Sunteți pe pagina 1din 11

CONTABILITATE PRIMARA SI CASH-FLOW

Ce este contabilitatea?

Prima definitie data contabilitatii ii apartine italianului Luca Paciolo, in lucrarea sa "Summa de a (Venetia, 1994). Aceasta defineste contabilitatea ca un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea

toate afacerile acestuia, in ordinea in care acestea au avut loc. Partida dubla era definita prin schimbul dintre

In timp s-au delimitat doua conceptii referitoare la contabilitate. Cele doua conceptii nu sunt insa antit o tehnica de lucru:

prima trateaza contabilitatea ca o teorie stiintifica (reprezinta un sistem de principii si cunostinte car si gestiune);

a doua trateaza ca tehnica de c 424t192e ulegere, prelucrare, stocare, transmitere si analiza a in

instrumente prin care se observa si inregistreaza resursele economice, separate ca entitati patrimoni Obiectul de studiu al contabilitatii il reprezinta patrimoniul economic. Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei acestora.

economice la care se refera. Echilibrul pe care se bazeaza inregistrarile contabile il reprezinta echilibrul dintr

Resursele atrase de societate isi gasesc reflectarea in contabilitate in Pasivul bilantier. Modul i reflectarea in contabilitate in Activul bilantier. Activul si Pasivul reprezinta asadar cele 2 parti ale bilantului modul de utilizare a acestora se poate scrie ca Activ=Pasiv. Principiile contabile

Realizarea contabilitatii unei intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa respecte anumite principii s

1. Principiul continuitatii activitatii - aceasta presupune ca persoana juridica isi continua in mod norm in stare de lichiditate sau reducere semnificativa a activitatii.

In cazul in care situatiile financiare anuale simplificate nu sunt intocmite pe baza principiului c

impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei co continua activitatea.

2. Principiul permanentei metodelor - aceasta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reg

contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in tim 3. Principiul prudentei - aceasta presupune:

a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului finaciar;

b) se va tine seama de toate obligatiiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cur

unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii si data intocmirii b

c) se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca rezultatul ex

4. Principiul independentei exercitiului - aceasta presupune ca se va lua in considerare toate ven

finanicar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii parti

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - aceasta presupune ca, in vedere bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv. I.II. Registrele de contabilitate Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezin permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste bala exercitiului financiar, sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice.

Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a dat

inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la

pastreaza in arhiva persoanelor prevazute timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului finan

statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reco zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop. I.III. Situatii financiare anuale Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de Durata exercitiului financiar este de 12 luni. Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic (de la 01.01.2007):

a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cu excep

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru soc

b) pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia inst

Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-m Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii. Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului

datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de dura

Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu

societatii-mama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mam

intocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritatii sau al celor mai importante dintr Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.

Persoanele juridice au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii

Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perio

Pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internation anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia explicative. Persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor prevazute

cu directivele europene si intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant, cont de profit si pie

Pentru persoanele juridice fara scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din bilant, con explicative.

Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor. Pentru

si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate, Ministerul Fianntelor Publice stabileste continutul situ

aceste sucursale. Institutia respectiva stabileste si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea p

sucursalele respective in situatia in care acestea nu sunt obligate sa publice situatii financiare anuale referito Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

cuprinde situatiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de c

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor juridice prin care isi financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalt c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat raport anual pentru propria activitate, cat si raport anu

Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiar referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilantul consolidat,

celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile

situatiile financiare anuale consolidate, si vor fi facute publice impreuna cu situatiile financiare anuale individ

Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice sunt supuse auditului financiar, care se efectueaz juridice autorizate, potrivit legii.

Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii, divizar Persoanele juridice au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale pe perioada premergatoare stabilite de Ministerul Finantelor Publice .

Criteriile in functie de care situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice sunt supuse auditu finantelor publice. Verificarea de catre cenzori a situatiilor financiare anuale se efectueaza potrivit legii. Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste

Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care into

Actionarii si angajatii unei societati au dreptul sa se informeze in legatura cu situatiile financiare an mama, fara nici o discriminare. Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani.

In caz de incetare a activitatii persoanelor juridice, situatiile financiare anuale, precum si registre statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor f

finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, la Directia generala de admin

a) persoanele prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea contabilitatii 81/1991, in termen de 150 de zile de la in

b) persoanele prevazute la art. 26 alin. (4) si (6) din Legea contabilitatii 81/1991, in termen de 120 de zile de c) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens, in anului 2006.

financiar. Prevederile prezentului alineat se aplica pana la data de 31 decembrie 2006, inclusiv pentru si

Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de cr trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati p financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta. I.IV. Forma si continutul situatiilor finanicare anuale simplificate In continuare vom detalia foarte succint urmatoarele situatii finanicare: Bilantul

administrativ-teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Minis

Contul de profit si pierdere Politicile contabile si notele explicative Optional se poate intocmi situatia fluxurilor de trezorerie

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si ca natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate, la incheierea exercitiului finanicar, precum si in celelalte

Pentru IMM-uri, bilanturile contabile se intocmesc semestrial, primul la 30 iunie, iar cel de-al d administratiile financiare teritoriale se realizeaza in luna urmatoare intocmirii acestora, pana la data de 25 a Referitor la gestiunea fiscala a intreprinderilor facem urmatoarele precizari suplimentare. Persona juridica va depune in fiecare luna la institutiile publice urmatoarele obligatii: - pentru angajator: - CASS 7% (Bugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate) sanatate - somaj 2,5% ( Bugetul Asigurarilor de Somaj) - contributie - CAS 19,75% ( Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat) sociale - Contributie de asigurari pentru accidente de munca si boli activitate (CAEN) - Contributii pentru concedii si indemnizatii de la PJ sau PF - ITM 0,75% (Camera de Munca) - comision pentru cartea de - fondul de mediu de 2 ori pe an in functie de consumul motorina, etc) Pentru angajat: - somaj 1% ( Bugetul Asigurarilor de Somaj) - contributie individuala - la CASS 6,5% (Bugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate) - contrib. - CAS 9,5% ( Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat)- contributie

I.V. Contul de profit si pierdere

Pentru IMM-urile, contul de profit si pierdere se intocmeste semestrial, primul la 30 iunie, iar cel de-a

administratiile financiare teritoriale se realizeaza in luna urmatoare intocmirii acestora, pana la data de 25 a a

Asadar, contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiu exercitiului (profit sau pierdere).

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii ce in aferente.

juridice, dupa scaderea reducerilor comerciale (rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor), a tax

In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu di activitate). Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, comisioane,

surse (cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, da

Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o persoana juridica, ca parte integranta a o care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, astfel:

conexe acestora. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tran

venituri din exploatare; venituri financiare; venituri extraordinare (de exemplu, daunele pretinse de detinatorii de politie in urma producerii unor

Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in contabilitate in momentul predarii bunurilor catre

alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, Veniturile din prestarea de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel:

dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;

dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de ale incasa;

Veniturile din reluarea provizioanelor se evidentiaza distinct in functie de natura acestora. Diminu cheltuiala devine exigibila. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel:

efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor co

cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare; cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare) I.VI. Politicile contabile si note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

Politicile contabile reprezinta ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice a prezentarea situatiilor financiare anuale simplificate.

Structura bilantului si acontului de profit si pierdere nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar rand inscris in formatul prezentat.

profit si pierdere acele elemente pentru care nu exista valori atat in exercitiul finaciar curent, cat si in cel pre

Politicile contabile trebuie eleborate astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiile financiare anu fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor; b) credibile in sensul ca:

reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice; sunt neutre; sunt prudente; sunt complete sub toate aspectele semnificative. Notele explicative

Notele explicative se prezinta sistematic, in general anual sau semestrial acolo unde nevoia de info din bilant si contul de profit si pierdere trebuie sa existe informatii aferente in notele explicative.

In notele explicative, fiecare element obligatoriu prezentat in situatiile financiare anuale simplificate d

cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere conduce la prezentarea unei informatii elocvente pentru util

In notele explicative, fiecare element din conntul de profit si pierdere poate fi dezvoltat cu orice elem in formatul cerut.

Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru b a) numele persoanei juridice care face raportarea; b) faptul ca situatiile finaciare anuale simplificate sunt proprii acesteia; c) data la care s-au incheiat sau perioad ala care se refera situatiile financiare anuale

simplificate;

moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale simplificate;

e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (mii lei). I.VII. Cash flow

In prezent, patronii si managerii unor mici intreprinderi trebuie sa invete macar bazele managem

organizatie sa se ocupe de partea financiara, n-o sa ai parte decat de probleme. Aptitudinile de baza ale

gestionarea banilor si contabilitatea, care trebuie sa fie supusa unor controale financiare pentru a asigura bu

Managerii noilor intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa invete sa genereze rapoarte financiare, sa le afacerea din punct de vedere financiar. Analiza financiara arata situatia reala a afacerii - vazut in acest fel, necesare pentru sanatatea afacerii tale. I.VII.1. Gestionarea cash-flow-ului (previzionari de numerar) Ce sunt banii lichizi?

parte a managementului. Acest modul te va ajuta sa intelegi practicile de baza ale managementului financia

Banii gheata sunt banii pe care ii ai in banca sau in firma. Ai mereu nevoie de bani lichizi: pentru

inseamna ca ai mai multi bani lichizi. O lectie pe care toti antreprenorii trebuie sa o invete este diferenta dint

pe care te astepti sa ii ai daca toti clientii platesc la timp si daca ti-ai impartit corect costurile pentru perioa

trebuie sa-i ai mereu pentru a tine afacerea pe picioare, timp in care te ocupi de aducerea profitului. Pe te

daca banii lichizi nu au un nivel pozitiv. Nu poti cheltui profit, cheltuiesti bani!

Ce este cash-flow-ul (previziunea de numerar)?

Cash-flow-ul se refera pur si simplu la intrarile si iesirile de bani in cadrul firmei tale pe o perioada d

iesiri de bani lichizi reprezinta una din principalele sarcini ale unui intreprinzator. Iesirile de bani sunt mas

platesti salariile, chiria si creditorii. Intrarile sunt acei bani pe care ii primesti de la clienti, debitori si investitor Cash-flow-ul pozitiv

Daca banii care intra in firma sunt mai multi decat cei care ies, firma are un cash-flow pozitiv. Ca

firma si singura grija e de a gestiona banii in plus! Precum sanatatea, te ingrijoreaza cash-flow-ul pozitiv doa Cash-flow-ul negativ

Atunci cand banii care ies din firma sunt mai multi decat cei care intra se cheama ca ai un cash-flo

de exemplu - de necolectarea la timp a banilor de la clienti. Trebuie gasite solutii rapide pentru a evita intrare Componentele cash-flow-ului Cash-flow-ul are, in mod normal, trei componente: 1) Cash-flow-ul operational Cash-flow-ul operational este cel generat de operatiuni interne. Sunt banii proveniti din vanzarea cea mai importanta sursa de venit si pentru ca este generata intern, inseamna ca ai si control asupra ei. 2) Cash-flow-ul de investitii

Acestia sunt banii generati intern, dar din activitati non-operationale. Cash-flow-ul de investitii includ Aceste investitii reprezinta profitul tau pe temen lung. 3) Cash-flow-ul financiar

Acestia sunt banii proveniti din surse externe: debitori, investitori, actionari. Acorzi un imprumut, aceste activitati trebuie trecute in cash-flow-ul financiar. Gestionarea eficienta a cash-flow-ului

Pentru a evita sa scoti bani din buzunar cind apare o factura neasteptata, trebuie sa gestionezi efici - Sa stii cind, de unde si cum apar nevoile de bani lichizi

- Sa stii care sunt cele mai bune surse de obtinere a banilor in cazul unor nevoi aditionale de bani lichizi - Sa fii pregatit sa intimpini aceste nevoi si sa pastrezi relatii bune cu banca si ceilalti creditori.

Primul lucru pe care trebuie sa-l faci pentru a evita o criza financiara este o previzionare de numera elabora strategia firmei.

numerar se fac atat pe termen scurt (saptamanal, lunar) pentru a gestiona eficient banii zi de zi, cat si pe