Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARATIE

Subsemnatul X Y ,cu domiciliul in . loc


.,str.nr, jud ... ,identificat
cu CI seria XX nr.eliberat de .la data
de.,CNP..,in calitate de asociat unic si administrator al
SC XYZ SRL ,cu sediul social in loc
.,str.nr,jud..inregistrata
la ORC sub nr. J..//, CUI 1111111 ,dupa ce am fost
informat de consecintele prevazute la Art.326/Cod Penal cu
privire la falsul in declaratii,declar pe propria raspundere
urmatoarele :
SC XYZ SRL desfasoara activitati economice la sediul
social din loc ., str .nr, jud
..
Redactat si procesat la sediul BIN ,astazi data
autentificarii,intr-un exemplar original si doua exemplare
duplicat

DECLARANT
XY
Asociat unic si administrator
SC XYZ SRL