Sunteți pe pagina 1din 131

1Cyan 1Yellow 1Magenta 1Black

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI

I storie
Manual pentru clasa a XII-a

Alexandru Barnea
(coordonator)

Vasile Aurel Manea


Eugen Palade
Bogdan Teodorescu

9
C ORINT
2Cyan 2Yellow 2Magenta 2Black

Manualul a fost aprobat prin O.MEdCT nr. 1561/63 din 23.07.2007, `n urma
Referen]i: evalu\rii calitative, [i este realizat `n conformitate cu programa analitic\ apro-
Conf. dr. Cristian Olariu bat\ prin Ordin al Ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr. 5959 din 22.12.2006.
Facultatea de Istorie,
Universitatea Bucure[ti Date despre autori:
Prof. gr. I Mihai Stamatescu Prof. univ. dr. Alexandru Barnea, doctor `n istorie (1983), specializat `n istorie antic\ [i arhe-
Liceul Teoretic Traian Lalescu, ologie. Cercet\tor [tiin]ific (din 1968) la Institutul de Arheologie din Bucure[ti al Academiei
Or[ova Romne. Decan al Facult\]ii de Istorie a Universit\]ii Bucure[ti (1996-2004). Din 1999, prim-
vicepre[edinte al Societ\]ii de {tiin]e Istorice din Romnia [i pre[edinte al Comisiei Na]ionale
de Arheologie. Autor a numeroase studii [i lucr\ri de specialitate. Distins cu premiul Vasile
Prvan al Academiei Romne (1979). Coordonator al colectivului de autori al unor manuale
de istorie pentru clasele a IX-a (CORINT, 2000), a X-a (CORINT, 2004, 2005) [i a XI-a (CORINT,
2006). A coordonat procesul de elaborare a acestui manual [i a asigurat controlul [tiin]ific.
Prof. gr. I Vasile Aurel Manea, profesor la Liceul Teoretic din Codlea [i la Colegiul Na]ional
Unirea din Bra[ov. Membru al Comisiei Na]ionale de Istorie (1994-1998) [i inspector de
specialitate la I.S.J. Bra[ov (1995-1998). Pre[edinte al filialei Bra[ov a Societ\]ii de {tiin]e
Istorice. Lucr\ri la sesiuni de comunic\ri [tiin]ifice, articole [i studii `n publica]ii de specialitate.
Coautor la manuale de istorie pentru clasele a IX-a (CORINT, 2000), a X-a (CORINT, 2004,
2005), a X-a SAM (CORINT, 2004) [i a XI-a (CORINT, 2006). A elaborat temele 1-5, 23-25 din
acest manual.
Prof. gr. I dr. Eugen Palade, coordonator al Departamentului de Integrare European\ al Funda]iei
Redactor: G. Moldoveanu Centrul Educa]ia 2000+ (din 2002). A coordonat implementarea Proiectului de Reform\ a
Tehnoredactare computerizat\: ~nv\]\mntului Preuniversitar din Romnia, finan]at de Banca Mondial\ [i de Guvernul Romniei
Andreea Dobreci (1993-2002). A participat la procesul de reform\ a manualelor [colare [i dezvoltare curricular\
din Slovenia, Serbia, Bosnia-Her]egovina, Azerbaidjan. Autor de lucr\ri cu caracter didactic [i
Coperta: Valeria Moldovan
coautor la manuale de istorie. A elaborat temele 7-10, 14-16, 21 [i 22 din acest manual.
Editura CORINT Prof. gr. I dr. Bogdan Teodorescu, doctor `n istorie (1984). Profesor la Colegiul Na]ional Victor
Difuzare: Babe[ din Bucure[ti. Inspector de specialitate `n MEN (1991-1998) [i, din 1991, membru al
Calea Plevnei nr.145, sector 6, Comisiei Na]ionale de Istorie. Secretar general (din 1991) al Societ\]ii de {tiin]e Istorice din
Bucure[ti, cod po[tal 060012 Romnia. A publicat studii de istorie medie romneasc\ [i de metodica pred\rii istoriei. Autor
Tel.: 021.319.88.22; sau coautor la manuale de istorie pentru clasele a IV-a (CORINT, 2006), a VI-a, a VIII-a,
021.319.88.33; 0748.808.083; a IX-a (CORINT, 2000), a X-a (CORINT, 2004, 2005), a X-a SAM (CORINT, 2004), a XI-a (CORINT,
0758.225.443; 2006) [i a XII-a. A elaborat temele 6, 11-13, 17-20 [i recapitul\rile din acest manual.
Fax: 021.319.88.66;
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei
021.310.15.30 Istorie: manual pentru clasa a XII-a / Alexandru Barnea (coord.), Vasile Aurel
E-mail: vanzari@edituracorint.ro Manea, Eugen Palade, Bodan Teodorescu. Bucure[ti: Corint, 2007
Magazin virtual: Bibliogr.
www.grupulcorint.ro ISBN 978-973-135-140-7

Redac]ia [i administra]ia: I. Barnea, Alexandru


II. Manea, Vasile Aurel
Str. Mihai Eminescu nr. 54 A, III. Palade, Eugen
sector 1, Bucure[ti IV. Teodorescu, Bogdan
Tel./fax: 021.319.47.97;
94(498)
21.319.48.20
ISBN: 978-973-135-140-7
Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT,
parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
2007
3Cyan 3Yellow 3Magenta 3Black

De[teapt\-te, romne!
Versuri: Andrei Mure[anu
Muzica: Anton Pann

De[teapt\-te, romne, din somnul cel de moarte,


n care te-adncir\ barbarii de tirani!
Acum ori niciodat\ croie[te-]i alt\ soarte,
La care s\ se-nchine [i cruzii t\i du[mani!

Acum ori niciodat\ s\ d\m dovezi la lume


C\-n aste mni mai curge un snge de roman,
{i c\-n a noastre piepturi p\str\m cu fal\-un nume
Triumf\tor n lupte, un nume de Traian!
.................................................................................

Privi]i, m\re]e umbre, Mihai, {tefan, Corvine,


Romna na]iune, ai vo[tri str\nepo]i,
Cu bra]ele armate, cu focul vostru-n vine,
Via]\-n libertate ori moarte! strig\ to]i.
.................................................................................
4Cyan 4Yellow 4Magenta 4Black

R omanitatea romnilor
n viziunea istoricilor
CRONICARII EVULUI MEDIU
Cruce din aur de la Histria (sec. VI)
Pe m\sur\ ce v\lul milenar datorat domina]iei migratorilor
r\s\riteni asupra spa]iului carpatic se destram\, ncep s\ apar\
1 primele m\rturii despre romni. Astfel, n lumea bizantin\, identi-
Aceasta este n primul rnd tatea etnic\ a romnilor era bine cunoscut\, prima men]iune
ideea despre descenden]a roman\ g\sindu-se ntr-un tratat militar din secolul al VII-lea (Strategikon).
a romnilor din coloni[tii romani Datorit\ limbii, ace[tia erau numi]i romani, termen ntlnit mai tr-
transplanta]i n Dacia traian\: de ziu [i la mp\ratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul (912-959),
aici decurg logic o serie de idei n- care, n lucrarea sa Despre administrarea imperiului, preciza c\
rudite [i adiacente, dar care fac ace[tia se mai numesc [i romani pentru c\ au venit din Roma [i
parte din ansamblul categoriei isto- poart\ acest nume pn\ n ziua de ast\zi. Acest aspect a fost con-
rice de romanitate a romnilor.
firmat n cronica sa [i de Ioan Kynnamos, care a str\b\tut teritoriile
Aceste idei complementare sunt:
ideea st\ruin]ei elementului roman nord-dun\rene: Se zice c\ sunt veni]i demult din Italia.
n Dacia abandonat\ de Aurelian La fel ca [i bizantinii, ungurii au ntre]inut un contact permanent
n\v\lirilor barbare, ideea unit\]ii de cu romnii, romanitatea acestora fiindu-le cunoscut\. Notarul
neam a romnilor din ntregul teri- anonim al regelui Bela afirma n cronica sa Gesta Hungarorum
toriu locuit de ei, ideea latinit\]ii lim- (Faptele ungurilor) c\, la sosirea lor, ungurii au g\sit n Panonia
bii romne, ideea esen]ei romane a slavi, bulgari [i blachi, adic\ p\storii romanilor. Un secol mai tr-
unor obiceiuri [i datini populare. ziu, Simon de Kza nota, n Gesta Hunnorum et Hungarorum, c\
(A. Armbruster,
romnii erau n Panonia la venirea hunilor, iar n vremea lui Attila,
Romanitatea romnilor, 1972)
romanii, locuitori ai ora[elor (civitates), s-au napoiat n Italia, doar
vlahii, care au fost p\storii [i agricultorii acestora, au r\mas de
Competen]e specifice modulului bun\voie n Panonia.
POPOARE {I SPA}II ISTORICE Odat\ ce spa]iul romnesc a intrat n sfera de interese a Romei
1.1. Construirea unor explica]ii [i argu- [i misionarilor ei, papalitatea a luat cuno[tin]\ despre existen]a
mente intra [i multidisciplinare cu privire romnilor [i apartenen]a lor la ritul grecilor, nelegitim n viziunea
la evenimente [i procese istorice. curiei papale. Mai trziu, odat\ cu desf\[urarea luptei antiotomane
3.1. Compararea surselor istorice n a }\rilor Romne din secolul al XIV-lea, interesul european fa]\ de
vederea stabilirii credibilit\]ii [i validit\]ii romni a sporit, manifestndu-se n preocup\rile umani[tilor fa]\
informa]iei con]inut\ de acestea. de originea [i istoria acestora. Poggio Bracciolini a fost printre
*4.1. Descoperirea unor oportunit\]i n primii umani[ti italieni care au afirmat originea roman\ a poporului
cercetarea istoriei ca surs\ a nv\]\rii romn. Pe lng\ numeroase elemente comune limbii latine [i ro-
permanente.
mne, el a constatat existen]a la romnii nord-dun\reni a unei
z Competen]ele specifice [i con]inu-
tradi]ii referitoare la descenden]a lor dintr-o colonie fondat\ de
turile care constituie nucleul comun al
programei [colare sunt obligatorii la toate
Traian. Contemporanul s\u Flavio Biondo afirma despre romnii cu
filierele, profilurile [i specializ\rile care care se ntlnise la Roma c\ invocau cu mndrie originea lor
studiaz\ disciplina ISTORIE 1 or\/s\pt. roman\, iar cu Enea Silvio Piccolomini, devenit pap\ sub numele
z La celelalte specializ\ri, care au de Pius al II-lea, ideea originii romane a acestora a intrat n circui-
prev\zute mai multe ore/s\pt., sunt obli- tul [tiin]ific european. n preajma c\derii Constantinopolului, Laonic
gatorii [i con]inuturile [i competen]ele Chalcocondil, grec stabilit n Italia, cuno[tea originea comun\ a
specifice marcate cu asterisc (*). romnilor, numindu-i daci pe cei din nordul Dun\rii [i vlahi pe cei
din sudul fluviului.

4 Popoare [i spa]ii istorice


5Cyan 5Yellow 5Magenta 5Black

Modulul I
Ideile umani[tilor italieni s-au r\spndit [i la cur]ile europene.
Antonio Bonfini, tr\ind la curtea regelui Ungariei, preciza c\ din 2
legiunile [i din coloniile duse n Dacia de Traian [i ceilal]i mp\ra]i Afirma]iile cuprinse n scrierile
s-au tras romnii, exprimndu-[i totodat\ admira]ia pentru modul savan]ilor str\ini din secolul XV
cum a supravie]uit vechea limb\ a Romei printre romni. Filippo dovedesc din plin c\ nu cronicarii
moldoveni () au afirmat cei dinti,
Buonaccorsi, consilier la curtea iagellon\, a c\l\torit n Moldova,
ntre romni, descenden]a roman\
unde, cunoscndu-i pe localnici, afl\ despre descenden]a rom- a poporului romn. ntr-adev\r,
nilor din coloni[ti romani. savan]ii str\ini [i ntemeiaz\ con-
n secolul al XVI-lea, Jan Laski, episcop de Gnezno, vorbind n cluziile relative la originea roman\ a
Conciliul din Lateran (1514) despre Moldova, a semnalat originea poporului romn nu att pe propriile
roman\ a popula]iei c\ci ei spun c\ sunt o[teni de odinioar\ ai ro- lor investiga]ii [i descoperiri ct, n
manilor. Tot acum, Nicolaus Olahus, umanist transilv\nean de faim\ primul rnd, pe nse[i m\rturiile
romnilor, m\rturii cunoscute de ei
european\, el nsu[i de origine romn\, n lucrarea sa Hungaria
direct sau indirect.
(1536), este primul care sus]ine unitatea de neam, limb\, obiceiuri [i ({erban Papacostea, Geneza statului
religie a romnilor, iar Johannes Honterus originar din Bra[ov n Evul Mediu romnesc, 1988)
nscrie n harta sa (1542) numele Dacia pentru ntreg teritoriul locuit
de romni.
Secolul al XVII-lea marcheaz\ apogeul culturii medievale ro-
mne[ti scrise, atunci cnd au ap\rut primele cronici n limba
romn\. Grigore Ureche n Letopise]ul }\rii Moldovei [i Miron
Costin n De neamul moldovenilor vorbesc despre originea noastr\
latin\: De la Rm ne tragem [i cu a lor cuvinte ni-i amestecat gra-
iul, iar stolnicul Constantin Cantacuzino, n Istoria }\rii Romne[ti,
a subliniat continuitatea de via]\ a dacilor sub st\pnirea roman\,
unitatea [i continuitatea romnilor.
n concluzie, se poate spune c\ originea roman\ le era cunos-
cut\ romnilor de mult\ vreme. Mai trziu, cronicarii moldoveni [i
munteni, cunosc\tori ai scrierilor umaniste, vor transfera ches- Donariul cu monogram cre[tin de la
tiunea romanit\]ii din sfera tradi]iei n cea a istoriografiei, pentru ca Biertan (sec. IV), dovad\ a p\trunderii
cre[tinismului n Transilvania
{coala Ardelean\ s\ fac\ din aceasta o arm\ n lupta pentru eman-
(desen trimis la Roma
cipare na]ional\ [i social\ a romnilor transilv\neni. de nun]iul apostolic din Viena, 1780)

3 ACTIVITATE INDEPENDENT|
Moldovenii au aceea[i limb\, rit [[i] religie ca muntenii; pe alocuri se 1. Analiznd textul lec]iei, defini]i:
deosebesc par]ial n port. () Graiul lor [i al celorlal]i valahi a fost cndva a) ideea de romanitate a rom-
latin, ca al unora ce se afl\ ntr-o colonie a romanilor; n vremea noastr\ se nilor; b) n ce const\ tradi]ia
deosebe[te foarte mult de acela, numai c\ multe cuvinte ale lor sunt de romanit\]ii la romni?
n]eles pentru cei [care vorbesc] latine[te. () Valahii se sus]ine c\ provin 2. Pornind de la documentul 4,
dintr-o colonie a romanilor. identifica]i [i comenta]i: a) dife-
(N. Olahus, Hungaria, 1536) ren]a ntre romani [i blacki;
b) evenimentul care poate fi
4 asociat cu spusele cronicarului.
Textul lui Simon de Kza nu numai recunoa[te leg\tura strns\ dintre 3. Folosind celelalte documente,
romani [i vlahi, dar [i eviden]iaz\ continuitatea romanit\]ii n acest spa]iu. argumenta]i r\spunsurile la ntre-
Mai mult nc\, textul reflect\ fidel caracterul real al p\r\sirii de c\tre romani b\ri: a) Care era religia romnilor
a teritoriilor dun\rene sub loviturile barbarilor. Din spusele cronicarului ungur exprimat\ prin ritul grecilor?
rezult\ limpede c\ n viziunea sa masa popula]iei romanice elementele b) Prin ce mijloace au cunoscut
agricole-pastorale pe care le cuprinde n denumirea de blacki a r\mas umani[tii romanitatea romnilor?
locului, doar p\tura ei suprapus\, citadin\, romanii, s-au retras n Italia. c) Ce le-a atras aten]ia acestor
({erban Papacostea, Romnii n secolul al XIII-lea, 1993) nv\]a]i europeni la romni?

Popoare [i spa]ii istorice 5


6Cyan 6Yellow 6Magenta 6Black

Modulul I
POLITIZAREA ROMANIT|}II ROMNILOR
Pn\ n secolul al XVIII-lea, continuitatea popula]iei romanice n
]inuturile carpato-dun\rene nu a fost pus\ la ndoial\, fiind conside-
rat\ un fapt normal [i logic. nsu[i mp\ratul Austriei, Iosif al II-lea
(1780-1790), i socotea pe romni incontestabil, cei mai vechi [i
mai numero[i locuitori ai Transilvaniei. De asemenea, contele
Teleki, pre[edinte al Cancelariei Aulice Transilvane, recuno[tea n
1791 c\ romnii sunt locuitorii cei mai vechi ai Transilvaniei, iar
istoricul Huszti Andras afirma n acela[i an: Nicio na]iune nu are
limba att de apropiat\ de acea veche roman\ ca na]iunea vala-
hilor, ceea ce este un semn sigur [i care nu poate n[ela c\ ei sunt
Supplex Libellus Valachorum n Transilvania urma[ii vechilor colonii romane.
Transsilvaniae, tip\rit la Cluj n 1791 Dar, pentru popula]ia majoritar\ a Transilvaniei, secolul al XVIII-lea
1 a reprezentat momentul luptei pentru drepturile politice refuzate
secole de-a rndul de na]iunile privilegiate. n 1791 a fost elabo-
Supplex Libellus Valachorum
rat Supplex Libellus Valachorum, n care se subliniaz\ c\ romnii
Na]iunea romn\ este cu mult cea
mai veche dintre toate na]iunile
sunt cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei, fiind urma[i ai colo-
Transilvaniei din vremea noastr\, ni[tilor lui Traian. Tot n aceast\ perioad\, reprezentan]ii {colii
ntruct este un lucru sigur [i Ardelene sus]in ideea originii latine a romnilor.
dovedit, pe temeiul m\rturiilor isto- n aceast\ atmosfer\ a fost lansat\ teoria imigra]ionist\ a lui
rice, a unei tradi]ii niciodat\ ntre- Franz Sulzer, potrivit c\reia romnii nu se trag din coloni[tii romani
rupte, a asem\n\rii limbii, datinilor din Dacia, aceasta fiind p\r\sit\ de toat\ popula]ia odat\ cu
[i obiceiurilor, c\ ea [i trage origi-
retragerea roman\. Prin urmare, romnii s-au n\scut ca popor la
nea de la coloniile romane aduse
la nceputul secolului al doilea de sud de Dun\re, ntr-un spa]iu neprecizat, undeva ntre bulgari [i
c\tre mp\ratul Traian, n nenu- albanezi, de la care au preluat influen]e n limb\, precum [i
m\rate rnduri, n Dacia, cu un credin]a ortodox\. De aici, ei au emigrat c\tre mijlocul secolului al
num\r foarte mare de solda]i ve- XIII-lea n nordul Dun\rii [i Transilvania, unde i vor g\si stabili]i pe
terani, ca s\ apere provincia unguri [i sa[i. Prin teoria sa, Franz Sulzer sfida p\rerea unanim\
(D. Prodan, Din istoria din cultura [i [tiin]a istoric\ european\, care-i considera pe romni
form\rii na]iunii romne, 1984) cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei, urma[i ai romanilor lui
Traian.
Scopul lans\rii acestei teorii era limpede: anularea argumen-
telor istorice ale romnilor n lupta politic\ din Transilvania [i justi-
ficarea privilegiilor de]inute de maghiari, sa[i [i secui, precum [i a
statutului de tolera]i atribuit romnilor. n felul acesta, chestiunea
continuit\]ilor istorice va c\p\ta un pronun]at caracter politic.
Dup\ realizarea dualismului austro-ungar (1867), imigra]ionis-
mul este readus cu [i mai mult\ t\rie n dezbaterile istoricilor de
c\tre un geograf austriac, Robert Roesler. Teoria lui Sulzer este
reluat\ [i mbog\]it\ ntr-o lucrare ce va deveni fundamental\ pen-
tru adversarii continuit\]ii, iar teoria imigra]ionist\ va fi denumit\
roeslerian\. Ideile principale sus]inute de acesta caut\ s\ demon-
streze exterminarea dacilor n urma r\zboaielor cu romanii, cauz\
care a contribuit [i la dispari]ia vechii toponimii; romanizarea nu se
Densu[ (Hunedoara), una din cele putea efectua n cei 165 de ani de st\pnire roman\, iar pentru c\
mai vechi biserici romne[ti, ridicat\
n sec. XIII pe ruinele unei mai vechi dacii r\ma[i n via]\ tr\iau izola]i, la retragerea aurelian\ Dacia a
construc]ii romane r\mas pustie.

6 Popoare [i spa]ii istorice


7Cyan 7Yellow 7Magenta 7Black

Modulul I
Potrivit acestei teorii, poporul romn [i limba romn\ s-au for-
mat n sudul Dun\rii, n centrul sau vestul Peninsulei Balcanice, de 3
unde au trecut n stnga fluviului, iar de aici ar fi p\truns n Cum [i-ar putea cineva m\car
Transilvania prin secolele IX-XIII. nchipui c\ ungurii [i cu nem]ii,
Teoria roeslerian\ a fost demontat\ cu dovezi arheologice [i epi- a[ezndu-se ntr-o ]ar\ cu totul
pustie, s\ nu fi dat ei numele nal]ilor
grafice ale prezen]ei dacilor sub st\pnirea roman\ [i ale r\mnerii
s\i mun]i care le nchideau orizontul,
popula]iei daco-romane n fosta provincie. ncepnd cu B. P. Hasdeu, rurilor sale celor mari cu cursul lung
[tiin]a istoric\ romneasc\ [i str\in\ a adus argumente [i dovezi [i cotit, [i s\ a[tepte s\ vin\ romnii
incontestabile privind latinitatea [i continuitatea romnilor. care s\ i nve]e pe dn[ii cum s\ le
numeasc\? Ar fi deci dup\ firea
2 lucrurilor c\, dac\ ungurii [i nem]ii ar
Aspecte sus]inute de teoria roeslerian\ fi fost cei dinti locuitori ai Daciei, s\
se g\seasc\ m\car numele celor
Romanizarea Daciei. Avem motive s\ credem c\ elementul dacic supus mai nsemna]i mun]i [i celor mai
s-a ]inut departe de contactul cu civiliza]ia roman\ [i [i-a men]inut du[m\nia mari ape de obr[ie ungureasc\ sau
fa]\ de Roma. Romanizarea Daciei a fost ns\ diferit\ de cea a altor provincii german\. Le g\sim dimpotriv\ ro-
cucerite de armata Romei. () n Dacia ns\ a fost creat\ o adev\rat\ ]ar\ mne[ti sau dace.
de colonizare dintr-un teritoriu slab locuit [i nconjurat de o popula]ie
(A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler)
du[m\noas\, n care ns\ romanitatea nu [i-a nfipt r\d\cini att de adnci,
nesprijinindu-se pe bazele sigure ale unei na]ionalit\]i cucerite [i din punct de
vedere spiritual.
Discontinuitatea romanit\]ii. Cei care sus]in men]inerea unei popula]ii
romanice n Dacia se mpart n dou\ categorii. Unii sus]in p\rerea c\ provin-
cialii romani s-au refugiat n mun]i pentru a-[i p\stra acolo libertatea [i via]a,
al]ii () consider\ c\ ei au r\mas netulbura]i n v\i [i cmpii n vechile lor
case [i a[ez\ri. () A doua p\rere [i g\se[te respingerea n c\utarea zadar-
nic\ a presupusei continuit\]i a ora[elor [i popula]iei Daciei n toate monu-
mentele literare ale vecinilor.
Migra]ia vlahilor la nord de Dun\re. Invadarea [i ocuparea Valahiei a fost
lini[tit\ [i imperceptibil\, nceputul ei, care trebuie s\ fi fost nc\ n perioada
domina]iei cumane, neputnd fi precizat. () Prin ipoteza migr\rii treptate
spre nord a valahilor din Moesia se poate explica mprejurarea surprinz\toare
c\ popula]ia valah\ se ntlne[te n nord de Dun\re numai dup\ nceputul
veacului al XIII-lea, devenind apoi din ce n ce mai numeroas\, pn\ ce vor Oamenii din }ara Oa[ului se mbr\cau
umple n mare m\sur\ ]ara numit\ Valahia [i apoi ]\rile din jur [i n secolul trecut a[a cum o f\cuser\
(R. Roesler, Romanische Studien, 1871) cu sute de ani n urm\ str\mo[ii lor
(fotografie de Ioni]\ G. Andron, 1938)

ACTIVITATE INDEPENDENT| Glosar


1. Analiznd textul lec]iei, rezolva]i, n grupe de 4-5 elevi, urm\toarele EMIGRARE p\r\sirea ]\rii de
sarcini:
origine pentru a se stabili ntr-o
a) Defini]i atitudinea personalit\]ilor secolului al XVIII-lea fa]\ de
alt\ ]ar\.
romanitatea romnilor. IMIGRARE deplasarea [i sta-
b) Explica]i condi]iile care determin\ apari]ia teoriei lui Sulzer [i con-
bilirea ntr-o ]ar\ str\in\.
tinuarea acesteia de c\tre Roesler. IMIGRA}IONISM curent n
c) Comenta]i argumentele folosite de speciali[tii care sus]in c\
istoriografie care se opune ideii
aceast\ teorie este un fals [tiin]ific.
continuit\]ii de locuire a poporu-
2. Utiliznd materialul documentar, identifica]i [i comenta]i:
lui romn n spa]iul fostei
a) Dou\ aspecte referitoare la vechimea romnilor din Transilvania
provincii Dacia, de la formarea
exprimate n Supplex Libellus Valachorum.
sa [i pn\ ast\zi.
b) Trei argumente ale teoriei roesleriene. SUPPLEX cerere, plngere, pe-
3. Folosind [i alte materiale, realiza]i o dezbatere pe tema Continuitatea
ti]ie.
romnilor n spa]iul carpato-dun\rean.

Popoare [i spa]ii istorice 7


8Cyan 8Yellow 8Magenta 8Black

Modulul I
DISPUTA N JURUL CONTINUIT|}II
Dup\ felul n care istoricii au c\utat s\ prezinte evolu]ia roma-
nit\]ii de la nordul Dun\rii [i din Carpa]i, s-au conturat dou\ opinii
diferite cu privire la formarea romnilor ca popor: continuitatea lor
n Dacia [i imigrarea trzie din sudul Dun\rii.
Servind anumite interese politice, unii istorici au elaborat teorii
proprii, pseudo-[tiin]ifice, potrivit c\rora romnii nu s-ar fi format n
]ara lor de ast\zi. Astfel, un caz evident de inconsecven]\ l repre-
zint\ Szamasksy Istvan, care, ntr-o lucrare din 1593, sus]inea c\
romnii sunt urma[ii coloni[tilor romani. Dup\ domnia lui Mihai
Viteazul [i-a schimbat radical p\rerea, afirmnd c\ romnii nu pot
fi urma[ii coloni[tilor romani, deoarece ace[tia au fost muta]i la
sudul Dun\rii n vremea mp\ratului Gallienus. El a fost comb\tut
de c\rturarii sa[i L. Toppeltinus [i J. Trster, ultimul autor al unei
lucr\ri despre Dacia n care [i-a afirmat convingerea c\ romnii de
azi ce tr\iesc n }ara Romneasc\, Moldova [i mun]ii Transilvaniei
}\ran romn (reproducere din lucrarea
nu sunt dect urma[ii legiunilor romane, prin urmare cei mai vechi
lui J. Trster, 1666) locuitori ai acestei ]\ri. Mai trziu, Benk Iozsef, n cartea Transil-
vania, sive magnus Transilvaniae Principatus (1778), ar\ta c\ la
1 abandonarea provinciei traiane mul]i romani mpreun\ cu dacii
indigeni au r\mas pe loc.
I-a trecut cuiva prin minte s\
nege sau s\ conteste continuitatea A[a cum am ar\tat, odat\ cu mi[carea de emancipare a rom-
poporului francez n Galia, a celui nilor transilv\neni din secolul al XVIII-lea a fost lansat\ [i teoria imi-
spaniol [i portughez n Peninsula gra]ionist\ dezvoltat\ de Franz Sulzer n lucrarea Geschichte
Iberic\ ori a celui italian n Italia? A des transalpinischen Daciens (1781), la care vor adera [i istoricii
admis oare vreun istoric c\ galo- I.C. Eder, Bolla Marton [i I. Ch. Engel. Ace[tia identificau absen]a
romanii [i-au p\r\sit locuin]ele
surselor scrise asupra romnilor n mileniul marilor migra]ii cu
plecnd din Galia peste Alpi sau
peste Pirinei, pentru a se ntoarce absen]a ns\[i a romnilor. n replic\, nv\]atul sas Michael
mai trziu, dup\ secole, nd\r\t Lebrecht scria chiar n timpul r\scoalei lui Horea (1784) c\ romnii,
acas\? Sau c\ spaniolii au trecut ca urma[i ai romanilor, sunt cei mai vechi locuitori ai acestei regiuni.
strmtoarea Gibraltar, n Africa, n 1787, istoricul englez E. Gibbon, autor al unei celebre istorii a
pentru a reveni, dup\ sute de ani, Imperiului Roman, ar\ta c\ n Dacia, dup\ retragerea aurelian\, a
n vechiul teritoriu? Simpla formu- r\mas o parte nsemnat\ din locuitorii ei, care mai mare groaz\
lare a unor asemenea ntreb\ri
arat\ lipsa lor de temei.
aveau de migrare dect de st\pnitorul got. De la ace[ti locuitori
(C.C. Giurescu, vor deprinde migratorii agricultura [i pl\cerile lumii civilizate.
Formarea poporului romn Netemeinicia afirma]iilor lui Sulzer a fost reliefat\ [i de repre-
[i a limbii romne, 1973) zentan]ii {colii Ardelene (S. Micu, Gh. {incai, P. Maior, I. Budai-De-
leanu), dar [i de marele slavist Paul Ioseph Schafarik, care sus]inea
(1844) c\ valahii de la nord [i de la sud de fluviu au to]i aceea[i
Glosar origine evolund din amestecul tracilor [i geto-dacilor cu romanii.
DESC|LECAT termen folosit Dup\ realizarea dualismului austro-ungar (1867), Robert Roesler
mai ales de cronicari n leg\tur\ redacteaz\ Dacien und Romnen (1868) [i Romanische Studien
cu ntemeierea statelor medievale (1871), unde reia, pe baza informa]iilor timpului s\u, toate tezele
romne[ti. (A desc\leca A se formulate timp de un secol n sensul contest\rii permanen]ei
a[eza statornic ntr-un loc.) romnilor n vatra lor str\mo[easc\. R\spunsul avea s\ vin\ din
OBR{IE locul din care se tra-
partea lui A.D. Xenopol, reprezentant de seam\ al istoriografiei ro-
ge cineva (familie, neam).
mne[ti, n lucrarea Teoria lui Roesler (1884).

8 Popoare [i spa]ii istorice


9Cyan 9Yellow 9Magenta 9Black

Modulul I
O adev\rat\ monografie a subiectului tratat, lucrarea abordeaz\
argumentele contestatoare ale istoricului german [i le r\spunde 2
apelnd la toate sursele fundamentale, precum [i la comentariile ntr-o epoc\ n care izvoarele
autorilor credita]i [tiin]ific de-a lungul timpurilor. n leg\tur\ cu ches- istorice se ocup\ de st\pnii
tiunea p\r\sirii Daciei, Xenopol a emis un principiu conving\tor: locurilor, de c\petenii [i de clasele
conduc\toare, este foarte firesc ca
Popoarele nomade se str\mut\ naintea unei n\v\liri, cele a[ezate
popula]ia aservit\ s\ fie ignorat\.
r\mn lipite de teritoriul lor [i n\v\lirea trece peste ele. n acela[i M\car c\ aceasta era mai nume-
sens este comb\tut\ [i teoria golirii de popula]ie a Daciei la roas\ [i precis mai evoluat\, n
retragerea aurelian\. n finalul lucr\rii atrage aten]ia analiza despre unele regiuni cel pu]in, dect no-
rolul tradi]iilor popoarelor n ce prive[te obr[ia acestora, cu referiri mazii care au n\v\lit peste ea [i o
la a[a-zisul desc\lecat, evocat n legendele romnilor. exploatau.
Dac\ la nceput A.D. Xenopol [i D. Onciul, sus]innd continui- (Gh. I. Br\tianu, O enigm\ [i
un miracol istoric, poporul romn,
tatea daco-roman\, se bazau pe argumente de ordin logic, mai
ed. n limba romn\ 1940)
trziu investiga]iile [tiin]ifice conduse de marii no[tri istorici, ct [i
de lingvi[ti (N. Iorga, V. Prvan, C. Daicoviciu, Gh. I. Br\tianu,
Al. Rosetti, C.C. Giurescu [i al]ii), al\turi de cercetarea arheolo-
gic\, au f\cut progrese remarcabile. Aceste investiga]ii se vor fina-
liza prin dovezile concrete, din ce n ce mai numeroase, care
infirm\ teoria imigra]ionist\. Pe aceea[i pozi]ie s-au situat [i un
num\r important de istorici str\ini (Th. Mommsen, I. Jung, C. Patsch,
L. Homo, Paul Mackendrick, care consider\ c\ romnii sunt
urma[ii daco-romanilor [i c\ s-au format ca popor n Dacia Traian\.
3
Cercet\rile arheologice confirm\ de altfel prezen]a popula]iei daco-
romane pe vechiul teritoriu al provinciei. La Sarmizegetusa, amfiteatrul [i
alte cl\diri publice sunt folosite ca locuin]e de o popula]ie nevoia[\ nc\ cel
pu]in un secol dup\ p\r\sire; urme asem\n\toare au fost identificate [i la
Napoca, Porolissum, Apulum, precum [i n numeroase a[ez\ri de tip rural.
Ulpia Traiana Sarmizegetusa
() O astfel de a[ezare a fost s\pat\ la Bratei (Media[), dnd la lumin\ cel
amfiteatrul, cazarma gladiatorilor,
mai mare cimitir cunoscut n Dacia, cca 500 de morminte din secolele IV-V. templul zei]ei Nemesis
() Descoperiri asem\n\toare au fost f\cute [i n alte regiuni ale Daciei. [i templul Dianei [i al lui Silvanus
(Vlad Georgescu, Istoria romnilor, 1992) (vedere aerian\)

4 PRO MEMORIA!
Drama istoriei romne[ti este c\ aceasta se g\se[te confruntat\ cu isto- z n operele cronicarilor medie-
ria maghiar\. () Drama celor dou\ istorii este c\ ele [i revendic\ acela[i
vali [i n cele ale istoricilor mo-
spa]iu originar, Transilvania. Maghiarii sunt cuceritorii bazinului carpatic la
derni, romnii sunt considera]i
sfr[itul secolului al IX-lea. () Istoriografia romn\ nu contest\ a[ezarea
cei mai vechi locuitori ai spa]iu-
aici a maghiarilor, dar se ridic\ mpotriva tezei maghiare dup\ care Dacia
fusese abandonat\ de Aurelian [i deci maghiarii ar fi primii ocupan]i ai lui carpato-dun\reano-pontic.
Transilvaniei. (C. Durandin, Istoria romnilor, 1998) z Servind interesele politice ale
monarhiei habsburgice [i, ul-
ACTIVITATE INDEPENDENT| terior, ale statului dualist, unii
intelectuali ajung la formula-
1. Analiza]i textul lec]iei [i r\spunde]i la ntreb\ri: a) De ce Mihai Viteazul rea teoriei imigra]ioniste.
a influen]at ideile lui Szamosksy referitoare la romanitatea romnilor? z Teoria imigra]ionist\ a fost re-
b) Ce interese politice au determinat apari]ia teoriei imigra]ioniste? luat\ de Robert Roesler, fiind
2. Studiind documentele, argumenta]i: a) De ce este negat\ autohtonia
comb\tut\ cu argumente [tiin-
romnilor? b) n afara argumentelor arheologice, mai pot exista [i alte ]ifice de numero[i istorici ro-
argumente? c) Comenta]i p\rerea lui Gh. I. Br\tianu referitoare la mni [i str\ini.
absen]a izvoarelor scrise despre romni n mileniul migra]iilor.

Popoare [i spa]ii istorice 9


10Cyan 10Yellow 10Magenta 10Black

STUDIU DE CAZ
*Gh. I. Br\tianu
1
Este vorba ntr-adev\r de o despre Marea Neagr\
mare aproape nchis\, care nu
comunic\ cu Mediterana dect prin
ngusta ie[ire a Strmtorilor; cu
toate acestea, datorit\ marilor fluvii Preocup\rile lui Gh. I. Br\tianu pentru arealul pontic au fost
care se vars\ n ea din adncurile ncununate, n ultima perioad\ a vie]ii, de redactarea amplei mono-
stepei sau din masivele Europei grafii Marea Neagr\. De la origini pn\ la cucerirea otoman\.
Centrale, datorit\ re]elei multiple a Importanta lucrare scoate n eviden]\ vastitatea cuno[tin]elor,
drumurilor continentale ce ajung n capacitatea de a reliefa fenomenele esen]iale, precum [i largul ori-
porturile ei, ea merit\, tot att de
zont istoric al marelui medievist.
mult ca [i alte m\ri, () numele de
plac\ turnant\ a marelui trafic [i a De fapt, interesul istoricului romn pentru aceast\ zon\ geogra-
schimburilor interna]ionale. fic\ s-a manifestat odat\ cu preg\tirea lucr\rii de doctorat, cer-
(Gh. I. Br\tianu, Marea Neagr\) cet\rile din arhivele genoveze fiind orientate spre istoria comer]ului
Genovei la gurile Dun\rii (sec. XI-XV). Mai trziu, revine asupra
unor aspecte tratate tangen]ial, publicnd studii referitoare la
Vicina [i Cetatea Alb\, prezen]a vene]ienilor n Marea Neagr\ [i
activitatea comercial\ a genovezilor n Moldova secolului al XV-lea.
A urmat, apoi, un al doilea moment important, sus]inerea la Uni-
versitatea Bucure[ti a cursului intitulat Chestiunea M\rii Negre,
pe parcursul a doi ani universitari (1941-1943), un demers de
anvergur\ n care prezint\ istoria spa]iului pontic din cele mai vechi
timpuri pn\ n epoca contemporan\.
La aceasta, se adaug\ vizita f\cut\ n Crimeea (1942), care i-a
permis un contact direct cu vestigiile medievale ale coloniilor ita-
liene de la Caffa, Mangop, Soldaia [i vechiul Solhat, facilitndu-i
Marea Neagr\ n atlasul genovezului n]elegerea unor probleme asupra c\rora se oprise n decursul
Battista Agrese (1542) studiilor sale. Aici s-a ar\tat interesat de cunoa[terea peisajului, a
exponatelor din micile muzee or\[ene[ti [i ndeosebi a monumen-
2 telor p\strate de la bizantini, genovezi [i t\tari.
Gh. I. Br\tianu Forma definitiv\ a sintezei despre Marea Neagr\ de fapt, a
despre destinul lucr\rii sale primei p\r]i a cursului pe care l ]inuse la Universitate a fost ela-
Deocamdat\ ar fi o foarte borat\ de Br\tianu dup\ ndep\rtarea din nv\]\mnt [i nainte de
mare satisfac]ie pentru mine s\ arestare (1950), pentru ca tip\rirea ei, n limba n care a fost defini-
[tiu acest manuscris, redactat n tivat\, franceza, s\ se realizeze postum (Mnchen, 1969). n tra-
condi]ii amintind ambian]a n care ducere n limba romn\, lucrarea avea s\ fie publicat\ abia peste
a fost scris\ Cartea Minunilor a aproape dou\ decenii (1988).
ilustrului Marco Polo (), ajuns s\
Lucrarea este structurat\ n patru c\r]i [i prezint\ evolu]ia
dep\[easc\ multiplele bariere ridi-
cate actualmente ntre R\s\rit [i istoric\ a spa]iului limitrof M\rii Negre, ntr-o succesiune cronolo-
Apus [i s\-mi aduc modesta con- gic\ fireasc\, de la epoca preistoric\ pn\ la cucerirea otoman\ n
tribu]ie la progresul cercet\rii secolul al XV-lea. Autorul trece prin istoria bizantin\ pn\ la dom-
istorice. A[ dori m\car s\ amin- niile Comnenilor, marile migra]ii din stepele nord-pontice [i apari]ia
teasc\ celor preocupa]i de destinul turcilor selgiucizi n Anatolia, apoi se ocup\ de expansiunea comer-
Europei faptul c\ aceasta trebuie cial\ a ora[elor italiene, perioad\ n care Marea Neagr\ devine o
considerat\ n totalitatea ei [i c\
adev\rat\ plac\ turnant\ a comer]ului interna]ional, urmat\ de
spiritul, n ciuda piedicilor, r\zbate
totu[i unde dore[te. expansiunea otoman\, cu impunerea monopolului turc asupra n-
tregului bazin pontic.

10 Popoare [i spa]ii istorice


11Cyan 11Yellow 11Magenta 11Black

n toat\ aceast\ desf\[urare [i-au g\sit locul [i marile perso-


nalit\]i, de la Darius I la Mahomed al II-lea, care vor influen]a isto-
ria arealului pontic.
Legat de spa]iul romnesc, marele istoric subliniaz\ rolul impor-
tant pe care Marea Neagr\ l-a avut asupra acestuia. Al\turi de
Carpa]i [i Dun\re, ea a constituit una din permanen]ele geografice
ale romnilor, iar de comer]ul pontic este legat\ ascensiunea
politic\ a celor dou\ ]\ri romne[ti extracarpatice. De asemenea,
progresele domina]iei otomane la nord de Dun\re au fost legate de
pierderea pozi]iilor romne[ti la mare n favoarea turcilor Gheorghe I. Br\tianu (1898-1953)
Dobrogea (1417), Chilia [i Cetatea Alb\ (1484), nfiin]area raialei S-a n\scut la Ruginoasa (Ia[i)
Bender n Moldova (1538) la fel cum mai trziu, n epoca mo- fiind fiul lui Ion I.C. Br\tianu, [ef
dern\, cucerirea libert\]ii are drept etape revenirea romnilor la PNL [i prim-ministru cu rol im-
mare: 1829 nl\turarea monopolului economic otoman; 1856 re- portant n ntregirea de stat a
venirea gurilor Dun\rii la Moldova; 1878 independen]a [i reve- Romniei (1918). Era nepotul lui
nirea Dobrogei ntre hotarele Romniei. Ion C. Br\tianu, revolu]ionar de
n demersul s\u, Gh. I. Br\tianu nu s-a bazat doar pe literatura la 1848, fondator al PNL [i prim-mi-
nistru al Romniei n timpul
de specialitate, ci a folosit informa]ii extrase din cele mai diverse r\zboiului de independen]\.
surse, la care a ad\ugat rezultatul cercet\rilor arheologice, numis- Dup\ absolvirea Universit\]ii din
matice [i epigrafice. Marea Neagr\ [i g\se[te n felul acesta un Ia[i, se nscrie la Universitatea
loc de seam\ n rndul marilor sinteze elaborate de elita [tiin]ific\ Sorbona din Paris, unde [i sus]i-
romneasc\ n perioada interbelic\. ne doctoratul cu teza Recherches
sur le commerce gnois dans la
3 mer Noire au XIIIe sicle (1929).
Lucrarea avea s\-l impun\ rapid
Cucerirea otoman\ i-a nchis [traficului M\rii Negre] accesul la comer]ul
lumii savante europene. n urma
european n a doua jum\tate a secolului al XV-lea: Constantinopolul, cuce-
Congresului interna]ional de [tiin-
rit n 1453, Trapezuntul n 1461, Caffa n 1475, Chilia [i Cetatea Alb\ n
1484, sunt de acum nainte porturi controlate de Imperiul turcesc, care le
]e istorice de la Zrich (1938) este
exploateaz\ resursele n folosul s\u exclusiv, a[a cum Imperiul bizantin
ndemnat s\ lanseze proiectul
f\cea n perioada apogeului puterii sale. unei noi istorii medievale euro-
(Gh. I. Br\tianu, Marea Neagr\) pene, dar ac]iunea va fi z\d\rni-
cit\ de izbucnirea r\zboiului.
A fost profesor universitar de
4 istorie la Ia[i (1924-1940) [i
Valen]ele sintezei lui Gheorghe Br\tianu i confer\ incontestabil atribu- Bucure[ti (1940-1943) [i membru
tul de oper\ capital\ a istoriografiei romne[ti [i chiar mondiale [i constitu- al Academiei Romne. ndep\rtat
ie o chez\[ie c\ [i va men]ine nimbul perenit\]ii. Ceea ce exprima marele de la catedr\ (1947), este arestat
istoric ntr-o prelegere din anii r\zboiului, cu toate c\ viza alte aspecte, con- n 1950 [i ncarcerat n nchisoarea
cord\ nespus de bine cu destinul monumentalei sale lucr\ri despre arealul de la Sighet, unde moare n 1953.
pontic: Numai ce se nal]\ cu trud\, prin jertf\, cu nenum\rate greut\]i, are
un n]eles [i un rost de durat\.
Principalele sale lucr\ri:
(Victor Spinei, n studiul introductiv al edi]iei n limba romn\, 1988)
z O enigm\ [i un miracol istoric:
Poporul romn (1937) z Originile
[i formarea unit\]ii romne[ti
ACTIVITATE INDEPENDENT|
(1943) z Tradi]ia istoric\ despre
1. Citi]i cu aten]ie documentele [i identifica]i: a) c\ile comer]ului din ntemeierea statelor romne[ti
Marea Neagr\; b) condi]iile de via]\ [i sursa prosperit\]ii ora[elor din (1945) z Marea Neagr\. De la
zon\; c) originea etnic\ a locuitorilor. origini pn\ la cucerirea otoman\
2. Stabili]i consecin]ele ofensivei otomane pentru comer]ul Europei. (Mnchen, 1969) z Sfatul dom-
3. Comenta]i, organizndu-v\ n grupe de 4-5 elevi, opinia lui Gh. Br\tianu nesc [i adunarea st\rilor n Prin-
cu privire la destinul lucr\rilor sale (documentele 2 [i 4). cipatele Romne (Evry, 1977).

Popoare [i spa]ii istorice 11


12Cyan 12Yellow 12Magenta 12Black

1
Modulul I

To]i umbl\ goi, a[a cum s-au


D escoperitori de noi spa]ii
n\scut, la fel [i femeile, [i una din-
tre acestea era destul de tn\r\. {i
to]i cei pe care i-am v\zut erau
[i culturi (secolele XVXIX)
foarte tineri, nct nu observai pe
niciunul care s\ aib\ mai mult de
30 de ani, [i sunt to]i bine f\cu]i,
frumo[i la trup [i la chip. Au p\rul
CIVILIZA}IILE AMERINDIENE
gros, aproape ca firele din coada
cailor, scurt [i c\znd n ochi, afar\ Dac\ existen]a unor civiliza]ii ndep\rtate era doar b\nuit\, ca n
de cte un smoc pe care-l arunc\ cazul celor din Asia [i Africa, n momentul descoperirii [i cuceririi
pe spate, [i l las\ lung, f\r\ s\-l Americilor europenii vor veni n contact cu civiliza]ii total necunos-
taie niciodat\. () Unii [i vopsesc
cute [i profund diferite de a lor. Va fi o experien]\ care va trezi n
fa]a, al]ii corpul ntreg sau numai
ochii, sau numai nasul. rndul lor motive de uimire [i admira]ie sau, dimpotriv\, dispre] [i
Nu poart\ arme [i nici nu le comportament inuman.
cunosc: le ar\tai s\biile [i, apucn- Sosit n insulele Antile (1492), Cristofor Columb era ntmpinat de
du-le de partea t\i[ului, din negli- o popula]ie primitiv\, dar pa[nic\ [i binevoitoare. Spaniolii erau sa-
jen]\ se t\iau. Nu au niciun fel de
tisf\cu]i de ideea inferiorit\]ii oamenilor care nu au avut [ansa de a
fier (metal). Suli]ele lor sunt ni[te
pr\jini f\r\ fier; cteva dintre ele se na[te n Europa cre[tin\. Ei n-au fost impresiona]i nici de popu-
poart\ n vrf un dinte de pe[te [i la]iile de maia[i, care tr\iau nc\ n epoca pietrei [lefuite, chiar dac\
altele un corp dur de orice natur\. imperiul lor, n plin\ dec\dere, oferea spre admira]ie construc]ii
n general, sunt nal]i, cu mi[c\ri extraordinare realizate n perioada sa de glorie. Aceast\ atitudine se
gra]ioase [i sunt bine f\cu]i. va schimba radical la contactul cu Imperiul aztec n Mexic, ct [i cu
(Jurnalul de bord cel inca[ n Peru, care vor dezmin]i ideea de civiliza]ie inferioar\.
al lui Cristofor Columb)
Aztecii [i formaser\ un imperiu cu capitala la Tenochtitlan, a
c\rui societate era dominat\ de preo]i [i r\zboinici. Preo]ii, foarte
numero[i, utilizau un calendar complex, ocupndu-se cu obser-
va]iile astronomice, educa]ia tinerilor [i ngrijirea bolnavilor. De
asemenea, la marile s\rb\tori ei erau cei care practicau sacrificiile
umane n temple. Me[teri nentrecu]i n arta ]esutului, a prelucr\rii
aurului [i a construc]iilor, dar [i evolua]i spiritual, aztecii foloseau o
scriere pictografic\ [i fabricau un fel de hrtie din fibr\ de agave,
alc\tuind adev\rate c\r]i. Tezaurul de cuno[tin]e reprezentat de
aceste c\r]i va fi, ns\, distrus de ignoran]a [i fanatismul civilizator
al cuceritorului spaniol.
Primul contact al lui Cristofor Columb n drumul lor, oamenii lui Hernando Corts, conduc\torul expe-
cu indienii, reprezentat de un pictor di]iei care i-a nfrnt pe azteci [i a cucerit Mexicul (15191521),
din secolele urm\toare ntlneau cet\]i mari [i frumoase, privind cu admira]ie temple
imense n form\ de piramid\ cu trepte (teocalli), iar odat\ ajun[i n
Glosar capitala imperiului, mai mare [i mai frumoas\ dect a oric\rui ora[
CONQUISTADORI aventurieri din Europa, i vor admira splendoarea. Aici, desigur, o puternic\
[i nobili spanioli care au cucerit impresie avea s\ le-o produc\ ntlnirea cu Moctezuma, mp\ratul
America Central\ [i de Sud n aztecilor, care venise ntr-o litier\ acoperit\ cu aur lustruit [i cizelat,
secolul al XVI-lea. mbr\cat cu o mantie foarte fin lucrat\, avnd n picioare sandale
LITIER| un fel de pat sau cu t\lpi de aur. Desigur, obiceiul sacrifiicilor umane practicat n tem-
scaun purtat pe cai sau de oa- ple trebuie s\ fi strnit indignarea spaniolilor, dar, la rndul lor,
meni, folosit ca mijloc de depla- ace[tia se f\ceau vinova]i de arderile pe rug, care erau la ordinea
sare (lectic\). zilei n Spania.

12 Popoare [i spa]ii istorice


13Cyan 13Yellow 13Magenta 13Black

Inca[ii se considerau fiii Soarelui, iar regele era privit ca ntru-


chiparea acestuia pe P\mnt. Imperiul se ntindea de-a lungul
coastei Oceanului Pacific, pe platoul nalt al Anzilor, m\surnd
4 000 km de la Nord la Sud, avnd o organizare deosebit de evolu-
at\. Numero[i func]ionari vegheau asupra sistemului [i a ntre]ine-
rii drumurilor. Admira]ia spaniolilor fa]\ de calitatea acestora a fost
deplin\, ei afirmnd c\: nici Carol al V-lea, cu toat\ bog\]ia [i pu-
terea lui, nu ar fi putut construi altele mai bune. n sfr[it, modul
cum sunt construite ora[ele, fortifica]iile [i terasele pentru agricul-
tur\ face dovada unor cuno[tin]e remarcabile n domeniul con-
struc]iilor [i al agriculturii. Cuzco, capitala imperiului, era com-
parat\ de spanioli cu Roma pentru caracterul monumental al pala-
telor, templelor [i mormintelor decorate cu basoreliefuri, pl\ci de ~mp\ratul Moctezuma primindu-l
aur [i argint. Totu[i, inca[ii erau ntrecu]i de azteci, c\ci ace[tia pe Cortes (fragment dintr-o pictur\
cuno[teau scrierea. mexican\ de Juan Ortega, 1885)
La c]iva ani dup\ c\derea Mexicului, Francisco Pizzaro, ade-
menit de bog\]iile imperiului Marelui Inca, pornea din Panama
(1531) n marea aventur\. El i va supune pe inca[i n numai trei
ani, cucerind Cuzco (1533), [i va ntemeia Noua Castilie, cu capi-
tala la Lima.
Sosirea europenilor n America avea s\ le aduc\ amerindienilor
un [ir de boli (variol\, rujeol\, tuberculoz\, tifos [i pojar) pn\ atunci,
se pare, necunoscute n Lumea Nou\, care vor face adev\rate ra-
vagii n rndul popula]iei indigene. Pe de alt\ parte, pe lng\ obi-
ceiul fumatului [i cultivarea unor plante noi, necunoscute de ei
(porumb, cartof, fasole, tomate), europenii vor contacta [i ei boli pe
care nu le [tiau, precum sifilisul, care n mai pu]in de un deceniu va Impresionanta tehnic\ a inca[ilor de a
cuprinde vechiul continent. construi, folosind blocuri mari de piatr\

2 ACTIVITATE INDEPENDENT|
... s\ fi v\zut palatele unde ne-au g\zduit! Erau nalte [i temeinic durate 1. Analiznd textul lec]iei, rezol-
din piatr\ de soi, lemn de cedru [i al]i copaci dulce-mirositori, cu nc\peri va]i urm\toarele sarcini:
mari [i cur]i nchise care erau o binecuvntare pentru ochi [i toate a) Explica]i atitudinea spanio-
mpodobite cu v\luri din bumbac. Dup\ ce am v\zut bine toate acestea lilor care se considerau su-
ne-am dus n livad\ [i gr\din\, ce erau amndou\ negr\it de frumoase ca periori amerindienilor.
s\ te ui]i [i s\ te plimbi prin ele [i nu m\ s\turam s\ tot privesc la copacii cei b) Identifica]i aspecte care au
mult feluri]i, la aleile de trandafiri, la pomii roditori [i florile ce nu cre[teau strnit admira]ia sau oroarea
dect la ei acolo. spaniolilor.
(Bernal Diaz del Castillo, Adev\rata istorie a cuceririi Noii Spanii, 1635) c) Indica]i domeniul n care in-
ca[ii erau ntrecu]i de azteci.
2. Parcurgnd documentele, sta-
bili]i grupul de popula]ie (civi-
3 liza]ie) la care se refer\.
Al]i conquistadores s-au pornit n expedi]ii de descoperire [i de cucerire. 3. Pornind de la documentul 3,
Parcurgnd n toate direc]iile noul continent, ei ntemeiaz\ ora[e sau construi]i argumente referitoare
instaleaz\ misiuni. Rapiditatea cuceririi se explic\ prin superioritatea tehnicii la:
de care dispun spaniolii. Numai prezen]a tunurilor [i a pu[tilor este sufi- a) Rapida cucerire a teritoriilor
cient\ pentru a nsp\imnta [i descuraja pe indigeni. locuite de azteci [i de inca[i.
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, III) b) Mijloacele cuceririi.

Popoare [i spa]ii istorice 13


14Cyan 14Yellow 14Magenta 14Black

Modulul I

1 CIVILIZA}IILE AFRICII {I ASIEI


Negustorii debarcau cu m\rfu-
Explor\rile portughezilor vor releva Europei existen]a regatelor din
rile lor n apropierea a[ez\rilor ome-
ne[ti [i, n sunet de tobe, le n[irau sudul Saharei, bogata civiliza]ie a Indiei, uimitoarea Chin\ a dinastiei
pe p\mnt, apoi se retr\geau la Ming, precum [i Japonia [ogunilor, aflat\ n plin\ anarhie politic\.
cor\bii. Negrii, care auzeau sem- n drumul lor spre India, lusitanii au nfiin]at o serie de baze
nalul [i care i [i supravegheau pe navale [i comerciale, ini]iind un schimb prosper cu popula]iile rive-
negustorii ce coborau pe uscat, ve- rane. Denumirile date ]inuturilor de pe coasta de vest a Africii
neau, vedeau m\rfurile [i, dac\ le Coasta de Filde[, Coasta de Aur, Coasta Sclavilor reliefau natu-
convenea ceva, puneau n locul ce-
lei pe care o luau o mic\ gr\m\joar\
ra comer]ului practicat. Descoperirea statului Benin (1470) [i, ulterior,
de praf de aur sau o bucat\ de a regatului Congo (1482) a produs impresii puternice europenilor
filde[. Apoi se retr\geau ei [i nain- prin bog\]ia acestora, puterea conduc\torilor lor [i palatele m\re]e
tau negustorii. () Acest cadril se n care ei locuiau. Atras spre cre[tinism, suveranul din Congo se va
repeta de cteva ori, pn\ cnd am- converti mpreun\ cu familia sa, iar sub domnia fiului s\u Alfonso I
bele p\r]i se declarau mul]umite. (15061545) o mare parte a popula]iei trece la catolicism, formn-
(S. Goldenberg, S. Belu, Epoca du-se o Biseric\ congolez\. Ocolind sudul Africii [i navignd spre
marilor descoperiri geografice, 1971) nord, Vasco da Gama (1497) a descoperit gura fluviului Zambezi,
unde ntlne[te cor\biile arabilor. De[i circulau zvonuri despre
imperii legendare [i misterioase mine de aur, europenii nu s-au
aventurat dect rar n interiorul continentului, care r\mnea doar o
cale de tranzit n drumul spre mirodeniile Orientului.
Ajun[i pe ]\rmurile Malabarului, portughezii vor lua contact cu
dou\ puternice state ce dominau interiorul subcontinentului indian.
La sud, statul hindus Vijayanagar, a c\rui capital\, o imens\
aglomerare urban\, dep\[ind 500 000 de locuitori, va strni uimi-
Caravele portugheze n Marea Oman rea primilor soli ai Portugaliei. La nord se constituia o putere infinit
(detaliu de pe un covor de Ispahan, superioar\ celei hinduse, dar de tradi]ie musulman\, Imperiul
sec. XVI)
Marilor Moguli. Era mai mult dect evident pentru micul popor lusi-
2 tan c\ o competi]ie cu aceste imperii era sortit\ e[ecului.
n ]ara Dragonului vor fi la nceput bine primi]i de chinezi (1520),
Plngerile regelui din Congo,
Alfonso I, adresate regelui Portu- care se vor dovedi curtenitori, corec]i [i dornici de a stabili contacte
galiei: Cerem Alte]ei Voastre fa- cu str\inii. Dar, folosind obi[nuitele lor metode, ocupnd un sector
voarea de a nu crede r\ul pe care de coast\ [i construind fortifica]ii, portughezii vor produce
l spun despre noi cei care nu au nemul]umiri, vor fi ataca]i [i arunca]i n mare. Renun]nd la vio-
alt interes dect comer]ul lor [i len]\, ei vor ob]ine n cele din urm\ Macao (1557), n sudul Chinei.
vnzarea celor dobndite pe ne-
Mult mai bine vor fi ns\ primi]i n Japonia (1542), legendara
drept, cei care ruineaz\, prin co-
mer]ul lor cu sclavi, regatul nostru Zipangu a lui Marco Polo, unde vor introduce armele de foc.
[i comunitatea cre[tin\ stabilit\ Prin urmare, noii veni]i, odat\ ajun[i pe ]\rmurile asiatice, aveau
aici de c]iva ani de zile. Avem s\ constate existen]a unor state puternice, a c\ror civiliza]ie str\-
obliga]ia s\ p\str\m acest bun veche era uneori superioar\ celei europene (India, China,
pre]ios credin]a. Numai c\ lucrul Japonia). Devenind con[tien]i, cel pu]in pentru moment, c\ orice
nu este cu putin]\ dect cu greu ncercare de cucerire teritorial\ era riscant\ sau chiar sortit\ e[e-
aici, unde m\rfurile europene
exercit\ o fascina]ie att de mare
cului, europenii s-au mul]umit doar cu avantajele rela]iilor econo-
asupra oamenilor simpli [i a igno- mice oferite de conduc\torii locali.
ran]ilor, nct ace[tia renun]\ la Din punct de vedere religios, ei au ntlnit n hinduism, budism
Dumnezeu pentru a le dobndi. [i confucianism religii mai vechi dect cre[tinismul, avnd un mare
(G. Balandier, Via]a de toate num\r de adep]i. Aceasta nu a mpiedicat ns\ apari]ia misionarilor
zilele n regatul Congo) europeni.

14 Popoare [i spa]ii istorice


15Cyan 15Yellow 15Magenta 15Black

Modulul I
nso]it de c]iva colaboratori, cel mai cunoscut misionar,
Francisc Xavier, ajunge n Japonia, unde n]elege necesitatea de a
nv\]a limba, de a cunoa[te filosofia japonez\ [i de a se conforma
obiceiurilor ]\rii. Atrac]ia japonezilor pentru nout\]ile civiliza]iei
europene, precum [i f\rmi]area feudal\ determin\ numeroase
convertiri. Seniorii locali (daimio) [i manifest\ independen]a ale-
gnd cre[tinismul, pe care-l impun apoi supu[ilor.
Mateo Ricci ajunge n China, unde r\mne pn\ la moarte
(1610). El va face un studiu aprofundat al limbii [i civiliza]iei chi-
neze, ajungnd s\ aprecieze nv\]\tura lui Confucius, care i se
pare mai apropiat\ de cre[tinism dect celelalte curente religioase: Sosirea europenilor n Japonia
taoism [i budism. De asemenea, se dedic\ unui apostolat intelec- (paravan japonez, sfr[itul sec. XVI)
tual, r\spndind [tiin]ele occidentale, astronomia [i matematica. n
India, Roberto de Nobili va petrece o jum\tate de secol. nva]\ Glosar
limba localnicilor [i adopt\ stilul de via]\ al brahmanilor.
Activit\]i misionare s-au desf\[urat [i n Indochina, Tibet [i LUSITANI veche popula]ie
Coreea, cu acelea[i rezultate benefice pentru cunoa[terea de iberic\, str\mo[ii portughezilor.
c\tre europeni a culturilor locale, dar, sub aspect religios, misio- TROC schimb de produse n
narismul poate fi considerat o reu[it\ n America [i Filipine. natur\, f\r\ a se utiliza moneda.

3 5
Pe coastele Africii de sud-est, pe cursul superior al fluviului Zambezi, por-
tughezii au g\sit () un comer] mai ntins [i mai bogat dect n orice parte a
Prin]ul Henric a f\cut din
lumii. Au v\zut acolo ora[e mari ca, de pild\, Sopala, Kilwa, Zanzibar,
Sagres un centru de cartografiere,
Mombasa, Malindi, unde aveau loc schimburi active cu negustori ardai, indi-
de naviga]ie [i de construire a
eni, chinezi [i indonezieni. () Iar n interior era ora[ul Kwa. Azi nu se poate
cor\biilor. () El a cerut marina-
ajunge la Kwa dect traversnd desi[uri nclcite care-i acoper\ ruinele.
rilor s\i s\-[i ]in\ cu grij\ jurnalele
Acolo se ridicau un palat, case de piatr\ foarte frumoase [i [apte moschei.
de bord [i h\r]ile. () La Sagres
(R. Luraghi, Europenii caut\ Eldorado, 1971)
veneau navigatori, c\l\tori [i sa-
van]i de peste tot, fiecare ad\u-
4 gnd cte o frntur\ de date. ()
n anul 1490, un european poate avea o idee satisf\c\toare despre Al\turi de evrei, existau musulmani
Europa [i despre ]\rile ce nconjoar\ Mediterana. El are, n plus, cteva [i arabi, italieni din Genova [i
no]iuni vagi despre restul Africii [i despre Asia, no]iuni ce nu pot fi ns\ Vene]ia, germani [i scandinavi [i,
adunate ntr-un ntreg coerent. De asemenea, el afirm\ c\ p\mntul este cum explor\rile progresau, membri
nendoielnic rotund, ns\ nu-i cunoa[te bine dimensiunile. Apoi, n cei treizeci ai unor triburi de pe coasta de vest
de ani care urmeaz\, totul se schimb\. a Africii.
(Eugenio Garin, Omul Rena[terii, 1998) La Sagres [i n apropierea por-
tului Layos, experimentele de con-
struire a navelor au realizat un nou
ACTIVITATE INDEPENDENT| tip de vas f\r\ de care expedi]iile de
1. Citi]i documentele 1 [i 2 [i explica]i: explorare ale Prin]ului Henric [i
a) Natura comer]ului practicat de negustori. marile aventuri pe mare din urm\-
b) Cauza ruin\rii regatului congolez. Comenta]i faptele supu[ilor re- torul secol nu ar fi fost posibile.
gelui din Congo. Caravela era un vas special desti-
2. Pornind de la documentul 3, stabili]i: nat s\-i aduc\ pe exploratori napoi.
() n 1460, n momentul mor]ii
a) Cine controla comer]ul n Oceanul Indian?
Prin]ului Henric la Sagres, desco-
b) De ce crede]i c\ ora[ul Kwa a ajuns ruin\?
perirea coastei africane de vest
c) Ce credin]\ aveau cei mai mul]i dintre locuitorii s\i? Ce am\nunt ne
abia ncepuse, dar ncepuse bine.
dezv\luie aceast\ situa]ie?
3. Analiznd documentul 4, identifica]i evenimentele care au motivat (Daniel J. Boorstin,
Descoperitorii, 1983)
schimbarea radical\ a gndirii europenilor.

Popoare [i spa]ii istorice 15


16Cyan 16Yellow 16Magenta 16Black

Modulul I

1
L|RGIREA ORIZONTULUI GEOGRAFIC
Am str\b\tut Dup\ o perioad\ n care a fost sf[iat\ de r\zboaie, secolul al
oceanul sudic la lati-
XVIII-lea readucea Europei interesul pentru explor\rile maritime.
tudini mari [i ntr-un
chip nct am dovedit
Acestea nu se f\ceau ns\ ca n epoca marilor descoperiri, cnd se
f\r\ putin]\ de t\gad\ imposibili- pleca n c\utarea aurului [i a mirodeniilor. Acum se organizau
tatea existen]ei n acele locuri a vre- adev\rate expedi]ii [tiin]ifice, la bordul navelor aflndu-se savan]i
unui continent, care, chiar dac\ va fi de diferite specialit\]i (astronomi, naturali[ti, cartografi, desenatori
cumva descoperit, nu se poate afla etc.), iar zona cea mai intens cercetat\ era Oceanul Pacific.
dect n apropiere de pol, n locuri Danezul V. Bering, aflat n serviciul Rusiei, descoper\ strm-
inaccesibile naviga]iei. () Riscul toarea dintre Asia [i America de Nord care-i poart\ numele (1728),
pe care l implic\ naviga]ia n aces-
te m\ri neexplorate [i acoperite de
iar francezul Louis de Bougainville conduce prima expedi]ie cu ca-
ghea]\, n c\utarea continentului, racter [tiin]ific. S-au f\cut observa]ii meteorologice, cercet\ri etno-
este att de mare, nct pot afirma grafice, s-au alc\tuit colec]ii botanice [i zoologice. Cel mai mare
cu curaj c\ niciun om nu va ndr\z- navigator al epocii devine James Cook, care n urma a trei c\l\torii
ni vreodat\ s\ p\trund\ spre sud ne ofer\ prima hart\ precis\ a Oceanului Pacific. Trece de cteva
mai departe dect am izbutit eu. ori Cercul Polar n c\utarea presupusului continent sudic (Terra
P\mnturile care s-ar putea afla la Australis Incognita), fiind oprit de cmpuri uria[e de ghea]\. Este
sud nu vor fi niciodat\ explorate
omort de b\[tina[i n insulele Hawaii (1779). Urmeaz\ francezul
(C\l\toriile C\pitanului Cook)
La Prouse, care prin cercet\rile sale (17851788) completeaz\
opera lui Cook, iar la aproape o jum\tate de secol, expedi]ia rus\
2 condus\ de Bellinghausen [i Lazarev (18191821) a dovedit exis-
Furnicile [i ]n]arii ne d\deau ten]a continentului sudic, Antarctica. Se realizeaz\ astfel, spre
mai mult de furc\ dect umezeala sfr[itul secolului al XVIII-lea, cunoa[terea deplin\ a oceanelor [i
[i lipsa de hran\. Orict au fost de m\rilor Terrei.
mari lipsurile la care am fost expu[i Secolul urm\tor avea s\ deschid\ oamenilor de [tiin]\ perspec-
n timpul expedi]iei noastre prin
tiva studierii unor vaste regiuni, mai pu]in cunoscute, din interiorul
Cordilieri, drumul pe ap\ de la
Mandavaca la Esmeralda ni s-a marilor continente. Adesea, n explorarea acestor teritorii,
p\rut ntotdeauna partea cea mai adev\rate pete albe pe harta P\mntului, ac]iunea guvernelor
grea a [ederii noastre n America. era precedat\ de ini]iative individuale care subliniau nc\ o dat\
(Al. von Humboldt, marele dinamism european.
De la Orinoco la Amazon) n Asia, ru[ii au organizat explor\ri n zonele periferice ale Im-
periului ]arist, situate ntre Mun]ii Urali, fluviul Enisei [i lacul Baikal
(Kastren [i Kropotkin), sau n De[ertul Gobi [i Mongolia (N. Prje-
valski). China este str\b\tut\ de englezul Junghusband [i de ger-
manul Richtoffen, iar britanicii, c\utnd s\ mpiedice penetrarea
rus\ spre India, [i-au intensificat cercet\rile n Iran, Afganistan [i
Pakistan. G. Everest va realiza m\sur\tori topografice n Mun]ii
Himalaya, cel mai nalt pisc primind numele s\u (1856).
ntinsele spa]ii ale Americii de Nord sunt str\b\tute de expedi]ia
englez\ condus\ de Lewis [i Clark, care, trecnd peste Missouri [i
Mun]ii Stnco[i, ajunge la Oceanul Pacific (1805). D. Tompson
str\bate teritoriul de la Golful Hudson la Oceanul Pacific, iar John
Frmont exploreaz\ Vestul ndep\rtat, descoperind [i stabilind contu-
rul uria[ei depresiuni numit\ Marele Bazin. Alaska este cercetat\ de
H.T. Allen [i G. Dowson, iar dup\ descoperirea aurului (1896) cre[te
importan]a acestui teritoriu, a c\rui explorare se dezvolt\ tot mai mult.

Humboldt [i nso]itorii s\i n jungla sud-american\

16 Popoare [i spa]ii istorice


17Cyan 17Yellow 17Magenta 17Black

n ce prive[te America de Sud, se remarc\ marea c\l\torie a


savantului german Humboldt n zona fluviilor Amazon [i Orinoco,
precum [i a francezului F. Castelneau n podi[ul Mato Grosso.
Extremitatea sudic\ (}ara de Foc) a fost cercetat\ de Iuliu Popper
[i Emil Racovi]\ (sudul Patagoniei), ambii exploratori fiind de ori-
gine romn\.
n Africa, multe dintre explor\rile franceze sau engleze aveau, la
nceput, drept scop aflarea izvoarelor Nilului. Se fac cercet\ri la
sud de lacul Ciad, de-a lungul fluviului Niger, fiind culese date pre- Debarcarea lui J. Cartier n Canada
]ioase referitoare la ]inuturile str\b\tute [i la cultura popula]iilor (fragment dintr-un portulan, 1547)
ntlnite. Cei mai cunoscu]i exploratori ai continentului negru au
fost englezul D. Livingstone [i americanul H. Stanley.
Continentul sudic beneficiaz\ de expedi]ia condus\ de James
Ross (1840), care descoper\ }ara Victoria [i vulcanii Erebus [i
Terror. O jum\tate de secol mai trziu, nava Antarctica, condus\
de Henric Bull, debarc\ primul om pe continentul alb (18941895),
iar vasul Belgica, la bordul c\ruia se afla [i naturalistul romn
Emil Racovi]\, realiza prima iernare antarctic\, la latitudini mari.

3
Din a doua categorie cea a c\l\torului care este om de [tiin]\ face
parte britanicul Livingstone, c\ruia i dator\m descoperirea cursului fluviului Expedi]ia lui La Prouse
Zambezi [i a lacurilor Nyassa [i Tanganyika. Provenind dintr-o familie n Insula Pa[telui (1786)
s\rac\, dup\ ce a studiat medicina, teologia, latina [i greaca, exercitnd
totodat\ meseria de muncitor torc\tor, n 1849 el apuc\ drumul Africii ecua- Glosar
toriale pentru a-i ngriji [i a-i converti la cre[tinism pe indigeni. G\sit de
CARTOGRAF specialist n ntoc-
Stanley n octombrie 1871, dup\ ce i se pierduse urma, Livingstone va muri
doi ani mai trziu n inima continentului negru. mirea h\r]ilor.
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, IV) PORTULAN hart\ folosit\ n
naviga]ie n sec. XIIIXVI pe care
erau reprezentate am\nun]it
4 detaliile care interesau naviga]ia.
Dup\ urechelni]e veneau, ca importan]\ [i num\r, furnicile albe, a c\ror TOPOGRAFIE [tiin]\ ce se
putere de distrugere este pur [i simplu nsp\imnt\toare. Cuiere, rogojini, ocup\ cu m\surarea [i reprezen-
ve[minte, stof\, ntr-un cuvnt tot ce aveam, p\rea c\ dispare; m\ temeam tarea grafic\ a unei por]iuni din
s\ nu-mi devoreze [i cortul, n timpul somnului. Pn\ atunci, semin]ia scoar]a terestr\.
aceasta nu fusese motiv de nelini[te; n alte p\r]i furnicile negre [i ro[ii ne
absorbiser\ aten]ia.
(H.M. Stanley, C\l\torie prin Africa 1871, Paris, 1874) PRO MEMORIA!
z Marile descoperiri geografice
le-au demonstrat europenilor c\
ACTIVITATE INDEPENDENT|
nu reprezint\ singura civiliza]ie.
1. Explica]i afirma]ia: Secolul al XVIII-lea readuce Europei interesul pen- z Ideea europenilor c\ civiliza]ia
tru explor\rile maritime. lor este superioar\ a fost con-
2. Rememornd explor\rile men]ionate n textul lec]iei, identifica]i petele trazis\ n bun\ m\sur\ la con-
albe care au fost nl\turate de pe harta P\mntului n secolele XV-XIX. tactul cu noile civiliza]ii (indian\,
3. Analiznd documentul 1, comenta]i cel pu]in trei afirma]ii f\cute de chinez\, aztec\ [i inca[\).
James Cook, stabilind dac\ a avut dreptate sau nu. z Marile explor\ri oceanice [i
4. Pornind de la celelalte documente, stabili]i cteva din nepl\cerile
continentale de mai trziu au
ndurate de exploratori. Referi]i-v\ [i la alte fapte [i situa]ii pe care le
nl\turat ultimele pete albe
cunoa[te]i din lecturile voastre anterioare.
de pe harta Terrei.
5. Comenta]i documentul 3 [i stabili]i zonele str\b\tute de Livingstone.

Popoare [i spa]ii istorice 17


18Cyan 18Yellow 18Magenta 18Black

STUDIU DE CAZ
*Civiliza]ia romneasc\
1
Descrieri ale ora[ului Bucure[ti v\zut\ de c\l\tori str\ini
Zidurile acestui ora[ sunt din
trunchiuri mari de copac nfipte n
Spa]iul romnesc, aflat ntre Orient [i Occident, era str\b\tut
p\mnt, unul lng\ altul, [i legate
ntre ele prin grinzi de-a curmezi[ul, n Evul Mediu de majoritatea drumurilor care treceau spre
prinse de acele trunchiuri cu ni[te Constantinopol. n trecere prin }\rile Romne sau cu misiuni pre-
pene lungi [i groase de lemn; ora- cis determinate, c\l\torii str\ini ne-au l\sat informa]ii pre]ioase
[ul e podit cu trunchiuri de copaci. care acoper\ o arie larg\ (date geografice [i etnografice, aspectul
(Pierre Lescalopier, ora[elor [i al Cur]ii domne[ti, ceremonii [i tradi]ii) din care se pot
C\l\torie n }ara Romneasc\ desprinde imagini ale lumii medievale romne[ti, mai ales n
[i Transilvania, 1574)
condi]iile n care sursele autohtone sunt insuficiente.
Acest ora[ Bucure[ti este
n func]ie de interesele care i aduc n lumea romneasc\,
foarte mare [i se spune c\, acum c\l\torii str\ini pot fi clasifica]i n cteva categorii: erudi]i, unii din-
mul]i ani, cuprindea cam [ase mii tre ei reputa]i nv\]a]i ca Ibn Battuta, Antonio Bonfini, Sebastian
de case. Are patruzeci de biserici Mnster, Georg Reicherstorffer, Enea Silvio Piccolomini, Jacques
[i m\n\stiri [i vestitul ru Dmbo- Bongars, Marco Bandini, Paul de Alep, Evlia Celebi, Anton Maria
vi]a care curge prin mijlocul s\u. Del Chiaro, Franco Sivori, ale c\ror texte s-au impus ca izvoare
Noi ne-am dus apoi la Curte, care pre]ioase cu privire la istoria poporului romn; captivi sau c\l\tori
este o cl\dire de mari propor]ii [i
este nconjurat\ de ziduri nalte de
f\r\ voie, c\rora mprejur\ri potrivnice le-au deturnat radical cursul
lemn. () Este o cl\dire uimitor de vie]ii. ntre ace[tia sunt de amintit cavalerul cruciat Johan Schilt-
armonioas\ [i care ncnt\ privirile berger, participant la lupta de la Nicopole (1396), unde ajunge pri-
[i este mai mndr\ [i mai vast\ zonierul lui Baiazid I, pentru ca dup\ dezastrul acestuia de la
dect curtea de la Trgovi[te. Ankara (1402) s\-l nso]easc\ pe noul s\u st\pn, Timurlenk, n
(Paul de Alep, C\l\toria Asia. Dup\ mul]i ani de robie se ntoarce prin p\r]ile noastre (1420)
patriarhului Macarie, 1652-1659) asemenea unui b\trn drume], obosit, n drum spre cas\. Destine
Ora[ul acesta se compune n
asem\n\toare vor mp\rt\[i Giovanni Maria Angiolello [i Diego
total din dou\sprezece mii de case, Galan. Primul, ca prizonier al lui Mohamed al II-lea, pe care l-a
acoperite cu stuf sau [indril\, majo- nso]it n mai multe expedi]ii, ntre care [i cea din Moldova mpotri-
ritatea fiind joase [i nc\p\toare. va lui {tefan cel Mare, finalizat\ cu lupta de la Valea Alb\ (1476),
Sunt pu]ine nc\peri zidite din iar al doilea ca rob n tab\ra lui Sinan Pa[a, urm\re[te expedi]ia
piatr\, deoarece ghiaurii de aici r\s- acestuia n Muntenia, inclusiv lupta de la C\lug\reni (1595); aven-
culndu-se la fiecare [apte-opt ani, turieri sau c\l\tori prin voca]ie, de felul unor Pierre Lescalopier,
t\tarii [i osmanlii dau foc acestui
William Lithgow [i Nicolo Barsi, care [i-au tr\it via]a ntr-o continu\
ora[ [i tot n acel an [i fac case
joase [i utile. n cele vreo mie de perindare prin lume. O ultim\ categorie o reprezint\ misionarii,
dughene joase stau numai fete fru- trimi[i ai Bisericii Romane pentru convertirea lumii ortodoxe, care,
moase, care vnd m\rfurile din prin rapoartele trimise c\tre Sfntul Scaun, au scris pagini de
pr\v\lie. Sub dughene au pivni]e, foarte mare interes pentru istoria noastr\. Dintre ace[tia merit\ a fi
unde ei ]in diferite feluri de vinuri. amintit Marco Bandini, episcop de Marianopol.
(Evlia Celebi, Descrierea ora[ului
Bucure[ti, n C\l\tori str\ini
despre }\rile Romne, VI)

Vedere din Bucure[ti


(acuarel\ de Amedeo Preziosi, 1869)

18
19Cyan 19Yellow 19Magenta 19Black

Odat\ cu sl\birea puterii otomane asupra Principatelor,


ncepnd din primele decenii ale secolului al XIX-lea se produc
schimb\ri semnificative [i n rndul c\l\torilor. Apar acum elemente
mai statornice (pedagogi, medici [i c\rturari), veni]i pe lng\ famili-
ile domne[ti [i ale marilor boieri sau pentru a-[i ncerca norocul n
acele p\r]i de lume (Raichevich, J.M. Lejeunne, R. Kunish [i
Vaillant); o alt\ categorie o reprezint\ oamenii de [tiin]\ (fiziologul
Spallanzani, geologul austriac Hacquet, nv\]atul englez Robert
Ker Porter, geograful George Lejean, slavistul Adolphe dAvril),
care exploreaz\ }\rile Romne n scopuri profesionale, precum [i
arti[ti plastici (L. Dupr, T. Valerio, M. Bouquet), care vor surprinde
chipurile oamenilor [i farmecul naturii.
Tn\r\ valah\ din Muscel,
Este vremea n care nceputurile modernit\]ii se fac sim]ite pe
stamp\ de Bouquet (sec. XIX)
deplin. Dasc\lii greci care se ocupau de educa]ia vl\starelor boie-
re[ti sunt nlocui]i treptat cu institutori francezi, germani [i austrieci, 3
iar limba francez\ se vorbe[te n saloane sau este folosit\ n cele
dinti reprezenta]ii teatrale att la Ia[i, ct [i la Bucure[ti. n preajma Descrieri ale locurilor
Unirii Principatelor (1859), c\l\torii occidentali vor constata intensifi- Transilvania
carea procesului de deschidere fa]\ de civiliza]ia [i cultura occiden- n interior, povrni[urile mun-
tal\. Costumul european, jobenul, mobilele comandate la Paris sau ]ilor se nal]\ lin chiar pn\ la vrf,
ceea ce face ca ]ara s\ fie ar\toas\
Viena vor nlocui treptat anteriul, [alvarii, fesurile [i sofalele, iar la
[i pl\cut\ ochilor [i p\mntul s\ fie
baluri vor ajunge s\ fie la mod\ cadrilul, valsul [i poloneza. cel mai bine rnduit, n compune-
rea sa, din Europa. () {i pe jum\-
2 tate din dealuri sau pe poalele lor
Descrieri ale ora[elor Sibiu [i Trgovi[te sunt numai vii [i sate nesfr[ite, iar
spre n\l]imile nconjur\toare cele
Sibiul, ora[ preavestit, care [i trage numele de la rul Cibin, e nt\rit cu mai dep\rtate se afl\ numai p\[uni
dou\ rnduri de ziduri [i nconjurat cu [an]uri foarte adnci [i de jur-mpre- pentru vaci, oi, capre [i cai [i desi-
jur cu iazuri [i canale nu pu]ine, r\spndite pe o suprafa]\ mare. [uri de p\duri. () Aici am g\sit
(G. Reicherstorffer, Chorographia Transilvaniei) pretutindeni o popula]ie foarte nda-
toritoare [i prietenoas\ [i am auzit
Trgovi[tea este un ora[ nu prea mare, a[ezat n [es [i nconjurat de oamenii de rnd vorbind adeseori
ziduri. Castelul din acel ora[, n care locuie[te domnul ]\rii, e mprejmuit cu latine[te
pari de stejar foarte gro[i. Locuitorii tr\iesc dup\ legea ortodox\ [i se (William Lithgow,
mbrac\ n haine lungi, purtnd pe cap c\ciuli asemenea celor croate. Limba Descrierea c\l\toriei prin
lor e pu]in deosebit\ de limba noastr\ italian\. Ei [i zic n limba lor romani, Transilvania [i Moldova)
spunnd c\ au venit din vremuri str\vechi, de la Roma
(Francesco della Valle, secretarul lui }ara Romneasc\
Aloisio Gritti, c\l\tor prin Muntenia n anii 15321534) Casele din aceast\ ]ar\ ()
sunt cl\dite din lemn, din brne [i
din scnduri. Acoperi[ul este n
ACTIVITATE INDEPENDENT|
dou\ ape [i nalt, pentru ca z\pada
1. Parcurge]i textul lec]iei [i identifica]i: a) criteriile ce pot fi folosite n s\ nu r\mn\ pe el. n\untrul ca-
clasificarea c\l\torilor str\ini; b) felul informa]iilor transmise de ace[tia selor sunt scaune de jur mprejur [i
[i utilitatea lor; c) modul cum s-au resim]it efectele modernit\]ii. o mas\ sprijinit\ la mijloc de un
2. Determina]i, folosind diversele documente, [i comenta]i, n grupe de picior ca n casele europenilor n
4-5 elevi; fiecare cas\ este un cuptor care
are pe dinafar\ un horn de lut n
a) asem\n\ri [i deosebiri dintre Bucure[ti [i alte a[ez\ri reprezenta-
timpul iernii, casele sunt mai calde
tive; b) diferen]e ntre ora[ele transilvane [i trgurile moldo-muntene;
dect b\ile.
c) bog\]iile naturale [i asem\n\ri referitoare la habitat [i popula]ie.
(Paul de Alep, C\l\toria
3. Folosind documentele care nso]esc textul lec]iei, realiza]i un eseu refe- patriarhului Macarie)
ritor la civiliza]ia medieval\ romneasc\ n viziunea c\l\torilor str\ini.

Popoare [i spa]ii istorice 19


20Cyan 20Yellow 20Magenta 20Black

1
Modulul I

ardeam de pl\cere ca s\
r\suflu aerul cel curat de la mun]i
C \l\tori romni
[i cmpie; ca s\ es, n timpul verei,
cel pu]in pentru patru, cinci s\p-
acas\ [i n lume
t\mni din aceast\ atmosfer\
n\bu[itoare [i nesuferit\ a capi-
talei
Apari]ia statului romn modern [i nl\turarea domina]iei oto-
(Al. Pelimon, Impresiuni
de c\l\torie n Romnia, 1858) mane, nso]ite de un constant progres economic, au contribuit la
deschiderea Romniei spre lume. Interesul pentru c\l\torie [i
aventur\ i-a determinat pe unii romni s\ porneasc\ spre melea-
guri mai pu]in cunoscute, n timp ce al]ii au preferat descoperirea
propriei ]\ri.

C|L|TORI N }AR|
Deplas\rile interioare, determinate de cristalizarea con[tiin]ei
na]ionale, au fost inaugurate de poetul Grigore Alexandrescu,
autorul unui Memorial de c\l\torie (1842). nso]it de I. Ghica,
viitorul bei de Samos, Alexandrescu viziteaz\ m\n\stirile din
Oltenia, prilej de inspira]ie pentru o serie de poezii prin care evo-
Cetatea Neam]ului (sec. XIVXV),
unul dintre locurile unde s-au petrecut carea unor personaje istorice, ca [i elogiul adus ruinelor, n special
odinioar\ fapte str\lucite, atrage celor de la Trgovi[te, se impun ca o tem\ frecvent\ n literatura
[i ast\zi numero[i vizitatori vremii.
Mun]ii Moldovei au atras prin frumuse]ea lor, nc\ de timpuriu,
2 aten]ia scriitorilor no[tri. Alecu Russo, descoperitorul Miori]ei,
M\rturisesc c\ din toate locu- c\l\tore[te prin Mun]ii Neam]ului [i redacteaz\ Piatra teiului
rile ce v\zui n Moldova, cele care (1840). Rodul aceleia[i c\l\torii este pentru Vasile Alecsandri
m\ interesau mai mult erau acelea O plimbare n mun]i (1842), iar pentru Calistrat Hoga[ descope-
unde se trecuse, nainte, o fapt\ rirea mun]ilor a constituit, peste alte cteva decenii, cea mai mare
str\lucit\. satisfac]ie a vie]ii, dedicndu-[i acestora ntreaga oper\, reunit\
(D. Bolintineanu,
C\l\torii n Moldova, 1859)
postum n volumul Pe drumuri de munte.
ntre c\l\torii de voca]ie trebuie aminti]i Alexandru Pelimon,
Cezar Bolliac, precum [i Gheorghe Sion ori Dimitrie Bolintineanu.
3 Primul drume]ea prin ]ar\ de pl\cere, din dorin]a de a cunoa[te
Orice c\l\torie, afar\ de cea oamenii, locurile [i obiceiurile lor. Cartea sa Impresiuni de c\l\torie
pe jos, e dup\ mine o c\l\torie pe n Romnia (1858) reprezint\ primul mare reportaj de c\l\torie
picioare str\ine; a avea la ndem- dedicat spa]iului na]ional. C. Bolliac, revolu]ionarul de la 1848, este
n\ cupeaua unui tren, roatele unei organizatorul unei excursii n Mun]ii Bucegi (1843), la care par-
tr\suri sau picioarele unui cal n-
ticip\ {t. Golescu, N. Kretzulescu [i N. B\lcescu, excursie care a
seamn\ a merge [eznd [i a ve-
dea numai ceea ce ]i se d\, nu devenit un moment de referin]\ n istoria drume]iilor montane
ns\ [i tot ce ai voi. Iat\ pentru ce romne[ti. Obligat la surghiun, dup\ evenimentele de la 1848,
eu [i tn\rul meu tovar\[ de cnd revine n ]ar\ se va ocupa doar de excursii cu caracter arhe-
c\l\torie ne hot\rr\m a merge pe ologic. Timp de 18 ani (18581876) a f\cut c\l\torii prin toat\ ]ara,
jos peste mun]i rezultatul fiind numeroase studii [i recomand\ri, dar [i colectarea
(C. Hoga[, Pe drumuri de munte)
unui adev\rat tezaur arheologic, numismatic [i etnografic.

20 Popoare [i spa]ii istorice


21Cyan 21Yellow 21Magenta 21Black

Modulul I
Gh. Sion ntreprinde c\l\torii n Basarabia [i Bucovina, publi-
cndu-[i observa]iile n Suvenire de c\l\torie n Basarabia meridio- 5
nal\ (1857) [i Noti]e despre Bucovina (1882), iar D. Bolintineanu Multe soiuri de peisaje am
este autorul unei C\l\torii n Moldova (1859). v\zut prin deosebite ]\ri, dar rareori
Peste cteva decenii, Alexandru Vlahu]\ reia cunoscuta atitu- am ntlnit acea frumuse]\ m\rea]\
dine romantic\ a literaturii de c\l\torii, cultivat\ de nainta[ii s\i, [i [i s\lbatic\, prin care se deosebesc
mun]ii Moldovei. Acolo p\mntul,
public\ Romnia pitoreasc\ (1901), rezultat al peregrin\rilor sale
codrii, stncele, praiele sunt nc\
prin ]ar\. Autorul str\bate sate [i ora[e, fiind atent la peisajul natu- n starea primitiv\ a naturii [i nic\ieri
ral [i etnografic, la atitudinile ]\ranilor, precum [i la tezaurul variat nu se v\de[te mna omului cu pre-
creat de ace[tia de-a lungul veacurilor. facerile ei uricioase [i prozaice. La
Tot n rndul c\l\torilor romantici porni]i n c\utarea marilor ves- munte, omul este mai simplu, via]a
tigii ale istoriei noastre s-au num\rat [i unii din pictorii vremii lui este mai n lini[te, n\ravurile sunt
mai nevinovate.
(Gh. Tattarescu, Theodor Aman, N. Grigorescu [i I. Andreescu), a
(V. Alecsandri,
c\ror munc\ s-a concretizat n restaur\ri ori n picturi biserice[ti, n O plimbare n mun]i)
peisaje [i portrete de gen; al\turi de aceste nume de c\l\tori
merit\ a fi men]ionate cel al chimistului Alfred Bernath, al botanistu-
lui Dimitrie Grecescu sau cel al istoricului Grigore Tocilescu, cel care 6
ini]iaz\ cercet\rile asupra monumentului triumfal de la Adamclisi. Evocarea unei excursii
n final, sunt de amintit romanticii ntrzia]i, precum Emil Gr- n Mun]ii Bucegi (1843)
leanu cu Priveli[ti din ]ar\, Nicolae Iorga cu Drumuri [i ora[e din Urcu[ul a nceput din Sinaia, pe
Romnia, Valea Teleajenului [i Sate [i m\n\stiri din Romnia sau poteca din spatele m\n\stirii zidite
chiar, mai aproape de zilele noastre, Geo Bogza, care, prin Cartea de Mihai Cantacuzino (1695), cu
opriri n Poiana La Sfr[itul Lumii
Oltului (1945), vibreaz\ asemenea lui B\lcescu sau Alecu Russo la (azi cota 1400) [i a continuat pn\
imaginea fermec\toare a peisajului romnesc. la platou. () Drume]ii au dormit
noaptea la stna cea mai de sus,
4 spre a putea s\ vad\ a doua zi
ivirea soarelui. A fost o expedi]ie
Motivele c\l\toriei organizat\, cu doroban]i, pl\ie[i [i
Descoperirea ]\rii natale ]ine, desigur, de cristalizarea con[tiin]ei servitori trimi[i din vreme ca s\
na]ionale. Scriitorii pleac\ prin ]ar\ pentru a aduna material folcloric ca preg\teasc\ culcu[uri din crengi de
Alecsandri, pentru cercet\ri arheologice ca Bolliac, pentru a cnta fru- brad, s\ adune lemne pentru foc [i
muse]ile naturii [i ruinele istorice n\l]\toare ca Gr. Alexandrescu, Alecu s\ taie mieii pentru frigare. Ace[tia
Russo sau Al. Vlahu]\, uneori pur [i simplu pentru a se distra. au dus cu ei [i un ochean mare al
(M. Popa, C\l\toriile epocii romantice, 1972) d-lui Kretzulescu.
(V. Borda, C\l\tori [i
exploratori romni, 1985)
ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Folosindu-v\ cuno[tin]ele acumulate n orele de literatur\ romn\,
rezolva]i urm\toarele sarcini, mp\r]indu-v\ n grupe de 4-5 elevi:
a) Men]iona]i cteva poezii scrise de Grigore Alexandrescu la diferitele
obiective vizitate.
b) Evoca]i atmosfera ruinelor din locurile vizitate, citnd versuri din
poeziile respective.
c) Indica]i evenimentele istorice evocate de poet. De ce crede]i c\ s-a
oprit asupra lor?
2. Comparnd sursele 1 [i 5, identifica]i cteva aspecte legate de rolul
mun]ilor n via]a romnilor.
3. Analiznd sursa 6, enumera]i cteva detalii din desf\[urarea excursiei
din 1843. Compara]i o astfel de excursie cu cele care se organizeaz\
Ion Andreescu, La munca cmpului
ast\zi.

Popoare [i spa]ii istorice 21


22Cyan 22Yellow 22Magenta 22Black

Modulul I

1 AVENTURA C|L|TORIEI
D. Cantemir n Caucaz (1722) F\r\ a face studii am\nun]ite asupra locurilor str\b\tute, nu-
O informa]ie de mare pre] mero[i c\l\tori romni au adus contribu]ii importante la cunoa[-
pentru geografie o constituie ve- terea mai exact\ a P\mntului. Astfel, pentru secolul al XVIII-lea,
derea panoramic\ a versantului Dimitrie Cantemir, care [i-a petrecut o perioad\ de timp la Istanbul,
caucazian dinspre Marea Caspic\. a ntocmit Planul Constantinopolului [i harta Moldovei (Descriptio
Una dintre nsemn\rile care nso- Moldaviae), prin care [i-a demonstrat calit\]ile de bun cartograf.
]e[te aceast\ vedere panoramic\
Apoi, n timpul [ederii n Rusia, a participat la expedi]ia lui Petru I
are o importan]\ deosebit\, ntru-
ct, cu o linie punctat\ tras\ pe
mpotriva Persiei (1722), prilej pentru cercetarea cu aten]ie a ]\rilor
sub vrfurile cele mai nalte, [i popoarelor caucaziene.
Cantemir traseaz\ linia z\pezilor Mai trziu, Ioan Xantus, participant la Revolu]ia de la 1848 din
permanente de pe acest masiv de Transilvania, pleac\ n America de Nord unde se remarc\ n cerce-
mun]i, problem\ care a nceput s\ tarea preriei, a Mun]ilor Stnco[i [i a Californiei. A descoperit
intre n preocup\rile geografilor izvoarele fluviului Arkansas [i numeroase insule de-a lungul coas-
abia peste 150 de ani. tei californiene, iar colec]iile sale faunistice [i botanice au mbog\]it
(V. Hilt, I. Popovici, Cum au muzeele americane. C\l\torind n Asia (1868), prin India, Indone-
cunoscut oamenii P\mntul, 1967)
zia, China [i Japonia, alc\tuie[te o mare colec]ie etnografic\,
expus\ mai trziu n cadrul expozi]iei Universale de la Viena
2 (1872). Ilarie Mitrea, originar din zona Sibiului, este primul romn
Popper [i indienii din tribul Onas care c\l\tore[te n Australia (1865), iar n anul urm\tor n Mexic,
unde, ca medic ofi]er, nso]e[te corpul expedi]ionar austriac trimis
Indianul Onas este nobil, cu
inima larg\, nu fumeaz\, nu bea, n sprijinul lui Maximilian, mp\rat al Mexicului. Aici, atras de ve-
nu calc\ legile naturii; este infinit chea civiliza]ie maya, a f\cut investiga]ii la Palenque [i a realizat
mai bun dect alte fiin]e civilizate. colec]ii de ceramic\, ]es\turi [i arme amerindiene. Trecnd apoi,
Ace[ti oameni au un intelect puter- ca ofi]er de s\n\tate, n serviciul Olandei, a plecat pentru urm\torii
nic [i dovedesc sentimente [i uma- 25 de ani n Indiile Olandeze (Indonezia). Pasionat cercet\tor [i
nitarism. i iart\ pe du[mani, au colec]ionar, el a contribuit la sporirea exponatelor muzeelor din
afec]iune familial\ [i sunt ndu- Viena [i Bucure[ti (Sala p\s\rilor din Muzeul Gr. Antipa).
rera]i pentru rudele moarte. Ona[ii Inginerul bucure[tean Iuliu Popper, de[i c\l\tore[te n Asia [i
sunt acuza]i c\ sunt r\i, dar aceas-
America de Nord, este cunoscut mai ales pentru cercet\rile pe care
ta nu este adev\rat.
(V. Borda, C\l\tori le face sub auspiciile guvernului argentinian n }ara de Foc (1886).
[i exploratori romni, 1985) Aici exploreaz\ mai multe regiuni aurifere, dar face [i observa]ii cu
caracter etnografic [i geografic, numele de ruri [i de mun]i date
de Popper (Rio Ureche, Rio Rosetti, Monte
Lahovary) reg\sindu-se [i ast\zi n atlasele
argentiniene.
Ardeleanul Samuel Feni[el, naturalist [i c\l\-
tor pasionat de arheologie, [i-a nceput activi-
tatea ca asistent al profesorului Gr. Tocilescu pe
[antierul de la Adamclisi (1891). Un an mai trziu
a plecat n insula Noua Guinee (Indonezia), unde
alc\tuie[te colec]ii bogate de fluturi, insecte [i
p\s\ri, dar [i de obiecte de art\ papua[\, aflate
ast\zi n patrimoniul muzeelor de [tiin]ele naturii
din Budapesta, Viena [i Berlin.

Dimitrie Cantemir, un priceput cartograf:


harta Moldovei ntocmit\ la nceputul sec. XVIII
(Dup\ Documente cartografice, n Atlas istoric, EDP, 1971)

22 Popoare [i spa]ii istorice


23Cyan 23Yellow 23Magenta 23Black

Continentul african s-a bucurat [i el de aten]ia a numero[i


c\l\tori romni. Dimitrie Ghica-Com\ne[ti [i fiul s\u Nicolae au
ntreprins o c\l\torie n ]ara somalilor (Somalia), zon\ mai pu]in
cunoscut\ a Africii, iar Albert Ghica a ajuns pn\ n mijlocul Mun-
]ilor Atlas (Maroc). George [i Dimitrie Strat au cercetat regiunea
Nigerului din Dahomey pn\ n Guineea, iar Sever Pleniceanu
parcurge fluviul Zair cu pirogile [i str\bate pe jos p\durea ecuato-
rial\ locuit\ de pigmei pn\ n valea Nilului n Sudan (Radjaf,
1899). Parcurge n felul acesta peste 3 000 km, fiind primul romn
[i unul dintre primii europeni care a ajuns n regiunile ecuatoriale
locuite de pigmei. Ion Catina a c\l\torit prin Africa de Sud,
Rhodesia (Zimbabwe) [i Mozambic, navignd pe fluviile Limpopo ~n ultimele decenii ale secolului XIX,
[i Zambezi (19001905). pictorii romni care au studiat [i au
lucrat n alte ]\ri, cu prec\dere n
Zonele polare au fost vizitate de Bazil Assan, primul romn care Fran]a, au fost anima]i [i de dorin]a
a ajuns n Arctica (1896) [i tot primul care a realizat o c\l\torie de a cunoa[te [i n]elege noi spa]ii
n jurul lumii (18971898). A fost urmat de Constantin Dum- geografice [i umane:
brav\, care face cercet\ri asupra eschimo[ilor n Groenlanda Theodor Aman, Strad\ din Spa (Belgia);
(19271931). N. Grigorescu, Breton\ lucrnd
Unul dintre cei mai originali c\l\tori romni a fost Mihai Tican-
Rumano, care [i-a descris peripe]iile prin America de Sud (1908),
ori prin Africa Central\ [i de Vest (19231924) n numeroasele
sale c\r]i.

3
Dup\ cum am mai spus, albii stau nchi[i prin casele lor, dup\ ora zece
de diminea]\. Geamurile ferestrelor sunt vopsite cu albastru [i negru [i, ca
[i cnd aceast\ precau]iune n-ar ajunge, ele sunt mascate cu cearceafuri [i
draperii, ca s\ apere pe locuitori de c\ldura [i lumina prea tare.
Ceea ce e ciudat este c\, n schimb, noaptea e frig [i umezeal\. Nu
se poate dormi cu ferestrele deschise, c\ci ar p\trunde un aer saturat de
ap\. Binen]eles, e foarte nepl\cut pentru ventila]ie s\ fii silit s\ ]ii tot-
deauna ferestrele nchise ermetic: ziua din pricina c\ldurii, iar noaptea din
cauza umidit\]ii.
(M. Tican-Rumano, Peste m\ri [i ]\ri)

ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Pornind de la textul lec]iei [i documentele care l nso]esc, rezolva]i
urm\toarele sarcini de lucru: Glosar
a) Indica]i priorit\]i romne[ti n domeniul c\l\toriilor.
b) Explica]i de ce unele colec]ii ale exploratorilor romni au ajuns n AUSPICII patronaj, protec]ie.
muzeele din Budapesta, Viena [i Berlin. PIGMEI popula]ie din Africa
c) Men]iona]i un domeniu al explor\rilor geografice n care D. Cante- Ecuatorial\, bazinul fluviului Zair,
mir a fost un precursor. cu n\l]imea medie sub 1,5 m.
2. Analiznd documentul 2, comenta]i tr\s\turile morale ale b\[tina[ilor PIROG| ambarca]iune rudi-
[i interesul lui Popper pentru ocrotirea lor. mentar\, lung\ [i ngust\, con-
3. Pornind de la documentul 3, identifica]i aspecte nepl\cute pentru c\l\- struit\ prin scobirea sau cioplirea
torul european n Africa. Cunoa[te]i [i altele? Comenta]i-le! unui trunchi de copac.

Popoare [i spa]ii istorice 23


24Cyan 24Yellow 24Magenta 24Black

Modulul I

1
EXPLORATORI ROMNI
Baikalul se poate numi mare, Exploratorii sunt cei care, prin observa]iile pre]ioase f\cute [i
din pricin\ c\ din el iese rul datele [tiin]ifice adunate, au ntregit mereu tezaurul cuno[tin]elor
Angara, care, m\rindu-se cu alte despre P\mnt. Printre adev\ra]ii cercet\tori [i descoperitori se
grle [i ruri, cu rul Ienisei mpre- cuvine s\-i men]ionam [i pe romnii Nicolae Milescu Sp\tarul,
un\ ajunge n oceanul cel mare.
Poate fi numit mare () [i din
Gregoriu {tef\nescu [i Emil Racovi]\.
cauz\ c\ are o mare lungime [i Nicolae Milescu (16361708), recomandat de patriarhul
l\]ime. Poate s\ i se spun\ ns\ [i Ierusalimului pentru nsu[irile alese [i cuno[tin]ele sale [tiin]ifice [i
lac, pentru c\ apa lui este bun\ de lingvistice bogate, este cel care, la solicitarea ]arului Aleksei Mihai-
b\ut [i nu este s\rat\. lovici (tat\l lui Petru I), va conduce o ambasad\ rus\ n China.
(N. Milescu, Scopul urm\rit era stabilirea de rela]ii diplomatice [i comerciale cu
Jurnal de c\l\torie n China) China, cercetarea zonelor mai pu]in cunoscute ale Siberiei [i g\-
sirea unui drum eficient pentru comer]ul dintre cele dou\ imperii.
Marea c\l\torie a nceput la Moscova (1675), traverseaz\
Siberia folosind cursurile fluviilor Obi [i Enisei, apoi pe Angara
ajunge la marele lac Baikal, c\ruia Milescu i face o descriere
am\nun]it\, fiind unul dintre primii s\i exploratori. Continund dru-
mul de-a lungul fluviului Selenga, solia ajunge la hotarele Chinei,
unde a fost ntmpinat\ de o delega]ie a mp\ratului cu care
porne[te spre Pekin (Beijing). Aici, dup\ o [edere de peste 3 luni,
timp n care s-au purtat discu]ii interminabile cu mandarinii mp\ra-
tului f\r\ un rezultat practic, Milescu se ntoarce pe acela[i drum la
2 Moscova, unde ajunge dup\ mai bine de 3 ani de la plecare.
De[i solia condus\ de nv\]atul moldovean nu a nregistrat rezul-
Zidul ncepe la marea de r\- tate deosebite n domeniul politic, ea a contribuit, n schimb, la cu-
s\rit [i nconjoar\ toate ulusurile
noa[terea unor ntinse teritorii din Siberia [i China. Observa]iile di-
Imperiului chinezesc pe o lungime
nentrerupt\ de 1 500 de verste recte [i nsemn\rile atente cuprinse n lucr\rile sale, Jurnal de c\l\-
(1 000 mile). El urc\ peste stnci [i torie n China [i Descrierea Chinei, ajunse pn\ la noi n mai multe
mun]i nal]i [i coboar\ prin v\i copii manuscrise, au contribuit la l\rgirea orizontului geografic al seco-
adnci [i nguste. Zidul este cl\dit lului al XVIII-lea, fiind folosite de numero[i c\l\tori n secolul urm\tor.
din bolovani mari de granit necio- Gregoriu {tef\nescu (18381911), geolog [i paleontolog de
plit la temelie, deasupra c\rora s-a prestigiu interna]ional, a sporit prin activitatea sa colec]iile de roci
zidit c\r\mida.
[i fosile ale Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. Tot el a des-
Cnd chinezii vorbesc despre
el, spun c\, atunci cnd a fost cl\-
coperit [i scheletul lui Dinotherium gigantissimum, singurul exem-
dit, n mun]i n-a mai r\mas piatr\, plar mai complet din aceast\ specie de proboscidian cunoscut
n pustiuri n-a mai r\mas nisip, n pn\ ast\zi n lume.
m\ri ap\, iar n p\duri copaci. Participarea la congresele interna]ionale de la Washington
(N. Milescu, (1891), Petersburg (1898) [i Mexico (1906) au fost tot attea prile-
Jurnal de c\l\torie n China) juri pentru c\l\torii de cercetare [i explorare [tiin]ific\. Astfel, str\-
bate peste 1 000 km n America de Nord, descriind numeroase zone
Glosar geografice (Marile Lacuri, Cascada Niagara, Marele Canion [i fluviul
MANDARIN nalt func]ionar Colorado, precum [i pitorescul Parc Na]ional Yellowstone), iar n
de stat din China medieval\. Asia str\bate Mun]ii Ural, Siberia [i Mun]ii Caucaz. Materialele
SPEOLOGIE [tiin]\ care stu- bogate adunate, pe care le-a prelucrat cu pricepere [i talent, au
diaz\ formarea pe[terilor [i via]a contribuit la cunoa[terea mai exact\ a meleagurilor str\b\tute.
din interiorul lor. Emil Racovi]\ (18671947) a fost unul dintre cei mai nsemna]i
ULUS form\ de organizare exploratori romni, participnd ca naturalist la cea mai important\
politic\ a popula]iei mongole.
expedi]ie antarctic\ de la sfr[itul secolului al XIX-lea (18971899).

24 Popoare [i spa]ii istorice


25Cyan 25Yellow 25Magenta 25Black

Modulul I
Ajuns\ n apropierea continentului sudic (}ara Graham), nava
Belgica a fost imobilizat\ de ghe]uri pentru urm\toarele 13 luni. 3
Se realiza astfel prima iernare n apele antarctice la latitudini mari Jurnalul de c\l\torie n China
(7131). n tot acest timp, membrii expedi]iei au f\cut observa]ii reprezint\ prima scriere cu con]inut
astronomice, magnetice [i meteorologice, precum [i studii asupra etnografic despre Siberia din se-
p\s\rilor [i focilor de pe banchiz\. colul al XVII-lea, fiind apreciat\ ca
una dintre cele mai pre]ioase lu-
Materialul biologic colectat de Racovi]\, cuprinznd forme de
cr\ri de acest gen. n aceast\
plante [i animale nc\ necunoscute, a fost repartizat spre cercetare lucrare se ntlnesc informa]ii pre]i-
mai multor zeci de speciali[ti din alte ]\ri, care au elaborat lucr\ri oase despre numeroase popoare
[tiin]ifice sub directa sa ndrumare. De asemenea, aventura an- ntlnite n timpul c\l\toriei prin
tarctic\ s-a finalizat printr-un [ir de conferin]e pe care savantul Siberia (calmuci, karagan]i, kir-
romn le-a ]inut la Anvers, Bruxelles, Lige, Paris [i Bucure[ti. ghizi, mongoli, ostiaci, t\tari etc.),
despre rurile care br\zdeaz\
4 regiunile str\b\tute, despre fauna
[i flora acestor ]inuturi. Aprecierile
ntunericul continuu nu are efect r\u numai asupra sufletului, e v\t\- f\cute de N. Milescu asupra posi-
m\tor [i pentru trup. Fe]ele ng\lbenir\, suflarea se ngreun\, mi[c\rile cele bilit\]ilor de valorificare a p\durilor
mai simple pricinuiau b\t\i de inim\. Ca umbre ne tram n nentreruptul ntlnite [i despre valoarea eco-
ntuneric, prin n\molul de om\t ce viscolul cl\dea pe puntea cor\biei. nomic\ a diferitelor specii de ani-
Iar afar\, n veci, urgie. Prin naltele catarguri vntul [uiera n\prasnic, din male din unele regiuni, ca: samurul
timp n timp, turbnd, le zguduia pn\-n ]]n\ [i lemnul nghe]at trosnea, dnd din Siberia de Nord, focele din
sunete ascu]ite. Frnghiile mpov\rate de ghea]\ se zb\teau nebune n vijelie Baikal etc., au strnit un interes
[i vuiau nesuferit [i f\r\ preget, izbite de sonorele scnduri ale vasului. deosebit.
Descrierea Chinei reprezint\ o
Iar gerul se l\s\ din ce n ce mai mare. Puterea lui sleia mercurul n ter- informare exact\ [i foarte complet\
mometrele noastre, [i cnd sc\dea sub minus 40 [i vntul nceta, ca sleit [i pentru acea vreme asupra mp\-
el de frigul urgiei. Nimic nu mai urnea acum pe vasta cmpie a banchizei. r\]iei [i poporului chinez, fiind una
Cerul senin, ntunecos [i vn\t p\rea, cu stelele din primele c\r]i din literatura geo-
sale, o bolt\ de o]el b\tut\ n cuie de aur, [i n grafic\ universal\ care vorbe[te pe
v\zduhul nemi[cat, alb\ [i rece sta luna, [i larg despre China, att de pu]in cu-
sleite p\reau razele sale de argint. noscut\ n acea vreme.
T\cerea a cuprins acum cerul [i banchiza; (V. Hilt, I. Popovici, Cum au
natura ntreag\ pare mpietrit\ n etern\ cunoscut oamenii P\mntul)
nemi[care. Iar tu, pierdut aici, te sim]i cuprins
de spaim\ f\r\ margini, nu ndr\zne[ti s\ te
Vasul Belgica
mi[ti n aceast\ nemi[care, nu cutezi s\ strigi
prins ntre ghe]uri,
n astfel de t\cere [i inima ]i se strnge n des-
n noaptea polar\
perare crunt\, c\ci vezi c\ totul e mort [i
rece
(E. Racovi]\, Spre Polul Sud) PRO MEMORIA!
z C\l\toriile romnilor prin ]ar\
au fost determinate de cristali-
ACTIVITATE INDEPENDENT|
zarea con[tiin]ei na]ionale.
1. Folosind textul lec]iei [i documentele care l nso]esc, rezolva]i z C\l\torii [i exploratorii romni
urm\toarele sarcini, lucrnd n grupe de 4-5 elevi: au adus contribu]ii importante
a) Reconstitui]i, pe hart\, drumul urmat de sp\tarul Nicolae Milescu. la cunoa[terea mai exact\ a
b) De ce crede]i c\ a folosit cursurile de ap\ ale Siberiei? unor zone ale planetei noastre.
c) Identifica]i valoarea informativ\ a scrierilor sp\tarului Milescu. z E. Racovi]\ este nu numai un
2. Analiznd documentul 4, comenta]i comportamentul exploratorilor n cunoscut explorator al Polului
timpul nop]ii polare: a) reac]iile organismului uman; b) starea psihic\ Sud, ci [i ntemeietorul bio-
[i condi]iile de via]\. speologiei [i al primului institut
3. Folosind [i alte materiale, realiza]i o dezbatere cu tema: Contribu]ii de speologie din lume.
romne[ti la cunoa[terea P\mntului.

Popoare [i spa]ii istorice 25


26Cyan 26Yellow 26Magenta 26Black

Modulul II

z Comunitatea uman\ s-a con-


stituit din vremuri ndep\rtate
ate, trguri [i ora[e
(dup\ unele opinii nc\ din neolitic)
n a[ez\ri rurale, care au cunoscut
de-a lungul istoriei evolu]ii semni-
din Europa [i spa]iul romnesc
ficative, p\strndu-[i, cel pu]in n
Europa sudic\ [i sud-estic\, str\-
vechea matrice a nceputurilor. SATUL
z Trgul a fost prin excelen]\
un spa]iu comercial, un loc de n-
Din timpuri preistorice [i pn\ n epoca revolu]iei industriale,
tlnire al produc\torilor [i comer-
cian]ilor cu cump\r\torii, [i se des- cnd o mare parte a lucr\rilor agricole au fost mecanizate, comu-
f\[ura, de regul\, cu prilejul unor nit\]ile rurale [i-au asigurat supravie]uirea printr-o lupt\ dur\ [i ne-
mari s\rb\tori religioase ntr-un cru]\toare cu du[mani de tot felul.
ora[ aflat la ntret\ierea unor dru- n Fran]a feudal\ (sec. X-XIII), epocile de cre[tere demografic\
muri comerciale. nc\ din Evul au sporit num\rul celor n c\utare de lucru [i astfel au ap\rut nu-
Mediu romnesc, aceast\ denu-
meroase noi a[ez\ri smulse naturii nconjur\toare prin defri[\ri
mire a fost aplicat\ unor a[ez\ri
populate de ]\rani [i me[te[ugari sau asan\ri. Spa]iul noii comunit\]i nu putea func]iona oriunde, n
care tr\iau din produsul muncii lor. apropiere trebuia s\ fie un curs de ap\, al\turat p\durea din care
z Ora[ul, str\veche crea]ie a o parte devenise suprafa]\ arabil\, parte p\[une pentru vitele oa-
Orientului antic, a cunoscut forma menilor. Din lemn, piatr\ sau p\mnt b\tut erau construite locu-
polisului n spa]iul lumii grece[ti. in]ele, alc\tuite, de regul\, din 2 nc\peri una care ad\postea
Dup\ modelul Romei, Imperiul a c\minul, cealalt\ fiind o camer\ dormitor. Uneori, se ad\uga graj-
r\spndit pretutindeni unde au
ajuns legiunile sale, inclusiv n
dul pentru animale. Hainele, confec]ionate dintr-o materie rezis-
spa]iul vechii Dacii, colonii [i muni- tent\, erau purtate pn\ cnd se rupeau, iar hrana era alc\tuit\ din
cipii. Occidentul a cunoscut n se- produse naturale, de multe ori neprelucrate, lapte (brnz\), ou\,
colele XI-XII marea rena[tere ur- legume, fructe. Carnea de pe[te se consuma mai des. Sacrificarea
ban\ spre finalul c\reia coloni[tii porcului deschidea s\rb\toarea Cr\ciunului. Uneltele, mbr\c\-
sa[i puneau bazele primelor ora[e mintea, mobilierul locuin]elor (pu]in [i s\r\c\cios), totul era produs
n Transilvania.
Compararea n mi[carea lor
n gospod\ria ]\r\neasc\. Idealizarea modului de via]\ n aceste
istoric\ a acestor tipuri de comu- comunit\]i este practic imposibil\. Natura ostil\ i obliga pe s\teni
nit\]i [i activit\]i social-economice la o lupt\ nencetat\ cu iernile geroase, dar [i cu verile excesiv de
d\ m\sura ntreag\ a unit\]ii str\- c\lduroase, cu invazia roz\toarelor [i a l\custelor, cu inunda]ii [i
vechi, dar [i a extraordinarei diver- secete nso]ite de lungi ani de foamete. n acela[i timp, cu deose-
sit\]i a Europei. bire n Apus, rigorile senioriei creau o mul]ime de obliga]ii fa]\ de
st\pnul laic [i ecleziastic [i strneau revolte periodice repetate, n
cursul c\rora satul ac]iona ca un singur om. R\zboaiele nencetate
ntre nobilii care posedau totul, alt\ calamitate a acelor timpuri, se
nso]eau cu mari distrugeri materiale, odat\ cu ele se pierdeau [i
vie]i omene[ti, iar resurse importante erau risipite zadarnic.
Satul romnesc al secolelor modernit\]ii s-a nscris ntr-o mi[-
care complicat\. }\ranul a fost emancipat de clac\ [i mproprie-
t\rit att n vremea lui Cuza, ct [i ulterior, la sfr[itul Primului
R\zboi Mondial, pentru jertfa sa `n slujba cauzei unit\]ii na]ionale.
A crescut semnificativ num\rul [tiutorilor de carte [i b\rba]ii au pri-
mit drept de vot. Lumea rural\ s-a diferen]iat [i [i-a consolidat
pozi]ia o clas\ de mijloc relativ nst\rit\, n situa]ia n care vechea
boierime/mo[ierime diminuat\ n puterea ei economic\ prin expro-
Cultivarea p\mntului [i cre[terea
animalelor n jurul anului 1000 prierile reformelor agrare, p\r\sea ncet scena istoriei.

26 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


27Cyan 27Yellow 27Magenta 27Black

Modulul II
Atta vreme ct activit\]iile productive erau dirijate spre cultura
cerealelor, pe care se a[eza nc\ exportul romnesc, iar cea mai
mare parte a venitului na]ional provenea din agricultur\, cre[terile
semnificative ale nivelului de trai au ntrziat totu[i, ceea ce a gene-
rat o ntreag\ literatur\ economic\ [i sociologic\ n ncercarea de a
g\si solu]ii problemei agrare. n lupta grea cu politica de impozite a
statului, acela[i care n plin\ criz\ economic\ i-a redus la jum\tate
datoria pentru p\mntul primit prin reform\, ]\ranul romn era obli-
gat s\-[i vnd\ ieftin produsele, dar s\ cumpere scump ma[ini agri-
cole [i alte bunuri. Devenise evident c\ prosperitatea sa depindea n
mod esen]ial de cre[terea economic\ general\ a ]\rii, n acest con- N. Grigorescu, C\ru]a din ograd\
text putndu-se consolida agricultura intern\, de mare randament. 2
1 Fl\c\ul sosi nc\lzit de la drum.
Se opri n marginea delni]ei ().
Mizeria, nepreg\tirea, veacurile de r\zboi au mpins ca o nencetat\
Cu o privire ce]oas\, Ion cuprinse
b\taie de vnt, pe ]\ranul romn, la dezordine gospod\reasc\, la trai
tot locul, c\utndu-l. Sim]ea o pl\-
neigienic, cteodat\ la st\ri de civiliza]ie neolitic\, dar nu l-au putut face s\
cere att de mare v\zndu-[i
renun]e la pitorescul nadins sporit [i alimentat la fiecare pas al vie]ii,
p\mntul nct i venea s\ cad\ n
c\su]a, orict de redus\ la elementele necesare ad\postirii, va fiin]a ntot-
genunchi [i s\-l mbr\]i[eze.
deauna ca un semn de liber\ noble]e, stlpii pridvorului, ulciorul, din care se
I se p\rea mai frumos, pentru
astmp\r\ setea, va fi ntotdeauna mpodobit cu un decor b\trnesc, iar
c\ era al lui. () Nu se putu
peretele orict de pustiit de nenoroc va purta oricum o icoan\.
st\pni. Rupse un smoc de fire [i
(Lucian Blaga, Spa]iul mioritic, 1936)
le mototoli p\tima[ n palme.
(Liviu Rebreanu, Ion, 1920 )
3
n aceea[i zi Moromete [i f\cu socoteala datoriilor [i spre sear\ b\tu la Competen]e specifice modulului
poarta lui B\losu cu care se n]elese s\-i vnd\ o parte din p\mntul fami- OAMENII, SOCIETATEA
liei. () Moromete ar\ta ca [i atunci cnd vnduse salcmul, ndep\rtat [i {I LUMEA IDEILOR
nep\s\tor.
1.1. Construirea unor explica]ii [i ar-
Cu banii lua]i Moromete [i cump\r\ doi cai, pl\ti foncierea, rata anual\
gumente intra [i multidisciplinare cu
la banc\, datoria lui Aristide [i taxele de internat ale lui Niculaie, r\mnnd
privire la evenimente [i procese istorice.
ca necunoscut\ solu]ia acestor probleme pentru viitor. ()
*1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor
Dar cu toat\ aparenta sa nep\sare, Moromete nu mai fu v\zut stnd
specifici(e) istoriei n contexte care im-
ceasuri ntregi pe prisp\ sau la drum pe st\noag\. Lupta pentru ap\rarea
plic\ interpret\ri [i explica]ii interdiscipli-
micilor lui bucurii se sfr[ise. () Trei ani mai trziu, izbucnea cel de al
nare.
doilea r\zboi mondial. Timpul nu mai avea r\bdare.
2.3. Descoperirea constantelor n des-
(Marin Preda, Morome]ii, vol. I, 1955)
f\[urarea fenomenelor istorice studiate.
**2.4. Compararea [i evaluarea unor
ACTIVITATE INDEPENDENT| argumente diferite n vederea formul\rii
unor judec\]i proprii.
1. Constitui]i mai multe grupe a cte 4-5 elevi. Repartiza]i, pe grupe, tex- *3.2. Analizarea mesajelor transmise
tele de mai sus [i cte o ntrebare din cele ce urmeaz\: de surse istorice variate prin compararea
a) Ce define[te ]\ranul [i societatea rural\ a Evului Mediu? terminologiei folosite.
b) Care sunt permanen]ele vie]ii rurale n societatea romneasc\? Ce 4.2. Integrarea cuno[tin]elor ob]inute
argumente se pot invoca pentru a ncadra n doi timpi diferi]i ai isto- n medii non-formale de nv\]are n ana-
riei fragmentele din cele dou\ texte clasice ale romanului romnesc. liza fenomenelor istorice studiate.
c) Stabili]i ce a determinat ambele atitudini: bucuria nest\vilit\ a pro- *4.3. Analizarea punctelor de vedere
prietarului de p\mnt [i aparenta nep\sare cu care cel\lalt [i similare, opuse [i complementare n
lichideaz\ avutul. leg\tur\ cu fenomenele istorice studiate.
4.4. Realizarea de conexiuni ntre
2. Construi]i cu r\spunsurile astfel ob]inute un text cu subiect istoric.
informa]iile oferite de sursele istorice [i
Completa]i-l cu informa]ii provenind din mediul familial [i via]a cotidian\.
contextul vie]ii cotidiene.
3. Realiza]i o dezbatere pe tema Satul romnesc, trecut, prezent [i viitor.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 27


28Cyan 28Yellow 28Magenta 28Black

Modulul II
TRGUL
Rena[terea urban\ a Occidentului a dezvoltat n secolele
XII-XIV trgurile din Champagne, reuniuni de negustori ntinse pe
durata unui an ntreg [i concretizate n mod esen]ial prin trei
opera]iuni principale: prezentarea m\rfii, vnzarea [i ncheierea
contractelor [i plata. Intensele activit\]i de schimb conturau o ax\
comercial\ care lega bazinul mediteranean de nordul Europei
H. Trenk, Trgul Mo[ilor (1876) de-a lungul c\reia ]es\turile (rezultat al unui complicat traseu de
produc]ie care unea Anglia [i Flandra de marile ora[e italiene [i
1 franceze) erau schimbate pe mirodenii. A[a cum s-a spus, rolul
Iar n ceea ce scrie domnia ta esen]ial al trgurilor din Champagne a fost financiar, pia]a comer-
despre nego]ul nostru noi nu am cial\ fiind reglat\ de ritmul vnz\rii [i cump\r\rii. Trecerea regiunii
scos din Serbia alte m\rfuri dect sub control regal a nt\rit pozi]iile financiare ale Parisului [i i-a per-
piele, cear\ [i brnz\, iar acum mis lui Filip cel Frumos (1285-1314) s\ bat\ prima moned\ de aur.
aducem argint [i aur. {i la curtea
domniei tale se aduc tot felul de Oarecum spre apusul marilor trguri din nordul Fran]ei, cre[te-
]es\turi scumpe, buc\]i de m\tase rea economic\ a celor dou\ state romne[ti extracarpatice [i a
fin\ [i postavuri de mare pre] [i biju- Transilvaniei a ng\duit ora[elor s\se[ti aflate dincolo de munte
terii. Asemenea m\rfuri nu se pot a Sibiul, Bistri]a, Clujul, dar mai cu seam\ Bra[ovul s\ joace un rol
fi pl\tite cu piele, cear\ sau brnz\, activ n stimularea raporturilor comerciale ntre aceste ]\ri. Cu
ci cu aur, argint [i pietre pre]ioase.
() {i de la asemenea afaceri
deosebire marea a[ezare din }ara Brsei a fost o veritabil\ pia]\
cre[te [i folosul vistieriei tale, [i comun\ pentru m\rfurile produse n spa]iul romnesc [i o etap\
acesta nu e unul din cele mici. important\ pentru comer]ul de tranzit care lega zona danubiano-
(Scrisoarea raguzanilor c\tre pontic\ de apusul [i centrul Europei. Vreme de dou\ secole
despotul {tefan Lazarevici, 1417, (XIV-XVI), zona central\ a Bra[ovului a fost loc de ntlnire al ne-
dup\ Ora[ul medieval, 1984) gustorilor care cump\rau din }\rile Romne mari cantit\]i de
pe[te, cereale, vite, cear\, miere, piei sau vinuri. La rndul lor,
comercian]ii din }ara Romneasc\ [i Moldova se ar\tau interesa]i
2 de produse me[te[ug\re[ti de calitate superioar\: postavuri,
La {tef\ne[ti, pe Prut, n prima unelte, arme.
jum\tate a secolului al XIX-lea tr\ia
Negustorii care intrau sau ie[eau din Bra[ov erau obliga]i s\
o comunitate multietnic\ (romni,
armeni [i evrei) de agricultori, me- vnd\ [i s\ cumpere numai n ora[, unde se pl\tea vama vigesi-
seria[i [i negustori. () Era un spa- mal\, echivalentul a 5% din valoarea m\rfurilor, dup\ ce la Bran,
]iu de produc]ie, dar [i de comer], potrivit unor vechi n]elegeri cu voievozii }\rii Romne[ti, se pl\tise
trgul g\sindu-[i locul la intersec]ia tricesima, respectiv a treizecea parte din valoarea bunurilor trans-
unor drumuri importante pe care cir- portate.
culau cereale, vite, produse me[te-
[ug\re[ti autohtone sau de import.
A[ezarea beneficia de o strad\
principal\ (uli]a) de-a lungul c\reia
func]ionau 198 de dughene cre[ti- MARILE ORA{E
ne[ti, armene[ti [i evreie[ti. Pe la
1845 erau n fiin]\ dou\ cr[me. Orice c\l\torie n istoria a[ez\rilor umane de-a lungul timpurilor
() S\ mai spunem c\ la {tef\- se ncheie, firesc, n marile ora[e a c\ror lung\ evolu]ie a marcat
ne[ti strada comercial\ era lumi-
progrese semnificative n toate domeniile. Polisul grecesc, ora[ele
nat\, c\ sacagiii aduceau ap\
proasp\t\ [i c\ trgove]ii se puteau Rena[terii medievale, citadelele revolu]iei industriale [i, nu n ulti-
mb\ia ntr-un feredeu (cad\). mul rnd, ora[ele-lumin\ n care tr\iesc [i lucreaz\ intelectuali [i
(Dup\ Gh. Punga, arti[ti au f\cut [i au scris istoria.
Noi contribu]ii privind istoria Un astfel de ora[ este [i Petersburgul, numit [i Petrograd, apoi
trgului {tef\ne[ti, 1980) Leningrad [i n cele din urm\, din nou, Sankt-Petersburg.

28 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


29Cyan 29Yellow 29Magenta 29Black

Modulul II
Ora[ul s-a n\scut acum aproape 300 de ani, din voin]a ]arului
care i-a dat numele s\u, pentru a ntemeia o nou\ capital\ pe ACTIVITATE INDEPENDENT|
m\sura m\re]iei ]\rii pe care o conducea. Ridicat pe o mla[tin\, cu
1. ncadra]i n epoc\ trgurile peri-
jertfa anonim\ a mii de oameni [i cu concursul celor mai str\luci]i
odice din Champagne [i nego-
arhitec]i ai secolelor XVIII-XIX, ora[ul impresioneaz\ [i ast\zi prin ]ul raguzanilor cu despotul
unicitatea sa str\lucitoare. Dar nu despre monumente [i bulevarde, Serbiei. Stabili]i diferen]ele, ca-
nu despre nop]ile albe pomenite de Dostoievski sau despre le- racteriznd economic sudul ita-
gendarul cruci[\tor Aurora v\ propunem s\ ne amintim n primul lic [i vestul francez [i flandrez,
rnd, ci despre marii oameni de cultur\ care au tr\it [i au murit aici: precum [i sud-estul balcanic.
un mare poet, A.S. Pu[kin, un mare prozator [i dramaturg, N.V. 2. Descrie]i pornind de la docu-
Gogol, [i un mare romancier, Feodor Dostoievski. l putem al\tura mentul 2 modul de via]\ ntr-un
[i pe Piotr Ilici Ceaikovski, marele compozitor care [i el [i-a c[tigat trg moldovean multietnic [i pre-
notorietatea n capitala imperial\. E suficient s\ spunem, pentru a ciza]i n ce m\sur\ nego]ul a
eviden]ia rela]iile acestor oameni de geniu cu puterea ]arilor, c\ schimbat via]a oamenilor.
Pu[kin a murit ucis ntr-un duel pus la cale [i de Nicolae I, c\ 3. Alc\tui]i (n m\sura n care
acest lucru este posibil) un
Dostoievski a fost condamnat la moarte [i c\ a fost gra]iat n ultima
eseu de 15-20 de rnduri
clip\ [i c\ Ceaikovski a murit n mprejur\ri obscure. despre rela]iile unei persona-
Ora[ul a g\zduit ns\ [i evenimente memorabile, de ar fi doar lit\]i culturale sau istorice cu
declan[area revolu]iei ruse (1917) [i eroica blocad\ a celor 900 de localitatea voastr\ de re[edin]\.
zile jertfa suprem\ a mii de leningr\deni n ultimul r\zboi mondial.
S-a vorbit, invocndu-l, despre unul din cele mai frumoase ora[e ale
lumii, despre Vene]ia nordului; aici s-au produs fapte care au
schimbat istoria lumii [i s-au n\scut capodopere ale culturii [i artei.
Din nordul rece al Europei coborm n sudul continentului, pen-
tru a ajunge n Bucure[ti. Capitala Romniei, localitate care va
mplini n curnd 550 de ani, este a[ezat\ ntr-o zon\ de cmpie cu
c\lduri extreme vara [i cu ierni geroase [i, dup\ spusele ap\sate
ale unora, departe de a ntruni condi]iile unui centru politic de
anvergur\. A[ezarea sa aproape de Dun\re, dincolo de care se
g\seau o[tile Imperiului Otoman, l-a adus aici, ntr-o re[edin]\ sta- O imagine emblematic\
pentru Petersburgul ]arilor
tornic\, pe domnul }\rii Romne[ti [i mai apoi, pentru c\ Ia[i se
afla la doi pa[i de frontiera cu Rusia, [i pe domnul Principatelor
Unite. n acest loc aveau s\ se ntmple toate marile fapte ro- PRO MEMORIA!
mne[ti ale timpurilor care au urmat: aici au fost proclamate inde- z Satul, form\ str\veche de
penden]a [i regatul, de aici a r\s\rit soarele pentru to]i romnii, aici comunitate uman\, reprezint\
au fost aduse, spre recunoa[tere deplin\, actele Marii Uniri, de aici nceputul ndep\rtat al vie]ii
au condus comuni[tii 45 de ani ]ara [i tot aici istorica zi de economice [i sociale n spa]iul
22 decembrie 1989 izgonirea dictatorului a consemnat nceputul european [i romnesc.
unei noi epoci a istoriei. Bucure[tii au concentrat importante for]e z Trgul medieval occidental sau
intelectuale [i artistice. n redac]ia ziarului Timpul s-au ntlnit ora[ele-trg dintre Carpa]i [i
Eminescu [i Slavici, sub cupola Ateneului a conferen]iat Nicolae Dun\re realizeaz\ ie[irea din-
Iorga [i a concertat George Enescu, iar la Facultatea de Medicin\, tr-o economie autarhic\ [i
Emil Palade, studentul anilor 40, de]in\torul Premiului Nobel pentru ncadrarea societ\]ii romne[ti
biologie de mai trziu, a urmat cursurile profesorului Fr. Rainer. pe calea rela]iei marf\-bani.
z Marile ora[e ale secolului XIX
Ora[ul [i-a p\strat pn\ azi contrastele sale. S-a dezvoltat de
multe ori haotic, l\snd mereu n afar\ periferii lipsite de confortul pot fi privite [i din perspectiva
canaliz\rii sau al str\zii pietruite. Iu]i la mnie [i r\i de gur\, creatorilor care le-au populat
[i a ambian]ei care a generat
bucure[tenii ]i-ar vorbi la nesfr[it despre calvarul de a tr\i ntr-un
capodopere artistice.
asemenea loc, dar pu]ini ar pleca de aici.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 29


30Cyan 30Yellow 30Magenta 30Black

iziuni despre modernizare


n Europa secolelor XIXXX
CURENTE {I POLITICI CULTURALE
Omul coboar\ din maimu]\,
caricatur\ din 1880 care punea sub Progresul epocii industriale a fost sus]inut de o schimbare radi-
semnul ntreb\rii teoria evolu]ionist\ cal\ a modului de a gndi. Secolul al XIX-lea este dominat de pozi-
tivismul lui Auguste Compte, curent care exprima ncrederea n
1 puterea ra]iunii [i a cunoa[terii. Aflat\ ntr-un proces de evolu]ie,
Dup\ incendiul de la Oper\, iat\ societatea uman\ este guvernat\ de legi asem\n\toare universu-
un nou dezastru. (...) La Durand- lui fizic, totul fiind supus observa]iei [i experimentului. ncrederea
Ruel ni se ofer\ o expozi]ie despre nem\rginit\ n puterea [tiin]ei eliberate de orice implica]ii metafi-
care ni se spune c\ este de pictur\. zice a dus la combaterea Bisericii [i la tendin]a de laicizare a socie-
Trec\torul oarecare (...) intr\ [i t\]ii. Oamenii de [tiin]\ erau sfin]ii epocii industriale. Pe aceea[i
ochilor s\i speria]i li se ofer\ un direc]ie se nscrie [i evolu]ionismul lui Charles Darwin, potrivit
spectacol crud. Cinci sau [ase c\ruia toate fiin]ele vii se nscriu pe o linie de dezvoltare ascen-
aliena]i (...), un grup de neferici]i dent\, de la simplu spre complex.
atin[i de fobia ambi]iei [i-au dat nceputul secolului XX a amendat ns\ r\d\cinile pozitivismului
ntlnire pentru a-[i expune operele.
[i ale evolu]ionismului. Sigmund Freud [i Carl Gustav Jung pun n
Sunt indivizi care pufnesc n rs
eviden]\ rolul incon[tientului n via]a omului, iar Albert Einstein
n fa]a acestor lucruri, dar eu am
redefine[te bazele newtoniene ale fizicii, punnd totul sub semnul
inima strns\. Ace[ti a[a-zi[i arti[ti
se intituleaz\ impresioni[ti; ei iau
relativit\]ii. William James propune o abordare pragmatic\, potri-
pnzele, culorile [i pensulele, vit c\reia orice idee care func]ioneaz\ este adev\rat\, iar ade-
arunc\ la ntmplare cteva tonuri. v\rul nu mai este imuabil, ci creat prin ac]iunea uman\. Henri
(...) A-l face pe Pissarro s\ n]eleag\ Bergson analizeaz\ timpul, spa]iul sau libertatea dintr-o perspec-
c\ arborii nu sunt viole]i, c\ cerul nu tiv\ metafizic\, respingnd abord\rile materialiste [i mecaniciste
are culoarea untului proasp\t, c\ n ale realit\]ii. Din perspectiva sa, elanul vital este for]a creatoare
nicio ]ar\ nu se pot vedea lucrurile care determin\ evolu]ia vie]ii, iar intui]ia este metoda de cunoa[-
pe care le picteaz\ el [i c\ nicio per- tere cu adev\rat profund\. Friedrich Nietzsche se opune cu vehe-
soan\ inteligent\ nu se poate adap- men]\ credin]ei n existen]a unei structuri obiective a lumii, unei
ta unor asemenea r\t\ciri... realit\]i profunde, propunnd n schimb sim]urile [i sim]ul comun
(Albert Wolf, n Le Figaro, 1874) ca mijloace utile de n]elegere a lumii.
Avnd puternice r\d\cini n secolul al XIX-lea, materialismul
dialectic [i istoric exprim\ viziunea marxist-leninist\ despre evo-
lu]ia societ\]ii. Intui]ionismul lui Henri Bergson, fenomenologia
lui Edmund Husserl sau existen]ialismul reprezentat de Martin
Heidegger [i Jean-Paul Sartre vor influen]a puternic dezvoltarea
[tiin]ei, literaturii [i artei secolului XX.
Dac\ vreme de secole cultura [i arta fuseser\ rezervate unor
categorii sociale restrnse, privilegiate, remarcabilul progres [tiin-
]ific [i tehnologic al acestui secol a f\cut posibil accesul a tot mai
Claude Monet, Impresie, r\s\rit mul]i oameni la ceea ce avea s\ poarte numele de cultur\ de mas\.
de soare, lucrarea care a generat
denumirea curentului ilustrat de cei
Democratizarea accesului la cultur\ a fost posibil\ cu prec\dere
ce expuneau n 1874 datorit\ fotografiei, cinematografului, radioului [i presei scrise.

30 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


31Cyan 31Yellow 31Magenta 31Black

ncepnd cu mijlocul secolului XX, a nceput s\ se manifeste o


nou\ form\ de cultur\, specific\ tinerilor, care, mbr\cnd forma
unei contra-culturi, se constituie ntr-o alternativ\ la cultura oficial\.
Foarte influent\, cultura tinerilor indic\ existen]a unor valori, idealuri
[i aspira]ii specifice, o schimbare profund\ a raportului dintre gene-
ra]ii. Din acest\ perspectiv\, secolul XX poate fi perceput [i ca o
epoc\ a protestelor tineretului, a unui conflict tot mai evident ntre
valorile promovate [i maniera de exprimare a diferitelor genera]ii.
Din punct de vedere al artelor, dar [i al filosofiei, ultimele decenii
ale secolului XX fac trecerea de la modernism la postmodernism.
Afi[-manifest din timpul
2 mi[c\rilor de protest ale tinerilor
Nu este a[adar nicio exagerare n a spune c\ [tiin]a reformeaz\ viitorul din Fran]a (1968)
omenirii, c\ ea singur\ poate s\-i spun\ care i este destinul. () Pn\
acum nu a existat nicio ra]iune care a condus lumea: a fost numai capriciul,
pasiunea.
Va veni o zi cnd ra]iunea sus]inut\ de experien]\ va rec[tiga imperiul
s\u legitim, singurul care este de drept divin [i care nu va mai conduce
lumea dup\ hazard, ci n func]ie de un scop clar care va trebui s\ fie atins.
Epoca noastr\, a pasiunilor [i a erorilor, va ap\rea ca barbarie pur\, sau
ca vrst\ a capriciului [i a fantasmelor, care la copil separ\ vraja primilor ani
de ra]iunea omului matur.
(...) Organizarea [tiin]ific\ a umanit\]ii, care este ultimul cuvnt al [tiin]ei
moderne, curajoas\, dar [i legitim\ preten]ie.
(Ernest Renan, Viitorul [tiin]ei, 1864)

3 Festivalul genera]ia iubirii,


Woodstock (1969)
Tinerilor trebuie s\ li se acorde dreptul de a-[i spune cuvntul, precum
[i o putere real\ de a lua hot\rri nu numai n problemele lor, dar [i n ace-
lea privind ntreaga activitate social\. ACTIVITATE INDEPENDENT|
Puterea impune o r\spundere sporit\ a tinerilor, iar r\spunderea
genereaz\ maturizarea. Ar fi o mare gre[eal\ s\ credem c\ tineretul nu Studia]i cu aten]ie documentele
poate face altceva dect s\ critice [i s\ revendice. [i imaginile [i r\spunde]i la
M-am referit n cele de mai sus la un aspect al unui fenomen complex. urm\toarele cerin]e:
Eu nu caut s\ interpretez lucruri pe care tineretul n mod cert le poate expli- 1. Exprima]i n cuvinte proprii
ca mai bine. Vreau numai s\ spun c\ tineretul protestatar nu nseamn\ solu]ia pe care filosofia pozi-
neap\rat o genera]ie nedisciplinat\ [i n niciun caz lipsit\ de idealism. (...) tivist\ o propune pentru viitorul
Am observat apoi, cu pl\cere, c\ tineretul este capabil s\ l\rgeasc\ aria omenirii.
solidarit\]ii umane. Marile probleme privind destinele omenirii, mizeria lumii 2. Men]iona]i ce solu]ii alternative
a treia [i pacea interna]ional\ au luat o asemenea amploare, nct cu greu au fost imaginate n secolul
putem pretinde tineretului s\ aib\ ncredere ntotdeauna n n]elepciunea XX? Exemplifica]i.
genera]iei vechi.
3. Identifica]i mesajul transmis de
(Urho Kekkonen, Un tineret lipsit de prejudec\]i, speran]a lumii, 1970)
afi[ul-manifest din 1968 [i r\s-
punsul pe care l-au dat tinerii.
4. Pute]i identifica n lumea de
ast\zi fenomene de respingere
de c\tre tineri a culturii gene-
ra]iilor trecute? Organiza]i o
dezbatere pe aceast\ tem\.
5. Analiza]i [i descrie]i imaginile
Arhitectur\ postmodern\ oferite de impresionism [i de
Stata Center, arhitect Frank Gehry arhitectura postmodern\.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 31


32Cyan 32Yellow 32Magenta 32Black

IDENTITATE NA}IONAL|
Din perspectiv\ politic\, concepte precum na]iune, na]ionalism
sau identitate na]ional\ au fost [i sunt nc\ n centrul proiectelor
politice ale lumii moderne. n mod cert, lupta pentru afirmarea iden-
tit\]ii na]ionale reprezint\ dominanta secolului al XIX-lea [i a avut
fundamente etnice. Italienii, germanii sau romnii, dar [i multe alte
popoare ale Europei au ncercat s\ se reuneasc\ n grani]ele
Giuseppe Garibaldi (1807-1882),
aceluia[i stat. A fost momentul n care, sub influen]a scriitorilor
unul dintre conduc\torii luptei pentru romantici [i a arti[tilor militan]i, s-a creat un sentiment de solidari-
eliberarea [i unificarea Italiei tate care mergea dincolo de orice alte interese. Asocierea ideilor de
libertate [i de na]iune a creat o fantastic\ emula]ie n rndul
1 popoarelor europene [i a impins aproape ntreaga Europ\ spre re-
volu]ia pa[optist\. Revolu]ia romantic\ nu a putut face fa]\ for]ei
O na]iune este prin urmare o
militare concentrate mpotriva sa. Ideea de na]iune ns\ a r\mas [i
mare comunitate solidar\, purtat\
de spiritul de sacrificiu deja dovedit,
va da roade c]iva ani mai trziu. Trecnd de la romantism la rea-
dar [i de sacrificiile care vor mai fi lism, germanii [i italienii [i vor realiza obiectivul na]ional utiliznd
aduse. Ea presupune existen]a unui aceea[i arm\ a r\zboiului. La rndul lor, romnii folosesc contextul
trecut, [i totu[i se concentreaz\, n interna]ional favorabil creat de un alt r\zboi, cel al Crimeii, [i, prin
prezent, ntr-un fapt palpabil: acel dubla alegere a lui Al. I. Cuza, fac primul pas spre statul na]ional.
acord, acea dorin]\ declarat\ de a n 1867, ungurii ob]in un statut preferen]ial n cadrul Imperiului
continua convie]uirea. () Habsburgic, n cazul polonezilor verdictul fiind ns\ nc\ o dat\
O na]iune este deci o mare soli- amnat, ca [i n cel al popoarelor din Balcani.
daritate, constituit\ prin sentimen- Odat\ constituite, statele-na]iune au promovat la sfr[itul seco-
tul sacrificiilor care au fost f\cute [i lului al XIX-lea un alt tip de na]ionalism, cel al domina]iei [i cuceririi.
al acelora pe care suntem dispu[i Este cel care creeaz\ ierarhii ntre na]iuni [i chiar neag\ dreptul la
s\ le facem nc\. Ea presupune un
existen]\ al unor na]iuni. n mod paradoxal, curentul apare n
trecut; ea este rezumat\, totu[i, n
prezent printr-un fapt tangibil: con-
Fran]a, este cunoscut [i n Anglia sau n Rusia, dar va fi mpins la
sim]\mntul, dorin]a clar exprima- extrem n Germania, unde va mbr\ca forme agresive, xenofobe [i
t\ de a continua via]a mpreun\. antisemite. Noul context politic interna]ional blocheaz\ dorin]a de
(Ernest Renan, 1882) emancipare a popoarelor slave din Imperiul Habsburgic (cehi, slo-
vaci, sloveni, croa]i, polonezi) sau a romnilor din Transilvania. n
2 aceea[i situa]ie se g\seau ns\ [i finlandezii, polonezii ori locuitorii
statelor baltice, precum [i celelalte popoare incluse n Imperiul Rus.
Deasupra na]ionalismelor nve- De[i n evident declin, [i Imperiul Otoman continua s\ blocheze
chite va trebui pe viitor s\ stea sen-
aspira]ia spre independen]\ a popoarelor balcanice.
timentul solidarit\]ii na]iunilor. Meri-
Confruntarea dintre na]iunile dominante, pe de o parte, [i aspi-
tul na]ionalismului a fost nteme-
ierea unei tradi]ii [i a unei structuri ra]ia spre libertate a na]iunilor dominate, pe de alt\ parte, a condus
interne solide n cadrul statului. Pe spre declan[area Primului R\zboi Mondial. Nu ntmpl\tor, unul
aceast\ funda]ie veche va trebui dintre principiile care au stat la baza noii lumi a fost acela al dreptu-
ridicat\ o nou\ construc]ie. Supra- lui tuturor popoarelor la autodeterminare. n fapt ns\, de[i pacea de
statul va fi a[ezat pe fundamentul la Versailles recuno[te aspira]iile na]ionale, nu face acest lucru
na]ional. Astfel, trecutul glorios nu va dect pentru puterile nving\toare, crend astfel dorin]a de revan[\.
fi negat, dar energiile na]ionale vor Dup\ cel de-al Doilea R\zboi Mondial, ideea de na]iune etnic\
rena[te prin folosirea lor comun\ n intr\ ntr-un con de umbr\, fiind tot mai mult asociat\ conflictelor
slujba solidarit\]ii suprastatale. armate, mondiale sau regionale, care au devastat secolul XX. n
(Robert Schuman, locul s\u este pus\ na]iunea civic\, care ignor\ originea etnic\ [i
n Hagen Schulze, Stat [i na]iune
eviden]iaz\ calitatea de cet\]ean al unui stat.
n istoria european\, 1996)

32 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


33Cyan 33Yellow 33Magenta 33Black

Modulul II
Schimbarea de perspectiv\ este impus\ de eviden]a c\ preten]ia
existen]ei unor na]iuni pure din punct de vedere etnic a devenit o 5
iluzie n condi]iile globaliz\rii [i ale circula]iei tot mai intense a for]ei Cum se poate determina gra-
de munc\ f\r\ s\ se ]in\ cont de grani]ele etnice. Departe de a dul de virulen]\ la care na]ionalis-
mul moderat se transform\ n-
solu]iona problematica na]ional\, crearea unor entit\]i politice supra-
tr-unul excesiv, provocator de
statele de tipul Uniunii Europene a creat o nou\ problem\: aceea a vrajb\ ntre etnii?
respect\rii identit\]ii na]ionale a cet\]enilor s\i. Va reprezenta acest () C\ci orice na]ionalist va
context sursa unei revigor\ri a sentimentului na]ional? Sau vom asis- invoca ntotdeauna, cu deplin\ sigu-
ta la dispari]ia treptat\ a na]iunilor [i, implict, a problemei na]ionale? ran]\ de sine, un criteriu simplu spre
a opera distinc]ia c\utat\, spunnd
3 c\ na]ionalismul propriei etnii al
nostru este cel firesc, justificat,
O! dragul meu prieten, ce fericire imens\ s\ tr\im n epoca noastr\ moderat, benefic, pe cnd cel str\in
prezent\ [i s\ fi putut fi martori ai acestei r\sturn\ri a istoriei Germaniei pe al lor este cel condamnabil,
care nimic nu a atins-o vreme de zece secole. De ani de zile i-am invidiat pe malefic. () Ideologia na]ionalist\
italieni pentru c\ au reu[it att de repede ceea ce p\rea s\ apar]in\ unui se caracterizeaz\, ntre altele, prin
viitor ndep\rtat, mi-am dorit un Cavour german, sau un Garibaldi () pen- aceea c\ opereaz\ cu o logic\
tru ]ara mea. {i iat\-l ap\rnd n persoana acestui Bismarck, care a fost att dubl\, incriminnd la al]ii ceea ce
de mult denigrat. Nu suntem noi visnd pe cale de a vedea imposibilul ap\r\ [i cultiv\ la noi. Iar logica
devenind posibil? Ca [i voi, m\ temeam de perspectiva r\zboiului, eram dubl\ mpiedic\ dialogul, exclude
convins de superioritatea Austriei, mai bine antrenat\ ca Prusia pe terenul n]elegerea, strne[te conflictul.
armelor. M\ nclin profund n fa]a geniului lui Bismarck, care a ridicat pe (Andrei Roth, Na]ionalism
culmi o oper\ de inteligen]\ politic\ [i de ac]iune, cum rar i se poate g\si sau democratism?, 1999)
exemplu n istorie. (...) Cu ce [tiin]\ [i cu ce precizie a [tiut s\ foloseasc\
toate aceste roti]e regele s\u, Napoleon, armata sa, administra]ia, Austria
[i for]ele sale pe scurt, o capodoper\ de calcul. Am iertat omului tot ce a ACTIVITATE INDEPENDENT|
putut face pn\ ast\zi [i, n plus, m-am convins c\ toate acestea erau nece-
sare. Ceea ce, pentru noi, neini]ia]ii, p\rea a fi arogan]\ criminal\, s-a Studia]i cu aten]ie documentele
dovedit la final c\ era singurul drum de urmat pentru a atinge ]elul propus. al\turate [i solu]iona]i urm\-
El a fost unul dintre cei mai mari oameni ai secolului. toarele sarcini:
(Scrisoare a lui Rudolf van Ihering c\tre B. Windscheid, 1866) 1. mp\r]indu-v\ n grupuri de
lucru, face]i o paralel\ ntre na-
4 ]ionalismul romantic [i cel al
domina]iei. Discuta]i cu colegii
Caracteristica erei Ceau[escu a fost ns\ notabila deplasare dinspre
contemporaneitate spre origini. Legitimarea [i unitatea acolo trebuiau n concluziile la care a]i ajuns.
primul rnd c\utate. Ridicolul atinge culmi ame]itoare atunci cnd Institutul 2. A apar]inut ideea na]ional\ unui
de istorie a partidului, profilat pe monografii de lupte muncitore[ti [i de eroi singur curent politic? Argumen-
ai clasei muncitoare, se orienteaz\ spre Antichitate, consacrndu-se cu ta]i-v\ r\spunsul.
deosebire originilor dacice! Istoria antic\ devine nc\ mai politizat\ dect 3. Exemplifica]i motivele pentru
istoria contemporan\. Marele eveniment se petrece n 1980, cnd este con- care regimul Ceau[escu a folosit
fec]ionat\ din toate piesele aniversarea a 2050(?) de ani de la constituirea na]ionalismul ca arm\ politic\.
statului dac unitar [i centralizat al lui Burebista. Burebista i oferea lui 4. Organiza]i o dezbatere prin
Ceau[escu suprema legitimare, statul care s\ ncerca]i s\ r\spunde]i
lui prefigurnd n multe privin]e (unitar, la ntrebarea pus\ de autorul
centralizat, autoritar, respectat de documentului 5.
ceilal]i) propria sa Romnie, a[a cum 5. Construirea Europei unite va
[i-o nchipuia dictatorul. avea drept consecin]\ dispari-
(Lucian Boia, Istorie [i mit n ]ia na]iunilor europene? Argu-
con[tiin]a romneasc\, 2002) menta]i r\spunsul.
6. Cunoa[te]i evenimente politice
Surs\ major\ de inspira]ie contemporane motivate prin
pentru arti[ti, istoria na]ional\ ajunge, ra]iuni de ordin na]ional? Dac\
n totalitarism, da, ce mesaj v-au transmis
un instrument de propagand\ aceste evenimente?

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 33


34Cyan 34Yellow 34Magenta 34Black

IDENTITATE EUROPEAN|
La mijlocul anilor 90, dup\ niciun secol de existen]\, statul
na]ional constituit pe baze etnice [i demonstrase avantajele, dar [i
limitele. Elanul revolu]ionar specific secolului al XIX-lea s-a aflat la
originea moderniz\rii Europei, dar excesele au generat cele mai mari
catastrofe ale umanit\]ii, cele dou\ r\zboaie mondiale. Harta politic\
a Europei a fost reconfigurat\, r\spunznd unor mai vechi nevoi de
identitate na]ional\, dar au fost frecvente situa]iile n care statele
na]ionale s-au ridicat unul mpotriva celuilalt. nchis n propriile gra-
ni]e, statul na]ional nu mai r\spundea nici nevoilor dezvolt\rii eco-
O imagine emblematic\ a ideii nomice. Statelor europene le era tot mai greu s\ fac\ fa]\ con-
de libertate: Eugne Delacroix,
Libertatea c\l\uzind poporul (1830)
curen]ei cu alte zone economice, n special cu cea nord-american\.
Solu]ia imaginat\ de europeni a fost una deosebit de ndr\z-
nea]\ pentru contextul politic al acelui moment istoric: unitatea.
1 Ideea n sine nu era nou\. Au existat numeroase ncerc\ri de a
Se obiecteaz\ adesea n leg\- pune lumea european\ sub semnul unor valori comune [i al unei
tur\ cu caracterul strict negativ al conduceri comune. Primele tentative temporar reu[ite apar]in anti-
conceptului nostru de libertate. chit\]ii greco-romane, civiliza]ia din care [i ast\zi mai to]i europenii
Este adev\rat n sensul n care [i [i revendic\ identitatea. I-a urmat ncercarea de creare a Europei
pacea e un concept negativ (...), ea cre[tine, stindard sub care genera]ii ntregi de cavaleri [i oameni
descrie absen]a unui anumit obsta- politici au luptat mpotriva necredincio[ilor. Anima]i de valori mai
col coerci]ia de c\tre al]i oameni.
curnd seculare, suveranii Fran]ei ncearc\ n dou\ rnduri s\ se
Ea devine pozitiv\ doar n urma
impun\ n fruntea unei Europe unite (Ludovic al XIV-lea [i
interven]iei noastre, ns\ nu ne
asigur\ o oportunitate anume, ci ne Napoleon Bonaparte). Proiectele politice au fost dublate de cele
las\ s\ hot\rm cum vom folosi culturale, Europa ncercnd n mai multe rnduri s\ se autode-
circumstan]ele n care ne g\sim. fineasc\ fie pe principiile umanismului [i ra]ionalismului, fie pe cele
ns\, dac\ ntrebuin]\rile libert\]ii ale libert\]ii [i democra]iei.
sunt multe, libertatea este una sin- Situa]ia n care se afla Europa la mijlocul secolului al XX-lea a
gur\. Libert\]ile apar doar atunci impus cu necesitate parcurgerea drumului de la inten]ie la realitate.
cnd lipse[te libertatea: ele sunt M\surile de ordin administrativ au f\cut ca procesul de integrare a
privilegii sau except\ri speciale pe statelor europene s\ ajung\ la un nivel foarte avansat, care a pre-
care le pot dobndi unele grupuri [i supus dezvoltatea unei largi zone economice de liber schimb ce
unii indivizi, n timp ce ceilal]i sunt include n acest moment 27 de state membre care func]ioneaz\ pe
mai mult sau mai pu]in neliberi. Din principiile libert\]ii de mi[care a bunurilor, serviciilor, capitalurilor [i
punct de vedere istoric, drumul
persoanelor. n afara intereselor dictate de competi]ia economic\,
c\tre libertate trece prin ob]inerea
se mai afl\ ceva n spatele construc]iei europene? R\spunsul dat a
anumitor libert\]i. Dar a avea drep-
tul de a face ceva nu nseamn\ li-
fost n general pozitiv [i s-a referit la existen]a unei identit\]i euro-
bertate (); ea nu exist\ atunci pene. Adic\ a unui set de valori comune, a unor idei for]\ care au
cnd, pentru aproape tot ce faci, ai traversat istoria Europei. Prima dintre acestea ar fi ideea de liber-
nevoie de permisiune. Diferen]a tate. Invocat\ nc\ din Rena[tere, nevoia de libertate a fost consa-
ntre libertate [i libert\]i este cea crat\ prin Declara]ia drepturilor omului [i ale cet\]eanului. Istoria
care exist\ ntre starea n care este Europei este una a luptei pentru libertate, a ]\ranilor, a ora[elor sau
permis tot ceea ce nu este interzis na]iunilor. Din secolul al XIX-lea, societatea european\ se concen-
prin reguli generale [i o alta, n care treaz\ pe ob]inerea libert\]ii de opinie [i a libert\]ii presei, a libert\]ii
este interzis tot ceea ce nu este individuale [i a dreptului la vot pentru tot mai largi categorii sociale.
permis n mod explicit. Criza liberalismului [i punerea sa n discu]ie de c\tre op]iunile
(Friedrich A. Hayek, autoritariste [i colectivist-corporatiste (fascismul, comunismul) a
Constitu]ia libert\]ii, 1960)
semnalat limitele acestei doctrine, indicnd necesitatea regndirii ei.

34 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


35Cyan 35Yellow 35Magenta 35Black

Modulul II
Dar anii 80 [i 90 au propulsat n avanscena social-politic\ drep-
turile omului [i ale cet\]eanului. Din acest moment, Europa
[i-a pus ntreaga experien]\ [i pricepere n slujba cet\]enilor, con-
ceptelor de libertate [i democra]ie ad\ugndu-li-se cele de tole-
ran]\ [i diversitate, acceptarea valorilor celuilalt, pacea. S\ fie
identitatea european\ un bun c[tigat odat\ pentru totdeauna?

Ap\rarea propriului c\min, a propriei ]\ri,


ct [i a Europei un subiect exploatat [i de propaganda hitlerist\
(afi[ franco-german din 1942)
2
Tr\im o ntronare global\ a memoriei. De vreo dou\zeci sau dou\zeci
[i cinci de ani ncoace, toate ]\rile, toate grupurile sociale, etnice, familiale,
ACTIVITATE INDEPENDENT|
ncep s\ cunoasc\ o schimbare profund\ a raportului tradi]ional pe care l
aveau cu trecutul. Aceast\ schimbare a cunoscut forme multiple: critici ale 1. Exist\ o unanimitate de p\reri
versiunilor oficiale ale istoriei [i recrudescen]e ale reful\rilor istorice; reven- n ceea ce prive[te existen]a
dicarea urmelor unui trecut abolit sau confiscat; cultul r\d\cinilor (roots) [i identit\]ii europene?
dezvoltarea cercet\rilor genealogice; efervescen]e comemorative de tot 2. Ideea de libertate, c\reia i s-a
felul; regl\ri judiciare ale trecutului; multiplicarea muzeelor de orice natur\; consacrat mare parte a istoriei
recrudescen]a sensibilit\]ii fa]\ de deten]ie [i deschiderea spre consultare a europene, a fost aplicat\ de euro-
arhivelor; rennoitul ata[ament fa]\ de ceea ce anglo-saxonii denumesc peni [i altor popoare? Pentru a v\
mo[tenire, iar francezii patrimoniu. argumenta r\spunsul folosi]i [i
Indiferent care ar fi combina]ia ntre aceste elemente, este ca [i cum un alte argumente din lumea de azi.
val de fond memorial a debordat peste lume [i a legat peste tot, foarte 3. Procesul de constituire a unei
strns, fidelitatea fa]\ de trecut real sau imaginar de sentimentul de identit\]i europene este unul li-
apartenen]\, con[tiin]a colectiv\ [i con[tiin]a individual\ de sine, memoria [i
near? Exist\ [i reac]ii contrare?
identitatea. (Pierre Norra, ntronarea mondial\ a istoriei)
4. mp\r]indu-v\ n grupe de cte
4-5 elevi, exprima]i-v\ punctul
3 de vedere referitor la [ansele
n fond, de ce francezii [i olandezii au spus nu proiectului de constitu]ie Romniei de a se integra n
european\? (...) Exist\ numeroase motive (), foarte multe dintre ele perfect Uniunea European\ [i de a-[i
contradictorii. De pild\, pentru unii francezi, mai ales de stnga, nu a nsem- conserva, totodat\, identitatea
nat s\-i dea o lovitur\ lui Chirac care ceruse s\ se voteze da. Al]ii, n Fran]a na]ional\.
sau Olanda, s-au sim]it frustra]i c\ guvernele [i clasa politic\ nu ar fi suficient de
democratice, dar le-au sanc]ionat exact atunci cnd, supunnd voluntar PRO MEMORIA!
chestiunea la referendum, ele s-au ar\tat mai democratice dect pn\ atunci.
z Progresul epocii industriale
() Pentru al]ii, mai ales anglo-saxoni, Europa unit\ e prea franco-ger-
man\, adic\ insuficient de liberal\, cu reglement\ri mpov\r\toare. () Pe este legat de ma[inism, dar [i
mul]i i sperie Estul: noua Europ\; dar invazia textilelor chineze[ti nu are de gndirea pozitivist\, de
leg\tur\ cu UE [i nici num\rul foarte mare de musulmani din Fran]a, de pild\. ncrederea n puterea ra]iunii
(Andrei Cornea, Euro reversibilitate, Hotnews.ro, 18 aprilie 2006) [i a cunoa[terii.
z nceputul sec. XX aduce ns\ re-
4 lativismul, care va deschide noi
c\i de investigare a universului
Am fost ntrebat adesea unde sunt frontierele Europei. R\spunsul meu
fizic. Cel mai spectaculos feno-
este c\ harta Europei este definit\ de mintea europenilor. Geografia fixeaz\
men cultural al acestui secol XX
cadrul, dar fundamental valorile sunt cele care definesc frontierele Europei.
Extinderea nseamn\ l\rgirea ariei valorilor europene, n care cele mai
este democratizarea accesului la
importante sunt libertatea, solidaritatea, toleran]a [i drepturile omului, cultur\ cultura de mas\.
democra]ia [i statul de drept. (...) Conform prevederilor tratatelor care sunt z Trecnd prin intui]ionism, exis-
baza legal\ por]ile Uniunii sunt deschise tuturor statelor europene care i ten]ialism sau fenomenologie,
respect\ valorile [i se angajeaz\ s\ le promoveze. cultura universal\ a ajuns n
(Olli Rehn, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru extindere) etapa postmodernismului.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 35


36Cyan 36Yellow 36Magenta 36Black

D iversitate etnic\ [i confesional\


n Romnia. Solu]ii politice
ETNIE {I CONFESIUNE ~N ROMNIA MODERN|
Diversitatea etnic\ reflectat\ Din punct de vedere etnic, Romnia poate fi considerat\ o
n opera lui N. Grigorescu:
Cap de ]iganc\
Europ\ n miniatur\. Complicata istorie a spa]iului romnesc a
f\cut ca, al\turi de popula]ia romneasc\ majoritar\, n aceast\
zon\ s\-i g\sim pe slavi (srbi, ru[i, polonezi, cehi, slovaci), pe
1
maghiarii sosi]i ncepnd cu secolul IX, pe germanii coloniza]i n
Diversitatea etnic\ este o min\ Transilvania [i Banat, pe evreii ajun[i n aceste locuri, pe turci [i
plin\ de bog\]ii. Multitudinea de
puncte de vedere [i experien]e din
t\tari, pe romi [i alte na]ionalit\]i. Romnia nu este din acest punct
ntreaga lume cu privire la o comu- de vedere o excep]ie, n Europa cu greu putnd fi identificat\ o
nitate divers\ d\ na[tere la o varie- regiune [i cu att mai pu]in un stat pur din punct de vedere etnic.
tate de idei, puncte de vedere, cu- Nici din punct de vedere confesional situa]ia nu este diferit\, n
noa[tere [i aptitudini care pot m- Romnia coabitnd ortodoxismul dominant, catolicismul, greco-ca-
bun\t\]i n mod semnificativ capa- tolicismul, biserici protestante mai vechi sau mai noi, islamismul
citatea unei comunit\]i de a se
dezvolta. n orice caz, con[tientiza-
sau iudaismul. Practic, ntreaga istorie a romnilor s-a construit n
rea poten]ialelor beneficii ale diver- raport direct cu na]ionalit\]ile al\turi de care tr\iau n mod organic,
sit\]ii depinde de gradul de solida- iar solu]iile politice adoptate n raport cu aceste minorit\]i au mar-
ritate al comunit\]ii. Societ\]ile care cat, pozitiv sau negativ, evolu]ia statului romn.
ating un nalt grad de coeziune Dac\ ne referim numai la cea de-a doua parte a secolului al
sunt predispuse la extinderea po- XIX-lea, primele semnale privind importan]a rezolv\rii problemei
ten]ialului social [i economic. ()
na]ionalit\]ilor sunt legate chiar de prima constitu]ie a ]\rii, care nu
De[i diversitatea etnic\ a con-
dus adesea la conflicte civile [i la recuno[tea dreptul la cet\]enie romn\ pentru necre[tini. Se crea
instabilitate, cauza conflictului nu astfel problema evreiasc\ de a c\rei rezolvare avea s\ fie condi-
este diversitatea n sine, ci mai ]ionat\ chiar recunoa[terea independen]ei statului romn de c\tre
degrab\ lipsa fundamental\ de marile puteri. Pa[i n direc]ia normalit\]ii au fost f\cu]i n 1879,
coeziune dintre grupurile etnice. cnd, de[i n mod selectiv, a fost acordat [i neortodoc[ilor dreptul
(Dash Douglas, la cet\]enia romn\. Rezolvarea problemei avea s\ vin\ ns\ de
UN Chronicle nr. 3/2006)
la Constitu]ia din 1923.
Entuziasmul generat de realizarea Marii Uniri din 1918 nu a
2
f\cut ca romnii s\ uite de drepturile minorit\]ilor. Simptomatic\ n
De Europa ne leag\ respectul acest sens este Rezolu]ia de la la Alba Iulia. Avnd n vedere c\
[i deschiderea fa]\ de diversitatea
etnocultural\, aderen]a la acelea[i
promisiunile f\cute la 1 decembrie 1918 au fost consfin]ite prin
valori [i suntem convin[i c\ avem Constitu]ia din 1923, se p\rea c\ problema na]ional\ a fost deplin
ceva de ad\ugat inestimabilului rezolvat\ n Romnia. Nu avea s\ fie ns\ a[a. nfrngerea Pute-
patrimoniu uman [i cultural euro- rilor Centrale [i dispari]ia marilor imperii multina]ionale la sfr[itul
pean. () Experien]a romneasc\ Primului R\zboi Mondial avea s\ aduc\ o pace aparent\. C\ci anii
n gestionarea rela]iilor interetnice imediat urm\tori aveau s\ cunoasc\ o puternic\ recrudescen]\ a
este citat\ tot mai des pe plan inter-
na]ionalismului, iar principalii responsabili pentru nereu[itele eco-
na]ional ca o experien]\ pozitiv\.
(Attila Marko, Romnia, nomice [i politice ale statelor europene au fost considerate a fi
o Europ\ n miniatur\, 2006) minorit\]ile [i democra]ia.

36 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


37Cyan 37Yellow 37Magenta 37Black

Modulul II
Via]a politic\ a Romniei interbelice a fost marcat\ de o via]\
politic\ democratic\, dar [i de excesele f\cute de Legiunea Arhan- 5
ghelului Mihail [i mai ales de Garda de Fier. Identificnd ortodoxia Art. 7 - n[u[irea de romn se
[i via]a rural\ ca r\d\cini ale poporului romn, ideologii acestor dobnde[te, se conserv\ [i se
mi[c\ri respingeau dreptul la existen]\ al altor credin]e religioase, pierde potrivit regulilor statornicite
prin legile civile.
iar ntre solu]iile identificate pentru ie[irea din criz\ se afla la loc de Numai str\inii de rituri cre[tine
cinste ndep\rtarea prin for]\ a unor minorit\]i (evrei, ]igani, mino- pot dobndi mp\mntenirea.
rit\]i sexuale). Anul 1938 a nsemnat sfr[itul democra]iei [i din (Constitu]ia din 1866)
perspectiva minorit\]ilor na]ionale, mai cu seam\ a evreilor.
Legisla]ia discriminatorie introdus\ mpotriva acestora a nsemnat
pierderea unor drepturi civile, munca for]at\ sau plata unor taxe 6
suplimentare. Atmosfera xenofob\ a anilor 30, apoi declan[area Art. 6 - Dreptul la identitate
r\zboiului au mpins [i autorit\]ile romne spre excese ce vor fi (1) Statul recunoa[te [i garan-
condamnate ulterior de istorie. De[i nu a aplicat solu]ia final\, dis- teaz\ persoanelor apar]innd mino-
trugerea sinagogilor, deportarea [i pogromurile au f\cut ca [i rit\]ilor na]ionale dreptul la p\stra-
Romnia s\ se afle pe neonoranta list\ a statelor responsabile rea, la dezvoltarea [i la exprimarea
pentru Holocaust. identit\]ii lor etnice, culturale,
lingvistice [i religioase.
3 (Constitu]ia Romniei, 2003)

Dup\ legile ]\rii, ovreii nu au drept de


domiciliu permanent n sate. Prin urmare ei ACTIVITATE INDEPENDENT|
nu pot fi nici crciumari, nici accisari n Studia]i cu aten]ie documentele
comunele rurale. Toleran]a ce pe alocuri li al\turate [i solu]iona]i urm\toa-
s-a acordat a fost un abuz, dar niciodat\ nu
rele sarcini:
a fost o desfiin]are a legii. ()
1. Au fost respectate ntotdeauna
Ob[ti]i dar n toate comunele rurale din
drepturile minorit\]ilor na]iona-
jude]ul d-voastr\ c\, de la 23 aprilie viitor,
ovreii nu mai pot, prin sate, a fi crciumari,
le n Romnia epocii moderne?
sau accisari, c\ prin urmare n aceast\ Comenta]i [i alte exemple de-
materie niciun contract nu se mai poate cu ct cele oferite de documentele
dn[ii ncheia sau prelungi. al\turate.
(Circular\ a ministrului de interne 2. Comenta]i prevederile art. 7 al
Mihail Kog\lniceanu c\tre prefec]i, 1869) Constitu]iei din 1866. nsu[i-
N. Grigorescu, Evreul cu gsca rea de romn se poate pierde
sau c[tiga? Exprima]i-v\ pro-
4 priul punct de vedere.
I. Adunarea na]ional\ a tuturor romnilor din Transivania, Banat [i }ara 3. Realiza]i un eseu de cel mult o
Ungureasc\, aduna]i prin reprezentan]ii lor ndrept\]i]i la Alba Iulia n ziua pagin\ prin care s\ demonstra]i
de 1 decembrie 1918, decreteaz\ unirea acelor romni [i a tuturor teritori- c\ unitatea na]ional\ de la 1918
ilor locuite de dn[ii cu Romnia. () s-a nf\ptuit cu respectarea drep-
II. Adunarea na]ional\ rezerv\ teritoriilor sus indicate autonomie provi- turilor minorit\]ilor na]ionale.
zorie pn\ la ntrunirea constituantei, aleas\ pe baza votului universal. 4. Face]i o paralel\ ntre preve-
III. n leg\tur\ cu aceasta, ca principii fundamentale la alc\tuirea noului derile Declara]iei de la Alba Iulia
stat romn, adunarea na]ional\ proclam\ urm\toarele:
din 1918 referitoare la repre-
1. Deplina libertate na]ional\ pentru toate popoarele conlocuitoare.
zentarea minorit\]ilor etnice [i
Fiecare popor se va instrui, administra [i judeca n limba sa proprie prin indi-
prevederile actualei Constitu]ii
vizi din snul s\u [i fiecare popor va primi drept de reprezentare n corpurile
legiuitoare [i la guvernarea ]\rii n propor]ie cu num\rul indivizilor ce-l
a Romniei.
alc\tuiesc. 5. Crede]i c\ structura multietnic\
2. Egala ndrept\]ire [i deplina libertate autonom\ confesional\ pen- a popula]iei Romniei constitu-
tru toate confesiunile de stat. ie un avantaj sau un dezavantaj
(Rezolu]ia Marii Adun\ri Na]ionale de la Alba Iulia, 1 decembrie 1918) din punct de vedere cultural?
Argumenta]i-v\ r\spunsul.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 37


38Cyan 38Yellow 38Magenta 38Black

ROMNII DIN AFARA GRANI}ELOR }|RII


De-a lungul timpului, }\rile Romne nu au fost numai un loc de
a[ezare a numeroase minorit\]i na]ionale. n egal\ m\sur\, exist\
mul]i romni care, fie au r\mas n afara grani]elor na]ionale, a[a
cum au fost ele trasate n diferite momente ale istoriei dup\ 1859,
fie au plecat din proprie ini]iativ\ spre alte meleaguri, din motive
politice sau economice. S-a format astfel diaspora romneasc\,
care a avut [i continu\ s\ aib\ un rol important n istoria Romniei.
n perioada 1859-1918, romnii din afara grani]elor ]\rii erau
concentra]i n provinciile istorice aflate sub domina]ia imperiilor
]arist [i habsburgic: Bucovina, Basarabia [i Transilvania. Princi-
O figur\ proeminent\
a diasporei romne[ti, dramaturgul palele deziderate ale acestora au fost, pe de o parte, mpiedicarea
Eugen Ionescu, s-a aflat n anii 70 politicii de dezna]ionalizare, iar pe de alt\ parte promovarea unirii
n aten]ia Securit\]ii din ]ar\, care cu ]ara. Ambele obiective au fost sus]inute n egal\ m\sur\ prin
s-a str\duit s\-l influen]eze pozitiv
activit\]i de ordin politic [i cultural.
1 La rndul lor, autorit\]ile de la Bucure[ti au ncercat s\ sprijine
n plan politic mi[c\rile na]ionale din afara grani]elor ]\rii pe c\i
Art. 7 - Romnii din str\in\tate
Statul sprijin\ nt\rirea leg\tu- diplomatice sau prin sus]inerea [colii romne[ti prin trimiterea de
rilor cu romnii din afara fron- c\r]i, publicistic\ [i chiar de profesori [i nv\]\tori. Potrivit decla-
tierelor ]\rii [i ac]ioneaz\ pentru ra]iei politicienilor zilei, Romnia ns\[i se preg\tea pentru inte-
p\strarea, dezvoltarea [i expri- grarea politic\, economic\ [i cultural\ a acestor provincii istorice.
marea identit\]ii lor etnice, cultu-
Primul R\zboi Mondial a reprezentat un moment crucial din
rale, lingvistice [i religioase, cu
respectarea legisla]iei statului ai aceast\ perspectiv\, interesul na]ional fiind cel care a dictat att
c\rui cet\]eni sunt. politica de alian]e a Romniei, ct [i strategia sa militar\. Marea
(Constitu]ia Romniei, 2003) Unire din 1918 a confirmat corectitudinea deciziilor politice ale anilor
anteriori, toate provinciile romne[ti fiind reunite n grani]ele na]io-
2 nale. Ceea ce nu a nsemant c\ to]i romnii s-au bucurat de acest
Au trecut optzeci [i unu de ani privilegiu, mul]i continund s\ tr\iasc\ pe teritoriul statelor vecine,
de la Marea Unire, [i aproape zece Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria sau Ucraina. Pentru respectarea drep-
ani de la Revolu]ia din Decembrie, turilor na]ionale ale acestora, statul romn a ncheiat n]elegeri
[i totu[i constat\m c\ diaspora diplomatice cu Turcia, Grecia, Iugoslavia [i Cehoslovacia.
romn\ nu exist\. De ce? Aici tre-
buie s\ deosebim exilul cei care Cel de-al Doilea R\zboi Mondial [i mai cu seam\ anul 1940 a
au plecat voluntar, sau au fost adus noi momente tragice n istoria poporului romn. Prin
exila]i din motive politice de dias- hot\rrea marilor puteri, Romnia pierde importante p\r]i ale teri-
por\ cei care au ales expatrierea toriului s\u, nsumnd circa 100 000 km2 (Basarabia, Nordul
din motive predominant economice.
Bucovinei, Cadrilaterul, o parte a Transilvaniei) [i circa 6,8 milioane
Organiza]iile romne[ti exis-
tente peste hotare au, cel mai ade- de locuitori. Tratamentul de care au beneficiat ace[tia a fost unul
sea, un caracter politic. Cultural, se deosebit de dur, mai cu seama n spa]iile cedate Ungariei [i URSS.
poate vorbi de o diaspor\ rom- {i dac\ Transilvania va reveni n grani]ele na]ionale la sfr[itul
neasc\ la Paris, aceasta ncepnd r\zboiului, drama romnilor din Basarabia [i Bucovina va continua.
a fi conturat\ [i la New York/Los
Deport\rile [i schimburile de popula]ii organizate de regimul so-
Angeles. Din punct de vedere [tiin-
]ific ns\, o organiza]ie a romnilor vietic explic\ prezen]a unor comunit\]i de romni n Siberia,
expatria]i nu exist\! Kazahstan sau Kirghistan.
(Tudor I. Oprea, Gteborg, mpre- n paralel s-a constituit [i a evoluat exilul romnesc, incluznd
un\ cu {erban Costa, Frankfurt) pe cei care au p\r\sit ]ara din motive economice sau politice.

38 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


39Cyan 39Yellow 39Magenta 39Black

Ace[tia acoper\ o arie geografic\ deosebit de larg\, cuprinznd


Europa, America sau Australia. Procesul a nceput n secolul XVIII
[i continu\ [i n momentul de fa]\, incluznd remarcabile perso-
nalit\]i ale culturii [i [tiin]ei romne[ti, dar [i oameni simpli n
c\utare de solu]ii pentru mbun\t\]irea condi]iei lor economice.
Dimensiunile remarcabile la care au ajuns comunit\]ile romne[ti
din str\in\tate, dar [i calitatea statului romn de reprezentant al Comunitatea romnilor din Torino
tuturor romnilor, a f\cut ca guvernele de dup\ 1989 s\ decid\ nfi- prefer\ produsele de acas\
in]area unor organisme guvernamentale (Direc]ia pentru romnii
din diaspora din cadrul MAE) sau funda]ii (Funda]ia Cultural\ 6
Romn\) al c\ror obiectiv este men]inerea unei rela]ii de calitate, Unul dintre obiectivele prioritare
fire[ti ntre statul romn [i romnii de pretutindeni. [i constante ale politicii externe a
statului romn l constituie sprijinirea
3 p\str\rii, afirm\rii [i dezvolt\rii iden-
Institutul Cultural Romn din Paris va g\zdui joi, 2 martie, de la ora tit\]ii etnice, culturale, lingvistice [i
20.00, o conferin]\ intitulat\ {tiin]a gnde[te oare?, o ntlnire a publicu- religioase a romnilor din afara fron-
lui romn, [i nu numai, cu Basarab Nicolescu, fizician teoretician al Centrului tierelor ]\rii. Ac]iunea statului romn
Na]ional de Cercet\ri {tiin]ifice (CNRS) al Fran]ei, membru de onoare al se bazeaz\ pe o viziune european\
Academiei Romne [i pre[edinte al Centrului Interna]ional de Cercetare [i de realizare a implic\rii statelor nru-
Studii Transdisciplinare (CIRET) din Paris. dite n promovarea intereselor [i
(Diaspora romneasc\, 2 martie 2006) drepturilor etnicilor romni de peste
hotare, n conformitate cu principiile
4 fundamentale recunoscute de n-
treaga comunitate interna]ional\
Pe fondul polemicilor din Marea Britanie n leg\tur\ cu afluxul de imi-
principiul suveranit\]ii teritoriale,
gran]i din ]\rile est-europene, 19 muncitori ilegali, dintre care 12 romni, au
principiul bunei vecin\t\]i, principiul
fost re]inu]i, la sfr[itul s\pt\mnii trecute, de autorit\]ile britanice din
respect\rii drepturilor fundamentale
domeniul imigra]iei n urma unui raid efectuat pe [antierul unui cazinou n
ale omului [i al nediscrimin\rii, prin-
construc]ie n zona Greenwich, relateaz\ The Mail on Sunday. Opera]iunea
cipiul pacta sunt servanda [i princi-
are loc n contextul n care guvernul de la Londra este din ce n ce mai decis
piul reciprocit\]ii.
s\ le interzic\ romnilor [i bulgarilor accesul pe pia]a muncii din Regat,
(Expunere de motive
dup\ aderarea la UE. (Gardianul, 4 septembrie 2006)
la proiectul de lege privind romnii
din afara grani]elor ]\rii)
5
Pre[edintele Romniei, Traian B\sescu, s-a ntlnit miercuri sear\, la
Ambasada Romniei din Cairo, cu reprezentan]i ai diasporei romne[ti din ACTIVITATE INDEPENDENT|
Republica Arab\ Egipt [i cu cet\]eni egipteni care au studiat n ]ara noastr\.
1. Preciza]i care este aria de r\s-
{eful statului romn a remarcat, n cadrul ntlnirii, prezen]a n num\r
pndire a diasporei romne. Fo-
mare a etnicilor romni, subliniind importan]a acestora n rela]ia dintre
Romnia [i Egipt. V\ mul]umesc c\ sunte]i aici [i pentru ceea ce face]i
losi]i [i alte surse de informa]ii.
aici, le-a spus pre[edintele romnilor din diaspora. Totodat\, pre[edintele 2. Comenta]i statutul romnilor
B\sescu () a remarcat modul favorabil n care sunt percepu]i romnii, att din afara grani]elor ]\rii. Are el
la nivel uman, ct [i n afaceri. (www.ziare.com 22 februarie 2007) un caracter unitar?
3. Discuta]i, n grupe de 4-5 elevi,
motivele pentru care o parte a
PRO MEMORIA! romnilor din afara grani]elor
z Precum majoritatea statelor europene, Romnia s-a format [i s-a se afl\ n conflict cu autorit\]ile
dezvoltat ca un stat multietnic. Atitudinea statului fa]\ de minorit\]i a ]\rilor respective.
variat de la recunoa[tere, ncurajare [i valorizare, pn\ la negarea 4. Evalua]i gradul de interes al
drepturilor acestora, pozi]ie specific\ anilor r\zboiului mondial. autorit\]ilor romne n raport cu
z n acela[i timp, din motive politice [i/sau economice, mul]i romni au problemele romnilor din exterior.
ales calea exilului. Romnii din afara grani]elor au un statut social 5. Ar putea fi evitat fenomenul
foarte variat, de la deplina recunoa[tere [i integrare, pn\ la conflic- emigra]iei? Organiza]i o dezba-
tul cu autorit\]ile statelor de re[edin]\. tere pe aceast\ tem\.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 39


40Cyan 40Yellow 40Magenta 40Black

Modulul II

ecolul XX
ntre democra]ie [i totalitarism
VICTORIA DEMOCRA}IEI
Sfr[itul Primului R\zboi Mondial nu a reprezentat numai victoria
militar\ a Statelor Unite ale Americii, Fran]ei [i Angliei mpotriva
Sufragiul universal n Fran]a republi- Germaniei [i Austro-Ungariei, ci [i o victorie a democra]iei: marile
can\ un birou de votare n 1891 imperii multina]ionale s-au destr\mat, monarhiile seculare rus\, ger-
man\ [i austro-ungar\ au fost nl\turate. Anul 1918 reprezint\
1 apogeul ideii na]ionale n Europa Central\, locul imperiilor multina-
Constitu]ia de la Weimar ]ionale fiind luat de state na]ionale Germania, Austria, Ungaria,
(11 august 1919) Polonia, Cehoslovacia, Regatul Srbo-Croato-Sloven (Iugoslavia din
Art. 1 Statul german este o 1928), Finlanda [i statele baltice. Noile state au adoptat fie regimuri
republic\. Puterea statului vine de politice republicane, fie monarhia parlamentar\, n cazul Iugoslaviei.
la popor. Adoptarea votului universal [i reformele agrare consolideaz\
Art. 25 Pre[edintele statului regimurile democratice, mai noi sau mai vechi, din Europa. n Anglia
poate dizolva Parlamentul, dar o (1918) [i n Statele Unite ale Americii (1920) sufragiul universal
singur\ dat\ pentru acela[i motiv.
devine o realitate, dreptul la vot fiind extins [i asupra femeilor.
Art. 41 Pre[edintele statului
este ales prin vot universal. Este
Democra]iile parlamentare din statele nving\toare se conso-
eligibil orice german care a mplinit lideaz\. Al\turi de liberali [i de conservatori, pe scena politic\ bri-
35 de ani. tanic\ apare Partidului Laburist. Alegerile din 1920 sunt c[tigate
Art. 53 Cancelarul [i, la pro- de Lloyd George, care conduce un guvern de coali]ie alc\tuit din
punerea sa, mini[trii sunt numi]i de conservatori [i liberali. Alegerile ulterioare au asigurat ns\ alter-
Pre[edintele statului, care poate nan]a la putere.
dispune n egal\ m\sur\ ncetarea Via]a politic\ american\ este dominat\ n continuare de repu-
activit\]ii acestora.
blicani [i democra]i. Regimul politic r\mne cel preziden]ial, pute-
Art. 54 Cancelarul [i mini[trii
trebuie s\ jure credin]\ statului. rea pre[edintelui fiind controlat\ de un parlament bicameral. Dup\
Oricare dintre ei trebuie s\ se retra- ce c[tigaser\ alegerile din 1912 [i 1916, democra]ii se recunosc
g\ dac\ li se retrage ncrederea. nvin[i de republicani n 1920.
Via]a politic\ a celei de-a III-a Republici franceze este mai
2 tumultuoas\: existen]a unui mare num\r de partide induce un anu-
mit grad de instabilitate. Deceniul al treilea a fost dominat de coali]ii
C\derea republicii n-a fost n
niciun caz o fatalitate; este tentant,
cu un contur politic nedefinit (Blocul Na]ional [i Uniunea Na]io-
dar mpotriva victoriei, s\ se accen- nal\). Acestea au inclus for]e politice eterogene, de la dreapta
tueze caracterul inevitabil. For]ele moderat\ la stnga moderat\, scopul politic principal fiind blocarea
antirepublicane au ob]inut ntre 30 [i accesului la putere al extremelor politice care ncepuser\ s\-[i fac\
40 de procente la alegerile de dup\ sim]it\ prezen]a imediat dup\ ncheierea r\zboiului.
1920, dar n 1928, dup\ patru ani de Noile regimuri democratice instituite dup\ r\zboi sunt ns\ cu
pace [i prosperitate, rezultatele lor mult mai fragile. Italia p\rea de neguvernat, nici vechiul partid li-
au fost mai slabe ca niciodat\. De-
beral, nici sociali[tii [i nici noul Partid Popular neputndu-[i asigu-
mocra]ia german\ n-a fost tot att
de solid nr\d\cinat\; dar, nainte de ra majoritatea. Guvernul republican german de la Weimar (1919) a
toate, a fost la fel n Fran]a celei trebuit s\ fac\ fa]\ revolu]iei spartakiste de la Berlin. Noua consti-
de-a treia republici. tu]ie crea un stat federal, condus de un pre[edinte ales prin vot
(Walter Lacqueur, Weimar, 1974) universal [i de un cancelar ([ef al guvernului).

40 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


41Cyan 41Yellow 41Magenta 41Black

Modulul II
Romnia se nscrie pe aceea[i linie evolutiv\.
Unificat\ din punct de vedere teritorial (1918),
aceasta face pa[i importan]i spre consolidarea
democra]iei. Adoptarea reformei agrare [i a votului
universal determin\ mi[c\ri semnificative n via]a
politic\: partidele conservatoare fac loc celor repre-
zentnd electoratul recent intrat pe scena politic\.
Noile realit\]i politice sunt consacrate prin Consti-
tu]ia din 1923.
La scar\ global\, asigurarea p\cii p\rea un fapt
realizabil. Punnd n oper\ principiile securit\]ii
colective, pentru prima dat\ n istoria umanit\]ii
majoritatea statelor lumii erau reunite ntr-o singur\
organiza]ie interna]ional\, Liga Na]iunilor (1919).
Principalul ]el al noii organiza]ii era asigurarea p\cii [i
a securit\]ii interna]ionale prin respectarea principiilor Europa n perioada interbelic\ (1919-1939)
dreptului interna]ional [i al tratatelor interna]ionale. (Atlas [colar de istorie universal\, Ed. Corint, 2003)
n pofida ezit\rilor [i a dificult\]ilor ntmpinate
dup\ cinci ani de r\zboi, democra]ia p\rea consoli- 5
dat\. Oare a[a s\ fi fost? Dar n calea schimb\rilor poli-
tice st\teau obstacole formidabile.
() Apatia [i lipsa de experien]\ a
3 masei de ]\rani, cauzat\ n special
Am acordat acces larg printre noi celor c\rora le dator\m Victoria. Mai de aproape totala lor excludere de
mult de jum\tate dintre ai no[tri pot revendica calificativul de soldat glorios al la procesul politic, nu au fost nicio-
Marelui R\zboi. De aceea, odat\ ncheiat\ pacea, noi am cerut [i urm\rit dat\ surmontate n totalitate [i, ca
realizarea acestei sacre uniuni. Noi dorim ca Fran]a, sprijinit\ pe alian]ele urmare, impactul votului universal
sale, s\ r\mn\ puternic\ fa]\ n fa]\ cu un inamic ntotdeauna gata de lupt\. a fost limitat. Erau necesare schim-
Noi respingem lupta de clas\ care este forma cea mai criminal\ a b\ri [i n spiritul care domina via]a
r\zboiului civil [i care ne-ar conduce, cum a f\cut n Rusia bol[evismul, politic\. Politica de dragul politicii,
complice al Germaniei, la teroarea ro[ie, la foamete [i la moarte. Suntem n vederea ob]inerii unor avantaje
prea loiali ca s\ nu ne referim la chestiunea religioas\. To]i cei care [i-au tactice, pe termen scurt, n locul
f\cut datoria n timpul r\zboiului au dreptul de a li se respecta credin]a, f\r\ sus]inerii principiilor nalte, nu nu-
ca aceasta s\ fie cauz\ a excluderii func]ionarilor sau de persecu]ie a par- mai c\ nu a fost eradicat\, dar s-a
ticularilor. Libertatea de a nv\]a [i de a se asocia, corolar al libert\]ii de [i intensificat.
con[tiin]\, trebuie s\ fie complete. Marea majoritate a legilor noastre trebuie (Keith Hitchins,
s\ fie revizuite pentru a salvgarda viitorul Fran]ei [i pentru a asigura ajutor Des\vr[irea na]iunii romne,
[i protec]ie familiilor numeroase din regiunea noastr\. n Istoria Romniei, 2007)
(Blocul Na]ional, Apel c\tre electorat, Uniunea Na]ional\
[i Republican\ a Departamentului de Nord, Fran]a, 1919)
ACTIVITATE INDEPENDENT|
4 Studia]i cu aten]ie documentele
Au fost trei stagii ale emancip\rii femeii. Prima a fost lunga campanie de al\turate [i solu]iona]i urm\toa-
propagand\ [i de organizare n mijlocul c\reia a stat, r\bd\toare, neobosit\ rele cerin]e:
[i ntotdeauna plin\ de speran]\, Millicent Fawcett. A doua a fost campania 1. Identifica]i transform\ri produse
dus\ de militan]i. A treia a fost r\zboiul. Dac\ nu ar fi fost militan]ii [i n statele europene la sfr[itul
r\zboiul, emanciparea tot ar fi venit, de[i mai ncet. Dar f\r\ activitatea plin\ Primului R\zboi Mondial.
de credin]\ a lui Millicent Fawcett [i a colegelor ei, nici militantismul [i nici 2. Clasa]i aceste procese dup\
r\zboiul nu ar fi dat rezultate. criterii politice [i sociale.
(Din necrologul lui Millicent Fawcett, 3. Identifica]i cauzele care au de-
Mancester Guardian, 6 august 1929) terminat aceste schimb\ri.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 41


42Cyan 42Yellow 42Magenta 42Black

Modulul II
LIBERALISMUL TRADI}IONAL
{I CRIZA POST 1918
Sfr[itul crizelor politice [i militare reprezentate de Primul R\z-
boi Mondial nu a nsemnat ns\ sfr[itul tuturor crizelor. Regimurile
politice democratice au ntmpinat reale dificult\]i de adaptare la
provoc\rile lumii postbelice.
Mi[c\rile sociale, frustr\rile create de rezultatele tratatelor de
pace, fenomenele economice negative ap\rute n anii imediat
urm\tori ncheierii r\zboiului puneau sub semnul ntreb\rii viabili-
Un grup de spartaki[ti n 1918 tatea vechilor principii liberale. Crizele politice majore generate de
victoria sovietelor n Rusia revolu]ia spartakist\ de la Berlin
(1918) [i proclamarea Republicii Sovietice Ungare (1919) au fost
1
cu greu solu]ionate. Europa [i lumea ntreag\ erau amenin]ate de
R|ZBUNARE, NA}IUNE GER- extremismul politic.
MAN|! Ast\zi, n Camera Oglinzilor,
Paradoxal, prima surs\ a viitoarelor crize politice au fost trata-
a fost semnat dezgust\torul tratat.
Nu uita]i acest moment. Poporul tele de pace ce ncheie Primul R\zboi Mondial. n toate cele cinci
german [i va recuceri locul pe cazuri, tratatele continuau distrugerea fo[tilor adversari, de data
care-l merit\ printre na]iunile lumii. aceasta prin mijloacele diploma]iei.
Apoi va veni r\zbunarea pentru Cazul cel mai flagrant era cel al Germaniei, declarat\ unic vino-
ru[inea anului 1919. vat pentru declan[area r\zboiului [i obligat\ nu numai s\ pl\teasc\
(Deutsche Zeitung, 28 iunie 1919)
uria[e desp\gubiri de r\zboi [i s\ abandoneze orice preten]ii colo-
niale, dar [i s\ renun]e complet la propria armat\. Germania
2 pierdea 13% din teritoriu, 12% din popula]ie, 48% din minereurile
A[adar, totul a fost n zadar. n de fier, 15% din produc]ia agricol\ [i 10% din industrie. Frustrarea
zadar toate sacrificiile. n zadar poporului german este alimentat\ [i de criza economic\, de infla]ia
orele n care, cu sentimentul mor]ii galopant\ [i de ocuparea de c\tre francezi a zonei demilitarizate a
cuib\rit n inimile noastre, ne-am Ruhrului (1923). n aceste condi]ii, tn\ra republic\ de la Weimar
f\cut datoria. n zadar moartea a (1919) f\cea cu greu fa]\ att ofensivei extremei stngi, ct [i celei
dou\ milioane dintre noi. Pentru
drepte n curs de constituire.
asta au murit ei, pentru ca o band\
de criminali tic\lo[i s\ pun\ mna De[i se num\ra printre statele nving\toare, Italia era departe
pe p\mntul nostru str\mo[esc? de a fi o surs\ de stabilitate. n timp ce comuni[tii marcheaz\ pre-
(Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925) caritatea situa]iei economice prin greve de propor]ii (1920), for]ele
ultrana]ionaliste fasciste nu ezitau s\-[i afi[eze violent nemul]umi-
rea att fa]\ de tratatele de pace care nu ofereau Italiei toate teri-
3 Evolu]ia ratei de schimb
dolar marc\, 1914-1923
toriile anterior promise, ct [i fa]\ de ascensiunea stngii.
Serioase probleme economice [i sociale au existat ns\ [i n
Anul Valoarea m\rcii statele nving\toare. Infla]ia, cre[terea lent\ a salariilor, reconver-
pentru 1 USD sia industriei militare conduc la marile greve ale anilor 1919-1920.
1914 4 Admiratorii revolu]iei ruse (1917) devin tot mai activi n Europa de
1919 9 Vest, determinnd, pe de o parte, scindarea partidelor social demo-
1921 70 crate [i apari]ia celor comuniste, iar pe de alt\ parte lovituri de for]\
Ian. 1922 192 de genul revolu]iei spartakiste.
Aug. 1922 1 000
Liberalismul tradi]ional p\rea s\ nu g\seasc\ solu]ii pentru
Ian. 1923 18 000
aceast\ nou\ [i complex\ realitate economic\, social\ [i politic\.
Iul. 1923 160 000
Aug. 1923 1 000 000 Semnele declinului s\u ncep s\ prind\ tot mai evident contur n
Noi. 1923 4 200 000 ntreaga Europ\.

42 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


43Cyan 43Yellow 43Magenta 43Black

Modulul II
Demisia lui Lloyd George (1922), topirea liberalilor n diverse-
le grup\ri de for]e care aveau s\ conduc\ Germania, Italia sau ACTIVITATE INDEPENDENT|
Fran]a, ponderea tot mai mare pe care o au n via]a politic\ par- Studia]i cu aten]ie documentele
tidele populare, cele socialiste, comuniste sau na]ionaliste sunt al\turate [i solu]iona]i urm\toa-
numai cteva dintre argumentele care pot fi aduse n acest sens. rele cerin]e:
De[i situa]ia liberalilor romni era mai bun\, ace[tia reu[ind s\-[i 1. Explica]i semnifica]ia afirma]iei
impun\ programul politic, concuren]a partidelor ap\rute dup\ r\z- (din documentul 5): Austria, pe
boi era tot mai acerb\. harta Europei, nu mai era dect
o lic\rire crepuscular\ [i ca o
Boom-ul economic american al anilor 20 [i cei c]iva ani de
umbr\ cenu[ie.
cre[tere economic\, de atenuare a problemelor sociale [i de 2. mp\r]indu-v\ n grupuri de
cre[tere a consumului ce au urmat (aproximativ 1923-1928) p\reau lucru, identifica]i cel pu]in [ase
s\ readuc\ ncrederea n solu]iile oferite de liberalismul tradi]ional. elemente care reflect\ criza
Declan[at\ chiar n patria laissez-faire-ului, marea criz\ econo- specific\ perioadei interbelice.
mic\ a anilor 1929-1933 avea s\ dea acestuia lovitura de gra]ie. Grupa]i aceste elemente n
func]ie de criterii economice,
politice [i sociale. Mai pute]i
4 propune [i alte criterii posibile?
Tratatul nu con]ine nicio prevedere referitoare la refacerea economic\ a Discuta]i rezultatele ob]inute cu
Europei, nu decide nimic pentru a stabili rela]ii de bun\ vecin\tate ntre ceilal]i colegi din clas\.
imperiile centrale nvinse [i vecini, nimic pentru organizarea noilor state 3. n condi]iile istorice date, ar fi
europene, sau pentru salvarea Rusiei. Nu creeaz\ niciun fel de contract de fost posibil\ adoptarea unor
solidaritate economic\ ntre alia]ii n[i[i. Nicio dispozi]ie nu este prev\zut\ solu]ii alternative? Organiza]i o
pentru a reface finan]ele dereglate ale Fran]ei [i ale Italiei [i a reorganiza dezbatere pe aceast\ tem\.
func]ionarea lumii vechi [i a celei noi. 4. Scrie]i un eseu de circa o pa-
Consiliul celor patru nu a luat n considerare aceste probleme. ()
gin\, sub forma unui articol de
Clemenceau dorea abolirea existen]ei economice a inamicului; Lloyd
pres\, prin care s\ descrie]i sta-
George dorea s\ prezinte Angliei ceva care s\ fie acceptat ntr-o s\pt\mn\
[i pre[edintele Wilson s\ nu fac\ nimic care s\ nu fie corect [i drept.
rea de spirit a germanilor la sfr-
Problema repara]iilor de r\zboi a fost principala lor incursiune n domeniul [itul Primului R\zboi Mondial.
economic [i au reglat aceast\ problem\ ca pe una de politic\ [i de tactic\ 5. Cunoa[te]i existen]a n lumea
electoral\, ocupndu-se de toate punctele de vedere n afara celui privind contemporan\ a unor tratate de
viitorul economic al statelor al c\ror destin l aveau n mn\. pace care nu au dus la stinge-
(J.M. Keynes, Consecin]ele economice ale p\cii, 1920) rea real\ a conflictului? Exem-
plifica]i [i motiva]i.

5
Austria, pe harta Europei, nu mai era dect o lic\rire crepuscular\ [i ca
o umbr\ cenu[ie, incert\ [i f\r\ via]\ a vechii monarhii imperiale; () ceea
ce-i rmnea nu era dect un trunchi mutilat [i sngernd. ()
Dup\ toate previziunile, aceast\ ]ar\ creat\ artificial de c\tre statele vic-
torioase nu putea tr\i independent [i toate partidele o proclamau cu o sin-
gur\ voce, sociali[tii, partidele cre[tine, na]ionali[tii [i nu vroia deloc s\
tr\iasc\ independent. () Se producea acel fapt paradoxal, o ]ar\ era con-
strns\ la o independen]\ pe care ea ns\[i o respingea cu ndrjire. Austria
dorea s\ fie reunit\ sau cu statele vecine, ca n trecut, sau cu Germania, cu
care se nrudea, dar nu dorea deloc, mutilat\ cum era, s\ duc\ o existen]\
umilitoare, de cer[etoare. Statele vecine, n schimb, nu mai doreau o alian]\
economic\ cu aceast\ Austrie, fie pentru c\ o considerau prea s\rac\, fie
pentru c\ le era fric\ de o ntoarcere a Habsburgilor. Pe de alt\ parte, Alia]ii
se opuneau unirii cu Germania, pentru a nu nt\ri acest stat nvins. Astfel
s-a decretat: republica german\ Austria trebuie s\ subziste. Fapt unic n isto-
De la criza economic\ la criza
rie, unei ]\ri care nu dorea s\ existe i se comanda: Tu trebuie s\ exi[ti.
democra]iei, n viziunea unui artist
(Stefan Zweig, Lumea de ieri amintiri ale unui european, 1948) anonim german (1932)

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 43


44Cyan 44Yellow 44Magenta 44Black

ABANDONAREA DEMOCRA}IEI
n condi]iile date, mul]i ncep s\ priveasc\ spre oferta totalitar\:
Ungaria (1920) [i Italia (1921) sunt cele care dau tonul, constituin-
du-se ntr-o alternativ\ att n raport cu regimurile democratice, ct
[i cu dictatura bol[evic\ de esen]\ marxist-leninist\. Ca [i bol[e-
vismul rus, regimurile de extrema dreapt\ nu mai recunosc prin-
cipiile fundamentale ale Declara]iei de Independen]\ sau ale
Declara]iei Drepturilor Omului [i ale Cet\]eanului, propunndu-[i
Karl Marx (1818-1883)
distrugerea democra]iei [i nu perfec]ionarea acesteia. Att declinul
Al\turi de F. Engels, este cre-
statului [i al economiei, ct [i crizele sociale erau puse pe seama
atorul materialismului dialectic [i
istoric, al socialismului [tiin]ific [i valorilor liberale [i ale democra]iei, iar pluralismul politic era privit
al economiei politice socialiste. ca surs\ a diviz\rii na]iunii.
n 1848 public\ Manifestul par- Dictaturile perioadei interbelice au avut modalit\]i de mani-
tidului comunist, primul program festare [i interese comune care le-au permis constituirea unor
al mi[c\rii comuniste. alian]e politice strategice. Att extrema stng\, ct [i cea dreapt\
[i-au justificat practica politic\ prin nevoia de aplicare a ideologiilor
pe care se sprijineau. Din aceast\ perspectiv\, totalitarismul
perioadei interbelice poate fi asimilat unei dictaturi ideologice: fas-
ciste, comuniste sau na]ional-socialiste. n toate aceste cazuri,
vectorul de putere trebuia s\ fie partidul unic (comunist, fascist sau
na]ional-socialist) [i conduc\torul suprem. De[i apar]inea hitleris-
mului german, sloganul Un popor, un Stat, un Conduc\tor este
valabil, sub o form\ sau alta, pentru toate regimurile extremiste.
Domina]ia partidului-stat asupra ntregii societ\]i a presupus insti-
tu]ionalizarea terorii. Responsabilitatea n acest sens a revenit
nomenclaturii comuniste, iar instrumentul preferat de ac]iune a fost
Friedrich Nietzsche (1844-1900) poli]ia politic\, cu unit\]ile sale speciale. Victime, cele mai multe
Adversar sus]inut al ideii exis- dintre popoarele europene, zeci de milione de oameni uci[i, depor-
ten]ei unei structuri obiective a ta]i, nchi[i n lag\re de munc\ for]at\.
lumii. Tema preferat\ a operei Ca to]i dictatorii, Mussolini, Stalin sau Hitler doreau men]inerea
sale este supraomul, avnd ca- cet\]enilor sub un ct mai strict control. Pentru aceasta, au fost
pacitatea de a nfrunta mizeria
puse n mi[care imense aparate propagandistice avnd drept scop,
vie]ii cu rigoare [i disciplin\.
Libertatea de ac]iune a suprao-
pe de o parte, glorificarea imaginii conduc\torului suprem, pe de
mului e total\, c\ci, potrivit lui, alt\ parte atenta supraveghere a tot ceea ce putea influen]a modul
Dumnezeu a murit. de gndire al oamenilor: filmul, ziarele, radioul, literatura. Toate
acestea aveau un singur obiectiv: promovarea imaginii conduc\-
torului, a partidului-stat [i a ideologiei oficiale. Adversitatea organic\
Cronologie fa]\ de valorile democra]iei a fost mpins\ pn\ la arderea n pia]a
1917 victoria revolu]iei bol[evice public\ a c\r]ilor evreilor [i ale oric\ror adversari politici. De aici [i
n Rusia [i instaurarea primului pn\ la arderea oamenilor n[i[i nu a fost dect un pas.
regim comunist din istorie. Dac\ regimurile extremiste au avut tr\s\turi comune, indiferent
1919 instaurarea regimului ultra- dac\ vorbim de stnga bol[evic\ sau de dreapta na]ional-so-
na]ionalist condus de Horthy, n
cialist\, acestea au cunoscut [i elemente specifice. Astfel, stalinis-
Ungaria.
1922 Benito Mussolini preia pu- mul, ideologia primului regim comunist din istorie, se baza pe prin-
terea n Italia. cipiile fundamentale ale marxism-leninismului, ]inta sa final\ fiind
1933 Adolf Hitler devine cancelar construirea societ\]ii comuniste, etap\ n care att statul, ct [i
al Germaniei. clasele sociale urmau s\ dispar\.

44 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


45Cyan 45Yellow 45Magenta 45Black

Acesta trebuia s\ fie rezultatul luptei de clas\, care pe plan


extern mbr\ca forma interna]ionalismului proletar. Muncitorii de
pretutindeni erau ncuraja]i s\ lupte mpotriva statului capitalist [i a
tuturor inamicilor poporului.
n cazul german, n schimb, conceptul n jurul c\ruia gravita n-
treaga sa ra]iune de a fi era rasa superioar\. Pentru nazi[ti, poporul
german se identifica cu o astfel de ras\ superioar\, cea arian\.
Pentru Hitler, statul totalitar nu era altceva dect un instrument
capabil s\ apere aceast\ comunitate rasial\ de elementele impure
[i decadente, precum evreii, ]iganii sau slavii, [i s\ asigure arienilor Benito Mussolini [i Adolf Hitler
(Mnchen, 1937)
spa]iul vital necesar propriei dezvolt\ri. {i cum acest spa]iu era mult
extins n raport cu grani]ele statului german, r\zboiul a devenit prin- 4
cipalul instrument menit s\ impun\ ideologia nazist\. nainte de toate, Partidul tre-
buie s\ fie deta[amentul de avan-
1 gard\ al clasei muncitoare. ()
Partidul este [eful politic al clasei
Caren]ele care se deseneaz\ actualmente las\ s\ apar\ influen]a pro-
muncitoare [i statul-major al luptei
fund\ a doi gnditori ai secolului al XIX-lea, Marx [i Nietzsche, care, amn-
proletariatului. () F\r\ aplicarea
doi, marcheaz\ sfr[itul umanismului. Marx [i Nietzsche lupt\ unul contra
principiilor subordon\rii minorit\]ii
celuilalt [i [i mpart lumea.
fa]\ de majoritate, conducerii
Influen]a lui Nietzsche este evident\ n fascism [i n na]ional-socialism.
muncii partidului de c\tre un orga-
(...) Nietzsche, gnditor solitar [i aristocratic, [i-ar fi ntors, desigur, cu
nism central, munca metodic\ de
oroare fa]a de la consecin]ele sociale ale nv\]\turii lui. (...) Nu era ctu[i de
partid [i dirijarea luptei de clas\ a
pu]in na]ionalist german (...).
muncitorilor va fi imposibil\.
Influen]a lui Marx asupra comunismului apare mult mai direct\, dar re-
(I.V. Stalin, Probleme
volu]ia rus\ comunist\ l-ar fi surprins foarte mult, (...) c\ci era n contradic]ie
ale lenininsmului, 1926)
flagrant\ cu doctrina lui.
(Nikolai Berdiaev, Destinul omului n lumea actual\, 1938)
ACTIVITATE INDEPENDENT|
2 Studia]i cu aten]ie documentele
Ei bine, declar aici, n fa]a acestei adun\ri [i n fa]a ntregului popor ita-
al\turate [i rezolva]i urm\toa-
lian, c\ mi asum singur responsabilitatea politic\, moral\, istoric\ n rele cerin]e:
leg\tur\ cu ceea ce s-a ntmplat. 1. Reconstitui]i contextul economic
Dac\ fascismul nu este altceva dect ulei de ricin () [i nu pasiunea orgo- [i politic european n care au
lioas\ a ceea ce au mai bun tinerii, este gre[eala mea! () Dac\ toate ap\rut acele ideologii care au
violen]ele au fost rezultatul unui anumit climat istoric, politic [i moral, ei bine! a dus la abandonarea democra]iei.
mea este responsabilitatea, pentru c\ eu sunt cel care a creat acest climat (). 2. Stabili]i ct mai multe asem\-
Italia, da, domnilor, vrea pace, vrea lini[te, vrea munc\. Noi i le d\ruim, n\ri [i deosebiri ntre ideologiile
dac\ e posibil prin dragoste [i, dac\ este necesar, prin for]\. totalitare.
(Discursul lui Mussolini n Parlament, la 3 ianuarie 1925, cu prilejul 3. A]i ntlnit concep]ii asem\n\-
asasin\rii deputatului socialist Matteoti de c\tre un militant fascist) toare [i n lumea de ast\zi?
Exemplifica]i.
3 4. Discuta]i cu membri ai familiei
Concep]ia rasist\ nu crede deloc n egalitatea raselor, ci, dimpotriv\, concluziile desprinse din aceste
recunoa[te diversitatea lor [i nivelul lor mai mult sau mai pu]in elevat. texte. Decide]i care dintre aces-
Aceast\ recunoa[tere i confer\ obliga]ia de a favoriza victoria celor mai buni tea se potriveau regimului politic
[i mai puternici, de a pretinde subordonarea celor r\i [i slabi. Arienii au fost din Romnia nainte de 1989.
singurii fondatori ai unei umanit\]i superioare, cea care a creat civiliza]ia. 5. Scrie]i un eseu, de cel mult o
O frac]iune restrns\, dar influent\, a popula]iei lumii a ales parazitismul. pagin\, sub forma unui articol
(...) Ei caut\ s\ se stabilesc\ printre popoarele sedentare, privndu-le de rodul pe care ar urma s\-l publica]i
muncii lor prin [iretlicuri mercantile [i (...) prelund ei n[i[i puterea. Spe]a cea ntr-un ziar al vremii, prin care
mai cunoscut\ [i cea mai periculoas\ a acestei rase sunt evreii. s\ demonstra]i caracterul nociv
(Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925) al ideologiilor extremiste.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 45


46Cyan 46Yellow 46Magenta 46Black

PROVOC|RI ALE LUMII POSTBELICE


Nici sfr[itul celui de-al Doilea R\zboi Mondial nu a reu[it s\
tran[eze competi]ia dintre democra]ie [i totalitarism. Prin nfrn-
gerea Germaniei, Italiei [i Japoniei au fost elimina]i factorii care au
determinat cea mai mare tragedie a secolului al XX-lea. Acest
obiectiv a fost atins ns\ printr-un mare compromis istoric, cel pe
care conduc\torii statelor democratice ale lumii l-au f\cut cu
URSS. Odat\ ndep\rtat pericolul comun, aceast\ alian]\ de con-
Portretele lui Lenin, Engels [i Marx
junctur\ s-a dizolvat [i a f\cut ca r\zboiul cald s\ fie nlocuit cu
dominnd Pia]a Ro[ie din Moscova
cel rece. Statele lumii s-au regrupat, de aceast\ dat\ pe criterii
politice, lumea evolund pentru alte zeci de ani n logica noului tip
de conflict. De aceast\ dat\, actorii nu au mai fost statele na]io-
nale, ci blocurile politico-militare constituite primul n jurul Statelor
Unite ale Americii (NATO), iar cel de-al doilea n jurul URSS (Trata-
tul de la Var[ovia). Se n\[tea astfel o lume bipolar\, construit\ n
jurul principalelor centre de putere economic\ [i militar\ ale vremii,
dar [i n raport cu dou\ viziuni politice divergente.
Prima grupare a continuat s\-[i fundamenteze demersul politic,
John Fitzgerald Kennedy construc]ia economic\ [i social\ pe principiile democra]iei plura-
(1917-1963) liste. Locul liberalismului n declin a fost repede ocupat de ideologi-
De[i asasinat la nici trei ani ile populare [i democrat-cre[tine. Dar democra]ia occidental\ a per-
de la alegerea sa n calitate mis [i dezvoltarea partidelor social-democrate [i socialiste
de pre[edinte al SUA (1960), (Germania, Fran]a) sau chiar a celor comuniste (Italia, Grecia). Au
J.F. Kennedy a r\mas una dintre ap\rut [i s-au dezvoltat mi[c\ri [i partide ecologiste sau puternice
cele mai cunoscute [i mai popu- organiza]ii ale societ\]ii civile. F\r\ s\ fi putut evita excese de genul
lare personalit\]i politice ale se- doctrinei McCarthy n cercetarea activit\]ilor antiamericane, lumea
colului XX. A sus]inut activ de- occidental\ a reu[it s\ asigure pluralismul politic [i dreptul suveran
mocra]ia [i limitarea testelor al fiec\rui cet\]ean de a-[i exprima propria op]iune politic\.
nucleare. Numele s\u este ns\ De cealalt\ parte se afla blocul comunist al democra]iilor popu-
legat [i de nceputurile interven-
lare", reunind URSS, jum\tatea estic\ a Europei, China [i alte
]iei americane n Vietnam.
cteva state din Asia [i din Africa. Constituite pe baza modelului
stalinist, acestea au continuat s\ fie dominate de sisteme politice
monopartide care admiteau o singur\ ideologie, cea marxist-leni-
nist\. Modelul social propus era unul hipercentralizat, puterea
politic\ [i economic\ fiind atent controlate de partidul-stat [i de
nomenclatura aferent\. Fenomenele economice dominante au fost
cooperativizarea agriculturii [i industrializarea for]at\, ambele rea-
Nikita Sergheevici Hru[ciov lizate pe fondul desfiin]\rii cvasitotale a propriet\]ii private [i a
(1894-1971) elimin\rii fizice a acelui segment social legat de aceasta.
Prim-secretar al CC al PCUS
n pofida principiului coexiste]ei pa[nice, tensiunea politic\ din-
(1953-1964) [i prim-ministru al tre cele dou\ modele de dezvoltare s-a concretizat ntr-o pericu-
URSS (1958-1964), remarcat loas\ curs\ a narm\rilor, dar [i n conflicte locale deschise, pre-
prin ini]iativele sale de desta- cum r\zboaiele din Coreea [i din Vietnam sau criza rachetelor"
linizare. Nu a ezitat ns\ s\ re- din Cuba.
prime n mod violent revolu]ia Diferen]a dintre cele dou\ blocuri era imens\: dac\ n primul
ungar\ din 1956, s\ construias- caz era vorba despre o alian]\ natural\ a statelor democratice
c\ zidul Berlinului sau s\ pro- sus]inute economic de SUA (Planul Marshall), blocul comunist s-a
voace criza rachetelor (1961). constituit n primul rnd ca urmare a amenin]\rii Armatei Ro[ii".

46 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


47Cyan 47Yellow 47Magenta 47Black

A[a se explic\ faptul c\ blocul sovietic a cunoscut primele fisuri la


pu]in timp dup\ constituire: revolu]ia maghiar\ din 1956 sau criza
cehoslovac\ din 1968. Imensa presiune economic\ exercitat\
asupra URSS de cursa narm\rilor, precum [i extinderea con-
test\rii interne (fenomenul Solidaritatea" din Polonia) au mpins
regimurile comuniste est-europene pe calea reformelor politice.
Recuno[terea [i promovarea reformelor n URSS n timpul lui
Mihail Gorbaciov nu au condus numai la dezmembrarea blocului
comunist din Europa, dar chiar la dispari]ia URSS. S\ fie acesta
semnul victoriei depline a democra]iei occidentale? Poster din 1966 (Beijing),
prezentnd modul n care trebuie
1 s\ fie comb\tu]i inamicii poporului

P\strndu-[i calmul, Wang Yinjun n vrst\ de 65 de ani, care [i vizita


fiica n Australia, [i aduce aminte de aceast\ experien]\ [revolu]ia cultural\, ACTIVITATE INDEPENDENT|
n.a.]. Datorit\ tat\lui meu, noi am fost eticheta]i de dreapta, una dintre cele
1. Putem vorbi de existen]a mai
cinci clase negre (proprietari de p\mnt, s\teni boga]i, reac]ionari, ele-
mente rele [i cei de dreapta); fiind copii am fost trata]i mai r\u dect cinii. multor modele sociale care in-
Surorile mele, care aveau la acea vreme doar 13 [i 16 ani, au fost umilite [i voc\ democra]ia drept valoare
mbrncite de al]i colegi de la [coal\. Ele [i-au pierdut drepturile [i li s-a cerut fundamental\? Numi]i-le!
s\ p\r\seasc\ [coala. Urmnd sfatul unor rude [i pentru a evita implicarea 2. Identifica]i cte trei tr\s\turi
n masacru, ele au fost nevoite s\ [i denun]e p\rin]ii printr-o declara]ie dat\ pentru fiecare dintre aceste
la o sec]ie local\ de poli]ie prin care sus]ineau c\ nu mai aveau nicio leg\tur\ modele.
cu ei. (J. Mack, Epoch Times Australia, 22 mai 2006) 3. Care dintre modele sunt cele
mai r\spndite ast\zi?
2 4. Evalua]i func]iile manualelor
[colare n URSS. A]i mai ntl-
CC al PCUS despre rolul manualelor de istorie n clasele terminale
nit tr\s\turi asem\n\toare la
Sarcina principal\ a manualului [colar este s\ arate triumful ideilor manualele pe care le folosi]i?
marxist-leniniste n istoria umanit\]ii, importan]a istoric\ [i universal\ a Marii 5. Realiza]i un eseu de maximum
Revolu]ii Socialiste din Octombrie pentru formarea sistemului mondial al o pagin\ prin care s\ motiva]i
socialismului, pentru victoria complet\ [i definitiv\ a socialismului n URSS
c\derea comunisului.
[i pentru intrarea Uniunii Sovietice n perioada construc]iei intensive a soci-
et\]ii comuniste. Trebuie s\ arate clar imensele succese ale regimului
socialist [i ale ideologiei comuniste, marea lor superioritate n raport cu sis- PRO MEMORIA!
temele capitaliste n putrefac]ie [i cu ideologia burghez\ ().
z Sfr[itul Primului R\zboi Mon-
n acest manual trebuie s\ d\m o prezentare dezvoltat\ a societ\]ii socia-
liste sovietice, s\ prezent\m tr\s\turile principale ale societ\]ii socialiste, a dial p\rea s fi adus victoria
unit\]ii morale [i politice a societ\]ii sovietice, a prieteniei eterne () a popoa- democra]iei liberale tradi]io-
relor din URSS, a apropierii ferme [i mbog\]irii mutuale a na]iunilor socialiste. nale. Aceasta nu a fcut ns\
(Extras din Hot\rrea CC al PCUS fa]\ provoc\rilor economice,
Principiile cunoa[terii politice n [colile secundare, 26 aprilie 1960) sociale [i politice ce au urmat,
f\cnd loc autoritarismului [i
3 totalitarismului.
z Fie c\ a fost de stnga sau de
Noi, americanii, nu facem niciun mister din cultul nostru pentru libertate.
n fapt, e un fel de sport na]ional. () Libertatea este dreptul de a repune n dreapta, totalitarismul a avut
discu]ie [i de a ne modifica obiceiurile. Este schimbarea permanent\ de pe acelea[i consecin]e dezas-
pia]a muncii. Este inteligen]a care ne permite s\ n]elegem gre[elile [i s\ truoase n plan social, crima
c\ut\m solu]iile. Este dreptul de a avansa o idee respins\ de to]i exper]ii [i institu]ionalizat\ devenind po-
de a vedea imense majorit\]i adoptnd-o. Este dreptul de a visa [i a te l\sa litic\ de stat.
condus de acest vis sau de consecin]ele sale, chiar dac\ e[ti n mijlocul unui z Dup\ ultimul r\zboi mondial,
ocean de ndoial\. Libertatea este recunoa[terea faptului c\ () nicio se cristalizeaz\ o lume bipo-
autoritate, niciun guvern nu de]ine monopolul adev\rului, dar c\ via]a lar\ (avnd SUA [i URSS
fiec\rui individ este infinit mai pre]ioas\ drept principali piloni).
(Ronald Reagan, Memorii. Un vis american, 1990)

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 47


48Cyan 48Yellow 48Magenta 48Black

STUDIU DE CAZ
*Construc]ia democra]iei [i ideologia totalitar\
n Romnia. Oameni, fapte, idei
Romnia secolului al XX-lea evolueaz\ din punct de vedere
politic n parametri asem\n\tori celorlalte state europene, regimul
democratic alternnd cu cel dictatorial. n pofida unor limite obser-
vabile la o analiz\ atent\, primele patru decenii au reprezentat o
perioad\ de consolidare a regimului democratic din Romnia, a[a
cum fusese fondat n cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea.
Incontestabil, societatea romneasc\ a nceputului de secol XX era
rezultatul interac]iunii celor dou\ mari orient\ri politice care au con-
dus la crearea Romniei moderne: cea liberal\ [i cea conser-
vatoare. Aportul unor personalit\]i precum Ion I. C. Br\tianu,
Ion (Ionel) I.C. Br\tianu P.P. Carp sau Take Ionescu a fost esen]ial att pentru consolidarea
(1864-1927)
Partidului Na]ional Liberal [i a Partidului Conservator, ct [i pentru
Ales pre[edinte al PNL n
1909, Ionel Br\tianu a avut o
sensul [i ritmul de dezvoltare a Romniei acelor vremi. {i dac\
contribu]ie major\ la moderniza- Romnia era un stat a c\rui alian]\ era c\utat\ de marile puteri
rea doctrinei liberale. A sus]inut europene, acest lucru se datora [i regalit\]ii. Al\turi de ceilal]i mari
includerea n programul electoral oameni politici romni, Carol I [i Ferdinand vor rmne n istorie
al partidului a reformei agrare [i drept garan]i ai stabilit\]ii politice, ai continuit\]ii n promovarea va-
a celei electorale. lorilor democratice, precum [i pentru realizarea Romniei Mari a
n perioada 1908-1927 a fost anului 1918.
prim-ministru al Romniei de Consolidarea proceselor democratice continu\ [i dup\ r\zboi.
cinci ori. De numele s\u sunt le- Noua construc]ie politic\ a c\rei chintesen]\ a fost Constitu]ia din
gate intrarea Romniei n r\zboi
1923 a beneficiat de aportul unor segmente ale societ\]ii excluse
al\turi de Antanta (1916), nego-
cierea tratatului de pace (1919)
pn\ atunci din via]a politic\ (beneficiari ai votului universal), dar [i
sau adoptarea unei noi Consti- al unor noi partide care umplu golul l\sat prin dispari]ia conserva-
tu]ii (1923). torilor (Partidul Poporului sau Partidul Na]ional-}\r\nesc). Perso-
nalit\]i precum Alexandru Averescu, Ion Mihalache sau Iuliu Maniu
au oferit o alternativ\ la ideologia liberal\, militnd pentru men]i-
1 nerea regimului democratic constitu]ional ntr-un context intern [i
Excela n a c[tiga f\r\ s\-[i extern tot mai marcat de ofensiva extremismului politic.
fac\ du[mani. Viitorul apropiat C\ci, dac\ n Romnia interbelic\ mi[carea comunist\ avea o
mi-a descoperit n el cele mai pondere pu]in semnificativ\, mi[carea de extrema dreapt\, orto-
nalte calit\]i, care l fac unul din doxist\ [i ultrana]ionalist\, era n evident\ dezvoltare. Concentrat\
marii oameni de stat ai genera]iei n jurul carismaticului Corneliu Zelea Codreanu, Garda de Fier a
sale, mult mai mare dect cei
promovat populismul [i asasinatul ca arme ale luptei politice [i a
trei mari: Wilson, Lloyd George,
profitat de nemul]umirea popular\ fa]\ de guvernarea partidelor
Clemenceau. Nimic mai natural:
la ]\ri mici, oameni mari. tradi]ionale. n pofida acestei realit\]i [i a imperfec]iunilor demo-
(Contele de Saint-Aulaire, cra]iei romne[ti, Romnia a rezistat n fa]a ofensivei autoritaris-
ministrul Fran]ei la Bucure[ti) mului pn\ n 1938.

48 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


49Cyan 49Yellow 49Magenta 49Black

Manifesta]ie legionar\ prilejuit\ de nmormntarea


lui Mo]a [i Marin, membri ai mi[c\rii
c\zu]i n r\zboiul civil din Spania

Din acest moment, istoria Romniei a intrat pentru o lung\ pe-


rioad\ ntr-o nou\ logic\, aceea a autoritarismului politic. Nefericita
succesiune a cuprins regimul carlist (1938-1940), dictatura militar\
antonescian\ (1941-1944), incluznd [i nefericitul episod legionar,
precum [i perioada regimului comunist (1947-1989). A fost perioada
n care tradi]ia democra]iei romne[ti a fost abandonat\, n care
remarcabili oameni politici [i de cultur\ au fost obliga]i s\-[i p\r\-
seasc\ ]ara sau s\ se supun\ riscului elimin\rii fizice, fie de c\tre ACTIVITATE INDEPENDENT|
gloan]ele legionare, fie, mai trziu, n pu[c\riile comuniste. 1. Identifica]i marile curente de
Profitnd de contextul interna]ional favorabil care a dus la c\- gndire care au marcat dez-
derea regimurilor comuniste n ntreaga Europ\ de Est, Romnia voltarea Romniei n perioada
decide prin larga voin]\ popular\ revenirea la democra]ie. Rein- interbelic\.
staurarea statului de drept, multipartidismul, alternan]a la putere, 2. Alc\tui]i o list\ cuprinznd ele-
recunoa[terea propriet\]ii private reprezint\ argumente care su- mentele de divergen]\ dintre
gereaz\ caracterul ireversibil al democra]iei romne[ti, n pofida... aceste curente de gndire. Ar-
sincopelor numite mineriade. gumenta]i r\spunsul.
3. Exist\ [i elemente de conver-
2 gen]\? Exemplifica]i.
4. Organiza]i o dezbatere pe
De la r\zboi ncoace se vorbe[te necontenit [i la noi despre criza partidu-
tema confrunt\rilor de idei din
lui na]ional liberal. () Noi vom face de la nceput o hot\rt\ deosebire ntre
perioada interbelic\. Decide]i
liberalismul romn [i partidul liberal romn. () n adev\r, liberalismul este pro-
care a fost curentul dominant.
cesul de evolu]ie economico-social\ din care s-a pl\m\dit Romnia modern\.
() Astfel, liberalismul romn trebuie privit ca un curent obiectiv, cristalizat n
Motiva]i alegerea f\cut\.
ns\[i structura noastr\ social\. Acest curent care alc\tuie[te m\duva societ\]ii 5. Mai sunt de actualitate dezba-
noastre actuale este mai larg dect gruparea politic\ liberal\. terile de idei proprii perioadei
({tefan Zeletin, Neoliberalismul romn: liberalism [i liberali, 1927) interbelice? Oferi]i exemple de
confrunt\ri similare ale zilelor
noastre.
3
Romanticii afirmau poporul [i legenda na]ional\; intelectuali[tii t\g\-
duiesc poporul [i [i fac din legenda latinist\ argumentul anex\rii lor la cul- PRO MEMORIA!
tura francez\. Ceea ce ei numesc europenism, nu e dect fran]uzism; ceea z De[i imperfect\, democra]ia
ce ei numesc intelectualism [i ra]ionalism, nu e dect adaptarea la o anumit\
direc]ie din cultura francez\ [i totodat\ abdicarea de la autohtonism. () romneasc\ a rezistat pn\ n
Dac\ menirea poporului romnesc este aceea de a crea o cultur\ dup\ 1938, sistemul politic multipar-
chipul [i asem\narea lui, afirma]ia aceasta implic\ [i solu]ia unei orient\ri. tid oferind mai multor forma-
Cine preconizeaz\ orientarea spre Occident roste[te un non-sens. ]iuni politice posibilitatea s
Orientarea cuprinde n sine cuvntul Orient [i nseamn\ ndreptarea spre contribuie potrivit propriilor
Orient. () Zicala spune pretutindeni c\ lumina vine de la R\s\rit. {i cum ideologii la construc]ia politic\.
noi ne afl\m geografic n Orient [i cum, prin religia ortodox\, de]inem z Debutnd n 1938, autoritaris-
adev\rul luminii r\s\ritene, orientarea noastr\ nu poate fi dect spre Orient, mul a cunoscut mai multe
adic\ spre noi n[ine, spre ceea ce suntem prin mo[tenirea de care ne-am modalit\]i de exprimare, de la
nvrednicit. () Pe linia acestei directive a tradi]iei autohtone, Gndirea dictatura regal\ pn\ la totali-
mo[tene[te Sem\n\torul. Dou\ idei principale se desfac din mi[carea tarismul de tip fascist sau
sem\n\torist\: ideea istoric\ [i ideea folcloric\. Genialul animator al mi[c\rii comunist.
i prescrie un scop precis fa]\ de care nu admitea discu]ie: unitatea politic\
z Abia n 1989, Romnia [i-a re-
a romnilor. () Acelui care va scrie o filosofie a istoriei noastre, ortodoxia
i va da cheia n]elesului acestei istorii (). luat cursul dezvolt\rii demo-
(Nichifor Crainic, Sensul tradi]iei) cratice.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 49


50Cyan 50Yellow 50Magenta 50Black

C onstitu]iile din Romnia


Modulul II

CONSTITU}IA DIN 1866


ndep\rtarea lui Cuza, n februarie 1866, de pe tronul Principa-
telor Unite punea serioase probleme succesorilor s\i o locote-
nen]\ domneasc\ n care erau reprezentate ambele Principate [i
armata, Guvernul provizoriu [i o Adunare proclamat\ imediat
Carol I, a c\rui urcare pe tron Constituant\. De[i pu]in agreat de unele Mari Puteri, prin]ul str\in
a fost urmat\ de adoptarea a fost acceptat n cele din urm\ drept fapt mplinit. Constitu]ia a fost
Constitu]iei din 1866 proclamat\ n iunie 1866 [i, de[i era opera unei Camere prepon-
Preambulul derent conservatoare, avea mai degrab\ un caracter liberal.
constitu]ionalimului romnesc Actul din 1866 introducea pentru prima dat\ numele de stat
1 Romnia [i nu f\cea o referire explicit\ nici la suzeranitatea
turceasc\, nici la garan]ia colectiv\ a Marilor Puteri. Prima consti-
Art. 371 nceputul, religia,
tu]ie autohton\ organiza cet\]enia, legnd-o n mod esen]ial de
obiceiurile [i cea de un fel limb\ a
s\l\[luitorilor ntr-aceste dou\
proprietate sau de capacit\]i ob]inute prin diplome care ng\duiau
prin]ipaturi () sunt ndestule ele- practicarea profesiunilor liberale. Aceast\ rela]ie avea s\ deter-
menturi de o mai aproape a lor mine instituirea Colegiilor electorale (n varianta din 1866 2 la
unire senat, 4 pentru camera inferioar\), astfel organizate nct s\
(Regulamentele Organice ale ncredin]eze celor dou\ Adun\ri numai deputa]i ale[i fie pentru
Valahiei [i Moldovei, avere, fie pentru competen]e dovedite. Din p\cate, ac]ionau con-
n Istoria Romniei n texte) comitent doi factori de excludere: unul religios [i cel\lalt de sex,
evreii [i femeile fiind ndep\rta]i/ndep\rtate din via]a public\. Sunt
2 notorii complica]iile interna]ionale pe care le-a produs articolul 7,
Art. 7 Na]iunea romn\ cere angajamentele asumate de liderii no[tri politici la Congresul de la
libertatea de a vorbi, de a scrie [i a Berlin (1878) [i modificarea sa n 1879, n sensul atribuirii natura-
tip\ri f\r\ nicio cenzur\, prin urmare liz\rii individuale [i pentru locuitorii ]\rii de alte confesiuni.
pretinde libertatea tiparului, f\r\
sarcina grea a cau]iunii.
n ce prive[te cealalt\ excludere, care nc\lca principiile
Art. 8 Na]iunea romn\ cere egalit\]ii n fa]a legii, va trebui s\ a[tept\m mul]i ani pn\ ce votul
asigurarea libert\]ii personale, cu feminin s\ fie par]ial atribuit n 1938 [i integral abia n 1946, nain-
acestea dimpreun\ cere libertatea tea alegerilor organizate de guvernul condus de dr. Petru Groza.
adun\rilor. Astfel, printr-un larg regim de drepturi [i libert\]i, cet\]eanul
(Peti]iunea Na]ional\ devenea depozitarul tuturor acelor garan]ii care s\-i asigure pro-
de la Blaj 3-5 mai 1848, tec]ia n rela]ia sa cu statul.
n Istoria Romniei n texte) Juri[tii sunt de acord c\ prin Constitu]ia din 1866 se instituia un
guvern\mnt mixt, n care, n interiorul legislativului, ponderea
3
Camerei inferioare, reprezentnd majoritatea electoratului, s\ fie
Art. 2 Egalitatea drepturilor compensat\ de Camera superioar\ (aristocratic\, unde tonul l
civile [i politice. Art. 7 Libertatea d\dea mo[ierimea) [i de principe/monarh. n teoria contractului
tiparului. Art. 13 Garantarea li-
social, pactul ncheiat ntre suveran [i na]iune prin corpul reprezen-
bert\]ii individuale [i a domiciliului.
Art. 19 ntemeierea ministerului tativ se ntemeia pe o sum\ de valori de mult prezente n consti-
public. Art. 23 Libertatea cultelor. tu]ionalismul englez: suveranitatea na]ional\, separa]ia puterilor,
(M. Kog\lniceanu, monarhia ereditar\, responsabilitatea ministerial\ sau suprema]ia
Dorin]ele partidei na]ionale, Constitu]iei asupra altor legi. Drepturile publice sunt cele din
n Istoria Romniei n texte) Declara]ia francez\ din 26 august 1789.

50 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


51Cyan 51Yellow 51Magenta 51Black

Elementul cheie al construc]iei institu]ionale l constituia bica-


meralismul. Senatul, n cele din urm\ acceptat de legiuitori, avea
drept caracteristici: 2 colegii (cens mai ridicat, ca [i vrsta eligibi-
lit\]ii), mandat mai lung [i institu]ia senatorilor de drept (mo[teni-
torul tronului, mitropolitul, episcopii). Senatul era asociat ntregului
proces legislativ, Adunarea deputa]ilor marcndu-[i o u[oar\ pre-
eminen]\ exclusiv prin dreptul de a vota bugetul. Adun\rile aveau
garantat\ autonomia, imunitatea [i lipsa responsabilit\]ii parla- O scrisoare pierdut\ n viziunea
mentarilor, precum [i dreptul lor de control exercitat prin inter- regizoral\ a lui Sic\ Alexandrescu,
pelare, constituirea de comisii de anchet\ etc. un spectacol de referin]\
n fine, Constitu]ia definea statutul puterii judec\tore[ti, inamovi- al teatrului romnesc
bilitatea magistra]ilor, constituirea juriului (pentru crime, delicte
4
politice [i de pres\) [i interdic]ia organiz\rii oric\ror comisii sau tri-
bunale excep]ionale. Art. 46 Moldovenii [i valahii
vor fi cu to]ii egali n fa]a impozitului
Pn\ la sfr[itul Primului R\zboi Mondial, Constitu]ia din 1866
[i vor fi n aceea[i m\sur\ admi[i n
a fost revizuit\ de mai multe ori. slujbele publice ntr-unul sau altul
din principate. Libertatea lor indivi-
dual\ va fi garantat\. Nimeni nu va
5 putea fi re]inut, arestat sau urm\rit
Art. 1 Principatele unite constituie un singur stat indivizibil sub denu- dect conform Legii.
mirea de Romnia. Art. 7 nsu[irea de romn se dobnde[te, se conserv\ (Conven]ia de la Paris,
[i se pierde potrivit regulilor statornicite prin legile cre[tine. Numai str\ini de 7/9 august 1858,
etnii cre[tine pot dobndi mp\mntenirea. Art. 13 Libertatea individual\ dup\ Istoria Romniei n texte)
este garantat\. Art. 21 Libertatea con[tiin]ei este absolut\. Art. 24
Constitu]ia garanteaz\ tuturor libertatea de a comunica [i publica ideile [i
opiniile lor prin viu grai, prin scris [i prin pres\ (). Art. 25 Secretul scriso- ACTIVITATE INDEPENDENT|
rilor [i al depe[elor telegrafice este inviolabil. Art. 26 Romnii au dreptul de 1. Urma]i parcursul istoric al ches-
a se aduna pa[nic [i f\r\ arme. Art. 28 Fiecare are dreptul de a adresa la tiunii drepturilor [i libert\]ilor
autorit\]ile publice peti]iuni subscrise de c\tre una sau mai multe persoane.
cet\]ene[ti de la 1848 la 1866.
(Constitu]ia din 1866)
Motiva]i semnifica]ia lor n pro-
gramul pa[optist, n pozi]ia
Marilor Puteri fa]\ de Unire
6 (Conven]ia de la Paris) [i n
Ghi]\ Pristanda (singur, intr\ prin dreapta, e pu]in mi[cat): O f\cur\m [i primul text constitu]ional autoh-
p-asta [i tot degeaba. Am pus mna pe Ca]avencu Cnd am asmu]it ton de la 1866.
b\ie]ii de l-au umflat, striga ct putea: Protestez n numele Constitu]iei ! 2. Recitind textul cunoscut al
Asta e violare de domiciliu! Zic: Curat violare de domiciliu! da umfla]i-l capodoperei lui Caragiale, sta-
[i l-au [i umflat. L-am turnat la hrd\ul lui Petrache. M-am ntors cu birja bili]i momentul istoric al ela-
acas\ la el, am c\utat peste tot. () M-am ntors la poli]ie, l-am scotocit prin bor\rii Scrisorii pierdute [i al
buzunare, peste putin]\ s\ dau de scrisoare, nu e [i nu e. primei sale reprezenta]ii, dar [i
(I.L.Caragiale, O scrisoare pierdut\, 1884) semnifica]iile contextuale pe
care celebra replic\ a vardistu-
lui Pristanda Curat constitu-
7 ]ional le produce la arestarea
A doua cerin]\ a statului liberal modern este independen]a magistra]ilor lui Nae Ca]avencu [i n scena
de puterea executiv\, care independen]\, garantnd averea [i onoarea banchetului final.
cet\]eanului liber, d\ acestuia sentimentul c\ este [i el independent de pu- 3. Argumenta]i, cu ajutorul docu-
terea executiv\. Dar nici n acest sens nu am f\cut un pas mai departe de mentului 7, critica maiorescian\ a
ce eram n 1866, astfel nct [i prescrip]ia constitu]ional\ n aceast\ privin]\ Constitu]iei din 1866. Problema
a r\mas liter\ moart\. a r\mas de actualitate [i n pre-
(Titu Maiorescu, Contra propunerii de reviziune zent. Rennoi]i argumenta]ia,
a Constitu]iei, 1884, n Discursuri parlamentare, III, 2003) aducnd astfel chestiunea la zi.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 51


52Cyan 52Yellow 52Magenta 52Black

Modulul II

1 CONSTITU}IA DIN 1923


Art. 1 Regatul Romniei este Constituirea Romniei Mari, la sfr[itul Primului R\zboi Mondial,
un stat na]ional unitar [i indivizibil.
a creat un nou cadru teritorial, demografic [i social-economic care
Art. 7 Deosebirea de credin]e
religioase [i confesiuni, de origine necesita adoptarea unui nou act constitu]ional. Vreme de mai mul]i
etnic\ [i de limb\ nu constituie o ani s-au desf\[urat ample dezbateri pe marginea celor dou\ pro-
piedic\ spre a dobndi drepturile iecte: unul liberal [i altul na]ional-]\r\nesc.
civile [i politice [i a le exercita. Adoptat\, n cele din urm\, de un parlament cu majoritate libe-
Art. 8 Nu se admite n stat nicio ral\, transformat ad-hoc n Adunare Constituant\, [i promulgat\
deosebire de na[tere sau de clase imediat de suveran, noua lege fundamental\ a statului urma ndea-
sociale. Art. 11 Libertatea indivi- proape Constitu]ia din 1866. Totu[i, cteva principii noi, de o impor-
dual\ este garantat\. Art. 13
tan]\ deosebit\, n concordan]\ cu situa]ia postbelic\ a Romniei
Domiciliul este inviolabil. Art. 22
Libertatea con[tiin]ei este abso- [i cu constitu]ionalismul democra]iilor occidentale, [i-au g\sit loc n
lut\. Biserica ortodox\ romn\ actul adoptat n martie 1923.
este biserica dominant\, iar cea Astfel, votul universal masculin, acceptat nc\ la revizuirea din
greco-catolic\ are ntietate fa]\ 1917, era statuat cu toate prerogativele sale (din p\cate, legea
de alte culte. electoral\ adoptat\ abia n 1926, supranumit\ a primei electorale,
(Constitu]ia din 1923) pentru c\ acorda partidului care ob]inea 40% din sufragii majori-
tatea parlamentar\, nc\lca reglement\rile anterioare privind ega-
litatea electorilor). n mod corespunz\tor erau abolite toate piedicile
de natur\ religioas\ sau confesional\ la dobndirea calit\]ii de
cet\]ean, iar prin afirmarea egalit\]ii juridice dintre sexe se deschi-
dea perspectiva extinderii dreptului de vot [i asupra femeilor.
n materie legislativ\, senatul a fost men]inut, conferind prin com-
ponen]a sa (membri ale[i, membri desemna]i de consiliile locale, de
camerele profesionale de comer], agricultur\, industrie , de uni-
versitate, precum [i din membri de drept) o alt\ imagine na]iunii,
diferit\ de cea reflectat\ de Adunare, desemnat\ exclusiv prin votul
universal masculin. n configura]ia constitu]ional\, [i aceast\ insti-
tu]ie [i p\stra rolul de echilibru [i modera]ie. n cadrul executivului,
regele nu [i-a pierdut prerogativele, cu observa]ia c\ nc\ succesorul
Deschiderea oficial\
lui Carol I, Ferdinand (1914-1927), a desemnat [efi de cabinet care
a Corpurilor Legiuitoare (1927)
reprezentau partide departe de a ntruni adeziunea popular\.
Consolidnd separarea puterilor n stat, noua Constitu]ie acorda
2 puterii judec\tore[ti controlul actelor puterii executive prin nfiin-
Ce este o democra]ie? () Dar ]area contenciosului administrativ, o institu]ie specializat\ n rezol-
pentru aceasta poporul trebuie s\ varea conflictelor dintre stat [i persoanele fizice.
posede un minim de prosperitate
economic\ [i de dezvoltare cultu-
3
ral\ care s\-i asigure libertatea nu
numai pentru a-[i ndeplini drep- Libertatea civil\ [i politic\ fiind cele dou\ principii pe care se reazem\
turile cet\]ene[ti, dar [i pentru a-[i societatea modern\, liberul lor exerci]iu trebuie asigurat prin Constitu]ie. Un
ap\ra cu t\rie drepturile sale. stat democratic nu se poate concepe f\r\ o des\vr[it\ libertate politic\
Democra]ia pentru a nu fi de- () Libertatea politic\ e compus\ n primul rnd din libertatea electoral\ care
magogic\, pentru a nu c\dea pra- trebuie garantat\ n mod serios. Libert\]ile individuale (fizic\, corporal\,
d\ anumitor forme [i formule, are moral\, intelectual\) au fost teoretic garantate [i de Constitu]ia din 1866, f\r\
nevoie nu numai de oameni lumi- ca totu[i o garan]ie real\ s\ fi existat.
na]i, ci [i de sem\n\tori de idei Trebuie aici preciz\ri. Nici perchezi]ii, nici p\trunderea n domiciliul cuiva
s\n\toase. s\ nu se poat\ face f\r\ ordinul formal al magistratului, iar arest\rile provi-
(D. Gusti, Individ, societate [i stat zorii s\ fie reglementate prin institu]ia Habeas Corpus.
n Constitu]ii viitoare, 4 iunie 1922) (G. Iunian, Abuzurile de autoritate [i garan]iile cet\]ene[ti, 14 mai 1922)

52 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


53Cyan 53Yellow 53Magenta 53Black

REGIMURILE CARLIST {I ANTONESCIAN


CU {I F|R| CONSTITU}IE
Elaborat\ de Istrate Micescu, reputat jurist al perioadei interbe-
lice, Constitu]ia carlist\ (1938) se ntemeia pe critica regimului de
partide (dintr-o perspectiv\ reac]ionar\) [i pe doctrina corpo-
ratismului. Noul regim instituit astfel se caracteriza prin pozi]ia
fundamental diferit\ a [efului statului, care [i asuma practic guver-
narea, prin ntietatea atribuit\ puterii executive, parlamentul bica-
meral fiind o simpl\ anex\ legislativ\ a acestei puteri, prin desfiin-
]area partidelor politice (nlocuite cu alc\tuiri inconsistente de tipul Carol al II-lea, cel ce [i-a justificat
regimul personal
Frontului Rena[terii Na]ionale sau Partidului Na]iunii, puse sub
prin Constitu]ia din 1938
conducerea regelui, ambele surse de inspira]ie tardiv\ pentru
Nicolae Ceau[escu n anii comunismului) [i prin anularea con- 4
trolului parlamentar. Asemeni Statutului dezvolt\tor din 1864, [i Art. 1 Statul romn devine
Constitu]ia din 1938 a fost supus\ unui plebiscit (desf\[urat ns\ stat na]ional-legionar.
sub stare de asediu) menit s\ legitimeze moartea democra]iei [i Art. 2 Mi[carea legionar\ este
inaugurarea autoritarismului, n fond rezultatul unei lovituri de for]\. singura mi[care recunoscut\ n
Este cert ast\zi c\, n anii 1938-1940, regimul personal al lui noul stat avnd ca ]el ridicarea
Carol al II-lea a modificat raportul de for]\ dintre puterile statului, moral\ [i material\ a poporului
romn.
anulnd dreptul de control reciproc, [i a eliminat garan]iile care
Art. 3 Dl. general Ion Anto-
protejau libert\]ile individuale. nescu este conduc\torul statului
Regimul antonescian care i-a urmat a f\cut un pas mai departe. legionar [i [eful regimului legionar.
Pre[edintele Consiliului de Mini[tri concentra toate puterile, deve- Art. 4 Domnul Horia Sima este
nind conduc\torul statului, n vreme ce regele, aruncat ntr-o conduc\torul mi[c\rii legionare.
pozi]ie strict ceremonial\, func]ioneaz\ n umbra sa. (Decret regal prin care
Generalul Antonescu a mai de]inut, n afara func]iei legifer\rii [i statul romn a fost proclamat
guvern\rii, [i dreptul de a ncheia conven]ii [i tratate (preluat din stat na]ional-legionar,
14 septembrie 1940)
precedenta Constitu]ie de la [eful statului) [i acela, care se va
ar\ta foarte important n condi]iile de atunci, de a declara r\zboi [i
de a ncheia pacea. O succint\ caracterizare a regimului Anto- ACTIVITATE INDEPENDENT|
nescu trebuie s\ re]in\ [i discriminarea evreilor (legisla]ia rasial\
avnd precedente nc\ n anii autoritarismului carlist), suspen- Constitui]i-v\ n grupuri de
darea tuturor activit\]ilor politice (implicit a parlamentului), guver- 4-5 elevi [i asuma]i-v\ urm\-
narea prin decrete-legi (cu recursul la plebiscit), cultul personalit\]ii toarele sarcini de lucru:
(preluat de la Carol al II-lea). 1. Stabili]i principalele drepturi [i
Lipsa partidului unic [i a mobiliz\rii politice a na]iunii nu pot a[e- libert\]i cet\]ene[ti (dup\ docu-
mentul 1) prev\zute n Consti-
za regimul Antonescu n categoria celor totalitare, ci mai degrab\ a
tu]ia din 1923, precum [i leg\-
celor fascist-corporatiste alc\tuite pe fondul autohton al antiparla-
tura sa de nedesf\cut cu pre-
mentarismului [i autoritarismului. cedenta lege fundamental\.
Perioada cuprins\ ntre ndep\rtarea printr-o lovitur\ de palat a 2. Defini]i, cu ajutorul documentului
regimului Antonescu (23 august 1944) [i abolirea monarhiei 3, libertatea civil\ [i politic\. Pre-
(30 decembrie 1947) a fost marcat\ de evolu]ii care vor preg\ti ciza]i-le sfera de cuprindere. Sta-
a[ezarea n legalitate a unei noi ordini constitu]ionale, marcate de bili]i din ce perspectiv\ este criti-
totalitarismul comunist. Astfel, legea electoral\ din 1946 desfiin]a cat\ Constitu]ia din 1866.
senatul [i instituia votul universal feminin, iar alegerile parla- 3. Caracteriza]i statul na]ional-le-
mentare care au urmat ofereau PCR [i alia]ilor lor o larg\ majori- gionar. Preciza]i una dintre dife-
tate care, un an mai trziu, la 30 decembrie 1947, a dus la abolirea ren]ele esen]iale care l despart
monarhiei [i la proclamarea Republicii Populare Romne. de un stat democratic.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 53


54Cyan 54Yellow 54Magenta 54Black

Modulul II

1
CONSTITU}IILE COMUNISTE (1948-1965)
Art. 1 Republica Popular\ Datele la care au fost alc\tuite cele trei constitu]ii comuniste nu
Romn\ este un stat popular unitar
[i suveran. Art. 2 ntreaga putere
sunt ntmpl\toare:
n stat eman\ de la popor [i 1948 se plaseaz\ imediat dup\ desfiin]area complet\ a vechiu-
apar]ine poporului. Art. 16 To]i lui regim odat\ cu izgonirea suveranului;
cet\]enii, f\r\ deosebire de sex, 1952 marcheaz\ un moment important n subordonarea com-
na]ionalitate, ras\, religie sau grad plet\ a statului nomenclaturii de partid;
de cultur\, sunt egali n fa]a legii.
1965 este anul schimb\rii liderului politic, succesiunea lui
Art. 19 Dreptul la munc\ este
asigurat de dezvoltarea planificat\ Gheorghe Gheorghiu-Dej fiind preluat\ de Nicolae Ceau[escu.
a economiei na]ionale. Art. 20 Inspirate de constitu]ia sovietic\ din 1936, cele trei constitu]ii
Dreptul la odihn\ este asigurat prin republicane ale Romniei comuniste sunt asem\n\toare, diferen-
concedii pl\tite organizate de case ]ele dintre ele marcnd evolu]ia treptat\ a modului n care controlul
de odihn\, cluburi etc. Art. 21 de partid s-a extins asupra ntregii societ\]i.
Femeia are drepturi egale [i sala-
rizare egal\ cu b\rbatul. Art. 28 Sub multe aspecte, leg\tura cu textele legislative anterioare
Libertatea individual\ este garan- este rupt\. Suveranitatea na]ional\ [i regimul reprezentativ sunt
tat\. Art. 29 Domiciliul este invio- nlocuite cu puterea poporului n care trebuie s\ se cuprind\ exclu-
labil. Art. 32 Cet\]enii au dreptul siv oamenii muncii de la ora[e [i sate, clasa muncitoare [i
de a se asocia [i organiza dac\ ]\r\nimea muncitoare, c\rora li se vor ad\uga intelectualitatea [i
scopul urm\rit nu este ndreptat n
contra ordinii democratice stabilite
celelalte categorii de oameni ai muncii, f\r\ deosebire de na]iona-
prin Constitu]ie. litate (1965).
(Constitu]ia din 1948) Legea fundamental\ ridic\ la rangul de for]\ conduc\toare
partidul unic PMR (Partidul Muncitoresc Romn, 1948-1965),
apoi Partidul Comunist Romn , legitimndu-l s\ depun\ singur
candidaturi pentru Marea Adunare Na]ional\ [i sfaturile populare.
Textul Constitu]iei exclude orice alt\ organiza]ie politic\ de la actul
guvern\rii [i suspend\ controlul parlamentar prin opozi]ie.
Reconstruit n direc]ia slujirii credincioase a partidului unic, statul
iese din neutralitatea care-i revenea alt\dat\ [i prime[te func]ii pre-
cise: constituirea propriet\]ii socialiste asupra mijloacelor de pro-
duc]ie, planificarea economiei sau reprimarea energic\, cu respec-
Marea Adunare Na]ional\, tul legilor n vigoare, a tuturor du[manilor noului regim politic.
un parlament supus voin]ei PCR Organul suprem al puterii de stat r\mne, n toate cele trei con-
stitu]ii, Marea Adunare Na]ional\, un parlament unicameral ales pe
2 baz\ de vot universal de pe listele PMR/PCR, n fapt supus voin]ei
Art. 1 Romnia este repu- celor care l constituie.
blic\ socialist\, statul oamenilor
muncii de la ora[e [i sate, suve-
De[i pare c\ legislativul se afl\ n prim-planul puterii, n fapt
ran, independent [i unitar. Art. 28 executivul (Pre[edin]ia din 1974 [i anterior Consiliul de Stat) sunt
Libertatea cuvntului, a presei, a consecvent consolidate.
ntrunirilor, a mitingurilor [i a Consecin]\ fireasc\ a etatiz\rii propriet\]ii [i a planific\rii, sis-
demonstra]ilor este asigurat\. temul drepturilor [i libert\]ilor cet\]ene[ti mai func]ioneaz\ doar n
Art. 29 Aceste libert\]i nu pot fi
m\sura n care nu contravine intereselor celor ce muncesc.
folosite n scopuri potrivnice orn-
duirii socialiste [i intereselor celor Constitu]iile comuniste, ca texte care au legitimat totalitarismul [i
ce muncesc. Art. 39 Fiecare ce- oprimarea, [i-au ncetat aproape automat ac]iunea odat\ cu izgo-
t\]ean este dator s\ respecte nirea lui Nicolae Ceau[escu la 22 decembrie 1989. Comunicatul n
Constitu]ia [i legile. 10 puncte al Consiliului Frontului Salv\rii Na]ionale afirma necesi-
(Constitu]ia din 1965) tatea organiz\rii de alegeri libere [i separarea puterilor n stat.

54 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


55Cyan 55Yellow 55Magenta 55Black

Modulul II
RENTOARCEREA LA DEMOCRA}IE
Puterea care s-a impus n urma evenimentelor din decembrie
1989 a elaborat o nou\ Constitu]ie, adoptat\ printr-un referendum
n decembrie 1991 (un altul, al revizuirii acesteia, a avut loc n
2003).
Noua lege fundamental\ urma unei revolu]ii, dar prelua din ve-
chiul regim comunist o form\ de stat, republica, impus\ printr-un
act de for]\, f\r\ nicio confirmare a na]iunii. Dorin]a de a marca
diferen]e vizibile fa]\ de precedentele constitu]ii liberale, pe care,
de fapt, le urma, avea n vedere adaptarea unor institu]ii precum
Monumentala cl\dire
Curtea Constitu]ional\ sau Avocatul Poporului. Documentele Orga- a Palatului Parlamentului (n plan
niza]iei Na]iunilor Unite reprezentau sursa unor drepturi sociale [i ndep\rtat) v\zut\ dinspre Pia]a Unirii
economice de asemeni introduse pentru prima oar\.
Era astfel rentronat n societatea romneasc\ statul de drept,
4
ntemeiat pe suveranitatea poporului, separarea puterilor n stat,
responsabilitate guvernamental\ [i drepturi [i libert\]i cet\]ene[ti. Finalitatea discursului consti-
tu]ional la 1948, 1952 [i 1965 este
Reactivarea societ\]ii civile reprezenta cea mai bun\ garan]ie a
de a investi cu for]\ juridic\ vizi-
restabilirii democra]iei. unea comunist\ asupra libert\]ii. O
Dup\ mai mult de 50 de ani de regimuri autoritare, dictatoriale viziune care nglobeaz\ un teritoriu
[i totalitare, societatea dispune acum de un mijloc eficace pentru a vast de la oficializarea planific\rii
reac]iona la orice ncercare a statului [i a conduc\torilor s\i de a pn\ la reglementarea spa]iului
ie[i din limitele constitu]ionale. locativ [i indicarea bunurilor care
pot face obiectul dreptului de pro-
prietate personal\. Ceea ce omul
3 munce[te prime[te n aria protec-
Art. 1 Romnia este stat na]ional, suveran [i independent, unitar [i ]iei [i siguran]ei sociale, afecteaz\
indivizibil. Romnia este stat de drept democratic [i social, n care demni- substan]a libert\]ii politice, care n
tatea omului, drepturile [i libert\]ile cet\]enilor, libera dezvoltare a perso- noua ornduire constitu]ional\ este
nalit\]ii umane, dreptatea [i pluralismul politic reprezint\ valori supreme [i sinonim\ cu salvgardarea intere-
sunt garantate. Art. 22 Dreptul la via]\ [i integritate fizic\ [i psihic\ sunt selor celor ce muncesc.
garantate. Art. 23 Libertatea individual\ [i siguran]a persoanei sunt invio- (I. Stanomir,
labile. Sunt stabilite prezum]ia de nevinov\]ie [i legalitatea pedepsei. Art. 25 Libertate, lege [i drept, 2005)
Dreptul la liber\ circula]ie n ]ar\ [i n str\in\tate este garantat. Art. 31
Dreptul la informa]ie oblig\ autorit\]ile publice s\ informeze corect cet\]enii
asupra problemelor de ordin public, dar [i de ordin personal. PRO MEMORIA!
(Constitu]ia din 1991)
z Constitu]ionalismul romnesc
a impus la nceputurile socie-
ACTIVITATE INDEPENDENT| t\]ii moderne o lege fundamen-
tal\ inspirat\ de liberalism.
1. Compara]i cele 4 constitu]ii (cele 3 din vremea regimului comunist [i cea
z Regimul comunist, care a for-
din 1991) din perspectiva definirii statului [i a principalelor drepturi
cet\]ene[ti. Prin ce se deosebe[te R.P.R./R.S.R. de Romnia postcomu- mulat trei Constitu]ii, le-a subor-
nist\? Care este limita libert\]ilor individuale n comunism n compara]ie donat fie modelului stalinist, fie
cu aceea din democra]ia restabilit\ dup\ 1989? celui na]ional-socialist. Refuzul
2. Alc\tui]i un text cu subiect istoric n care s\ comenta]i documentul 4, declarat de a accepta diversita-
prezentnd un fapt cunoscut din familie sau societate n care oferta comu- tea (n plan etnic sau social-po-
nist\ de protec]ie [i siguran]\ social\ anihileaz\ complet libertatea politic\. litic) reprezint\ una din caracte-
3. Alc\tui]i un eseu de 1-2 pagini pe tema constitu]ionalismului, urm\rind risticile sale esen]iale.
modele occidentale [i tipare autohtone din secolul XIX, Constitu]ia din z Constitu]ia din 1991 a rentors
1923, apogeul democra]iei interbelice, viziunea comunist\ asupra liber-
Romnia la democra]ie.
t\]ii, rentoarcerea la democra]ie.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 55


56Cyan 56Yellow 56Magenta 56Black

STUDIU DE CAZ
1 *Institu]ii
Prevederi ale Constitu]iei din 1866
Art. 32 Puterea legislativ\ se
execut\ de c\tre domn [i Repre-
[i drepturi cet\]ene[ti
zenta]iunea na]ional\. Legile sunt
supuse sanc]iunii domnului dup\ Istoria constitu]ionalismului romnesc se desf\[oar\ n secolele
ce au fost discutate [i votate liber
XIX-XX n concordan]\ cu marile texte juridice ale timpului, dar n
de ambele Adun\ri. Art. 101 Pu-
terea executiv\ este ncredin]at\ egal\ m\sur\ [i cu tradi]ia politic\ autohton\ consacrat\ prin cele
domnului, care o execut\ n mod aproape 5 secole de existen]\ a statului medieval.
regulat prin Constitu]ie, adic\ prin Toate legile fundamentale elaborate n Romnia de la 1866 [i
mini[trii numi]i [i desemna]i de el. pn\ n prezent au capitole separate despre puterile statului, expri-
Art. 36 Puterea judec\toreasc\ mate prin institu]ii, [i despre drepturile [i (dup\ 1938) despre nda-
se execut\ prin cur]i [i tribunale toririle cet\]enilor.
ale c\ror hot\rri se pronun]\ n
virtutea legii [i se execut\ n nu-
Referitor la prerogativele domniei/monarhului, prima Constitu]ie
mele domnului. i recunoa[te implicarea n toate puterile statului, ncredin]ndu-i-o
explicit doar pe cea executiv\, exercitat\ prin mini[tri, numi]i [i revo-
ca]i. Domnul [i Reprezentan]a Na]ional\ (Adunarea deputa]ilor [i
Senatul) reprezint\ corpul legislativ [i pot avea fiecare n parte [i
ini]iative n aceast\ direc]ie. Toate hot\rrile institu]iilor juridice sunt
formulate n numele domnului. Puterile sale constitu]ionale sunt
ereditare din b\rbat n b\rbat prin ordinul de primogenitur\. Per-
soana domnului este inviolabil\, niciun act al s\u nu are valabilitate
dect dac\ este semnat de ministrul de resort.
ntre celelalte atribu]ii, multe ]in de tradi]ia domneasc\ sau voie-
vodal\: sanc]ionarea [i promulgarea legilor, amnistierea sau
mic[orarea pedepselor, confirmarea n func]ii a mini[trilor, dreptul
de a bate moned\ [i comanda suprem\ a trupelor.
ncoronarea de la Alba Iulia (1922) Constitu]ia din 1866 nlocuia supusul vechiului regim cu cet\-
a regelui Ferdinand [i a reginei Maria ]eanul epocii moderne, dotndu-l cu acele drepturi civile [i politice
care s\ garanteze neamestecul statului n sfera existen]ei sale par-
2 ticulare, dar n egal\ m\sur\ s\ i asigure [i participarea la via]a
Prevederi ale Constitu]iei din 1923 public\.
Art. 33 Toate puterile statului Un bun exemplu de interpretare a modului n care un drept con-
eman\ de la na]iune, care nu le stitu]ional [i cet\]enesc [i-a modificat de-a lungul timpurilor sfera
poate executa dect prin delega]ie de cuprindere l reprezint\ statutul propriet\]ii, declarat\ la 1866
potrivit unor principii [i reguli
sacr\ [i inviolabil\ (mpreun\ cu toate crean]ele titluri care pot
acceptate n textul Constitu]iei.
Art. 88 Prerogativele regale sunt conferi un drept asupra statului). Exproprierea nu se putea face
numirea [i revocarea mini[trilor, dect n cazuri de utilitate public\ [i dup\ o dreapt\ [i prealabil\
sanc]ionarea [i promulgarea le- desp\gubire.
gilor, dreptul de amnistie n materie n Constitu]ia din 1923 apare o nou\ formulare, garantat\ fiind
politic\, dreptul de a scurta sau doar proprietatea de orice natur\. ntr-un articol urm\tor, statul
mic[ora pedepsele cu materie cri-
este declarat proprietar al tuturor z\c\mintelor miniere, precum [i
minal\, confirmarea n func]ii pu-
blice, conferirea gradelor militare [i al bog\]iilor subsolului de orice natur\.
decora]iilor romne, deschiderea Constitu]ia din 1938 afirm\ caracterul inviolabil att al proprie-
[i nchiderea sesiunii parlamen- t\]ii, ct [i al crean]elor asupra statului [i particularilor [i le garan-
tare, dizolvarea acesteia. teaz\ ca atare. Proprietatea asupra subsolului este men]inut\.

56 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


57Cyan 57Yellow 57Magenta 57Black

Toate aceste formul\ri juridice afirm\ r\spicat c\ dreptul la pro-


prietate constituie baza oric\rei activit\]i economice [i factorul
esen]ial pentru stabilirea caracterului regimului politic.
Incursiunea prin istoria constitu]ionalismului romnesc este o
bun\ ocazie de a urm\ri n ce m\sur\ timpurile au modelat dreptul
la proprietate declarat\ sacr\ [i inviolabil\ la 1866, garantat\ de
orice natur\ ar fi n 1923, inviolabil\ n 1938, aproape anihilat\ n
anii comunismului, recl\dit\, nu f\r\ mari tensiuni, dup\ 1989 ,
unul din factorii esen]iali care definesc caracterul regimului politic. Camil Ressu, 10 Mai
(satir\ antimonarhic\, 1916)
3
Un pamflet antimonarhic ACTIVITATE INDEPENDENT|
Ieri seara o nelegiuire [i o tr\dare a intereselor ]\rii s-a comis de 1. Caracteriza]i atribu]iile [i princi-
guvern [i de Camer\ n condi]iile cele mai nedemne. S-a votat autorizarea piile dreptului la proprietate n
ca guvernul s\ poat\ ncheia o conven]ie provizorie cu Austro-Ungaria. constitu]iile democratice din
Instigatorul acestei manopere, omul care a impus voin]a sa str\in\, este 1866 [i 1923. Motiva]i principa-
acel personagiu egoist [i ne iubitor de ]ar\, care se nume[te rege [i care n lele atribute care i sunt acordate.
realitate este cnd o c\tan\ nem]easc\, cnd un ulan prusian. () El este 2. Citi]i cu aten]ie pamfletul lui
samsarul tuturor tr\d\rilor intereselor na]ionale, el este sufletul blestemat al
G. Panu [i fragmentele din co-
regimului care ne guverneaz\. Pericolul cel mai mare este acest om, trebuie
responden]a lui Carol I. Oare
pus deci la rezon. Trebuie ca ]ara s\-i spun\ cuvintele care s-ar p\rea c\
nu cumva indignarea publicis-
pentru dnsul au fost inventate. Il faut se soummettre ou se demettre.
tului este exagerat\? Oare
(G. Panu, Omul periculos, n Istoria Romniei n texte, 2001)
Carol nu gre[e[te nchipuindu-[i
4 c\ opinia public\ nu are alt\ grij\
dect s\n\tatea sa? Formula]i
Carol I despre el nsu[i un comentariu obiectiv. C\uta]i
La 24 februarie/ 7 februarie 1906, Carol i scria surorii sale Maria de [i n presa actual\ texte asem\-
Flandra: Deoarece de luni de zile m\ simt suferind [i n repetate rnduri a n\toare [i motiva]i-le sub aspect
trebuit s\ contramandez [edin]ele cu mini[trii, ace[tia s-au alarmat n a[a politic.
m\sur\ c\ f\r\ [tiin]a mea au chemat un medic de la Viena s\ m\ consulte. 3. Alc\tui]i un eseu de 1-2 pagini
Opinia public\ de aici a fost foarte agitat\ [i a vrut s\ afle ce probleme am cu titlul Dreptul de proprietate n
Cteva zile mai trziu i scria din nou: De[i partidele se ncaier\ [i se Romnia secolelor XIX-XX, n
p\ruiesc stra[nic, pe mine m\ cru]\ de tot ce ar putea s\-mi fie nepl\cut sau care s\ compara]i detaliat drep-
tulbur\tor. Oamenii sunt a[a de sco[i din fire, s\ m\ [tie suferind, c\ se gn- tul la proprietate ntr-o societate
desc numai la s\n\tatea mea liber\ cu cel dintr-o societate to-
(I. Bulei, Via]a n vremea lui Carol I, 2006) talitar\. Formula]i cteva conclu-
zii [i discuta]i-le cu colegii.
5
Constitu]iile despre dreptul la proprietate PRO MEMORIA!
Constitu]ia din 1866: Art. 19 Proprietatea de orice natur\ e sacr\ [i
z Institu]ia monarhic\ [i-a dovedit
inviolabil\. Exproprieri nu se pot face dect pentru cazurile de utilitate pu-
blic\ legalmente constatate [i dup\ o dreapt\ [i prealabil\ desp\gubire. utilitatea politic\ sus]innd mo-
Constitu]ia din 1923: Art. 17 Proprietatea de orice natur\ este garan- dernizarea societ\]ii romne[ti,
tat\, precum [i crean]ele asupra statului. Se admite ca o derogare de la independen]a, suveranitatea [i
acest principiu exproprierea propriet\]ilor imobiliare, ns\ numai pentru integritatea sa teritorial\.
cauzele de utilitate public\ enumerate [i dup\ o dreapt\ [i prealabil\ desp\- z Dreptul la proprietate a definit
gubire stabilit\ de justi]ie. n mod fundamental legisla]ia
Constitu]ia din 1965: Art. 5 Economia na]ional\ se bazeaz\ pe democratic\, ngr\direa sau
proprietatea socialist\ asupra mijloacelor de produc]ie. Art. 6 Proprietatea limitarea sa la un num\r de
socialist\ este de stat [i cooperatist\. Art. 36 Proprietatea personal\ are bunuri strict necesare a fost ca-
drept obiect veniturile [i economiile provenite din munc\, casa de locuit, racteristica esen]ial\ a regimu-
gospod\ria [i terenul pe care ele se afl\, precum [i bunurile de uz [i confort rilor totalitare.
personal. Art. 37 Dreptul de mo[tenire este ocrotit de lege.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor 57


58Cyan 58Yellow 58Magenta 58Black

RECAPITULARE / EVALUARE
}ara [i locuitorii
2
Existen]a unei na]iuni [i formarea unor state nu este posibil\ aici, n
spa]iul carpato-pontic, dect la ad\postul mun]ilor. () Dar aceste state pe
care le-a n\scut muntele nu pot s\ tr\iasc\ [i s\ se dezvolte liber dect n
func]ie de mare. Exist\ o lege constant\ care se verific\ la fiecare cotitur\
a istoriei. () n 1856, Congresul de la Paris n-a creat o Romnie [i cu att
mai pu]in o na]iune romn\, dar i-a recunoscut o misiune european\ la
gurile Dun\rii pe care a garantat-o prin restituirea celor 3 jude]e ale
Facerea buzduganului, un obicei Basarabiei meridionale. F\cnd s\ i se restituie aceste trei jude]e la
tradi]ional prilejuit de seceri[ul grului Congresul de la Berlin, Rusia avea de gnd s\-[i restabileasc\ domina]ia
(fotografie de E. Bernea) absolut\ asupra ntregului bazin al M\rii Negre.
(Gh. Br\tianu, Originile [i formarea unit\]ii romne[ti, 1942)
1
Inteligen]a bogat\ [i superioa- 3
r\ a romnilor, mbinat\ cu mo[te- Unitatea real\ de via]\ care ne intereseaz\ atunci cnd cercet\m
nirea spiritului practic ce le va fi vechea civiliza]ie s\teasc\ are o ntreit\ nf\]i[are: geografic\, etnic\ [i
r\mas de la romani, a dat spiritul social\. Cu alte cuvinte, mai ntotdeauna unei comunit\]i de via]\
sarcastic [i talentul firesc al rom- romneasc\ i corespunde o unitate geografic\ [i una etnic\, bine determi-
nilor de a satiriza. () Satira [i iro- nate, care i dau un caracter propriu [i o ndrum\. Pentru o mai limpede
nia sunt fructul unei mentalit\]i care nf\]i[are s\ lu\m cteva exemple. }ara Oltului reprezint\ etnic o unitate
aplic\ poezia n domeniul practic, perfect\: costume, ceramic\, unelte, mitologia, obiceiurile, limba cu caracter
c\ci umorul [i satira au efecte prac- local. Via]a economic\ [i via]a de rela]ii se desf\[oar\ n interiorul acestei
tice, sunt un mijloc de a pedepsi unit\]i: c\s\torii, tov\r\[ii, leg\turi de orice alt\ natur\. Exist\ [i o con[tiin]\
moravurile [i a le mbun\t\]i. local\. Cei care tr\iesc aici se numesc olteni [i se cred un neam aparte.
(Dimitrie Dr\ghicescu) (Ernest Bernea 1905-1990, sociolog din [coala lui D. Gusti ,
Civiliza]ia romn\ s\teasc\, 1944)
Dimitrie Dr\ghicescu
(1875-1945) 4
Doctor n sociologie la Paris ~n Morome]ii, romanul lui Marin Preda, poiana lui Iocan este spa]iul
(1904), politician liberal de stn- discu]iilor politice ntr-un sat teleorm\nean, n plin\ perioad\ interbelic\.
ga, a promovat interesele Rom- Aici se citesc ziare [i se rostesc opinii pro sau contra. n ziua pe care o
niei printr-o campanie de sus]i- evoc\ fragmentul ce urmeaz\ s-a aflat c\ guvernul (liberal, T\t\r\scu) vrea s\
nere a unit\]ii na]ionale depline interzic\ uniformele verzi [i albastre ale grup\rilor antisemite [i profasciste.
(Paris, 1916-1918). Cartea sa de Vezi m\, prostule, ad\ug\ apoi trimf\tor Coco[il\. Credeai c\ alt\
c\p\ti, n bun\ m\sur\ igno- treab\ n-au ei n Parlament dect s\ discute c\ ai tu fonciire mult\ de pl\tit!
rat\, Din psihologia poporului P\i nu se putea, fiindc\ era chestiunea asta la ordinea zilei, zise
romn, a ap\rut n urm\ cu un Moromete. () E bine! zise Dumitru lui Nae cu gura mare [i-[i ntinse
secol (1907). Autorul [i propune picioarele lui lungi ct putu mai ncolo. Cade guvernul! Vin ]\r\ni[tii iar la pute-
re, vine alde Cr[mac! M\, Dumitre, bine c\ ]i-aduse[i aminte! zise Iocan
s\ caute, s\ disting\ [i s\ nf\]i-
f\r\ s\ pomeneasc\ de candidatura sa viitoare. Nu mai putea alde Cr[mac
[eze materialul sufletesc primor-
s\ mai mearg\ pe jos. Venea de la prim\rie cu bicicleta. Cnd ajungea la pod
dial ce a intrat n compozi]ia psi-
o striga pe fi-sa de departe: Ginaa! Ginicaaa Ha, ha, ha! rse Dumitru
hologiei noastre etnice, precum [i lui Nae auzind glasul sc\l\mb\iat al fierarului M\, Iocane, dac\ vreai s\ nu
feluritele opera]iuni la care acest ias\ Cr[mac iar, d\-te cu ]\r\ni[tii! S\ [tii c\ te votez! declar\ el. Nu se
material sufletesc a fost supus n poate, domnule, protestez! s\ri Moromete n ap\rarea prietenului s\u politic.
laboratoarelor istoriei universale Protestez! strig\ el cu glasul cu care citise dezbaterile, dar mult mai tare.
[i a neamului. (M. Preda, Morome]ii, vol. I)

58 Recapitulare/Evaluare
59Cyan 59Yellow 59Magenta 59Black

5
C\l\tor mp\timit, Al. Vlahu]\ ne prezint\ n Romnia pitoreasc\ o ima-
gine aproape complet\ a ]\rii a[a cum era nainte de Marea Unire. Iat\-l
ajuns la Trgovi[te [i de aici urcnd pe Ialomi]a spre Pietro[i]a.
Dulce miroase n aerul dimine]ii fnul de pe lunc\ [i i-a[a lini[te nu se
aude dect tropotul cailor pe drumul neted [i uscat. Un farmec deosebit d\
acestei v\i priveli[tea c\su]elor albe ce se ivesc dintre pomii nc\rca]i de
rod. Sate mari, ndestulate, [i ntind gospod\riile de o parte [i de alta a ru-
lui pn\-n negura mun]ilor. () Intr\m pe la amiaz\ n Pietro[i]a, sat mare
cu mai multe c\tune frumos rev\rsate pe briele plaiului n lungul apei,
fer\straie mari, pive [i drste, se strig\ unele pe altele, pn\ h\t n cap\tul
de sus al Moroenilor, de unde ncepe nalta pustietate a mun]ilor, m\rea]a [i
O imagine idilic\ pentru Romnia
lini[tita mp\r\]ie a Bucegilor. anului 1913 (fotografie
de Frederick Moore din arhiva
6 National Geographic Magazine)
Gr\dina Botanic\, Gr\dina reginei Maria de la Cotroceni, Parcul Carol,
Gr\dina Icoanei [i Parcul Ioanid, Gr\dina Episcopiei [i nainte de toate 7
Ci[migiul dau bucure[tenilor senza]ia evad\rii din infernul aglomerat [i zgo- Femeia nu va putea atinge
motos al str\zii. maximum de organizare n aceast\
Dintre litera]i, Lovinescu [i Eftimiu, ambii riverani, viziteaz\ des direc]ie de activitate [social\] dect
Ci[migiul, uneori [i mpreun\. Criticul se plimb\ pe alei nso]it sau st\ la o cnd va fi chemat\ prin lege la
discu]ie literar\ la restaurantul Monte-Carlo. () Prin compara]ie, o plim- via]a public\, lege de cet\]enie de-
bare n Parcul Carol l face s\ noteze: Totul e dezola]ie pe acolo. plin\, de vot integral care trebuie
Plimbarea este modul cel mai frumos [i mai ieftin de a-]i petrece timpul s\ i se nscrie n Constitu]ie.
liber n capital\ [i nu exist\ locuitor al acestei urbe s\ nu tr\iasc\ n mijlocul Cunoa[tem cu to]ii ntmpin\-
lui m\car o or\ pe zi. rile care s-au opus acestei reforme,
(I. Pavelescu, ntoarcere n Bucure[tiul interbelic, 2003) c\ la noi ca pretutindeni se distruge
c\minul, se distruge familia. Nu,
domnilor, nu se distruge nimic.
Valorificai-v\ cunotinele! Mai nti, prin via]a public\ nu
trebuie s\ mai n]elegem ndeletni-
A. Citi]i cu aten]ie documentele 1-3. R\spunde]i la urm\toarele cerin]e:
cirea agentului electoral.
a) Men]iona]i, dup\ documentul 1, ce a[az\ romnii la temelia talen-
Politica noastr\ va fi n]elegerea
tului lor de a satiriza, att de l\udat de autor. exact\ a nevoilor interne sau exter-
b) Defini]i, dup\ documentul 2, factorii geografici esen]iali n formarea ne ale poporului [i aceast\ n]ele-
poporului [i na]iunii romne. gere o vom c\p\ta singuri [i direct
c) Men]iona]i, cu ajutorul documentului 3, cteva elemente care n aplec\rile vie]ii de toate zilele, n
definesc, sub aspect etnic, }ara Oltului. c\min, atelier sau birou, oriunde are
d) Prezenta]i, din perspectiva pe care o sus]ine autorul acestui text, omul de lucru, nu n cluburi.
spa]iul etnic, geografic [i social n care v-a]i n\scut [i tr\i]i. Politica aceasta este a fiec\rui
e) Prezenta]i un eveniment n desf\[urare pe vremea cnd Gh. Br\- cet\]ean.
tianu [i E. Bernea [i publicau lucr\rile. n al doilea rnd, c\minul ()
B. Comenta]i modul cum se reflectau confrunt\rile politice din perioada nseamn\ o solidaritate material\
interbelic\ n lumea satului (documentul 4). [i o solidaritate moral\. Se unesc
C. Alc\tui]i un text cu subiect istoric folosind ct mai mul]i dintre urm\torii dou\ for]e pentru a nvinge mai
termeni: sat, Constitu]ie, munte, democra]ie, con[tiin]a local\, ora[-ca- u[or n via]\. Trebuie s\ i se dea
pital\, drepturi cet\]ene[ti, epoc\ modern\, secolul XX. femeii un rost egal cu al b\rbatului
D. Elabora]i un eseu cu tema Societate [i institu]ii, urm\rind n 2 pagini: n via]a de familie, iar aceasta nu
satul [i ora[ul n Evul Mediu [i n modernitate (2 asem\n\ri [i 2 deo- se poate asigura dect prin depli-
n\tatea drepturilor civile.
sebiri), 2 aspecte generale ale democra]iei [i totalitarismului [i un
(C. Botez, Drepturile femeii
aspect particular al fiec\ruia dintre aceste regimuri politice n
n Constitu]ia noastr\,
Romnia, institu]ia dreptului de vot, cu 2 argumente pentru votul uni-
n Constitu]ia din 1923 n
versal feminin. ncerca]i s\ valorifica]i unele din datele [i informa]iile din dezbaterea contemporanilor)
documentele 5-7.

Recapitulare/Evaluare 59
60Cyan 60Yellow 60Magenta 60Black

nstitu]ii centrale [i autonomii locale


n spa]iul romnesc
DOMNIA N }|RILE ROMNE
Cea mai important\ institu]ie central\ a societ\]ii medievale
romne[ti a fost domnia, ad\ugat\ celei voievodale, incomparabil
mai veche. Pe fondul autohton, mai u[or de cercetat n
Transilvania, s-au ad\ugat ns\ importante influen]e externe
Io Mircea Voievod [i fiul s\u Mihail poten]ate de raporturile tinerelor state medievale romne[ti cu
(fresc\ din ctitoria voievodal\ de la Cozia) Imperiul Bizantin (mai cu seam\ prin intermediul bisericii ortodoxe
dependent\ de Patriarhia de la Constantinopol), dar [i cu regatele
1
catolice vecine, ungar [i polonez, care au preluat [i dezvoltat n
Dimitrie Cantemir forme proprii monarhia de st\ri a Occidentului.
despre puterile domnului
A rezultat de aici o sintez\ institu]ional\, dar [i o form\ a puterii
I s-a l\sat [domnului] ntrea- centrale. Astfel, Domnia }\rii Romne[ti a fost, mai cu seam\
ga libertate [i aproape aceea[i pu-
dup\ instituirea Mitropoliei, o st\pnire de sine st\t\toare, cu afir-
tere pe care o avusese alt\dat\ de
a face legi, de a pedepsi pe locui- marea ferm\ a autocra]iei de esen]\ divin\, foarte apropiat\ de
tori, (). {i aceast\ putere a dom- monarhia imperial\ bizantin\, n vreme ce domnii Moldovei, afla]i
nului se ntinde () [i asupra negus- n raporturi apropiate cu deosebire cu regatul polonez, au preluat
torilor turci [i a altor oameni de orice caracteristici ale monarhiei de st\ri, pe ansamblu mai dependent\
stare, atta timp ct se g\sesc pe de elitele politice boiere[ti.
teritoriul lui, via]a [i moartea acesto- Domnul a exercitat n mod esen]ial mai multe func]ii: a condus
ra sunt n minile lui. administra]ia, numind dreg\torii, a avut ini]iativa actelor politice,
(D. Cantemir, Descriptio Moldaviae)
declarnd r\zboiul [i ncheind pacea, a fost instan]a juridic\ supre-
m\, a condus armata, a ocrotit Biserica [i a fost st\pnul ntregu-
Competen]e specifice modulului lui p\mnt al ]\rii (de unde [i calitatea de domn), singurul n m\su-
STATUL {I POLITICA
r\ s\ legitimeze proprietatea sub orice form\.
*1.2. Utilizarea termenilor/concepte- Semnificativ\ pentru autoritatea domnului valah este opera
lor specifici(e) istoriei n contexte care
politic\ a lui Mircea cel B\trn, reprezentat n fresca de la Cozia, cti-
implic\ interpret\ri [i explica]ii interdis-
ciplinare. toria sa, cu nsemnele imperiale. Nu [tim dac\ a aspirat cu adev\rat
la acest titlu, dar rvna cu care a strns n timpul vie]ii p\mnturile
**2.1. Construirea unor demersuri de
tip analitic cu privire la situa]ii [i contexte romne[ti, dublele negocieri cu Sigismund de Luxemburg sau
economice, sociale, politice, culturale. amestecul s\u la succesiunea Imperiului Otoman ne arat\ c\ [i-ar
2.2. Proiectarea unui demers de fi dorit o asemenea structur\ statal\ n concordan]\ cu puterea sa
cooperare pentru identificarea [i reali- de esen]\ divin\.
zarea unor scopuri comune.
2
2.3. Descoperirea constantelor n des-
f\[urarea fenomenelor istorice studiate. Spune-mi acum tic\loase suflete unde iaste domnia noastr\, unde iaste
muma noastr\, unde snt feciorii [i fetele noastre, unde iaste slava cea
**2.4. Compararea [i evaluarea unor
de[art\ a lumii acesteia [i bucuria ei? Unde sunt gr\dinile noastre cele fru-
argumente diferite n vederea formul\rii
moase cu mesele cele ntinse? Unde iaste vinul care totdeauna fierbea
unor judec\]i proprii.
inima noastr\? Unde sunt diademele cele mp\r\te[ti care erau mpodobite
*3.2. Analizarea mesajelor transmise cu m\rg\ritare [i cu pietre cu mult pre]? Unde iaste aurul [i argintul din-
de surse istorice variate prin compara- tr-aceast\ lume, tic\loase suflete
rea terminologiei folosite. (nv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Teodosie)

60 Statul [i politica
61Cyan 61Yellow 61Magenta 61Black

3
A fost n }ara Munteneasc\ un voievod cre[tin de credin]\ greceasc\,
anume Dracula. {i odat\ a venit un oarecare negustor str\in din ]ara
Ungureasc\ la cetatea lui. {i dup\ porunc\ [i-a l\sat c\ru]a pe uli]a
ora[ului. {i pe cnd dormea a furat cineva din c\ru]\ 160 de duca]i.
Negustorul a reclamat furtul domnului care l-a lini[tit spunndu-i c\ pn\
noaptea va afla aurul, chiar de-ar fi s\ distrug\ ora[ul. {i a poruncit ca s\
aduc\ aurul lui, s\-l a[eze n c\ru]\ [i s\ adauge un zlot. Negustorul a
descoperit la locul [tiut aurul [i a g\sit zlotul n plus. S-a dus din nou la domn
[i i-a povestit ce a g\sit. A venit [i ho]ul cu aurul [i Dracula i-a spus: Dac\
nu mi-ai fi spus de zlot, te-a[ fi pus n ]eap\ cu acest ho].
(Dup\ povestirile slavone despre Vlad }epe[, Constantin Brncoveanu,
n Istoria Romniei n texte, 2001) portret din 1696 d\ruit
m\n\stirii de la Muntele Sinai
4 5
Diaconul Paul de Alep a ajuns mpreun\ cu patriarhul Antiohiei Macarie, Dorin]a de a nf\]i[a acele sec-
la Trgovi[te, n decembrie 1653, n preajma Cr\ciunului, unde va r\mne ven]e n care trecutul na]ional fiin]a
mai mult\ vreme. Iat\ un fragment din nsemn\rile sale. marca neamului s\u l-a f\cut pe
Ajungem la s\rb\toarea nvierii. Domnul st\ n biseric\ pe tron. Pe urm\, Constantin Brncoveanu s\ porun-
dup\ ce se mntuie slujba, se scot scaune afar\ din biseric\, pentru el, pen- ceasc\ pictarea n 1694, la M\n\s-
tru patriarh [i pentru mitropolit. Se cnt\ Hristos a nviat de cor n grece[te tirea Hurezi, a unui complex ansam-
[i slavone[te. Domnul ngenunche [i s\rut\ Evanghelia, patriarhul l s\rut\ blu genealogic, care, la fel ca por-
pe frunte de trei ori: pu[tile pocnesc. Urmeaz\ dansul, ilumina]iile, n zgo- tretele zugr\vite c]iva ani mai trziu,
motul tuturor tunurilor [i ospe]ele cu glume. Toat\ s\pt\mna pr\v\liile sunt prin 1698, la Potlogi [i la Trgovi[te
nchise, afar\ de m\cel\rii [i de cele care vnd produse alimentare. (la re[edin]e voievodale), erau m\r-
(N. Iorga, Istoria romnilor prin c\l\torii, 1920-1922) turii ale unei gndiri politice, ale unei
continuit\]i dinastice [i statale al c\-
rui punct de zenit voia s\ fie tocmai
ACTIVITATE INDEPENDENT| domnia lui Constantin Brncoveanu,
darnicul protector al Ortodoxiei, al
1. Organiza]i-v\ n 3-4 grupe [i solu]iona]i, lucrnd mpreun\, urm\toarele acelui venerabil Munte Athos.
sarcini: (Dan Horia Mazilu,
a) Analiza]i con]inutul fiec\rei prerogative domne[ti enumerate de Voievodul dincolo de
Dimitrie Cantemir. sala tronului, 2003)
b) Pornind de la documentul 2, comenta]i mprejur\rile n care s-a
sfr[it domnia lui Neagoe Basarab. Lamenta]ia sa n fa]a mor]ii este 6
consecin]a: I. labilit\]ii (nestatornicia, vremelnicia) generale a exis- Este verificat c\ aceasta se
ten]ei; II. situa]iei precare a domniei la nceputul secolului al XVI-lea; datoreaz\ del\s\rii [i lipsurilor tale
III. convingerilor sale de cre[tin fervent? [este vorba de domnul }\rii Rom-
2. Prezenta]i ntr-un scurt text cu subiect istoric concep]ia despre justi]ie a lui ne[ti de la sfr[itul secolului al
Vlad }epe[. Imagina]i apoi cum s-ar desf\[ura aceea[i judecat\ ast\zi. XVIII-lea]. Sunt prea importante
3. Documentul 4 ne arat\ leg\tura strns\ dintre Domnie [i Biseric\. paza [i protec]ia pentru ca s\ nu se
Men]iona]i, pe baza textului, actele de devo]iune cre[tin\ dovedite de produc\ nici-o pagub\ [i nici-o
Matei Basarab la nviere. Sunt asem\n\ri ntre s\rb\toarea religioas\ stric\ciune vreunei persoane din
de acum 350 de ani [i cele ce se ntmpl\ n prezent de Pa[te? acele p\r]i. De aceea, cu un num\r
4. Desprinde]i din documentul 5 semnifica]ia marilor tablouri votive de la suficient de pu[ca[i s\ mergi la Cla-
Hurezi, Potlogi sau Trgovi[te. Alc\tui]i un comentariu de 10-15 rn- dova ntr-un loc potrivit pentru paz\
duri despre legitimitatea domneasc\. [i ap\rare [i prin ochi [i urechi n
5. Preciza]i cine a ordonat domnului s\ strpeasc\ bandi]ii (documentul 6) toate p\r]ile s\ fie poprite toate tre-
[i care erau limitele puterii domnului la sfr[itul secolului al XVIII-lea. c\torile [i vadurile din interiorul }\rii
Romne[ti pn\ la Por]ile de Fier.
6. Comunica]i colegilor rezultatele discu]iilor din grupe. Formula]i con-
(Tahsin Gemil, Rela]iile
cluzii pe tema: Cum se manifesta puterea domniei? Ct de mari erau
}\rilor Romne cu Poarta, 1984)
sl\biciunile ei?

Statul [i politica 61
62Cyan 62Yellow 62Magenta 62Black

Modulul III

1 {I VOIEVODATUL N TRANSILVANIA
n spa]iul carpato-dun\rean, ter-
ntre principii cre[tini ai timpului, voievozii }\rilor Romne au
menul de cneaz a dublat [i a
nlocuit termenul latin de iudex. ocupat un loc distinct, determinat ntre altele [i de originalitatea sin-
Dup\ opinia istoricului Ioan tezei politice [i institu]ionale pe care o reprezentau. Mari protectori
Bogdan, institu]ia cnezatului este ai Bisericii, n tradi]ia bizantin\ [i imperial\, ei s-au apropiat prin
continuarea vechii judecii de origine politica de cruciad\ antiotoman\ de monarhiile apusene, fa]\ de
latin\. Dup\ abandonarea Daciei, care numeroase afinit\]i, ntre care limba [i tradi]ia apartenen]ei la
ace[tia au reprezentat autoritatea
suprem\ n snul ob[tii ]\r\ne[ti
romanitate, s-au dovedit foarte importante.
daco-romane [i romne[ti, coor- n contextul timpului, voievodatul Transilvaniei apare mai pu]in ca
donnd activit\]ile administrative, o consecin]\ a unor coagul\ri preexistente, ct mai degrab\ ca
judiciare, economice [i militare ale urmare a cuceririi treptate a spa]iului dintre Tisa [i Carpa]ii Meri-
acesteia [i jucnd rolul de interme- dionali de c\tre coroana maghiar\, cu impunerea aici a feudalismu-
diari ntre ob[te [i autorit\]ile alo-
lui de tip occidental. Avansul treptat n noile teritorii era marcat de
gene (nomade sau sedentare).
Treptat, li s-a sporit for]a economic\ instituirea comitatelor, unit\]i administrativ-teritoriale conduse de
[i pozi]ia social\ [i din electivi au func]ionari regali, nzestrate cu o garnizoan\ [i o cetate [i cu dome-
devenit viageri [i ereditari. n ]\rile niile aferente, suprafe]e funciare smulse ob[tilor libere [i ncredin]ate
supuse unei st\pniri str\ine coloni[tilor, nobilimea feudalizat\ a regatului maghiar.
(Transilvania, spre exemplu) sau Cucerirea maghiar\ n teritoriile intracarpatice a adus nume-
acolo unde s-a exercitat adminis-
tra]ia autohton\ autonom\, institu]ia
roase schimb\ri: coloniz\ri masive n comitate [i scaune, un nou
cnezilor a fost diferit\. n primul caz, sistem de proprietate condi]ionat de rela]iile suzerano-vasalice [i de
atunci cnd s-au aflat sub autori- seniorie, noi autorit\]i administrative, militare [i spirituale. Dede-
tatea unui senior laic sau eclesiastic subtul acestor incontestabile realit\]i au continuat s\ func]ioneze
[i-au pierdut vechile prerogative. Pe secole la rnd autonomiile romne[ti, deosebit de puternice cu deo-
domeniile regale sau voievodale,
sebire n ]\rile de margine, n Ha]eg, n F\g\ra[ [i n Maramure[.
cnezii s-au men]inut mai mult\
vreme [i datorit\ particip\rii lor la Adun\ri ale frunta[ilor romni avuseser\ loc din vremuri nde-
expedi]ii militare sau judec\]i. p\rtate, n acest cadru consacrndu-se, potrivit standardelor tim-
(Dup\ Dic]ionarul de institu]ii pului, cei mai de vaz\ participan]i la Congrega]ia din 1291 [i apoi,
feudale din }\rile Romne, 1988) aproape 60 de ani mai trziu, n 1355. Cele dou\ date implic\
evenimente cunoscute din istoria Transilvaniei care marcheaz\ o
schimbare de atitudine a coroanei maghiare fa]\ de elitele nobi-
liare romne[ti din Transilvania. ntre timp se constituia statul
medieval al }\rii Romne[ti, ale c\rui rela]ii cu Angevinii evolua-
ser\ de la recunoa[terea vasalit\]ii la afirmarea neatrn\rii, con-
sacrat\ att prin victoria de la Posada (1330), ct [i prin nfiin]area
Mitropoliei de la Arge[ (1359). n acela[i timp, suprema]ia lui
Ludovic I asupra Moldovei era contestat\, ceea ce anihila, cel pu]in
pentru o perioad\, orice tentativ\ a regalit\]ii maghiare de a-[i
extinde autoritatea la sud [i r\s\rit de Carpa]i.
n consecin]\, n lunile aprilie-octombrie 1366, Ludovic de Anjou
z\bove[te n Transilvania n mod special pentru a rezolva situa]ia
raporturilor coroanei cu romnii.
Dispozi]iile atunci adoptate aveau n vedere ca:
1. St\pnirea p\mntului s\ se fac\ numai pe baza unui act
scris emis de rege, ceea ce exclude de la dreptul de proprietate,
Biserica din cimitirul satului Strei deci din rndul feudalilor, pe cnezii romni ale c\ror drepturi se
(C\lan, jud. Hunedoara), sec. XIII bazeaz\ pe ius valahicum.

62 Statul [i politica
63Cyan 63Yellow 63Magenta 63Black

2. St\pnirea cu titlu nobiliar era condi]ionat\ de apartenen]a la


catolicism, ceea ce excludea nc\ o dat\ elitele romne[ti ortodoxe
de la conducerea statului.
Reglement\rile suveranului ntemeiate pe nevoia de loialitate au
avut drept consecin]\ o cre[tere semnificativ\ n importan]\ a
adun\rilor cneziale. Dac\ o parte din elitele romne[ti a trecut la
catolicism, pentru a-[i p\stra averea [i privilegiile, cei care au
r\mas ortodoc[i [i-au dezvoltat activitatea la nivelul autonomiilor
locale. Este vremea (sec. XIII-XV) cnd aceste organisme se
implic\ n via]a comunit\]ilor din care provin, asumndu-[i admi-
nistrarea bunurilor, mp\r]irea drept\]ii, strngerea d\rilor c\tre stat Sf. Paraschiva, icoan\ lucrat\ ntr-un
atelier din nordul Transilvaniei, sec. XVI
[i ndeplinirea celorlalte obliga]ii. Multe adun\ri cneziale ac]io-
neaz\ mpotriva abuzurilor autorit\]ilor, invoc\ vechile libert\]i
romne[ti sau aleg delega]i care s\ sus]in\ cauza n fa]a regelui, ACTIVITATE INDEPENDENT|
voievodului sau comitelui. 1. Citi]i cu aten]ie documentul 2.
Permanen]a acestor institu]ii confirm\ teza c\, n Transilvania, Preciza]i care sunt categoriile so-
feudalismul occidental oficializat de autorit\]ile maghiare s-a ntl- ciale men]ionate n text. Stabili]i,
nit cu un feudalism autohton cu statul s\u, care avea o armat\ [i dup\ text, regimul echival\rilor,
cet\]i, cu cre[tinismul s\u str\vechi, organizat ierarhic, [i cu struc- dup\ modelul nobil = cneaz
turi sociale care s-au men]inut dincolo de restric]iile impuse de nt\rit cu scrisoare regeasc\.
coroana maghiar\. 2. Men]inerea }\rii F\g\ra[ului n
spa]iul romnesc a permis p\s-
2 trarea unei terminologii curat
Ludovic, din mila lui Dumnezeu Regele Ungariei, () am dat acestor romne[ti n aria social\, politic\
nobili credincio[i ai no[tri [i ai ]\rii noastre Transilvania acest drept, ca orice [i administrativ\. Inventaria]i pe
om care va fi nvinov\]it de furt sau tlh\rie sau orice fapt\ nelegitim\ s\ poat\ rnd termenii sublinia]i la docu-
fi dat mor]ii de partea potrivnic\ cu m\rturia a 50 de nobili, dac\ nvinuitul este mentul 3 [i acorda]i-le semnifi-
nobil, [i cu m\rturia a 50 de oameni de rnd, dac\ este om de rnd. ca]ii care s\ sublinieze att conti-
{i dac\ un romn de rnd va fi nvinov\]it sau va fi prins pe fa]\ [i se nuitatea, ct [i diversitatea ac-
poate face dovada mpotriva lui, [va fi pedepsit] ca orice om de rnd, dac\ cep]iunilor n func]ie de epoc\.
ns\ un romn nvinov\]ind un nobil de o nelegiuire nu va putea s-o Model: n secolul al XVI-lea, bo-
dovedeasc\ prin ntregul num\r de nobili cerut de lege, atunci s\ fac\ dova- ierul este un mare proprietar
da cum poate prin nobili, cnezi, oameni de rnd sau romni, pn\ la num\rul funciar [i un membru al elitelor
de 50 de nobili, cnd fiecare cneaz nt\rit cu scrisoare regeasc\ poate fi politice. Ast\zi, descenden]ii
socotit nobil, cneazul de rnd s\ fie socotit jude s\tesc cu m\rturia de 1 fer- boierilor marcheaz\ n socie-
tun (1/4 din marc\) iar oamenii de rnd sau romnii s\ fie primi]i ca oameni tate superioritatea unei tradi]ii
de m\rturie de 1/2 de fertun.
de cultur\ [i civiliza]ie, n bun\
(Documenta Romaniae Historica, D, 1977)
m\sur\ pierdut\.
3
Alc\tuirea statutelor F\g\ra[ului la 1508 s-a f\cut mpreun\ cu boierii PRO MEMORIA!
din districtul mai sus numit, care cuno[teau buna rnduial\ [i care se z n spa]iul romnesc, condu-
ntruniser\ [i cu alte prilejuri n vederea aplic\rii principiilor dreptului rom-
cerea central\ (cu deosebire
nesc [i ap\rarea intereselor ]\rii. Codificarea de la nceputul secolului al
XVI-lea a respectat tradi]ia romneasc\ (). Adunarea boierilor a dep\[it
n ]\rile extracarpatice) [i
ns\ cu mult rolul unui simplu scaun de judecat\. Se [tie c\ ea a participat autonomiile locale (mai cu
[i la hot\rri [i la puneri n st\pnire, a f\cut s\ fie recunoscute vechi privi- seam\ n Transilvania) au co-
legii ale ]\rii, a p\strat n documente structura str\veche a F\g\ra[ului: existat vreme de secole.
boieri, vecini, ]ar\, jude, pop\, jude]. Rolul adun\rii boierilor n men]inerea z Diversitatea formelor de orga-
F\g\ra[ului n spa]iul romnesc s-a dovedit astfel fundamental. nizare politico-administrativ\
(I. A. Pop, Institu]ii medievale romne[ti, are [i o conota]ie etnic\ [i
Adun\rile cneziale [i nobiliare (boiere[ti) n secolele XIV-XVI, 1991) confesional\.

Statul [i politica 63
64Cyan 64Yellow 64Magenta 64Black

eneza statului romn


de la proiect politic
la realizarea Romniei Mari
Gheorghe Laz\r (1779-1821)
C\rturar iluminist, a studiat PROIECTE POLITICE DE LA FANARIO}I
teologia, dar [i istoria [i filosofia
la Sibiu, Cluj [i Viena. Sus]in\tor LA PRIMA JUM|TATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
consecvent al nv\]\mntului
laic, a avut importante contribu]ii Cunoscut sub numele de epoca fanariot\, secolul al XVIII-lea
la fondarea [colii n limba rom- romnesc a fost ndeob[te considerat ca o pat\ neagr\ a istoriei
n\, att n }ara Romneasc\, na]ionale, ca o perioad\ dominat\ de boierimea de origine str\in\,
ct [i n Moldova. preocupat\ mai curnd de lux [i fiscalitate dect de dezvoltarea
]\rii. La o privire mai atent\, chiar n acest context istoric defavorabil,
Eufrosin Poteca (1786-1858) putem identifica elemente de modernitate, r\d\cini ale marilor idei
care vor determina schimb\rile profunde ale secolului al XIX-lea.
A fost primul profesor de
filosofie din }ara Romneasc\.
O prim\ surs\ a modernit\]ii sunt chiar domnii fanario]i, ntre
A mai predat logica, istoria care se remarc\ Constantin Mavrocordat. Sub influen]a mi[c\rii
filosofiei [i etica la {coala rom- iluministe a secolului al XVIII-lea, acesta aplic\ un consistent pro-
neasc\ a lui Gheorghe Laz\r, de gram de reforme de natur\ s\ contribuie la modernizarea Moldovei
la M\n\stirea Sf. Sava din [i a }\rii Romne[ti, ntre care amintim eliberarea ]\ranilor, desfi-
Bucure[ti. A mbog\]it patrimo- in]area impozitelor directe sau reforma administra]iei. n urma
niul filosofic romnesc cu impor- r\zboiului ruso-turco-austriac (1736-1739) ob]ine reunirea Olteniei
tante traduceri. n plan politic a la }ara Romneasc\, prin Pacea de la Belgrad (1739).
sus]inut egalitatea la numirea n Afla]i ntr-un con de umbr\, boierii romni sunt n egal\ m\sur\
func]ii, libertatea tiparului [i im-
preocupa]i de necesitatea moderniz\rii societ\]ii romne[ti, atitudine
pozitul propor]ional cu averea.
manifestat\ prin elaborarea unor proiecte de reform\ (209 ela-
borate n perioada 1769-1830), adresate Rusiei, Parisului, Vienei,
dar [i puterii suzerane. Aceste proiecte vizau constituirea unui stat
boieresc autonom, sau chiar independent. Sunt cunoscute n acest
Dinicu Golescu sens proiectul republicii aristo-democratice[ti alc\tuit de Dimitrie
(1777-1830) Sturdza, ideile de factur\ burghez\ ale lui Eufrosin Poteca sau
Cunoscut mai proiectul de constitu]ie a c\rvunarilor. n acest context, nceputul
cu seam\ n cali- secolului al XIX-lea marcheaz\ formarea partidei na]ionale, care
tate de autor al lu- va deveni din ce n ce mai vizibil\ cu ct ne apropiem de mijlocul
cr\rii nsemnare a c\l\- secolului.
toriei mele, D. Golescu a fost
Revenirea domnilor p\mnteni a fost posibil\ ca urmare a
un important c\rturar iluminist, a
fondat la Gole[ti o [coal\ deschi-
mi[c\rii revolu]ionare de la 1821. Vorbind [i ac]ionnd n numele
s\ tuturor categoriilor sociale. norodului suveran, Tudor Vladimirescu propune un amplu pro-
Al\turi de al]i boieri reformi[ti, gram politic care reflect\ aspira]iile politice ale micii boierimi
D. Golescu a sus]inut forma de reformiste [i ale burgheziei romne n formare: desfiin]area privi-
guvern\mnt republican\, c\utnd legiilor, instituirea libert\]ii [i a egalit\]ii. De[i nfrnt\, mi[carea
sprijin politic n Fran]a. S-a al\turat condus\ de T. Vladimirescu a lansat idei politice ce au continuat s\
mi[c\rii revolu]ionare de la 1821. fie dezvoltate n deceniile urm\toare.

64 Statul [i politica
65Cyan 65Yellow 65Magenta 65Black

Pa[i importan]i spre societatea romneasc\ modern\ au fost


f\cu]i [i prin Regulamentele Organice. Elaborate n perioada
ocupa]iei militare ruse, regulamentele au fost primele documente
cu caracter constitu]ional din istoria }\rilor Romne. Acestea au
statuat principii politice moderne, precum separarea puterilor n
stat, [i au introdus elemente ale economiei liberale: libertatea
comer]ului, bugetul, impozitul unic.
Proiectul politic care a dus la realizarea Romniei Mari a cuprins
[i revolu]ia romn\ de la 1848. ndelung preg\tit prin efortul par-
tidei na]ionale, anul 1848 s-a centrat pe ideile de libertate, na]iune
[i modernizare a structurilor statale. Practic, nu exist\ program
politic elaborat n cele trei ]\ri romne sau ac]iune revolu]ionar\
care s\ nu urm\reasc\ emanciparea na]ional\ [i social\ ori s\ nu Th. Aman, Tudor Vladimirescu
tind\ spre un tip de guvernare fundamentat\ pe principiile suve-
ranit\]ii poporului, separ\rii puterilor statului, responsabilit\]ii fac- 4
torului administrativ sau ale dreptului de autodeterminare a Actuala Constitu]ie a }\rii Ro-
romnilor, indiferent de puterea c\reia temporar i se supuneau. mne[ti const\ n Regulamentul
Organic impus de Rusia [i care-i
1 rezerv\ acestei puteri dreptul de a
Toate dreg\toriile ]\rii, att cele politice[ti, ct [i cele biserice[ti, de la se amesteca n actele cele mai
cea mai mare pn\ la cea mai mic\, s\ nu s\ mai ornduiasc\ prin dare de esen]iale ale Guvernului romn [i
bani, pentru ca s\ poat\ lipsi jafurile din ]ar\. () ale Adun\rii Na]ionale.
Zapcii prin pl\[i s\ nu fie slobod a se orndui cte doi, ci numai cte (Talaat Efendi, comisar
unul, [i acela s\ fie p\mntean, [i prin chez\[ie c\ nu va face jaf. Caftane al Sublimei Por]i, 5 iunie 1848)
cu bani s\ nceteze cu totul de a se mai face, ci numai dup\ slujb\. ()
}ara s\ fie volnic\ a-[ face [i a ]inea patru mii de osta[i panduri cu ACTIVITATE INDEPENDENT|
c\peteniile lor [i dou\ sute de arn\u]i, scuti]i de toate d\rile, [i cu leaf\
u[oar\, a c\ror leaf\ s\ economiseasc\ din veniturile m\n\stirilor. Studia]i cu aten]ie documentele
(Cererile norodului romnesc, 1821) [i rezolva]i sarcinile de lucru.
1. Selecta]i marile probleme cu care
2 se confrunta societatea rom-
neasc\ n secolul al XVIII-lea [i n-
Art. 371. nceputul, religia, obiceiurile [i cea de un fel limb\ a s\l\[luito-
ceputul secolului al XIX-lea. Cla-
rilor ntr-aceste dou\ prin]ipaturi, precum [i cele deopotriv\ trebuin]e sunt
sifica]i aceste probleme pe criterii
ndestule elementuri de o mai deaproape a lor unire. () nceputurile, dar,
politice, economice [i sociale.
s-au a[ezat ntr-acest regulament prin cea de un fel de cl\dire a temeiurilor
administrative n amndou\ ]\rile.
2. Men]iona]i solu]iile prefigurate
Art. 372. L\cuitorii din amndou\ prin]ipaturile s\ vor mp\rt\[i de toate de mi[carea de emancipare n
folosin]ile negu]\tore[ti () [i vor dobndi deopotriv\ () acelea[i drepturi acea perioad\.
civile ce vor avea [i p\mntenii. C\derea de a dobndi ntr-o ]ar\ sau n alta 3. Evalua]i con]inutul Regulamen-
propriet\]i mi[c\toare sau nemi[c\toare este asemenea dat\ l\cuitorilor din telor Organice din perspectiva
amndou\ prin]ipaturile. (Regulamentele Organice, 1831) moderniz\rii }\rilor Romne.
4. Organiza]i o dezbatere prin care
3 s\ explica]i de ce Regulamen-
tele Organice aveau s\ fie sus-
1. Na]iunea romn\, r\zimat\ pe principiul libert\]ii, egalit\]ii [i frater-
pendate [i chiar arse n timpul
nit\]ii, pretinde independen]a sa na]ional\, () s\-[i aib\ reprezentan]ii s\i
revolu]iei de la 1848.
la dieta ]\rii n propor]iune cu num\rul s\u, s\-[i aib\ dreg\torii s\i n toate
5. Scrie]i un eseu de maximum o
ramurile administrative, judec\tore[ti [i militare n aceea[i propor]iune, s\
se serveasc\ cu limba sa n toate trebile ce se ating de dnsa. () Ea pagin\ prin care s\ demonstra]i
pretinde pe tot anul o adunare general\. caracterul burghez liberal al pro-
2. () pretinde ca biserica romn\ () s\ fie [i s\ r\mn\ liber\, inde- gramelor de reform\ elaborate
pendint\ de orice alt\ biseric\, egal\ n drepturi [i foloase cu celelalte bise- n secolul al XVIII-lea [i n prima
rici ale Transilvaniei. () (Poporul suveran, 28 iunie 1848) parte a secolului al XIX-lea.

Statul [i politica 65
66Cyan 66Yellow 66Magenta 66Black

Modulul III
MOMENTUL 1859
La numai zece ani de la nfrngerea revolu]iei de la 1848, dou\
dintre ]\rile romne, Moldova [i Valahia, reu[eau s\ fac\ pasul
decisiv spre realizarea statului romn modern. Cum a fost posibil
acest lucru? Condi]iile interne erau defavorabile: ocupa]ia militar\
rus\ [i turc\, precum [i n]elegerea survenit\ ntre cele dou\ puteri
la Balta Liman au nsemnat restrngerea autonomiei interne prin
pierderea dreptului de numire a domnilor. Revigorat\ n timpul
revolu]iei pa[optiste, ideea na]ional\ a nceput s\ produc\ rezul-
tate n anii imediat urm\tori, n pofida represiunii. {i romnii nu au
fost singuri n acest demers, procese asem\n\toare derulndu-se
Alexandru Ioan Cuza [i n cazul germanilor ori al italienilor.
(1820-1873) ntr-un context ce nu p\rea d\t\tor de speran]e, ajutorul a venit
Militar de carier\, participant chiar de la marile puteri. R\zboiul Crimeii a pus fa]\ n fa]\ Rusia pe
activ la revolu]ia romn\ din de o parte, Fran]a, Anglia, Turcia [i Sardinia de cealalt\ parte. nfrn-
1848, a devenit primul domnitor gerea Rusiei a creat un context interna]ional favorabil schimb\rilor
al Romniei. Dubla alegere din politice: Sardinia men]inea problema na]ional\ pe agenda interna-
1859 a fost urmat\ de aplicarea ]ional\, iar la Congresul de pace de la Paris, }\rile Romne ob]in ga-
unui vast program de reforme po- ran]ia colectiv\ a marilor puteri pentru statutul lor de autonomie. Su-
litice, economice [i sociale, care zeranitatea otoman\ era men]inut\, dar din ce n ce mai mult pus\
ne ndrept\]esc s\-l consider\m
sub semnul ntreb\rii. Lucru evident chiar la congresul de pace care
fondatorul Romniei moderne.
ia n discu]ie [i unirea romnilor din cele dou\ Principate, idee sus-
]inut\ deschis de reprezentantul Fran]ei, contele Walewski. Pozi]iile
adverse ale turcilor [i habsburgilor, rezervele exprimate de Anglia au
f\cut s\ se ajung\ la solu]ia consult\rii poporului n privin]a unirii.
Din acest moment, centrul de greutate se mut\ n interiorul celor
dou\ ]\ri romne, iar responsabilitatea pe umerii unioni[tilor reuni]i
n partida na]ional\. {i, n pofida unor episoade trec\toare (ten-
tativa caimacanului N. Vogoride de a falsifica alegerile n Moldova),
unioni[tii reu[esc s\ demonstreze lumii ntregi dorin]a ferm\ de
unire a majorit\]ii romnilor din cele dou\ principate. Rezolu]iile
adun\rilor ad-hoc stau m\rturie n acest sens.
Alegerile ce au urmat s-au ncheiat, de asemenea, cu victoria
partidei na]ionale, care a determinat dubla alegere a lui Alexandru
Mihail Kog\lniceanu Ioan Cuza, la Ia[i [i la Bucure[ti, la 5, respectiv 24 ianuarie 1859.
(1817-1890) Procesul de constituire a statului romn avea s\ fie cu mult mai n-
Personalitate fascinant\, delungat. Dubla alegere a fost urmat\ de realizarea unific\rii insti-
complex\, implicat\ n marile tu]ionale, a mecanismelor administrative [i economice propriu-zi-
momente ale epocii sale (re- se, precum [i de recunoa[terea noii realit\]i politice pe plan inter-
volu]ia de la 1848, unirea de la na]ional. Aceast\ etap\ a fost parcurs\ pn\ la 24 ianuarie 1862,
1859, marile reforme ale domniei cnd Principatele Unite au adoptat numele oficial de Romnia, iar
lui Cuza, proclamarea indepen- marile puteri au recunoscut noua entitate politic\, de[i numai pe
den]ei de stat a Romniei), timpul vie]ii domnitorului Cuza.
Mihail Kog\lniceanu poate s\ fie nc\ [i mai importante au fost ns\ eforturile lui Cuza de mo-
considerat una dintre cele mai
dernizare a ]\rii. Secularizarea averilor m\n\stire[ti [i reforma
reprezentative figuri ale secolului
al XIX-lea romnesc.
agrar\ prima din istoria Romniei sunt cele mai cunoscute ini]iative
din impresionantul efort legislativ care a pus bazele statului modern.

66 Statul [i politica
67Cyan 67Yellow 67Magenta 67Black

Acestor m\suri li se al\tur\ Codul Civil, Codul Penal, Legea


instruc]iunii publice, organizarea armatei na]ionale etc. Al. I. Cuza a
fost secondat de remarcabili oameni politici, ntre care se deta[eaz\
figura primului ministru Mihail Kog\lniceanu. Demersul s\u reformist a
deranjat for]ele politice conservatoare, n vreme ce modera]ia care a
caracterizat programul s\u politic le-a deranjat pe cele radicale. Astfel
a luat na[tere ceea ce contemporanii au numit monstruoasa coali]ie,
care, acuznd autoritarismul ultimilor s\i ani de domnie [i profitnd
de contextul economic nefavorabil, a pus cap\t domniei lui Cuza la Deschiderea Divanului ad-hoc
11/23 februarie 1866. Nu ns\ [i marilor sale realiz\ri. din }ara Romneasc\ (1857)
[i votul de la 24 ianuarie 1859,
1 dou\ momente semnificative
care au asigurat unirea
Adunarea ad-hoc a Moldovei, p\[ind pe calea ce i s-a deschis de c\tre
Tratatul de la Paris, adec\ ncepnd a rosti dorin]ele ]\rii () declar\ c\
cele nti, cele mai mari, mai generale [i mai na]ionale dorin]e ale ]\rii sunt:
1. Respectarea drepturilor principatelor [i ndeosebi a autonomiei lor, n
cuprinderea vechilor Capitula]ii ncheiate cu nalta Poart\. ()
2. Unirea principatelor ntr-un singur stat sub numele de Romnia.
3. Prin] str\in cu mo[tenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare a
Europei [i ai c\rui mo[tenitori s\ fie crescu]i n religia ]\rii.
4. Neutralitatea p\mntului principatelor.
5. Puterea legiuitoare ncredin]at\ unei ob[te[ti Adun\ri, n care s\ fie
reprezentate toate puterile na]iunii.
(Proiect de rezolu]ie al Adun\rilor ad-hoc din Moldova 7/19 oct. 1857)

2
Conven]ia ncheiat\ la Paris n 7/19 august 1858 () este [i r\mne
legea fundamental\ a Romniei.
ns\, ndoita alegere din 5 [i 24 ianuarie 1859, s\vr[irea Unirii () ct ACTIVITATE INDEPENDENT|
[i pentru rea[ezarea echilibrului ntre puterile statului () intr\ de ast\zi n
putere urm\torul Statut: 1. Discutnd n grupuri de lucru,
Art. 1 Puterile publice sunt ncredin]ate Domnului, Adun\rii ponderatice identifica]i cel pu]in trei motive
[i Adun\rii elective. pentru care moldovenii solicit\
Art. 2 Puterea legiuitoare se exercit\ colectiv de Domn, de Adunarea prezen]a unui domn str\in pe
ponderatic\ [i de Adunarea electiv\. tronul viitorului stat romn.
Art. 3 Domnul are singur ini]iativa legilor; el () le supune Adun\rii elec- 2. Identifica]i atribu]iile specifice
tive [i Corpului ponderatoriu spre aprobare. Domnului, respectiv Adun\rii [i
Art. 4 Deputa]ii Adun\rii elective se aleg conform a[ez\mntului elec- evalua]i raporturile de putere
toral aci anexat. Pre[edintele Adun\rii se nume[te n fiecare an de Domn din dintre cele dou\ institu]ii. Dis-
snul ei (). cuta]i rezultatele ob]inute cu
Art. 5 Adunarea electiv\ discut\ [i voteaz\ proiectele de legi ce-i vor fi ceilal]i colegi din clas\.
prezentate de Domn. Aceste proiecte se vor sus]ine n Adunare de mini[tri
3. Compara]i raporturile de putere
sau de membrii Consiliului de Stat, ce se vor delega de Domn spre acest
dintre institu]iile statului, a[a
sfr[it; ei vor fi asculta]i oricnd vor cere cuvntul.
cum au fost acestea stabilite
(Statutul dezvolt\tor al Conven]iei de la Paris, 2/14 mai 1864)
prin Statutul Dezvolt\tor al
Conven]iei de la Paris, cu cele
3 existente ast\zi.
Mai presus de toate () fi]i b\rba]i de pace [i de bun\ rnduial\, ave]i 4. Lucrnd n grupuri, formula]i
ncredere n Domnul vostru, care v\ dore[te tot binele; da]i, ca [i pn\ trei consecin]e ale reformei
acum, pilda supunerii c\tre legile ]\rii voastre (); iubi]i Romnia care de agrare din 1864. Evalua]i im-
ast\zi este dreapt\ pentru to]i fiii s\i. portan]a lor pentru dezvoltarea
(Proclama]ia domnitorului Al.I. Cuza cu prilejul reformei agrare, 1864) ulterioar\ a Romniei.

Statul [i politica 67
68Cyan 68Yellow 68Magenta 68Black

Modulul III
CONSOLIDAREA STATAL|.
MAREA UNIRE DE LA 1918
Procesul de construire a Romniei moderne a continuat pe
dou\ planuri. Primul a cuprins procesul de consolidare a statalit\]ii
[i a institu]iilor democratice, dezvoltarea intern\, economic\, poli-
tic\ [i cultural\. Cel de-al doilea plan a nsemnat efortul constant
depus n plan interna]ional pentru des\vr[irea unit\]ii statale a
Romniei. Ambele planuri au importan]a lor [i unul nu ar fi fost
posibil f\r\ cel\lalt.
Anii ce au urmat detron\rii lui Al. I. Cuza au cunoscut o remar-
cabil\ succesiune de evenimente politice decisive pentru ceea ce
avea s\ devin\ Romnia secolului XX. Anul 1866 a nsemnat
nsc\unarea unui principe german, Carol de Hohenzollern
Sigmaringen, cel ce avea s\ devin\ cel mai mare rege al romnilor.
C\ci la scurt timp dup\ sosirea sa a fost adoptat\ prima Constiti]ie
1 a Romniei (1866), sub conducerea sa au luptat armatele romne
n numele poporului Basarabiei, la Plevna [i Smrdan, sub sceptrul s\u Romnia s-a proclamat
Sfatul }\rii declar\: Republica De- regat (1881) [i tot el este cel care a ales s\ respecte dorin]a rom-
mocratic\ Moldoveneasc\ (Basara- nilor [i s\ mearg\ n Primul R\zboi Mondial mpotriva Germaniei
bia) n hotarele ei dintre Prut, Nistru, natale. Dar evenimentul politic cel mai important al sfr[itului de
Dun\re, Marea Neagr\ [i vechile secol XIX l reprezint\ ob]inerea independen]ei de stat. Implicarea
grani]e cu Austria, rupt\ de Rusia, tn\rului stat romn n r\zboiul ruso-turc din 18771878 nu trebuie
acum o sut\ [i mai bine de ani, din
privit\ ca un simplu act de r\zboi, ci ca parte a unui plan politic
trupul vechii Moldove () n puterea
dreptului istoric [i dreptului de neam, amplu care viza ob]inerea independen]ei na]ionale. Pacea de la
pe baza principiului ca noroadele Berlin (1878), de[i a condi]ionat recunoa[terea acesteia de c\tre
singure s\-[i hot\rasc\ soarta lor de marile puteri, a marcat cuprinderea Dobrogei n grani]ele Romniei,
azi nainte [i pentru totdeauna, se dar [i pierderea sudului Basarabiei.
une[te cu mama ei Romnia. Recunoa[terea independen]ei de c\tre marile puteri [i procla-
Tr\iasc\ unirea Basarabiei cu marea regatului au fost urmate de importante m\suri de consolidare
Romnia de-a pururi [i totdeauna!
intern\. n aceast\ direc]ie se nscrie emiterea monedei na]ionale [i
(Actul Unirii Basarabiei cu Romnia,
votat de Sfatul }\rii fondarea B\ncii Na]ionale (1880), inaugurarea Academiei [i a Atene-
la 27 martie/9 aprilie 1918) ului romn (1881). Este perioada dezbaterilor politice ntre adep]ii
moderniz\rii rapide [i cei ce considerau toate aceste institu]ii ca pe
ni[te forme f\r\ fond. Purt\toare ale acestor idei sunt partidele care
vor asigura un cadru politic democratic: Romnia secolului XX va fi
rezultatul interac]iunii ideologiei [i ac]iunii acestor partide.
Dup\ ob]inerea independen]ei de stat, nevoia de repozi]ionare n
rela]iile interna]ionale a dictat aderarea Romniei la Tripla Alian]\.
Raporturile Romniei cu Germania [i mai ales cu Austro-Ungaria au
variat ns\ n func]ie de interesul na]ional, mergnd pn\ la
declararea neutralit\]ii n 1914. Astfel, n primii doi ani ai r\zboiului,
Romnia a fost implicat\ ntr-un lung proces de negociere care avea
drept scop ob]inerea de garan]ii referitoare la recunoa[terea dreptu-
lui istoric al Romniei asupra teritoriilor romne[ti ce se aflau nc\
sub domina]ia str\in\. ntrarea n r\zboi al\turi de Antanta (1916) [i
Constituirea Societ\]ii Academice ofensiva din Transilvania nu a fost numai rezultatul negocierilor, ci [i
Romne (august 1867) o expresie a voin]ei politice de des\vr[ire a unit\]ii na]ionale.

68 Statul [i politica
69Cyan 69Yellow 69Magenta 69Black

Modulul III
{i dac\ afirm\m c\ anul 1918 este considerat momentul de vrf
al na]iunii romne, acesta nu este numai meritul efortului militar, rela-
tivizat de ofensiva germano-austro-ungar\, de pr\bu[irea Austro-Un-
gariei sau a frontului estic prin ie[irea Rusiei din r\zboi, ci mai ales
rodul voin]ei populare. C\ci Marea Unire era n egal\ m\sur\ dorin]a
romnilor din Basarabia, Bucovina [i Transilvania. Beneficiind de
contextul favorabil de la sfr[itul Primului R\zboi Mondial, care a
nsemnat n egal\ m\sur\ sfr[itul imperiilor ]arist [i otoman,
adun\ri reprezentative ale romnilor de la Chi[in\u, Cern\u]i [i Alba
Iulia au decis unirea cu ]ara. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a
reprezentat astfel, n egal\ m\sur\, o ncununare a voin]ei politice, Stema Romniei Mari, 1921
dar [i un r\spuns dat aspira]iei manifeste a poporului romn.
ACTIVITATE INDEPENDENT|
1
1. Reconstitui]i contextul politic
Noi, reprezentan]ii micilor na]iuni, am a[teptat cu ner\bdare atitudinea interna]ional n care s-a realizat
cercurilor conduc\toare ale monarhiei fa]\ de aceste puncte [n.a. cele zece
Marea Unire. Evalua]i raportul
puncte ale lui Wilson] () c\ci astfel s-a recunoscut oficial () c\ noi de
dintre contextul interna]ional [i
acum nu mai suntem na]ionalit\]i, ci na]iuni. Cunoa[tem m\rimea vremilor
condi]iile interne.
prin care trecem. () Drept aceea, reprezentan]a organiza]iei na]ionale a
romnilor a hot\rt s\-[i defineasc\ atitudinea fa]\ de aceste puncte. () 2. Realiza]i o list\ cuprinznd
Comitetul executiv al Partidului Na]ional Romn din Ardeal [i Ungaria asem\n\ri [i deosebiri ntre
() constat\ c\ urm\rile r\zboiului ndrept\]esc preten]iile de veacuri ale documentele care exprim\ vo-
na]iunii romne la deplina libertate na]ional\. Pe temeiul dreptului firesc, c\ in]a de unire a romnilor.
fiecare na]iune poate dispune, hot\r singur\ [i liber de soarta ei, () 3. Realiza]i o list\ cuprinznd mo-
na]iunea romn\ din Ungaria [i Ardeal dore[te s\ fac\ acum uz de acest tivele invocate pentru sus]ine-
drept [i reclam\ n consecin]\ [i pentru ea dreptul ca, liber\ de orice rea Unirii. Discuta]i concluziile
nrurire str\in\, s\ hot\rasc\ singur\ a[ezarea ei printre na]iunile libere. cu colegii de clas\ [i decide]i
() Organul na]ional al na]iunii romne din Ungaria [i Ardeal nu recunoa[te asupra celor mai importante
ndrept\]irea acestui parlament [i acestui guvern s\ se considere ca trei motive.
reprezentante ale na]iunii romne. () Toate deciziile [i acordurile care s-ar 4. Scrie]i un eseu de o pagin\ prin
lua [i s-ar face f\r\ aprobarea acestor organe le declar\m ca nule [i f\r\ care s\ demonstra]i faptul c\
valoare (). Na]iunea romn\ care tr\ie[te n monarhia austro-ungar\ Unirea de la 1918 a fost rezul-
a[teapt\ [i cere dup\ multe suferin]e de veacuri afirmarea [i valorizarea tatul voin]ei populare.
drepturilor ei nestr\mutate [i inalienabile la via]\ na]ional\.
(Alexandru Vaida-Voevod, discurs
n parlamentul de la Budapesta, 18 octombrie 1918) PRO MEMORIA!
z Constituirea statului romn
2 modern s-a ntins pe o peri-
oad de timp cuprins\ ntre
() Bucovinenii n-au pierdut n\dejdea c\ ceasul mntuirii, a[teptat cu
1859 [i 1918. Evenimente ma-
atta dor [i suferin]\, va sosi [i c\ mo[tenirea lor str\bun\, t\iat\ prin
jore precum dubla alegere a lui
grani]e nelegiuite, se va rentregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui
{tefan [i au nutrit ve[nic credin]a c\ marele vis al neamului se va nf\ptui Al. I. Cuza, ob]inerea indepen-
cnd se vor uni toate ]\rile romne dintre Nistru [i Tisa ntr-un stat na]ional den]ei [i Marea Unire de la
unitar; constat\ c\ ceasul acesta a sunat! 1918 jaloneaz acest proces.
z Na[terea statului romn actual
Ast\zi, cnd dup\ sfor]\ri [i jertfe uria[e din partea Romniei [i a puter-
nicilor [i nobililor ei alia]i, s-au ntronat n lume principiile de drept [i umani- nu poate fi ns\ corect n]e-
tate pentru toate neamurile [i cnd n urma loviturilor zdrobitoare Monarhia leas\ f\r\ men]ionarea con-
austro-ungar\ s-a zguduit n temeliile ei [i s-a pr\bu[it [i toate neamurile tribu]iei boierilor reformi[ti, a
nc\tu[ate n cuprinsul ei [i-au c[tigat dreptul de liber\ hot\rre de sine, cel revolu]ionarilor pa[opti[ti, pre-
dinti gnd al Bucovinei dezrobite se ndreapt\ c\tre regatul Romniei, de cum [i a instal\rii principelui
care ntotdeauna am legat n\dejdea dezrobirii noastre. str\in pe tronul noului stat [i a
(Mo]iunea de unire a Bucovinei cu Romnia, 15/28 noiembrie 1918) proclam\rii regalit\]ii.

Statul [i politica 69
70Cyan 70Yellow 70Magenta 70Black

STUDIU DE CAZ
*De la partida na]ional\
la sistemul politic pluripartidist
Bazat\ pe o larg\ palet\ de libert\]i individuale, democra]ia de
tip liberal, a[a cum s-a dezvoltat aceasta n ultimele trei secole,
implic\ existen]a multipartidismului. Acesta trebuie privit pe de o
parte ca o garan]ie de libert\]ii de gndire [i de exprimare a fiec\rui
Ion C. Br\tianu (1821-1891) cet\]ean, pe de alt\ parte ca modalitate de aplicare a dreptului de
Proeminent om politic de liber\ asociere. n societatea romneasc\, procesul apari]iei par-
orientare liberal\, a f\cut parte din tidelor politice nu poate fi foarte clar delimitat. Debutul s\u trebuie
genera]ia care a asigurat trecerea c\utat la sfr[itul secolului al XVIII-lea [i nceputul secolului al
de la partida na]ional\ la siste- XIX-lea, cnd ia na[tere partida na]ional\.
mul partidelor politice. A participat
Nu era vorba despre un partid n adev\ratul n]eles al cuvntu-
activ la mi[carea revolu]ionar\ de
la 1848, a sus]inut alegerea, dar [i
lui, ci despre o grupare destul de eterogen\, reunind boieri progre-
detronarea lui Al. I. Cuza, a fost si[ti, nv\]a]i ai vremii [i mici ntreprinz\tori cu viziune politic\, cu
implicat n urcarea pe tron a lui to]ii contamina]i de ideologia luminilor [i de idealurile revolu]iei
Carol I. A fost primul pre[edinte al franceze. Ceea ce-i unea nu era altceva dect idealul na]ional [i
PNL [i a de]inut importante dem- implicarea ntr-un program politic care s\ produc\ schimbarea ra-
nit\]i, inclusiv pe cea de prim-mi- dical\ a regimului politic din ]\rile romne. Meritul nceputurilor l au
nistru n perioada marii guvern\ri boieri precum fra]ii Golescu, fra]ii Ghica, Dimitrie Sturdza, Barbu
liberale (1876-1888).
V\c\rescu, Ionic\ T\utu sau Rosetti-Roznovanu, dar [i Tudor
Vladimirescu sau Gheorghe Laz\r. Principalele lor modalit\]i de
manifestare au fost elaborarea unor proiecte de reform\ naintate
marilor puteri ale vremii, dar [i organizarea unor societ\]i secrete,
revolu]ionare.
Perioada cuprins\ ntre revolu]ia pa[optist\ [i unirea princi-
patelor reprezint\, probabil, momentul de apogeu al partidei
na]ionale. Nicolae B\lcescu, Eftimie Murgu, Mihail Kog\lniceanu,
Al. I. Cuza, Dumitru [i Ion Br\tianu, C.A. Rosetti, Cristian Tell [i
mul]i al]ii au avut un rol politic determinant, de la redactarea pro-
gramelor de reform\, pn\ la prezen]a n guvernele revolu]ionare
sau pe baricadele confrunt\rilor directe. Este cunoscut rolul
Lasc\r Catargiu (1823-1899)
esen]ial pe care partida na]ional\ l-a avut n dubla alegere a lui
Membru marcant al mi[c\rii Al. I. Cuza n 1859. De[i nu au f\cut parte n mod formal din parti-
conservatoare, membru al diva-
da na]ional\, frunta[ii transilv\neni au militat pentru acelea[i idei
nului ad-hoc din Moldova, can-
didat la tron n 1859, a devenit politice.
principalul lider al opozi]iei n tim- Sistemul politic multipartid propriu-zis a fost fondat n cadrul
pul lui Al. I. Cuza. A de]inut func- politic oferit de constitu]ia de la 1866. Astfel, n 1875, grup\rile
]ia de prim-ministru pentru patru politice de orientare liberal\ se reunesc n Partidul Na]ional Liberal,
mandate, remarcndu-se prin re- care avea s\ devin\ principalul vehicul al moderniz\rii Romniei.
formele fiscale [i comerciale pro- Cinci ani mai trziu, se formeaz\ [i Partidul Conservator, care va
puse.
oferi o alternativ\ la programul politic liberal.

70 Statul [i politica
71Cyan 71Yellow 71Magenta 71Black

Cele dou\ partide vor conduce Romnia pn\ la Primul R\zboi


Mondial, n conformitate cu doctrinele politice liberal\, respectiv
conservatoare. Tabloul vie]ii politice romne[ti a fost completat n
1893, prin apari]ia Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din
Romnia (PSDMR), purt\tor al intereselor p\turilor de jos, ale oa-
menilor simpli.
Perioada interbelic\ a fost marcat\ de apari]ia altor partide
reprezentnd noile categorii sociale intrate n via]a politic\ dup\
r\zboi. Men]ion\m Partidul Poporului, dar mai cu seam\ Partidul
Na]ional-}\r\nesc, ce va deveni a doua for]\ politic\ a ]\rii din
Titu Maiorescu (1840-1917), critic literar,
perioada interbelic\. n deplin sincronism cu politica european\, [i estetician, profesor [i om politic, unul
n Romnia interbelic\ [i-a f\cut sim]it\ prezen]a ideologia de dintre liderii Partidului Conservator
extrem\ dreapta, reprezentat\, n principal, de Garda de Fier.
Instaurarea regimurilor dictatoriale n Romnia a nsemnat
ACTIVITATE INDEPENDENT|
abandonarea pluripartidismului [i nlocuirea sa cu sistemul par-
tidului unic. Marele merit al revenirii la democra]ie [i pluripartidism Studia]i cu aten]ie documen-
a revenit revolu]iei din decembrie 1989. tele [i rezolva]i urm\toarele
sarcini de lucru:
1. Exist\ o unanimitate de p\reri
1 cu privire la soliditatea procesu-
Cufundat\ pn\ la nceputul secolului al XIX-lea n barbaria oriental\, lui de modernizare a Romniei?
societatea romn\, pe la 1820, ncepu a se trezi din letargia ei, apucat\ Argumenta]i-v\ r\spunsul.
poate de-abia atunci de mi[carea contagioas\ prin care ideile Revolu]iei 2. Lucra]i n grupuri de lucru [i
franceze au str\b\tut pn\ n extremit\]ile geografice ale Europei. Atras\ de identifica]i motivele care au
lumin\, junimea noastr\ ntreprinse acea emigrare extraordinar\ spre fn- determinat apari]ia teoriei for-
tnele [tiin]ei din Fran]a [i Germania, care pn\ ast\zi a mers tot mai melor f\r\ fond. Sunt acestea
crescnd [i care a dat mai ales Romniei libere o parte din lustrul valabile [i n ceea ce prive[te
societ\]ilor str\ine. Din nenorocire, numai luciul dinafar\! C\ci nepreg\ti]i apari]ia [i dezvoltarea partidelor
precum erau [i sunt tinerii no[tri, uimi]i de fenomenele m\re]e ale culturii
politice n Romnia modern\?
moderne, se p\trunser\ numai de efecte, dar nu p\trunser\ pn\ la cauze,
3. S-ar putea aplica aceast\ teo-
v\zur\ numai formele de deasupra ale civiliza]iei, dar nu ntrev\zur\ fun-
rie [i societ\]ii romne[ti actua-
damentele istorice mai adnci, care au produs cu necesitate acele forme [i
f\r\ a c\ror preexisten]\ ele nu ar fi putut exista. () Tinerii romni se le? Oferi]i exemple pentru a v\
ntorceau [i se ntorc n patria lor cu hot\rrea de a imita [i de a reproduce sus]ine punctul de vedere.
aparen]ele culturii apusene, cu ncrederea c\ n modul cel mai gr\bit vor [i
realiza ndat\ literatura, [tiin]a, arta frumoas\ [i, mai nti de toate, liber- PRO MEMORIA!
tatea ntr-un stat modern.
z Liberalismul [i conservatoris-
(Titu Maiorescu, n contra direc]iei de azi n cultura romn\, 1866)
mul sunt marile doctrine care
au contribuit la formarea [i
2 consolidarea democra]iei ro-
ntr-un interval scurt [i cu deosebire n deceniul 1860-1870, tn\rul stat mne[ti la sfr[itul secolului al
romn a adoptat aproape tot ce se putea prelua din sistemul institu]ional [i XIX-lea. Timid, acestora li s-a
legislativ european: constitu]ie, parlament, guvern responsabil, coduri de al\turat [i social-democra]ia.
legi, universitate, academie. () Forme f\r\ fond, avea s\ spun\ Titu Ma- z n perioada interbelic\, doctri-
iorescu, avnd dreptate n sensul c\ transformarea n profunzime a socie-
t\]ii romne[ti [i a mentalit\]ilor reprezint\ o ntreprindere de mult mai mare na na]ional\ [i cea ]\r\nist\
anvergur\ dect simpla ncet\]enire, prin entuziasmul unei elite, a institu- vor umple golul l\sat prin dis-
]iilor occidentale. Marea problem\ a societ\]ii romne[ti a devenit pentru pari]ia conservatorilor.
aproape un secol, pn\ la dereglarea pricinuit\ de deriva comunist\, z Abolit de succesivele regimuri
punerea de acord a fondului cu forma. Pariu pe jum\tate c[tigat, pe jum\- autoritare [i totalitare, multi-
tate pierdut. partidismul va fi recunoscut n
(Lucian Boia, Istorie [i mit n con[tiin]a romneasc\) Romnia dup\ 1989.

Statul [i politica 71
72Cyan 72Yellow 72Magenta 72Black

R edefinirea rolurilor statului


dup\ Primul R\zboi Mondial
[i pn\ la Planul Schuman
O alegorie a na]iunii germane
STATUL MODERN PN| LA R|ZBOIUL MONDIAL
de Max Herzog (Leipzig, 1910)
Secolul al XIX-lea a fost secolul na]ionalit\]ilor [i al statelor
1 na]ionale. Ideologia na]ional\ a revendicat libertate, unitate [i
Conceptele culturale specifice suveranitate pentru na]iuni care tr\iser\ de veacuri fie mp\r]ite n
con[tiin]ei europene, cum ar fi numeroase entit\]i teritoriale, fie ncorporate n marile imperii multi-
statul [i na]iunea, sunt redefi- na]ionale. Fie [i una [i cealalt\.
nite [i clarificate genera]ie de gene- Odat\ acest deziderat realizat, statul na]ional a intrat foarte
ra]ie. Cum s-au format ele? De ce repede ntr-o nou\ etap\ a existen]ei sale, n care s-a trecut la afir-
se bucur\ de acest succes? () marea superiorit\]ii unor na]iuni n raport cu altele. Aceast\ nou\
Europa se construie[te. Iat\ o
etap\ s-a exprimat att n plan ideologic (pangermanismul), ct [i
mare speran]\, care se va nf\ptui
numai dac\ se va ]ine seama de
n plan politic [i militar constituirea imperiilor coloniale britanic [i
istorie: o Europ\ f\r\ istorie ar fi francez, tendin]ele colonialiste ale italienilor, pentru a ne referi doar
orfan\ [i nenorocit\. Pentru c\ ziua la spa]iul european.
de ast\zi se trage din cea de ieri, Grani]a dintre cele dou\ momente n evolu]ia na]iunilor [i a
iar ziua de mine este rodul trecu- statelor-na]iuni este greu de demarcat. Astfel, dac\ pentru statele
tului. Un trecut ce nu trebuie s\ pa- Europei Centrale procesul se ncheiase n jurul anului 1871,
ralizeze prezentul, ci s\-l ajute s\ fie na]iunile aflate sub domina]ia marilor imperii au trebuit s\ a[tepte
diferit n fidelitate [i nou n progres.
Construc]ia Europei urm\re[te
pn\ la sfr[itul Primului R\zboi Mondial, cnd, pe fondul
s\ arunce lumina asupra istoriei destr\m\rii imperiilor rus, austro-ungar [i otoman, apar noi state
Europei, f\r\ a disimula dificult\]ile na]ionale (Polonia, Cehoslovacia, Ungaria), iar altele [i des\vr-
mo[tenite din trecut. n tendin]a lui [esc unitatea na]ional\ (Romnia).
c\tre unitate, continentul a tr\it dis- Expansionismul teritorial practicat la sfr[itul secolului al XIX-lea
cordii, conflicte, diviz\ri [i contra- n numele afirm\rii na]ionale a fost cauza a numeroase conflicte
dic]ii interne. politice [i militare care au culminat cu cele dou\ mari r\zboaiele
(Jacques Le Goff,
mondiale. Revan[a reclamat\ de na]ionali[tii francezi n raport cu
Construc]ia Europei, 1994)
Germania, competi]ia colonial\, expansionismul german au f\cut
2 ca marile puteri europene s\ se grupeze n blocuri politico-militare
(Tripla Alian]\ [i Tripla n]elegere). Unii reclamau nevoia de expan-
Istoria german\ a secolului al
XIX-lea [i a primei jum\t\]i a secolu-
siune, ceilal]i erau anima]i de dorin]a de a p\stra pozi]iile avanta-
lui XX, dominat\ de ideea unit\]ii joase pe care le de]ineau. Nimic nu a mai putut evita marea con-
mistice de snge a poporului, care fruntare care a purtat numele de Primul R\zboi Mondial.
implica unitatea tuturor germanilor Consecin]ele acestuia n plan social, economic sau politic sunt
ntr-un stat, a sfr[it tocmai de aceea cunoscute. Mai pu]in discutate sunt implica]iile r\zboiului asupra
n 1945 prin pr\bu[irea cumplit\ a func]ion\rii statelor lumii. C\ci, sub motivul ap\r\rii intereselor
primului stat na]ional german. na]ionale, n majoritatea statelor implicate n conflict institu]iile
(Hagen Schulze, Stat [i na]iune
democratice au fost abandonate n favoarea eficien]ei reclamate
n istoria european\, 1996)
de r\zboi.

72 Statul [i politica
73Cyan 73Yellow 73Magenta 73Black

Modulul III
n Marea Britanie, Germania [i n Italia se voteaz\ legi speciale
care suspend\ regimul parlamentar [i transfer\ guvernelor puteri
discre]ionare. n Fran]a, de[i rolul parlamentului se p\streaz\,
nimic nu opre[te parlamentul nsu[i s\ voteze legi n spiritul
tradi]iei iacobine. n toate ]\rile beligerante, dar chiar [i n cele neu-
tre, ntreaga ndustrie de r\zboi, activitatea de extrac]ie [i furnizare
de materii prime sau aprovizionarea cu alimente sunt trecute sub
controlul statului. n plus, orice dezbatere public\ este abandonat\.
P\n\ [i puternica mi[care feminist\ din Marea Britanie se tope[te
n febra preg\tirilor de r\zboi.
Iar abandonul institu]iilor democratice nu se face prin for]\ sau Dou\ ipostaze ale na]ionalismului
agresiv: o caricatur\ francez\
abuz, ci cu un larg consens popular. Spiritul 1914", att de invocat antipangermanist\ [i o caricatur\
n Germania, cuprinsese de fapt ntreaga Europ\. german\, Zborul imperialismul
Rigorile r\zboiului total f\cuser\ ca valorile [i principiile pe care german (Der Wahre Jacob, 1902)
fusese construit statul liberal constitu]ional antebelic s\ fie abando-
nate. De la r\zboiul total la statul totalitar nu a fost dect un pas.
Individul [i valorile sale sunt abandonate n favoarea poporului,
pentru prop\[irea c\ruia putea s\ fie utilizat\ orice cale, inclusiv
r\zboiul. Ideologii vremii, care includ figuri ce vor face istorie n
perioada interbelic\, precum Benito Mussolini, sus]in cu t\rie c\
democra]ia nseamn\ dec\dere, singura cale de afirmare a valorilor
na]ionale fiind r\zboiul [i expansiunea. Dup\ Primul R\zboi Mondial,
statul intra ntr-o a treia etap\ a existen]ei sale, cea totalitar\.
3
Sunt doi factori de care trebuie s\ se ]in\ seama n Imperiul German:
mp\ratul [i Parlamentul. (). Dac\ am fi avut un sistem cu dou\ partide, ACTIVITATE INDEPENDENT|
Parlamentul ar fi putut s\ echilibreze politic puterea np\ratului, s-ar fi rapor-
tat oficial la legi [i ar fi avut ini]iativa. () Parlamentarismul nostru este Studia]i cu aten]ie documentele
tn\r, [i mpr\[tie for]ele [i se fragmenteaz\ prea des ca s\ fac\ sistemul al\turate [i solu]iona]i urm\toa-
parlamentar s\ devin\ viabil; inevitabil, nu contrabalanseaz\ for]a imperial\. rele cerin]e:
Compar\m des imperiul cu parlamentul. Acestuia din urm\ Constitu]ia i d\ 1. Identifica]i principalele tr\s\turi
drepturi care i confer\ o parte a puterii centrale. Imperiul a devenit att de ale spiritului 1914. Redacta]i
puternic cum nu ar fi putut b\nui nimeni n 1871. Conjunctura istoric\, via]a un eseu de cel mult o pagin\ n
modern\, spiritul public [i ns\[i personalitatea mp\ratului contribuie la con- care s\ descrie]i motivele in-
solidarea excesiv\ a ac]iunii imperiale. Este un factor printre altele, dar, f\r\ stal\rii acestuia.
nicio ndoial\, cel mai important dintre toate.
2. Compara]i starea de spirit a
(Friedrich Naumann, Democratie et Empire, 1904)
popula]iei din 1914 cu realit\-
]ile r\zboiului. Cum explica]i
4
diferen]ele constatate?
Altminteri, n Europa () declan[area conflictului a suscitat entuziasm 3. Explica]i cum se pot explica
(reticen]ele fiind cenzurate). () ororile Primului R\zboi Mon-
Un student americam aflat n vacan]\ descrie frenezia ce domnea la dial? De ce crede]i c\ urm\rile
Dresda n noaptea din 28 spre 29 iulie 1914. Exuberan]a r\zboinic\ p\rea acestui r\zboi au fost diferite,
s\-i fi cuprins mai pu]in pe francezi, dar jurnali[tilor le pl\cea s\ insite asupra prin propor]ii, de cele din trecut.
sobrei hot\rri a b\rba]ilor chema]i sub drapel. () La rndul lor, britanicii
4. Preciza]i motivele care crede]i
care se angajaser\ n ultimile cinci luni ale anului 1914, pur [i simplu din
c\ au determinat statele euro-
patriotism, fiindc\ regretau recrutarea obligatorie, erau aproape de un milion.
() Ct despre supu[ii ]arului convoca]i pentru r\zboiul sfnt cu mari chel-
pene s\ se angajeze ntr-un
tuieli de popi [i de icoane, ace[tia nu p\reau dornici s\ moar\ pentru conflict de asemenea propor]ii.
m\icu]a Rusie. 5. Comenta]i cele dou\ caricaturi de
(Guy Hermet, Istoria na]iunilor [i a na]ionalismului n Europa, 1996) epoc\, eviden]iindu-le sensurile.

Statul [i politica 73
74Cyan 74Yellow 74Magenta 74Black

Modulul III

1 NCEPUTURILE EUROPEI UNITE


n locul m\surii politicii liberale PLANUL SCHUMAN
a]i adus n lume o astfel de politic\
etnografic\ [i arheologic\. Aceasta R\mas n spa]iul democra]iei sau convertit la totalitarism, statul
v\ va deveni fatal\ (). Ce ve]i
spune cnd ntr-o zi vor veni slavii
perioadei nterbelice a avut un rol mai pronun]at. Laissez-faire-ul
[i vor reclama Prusia, Pomerania, specific secolului al XIX-lea era puternic amendat, statul c\p\tnd,
Silezia, Berlinul, c\ci numele lor treptat, tot mai puternice func]ii de administrare [i de coordonare.
sunt slave, cnd ei vor s\vr[i pe R\zboiul total a fost elementul care a dat un ultim [i decisiv impuls
malul Oderului ce s\vr[i]i voi acestui proces, dar nceputurile trebuie c\utate chiar mai devreme,
acum pe malul Moselei, cnd cu la sfr[itul secolului al XIX-lea, atunci cnd Germania ia primele
ajutorul h\r]ii vor indica sate lo- m\suri de interven]ie a statului n domeniul protec]iei sociale sau al
cuite odat\ de triburi slave?
(Scrisoare trimis\ n 1870
stimul\rii economiei locale. Etalon al liberalismului, Anglia ns\[i
de Ernest Renan unui prieten, introdusese m\suri de control a economiei. Iar nevoia de recupe-
dup\ anexarea Alsaciei rare ct mai rapid\ a distrugerilor provocate de r\zboi, men]inerea
[i a Lorenei la Imperiul German) p\cii n coordonatele fragile stabilite la Versailles sau devastatoarea
criz\ economic\ a anilor 1929-1933 nu au f\cut dect s\ amplifice
2 rolul statului de actor major n sfera economic\, politic\ [i social\.
Pentru a salva Europa din Lumea anilor 30 a consacrat statul totalitar spre care s-au n-
crunta mizerie [i de la dezastrul dreptat nu numai statele nvinse n Primul R\zboi Mondial, dar [i o
final, ne trebuie un gest de ncre- parte dintre nving\tori. C\ci partidele de tip fascist promiteau sigu-
dere n familia european\. () ran]\, locuri de munc\ [i protec]ie mpotriva comunismului, totul
Care este remediul absolut? Aces- privit din perspectiva miturilor na]iunii [i al rasei pure. n fapt, nu era
ta const\ n recreerea familiei altceva dect preg\tirea maselor pentru o nou\ confruntare mili-
europene sau a ct se poate de
tar\: al Doilea R\zboi Mondial.
mult din aceasta [i n dezvoltarea
unei structuri care s\-i permit\ s\ Ce avea s\ mai r\mn\ din toate aceste promisiuni la sfr[itul
tr\iasc\ n pace, siguran]\ [i liber- conflictului? Ruine, zeci de milioane de victime umane, disperare,
tate. Trebuie s\ creem un fel de guverne vremelnice, un continent ngenunchiat, lipsit de orice posi-
State Unite ale Europei. bilitate de reac]ie n fa]a marilor nving\tori (SUA [i URSS), a mo-
(Winston Churchill, Zrich, 1946) delelor [i a practicilor politice ale acestora. Politicienii europeni au
n]eles atunci c\ singura [ans\ de salvare era unitatea.
Imensele dificult\]i economice ap\rute dup\ al Doilea R\zboi
Mondial, precum [i tot mai acerba concuren]\ determinat\ de feno-
menul globaliz\rii au stimulat ini]iativele celor care priveau dincolo de
grani]ele statului na]ional, spre Europa unit\. Vizionari precum Jean
Monnet [i Robert Schuman (Fran]a), Konrad Adenauer (Germania),
Paul-Henri Spaak (Belgia) [i Alcide de Gasperi (Italia) au militat pen-
tru reg\sirea valorilor pierdute ntr-un nou cadru, european.
Ap\rarea democra]iei, a statului de drept [i a drepturilor omului
urma s\ se realizeze ntr-un cadrul politic nou, suprastatal.
Robert Schuman (1886-1963) Construc]ia teoretic\ a fost urmat\ de pa[i concre]i care au nsem-
Originar din provincia Lorena, de na- nat punerea bazelor Consiliului Europei (1949), a Comunit\]ii
]ionalitate german\ pn\ n 1918, a Europene a C\rbunelui [i O]elului (1951) sau adoptarea Tratatului
devenit ministrul de externe al Fran]ei de la Roma, prin care se decidea constituirea Comunit\]ii Econo-
ntr-o perioad\ vital\ pentru viitorul mice Europene. S-a creat astfel cadrul legal care a f\cut ca pro-
Fran]ei [i al Europei (1948-1952). Prin blematica economic\ sau cea a drepturilor omului s\ ias\ de sub
proiectele sale politice, a devenit att un autoritatea na]iunilor [i s\ intre sub aceea a unor nalte autorit\]i
simbol al reconcilierii franco-germane, suprana]ionale. Practic, ne aflam n fa]a unei noi etape n evolu]ia
ct [i unul dintre p\rin]ii Europei unite. statului.

74 Statul [i politica
75Cyan 75Yellow 75Magenta 75Black

3
Va veni o zi n care armele v\ vor c\dea din mini [i vou\! Va veni o zi
n care r\zboiul ntre Paris [i Londra, ntre Petersburg [i Berlin, ntre Viena
[i Torino v\ va p\rea tot att de absurd [i de imposibil pe ct v\ pare ast\zi
r\zboiul dintre Rouen [i Amiens, ntre Boston [i Philadelphia. Va veni o zi n
care voi, Fran]a, Rusia, Anglia, Germania, voi toate na]iunile continentului,
f\r\ a v\ pierde calit\]ile distincte [i glorioasa voastr\ individualitate, v\ ve]i
topi ntr-o entitate superioar\ [i ve]i fonda fraternitatea european\.
(Victor Hugo, Discurs inaugural la Congresul de pace, august 1849)
Parlamentul European
de la Strasbourg

4 6
Ast\zi a[ dori s\ m\ refer la tragedia Europei. Acest nobil continent, Dezmembrarea Europei este o
cuprinznd cele mai frumoase [i mai cultivate regiuni ale lumii, bucurndu-se cauz\ permanent\ [i tot mai impor-
de un climat temperat [i echilibrat (), este fntna credin]ei cre[tine [i a tant\ a sl\biciunii n toate domeni-
eticii cre[tine. Este la originea celor mai multe culturi, a artei [i a filosofiei, ile: politic, economic, militar. Pune-
att n antichitate, ct [i n timpurile moderne. Dac\ Europa ar fi fost unit\ rea n comun a resurselor va fi,
n mp\rt\[irea mo[tenirii sale comune, fericirea, prosperitatea [i gloria sa dimpotriv\, o garan]ie a prospe-
ar fi fost f\r\ limite (). rit\]ii, a puterii [i a p\cii. () Acum,
Totu[i, Europa a fost locul care a r\spndit acea serie de nfrico[\toare nu ne revine alt\ sarcin\ dect
dispute na]ionaliste, ini]iate de na]iunile teutonice n cre[tere de putere, pe aceea de a cerceta [i de a g\si, n
care le-am v\zut n acest secol XX [i chiar pe timpul vie]ii noastre, dis- acord cu celelalte ]\ri europene,
trugnd pacea [i tulburnd viitorul ntregii umanit\]i. solu]ii la problemele concrete, de
{i care este starea la care a fost redus\ Europa? Unele dintre statele actualitate. Noi le vom c\uta, nu
mai mici au recuperat, ntr-adev\r, teritoriile, dar peste ntinse p\r]i ale sale numai ghidndu-ne dup\ doctrine,
o mare mas\ de oameni chinui]i, fl\mnzi, epuiza]i [i dezorienta]i se uit\ cu ci [i dup\ nevoile practice.
gura c\scat\ la ruinele ora[elor [i locuin]elor lor [i scruteaz\ orizonturile n (Robert Schuman,
a[teptarea unor noi pericole, a unor noi tiranii sau momente de teroare. Strasbourg, 1950)
Printre nving\tori este zarva mai multor voci; printre nvin[i, o trist\ t\cere
a disper\rii. Asta este tot ceea ce europenii, grupa]i n att de multe ACTIVITATE INDEPENDENT|
str\vechi state [i na]iuni, asta este tot ceea ce rasa germanic\ a ob]inut
sf[iindu-se unii pe al]ii n buc\]i [i r\spndind pr\p\dul n lung [i n lat. () 1. Stabili]i raportul dintre evolu]ia
Domnilor, ei pot s\ se ntoarc\. statelor na]ionale la nceputul
(Winston Churchill, Zrich, 1946) secolului al XX-lea [i respon-
sabilitatea pentru declan[area
celor dou\ r\zboaie mondiale.
5 2. Puteau fi evitate cele dou\ mari
conflagra]ii? Organiza]i o dez-
Grani]ele politice au fost rezultatul unei evolu]ii istorice [i etnice impre-
batere pe aceast\ tem\.
sionante, al aspira]iei de secole spre unitate na]ional\ [i cu siguran]\ nu i-ar
3. Identifica]i urm\rile ultimului
fi trecut nim\nui prin minte s\ le dizolve. nainte ele erau modificate prin
c\s\torii sngeroase sau prin c\s\torii aranjate. Azi este suficient s\ le r\zboi mondial asupra statelor
anulezi. Grani]ele noastre europene ar trebui s\ ngr\deasc\ din ce n ce mai europene. Decide]i n ce m\su-
pu]in schimbul de idei, experien]\ [i bunuri. Deasupra na]ionalismelor nve- r\ aplicarea planului Schuman
chite va trebui pe viitor s\ stea sentimentul solidarit\]ii na]iunilor. Meritul conduce la diminuarea peri-
na]ionalismului a fost ntemeierea unei tradi]ii [i a unei structuri interne solide colului de conflict.
n cadrul statului. Pe aceast\ funda]ie veche va trebui ridicat\ o nou\ con- 4. Organiza]i o dezbatere pe tema
struc]ie. Suprastatul va fi a[ezat pe fundamentul na]ional. Astfel, trecutul glo- raportului de for]e dintre insti-
rios nu va fi negat, dar energiile na]ionale vor rena[te prin folosirea lor tu]iile comunitare [i guvernele
comun\ n slujba solidarit\]ii suprastatale. na]ionale.
(Robert Schuman despre raportul 5. Construirea Europei unite va
dintre integrarea european\ [i istoria na]ional\, avea drept consecin]\ dispari]ia
n Hagen Schulze, Stat [i na]iune n istoria european\, 1996) statelor na]ionale din Europa?
Argumenta]i-v\ r\spunsul.

Statul [i politica 75
76Cyan 76Yellow 76Magenta 76Black

Modulul III
DINAMICA STATULUI ROMN MODERN
Fondat n a doua parte a secolului al XIX-lea, statul romn mo-
dern urmeaz\ ndeaproape logica dezvolt\rii statelor Europei ves-
tice. }\rile Romne sunt expuse ideologiei iluministe, ideile de
libertate, de dreptate [i de unitate p\trund adnc n con[tiin]a
politic\ romneasc\ a vremii. Unirea ]\rilor romne [i formarea
unui stat puternic, care s\ cuprind\ n grani]ele sale majoritatea
romnilor, a fost una dintre ideile-for]\ ale genera]iei pa[optiste [i
principalul obiectiv politic al celei de-a doua p\r]i a secolului XIX.
Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza (1859), recunoa[terea
interna]ional\ a noului stat [i formarea primului guvern al Romniei
(1862) au fost primii pa[i ntreprin[i n acest sens.
Ca [i n cazul Italiei, procesul de unificare teritorial\ s-a mpletit
Stema Casei Regale de Romnia cu efortul pentru ob]inerea independen]ei na]ionale. Avnd o isto-
rie de aproape cinci sute de ani, domina]ia otoman\ asupra }\rilor
Romne a fost nl\turat\ n urma r\zboiului ruso-romno-turc din
1 18771878. Paralela pe care o putem face ntre evolu]ia procesu-
lui de constituire a statului-na]iune n cazul romnilor, italienilor [i
Milos cu cei obidi]i [i s\raci,
chiar [i cu cei ajun[i din vina lor n
cel al germanilor se opre[te aici. C\ci, n timp ce Germania [i Italia
s\r\cie, [regele] a exercitat o larg\ au intrat n cea de-a doua faz\ de evolu]ie a statului, cea expansio-
[i discret\ d\rnicie, dictat\ de spi- nist\, n cazul Romniei ultima parte a secolului al XIX-lea [i nce-
ritul s\u profund religios [i nepofti- putul secolului XX sunt dedicate n continuare consolid\rii statale.
tor de recunoa[tere public\. Pe plan extern, nt\rirea pozi]iilor statului romn se face prin
Muncitor neobosit, st\ruitor [i ie[irea din izolare [i aderarea la Tripla n]elegere. Mult mai laborios
foarte ndemnatic n treburile din va fi aspectul intern al acestui proces, care a implicat ntemeierea
l\untru [i respectnd cu sfin]enie
[i dezvoltarea institu]iilor fundamentale ale statului, ale sistemului
legea, ntr-o ]ar\ n care ea se cal-
c\ [i acum cu mare u[urin]\, hot\- politic pluripartid, precum [i punerea bazelor unei economii na]io-
rt [i viteaz n r\zboi, prev\z\tor [i nale solide. Din perspectiva intereselor na]ionale, Romnia se pre-
econom ntre risipitori, bun ntre g\tea pentru des\vr[irea procesului de unificare teritorial\. Eve-
r\i, darnic fa]\ de toate institu]iile nimentul s-a produs la sfr[itul Primului R\zboi Mondial, atunci
]\rii cum erau boierii [i voievozii cnd institu]ii reprezentative pentru romnii din Basarabia,
cei vechi fa]\ de biserici [i spitale, Bucovina [i Transilvania au decis unirea cu ]ara, decizie validat\
[i cum nu mai sunt urma[ii lor de
de mari adun\ri populare. Anul 1918 devine astfel momentul n
azi , supunndu-se f\r\ s\ cr-
teasc\ feluritelor [i grelelor sarcini
care Romnia ncheie prima etap\ de evolu]ie a statului.
ale domniei, regele Carol a com- Primul R\zboiul Mondial [i marea criz\ economic\ a anilor
b\tut toat\ via]a sa, la sine [i la 19291933 au influen]at [i evolu]ia statului romn. Dramele econo-
al]ii, egoismul [i individualismul mice [i sociale produse att de r\zboi, ct [i de criza economic\ au
exagerat ce duce la anarhie, [i determinat o cre[tere semnificativ\ a rolului statului n economie [i n
ne-a ar\tat, prin pove]e n]elepte, via]a public\. Autoritarismul deciziilor politice luate de guvern att n
dar mai cu seam\ prin pilda sa vie, timpul crizei, ct [i dup\ sfr[itul acesteia a fost argumentul care, abil
ce cale trebuie s\ apuc\m, spre a
speculat, a condus spre pr\bu[irea regimului democratic din Rom-
a[eza pe temelii tot mai trainice
statul [i poporul romnesc. nia n 1938. A[a cum s-a ntmplat n Europa [i n lume, anii 30 au
De aceea ve[nic\ i va fi pome- nsemnat [i pentru Romnia o perioad\ de ascensiune a for]elor
nirea. politice de extrema dreapt\. Alternativa politic\ propus\ de Garda de
(Ioan Bogdan, Fier a adus nu numai o intensificare a dezbaterii politice, dar [i
Cuvnt de deschidere violen]a extrem\. Lideri carismatici ncearc\ s\ conving\ [i poporul
despre regele Carol I [i romn c\ solu]ia pentru toate nemplinirile de pn\ atunci o reprezint\
nv\]\mntul public, 1914)
revenirea la valorile tradi]ionale [i nl\turarea elementului etnic str\in.

76 Statul [i politica
77Cyan 77Yellow 77Magenta 77Black

Trebuie remarcat\ ns\ rezisten]a regimului politic democratic


romnesc n fa]a ofensivei extremei drepte, Romnia cednd n fa]a
totalitarismului abia n preajma declan[\rii celui de-al Doilea R\zboi
Mondial. Chiar dac\ a abandonat principiile de baz\ ale democra]iei,
regimul carlist nu a fost unul de natur\ totalitar\, iar alian]ele externe
ale ]\rii se men]in pn\ n 1940. Practic, statul romn a intrat n
etapa totalitar\ foarte trziu, dar, din p\cate, pentru o lung\ perioad\
de timp. C\ci sfr[itul r\zboiului mondial nu a nsemnat pentru Grevele [i demonstra]iile
Romnia revenirea la democra]ie, ci trecerea la o alt\ form\ a tota- muncitore[ti, expresia
unei situa]ii economice precare
litarimului, cel de tip comunist.

2
Romnia a fost [i este nc\ bolnav\ de na]ionalism.
Na]ionalismul a otr\vit toat\ cultura [i tot sufletul romnesc. E cel mai teri-
bil cancer moral [i nu poate fi extirpat dect prin interven]ia chirurgului. ()
Din pricina na]ionalismului care e, de fapt, un fel de refulare [i de
impoten]\ intelectual\ cultura romneasc\ nu a putut p\trunde n lumea
valorilor universale [i a r\mas o bolnav\ cultur\ local\. Problema specifi-
cului etnic, pentru care s-a v\rsat atta cerneal\ timp de attea zeci de ani,
a fost o nenorocire tot a[a de mare () ca alian]a militar\ cu Germania: a ACTIVITATE INDEPENDENT|
paralizat orice avnt, a mpiedicat orice deschidere, () orice libertate, orice
via]\ a spiritului. () Studia]i cu aten]ie documentele
Desfiin]at\, ideea na]ional\ trebuie nlocuit\ cu cea de patrie, idee mai al\turate [i rezolva]i urm\toa-
bogat\, mai cald\, uman\, rodnic\. Romnii trebuie s\ redevin\ din na]io- rele sarcini de lucru:
nali[ti, patrio]i. 1. Reconstitui]i imaginea regalit\]ii
(Eugen Ionescu, R\zboi cu toat\ lumea, Ed. Humanitas, 1992) n con[tiin]a public\ la sfr[itul
secolului al XIX-lea.
2. Lucrnd n grup [i rememornd
temele anterioare, identifica]i
argumentele pro [i cele contra
prezen]ei principelui/regelui
Carol pe tronul Romniei. Apoi,
compara]i argumentele utilizate
cu evenimentele petrecute n
Manifesta]ie timpul domniei sale.
a G\rzii de Fier, 3. Organiza]i o dezbatere prin
ntruchiparea care s\ v\ exprima]i propriile
na]ionalismului extrem puncte de vedere cu privire la
n Romnia importan]a domniei lui Carol I
pentru formarea [i consolidarea
PRO MEMORIA! statului romn.
z
4. Care aprecia]i c\ sunt eveni-
Perioada interbelic\ este dominat\ de confruntarea dintre democra]ia
mentele istoriei romne[ti inter-
liberal\ tradi]ional\ [i contestatarii s\i care o privesc drept surs\ a
belice care ndrept\]esc opinia
tuturor relelor din societate.
lui Eugen Ionescu despre na]io-
z Marile crize economice [i militare pe care le-a traversat Europa se- nalism.
colului XX au condus, pe de o parte, la afirmarea unui rol mai activ al 5. Exist\ forme de na]ionalism [i n
statului n economie [i n societate. lumea contemporan\? Argu-
z Pe de alt\ parte, punerea n aplicare a marelui proiect al cre\rii unei menta]i-v\ r\spunsul. Dac\ da,
Europe unite a ap\rut ca solu]ia optim\, att pentru dep\[irea pro- au acestea vreo leg\tur\ cu
blemelor interne ale continentului, ct [i pentru contracararea compe- problematica afirm\rii statelor
ti]iei economice ntr-o lume globalizat\. na]ionale?

Statul [i politica 77
78Cyan 78Yellow 78Magenta 78Black

Modulul III

Romnia postbelic\
STALINIZAREA }|RII
Prima [edin]\ a guvernului La o analiz\ chiar superficial\, anii imediat postbelici prezint\
condus de dr. Petru Groza caracteristici inconfundabile pe de o parte, este vizibil efortul
autorit\]ilor care s-au impus la 23 august 1944 de a reconstrui
1 vechea democra]ie, reiternd par]ial Constitu]ia din 1923, legali-
14 noiembrie 1944 znd pluralismul politic [i, implicit, drepturile [i libert\]ile cet\-
Primesc numeroase reclama]ii: ]ene[ti, n vreme ce armata romn\ participa la r\zboiul nc\
o delega]ie a petroli[tilor reclam\ c\
nencheiat cu sacrificii de vie]i omene[ti [i cu cheltuieli materiale
ru[ii au ridicat aproape 2000 de
vagoane de materiale pentru front, enorme. Pe de alt\ parte, profitnd de protec]ia trupelor sovietice
ceea ce va face s\ scad\ produc]ia. [i de restructurarea vie]ii politice democratice, PCR [i m\re[te
() De[i guvernul actual e compus num\rul de membri [i dezvolt\ un discurs politic demagogic [i po-
din oameni politici, nimic nu am pulist, n care dreptatea social\ [i egalitatea se ntlneau frecvent.
realizat, fiindc\ membrii guvernului PCR devenea astfel campionul luptei pentru eliberarea imediat\ a
nu au n vedere dect politica [i
]\rii al\turi de Armata Ro[ie, iar din toamna aceluia[i an sus-
nicidecum gospod\ria statului ()
Comuni[tii [i urmeaz\ planul ]in\torul cel mai fervent al reformei agrare.
dictat de Moscova [i scot masele n problemele prezente [i viitoare ale Romniei, PCR [i alia]ii
de muncitori la manifesta]ii. s\i, interesa]i de fapt de stalinizarea imediat\ a Romniei, care
Mini[trii comuni[ti nici nu se intere- le-ar fi garantat exercitarea necondi]ionat\ a puterii, nfrunt\ pe
seaz\ de treburile departamentului fa]\ partidele istorice: PN} (al c\rui lider, Iuliu Maniu, se va afir-
lor, fiind ocupa]i cu ntrunirile [i dis-
ma drept cel mai redutabil militant anticomunist al timpului) [i PNL.
cursurile incendiare ce trebuie s\
]in\ la aceste ntruniri. Armele b\t\liei sunt dintre cele mai diverse, din guvern la ntruni-
(C. S\n\tescu, Jurnal, ed. 1993) rile de partid [i de aici n pres\, cu mari demonstra]ii de strad\ care
nu se vor sfr[i dect dup\ abolirea monarhiei n decembrie 1947.
2 Drumul spre puterea executiv\ al PCR este jalonat de o con-
Gh. Gheorghiu-Dej vorbe[te la o junctur\ interna]ional\ favorizant\. La nceputul anului 1945, victo-
[edin]\ FND (24 ianuarie 1945) ria Na]iunilor Unite a devenit inevitabil\. n aceast\ situa]ie, liderii
De asemenea problema Tran- PCR au fost chema]i la Moscova, unde li s-a cerut s\ r\stoarne
silvaniei nu intereseaz\ doar pe guvernul R\descu instalat dup\ cel condus de generalul
ardeleni, ci ntreg poporul nostru. C. S\n\tescu , n care, de altfel, erau reprezenta]i, [i s\ preia pu-
Pn\ acum Transilvania n-a revenit
complet Romniei tocmai datorit\
terea. De[i conferin]a de la Ialta adopta Declara]ia cu privire la
atitudinii politice a lui Maniu, cum ne Europa eliberat\, Stalin a cerut imperativ ca regele Mihai s\-i
spun conven]ia de armisti]iu [i con- aduc\ la putere pe comuni[ti. Ac]iunea concertat\ a factorului
duc\torii Uniunii Sovietice. intern [i a presiunii externe a avut drept rezultat instalarea la 6 mar-
Atunci, de[i eliberat, de ce tie 1945 a unui nou guvern, net diferit de cel care ar fi putut rezul-
Ardealul nu este legat de Romnia? ta din alegeri libere, un guvern de larg\ concentrare democratic\,
Din cauza acestei nencrederi.
Dac\ vom merge pe linia democra-
condus de Petru Groza. Avocat [i proprietar care afi[ase n perioa-
tiz\rii ]\rii [i vom avea ncrederea da interbelic\ convingeri na]ionaliste [i democrate, era [i liderul
celorlalte na]ionalit\]i, Transilvania unui minuscul partid ]\r\nesc, tocmai bun pentru a gira un cabinet
va reveni Romniei. n care comuni[tii aveau majoritatea, dar nu de]ineau func]ia de
(Romnia. Via]a politic\ prim-ministru. Noile autorit\]i au preluat Transilvania de nord-vest
n documente, 1945, (n fapt eliberat\ de armata romn\ nc\ din octombrie 1944) [i au
dup\ Istoria Romniei n texte)
realizat reforma agrar\ promis\.

78 Statul [i politica
79Cyan 79Yellow 79Magenta 79Black

Modulul III
Opozi]ia sperase ca guvernul Petru Groza s\ nu fie recunoscut
de SUA [i Anglia [i, deci, odat\ ce i s-ar fi dovedit ilegitimitatea, 3
ascensiunea spre putere a comuni[tilor ar fi fost blocat\. Din 7 martie 1945
p\cate, greva regal\, actul de rezisten]\ al suveranului fa]\ de Planul n 10 puncte de comu-
cabinetul acceptat cu sila, a r\mas f\r\ consecin]e. nizare a Romniei primit de la un
Conferin]a de la Moscova, din 16-23 noiembrie 1945, a definiti- emisar al Moscovei () prevede
vat planul Marilor Puteri nving\toare pentru Romnia. Deciziile ntre altele:
adoptate acolo i avantajau din nou pe comuni[ti, ntruct ordinea B. Desfiin]area armatei n for-
ma ei actual\ [i crearea unei noi
fireasc\ a lucrurilor era inversat\ n loc s\ organizeze imediat
armate din diviziile Tudor Vladimi-
alegeri [i s\ recunoasc\ guvernul constituit de majoritatea parla- rescu [i Avram Iancu, ca [i din to]i
mentar\, Groza [i mini[trii s\i primeau legitimarea cu condi]ia ofi]erii care activeaz\ acum pe te-
accept\rii cte unui ministru PNL [i PN}. Alegerile urmau a fi orga- ritoriul sovietic.
nizate la o dat\ convenabil\, stabilit\ n cele din urm\, dup\ multe D. Micile gospod\rii trebuie
tergivers\ri, pentru 19 noiembrie 1946. Guvernul a elaborat o nou\ desfiin]ate, pentru a-i lipsi pe ]\rani
lege electoral\ prin care sporea num\rul aleg\torilor, ad\ugndu-le de p\mnt, de ma[ini [i de vite,
[i pe femei, [i desfiin]a Senatul, reconstruind Reprezentan]a spre a putea fi absorbi]i n sistemul
Na]ional\, n a[a fel nct s\-i fie ntru totul supus\. colectivist.
E. Abdicarea regelui [i exilul
n perioada premerg\toare, comuni[tii au f\cut tot ceea ce le-a
familei regale
stat ns\ n putere pentru a-[i m\ri num\rul de voturi. Cteva con- G. Suprimarea partidelor isto-
stat\ri sunt de domeniul eviden]ei: PCR a c[tigat n\untrul unei rice prin arestarea, uciderea [i
coali]ii unde nu a de]inut locul I, regele a deschis sesiunea r\pirea membrilor lor.
Parlamentului, oficializndu-l, iar protestele SUA [i Angliei, care au J. ndreptarea popula]iei rurale
denun]at alegerile ca fiind nereprezentative pentru voin]a poporu- spre industrie. Dezvoltarea ntre-
lui romn, nu au avut niciun ecou. prinderilor industriale n Romnia.
Alegerile din noiembrie 1946 au dus la constituirea unui parla- (Dup\ Via]a politic\
ment n care majoritatea era favorabil\ comuni[tilor, ncredin]ndu-le n documente, 1945, ed. 1994)
practic [i puterea legislativ\.
4 ACTIVITATE INDEPENDENT|
Raport confiden]ial al Comitetului regional PCR Cluj 1. Parcurge]i documentul 1 [i pre-
despre alegerile parlamentare din regiunea Some[ ciza]i dac\ vi se pare adev\rat\
Pe baza rezultatelor reale cunoscute din jude], am putut restabili cu sau nu afirma]ia premierului refe-
exactitate foarte apropiat\ cifrele dup\ cum urmeaz\: ritoare la comuni[ti. Aduce]i argu-
nscri[i 117.704 mente pro [i contra opiniei sale.
Denumirea Cifra real\ % Cifra oficial\ % 2. Stabili]i o leg\tur\ ntre declara-
BPD 22.000 22,8 65.807 67,9
]iile lui Gh. Gheorghiu-Dej [i
(Dup\ condi]ia pus\ regelui referitoare
UPM 18.000 18,6 14.971 15,4
Strategii [i la retrocedarea Transilvaniei de
Maniu 50.000 51,6 10.766 11,1
politici electorale nord-vest. Ce obiective urm\rea
Br\tianu 2.500 2,5 1.146 1,2
n alegerile liderul comunist? De ce Stalin
Lupu 2.000 1,9 1.779 1,8
parlamentare
Cele 3 liste 1.708 1,7 1.708 1,7 s-a ar\tat dispus s\ ob]in\ de-
independente din 19.XI.1946,
semnarea guvernului Groza n
dispuse de noi n Istoria
schimbul acestui teritoriu?
Voturi anulate 706 0,9 776 0,9 Romniei n texte)
3. Organiza]i-v\ pe 3 grupuri [i cer-
5 ceta]i documentele 4 [i 5. Stabili]i
care au fost adev\ratele partide
Blocul Partidelor Democratice (BPD), alian]\ electoral\ constituit\ de
c[tig\toare [i de ce ele au fost
PCR, a c[tigat urm\toarele mandate, dup\ statistica oficial\:
private de voturi. Preciza]i rapor-
Partidul Social Democrat 80 Partidul Comunist 61
Partidul Na]ional Liberal (Gh. T\t\rescu) 75 Partidul Na]ional Popular 25
tul de for]e din interiorul BPD [i
Frontul Plugarilor 70 Partidul Na]ional }\r\nesc 21 pozi]ia pe care se afl\ comuni[tii.
Motiva]i de ce ace[tia au preferat
(Dup\ St. Neagoe, Istoria politic\ a Romniei n anii 19441947, 1966)
s\ cedeze ntietatea.

Statul [i politica 79
80Cyan 80Yellow 80Magenta 80Black

Modulul III
Semnarea, n februarie 1947, a tratatului de la Paris, n situa]ia
1 n care Romniei nu i se recuno[tea beligeran]a, iar aceasta nu
Ne-am prezentat a[adar la ora accepta s\ participe la lansarea Planului Marshall, a accelerat
prev\zut\ pentru ntlnirea lui Mihai schimbarea vechiului regim. Ultimele for]e rezistente au fost nde-
cu Groza la casa de la [osea. Cum p\rtate pe rnd. Conduc\torii PN}, n frunte cu Iuliu Maniu, au fost
se anun]ase numai Groza, acesta a
acuza]i de tr\dare [i conspira]ie cu servicii secrete engleze sau
cerut [ambelanului s\ comunice
Regelui c\ este nso]it de mine, ca
americane pentru r\sturnarea guvernului Groza [i condamna]i la
reprezentant al poporului. () Mihai nchisoare pe via]\. Clubul liberal a fost nchis, iar la 6 noiembrie
a acceptat [i Groza a nceput o lun- au fost elimina]i din guvern membrii grup\rii T\t\rescu tovar\[i
g\ discu]ie f\r\ a spune clar [i pre- de drum p\stra]i doar ct\ vreme aparen]ele unui guvern de
cis pentru ce venisem. Mihai asculta coali]ie trebuiau men]inute. Cu acestea, pluralismul politic era des-
ncordat f\r\ s\ n]eleag\ ce vrea fiin]at, iar drumul spre instituirea partidului unic [i a dictaturii prole-
primul-ministru. Atunci am luat actul tariatului larg deschis. Mai r\mnea monarhia, lipsit\ practic de
de abdicare din mna lui Groza [i orice putere, astfel c\ suveranul aproape exilat la Sinaia avea s\
am cerut lui Mihai s\-l citeasc\ [i
fie chemat la Bucure[ti [i silit s\ abdice pe 30 decembrie 1947.
s\-l semneze. Mihai ezita. ()
Mi-a fost team\ c\ Mihai va
Odat\ ncheiat\ distrugerea vechiului regim politic [i a princi-
solicita ajutor, c\ vom fi nevoi]i s\ palelor sale institu]ii, PCR a continuat sovietizarea Romniei prin
intervenim cu for]a, ceea ce ar fi impunerea statului totalitar [i a controlului complet asupra societ\]ii.
fost un dezastru politic. Proclamat\, cum s-a spus, n 45 de minute, de un Parlament aflat n
(Relatarea lui Gheorghiu-Dej, vacan]\ care a legitimat lovitura de stat din 30 decembrie, Republica
n Dosarele istoriei, 11/1997) Popular\ Romn\ [i-a g\sit st\pnul n Partidul Muncitoresc
Romn, n\scut din fuziunea PCR cu acea parte din PSD dispus\
2 s\-i recunoasc\ ntietatea. Constitu]iile din 1948 [i 1952 au dat pu-
Am ajuns la casa din {oseaua tere de lege noului regim politic. Preocuparea principal\ a noilor
Kiseleff. () Groza cu un zmbet autorit\]i a fost s\ reprime orice form\ de rezisten]\, motiv pentru
jovial a spus. Am venit s\ discut\m care, cu sprijinul direct [i cu cadre aduse din URSS, a fost organizat\
despre un divor] amiabil. Despre n august 1948 Direc]ia General\ a Securit\]ii Poporului, n sarcina
ce divor] e vorba? Atunci Groza c\reia ap\rarea cuceririlor democratice, adic\ a pozi]iilor c[tigate
s-a ncurcat ntr-un lung [ir de expli- n anii postbelici de comuni[ti, era principala ndatorire. n anul
ca]ii, c\ monarhia mpiedic\ moder-
urm\tor, Securitatea se completa cu Direc]ia General\ a Mili]iei, care
nizarea. Abera]ii. Dac\ monarhia
n-ar fi respectat regulile democra]iei nlocuia Poli]ia [i Jandarmeria [i [i constituia propriile trupe.
nici ei nu ar fi ajuns att de u[or la Efectivele reunite ale tuturor acestor institu]ii implantate pretutindeni
mine. Apoi mi-a ntins o hrtie. Am ne dau m\rimea for]ei represive atunci constituite: peste 4 000 de
protestat cu att mai mult cu ct mi ofi]eri n Direc]iile na]ionale [i regionale ale Securit\]ii, 40 000 de
se cerea acordul pe loc. M-am mili]ieni [i peste 55 000 de ofi]eri [i solda]i trecu]i, cu artilerie [i tan-
retras n biroul meu [i acolo mi s-a curi, n trupele de securitate. Aceea[i misiune a primit-o [i justi]ia,
spus c\ firele telefoanelor fuseser\ ntru totul subordonat\ autorit\]ii partidului [i a statului.
t\iate, c\ garda Palatului a fost ares-
Obiectivele economice ale noii puteri nu erau mai pu]in ambi-
tat\ [i c\ suntem ]inta unei trupe de
artilerie gata oricnd s\ trag\.
]ioase: se avea n vedere, n primul rnd, transformarea vechii
(Mircea Ciobanu, Convorbiri cu economii de pia]\ ntr-o economie centralizat\, odat\ cu na]io-
Mihai I al Romniei, 1997) nalizarea principalelor mijloace de produc]ie [i trecerea lor n pro-
prietatea statului. Coeren]a noii societ\]i cerea ca un proces
asem\n\tor s\ aib\ loc [i n agricultur\. Lumea rural\ era ns\
foarte diversificat\, iar ata[amentul ]\r\nimii fa]\ de p\mnt indes-
tructibil, ca atare comuni[tii [i-au ascuns cu grij\ inten]iile.
Declan[area cooperativiz\rii (la Plenara CC al PCR din 35 martie
1949) a nsemnat ns\ de la nceput o ampl\ campanie represiv\
mpotriva opozan]ilor.
Lideri ai PCR n prezidiul unei [edin]e (1948):
Gheorghiu-Dej n dreptul microfonului

80 Statul [i politica
81Cyan 81Yellow 81Magenta 81Black

Modulul III
Dincolo de obiectivele urm\rite asiduu, n vorbe, de propaganda
de stat cre[terea nivelului de trai [i a bun\st\rii, economia centra- 3
lizat\ , industrializarea [i cooperativizarea nu erau dect modalit\]i n fond, misterele politice ale
de a controla toate resursele materiale [i umane, subordonndu-le comunismului romnesc de stat
autorit\]ii unice. Economia o dat\ subjugat\, r\mneau societatea sunt sumare. Chiar f\r\ sprijinul
civil\, via]a intelectual\ [i cultura asupra c\rora urmau a se exercita arhivelor (), faptele sunt cunos-
cute, de[i nu suficient cunoscute
presiuni pentru a fi controlate. Zeci de mii de oameni, ntre care
sau foarte populare: regimul comu-
majoritatea elitelor vechiului regim, au luat drumul nchisorilor, au fost nist () a zdrobit [i anulat proprie-
deporta]i, au lucrat n regim de munc\ for]at\ sau au primit domicilii tatea privat\, a introdus arbitrarul
obligatorii. Pentru a cunoa[te cifra exact\ a celor care au suferit, tutu- politic [i lipsa de ap\rare ca principiu
ror acestora ar trebui s\ le ad\ug\m [i suma membrilor lor de fami- de baz\ al justi]iei (), a ncurajat [i
lie, cu to]ii lipsi]i de bunurile lor [i n primul rnd de locuin]\. premiat oportunismul individual, a
Stalinizarea s-a extins [i n domeniul culturii, unde unicul criteriu fixat servitutea ca baz\ a ascensiu-
valoric acceptat era conformitatea ideologic\. Scoaterea din biblio- nii sociale, a statuat minciuna [i
teci a sute de autori acuza]i de na]ionalism sau cosmopolitism, denun]ul ca datorie patriotic\.
eliminarea din expozi]ii a tuturor tablourilor sau sculpturilor socotite (Traian Ungureanu,
decadente [i interzicerea compozitorilor care nu nf\]i[au via]a Despre Securitate, Romnia,
]ara ca [i cum, 2006)
nou\ a ]\rii a devenit o norm\ curent\. Disciplinele socio-umane
filosofia, istoria sau sociologia au fost desfigurate, oameni de
[tiin]\ unanim recunoscu]i fiind ndep\rta]i de la catedr\, unii din-
tre ei pierzndu-[i chiar via]a dup\ ani grei de deten]ie.
Istoricul Gh. Br\tianu (fotografiat n nchisoarea de la Sighet),
unul dintre cei ce au fost suprima]i n temni]ele comuniste
4
n Directiva despre munca cu agentura se descrie n am\nunt pro-
cedeul de racolare a informatorilor de c\tre ofi]erii de securitate. ()
Lucr\torul operativ care se ocup\ cu crearea re]elei de informatori fixeaz\
candidaturile n vederea recrut\rii, studiindu-le n mod am\nun]it [i complet.
El stabile[te urm\toarele: a) date biografice ale persoanei, leg\turi n pro-
duc]ie [i la domiciliu, b) date despre nivelul de preg\tire cultural\ [i politic\
[i despre p\rerile [i manifest\rile politice ale celui avizat, c) date despre
aptitudinile [i capabilitatea pentru munca informativ\ (inteligen]a, capaci-
tatea de a lega cuno[tin]e [i c[tiga ncrederea etc.), d) date despre p\r]ile
negative ale viitorului recrut (dec\dere moral\, p\l\vr\geal\ etc.), e) date ACTIVITATE INDEPENDENT|
despre activitatea lui criminal\ din trecut sau prezent. Dup\ studierea
am\nun]it\ a datelor se stabile[te () metoda de recrutare. 1. Inventaria]i, dup\ documentul 3
(M. Oprea, O privire n interiorul aparatului de securitate, caracteristicile regimului comu-
n volumul De ce trebuie condamnat comunismul, 2006) nist. Alege]i una dintre ele [i dez-
volta]i-i con]inutul, dup\ amintiri
5 de istorie oral\, n 10-15 rnduri.
2. Pornind de la informa]iile cuprin-
Contribu]ia statului la subven]ionarea partidului comunist se n documentul 4, solu]iona]i
Anul Bugetul PMR Subven]ia Subven]ia urm\toarele sarcini de lucru:
(lei, la nivelul valoric de la bugetul de la bugetul a) Motiva]i preocuparea Securi-
al anilor respectivi) statului (lei) statului (%) t\]ii de a racola noi informatori.
1951 11.621.227.060 11.100.000.000 95,51 % b) Defini]i profilul moral al infor-
1955 585.434.000 496.934.000 84,88 % matorului, n func]ie de crite-
1956 748.619.500 589.732.000 78,77 % riile de selec]ie preconizate.
1960 804.309.500 601.220.000 74,75 % 3. Alc\tui]i un eseu de 1-2 pagini
1964 835.000.000 625.000.000 74,85 % despre rela]ia dintre stat [i
1965 887.400.000 609.000.000 68,63 % partidul comunist (PMR/PCR),
avnd n vedere [i datele statis-
(Dup\ Nicoleta Ionescu-Gur\, Nomenclatura CC al PMR, 2006) tice din documentul 5.

Statul [i politica 81
82Cyan 82Yellow 82Magenta 82Black

NA}IONAL-COMUNISMUL
{I REZISTEN}A ANTICOMUNIST|
n cele din urm\, unda de [oc a destaliniz\rii, prin care trebuie
s\ n]elegem doar condamnarea exceselor temutului lider de la
Kremlin [i nu abandonarea institu]iilor [i mecanismelor totalitare, a
ajuns [i la Bucure[ti. Noua situa]ie afectase deja imaginea mono-
litic\ a partidelor comuniste [i muncitore[ti, cele din Albania [i
China contestnd-o vehement.
Problema lui Gheorghe Gheorghiu-Dej era s\ continue progra-
Afi[ propagandistic (1960) mul stalinist, ceea ce de altfel a [i decis Congresul al III-lea al PMR
n iunie 1960, ns\ ntr-o nou\ abordare tactic\. Anii grei ai deceniu-
1 lui trecut, care s\paser\ o pr\pastie de netrecut ntre partidul-stat
z Cenzura actul oric\rei enti- [i popor, trebuiau uita]i, cum uitat\ trebuia s\ fie [i obedien]a
t\]i politice, religioase, militare sau des\vr[it\ a liderilor comuni[ti fa]\ de Stalin [i modelul sovietic.
administrative de a condi]iona Pentru prima oar\ n anii 60 a nceput s\ se vorbeasc\ de auto-
expunerea/ difuzarea de informa]ii, nomie, independen]\, neamestec n treburile interne, comunismul
opinii, idei (n sens mai larg, secre-
fiind asociat cu valorile na]ionale.
tul intelectual) pe care publicul are
dreptul s\ le cunoasc\, n func]ie La cap\tul unor negocieri care s-au purtat de la Bucure[ti la
de valorile pe care acesta n]elege Beijing [i de aici la Moscova, liderii PMR au dat publicit\]ii Decla-
s\ le protejeze la un moment dat. ra]ia din aprilie 1964, prin care se pronun]au mpotriva hegemoniei
sovietice, pentru independen]\ [i egalitate, pentru neamestec [i
z Propaganda comunist\ a fost pentru cooperare n spiritul avantajului reciproc. Ca s\ arate c\ nu
una dintre cele mai sus]inute doc- sunt numai vorbe, autorit\]ile comuniste au eliberat mii de de]inu]i
trine de control [i dirijare a opiniei politici [i a fost ini]iat un vast program de reconsiderare a valorilor
publice. Dup\ ce personalitatea
devenea o a[a-numit\ tabula rasa
na]ionale, fiind readu[i n prim-plan mari oameni de cultur\ complet
cu ajutorul cenzurii, propaganda ignora]i pn\ atunci.
reconstruia, de fapt revaloriza fie- Relativa relaxare a represiunii, care a atras de partea comu-
care detaliu anterior distrus. Dac\ ni[tilor destule adeziuni, n-ar fi trebuit s\ induc\ n eroare pe nimeni.
la nceput propaganda viza doar n fond, nimic esen]ial nu s-a schimbat [i neschimbat va r\mne n
ideologia comunist\, n timp ea a structura politic\ a sistemului, capitalul de simpatie astfel c[tigat
dat nf\]i[are [i m\[tii carismatice fiind monopolizat ulterior de liderii comunismului autohton.
a liderului.
(Tiberiu Troncot\,
n prim\vara anului 1965, liderul regimului comunist de la
Romnia comunist\. Bucure[ti, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a murit dup\ o scurt\ sufe-
Propagand\ [i cenzur\, 2006 ) rin]\ [i locul lui a fost luat de Nicolae Ceau[escu (n\scut n 1918).
Succesiunea a generat destule legende. Cert este c\ noul con-
z Limba de lemn este de trei ori duc\tor al Partidului nu era agreat pentru aceast\ func]ie de pre-
necesar\. Mai nti, ea constrnge decesorul s\u [i c\, n competi]ia astfel deschis\, noul prim-secre-
ideologia s\ se des\vr[easc\ [i tar avea sus]inerea aparatului de partid a nomenclaturii pe care
s\ devin\ putere. Apoi ea face
[i-o subordonase prin func]iile de]inute n anii anteriori.
aceast\ putere iminent\ societ\]ii:
linia definit\ este reluat\ de an-
Lipsit de un trecut ct de ct relevant [i, dup\ obiceiul comunist,
samblul cet\]enilor, care, n acela[i greu de v\zut pn\ atunci n spatele [efului, Ceau[escu s-a ar\tat
discurs, fac act de credin]\. n sfr- nc\ de la nceput dornic s\-[i construiasc\ imaginea, transfernd asu-
[it, puterea este exact propor]io- pra sa c[tigurile dobndite n ultimii ani de Dej n planul popularit\]ii.
nal\ cu ortodoxia ideologic\ [i Punctul s\u de pornire l-a reprezentat Congresul al IX-lea al
ereticii poten]iali sunt neutraliza]i PCR, desf\[urat n vara anului 1965, ntr-un moment de stagnare
nainte de a-[i fi realizat opozi]ia.
(pentru ]\rile socialiste europene) [i de disput\ ntre marile partide
(F. Thom, Limba de lemn, 1987)
comuniste.

82 Statul [i politica
83Cyan 83Yellow 83Magenta 83Black

Modulul III
~n acel moment, liderul de la Bucure[ti a ap\rut n ipostaza de
mare reformator, afirmnd r\spicat independen]a (ntemeiat\ ns\
tot pe industrializare [i resurse proprii), omogenizarea social\ [i
etnic\ a na]iunii, neamestecul n treburile interne [i deci neutrali-
tatea activ\ n marile dispute ideologice, unitate de monolit n jurul
Partidului [i al secretarului s\u general (func]ie care o nlocuia pe
aceea de prim-secretar, oricum mai restrictiv\), iar n anii care au
urmat gesturile de insubordonare fa]\ de cerin]ele Moscovei au
fost nso]ite de o larg\ deschidere spre Occident.
La toate acestea s-a ad\ugat [i o important\ relaxare n via]a
cultural\, unde dogmele realismului socialist au fost pentru
Charles de Gaulle
moment abandonate, modelele occidentale au reintrat n aten]ie la Universitatea din Bucure[ti (1968)
prin nenum\rate traduceri de opere fundamentale [i contacte
repetate n domeniul [tiin]ific [i artistic. Via]a de fiecare zi s-a 2
schimbat, traiul la limita mijloacelor de subzisten]\ fiind nlocuit L-a]i propus naintea mor]ii
treptat cu o via]\ ceva mai decent\, n care a devenit posibil\ lui Dej sau dup\ aceea?
cump\rarea unui apartament sau a unui autoturism, mobilarea Ion Gheorghe Maurer, nr. 2
casei sau petrecerea unei vacan]e n ]ar\ sau n str\in\tate. n partid, la acea dat\: Dup\ ce a
murit Dej.
Bucure[ti a devenit un spa]iu frecventat de liderii lumii: de la
Nu a obiectat nimeni?
pre[edintele Fran]ei, Charles de Gaulle, la pre[edin]ii americani N-a spus nimeni nimic.
Nixon [i Ford, iar Ceau[escu a beneficiat de vizite la cel mai nalt De ce? Pentru c\ b\nuiau c\
nivel n SUA [i Europa occidental\. Dej [i d\duse acordul, pentru c\ l
La o privire mai atent\ asupra lucrurilor se putea ns\ constata pre]uiau pe Ceau[escu sau pentru
c\ toate aceste schimb\ri nu anulau controlul partidului asupra c\ a[a era obiceiul?
Cred c\ au t\cut pentru c\
societ\]ii [i nu anun]au pluralismul [i democra]ia. Avea s\ fie o
a[a era obiceiul. {i acolo, creznd
scurt\ deschidere, urmat\ aproape imediat de rentoarcerea la probabil c\ nainte s-a c\zut de
vechile practici. De altfel, nc\ n anii s\i cei mai fa[ti, corespun- acord, s-au uitat unii la al]ii, au t\cut
znd cu invazia Cehoslovaciei de c\tre trupele Tratatului de la [i au votat pentru.
Var[ovia, Ceau[escu se pronun]ase doar mpotriva dreptului (L. Betea, Maurer
URSS de a-[i subordona toate statele din sistem. Nici socialismul [i lumea de ieri, 2005)
democratic [i nici nlocuirea economiei centralizate cu economia
de pia]\ nu s-au bucurat de sus]inere din partea sa. ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Stabili]i rela]ia dintre cenzur\ [i
propagand\. Numi]i cel pu]in un
3 intelectual de anvergur\ care a
De la predecesorul s\u, Gheorghiu-Dej, Ceau[escu mo[tenise o sfidat propaganda de partid [i
economie dinamic\, un nceput de consens na]ional [i un prestigiu inter- cel pu]in unul care a slujit-o.
na]ional n cre[tere. 2. Preciza]i, dup\ documentul 2,
Ceau[escu mo[tenise [i capitalul politic al lui Gheorghiu-Dej, acumulat ct\ legitimitate a avut ale-
n timpul conflictului cu Hru[ciov. Mai mult, spre deosebire de predecesorul gerea lui N. Ceau[escu. Alc\-
s\u, el nu fusese implicat n epur\rile staliniste de la nceputul anilor 50. tui]i un comentariu de 10-15
Prin urmare a putut simula o destalinizare lipsit\ de convingere f\r\ teama rnduri despre legitimitate n
de a-[i submina propria pozi]ie n partid. totalitarism [i n democra]ie.
~n timpul primei etape a conducerii sale (19651971) a ncercat s\ rea- 3. Evalua]i, dup\ documentul 3,
lizeze o sintez\ original\ ntre desatelizare [i destalinizare. Pentru a avea mo[tenirea lui Gh. Gheorghiu-
garan]ia succesului acestei ntreprinderi, el a cerut [i a primit sprijinul total Dej. Stabili]i ce l-a determinat
al e[alonului al doilea al aparatului de partid, un segment social ce aspira pe succesorul s\u s\ sinte-
s\ le ia locul celor asocia]i cu Gheorghiu-Dej. tizeze desatelizarea (de Mos-
(Vladimir Tism\neanu, Stalinism pentru eternitate, 2005) cova) cu destalinizarea.

Statul [i politica 83
84Cyan 84Yellow 84Magenta 84Black

ncurajat de modelul asiatic control ideologic riguros [i con-


centrarea puterii , Ceau[escu se considera suficient de popular ca
s\-[i nsu[easc\ [i func]ia de pre[edinte al Republicii, oficializnd
[i prin persoana sa autoritatea suprem\ a partidului-stat.
La jum\tatea anilor 70, regimul lui Ceau[escu intrase deja pe o
pant\ descendent\. Obsesia continu\ neab\tut\ a industrializ\rii
for]ate, c\reia i era repartizat 30% din venitul na]ional, a continuat
s\ dea na[tere unor colo[i care produceau n afara cerin]elor pie]ii
[i cu enorme consumuri de energie m\rfuri de slab\ calitate, abia
nghi]ite de celelalte ]\ri socialiste, care la rndul lor vindeau marf\
asem\n\toare Romniei.
Petrochimia un domeniu considerat Nici agricultura nu se afla ntr-o situa]ie mai bun\. Lipsit\ de
performant de propaganda de partid
for]\ de munc\ (ani de zile canalizat\ spre ora[ele industriale),
1 insuficient mecanizat\, producea doar att ct puteau s\ strng\
de pe cmp solda]ii, elevii [i func]ionarii publici. Mai multe cala-
De curnd am v\zut ntr-o
[coal\ o adev\rat\ foial\ n
mit\]i naturale (inunda]iile din 1970, 1975, 1977, 1980, 1981, dar
Camera pionierilor. Unde e lozin- mai cu seam\ cutremurul din 4 martie 1977) [i-au luat [i ele partea.
ca de anul trecut? S-o punem la n aceast\ situa]ie, datoria extern\ s-a triplat (n 1977 era de
vedere! Era vorba de lozinca [deta- 3,6 miliarde dolari, iar n 1981 ajunsese la 10,2 miliarde) [i au fost
[amentului de pionieri]: n clasa cerute ree[alon\ri. n cele din urm\, Ceau[escu s-a angajat s\
noastr\ niciun corigent! Mi-a restituie integral sumele mprumutate [i, la recomandarea Fondului
pl\cut nespus de mult atitudinea Monetar Interna]ional, s\ limiteze importurile [i s\ sporeasc\
pre[edintelui. N-o mai c\uta]i.
Textul e dep\[it! Vom face alta:
exporturile.
n clasa noastr\ nicio not\ sub 7! Consecin]ele au devenit imediat evidente. De pe pia]\ au disp\-
(Dup\ M. Sntimbreanu, S\ st\m rut produsele de prim\ necesitate (ntre timp, n culisele propagan-
de vorb\ f\r\ catalog, ed. 1981) dei de partid era preg\tit un program de alimenta]ie ra]ional\, din
care erau aproape excluse chiar alimentele cu pricina). n c]iva
2 ani, penuria a ajuns att de mare, nct singura solu]ie a r\mas
Iat\ cum sunt prezenta]i doi cartelizarea alimentelor de baz\ [i, implicit, ra]ionalizarea lor. A
tineri n comentariul regizoral al lui urmat energia electric\, la rndul ei economisit\ n primul rnd n
Mihai Dimiu la piesa Logodna de detrimentul consumatorilor casnici [i al utilit\]ilor publice. n iernile
Paul Everac, 1969: grele ale anilor 80, lipsa luminii [i a c\ldurii se comb\tea n apar-
Aurel Neam]u este un adev\- tamentele de la bloc cu o hain\ n plus, cum recomandase
rat om al zilelor noastre, sensibil nu
Ceau[escu. Dac\ n Bucure[ti nu vedeai pe unde calci odat\ cu
numai la floare [i la cer nstelat, dar
[i la muzicalitatea intens\ a ma[inii l\sarea ntunericului, plecat n provincie cu trenul la orele serii nu
de frezat, la zvcnirea sub mini a te luminau pn\ acas\ dect luna [i stelele.
o]elului [i n\r\va[ [i docil toto- E[ecurile anilor 80 nu i-au f\cut mai n]elep]i pe conduc\torii
dat\ , la puzderia de scntei n ]\rii. Foamea [i frigul au continuat s\ se asocieze [i n acei ani cu
constela]ii multicolore, capricioase, lipsa celor mai elementare libert\]i cet\]ene[ti, societatea fiind n
de o clip\, pe care sudorul le continuare supravegheat\ [i controlat\. Desigur, nu mai era vorba
smulge metalului adormit.
de teroarea anilor 50, dar Securitatea veghea neclintit\. O ade-
Doina Ganea, () controlor de
calitate la controlul interfazic, exce- v\rat\ plas\ cu ochiurile din ce n ce mai strmte prinsese ntrea-
lent\ n meserie, contribuie cu ran- ga societate. O armat\ de informatori (nu pu]ini atra[i de avanta-
dament ca marca fabricii s\ fie jele acestei situa]ii ignobile un post mai bun, o c\l\torie n str\-
onorat\ numai prin produse optice in\tate, un salariu preferen]ial) z\bovea ceasuri ntregi ca s\ umple
de calitate. () Ea nu caut\ numai sute de pagini cu descrierea am\nun]it\ a tot ce f\ceau zilnic
corectarea unor piese, ci [i a oa- obiectivele ncredin]ate. Pe m\sur\ ce situa]ia Romniei devenea
menilor, a mentalit\]ilor care au dat
din ce n ce mai complicat\, se dezvolta pn\ la propor]ii aberante
na[tere acestor piese betege.
cultul conduc\torului.

84 Statul [i politica
85Cyan 85Yellow 85Magenta 85Black

Modulul III
Chiar dac\ func]ionase nc\ din primii ani ai epocii Ceau[escu,
propor]iile cultului persoanei sale au crescut odat\ cu trecerea tim-
pului, n complet\ contradic]ie cu starea ]\rii [i a locuitorilor ei [i cu
rolul politic real pe care Ceau[escu l mai juca n lume n anii 80.
n primii ani de dup\ c\derea regimului comunist a fost acredi-
tat\ ideea potrivit c\reia orice rezisten]\ activ\ dinl\untrul sau
dinafara sistemului ar fi fost imediat descurajat\ de o for]\ repre-
siv\ f\r\ egal. Spre deosebire de situa]ia din alte ]\ri socialiste
europene, cultul personalit\]ii a mpiedicat dezbaterea politic\ vizi-
bil\ public la nivelul conducerii de partid, de regul\ comunicatele
oficiale ale conducerii PCR, redactate n bine [tiuta limb\ de lemn
a regimului, consacrnd unitatea monolitic\ n jurul lui Ceau[escu.
Dup\ 1990, reconstituiri laborioase au readus n memorie N. Ceau[escu dnd explica]ii
destule fapte semnificative pn\ atunci ignorate. Astfel, orgoliul lui minerilor-grevi[ti din Lupeni (1977),
o fotografie-document
Ceau[escu a fost serios zdruncinat la Lupeni, n 1977, [i la Bra[ov, din arhivele Securit\]ii
pe 15 noiembrie 1987, n ziua alegerilor pentru desemnarea autori- (Dosarele istoriei, nr. 11, 2003)
t\]ilor locale, cnd cteva sute de muncitori de la uzinele Steagul
ro[u [i Tractorul au organizat o demonstra]ie mpotriva reducerilor 3
salariale determinate de o norm\ de produc]ie imposibil de ndepli- Trebuie s\ facem totul pentru
nit. S-au auzit atunci lozinci anti-ceau[iste, iar portretele secretarului p\strarea spiritului revolu]ionar,
general al partidului au fost aruncate din sediul jude]ean al PCR [i pentru ca partidul s\ r\mn\ ve[-
distruse. nic tn\r, receptiv la tot ceea ce
Diziden]a unor intelectuali a fost motivat\ de felul n care regimul este nou! S\ mbog\]im teoria [i
comunist n]elegea s\ trateze drepturile omului. Izolarea cultural\, practica revolu]ionar\ cu toate con-
cluziile luptei de pn\ acum. Este
suprimarea oric\ror contacte n afar\, tergivers\rile nesfr[ite pen-
necesar s\ dezvolt\m tot mai pu-
tru ob]inerea unei vize [i, n primul rnd, controlul strict al opiniilor ternic democra]ia n activitatea [i
critice, ntr-o ]ar\ n care totul se degrada, au constituit destule via]a partidului, ca o expresie a de-
motive de nemul]umire. n timp, acestea au generat subiecte pentru mocra]iei muncitore[ti revolu]io-
scrisori sau memorii adresate posturilor de radio sau oficialit\]ilor nare a societ\]ii noastre.
occidentale, pentru interviuri n publica]ii de mare tiraj din vest sau (N. Ceau[escu,
pentru r\spndirea de manifeste. Cuvntare la 65 de ani de la
nfiin]area PCR, 8 mai 1986)

ACTIVITATE INDEPENDENT|
4
Trebuie pus cu putere n eviden]\ faptul c\ libertatea individual\ se poate 1. Compara]i imaginea copiilor [i a
realiza numai n cadrul libert\]ii colective, generale, c\ orice ncercare de a celor doi tineri, a[a cum reies din
opune libertatea personal\ celei generale este gre[it\, d\un\toare. documentele 1 [i 2, cu imaginea
(Din Programul Partidului Comunist , 1975) lor real\, stabilit\ de surse de
istorie oral\ descoperite de voi.
2. Referitor la documentele 3 [i 4,
explica]i de ce ambele texte
5 ncep cu trebuie. ncerca]i s\
{i ceea ce a visat Eminescu a visat [i realizeaz\ Pre[edintele rezuma]i ntr-un alt limbaj con-
Romniei, tovar\[ul Nicolae Ceau[escu, ntr-o continuitate de mari destine ]inutul lor principal.
[i legi ale devenirii noastre. Cele dou\ genii se ntlnesc n aceast\ capa- 3. Citi]i cu aten]ie documentul 5.
citate de a construi Eminescu n aria infinit\ a poeziei, a culturii, tovar\[ul Ce-l apropie, potrivit autorului
Nicolae Ceau[escu n spa]iul prometeic al gndirii politice, al construc]iei [i acestui text, pe Ceau[escu de
transform\rii Romniei. Eminescu? Stabili]i ce motive au
(Transf\g\r\[anul sufletului nostru, 1979, determinat transformarea isto-
dup\ Explor\ri n comunismul romnesc, vol. I, 2004) riei ntr-o surs\ de legitimare a
totalitarismului ceau[ist.

Statul [i politica 85
86Cyan 86Yellow 86Magenta 86Black

R|STURNAREA REGIMULUI COMUNIST


Sfr[itul comunismului n Romnia a fost la fel de violent ca [i
nceputul s\u [i s-a produs, ca alte evenimente importante, la con-
fluen]a unei conjuncturi interna]ionale favorabile cu o stare de
revolt\ care, ndelung reprimat\, a g\sit n cele din urm\ momen-
tul exploziei.
Bucure[ti, decembrie 1989 Anul 1989 a confirmat cele mai sumbre previziuni despre viitorul
]\rilor socialiste din Europa Central\ [i de Est [i lumea nm\rmu-
rit\ a v\zut cum promisiunile de neamestec ale URSS f\cute de
1
Mihail Gorbaciov se mplinesc, renchizndu-se cercul deschis la
Disiden]a are dou\ accep]iuni:
Ialta n urm\ cu aproape 45 de ani. n fine, Declara]ia celor trei
z Deosebire de opinii, dezacord
n raport cu majoritatea, care poate
mari puteri privitoare la Europa eliberat\ [i g\sea acum mplinirea,
conduce la sciziuni n interiorul nicio alt\ voin]\ n afara celor ale popoarelor acum dezrobite de
unui partid sau al unei coali]ii comunism nemaiavnd puterea de alt\ dat\.
politice, urmate de formarea unei Evenimentele de la Timi[oara [i apoi cele desf\[urate la Bucu-
grup\ri separate. re[ti n zilele de 16-25 decembrie s-au nscris n seria deschis\ de
z A doua accep]iune are n
Polonia, dar au avut [i particularit\]ile lor. Este cert c\ doar n
vedere pozi]ia activ\ a celor ce se
opun unui sistem totalitar.
Romnia r\sturnarea regimului comunist s-a produs printr-o mi[-
care violent\, n cursul c\reia conducerea superioar\ de partid a
Roy Medvedev afirm\ c\: Un ordonat s\ se trag\, num\rul victimelor sporind semnificativ n
disident face mai mult dect s\ gn-
deasc\ diferit [i s\ nu fie de acord,
zilele urm\toare c\derii lui Ceau[escu, ca s\ scad\ brusc dup\
el [i declar\ n mod deschis deza- execu]ia sa. Pe de alt\ parte, niciunul dintre liderii r\sturna]i de la
cordul [i l probeaz\ ntr-un mod putere din celelalte ]\ri socialiste nu a avut soarta lui Ceau[escu.
sau altul n fa]a compatrio]ilor [i sta-
tului. Cu alte cuvinte, el nu se pln-
ge doar n via]a particular\, n fa]a
so]iei sau a prietenilor apropia]i. CONSTRUC}IA DEMOCRA}IEI
2 POSTDECEMBRISTE
Unul din liderii grevei minerilor
Noua putere s-a constituit pe baza programului n 10 puncte al
din Valea Jiului (1977) a descris
astfel participarea lui Ceau[escu la Frontului Salv\rii Na]ionale (FSN), dar drumul pn\ la democra]ie
eveniment: [i economia de pia]\ avea s\ se arate lung [i sinuos.
n fa]a locului, el tr\da o stare Pn\ ce istoricii vor consacra studii fundamentale ultimilor ani ai
vizibil\ [i amalgamat\ de nervozi- istoriei noastre s\ ar\t\m doar c[tigurile incontestabile.
tate, ngrijorare, agresivitate [i vicle- nc\ din 1991 a fost adoptat\ noua lege fundamental\, Constitu]ia,
nie. I se citea pe fa]\ teama [i ngri-
jorarea fa]\ de modul cum a fost
ale c\rei modific\ri, n sensul apropiatei intr\ri a Romniei n UE, au
primit. N-am v\zut nimic la el din fost supuse unui referendum. Peste toate imperfec]iunile ei, s-a creat
descrierile propagandistice de om un cadru institu]ional care a permis o societate democratic\.
drz, curajos, demn, drept [i plin de De-a lungul timpului, procedurile electorale, n general corecte, au
omenie. nc\ de la apari]ia lng\ permis alternan]a la guvernare, mai nti n 1996, cnd o coali]ie a
mine [i la auzul asurzitor [i repetat al
CDR (Conven]ia Democrat\) a succedat FDSN, un partid social
lozincii Nu intr\m n min\, Ceau-
[escu [i fr\mnta minile, se leg\- democrat modern, care c[tigase alegerile din 1992. n 2000, for]ele
na de pe un picior pe altul [i privea de stnga s-au rentors la conducerea ]\rii, pentru ca n 2004 s\ lase
ntreb\tor c\tre oamenii lui, parc\ loc Alian]ei Dreptate [i Adev\r. Peste lungi perioade n care vocea
cernd ajutor, se v\ic\rea gng\vit, ei a fost acoperit\ sau a ezitat s\ se rosteasc\, societatea civil\ a
continuu [i cu vocea joas\. devenit n anii din urm\ din ce n ce mai activ\ [i mai critic\.

86 Statul [i politica
87Cyan 87Yellow 87Magenta 87Black

Solicitat ani de zile pentru a regla conturile cu un trecut care


nc\ ne st\pne[te, procesul comunismului a avansat lent, dar
sigur, mai cu seam\ dup\ 2004. Constituirea CNSAS, deschiderea
arhivelor Securit\]ii [i constituirea mai multor institu]ii de cercetare,
dar [i asumarea de c\tre pre[edintele Romniei a unui raport n
acest sens au marcat pa[i importan]i nainte.
Reforma institu]ional\ (cu deosebire n justi]ie [i administra]ie)
a progresat, impulsionat\ mai cu seam\ de cerin]ele imperative ale
UE. Succese s-au nregistrat [i n domeniul economic, unde ns\ O imagine-simbol din noaptea de
1 ianuarie 2007: romnii au ntmpinat
privatizarea [i corup]ia au mers de multe ori mn\ n mn\. cu bucurie [i speran]\ intrarea n UE
Romnia a primit recunoa[terea economiei sale de pia]\, conside-
rat\ func]ional\.
ACTIVITATE INDEPENDENT|
Corolarul acestor mpliniri, care au confirmat c\ ]ara noastr\
merge pe calea cea bun\, l-au constituit acceptarea n NATO 1. Citi]i doc. 3 de la pag. 81. Men-
(2004) [i n Uniunea European\ (2007). ]iona]i cteva dintre faptele
La acest nceput de mileniu [i de secol, dup\ ce att de multe care au favorizat longevitatea
au depins de jocul fast sau nefast al conjuncturilor, poate c\ a venit comunismului romnesc [i ncer-
momentul ca accesul Romniei la democra]ie [i prosperitate s\ ca]i s\ explica]i, pornind de la
depind\ [i de fiecare dintre noi. documentul 1 din pagina al\tu-
rat\, ce anume a determinat opi-
niile opuse ale unor diziden]i.
3 2. Confrunta]i relatarea din doc. 2 cu
imaginea din pag. 85. Formula]i
Absen]a legalit\]ii socialiste [i faptul c\ r\zbunarea mpotriva unui
un comentariu.
comunist nvins n lupta pentru putere se extindea adeseori [i asupra fami-
liei lui au ar\tat c\ activi[tii de partid nu erau nclina]i s\ se mpotriveasc\
3. Alc\tui]i un text cu con]inut isto-
despotismului lui Ceau[escu. Aproape tot timpul ct a fost la conducere, ric n care s\ folosi]i termenii: di-
acesta a tratat statul ca pe domeniul s\u privat. () Ceau[escu nsu[i s-a ziden]\, activist, industrializare,
bazat tot mai mult pe tradi]ie ca surs\ a puterii sale. () Poate c\ efectul cenzur\, cultul personalit\]ii.
cel mai retrograd al erei comuniste a fost acela de a crea o popula]ie n cea
mai mare parte dependent\, care se obi[nuise s\ primeasc\ majoritatea
celor necesare traiului de la stat. Securitatea [i bun\starea material\ ale
PRO MEMORIA!
unei persoane depindeau de conformismul ei politic dovedit n mod z Caracterul ilegitim al regimului
inevitabil. Orice sistem democratic care venea dup\ o epoc\ att de comunist e dovedit prin meca-
ntunecat\ ar fi fost mult stnjenit. nismele care i-au ng\duit as-
(Tom Gallagher, Romnia de la comunism ncoace, 2004) censiunea spre putere: pre-
siunea ocupantului str\in [i
promisiunile demagogice.
4
z n obsedantul deceniu al lui
Comunicatul n zece puncte al Consiliului FSN (22 decembrie 1989)
Gheorghiu-Dej, sovietizarea s-a
Ca program, Frontul propune: realizat dup\ modelul stalinist
1) Abandonarea rolului conduc\tor al unui singur partid sistem demo- represiune [i industrializare.
cratic pluralist de guvern\mnt. ()
z Desp\r]irea de Moscova n anii
3) Separarea puterilor n stat. () Nimeni nu mai poate pretinde puterea
pe via]\. () na]ional-socialismului nu a avut
5) Restructurarea agriculturii [i sprijinirea micii propriet\]i ]\r\ne[ti. dect cteva consecin]e favo-
6) () Eliminarea minciunii [i imposturii [i statuarea unor criterii de com- rabile. Dup\ 1970, Ceau[escu
peten]\ [i justi]ie n toate domeniile. a l\sat neschimbat regimul poli-
7) Respectarea drepturilor [i libert\]ilor minorit\]ilor na]ionale [i asigu- tic, concentrnd ntreaga pute-
rarea deplinei lor egalit\]i cu romnii () re n mna sa [i a familiei sale.
9) ntreaga politic\ extern\ s\ serveasc\ promov\rii bunei vecin\t\]i, z Evenimentele din decembrie
prieteniei, p\cii n lume, integr\rii ntr-o Europ\ unit\, casa comun\ a tutu- 1989 au rea[ezat Romnia
ror popoarelor continentului. al\turi de ]\rile democratice.

Statul [i politica 87
88Cyan 88Yellow 88Magenta 88Black

pa]iul romnesc
ntre diploma]ie [i conflict
pn\ la nceputurile modernit\]ii
}|RILE ROMNE NTRE IMPERIUL OTOMAN
Vintil\ F\c\ianu, Lupta de la Posada,
o interpretare modern\ a miniaturilor {I MARILE PUTERI CATOLICE VECINE
din Cronica pictat\ de la Viena
Spa]iul romnesc reprezint\ aria teritorial\ locuit\ n majoritate
1 de romni [i care s-a configurat sub aspect politic din secolul al
R\zboiul cu otomanii antrena X-lea pn\ la apari]ia statelor medievale extracarpatice. Dincolo de
distrugeri considerabile [i mari cos- munte, nc\ ducatele men]ionate de Anonymus trasau contururile
turi umane [i materiale [i nu putea fi
Transilvaniei (unde conducea Gelu [i mai apoi Gyla), Banatului (lui
sus]inut pe termen mai lung f\r\
asigurarea coeziunii social-politice Ahtum, anterior al lui Glad) [i Cri[anei (de unde [i tr\gea puterea
interne. Dac\ aceast\ confruntare Menumorut). Ultimele dou\, mpreun\ cu Maramure[ul, au f\cut
era lipsit\ de rezultate decisive erau parte din regatul maghiar, cel dinti p\strndu-[i autonomia chiar
generate inevitabil tensiuni interne. dac\ voievodul era un vasal al coroanei, recrutat dintre nobilii din
Una dintre c\ile prin care aseme- afara provinciei.
nea tensiuni puteau fi diminuate sau
m\car mpiedicate s\ se manifeste De altfel, n secolul al XIV-lea, aceea[i autoritate era prezent\ la
cu toat\ puterea a fost ideologiza- sud [i la r\s\rit de Carpa]i, constituirea statului romnesc la Curtea
rea cre[tin\ a r\zboiului antioto- de Arge[ [i Cmpulung, iar ulterior la Baia f\cndu-se printr-o vi-
man. Exist\ astfel clare indicii de guroas\ desprindere de o suzeranitate care nu mai era acceptat\
exaltare a sensului cre[tin al luptei (la Posada, n 1330 pentru }ara Romneasc\, [i dup\ 1359, prin
antiotomane.
(Bogdan Murgescu,
al doilea desc\lec\tor, Bogdan, n Moldova).
Istorie romneasc\ Configura]ia vecin\t\]ilor lor era deja fixat\: dou\ puteri catolice
istorie universal\, 1994) la vest [i la nord regatele maghiar [i polonez , la sud, peste
Dun\re, dou\ state slave, mo[tenitoarele Bizan]ului, ele nsele cu
mari veleit\]i imperiale Serbia [i Bulgaria , iar spre r\s\rit t\tarii,
Competen]e specifice modulului for]a imprevizibil\ care n\v\lise asupra Europei la jum\tatea se-
RELA}IILE INTERNA}IONALE colului al XIII-lea. Dup\ 1354, o alt\ putere amenin]\toare se apro-
pia de Dun\re. Porni]i din Asia Central\, turcii osmanli (dup\
*2.1. Construirea unor demersuri de
tip analitic cu privire la situa]ii [i con-
numele c\peteniei lor Osman), care [i constituiser\ un stat [i o
texte economice, sociale, politice, cul- putere armat\ a c\rei ra]iune de existen]\ era expansiunea, m\tu-
turale. rau din cale [ubredele alc\tuiri balcanice, Bizan]ul, acum umbra
2.3. Descoperirea constantelor n imperiului de alt\ dat\, [i ce mai r\m\sese din marele ]arat bulgar,
derularea fenomenelor istorice studiate. [i ajungeau la malurile Dun\rii.
**2.4. Compararea [i evaluarea unor A[ezate n mod fundamental pe apartenen]a la cre[tin\tate,
argumente diferite n vederea formul\rii raporturile interna]ionale ale }\rilor Romne n primele dou\ se-
unor judec\]i proprii. cole ale statalit\]ii n-au putut ignora ierarhia feudal\, lumea c\reia
*4.3. Analizarea punctelor de vedere i apar]ineau fiind gndit\ ca un ntreg n centrul c\ruia se g\seau
similare, opuse [i complementare n le-
puterile imperiale, urma[e ale Romei, regatele [i abia pe a treia
g\tur\ cu fenomenele istorice studiate.
treapt\ voievodatele.

88 Rela]iile interna]ionale
89Cyan 89Yellow 89Magenta 89Black

Dependen]ei institu]ionale a bisericii cre[tin-ortodoxe fa]\ de


Patriarhia de la Constantinopol nu i-a corespuns [i o dependen]\
politic\. Bizan]ul mai era imperiu doar cu numele, basileii s\i fiind
obliga]i s\ pl\teasc\ tribut sultanilor. Mai constrng\toare erau ns\
raporturile cu Ungaria [i Polonia, care [i-au impus, e drept, n situa]ii
diferite, suzeranitatea. Rela]iile vasalice ale }\rii Romne[ti fa]\ de
coroana maghiar\ s-au perpetuat practic pn\ la c\derea Ungariei
(1541) [i au cunoscut, ca ntr-o familie, momente de concordie, con-
flicte vehemente sau ignorarea reciproc\.
Urma[ii lui Bogdan, n mod special Petru I Mu[atinul, au anihilat
preten]iile de suzeranitate ale regelui maghiar asupra Moldovei, Cea mai veche reprezentare a spa]iu-
construind rela]ia similar\ cu regatul Poloniei (la Lvov, n 1387). lui romnesc, n Tractatus de re mili-
Evolu]ii foarte interesante au marcat rela]iile }\rii Romne[ti cu tari et machinis bellicis, 13941396
coroana maghiar\ n vremea domniei lui Mircea cel B\trn (1386-
2
1418). nc\ de la 1389-1390, cnd domnitorul de la Arge[ semna tra-
tatul cu regele Poloniei, percep]ia la curtea sa era c\ cea mai mare R\mas practic singur [i for]at de
atacurile Angevinilor (1416), dar mai
primejdie vine dinspre Ungaria. C]iva ani mai trziu, situa]ia s-a
ales decisiv de expedi]ia sultanal\
schimbat radical [i a doua direc]ie n politica extern\ romneasc\ a din prima parte a anului 1417, cnd
nceput s\ se contureze. Furtunosul Baiazid ajunsese la Dun\re, totu[i sultanul nu a ndr\znit () s\
astfel c\, pentru Mircea, problema definirii raporturilor cu Poarta era nainteze pe p\mntul }\rii Rom-
una de via]\ [i de moarte. Dou\ concluzii par a se fi impus nc\ de ne[ti, oprindu-se la Giurgiu, Mircea a
atunci: c\ orice rezisten]\ este imposibil\ f\r\ alia]i [i c\, n fa]a unui recurs la solu]ia negociat\, inau-
adversar redutabil, armele diploma]iei pot fi cele mai eficiente. gurnd o politic\ ce va face carier\
n istoria romneasc\.
Dup\ b\t\lia de la Baia, consecin]\ a conflictului moldo-maghiar
A[adar, la nceputul secolului al
pentru Chilia, [i mai cu seam\ dup\ b\t\lia de la Vaslui, [i Moldova XV-lea, Mircea a trebuit s\ accepte
[i va revizui politica alian]elor, apropiindu-se de Ungaria, cu al alian]a inegal\ cu Poarta accep-
c\rui rege, Matia Corvin, {tefan cel Mare a ncheiat un tratat. tnd plata regulat\ a tributului, inter-
Este ns\ dincolo de ndoial\ [i faptul c\ }ara Romneasc\ a pretat de el doar ca un pre] al p\cii.
fost, mai cu seam\ n secolul al XV-lea, un cmp al nfrunt\rii Solu]ia negociat\, urmnd unor lupte
otomano-maghiare, cu succese trec\toare de o parte sau alta. Mai ndelungate [i redutabile, aducea
}\rii Romne[ti statutul de aliat.
multe evenimente ndeob[te cunoscute o probeaz\. Astfel, Iancu
}ara [i conserva institu]iile, p\mn-
de Hunedoara, voievodul transilvan [i guvernatorul Ungariei, a turile, clasa dominant\, credin]a,
impus pe tronul celor dou\ ]\ri romne[ti domni care s\-l sus]in\ n limba [i legile n schimbul unui tribut
lupta antiotoman\ (pe Vlad Dracul sau Vladislav al II-lea n }ara [i al alian]ei politico-militare.
Romneasc\ [i pe Bogdan al II-lea n Moldova). Modelul a fost (M. Maxim,
reluat dou\zeci de ani mai trziu de {tefan cel Mare. {i ntr-un caz n Marele Mircea Voievod, 1987)
[i n cel\lalt e[ecul a fost evident. Particularismul dinastic [i opo-
zi]ia acelei p\r]i a clasei boiere[ti care dorea pacea cu Imperiul 3
Otoman s-au dovedit pn\ la urm\ mai puternice. Aprecierea p\cii moldo-otomane
din 1486 trebuie s\ ]in\ cont de inter-
pretarea dat\ acestui acord de cele
dou\ tabere [i de clauzele stipulate.
ACTIVITATE INDEPENDENT| () Otomanii le considerau unilate-
1. Stabili]i, dup\ documentul 1, trei caracteristici esen]iale ale luptei rale, revocabile [i provizorii. Nu era
antiotomane. Alc\tui]i un scurt comentariu n leg\tur\ cu fiecare dintre ele. vorba de un act bilateral, negociat de
2. Citi]i cu aten]ie documentele 2 [i 3: a) n ce condi]ii au semnat pe pozi]ii de egalitate de c\tre cei doi
tratatele cu Poarta cei doi domnitori, Mircea [i {tefan? b) n ce categorie parteneri, ci doar de un privilegiu pe
care sultanul l acorda, temporar,
pot fi integrate aceste documente diplomatice din perspectiva Imperiului
unui suveran cre[tin.
Otoman? c) Ce avantaje decurgeau din func]ionarea lor pentru cele dou\
(O. Cristea, Pacea din 1486, 2004)
]\ri romne?

Rela]iile interna]ionale 89
90Cyan 90Yellow 90Magenta 90Black

RELA}IILE ROMNO-OTOMANE
N SECOLUL AL XV-LEA
Raporturile romno-otomane reprezint\ capitolul cel mai semni-
ficativ al politicii externe a }\rilor Romne, att prin durat\, ct [i prin
complexitate [i consecin]e. Istoriografia ultimelor dou\ secole s-a
aplecat cu prec\dere asupra marilor figuri ale rezisten]ei antioto-
mane. Este ns\ de observat c\ niciunul dintre ace[tia nu a luptat tot
Gh. Adoc, Omagiu lui {tefan cel Mare
timpul domniei cu o[tile sultanului (ar fi fost [i imposibil, date fiind
resursele limitate ale }\rilor Romne, dar [i ale alia]ilor lor poten]iali)
1 [i c\ de multe ori n]elegerile reciproc acceptate au precedat [i au
Secolul al XVI-lea este unul de
urmat conflictului militar. ntr-o domnie lung\ de 47 de ani ct s-a aflat
turnur\ n istoria european\, care a n fruntea Moldovei, {tefan a pl\tit tribut n primii 15 ani. ntr-o con-
nregistrat efectele revolu]iei atlan- junctur\ pe care a considerat-o favorabil\ a refuzat ndeplinirea
tice [i deopotriv\ ale suprema]iei obliga]iilor financiare fa]\ de Poart\, s-a luptat la Vaslui [i a c[tigat;
otomane. () Noua dinamic\ conti- a pierdut ns\ la R\zboieni n fa]a o[tilor sultanului. {i-a p\strat tronul,
nental\ a cuprins n sfera ei [i pentru c\ cet\]ile sale au rezistat. Dup\ o scurt\ perioad\ de acalmie,
}\rile Romne care nregistreaz\ Baiazid al II-lea a reluat ofensiva mpotriva Moldovei, reu[ind s\
toate seismele provocate de feno- cucereasc\ Chilia [i Cetatea Alb\, cet\]ile de la Nistru [i gurile
menele civiliza]iei moderne. Ele
Dun\rii. Prejudiciat\ era nu numai Moldova, dar [i Polonia, care ast-
sunt antrenate n vrtejul confrun-
t\rilor politice dintre puterile com- fel putea fi mai u[or atacat\. n consecin]\, regele Cazimir al IV-lea
petitoare, monarhia habsburgic\, s-a al\turat puterilor antiotomane, dar lipsa mijloacelor l-a determinat
Imperiul Otoman [i Polonia (). [i pe el [i pe urma[ii s\i s\ abandoneze proiectul recuceririi cet\]ilor
n aceste mprejur\ri, () prin- pierdute. n anii 1486 sau 1489, dup\ negocieri, {tefan s-a recunos-
cipatele ofer\ proprii r\spunsuri la cut vasal al Por]ii [i a acceptat din nou plata tributului. De[i a r\mas
noile probleme survenite n urma pn\ la sfr[itul domniei (2 iulie 1504) consecvent politicii sale
transform\rii centrului Ungariei n antiotomane, a rennoit n]elegerile cu Poarta, Moldova fiind cuprins\
pa[alc. A[a se explic\ [i aderarea (de fapt, al\turi de }ara Romneasc\) n tratatul ungaro-turc din 1503
la alian]a cre[tin\ antiotoman\ [i
(cu obliga]ia de a acoperi tributul [i alte servicii).
dialogul cu Sfntul Scaun, aflat la
rndu-i n ofensiv\ spre R\s\rit. Aceast\ discu]ie l\mure[te [i motivele pentru care Imperiul
(Istoria Romniei, 1998) Otoman nu a transformat n pa[alcuri }\rile Romne. n urm\ cu
mai bine de 50 de ani, profesorul P.P. Panaitescu a lansat o teorie
2 n general acceptat\. Valahia [i Moldova nu s-au aflat pe calea
regal\ a naint\rii trupelor sultanului spre Europa Central\, un drum
Dup\ opinia lui A Verancics, se-
cretarul lui Ioan Zapolya (1530), sul- ce pleca de la Adrianopol spre Sofia, Ni[, Belgrad [i Viena, teritori-
tanul Soliman a recunoscut nsem- ile din preajm\ fiind de regul\ integrate. Este notoriu c\ cel pu]in n
n\tatea strategic\ [i militar\ a dou\ rnduri, dup\ domnia lui Neagoe Basarab (1522) [i n vremea
Transilvaniei [i a renun]at n mod voit campaniei antiotomane a lui Mihai Viteazul (1595), }ara Rom-
la ocuparea sa ca nu cumva, cnd neasc\ s-a aflat foarte aproape de acest statut. Nu putem ignora
ar ncerca el s\ ocupe Transilvania nici faptul c\ Valahia a pl\tit tribut din vremea lui Mircea cel B\trn
sau }ara Romneasc\ sau Moldova, sau a primilor s\i urma[i, dup\ 1415, iar Moldova din timpul lui
aceste ]\ri s\ se uneasc\ [i s\ se
Petru Aron, n 1456. Nu este mai pu]in adev\rat c\ ostilit\]ile ro-
apere n parte prin curse, n parte prin
for]\, deoarece sunt bine ap\rate de
mno-otomane au nceput cu refuzul declarat al domnitorilor no[tri
mun]i abrup]i, de p\duri, () cu o de a acoperi obliga]ia de a pl\ti tribut, dublat de con[tiin]a c\ rezis-
cavalerie uimitor de numeroas\ [i o ten]a, chiar [i mpotriva unui du[man att de puternic, este posibil\.
armat\ ]\r\neasc\ att de priceput\ 7 campanii conduse de sultani (3 asupra Valahiei, 3 asupra }\rii
[i att de drz\ n atacarea du[ma- Romne[ti [i una mpotriva Transilvaniei) s-au succedat n secolele
nului n asemenea locuri grele. XIV-XVI [i, n pofida rezultatelor lor, de cele mai multe ori favorabile
(C\l\tori str\ini, vol. I, 1968) otomanilor, situa]ia de fapt, de ]\ri tributare, nu a fost schimbat\.

90 Rela]iile interna]ionale
91Cyan 91Yellow 91Magenta 91Black

3
naintea acestora nimic s\ nu ar\ta]i, nici scule, nici haine, nici boiarii t\i
s\ nu se mpodobeasc\ naintea lor, ci s\ te ar\]i [i s\ te faci naintea lor
s\rac [i lipsit [i nici ntr-unele s\ nu te f\le[ti. Ci, cnd vor veni de la dn[ii
soli mari [i vei gndi s\ trimi]i naintea lor [i s\ le faci cinste, f\le-o numai
cu bucate [i cu b\utur\, iar alt\ cinste sau avu]ie s\ nu ar\]i naintea lor, ()
s\ nu le ar\]i avu]ia ta, ci nc\ mai vrtos s\ o ascunzi de dn[ii. {i pn\ ai
avere n minile tale, tot le d\, c\ toat\ n]elepciunea lor este avu]ia. {i cnd
vin la voi, s\-i p\zi]i cu bucate [i cu b\utur\ dar destul [i cu cuvinte bune.
Iar nu cu cuvinte de tain\ [i cu vorbe care sunt ascunse, ci cu vorbe proaste,
c\ eu ct am socotit, a[a am aflat s\ fie mai bine.
(nv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Teodosie, 1520)

4
Boierii munteni se adreseaz\ boierilor din Moldova (5 septembrie 1599)
Dup\ ce le spun c\ Mihai Vod\ a luat n urm\ cu cteva zile steag de la Neagoe Basarab [i familia sa,
sultan [i c\ turcii tot cu n[el\ciune vor s\ fac\ [i c\ din nou e primejdie tablou votiv din biserica episcopal\
s\-i calce [i s\ pun\ un turc drept domn, boierii adreseaz\ o rug\minte: de la Curtea de Arge[
Ci acum iar v\ rug\m [i v\ cerem s\ ruga]i pe domnul vostru, pe Ieremia,
s\ nu ne lase s\ pierim. S\ se roage prealuminatului craiului le[esc, c\ 5
n]elegem cum s-a milostivit de au scos }ara Moldovei din mna t\tarilor. Cu Mihai refuz\ s\ lase Ardealul
aceea ne rug\m [i noi s\ fac\ poman\ [i s\ fim [i noi sub aripile luminatu- mp\ratului Rudolf al II-lea (1600)
lui, m\riei sale, craiul le[esc, c\ci ne-am s\turat de m\ria sa Mihai Vod\, c\
ne m\nnc\ [i ne-a mncat cu totul. Eu am luat Ardealul riscn-
{i cum ve]i face, nevoi]i s\ face]i curnd, ca s\ poat\ ie[i acest tiran din du-mi pentru aceasta trupul [i
mijloc, c\ci de-ar ie[i el toat\ lumea ar fi n pace, numai acum pentru Mihai via]a. Eu am n\d\jduit c\ M\ria Sa
Vod\ se fac toate vr\jbile. mp\ratul roman mi va da confir-
(Istoria Romniei n texte) marea. ns\ el vrea s\ m\ alunge
din Ardeal. Eu l-am slujit nu cu
team\, ci din dragostea ce o am
ACTIVITATE INDEPENDENT| fa]\ de cre[tin\tate. () mp\ratul
roman mi trimite drept cinstire trei
1. Citi]i cu aten]ie documentul 1 [i r\spunde]i la urm\toarele ntreb\ri: coli de hrtie pline de venin, ru[ine
a) Care sunt puterile competitoare n lupta pentru domina]ia n sud-estul [i batjocur\. Voi trimite pretutindeni
continentului n secolul XVI? b) Care sunt r\spunsurile pe care le caut\ aceast\ scrisoare a Majest\]ii sale,
principatele dup\ transformarea Ungariei Centrale n pa[alc? ca s\ vad\ toat\ lumea b\taia de
2. Motiva]i afirma]ia subliniat\ n documentul 3. Stabili]i cel pu]in dou\ joc [i nerecuno[tin]a.
situa]ii n care statutul }\rilor Romne a depins decisiv de concesii (Istoria Romniei n texte)
materiale [i teritoriale acceptate.
3. Vi se pare ntemeiat\ temerea autorit\]ilor otomane, a[a cum apare n
documentul 2? Cum a func]ionat rela]ia ntre cele trei ]\ri n plan politic
nainte de 1541? Formula]i un r\spuns [i motiva]i-l ntr-o expunere oral\.
4. n zilele n care Mihai Viteazul preg\tea campania din Transilvania, un grup
de mari boieri, n frunte cu mitropolitul, se adreseaz\, prin intermediari,
regelui polon cu propunerile prezentate n documentul 4. Considera]i c\:
a) a fost un act de tr\dare; b) a fost un aranjament tactic al lui Mihai menit
a convinge autorit\]ile poloneze c\ for]a sa e nensemnat\, spre a-i facilita
victoria de la {elimb\r; c) a fost o dovad\ c\, ntr-un moment complicat [i
care se putea termina n orice fel, boierii au vrut s\ se asigure din toate
p\r]ile. Alege]i r\spunsul care vi se pare corect. Considera]i c\ n situa]ii de
criz\ politic\, clasa conduc\toare trebuie s\-[i urmeze necondi]ionat liderul
sau c\ este de preferat s\ aib\ la dispozi]ie un evantai larg de alternative?
5. Citi]i documentul 5. Alc\tui]i portretul voievodului, insistnd, din perspec-
tiva secolului n care tr\im, asupra unui punct forte [i a unui punct slab. Gh. Adoc, Voievodul Unirii

Rela]iile interna]ionale 91
92Cyan 92Yellow 92Magenta 92Black

Modulul IV

1 }|RILE ROMNE SUB SUZERANITATE OTOMAN|


Secolul al XVII-lea reprezint\ o N SECOLELE XVI-XVII
perioad\ distinct\ n istoria ]\rilor
romne, fixat\ ntre dou\ limite
C\derea }\rilor Romne [i a Transilvaniei sub suzeranitate
istorice, domnia lui Mihai Viteazul
[i instaurarea domniilor fanariote. otoman\ n prima jum\tate a secolului al XVI-lea a avut drept con-
n acest interval s-a impus tot secin]\ imediat\ cre[terea la propor]ii pn\ atunci necunoscute a
mai pregnant linia politic\ de raliere tuturor obliga]iilor asumate fa]\ de puterea otoman\: tributul,
a }\rii Romne[ti [i Moldovei n pe[che[urile (darurile), dar [i ru[feturile (mita), la care se ad\ugau
jurul Transilvaniei n forma unor obliga]ii noi de aprovizionare, de transport [i de munc\. Toate
raporturi interdependente materia-
acestea au provocat, cu deosebire n }ara Romneasc\, puternica
lizate sub for]a unei alian]e. Secolul
al XVII-lea nregistreaz\ dup\ 1683, ripost\ condus\ de Mihai Viteazul n anii 1594-1595.
odat\ cu recesiunea otoman\, o n plan politic [i militar, controlului sever asupra politicii externe
semnificativ\ evolu]ie spre politica i s-a ad\ugat, mpotriva recunoa[terii autonomiei, amestecul n tre-
de eliberare de sub domina]ia Im- burile interne. n contextul conflictului prelungit cu Imperiul Habs-
periului Otoman. burgic, Poarta a asigurat leg\tura ntre Crimeea [i Ungaria supe-
(Istoria Romniei, 1998)
rioar\ printr-un lan] de kazale (raiale), toate smulse }\rilor Romne
sau cu o popula]ie majoritar\ romneasc\: Bugeacul (Moldova
sud-estic\), Br\ila, Turnu, Giurgiu, dar [i Timi[oara, Lipova [i Cena-
dul cu teritoriile din jur.
Conflictul otomano-habsburgic a continuat n cadrul mai larg al
cruciadei trzii [i al Contrareformei, for]elor politice interesate s\-[i
asigure pozi]ii n Europa r\s\ritean\ ad\ugndu-li-se [i Polonia,
care mai devreme sau mai trziu avea s\ ajung\ la propria ei con-
fruntare cu Poarta. n aceast\ conjunctur\, }\rile Romne [i
Transilvania [i-au putut dezvolta propriul lor proiect politic, care nu
excludea alian]a cu marile puteri din regiune, dar nici nu lua n con-
siderare exclusiv varianta supunerii nelimitate n fa]a lor ntr-un
viitor favorabil ndep\rt\rii domina]iei turce[ti.
Carrier-Belleuse, Mihai Viteazul Participarea celor trei ]\ri din spa]iul romnesc la Liga cre[tin\
(Pia]a Universit\]ii, Bucure[ti) (Sfnt\) [i la r\zboiul antiotoman (1593-1606) a reprezentat cadrul
n care s-a afirmat Mihai Viteazul, promotor al schimb\rii statutului
2 }\rilor Romne, inclusiv prin reunirea lor sub o singur\ autoritate.
Dorin]a lui Matei Basarab de a Din p\cate, mpotriva sa au ac]ionat for]e redutabile: Habsburgii,
lupta mpotriva otomanilor rezult\ [i care doreau s\ st\pneasc\ singuri Transilvania, proiectul regatu-
din discu]iile sale cu vicarul patri- lui polonez de expansiune spre a atinge ]\rmurile M\rii Negre,
arhal la 1640. Numitul domn mi-a
imposibil de realizat f\r\ subordonarea Moldovei (reu[it\ n vre-
spus n mai multe rnduri: cum este
cu putin]\ ca principii cre[tini s\ mea Movile[tilor), dar [i a Valahiei. Opozi]ia nobilimii maghiare fa]\
n-aib\ nicio mil\ fa]\ de at]ia de un principe venit de peste munte a nchis cercul intereselor
cre[tini care se afl\ sub tirania tur- ostile lui Mihai [i i-a gr\bit sfr[itul. Opera lui politic\ nu s-a stins
cilor. Un lucru e sigur, cei doi domni ns\ odat\ cu dispari]ia sa, influen]nd rela]iile interna]ionale n
[Matei Basarab [i Vasile Lupu] sunt spa]iul romnesc n tot secolul urm\tor.
gata de a se r\scula mpotriva tur-
Mai nti, Imperiului Otoman i-au trebuit aproape 20 de ani ca s\
cilor dac\ ar fi ncuraja]i de principii
cre[tini. Fiecare dintre ei a declarat readuc\ din nou sub ascultarea sa ]\rile intra [i extra carpatice.
c\ poate ridica la primul sunet de Vreme ndelungat\, solicit\rile Por]ii nu au mai atins cotele nregis-
goarn\ 25.000 de solda]i. trate (mai cu seam\ n Valahia) spre sfr[itul secolului al XVI-lea.
(C\l\tori str\ini, nfrngerile suferite pe cmpul de lupt\ au obligat Poarta otoman\
vol. V, 1975) s\-[i diversifice [i s\-[i rafineze mijloacele de influen]\.

92 Rela]iile interna]ionale
93Cyan 93Yellow 93Magenta 93Black

Un mare num\r de familii grece[ti au venit n }\rile Romne, au


cump\rat p\mnt [i [i-au construit re[edin]e ntr-un timp relativ
scurt (cu deosebire n vremea Mihne[tilor, dup\ 1620), ajungnd
s\ de]in\ pozi]ii cheie n sfatul domnesc [i n conducerea bisericii.
Domniile restauratoare ale lui Matei Basarab (descendent al
Craiove[tilor) [i chiar a lui Vasile Lupu (un albanez care [i-a luat la
urcarea pe tron numele mp\r\tesc Vasile) au consacrat sfr[itul
preponderen]ei boierimii str\ine, e drept n schimbul unei consis-
tente major\ri a tributului, de[i [i unul [i cel\lalt au acceptat n
preajma lor demnitari de aceast\ origine.
Mai apoi, epoca lui Mihai Viteazul a afirmat alian]a dintre cele trei
]\ri, utilizat\ n cursul secolului al XVII-lea tot ca o arm\, mai pu]in
de lupt\ direct\, deschis\ mpotriva Por]ii, ct, mai cu seam\, ca Matei Basarab
(portret din biserica
for]\ eficace de presiune pentru men]inerea statu-quo-ului [i pentru m\n\stirii Arnota)
consolidarea autonomiei. Tratatele de alian]\ dintre Racocze[ti [i
voievozii Valahiei [i Moldovei au ]inut departe Poarta [i au asigurat
semnatarilor (Matei Basarab [i Vasile Lupu) domnii ndelungate.
C]iva ani mai trziu, alian]a lui Gh. Racoczi al II-lea, principe al
Transilvaniei, cu Constantin {erban [i Mihnea al III-lea, domni ai }\rii
Romne[ti, precum [i cu Gh. {tefan, urma[ul lui Vasile Lupu, [i
p\stra caracterul antiotoman [i se manifesta inclusiv sub forma unor
r\scoale mpotriva Por]ii, reprimate de sultan cu ajutorul t\tarilor.
n fine, }\rile Romne au beneficiat [i de contextul conflictului
antiotoman al celor dou\ puteri apropiate, Austria habsburgic\ [i
Polonia, ducnd astfel nc\ din secolul al XVII-lea o politic\ sinu-
oas\ [i nu de pu]ine ori contradictorie, dar care urm\rea s\ folo-
seasc\ aceste vecin\t\]i exclusiv n direc]ia sl\birii autorit\]ii suze-
rane [i sporirii autonomiei.
Vasile Lupu
3 (detaliu din tabloul votiv
n contextul conflictului otomano-polon din anii 1672-1673, trupele sul- de la Trei Ierarhi, Ia[i)
tanului pierd b\t\lia de la Hotin. Dup\ lupt\, regele Ian Sobieski negociaz\
cu Grigore Ghica [i {tefan Petriceicu (fost [i din nou domn al Moldovei)
ocuparea ]\rii. Grigore Ghica pleac\ la turci, iar boierii r\ma[i cu Petriceicu PRO MEMORIA!
au nceput a se ruga s\-i lase pe acas\, s\-[i ia femeile [i copii, s\ nu-i ia z Rela]iile interna]ionale ale
t\tarii. Petriceicu nu-i credea [i nu voia s\-i slobozeasc\, zicnd c\ [i oas-
}\rilor Romne [i Transilvaniei
tea le[easc\ (polonez\) vine mult\. Iar Miron (Costin) logof\tul a r\spuns
au fost determinate n Evul
Ori s\ fie voia domniei sale, ori s\ nu fie, noi nu vom l\sa casele s\ le ia
Mediu de factorul confesional.
t\tarii. {i s-au nchinat [i i-au zis S\ fie m\ria ta s\n\tos [i au ie[it afar\.
z Parte a cre[tin\t\]ii, }ara Ro-
{i a[a to]i boierii [i c\pitanii au purces a se nchina [i au ie[it afar\
(Ion Neculce, Letopise]ul }\rii Moldovei) mneasc\ [i Moldova au n-
fruntat Imperiul Otoman, reu-
[ind s\-[i p\streze autonomia
ACTIVITATE INDEPENDENT| n schimbul pl\]ii regulate a
tributului.
1. Preciza]i, dup\ documentul 1, care au fost direc]iile principale ale z Acest statut politic s-a datorat [i
politicii externe n spa]iul romnesc n cursul secolului al XVII-lea. sus]inerii de care s-au bucurat
2. Analiza]i, discutnd n grupe de 4-5 elevi, atitudinea marilor boieri n con- promotorii s\i din partea rega-
textul victoriei poloneze de la Hotin. De ce nu l-au urmat boierii pe telor catolice vecine (de regul\,
Petriceicu? De ce s-au ntors pe la casele lor? Ce semnifica]ie putem prin rela]iile de vasalitate ale
atribui gestului lor? Avea caracter conjunctural? Tr\da o mentalitate }\rii Romne[ti cu Ungaria [i
ancestral\? Era o dovad\ de ncredere n Miron Costin? Alc\tui]i apoi, ale Moldovei cu Polonia)
fiecare dintre voi, un text de 10-15 rnduri cu acest subiect.

Rela]iile interna]ionale 93
94Cyan 94Yellow 94Magenta 94Black

Modulul IV

R omnia [i concertul european.


De la criza oriental\
la marile alian]e ale secolului XX
Istoricii consider\ c\ 16 iulie 1683,
ziua cnd a fost despresurat\ Viena
asediat\ de turci [i a nceput
expansiunea Imperiului habsburgic,
marcheaz\ unul din cele 10 eveni-
SPA}IUL ROMNESC ~N SECOLUL LUMINILOR
mente care au zguduit lumea
(LHistoire nr. 268, sept. 2002) Despresurarea Vienei, datorit\ interven]iei surprinz\toare a
regelui polonez Ian Sobieski, a avut consecin]e excep]ionale.
1 Succesul repurtat sub zidurile vechiului burg a apropiat mai bine de
Principala tr\s\tur\ care deo- un secol dou\ tinere puteri, Austria habsburgic\ [i Rusia
sebe[te epoca fanariot\ de cele Romanovilor, de acum ncolo ntr-o mare alian]\ antiotoman\.
premerg\toare este noul caracter Criza oriental\ odat\ nceput\ avea s\-[i arate urm\rile [i
al domina]iei otomane, mult mai
asupra spa]iului romnesc. Starea conflictual\ austro-ruso-
ap\s\tor att din punct de vedere
politic, ct [i economic. Cu instau-
otoman\, dar mai cu seam\ cea ruso-otoman\, prelungit\ pn\ la
rarea fanario]ilor, Principatele sunt sfr[itul Primului R\zboi Mondial, a cuprins nu mai pu]in de
complet integrate sitemului politic 11 nfrunt\ri armate majore, dintre care primele [ase pn\ la 1812,
[i militar otoman, ncetnd a mai [i arat\ clar o criz\ important\ succesiunea Imperiului Oriental [i
avea o politic\ extern\ [i o diplo- eventuala partajare a mo[tenirii ntre competitori.
ma]ie proprie. ntr-o prim\ faz\, Curtea de la Viena a nscris puncte impor-
Con[tien]i de greutatea men]i- tante, mpingnd for]ele otomane pn\ la linia Carpa]ilor.
nerii unei identit\]i politice proprii Transilvania astfel eliberat\ primea n 1691 Diploma Leopoldin\,
ntr-o zon\ geopolitic\ att de divi- care consacra na]iunile privilegiate [i religiile recepte.
zat\, boierii s-au str\duit s\ inter- Diminuat teritorial [i n plin conflict cu noile puteri cre[tine,
na]ionalizeze problema Principa- Imperiul Otoman a ncredin]at Principatelor, devenite acum teritorii
telor, transformndu-le n state
de frontier\, misiuni noi, care comportau loialitate absolut\: obser-
neutre tampon, menite a preveni
ciocnirea intereselor divergente ale varea atent\ a mi[c\rilor inamicului [i capacitatea de a disponibi-
Rusiei, Austriei [i Turciei. liza resurse materiale [i umane mult sporite fa]\ de trecut, n even-
(Vlad Georgescu, tualitatea unui conflict armat, n cursul c\ruia defec]iuni precum
Istoria romnilor, 1989) cea a lui Dimitrie Cantemir erau de neconceput.
Pentru c\ elitele boiere[ti autohtone [i principii ridica]i din rn-
2 durile lor nu se mai bucurau de ncredere, Poarta a hot\rt s\-i
Pentru intelectualii romni, nlocuiasc\ pe domnitorii autohtoni cu fanario]i, o aristocra]ie
anul 1848 a marcat triumful ideii de greac\ de dreg\tori, mai u[or de controlat pentru c\ func]iona de
na]iune. n Moldova [i n }ara secole n slujba Imperiului. Str\ini dup\ nume (de[i unii dintre ei se
Romneasc\, ei au c\utat s\ des- nrudeau n antecedente ndep\rtate cu familii domnitoare din
fiin]eze protectoratul rus [i s\
Principate, iar al]ii proveneau chiar din familii boiere[ti indigene),
restabileasc\ echilibrul istoric cu
Imperiul Otoman, n vreme ce n f\r\ a [ti uneori limba ]\rii [i f\r\ a avea rela]ii cu elitele autohtone,
Transilvania, Banat [i Bucovina ei ar fi trebuit s\ fie slujba[ii perfec]i ai unui Imperiu n stare de
[i-au propus s\ uneasc\ pe to]i r\zboi [i de criz\.
romnii ntr-un stat autonom. Dar Statutul fanario]ilor [i-a ar\tat ns\ de la nceput ambiguitatea.
astfel de gnduri contraveneau ns\rcina]i de Poart\ cu misiuni precise, asupra lor ap\sa n primul
pragmatismului Rusiei [i Austriei. rnd mo[tenirea greco-bizantin\, care-i ndrepta spre un ceremo-
(Istoria romnilor, 1998) nial fastuos, care ascundea condi]ia lor real\.

94 Rela]iile interna]ionale
95Cyan 95Yellow 95Magenta 95Black

Dar asupra lor ac]iona [i succesiunea voievodal\ romneasc\,


potrivit c\reia, n\untrul ]\rii sale, puterea domnului era nelimitat\.
n pofida cerin]elor din ce n ce mai insistente [i imperative ale
Por]ii, a incertitudinii permanente cu privire la durata mandatului lor
[i, nu de pu]ine ori, a ostilit\]ii elitelor autohtone, unii dintre ei, pre-
cum Constantin Mavrocordat (cu 10 domnii alternative n Valahia [i
Moldova `n anii 1730-1769) sau Alexandru Ipsilanti (cu doar 3 dom-
nii ntre 1774 [i 1797), au ncercat s\ racordeze Principatele la
secolul luminilor, nf\ptuind o politic\ de reforme nu ntotdeauna Alexandru Moruzi l prime[te
finalizat\. nt\rirea autorit\]ii centrale [i sporirea capacit\]ii eco- pe ambasadorul Angliei
nomice a contribuabilului r\spundeau ns\ n egal\ m\sur\ [i pre- la Constantinopol (19 iulie 1794)
siunii autorit\]ilor otomane, interesate n fond s\-[i asigure din 3
}\rile Romne un volum ct mai mare de resurse [i de servicii. n\l]imea voastr\ [domnul
n acest context, elitele boiere[ti vor declan[a o mi[care pe- Constantin Mavrocordat], ne mus-
ti]ional\ adresat\ ini]ial Rusiei, ulterior Austriei, iar la nceputul tra]i pentru darurile date, dar altfel
secolului urm\tor [i Fran]ei napoleoniene. Programul ncorpora nu putem face nimic, nici nu e bine
critica sever\ a regimului domina]iei turco-fanariote [i prezenta o s\ nu d\m c\ci poarta marelui vizir
[i cei din jurul lui sunt nem\rginit
gam\ larg\ de solu]ii, de la ncorporarea Principatelor Rusiei
de lacomi. Cnd vor ceva, prima
]ariste [i ortodoxe, la consolidarea autonomiei sau, de la sfr[itul propunere o fac cu blnde]e, apoi
secolului al XVIII-lea, la dobndirea independen]ei. Concomitent ncep oc\rile, for]a, amenin]\rile,
cu mi[carea peti]ionar\ din Principate, corifeii {colii Ardelene for- nct nu te po]i opune.
mulau, la un secol dup\ Diploma Leopoldin\ (1791), Supplex (Reprezentan]a diplomatic\ a
Libellus Valachorum, o sintez\ a programului na]ional al romnilor Moldovei la Constantinopol, 1985)
transilv\neni, consecin]a iosefinismului n climatul generos al Re-
volu]iei franceze, cu acela[i succes ca [i ac]iunile elitelor boiere[ti 4
de peste mun]i. Un boier din Buhu[i [i trimite
copilul s\ nve]e la Paris. Peste un
timp, dore[te s\ fac\ [i el c\l\toria.
UNITATE {I INDEPENDEN}| La sugestia so]iei [i face haine
europene[ti, pe care le mbrac\
dup\ multe discu]ii. La frontiera
Perioada 1821-1848, care deschide epoca modern\ n Princi- austriac\ un prim [oc. Pentru cele
pate, a consacrat noi dezvolt\ri. Mi[carea lui Tudor Vladimirescu a trei ocale de tutun pe care le avea
pus cap\t domina]iei turco-fanariote [i a restabilit domniile p\mn- n bagaj, vame[ul austriac i cere o
tene. Declan[area unui nou conflict ruso-otoman, de data aceasta tax\. De unde s\ [tie el, venit din-
pentru eliberarea Greciei, a consfin]it protectoratul rus asupra tr-o ]ar\ unde boierii nu pl\teau nici-
un fel de d\ri [i unde habar n-aveau
}\rilor Romne, a redat Valahiei teritoriul fostelor kazale (raiale) de
de lege [i de regulament c\ a[a se
la Dun\re [i a eliberat comer]ul romnesc de povara monopolului tr\ie[te n lumea civilizat\.
otoman. (N. Gane, Scrieri,
Br\tienii, Gole[tii, B\lce[tii, dar [i Kog\lniceanu [i Cuza vor n Istoria Romniei n texte)
ini]ia regenerarea n }\rile Romne. Revolu]ia de la 1848 s-a
declan[at la Ia[i, la sfr[itul lui martie, [i la Izlaz, n iunie, dup\ re- ACTIVITATE INDEPENDENT|
volu]ia de la Paris. Programele adoptate reprezentau liberalismul
1. ~ntmpl\ri de genul celei rela-
european (cu un mare accent pe libert\]ile individuale), spre Fran]a tate de N. Gane se repet\ [i
[i Anglia ndreptndu-se toate speran]ele guvernului provizoriu din azi, dup\ intrarea Romniei n
capitala Valahiei. UE. Stabili]i trei domenii de
Din p\cate, nu posibilii alia]i occidentali, afla]i prea departe [i impact al tradi]iei romne[ti cu
avnd alte interese, au hot\rt soarta Revolu]iei, ci antanta ruso-oto- modernitatea european\ [i des-
man\, interesat\ s\ p\streze statu-quo-ul de la Dun\re. crie]i consecin]ele.

Rela]iile interna]ionale 95
96Cyan 96Yellow 96Magenta 96Black

Modulul IV
{i n Imperiul Habsburgic s-a desf\[urat cte o revolu]ie n
1 fiecare provincie romneasc\ (n Banat, n Transilvania sau n
ntre 7-17 octombrie 1860, prin- Bucovina), n general dirijate de imperativul afirm\rii na]ionale, dar
cipele Al. Ioan Cuza a f\cut o vizit\ [i aici, precum [i n Principate, unitatea romneasc\ a ntmpinat
sultanului, Abdul Mejid (1839-1861). multe dificult\]i, ca [i aceea dintre na]iunile oprimate (romni [i
Dimitrie Bolintineanu care a descris
maghiari), astfel c\, n cele din urm\, Habsburgii [i Romanovii
c\l\toria face urm\toarele aprecieri:
Vizita M\riei sale, de[i subordo-
[i-au impus autoritatea. Absolutismul rennoit se ntoarce n
nat\ voin]ei Europei, are alura unei Transilvania, ca [i hulitul regim regulamentar n Principate.
ntrevederi a doi suverani, dintre Intrate mai cu seam\ sub aspect economic n sfera de influen]\ a
care cel mai interesat n chestiune Occidentului (o dat\ cu liberalizarea comer]ului ca urmare a Trata-
este mp\ratul otomanilor. Niciodat\ tului de la Adrianopole), r\zboiul Crimeii a a[ezat }\rile Romne sub
n cazuri de acestea, Poarta nu a o nou\ influen]\ politic\ [i a impus o structur\ a alian]elor pentru o
exprimat atta dorin]\ de a vedea durat\ mai lung\ a istoriei. Victoria Imperiului Otoman (aliat cu Anglia
un domn romn n capitala Turciei,
niciodat\ nu a oferit mai multe
[i Fran]a) [i nfrngerea Rusiei au creat o situa]ie nou\. Diploma]ia
onoruri ale[ilor romnilor, ns\ nicio- de la Paris a reactivat chestiunea romneasc\, ntruct un stat latin
dat\ un domn nu a ar\tat mai mult\ tampon la gurile Dun\rii [i la Marea Neagr\ ar fi z\g\zuit Rusia n
demnitate, mndrie na]ional\ [i mai expansiunea ei spre vest, n-ar fi deranjat prea tare Poarta (formula
pu]in\ grab\ de a face aceast\ aleas\ oferea doar unirea legislativ\, oricum n vigoare [i n vremea
vizit\ impus\ de tratate. Regulamentelor Organice) [i ar fi dat c[tig de cauz\ boierimii libe-
(D. Bolintineanu, rale, animatoarea partidelor na]ionale n disputa cu sus]in\torii
C\l\toria domnitorului
Principatelor Unite la
vechiului regim. n plus, nlocuirea protectoratului rusesc cu garan]ia
Constantinopol, 1860) colectiv\ a Marilor Puteri deschidea un dialog politic care nu putea fi
dect n interesul Principatelor.
2 Victoria Fran]ei asupra Austriei (1859), care consolida hegemonia
lui Napoleon al III-lea asupra continentului, dar [i reac]ia foarte vigu-
~nainte de a primi scrisoarea
roas\ a lui Cuza a convins Marile Puteri c\ Principatele sunt suficient
marelui vizir Fuad-Pa[a, Cuza
scrisese unui alt `nalt oficial oto- de mature ca s\-[i asume unirea deplin\ [i le-au acordat-o.
man, explicndu-i de ce a fost ne- Ulterior, primii ani ai lui Carol I, domina]i de instabilitatea politic\
voie s\ secularizeze averile m- [i chiar de o criz\ dinastic\, tr\deaz\ chiar o anumit\ izolare a
n\stire[ti [i la sfr[it ad\ugase Romniei. Reticent fa]\ de elitele politice autohtone, noul principe
aceste cuvinte care rezumau situa- coresponda frecvent cu tat\l s\u aflat la Sigmaringen, de la care
]ia: ~n aceast\ chestiune, Alte]\, primea principalele ndrum\ri.
eu nu sunt principele romnilor, eu
n cele din urm\ va n]elege c\, de fapt, credibilizarea sa era
sunt Romnia `ns\[i.
(C. C. Giurescu, strns legat\ de dobndirea independen]ei ]\rii.
Via]a [i epoca lui Cuza-Vod\, 1966) Dar Declara]ia de independen]\ (9 mai 1877) a fost ntm-
pinat\ cu r\ceal\ sau chiar indiferen]\ n Europa, iar Rusia, care
semnase o conven]ie militar\ pentru ca trupele ei s\ ajung\ de pe
teritoriul nostru n Balcani, se ferea s\ accepte orice form\ de
cooperare. Avea s-o impun\, n cele din urm\, impasul la care s-a
ajuns n luptele de dincolo de Dun\re [i asediul e[uat al Plevnei.
Jocul complicat al intereselor Marilor Puteri ne-a recunoscut
independen]a, dar cele trei jude]e din sudul Moldovei au fost reali-
pite Rusiei, iar articolul 7 al Constitu]iei a trebuit s\ fie modificat (e
drept, nu n sensul dorit). Deteriorarea rela]iilor cu Rusia a apropiat
Romnia, acum independent\, de o mare alian]\, gruparea
Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria [i Italia), dup\ vizite
succesive la Viena [i Berlin ale regelui Carol (din 1881) [i ale
Intrarea armatei romne n Dobrogea primului ministru Ion C. Br\tianu. Era ns\ r\ul cel mai mic ca ntre
(litografie de epoc\ cu caracter alegoric) dou\ puteri amenin]\toare s\ te aliezi cu una mpotriva celeilalte.

96 Rela]iile interna]ionale
97Cyan 97Yellow 97Magenta 97Black

Modulul IV
n preajma Primului R\zboi Mondial, dup\ ncheierea celor dou\
conflicte balcanice care aveau s\ sting\ practic criza oriental\,
Romnia era o ]ar\ stabil\, n plin\ cre[tere economic\, membr\ a
unei alian]e redutabile. Viitorul ei depindea ns\ de reunirea tuturor
romnilor n grani]ele unui singur stat na]ional.
Constituirea Triplei n]elegeri (Antanta), n 1907, a dat na[tere
unei noi alian]e politice, care ntr-un viitor apropiat avea s\-[i dis-
pute ntietatea cu gruparea Puterilor Centrale. Rivalitatea ruso-
austro-ungar\ pentru Balcani [i Europa sud-estic\ reprezenta opor-
tunitatea de atta vreme a[teptat\ de diploma]ia de la Bucure[ti de
a-[i g\si, ntr-un viitor conflict generalizat, locul potrivit.
Antanta era dispus\ s\ recunoasc\ drepturile noastre asupra
Transilvaniei [i Bucovinei, ceea ce explic\ semnarea, doi ani mai
trziu, a conven]iilor militar\ [i politic\ [i intrarea noastr\ n Primul
R\zboi Mondial.
3
Legea na]ionalit\]ilor din Ungaria (1868) Oscar Han,
Monumentul Victoriei, M\r\[e[ti
Art. 1 Deoarece n virtutea unit\]ii politice a na]iunii, limba de stat a
Ungariei e limba maghiar\ [i pentru viitor limba de deliberare [i discu]ie a
parlamentului ungar e exclusiv limba maghiar\. Legile vor fi create n limba ACTIVITATE INDEPENDENT|
maghiar\. Acestea trebuie ns\ s\ fie editate n traducerea autentic\ [i n
limbile tuturor celorlalte na]ionalit\]i ce locuiesc n ]ar\. Limba oficial\ a 1. Citi]i cu aten]ie documentele 1
guvernului ]\rii e [i pe viitor n toate ramurile administra]iei limba maghiar\. [i 2. Preciza]i care era marea
Art. 26 Precum pn\ aici fiecare cet\]ean al patriei, apar]in\ el oric\rei problem\ a Principatelor n mo-
na]ionalit\]i, fiecare comun\, fiecare biseric\ [i comunitate bisericeasc\ a mentul vizitei lui Cuza. Stabili]i
avut dreptul, ntocmai astfel vor avea dreptul de a-[i nfiin]a prin mijloace pro- cel pu]in o diferen]\ ntre in-
prii, ori prin asociere, [coli primare, secundare sau superioare. vestitura oric\rui predecesor al
(Istoria Romniei n texte) domnului [i aceasta.
2. Observa]i contradic]ia sau
4 complementaritatea articolelor
ntre 13 iunie [i 13 iulie 1878 s-a desf\[urat Congresul de la Berlin.
1 [i 26 din legea na]ionalit\]ilor
Primul-ministru, Ion C. Br\tianu, [i ministrul de externe M. Kog\lniceanu au (documentul 3). Alc\tui]i un
transmis Congresului un memoriu n 5 puncte: comentariu pe acest subiect.
a) Nicio p\rticic\ de teritoriu s\ nu se deslipeasc\ de la statul romn. b) 3. Analiza]i con]inutul memoriului
Romnia s\ nu serveasc\ armatelor ruse ca drum de trecere. c) Principatele n 5 puncte [i partea din
Romniei, n puterea drepturilor sale seculare, ia din nou n st\pnire Tratatul de la Berlin care se re-
insulele Dun\rii [i gurile Dun\rii, dimpreun\ cu Insula {erpilor. d) Romnia fer\ la Romnia. Motiva]i dife-
s\ primeasc\ o desp\gubire propor]ional cu for]ele ce a dus n lupt\ [i n ren]ele.
forma cea mai corespunz\toare. e) Independen]a Romniei va fi solemn 4. Cuvintele-cheie ale tratatu-
recunoscut\ [i teritoriul ei declarat neutral. lui austro-ungaro-romn sunt
(Memoriile regelui Carol I al Romniei, de un martor ocular) casus foederis. Afla]i-le n]e-
lesul [i realiza]i un comentariu
5 asupra oportunit\]ii prezen]ei
La 18/30 octombrie 1883, D.A. Sturdza [i G. Kolnoky semneaz\ la Viena lor n text.
Tratatul de alian]\ definitiv romno-austro-ungar: 5. Imagina]i-v\ c\ tr\i]i n epoca
Art. 1 Cele dou\ p\r]i se angajeaz\ s\ nu intre n alian]e una mpotri- neutralit\]ii Romniei (1914-
va celeilalte. Art. 2 S\-[i acorde ajutor n cazul unui atac neprovocat. 1916) [i c\ sunte]i solicitat s\
Art. 3 Casus foederis intervine pentru Statul Romn numai n cazul rosti]i un discurs de sus]inere
atac\rii Austro-Ungariei. Art. 4 n cazul unui r\zboi purtat n comun s\ nu pentru unitatea na]ional\. Ce
ncheie pacea separat. Valabilitatea tratatului este de 5 ani. imagine sugestiv\ a]i alege? Re-
(Politica extern\ a Romniei, Dic]ionar cronologic, 1986) dacta]i-l [i prezenta]i-l colegilor.

Rela]iile interna]ionale 97
98Cyan 98Yellow 98Magenta 98Black

ROMNIA ~N SECOLUL EXTREMELOR


Conjunctura anilor 1917-1918, cascada tronurilor de care ntre
primii a vorbit Tache Ionescu, a adus Romniei beneficii nsemnate.
Revolu]ia bol[evic\ a acordat popoarelor oprimate de vechea mo-
narhie rus\ dreptul la autodeterminare [i, n virtutea sa, Basarabia
s-a unit cu Romnia la 27 martie 1918, mplinind voin]a na]ional\ a
Sfatului }\rii. Pr\bu[irea monarhiei dualiste [i refuzul hot\rt de a nu
mai p\stra vechea uniune cu Ungaria postbelic\ a condus la marea
oper\ unificatoare de la Cern\u]i (28 noiembrie 1918) [i Alba Iulia
La Alba Iulia (1 decembrie 1918)
este citit Actul Unirii
(1 decembrie 1918), cnd Bucovina [i Transilvania s-au al\turat ]\rii.
Participarea Romniei la Congresul de pace de la Paris n calitate de
1 ]ar\ nving\toare a fost ncununat\ de recunoa[terea Marii Uniri.
hot\r]i a p\stra pacea dup\ Actele plebiscitare din 1918 au a[ezat pentru o perioad\ mai lung\
attea sacrificii (), pre[edintele Romnia din nou al\turi de democra]iile occidentale.
Republicii Cehoslovace [i Maiesta- Vreme de 20 de ani, n pofida mersului sinuos al rela]iilor
tea Sa Regele Romniei s-au pus romno-franceze, aceast\ ]ar\ a fost marea noastr\ aliat\, ntrea-
de acord pentru a ncheia o con- ga politic\ extern\ a urmat modelul ei, n vreme ce marii no[tri
ven]ie defensiv\
diploma]i Nicolae Titulescu, I.G. Duca sau Grigore Gafencu au
Art. 1 n cazul unui atac ne-
provocat din partea Ungariei contra fost filofrancezi convin[i. Cum aveau s\ o arate relativ repede
uneia din naltele P\r]i Contrac- evenimentele, Fran]a era doar una din marile puteri ale lumii, din
tante, cealalt\ parte se oblig\ a veni p\cate departe de a dispune de for]a presupus\, iar caracterul pri-
n ajutorul p\r]ii atacate. () Art. 3 vilegiat al rela]iilor noastre reciproce avea s\ ne coste. Atunci cnd,
Niciuna din naltele P\r]i Contrac- dup\ c\derea Fran]ei n iunie 1940, Romnia s-a aflat fa]\ n fa]\
tante nu va putea ncheia vreo
cu agresivitatea dezl\n]uit\ a statelor totalitare german [i sovietic
alian]\ cu o ter]\ putere f\r\ avizul
prealabil al celeilalte. [i a ncercat zadarnic s\ g\seasc\ un aliat puternic, niciuna din
(Alian]a defensiv\ combina]iile politice [i diplomatice att de minu]ios construite de
dintre Romnia [i Cehoslovacia diploma]i nu a mai func]ionat.
Mica n]elegere 22 aprilie 1921) De la notele ultimative din 26-27 iunie 1940 [i pn\ la dictatul de
la Viena, Romnia a acceptat cedarea succesiv\ a Basarabiei [i
2 Bucovinei de Nord, a Transilvaniei nord-vestice [i a Cadrilaterului
Art. 1 Romnia [i Fran]a [i (cele dou\ jude]e din sudul Dobrogei).
iau reciproc angajamentul de a nu Sub presiunea Germaniei, victorioas\ `n acel moment pe toate
comite, de o parte [i de alta, niciun fronturile de lupt\, erau adu[i la crma ]\rii generalul Ion Anto-
atac sau invaziune [i de a nu nescu [i legionarii (ntr-o rela]ie politic\ ce avea s\ se dovedeasc\
recurge de o parte [i de alta, n nici-
de scurt\ durat\). Alian]a cu Germania s-a p\strat [i, motivat\ [i de
un caz, la r\zboi. () Art. 4 Dac\
toate inten]iile pacifice ale Guver- pierderile teritoriale din anul anterior, Romnia a atacat URSS la
nelor romn [i francez, Romnia 22 iunie 1941, pn\ la sfr[itul anului aflndu-se n r\zboi [i cu
sau Fran]a ar fi atacate f\r\ provo- SUA [i Anglia.
care din partea lor, ambele guverne Dup\ luptele de la Stalingrad, conduc\torul statului afirm\ c\
se vor concerta nentrziat asupra Hitler a pierdut r\zboiul, ceea ce nu l-a mpiedicat s\ r\mn\
ac]iunilor respective ce ar urma s\
al\turi de el pn\ la sfr[it. Evenimentele de la 23 august 1944 au
se exercite n cadrul pactului Socie-
t\]ii Na]iunilor n scopul salvgard\rii marcat o spectaculoas\ r\sturnare. Romnia ntorcea armele
intereselor legitime na]ionale, pre- mpotriva Germaniei [i alia]ilor ei [i se al\tura Na]iunilor Unite.
cum [i al men]inerii ordinii stabilite Era ns\ o socoteal\ par]ial gre[it\. Noii no[tri alia]i erau desi-
prin tratate gur [i SUA [i Anglia, dar n primul rnd URSS, care a impus
(Tratatul de prietenie dintre armisti]iul din 12 septembrie 1944, a ocupat teritoriul Romniei [i
Romnia [i Fran]a, 10 iunie 1926) i-a preg\tit sovietizarea.

98 Rela]iile interna]ionale
99Cyan 99Yellow 99Magenta 99Black

De[i contribu]ia noastr\ material\ [i uman\ a fost impresio-


nant\, nu ni s-a recunoscut statutul de cobeligerant\ [i la Paris am
negociat tratatul de pace ca ]ar\ nvins\ (februarie 1947).
n mai 1955, prin semnarea pactului de la Var[ovia al\turi de
celelalte ]\ri socialiste din Europa central\ [i sud-estic\, Romnia
oferea consisten]a cuvenit\ apartenen]ei ei la blocul r\s\ritean,
opus democra]iilor occidentale conduse de SUA [i de alian]a NATO.
Rentoarcerea la democra]ie dup\ evenimentele din decembrie
1989 a fost n mod firesc marcat\ de aspira]ia Romniei de a se I. G. Duca, Iuliu Maniu [i N. Titulescu
(fotografie din 1931), personalit\]i
al\tura organiza]iei NATO [i Uniunii Europene, deziderate ncu- ale clasei politice romne[ti care
nunate n cele din urm\ de succes. s-au str\duit s\ men]in\ echilibrul att
Se nchidea astfel, la cap\tul unui nou mileniu, o epoc\ istoric\ de fragil al anilor perioadei interbelice
nu lipsit\ de incertitudini [i contradic]ii, dar care aducea n cele din
urm\ Romnia acolo unde de drept [i de fapt i era [i i este locul. ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Citi]i cu aten]ie cele 5 docu-
3 mente. Realiza]i un eseu cu te-
Pentru rezolvarea problemelor care ngrijoreaz\ pe Majestatea voastr\ ma: Politica extern\ a Rom-
[i ntreaga Romnie exist\ dou\ posibilit\]i: 1. O abordare tactic\, aceasta niei n secolul XX, urm\rind:
nsemnnd s\ se salveze ce se poate salva, printr-o adaptare la mprejur\ri a) dou\ ac]iuni ale diploma]iei
pe m\sur\ ce se produc; 2. Calea unei decizii fundamentale n c\utarea romne[ti n spiritul securit\]ii
unei solu]ii definitive [i ndeplinirea acestei decizii, chiar cu riscul unor sa- colective n anii interbelici;
crificii. () b) dou\ motive care l-au f\cut
A doua cale pe care o pot propune este n]elegerea loial\ cu Ungaria [i pe Hitler s\ se adreseze lui
Bulgaria. () Dac\ Romnia, Bulgaria [i Ungaria socotesc c\ nu se pot Carol II n vara 1940. c) Stabili]i
n]elege, atunci dup\ p\rerea mea aceast\ atitudine () le va pedepsi. n stilistica proclama]iei c\tre ]ar\
acest caz menirea mea nu este s\ mpiedic o astfel de consecin]\. Situa]ia a regelui Mihai [i a cuvnt\rii
militar\ a Reichului s-a dezvoltat ntr-un mod att de favorabil nct ne lui Ceau[escu n zilele invaziei
sim]im n stare s\ putem renun]a la livrarea petrolului. Orice ra]iune dreapt\ din Cehoslovacia. Prezenta]i
trebuie s\ duc\ la recunoa[terea c\ o revizuire nu poate fi evitat\ la infinit
cel pu]in o asem\nare [i cel
[i c\ aceasta va fi cu att mai mult n avantajul s\u cu ct va fi mai repede.
pu]in o deosebire ntre cele
(Scrisoarea lui A. Hitler c\tre regele Carol al II-lea, 15 iulie 1940)
dou\ texte. G\si]i cel pu]in 3 cu-
vinte care definesc mesajul
4 fiec\rui text [i formula]i-l.
Romni, n ceasul cel mai greu al istoriei noastre, am socotit n deplin\
n]elegere cu poporul meu c\ nu este dect o singur\ cale pentru salvarea ]\rii PRO MEMORIA!
de la o catastrof\ total\, ie[irea noastr\ din alian]a cu puterile Axei [i imediata
z Afirmarea unit\]ii de stat, ob-
ncetare a r\zboiului cu Na]iunile Unite. () Na]iunile Unite ne-au garantat
independen]a ]\rii [i neamestecul n treburile noastre interne. Ele au recunos- ]inerea independen]ei [i, nu n
cut nedreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost r\pit\. ultimul rnd, Marea Unire ar fi
(Proclama]ia regelui Mihai c\tre ]ar\, 23 august 1944, fost imposibile f\r\ sus]inerea
dup\ Istoria Romniei n texte) marilor puteri occidentale.
z Raportul de for]e ntre nvin-
5 g\tori [i nvin[i la sfr[itul
celui de-al Doilea R\zboi
Dragi tovar\[i, cet\]eni ai ]\rii romne[ti,
P\trunderea trupelor celor 5 ]\ri socialiste n Cehoslovacia constituie o Mondial a schimbat alian]ele
mare gre[eal\ [i o primejdie grav\ pentru pacea n Europa, pentru soarta Romniei, aducnd-o n blocul
socialismului n lume. Este de neconceput n lumea de azi ca state socia- politic [i militar sovietic.
liste s\ ncalce libertatea [i independen]a altui stat. Nu exist\ nicio justifi- z Anii postdecembri[ti au mar-
care, nu poate fi acceptat niciun motiv de a admite, pentru o clip\ numai, cat rentoarcerea Romniei n
ideea interven]iei militare n treburile unui stat socialist fr\]esc. Europa, restaurnd alian]ele
(Cuvntarea lui N. Ceau[escu la mitingul din Bucure[ti 21 august 1968) noastre cu ]\rile occidentale.

Rela]iile interna]ionale 99
100Cyan 100Yellow 100Magenta 100Black

STUDIU DE CAZ
*Voci ale diploma]iei
romne[ti din Evul Mediu
[i pn\ n secolul XX
Ien\chi]\ V\c\rescu (1740-1797) A[ezate ntr-un spa]iu european supus unor presiuni politice [i
I\n\chi]\ V\c\rescu avea toate
militare permanente, }\rile Romne [i, n ultimii 150 de ani, Rom-
calit\]ile unui adnc diplomat; nia, au fost obligate pentru a-[i men]ine integritatea, fiin]a proprie
nv\]at, fin [i elocvent, el [tia s\ fie [i cultura s\ recurg\ [i la armele diploma]iei.
n tot felul amabil. () Ne place a Din trecutul medieval avem numeroase informa]ii despre solii
citi acest memorial al unui b\rbat repetate la toate cur]ile statelor vecine [i nu numai, purtate de un
ce joac\ un rol eminent printre corp dreg\toresc specializat, bun cunosc\tor de limbi str\ine, efici-
contimporanii s\i [i ale c\rui fapte entizat prin experien]a acumulat\ n timp, discret [i foarte loial.
politice sunt alternate cu lucr\ri li-
Pu]ine nume de anvergur\ au ajuns pn\ la noi, dar avem [ansa
terare a[a de folositoare.
(Al. Odobescu, Poe]ii V\c\re[ti ) ca marii c\rturari ai acelor vremuri ndep\rtate, precum Dimitrie
Cantemir, s\ fi fost implica]i n jocul politic [i s\ fi avut ac]iuni sau
1 afirma]ii memorabile.
A[adar trebuie s\ dovedim c\ Dumnezeu ur\[te puterea otoman\ pentru c\ ea amenin]\ cre[ti-
dac\ voim s\ fim na]iune liber\ [i n\tatea cu pieirea [i aceast\ amenin]are provine numai din discordia dintre
independent\, nu este ca s\ neli- principii cre[tini. Noi va trebui s\ plngem cu ve[nice lacrimi discordia din-
ni[tim pe vecinii no[tri, ci ca s\ ne tre principii cre[tini. (Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman)
ocup\m de noi, s\ ne ocup\m de
dezvoltarea noastr\ Noi voim Spre sfr[itul secolului fanariot, o voce mai pu]in amintit\ n vre-
s\ facem leg\turi cu toate puterile murile noastre, dar destul de sonor\ n epoc\, a fost aceea a boie-
[i cu Rusia [i cu Austria [i cu rului muntean Ien\chi]\ (Ianache) V\c\rescu.
Turcia vom face leg\turi noi
Mai cunoscut ast\zi pentru celebrul s\u Testament prin care
(M. Kog\lniceanu, Declara]ia
de independen]\, 9 mai 1877) l\sa mo[tenire urma[ilor s\i cre[terea limbii romne[ti [i a patriei
cinstire, el a ndeplinit func]ii dreg\tore[ti importante, a c\l\torit [i
2 a ncercat s\ n]eleag\ mecanismele puterii n lumea n care tr\ia.
Pentru aceasta a scris, asemenea lui Cantemir, o Istorie a prea
n ce m\ prive[te pe mine,
cuvntul neutralitate recunosc c\ puternicilor mp\ra]i, n fapt o relatare a misiunilor sale diploma-
nu-l n]eleg. Dac\ prin cuvntul tice ntr-o lume dominat\ de rivalitatea otomano-ruso-habsburgic\.
acesta v\ referi]i la rela]iile cele mai Interesant este c\ n acest context de r\zboaie, ocupa]ii str\ine
bune pe timp de pace cu toate pu- [i memorii politice ale elitelor, gata oricnd s\ schimbe o st\pnire
terile, dac\ n]elege]i ca noi, ]ar\ cu alta, n]eleptului boier valah i se pare c\ mai util pentru noi era
mic\, s\ nu d\m semnalul unei s\ sus]inem Imperiul Otoman n declin dect s\ ne nregiment\m
complica]iuni oarecare, ba chiar s\
unor puteri tinere [i nes\]ioase.
c\ut\m s\ mpiedic\m o compli-
ca]iune, atunci da. Dar cnd zice]i Rena[terea romneasc\ [i nceputurile modernit\]ii nu se pu-
neutralitate n caz de conflict atunci teau mplini dect printr-o energic\ desc\tu[are de Imperiul orien-
s\ ni se spun\ n ce condi]ii viitorul tal [i o apropiere corespunz\toare de valorile lumii liberale occi-
r\zboi are s\ se iveasc\. Cnd va dentale. Aveau s\ n]eleag\ aceasta pa[opti[tii, autorii progra-
veni numai atunci vom vedea dac\ mului revolu]iei de la 1848, [i apoi cei ce se vor str\dui s\-l pun\
putem fi neutri sau nu. n lucrare n anii care au urmat. ntre ei, numeroase personalit\]i cu
(Petre P. Carp, fragment
mari abilit\]i diplomatice, cei care aveau s\ impun\ pe agenda de
dintr-un discurs rostit n martie 1889)
priorit\]i a Occidentului problema romneasc\.

100 Rela]iile interna]ionale


101Cyan 101Yellow 101Magenta 101Black

Modulul IV
n anii care au urmat r\zboiului Crimeii, cnd
Marile Puteri erau dispuse s\ accepte doar uni- 3
tatea legislativ\ a Principatelor, al]i c]iva Vreau pacea. Pentru aceasta
pa[opti[ti aveau s\ intre n scen\ cu contribu]ii ne trebuie alian]e [i amici]ii n toate
popoarele f\r\ deosebire. Declar
remarcabile.
c\ oricine garanteaz\ hotarele
Ministru de externe n guvernul lui Cuza n Romniei [i pe acelea ale alia]ilor
vara anului 1859, poetul Vasile Alecsandri, bun no[tri este aliatul nostru de drept.
prieten cu domnul, nu va ezita, n pofida vie]ii tih- Eu nu fac o alegere ntre gloan]ele
nite pe care i-a pl\cut s-o tr\iasc\, s\ mearg\ pe care s-ar putea ndrepta. Eu vreau
cmpul de lupt\ din nordul Italiei [i s\-i caute acolo ca Romnia s\ tr\iasc\. {i va tr\i,
pe mp\ratul Napoleon al III-lea, pe regele Piemontului Victor-Ema- c\ci ea nu substituie o ostilitate
altei ostilit\]i, ci suprapune o priete-
nuel [i pe Camillo Cavour, artizanul unit\]ii italiene, ntr-o amba-
nie altei prietenii.
sad\ memorabil\ pentru recunoa[terea dublei alegeri a lui Al. Ioan (N. Titulescu,
Cuza. Discurs rostit la 18 iulie 1936)
ntre marii diploma]i ai domniei lui Carol I, un rol eminent l-au avut
Ion C. Br\tianu [i Mihail Kog\lniceanu, din Partidul Liberal, [i Petre
P. Carp [i Titu Maiorescu, din gruparea conservator-junimist\.
Numele lui Mihail Kog\lniceanu a r\mas legat definitiv de pro- ACTIVITATE INDEPENDENT|
clamarea independen]ei na]ionale la 9 mai 1877. Ini]ial un r\spuns Parcurge]i documentele [i alc\tui]i
la interpelarea deputatului liberal Nicolae Fleva, discursul s\u a un eseu n care s\:
rezumat ntr-o form\ concis\ [i foarte accesibil\ trecutul rela]iilor 1. preciza]i, dup\ Cantemir, pe ce
otomano-romne. Mo]iunea camerelor reunite avea s\ fie adus\ la se bazeaz\ puterea otoman\;
cuno[tin]\ principelui Carol a doua zi (10 mai 1877). 2. men]iona]i, dup\ Kog\lniceanu,
Primul R\zboi Mondial [i perioada interbelic\ au eviden]iat alte cu ce scop ne-am declarat in-
mari personalit\]i care, n ]ar\ [i, ulterior, n str\in\tate, au sus]inut dependen]a;
cu talent [i patriotism cauza romneasc\. 3. stabili]i, dup\ P. P. Carp, n ce
Dou\ personalit\]i legate nu numai printr-o strns\ prietenie [i situa]ie este acceptabil\ neu-
devo]iune, dar [i prin rela]ia de la profesor la elev care i-a apropiat tralitatea;
4. preciza]i, dup\ Titulescu, con-
att de mult sunt Take Ionescu [i Nicolae Titulescu.
cep]ia sa despre alia]i.
Nicolae Titulescu, eminent jurist, a parcurs o carier\ diplomatic\
excep]ional\. Negociator [i semnatar al Tratatului de pace cu
Ungaria (4 iunie 1920), el a dominat politica extern\ vreme de
aproape un deceniu, fiind Pre[edinte al sesiunii anuale a Societ\]ii PRO MEMORIA!
Na]iunilor doi ani consecutiv (1930 [i 1931) [i ministru de externe z La nceputurile epocii mo-
(1927-1928, 1932-1936, sub guverne na]ional-]\r\ne[ti [i liberale, derne, diploma]ia romneasc\
fapt rarisim n epoc\). Adept consecvent al politicii de securitate a sus]inut propria sa autono-
colectiv\, de numele lui Titulescu se leag\ consolidarea rela]iilor mie [i acele puteri care ne
Romniei cu democra]iile occidentale, consolidarea structurilor puteau ajuta s-o consolid\m.
politice ale Micii n]elegeri, o nou\ organiza]ie diplomatic\, z n secolul scurs ntre Tudor
n]elegerea balcanic\, prin care ap\rarea statu-quo-ului devenea Vladimirescu [i Marea Unire,
un obiectiv urmat cu perseveren]\ din Europa Central\ [i pn\ n idealul na]ional [i-a c\utat
sud-estul continentului. alia]ii principali n lumea occi-
Marele diplomat a n]eles importan]a excep]ional\ pentru dental\.
Romnia a URSS, cu care, datorit\ lui, au fost reluate rela]iile z n secolul XX, politica extern\ a
politice n 1934; totodat\, a militat pentru semnarea unui tratat Romniei a oscilat ntre marile
de asisten]\ mutual\ cu marea putere din r\s\rit. Vehemen]a puteri occidentale (n epoca de-
discursului s\u anti-nazist (ntr-un moment, 1936, n care Fran]a [i mocra]iei interbelice) [i URSS
Anglia c\utau o n]elegere cu Hitler) [i atitudinea favorabil\ fa]\ de (n vremea totalitarismului co-
munist).
URSS i-au gr\bit excluderea din guvern [i exilul (1936-1941).

Rela]iile interna]ionale 101


102Cyan 102Yellow 102Magenta 102Black

R omnia n perioada
R\zboiului Rece
Harry Truman (1884-1972), pre[edin-
tele SUA dup\ r\zboi (1945-1953)
SCINDAREA EUROPEI
1
n pofida eforturilor interna]ionale, ncheierea r\zboiului n 1945
Politica Statelor Unite trebuie s\
nu a condus spre o pace durabil\. Confruntarea dintre marile pu-
fie aceea de a sus]ine popoarele
libere care rezist\ tentativelor de teri a continuat sub o alt\ form\ [i cu al]i actori: R\zboiul Rece, ai
aservire venite din partea minorit\- c\rui principali protagoni[ti au fost SUA [i URSS. Reprezentnd
]ilor narmate [i a presiunii externe. sisteme politice diametral opuse, democra]ia occidental\, respec-
(...) Cred c\ ajutorul nostru trebuie tiv totalitarismul stalinist, cele dou\ state au intrat n conflict des-
s\ se concentreze n special n chis la scurt timp dup\ ncheierea p\cii.
sus]inerea economic\ [i financiar\ Germenii disputei sunt de natur\ istoric\ [i politic\. SUA pro-
indispensabil\ stabilit\]ii economice punea lumii modelul democra]iei occidentale [i inten]iona s\
[i unei vie]i politice coerente. (...) sus]in\ o lume postbelic\ construit\ pe principiile Cartei Atlan-
Am declarat n fa]a Congresului ticului. Crearea ONU era primul pas n acest sens. Principalul
c\ fiecare na]iune se g\se[te ast\zi obiectiv al URSS era prevenirea unei noi invazii prin crearea unei
n fa]a unei alegeri decisive ntre
centuri de securitate constituit\ din state europene cucerite n tim-
dou\ moduri de via]\ opuse. Unul
dintre acestea se bazeaz\ pe vo-
pul ofensivei antihitleriste.
in]a majorit\]ii [i este caracterizat Ajutat\ de hot\rrile Conferin]ei de la Ialta [i profitnd de o
de institu]ii libere, guvern reprezen- masiv\ prezen]\ militar\, URSS a refuzat dreptul statelor aflate n
tativ, alegeri libere, garan]ii ce asi- zona sa de influen]\ de a organiza alegeri libere, contribuind deci-
gur\ libertatea individual\, liberta- siv la transformarea acestora n democra]ii populare. Iugoslavia,
tea cuvntului [i religiei, precum [i Romnia, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, Germania de
absen]a oric\rei represiuni politice. Est (devenit\ Republica Democrat\ German\) au fost transformate
Cel\lalt [mod de via]\] se () n sateli]i ai Moscovei, c\rora li s-au impus regimuri politice de
sprijin\ pe teroare [i opresiune, pe sorginte sovietic\.
controlul presei [i al radioului, pe Reac]ia american\ la expansiunea sovietic\ este rapid\. n
alegeri trucate [i pe suprimarea
1947, pre[edintele H. Truman lanseaz\ doctrina ndiguirii (contain-
libert\]ii personale.
ment) prin care statele europene urmau s\ primeasc\ un sub-
(Doctrina Truman, 1947)
stan]ial sprijin financiar american. Primele ajutoare de urgen]\ sunt
2 dirijate c\tre Grecia [i Turcia. Prin Planul Marshall, asisten]a finan-
ciar\ oferit\ Europei occidentale devine sistematic\ [i masiv\.
Scopul nostru trebuie s\ fie re- Cteva luni mai trziu, Stalin constituia Kominform-ul (Biroul Infor-
na[terea unei economii mondiale
mativ al Partidelor Comuniste [i Muncitore[ti), prin care consolida
s\n\toase pentru a permite stabili-
rea de condi]ii politice [i sociale
domina]ia URSS asupra statelor comuniste recent create.
propice institu]iilor libere. (...) Nu va Doctrina Truman nu a avut numai o component\ economic\, ci [i
fi oportun (...) ca noi s\ elabor\m una militar\. n 1948, 12 state ocidentale semneaz\ Pactul Atlantic,
(...) un program destinat s\ repun\ n baza c\ruia, un an mai trziu, se formeaz\ Organiza]ia Tratatului
Europa pe picioare. (...) Aceasta e Atlanticului de Nord (NATO). Replica militar\ sovietic\ nu a ntrziat
sarcina europenilor. (...) Europa e s\ apar\: n 1949, URSS a realizat prima explozie nuclear\, iar n
cea care trebuie s\ ia ini]iativa, iar 1955 a fost nfiin]at\ Organiza]ia Tratatului de la Var[ovia.
rolul SUA va consta n a sus]ine R\zboiul Rece a mbr\cat forma unei succesiuni de crize
practic planurile elaborate. politice poten]ate de o curs\ a narm\rilor declan[at\ ntre cele
(Extras din discursul lui G. Marshall dou\ blocuri politice [i militare: tentativa sovietic\ de blocare a
la Universitatea Harvard, 1947) Berlinului (1948) sau criza rachetelor (1962).

102 Rela]iile interna]ionale


103Cyan 103Yellow 103Magenta 103Black

R\zboiul Rece a inclus ns\ [i conflicte locale, deschise, pre-


cum r\zboaiele din Coreea [i cel din Vietnam.
Pericolul r\zboiului nuclear, costurile exorbitante ale cursei nar-
m\rilor, presiunea tot mai accentuat\ a opiniei publice n favoarea
p\cii, dar [i lec]iile r\zboiului din Vietnam au condus la detensio-
narea treptat\ a rela]iilor dintre cele dou\ blocuri politico-militare
ncepnd cu anii 70. Destinderea a fost urmat\ de o a doua faz\ a
R\zboiului Rece, materializat\ n sus]inerea de c\tre URSS a mi[-
c\rilor procomuniste din ]\ri ale lumii a treia din America Latin\ [i
Africa sau n invazia sovietic\ n Afganistan (1979).
Zidul Berlinului:
Dup\ 1985, pre[edintele Mihail Gorbaciov a redus respon- noiembrie 1961 noiembrie 1989
sabilit\]ile Moscovei n lume, recunoscnd c\ reformele interne
preconizate nu puteau s\ fie sus]inute n paralel cu un program de
narmare care nghi]ea pn\ la 25% din resursele ]\rii.
Unde se plasa Romnia n acest complex peisaj interna]ional?
3
De la Stettin, n Baltica, la Triest, n Adriatica, o cortin\ de fier a c\zut
peste continent. n spatele acestei linii se g\sesc capitalele tuturor ]\rilor
Europei Orientalale. (...) Comuni[tii care erau deosebit de slabi n toate
aceste state (...) au fost investi]i cu puteri ce nu corespund absolut deloc
influen]ei lor numerice [i ncearc\ peste tot s\ impun\ controlul totalitar (...).
Aceasta nu este Europa liber\ pentru care noi am luptat. {i nici nu este
Europa care s\ ofere elementele esen]iale ale unei p\ci permanente.
(Winston Churchill, discurs la Universitatea din Fulton, martie 1946)
ACTIVITATE INDEPENDENT|
4 1. Identifica]i mijloacele preconi-
Pare foarte dificil pentru unii s\ n]eleag\ c\ aici n Asia este locul n zate de occidentali pentru limi-
care conspiratorii comuni[ti au ales s\ joace jocul cuceririi lumii. C\ aici noi tarea influen]ei sovietice.
purt\m un r\zboi al Europei cu arme n timp ce diploma]ii lupt\ cu vorbe. 2. Prezenta]i motivele care au
Dac\ pierdem r\zboiul mpotriva comunismului n Asia, c\derea Europei determinat interven]ia trupelor
este inevitabil\. De acea nu exist\ alternativ\ pentru victorie. americane [i a for]elor chineze
(Generalul D. MacArthur, comandant al trupelor ONU n Coreea, 1951) n conflictul din Coreea.
3. Realiza]i o paralel\ ntre inter-
5 ven]ia american\ din Coreea [i
Invazia sovietic\ din Afganistan este o amenin]are pentru pacea mondi- cea sovietic\ din Afganistan.
al\ (...), pentru stabilitatea regional\ [i pentru transportul petrolului. Atacul 4. Analiza]i pozi]ia american\,
sovietic (...) a modificat (...) situa]ia strategic\ n aceast\ parte de lume. (...) respectiv cea sovietic\ referi-
A fost eliminat un stat-tampon ntre Uniunea Sovietic\ [i Pakistan, iar Iranul toare la interven]ia URSS n
a fost plasat n fa]a unei noi amenin]\ri. Dac\ aceast\ intimidare se va dove- Afganistan. Identifica]i diferen-
di eficace, Uniunea Sovietic\ va putea controla o regiune de interes strate- ]ele [i explica]i motivele pentru
gic [i economic, vital\ pentru supravie]uirea Europei Occidentale, care cele dou\ p\r]i au avut
Extremului Orient [i (...) pentru Statele Unite. pozi]ii diferite.
(Pre[edintele J. Carter despre invazia sovietic\ n Afganistan) 5. De ce crede]i c\ autorit\]ile est-
germane au decis, n 1961, s\
6 ridice un zid care s\ separe estul
(...) For]ele contrarevolu]ionare au declan[at un r\zboi nedeclarat de vestul Berlinului. Crede]i c\ o
mpotriva Republicii Democratice a Afganistanului, plecnd de pe teritoriul asemenea m\sur\ putea ajuta
pakistanez [i din alte state vecine. Atunci, guvernul afgan a f\cut apel la aju- la rezolvarea cauzelor care au
torul sovietic. (...) Uniunea Sovietic\ nu este de acord cu exportul de re- determinat-o? Comenta]i ceea
volu]ie, (...) dar nu poate admite exportul de contrarevolu]ie. ce avea s\ se ntmple, folosind
(Punct de vedere sovietic oficial exprimat de agen]ia TASS) [i cele 2 imagini.

Rela]iile interna]ionale 103


104Cyan 104Yellow 104Magenta 104Black

Modulul IV
ROMNIA, PARTE N R|ZBOIUL RECE
Curajoasa decizie de repozi]ionare a Romniei la 23 august
1944 n raport cu cele dou\ tabere implicate n r\zboi, precum [i
sacrificiiile umane f\cute pn\ n mai 1945 nu au fost suficiente
pentru a salva ]ara din marasmul dictaturii n care intrase cu c]iva
ani mai devreme. La sfr[itul celui de-al Doilea R\zboi Mondial,
Romnia era plasat\ n tab\ra statelor nvinse, cu toate con-
secin]ele politice [i economice ce au decurs de aici.
Capacitatea Romniei de a-[i influen]a destinul politic a fost
mpiedicat\ de cinica decizie de la Ialta privind mp\r]irea lumii n
zone de influen]\, precum [i de prezen]a militar\ sovietic\. Peri-
Gheorghe Gheorghiu-Dej
oada de revenire a regimului democratic n Romnia a fost astfel
(1901-1965)
extrem de scurt\, plasarea sa n zona de influen]\ a URSS do-
N\scut la Bac\u, n familia vedindu-se decisiv\ pentru evolu]ia regimului politic dup\ 1947.
unui muncitor s\rac, a devenit Impus prin for]\, regimul comunist a scos pentru o jum\tate de
membru al Partidul Comunist. A secol ]ara de pe orbita democra]iei. Romnia a devenit membr\ a
fost activ implicat n grevele de la Tratatului de la Var[ovia [i a CAER-ului, constituindu-se, direct sau
Grivi]a din 1933, motiv pentru indirect, n parte a R\zboiului Rece. Actul de constituire a Tratatului
care a fost arestat. de la Var[ovia n sine este parte a conflictului, apari]ia sa n 1955
n 1945 a fost ales secretar reprezentnd o reac]ie la admiterea Germaniei de Vest n NATO.
general al PCR. Pentru consoli- Sugestiv\ pentru pozi]ia statului romn n primii ani de dup\
darea pozi]iei n partid, a organi-
instalarea regimului de sorginte stalinist\ a fost atitudinea manifest
zat un amplu proces de epurare
ostil\ fa]\ de autonomia politic\ a Iugoslaviei lui Iosip Broz Tito.
politic\ n urma c\reia a eliminat
Romnia s-a aflat n concertul statelor socialiste care au sprijinit
fac]iunea fidel\ Moscovei.
decizia lui Stalin de eliminare a Uniunii Comuni[tilor din Iugoslavia
n calitate de prim-ministru al
din Comintern [i izolarea politic\ [i economic\ a statului vecin.
Romniei, a organizat, dup\ mo-
Reconcilierea cu Iugoslavia disident\ se va produce ns\ dup\
del stalinist, un crunt regim de
1956, facilitnd dezvoltarea unor proiecte economice comune.
represiune mpotriva tuturor opo-
De[i a f\cut primii pa[i n cadrul proiectului de destalinizare a
zan]ilor politici reali sau presu-
pu[i. A organizat lag\re de
Romniei, Gheorghe Gheorghiu-Dej a r\mas fidel puterii sovietice,
munc\ for]at\, cel mai cunoscut
sus]innd f\r\ echivoc invadarea Ungariei de c\tre Hru[ciov, ca
fiind canalul, dar [i nchisori r\spuns la revolu]ia maghiar\ din 1956. Sub conducerea comunis-
(Sighet, Pite[ti) n cadrul c\rora tului reformator Imre Nagy, maghiarii ncercau s\ pun\ cap\t sis-
a fost eliminat\ fizic elita intelec- temului partidului unic [i s\ ob]in\ retragerea Ungariei din Pactul
tual\ a Romniei, dar [i nume- de la Var[ovia. Mai mult chiar, regimul lui Dej a acceptat ntem-
ro[i ]\rani, preo]i, muncitori. ni]area revolu]ionarilor maghiari n Romnia.
A naugurat a[a-numita politic\
de distan]are fa]\ de Moscova,
1
desfiin]nd sovromurile, ob]innd n condi]iile nr\ut\]irii situa]iei din R.P. Ungar\, (...) urm\toarele m\suri
retragerea armatei sovietice din sunt necesare:
]ar\, stabilind rela]ii diplomatice Activitatea politic\ la nivelul clasei muncitoare ar trebui intensificat\ pen-
cu state occidentale. n 1964 de- tru nt\rirea spiritului de combativitate mpotriva planurilor du[manilor de
cide eliberarea de]inu]ilor politici, clas\.
inaugurnd o perioad\ de rela- O aten]ie special\ trebuie acordat\ activit\]ii politice n rndul tineretului,
al intelectualilor [i n mod special n rndul studen]ilor, o categorie foarte
xare n via]a politic\ romneasc\.
sensibil\ n a fi influen]at\ de elementele ostile.
Moare n 1965, oficial de can-
Trebuie luate m\suri pentru a nt\ri ap\rarea organiza]iilor regionale [i
cer la ficat, dar sunt [i unele voci
municipale de partid, precum [i sediile consiliilor populare.
care vorbesc de suprimarea sa (Protocolul Biroului Comitetului Central al P.M.R.
ca urmare a atitudinii politice fa]\ n care s-au adoptat unele m\suri menite s\ asigure ordinea
de Moscova. n urma evenimentelor din Ungaria, 30 octombrie 1956)

104 Rela]iile interna]ionale


105Cyan 105Yellow 105Magenta 105Black

2
Al doilea val de amintiri privea Romnia dup\ 23 august. A spus c\ a
v\zut cu ochii lui lumea aplaudnd pe americani [i s-a convins de senti-
mentele de prietenie ale romnilor fa]\ de America. A elogiat rolul regelui Mihai
la 23 august. A fost invitat de rege la Sinaia, unde s-a dus nso]it de fiica lui,
n 1946. Pe drum, a spus el, l-am ntlnit pe V[inski [i m-am bucurat c\-l v\d.
{tiam c\ are mul]i solda]i n ]ara voastr\. Dar am fost surprins s\ constat c\
el era p\zit mai bine dect mine, avnd o escort\ de trei ori mai mare dect a
mea. Avea amintiri pl\cute, ]inea minte c\ a jucat tenis cu Petru Groza [i cum
ar\ta Bucure[tiul la sfr[itul r\zboiului, cnd era pavoazat a[a cum l v\zusem
eu, cu patru portrete: Stalin, Churchill, Roosevelt [i de Gaulle. Caricatur\ din presa ultimilor ani
Harriman [i-a mai amintit c\ la Conferin]a de Pace din 1947 de la Paris, care satirizeaz\ atitudinea ostil\
a partidului condus de
n cadrul c\reia s-a hot\rt realipirea ntregii Transilvanii la Romnia, a fost
Gheorghiu-Dej fa]\ de Tito
membru al Comisiei pentru ]ara noastr\. {tia c\ [i Dej fusese n delega]ie?
N-a men]ionat acest lucru. (...)
Harriman a ad\ugat brusc: Spune-i d-lui Gheorghiu-Dej din partea mea ACTIVITATE INDEPENDENT|
c\ americanii nu au consim]it niciodat\ ceea ce se nume[te mp\r]irea de la
Ialta. Eu am fost acolo. Pentru noi procentele lui Churchill nu au fost vala- 1. Identifica]i elemente din amin-
bile. n n]elesul americanilor, acordul trebuia s\ fie fifty-fifty! Niciodat\ nu tirile lui Mircea Mali]a care sus-
ne-am schimbat p\rerea. Al]ii s-au ab\tut de la n]elegere, a[a cum am ]in informa]iile oficiale despre si-
v\zut-o noi. Am fost uluit de acest mesaj nea[teptat la care aveam s\ tua]ia Romniei dup\ cel de-al
meditez timp ndelungat. Doilea R\zboi Mondial.
Probabil c\ amintirile lui Harriman despre Romnia anilor 1945-1946 2. Exist\ n acest text informa]ii
erau mult mai cuprinz\toare dect cele din evoc\rile de la mas\. Nu este care v\ surprind? Discuta]i
exclus s\ nu fi reflectat la acea suit\ de evenimente, la sfr[itul c\rora aceste aspecte n grupuri de
America era scoas\ din schema politic\ a unei Romnii dominat\ exclusiv lucru, apoi prezenta]i concluzi-
de Stalin [i de URSS?
ile colegilor de clas\. Formula]i
un punct de vedere negociat.
(Mircea Mali]a, Un parteneriat romno-american
3. Tendin]a de dep\rtare de
n\scut n R\zboiul Rece, 1963)
Moscova a regimului Dej nu a
fost dublat\ de efortul de
destalinizare a ]\rii. Cum expli-
3 ca]i acest aparent paradox?
Nimic nu a speriat mai tare grupul lui Gheorghiu-Dej dect eforturile lui 4. Explica]i ce n]elege istoricul
Hru[ciov de a accelera destalinizarea. Congresul al XXII-lea al PCUS, Vladimir Tism\neanu, care,
desf\[urat n octombrie 1961, a dus la declan[area celui de-al doilea val al vorbind despre procesul de de-
destaliniz\rii. Reac]ia conducerii PMR a fost s\ simuleze un demers similar. n stalinizare a Romniei, consta-
fapt, era vorba despre un colosal exerci]iu de acroba]ie politic\. Dej [i asocia]ii t\ c\ mitologiile esen]iale au
s\i pretindeau c\ stalinismul romnesc fusese ntruchipat de moscovi]ii Ana r\mas nealterate.
Pauker [i Vasile Luca [i sprijinitorii acestora, Iosif Chi[inevschi [i Miron 5. Organiza]i o dezbatere pe tema
Constantinescu. [] Este vorba despre preg\tirea [i desf\[urarea Plenarei motivelor care i-au determinat
CC al PMR din noiembrie-decembrie 1961. Gheorghiu-Dej a fost inspiratorul pe liderii romni s\ priveasc\
acelui experiment de rescriere a ntregii istorii a PMR, menit s\ creeze o ima- reformele politice cu rezerve.
gine favorabil\ c[tig\torilor acerbelor lupte pentru putere din micul Bizan]
ro[u. Se oferea, prin ceea ce Dej numea cea mai frumoas\ plenar\ a vie]ii
sale, noua ortodoxie istoric\ confec]ionat\ de Dej, R\utu, Maurer, Bodn\ra[,
Brl\deanu, Dr\ghici, Ceau[escu, Boril\ [i Moghioro[ pentru a justifica
op]iunile lor antihru[cioviste. n chip ironic, de[i scopul Plenarei era s\
men]in\ sistemul stalinist, efectul a fost s\ accelereze desovietizarea [i s\
duc\ la miniliberalizarea din anii 1962-1965. Nu a[ spune c\ destalinizarea
dejist\ a mers mai departe dect cea din URSS (s\ nu uit\m publicarea lui
Soljeni]n cu aprobarea lui Hru[ciov). Au rezultat o nou\ politica extern\, o
reducere a terorii, un nou climat cultural, dar mitologiile esen]iale au r\mas
nealterate (nainte de toate, rolul conduc\tor al partidului comunist). Afi[ antir\zboinic,
(Vladimir Tism\neanu, 2006) cu caracter propagandistic,
din anii R\zboiului Rece

Rela]iile interna]ionale 105


106Cyan 106Yellow 106Magenta 106Black

Modulul IV

1 OPOZI}IA FA}| DE HEGEMONIA SOVIETIC|


Rep. A]i avut momente cnd Primele semne ale distan]\rii Romniei fa]\ de politica blocului
vi s-a zdruncinat credin]a n comu-
socialist apar destul de devreme, atunci cnd, f\cnd not\ discor-
nism?
I.D. Da, numeroase. {i nu dant\, statul romn continu\ s\ ntre]in\ rela]ii diplomatice cu
numai eu. n primul rnd, n 1964, Albania [i cu China, c\zute ntre timp n dizgra]ia Moscovei. Acu-
n aprilie, cnd am dezb\tut ntr-o zate de devia]ionism, regimurile politice ale celor dou\ state au fost
plenar\, timp de 7 zile, la sediul repudiate n bloc de restul statelor socialiste. n compensa]ie,
fostei Mari Adun\ri Na]ionale, pla- China comunist\ a recunoscut drepturile Romniei asupra Basara-
nul lui Valev. Acest Valev propunea biei, adic\ asupra unei p\r]i a URSS.
s\ se constituie un Complex inter-
Un moment deosebit n istoria Romniei postbelice l reprezint\
statal dun\rean n care era o parte
din Ucraina, o parte din Moldova
ob]inerea retragerii trupelor ruse din Romnia n 1958. n acest sens,
sovietic\, Moldova noastr\, o parte ntr-o scrisoare adresat\ CC al PCR, N. Hru[ciov aprecia:
din sudul ]\rii, inclusiv Capitala, [i
(...) Politica de pace apar]innd lag\rului socialist a f\cut posibil\ o
o parte bun\ din Bulgaria. Com-
sigur\ ameliorare a tensiunii interna]ionale. Republica Popular\ Romn\ a
plexul urma s\ fie condus de
ob]inut mari succese n construc]ia socialismului [i n consolidarea sis-
Uniunea Sovietic\. Planul Valev
temului democra]iei populare. Romnia are acum for]e armate de ncredere,
era o oribilitate pentru Romnia.
capabile s\ r\spund\ provoc\rilor imperialiste, s\ apere cuceririle socialiste
(Interviu acordat de Ion Dinc\
ale poporului romn [i s\-[i aduc\ contribu]ia la cauza ap\r\rii intereselor
Almanahului Academia Ca]avencu)
comune lag\rului socialist.
Prin urmare, n opinia noastr\, sta]ionarea trupelor noastre pe teritoriul
Republicii Populare Romne nu mai este necesar\.

Distan]a fa]\ de puterea sovietic\ se va accentua dup\ 1964, ca


r\spuns la proiectul de creare a unei economii transna]ionale n
spa]iul controlat de URSS, proiect cunoscut sub numele ini]iatoru-
lui s\u, Planul Valev, n cadrul c\ruia Romniei i se rezerva rolul de
furnizor de produse agricole. F\r\ a nega oficial principiul inter-
Mitingurile omagiale o obliga]ie
pentru to]i n anii comunismului na]ionalismului proletar, Partidul Muncitoresc Romn declara pu-
blic c\ nu poate accepta un statut de subordonare n raport cu nici-
2 un alt stat sau partid. Este momentul n care Romnia f\cea pasul
Succesele ob]inute de R.P. decisiv spre comunismul de tip na]ional.
Romn\ (...) arat\ c\ solu]ionarea cu Anul 1965 aduce o perioad\ de relativ\ destindere att n plan
succes a sarcinilor dezvolt\rii eco- intern, ct [i interna]ional. Este momentul unor decizii majore precum
nomice depinde n primul rnd de
folosirea tuturor posibilit\]ilor interne
recunoa[terea Republicii Federale Germane, Romnia devenind ast-
ale fiec\rei ]\ri (...) [i de maxima va- fel primul stat socialist cu care Germania capitalist\ stabile[te rela]ii
lorificare a resurselor ei naturale. diplomatice (1967). n aceea[i perioad\ se stabilesc rela]ii diploma-
Dat\ fiind diversitatea condi]iilor tice cu Israelul, iar ]ara a devenit membr\ a Fondului Monetar
de construc]ie socialist\ nu exist\ [i Interna]ional [i a B\ncii Mondiale [i s-a declarat ferm mpotriva cursei
nu pot exista tipare sau re]ete unice, narm\rilor, n special a narm\rilor nucleare. Desigur, refuzul
nimeni nu poate hot\r ce este just [i Romniei de a participa la interven]ia militar\ a statelor Tratatului de
ce nu pentru alte ]\ri sau partide. Ela-
la Var[ovia n Cehoslovacia r\mne evenimentul cel mai discutat [i
borarea, alegerea sau schimbarea
formelor [i metodelor construc]iei
disputat al vremii. A fost discutat admirativ pentru semnifica]ia sa n
socialiste constituie un atribut al fie- deta[area Romniei de politica Moscovei, dar disputat din perspecti-
c\rui partid marxist-leninist, un drept va a ceea ce s-a ntmplat n Romnia socialist\ a anilor urm\tori.
suveran al fiec\rui stat socialist. C\ci, independen]a fa]\ de URSS a nsemnat n acela[i timp
(Declara]ia cu privire la pozi]ia consolidarea na]ional-comunismului, care a evoluat spre revenirea
Partidului Muncitoresc Romn n la practicile staliniste [i la izolarea diplomatic\ a Romniei.
problemele mi[c\rii comuniste [i Aparenta orientare a Romnia spre Vest a fost brutal infirmat\ la
muncitore[ti interna]ionale, 1964)
nceputul anilor 70.

106 Rela]iile interna]ionale


107Cyan 107Yellow 107Magenta 107Black

Nicolae Ceau[escu, un sus]in\tor


nfocat al na]ional-comunismului

n urma vizitelor efectuate n China [i n Coreea de Nord, prac-


ticile revolu]iei culturale chineze [i modelul nord-coreean de dez-
voltare se vor reg\si n politicile economice, sociale [i culturale pro-
movate de regimul Ceau[escu pn\ n 1989.
Nemul]umirea social\ tot mai accentuat\ datorat\ crizei eco-
nomice, cultului exacerbat al personalit\]ii conduc\torului, politicii
demografice [i sanitare, atitudinii fa]\ de lumea satului a condus la
pr\bu[irea regimului Ceau[escu [i, odat\ cu el, a comunismului n 4
Romnia. Finalul anului 1989 a devenit momentul revenirii Pe la sfr[itul anilor 70 vine la
Romniei ntre statele democratice ale lumii. mine [eful Departamentului Actua-
lit\]i [i mi cere c\ citesc cu voce
3 tare un text. l citesc, dup\ care m\
Ave]i ambasador la Tirana? Faptul c\ Albania era n conflict ideologic cu ntreab\ ce lipse[te. l mai citesc o
toate ]\rile socialiste, n afar\ de China, era cunoscut, iar Romnia ncepea dat\, de dou\ ori, pn\ ajung la a
s\ se disting\ printr-o pozi]ie aparte. Am spus c\ toate ]\rile socialiste au 15-a citire. Lipsea sintagma Tova-
rela]ii cu Albania (), c\ rela]iile noastre sunt normale [i c\ ambasadorul r\[ul Nicolae Ceau[escu De
nostru s-a ntors acolo dup\ concediu. Semnul trebuia s\ fie clar: nu suntem atunci, de fiecare dat\ trebuia s\-l
n aceea[i oal\ cu Albania, nu suntem un disident zgomotos [i violent al introducem n [tiri pe Ceau[escu.
lag\rului, nu ]inem partea nim\nui. n privin]a Chinei nu a cerut explica]ii, dar (Petre Popescu, redactor-prezen-
a vrut s\ vad\ dac\ interpretarea lui e bun\: atitudinea Romniei fa]\ de tator de [tiri TV n anii 19651990)
China, crede el, e mai mult un prilej de a sublinia modul independent de a
ac]iona al Romniei. Perfect, nici n sfera Chinei nu era cazul s\ fim nglo-
ba]i. Despre pres\ el a spus zmbind c\ ea caut\ subiecte senza]ionale. () ACTIVITATE INDEPENDENT|
Ultimul punct de clarificat a fost independen]a. n trecut, Romnia, a
spus Harriman, a fost considerat\ ca avnd o politic\ dominat\ de Moscova. Studia]i cu aten]ie documen-
Independen]a ce o afirm\ ea a creat o atmosfer\ favorabil\ n SUA, unde tele al\turate [i r\spunde]i la
presa se ocup\ de ea pe larg n ultimul timp. Aici am enun]at ct mai exact urm\toarele ntreb\ri:
cele spuse de Dej. Ca ]ar\ socialist\, politica noastr\ e orientat\ spre 1. Identifica]i ct mai multe ele-
rezolvarea intereselor vitale ale ]\rii. De[i presa se orienteaz\ spre ele, nu mente care justific\ afirma]ia
sunt lucruri spectaculoase n atitudinea Romniei. A urmat r\spunsul lui potrivit c\reia Romnia a adop-
Harriman, care putea s\ reprezinte pentru mine ncheierea misiunii: n]ele- tat o atitudine de independen]\
gem c\ ceea ce face Romnia nu e de dragul americanilor sau al altcuiva, fa]\ de Moscova.
dar trebuie s\ constate c\ unul din efecte este o mai bun\ atmosfer\ n 2. Lucrnd n grup, alc\tui]i un
SUA. Momentul trebuie folosit pentru mbun\t\]irea rela]iilor, n special n tablou sinoptic care s\ descrie
domeniul economic. SUA prive[te cu simpatie eforturile Romniei n dome- atitudinea PCR, PCUS [i PCC
niul economic [i este dornic\ s\ ne ajute. fa]\ de problematica reformei
(Mircea Mali]a, Un parteneriat romno-american politice n statele comuniste.
n\scut n R\zboiul Rece, 1963) 3. Realiza]i un proiect prin care s\
descrie]i motivele care au
PRO MEMORIA! determinat partidele comuniste
din diverse ]\ri ale lumii s\ se
z R\zboiul rece a mp\r]it ntreaga lume n dou\ tabere. n mod for]at acuze reciproc de revizionism
integrat\ n blocul statelor socialiste, Romnia a devenit parte a aces- [i de devia]ionism.
tui r\zboi, manifestndu-se ca atare n timpul crizelor iugoslav\ sau 4. Redacta]i un eseu de cel mult o
maghiar\. pagin\ n care s\ prezenta]i ro-
z Romnia a nceput un proces treptat de deta[are fa]\ de politica lul pe care Romnia l-a jucat n
URSS, momentul culminant fiind 1968. raporturile dintre statele comu-
z Comunismul de tip na]ionalist propus de N. Ceau[escu a nsemnat ns\ niste n anii 60.
numai o ntoarcere c\tre practicile staliniste [i refuzul oric\rei reforme 5. n actualul context interna]ional
politice. exist\ diferen]e de opinii n ceea
ce prive[te reformele politice?

Rela]iile interna]ionale 107


108Cyan 108Yellow 108Magenta 108Black

STUDIU DE CAZ
1
*Diploma]ia romneasc\
La baza politicii externe a
statelor socialiste se afl\ principiul
ntre Pactul de la Var[ovia
coexisten]ei pa[nice ntre ]\ri cu
sisteme sociale diferite. Acest prin-
cipiu presupune rezolvarea pro-
[i integrarea european\
blemelor interna]ionale litigioase
pe calea tratativelor, f\r\ a se
recurge la r\zboi, pe baza recu-
noa[terii dreptului fiec\rui popor n perioada comunist\, diploma]ia romneasc\ s-a supus mai
de a-[i hot\r singur soarta, res- nti liniei politice trasate de la Moscova, pentru ca n ultimele
pect\rii suveranit\]ii [i integrit\]ii decenii s\ se confunde cu ini]iativele diplomatice ale lui Nicolae
teritoriale a statelor, deplinei ega- Ceau[escu. Epoca unor figuri proeminente ale diploma]iei romne
lit\]i, neamestecului reciproc n tre- cum au fost Take Ionescu sau Nicolae Titulescu trecuse.
burile interne. ()
Metoda tratativelor n rela]iile
Anii de dup\ instaurarea regimului comunist sunt ntre cei mai
interna]ionale cere s\ se depun\ negri pentru diploma]ia romneasc\, obligat\ s\ urmeze interese-
eforturi st\ruitoare, s\ se mani- le externe ale URSS, promovate prin intermediul Tratatului de la
feste elasticitate, s\ se ]in\ seama Var[ovia [i al CAER. Situa]ia se va schimba ns\ dup\ 1964, cnd
de contradic]iile din lumea capita- dominantele politicii externe romne[ti au fost legate de consoli-
list\, de existen]a acelor cercuri darea a[a-numitei politici de independen]\ fa]\ de URSS, dar [i de
care apreciaz\ lucid actualul raport
acreditarea unei imagini de lider mondial [i de erou al p\cii [i al
de for]e pe arena mondial\, s\ se
foloseasc\ aceast\ situa]ie pentru colabor\rii interna]ionale pentru Nicolae Ceau[escu.
a ob]ine o izolare a cercurilor ultra- nceput\ n timpul lui Gh. Gheorghiu-Dej, politica de distan]are
reac]ionare, promotoare ale ncor- fa]\ de URSS a cunoscut apogeul n 1968, dup\ respingerea inter-
d\rii interna]ionale. ven]iei militare din Cehoslovacia. Pentru a evita o posibil\ izolare
(Declara]ia Partidului Muncitoresc politic\, Nicolae Ceau[escu a promovat o activitate extern\ activ\,
Romn din aprilie 1964) num\rul statelor vizitate dep\[ind cifra de 100. R\spunsul primit
din partea [efilor statelor occidentale a fost unul favorabil, ace[tia
v\znd n liderul romn o posibil\ fisur\ n unitatea blocului statelor
socialiste. Este perioada n care Ceau[escu era un obi[nuit al
capitalelor vest-europene, iar Bucure[tiul era vizitat de Richard
Nixon [i de mul]i al]i [efi de state [i de guverne.
Semnificativ\ pentru soarta romnilor a fost ns\ vizita din 1971
n China [i n Coreea de Nord. Consolidarea rela]iilor politice cu
China era considerat\ important\, fiind privit\ ca o contrapondere
la politica de independen]\ fa]\ de URSS. Ceau[escu a mers ns\
[i mai departe, atribuindu-[i calitatea de mediator al conflictului
Nicolae Ceau[escu primindu-l sovieto-chinez. Considerente legate de imaginea sa de lider mon-
pe liderul coreean dial l-au determinat s\ se implice [i n medierea conflictului israe-
Kim Ir Sen (Kim Il Sung)
[i n mijlocul reprezentan]ilor
liano-arab. Fapt posibil, avnd n vedere c\ Romnia ntre]inea
Grupului celor 77, la Bucure[ti rela]ii diplomatice att cu statele arabe, ct [i cu Israelul, inclusiv
dup\ r\zboiul din 1967.
ncurajat\ n demersurile sale, Romnia avea s\ aib\ o atitudine
de condamnare a invaziei sovietice n Afganistan (1979). De ase-
menea, Romnia a recomandat precau]ie n raport cu atitudinea
oficial\ a Tratatului de la Var[ovia n criza polonez\ [i a fost singura
]ar\ comunist\ care a participat la Jocurile Olimpice de la Los
Angeles din 1984.

108 Rela]iile interna]ionale


109Cyan 109Yellow 109Magenta 109Black

n anii 80, de[i membr\ a Tratatului de la Var[ovia, Romnia


s-a apropiat de mi[carea statelor nealiniate, promovnd valori pre-
cum nefolosirea for]ei n rela]iile interna]ionale [i neamestecul n
treburile interne ale altor ]\ri.
De[i corecte [i dezirabile n planul rela]iilor interna]ionale, aces-
te principii au fost folosite de Ceau[escu n mod pervers, el ncer-
cnd s\ blocheze orice fel de influen]\ extern\ care ar fi invitat la
reforme n plan intern. n fapt, acoperit de lozinca neamestecului n
treburile interne, Ceau[escu a promovat rentoarcerea c\tre stali- Un moment al procesului de integrare
nism, ntr-o epoc\ n care reforma [i deschiderea incepuser\ s\ fie euroatlantic\: vizita pre[edintelui SUA,
Bill Clinton, la Bucure[ti (1997)
promovate de chiar Uniunea Sovietic\. n acest context, ntreaga
popularitate a regimului Ceau[escu s-a transformat n izolarea
politic\ a anilor 80. {i aceasta pn\ n 1989, cnd, beneficiind de ACTIVITATE INDEPENDENT|
contextul interna]ional favorabil, poporul romn avea s\ nceap\ 1. De ce crede]i c\, n 1968,
corec]iile necesare. Din acest moment, coordonatele politicii Nicolae Ceau[escu s-a adresat,
externe romne[ti se schimb\ fundamental, principalul s\u obiec- n mod nespecific, nu numai
tiv devenind integrarea euroatlantic\. membrilor de partid, dar [i cet\-
]enilor? Identifica]i exemple
2 asem\n\toare att din istorie,
Dragi tovar\[i, cet\]eni ai ]\rii romne[ti, ct [i din lumea contemporan\.
() P\trunderea trupelor celor cinci ]\ri socialiste n Cehoslovacia con- 2. Este atitudinea [efului statului
stituie o mare gre[al\ [i o primejdie grav\ pentru pacea n Europa, pentru romn fa]\ de interven]ia mili-
soarta socialismului n lume. Este de neconceput n lumea de ast\zi () ca tar\ n Cehoslovacia concordan-
un stat socialist s\ ncalce libertatea [i independen]a altui stat. Nu exist\ t\ cu principiul marxist-leninist al
nicio justificare, nu poate fi acceptat niciun motiv de a admite, pentru o clip\ interna]ionalismului proletar?
numai, ideea interven]iei militare n treburile unui stat socialist fr\]esc. () 3. Organiza]i o dezbatere pe tema
S-a spus c\ n Cehoslovacia exist\ pericolul contrarevolu]iei; se vor g\si semnifica]iei politice a dispa-
poate mine unii care s\ spun\ c\ [i aici, n aceast\ adunare, se manifest\ ri]iei Tratatului de la Var[ovia.
tendin]e contrarevolu]ionare. R\spundem tuturor: ntregul popor romn nu 4. Explica]i motivul pentru care
va permite nim\nui s\ ncalce teritoriul patriei noastre. Uita]i-v\, aici e
unul dintre obiectivele politicii
ntregul nostru Comitet Central, Consiliul de Stat, guvernul. Cu to]ii suntem
externe romne[ti de dup\ dis-
hot\r]i s\ servim cu credin]\ poporul n construc]ia socialismului, n ap\-
pari]ia Tratatului de la Var[ovia
rarea cuceririlor revolu]ionare, a independen]ei sale. () Fi]i siguri, tovar\[i,
fi]i siguri cet\]eni ai Romniei, c\ niciodat\ nu vom tr\da patria noastr\, nu a devenit aderarea la NATO.
vom tr\da interesele poporului nostru.
(Nicolae Ceau[escu, discurs prilejuit de interven]ia PRO MEMORIA!
trupelor Tratatului de la Var[ovia n Cehoslovacia, august 1968) z Dup\ r\zboi, diploma]ia rom-
neasc\ a urmat ndeaproape
3
linia politic\ impus\ de con-
Pornind de la n]elegerea realizat\ la consf\tuirea de la Moscova din ducerea statului. Dac ntr-o
7 iunie 1990 a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Var[ovia, prim\ etap\ a fost subordo-
guvernele Romniei, Bulgariei, Cehiei [i Slovaciei, Poloniei, URSS [i nat\ intereselor URSS, din
Ungariei reprezentate la consf\tuirea extraordinar\ a Comitetului Politic anii 60 a ncercat [i a reu[it s
Consultativ de la Budapesta de mini[trii afacerilor externe [i de mini[trii
contrabalansesze distan]area
ap\r\rii au convenit asupra celor ce urmeaz\:
de puterea sovietic\ cu apro-
1. ncepnd cu 31 martie 1991 [i nceteaz\ activitatea () Protocolul
pierea de China.
privind crearea Comandamentului Unificat al for]elor armate ale statelor partici-
z De asemenea, diploma]ia ro-
pante la Tratatul de prietenie, colaborare [i asisten]\ mutual\ din 14 mai 1955.
n conformitate cu cele de mai sus, ncepnd cu 31 martie 1991 se mneasc\ a ncercat s\ inter-
lichideaz\ toate organele [i structurile militare create n cadrul Tratatului de vin\ n calitatea de mediator n
la Var[ovia. diverse conflicte interna]ionale,
(Protocol privind ncetarea acordurilor militare ncheiate precum cel sovieto-chinez sau
n cadrul Tratatului de la Var[ovia, Budapesta, 25 februarie 1991) cel din Orientul Mijlociu.

Rela]iile interna]ionale 109


110Cyan 110Yellow 110Magenta 110Black

RECAPITULARE / EVALUARE
Rela]ii interna]ionale: conflict [i cooperare
1
Tratatul de la Hrl\u, 12 iulie 1499
{tefan cel Mare ncheia un tratat cu Ioan Albert, regele Poloniei, [i cu
fra]ii s\i prin care recunoa[teau c\ n trecut au existat nen]elegeri, dar c\
regele l-a iertat, ca de acum s\ fie lini[te [i pace ve[nic\.
Domnul [i regele [i promit s\ se ajute n viitor unul pe cel\lalt cu sfatul,
cu fapta [i cu toat\ puterea.
{tefan primea un loc de refugiu n Polonia sau Ungaria (unde era rege
Vladislav, fratele lui Ioan Albert) dac\ ar fi fost nevoit s\-[i p\r\seasc\ ]ara.

Paul Atanasiu, B\t\lia de la Rovine 2


Tratatul de la Adrianopole, 30 mai 1519
Repere cronologice ~n tratatul de pace `ncheiat ntre Selim I [i regele Ungariei, Ludovic al
II-lea, sunt cuprinse Polonia, Spania, Burgundia, Neapole, Sicilia, Statul
Secolul al XII-lea Se constituie voievo- Papal, Moldova [i }ara Romneasc\.
datul autonom al Transilvaniei sub suze- Pacea se ncheie pe 3 ani, }\rile Romne urmnd a pl\ti tributul [i
ranitate maghiar\. darurile f\r\ nicio schimbare n rela]ia lor cu Poarta.
Secolul al XIV-lea Iau fiin]\ statele me-
dievale }ara Romneasc\ [i Moldova.
Secolul al XV-lea }ara Romneasc\ [i 3
Moldova pl\tesc tribut Imperiului Otoman. Tratatul de la Trgovi[te, M\n\stirea Dealu, 9 iunie 1598
Secolul al XVI-lea Transilvania [i cele
Mihai Viteazul [i plenipoten]iarii `mp\ratului Rudolf al II-lea stabilesc:
dou\ }\ri Romne cad sub domina]ia po-
litic\ a Imperiului Otoman. domnul se va prezenta anual la mp\rat spre a-i prezenta omagiul. Acesta i
Sfr[itul secolului al XVII-lea Transil- va da, pentru acela[i r\stimp, 5 000 de mercenari spre a-i alunga pe turci
vania este cucerit\ [i organizat\ ca Mare din Transilvania, }ara Romneasc\ [i Ungaria. Rudolf garanteaz\ domnia
Principat de Imperiul Habsburgic. ereditar\ a lui Mihai [i a urma[ilor s\i, iar negustorilor libertatea de a face
Dup\ 1826 }ara Romneasc\ [i Mol- comer] n Transilvania [i Ungaria.
dova intr\ sub protectorat rusesc.
1856 n statutul }\rilor Romne, pro- 4
tectoratul rusesc este nlocuit cu garan]ia
colectiv\ a celor 7 Mari Puteri. Tratatul de pace ruso-turc, 21 iulie 1774
1883 Romnia intr\ n alian]a Puterilor Prin tratatul de la Kuciuk-Kainargi, trupele ruse[ti evacueaz\ }ara
Centrale. Romneasc\ [i Moldova [i Cetatea Alb\, Ismail, Chilia [i Bender (Tighina).
1916 Romnia se al\tur\ Triplei n]e- n art.XVI se garanteaz\ exercitarea cultului cre[tin, se confirm\ vechile
legeri [i reu[e[te s\ [i des\vr[easc\ privilegii ale }\rilor Romne, este prev\zut\ scutirea lor de d\ri pe durata a
unitatea statal\ (1918). 2 ani [i obliga]ia Imperiului Otoman de a ]ine cont de interesele Rusiei n
1940 Romnia este lipsit\ de o mare favoarea acesteia.
parte din teritoriul s\u, sub presiunea pu-
terilor totalitare.
19411945 Romnia particip\ la al Doi- 5
lea R\zboi Mondial, mai nti al\turi de Ger- Acte separate relativ la Principate, Adrianopole, 14 septembrie 1829
mania, iar dup\ 23 august 1944 al\turi de
Uniunea Sovietic\, SUA, Anglia [i Fran]a. Prin dou\ acte separate relative la Principate complementare Tratatului
1955 Romnia intr\ n Pactul de la Var- de la Adrianopole se stabilea: durata pe via]\ a domniilor p\mntene,
[ovia, alian]a defensiv\ a statelor socia- hotarul cu Imperiul Otoman pe talvegul Dun\rii (linia care une[te punctele
liste. cele mai adnci ale apei), restituirea raialelor Turnu, Giurgiu [i Br\ila [i li-
2004 Romnia este admis\ n NATO. bertatea de a face comer] cu produsele ce la apar]in.

110 Recapitulare/Evaluare
111Cyan 111Yellow 111Magenta 111Black

6
Tratatul de la Paris, 30 martie 1856
n tratatul de pace care a urmat r\zboiului Crimeii, articolele 15-18 se
refer\ la Dun\re [i Comisia Dun\rean\, iar articolele 22-27 la Principate.
Clauzele stabilesc suzeranitatea Por]ii [i garan]ia Marilor Puteri. Se vor
convoca Adun\ri ad-hoc spre a hot\r viitoarea lor organizare. Nicio putere
nu se va putea amesteca n treburile lor interne.

7
Tratatul de pace de la Berlin, din 13 iulie 1878. Art. 43 recunoa[te inde- Th. Aman, Vlad }epe[ [i solii turci
penden]a Romniei, legnd-o de condi]iile expuse n urm\toarele articole:
Art. 44 n Romnia deosebirea credin]elor religioase [i a confesiunilor nu va 9
putea fi opus\ nim\nui ca un motiv de excludere sau de incapacitate n ce 2. Teritoriul romn atribuit Un-
prive[te exercitarea drepturilor civile [i politice, admiterea n sarcini publice, gariei va fi evacuat de trupele ro-
func]iuni [i onoruri sau exercitarea diverselor profesiuni. Art. 45 Romnia mne[ti ntr-un termen de 15 zile [i
retrocedeaz\ Rusiei cele trei jude]e din Basarabia. Art. 46 Delta Dun\rii, remis n bun\ ordine acesteia.
Insula {erpilor, Dobrogea (sangeacul Tulcei) [i ]inutul care pleac\ de la r\s\rit 3. To]i supu[ii romni, stabili]i n
de Silistra [i ajunge la miaz\zi de Mangalia se ntrupeaz\ cu Romnia. aceast\ zi pe teritoriul ce urmeaz\
a fi cedat de Romnia, dobndesc
8 f\r\ alt\ formalitate na]ionalitatea
ungar\. Ei vor fi autoriza]i s\ opte-
Tratatul de la Trianon, 4 iunie 1920 ze n favoarea na]ionalit\]ii romne
Tratatul dintre Puterile aliate [i asociate [i Ungaria fixa frontierele aces- ntr-un termen de 6 luni, vor p\r\si
tei ]\ri cu Austria, Regatul Srbo-Croato-Sloven, Romnia [i Cehoslovacia. teritoriul ungar ntr-un an [i vor fi
Ungaria renun]a n ce o prive[te n favoarea Romniei la toate drepturile primi]i de Romnia.
asupra teritoriilor fostei monarhii austro-ungare situate dincolo de frontierele (Mihail Manoilescu,
Ungariei, a[a cum au fost recunoscute prin prezentul Tratat. La rndul s\u, Dictatul de la Viena, Memorii,
Romnia recunoa[te [i confirm\ fa]\ de Ungaria angajamentul de a ocroti iulie-august 1940, ed. 1991)
n Romnia interesele locuitorilor ce se deosebeau prin ras\, limb\ sau
religie de majoritatea popula]iei. 10
(Documentele 1-8 au fost reproduse din Art. 4 P\r]ile contractante, n
Tratatele interna]ionale ale Romniei, vol. I, 1975) conformitate cu principiile [i nor-
mele dreptului interna]ional, recon-
firm\ c\ vor respecta inviolabili-
Valorificai-v\ cunotinele! tatea frontierelor comune [i integri-
tatea celeilalte p\r]i contractante.
A. Citi]i cu aten]ie documentele reproduse [i r\spunde]i la urm\toarele
Ele reafirm\ de asemenea c\ nu
cerin]e:
au preten]ii teritoriale una fa]\ de
a) Men]iona]i cel pu]in un motiv pentru care s-a ncheiat tratatul de la
cealalt\ [i c\ nu vor ridica astfel de
Hrl\u [i cel pu]in o consecin]\. b) Preciza]i cel pu]in o obliga]ie preten]ii nici n viitor.
asumat\ att de Mihai Viteazul, ct [i de Rudolf al II-lea prin tratatul Art. 14 P\r]ile contractante vor
de la Trgovi[te. c) Preciza]i o clauz\ a tratatului de la Paris care a ntre]ine un climat de toleran]\ [i
deschis perspectiva Unirii Principatelor. d) Identifica]i o personalitate a n]elegere ntre cet\]enii lor care
vie]ii publice romne[ti, militant activ pentru securitate colectiv\ n anii au origini etnice sau religii, culturi
interbelici, care a l\sat m\rturii concludente asupra evenimentelor ori limbi diferite. Ele condamn\
petrecute n 1940. orice manifest\ri de xenofobie, de
B. Alc\tui]i un eseu cu tema Constante ale politicii externe romne[ti n ur\, discriminare sau prejudec\]i
secolele XIX-XX, incluznd: 2 obiective ale diploma]iei romne[ti n rasiale, etnice sau religioase
perioada indicat\, 2 succese ale politicii externe romne[ti [i 2 a[tep- (Tratatul de n]elegere,
t\ri ale acesteia, 2 motive pentru a explica nfrngerea Romniei n cooperare [i bun\ vecin\tate
Primul R\zboi Mondial [i 2 pentru ced\rile teritoriale din 1940, 2 reali- ntre Romnia [i Ungaria,
z\ri ale clasei politice romne[ti n politica sa extern\ n perioada 16 septembrie 1996,
postdecembrist\ [i 2 cauze care le-au determinat. n Istoria Romniei n texte)

Recapitulare/Evaluare 111
112Cyan 112Yellow 112Magenta 112Black

iserica [i [coala
{COLILE MEDIEVALE
Organizarea bisericeasc\ [i rolul tot mai mare al clerului n via]a
politic\ [i cultural\ au determinat n Evul Mediu european dezvoltarea
unui nv\]\mnt dependent de Biseric\. Pn\ n secolul al XI-lea,
m\n\stirile au fost principalele centre de cultur\, de aceea lng\ ele
Maestrul [i elevii s\i (Floren]a, sec. XV)
s-au dezvoltat [colile monahale (sec. VII-XI). Aici, novicii primeau o
preg\tire elementar\ (citit, scris, cntat), disciplina era sever\, pedep-
1
sele corporale fiind frecvente, iar metoda de predare se baza pe
Pentru a-i desemna pe cei pe memorizare [i repetarea mecanic\, n cor, a unui text. Limba folosit\
care noi i numim intelectuali, omul
era latina, elevul nv\]nd cititul dup\ textul latin al psalmilor, iar din
medieval folosea, desigur, al]i ter-
meni: trebuie s\-i amintim, ntruct secolul al X-lea s-a introdus socotitul cu ajutorul abacului. Aceste [coli
ei ne nf\]i[eaz\ deja mai multe preg\teau viitorii c\lug\ri [i clerici, precum [i copi[tii necesari cance-
tipuri de intelectuali. Maestru [i lariilor medievale sau copierii c\r]ilor teologice. n unele m\n\stiri,
profesor erau termeni care nu- pl\tind o tax\, erau instrui]i [i tineri fii de nobili care nu inten]ionau s\
meau persoane care predau dup\ se dedice vie]ii monahale. Renumite pentru aceast\ perioad\ au fost
ce studiaser\; dar, lucru curios, n [colile m\n\stire[ti de la Bec, Cluny (Fran]a), Fulda, Sankt Gallen
vreme ce magister desemna ntot- (Elve]ia), Monte Cassino (Italia) [i altele.
deauna o calitate indiscutabil\ de
Dezvoltarea vie]ii urbane, dup\ o ntrerupere de cteva secole,
eleva]ie moral\ [i de demnitate,
profesor poart\ adesea cu sine o face ca ora[ele s\ devin\ din nou cele mai importante centre de
urm\ de ironie la adresa aerelor [i cultur\ ale Europei. nc\ din vremea lui Carol cel Mare, aici func-
ngmf\rii unor personaje care se ]ionau [colile episcopale, unde clericii erau instrui]i [i ntre]inu]i
ncred prea mult n [tiin]a lor. gratuit. Puse sub autoritatea episcopului, care le supraveghea prin
(J. Le Goff, Omul medieval, 1999) intermediul unui canonic (scholasticus), aceasta implica alegerea
[i supravegherea profesorilor, precum [i inspec]ii pentru a verifica
Glosar moralitatea [i modul n care se desf\[ura instruirea. Programul de
studii se baza, ca pe vremea carolingian\, pe cele [apte arte libe-
ABAC tabl\ de socotit cu bile,
care alunec\ pe bare transver- rale, grupate n dou\ cicluri: trivium (gramatic\, retoric\, dialectic\)
sale, folosit\ din Antichitate. [i quadrivium (aritmetic\, geometrie, astronomie, muzic\). nv\]a-
COPI{TI cei care copiau pe rea se reducea la o lectur\ a textului, comentat de magistru [i
pergament, n m\n\stiri, c\r]i re- discutat de elevi. Se foloseau texte provenite din traducerea ma-
ligioase. nuscriselor grece[ti, latine [i arabe, ceea ce a permis Occidentului
s\ redescopere operele Antichit\]ii, precum cele ale filosofului grec
Aristotel. Treptat, ntre [colile episcopale a ap\rut o anumit\ dife-
Competen]e specifice modulului
ren]iere: se studiau mai mult dialectica [i filosofia la Paris, dreptul
RELIGIA {I VIA}A RELIGIOAS|
la Bologna, retorica la Orlans, aritmetica la Chartres, astronomia
1.1. Construirea unor explica]ii [i argu- [i matematica la Toledo etc.
mente intra [i multidisciplinare cu privire Extinderea cre[tinismului, ca urmare a convertirii popula]iilor
la evenimente [i procese istorice. p\gne, a contribuit la nmul]irea parohiilor rurale [i la o lips\
3.1. Compararea surselor istorice n acut\ de preo]i. Vechea Biseric\ avea o structur\ strict urban\, fiind
vederea stabilirii credibilit\]ii [i a vali- organizat\ n jurul scaunului episcopal. Prin urmare, formarea
dit\]ii informa]iei con]inut\ de acestea.
cadrelor clerului rural avea s\ cad\ n sarcina titularului de parohie.
4.2. Integrarea cuno[tin]elor ob]inute Apar [colile parohiale, unde preo]ii trebuiau s\ se ngrijeasc\, asi-
n medii non-formale de nv\]are n
gurnd [i ntre]inerea, de instruirea [i formarea clerului apar]innd
analiza fenomenelor istorice studiate.
ordinelor minore, preg\tindu-[i n felul acesta succesorii.

112 Religia [i via]a religioas\


113Cyan 113Yellow 113Magenta 113Black

n concluzie, toate aceste tipuri de [coli (monastic\, episcopal\


[i parohial\), chiar dac\ aveau un nivel cultural modest, au r\mas
mijloacele de instruire cele mai importante ale Evului Mediu. De[i
erau destinate, n primul rnd, preg\tirii c\lug\rilor [i clericilor, erau
primi]i, dup\ cum s-a v\zut, [i laici, iar n [colile parohiale chiar [i
fii ai unor simpli ]\rani, care puteau beneficia de o instruc]ie ele-
mentar\. Chiar dac\ instruirea tinerilor era o prerogativ\ a Bisericii,
pe m\sur\ ce ora[ele se dezvoltau ca centre me[te[ug\re[ti [i
comerciale, se sim]ea tot mai mult nevoia unor oameni bine pre-
g\ti]i ca s\ ntocmeasc\ actele comerciale, juridice [i administra-
S-au zidit sfnta beserec\
tive. Apar astfel [colile laice, unde studiul se f\cea la nceput n [i [coala la anul 1495, consemneaz\
limba latin\, iar mai trziu n limba matern\ a elevilor. documentele vremii construirea
n ce prive[te spa]iul romnesc, prima [coal\ este men]ionat\, celei mai vechi [coli romne[ti,
potrivit Legendei Sfntului Gerard, la Cenad, lng\ Arad (sec. XI), cea din Scheii Bra[ovului,
unde elevii erau preg\ti]i pentru a deveni canonici. Mai trziu, sunt [i a bisericii voievodale Sf. Nicolae,
prin contribu]ia domnitorilor
consemnate, pentru nv\]\mntul mediu, [colile catolice de la Alba din Valahia [i Moldova
Iulia, Oradea [i Trgu Mure[ (sec. XIV). Primele [coli m\n\stire[ti
sunt men]ionate n documente n secolul al XV-lea, la Cozia [i 2
Tismana, unde stare]ul avea atributul de nastavnic (nv\]\tor), A studiat cu mare pasiune arte-
precum [i Neam], Suceava [i Ia[i. Tot acum, la Bra[ov func]iona o le liberale [i, cinstindu-i foarte pe cei
Schola Coronensis [i {coala din Schei pentru romnii ortodoc[i. ce le predau, i cople[ea cu onoruri.
L-a avut ca profesor de gramatic\
pe Petru Pisanul, deja b\trn pe
atunci; pentru celelalte discipline i-a
3 fost profesor Alcuin, zis Albin, de
n principiu, to]i c\lug\rii () trebuiau s\ [tie citi [i scrie. Regulile asemenea diacon, de neam saxon
monastice (ale lui Augustin, Benedict din Norcia, Csaire din Arles etc.) [i originar din Britania, b\rbat cum
prevedeau obligativitatea scrisului [i cititului, un num\r de ore zilnic dedicate nu se g\sea n lume mai nv\]at.
lecturii, existen]a unei biblioteci [i copierea de manuscrise (activitate reco- (Eginhard, Via]a lui Carol cel Mare)
mandat\ [i m\n\stirilor de c\lug\ri]e).
(O. Drimba, Istoria culturii [i civiliza]iei,
ACTIVITATE INDEPENDENT|
VI, 2003)
1. Analiznd textul lec]iei [i docu-
mentele 1 [i 3, stabili]i:
4 a) Preocup\rile c\lug\rilor din-
tr-o m\n\stire. b) Care erau
Pentru a citi Biblia, c\lug\rii au nevoie s\ cunoasc\ latina, de unde un
artele liberale? c) Categoriile
interes pentru tratatele de gramatic\ [i autorii latini, care le furnizeaz\
de [coli din Evul Mediu [i sco-
exemple. Pe de alt\ parte, stabilirea calendarului liturgic i oblig\ s\ studieze
pul pe care l urm\reau.
computul, adic\ astronomia [i calculul. Dar ace[ti c\lug\ri, contrar a ceea
ce s-a scris adesea, nu se intereseaz\ de disciplinele profane dect pentru
2. Citind documentul 2 [i rememo-
a n]elege mai bine Biblia. rndu-v\ cuno[tin]ele dobn-
(P. Rich, Ph. Le Maitre, Invaziile barbare, 1996) dite n anii anteriori, identifica]i-l
pe elevul lui Alcuin.
3. Analiznd documentul 4 [i
5 rememorndu-v\ cuno[tin]ele
dobndite n anii anteriori, sta-
Elevii [colilor erau externi. Ei pl\teau o tax\ [colar\, de care cei nevo- bili]i: a) De ce era necesar\ cu-
ia[i erau scuti]i. Banii strn[i din taxe erau folosi]i pentru plata profesorilor noa[terea limbii latine? b) Mo-
[i cump\rarea materialelor (paie pentru acoperirea podelei, hrtie, cerneal\ mentul n care se dovedea utili-
[i instrumente de scris). Disciplina ng\duia nu numai folosirea, ci chiar tatea acestor preocup\ri.
excesul de pedepse corporale, pe care, n general, portarul era ns\rcinat 4. Pornind de la documentul 5,
s\ le aplice. identifica]i categoria de elevi
(G. DHaucourt, Via]a n Evul Mediu, 1998) despre care este vorba.

Religia [i via]a religioas\ 113


114Cyan 114Yellow 114Magenta 114Black

UNIVERSIT|}ILE
Primele institu]ii europene de nv\]\mnt superior, universit\]ile,
au ap\rut n Imperiul Bizantin (sec. IX) [i Spania musulman\
(sec. X). La Constantinopol, cei mai vesti]i oratori ai vremii predau
teologia [i filosofia, cu elemente din gndirea lui Platon, urmate de
istorie, matematic\, geografie [i medicin\; de un larg renume se
bucura [i Cordoba, unde veneau la studii tineri din diverse ]\ri
europene.
Un mare maestru, Toma dAquino, n Europa apusean\, universit\]ile au ap\rut la nceputul se-
care a predat teologia colului al XIII-lea, ca asocia]ii profesionale asem\n\toare breslelor,
la Roma, Napoli [i Paris care i ntruneau pe profesori [i studen]i (universitas). Ace[tia vizau
eliminarea tutelei episcopale, ba uneori chiar [i a celei laice, pen-
1 tru a ap\ra, n schimb, independen]a [i privilegiile comunit\]ii [co-
Studen]ii care frecventeaz\ n lare. Papa le-a dat sprijinul s\u, eliberndu-le de sub controlul
num\r din ce n ce mai mare, n se- episcopului, v\znd prin aceasta o posibilitate de nt\rire a auto-
colul al XII-lea, [colile episcopale, rit\]ii pontificale n zon\.
nu sunt numai discipoli entuzia[ti ai Cele dinti universit\]i bine organizate, folosind de model celor
marilor mae[tri, avizi s\ cunoasc\ [i
s\ fac\ descoperiri intelectuale.
care vor urma, au fost cele din Paris (1215), Bologna (1219) [i
De[i cei mai mul]i se ndreapt\ c\tre Oxford (1230). Universitatea parizian\, care s-a bucurat de privi-
un statut clerical, exist\ printre ei [i legii deosebite acordate de papi [i de regii Fran]ei, a devenit un
tineri turbulen]i, ale c\ror afirma]ii [i centru vestit de cultur\, ceea ce atr\gea la studiu tineri din toat\
conduit\ indigneaz\ adesea autori- Europa. Ceva mai trziu au luat fiin]\ universit\]ile din Cambridge
t\]ile [i pe reformatorii Bisericii (). (1229), Padova (1222), Roma (1244) [i Montpellier (1289), urmate
Ei suport\ foarte greu autoritatea apoi de cele din Europa Central\: Praga (1348), Cracovia (1364),
episcopului, mai ales cnd acesta
Viena (1365) [i Heidelberg (1387). Dar nu toate universit\]ile apar
vrea s\ reformeze moravurile. De
aici rezult\ o mi[care de emanci- n urma unei revolte mpotriva puterii. Cea de la Napoli (1224) a
pare care se contureaz\ n snul fost ntemeiat\ de regele Frederic al II-lea cu scopul de a rivaliza
comunit\]ilor pe care le constituie cu cu universitatea bolognez\ [i de a furniza Regatului Siciliei func-
magi[trii lor la nceputul secolului al ]ionarii califica]i de care avea nevoie. Altele au fost create la ini]ia-
XIII-lea [i care coincide cu nfiin]a- tiva Bisericii, cu scopul de a combate erezia cathar\ (Toulouse) sau
rea corpora]iilor [universitare n.n.]. din dorin]a de a instala citadele ale civiliza]iei cre[tine n teritoriile
(S. Berstein, P. Milza,
recucerite de la sarazini: Salamanca, Valladolid, Valencia (Spania),
Istoria Europei, II, 1998)
Lisabona [i Coimbra (Portugalia)
Activitatea n lumea universitar\, care era exclusiv masculin\,
2 era organizat\ pe facult\]i. Cea mai veche era teologia, urmat\ de
Lec]iile erau n general citite, facultatea de drept, unde se preda drept canonic [i civil, iar mai tr-
de unde [i denumirea de lecturi. ziu medicina, unde se preda anatomia uman\ [i botanica farma-
() Nu existau teme scrise pentru ceutic\. nv\]area era oral\ [i se f\cea n limba latin\, constnd din
studen]i, ci doar practica disputei, prelegeri, exerci]ii [i dispute. C\r]ile erau scumpe [i rare, iar stu-
pentru sau mpotriva unei teze, den]ii, adesea, pe lng\ cheltuielile de trai [i gazd\, trebuiau s\-[i
ceea ce dezvolta, o dat\ cu memo-
pl\teasc\ [i magistrul. La acestea se ad\uga [i durata studiilor,
ria [i suple]ea spiritului, mania
contradic]iei. Pe durata studiilor, uneori foarte lung\. Examenele aveau loc de Cr\ciun sau n postul
tinerii copiau, pentru a le p\stra, Pa[telui [i constau din dispute cu examinatorii asupra problemelor
un anumit num\r de cursuri sau de studiate. Confirmarea studiilor se f\cea prin conferirea unor grade,
c\r]i pe care le nchiriau foaie cu ale c\ror denumiri s-au p\strat pn\ ast\zi: bacalaureat, licen]\,
foaie, de la bibliotecarul depozitar. masterat, doctorat. Prezen]a acestor studen]i, adesea turbulen]i,
(G. DHaucourt, reprezenta o pepinier\ de consilieri [i o surs\ de prestigiu att pen-
Via]a n Evul Mediu, 1998)
tru puterea civil\, ct [i pentru cea ecleziastic\.

114 Religia [i via]a religioas\


115Cyan 115Yellow 115Magenta 115Black

Modulul V
}innd cont de prestigiul dobndit, ntemeietori pio[i deschid pe
proprie cheltuial\ colegii pentru studen]ii bursieri, cu scopul de a le Glosar
asigura o existen]\ mai u[oar\. n felul acesta, Robert de Sorbon,
CATHARI membri apar]innd
la Paris, [i John Bolliol, la Oxford, au pus bazele unor a[ez\minte
unei erezii populare ap\rute n
care s-au men]inut n mod glorios pn\ ast\zi. n ce-i prive[te pe secolul al XII-lea n sud-vestul
magi[tri, ace[tia proveneau din rndul c\lug\rilor, precum francis- Fran]ei. Este distrus\ printr-o
canul Francis Bacon, profesor la Oxford [i Paris, sau dominicanii adev\rat\ cruciad\ (1208-1244).
Toma dAquino [i Albert cel Mare, care aveau s\ fie canoniza]i SARAZINI nume dat popula]iei
amndoi de Biseric\. musulmane din Spania.
Dup\ cum s-a putut vedea, o universitate medieval\ era o corpo- UNIVERSITAS termen ce de-
ra]ie [i o institu]ie de nv\]\mnt european\ suprana]ional\. Acest riv\ din dreptul roman [i exprim\
fapt era posibil datorit\ limbii latine, folosit\ ca instrument unic de ideea c\ studiul prive[te att pe
comunicare. Astfel, aceste institu]ii puteau include n rndul lor stu- profesor, ct [i pe studen]i, adic\
den]i veni]i din toat\ Europa. Prin urmare, toate universit\]ile din totalitatea persoanelor care iau
parte la studiu.
secolul al XIII-lea aveau caracter interna]ional, aspect care se va
modifica mai trziu, cnd aceste institu]ii tind s\ devin\ na]ionale.

Un curs la Universitate
(miniatur\ dintr-un
manuscris francez din sec. XV)

3
Studentul nu era supus unor condi]ii de studiu prea rigide. Putea urma
cursurile prescrise n ordinea pe care o dorea, n ora[ul [i cu magistrul pe
care [i-l alegea. John de Salisbury, de pild\, sose[te la Paris la vrsta de 14
ani [i, timp de 13 ani, studiaz\ toate disciplinele programei, cu 10 sau 12
magi[tri, dup\ care trece pentru 2 ani la Chartres ca s\ studieze gramatica
cu Guillaume de Couches, revine din nou la Paris, pentru a studia () lo-
gica [i retorica, [i dup\ aceast\ lung\ peregrinare p\r\se[te Parisul,
napoindu-se n patrie pentru a preda.
(O. Drimba, Istoria culturii [i civiliza]iei, VI, 2003)

4 ACTIVITATE INDEPENDENT|
Regele dorea ca Universitatea din Praga s\ fie organizat\ [i con- Analiznd textul lec]iei [i docu-
dus\ n toate privin]ele dup\ modelul [i chipul Universit\]ii din Paris, unde mentele, stabili]i:
el nsu[i petrecuse [i studiase n tinere]ea sa. () Pentru ca toate aceste a) Trei aspecte care au determi-
m\suri s\ r\mn\ ne[tirbite [i ve[nice, m\ria sa regele romanilor [i rege al nat nfiin]area universit\]ilor.
Boemiei [Carol de Luxemburg], luminatul ntemeietor al acestei universit\]i, b) Condi]iile de via]\ [i studiu din
nt\ri prin bula sa de aur toate privilegiile [i libert\]ile acordate studen]ilor. Evul Mediu.
(Cronica lui Benes de Weitmil, n Quellenbuch Viena, 1887) c) Asem\n\ri [i deosebiri ntre
condi]iile contemporane [i cele
medievale.
5
d) Numele acelui personaj impor-
Noul doctor primea, mpreun\ cu boneta p\trat\, un inel, simbol al tant care a fost student la Paris
c\s\toriei sale cu [tiin]a. Toate acestea i erau nmnate n cadrul unei ce- [i a ]inut cont ulterior de drep-
remonii religioase solemne, investitur\ asem\n\toare, n ordinul s\u, cu cea turile acordate acolo studen]ilor.
a cavalerilor sau cu cea a depunerii jur\mintelor la intrarea n c\lug\rie. Ziua e) Preciza]i de ce era posibil\ [i
se ncheia cu petreceri mbel[ugate oferite noilor s\i colegi de c\tre cel care
uneori chiar necesar\ deplasa-
ob]inuse titlul.
rea ntre centrele universitare
(G. DHaucourt, Via]a n Evul Mediu, 1998)
europene.

Religia [i via]a religioas\ 115


116Cyan 116Yellow 116Magenta 116Black

LA NCEPUTURILE MODERNIT|}II
Apari]ia umanismului n Italia secolului al XIV-lea aducea o con-
cep]ie nou\ despre om, care reflecta, de fapt, aspira]iile, gusturile [i
sentimentele unei societ\]i care se ndrepta spre modernitate. Re-
prezentan]ii s\i urm\reau s\ pun\ n valoare omul [i demnitatea lui,
motiv pentru care cereau un nou sistem educa]ional. Acesta trebuia
s\ se bazeze pe studiul operelor clasice ale Antichit\]ii, mijloc princi-
pal n formarea omului des\vr[it, la care s\ se adauge studiul
artelor liberale [i al tuturor [tiin]elor cunoscute. nv\]\tura trebuia s\
Un c\lug\r lucrnd la un manuscris devin\ un mijloc de dezvoltare [i afirmare a personalit\]ii umane.
Desigur, antichitatea greco-roman\ era cunoscut\ nv\]a]ilor
1 Evului Mediu, dar studiul ei era limitat, conform scolasticii medie-
vale, doar la folosul credin]ei (s\ contribuie la explicarea Sfintei
Idealul umanist n scrisoarea
Scripturi), pe cnd oamenii Rena[terii i citeau pe antici din curio-
lui Gargantua c\tre Pantagruel
zitatea de a descoperi [i altfel de oameni dect ei, de a cunoa[te
Iat\ pentru ce, fiul meu, te-a[ realit\]ile, gndirea [i experien]ele lor umane. n ce prive[te Bise-
sf\tui s\ folose[ti anii tinere]ii tale
rica, umani[tii considerau c\ adev\ratul cre[tin trebuie s\ cunoas-
cu silin]a nv\]\turii, nt\rindu-]i
f\r\ ncetare puterile min]ii [i ale c\ perfect cuvntul [i faptele lui Hristos, pe care s\ le urmeze, iar
sufletului. () S\-]i nsu[e[ti f\r\ mesajul Evangheliei s\ fie n]eles de toat\ lumea. Este motivul
gre[eal\ limba elin\ mai nti, () pentru care ei caut\ manuscrisele cele mai vechi ale scrierilor
apoi latina [i ebraica Sfintelor sfinte, sco]nd n eviden]\ adaosurile [i transform\rile de texte
Scripturi, chiar araba [i caldeiana. f\cute n favoarea Bisericii. Prin ideile lor, umani[tii anun]au deja
() S\ nu r\mn\ nicio cronic\ pe
apari]ia Reformei, iar n transmiterea acestor idei un rol esen]ial
care s\ n-o [tii pe de rost [i s\
cercetezi cu de-am\nuntul toate l-a avut r\spndirea tiparului [i apari]ia tipografiilor.
cele scrise n cosmografia nv\]a- Ca urmare, n vremea Rena[terii se renun]\ treptat la nv\]\-
]ilor care s-au ndeletnicit cu [tiin]a mntul cu orientare preponderent teologic\, dezvoltndu-se n
aceasta. n ce prive[te geometria, mediul or\[enesc [coli laice (gimnazii, colegii) n care se nv\]au
aritmetica [i muzica, m-am str\duit [tiin]ele (matematic\, astronomie, mecanic\ [i [tiin]ele naturii).
s\ te fac a le pre]ui de mic copil, pe Elevii primeau o educa]ie practic\, urm\rindu-se dezvoltarea inteli-
cnd aveai cinci sau [ase ani.
nva]\ tot ce nu [tii nc\, [i ncear-
gen]ei [i a for]elor lor creatoare. Astfel, dup\ ce deprindea scrisul,
c\ s\ cuno[ti legile astronomiei. cititul [i socotitul ntr-un prim ciclu, corespunznd [colii elementare
Las\-i la o parte pe astrologii care de ast\zi, copilul parcurgea ciclul urm\tor, rezervat n principal lec-
citesc n stele (), sunt lucruri turii [i coment\rii clasicilor, numit [i [coala umanist\, sau, pentru
nefolositoare [i zadarnice. cei care urmau s\ se ocupe de comer] [i pr\v\lie, [coala abacu-
(F. Rablais, Gargantua, sec. XVI) lui. Pentru tinerii care erau destina]i unui me[te[ug, preg\tirea se
f\cea ntr-un mod bine organizat n cadrul breslei.
Glosar Treptat, se nmul]esc [colile private, n care nv\]\torii [i profe-
SCOLASTIC| concep]ie filoso-
sorii tr\iau din veniturile pe care le aduceau acestea, ncheindu-se
fic\ aflat\ la baza nv\]\mntului n prealabil contracte cu p\rin]ii copiilor. Tabla pentru scris nc\ nu
medieval, care se fundamenta pe exista, disciplina era asigurat\ dup\ metodele clasice, ceea ce
dogmele Bisericii catolice. Re- strnea protestele pedagogilor umani[ti, iar progresele elevilor
prezentant de seam\ Toma erau consemnate ntr-un catalog. Rolul acestor [coli a fost impor-
dAquino (1225-1274). tant, ele contribuind semnificativ la eliberarea nv\]\mntului de
UMANISM ideologia Rena[terii, sub controlul Bisericii [i la crearea unui nou tip de intelectuali (nv\-
care a[az\ omul [i valorile uma- ]\tori, profesori, juri[ti, notari, contabili, negustori, diploma]i), care
ne n centrul aten]iei arti[tilor, vor forma un grup social independent o intelectualitate laic\ cu
oamenilor de [tiin]\ [i filosofilor.
aspira]ii spre un rol mai important n societatea vremii.

116 Religia [i via]a religioas\


117Cyan 117Yellow 117Magenta 117Black

Umani[ti de seam\, precum Franois Rablais, Thomas Morus,


Erasmus din Rotterdam [i, mai ales, Jan Komenski (Comenius),
s-au remarcat prin preocup\rile lor fa]\ de educa]ie [i moral\, prin
elaborarea unor manuale. Comenius, autor al lucr\rii Didactica
magna (1632), a fost un promotor al laiciz\rii nv\]\mntului [i al
unei [coli generale obligatorii [i n limba matern\.
Ideile renascentiste au p\truns n secolele XV [i XVI n p\r]ile
centrale [i r\s\ritene ale Europei prin intermediul tinerilor afla]i la
studii n universit\]ile italiene, precum [i al umani[tilor italieni [i
germani care [i desf\[urau activitatea la cur]ile din Praga, Buda [i
Cracovia. Un rol nsemnat, n acest sens, l-au avut [i universit\]ile
de la Praga, Cracovia, Viena [i Pecs, unde modelul de educa]ie
umanist\ se va impune treptat.
nceputurile tiparului
n Transilvania, principalele centre de cultur\ umanist\ au fost
cur]ile episcopale de la Alba Iulia [i Oradea, la ultima formndu-se
[i marele umanist de origine romn\ Nicolaus Olahus. La Bra[ov, ACTIVITATE INDEPENDENT|
J. Honterus a fondat prima tipografie din Transilvania [i un gim- 1. Analiza]i scrisoarea lui Gargan-
naziu organizat pe baze umaniste, iar la Cluj se nfiin]a o universi- tua [i explica]i programul in-
tate iezuit\, cu trei facult\]i (teologie, filosofie [i drept). Despot structiv pe care l con]ine; pre-
Vod\ (15611563) fondeaz\ n Moldova colegiul de la Cotnari ciza]i dac\ acest program co-
(Shola latina), condus\ de umanistul german J. Sommer. Tot respunde vederilor umaniste.
umani[tii vor face cunoscut\ Europei latinitatea romnilor. 2. Pornind de la documentul 2,
stabili]i:
2 a) Care a fost motivul nteme-
ierii universit\]ii din Pisa?
Lorenzo de Medici avea patruzeci [i trei de ani cnd a murit, iar la
b) Avea ntemeietorul acestei
crma ora[ului st\tuse dou\zeci [i trei de ani. () S-a str\duit ca n timpul
universit\]i vreo leg\tur\ cu
lui toate me[te[ugurile [i artele s\ fie mai nfloritoare n Floren]a dect n
celelalte ora[e ale Italiei. n primul rnd, pentru a sprijini studiile, a ntemeiat Biserica?
la Pisa o nou\ universitate de drept [i arte. () A ncurajat la fel de mult 3. Citi]i cu aten]ie documentul 3 [i
poezia n limba italian\, muzica rezolva]i sarcinile:
(F. Guicciardini, Cronica Floren]ei ) a) Identifica]i trei evenimente
care au deschis Europei dru-
mul spre modernitate.
3
b) Stabili]i cel pu]in trei conse-
Cu excep]ia nuan]elor apar]innd tradi]iei na]ionale, umanismul, cin]e ale acestor evenimente.
Rena[terea [i Reforma au fost mi[c\ri europene. Acelea[i probleme s-au 4. Explica]i opinia lui Jan Ko-
pus de la Oxford la Cracovia, de la Paris la Floren]a sau de la Roma la mensky despre educarea tineri-
Anvers. {i dac\ r\spunsurile sunt diferite ca form\, ele [i au r\d\cinile n
mii, pornind de la documentul 4.
acelea[i izvoare: ndep\rtarea concep]iei medievale despre lume, revenirea
la antici, esteticul ca modalitate de cunoa[tere a divinit\]ii [i c\utarea unei
religii epurate, capabil\ s\ r\spndeasc\ credin]a adev\rat\. PRO MEMORIA!
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, III, ed. 1998) z Instruirea tinerilor n Evul Mediu
a fost o prerogativ\ a Bisericii.
4 z n universit\]ile medievale, ni-
C\ acest obicei pios nu numai c\ trebuie p\strat, dar [i r\spndit e de velul intelectual cel mai nalt a
interes pentru ori[ice stat cre[tin [i anume ca n ori[ice societate de oameni, fost atins de teologie [i filoso-
fie aceasta un or\[el sau sat, s\ se nfiin]eze o [coal\ ca loc de educa]ie a fia scolastic\.
tinerimii z Ideile pedagogice umaniste au
Fiindc\ p\rin]ii sunt rareori destoinici de a nv\]a pe copii, sau c\ n-au contribuit semnificativ la eli-
timp, urmeaz\ c\ al]i oameni trebuie s\-[i fac\ o meserie din aceasta. n berarea nv\]\mntului de sub
chipul acesta, societatea va fi mai bine ngrijit\. tutela Bisericii.
(Jan Komenski, Didactica magna, cap. VIII)

Religia [i via]a religioas\ 117


118Cyan 118Yellow 118Magenta 118Black

Modulul V

rotectorat religios
[i identitate cultural\ n Europa
[i n spa]iul romnesc
PROBLEMA ORIENTAL| {I ROMNII
Odat\ cu e[ecul militar otoman sub zidurile Vienei (1683), se
deschidea n istoria Europei a[a-numita ,,problem\ oriental\.
Declinul Imperiului Otoman era tot mai evident, iar puteri precum
Austria [i Rusia aveau tendin]a de a se substitui domina]iei turce
n spa]iul balcanic. }\rile Romne au devenit una din mizele aces-
tei dispute [i, totodat\, spa]iu al confrunt\rilor militare. Rusia, care
ca ]ar\ ortodox\ se considera a treia Rom\, [i ncepea seria de
Un comandant r\zboaie antiotomane sub pretextul protej\rii cre[tinilor din Balcani.
de o[ti, La rndul s\u, Austria [i ncheia victorioas\ r\zboiul cu turcii prin
Eugeniu
pacea de la Passarovitz (1718), devenind o putere care va ncerca
de Savoia,
[i un mp\rat s\ limiteze tendin]ele hegemonice ruse.
Habsburg, Percepute n con[tiin]a romnilor ca dou\ state tinere [i puter-
Iosif al II-lea, nice decise s\ se opun\ Islamului [i s\ elibereze popoarele bal-
care au influen]at, canice, att Austria catolic\, ct [i Rusia ortodox\ arborau stindar-
prin faptele lor, dul cre[tin n timpul campaniilor militare antiotomane, menit, de fapt,
istoria romnilor
transilv\neni s\ ascund\ expansiunea lor teritorial\. Habsburgii erau dezavanta-
ja]i n raporturile cu romnii care identificau religia cu na]ionalitatea,
1 iar ru[ii [i nv\luiau mai bine expansionismul sub masca ortodoxiei.
,,De la independen]a Greciei, De aceea, bucurndu-se de simpatia unui segment al boierimii [i al
]arul nu se gnde[te dect la nimi- clerului ortodox, care vedeau n ]ar un protector al cre[tinilor, Rusia
cirea imperiului, devenit bolnavul beneficia n Moldova [i }ara Romneasc\ de un sprijin important.
Europei. Scopul s\u este de a-[i R\zboaiele Rusiei mpotriva Turciei au avut, la nceput, o impor-
asigura protectoratul asupra popoa-
tan]\ benefic\ pentru }\rile Romne, prin schimb\rile importante
relor slave [i ortodoxe din Balcani,
ceea ce i-ar permite s\ domine cea
survenite n statutul extern al acestora. Astfel, prin tratatul de la
mai mare parte a peninsulei. Pe Kuciuk-Kainargi (1774), Rusia devenea garant al autonomiei ro-
lng\ aceasta, el dore[te mai ales mne[ti. Aceasta permitea ]arului ca, sub pretextul protec]iei co-
s\ pun\ mna pe strmtori pentru a munit\]ilor religioase ortodoxe, s\ ini]ieze presiuni politico-diplo-
putea s\ aib\ ie[ire n Mediterana, matice [i chiar r\zboaie antiotomane, care, de obicei, se desf\-
ceea ce ru[ii urm\resc nc\ de pe [urau n spa]iul romnesc. Chiar dac\ se declarase garant al Prin-
timpul lui Petru cel Mare. Obiectivul
cipatelor Romne, ]arul ng\duia totu[i Austriei s\ smulg\
englezilor este simplu. El const\ n
protejarea drumului Indiilor prin Bucovina (1775), iar apetitul de cucerire al Rusiei avea s\ fie sa-
Orientul Apropiat, interzicndu-i tisf\cut prin preluarea Basarabiei (1812).
]arului s\ domine strmtorile [i s\ Oprit\ n realizarea proiectelor sale orientale de campania napole-
p\trund\ cu flota sa n Mediterana onian\ din 1812, Rusia avea s\ revin\ prin r\zboiul ruso-turc ncheiat
oriental\. cu tratatul de pace de la Adrianopol (1829). }arul devenea acum pro-
(S. Berstein, P. Milza, tector absolut al Moldovei [i }\rii Romne[ti, pe care le-a ]inut sub
Istoria Europei, IV, ed. 1998)
ocupa]ie pn\ n 1834.

118 Religia [i via]a religioas\


119Cyan 119Yellow 119Magenta 119Black

Modulul V
n urma acordurilor ncheiate cu Poarta, Rusia dispunea de
mijloacele legale prin care exercita o influen]\ cople[itoare la Dun\re. 5
ns\[i suzeranitatea otoman\ asupra Principatelor, redus\ la plata ,,Mai trebuie subliniat [i alt re-
tributului, devenise dependent\ de voin]a sa. Prin urmare, temerile zultat al tratatului de la Adrianopol,
care a avut consecin]e interne
romnilor fa]\ de o efectiv\ ncorporare la Rusia, dezvoltate dup\
de-a dreptul incalculabile: liberta-
anexarea Basarabiei, se vor accentua dup\ 1829. tea comer]ului pe Dun\re [i Marea
Profitnd de evenimentele de la 1848, ru[ii reocup\ Principatele, Neagr\, avantajos cu prec\dere
iar prin interven]ia militar\ din Transilvania, ]arul restaura monarhia pentru comer]ul britanic cu grne,
habsburgic\. Era momentul n care Occidentul devenea con[tient dar care, pe plan intern, a nsem-
de pericolul pe care Rusia l reprezenta n zona Dun\rii de Jos. De nat adev\ratul nceput al unei noi
aceea, c]iva ani mai trziu, cnd r\zboiul Crimeii a readus n prim-pla- burghezii de tip capitalist (...) [i
care va da, mai trziu, masa de
nul politicii europene ,,problema oriental\, Anglia [i Fran]a se vor
manevr\ a partidului liberal.
implica direct n conflict, iar prin Congresul de pace de la Paris (N. Djuvara, ntre Orient
(1856) era st\vilit\ expansiunea ]arilor [i se favoriza mi[carea [i Occident, 1995)
politic\ romneasc\ de impunere a propriei identit\]i [i de consti-
tuirea statului na]ional.

2
Glosar
,,De cnd au fost turci n Europa, a fost [i o chestiune oriental\, [i n PROBLEMA ORIENTAL| pro-
momentul cnd Rusia deveni o putere european\, ea pretinse s\ rezolve blema men]inerii echilibrului po-
aceast\ chestiune n profitul ei.(...) Era vorba s\ se [tie dac\ Imperiul Otoman litic european, n condi]iile decli-
va fi dezmembrat [i dac\ ru[ii vor fi l\sa]i s\ se stabileasc\ pe Dun\re. nului Imperiului Otoman [i ascen-
(A. Sorel, Chestiunea oriental\ n secolul al XVIII-lea) siunii ruse, dup\ 1683.
PROTECTORAT statut inter-
3 na]ional care indic\ cedarea unor
prerogative de politic\ extern\
,,...noi nici afirmare a puterii [i ntindere a posesiunilor noastre nu dorim ale statului protejat puterii protec-
[i nici vreo mbog\]ire, ci pentru eliberarea sfintei biserici [i a popoarelor
toare.
cre[tine vrem s\ lupt\m.
(Petru cel Mare, 1711)

4 ACTIVITATE INDEPENDENT|
,,S\ v\ ridica]i o dat\ cu noi s\ n\p\dim asupra turcilor, fiindc\ fiecare Analiznd textul lec]iei [i sursele
este dator a-[i pune via]a pentru a lui lege [i pentru a lui patrie.(...) Biruin]a documentare, explica]i:
armatei noastre nu va lipsi de a nt\ri ale noroadelor scopuri, iar dup\ pace, 1. Ce se n]elege prin conceptul
noi le vom da al nostru acoper\mnt [i a noastr\ milostivire. ,,problema oriental\? Preci-
(Ecaterina a II-a, Manifest c\tre to]i cre[tinii, 1769) za]i ce implica]ii decurg din
evolu]ia acestei probleme
pentru }\rile Romne.
2. Cum a influen]at conflictul de
interese dintre Marile Puteri
situa]ia Principatelor?
3. Ce n]elegeau ]arii Rusiei prin
,,protectoratul religios?
4. Ce avantaje aducea totu[i tra-
tatul de la Adrianopol, din
1829?
Congresul
5. Cum a favorizat Congresul de
de la Paris
(1856), pace de la Paris (1856) evolu-
pictur\ ]ia romnilor spre constituirea
de epoc\ statului na]ional?

Religia [i via]a religioas\ 119


120Cyan 120Yellow 120Magenta 120Black

IDENTITATE {I PROTEC}IE CULTURAL|


Dup\ pr\bu[irea Bizan]ului sub turci, principii romni, r\ma[i
singurii domni cre[tini din Balcani, au dezvoltat un patronaj cultural
care s-a exercitat pe diferite c\i att n spa]iul romnesc, ct [i n
cel european al ortodoxiei orientale. El s-a manifestat n sprijinirea
[colilor n limba romn\, a bisericii ortodoxe, tip\rirea [i r\spndi-
rea c\r]ilor, precum [i nzestrarea a[ez\mintelor sfinte cu nume-
roase danii.
Printre marii protectori medievali ai culturii se num\r\ {tefan cel
Mare, constructor al edificiilor religioase de la Putna, Neam],
Vorone], dar [i al celor de la Rmnicu S\rat (Muntenia), Feleac,
Vad (Transilvania) [i care a f\cut danii importante mn\stirilor de
la Muntele Athos, Neagoe Basarab, ctitor al bisericii episcopale de
la Curtea de Arge[ [i, totodat\, mare sprijinitor al comunit\]ilor
ortodoxe de la Ierusalim, Constantinopol, Muntele Athos [i Sinai,
Matei Basarab [i Vasile Lupu, care au f\urit o oper\ cultural\ de o
rar\ valoare. Ei au impulsionat produc]ia [i circula]ia c\r]ii n limba
Steag de lupt\ [i icoana Sfntului romn\ prin intermediul tipografiilor de la Cmpulung, Govora [i
Gheorghe d\ruite de {tefan cel Mare Ia[i, au creat [coli noi: la Ia[i, un colegiu cu predare n limba latin\
M\n\stirii Zografu de la Muntele Athos (1639), iar la Trgovi[te o [coal\ superioar\ greco-latin\ (1646).
Considerndu-se un continuator al mp\ra]ilor bizantini, Vasile
1 Lupu a sprijinit financiar Patriarhia de la Constantinopol, a zidit [i a
,,Ajutoarele romne[ti c\tre nzestrat cu danii biserica Sf. Paraschiva din Lvov (Polonia) [i a cti-
Sfntul Munte sunt cele mai impor- torit mn\stirea Sf. Lavra din Moreea (Grecia). Preocupat de dez-
tante din toat\ istoria Athosului. Ele voltarea nv\]\mntului superior, {erban Cantacuzino, ctitorul m\-
dep\[esc orice alte ajutoare slave
sau chiar bizantine, reu[ind n mod
n\stirii Cotroceni, a nfiin]at Academia domneasc\ din Bucure[ti,
constant s\ ntre]in\ [i s\ salveze care, al\turi de [coala Patriarhiei din Constantinopol, devine un
Athosul de la ruin\, timp de cinci centru de seam\ al culturii r\s\ritene. Tot n timpul s\u s-a realizat
secole (13501863), sub lunga cea mai nsemnat\ traducere n limba romn\, Biblia de la
domina]ie otoman\, cnd ntreaga Bucure[ti (1688). Constantin Brncoveanu a zidit m\n\stiri bine
Peninsul\ Balcanic\ era pa[alc nzestrate material (Hurezi, Smb\ta), a construit palatele de la
turcesc. () Din anul 1550, pe ln-
g\ ajutoarele anuale n bani, dom-
Mogo[oaia [i Potlogi, dezvoltnd pentru epoca sa un nou stil arhi-
nii romni contribuie la sus]inerea tectonic, cel brncovenesc. Sprijinit de mitropolitul Antim Ivireanul,
Athosului cu alte ajutoare [i mai a deschis tipografiile de la Buz\u, Bucure[ti, Trgovi[te [i Snagov,
substan]iale, a[a-zisele metoace unde s-au tip\rit c\r]i n limba greac\ [i romn\, iar n ce prive[te
sau m\n\stiri nchinate. locurile sfinte de la Athos, Ierusalim [i Sinai, avea s\ fie unul dintre
(Arhimandrit I. B\lan, cei mai darnici sprijinitori al acestora. De fapt, de-a lungul se-
Pelerinaj la Muntele Athos, 2005)
colelor, domnitorii romni au avut un rol important n sus]inerea
acestor a[ez\minte, fapt pe deplin recunoscut att de istoriografia
Glosar greac\, ct [i de cea slav\ [i fericit numit de N. Iorga Byzance
PRONUNCIAMENT declara]ie, aprs Byzance.
ac]iune prin care se exprim\ pro- n Transilvania, habsburgii au ini]iat chiar de la nceputul domi-
test fa]\ de un sistem social-po- na]iei lor o sus]inut\ politic\ de catolicizare a romnilor care con-
litic. stituiau popula]ia majoritar\. ,,Unia]ia a permis clerului greco-ca-
SECULARIZARE trecerea unor tolic leg\turi culturale cu Roma, sursa latinit\]ii, fapt ce a stimulat
bunuri apar]innd comunit\]ii reli-
mi[carea de idei de care [i-a legat numele {coala Ardelean\, cu
gioase n proprietatea statului.
rol important n dezvoltarea con[tiin]ei na]ionale.

120 Religia [i via]a religioas\


121Cyan 121Yellow 121Magenta 121Black

De[i nu vor reu[i s\ participe la via]a politic\, romnii [i-au


sus]inut drepturile na]ionale prin memorii [i conferin]e, al\turi de o
via]\ cultural\ activ\, prin ,,Asocia]ia transilvan\ pentru literatura
romn\ [i cultura poporului romn(ASTRA, 1861). Ridicarea Bise-
ricii ortodoxe la rang de mitropolie (1864), sub conducerea lui
Andrei {aguna, a creat noi oportunit\]i, precum organizarea nv\-
]\mntului confesional n limba romn\, drept pe care Biserica
greco-catolic\ l avea din 1850. n felul acesta, cele dou\ biserici
devin principalele bastioane ale na]ionalit\]ii romne. Dup\ instau-
rarea regimului dualist austro-ungar (1867), elita romneasc\, ce-[i
imagina pn\ atunci soarta romnilor n cuprinsul unei monarhii Circa 40 000 de romni, veni]i
austriece puternice, va formula treptat un nou ideal na]ional radi- din toate p\r]ile Transilvaniei, s-au
cal, acela al unirii cu Romnia. ncercarea de a da glas suferin]elor adunat pe 3/15 mai 1848, lng\
[i dolean]elor romnilor ce i-a nsufle]it pe cei care, n 1892, au Blaj, pe o cmpie care de atunci se
redactat un nou memoriu, intitulat Memorandum (de ]inut minte), va numi Cmpia Libert\]ii, [i au
adoptat o rezolu]ie n 4 puncte prin
a fost ntmpinat\ cu indiferen]\ de mp\ratul de la Viena, dar va
care na]ia romn\ se declar\ [i se
provoca reac]ia oficialit\]ilor ungare, care-i vor judeca (mai 1894) proclam\ () de sine st\t\toare [i
[i condamna la nchisoare pe liderii memorandi[tilor. () parte ntregitoare a Transilva-
niei, pe temeiul libert\]ii egale.
2
,,Timp de cteva secole (XV XIX), }\rile Romne s-au socotit ntre cei
mai constan]i sprijinitori ai a[ez\mintelor culturale de tradi]ie bizantin\ din
4
Ierusalim. () n 1863, cnd n Romnia au fost secularizate bunurile con- ,,Inteligen]a romn\ adunat\
ventuale, erau dedicate Ierusalimului 33 de m\n\stiri cu averile lor, al c\ror spre a serba aniversarea zilei de
venit, an de an, lua calea ndep\rtatei cet\]i din Orientul Apropiat, pentru a 3/15 mai () declar\ a r\mne
permite centrelor de cultur\ bizantin\ de acolo continuarea unei existen]e cu neclintit\ pe lng\ principiile [i pre-
neputin]\ altfel, sub domina]ia otoman\. ten]iile proclamate s\rb\tore[te de
(V. Cndea, C. Simionescu, Prezen]e culturale romne[ti, 1982) na]iunea romn\ n adunarea ge-
neral\ de la 3/15 mai 1848, iar n
special c\:
3 1. Ne pronun]\m pentru auto-
,,La mijlocul secolului al XIX-lea, venerabilul a[ez\mnt egiptean dis- nomia Transilvaniei.
punea n Romnia de veniturile a opt m\n\stiri [i biserici, a numeroase imo- 2. Ne pronun]\m pentru reacti-
bile [i a peste 50.000 de hectare de p\mnt arabil [i p\duri. Existen]a ns\[i varea articolilor de lege adu[i n
a a[ez\mntului de tradi]ie bizantin\ de pe Muntele Sinai, continuitatea Dieta de la Sibiu din anii 1863/64
operei lui spirituale, p\strarea tezaurelor sale culturale se explic\ n bun\ (Pronunciamentul de la Blaj, 1868)
parte prin rela]iile binef\c\toare cu }\rile Romne.
(V. Cndea, C. Simionescu, Prezen]e culturale romne[ti, 1982)

ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Citind cu aten]ie textul lec]iei [i fragmentul din relatarea arhimandritu-
lui B\lan, rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru: a) Identifica]i locurile
sfinte sprijinite de romni. b) Preciza]i ce erau ,,metoacele. c) Comen-
ta]i contribu]ia {colii Ardelene la formarea con[tiin]ei na]ionale.
2. Analiznd, n grupe de lucru, documentele 1-3, stabili]i: a) Durata n
timp a ajutoarelor oferite de }\rile Romne a[ez\mintelor religioase
de la Muntele Athos [i de la Muntele Sinai. b) M\rimea [i uzul veni-
turilor. c) Semnifica]ia datelor consemnate n anul 1863. Conduc\torii
3. Folosind [i alte materiale, realiza]i o dezbatere pe tema ,,Rolul }\rilor Partidului Na]ional Romn
Romne n men]inerea ortodoxiei orientale. care au hot\rt alc\tuirea
4. Pornind de la documentul 4, explica]i: a) Momentul elabor\rii [i cine Memorandumului adresat mp\ratului
sunt semnatarii acestui document. b) Motivul redact\rii sale. Franz Joseph I (1892)

Religia [i via]a religioas\ 121


122Cyan 122Yellow 122Magenta 122Black

Modulul V
BISERICA {I DIASPORA
Diaspora romneasc\ s-a format ncepnd de la jum\tatea se-
colului al XIX-lea, cnd din Transilvania, Banat sau Vechiul Regat
romnii au emigrat spre centrul Europei [i America. Aici au nte-
meiat comunit\]i distincte, bazate pe biserici [i [coli, ziare [i reviste
n limba romn\, dar s-au [i integrat n noua societate, prelund
limba [i modul de via]\ din ]\rile de adop]ie.
n Europa, prezen]a romnilor stabili]i definitiv sau temporar n
Fresc\ din Biserica ortodox\ marile ora[e a fost eviden]iat\ prin apari]ia comunit\]ilor religioase.
romneasc\ din Nrnberg La Paris func]iona o capel\ ortodox\ n 1853, iar n 1882, guvernul
romn cump\r\ o biseric\ n Cartierul Latin care este folosit\ [i
1 ast\zi. n Germania, pentru negustorii romni stabili]i la Leipzig
,,Leg\tura cu Dumnezeu, re- func]iona o capel\ (18581881), iar la Baden-Baden, prin]ul Mihail
g\sirea cu cei de-o limb\ [i o Sturdza, fostul domn al Moldovei, a zidit o biseric\ ortodox\ (1866)
credin]\, ajutorul fie [i cu o vorb\ frecventat\ de romnii din mprejurimi. n 1882 a fost pus\ sub
bun\ toate acestea le caut\ jurisdic]ia Mitropoliei Moldovei, sub a c\rei obl\duire spiritual\
romnii emigran]i atunci cnd [i func]ioneaz\ [i ast\zi. La Viena, unde exista o comunitate rom-
ndreapt\ pa[ii spre l\ca[ele de
cult din Toronto. n metropola
neasc\ puternic\, func]iona o capel\ proprie a acesteia (1907).
canadian\ func]ioneaz\ aproape Acestor comunit\]i avea s\ li se adauge, n perioada interbelic\,
20 de biserici romne[ti. Cele mai comunitatea romnilor din Berlin, unde, cu concursul larg al guver-
multe sunt cre[tin-ortodoxe, dar nului, a fost cump\rat\ o biseric\ evanghelic\, mpreun\ cu spa-
exist\ [i greco-catolice ori neo- ]iile corespunz\toare pentru locuin]e, birouri [i muzeu, toate dis-
protestante. Mai mari sau mai mici, truse n urma bombardamentelor (1945).
cu o tradi]ie mai ndelungat\ sau
Dup\ terminarea r\zboiului, o mul]ime de romni (diploma]i,
dimpotriv\, ap\rute recent, odat\
cu cre[terea numeric\ a comu- studen]i, intelectuali, militari) afla]i n apusul Europei nu s-au mai
nit\]ii romne[ti, bisericile ncear- ntors n ]ara lor ocupat\ de trupele sovietice. Lor li s-au ad\ugat
c\ s\-i ajute pe oamenii care au de-a lungul anilor mul]imile de romni care s-au refugiat din cauza
ales s\ ia via]a de la cap\t. instaur\rii dictaturii comuniste. Diaspora romneasc\ lua un pro-
Cea mai veche este Biserica nun]at caracter politic, cei mai mul]i considerndu-se n exil. Printre
Ortodox\ Romn\ Sfntul Gheor- cei care s-au stabilit n Occident imediat dup\ r\zboi s-au g\sit
ghe. Fondat\ n 1954, a fost mult\
vreme singura biseric\ rom-
mul]i preo]i [i chiar un ierarh romn, Visarion Puiu, fost mitropolit al
neasc\. Bucovinei, care avea s\ reu[easc\ n cadrul diasporei romne[ti
(Cristina Diac, Nimic f\r\ organizarea unei eparhii, Episcopia Ortodox\ Romn\ pentru
Dumnezeu, n Jurnalul na]ional, Europa Occidental\ (1949), cu sediul la Paris. Ast\zi, comunit\]ile
Edi]ie de colec]ie, 30 oct. 2006) romne[ti sunt arondate Mitropoliei Ortodoxe Romne pentru
Germania [i Europa Central\ (1993), cuprinznd parohiile din
Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia [i Danemarca,
Glosar iar restul parohiilor Arhiepiscopiei Ortodoxe Romne pentru
EPARHIE diecez\ sau Epis- Europa Occidental\, ridicat\ [i ea, din 2001, la rang de mitropolie.
copie; este districtul supus n Lumea Nou\, mai mult de jum\tate dintre romnii afla]i acolo
canonic jurisdic]iei unui episcop. tr\iesc n statele New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio [i
EXARH mitropolit primat; n Michigan. Aici se dezvolt\, avnd o lung\ tradi]ie, comunit\]ile
epoca bizantin\ loc]iitorul m- ortodoc[ilor [i ale greco-catolicilor. Primii au peste 10 parohii n
p\ratului n provinciile imperiului. SUA [i circa 20 n Canada, majoritatea p\storite de preo]i tineri
EXARHAT teritoriu asupra trimi[i din ]ar\. La Ellwood City func]ioneaz\ m\n\stirea Schim-
c\ruia se extinde autoritatea unui barea la Fa]\ (1967), condus\ mul]i ani de maica Alexandra (fosta
exarh. principes\ Ileana din familia regal\ romn\).

122 Religia [i via]a religioas\


123Cyan 123Yellow 123Magenta 123Black

Modulul V
n ultima jum\tate de veac au fost ridicate multe biserici, unele
ntr-un stil modernist: New York, Philadelphia, St. Louis, Los An-
geles, Chicago, Detroit, Cleveland, Akron, Regina [.a. Acestea au
fost vizitate de o delega]ie a BOR, n frunte cu Patriarhul Iustin,
primit [i de pre[edintele de atunci Jimmy Carter, urmat\ apoi de
vizitele mitropoli]ilor Antonie al Ardealului [i Nicolae al Banatului.
Greco-catolicii func]ioneaz\ n 17-19 parohii, organizate de
papa Ioan Paul al II-lea ntr-un exarhat apostolic transformat apoi
n Dieceza romn\ catolic\ de rit bizantin.
Alte misiuni romne unite se g\sesc n America de Sud (Buenos
Aires, Sao Paolo [i Rio de Janeiro), iar n diaspora european\ la
Roma, Paris [i Mnchen.
Att Patriarhia Romn\, ct [i Mitropolia Romn\ Unit\ desf\-
[oar\ o sus]inut\ activitate extern\ pentru acoperirea nevoilor spi-
rituale ale romnilor din diaspora.
Preafericitul Patriarh Teoctist
2 participnd la ceremonia
punerii pietrei de temelie a Bisericii
,,Da! Romnii sunt un popor religios [i se caracterizeaz\ prin aceea c\
comunit\]ii romne[ti din Berlin;
s-au strns mereu n jurul bisericilor [i astfel [i-au p\strat con[tiin]a sus: macheta acesteia
na]ional\, altfel ne-am fi pierdut ca popor. Din cadrele bisericii au ap\rut (Dup\ Chemarea credin]ei, 2006)
primii c\rturari [i n jurul lor s-au nfiin]at primele [coli romne[ti. n plus,
nenum\ratele construc]ii de biserici [i m\n\stiri sunt semnul religiozit\]ii 4
noastre.
(S. Constantinescu, n acest scop, statul romn s-a
Exil, oameni [i idei, 1995) str\duit, n anii interbelici, s\ asi-
gure romnilor de dincolo de hotare
un regim [colar, cultural, bisericesc,
3 economic etc., corespunz\tor. ()
Eforturile romne[ti pe linie de stat
,,Patriarhia Romn\ a desf\[urat, dup\ cum constat\m, o frumoas\ [i nu se ridicau, dup\ p\rerea multo-
activ\ misiune ortodox\ extern\, pentru nevoile spirituale ale romnilor ra, nici n perioada interbelic\, nici
ortodoc[i stabili]i n afara hotarelor ]\rii. Acestora li s-au trimis la cerere mai trziu, la nivelul cerut.
preo]i, cnt\re]i, c\r]i [i obiecte de cult, publica]ii biserice[ti [i, unde este (I. Scurtu, coord.,
cazul, se asigur\ salarizarea personalului clerical, chiriile caselor parohiale Istoria romnilor, VIII, 2003 )
[i ntre]inerea loca[urilor de cult.
(M. P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, 1994)
PRO MEMORIA!
z n secolele XVIII-XIX, folosind
ACTIVITATE INDEPENDENT| protectoratul religios, Rusia
1. Citind cu aten]ie textul lec]iei, explica]i: [i-a ascuns mai bine expansio-
a) De ce emigrau romnii ncepnd de la jum\tatea secolului al nismul sub masca ortodoxiei.
z Romnii [i-au eviden]iat apar-
XIX-lea?
b) Perioada [i zonele de emigra]ie. tenen]a la o comunitate dis-
c) Care este situa]ia n momentul de fa]\? tinct\ printr-o activitate cultu-
2. Comenta]i nevoia resim]it\ de romnii pleca]i din ]ar\ de a-i reg\si pe ral\ intens\ [i prin sus]inerea
cei de-o limb\ [i o credin]\. unor prestigioase a[ez\minte
3. Studiind documentul 2, explica]i sintagma: Romnii sunt un popor religioase.
religios. z Cu ajutorul Bisericii, romnul
4. Compara]i documentele 3 [i 4 [i stabili]i: [i-a p\strat tradi]iile [i con[tiin]a
a) Contribu]ia Bisericii la ajutorarea diasporei. na]ional\ chiar [i atunci cnd a
b) Contribu]ia statului romn, ndeosebi n perioada interbelic\. ales s\ tr\iasc\ n alte ]\ri.

Religia [i via]a religioas\ 123


124Cyan 124Yellow 124Magenta 124Black

STUDIU DE CAZ
*Romnia [i toleran]a religioas\
n secolul XX
1
Constituirea noului stat unitar, Romnia Mare, n care majori-
,,Nu voim ca din asupri]i ce-am tatea popula]iei era format\ din romni (71,9 %), c\rora li se al\-
fost, s\ devenim asupritori. Voim tura un procent nsemnat al minorit\]ilor etnice (28,1 %), a impus
s\ asigur\m libertatea pentru to]i [i adoptarea unei noi legi fundamentale. Asigurarea libert\]ii confe-
dezvoltarea pentru toate popoarele sionale [i a egalit\]ii de tratament pentru culte a fost unul dintre
conlocuitoare. () Voim ca fiecare principiile de baz\ ale Constitu]iei din 1923. Era reglementat\ pro-
na]iune s\ se poat\ cultiva n limba
blema mp\mntenirii evreilor prin naturalizare, iar guvernul sus-
ei, s\ se roage lui Dumnezeu n
credin]a ei [i s\ cear\ dreptate n ]inea material toate bisericile importante ale minorit\]ilor, precum [i
limba ei. [colile lor confesionale, chiar dac\ n unele, cum erau [colile
Noi, care am v\rsat lacrimi v\- maghiare, se manifestau tendin]e antiromne[ti. De fapt, regimul
znd limba noastr\ scoas\ din [coli, minorit\]ilor nscris n Constitu]ia din 1923 izvora din atitudinea
biserici, justi]ie, nu o vom lua altora. tradi]ional\ a poporului romn de toleran]\ etnic\ [i religioas\.
Nu vom lua putin]a vie]ii de la al]ii. Dup\ 1930, exacerbarea na]ionalismului a devenit o caracteris-
(Discursul lui Iuliu Maniu tic\ general-european\, iar apropierea Romniei de Germania a
Alba Iulia, 1 decembrie 1918)
determinat agravarea situa]iei evreilor. Dar, regimul condus de Ion
Reversul medaliei: intoleran]a Antonescu, de[i adoptase unele m\suri antisemite, nu a participat
la deportarea n mas\ a evreilor din cadrul ,,solu]iei finale, iar
esen]ial r\mne faptul c\ ,,n nicio ]ar\ dominat\ de nazi[ti n-a
supravie]uit o a[a de mare propor]ie a popula]iei evreie[ti
(Dr. Wilhelm Filderman, Jurnalul de diminea]\, 1946).
Dup\ preluarea puterii, regimul comunist din Romnia a vizat limi-
tarea influen]ei Bisericii asupra societ\]ii [i s-a bazat pe un compor-
tament duplicitar. De[i a persecutat n mod sistematic Biserica, oficial,
ns\, autorit\]ile comuniste sus]ineau c\ se asigur\ o deplin\ libertate
Un grup de preo]i [i enoria[i care
au fost aresta]i [i condamna]i n 1952
religioas\. Inclus n legea cultelor, principiul libert\]ii religioase se
pentru c\ au contribuit la refacerea reg\sea [i n cele trei constitu]ii din perioada regimului comunist
Bisericii Sf. Nicolae Ungureni (1948, 1952 [i 1965). Acesta era ns\ nso]it [i de principiul libert\]ii
din Craiova de con[tiin]\, adic\ dreptul fiec\rei persoane de a nu avea o credin]\
(Dup\ Lumea credin]ei, aprilie 2006) religioas\. De asemenea, regimul comunist a dus n mod deschis o
propagand\ ateist\, care a avut ns\ rezultate modeste. Au fost inter-
zise [colile organizate de biserici, la fel [i institu]iile patronate de
acestea care [i propuneau s\ fie un loc de binefacere (azile, orfeli-
nate, spitale), Biserica urmnd s\-[i limiteze activitatea doar la
l\ca[urile de cult. n plus, statul comunist continua s\ participe la
salarizarea preo]ilor [i episcopilor, folosind acest lucru ca pe un instru-
ment de presiune asupra lor.
Au fost supuse persecu]iilor att Biserica Catolic\, ct [i Biserica
Una din bisericile din Bucure[ti Ortodox\, dar cea mai grav\ atingere a libert\]ii religioase a fost des-
demolate cu nver[unare: Sf. Vineri fiin]area Bisericii Romne Unite (1948), cnd s-a trecut la arestarea
(construit\ n 1650, d\rmat\ n 1987) tuturor ierarhilor greco-catolici care au refuzat s\ revin\ la ortodoxie.

124 Religia [i via]a religioas\


125Cyan 125Yellow 125Magenta 125Black

Modulul V
Dup\ Revolu]ia din decembrie 1989, cadrul legal n care [i
desf\[oar\ activitatea cultele religioase a fost modificat radical prin Glosar
Constitu]ia din 1991, care prevede egalitatea cet\]enilor f\r\ deo-
CONFESIUNE credin]\, cult;
sebire de credin]\ religioas\. Constitu]ia define[te libertatea reli-
religie practicat\ de o persoan\
gioas\, precum [i formele ei de manifestare concret\. Cultele reli- sau de o organiza]ie religioas\.
gioase sunt libere s\ se organizeze potrivit statutelor proprii, n NATURALIZARE procedur\
condi]iile legii, sunt autonome fa]\ de stat [i se bucur\ de sprijinul prin care se acord\ la cerere,
acestuia. De asemenea, statul sprijin\ cultele prin nlesnirea asis- unui str\in, drepturile de cet\]ean
ten]ei religioase n armat\, spitale, penitenciare [i orfelinate. Tot al statului n care tr\ie[te [i
statul asigur\ libertatea nv\]\mntului religios, potrivit cerin]elor munce[te.
specifice ale fiec\rui cult.
2 3
,,Art. 5. Romnii, f\r\ deosebire de origine etnic\, de limb\ sau religie,
Configura]ia confesional\
se bucur\ de libertatea con[tiin]ei, de libertatea nv\]\mntului, de liber-
a Romniei n 1930
tatea presei, de libertatea ntrunirilor, de libertatea de asocia]ie [i de toate li-
bert\]ile [i drepturile stabilite prin lege. Ortodoc[i 72,2 %
Uni]i 7,3 %
,,Art. 7. Deosebirile de credin]e religioase [i confesiuni, de origine etnic\
Romano-catolici 6,6 %
[i de limb\ nu constituie n Romnia o piedic\ spre a dobndi drepturile
Calvini 3,9 %
civile [i politice [i a le exercita.
Luterani 2,2 %
Numai naturalizarea aseam\n\ pe str\in cu Romnul pentru exercitarea
Unitarieni 0,4 %
drepturilor politice.
Israeli]i 5,5 %
(Constitu]ia din 1923)
Mahomedani 0,9 %
Diver[i 1,0 %
4
Fostul episcop reformat Alexandru Makkai men]iona, n 1939, c\ n
eparhia sa, pe lng\ men]inerea tuturor institu]iilor de cultur\ maghiar\
mo[tenite de la antecesori, a reu[it s\ nal]e 500 de biserici [i localuri de ACTIVITATE INDEPENDENT|
[coal\ noi. Apoi a nfiin]at un liceu de fete maghiar, o [coal\ normal\ de
fete, un c\min pentru studen]ii maghiari de la Universitatea din Cluj 1. Analiza]i textul lec]iei [i rezol-
(Dup\ A. Makkai, interviu din ziarul or\dean Npl) va]i sarcinile de lucru:
a) Motiva]i de ce, dup\ Marea
Unire, cre[te num\rul mino-
5 ritarilor.
,,Circa un milion de romni [i un mic num\r de ucraineni f\ceau parte din b) Comenta]i prevederile con-
Biserica greco-catolic\. () Ungurii erau mp\r]i]i ntre calvinism [i catoli- stitu]iilor romne[ti din se-
cism. Germanii erau fie catolici ([vabii), fie luterani (sa[ii). Turcii [i t\tarii colul XX care asigurau liber-
erau musulmani. Toate bisericile erau recunoscute de stat [i primeau sub- tatea religioas\.
ven]ii de la buget. c) Explica]i caracterul duplicitar
(I. Bulei, O istorie a romnilor, 2007) al regimului comunist fa]\ de
problema religioas\, comen-
tnd imaginile.
2. Folosind materialele documen-
tare, stabili]i:
Schitul Maicilor,
a) Dorin]a lui I.Maniu pentru
prima ncercare ,,fiecare na]iune.
de a salva b) Libert\]ile de care se bucu-
o biseric\ din fa]a rau cet\]enii Romniei Mari.
buldozerelor c) Procentul fiec\rei confesiuni
lui N. Ceau[escu religioase n 1930.
prin translarea pe d) Rela]ia ntre culte [i minori-
un alt amplasament t\]ile etnice.

Religia [i via]a religioas\ 125


126Cyan 126Yellow 126Magenta 126Black

RECAPITULARE / EVALUARE FINAL|


Destin uman, destin politic
3
Dostoievski [i Petersburgul
Ca to]i romancierii, Dostoievski era un c\l\tor neobosit. n cursul pere-
grin\rilor lui spre c\m\tar sau biseric\ sau n ipostaza de solicitant al unui
acont de la editor sau librar, Dostoievski i-a descoperit n realitatea str\in\
a Petersburgului pe ei, cei mijlocii [i umili pe scara social\, negustori [i pen-
nvelitoarea de mormnt sionari, func]ionari mici [i grefieri, prostituate [i poli]i[ti, studen]i [i solda]i,
a Mariei de Mangop (fragment) i-a ntlnit pe str\zi [i i-a str\mutat n realitatea operei sale. Se rev\rsau n
Petersburg din col]urile cele mai ndep\rtate ale imperiului, chema]i s\ dea
1 seama de faptele lor, obliga]i s\ se trasc\ n interminabile procese, a[tep-
Cavalerul [i negustorul tau, a[teptau ani de zile sau o via]\ ntreag\, amanetndu-[i avutul, f\cnd
munc\ de ocazie, r\t\ci]i pe str\zile marelui ora[ abstract care le r\mnea
n vreme ce recuzita cavalerului
str\in.
se alc\tuia din spad\ [i scut, cea a
(H. Doll, Dostoievski [i Petersburgul, n Secolul XX, 301-303)
negustorilor consta din abac [i re-
gistru contabil. Me[te[ugul armelor
[i turnirul pretindeau ndr\zneal\, 4
ndemnare fizic\ [i for]\. Comer-
]ul [i opera]iunile financiare pre- Capitala atrage. Seduc]iile ei sunt pentru toate gusturile, pentru toate
supuneau n schimb perspicaci- obrazele [i pentru toate buzunarele. n ora[ul meloman [i boem nu trece o
tate, capacitate de a gndi logic [i s\pt\mn\ f\r\ un concert [i cteva spectacole de teatru. Franz Liszt a fost
de a vedea n perspectiv\. Stilul de la Bucure[ti n 1847, pianistul Wieniavski a fost invitat n 1881 [i a avut o pro-
via]\ al aristocra]iei se manifesta gram\ foarte atr\g\toare (Beethoven, Haydn, Chopin, Hndel, Bach). Au
prin generozitate, permanent oripi- mai fost cnt\rea]a italian\ Adelina Patti [i marea tragedian\ Sarah Bernhard.
lat\ de meschin\ria burghez\, ct () n ultimii ani ai secolului, Teatrul Na]ional ajunge la aproximativ 150 de
[i prin pomp\ ori grandoare, ges- reprezenta]ii anual. Sunt 70 000 de spectatori platnici care au a alege ntre
turi teatrale menite s\ etaleze, cu cteva drame Ruy Blas sau Cele dou\ orfeline , ntre o mul]ime de comedii,
fiecare prilej, rolul social al nobilu- inclusiv Femeia nd\r\tnic\, [i numai 5 tragedii, dar tot clasice. La oper\ se
lui. n schimb, caracteristicile stilu- joac\ B\rbierul din Sevilla, Aida, Cavaleria rustican\, Faust [i Traviata.
lui de via]\ burghez al negustorului (I. Pavelescu, n intimitatea secolului XIX, 2005)
se traduceau prin aten]ie, seriozi-
tate [i acurate]e.
(A.J. Gurjewitsch, Individul Valorificai-v\ cunotinele!
n Evul Mediu european, ed. 1994)
A. Alc\tui]i un tabel n care s\ inventaria]i, dup\ documentul 1, felul de a
2 fi [i aptitudinile cavalerului (aristocratului) [i negustorului. Explica]i de
Vlad }epe[ c\tre bra[oveni, 1456 ce unii au pierdut [i al]ii au c[tigat la scara evolu]iei istorice.
B. Prezenta]i, pornind de la documentul 2, o tem\ din discursul politic al
De aceia v\ cerem de la
fiecare din voi, cu dragoste () s\
voievozilor romni n rela]ia lor cu al]i cre[tini n fa]a primejdiei
ne trimite]i ajutor 200 ori 100 ori 50 otomane. Dezvolta]i apoi subiectul, motivndu-l. Formula]i o opinie din
de oameni ale[i pn\ Duminica perspectiva istoric\.
viitoare. Cnd vor vedea turcii pute- C. Stabili]i, cu ajutorul documentului 3, imaginea contradictorie a unui
re de la unguri, vor fi mai moi [i le mare ora[. Dup\ model, alc\tui]i un text de 10-20 rnduri al c\rui
vom spune c\ viu [i mai mul]i. A[a subiect s\-l reprezinte a[ezarea n care locui]i.
c\ vom putea rndui dup\ cuviin]\ D. Alege]i, din documentul 4, un domeniu al crea]iei artistice [i ncerca]i
lucrurile noastre [i ale voastre. s\ defini]i, din aceast\ perspectiv\, ora[ul Bucure[ti n secolul XIX.
(N. Iorga, Scrisori Prezenta]i o mare personalitate cultural\ a c\rei via]\ [i oper\ sunt
de boieri, scrisori de domni, 1932) legate de capitala ]\rii.

126 Recapitulare/Evaluare final\


127Cyan 127Yellow 127Magenta 127Black

Modulul V
7 5
I. V. Stalin c\tre liderul comunist Milovan Djilas Alian]a lui Matei Basarab cu prin-
Acest r\zboi nu este n trecut, cine ocup\ acum un teritoriu [i impune cipele Transilvaniei, Gh. Racoczi I, a
propriul sistem. Fiecare [i impune propriul sistem orict de departe pot fost pecetluit\ la 3 octombrie 1636,
ajunge armatele sale. Lucrurile nu pot sta altfel. cnd dieta Transilvaniei asigura pe
(M. Djilas, Convorbiri cu Stalin, domn c\ dup\ cum cere dreptatea
ed. romneasc\, ntlniri cu Stalin, 1991) bunei vecin\t\]i, era gata s\-l spri-
jine n orice soart\ [i cu orice prilej,
8 oferindu-i ad\post lui Matei Basa-
rab, copiilor [i femeilor din }ara Ro-
A[a cum s-a prezentat n comunicatul M.A.I., n diminea]a zilei de
mneasc\ n ora[ele nchise [i n
14 iulie (1947) au fost aresta]i pe islazul comunei T\m\d\u, jude]ul Ilfov, n
cet\]ile noastre. Alian]a a fost nt\-
timp ce ncercau s\ se suie n dou\ avioane I.A.R.39 [i s\ fug\ n
rit\ la 12/22 octombrie 1636 la
str\in\tate: Ion Mihalache, N. Penescu, Ilie Laz\r, N. Carandino [i al]ii.
Bucure[ti, de boieri, c\peteniile o[ti-
Acest grup de conspiratori urma s\ realizeze n str\in\tate hot\rrile [i
rii [i slujitorii care au promis c\ vor
directivele P.N.}. n frunte cu Iuliu Maniu, care constau n organizarea de
sta n ajutorul [i men]in ap\rarea
ac]iuni menite s\ [tirbeasc\ suveranitatea na]ional\, s\ primejduiasc\
m\ritului principe, mpotriva tuturor
pacea [i s\ declan[eze r\zboiul civil. Aceast\ activitate merge pe linia
du[manilor ]\rii sale, ori de unde ar
politicii urmate ntotdeauna de P.N.}. [i intensificat\ dup\ 23 august 1944.
fi ei, pn\ la cap\tul vie]ii noastre [i
(Relatare a lui Teohari Georgescu,
pn\ la pierderea tuturor bunurilor
n Via]a politic\ n documente, 1947, 1994)
noastre.
(N. Stoicescu,
9 Matei Basarab, 1988)
La interogatoriu, Iuliu Maniu a recunoscut c\ a
luat ini]iativa nfiin]\rii peste grani]\ a unui grup de 6
frunta[i na]ional-]\r\ni[ti: Scopul desemnat de {i ntr-acest r\zboi [b\t\lia de la
mine era ca emigrnd n str\in\tate s\ informez Z\rne[ti, 1690, unde trupele oto-
despre situa]ia din Romnia, a[a cum trebuie s\ mane, t\t\r\[ti [i muntene au nvins
fac\ orice [ef de partid. Nu era vorba de formarea o armat\ austriac\] au prins viu pe
unui guvern n str\in\tate, nu am discutat cu ei Heisler, generalul nem]ilor. () {i
aceasta [i nu admit formarea unui guvern n str\in\- fiind to]i acolo atunci aduser\ pe
tate. () Nu recunosc s\ fi organizat o ac]iune sub- Heisler legat, c\ruia i-a zis Constan-
versiv\, aceasta este o calomnie, am c\utat ca pe tin [Brncoveanu] vod\: Jupne
cale politic\ s\ dobor guvernul, nu prin violen]\. Heisler, ]i-am adus oaspete (),
(I. Scurtu, Iuliu Maniu, 1995) iar el r\spunse lui Constantin vod\:
Nu te bucura de aceast\ ntm-
E. Organiza]i-v\ n 3-4 grupe, asumndu-v\ documentele din aceast\ plare, c\ () ast\zi am c\zut n
pagin\ [i sarcinile de lucru care se refer\ la ele. robie, iar tu e[ti rob de cnd te-a
a) Caracteriza]i n]elegerea dintre principii spa]iului romnesc la ju- f\cut tat\-t\u.
m\tatea secolului al XVII-lea (documentul 5). Stabili]i-i antecedentele. (Istoria
Preciza]i o consecin]\ pentru nivelul raporturilor romno-otomane. }\rii
b) Motiva]i afirma]ia lui Heisler despre robia lui Brncoveanu (docu- Romne[ti
mentul 6). Stabili]i biografia ulterioar\ a domnului valah. A schimbat din
ceva, n raporturile cu Poarta, execu]ia sa? octombrie
c) Compara]i acuza]iile aduse de comuni[ti lui Iuliu Maniu (documen- 1688
tul 8) cu depozi]iile sale la proces (documentul 9), dou\ documente n martie
profund contradictorii. Preciza]i pozi]ia de pe care conduc\torul 1717,
Bucure[ti,
comunist Teohari Georgescu l acuz\ pe liderul PN} [i pozi]ia de pe
1959)
care acesta se ap\r\. Nota]i pe 2 coloane asem\n\rile [i deosebi-
rile dintre cele dou\ relat\ri.
F. Odat\ ncheiat demersul asupra documentelor, dezvolta]i o dezbatere
cu tema Lupta politic\ n Romnia secolului XX, folosind [i afirma]ia
lui I.V. Stalin din documentul 7.

Recapitulare/Evaluare final\ 127


128Cyan 128Yellow 128Magenta 128Black

CUPRINS I. POPOARE {I SPA}II ISTORICE


Romanitatea romnilor n viziunea istoricilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Competen]ele generale avute n Studiu de caz: *Gh. I. Br\tianu despre Marea Neagr\ . . . . . . . . . . . . . . . . 10
vedere pentru studierea disciplinei Descoperitori de noi spa]ii [i culturi (secolele XVXIX) . . . . . . . . . . . . . . . 12
ISTORIE n clasa a XII-a: Studiu de caz: *Civiliza]ia romneasc\ v\zut\ de c\l\tori str\ini . . . . . . . . 18
1. Utilizarea eficient\ a comunic\rii [i C\l\tori romni acas\ [i n lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
a limbajului de specialitate.
2. Exersarea demersurilor [i ac]iunilor II. OAMENII, SOCIETATEA {I LUMEA IDEILOR
civice democratice.
Sate, trguri [i ora[e din Europa [i spa]iul romnesc . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3. Aplicarea principiilor [i metodelor
adecvate n abordarea surselor istorice. Viziuni despre modernizare n Europa secolelor XIXXX . . . . . . . . . . . . . . 30
4. Folosirea resurselor care sus]in Diversitate etnic\ [i confesional\ n Romnia. Solu]ii politice . . . . . . . . . . . 36
nv\]area permanent\. Secolul XX ntre democra]ie [i totalitarism. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Studiu de caz: *Construc]ia democra]iei [i ideologia totalitar\ n Romnia.
Oameni, fapte, idei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Constitu]iile din Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Studiu de caz: *Institu]ii [i drepturi cet\]ene[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
RECAPITULARE / EVALUARE: }ara [i locuitorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

III. STATUL {I POLITICA


Institu]ii centrale [i autonomii locale n spa]iul romnesc . . . . . . . . . . . . . . 60
Geneza statului romn de la proiect politic la realizarea Romniei Mari . . . 64
Studiu de caz: *De la partida na]ional\ la sistemul politic pluripartidist . . . 70
Redefinirea rolurilor statului dup\ Primul R\zboi Mondial
[i pn\ la Planul Schuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Romnia postbelic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

IV. RELA}IILE INTERNA}IONALE


Spa]iul romnesc ntre diploma]ie [i conflict
pn\ la nceputurile modernit\]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Romnia [i concertul european.
De la criza oriental\ la marile alian]e ale secolului XX . . . . . . . . . . . . . . . 94
Studiu de caz: *Voci ale diploma]iei romne[ti din Evul Mediu
[i pn\ n secolul XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Romnia n perioada R\zboiului Rece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Studiu de caz: *Diploma]ia romneasc\ ntre Pactul de la Var[ovia
[i integrarea european\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
RECAPITULARE / EVALUARE:
Rela]ii interna]ionale: conflict [i cooperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

V. RELIGIA {I VIA}A RELIGIOAS|


Biserica [i [coala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Protectorat religios [i identitate cultural\ n Europa
[i n spa]iul romnesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Studiu de caz: *Romnia [i toleran]a religioas\ n secolul XX . . . . . . . . . 124
RECAPITULARE / EVALUARE FINAL|:
Destin uman, destin politic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

128 Cuprins

S-ar putea să vă placă și