Sunteți pe pagina 1din 4

Tehnoredactarea computeri-

zatii (Desktop Publishing-D1P)


utilizeazii computerele pentru
a scrie, ilustra ~i tehnoredacta
documente. Multe dintre aceste
documente potfl apoi tipiirite
in cele mai bune conditii
p UbliCatiile editate computerizat variaza
din punct de vedere al complexitatii de
la simple ziare, tiparite in alb-negru,
pina la reviste ~i carti colorate. De la sfir~itul
anilor '80 DTP a lnlocuit treptat metodele
invechite prin care sp~ciali~ti sau chiar firme
diferite trebuiau sa execute anumite sarcini.
Sistemele DTP permit unei singure persoane
sa realizeze de la biroul sau o multitudine de
functiuni, inclusiv scrierea ~i editarea, pro-
iectarea paginilor, culegerea ~i pregatirea ca-
racterelor ~i a graficii cuscopul de a fi tiparite. ~
La mijlocul anilor '80 au existat patru rnari ~
momente de cotitura in tehnologie, care au ~
facut posibila aparitia editarii computerizate. in e
primul rand a contat perfectionarea compute- -§.
relor personale Apple Macintosh. Pinna Apple ~
a perfectionat displayul WYSIWYG (What You ~

O in compara1ie cu mantele pentru a putea descrie inf~ti~rea


vechile metode de paginii ce uffi1a a se imprirna. Si in al patrulea
aranjare in pagina a rand a contat foarte mult aparitia publicatiei
materialului tiparit, PageMaker, softwarul de baza al pagin~rii.
tehnoredactarea Expresia "tehnoredactarecomputerizata"a fost
computerizata folosita pentru prima data de c~tre Paul
reprezinta o reali- Brainerd, fondatorul corporatiei Aldus $i co-in-
zare remarcabila ventator ai PageMakerului. Publicata pentru
care permite scriito- prima oarn in octombrie 1985, PageMaker a
rilor sa se exprime permis tehnologiilor Apple $i postScnpt s~ fie
prin inermediul tas- vandute ca sistemefoarte ieftine de producere
taturii ~i a mouse- rapid:1.a publicatiilor la o calitate foarte bun~.
ului pentru a putea Un sistem DTP de ba~ se compune din
controla cuvintele ~i computer, softul specializat$i o imprimanta cu
modul in care ele laser. Softul sistemelorDTP include, de obicei,
vor fi tiparite. un program de editare a textului, unul de ilus-

See Is What You Get), adicl "vei avea ceea ce O O versiune a


vezi", la fel ca Graphical User Interface (GUI) - primului program
Interfata Utilizatorului de Grafica, care a facut efectiv de aranjare in
posibila renuntarea la obligativitatea de a dac" pagina Aldus Page
tilografia mtr-un ~ir de comenzi. Acum utiliza- Maker.
torul poate sa foloseasca doar mouse-ul sau o
alta unitate pentru a depiasa o sageata pe ecran O Un sistem de
~i a activa astfel o anumita actiune. tehnoredactare com-
A doua realizare a fost perfectionarea impri- puterizata de baza
mantei cu laser Apple LaserWriter care asigura consta dintr-un com- !!
puter. o imprimanta ~
o malta rezolutie pentru text ~i grafica ~i era un a-
produs accesibil ca pret. Cea de-a treia realizafe ~i un program care ~
a fost perfectionarea limbajului de programare le coordoneaza. El 8.
V'
PostScript de catre fmna Adobe Systems. Acesta mai poate con1ine ~i -"
c
permitea computerelor sa comunice cu impri- un scaner. "-E

11"'7
TEHNOREDACTAREA COMPUTERIZATA

trare ~i iJn program de aranjare in pagina. Une- 00 Ilustra'ii prelu-


le sisteme folosesc scanere pentru includerea crate cu ajutorul
imaginilor in documentul digitalizat editat. programului
Photoshop. Acest
Scanare ~i bitmaps program permite
Un scaner este utilizat la fel ca un fotocopiator, unui computer sa
dar transforma culorile ~i formele imaginii sca- prelucreze imagini,
nate intr-un cod digital -acel~i pe care com- sa schimbe culori ~i
puterul il folose~te pentru a prelucra toate cele- forme, ba chiar sa
lalte date. Lumina este reflectat:l pe imagine ~i creeze imagini noi
apoi inapoi in scaner. Aici ea va atinge o arie de utilizandu-le pe cele
unit:lr;i cuplate cu incarcatura fotosensibila vechi.
(CCDs). Cantitatea de lumiru1 care cade pe CCD
modifica cantitatea de curent din interiorul
unit:ltii. Un echipament de masura foarte sensi-
bil va detecta variar;ia curentului ~i ova trans-
forma intr-un numar care repreziqt:l gradul de
luminozitate. Acest numar va detetinina nuanta
unui pixel. Pixelul este un un rnic punct care
formeaza imaginea pe monitorul computerului.
Imaginea digitala care rezult:l se nume~te
bitrnap (hart:l de biti). Odat:l ce a fost digitali-
zat:l, o ilustrar;ie poate fi modificata prin pro-
gramele de fotoimagistica. Acestea sunt pro-
grame de editare a bitrnapurilor utilizand unel-
te speciale ~i flltre -petele pot fi ~terse, fun-
dalurile pot fi schimbate, sau se poate schimba
chiar intreg echilibrul de culori. Softul fotoi-
magisticii poate fi utilizat pentru a crea noi
ilustrar;ii din schite. Un pachet pentru desenare
constituit din termeni de constructie geometri-
ca pura (linii, umpluturi ~i curbe) nu reprezint:l
un bitrnap. Imaginea asfel obtinut:l poate fi
transmisa apoi softului de punere in pagina.
Programe ca PageMaker, QuarkXpress sau
Corel Ventura Publisher perrnit utilizatorului sa
combine fl.5iere separate, de tipuri diferite pen-
tru a obtine publicar;ia dorit:l. Se fIXeaza numa-
rul ~i marimea paginilor, se aleg elementele pa-
ginii, se culege textul, se fIXeaza modul in care
acesta va intra in pagina impreuna cu imaginile.

Caractere ~i fonturi
Pentru a redacta textul trebuie ca unul sau mai
multe fonturi sa fie instalate in sistem. Un font

este 0 colectie de caractere cu stil ~i rru1rime


omogen~. Aceasta poate fie s~ fact parte din
programul de aranjare In pagiM, sau s~ fie
apelat de c~tre'acestaori de cite ori este ne-
voie. in mod alternativ, exis~ fontcartridge-uri
-uni~ti Incolporate In imprimantele cu laser
care contin fonturi suplimentare,Inregistratepe
chipuri ROM.
Diferenta dintre programele de procesare
a textelor, cum ar fi Microsoft Word sau Word
Perfect ~i softul de paginatie nu mai este per-
fect delimitat~. Unele procesoare de text au
anumite facilit~ti In specificarea coloanelor, a
curgerii ~i aranj~rii textului respectiv In posi-
bilitatea apel~rii fi~ierelor grafice. Diferenta
cons~ in faptul c~ tehnoredactarea compu-
teriza~ pune, mai nou, accent pe proiectarea
graficii ~i pe facili~tiile care ii permit s~ pre-
lucreze documente din ce in ce mai mari.

le~iri DTP
Graficile raster sunt imagini generate prin sca-
narea unui 1ntreg ecran sau pagini, marcand
~
~ O Operatorul din imagine folose~te un
~ mouse, un mic instrument cu o bila incorporata
~ care permite sa dai "click" pe o anumita por-
~ tiune a ecranului. in DTP folosirea cu u~urinta a
~ acestui instrument este o necesitate de baza.

118
fiecare punct ca fiind negru, alb sau de alt~ .~
culoare. Imaginile computerizate sunt rasteri-
zate in bitmapuri de marime ~i form~ cores-
punz~toare de un Raster Image Processor
(RIP) care va formata documentul de ie~ire ca
o gril~ de puncte. Toate unit;ltile de ie~ire ale
DTP-ului includ o form~ a RIP-ului. Intrarea In
RIPse face cu un set de comenzi In PostScript,
un limbaj de imprimant;l realizat la mijlocul
anilor '80 de Adobe Systems. Imaginile In
forma PostScript-de exemplu imagini create
cu soft de desenare-contin instructiuni pen-
tru unit;ltile de ie~ire PostScript al~turi de o
imagine bitmapat~ care li va da editorului o
idee despre cum va ar:lta ilustratia ce urmeaz~
a se tip~ri.
Documentele prelucrate cu ajutorul DTP
pot fi tip~rite pe diferite unit;lti, In functie de
produsul finit. Imprimantele cu laser mono-
crome sunt folosite pe o scar~foarte larg~. Ele
utilizeaz~ razele laser pentru a genera o ima-
gine cafe este apoi transferat~ electronic pe
hartie. Imprimantele modeme lucreaz~ cu
rezolutiiide 600 pan~ la 1200 dpi. Tehnologia
imprim:!!.riicolor este mai variat~, de la impri-
mantele cu laser la imprimante cu transfer ter-
mic, cu colorare prin sublimare ~i ma~ini de
fotoculegere a textului. Imprimantele cu
transfer termic folosesc c~ldura pentru a fixa
pigmentul cerat pe hartie. Intensitatea culorii
este mult superioar:l celei realizate cu impri-
mantele color cu laser, dar produsul obtinut
arat;l mai brut deoarece culorile au tendinta O Corel Ventura
de a se scurge una futr-alta. De asemenea, prezentat la un targ
acest proces este destul de lent din cauza comercial. Tehnore-
capului de imprimare care trebuie s~ treac~ dactarea computeri-
zata reprezinta o
lume in care noile
descoperiri apar in
mod continuu ~i con-
stant. Targurile sunt
evenimente foarte
importante pentru
producatori.

O Computerul ..lap-
top'. reprezinta o
realizare mai recenta.
El permite solu~io-
narea unor probleme
~i chiar editarea de
oriunde -din avion
sau din tren -~i con-
fera O mare libertate
de mi~care. ~

de patru ori pe deasupra imaginii, la:sandun duce Camera Ready Copy (CRC), cti toate c~
anumit timp Intre trecerile succesive necesar noua generatie de prese digitale a eliminat
pentru a perl1lite ca ceara sa:se ra:ceasca:. necesitatea existentei acestui staditi f~cand
Imprimantele cu sublimarea culorii sunt In posibil~ tip~rirea doctimentelor direct din
fruntea tehnologiilor imprima:rii color. fi~ierele create In sistemul DTP.Toate proce-
Produsul finit pare a fi continuu, ca o foto- sele de tip~rire urmeaz~ aceia~i pa~i In
grafie. Imaginea este compusa: din puncte preg~tirea texttilui ~i illistratiilor. Ace~tia
colorate, ca cele create prin transfer termic stint: (1) preg~tirea illistratiilor pentru repro-
Insa:cele create prin sublimarea culorii sunt ca dticere ~i (2) ctilegerea texttilui ~i paginatia.
ni~te puncte care au difuzat unul In altul. Ctilegerea texttilui reprezint~ asamblarea
Rezultatul este o imagine lucioasa: avand literelor ~i a ntimerelor pentru a crea porti-
culori foarte intense. Imprimantele cu subli- tinea de text a tip~riturii. in trecut tipografii
marea culorii sunt foarte scumpe ~i de obicei utilizati matrite ~i caractere gravate pe care le
editurile mici sau firmele de design grafic aranjati individual, liter~ cti liter~, pentru a
apeleaza:la serviciile unor firme specializate forma randuri ~i pagini de text. Tip~rirea cti
pentru a-~i realiza lucra:rile colorate. metal cald era metoda de tip~rire cel mai des
utilizat~ pan~ prin anii '60, cand s-a Inloctiit,
Pa~ii de baza in tiparire aproape In totalitate cti foto-tip~rirea. Acest
in final, programele de paginatie pot pro- procedeti realizeaz~ imagini ale literelor sati

119
TEHNOREDACTAREA COMPUTERIZATA

O Genera~ia viitoare de DTP va utiliza pe


scara larga mijloace de stocare a informa~iilor
mai puternice ~i mai portabile, ca de exemplu
compact discurile sau diferite benzi.

create cu ajutorul limbajului Acrobat, pot sa


apeleze programe gratuite de citire de pe
Internet. La mijlocul anilor '90 tehnoreactarea
computerizata s-a dezvoltat Intr-o asemenea
masura Inc3-ta Inceput sa includa pagini vir-
tuale ale Word-wide Web. Din ce in ce mai
multe publicatii traditionale apar ca site-uri pe
Web, dar orice persoana conectata la Internet
~i care are c3-tevacuno~tinte de programare
poate sa-~i creeze propriile pagini de Web.

Hot java
Spre deosebire de media publicatiilor de
dinainte, Webul este un instrument interactiv:
paginile pot contine butoane ~i optiuni prin
care cititorii pot introduce propriile lor infor-
matii sail sa faca optiuni. Extensiile tehnolo-
~ giei Web, cum ar fi Virtual Reality Markup
~ Language (VRML), ceea ce s-ar putea traduce
~ ca "Limbaj de reper al realitatii virtuale", au
~ creat deja posibilitati de prezentare a unor
, publicatii tridimensionale interactive, prin
I intermediul Webului. Ar putea fi mentionata,
i de exemplu, tehnologia browser a Webului
pe un film sau pe o hartie Un aspect nou al tehnorect~rii computerizate lui Sun Microsystem, HotJava.RealizatIn anul
foto-sensibil~. 11reprezint~ tehnoredactareaelectronic~; pro- 1995, Hot]ava se bazeazaIn principal pe lim-
ducerea de documente care sunt astfel conce- bajul de programare JAVA, pe care editorii
Foto-tipirirea pute lncat s~ poat~ fi doar vizualizate pe un Webului 11pot utiliza pentru a defini continu-
Majoritatea ma~inilor care lucreaz~ prin foto- ecran, f~~ a fi tip~rite. Aceste documente tul interactiv al paginilor Web. Hot]ava per-
tip~rire Inmagazineaz~ informatiile despre electronice -cum ar fi de exemplu enciclo- mite utilizarea unor programe de computer,
designul caracterelor Intr-o memorie a com- pediile digitale -sunt distribuite adeseori pe independente de aparat, in prelucrarea docu-
puterului. Textul care urmeaz~ a se culege discuri CD-ROM, sau pur ~i simplu prin rete- mentelor, astfel inc3-t computerele devin mai
este ~i el, la randul lui stocat In memoria lele de calculatoare. Acrobat, realizat de inteligente ~i chiar mai interactive. Cu toate ca
computerului dup~ ce a fost dactilografiat pe Adobe Systems,reprezint~ pachetul de tehno- In anu11996,hypertextul prelucrat cu Hot]ava
tastatur~. Acest computer este conectat la redactare electronic~ de varf. Persoanele care se afla inc~ intr-un stadiu incipient de dez-
ma~inade foto-tip~rire, care de obicei contine vor s~ citeasc~, s~ pun~ lntreb~ri pentru a-~i voltare, se pare c~ p3-n~ la sf3-r~itulacestui
un laser. Unitatea va folosi informattile stoca- l~muri anumite chestiuni, sau care vor pur ~i secol, el va deveni un lucru absolut obi~nuit
te In calculator ~i va transmite impulsuri lumi- simplu s~ tip~re~sc~documentele electronice in tehnologia tehnoredact~rii computerizate.
noase pe hartia sau pe filmul foto-sensibil.
Hartia sau filmul vor servi ulterior pentru a
preg~ti pl~cile de imprimare. Multe ma~ini din
aceast~gam~ au posibilitatea de a culege atat
textul cat ~i ilustratiile. Acestea sunt deseori
denumite culeg~toarede foto-imagini.
Diferenta esential~ dintre sistemele de
foto-tip~rire din anti '60 ~i a sistemelor DTP
care au ap~rut dup~ 30 de ani, const(} In tre-
cerea de la un sistem brevetat, ~i deci foarte
scump -cum ar fi de exemplu un terminal
Linotype conectat la o ma~in~ Linotronic uti-
lizand fonturile Linotype -la un a~anumit sis-
tern "deschis". Un asemeneasistem face posi-
bil ca orice computer, cum ar fi un Macintosh
sau un IBM compatibil -cu o memorie sufi-
cient de mare -s~ ruleze softul DTP produs
de o a treia firm~. Faptul c~ toate programele
DTP utilizeaz~ limbajul PostScript face ca
orice computer care ruleaz~ pachetul DTP s~
poat~ comunica cu orice unitate de ie~ire care
include un RIP. Prin urmare, un fi~ier de do-
cumente creat pe un computer Macintosh
poate fi tip~rit pe orice unitate de ie~ire, de la
imprimant~ cu laser pan~ la o pres~ digital~.

DTP electronic ?;-


~
.0
::J
O Lucrand in World-wide Web, un mediu in O
O

.0:
care tot materialul este disponibil electronic ~i "-
f!
nu sub forma tiparita. Dar paginile pot ti in- c
QI
O
teractive ~i ofera posibila~i de alegere variate. V'

120

S-ar putea să vă placă și