Sunteți pe pagina 1din 52

.\11HAIL IVANOV

COSTALIOV

PERSONAGIILE:

54 de ani, proprietarul azilului de

noapte.

VASILISA CARPOVNT\

sotia lui. 26 de ani.

NATA$A

sora ei,20 de ani.

MEDVEDIEV

unchiul lor, agent de politie, 50 de ani.

VASCA PEPEL

28 de ani.

CLESCI, ANDREI

licituq,40 de ani.

MITRICI

ANNA

NASTIA

C\/ASNIA

BUBNOV

BARONUT

SATIN

ACTORUL

LUCA

Ar-roScR

CRIVOI ZOB

TATARUL

so{ia lui, 30 de ani.

24 de ani.

vAnzdtoare de col{unagi calzi, aproape

40 de ani.

gepcar, 45 de ani.

33 de ani.

aproximativ de

aceeagi v6rsti, aproape

de 40 de ani.

pribeag prin locurile de inchiniciune,

\
)

60 de ani.

cizmar, 20 de ani.

hamali.

Cdteva haimanale firi

nume, care nu vorbesc-

uf n "f' )'

ACTUT

I

'.

.

.-

.:,i?

''-'

t'l

O pilni{5

ce seamdnl cu o pe$ter5. Tar-anul, ir'i6*ti- grea de

piatrir, afurnatS, cu lencuiaia cizutS. Lumirra pHtrunde dinspre

spectator de sus in.jos, prin fereastra pitrairi din dreapta ii

dela rampi. Collul din dreapta este ocupat de odaia lui Pepel,

desphrtiti prin pere{i de scdndurzi subtire; l6.ngi uga care ris-

punde in aceasti cameri se aill natul de sc6nduri al lui Qubnor'.

in c,:ltul din s16nga -- un cuptor mare rusesc; in zidul de

piatrd din stdnga

uga spre bucdtdria in care locuesc:

{1", a$nia, B:rronul ii

pat

run

dari

-

Nastia. La perete, intre cupior si uQE -

de restul

inciperii

printr'o perdea.mur-

pereiilor

este

o laviti

la peretele

mare, despiriit

de stambi.

Peste tot de-a-lungul

latd ce serveEte de pat comun. In primul plan

din st6nga

-

o butdrugi de

lemn, in

ioasd,

t-u

u".tti.

'picioarele

pe

care

gade CleSci :i

lui

surrt'doriii

-

care sunt-prinse o men-

shinb si'L micb nicovalS: aliluri, in faf a nicovalei' o buturug.b

mai

poirivelte chei la nigte lac.dte

legdturi nia.ri de chei de dife-.

rite mdrimi, ingirate pe cloui inele de sArmd, un samovar de

tabld turtit,' un' ciocan,

i"uie

mu

doud

,

La masd,

binii,

murdare.

ldngd

"de

rirrl mestecd o bucatl

nigtc

pile.

ln mijlocul

din

.inciperii

lernn

uir si:iunel, toate

nevopsit,

Baro-

qade pe

-.o

samovar', trebdluegte-Cva.qnia.

phine neagr5,

iar Nastia

sciunel, cu coatele pe masi si cite9tJ o carte rupti [erfen^il5'

t , icaid pe paiul de'dupb perdea Anna lrr5eEte iniruna' Sez6nd

p. piiut' iri

O" scdndirri,'. Dubno.v potr.ive$te nigte

,

pantaloni

i.cfri, descusuli, pe un calnpod

de gepci.pe.care-l tlne intre

genunchi si chibztieste ctlm sh croiascS. Lringd el se alla o cutle

3e odlirii ruDt5. in care tine cozoroace, bucd{i de muqama'

r6rr]e.

Satin iocmai s'a treiit, std toldnit pe

patul de scandur!

se foegte pe

li ,il,irai"- .Acior:ut nu se

'

vede, se aude doar cum

.Jpio. 9i tug.qt". Inceprri de primivard. Dimineaia'

BAilONti{. : Mai departe !

CVA$NIA : Nu-u, dragd, ii

lasii-mi in

zic. vezi-fi Ce treab! 1i

asta

gi

pace. Eu, zic, am trecut prin

acum chiar de m'ar

line numzri cu pr-ri frip{i, tot nu

cap !

tot grohli acolo ?

mi-ag pune pirostriile'n

BUBNOV : (ciitre Satin) Ce

(Satin nfirdie)

CVA$NIA : Cum adici,

eu, zic. o femeie slohrodd, lirii

inscriu in pa;aportul alt-

sti{pAn pe cap, gi sb mi

cuiva, sd nri

bag de bunivoie roaba la birbat

-

asta nu ! Despre partezr mea poate sd fie gi un prin[

american -

gi

tot nu m'a$ mdrita cu el !

CI.E$CI : Palavre !

CVA$NIA: Cu-um ?

CLESCI :

Palavre I

zic. Tot ai sd te cununi cu

Abramca

BARONUL :

(ii smulge Nastiei cartea din mdnd ;i

,,Amonrl fatal"

(Rdde cu hohote).

d5-mi-o ina-

citegte !itlull

NASTIA : (intinzdnd mdna) D5-mi-o

poi ! Hai

nu te mai line de qotii !

(Btr,ronul o priueste, lluturdrtd carteu in fala ei)

CVA$NIA

Cum,

:

(cdtre Cle;ci)

astea-s

Jap

zici ci

palavre

!

rogcovan ce egti !

Cum indrdzne;ti

sd-mi spui o

aga vorbd necuviincioasd ?

BARONUL :

(loaind-o pe Nastia cu carteu in cap)

Nastca

ia ca.rtea tlin

egti,

mdna) Dd-mi-o

mare !

Abia agtepgi

ca stiu eu

'Mai

vorbegti

Proastd mai

NASTIA : (ii

CLE$CI :

Ia te uiti ce cucoand

Abramca

lasi

sd te cununi cu

Ei

{i-ai

CVA$NIA :

agi !

Cum sd nu 1

Dupi

ce

picior in groapd

chinuit nevasta, de-ai adus-o cu uil

CLE\SCI : Tac:i-fi q-tr;r cd{ea batiAni ! Nu-i treaba ta

CVA$NIA : A-ha ! Adevirui te usturi I

BI\RONUL : Iar au inceput I

NASTIA: (fdrd sd ridice cnpuls Ce vrei ?

de aici ! ANNA :

Nastca, Lrnde egti ?

Pleacd

(scoldttd capul rle dupii

perdea) De diminea[i

nu mai strigaf i

a!i inceput ! Pentru dumnezeu

nu vd mai certati I

CLE$CI : Iar se

vdicdregte I

.ANNA : Nu e zi dela dumnezeu

mor liniEtitd !

llsafi-mi barem sh

BUBNOV : Moartea nu se sperie de gildgie

CVA$NIA :

(se apropie de Anna) Cum ai putut maicd,

un a$a om hain ?

di-mi pace

bine ! Siraca de iine

multe mai

sd trdegti cli

ANNA : Lasd-md

CIVA$NIA: Bine,

induri qi tu !

Nu ie-a mai lisat deloc dttrerea dirt

piept ?

BARONUL : Cvagnia ! E"vremea sir ntergem

CVA$NIA: Pornim

indatl ! (Critre Antru)

la piafa

Vrei sa-ti

dau colfunaqi fierbinfi ?

ANNA : Nu-i nevoie mdndnc ?

multumesc ! La ce bun si ma1

CVA$NIA : Ba sd mindnci. Cildura i{i mai alinl du-

rerea

I{i

pun

deoparte intr'o strachini

cdnd oi

avea poftd

I

Hai,

qi !i-i las

boierule '

si-i mdndnci

(Cdtre Cle;ci) Huo, duh necurat

(Se duce irt

bucdtdrie).

ANNA : (l.u;ind) Doamne

BARONUI- :

1o'to-oe;te

Lasi-te de citit

incet pe Nastia dupci ceafri)

proasto !

NASTIA : (bombdnind)

$terge-o

eu nu md leg de

tine. (Baronul pleacd fluierdnd

dupd Cua;nia).

SATIN : (ridtcdndu-se tnlr'o rdnd) Cine m'o fi bii-

tut ieri ?

BUBNOV: Nu

{i-e

tot una ?

ci da

SATIN : Si zicem

Dar dece m'o fi bdtut ?

BUBNOV: Ai jucat cdrti ?

SATIN: Am jucat

BUBNOV : Apoi de aceea te-au bitut

zi aLl sd te omoare in bitaie

SATIN: Ce nemernici

ACTORUL : (aplecdndu-se de pe cuptor) Intr'o bunb

de-a-binelea

SATIN: Eqti un dobitoc.

ACTORUL : Dece ?

SA'IIN : Pentrucd nu poti si mori

ACTORUL :

(dupd o

pe jumdtate.

clipd de tdcere) Nu inteleg

cum vine asia ?

CLE$CI : Hai, di-te jos de pe cuptor 9i miturd prirr

cas5

ce te rdsfeli ?

ACTORIJL : Asta nu-i treaba ta

CLE$CI : Lasi cd vine Vasilisa 9i i{i aratd ea tie e

cui treabd e

ACTORUL : Di-o dracului pe Vasilisa ! Azi e rdndul

Baronului sd mlture

Baroane !

BARONUL : (ie;ind din bucdtdrie)

curdtenie

eu mI

N'am timp de

duc la piald cu Cvaqnia.

ACTORUL : Nu mi privegte

duce gi la ocnir

tiu

din partea mea te poli

dar mai intdi sd mdturi, e rdndul

Are si rniture

eu n'am chef si muncesc pentru altii

ia !

BARONUL : Bine, dracu' si te

Nastenca. Ei, tu, amor

fatal ! Trezegte-te! (SmuLge

cartea din rndna Nastiei).

NASTIA : (ridicdndu-se) Ce ai cu mine ? Dd-o i.r,r-

coace ! Neobrlzatule ! $i te mai pretinzi boier.

BARONIJL : (ddndu-i cartea irtapoi) Nastia ! l4i-

turi tu in iocul meu

ne-am inteles ?

NASTIA :

(pleciind in

-

bucdtdrie) Pii da

cd altd

treabd n'am

CVA$NIA : (din uqa bucirtdriei, cdtre Baron) Haide

l0

odatd ! S'o gisi cineva sd miture in lipsa ta

"

Actorule ! daci te roagi omul, poii sd faci

lucru

doar n'o si !i se fringd rri.jiu:ri I

totdeauna eu

nu inteieg dece

atAta.

ACTORUL : Ei

BARONUL : (aduce din

bucdtdrie o cobi[ild. cu doud

mari de lut, acope-

coguri, tn care sunt doud oale

rite cu cdrpe)

Parcd-s mai grele azi

SATIN : Chiar flcea sd te naqti baron

CVA$NIA : (cdtre Actor) Fi

bine 9i miturd | (Iese in

tindd, dupd ce l-a ldsat pe Baron sd treacd tnainte)

cuptor) Imi face

riiu

mdndrle) Organismul

ACTORUL : (cobortnd de pe

si trag praf in pl5m6ni. (Cu

meu e otrivit cu alcool

scdnduri gi cade pe gdnduri).

(Se a;eazd pe patttl de

SATIN : Organism

organon

ANNA : Andrei Mitrici

CLE$CI :

ANNA : Cvagnia

Ce tot vrei ?

mi-a ldsat acolo nigte coljunagi

de ea) Nu vrei qi tu ?

m5n6nc ? Tu

i-ai 9i mindnci-i.

CLE$CI : (apropiindu"se

ANNA: Nu vreau

La ce bun sd mai

munceEti

fie

CLE$CI : fi-e

i{i trebue hran5. teamd ? Nu te teme

cd

ANNA : Du-te gi mdn6nci ! Mi-e riu

cine gtie, poate

pesemne, ntt

mai am mult

CLE$CI : (plecdnd) Nu-i nimic

bine

tdrie)

poate ai sd te fai:i

s'a mai vdzut aga ceva ! (lntrd in buca-

ACTORUL :

(cu gLas tare, ca ;i

cum s'ar fi trezit

brusc din somn) Ieri la spital doctorul mi-a spus l

,,Organismul dumitale, -

cu alcool"

zice -

e complet otrIr it

,' .''

/J

SATIN t 1ra*OmaS Organon

.4CTORUL : (cu stdruinld)

non

'.

Or-ga-nism, nu ilrga-1iu'D;i :.

i,rir

'\'.':r:!

\tl

y

.:

.:- .,-, "':

SATIN: Sicambrule

ACTORUL : (dd din mdnd supdrat cdtre el) Lasi

prostiile ! Eu vorbesc serios

mi-i otrivit

da. Daci organismui

inseamni ci-mi lace riru si m5tur

si respir tot prafu1

SA1'lN : A{acrobiotica

da !

BUBNOV: Ce tot mormii ?

SATIN : Vorbe

lVlai existi gi transcendental

BUIINOV: Ce inseamnl asta ?

SATIi\ : Nu gtiu am uitat.

BUBNOV : Atunci

dece vorbegti ?

SATIN : Aga

negti,

mii

lrate

&li-e lehamite de toate vorbele ome-

is situi de toate vorbele. De mii 9i

pe toate

cineva

spune:

in

Am jucat

de ori 1e-am au.ziI

vorbe, vorbe

ACTORUL:

,,Vorbe,

ea pe

In drama ,,Hamlet"

!" Buni

piesa

unul dintre gropari

CLE$CI : (ie;ind

de gdnd sd joci ?

din bucdtd,rie) Dar cu mdtura n'ai

(Se bate cu mdna

pes{.e

ruqa-

AC'IORUL : Nu-i treaba ta

ciunile tale 1

piept) ,,Oielia ! O, pomenegte-mi nu'mele in

"

(Din culise, de undeaa de departe, se

inndbu;ite, strigdte, fLuierul unui

aud zgomote

poli{ist. CleEci

tncepe sd lucreze scdrldind din piLd)

ii 'SATIN : Imi plac cuvintele

a in{eleg

graf

9i

Cdnd eram

neobignuite pe care nu le

lucram la teie-

inci puEti

citeam o mul{ime de cir{i

telegraiist ?

BUBNOV: Ai fost Ei

SATIN : Am fost

foarte bune

(Cu zdrnbet ironic) Existd cir{i

gi o sumedenie de cuvinte ciudate

Am fost un om invdfat

BUBNOV: Am auzit

qtii ?

de o suti de ori !

Ei 9i daci

ai fost

mare scofali !

Uite, eu am fost blinar

\2

am avut atelierul meu

MAinile mi-erau ingilbe-

nite de vopsea : vopseam biinuri gi nici nu-ti in-

chipui frate, cum

mi se ingdlbeniserd m6inile

pdni la coate ! Credeam cd pAnd la moarte n'or

si

gi c'oi muri aga, cu mdinile gal-

-

sunt

se mai curefe

Lrene

$i acum,

uite-te la mdinile mele

da !

numai murdare

SATIN : Ei gi ?

IIUBNOV: Asta-i tot

SATIN : Dece spui toate astea ?

BUBNOV : Iaca a;a

ca si cugeta{i 9i voi

In-

seamni ci oricdt te-ai vopsi pe

din afar5, tot st

gterge

Totul se gterge, a;a sd Etii !

SATIN :Vai

ACTORUL

'.

cum md rior oasele I (se a;eaza cuprinzdndu-7i

Invdlitirra e fleac,-

'un

actor'

genunc.hii cu

mdinite)

principalul e talentul'

Am cu'noscut

abia putea sd-gi silabi-

seasci rolurile, dar aga

de

qtia

s:i joace pe cdte un erou

trosnea Si se

clitina teairul' de aplauzele

oublicului

SdflN : Bubuor', da-mi cinci copcici !

BUBNOV: N'am decAt doud

ACTORUL : Talent, erou,'eu aqa zic.

iine,

in forlele tale

iati

ce-!i trebue ca sd joci ttn

Iar talent inseamnd incredere in

Ei sunt gata sd cred cii

SATIN : Dd-mi cinci copeici

egti un talent, un erou,

Clegci, d5-mi cinci coPeici

: Du-te dracdlui

!

CLESbI

aici

SATIN :

nicio le{caie

ANNA : Andrei Mitrici

un crocodil, un poliJai"'
!

Prea mulli calici is pe

-

Dece te oliri;ti ? Lasd ci ;tiu eu ch'n'ai

Md innibuE". mi-e riu'

CLESCI : Ce sd-!i fac ?

BUBNOV : Deschide uga

CLE$CI : fie ce'!i

pasd !

dela lindi

Tu stai pe pat, eu insd ged

1,3,

ge j9g !

deschide uga, gi aga sunt rdcit

Lasi-md pe mine

in locul tdu Ei pe urmd

.BUB.NOV :

(caLm) Eu

chisd

nevastl-ta cere

n'am nevoie sd fie uga des-

CLE$CI : (ursuz) Aga, oricine poate

SATIN :

Imi.vdjde.capul

orice

eh ! Dece s'or fi pocnind

cere

oamenii unii pe a1{ii in cap ?

BUBNOV : N'avea

il-gup,

ridicd)

n_ici

.alte

grija

pdrli

Md duc sd-mi

ca nu se pocnesc ei numai

nu-s scutit-e de

cumpdr

at5

iovituri.(S,r

E tArziu'

;i

de parcd

gaz_dele noastre incd nu s'au ardtat azi

li cripat ! (Iese)

i. ar

I

(Anna tu;eSle. Satin

igi pune mdinile sub cap, .

se intinde ;i rdmdne nemi;cat)

"ACTORUL : (aruncd o priaire tristd in

se apropie de Anna) Ce-i ? Ji-e riu ?

ANNA : r\!d inndb'"rg.

jurul sdu, apoi

./IC]'ORUL

: Vrei sii te scot in tindd ? Hai, ridicd-te.

(Ii ajutd femeii sd se scoale din pat, ii pune pe

umeri o sdreanld gi sprijinind-o, o duce in tindd)

Hai

copiicel ! $i eu sunt bolnav

sunt otrdvit cu

alcool.:.

COSTALIOV :

(din prag) A{i pornit 1a plimbare ?

N'am ce zice, lrumoasd pereche : tusea cu jun-

ghiul

ACTORUL : Hai,'d5-te laopartc bolnavi ?

COSTALIOV: Poftim,

treci

cdntec bisericesc,

noapte gi-gi lasd capul

nu vezi cA vin doi

pe nas un

el cerceteazd bdnuitor aziLul de

spre stdnga, ca si cunt ar

(Mormdind

trage cu urechea la ce se petrece tn camera lui Pe-

pel. Cle;ci tsi zornde cu ciudd cheile gi scdr{de

pila,

cu

urmdrindu-l incruntat pe Costdliou). Tot sc6r-

{6i, ai ?

I't

CLE$CI: Cum ?

COSfALIOV : ScArldi mereu, zic, ai ?

adicd

Ce mai voiam sd te intreb ?

(Pauzd) A-a

(Repede, in

;oaptd)

Nevastd-mea n'a fost pe aici ?

CLE$CI : N'am vizut-o

COSTALIOV: 1'aproplirtdu-se cu

(ILE$CI

mda !

:

Asta-i locuin{d

urc cl-riria cu

bdgare de seamci

gi pat

stai sin'

de rubl5

de uga ce dd lrt canTera lui Pepel) CAt ioc imi ocupi

tu pentru doui ruble pe luni ! Ai

ruble, zdu aga !

Trebue si-{i

gur

llai bine s5-mi pui gtreangul de gdt Ei sa

md sugrumi dintr'odate

de cinci

jumitate

Ai si

crdpi in curdnd gi

tot la bani {i-e gdndul,

COSTALIOV : Dece te-ag

Si-ti ajute dumnezeu

sl

meu

cumpdr untdelemn de

in fala sfintei icoane

sugruma ? Cui i-ar folosi ?

si trdegti ani mulfi

9i

feri-

jumitate de rubld,

.sd ardd prinosul

Am si aduc jertfa astri

cifi. Dar si gtii cI tot te urc cu

candeli

;i pentru iertarea plcatelor me1e, gi pentru mdntui-

lea ta.

Ci tu insufi nu te gdndeEti la picatele tale

aga cd vezi

Eh, Andriuqca,

multd riutate e in tine I

pe urma iiciloEiei

Nevastd-ta a dai

ta1e

in olticl de

nimeni nu te iubegte, nici nu te respect5

pe toati lumea cu scdr-

ai venit intr'adins ca sI-mi

pAnd gi munca ta supdrd

tditul

CLE$CI : (strigd) Ce

scol; sufletut I

I

(Satin rdcnegte cdt il line gura)

COSTALIOY : (tresdrind) Ce te-a gdsit, taicd ?

ACTORUL : (intrd)

Am

agezat muierea in antreu si

am infololit-o

COSTAT.IOV : Ce inimi bund ai, frate ! Foarte fru-

toate astea au si ti se treacd ia

mos din partea ta

socotea1i

l5

ACTORUL: Cdnd ?

COSTALIOV : Pe lurnea cealalti, ir5!ioare

acolo se

{ine

socoteall de toate, de iiecare

Mai bine m'ai fi

fapt} .,r noastrd

ACTORUL:

LdsplStit aici pentnr

bundtatea mca COSTALIOV : Cum

ACTORUI- : Iartl-mi

ag putea eu sd te rispl5tesc ? lumdtate din datorie

'l'e

banii ?

li COSTALIOV: He-he !

lntruna joci te:ltru

lii de glume, drlgutule,.

Oare bundtatea inimii

Bundtatea e bu- banii pe care mi-i

ciltoria rdmdne datorie ! Va sd zic| ai

se poate

i pune pe aceliiq cdntar cu

i nul cel mai cie pre{. Cdt despre

I datorezi

,r

-

sd ini-o pl5testi

i iii bun fdri

cir un bdtr6n ca mine, trebue -.ri

si a;tepfi vreo rirsplati

.I"CTORLIL : .Nlare pungaS e9ti, mo;ule

(Pleacd. in

hutu ltlr ia )

(Cle;ci se ridicd qi iese itt untreu)

COSTALIO\r : (cdtre

Satin)

L-ai vlzut pe scArfAili ?

Nu prea md inghite

de satana

A ;i spilat putina, he-he !

SATIN : Cine te

inghite pe tine, afard

COSTALIO\i: ('rdzdnd ironic) Da' rlu de guri mai

t';ti ! I:Lr insii, vii iirbesc pe tofi

cum sunte{i, nisle

lSri cipitAi

vd inleleg, a;l

pripiditi, niste amiri{i, oameni

(Deodatti rrt -ttn ton repezit) Dar

Vasca e acasd ? SATIN : N'ai decAt sd te uiti COSTALIOV : (se apropie de u;d ;i hate) Vasia I

(Actorul apare in uga dela bucdtdrie, mestecdnd ceucr in gurd)

PEPEL : Care-i acolo ?

ii

CIOSTAI-IOV : Eu

PEPEI-: Ce vrei ?

l6

eu sunt Vasia.

COSTALIOV: (ddndu-se La o parte) Deschide

SATIN : (fdrd sd.-l priaeascd pe Costdlior:) Cum sd

deschidi, doar e gi ea acolo

(Actorul pufne,ste in rds)

COSTALIOV : (neLini;tit, tncet) Ce-i ? Cine-i acolo ?

Cum

ce-ai spus ?

SATIN : Cu mine vorbegti ?

COSTALIOV : Ce-ai zis ?

SATIN : Vorbeam gi eu aga

ca pentru mine

(IOSTAI-IOV : Bagi de seame, frate ! Vezi sd nu te

intreci cu gluma

da !

(Bate cu putere in ugii)

Vasili !

I)EPEL :

(deschizdnd uga) Ei? Dece nu md lagi in

pace ?

(IOSTALIOV :

vezi tu

(aruncdnd o priaire in odaie) Eu

l)llPEL : Ai adus banii ? COSTALIOV: Am treabd cu tine

I)EPEL : Banii i-ai adus ?

COSTALIOV:

Ce bani ? Stai Putin

I)EPEL : Banii, cele gapte ruble pentru ceas -

COSTALIOV: Care ceas, Vasia ?

ei ?

Ah, ce om eEti

I)EPEL : Bagd-ti minlile in cap ! Ieri, fatd de mar-

tori, ti-am vdndut un ceas pe zece ruble'

plimit,

mai ai sd-mi dai

zgdiegti aEa la

aici, se fine scai de oameni

pldteascd datoriile,

mine ? Poftim !

habar n'are

Eapte,

COSTALIOV: $-l

de bund seam5

SA'IIN: Edefurat

COSTALIOV :

trei am

di-le incoa'! Ce te

Se tot fd{6ie pe

gi cdnd e vorba sd-r;i

Ceasul

! Nu te supdra, Vasia

(aspru) Eu nu primesc lucruri de

furat

cum indrdzneqti

?

t7

PEPEL : (il apucd de untdr) Dece te-ai legat dr:

mine ? Ce vrei ?

COSTALIOV: Apoi

nimic

plec

dacd egti aqa

PEPEL : $terge-o, adu banii !

COSTALIOY : (iese) Ce oameni mojici ! Vai-vai,

ACTORUL: Ce farsd !

SATIN : Bravo ! &ii-a plicut

PEPEL : Ce-a clutat aici ?

SATIN : (rdzdnd) Nu

dar dece nu-i faci de

PEpEL : Doar n'am

o otreapd ca ista

pricepi ? Igi cauti nevasta."

petrecanie, Vasili ?

dece sI mi nenorocesc pentru

SATIN : Fd-o cu chibzuiald. Apoi te insori cu Vasi-

lisa

gi ai sI ajungi tu proprietarul nostru

PEPEL : Mare scofal-d ! Cum is eu om bun, voi nu

numai cd o s5-mi

be{i toati averea, dar Ei pe mine

(Se ageazd pe patul de

o sI md dafi pe bduturi

AQJO!!I-^:

(cdt1e

.Satin) Ei 9i tu

cinci copeici !

pdnd n'afi ajuns

Vasia ! Dd-ne ., doudzeci de copeici

PEPEL: Sd vd

dgy mgi repede

fine !

si-mi cere{i o rubld

SATIN : Gibraltar !

buni decAt hotii ! CLE$CI : (ursdS Lor banii le picd u$or

Nu existd pe lume oameni mai

Ei nu mun-

cesc

SATIN : Multora le

pici

banii ugor, dar pu{ini

sunt

Munca ? Fi

aceia care se gi despart ugor de ei

aga ca munca sd-mi

muncesc

da !

placi gi, atunci poate ci am ;I

Cd4d munia e o pldcere,

Poate !

atunci gi viaJa-i frumoasd ! Cdnd munca e o povarS,

o robie ! (cdtre Actor) Hai, Sardanapal ! Si

via{a e

mergem

ACTORUL : Sd mergem, Nabucodonosor ? Am sI

beau

cdt patruzeci de mii de be{ivi la un loc

scdnduri) Ce diavol bdtrAn

m'a trezit

$i tocmai

cdnd visam un vis grozav: se fdcea c5 pescuiant

;i

prinsesem o pldticd uriagi

! Aga pliiici numai in

vis o poti vedea

gi mi

Tot trdgeam de unditd 9i md te-

meam-si nu se rupd sfoara ! Imi 9i pregdtisem cior-

pacul

gAndeam ! acugi pun mdna pe ea

SATIN : Era Vasilisa,

ACTORUL : Pe Vasilisa a prins-o demult.'.

nu Piitica

pEpEL

: (supdrat) Duceti-vi dracului

E un ger

'

cu ea cu tot !

si nu laqi un

Dece n'ai adus-o pe Anna iniuntru ? Are

CLE$CI :' (uine din tindd.)

cdine afard

ACTORUL :

si inghe{e

CLE$CI : A luat'o NataEa la ea in bucdtdrie

ACTORUL : Are s'o goneascd biirAnul

CLE$CI :

(a;ezdndu-ie la lucru) Atunci'

Natagca

SATIN :

l8

Vasili I Di-mi cinci copeici

(Ies amdndoi)

(cdscdnd) Ei, ce face nevastS-ta ?

Se vede cd nu mai are mult

(Pauzd)

Md uit 1a tine Dar ce sE fac ?

-

Nimic

$i

PEPEL

cr_E$cr

PEPEL

L-LE$Cr

PEPEL

CLE$CI

PEPEL

degeaba tot scdrtdi.

ce si m5nAnc ?

Dar alfi

oameni cum trdesc

\ CLE$CI

Agtia ? Parcd igtia-s oameni ? Agtia-s

nu oameni ! Eu sunt de-

eu de

munca

ni;te gol

prins cu

ani, haimanale

mi-e ruEine cd md uit la ei

am sd ies

o aduce

mic muncesc

Crezi cd n'am sd scap de aici ?

sd

Etiu de bine

Ba

am si ies de aici

cd-mi dau 9i pie-

Mai aEteapti

l9

lea de pe mine, gi tot

nu-i vine la socoteald s'o aibi chiar e1

are dreptate

SI stii cii

putin

iuni

sd moard nevastd-mea

dar parcd au trecut Ease

Trdesc aici de gase ani'

PEPEL : Alii nimeni nu-i cu nimic mai prejos decdt

tine

orice ai sPune tu

!

CLE$CI : Cum iga nici congtiinli

Aici lumea n'are nici cinste,

incalli nigi qY

De cinste 9i de conqtiinfd

PEPEL : (nepdsdtor) La ce i-ar folosi cinstea ;i

gtiin{a ?' Daci n'ai cizme, n'ai

cinstba, nici cu conqtiinfa'

au nevoie domnii, 5i mari Ei tari

.sd.te

BUBNOV : (intrdnd)

Brr '.' am inghetat !

PEPEL : Bubnov ! Tu ai congtiintd ?

BUBNOV : Ce si am ? Conqtiinld ?

PFPEL: Apoi -Ce

da

BUBNOV:

I

nevoie am eu de congtiintd ? Doar

nu-s bogat

PEPEL : Aga

zic Ai eu : de cinste Ei de con;tiinli au

!

Dar Clegci ne tot

nevoie numai 5i' bogafi, aqa-i

ocdrigte

BUBNOV

:

:

Voi,

Da'

zice, n'aveti conqtiin{d

ce, nu cumva vrea sd se imprumute

dela noi ? PEPEL : Are e1 Prea multi

BUBNOV : Te pomenegti

ci are gi

de vdnzare ? A9?

ceva nu cumper5 nimeni aici.

mult cutii vechi de carton'

PEPEL : (pe

driusca !

'CAnd

un

9i

Eu a9 cumpdra cel

astea pe datorie".

Prost mai.e.gti Alt-

ton poudluitor)

e vorba.de

conEtiinfs, mai bine ai

,

ultu

ce zice Satin

sau Baronul

CLESCI : N'am ce vorbi cu ei

pepel : Ei sunt mai deqtepli ca tine

cu toate cd-s

betivi

BUBNOV: Bine de omul be{iv 9i mintos, trage din

viatd folos indoit.

PEPEL : Iatd ce spune Satin : orice om ar vrea ca

vecinul lui sI aibd

congtiintd, dar vezi tu, niminui

(Intrd Nataga. Dupd ea uine Luca, cu un

qi cu o traistd tn