Sunteți pe pagina 1din 6

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Administrarea societ`]ilor comerciale pe ac]iuni


expert contabil Monica Toma

M o n o g r a f i i

Index legislativ
Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea societ`]ilor/companiilor na]ionale, a societ`]ilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administra]iei pu-blice locale este ac]ionar majoritar, precum [i a regiilor autonome;

Norma metodologic` nr. 10/1999 privind \ncheierea contractelor de administrare a societ`]ilor/companiilor na]ionale, a societ`]ilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administra]iei publice locale este ac]ionar majoritar, precum [i a regiilor autonome; Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal al Romniei, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Codul civil al Romniei; Codul comercial al Romniei.

Ce este administrarea societ=]ilor comerciale?


Dic]ionarul explicativ al limbii romne define[te administrarea ca fiind conducerea unei institu]ii.

Modalit=]ile de administrare
Legea societ`]ilor comerciale stabile[te 2 sisteme de organizare a societ`]ilor comerciale pe ac]iuni, respectiv: sistemul unitar [i sistemul dualist.

c o n t a b i l e
1

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Sistemul unitar presupune ca administrarea societ`]ii comerciale s` se realizeze de c`tre un consiliu de administra]ie ale c`rui competen]e, \n cazul entit`]ilor ale c`ror situa]ii financiare fac obiectul auditului statutar, nu pot fi retrase prin actul constitutiv sau prin hot`rre a adun`rii generale a ac]ionarilor. |n acela[i timp, ele pot fi delegate directorilor entit`]ii. Totodat`, art. 137 alin. (2) din Legea societ`]ilor comerciale precizeaz` c` num`rul administratorilor societ`]ilor ale c`ror situa]ii financiare anuale fac obiectul auditului statutar nu poate fi mai mic de 3, din care unul trebuie s` fie independent (art. 140 2). |n cadrul sistemului dualist, administrarea societ`]ii se realizeaz` de c`tre directorat [i consiliul de supraveghere. Directoratul exercit` exclusiv func]ia de reprezentare legal` [i este numit de c`tre consiliul de supraveghere, membrii directoratului putnd fi revoca]i oricnd de c`tre consiliul de supraveghere. |n ceeea ce prive[te consiliul de supraveghere, acesta este ales de c`tre adunarea general` a ac]ionarilor, num`rul membrilor s`i fiind cuprins \ntre 3 [i 11, stabilit prin actul constitutiv al societ`]ii. Membrii pot fi revoca]i oricnd de adunarea general` a ac]ionarilor.

ATEN}IE!
Ceea ce este foarte important de re]inut este faptul c` membrii directoratului nu pot fi membri ai comitetului de supraveghere [i invers.

Art. 137 1 alin. (3) din Legea societ`]ilor comerciale stipuleaz` c`, pe durata mandatului, administratorii societ`]ii nu pot \ncheia cu aceasta contract de munc`, membrii consiliului de administra]ie exercitndu-[i func]ia \n baza unui contract de mandat/management/administrare. Acelea[i prevederi le sunt aplicabile [i directorilor, a[a cum sunt defini]i de Legea nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Administrarea societ`]ilor difer` \n func]ie de tipul de societate, cum ar fi: regulile de administrare a societ`]ilor unde statul de]ine 50% din capital difer` de regulile de administrare a societ`]ilor cu capital privat.

Administrarea societ=]ilor unde statul de]ine 50% din capitalul social


Contractul de administrare din cadrul acestor societ`]i este acordul prin care o persoan` juridic`, \n calitate de proprietar, \ncredin]eaz` unui administrator organizarea, conducerea [i gestionarea activit`]ii sale, pe baza unor obiective [i criterii de performan]` cuantificabile, \n schimbul unei pl`]i.

O.U.G. nr. 49/1999 stabile[te c` administrarea companiilor/societ`]ilor na]ionale, a societ`]ilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administra]iei publice locale este ac]ionar majoritar, precum [i a regiilor autonome de interes na]ional sau local se face de c`tre persoane fizice sau juridice, romne ori str`ine, \n baza unui contract de administrare.

Cine poate avea calitatea de administrator?


Potrivit normelor metodologice, pot dobndi calitatea de manageri urm`toarele categorii: 1. Persoane fizice romne sau str`ine care: au capacitatea de exerci]iu deplin`; s` nu figureze pe lista cuprinznd administratorii c`rora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora, prezentnd dovada de la Oficiul Registrului Comer]ului; au experien]a sau domeniul de preg`tire corespunz`toare, atestate prin acte oficiale; s` nu fi avut condamn`ri penale definitive care determin` incompatibilitatea cu postul; au referin]e profesionale favorabile de la ultimul loc de munc`. 2. Persoane juridice romne sau str`ine care: au personalitatea juridic` dovedit` prin acte oficiale; dovedesc bonitatea financiar` prin acte; au obiect de activitate [i experien]` \n domeniul managementului/administr`rii; s` fi pl`tit \n termenele legale obliga]iile la bugetul statului.
2
R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Indiferent de tipul persoanei care administreaz` societatea, fizic` sau juridic`, aceasta nu poate de]ine calitatea de administrator la 2 entit`]i simultan. Totodat`, contractul \ncheiat cu un nerezident este guvernat de legea romn`. Contractul de management se \ncheie pe o perioad` de maximum 4 ani, cu posibilitatea de prelungire. Contractul de management se \ncheie \n form` scris` [i se depune, \mpreun` cu semn`turile managerilor, la Oficiul Registrului Comer]ului de pe raza teritorial` a sediului societ`]ii, \n termen de 15 zile de la numirea administratorului. |n ceea ce prive[te drepturile salariale ale managerului societ`]ilor \n care statul de]ine 50% din capitalul social, managerul este pl`tit prin acordul p`r]ilor, dup` cum urmeaz`:

o indemniza]ie lunar` brut`, care st` la baza drepturilor cuvenite privind vechimea \n munc`, asigur`ri sociale [i pensie, stabilite potrivit legii; participarea la profitul unit`]ii, stabilit` \n raport cu gradul de realizare a obiectivelor convenite \n contractul de administrare. Pe perioada contractului, administratorul beneficiaz` de toate drepturile prev`zute de Codul muncii pentru salaria]ii angaja]i pe perioad` nedeterminat`. De asemenea, administratorul nu poate fi sanc]ionat, suspendat sau eliberat din func]ie dect \n condi]iile stabilite prin contractul de management.

Administrarea societ=]ilor cu capital integral privat


|n cazul societ`]ilor cu capital de stat, al`turi de legea societ`]ilor comerciale exist` [i o lege special` care guverneaz` contractele de administrare. |n cazul societ`]ilor cu capital privat, definitorii sunt clauzele contractuale convenite \ntre p`r]i. Desigur, ceea ce este stabilit pentru entit`]ile cu capital de stat poate constitui un \ndrumar pentru entit`]ile cu capital privat. Legea societ`]ilor comerciale vorbe[te despre \ncheierea unor contracte de mandat cu managerii, respectiv directorii societ`]ilor comerciale. Se pune totu[i \ntrebarea: Care ar fi deosebirea dintre contractul de mandat [i tipurile de contracte \nrudite ale acestuia? Mandatul este un contract prin care o persoan` numit` mandatar se oblig` s` \ncheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numit` mandant, \n baza unei \mputerniciri. Prin urmare, mandatul este un contract consensual ce ia na[tere prin simplul acord de voin]` al p`r]ilor, f`r` a fi supus vreunei forme speciale. Cel mai adesea, \n practic` este \ntlnit sub forma unei procure sau \mputerniciri. Aparent mandatul este un contract cu titlu gratuit, \ns` legea nu interzice remunerarea, \n cazul \n care exist` o clauz` stipulat` \n acest sens. Prin faptul c` mandatul poate fi cu titlu oneros, el se aseam`n` cu contractul de munc` [i cu contractul de antrepriz`. Principala deosebire const` \n aceea c` mandatarul este \ns`rcinat cu \ndeplinirea unor acte juridice [i este reprezentantul mandantului, \n timp ce contractul de munc` sau de antrepriz` are ca obiect acte sau fapte materiale, iar salariatul, respectiv antreprenorul, nu are calitatea de reprezentant. Obiectul mandatului trebuie s` fie determinat, posibil [i licit, ca la orice contract. |n toate cazurile, mandatul nu poate avea alt obiect dect \ncheierea de acte juridice de c`tre mandatar, actele materiale putnd avea numai caracter accesoriu. Iar actele juridice cu caracter strict personal nu pot fi f`cute prin mandatar. Referitor la \ntinderea contractului de mandat, mandatul poate fi special sau general. Potrivit art. 1536 din Codul civil, mandatul conceput \n termeni generali nu este valabil dect pentru actele de administrare. |nseamn` c` puterile conferite mandatarului sunt supuse unei interpret`ri restrictive, ceea ce se explic` prin grija legiuitorului fa]` de interesele mandantului, care ar putea fi p`gubit \n cazul redact`rii imprecise, echivoce a procurii. Date fiind aceste caracteristici ale contractului de mandat, majoritatea entit`]ilor \ncheie, \n sensul Legii nr. 31/1990, contracte de management, respectiv de administrare cu societatea.
Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Codul fiscal stabile[te c`, din punct de vedere fiscal, aceste contracte de management \ncheiate sunt asimilate veniturilor din salarii [i sunt supuse, ca atare, impozitelor [i taxelor aferente salariilor. Din punct de vedere contabil, \ns`, chiar dac` legea impune administratorilor sau directorilor, a[a cum sunt defini]i de legea societ`]ilor comerciale, ne\ncheierea unui contract de munc`, cheltuielile \nregistrate de societate cu plata acestora nu pot fi \ncadrate \n categoria cheltuielilor cu salariile [i sunt incluse \n categoria cheltuielilor cu intermediarii sau colaboratorii.

Exemplu
Se consider` o societate comercial` care pl`te[te managerilor s`i 20.000 lei pentru contractele de management \ncheiate. Presupunem c` salariatul lucreaz` \n condi]ii normale de munc`. |nregistr`rile contabile aferente contractelor de management sunt \n mare m`sur` identice cu cele aferente salariilor.

|nregistrarea \n contabilitate, precum [i calculul contribu]iilor fiscale

|nregistrarea cheltuielilor cu retribu]iile managerilor: 621 Cheltuieli cu colaboratorii = 421 Personal salarii datorate 20.000

20.000

Contribu]iile aferente salariilor suportate de angajator sunt \n valoare de 6.582 lei. (3.950 + 1.400 + 150 + 500 + 50 + 532 = 6.582)

|nregistrarea contribu]iei la asigur`rile sociale: 6451 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale = 4311 Personal salarii datorate 3.950

3.950

|nregistrarea contribu]iei la asigur`rile sociale de s`n`tate: 6453 Contribu]ia angajatorului pentru asigur`rile sociale de s`n`tate = 4313 Contribu]ia angajatorului pentru asigur`rile sociale de s`n`tate 1.400

1.400

|nregistrarea contribu]iei pentru concedii [i indemniza]ii: 6451 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale = 4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale/analitic distinct 150

150

R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|nregistrarea contribu]iei unit`]ii la fondul de [omaj: 6452 Contribu]ia unit`]ii pentru fondul de [omaj = 4371 Contribu]ia unit`]ii la fondul de [omaj 500

500

|nregistrarea comisionului datorat Camerei de Munc` (0,25%): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate = 447 Fonduri speciale taxe [i v`rs`minte asimilate 50

50

|nregistrarea fondului de risc: = 4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale/fond de risc 532

532

6451 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale/fond de risc

|nregistrarea contribu]iilor care se re]in din salarii: 421 Personal salarii datorate = % 4312 Contribu]ia personalului la asigur`rile sociale 4314 Contribu]ia angaja]ilor pentru asigur`rile sociale de s`n`tate 4372 Contribu]ia personalului la fondul de [omaj 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 5.960 1.900

5.960

1.300

200

2.560

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|nregistrarea pl`]ii obliga]iilor c`tre salaria]i [i a celorlalte obliga]ii aferente salariilor: % 421 Personal salarii datorate (20.000 3.950) 4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale (3.950 + 150 + 532) 4312 Contribu]ia personalului la asigur`rile sociale 4313 Contribu]ia angajatorului pentru asigur`rile sociale de s`n`tate 4314 Contribu]ia angaja]ilor pentru asigur`rile sociale de s`n`tate 4371 Contribu]ia unit`]ii la fondul de [omaj 4372 Contribu]ia personalului la fondul de [omaj 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor = 5121 Conturi curente la b`nci \n lei 28.592

28.592 16.050

4.632

1.900

1.400

1.300

500

200

2.560

50

447 Fonduri speciale taxe [i v`rs`minte asimilate

ATEN}IE!
Ceea ce este important de re]inut este faptul c`, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, \n sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizeaz` un venit brut pe an calendaristic, echiva lent cu cel pu]in 3 salarii medii brute [i care se afl` \n situa]ia de administrator sau manager care are \ncheiat un contract de administrare sau de management. Prin urmare, contractul de management nu \mpiedic` existen]a [i limitele dreptului de pensionare, \n condi]iile \n care pensia pentru limita de vrst` se acord` asigura]ilor care \ndeplinesc, cumulativ, la data pension`rii, condi]iile privind vrsta de pensionare [i stagiul minim de cotizare (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 19/2000).

R&S

RENTROP & STRATON