Sunteți pe pagina 1din 10

Referat Fiscalitate

Sistemul Fiscal in Polonia in paralel cu cel din Romania

Toate impozitele din Polonia sunt aprobate de către Parlament. Sistemul de


impozitare polonez s-a schimbat substanţial în ultimii ani, tinzând să se creeze un sistem
mai transparent şi care să se conformeze standardelor existente în ţările economiei de
piaţă. Cu toate că legislaţia privind impozitele şi taxele este relativ necomplicată,
aplicarea ei în practică este uneori dificilă. Complicaţiile reies din faptul că o parte dintre
legi sunt interpretabile, ceea ce poate duce la două diferite interpretări oficiale ale
aceluiaşi caz, cu toate consecinţele aferente. De altfel, unele sectoare ale legislaţiei din
domeniu se referă la fenomene sau situaţii care nu au o definiţie legală sau a căror
definiţie diferă de cea adoptată în altă zonă legislativă.

Contribuabilii trebuie să reţină că toate impozitele se plătesc lunar, iar în caz de


întârziere se aplică penalităţi de 25% pe an.

• TVA (VAT). Taxa pe Valoarea Adăugată in Polonia.

Există patru cote de TVA:

 22% - taxa de bază;


 7% - taxa preferenţială care se aplică în cazul unor produse folosite în agricultură
(îngrăşăminte, pesticide, maşini agricole), produselor pentru copii, de protecţie a
sănătăţii, materialelor şi serviciilor de construcţii, precum şi la unele alte servicii ca de
ex. transportul (cu excepţia taxiurilor);
 3% - se aplică la produse neprelucrate;
 0% - se aplică la exporturi. Totuşi, servicii comandate din străinătate, dar
executate în Polonia, sunt supuse TVA-ului de 22%; numai cele executate în afara
Poloniei sunt considerate export şi pot beneficia de rata 0%.

1
Referat Fiscalitate

• TVA. Taxa pe Valoarea Adăugată in Romania.

Cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru


operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotei reduse.
Cota redusa este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele
prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:
a) serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale,
monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si
botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, cinematografe,
b) livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate
exclusiv sau in principal publicitatii;
c) livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare;
d) livrarea de produse ortopedice;
e) livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;
f) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara,
inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.
Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu
exceptia cazurilor prevazute mai sus, pentru care se aplica cota in vigoare la data
exigibilitatii taxei.
In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in
vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.
Cota aplicabila pentru importul de bunuri este cota aplicabila pe teritoriul
Romaniei pentru livrarea aceluiasi bun.
Cota aplicabila pentru achizitii intracomunitare de bunuri este cota aplicata pe
teritoriul Romaniei pentru livrarea aceluiasi bun si care este in vigoare la data la care
intervine exigibilitatea taxei.

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxa:

2
Referat Fiscalitate

a) spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea,


desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de
organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare,
cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de
tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de
activitati;
b) prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre stomatologi si
tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de stomatologi si de
tehnicieni dentari;
c) prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal medical si
paramedical, conform prevederilor legale aplicabile in materie;
d) transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, in vehicule special
amenajate in acest scop, de catre entitati autorizate in acest sens;
e) livrarile de organe, sange si lapte, de provenienta umana;
f) activitatea de invatamant prevazuta in Legea invatamantului nr. 84/1995,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formarea profesionala a adultilor,
precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de aceste activitati,
efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate;
g) livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate de caminele si cantinele
organizate pe langa institutiile publice si entitatile autorizate prevazute la lit. f), in folosul
exclusiv al persoanelor direct implicate in activitatile scutite conform lit. f);
h) meditatiile acordate in particular de cadre didactice din domeniul
invatamantului scolar, preuniversitar si universitar;
i) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de asistenta si/sau
protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand
caracter social;
j) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor
si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand
caracter social;
k) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri furnizate membrilor in interesul
lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop

3
Referat Fiscalitate

patrimonial care au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica,


filozofica, filantropica, patronala, profesionala sau civica, precum si obiective de
reprezentare a intereselor membrilor lor, in conditiile in care aceasta scutire nu provoaca
distorsiuni de concurenta;
l) prestarile de servicii strans legate de practicarea sportului sau a educatiei fizice,
efectuate de organizatii fara scop patrimonial pentru persoanele care practica sportul sau
educatia fizica;
m) prestarile de servicii culturale si/sau livrarile de bunuri strans legate de
acestea, efectuate de institutiile publice sau de alte organisme culturale fara scop
patrimonial, recunoscute ca atare de catre Ministerul Culturii si Cultelor;
n) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri efectuate de persoane ale caror
operatiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) si i)-m), cu ocazia manifestarilor destinate sa le
aduca sprijin financiar si organizate in profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri sa
nu produca distorsiuni concurentiale;
o) activitatile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decat
activitatile de natura comerciala;
p) serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferenta acestora;
q) prestarile de servicii efectuate de catre grupuri independente de persoane, ale
caror operatiuni sunt scutite sau nu intra in sfera de aplicare a taxei, grupuri create in
scopul prestarii catre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitatilor
acestora, in cazul in care aceste grupuri solicita membrilor lor numai rambursarea cotei-
parti de cheltuieli comune, in limitele si in conditiile stabilite prin norme si in conditiile
in care aceasta scutire nu este de natura a produce distorsiuni concurentiale.
Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:
a) prestarile urmatoarelor servicii financiare si bancare:
1. acordarea si negocierea de credite, precum si administrarea creditului de catre
persoana care il acorda;
2. acordarea, negocierea si preluarea garantiilor de credit sau a garantiilor
colaterale pentru credite, precum si administrarea garantiilor de credit de catre persoana
care acorda creditul;

4
Referat Fiscalitate

3. orice operatiune, inclusiv negocierea, legata de depozite financiare si conturi


curente, plati, transferuri, debite, cecuri si alte efecte de comert, cu exceptia recuperarii
de creante si operatiunilor de factoring:
4. emiterea, transferul si/sau orice alte operatiuni cu moneda nationala sau valuta
ca mijloc de plata, cu exceptia monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte de colectie;
5. emisiunea, transferul si/sau orice alte operatiuni, cu exceptia administrarii si
depozitarii, cu actiuni, titluri de participare, titluri de creante, obligatiuni si alte valori
mobiliare, cu exceptia operatiunilor legate de documentele care atesta titlul de proprietate
asupra bunurilor;
6. gestionarea fondurilor comune de plasament si/sau a fondurilor comune de
garantare a creantelor, efectuata de orice entitati constituite in acest scop;
b) operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestarile de servicii
in legatura cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele care
intermediaza astfel de operatiuni;
c) jocurile de noroc organizate de persoanele autorizate, conform legii, sa
desfasoare astfel de activitati;
d) livrarea la valoarea nominala de timbre postale utilizabile pentru serviciile
postale, de timbre fiscale si alte timbre similare;
e) arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, cu
urmatoarele exceptii:
1. operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al
sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;
3. inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;
4. inchirierea seifurilor;
f) livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a
terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu
se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren
construibil, daca este efectuata de o persoana impozabila care si-a exercitat ori ar fi avut
dreptul sa-si exercite dreptul de deducere total sau partial a taxei pentru achizitia,

5
Referat Fiscalitate

transformarea sau construirea unui astfel de imobil. In sensul prezentului articol, se


definesc urmatoarele:
1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot
executa constructii, conform legislatiei in vigoare;
2. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant;
3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea
efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari
ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii;
4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat
structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, in absenta acestor modificari,
daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de
piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii;
g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, in temeiul
prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si
livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere.

Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

Sunt scutite de taxa:


a) importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este
in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii;
b) achizitia intracomunitara de bunuri al caror import in Romania este in orice
situatie scutit de taxa, conform prezentului articol;
c) achizitia intracomunitara de bunuri pentru care, persoana care cumpara
bunurile in orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora,
daca respectiva achizitie nu ar fi scutita;
d) importul definitiv de bunuri care indeplinesc conditiile pentru scutire definitiva
de taxe vamale, in temeiul Regulamentului 918/83/CEE al Consiliului, din 28 martie
1983, pentru stabilirea unui sistem comunitar privind exceptarile de la taxa vamala,
publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie
1983, cu modificarile si completarile ulterioare, al Directivei 83/181/CEE a Consiliului,
din 28 martie 1983, ce determina domeniul articolului 14 (1) (d) al Directivei

6
Referat Fiscalitate

77/388/CEE privind scutirea de plata a taxei pe valoarea adaugata la importul final al


anumitor marfuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L
105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, al Directivei
69/169/CEE a Consiliului, din 28 mai 1969, privind armonizarea prevederilor stabilite
prin legi, regulamente sau actiuni administrative referitoare la exceptarea de la impozitul
pe cifra de afaceri si accizele la import pentru calatoriile internationale, publicata in
Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 4 iunie 1969, cu
modificarile si completarile ulterioare, si al Directivei 78/1035/CEE a Consiliului, din 19
decembrie 1978, privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu
caracter necomercial din statele nemembre, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor
Europene (JOCE) nr. L 366 din 28 decembrie 1978, cu modificarile si completarile
ulterioare;
e) importul de bunuri de catre misiunile diplomatice si birourile consulare care
beneficiaza de scutire de taxe vamale;
f) importul de bunuri efectuat de reprezentantele organismelor internationale si
interguvernamentale acreditate in Romania, precum si de catre membrii acestora, in
limitele si in conformitate cu conditiile stabilite in conventiile de infiintare a acestor
organizatii;
g) importul de bunuri de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO,
pentru uzul acestora sau al personalului civil insotitor ori pentru aprovizionarea popotelor
sau cantinelor, in cazul in care aceste forte sunt destinate efortului comun de aparare.
Acesta include importul realizat de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite
in insula Cipru, conform Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960,
pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care insoteste fortele armate ori
pentru aprovizionarea cantinelor lor;
h) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile
in afara Comunitatii, in aceeasi stare in care se aflau la momentul exportului, si care
beneficiaza de scutire de taxe vamale;
i) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile
in afara Comunitatii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformari, adaptari, asamblari,

7
Referat Fiscalitate

cu conditia ca aceasta scutire sa fie limitata la valoarea bunurilor in momentul exportului


acestora in afara Comunitatii;
j) importul in porturi de capturi, neprocesate sau conservate in vederea
comercializarii inainte de a fi livrate, realizate de persoane care efectueaza pescuit
maritim;
k) importul de gaze naturale prin sistemul de distributie a gazelor naturale si
importul de energie electrica;
l) importul in Romania de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert,
atunci cand livrarea acestor bunuri de catre importator constituie o livrare scutita,
m) importul de aur efectuat de Banca Nationala a Romaniei.
Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a
justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, procedura
si conditiile care trebuie indeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa.
Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare
si pentru transportul international si intracomunitar.

Patronii cred ca sistemul actual de TVA prin care sunt taxate in mod egal toate
activitatile economice, nu este folosit ca o parghie de orientare a agentilor economici.
Cota unica de TVA ajuta administratia intr-o anumita masura sa colecteze venituri, dar
conduce la o contractie a pietei interne pentru o serie de bunuri si servicii - au explicat
patronii. Ei cred ca taxele mai mici ar duce la venituri mai mari, prin obtinerea unui
randament superior de colectare, Romania avand unul dintre cele mai mici randamente
pentru colectarea TVA din Europa (doar 0,25% din PIB). "Dupa ce a acordat scutiri de la
plata a mii de miliarde de lei unor firme ascunse sub protectia «secretului fiscal», acum
Ministerul Finantelor vrea sa compenseze acest lucru prin impozitarea drastica a
veniturilor din dobanzi", a fost o alta nemultumire exprimata de patroni. Acestia au mai
spus ca tara noastra acorda printre cele mai putine deduceri fiscale in cazul achizitionarii
unor bunuri si servicii semnificative. Lasarea de multe ori la fantezia autoritatilor locale a
unor taxe si impozite este un alt aspect care afecteaza performantele financiare ale
societatilor comerciale romanesti, puse sa plateasca tot felul de taxe originale. U

8
Referat Fiscalitate

Una dintre pietele afectate va fi cea de capital. Astfel, pretul de referinta la care se
facea calculul impozitului de 16%, cel din ultima zi de tranzactionare a acestui an nu va
mai intra in vigoare.

Era normala o asemenea decizie pentru ca sunt investitori mari, cu plasamente in


banci, care ar fi fost obligati de noul Cod Fiscal sa plateasca un impozit mai mare, de
16%, pe pierderile inregistrate.

Totusi Romania taxa cistigurile din plasamente financiare cu o cota simbolica, de


numai 1%, ceea ce ii dadea profilul unui paradis fiscal, din perspectiva plasamentelor in
bancile, fondurile mutuale sau actiunile romanesti. Politica fiscala in privinta cistigurilor
din piata financiara este insa extrem de diferita de la tara la tara si reflecta interesele
statului pentru a dezvolta pietele respective. Tari mici ca Letonia, de exemplu, nu taxeaza
nici unul din cistigurile financiare. Romania pare a fi prea saraca, dar cu nevoi mari si nu-
si permite sa nu impoziteze afacerile infloritoare.
Cu o fiscalitate simbolica pe cistigurile de capital, sistemul fiscal romanesc a
favorizat ani la rind dezvoltarea pietei financiare. Singura, fiscalitatea relaxata n-a dus
insa la dezvoltarea pietelor financiare. Statisticile comparative arata ca suma tuturor
banilor plasati de romani in piata financiara reprezenta 16% din Produsul Intern Brut
(PIB). In Polonia, suma plasamentelor populatiei in piata financiara reprezinta jumatate
din PIB, in ciuda cotei de 19% de impozit. Un sistem fiscal rezonabil si sustenabil
taxeaza toate cistigurile. Unul dintre efectele cotei unice, care a insemnat reducerea cu
9% a impozitului pe profit si plafonarea la 16% a veniturilor din munca, este, pe termen
scurt si mediu, micsorarea veniturilor bugetului.
Brokerii spun insa ca, cel putin in privinta impozitarii cistigului din vinzarea
actiunilor, statul trebuia sa pastreze impozitul de 1%, cel putin pina in momentul in care
articuleaza un program fiscal rezonabil. Daca ne comparam cu tarile europene, sa spunem
ca acolo statul iti recunoaste pierderile din vinzarea actiunilor, pentru ca pe piata cistigi si
pierzi. In Ungaria nici nu exista impozit pe acest cistig. Ar fi fost mai bine daca statul
incepea prin a lista companii pe piata, sa vada cum se dezvolta si apoi sa se gindeasca sa
impuna taxe mai mari.
Polonia, care are una dintre cele mai interesante burse europene, taxeaza atit
veniturile din dividende, cit si cistigurile din vinzarea titlurilor de valoare listate la bursa

9
Referat Fiscalitate

cu o cota “unica” de 19%, arata un studiu publicat de grupul financiar UniCredit. Polonia
percepe un impozit de 19% pe veniturile obtinute din depozitele bancare, egal cu cel
aplicat cistigurilor din plasamentele in fonduri mutuale.

POLONIA IN CIFRE ROMANIA IN CIFRE


Impozitele: Impozitele:
22%, 7%, 3%, 0% - TVA. 19%, 9% - TVA
19% - impozitul pe venit de la 16% - impozitul pe venit de la
persoanele juridice. persoanele juridice.
19%, 30%, 40% - impozitul pe venit de 16% - impozitul pe venit de la
la persoanele fizice. persoanele fizice
.
Studiu de caz
Un produs de bază este cumpărat in Romania la preţul de 100 Euro, astfel TVA-ul
va fi: 100 x 19% = 19 Euro.
In timp ce pentru acelaşi produs de bază in Polonia de aceeaşi valoare 100 euro,
se va plăti TVA in valoare de 22 euro.
Un alt exemplu ar fi o proteză medicală va avea TVA in Romania de 9%, iar in
Polonia de 7% adica pentru o proteză medicală in valoare de 500 euro TVA ro =
500*9%= 45 euro, in timp ce TVA pol = 500*7%= 35 euro
In ceea ce privesc produsele neprelucrate in valoare de 300 euro in Polonia se va
plăti o TVA de 3% adica= 300*3%=9 euro, iar in Romania se va plati o TVA de
300*19%=57 euro.
Atat in Polonia cat si in Romania exporturile sunt scutite de TVA.
Din aceste calcule mici ne putem da seama ca sistemul nostru fiscal este mai
permisiv decat cel din Polonia, România ne având cote excesive de impunere, dar cei care
le plătesc le percep în acest fel datorită veniturilor mici în comparaţie cu ale altor ţări,
sarcina fiscală îngreunându-se şi din cauza celor care nu plătesc impozitele şi alte
obligaţii către stat. De aceea avem impresia că suntem jecmăniţi"

10