Sunteți pe pagina 1din 1

SCALA DE EVALUARE A TULBURARII DE DEFICIT DE ATENTIE $I HIPERACTIVITATE - IV

Numele copilului Sex:M/F VArsta Clasa


Completat de: Mama Tatdl Tutore Bunic

incercuili num[rul care descrie cel mai bine comportamentul copilului dumneavoastrd in ultimele 6 luni.

Niciodatl Foarte frecvent


Uneori Frecvent
sau rar
1. Nu reugegte sd fie atent la detalii sau face gregeli din neglijentl
0 1 2 J
in efectuarea temelor gcolare sau a altor sarcini.
2. iqi migc[ tot timpul miinile sau picioarele, sau se foiegte
pe scaun.
0 I 2 .,

3.Are dificultE{i in a-gi men}ine aten{ia in indephmrea unor


0 I 2 3
sarcini sau activitAti dejoc.
4. iqi pdrisegte locul din bancl sau in alte situalii cind este
de a$teptat si rdmdnd la locul lui. 0 I 2 J

5. Nu pare sd asculte ceea ce i se spune. 0 I 2 J

6.Aleargd sau se catdr[ peste tot, in situalii in care acest


lucru nu este adecvat. 0 I 2 J

7. Nu urmeaz[ pini la caplt instruc]iunile qi nu-gi termin[ temele. 0 I 2 J

8. Are dificultd{i in a se juca sau a se angaja linigtit in activit[li


0 I 2 J
distractive.

9. Are dificultdli de organizare a sarcinilor gi activititilor. 0 I 2 3

10. Este mereu in continul migcare, parcd ,,ar avea un motor". 0 I 2 J

11. Evit5 sarcinile (la qcoald, temele pentru acasd) care necesitd
efort mental suslinut. 0 I 2 J

12. Vorbegte excesiv. 0 I 2 J

13. lgi pierde lucrurile care ii sunt necesare in activitili. 0 I 2 J

14. Se grdbegte s[ rispundd inainte ca intrebarea sd fi fost


complet formulatd. 0 I 2 J

15. E ugor de dishas de stimuli irelevan{i. 0 I 2 J

16. ii e greu s5-9i a$tepte r6ndul. 0 I 2 J

17. Este uituc in activitltile zilnice. 0 I 2 J

18. intrerupe sau deranjeazi alte persoane. 0 I 2 J

DinADHD Rating Scale - IV:Checklists, Norms and Clinical Interpretation de George J. DuPaul, Thomas J.
Power, Arthur D. Anastopoulos $i Robert Reid. Copyright 1998 al autorilor. Achizilionat $i tradus in limba romand
cu permisiunea editurii The Guilford Press, New York.
Criteriile de ADHD sunt adaptate dupd DSM- IV. Copyright al Asocialiei Psihiatrice Americane. Versiunba in
limba roman5 a fost publicatd in 2003 la edituraAsociatia Psihiatrilor Liberi din Romdnia, ISBN 973-98121-0-4.

S-ar putea să vă placă și