Sunteți pe pagina 1din 24

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A

ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA POSTULUI PERSONALULUI DIDACTIC


In functia de profesor pot fi incadrate persoane care indeplinesc conditiile stabilite prin Statutul personalului didactic. Cadrele didactice sunt chemate sa contribuie efectiv la instruirea si educarea tinerei generatii. Personalul didactic raspunde in fata directorului si a forurilor superioare, de calitatea muncii si de rezultatele obtinute in instruirea si educarea elevilor.

CADRELOR DIDACTICE LE REVIN URMATOARELE SARCINI


Intocmirea planificarilor calendaristice in vederea parcurgerii materiei; Realizarea normelor de predare in raport cu norma didactica stabilita la inceputul anului scolar; Pregatirea individuala a lectiilor ce urmeaza a fi predate si dupa caz a planurilor de lectii; Studierea programelor si manualelor scolare ; Verificarea temelor, a lucrarilor efectuate de elevi si stagiilor de instruire clinica; Participarea la comisiile de examene admitere, corigente, diferente; Participarea la activitati extracurriculare; Indeplinirea sarcinilor de diriginte; Sa noteze obiectiv raspunsurile elevilor, sa respecte ritmicitatea notarii si prin notare sa stimuleze elevii; Sa participe la consiliile profesorale; Sa participe la lectii deschise si la interasistente; Sa organizeze lectii suplimentare si consultatii cu elevii cand este nevoie; Sa aiba un comportament moral, decent care sa constituie exemplu pentru elevi.

SE INTERZICE CADRELOR DIDACTICE


Sa intarzie la ore sau sa lipseasca nemotivat; Sa se prezinte la catedra intr-o tinuta necorespunzatoare; Sa fumeze in salile de clasa; Sa jigneasca si sa aplice pedepse corporale elevilor.

INCADRAREA IN ANUL SCOLAR


2012 - 2013

Diriginte la clasa Numele si prenumele Adresa unde locuieste: Strada.Nr Bloc.Scara..Etaj.Apart.Sector.. Nr. de telefon. Seria si nr. B.I. si C.I. .. Eliberat de la data de DIRECTOR, SEMNATURA,

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. 2. 3. 4. Numele si prenumele: REZEANU MAGDALENA Specialitatea medic specialist pediatrie Compartimentul: Invatamant preuniversitar Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: studii: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE BUCURETI - studii specifice postului: CURS DE PSIHOPEDAGOGIE - vechime: 38 din care 20 in invatamant - grad didactic Relatii: - Preedinte AFMC CHRISTIANA, preedinte Consiliul de Administraie al colii: reprezinta asigur efectuarea stagiului de practic n comunitate. Preda: 1. Semiologie (anul I farm ) 2.Puericultur i pediatrie ( anul III AMG) 3.Ginecologie ( anul III MG) 4.Management i legislaie sanitar (anul II MG) Doamna REZEANU MAGDALENA , posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA,

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Profesorul instruieste si educa prin tipuri de activitate specifice, urmarind obiective cognitive, de limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educatiei pentru societate, astfel incat elevii sa devine indivizi adaptabili, flexibili, cu dorinta si abilitatea de a continua sa invete si dupa terminarea studiilor, pe tot parcursul vietii, toleranti fata de opinii diferite. 2. Profesorul permite fiecarui elev sa-si urmeze drumul sau personal de evolutie, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj si echilibru emotional si prin exemplul preocuparii pentru dezvoltare si mentinere la curent cu cercetarea pedagogica contemporana in general si in domeniul sau in special.

SARCINI DE SERVICIU OBLIGATORII


1. PROGRAMAREA ACTIVITATII DE INVATARE Nr. crt. 1. Elemente de competenta Analizeaza invatamant scolara Indicatori de performanta

2.

3.

planul de Identificarea aspectelor interdisciplinare in cadrul ariei si programa curriculare specifice; Corelarea continutului disciplinei de invatamant si a activitatilor de invatare cu obiectivele urmarite, prevederile programei si stilul de invatare Intocmeste planificarile Corelarea tipurilor de lectii cu curba de efort a elevilor si calendaristice sarcinile de invatare, stabilind strategia didactica optima in vederea asigurarii unei instruiri eficiente Programarea in timp, pe semestre, in functie de structura anului scolar a activitatilor de invatare asigurand parcurgerea completa a continuturilor propuse si atingerea standardelor de pregatire profesionala. Revizuieste planificarea Compararea permanenta a situatiei reale cu cea proiectata, din punct de vedere a realizarii planificarii, adaptand si reactualizand planificarea in conformitate cu situatia reala si sarcinile de invatare existente.

2. ELABORAREA PROIECTULUI DIDACTIC Nr. crt. 1. Elemente de competenta Stabileste obiectivele operationale ale lectiei Indicatori de performanta Formularea obiectivelor operationale in termeni de performante si adecvat scopului urmarit. Obiectivele sunt realizate in proportie de 75% de catre elevi. Stabilirea obiectivelor operationale astfel incat sa existe un echilibru intre dobandirea de cunostinte si deprinderi, in conformitate cu timpul de instruire afectat. Identificarea si corelarea elementelor de continut cu programa scolara Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ care transforma elevul intr-un factor activ al propriei formari. Construirea situatiilor de invatare care solicita participarea activa a cat mai multor elevi. Utilizeaza metode adaptate stilurilor de invatare ale elevilor. Elaborarea proiectului didactic clar si explicit tinand cont de urmatoarele repere: rigoare stiintifica, strategii activ participative, obiective operationale si competente.

2. 3.

Stabileste continutul activitatii de invatare Alege strategii didactice

4.

Realizeaza proiectul didactic

5.

Adapteaza informatia la Conducerea lectiei conform proiectului deja stabilit si posibilitatile de invatare si monitorizarea activitatilor elevilor astfel incat sa se obtina nivelul de pregatire al elevilor maximum de eficienta a lectilor. Selectarea informatiei pe criterii de esentialitate, coreland detaliile informationale cu particularitatile grupului instruit si gradul de interes manifestat de elevi

3. ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE INVATARE Nr. crt. 1. 2. Elemente de competenta Organizeaza procesul de transmitere de cunostinte Transmite cunostintele Indicatori de performanta Modul de organizare a cunostintelor de transmis si forma de transmitere faciliteaza receptarea. Creeaza conditii optime in vederea receptarii cunostintelor (material vizual relevant si in cantitate suficienta). Evita excesul de detalii, transmiterea cunostintelor facandu-se gradat, intr-o succesiune logica. Capacitatea de organizare a procesului de instruire in forme si prin situatii de invatare adecvate tipului de deprinderi care trebuie formate Selectarea situatiilor de invatare care sa stimuleze gandirea elevului, sa-i formeze deprinderile de munca si studiu necesare instruirii pe durata intregii vieti

3.

Formeaza si dezvolta deprinderi

4. ORGANIZAREA ACTIVITATILOR PRACTICE COMPLEMENTARE PROCESULUI DE TRANSMITERE DE CUNOSTINTE Nr. crt. 1. 2. Elemente de competenta Stabileste obiectivele activitatii de laborator Pregateste activitatea experimentala Indicatori de performanta Corelarea experimentului conceput cu teoria avuta in vedere. Selectarea tipului de experiment adecvat obiectivelor lectiei. Planificarea derularii activitatii in functie de tipul experimentului. Asigurarea echipamentelor si materialelor necesare atingerii obiectivelor instruirii in conditi de securitate ( atat din punctul de vedere al utilizatorului cat si al echipamentului de instruire). Coordoneaza secventele de instruire, instructiunile de lucru fiind date pas cu pas, pentru a asigura desfasurarea controlata a experimentului.

3.

Indruma si supravegheaza elevii in activitatea de laborator

5. UTILIZAREA DE MATERIALE DIDACTICE Nr. crt. 1. 2. 3. Elemente de competenta Identifica situatiile care necesita folosirea materialelor didactice Selecteaza materialele didactice complementare Utilizeaza materiale Indicatori de performanta Analiza situatiilor de invatare si identificarea necesarului de material didactic. Corelarea materialelor didactice complementare cu cunostintele de invatare, astfel incat acestea sa constituie un suport in procesul instructiv-educativ. Facilitarea invatarii prin alegerea cu discernamant a

didactice

materialelor didactice, adaptate cu situatiile concrete din clasa, in vederea asigurarii unei instruiri eficiente.

6. ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE Nr. crt. 1. Elemente de competenta Stabileste obiectivele evaluarii Elaboreaza instrumentele de evaluare. Indicatori de performanta Selectarea continuturilor ce urmeaza a fi evaluate in functie de obiectivele evaluarii. Corelarea tipurilor de teme cu natura obiectivelor si a continuturilor. Creativitate in privinta formatului ales.

2.

7. EVALUAREA CUNOSTINTELOR ELEVULUI Nr. crt. 1. Elemente de competenta Administreaza instrumentele de evaluare Apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele elevilor Indicatori de performanta Asigurarea conditiilor materiale necesare aplicarii instrumentelor de evaluare, in vederea obtinerii unei evaluari obiective si unitare a tuturor elevilor. Consecventa in administrarea probelor de evaluare. Analiza ierarhica, pe colectivul de elevi si procentual in scopul diagnozei, prognozei sau selectiei elevilor. Stabilirea strategiilor didactice adecvate, in scopul remedierii deficientelor procesului educational, in functie de rezultatele inregistrate la evaluare.

2.

8. EVALUAREA PARAMETRILOR PSIHO-PEDAGOGICI Nr. crt. 1. 2. Elemente de competenta Estimeaza posibilitatile de invatare ale elevilor Indicatori de performanta

Capacitate de analiza in vederea identificarii (in urma observarii in diverse situatii) a stilului de invatare a fiecarui elev. Valorifica evaluarea Flexibilitate, adaptabilitate si creativitate in construirea posibilitatilor de invatare ale lectiilor astfel incat sa fie valorificate toate stilurile de elevilor invatare existente intr-un colectiv de elevi. Selectarea celor mai eficiente tehnici in vederea facilitatii invatarii si reglarii procesului instructiv-educativ in functie de posibilitatile si ritmul de asimilare proprii grupului instruit

9. DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI SOCIAL Nr. crt. 1. Elemente de competenta Mediaza procesul de interiorizare sistemului de valori al societatii Asigura cunoasterea, intelegerea si insusirea regulilor sociale Indicatori de performanta Selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societatii. Analiza situatiilor in care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem propriu de valori al elevului. Capacitatea de a explica si analiza continuu cu elevii regulile sociale (corelat cu particularitatile de varsta), de a evalua obiectiv comportamentul social al acestora.

2.

3.

Promoveaza un comportament social dezirabil

Capacitatea de a motiva si corecta comportamentul elevului prin aplicarea recompenselor si sanctiunilor, ca urmare a evaluarii comportamentelor prin prisma regulilor existente in familie, scoala si sociatate

10. COMUNICARE CADRU DIDACTIC - ELEV Nr. crt. 1. Elemente de competenta Alege modalitatile de comunicare Indicatori de performanta Corelarea modalitatilor de comunicare cu continutul informatiei, particularitatile de varsta si individuale ale membrilor grupului instruit. Eficienta modalitatilor de comunicare. Identificarea modalitatilor de comunicare adecvate situatiilor concrete, in vederea realizarii scopului educational. Limbajul utilizat favorizeaza atingerea obiectivelor propuse. Modul de transmitere a informatiilor si calitatea acestora corespund obiectivelor propuse. Analiza acuratetii si integritatii mesajului receptat de elev, prin compararea cu mesajul transmis, in vederea stabilirii disfunctionalitatilor canalului de comunicare. Inlaturarea perturbatiilor care afecteaza calitatea comunicarii. Construirea unor situatii adecvate de lucru si de comunicare in vederea facilitatii schimbului de informatii elev-elev si cadru didactic-elev.

2. 3.

Transmite informatii cu caracter instructiv-educativ Utilizeaza feed-back in comunicare Faciliteaza comunicarea elev-elev

4.

11. COMUNICAREA INTRE CADRE DIDACTICE Nr. crt. 1. 2. 3. Elemente de competenta Identifica posibile domenii conexe de colaborare Se informeaza despre elevi Discuta aspecte metodice si pedagogice ale activitatii didactice Indicatori de performanta Capacitate ridicata de a utiliza limbajul specific unor domenii conexe Capacitatea cadrului didactic de a culege si structura informatiile despre dezvoltarea si evolutia elevilor Apelarea la tehnici de comunicare adecvate pentru redarea unor aspecte metodice si pedagogice. Analiza si aprofundarea aspectelor metodice si pedagogice ale activitatii didactice.

12. DEZVOLTAREA DE CURRICULUM OPTIONAL Nr. crt. 1. 2. 3. Elemente de competenta Stabileste curriculum optional Stabileste continutul pentru curriculum optional Dezvolta curriculum optional Indicatori de performanta Capacitatea de analiza a resurselor existente in scoala in vederea corelarii acestor resurse cu curriculum optional si necesitatile elevilor Discernamant in selectarea continutului curriculumului optional astfel incat acesta sa raspunda obiectivelor propuse,nevoilor si timpului disponibil al elevuluiu Identificarea resurselor informationale adecvate continutului stabilit. Creativitatea in selectarea activitatilor si situatiilor de lucru, astfel incat acestea sa capete un caracter antrenant, in conditiile respectarii obiectivelor curriculare.

13. DEZVOLTAREA PROFESIONALA

Nr. crt. 1. 2.

Elemente de competenta Identifica nevoile proprii de dezvoltare Dezvolta cunostinte proprii

Indicatori de performanta Obiectivitate in autoevaluare si identificarea necesarului de autoinstruire, in functie de dinamica informatiei in domeniu. Identificarea surselor de informare si programarea studiuli individual astfel incat sa acopere nevoile de dezvoltare, personale si ale sistemului. Manifesta interes pentru nou si consecventa in procesul de autoinstruire. Exersarea deprinderilor in vederea activitatii la nivelul de calitate propus.

3.

Dezvolta deprinderi proprii

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: VASILE MARIA 2. Specialitatea profesor fizic-chimie 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: studii: UNIVERSITATEA BUCURETI FAC. DE FIZICCHIMIE - studii specifice postului: PROFESOR GRADUL I - vechime: 20 din care 20 in invatamant - grad didactic - I Relatii: - DIRECTOR DE STUDII la coala Postliceal CHRISTIANA Slatina: reprezinta unitatea scolara, asigura comunicarea dintre scoala-Spital Judetean de Urgen - coordonator Comisia pentru Asigurarea Calitatii Educatiei avand urmatoarele atributii: stabileste ntalnirile membrilor comisiei, intocmeste raportul de monitorizare interna, efectueaza asistente la ore, monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa, coordoneaza activitatea de elaborare a tematicii pentru lucrarile de diploma, coordoneaza activitatea de elaborare de teste grila in vederea examenului de absolvire si evaluari; - membru n Consiliul de Administraie Preda: 2. Biochimie (anul I MG .) 3. Laborator tehnologic Doamna VASILE MARIA , posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii DIRECTOR, SEMNATURA,

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: DOROBANTU FLORENTINA 2. Specialitatea medic 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: U.M.F. CRAIOVA FAC. DE MEDICINA GENERALA - studii specifice postului: MODUL DE PSIHOPEDAGOGIE - vechime: 5 din care 2 in invatamant - grad didactic Relatii: - membru in comisia metodica a disciplinelor preclinice si clinice Preda: 1. Chirurgie general (anul II ) 2. Manag.i legislaie sanitar (anul II ) 3. O.R.L. ( anul II) 4. Nefrologie (anul II MG) 5.Gastroenterologie (anul II MG) 6.Neurologie (anul III MG) 7.Managementul proiectelor (anul III MG) Doamna DOROBANU FLORENTINAposesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA,

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: FURTUN MARIAN 2. Specialitatea medic urgene medico-chirurgicale 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: U.M.F. CRAIOVA FAC. DE MEDICINA GENERAL - studii specifice postului: MODUL DE PSIHOPEDAGOGIE DE PSIHOPEDAGOGIE - vechime: 6 din care 4 in invatamant - grad didactic Relatii: - membru in comisia metodica a disciplinelor preclinice si clinice Preda: 3. Cardiologie(anul II MG) 5. Ortopedie(anul II MG) 3.Management sanitar i legislaie(anul II MG) 4.Dermatologie (anul II MG) 5.Boli infecto-contagioase(anul II MG) 6.Anestezie i terapie intensiv (anul III MG) 7.Managementul proiectelor (anul III MG) 8.Psihiatrie ( anul III MG)

Domnul FURTUN MARIAN , posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA,

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: PRVULESCU VERONICA 2. Specialitatea MICROBIOLOG 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: UNIVERSITATEA BUCURETI - studii specifice postului: - MOD.PSIHOPEDAGOGIC - vechime: 29 din care 16 in invatamant - grad didactic Relatii: - membru in comisia metodica a disciplinelor preclinice si clinice Preda: 1. Virusologie,bacteriologie i parazitologie (anul I MG+ anul I farm) 2. Laborator tehnologic (anul I MG+ anul I farm.) Doamna PRVULESCU VERONICA, posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA,

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: CUARU IOANA 2. Specialitatea profesor biologie 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: UNIVERSITATEA BUCURETI FAC. DE BIOLOGIE - studii specifice postului: - MODUL de psihopedagogie - vechime: 37 din care 37 in invatamant - grad didactic - I Relatii: - membru in comisia metodica a disciplinelor preclinice si clinice Preda: 1. Anatomia si fiziolgia omului + lab.teh. (anul I MG i anul I farm.) 2. Embriologie si genetica (anul I) 3. Biochimie +lab teh.( anul I MG.) 4. Biofizic +lab.teh.(anul IMG) Doamna CUARU IOANA, posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA,

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: NICOLESCU DANIELA 2. Specialitatea PROFESOR 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: UNIVERSITATEA BUCURETI FAC. DE LITERE - studii specifice postului: - mod. de psihopedagogie - vechime: 12 din care 12 in invatamant - grad didactic - I Relatii: - membru in comisia metodica a catedrei de tiine Preda: 2. Engleza (anul I,II.III farm.) Doamna NICOLESCU DANIELA , posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA,

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: STANA DUMITRA 2. Specialitatea FARMACIST 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: IMF CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE FARMACIE - studii specifice postului: - vechime: 32 din care 20 in invatamant - grad didactic Relatii: - coordonator al catedrei de farmacie - membru al Consiliului Profesoral Preda: 1. Forme farmaceutice (anul.I,II,III farmacie) 2.Managementul proiectelor (anul III farm.)

Domnul/Doamna, STANA DUMITRA posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA,

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: CROITORU ANA 2. Specialitatea Farmacie 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: I.M.F. TRGU MURE FACULTATEA DE FARMACIE - studii specifice postului: - vechime: 37 ani si 18 ani in invatamant - grad didactic - definitivat Relatii: - membru in comisia metodica a disciplinelor preclinice si clinice ; - membru al Consiliului Profesoral Preda: 1. Chimia farmaceutic (anul I, i III farmacie) 2. Apiterapie (anul III farm) 3.Managementul calitii (anul IIIF) 4.Managementul proiectelor (anul III farm)

Doamna CROITORU ANA posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: POPESCU CONSTANA-CARMEN 2. Specialitatea PSIHOLOGIE,SOCIOPEDAGOGIE 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: studii: UNIVERSITATEA BUCURETI-FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-SOCIOLOGIE - studii specifice postului: - mod.de psihopedagogie - vechime: 9 ani si 9 ani in invatamant - grad didactic - I Relatii: - membru in comisia metodica a disciplinelor preclinice si clinice ; Preda: 1.Psihologie (anul I MG) 2.Sociologie (anul I MG) 3.Psihologie medical (anul III MG)

Doamna POPESCU CONSTANA CARMEN posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: STERESCU VICTOR 2. Specialitatea asistent medical pe epidemiologie i sntate public 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: coala Postliceal Sanitar Craiova-Facultatea de istorie - studii specifice postului: - mod. de psihopedagogie - vechime: 36 ani si 17 ani in invatamant - grad didactic : Relatii: - membru in comisia metodica de tiine; - membru in Consiliul Profesoral Preda: 1. Deontologie i etic profesional (anul III MG) 2. Cercetare n nursing (anul III MG) 3. Epidemiologie(anul II MG) 4.Cal.serv. de nursing ( anul III MG)

Domnul STERESCU VICTOR posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: TEODORESCU GHERGHINA 2. Specialitatea asistent medical 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: SCOALA TEHNIC SANITAR CRAIOVA-AS.PEDIATRU - studii specifice postului: - vechime: 35 ani si 20 ani in invatamant - grad didactic: Relatii: - coordonator n comisia metodica de nursing si instruire practic - membru in Consiliul profesoral Preda: 1. Tehnici si investigatii de nursing (anul I ) 2. Bazele stiintei nursing-ului (anul I ) 3. Fiinta umana si nursing-ul (anul I ) 4. Protectia si securitatea in munca (anul I ) 5. Administrarea medicamentelor (anul I ) 6. Educaia pentru sntate (anul I) 7. Ginecologie(anul III MG) 8. Obstetric (anul III) 9. Neurologie (anul IIIMG) 10.An.i ter.intensiv (anul III MG) 11.Geriatrie (anul III MG) 12.Pediatrie (anul III MG) 13.Psihiatrie(anul III MG) 14.Cond.n urgene(III MG) 15.Oncologie (anul III MG) 16.ngrijiri paleative(anul IIIMG) 17.Nursing comunitar (anul III MG) 18.ngrijiri la domiciliu (anul III MG) 19.Com.profesional (anul IMG) 20.Mediu i sntate (I MG) Doamna TEODORESCU GHERGHINA posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nr..ma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii . DIRECTOR, SEMNATURA

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: UNGUREANU GETA 2. Specialitatea asistent medical 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: SCOALA POSTLICEALA SANITARA SLATINA - studii specifice postului: - curs de psihopedagogie - vechime: 30 ani si 17 ani in invatamant - grad didactic: Relatii: - membru n comisia metodica de nursing si instruire practica. Preda: 1.Tehnici si investigatii de nursing (anul I ) 2. Bazele stiintei nursing-ului (anul I ) 3.Fiinta umana si nursing-ul (anul I ) 4.Protectia si securitatea in munca (anul I ) 5.Administrarea medicamentelor (anul I ) 6.Mediu i sntate (anul I) 7.Comunicare profesional 8 Ginecologie(anul III MG) 9.Obstetric (anul III) 10.Neurologie (anul IIIMG) 11.An.i ter.intensiv (anul III MG) 12.Geriatrie (anul III MG) 13.Pediatrie (anul III MG) 14.Psihiatrie(anul III MG) 15.Cond.n urgene(III MG) 16.Oncologie (anul III MG) 17.ngrijiri paleative(anul IIIMG) 18.Nursing comunitar (anul III MG) 19.ngrijiri la domiciliu (anul III MG) Doamna UNGUREANU GETA posesor/oare a Contractului de inregistrat la Camera de Munca cu nrma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii

DIRECTOR,

SEMNATURA

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: UC ELENA 2. Specialitatea asistent medical 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: SCOALA POSTLICEAL SANITAR VLCEA - studii specifice postului: - vechime: 30 ani si 9 ani in invatamant - grad didactic: Relatii: - membru in comisia metodica de nursing si instruire practica; - membru in Consiliul Profesoral. Preda: Doamna UC ELENA posesor/oare a Contractului de inregistrat la Camera de Munca cu nrma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii reprezentand 216 ore/ an norma didactica de baza corespunzatoare unei parti din salariul de baza, stabilite la data de 01.09.2007. DIRECTOR, SEMNATURA

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: DBULEANU FNICA 2. Specialitatea asistent medical 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: SCOALA POSTLICEAL SANITAR FUNDENI BUCURETI - studii specifice postului: - vechime: 32 ani si 8 ani in invatamant - grad didactic: Relatii: - membru in comisia metodica de nursing si instruire practica; - membru in Consiliul Profesoral. Preda: 1.Nursing n ginecologie (anul III) 2.Nursing n pediatrie (anul III) 3.Nursing n geriatrie (anul III) 4.Nursing n neurologie (anul III) 5. Nursing n psihiatrie ( anul III)

Doamna DBULEANU FNICA posesor/oare a Contractului deinregistrat la Camera de Munca cu nrma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii reprezentand 216 ore/ an norma didactica de baza corespunzatoare unei parti din salariul de baza, stabilite la data de 01.09.2007. DIRECTOR, SEMNATURA

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: CAMEN MIHAIL 2. Specialitatea preot 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: - studii specifice postului: FACULTATEA DE TEOLOGIE PITESTI - vechime: 23 ani si 8 ani in invatamant - grad didactic: Relatii: - vicepreedinte n Consiliul de administraie - membru in Consiliul Profesoral. Preda: 1.Religie (anul I,II,III MG i I,II,III farm.)

Domnul CAMEN MIHAIL posesor/oare a Contractului de inregistrat la Camera de Munca cu nrma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii reprezentand 306 ore/ an norma didactica de baza corespunzatoare unei parti din salariul de baza, stabilite la data de 01.09.2007. DIRECTOR, SEMNATURA

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: DRAGOMIR ALINA 2. Specialitatea FARMACIST 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: UMF TIMIOARA- FACULTATEA DE FARMACIE - studii specifice postului: - vechime: 5 ani si 1 ani in invatamant - grad didactic: Relatii: - membru in comisia metodic de farmacie; - membru in Consiliul Profesoral. Preda: 1. Comunicare profesional (anul I farm) 2. Elemente de organizare sanitar (anul I farm) 3. Propedeutic farmaceutic (anul I farm.) 4. Farmacologie general ( anul I farm.)

Doamna DRAGOMIR ALINA posesor/oare a Contractului de inregistrat la Camera de Munca cu nrma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii reprezentand 720 ore/ an norma didactica de baza corespunzatoare unei parti din salariul de baza, stabilite la data de 01.09.2007. DIRECTOR, SEMNATURA

COALA POSTLICEAL SANITAR C H R I S T I A N A


ASOCIAIA FILANTROPIC MEDICAL CRETIN CHRISTIANA BUCURETI FILIALA SLATINA

Str.Crisan nr. 1; SLATINA JUD.OLT Tel/Fax (0249)413251

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR DIN INVATAMANTUL POSTLICEAL 1. Numele si prenumele: DRAGOMIR OVIDIU 2. Specialitatea farmacist 3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar 4. Incadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat Cerinte: - studii: UMF TIMIOARA FACULTATEA DE FARMACIE - studii specifice postului: - vechime: 6 ani si 1 ani in invatamant - grad didactic: Relatii: - membru in comisia metodica de farmacie; - membru in Consiliul Profesoral. Preda: 1.Farmacognozie general (anul I) 2.Marketing n domeniul farmaceutic (anul II) 3.Management financiar,farmaceutic i legislaie (anul III)

Domnul DRAGOMIR OVIDIU posesor/oare a Contractului de inregistrat la Camera de Munca cu nrma oblig sa respect sarcinile de serviciu obligatorii reprezentand 720 ore/ an norma didactica de baza corespunzatoare unei parti din salariul de baza, stabilite la data de 01.09.2007. DIRECTOR, SEMNATURA