Sunteți pe pagina 1din 1

(17) 6. 8. OscilaŃii forŃate (întreŃinute).

RezonanŃa

Pentru a menŃine o mişcare oscilatorie cu amplitudine constantă, în cazul


prezentei forŃelor de frecare, este nevoie să se transmită periodic energie
sistemului sub forma unei forŃe care să compenseze amortizarea. Ea este de
forma:

mişcarea punctului material este descrisă de ecuaŃia:

sau:

soluŃia acestei ecuaŃii diferenŃiale este suma a două soluŃii i) a ecuaŃiei omogene
şi ii) de forma membrului drept:

unde:

şi:

pentru un timp suficient de lung avem ca şi soluŃie doar cea de forma termenului
drept, pentru că soluŃia ecuaŃiei omogene tinde la zero:

viteza este:

iar acceleraŃia este:

ecuaŃia de mişcare devine:

prin dezvoltarea funcŃiilor sinus şi cosinus şi identificarea coeficienŃilor


obŃinem:

de unde amplitudinea A şi faza φ sunt: