Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE I

MEDICINA VETERINAR BUCURETI


FACULTATEA DE MBUNTTIRI FUNCIARE I INGINERIA MEDIULUI
SPECIALIZAREA: INGINERIA MEDIULUI
DISCIPLINA: STUDIU DE IMPACT, BOLAN I AUDIT DE MEDIU

PROIECT DE AN
CURSURI CU FRECVEN REDUS

NDRUMTOR:
Dr. Ing. Laureniu Mocanu

STUDENT:
VLAD LORIANA LILIANA
ANUL IV , CREDITE
GRUPA 7402

Bucureti
2015

CUPRINS

Se cer urmatoarele teme :


1. Studiul global al efectelor unui proiect asupra mediului prin metoda analizei
multicriteriale.
2. Studiul global al efectelor unui proiect asupra mediului prin metoda
matricelor
3. Evident gestiunii deseurilor.

Tema 1. Studiul global al efectelor unui proiect asupra mediului prin metoda
analizei multicriteriale cu ponderea criteriilor

1. Enunt tema
Folosind metoda analizei multicriteriale, sa se aleaga alternative cea mai
convenabila pentru amplasamentul unui deposit de deseuri menajere, al carui
beneficiar va fi Primaria orasului Tulcea.
Caracteristicile generale ale depozitului sunt urmatoarele:

Capacitatea totala a depozitului: 1.700.000m3


Suprafata totala : 12.5 ha
Inaltimea maxima de depozitare a deseurilor (de la baza arampei): 25 m
Durata de functionare: aproximativ 30 ani

Pentru cele 4 alternative posibile se dau urmatoarele detalii:


A1 amplasamentul propus se afla la estremitatea nord-estica a municipiului
Tulcea, la 0,2 km de bratul Sulina, in zona inundabila. Pozitia apei freatice este de
1 m adancime iar fertilitatea terenului este scazuta.
A2 amplasamentul propus se afla la 10 km nord de localitatea Agighiol, invers
sensului de bataie a vantului ( vantul bate de la N la S), relieful este plan,
fertilitatea solului este medie.
A3 amplasamentul propus se afla la estremitatea estica a localitatii Isaccea,
relieful fiind depresionar(de crov)
A4 amplasamentul propus se afla la extremitatea sudica a localitatii Enisala.
2. Fazele de lucru
1) Identificarea amplasamentelor pe harta/plan de situatie

2) Alocarea de ponderi fiecarei grupe de criteria, astfel incat suma


ponderilor sa fie egala cu 1.
3) Acordarea de note de la 1 la 3, pentru fiecare criteriu, nota maxima 3
corespunzand unui impact minim si semnifica respectarea cerintei
impuse.
4) Se insumeaza notele in cadrul fiecarui criteriu
5) Se inmulteste suma notelor cu ponderile interioare fiecarei grupe de
criteria
6) Se insumeaza notele ponderate stabilite in pasul 5
7) Se allege alternative cu punctalul cel mai mare, respective variant care
raspunde cel mai bine cerintelor impuse.
3. Prezentare rezultate
Rezultatele se prezinta in format tabular
4. Concluzii
Aplicarea metodei analizei multicriteriale permite compararea mai multor variante
de solutii ale unui proiect, in baza unor criteria representative/ relevante pentru acel
proiect.
Finalitatea metodei consta in alegerea si recomandarea alternative care respecta cat
mai complet cerintele impuse.
In cazul unui proiect care contine toate detaliile tehnice , economice, sociale si
ecologice, motele pentru fiecare indicator se pot da intr-un ecart mai larg. Scala de
bonitate a variantei optime este conventional, echipa care realizeaza analiza
multicriteriala isi allege de la inceput criteriile de evaluare, o scala convenabila si
isi stabileste procedura:
- Notele mici reflecta un impact minim si, prin urmare, variant cu punctaj
minim va fi cea selectata
- Notele mari reflecta respectarea la cel mai inalt nivel al cerintelor de implinit
si prin urmare, variant cu punctaj maxim va fi cea selectata.

Tabelul 1
Analiza multicriteriala (cu ponderea criteriilor)
Nr.crt

Criteria de analiza
A1

Alternative
A2
A3

A4

A
Aa

Criterii geologice si hidrogeologice


Caracteristicile si dispunerea in adancime a straturilor

Ab

geologice
Structura(caracteristicile fizico-chimice si

5
1,75

8
2,8

4
1,4

4
1,4

3
1
1

2
3
3

1
1
1

1
1
2

5
0,75

8
1,2

3
0,45

4
0,6

3
2

3
3

3
1

3
1

bacteriologice), adancimea si directia de curgere a


Ac

apei subterane
Distant fata de cursurile de apa, fata de albiile minore
si majore ale acestora, fata de apele statatoare, fata de
apele cu regim specialsi fata de sursele de alimentare

C
Ca
Cb

cu apa
Ponderea generala a criteriului A = 0,35
Suma notelor criteriului
Suma ponderata
Criteria pedologice si topografice
Fertilitatea terenului
Aportul de apa de pe versanti
Relieful
Ponderea generala a criteriului B = 0.15
Suma notelor criteriului
Suma ponderata
Criteria economice
Capacitatea depozitului si durata de exploatare
Distant pe care se efectueaza transportul deseurilor de

Cc

la sursa de producre/colectare la locul de depozitare


Costuri de reducere a riscului de inundabilitate a

Cd

zonei
Necesitatea unor amenajari secundarepentru

10
2,5

13
3,25

8
2

8
2

B
Ba
Bb
Bc

Ce

deposit(drumuri de acces,utilitati)
Costuri pentru achizitionarea terenului
Ponderea generala a criteriului C = 0.25
Suma notelor criteriului
Suma ponderata

D
Da
Db
Dc

Criteria ecologice
Vizibilitatea amplasamentului
Directia vantului predominant
Sensibilitatea turistica, istorica, cultural,a cadrului

2
2
1

3
3
2

1
1
1

1
1
1

natural
Ponderea generala a criteriului D = 0.25
Suma notelor criteriului
Suma ponderata
Total punctaj ponderat

5
1,25
6,6

8
2
9,25

3
0,75
4,6

3
0,75
4,75

Tema 2. Studiul global al efectelor unui proiect asupra mediului prin metoda
matricelor.

1. Enunt tema
Sa se analizeze efectele asupra factorilor de mediu pentru un proiect de
regulatizarea albiei unui rau si sa se propuna masuri de eliminare a efectelor
negative potentiale.
Analiza va fi facuta pentru variant P2 de proiect reprezentata in figura de la
urmatoarea pagina.
2. Faze de lucru
Principalele faze de lucru sunt urmatoarele:

1) Se alcatuieste o lista de activitati specific care se evalueaza si o lista de


efecte posibile.
2) Se construieste matricea de evaluare a impactului astfel:
- Pe coloana se include activitatile, oar pe linii se include efectele
posibile
Activitatile se pot grupa pe faze semnificative, iar efectele posibile se pot
grupa in functie de:
- Natura efectelor
- Tipul efectelor
- Factorii de mediu, etc.
3) Se analizeaza activitatile incluse in matrice si se stabileste care sunt
efectele posibile asupra mediului:
- Intersectiile coloanei activitatii analizate cu liniile corespunzatoare
efectelor identificate, care se marcheaza cu X- ri
4) Se inlocuiesc X-urile cu notele acordate de echipa de evaluare. La
stabilirea sistemului de notare se au in vedere:
- Intensitatea efectelor
- Amploarea efectelor
- Reversibilitatea in timp
Se pot allege urmatoarele variante:
a) Efect slab (intensitate si amploare redusa, reversibil)
b) Efect mediu(intensitate si amploare redusa, reversibildupa o perioada de
timp)
c) Efect major( intensitate si amploare importante, ieeversibil)
5) Prelucrarea primara a matricei:
- Pentru fiecare activitate se insumeaza pe vertical numarul efectelor
si punctajul total al acestora, atat pentru efectele positive cat si
pentru cele negative
- Se insumeaza pe orizontala numarul de aparitii pentru fiecare tip
de efect asupra mediului, in special pentru cele negative

6) Se insumeaza algebraic ounctajul efectelor corespunzatoare fiecarie


activitati
7) Se insumeaza algebraic totalul notelor efectelor negative si positive
3. Prezentare rezultate
Marimea matricei de evaluare depinde de complexitatea proiectului, dar si de
abordarea colectivului de evaluare. Rezultatele se prezinta intr-un table, sub forma
unei matrice unice sau sub forna mai multor tabele, urmand ca rezultatele pe
component sa fie insumate si prezente pentru intregul proiect.
4. Concluzii
Ca urmare a evaluarii impactului folosind metoda matricelor, se poate aprecia:
- Care alternative de proiect are cel mai mic impact asupra mediului si
reprezinta variant optima, pentru ca are cel mai bun bilant al efectelor
-

negative si positive
Care sunt efectele negative cele mai grave
Care sunt activitatile care genereaza cele mai numeroase efecte negative
Care sunt efectele negative care apar cel mai frecvent
Care sunt cele mai potrivite masuri necesare luate pentru a se limita efectele
negative.

In general evaluarea impactului asupra mediului se face pentru mai multe variante
de proiect ale aceleiasi invesytitii, inclusive fara variant initiala- fara proiect.
Se va alege si se va propune spre executie alternative de proiect pentru care
impactul asupra mediului este minim si pentru care au fost identificare masurile si
mijloacele de limitare a efectelor negative asupra mediului.

FORMULAR PRIVIND GESTIUNEA DESEURILOR

Agentul economic Complex Studentesc USAMVB


Anul 2015
Tip de deseu 20 cod 20 01 40
Stare fizica
Unitatea de masura
Capitolul 1 : Generarea deseurilor
Nr.
crt

Cantitate de deseuri
din care:

Luna
Generat

valorificata

Eliminate final

Ramasa in stoc

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

7
8
9
10
11
12

Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total An

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0