Sunteți pe pagina 1din 7

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

Capitolul I Paragraful (i)

INTRODUCERE

Subsemnata Rou Andreea Cristina, expert contabil, domiciliat n Arad, Str. Florilor, Nr.3, posesor al carnetului de expert contabil nr. 289 ! nscris n "A#$%&$ '()'R*+$%R C%N"A#+$+ i C%N"A#+$+$%R A&"%R+,A*+ din R%-.N+A /C'CCAR0 n partea po1i2ia 342. Paragraful (ii) Am 5ost numita prin Adresa de denumire, din data de 4!. 6.2 43, de c7tre "ribunalul Arad, expert contabil n dosarul nr. 94424689982 43, p7r2ile implicate n proces 5iind9 4. S.C. ABC S.R.$, sediul in ARA:, #d. )rima;erii Nr. 42<, C&+ R% 4<3 6<32, =22> 434382 !, in calitate de petent? 2. :+R'C"+A @'N'RA$A A F+NAN"'$%R )&#$+C' A =&:'"&$&+ ARA:, #>dul Re;olutiei, nr.<9, C.).34 43 , Arad, in calitate de intimat. Paragraful (iii) AmpreBur7rile i circumstan2ele n care a luat natere litiCiul sunt9 )etentul S.C. A#C S.R.$ solicita obliCarea intimatei :@F) ARA:, anularea actelor emise ca urmare a controlului 5iscal la care a 5ost supusa, in urma caruia au intocmit Raportul de inspectie 5iscala nr. 24!3826. 2.2 43 si :eci1ia de impunere nr. 24!!826. 2.2 43, prin care nu s> a acordat dreptul de deducere a "DA dintr>o serie de 5acturi inreCistrate de S.C. A#C S.R.$. ARA: in perioada 4. 3.2 42 E 3 . 6.2 42, stabilindu>se aceasta "DA ca suma suplimentara de plata catre buCetul de stat. :e asemenea, pentru sumele repre1entand "DA neadmis la deducere, prin raportul de inspectie 5iscala au 5ost stabilite si penalitati in suma de <.!63 lei. Facturile la care nu s>a acordat dreptul de deducere ;in dintr>o serie de contracte cu di;erse societati pentru executia unei cladiri E sediu social9
1

+,

>

Contractul de executie lucrari de instalatii electrice nr. 38824. 2.2 42 cu S.C. S'RD lei, inclusi; "DA. )entru lucrarile executate, S.C.

S.R.$. ARA: E prestator, in suma de 3 . >

S'RD S.R.$. a emis Factura seria )S" nr. 2 4244383 . !.2 42. Contractul de executie lucrari de constructie nr. 4 238 2. 3.2 42, cu S.C. C%NS S.R.$. lei, exclusi; "DA. )entru lucrarile executate, S.C. C%NS lei, exclusi; "DA? . lei, exclusi; "DA? seria C%N nr. ARA:E prestator, in suma de 22 .

S.R.$. a emi 5acturi 5iscale9 seria C%N nr. 44428 3. 3.2 42 in suma de 2 . Factura seria C%N nr. 4483822. 6.2 42 in suma de 4 42!<8 4.4 .2 42 in suma de 4 Paragraful (iv) . lei, exclusi; "DA.

)entru re1ol;area acestei cau1e s>a dispus proba cu experti1a contabil7, c7reia i s>au 5ixat urm7toarele obiecti;e /ntreb7ri09 4. Sa se stabileasca care a 5ost cuantumul "DA deductibila inreCistrata de S.C. ABC S.R.$. din 5acturile in;ocate in dosarul cau1ei si daca aceasta taxa a 5ost corect si leCal dedusa de catre reclamanta. 2. Sa se preci1e1e daca cuantumul penalitatilor calculate de :@F) ARA: este corect. Sa se stabileasca e;entualele di5erente in raport cu leCislatia 5iscala in ;iCoare in perioada supusa experti1arii. Paragraful (v) $ucr7rile experti1ei contabile s>au e5ectuat n perioada 2 . 6.2 43 E 22. 6.2 43 la domiciliul din Str. Florilor, Nr.3, Arad. Paragraful (vi) -aterialul documentar care a stat la ba1a e5ectu7rii experti1ei const7 n9 > > > > > Contractul de executie lucrari de instalatii electrice nr. 38824. 2. 2012 incFeiat S.C. SERV S.R.$. ARA:? Contractul de executie lucrari de constructie nr. 4 238 2. 3.2012 incFeiat cu S.C. C%NS S.R.$. ARA:? Facturile 5iscale emise de 5urni1ori, care cuprind toate elementele impuse de art. 433 din $eCea nr. 3<482 3 pri;ind Codul 5iscal? Raportul de inspectie 5iscala nr. 24!3826. 2.201 ? :eci1ia de impunere nr. 24!!826. 2.201 ?
2

> > >

Contestatia depusa de S.C. ABC S.R.$. ARA: la :@F) ARA: si inreCistrata sub nr. 3 4!84!. 3.201 ? +nstiintarea de luare in e;identa ca platitor de "DA nr. 228%RC82!26< din 4<. <.2 emisa pentru S.C. ABC S.R.$.? :eci1ia nr. !2 383 . !.201 pri;ind solutionarea contestatiei 5ormulate de S.C. ABC S.R.$. ARA:. !

Paragraful (vii) Redactarea pre1entului raport de experti17 contabil7 s>a 57cut n perioada 2 . 6.2 43 E 22. 6.2 43. An cau17 nu s>au e5ectuat alte experti1e contabile. )roblemele ridicate de p7r2ile interesate n experti17 i explica2iile date de acestea n timpul e5ectu7rii experti1ei sunt9 4. Societatea S.C. ABC S.R.$ in;oc7 5aptul ca nu are nici o ;ina ca cele doua societati nu si>au indeplinit obliCatiile leCale si au 5ost declarate contribuabili inacti;i. 2. +ntimatul a in;ocat 5aptul ca societatea a dedus "DA inreCistrand 5acturi 5iscale in conditiile in care S.C. S'RD S.R.$. a 5ost incadrata in cateCoria contribuabililor inacti;i in perioada 4<. 3.2 42 E 4. 6.2 42, iar S.C. C%NS S.R.$. a 5ost incadrata in cateCoria contribuabililor inacti;i in perioada 42. 2.2 42 E 4. <.2 42. Paragraful (viii) :ata pentru depunerea pre1entului raport de experti17 contabil7 a 5ost 5ixat7 la 23. 6.2 43. Capitolul II DES!ASURAREA E"PERTI#EI CONTABI$E

Obiectivul nr !$ Sa se stabileasca care a 5ost cuantumul "DA deductibila inreCistrata de S.C. ABC S.R.$. din 5acturile in;ocate in dosarul cau1ei si daca aceasta taxa a 5ost corect si leCal dedusa de catre reclamanta. Raspuns la obiectivul nr ! al e"perti#ei contabile$

An con5ormitate cu actele i documentele experti1ate 5ormule1, la obiecti;ul nr. +, urm7torul r7spuns9 Ca urmare a declararii celor doi 5urni1ori de ser;icii ai societatii S.C. ABC S.R.$. in cateCoria contribuabililor inacti;i, con5orm art.<8 alin 4 din Codul de procedur7 5iscal7 %@9282 3 cu complet7ri i modi5ic7ri ulterioare, ne5iind reacti;ate pana la data emiterii 5acturilor, societatea si>a asumat anumite riscuri, 5ie ele in necunostinta de cau1a. "inand cont de 5aptul ca leCislatia explica 5oarte clar prin art.44 alin /4G20 din $eCea 3<482 3 pri;ind Codul 5iscal9 Hbene5iciarii care acFi1i2ionea17 bunuri i8sau ser;icii de la 3, republicat7, cu modi5ic7rile i contribuabili dup7 nscrierea acestora ca inacti;i n ReCistrul contribuabililor inacti;i8reacti;a2i con5orm art. <84din %rdonan2a @u;ernului nr. 9282 complet7rile ulterioare% &u '(&(fi)ia*+ ,( ,r(ptul ,( ,(,u)(r( a )-(ltui(lilor .i a ta/(i p( valoar(a a,+ugat+ af(r(&t( a)-i*i0iilor r(1p()tiv( , cu excep2ia acFi1i2iilor de bunuri e5ectuate n cadrul procedurii de executare silit7 i8sau a acFi1i2iilor de bunuri8ser;icii de la persoane impo1abile a5late n procedura 5alimentului potri;it $eCii nr. 8382 6 pri;ind procedura insol;en2ei, cu modi5ic7rile i complet7rile ulterioareI, 5acturile in cau1a, seria )S" nr. 201244383 . !.2012% seria C%N nr. 44428 3. 3.2012% seria C%N nr. 4483822. 6.2012% &u pot fi )o&1i,(rat( ,o)u2(&t( )ar( ,au ,r(pt ,( ,(,u)(r( a ta/(i p( valoar( a,augata . :in punctul de ;edere al "DA, un contribuabil declarat inacti; de catre autoritatea 5iscala, pierde si inreCistrarea in scopuri de "DA, con5orm %ANAF 4<8682 4 . SinCura 5actura care ii da dreptul petentului de a bene5icia de dreptul de deducere a cFeltuielilor si a taxei pe ;aloarea adauCata este de la S.C. C%NS S.R.$., 5actura seria C%N nr. 42!<8 4.4 .2012 in suma de 4 4. <.2 42. Art. 24 alin. ! lit. m din Codul 5iscal si pct. !8 din Normele metodoloCice de aplicare preci1ea1a ca pentru a 5i deductibile cFeltuielile cu prestarile de ser;icii trebuie indeplinite mai multe conditii cumulati;e, si anume ser;iciile trebuie sa 5ie e5ecti; prestate si sa 5ie necesare prin speci5icul acti;itatilor des5asurate, sa 5ie executate in ba1a unui contract incFeiat intre parti si sa 5ie Busti5icate prin situatii de lucrari, procese>;erbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de 5e1abilitate, de piata sau orice alte materiale corespun1atoare. Cu toate ca societatea a respectat toate aceste pre;ederi pentru ca tran1actiile cu cele 2 societati sa 5ie considerate cFeltuieli deductibile, 5aptul ca operatiunile au 5ost incFeiate cu 5ime inacti;e, con5orm pre;ederilor art 24
4

lei, exclusi; "DA, deoarece la data emiterii 5acturii S.C.

C%NS S.R.$. nu mai era incadrata in cateCoria contribuabililor inacti;i, mai exact incepand cu

alin /!0 lit r din Codul 5iscal9 JcFeltuielile inreCistrate in e;identa contabila, care au la ba1a un document emis de un contribuabil inacti; al carui certi5icat de inreCistrare 5iscala a 5ost suspendat in ba1a ordinului presedintelui ACentiei Nationale de Administrare FiscalaK, sunt cFeltuieli nedeductibile. CFiar daca societatea a actionat de buna credinta atunci cand a incFeiat relatia cu 5urni1orii respecti;i, este de datoria ei sa ;eri5ice pe pe site>ul ANAF starea 5urni1orului ori de cate ori se primeste o 5actura de la acesta, mai ales cand ;orbim despre sume 5oarte mari. +n urma anali1arii documentelor s>a aBuns la conclu1ia ca S.C. ABC S.R.$. din toate 5acturile in;ocate in dosarul cau1ei are dreptul leCal la a>si deduce doar taxa pe ;aloarea adauCata a5erenta 5acturii seria C%N nr. 42!<8 4.4 .2012 in suma de 4 234000 l(i4 . lei, "DA in ;aloare de

Obiectivul nr %$ Sa se preci1e1e daca cuantumul penalitatilor calculate de :@F) ARA: este corect. Sa se stabileasca e;entualele di5erente in raport cu leCislatia 5iscala in ;iCoare in perioada supusa experti1arii. Raspuns la obiectivul nr % al e"perti#ei contabile$ )otri;it art 42 51 din %@ 9282 supusa experti1arii9 a) daca stinCerea se reali1ea1a in primele 3 de 1ile de la scadenta, nu se datorea1a si nu se calculea1a penalitati de intar1iere pentru obliCatiile 5iscale principale stinse? ') daca stinCerea se reali1ea1a in urmatoarele 6 de 1ile, ni;elul penalitatii de intar1iere este de 3L din obliCatiile 5iscale principale stinse? )) dupa implinirea termenului pre;a1ut la lit. b0, ni;elul penalitatii de intar1iere este de 43L din obliCatiile 5iscale principale ramase nestinse. "ot la art. 42 din %@ 9282 , !L pentru 5iecare 1i de intar1iere +n urma anali1arii documentelor si e5ectuarii calculelor a re1ultat ca petentul datorea1a urmatoarele penalitati9
5

3 penalitatile de intar1iere se stabilau ast5el in perioada

3 se preci1ea1a ca ni;elul doban1ii de intar1iere era de

FACTURI care NU dau drept de deducere a TVA

VALOARE

TVA ca suma supliment ara de plata 9.677,00 4.800,00 24.000,00

DATA SCADENT A

DATA PANA LA CARE SE CALCULEA ZA PENALITA TILE 26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013

ZILE DE INTARZIE RE

PENALIT ATI

DOBANZI DE INTARZIE RE

TOTAL

Seria PST nr. 2012115/30.04.2012 Seria CON nr. 1112/03.03.2012 Seria CON nr. 1185/22.06.2012

40.323,00 20.000,00 100.000,00

25.05.2012 25.04.2012 25.07.2012

277,00 1.451,55 307,00 720,00 216,00 3.600,00

1.072,21 589,44 2.073,60

2.524,00 1.309,00 5.674,00 9.507,00

+n conclu1ie, pentru neacFitarea la termenul de scaden27 de catre debitor a obliCa2iilor de plat7, ;aloarea totala a penalitatilor si doban1ilor de intar1iere datorate este de 9.3 < lei.

CAPITO$U$ III% CONC$U#II An con5ormitate cu examin7rile materialului documentar men2ionat n introducerea i cuprinsul pre1entului raport de experti17 contabil7 5ormul7m urm7toarele conclu1ii /r7spunsuri0 la obiecti;ele /ntreb7rile0 5ixate acesteia9 $a obiecti;ul nr. 49 A;and in ;edere cele pre1entate mai sus, se constata ca S.C. ABC S.R.$. datorea1a buCetului de stat "DA de plata in suma de 38.!<< lei a5erente 5acturii 5iscale seria )S" nr. 201244383 . !.2012 emisa de S.C. SERV S.R.$. ARA: si 5acturilor 5iscale9 seria C%N nr. 44428 3. 3.2012% seria C%N nr. 4483822. 6.2012 emise de S.C. C%NS S.R.$, intrucat acestea au 5ost emise pe perioada in care societatile erau declarate inacti;e, nea;and calitatea de a Busti5ica leCalitatea operatiunilor e5ectuate, con5orm pre;ederilor art.44 alin./420 din $eCea nr. 3<482 pri;ind Codul 5iscal. :esi contesta intreaCa suma stabilita ca di5erenta suplimentara de plata, totusi societatea S.C. ABC S.R.$. moti;ea1a contestatia doar pentru suma de 2!. deductibila. $a obiecti;ul nr. 29 +n urma anali1arii documentelor si e5ectuarii calculelor a re1ultat ca petentul datorea1a penalitati in ;aloare de 9.3 < lei. lei repre1entand "DA 3

'xpert contabill9 R%S& AN:R''A CR+S"+NA

S-ar putea să vă placă și