Sunteți pe pagina 1din 262

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ

JOCUL DIDACTIC DE LA FORMAL LA NONFORMAL, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Denumirea furnizorului: ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”

Directorul/Responsabilul programului:

Gălbenuș Victoriana Aprilia, Slobozia, jud. Ialomița, Str. Cuza Vodă, Nr.5, Bl.1, Sc.A, Ap.11, Tel. 0733741033, e_mail : victorianagalbenus@yahoo.com

Public ţintă : personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar

Estimarea nr.de formabili : 2000

Forma de învăţământ : de zi

Durata programului: 60 ore

Identificare categorie program și tip de competențe

CATEGORIA PROGRAMULUI

TIPURI DE COMPETENȚE

2. Programe de dezvoltare profesinală în concordanță cu politicile și strategiile Ministerul Educației și Cercetării Științifice, conform articolului 244, aliniatul (5), literele e), f) din Legea nr.1 din 2011.

a) Dobândirea unor competențe complementare prin care se extinde categoria de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educațională și orientarea în carieră, educația adulților și altele.

1

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

3.Scopul programului:

Dezvoltarea competențelor profesionale, prin însușirea unor tehnici moderne, formale şi nonformale, privind abordarea, realizarea şi utilizarea jocului didactic traditional, dar și modern, cu folosirea aparaturii de ultimă generație (laptop, tabletă, smartphone), pentru realizarea obiectivelor programelor școlare în vigoare și a jocurilor de tip team building, pentru cunoașterea și relaționarea cu mediul școlar și social, în vederea creșterii șanselor de reușită în cariera profesională.

4.Obiective generale și obiective specifice:

OBIECTIVE GENERALE

 

OBIECTIVE SPECIFICE

O.1. Dobândirea de cunoștințe și tehnici noi, cu aplicabilitate imediată în viața școlii, pentru creșterea calitativă a actului educațional, în concordanță cu politicile educaționale românești, în context european.

1.1.

Identificarea de concepte şi noţiuni specifice jocului didactic.

1.2.Descrierea metodelor, tehnicilor și etapelor de lucru.

O.2. Elaborarea unui set de lucrări didactice, cu scopul de a promova jocul didactic în activitățile de predare, consolidare, evaluare, pentru realizarea obiectivelor programei școlare.

2.1.Crearea unor jocuri didactice, variante ale acestora și sarcini de complicare a jocurilor didactice realizate.

2.2.

Utilizarea în jocurile didactice a

mijloacelor de comunicare de ultimă generație (laptop, tabletă, smartphone).

 

3.1.

Identificarea unor concepte şi noţiuni

specifice opționalului.

O.3. Aplicarea cunoștințelor însușite, referitoare la disciplinele opționale, pentru realizarea curriculum-ului la decizia școlii, bazat pe jocul didactic.

3.2.

Descrierea metodelor și tehnicilor de

lucru, în vederea realizării unui opțional.

3.3.

Redactarea unei programe de opțional

integrat, prin utilizarea cu precădere a jocului didactic.

 

4.1.

Studierea, analizarea și aplicarea

jocurilor prezentate.

4.2.

Colaborarea în aplicarea și evaluarea

tipurilor de jocuri.

O.4. Aplicarea jocurilor învățate în proiecte și programe, pentru o mai bună cunoaștere și relaționare cu elevii.

4.3.

Identificarea tipurilor de jocuri, în

concordanță cu obiectivele programului propus.

 

4.4.

Comunicarea și relaționarea în cadrul

jocurilor propuse.

4.5.

Identificarea caracteristicilor jocurilor

team bulding.

2

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.5.Competențele pe care le formează cursanților:

III.5.1. Competențe corespunzătoare tipului de competențe asociat categoriei în care se încadrează programul ( Program de dezvoltare profesională în cooncordanță cu politicile și strategiile MEN, conform articolului 244 alin. (5) literele e) și f) din Legea nr.1/2011- dobândirea unor competențe

complementare prin care se extinde categoria de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi:

predarea asistată de calculator, educația adulților, activități de comunicare și relaționare interpersonală, activități recreative de tip team - building.

III.5.2. Competențe generale:

III.5.3. Competențe specifice:

COMPETENŢE GENERALE

COMPETENŢE SPECIFICE

COMPETENŢE METODOLOGICE ȘI DE EVALUARE

C1: Aplicarea cunoștințelor despre jocul didactic, în situații concrete , în învățământul preuniversitar românesc.

Analizarea principalelor concepte şi noţiuni specifice jocului didactic .

Enunțarea, descrierea și realizarea componentelor jocului didactic, în concordanță cu disciplina, obiectivele educaționale și ciclul de învățământ.

C2: Realizarea strategiilor destinate jocului didactic, în învățământul preuniversitar, prin aplicațiile practice, cu utilizarea mijloacelor de ultimă generație (laptop, tabletă, smartphone).

Realizarea unor strategii destinate jocurilor didactice, raportate la particularitățile de vârstă și individuale ale colectivelor de elevi, în strânsă legătură cu obiectivele pogramelor școlare (disciplina/momentul/locul/modul de aplicare).

Utilizarea corectă a mijolacelor de ultimă generație, în jocul didactic.

C3: Crearea documentelor necesare curriculum-ului la decizia școlii, cu aplicabilitate pe tema jocului didactic, în conformitate cu Legea Educației Naționale, cu normele europene și cerințele societății actuale, în mediul școlar.

Identificarea conceptelor şi noţiunilor specifice opționalului.

Dobândirea abilităților de elaborare a strategiilor didactice, în vederea realizării programei de opțional.

Crearea unor programe destinate opționalelor, pentru utilizarea lor la clasă.

C4: Însușirea și aplicarea jocurilor de comunicare, relaționare și de tip team building în activități extrașcolare.

Aplicarea jocurilor de comunicare în activitățile de de cunoaștere și relaționare elev-elev; elev- profesor.

Însușirea și utilizarea jocurilor de tip team –building în activitățile extrașcolare.

 

Elaborarea modalităților de evaluare a progresului personal, legat de jocul didactic.

3

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

COMPETENŢE DE COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE PSIHO-SOCIALĂ

C5: Utilizarea comunicării formale și nonformale în orele de curs, în proiecte și programe și prin intremediul jocului didactic în mediul școlar, pentru

dezvoltarea conduitelor empatice și pentru reușita în carieră.

Dobândirea abilităților de elaborare a strategiilor comunicării în cadrul jocului didactic, în activitățile școlare și extrașcolare.

Utilizarea tehnicilor de dezvoltare a comunicării interpersonale, bazate pe joc, în vederea promovării idealurilor și valorilor umane, pentru reușita în carieră.

Exersarea tehnicilor comunicării și relaționării, în cadrul activităților școlare și extrașcolare specifice .

Aplicarea unor strategii de cunoaștere, intercunoaștere, comunicare, prin utilizarea relațiilor asertive, explicațiilor raționale și monitorizarea comportamentelor.

III.6. Concordanța obiectivelor specifice cu activitățile și utilitatea din oferta de program. Programul este structurat astfel încât să formeze sau să dezvolte formabilior competențe legate de jocul didactic tradițional, jocul didactic modern, cu utilizarea aparatelor de ultimă generație, jocuri de comunicare și relaționare și jocul de tip team building, accentul și ponderea activităților cursului fiind puse pe activitățile practice, prin însușirea atât teoretică cât și practică a noilor cunoștințe, formale și nonformale, utilizarea corectă a suporturilor variate de materiale. Pe suportul de curs va fi abordată o parte mai mare de teorie, din dorința de a oferi profesorilor materialele teoretice necesare unui studiu individual complet.

III.7. Corelarea duratei cu scopul, obiectivele specifice, conținuturile și competențele specifice formate.

4

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

MODULUL I

Obiective

Obiective

Conținuturi

Competențe

specifice

operaționale

specifice

   

Modul I JOCUL DIDACTIC

 

1.1.Identificarea

să identifice

I.1.Definire

Analizarea principalelor concepte şi noţiuni specifice jocului didactic .

concepte şi noţiuni specifice jocului didactic.

concepte şi

I.2.Teorii despre joc

I.3.Taxonomii

noţiuni

specifice domeniului ludic I.4. Semiotica și funcțiile jocului I.5. Semnificația și rolul jocului I.6. Metodologia jocului didactic I.7. Etapele jocului didactic I.8. Organizarea activităţii pe bază de joc didactic I.9. Jocul de rol I.10. Valenţe instructiv-educative ale jocului I.11. Evoluția activității ludice I.12. Perioada preşcolară I.13. Locul activităților ludice în perioada școlară I.14. Psihologia și metodologia jocului didactic ca alternative educaționale moderne I.14.1. Pași pe făgașul Pedagogiei ludens I.14.2. Nevoi și perspective ludice în domeniul educațional

specifice

 
 

jocului

didactic

să descrie

1.2.Descrierea

Enunțarea, descrierea și realizarea componentelor jocului didactic, în concordanță cu disciplina, obiectivele educaționale și ciclul de învățământ.

metodelor,

tehnicilor și

etapelor de

lucru.

metode,

tehnici și

etape de

lucru;

 

dobândească

abilități de

elaborare a

strategiilor

Realizarea unor strategii destinate jocurilor didactice, raportate la particularitățile de vârstă și individuale ale colectivelor de elevi, în strânsă legătură cu obiectivele pogramelor școlare (disciplina/momentul/locul/modul de aplicare).

comunicării;

2.1.Crearea

unor jocuri

didactice,

variante ale

acestora și

sarcini de

complicare a

jocurilor

didactice

realizate.

să creeze

jocuri

didactice,

variante ale

acestora și

sarcini de

complicare

a jocurilor

didactice

realizate;

Durata/

Modulul

14 ore

4

ore curs

9

ore practice

5

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

 

să utilizeze

I.15. Jocul didactic în era tehnologiei

 

în jocurile

2.2. Utilizarea

didactice,

informatice.

Utilizarea corectă a mijolacelor de ultimă generație, în jocul didactic.

în jocurile

mijloace de

didactice a

comunicare

mijloacelor de

de ultimă

 

comunicare de

generație;

ultimă generație

(laptop, tabletă,

smartphone).

să elaboreze

Evaluare

modalități

Elaborarea modalităților de evaluare a progresului personal, legat de jocul didactic.

de evaluare

a

progresului

personal.

 

1 oră evaluare

MODULUL AL II-LEA Obiective Obiective Conținuturi Competențe Durata/ specifice operaționale specifice Modulul
MODULUL AL II-LEA
Obiective
Obiective
Conținuturi
Competențe
Durata/
specifice
operaționale
specifice
Modulul
II. Modulul al II-lea –
LUDICUL ÎN OPȚIONAL
8
ore
3.1.Identificarea
 să identifice
unor concepte şi
noţiuni specifice
opționalului.
concepte şi
noţiuni
Identificarea conceptelor
şi noţiunilor specifice
opționalului;
specifice
II.1. Curriculum la Decizia
Școlii – Proiectare curriculară,
implementare, evaluare
II.2. Caracterizarea CDŞ.
Tipuri de CDŞ în
învăţământul obligatoriu
2
ore curs
opționalului;
 să descrie
3.2. Descrierea
metodelor și
tehnicilor de
lucru în vederea
realizării unui
opțional.
metode și
tehnici de
II.3. Proiectarea
Curriculumului la decizia
şcolii. Etapele proiectării
Curriculumului la decizia
lucru;
 să utilizeze
şcolii. Etapizarea procesului
curricular (de proiectare şi
implementare a curriculum-
ului)
*Dobândirea abilităților
de elaborare a
strategiilor didactice în
vederea elaborării
programei de opțional;
tehnici de
dezvoltare a

6

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

 

comunicării

 

*Aplicarea unor strategii de cunoaștere, intercunoaștere, comunicare, prin utilizarea relațiilor asertive , explicațiilor raționale și monitorizarea comportamentelor.

 

interpersonale

II.4. Prezentarea unor modele de structurare a programei opţionalului la nivelul disciplinei, la nivelul ariei

curriculare, la nivelul mai multor arii curriculare, pentru diferite niveluri de şcolarizare. II.5. Evaluarea la disciplinele opţionale

5 ore

practice

3.3. Redactarea

să redacteze o programă de opțional integrat ;

unei programe

de opțional

integrat, prin

utilizarea cu

   

precădere a

*Crearea unor programe destinate opționalelor, pentru utilizarea lor la clasă.

jocului didactic.

 

să elaboreze

Evaluare

 

modalități de

 

*Elaborarea modalităților de evaluare a progresului personal, legat de dezvoltarea abilităților de lucru.

evaluare a

progresului

1 oră

personal;

evaluare

MODULUL AL III-LEA Obiective Obiective Conținuturi Competențe Durata/ specifice operaționale specifice Modulul
MODULUL AL III-LEA
Obiective
Obiective
Conținuturi
Competențe
Durata/
specifice
operaționale
specifice
Modulul
III.Modulul al III-lea –
TIPURI DE JOCURI
DIDACTICE
UTILIZATE ÎN
ACTIVITĂȚILE
NONFORMALE
42
ore
4.1. Studierea,
analizarea și
aplicarea jocurile
prezentate.
să studieze, să
analizeze și să
aplice jocurile
prezentate;
III.1. Jocuri de comunicare
și relaționare
III.1.1.Jocuri de tip
,,Energizer”
III.1.1.1.Funky Chicken
Aplicarea jocurilor de
comunicare în
activitățile de de
cunoaștere și relaționare
elev-elev; elev-
profesor.
12
ore curs
III.1.1.2.Ploaia
III.1.2.Jocuri de nume
III.1.2.1.Salutul chinezesc
III.1.2.2.Dă numele mai
departe
III.1.3. Jocuri de încredere

7

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

   

III.1.3.1. Baloanele săltăreţe

   

4.2.

Colaborarea

să colaboreze în aplicarea și evaluarea tipurilor de joc;

III.1.3.2.Tunelul încrederii III.1.3.3. Frânghia încrederii III.1.3.4. Masaj în șir indian III.1.4. Jocuri de masa III.1.4.1.Jocuri de masă III.1.4.2.Turnul instabil

Dobândirea abilităților de elaborare a strategiilor comunicării în cadrul jocului didactic, în activitățile școlare și extrașcolare.

în aplicarea și evaluarea tipurilor de joc.

26 ore

 

III.1.4.3.Puzzle

 

practice

III.1.5. Jocuri de dinamizare III.1.5.1. Bulgări de zăpadă

III.1.5.2.Sincrendo

III.1.6.Jocuri competitive III.1.6.1.Sport alternativ

III.1.6.2.Ștafeta

III.1.7.Jocuri de creație III.1.7.1.Povești prin ochii noștri ! III.1.7.2. Magic Hart for you III.1.8.Jocuri - caracter cultural III.1.8.1.Dans ardelenesc III.1.8.2.Dansul pinguinului

4.3.

Identificarea

să identifice

III.1.8.3.Dans Brașoveanca III.1.9. Competiție cu jocuri multiple III.1.9.1.Olimpiada Veselă1 III.1.9.2.Olimpiada Veselă2

Utilizarea tehnicilor de dezvoltare a comunicării interpersonale, bazate pe joc, în vederea promovării idealurilor și valorilor umane, pentru reușita în carieră.

tipurilor de jocuri

tipurile de

în concordanță

jocuri în

cu obiectivele

concordanță

programului

cu obiectivele

propus.

programului

III.1.10.Jocuri

propus;

interculturale III.1.10.1. Harta lumii III.1.10.2. Harta Europei III.1.11.Jocuri diverse

III.1.11.1.Dragonul

 

III.1.11.2.Câinele și Pisica III.1.11.3. Rațele și vânătorii

III.1.11.4.Şapse

III.1.11.5.Fotbal chinezesc III.1.11.6.Fotbal/Basket cu scaune III.1.11.7.La perete, stop !

III.1.11.8.Păianjenul

III.1.11.9.Pony, pony III.1.11.10. Evadarea (Prison break) III.1.11.11.Volei fără mâini

8

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

   

III.1.11.12. Soțul și soția III.1.11.13. Ţară, țară vrem ostaşi!

 

4.4.

Comunicarea

să comunice

III.1.11.14.Scaunele

Aplicarea unor strategii de cunoaștere, intercunoaștere, comunicare, prin utilizarea relațiilor asertive , explicațiilor raționale și monitorizarea comportamentelor.

și să relaționarea

și să

muzicale III.1.11.15. Şotron III.1.11.16. Cine-i liderul? III.2.Jocuri team -bulding

în cadrul

relaționeze în

jocurilor

cadrul

propuse.

jocurilor

propuse

III.2.1. Jocuri introductive III.2.1.1. O pereche grozavă

III.2.1.2.Spargerea

bisericuţelor III.2.1.3. Nume şi caracteristici III.2.1.4. Înşiruirea în ordinea prenumelor III.2.1.5. Petrecerea III.2.1.6.Găseşte-ţi fratele şi

4.5.

Identificarea

să identifice

sora III.2.1.7. Cine scrie mai multe nume? III.2.1.8. Grupaţi-vă! III.2.1.9. „Toarnă-l” sau o încasezi! III.2.1.10. Ce-mi place? III.2.1.11. Lista cu informaţii III.2.1.12. Caută o asemănare III.2.1.13. Fredonează o melodie III.2.1.14. Trenul numelor III.2.1.15. Aruncă numele

III.2.1.16.Îmbrăţişează

*Însușirea și utilizarea jocurilor de tip team building în activitățile extrașcolare

caracteristicilor

caracteristicile

jocurilor

jocurilor

team bulding.

team -bulding

 

vecinul III.2.1.17. Cercurile concentrice III.2.2 Jocuri de încălzire III.2.2.1. Sărituri III.2.2.2. Sărituri în trei III.2.2.3. Sărituri în grup

să participe cu entuziasm la jocurile propuse

III.2.2.4. Alergarea în grup III.2.2.5. Să pasăm sticlele

*Exersarea tehnicilor comunicării și relaționării, în cadrul activităților școlare și extrașcolare specifice

III.2.2.6.Voleiball

III.2.2.7. Fiecare prinde III.2.2.8. Comoara balaurului III.2.2.9. Să trecem cercul! III.2.2.10. Hoţii şi vardiştii

9

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.2.11.Uliul şi porumbeii III.2.2.12 Înlocuirea celui de vis-a-vis III.2.3. Jocuri de liniștire
III.2.2.11.Uliul şi porumbeii
III.2.2.12 Înlocuirea celui de
vis-a-vis
III.2.3. Jocuri de liniștire
III.2.3.1.Îngerul
III.2.3.2. Răsucirea
III.2.3.3. Huţa
III.2.3.4.Fluturaşul
III.2.3.5. Să vâslim!
III.2.3.6.Cobra
III.2.3.7. Mătura sus!
III.2.3.8. Ţipătul
III.2.4. Jocuri de destindere
III.2.4.1.Moartea samuraiului
III.2.4.2. Nici Unul / Dintre
Noi Nu / Poate Face /
Singur Câte / Putem Face
Toţi / Împreună
III.2.4.3. Cine înfăşoară
chinga mai repede?
III.2.4.4. Ghici, cum e
chinga?
III.2.4.5. Ghici, dacă e nod?
III.2.4.6. Ghici, pe ce faţă?
III.2.5. Jocuri de
creativitate
III.2.5.1. Om la om
III.2.5.2. Atinge cutia
III.2.5.3.Balta de lava
III.2.5.3.Hopa
III.2.5.4. Înşiraţi-vă după
III.2.5.5. Piramida
III.2.5.6. Separarea
încătuşaţilor
III.2.6. Jocuri de cooperare
III.2.6.1. Geometria pe tăcute
III.2.6.2. Pasează sticla
III.2.6.3. Deşeurile toxice
III.2.6.4. Te rog să dai cheia
III.2.6.5.Aruncarea pizzei în
aer
III.2.6.6.Trecerea râului
III.2.6.7. Să ducem sticlele!
III.2.6.8. Bărcile de salvare
III.2.6.9. Amartizarea
capsulei spaţiale

10

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.6.10 Întindeţi-vă şi luaţi comorile III.2.6.11. Oul la cuib III.2.6.12. Apă scumpă III.2.6.13.Să ducem
III.2.6.10 Întindeţi-vă şi luaţi
comorile
III.2.6.11. Oul la cuib
III.2.6.12. Apă scumpă
III.2.6.13.Să ducem coşul
III.2.7. Jocuri de
comunicare
III.2.7.1.Culorile preferate
III.2.7.2.Vorbeşte!
III.2.7.3. Firul de aţă
III.2.7.4. Impulsul
III.2.7.5. Una vorbim şi
başca înţelegem!
III.2.7.6. Vânătoarea de
comori (sufleteşti)
III.2.7.7.Jocul cu pantofi
III.2.8. Jocuri de încredere
III.2.8.1. Învăţarea asigurării
colegului
III.2.8.2.Salcia în bătaia
vântului
III.2.8.3. Înşiraţi-vă după
III.2.8.4. Jupuirea şarpelui
III.2.8.5. Mersul pe încredere
III.2.8.6. Şiragul de
Accidentaţi
III.2.8.7.Câmpul minat
III.2.8.8. Plasa de păianjen
III.2.8.9. Pluta salvatoare
III.2.8.10. Plimbarea cu
încredere
III.2.8.11. Omida cu ochi la
coadă
III.2.9.Jocuri distractive
III.2.9.1. Sardelele
III.2.9.2. Piatra – hârtia -
foarfeca
III.2.9.3. Hai să prindem!
III.2.9.4. Hai să ne
strâmbăm!
III.2.9.5. Ura, ura, pentru
simbol
III.2.9.6. Teatrul ciudat
III.2.9.6.1. Oamenii-maşină
III.2.9.6.2. Corvezile
emoţionale

11

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

 

III.2.9.6.3. Recitarea III.2.9.7. Ghici, ce face? III.2.9.8. Cinci schimbări III.9.9. Te rog să zâmbeşti III.2.9.10. VIP secret III.2.9.11. Scapă de minge III.2.9.12. Desenează pe nevăzute! III.2.9.13. Să prindem coada! III.2.10. Jocuri de încheiere III.2.10.1. Să facem o furtună! III.2.10.2. Reţeaua III.2.10.3. Alege un suvenir III.2.10.4. Ca frunzele copacului III.2.10.5. Masajul în grup III.2.10.6. Îmbrăţişarea în grup III.2.10.7. Cum e el? III.2.10.8. Şopteşte vorbe dulci! III.2.10.9. La revedere! - A

   

să elaboreze

III.2.10.10. La revedere! - B III.2.10.11. La revedere! - C III.2.10.12. Aprindem luminiţe III.2.10.13. Să desfacem nodurile! III.2.10.14. Aprecierea fulgerătoare

Evaluare

Elaborarea modalităților de evaluare a progresului personal, legat de dezvoltarea abilităților de lucru.

modalități de

evaluare a

2 ore

progresului

evaluare

personal;

   
 

Evaluare finală

 

3 ore

12

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

8.Planul de învățământ

Modulul

Conținuturi

 

Număr de ore alocat

 

Activități

Aplicații

Evaluare

Total

teoretice

practice

 

I.1.Definire

4

9

1 14

 

Modul I - Jocul didactic

I.2.Teorii despre joc I.3.Taxonomii specifice domeniului ludic I.4. Semiotica și funcțiile jocului I.5. Semnificația și rolul jocului I.6. Metodologia jocului didactic I.7. Etapele jocului didactic I.8. Organizarea activităţii pe bază de joc didactic I.9. Jocul de rol I.10. Valenţe instructiv-educative ale jocului I.11. Evoluția activității ludice I.12. Perioada preşcolară I.13. Locul activităților ludice în perioada școlară I.14. Psihologia și metodologia jocului didactic ca alternative educaționale moderne I.14.1. Pași pe făgașul Pedagogiei ludens I.14.2. Nevoi și perspective ludice în domeniul educațional I.15. Jocul didactic în era tehnologiei informatice.

Modulul al II- lea - Ludicul în opțional

II.1. Curriculum la Decizia Școlii – Proiectare curriculară, implementare, evaluare II.2. Caracterizarea CDŞ. Tipuri de CDŞ în învăţământul obligatoriu II.3. Proiectarea Curriculumului la decizia şcolii. Etapele proiectării Curriculumului la decizia şcolii. Etapizarea procesului curricular (de proiectare şi implementare a curriculum-ului) II.4. Prezentarea unor modele de structurare a programei opţionalului la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare, la nivelul mai multor arii curriculare, pentru diferite niveluri de şcolarizare. II.5. Evaluarea la disciplinele opţionale

2

5

1 8

 

Modulul

III.1. Jocuri de comunicare și relaționare III.1.1.Jocuri de tip ,,Energizer”

9

24

2 35

 

al III-lea-

13

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Tipuri de jocuri didactice utilizate în activitățile nonformale III.1.1.1.Funky Chicken III.1.1.2.Ploaia
Tipuri de jocuri
didactice
utilizate în
activitățile
nonformale
III.1.1.1.Funky Chicken
III.1.1.2.Ploaia
III.1.2.Jocuri de nume
III.1.2.1.Salutul chinezesc
III.1.2.2.Dă numele mai departe
III.1.3. Jocuri de încredere
III.1.3.1. Baloanele săltăreţe
III.1.3.2.Tunelul încrederii
III.1.3.3. Frânghia încrederii
III.1.3.4. Masaj în șir indian
III.1.4. Jocuri de masa
III.1.4.1.Jocuri de masă
III.1.4.2.Turnul instabil
III.1.4.3.Puzzle
III.1.5. Jocuri de dinamizare
III.1.5.1. Bulgări de zăpadă
III.1.5.2.Sincrendo
III.1.6.Jocuri competitive
III.1.6.1.Sport alternativ
III.1.6.2.Ștafeta
III.1.7.Jocuri de creație
III.1.7.1.Povești prin ochii noștri !
III.1.7.2. Magic Hart for you
III.1.8. Jocuri - caracter cultural
III.1.8.1.Dans ardelenesc
III.1.8.2.Dansul pinguinului
III.1.8.3.Dans Brașoveanca
III.1.9. Competiție cu jocuri multiple
III.1.9.1.Olimpiada Veselă1
III.1.9.2.Olimpiada Veselă2
III.1.10.Jocuri interculturale
III.1.10.1. Harta lumii
III.1.10.2. Harta Europei
III.1.11.Jocuri diverse
III.1.11.1.Dragonul
III.1.11.2.Câinele și Pisica
III.1.11.3. Rațele și vânătorii
III.1.11.4.Şapse
III.1.11.5.Fotbal chinezesc
III.1.11.6.Fotbal/Basket cu scaune
III.1.11.7.La perete, stop !
III.1.11.8.Păianjenul
III.1.11.9.Pony, pony
III.1.11.10. Evadarea (Prison break)
III.1.11.11.Volei fără mâini
III.1.11.12. Soțul și soția

14

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.1.11.13. Ţară, țară vrem ostaşi! III.1.11.14.Scaunele muzicale III.1.11.15. Şotron III.1.11.16. Cine-i
III.1.11.13. Ţară, țară vrem ostaşi!
III.1.11.14.Scaunele muzicale
III.1.11.15. Şotron
III.1.11.16. Cine-i liderul?
III.2.Jocuri team -bulding
III.2.1. Jocuri introductive
III.2.1.1. O pereche grozavă
III.2.1.2.Spargerea bisericuţelor
III.2.1.3. Nume şi caracteristici
III.2.1.4. Înşiruirea în ordinea prenumelor
III.2.1.5. Petrecerea
III.2.1.6.Găseşte-ţi fratele şi sora
III.2.1.7. Cine scrie mai multe nume?
III.2.1.8. Grupaţi-vă!
III.2.1.9. „Toarnă-l” sau o încasezi!
III.2.1.10. Ce-mi place?
III.2.1.11. Lista cu informaţii
III.2.1.12. Caută o asemănare
III.2.1.13. Fredonează o melodie
III.2.1.14. Trenul numelor
III.2.1.15. Aruncă numele
III.2.1.16.Îmbrăţişează vecinul
III.2.1.17. Cercurile concentrice
III.2.2 Jocuri de încălzire
III.2.2.1. Sărituri
III.2.2.2. Sărituri în trei
III.2.2.3. Sărituri în grup
III.2.2.4. Alergarea în grup
III.2.2.5. Să pasăm sticlele
III.2.2.6.Voleiball
III.2.2.7. Fiecare prinde
III.2.2.8. Comoara balaurului
III.2.2.9. Să trecem cercul!
III.2.2.10. Hoţii şi vardiştii
III.2.2.11.Uliul şi porumbeii
III.2.2.12 Înlocuirea celui de vis-a-vis
III.2.3. Jocuri de liniștire
III.2.3.1.Îngerul
III.2.3.2. Răsucirea
III.2.3.3. Huţa
III.2.3.4.Fluturaşul
III.2.3.5. Să vâslim!
III.2.3.6.Cobra
III.2.3.7. Mătura sus!
III.2.3.8. Ţipătul
III.2.4.Jocuri de destindere

15

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.4.1.Moartea samuraiului III.2.4.2. Nici Unul / Dintre Noi Nu / Poate Face / Singur Câte
III.2.4.1.Moartea samuraiului
III.2.4.2. Nici Unul / Dintre Noi Nu / Poate
Face / Singur Câte / Putem Face Toţi /
Împreună
III.2.4.3. Cine înfăşoară chinga mai repede?
III.2.4.4. Ghici, cum e chinga?
III.2.4.5. Ghici, dacă e nod?
III.2.4.6. Ghici, pe ce faţă?
III.2.5. Jocuri de creativitate
III.2.5.1. Om la om
III.2.5.2. Atinge cutia
III.2.5.3.Balta de lava
III.2.5.3.Hopa
III.2.5.4. Înşiraţi-vă după
III.2.5.5. Piramida
III.2.5.6. Separarea încătuşaţilor
III.2.6. Jocuri de cooperare
III.2.6.1. Geometria pe tăcute
III.2.6.2. Pasează sticla
III.2.6.3. Deşeurile toxice
III.2.6.4. Te rog să dai cheia
III.2.6.5.Aruncarea pizzei în aer
III.2.6.6.Trecerea râului
III.2.6.7. Să ducem sticlele!
III.2.6.8. Bărcile de salvare
III.2.6.9. Amartizarea capsulei spaţiale
III.2.6.10 Întindeţi-vă şi luaţi comorile
III.2.6.11. Oul la cuib
III.2.6.12. Apă scumpă
III.2.6.13.Să ducem coşul
III.2.7. Jocuri de comunicare
III.2.7.1.Culorile preferate
III.2.7.2.Vorbeşte!
III.2.7.3. Firul de aţă
III.2.7.4. Impulsul
III.2.7.5. Una vorbim şi başca înţelegem!
III.2.7.6. Vânătoarea de comori (sufleteşti)
III.2.7.7.Jocul cu pantofi
III.2.8. Jocuri de încredere
III.2.8.1. Învăţarea asigurării colegului
III.2.8.2.Salcia în bătaia vântului
III.2.8.3. Înşiraţi-vă după
III.2.8.4. Jupuirea şarpelui
III.2.8.5. Mersul pe încredere
III.2.8.6. Şiragul de Accidentaţi
III.2.8.7.Câmpul minat

16

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.8.8. Plasa de păianjen III.2.8.9. Pluta salvatoare III.2.8.10. Plimbarea cu încredere III.2.8.11. Omida cu ochi la coadă III.2.9.Jocuri distractive III.2.9.1. Sardelele III.2.9.2. Piatra hârtia - foarfeca III.2.9.3. Hai să prindem! III.2.9.4. Hai să ne strâmbăm! III.2.9.5. Ura, ura, pentru simbol III.2.9.6. Teatrul ciudat III.2.9.6.1. Oamenii-maşină III.2.9.6.2. Corvezile emoţionale III.2.9.6.3. Recitarea III.2.9.7. Ghici, ce face? III.2.9.8. Cinci schimbări III.2.9.9. Te rog să zâmbeşti III.2.9.10. VIP secret III.2.9.11. Scapă de minge III.2.9.12. Desenează pe nevăzute! III.2.9.13. Să prindem coada! III.2.10. Jocuri de încheiere III.2.10.1. Să facem o furtună! III.2.10.2. Reţeaua III.2.10.3. Alege un suvenir III.2.10.4. Ca frunzele copacului III.2.10.5. Masajul în grup III.2.10.6. Îmbrăţişarea în grup III.2.10.7. Cum e el? III.2.10.8. Şopteşte vorbe dulci! III.2.10.9. La revedere! - A III.2.10.10. La revedere! - B III.2.10.11. La revedere! - C III.2.10.12. Aprindem luminiţe III.2.10.13. Să desfacem nodurile! III.2.10.14. Aprecierea fulgerătoare

TOTAL

15

38

7

60

17

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

10.Programele analitice ale modulelor

Programa Modului I JOCUL DIDACTIC 10.1.Competențe specifice 10.2. Conținuturi tematice

MODULUL I

Modulul

Conținuturi

 

Durata/timpul alocat

Activități

Aplicații

 

teoretice

practice

Evaluare

Modulul I Jocul didactic

I.1.Definire

10

min

30

min

 

I.1.1.Aplicații practice

   
 

I.2.Teorii despre joc I.2.1. Aplicații practice

10

min

30

min

I.3.Taxonomii specifice domeniului ludic I.3.1. Aplicații practice

15

min

30

min

I.4. Semiotica și funcțiile jocului I.4.1. Aplicații practice

15

min

30

min

I.5. Semnificația și rolul jocului I.5.1. Aplicații practice

10

min

30

min

I.6. Metodologia jocului didactic I.6.1. Aplicații practice

15

min

30

min

I.7. Etapele jocului didactic I.7.1. Aplicații practice

15

min

30

min

I.8. Organizarea activităţii pe bază de joc didactic I.8.1. Aplicații practice

15

min

30

min

I.9. Jocul de rol I.9.1. Aplicații practice

15

min

30

min

I.10. Valenţe instructiv-educative ale jocului I.10.1. Aplicații practice I.11. Evoluția activității ludice I.11.1. Aplicații practice

20

min

60

min

I.12. Perioada preşcolară

20

min

 

I.13. Locul activităților ludice în perioada școlară I.13.1. Aplicații practice

20

min

30

min

18

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

I.14. Psihologia și metodologia jocului didactic ca alternative educaționale moderne I.14.1. Pași pe făgașul Pedagogiei ludens I.14.2. Nevoi și perspective ludice în domeniul educațional I.14.3. Aplicații practice

20

min

30 min

 

I.15. Jocul didactic în era tehnologiei informatice. I.15.1. Aplicații practice I.15.2. Aplicații practice I.15.3. Aplicații practice I.15.4. Aplicații practice

40

min

150 min

Total

4 ore

9 ore

1 oră

10.3 Schița / rezumatul modulelor:

Modulul I - Jocul didactic

În acest modul am pus accentul pe reactualizarea și completarea cunoștințelor legate de jocul didactic. Ca termeni cheie am utilizat : definirea jocului didactic, teorii despere joc, taxonomii specifice domeniului ludic, semiotica și funcțiile jocului, seminificația și rolul jocului, metodologia jocului didactic, jocul de rol, evoluția activității ludice, locul activităților ludice în activitatea școlară, nevoi și perspective ludice în domeniul educațional, jocul didactic în era tehnologiei informatice. Am pornit de la argumentele pedagogice și psihologice, pentru a fundamenta importanța jocului didactic în activitățile școlare și extrașcolare, într-o școală care se află într-o continuă schimbare. Am precizat etimologia cuvântului joc dar și noțiunile de joc, în diferite etape istorice, la popoare diferite. Indiferent unde se derulează , jocul este una dintre activitățile umane fundamentale. Sintetizând notele caracteristice despre joc ale unor pedagogi și psihologi ca J. Piaget, Maria Montessori, Ed.Claparde, P:P: Noveanu, Ursula Șchiopu și alții, îl putem defini astfel:

jocul este o activitate specific umană, dominantă în copilărie, prin care omul își satisfice imediat, după posibilități, propriile dorințe acționând constant și liber în lumea imaginară ce și-o crează. Taxonomiile jocului didactic expuse, contribuie la demonstrarea faptului că, jocul didactic are un rol important în dezvoltarea psihică și fizică a individului, de la mica copilărie până la vârsta a treia. Funcțiile jocului didactic contribuie la formarea individului, la realizarea propriului său eu, în raport cu etapa de dezvoltare, cu aportul în procesul de evoluție și integrare socială.

19

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Ca metodă de predare- învățare-evaluare, în care predomină acțiunea didactică simulată, jocul valorifică la nivelul procesului instructiv – educativ finalități de tip recreativ, proprii activității umane în general, în anumite momente ale evoluției sale ontogenetice, în mod special. Jocul didactic, ca activitate se poate organiza cu succes la toate disciplinele de învățământ, iar ca metodă, în orice moment al lecției. Jocul didactic are o serie de caracteristici, prin care se deosebește de celelalte jocuri spontane. O posibilă alcătuire a jocului didactic este : a) titlul jocului; b) scopul didactic; c) obiectivele operaționale; d) sarcina didactică; e) conținutul jocului; f) regulile jocului; g) materialele didactice; h) variante ale jocului. Etapele jocului didactic sunt: a) introducerea în joc; b) anunțarea titlului jocului; c) prezentarea materialului didactic; d) explicarea jocului; e) fixarea regulilor; f) variante ale jocului ( complicarea jocului); g) evaluarea individuală sau generală; h) recompense. Jocul de rol este o metodă activă de predare – învățare, bazată pe stimularea unor funcții, relații activități, fenomene, sisteme etc. și poate fi utilizat cu succes la orice vârstă. Jocul are caracter universal, polivalent și complex. În alternativele educaționale, școala activă este bazată pe joc. Jocul didactic în era tehnologiei informației fascinează și câștigă tot mai mult în detrimentul jocului tradițional. Trebuie găsit un echilibru între jocul tradițional și cel informatic, pentru ca interesul individului să primeze. Aplicațiile practice propuse în cadrul acestui modul întăresc necesitatea utilizării jocului didactic în orele de curs , la toate disciplinele/ ciclurile de învățământ. Prin aceste aplicații, cursanții folosesc cunoștințele noi, în realizarea și punerea în practică la clasă, a jocului didactic. Ca o concluzie, putem afirma că activitatea ludică, începănd cu mica copilărie, activitatea preșcolară, școlară, preadolescență, adolescență, tinerețe, maturitate, vârsta a treia etc. stă sub semnul ciclicității. Importanța jocului didactic este de a-l pregăti pe tânăr pentru viață.

10.4. Alocarea bugetului de timp conținuturilor tematice:

Număr de ore: 14

Activități teoretice - 4 ore

Aplicaţii ( activităţi practice ) – 9 ore

Evaluare -1 oră

}

13 ore

10.5 Strategii de formare utilizate : metode, tehnici de instruire , forme și modalitați de organizare și desfășurare a activităților de învățare:

Pentru realizarea finalităţilor propuse, în acord cu elementele de conţinut ale fiecărei sesiuni de formare, vor fi utilizate metode şi strategii precum: brainstorming-ul, lucrul în perechi, lucrul în grupuri mici, metodele învăţării active şi ale învăţării prin cooperare (,,Gândiţi-Lucraţi în perechi- Comunicaţi”, ,,Ciorchinele”, ,,Știu -Vreau să știu - Am învăţat”, ,,Colţurile”, ,,SINELG”, ,,Mozaic” etc.), demonstrația, explicația, jocul de rol, cercul de discuţii. Deductive – care urmează calea raționamentului de la general la particular, de la legi și principii la concretizarea lor;

20

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Analogice – în cadrul cărora predarea și învățarea se desfășoară cu ajutorul modelelor ( Vezi pag )

Algoritmice: explicativ – demonstartive, intuitive , expozitive, imitative, programate și algoritmice propriu- zise, care impun o dirijare a procesului de învățare;

Euristice: ce presupun elaborarea cunoștințelor prin efort propriu de gândire, formulări de ipoteze, cercetare și descoperire, având ca efect stimularea creativității: observarea, investigarea, problematizarea, descoperirea, dialogul euristic, experimentul de investigare.

Strategii mixte, în care relevăm îmbinarea armonioasă a elementelor de dirijare și independență, cu accent de predare – învățare semidirijată.

Metodele, procedeele și tehniciile de lucru folosite: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, problematizarea, algoritmizarea, exerciţiul, jocul didactic, jocul de rol.

Formele de organizare utilizate: frontal, individual, pe echipe, în perechi.

Pentru înțelegerea semnificației definiției jocului, se va porni de la comentarea afirmației ,,Jocul este însăși viața”( Eduard Claparede), la argumentarea și completarea definiției prin exemple proprii, utilizându-se lucrul în echipă, I.1.1.

La aplicațiile practice I.1.2. vor fi analizate comparativ teoria pre-exercițiului cu teoria compensației, argumentându-se în cadrul echipei, susținerea pro sau contra, a uneia dintre ele.

Pornind din interiorul unei taxonomii (la alegere), cursanții se vor rezuma la o categorie de jocuri, în funcție de aria curriculară și ciclul de învățământ la care predau, ( constituindu-se în grupe de lucru), identificând și descriind cel puțin 3 exemple concrete, în cadrul aplicațiilor practice I.1.3. Vor exemplifica și trei jocuri simbolice, pe care le pot utiliza la colectivul/disciplina pe care o predau.

În cadrul aplicațiilor practice I.1.4., formabiili vor fi împărțiți pe grupe, respectând criteriul ariei curriculare și vor avea de creat jocuri didactice astfel: a) cu rol de divertisment; b) cu rol de element odihnitor; c) cu rol de agent de manifestare socială; d) cu rol de transmitere a obiceiurilor populare.

Pornind de la funcția cognitiv – informativă a jocului didactic, cursanții trebuie să realizeze un joc didactic adecvat elevilor din clasa/ciclul la care predau , I.1.5, și să-l susțină în fața colegilor.

În perechi, pe cicluri de învățământ, pe arii curriculare, formabilii vor avea de realizat un joc didactic, respectând strucutura însușită în cadrul orelor de curs și apoi să susțină proiectul în fața colegilor, I.1.6.

În aplicațiile practice I.1.7., profesorii împărțiți pe grupe/cicluri/arii curriculare, vor realiza un joc didactic pe care să-l utilizeze în achiziționarea de noi cunoștințe, apoi vor introduce elemente noi, pentru variante diferite, ( complicate) și apoi să îl prezinte în fața clasei folosind jocul de rol: elevi/profesor/grupă.

În aplicațiile practice I.1.8., formabilii împărțiți pe grupe/ciclul/arie curriculară predată, vor descrie cum utilizează metoda jocului didactic în lecție în momente diferite astfel: Gr.1 – pentru captarea atenției; Gr.2 - pentru predarea cunoștințelor; Gr.3 – pentru momentul de fixare a cunoștințelor și Gr.4 – pentru asigurarea feed-back-ului activității.

În cadrul activităților de învățare se prezintă conținutul jocului de rol ,,De-a profesorul și elevii”iar în cadrul aplicațiilor practice, pe echipe, cursanții trebuie să precizeze cel puțin trei avantaje și tot atâtea servituți ale jocului.( I.1.9.)

Pornind de la tema ,,Jocul didactic de evaluare”, formabilii vor realiza un joc didactic de evaluare, la disciplina pe care o predau, în care să utilizeze și materiale didactice. Jocul va fi

21

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

implementat în grupă, respectându-se criteriul arie curriculară/ciclu de învățământ și prezentat în fața clasei. ( I.1.10.)

În aplicațiile practice I.1.11., pe grupe, cursanții vor realiza un joc didactic de tip puzzle și vor trebui să argumenteze, că tema aleasă, poate avea caracter universal și complex, fără a utiliza o limbă de circulație modială.Jocul va fi realizat model în fața clasei.

Cursanții vor avea de realizat un joc didactic de creație, adresat diferențiat: preșcolarului, școlarului, elevului din gimnaziu și adolescentului, în funcție de ciclul de învățământ și aria curriculară pe care o predau ( I.1.12.).

În aplicațiile practice I.1.13. formabilii vor realiza un joc didactic – concurs, pentru disciplina pe care o predau și pe care să îl utilizeze în eveluarea finală.

Prin aplicațiile practice I.14.1., cu utilizarea tabletei/smatrphone, cursanții vor crea, individual câte un joc demonstrativ pentru 2 echipe de elevi folosind o hartă pusă la dispoziție de formator.

Prin aplicațiile practice I.14.2., cu utilizarea tabletei/smatrphone/laptop, profesorii vor crea câte o aplicație educațională ce poate fi utilizată la disciplina predată pe o platformă dedicată.

Prin aplicațiile practice I.14.3., cu utilizarea tabletei/smatrphone/laptop formabilii vor realiza câte un test-concurs pentru disciplina predată în sistemul kahoot.

Prin aplicațiile practice I.14.2., cu utilizarea tabletei/smatrphone/laptop, cursanții vor participa la o „vânătoare de comori” organizată cu scopul de a se familiariza cu utilizarea codurilor QR la proiectarea jocurilor didactice.

10.6. Materiale şi mijloace

Coli de flipchart

Coli de scris

Markere

Agende

Pixuri

Tablete/laptopuri/smartphone

Post-it-uri

Bandă adezivă

Materiale suport (fişe, texte, proiecte model)

Suportul de curs

Ilustrații povești

Flori

Creioane colorate

Lumânări parfumate

Plicuri

Hârtie glasse colrată

Hâtrie xerox colorată

Lipici, adeziv, bandă adezivă dublu față

10.7.Strategia evaluării pe parcurs.

Pentru evaluarea cadrelor didactice participante, formatorii :

22

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

o

Vor utiliza mai cu seamă metode complementare de evaluare (evaluarea zilnică, jurnalul de reflecție zilnică, fișa de evaluare a grupului de cursanți, proiectul, chestionare). Evaluarea gradului de satisifacție a cursanților se va realiza la sfârşitul fiecărei zile de formare iar bugetul de timp este inclus în bugetul de timp alocat aplicațiilor practice ( max.10 min)

o

Evaluarea pe parcurs a Modulului I, căruia i se alocă o oră, se va realiza astfel: formabilii vor fi împărțiți pe grupe, respectându-se criterial ciclului la care predau. Ei vor avea de realizat câte un joc didactic nou, pe care să-l folosească în activitatea de predare, utilizând conținuturile învățate/reactualizate și respectând metodologia jocului didactic. După redactare, fiecare membru al echipei, va prezenta în fața clasei, o secvență din jocul didactic creat.

10`. Programele analitice ale modulelor

Programa Modulului al II-lea LUDICUL ÎN OPȚIONAL 10`.1.Competențe specifice 10`.2. Conținuturi tematice ( teme/subteme) MODULUL AL II-LEA

Modulul

Conținuturi

 

Durată/ timp alocat

Activități

Aplicații

Evaluare

teoretice

practice

Modulul al II-lea

II.1. Curriculum la Decizia Școlii – Proiectare curriculară, implementare, evaluare

10

min

   

LUDICUL ÎN

 

II.2. Caracterizarea CDŞ. Tipuri de CDŞ în învăţământul obligatoriu II.2.1.Aplicații practice II.2.2. Aplicații practice II.3. Proiectarea Curriculumului la decizia şcolii. Etapele proiectării Curriculumului la decizia şcolii. Etapizarea procesului curricular (de proiectare şi implementare a curriculum- ului) II.3.1. Aplicații practice

15

min

60

min

OPȚIONAL

30

min

 
 

60

min

II.4. Prezentarea unor modele de structurare a programei opţionalului la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare, la nivelul mai multor arii curriculare, pentru diferite niveluri de şcolarizare.

 

25

min

60

min

23

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

II.4.1. Aplicații practice

     

II.5. Evaluarea la disciplinele opţionale II.5.1. Aplicații practice II.5.2. Aplicații practice

40 min

120 min

Evaluarea

   

1 oră

Total

2 ore

5 ore

1oră

10`.3 Schița / rezumatul modulelor:

Modulul al II-lea - Ludicul în opțional

În modulul al II-lea am insistat pe curriculum la decizia școlii, pe elaborarea acestuia din punct de vedere teoretic dar și practic, cu aplicabilitate pe tema centrală a programului de fomare - jocul didactic. Termenii cheie sunt: curriculum la decizia școlii – proiectare curriculară, implementare, evaluare; caracterizarea curriculum-ului la decizia școlii; tipuri de CDȘ în învățământul obigatoriu; etapizarea procesului curricular ( de proiectare și implementare a curriculum-ului); modele de structurare a programului opțional; evaluare la disciplinele opționale; crearea opționalul propriu-zis. Caracterizarea curriculum-ului la decizia școlii prin expunerea tipurilor de CDȘ în învățământ: curriculum extins, curriculum aprofundat, curriculum elaborat în școală, urmărind să răspundă nevoilor educaționale, așteptărilor elevilor și să diferențieze oferta educațională a instituției de învățământ. Disciplinele opționale propun oferte educaționale specifice școlii, catedrelor, profesorilor și se pot proiecta în viziune monodisciplinară, interdisciplinară și transdisciplinară. În eleborarea/proiectarea curriculum-ului trebuie avute în vedere următoarele etape: a) analiza finalităților educațional, a competențelor generale și specifice vizate și a nevoilor educaționale ale educabililor; b) stabilirea obiectivelor curriculare; c) selectarea disciplinelor de studiu/ conținuturi; d)organizarea conținuturilor / temelor; e) design-ul și structurarea situațiilor de învățare, prefigurarea și articularea experiențelor de învățare; f) implementarea curriculum- ului; g) evaluarea curriculum-ului; h) reglarea și ameliorarea/optimizarea procesului curricular. Toate aceste etape sunt prezentate pe larg cu scopul de a lămuri atât termenii cât și modul de realizare și implementare la clasă. Programele școlare ale disciplinelor opționale se alcătuiesc în acord cu programele disciplinelor obligatorii ( de trunchi comun), după modele de proiectare personalizată. O programă de opțional trebuie să cuprindă: titlul; disciplina/disciplinele, aria /ariile curriculare; perioada; clasa; scopul; argumentul; obiectivele de referință/competențele specifice; obiective cadru/ competențe generale, dacă opționalul propus este pentru un nivel de școlaritate sau pentru un ciclu curricular; lista de conținuturi și conținuturile; valori și atitudini; sugestii metodologice; modalități de evaluare; bibliografie. În conținutul acestui modul se prezintă modele de structurare a programei de opțional la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare, la nivelul mai multor arii curriculare, pentru diferite niveluri de școlarizare.

24

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Atelierele de lucru propuse, vin să întărească cunoștințele teoretice însușite sau reactualizate, prin aplicabilitatea imediată, la situații concrete.

10`.4.Alocarea bugetului de timp pe unități de conținut ale disciplinelor /temelor:

Număr de ore: 8 ore Activități practice - 2 ore Aplicaţii( activităţi practice ) - 5 ore Evaluare – 1 oră

}

8 ore

10.5. Strategii de formare utilizate : metode, tehnici de instruire , forme și modalitați de organizare și desfășurare a activităților de învățare:

Pentru realizarea finalităţilor propuse, în acord cu elementele de conţinut ale fiecărei sesiuni de formare, vor fi utilizate metode şi strategii precum: brainstorming-ul, lucrul în perechi, lucrul în grupuri mici, metodele învăţării active şi ale învăţării prin cooperare (,,Gândiţi-Lucraţi în perechi- Comunicaţi”, ,,Ciorchinele”, ,,Știu -Vreau să știu - Am învăţat”, ,,Colţurile”, ,,SINELG”, ,,Mozaic” etc.), demonstrația, explicația, jocul de rol, cercul de discuţii.

Deductive – care urmează calea raționamentului de la general la particular de la legi și principii la concretizarea lor; Analogice – în cadrul cărora predarea și învățarea se desfășoară cu ajutorul modelelor ( Vezi pag )

Algoritmice : explicativ –demonstartive, intuitive , expozitive, imitative, programate și algoritmice propriu- zise, care impun o dirijare a procesului de învățare;

Euristice ce presupun eleborarea cunoștințelor prin efort propriu de gândire, formulări de ipoteze, cercetare și descoperire având ca efect stimularea creativității: observarea de investigare, problematizarea, descoperirea, dialog euristic, experimentul de investigare.

Strategii mixte , în care relevăm îmbinarea armonioasă a elementelor de dirijare și independență, cu accent de predare – învățare semidirijată.

Metodele, procedeele și tehniciile de lucru folosite: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, problematizarea, algoritmizarea, exerciţiul, jocul didactic, jocul de rol.

Formele de organizare utilizate: frontal, individual, pe echipe, în perechi.

La aplicațiile practice II.2.1. cursanții, împărțiți pe echipe, respectând criteriul ciclu de învățământ/aria curriculară, vor avea de exemplificat, creând și liste cu : a) denumiri de discipline opționale la nivel disciplinar, în care să abordeze tema jocului didactic; b) denumiri de discipline opționale la nivelul ariei curriculare, în care să abordeze tema jocului didactic; c) denumiri de discipline opționale la nivelul mai multor arii curriculare în care să abordeze tema jocului didactic. Pentru fiecare disciplină creată se va specifica competențele vizate. Fiecare grupă, printr-un raportor va prezenta în fața clasei, materialul realizat.

În cadrul aplicațiilor practice II.2.2. li se va cere cursanților, împărțriti pe perechi / cicluri de învățămân/ arii curriculare, să realizeze analize de nevoi în vederea eleborării unui opțional pe tema jocului didactic, pentru elevii pe care îi coordonează. Fiecare pereche va prezenta în fața clasei, materialul realizat.

25

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Se va cere profesorilor, împărțiți pe echipe / cicluri de învățământ, să propună soluții pentru ca programele de opționale utilizate în învățământul preuniversitar, pe tema jocului didactic, să devină mai flexibile și mai adaptate la circumstanțele învățării, la nevoile și posibilitățile concrete ale elevilor pe care îi coordonează ( II.3.1.) Soluțiile găsite vor fi prezentate în fața clasei, de către un reprezentant al fiecărei grupe.

În aplicațiile practice II.4.2. se va cere cursanților se realizeze individual, un model de programă de opțional pe tema jocului didactic pentru elevii pe care îi cordonează prin:

argumentarea opționalului ales, a competențelor generale și specifice, a atitudinilor și valorilor promovate, a sugestiilor metodologice și a modalităților de evaluare. Se va prezenta în fața clasei cel puțin câte o temă de la fiecare arie curriculară.

Aplicațiile practice II.5.1. vor fi o continuare a aplicațiilor II.4.2., în sensul că fromabilii, individual, vor trebui să identifice sistemul metodelor de evaluare scrisă, practică, și a formelor de evaluare alternativă în cadrul opționalului propus.Vor răspunde, argumentând, dacă portofoliul este o metodă obiectivă de măsurare a randamentului școlar în cadrul opționalului propus. Tot în cadrul acestor aplicații practice, vor preciza produsele pe care trebuie să le dețină portofoliul opționalului prezentat.Temele vor fi susținute în fața colegilor.

În aplicațiile practice II.5.2., cursanții vor formula întrebări pertinente, prin care să verifice în ce măsură fiecare componentă a programei școlare eleborată, pentru opționalul pe tema jocului didactic, corespunde specificului elevilor clasei pe care o îndrumă.

10`.6. Materiale şi mijloace:

Coli de flipchart

Markere

Coli

Pixuri

Agende

Creioane colorate

Post-it-uri

Bandă adezivă

Materiale suport (fişe, texte, proiecte model)

Suportul de curs

10`.7. Strategia evaluării pe parcurs.

Pentru evaluarea cadrelor didactice participante :

Se va utiliza mai cu seamă metode complementare de evaluare (evaluarea zilnică, jurnalul de reflecție zilnică, fișa de evaluare a grupului de cursanți, proiectul, chestionare). Evaluarea gradului de satisifacție a cursanților se va realiza la sfârşitul fiecărei zile de formare iar bugetul de timp este inclus în bugetul de timp alocat aplicațiilor practice ( max.10 min)

o

Evaluarea pe parcurs a Modulului al II-lea, căreia i se alocă o oră, se va realiza astfel:

o

formabilii vor fi împărțiți pe grupe, respectându-se criterial ciclului la care predau. Ei vor avea de realizat câte un curriculum la decizia școlii, bazat pe temetica programului de formare, pe care să-l folosească în activitatea sa, la clasă, utilizând conținuturile învățate/reactualizate și respectând metodologia opționalului. După redactare, fiecare membru al echipei, va prezenta în fața clasei, o secvență din opționalul creat.

26

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

10``.Programele analitice ale modulelor

Programa Modulului al a III-a TIPURI DE JOCURI DIDACTICE UTILIZATE ÎN ACTIVITĂȚILE NONFORMALE

10``.1.Competențe specifice

10``.2. Conținuturi tematice ( teme/subteme)

MODULUL AL III-LEA

Modulul

Conținuturi

 

Durata/timpul alocat

Activități

Aplicații

Evaluare

teoretice

practice

Modulul al III-lea - Tipuri de jocuri didactice utilizate în activitățile nonformale

III.1. Jocuri de comunicare și relaționare III.1.1.Jocuri de tip ,,Energizer” Aplicații practice III.1.1.1.Funky Chicken

25

min

40

min

 

III.1.1.2.Ploaia

   
 

III.1.2.Jocuri de nume Aplicații practice III.1.2.1.Salutul chinezesc III.1.2.2.Dă numele mai departe

25

min

40

min

III.1.3. Jocuri de încredere Aplicații practice III.1.3.1. Baloanele săltăreţe III.1.3.2.Tunelul încrederii III.1.3.3. Frânghia încrederii III.1.3.4. Masaj în șir indian

25

min

80

min

III.1.4. Jocuri de masa Aplicații practice III.1.4.1.Jocuri de masă III.1.4.2.Turnul instabil

25

min

60

min

III.1.4.3.Puzzle

   

III.1.5. Jocuri de dinamizare Aplicații practice III.1.5.1. Bulgări de zăpadă

25

min

40

min

III.1.5.2.Sincrendo

   

III.1.6.Jocuri competitive Aplicații practice III.1.6.1.Sport alternativ

25

min

40

min

 

III.1.6.2.Ștafeta

   

27

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.1.7.Jocuri de creație Aplicații practice III.1.7.1.Povești prin ochii noștri ! III.1.7.2. Magic Hart for you

25

min

40

min

III.1.8.Jocuri - caracter cultural Ateliere de lucru III.1.8.1.Dans ardelenesc III.1.8.2.Dansul pinguinului III.1.8.3.Dans Brașoveanca

25

min

60

min

III.1.9. Competiție cu jocuri multiple Aplicații practice III.1.9.1.Olimpiada Veselă1 III.1.9.2.Olimpiada Veselă2

25

min

40

min

III.1.10.Jocuri interculturale Aplicații practice III.1.10.1. Harta lumii III.1.10.2.Harta Europei

25

min

40

min

III.1.11.Jocuri diverse Aplicații practice

30

min

110 min

III.1.11.1.Dragonul

 

III.1.11.2.Câinele și Pisica III.1.11.3. Rațele și vânătorii

III.1.11.4.Şapse

III.1.11.5.Fotbal chinezesc III.1.11.6.Fotbal/Basket cu scaune III.1.11.7.La perete, stop !

III.1.11.8.Păianjenul

III.1.11.9.Pony, pony III.1.11.10. Evadarea (Prison break) III.1.11.11.Volei fără mâini III.1.11.12. Soțul și soția III.1.11.13. Ţară, țară vrem ostaşi! III.1.11.14.Scaunele muzicale III.1.11.15. Şotron III.1.11.16. Cine-i liderul?

28

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.Jocuri team -bulding III.2.1. Jocuri introductive Aplicații practice III.2.1.1. O pereche grozavă III.2.1.2.Spargerea bisericuţelor III.2.1.3. Nume şi caracteristici III.2.1.4. Înşiruirea în ordinea prenumelor III.2.1.5. Petrecerea III.2.1.6.Găseşte-ţi fratele şi sora III.2.1.7. Cine scrie mai multe nume? III.2.1.8. Grupaţi-vă! III.2.1.9. „Toarnă-l” sau o încasezi! III.2.1.10. Ce-mi place? III.2.1.11. Lista cu informaţii III.2.1.12. Caută o asemănare III.2.1.13. Fredonează o melodie III.2.1.14. Trenul numelor III.2.1.15. Aruncă numele III.2.1.16.Îmbrăţişează vecinul III.2.1.17. Cercurile concentrice

30

min

110

min

III.2.2 Jocuri de încălzire Aplicații practice III.2.2.1. Sărituri III.2.2.2. Sărituri în trei III.2.2.3. Sărituri în grup III.2.2.4. Alergarea în grup III.2.2.5. Să pasăm sticlele

30

min

100

min

III.2.2.6.Voleiball

   

III.2.2.7. Fiecare prinde III.2.2.8. Comoara balaurului III.2.2.9. Să trecem cercul! III.2.2.10. Hoţii şi vardiştii III.2.2.11.Uliul şi porumbeii III.2.2.12 Înlocuirea celui de vis-a-vis

III.2.3. Jocuri de liniștire Aplicații practice

25

min

80

min

III.2.3.1.Îngerul

 

III.2.3.2. Răsucirea III.2.3.3. Huţa

III.2.3.4.Fluturaşul

III.2.3.5. Să vâslim!

III.2.3.6.Cobra

III.2.3.7. Mătura sus! III.2.3.8. Ţipătul

III.2.4.Jocuri de destindere Aplicații practice

25

min

80

min

29

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.4.1.Moartea samuraiului III.2.4.2. Nici Unul / Dintre Noi Nu / Poate Face / Singur Câte / Putem Face Toţi / Împreună III.2.4.3. Cine înfăşoară chinga mai repede? III.2.4.4. Ghici, cum e chinga? III.2.4.5. Ghici, dacă e nod? III.2.4.6. Ghici, pe ce faţă?

   

III.2.5. Jocuri de creativitate Aplicații practice III.2.5.1. Om la om III.2.5.2. Atinge cutia III.2.5.3.Balta de lava

25

min

80

min

III.2.5.3.Hopa

   

III.2.5.4. Înşiraţi-vă după III.2.5.5. Piramida III.2.5.6. Separarea încătuşaţilor

III.2.6. Jocuri de cooperare Aplicații practice III.2.6.1. Geometria pe tăcute III.2.6.2. Pasează sticla III.2.6.3. Deşeurile toxice III.2.6.4. Te rog să dai cheia III.2.6.5.Aruncarea pizzei în aer III.2.6.6.Trecerea râului III.2.6.7. Să ducem sticlele! III.2.6.8. Bărcile de salvare III.2.6.9. Amartizarea capsulei spaţiale III.2.6.10 Întindeţi-vă şi luaţi comorile III.2.6.11. Oul la cuib III.2.6.12. Apă scumpă III.2.6.13.Să ducem coşul

25

min

80

min

III.2.7. Jocuri de comunicare Aplicații practice III.2.7.1.Culorile preferate

25

min

80

min

III.2.7.2.Vorbeşte!

   

III.2.7.3. Firul de aţă III.2.7.4. Impulsul III.2.7.5. Una vorbim şi başca înţelegem! III.2.7.6. Vânătoarea de comori (sufleteşti) III.2.7.7.Jocul cu pantofi

III.2.8. Jocuri de încredere Aplicații practice III.2.8.1. Învăţarea asigurării colegului III.2.8.2.Salcia în bătaia vântului

25

min

80

min

30

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.8.3. Înşiraţi-vă după III.2.8.4. Jupuirea şarpelui III.2.8.5. Mersul pe încredere III.2.8.6. Şiragul de Accidentaţi III.2.8.7.Câmpul minat III.2.8.8. Plasa de păianjen III.2.8.9. Pluta salvatoare III.2.8.10. Plimbarea cu încredere III.2.8.11. Omida cu ochi la coadă

     

III.2.9.Jocuri distractive Aplicații practice III.2.9.1. Sardelele III.2.9.2. Piatra hârtia - foarfeca III.2.9.3. Hai să prindem! III.2.9.4. Hai să ne strâmbăm! III.2.9.5. Ura, ura, pentru simbol III.2.9.6. Teatrul ciudat III.2.9.6.1. Oamenii-maşină III.2.9.6.2. Corvezile emoţionale III.2.9.6.3. Recitarea III.2.9.7. Ghici, ce face? III.2.9.8. Cinci schimbări III.2.9.9. Te rog să zâmbeşti III.2.9.10. VIP secret III.2.9.11. Scapă de minge III.2.9.12. Desenează pe nevăzute! III.2.9.13. Să prindem coada!

25

min

80

min

 

III.2.10. Jocuri de încheiere Aplicații practice III.2.10.1. Să facem o furtună! III.2.10.2. Reţeaua III.2.10.3. Alege un suvenir III.2.10.4. Ca frunzele copacului III.2.10.5. Masajul în grup III.2.10.6. Îmbrăţişarea în grup III.2.10.7. Cum e el? III.2.10.8. Şopteşte vorbe dulci! III.2.10.9. La revedere! - A III.2.10.10. La revedere! - B III.2.10.11. La revedere! - C III.2.10.12. Aprindem luminiţe III.2.10.13. Să desfacem nodurile! III.2.10.14. Aprecierea fulgerătoare

25

min

80

min

Evaluare

   

2

ore

Total - 35

9 ore

24

ore

2

ore

31

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

10``. 3. Schița / rezumatul modulelor:

Modulul al III-lea - Tipuri de jocuri didactice utilizate în activitățile nonformale

Acest modul începe de la definirea și importanța activităților extrașcolare, care se realizează dincolo de procesul de învățământ și își au rolul și locul lor bine stabilit în formarea personalității tinerilor. Am accentuat complexitatea finalităților educaționale, care impune îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educațional, ca set de intervenție complementară, apare ca o necesitate. Elevii trebuie îndrumați să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranță față de ideile noi, capacitatea de a descoperi problemele noi și modul de rezolvare al lor, precum posibilitatea de a critica constructiv. Evidențierea tipului de profesor creativ și adaptabil la nou este și va fi o necesitate. Conținutul acestui modul, din perspectiva jocurilor utilizate în comunicare, relaționare și jocuri team bulding, poate fi aplicat și folosit cu succes în proiecte educaționale ca :

parteneriate, tabere școlare, excursii, în drumeții, etc. Din categoria jocurilor de comunicare, relaționare, prezint în cadrul modului, clasificarea acestora, descrierea lor, prezentarea de exemple concrete, care vor face și obiectul atelierelor de lucru. Aceste sunt: a) Jocuri de tip ,,Energizer”, b) Jocuri de nume; c)Jocuri de încredere; d) Jocuri de masă; e) Jocuri de dinamizare; f) Jocuri competitive; g) Jocuri de creație; h) Jocuri cu caracter cultural; i) Competițiile cu jocuri multiple; j) Jucuri interculturale; k) Jocuri diverse. În cadrul jocurilor team bulding, prezint o altă clasificare a acestora în funcție de momentul zilei și de grupul țintă al participanților. Jocurile pot fi adaptate la toate vârstele. Aceste sunt clasificate astfel: a) Jocuri introductive; b) Jocuri de încălzire; c) Jocuri de liniștire; d) Jocuri de destindere; e) Jocuri de creativitate; f) Jocuri de cooperare; g) Jocuri de comunicare; h)Jocuri de încredere; i) Jocuri distractive; j) Jocuri de încheiere. În cadrul temei am propus mai multe jocuri la fiecare categorie, însă în aplicații se vor pune în practică de la două la patru jocuri. Ca evaluare, vom folosi recompensele atât individuale cât și colective.

10``.4. Alocarea bugetului de timp pe unități de conținut ale disciplinelor /temelor:

Număr de ore: 35 Activitate teoretica 9 ore Aplicaţii( activităţi practice ) - 24 ore Evaluare 2 ore

}

35 ore

32

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

10``.5. Strategii de formare utilizate : metode, tehnici de instruire , forme și modalitați de organizare și desfășurare a activităților de învățare:

Pentru realizarea finalităţilor propuse, în acord cu elementele de conţinut ale fiecărei sesiuni de formare, vor fi utilizate metode şi strategii precum: brainstorming-ul, lucru în perechi, lucrul în grupuri mici, metodele învăţării active şi ale învăţării prin cooperare (,,Gândiţi-Lucraţi în perechi- Comunicaţi”, ,,Ciorchinele”, ,,Știu -Vreau să știu -Am învăţat”, ,,Colţurile”, ,,SINELG”, ,,Mozaic” etc.), demonstrația, explicația, jocul de rol, cercul de discuţii.

Deductive – care urmează calea raționamentului de la general la particular de la legi și principii la concretizarea lor;

Analogice – în cadrul cărora predarea și învățarea se desfășoară cu ajutorul modelelor (

Vezi pag

)

Algoritmice : explicativ demonstartive, intuitive , expozitive, imitative, programate și algoritmice propriu- zise, care impun o dirijare a procesului de învățare;

Euristice ce presupun eleborarea cunoștințelor prin efort propriu de gândire, formulări de ipoteze, cercetare și descoperire având ca efect stimularea creativității: observarea de investigare, problematizarea, descoperirea, dialog euristic, experimentul de investigare.

Strategii mixte , în care relevăm îmbinarea armonioasă a elementelor de dirijare și independență, cu accent de predare – învățare semidirijată.

Metodele, procedeele și tehniciile de lucru folosite: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, problematizarea, algoritmizarea, exerciţiul, jocul didactic, jocul de rol.

Formele de organizare utilizate: frontal, individual, pe echipe, în perechi.

În cadrul aplicațiilor practice, cursanții vor fi împărțiți pe echipe, utilizându-se crietriul ciclului de învățământ, la care predau. Pentru fiecare categorie de jocuri se va pregăti fișa jocului și materialele necesare ( acolo unde jocul impune material didactic). Membrii grupei își desemnează un conducător care va fi și coordonatorul grupei. El este ajutat de formator. Conducătorul desemnat extrage biletul cu regulementul jocului. Regulamentul este citit în fața grupei. Solicită materialele necesare. După ce au înțeles metodologia jocului, cursanții vor pune în practică jocul, în fața clasei. Formatorul va oferi recompensele verbale dar și materiale pentru fiecare joc în parte. La acest modul se vor exemplifica 68 de jocuri de comunicare, relaționare și de tip team bulding. Strategiile de organizarea a aplicațiilor practice utilizate sunt asemănătoare, diferența făcând-o categorie jocului.

10``.6. Materiale şi mijloace

Coli de flipchart

Coli de scris

Markere

Post-it-uri

Bandă adezivă

Materiale suport (fişe, texte, proiecte model)

Fluier

Marionetă

Baloane umflate de două culori, sfoară

Frânghie groasă de 5 m

33

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Board games

Jocul Turnul instabil

Puzzle-uri; imagini

Hărtie xerox, pixuri/nr.persoane

Fileu,pungi ușoare, frânghie, mingi, fluier

2 mingi, fluier

Creioane colorate,coli albe, bilete cu povești

Player , CD muzică tradițională românească

4 evantaie, 2 foi, cretă, 2 sticle goale, 4 minci mici, fluier, score board, banderole pentru distingerea echipelor

2 mingi, 2 bețe, 6 cercuri, popice

Harta lumii simplă cu continentele, dar diferențiată prin culori, cartonașe cu chipul persoanelor și animalelor specific fiecărui continent, colorate pe margini în culoarea continentului de pe hartă

Scaune plastic, minge de fotbal

Cretă

Fulare/eșarfe

Șepci

Sticlă de plastic (refolosibilă)

Chingi

Farfurii de platic/nr.de cursanți

Baloane colorate/ 6 pe culoare/4 grupe

Pahare plastic/leucoplast, ouă proaspete

Mosor cu ață

Un ghem de sfoară subțire

Jucării, vederi, figurine, suveniruri

Suportul de curs

10``.7. Strategia evaluării pe parcurs.

Pentru evaluarea cadrelor didactice participante:

o

Se va utiliza mai cu seamă metode complementare de evaluare (evaluarea zilnică, jurnalul de reflecție zilnică, fișa de evaluare a grupului de cursanți, proiectul, chestionare). Evaluarea gradului de satisifacție a cursanților se va realiza la sfârşitul fiecărei zile de formare iar bugetul de timp este inclus în bugetul de timp alocat aplicațiilor practice ( max.10 min).

o

Evaluarea pe parcurs a Modulului al III-lea, căreia i se alocă două ore, se va realiza prin împărțirea formabililor pe grupe, respectându-se criterial ciclului de învățământ la care predau. Ei vor avea de realizat sau / și prezentat un joc din categoriile învățate. Fie vor utiliza exemplele din suportul de curs, fie vor realiza un joc nou, bazat pe temetica Modulului al III- lea, pe care să-l folosească în activitatea extrașcolară. După redactare, fiecare echipă, va prezenta în fața clasei, jocul pentru care a optat.

34

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

14.Orarul/calendarul programului:

ZIUA

MODULUL

TIMP ALOCAT

 

Modul I

8

ore

I.

JOCUL DIDACTIC

 
 

Modul I JOCUL DIDACTIC

6

ore

II.

Modulul al II-lea LUDICUL ÎN OPȚIONAL

1 oră

III.

Modulul al II-lea LUDICUL ÎN OPȚIONAL

7

ore

IV.

Modulul al III-lea TIPURI DE JOCULUI DIDACTICE

7

ore

V.

Modulul al III-lea TIPURI DE JOCULUI DIDACTICE

7

ore

VI.

Modulul al III-lea TIPURI DE JOCULUI DIDACTICE

7

ore

VII

Modulul al III-lea TIPURI DE JOCULUI DIDACTICE

7

ore

VIII.

Modulul al III-lea TIPURI DE JOCULUI DIDACTICE

7

ore

 

Evaluarea finală cu susținerea unei

3 ore

IX.

teme din portofoliu

Înainte de demararea activității de formare a fiecărei grupe, va fi transmis la MECȘ - DFC, calendarul activităților de formare detaliat și pe conținuturi, în funcție de calendarul stabilit cu fiecare grupă în parte.

Mod de certificare: ,,Atestat de formare continuă a personalului didactic”

Instrumente utilizate în evaluare :

CHESTIONAR PRECURS:

1. Ce v-a sugerat titlul acestui curs de formare continuă ?

2. Care sunt aşteptarile d-voastră de la acest curs?

3. Care sunt temerile dumneavoastră referitoare la desfăşurarea acestui curs de formare?

35

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

FIŞĂ DE EVALUARE ZILNICĂ

Cum putem afla dacă demersul nostru formativ a fost eficient? Făcând apel la capacitatea dumneavoastră de a fi sinceri şi obiectivi în momentul în care veţi completa rubricile de mai jos, asigurându-vă de caracterul confidenţial al răspunsurilor.

1.Cum v-aţi simţit în cadrul grupului/ în timpul activităţii?

□ Foarte bine

□ Bine

□ Satisfăcător

Motivaţi răspunsul:

2. Cum apreciaţi prestaţia formatorilor ?

□ Foarte bună

□ Bună

□ Satisfăcătoare

3.Din punct de vedere metodologic, aveţi sugestii care ar putea conduce la o mai mare eficienţă a activităţii ?

4.

Menţionaţi trei lucruri învăţate la această sesiune, pe care intenţionaţi să le aplicaţi:

5.

Menţionaţi două întrebări care persistă:

?

?

Vă mulţumim!

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII ÎN GRUP

Membrii grupului :

DA

NU

COMPORTAMENT OBSERVAT

A avut fiecare posibilitatea să vorbească ?

36

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Ceilalţi membrii ai grupului au ascultat ?

Cursanţii au pus întrebări ?

Cursanţii şi-au argumentat ideile ?

Observator :…………………………………………………………………………

Actiunea / membru grup Total Lanseaza idei Incurajeaza participarea Verifica intelegerea Ofera indicatii grupului
Actiunea / membru grup
Total
Lanseaza idei
Incurajeaza participarea
Verifica intelegerea
Ofera indicatii grupului
Altele
TOTAL :

Comportament

DA

NU

Comentarii

Cursanţii au înţeles sarcinile de lucru?

     

Cursanţii au acceptat interdependenţa pozitivă şi responsabilitatea individuală?

     

Cursanţii lucrează în funcţie de criteriile stabilite?

     

Criteriile stabilite asigură succesul cursanţilor?

     

FIŞA ECHIPEI/GRUPEI Pentru fiecare grupă/echipă se va realiza evaluarea utilizându-se tabelul de mai jos:

Numele ehipei/grupei : ………………………

Membrii echipei/grupei : …………………….

DATA : Nr. puncte pentru activitatea 1 Nr. puncte pentru activitatea 2 Nr. total de
DATA :
Nr. puncte pentru activitatea 1
Nr. puncte pentru activitatea 2
Nr. total de puncte obţinute de cursant

37

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Scorul total al echipei Media echipei* Clasarea echipei
Scorul total al echipei
Media echipei*
Clasarea echipei

* Media echipei/grupei = scorul total : numărul de membri

11. Descrierea formei de organizare a evaluării finale:

Se va realiza evaluarea finală prin susținerea în ședință publică a unei piese din portofoliul cursantului, cu tema: ,,Jocul didactic de la formal la nonformal.” Portofoliul va conține trei piese obligatorii asociate celor trei module.

Structura obligatorie a portofoliului este:

1.

Unitatea de învățământ, denumirea cursului, numele și prenumele formatorului , numele și prenumele formabilului, data și localitatea.

2.

Opis .

3.

Realizarea unei unui joc didactic ( pentru Modulul I). Structura jocului didactic:

Titulul jocului

Clasa

Disciplina

Scopul jocului

Sarcina didactică

Materiale și mijloace didactice necesare

Desfășurarea jocului

Regulile jocului

Variante de complicare a jocului

Evaluarea jocului

4.

Realizarea unei programe de opțional ( pentru Modulul II ) , în care să fie abordate conținuturi din programul de formare. a.Structura opționalului:

Unitatea de învățământ

Clasa/ grupa

Denumirea opționalului

Perioada derulării

Argument

Scop

Obiective generale

Competențe generale

Corelearea competențelor generale cu competențele specifice

Concordanța dintre obiective , conținuturi, activități și competențe de formare

Modalități de evaluare

38

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Standarde de performanță

Bibliografie

5. Realizarea unui proiect educțional ( pentru Modulul III ), în care să fie abordată tema Jocul.

b.Structura unui proiect educativ:

A. DENUMIREA PROIECTULUI TITLUL

a. Titlul (mesaj slogan);

b. Tipul de educaţie în care se încadrează;

c.

Tipul de proiect (municipal, interjudeţean, naţional, internaţional).

B.

APLICANTUL

coordonate de contact (telefon, fax, email, adresa);

scurtă prezentare a experienţei în domeniul proiectului.

C.

CONTEXT.

 

argumentarea proiectului propus (puncte tari, oportunităţi – relaţionate cu momentul debutului proiectului).

D.

DESCRIEREA PROIECTULUI :

 

scop;

 

obiective;

grup ţintă ( direct, indirect, secţiuni pe grupe de vârstă, gen etc);

durata (minim 6 luni; între 6 12 luni);

conţinutul proiectului (fişa de înscriere – participare, regulament, criterii de evaluare, standarde, indicatori *);

calendarul activităţilor (diagrama activităţilor);

metode şi tehnici de lucru, forme de organizare;

rezultate ( de preferinţă măsurabile şi producere de materiale, ca: postere, CD, broşuri, fliers, pliante, film etc);

resurse umane ( proprii , parteneriale, voluntari);

parteneri (interni: palate, cluburi, şcoli din judeţ/ alte judeţe; externi: organizaţii non- guvernamentale, guvernamentale acorduri parteneriale cu specificarea responsabilităţilor fiecărui partener).

E.

EVALUARE CALITATE

I. Evaluare internă a proiectului ( coerenţă scop – obiective - activităţi – metode evaluare -

indicatori).

II. Evaluare externă a proiectului ( indicatori).

F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

posibilitatea de dezvoltare / continuare ulterioară a proiectului prin autofinanţare sau prin atragerea de noi parteneri.

G. BUGETUL PROIECTULUI

menţionarea surselor de finanţare;

precizarea costurilor detaliate pe activităţi – sursa de finanţare,

menţionarea bugetului total.

H.ANEXE

acordurile parteneriale,

39

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

justificarea surselor de finanţare proprii (scrisori de intenţie, bilanţ contabil,

contracte de sponsorizare etc.).

5. Prezentarea programului argumentată de documentul emis.

Portofoliul va fi susținut în şedinţă publică, în fața unei comisii de evaluatori, formată din trei membri formatori, care vor acorda unul din calificativele: EXCELENT, FOARTE BINE, BINE, SUFICIENT, INSUFICIENT.

Formatorii vor realiza în urma evaluării finale un raport de evaluare a programului utilizând structura de mai jos.

STRUCTURA RAPORTULUI DE FORMARE

FORMATORI(I)

ŞCOALA

I. Numărul sesiunilor de formare susţinute:

Perioada desfăşurării sesiunilor de formare:

Numărul persoanelor care au participat la sesiunile de formare:

Persoane resursă care au participat la sesiunile de formare :

II.

1.

Cum apreciaţi interesul participanţilor pentru aceste sesiuni de

formare ?

2.

Cum apreciați gradul de realizare a obiectivelor sesiunilor susţinute?

3.

Care au fost temele din modulul de formare care au suscitat cel

mai mult interesul participanţilor ?

4.

Care au fost dificultăţile pe care le-ati întâmpinat în

organizarea şi susţinerea sesiunilor de formare ?

5.

Ce ar putea fi făcut în viitor pentru a îmbunătăţi sesiunile de

formare pe această temă ?

6.

Alte informaţii relevante. Comentarii

40

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

Suportul de curs

JOCUL DIDACTIC DE LA FORMAL LA NON FORMAL, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Cuprins:

Argumente pedagogice

Argumente psihologice

Modul I JOCUL DIDACTIC

I.1.Definire

I.2.Teorii despre joc I.3.Taxonomii specifice domeniului ludic

„Jocul este însăşi viaţa.” (Edouard Claparede)

41

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

I.4. Semiotica și funcțiile jocului I.5. Semnificația și rolul jocului I.6. Metodologia jocului didactic I.7. Etapele jocului didactic I.8. Organizarea activităţii pe bază de joc didactic I.9. Jocul de rol I.10. Valenţe instructiv-educative ale jocului I.11. Evoluția activității ludice I.12. Perioada preşcolară I.13. Locul activităților ludice în perioada școlară I.14. Psihologia și metodologia jocului didactic ca alternative educaționale moderne I.14.1. Pași pe făgașul Pedagogiei ludens I.14.2. Nevoi și perspective ludice în domeniul educațional I.15. Jocul didactic în era tehnologie informatice II. Modulul al II-lea – LUDICUL ÎN OPȚIONAL II.1. Curriculum la Decizia Școlii – Proiectare curriculară, implementare, evaluare II.2. Caracterizarea CDŞ. Tipuri de CDŞ în învăţământul obligatoriu II.3. Proiectarea Curriculumului la decizia şcolii. Etapele proiectării Curriculumului la decizia şcolii;Etapizarea procesului curricular (de proiectare şi implementare a curriculum-ului) II.4. Prezentarea unor modele de structurare a programei opţionalului la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare, la nivelul mai multor arii curriculare, pentru diferite niveluri de şcolarizare. II.5. Evaluarea la disciplinele opţionale III.Modulul al III-lea TIPURI DE JOCURI DIDACTICE UTILIZATE ÎN ACTIVITĂȚILE NONFORMALE III.1. Jocuri de comunicare și relaționare III.1.1.Jocuri de tip ,,Energizer” III.1.1.1.Funky Chicken

III.1.1.2.Ploaia

III.1.2.Jocuri de nume III.1.2.1.Salutul chinezesc III.1.2.2.Dă numele mai departe III.1.3. Jocuri de încredere III.1.3.1. Baloanele săltăreţe III.1.3.2.Tunelul încrederii III.1.3.3. Frânghia încrederii III.1.3.4. Masaj în șir indian III.1.4. Jocuri de masa III.1.4.1.Jocuri de masă 1 III.1.4.2.Turnul instabil

III.1.4.3.Puzzle

III.1.5. Jocuri de dinamizare III.1.5.1. Bulgări de zăpadă

III.1.5.2.Sincrendo

III.1.6.Jocuri competitive III.1.6.1.Sport alternativ

42

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.1.6.2.Ștafeta

III.1.7.Jocuri de creație III.1.7.1.Povești prin ochii noștri ! III.1.7.2. Magic Hart For You III.1.8.Jocuri - caracter cultural III.1.8.1.Dans ardelenesc III.1.8.2.Dansul pinguinului III.1.8.3.Dans Brașoveanca III.1.9. Competiție cu jocuri multiple III.1.9.1.Olimpiada Veselă 1 III.1.9.2.Olimpiada Vesela 2 III.1.10.Jocuri interculturale III.1.10.1. Harta lumii III.1.10.2. Harta Europei III.1.11.Jocuri diverse

III.1.11.1.Dragonul

III.1.11.2.Câinele și Pisica III.1.11.3. Rațele și vânătorii

III.1.11.4.Şapse

III.1.11.5.Fotbal chinezesc III.1.11.6.Fotbal/Basket cu scaune III.1.11.7.La perete stop !

III.1.11.8.Păianjenul

III.1.11.9.Pony, pony III.1.11.10. Evadarea (Prison break) III.1.11.11.Volei fără mâini III.1.11.12. Soțul și soția III.1.11.13. Ţară, țară vrem ostaşi! III.1.11.14.Scaunele muzicale III.1.11.15. Şotron III.1.11.16. Cine-i liderul? III.2.Jocuri team -bulding III.2.1. Jocuri introductive III.2.1.1. O pereche grozavă III.2.1.2.Spargerea bisericuţelor III.2.1.3. Nume şi caracteristici III.2.1.4. Înşiruirea în ordinea prenumelor III.2.1.5. Petrecerea III.2.1.6.Găseşte-ţi fratele şi sora III.2.1.7. Cine scrie mai multe nume? III.2.1.8. Grupaţi-vă! III.2.1.9. „Toarnă-l” sau o încasezi! III.2.1.10. Ce-mi place? III.2.1.11. Lista cu informaţii III.2.1.12. Caută o asemănare III.2.1.13. Fredonează o melodie

43

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.1.14. Trenul numelor III.2.1.15. Aruncă numele III.2.1.16.Îmbrăţişează vecinul III.2.1.17. Cercurile concentrice III.2.2 Jocuri de încălzire III.2.2.1. Sărituri III.2.2.2. Sărituri în trei III.2.2.3. Sărituri în grup III.2.2.4. Alergarea în grup III.2.2.5. Să pasăm sticlele

III.2.2.6.Voleibal

III.2.2.7. Fiecare prinde III.2.2.8. Comoara balaurului III.2.2.9. Să trecem cercul! III.2.2.10. Hoţii şi vardiştii III.2.2.11.Uliul şi porumbeii III.2.2.12 Înlocuirea celui de vis-a-vis III.2.3. Jocuri de liniștire

III.2.3.1.Îngerul

III.2.3.2. Răsucirea III.2.3.3. Huţa

III.2.3.4.Fluturaşul

III.2.3.5. Să vâslim!

III.2.3.6.Cobra

III.2.3.7. Mătura sus! III.2.3.8. Ţipătul III.2.4.Jocuri de destindere III.2.4.1.Moartea samuraiului III.2.4.2. Nici Unul / Dintre Noi Nu / Poate Face / Singur Câte / Putem Face Toţi / Împreună III.2.4.3. Cine înfăşoară chinga mai repede? III.2.4.4. Ghici cum e chinga? III.2.4.5. Ghici dacă e nod III.2.4.6. Ghici pe ce faţă III.2.5. Jocuri de creativitate III.2.5.1. Om la om III.2.5.2. Atinge cutia III.2.5.3.Balta de lava

III.2.5.3.Hopa

III.2.5.4. Înşiraţi-vădupă III.2.5.5. Piramida III.2.5.6. Separarea încătuşaţilor III.2.6. Jocuri de cooperare III.2.6.1. Geometria pe tăcute III.2.6.2. Pasează sticla III.2.6.3. Deşeurile toxice III.2.6.4. Te rog să dai cheia

44

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.6.5.Aruncarea pizzei în aer III.2.6.6.Trecerea râului III.2.6.7. Să ducem sticlele! III.2.6.8. Bărcile de salvare III.2.6.9. Amartizarea capsulei spaţiale III.2.6.10 Întindeţi-vă şi luaţi comorile III.2.6.11. Oul la cuib III.2.6.12. Apă scumpă III.2.6.13.Să ducem coşul III.2.7. Jocuri de comunicare III.2.7.1.Culorile preferate

III.2.7.2.Vorbeşte!

III.2.7.3. Firul de aţă III.2.7.4. Impulsul III.2.7.5. Una vorbim şi başca înţelegem! III.2.7.6. Vânătoarea de comori (sufleteşti) III.2.7.7.Jocul cu pantofi III.2.8. Jocuri de încredere III.2.8.1. Învăţarea asigurării colegului III.2.8.2.Salcia în bătaia vântului III.2.8.3. Înşiraţi-vă după III.2.8.4. Jupuirea şarpelui III.2.8.5. Mersul pe încredere III.2.8.6. Şiragul de Accidentaţi III.2.8.7.Câmpul minat III.2.8.8. Plasa de păianjen III.2.8.9. Pluta salvatoare III.2.8.10. Plimbarea cu încredere III.2.8.11. Omida cu ochi la coadă III.2.9.Jocuri distractive III.2.9.1. Sardelele III.2.9.2. Piatra hârtia - foarfeca III.2.9.3. Hai să prindem! III.2.9.4. Hai să ne strâmbăm! III.2.9.5. Ura, ura, pentru simbol III.2.9.6. Teatrul ciudat III.2.9.6.1. Oamenii-maşină III.2.9.6.2. Corvezile emoţionale III.2.9.6.3. Recitarea III.2.9.7. Ghici, ce face? III.2.9.8. Cinci schimbări III.2.9.9. Te rog să zâmbeşti III.2.9.10. VIP secret III.2.9.11. Scapă de minge III.2.9.12. Desenează pe nevăzute! III.2.9.13. Să prindem coada!

45

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

III.2.10. Jocuri de încheiere III.2.10.1. Să facem o furtună! III.2.10.2. Reţeaua III.2.10.3. Alege un suvenir III.2.10.4. Ca frunzele copacului III.2.10.5. Masajul în grup III.2.10.6. Îmbrăţişarea în grup III.2.10.7. Cum e el? III.2.10.8. Şopteşte vorbe dulci! III.2.10.9. La revedere! - A III.2.10.10. La revedere! - B III.2.10.11. La revedere! - C III.2.10.12. Aprindem luminiţe III.2.10.13. Să desfacem nodurile! III.2.10.14. Aprecierea fulgerătoare Anexe

Jocuri didactice pentru învățământul preșcolar

Jocuri didactice pentru învățământul primar

Jocuri didactice pentru învățământul gimnazial

Jocuri didactice pentru învățământul liceal

Opțional pentru învățământul preșcolar

Optional pentru învățământul primar

Optional pentru învățământul gimnazial

JOCUL DIDACTIC DE LA FORMAL LA NONFORMAL, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

„Jocul este însăşi viaţa.” (Edouard Claparede)

Argumente pedagogice

La nivelul cel mai cuprinzător al Legii Învăţământului se precizează că idealul de personalitate ce se doreşte a fi format în societatea actuală trebuie să fie una armonioasă, integrală şi creatoare. Finalitatea transpusă la nivelul didacticii practice ar echivala cu utilizarea de către formator a conţinuturilor flexibile dar şi a metodelor active (printre care şi jocul) care să-l antreneze pe copil în stilul euristic de cunoaştere. Acest adevăr „candidat la umanitate” (H. Pieron)

46

AGCDR ,,Dăscălimea Română”- Program de formare continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”

asistă la rapide schimbări sociale şi informaţionale, trebuie să „joace” cu eficacitate rolul si statusul său social. Dezvoltarea tehnicii a adus cu ea numeroase avantaje, însă nu lipsesc nici limitele ei. Astfel, se întrerup canale de comunicare socială, de deschidere către umanitate, se impune utilizarea metodelor ce valorizează sentimentul de apartenenţă la grup, solidaritatea, spiritul de echipă, respectarea normelor, a fair-play-ului. Un alt argument vine în sprijinul respectării principiilor educaţiei permanente. Jocul este forma de activitate dominantă în copilărie, dar nu trebuie să lipsească de-a lungul întregii vieţi. Este necesară dezvoltarea laturii ludice a personalităţii pentru a putea privi soluţiile cu fantezie şi inventivitate. Din perspectiva didacticii clasice se impune respectarea principiului adaptării conţinuturilor la particularităţile de vârstă ale educabilului. Jocul devine mod principal de organizare a activităţilor pentru preşcolari. „A învăţa” nu reprezintă pentru el contrariul lui „a se juca”. Jocul este prezent în mediul instituţional al grădiniţei, dar continuă în toate mediile sociale în care se formează. Teoria şi metodica jocului este deosebit de importantă pentru cei care vor forma, indiferent de vârsta cărora se adresează, deoarece este un eficace mod de a înviora atmosfera pasivă din clasă. Este şi artă şi tehnică în a organiza şi desfăşura strategii de învăţare pe sistemul jocului, de aceea şi iniţierea pe care doreşte să o realizeze acest curs acoperind domeniul cunoştinţelor şi deprinderilor despre joc. Metoda jocului ajută în elaborarea procedeelor de învăţare bazate pe joc, de proiectare eficientă, respectând normele didactice. După cum vă veţi da seama, în realitate a desfăşura un joc nu este „joacă” lipsită de importanţă şi seriozitate. Este, într-un fel, unica modalitate de predare adaptată gradului de maturitate psihică

a școlarului. Nu trebuie supraevaluat rolul jocului în învăţare pentru alte categorii de elevi. Metoda poate fi folosită şi pentru clasele mai mari, însă nu va fi o metodă predominantă, ca la preșcolari și/sau micii școlari.

Argumente psihologice ale jocului