Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAI

MASTER, TIINTE PENALE


Msurile educative i Pedepsele aplicabile minorilor
Organizare sistemul n penitenciar
ndrumtor,
Lect. Univ. Dr. Rusu I!n
G!"!#i $%&$
1
'u(rins
INTR)DU'ERE*****************
'AP.I DELI'VENA +UVENIL,*........................................................
CAPITOLUL II ......................................................................................................13
ASPECTE GENERALE........................................................................................13
NOIUNEA I CADRUL MSURILOR EDUCATIVE..........................................15
M-suri e.uc!tive...........................................................................................................................................$/
1.1.Mustrarea.............................................................................................................................................29
1.2.Libertatea supravegheat.....................................................................................................................29
1.3.Internarea ntr-un institut medical-educativ.........................................................................................30
1.4.Internarea ntr-un centru de reeducare.................................................................................................31
&.Pe.e(se"e !("ic!0i"e 1inri"r..................................................................................................................2$
2.1.nchis!area...........................................................................................................................................34
2.2."menda ...............................................................................................................................................3#
I.CONCLUZII.........................................................................................................36
BIBLIOGRAFIE....................................................................................................38
2
INTR)DU'ERE
$riminalitatea apare ca un pr!dus ineluctabil al pers!nalit%ii individului& ea
inclu'(nd acele c!mp!rtamente care vi!lea' n!rmele )uridice& ntruc(t indivi'ii
respectivi nu dispun de capacitatea de a le respecta *i a li se supune.
1
+ransgres(nd n!rmele *i val!rile sistemului s!cial& individul p!ate ,i& deci& at(t !
pers!an insu,icient maturi'at sub rap!rt s!cial sau neintegrat s!cial& c(t *i ! pers!an
care re,u' sau nu p!ate s se supun n!rmel!r )uridice ale c!lectivit%ii.
2
$!n,!rm acestei
perspective& c!mp!rtamentul delincvent se dat!rea' ,ie un!r di,icult%i care-l mpiedic pe
individul respectiv s ac%i!ne'e c!n,!rm prescrip%iil!r n!rmei& ,ie e-isten%ei unei pers!nalit%i
per,ecte& n!rmele creia sunt inc!mpatibile cu standardele de n!rmalitate *i m!ralitate ale
grupului sau c!lectivit%ii din care ,ace parte.
.elincven%a )uvenil repre'int un ,en!men ce include t!talitatea nclcril!r de
n!rme s!ciale sv(r*ite de ctre tinerii sub 1/ ani& nclcri sanc%i!nate penal. 0a se
re,er a*adar la activit%ile ilegale c!mise de c!pil sau ad!lescent.
"rtic!lul 1 al $!nven%iei 123 cu privire la drepturile c!piil!r de,ine*te c!pilul
drept 4!rice pers!an n v(rst de p(n la 1/ ani& cu e-cep%ia ca'uril!r c(nd ma)!ratul
este atins mai devreme n c!n,!rmitate cu legisla%ia na%i!nal5.
.in perspectiva psih!,i'i!l!giei v(rstel!r se c!nsider c peri!ada min!ratului
c!incide cu c!pilria *i ad!lescen%a.
ntre aceste d!u peri!ade nu e-ist grani%e cr!n!l!gice precis determinate.
"d!lescen%a cuprinde d!u etape
3
6 pread!lescen%a 7de la 11-12 la 14-18 ani9 *i
ad!lescen%a pr!priu-'is 7de la 14-18 ani p(n la 1/ ani9 c(nd de regul& s-au pr!dus t!ate
m!di,icrile psih!,i'i!l!gice *i bi!l!gice care marchea' trecerea la maturitatea n!rmal.

1
I!n :itulescu& Delincvena juvenil& 0ditura :!lir!m& ;ucure*ti& 2002& p. 1<.
2
http6==>>>.av!catura.c!m=academica=re,erat338-pr!,ila-ia-delincventei.html
3
http6==>>>.psihiatrie-psih!l!gie.r!=artic!le=artic!le=despre-ad!lescenta
3
'APIT)LUL I
DELI'VENA +UVENIL,
?amilia ca grup s!cial cu e-isten% privat este guvernat de val!rile& n!rmele *i
tiparele c!mp!rtamentale ale adul%il!r ,!rm(nd cuplul. "cest c!rp de )udec%i m!rale v!r
,i ap!i& n pr!cesul educa%iei directe *i indirecte& prin imita%ie& in!culate c!piil!r.
:rincipalele ,unc%ie a ,amiliei *i a printelui sunt educarea *i pr!te)area
c!piil!r ,iind cel mai adesea negli)at n ca'ul ,amilil!r vi!lente.
"nali'(nd ,unc%iile ,amiliei *i n principal ,unc%iile parentale& care reglea'
reali'area sarcinii de,init!rii a ,amiliei& aceea de a cre*te c!piii& se remarc implica%ii la
nivelului de de'v!ltare& a )udec%il!r m!rale ale printelui n e,icien%a sa ca printe. 0ste
t!t mai ,recvent inv!carea& printre ,unc%iile parentale& a nev!ii de a respecta c!pilul.
@espectarea c!pilului& care depinde t!tal *i ntr-un m!d !b!sit!r la nceput de
disp!nibilitatea adultului& este apana)ul unei g(ndiri m!rale mature. 1 g(ndire m!ral cu
principii clare& cun!a*terea *i respectarea nev!il!r umane n general *i a nev!il!r
c!pilului pentru ! de'v!ltare n!rmal& n special& de ctre t!%i membrii adul%i p!t garanta
calitatea vie%ii ,amiliei
&.&. N#iuni 3ener!"e (rivin. .e"incven#! 4uveni"-
.erivat din latinescul delinguere *i juvenis aceast n!%iune desemnea'
ansamblul abateril!r *i nclcril!r de n!rme s!ciale& sanc%i!nate )uridic& sv(r ite de
min!ri.
+ermenul de devian a ,!st utili'at pentru prima dat n anul 193/ de
ctres!ci!l!gii americani Aellin ca Bansamblul c!mp!rtamentel!r ndreptate
mp!trivan!rmel!r de c!nduit sau a !rdinii institu%i!nale5 *i de ctre Mert!n& care
c!nsideradevian%a drept B! reac%ie n!rmal a !amenil!r n!rmali n c!ndi%ii an!rmale.5
$!n,!rm .ic%i!narului de s!ci!l!gie& deviana repre'int !rice act& c!nduit sau
mani,estare care vi!lea' n!rmele scrise sau nescrise ale s!ciet%ii sau ale unui grup
particular.
4
$a ,!rm special de deviant s!cial, delincvena juvenil de,ine*te Bansamblul
c!nduitel!r min!ril!r *i tineril!r a,late n c!n,lict cu n!rmele de c!nvie%uire s!cial
acceptate *i recun!scute ntr-! s!cietate.5
4
$a ,!rm distinct de deviant 7de natur penal9 delincven%a )uvenil c!nstituie
un ,en!men c!mple-& ce de,ine*te ansamblul c!nduitel!r a,late n c!n,lict cu val!rile
!cr!tite de n!rma penal& re'ult(nd n m!d e-plicit c termenul C)uvenilC 7delincven%a
)uvenil9 se re,er numai la grupa de v(rst a min!rit%ii.
$ariera in,rac%i!nal a unui t(nr nu seamn cu cea a adultului&,aptele sale
ilegitime sau ilicite& se dat!rea' de ,apt& gre*elil!r ,cute de educat!r 7de printe9 *i nu
un!r a*a-'ise m!tiva%ii antis!ciale ale t(nrului ,ptuit!r.
1 serie de aut!ri c!nsider c trsturile speci,ice ale delincven%ei c!nstau n
principal n6
vi!larea legil!r *i prescrip%iil!r )uridice ce inter'ic c!miterea anumit!r
ac%iuniD
mani,estarea unui c!mp!rtament c!ntrar regulil!r m!rale *i dec!nvie%uire
s!cialD
des,*urarea unei ac%iuni antis!ciale care periclitea' siguran%a institu%iil!r *i
grupuril!r s!ciale pr!duc(nd un sentiment de team *i insecuritate n r(ndul indivi'il!rD
Min!rii delincven%i& n marea l!r ma)!ritate& nu sunt nici in,ract!ri nri%i& nici
elemente marginale irecuperabile& ci pur *i simplu sunt c!pii n deriv& lipsi%i de
bene,iciile educa%i!nale ale unui mediu ,amilial ,av!rabil& mai bine 'is& sunt re'ultatul
vi!len%ei mani,estate la nivel ,amilial.
.e cele mai multe !ri& c!mp!rtamentul deviant al tineril!r repre'int un
pr!dus principal al !rientril!r c!mp!rtamentale *i m!tiva i!nale d!b(ndite n cursul
pr!cesului de s!ciali'are din cadrul ,amiliei& sc!lii si grupului de prieteni. "ceste
!rientri ncep s se de'v!lte n primii ani de via & c!ntur(ndu-se mai precis n timpul
peri!adei c!lare. n msura n care c!pilul cre*te *i devine ad!lescent& !rientrile sale
c!mp!rtamentale *i m!tiva i!nale devin din ce n ce mai de,inite& av(nd implica ii
seri!ase pentru c!nduitele *i ac iunile sale n via a s!cial. "d!lescen%a este& de ,apt& acel
stadiu de via%& n cursul cruia t(nrul pune e,ectiv n practic ceea ce a d!b(ndit n
cursul pr!cesului de s!ciali'are. n aceast peri!ad de via un r!l imp!rtant l de ine
sentimentul de aut!stima al ad!lescentului& aspira iile sale& c!nvingerea c va putea
accede& ,r piedici& la r!lurile de prestigiu din s!cietate.
4
.an ;anciu& A!rin @dulescu& Introducere n sociologia delincvenei juvenile.Adolescena ntre
normalitate i devian& 0ditura Medical& ;ucuresti& 1990& p.4<.
8
1 educa%ie de,ectu!as care re'id ntr-! s!ciali'are neadecvat repre'int un
,act!r determinant n de'v!ltarea un!r c!mp!rtamente delincvente
8
.
0,ectele negative ale unui de,icit de educa%ie se resimt la nivelul c!n*tiin%ei
m!rale a ad!lescentului *i implicit& al integrrii sale arm!ni!ase n via%a adult.
Mani,estrile deviante ale ad!lescentului de la calea n!rmal de de'v!ltare&
dinc!l! de tulburrile inerente v(rstei ca atare& p!t c!nstitui un simpt!m indicativ pentru
identi,icarea un!r caren%e de educa%ie n d!meniul m!ral.
Ma)!ritatea an!maliil!r psihice& a,ective sau caracteriale ale ad!lescen%il!r
pr!vin& de pild& din absen%a reali'rii adecvate a ,unc%iil!r ,amiliei *i a resp!nsabilit%ii
prin%il!r& ,amilia repre'ent(nd& din acest punct de vedere& un gen de Bpers!nalitate
c!lectiv5 a crei arm!nie sau di'arm!nie au ! de!sebit re'!nan% n structurarea
pers!nalit%ii m!rale a ad!lescentului& n sntatea *i echilibrul su psihic
#
.
"bsen%a un!r e-igen%e educative& a unui pr!ces de s!ciali'are adecvat p!ate
genera numer!ase er!ri& care c!ntribuie& adese!ri& la ,!rmarea unei pers!nalit%ii m!rale
dist!rsi!nate& labile& a,late n c!n,lict latent cu n!rmele *i val!rile s!ciale *i a crei
inadaptare c!nstituie sursa cel!r mai multe acte cu caracter deviant.
&.$. '!u5e"e 3ener!t!re !"e .e"icven#ei 4uveni"e
"st,el c n cadrul ,amiliei m!derate care mani,est ,a% de c!pil at(t a,ec%iune
c(t *i aut!ritate& se nregistrea' pu%ine ca'uri de min!ri in,ract!ri& de!arece prin%ii dau
p!sibilitatea c!pilului s perceap lumea real e-act cum este cu bune *i cu rele&
nv (ndu-i t!t!dat s ,ac di,eren%a dintre un c!mp!rtament n!rmal *i unul care aduce
atingere val!rii s!ciale.
5
Eirgil .rag!mirescu& Psihologia comportamentului deviant& 0ditura Ftiin%i,ic *i 0ncicl!pedic&
;ucureti& 19<#& p.80.
6
$!nstantin :unescu& Agresivitatea i condiia uman& 0ditura +ehnic& ;ucureti& 1994& p. 90.
#
"*adar apar di,erite tipuri de ,amilii care c!nduc sau determin ntr-un m!d sau
altul delincven%a )uvenil6
1. ?amilia de'!rgani'at
.in vechi timpuri s-a c!nsiderat c ,amilia de'!rgani'at c!nstituie cau'a
c!mp!rtamentului deviant. "ceast c!ncep%ie se c!nsider dep*it& c!nsider(ndu-se c
de ,apt nu structura ,amiliei este vin!vat de c!mp!rtamentul deviant ci caren%ele pe care
le are ,iecare tip de ,amilie de'!rgani'at.
n ,apt& ,amilia de'!rgani'at este ,amilia care-*i pierde integritatea ca urmare a
separrii prin%il!r dat!rit un!r m!tive& precum6
- ,amilia inc!mplet unit sau nelegitim&
- ,amilia de'membrat prin ndeprtarea unuia din s!%i& ca urmare a anulrii
cst!riei& separrii& div!r%ului sau prsiriiD
- ,amilia tip &&cmin g!l5 7s!%ii l!cuiesc mpreuna ,r ! c!municare real *i
,r s c!nstituie unul pentru altul un sup!rt em!%i!nal9D
- ,amilia n cri' dat!rit absen%ei unuia din s!%i prin6 deces& deten%ie& b!al&
e-isten%a un!r situa%ii care determin e*ecurile c!mp!rtamentului c!n)ugal& dat!rit6
retardrii c!pilului& psih!'a c!pilului sau a unuia din s!%i& b!al incurabil& etc.
Atudiile asupra delincven%ei )uvenile au artat c& n mare msur& atm!s,era din
,amiliile de'!rgani'ate& lipsa aut!rit%ii printe*ti& a c!ntr!lului *i a a,ec%iunii acest!ra i-
au determinat pe c!pii s ad!pte atitudini antis!ciale. "st,el& din studiul lui 2!bert!
Galli
<
& e,ectuat pe un grup de 29< delincven%i re'ulta c6 separarea prin%il!r a determinat
la 22&/H din chesti!na%i s aib atitudini antis!ciale& despr%irea prin%il!r a ,!st cau'a
delincven%ei la 42H din min!rii delincven%i& im!ralitatea mediului ,amilial a ,!st m!tivul
ac%iunil!r antis!ciale n ca'ul a 8/&8H& n timp ce d!ar <&<H din subiec%i pr!veneau dintr-
un mediu ,amilial n!rmal.
"lt studiu relevant este cel reali'at de Iean :inatel
/
. "cest studiu a determinat
urmt!arele c!nclu'ii6 8/H din in,ract!rii min!ri pr!vin din ,amilii de'!rgani'ate& din
care 13H sunt c!pii naturali& 4H sunt !r,ani de ambii prin%i& 1/H au un printe decedat&
#H au prin%i div!r%a%i& 13H au prin%i separa%i. .intre subiec%ii acestui studiu 13H
pr!veneau din ,amilii im!rale& n 14H din ca'uri c!pii au schimbat d!ua medii ,amiliale&
13H au schimbat mediul ,amilial n ,av!area internatului& 1<H au avut dese plecri de
acas& 9&<3H sunt absen%i c!nstant din ,amilie.
<
http6==>>>.scrigr!up.c!m=educatie=s!ci!l!gie=.0J1@G"2IJ"@0"-?"MILI"L"tilde-821/2.php
/
http6==denisapatrascu.>!rdpress.c!m=2010=02=13=studiu-crimin!l!gic-privind-cau'ele-delincventei-
)uvenile=
<
n str(ns legtur cu de'membrarea ,amiliei ini%iale se pune pr!blema prin%il!r
vitregi& s!%ii printelui la care a rmas spre cre*tere c!pilul.
3nele studii
9
*i-au ndreptat aten%ia spre aceast situa%ie care are in,luen% asupra
delincven%ei )uvenile. 2u se p!ate spune cu e-actitate dac delincven%a este in,luen%at de
simpla pre'en% a printelui vitreg& sau de reac%ia de respingere pe care ! resimte c!pilul
,a% de &&nl!cuit!rul printelui su5 !ri de sentimentul de c!ncuren% pe care-l resimte
,a% de intrusul n ,amilie& m!tiv pentru care ncepe s aib un c!mp!rtament deviant&
pentru a atrage aten%ia.
:rin urmare nu de'!rgani'area ca atare este un ,act!r determinant al
c!mp!rtamentului delincvent al t(nrului& ci de,icien%ele educative ale ,amiliei&
mani,estate n insu,icien%ele pr!cesului de s!ciali'are m!ral *i incapacitatea ndeplinirii
un!r ,unc%ii de ba'.
.estrmarea ,amiliei& deteri!rarea climatului c!n)ugal& de,icien%ele stilului
educativ al ,amiliei& precum *i atitudinile antis!ciale ale mediului ,amilial& sunt
principalii ,act!ri care au in,luen%at c!nduita min!rului& determin(ndu-l ca n anumite
situa%ii ,av!ri'ante& s c!mit *i s reitere'e acte cu caracter delincvent.
2. ?amilia n c!n,lict
0-ist unele ,amilii care& de*i sunt &&!rgani'ate5 se caracteri'ea' prin accentuate
stri c!n,lictuale. "ceste stri p!t ,i de intensitate di,erit *i se p!t ntinde pe di,erite
peri!ade de timp& plec(nd de la ,!rme relativ simple6 ceart& nen%elegeri& c!ntra'iceri&
re,u'ul un!r !bliga%ii ,amiliale& la ,!rme c!mple-e6 agresivitate ,i'ic& alungare din
d!miciliu& aband!n ,amilial.
Atrile c!n,lictuale creea' ! situa%ie ca ,iind un stimul cu e,ecte puternice
asupra pers!nalit%ii c!pilului& n ,unc%ie de acest criteriu se di,eren%ia' 8 tipuri de
cupluri c!n,lictuale.
10
"st,el 6
csnicia celor obinuii cu conlictele se caracteri'ea' prin ,recven%a
c!n,lictel!r& rare!ri ascunse c!piil!r& dar nee-teri!ri'ate alt!r pers!ane. .e*i c!n,lictul
este !ric(nd p!ten%ial& rar se a)unge la destrmarea cuplului& n general& dup trecerea
peri!adei de cri'a& cuplul *i revine.
$!pii crescu%i ntr-un ast,el de mediu devin vi!len%i& vi!len%a mani,est(ndu-se
at(t verbal& necun!sc(nd ! alta ,!rm de sus%inere a punctului de vedere& c(t *i ,i'ic& de
9
Maria E!inea& Psihosociologia amiliei& 0ditura 3niversit%ii din ;ucureti& 199#& p. #3.
10
.an ;anciu& A!rin @dulescu& Marin E!icu& Adolescenii i amilia& 0ditura Atiin%i,ic i 0ncicl!pedic&
;ucureti& 19/<& p. 14<.
/
cele mai multe !ri pentru pstrarea suprema%iei n grup& sau pentru re'!lvarea
c!n,lictel!r.
csniciile devitali!ate se caracteri'ea' prin pierderea treptat a
sentimentel!r& a arm!niei e-istente n primii ani de csnicie. :artenerii petrec pu%in timp
mpreun& mani,est de'interes pentru pre!cuprile celuilalt& dar i leag interesul pentru
cre*terea c!piil!r. Lipsit de implicarea em!%i!nal rela%ia nu are perspective& dar n acest
ca' rar se a)unge la separarea s!%il!r. 0ste genul de rela%ie cel mai des nt(lnit. ?aptul c
prin%ii nu se ceart n pre'en%a c!piil!r determin ! interi!ri'are mai mare a atitudinil!r
antis!ciale ale min!ril!r.
csnicia pasiv"cordial se de!sebe*te de csnicia devitali'at prin aceea
c pasivitatea se caracteri'ea' nc de la nceput rela%ia. "cest ,apt se p!ate dat!ra
direc%i!nrii interesului spre alte activit%i& sau dat!rit pers!nalit%ii parteneril!r.
csnicia vital se ba'ea' pe ! rela%ie empatic. :re'en%a partenerului este
,!arte imp!rtant& dar partenerii nu-*i pierd pers!nalitatea& put(ndu-se a,la n p!'i%ii de
rivalitate.
csnicia ba'at pe relaia total este relativ rar. :artenerii au mult mai
multe puncte c!mune dec(t partenerii cel!rlalte csnicii& nu-*i pierd nici!dat
sentimentele de unitate& vitalitate *i centralitate a rela%iei l!r.
n ,iecare din aceste ca'uri& c!piii& receptea' *i triesc intens ,iecare eveniment
des,*urat n ,amilia l!r.
0,ectul principal al rela%iil!r c!n,lictuale din cadrul ,amiliei l c!nstituie
deval!ri'area m!delului parental *i pierderea p!sibilit%ii cu identi,icarea cu acest m!del.
2u de pu%ine !ri c!piii care resimt puternic in,luen%ele climatului c!n,lictual& ,ug
de acas *i caut s gseasc un grup de apartenen% &cre'(nd n acest ,el c se re,ugia'
debaras(ndu-se de t!ate pr!blemele de acas dar n acest ,el *i creea' singuri pr!bleme
care p!ate ,i mult mai mari dec(t cele din cadrul ,amiliei.
3.?amilia hiperpermisiv
.ac hiperaut!ritarismul repre'int ! e-agerare a e-ercitrii r!lului parental n
direc%ia impunerii t!tale a v!in%ei prin%il!r *i limitrii p!sibilit%il!r de e-primare a
c!pilului& hiperpermisivitatea creea' n m!d e-agerat c!ndi%ii de aprare a acestuia
mp!triva p!sibilel!r peric!le. :rin%ii depun e,!rturi mari de a pr!te)a c!pilul& chiar ntr-
! manier e-agerat.
3na din c!nsecin%ele imediate ale e-ercitrii unei atitudini superpr!tect!are este
deta*area ntre imaginea de sine *i p!sibilit%ile reale ale c!piil!r. :!t aprea atitudini de
9
ng(m,are& de e-acerbare a eului& de supraevaluare a pr!priil!r p!sibilit%i cu tendin%a de
a-*i impune n ,a%a cel!rlal%i v!in%a n m!d d!minat!r.
nt(lnim n tip!l!gia prin%il!r care ad!pt ! c!nduit hiperpermisiv *i
pr!tect!are pe &&tatl"bomboan5
11
. "cesta tinde s-*i nsu*easc atitudini materne. $!piii
crescu%i ,r c!nstr(ngeri& av(ndu-i pe ambii prin%i la disp!'i%ie& nu v!r putea mai t(r'iu
s sup!rte ,rustrrile sau un cadru disciplinar.
Atatisticile aprecia' e-isten%a unui pr!cent mare de delincven%i care pr!vin din
,amilii pr!tect!are *i n acela*i timp permisive.
"ce*ti c!pii sunt rup%i e,ectivi de realitatea s!cial& ast,el c de ndat ce ace*tia
pleac din s(nul ,amiliei 7n ca'ul c!piil!r trimi*i s urme'e liceul n alt !ra*9 *i nu mai
bene,icia' de pr!tec%ia prin%iil!r& a)ung s nu ,ac ,a% pr!blemel!r sau se integrea'
ntr-un grup in,rac%i!nal.
n ,unc%ie de !biceiuri& de r!lul )ucat de ,amilie ca grup s!cial n ,iecare
s!cietate& ,amilia rural se de!sebe*te de cea urban n special prin numrul membril!r
si& dese!ri ,amilia rural ,iind mai numer!as
12
. :!t de asemenea s aprea di,eren%e n
structura ,amiliei din di,erite '!ne ge!gra,ice.
2umrul membril!r unei ,amilii este imp!rtant pentru de'v!ltarea min!rului
de!arece acesta intr n c!ntact de mic cu tip!l!gii umane di,erite cu care este !bligat s
c!munice *i nu n ultimul r(nd prin m!dul de mpr ire a drepturil!r *i resp!nsabilit%il!r
,amiliale.
3nii crimin!l!gi c!nsider c!pilul unic mai pu%in predispus spre delincven%
dec(t c!piii cu numr mare de ,ra%i. M!tivul se pare c este determinat de scderea
aut!rit%ii n ,amiliile cu mul%i c!pii. Ae aprecia' c numrul mare de min!ri delincven%i
n ,amiliile cu 3-8 c!pii se dat!rea' at(t e-emplului dat de ,ra%ii delincven%i c(t *i
pr!blemel!r ec!n!mice cu care se c!n,runt ! ,amilie numer!as.
@!lul ,amiliei n de'v!ltarea pers!nalit%ii min!ril!r este ,!arte imp!rtant.
.elincven%a )uvenil este determinat *i de in,luen%a ,amiliei& dar aceasta singur nu
repre'int dec(t un pr!cent mic din t!talul criminalit%ii min!ril!r& ns a minimali'a
in,luen%a direct *i indirect 7prin catali'area alt!r ,act!ri K pers!nalitate& situa%ie
material de,icitar9 pe care ! are ,amilia asupra delincven%ei )uvenile& ar ,i ! gre*eala
regretabil cu e,ecte n timp.
6 Vi"en#! 7n 8c!"-
11
http6==denisapatrascu.>!rdpress.c!m=categ!rL=anali'e-)uridice=page=4=
12
Maria E!inea& Psihosociologia amiliei& 0ditura 3niversit%ii din ;ucureti& 199#& p. /3.
10
n m!d tradi%i!nal& *c!ala este l!cul de pr!ducere *i transmitere a cun!a*terii& de
,!rmare a c!mpeten%el!r c!gnitive& de n%elegere a sensului vie%ii *i a lumii care ne
nc!n)!ar& de n%elegere a rap!rturil!r cu ceilal%i *i cu n!i n*ine.
13
Misiunea *c!lii nu este d!ar de a pregti ,!r% de munc ci *c!ala are *i r!lul de
a induce t(nrului plcerea de a nv%a& d!rin%a de a reu*i *i tendin%a ,!rmrii pr!,esi!nale
n ,unc%ie de aptitudinile *i pasiunile acestuia& cre(ndu-*i ast,el ! meserie de viit!r pe care
s ! practice cu plcere care s-i aduc numai satis,ac%ii.
Fc!ala are ca sarcini prim!rdiale& pr!m!varea ncrederii n sine *i de'v!ltarea
pers!nala tutur!r c!piil!r& ncura)area n pr!cesul de asimilare a cun!*tin%el!r *i
deprinderil!r necesare r!lului l!r activ n via%a ec!n!mic& s!cial *i cultural *i
pregtirea l!r pentru a devenii cet%eni resp!nsabili& care s c!ntribuie la de'v!ltarea
s!ciet%ii.
$a atare& *c!ala nu este numai un l!c al transmiterii=c!nstruirii=rec!nstruirii
cun!*tin%el!r& ci& nainte de t!ate& este un l!c pr!pice s!ciali'rii *i deschiderii ctre lume&
aici c!piii nva% cum s se integre'e n grup s cum s ,ac ,a% cerin%el!r s!ciet ii.
.e*i c!piii vin la *c!al cu ! anumit identitate& ,!rmat n mediul de apartenen%& al
,amiliei& t!tu*i& ei trebuie s ,i educa%i ast,el nc(t s c!munice cu s!cietatea.
"b!rdarea vi!len%ei n *c!li& ca ,!rm particular de vi!len%& trebuie s ia n
c!nsidera%ie trei c!ncepte-cheie6 vi!len%a& *c!ala *i v(rsta.
14
$a atare& din aceastab!rdare se e-clud c!piii necuprin*i n vre! ,!rm de
educa%ie& de*i ei p!t ,i la v(rsta*c!lari'rii. Ae vede inc!ntestabil di,eren%a dintre cei care
urmea' cursurile unei *c!li *i cei ce nu pun ! asemenea imp!rtan% acestui aspect
s!cial.
E!rbim n primul r(nd de mentalitatea !amenil!r. "ce*tia captea' ! mar) de
cun! tin e pe care s se ba'e'e ap!i pentru a a)unge la succes& pe c(nd cei neini%ia%i n
tainele un!r cun! tin e minimale& *i duc e-isten%a nesper(nd la ap!geul pr!,esi!nal.
.e asemenea& de*i v(rsta este ! variabil imp!rtant& vi!len%a *c!lar nu
este as!ciat cu delincven%a )uvenil& dec(t n msura n care ,aptele penale ale tineril!r
au l!c n perimetrul *c!lii sau cel mult n vecintatea acesteia& iar ace*tia n m!d
!bligat!riu trebuie s c!respund statutului de elev.
13
http6==>>>.as!ciatia-pr!,es!ril!r.r!=vi!lenta-in-sc!ala.html
14
Institutul de tiine ale 0ducaiei 32I$0?& Ei!lena n c!al& 0ditura "L:M" M.2& ;ucureti& 200#&
p.84.
11
"ceast vi!len% p!ate ,i c!nsiderat vi!len% )uvenil institu%i!nal& iar
,en!menul vi!len%ei *c!lare p!ate ,i integrat n criminalitatea min!ril!r. Ei!len%a *c!lar
p!ate ,i c!nsiderat drept ! parte a delincven%ei )uvenile& ea re'ult(nd din caren%ele
aprute la nivelul ,amiliei n planul s!ci!-educa%i!nal.
Ei!len%a *c!lar este un ,en!men mult mai larg& ce trebuie evaluat *i cu a)ut!rul
alt!r indicat!ri. .e aceea & IacNues :ain reperea' d!u tipuri de vi!len% n mediul
*c!lar6
7a9 vi!len%ele B!biective5& sunt de !rdinul penalului 7crime *i delicte9 *i asupra
cr!ra se p!ate interveni ,r!ntalD p!li%ia *i )usti%ia ,iind !bligate& n acest ca'& s
c!lab!re'e direct cu institu%iile *c!lare pentru c!mbaterea acest!r ,apte graveD
7b9 vi!len%ele Bsubiective5& sunt vi!len%e mai subtile& de atitudine& *i care
a,ectea' climatul *c!lar. Aunt incluse aici atitudinile !stile& dispre%ul& umilirea& )ignirea&
s,idarea& lipsa de p!lite%e& absen%ele de la !re& re,u'ul de a rspunde la !re *i de a
participa la activit%i sau ceea ce unii aut!ri numesc atitudini anti*c!lare.
:rin urmare se nregistrea' trei ,!rme de vi!len%
18
6 vi!len%a ntre elevi& vi!len%a
elevil!r ,a% de pr!,es!ri *i vi!len%a mani,estat de ctre pr!,es!ri ,a% de elevi.
18
http6==>>>.as!ciatia-pr!,es!ril!r.r!=vi!lenta-in-sc!ala.html
12
'APIT)LUL II
E9E'UTAREA M,SURIL)R EDU'ATIVE
Asp!" #$%&'
:r!blema rspunderii penale a min!ril!r *i n general pr!blema prevenirii *i
c!mbaterii delincven%ei )uvenile a c!nstituit *i c!ntinu s c!nstituie una dintre
pr!blemele cele mai grele *i mai dramatice care se pun pe planul p!liticii penale *i al
dreptului penal.
:!trivit art. 100 $!d :enal& B,a% de min!rul care rspunde penal se p!ate lua !
msur educativ !ri se p!ate aplica ! pedeaps5.
1#
sanc%i!nar al in,ract!ril!r min!ri este& n rap!rt cu cel c!mun& a*a cum este reglementat
pentru ma)!ri& un sistem special& ntruc(t este ,!rmat nu d!ar din pedepse& ci *i din msuri
educative& care de*i sunt t!t sanc%iuni de drept penal nu sunt pedepse.
1<
2ecesitatea unui sistem mi-t pentru sanc%i!narea min!ril!r este eviden%iat de
,aptul c p(n la ma)!rat& min!rii se a,l ntr-un pr!ces c!ntinuu de trans,!rmare& *i c n
aceast peri!ad instruirea l!r general *i c!mpletarea pregtirii l!r pentru via% au cele
mai mari reu*ite& de!arece pentru a le c!recta c!mp!rtamentul *i a-i educa spiritul
respectrii val!ril!r m!rale *i s!ciale& n cele mai multe ca'uri au nev!ie de msuri
represive& care n timp ar putea s le mutile'e pers!nalitatea& *i n l!c s il ndrepte& l
perverte*te.
:e de ! parte s!cietatea se vede grav amenin%at prin ,aptele antis!ciale sv(r*ite
de ad!lescen%i sau tineri ,r e-perien% *i trebuie s se apere prin !rice mi)l!ace
1#
"rt. 100 $!d :enal& B#a de minorul care rspunde penal se poate lua o msur educativ ori i se
poate aplica o pedeaps. $a alegerea sanciunii se ine seama de gradul de pericol social al aptei
sv%rite, de starea i!ic, de de!voltarea intelectual i moral, de comportarea lui, de condiiile n care a
ost crescut i n care a trit i de orice alte elemente de natur s caracteri!e!e persoana
minorului.Pedeapsa se aplic numai dac se aprecia! c luarea unei msuri educative nu este suicient
pentru ndreptarea minorului.&
1<
:r!,. 3niv. .r. I!an $hi*& BDrep '(ecuional Penal. Istoria )nchisorilor. '(ecutarea pedepselor
carcerale&, editura O!lters Plu>er& @!m(nia& 2009& p48#D
13
c!respun't!are acestui sc!p& iar pe de alt parte se a,l n ,a%a un!r ,ptuit!ri imaturi
care& a*a cum nu n%eleg n t!ata amplitudinea ei& semni,ica%ia s!cial a ,aptel!r pe care le
sv(r*esc & t!t a*a nu n%eleg nici semni,ica%ia reac%iei de aprare a s!ciet%ii& a pedepsel!r
ce li se aplic mai ales atunci c(nd reac%ia s!ciet%ii are l!c n m!d nedi,eren%iat& ,r s
se %in seama de particularit%ile psih!-,i'ice ale nev(rstnicil!r.
n acest ca' legiuit!rul a ac!rdat pri!ritate msuril!r educative pentru
sanc%i!narea min!ril!r& de!arece prin ac%iunea *i ,inalitatea l!r& sunt cele mai adecvate
pentru a reali'a ndreptarea min!ril!r *i pentru a-i ndruma spre ! via% harnic *i !nest.
$u t!ate acestea legiuit!rul nu putea s e-clud pedepsele din sistemul de sanc%iuni
c!nceput pentru min!ri.
.e!arece min!rii p!t sv(r*i une!ri ,apte de!sebit de grave *i greu de presupus c aut!rii
l!r ar putea ,i perceptivi la in,luen%a msuril!r educative & lipsite de caracter c!ercitiv.
Min!rii ncalc legea penal la ! v(rst ,!arte apr!piat de ma)!rat *i n aceste ca'uri
luarea un!r msuri educative ar ,i lipsite de imp!rtan%& de!arece e-ecutarea l!r va trebui
s ncete'e !dat cu mplinirea v(rstei de 1/ ani.
Fi nu n ultimul r(nd& atunci c(nd )udecarea cel!r sv(r*ite n timpul min!rit%ii are l!c
dup mplinirea ma)!ratului& situa%ie c(nd luarea msuril!r educative este legal
imp!sibil.
.i,icult%ile e-istente *i n pre'ent n stabilirea unei limite precise de v(rste p(n la care
durea' c!pilria& au ,cut ca aceast limit p(n la care rspunderea penal este e-clus
s di,ere de la ! legisla%ie la alta.
n dreptul penal n vig!are& aceast pr!blem a ,!st re'!lvat prin disp!'i%iile art. 99&
p!trivit cr!ra Bmin!rul care nu mplinise v(rsta de 14 ani n m!mentul sv(r*irii unei
,apte prev'ute de legea penal& ca *i cel de v(rsta ntre 14-1# ani care nu a sv(r*it ,apta
cu discernm(nt& nu rspunde penal.5
ns min!rii care au mplinit v(rsta de 1# ani& rspund penal.
14
NOIUNEA I CADRUL MSURILOR EDUCATIVE

$!mbaterea criminalit%ii n r(ndul min!ril!r a ridicat& n cadrul
legisla%iei penale& unele pr!bleme speciale& cu t!tul de!sebite de pr!blemele
care se pun privit!r la cun!a*terea ,en!menului in,rac%i!nal n r(ndul
adul%il!r.
n lupta c!ntra in,rac%iunil!r sv(r*ite de min!ri a trebuit s %in
seama de ,aptul c& n peri!ada de ,!rmare *i de'v!ltare prin care trec& ei nu
p!seda acela*i discernam(nt ca ma)!rii *i ca ei sunt mult mai receptivi la
in,luen%ele care se e-ercit asupra l!r& de ,aptul c min!rii au ! e-perien%
mai redus de via% put(nd cdea mai u*!r n gre*eal *i mai ales de ,aptul
c ei p!t ,i mai u*!r reeduca%i *i reda%i ,amiliei *i s!ciet%ii.Q1R
In,ract!rii min!ri& la care se re,er msurile educative& sunt in,ract!rii
min!ri care rspund penal.
0ste v!rba despre in,ract!rii min!ri care au mplinit v(rsta de 14 ani *i
au sv(r*it ,aptele cu discernm(nt *i cei care au mplinit v(rsta de 1# ani *i
care rspund nt!tdeauna penal. 7art.99& alin.2 si 3 $. pen.9.
Min!ritatea durea' p(n la v(rsta de 1/ ani.
Min!ril!r in,ract!ri care r*spund penal& prin n!ul $!d penal& li s-a creat un
regim special. "cest regim special c!nst& n primul r(nd& n aceea c
min!ril!r li se p!t aplica msuri educative sau pedepse& art.100& alin.1 $.
pen. prev'(nd e-pres C,a% de min!rul care rspunde penal se p!ate lua !
msur educativ !ri i se p!ate aplica ! pedeapsC. Q2R.
Msurile educative sunt sanc%iuni de drept penal speciale pentru
min!ri& care sunt menite s asigure educarea *i reeducarea acest!ra prin
instruirea *c!lar *i pr!,esi!nal& prin cultivarea n c!n*tiin%a acest!ra a
respectului ,a% de val!rile s!ciale. Q3R
Msurile educative n dreptul penal r!m(n sunt c!nsecintele
rspunderii penale *i se iau numai dac min!rul a sv(r*it ! in,rac%iune.
Ac!pul msuril!r educative este de a educa *i reeduca min!rul care a sv(r*it
! in,rac%iune& de a asigura ! schimbare n c!n*tiin%a acestuia pentru
respectarea val!ril!r s!ciale& prin d!b(ndirea unei pregtiri *c!lare *i
pr!,esi!nale care s-i permit ! deplin integrare n via%a s!cial.
Msurile educative& ca sanc%iuni speci,ice aplicabile min!ril!r& au
cptat ! reglementare distinct de celelalte sanc%iuni de drept penal prin
disp!'i%iile $!dului penal intrat n vig!are la 1 ianuarie 19#9.
:entru ! peri!ada 719<<-19929 pentru min!ri era instituit un sistem de
sanc%i!nare prin .ecretul 21/=19<<& alctuit e-clusiv din msuri educative&
argumentat atunci c& pentru c!mbaterea criminalit%ii n r(ndul min!ril!r nu
18
este necesar s li se aplice pedepse. .ac li s-ar aplica pedeapsa cu
nchis!area& aceasta ar avea c!nsecin%e ne,aste asupra ev!lu%iei psihicului *i
pers!nalit%ii acest!r min!ri& av(nd n vedere c!ntactul acest!ra cu in,ract!ri
nri%i. :rin Legea 104=1992 acest decret a ,!st abr!gat *i s-a revenit la
vechiul sistem.
Aistemul de sanc%i!nare prev'ut de $!dul penal r!m(n este un
sistem mi-t& adic cuprinde at(t msuri educative c(t *i pedepse. Luarea unei
msuri educative !ri aplicarea unei pedepse ,a% de un min!r pentru
in,rac%iunea sv(r*it era lsat la aprecierea instan%ei de )udecat. n lege s-
a prev'ut& de principiu& c Cpedeapsa se aplic numai dac se aprecia' c
luarea unei msuri educative nu este su,icient pentru ndreptarea min!ruluiC
7art.100 alin.2 $. pen.9.
Msurile educative c!nstituind sanc%iuni speci,ice min!ril!r& adic
destinate acel!r pers!ane care nu au atins nc deplinattea ,acult%il!r bi!-
psihice& nseamn c ele nu p!t ,i luate dec(t ,a% de ,ptuit!rul care a pstrat
calitatea de min!r *i la data pr!nun%rii msurii educative. mai mult dec(t
at(t& !dat msurile luate& ele nu p!t dura& de regula& dec(t p(n la ma)!ratul
,ptuit!rului& de!arece mi)l!acele ,!l!site n e-ecutarea acest!r msuri sunt
*i ele speci,ice min!ril!r. 2umai n ca'urile de e-cep%ie& prev'ute de lege
n m!d e-pres& durata msurii educative se p!ate prelungi dup ma)!rat.
:!trivit art.101 $. pen. ,a% de min!rii care au sv(r*it ,apte prev'ute
de legea penal *i care rspund penal se p!t lua urmt!arele msuri6
mustrarea& libertatea supravegheata& internarea ntr-un centru de reeducare si
internarea ntr-un institut medical-educativ.
IV.$. MUSTRAREA
n scara msuril!r educative mustrarea se situea' pe prima treapt& ea
,iind cea mai u*!ar dintre sanc%iunile de drept penal care se p!t aplica
min!ril!r.
:!trivit art.102 $. pen. mustrarea Cc!nst n d!)enirea min!rului& n
artarea peric!lului s!cial al ,aptei sv(r*ite& n s,tuirea min!rului s se
p!arte n a*a ,el nc(t s dea d!vad de ndreptare& atrg(ndu-i t!tu*i aten%ia
c& dac va sv(r*i din n!u ! in,rac%iune& se va lua ,a% de el ! msur mai
severa sau i se va aplica ! pedeaps.
Mustrarea este ! msur cu caracter m!ral *i c!nst nu numai ntr-!
simpl d!)enire& adm!nestare& ci *i n averti'area cu privire la
c!mp!rtamentul p viit!r. Min!rul este pus n situa%ia de a-*i da seama c a
sv(r*it ! ,apt nengduit de lege. 0l este s,tuit ca n viit!r s aib !
c!nduit mai bun& s se ndrepte& n ca' c!ntrar c!nsecintele ,iind mai grave
dec(t ! mustrare.
1#
.in practic s-a d!vedit c ! mustrare care este adaptat pers!nalit%ii
min!rului *i pe care acesta ! percepe nu numai ca ! d!)an ci *i ca stimulare
pentru un c!mp!rtament mai bun prin ncrederea insu,lat n p!sibilitatea lui
de ndreptare& p!ate avea re'ultate bune.
n lege nu sunt prev'ute anumite tipuri de in,rac%iuni pentru care se
p!t lua msura educativ a mustrrii& dar este de la sine n%eles c aceasta se
ia pentru ,aptele u*!are& pentru min!rii care sv(r*esc pentru prima dat !
in,rac%iune *i& mai ales& pentru acei min!ri care au sv(r*it ,apta n m!d
accidental.
n practic *i literatura )uridic s-a pus pr!blema dac un min!r p!ate
,i sanc%i!nat de d!u !ri cu msura educativ a mustrrii.
.up unii aut!ri aceasta nu trebuie luat dec(t pentru prima ,apt pe care un
min!r ! sv(r*e*te *i n ca' e-cep%i!nal atunci c(nd ,apta sv(r*ita dup
precedenta mustrare nu indic ! perseveren% pe calea rea& ci ! simpl
nt(mplare su,erit& un accident.
Q4R
:lenul ,!stului +ribunal Auprem a ,!st de alt prere art(nd c n lege
se prevede e-pres ca n ca'ul n care min!rul va persevera n c!miterea de
in,rac%iuni& ,a% de acesta se v!r lua msuri educative mai severe sau i se
aplic ! pedeaps.
Msura educativ a mustrrii nu p!ate ,i aplicat unui in,ract!r care a
sv(r*it ,apta n peri!ada min!rit%ii& iar la data pr!nun%rii h!tr(rii
)udect!re*ti este ma)!r pentru c msurile educative nu p!t ,i luate ,a% de
pers!ane care nu au calitatea de min!r la data pr!nun%rii h!tr(rii *i n
timpul e-ecutrii acesteia.
Q8R
:!trivit art.4/< $. pen. atunci c(nd s-a luat ,a% de un min!r msura
educativ a mustrrii& aceasta se e-ecut de ndat& n sedin%a n care s-a
pr!nun%at h!tr(rea. "tunci c(nd aceast msur nu se p!ate pune n
e-ecutare n aceea*i *edin%& se va ,i-a un termen pentru c(nd se dispune
aducerea min!rului.
M!tr(rea prin care ,a% de un min!r se ia msura educativ a
mustrrii este nu numai pr!nun%at ci *i e-ecutat de ctre instan% de
)udecat.
IV. 2. LIBERTATEA SUPRAVEG:EAT,
Libertatea supravegheat este a d!ua msur educativ n !rdinea
gravit%ii& ea situ(ndu-se ntre mustrare *i internarea ntr-un centru de
reeducare.
"ceast msur educativ este prev'ut n art.103 $. pen. *i c!nst n
lsarea min!rului n libertate pe timp de un an sub atenta supraveghere a
unei pers!ane anume desemnate de ctre instan%a de )udecat& n sc!pul
ndreptrii acestuia.
1<
:rin aceast msur se urmre*te c!ri)area min!rului ce a sv(r*it !
,apt prev'ut de legea penal de ! gravitate medie prin supunerea acestuia
la ! disciplin c!ntr!lat& ,r a-l sc!ate din mediul sau *c!lar sau ,amilial.
Msura educativ a libert%ii supravegheate se p!ate lua numai pentru
! peri!ad ,i- de timp - un an - *i nu se p!ate prelungi dinc!l! de a)ungerea
la ma)!rat. .e*i legea nu prevede e-pres ce v(rst trebuie s aib min!rul
pentru a i se putea aplica msura educativ a libert%ii supravegheate& din
ansamblul disp!'i%iil!r art.103 $. pen. re'ult implicit c libertatea
supravegheat nu p!ate ,i luat dec(t ,a% de un min!r care nu a dep*it
v(rsta de 1< ani.
.ac n rap!rt cu v(rsta min!rului la data pr!nun%rii h!tr(rii& durata
de un an prev'ut n alin.1 al art.103 $. pen. nu p!ate ,i asigurat& instan%a
trebuie s aplice ! alt msur educativ.
n acest sens s-a pr!nun%at *i $urtea Auprema de Iusti%ie n
s!lu%i!narea recursului n anulare mp!triva A.p. nr.399=1993 a Iud. Aect.I
;ucuresti prin care se lua ,ata de inculpatul min!r M.I.& care la data
pr!nuntarii h!tar(rii avea v(rsta de 1< ani si < luni& masura educativa a
libertatii supravegheate pe timp de un an.
$!ntinutul acestei masuri este reali'at prin supravegherea min!rului.
:ers!anele care p!t e-ercita supravegherea sunt enumerate de catre legiuit!r
ca si institutiile car!ra li se p!t ncredinta sarcina supravegherii. :!trivit
art.103 Csupravegherea p!ate ,i ncredintata parintil!r min!rului& celui care
l-a n,iat sau tut!reluiC atunci c(nd instanta aprecia'a ca acestia sunt n
masura sa asigure supravegherea n c!nditii satis,acat!are.
n ca'ul n care acest!r pers!ane le lipsesc p!sibilitatile de !rdin material&
intelectual sau m!ral instanta p!ate dispune ncredintarea supravegherii
min!rului unei pers!ane de ncredere& de pre,erinta ! ruda apr!piata& atunci
c(nd aceasta ! cere& sau unei institutii legal nsarcinate cu supravegherea
min!ril!r.
Instantele )udecat!resti trebuie sa se pre!cupe n m!d de!sebit de
alegerea pers!anei sau institutiei care va supraveghea min!rul& pentru ca de
aceasta alegere va depinde n mare masura re'ultatele care se !btin.
Q#R
:arintii& tut!rele sau n,iet!rul sunt !bligati sa accepte sarcina de
supraveghere a min!rului atunci c(nd instanta dispune ast,el& spre de!sebire
de pers!anele de ncredere care ! p!t re,u'a.
.e asemenea& atunci c(nd instanta ncredintea'a supravegherea min!rului
unei institutii legal nsarcinate cu supravegherea min!ril!r& aceasta nu !
p!ate re,u'a& dar se apelea'a la aceste institutii d!ar n m!d e-cepti!nal&
atunci c(nd celelalte pers!ane nu asigura c!nditii satis,acat!are.
1/
n alin.2 al art.103 sunt nscrise !bligatiile pe care le are pers!ana
,i'ica sau )uridica& careia i s-a ncredintat supravegherea min!rului6 de a
supraveghea permanent min!rul si de in,!rma instanta atunci c(nd acesta are
! c!nduita nec!respun'at!are.
1bligatia de supraveghere nu trebuie c!n,undata cu supravegherea pe
care ! e-ercita n m!d curent un parinte 7tut!re sau n,iet!r9 asupra c!pilului
sau.
Aupravegherea instituita de lege si impusa prin h!tar(re
)udecat!reasca are un caracter special necesit(nd un plus de staruinta si de
rig!are. "ceasta supraveghere se ,ace n sc!pul ndreptarii min!rului.
$ea de a d!ua !bligatie pe care instanta ! impune este aceea de a i se
aduce la cun!stinta de ndata c!mp!rtarea nec!respun'at!are a min!rului.
"tunci c(nd pers!ana careia i s-a ncredintat supravegherea a c!nstatat ca
min!rul se sustrage de la supraveghere& are purtari rele sau a sav(rsit din n!u
! ,apta preva'uta de legea penala n decursul termenului de ncercare&
aceasta trebuie sa nstiinte'e instanta care a luat aceasta masura. In,!rmarea
instantei trebuie sa se ,aca amanuntit& ast,el nc(t& mpreuna cu datele pe care
le s!licita de la aut!ritatea tutelara& aut!ritatea sc!lara sau de la c!nducerea
l!cului unde min!rul munceste& instanta sa si p!ata ,!rma ! imagine
c!mpleta si reala cu privire la c!mp!rtamentul min!rului. :e ba'a acest!r
date instanta de )udecata mentine sau nl!cuieste aceasta masura.
+ermenul de 1 an& n cursul caruia trebuie e-ercitata supravegherea
asupra c!mp!rtamentului min!rului& curge de la data punerii n e-ecutare a
h!tar(rii.
n ca'ul n care sunt pre'enti la pr!nuntarea h!tar(rii at(t min!rul c(t si
pers!ana care urmea'a sa-l supraveghe'e& atunci punerea n e-ecutare a
masurii libertatii supravegheate se ,ace n aceeasi sedinta. Instanta aduce la
cun!stinta pers!anei care urmea'a sa-l supraveghe'e pe min!r ndat!ririle pe
care le are& iar min!rului i se va atrage atentia asupra c!mp!rtamentului
viit!r arat(ndu-i-se c!nsecintele unui c!mp!rtament negativ si s,atuindu-l
sa-si ndrepte c!nduita.
.aca punerea n e-ecutare a masurii nu a putut avea l!c n aceeasi
sedinta& aceasta se am(na la ! data la care se va cita pers!ana care urmea'a
sa-l supraveghe'e pe min!r si se va dispune aducerea min!rului.
.e asemenea& instanta p!ate sa i impuna min!rului ca& pe peri!ada
masurii libertatii supravegheate& sa respecte una sau mai multe !bligatii.
"ceste !bligatii p!t ,i6 sa nu ,recvente'e anumite l!curi stabilite de catre
instanta& sa nu intre n legatura cu anumite pers!ane sau sa preste'e !
activitate neremunerata ntr-! institutie de interes public pe care ! ,i-ea'a
instanta& cu ! durata ntre 80 si 200 de !re& ma-imum 3 !re pe 'i dupa
19
pr!gramul de sc!ala& n 'ilele nelucrat!are si n vacanta 7art.103& alin.3 $.
pen.9
:entru reeducarea min!rului sunt s!licitate sa c!!pere'e cu pers!ana careia i
s-a ncredintat supravegherea si sc!ala n care nvata min!rul !ri unitatea n
care acesta lucrea'a& si dupa ca'& institutia la care prestea'a activitatea
stabilita de instanta& ncun!stintate n acest sc!p de instanta )udecat!reasca
7art.103& alin.8 $. pen.9. .urata de 1 an pe care se ia masura libertatii
supravegheate are caracterul unui termen de ncercare. daca min!rul lasat n
libertate supravegheata are ! buna c!nduita& la mplinirea termenului de 1 an
cau'a )udiciara este c!nsiderata ca de,initiv nchisa& iar masura educativa
ncetea'a de drept.
.aca& dimp!triva& n cursul intervalului de 1 an min!rul se sustrage de
la supraveghere& dispar(nd sau vagab!nd(nd& !ri daca re,u'a sa se supuna
ndrumaril!r si s,aturil!r primite& sau daca are purtari rele care indica ca
masura nu a avut e,ecte p!'itive& !ri daca a sav(rsit din n!u ! ,apta
preva'uta de legea penala& instanta care a luat masura dispune din !,iciu !ri
la sesi'area pers!anei care e-ercita supravegherea rev!carea masurii
libertatii supravegheate si ia ,ata de min!rul nrait ! masura educativa
privativa de libertate a internarii ntr-un centru de reeducare.
.aca ,apta pe care a sav(rsit-! min!rul n termenul de 1 an este !
in,ractiune& instanta are latitudinea de a lege ntre masura educativa a
internarii ntr-un centru de reeducare si ! pedeapsa. rev!carea si nl!cuirea
masurii libertatii supravegheate p!t ,i dispuse si dupa e-pirarea termenului
de 1 an& pentru cau'e care s-au pr!dus nauntrul termenului. :!trivit art.4/<
$. pr!c. pen. rev!carea masurii libertatii supravegheate este de c!mpetenta
instantei care a pr!nuntat aceasta masura.
IV. 6. INTERNAREA ;NTR<UN 'ENTRU DE REEDU'ARE
n scara masuril!r educative preva'ute de art.101 $. pen.& a treia
masura educativa ce se p!ate lua ,ata de min!rul in,ract!r este internarea
ntr-un centru de reeducare.
Masura educativa a internarii ntr-un centru de reeducare este preva'uta n
art.104 $. pen.& este ! masura privativa de libertate care se aseamana cu
sanctiunile privative de libertate aplicabile min!ril!r si se aplica min!ril!r
care au sav(rsit ,apte cu grad de peric!l s!cial ridicat si ,ata de care celelalte
masuri educative - mustrarea si libertatea supravegheata - nu ar putea duce la
ndreptarea min!rului.
Internarea ntr-un centru de reeducare este masura educativa ce c!nsta
n internarea min!rului in,ract!r ntr-un centru de reeducare a,lat n
sub!rdinea Ministerului de Iustitie n sc!pul reeducarii min!rului& caruia i se
20
asigura p!sibilitatea de a d!b(ndi nvatatura necesara si ! pregatire
pr!,esi!nala p!trivit cu aptitudinile sale.
.aca internarea nu ar privi dec(t reeducarea m!rala a ,aptuit!rului&
acesta i-ar dauna& dat!rita ,aptului ca min!rul este la ! v(rsta la care ar trebui
sa i asigure ! instructie c!respun'at!are.
.e aceea prin internarea ntr-un centru de reeducare se urmareste nu numai
reeducarea m!rala ci si ,!rmarea pr!,esi!nala si intelectuala ast,el nc(t& la
iesirea din centru& min!rul sa si p!ata c(stiga e-istenta n m!d !nest si
t!t!data util pentru s!cietate.
:rin privarea de libertate pe care ! implica si prin regimul de
disciplina rigur!asa la care este supus min!rul& internarea ntr-un centru de
reeducare are si ! evidenta latura c!ercitiva care& ,ara a-i a,ecta caracterul
prep!nderent educativ& impune ca ea sa nu ,ie luata dec(t atunci c(nd
celelalte masuri educative& mai us!are& ar ,i lipsite de e,icienta.
Masurile educative c!nstituind sanctiuni speci,ice min!ril!r& adica
destinate pers!anel!r care nu au atins nca deplinatatea ,acultatil!r bi!-
psih!-,i'ice& nseamna ca ele nu p!t ,i luate dec(t ,ata de ,aptuit!rii care au
pastrat calitatea de min!r la data la care se pr!nunta masura educativa.
$a t!ate masurile educative& masura internarii ntr-un centru de reeducare
nu se p!ate lua dec(t ,ata de ,aptuit!rul care& la data pr!nuntarii acestei
masuri& nu a a)uns la ma)!rat& respectiv nu a mplinit 1/ ani. "cest lucru
reiese din disp!'itiile care reglementea'a masura internarii cuprinse n
art.104 si care prevad ca pentru aceasta masura se ia n sc!pul reeducarii
Cmin!ruluiC si C,ata de min!rulC pentru care celelalte masuri sunt
nendestulat!are 7alin.29 precum si din disp!'itiile art.10# alin1 care prevad
ca masura internarii nu p!ate dura Cdec(t p(na la mplinirea v(rstei de 1/
aniC. .aca ,aptuit!rul era min!r la data la care a sav(rsit ,apta& dar p(na la
s!luti!narea cau'ei a devenit ma)!r& ,ata de acesta nu se mai p!ate lua
masura internarii ci se va aplica ! pedeapsa.
Masura internarii ntr-un centru de reeducare se ia& p!trivit disp!'itiei
art.10# alin.1 $. pen. pe ! peri!ada de timp nedeterminata& dar nu p!ate
dura& de regula& dec(t p(na la mplinirea v(rstei de 1/ ani.
n alin.2 se prevede ca la data c(nd min!rul devine ma)!r instanta
p!ate dispune prelungirea internarii pe ! durata de 2 ani ma-im& daca aceasta
este necesara pentru reali'area sc!pului urmarit.
:eri!ada de timp necesara pentru reeducarea min!rului nu p!ate ,i
cun!scuta cu anticipatie& aceasta depin'(nd de starea psih!-,i'ica a ,iecarui
min!r si de educatia de care are nev!ie.
2edeterminarea masurii are deci un caracter relativ pentru ca& desi
instanta nu ,i-ea'a durata masurii& limita superi!ara si cea in,eri!ara sunt
21
cun!scute. Masura educativa p!ate dura ma-im 4 ani si minim 2 ani pentru
min!rii cu v(rsta cuprinsa ntre 14 si 1# ani si care au sav(rsit ,apta cu
discernam(nt.
Instanta nu ar putea pr!nunta masura internarii ntr-un centru de
reeducare pe un termen ,i- pentru ca ast,el s-ar nes!c!ti ratiunea care a stat
la ba'a disp!'itiei legale care prevede luarea acestei masuri C pe un timp
nedeterminatC si anume imp!sibilitatea de a stabili apri!ric durata de timp n
care un min!r se va ndrepta.
n legatura cu v(rsta pe care trebuie sa ! aiba ! pers!ana ,ata de care
se ia masura internarii ntr-un centru de reeducare& legea nu c!nditi!nea'a
luarea acestei masuri dec(t de stare de min!ritate 7min!ri care raspund
penal9. $u t!ate acestea este evident ca aceasta masura nu trebuie luata
atunci c(nd min!rul se apr!pie de v(rsta de 1/ ani. n acest ca' sc!pul
masurii& acela de a-l reeduca& nu s-ar mai putea reali'a av(nd n vedere
timpul scurt pentru care s-ar lua aceasta masura& de aceea se impune
aplicarea unei pedepse. A-ar putea a,irma ca instanta ar putea sa anticipe'e
prelungirea internarii& dar nu acesta a ,!st sc!pul pe care legiuit!rul a
preva'ut-!.
:relungirea internarii apare ca e-ceptie de la regula p!trivit careia
internarea ntr-un centru de reeducare se p!ate lua numai n p(na la
mplinirea ma)!ratului si se p!ate dispune numai daca se c!nstata ca ar ,i n
de,av!area min!rului daca s-ar ntrerupe educatia acestuia& daca s-ar
ntrerupe pr!cesul de pregatire pr!,esi!nala si sc!lara.
:relungirea duratei internarii peste m!mentul la care ,aptuit!rul a devenit
ma)!r nu trebuie c!nsiderata ca ! nasprire a masurii luata anteri!r ,ata de
,!stul min!r& ci ca ! c!nsecinta legala a acesteia.
Apre de!sebire de masura initiala a internarii care se ia pe un timp
nedeterminat& prelungirea acestei masuri nt!tdeauna se dispune pe !
peri!ada de timp determinata& at(t c(t se aprecia'a ca mai necesita
desav(rsirea reeducarii si nu p!ate depasi& n nici un ca'& 2 ani.
:relungirea internarii ncetea'a de drept la mplinirea termenului
pentru care a ,!st dispusa iar masura initiala a internarii ncetea'a de drept la
data c(nd min!rul mplineste v(rsta de 1/ ani.
Instanta c!mpetenta sa dispuna prelungirea internarii ntr-un centru de
reeducare este )udecat!ria sau tribunalul care a dispus si masura initiala.
"tunci c(nd se c!nstata pe ba'a unei e-perti'e medic!-legale ca cel
c!ndamnat su,era de ! b!ala care l pune n imp!sibilitatea de a e-ecuta
pedeapsa& c(nd c!ndamnata este gravida sau are un c!pil mai mic de 1 an
sau c(nd& din cau'a un!r mpre)urari speciale e-ecutarea masurii ar avea
c!nsecinte negative pentru cel mp!triva caruia s-a luat masura& pentru
22
,amilia sa sau pentru unitatea n care lucrea'a& e-ecutarea masurii educative
a internarii ntr-un centru de reeducare se p!ate am(na sau suspenda.
7art.491 $. pr!c. pen.9
.upa cum s-a mai aratat& nu p!ate ,i cun!scut de la nceput timpul
care i este necesar ,iecarui min!r pentru reeducare dar& din m!mentul n
care se c!nstata ca prin c!mp!rtarea sa min!rul a dat d!ve'i temeinice de
ndreptare si ca e-ista premise ca reeducarea lui se va putea desav(rsi si n
a,ara centrului& apare ca p!sibila si CliberareaC min!rului din acel centru de
reeducare.
:!trivit art.10< $. pen.& instanta p!ate dispune liberarea min!rului
nainte de a deveni ma)!r daca a trecut cel putin un an de la data internarii n
centrul de reeducare si daca min!rul a dat d!ve'i temeinice de ndreptare& de
s(rguinta la nvatatura si la nsusirea pregatirii pr!,esi!nale.
+ermenul de 1 an este c!nsiderat ca durata minima n care se p!ate
stabili ndreptarea c!mp!rtamentului min!rului si& de aceea& liberarea se
p!ate dispune dupa trecerea acestui an& ,ie imediat& ,ie mai t(r'iu& n ,unctie
de ndeplinirea celeilalte c!nditii. "cest termen de 1 an ncepe sa curga de la
data internarii e,ective n institutul special de reeducare si nu de la data la
care aceasta masura s-a pr!nuntat sau a ,!st pusa n e-ecutare 7prin
trimiterea unei c!pii de pe h!tar(re la !rganul de p!litie n ra'a caruia se a,la
min!rul - p!trivit art.490& alin.1 $. pr!c. pen.9.
$ea de a d!ua c!nditie pe care trebuie sa ! ndeplineasca pentru a putea ,i
liberat priveste buna c!mp!rtare a acestuia. C.!ve'ile temeinice de
ndreptareC se re,era la c!mp!rtamentul m!ral al min!rului& la buna purtare
de care da d!vada acesta n viata de 'i cu 'i din cadrul centrului prin
atitudinea pe care ! a,isea'a ,ata de ceilalti min!ri& de pers!nalul de
c!nducere si de cadrele didactice.
Min!rul da Cd!ve'i temeinice de s(rguinta la nvatatura si la nsusirea
pregatirii pr!,esi!naleC atunci c(nd depune s(rguinta n nsusirea
cun!stintel!r cu caracter general si pr!,esi!nal predate n centru de
reeducare. ;una c!mp!rtare re'ulta din cumularea acest!r Cd!ve'i
temeiniceC.
Liberarea se dispune de catre instanta care a luat masura internarii pe
ba'a datel!r primite de la c!nducerea centrului. "ceasta liberare are
caracterul unei liberari c!nditi!nate nainte de a a)unge la termen a masurii
internarii& adica nainte de a mplini 1/ ani. .aca min!rul caruia i s-a ac!rdat
liberarea nainte de a deveni ma)!r are ! buna c!nduita& aceasta liberare
devine de,initiva la mplinirea v(rstei de 1/ ani si masura internarii ncetea'a
de drept. .eci !ric(t de bune ar ,i re'ultatele reeducarii min!rului internat&
acesta nu p!ate bene,icia dec(t de ! liberare nainte de a deveni ma)!r& n
23
timpul liberarii masura internarii c!ntinu(nd sa ram(na n vig!are& cu
e-ecutarea suspendata& si nu va nceta dec(t la mplinirea v(rstei de 1/ ani
de catre min!r.
n reglementarea institutiei liberarii legiuit!rul a avut n vedere si
situatia n care buna c!mp!rtare este de'mintita printr-! c!nduita
nec!respun'at!are si ast,el n art.10/ alin.1 se prevede ca Cdaca n peri!ada
liberarii min!rul are purtare nec!respun'at!are& se p!ate dispune rev!careaC.
C:urtarea nec!respun'at!areC a min!rului c!nsta n ,apte sau atitudini din
care sa reiasa ca presupusa lui ndreptare a ,!st ilu'!rie& el mani,est(nd
de'interes ,ata de sc!ala si de pregatirea pr!,esi!nala.
+!t n cadrul Cpurtarii nec!respun'at!areC intra si sav(rsirea de catre min!r
n timpul liberarii& din n!u& a unei in,ractiuni& ca' n care instanta p!ate sau
nu sa aplice min!rului ! pedeapsa.
"tunci c(nd se aprecia'a ca este necesara aplicarea unei pedepse& instanta
rev!ca masura internarii ntr-un centru de reeducare& rev!c(nd implicit si
liberarea min!rului. "tunci c(nd se aprecia'a ca nu este ca'ul sa se aplice !
pedeapsa& instanta rev!ca liberarea mentin(nd n c!ntinuare masura
principala a internarii ntr-un centru de reeducare.
@ev!carea liberarii se dispune de aceeasi instanta care a ac!rdat libertatea
nainte ca min!rul sa ,i devenit ma)!r 7"rt.492 $. pr!c. pen.9.
n ca'ul n care min!rul care este internat ntr-un centru de reeducare
sav(rseste din n!u ! in,ractiune& rev!carea sau mentinerea masurii se
dispune dupa aceleasi criterii ca si n ca'ul rev!carii liberarii6 daca este
necesara aplicarea unei pedepse cu nchis!area se dispune rev!carea masurii
internarii ntr-un centru de reeducare iar daca aplicarea acestei pedepse nu
este necesara& masura educativa se va mentine.
"tunci c(nd instanta aprecia'a ca pentru cea de a d!ua in,ractiune este
necesara aplicarea unei pedepse si c(nd se alege pedeapsa cu amenda&
masura educativa a internarii nu se rev!ca& ea put(nd c!e-ista cu amenda.
Masura internarii ntr-un centru de reeducare se pune n e-ecutare prin
trimiterea unei c!pii de pe h!tar(rea prin care s-a luat aceasta masura la
!rganul de p!litie de la l!cul de unde se a,la min!rul7art.490& alin.1 $. pr!c.
pen.9 iar e-ecutarea c!nsta n supunerea min!rului la regimul preva'ut de
lege si durea'a t!t intervalul de timp n care acesta este internat.
n principiu& masura internarii ntr-un centru de reeducare se p!ate lua
si ,ata de un min!r care a e-ecutat anteri!r ! pedeapsa pentru ! alta
in,ractiune daca gradul de peric!l s!cial al n!ii ,apte este sca'ut si permite
luarea acestei masuri.
IV. =. INTERNAREA ;NTR<UN INSTITUT MEDI'AL<EDU'ATIV
24
Masura educativa a internarii ntr-un institut medical-educativ este cea
de-a d!ua masura educativa privativa de libertate si& desi n scara masuril!r
educative !cupa ultimul l!c& aceasta nu c!nstituie ! masura mai aspra dec(t
internarea ntr-un centru de reeducare.
Masura internarii ntr-un institut medical-educativ se aseamana cu cea a
internarii ntr-un centru de reeducare prin aceea ca ambele sunt privative de
libertate si c!nstau n internarea in,ract!rului min!r n institutii speciali'ate
n vederea ndreptarii lui& institutul medical-educativ pre'ent(nd un caracter
speci,ic. Institutul medical-educativ trebuie sa asigure at(t tratamentul
medical c(t si educatia necesara.
Internarea ntr-un institut medical-educativ este masura preva'uta n
art.108 $. pen. care c!nsta n ase'area min!rului pe ! durata nedeterminata
ntr-un institut medical-educativ n vederea supunerii sale unui tratament
medical si unui regim special de educatie.
"ceasta masura are un caracter mi-t& at(t medical c(t si educativ si se
ia ,ata de min!rul care& din cau'a starii sale ,i'ice si=sau psihice are nev!ie
at(t de tratament medical c(t si de un regim special de educatie.
$a !rice masura educativa& si masura internarii ntr-un institut
medical-educativ se p!ate lua numai ,ata de un min!r care raspunde penal
7art.100& alin.1 $. pen.9& adica min!rul ntre 14 si 1# ani daca se d!vedeste
ca a lucrat cu discernam(nt sau min!rul care a depasit v(rsta de 1# ani.
1 a d!ua c!nditie pe care trebuie sa ! ndeplineasca min!rul care a
sav(rsit ! ,apta preva'uta de legea penala& ,ata de care se ia masura internarii
ntr-un institut medical-educativ este aceea ca starea ,i'ica sau psihica n
care se a,la acesta sa necesite tratament medical. "ceasta c!nditie este
determinanta n luarea acestei masuri.
Atarea ,i'ica sau psihica la care se re,era art.108 este ! stare an!rmala&
de,icitara si nu are relevanta daca este c!ngenitala sau survenita. 1 stare
,i'ica an!rmala p!ate c!nsta ntr-! in,irmitate 7min!rul este !rb& !l!g& surd!-
mut& etc.9 sau ntr-! b!ala grava 7,ti'ie& paludism& epilepsie& etc.9 iar starea
psihica an!rmala p!ate c!nsta ntr-! de,icienta de !rdin intelectiv 7debilitate
mintala& etc.9 sau v!litiv 7abulie& tulburari de c!mp!rtament& etc.9.
"ceasta stare ,i'ica sau psihica an!rmala la care se re,era art.108 nu
trebuie c!n,undata cu alienatia mintala& idi!tenia& cretinismul sau alte
maladii care atrag iresp!nsabilitatea min!rului.
:!trivit art.4/ $. pen. pers!ana iresp!nsabila care sav(rseste ,apte preva'ute
de legea penala nu raspunde penal si deci ,ata de un asemenea min!r nu se
p!ate lua masura educativa a internarii ntr-un institut medical-educativ.
Instanta determina starea psih!-,i'ica an!rmala a min!rului ce
necesita internarea ntr-un institut medical-educativ din ancheta s!ciala si
28
din celelalte acte ale cau'ei precum si din e-perti'a medic!-legala de
specialitate.
:entru ca ,ata de un min!r care a sav(rsit ! ,apta preva'uta de legea
penala sa se p!ata lua masura internarii ntr-un institut medical-educativ&
starea an!rmala a acestuia trebuie sa e-iste n m!mentul luarii acestei masuri
si nu are relevanta daca a e-istat sau nu n m!mentul c!miterii ,aptei.
:!trivit art.10# $. pen.& masura internarii ntr-un institut medical-
educativ se ia - ca si masura internarii ntr-un centru de reeducare - pe timp
nedeterminat. dar nu p!ate dura& n general& dec(t p(na la mplinirea v(rstei
de 1/ ani.
"ceasta masura se ia pe ! durata nedeterminata pentru ca nu se cun!aste cu
anticipatie c(t timp este necesar pentru nlaturarea starii an!rmale din punct
de vedere ,i'ic sau psihic n care se a,la min!rul& iar n m!mentul n care
aceasta stare care a dus la luarea masurii a disparut& internarea trebuie sa
ncete'e si ea ndata. :rin urmare& ar ,i gresit ca instanta& atunci c(nd ia
masura internarii ntr-un institut medical-educativ sa stabileasca ! anumita
data precisa la care masura ar urma sa ia s,(rsit.
"tunci c(nd cau'a care a impus luarea masurii a disparut& este necesar
ca ridicarea masurii internarii sa aiba l!c Cde ndataC pentru ca mentinerea
acesteia ar putea ,i chiar daunat!are pentru min!rul vindecat& care ar urma sa
ram(na n c!ntinuare n c!ntact cu min!rii de,icienti din punct de vedere
psih!-,i'ic.
$au'a care a determinat luarea masurii educative a internarii ntr-un
institut medical-educativ este c!mple-a si c!nsta n necesitatea supunerii
min!rului la tratament medical pentru a nlatura starea psih!-,i'ica n care se
a,la acesta& precum si necesitatea supunerii acestuia unui regim special de
reeducare dat!rita carentel!r grave de natura educati!nala pe care acesta le
pre'inta. prin urmare& ridicarea masurii p!ate interveni numai daca
nsanat!sirea din punct de vedere medical a min!rului c!incide cu
desav(rsirea educatiei& e-ist(nd d!ve'i temeinice ca min!rul are ! c!nduita
buna& ca este s(rguinci!s la nvatatura si ca si da silinta sa capete ! pregatire
pr!,esi!nala.
Ae p!ate nt(mpla nsa ca min!rul sa se nsanat!seasca din punct de
vedere ,i'ic sau psihic& dar sa nu ,ie desav(rsita redresarea lui m!rala. n
acest ca' instanta p!ate sa ia ,ata de acest min!r& !data cu ridicarea masurii
internarii n institutul medical-educativ& masura internarii ntr-un centru de
reeducare. "rt.10#& alin.1 te'a III prevede ca aceasta nl!cuire se dispune
numai Cdaca este ca'ulC.
n principiu& masura internarii ntr-un institut medical-educativ& ca si
masura internarii ntr-un centru de reeducare nu p!ate dura dec(t p(na la
2#
ma)!ratul min!rului& adica p(na la atingerea v(rstei de 1/ ani. :rin e-ceptie&
nsa& art.10#& alin.2& instanta p!ate dispune prelungirea internarii pe ! durata
de cel mult 2 ani& daca aceasta prelungire este necesara pentru reali'area
sc!pului urmarit& adica pentru vindecarea si reeducarea min!rului.
:relungirea internarii nu se p!ate dispune anticipat& din m!mentul luarii
masurii initiale& ci numai atunci c(nd min!rul a mplinit v(rsta de 1/ ani si
se c!nstata ca masura nu a avut asupra min!rului re'ultatul d!rit.
.upa cum am aratat& masura internarii ntr-un institut medical-
educativ se ia pe ! durata nedeterminataD spre de!sebire de aceasta&
prelungirea masurii se dispune nt!tdeauna pe ! durata determinata dar care
nu p!ate depasi n nici un ca' durata de 2 ani.
Internarea ntr-un institut medical-educativ ncetea'a de drept la data
c(nd min!rul a mplinit 1/ ani& daca nu a disparut cau'a care a dus la luarea
acestei masuri nainte de mplinirea ma)!ratului 7ceea ce ar ,i dus implicit la
ncetarea masurii9 si daca instanta nu dispune prelungirea acestei masuri. n
ca' de prelungire& masura internarii ncetea'a de drept la mplinirea duratei
,i-ate de instanta.
Masura internarii ntr-un institut medical-educativ p!ate nceta si prin
rev!care - art.10/ $. pen. - daca n peri!ada internarii min!rul sav(rseste din
n!u ! in,ractiune pentru care se aprecia'a ca este ca'ul sa i se aplice
pedeapsa nchis!rii. n ca'ul n care instanta rev!ca masura internarii ntr-un
institut medical-educativ si i aplica min!rului pedeapsa nchis!rii& se p!ate
lua ,ata de min!r masura de siguranta a !bligarii la tratament medical
7art.113 $. pen.9.
n principiu& ,ata de un min!r se p!ate lua at(t ! masura educativa c(t
si ! masura de siguranta. n literatura de specialitate s-a pus pr!blema daca
masura educativa a internarii ntr-un institut medical-educativ este
c!mpatibila cu masura de siguranta a internarii medicale preva'uta de
art.114 $. pen.
ntr-! !pinie s-a sustinut ca cele d!ua masuri nu se p!t lua simultan ,ata de
acelasi min!r& pentru ca at(t actiunea de reeducare c(t si cea de tratament
medical p!t ,i reali'ate n acelasi timp prin internarea min!rului ntr-un
institut medical-educativ.
BIBLI)GRA>IE
1. B!s!r!0, M!tei, Drept penal, :artea generala& 0...:.& ;ucuresti& 19/3
$. B3.!n,T., Probleme de psihologie judiciara, 0d.
stiinti,ica& Bucuresti, &??2
3. Bre5e!nu& )rt!ns!, *inorul si legea penala, 0d. "ll;ecS& ;ucuresti&
199/
2<
4. Bre5e!nu& )rt!ns!, +egimul de sanctionare al minorilor n
perspectiva noii legislatii penale, A.$.I. 4=19/34.
8. Bu"!i& 'nst!ntin, Drept penal, :artea generala& v!l.I-II& 0d. sansa&
;ucuresti& 1992
#. Bu5e!& N.T., Inractiunea penala si culpabilitatea. Doctrina, legislatie,
jurisprudenta& "lba-Iulia& 1944
<. Dr!31irescu& V., Psihologia comportamentului deviant, 0d.
stiinti,ica si 0ncicl!pedica& ;ucuresti& 19<#
/. Mitr@!n, Nic"!e, Acr..B, Psihologie judiciara, 0d. sansa&
;ucuresti& 1992
9. Neve!nu, P!u" P(escu, Dictionar de psihologie, 0d. "lbatr!s&
;ucuresti& 19</
10. Pre.!& V!si"e, Proila(ia delincventei si reintegrarea sociala, 0d.
stiinti,ica si 0ncicl!pedica& ;ucuresti& 19/1
11. R!.u"escu, S., B!nciu, D., Introducere n sociologia delincventei
juvenile, 0d. Medicala& ;ucuresti& 1990
12. scCi(u, Ursu"!, Ver5!& E., Psihologia v%rstelor, 0...:.& ;ucuresti&
19/1
13. Turi!nu& 'rne"iu, +aspunderea juridica pentru aptele penale
sav%rsite de minori, 0d. TTI& ;ucuresti& 1998
Q1R
V. Dobrinoiu si colab., Drept penal, Partea generala, Ed. Europa Nova, Bucuresti, 1997, p.415
Q2R
I. ancea, Tratat de drept penal, Partea generala, Ed. !ll, Bucuresti, 1994, p.""5
Q3R
V. Dongoro#, Drept penal, 19$9, p.411 si ur%atoarele
Q4R
V. Dongoro# si colab., op.cit., vol.II, p."47
Q8R
&. Bulai, Drept penal romn, Partea generala, vol.I, Ed. sansa, Bucuresti, 199", p.1$7
Q#R
V. Dongoro# si colab., op.cit., vol.II, p."47
M-suri e.uc!tive
Msurile educative sunt sanc%iuni de drept penal care se aplic min!ril!r *i
au ! ,uc%ie prep!nderent sau e-clusiv educativ.
1/
:!trivit art. 101 $!d :enal& msurile educative care se p!t lua ,a% de min!r
sunt6
1/
I. :ascu& BDrept Penal.Partea ,eneral&, editura Mamagiu& ;ucure*ti& 200<& p4</
2/
a. MustrareaD
b. Libertatea supravegheatD
c. Internarea ntr-un centru de reeducareD
d. Internarea ntr-un institut medial-educativ.
1.1.M(s"%&%&
Mustrarea educativ este prev'ut n artic!lul 102 $!d :enal.
Mustrarea c!nst n d!)enirea min!rului de ctre instan%a de )udecat care e-plic
min!rului peric!lul s!cial al ,aptei pe care a sv(r*it-!& s,tuindu-l s se p!arte bine *i s
d!vedeasc c sa ndreptat *i atrg(ndu-i aten%ia t!t!dat c dac va sv(r*i din n!u !
in,rac%iune se va lua ,a% de el ! msur educativ mai sever sau i se va aplica !
pedeasps.
19
Mustrarea se e-ecut de ctre pre*edintele c!mpletului& n c!ndi%ii de
s!lemnitate a *edin%ei care s asigure in,luen%area p!'itiv a min!rului& n ceea ce
prive*te purtarea sa viit!are.
20
Msura se e-eut imediat n *edin%a n care s-a pr!nun%at h!tr(rea.
Msura educativ a mustrrii nu p!ate ,i e-ecutat n absen%a min!rului.
1.).L*+%"&"& s(p%&,#-&".
0ste prev'ut n $!dul :enal la art. 103& *i c!nst n lsarea min!rului n libertate pe
timp de un an& sub supraveghere de!sebit a prin%il!r& tut!relui sau a unei pers!ane de
ncredere& cum ar ,i ! rud ,!arte apr!piat.
n ca'ul n care nimeni nu ii p!ate !,eri ! supraveghere mai special instan%a dispune
ncredin%area acestuia unei institu%ii nsrcinate cu supravegherea min!ril!r.
Legea prevede c ii p!ate impune min!rului respectarea a uneia sau a mai mult!r
!bliga%ii6
21
a. A nu ,recvente'e anumite l!curi stabiliteD
b. A nu intre n legtur cu anumite pers!aneD
19
:etrache Jidaru& BDrept '(ecuional Penal&, editura 0dit :ress Mihaela srl& ;ucure*ti& 199<& p124
20
$!nstantin Aima& BDrept '(ecuional Penal&, editura Mamagiu& 2010& p//
21
$!nstantin Aima& BDrept '(ecuional Penal&, editura -amagiu, ./0/, p11
29
c. A preste'e ! activitate neremunerat ntr-! institu%ie cu interes public& cu ! durat
ntre 80-200 !re& ma-imum 3 !re pe 'i& dup pr!gramul de *c!al n 'ilele
nelucrt!are *i n vacan%.
:!sibilitatea impunerii acestei din urm !bliga%ie a ,!st ,!arte criticat n d!ctrin& av(nd
n vedere c nu se prevede v(rsta min!rului cruia i se p!ate impune ! ast,el de !bliga%ie&
c este impus mp!triva d!rin%ei min!rului& ast,el i se d caracter de munc ,!r%at *i
timpul ac!rdat acesteia ar in,luen%a negativ pregtirea *c!lar a min!rului.
22
.ac n cursul termenului de un an c(t durea' msura de libertate supravegheat&
min!rul se sustrage de la supraveghere sau are purtri rele sau c!mite din n!u ! ,apt
prev'ut de legea penal& instan%a rev!c aceast msur *i ia ,a% de min!r msura
internrii ntr-un centru de reeducare.
23
ns atunci c(nd ,apta sv(r*it de min!r c!nstituie in,rac%iune instan%a p!ate lua deci'ia
de ai aplica ! pedeaps min!rului.
1.3.I$"%$&%& /$"%0($ *$s"*"(" 12*!&'02(!&"*,
Msura internrii ntr-un institut medical-educativ& dup cum re'ult din prevederile art.
108 $!d :enal& se ia ,a% de min!rul care din cau'a strii ,i'ice sau psihice& are nev!ie de
un tratament medical *i de un regim special de educa%ie.
Msura internrii medicale se ia pe ! durat nedeterminat ns ,r a dep*i 1/ ani.
Apeci,ic acestei msuri este c min!rului i se ac!rd at(t ngri)iri medicale& c(t *i un
regim educativ& care se aplic n acela*i timp cu tratamentul medical.
:!trivit art. 108 $!d :enal& msura trebuie ridicat imediat ce a disprut cau'a ce a
impus luarea ei.
"ceast msur se e-ecut n unit%i speciali'ate ale Ministerului Ant%ii& care are
!bliga%ia s in,!rme'e instan%a despre internarea b!lnavului& despre e,ectuarea
tratamentului medical *i despre des,*urarea pr!cesului educativ.
24
1dat cu ridicarea msurii de internare a min!rului ntr-un institut medical-educativ&
instan%a p!ate dispune internarea min!rului ntr-un centru de reeducare.
22
?l!rin Atreteanu& B*odiicri ale tratatului sancionator al minorilor, n +.D.P. nr..203345& p/2
23
:etrache Jidaru& BDrept '(ecuional Penal&, editura 0dit :ress Mihaela srl& ;ucure*ti& 199<& p124
24
I.1ancea& BDrept e(ecuional Penal&, editura "ll& ;ucure*ti& 199#& p242
30
1.3.I$"%$&%& /$"%0($ !$"%( 2 %2(!&%
0ste prev'uta n c!dul penal la artic!lul 104 *i repre'int msura educativ de internare
ntr-un centru de reeducare a min!rului n privin%a cruia celelalte msuri nu sunt
ndestult!are.
Luarea acestei msuri presupune sv(r*irea de ctre min!r a un!r ,apte cu un grad de
peric!l s!cial mai ridicat& pentru care mustrarea *i libertatea supravegheat nu sunt
su,iciente.
28
Internarea ntr-un centru de reeducare repre'int msura educativ ce mai sever& care are
caracter privativ de libertate.
n peri!ada internrii se creea' min!rului p!sibilitatea de a-*i c!ntinua studiile& precum
*i d!b(ndirea unei pr!,esiuni pentru ca n m!mentul e-ternrii s-*i p!at asigura
e-isten%a de munc & s se reinsere'e util n s!cietate *i s previn sv(r*irea de n!i
in,rac%iuni.
Msura internrii ntr-un centru de reeducare se ia pe timp nedeterminat& dar nu p!ate
dep*i v(rsta de 1/ ani. ns instan%a p!ate prelungi durata internrii peste v(rsta
ma)!ratului cu cel mult 2 ani& atunci c(nd este necesar pentru reali'area sc!pului
internrii.
Legea mai prevede p!sibilitatea min!rului de a ,i eliberat din centrul de recuperare
nainte de a mplini 1/ ani& dac a trecut cel pu%in un an de la internare *i min!rul a dat
d!vada de bun purtare& *i de ndreptare& de s(rguin% la nv%tur *i de nsu*irea
pregtirii pr!,esi!nale.
ns& dac n peri!ada eliberrii min!rul a dat d!vad de purtare nec!respun't!are& se
p!ate dispune rev!carea liberrii.
.ac n peri!ada internrii ntr-un centru de reeducare min!rul sv(r*este din n!u
in,rac%iunea pentru care se aprecia' c i se impune s i se aplice pedeapsa nchis!rii&
instan%a rev!c internarea& iar n ca'ul n care nu e necesar ! pedeaps& men%ine msura
internrii *i rev!c eliberarea.
n centrele de reeducare se !rgani'ea'6
a. Fc!li generale cu nv%m(t la 'i& seral sau ,r ,recven%D
b. Fc!li pr!,esi!naleD
28
$!nstantin Aima& BDrept e(ecuional penal&, editura Mamagiu& 2010& p90
31
c. $ursuri de cali,icare la care sunt reparti'a%i min!rii ce au dep*it v(rsta de 1# ani
*i au cel pu%in 4 clase generale.
1. P2ps' &p'*!&+*' 1*$4%*'4%
:!trivit art. 109 $!d :enal& pedepsele ce se p!t aplica min!ril!r sunt6
a. nchis!areaD
b. "menda.
"t(t nchis!area c(t *i amenda ce se aplic in,ract!ril!r min!ri nu se de!sebesc& sub
aspectul caracterului *i al c!n%inutului& de pedeaps cu nchis!area sau respectiv& a
amen'ii care se aplic ma)!ril!rD de!sebirea c!nst d!ar n aceea c limitele l!r speciale
se reduc la )umtate.
2#
.ac min!rul a c!mis in,rac%iunea& care s-a c!nsumat sub ,!rma tentativei& n c!ndi%iile
e-istente un!r circumstan%e atenuante& pedeapsa se va reduce c!n,!rm prevederil!r art.
<# $!d :enal& sub limitele de pedeaps aplicabile min!ril!r n rap!rt cu regulile artate
mai sus.n ca'ul n care e-ist circumsta%e agravante& sp!rurile prev'ute n art.</ $!d
:enal& se v!r aduga ,r reduceri la pedeapsa ce se p!ate aplica min!ril!r& n
c!n,!rmitate cu disp!'i%iile art. 109 $!d :enal.
2<
:edeapsa deten%iunii pe via% nu este aplicabil min!ril!r c!n,!rm art.109 alin. 2& $!d
:enal.
"tunci c(nd legea prevede pentru in,rac%iunea sv(r*it deten%iune pe via%& min!rului i
se aplic nchis!are de la 8 la 20 de ani.
La ,el ca *i den%iunea pe via% pedepsele c!mplementare nu se ac!rd min!ril!r. "ceast
regul este prev'ut n art. 109& alin.3 $!d :enal *i are d!u e-plica%ii.
:rima dintre ele este de !rdin ra%i!nal& r!stul pedepsel!r c!mplimentare ,iind acela de a
sp!ri intensitatea c!nstr(ngerii pe care ! reali'ea' pedeapsa principal& ar ,i ne!l!gic ca
ele s ,ie aplicate unei categ!rii de in,ract!ri pentru care legiuit!rul a instituit un regim de
sanc%i!nare u*!r mai di,eren%iat.
2/
$e-a de-a d!ua este legat de umanismul p!liticii n!astre penale& de!arece pedepsele
c!mplementare se e-ecut dup e-ecutarea pedepsei principale *i ar c!nstitui ! piedic n
2#
:etrache Jidaru& BDrept e(ecuional Penal&, editura 0dit :ress Mihaela srl& ;ucure*ti& 199<& p128
2<
:r!,. 3niv. .r. I!an $hi*& BDrept e(ecuional penal. Istoria nchisorilor. '(ecutarea pedepselor
carcerale.&,editura O!lters Plu>er @!m(nia& p489
2/
:etrache Jidaru& BDrept e(ecuional penal&, editura 0dit :ress Mihaela srl& ;ucure*ti& 199<& p12#
32
calea redresrii m!rale *i materiale a min!rului a)uns n prea)ma ma)!ratului& c(nd
trebuie s i se deschid perspectivele unei vie%i n!i& degrevat de gre*elile trecutului.
29
:edepsele acces!rii nu c!nstituie n ca'ul in,rac%iunil!r sv(r*ite de min!ri& !biectul unei
reglementri e-prese.
:!rnind de la prevederea legal p!trivit creia pedepsele c!mplementare nu se aplic
min!ril!r *i dat ,iind identitatea c!n%inutului pedepsel!r c!mplementare cu al cel!r
acces!rii& n literatura )uridic s-a ridicat pr!blema dac acestea din urm p!t ,i aplicate
in,ract!ril!r min!ri.
0-ist d!u !pinii mprt*ite ast,el6
a. Min!rul va ,i supus pedepsel!r acces!rii la data c(nd a devenit ma)!r& n ca'ul n
care h!tr(rea a rmas de,initivD
b. Min!ril!r li se va aplica pedeapsa acces!rie ,r nici! limitare n ceea ce prive*te
v(rsta de la care ei v!r ,i supu*i acest!r pedepse.
n alt m!d se mai adaug& c ar nsemna s i se cree'e acestuia n penitenciar& c!ndi%iile
necesare pentru a-*i e-ercita drepturile civile& ceea ce este ,!arte greu de c!nceput.
"st,el +ribunalul Auprem& sec%ia penal& a decis c prevederile art. <1 $!d :enal& p!trivit
cr!ra c!ndamnarea la pedeapsa cu nchis!area atrage de drept inter'icerea drepturil!r
artate n art.#4 $!d :enal& din m!mentul n care h!tr(rea a rmas de,initiv sunt
aplicabile *i min!ril!r.
30
"tunci c(nd legiuit!rul a nlturat pentru min!ri e-ecutarea pedepsel!r c!mplementare&
el a n%eles s le e-clud pentru min!rii care au sv(r*it ,apte penale& pentru a nu le a,ecta
via%a n s!cietate nici n peri!ada min!rit%ii& dar nici mai t(r'iu& dupa mplinirea
ma)!ratului.
$!ndamnrile pr!nun%ate pentru ,apte sv(r*ite n timpul min!rit%ii nu atrag incapacit%i
sau decderi.
:edeapsa acces!rie se e-ecut !dat cu pedeapsa privativ de libertate.
Msurile de siguran% asigur nlturarea un!r stri de peric!l *i prent(mpin ,aptele
prev'ute de legea penal& iar min!ritatea in,ract!rului nu p!ate c!nstitui un impediment
n calea lurii l!r.
29
:r!,. 3niv. .r. I!an $hi*& BDrept e(ecuional penal. Istoria nchisorilor. '(ecutarea pedepselor
carcerale&, editura O!lters Plu>er @!m(nia& p4#0
30
:etrache Jidaru& 5Drept e(ecuional penal&, editura 0dit :ress Mihaela srl.& ;ucure*ti& 199<& p12#
33
Msurile de siguran% se iau ,a% de pers!anele care au c!mis ,apte prev'ute de legea
penal.
).1.5$!-*s4&%&
nchis!area este singura pedeaps privativ de libertate aplicabil min!ril!r.
Limitele pentru min!ri sunt determinate p!rnind de la limitele speciale prev'ute de lege&
pentru in,rac%iunea c!mis.
:!trivit art. 109& alin 1& $!d :enal& Blimitele pedepsei se reduc la )umtate& iar minumul
special nu p!ate dep*i 8 ani5.
n artic!lul 2/& alin.1 a Legii 2<8=200# m!di,icat n 2010 se spune c6 BMin!rii *i tinerii
a,la%i n e-ecutarea unei pedepse privative de libertate sunt inclu*i pe durata e-ecutrii
pedepsei & n pr!grame speciale de c!nsiliere *i asisten% n ,unc%ie de v(rst *i de
pers!nalitatea ,iecruia. n sensul pre'entei legi& se c!nsider tineri pers!anele
c!ndamnate care nu au mplinit v(rsta de 21 de ani. Iar la alin.2 se speci,ic6
B :r!gramele speciale prev'ute de alin. 1 sunte reali'ate de serviciile de educa%ie&
c!nsiliere psih!l!gic *i asisten% s!cial din cadrul penitenciaril!r& cu participarea
c!nsilieril!r de pr!tec%ie a victimel!r *i de reintegrare s!cial a in,ract!ril!r& a
v!luntaril!r& a as!cia%il!r *i ,unda%iil!r& precum *i a alt!r repre'enta%i ai s!ciet%ii civile.
.ac pentru in,rac%iunea sv(r*it de min!r& legea prevede pedeapsa deten%iunii pe via%&
se aplic min!ril!r pedeapsa nchis!rii de la 8 la 20 de ani.
$(nd& dimp!triv& c!nsider aplicabil pedeapsa alternativ a nchis!rii& instan%a aplic
min!rului aceast pedeaps& n limitele reduse la )umatate& c!n,!rm disp!'i%iei din
art.109& alin. 1 $!d :enal& ,r ca minimul special s dep*easc 8 ani.
31
$!ndamnarea min!rului la pedeapsa nchis!rii nu p!ate c!nstitui prim termen al
recidivei& ast,el nc(t& n ip!te'a n care min!rul sv(r*este din n!u ! in,rac%iune& el nu
devine recidivist *i deci nu i se p!ate agrava pedeapsa ca urmare a strii de recidiv.
ns c!ndamnarea anteri!ar repre'int un antecedent penal& de care trebuie s se %in
c!nt la individuali'area pedepsei pentru in,rac%iunea sv(r*it din n!u.
31
:r!,. 3niv. .r. I!an $hi*& BDrept e(ecuional penal. Istoria nchisorilor. '(ecutarea pedepselor
carcerale&, editura O!lters Plu>er @!m(nia& p4#0
34
"tunci c(nd pentru din in,rac%iunile c!ncurente s-a luat ! msur educativ& iar pentru
alta s-a aplicat ! pedeaps& msura educativ va ,i rev!cat de!arece min!rul nu p!ate
e-ecuta n acela*i timp *i pedeapsa *i msura educativ.
.ac pe durata e-ecutrii pedepsei& de la data c(nd c!ndamnatul a devenit ma)!r& sau
chiar de la rm(nerea de,initiv a h!tr(rii de c!ndamnare& dac el a mplinit 1/ ani& este
supus e-ecutrii pedepsel!r acces!rii n temeiul disp!'i%iil!r din art.<1 $!d :enal.
32
Min!rii c!ndamna%i la pedeapsa cu nchis!area e-ecut pedeapsa separat de c!ndamna%ii
ma)!ri sau n l!curi de de%inere speciale
33
& asigur(ndu-li-se p!sibiliatea de a c!ntinua
nv%m(ntul general !bligat!riu *i de ! d!b(ndi ! pregtire pr!,esi!nal p!trivit
aptitudinil!r l!r.
:!trivi Legii 2<8=200# care a ,!st m!di,icat n 2010& min!rii c!ndamna%i la pedepse
privative de libertate & care au mplinit v(rsta de 18 ani & p!t presta ! munc p!trivit cu
de'v!ltarea ,i'ic& aptitudinele *i cun!*tin%ele l!r numai la cererea acest!ra *i cu ac!rdul
prin%il!r sau a repre'entantului legal& dac nu le este periclitat sntatea.
34
+!t n aceast lege se mai prevede c min!rii c!ndamna%i al pedepse privative de
libertate& care au mplinit v(rsta de 1# ani& p!t presta ! munc numai la cererea acest!ra.
38
La art. #< al Legii 2<8=200#& m!di,.2010 sunte prev'ute urmt!arele6
719 Min!ril!r c!ndamna i la pedepse privative de libertate li se asigur c!ndi ii pentru
participarea la activit i educative& culturale& terapeutice& de c!nsiliere psih!l!gic i
asisten s!cial adecvate nev!il!r i pers!nalit ii l!r& precum i pentru e,ectuarea
studiil!r i d!b(ndirea unei cali,icri pr!,esi!nale& n ,unc ie de !p iunile i aptitudinile
l!r.
729 $ursurile de cali,icare i recali,icare pr!,esi!nal a min!ril!r c!ndamna i la pedepse
privative de libertate sunt stabilite de administra ia penitenciarului mpreun cu "gen ia
2a i!nal pentru 1cuparea ?!r ei de Munc sau cu structurile terit!riale ale acesteia.
739 $heltuielile legate de instruirea c!lar i ,!rmarea pr!,esi!nal a pers!anel!r
prev'ute n alin. 719 sunt sup!rtate de Ministerul 0duca iei i $ercetrii& Ministerul
32
:r!,. 3niv. .r. I!an $hi*& BDrept penal e(ecuional. Istoria nchisorilor. '(ecutarea pedepselor
carcerale&, editura O!lters Plu>er @!m(nia& p4<0
33
Legea 2<8=200#& m!di,icat n 2010& art.32& alin 729.
34
Legea 2<8=200#& m!d,icat n 2010& art.8<& alin. 739
38
Legea 2<8=200#& m!di,icat n 2010& art. 8<& alin. 749
38
Muncii& A!lidarit ii A!ciale i ?amiliei& "dministra ia 2a i!nal a :enitenciarel!r sau
de alte pers!ane ,i'ice sau )uridice.
).).A1$2&
"menda aplicabil min!ril!r este ce-a de-a d!ua pedeaps principal aplicabil min!ril!r
in,ract!ri *i se aplic n limitele prev'ute de lege pentru in,rac%iunea sv(r*it& dar
redus la )umatate.
Inciden%a acestei pedepse se adevere*te ca !p!rtun n rap!rt cu min!rii care sv(r*esc
in,rac%iuni n prea)ma ma)!ratului& *i atunci luarea unei msuri educative nu mai este
practic p!sibil& iar aplicarea unei pedepse cu nchis!area nu apare ca necesar.
3#
:entru determinarea limitel!r pedepsei aplicabile *i individuali'area pedepsei se ,ace la
,el ca n ca'ul pedepsei cu nchis!area.
I. C4$!'(6**
:r!blema c!mbaterii delincven%ei )uvenile a ,!st *i c!ntinu s ,ie una dintre cele mai
grave *i mai dramatice pr!bleme ce se pun pe planul p!liticii penale. .e multe decenii *i
mai ales n ultimii ani& asistam la ! ngri)!rt!are cre*tere a criminalit%ii n r(ndul
min!ril!r& la ! nmul%ire& la ! per,ec%i!nare *i !rgani'are a ,!rmel!r de activitate
in,rac%i!nal )uvenil.
nt!tdeauna min!rii in,ract!ri au ,!st trata%i& din punct de vedere penal& ntr-un m!d mai
special
:lecm de c!nvingerea c m!ralitatea nu se p!ate edi,ica *i men%ine n absen%a
rela%i!nrii !ptime cu membrii ,amiliei.
.iscu%iile individuale cu min!rii delincven%i au sc!s la iveal lipsuri imense n m!dul de
a n%elege universul ,amiliei& resp!nsabilit%ile ce decurg di p!'i%ia !cupat n s(nul ei *i
m!dul de reali'are a interesel!r ,amiliei care este privit ca un grup unitar.
In ceea ce prive*te atitudinea ,a% de viit!r a c!piil!r delincven%i& aceasta este di,erit n
,unc%ie de trsturile pers!nale& mediul ,amilial din care pr!vin& ,aptele sv(r*ite&
antura)ul sau lipsa antura)ului.
3#
:r!,. 3niv. .r. I!an $hi*& BDrept e(ecuional penal. Istoria nchisorilor. '(ecutarea pedepselor
carcerale.&, editura O!lters Plu>er @!m(nia& p4<0
3#
$!pii de a'i& cu t!ate c ntr-un pr!centa) mic& cred c se p!ate tri *i ,r legi& *i cred c
acestea le ngrdesc libertatea. 0i c!n,und termenul de libertate cu libertatea de mi*care
sau dispunere de sine dup bunul plac.
1rice c!nstr(ngere este interpretat de ma)!ritatea acest!r c!pii ca ating(ndu-le
libertatea& chiar dac aceast c!nstr(ngere este !rientat p!'itiv& n sensul ndreptrii
c!mp!rtamentului deviant.
Legea s-a c!nstruit n a*a ,el nc(t !cr!tirea care se ac!rd min!ril!r s ,ie c!mpatibil cu
nlturarea !ricr!r inter'iceri de drepturi *i a !ricr!r decderi dup terminarea
e-ecutrii unei pedepse. .e!arece n acest ,el min!rul care a sv(r*it ! ,apt penal nu
rm(ne stigmati'at de c!nsecin%ele acestei ,apte n cadrul p!'i%iei pe care este chemat s
! !cupe n s!cietate.
3<
B*+'*4#%&7*
1. $!nstantin Aima& BDrept '(ecuional Penal&, editura Mamagiu& ;ucure*tiD
2. ?l!rin Atre%eanu& 5 *odiicri ale tratatului sancionator al minorilor, n +.D.P.
nr..203345D
3. I!an $hi*& BDrept Penal '(ecuional.Istoria nchisorilor. '(ecutarea pedepselor
carcerale&,editura O!lters Plu>er @!m(niaD
4. I. 1ancea& BDrept '(ecuional Penal&, editura "ll& ;ucure*ti& 199#D
8. I. :ascu& BDrept Penal"Partea ,enaral&, editura Mamagiu& ;ucure*ti& 200<D
#. :etrache Jidaru& BDrept '(ecuional Penal&, editura 0dit :ress Mihaela srl.&
;ucure*ti& 199<D
<. 2!ul $!d :enal al @!m(niei& publicat n M!nit!rul 1,icial nr.810& din 24 iulie
2009D
/. Legea 2<8=200#& m!di,icat n 2010.
3/