Sunteți pe pagina 1din 1

(22) 8. 5.

CalităŃile sunetului

DefiniŃie: Prin calităŃile sunetului înŃelegem acele mărimi care deosebesc un sunet de
alt sunet.
DefiniŃie: ÎnălŃimea este calitatea sunetului după care el este perceput mai profund
(grav) sau mai ascuŃit (înalt).
ÎnălŃimea sunetului depinde de frecvenŃa acestuia, dar şi de amplitudinea şi forma undei
sonore.
DefiniŃie: Intensitatea este calitatea sunetului după care acesta este perceput mai
intens sau mai puŃin intens.
Intensitatea sunetului este legată de energia sonoră, deci de amplitudinea undei sonore.
Se pot deosebi două intensităŃi ale sunetului.
• Intensitatea sonoră.
• Intensitatea auditivă.
Intensitatea sonoră

(8.39)

Sunetele auzite de om pot să varieze într-o gamă foarte largă de ordine de mărime ale
intensităŃii sonore Is
S-a constatat că scala logaritmică este mult mai comodă pentru a măsura intensitatea
sunetului:

(8.40)

Unde Is,min = I0 = 10¯¹² W/m² la frecvenŃa v = 1kHz se numeşte prag de audibilitate.


Valoarea maximă a intensităŃii sonore care mai poate fi suportată de urechea noastră se
numeşte prag de senzaŃie dureroasă.
Dacă introducem presiunea sonoră obŃinem:

(8.41)

Intensitatea auditivă
Caracterizează senzaŃia auditivă produsă omului de către sunet. Spre deosebire de
intensitatea sonoră care este o mărime obiectivă intensitatea auditivă este o mărime
subiectivă.
DefiniŃie: Intensitatea auditivă a unui sunet este egală cu intensitatea sonoră a
unui sunet normal cu frecvenŃa v = 1kHz care produce aceeaşi senzaŃie auditivă ca şi
sunetul dat.
Nivelul auditiv se poate defini în acelaşi fel ca şi nivelul sonor:

(8.42)

DefiniŃie: Timbrul repezită calitatea prin care se pot distinge sunete de aceeaşi
frecvenŃă şi intensitate emise de două sunete diferite.
DefiniŃie: ReverbaŃia este fenomenul de prelungire a sunetului în încăpere după ce
sursa încetează să emită.
DefiniŃie: Timpul de reverbaŃie este timpul în care nivelul sonor scade de 6 ori sau
intensitatea scade de ori.

(8.43)

unde V este volumul încăperii, S este suprafaŃa încăperii iar α este coeficientul de absorŃie
în pereŃii încăperii. Dacă timpul de reverbaŃie este mai mare decât 0.1 s care este timpul
de inerŃie al urechii atunci acustica încăperii este proastă.