sursa: datele DSS al Republicii Moldova Actualmente, structura micului business reflectă cu aproximaţie situaţia anului 2000: predomină activitatea comercială – 45 la sută; urmată de industria de prelucrare a materiei prime agricole şi extractivă – 13 la sută; tranzacţiile imobiliare – 11,8 la sută; transport şi telecomunicaţii – 6,5 la sută şi construcţii – 5,7 la sută. Micul business în profil teritorial Dezvoltarea micului business este sesizabilă, deocamdată, doar în mun. Chişinău, unde sînt concentrate 67 la sută din numărul total de întreprinderi mici şi micro-întreprinderi. Alte 3,7 la sută din întreprinderi ale micului business sînt înregistrate în mun. Bălţi, iar 2,7 la sută în UTA Găgăuz Yeri. De menţionat că întreprinderile micului business din Chişinău sînt mai mari decît celelalte, atît după cifra de afaceri şi numărul de salariaţi, cît şi după cheltuielile efectuate pentru întreţinerea personalului. Bunăoară, întreprinderile de acest tip din capitală realizează 72 la sută din întregul volum al vînzărilor nete realizate de micul business din întreaga ţară, aici fiind ocupaţi circa 57 la sută din toţi salariaţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Sursa: Direcţia Principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu a Ministerului Economiei şi Comerţului

Situaţia financiară a întreprinderilor din sectorul micului business Potrivit surselor oficiale, pe parcursul ultimilor doi ani se constată o ameliorare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor micului business. În acest sens, cele mai bune rezultate au fost înregistrate de întreprinderile comerciale, fiind urmate de cele ce practică tranzacţii imobiliare şi cele din industria de prelucrare a materiei prime agricole. Totuşi, statistica atestă un număr de numai 10 mii de întreprinderi care au obţinut profit (doar 36 la sută din totalul de întreprinderi a micului business), ceea ce ne face să tragem concluzia că „coloana vertebrală” a economiei noastre este deocamdată foarte şubredă. Din cîte se ştie, cele mai neprofitabile întreprinderi activează în agricultură, sector care necesită investiţii de lungă durată şi monitorizări frecvente de piaţă. Profituri mici au înregistrat şi antreprenorile mici din domeniul industriei. Această situaţie, într-o anumită măsură, este determinată de pregătirea profesională insuficientă a antreprenorilor, de multe ori fiind uimitoare uşurinţa cu care unele persoane, iniţiind o afacere, se desemnează în funcţia de director fără a avea cea mai elementară pregătire în domeniul managementului. Cercetătorii din domeniu susţin că doar 5 – 10 la sută din populaţia unei ţări posedă aptitudinile necesare de întreprinzător, dar mai există şi dificultăţile însuşirii relaţiilor de piaţă, absenţa culturii şi tradiţiilor întreprinderilor mici şi o serie de alte piedici, mult mai grave, în calea dezvoltării micului business în Republica Moldova.

Sursa: Direcţia Principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu a Ministerului Economiei şi Comerţului Problemele micului business în Republica Moldova Atunci cînd vine vorba despre problemele cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi, businessmenii indică, în primul rînd, piedicile birocratice (vezi interviul cu dl Eugen Roşcovanu, Preşedintele Asociaţiei Micului Business din Republica Moldova): sutele de acte normative şi instrucţiuni, depăşite de timp, protejează traiul liniştit al funcţionarilor publici şi favorizează abuzurile şi corupţia organelor de control; politica fiscală nechibzuită cu multiplele impozite, taxe, penalităţi şi amenzi;

Altă piedică în calea dezvoltării micului business constă în insuficienţa mijloacelor financiare proprii ale întreprinderilor, atît pe termen scurt (capital circulant), cît şi pe termen lung (pentru investiţii) şi accesul limitat la sursele externe de finanţare. Piaţa financiară a ţării este alcătuită din 15 bănci comerciale şi instituţii de finanţare nebancare: organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, factoring etc. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a constituit peste 9 miliarde lei sau cu 13 la sută mai mult decît în anul 2003 şi de două ori mai mult decît în anul 2001. Scade continuu rata dobînzii la creditele solicitate de la băncile comerciale: 20,96 la sută

(în anul 2004) faţă de 28,46 la sută (în anul 2001), pentru creditele acordate în lei şi, respectiv, 11,4 la sută faţă de 13,64 la sută, pentru creditele acordate în valută liber convertibilă. Totuşi, deşi băncile sînt principalii deţinători de mijloace financiare, ele rămîn, deseori, reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business, din cauza solvabilităţii insuficiente a întreprinderilor micului business, insuficienţa garanţiilor, lipsa experienţei etc. În plus, rata dobînzii solicitată de bănci este considerată de micii antreprenori exagerată şi, deci, total neconvenabilă. Drept urmare, întreprinderile micului business continuă să întîmpine dificultăţi în accesul la finanţe. O dovadă e şi faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul micului business nu depăşeşte 15 la sută din totalul de credite, iar majoritatea creditelor sînt acordate agenţilor economici din raza mun. Chişinău. Trebuie de menţionat şi faptul că majoritatea creditelor acordate micului business provin de la instituţiile financiare internaţionale care au deschis linii de creditare la băncile comerciale, acestea din urmă împrumutînd resursele financiare întreprinderilor din sector. Vom aminti că în anul 2004 asemenea linii de credit anume pentru întreprinderile micului business, au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială, debitori fiind Moldindconbank, Victoriabank, Mobiasbancă. În Republica Moldova, în calitate de sursă alternativă de finanţare, au fost instituite Organizaţiile de Microfinanţare, inclusiv Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEIC), care se deosebesc prin dreptul de a accepta depozite. La moment, în ţară sînt înregistrate peste 535 de AEIC care activează în zonele rurale. Alte organizaţii de microfinanţare sînt ProCredit, Microinvest şi Corporaţia de Finanţare Rurală care se orientează spre satisfacerea cererii de finanţare a agenţilor micului business, deţinătorilor de patentă, gospodăriilor ţărăneşti etc. Dar şi în aceste cazuri condiţiile de creditare nu sînt considerate convenabile de către reprezentanţii micului business, fiind vorba şi de o rată a dobînzii ridicată. Printre partenerii finanţării business-ului rural se numără şi Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). Pentru facilitatea accesului la finanţare a agenţilor economici a fost creat şi fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business, destinat garantării în proporţie de 50 la sută a creditelor acordate de băncile comerciale agenţilor economici. Fondul însă are o contribuţie prea nesemnificativă la dezvoltarea micului business, beneficiind de mijloace financiare foarte limitate: în anul 2004, conform Legii bugetului, acestui fond i-au fost transferate 1 mil. de lei şi tot 1 mil. de lei urmează a fi transferat în anul 2005. Soluţii Înlăturarea diferitelor bariere, în mare parte, depinde de voinţa statului de a realiza reforme reale în direcţia optimizării cadrului regulatoriu al micului busines şi perfecţionării politicii fiscale – reforme implementate în baza Programului de Stat de susţinere a micului business pentru anii 2002 – 2005 şi principiilor Cartei europene pentru întreprinderile mici, la care Republica Moldova a aderat în anul 2004. Reformarea cadrului regulatoriu: Perfecţionarea activităţii organelor de control, reorientarea funcţiilor de sancţionare spre acordarea ajutorului şi motivaţiei îndeplinirii corecte a prevederilor legislaţiei. În

actele de constituire şi ştampila întreprinderii. de ocrotire a muncii etc. În prezent o firmă poate fi înregistrată în cca. Alte 227 acte normative necesită unele modificări. care a unit 12 etape. au fost făcuţi şi anumiţi paşi în direcţia optimizării procesului de acordare a licenţelor. Pînă la crearea sistemului unui „singur ghişeu” procedura de înregistrare conţinea 13 etape. În paralel cu simplificarea procesului de înregistrare a întreprinderilor. În prezent. Prin Legea nr. Micşorarea cuantumului şi nomenclatorului serviciilor publice. Optimizarea sistemului de autorizaţii la etapa iniţierii activităţii antreprenoriale prin implementarea sistemului oficiilor unice. În anul 2004 (la 26 iulie). întru diminuarea acestora. Oficiile teritoriale şi regionale sînt conectate într-o reţea unică care funcţionează în regim on-line. 424-XV (din 16 decembrie 2004). asistaţi de consultanţi străini. a tuturor cheltuielilor. Prin Hotărîrea Guvernului nr. iar 300 de regulamente şi . Ministerul Economiei şi Departamentul de Statistică şi Sociologie. a devenit posibilă trecerea treptată la evidenţa electronică a înregistrării întreprinderilor. Taxa de înregistrare a întreprinderii este una dintre cele mai mici din lume: între 250 şi 550 lei. Este implementat sistemul „unui singur ghişeu”. Pînă în prezent. 214-XV din 24 iunie 2004 a fost anulată obligativitatea autentificării notariale a documentelor necesare obţinerii licenţei. şi deschiderea unui cont în bancă. în funcţie de forma juridică de organizare a întreprinderii.- - - acest sens primii paşi au fost făcuţi prin adoptarea (la 18 februarie 2003) Hotărîrii Guvernului nr. tehnologice. cu anularea în perspectivă a acestei practici. 10 zile. nu mai des decît o dată pe an. iar controalele asupra respectării normelor tehnice. supranumită „Legea ghilotinei”. inclusiv a serviciilor de evaluare a conformităţii. pe parcursul a doi ani la aceeaşi întreprindere. a fost adoptată şi Hotărîrea Guvernului nr. prestate de către autorităţile publice. frecvenţa controalelor efectuate de organele abilitate a fost redusă la o singură dată. nu în ultimul rînd. Antreprenorul se prezintă la acest oficiu teritorial al Camerei Înregistrări de Stat numai de două ori – pentru depunerea cererii de înregistrare şi pentru ridicarea certificatului de înregistrare. limitarea accesului. acordate cu plată subiecţilor pieţei. Şi. din cele peste 1000 de acte normative prezentate de instituţiile administraţiei de stat şi publice. efectuarea anumitor controale numai în baza unor informaţii prealabile privind posibilele încălcări a cadrului legislativ şi normativ. de trecere a organelor de control la activitate planificată. condiţiilor ecologice. Guvernul revizuieşte nomenclatoarele şi tarifele la serviciile cu plată. reforma regulatorie prevede şi optimizarea cadrului normativ de reglementare care va fi efectuată în conformitate cu legea nr. către agentul economic. Acum au rămas doar două: Camera de Înregistrare de Stat. al instanţelor de evaluare a conformităţii. Grupul de lucru naţional a acceptat 413 pentru a fi înscrise în registrul de stat al actelor normative. De asemenea. în contextul reformei regulatorii. comasarea mai multor organe de control. agentul economic fiind scutit de plata serviciilor notariale. sanitare..862 care prevede divizarea funcţiilor organelor de control de funcţiile instituţiilor de evaluare a conformităţii. Ca urmare a adoptării Legii cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală. 395 (din 1 aprilie 2003). crearea sistemului informaţional unic de supraveghere şi control. legate de efectuarea controalelor. examinează sistemul actual de dări de seamă financiare şi statistice în scopul optimizării acestuia. Aceeaşi hotărîre mai prevede achitarea controalelor din contul bugetului de stat. 168 „Cu privire la activitate de supraveghere şi control” care prevede măsuri de perfecţionare a structurii şi funcţiilor organelor de control.

Cu toate acestea. ceea ce e mai rău. Investitorii autohtoni au fost egalaţi în drepturi şi stimulente financiare cu investitorii străini prin intrarea în vigoare a Legii cu privire la investiţiile din activitatea de întreprinzător nr. 4. de multe ori.1997 a Legii nr. Agenţii micului business. Actele juridice adoptate la nivelul ministerelor.2 mii lei achită un impozit pe venit de 10 la sută. contravin Constituţiei. Facilităţi fiscale: 1. în ceea ce priveşte activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii şi investiţiile". 2. deoarece procesele judiciare durează inadmisibil de mult. 1380 – XIII privind tariful vamal. necesită cheltuieli însemnate şi. reprezentanţii micului business privesc cu mari rezerve reformele preconizate de stat. în special. deoacamdată. Toate aceste flagele sînt încurajate de ineficienţa sistemului de drept. Pentru anul 2006 Guvernul preconizează noi reduceri a impozitului pe venit ale persoanelor fizice. 3. deoarece în ţară nu există. Au fost micşorate tarifele vamale la importul mărfurilor în Moldova la circa 35 de poziţii tarifare prin adoptarea la 20. Scutirea se oferă doar în baza cererii depuse de solicitant la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. inspectoratului fiscal.11. cît şi prin indicaţiile unor persoane sus-puse. Codului Civil etc. o experienţă de combatere eficientă a birocraţiei şi corupţiei. A fost redus impozitul pe venit al persoanelor juridice de la 28 la 20 la sută. atît prin mituirea judecătorilor. beneficiază de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 ani şi în mărime de 35 la sută pentru alţi 2 ani. deciziile lor sînt influienţabile. În scopul ieşirii agenţilor micului business din economia tenebră. trebuie să recunoaştem că micul business se afirmă tot mai convingător în calitate de factor determinant al renaşterii economiei ţării şi face ca autorităţile statului să-şi aplece urechea la necesităţile sale. a fost modificat şi perfecţionat articolul 49 al Codului Fiscal privind scutirea agenţilor micului business de plata impozitului pe venit. cu condiţia că agentul economic nu are restanţe la plăţile pentru buget şi lucrează în profit. iar susţinerea statului este aproape insesizabilă pe lîngă impactul negativ al cadrului regulatoriu şi politicii fiscale.2 mii lei şi 21 mii lei achită un impozit de 15 la sută. Actele normative care stabilesc împuternicirile organelor de control din Republica Moldova conîin mari deficienîe şi lacune. departamentelor. .instrucţiuni nu vor fi incluse în registrul menţionat. care a compromis ideea de justiţie în ţară. Cetăţenii nu apelează la organele de justiţie pentru a-şi apăra drepturile. Deci. ca fiind învechite. cu un număr de angajaţi de pînă la 19 lucrători şi o cifră de afaceri de 3 mil. Cetăţenii cu un venit mai mic de 16. Cu toate acestea. iar cei cu venituri mai mari de 21 mii lei achită un impozit pe venit de 22 la sută. 81 – XV din 18 martie 2004. a fost redus şi impozitul pe venit al persoanelor fizice. Codului Fiscal. lei. Chiar în Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei este recunoscut faptul că "actualul cadru regulatoriu are un efect advers asupra dezvoltării economice. lupta cu birocraţia şi corupţia încă nu este pierdută. cei cu venituri între 16. iar activitatea economică în ansamblu este sub potenţialul economiei. însă ele urmează a fi înlocuite cu regulamente şi instrucţiuni noi care ar corespunde rigorilor economiei de piaţă.

3. 2. Moldova Coordonator: Cobzari L. 8.PROBLEMELE BUSINESSULUI Ministerul Educatiei si Stiintei al R. De obicei „particularii” erau priviti cu suspiciune ca pe niste afaceristi si demolatori ai sistemului. Moldova Tema pentru Conferinta: Problemele businessului mic si mijlociu in R. Moldova Academia de Studii Economice din R. 6.2002 Planul lucrarii: 1.Veaceslav Mîţu http://mdn. Asociatii. Primele semne de viata ale privatilor au aparut odata cu fondarea primelor cooperative.md/index. Dupa demararea privatizarii paminturilor au aparut si Gospodariile de fermieri. Si iata de aici au inceput problemele. 5. Moldova a inceput sa apara si sa se dezvolte pe la sfirsitul anilor 80. Acestea din urma au disparut cu timpul. etc. Moldova Creditarea micului business ajuta bancile Cind nimeni nu-ti da. ia credite de la tine Franchising-ul si rolul lui in dezvoltarea micului business Incheiere Tabele Introducere. Businessul privat in R. Societati pe Actiuni. Scopul tuturor celor care au initiat afaceri proprii a fost cistigarea unui ban propriu. intr-o afacere proprie. .php?view=viewarticle&articleid=1331 BUSINESS . in locul lor aparind SRLuri. Intreprinderi Individuale. Oamenii primeau foarte greu in sufletul lor noul fenomen economic – businessul privat. dupa liberalizarea gorbaciovista. Student: Dicusar O. Primele probleme au fost de mentalitate. 4. Introducere Businessul mic in statele dezvoltate Realizarile si problemele businessului mic si mijlociu in R. 7. Grupa: BBV – 995 Chisinau .

Consumatorul despre care vorbeam mai sus nu este altceva decit clasa medie. si care dureaza pina in ziua de astazi – relatiile cu statul.Dar aceasta stare de suspiciune a fost depasita destul de repede. Pentru niste intreprinderi mari aceste lucruri erau cunoscute. care in tarile dezvoltate nu-s altcineva decit intreprinzatorii privati. Cu toate ca istoria cunoaste cazuri cind si asemenea intreprinderi dadeau faliment din cauza legislatiei anapoda. 90 % din intreprinderi sunt mici si mijlocii. Oamenii singuri au inteles ca este mai convenabil sa te adresezi dupa un serviciu la o firma mica decit la una mare. Moldova? Businessul mic in statele dezvoltate O economie dezvoltata nu inseamna altceva decit intreprinderi sanatoase. si cel mai important – un consumator cu putere mare de cumparare. pe cind birocratia din marile companii. etc. cerinte igienice exagerate. Si asta pentru ca companiile mari sunt interesate sa plaseze unele comenzi de fabricare a materialelor de completare intreprinderilor mici. cu fini. adica cu institutiile de stat. licentiere. Si asta in conditiile in care destul de mult timp nici nu l-a observat. sau daca nu. Sunt foarte raspindite afacerile de familie. cauzeaza totdeauna la intirzieri neconvenabile. Aceste probleme aveau sa le para primelor businessmeni floare la ureche dupa ce au aparut altele. astfel reactionind foarte repede la cererea clientului. nanasi si cumetri din Guvern sau Parlament. nu si-a pus intrebarea: dar ce facem cu micul business? Asta de unde sa ia bani pentru mita? De unde sa ia inca 10 ore (plus cele 24) ca sa treaca prin renumitul teasc al birocratiei sovietice din independenta R. Impozite mari. ele ocupindu-se doar cu asamblarea. . Si au inceput a pune piedici. Efectul este bine cunoscut – productivitate inalta a muncii. odata cu prosperarea primelor si aparitia multora care doreau sa aiba afaceri proprii. aceste probleme la fel erau si mai sunt foarte usor de rezolvat. oameni care au afaceri proprii mici si mijlocii. Brusc statul a inceput sa se intereseze foarte mult de activitatea businessului privat. controale frecvente. cu mult mai complicate. A aparut si o patologie noua la organele statale – frica cronica ca nu cumva cetatenii sa se imbogateasca prea tare. business orientat spre o dezvoltare continua. Pentru cei cu pile. pina nu demult. Dezvoltarea pe aceasta cale a fost incurajata si stimulata nu numai de statul italian. altul decit producerea. in care activeaza doar membrii familiei. ceea ce si face ca sa raminem intr-o economie falimentara. etc. dar si de companiile mari. data fiind puterea financiara de care dispuneau. implementarea noilor tehnologii. Si nimeni. valoare adaugata a produsului mare. numarul mediu de angajati fiind de 3-4 persoane. E bine acolo unde nu suntem noi? In Italia de exemplu. pentru ca cea mica activeaza intr-un teritoriu restrins. standardizate. il constituie serviciile. Ori la noi nici unul din aceste elemente nu este prezent. Un alt segment. autorizatii. macar foarte usor de realizat.

criza a fost depasita. ba mai mult chiar. Taiwan si China.. in curind au inceput sa aiba probleme cu achizitionarea ciupercilor. Dispunind totusi de resurse financiare destul de modeste. Acesta este un caz clasic care demonstreaza eficienta existentei unui sector dezvoltat al micului business. Iesirea din situatie a fost distribuirea activitatilor la diferite companii specializate deja existente. Au mai intervenit probleme si la transportarea ciupercilor in Marea Britanie. pe linga intreprinderile mari. Astfel. alta. In scurt timp afacerea a inceput sa mearga destul de bine. unele lucruri s-au facut. alta face carcasuri. aparatelor de uz casnic. unde se prelucrau si se ambalau ciupercile pentru furnizare ulterioara. traiesc 2-3. Astfel. aplicare si reziliere a acordului privind creditul fiscal pentru subiectii micului business”.. o mica intreprindere de transport. la inceput aveau numai ideea. Desigur.. Astfel. parteneri lor englezi erau cit pe ce sa renunte la ei. subventioneaza activitatea lor in proportie de 70% Realizarile si problemele businessului mic si mijlociu in R. dat fiind faptul ca nu le ajungeau automobile. prelungit ulterior pentru 2001. etc. iar cei doi irlandezi au ajuns sa se ocupe doar de gestiunea afacerii. Avind in posesie doar tehnologia si informatia de unde pot procura utilaj necesar. ei au inceput a cauta oameni care sa produca ciupercile. au fost hotaririle de Guvern privind „Reglementarea controalelor activitatii agentilor economici” si adoptarea „Regulamentului cu privire la modul de incheiere. O alta particularitate a businessului mic in statele dezvoltate este sustinerea de care beneficiaza din partea guvernelor. care transporta ciupercile de la crescatorie la minifabrica de prelucrare a fructelor. iar uneori pina la 100 de intreprinderi mici. s-a ajuns la situatia in care. Ei au cumparat citeva automobile cu care stringeau ciupercile de la crescatori (acestea erau dispersati practic pe tot teritoriul Irlandei). Mai ales atunci cind vorbim de uzinele de asamblare a tehnicii de calcul. statul stimuleaza crearea asociatiilor de intreprinderi mici care sa le reprezinte interesele. majoritatea prevederilor nu au fost efectuate din lipsa resurselor financiare. In aceeasi Italie sau Irlanda. Totusi. guvernul a emis o Hotarire prin care a adoptat la nivel national Programul de sustinere a micului business pentru anii 1999-2000. tot datorita dezvoltarii businessului mic. Irlanda. . Principalele reusite in ceea ce priveste micul business. Bunaoara a fost angajata. La 5 august 1999. Au cumparat si citeva camioane cu care transportau la doua companii din Marea Britanie ciupercile adunate. La noi ca totdeauna. Acesta prevedea un sir de masuri destinate sa stimuleze crearea intreprinderilor mici si sa sustina intreprinderile deja existente. Un caz povestit de un businessman care a vizitat aceasta tara ni s-a parut interesant.. Astfel ei au gasit circa 300 de persoane care au instalat pe paminturile lor utilajul necesar pentru producerea ciupercilor. Doi irlandezi au hotarit sa produca ciuperci. si asa mai departe. Moldova.La fel stau lucrurile si in Japonia. precum si a Standardului National de Contabilitate. iar ei doar sa le vinda. astazi este una dintre cele mai dezvoltate. care cu 10 ani in urma era una din tarile slab dezvoltate din Europa. Evident. Una face piulite.

Recent. de exemplu. De fapt. numarul de angajati depaseste 19 persoane acesta nu este un motiv pentru a rezilia contractul. Cifra de afaceri anuala nu depaseste suma de 3000000 lei. in acelasi termen. Daca pe parcursul creditului fiscal. cu toate ca normal ar fi s-o faca. Institutiile de supraveghere financiara. In total sunt inregistrate 106719 de intreprinderi mici si mijlocii. Daca intreprinderea intruneste toate conditiile de mai sus. atunci cind vorbim despre businessul mic la noi. cele de administrare fiscala si vamala dau dovada de lipsa de profesionalism. din care cu statut de persoana fizica – 58267 si persoana juridica – 43720. avem de a face cu citeva probleme importante. companiile ce importa materii prime si exporta produsele crediteaza permanent statul.Creditul fiscal constituie o forma de scutire temporara de plata la Buget a impozitului pe venit. Inspectoratul este obligat sa aduca la cunostinta intreprinderii refuzul in scris. Sunt cazuri cind agentul economic plateste mai multe taxe decit ar trebui si chiar daca acest lucru se stie. Poate chiar si de „ochii lumii” la noi nici asta nu se face. pastrarea ordinii este un element frecvent si asta nici nu poate sa nu se intimple in situatia in care un oficial din Guvern are un salariu de 500 lei. Ei abuza de autoritate ca organ suprem de control pentru a persecuta agentii economici. Comportamentul persoanelor de drept atinge uneori limita anarhiei. Creditul fiscal se legalizeaza prin semnarea unui acord creditar. Date ale Ministerului Economiei si Reformelor releva ca numarul intreprinderilor mici si mijlocii inregistrate s-a majorat in anul 2000 cu 5%. Interpretarea unilaterala a legislatiei fiscale sau atitudinea preconceputa a inspectorilor fiscali induc in eroare platitorii de taxe. seful Inspectoratului Fiscal din Ucraina a iesit cu declaratia publica prin care multimea tuturor celor care au platit impozitele in anul 2000. De exemplu. In caz de refuz. numai cu conditia ca cel putin 80% din valoarea creditului acordat va fi investit in dezvoltarea productiei proprii de marfuri si servicii. care este lasat agentului economic pentru dezvoltarea productiei proprii de marfuri si servicii. Suma creditului fiscal este egala cu suma venitului impozabil. Desfasoara activitate de producere sau presteaza servicii populatiei. in cazul . TVA deductive acumulate la importul materiilor prime. colectarea platilor. Structurile publice care presteaza servicii catre sectorul privat sunt excesiv de birocratizate cu luarea de mita de catre oficiali responsabili pentru emiterea permiselor. Nivelul jos de coordonare intre institutiile de stat genereaza probleme semnificative pentru sectorul privat. Creditul fiscal se acorda pe o perioada de trei ani. atunci ea depune o cerere la Inspectoratul Fiscal teritorial prin care solicita incheierea acordului creditar. ca. De creditul fiscal poate beneficia orice intreprindere care intruneste urmatoarele conditii: • • • Are un numar de angajati de la 1 la 19. cosul minim de consum fiind de 1000 lei. Organele fiscale nu-l instiinteaza. Inspectoratul Fiscal este obligat sa examineze cererea in termen de 3 zile si sa-l perfecteze. incheiat intre intreprindere si Inspectoratul Fiscal teritorial.

De exemplu. Uneori pentru deschiderea unei afaceri. pentru ca altfel. Se pare. • Piata interna. De aceea este necesar asociarea lor. au ajuns sa exporte 90% din productia de lapte si 80% din cascavaluri tocmai prin intermediul asociatiilor de fermieri si asociatiilor fabricilor de prelucrare a laptelui. modalitati care nu trebuie cautate cu luminarea. conform carora ele se fac prin tender. de altfel. De acord. Refuzul. care este cistigat de cei care propun cele mai avantajoase conditii. Uneori acest permis trebuie innoit anual si necesita taxe suplimentare. ce nu suporta agentii economici. vreau sa spun ca in toate actiunile guvernamentale se simte o frica cronica de a nu-si imbogati cetatenii. Marile cantitati de bunuri intrate ilegal in tara ii fac pe concurenti locali sa ascunda activitatea economica pentru a ramine competitive si astfel. pierderile ar fi enorme. in cele mai multe cazuri statul nici nu stie cu ce-i poate ajuta pe micii intreprinzatori. Desi au fost facute multe promisiuni si a existat chiar un program de stat de sustinere a micului business. Fara a mai descrie si alte modalitati de sustinere a businessului mic. De exemplu. despre care am mai vorbit. Si trebuie de spus ca statul le creeaza toate conditiile ca ele sa activeze normal. nu este ilegal. pentru ca coruptibilitatea vamesilor (desigur. o scoala de dans trebuie sa obtina permisiunea de la politie si toate astea pe bani intreprinzatorului. de fapt. Dupa cum mentionam mai sus. care tot trebuie sa fie stimulata de catre stat. insa. • Intreprinderilor mici le este destul de greu sa-si dezvolte singure afacerile.cind depaseste TVA la livrarile locale. Irlanda. livrarea unor produse etc. infim de mica determina sa ne orientam spre pietele externe. dar si dezvoltarea economiei tenebre. dar este un mod de a intelege unilateral deciziile guvernamentale privind achizitiile publice. Raspunsul a fost negativ pe motiv ca este prea scump. rolul statului in dezvoltarea businessului mic in statele cu economii avansate este enorm. dupa parametrii nostri. de exemplu. La noi insa. pe cind unii importatori pot plati din plin. nu favorizeaza numai contrabanda. Micii intreprinzatorii. Mai mult de o treime din . dar cumpararile incaltamintei de la o intreprindere de a noastra si nu din Turcia. pentru autorizarea unei activitati se cer mai multe acte decit sunt necesare. era un act de sustinere a economiei nationale. desigur. contribuie la amplificarea evaziunii fiscale. La noi au fost citeva propuneri din partea unor ateliere de incaltaminte sa incalte armata nationala. nu toti). Trebuie sa acordam o atentie deosebita activitatii vamei. rezultatele sunt departe de a fi optimiste. Ai nostri nu platesc (pentru ca n-au de unde). Astfel sistemul taxeaza direct intreprinderea si are ca scop sporirea veniturilor bugetare. de aceea in multe state se procedeaza la incadrarea lor in executarea comenzilor de stat: lucrari de constructie. Specificul Moldovei il constituie lipsa mijloacelor banesti pentru investitii si o piata mica interna de desfacere. deoarece organele vamale si Inspectoratul Fiscal nu coordoneaza colectarea taxelor. nu pot singuri sa-si exporte productia. ca la acest capitol mai este o problema – comisioanele platite functionarilor. nu poate compensa TVA la importuri pentru lunile urmatoare.

Cele mai des efectuate controale sunt executate de: 1. Dar pina au fost elaborate instructiunile respective si modelul de contract cu inspectoratele fiscale a trecut anul si in fine au putut sa beneficieze de acest credit doar vreo treizeci de firme. dar ele ramin doar cu denumirea. centrul de Medicina Preventiva – 56%.intreprinderi au incheiat anul 2000 cu venit zero. imperfectiunea sistemului se licentiere a activitatii de antreprenoriat. Directia Protectia Civila si Apararea impotriva incendiilor – 16%. Declaratiile privind deschiderea unei linii de creditare a micului business este o poveste de adormit copii. 5. Garda Financiara – 89%. Cele mai grave probleme care influenteaza negativ activitatea antreprenorilor sunt: imperfectiunea bazei legislative a activitatii de antreprenoriat. etc. Orice s-ar produce nu poate fi vindut sau este comercializat un volum ce nu acopera cheltuielile pentru materia prima. S-a vorbit de creditul fiscal stipulat in legea bugetului pe anul 2000. inspectoratul Fiscal de Stat – 96% din respondenti.. dificultatea si costul ridicat al inregistrarii noilor intreprinderi. Moldova nu exista o politica de creditare a micului business. Ar fi de folos pentru intreprinderi mici simplificarea evidentei contabile. In R. peste treizeci la suta au iesit cu pierderi. Fiecare al 10-lea control este efectuat de reprezentantii primariei si politiei. Politia Economica – 81%. 2. Sunt banci care au sectii speciale „Creditarea micului business”. iar ceilalti o duc de azi pe miine. iar darile de seama la fisc si alte instante sa se faca o data pe an si nu trimestrial. 3. dificultatea si costul ridicat al certificarii si standardizarii productiei marfurilor si serviciilor. Dupa parerea d-lui Roscovan E. Astfel o idee buna a fost in ultima instanta compromisa. 4. presedintele Asociatiei Micului Business este nevoie ca numarul de formulare contabile sa fie redus cu 60-70%. Aceasta se explica prin puterea mica de cumparare a populatiei. controlul si supravegherea excesiva asupra activitatii de antreprenoriat. arenda. Nici o intreprindere mica nu are posibilitati de a lua credite in conditiile in care dobinda este de 33%. Aceasta ultima problema a fost rezolvata partial prin introducerea registrului de evidenta a controalelor agentilor economici. . lucru care a fost confirmat de mai multe ori de experti independenti. electricitate. neeficacitatea sistemului de impozitare.

In ultimii ani (1999-2000) finantarea de catre Fond a sustinerii si dezvoltarii micului business. garantarea creditelor. studierea. lipsa controlului asupra acordarii. realizarea si coordonarea politicii de stat de sustinere a businessului mic. care duce la faliment.asistenta financiara. celelalte functii raminind nerealizate. deservirea informationala si consultativa a antreprenorilor mici. Problemele principale cu care se confrunta IMM pot fi sistematizate astfel: • • decapitalizarea acestora ca urmare a inflatiei. nu si-a realizat pe deplin misiunea. Elaborarea si adoptarea legii privind protectia proprietatii private. practic s-a intrerupt. la reducerea capacitatii de creditare a unui numar sporit de intreprinderi. lipsa unei strategii de dezvoltare a fondului si acordarea creditelor doar pe termen mediu si lung. fenomen care a condus la reducerea sustantiala a capacitatilor de productie. inexactitatea rolului central al Fondului: fie aceasta o institutie. Pe intreaga perioada de activitate Fondul a eliberat doar citeva zeci de credite. Au iesit in evidenta unele lacune privind: • • • • • • imperfectiunea actelor normative ce reglementeaza activitatile antreprenoriale. multe din intreprinderile inregistrate asa si nu si-au inceput activitatea antreprenoriala din lipsa de capital initial. fiind deferiti judecatoriei economice. altor institutii financiare. utilizarii rationale si rambursarii creditelor. Crearea bancilor populare pentru creditarea micului business. 42 de agenti economici. fiind imputernicit de catre Guvern de a se ocupa cu diferite tipuri de activitati: creditarea businessului mic. Propunerile Asociatiei Micului Business. fapt ce a condus la imobilizarea de resurse financiare si reducerea vitezei de rotatie a acestora. accentul fiind pus asupra unei singure surse de finantare .Crearea in anul 1994 a Fondului pentru sustinerea antreprenoriatului si dezvoltarea businessului mic in Republica Moldova. altele falimenteaza sau din cauza impozitelor exagerate completeaza businessul «tenebru». care se ocupa exclusiv de acumularea si repartizarea resurselor financiare sau ca trebuie sa se ocupe si de coordonarea politicii de stat privind sustinerea micului business. concentrarea activitatii Fondului asupra executarii unei singure functii . astfel relatiile vor deveni impersonale si vor . lipsa transparentei si controlului asupra activitatii Fondului care a condus la incalcarea Regulamentului privind conditiile si ordinea acordarii creditelor si subsidiilor cu inlesniri. fie ca efectueaza creditarea directa si garantarea creditelor sau activeaza prin intermediul bancilor.bugetul de stat. detinatori de credite. Reducerea de acte necesare pentru evidenta contabila. incapacitatea de plata. bancile sa fie sustinute de guvern. elaborarea unui sistem informational ce ar digitaliza majoritatea tranzactiilor intre institutiile publice si intreprinderi. Catre 6 martie 2000 au fost rambursate doar 44% din suma totala de credite alocate IMM. care ar impulsiona dezvoltarea intreprinderilor mici: • • • • Reducerea contributiei la Fondul social pina la cota de 10% plus 1%. Conditii necesare pentru dezvoltarea micului business in general: 1.

el este mai reusit decit cele propuse deoarece ia in consideratie specificul afacerilor de la noi. acolo unde e posibil a functiilor statului sectorului privat. adica au o istorie creditara. Pina in prezent banca a beneficiat de un imprumut al BERD pentru creditarea businessului mic si mijlociu. dar. Acestea por veni atit din partea altor agenti economici. dobinzile mari. micro. In opinia presedintelui bancii. serviciile de emitere a permisiunilor la toate nivelurile trebuie revizuite pentru a putea fi simplificate si reduse. Moldova-Agroindbank este printre bancile care se remarca la capitolul creditarea afacerilor mici si mijlocii. Credite mici ofera si Corporatia Micro Entreprise Credit. Aceasta ar exclude circulatia inutila de documente si suprapunerea lor. La noi problema se amplifica prin faptul ca institutiile bancare sunt inca destul de slabe si nu isi pot permite sa acorde credite oricui. lipsa unei vacante de rambursare. cit si din partea statului. putem trage concluzia ca sunt foarte putini acei care pot obtine aceasta temelie. si conditiile impuse de banci (gajul trebuie sa depaseasca valoarea creditului. Alta banca. de la 10000$. din pacate. Controlul si verificarea vor fi simplificate considerabil. Creditarea micului business ajuta bancile. express micro. Acesta este primul proiect al CFI in sistemul financiar–bancar moldovenesc. 2. iar imprumutul poate fi convertit in actiunile Moldindconbank. smail. Aceasta va ridica eficienta si va reduce costurile. pina la 2000$. de la 10000 pina la 50000$˘.exclude efectul negativ a implicarii factorului uman. . care a obtinut in 1996 o linie de credit de la BERD. In afaceri orice inceput este sortit esecului daca nu este propulsat de un aport material. foarte necesara pentru un incepator). adica creditul. Banii sunt usor de obtinut pentru cei care au deja o afacere si au mai profitat de imprumuturi de la banca. Si daca la noi inceputul merge prost.5mln$. mai bine zis nu merge deloc. care a fost printre pionierii creditarii micului business. 3. Suma maxima acordata unei firme este 20000$. Bancile supravietuiesc si prospera din aceste credite. care in perspectiva urmeaza sa se transforme intr-o institutie bancara. MEC are trei programe de creditare: 1. Moldindconbank a semnat cu Corporatia Financiara Internationala un acord de creditare a businessului mic si mijlociu in suma de 1. 2. Iar incepind cu acest an Moldova-Agroiondbank a inceput implimentarea unui produs propriu de creditare a intreprinderilor micii si mijlocii. iar in cazul unor proiecte atractive – 30000$ La inceputul anului 2001. CFI negociaza proiecte similare cu FinComBank si Mobiasbanca. 3. transferarea. este Victoriabank. fac creditarea imposibila pentru majoritatea „nou-nascutilor”. Dar ce sa facem cu ceilalti? Pentru ei sunt necesare garantii.

Ar fi ideal ca in luna in care produci sa si vinzi. In prezent volumul vinzarilor il depaseste pe cel al productiei cu aproximativ 300 mii lei.3 mln lei.5 mln lei. Cind nimeni nu-ti da. Ce-i drept in ultimii trei ani. insa starea financiara a cumparatorului nu-i permite sa faca prea des cumparaturi. Aschim produce marfuri de uz casnic din masa plastica prin topire.5%. sa mareasca numarul vinzarilor . cu 13. 98% din vinzarile intreprinderii sunt realizate pe piata interna. Pentru prima data in ultimii zece ani. apoi la noi totul este invers. In total. ia credite de la tine Presupunem ca exista o intreprindere care are nevoie de un credit. cu conditia ca nu mai putin de 51% din capitalul solicitantului sa fie privat. Sortimentul include aproximativ 70 de produse. potrivit prognozelor preliminare. din contul miscarii stocurilor din anii trecuti. in anul trecut intreprinderea a produs marfuri in suma de 4. insa lipsa surselor financiare nu ne permite acest lucru. dar acest succes poate usor sa se transforme in insucces. Impozitele trebuie sa le achiti atunci cind procuri materia prima si nu dupa ce vinzi ceva si ai venituri. fabrica va obtine in acest an venituri in suma de 100-120 mii lei. Principala cauza ca intreprinderile industriale nu-si pot mari volumul productiei este. si. totul trebuie sa platesti in avans. ei au reusit sa achite toate datoriile. Daca intr-o economie normala platile le faci dupa ce ai obtinut venituri. Cu patru ani in urma stocurile constituiau aproximativ 2 mln lei. respectiv. In total. lipsa mijloacelor circulante. in raport cu aceeasi perioada a anului curent. atunci ea va recurge la plasarea obligatiunilor vor fi utilizati pentru retehnologizarea intreprinderii si largirea sortimentului productiei. vor fi emise 300 de obligatiuni in valoare de 10000 lei fiecare. intreprinderea si-a majorat volumul productiei. iar pentru aceasta ai nevoie de mijloace circulante. La ora actuala fabrica are in stocuri productie in valoare de 600-700 mii lei.6 mln lei. Suntem o tara saraca. In opt luni ale anului 2001. Evidenta acestor obligatiuni va fi efectuata de un registrator independent. in afara de piata mica de desfacere. Intreprinderea noastra are posibilitati de a produce mai mult. Pina la sfirsitul anului volumul productiei va ajunge la nivelul de 6 mln lei. Pentru ca intreprinderea sa nu lucreze in pierderi. daca ei nu vor face investitii in dezvoltarea fabricii. De la procurarea materiei prime si pina la comercializarea productiei trece o perioada destul de lunga.Creditele sunt acordate pe o perioada de pina la 3 ani cu o dobinda anuala de 22-23%. Dividendul lunar pentru o obligatiune va fi cu 1-2% mai mic decit la dobinda stabilita de bancile comerciale pentru credite (30%). pina la 4. Si astfel intram intr-un cerc vicios. iar in cazul intreprinderilor mixte capitalul majoritar trebuie sa fie autohton. . cel al vinzarilor nu trebuie sa fie mai mic de 5. extruziune si suflare. Indiferent de operatiunea pe care o faci . intreprinderea va incheia anul cu profit. volumul anul al productiei.

fara investitii in dezvoltare si retehnologizare. daca in fondul statutar au fost incluse cladirile. Investitorul local nu introduce nici un ban in industrie si in producere. Am examinat posibilitatea de a atrage investitii straine. Daca acest lucru ei au reusit sa-l faca. trebuie sa achiti TVA in valoare de 20% din valoarea lor. statul parca ar trebui sa fie interesat in realizarea unui asemenea proiect.Anual fabrica are nevoie. pentru producere. deja si-a anuntat intentia de a procura 90% . conditiile de creditare sunt foarte dure. astfel incit in ultimii zece ani nu au fost efectuate lucrari de reparatie. iar venitul il obtii deodata dupa tranzactie. sa faca tot posibilul pentru a nu disparea de pe harta economica a Moldovei. va fi stabilit la 200-250 mii lei). In prezent ei produc lunar de 2. de surse de creditare in valoare de 1mln lei. apoi acum ei au intrat in alt impas – lipsa mijloacelor financiare. Daca investitorii locali nu ne dau bani. deoarece ei lichideaza stocurile. care erau destul de mari. imediat fiscul ne-a atentionat ca in conformitate cu prevederile Codului fiscal. pretul real al unei cladiri care. In 1997. si comercializeaza tot ce produc. comparativ cu trei ani in urma. toti investesc banii in comert sau in businessul de o zi. emisiunea de obligatiuni va fi efectuata in prima jumatate a anului viitor si numai dupa ce fabrica va avea garantia ca exista si un cumparator pentru ele. dintre care 3 mln fata de stat. nu avem posibilitati sa platim aceste impozite si. Anume aceasta situatie i-a facut sa caute noi modalitati pentru a investi in dezvoltarea fabricii – de a emite obligatiuni. termen minim pentru a cumpara o linie de producere noua si a obtine posibilitatea de rascumpara aceste investitii. daca obtii un credit de 3 mln lei. Un actionar majoritar al intreprinderii.5-3 ori mai mult. deoarece pe linga productia curenta au comercializat si din stocuri. trebuie sa pui in gaj de aproximativ 10 mln lei. o solutie ar fi atragerea investitiilor straine. spatiile de producere. fond de investitii. Ei produc doar atit cit pot vinde. Din acest punct de vedere. unde riscurile sunt mult mai mici. Noi oferim cladirile. banca vine cu conditia sa pui gaj de trei ori mai mult. doar nu vom demola aceste cladiri. principalul scop al lor era sa supravietuiasca. fapt care nu li-a permis sa dezvolte intreprinderea. In afara de aceasta.1 mln lei. dar si in acest domeniu nu exista o politica clara de stimulare a investitiilor in producere. deci proiectul unei intreprinderi mixte a fost pentru moment exclus. iar investitorul strain se obliga sa faca investitii in retehnologizarea fabricii. Cream o intreprindere mixta – 50% din capitalul statutar il transmitem investitorului strain. Este un non-sens. Deoarece pretul de bilant al cladirilor al intreprinderii noastre este cu mult mai mare decit cel real (daca am efectua un audit independent. ci le vom utiliza pentru producere. Dupa acest model lucreaza si bancile comerciale. Volumul vinzarilor chiar il depaseste pe cel al productiei. Investitiile de lunga durata pot fi rascumparate doar in decursul a trei sau patru ani si bancile acorda foarte rar astfel de credite. dar ca sa mearga mai departe ei au nevoie de investitii. S-ar parea ca ei ar trebui sa dispuna de mijloace circulante. ca sa cumperi o linie noua trebuie sa pui in gaj fabrica. pentru crearea unor noi locuri de munca. Chiar daca am gasit investitori carora le conveneau conditiile noastre. iar 50% actionarilor locali. In anul 1997. Astfel. cu exceptia celor cosmetice. Achitind aceste datorii ei nu au putut sa completeze mijloacele circulante. In concluzie. Pentru a obtine un credit pe o perioada de trei ani de zile. insa fiecare leu pe care ei l-au cistigat au trebuit sa-l dea pentru achitarea datoriilor istorice. la crearea unei intreprinderi mixte. datoriile creditoare ale Aschim se cifrau la 4. pentru a mentine utilajul in stare de lucru. Potrivit calculelor. s-a facut ceva.

In prezent. Am studiat piata. Altfel. firma de baza va tine contacte permanente cu operatorul in scopul de a-l sustine pe toate directiile de activitate. sub controlul proprietarului. reprezentata de marca comerciala. brandul. dar mai departe nu pot activa cu tehnologii sovietice de prin anii 70. iar la fabrica au nevoie de cel putin 20-30 masini de acest fel. Daca nu investesc macar ceva intr-un an ei devin necompetitivi. Pentru a retehnologiza fabrica au nevoie de investitii enorme. iar daca pelicula este in 2 straturi. Pentru viitor au cimp de lucru foarte mare. 10% din obligatiuni vor fi scoase pe piata.de obligatiunile intreprinderii. Operatorul nu dispune de dreptul intelectual al fransizorului. fiindca deja au spus: exista cerere pe piata. Cu astfel de linie vor concura pe piata si vor putea face investitii in dezvoltarea intreprinderii. Aceasta investitie. dar spera ca treptat prin investitii proprii sa reuseasca si acest lucru. am vazut cit costa o linie de producere si in baza acestui studiu am constatat ca ei au nevoie de 3 mln lei. cu conditia ca acestea vor fi rascumparate in 3 ani. sa faca vase mari de 100-300 kg. daca ies pe piata cu produse noi si de o calitate superioara. Fransiza are unele particularitati care o deosebesc de alte forme de parteneriat de afaceri: • • • • • relatiile de antreprenoriat sunt bazate pe contract. Real. folosind efectul reputatiei firmei de baza. Nu exclud. marca comerciala. Practica mondiala a demonstrat ca franchising-ul este unul din cele mai eficiente metode de dezvoltare a businessului. se asigura si unele riscuri. servicii de firma sau denumirea de firma. Aduc un singur exemplu: daca produsele lactate sunt ambalate in pelicula ordinara. in asa fel ca operatorul sa fie pregatit efectiv de afacere si de dezvoltarea ei. dezvoltate de firma de baza. au un viitor destul de sumbru. Franchising-ul si rolul lui in dezvoltarea micului business. serviciile de firma sau denumirea firmei. dupa initierea afacerii. acest termen este pina la 7-8 zile. intreprinderea-operator are dreptul sa faca operatiuni utilizind imaginea. cu banii obtinuti de la comercializarea obligatiunilor vor procura o linie noua de producere a foliei de polietelena. Franchising-ul este o forma deosebita de organizare a businessului. termenul de pastrare a lor este cel mult 24 ore. care se identifica cu imaginea. o intorc in 2-3 ani. in care sunt indicate toate conditiile la care au ajuns partenerii. De asemenea. franisorul este proprietarul sistemului de afaceri. numita fransiza sau operator. Aceasta nu le da posibilitatea sa mareasca volumul productiei. dar au nevoie de bani. cumparatorul . ci dispune doar de dreptul de a-l utiliza pentru o anumita perioada de timp. Doresc sa produca mai multe tipuri de folie. practic. in prezent fabrica nu poate produce vase din masa plastica care sa cintareasca mai mult de un kg. cind o companie (franchiser sau fransizor) trimite dreptul de vinzare a produsului propriu sau serviciului la o alta companie sau unei persoane particulare. toata folia de pe piata este de import. firma de baza va efectua instruirea operatorului privind toate aspectele sistemului pina la deschiderea businessului. Numai o masina de turnat masa plastica costa cel putin 200 mii $.

Punctele forte ale franchising-ului sunt: • • • • • • • un segment de piata pregatit. publicitate la nivel international. In Moldova franchising-ul e la inceput de cale. Pentru economia Moldovei factorii atragatori ai franchising-ului constau in urmatoarele: • • • • o oportunitate de intensificare a businessului mic si mijlociu. firma de baza poate lui decizii fara a tine cont de parerea operatorului. restaurante. date despre situatia curenta in cauza lipsesc. operatorul trebuie sa investeasca o parte simtitoare de capital din sursele proprii. ceea ce nu se intimpla in relatiile simple dintre partenerii de distributie. Pentru antreprenorul-operator relatiile de fransiza sunt atragatoare prin faptul ca apare oportunitatea de a deveni proprietarul unui business bine aranjat. sisteme de activitate). servicii postale. se consolideaza pozitia antreprenoriatului national si independenta economiei nationale.• • fransizei se identifica cu fransizorul. servicii de selectare a personalului. instruire in domeniul managementului eficient. 2. Subway. servicii auto. Sursele oficiale dau numai 2 exemple de franchising. fast-food. Sunt o multime de domenii in care functioneaza franchising-ul: produse alimentare. cheltuieli minime de dezvoltare.Devizul relatiilor de franchising este: a fi in business de sinestatator. limitarea initiativei de antreprenoriat. de exemplu. produse finite. Pentru initierea si dezvoltarea cu succes a sistemelor de franchising in Moldova e necesar de a spori informarea antreprenoriatului despre avantajele franchising-ului. posibilitatea de a procura utilaj si materiale cu rabaturi esentiale. un pachet de acte bine elaborate (instructiuni. cresterea nivelului de cultura antreprenoriala. pizzerii. sursa de noi locuri de munca. servicii hoteliere. operatorul efectueaza plati unice si curente in scopul compensarii drepturilor de utilizare si servicii permanente din partea firmei de baza. Lideri sunt restaurantele fast-food. al unei idei deja aprobate. utilaj. dar de o incepe cu un suport foarte util. un nume deja recunoscut in lume (McDonalds. sa utilizeze o marca comerciala. Puncte slabe ale franchising-ului: 1. Cercetari speciale. spalatorii. Afacerile se organizeaza si se dirijeaza in conformitate cu cerintele internationale de management. Arthur Andersen. sistem de distributie.). cerinte. Franchising-ul clasic presupunea o finantare totala a afacerii din sursele operatorului. dar nu singur. unde producatorul si distribuitorul sunt companii diferite cu sisteme diferite de business. Pizza Hut etc. servicii de inchiriere. Franchising-ul da posibilitatea de a conduce o afacere de sinestatator. de a creste fluxul de informatii despre . viabilitatea si competitivitatea afacerii garantate de imaginea firmei de baza. materie prima. dar astazi sunt si alte forme de finantare. servicii imobiliare.

o activitate antreprenoriala poate fi considerata legala.protectia pietei autohtone. formarea fransizelor notionali si nu in ultimul rind.franchising si noi variante de franchiza. legate de export-import. activitatea antreprenoriala se atribuie nu numai agentilor economici privati. iar ca urmare se agraveaza si riscul antreprenorial. prin acordare de subsidii. precum si a profitului. . ar fi rational ca legislatia cu privire la activitatea antreprenoriala sa tina cont de urmatoarele momente: . In rezultatul cercetarilor efectuate de catre noi s-a constatat urmatoarele momente: 1. spre inovatie. Riscul in activitatea antreprenoriala devine inevitabil. anume din aceste motive creste actualitatea cercetarilor stiintifice la nivel economic si social privitor la activitatea de antreprenoriat. inovator.sustinerea economica directa a antreprenorilor incepatori cu preponderenta in sferele prioritare. Cu tranzitia la economia de piata sporeste nivelul incertitudinii in economie. 4. cu scopul accelerarii dezvoltarii economice si obtinerii profitului maximal. Este foarte dificil de a adapta o experienta straina la realitatea republicii noastre in virtutea caracterului ei specific. Cercetarile noastre au demonstrat ca unul din mijloacele de baza in stabilizarea economiei. 2. intrucit responsabilitatea asupra activitatii desfasurate si-o asuma antreprenorul. conditionate de o serie de factori economici si sociali specifici ei. Tranzitia la economia de piata in Republica Moldova este insotita de constienta faptului ca dezvoltarea antreprenoriatului in fiece tara isi are particularitatile sale. etc. Anume acest fapt va contribui la repartizarea echitabila a materiei prime. Dupa parerea noastra. dar si celor ce initial au activat in sectorul de stat. .acel stil deosebit. generale pentru activitatea de antreprenoriat. INCHEIERE O conditie indispensabila a renasterii economiei Republicii Moldova in relatiile de piata devine dezvoltarea activitatii antreprenoriale . dezvoltarea ei efectiva devine integrarea reala a producerii bunurilor agricole cu industria prelucratoare. 3.incurajarea activitatii inovatoare. dar se creeaza si de catre fermieri. . antibirocratic. Concomitent. Manifestarea interesului fata de risc in noile conditii de gospodarire poarta un caracter firesc. comentarii legislative despre franchising. Utilizarea experientei mondiale este posibila doar prin abordarea unei conceptii specifice. . In opinia noastra. credite convenabile. intrucit in realitate profitul revine industriasilor. orientat spre noi cautari in dezvoltarea afacerii. etc.sustinerea economica indirecta prin intermediul garantiilor de stat in obtinerea creditului. facilitatilor fiscale. a materiei prime. rationalizatoare prin diverse metode: reducerea impozitului. vamale. daca a fost inregistrata in corespundere cu legislatia in vigoare. asigurarii obligatorii.

Investitiile in activitatea antreprenorilor s-au plasat pe ultimul loc fapt ce ne ingrijoreaza intrucit investitiile au rolul de multiplicator: mai multe investitii mai mare venit mai multe locuri de munca dezvoltarea societatii mai inalta cresterea nivelului de trai 12. facilitatile prevazute de legislatie. cu cheltuieli minime devine problema cheie a antreprenorilor. .5. balanta de plati si comertul exterior. Un rol deosebit in optimizarea riscului antreprenorial ii revine statului: cu cit este mai inalta insistenta antreprenorului in accelerarea dezvoltarii productiei. precum si crearea posibilitatilor in realizarea bunurilor produse. 7. ca clasificarile existente ale riscului antreprenorial nu oglindesc pe deplin multitudinea lui. am constatat ca scopul primordial in activitatea antreprenorilor devine . nivelul inflatiei. precum si de posibilitatile financiare de care dispune. Cu regret valorile antreprenorilor nu sunt . intrucit acestea nu depind de actiunile antreprenorului. interesele si cerintele antreprenorilor. cu atit mai mica trebuie sa fie impunerea fiscala si mai inalta protectia sociala a productiei autohtone. ca riscul antreprenorial reprezinta rodul incertitudinii obiective a realitatii economice. Metoda utilizata este in dependenta de experienta antreprenorului. insistenta in atingerea scopului vis-a-vis de activitatea desfasurata. materialelor. economice. introducerea inovatiilor. in crearea locurilor de munca. incertitudinea din activitatea agentilor economici este impusa intrucit constituie atributul realitatii obiective. 6. atit obiectiv. ordinea inregistrarii. Antreprenorii si-au orientat activitatea spre inovatii. . Sursa venitului in activitatea unitatilor antreprenoriale deseori il reprezinta incertitudinea prezentului si viitorului. ce e natural. succesul si nereusita unitatilor antreprenoriale pot fi precautate ca interdependenta a unui grup de factori externi si interni. Dat fiind. in sporirea capacitatilor de productie. cursul valutar al leului moldovenesc. este rationala crearea unui sistem informational ce ar oferi antreprenorului prin intermediul computerului informatia necesara privitor la: . Producerea bunurilor si serviciilor de o inalta calitate. Trecerea la noul sistem economic a schimbat radical orientarile valorice. reglementarii statale. cit si subiectiv.disponibilitatea materiei prime. ca decizia este luata de catre antreprenor. antreprenor in ultima instanta este de a spori avutia. reorganizarii. 10. antreprenorul isi asuma un risc. preferintele lor. . resurselor energetice in republica. In conditiile concrete ale republicii agraveaza riscul factorii externi. grupele de consumatori. cu noi performante.starea macroeconomica a republicii. consideram rational de a clasifica riscul antreprenorial in dependenta de genurile lui. 11. Conform investigatiei sociologice efectuate de catre noi. 9. este si subiectiv in baza faptului. politice. Reiesind din faptul ca antreprenorii resimt o insuficienta considerabila de informatie.maximizarea profitului. 8. Paralel cu faptul.legislatia in vigoare. etc.studiul pietei. In scopul optimizarii riscului antreprenorial sunt utilizate diverse metode cu scopul de a atenua consecintele lui. intrucit dorinta fiecarui individ. Intrucit riscul este. lichidarii intreprinderilor. Anume in scopul obtinerii unui venit.

În condiţiile trecerii la economia de piaţă .dezvoltarea zonelor de materie prima.a.stimularea interesului producatorului. cele sociale si morale s-au plasat pe ultimul loc. îndelungată.rolul Micului bussines a crescut esenţial.stimularea intreprinderilor ce utilizeaza inovatii. • Crearea locurilor de muncă şi dezvoltarea autoangajării.care au dus la reducerea volumelor de productie şi la falimentul multor întreprinderi.referatele. procesele de reformare au fost efectuate în condiţiile de criză . Actualmente este necesara o reorientare a antreprenorilor spre protectia sociala a consumatorilor. Este necesar de a stimula motivarea conditionata de realizarea unor succese deosebite in munca. .com/referate/economie/online5/BUSINESS---PROBLEMELEBUSINESSULUI-referatele-com. . • Participarea la dezvoltarea inovaţiilor. • Diversificarea structurii economice ş.php „Problemele Micului Business în Republica Moldova. . 14.reducerea cotei impozabile. Sondajele efectuate de Centrul Moldo American .deoarece acesta realizează un spectru larg de funcţii şi obiective.fapt care a determinat creşterea şomajului şi scăderea bruscă a nivelului de trai al populaţiei inclusiv şi în Republica Moldova. • Căutarea şi acumularea experienţei în activitatea de antreprenoriat.deoarece practic economia ţării noastre se află într-o criză profundă.” În majoritatea ţărilor cu economia de tranziţie. 13. spre ridicare nivelului de pregatire a cadrelor. Este rational de a mari cerintele fata de societatile pe actiuni si sectorul privat pentru pregatirea specialistilor si majorarea salariilor in scopul sporirii cointeresarii acestora. . http://www.Soluţionarea acestei probleme ar fi o ieşire din criza economică şi ar contribui la creşterea economică. Problema susţinerii antreprenoriatului şi educaţiei antreprenoriale în Republica Moldova este importntă. Prognozele expertilor in problema antreprenoriatului denota faptul ca printre masurile ce s-ar putea intreprinde in scopul de a imbunatati starea antreprenoriatului si a economiei in ansamblu se pot enumera: .Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova au demonstrat că mediul în Republica Moldova este nefavorabil.echilibrate.

• Psihologia trivială a populaţiei şi existenţa neîncrederii în deschiderea afacerii proprii. factori pozitivi şi negativi ce influenţează dezvoltarea micului bussines în RM. În cadrul economiei Naţionale Întreprinderile Mici exportatoare oferă întreprinderilor locale posibilităţi de a stabili relaţii comerciale directe cu partenerii străini şi de a atrage noi investiţii şi ceea ce nu este mai puţin important oferă noi locuri de muncă.fiind mai competitive pe piaţa internă. Dezvoltarea micului bussines în ţara noastră este lentă. Nivelul de trai al populaţiei este foarte redus.reparaţii(50%) şi industria prelucrătoare (30%). • Pregătirea slabă antreprenorială. Însă ritmurile descreşterii Întreprinderior Individuale sunt mai mari decît ale SRL urilor.M. majoritatea întreprinderilor lucrează sub 30% din capacitatea de producţie. În RM cele mai solicitate domenii de activitate sunt ramurile şi sferele ce presupun un risc minim.termen scurt de recuperare a investiţiilor . • Absenţa capitalului primar. • Aşezarea geografică favorabilă.1% din totalul Întreprinderilor pe republică.prin inflaţie galopantă. Structura Întreprinderilor mici în R. • Gradul de studii înalt pe ţară. • Condiţile climaterice etc. descreşterea ponderii SRL la 11. În pezent o parte considerabilă a veniturilor populaţiei se formează în sectorul privat al economiei. o viteză înaltă de rotaţie a activelor . la momentul actual economia ţării noastre n-a atins stabilitatea macroeconomică. după forma organizatorico juridică se observă o diminuare a Întreprinderilor individuale pînă la 18. 40% din nr total de întreprinderi falimentează în primul an de activitate din cauza absenţei pregătirii profesionale în domeniul antreprenorial.Micile întreprinderi reprezintă veriga de bază a economiei ce contribue esenţial la realizarea obiectivelor de bază ce stau în faţa oricărei societăţi.prin ruperea relaţiilor economice tradiţionale. Majoritatea Întreprinderilor mici existente în RM activează în comerţ. În celelalte sectoare ponderea întreprinderilor mici este nesemnificativă. . Există mai multe cauze. Trecerea Republicii Moldova la economia de piaţă este caracterizată prin scăderi drastice ale producţiei .9%. Printre factorii negativi se pot menţiona: • Costurile mari în înfiinţarea afacerii. • Populaţia multilingvă a RM.un nivel ridicat al rentabilităţii . • Gradul de impozitarea a micului bussines .factorii pozitivi ce influenţează aceasta sunt: • Resursele naturale .

.dezvoltarea economiei în general şi ieşirea RM din criza economică.în mod normal ele tebuie să faciliteze iniţiativele şi manifestările sănătoase conform legislaţiei economice de piaţă şi să anihileze fenomenele negative ce dereglează mersul firesc al activităţii de întreprinzător şi al altor activităţi cu caracter economic. Documentele principale. • Politica monetară a RM. . Expert IDIS „Viitorul a constatat divergente in: -politica de Creşterea investiţiilor în scopul asigurării noilor locuri de muncă.politica de orientare a factorilor de producere din Republica Moldova in directia atragerii in tara a potenţialului productiv din exterior si producerea in Republica Moldova a bunurilor destinate pieţelor externe.crearea unei tendinţe pentru perfecţionarea capacităţii în domeniul antreprenorial. Dupa o cercetare minutioasa a acestei probleme Viorel Chivriga. cum ar fi Politica naţională în telecomunicaţii. Ce putem face pentru a elimina divergentelel între actele legislative şi politica de investiţii Din pacate la moment o problema grava ramine a fi divergenta dintre actele regulatorii si politica de investitii. De asemenea.reducerea gradului de impozitare . prevederile din SCERS şi Legea Republicii Moldova „Cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător”.Codul Vamal al Republici Moldova.dezvoltarea inovaţiilor.creşterea investiţiilor in regiunile care necesită susţinere in dezvoltarea lor social–economic. . Codul Fiscal şi Codul Civil.• Sistemul de creditare imperfect a micului bussines. Strategia Investiţională a Republicii Moldova a fost elaborată in conformitate cu prevederile Programului de activitate a Guvernului pe anii 2001-2005 “Renaşterea Economiei – Renaşterea . În plus. prevederi importante sunt în strategiile şi politicile sectoriale. Cu regret mediul antreprenorial în RM este dezavantajos. Este necesar de perfecţionat sistemul de creditare . • Piaţa de dsfacere mică. Dezvoltarea Micului bussines în RM ar duce la crearea locurilor noi de muncă . Reglementările juridice nu trebuie să creeze obstacole iniţiativei de întreprinzător. care în mod expres stabilesc politica de stat în domeniul investiţional sunt „Strategia Investiţională a Republicii Moldova”. principii generale foarte importante sunt stipulate în Constituţie.diversificarea structurii economice .

urmărind scopul de a obţine pe aceasta cale o îmbunătăţire cardinala a calităţii vieţii populaţiei si de a atinge un grad înalt de ocupare in câmpul muncii 1 În prezent.„Creşterea investiţiilor în scopul asigurării noilor locuri de muncă. 25 cu următorul conţinut: „Investitorii străini care au efectuat investiţii şi au beneficiat de garanţii şi facilităţi în condiţiile Legii nr. dacă analizăm situaţia creată prin retrospectiva evenimentelor. Moldova în exterior. Mai mult ca atât. Garanţiile acordate investitorilor au fost şi sunt insuficiente pentru a reda o doză de credibilitate în bunele intenţii ale guvernului şi pe lângă aceasta sunt inferioare calitativ şi cantitativ celor acordate în statele vecine. Această clauză prevede păstrarea pentru toată durata de activitate a investitorului străin a tuturor condiţiilor (garanţii din partea statului. au rămas în mare măsură nerealizate. alte rezultate nici nu puteau fi aşteptate. merge vorba de campania. În Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător 3 această prevedere lipseşte şi este substituită cu dispoziţia din aliniatul (2). fapt care a condus spre eliminarea ei din cursa cu statele vecine pentru atragerea investiţiilor în economia ţării şi la diminuarea drastică a întrărilor de capital. . Distorsiunea activităţii investiţionale a prejudiciat grav imaginea R.” În primul rând. dar nerezultative în atragerea investiţiilor. că beneficiază de un număr mai mare de facilităţi şi stimulente fiscale. datorită impactului minimal al acestora asupra evoluţiei influxurilor investiţionale. De fapt. în pofida unor realizări răzleţe obţinute în perfecţionarea mediului de afaceri. Ca standard internaţional în domeniul reglementării juridice a investiţiilor străine este concepută clauza de stabilizare ( Gross Father Clause ). În afară de aceasta în conformitate cu art. deşi au fost destul de realiste. Obiectivul fundamental al strategiei respective este accelerarea dezvoltării economice a Republicii Moldova prin asigurarea unor ritmuri înalte de creştere a investiţiilor.Ţării" si ale Strategiei de dezvoltare social–economică a Republicii Moldova pe termen mediu (până in anul 2005). activitatea cărora devenise obiect de investigaţie pentru autorităţi. 4 cităm: „persoana juridică străină desfăşoară in Republica Moldova activitate comercială si altă activitate reglementată de legislaţia civilă in conformitate cu dispoziţiile stabilite de aceasta legislaţie pentru o activitate . care au anticipat procesul de elaborare a strategiei investiţionale a Republicii Moldova. 1598 al Codului Civil. 2 Intervenţia statului pe piaţa internă de capital sa soldat cu renaţionalizarea unor întreprinderi cu capital străin şi cu intimidarea investitorilor majori. constatăm că obiectivele trasate. Prin această clauză. art. obiectivele principale propuse în strategie şi impactul deficienţelor legislative asupra realizării acestora. care sunt cu prisosinţă mediatizate în interior şi exterior. facilităţi şi stimulente) pe care le-a avut în faza iniţială. 998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine au dreptul să beneficieze în continuare de garanţiile şi facilităţile acordate de aceasta”. Situaţia creată a scos la iveală o mulţime de fisuri în legislaţia ce reglementează activitatea investiţională. comparativ cu noii investitori datorită faptului. situaţia în domeniul investiţional a devenit critică. la doi ani de la adoptarea strategiei. declanşată după alegerile parlamentare şi transpusă în viaţă în conformitate cu lista de tristă faimă. în care au fost incluse întreprinderile cu capital străin. inclusiv a influxului de investiţii străine directe. investitorii care au activat în condiţiile Legii privind investiţiile străine sunt plasaţi într-o situaţie mai favorabilă.

7 mai mult ca în perioada 2000-2002. 7 O altă problemă destul de dificilă pentru investitorii străini. deoarece. în conformitate cu art. Moldova numai cu respectarea dispoziţiilor art.” Codul Vamal al Republici Moldova 9 conţine prevederi. care determină plafonul de timp pentru verificarea declaraţiei vamale.similară a persoanelor juridice ale Republicii Moldova dacă legea Republicii Moldova nu prevede altfel pentru persoanele juridice străine”. în medie. Întreprinderile cu capital străin au . Legislaţia pune anumite limite persoanelor juridice străine. În mediu. care oferă drepturi egale cu a investitorilor din terţe state. procedura de înregistrare a unui agent economic a durat în mediu 27. care prevede aceleaşi drepturi pentru investitorii străini şi cei autohtoni şi clauza naţiunii celei mai favorizate. 6 Instituţiile financiare străine pot desfăşura activităţi pe teritoriul Republicii Moldova numai prin filiale şi sucursale şi numai dacă au fost autorizate de Banca Naţională a Moldovei. Bariera de ieşire: limitează posibilitatea agentului economic de a lichida întreprinderea care nu generează profit. Costurile includ plăţile oficiale. Conform raportul pregătit de ProEra Grup S. până la înlăturarea circumstanţelor menţionate. Timpul de modificare a documentelor de înregistrare s-a diminuat de la 25. toate tipurile de plăţi şi pierderi din cauza staţionării şi nu includ taxele vamale.2 zile (perioada 2000-2002) la 24.(2) al Codului Civil. se înregistrează în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţilor şi este considerată persoană juridică naţională. în opinia întreprinderilor chestionate poate dura mai mult de un an. Conform raportului „Costul reglementării afacerii în Republica Moldova”. în ultimii trei ani întreprinderile au alocat 3. alin. şi finanţat de către DAI-Bizpro/Moldova 8 cităm: „În ultimii trei ani (2001-2003). În multe state. din care plăţi şi taxe oficiale $130. Astfel de prevedere există numai în legislaţia R. creează bariere în iniţierea unei afaceri noi. Moldova şi a Federaţiei Ruse.(2) din Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului.R. persoanei în cauză i se refuză înregistrarea unei noi întreprinderi. a documentelor. Dreptul de a face o alegere între aceste două regimuri este o opţiune extrem de convenabilă pentru investitor şi în mod sigur că acesta va alege varianta optimală pentru el şi va investi în economia statului care-i va oferi acest drept. 29 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare. dacă pe numele unei persoane au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public naţional.4 zile (perioada 2001-2003). De exemplu persoanele juridice străine sunt limitate în dreptul de a cumpăra terenuri cu destinaţie agricolă conform art. amenzile. Lichidarea afacerii este o problemă destul de serioasă care. Costurile legate de această procedură constituie $136. 6 şi 7 din Legea instituţiilor financiare.5 zile pentru obţinerea autorizaţiilor la export. care este reglementată prin Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător. costul înregistrării a rămas la nivelul anilor precedenţi şi este de $151. controlul mărfurilor si a mijloacelor de transport. investitorii dispun de dreptul de a alege între regimul naţional. 6 alin. sau de 2 ori mai mult ca în anii 2000-2002.6 zile.106. iar conţinutul ei a fost identic în ambele cazuri până la aprobarea Codului Vamal al Rusiei din 2003 10 în care termenul de timp pentru procedurile vamale a fost diminuat esenţial. adică cu 1. dar care este tipică pentru tot mediul de afaceri din Republica Moldova este cadrul regulatoriu.L. sau de 2 ori mai mult ca în perioada 2000-2002. din care plăţi şi taxe oficiale $125. Întreprinderea cu investiţii străine se constituie în Republica Moldova în una din formele societăţilor comerciale stabilite la art. 5 Societăţile pe acţiuni din statele străine pot plasa acţiuni în R. Este important de a nu confunda persoana juridică străină cu întreprinderea cu investiţii străine. Costurile acestei proceduri au fost în medie de $223.

investiţiile sunt nesemnificative. investitorii dispun de dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în conformitate cu următoarele prevederi legislative: Art. Art. a Legii cu privire la investiţiile in activitatea de întreprinzător." 11 Însă constatăm. Compararea procedurilor de importexport arată că durata lor în Moldova în perioada 2001-2003 a fost mai mare ca în perioada 2000-2002. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi a celor din fondul silvic. mai puţin de 40% din export. În agricultură. clima e prielnică pentru creşterea unei largi varietăţi de culturi agricole. dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova. care printre altele se contrazic: .4 (3) a Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului cu următorul conţinut: „ Terenurile proprietate publică pot fi vândute atât persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. cităm: investitorii străini pot dobândi. Dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată este stipulat în prevederile alin (2) şi (3) din art.XIII din 25.. Conform Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei pentru anii 2004-2006. căreia îi revine mai puţin de 20% din volumul total de investiţii străine. În regiuni locuieşte circa 80% din populaţia ţării. Astfel. cît şi investitorilor străini. Însă în prezent. În Republica Moldova drepturile investitorilor asupra bunurilor imobile sunt stipulate în Legea cu privire la investiţiile in activitatea de întreprinzător şi în Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului. Întreprinderile ce exportă spre ţările OCDE au folosit 4 zile şi $237 la o operaţie de export. 22. cernoziomurile ocupă 80% din suprafaţa ţării.. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vând numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova”.1997. În unele sectoare nici nu există premise pentru o evoluţie spre bine. nici nu poate fi vorba de o creştere a investiţiilor în regiuni. în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.poziţie geografică reuşită. după părerea noastră principalele impedimente în atragerea investiţiilor sunt legislaţia. dispunem de resurse umane calificate şi braţe de muncă necostisitoare. .cheltuit în mediu 1. În Republica Moldova există un decalaj enorm între nivelul social-economic al dezvoltării municipiului Chişinău în comparaţie cu restul ţării. pentru a desfăşura activitate de întreprinzător.4 zile şi $113 pentru o procedură vamală.. care la prima vedere ar putea să fie determinative pentru investitori în luarea deciziei de a investi într-un stat sau într-o ramură economică : „.. de poziţia dominantă în structura economiilor regionale a sectorului agrar cu o eficienţă scăzută şi de lipsa condiţiilor şi a resurselor necesare pentru dezvoltare. care prin prevederile sale limitează drepturile investitorilor asupra proprietăţilor funciare şi lipsa unor proiecte investiţionale atractive în ramura vinicolă şi a tutunului. Sunt o serie de avantaje. 07. ramură cu condiţii dintre cele mai favorabile pentru o activitate profitabilă. De exemplu în agricultură. tradiţii în agricultură.„creşterea investiţiilor in regiunile care necesită susţinere in dezvoltarea lor social–economica”. diferenţierea considerabilă a potenţialului economic al capitalei şi al regiunilor a fost determinată de degradarea accelerată a industriei şi a infrastructurii micilor oraşe în perioada crizei din anii 90.1308. luând în consideraţie situaţia în domeniul investiţional în general pe ţară. că avantajele enumerate sunt mai mult decât insuficiente pentru a determina investitorii să-şi focuseze atenţia asupra sectorului agricol. nivelul salariului în periferie fiind de aproximativ două ori mai mic decât în capitală. 6 ale Legii nr.

În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară.alin (2) Dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului. Codul Civil şi alte acte legislative. fără o analiză preliminară judicioasă a impactului pe care poate săl aibă respectivul act regulatoriu. investitorii străini nu dispun de dreptul de a procura bunuri funciare pentru a activa în agricultură şi în mod sigur. pe bază de reciprocitate. aplicarea unui astfel de tratament investitorilor străini. Regulamentul analizat în boxa 3 sus este o mostră de act normativ. De altfel. Conform acestor prevederi legislative. După abrogarea legii privind investiţiile străine de aceste facilităţi pot beneficia în continuare numai agenţii economici care au activat în condiţiile. alin (3) . care presupune un maximum de beneficii pentru toate părţile este utilizat de majoritatea statelor. în cazul cel mai bun aceste documente dublează prevederile unor acte legislative. (2) din articolul 44 a Constituţiei României. inclusiv şi dobânda bancara aferenta in decursul primilor trei ani. România care a avut probleme similare în agricultură a recurs la operarea unor amendamente în Constituţia ţării.„orientarea factorilor de producere din Republica Moldova spre atragerea in tara a potenţialului productiv din exterior si producerea in Republica Moldova a bunurilor destinate pieţelor externe” Legea nr.36. Astfel prin omiterea în legea în vigoare a dispoziţiilor ce prevăd facilităţi în atragerea in tară a potenţialului productiv din exterior sau creat condiţii inegale pentru investitorii străini la crearea şi majorarea capitalului social a întreprinderilor. oferind investitorilor drepturi asupra proprietăţilor funciare. . ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova. O bună parte din ele sunt adoptate în grabă. dar oricum sunt impuse spre executare agenţilor economici de către organele de stat. În boxa 3 este analizat un act regulatoriu adoptat recent – Regulamentul tip de funcţionare a pieţelor. în cazul cel mai rău – le contrazic. . Multe dintre actele regulatorii ale organelor de control nu sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu au forţă juridică. condiţionând o serie de beneficii pentru investitorii români. semifabricate etc. Cadrul actelor regulatorii este extins şi complicat. în condiţiile prevăzute de legea cu privire la investiţiile in activitatea de întreprinzător sunt lipsiţi de această facilitate. Pentru a nu admite folosirea bunurilor importate în alte scopuri. prevederile căruia contravin principiilor fundamentale stipulate în Codul Fiscal. care au aderat sau care sunt în curs de aderare la Uniunea Europeană. precum şi prin moştenire legală. Întreprinderile care au întrat pe piaţă. importate pentru a fi folosite la fabricarea articolelor pentru export. Statul vecin. În conformitate cu prevederile alin (2) a art.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine oferea unele facilităţi la importul bunurilor introduse în ţară ca aport la capitalul social. în condiţiile prevăzute prin lege organică. prevăzute de prevederile acestui act legislativ. actul legislativ respectiv prevedea achitarea taxelor vamale in întregime. cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte. precum şi persoanelor fizice şi persoanelor juridice autohtone. întreprinderea cu investiţii străine era scutită de plata taxelor vamale pentru acele bunuri (materie primă.). În conformitate cu alin. numai din aceste considerente nu vor investi în această ramură.

care se caracterizează prin libertatea subiecţilor la alegerea cumpărătorilor şi vânzătorilor. că Departamentul pentru Comerţ al Ministerului Economiei nu poate pretinde la promovarea unui „regulament-tip” de reglementare a unor asemenea relaţii şi instituţii. O altă remarcă care se impune este faptul că autorii documentului confundă administraţia pieţei cu proprietarul pieţei. de parcă în R. spaţii pentru lucru. atunci această prevedere contravine prevederilor constituţionale fundamentale. formarea şi folosirea resurselor. care ar reglementa ansamblul normelor de bază privitoare la dreptul la muncă. Nu este clar de asemenea de ce administraţia pieţei trebuie să accepte reclamaţii asupra calităţii. Boxa 3. în sensul spaţial-geografic utilizat de autorii regulamentului. Credem. De asemenea. „în scopul eficientizării funcţionării pieţelor”. 955 din 21/08/2004. Moldova nu ar exista legislaţie specială. Acest regulament are foarte multe laturi slabe şi este criticabil. Controlul asupra executării prevederilor hotărârii se pune în sarcina Departamentului Comerţului. depozite sigilate?). prestării serviciilor.Nu este clar cum şi de ce administraţia sau proprietarul pieţei ar trebuie să asigure „sporirea afluxului pe piaţă produselor agricole prin antrenarea în activitatea comercială a producătorilor acestora” (punctul 9. în mod prioritar al persoanelor care comercializează produse agricole cultivate pe terenul propriu”. Astfel. ci totalitatea de relaţii şi instituţii specifice dintre vânzător ca exponent al cererii de piaţă şi cumpărător ca exponent al ofertei de piaţă în urma cărora are loc stabilirea unui preţ liber de piaţă la obiectul tranzacţiei. Regulamentul tip de funcţionare a pieţelor – mostră a inflaţiei juridice Regulamentul tip de funcţionare a pieţelor a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. denumirea documentului este nereuşită. De fapt. deşi Codul Fiscal nu prevede existenţa unor asemenea tipuri de rapoarte fiscale. În al treilea rând. intermedierea fiind una dintre acestea. În al doilea rând. coordonate în prealabil cu serviciul sanitaroepidemiologic de stat teritorial şi. nu este clar dacă această stipulare se extinde şi la pieţele construite pe terenuri aflate în proprietate privată. De asemenea. De asemenea. structură a Ministerului Economiei al Republicii Moldova. cu serviciul veterinar de stat teritorial. Dacă este vorba de îngrădirea accesului pe piaţă a intermediarilor. documentul este imprecis şi permite interpretări ambigue. odată ce conform legislaţiei de protecţia consumatorilor sunt responsabile organe specializate. circulaţiei şi distribuirii mărfurilor. documentul prevede că „la stabilirea costului locului de desfacere se va ţine cont de necesitatea asigurării accesului pe piaţă al diverselor categorii de consumatori. condiţiile de funcţionare a pieţelor. după caz. Acest lucru obligă administraţia pieţei fie să stabilească o taxă minimă care ar putea să nu . se aprobă prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale”. partea II). Nu este clar de ce este necesară aprobarea autorităţilor publice locale după ce autorităţile de specialitate şi-au dat acordul. În teoria economică contemporană prin noţiunea „piaţă” se înţelege nu locul geografic unde are loc vânzarea legumelor. Regulamentul prevede introducerea unor rapoarte fiscale noi (decizia administraţiei asupra costului locului de desfacere a mărfurilor). regulamentul conţine în mod alogic stipulări ce ţin de regimul străinilor (dreptul persoanelor străine la muncă). acesta stipulând că „lucrările de proiectare şi construcţie. anume Departamentul Comerţului şi a elaborat conceptul regulamentului.subiecţi ai antreprenoriatului” este incorectă deoarece pieţele ca atare. Codul Fiscal în articolul 5 defineşte piaţa ca „sistem de relaţii economice ce se formează în procesul producţiei. precum şi circulaţiei mijloacelor băneşti. punctul 4 este extrem de ambiguu. Sintagma din punctul 2 partea I „pieţe . care garantează drepturile la practicarea liberă a activităţilor economice. urmărirea bănuiţilor. În primul rând. determinarea preţurilor. nu pot fi subiecţi ai antreprenoriatului. Aceştia sunt obligaţi să acorde ajutor (nu este clar ce fel de ajutor.

[3] Legea R. R. nr. . Aceasta poate avea loc prin accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la metode moderne de afaceri şi promovarea tehnicilor noi în implimentarea unei politici investiţionale coerente.04.1996) [8] Raportul costul reglementării afacerii în Republica Moldova.XIII din 25.1998 (M. M. R. Nr. nr. R.550. Leasingul ca afacere ar putea fi considerat cel mai pătimit domeniu din Moldova.2002 (M.2004 (M.incertitudinea regulilor şi normelor impozitării. 1999) [7] Legea nr. 27-28/123 din 23. 07. Cum stam la capitolul “Leasing” in Republica Moldova? Obiectivul primar de a contribui la o dezvoltare economică a Moldsovei este susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. [11] Vezi SCERS şi Strategia sectorială de reducere a sărăciei şi de dezvoltare a agriculturii.O. Moldova nr. N 61-Ф3. [9] Codul vamal al Republicii Moldova nr. 57-58/515 din 04.1997) [6] Legea nr.81-XV din 18. nr. Una din modalităţile eficiente de finanţare a procesului de renovare şi modernizare a potenţialului de producere a bussinesului mic şi mijlociu este leasingul. Of.06.1997 (M. 1107-XV din 6. printre altele. Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova. M.06. Autor articol Josanu Victoria [1] Strategia Investiţională a Republicii Moldova aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. Principalele impedimente juridice în dezvoltarea leasingului în RM sunt neconcordanţa între actele normative în vigoare.01. Intervievarea selectivă a managerilor companiilor de leasig din Moldova a permis. anul 2004. R.O. 12.evidenţei contabile ale tranzacţiilor de leasing. instabilitatea financiară şi blocajul financiar din economia Moldovei. 82-86 din 22. M.XIII din 21. nr.11. 1149-XIV din 20.07. . neaderarea la Convenţia de la Ottava. determinarea spectrului celor mai grave probleme cum sunt: .asigure un nivel optimal de rentabilitate.2000 (MO al RM nr. M.2004) [4] Codul Civil nr. fie să practice discriminarea prin preţ faţă de vânzătorii de pe piaţă.mediul investiţional nefavorabil.care generează anumite rezerve din partea companiilor străine de a .199 – XIV din 18. 234 din 27 februarie 2002. 2003 года.O. 2000) [10] Таможенный кодекс РФ от 28. nr. 07.03. 64-66/344 din 23.1308.05.necesitatea unor surse de finanţare mai ieftine şi mai durabile. [2] Vezi: Raportul privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2002.2002) [5] Legea nr. 160162/1201 din 23. 1995 (M. 1/2 din 01.09.instabilitatea legislativă şi insuficienţa aplicării legilor. 08. O.

ceea ce conduce la diverse interpretări ale acestora. Ar fi oportun a se prezenta noţiunea de leasing ca formă de activitate investiţională privind achiziţionarea bunurilor şi transmiterea lor în temeiul contractului de leasing financiar persoanelor fizice şi juridice contra plată.executarea silită conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă . de tranzacţia prin garanţie în general prin mărimea plăţilor. ci pe forma care corespunde normelor juridice. organele fiscale alături de bunurile proprii ale utilizatorului sechestrează şi bunurile deţinute în leasing.de aceea ar fi fost corect ca în titlul legii să se specifice”cu privire la leasingul financiar”. natura raporturilor lor juridice. cu drept de răscumpărare a bunului de către utilizator. nu sunt aplicabile deoarece contravin altor acte normative. În Germania băncile controlează doar tranzacţiile de leasing. Din punct de vedere juridic relaţiile de leasing sunt reglementate de cîteva acte normatve. .înlăturarea dimensiunilor dintre Legea cu privire la leasing şi actele normative din domeniul vamal şi valutar.Codului fiscal. dreptul de proprietate trece la utilizator odată cu încheierea contractului. determinate de aceste acte normative. Este necesar a concretiza şi denumirea însăşi a legii.17 puntul (2) şi punctul (3)).în consecinţă. nu se reglementează şi nu se limitează.Dar diferitele regimuri juridice. care sunt efectuate de structurile afiliate sau subordonate Parlamentului.vînzare în rate de tip special: în cazul leasingului proprietar al bunurilor rămîne locatorul.încheia operaţiuni de leasing internaţional. Adeseori. Legislaţia Germaniei şi Elveţiei prevede opţiunea care transformă leasigul în contract de cumpărare. iar în cazul vînzării-cumpărării în rate. Tranzacţia de leasing diferă de tranzacţia de încheiere-vînzare. Principalele divirgenţe între locator şi utilizator apar în cazul neefectuării plăţilor contractuale. . Acţiunile primordiale ce pot fi aplicate în domeniul legislativ ar fi: .deoarece ea trebuie să reflecte raporturile de natură financiară între părţi şi. Contractul de leasing se bazează în esenţă nu pe criterii economice. Legislaţia din RM prevede două modalităţi de asemenea preluare: . pe un termen limitat şi în anumite condiţii stipulate în contract. argumentate economic. de tranzacţia de cumpărare-vînzuare în rate. La fel.definirea leasingului ca o componentă a activităţii investiţionale. . Astfel. Una din soluţiile actuale o constituie amortizarea Legii cu privire la leasing cu toate dispoziţiile Codului civil. Avantajele si dezavantajele dezvoltarii unei afaceri in Franchisa in Republica Moldova.legislaţia nu determină clar deosebire între noţiunile de leasing financiar şi cel operaţional. Toate modificările şi completările legislative privind activitatea de leasing trebuie efectuate în strictă concordanţă cu prevederile Convenţiei de la Ottava cu privire la leasingul financiar internaţional. Practica judiciară privind executarea silită a obligaţiilor debitorului dovedeşte că se apelează la sechestrarea şi vînzarea bunurilor debitorului. dat fiind faptul că prevederile Legii cu privire la leasing(art. conduc la o interpretare neunitară a operaţiunilor de leasing. Premiza instituţională de formare şi promovare a afacerilor de leasing ca o componentă a activităţii investiţională este fondarea unei asociaţii naţionale de non-profit. activitatea de leasing.restituirea voluntară de către utilizator a obiectului leasingului în temeiul prevederilor contractuale. Este necesară clarificarea în legislaţie şi a situaţiei în care bunurile utilizatorului sunt sechestrate la cererea organelor de stat ca urmare a executării silite a creanţelor bugetare sau la cererea altor creditori în contul datoriilor utilizatorului. codului vamal ale RM. În asemenea situaţii locatorului trebuie să i se asigure prin lege dreptul de a prelua (ridica) bunul de la partea care se face vinovată.

Barierele şi problemele întâlnite în activitatea unei întreprinderi ce activează în sistem de franchising sunt similare problemelor celorlalte tipuri de întreprinderi şi. posibilitatea „copierii” unei afaceri de succes de la o firmă care are o reputaţie înaltă şi posedă o experienţă bogată.Indiferent de domeniul francizei. Un loc aparte îl ocupă barierele legate de accesul la tehnologii noi. . eventual.Franchisingul este larg răspândit în sectorul serviciilor şi este în creştere.) sau este reglementat prin acte normative adoptate de guvern sau organizaţii neguvernamentale specializate.Contractul de franchising este documentul principal care necesită prevederea tuturor clauzelor ce vor reglementa întreg spectrul raporturilor dintre părţile unei francize. fiind considerată o afacere prosperă. Această atmosferă este influenţată de cadrul legal. Dat fiind faptul că sistemul de franchising este complex. permite reglarea optimă a raporturilor de franchising. etc.accesul limitat la credite. activitatea de antreprenoriat etc.Germania. criminalitatea. accesul la sursele de finanţare. raporturile de franchising sunt supuse şi prevederilor altor acte normative care reglementează raporturi similare franchisingului. Atât în plan mondial. Deoarece o bună parte a bunurilor şi serviciilor oferite de întreprinderile ce reprezintă companii străine sunt destinate clienţilor cu venituri medii şi mari. contractele de franchising includ un şir de compartimente standard care trebuie determinate astfel încât să reflecte interesele părţilor în contract şi/sau a membrilor reţelei de franciză. România şi Republica Moldova au fost adoptate legi speciale pentru activitatea de franchising. schimbările recente înregistrate în mediul de afaceri din ţară inspiră optimism în ce priveşte dezvoltarea businessului în general şi a franchisingului în particular. Beneficiile pentru operare în Republica Moldova includ forţa de muncă ieftină şi costurile scăzute pentru publicitate. în mare măsură. .cadrul legal inadecvat. . Legea Republicii Moldova cu privire la franchising conţine în sine dispoziţii care. insuficienţa capitalului autohton. Rusia) cadrul legal se conţine în alte legi (cod civil. Totodată există şi un nivel scăzut al puterii de cumpărare. să sporească nivelul de colaborare cu partenerii. să protejeze drepturile de proprietate industrială sau intelectuală ale franchiserului. volumul de vânzări al acestora vor depinde în mare parte de situaţia economică din ţară şi creşterea puterii de cumpărare a populaţiei. cadrul juridic al francizei a constituit mult timp o zonă neexplorată şi nereglementată. franciza constituie o afacere care în esenţă deja şi-a dezvoltat pe piaţă produsul de succes. depind de condiţiile macroeconomice dintr-o anumită ţară şi de atmosfera generală a businessului. deşi există „de jure” şi „de facto” o lege specială şi posibilitatăţi reale de implementare a ei. Cu cât conţinutul contractului va fi mai temeinic elaborat.Franchisingul oferă astfel. cu atât riscul de apariţie a litigiilor şi de neîndeplinire a lui se diminuează în mod corespunzător.Pentru antreprenori şi alţi oameni de afaceri mai experimentaţi. Până în prezent. unde franchisingul a căpătat o evoluare stabilă şi ascendentă şi se manifestă printr-un succes considerabil. precum şi calitatea joasă a serviciilor pe piaţă. franchisingul are şanse reale de aplicare la scară largă în viitor. cât şi în cel european. ţinând cont de importanţa primordială a tehnologiilor în franchising. Dezvoltarea franchisingului pe piaţa acestor ţări este împiedicată de următoarele bariere: . De asemenea. să contribuie la menţinerea identităţii comune şi a reputaţiei francizei sau reţelei de franciză. presiunea fiscală. În alte ţări (Franţa.riscul relativ mare de ţară şi alte impedimente.Spre deosebire de ţările occidentale. în cazul iniţierii unei afaceri de franciză. accesul la tehnologie. numai în SUA. deoarece există un număr impunător de agenţi economici care activează în bază de contracte ce conţin elemente de franchising. utilizând in acest scop franchisingul. Aceştia ar putea. chestiunea dată deocamdată nu a avut efectul scontat. pentru că îmbină resursele proprietarului cu măiestria managerială şi succesul produsului franchiserului.Cu toate acestea. în Republica Moldova.

Extinderea franchisingului pe piaţa s-a realizat preponderent în domeniul comerţului cu amănuntul şi alimentar. de ce? Noi doar le oferim atitea avantaje: . S-ar parea ca avem o mie si una de avantaje pentru care ar trebuie sa investeasca si totusi nu investesc.000 de franchisee.Forma cea mai adecvată de fondare a întreprinderilor franchisee este cea bazată pe capitalul firmelor locale independente.impulsionarea ofertei şi stimularea cererii de franciză pe piaţă. facilităţi de parcare. producerea în bază de licenţă. există deja circa 250 sisteme de franchising cu peste 5. De multe ori ti se pare ca investitorii straini doresc niste lucruri contradictorii. managementul imobiliar. copiere. ceea ce constituie 5% din totalul vânzărilor cu amănuntul. Din cauza profitabilităţii semnificative şi a recuperării rapide a investiţiilor se preferă amplasarea francizei în zonele cu o putere de cumpărare relativ mai mare a populaţiei. pe piaţa cehă au reuşit să pătrundă companiile cu renume din cele mai dezvoltate ţări din lume În Ungaria. educaţia şi cursurile de perfecţionare.serviciile medicale. pot fi create francize pe bază de întreprinderi mixte. franchiza a început să se extindă şi pe piaţa Poloniei. atunci cititi acest articol si scrieti-ne ce ar trebui de completat. utilizând subfranchiseri în cadrul sistemului de master franchising. În scurt timp. articole de fierărie şi menaj. servicii legate de transportarea pasagerilor şi a încărcăturilor. Implementarea unui sistem de franchising necesită parcurgerea de către viitorul antreprenor a şapte etape de bază: autoevaluarea. pentru copii etc. reprezentanţele franchiserilor.dezvoltarea spaţiului informaţional al franchisingului “De ce se investeste atit de putin in Republica Moldova?” De ce se investeste atit de putin in Republica Moldova?” Daca stiti raspunsul la aceasta intrebare. Totodată există potenţial de dezvoltare şi în alte domenii de activitate. De asemenea.Reieşind din necesităţile actuale şi oportunităţile identificate. documentarea. Mai modest ca dimensiune. cum ar fi serviciile de curăţire. produsele şi serviciile automate. serviciile auto. servicii foto. staţii PECO. alimentaţia publică. servicii hoteliere. Lideri în implementarea sistemelor de franchising în ţările europene ex-socialiste sunt Cehia şi Ungaria. în special. celelalte fiind în sectoarele vestimentaţie.serviciile poştale. analiza francizelor. se propun următoarele direcţii de sprijinire a dezvoltării franchisingului în Republica Moldova: . aparatură. Republica Cehă. Majoritatea afacerilor sunt stabilite în sectorul fast-food. implementarea bus iness planului. . Bulgariei şi României.educaţie. Principalele domenii de activitate economică cu un potenţial înalt de aplicare a sistemului de franchising în Moldova sunt: comerţul cu amănuntul. dar mai intensiv în ritmuri.consolidarea şi crearea cadrului legal şi instituţional specific franchisingului. distribuţia prin dealeri. . sfera construcţiilor. prin care se oferă finanţare şi taxe de franciză mai joase şi contribuie la succesul afacerii. sfera turism – sport . În calitate de forme mai simple de colaborare cu elemente de franchising pot servi agenţia comercială. industria hotelieră.agrement. deşi acest domeniu de activitate este considerat relativ nou. negocierea contractului. daca nu atunci pur si simplu cititi cu atentie! Raspunsul la aceasta intrebare nu este unul simplu. servicii de întreţinere casnică.Astfel.Franchiserii prosperi şi-au modificat strategia de abordare a pieţei ungare. serviciile sociale ş i unele ramuri din sfera producţiei. serviciile menajere. Cele mai solicitate sunt sectoarele alimentar şi vestimentar. servicii de turism.6 mlrd euro. elaborarea business planului. de închiriere şi distribuţie. evaluarea franchiserului. se află la începutul unei dezvoltări promiţătoare a acestui domeniu de activitate. cu circa 79 sisteme de franchising şi 260 parteneri afiliaţi. În acestor sector sunt angajaţi circa 45 mii de persoane şi se realizează peste 2. închirierea autoturismelor.

Si totusi se investeste putin. Daca citam DEX-l: “Atitudinea caracterizată printr-o respectare exagerată a formalităţilor sau a regulilor scrise”. • Libertatea efectuarii investiţiilor . solurilor fertile si prin urmare a recoltelor ce pot fi prelucrate si exportate si al fortei de munca relativ ieftina si calificata. • Vecinatate cu UE – din 1 ianuarie2007. competent si democratic. VINDEM sau NU VINDEM Teren agricol investitorilor straini? . si bani grei. legile sa fie aplicate la fel pentru companiile straine si cele autohtone. multor companii straine li s-au expropriat activele fara vre-o compensare. dar pentru a privi obiectiv lucrurile. dar toate aceste avantaje se vor transforma in stimulenţi investiţionali numai intr-un cadru legal adecvat. Intr-un cuvint de ce un investor de success sa piarda citeva saptamini pentru a fonda o companie in Moldova. cred ca ar fi bine sa aflam chiar parerea personala a acestor oameni de afaceri care ar dori sa investeasca in RM dar nu o fac. aceastea reprezentind acel neobisnuit si specific avantaj fata de alte tari. Intr-adevar Moldova este atractiva pentru investitorii straini din punct de vedere al pozitiei geografice. de exemplu niste standarde sau cai de conducere a biznesului pe care deja le cunosc si le-au practicat anterior. Vom fi bucurosi sa aflam raspunsurile Dvs. Dar care este partea obisnuita la care se asteapta investorii straini? Este vorba de un cadru legal bine pus la punct. care diferentiaza o natiune de alta si prin aceasta are avantaj in fata altor companii si tari. Ca concluzie la toate cele mentionate pina acum as spune ca da. In al doilea rind toate companiile doresc o dezvoltare durabila desfasurata legal. Si totusi cit de bune nu ar fi legile ele nu au valoare pina nu sunt aplicate. acest lucru fiind greu de obtinut cind normele legislative se schimba in cel mai bun caz in fiecare an. conditii specifice. odata cu aderarea Romaniei la UE. adica unul care sa ofere in primul rind stabilitate pe termen lung –este un lucru normal si necesar ca fiecare investor sa-si planifice activitatea pentru citiva ani inainte. • Forţa de munca ieftina cu un grad inalt de calificare şi cunoştinţe extinse in domeniul limbilor (in particular Romana şi Rusa). Investorii in primul rind asteapta sa fie tratati corect. Din pacate in Moldova s-au inregistrat mai multe cazuri in care necatind la legislatia in vigoare. de ce? Companiile doresc ceva ca le-ar fi cunoscut deja.• Localizare strategica – poziţia geografica avantajoasa intre est şi vest. Ei doresc un cadru legal eficient. intr-adevar Moldova are multe de oferit investorilor straini. Aceasta este combinatia dintre obisnuit si neobisnuit. iar pentru un investor adevarat timpul intr-adevar sunt bani. Dar intr-acelasi timp ei cauta ceva neasteptat. si aici apare cea mai importanta problema pentru institutiile imputernicite /legislative sa creeze astfel de legi si norme care ar contribui la dezvoltarea si mentinerea biznesului si nu la falimentarea acestuia sau intarirea economiei tenebre si a dublei contabilitati. Inca un factor important care respinge investorii sraini este birocratia. daca el poate face acelasi lucru in alta tara. • Preferinţe comerciale oferite de UE. • O mulţime de acorduri comerciale cu toate statele CSI si acorduri bilaterale de protecţie a investiţiilor. care poate are mai putine avantaje ca Republica noastra. dar in care aceasta procedura dureaza maximum 2-3 zile.investitorii işi pot plasa investiţiile in orice domeniu al activitaţii de intreprinzator. • Condiţii climaterice favorabile pentru producerea unei varietaţi de produse agricole. Aceasta este raspunsul meu la intrebarea de ce se investeste putin in RM. Exemplul companiei americane “Europharm” si celei Germane “Unistar” in cazul cu “ Air Moldova” vorbesc de la sine. care ii face ca companiile sa investeasca intr – o tara noua. si atunci el cistiga timpul.

dacă pămîntul va creşte în valoare. va fi nevoie de braţe de muncă calificate de peste hotare . În cazul arendei terenurilor agricole. În plus. Viitorii proprietari nu vor avea nevoie nici măcar de argaţi. În ţările dezvoltate din punct de vedere economic agricultura este practicată de cca. Cu asemenea venituri putem face un calcul cît se poate de exact privitor la potenţialul occidentalilor de a cumpăra pămînturile noastre? În Moldova pămînturile sînt fertile şi foarte ieftine. de peste 40 la . iar dezmoştenirea ţăranilor va avea drept consecinţă migrarea masivă a acestora în oraşe sau peste hotarele ţării. sîntem în drept să credem că pe undeva ar putea fi elaborată şi vre-o politică „sanitară”. iar radioul şi televiziunea de stat. sîntem în drept să credem că pe undeva ar putea fi elaborată şi vre-o politică „sanitară”. cea mai mare parte dintre agricultorii noştri experimentaţi. situarea geografică a ţării este avantajoasă. iar populaţia. din anumite cauze obiective/subiective.muncitori care cunosc tehnologiile înaintate şi sînt mai exigenţi faţă de sine şi muncile exercitate. căci tehnologiile agricole intensive nu necesită prea multe braţe de muncă. să zicem. existînd riscurile pierderii controlului asupra principalei resurse economice a statului – pămîntul. deja au abandonat domeniul.În Moldova pămînturile sînt fertile şi foarte ieftine.muncitori care cunosc tehnologiile înaintate şi sînt mai exigenţi faţă de sine şi muncile exercitate. dar dacă o şi fac . adică de curăţare a acestor pămînturi (în genere a întregii republici) de populaţia „incapabilă”. deci. va fi nevoie de braţe de muncă calificate de peste hotare . 2 – 4 la sută din populaţie. investitorul străin nu poate să-şi vîndă afacerea altcuiva. se descurcă cu greu în condiţiile economiei de piaţă. ce evită problemele incomode puterii. de cca. singurele care acoperă întreg teritoriul republicii. Întîi de toate vom constata faptul că un investitor străin din start este în afara concurenţei în raport cu un potenţial investitor autohton. de o cam dată. Totodată. Vînzarea terenurilor agricole către investitorii străini va ridica valoarea lor şi ţăranii vor putea să-şi dea terenurile în arendă în condiţii mult mai convenabile decît în prezent. deoarece astăzi statul nici nu are dreptul să controleze utilizarea resurselor funciare. Spre exemplu. 36 mii lei pe lună). În această situaţie. care se află în proprietate privată. cea mai mare parte dintre agricultorii noştri experimentaţi. poate cumpăra de la 4 la 10 hectare de pămînt. preţul căruia oscilează între 3 – 8 mii de lei. În această situaţie. ne pun la dispoziţie doar informaţii „filtrate”.nu prea cred în cele scrise/citite. un occidental cu un venit lunar. însă. deci. se descurcă cu greu în condiţiile economiei de piaţă. inclusiv pentru lărgirea suprafeţelor. de o cam dată. adică de curăţare a acestor pămînturi (în genere a întregii republici) de populaţia „incapabilă”. iar prevederile speciale faţă de aceste terenuri se vor răspîndi şi asupra terenurilor agricole procurate de întreprinderile cu capital străin. situarea geografică a ţării este avantajoasă. 3000 de euro (cca. iar populaţia. căci tehnologiile agricole intensive nu necesită prea multe braţe de muncă.Această problemă controversată a aparut ca rezultat la o recentă iniţiativă legislativă de a lipsi întreprinderile cu capital străin de posibilitatea de a procura terenuri agricole. din anumite cauze obiective/subiective. Numai dreptul de proprietate asupra terenului îl va atrage pe investitor. deja au abandonat domeniul. Viitorii proprietari nu vor avea nevoie nici măcar de argaţi. iar astfel de afaceri precum crearea plantaţiilor de vii şi livezi necesită cheltuieli mari şi investitorul nu va accepta să arendeze în acest scop terenuri agricole chiar şi pe un termen îndelungat. Pierderea controlului statului asupra terenurilor agricole nu poate fi vorba. În plus. el va fi acceptat de bănci în calitate de gaj şi ţăranii vor putea lua credite. Riscuri Să ne întrebăm: a cîta parte din populaţia republicii cunoaşte măcar ceva despre aceste riscuri? Şi de unde să cunoască dacă cetăţenii noştri nu prea citesc ziare. la noi.

Porţile Iaffa sînt principala intrare dinspre Asfinţit în Oraşul Sfînt. . Acest proces continuă şi în prezent. va accelera degradarea satelor noastre. care au cumpărat pămînturile palestinienilor analfabeţi. utilizîndu-se pîrghii economice. au cumpărat în mod clandestin pămînturile. Se zice că două echipe de investitori străini-evrei. ce părere aveţi despre posibilitatea comercializării terenurilor arabile investitorilor străini? Ce putem face pentru a elimina divergentelel între actele legislative şi politica de investiţii Din pacate la moment o problema grava ramine a fi divergenta dintre actele regulatorii si politica de investitii. Un alt exemplu ar fi colonizarea Palestinei de către evreii sosiţi din toată lumea. acesta are dreptul să-şi vîndă pămîntul doar unui evreu.politica de Creşterea investiţiilor în scopul asigurării noilor locuri de muncă. un arab. au fost leagănul naţiunii noastre. Documentele principale. principii generale foarte importante sunt stipulate în Constituţie. Venirea necontrolată a investitorilor străini cred că. Expert IDIS „Viitorul a constatat divergente in: .sută.politica de orientare a factorilor de producere din Republica Moldova in directia atragerii in tara a potenţialului productiv din exterior si producerea in Republica Moldova a bunurilor destinate pieţelor externe. cum ar fi Politica naţională în telecomunicaţii.Codul Vamal al Republici Moldova. de către migranţii veniţi de pe aiurea. deja de cîteva săptămîni. . hotelurile şi restaurantele din jurul porţilor Iaffa din cartierul vechi al oraşului. canalele mediatice arabe informează despre încercarea de a „fura Ierusalimul”. De menţionat. Dupa o cercetare minutioasa a acestei probleme Viorel Chivriga. altcîndva cu tradiţii şi oameni harnici şi mari gospodari. investitorii au avut scopul să păstreze aceste proprietăţi ale oraşului Ierusalim pentru poporul evreu. care în mod expres stabilesc politica de stat în domeniul investiţional sunt „Strategia Investiţională a Republicii Moldova”. unde se află şi unul dintre cele mai cunoscute locuri istorice din Ierusalim – Turnul lui David. Toate acestea erau proprietatea Bisericii ortodoxe greceşti. prevederile din SCERS şi Legea Republicii Moldova „Cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător”.creşterea investiţiilor in regiunile care necesită susţinere in dezvoltarea lor social–economic. Din cîte se ştie. iar dacă deţinătorul terenului este. Civilizaţia cunoaşte multe cazuri de eliminare a populaţiilor aborigene. Codul Fiscal şi Codul Civil. prevederi importante sunt în strategiile şi politicile sectoriale. . Bunăoară. pămîntul este declarat patrimoniu al poporului evreu dat lui de către Dumnezeu. De asemenea. Strategia Investiţională a Republicii Moldova a fost elaborată in conformitate cu prevederile Programului de activitate a Guvernului pe anii 2001-2005 “Renaşterea Economiei – Renaşterea . spre exemplu. în primul rînd. ca cetăţean al acestei ţări. că în Israel este interzisă vînzarea pămîntului către cetăţeni neevrei. În plus. În Statele Unite au fost cumpărate pămînturile indienilor locali. După cum scria ziarul evreiesc „Maariv”. Ar mai fi si alte exemple de mentionat dar am dori sa aflam si parerea Dumneavoastra : Dumneavoastră. Astăzi deja putem vorbi despre înjumătăţirea numărului populaţiei din unele sate. care. din cîte se ştie.

art. În afară de aceasta în conformitate cu art. în care au fost incluse întreprinderile cu capital străin. că beneficiază de un număr mai mare de facilităţi şi stimulente fiscale. constatăm că obiectivele trasate. „Creşterea investiţiilor în scopul asigurării noilor locuri de muncă. merge vorba de campania. alte rezultate nici nu puteau fi aşteptate. în pofida unor realizări răzleţe obţinute în perfecţionarea mediului de afaceri. dar nerezultative în atragerea investiţiilor. activitatea cărora devenise obiect de investigaţie pentru autorităţi. Ca standard internaţional în domeniul reglementării juridice a investiţiilor străine este concepută clauza de stabilizare ( Gross Father Clause ).Ţării" si ale Strategiei de dezvoltare social–economică a Republicii Moldova pe termen mediu (până in anul 2005). situaţia în domeniul investiţional a devenit critică. Moldova în exterior. deşi au fost destul de realiste. comparativ cu noii investitori datorită faptului. datorită impactului minimal al acestora asupra evoluţiei influxurilor investiţionale. la doi ani de la adoptarea strategiei. dacă analizăm situaţia creată prin retrospectiva evenimentelor. Situaţia creată a scos la iveală o mulţime de fisuri în legislaţia ce reglementează activitatea investiţională. 2 Intervenţia statului pe piaţa internă de capital sa soldat cu renaţionalizarea unor întreprinderi cu capital străin şi cu intimidarea investitorilor majori. au rămas în mare măsură nerealizate. Obiectivul fundamental al strategiei respective este accelerarea dezvoltării economice a Republicii Moldova prin asigurarea unor ritmuri înalte de creştere a investiţiilor. care sunt cu prisosinţă mediatizate în interior şi exterior.” În primul rând. urmărind scopul de a obţine pe aceasta cale o îmbunătăţire cardinala a calităţii vieţii populaţiei si de a atinge un grad înalt de ocupare in câmpul muncii 1 În prezent. care au anticipat procesul de elaborare a strategiei investiţionale a Republicii Moldova. În Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător 3 această prevedere lipseşte şi este substituită cu dispoziţia din aliniatul (2). Această clauză prevede păstrarea pentru toată durata de activitate a investitorului străin a tuturor condiţiilor (garanţii din partea statului. 998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine au dreptul să beneficieze în continuare de garanţiile şi facilităţile acordate de aceasta”. Garanţiile acordate investitorilor au fost şi sunt insuficiente pentru a reda o doză de credibilitate în bunele intenţii ale guvernului şi pe lângă aceasta sunt inferioare calitativ şi cantitativ celor acordate în statele vecine. inclusiv a influxului de investiţii străine directe. Prin această clauză. 1598 al Codului Civil. 25 cu următorul conţinut: „Investitorii străini care au efectuat investiţii şi au beneficiat de garanţii şi facilităţi în condiţiile Legii nr. facilităţi şi stimulente) pe care le-a avut în faza iniţială. declanşată după alegerile parlamentare şi transpusă în viaţă în conformitate cu lista de tristă faimă. Distorsiunea activităţii investiţionale a prejudiciat grav imaginea R. investitorii care au activat în condiţiile Legii privind investiţiile străine sunt plasaţi într-o situaţie mai favorabilă. De fapt. 4 cităm: „persoana juridică străină desfăşoară in Republica Moldova activitate comercială si altă activitate reglementată de legislaţia civilă in conformitate cu dispoziţiile stabilite de aceasta legislaţie pentru o activitate . fapt care a condus spre eliminarea ei din cursa cu statele vecine pentru atragerea investiţiilor în economia ţării şi la diminuarea drastică a întrărilor de capital. obiectivele principale propuse în strategie şi impactul deficienţelor legislative asupra realizării acestora. Mai mult ca atât.

controlul mărfurilor si a mijloacelor de transport. investitorii dispun de dreptul de a alege între regimul naţional.6 zile. a documentelor. Lichidarea afacerii este o problemă destul de serioasă care. iar conţinutul ei a fost identic în ambele cazuri până la aprobarea Codului Vamal al Rusiei din 2003 10 în care termenul de timp pentru procedurile vamale a fost diminuat esenţial.(2) al Codului Civil. Moldova numai cu respectarea dispoziţiilor art. care determină plafonul de timp pentru verificarea declaraţiei vamale. se înregistrează în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţilor şi este considerată persoană juridică naţională. Bariera de ieşire: limitează posibilitatea agentului economic de a lichida întreprinderea care nu generează profit. În mediu. Costurile includ plăţile oficiale. În multe state. în opinia întreprinderilor chestionate poate dura mai mult de un an.R. în medie. amenzile. 29 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare. sau de 2 ori mai mult ca în perioada 2000-2002. Legislaţia pune anumite limite persoanelor juridice străine. costul înregistrării a rămas la nivelul anilor precedenţi şi este de $151. în ultimii trei ani întreprinderile au alocat 3. Moldova şi a Federaţiei Ruse. toate tipurile de plăţi şi pierderi din cauza staţionării şi nu includ taxele vamale. Costurile acestei proceduri au fost în medie de $223. Astfel de prevedere există numai în legislaţia R. din care plăţi şi taxe oficiale $130.4 zile (perioada 2001-2003). Este important de a nu confunda persoana juridică străină cu întreprinderea cu investiţii străine. 7 O altă problemă destul de dificilă pentru investitorii străini.(2) din Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului. în conformitate cu art. 6 alin. care prevede aceleaşi drepturi pentru investitorii străini şi cei autohtoni şi clauza naţiunii celei mai favorizate.similară a persoanelor juridice ale Republicii Moldova dacă legea Republicii Moldova nu prevede altfel pentru persoanele juridice străine”. alin. 6 Instituţiile financiare străine pot desfăşura activităţi pe teritoriul Republicii Moldova numai prin filiale şi sucursale şi numai dacă au fost autorizate de Banca Naţională a Moldovei. sau de 2 ori mai mult ca în anii 2000-2002. adică cu 1. 5 Societăţile pe acţiuni din statele străine pot plasa acţiuni în R. până la înlăturarea circumstanţelor menţionate. dar care este tipică pentru tot mediul de afaceri din Republica Moldova este cadrul regulatoriu. care este reglementată prin Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător. din care plăţi şi taxe oficiale $125. Conform raportului „Costul reglementării afacerii în Republica Moldova”. dacă pe numele unei persoane au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public naţional. Întreprinderea cu investiţii străine se constituie în Republica Moldova în una din formele societăţilor comerciale stabilite la art.” Codul Vamal al Republici Moldova 9 conţine prevederi. Conform raportul pregătit de ProEra Grup S. persoanei în cauză i se refuză înregistrarea unei noi întreprinderi. care oferă drepturi egale cu a investitorilor din terţe state.L.7 mai mult ca în perioada 2000-2002. şi finanţat de către DAI-Bizpro/Moldova 8 cităm: „În ultimii trei ani (2001-2003).5 zile pentru obţinerea autorizaţiilor la export. Timpul de modificare a documentelor de înregistrare s-a diminuat de la 25. deoarece. Costurile legate de această procedură constituie $136. 6 şi 7 din Legea instituţiilor financiare. Dreptul de a face o alegere între aceste două regimuri este o opţiune extrem de convenabilă pentru investitor şi în mod sigur că acesta va alege varianta optimală pentru el şi va investi în economia statului care-i va oferi acest drept.106. De exemplu persoanele juridice străine sunt limitate în dreptul de a cumpăra terenuri cu destinaţie agricolă conform art. creează bariere în iniţierea unei afaceri noi.2 zile (perioada 2000-2002) la 24. procedura de înregistrare a unui agent economic a durat în mediu 27. Întreprinderile cu capital străin au .

diferenţierea considerabilă a potenţialului economic al capitalei şi al regiunilor a fost determinată de degradarea accelerată a industriei şi a infrastructurii micilor oraşe în perioada crizei din anii 90. în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. dispunem de resurse umane calificate şi braţe de muncă necostisitoare. Întreprinderile ce exportă spre ţările OCDE au folosit 4 zile şi $237 la o operaţie de export. tradiţii în agricultură. Art. „creşterea investiţiilor in regiunile care necesită susţinere in dezvoltarea lor social–economica”.4 zile şi $113 pentru o procedură vamală.. 6 ale Legii nr.4 (3) a Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului cu următorul conţinut: „ Terenurile proprietate publică pot fi vândute atât persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. În regiuni locuieşte circa 80% din populaţia ţării. ramură cu condiţii dintre cele mai favorabile pentru o activitate profitabilă. cernoziomurile ocupă 80% din suprafaţa ţării.XIII din 25. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vând numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova”. 07. clima e prielnică pentru creşterea unei largi varietăţi de culturi agricole.poziţie geografică reuşită.1997. cît şi investitorilor străini. care la prima vedere ar putea să fie determinative pentru investitori în luarea deciziei de a investi într-un stat sau într-o ramură economică : „.1308. luând în consideraţie situaţia în domeniul investiţional în general pe ţară. nivelul salariului în periferie fiind de aproximativ două ori mai mic decât în capitală. În Republica Moldova există un decalaj enorm între nivelul social-economic al dezvoltării municipiului Chişinău în comparaţie cu restul ţării. de poziţia dominantă în structura economiilor regionale a sectorului agrar cu o eficienţă scăzută şi de lipsa condiţiilor şi a resurselor necesare pentru dezvoltare. că avantajele enumerate sunt mai mult decât insuficiente pentru a determina investitorii să-şi focuseze atenţia asupra sectorului agricol." 11 Însă constatăm. mai puţin de 40% din export. după părerea noastră principalele impedimente în atragerea investiţiilor sunt legislaţia. investitorii dispun de dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în conformitate cu următoarele prevederi legislative: Art. 22. Astfel.. nici nu poate fi vorba de o creştere a investiţiilor în regiuni. În unele sectoare nici nu există premise pentru o evoluţie spre bine.cheltuit în mediu 1.. investiţiile sunt nesemnificative. pentru a desfăşura activitate de întreprinzător. De exemplu în agricultură. cităm: investitorii străini pot dobândi. Conform Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei pentru anii 2004-2006. Însă în prezent. a Legii cu privire la investiţiile in activitatea de întreprinzător. care printre altele se contrazic: . dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi a celor din fondul silvic. care prin prevederile sale limitează drepturile investitorilor asupra proprietăţilor funciare şi lipsa unor proiecte investiţionale atractive în ramura vinicolă şi a tutunului. Sunt o serie de avantaje. În agricultură. căreia îi revine mai puţin de 20% din volumul total de investiţii străine. Compararea procedurilor de importexport arată că durata lor în Moldova în perioada 2001-2003 a fost mai mare ca în perioada 2000-2002. În Republica Moldova drepturile investitorilor asupra bunurilor imobile sunt stipulate în Legea cu privire la investiţiile in activitatea de întreprinzător şi în Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului.. Dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată este stipulat în prevederile alin (2) şi (3) din art.

998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine oferea unele facilităţi la importul bunurilor introduse în ţară ca aport la capitalul social. prevederile căruia contravin principiilor fundamentale stipulate în Codul Fiscal. în cazul cel mai rău – le contrazic. inclusiv şi dobânda bancara aferenta in decursul primilor trei ani. De altfel. În conformitate cu prevederile alin (2) a art. Cadrul actelor regulatorii este extins şi complicat. prevăzute de prevederile acestui act legislativ. După abrogarea legii privind investiţiile străine de aceste facilităţi pot beneficia în continuare numai agenţii economici care au activat în condiţiile. „orientarea factorilor de producere din Republica Moldova spre atragerea in tara a potenţialului productiv din exterior si producerea in Republica Moldova a bunurilor destinate pieţelor externe” Legea nr. aplicarea unui astfel de tratament investitorilor străini. actul legislativ respectiv prevedea achitarea taxelor vamale in întregime. Astfel prin omiterea în legea în vigoare a dispoziţiilor ce prevăd facilităţi în atragerea in tară a potenţialului productiv din exterior sau creat condiţii inegale pentru investitorii străini la crearea şi majorarea capitalului social a întreprinderilor. precum şi prin moştenire legală. ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova. Multe dintre actele regulatorii ale organelor de control nu sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu au forţă juridică. . investitorii străini nu dispun de dreptul de a procura bunuri funciare pentru a activa în agricultură şi în mod sigur. Codul Civil şi alte acte legislative.). alin (3) . Conform acestor prevederi legislative. precum şi persoanelor fizice şi persoanelor juridice autohtone. semifabricate etc. întreprinderea cu investiţii străine era scutită de plata taxelor vamale pentru acele bunuri (materie primă. Întreprinderile care au întrat pe piaţă. Statul vecin. care au aderat sau care sunt în curs de aderare la Uniunea Europeană. care presupune un maximum de beneficii pentru toate părţile este utilizat de majoritatea statelor. numai din aceste considerente nu vor investi în această ramură.alin (2) Dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului. O bună parte din ele sunt adoptate în grabă. dar oricum sunt impuse spre executare agenţilor economici de către organele de stat.36. În boxa 3 este analizat un act regulatoriu adoptat recent – Regulamentul tip de funcţionare a pieţelor. pe bază de reciprocitate. România care a avut probleme similare în agricultură a recurs la operarea unor amendamente în Constituţia ţării. în condiţiile prevăzute prin lege organică. În conformitate cu alin. (2) din articolul 44 a Constituţiei României. fără o analiză preliminară judicioasă a impactului pe care poate săl aibă respectivul act regulatoriu.În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară. oferind investitorilor drepturi asupra proprietăţilor funciare. în cazul cel mai bun aceste documente dublează prevederile unor acte legislative. condiţionând o serie de beneficii pentru investitorii români. importate pentru a fi folosite la fabricarea articolelor pentru export. Pentru a nu admite folosirea bunurilor importate în alte scopuri. Regulamentul analizat în boxa 3 sus este o mostră de act normativ. cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte. în condiţiile prevăzute de legea cu privire la investiţiile in activitatea de întreprinzător sunt lipsiţi de această facilitate.

structură a Ministerului Economiei al Republicii Moldova. Credem. că Departamentul pentru Comerţ al Ministerului Economiei nu poate pretinde la promovarea unui „regulament-tip” de reglementare a unor asemenea relaţii şi instituţii. Acest regulament are foarte multe laturi slabe şi este criticabil. formarea şi folosirea resurselor. regulamentul conţine în mod alogic stipulări ce ţin de regimul străinilor (dreptul persoanelor străine la muncă). Regulamentul tip de funcţionare a pieţelor – mostră a inflaţiei juridice Regulamentul tip de funcţionare a pieţelor a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. De asemenea. odată ce conform legislaţiei de protecţia consumatorilor sunt responsabile organe specializate. Aceştia sunt obligaţi să acorde ajutor (nu este clar ce fel de ajutor. în sensul spaţial-geografic utilizat de autorii regulamentului. după caz. documentul este imprecis şi permite interpretări ambigue. documentul prevede că „la stabilirea costului locului de desfacere se va ţine cont de necesitatea asigurării accesului pe piaţă al diverselor categorii de consumatori. În al treilea rând. de parcă în R. depozite sigilate?). anume Departamentul Comerţului şi a elaborat conceptul regulamentului. punctul 4 este extrem de ambiguu. În teoria economică contemporană prin noţiunea „piaţă” se înţelege nu locul geografic unde are loc vânzarea legumelor. urmărirea bănuiţilor. partea II). acesta stipulând că „lucrările de proiectare şi construcţie. care garantează drepturile la practicarea liberă a activităţilor economice. spaţii pentru lucru. deşi Codul Fiscal nu prevede existenţa unor asemenea tipuri de rapoarte fiscale.Nu este clar cum şi de ce administraţia sau proprietarul pieţei ar trebuie să asigure „sporirea afluxului pe piaţă produselor agricole prin antrenarea în activitatea comercială a producătorilor acestora” (punctul 9. circulaţiei şi distribuirii mărfurilor. nu este clar dacă această stipulare se extinde şi la pieţele construite pe terenuri aflate în proprietate privată. „în scopul eficientizării funcţionării pieţelor”. atunci această prevedere contravine prevederilor constituţionale fundamentale. În primul rând. denumirea documentului este nereuşită. Moldova nu ar exista legislaţie specială. Boxa 3. Sintagma din punctul 2 partea I „pieţe . Nu este clar de asemenea de ce administraţia pieţei trebuie să accepte reclamaţii asupra calităţii. condiţiile de funcţionare a pieţelor. determinarea preţurilor. se aprobă prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale”. Regulamentul prevede introducerea unor rapoarte fiscale noi (decizia administraţiei asupra costului locului de desfacere a mărfurilor). ci totalitatea de relaţii şi instituţii specifice dintre vânzător ca exponent al cererii de piaţă şi cumpărător ca exponent al ofertei de piaţă în urma cărora are loc stabilirea unui preţ liber de piaţă la obiectul tranzacţiei. Nu este clar de ce este necesară aprobarea autorităţilor publice locale după ce autorităţile de specialitate şi-au dat acordul.subiecţi ai antreprenoriatului” este incorectă deoarece pieţele ca atare. în mod prioritar al persoanelor care comercializează produse agricole cultivate pe terenul propriu”. În al doilea rând. prestării serviciilor. care se caracterizează prin libertatea subiecţilor la alegerea cumpărătorilor şi vânzătorilor. coordonate în prealabil cu serviciul sanitaroepidemiologic de stat teritorial şi. Astfel. intermedierea fiind una dintre acestea. Controlul asupra executării prevederilor hotărârii se pune în sarcina Departamentului Comerţului. Acest lucru obligă administraţia pieţei fie să stabilească o taxă minimă care ar putea să nu . De asemenea. care ar reglementa ansamblul normelor de bază privitoare la dreptul la muncă. De fapt. Codul Fiscal în articolul 5 defineşte piaţa ca „sistem de relaţii economice ce se formează în procesul producţiei. 955 din 21/08/2004. O altă remarcă care se impune este faptul că autorii documentului confundă administraţia pieţei cu proprietarul pieţei. De asemenea. precum şi circulaţiei mijloacelor băneşti. cu serviciul veterinar de stat teritorial. nu pot fi subiecţi ai antreprenoriatului. Dacă este vorba de îngrădirea accesului pe piaţă a intermediarilor.

R.amn. M. R. [9] Codul vamal al Republicii Moldova nr.11. 08.550. [2] Vezi: Raportul privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2002.01. R. 64-66/344 din 23. 160162/1201 din 23. 234 din 27 februarie 2002. nr. 27-28/123 din 23.html .07. 2000) [10] Таможенный кодекс РФ от 28.md/analize-0-10-0. 1999) [7] Legea nr.04.03. fie să practice discriminarea prin preţ faţă de vânzătorii de pe piaţă.1996) [8] Raportul costul reglementării afacerii în Republica Moldova. [3] Legea R. 57-58/515 din 04. 07.199 – XIV din 18. 2003 года.2004) [4] Codul Civil nr. [11] Vezi SCERS şi Strategia sectorială de reducere a sărăciei şi de dezvoltare a agriculturii.1998 (M. M. R.81-XV din 18. Moldova nr. anul 2004.2000 (MO al RM nr.XIII din 21.2004 (M. N 61-Ф3. 1107-XV din 6. Of.asigure un nivel optimal de rentabilitate.1308. nr.1997) [6] Legea nr. Nr. Autor articol Josanu Victoria [1] Strategia Investiţională a Republicii Moldova aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.06.09. Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova.05. http://www. O. nr. M. 12.06.O. 82-86 din 22.O. 07. nr. 1/2 din 01.2002 (M.XIII din 25. nr.2002) [5] Legea nr.O. 1995 (M. 1149-XIV din 20. M.1997 (M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->