Sunteți pe pagina 1din 33

';"

F"q?3q:

DescriereaCIPa BiblioteciiNationalea Rominiei RUSU,TOANA Atlasde embriologle / asist.univ.dr. loanaRusu.- Bucuregti:Excelenta, 20L,J,- 20L2 4 vol. Is BN 978-973-881,40-L-1, Partea2. - Bucuregti:ArTech,2OL2.- ISBN 978-973-881,40-4-2

611.013

ATLASde EMBRIOLOGIE

- parteaa ll-a-

As. univ.dr. loanaRusu

ISBNgeneral978-973-88140-1-1

ISBNspecific acestui volum978-973-88L4O-+2

@2OL2- EDITURAArTech

I

Sec{iune sagitald (ugor oblicd - deoarecetrece prin cupa opticd)

1- orozencefal:

2 proeminentd cardiacd;

3 cupaopticd;

4 arcbranhiall;

5 diverticulhipofizar- pungaRathke;

6 faringeprimitiv;

7 rombencefal.

4Adas

de Ernbriologie

- partea

a II-a

'tzut

2

'::

:v

2.:€

'

',,

/

t,

';,.

,.

at

A2,.".

,

. ?<,

tzn *a*Z

Detaliu al regiunii ventrale de fuzionarea primelor arcuri branhiale:

1 ansacardiacd;

2 stomodeum;

3 limba- 2/S ant- fuziuneaventromedialda arculuibranhiall:

4 foramencaecum;

5 copula -fuziunea ventromedialda celordoudarcuribranhialelll;

6 faringeprimitiv;

7 ducttireoglos.

Mugurifaciali

u,,,

'' i'

;;,:tr

';.,.,.!9,'. : ,.-,.,

:

'

:

,jt,,,tu;=?

Sec{iune sagitale extremitatea cefalicd embrionard:

1 cavitatepericardicd;

2 ventriculorimitiv:

3

4 prozencefal;

5 mugurefrontonazal;

6 bulbcardiac;

7 stomodeum;

ectoderm;

Sec{iune fiontald - cavitate bucalS primitivd

1- telencefal;

2

3 muguremaxilar;

4 muguremandibular;

5 mugurenazalmedial;

6 mugurenazallateral;

cupaopticd;

parEa

a II-a - AAac de Embriologie

Il

Sectiune frontald - cavitate bucald primitivi:

1 glob ocular(inevolulie);

2 mugurenazallateral;

3 fose nazaieprimitive;

4 cavitatebucaldprimitivd;

5 mdduvaspindrii:

6 sept nazal;

7 mugurenazalmedial;

8 muguremaxilar;

9 limba; 10 corpvertebral.

parfaa

a II-a

-

Aflas

de Embriologie

lS

16 Nas

de Embrialagie

- partea

a II-a

Embrion- secliune sa$itald:

1 fose nazale primitive;

2 palalprimitiv- proces Palatin median;

3 limba;

4 ventricul;

5 pldmdnfetal;

6 cavitatebucald primitiva;

7 faringe;

8 epiglota; 9 laringe; 1-0 esofag; 11- primordiu tiroidian;

12 coloanavertebrald;

13 mdduvasPindrii;

Sectiune transversald !a nivelul bifurcatiei divertieulului larigotraheal(trahee):

1 tub neural;

2 formatiunivasculare;

3 ansacardiacd;

4 veziculacerebrald;

5 notocord;

6 muguripulmonai'i;

Detaliu - secliune transversald ce permite evidenlierea mugurilor pulmonari:

1-tub neural;

2 notocord;

3 trahee;

4 muguripulmonari;

5 ansacardiacd;

parEa

a II-a - Atlas de Embriologie

?g

Sec{iune transversald - cavitate toracicd:

1 mdduvasoindrii:

2 corpvertebral;

3 aorta;

4 pldmdn fetat;

5 atriudrept;

6 esofag;

Ir

7 atriust6ng;

8 valvuleatrio-ventriculare;

9 ventriculst6ng;

10 coaste;

parfEa

a II-a -Aflas

de Embriologte

3l

l- 3?Afiasde

Errtllttologile - parEa

aII'a

Detaliu - sec{iune transver- sald cord sePtat:

1 atriudrepU

2 sePtsecund;

3 valvuleatrio-ventriculare;

4 ventricul drePt;

5 PlSmdn fetal;

6 cavitatePleurala;

7 atriustdng;

8 septPrim;

9 sePtintermedium;

10 valvule atrio-ventriculare;

11 ventricul stdng;

12 cavitatePericardicd;

13 sePtinterventricular;

-

Sec{iune frontali la nivelul extremitd{ii cefalice embrionare

1 mugurenazallateral;

2 muguremaxilar;

3 limba;

4 cartilajMeckelinsecliune;

5 fose nazaleprimitive;

6 cupaoptic6;

7 seot nazal:

8 procespalatinlateral- provenit dinmuguriimaxilari;

9 cavitatebucald primitivd;

I4Mas

de Embriologie

- parFa

a II-a

Secliune sagitald la nivelul extremitd{ii cefalice:

1 cavitatebucalS;

2 epiglota;

3 fose nazalei

4 palatprimitiv median;

5

6 mandibula- parteaventralda cartilajului Meckel;

limba;

?"

Sectiunefrontaldembrion- Secliune frontald extremitatea cefalicd - detaiiu

extremitateacefalicd- 1.

superiol;restulcolpului embrionar- inferior.

prozencefal;

2. notocord; aortedorsale; faringeprimitiv; arcbranhiall;

4

3

5

6

7 arcbranhialll;

punga branhialdendodermaldl;

parEa

a II-a -A|/as de Embridofie7

1'4

t€

@

3

Sec{iune fiontald embrion

1- ansacardiacd;

2 extremitatecefalicd;

3 parteainferioar5a corpului embrionar;

EAflas

de Embriologie

- pardea

a II-a

Detaliu - extremitate cefalica 1- arcbranhial(faringian ) l;

2 punga branhialaectobranhialdl;

3 ansacardiacd;

4 veziculetelencefalice:

5 aortedorsale;

6 notocord;

7 faringeprimitiv;

8 arcaorticl;

9 sinuscervical;

i.

/i

f,f

{3i

|'€;

9

a

Sec{iune fiontald prin extremitatea cefalicd

1 rteziculacerebrala;

2 notccord;

3 aortadorsalS;

4 aortadorsala

5 arcbranhiall;

6 faringeprimitiv;

7 arcbranhialll:

6

Secliune oblicd la nivelul extremitdlii cefalice:

1 telencefal;

2 aoriedorsale;

3 faringeprimitiv;

4 arcbranhiall;

5 arcuriaorticel, ll si lll;

6 notocord;

7 ansacardiacd;

Sec{iune frontald - ansa cardiacd, arc branhial I

1 prozencefal;

2 faringeprimitiv;

3 aortadorsald;

4 arcbranhial(faringian) l;

5 ansacardiacd;

6 tub neural;

IOA|/as de Embriologie

-

parfEa a II-a

Secliune frontali - extremitatea cefalicd - detaliu:

1 prozencefal;

2 aorledorsale;

3 arcaorticl;

4 faringeprimitiv;

5 arcbranhiall;

6 ansacardiacd;

Secliune sagitald - extremitatea cefalicd gi regiunea cervical5:

1 prozencefal;

2 gaua turceascda osuluisfenoid;

3 rdddcinalimbii;

4 epiglota;

5 cavitateabucald;

6 procespalatin median;

7 limba;

8 cartilajMeckel- mandibula;

9 regiunemandibularS;

palfua

a II-a - A|/as de Embridogle

17

lE Af/as de Embriologle

- parfe,a

a II'a

Sectiune sagitald embrion:

1 faringe;

2 esofag;

3 coloanaveftebrala;

4 fose nazale)

5 palat;

6 limba;

7 laringe;

8 epiglota;

9 lobtiroidianin evolutie; 10 pldmdnfetal;

?tr Mas

de Enbriologle

- parEa

a II-a

Secliune frontald - cavitate bucald

definitivd - palat; lobi tiroidieni;

1 fose nazale;

2 palat:.

3 cavitatebucald;

4 mugureglanda submandibulard;

5 laringe;

6 sept nazai;

7 glob ocular;

8 mugureglandaparotidd;

9 limba;

10 lobitiroidieni;

11 spatiularticularglenoidal ai

articulatieiscapulo-humerale;

10

Ii

12

13

Sec{iune fiontali

rioard a cavitd{ii nazale:

1 fose nazale:

2 cristaiin- glob ocular;

3 sept nazal:

4 palat;

- regiunea poste-

5 mandibula- parteaventralda cartila- jului Meckel;

6

lobtiroidian;

7

caphumeral;

8

straturilecupeioptice- retina;

9

plicipalpebrale fuzionate;

10

cavitatebucaiS;

11

limba;

t2

laringe;

13

timus;

14

esofag;

partea

a II-a

- Mas

de funbriologie

?I

Sec{iune fiontald - cavitate bucald primitivd

1 cornetnazal- mugurenazallateral;

2 muguremaxilar;

3 cartilajulhioidian;

4 adituslaringis- caecumlaringial;

5 faringe;

6 m.constrictoralfaringelui;

7 mdduvaspindrii;

8 sept nazal;

9 limba;

10 cavitatebucald primitivS;

11 cartilajMeckel- cartilajal arcului

branhiall;

12 regiunemandibulard- muguri

mandibularifuzionati:

13 proeminenld aritenoidd;

1,4 ganglion cervicalsuperior(simpatic);

15 corpvertebral;

16 ganglion spinal;

par@a

a II-a -Atlas

de EnbriologlelS

l? A|Jas de Embfiologle

- parEa

a II-a

Secliune frontalS extremitatea ce- falicd embrionard - cavitate bu-

cali

primitivd

1 veziculetelencefalice;

2 sept nazal:

3 fose nazaleprimitive;

4 limba;

5 cavitatebucaldprimitivd;

6 muguri(proeminenla)mandibulari

fuzionali;

7 car1.ilajMeckeiin secliune;

8 epiteliulsenzorialolfactiv- placoda olfactivd;

9 mugure(proeminenla) nazallateral;

10 gani olfactiv- formatprin addn-

cirea placodelor olfactive- rdm6nein partea superioarda foselornazale prirnitive;

11 mugure(proeminen\a) nazal

medial;

12 mugure(proeminenta)maxilar;

--

Detaliu - diverticul laringo-traheal 9i ansa- cardiaci:

1- diverticullaringo-traheal;

2 cavitatepericardic5;

3 atriudreot:

4 atriustdng;

5

septprim;

?BAtilas de Embriologie

- parHa

a II-a

Sec{iune transversald la nivelul mugurilor pulmonari:

1 tub neural;

2 cavitatepericardicd;

3 ansacardiacd;

4

5 esofag;

6 muguripulmonari;

notocord;

Secliune transversali -regiune superioard proenteron:

1-tub neural;

2 notocord;

3 aoftedorsale;

4 proenteron;

5 diverticullaringotraheal- diverticulrespirator;

6 ansacardiacd;

7 plicapleuropericardicd;

8 veziculacerebrald:

5

6

7

8

Sec{iune transversald - diverticul laringo- traheal:

1 tub neural;

2 notocord;

3 ectoderm;

4 diverticullaringo-traheal;

parfea

a II-a -,4flas

de Embriologie

Z

Detaliu- lob titoidian embrionar:

1- capsulatiroidiana;

2 cordoanecelularefragmentate- viitorifoliculi

tiroidieni- celuleendociermalealeprimordiuluitiroidian;

3 mezenchim;

?EAflas

de Embrtdogie

- Frea

a

II-a

Detaliu timus - diferentierefatd de lobul tiroidian:

l.capsulatimicd:

2. foliculitimici- celulereticulo-epiteliale- orig.

endodermala;

3. corpusculHassall;

4. septconjunctiv;

5. lobultimic;

Sec{iune timus fetal:

1-

capsuia- mezenchimul dinjurul primordiului

timic;

2 zonacorticald lobulard;

3 zonamedulard;

4 lobultimic;

5 septconjunctiv;

Detaliu - structura internd timus:

1- celuie

reticulo-epiteliale_ orig.endodermala_

punga internd branhiatd lil:

2 corpuscul timic- Hassall:

parEa

a II-a -A''as

de Entbriologie

?S

=

Z4Nas

de Embriologie

- parea

a II-a

SectiunetransversalS extremitatea cefalici:

1

ductnazolacrimal:

2

cavitatenazald;

3

glob ocular(inevolutie);

4

m.dreptinternal globului ocular;

5

aripilemicialesfenoidului;

6

punte(trunchicerebral);

7

cornetnazal:

8

lamaperpendiculard a cartilajuluietmoid;

9

gangliontrigeminal;

10

n.trigemen;

11

cerebel( intraventricular);

12

ventriculullV;

Detaliu cavitate bucald definitivd - palat:

1- mugurenazalmedial;2 sept nazal;3 fose

nazale;4 cavitatebucald;5 cornetnazalmijlociu;

6 meatinferior;7 cornetnazalinferior;8 palat- loculdefuziunea proceselorpalatinelaterale;

9 limba

;-

:t't

rt

Detaliu cavitate bucald definitivd - organ vomelonazal:

1 n.vomeronazal;2 sept nazal;3 organvomero- nazal;4 cavitatebucald;5 cavitatenazald;6 carti- lajparaseptal;7 palat; 9 limba

parE,a a II-a - A|/as de Embriologie

E

E AAas de Embriologle

- partea

a II-a

Secliune embrion gi anexe fetale:

L2

13

1-.fose nazale;

2. procesepalatinelaterale

fuzionate;

3. cavitatebucalS;

4. limba;

5. lobtiroidian;

6. stern;

7. caphumeral;

8. trahee;

9. corpvertebral:

10. mdduvaspindrii;

11. placenta- chorion

frondosum;

12. cavitateuterindrestantS;

13. cavitateamnioticS;

14. mandibula- caftilai

Meckel;

15. esofag;

-

?. 'fe,afa.::

'

''

t:

"t'

{*

v:

t,

Detaliu ansa cardiaci - sectiune sa$itald:

1 ventriculorimitiv:

2 atriuorimitiv:

3 bulbcardiac;

4 stomodeum;

5 perniteendocardice

- septspiral;

3O Aflas de Embriolagie

- ParE,a a II'a

. ";j

a,s

";

:t

o

arcbranhiall;

I

cavitate pericardiaca;

8

punga(Ean$branhial6ectodermalal;

ATLAS

de

EMBRIOLOGIE

r partea a ll-a r

pentrustudenliianuluiI semestrulll

As.univ.dr.loanaRusu

- EditutaArTech ^.

,&i

,4.

,t. '.

'

.

%

1.;.;,.

,*:'z

Sec{iune sagitale - faringe primitiv gi regiunea branhiald

1 proeminentd cardiacd;

2 prozencefal;

3 stomodeum;

4 limba- proeminentelingualelaterale -

5 faringeprimitiv;

6 rombencefal;

arcbranhiall;

I

i

-.

'\f

Secliune sagitald embrionard

1 ectoderm;

2 prozencefal;

3 veziculaoticd;

4 somite;

5 arcuribranhialel, ll gi lll;

6 proeminentd cardiacd;

7 ficatprimitiv;

parEa

a II-a - Aflas de Embfiologie

3

10

TI

Sec{iune parasagitald eviden{iind regiunea branhiali

1 primapungd branhialdexterna- ectobranhialS;

2 ansacardiacd;

3 siiiuscervical;

4 faringeprimitiv;

5 arcbranhial| - viitorcorpal limbii;

6 epiteliuectodermalmodificatcevaformaadeno- hipofiza;

7 diverticulhipofizarsaupungaRathke;

8 punga branhialdinterndendodermaldl;

9 arcbranhialll;

1-0arcbranhiallll;

tI

arcbranhiallV

Sectiune sagitald - la nivelul regiunii branhiale - locul de fuziuneventromedial at arcurilorbranhiale

1 ansacardiacd;

2 punga(qan$ branhialdectodermaldl;

3 primordiul tiroidian

4 proeminente !ingualelaterale- corpullimbii- fuzionareaarculuibranhiall:

5 faringeprimitiv;

6 copula- arcbranhiallll;

7 eminentdhipobranhiald- arcbranhiallV; partea a II-a - AtCaede Ernbriologie

E

4

Sectiune parasagitald - extremitate cefalicd detaliu

1 prozencefal;

2 ectoderm;

3 mugurefrontonazal;

4 stomodeum;

5 epiteliuectodermalcevaformaadenohipofiza;

6 divefticulhipofizar- pungaRathke;

7 faringeprimitir,;

8 arcbranhial(faringian)l;

6 Aflas de Embrialogie

-

parEa

a II-a

&

3

Sec{iune parasagitald regiune branhiald- detaliu

1 faringeprimitiv;

2 stomodeum;

3 arcbranhiall;

4 punga endobranhialdl;

5 punga(EanUectobranhiali;

6 arcbranhialll;

7 arcbranhiallll- abiaschitat;