Sunteți pe pagina 1din 32

ILA T / PERSPECTIVE

LA A 65-A ANIVERSARE A
UN/UN// TINERETULUI
UNIUNII T/NERETULU/ COMUN/S
COMUNIS
sentimentelor
sentimentelor de de dragodragoste ste faţă fata de de şCO
;;colar,lar , iar
iar orelorele e de de pr eg ăt ir e sînt
pregatireo sint cu- cu- gătire
gat ire şi$i an trenament co
antrenament co :l
pat
patrie, rie, partid şi ;;i popor,
popor, formarea formarea prinse în
prinse orarul act
in orarul i vi tăţi i ş$colare.
activitatii c olare. anual
anual cu cu criteriile
criteriile incluse incluse -n - D
mult
multilaterala i late rală a acestora acestora pen pentru t ru Pentru
Pentru ttinerii inerii di din n uni tă ţil e eco
unitaiile econo- no- zzarile
ă rile privind
privind organ organizarea izarea 55 ~d
m
munca u n că şi ;;i viaţă
viala,, ca buni buni constructori
constructori intreprinderi ş$ii co
mice, intreprinderi
mice, mune anul
comune anul şurare
$urarea a concursurilor
concursurilor ,a l a spospar._
şi
;;i apă aparatori răt o ri ai ai patriei,
patriei, dezvoltarea
dezvoltarea de ins
de t rucţie se
instructie se intinde
intinde pe pe per ioada
perioada tehn ico-aplilicative
tehnico-ap cative din din cacr cadruI C C
hotărîrii
hotaririi de aa parti participacipa activactiv la la ttot
ot ce ce februari e-noiem bri e. Centrul
februarie-noiembrie. Centrul de de pre-pre- U.T.
U. T.C C. .".". Dotarea
Dotarea cu cu ma mateer aaee
se înfăpt infaptuie;;te u ieş te în in România
Romania soci socia- a- gătire
gat ire este este forma forma organ organ izato izatoricaric ă dde e face
face din di n fondufonduri ri propr'
propr' p-ecl. -
is tă, co
Ilista, mbaterea concepţiilor
combaterea conceptiilor şi ;;i ma-
ma- bază
baza şi ;;i sese const
constitituie uie la la nivelul
nivelul în tre-
intre- prin
prin planul planul de de inv est iţII
invest itii aa C C
n i festăril o r şo
nifestarilor v in iste, retrograde
;;oviniste, retrograde,, şi $i prinderilor, i instituiiilor
prinderilor, n st itu ţ iil o r economice,
economice, U.T.C.
U. T.C .
ampli
amplificarea ficarea spiritu spiritului lui de de solidar
solidaritate itate uunitatilor
n ităţilor de de in v ă ţă mÎnt , comunelor
invalamint, comunelor La
La sportu
sporturile ri le tehnico-ap
tehnico-ap ca' ca' e
cu for forlţele ele progresiste
progresiste de de pretutpretutin- in- sau
sau mai mai multomultorr Întreprinderi,
intreprinderi, institu- institu- oorganizeaza
r ganizează tabere tabere cen centra tralee c: ae
deni.
den I. ţiIii,
i, şcoli
$coli ap rop iate, atunci
apropiate, atunci cînd cind lu ate
luate st
struire
ruire în in vvacanl
acan ţ el elee şco scolare lare aa ee ee _
Bilanţu
Bilantull pe pe care il11 putem putem realiza realiza independent
independent au au un un numărnumar mic mic de de ti-li- lor,
lor, concursuri
concursuri cu cu faze faze de de ~
Con tribuţia determ
Contribulia determinanta, inanta, notărέ notari- acum, la aniversarea aniversarea aa 65 65 de de ani ani de de neri.
nerL oora$e,
r aşe, municip
mu nicipiii i şi$i judeţe judele' ş~i f na: e
oare in elaborarea si ~i fundamenta-
fu ndamenta- la crearea Uniunii Uniunii TineretuTineretului lui Co- Co- Pregătirea
Pregatirea de de specialitate
specialitate aa tineri- tineri- ţlara
ară dotate dotate cu cu "Cupa "Cupa U. U.TT CC
rea concepţiei
co ncepliei revoluţi revolulio o nnare
are a parti- mu
munist, nist, demonst demonstreaza rează cu cu pu terea de
puterea de lor
lor se se realizează
realizeaza pr prinin efectuarea
efectuarea te- te- anu
anull 1987, nal ele pe
1987, fifinalele pe ţară lara vor vor ;:
dului
dulUl nostru privin privind d apăraapararea re a ·patriei
"patr iei convingere
convingere a faptelor faptelor capacitatea
capacitatea melor,
melor, plan planifi cate prin
ificate prin programprogramul ul de de tate
tate cu cu Cupa Cupa "A "A 65-a 65-a anlversar an iversa e
de catrecătre intregul popor a avut-<> av'u t~ se- o r ganizato r ică şi
organizatorica $i de de acţ i une, spiritul
actiune, spiritul pregătire
pregatire,, instruire instruire În in cadrul
cadrul cercu cercuri- ri- creării
crearii Uniunii Uniunii TineretuluTineretuluii CCo-
cret
cretarul arul general al part partidu idu lu lui,i, to v a r ă­
tovara- revo
revolutionarl uţi o n ar al al organi z aţiei revolu-
organizatiei revolu- lor
lor tehnico-aplicat
tehnico-aplicative ive cu cu profil
profil obli- obli- nist
nist" " şi$i se se vorvor organiza
organiza la la urma'
urrra =
sul Nlcolae Ceauşes
sui Nicolae Ceau,escu, cu, care,' prin ţionare
tionare a ttinerei inerei generaţii
generalii,, rod rod al al gri-
gri- gatoriu
gatoriu În in limita
limita aa 20 20 de de oreore anual,
anual, rele
rele profiluri:
profiluri: schi-biatloschi-biatlon, n, raa rad c
gindirea ;;i şi cu tezanţtezanla a sa revoluţ revolulio- io­ jijiii ş;;ii atenţiei
atentiei permanente
permanente acordate acordate participarea
participarea la la taberele
taberele centrale centrale or- or- matorism
matorism unde unde scurte scurte şi;;i ultrasc ultrascu'
Tlar
'lara, ă , prprin in spiritul creator şi ;;i excep- activi
activitatii t ă ţi i tineretului
tineretului care care pe pe bună buns ganizate
ganizate pe pe difer diferite ite discipline.
discipline. precum şi;;i ttelegrafie
precum elegrafie sală, sala, mode mode !
'on ala pu
lonala tere de an
putere anal a l iză
iza a real i t ăţi ­
realitali- dreptate este considerat considerat viitorul viitorul în- in- Avîndu
Avindu-se - se în in vedere
vedere gradul gradu I sporitsporit (aero,
(aero, rachet racheto, o, navo,
navo, autom automode ode s
or şi ;;i fen omenelor lumii contempo-
fenomenelor suşi
sU$i al al naţiunii
natiunii noastre noastre socialiste
socialiste de de de at
de ractivitate, pos
atractivitate, ibi lităţile oferite
posibilitalile oferite modelism
modelism ferovi feroviar ar şi$i modele modele 5s:
ran
rane, e, a abordat intr-o viziu viziune ne nouă,
noua , către partidu I
catre partidu nostru, de secretarul nostru, de secretarul pentru petrecerea
pentru petrecerea placuta $i utila p l ăcu tă şi ut il ă aa ţiale)
tiale) care care se se des făşoară în
desfa;;oara in cac cao
-'l spiritul princip
;'1 principiilor iilor mater materialismu-ial is mu- să
sau u gen
general, eral, ttovara$ul
ovarăşul Nicolae Nlcolae timpului
timpului liber, Iiber, crearea crearea premiselor premiselor "Salonului naţ
"Salonului i on al de
national de mode model ss~
UI dialectic ş
u, ;;ii istoric, ale socialis- social is- CE!.auşescu,
Cltau,escu. pentru
pentru ca in erii cu
ca ttinerii cu aptitudi
aptitudini n i să
sa de-de- deltaplani
deltaplanism, s m , radiogonio
radiogoniome me tr r
'l1ului şt
mului iin ţi fic, problemele pe care
;;tiinlific, In conformitate cu cu prevederile le-
prevederile le- vină
vina apţi apli pentru
pentru pract practicareaicarea sportu-sportu- judo,
judo, kart karting, orientare turist
ing, orientare turistlca lcă
e ridic
ridicaă procesul amplu şi ;;i complex gale care reglementează reglementeaza pregătirea pregatirea lui de performan
lui de performanla, de 0 larga parti-ţ ă, de o la rg ă parti- paraşutism
pa!a$utism aeronava. aeron avă.
de edificare, co nsoli dare ş;;ii apă
consoli apararerare tineretului pentru apărarea
pentru apararea patriei, la patriei, la cipare se
cipare se bu bucu cu ră ra cer cu riie tehn
cercurile tehni-i- In anul an
In anul ive rsării aa 65
aniversarii 65 de de an an
a orinduirii noastre soci aliste.
socialiste. această
aceasts activitate activitate participăparticipa tineri tlneri -- co: aplicative cu
co-aplicative cu profilprofil facultativ.
facultativ. la
la crearea
crearea U.T.C., U.T.C., benefici beneficiiind nd
Răspu
Raspunderea nderea privind conducerea băieţ
baieti $i i ş i fete - cetăţeni
- cetateni ai R.S.R., ai R.S.R., In
in anul
anu I 1986 1986 fUllcţionau
futlclionau aproape aproape orie n tă r i şi sarcini
orientari $i sarcini precise tras31e precise trasate
SI organizarea pre gătir ii tineret
pregatirii tineretulu uluii începîn
incepind d cu elevii elevii clasei aa V-a, V-a, pe pe 3500
3500 cercuri cercuri tehnico-aplicative
tehnico-aplicativE'l la la Directiva
Directiva Comandantulu Comandantuluii sup' sUP' ~
pentru apăra apararea r ea patriei, c on fe rită
conferita toat
toata durata $colaritatii,, tinerii
ă du rata şcolarităţii tinerii din din cuprinşi
care erau cuprin$i peste 71 000
care erau peste 71 000 de de privind preg
privind pregătirea
atirea m i litară , pol
militara, pol lt
nlu
Uniunii ni i Tineretulu i Com
Comunist laun ist unităţi economice,
unitati economice, institutii $i co- instituţi i şi co- tineri.
tineri. şi de acţiune a
$i de acliune a garzilor patrioticegărzilor patr ioti
Ple
Pl enaranara Com itet ul u i Ce
Comitetului Central nt rai al rnune, în
mune, in vvirsta
îrstă de de pînă
pina la la 20
20 de de ani.
ani. În
in spir
spiritulitul sarcinil
sarcinilor or trasate
trasate de de se- sa- deta$amentelor de pregatire a .t, -
det aşamentelor de pregătire a
PC..R.
P.C R. din noiemb noiembrie- r ie- decembrie
decembr ie In indeplinirea sarcinilor
In îndeplinirea sarcinilor ce ce le Ie revin,
rev in, cretarul
cretarul general general al al part
partiduluiidului la la Con-
Con- retului
retului pent pentru ru ap ărarea pat
apararea patrierie
1967, are semnifical semnificaţiiii cu llarga argă rezo- Uniunea Tineretului Tineretului Comunist $i Or-
Comunist şi Or- gresul Ştiinţei şi
gresul ~tiintei $i Invalamintului, pri-Invă ţămînt u lui, pri- perioada
perioada 1986-1990, 1986-1990, de de "progra
"Prograr"
nanţ
nantaă politica, politic ă , determdeterminin inindd un ro roll ga
ganizatian izaţia Pionierilor sînt sint spriji
sprijinite nite de de vind educarea multilaterală
vind educarea multilaterala şi$i stimu- stimu- activităţii
activitalii Uniunii Unlunii TineretuluTineretuluii Co Co~
activ
ael iv al organizaţ i ei
organizaliei comuniste de tti-
comu niste i- Ministerul A pă rării
Ministerul Apararii Nalionale, Minis- Naţionale, Minis- larea creativităţii
larea creativitalii ştiinţifice $tiinlifice şi$i tehnice tehnice nist
nist privinprivind educarea comunistă
d educarea comunista '
eret,
neret, al tinerei generaţ
generalii i i - puter- terul de Interne, Statul Major
Statui Major al Gar- al Găr­ tineretului, insu$irea celor mai noi
aa tineretului, în suşirea celor mai noi vo lu ţionară a
volulionara a tinerei generalii ,ti nerei gener aţii
nică forţă
nics forta so ci al ă --,, in grand
sociala grandiosul iosul zilor Patriotice de de la la C.C.
C.C. al al P.C.R.,
P.C.R., cuceriri
cuceriri ale ale ştiinţei
$tiinlei şi$1 cu noaşterii
cunoa$terii pat
patria ria nnoast oas t ră,ra, participarea
participarea tot tot ..,.
proces de edificare şi ;;i apăr
aparare are a so- Ministerul Educatiei şi
Min isterul Educaţiei $i Învăţămîntu
invatamintu-­ umane, sporturile
umane, sporturile tehnico-aplicative tehnico-aplicative activ
activa ă aa Înt regului
intregu lui ttineret
ineret la la dezdel>
ciet ăţii social
cl etalii socialisteiste multilateral
multil ateral dez dezvol-vol- lui, de alte ministere ş$ii organe organe cen- cen- reprezintă
reprezinta un un dom domeniu eni u cu cu largi
largi posi-
posi- tarea econo mico
tarea economico-sociala a ta r- - soc i ală a ţăr
tate ;;i şi inaintare a Român Romaniei iei spre co- trale cu cu at r ibuţii stabilite
atributii stabilite prin prin lege. lege. bilităţi
bilitati de de promovare
promovare aa progresului progresului înfăptuirea mă reţ
infaptuirea . marelelor obiect ive I e l o r o biect ive
munism. Pentru
Pentru coordonarea eforturilor
eforturilor tu- tu- tehni co-ştii n ţ ific
tehnico-$tiinlific care, prin continu-care, pri n co nţinu ­ Programulu i şi$i Hotărîri
Programului Hotaririlor lor Cor;Co g'
Activ itatea detaşamentelor
Activitatea deta;;amentelor de pre- turor fact orilor cu
factorilor cu atr i buţii În
atribulii in pregprega- ă­ tul şi
tul $i formula
formula de de desfăşu
desfa$urare rare a a pr o-
pro- su
suluilui al al XIII-lea
XIII-le a al al P.C
P.C.R. .R. de de fa_' fa,,'
găti
gatire re a a tineret
tineretului u lui pentru pentru apărarea apararea ttirea
irea tineretului pentru apărarea
pentru apararea pa- pa- gramului
gramului inst ructiv şi$i co
instructiv mpetiţi onal, ,
competitional aa ssocietalii
oc i etăţii social socialiste mult la~e
iste mu lt ll a e'
patri
patriei, ei, in În sp iritul celor mai nobile
spiritul triei, la la C.C. al U.T.C., U.T.C., funcţionează
functioneaza pot
pot aduce aduce o0 rem a rcabilă contri
remarcabila contribulieb uţ i e dezvoltate şi
dezvoltate $i inaintare aRoma--înaintare a Ro .
sem nificaţii
semnificalii profund umaniste al e
ale Coman
Comandamentul dament ul Central Central al al pregătirii
pregatirii la
la for marea cadrel
formarea cadrelor or de de specialitate
specialitate spre
spre com comunism"unism " adopt adoptat at la la For
Forl. "
patriot ismulu i soci
patriotismului al ist, îm
socialist, imbinabină in tineretu
tineretu lui pentru apărarea
pentru apararea patriei patriei în
in ramuri
ramu ri importante
im portante ale ale economiei
economiei neretului av
titlneretului avindînd condiţiile
conditi ile orga orga
od arm
'l1od armoniosonios munca pa şn ică de
pa;;nica care îşi desfăşoară
i$i desfa$oara activitatea subactivitatea sub naţionale
nalionale şi ;;i la la intărirea
intarirea capa cit ă ţii
capacitalii torice,
torice, baza baza ttehnico-materiala
eh nica -mat erial ă ş$" e
con str ucţ i e a
construclie a noinoiii ssocietati,
o ci et ăţi , de de dez-dez- con du cerea
conducerea Biroului Comitetului Biroului Co m it etului de . apărare
de . aparare a patriei. a . patriei. •- pperienta
e r i en ţa pozitivă acumulat
poz itiva acumulata, de ă, deta;
oltare eeconomico-sociala
voltare con omico -s o c ial ă a a ţării,
tarii, cu cu Central
Central al U.T.C., iar din punct de
al U.T.C., iar din punct de Cercurile
Cercurile tehn ico-aplicat ive fa
tehnico-aplicative cu l-
facul- ment
mentele ele de de pregătpregatire i re aa tlne tinere re~ ...
Isiunea sacră de
misiunea sacra de aparare a patriei, apărar e a pat riei, vedere
vedere ooperativ, perativ, aa primului primului secretar secretar tative
tative sînt sint organizate
organizate pe pe lînglinga ă între-
intre- pent ru apă r ar ea
pentru apararea patriei sint pu e patriei sint
a cuceriril or revolu revolulionare ţ i o n are ale popo- al C.C. C.C. al U.T.C. Tinerii Tinerii participanţi
participanti,, prinderi, şcol
prinderi, $colii ş$ii licee, licee, clubu cluburi ri şi$i mobilizate,
mobilizate, ang ajate cu
angajate cu toat toata 0 a
rului
rul ui nostru.nostru. in funcţie
în funclie de de vîrst
virsta, ă, sînt
sint cuprinşi
cuprin$i În in case
case de de cultură
cultura,, ale ale şt $ti iintei
in ţei şi $i teh ni-
t ehni- rea şi;;i elanul
rea elanul titinerescneresc in in obţi
obtinerea
In
i n lumina Programului adopt
lum ina Programului adoptat at de de pat
patru ru cicl cicluriuri de de ppregatire,
regătire , fiecare
fiecare cu cu cii
cii pentru
pentru tineret,tineret, clcluburi ubu ri ş$ii asoci asociatiiaţi i rezultate super ioare
rezultat e super ioare la toate ca eg la toate
Foru
Forumu mull tineret
tineretului, ului, ppregatirearegăt i rea pen- durata
durata aa doi doi aniani de de illstrui
ir)struire. re. Pentru
Pentru sport
sportive. ive. Activitatea
Activltatea În in cadrul
cadrul cercu- cercu- riile
riile de de preg ăt ire .
pregatire.
tru apărarea
ru apararea patriei urmăreş
urmare;;te În te in tinerii
tinerii din din unităţile
unitatile de de învăţămînt
invatamint ilor te
rrilor hni co- ap licative se
tehnico-aplicative se desfă­
desfa- DOREl llJ
'nod
mod prioritar cult ivarea la tineri a
cultivarea anul
anul de instructie coincide
de instrucţie coincide cu cu anul anul $oara pe baza unui program de pre-
şoară pe baza u nui program de pre- adjunct I" d, SIC!i, fa C.C ,1 ,, '
• 20.5 ~ ~ ~ Cl< care
ea-e cap cap Ş -3,., r- , , - , 5 ee cee ell's 44 ee -c oma'e_ o~ate =are ca'<!
pallu
patru supapesupape pe pe cC -o no b ee
ee ee aIn am a'ahal socau " al
aj SOC<! aJ fap ap dd.1O'8rs. ers . aace co a~daa da Ciac- -
dede aluminiu,
aluminiu, Oez dez ollina
oltind la la cl'lndreea
c. lindreea de de ton..
torul Gary Ga ry CoopcrCooper s$.-a comandat
-a COManda u un Du-
66 900900 cm' cm 3 o0 putere
putere de de :<65 265 CP CP la la 44250250 esenberg
esenberg "SSJ "SSJ" cu cu două doua locun locun Cu care
CIJ care
ro t/m in şi$i o0 vviteza
rot/min i t eză m a x imă de
maxima de 186 186 şi$i-a-a inVins
invins pe pe Bul evardul l Sunset
Bulevardu Sunset - - inin v -
kkm/ora
m/or ă . . In teresant er
Interesant a cca
era ă În in 21 21 de de se-se- teză
teza -- pe prietenul să
pe prietenul sauu Grouch
Groucho o MarxMarx.
cunde
cunde atingea atingea 130 180 km /oră, titimp
km/ora, mp inin care care care care avea avea un un "Merced
"Mercedes es SSK" SSK". Duesen-
Duesen-
erau
erau considerate
con siderate pornirea porni rea de de pe pe loc loc Ş$'I berg
berg aa fab ricat 470
fabricat 470 .."J" J" ş$ii 480 480 "SJ"
"SJ " (de (de
oprirea.
oprirea. Cutia automobil ul~ i ~v
Cutia automobilulLJi ~ve e a,
a , de de ase-
ase- fapt,
fapt, in in 1930
1930orice arice mare mare actor actor ame rican ala
american
menea,
menea, trei trei trepte
trepte de de viteza
v.teza (In (In aa 2-a 2-a atl n ~~ Holl
~tln Hollywood
ywood circula circula Înt intr-un Duesenberg)
r-un Duesenberg\
După
Dupa aprox imativ 15 ani de experienţă
aproximativ experientil octombrie
oct om brie 1920. 192 0. Moto Motoru r ull -- derivat
derivat
-
~ domen
domeniul iul co co nnstru
struc ţ i ei de motoare
ctiei mot o are dintr-un
dintr-un alt all motor
motor de de curse
curse cu cu cilindreea
cilindreea
gea
gea 160 160 kkm/ora!),
m/oră!), iar iar suspensi
su spens.a a f fal aţ aa Ş$'I Este de
Este de menţimenlionat
o nat f laptul
aptu l că ca aceste
aceste au- au-
904-1 920) 920),, ffral
raţ iiii de origine
orig ine germană
german a de
de 3000
3 000 cm cm33 -- cu cu 88 cilindri
cilindri În in linie,
linie, cu cu
spate
spate avea avea arcuri sem ieli ptice Int~g
arcuri semlellptlce i nt~gr~tr~tee toturisme
totu rism e aveau aveau de de lala unu un ul l lala altul
altul caro-
caro-
cucu amortizoare.
amortizoare. Motorul Motorul proiectatpro,ectat In,n In,n- ~ seria mod
seria modificata,
ificată , deseordeseori i lala cererea
cererea cli clien-
en-
red SI
:='00 $i AuAug gust
ust Duesenberg au realizat rea lizat unun un
un singur
singur arbore
arbore (;U (;U came
came in in capcap şi$i două
doua tregime nct Ş$iI tu
;1,.m
r model de autoturism botezat Due- Due- supape
su pape pe cilindru (Ia cel de cu rse erau o0
pe cilindru (Ia cel de curse erau tregime de de Fred
Fred D. D. aa fost fost pus pus la la pu punct tulluiui (În
(in 19301930 Du Duesen
esen berg berg ofereaof ere a 18 18 va-
va-
fabricat
fabricat Înin serie serie de de Lycomind
Lycomln d de de W,lllams-
W. 'll ams- ririante
ante de de carocaroserii propuse de
serii propuse de 77carosler
carosiefl
tlerg A. Iniţ
senberg i al Fred a lucrat motoare
In ilial motoare supapă
su papa de admisiu ne şi$i două
de admisiune doua de de evacu-
evacu-
"Iambler in Wisconsin,
Rambler Wiscon si n, apoi apoi la la firma
firma "The
"The are
are pe pe fiecare
fiecare cilindru),
cilindru) , pistoane
pistoane din din alu-alu-
port
port În in Pennsylvania.
Penn sylvan ia. Alte Alte part i cula rităţ
pa rticularit alii cele
cel e mai mai multe multe ale ale lului Murphy din
i Murphy din Pasa-
Pasa-
tehnice
tehnice ale ale modelului
modelului "J'" "J": frine
frine aS istate, .dena,
asistate, dena, iar iar didin n Eu Europa
ropa Saoutchik,
Saoutchik, HHibert i berţ s· si
asan Car", automobile
ason automo bile cu motoare motoare cu cu miniu
miniu (sau (sau la la cerere
cerere din din fontă),
fonta), alezajul
alezajul xx
00 cllind rl oopusi
00' cilindri pu şi (1 200 dolari) şi $i apoi
apol cursa de
cursa de 73 x 127 mm, puterea de 88 CP
73 x 127 mm, puterea de 88 CP
vitezometru
vitezometru (viteza (viteza maximă:
maxi ma: 150 150 mile/oră),
mile/ora), Darrin,Darrin , Let Letournournerer , , Marchand
Marchand ş$' i Cas-Cas-
turometru, ceas, .cronometru
turomet ru, ceas,cronom etru (de ia 1/5 S tagn (de la 1/5 s tagna).a). Ca Caroseria
roseri a costa costa ap aproximativ
roximativ 22500 500
otoare cu 4 cilindri
"'otoare cil in dri la la "Duesenberg
"Duesen berg Mo- Mo- la turaţia
la turali a de de 36003 600 rol/min.
rot /min. Cutia Cutia de de vi-vi- la
:0'
iO Co mpany" mpany " şi $i Saint-Paul din Minne- teze
teze avea
avea treit rei trepte,
trepte, iar su spens ia faţă
iar suspensia fala şi$i la 30
30 min.),
min.), alti metru (+),
altimetru (+), indicator
indicator pentru pentr.u dolari
dolari pe pe Iing lingaă 88500-9500
500- 9 500 ş$asiul asi ul (in (in
presiunea
presiunea uleiului, uleiului, indicator
indicator pentru pentru canti- cant.- 19321932 un un Duesenberg
Duesen berg "SJ "SJ"" atatingea
ing ea 11 11 750
750
S() a. De
sota. clanşindu-se războiul,
Declan$indu-se razboiul, firma fi rma Due- spate
spate cu cu arcuri
arcuri semieliptice.
semieli ptice. Acest Acest model
model tatea de benzină din rezervor, am perme-
se berg va incepe să AA aa fost
fost primul
primul automobil
auto mob il american american care tatea de benzi na din rezervor, amperme- dolari). dolari).
sa fabrice
fabrlce motoare
motoare care
~pentrutru avi avl aţ ia şi
alia $i armata americană americana (mo- avea
avea frîne
frine hidraulice
hidraulice pe pe toate
toate cele cel e patru
patru tru şi$i termometru
tru termomet ru pentru pentru apa apa din din rad iator.
radiator. O0 ddata
ată cu cu problemele
probl emele fin finananciare
ciare ce ce leIe
Toată
Toata aparatura
aparatura di n qord
!:lord era era de de culo ar~ avea
oare cu arbori cu came şi
'oare $i patru supape
supape 'roţi, punte faţă
' roli, punte fal a tubulară
tubulara şi $i pneuri
pneuri tip tip "ba-
"ba- aibă
din culoare ave a E.E.L L. CordCord cu cu "Aubu
"Auburnrn",",care careau aucocon-
n-
DB cil
pe cilin indru
dru pentru avioane de de instrucţie),
inst ruclle), lon".
Ion". alb a pe pe fondfond negru.
negru. In In dreapta
dreapta tab loulUI
ta blou lu, dus
dus lala lichidarea
lichi darea lului i "Cord "Cord Corporation"
Corporation ",
ddee bord, un bec luminos
bord, un bec luminos avertizor se Duese avertizar se Duesenbergnberg aa devenit devenit fali me n t ară . . Ulte-
falimentara Ulle-
apoi motoare cu 6 cilindri Bugatti, Bugattl, modi-
f cate, motoare cu 12 şi
'cate, $i 16 cilindri
cilindrl pentru
pentru
Pentru "acoperi" preţul
Pentru aa "acoperi" prelul de de cost
cost foarte
foarte ..aprin
aprindea dea la la fi~care
fi~c are 77 000 000 milemile pent~u. p e nt~u. aa rior
ri or au au fostfost diferite
diferite tentative
tentative de de aa salvasalva
arm a1ă, motoare cu 4 cilindri
piperat
piperat (8300 dolarl), fraţii
(8300 dolari), fralii Duesenberg
Duesenberg obliga
obliga conducatorul
conducatorul auto automobilulu
mob,l ulUiI sa sa In-,n- aceast
aceasta ă mare
mare fifirmă rma DuesenDuesenberg berg, , chiar
chiar de de
armata, cill ndrl de de 160 CP CP locuiască
oent ru autovehicule
penttu autoveh icule terestre. terestre.
au demonstrat calităţile
au demonstrat calitalile excepţiexcepl ional on alee aleal e locuiasca uleiul uleiul motor,
motor, iar iar inin stin
sting gaa un un altalt către
catre unu unul l dindin fiii
f iii lului
i Au gu st, Frit
August, z Due-
Fritz Due-
automobilului,
automobilului, parcurgÎnd parcurgind -- pe pe pista
pista de de bec luminos avertizor
bec luminos avertizor obliga con ducato- senobliga conducăto­ senberg,
berg , inin 1966 1966 (carosi
(carosier er Virgil Exner Şi$i
Virgil Exner
en tru a-şi
Pentru a-$i deschlde 0 noua firm a În
deschide o nouă firmă in
,ndl anapolis, Duesenberg a vîndut
dianapolis, vindut vechea
vechea
fără
la Indianapolis, fara oprire - distanl a de
la Indianapolis, oprire - distanţa de rul automobilu lui să
rul automobilului sa control
controleze eze nivelul nivelul Ghia-Torin
Gh ia- Tori no; o; motor
motor "Crysler"
"Crysler" cu cu puteputerea
rea
5000
5000 km km (echiv a l entă cu
(echivalenta cu traversarea
traversare a teri- teri- electrolitului
electrolit ului din din bateria
bateria de de acumu
acumulatoare latoare de de 425 425 CCP P cu cu 88 cilindri
cil indri Înin V;V; tablo tablou u de de
zln ă firmei
uzina "Wlilys Motor" şi
f irmel "Willys $1 drepturile
drepturile
pentru firma firma "Rochester Motor Com-
toriului
toriului american)
american) cu cu viteza
viteza medie med ie de de 111111 (Ia
(I a fiecare
fi ecare 11 400 mile) . Pentru
400 mile). Pentru aa nu nu depăşi
depa$i bord bord originorigina "J" ş$1
al l "J" i "SJ"
"SJ", , pprel
reţ 19500
19500 do- do-
km/oră(la
km/ora(la schimbarea
schimbarea cu cu benzină
benzina şi$i apă).apa ). greutatea de două tone,
greutatea de doua tone, D u ese~be rg a lari) Duesenberg a lari),, care
care nu nu aa reuş reu slt it să sa fabrice
fabrice dec decit
pany".. A inceput
pany" Început astfelasltel În in 1920
1920 a construi după Îmbunătăţiri, folosit
motoare cu 12 cilindri, iar trei autotu-
in 1922, doi ani
in 1922, dup a dol an i de im bu nataliri, de foloslt aliajealiaje speciale
speciale pentru pentru fabricarea
fabn carea aa sporadi sporadic c pprln rin comenzi
comenzi speci specialeale auto
automo-mo-
nsm e din patru - dotate dotate cu astfel asltel de de mo-
mo-
au
au Început
incep ut aa se se fabrica
fabri ca În in serie
serle aceste
aceste au- au- diferite
diferlte pi piese,
ese, iar caroseria executat
iar caroseria executata ă de de bile
bile "Duesen
"Duesenberg berg" " cu cu prs prel ţ de de coscost t ce ce
tomobile
to mobile astfel:asltel: 92 92 bucăţi
bucali În in 1922,
1922, 140140 bu-bu- către
catre specialişti
specialisti avea ave a două dou a variante
varian te lala ale- ale- atatiningea
gea 37 37 500 500 dol dolari.
ari.
loare
toare -- au au ocupat
ocupat locul locul 3, 3, 44 şi$i 66 la
la prima
prima căţi În 1923 şi in final aproximativ 500 bu- gere: 3,03 m şi 3,83 m. Preţul de cost va-
parti cipare
clpare la cursa de 500 de mile. Apoi
mil e. Apoi cal i in 1923 $i in final aproximativ 500 bu- gere: 3,03 m sl 3,83 m. Prel ul de cost va- Istoriaa mă
Istori rci i "Duesenberg
marcli "Duesenberg" este uunicii,
" este nică.
Du esenberg a ppregatlt
Ouesenberg regătit un un motor de 16 16 cl-
ci-
căţi
cali,, dintre
dintre care care s-a executat şi$' un
s-a executat un model
model ria
ria intre
int re 88 500 500 şisl 11 11 750 750 dolari
dolan (ca (ca faptfapt di-d,- constitui
constlt uin ndd un un episod
episod aparte marea IS'5-
apa rte inin marea -
speci
special al "X"
"X" cu cu puterea
pute rea de de la la 8888 CPCP lala 100
100 vers,
vers, siglaslgla cu cu vulturul
vulturul costa costa 25 25 de de dol ari) . torie
dolan). to rle aa au tomobil ulu i.i. Automobi
automobilulu Automobilele lele ame- ame-
ndri pentru
mdri pentru un un autoturism
autoturism special, spec ial, cu cu
care
care Tommy Tommy Milton Milt on aa de păşit viteza
vlteza de
qP.
C:P. Ulterior, ricane
ricane Duesenberg
Duesenberg - - unicate
unicate care
care prin
pfl n
250 km/oră la Daytona.
depa$it de Ulterior, În in 1932,
1932, s-a s-a inceput
inceput fabrica fabricarea rea calitalile lor (I uxoase, foarte blne proiec-
cal ită ţile lor (l uxoase , fo arte bine proiec-
250 km /ora la Daytona. Cu
Cu toate
toate aceste suc cese, şi
aceste succese, $i celebritate,
celebritate, modelului
mod elului DuesenbergDuesenberg "SJ" "SJ" carecare faţă fala de de tate
tate şisi construite,
construite, rapide, rapide, foarte foarte ma manta-
nia-
in această
In aceasta perioadă,
peri oada, la la Indianapolis,
Indianapolis, firma
fi rma Duesen
Duesenberg, berg, fiind fiind falimentară,
falimentara, aa "J"
"J" avea
aveade un
un compresor r care a "revitalizat " bile) au atins deseori perfecl lunea _
Du ese nberg
Ouesen berg s-a s-a preocupat
preocupat mai mai Întîi
intii dede avut şansa
avut $ansa de de aa fifl ajutată
ajutata de de către
catre E.L.E. L motorul 8compreso
cilindri in care
linie a (95 "revlt x alizat"
120,5 bile) au atins deseo ri perfecţ i une a -
activ i t ă ţi automobilistice
mot orul de 8 3cillndri in linl e (95 x 120,5 n-au n-au pututputut fiIi Înintrecute
trecute de de alte
alte mărci
marci ame- ame-
activitali auto mobillstlce sportive, sportive, repur-repur- Cord
Cord (care (care În in 1924
1924 aa preluatpre luat firma firma "Au-"AU- mm: 6 900 cm 3) pentru a at in ge pute rea
mm;320 6 900 cmşi ) viteza pentru a atin ăge de puterea ricanericane ca: ca: "Cadillac",
"Cadillac", "Li "Lincoln", "Conh-
ind diferite succese şi locul 1: În 1924 Revitalizată şi ambiţii ncoln", "Con It-
t" d dlferite succesa $i loculI: in 1924 burn". astfel
burn " . Revitalizata asltel $i cu ambilii mai cu mai de
de 320 CP CP si viteza maxim maxima de 206 206 nental
nental" " ş$.a.
.a.
prin
prln Coru Corun n şi$i Boye
Boyerr la la viteza
vlteza medie
med le de de mari,
mari , firma
firma Duesenberg
Du esen berg expune expune la la Salo-
Salo- km/oră. Pe pista de la In dian apolis s-au
km/ora . Pe pista d e la Indianapolis s-au Exemplarele
Exemp lare le rare
rare c care
are se
se mai
mai găgasesc
sesc
58 km
58 km /oră),
/ora ), În in 1925
1925 1prin
~ pri n Peter
Peter de de Paolo
Paolo nul
nul dindin NewNew York York În in 1928
1928 modelul
modelul "J" "J" pepe atins 100 mile (160 km) pe o ră cu plecare
atlns (1 60 km ) pe ora cu plecare ast ăzi au au preţ preluri nte , fără
162 km/oră)
a 162 km/ora) şi $1 Înin 1927
1927 (prin (prin Sou ders la
Souders la al cărui
al caru i radiator
radi ator figurau
fi gurau sigla sig la cu cu vulturul
vultLiful de pe 100 loc mileşi oprire in 17 secunde. Pentru
astazl uri exorbita
exorb itante, fara aa mat mal
56 kkm/ora)
m /oră).. şi inscripţia "Duesenberg St rail Ei ght", de pedeose lo c $ibi oprire in 17 secunde. Pentru amintiaminti de de retrom
retromobil obilele ele Duesenberg
Duesenberg care care
158 si inscrlpl ia "Duesenberg St rait Eig ht", . aa se se deosebi de
de modelul
mod elul "J ", in
"J", in partea
partea au ati ns cifra de 200 20 000 00 de d dolari
d I ..
In
in paralel,
paralel, Duesenberg
Duesenberg aa proiectat proi ectat un un adică
adica cea cea maimai bună buna m ma$a şină
ina am erican ă cu
americana cu drea
dreapta piă erau erau di spuse
disp use pat patru ru ţev
levii de de ee$apa-
şap a­ au atins citra de OD e a arl .
auloturl.m
au10turlam de de m. mare re cl.Iă
cia.. "..ModelModel A" A" ex-
ex- motor
motor cu cu 88 cilindri.
cilln dri. Motorul
Motoru l avea ave a deci
deci 88 ment
ment cromate.
crom ate. Amuzan Amuzant, t, mmulliu l ţi posesori
posesori
pusus la la Salonul
Salon ul "Com modore Hotel"
"Com modore Hotel" din din cilindri
cilind ri În in linie
linie (alezajul
(alezajul xx cursa c ursa de de 95 95 xx dede "J "J",", contra
contra sumei sumei de de 900 900 de de dolaridolari,, or. Or. ing. TRAIAN CANŢĂ
ing. TRAIAN CANTA

Planuri du~ originalul din Muzeul Teh 'c


Planuli reconstituite
reconstituiteTAD~
.LI... -*~ ... &JJ.L!.&
dupJt:..JJ
originalul
ITIJ 7
din MUleu/ Tehnic
rio ,.;". &1Ir.&M T ADA ~ .nITIIo7
34. ,
~iOC:IC 'til Qua Ofl; de
5 cull
cu 8 ar
dr e care
fr de 250 CP. CPo olorul nu aayea ea
.or era 8Ilmenla'
m.,Ia, pr prin n doua car car-
a
a' .. S S I demne de ran.cal remercat urmă· urma·
er... e p.ticulartti,
p.-tlcularftj, lehnlce tehnlce ale aceslel
• IIa) but bu IUe .Ia In!lletale
inlll etele Inlr-un
inlr-un Iei lel de
.:.mar •• •. ppanlru Iru a se eylta evita ancrasarea
da • !reaenla
KYenti la moloarele de competl- compell-
b) pi_area. .rea molorululmotorulul pe şasiu ,aslu in po-
e dllUXati
dRUlti.. •apre pre dreapta, automobilul automobllul
d CI. d.r III curaei cursel de 500 de mile de pe
omul
o ul de Ie Indlanapoll~ (S.U.A),
la IndlanapollK (S.U.A),
a .. ale
e aleargă..; i In .ena lens Invers acelor de
eaao o c.
eonllrult Iru in In 1930, de călre cilre Fred Due-
tlerQ, Q. impreună
Impreuna cu Iratele fralele său siiu August,
Augusl,
lea
ca lor de la IndlanapolIs,IndianapOlis, 8ulomo- aulomo-
ieus. mal intii
kule intil un popas in Franta, Franla,
o . u.e citeva victorII
ob lnule vlctorll Pllolat
pllolal de
I u alMgător Ftenee
ull alergalor lienee Dreyluss. in
- .. ma,lna a fost utilizată
inlL utllizata de mal
poll, dar in
poti. In special de Inginerul Inglnerul
Jean Calclanu, o 0 figură
flgurii remarcabilă
remarcablli a
u u I cu motor molor romăn\!lc
romiin",c de acum o 0
ita a IIe de secol. Una din cele mai fru- Iru-
e victorii
Ylctorll ale lui Calclanu, Calcianu, obtlnute obllnute
ace_Ii m ..
ace.ti lnă, a fost
8$lni, lost aceea din ziua zlua
•II •• octombrie
odombrle 1936, in In cursa Internatlo-
Internallo-
ala a de coaslă coasls de pe Feleac (Ciuli. (Cluj).
Pe a unci. unei, in astfel asllet de concursuri se
ar;a
argl in cadrul a două doua categorII
categorli de m. ma-
- .sport" port" şi ,I ,,curse".
,,cu rse". '-a "sport" invln-
I •e AJexandruecandru Berlescu, pe un aulomo- automo-
Ford. Jean Calcianu
Fard.. Calelanu a ciştlgat ci,tlgat la cat~
a curse"
curse",, stabllindstabilind un valoros record
Fe
F eaculul: 3:28 pe dlslarita dlstanla de 7 km. km .
aza medle edle realizată
reallzati de Calcianu Calcianu,, la vo-
l m~lnll
mqlnll Duesenberg, a losl lost de
'2 , m ·h. h, cu vlleze vlteze de virI. virl, pe anumlte
anumite
ni
"I ale pistei, de 195-200 km/h.
a.l e plstei,
Iormanta
rmanla esle este ex trem de valoroasă
extrem valoroasa
a avem
Ki a em In yedere că
in vedere ca ea a lost fast obtinută
obllnuts
peste 50 de ani in urmă
pesle urmii şi ,I că
ca diferenta
diferenla
e• n el, de la start slarl la sosire,
soslre, a traseului
traseulul
e pe Feleac din acea vreme, era de
Sm.
5m
CCu doi dol ani mal tirziu tirztu (1938)
(1938),, marele
."plon PIOn german Hans Stuck, Sluck, participind
parUcipind
a.rsa
cur" Feleacului, la' volanul uneia
hi'volanul unela din
e al iii puternice
pulernlce automobile aulomoblle de comp~
•e din n acel ani (un Auto-Unlon Aula-Union de
CPJ) aa reu,1I
CPI) reuşit să sii urce pista plsla in 2:56,
. d 0o medie orară orarii de 158 km. Deci
repede decit Calclanu. Trebuie Trebule avut
j• In in vedere cii că Stuck particlpase
partlclpase la
rU • cu o0 maşină ma,lnii "hors serie" serle""un ,1 un mon-
ecanic
ecanlc cu 0 pulere uriaşă
o putere uri a,s ce n-a
I egalată
egalati decit prin prln anII anll '60 de către ciilre
OMeie
oarele 4splrate ~plrate de lormula formula ,. 1.
Cu aea aCel8$1 ..1 Duesenberg şi ,I in acelaşi
acela,i an
'36)., d. dar In in varăvara (26 Iulie), lulle), Jean Cal-
.e
le evidentlase
evldanllase in Marele Marale Premiu Premlu al
~ovulul,o ului, organizatorganlzat de Moloclubul Motoclubul fio- 110-
- La categoria
categorla "curse", unde erau in-
şase
$lise concurenti,
concurenll, Cal elanu clanu iiit avea
,~!:~~~===:;:;~;;;;=:;===~~~::!!!!'
IUIBrl. printre altII, pe Petre Cristea
ord}.
0((1) ersarl,lorgu prlntre Ghicaallll, (Maseralll),
pe Pelre Crlstea
(Maserattl), Petre
Pelre
arp (Bugattl) (Bugatll)". ... StarII
Slart! Duesenbergul a
tI WI Iată, luind conducerea "plutonu-
In 'ata, "plulonu-
SpectatorII bra,oveni
Spectalorll braşoveni erau in al no-
ile. ea cer pentru că ca intrecerea se deslă­ desla-
tr-un
ra Inlr-un rllm indracil ritm indrăclt ,I şi pentru că ca in
e .e găsea un concurent "de-al
se gasea "d~al lor",
II .rol erul Calclanu mutindu-se muUndu-se chiar chlar in
c ... an din Bucureşti Bucure,U in Braşov Bra,ov pentru penlru a
a
• la UzlneleUzinele I.A.FI. Se consumaseră consumasera 20
ure din totalul de 70. ,I
lure. şi Dueset1ber-
Duesenber-
conducea "dansul" in continuare, conllnuare, ur-
s Indeaproape de automobilul aulomobllul Mase-
I pilotal
pllotet de Ghlca. La liecare fleeare Ieşire ie,lre din
, lI. lIecare incercare nereuşită
a fiecare nereu,lIa de
c a concurentulul din pozitia pozilia a doua,
cul 1,1 răsplătea
l,cuI favoritul cu ropote
riispliitea favorllul ropole
lIP aue. ŞI.
• apllllUZe. $1, deodată,
deodalii, motofulmotorul Duesen-
gulu a
gulul amutit. Aşa
e amull\. A~a cum au amutit amul" şi ~I
ectalorll. Calcianu
eetalorll. Cal cianu a rămas ramas pe margl- margi-
p lei,
plst •• din cauza unei defectiuni delecllunl la
pa• de berizlna. benzină. La capatul capătul celor 70
e ture lure. victoria vIctoria a revenit revenll lui Ghlca, Ghlea, urmat urmal
Cr.tea
Crlslee ,I şi de Carp. invjngiilorul invlngătorul şi-a ,I-a
coroana cu frunze frunza de stejar. slejar. Cal-
, .nlll ,I ella festivitat,e, prlmil din
aflll ,1 el la festlvitat_e, a primit
apl.uele
apl.nele publicului. publlcului. In acea zi zj fă-
fa-
•e o 0 cursă
cursa admirabilă,
admirabllii, de neuRat, neultat, chl. chi ar
ac;j p p' ij la urmii urmă fusese nevoit nevoll să sii aban-
se.
ez •.
an
anil 1936 ,i ,I 1937, Jean Calcianu Calclanu şi ,I
a Dua.enberg au obtinut
• Duesenberg obllnul locuri locurl
.sa. In <n cursele de la Slnala, Slnals, Bucureşti
Bucure,1I
dln nou, nou. II la Feleac. In ziua zlua de 10
mbrl. 1937, pe un traseu bine
ombrle blne scăI­ scil-
.. de oe plo"e, ploaie, Calcianu a urcat urcal Feleacui
FeleacuI
3 ~ lurcl.lndu-I pe Petre Cristea
340, Crlslea şi ,I
og ind d la I. clllegoria
categoria "curse" ..curse ..... Apol aave-
... Apoi ve-
războiul
ri.zbolul ,1 ,i automobilul
aulomobllul Duesenberg a
_ il'llr-o magazle la Braşov.
Ir-o magazie Bra,ov. După Dupa Eli- Ell-
ar.e. un mecanic meeanlc din oraşul ora,ul de sub
pa. al.giloralergilor de mOlocldlsm, motoclcllsm, s-a In-
de ,.punerea
repunerea In functiune a maşinii,
in funcllune ma$inil,
eel <1-0 ct-o Federatiei
Federiliel Flomâne Flomane de Automo- Aulomo-
• • Motocicl'-m.
Moloclcll.m. Au urmat urmal alll alII citiva
ciliva
de a.rrt8,curse, dupâ dupa c.e care aceMIă
ace.lii pretlollâ
prelloasa
.a
. i da co l ectie a 8Junl
colee"e ajuns acolo unde n II
• ocul , 11 unde.ed. se aIIa IlIii ,$11 as lazl: lIe
asliizl: a Mu- u-
n c d Bucur
Bucurettl .. U.

OU fTRU IAZ R
lAZAR
'-9
lJ
I~

o o o

~J ,,
;: a a
corespundeau
ar ~ eee maxlme
maxIme
• P" p~ ut Tancurile de ben- ber>-
a 0o capacitate
capac tate de 44 000 I,1, la
9as "ld d -se ~Ş doua tancuri de apa
C
Ca mlJloc
m J c de legatura cu baza, ve-
"" rmau au sa fie f,,~ inzestrale
inzestrate cu un post
oem sle s,e Lorenlz,
Lorentz, iar ,ar penlru
pentru con-
cadrul gruparii cu un alt pOSI post
rascurte U.K
'rascurte U K..
• nntarea
area tuturor aceslor acestor instal alii s-a
Instalaţii
ncepind din iunie ,unie 1942 la ~antiereleşantierele
a e Galali.
Galall, in bazinul vechi. vechi Meseria~ii
Meseriaşii
e nrclenii
n c,enil santierului au lucrat sub in-
area
rea ma;' mai multor speciali~ti
specialişti olandezi
germani ~i
germani ş' in prezenta
prezenţa personalului de
na
"a in special mecanic, destinat ve-
pe or.
or Acesta, intrunit intr-un centru de
t uctlec le submarine ~i şi vedete torpiloare,
torplloare,
-a pulul
putut familiariza astlel instalaţiile
astfel cu instalaliile
bord
ba d paralel cu instruirea sa in servi-
Echipajul
EchIpajul fiecarei fiecărei unitali
unităţi se compu- compu
a caa ~i şi pe lipul
tipul Vosper, din 14 oameni: oameni
oloteri - comandant ~i
oflleri şi secund -, un
a stru lorpilor
torpilor ~ef şef de echipaj, doi mai~tri maiştri
~a ,ci ~i
ecanici şi noua
nouă marinari:
mannari: doi timonieri, timonleri,
elegrafi~ti,
elegraflşti, doi tunari, un torpilor ~i şi
mecanici motori~li. motorişti
Prima sectie secţie de trei vedete - nr. 4, nr.
$1 nr.I r. 6 -; a pUIUI putut pleca la 22 noiembrie
S Ima ~i
a Sulina şi de acolo mai departe la Con-
s :an'a.
arta. nu tara fără producerea un'or u~oare uşoare
;an,
ar I pe vedeta nr. 6 inlr-un intr-un abordaj.
aborda).
a la 24 decembrie, au ajuns apoi, pe
d. Constanţa ~i
d la Constanla şi celelalte trei vedete,
ate ~ase
ale şase - la care s-a adaugat adăugat ~i şi "Vis-
ul'
o ul" - constituind .. Escadrila de vedete
"Escadrila
piloare" din cadrul unitatii unităţii "Grupul
bmarine si şi vedete torpiloare", subordo-
Forţei Navale
a: Forjei Navale. Maritime.
Comanda escaddlei escadrilei a fost instalata instalată in
adlrea Salvamar
~ adirea Salvam ar din port, unde s-a
enajat ~i
menajat şi atelierul de revizuire a mo-
3relor. 'Echipajele au fost cazate in ba-
s-elorEchipajele
_ linga
-. Iingă cheiul bazinull)i bazinul!.', Salvamar, 0o
• ie
sUi electrică pe uscat asigura incarca-
ie electrica incărca­
'1cumulatoarelor, 0o platforma
"8 acumulatoarelor, platformă pluti- plutl-
a e cu elevator, ad
are adusă
usa in bazin, a incăI­ incal-
zZ' cu abur pe timpul iernilor lernilor comparti-
motoarelor
entele motoarelor.
T la baza Salva
Tot Salvamar mar s-au definitivat
POII numele ~i şi numerele vedetelor, linin- ţinin­
-se seama de ordinea sosirii lor de la
Galaţi: nr. 4
Galali: 4 "Vedenia" (II. (It. I.1. Zaharia,
Zaharia. co-
andantul
ndantul escadrilei),
escadrilei). nr. nr 5 ,,vintul"
"Vintul" (II.(It. E.
postolescu), nr. 6 "Vijelia"
Apostolescu), "V'jelia" (II. (It. Gh. Po-
pescu). nr. 77 "Viforul" "Vi forul" (II. (It. M Pappasoglu,
mandantul secund al escadrilei), nr. 8
comandantul
,rtejul" (N.
Virtejul" (N, Milu) ~i şi nr. 9 "Vulcanul" (It.
Stoianovici),.
Stoianovici)


avele au efectuat in bu'ne condilii condiţii cele
'ltn marşuri pe mare, dar cu prilejul
Iii mar~uri
obelor de receplie
oMlor recepţie s-au ivit pe rind pro-
eme ~i şi neajunsuri.
- Cu exceplia excepţia primelor Irei trei cuplaJe
cupla)e
e asllce,
astlce, originale ~i şi montate pe prima ve-
ea ii nr. 4, celelalte cuplaje - realiz'!te realizate
erior - aproape in toale
terior toate cazurile s-au
praincălzit ~i
praincalzit şi s-au rupt la turalie turaţie mare
nuta util timp mai indelungal.Îndelungat Materialul lor
indeplinea desigur calitatile
u 'ndeplinea calităţile de rezis-
e la I si elastlcltate necesare, ceea ce
şi elasticitate
° promitea asigurarea principalului fac-
mpromitea
viteza
r tactic
IACtiC al unor vedete torpiloare: viteza.
- Tehnicienii marinei, ai ~antierelor şantierelor
na ale Galali, Galaţi, cit si şi din unele industrii ro-
a ă e~tl.
eşll aveau sa să rezolve in cele din
mA problema realizind a~a-numitele
rna aşa-numitele cu-
aalee "Jurid",
Jurid", care nu s-au mai rupt, dar
ale carorcăror punere in fabricalie fabricaţie si şi confec-
nare au linut ţinut aproape uJ1 un an.
- Un alt neajuns a fost ruperea axului axuluI
mpei de racire răcire (pompa de gllcol) la
a multe motoare in cursul funcţionării; funclionarii;
a ar e suferita
avane suferită de mai mal toate vedetele pro- pre-
bab I f,e
Dab fie datorita dalorită uzurii anterioare a moto-
u fie
UI, datorită unei deficienle
f'e datorita deficienţe de func-
nare prin adaptarea la nave
onare nave. Stocul
Slocui de
oloare adus
otoare adus la la Cogealac
Cogealac a a .asigurat
asigurat to- to-
"S inlocuirea mojoarelor mOloarelor in pana pană pe tim-
p
pul reparării acestora.
rEitpararii acestora,
- In in ce a privit armamentul, tunurlle tunurile
dee 20 mm AA Hispano-Suiza, cu a o ca-

enla mal mai mare (120 lovituri pe minut)
ee Oerlikon-urile instal
declt instalale ate la bordul ce-
r alte nave ale flotel, flotei, s-au flovedit de
a emenea
a menea fragile fragile in condiţiile unei
in conditiile unei auto-
auto-
aaliZan
zan cu cu aer aer comprimat.
comprimat. Tunurile TunUrile au au
c lorla! totu~i
nCI.orla lotuşi dupa după numeroase
numeroase inter- inter-
"I de remediere şi
de remediere instrucţie mai
si 0o instructie mai in-
in-
:mgată a
ungata a tunarilor,
tunarilor
De asemenea, tuburile de lansare
De
a e see roteau inspre in afara cu 15° fata fală
e axulB>\ul navei. corespunzător giroscoape-
navei, corespunzator giroscoape-
orp lelor aşa fel
r lorp' elor asa fel incit torpilele sa incit torpilele să
"Cf~ paralei
paralel cu cu &Xul
axul navei
navei -- erau erau tuburi
tuburi
anee tiPt p siş' pareau
pareal.l a a IiIt prea
prea grele pen-
grele pen-
d e"e
ed€' power
e Power

. $ , c m s-a do ed,t
cum s-a dovedlt la probe la probe
eoete nu
ede:e r puteau
o le u depas depăs eza
teza Ilzarea lor in operal,unr pina ce n
spre deoseb
spre deoseb re re dede cece ee aslgurata lunc ionarea lara r scur a a-·
edelee e ecI1 t p p aspe pe bre oarelor cu alte cupla,e rez sle e
.ad::a sa a " grupa ea de edete 'usese 'eco-·
t t r;..,.,~ .... r - C ...
~.

ae' un navale in bazmul estic al Marii ieşiri in


ie,iri in mare
mare pentru
pentru ascultare
ascultare submarina
submanna persiun
persiunii ale
ale vedetelor,
vedetelor, lie in port
fie in port la
la dife-
dile-
la Midia
Midia $i şi Tuzla,
Tuzla, capetele
capetel e barajuluibarajului de de rite lat sub apa . Butoiul fumigen a fost spa
e9'6. nu indreptatea interventia lor. Ve- la rite dane,
dane, fie lie În mare in
in mare În baia
baia Mamaia.
Mamaia. de 0 schija. Tunurile AA au tras mai t
:e:e e au riimas deci in a~teptare la Con- mine din faţa Constan ţe
mine din lala Constantei. Instrumenluli . Instrum entul de de După
Qupa evacuarea Crimeii, in ultima parte a
evacuarea Crimeii, in ultima parte a
insă puţin el,cienl:
limpul, dar amindoi tunarii au lost atms
s:a""a ascu ltare era
ascultare era ins a putin eficient: 0o simpla
simpla razboiului din
razboiului Marea Neagră,
din Marea Neagra, escadrila
escadrila aa de cite 0 schija. Avari'a cea mai impor.
-n august 1943 au inceput sa soseasca membrană lasala
membrana lăsată inin Jo sul bordajului
josul bord ajuiui naveinavei mai executal totuşi
mai executat totu$i 2 2 misiuni:
misiuni: in in noaptea
noaplea
răminea in
care raminea in balans,
balans, cu cu motoarele
motoarele de 25/26 mai , V3 "Viscolul" şi V4 "Vede- lanla s-a produg insa la ie$irea in dlspe -
c OJ afe elastice noi, tip "Industia chi- care de 25/26 mai, V3 "Viscolul" $i V4 "Vede- siune. Pala unei elice agalata de cala cr
ca $i " Paris", care s-au experimentat O misiune mai lungă
oprile. a misiune mai lunga a avut loe in
oprite. a avut loc in nia" Iăcut siguranta
au lacul
nia" au siguranla AS AS a a grupării
gruparii For-
For-
noaptea Anului AnuluI Nou,Nou, la la gura Po rt iţe i , cu
gura Portilei, cu ţei navale
navale care completează baraju
nelata s-a indoit la cuplarea motoruf
~ .edetele nr. 5 $i nr. 8. Dar primele Ju- noaplea lei care completeaza barajull de
de respecliv, yedeta eliberindu-se pnntr
d-ur au inceput sa lie montate tot expe- V4 (It
V4 (It. Pappasoglu)
Pappasoglu) ~i ş i V9
V9 (It Stoianovici)
(It. Sloianovici) mine din faţa
mine din lata Sulinei
Sulinei,, iar in noaptea
iar in noaptea de de
pentru inlerceplare
interceptare de submarine. Nu
de submarine. aceleaş i unităţi
smucitura. In larg, molorul a Irebuit sa I
'"'e t~1 abia la 17 noiembrie pe vedeta pentru Nu s-a s-a 3/4 iulie au electuat
3/4 iulie aceleasi unitali au eleetuat 0 mi- o mi-
opril.
9 In ace,a$i timp, spre a nu pastra ar- văzut decit o semnalizare
vazul decit 0 semnalizare in in larg,
larg, in in siune A.S, tol Înspre
siune AS, lot inspre Sulina . Sulina
ale at;tea unitati inactive, vedetele 6, 7
S iI a lost trimlse pentru iernat la Galati,
- se dezarmare. La Constanta au lost
as'rate pentru eventuale interventii ra-
schimb, la
schimb,
Midia,

nibila.
V9
la inapoiere
inapoiere,, pe
s-a abordat

De asemenea
aproape
cu
Midia, V9 s-a abordat cu 0 nava germanii
şi a rămas apoI
$i a ramas apoi aproape trei luni indlspo-
ni bil ă. De asem enea . dintre
ceaţă deasa
pe cealii
o
trei
nava
luni
di ntre vedetele
d easă ,, la
ge r man
mdlspo-
vedetele Iri-
la
ă

tri-
Marele bombardament
Marele
au gust 1944
august
'.•
bombardament aerian
1944 aa surprins
aerian din
inlreaga es
surprins intreaga
din 20
20
cadrilă
escadfl la
Dupa doua zile, tot pe nr. 9. 0 rafala d
m Itraliera de avion a gaurit un tane a
benzina , combus tibilul scurgindu-se
santina . Toate elicele au fost -nlocUlte
28 august, dar gazele emanate ae _e
oe linga nr 3 "Viscolul" - nr. 4 mise in
mise in noiembne
nOlemb ne la Galaţ i , V6
la Galali, V6 aa fost
fost ava-
ava- in port in bazin ul Salvamarulu i Au căzut
: (Ie - in port in bazinul Salvamarului Au cazul zina scursa din tanc erau sa pro oace
ece a s "r 5 Vintul' (recept lonate ) 'lata prJn lovire de g'>e\u ri. Catre sfirsitu l
'Iata prtn lovire de g'letufl. Catre sfirSitu mai multe bombe
mai multe bombe in În bazin.
bazin, scufundind
sculundind incendiu. opnt insa de la -nceput cu a
~ <- '"''' 3. . canu . pe care rezulla ele o' ma.erll
V rna anuluI 19A~
erl! anului montindu-se no
'94 monlindu-se nOI e e un tati germane
unltali germane dar dar dintre
dintre vedetete
vedetele ro-
ro-
C~C a ee ur" au au los' eceptlona e del,'
los 'eceptiona'e ~e1 - --
torul bateriJlor de stlnoatoare
oe co e CU C!;P Sje e Jund a ea" sa c"p e Jur'd manes I numa
manesti numa. nrnr 9 Vulca ul aa avu
9 .Vulcanu avu' de Revo ut a de e Derare
fa=- .ce ase,.....,e ... ea OPt a· a • ede e" ' r ' 8 > .. 9 suler " create de e p OZ au
a ur e create de exp OZII a -m- o~aa ar ~as SUI 5
...

',1

CRĂC/U
Reconstituirea planurilor: CRISTIAN CRACIUNl

port eu unităţile germane.


cu unitalile germane, Eehipajele
Echipajele ve- la Sui ina cu raspunsul olicial
Sulina oficial scris.
scris, Azarov a dis pus ca vedeta 4 (It. Aposto-
dispus Vedetele Power, eoneepu'e
concep ':
detelor au intrat in nOPlile nopţile de 23/24 ~i şi Sub comanda eomandantuluicomandantului secund al lescu) Sa-5i
să-şi cont inue drumul spre Sulina,
continue COAstruite
construite numai penlru
pentru du'a
d.'
24/ 25 august in dispozitiv de aparare apărare escadrilei, capitanulcăpi tanul Mircea Pappasoglu, iar vedeta 77 sa să piloteze formalia
formaţia pina
pină in nilor militare, 0o data sFrs
s!;rs •
apropiată a bazei pina
apropiata pină ee, faţa atitudi-
ce, in lata "Viforul" ~i
nr, 7 "Vilorul"
nr. şi nr. 4 "Veden ia" au plecat port la Constanla,.
Constanta" La bordul vedetei nr. nr, 7 care toate tlpurile na e :
tipurile de nave
n!i hotărite a rom~nilor,
nii . hotarite românilor, germanii au pa- pă­ către ora 10 spre Sulina.
eatre pregătit
Sulina, S-au pregatit "Vilorul" căpitanului de rangul 2
"Viforul" a trecut capitanului repede, deveneau depas:e
depas 'e
răsit Constanla
raslt Constanţa catrecătre amiaza zilei de 25 apoi de mar~ marş ~i şi celelalte doua
două vedete dis- Kovel care, la sosirea in port la Gara Ma- casării, ceea ce s-a
casarii, s-a s$1 in\'
'n' '-==
august, inaintea comunieiirii
comunicării starii
stării oliciale
oficiale ponibile,
ponibile, nr. nf. 3 "Viscolul" si ŞI nr.
nr, 8 "Virtejul" ritima
ritimă in jurul orei 03 03°000 (30 august), a ex- tituirea lor marinei roma'le a~
marinei romana
de razboi. Şi, in slir~it,
război. $i, sfirşit, ea
ca incheiere a ae-ac- (nr, 5 avea un cuplaj rupt, nr.
(nr. nr, 6 avea mo- căpitanului Pappasoglu mullumi-
primat capitanului mulţumi­ 1945,
octombrie 1945.
tivitătii escadrilei, in seara ~i
tivitatii şi in noaptea toare scoase, nr. nr, 9 isi
işi montase elice noi reuşita marsului
rea pentru reusita marşului exeeutat
executat pe Dar personalu l roma"
roma ca,'l!
car:
de 29/ 30 august 1944 a avut loc misiunea
29/30 cu pas schimbat care trebuiau probate). probate), timp de noapte prin preajma barajelor de vit, in special cel
viI, meca eC ;;!
Cel meca"
eu
cu earacter
caracter istorie
istoric a celei dintii eooperari
cooperări Amiralul sovietic a comunicat apoi ca mine,
mine. experienta
experienţă tehnica pre' casa
tehnică pre'loasZ
eu
cu marina sovietiea.
sovietică, lIota romană sa
flota romana să a!)tepte
aştepte la Constanta
Constanţa ve- Vedetele torpiloare au treeut trecut in dotarea folosită si
lolosita şi apreciata pe pe!t ~::c
Amiralul Oktyabski , eomandantul
comandantul Floti- unităţilor sovietice; numai V7 si
nirea unitalilor şi V4, Flotei sovietice a Marii Mării Negre la 5 5 sep- santierele s, 'n'
uzinele, sanlierele ""90e::
lei Ro~ii
Rosii a Marii
Mării Negre, ale carei cărei prime all ate departe in mare, si-au continuat
aflate tembrie 1944 0o data dată cu intreaga Forta dustriale ale Romit,n
Românie le noo
unitati de nave u~oare
unltali
aa 27
27 august
usoare intrasera
augllst aa eerut
intraseră la Sulina
cerul venirea intregii
intregII Ilote
flote
misiunea.
misiunea,
Starea maril mării a incetlnit
incetmit mull
mult marsul
Maritimă Dupa
Navala Maritima
surii de catre
După eomuniearea
către eomandamentu
comunicarea ma-
comandamentull naval so-
mă­
BIBLIOGRAFIE
f.ucu
NICUlAEE
Că re orele 16. două nave - .!urnal penD... de rizbo<
milltare
I are ro,,",ane
maa da
' ..,â e de mare la SuLna Su na Co-
Fo e Ma': me con raa'"' ra-
da" lui Fortel
CaIre
o ... au sa
bL 53 If a,
16, cind
c '1d cele doua
a •.u"'S
ms a Sui
nave Ire-
"a ab a depas-
Sul na oepas~
vietic
v et c din d n Cons'anta
M.Pappasoglu
Cons'an a caoltanu
• Pa pasog '" intors
"n'O'S a
cap tanu
a escadr a s-a
- Molorul Rolls
... ; re.r G" gore .....
Ro,.,.
us S ...
a.:e ar ... a :'0 -un cat j"'- r ao 0 !"'r_ sera G .... ,-a S'·r"\·
Gu'a SI " • G"'ecrg
G~eo g e - o"eottJ
a reD'..,1 CODO(
CJ " en
in 00 C ' a~"ra
c Pp 5S -~:>o a'l1 a de co-c - ""_2 2~_S CC-=
--ti2E ,f i
o
,.. ~
! t

.
'. I1

-- " 1I
II

- _. _ - ~
__ .. II
. . jI .
: I
'0J :.. II

=
=
=
a -
::ora:- .. ::
1 :2
~a
~ese
:.a~...
·""'C::.... -e;; .... e sa OatlC3
care C ooral; p~ a "'... fT" a~gl -
t:~ a t:~
C.... Tipul I Ee artamentul
mm
Tensiunea
de
TIpul
malo-
Raport
de trans-
"'ea ;:r~ ...... oe egatura -ntre P10les s ali men tare rului mlter e
5 ras 0 data CiJ con s rwrea Ilni e l de
:;.a e 'e'a:a Plo eSh- Prec eat. exploatarea
::a:lJllor 0 n zona se Intensif ica . inte- Bo-Bo 700 220 Vee NAB 5 1.523 680 48 CP 531
- e nOu-se nOI asezari. Astfel . pe un loc
'nga apa Prahovel. folosit pentru depozi-
a'ea busteniior. la nastere Busteniul , cu-
- oscutu orasel de astazi . Bo-Bo
Bo-Bo 700
700 220 Vcc
220 Vee U
U 30b
30b 1,661
1,661 730
730 50 CP
50 CP 11524
524
Dezvoltarea localitalii va cunoast\! insa
un ayint deosebi! abia dupa construirea
atmcII de hirtie. In martie 1882. fralii Ca-
'01 51 Samuel Schiel incep pe mosia Jepi .
construc tia unei fabrici de hirtie, care fo-
osea c a materie prima lemnul padurilor
.:: IUr Fabrica va in cepe sa preduca pri-
"1ele c antitali de mucava si hirtie in luna
PRIMA
PRI""A CALE FER FER
DC om brie a aceluiasi an, sub denumirea
ce C. &: S. Schiel,' Succesorii Busteni.
Dalorita cereri lor orescinde de materii
ELECTRIFICAT
ELECTRIFICAT
or me. cei doi frali arendeaza padurile
8eteYo iului $i Susaiului $i construiesc 0
ca e ferata ingusta cu ecartament de 700
'Om. deservita inilial de locomotive cu
ÎN
iN ROMÂNIA
ROMANIA
1898
1898 -- BUŞTENI
BU~TENI
abu r. pentru transportul intern intre dile-
nlele hale de preduclie.
Materialul rulant lolosit a fost livrat de
catre firma german a Krauss-Munchen in-
cepind cu anul 1894, dupa cum urmeaza:
TIPU l. LOCOMOTIVEI
TIPUL NR. DE FABRICAŢIE
FABRICATIE ANUL FABRICAŢ I EI
FABRICATIEI
Bt ~- n2 2862 1894
1894
Ct ~- n2 4590 1901
1901
Ct ~ n2
Ct- 6042 1909
1909
Ct -~n2 n2 6767
6767 1914
1914
Pentr u a el
Pentru eliimina
mina riscul producerproduceriiii unor Cea mai mai spectaculoasă
spectaculoasa porţiune portiune aa linieiliniei
ncendii, proprietarii achizilioneaza achiziţ i o n ează de la de cale ferată ferata de pe Valea lalomiţei
pe Valea lalomilei era era
I rma
'Irm Oren ste in &
a Orenste & Koppel A.G. - Be rlin cea din Cheile
Berlin Cheile Orzei. Orzei. Aici Aici,, aceasta
aceasta era era
Drewitz special izata
Drewilz ., special iz ată in constr u cţii de ma- amplasată
în construclii amplasata pe pe un pod pod de bîrne birne podit
podit cu cu
eri al rulant pentru cai
en căi ferate inguste îng uste in- scînduri, scinduri , fixat
lixat de de pereţii
perelii verticali
verticali de de stîncă
stinca
locomoti v ă ele
dustriale, 0o locomotiva ct ri
electrica că de un tip deasupra apelor învolburate ale
involburate ale lalomilei.lalomiţei.
mai pulin
mai puţ i n obi$nuit,
obi ş nuit, prevazuta
prevăzută cu o 0 c abină
cabina Lin ia străbătea
Linia strabatea aşa-numitul
asa- numitul "drum "drum al al la-
la-
ce ntrală $i
centrala şi doua
d o uă platforme, întreg intreg şasiulsasiul lomiţei"lomilei ",, trecînd
trecind prin prin Scropoasa
Scropoasa-- - Cheile
Cheile
,nd
I,on d dispusdisp us pe două boghiuri
doua boghiuri cu cîte
cite Orzei-Bolboci şi
si Cheile Tătarului. Exploa-
ntarului. Exploa-
do uă osii.
doua osii. Cele doua dou ă platforme ale loco- tarea tarea s-a s-a făcut
lacut numai numai cu cu locomotive
locomotive cu cu
motive i serveau
motivei serveau si şi pentru transportul buş-
pentru transportul bus- abur. abur.
ten ilor,
leni mărindu - se astfel greutatea ade-
lor, marindu-se Funicularul,
Funicularul , cunoscut
cunoscut de de turişti
turisti sub
sub de- de-
re'ltă .. Aceasta
renta Această locomotiva
l ocomotivă neobi neobisnuita ş nuită a a numirea
numirea de de Funicularul
Funicularul SCHIEL SCHIEL sau sau Dru Dru--
lost prezentată $i
fost prezentata şi in
în catalogul
catalog ul cu cu realiză-
realiza- mul Schiel, făcea
mul SChiel, lacea legătura
legatura între intre Bol-Bol-
n le lirmei
rile firmei editat
edi tat in în anul
anul 1900.
1900. .. boci-Cantonul
boci-Cantonul Wil)kel Wiljlkel Station
Station (La (La Vinclu)
Vinclu)
i n anul
in anul 1904,
1904, atit
atît fabrica
fabrica de de hirtie,
hirtie, cit cit şi $i şsii fabrica
fabrica de de celuloză
celuloza .. A A fost
lost abandonat
abandonat
cce elelalte proprietăţi si
lelalte proprietali s în
ntt cc o n centrat e prin
oncentrate prin anul 1966. Pînă
anul 1966. Pina in in anul
anul 1981 1981 aa fostfost
'ntr-o societate
intr-o societate pe a cţiuni ,, iar
pe acliuni iar capaci
capacitalilet ă ţ i l e menţin
menlin uuta tă inin circulaţie
circulalie linia linia de cale ferată
de cale ferata
dde producţ i e din
e produclie Buşten ii vor
din Busten vor fi fi cunosc
cunoscute ute dintre dintre fabrica
fabrica de de celuloză
celuloza şi $i fabrica
fabrica de de
de acum
de acum inainte
înainte sub sub den denumi rea de
u mi rea de Fa-Fa- hirt ie (abandonată
hirtie (abandbnata progresiv progresiv incepind
incepind cu cu
ori ca de Hirtie
bri ca de Hirtie BU $teni. Bu şteni. anul 1974) . Şine l e folosite
anul 1974) . $inele folosite sint de tip R!l- sint de tip R ~­
Dispunind de
Dispunind de capital,
capital, societatea
societatea ach izi- şlţa
ach izi- $ila 13,75
13,75 kg / m, uzinate
kg/m, uzinate în in anul
anul 1962.
1962. In In
, on
tlo eaz ă noi
neaza noi terenuri împădurite pe
terenuri impildurite pe valea
valea prezent prezent ma este folosită
maii este folosita doar doar linia
linia care
care
al omiţei si
.alomilei şi Brateiului.
Brăteiului. 'face legătura
'face legatura întreintre celecele două
doua secţ"secl. i ale
ale Înin--
Pentru valorificarea masei
Pentru valorificarea masei lemnoase
lemnoase se se treprindeii
treprindeii de de Hîrtie
Hirtie "traversînd
"traversind soseaua soseaua
\/oorr construi
construi doua două cai căi de de transport
transport spec speci- i- naţională
nationala Bucureşti-Braşov
Bucure$ti-Bra$oy,, urm eie liniei
urmele liniei
flce e x ploatărilor forestiere:
I ce exploatarilor forestiere: 0 o calecale feraferata tă spre
spre fabrica
fabrica de de celuloz
celuloza ă putînd
pulind fifi văzute
vazute
-ng usta,
ing ust ă , cucu ecartamentul
ecartamentul de de 700 700 mm, mm, pe pe încă inca în apropierea staţiei
in apropierea telecabinei Bu
staliei telecabinei BU$- ş­
Valea lalomiţei si
Valea lalomilei şi un un funicular
funicu lar aerian, aerian , teni-Babele.
teni- Babele.
cca re transporta
are transporta bUsteni buşteni de de la la punctele
punctele de de Exploatarea
Exploatarea este este asigurata
aSigurata de de două
doua 10- 10-
exploatare
ex ploatare pina pînă la la poalele
poalele Bucegilor,
Bucegilor, la la comotive
comotlve electrice
electrice AEG AEG constru
construile ite în
in anul
anul
abrica de
fabrica celuloză construita
de celuloza construită in în vecinăta-
vecinata- 1907, 1907, respectiv
respediv 1913. 1913.

r
tea
pri ma
pri
fabricii
m ă rezultata
de
rezultată din
hîrtie. Buştenii
tea fabricii de hirtie. BU$tenii si materia
din prelucrarea
prelucrarea lor
ş i materia
lor erau
erau fir
Alimentarea
fir de
de contact
contact din
acestora
Alimentarea acestora se face printr-unse
cupru susţinut
din cupru
face
suslinut de
printr-un
de stîlpi
slilpi
I
'nc arcali
inc ărcaţi in în vagonete
vagonete si şi transportali
transportaţi cu cu 10-10- . de de lemn,
lemn, la la o0 tensiune
tensiune de de 220 220 V V curent
curent
comotive electrice în inc inta halelo r de continuu
comotive electrice in incinta halelor de continuu . Caracterist icile locomotivelor . Caracteristicile locomotivelor
productie.
produclie. sînt următoarel
sint urmatoarele: e: .

oo

oo

o0 O
0 O
0 O
0 O
0
O O O0 O0 O0
0 0O 0

' 0 0 0 0 0 O0 O0 ::0
0 0 O
0 O0
-
O0 O0 ~
~~
~

O O
0

150~~------------~----------------~26~O~0---------------
2600

66100
O
Fiecare locomotivă este
Fiecare locomotiva prevăzută cu
este prevazuta cu
patru
patru motoare
motoare semisuspendate
semisuspendate .cu .cu trans-
trans-
misie
misie cu roţi dinlate.
cu roti dinţate, unilateralii
unilaterală (tip (tip tram-
tram-
vai). Frinarea
vail. Frinarea se se poate
poate face face electric
electric sau sau
mecanic. caracteristică a
mecanic 0O caracteristicii a materialului
materialului
rulant
rulant utilizat
utilizat pepe aceastii
aceasta linie linie 0o constituie
constituie
bandajele roţilor, care
bandaJele ro\ilor, care au au douii
doua buze buze si- si-
metrice. contribuind
metrice, contribuind la la 0o ghldare
ghldare mai mai si-si-
gură a
gurii roţilor pe
a rolilor pe ~ine
şine. .
Legarea
Legarea vagoanelor
vagoanelor intre intre ele ele sese face
face cu cu
lanţuri, tampoanele
lanluri. tampoanele fiind fiind din din lemn,
lemn, prote-
prote-
jate
jate cucu tabla.
tabla. Fiecare
Fiecare vagon
vagon este prevăzut
este prevazut
cu frină de
cu frina mînă
de minii.
in
in pofida
pOfida celor
celor 80 80 de de ani ani de de utilizare,
utilizare,
locomotivele
locomollvele se află intr-o
se afla Într-o starestare de de func-
func-
ţionare irepro~abilii,
lionare Ireproşabila, aceasta
aceasta datorindu-se
datorÎndu-se
in
in primul
primul rindrind celor
celor care
care Ie-au întreţinut
le-au intrelinut
cu dragoste ~i
cu dragoste şi pasiune
pasiune de-a de-a lungul
lungul anilor.
anilor.
Pentru mulţi dintre
Pentru multi dintre ei, aşa cum
ei, a~a cum esteeste ca-ca-
zul
zul mecanicului
mecamcului lulian lulian Sima,
Sima, acestacest lucrulucru
constituie tradiţie a
constituie 0o tradilie a familiei,
familiei, continuind
continuind
cu
cu diiruire munca inainta~ilor
dăruire munca înaintaşilor lor. lor.
Astfel
Astfel., cele
cele mai
mai vechi
vechi locomotive
locomotive rom româ- ii-
neşti in
ne~ti in stare
stare de funcţionare, de~i
de funclionare, deşi nu stră­
nu stra-
bat decit
bat decit 0o linie
linie de ciţlva km
de citiva km cu viteză
cu 0o viteza
de cel
de cel mult
mult 10 km/h , i~i
10 km/h, işi fac
fac inîn continuare
continuare
datoria, aşteptindu-şi locul
datoria, a~teptindu-$i locul binemeritat
binemeritat
intr-un muzeu.
intr-un muzeu.

lĂCRIJEANU.
Ing. $ERBAN lACRIJEANU,
ing. HORIA $ERBANESCU
$ERBANESCU

,,1I

"50
- t

..
LA PACE
. ~CE

\\\\\\\\\

~ I'-I'-~
~~ II
I
I
I
~ ţ::
f::::r--
r--
f-- -b1\
..-b?\
----
~ '=7--
I

vJ--~ +--
~
R'
~
V ~
vvV'
// b
bV' ~
V ~
~I::::=='r:::=--- --t I
I'

J~-
~I
T
~ !
I I! 4 J
'~" "

~,~-~- ~~~~Q~~-~~~··\BI I II~ ~


.. _.

--~II"IIW
.
' ~ -,,'~:'. ':..
,. ~

l'l
1{-- uII Ilg
'-
" -
---
~
(j .

---r.- .•
I:J
1:1
.
' ,-
. .. ...
. ,.'
" I

1~ ~ ~
L. /
...,.....
./ -
r _ IJ
....
-
..
,.
:t
.
---a7
-~
..
-.

-
I

.~
~ f--. :J
:1
o,. Scara
Scara 1: 100

r1~>--
~
.........
'- "":::::::
............ .- f-. - , ~
];
1(
~-- ---..t.. --
.
~ .-
----
n~
"'1

-;~~
~
~
~ . '-r-- Ii· • -:J!)
fI
" ~ •
;""\
;-"'\ :1 ~
II lu
"
OZZO
GOZZO
VE, ETO
Acest tiP
Acest tiP de nava nava pescăreasca
pescareasca este
specific lagunei
specific lagunei veneliene
vene\iene. Modelul Modelul pe
care vi-I prezentam
care vi-! prezentăm se gase~te
găseşte subsu b formă
forma
de macheta
de macheta in in muzeul de de marină
marina din
din Ve-
Ve-
neţia
ne\ia şi ~i datează
dateaza de la sfirşitul sfir~itul secolului
trecut. Planul
trecut. Planul din revistarevista esteeste la
la scara
scara
1:100 şi
1100 ~i prin
prin mărirea
marirea lui lui se
se poate
poate obţine
ob\ine
orice altă
orice alta scara
scara de construcţie.
construc\ie. EI EI este
este
prezentat intr-o
prezentat intr-o manieră
manieracare care permite
realizarea modelului at
realizarea modelului atit de catre
it de catre un
un ince-
pator, cit
pator, cit ŞIsi dede catre
catre un un modelist cu cu
multa experienţă.
foarte multa experien\a. Se Se poate
poate face
face o0
nava "totală"
navă "total a" prin
prin realizarea
realizarea structurii in- in-
terne şi
terne si acoperirea incompletă
incompleta aa bordaju-
bordaju-
lui. O
lui. a scară
scara convenabilă
convenablla,, atit atit pentru
pentru lucru
lucru
cit ~i estetic.
cit şi estetic, ar ar fi 1:25. permilind reali-
1 :25, ea permiţind reali-
zarea tuturor
zarea tuturor elementelor orname ornamentale.
ntale.
Ceea ce ce este
este specific aces tor nave
specific acestor nave este
faptul că
faptul ca elementele
elementele decorative
decorative sintsint fol-
clorice, ele
clorice. ele nefiind
nefiind nave nave de de stat
stat sau ale
ale

~-

ee

'~
I f e d U
cc
U
bb
U
U
a
a
U

\jLJ

unor armatori
lInor armatori ce ce ÎŞI iSI permiteau
permiteau sa sa pla
pla--
teasca pentru
teasca pentru sculptura
sculptura şi si picturi
picturi artişti
artisti
consacra\i. Fiecare
consacraţi. pescari~i
Fiecare pescar picta singur
'işi picta singur
nava, cel
nava, cel mult
mult cu cu sprijinul
sprijinul unuiunui tovaraş
tovarii$
mal priceput
mal priceput. In In acest
acest context
context,. un un bra-
bra-
gozzo are 0 decorare simpla
gozzo are o decorare simpla , naiva, dar , naivii, dar
in aacelasi
in joarte pitoreasca.
ceia ş i timp foarte pitoreasca . Numele
Numele
arnbarca\iilor
ambarc erau foarte
aţiilor erau foarte diverse,
diverse, cel cel pe
pe
care prezentiim se
care iliI prezentam se numeşte
numeste "LA "LA PACE"
PACE"

-]
(PA CEA)
PACEA)
Reco mandam
Recoman realizarea modelului
dilm realizarea modelului din din
tJaghete de
baghEte
eesen!"
fl"'
ne) e f,in
de par
flind
'leta de
Ilet?
par sausall Clres
deose blt de
d tJeoseblt
de "poca
epoc a Bo
cires,, lemnul
lemnul acestor
de potriVit
BordaJul
potmit pentru
rda/ul era
acestor
pentru o0
era negru,
negru , lifi--
:z-=J D
v:=J i

d dadin cueu catran


catran SI 51 smo/lt
smolit in in realitale
realitate.
r a Iml ta perfect
fdt m
! s
perfect aceast
t'IIoza\1
a
e O "ra
aceasta
Itza tempera
era le Ie ~esle
tehnologi ee
a tehnologi
tempera dlluatadliuata cu
ste rr051e Idf
cu v:=JhCJ
as· az
· i

I ;.
'1 :

: :

j :

1 1 i 1t tr r 1j ,
t 1 1 111
1t iii
.tt rf 1 1r rT Ttl
T 11 t 1 r.' .
i

. - I ' I

i 1i r i 1
iri i Il i 1 i 1111j i1ri !1
t IIi III! i t'
~~
~~
i rj rr rr ir iii i r r iri
iri iri r r il
r r Iii 11 t
~
.'. "
\ ."!"'."
.

()
,IIÎ ) \
o

l
~
I)\, '/ ~
. "':-)
I
~--0
I

,I
U I~I

':/ "'--
I -
l' ., •

', '

"-.J.
~.

Roşu
Ro~u
Albastru
•O
Galben O
Alb
Verde O
::J
GIORGIO ICHELl II• F.Hee
ICHELI J
,1
Arh. Mihai ANDREI

VEDERE DIN SPATE


"Nons op in jurul lumii", nu, nu este
vorba despre un titlu din operele nepubli- zind
zind., Lateral dreaptă şi
lateral pe partea dreapta ~i pe par-
cate ale luI. lui . Jules Verne, ci de o 0 ultima stin gă sin
tea stingii prevăzute c
sintt prevazute cite d ouă vitraje,
ite doua vitraje,
realizare a "cuceritorilor imposibilului" care asigurii
asigu ră vizibilitatea laterala
laterală in pozi-
Zborţ.Jl nonstop in jurul lumii a fost reali-
Zbor\J1 \ia culcat. Aparat
ţia Aparaturaura de zbor
zbor,, cu o masaa
0 mas
zat. Inceput la 14 decembrie 1986, orele
za!. de 17 kg , cuprinde o 0 gama largalargă de echl-
echi- '
08:05 (16:05 GMT), la baza Edwards din navigaţia cu ajutorul sa-
pamente pentru naviga\ia
S.U.A., zborul este incheiat 9 zile mai
SUA, ma~ tir- teliţilor (KSC-55A
telitilor (KSC - SSA - Omega/vlF
Om egaIVLF Global ,
ziu, la 23 decembrie 1986, orele 08:07 Transponder KT --76A 76A Argos) , radiolegii-
radiolegă ­

1
(16:07 GMT), tot pe baza Epwards, EJjwards, cei tură
tura KHF-990, radar King King,, pilot automat
dOI pilOţl, Dick Rutan (49 ani) si
doi pilo\i, şi Jeana King 1S0 150 (masa de numai 0,7 kg) etc. etc .
Yeager (34 ani), acoperind un traseu in Motoarele utilizate la zbo
Moloarele zborurile
rurile de
jurul .Iumii de 37518 km, cu o
Jurul 0 viteza me- proba
probă au fost doua lycoming 0-
două Lycoming 0-235
235 de
die de 174 km/ti.kmlti, in acest zbor aeronava 86 kW (115 CP), CP). ulterior un Teled-
Voyager N269VA a fost men\inuta menţinuta in aer yne-Continental 0-240 de 96 kW (130
216 ore 3 IJlm, !]lin. 44 s fara realimentare.
realimentare. IOl-200 de 81 kW (110 CP).
CP) plus un IOL-200 CPl.
Istoria
Jstoria zborului a inceput in anu,! 1981, Aparatul poate suporta si instal area unor
şi instalarea
infiinţată "Voyager Aircraft
cind a fost infiin\atii motoare mai puternice de tip Lycoming lycoming
Inc." , cu scopul realizarii unui avion spe- de 149-188 kW (200-2S0 (200-250 CP). CPl. Cele
cial pentru zborul in jurul lumiI. lumii. Principa- doua
două motoare
mo toare sint amplasate in tandem,
lii intreprinzatori ai acestej asocia\ii
Iii asociaţii "non- la _capetele fuzelajului central.
profit" au fost: Burt Rutan, cunoscutul In faza finală
tn final a a tentativei de record ,
constructor
const ructor al avioanelor de la R.A.F. zborul este asigurat la un regim reglm redus de
(Rutan Aircraft Factory), fratele acestuia, func\ionare al motoarelor,
funcţionare motoarelor, de numai 18
Richard Rutan (DICk), (Dick), remarcabil pilot kW (25 CPl.
k.W CP) . Consumul variaza de la 18
mllitar si sportiv, pilot de ince~care la
militar I/h (121 / 100 km) in faza initiala a zborulu
zboruluiI

R.A. F. (7000
R.A.F. (7 000 ore de zbor, din care 2 000
reacţie), şi
ore pe avioane cu reae\ie),

4 recorduri mondiale de viteza


u~oare.
pentru avioane uşoare,
. Avionul Voyager a fost proiectat de
~i tinăra
tinara
detinătoare a
Jeana Yeager, pilot sportiv, de\inatoare
~i distanţă
viteză şi distan\a
O~~i
Oi~
~
oO oO
,
oO la 9 IIh
Il h (6 1
tuia. De notat ca

Fuzelajele latera
laterale
rszervoare integrate,
de rezervoare
penajele vert
faza finală
/ 100 km) in faza'
1/100 finala a aces-
că cca 90% din traseul zbo-
rului de record a lost fost parcurs peste ape.
parcurs'
Ie sint doua ansambluri
suportă am-
integrate, care suporta
~i legatura
icale şi
verticale legătu ra cu ampena-
an1Pena-
jele
Jele orizontale la fuzelajul central. in
In bo-
Burt Rutan şi~i construit la Rutan Aircraft a: tul fuzelajului din dreapta este amplasat
Factory din Mojave in California, S.U.A,
Primul zbor de incercare a avut loc la 22
S.U.A. o
O
III şi radarul.
si
iunie 1984, aparatul fiind supus unui pro- N Ampenajele orizontaleorlzontale amplasate in
incercări in w fată, in formula "Canard", au profiluri
fa\a,
gram complex de incercari În zbor in ve- w Roncz 10-46 si şi sint realizate
real izate in tehnolo-
pregătirii marii tentative
derea pregatirii tentative.. Cl
el

distanţă, biloc,
distanla.

Voyager este un avion pentru record de
configuraţie
bimotor. cu configura\ie
biloc. bimotor,
en
CI)
Z
w
en
CI)
gii avansate, bazate pe fibre de carbon
materiale compozite.
mateflale
Ampenajele verticale amplasa
tea termlnala posterioara
amplasate te in par-
posterioară a fuzelajelor la-
şi
carbo n si

neconvenţională, monoplan, tren triciclu


neconvenlionala, terale..sint extrem de alung
terale alungite ş i usoare.
ite si uşoare.
escamotabil..
escamotabil Direcţia este amplasata
Dlrectla amplasată numai pe ampe-
Arlpa trapezoidală,
Aripa trapezoidala, profil laminar Roncz

dreapta,, care este ccon-


najul vertical din dreapta on.
10-80 la incastrare,
'0-80 incastrare , Roncz 10-82 la ca- solldat in acest sens,
pete ,. terminate cu .."winglet"-uri,
pele winglet"-uri, este Trenul de aterizare de tip tricicl u ae tE
structu rata pe lonleroane
ctructurata lonjeroane din fibra de construc\i'e
construcţie speciala,
speCială , a fost realiza t c dee
carbon ,. realizate
rea liz ate in autoclavele Hercules Brock· Manufacturing
Ken Brock Manufacturing.. Acesta a'e are 0o
Inc. din Magna,
!nc. Magna , UtahUtah. Matenalele
Materialele folosite masa de 36 kg $i şi poate suporta la deco-
la real,zarea
realizarea aeestela
acesteia sint din cele mai ma, lare o0 incarcare total a de peste S
incărcare totală 5 1t. Esca-
Esca-
moderne:
modern e fibre de carbon, materiale com- motarea acestuia se face manual , pe Pf' co
co--
poZlle,
pozlte, fibre de sticla,
stic la, in tehnologii
tehnologi i speci- manda cu cablu de 1,6 mm mm.. Durata U" unuU '
ftce Hexall , Nomex, Kevlar, Epoksy . Bor-
fice eicluu de escamotare este de 3-
cicl 3-4 .) m,o
'TI n
dunle aripilor sint completate cu ele-
dUrile VOYAGEFI - date tehnice
VOYAGEFl tehniee :' an
anvergura
ergura
meme din bal balsasa,. pinza ~I ŞI hirtie, acestea 33,77 m;
33.77 m, lungimea 10,15 m m;, lung imea
lmea fu fu--
fllnd destul de fragile In ansamblu,
fIInd ansamblu , pe zelajelor 9,9 m;
zelaJelor m: lungimea fuzeiajuiui
fuzelaj ulul cencen--
deschiderea de peste 33 m
deSChiderea m,, aripa lu- 7,74 m:
tral 7.74 m; inaltimea
inălţimea 3.143,14 m ,. suprafata
suprafaţa
crealS ca un element
creaza elem ent elastic, care per- portanta 39,39 m'; suprafata aripa 33.7 33,7
mite Importante "sâgeti" "sage\i" in timpul so solicl-
li ci- m'; suprafata antpenaj
suprafaţa ampenaj orizontal 5,7 m';
5,7 m':
tarilor.
tarilor masa structurii 426 kg; masa aVionului avionului
central. purtatorul cabinel de
Fuzelajul centrat, gol 843 kg; combustibilului 4 OS2
kg ; masa combustibiiuiui 052
pilotal, este realizat in tehnologII
pilotaj, tehnologli similare kg;, masa avionului la decolare (m
kg (maxim
axim )
"iPII, cu exceptia
.riplI, suporturilor
excepţia suporturi lor pentru 5 137 kg; masa avionului la aterizaateri zarere (ma-
"~Ie doua motoare, la care au fost folo-
cole folo - xim)) 1 032 kg
xim kg;; viteza maxima
maxim ă 240 km km/h;/ h.
1113 elemente din tabla de 1,6 mm gro
'.·IIe
', gro-- viteza economica
economică 160 km /h; /h; viteza mi~ mi -
·"'>!me
m8.. Cabina de pilotal amenajata pe par- nima 130 km km/h; inaltimea
/ h; Înal ţ imea de zbor 3000

~I 'Jreapta este" completata


tjreapi2 eSI CU
c,,'npl<:lat~ Cu postutI n
postu ~ a- j - m: plafon maxim 4500
m, 4 SOO m; distanţa ma-
m: distanta
l'''
" ..... rr,J.... \;!I pe pdrt€:a
parted st,stinga,
r,ga, in pazipozdt ;e e distan ţ a de de-
xima de zbor 41 800 km ' distanta
_a't \,...::,olna ..... bine este pr~'; azuta c
e'3te pre.~zl;1a cuu 0 m Ica
O mh ... l masă maxima 4500
colare la masa 4 500 mm , durata
d ura'a
_ _ a,'gura
... CI" -.::.s
Cd'':: Vlzlbdi ~tatea
gura Vlzlbdl la deco
a tea la deco-- decolarii la masa maxima
decolarli max ma 3 rr min n
l • _"r'" I d~ţr utalul JL~ Ir pozlt'e st!-
rp_z,'e,-
o 1 2 3m
-1>= T
------~--------~~-------
r
L

FUZFUZELAJ
_L -----;--=~
rl
NGA - VED
ELA J STÎSTTNGA
:j _ - - -
ERE DE JOS
- VEDERE DE JOS

CJDCJ
O
c(
I I VED ERE LATERALĂ - DRE APT A
VEDERE LATERALA - DREAPTA
11 r
I r I
...

__----~----~D~D~--~~=~~~~i~_____
I
DO

I
I
VEDERE LATERALĂ - STTNGA
VEDERE LATERALA - STfNGA
11
o :t!, - / /c/.'
~~-~-~--4,d
-~-------=---~--~4l.e.~'

--------~Dr~--------~~------~)-
VEDERE DE SUS

T
T
I
,
II
~~.~_~_ _ . _0 _. _C__J ~=-*~~--=? :
~
,
I
etJ ~
I
VEDERE- - SECTIUNE
VEDERE DIN JJ- - JJ
SECŢIUNE DIN

I \~ .

±G~
-++ +7

FUZELAJ VEDERE
J CEN TRA-L -VEDERE
FUZ ELACENTRAL
DE JOS
DE JOS
H9-
..
J DRE APT A - VEDERE DE JOS
FUZ ELADREAPTA
FUZELAJ - VEDERE DE JOS

'- _ ~ ~ _ ~ _ ~ _ ~- ----,---"""'"'--c. .c. f


!
I
c
1 L Il
•• -~-::
-:: -~-=-r, SE
__
~I?'l}.lrc SU?e-o'_
Cf1'Jff9.jrG . plan svpeno' 900...,
_ 9OO~
plan
plan ilfenor
nfe>flor __ 9,SOm
9,5/)m
U-.g,mE'O
iunglmE'CI 7,7.20
20m m

o
iinalpmE'CI
nalfimE'O 3.15m
3.15 m
suprafaţă
suprofato portanlă 26,EiOm22
portanlo __ __ 26,60m
motQr
motQr SALMSQN
SALMSQN 9Ab 230 CC~
gAb __ 230 ~
vite>za maximă
viteza maxima 215
215km;
km; !!I I
minimă
minima OOkm/h
OOkm/h
altitudine> maximă
altitudine maximo __ ..__ 6200m
6200m

E{IJ~

//

..!i
.ti

I
I
I
I

,
I

\
,
Y
: t;::==:=ţţ=:==
,~

--- --..- '" I


: ~"
...6..~~f.---_
f
:1----1~--...;
I
: 1---4~
I
: ~..,....--#---
t-/'
I
I ~

.-- .--:
- 1~~I~-~~--­
'-=-;-111--!-+----.,
It
:: ~·-m--tiIo~.,....,,.....
'"""'-II~--&j......=......
II

,;
I '==l~I~----..;
I t ~~I~----~
I
: j.....;-!I~-=-=~
I,t
t-: -1-i...,J1~-==-­
I
I- -
\"'11111111====~
\\ .....~====~
\
ARMAMEt.iT
ARMAMEIIIT

- 11 mitralieră
-- mitraliera VIKERS
VIKER S Ct; t'a;;~ 'E
discul
discul elicei;
elicei:
-- 22 mitraliere
mitraliere LEWIS montate ~
LEWIS monla'!!
reia
rela cucu tragere
tragere inapo i.
inapoi:
- 22 lansatoare
lansatoare de de bombe
bombe :>
BIERI
BIERI care
care puleau
puteau lua
lua cite
cite 6 00"
12
12 kg
kg.

\
,.
\
,,
/
/
/
/
/
.
I

SET 3 a fost primul a~ C" Je


proprie al Fab ricli SE ~ a"s ' ~
noscuta linie a urmatoa'e Of a
acestei firm e.
Conceput ca aparal pe'ltr
de pregati re a elevilor pIlot
asteptiirilor d ovedrnd ca llt a I
-- zbor, fiind apreciat POZI"
. - - structori i si elev ii p,IOtl
SET 3 era un biplan. b l ::
SET 31 care a urmat 'n se( as=:'
tie facind tren u l de atenzar .. ca
mat din 2 monta nli ;n V pr";
in dreptul pan ou rilor 1 51 3 o~
inferioara se prindea os 'a 'c '
amortizoare de cauciuc ot --
rigidizat de- doua hoba e • -,
c SET 3 a f ost constru lt •
un protot ip ~i 10 de ser e
serie a fost livrata scolilor
lotaj.

A Co sta I I COS .o\C


AC E
SET ~I 41
SET 44 ŞI 41 - pego·
pe":',,
pemr bo
ega ea "ea ,. .,obse" a" r- or S
a'da e I or _n'"
bo-nt>a'dame
Ce
Celu enul de
u aa. t t-enul dea';! za _s p;-
at~nzaJ
SET
SET 4141 erauerau dent'Ge
Ident,cecu cuCE'ce~ eil aee u

e
SET
SET 44 era era un
un biplan,
biplan, biloc
biloc Înin tandem
tandem 4,4, binein ţe les aceleas,
blneinteles aceleasld.men d.menslI.. t.. 9C>
cu
cu postul
postul de pilotaj Înin faţă.
de pilotaj lala. Derivat
Derivat din din trice . Instrum
trice. entele de
Instrumentele de bord
bord e'at.. erau ;
SET 31
SET 31, , era
era identic
identic cucu acesta
acesta,, lipsind
lipsind re-
re- identice
identicecu cucele
celeale alelu.lUISET
SET44(SE- (SET:33
zemătoarea
zematoarea de cap (racordată
de cap (racordata pe pe fuzelaj)
fuzelaj) excepţia
exceptia busolei
busolei observatorulu
observatorulu cacare e
aa postului din
postului din spate. spate. tip
tip LUDOLF
LUDOLF iluminata.
iluminata.
AA fost
fost conceput
conceput pentru
pentru antrenamentul
antrenamentul Pentru zbor de noapt e
Pentru zbor de noapte era echipat cera echipa
ppilolilor.
i loţilor. Dispunea
Dispunea de de o0 mitralieră
mitraliera. VI-VI- faruri
laruri de de aterizaj
aterizaj tip tip BFSF800800monta'",
montate
KERS
KERS cu tragere sincronizată
cu tragere sincronizata prinprin discul
dlscul planurile
planurile inferioare,
inlerioare, 22lansatoare
lansatoarede de f
elicei.
elicei. luminoase
luminoase montate montatelalaextre m ltaţile p pit
extremiUilile
SET
SET 41 41,, derivat
derivat din
din SET
SET 4,4, era
era unun bi-
bi- rilor
rilorinferioare,
inferioare,33lumini luminide dep pozilie
oziţie p" pe
plan,
plan, bilocbiloc cu cu postul
postul de pilotaj Înin faţă
de pilotaj lala şi~i nul superiorş \>i
nulsuperior i una
unape pedire c ţie , 22larr-
direclie. lamp
alal observatorului
observatorului Înin spate. spate. semnalizare (roşu
'semnalizare (ro~u ş si i verde)
verde) montamontate e
lost conceput
AA fost pentru pregătire
conceput pentru pregatire poli-
poli- fuzelaj
luzelaj Înin spatele
spatele postului
postului obse rvatcf
observatorL
valentă
valenta. . oo bombă
bombaluminoas
luminoasa ă cu cu paraşuta
parasutapen' pen'
-- pregătirea
pregatirea piloţilor pentru zbo~
pilolilor pentru zbo~ fără
lara eventuală aterizare forţată
eventual aaterizare IOi'\ata Înin teren
terennne .
vizibilitate
vizibilitate, , dispunînd
dispunind de de o0 capota
capota din din. noscut
noscut (pe (pe timp
timp de de noapte)
noapte). .
piele
piele care care puteaputea Închide
inch ide complet
complet postulpostul Instalaţia radio TFF
Instal alia radio TFF tip MAR C t ip MARC
de pilotaj Înin timpul
de pilotaj timpul zborului;
zborului:_ . AD/6K
AD/6K era era montată
montataÎninspatele spateleobse obse r.,
-- pregătirea
-- pregatirea piloţilor
pllolilor dede vînătoare;
v Inatoare; . , rului,
rului, iariargeneratricea
generatricealui lui pepepartea'
partea s~
-- pregătirea
pregatirea observatorilor
observatonlor aerlenl,\lenenl, rioară
rioara aa planului 'Inferio r stînga
planului'inferior stinga, .
avind montată
avînd montata o0 instalaţie
instalalie foto;
loto; Instalaţi
Instalaliaa foto
foto era era montată
montata inin sr· spa'

EE _ 8}":",moo,
_{}]",:",m,"'
-- pregătirea
pregatirea mitraliorilor;
mitraliorilor;

po"""
PO"''" ,",
,bo,"de"",,,
",",,,
observatorului
observatorului ş si
verticală
verticalaşisioblică
oblica,
i permitea
permitea foto
, fiin d u u~or
fiind şor de demant,
graf fle
fotogra
mane


:ill
+. .~
G

....!:!

"

D
1132-33
'132-33

11 albastru
olbostru
22 galbpn
golben
33 roşu
rO$U
44 kaki
koki
ppntru SET 3131ş,i~i44
pentru SET

JI
I'!II'
L .' /11\ \
..L
~.'
~,
(( Vr"" 1--- 1/
1/ ~/
[7 "J"-l
' ' Ir "" II

\ l\
V- ~
[\
(I(1"--
~ II
Ir
~2 1)3 ,
1"-- ~2
I
113 4
4
,I
\\ ~ ~
f'- V [J
t--- V
.-/
.../
l/ I

~
~
I
"'-..
"--. II
I I
PLAN _________ '1 PLAN
PLAN INFERIOR
PLAN SUPERIOR
SUPERIOR SET
SET 44 cc ==--- 'I
INFERIOR SET 4

AFiMAMENT

- 1 mitraliera VIKERS eu • a f
cronizata prin discul el lce ~c:i·
cu 0 capacitate de 500 cartuse
zarea se facea direct de 'a mo 0 ::
pozitivul de Slncron lzare SO" cz
.. COGU CONSTANTINESC
- 2 mitraliere LEWIS ,ume a's
gere inapoi, montate pe a lure a
compensata ,
Pentru antrenamentul plio o· ~
toare sa putea manta pe pla"u
dreapta, a fotomltral lera cu CO'"".
pilot. In vederea ant rename~
bam bardament SET 41 era 0 e a
doua lansatoare de bombe lip B.:. e
montate sub planunle Infenoare .:
sa preia fiecare cite 6 bo De a
Aceste lansatoare puteau I mc-
demontate la nevOle 'nlr-un • ~=
scurt. Se puteau coma da 0-
posturi.
SET 41 a fast conSlru I -~:'-_ r.
exemplar , avind doua var ao's _
SET 41A monoloe ee Ipa ~~ ,_
SET 41S pentru a'lIre a~s"
oe ;natoare
C II CO"'S" , .... ·ota :! :a=a"a
5-au
.: .: ·e ;e ... ·" ...
Tuburile de lansare pentru
Tuburile
torpilelede
cu lansare pentru 8
cap cautator.
In bulbul provei se ga-
torpilele
sau 16 cu cap căutător,
bucati. Capul cauta-e
TnS9$te
bu lbul provei se gă­ bucăţi. Capul căută­
sautor16poate lu netiona in in- Camera
Cam comandantululşi ~I
era comandantului
sonarul. torIrar~u.
poate fu ncţiona in in- dp aratura electronicii sen-
seste sonarul. peate Ii acu stic. aratura
dP sibila. electronică sen-
fraroşu'
magnetic poate
SaU fi cuacuanaliza
stic, sibilă.
magnetic
spectrala.sau cu analiză
spectrală .

Sala de mese.
Sala de mese.

Cirmele de adincime.
Cirmele de adincime.

. Compartimentul dede co-co-


. Compartimentul
m andA a torpilelor este
an dă a torpil elor este
m complet
complet autautomatizat.
omatizat. Electronicadededetecţie
detecliea a
Electronica
o bstacoI elor.
obstaco lelor.
Baterlile
Bateriil e dede acumulatoare.
aou mul atoare.
Cartul se la
reaper isco pu

Culearul
Culoarul dede acces.
acces.
a ~e 0 C asa: =. _- :sa e
crag: ta
QY"ăg.a. Ss ... O:-"la"'"
:-:1a -e r-e ~e Jeo "ecf' e e
proba n ... pre.eae
prOba pre eCle O~ p~ efaClares
ea ~ e
urma unei
urma un e. probe
probe ae Cle 5s 3".:l
a CI -p
ceee ~a
venab ll e sub
venablle submarone ar ne ss' t ce e ~e 0;
ce ,,:le
ţilie moderna Va
e moderna Va pprezen
eze 'am a co~r.
planurile ş~i i fOlogra
planurile lotog rahile unu as
le unu as'8e
marin realizat
marin realizat de de catre
catre navorn
Crist ian Dobre
Cristian Dobre de de a la AAS S Er
ccianul " -Bucure~t i.
ianul "-Bucureşti
Corpul central
Corpul central alal mode modeuulu se e
dintr-o bucată
dintr-o bucata de de ţeava
teav3 ddIn n mate
tic utilizată
tic utilizata in cons truct" aal care ~
in construc\
tru variază intre 60 SI 120 mm
tru variaza intre 60 ~i 120
de mărimea
de marimea modelulUI
modelului Se Se exeexec a
rat pupa şi~i prova
rat pupa prova din din lelem" oe
brad . bucăţi
brad, bucati masi masive ve. Cape'e
Cape ele Il
oobt
bt uureaza
rează cu cu doudouaa capacecap ace OIdin -
plastic. cel
plastic, cel din
din prova
prova fllno fiind nedem-
neoer.:
In corpul
In corpul de de mijloc
mijloc se se Introl!uc
Inlroduc acu
toarele sau
toarele sau bateriile,
bateriile. motorulmotorul ee ee
eventual un
eventual un sistem
sistem de de coma
comanda nda ss
alal imersiunii
imersiunii (vezi (vezi MODELIS
MODELISM'
Electronica
Electron detecţie
ica de d et ec\ ie partea inferioară
partea inlerioara aa tubulUI tubu lul se se o0
balastul, format
balastul, lormat dintr-o
dintr-o placa placa oe Cle I I
ooblinuta
bţ inu tă din din turtirea
turtirea unei unei conoconduc'e 'f
tru accesul
tru accesul lala acumul acumulatoareatoare s'" se .::
tează capacul etan
teaza capacul etan~ ş din pupa . e
din pupa
rul etan~e nu
cutiei etanşe
rul cutiei nu trebu
trebuie ie sasa asa
irele intrerupătorului
f!irele intrerupatorului electr electnc c Ss c.
programatorului.
programatorului.
Oo soluţie
solulie mult mult mai mai simp simpla a 5S
este
este aceea
aceea de de aa utiliza
utiliza un mOIO o0
un motc'
din cauciuc răsuc
din cauciuc ite. Aceslea
rasuCile. Acestea se se
ş~oara
o a ră cu cu .ajutorul
.ajutorul unei unei mas'" ma~," ee
manuală.
manu ala. InIn cazul cazul uti lizării
ulili ziirii aces'~
aces

r
Tan
Tan cu r l dde
ruri e adincime.
adi nci me.

l
Eli cea multipale,
Elicea
, taţie.
talie.
multipale, anticavi-
motor
molor nu
şeitătii
nu este

evistă . Prob
acest
acest caz,
aşa
a~a fel lei incit
este necesara
~eitiilii modelului,
venabilă
necesani aSlgura'ea
modelului . iar
venabilii pentru
ant icavi- rrevistii.
iar scara
pentru construC\le
lema, destul
Problema.
este as
caz. este
incit atunci
destu l de
igurarea flota
asigurarea
atunci cino
as.gurarea
scara cea
construct,e eSle

cind subma
cea -a

de dld hc

submar--_
c
110 ab 'a
!'!1
es e ;;c

in repaus elel să
in repaus sii aibă
aibii ChiOşc..
c h i o~cu , s
principală
principala deasupra
deasupra apei. apei. Pe" r aa
Pentru
acest lucru
acest lucru sint sint necesare
necesare aa
probe
probe de flotabilitate. scăz'
de flotabilitate, no sa
SC iiz-nd
gind
gind alice
alice de de plumb
plumb in in doua
doua cCtJ e
tamina
tamina C, C, special
special montate
montal e .'n C e
blocuri de lemn din
blocuri de lemn din extremlla P_ extreml a
asigura
asigura scufundarea
sculundarea inin timpul limpul 3Ja
se inclină
se inclina inin faţălala 20"20"-30"-30" a"o anp ca'!
oa"f
- Motoru
adincime
adincime prova prova şi~i 15 15°-20
0
-20° 0 in 58"5
'n se s
Generato/' Mot orull eellectr
ect r ic cele din
cele din pupa. pupa.
ccai
ai putere.
puter e. Submarinul
Submarinul pe pe care
care vi·1 preze ata
vi-I preze
Două motoare d i esel
Doua esel,, foarte modern , făcînd
loarte modern, liicind parteparte din dIn r-
p entru lu
pentru
el
furnizar
ectrice.
electrice.
ea energiei
rnizarea en ergiei
L
CCirma
irma de direcţie.
de
de nave
de direclie. construiesc
nave de de 500500 tt ce
incepind
ce cu
construiesc incepind din 1973' ;)-
cu miCI
din
m.c. van
1973'
a a

fiind
liind In 'In funcţiune
luncliune peste peste 30 30 dede eexe e

C irm el e de
Cirmele de adincime.
adincime. ŞERBAN
$ERBAN 10
10 EE
MARIN
MARIN PETRl
PETRI
CARACTERISTICI
CARACTERISTICI PRINCIPALE
PRINCIPALE

Lungirr.ea
Lungirr.ea 48
48 m m
LLalimea
a ţ ime a 4.
4.77 mm
Dep lasament ul
Deplasamentul 520
520 ' .
Viteza
Viteza 10, 1 IH
10 H. H.H n l
nodlill
Puterea
Puterea mo toru lu i pri
motorului ncipal
principal 1 100
100 KK.V,V
Ech ipaj
Echipaj nU
Raz
Raza a de de aacliune
cţiune 4600
4600 km km
CARACTEFIIS
Anverguri
Anvergură 10,60
60
Lunglme
~unll m. totali
loiali 16,30
1630
lnillime 5,60
5.110
Supralali portanti
Supr.fali portenli
totali
loleli 52.20 m
52,20 m
Greutate
Greulale la start
la cu 4
Ilarl cu 4
rachete acro,ate
rachele acr~.le 17 000 kkS
Greutata la
Greulale start
la slarl
maxima
maximă

apar din nfla~teptate


Oln cele mai nflaşt directii, de-
eptate direcţii,
coffnd llin scurt,
coft'nd din scurt, direct de pe reţeaua
releaua de
oselle.
, ose e.
Programul
Programu l acestui tip de avion s-a de-
rulat
rul loarte repede.
at foarte repede. Studiile preliminare
au inceput in 1958. 1958, Iar
lar primul
prlmul prototip
prototlp

avion, botezat Saab SCANIA 37 ,.VIG-


avion. " VIG-
.echlul avion destinat aceste! misiuni, GEN", pentru a se obţine
GEN". obline o
0 foarte
loarte mare
Su 35 "DRAKEN ", al anilor 1953, se im- disponibilitate;
disponibilitate; avionul
avlonul era astfel con-
ol .,ea a I i schlmbat la nivelul lui 1970 cu struit, dotat şi ~i echipat la bord şi ~i la sol,
sol , in- zbura
zbu ra laIa 8 S februarie
lebruarie 1967. Exemplarul nr.
~" aparat mal "modern", care trebuia sa cit după
dupa 10 minute de la aterizare el pu- 1 din primul lot de 175 de avioane co- eo-
depiln easca urmatoarele impusuri : intrelinerea şi
tea redecola, iar intreţlnerea ~I reallmen-
realimen- mandate pentru forţele forlele aerjene suedeze SF-37, variantă
d) SF-37, vari anta monoloc
monoloe de recu-
1) Sa fie complet realizabil in cadrulln- tarea cu combustibil şi ~i muniţie
munltie să sa poată
poata s-a liv
s-a livrat
rat Iti 2S Iunie
Ie 28 iunie 1971 . noa~tere ' in
noaştere: inarmatii; lara radar,
armată; fără radar, dar echi
echi--
:I .. , rlej de aparare a Suediei. fiIi efectuate
electuate de soldaţi
soldali in termen şi ~i nu de Avionul s-a constconstruit urmiitoarele va-
ru it in următoarele patii
patll cu aparatură foto in infraroşu,
aparatura Iota inlrarosu, pen
pen--
2) Sa posede 0 viteza de apropiere ~i personal de inaltiiinaltil calificare
callflcare. ririante
an te:: tru joasa
tru ~i mare altitudine;
joasii şi altltudine; sisteme de
ae at er izare cit mai mica ~i un rulaj la 'Avionu)
Avionul "VIGGEN" este dotat cu un sis- sls- a) AJ-37.
AJ-37, varianta
varlanta orioriginala
g inală de atac
atae la acro~are pentru ECM ş~ii aparatura de ilu -
acroşare
a:er zare ~i decolare de asemenea cit mai tem electronic de con control
trol auautomat,
tomat. care SO ll motor
So motor RM-BRM-S de 13 200 20() kgf
kgl tracţiune
tracllune minat nocturn
nocturn..
c Nu se cerea neaparat 0 viteza la permite localizarea imedi atii a orică
imediata r ei
oriciirei statlca; 7 pu
statica; puncte
ncte da de acracro~are
oşare exterioara e) JA-37.
JA-37, variantă
variants reprolectată.
reprolectatii , mono-
~8!'e altitud lne peste 2 Mach, delectiuni in oricare din sistemel
defecţiuni slstemele e avio- pentru
pent armament, misiune
ru armament. mislune secundară
secundarii loc, de Intercepta
loc, Interceptare eondill-
re pentru toate conditi-
3) Sa posede 0 mare flabilitate in ex- nului. pent ru lupta aeri aeriana lolosind
ană folosind rachete lie metea;
ile meteo; motor RM-BB RM-S6 de 11 500 kgf kgl
:: oatar e, in conditille asprei lerni din nor- Adăugind
Adaugind la acestea strlltegia
strCltegia dispersiei
dispersiei aer-aer. trdeliune statieii;
trdcţiune statică; radar pulsatoriu Dop-
.::l .. 1 Su ediei. de cite două douii aparate "VIGGEN
"VIGGEN", ". in han- SK--37, vari
b) SK..:37, var i anta biloc
biloe de antrena- pler;
pier; puncte de acro ~ar e pent ru
acroşare pentru tun ~ tun ~
4) Sii l ie polivalent, adica sa poata exe- semicirculare din beton armat, per-
gare semiclrculare ment,
m ent, comenzi duble; instructorul este mm şi Sl spaţii
spalii opţionale-licql
0Plionale-lisnl a 6 la
19 ee
ee
cu a mlsiuni de atac la joasa altitudlne lect camuflate
fect camufiate şi~i risipite in pădur
padurile sue-
il e sue- plasat
pl as at in cabina din spate echipată eu pe-
echipata cu RM71 "SKYFLASH" şi ~ i RB24
R624 "SIDEWIN-
sub 100 m). cu 0 vitezii ins a de 1,1 deze şi ~i dispuse in preajma şosel ~oselel or co-
el or riseoape; are rezervor auxiliar extern;
riscoape; extern; DER "; capabil ca misiune
mlsiu ne secundară
secundara pen-
'ac misiunl de interceptare la mare al- respunzator construite
respunzător construlte de care dispu nea ech ipabil
echi intreaga gamă
pabil cu intreaga llama de armament ata c la
tru atac la sol; derivă
der ivii majorată.
majorata.
, dlO e, cu 0 viteza de peste 2 Mach ; mi- lara, se
ţara, sa creează
creeaza imag
imag inea unui
unui inamic po- po- a variantei AJ-37; AJ-37; derivă suprainiillatii şi~i
derive suprainălţată
s un d e recunoa~tere la joasa ~i inalta al- . tenţial.
tenlia!. penetrat in spaţiul
spatiul aer
aerian suedez ,
ian suedez, majorata.
majorată.
'ud ne; misluni de patrulare $i misiunl . atacat
ataeat de de celule
eelule de "VIGGEN"-uri,
"VIGGEN"-uri , ce ee c) SH-37,
c:) SH-37, variantă
varianta monoloc
monoloe de de patru-
::e antr enament. I are in orice condiţii
Iare conditii meteo; radar in in bot;
bot;
3 getu l militar al unu i stat mie ca Sue- aaparaturii reeunoa~tere
exterioara pentru recunoaştere
p aratură exterioară
.::l a nu putea suporta eost ul prohlbit iv al de noapte;
noapte; puncte de acro~are pentru
de acroşare
or programe de eereetare ~i construe- ECM (contracţiune
ECM (contrael iune electronică);
electronieii) ; motor
e pent ru cite un livion specific flecarei IR-RM-SA..
IR-RM-BA
~ 5 uni in parte ~I nlei pe cel al unu i
polivalent cu arlpi cu gdOmetrie va-
a
5) Sa nu necesite 0 inlrastructurii mare,
s e lu ngi ~i costisitoare ~i in acel~1
"'p vul nerabile. Acelea~i motive de bu-
;et IImltat nu permiteau insa nicl derula-
da r'lul program seump de creare a unui
a ara cu decolare pe verticalii, gen
-A KER SIDDELEY P-1127 "HAR-
"ER (britanic) sau IAK-36 "FORGER"
5 ,etlc). •
- Ilnal s-a mers pe solulia unui avion

-----
u anpa dublu delta, lormula deja bine
: .. f1osc uta suedezilor din programul
::>RAK ~N ", construclie tip "CANARD"
a'a In urma unor cercetiiri asidue in
aceasta directie, ampenajul tip rata s-a
pus intr-un plan u~or deasupra planu-
arlpii principale, ceea ce lacea ca ~i in
::azu unghiurilor mari de atac turbioa-
~ e marginale generate de ampenajul
J spus in lalii, ~i care convergeau spre
oordul de atac al aripii, sa participe ' la
oortanta generale a acesteis, larii sii pro-
cii desprinderea stratului limitii de
• u d. ftl eurile de aer continuind sii aibii
::e anpa in dublu delta 0 scurgere lami-
-ara Se elimina astfel boala indeob~te
u oscuta l a aparatele tip "CANARD ", de
80 'It e a momentelor de picare, deoseblt
ue ezag reabile la aproplerea de sol , de-
CK a d esprinderii Iii eurilor de aer de pe
Sf pa sub actiunea turbioanelor margi-
e generate de ampenajul dispus in
• '8 Dotin du-se ampenajul tip ralii eu vo-
e pe bordul de luga, s-au oblinut un
-0 ent de eabraj ~I 0 portantii crescutii
"e 8 sam blul ampenaj-arlpa.
Pe., ru propulsie s-a lolosit motorul
er can dest inat avioaneior civile sub-
ce PRATT & WHI TNEY JT- 6D, eara,
o
&$ ~ at $1 reproiectat de firmele suedeze
,0 Flygmotoren ~I Saab, in colabo-
a'e a dat mot oarele RM-6; RM-SA ~i
::; -88 dotll'!e insa cu postcombustie
enuu Zborunle de lupta in reg im super-
o c $1 pentru real izarea unor atenzari
• • i treruperi" la 0 vlteza de .,inlun-
:llI'e de 300 mlmln, ceea ce per mltea
u I, Clupa cum se spune in lim bajul
odroamelor, S3 se puna •. in parasutii
: d a ell la a artzare Matosrele erau do-
c d b UlC peotru mar rea ra '
$ c sse de ersare
PERFORMANTE:
PERFORMANŢE:

Viteza
Vlleza ma
maxxIma
altlludlne
altitudine .- la 11 000 m
Ima la 11 000 m 22Mach
Mach

altllUdl~:Xlmii
a'lltud,~:,,'mi
Vllezi
Viteză
lala 100
100m
m 1,1Mach
1,1 Mach

e apropiere
Vllezi dde
Viteză aproplere 220km/h
220 km/h

=~::l ::
=~::I ~~e~~~:
::'e~~~:
400m
400m
450mm
450


li
II I
C!7

. .~
~A9.1::l(=ma
Raza de acI.
- ~-Ic.=. ·~-
.22Z7hz..'
tacticii I lune ope 1
'nalti a'IIturd8,'onai
Raza d eaIIcl'u ne' 1 000 km
tactici la 1 ~e operall
d:~'sa altlludln~nlll
500l\m
Rezerva
~:~~~ in Pal~a~rsr8tlon81 1,5-2 h
oa,lere au
"'5
05 _ l:. 22 _r
-z _E1'"
• c..

-0 LP LET TT=2 =0 raz F FP P


z;';?Z - 3 ....>-IE
E GGO - 0 3:Z>2IC
20 LET
ZIl LET =0
=0 2730 ET p P= =- - 2 2
27a:;, E'"'
130 LP
130 LET PP== 22 2735
2735LET LET O0 = 1
140 LET
140 LET O0 =0 =0 2740GGO
2740 O TO TO3000 3000
150
150 LETLET J J ==40 40 2750
2750 IF O( -2
IF a >-2TH EN GO "'0 2800
THEN
155
155 LETLET I I == INT(J
INT(JI2/2 + + 1)1) 2760
2760 LET LET PP= = PP+ + 1 1
250
250 PRINT
PRINT AT AT 3,16;
3,16; "O",,0" 2770 IFIF P(P( >> 3 3 THE
2770 N GO
THEN GO TO ~0
255
255 PRINT
PRINT AT AT 18,4;
18,4; "O",,0" 2780
2780 LET LET PP= =2 2
260
260 PRINT
PRINT AT AT 18, 16; "O"
18,16; ,,0" 2785 LET O
2785 LET 0 = - 1 = -1
265
265 PRINT
PRINT AT AT 18,28;
18,28; ,,0,,0".. 2790
2790 GO GO TO TO 30003000
270
270 PRINT
PRINT AT AT 1111,1
,13:3: "TI
"TIMPUL:"
MPUL:" 2800
2800 IFIF P< P( >>2 2THEN TH EN GOGO TOTO28Z1l
2820
300
300 PAUSEPAUSE I I 2810 LET O
281 0 LET 0 = 0 + + 1 1
= a
2400LET D$
24021LET INKEY $$
D$ == INKEY 2815 GO
2815 GO TO 3000TO 3000
2410
2410 IFIF D$ D$ == "s"
"s" THEN
T HEN GO GO TO
TO 2700
2700 2820
2820 LET a
LET 0 == 0 - 1a-l
2420
2420 IFIFDS DS ( >,,1" <>
"I "TH
THEN ENGO GOTOTO3000
300 0 3000
300121 LET
300
LET XX= = XX+ + PP
250121 IFIF O0 <( ) >22 THEN
2500 TH EN GO GO TOT O 2550
2550 300 5 IFI FXX= = 0 0 TTHEN
5 HEN STOPSTOP
2510
2510 LET LET PP == PP ++ 11 32)10 L ET YY== YY++ O0
3010 LET
< 3 T >
2520 IF P < > 3 THEN GO TO 3000
2520 IF P HEN GO TO 3000 3032)15
3020
15 I FIF YY== 0 0 THEN
3020 PLOT PLOT X,Y X,Y
THEN STOPSTOP
2530
2530 LET LET PP == 22
2535
2535 LET LET O0 == 11 3030
3030IFIFN< N(>> 0 121THEN
THENLET LETTT==TT+ +1/1/ 20
2540 GO
2540 GO TO TO 3000
3000 ++ 1/50
1/50
>

Re
2550 3040
3040 PRINT PRINT AT AT 13,1
13,15;T
5;T
2550 IFIF 0O<( > -2 -2 THENT HEN GO GO TO
TO 2600
2600 3100
3100IFIFABS ASS(X- 131)>>1 1THEN
(X- 131) THENGO GOTTO

ULATOR
2560
2560 LET LET PP == PP - - 11
2570
257121 IFIF P<
P( >>--
33 THEN
THEN GO GOTOTO3000
3000 300
300
3110
3110 LET LET NN' = ' = NN +1+1
2580
2560 LET LET PP == - - 22
2585
2585 LETLET O0 == -1 - 1 3120
3120 IFIF NN =6 =6 THENTHEN STO STOPP
2590
2590 GO GO TO TO 3000
3000 3150
3150I FI FINT INT (N/2)
(N/ 2)==N/2N/2THEN
TH ENLET
L ETXX =
2600
2600 IFIF P( P( ) 22 THEN >
TH EN GO GO TO
TO 2650
2650
X-3
X-3
3160
3160IFIFINT INT(N/2)
(N/2)( ( >>
N/2
N/2THEN
THENLETL ETXX- =
2610
2610 LET LET O0 =0-1=0-1
2620 GO TO
2620 GO TO 3000 3000 XX++ 33
S u aatoru
S'" orull de
de teleco
telecomanda
oorezentam va pro
ezentăm vă propune
pe care
mandă pe care
sa dirij
pu ne să dirija\i
aţ i o0
traseul
traseul cit cit mai
mai repede repede ş~ii aceas aceasta ta se se poate
poate 2650
2650 LET LET O0 == 0 ++ a 3170
3170 GO
- - END
GO TO TO 3020
3020
realiza
realiza pe pe do doua u ă ccai. ăi. Mai Mai intii, intii, co nd ucind
conducind END
ambarcatie
ambarcaţie rapida pe
rapida pe un un itinerar
ilinerar aambarcalia
mbarcaţ i a pe pe un un drum drum cit cit ma mai i scu
scurt, rt, f lara
ără
de patru
de baHze, trei
patru balize, trei situate
situate in in vir-
vir- ocoluri
ocoluri prea prea mari mari sau sau bucbucle le inutile,
inutile. Con- Con-
unui triunghi
unui triunghi isoscelisoscel iar iar ceacea de-ade-a ducerea
ducerea model mOdelului ulu i se se face
lace din din două
doua taste taste
LIVIU MIHAl 8ĂLOIU
lIVIY MIHAI BALDlY
, centrul
'n centrul laturii
laturii de de jos.
jos. (S
(S == pent pentru stinga ş~ii LL == pentru
ru stinga pentru dreapta dreapta
S ~"Iatorul orul esteeste constituit
constituit dintr-un
dintr-un cal- cal- ..-- pentru
pentru calcul atoarele TIM-S
calculatoarele TIM-S şi~i Spec- Spec-
~ a or persona
personal. programabil,
l, programa comenzile
bil, comenzi le tru
trum m ZX), ZX), fiec liecareare aapasarepăsa re dde e tatasta
st ă deviind
deviind
-0 aC\ionate de de tastele
tastele calcu lato rului,
calculatorului, traiectoria, in
traiectoria, in sensul
sensu I dorit dorit,, cu cu aproxi
aproximativ mativ
a :-nag,nea nea apăr aparind
i nd pe pe ecranul
ecranul televitelevizo-zo- 22,5°
22,5° (cu (cu altealte cuvinte,
cuvinte, patru patru dev devieriieri suc- suc- ",-,,"t"*~ 1:1£_
~ ProgramulI de de sim ulare, aşa
simulare, a~a cu cum m vivi-I
-I cesive
cesive in in aacela~i
ce l aşi sens sens vor vor ad uce model
aduce modelul ul
;::~e!1tam
e:e" am aici,
--a'11
re ee TIM-S
aici, aa fost
TIM-S şi~i Spectrum
lost testat
testat pe
Spectrum ZX,
pe calcula-
ZX, ceea
calcula-
ceea ce ce
pe o0 ddirectie
pe
ţtiale)
i al e ) . . Da
ire cţ i e pperpendiculara
Dacacă nu nu se
e r pe n di c u l ară celei
se dă nici o0 ccomanda
da nici
celei ini-
om an dă , ,am-
ini-
am-
/.::/ *:'
eamnă implicit
seamna impliCit că ca poate rulat şi~i pe
poate fiIi rulat pe barca
barcalia ţ i a con t i n u ă să
continua sa se deplaseze men
se deplaseze menţli- i­
-Coas -as Prog ramu l aa fost
Programul lost insă
insa astfel
astlel re- re- nnind
in d u-ş
u -~ii nes c hi m bat ă ddirectia.
neschimbata i recţ ia .
"Aw 8' ''ncit cit să sa poată
poata fiIi transpus,
transpus, ap aproape
roape AA doua
doua cale cale de de aa cişt ig a tim
ci~tiga timp p co n st ă in
consta in
, edlflcări.
mod, licari, pe pe orice
orice alt alt tip de de calcalcu-
cu - accelerare.a
accelerarea vitezei vitezei am barcaliei. Prog
ambarcaliei. Progra- ra-
oersonal.
oerso nal. muI, aşa
mul, a~a cum cum este este IIstat,
listat, face lace ca ca ambar-
ambar-
~sadar, să
Asadar, sa încărcăm
incarcam programuprogramul, l, ssaă ddam
ăm catia ssa
calia ă sese depl
deplaseze aseze cu cu "un "un pas pas" " lala 0,4
0,4
;;
" şi
si să sa incepem
incepem antrenamantrenamentul. entul. Vă Va secunde
secunde (Ia (Ia fiecare
liecare "pas "pas" " apăr aparindind un un nou nou
_"em să pleca ţi din
• p "em sa plecali din collul din stinga col ţ ul din stinga pu nct pe
~.;. -
punct pe ecran
ecran şi~i putind putind fiIi dată data o0 co- co- ~~§~
5 săsa ocoliţi
ocolili prin exterior exterior cele
cele 44 balize,
baHze, m a n dă de bare aa ddii re cţ i ei) . . La
- sa
_ .. re
e~s s nvers acelor acelor de ceasornic. O
enlţii in dreptul balizei
ravenil baHzei cent
0
rale,
centrale,
manda
aaceasta
ceastă vitez
felul
lelul lui lui cam
de sch
viteza,
schim
ă , auto
cam neindeminat
imbare
autorul
neindeminatic,
rectiei)
neantrenat ş~ii de
rul,, neantrenat
ic, aa re uş i t ssa
reu~it
La
de
ă
~ .'. _ ........ ~ \0

a
ă ce ati făcut
ali lacut turul com plet,
complet, 0 veli o veţi parcurg
parcurga ă cu cu binebi ne traseultraseul,, ddupa u pă cum
cum se se
. ".

.. .
~

o oa oatrurunzind
nzind in interiorul triunghiului poate vedea
poate vedea din ilustratii. din i l ustraţ i i. ~

,--ru aceasta, apoi veli veli ie ş i din


ie~i din nou nou ş~ii Viteza
Viteza se se poate
poate modifica modilica rescriind rescriind in- in- r.§-9'0J2j·L("'..o.• -. '.
a ocoli o 0 dată
data balizele
balizele,, de de datadata strucţiu n ea 150150 din din progra m -- anu me in- ,,0:'" t .:- -.• __ _.-.
...'.,. .
structiunea program anume in-
- ~sas'a a in
'n sensul
s ~ ee. pe tot parcursul
eo:
• e sa să iasa in
acelo
acelor r de ceaso
ceasornic.
parcursul,, vehiculul nu
În afara
alara marg
rni c.

inilor ecra-
marginilor
nu
loc
tru
uind 40
locuind
tru viteze
teze
teze mai
vlteze mai
40 cu

mai mici,
cu un
mai mari
mici, nu
un altalt nu
mari ş~ii mal
numarm ăr care
m ă r (m
numar
mal mare
care re
(maiai mic
mare pentru
mic pen-
pentru vi-
p rezint ă nu-
reprezinta
pen-
vi-
nu-
....
,
.
.. t"" ".
",
,
~ Mu S uateate la 12 "paşi" "pa~i" dis t anţ ă de ba-
distanla ba- măru
marull de de sutimi
sutimi de de se c u n d ă, cit
secunda, cit se se aa~­ ş­
:ze_ sore exterior! in În caz con trar veţ
contrar velii "l"Iovi
ovi te a p t ă următoarea
teapta urmatoarea coman comanda). dă) .
~.l rea
ca de mal" ~i şi ca urmare veţi veli fi Ii "des
"desca- ca- Cei dintre dum n eavo
dintre dumneavoastra care au re- a stră care au re-
:a 51
-a SI programul se op reş te de la si
opre~te ne.
sine. flexe
Ilexe bun bune e şi~i rapide
rapide mIIi mlli pot pot face lace o0 modi- modi- t.Q 1-
=: oe , "~ veţi veti relua, cu o 0 nouă
noua coma comanda n dă ficare
licare in program
in program,, care care să sa in gusteze de
ingusteze de la la
r'........... +
f .. • __

""arcurgerea
~arcurgerea traseului este cronome-
12
12 la
nil
nile
la 88 paşi
e "baz
"bazinul
pa~i d i s tanţa intre
distanla
ui ", făcin
lnului", lacind
intre balize
d mai
baHze ş~ii margi-
mai ddificila
margi-
i fi c i l ă oco
ocoH- ll- .... ':~"'~-I-t;."""-',.j
....
A t. mpu fiind afiş
mpull fllnd at perman
ali~at en.t in
permanen.t rea lor fără ri le. Mo d ific ăr ile
lara a lovi lovi malu
malurile. Modificar il e de
de
ecranului. Cronometrarea incepe făcut
lacut sint sint uurmatoarele:
rmătoare le:
"'o entul in care ajungeti
,,",omentul ajunge ţ i pentru
pent ru La iinstructiunea:
La nstru cţ i u nea :
- ~a"'a data
dată in dreptul balizei
bal izei centrale şi~i 250
250 3, 16 devine
3,16 devine 2,16 2,16
" 'e"'
~ 'Il' ' ''na
na tot in dreptul după a doua
dreptu I ei dupa 255 18,4
re a traseului. 255 18,4 devine
devine 19,3 19,3
'e 260
260 18,1
18,16 devine 19,16
6 devine 19,16
Este
Es e dede dorit bineinţe les , sa
dorit,, bineinleles, să parcurgeli
parcurgeţ i 265 18,28
265 18,28 devine devine 19,29 19,29
105
105 12
12 devfTle
dellTne 8 8

SpATAFlU G.,
SpATAFlU Bacău, Nu
G" Bacau. d eţin em d
Nu delinem etaliii
detali numerele
num erele 1, 1, 2,2, 3/1986,
3/ 1986, Start Start sprespre viitor
vlltor seama de sugestiil e dv. privind rubr ic
supli ment
mentare p entru YAMATO.YA MAT O. Sugesti Sug esti a 10/1980 şi 6, 8/1983 contra unui minire-
seama de sugest ill e dv. privind rubr i
"Aviaţie mod ernă". Pentru a vă face p lă­
supli
d e a pu
are pentru
bli ca pl anuril e de mo del e fero-
a 10/1 980 ~i 6, 8/1 983 contra unu i minire-
lleu
eu de 5 V. Avem in studiu publicarea ,Aviati
cere e mod erna". Pentru a va f ace pla-
vă anunţăm c ă avem gata p l an u ri l~
de a publica planu ril e de modele lero-
at răgăt oa r e. Vă
de 5 V. Avem in studiu publi carea
planurilor cere vaMIG anunlam ca avem gata p l an uril
şi SR 71 ce Îş i as-
viare la
viare I a scara
sc ara HO HO esteest e atragatoare. Va pl anu ril or unui
unui motmotoror cucu abu abu riri pentru
p ent ru na-
na- pentru 23, EAP
pentru MIG 23, EAP ~i SR 71 c e i~i a~­
mu l ţum im pentru preocuparea de a imbu- vomo dele. t eaptă rÎFldul spre publi care. Vă ru gă m sa
mullumim pentru preocu parea de a im bu- vomodele. teapt a riFldui spre pu bli care, Va ru giim sa
n ătăţi cont
co nt inu
inuu c on ţ i n u tul
t ul revrevistei. AP luaţi l egătura tel efoni c cu red acţi a pen tru
natali u conlinu istei. APOSTOL ION, Oltenlta, Pentru aa evita
OSTOL ION, Oltenl\a. Pentru evita luati legatura t el efo n ic cu redactia pentru
CIOCHINA
CIOCH INA AUREL, A UREL, Galati.Galati. Pe Pe cop
coperta
ert a 4 4 accidentel
accidentel e, e, mot oarel e
motoarel e de de racnetomo'
rachetom o- detalii su p limentare.
detalii suplimentare.
n umărullui
aa numaru u i 4/ 1986 p u t e ţ i g ăs i ad resele
4/ 1986 puteti gasi adresele dele"
dele· nunu se comercializeaza . in
se comercializeaza. cercaţl sa
incercat' sa SIMCELESCU
SIMCELESCU
COSM IN, D ro bel a - Tu r~
COSMIN,
soli citate. Sc r i eţi ş i cer eţ i cant itatea nscIT
solicitate. Scrieli ~i cerell cantitatea neee- vă l eg i t lmaţ i la un club sau la c asa pio-
va legitimati la un cl ub sau la casa pio- nu- Severin. Deoarece la noi Dro
in ţabeta-
ră nu s
Tur
sa r ă.. Dupa
Du p ă un un timptimp va vă va va sosisosi prin
prin pop oştă ni erilor din lo calitate. nu- Severln, Deoarece la noi in tarii nu s
org an ize ază d eoc amdat ă con cu rsu ri pen-
sara ~ ta nier il or din localitate. organizeaza deocamdat a co ncursu ri pen-
coletul comandat.
coletul coman dat. Pentru Pent ru a- a-II putea
putea ridica,
ri dica, VARA!;)I VAS ILE, lo calitatea C umpăn a, t ru model e de motocicl ete, publi care
VARADI VASILE, locaillatea Cumpana, tru mo del edede motoci cfete,a fipublicare
va trebu i sa
va trebui să achitati
ac h it a ţi contravaloarea
cont raval o area ~i şi ta-
ta- bl. C, se.
bl. C, B, el. 3, ap. 33, jud. Conltanta,
IC. B, et. 3, ap. 33, jud. Constanla,
unui astfel pl an nu pare u ti l ă . AI
poşt al e.
xel ee po~tal e. 8742, doreşte să corespond eze pe teme munui astl el
anahul de plan
TEHNI nu pare un
UM conţine a Iicap
utila.
it ol AId
xel 8742, dore~te sa corespondeze pe teme manahul TEHNIUM contine un capitol d
FLUCR OŞ LUCIAN, Slnl colau Mare. Pen-
FLUCRO~ LUCIAN, Slnlcolau Mare, Pen-
modelisti ce,
modelistice, aero, aero, auto,
aut o, navo navo şi ra ch ete.
~i rach ete.
mo delism.
modelism.
tru aa pu pu tea
tea Iifi publicate,
publi cate, planurileplan uril e trebui
trebuie SAL ABAŞ AURE L, Craiova, SA VA EU- BORA OVIDIU, Alba Iulia. I n ten tion ăm
tru e SALABA~ AUREL, Cralova, SAVA EU- BORA cem OVIDIU,
desen ate in
desenate tu ş , pe calc sau hirt ie ai b ă, la
in tu~, pe calc sau hirtie albS, la GEN, Brăila. VIRG IN ATLANTIC CHA- introdu intr-Alba
un numălulla. rIntenlioniim
viito r citevs '
GEN, Bralla. fi ac h iz iATLANTIC
po atElVIRGIN CHA- introducem
ioane celebintr-un
re din alnumar doil ea viitor citev
o scară co nven abilă . Pl anul trebuie s ă fie LENGER ţ i o n at de la I.P.L. av războ i mo n~
o scara convenabilii. Planul trebuie sa lie LENGER poatE' Ii achizilio n at de la I.P.L.
i nso ţ it de fotog rafii ş i texte explicative, de
de lotografii ~i texte explicative, de - Tirgu Mureş la o scară dublă faţă de avioane celebre din
di al, inclusiv o parte din cel e razboi
al doilea propuse mon d
insotit -desenul
Tirgu din Mure~ la 0 scara dubla latii de dial, inclusiv 0 parte din cele propuse de
preferi n ţ ă dactilografiat e la două rinduri. revistă (2/1 986) . Faceţ i co- dv.
prelerinla dactilograliate la doua rinduri. desenul
Aşteptă Q1 şi no i planuri de bună calitate
A~tepta01 ~i noi planuri de buna calitate
manda ş i din revista
la sosire a co(2/ 1986).achitaţi
letului Faceti con-
co- dv.
pAUN ION, Giurgiu, Ilr. BLlCur ~ lI , bl
manda ~i la sosirea coletului achitali con-
pentru celebrul
pentru cel ebru l SPRAYSPRAY al al lui
lui Josuah
Josuah Slo- Slo- travaloarea. Pent ru celelalte probleme v ă
travaloarea. Pentru celelalte probleme va
pAUN le.
63/20, ION,F, Glurglu,
ap. 7385 Bucur~lI
110, Itr. ju d. Giu rgiu , bI
cum.. sfătu i m să lu aţi leg ătu ra cu instru ctorul 63/20,e Ie,
doreşt să F, ap,iţioneze
a chiz 110. 7385jud,
ulII ele Glurglu
10 1.1-
cum slatuim sa luati legatura cu instructorul dor~te sa ach lzition eze ultima/e 10 n
CIMP OI ~TEFAN ŞT E FAN, Sir. Aviatorilor 3 6, bl. casei pionierilor
pionierilor din Craiova.
Craiova. mere ale revIStei ModellSm.
CIMPOI , Str, Avialorllor 36, bl. casei din mere
36, IC.
36, se. 2,2, ap.
ep. 40, 40, Petro
Petro.. ..nn~ Hunedo ....
~ Hunedo.a,
IU E CRISTIA N, Bucu re,tL După cum VIT
ILIE CRISTIAN, Bucure,tI, Dupaacumţ.nu ve-
revistei Mode/ism.
BOROIaleCRISTIAN, B ucur~
o m pr
o era pr muLli nUMa nu â' r aa (l!\IlSteo Mode 5s~
rl!'>'tSlE!' Mode del i că din acest număr
de. in ca din acest numar am l>nul
BOROI u soli taBucur~
'ca avlOCRISTlAN, de o U. 0
blica avionu solicitat de dv
er-·a
"lu""a u~
"urr";&
=-
"'cerca·
~
s..a "eal.z.a
a· S3
p an Oaca
ce.a
::M za· c~a
dacil "",- u mode ~od
e $s
nu esteaste
CEA.. .e -a-e
CEA.
ii a uu am
.it
pa'e ra...
ra~ ;)a'
oar - .. a.er- c - sa
Cartea as e oe
am Cartea ae MU' ep za'aa
epulZa
c I 8far laa -ndemină
'ndemina SANDU ARGOTA
SANDU ARGOT'" - Nâvodllri. Navodari. Planu P 8I'U
RACZ CAROl.,
AACZ CAROL, Medl~. Medl ... Am pnmll prlmlt citeva
cileva este pregătit
pregatlt SI isi asteapta
51 iSI asteapta rindul rindul.
original e pentru diverse tipuri de
planuri originale 10NESCU PAUl.,
IONESCU PAUL, GalaţI.
Galati. Vă Va multumim
mullumlm Page 4-7 - An ame" d'e
automobile ce vor fi Ii publicate in nume- numa- apreclerile adresate
pentru apreCierile adresate muncii muncii noas-noas- car of the '3O-ies rest ng ~o
rele viitoare. Vom incerca să sa găsim
gasim pla- pia- tre. La la o0 parte dintre solici
parte dintre t ările dv.
solicitiirile dv. s-a
s-a Technical Museum 01 Buc ares
nuri bune şi ~i pentru cele solicitate de dv. răs pu ns in
raspuns in ccadrul acestei rubrici.
adru I acestei rubrici. Din Din cite
cite ESENBERG, is presented
TONENCHI VOICU, Timişoara. Tlml~oara. Nu ex i stă
exista ~tim
şt im ,, volumul
volumul 2 al "Cont r ibuţiei la
"Contributiei la istoria
istoria "Famous Motor Cars' - e o· i
nici o 0 posibilitate de a imprumuta imprumuta planuri planuri romane" de
marinei române" de Nicolae Birdeanu şi~i
Nicolae Birdeanu wings and pictures depict tee
citi'.orilor.
citi:orilor. Dan Nicol
Dan Nicolaescu
aescu nunu est
estee de f in itiv~t . Cereli
definitiv'lt. Cereli museum.
NAVOMODElISM PIONIERESC
NAVOMODELISM MITITElU ADRIAN, Birlad.
MITITELU Bfrlad, Ideea pe pe care informaţii
inlormalii suplimentare
suplimentare editurii.
editurii. In In cursul
cursul Page 8-13 - The ,RolJma-
ZElEA CRANTEA
ZELEA na-ali prezentat-o spre publicare este
ne-aţi acestui an an vava apărea
aparea o0 istorie aa m marinei
arinei section presents draWings p C'
preluată
preluata dintr-un număr numar mai vechi al re- ra- noastre la la Editura M Militars.
i litară .
history of the six Roman ian Po
Edltura Ion Creanga 1984
E(1!tura
vistei Ezermester din R.P.U. R.P ,U. Ar fi intere- inlera- NICUlESCU MARIUS, Bucure~11.
NICULESCU Bucure~lI. În in Completed in the Galal, a a
Navomodel,smul
Navomodellsmul actlvitate tehnl-
. actIVitate tehni- santa, dar trimiteţi-ne
santă, trimiteti-ne şi ~i una sau două doua Franţa revista luna
Franla apare revista lunara ră "Modelles re- re-
co-aplicativa ŞI
co-aplicallva ~i sportiva
sportlva cont"buie la
contnbule these torpedo boats tool< pa
poze ale realizării
POZEi! realizarii practice. duits des bateaubateaux".
x". naval cooperation miSSion -
interesului pionierilor
dezvoltarea interesulUi p,onierilor pentru RAuŢOIU
RAuTOIU IONUŢ, Bucure~U. Materialul
10NUT, Bucureşll. SCARLAT RAZVAN,
SCARLAT RAzVAN, Bucureşti.
Bucure,tI. Sperăm Speram
tehnica ~i, eventual.
tehnică şi. eventual, pentru orientarea
orlentarea lor Sea between the Roman ian aM~
solicitat este pregătit
pregatit şi ~i urmează
urmeaza să sa apară
apara dragorului să
ca macheta dragorului sa flie
i e cit mai fru-Iru- viet Navy, in august 1944
in alegerea unei meserii din domeniul imediat. ., moasă .
moasii. Vom mai publica ~i
publica şi alte aite nave ro-
ro-
marinei. Cartea Navomodellsm plonleresc here some original colour :::
TANASE SORIN, Braşov Bra,ov.. Ar fiIi posibilă
posibila ti- mane~ti.
mâneşti.
these ships in WW2.
famlliarlzează pe cititori cu primele no-
lamiliarlzeaza părirea
parirea unei planşe plan~e color cu toate (sau NEDElCU CRISTI, IaşI.
NEDELCU la,1. Vom publica publica pla- pla-
ţiuni (exista
tiunl (există aici şi ~i un mic dictionar
dicţionar mari-
Page 14-15 - "The First E e':
aproape toate) avioan avioaneJe romane~ti parti-
ele romăneşti part i- autoturismelor AAO
nurile autoturismelor ARO şi ~i ale
ale camioa-
camioa-
năresc) ~i-i
naresc) şi-i ajuta
ajută pe copii sa să construiasca
construiască
road in Romania" is entitled ~~.
cipante la războiul
razboiul antihitlerist.
antihitlerist, cu condi- neJor
nelor DAC.DAC. presented by dipl. eng $ere,
navomodelele prezentate dupa după schilele
schiţele ţia
tia de a se găsi gasi un autor competent ccare are STOICA SORIN, Zăgazulul Zigazulul 16, bl. bl. B,B, el.
et.
exlstente (veliere.
existente (veliere, pescadoare.
pescadoare, submarine leanu and Horia $erbiinesc,-
să le
sa Ie facă.
faca. 2, ap. 10, seclor 1, Bucureşti, Bucure,U, doreşte dore~te să sa
etc,), Şcolarii vor intilni, de asemenea,
etc.). i?colarii Page 16-19 - Giorgio"" c"a
DAMASCHIN FLAVIU, FlAVIU, Timişoara.
Tlml,oara. Fel Felici-
ici- corespo.ndeze pe teme teme de de aviaţie.
avialie. renze, one 01 the best Ita ar
sugestil
sugestii pentru construirea unor motoare tări Irumoasele dv. preocupări.
tari pentru frumoasele preocupari. Nu DAN CIMPEANU şi ,I "un grup de de mode-mode- signer, presents one of hiS as'
simple (un resort de cauciuc, metalic sau credem că ca un almanah de modelism ar fiIi n,II", Ploleşll.
lIşU", Ploletll. Eli Elice tripale din
ce !ripale din material
material ments: Bragozzo Veneto a
electricel. precum şi
motoare electrice). ~i notiuni
noţiuni ge-
ga- oportun, deocamdată
deocamdata.. Mulţumim Mul\umim pentru prast
plasticic pentru navomodele puteţi puteli procura procura
nerale despre Ilotabilitate,
flotabilltate, deplasament, sail-boat 01 Venice. The dra", ":
sprijin. de la I.P.L.
I.P.l. - Tirgu Mure~, achitînd
TIrgu Mureş. achitind con- con- marcable cl ear lor all mode e-s-
etc .. care in linal
stabilitate etc" final vor aSigura ~i
asigura şi VEllCU GABRIEL, Str.
VELICU SIr. Sletlan
Slellan Mlhale 5, travaloarea la pr primirea
imirea coletului. Pentru Pentru a
reu~ltei unor activitali
bucuria reuşitei activităţi fructuoase
beginners, but enough deta ed
se. 2, el.
bl. 3, 8C. et. 5, ap. 81, Bucureşti,
Bucure,U, caută cauta putea comanda trebuie să sa mai
mai cereli cereti şi ~i dal in any competition ,
instructiv-educative,
instructiv-educative. revista Modelism numerele 1/1983, 1, 2, altceva, pentru a depăşi depa~i suma suma m i nimă de
minima de Page 20-21 - "Nonstop ;."
G. ZARAFU 3/1984 ş~ii 1/1985- 200 lei. World" article, by the arch,tect
APOSTICA M. NICU, com. com, Blrle,tI
Birse,U 138, REICH VASILE,VASilE, Oradea, SIr. Dlmbulul 2, drei presents innedite draWings
lud. Vrancea 5377, doreşte
Iud. dore~te să sa corespon- Blhor, caută
3700 Bihor, cauta nr. 1/1983, 1, 1, 2, 3, GER, the record breaker p 81'e ~
DIACONU CLAUDIU, ClAUDIU, Băileştl. B.I~U. Vă puteţi
Va puteti deze pe teme de aviaţie aviatle şi ~i avind o 0 bogată
bogata 4/1984 ale revistei noastre. autumn.
abona la revista sollcitata solicitată o 0 dată
data pe an, la colecţie de planuri să
coleclie sa facăfaca schimburi.
sChimburi. POPESCU BOGDAN, Bucureşti. Bucure,lI. Este o0 Page 22-25 - The ong na
ofici ul po~tal
oliciul poştal de care aparţineţl. aparlineli. PrelulPreţul Oferă
Of era numerele 4/1984, 3, 4/1985 şi ~i caută
cauta coinci denţă plăcut.ă
coincidenlii pliicuta faptul că ca ambii dv. the "Romanian Traditions Sec'
unui abonament anual este de 36 lei, dar 2/1986. bunici au făcut lacut armata
armata pe pe br
bricul
icul "Mircea" 011 presenting original dra ""
, vă int rebăm:: v-aţ
va intrebam v-alii abonat la Modelism? ANDREESCU CLAUDIU ClAUDIU şi ,I CATRINEL.
CATRINEl. in 1930 şi ~i 1~31.
1931. Distrugătoa
Distrugatoarele r el e clasa
clasa "M" "M" SET 3 and SET 7 planes u'10er
lEREANU SORIN, Tlml,oara. Dupa
LEREANU După pu- Este foarte bună bunii ideea de a pregăti pregati un ~i "A"
şi "R" pe ccare are au fost fast imba rcaţi vor fi
imbarcati ~i
Ii şi natures of architect Consta"'
blicarea
bli carea ""atitor"
atitor" bip biplane,
lane, unii ne-auna-au solici- material cu caravelele lui Cr Cristofor
istofor Co- ele publi cate, nu ştim ~tim insă cit de
insii cit de repede.
repede. Page 26-27 - Most 01 teE
triplane, iar dv. monoplane. Aveţi
tat triplane, Aveli inti-
Întî- lumb.• loarte vechi.
Fiind foarte vechi, aceste nave au au fost
lost ked how can they achie.e a s
numărul viitor.
i etate in numarul
ietate VASilE GHEORGHE PAUL, TIrgu-Ocn"
VASILE TIrgu-Oenit date la casat in 1960. model-effective submar ine? "I
ENCUŢU lUCIAN,
ENCUTU LUCIAN, Brilla. Brăila. Principial do- soluţie pentru a avea macheta
Singura solutie mach eta PANAIT ADRIAN, Drobela-Turnu-Seve- Drobela-Turnu-Seve- is given by present ing s mp • e::
leanţa dv.
leanla realizabilă . Luaţi
dv. este realizabila. luali legătura
legatura unul portavion este să
unui sa il constru i ţi.
construili. rin,
rln, BALOI
BAlOI CLAUDIU,ClAUDIU, Calalat, FLEŞERU FlE~ERU of the german 206 class WIt c
circulaţie din municipiul de
cu serviciul circulatie TAuTU IONEL, 10NEl, Craiova.
Cralova. "Naluca"" Năluca" este in Că/In,
Cilln, Alba Iulia. lulla. Vă
Va sfătuim
slatuim să sa luaţi
luali legă­
lega- tions.
re§edinţă .
re§edinla. . pregătire. SAAB-ul il
pregiitire, 11 aveţi
aveli in acest nu- tura cu instructoru
instructorull de navomodele de la la
TAUTU IONEL, IONEl, Cralova. Craiova. Vom publica şi ~i casa pionierilor. PlJge 28-29 - "Moder ... "
măr.
mar. tion presents the Swedlsl'! .. 3-
SET XV şi ~i IAA
IAR 39. Aviaţia romana
39. Avialia română a avut PETCU GHEORGHE, Ulmenl-CăIăraşl. Ulmenl-Ciiliira,l. VACULIŞTEANU
VACUll~TEANU GABRIEL, Galall. Galal!. Unul drawings , pictures and a br e" -
in dotare
dot are avioane Hurricane, Hurricane, baza aces- Maj oritatea lucrării
Majoritatea lucrarilor or de sspecialitate
peci al itate dintre avioanele solicitate a fost lost deja pu- pu- the project.
tora liind
fiind Ilaa Constan
Constanla. la. Autoblindat japo- acordă tancului sovietic T34 atributul de
acorda blicat in 1/1984. Celelalte cu ttimpul. impuL ....
Page 30 - We are proud 0 O'
deţinem.
nez nu delinem. cel mai bun tanc al riizboiului. războ iului. EI a fost VADUVESCU ELVIS, Gura VăII. ViII. Nu deţi­ deti- the lirst tim e to our readers a !T'
CR ISTEA MARIAN, PiteştI.
CRISTEA PIt~II. Skate ~i şi Nau- mult
mu It timp şi ~i in dotarea armatei noastre. noastre. nem planurile solicitate. solicitate, simulator lor the NAVIGA speec
sint identice. lata
tilus sînt Iată şi ~i caracterist
caracteristicile icile TEODORESCU ALEXANDRU, AlEXANDRU, Str. SIr. Ollel COJOCARU VALENTIN, Bacău. Baciu. Foarte The programm is Spectrum a
principale: lungimea 106 m, lalimea lăţimea 9 m. m, 26, se.IC. A, ap. 5, Bra,ov 2200, caută cauta pl pia-a- frumoasă
Irumoasa preocuparea dv. de a vă va perfec- compatible and may turn ani' Pc
deplasament 2980 suprafaţă . viteza
2 980 t la supralala, nurile unui model Peugeot 205T16. ţiona
liona in timpul liber in domeniul din care

ner in a luture champ 'on
in
În imersiune peste 30 noduri, noduri, razarază de ao- a~ DINU CONSTANTIN, Obolulul 27, sector vii veţi
veli face prolesie. După
lace o0 profesie. Dupii cum aţi ali vă
va-­
ţiune
liu ne la 14 noduri peste 25000 mile nau- Bucureşti, 75196, olerii
4, Bucure,U, oferă orice număr numar al zut
zut,, o 0 parte dint re solicităr
dintre solicitiirii au fost lost in de-
inde-
tice.
II ce. revistei Modelism contra fotografii lotogralii ale cu- plinite.
MOŢOI NICOLAE, Plle,U, MIHAILA
MOTOI MIHAllA DAN, irasatului YAMATO.YAMATO . NICOLAE MARIUS, Bucureşti. Bueure,lI. Am reţinut relinut
Dev
Deva. •. Planurile navei CALYPSO a co- '. MIHAILA
MIHAllA ANDREI, GHEBARU GHEBARU'' ROBERT, loarte bună
ca foarte buna ideea de a publica planu planu--
mandantulul
mandantulUI Cousteau au lost publlcate
fos t publicate Bucure,U. Avind lista de preţuri,
Bucure,tI. preluri , puteţi
puteli rile navei VICTOAIA
VICTORIA a lui Fernando Ma-
două numere ale revlstei
in doua revistei Modellbau comanda prin poştă po~ta cu condilia depa~irii
condiţia depăşirii gellan. Cine poate pregăti p reg iiti un asemenea
asemenea
Heute din R.D.G A.D .G.. in cursul anului 1986. sumei de 200 lei. La la primirea coletului material?
Dacă vom gasi
Daca găsi şi ~i alte surse de documen- achitaţi contravaloarea.
achitati DRAGAN CRISTIAN, Cumpăna Cumpiina - Con-
tare,
tare. vom incerca in cerca sa să Ie publ i căm ş~Ii noi.
le publiciim ROSCA RADU, PlolBl/tI.
RO$CA Plol~lI. F 15 a apărut apiirut in alanlB. Vă
.Ianla. Va sfătuim
slatuim să sa cumpăraţ
cumpiiralii de la la
TERIANU ROMEO, la,l. Publicarea
la,1. Publ icarea pla- 1 / 1~84, celelalte nu inca.
1/Hl84, Încă. unul dintre marile magazine o 0 trusătrusa de
nurilor
nuriler de nave romane~ti este principala
româneşti SZABO ATlLA, ATILA, Tlrgu Mureş. Luaţi
Tfrgu Mure,. luati legă­lega- aeromodele "Libelula" sau "Vultur". "Vullur".
noast ră preocupare la rubricile de navo-
noastra tura cu membrii Clubului "Avintul " din POPOVICI
POPOVIC I AUREL, AUREl, ~4 Mal, bl. A8, se. 1,
modele. Exista Există insa Însă dilicultati
dificultăţi in ceea ce o raşul dv. Ia
ora~ul la tel efon 32187/13.
telelon 32187/13. el.
et. 5, ap. 18, 1100 Craiova, Cralova, lud. judo 0011,Doll,
prive~te
priveşte procurarea
procu rarea planuriloplanurilorr originale, TOMA VIRGIL, VIRGil, Ludu., ludu" PANA EDWIN, caută
cautii planurile
planuri le avionului polonez WILGA. WllGA.
care in cea mai mare mare parte s-au pierdut. Rupea, CONSTANTIN COSTEL, COSTEl, Branlş­ Branl,- MUŞAT AURELIAN,
MU~AT AUREllAN, Galall. Nu deţinem
detinem
distrugătoarele clasei M (MA-
Pentru distrugatoarele ( MĂ­ tea. Scrisorile dv ., au fost
lea. lost transmise tova- detalii suplimentare pentru MARDER.
AĂŞTI ~i
RA$TI ş i MARA$E$TI),
MĂAĂŞEŞTI). lostele fost ele NIBIO şi ~i răşului
ra~ului Mihai Andrei. BAOEA GABRIEL, CăI
BADEA C.an. an. Nu vă va putem
SPARVIERO din marina italiana italiană in primul GEORGHE CONSTANTIN, GHEORGHE • trimite planurile 50licitate.
război mondial,
razboi mond i al. nu am gasit găsit decit citeva DANl.IŢ, PELCEA
DANl.IT, PElCEA JANA, Brebeni - SI. SI .. AVRAM IANCU, Tlrgu Mureş. Mure,. Din păcate pac ate ,, ASOCiatia
Asocialia sportivă
sportlva
plan şG disparate.
plan~() dis parate. Avem in sch schiimb
mb circa tina, RETI ŞTEFAN,
Una, ~TEFAN, Cimpulung - Mara- nu putem să sa văva ajutăm.
ajutam. ghln,
ghl n , Strada
St rada Mihai
M! hili Vlte •
fotografii alb-negru ~i
120 de fotogralii şi color din mureş. Intenlionam
mure., Intenţionăm sa publicam publicăm un mate- TABACU MARCEL, Clul-Napoca. Clul-Napoea. Aştep A~tep­­
tel. 20861 Reghin
perioada 1920-1960. Mai a~teptilm, aşteptăm , in rial mare despre Aurel Vlaicu in cursul tăm
tam troleibuzul articulat impreună impreunii cu Reghin,. livr'! .... '1
speranţa cil
speranla că vor aparea apărea ~i şi planurile de anului viitor in cinstea aniversiirii an i versării a 75 de schiţe şi
schile construcţie fotografiate
~i etape de constructie lotograliate Illor socialiste şi
Iilor ~ I sport w
şantier origin
~antier originale ale din 1916,1916. sau macar măcar cele ani de la moartea eroului. sau cel puţin pulin povestite, in aşa a~a fel lei incit să sa dellş
den,ti Aviatic ş~iI b'lg
ti placaj Aviatic:
de modificare din 1959. Atunci Ie le vom TOMESCU RAZVAN RAzVAN MIHAI, MIHAl, SIr. Borhacl poată
poata fi Ii realizat 5i şi de către catre alţi
alIi cititori. diverse dlmensiuni U
diverse dImensiuni Un
publica. . 23, el. 9, ap. 38, Clul-Napoea
Clul-Napoca 3400, cauta caută Dacă
Dacii va fi Ii bine desenat, il11 vom publica. ciallste
cialiste vor del)ulle
d ef)une
VIGVARI AGOSTON, Arad, DEFTA RO- 1/1983 şi ~i 2/1984. Nu delinem deţinem planurile lui Textul cu indical indicaliiii de construcţie
construclie şi 5i expli- ferme,
ferme, Iar p articular i
lar parlicu181
BERT, Mlercurea-Cluc. Din pacate
BERT păcete nu pu- "Lepold
"lepold Primus". carea tehnologi
tehnologiei ei să
sa nu depaşească
depa~eascii 3 pa-
menlionindu -se can
menlionîndU-5e II
cantllll!e
te m s~
tem să marim
mărim pentru dv. dv. planurile lui YA- IVUŢ MARCEL, Arad.
IVUT Arad, Rubrica "Nave ce- ca- gini dactilografiate la două doua rinduri.
menslunile solicitat
solicltatee t
MATO ~i şi nici nu detinem deţinem date suplimen- lebre" va include şi ~i o 0 parte dintre cele GHICA BOGDAN, Bucureşti. Bucure,ll. IAR 81 a
menţionate in lista dv.
mentionate apărut
aparut in numerele din 1985. 1985, Messer- pediazâ
pedlaza colete 511 s uI) vt'l
tare.
tare.
JENEI KALMAN, Gherl Gherla-Clul.
.. Clul. Lista de CIUFUNDEAN AlEXANDRU, ALEXANDRU, Sibiu. Siblu. Luaţiluali schmitt este un tip de avion şi ~i nu două doua 100 IeI.
lei.
avioane pe care ne-ali ne-aţ i trimis-o este suli- su fi- legatura cu membrii unui club de aero- (Messer+Schmitt) .
cien t ă pentru a acoperi
clenta acoperi.12 nume~e ale re-
12 numere modele din ora~ oraş sau cu cei de la casa STEJIE STEFAN·IUlIAN, Bucureşti.
STERE $TEFAN-IULIAN, Bueure,lI. Pri-
vistei noastre.
noastre. Probabilistic vorbind, vorbind, este pionierilor.
pionierilor. mul MI~CEA
MIRCEA a fost lost prezentat in nr.
imposibil ca in viitoarele trei numere sa
imposlbil să DAVIDESCU COSMIN, Buziu. Buzău. "Tita-
"Tit a- 1/1983, iar prima locomotivă
1/1983. locomotiva CFR a
găsiţi citeva dintre ele.
nu gasili nic"-ul
ni apărea destul de curind.
c"-ul va apiirea cu rind. "Orient Expres"-ului in nr. 3/1985.
VSEVOLOD ZElENCO,
VSEVOlOD ZELENCO, Deva. Autorul lu- PARASCHIV IUllAN, IULIAN, SIr. 0lelarllor, bl. DOSONIU DUMITRU, Plo,tlna Plo,lIna - Gorl.
crării menlionate
crarii men ţionate poseda posedă ~i şi planurjle
planurile lui 011, se. 2, et. el. 4, ap. 44, Galati, Galaţi, 6200, co- Nu deţinem
delinem şi ~i nu vom publica reţete relete pen-
ŞTEFAN CEl
$TEFAN CEL MARE MAAE 2 ~i şi chiar
chi!!' 3. Incer- lecţionează planuri de avioane militare.
lectioneaza militare, tru combustibili de rachete. rachete.
caţi sa
cali să luali
luaţi :egatura
:egătura telelonica
telefomca cu redao- reda~ Oferă la schi
Olera schimb mb planuri
planu ri de carluri. carturi. SIMONETTI WAL TER, Timişoara.
WALTER, Tlml,oara. Nu pu-
ţia. cind aveli
tia aveţi un drum pnn prin Bucure~ti.
Bucureşt I. STOIAN ADRIAN LUCIAN, lUCIAN, Bra,ov, Braşov. Avio- blicăm decit planuri originale sau cel pu-
bliciim
BERNAD DENE~, DENEŞ, Bra,ov. Observaliile Observaţiile nul solisolicitat
cit at se alia află in pregiitire.
pregătire. ţin tratate Într-o
lin intr-o man manieriii eră or i g i nală . Vă
originalii. Va
dv. sint loarte
dv. foarte corecte. Nivelul materiale- GRECU BOGDAN BOGDAN,, Tulcea. Tuleea. 1) Mora- mulţumim pentru GOAIZIA.
mullumim GORIZIA, dar ce cre-
lor publicate I-ali l - aţi apreciat ~i şi singur,
singur. A~­ ne-Saulnier
na-Saulnier MS 35 EP2 (vezi Modelism deţi că
deli cii ar spune Giancarlo Barbieri, mul-
teptăm materiale mai
teptiim mal bune sau cel pulln p uţin 3/1985) . 2) Alouette,
Alouette . 3) Marea Britanie. 4) tiplu campion mondial de machete şi ~i re-
acelaşi nivei.
de acela~i Imposibil chiar şi ~i pentru cei mai buni putat desenator de planuri, dacă daca şi-ar ~i-ar ve-
B.V., Bra,ov. Este pentru 'prima prima ~i. ş i ultima specialişti de a raspunde
speciali~ti răspunde la această aceasta intre-
intra- dea planul in revista noastra (Ia care este esle
dată cind raspundem
data răspundem unel unei SCriSOri
scrisori ce nu bare.
bare. Este prea generala. generală . abonat) sub altă aita semnatura?

Redactor-tet Ing. lOAN


Redactor'1ef: IOAN ALBESCU Tiparul
Tlparul executat la
Combinatul
Comblnatul Poligralic
Poligrafic
Redactor-.ef adjunct prof. GHEORGHE BADEA
Redactor",ef Casa Sdntelr'
""Cala Sc:fntelr'
Secretar responsabll redacţie:
responsabil de redact MIHĂESCU
Ie: Ing. ILIE MIHAESCU Admlnlstl'llţla
Admlnlltratls
R d tor responsabll
Redactor sponsabll supllment:
supl men . Ing. CRISTIAN
CRISTI N CRACI
CRACIUNOIU
UNOIU EOITURA SCINTEIA
EDlnJAA SCiNTEIA
emblema · .. SET
emblem a fabricii
fabrlcn SET