Sunteți pe pagina 1din 40

~zu 61J6 11 :711 71 .

-_._--.------:-=--:-:----=--;-:;-;--,...---.------.:.::.
STANDARD DE STAT
EDIIE OFICIAI~,A STAS 1479-90
OMANJA lSsr:\LATlI S.H'ITAIIE

~ITUTUL ROMAN
1nlocutete :
DE
ALHIR\TAREA CU Ar LA CONSTRUCTII STAS 11.78-81
~DARDIZARE CIVILE I INnUSTllB.LE '
Clasificarea alfanumerjal
Pr escripii fundamentale de proieetnre
G8l

Insl<Jh.U.;'ns sanltnircs YCTJrrOBlm caHHTapllbIe


Saniturv installatlons ALnrC"T,\1 ION EN EAU DES CHAJ3fImHHE rpAHCD:AHCRHX
.';'TER SCl'PLY FOR CIVIL I3ATI:\IENTS CIVILS ET II fIPHilfbIIlI.ITEHHbIX 3AAHlUI
'D INDUSTRIAL DliILDINGS INDUSTRIELS BOAOfl
. Main design spcclllcntlons Prcscripttons Iondarnentales en vue OUl1\He npenrnrcauua no npoexrape-
de I'etabllsscrncnt des projets aaamo

>ro

.,
V'

... t
w

N
STANOA .
] \>l RO/ZARE
1 GENERALITI
cu
<Il
... ~ ~.,,~
r-~ 0"
cu
(J
::1
1.1 Obiect \t ~o~
'O 'o ~
...
o 1.1.1 Prezentul standard se refer la prescripiile fundamentale de proiect~o/a instalaiilor
O-
cu UP. ap rece i cald de consum, in scopuri menajere, tehnologice i pentru combaterea incendiilor.
~
.- 1.1.2 Prevederile prezentului standard se refer la:
t4
~ - instalaiile pentru transportul apei la punctele de ccnsum :
E
...
.s - instalaiile de asigurare a debitului i presiunii apei;
1':
o -- instalaiile de preparare 11 apei calde de consum;
'-'
~ -- asigurarea rezervei de ap.
~i:
""E 1.2 Domeniu de aplicare
...
;J

cu
1.2.1 Prevederile prezentului standard se aplic la:
-;;;
-- instalaii interioare de alimentare cu ap rece i cald de consum, din el L1i! i de locuit,
..
<li

'.w social- culturale i industriale; .


U5
<li -- instalaii exterioare de alimentare cu ap cald de consum din ansamblurile de
"O
... cldiri i incinte indust.riale racordate la centrale termice i puncte termice ale ansam-
.3 blurilor de cldiri sau ale incintelor industriale;
.,
'O ... - instalaii exterioare de alimentare cu ap rece din ansambluri de cldiri i incinte
"O '" industriale aferente cldirilor alimentate cu ap, cald de consum de la o reea exte-
:::
.---. '"
Ci)
rioar racordat la o central termic, sau punct termic,
1.2.2 Pentru
construciile i instalaiile cu caracter deosebit (de exemplu: rafinrii i insta-
I\. '"...
cu
.. laii petrochimice, depozite pentru plante fibroase etc.) la proiectarea instulaiilor de comba-
u'" .,
o.
tere a incendiilor se au in vedere i prescripiile specifice .
V>
cu 1.2.3 Prevederile prezentului standard nu se aplic:
<-
<li
Z -- surselor de ap; ..
- instalaiilor de corectare a calitii apei, instalatiilor de folosire succesiv a apei n
diferite scopuri sau de refolosire n circuit inchis ;
.- reelelor de alimentare cu ap. a oraelor, a centrelor populate i a zonelor indus-
triale, inclusiv reelelor de distribuie aferento (;U excepia celor prevzute la pct.
1.2.1.) ;
-- obiectivelor i insta la iilor nucleare;


~11~E~lnloo~r3~t-d~e-:-----------------------.~--------------------------------.,-------------------------1

?I_ -,-~- -' -


.:
.;
f Arrob:!t do:
o::~~~r~..,.~'W"~tl::~~~~'i!!P~~~g:~~4~1:i\O!lI~l~I~X~t:-
.. 1'
Jouoi
~.
. H';STITUT.'.
Bd. Jj~:'
"H'-j DE STANDARDIZARE
- ~,lXURETt
/R
I Data lntr!Wf

199Q07-01
In \14;oan:
-~ ------ -J~ " ,
-----------------------------w~ ,~~-------------- "

Il5talaii de stingere a incendiilor la depozite cu stive nalte;


instn.laiilor de stingere a incendiilor cu ap pulverizat ;
Instnlaillor de stingere a incendiilor incorporate 'n utilaje i echipamente.
1.3 Standarde conexe
STAS 1343/0-89 , Alirnentri cu ap. Determinarea cantitilor de ap de alimente
Prescripii generale .
STAS 1343/1-77 Alunentri cu ap. Determinarea cantitilor de ap de alimentare,
, pentru centre populate
STAS 8373-85 Instalaii sanitare. 'I'erminologie
STAS 10898-85 Alimentri cu ap. i canalizri. Terminologie
j
STAS 11097/1-87 Msuri de siguran contra incendiilor. Comportarea la foc a mate-
rialelor i elementelor de construcii. Terminologie
STAS 11976-83 Instalaii de stingere a incendiilor. Instalaii de stingere cu spum.
Prescripii de proiectare
GT.AS 11 1224G-M rusiaian ne stingere a incendiilor. Instalaii de stingere cu abur.
Prescripii de proiectare
STAS 122GO-90 Instalaii de stingere a incendiilor. Instalaii fixe de stingere cu
ap pulverizat.

2 STABILIREA :KIJNRULUI PUNCTELOR DE CONSUM I AMPLASAREA.


LOR
2.1 Obiecte sanitare
2.J.J Amplasarea i grupa: ea 1" 'iletel~~,rde consum al ~.pei se face astfel nct s fie asigurate
accesul : folosirea lor uoar, distana maxim admisib il de parcurs Fin la grupurile sanitare
fiind 75 m, fr a se depi 4 m pe vertical.
2.1.2 Grupurile sanitare trebuie s, fie amplasate, de regul, la fiecare nivel al cldirii; n
funcie de numrul persoanelor care lucreaz la nivelul respectiv, se admite:
amplasarea grupurilor sauitare ntre dou niveluri, la cldiri administrative ;
amplasarea unui grup sanitar ntre dou niveluri, la cldiri industriale, cu condiia
respectrii prevederilor de la pct. 2.1.1. ,
2.1.3 In cldiri de locuit, dotarea minim cu obiecte sanitare trebuie s fie:
n camere de baie: lavoar, closet, cad de baie sau du i receptor sifonat pentru
colectarea apei de pe pardoseal;
n buctrii : spltor de vase cu platform.
Numrul grupurilor sanitare dintr-un apartament i dotarea acestora trebuie s fie
conform reglementrilor n vigoare.
2.1.4 1n cldiriadministrative, social-culturale i industriale se prevd grupuri sanitara
separate pe sexe ; n cldiri n care lucreaz max. 15 persoane se prevede un singur grup
sanitar, comun pentru brbai i Iemei, prevzut cu un lavoar, un closet i un du (pentru du
trebuie s se in seama de prevederile tabelelor 1 fji 2).
2.1.5 Stabilirea felului i numrului obiectelor sanitare se face n funcie de destinaia cldirii,
gradul de confort al acesteia i de numrul-de persoane care le folosesc, conform tabelului 1,
in care s-a notat:
b numrul brbailor;
f numrul femeilor j

n = b +f numrul total al persoanelor.

~'

--.fI ' , .
1930 l s-a revlzul t In anii 19.~3, hv_ .
) )

r ------
Destinat ia cl diri!
Ctose t e

B~r-I
bai
Ie me i
Pison-
re
ehi
de
bale
Ftn-
lini de
Mut
ep:'i
DAI pentru
picioare

Mr-I
ba l (erne I
Ln vnnr-e

br-
boi
I Ierne i
Duuri

hr-
boi
I(
crn cr
.
Heparlltin
scxe %
bllr-I
bai
f
pe

erne
.
t
Observat}!
Tabelul 1

Cl dlrl pealru birouri


90
b
-30r - - - - - 40 -<40
-IG
f
- - - - - b Repartiia pe 'sexc
nota de .comnnd.
se' stabile~te prin

--- --- --- --- --- --- --- --- -- --- ---
Cluburi cu sli de spect acole, teatre:
- pentru spectatori
-
b (
--
b
- - - -
b r - - 45 55
100 35 50 100
--- -- --- --- --- --- --- --- --
100
--- --- ---
I
Pentru duuri cu cabine separare, cu
dczbrcare ln Ilccare du, se la In calcul
~ r b
-20 -30 - - - - - b r valoarea 5; pentru duuri Ir cabine
- -r5
- pentru nrt ls t l - b

60 20 20 -5 50 50 scparate, se la In calcul valoarea 10.

sau sau
b r
-10 -
ao
-- --- --- --- 1- -- --- --- --- --- --- ---
Clnernatograte cu un numr de locuri
de max :
-
--
250 2 2 :l
-- - - - 1 1-
- -
500 2 3
-
2
3
-
-
-
-
- 1 il - - 5() 50
75e 2 4 - 2 2 - -
- 1000 3
.( ~
5 - 3
-- - - 2 2 - --
-- --- -
4
- 1500 - - 3
--- 3 - ---
tine, restaurante:
C:\11
_ pentru consumatori
-
b r b
-00 ~
11 b r
180 80 - 250 - - -30 -30 - - 50 50
dar
mlu.t b, (~I n se refer la nnmruj de locuri
--- --- -- -- --- --- --- --- -- --- -- --- Ia mese.

- - - - --40 40 -tO 10r


b ( b b ( b
- pentru personal
SO
-
45 25 75
00 .~~:".8.

Cldiri pentru cazare li


--
( b
- --- - ---
(
---
( b
---
-7"
b (
- cmlne i Internate avlnd oblectole -la - -40 - - - -
20 -
,
15 40 7 15 15

-
sunltare In grupuri

cmine ~i Intcrnnte
sanltnre

cu Iavoare In
b
-t5 ta
b
20 - -
__
b
4R_

-
, ~
.- r
-tu (
- -
40 40 30 30 15

-
liecnre camer

elimine l lnternate cu grupuri liui- ~


b
n
,
f
-- - - - - - -6 - -
b
-r , b
- -
tare in camer lO lO tO 10 6

.. ' . :::.:..: .-:.. ,'-1",.


r

Destlnn la
Clasele
Pison- C~zl
de
Flntl-
nt de
Bol pentru
plcL]~re
I I Lnvonro
/
Duuri Repnrtila
pc scxe
cldtrlt r
bil
ba -/
i femei re bale
bI\ut 1-:--:'------
np
il ,b~r~!
bn.:
femel I bilr-
ha i femel
bUr-
bai femu br-
ba tl
I
. 1--:-7----:---1
Ie mel
.
Ob scna!!

- hotelurI cu grupnri sanltare pe

1,+, I :0 I - I - I - I - I :0 I ,~ I :0 I ,~ I - I -
b
nivel i lavoar In camer
~35

- hoteluri cu camere de baie ae- In atara camerelor de baie alcr entc camerelor de cazare, In Iie cnr e nlvcl se prc-
rente camerelor de cazan "Vede cite un "'TUP sanitar cu closet, lavoar i chiuvet, cu respect arc o conditiilor
de la pct . 2,1,1, separat pen tr u brbat I i femei.
I------------I-----;----;---;----:-----;---..,. ----.-----,-----;--I--------~-----1
..
Gr dlni e :
Grupurile sanitarc sint comune pentru
- pentru un numr dc copii de

-
rna x :
2~
3
I! copii de ambele scxc, Cilrele se re/er
la copII pc un nivel.
- !i0 3 2
5 4 Bateriile pentru du trebuie 511.fie cu
- 7.'1 tub flexibil. La oliciu se prevede un
8 8 6
- 100 10 spltor.
- 150 10 8
15 15 11
- 200 20 20 15
- 250 22
- 30Q 22 17
25 25 20
-- -- -- -- --1---;----1---,---- - _

- pentru personal
r r La cabinetul
lavoar,
rncdlcal se prevede Un

~() 40 40
----- ----- ----- -----
Cree 1
r r r
- pr nhn pcrsnnnl

-'7"" ";
40 I- 40 10

- pentru copii Dot nrc a cu obiecte sanit arc se face prin nota de comand.

Spltnle
- pentru personal
_b_
90
Iri
30
~
45
I _ I _ I _ /' _ I ~ ,40
Iri
40 10
bir
;(!e~i~:~ ~:~;~ic~
10
I I_
~lr:S:~~~a~~~ru~1 S~l~~
-
separat pentru brbat i femel, la Ii~-
- pentru bolnavi
I-~--~--~----~--~-~----~----~~--~----~--~~~~~----~---- _carc nivel.
Dotarea cu obiecte sanit are se face prin nota de comand. Repartlla pe scxe se stabilete prin
__ -'-_":.::.:--::..' nota de comand.
---0.:'-:.:.;' =..:-..:...:' '=.":.:=. =-'=~'-I--'--~---__:-__:-'---_,-~---:-----:---------I_..::.:...:...:..--=.-=--:..:~:.:...:..:....---_--I
Dili pnblicc:
- pcnt r u public
b ( b 1_ I_b ( Numrul cztlor de bare i al duurllor
100 50 50 50 precum i repar tl ia pe scxc se fixeaz
prin nota, de comand.
r
I
b b b
- pentru personal
90 :10 45 40 40

) )
..,

Tabelul 1 (conttuunrc)

D:ii pentru
Destinaia
1 Ctose tc
bilr-I ,1 p,soa-I
"Inllnl
do picioare Lnvoarc Duur! I\cpnrtilia
scxc, ~.~
pe

cl:ldirii bai femei re


Cli
de
bale
bu t
api lJ~r-.
bai
I femei hr-/
bai temei !H1r~
bai
I fe1lle'i
ba,
hr~ I remei
Observat ii

Inst it ut c tic Inv:l(:ll11lnl superior.


Valrrr llc luxc ris e silit valn bt lr, pentru
coli :
elcvl <le ncelu! sex. pentru acclns] grup
- pentru un 1Il111111r de elevi de sant tar, .
mn x :
- 50 2 5 3 1 1 1
- lOO 3 8 5 2 2 2
-
-
200
400 6
<1 13
20
9
14
3
<1
3
<1
3
<1
Rcparti(in pe se xe
nota de comand.
se stabilete prin
- 600 8 25 17 5 5 5
- 1000 10 30 20 6 fi 6
-----'-----.------.------,-----,------,------
- s~li de gllTln:,slic~
coal
i atclicrc de
bl'lltll"I-I-lb\'
60 20 lblf -30 --=-- 50 10 10 10 10 ,__ ,__

b ( b 1

- pentru cadre didnctice i personal


1 administrativ 1 60 , 20 I 30 '__ 1 1-_- _ 25 I 35

S,Ut ~I terenurl de sport, stadioane:


La stablJlrea numrului de dusuri se
- pentru un numr de locuri de
incsenrna de Iclul aclivitllli sportlvc,
mnx, :
>1 durata de efeetuare ti duulul, precum
- 1000 2 G
3 2>1 3 - - 2 2 - - 70 ::l0 i de felul ca binelor de dczbrcare (in-
- 5000 10
9 - - 3 3 - - 70 30 dividuale sau cornu ne).
- 20000 30 10 83
27 - - 9 8 - - 70 30
- 60000 75 25 180
fHl - - 21 15 - - 70 30
- 80000 90 so 220
80 - - 24 lR - - 70 30
- pentru sportivi --------------- --
b r I b rt b
r b
70 25 I :10 50 4() 10 10 :0 15 .. b. 1215 .. (.12 5~ 45

1 1---'--- ----- ,---- ,-----,--, -1 .1----_1 !


Gri (la lrn!icul zilnic de cltori)
b r b n
b (
900 300 4~0 1500 50 50
800 800
--'---'1 I
Fabrici, atclicre, uniti de prestale :
- pentru un numr de muncitori CIrrclc se rerer la numrul munci to-
Intr-un schimb do mnx, : Conform tab elu lul 2
rJlor de acelai sex, pentru
sarutur.
un grup
- 25 I 2 1 1
- 50 2 :1 2 1
- 75 3 4 2 2
- 100 4 5 3 2
- 150 5 o ;, 3
_. -------------~
....~..

Tahelul 1 (continuare)

---~------:-----,------
Destlnalill
c1ddlrll
-1---
Mr-
Closcte

hal foruri
Pison-
re
C~zi
de
baie
Flntl
ni de
bnut
..--_.--;------:-----=-:-::-:----:--._-_._--~
IIlli pentru
plcloare

bar- I f
Mr
Lavoarc

I bn~ fcmel
bilr
Duuri
1--....:...7/---1----.:---1

.bnt~
I .
Ie tnel
ncpartlia
5C1:C,

b~r- Ir
%
pe

.
Observaii
np bnl erne 'boi CruCI'

200 6 8 5 .f.
300 8 10 7 5
400 9 12 8 6
500 11 14 9 7
650 1:1 16 10 8
800 14 18 12 ta
000 16 20 13 11
___ ... -.!... --'-_. __ i__ -'- c.-._I

OIlSER VAII:
1 Pentru cldiri CII dest.lna ie special, ncasunllabile uneia din categoriile de cl di ri din tabelul 1, determinarea
Ielulut i numrulut obiectelor sanitru-o se rac" pe baza In dica iilor din notn de comand.
2 Prin nota dc comand, se poate stahlli o D. t~ repartlle pe sex" a personnclor, In funcie de specificul funcional
al clil.cHrll.
3 Pentru un numiir intermediar de persoane, numrul obiectelor se calcu
snnltaro prin Interpolare
lcuz Ilnln r,

'4 Pentru un numr de persoane ma! mare, numrul obiectelor snnltnre se determin prin extrapolare, pstrln-
du-se proporionnlitaten corespunztoare celui mal mare numr de persoane Inscris In tabelul 1.
5 Pentru un numr de persoane rnn i mic, numrul obiectelor sanitnrc se determin prin extrapolare, pstrtn-
du-se proporlonalitatea corespunzatoare cclul mnl mic numr de persoane Inscris In t abe lul 1, numrul minim
<le obiecte fiind 1.
li In cazurile In care grupurile de duurl stnt montate separat de closctc, se prevede In plus ctte un closet In
fiecare 10 dusuri.
7 In cazur-ile ,,, caro. gr npur lle de closctc sint montate separat de grupurile de lavonrc, se prevede suplimentar
cltc un lnvoar pentru !Iccare 10 closctc, dar minimum 1 lnvoar, la uu grup de closctc ,
8 La Ilccare nivel al cl dlrilor - cu exccp la celor do locuit - se prevede o chluve t care se amplaseaz In grupul
sanitar sau Intr-o tncpcre destinat materialului gospodresc. La cldiri de locuit se recomand s se pre-
vadi'i ehiuvcte C\I ap:! .r ece i cal d - cite CI chiuvet la patra sau cinci niveluri - pentru tntretnerea prtlor
comune.
9 In camerele ele colectare a gunoiului se prevede cite o chiuvet cu robinete dublu serviciu p~tru ap rece
i cald. . .
ro In Intreprinderi cu peste 100 femel pc schimb, se amenaeaz la vestlare tncpcrl destinate Igleuel Intime
a femeilor, Aceste lncpcrl se prevd cu Instala lt do splare cu jet ascendent sau du mobil, cu ap rece i
cald : de la 500 Icme l In sus, o astfel de Instnla\e completat cu cita un lnvoar i un closet se prevede 1(\ Ilecare
300 Icmci ,

._----~--------------------------_._ ----------_._----'----------.---- ..

) )
.sTA;:) 14)'8-90
------------------------------------------~.~--~------~
2.1.6 Determinarea numrului de Iavoars sau lo~uri de splare a minilor i de duuri pentru
cldiri industriale, n funcie de grupa procesului tehnologic, se face conform tabelului 2.
->(.

Tabelul 2

,----------~--------------------------'----.---~----~-------- Numrul de mun-


Numrul de
Grupa procesului citori la un Iavoar
Caracteristica proceselor tehnoJogi!cc muncitori la
tehnologic sau un loc de
un du
splare

I Procese tehnologice ce se desfoar In condi"(ii de contact


, cu praful, dar fiir degaj are .de substane .ehimice, fiir

:n:::: ::o:::d~l::r::::::e ~::;oar P(j;~ii~x. ~ prelucrarea


1 ~
I la rece a metalelor, croitorie, tricotaje, asamblare meca-
35 40
I nic etc.)

1 Il - care produc murdrirea miinilor i corpului (de cx, :


lucrri de reparaii sau Intreincre a matnilor i utila- 20 30
jclor etc.)
1 , i
Il Procese tehnologice care au loc In condiii d.'. microcllmat
nefavorabil :

Il :1 - cu temperatur ridicat i radiaii calorice (de cx,


cuptonre Simens-Xlart in, Iaminoarc, Iorje, tratamcnte ter- 10 12
micc)

Il h - cu temperatur sczut (de ex. : munc de exterior,


10 12
In instalaii frigorifice)

11 c - cu folosirea unei cantiti mari <le :lJ~ii In procesul teh-


10 12
nologic (de ex. : procese la ateliere urnnde, spliitorii)

III Procese de munc ce se desfoar In condiii de dcgajare


de praf, fiir alte substane chimice sau produse irit antc
asupra pielii:

- cu degajare medie i mare de praf (de cx. : turntorii,


III a
Iabricarea materialebr de construcii,
a ctnepii, fabrici de ciment etc)
industria inului i I 25 12

III b - cu degajare Intensiv de negru de fum, cu praf de


gudron, cu praf de crbune (de ex. : Iabrlcarca i manipula- 25 10
rea negrului de fum, . gudroanclor, exploatri miniere de
crbune etc.)

IV Procese de munc ce au loc In condiii de contact cu


substane toxice:

IV a - cu aciune iritant asupra pielii prin contact direct


(de ex.: contact cutanat permanent cu acizi, re activi, 25 12
materii corosive, crom etc.) .

IV b - cu aciune toxic general (de ex. : prelucrarea plurn-


hului, mediu de lucru cu nitro 'li arn ino der iva i ai hidr o-
carburlor aromatice, mercur, alte metale grele etc) 25 10

IV c - gaze i vapori care pot produce. intoxicaii acute


(de ex. : locuri de munc avtnd risc de intoxicaie cu
clor, acid cianbidric i compui cianicl, benzen, gaze 25 10
iritante respiratorii etc.)
____________ I----------------------------------I-----------11---------!
v i Procese de munc unde se manlpuleaz
materiale intectate (de ex. : materiale
sau prelucreaz
biologice infcc- 10 8
tate etc.)

Procese tehnologice care necesit un regim special pentru


VI
asigurarea calItii produciei

VI a - legate de prelucrarea produselor alimentare (de ex. :


procese tenologice din fabricile de pline, laboratoare de 12
coefUrie, combinate de carne, buctrli etc.)

VI b - legate de producia medicamentelor, produselor bio-


logice i materialelor s anit ar e (<le ex. : producia rne dl-
camentelor, pansamentelor, serurilor, vaccinurilor etc.) 20 10

OBSERVATII
1 Prin numrul muncitorilor la un obiect se Inelege numrul muncitorilor de acelai sex dintr-un schimb.
2 Lavoare le sau locurile de splare afere ntc vest iarelcr se prevd CII ap rece i cald.
3 Duuri se prevd numai pentru persoane care lucreaz direct III procesul de productie.
~ Pentru grt'r" 1 a procesului tchn oluuic, nccesi t a tca prcvcdcrli dU~lIrilor se st abilcte prin not de comand.
" L"\'oarc sau locuri de sp51are se prevd pcn tru toate persoanele Circ nu Ioluscsc duur-ile ,
6 Nurnrul lavonrclnr ~i {\II~\\rilor se sLallilc~tl' In raport cu schionillli cu numrul m xlm.
.-_ .. ------_.---------------,
2.2 Capete de debltare a apei de incendiu
2.2.1 Prevederea
capetelor de debttare. a apei de incendiu [hidranti, sprinklere, drencere,
..
tunuri) se face n funcie de raza lor de actiune, astfel in?it fiecare punct din zona protejat
s fie deservit, n caz de incendiu, do unul sau mai multe jeturi (compacta sau pulverizate).
2.2.2 Numrul capetelor fixe de debitare a apei de incendiiu, Nu, (spinklere, drencere, tunuri)
sastabilete n funcie de debitul specific minim al unui cal), qii' mrimea zonei protejare,
.A, sau LII' i intensitatea minim. de dcbitare a apei, il, cu relaia:

-,.~_ AIi, L,i.


.Uif--- sauRII =-- (1)
qu q((

n care;
A.i, L, aria, respectiv lungimea zonei care trebuie protejat, conform prescrip-
iilor legale in vigoare cu privirela gradul de dotare a obiectivelor, in metri
ptrai sau metri j .
7, intensitatea minim. de debitare a apei (dup. caz: intensitatea de stingere,
intcnsitatea de rcire: intensitatea de protecie), conform pct, 3.2.2., n
litri pe secund metru ptrat sau litri pe secund- metru j
q" debitul specific minim al unui cap de dcbitare, conform pct. 3.1.3.4, in
litri pe secund,
2.2.3 La amplasarea capetelor de debita.re a apei de stingere a incendiilor se ine seama <le ~
caracteristicile fnncionale ale acestora i ele prescripiile specifice in vigoare, pentru a se asigura.
o distr-ibuie cit mai uniform a apei.

3 DETERi.JINAJ:\.EA DE:BITELOR DE CALCUL I A


~""ECESARURILOR DE AP.el
3.1 Debitc specifice i nccesururi de ap specifice
3.1.1 Debite i necesaruri C~ ap, in scopuri menajere
3.1.1.1 D'ebitele specifice de ap rece i cald n scopuri menajere i igienice, in funcie de pre-
siunile normale de utilizare la unctele de consum, sint ndica te n tabelul 3.
Tabelul 3
--
I
i
Presiunca
~r.
Dcnurnlre a punctului de consum
I Echivalen l
Debite spe-
clfice
normal
de utilizare,
crt. I de debit
1/5 II ",

I I
I
mH.O

a) Baterii pentru;
1
2
spltor D~ 15 sau chiuvet, DN 15
6p~I tor D~ 20
caz an de baie D~ 15
I, 1,00
1,50
1 ,00
0,20
0,30
0,20
2
2

3
I
3
4 baie DN 15 la prepararea centrala apei calde 1,00 0,20 3
5 du flexibil D!' 15 0,50 0,10 ~
fi
7
b a ic DN 20 (penlru tratamente)
du D:-'< 15
II 1,50
1,00
0,30
0,20
3
:1
8 albie de splat rufc D~ 15 1,00 0,20 2
I 0,50 0,10. 2
Il bale de picioare DN 15
10 la v onr DN 15 I
I
0,35
0,50
0,07
0,10
2
2
11 spJ lor circular Dn 15 I

b) Robinete pentru:
!I
12 &pJ:'ilorDN 15 1,00 0,20 2
13 spI~lor DN 20 1,50 0,30 2
14 chlu vct DN 15 1,00 0,20 2
15 albie de splat rufe D~ 15 1,00 0,20 2
16 cazan de fiert rufe DN 15 1,00 0,20 2
17 Inclz;llor de ap cu gaze D:-; lj 1,00 0,20 3,5"min
1,00 0,20 2
18
19
20
marmit
rezervor
DN 15
de pisoar DN 15
pisoar individu:l.l DN 10
! 1,00
0,17
0,20
0,035
3
:2
21 spltor circular DN 15 0,35 0,07 2
22 baie de picioare DN 15 1 0,35 0,07 2
I 0,35 0,07 3
23 ;"voaT DN 15 ,I 0,35 0,07 2
24 bidcu DN 15
25 re zer vor de closet DN 10
splarea closetului sub presi une DN 15
I 0,50
G,OO
0,10
1,20
:2
6
26
27 flntln de but ap I 0,17
I 0,035 2
Nr.
crt. Dcnuimrca punctului dc consum
e
. i i
EdcIll'd'lllbctntl
e t
Debite spe-
clfice
Tabelul

Ils
3 (continuare)

Preslunea
normal
utilizare,
mH,o
de
H.

28 hulrant de stropit DN 20 3,00 0,60


;!9 h ldrun t de stropit DN 25 10**
4,00 0,80 2
30 robinetdublu sau simplu serviciuDN 10 0,50 0,10
:H 2
robinet dublu sau simplu serviciu DN 15 1,00 0,20 2
32 robinet dublu, sau simplu serviciu DN 20 1,50 0,30 2
33 robinet dublu 'sau simplu serviciu DN 25 2,50 0,50 2

conform datelor din prospectul pentru tipul ales


** 1:1 robinet, pentru stropit
OBSEIWAJI.:
1 Dcbit ul specific 01 punctului de consum este un debit convenional, considerat normal pentru utilIzarea res-
pectiv.
'2 Presiunile n.o:mal~ de .:'~iyzar~ pot fi mo~~icate In funcie de caracteristicile msurate ale armturilor respec-
t ivc, cu con di ia asigururu debitelor spcclrice din tabel. ,
3 Echivalentul de debit al unui obiect sanitar este raportul dintre dcbltul spccttlc. al accJJI obiect i' debltul
specilic al robinetului chiuvetei.
4 La robinetele simplu sau dublu serviciu montate In Instnln ll tehnologice, se consIder prcsiunea Impus ie
procesul tehnologic. -

3.1.1.2 Necesarurile specifice de ap rece ~i cald n funcie de destinaia cldirii slnt indicata
in tabelul 4.

Tabelul, "
I
Necesar specific, I
Nr.
Destinat ia cliidirii
cr t , Total ap
I din care ap cal d
de 60C sau de 45Cl)

1
I- Cldiri de locuit (pentru o persoan pe zi)
a) tn cazul prepnrrll centrale a apei clade:
apartament cu closet, Iavoar c , cad de bale i spltor 280 110 90
- apar tamcnt cu closet, Iavoa r c , cad de du i spltor 200 80
b) In cazul preparrit localc a apei caldc :
65
- In cazane Iunctontnd 'cu Icrnuc, crbuni sau combustibil
1 lichid 140 55
- In cazane fm,,:ionlnd cu gaze S;JU In Inclzitonre electrice
45
170 60 50
-
2 Cl dir l pentru birouri (pentru un funcionar pe schimb) 20 5 4
3 Cluburi, case de cultur i teatre
a) cu prepararea centralii o apel cnlde: -
- actor-i (pentru o persoan pe zi) 35 15 1:2
- spectatori, vizitatori (pentru un loc pe zi) 12 -
b) fr ap cald -
- act orl (pentru o persoan pe zi)
- -
25 - -
- 4
- .spcct ator i, vizitatori (pentru un loc pe zi)
Cincmntografe (pentru un' loc pc zi) !
12 -
--- !
5 - -
5 Cantine, restaurante, bulctc (pentru o singur Dl,,!;l\ servit o
singur dat, la prinz):
- bulete !3 6 '9
- cantine i restaurante 22 10 14
__ o - cantine i restaurante (pen Iru o persoan, trei. mese pe zi) 44 20 28
fi Cmine (pentru un ocupant pe zi)
- cu obiecte sanitare 1n grupuri sanitare comune 80 40 83
- cu lavoare In camere ilO 60 40
- cu grupuri sanitare ln camere 170 60 50
7 Iuternute colare (pentru un ocupant pe zi)
- cu obiecte sanltare 1n grupuri sanitare comune 70 30 25
- cu Iavoare In camer 80 40 33
8 Hoteluri i pensiuni (pentru tin pasager pe zi)
- cu duuri sau cz! de baie In grupuri sanitnre comune
(hoteluri categoria II-a) 110 60
categoria 50
- cu duuri In grupuri sanitarc 1n camere (hoteluri
IB) 150 80 65
- CU czt de bate In grupurt snnito.re In camer (aotclurt eot e-
goria 1 A) I 200 100 80
9 Cree, grdinie cu intemat (pentru un copil pe zi)
I 100 60 40
10 Griidinilc ClI copii externi (pentru un copil pe schimh) I 20 8 O

L- --------------------------------------- ~
T:lhcllli -1(continuare)
-
Nece5ar spcci fie, 1.
Nr. Destlnata cldirii 1 din care ap cald
crt. Total ap
de 60 0(; Sau de 45 -c
11 Spitale, sanatorii, case de odihn (pentru un bolnav pe zi)
~ cu czi de baie i duuri In grupuri sanitarc 235 115 9"
- cu cad de baie In Iiecar c camer, pentru hclnnvl 325 lG:; 1:1:1
- cu cad de bale In fiecare camer, pentru tratamente b:ll-
ncclcglce 425 22:1 185

I _.
12 Dispcusnrc; policJiuici
(pentru uu bolnav pe zi) 15 :l 2,,,
I
13 Di publice (pentru o persoan)

.
- cu duur-i
- cu ehi de hale
60
20() II 30
100
j
~:l
140

14 coli (pentru un elev pe program) filr duuri sau bi 20 !) oi


I
15 Terenuri de sport, st a dioanc , (pentru o mani est are sportiv)
- pentru un spectator 6 - -
- pentru un sporliv riO 20 28

16 Gri (pcntru O persoan din traficul zilnic) 5 - -


-----
17 Spltorii (pentru un kilogram de rufe uscate)
- cu splare manual 35 20 28
- cu splare scmimccanlznt 4;; 2;) :lc,
- cu splare mecanizat ri5 :30 43

18 Secii de splare din garaje (pentru un vehicul pc schimb)


- autoturtsmc 300 - -
- aut ocamionne 5LlQ - -
---
19 Intreprind j ln dust r ialc (pentru tin muncitor pc schimb) cu
procese tehnologice din gr upa :
I ;,0 20 28
11 60 2;; 35
III a) "a 25 35
b) 75 30 43
IV 75 30 43
V 85 40 57
VI a) 60 25 35
b) 75 30 43

1 Apa cald de 45C este preparat cu ajutorul energiei sclarc, pentru peri oda cald a anului

OBSEH \'A II :
1 Durata efectiv a perioadei de consu m, In ono, se stabilete pentru Iiecare caz In parte III Iunc] ie de regimul de
funcionare a Instalaiilor de ap din cldirea respectiv.
2 Durata rnaxim de utilizarc a dusurtlor i Iavoare lor In vcst iarelc intreprinderilor industriale este de 45 min
pentru fiecare schimb.
3 Datele din tnbclul 01 se iau In considerare la calculul ncccsaru lui de cldur i de combusLil.Jil pentru prepararea
apei calde de consum ~i la stabilirea cnpnctttt rezervorului de acumulare (pentru ap rece i ap cald de consum).

3.1.2 Debite ~i necesaruri de ap n scopuri tehnologice


Debitele i necesarurile specifice de ap rece ~i cald in scopuri tehnologice (n afara
valorilor indicate n tabelul 4) se fixea.zfLn cadrul procesului tehnologic, pentru fiecare punct de
consum, in funcie de caracteristicile procesului de producie.
3.1.3 'Debite i 'necesaruri de ap pentru stingerea incendiilor
3.1.3.1 Debitespecifice pentru hidrani interiori
Debitul specific al unui hidrant interior, q(/" i debitul de calcul al instalaiel se deter-
min in funcie de lungimea, jetului compact necesar interveniei, destinaia i caracteristicile
construciei protejate.
! Lungimea jetului compact - msurat pe traiectoria sa - se alege din anexa. A a.
!
prezentului standard.rastcl iucit; s, se asigure intervenia pentru stingerea n cele mai inde-
prta.te puncte combustibile din spaiul incper ilor.
Debil.nI speciric, lungimea minim a. jetului compact ~i numrul jeturilor n funciune
nu t.rebuje 5;:'10 fie mat mici dect valorile indicat\!. n tabelul G.

Tahclul 5

~~-----------------------------;~----~------~----~------- Lunglmca Dcbitul spe- .' . Debitul de


minim a Ie- ciCic minim NU/ll:1I"uljc- calcul' al
NI". Destinaia i caracteristicile cldirii protejatc tului compact al unui jet turl~or In . instala~iei
crt , Iunctlunc SI-
le
m li: llluH:m* Qa.
Ils

1 Blocuri de locuine, cldiri pentru cazare comun,


cldiri care adpostesc birouri, localuri pentru ali-
mentaie public, gri, vestlarc, bI i spItotii
,publice ,
6 2,5
a) cu un volum mai mic de '25 000 m~
Il) cu un volum de 25 000 m3 sau mai mare (j' ')
-,0 - 1
2
2,5
5,0

2 Cldiri care adpostesc copii de vlrst prccolar,


illslituii medicale, azi lur i pentru btrlni sau in-

I
Iirrnl , muzee, expoziii, bibltotccl, arhive" c1iidiri
de producie, de depozitare,
magazine i depozite anexe:
a) cu un volum mai mic de ,,000 mS
industriale, garnje,
I li 2,5 1 ') 5

i
3
3_ ,-h-)-c-u--u-n-'-'O-I-u-n-l-d-e--5-0-()-O-1I-1
I __m_a_l_l_n_ar_e
-S,'_:\_u i---~-li----I----~-),-5---I------~----I:-- ~_5_,O 1

/ Ciucmatografc, cluburi ~i case <le culturii (fr scen


nmcuujat), sli de concerte ~i sli de Intruniri,
de gimnastic i sport cu o capacitate mai mic de
(jUU locuri:
a) sttuatc In cldiri de gradul 1 i II de re zis-
ten la foc 2,!J 2 s,o
I
, li) situatc In cl dir i de :;I'adulllfi IV de rczlstcu
5,0 10,0
la foc

Clncrnatcgrae, cluburi i case de cultura (fr scen


amenajat), sli de concerte i sll de intruniri, de
gimnastic i de sport, cu capacitate de 600 locuri
sau mai mult !J I 5,U 2 1U ,O

---5-,I-'-rc-a-t-re--d-r-a-lu-a-li-c-c-s-a-u--m-U-Z-ic-a-1-C'--Cl-U-b-u-rl--i--~-s-'e--d-e--'I----'------I'----------I-----------I----------1

cultur cu scen amenajat


! a) cu mat puin de 1000 locuri , ' () 5,0' 3 15,0
1 b) cu 1 000 locuri sau mai mult , !J 5,0 4- 20,0

G Cldiri cu Inl irni peste 45 m


a) cu un volum ptn ia 50000 m' !J 5 3 15,0
o) CII un volum peste 50000 ma !J 5 4 20,0

Cazurile cind dou jeturi 1n funcionare slmuttauii trebuie s ating arulndou fiecare punct din interiorul
Incpcr ilur, slnt stahilite prin prescriplilc specifice 111 vigoare,

3.1.3,2 Presiunea minim necesar la robinetele hidranilor mteriori trebuie s, acopere pierde-
rile de sarcin. pe furtun i s asigure realizarea debitului specific ~i Iungimca jetului compact
necesar interveniei, conform pct. 3.1.3.1.
n cazurile in care este necesar s se utilizeze pentru intervenii ap. pulverizat, numrul
ioturilor in functiune simultan este conform ta.belului 5. n aceste situaii, evile de refulare
;c prevd cu ajutaje 014 mm reglabile pentru pulverizarea apei, cu presiunea de utilizare de
min. 20 mH:p.
3.1.3.3 Pierderile de sarcin in furtun, 11,,, se determin cu relaia:
h, ' AlqlA2 [mHzO] , (2)
in care
A coeficient egal cu 0,0154 pentru furtun DN 50 i cu 0,0015 pentru furtun
DN 75;
lungimea furtunului, n metri;
qlh debitul jetului, n litri pe secund.
3.1.3.4 Debitul specific, qtk' al celorlalte capete de dcbitare a apei de incendiu (sprinklere, dren-
cere i tunuri), se determin cu relaia:

[Ils] (3)
in care
a eoeficientul de debit al capului dcdcbitare a apei de incendiu respectiv, determinat
(>xppl'imental, , '
11. prcsiuneu <1ispuni hil lu, orillciul capului dl' delJitu.l'c, in met ri o lou ni <le ap.

,------------------------_ ..
Pentru anumite categorii de capete de debitare uzuale, valori ale coeficientului a
i ale presiuuii normale.de utilizare, HI' sint date n anexa B.
3.1.3.5 Necesarul specific de ap al unui cap de debit are pentru stingerea incendiilor se deter-
min in funcie de timpul teoretic de funcionare prevzut la. pet. 3.2.3.
3.2 Debile de calcul
3.2.1 Conducte de distribuie a apei reci i calde
3.2.1.1 Conducte de distribuie a apei pentru scopuri menajere
Debitele de calcul pentru conductele de distribuie a apei reci i calde pentru scopuri
menajere se determin cu relaiile din tabelul 6, n care
qt -debitul de calcul, in litri pe secund;
E suma echivalenilor punctelor de consum alimentate de conducta respectiv;
a coeficient adimensional n funcie de regimul de Iurnizare a apei jn reeaua de dir:;-
tribuie, ale crui valori sint date n tabelul 7 ;
b coeficient adimensional ~ll funcie de felul apei (rece sau cald), ale crui valori
snt date in tabelul 8 ; .
e coeficient adirnenaional iIl funcie de destinatia cldirii, ale crui valori sint da te
in tabelul 6.
Tabelul 6

-
__ o

Nr , Destinaia cli\di,ii
I Relaia
calcul al
de
Coeficientul Domeniu
crt . dcbltului c de aplicare
__ o
1

1 ClAdiri de locuit, cmine de nefamili)li qe=b(aocoYE+


+ 0,004 E) 1 E~ 1,0
-
2 Cmine pentru ~opiiJ cr+c qe = abc rE 1,2 E~ 1,4
I
I
3 Teatre, cluburi, clnemnt ogr-afe, gri, policlinici
._
I
! qe = abc VE 1,4 E~ 1,65
._0 . ... __ 1
0'-_-
, Cllldiri pentru birouri, magazine, grupuri sunit ar e de pe Ilng
hale i atclicr e, hotc!nri CU camere de bale a lercnte carne-
.'--'
1,
qc=abcVE 1,6 E~ 2,0
relor de cazare
i
5 Instituii de tn v mlnt qc = abe VE 1 ,S E~ 3,0
I
- J

O Spitale, sanator ii, cantine, restaurante, bu e tc


qc=abeVE 2,0 E;;., 4,0 I
I

7 Hoteluri cu grupuri sanitnrc comune qc= abc j/E -,~-


')

I E;;., G,O II
i
! I
8 Cmine de studeni, intcrnate, bi publice, grupuri sanlt ar e
pentru sportivi, artiti, personal de serviciu, stadioane i qc = abc IfE 3,0
i
E;;., 9,0 I
-- i I
Il Grupuri sanitorc IR vest inr-clc Iabrlcilor, atcltcrelo-, unit p-
I = E;;., so .o
I
lor de producie"
I qc abe IIE 6,0

Pentru aceast ca te gor ie de cldir-i, coeficientul a are valoarea 0,15.


OBSERYATIE - Pcntr u toale categoriile de cl dlr l, la valori ale E mai mici decit cele indicate la domeniul
de apllcnrc a re la iei de calcul, se aplic rela ia general :

qc = ab B

Tabelul 7

Re girnul de Iur-nlznre :a apcl , In h/zi

a
1,151,171,20 I 0.23/ 0,2:i
Componena. t.ermenului E i v:1.10:1.1'ea.
coeficientului b, snt cele din tabelul 8, in care:
El suma echivalentiloj- bat.erjilor amestoctoare de ap cald;
E2 suma echivalen.ilor robinetelor de ap rece.

Tabelul 8

~ ~I
Nr.
crt .
Tipul couductclor
I E
I b

1 - Conducte de ap rece pentru nlimcnturca conductelor de distribuie a apei reci


la punctele de consum i de alimentare cu ap rece a mstala lilor. de prc-
parnre li apei calde E=El+E. 1
--
2 Conducte de distr ibu ie :1 apei reci la punctele de consum III cazul In care i
- dlstrtbut la apei calde se face:
- la temperatura de 600e , E=O,i El + E, 1
- la tempera tura de 50(; E=O,9E,+ EI
- la temperatura de 45C E=EI+ E2
--
-, Con duc le de u iimen l u re c u up ai. r-ece fi ins.l~tl;lEl()r de preparare a apc i calde de '.
" Consum i conducte de distribuie a apei calde 1:1punctele de consum In cazul
In care prepararea i distribu ia apei calde se face:
- la temperatura de 60 e0
E = El j O,i
- la temperatura de 50C ( 0,9
- -la temperat u rn de 45C 1,0

OIlSERVA TfJ
1 In anexa c In prezentul standard, sint ca leu late dcbite le de calcul corespunztoare pentru E = 1 60000
pentru cl dir i de locuit i In anexa D sInt calculare d;;bi~cl;; de calcul corcspunzt oarc pentru E = 1 1500
pentru cldirile social-culturale din tabelul G. '.
2 Pentru valori intermediare ale lui E, debltul de calcul rezult prin ln tcrpolare l iniar.i.
:.l Hcgimul de livrare zilnic o apei recl i cnlde se stabilete de ctr-e beneficiar pr in tem, \ inlnd seama de
huplicn iilc tebnico-ccouomice ale regimurilor cu numr redus de ore pe zi.

3.~.1.~ Conducte <le distribuie a apei pentru scopuri tehnologice


Dcbitul de calcul pentru eonductele de distribuie a apei n scopuri tehnologice, qc,
se calculeaz cu relaia:
[l/s] (-1)
n care
K coeficient de simultaneitate in funcie <le procesul tehnologic;
'IL numrul punctelor tie consum j
lj" dcbitul specific al utilajului, n litri pe secund.
3.~.~ Conducte de distribuie a apei pentru stingerea. uuui incendiu
3.2.2.1 Debitul de calcul al conductelor care alimenteaz. numai liidran i de incendiu iuteriori
se calculeaz conform pct. 3.1.3.
3.2.2.~ Debitul de calcul al conductelor care alimenteaz. capetele de dispersare a apei cu ori-
Iicii normal inchise (sprinklere), Qi" se stabilete considerind tunciouarea simultan a capetelor
sit nut e in aria de declanare a sprinklerelor dintr-un compartiment. de .incendiu, cu relaia:

[Ils] (5)

n care
1/ numrul sprinklerelor prevzute s funcioneze simultan - montate in aria de declari-
sare A , - determinat conform pct. 3.2.2.2.1 ;
ljl, I debitul specific pentru un cap de sprinkler determinat en relaia <lela pet. 3.1.3.4.

3.2.2.2.1 Numrul sprinklerelor prevzute s func.ioneze simultan, n, se determin cu relaia:

?~ =-
A,
(6)
Al'
n care
As arin. de declanare a sprinklerelor (aria n care, ca urmare a cldurii degajate de
incendiu, acioneaz ?I spl'inklere elin totalul N existente) conform tabelului 9, n
metri ptrai ; .
Al' aria protejatii de un cap de sprinkler (stabilit n limitele razei de stropire determi-
nate experimental conform STAS !);J7G/I-H, prevzut n prescriptiile tehnice ale
Iurnizorului), se determin. cu rr.laia .

Ap = (7)
i,
n care
qi. mtn, debitnl specific al sprinklerului amplasat n poziia cea mai dezavantajoas (n
punctul cel mai inalt ~i ndeprtat), in litri pe secund j
i, intensitatea de stingere cu ap, r:onform pct. 3.2.2.2.2.
3.2.2.2.2 Intensitatea de stingere, i" se determin experimental in funcie de naimra, cantitatea,
starea ~i aezarea materialelor combust.ibilc.
Unele valori informative ale inteusitt ii de stingere necesare n ncperi eli. materiale
care prezint pericol mai mare de incendiu sin t indicate in tabelul 9.

I Nr.
I crl.
Dcs l lna la tncper il

II-------------- ~~--------~----------I
, 1 I, lncpcrl din cldiri industriale i civile obinuite
---i-------------------------------------------
2 li De pczl tc sau tn cper l In care se prelucreaz mat er lu lc celulozice (lemn, text ile,
hlr t ie ct c.), ne depozitate In stive Inalte

i-
i
-3-ltSec~i ~e fauricat,ie, prelucrare: manipulare sau dCl'ozilu,re a r~inei :au
bcn t lnc l, ncgr u lul de fum, articolelor dll. e'llIc,"c,lucurllor, vopsele lor
tere-

,--4 --,.. Sccii (~:iinre a gudrom.:t!i,fabrici de cblbr it ur l, secii de pr;lucrar::-a-s-p-"-m-e"I,---------I----------1


! de ma t e r+alc plastice (Ir dcpozltare )
1 ,_--------------------------------------------------------

5 I Secii de Inbr Icnre ~i pre lucrurc a celuloidului I


OI3SEH\,:\IE - Aria de declanare pentru alte cn zu r i decit cele prevzute In tabel se deter-min experimental
sat! pe baze statistice. In Iunct ic de numrul per.;O:llll'1ur, valoarea buuurtlor materiale, pericolul de incendiu din
spaiul pr otcja t , preculll i de iutcusit.u ca de stin;.!'rt cu ap .uloptat.

3.2.2.2.3 n lipsa unor valori determinatc ale ariei de declanare, debitul de calcul al instala-
iei de sprinklere se stabilete considerindu-sc flllH:.iollarea simultan. a sprinklerclor montate
in compart.imcntul de incendiu, debit care poa 1t' fi limitat In, valorile urm toare :
- 30 II;:., pentru construcii Industriale sau civ ile obinuite in cazul particular cnd se
utilizeaz motopompe KSM ~i presiunea din cond neta <leaspiraie este sub 7 mH2 0, acest debit
poate fi 27,5 u j
- 30 , .. ::;0 l/s pentru spaiile slilor aglomerate, n funcie de destinaie, valoarea.
bunurilor ~i aria incperilor separate prin perei rezisteni la foc, cu excepia scenelor teatrelor
i buzunarelor scenei, pentru care debitul se determin. n raport cu numrul capetelor de sprin-
klere montate n aceste zone;
- 75 ... 100 l/s pentru studiouri de filme sau televiziune;
- pentru ncperile de depozitare in stive inalte, n funcie de mrimea ariei rmmme
de declanare ~i a intensitii de stingere indica te in prescripii specifice sau, n cazul insta-
Iaiilor eu stingere rapid, n funcie de specificul acestora;
- pentru cldirile industriale monobloc, n funcie de volumul construit, conform
tabelului 10.

----------------""""'''~.,=='"''------.""-
.....
_-----------------
l5

Tabelul 10

Volumul cldirii, ptn la 1100 OUl ... /200001 ... / peste


m3 100000 200000 300000 300000
/
Debitul <le calcul minim, 0",1/5
I 30
I 3;i
I 40
/
50

3.2.2.2.4 Presiunea minim. la. orificiul sprinklorelor se determin conform anexei B, astfel incit
se
Ii:~ asigure dispersarea. corespunztoare a apei ~i intensitatca de stingere minim necesar
n punctele cele mai ndeprtate.
Trebuie s- se evite variaiile mari ale presiunii disponibile la capetele de sprinkler,
pentru a se realiza o strcpire cu ap aproximativ uniforrn ; valoarea medic a intensitii de
stropire proiectate nu trebuie s1 depeasc (le regul, cu mai mult de] 5%, intensitatea de stin-
gere minim prevzut n punctele cele mai ndeprtate ale ariei de declanare.
3.2.2.3 Debirul de calcul al couductelor unei instalaii dcdrenccrc, tunuri i evi de refu-
Iare manuale, Qln utilizate la protecia. prin rcire a elementelor de construcii !5iutilajelor, se
stabilete cu relaia :
n

o; = I; q'r f [1/sJ (8)


1=1

n care
n numrul capetelor de debitare a apei de rcire prevzute s-funcioneze simultan;
gir f debitul specific al capului de debitare a apei de rcire, determinat conform :pct.
3.1.3.4.

Tipul i amplasarea capetelor se stabilesc astfel nct s se asigure n punctul cel mai
dezavantajos o intensitate de rcire, i" de:
a) 0,1 ... 0,2 l/s pentru fiecare metru ptrat al elementelor orizontale sau nclina-te,
in Iuncie de natura, poziia i dimensiunile instalaiilor, utilajeJor sau mater-ialelor protejatc
precum i de ca.racteristicile capetelor de dcbitare a apei utilizate; pentru instalaii tehnologice
vulnerabile la incendii din secii cu pericol deosebit, intensitatea de stropire este, dup. caz,
lllai mare, 0,2 ... D,5 (l/s .m 2) ;
- o) 0,2 lis l)e fiecare metru liniar al perdelei sau peliculei de protecie pentru elemcnte
vcrticalc ;
c) 0,1 .. _0,151/s pentru fiecare metru ptru t al rezcrvoarelor orizont ale l'au sferice, incen-
diatc sau expuse radiaiei termice; pentru determinarea debitului de ap necesar pentru rcirea
rczcrvoarclor cilindrice nvecinate se ia in considerare un sfert din suprafeele lor laterale
totale :
<1) 0,5 lis pentru fiecare metru al circumferinei rezervorului incendiat i 0,251/s pentru
Fiecare metru al sernisumei circumferintei rez ervoarelor expuse radiatici termice, protejare cu
i nstalu.ii mobile.
Pentru rezervoarele cilindrice orizontale nvecinate, neizola te t ermic, ce conin lichide
cornbust ibile cu temperatura <le inflamabilitate peste 55C, depozitate la o temperatur infe-
riour celei de inflamabilit ate, intensitile de rcire se reduc cu 50 %.
Pentru rezervoarele cilindrice orizontale izolate tenuic cu izola.ii incombustibile, nu
se prevd instalaii de rcire. .
3.2.2.4 Debitul de calcul al conductelor unei instalaii de drena re utilizate la crearea perde-
lelor de a p, Q/ , pentru limitarea propagrii incendiilor, se stabilete cu relaia:
n

Q,I' = b qiPI (l/s) (9)


j=1

n care
n numrul drencerelor prevzute s funcioneze simultan, sit ua te ntr-un compar-
timent de incendiu al construc.iei; _
f]iP! debitul specific al unui cap drencer determinat cu relaia de la. pct. 3.1.3.4.
:Numrul, tipul i amplasarea drencerelor se stabilesc astfel incit s se asigure, in
punctul cel mai dezavantajos, intensitatea de stropire de minimum :
- 0,5 l/(s, m), n cazul n care golul sau elementul de compar+imentare protejat are
o nlime pin la, 3 ro inclusiv;
- Iti -

.. -,

- 1 1/i~.m), in cazul n care f;llprafa;n. 1)rott'jat5. arc o inrtlime mai mare 11e 3 m j
aceeai intensitate se adopt indifercnt de inltune la construciileIn care propnznrea incen-
diului ar prezenta pericol deosebit pentru aglomerri de oameni sau bunuri ele mure valoare.
3.2.2.5 Debitul de SI) de calcul al conduct elr.r unei ilJl-luJnii de ~1'11m: Qiq, se stabilete
cu relaia : .
n
(Ils) (10)

n care
11 numrul generatoarelor de spum ce a<:ioneaz sunultau ;
!Ju"; delrit ul specific al generatorului de determinat
Sll11111U., c:u rclat ia {le 1.1 pct, .'3.:t3A.
. Numrul, tipul i nmplasnrca generat carelor de spum se sta bilesc conlorm STAS
11976-83.
3.2.~.G Debit nl de calcul al conducte! de distribuie a apei pentru stingerea din exterior a
incendiului, Q", se stabilete : .
~ conform a.nexei 'E, pentru coustr uc.ii clvile izolate, construcii iuAnstriaIe ~i depe-
zite curente;
.- conform STAS 13-13/1-77, pentru centre populatc.
:J.~.2.7 Numrul, tipul, amplasarea ~i deb it ul specific al hidranilor cx tcrirn i ~r stabilesc
astfel nct debirul Qtr s fie asigurat pentru fiecare compartiment de incendiu, [ inlud seama
de schema adoptat pentru stingerea incendiilor (cu pompe mobile sau cu linii de iurt un
racordate direct la. Iiidran.i cxterior i).
Presiunca minim (msurat Ia suprafata terenului) la hidran ii ext eriori (le la cru e
intervenia pentru stingere se asi guru. folosind pompe mobile, trebuie s fie miu. 0,7 har (7 mH~O).
Presiunea minim la hidrautii exterior! <le 1:1 care se intervine direct pentru stingere,
jrcbuic s asigure realizarea de jeturi cornpacte de min. 10 m lungime, eava, de refulare actio-
uiud in punctele cele mai inalte ~i deprtate ale acoperiului (stivelor) cu un debit de [) ... ] Oljs .
.1 ~.2.~ Numrul, tipul, amplasarea ~i dcbit ul specific al t unurilor fixe sau mobile se stabiles.
nstf'el 1H:i1. :-:~Lse asigure, dU1)1 caz, ntensit.ilc de la pct. 3.2.2.~, 3.2.2.3 sau 0.2.2.4, Iiecm c
punct. al obiect ului protejat fiind deservit (le unul snu <1011:L jet uri.
.Presiunca minim Ia .ea;n. <11' refulare n. tunurilor se staoilr:::!e n funcie (le raza ,-;:.
ac iuuc necesar a jctului, care pentru tunuri de ap tip TFAS-3000, se ia. conform ancxei F.
3.2.2.9 Debit l11(le calcul al conduct elor care asigur refacerea rezervei de incendiu (sau alirnen-
tarea rozcrvoarelor de ap, pentru incendiu) Se iaconrorm pct. 4.3.
3.~.3 Necesarul ele ap. pentru stingerea unui incendiu
1\ ecesarul (le apti, pentru stingerea unui incendiu se sta bilet e n funcie de debitul de.
calcul al iustalat iilor ce deservcsc obiectul (compartimentul de incendiu) protejat, calculat.
conform pct., 3.2 ~i timpul t.eoretic de Iuuc.iouarc a. acest ora.
3.2.3.1 'I'impul teoretic de funcionare a hidran ilor intcriori est c 11e:
- 180 miri pentru hidrantii, tunurile 11l' ap ~i racordurile fixe montate n ldir! mono-
bloc. 1)(' r-ircula t ii, coridoare sau tuncluri speeiule 11(' evacunre, precum ~i pentru coloanele din
casele de scri ale cldirilor industriale mult ict ajat e (cu nlimea pardoselii ult imului cat
f'olosibil sit ua ; la 20 111 sau mai mult de nivelul terenului accesibil vehiculelor de int erveut ic
ale pompierilor), (;\1'C trebuie s Iunc ionczc la conditiile pcvzut o pentru reele exteriom~' j
- 130 miu pentru hidranil interior, din cldirile civile ~i industriale eu nlimi peste
45 111 ;
- (l0 min pentru : hidruntii iuteriori ai cldirilor nalte monobloc, hidranii din cl-
dirile cu sli tle spectacole, cu simultaneitatea prevzut la pct. 3.1.3.1; hidrantii (un el-
dirile la care, combn teren din exterior a incendiului s-a prevzut s se fac cu pompe mobile,
direct. din baziue sa 11 n-zervoare, lundu-se tuucionarea simultan n primele 10 ruin a jetu-
rilor prevzute la pct. 3.1.3.1 i a unui singur jet, n urmtoarele 50 min ;
- 10 miu pentru hidranii interiori din cldiri obinuite,
3.2.3.2 Timpul teoretic de funcionare a inst ala iilor spcciale 11(,st ingcrc a incrnd iilor (U sprin-
klere, drencere. se consider 60 min.
3.2.3.3 Timpul teoretic de funcionare a inst nln iilor specinlc (droncerc, sprinkk-rc pontm rcire
sau perdele de limitare a. propagrii incendiilor) se stabilete de la caz la caz, l! funcie <le des-
t inat ia clcment nlu i :protejat i durata cit acesta trebuie s:1 reziste la foc.

-----------------------------_._--_ ...
. Ca.pet~le <le ~ispersa.re n. apei care lrotcjca7:r~p~rimctml nuci cldiri :-:1-11al unui e0111-
partun.cn. do lllCendl~ IJnpol.rivn. propagrn mccndiului, se prevd s Iunc] ionczc ~i n <"azul
inccndierll eoustruciilor (comparfi !11cntelor) Invecinat.c.
3.2.3.4 l'impul teoretic de Iuuctonarc a instala~.mor mobile de rcire a rezcrvoarclor se ia,
conform tabclulul 12.
Tabolul 12

Timpul leoretic ,
Capncitatea dcpozilului, indirerent
m 3
de clasa Jichidclor

I de rcire ,
II
,----,
r,
I
!
51 ... 500 t .:i I
501 ... 1500 2 i
i
1501 ... 2500 2 JJ i
2501 ... 5000 3 ,
S001 . " 10000 4 .5 ,I
peste 10000 ti ,
I

I
i

;).~.3.~ ?,ilD1HlI teoretic <le Iunc] ionare a iustalat iilor de stingere (cu bazinc de <1p~t, 11idran i
exteriori, racortluri fixe sau tunuri de a.p) care trebuie s funcioneze la conditiile provz ntc
pentru reele exterioare, se consider :
- 3 li, la construcii civile i industriale precum i depozite deschise, obisnuite ;
- 4 h. la, rafiur'i, combinate petrochimice, protejare cu instalatii Iixe;
-6 b:~;l rafinrii, unit! petrochimice, protejare cu instalaii mobile.
3.2.4 Debitul U.e calcul al conductelor comune
3.2.4.1 Debitul de calcul al conductelor comune pentru ap menajer, tehnologic ~i de incen-
diu se determin, prin insumarea debitelor de calcul componente, tinindu-se seama de simulta-
neitatea de funcionare a acestor t.rei categorii de consumatori.
3.2.4.2 Dohitul de calcul al conductelor comune care alimenteaz hidranti de incendiu iut eriori.
se determin adugnd la. debitul de incendiu (pct. 3.1.3.1), debitul maxim de ap menajer i
tehnologic, cu excepia a. 85 % din debitul necesar duurilor de la vesti are sau grupuri sani-
tare ?i a intrr gului debit de ap pentru splarea utilaj ului t chnologic i a uardoseltlor.
Pentru instalaii de incendiu a cror intrare n funciune este admis a fi t empori-
zat (hidrun i cxt eriori, tunuri, drcncere cu ac ionare nianual. inst alaii de spum (j c.) Se
pot folosi pentru incendiu debitele de ap rece menajer ~i tehnologic, cind snt
urmtoarele condiii:
- procesul tehnologic permite o intrerupere de funcionare;
- se manevreaz cel mult trei robinete pentru folosirea acestor debite, robinete ampla-
sate in si atin (le pompa re, in cmine exterioare ~i alte locuri erite ~i uor accesibila in timpul
inceudiului ;
- timpul de aciouare (msurat de. la semnalizarea incendului piu La terminarea
operatiei de manevrare) nu c-onduce 1:1. depirea duratei de temporizare, stabilit prin pres-
criptiile lcgale in vigoare pentru sist ernul de protecie contra incendiului respectiv.
3.2.4.3 Debil ul de calcul pentru un iucendiu, al conductelor de distribuie C:11'edescrvesc dou
sau mai multe sisteme de protcctic contra incendiilor se determin, dup caz, prin insumarea
debit clor de c,tleul ale instala iilor prevzute s. functioneze simultan ,
.La ~ta bilirea simultaneit ilor ~i duratelor de funcionare ale diferitelor sisteme de pro
tec ie, Se au in vedere urmtoarele : '
a) dac. instalat-ia are hidrani interioni si hidrauti exteriori, se consider - 1:1 cons-
truct.ii olJi~mli1.e- functionarea hidranilor interior! timp 'de 10 min; iar a celor ext er iori n
urmtoarele 3 h. La slile de spectacole ~i cldirile monobloc i inalte, n prima or se asigur
funcionarea, fie ,1, hidrantilor interiori, fic a celor exteriori, instala.ia dimeusionindu-sc la
debitul cel mai mare, iar n urmtoarele dou. arc, numai a celor ex teriori :
b) dac instalaia are numai hidranti interiori, iar aliment.arca cu ap pentru stin-
gerea unui incendiu se face din exterior cu pompe de incendiu mobile, direct din bazinc sa u
din rezervoare, in 'Primele 10 minute 1'C consider funcionarea simultan a jcturilor din
tabelul ;l, ;J.I' in urnt tourelc ,'jO minute, numai a, unui jet j
e) dac inst alatia alimenteaz. hidra nt i interiori i inst alal ii <le sprinklere sau drencere
pentru construcj ii obinuite, la debit ul pentru hidrani int eriori Ee adaug debit ul necesar
Iuncionrii spnnklcrelor sau drcnccrclor timp de 1 h.
n cazul cind nu se poate asigura ntregul dcbit ac calcul, acest fi, se poate detormina
astfel:
~ min 15l/s timp de
10 miu, din care 10l/s pentru sprnklcrc sau drenecre .i [) lI:;
pentru hidranti interiori, cnd alimentarea Reface dintr-o surs iniial automat, cu condiia ca
in acest interval de timp s se pun n Iunctie sistemul de baz pentru alimentarea cu UI1:L
a instalatiei (sursa care asigur debitul conform aliniatnlni urmtor), inainte de ('}miz:lre:1.
sursei initiale;
~ max. 55118 timp de 60 min (dintre care 30 l/s pentru sprinklcre sau drencere i 251/l'..
pentru hidrant.i de incendiu); .
- debitul hidranilor extcriori vin urmtoarele 2 h.
. . Pentru sli de spectacole, magazine, cldiri Jndust riale monobloc, debit ul se dct er-
. min in funcie de instalaiile necesare specifice acestor cldiri (conform pct. 3.2.3.1 .i 3.2.3.2).
3.2.4.4 Dcbitul de calcul pentru reelele care deservcsc ntreprinderi sau zone industriale, se
ia n funcie de numrul de calcul al incendiilor care pot avea loc simultan pet teritoriul aCCR-
tora, determinat dup cum urmeaz:
a) dac suprafaa teritoriului este mai mic de 150 ha, un incendiu ;.
b) dac, suprafaa teritoriului este mai mare, proiectantul stabilete, n func iede llcri.
colul prezentat de procesele tehnologice sau posibilitatea de transmitere a incendiului int i c
obiecte, caz milo specialo la care este necesar luarea in considerare a dou, incendii simul-
tane;

OBSE,WATII
1 In C:17.ll1 ctn d lntrcprindcrtlc sau zonele industriale au instalaii comune cu centrele popula le, In determinarea
numr .rlui de c rlcul al incendiilor slmultnne, se iau In considerare i prcvc dcr ilc STAS 1343/1-77.
2 Dr-bu ul de calcul pentru un incendiu exterior In centre popula te se ia conform STAS 1343/1-77.

c) pentru alte cazuri decit cele menionate la a) i b), trebuie s se in seama de


prcscrlptute de specialitate n vigoare.
3.2.5 Debiie de calcul pentru instalaii de prepara; e a apei cai-le n 6COPUl:'i. menajere i
igienice
3.2.5.1 Dcbi c.l Ci. calcul pentru instalaF 0< preparare a apei calde ~:, scopuri menajere i i~ic-
nice, n cazu; prcparrii apei calde n schimbtoare de cldur fr acumulare, este egal cu
debitul de calcul al conductelor de ap cald, conform pct. 3.1.1.
In cazul preparrii apei calde n schimbtoare de cldur cu acumulare, dimensionarca
instalaici de preparare a apei calde se face pe baz de croncgrame de consum, folosind
datele din tabelul 4.
3.2.5.2 Pentru bi publice i spltorii de rufe se consider un consum constant de ap. cald
n tot timpul Iuncionrli.
3.2.5.3 Pentru calculul debitului orar maxim de ap cald la vest.iarelc complexelor sport in 1
atclierclor, halclor industriale, cantinelor, restaurantclor, bufetelor etc., se ine seama d.
durata maxim de utilizare a duurilor ~i lavoarelor este <le 45 miu pc schimb.
3.2.5.'1 n calculul dcbitului orar maxim de.ap cald. la cluburi, case de cultur, teatre, fie
ine S(;:,111a c d urnt a maxim de utiliz nre a duurilor este de 30 min la, sfiritul fiecrei
rcpcti ii sau spectacol. .
3.2.5.5 La cminele de cazare comun pe auticre, timpul de functionare a duurilor este de
2 ... 3h.
3.2.6 Debit ul de calcul pentru conducta de circulaie a apei calde, qcirc, se determincu relat ia :

qctrc = c--.Q/)"t (l/h) (11)

in care
q~!rc dcbltul <le calcul de circulaie necesar pentru acopc rire a pierderilor de cldur
pc con ductcle de distribuie a apei calde din instalatc, in litri pe or;
Q pierderea, de cldur a conductei de circulaie, in "aI;
fJ.t cderea de temperatur pe reeaua de distribuie, max. 5C;
c cldura specific, a apei, n :wai or pe litru grad Celsius.
I
,

4 DL.lIENSIO~AREA ELEl\IE:NTELOR DE INSTALAII


4,] Ilimensionnrea conductclor
4.1.1 Alegerea diametrelor conductelor se face in funcie de :
"~presiunea disponibil;
viteza economic admis.
4.1.2 Presiunea maxim. admis pentru o zon de presiune este de 60 mH20, atit pentru
ap rece ct i pentru ap cald, cu excepia instalaiilor de incendiu separata.
4.1.3" La instalatiile la "care presiune a disponibil este dat sau impus de conditiile de'
funcionare a celorlalte instalaii, diametrele se aleg astfel nct presiunea disponibil, s fie
- pe cit posibil - consumat integral pentru ridicarea apei, nvingerea pierderilor ele sarcin
in ntreaga instalaie i asigurarea presiunii de utilizare la punctele de consum, fr a se depi
vitezele maxime indicate la pct.14.1.4.
4.1.4 La instalaii n care presiunea necesar rezult ca urmare a dimensionrii conducte-
lor, se au n vedere vitezele maxime de mai jos, precum i vitezele economice indicate n
tabelul 13. -
Viteze maxirne :
- pentru consum menajer la spitale.sli de spectacole: 1,5 m/s;
- pentru cldiri de locuit i social-culturale : 2,0 m/s;
- pentru alimentarea hidranilor de incendiu: 3,0 m/fi; --
=pentru instalaii de ap n scopuri tehnologice i instalaii de ap potabil in indus-
trii : 3,0 xa ;
- pentru instalaii de sprinklere i drencere: 5,0 tti].
Vitezele economice pentru conducte de ap pentru consum menajer n funcie de
diametrul nominalal conductei i de nlimea punctelor de consum sint cele din tabelul 13.
Tabelul 13

~
Diametru! 'nominal al
Cldiri cu puncte de ccnsum la : I
con ductci, mrn H. < 15 In
I Il.> 15 l1l
I
Viteza economic, m/s
..
10 0,1 ... 0,75 0,1 ... 0,5

15 0,45 '" 0,80


I 0,3 ... 0,55

20 0,55 ... 0;90 I 0,35 ... 0,6

25 0,60 ... 1,00 0,4 ... 0,65

32 0,60 ... 1,10 0,4 ... 0,7

40 0,60 ... 1,20 I 0,45 ... 0,7

50 0,70 .'.. 1;2


I 0,45 ... 0,75

63 0,80 ... 1,3 0,55 ... 0,8

80 0,85 ... 1 ,4 0,55 ... 0,85

100 0,90 ... 1,4 0,60 ... 0,9

125 0,95 ... 1,45 0,7 ... 0,95

150 1,00 '" 1 ,5 0,75 ... 1,0

200
250 1,1 ... 1,6 0,8 ... 1,2
300
4.2 Dimensionarea pompelur
4.2.1 Pompe pentru :1.1>.
rece (le consum mena.jer
4.2.1.1 Debitul pompei trebuie I;[\, fie mai mare sau cel puin egal cu debitul de calcul al insta-
laiei.
. 4.2.1.2 Determinarea presiunii pompelor, Hrompd pentru ::t1>,rece de consum menajer se
tace cu relaia:
(12)
,in care
II. diferena, dintre nivelul punctului de consum plasat cel mai dezavantajos i nivelul
apei din vasul sau conducta. din care aspir pompa, in metri ;
Il; presiune din vasul sau conducta din care aspir, pompa, in metri coloan de
ap;
IIp pierderea de sarcin. n conducte, n metri coloan de ap j
H u presiunea de utilizare la, punctul de consum situat cel mai dezavantajos, n
metri coloan. de ap. I

4.2.2 Pompe pentru ap n scopuri tehnologice


Debitul pornpei trebuie s:1 fie cel puin egal cu debitul de calcul al conductci princi-
pale de distribuie.
4.2.3 Porn po pentru a.p de combatere a incendiului
4.2.3.1 D'ehiiul de calcul pentru pompe este acelai cu cel pentru conductele de disi ribntic.
4.2.3.2Presiunea de pornire a. pompclor de incendiu automatiza.te trebuie s fie superioar
presiunii minime necesare funcionrii instnlaiei, determinat conform pet. 4.2.l.2.
4.2.4 Porupe pentru instalaii comune
Pentru pompe care alimenteaz mai multe categorii de consumatori care funcioneaz
simultan, debitul de calcul rezult prin nsumate, ca i pentru conducte (pct. 3.2.'1).
4.2.5 Pompe <1.;circulaie
4.2.5.1 Dc bitul pompci de circ ulaiccste egal cudebitul <le calcul al conductei (l('c-ircub.ie.
4.~.5.2 }\jm;l(' le <le ci rculn.ie tre bl~;' sre a;:,ignrc presiuuc necesar pen tr n in" ingcrcu Ilie rdc-
rilor d e s;iJ'(:ini't pc conduc tele de distribuie ;~ipe conductele de circulaie (la trecerea dcbit ul ui
de circula ie).
4.2.G Alegerea pompelor.
4.2.6.1 Pompele se aleg astfel incit dcbi tul de calcul s poat fi asigurat la, presiune a, necesar
n condiii de consum minim de energic.
4.2.6.2 Pentru instalaii de hidroior, pompele trebuie ~, asigure dcbitul de calcul la o 11l'C:;iu-
ne mai mare sau cel puin egal cu presiunca de pornire.
4.3 Dimensionarea rezervelor.
4.3.1 Rez e rvoaro tampon.
4.3.1.1 Capacitatea util, a rezcrvorul ni tampon deschis, Y/d se calculeaz cu rclaia :
[1] (13)

n care
q" debitul pompelor n funciune, in litri pe secund,
4.3.1.2 Capacitatea rezervorului tampon nchis, FII 8C calculeaz cu relaia:

VII = 1O qp " t . u.;,


-- + A
.Lir (Va' VL .
__ Li + li ) (14)
Hu",tn q. Ar
n care
(jp debitul pompei n Iunciune, in rnet ri cubi pe sccund ; (n instalaii cu mai
multe pompe, qp corespunde pompei cu debitul cel mai mare);
timpul de intrare n regim a pompei (2 ... .) s);
n., presiunea maxim in conducta de aspiraie, il! metri colouu de aJl j
H"mil! presiunca minim n conducta de aspiratie, n metri coloan. de UIJi1. ;
.' ...\ \",:-V\J

Ar aria scc.ltlDii rezer\orului, in metri :ptra.i;


1'" ~ viteza. apei n. conducta de aspiraie, n metri :pe secund ;
L lungimea eonductei de aspiratie, n metri;
.Li aria seciunii conducte! de aspiratie, n metri ptra.i ;
!I . acceleraia gravitaiei, in metri pe secnnur~ In, ptrat;
It nl.imea minillltLa racordului de aspiraie de la fundul rezervorului, in nu tri.
4.3.2 Recipicnte de. hidrotor
Oapacitatea rceipientelor de hidroor, Fh se determin cu rcla] i:L :

V
h
= 1,1 3600 .qp tti.; + 10) (Ho/J + 10) (l,') )
4.n (Hop - lipp)' [H, + 10)
n care
'lI'. debirul pompei active, care reprezint media ntre dcbitul corespunztor }Jl'eSi11-
nii de pornire i debitul corespunztor presiunii de oprire, n metri cubi pe secund;
n cazul existentei mai multor pompe Iuucionind n paralel, se ia debirul celei
mai mari pompe active;
II numrul de porniri ale pompei, care se ia 10 ... 15 porniri l)e or;
lIpp presiunea din recipientul de hidrofor n momentul pornirii pompei; n metri
coloan de a.p ; aceast presiune trebuie s fie mai mare sau cel pu-in egal cu pre-
siunea necesar <lin instalaie ;
Hol' presiunea din recipientul de hidrofor n momentul opririi pompei, n metri coloan
de ap. Aceast presiune trebuie astfel aleas nct s- nu conduc la presiuni
mai. mari de 60 m~Ola armturile de serviciu, cu excepia instala iilor de iJl~
cendiu separare.
Diferena de presiune optim ntre presiunea de oprire i presiunea de pornire,
:::"p n funcie <le debitul mediul al pompelor, Q, numrul pompelor care func-
ioneaz n paralel, N, i numrul maxim de porniri ale pompei, 71, se stabilete
conform nomogramei altura te.

"

t-- +--. -J /1 / !f IJ
200 i

100
-
d~ f-~'Y- 11- I-. 1--
R:/
.... / I

n 15 / /l I
~
5 6 7

H, presiunea iniial in rccipientul ele hidrofor, in metri coloan de ap.


Diferena optim dintre presiunea din hidrofor n momentul pornirii pompei ~i presiu-
nea iniial in recipicntul de hicl.rofor (/).P1' = H 1'1' - 11/) se ia. din tabelul 14.
Tabelul 14

Cupacitat en biLiroforului, In 1
Prcslnnca
800
In momentul
pornirii 1Jpp
IlIlJ;'O
160
250
I
400
(j30
I l00U
1600 I
2000
2500

t.pp: llI11,O
I
3150
I 4000
I 5000

2n 0,9 0,7 0,6 0.5 0,4 0,35 0,35

40 I 1,S 1,5 1,2 1 ,O 0,8 0,7 0,6"

60 2,7 2,2 1,0 1 ,6 1,2 1,0 1,0

!JII
I 4,1 3,4 2,0 2.4 I 1,8 1 .n 1,1

.,
;) ,~
1:!(J 5,5 4,5 3,8
I 2,5 2,1 1,0

"'
'-
1.3.3
4.3.3.1
Bezcrvoaro de acmllulal'c
Rezervoare . de acumulare se prevd pentru:
I
~r
~ instalaii alimcntatc din reele exterioare cu funcionare intcrruitent ;
- reele interioare sau exterioare a ('.:\1'01' alimentare direct de la surs cu cantitilo
lb ;1.p~\'necesare pentru acoperirea nevoilor menajere, tehnologice sau pentru stingerea incen-
diilor nu este posibil, din punct de vedere tehnic sau nu este raional din punct de vedere
economic ; .
- obiective specia.le la, care desfurarea procesului tehnologic sau combaterea unui
incendiu, trebuie .: asigurate !ii in caz de avarie a sursei de alimentare cu ap.
'.l:;3.3.2 Capacitatea acestor rezeivoare,. 1-'rr11 trebuie s. asigure o rezerv de ap pentru
consum menajer, n scopuri tehnologice ~i de combatere a incendiului, calculat astfel:
Vra = V",n + Fine + Vcomp sau (16)

l'ra = lld.n + Fac + Ycomp (17)

in care
V/lcn volumul necesar ca urmare a denivelrii apei dctcrrninato de aspiratia apel III
sorb, n metri cubi ; acest volum fie in, n considerare numai pentru rezervoaro
avind peste 2000 m3 ;
V'ne volumul rezervei de stingere a incendiului calculat conform pct. 4.3.3.2.1 in
metri cubi ;
V ne volumul rezervei pent ru consum mcnajer sau in scopuri tehnologice, care s,
asigure funcionarea n caz de avarie la, surs (instala tiu, de alimentare a rczer-
vor-ului, determinat conform pct. 4.3.3.2.2), n metri cubi ;
l'rom volumul d(: compensare ce trebuie acumulat pentru a se asigura unc.iouarea
Pra,ional, a instalat-ici, calculat conform pct, 4.3.3.2.3, n metri cnbi,

OllSEH\":\ IE - Pentru reducerea volumului rczcr voarclor, se recomand 'nmpl:lsarc:l sorbului de aspirat ic
In cuve sul> nivc lul fundului rc zcrvorului ~i prevederea de dispozitive de reducere" de nivclr+i In aspiraie ; In
cazur ilc ln c , re accs: c m sur i nu stnt posibile, la s l a hi li rca volumul ui lot a} al rczcrvoru lci se ine seama ~i de
volumul de <\Jl'-' ucccs ar umplerii seciunii de aezare a s or bului precum i dcniYC1"Li apei II: aspira ic In sorb.

,1.:3.3.2.1 Volumul rezer <ci (le inceindiu, 1'lne, se calculeaz cu relaia :


(18)
in care
"V, volumul de ap, necesar stingerii tuturor incendiilor sirnultane, n metri cubi ;
pentru centre populate, 17, se determin conform STAS 1343/1-77 j
V,onJ volumul de ap, necesar asigurrii consumului de ap potabil sau industrial
pe timp de incendiu, n metri cubi, conform pct, 3.2.4; t;;.,
1-a volumul minim <le ap cu care rezervoarele pot fi alimenta te n timpul incendiu-
lui, care se determin cu relatia :
(19)
I~
in care
Te durata teoretic a incendiului (sau, n cazuri speciale, acea parte din durata incen-
diului iu care se poate asigura alimentarea rezervorului), n ore j
'1" mi. dcbi tul minim de alimentare pe timp de incendiu, determinat n seciunile de con-
trol situatc la intrarea apei n rezervoare, in litri pe secund.
La determinarea rezervei de ap se au in vedere i urmtoarele conditii :
a) in cazul n care rezervoarele de inmagazinare snt comune pentru ap potabil sau
i 11(1 ustrial i peut ru st.ingerca incendiilor.Ia stabilirea capacitii rezervoarelor se ia n conside-
rurc rezerva de incendiu sau rezerva de avarie, ~i anume, cea mai mare dintre valorile acestor
dou rezerve;
b ) n caz de funcionare n reg-im ele avarie se admite folosirea rezervei de incendiu, cu
luarea. msurilor t.chnico-crganiz ator'ice prevzut e in instruciunile de exploatam, necesare
pentru funcionarea. cu restricii a consumului iu regim de avarie, remedierea operativ a
a vruiei ~i ntrirea msurilor de prevenire a incendiilor n zonele afectate ;
e) volumul rezervei pentru incendiu poate fi redus C:l1 volumul Yn numai n cazul
ci !1\1 alirucntnrcn rezervorului de 1:1 surs poate avea loc fr. ntrerupere, in condiiile de
~i;;llrall, prcvz utc de prescrip iilc lcgale n vigoare, chiar n timpul incendiului;
d) instalaiile ~peeiale de stingere a incendiilor (sprinklerc, drencere) trebuie s aib:-j,
o rcz.erv propri~, care .F-r~asigure lunc.lo11uTeu lor in orice 1nrpIC)UnUC, o I>crioal1u. minim de :
- 20 mm, cu l11treg debitul tie calcul la : cldiri industriale monobloc, mngazinc, :;I
de spectacol cu o capacitate mai mare <le 600 locuri; ,
- 10 min, cu debitul <le cel puin 101/s la cldiri iudustrale sau civile, obinuite,
, D'imcnsionaroa rezervei proprii pentru instala] ii speciak- (sprinklcre l)i drencerc) (:0]\-
form celor de JlIa,J sus, se poate face numai dac, n intervalul de timp indic-at, se asigur
punerea n functiune a sursei de baz care trebuie ~ asigure deb itcle de calcul necesare;
n caz contrar, 'se dirnensioneaz rezerva proprie, proporional cu dcbitcle de calcul i 'tim:pul
real de punere n funciune a sursei de baz j
e) capacitatea b'az inelor descoperite de ap, pentru incendiu se majoreaz cu canti-

tatea de ap, care poate nghea, pe timp de iarn sau care 'poate s se evapore pc timp de
var;' ,

f) cnd alimcntarca cu a p a, .rczervorului se face dintr-u retea exterioar cxist ent ii


care asigur debit.ul i prcsiunea necesar n caz de incendiu, dar tare Iunc.ioncaz cu int cr-
mit.en, se prevede 1111 rezervor care s asigure functionarea timp de 10 min a hidran ilor
interiori i tintp de 60 miu, a "h.idi'an.ilor exteriori. Pentru' slile aglomerate, se asigur func-
ionarea timp de 60 min, fie a Iridran.ilor intcriori, fie a celor ext.criori, instala ia dimensio-
nindu-so la debirul cel mai mare;
g) rezerva de ap pentru aliment arca instala.iilor spcciale (sprinklere, drenccre) poate '
fi pstrat mpreun, cu cea pentru' lfidrani interiori ~i exteriori ;
h) rezerva de ap. pentru stingerea incendiilor poate fi pstrat mpreun cu cauti-
ttile de ap necesare consumului menajer sau industrial cu respectarea normelor sanitare,
lundu-se msuri ca s se mpiedice folosirea, rezervei de ap pentru incendiu n alte scopuri,
cu exceptia cazului prevzut la alineatul b de mai sus.
4.3,3.2.2 Volumul rezervei de avarie, Fon Se determin, de la caz la caz, n funcie de timpul
necesar nlturrii avariei, Tav, i debitul de exploatare n condiii de avarie, Qa., cu relaia:
[m>] (20)
n care
Tav timpul de nlturare a avarici, n ore;
Q~lCd,orar debitul mediu orar necesar Iuncionrii instalat iei n regim de exploatare Ia
avarie (cu restricii), in metri cubi pe or. j
Q~ debitul de ap. de alimentare a rezervorului pc cile neavariate, rmase n Iunc-
,iune, in metri cubi pe or.
4.3.3.2.3 Rezerva de ap pentru compensarea consumului menajer S811 in scopuri tehnologice
se determin cu ajutorul unui bilan grafic sau analitic al cant itilcr de a.p furnizate ~i consu-
mate n instalatie, astfel incit cantitatea de ap. acurnulat s fie minim ~i s asigure func-
ionarea instala ici n condiiile impuse de la caz la caz.
4.3.3.3 Durata pentru refacerea rezervei de ap pentru incendiu, Trl, se ia, conform t a bc-
lului 15. '
Refacerea rezervei de ap. pentru stingerea incendiilor se face de regul, pc seama
restringerii consumului de ap pentru alte nevoi, prccizindu-se msurile necesare a se lua,
n instruciunile de func.ionare a instalatiei.
Tabelul 15

Cldiri
Denumire"

civilc, centre
obiccttvclor

pnpulalp
allmentatc cu ap
I Tr<
h

21

Construc ii i zone iu dustr ialc cu cuuvtruc ii din catcgoriile de pericol de incendiu:


/1. s.i 13 24
avind : .., 25 s 2J, .
~?;- ,/; 3G
U i E, avind Qi~ > 25 Ils :]6
.;; 2:> J/~ 43

OlJSEHVATII
1 I'cu t r u o hic c l ivc att un tc- tu z oi ie in ca r-c s u rxc!c (1" :'P~ :1\1 dc hi tc ln su lici c n t c sau sint sttuute l~ cli-:t~lltc
mnr i, pr uicc t n ul u! pn:olc sl:lbili, de 1:1 caz la caz, prcluugirca duratei tic refacere a rezervei dc, incenuIU ptnu Ia
111:':<'7'1. h, cu c"ndilia (le a justifica te mc iu ic , prin proiect, accst Iucr u. _ '
2 Dnc rle hit.u l ~,ci tic alimcntare este in vu licicn t pentru rctaccrca rezervei de ap In tim)'lIl prevazu\ etat
sus, se admite prcluuglrca timpului de refacere, uirin du-sc rezerva cu volumul <le ap;, ce nu poate il cornp ea
ln timpul n ornuit.
.- ... _ .... _----------------

AlIiEX;,\ A

Prcsiuuca disp.mibil la. ajutajul .evii de refulare, Il" debitul specific,iqtn. i diametrul
(1, al oriticiului ajutajului final nI :.eviide refulare cu care se echipeaz hidrantul de incendiu
Il f'unctie de luuglmea jetului compact, L,.
T:thelul re

Lungimea
Dinrnc t r nl orificiului final, d, nl111 I
jl'lului COJll- lt I 16 I 18 I 20
p:tCl I.,
Il]
li,
mlJzO
I qjh
II~ I
Iij
mll,O
I
qi/l
Ils
./
lI.
mHzO
I q;/I
Ils
I ll,
mH:O
I q,,,
1/5

o - - - - 7,Sn 3,04 7,6:1 :3,75


I
V ,1 - - 8 .10 2,50 8,27 3,15 8,16 3,()0

7 - - n,34 2,64 n ,14 :5,31 n,03 4,10

8 - - -~H~[ .. ,
2,84 _._ 10,60 3,,,8 10 ,45
-"~---'
",40
I
\
!l - - 12,40 3,03 12,15 3,80 11 ,\r~ 4,,0

10 14,G5 2,52 14 ,05 3,24 13,70 4,03 13,40 5,00

11 lG,45 2,68 15,85 3,4:5 15,38 4,29 15,03 5,30

12 18,~0 2,84 17 ,liS 3,G3 17 ,10 4,53 16,65 5tGO


I

1:; 20,GO 3,01 19,tiO 3,82 18,'.)2 4,75 18 .10 5,85

14 22,U.3 3,IG 21,70 4,0;j 20,85 5,00 20,:W G ,15

I
2;> ,,1;:) 3,34 21,00 22,aO 5,2j
13 1,23 22 ,~O G,4"
I

". --...:
._--_._-------

ANE:\A B

\"ALOfULE COEFICIENTULUI DE DEmT, Il, AL Ci\I'ETELOH DE DtSPE[\SAHr::, 'l'llUIIIIILOI\ I GI,NEH:\-


TOAHELOn DE SPL'~[A lJT!LIZ,\.TE IN INSTAL\TII VE ST1N,;EH.E A JNCENUIILOI\

'I'abclu l 17

Il.
Dlu mct r ul ml-!!O
Nr.
Tipul dispozl tivulul .Wificiului
crt,
n1ln 5 10 15 20 40 I 50 I. nu I 70 I 90
a

10,5 0,3,10 I 0,358 I 0,359 0,300I I I I I


-r
--12,0-- a*=0,355 Il .",,'10--------
1 Sprluk lcr
ixox I--~
11,0
0,443
O ,532
1~89
0,029
__ 1~~-4--1-
O ,G41
0,5(~7__
O ,052
1
,
,--
I I I 1

2 Spr iuklcr
STANDAHD 12,7 a* = 0,460 II(;;> 5

8,0 I a'=0,210 li,;;> 4,5


lJrcuccr 10,0 I a+ = 0,280 H,;;> 4,5
3 AHMATl!HA 10,5 I 0,340 I O ,358-~1 0,:159 I U ,:JGli I I
Cluj
12,0 1 a* = 0,:155 H,;;>4,5
I I

__
--
4/ Ol'cllccr de perdea
, I
12,5
14,0
12,5
() ,44:3
0,!)82
O ,488
O ,489
0,629
O ,431
0,514
0,641
O ,.J30
U ,5U
O,G5:l
.:t:.:,:I_li __
O::....:.... !...-
1

.!...1 -'--
1=-===1 --'-
I
1 1

eav gcucrut onrc de spum


mecanic a = 0,52 lI( = [iO . " 70
5 STAS 2604-84
- lip C 2500"I/tllin
1 1 - lip B 5000"1/l1\in ! l~ O ,ilS Il , = 70 ... ~O
-----
6 eav gClleratoare de spum
mecn uic 25000 l/min" a. = 3,80 lt , = 'i'O .. 90

7 Tun
~"il
?c spum
(,nHp,A
mecanic i il
~ tt, = 60.,. 91) I

Gcnernt or de spum chimic


8 I C;\lT 3 aOD" l/lI\ill
ST,\ S G\t8R-G,\ IG,O 0.= O ,H5 11. = 00,. , ~()

*) Va lor i 1II1dii ale coeficientului de debit.


*.) Valorile reprezint deblt ul de spum.
Ol1SEI\VATIE - Pentru capetele de d ispersnrc a ap-I (x p r in klcrc, d rcu rerc) se a;i'lu:', Iun n iun rr e a c,Hlllpatlt:1tllare la p'Il,luni; d isponthlle la
orl(icille cn]letelormai marl ,de' 10 IItH.O.

)4' .

_._-_.---1 ~. '1I\llil,
__ u -

ANEXA C

DEBITUL DE CALCIJL PENTIHJ CLADIHJ nE LOCUIT JN r-UNCI!;; DE SUMA ECIIIVALENTILOH


PEf\:THU DIr-EIIlTE IJUIL\TE Dt; FlJNCION,\tE.

Tauclul 18

24 Il .
I 17 Il
I 14 h
I 10 h
I 6 It
E
I q<

0,17 0,03 0,03 0,03 0,01 0,04


0,25 0,04 0,04 O,U;, O,OG 0,00
0,:\;' 0,05 o .os 0,07 O,OR 0,09
(),Iii) 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15
(J,70 0,11 0,12 0,1-1 0,10 0,18
i
1,00 0,15 0,17 0,20 0,2:1 0,2;'
1,30 0,17 0,19 0,23 0,20 0,29
1 ,40 0,18 0,20 0,24 0,27 0,30
1.,{);' 0,19 0,22 0,20 0,30 O,~3
l,91l 0,21 0,24 0,28 0,32 0,35
2,00 0,22 0,24 0,29 0,33 0,30
2,:\5 O,2~ 0,27 0,31 0,36 0,39
2,50 0,24 0,27 0,32 0,37 0,41
2,8:; 0,26 0,29 0,3' 0,:39 0,4:1
3,OU 0,27 0,30 . 0,:\5 0,41 0,45
3,5ll 0,29 0,33 0,38 0,44 O,4S
4,llO 0,31 0,35 0,41 0,47 0,5:l
4':,0 0,:13 0,37 0,4.4 0,50 0,55
5,UO 0,35 0,40 0,40 0,53 o ,;)S
5,50 0,37 0,42 0,49 0,56 O,Gl
G,OO
7 .no
0,30
0,42
0,44
0,47
0,51
0,55
0,58
0,03
,Gl
0,69
8,(J1) 0,45 0,51 0,59 0,68 0,74
10,00 0,51 0,57 0,67 0,76 0,83
11 ,OU 0,54 , 0,60 0,70 0,80 O,R7
l~,Il{) 0,56 0,63 o ,7! 0,84 O,!Jl
1:l,OO 0,59 0,66 0,77 0,88 o ,!J;")
1-1,on 0,61 0,69 0,8'.1 0,91 O,9!)
,! 15,Oil 0,6-1 0,71 o ,f.3 i U,9:; 1.0:\
IG,Oil 0,06 0,74 0,8'1 0,98 1 ,00
17,00 O,OS 0,76 0,80 1,01 1,1U
lR .oa O,7ll O,7() O,!J~ 1,0-1 1 ,1:1
10,DO 0,72 0,81 0,94 1,07 1 ,17
20,00 o ,i~ 0,84 0,97 1,10 1,20
21,00 0,77 0,80 1 ,UO 1,13 1,2:1
n,oo 0,70 O,SS 1,02 1 ,1ti l,2G
2:\ ,00 0,81 0,90 1 ,o;; 1 ,1!J 1,29
2!,OO ,S:\ 0,92 1 ,U7 1,22 1,32
2;,,00
2ti,1I1)
".2, ,OI)
- o,as
0,80
O,81l
0,95
0,07
0,99
1,10
1 ,1~
1,1-1
1,25
l,2i
l,3U
I 1,3:-,
1,:13
1,41
23,011 n,!ltl 1,01 1,17 1,:12 1,43
2\\ .00 O,!l2 1,03 1,10 1 ,:\:> 1,41)
:~U,OD 0,94 1,0;) 1,21 1,:\7 1,40
:\2,110 0,97 1,(1) 1 ,2:3 1 ,42 1,54
::1,00 rm t ,12 1,:\0 1 ,.17 1,:;!)
;\li,IIO 1,04 1,16 1,3-1 1,52 1 ,Gl
::3,UO 1,07 1,1!) 1,:38 1,56 1 ,u!)
-III,00 1,10 1.23 1,42 1,61 1 ,74
42,00 1,14 1,26 1,40 1,65 1,79
4-1,00 1,17 1,30 1 ,50 1,70 1 ,83
41i,00 1,20 1 ,33 1,54 1,74 1 ,88
-18,00 1,23 1,30 1,57 1,78 1,92
50,00 1,26 1,40 1,61 1 ,82 1,07
;,2,00 1,28 1,4:\ 1,6:> 1,86 2,01
5.1,(1) 1,31 1,40 1 ,u8 1,90 2,05
5G,OO 1,34 1,49 1,72 1,94 2,On
53,00 1,37 1,52 1,75 1,98 2,14
OU ,00
02,011
1,40
1,42
1,55
1,58
1,78
1 ,82
2,02
2,0;; .,-,_.,.,
2,1.8
...
G!,III) 1,45 i .c; I,H:; 2,(J!J 2,20
GG.oo 1,48 1,04 1,8!; 2,I:l 2,30
G3,UO 1,50 1 ,G7 1 ,~12 2,16 2,33
70,OU 1,53 1,70 1,95 2,20 2,37
75,00 1,59 1,77 2,03 2,29 2,47
80.00 1,66 . 1,84 2,10 2,37 2,56
83,00 1,72 1,90 2,18 2,46 2,61
I!
.r

Tubalul 18 (continuare)

24 h
I 17 h I 14 Il I 10. h
I 6 Il
-E
I q,

90,00 . 1,78 1,97 2,25 :I.,5-l. 2,7'J


2,32 2,02 ~JB2
95,00 1,84 2,03
100,00 1,90 2,10 2,40 :! ,70 2,UO
110,00 :1.,O! - ,--
1) "),)
2 ,5:1 :!. ,S;) 3,Uli
:.!,U~ 3 ,--
')')
120,OU 2,12 2,:11 2,67
2,~3 2,45 2,80 :.1
,14 3,37
130,00
2,f>7 Z,D:! 3,28 3,5:.!
_140,00 2,33
150,00 2,43 2,(jH 3,04 3,41 3,66
160 ,UD 2,53 2,7'J 3,16 :.1,54 3,8U
2 ,8~1 ~,G7 3,!).!

,
170,00 2,63 3,28
2,73 3,UO 3,40 :.I,HO 4,U7
1RO,01!
2,82 3,10 3,51 3,';13 4,21
190,00
2,92 :1,20 3,62 oI,05 4,34
200,00
:\,10 3,40 3,84 4,2U 4,5U
220,00
:\,28 3,5U 4,05 4,52 4,H3
240,00
3,45 3,S 4,26 4,74 5,U7
260,00
3,62 3,\Jli 4,46 4,0U 5,3U
280,00
3,79 4,14 4,66 5,1l) 5,53
300,00
3,96 4 ,32 4,85 5,:)1j 5,75
320,00
340,00 <1,12 4,4\J 5,04 5,6U 5,97
360,00 4,28 4,66 5,2:1 5,HO 6,18
4,4"- 4 ,83 ;,,41 G,UU G,39
380,00
400,00 4,6U 5,UO 5,60 6,:W 6;6U
420,OU 4,75 5,lU 5,77 6,:J!J 6,80
440,00 4,90 5,32 5,95 6,58 7,OU
4GO,00 5,05 5,48 6,12 6,77 7,20
480,OU 5,2U 5,64 6,31) G,U5 7,40
500,00 5,35 5,8U 6,47 7,14 7,59
520,00 5,;;0 5,95 G,64 7,32 7,78
540,OU 5,61 6,11 6,80 7 ,5U 7,97
560,00 5,7S 6,2(j G,97 7,08 8,16
580,00 5,93 6,41 7,1:1 7,8;' 8,:34
600,OU 6,U7 G ,5li 7,2U 8,U3 8,52
G ,:.!1 6,71 7,15 8,:.!U 8,70
620,00
640,OU
660,OU
6,:1;;
6,-19
6,8ti
7,UI)
, 7,61
7,77
8,37
H,;)4
8,88
9,06
I
680,00 G,ti3 7,15 7,U3 8;71 9,21
70U,OU u,iu 7,2!J li,UU 8,88 U,41
7,lU 7,6;' 8,47 H ,:21] 9,85
750,00
800,OU 7,41 8,UII 8,S5 9,7U lU,27
8;;0,00 7,7 8,35 D ,2:1 lU ,1U 10,69
90U,00 8,lU 8,7U 9,GU 10,5tJ 11 10
950,OU Il,~2 9,0:3 o .su lU,88 11' 51
1000,00 :;,74 U ,37 1U,32 11 ,'27 11' 91
1050,00 9,06 0,70 lU,68 11 ,u5 12:30
110U,OO U ,:17 1U ,U:I 11,U3 12,U2 12,G!J
115U,00 !j .us 10,:3(j 11 ,0~ U,:J!J 13 U$
1200,00 O,!!!! 10,68 11,72 12,76 13:4ti
10,:10 11 ,01 12,U7 l:.l,l:J 1:1,81
1250,OU
1300,00 10,liU 11 ,32 12,41 13,49 14,:H
135U,OO 1U /11 11,61 1:.!,71 1:1,8:; 14 ,5!!
1400,00 11 ,21 11 ,!Jli 13,08 14,'2U 14 ,0;,
1450,00 1') ')-
__ ,_1 13,41 14,;')5 1:;,32
11 ,"1
1500 ,OU 11 .so 12,5!! 13,74 14,UU is .us
1600,00 1:.!,4U 13,20 14,40 15,60 10,4U
1700,00 12,!Jli 13,80 15,04 16,28 17,11
1800,00 13,56 14,41 15,68 1\i,95 17,81
1900,00 14,1:3 15,01 16,31 17 ,u'2 18,5U
2000,00 14,70 15,60 16,04 18,'23 19,18
2100,OU 15,27 16,19 17,56 18,0:1 19,!!ti
2200,OU 15,8:1 16,77 18,18 19,:;8 20,53
2300,00 16,:39 17,35 18,79
19,39
zo ,2:1
20,86
. 21,IU
21,85
2400,00 16,94 17,92
2500,OU 17,50 18,50 20,UU 21,5U 22,50
2600,00 18,04 19,06 20,59 22,12 2:1,15
2700,OU 18,59 19,6:1 21,10 - ,';')
2') -vr: 2:l,70
2800,00 HI,13 20,1!! 21,78 2:1,37 24,43
2900,00 HI,67 20,75 22,37 23,98 25,06
3000 ,OU 20,21 21,:11 22,95 24,GU 25,69
3100,00 20,75 21,86 2:1,53 25,20 26,32
3200,00 21,28 22,41 24,11 25,81 26,94
----_.---

Tahelul 18 (continuare) 1,

21 u I 17 II I 14h I lOh
I fi It
E
I q.

3300,00 21,81 22,HG 2l,GR 26,41 2i ,50


:\10.1,0:) 22,:\1 2:1,!H 25,26 27,01 28,]8
3500,00 22 -87
9
24,0:; 25,8:1. 27,60 28,71l
3GOO,OO 2:1.40 2.t,(l() 20,40 28,20 29,40
.: 3700,Oil 2:I;H:2 25,14 213,96 2a,7!] 30,01
3800,00 2.t,H 2f) ,H7 27,52 29 ,~\7 30,01
3000,UO 2\ ,\lI. 213,21 23,OIl 2!l,',Hi 31,2\
40l)O,Otl 25,,18 2[\,75 28,(H :\0 ,51 :l.t ,RI
410.0 ,OI) :w,oo 27,21> 29,20 :H ,12 32,41
42011,OO. 2(1,52 27,1l1 , 29,71i :\1 ,70 33,00
4300',00 27,03 2R,:H :io.,:11 :12,28 !l:1,59 .
4400,00 27 ,54 28,87 30,SG :\2,35 34,lR
4500,UO 23,OG 20,10 31,41 3:1,42 31,77
'1600,00 .21:1,57 29,1l:1 31,U6 :\3 ,\Hl 35 .ao
4700,00 21l ,03 30,45 32,51 31,5fi i 35,!l4
4!\OO,00 2D.,5n 30,97 33,05 :15,t:l :lG,52
4900,00 :\0 ,10 31,50 :13,00 35,70 37,10
5000,00 :lO,OO 32,02 34,14 36,2G 37,G8
5200,00 31 ,(il 33,05 35,22 37,38 aS,83
5400,00 32,H2 :\1,09 36,29 38,50 39,-97
5600,00 :\3,G2 35,12 37,3G 3tl .ai 41,11
5800,00 34,112 au ,t.l 38,43 -10,71 42,24 ->,
6000,00 :15,Ol :17.io 3\) ,4V ,il ,81 4:\ ,3G
:I(i .st :18,18 40,r..t 42,9( 41,4V
!l200,Otl
6400.00 :\7,liO :IV,~O 41,60 4.I.,Oll 45,!l0
! !lOOO,OO 38,58 40,21 42,04 46,08 46,71
O!lOO,OO :19,5G 41,21 4:l,G9 46,1!l 47,82
oi')'J') 44,73 47,2-1 48,92
7000,00 40,54 -,--
7250,00 41,77 43,17 46,02 48,58 50,29
7500,00 42,!HJ 4-1,72 47,:\2 49,91 51,65
7750,00 44,20 45,9G 48,60 51,24 53,01
8000,00 4:; ,,11 47,20 49,8R 52,57 54,30
8:!50,00 4G,02 48,44 51.1ti :;3,89 55,71
8300,00 47,82 49,ti7 52,4:\ G5,20 '::17,0;;
:-,0,90 53,70 5r.,51 58,:\U
8750,()(J
9000,00
49,0:1
50,23 !i2,1:2- 54,97 57,81 I 59,72
I
92;,() ,00
9500,00 1
;,1 ,4~
ft2/i2
53,35
!ji ,5G I 56,23
57,49
59,l?
GO,4!
tii ,7 ~
Gl,O 1
G2,37
il:! .on
9750,Oll ~3,(\1 55,78 58,71 \
10000,00 .
lU~OO,Oo II 55,00
f,7,:17
:;7,00
5U ,.tl
fiO,O!)
62,4\J
{i1,U7
G3,GG
G5,5ti
li8,1:!
i
(F) ,00
07 ,62
70,22 .
IlUOO,00 5~l ,7:1 01 ,0:2 i
11500,00 62,08 tiI,2:1 ti7,44 70,Gti I
72 ,81
12000,00 {il,43 06,02 09,9U 73,19 75,3!>
60,77 09,00 72,3G 75,71 77 ,1l:3
12500,00
tiU ,10 71,30 71,80 7B,22 80,50
1:\000 .oo
71,42 73,7;; 77 ,2:\ 80,72 83,05
1:1500,00
73,71 'iG,11 79,GIi 83,21 85,58
14000,00
14.5110,UO 76,OG 78,47 82,08 8;;,09 88,10
1:)000,00 78 .:17 !lO,S2 84,4\1 88,10 ~JU ,02 ~
]:i5tJO,on 80,\;7 lU,tH SO,8!1 !IO,0:3 lI:! ,12
82,07 8;) ,50 89,2!l 93,O\J 9:;,02
1GOOO.oo
8:i ,2G 87,8:1 91,69 U5,rl4 98,11
10,,00,00
170()0,0() 87 ,5!'l !iO,16 !l4,07 !Ii ,98 100 ,OU
l'i50t) ,00 ,8\\ ,!l1 fi:; ,~18 !)(J ,45 Ion ,42 103,07
91.so os ,8:~ 102,85 10:;,'::14
18000,00 92.12
18:)(){),00 \}1,40 !i7,12 101,:W 105,28 108,00
%,67 !i!J,4:1 103,56 107,70 110,4G
19000,011
1!1;;()t),00 HS,9.t lUI ,7:\ 105,02 110,11 112,01
101,21 104,04 108,28 112,52 115,36
20000,00
10:1,47 106,:J4 110,63 114,93 117,80
20500,00
105,73 108,G3 112,98 117,33 120,23
21000,00
107,IlU 110,!)2 115,32 119,72 122,013
2]500,00
110,24 113,21 117,66 122,11 125,08
22000,00
112,50 115,50 120,00 . 124,50 127,50
22500,00
114,74 Iii ,78 122,33 120,88 129,91
2:1000,011
l11i,9!> 12tl,OG 121,65 129,25 1:12,32
23500,00
24000,00 119,23 122,:13 126,98 131,G3 134,73
24.50U,()O 121 ,oi. 7 124,OU 129,:'10 134,00 137,13
25000 ,ou 123,71 126,87 131,62 13li,36 13\),53
25500,00 125,9;; 12U ,14 133,93 138,72 141,92
131,41 136,24 Ul,OS 1.\.1,:\1
26000,00 128,18
26500,00 1::\0,41 13:\,G7 138,55 143,44 146,70
27000,00 1~2,G4 135,\l3 140,86 145,79 149,08
27500,00 134,87 138,1 U 143,lG 148,14 151,46
28000,00 137,10 14U,44 145,46 150,48 153,8:\
ANEXA D .

DEDITUJ. D" CALCUL PENTnU CLADIIU SOt:IAL-CULTUHALE IN F.l'NGriE DE SUMA ECHIVALENILOH,


DE DESTINAIA Cr.AJ)J[HLOn ~l DE HEGli\ll:L DE Fl'NCIONAH.E

Tabelul 19
,

c = 1,2 c = 1,4

a a
E
0,15 I 0,17 .1 0,2 I 0,23 I . () ,25 0,15 I 0,17 1 0,2 I 0,23 I U,~5

qc qc

I 0',03. 0,03 0,03 ,O:l 'O,U4

I
0,17 0,0:: 0,03 .0,03 0,01 0,01
U ,0'1, O ,U-l 0,05 0,06 0,06
0,25 0,04' 0,0'1 0,03 O,OG 0,06
0,05 O.oS 0,09 0,05 0,06 0,07 O,U8 O,O\!
0,:15 0,06 0,07
O,Li 0,10 0,12 0,1-1 0,15
O.GO 0,09 0,10 0,12 0.1-1 0,09
0,70 0,11 0,12 0,1'1 U ,1;) I 0,13 0,11 0,12 0,1-1 0,10 0,1:1
0,25
1 ,OU O,I:i 0,17 0,20 0,23 0,25 0,15 0,17 {),20 q,23
1,:10 0,20 U,2::! 0,:16 0,:13 0,20 ' 0,22 O,2tl 0.30 0,33
0,30
1 ,-10
i .os
0,21 0,2-1 0,2:; 0.32
I O.:lfi 0,21 0,2. 0,28 0,32
0.41
0,35
0,45
1 ,!lU
2,00
0,2:\
(l,2-1
0.25 _
0,20
0,28
0,:\0
o,:n
i 11.:\';
O,:I~
I 11,:I!J
0,-11
O,2G
0,28
0,2'3
0,30
0,32
n ,:1:1
0,35
0,38
0,30
U ;41
0,45
.rs
_0,49
0,28 0,3:1 O)!l 0,12
- ,,)~
') n-

2,50
0,'27
0,28
,:lt
(),:12
0,36
0,37
0,-12
O ,(I:~
0;46
Il,17
U,32
O,:I:J
0,36
() ,:l7
0,42
0,4-1
U ,49
0,50
0,54
0,55
2,f{:i O .ao 0,:1-1 0,.10 0,4(; tJ,51 0,35 O,4U 0,47 0,51 0,59
:l,OIl 1l,:\1 u.ss 0,'11 0,17 0,52 0,:16 0,41 0,48 0,55 0,61
3,5tl o,:n U ,:18 U,41 0,51 0,50 0,39 U,44 0,52 0,60 0,66
4,50 0,:1:; U,.1:3 0,50 0-,58 0,61 0,44 0,50 0,59 0,68 0,74
5,00 O,.fO U ,15 0,5:1 0,61 0,67 0,46 U ,5:1 0,62 0,72 0,78
5,50 0,.12 0,47 0,56 0,64 0,70 0,49 U,55 0,65 0,75 0,82
6,00 0,1-1 0,49 0,58 0,67 0,73 0,51 0,58 0,68 0,73 0,86
7,00 0,47 0,53 0,63 0,73 0,79 0,55 0,62 0,74 0,85 0,93
8,00 0,;;0 0,57 0,68 0,78 0,85 0,59 0,67 0,79 0,91 0,99
10,00 O,riu 0,61 0,75 0,87 0,95 0,66 0,75 0,88 1 ,OI 1,11
11 ,00 0,59 0,67 0,79 0,91 0,09 0,69 0,78 0,92 1 ,06 1,1(\
1~,0() 0,1):2 0,70 O,~:l 0,95 1,0-i 0,72 0,82 0,9fi 1 ,11 1,21
ia.oo O ,lj1 u ,7:3 0,86 0,U9 1 ,Oll 0,75 0,85 1,00 1,16 1,26
1-1,00 0,67 0,76 U,8!l 1,0:\ 1,12 0,78 O,8~ 1,0-1 1,20 1,31
15,00
16,00
,fi!)
o.7:.!
O,7!)
0,81
n,9:!
0,%
1,06
1,10
1 ,16
1 ,20
0,81
0,84
0,!l2
!l,9:;
1,08
1 ;12
1 ;24
1,28
1,36
1,40
17 0,71 ,Il-! U,\JI! , r,D 1,2-1
1 ,27
0,86
U,89
0,98
1,OU
1,15
1,18
1,32
1,36
1,44
' 1,48
18 {),H O .sc 1,01 1 ,17
19 0,7,', O ,S:; I,U-I 1 ,:!O 1 ,:~I 0,91 1 ,O:l 1,22 1 ,40 1,53
20
21
,SI)
O,I}:!
O ,\lI
O,~:)
1,07
1,0!l
1,2:}
1,26
1 ,:lI
1,37
0,93
0,96
1,01;
1 ,09
1,25
1,28
1,44
1,47
1,57
1,60
2:2 O ,~}5 1 ,12 1,2U 1,.11 0,08 1,11 1,31 1 ,51 1,64
0,1'-1
2:3 O,};t; O,\l7 1,15 1,32 1,401 1,UO 1 ,1-1 1 ,34 1,54 1,68
1,.17 1,02 1 ,1ti 1,37 1,57 1,71
2-1 O,ii:-; n,U!! 1,17 1,:15
:!:j O,()I) 1,0:2 1 ,21) 1.:IX 1,50 1,05 1 ,19 1,10 1,61 1,75
:!Ij 1 .).) 1,.10 1,5:1 1,07 1,21 1,1~ 1 ,64 1,78
O ,!'l 1 ,Il 1 ,--
1,:n 1,45 1 ,67 1,82
'27 U,!J:: , I,(}lj 1 ,2-1 1 ,.1:1 1,50 1 ,OG
J:!r> 1,85
:2,')
:!!)
:jO
U rU.~l
O,H6
fI,!lS
1,0,
1,W
1 ,11
1,:2G
1 ,~!l
1 ,31
1,.16
1 ,18
1,;'1
1,!JU
1,62
l,6-i
1,11
i .r:
1,15
1
1,:2X
1,:10
1,1S
1,5U
1,53
1 ,70
1,7:1
1,76
I 1,88
1,91
l,:H 1 ,82 1,98

I
:l2 1 ,Ill 1 ,1:; 1 ,~.1 1 ,;;1; 1,70 1,lH 1 ,51!
1 ').) 1 ,:J:i 1,87 2,U4
:11 1 ,U~ 1 ,1:; 1,:I!} 1,I;U 1,75 ,-- 1,63
:16
:lI>
I ,O~;
1,111
1
,--
-)'1

1 ,-v
').-.
1,4-1
1 ,47
I 1,65
1,7U
1,8U
1,85
1 ,26
1,2i1
1 ,12
1 ,In
1,6H
1,72
1,93
1,98
2,10
2,16
2 ,21
-t0 1 ,1:; 1 ,:!!I 1 ,74 1 ,90 1 ,32 1 ,51) 1,77 2 ,03
1 ,"1 -2-,08 2,27
4:l 1,16 1 ,d_
.,-) 1,55 1,7H 1,U4 .1,36 1,5-1 1,81
1,57 1,85 2,13 2,3:.l
-j1 1 ,1:\ 1,:1'; 1,5\l 1,8:J 1,9'3 1,39
1 ,--
')') 2,03 1,42 1,61 1,89 2,18 2,37
16 1 ,:\1' 1 ,62 1,87
2,08 1,45 1,64 1,93 2,23 2,42
4S 1,24 1 ,41 1 ,66 1,91
1 ,OI! 1,97 2,27 2,47
50 1,2:- 1 ,44 .1 ,69 1,9;) 2,12 1,48
-1,51 1,71 2,01 2,32 2,52
52 1,20 1,4"7 1,i3 1,99 2,16
1,74 2,05 2,36 2,57
5-1 1.32 1 ,4\1 1,76 2,li2 2,20 1,54
1,78 :l,OU 2,40 2,62
56 1,::\ 1 ,:)2 1,79 2,06 2,24 1,57
1,81 2,13 2,45 2,67
5S l,:ri 1,5j 1,82 2,10 2,28 1,59
2,1\l 2,71
60 1,3!l 1,5:\ 1,!i5 2,13 2,:!2 1,62 1,:>4 2,16
2,20 2,5:3 :.l,76
6:! l,61l 1,80 2,17 2,36 1,65 1,87
1 ,"1 :.l,57 :.l,80
64 1,1-1 1,6:\ 1,92 2,20 2,40 1,68 1,90 2,24
1,93 2,27 2,61 2,84
66 1,46 ] ,O;} 1 ,\l4 2,24 2,44 1,70
2,65 2,89
611 1,41! 1 ,6:-; 1 ,!!7 2,2 2,n 1,73 1,90 2,30
2,U:l
70 1,;)0 2,00 2,;)1 1,7:; 1,U!! 2,34 2,6!!
l,'7U 2,3U
2,7~ 3,U:J
75
SU,OO
85,OU
1 ,55
1,60
1,65
1 ,iti
1,82
1 ,88
2,07
2,101
2,21
2,3U
2,46
2,54
2,Gu
2,1H!
2,77
1,Rl
1,87
1,93
2 ,OU
2,12
2,19
2,42
2,50
2,58
2,88
2,U(j
. 3,D
3,22
2,65 3,05 3,32
90,OU 1,70 1 ,!l3 2,27 2 ,Il! 2,85 1,99 2,25
95,00 1,75 1 ,98 2,:\:1 2,G9
I 2,92 2,04 2,31 2,72 :J ,13
\
3,41
,. \ I

1:

Tahelul 18 (conlinuare)

E
1 24_~ ~I 17_-h_-_-_-~i~~~=1_4_~
__ ~~I----1-0-~----~I--_6_h
1
I
28500,00 130,32 142,60 147,76 152,R2 156,21
.29000,00 . 141,51 14l,!l5 150,05 1;;3,16 158,57
29500',00 113,76 1-17,19 152,35 157,50 lr,O,~4
30000,00 145,n8 119,44 154,61 1:;9,83 163,:1O
31000.,00 150,41 1:'3,93 159,21 164,40 168,02
32000,00 .154,83 \;,8,41 163,77 169,14 172,72
33000,00 150,24 162,88 168,33 173,78 177,42
34000,00 163,65' 167,34 172,87 178,41 182,10
35000,00 168,06 171 ,80 177 ,41 183,02 186,77
36000,00 172,.16 176,25 181,!l4 187,64 191,43
37000,00 176,85 180,70 186,47 192,24 i 196,09
38000,00 181 ,24 1:;:; ,13 190,98 196,8:.3 200,73
39000,00 185,62 18~ .57 1!l5,40 201,42 203,37
40000,00 180,00 19(.00 200,00 206,00 210,00
41000,00 194,37 1 O~ ,42 204,49 210 ,57 214,62
42000,00 19S,71 202,81 208,!l8 215,13' 219,24
43000,00 203,10 2fl7.25 2\3,47 219 ,Ii!) 223,81
44000,00 207,46 211,136 217 ,OS 221.21 228,44
4:>000,00 211 ,82 211i.os :!~2,4:! . 228,/9 2~:1,U;]
413000,00 216,17 221l,.16 226,89 233,:33 2:.37,62
47000,00 220,51 22-1,85 231,35 237,86 242,20
48000,00 224,86 22!l,24 235,81 242,39 246,77
49000,00 229,20 2:33,63 240,27 246,91 251 ,34
50000,00 233,54 238.01 244,72 251,1:3 255,90
55000,00 255,17 2;;~1
,86 266,90 273,9-1 278,63
60000,00 276,74 28\ ,64 288,!lO 296,33 301,24
T"beJuJ HJ (contillu:lrc)

1 C_=__1_,2 C
-----l------------------ =1,4
a
-------------------1
E
0,15 I 0,17 ! 0,2 I 0,23 I 0;25 0,15 I 0,17 I 0,2 I 0,23 I 0,25

2,40 2,76 :1,00 2,10 2,:Hl 2,80 3)22 3,511


100,00 1,80 2,04
2,89 3 l<i 2,20 2,4!J - 2,!l:1 3,37 3,07
110,110 1-,81\ 2,13 2,51
2,23 2,02 :1,02 3:29 2 ,:~O .2,(iU :3 ,()Ii 3.;)2 3,1l:!
120,00 1 ,9.1
2,7:1 :1,14 :1,42 2,3!J 2,il :I,EJ :1,67 3,9!!
130,no 2 ,Oi) 2,32
2,IU 3,26 3,55 :.! ,48 2,81. :l .:n 3,Rn 4,14
110 ,00 :2 tl~ 2,41
2,9:1 :1,38 3,117 2,57 2,01 :1,,1:2 :1,94 4,20
1511,00 2,20 2,49
:I,4~ :1,iU 2,05 :3 ,Ul _ :I,f>4 <I,07 .1,.13
loo,no 2,27 2,58 3,11:1
-2,3-\ 2 ,G:;' :i ,12 :I,5~ .o
:! 1 2,73 :1 ,1 Il :i Jn3 4 ,1~ 4,5G
17a,OO i ,02 2,81 :~ t lU :~t/i) -1,32 4,70
2,7:1 :\,21 :1,70
iso ,00 2,41
:i ,80 4,H 2,89 :1,28 :! .ss 4,4:1 -1,R2
iuo ,00_ 2,48 2,81 3,:10
:1,90 4,24 2,!J6 :~ .:=!H :~.D5 4,55 4,95
200,00 2,5.1 2,8S 3,39
3,02 .:3,55 4,09 4 45 :1,11 :1,5:1 4,15 4,77 5,19
220,00 2,66 4;65 :3,25 - 3,6H 4 ,:n -1,98
3,16 :1,71 4,27 5,42
2,78
240,00
3 ,2~ 3,811 4,45 4,84 3,:\S :1 .sa 4,51 5,19 5,64
260,00 2,90 5,02 3,51 3,9:1 4,08 5,38
3,41 4,01 4,61 5,86 -
2&0,00 3,01 5 20 3,63 4,12 1,S\ 5,57
3,53 4,15 4,78 6,06
300,00 3,11 5 :37 3,75 4,25 5,00 5 76 6 2G
3,64 4,29 "4,93
320,00
340,00
3,21
"3,31 :l,76 " ,42
5,0::> 5,5:1 3,87 4,38 o ,16 5 !D:l 6:45
5,23 5,09 3,98 4,51 5,31 G ,10. 6,(H
360,00 3,41 3,87 4,55
3,97 4,67 5,38 5,~5 4,09 4,63 5,45 6,27 6,82
380,00 - 3,50 O,UO 4,20 4,76 5,60 6H
4,08 4,80 5,52 7,00
400,00 3,60 0,15 4,30 4,87 5,73 6 :5U 7,17
3,68 4,18 4,91 5,65
420,00 5,78 6,29 4,40 -4,99 5,87 6,75 7,34
440,00 3,77 4,27 5,03
5,14 -5,91 6,43 4,50 5,10 6,00 6,90 7,51
460,00 3,86 4,37
6,04 6,57 4,60 5,21 6,13 7,05 7,67
480,00 3,94 4,46 5,25
6,17 6,71 4,69 5,32 6,26 7,2D 7,88
500,no 4,02 4,56 5,36
6,29 6;84 4,78 5,42 0,38 7,34 7,98
520,00 4,10 4,65 5,47
6,41 6,97 4,87 5,53 6,50 7,48 8,1:1
540,00 4,18 4,74 5,57
4,25 4,82 5,67 ii 53 7,10 4,96 5,63 6,02 7,61 8,28
560,00 0:64 7,22 5,05 5,73 6,74 7,75 8,43
580,00 4,33 4,91 5,77
5,87 6,76 7,35 5,14 5,82 6,85 7,88 8,57
600,00 4,40 4,99
5,07 5,97 6,87 7,47 5,22 5,92 6,97 8,01 8,71
-620,00 4,48 8,14
5,16 0,07 6,98 7,59 5,31 6,02 7,08 8,85
640,00 4,55 7,71 5,39 6,11 7,19 8,27 - 8,99
.4,62 5,24 6,10 - 7,09
660,00 7,19 7,82 5,47 6,20 7,30 8,39 9,13
680,00 4,69 5,31 6,25
5,39 6,34 7,30 7,94 5,55 6,29 7,40 8,51 Il,26
700,00 4,76 5,75 o ,51 8,81
5,58 0,57 7,55 8,22 7,66 9,8g
750,00 4,92
5,77 6,78 .7,80 8,49 5,93 6,73 7,91 9,10 9,90
800,00 5,09 8",75 "6,12 6,93 8,16 9,38 10,20
5,21 5,94 6,99 - -8,04
850,00 9,00 - 6,30 7,14 8,40 9,66 1-0,50
6,12 7,20 8,28
900,00 5,40 9,25 6,47 7,33 8,6:! 9,92 10,79
5,54 6,28 7,39 8,50
950,00 8,72 9,49 6,64 7,52 8,85 10,18 11,07
1000,00 5,69 6,45 7,58
6,61 7,77 8,94 " 9,72 6,80 7,71 9,07 10,43 11,34
1050,00 5,83 6,96 9,28 10,67
6,76 7,95 _ 9,15 0,95 7,89 - 11,61
1100,00 5,96 10,17 7,12 8,07 9,49 10,91 11,87
6,10 6,91 8,13 9,35
1150,00 10,39 7,27 8,24 9,69 11,15 12,12
7,06 8,31 9,56
1200,00 6,23 7,42 8,41 9,89 11 ,38 12,37
7,21 8,48 9,75 10,61
1250,00 6,36 10,09 11,60
7,35 8,65 9,95 10,82 7,57 8,58 12,62
1300,00 6,48 7,71 8,74 10,28 11,83 12,86
7,49 8,l 10,14 11 ,02
1350,00 6,61 11,23 7,85 8,90 10,47 12,04 13,10
7,63 8,97 10,32
1400,00 6,73 7,99 9,06 10,66 -12,26
7,76 9,13 11),50 11,42 13,33
1450,00 6,85 9,21 10,84 12,47
7,90 9,29 10,6!! 11,62 8,13 13,56
1500,00 fi ,97 8,40 9,52 11,20 "12,88 14,00
8,16 9,60 11,04 12,00
1600,00 7,20 8,65 9,81 11,54 13,27 16,43
8,41 9,89 11,37 12,37
1700,00 7,42

e = 1,6 c = 1,8

(l
a
E 0,151 0,17 I 0,2 _1 0,23 I 0,25
~~,17 I 0,2 I 0,23 1 0,25
qc

0,17 0,03 0,03 0,03


0,05
0,04
0,06
0,04
0,06
0,03
() ,O-!
0,03
o ,-04
0,03
O ,OS
I 0,04
0,06
0,04
O .oe
0,25 0,04 0,04
0,08 O,OD 0,0;; 0,00 0,07 0,08 0,09
0,35
0,60
0,05
0,09
0,00
0,10
0,07
0,12
0,14
0,14
0,16
O,tS
.is 0,09
0,11
0,10
0,12
0,12
0,14
0,14
0,10
0,15
0,18
0,70 0,11 0,12 O ,15 O ,17 O ,20 0,23 0,25
0,20 0,23 0,25
1,00 0,15 0,17 0,20 0,22 O,2G 0,30 0,33
0,22 0,26 0,30 0,:13
1,:10 0,20 0,:15 0,21 0,21 0,28 10'32 0,35
0,24 O,2R 0,32
1,40 0,21 0,.11 0,25 ,28 0,3:1 U ,38 0,41
() ,25 0,28 0,33 0,38 (J
1,65 0,44 0,48 0,29 0,42 0,:18 0,44 0,48
1,90 0,29 0,32 0,38
2,00
2.35
u ,:n
0,34
.o ,3G
0,39
0,40
0,42
0,45
0,47
0,48
0,52
0,54
0,57
O,Gl
0,63
O ,30

,31!
O ,35
O ,34
O ,40
O ,43
0,40!
0,47
0,50
I O ,46
0,5-1
,51!
0,50
,5D
0,63
2,50 0,3" n,68 1__ 0-,-,4_:,...1
_11_O-!...4_8_..:I __ 0:..!.:,5"7 O,66 u.n
0,43 0,50 0,58
2,85 0,37
O,G9
O ,46 O ,53 O ,G2 ,--:(:7") ,'-=7::-1--1--:0-'-,7=-=8:---1
0,44 0,51 O,5D
3,00 0,38 0,73 0,50 0,57 IO,G7 0,77 0,84
0,47 0,511 0,64
3,50 0,42 0,7:1 o ,85 0,57 O,G-l 0,76 0,87 0,95
O,li3
4,50 0,47
0,50
0,54
0,5"7 0,67 0,77 O,8D (J ,60 0,68 0,80 I
I
0,92 1,()!
5,00
1
- - _.
Tabelul 19 (conttnuarc)

I
r
-_._--"---= "
c l,a c= 1,8

(1 a
E
0,15 I 0,17 I O ,-
.)
I 0,2:1 I 0,25 0,15 I 0,17 I 0,2 I 0,23 I 0,25

._--. qc qc

I I
5,50
.0,00
7,00 1
I 0,52
0,5:;
0,5U.
0,59
O,G:l
O,n7
0,70
O ,7:l
0,79
! 0,80
0,8\
0,91
0,9.\
0,98
1,On
0,63
0,66
0,71
0,71
0,74
O,RO
0,84
0,88
0,95
0,97
1,01
1,09
1,06
1,10
1,19
. 8,00 o,n O,1l4 0,07 1.,13 0,76 0,86 1,01 1,17 1,27
10,00 I 0,6:1
0,71
0,74
0,80
0,114
0,94
0,09
1,00
1,14
1.11;
1,:1:1
0,85
0,119
0,96
1,01
1,13
1,19
1,30
1,37
1,42
1,49
11 ;00
12,00 O, (},l!~ l,U:\ 1 ,19 1 ,:~D tl,93 1,OG 1,24 1,43 1,56
13,00
14,00
O,Sl
0,84
0,91
0,05
1,08
1,12
1,21
1,29 I 1 ,4-l
1,50
0,97
1,01
I
1,10
1,14
1,29
1,34
1,40
1,54
1,62
1,68
15,00
16,00
0;87
0,90
0,98
1,02
1,16
1,20
I 1,:11
1,:\8
1,55
rso
1,04
1,08
1,18
1,22
1 ,39
1,44
1,60
1,65
1,71
1,80
17,00
I 0,92 1,05 1,23 1 ,42
I l,u;) 1 1,11 1,26 1,48 1,70 1,86
18,00 ,
.19,0.0
20,00
21,00
I
0,95
0,98
1,00
1,0:1
1 ,OS
1,11
1,14
1 ;1I.i
1,17
1,:\0
1,:3-1
1,37
I 1 ,41i
1 ,50
1 ,54
1 ,58
I
l,iO
1,i-l
1,79
1,83
1,14
1,17
1,20
1,23
1,29
1,33
1,36
1,40
1 ,"-
r')

1,56
1,60
:\,75
1,80
1,85
1,89
1.,91
1,96
2,01
2,06
22,00 1,05 l,lU 1 ,40 1,61 I 1,88 1,26 1,43
1,64
1,68 1,94 2,11
23,00
24,00 ,
I 1,07
1,10
1,22
1,24
1,4:\
1,46
1,65
1,60
I,n
1 ,!JH
1,29
1,32
1,46
1,4!!
1,72
1,70
1,98
2,02
2,16
2,20
25,00 , 1,12 1,27 1,50 1,72 2,00 1,35 1,53 1,80 2,07 2,25
26,00 1,14 1,30 1,52 1,75 2.,04 1,37 1,56 1,83 2,11 2,29
I 27,00
28,00
1,lu
1,l!l
1,32
1,31
1,55
1,!)S
1,79
1 ,82
2,03
:l,t:!
1,40
1,42
1,59
1,61
1,87
1,90
2,15
2,19
2,34
2,38
29,00 1 ,37 1,Clt t ,85 1,15 1,45 1,64 1,93 2,22 2,42
30,00
32,00
l,2l
1,23
1;27
1 ,39
.1,41
"
1 ,64
1,6S
1,S8
1 ,9:;
I :!,HI
2,26
1,47
1,52
1,67
1,73
1,97
2,03
2,26
2,34
2,46
2,55
34,00 1,31 1,'18 1,7. 2,Ol 2,:1:1 1,57 1,78 ~,09 2,41 2,62
36,00 1,35 1,53 ] ,80 2,07' 2,40 1,02 1,83 2,16 2,48 2,70
38,00
40,00
1,31\
1,42
1,57
1,61
1,8\
1,89
2,12
2,18
I 2,47
2,53
1,66
1,70
1,88
1,93
2,21
2,27
.2,55
2,61
2,77
2,85
42,00 1,45 1,65 1,94 2,23 2,59 1,74 1,98 2,33 2,68 2,92
44,00 1,49 1,69 l,9fl 2,28 2,G;; 1,79 2,02 2,38 .2,74 2,98
4G,00 4 r'}
.1 1'-' .... I,n 2,0:1 2,33 :! ,l 1,83 2,07 :2,44 2,80 3,05
48,00 1,5;) 1,7u 2,07 2,39 '2,77 1,87 2,12 2,49 2,86 3,12
50,00 1 ,5!! 1,80 2,12 2,.1:1 2,1\3 1,90 2,16 2,54 2,92 3,18
2 ,~S 2,8R 1,94 2,20 3,25 .
52,00 1,62 1,83 i, 2,16 2,5:1 2.91 1,118 2,24
2,59 2,98
54,00 1 ,(}5 1,87 2,20 2,64 3,04 3,.31
56,00
58,00
60,00
I 1,1l8
1,71
1,74
1 ,90
1,'.14
1,97
2,24
2,2il
2,:1:.!
I 2,53
2,62
:1.,67
:l,!l!l
3,05
3,10
2,02
\l,0f>
2,00
2,28
2,33
2,37
2,09
:l,74
:2,78
3,09
3,15
3,20
3,37
3,43
3,49
02,00 1,77 2,00 2,36 2,71 3,15 :1,12 2,40 2,83 3,25 3,64
64,00 1,80 2,0.! 2,40 a.ze 3,20 2,10 2,44 2,88 3,31 3,60
06,00
tJ8,OO
I 1,82
1 ,85
2,0;
2,10
2,43
2,47
2,80
2,84
3,2:;
:i ,:\U
.2,19
2,22
2,48
2,52
2,92
2,90
3,36
3,41
3,66
3,71
70,00 1,8B 2,13 2,50 2,88 3,3:, 2,25 2,56 3,01 3,4G 3,76
75,00 1,94 2,20 2,5!l 2,!l3 3,4(\ 2,33 2,65 3,11 3,58 3,90
80,00 2,01 2,28 2,611 3,08 3,5X 2,41 2,73 3,21 3,70 4,02
. 8r;,00 2,07 2 .as 2,76 I 3,18 :\,6~ 2,48 2,82 3,31 3,81 4,15
!lO,OO 2,13 :1,41 2,!l4 3,2i ;\ .ro 2,56 2,\)0 3,.(1 3,92 4,27
05,00 2,19 2,48 2,92 a ,31l :\,\111 2,63 2,98 3,50 4,03 4,39
100,00 2,25 2,5:'> 3,00 :1,4;' 4,011 ~,iO 3,06 3,60 4,H 4,50
110,00 2,35 2,6-; 3,14 3,61 4,20 2,83 3,20 3,77 4,34 4,72
120,00 2,46 2,7n 3,28 3,7 4 .:lX :! ,95 3,35 3,94 4,53 4,93
130,00 2,56 2,na :\,42 3,Il:l 4 .:}U 3,07 3,48 4,10 4,12 5,13
140,00
]:;0,00
160,00
2,66
2,5
2,84
3,111
:3 ~1~
:! J~:!
:\ ':,1
3,67
3,79
4,(IH
4 .).,
1{
,--
,:~(i
.t -;:~
4,!llJ
5,(Ui
,\,19
:1,30
3.41
I 3,62
3,74
3,87
4,25
4,40
4,55
4,89
5,07
5,23
5,32
5,51
3,60
170,00 2,93 3 .,., :1,91 4,40 5,22 3,52 3,IIR 4,69 5,39 5,87
,.'-
180,00 ::1 ,OI 3,4:! 4,02 4,62 5,37 3,62 4,10 4,82 5,55 6,04
190,00 3,10 ::1 ,:'\ 4,13 .,75 5,51 3,72 4,21 4,96 5,70 6,20
200,00 3,18 3,f.O 4,24 4;87 5,66 3,81 4,32 5,09 5,85 6,36
220,00 3,:\3 3,0;:; 4,44 5,11 5,93 4,00 4,53 5,33 6,14 6,67
I
I
240,00 :1,41l :J ,~I;) 4,64 5,34 6,20 4,18 4,74 5,57 6,41 6,97
260,00 3,62 4,11 4,8:\ 5,56 fi ,45 4,35 4,93 5,80 6,67 7,26
280,00 3,76 -1 ,:2.e; 5,01 5,77 6,69 4,51 5,12 6,02 6,92 7,53
300,00 3,89 4,41 5,19 5,97 G,93 4,67 5,30 6,23 7,17 7,70
320,00 4,02 4,56 5,36 6,17 7,16 4,82 5,47 6,43 7,40 8,05
340,00 4,14 4,70 5,53 6,36 7,38 4,97 5,64 6 ,63 7,63 8,30
360,00 4,26 4,83 5,69 0,54 7,59 5,12 5,80 6,83 7,85 8,64
380,00 4,38 4,97 5,84 6,72 7,80 5,26 5,96 7,01 I 8,07 8,77
400,00 4,50 .s,10 6,00 6,90 8,00 5,40 6,12 7,20 !l,28 9,00
420,00 4,61 5,22 0,14 7,07 . 8,20 5,53 6,:n 7,37 8,48 9,22
5,34 7,23 8,39 6,66 6,41 7 ,5!; \ 8,68 9,44
4.40,00
I 4,71 6,20 \,
I 1
T!lb~lul 19 (continuare) \
\
I
c = 1,6

I
c= 1,8 1
a a
E .-
0,15 I 0,17 \ 0,2 I 0,23 I 0,25 0,15 I 0,17 I 0,2 I 0,23 I 0,25
q. qc

460,00 4,82
I
5,46 6,43 7,39 8,58 5,79' 6,56 7,72 8,87 9,65
480,00 . 4,92 5',58 .7,55 '8,76 5,91 6,70 9,07 9,86
..
6,57 7,88
9 .)-
500,00
520,00
5,03
5,13
5,70
5 ,81
6,70
6,84
7,71
7,86
8,94
9 ,12
6,03
6 ,15
6,84
G ,97
8,04
'8,20 9,44
,-" 10,OG
10,26
540,00 5,22 5,92 6,97 8,01 9,30 6,27 7,11 8,36 9,62 10,16
560,00 5,32 6,03 7,09 8,16 9,47 6,38 7,24 8,51 9,79 10,65
58.0,00 5,41 6,14 7,22 8,30 9,63 6,50 7,36 8,66 9,n 10,84
600,00 5,51 6,24 7,34 8,45 9,80' .6,61 7,49 8,81 IO,U 11 ,02
620,00 5,60 6,34 7,46 8,59 9,96 6,72 7,61 8,96 10,30 11 ,20
640,00 5,69 6,45 7,58 8,72 10,12 6,83 7,74 9,10 10,47 11 ,38
660,00 5,n 6,55 7,70 8,86 10,23 6,93 7,86 9,24 10,63 11 ,56
630,00 5,86 6,64 7,82 8,99 10,43 7,04 7,97 9,38 10 (79 11 ,73
700,00 5,95 6,74 7,93 9,12 10,58 7,14 8,09 9,52 10,95 11,91
750,00 6,16 6,98 8,21 9,44 10,95 7,39 8,38 9,85 11 ,33 12,32
800,00 6,36 7,21 8,48 9,75 11 ,31 7,63 8,65 10,18 11 ,70 12,73
85'0,00 6,55 7,43 8,74 10,05 11 ,66 7,87 8,92 10,49 12,07 13,12
900,00 6,75 7,65 9;00 10,35 12,00 8,10 9,18 10,80 12,42 13,50
950,00 6,93 7,85 9,24 10,63 12,33 8,32 9,43. 11 ,09 12,76 13,87
1000,00 7,11 3,06 0,48 10,90 12,65 8,53 9,67 11,38 13,09 14,23
1050,00 7 ,29 8,26 9,72 11 ,17 12,96 8,74 9,91 11 ,66 13,41 14,38
1100,00 7,46 8,45 9,94 11,44 la ,27 8,95 10,14 11,93 13,73 14,92
1150,00 7,63 8,64 10,17 11 ,69 13,56 9,15 10,37 12,20 1-1,03 15,26
1200,00 7,79 8,83 10,39 11 ,95 . 13,86 9,35 10,60 12,47 14,34 15,59
1250,00 7,05' 9,01 10,60 12,19 14 ,14 9,54 10,81 12,72 14 ,63- 15,91
1300,00 8,11 9,19 10,81 12,43 14 ,42 9,73 11 ,03 12,98 14,92 16,23
1350,00 8,26 9,30 11,02 12,67 14 ,70 9,92 11 ,24 13,22 15,21 16,53
1400,00 8,41 9,54 11,22 12,90 14 ,97 10,10 11,44 13,47 15,49 16,84
1450,00 8,50 9,71 11 ,42 13,13 15,23 10,28 11 ,65 13,70 15,76 17,14
1500,00 8,71 9,87 11,61 13,36 15,39 10,45 11 ,85 13,94 16,03 17,43
1000,00 1l,00 10,20 12,00 13,80 16,00 10,80 12,24 14,40 16,56 18,00
1700,00 V,27 10 ;51 12,36 14,22 16,lV 11,13 12,61 14,84 17,06 18,55

e = 2,0 c=2,5
a a
E
0.15 I 0,17 I 0,2 I 0.23 I 0.25 0.15 I 0,17 I 0,2 I 0.23 \ 0,25
qe qe qe

0,17
0,25
0,03 0,03
0,04
0,03
0,05
0,06
,M.--- 0,04
0,06
0,03 0,03 0;03 0,04 0;04
0,04 0,04 0.04 0,05 0,06 0,06
0,35 0.05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,05 0,06 0,07 0.08 0,09
0,60 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15 0,09 0,10 0,12 0,14 0,1"
0,70 0.11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,11 0,14 0,16 0.18
0,12
1,00 0,15 0,17 0,20 0,23 0,25 0,15 0.20 0,23 0,25
0.17
1,30 0,20 0,22 0,26 0,30 0,33 0,20 0,22 0.26 0.30 0,33
1,40 0,21 0,24 0,28 0,31 0,35 0,21 0,24 0,28 0,32 0,35
1,65 0.25 0,28 0,33 0,38 0,41 0,25 0,23 0,33 0,38 0.41
1,90' 0,29 0,32 0,38 0,44 0,48 0,29 0.32 0;38 0,44 0.-18
2,00 0,30 0,34 0,40 0,46 0,50 0,30 0,3S 0,40 0,16 0,50
2,~5 0,35 0,40 0,47 0,54 0,59 0,35 0.40 0,47 . 0.54 0,59
2.50 0.38 0,43 0,50 0,58 0,63 0,38 0.43 0,50 0,58 0,03
2,85 0,43 0,48 0,57 0,66 0,71 0,43 0,48 0,57 0,66 0.71
3,00 0,45 0,51 0,60 0,69 0,75 0,45 0,51 0,60 0,69 0,75
3,50 0,53 0,60 0,70 0.81 0,88 0,53 0,60 0,70 0.81 0.88
4,50 0,63 0,72 0,84 0,97 1,06 0,68 0,77 0.90 1,04 1,13
5,00 0,67 0,76 0,89 1,02 1,12 0,75 0,85 1,00 1.15 1.25
5,50 0,70 0,79 0,93 1 ,07 1,17 0,83 0,94 1,10 1,27 1,30
6,00 0,73 0,83 0,97 1,12 1,22 0,91 1,04 1,22 1,<lU 1,53
7,00 0.79 0,89 1,05 1,21 1,32 0,99 1.12 1,:32 1,52 1.65
8,00 0,84 0,96 1 ,13 1,30 1,41 1,06 1;20 1,i 1 1,62 1,77
10,00 O,94 1,07 1,26 1,45 1 ,58 1,18 1.31 1,58 1.81 1,98
11,00 0,99 1,12 1,32 1,52 1 ,66 1,24 1,4f) 1,65 1,90 2,07
12,00
13,00
1,03
1 ,08
1,17
1,22
1,38
1,44
1,59
1,65
1,73
1 ,80
1,29
1,35
1,47
1,53
1,73
1,80
1,99
2,07
.,_,_J.,~
2.17

H,OO 1,12 1;27 1,4ll 1,72 1,87 1.40 1,59 1,87 2,15 2,31
Tabelul 19 (continuare)

e = 2;0
n a
E
0,15 I 0,1-7 I 0,2 I 0,23 I 0,25 0,15 I 0,17 I 0,2 I 0,23 I 0,25

-------+--.----~-------_.q~.~--.--------------~----
..~--~------~q.
15,00
16,00
1.16
1,20
i.sr
1,36
1,54
1,60
1
1, 78
1,84
1 ,94
2,00
1,15
1,50
I 1 ,64
1,70
1 ,93
2,00
2,22
2,30
I 2,42
I 2,50
,17,00 l,2:l 1,10 1,64 1,89 2,06 1,54 1,75 2,06 2,:n :2 ,58
18,00 1.27 1,44 1,60 1,95 2,12 1,59 1,80 2,12 2,43 2,65
19,00 1,;;0 1 ,411 1,74 2,00 2,18 1,63 1,85 2,17 I 2,50 2,7'2
20,00 , 1,:H '1,52 1,78 2,05 2,24 1 ,67 1 1,90 2,2:1 2 ,57 2,8U
21,00 1,:17 1,55 1,83 2,10 2,29 1 ,71 1~4 2,29 2;03
22,00 1 ,40 1,59 1 ,87 2 ,15 2 ,35 1 ,75 1 ,99 2 ,3~ 2,69 'j 2,86
2.93
23,00 1 A:l 1,~3 1',91 2,20 2,40 1,79 2,0:1' 2~9 2,75 3,00
24,00 '1 ;46 f,66 1,95 2,25 2,45 1,83 2,08 2,4~ 2,81
25,00 1 ,50 1,70 2.,00 2,30 2,50 1,87 ~,12 2,50 2,87 I 3,06
3 13
26,n()
2'i ,no
1,52 1,73 2,03 2.3~ 2,55 1,91 2,16 2,54 2,93 ,
3 :19
1 ,55 1,76 2,07 2 ,~g 2,60 1 ,94 2~0 2~9 2,98 3,25
28,00 1,58 '
29,00 1,61
1,79
1,8:1
2,11
2,15
2,43
2,47.
2,65
2,69
1,98
2,01
2,24
2~8
2,64
2,69
3,04
3,09
1 3,31
il 3,37
:)0,00
:12,00
1,64
1 ,69
1 ,8G
1,92
2,19
2,26
2.51
2.60
2,74
2.B3
2,05
2,12
2,32
2,40
2,73
2,82
3,14
3,25
I 3,42
3,54
34,00 1,74 1,98 2,33 2,68 2,92 2,18 2,47 2,91 3,35 3,64
36,00
38,00
1,80 2,04 2,40 2,i6 3,00 2,25 I 2,55 3,00 3 ,~5 . 3,75
1,84 2,09 2,46 2 .S:l 3 ,08 2 ,31 l' 2,61 3 ,08 3,54 3,8~
40,00 1 ,Il9 2,15 2,52 2,VO 3,16 2,37 2,68 3,16 3,63 3,95
42,00 1,94 2,20 2,59 2,V8 3,24 2,43 2,75 3,2~ 3,7~ 4,05
44,00 1 .os 2,25 2,65 3,05 3,32 2,48 2,81 3~1 3,81 4,15
46,00 2,03 2,:lO 2,71 3,11 :1,39 2,54 2,8! 3;39 ;l,89 4,24
48,00 2,07 2 ,35 2,77 3,18 3,46 2,59 2,04 3,46 4,98 4,33
50,00 2,11 2,40 2,82 . 3,25 3,54 2,65 3,00 3~53 4,06 4,42
,52,00 2,16 2 ,15 2,88 3,31 3,61 2,70 3,06 3,60 4,14 4,51
54,00 2,:'20 2,49 2,93 3,38 3,67 2,75 3,12 3,67 4,22 4,59
56,00 2,2,1 2,54 2,99 3,44 3,74 2,80 2,18 3,74 4,30 4,68
58,00 2,28 2,58 3,Oi 3,50 3,81 2,85 3,23 3,80 4,37 4,76
60,00 2,32 2,63 3,09 3,56 3,87 2,90 3,29 3,87 4,45 4,84
62,00 2,36 2,67 3,14 3,62 3,04 2,95 3,34 3,93 ~,52 4,02
64,nO 2,40 2,72 3,20 3,68 <\ ,00 3 ,00 3 ,~O !.( ,00 4,60 5,00
66,00 2,4:.1 2,76 3,24 3,/3 4,06 3,~4 3,45 4,06 4,67 5,08
(jIl,OO 2,47 2,80 3,29 3,79 ,4,12 3,09 3,50 4,12 4,74 5,1~
70,00 2,50 2,84 3,34 3,81 14'18 3,13 3,55 4,lR 4,81 5,23
75,00 2,5!J 2,94 3,46 3,96 4 ~3 3~4 3,68 .(~3 4,97 _,41
80,00
ilS ,00
90,00
2,68
'2,7C
2,81
3,O~
1,13
3,22
3,57
3,68
3,79
4,11
4,24
4,36
4,47
4,61
4,74
3,35
3 ,15
3,55
3,80
;j ,91
4,03
4,47
i. 4,60
4,74
I5,14
'5,30
5,45
5,59
5,76
5,93
fi;:; ,UO
100,00
110 ,00
120,00
2,U:?
3,OU
3,14
3 .ai
3,40
3,56
:l,8\)
4,00
4,19
4,48
4 ,60
4,82
4,87
5 ,DO
5,24
3,65
3 ,75
3,93
4,14
4 ,25
~,45
1,87
5 ,00
5,24
I5,6U
5,75
6,03
6,09
6,25
6,56
3 ,2i'! 1,72 4,38 5,03 5,48 4,10 4,65 5,47 6,2~ 6,85
130,00 3,12 3,S7 4,56 5,24 5,iO ~,27 4,84 5,70 6,55 7,13
I 110,00 :.1 ,51 4,02 4,i3 5,44 5,\J2 4,43 5,02 I 5,91 6,80 7,40
150,00 3,6'i 4.16 4,89 5,64 6,12 4,59 5,20 16'12 7,04 7 ,65
160,00 3,7!.! 4 ,30 5,05 5,81 6,32 4,74 5,37 6,32 7,27 7,\11
1'i0,00 3,01 4,3 5,21 5,99 6,52 4,88 5,54 6,~1 7,40 fi ,15
180,00 4,02 4 ,56 5,36 6,17 6,71 5,03 5,70 6,70 7,71 8,39
100,00 4 ,1:\ 1,68 5,51 6,34 6,8f1 5,16 5,85 6,89 7,92 8,62
200,00 <1,21 4,80 5,65 6,50 7,07 5,30 6,01 7,07 8,13 8,84
220,00 4,4-1 5,04 5,93 6,82 7,42 5 ,56 6,30 7,11! 8,52 9,2;
240,00 4,61 5,26 6,19 7,12 7,75 5,80 16,58 7,74 18,go 9,68
260,00 4,S:: 5,48 6,44 7,41 8,06 6,04 6,85 I~ 8,06 9,27 10 ,08
280,00 5,01 5.68 6,69 7,69 8,37 6,27 7,11 8,36 9,6:2 10,46
300,00 5,1!) ;;,88 ,6,92 7,96 8,66 6,49 7,36 8,66 9,95
1 10,83
320,00 5,3fi 6.08 7,15 8,22 8,94 6,70 7,60 8,94 1
10,28 . 11 ,18
340,00 5,5:l 6,:26 7,37 8,48 9,22 6,91 .7,83 i 9,21 10,611 ~ 11 ,52
360,00 5,6!l 6,45 7,58 8,72 9,49 7,11 8,06 i 9,48 10,9U 11,86
380,00 5,84 6,62 7,79 8,96 9,75 7,31 8,28 9,74 11,20 12,18
400 ,OU 6,00 6,80 8,00 9,20 10,00 7,50 8,50 10,OU 11,50 12.50
420,00 6,.11 6,(10 8,19 9,12 10~5 7,68 8,70 10~4 11,78 12,81
440,00 6,29 7.13 8,39 9,64 10,49 7,R6 I 8,91 10,4R 12 .oe 13,11
46[},00 6,4:l 7.29 8,57 9,86 10,72 8,04 9,11 lU,72 12,3:\ 1;l,040
480,00 6,57 7,44 8,76 10,07 10,95 8,21 9,31 10,95 12,59 , 13,69
500,00 6,70 7,60 8,94 10,28 11,18 8,38 9,50 11,18 12,8;; 1 13,98
520,00 6,1l~ ,';5 9,12 10 ,48 11,40 8,55 9,69 11,40 13 .i r 14,25
540,00 6,97 7.90 9,29 lU.68 11,62 8,71 9,87 11,61 13,36 14,52
560,00 7,09 Il ,1;4 9,46 10,88 11,83 8,87 10,05 11 ,83 13,60 14 ,i9
sso ,00 i ,22 il,18 0,63 11 ,07 12.04 9,03 10,23 12,04 13,84 15,05
600,00 7,:H fi,32 9,79 11 ,26 12,28 9,18 10,41 12,24 14 ,OR 15,31
620,00 7 ,46 3,46 9,95 11,45 12.45 9,33 10,58 12,44 14 .31 15,56
640,00 7 ,58 8,60 10,11 11.';3 12,65 Q,48 10,75 12,64 14,5~ 15,Bl
.n
660,00
680,00
700,00
i ,"iO
i,82
7,93 I
8,73
8,86
8,99
10,27
10,43
110,58
11,81
11 ,99
12,17
!12,85
13,04
13,23
9,63
9,77
9,92
10,91
11,08
11,24
12,84
13,03
14
14 ,9\1
13,22 i 15,21
16,06
16,30
16,54

'-- , I
---'-------'._----'--------'------!.
Tabelul 19 (continuare)
------~--------------------------------~----~--------------------------I
e = 2.0
----- \ <= 2,'
E

Tabelul 19 (continuare)

r-'---'i[fl-f ~- -c--=-S-.O------ c= 6 I
I E I
0.15 I -
a
---:-I--..,----I--a
.1:.:.7_1!.-...::0....:..:.2
_,--_0...:.,2_3_.:..1
_0-,-,2_5_ __
--1
0-,-,_15_
1
qc
-1-------
0.17 0,03 0,03 I o ,03 O ,04 o ,04 0,03
0.25 0,04 o ,04 o .os o ,06 o ,06 0,04
0.35 0,05 0.06 0,07 0,08 0,09 0,05
0.60 0,0\ 0,10 0,12 0,14 0,15 0,09
0.70 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,11
1,00 0,15 0,17 0,20 0,23 0,25 0,15
1,30 U,:20 o .22 O ,26 o ,30 O ,33 0,20
1.40
1,65
0,2,
0,25 ' 0,24
0,28
I 0,28
1 o ,33
0,32
0,38
0,35
0,41
0,21
0.25
1,90
2,00
0,29
0,30
l 0,32
o ,34
0,38
o ,40
0,44
o .46
0,48
O ,50
0,29
0.30
:2 ,35 0,35 o ,40 o ,47 O ,54 O ,59 0,35
2,50 0,38 o ,43 O ,60 o ,58 O ,63 0,38
2,85
3,00
0,43
0,45
I 0,48
0,51
0,57
0,60
0,66
0,69
0,71
0,75
0.43
0,45

,
3,50
4,50
5,00
0,53
0,68
0.75
I 0,60
0,7;
O,8S
0.70
0,90
t,Oo
0.81
1,04
1,15
0.88
1,13
1,25
0.53
0,68
0,75
5,50 0,83 0,9'1 1.10 1 ,27 1 .38 0.83
6,00 0,90 1,02 1.20 1,38 1,50 0,90
7,00 1,05 1 ,19 1.40 1.61 1,75 1 ,05
8,00 1,20 1,36 1,60 1.84 I :1 ,00 1,20
10,00 1,42 i,61 1,89 2.18 2,37 1,50
11,00 1,49 1,69 1,98 2,28 2.49 1.65
12,00 1,55 1,76 2,07 2,39 2,60 1,80.
13,00 1,62 1,83 2,16 2.48 2,70 1,95
14,00 1 ,68 1,90 2,24 2,58 2.81 2,10
15,00 1,74 1,97 2.32 2.67 2,90 2,25
16,00 1 ,80 2,04 2.40 2.76 3,00 2,40
17,eo 1.85 2,10 2.47 2,84 3,09 2,55
18,00 1,90 2,16 2,54 2,92 3,18 2,70
19,00 1,96 2,22 2,61 3.00 3.27 2,85
20,00 2,01 2,28 2,68 3.08 3,35 3,00
1 21,00 2,06 2,33 2.74 3,t6 3,44 3,15
, 22,00 2,11 2,39 2,81 3,23 3,52 3,30
23,00 2,15 2,44 2,87 3,30 3,60 3.45
24,00 2,20 2,49 2,93 3,38 3,67 3,60
25,00 2,25 2,55 3.00 3.45 3.75 3,75
26,00
27,00
2,29
2,33
2,60
2,65
I 3,05
3,11
3,51
3,58
3,82
3.90
:3 ,90
4,05
28,00 2,38 2,69 3,17 3,65 3.97 4,20
29,00 2,42 2,74 3,23 3,71 <1,04 4,35
30,00 2,46 2,79 3.28 3.77 4,11 4,50
32,00 2,54 2,88 3.39 3,90 4,24 4.80
34,00 2,62 2,g7 13.49 4,02 4,37 5,10
2,70
36,00
I 3._06_-,-_3_,6~. _1_4_.~4__ ~~-()--5,~

"
\::i'.l'A;::, .l<1 I u-t)lJ - v\J -

-
Tabelul 19 (continuare)
--- ..
-" c = 3,0 c = 6,0

E
- (l a

0,15 I 0,17 I 0,2 I 0.23 I 0,25 0,15

_..!!.e._ q.
-- ,
I 3,69 4,25 4,62 5,54
33,00
40,00
2,77
2,8\
3,11
3,22 3,79 4,36 1 4,14
II 5,69
2,91 3,30 3,88 4,47 4,86 5,83
.42,00 5,ar,
41,00 2,\)8 3,38 3,97 4,57 4,97
413,00 3,03 3,45 4,06 4,67 5,Oa 6,10
5,20 6,23
48,00
50,00
3,11
'3,18 .
3,53
3,60
4,15
4,24
4,78
.4,R7 i 5,30 I 6,36
52,00 3,24 3,67 4,32
4,40
4,97
5,07
. 5,41
5,51 I 6,48
6,61
I 54,00
56,00
3,30
3,36
3,74
3,81 4,48 5,16
5,25
5,61
5,i!
6,73
6,85
!i8.00 3,42 3,88 4,56
6,97
60;00 3,48
I :l,95
4,01
4,64
4,72
5,34
5,43
5,81
5,01 7 ,08 i

Ii
62,00 3,54
131,00 3,60 4,08 4,80 5,52 6,00 7 ,20
4,14 4,87 5,60 6,09 7,31 .
613,00
(i8,OO
3,65
3,71 I 4,20 4,94 5,68 6,18
6,27
7,42
7,52
70,00 3,76 4,26 5,01 5,77
75,00 a.so 4,41 5,la 5,97 6,50 7,79
80,00 4,03 4,56 5,36 6,17 6,71 8,04
4,14 4,70 5,53 6,36 6,91 8,29'
I 85,00 8,.53
!lO,OO 4,26 4,83 5,69 6,54 7,12
95,00 1,38 4,07 5,84 6,72 7,31 8,77
.4,50 5,10 6,00 6,90 7,50 9,00
100,00
110,00 4,71 5,31 6,29 7,23. 7,87 9,43
4,92 5,58 6,57 7,55 8,22 9,85
120,00
130,00 !i,13 5,El 6,84 7,86 8,55 10,26
HO ,DO 5,32 6,03 7,00 8,16 8,87 10,64
1;':;0,00 5,51 6,21 7,34 8,45 9,19 11,02
5,69 6,45 7,58 8,72 9 ,49 11 ,38
160,00
liO,OO 5,86 6,64 7,82 8,99 9,78 11 ,73
6,03 6,84 8,04 9,25 10,06 12,07
11>0,00
190,00 6,20 7,02 8,27 9,51 10,34 I 12,40

200,00 6,36 7,21 8,48 9,75 10,61 112 ,72


220,00 6,67 7,56 8,89 10,23 11 ,12 13,34
210,DO 6,1l7 7,90 9,29 . 10,68 11 ,62 13,94
260,00 7.2~ 8,22 9,67 11,12 12,09 14,51
7,52 8,53 10,03 11 ,54 12,55 15,05
28U,00
300.,00 7,79 8,83 10,39 11,95 12,99 15,58
I 13,42 16,09
320,00
340,00
3
,
8,04
8,29
9,12
9,40
10,73
11,06
12,34
12,72 13,83 16,59
360,00 8,53 9,67 11,38 13,09 14 ,23 17,07
3
380,00 8,77 Il,94 11,69 13,45 14,62 17,54
3
100,00 9,00 10,20 12,00 13,80 15,00 18,00
4~0,00
4 9,22 10,45 12,29 14,14 15,37 18,44
440,00
4 9,43 10,69 12,58 14,47 15,73 118 ,87
460,00 a,6;; 10,93 12,86 14,70 16,09 19,30
4
9,85 11,17 . 13,14 15,11 16,43 1!l,71
480.
4 ,00 20,12
500,00
5 10,06 11 ,40. 13,41 15,42 16,77
520,00 10,26 11 ,62 13,68 15,73 li ,10 20,52
5
540,00 10,45 11,85 13,94 16,03 17,43 20,91
5
:;1;0,00 10,64 12,06 14 ,19 16,32 17,75 21,29

! 0,00 10,83 12,28 14,44 16,61 18,06 21.67


0,00 11,02 12,49 14,60 16,90 18,37 22,04
I 0,00
! 6 0,00
11,20
11,38
12,69
12,90
14,93
15,17
17,18
17,45
18 67
18,97
22,40
22,76 I
0,0.0 11,56 13,10 15,41 . 17,72 1 19,27
23,12

I~ 0,00
0,00
11 ,73
11 ,90
13,29
13,49
15,64
15,87
17,99
18,25
19,56
In ,8i
23,46
23,81 I
20,54 24,64
I 7 0,00 I 12,32
0,00 12
13,96
14,42
16,43
16,97
18,89
ln,51 21,21 25,45

I ! 0,00
o,oe
1 ,72
13,11
13,50
0,00 I 13,86
110 0,00
10
1050,00
114 ,23
14 ,58
14,86
15,30
15,71
16,12
16,52
17,49
18,00
18,4a
18,97
In ,44
20,11
20,70
21,26
21,81
22,35
21,87
22,50
23,12
23,i2
24,30
26,23
27,00
27,73
28,46
: 29,16
1100.0.0 14,92 \
11 16,Dl 19,8n 22,88 24,87 29
17,29 20,34 23,30 25,43 1 30,52
'84
11
1150,00 15,26
1200.,00 I 15,58
12 17,66 20,78 23,90 25,08 31,17
12
1250,00 115 ,90 18,03 21,21 24,39 I 26,52 I 31,81
130
1300,00 16,22 18,38 21,63 24,&7 27,04
27 ,56
i 32,45
33,00
13,
1350,00 16,53 18,73 22,04 I 25,35
140
1400,00 1G,83 19,08 22,45 25,81 28,06 33,07
145
1450,00 17,13 1\1,42 22,84 26,27 28,56 34,27
17,12 10,75 23,23 26,72 29,05 34,85
150
1500,00 3&,00
160
1600,00 lR,OO 20,10 24,00 2, ,uD 30.,00
21,0.2 21,73 2Il,~1 30.,92 37,10.
liOO,o.o. 18,55
liO
i I ____ o

--
-
-:1
}.
E.3 Debitul ~e ap pentru stingerea din exterior a. mini incendiu, Qf., la cldiri industriale J
monobloc,
Tabelul 22

Categoria de
pericol de
Incendiu
ptn la
100000
I 10.~~01
200000
I 300000
Volumul

2~0.0.01./ 3~0.~01
<i00000
I
cli'idirii,

40.0.0.01
500000
10 m"

I 5~0.0.01
000000
I 60.0.0.01
700000
700001

800000
Oebitul de ap pentru un incendiu, Q tn Ils

A, B, C. 30 40 50 60 70 80 90 100

D,E 15 20 25 30 35 40 45 50

EA Debitul de ap pentru stingerea unui incendiu, Q/., la depozitele de~chise de cheres-


tea, n funcie de volumul strvelor.
Tabelul 23

: Volumul ptn la 51 201 501 1001 2501 5001 7501 10001


stiveJor 50
2500
1 P'~t~
m" 200 500 1000 5000. 7500 10000 15000 15000

Debltul
IQ,.'/s
5 10 15 20 25 35
I 45
1
50 60
I 75

OBSERVA IE:. Prin volumul sttvelor se Inekge produsul dintre suprafaa ut!1A i Inl lmen de depozitare, din
sectorul cel mai mare.

E.5 Debirul de ap specific pentru stingerea unui incendiu, Qu, la depozitele de buteni,
.traversa de cale ferat, lemn de foc. .
Tabelul 24

Volumul sttvetor m' I ptn la 100 1101 ... 500 501 ... 2000 /2001. .. 5000 /5001. .. 10000/ peste 10000

Debltul O ",Ils f 5 I 10 15 I 25 I 30 I ~O

OBSERVAII
1 Prin volumul stlvelor se Inelege produsul dintre suprafaa util i Inl lme a de depozitare, din sectorul
cel mal mare,
2 Debltul se reduce cu 60% pentru stivele de bu t cni prevzute cu instalaii de conservare prin stropire, care
aslgur In permanen butenilor O umiditate de peste 70 %. .

E.6 Debitul de ap. specificpentru stingerea unui incendiu, Q'e, la, depozitels de rumegu
i toctur de lemn.
T:lbelul 25

Volumul st ive lor ro3 I pln la 5001501 .. 2000 /2001. . 5000 15001. . 10000/ peste 10001

Debitul Q,,,l/s I 10 I 20 1 25 I 30 I 4O

E.7 Debitul de ap specificpentru stingerea unui incendiu, Q,,, la depozitele de tala.


Tabelul 26

Volumul st lvelor m' I plnd In 1001101 ... 500 1501. .. 2000 {2001. .. 500015001. .. 10000/ peste 10000

Debltul Q ,.,l/s 10 15 I 25. I 35 1 ,(5 I 50


Al'OEXA E

DEBITE DE CALCUL PENTRU STINGEREA DIN EXTERIOR A INCENDIILOR


E.l Debitul de ap. pentru stingerea. din exterior a incendiilor, Qf" la cldiri civile
izolate, pentru invrnint, spitale, cldiri cu sli aglomerate, cldiri social-administrative.
Tabdul20

Volumul cl diril (compartimentului de incendiu), In m'


pln [JOOI
de rezisten la foc

I
:2001
.. .
I
3001
...
I . ..
I
10001
...
1500I

I
30001
I
I
Gradul peste
la ., . ...
ul cl dirl!
2000 3000 5000 10000 15000 30000 "O 000 ,I eo ono
De bl tu l de ap pentru un incne di u o.. In Ils

1- II 5 :; 5 10 10 1::; 20 ')-
-;)

III 5 s 10 10 15 20 - -
IV 5 10 10 15 - - i- -
V 5 10 15 20 - .- -. -r- -c , - -
- ..

-...
OBSERVAII .
1 Debitul de ap pentru stingerea din exterior a incendiilor pentru cldiri din centre popujre-se la. cniitorm
ST:\S 1343/1-77. ..--....."'<0..
2 Dcbi t ul de calcul al reelelor de serviciu (care Iac legturi Intre artercle dimcns i ona t e conform nliJic:itului 1
de mai sus) In cuprinsul microraioanelor de locuil III care predomin - ca suprara tu construit - blocurile' .......
de grndul 1 -lI rezisten III foc, se determina Iutn d In considerare debitelc de ap pentru stingerea din
exterior a incendiului, Q", Iunt din tabelul 20, In funcie de volumul acestor cldiri (compartimentului de
incendiu). Dac elementele portunte (sttlpi, perei portan l) ali Iimitn de rezistent:' la foc mai mic de 2,5 ore,
dcbltul se in corespunztor gradului III de rezisten In foc. In cazul In care, in aceste mlcroratoanc se Prevede,
In perspectiv, posibilitatcn executrii unor construcii cu caracter deosebit (cluburi, case de cultur, magazine
untvcrsule, cldiri clvlle cu Inl imea mai mare de 45 m etc.) core necesit un debit mai mare pentru stingerea
incendiului, la stabilirea soluiei de alimentare cu ap se au In vedere i aceste cunstrucii.

E.Z Debitul de ap:i pentru stingerea, din exterior a unui incendiu, Qfr, 'la cldiri indus-
triule obinuite.
T:lhelul 21

---------_.
Volumul cl diri i (compart imcn t uiu i d<: incendiu), In m3
.-
Gradul de re zis-
Ca tcgor ia de prn In 2001 30U1 I 5001 :10 001 50001 I I
I
peste
...
I
20.0.~01
ten" la foc nI
cldirii
incendiu 2000
I 3000 I
Debitul
. ..
5000
...
20000
..
5U 000
<le ap pentru un incendiu
,

I 20U 000
Q 1< In I:s
400000
400001

I, Il
D,E I
,
5 5 I 5
I 10 I 10 I 15 I 20 'l-
-;)

,
A, n.c 5- 10 I 10 Ei I 20 I :10 I 35 I 40

n,E 5 I 5
II 10 I 15 I ~:)
I 3" - I - I
III
C 5 10 15 20 I 30
,
I

i 40
I - I - I
I
!

IV, v
D,li 5
5
10
I 15 20 I
,
30 I -
-
-
-
I -
- ,I
I C
i
I I
15
I 2U
I
2:; :J5
I I
numai pentru categoria C
ODSER \'AII la t.abcIulele 20 i 21
1 Pentru stnbi\irea debitelor In cldirile trnpr lte In compartlrncute de incendiu, fiecare compartiment se con-
si der ca o cl di re se para t.
2 Ln cl dlrl le co masa te sau la cele amplasate In dis t an l c core nu asigur Impiedicarea transmiterii incendiului
de In o cl dirc la alta, debitul de ap se stabilete luind In calcul volu mu l total ni acestor cl dh-I, Dup caz
se ia In consider are necesitatea prevederii msuri lor de evitare a t rausnuterii incindiilor de la o cldire la alta.
:1 La dlmcnsionarca por t lunl lor separa te, specia le, nle reelei de ap din Intreprinderile industriale, trebuie luate
In considerare: categoria de pericol de inccn diu a proceselor de producie, gra clu) de rezisten la foc i volumul
c ldlr llor care stnt descr vi te de por iunen rcspe ct iv o. reelei de ap.
-4 Pentru cldlrile Indus tr iale de gradul \'1 i V rczis te n a la foc cu volum mai mic decit 2000 In', debltul este de
5 lis.
~J.A::; 14

-
-------------------------------------------------------
1t
E.8 Debitul de ap specific pentru stingerea, unui incendiu, Q't' la depozitele de crbuni. I
Tabelul 27

Volumul stivelor m3
I ptn la 100
I
101 ... 1000
I
1001. .. 10000
1
peste 10000

De bitu l Q" I!s


I 5
I 10
I 15
I 20

OBSERVA TIE - Debltul se stabilete In funcie de volumul stive! celei ma! rnarl,

ANEXA F.

PARA~[ETRII DE LUCRU AI TU:--IULUI FIX PENTI1U STINS INCENDII CU AP.~ TIP TFAX-3000

Tabelul 28

Raza de aciune, m

I I
Diametrul ajutajulu! final PresIune H, Debit
rom bllf
I Ils In Inllme
I In lungime

4. 19,2 30 ,(0
30 6 23,3 42 50
8 26,7 46 55
10 30,0 n 50
I
36
4. 27,5 I 35 45
6 33,3 42 50
8 39,1 46 55

.#.: ...... ,
!O

I -
43 1
I
- -
47 50

._0. 4. 35,0 40 45
40
6 43,3 46 55
8 47,6 55 70
10 53,3 I 50 7~
-
4. 39,1 42 50
46
fi 51,6 46 55
8 60,0 4G 65
lU
I
67,3
I 47 67
ro:
"
:ti
!Il. -

c-.
UJ trf:"-y <,
e; ''''vvo~
~

~ 8113,8.1
~j tvie}',
os~"
el: v,,<\\~
----..
o
;z o> ~\y
~ ,?,

U")

'"
00

ti
:;
..
'"
('J
::-
c
:J
a:
...;

x
'"
l-
N

+
o
c
N

I
-
""">,

IR
't:l
~
C"_

'"
,~
C

,j
1;"
<:>
..'l
~
o;:;
,,.,
0-
Hesponsahllul p rule ct ul ut : [=;
I MCInd - Inst itut ul d~ Cercetri In Construcii ColaborDtorl
o
Inspce toratul General de Stat pentru Iunstiii-
! i EcollOioia COnstruciilor
Construcii
C>
~
In;:: '!elor votnescu
Ministerul Educaiei i Invmlntului
- Ins t i t u t u l de Constructii
Consiliul Naional al Apelor
Comand:l!llentul pompierilor
..
U>o

clr. ing. Tr~linJl Cruceru Institutul de 1','oieclri pentru Construcii Tipizalt! '5"
Jledllctul IInlll: Insruutul lIomn de Stuudardlzure Institutul de Cercetri i Proiec tri pentru lucluslria u
;:l
iuti. Euyeuid Botez Lcmnu Iui D'l
Institutul de Proiectri "l'roicct- Bucure u-: .<i
Instrtutul de Stndii i Proicctr! de CUllstruc\fl J""tru u
Agricultur i Industria Alimenlllr:1 -2
x:
Int rcprtn dcrea Canul-Apii Bu curett
'"
t-<

..
el
.3
SIUlldor<1ul a rost eluborat Ini iul Iu nn u 1930 i s-a re vlzult In anii 19:;3, IS58, 1%7, 10;7 i 198,J
'O
rol
--"':----

S-ar putea să vă placă și