Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 4 ADMInIStRAŢIe PAg. 5 tURISM PAg.

11 eneRgIe
Primarii cer o nouă Cetatea dacică Întreruperile dese ale
delimitare a ariilor Sarmizegetusa Regia se va energiei electrice a
protejate. Ei acuză că sunt redeschide în cursul zilei determinat Prefectura
foarte multe avize de de luni, 19 februarie. Hunedoara să organizeze
obţinut, care blochează Peisajul din cetate o întâlnire între primari şi
derularea normală a este de un alb reprezentanţii companiei
proiectelor de investiţii. strălucitor. de distribuţie.

Fondat de Cornel POENAR

Ursul Baloo va fi sărbătorit sâmbătă în


staţiunea Straja. Vor fi concursuri de schi,
tort şi distracţie. /pag. 16

Anul XIII • nr. 551 • Apare 16 - 22 februarie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Salarii de bani mulţi ÎngeRII PĂZItORI ŞI


SeMneLe ZODIACALe

la Consiliul Judeţean

Se spune că, zodia în care ne naştem este


influențată de un astru ceresc, dar și de
un înger păzitor, care ne veghează și ne
ajută în situații critice. Care sunt îngerii ce
ne guvernează zodia aflaţi în pag. 8.

CUPA MĂRŢIŞORULUI

/p.3

Anunţuri de
mare şi mică
publicitate
în ziare locale şi Centrul Cultural şi de Creaţie al oraşului
Simeria şi Clubul de Şah Deva vor
centrale organiza la acest final de săptămână la
Simeria, cea de a doua ediţie “Cupa
Deva, 22 Decembrie, 37A • Mărţişor”, concurs open de şah rapid
Turneul va avea loc sâmbătă,
Tel. 0726 871 728 17 februarie, la Clubul Smart din Simeria,
www.accentmedia.ro începând cu ora 16./p.6
2 - aDMiNiSTraŢie 16 - 22 februarie 2018

Mai multe şcoli din judeţ vor fi comasate


n Comasarea se impune din cauza numărului mic de elevi, sub zece la fiecare şcoală.

Deva – Scăderea natalităţii turare a numărului de şcoli, turor discuţiilor. Avem doar
în România, dar şi plecările astfel că 17 unităţi de în- cuvinte de mulţumire la
massive ale românilor în văţământ, din tot atâtea sate, adresa primarilor care ne-au
străinătate pentru a-şi căuta vor fuziona cu şcolile gene- înţeles, ne-au oferit un sprijin
o viaţă mai bună, îşi arată rale din centrele de comună. şi au venit cu soluţii”, a de-
efectele în zilele noastre. De Comuna Sântămăria Orlea clarat inspectorul şcolar ge-
mai mulţi ani se vorbeşte de este una dintre unităţile ad- neral al judeţului Hunedoara.
o reducere a numărului de ministrativ-teritoriale unde
clase în şcoli pentru că nu mai se impune o nouă organizare Profesorii rămân
sunt elevi care să urmeze a structurilor de învăţământ.
Pe de altă parte, liderul
cursurile. De la toamnă, cei nouă elevi
Sindicatului Învăţământ Pre-
În mediul rural se înre- care învaţă la şcoala din
universitar (SIP) Hunedoara,
gistrează cea mai gravă situ- Ciopeia şi cei nouă copii de la
Paul Rusu, a arătat că şedinţa
aţie, deoarece primăriile de şcoala primară din Sânpetru
Comisiei de Dialog Social ar fi
comune sunt nevoite să su- vor fi aduşi cu microbuzele la
trebuit să aibă loc în urmă cu
porte de la bugetul local chel- şcoala gimnazială din Sân-
o lună, când s-au făcut pro-
tuielile cu întreţinerea tămăria Orlea.
punerile de comasare a şco-
şcolilor din toate satele „Încercăm să asigurăm
lilor. ”În momentul de faţă se
aparţinătoare, chiar dacă la o fondurile necesare pentru ca
pare că restricţiile bugetare
unitate de învăţământ studi- şcolile şi elevii să aibă cele
sunt totul. Nu putem judeca
ază mai puţin de zece copii. mai bune condiţii de studiu.
învăţământul pe criterii de
În aceste condiţii, minis- Cred că ar fi bine dacă elevii
eficienţă economică", a de-
terul de resort şi Inspec- de la cele două şcoli, Ciopeia
face transportul copiilor, în discuţiilor avute cu primarii clarat liderul sindical. Acesta
toratul Şcolar Hunedoara, în şi Sânpetru, s-ar muta la
funcţie de programul la s-a ajuns la concluzia că sin- a menţionat că în urma co-
acord cu primăriile, au decis şcoala din centrul de comună.
şcoală”, a afirmat primarul co- gura şcoală pentru care se va masărilor de şcoli nu vor fi
să comaseze şcolile cu puţini Avem profesori foarte bine
munei Sântămăria Orlea, Du- face o prelungire va fi cea din afectaţi profesorii titulari şi
elevi şi să-i sprijine pe micuţi pregătiţi şi eu sper că şi
mitru Oprean (foto mic), satul Merişor, comuna Băniţa, cei cu contract individual de
să facă naveta la cursuri cu părinţii copiilor vor înţelege
imediat după încheierea şe- unde învaţă acum zece elevi, muncă pe o perioadă nede-
ajutorul microbuzelor şco- că măsura este luată în
dinţei de la Prefectura Hune- iar condiţiile pentru navetă terminată.
lare. Distanţele maxime pe favoarea elevilor. Naveta nu
doara. sunt mai restrictive. La rândul său, prefectul
care ar urma să se facă naveta este mai mare de 3-4 kilo-
De altfel, inspectorul şco- „Am discutat cu domnul judeţului Hunedoara, Fabius
sunt de circa zece kilometri. metri şi avem la dispoziţie
lar general Maria Ştefănie, a primar şi a venit cu argu- Kiszely, a apreciat dialogul
trei microbuze cu care putem
remarcat investiţiile şi intere- mente pertinente, de care noi dintre reprezentanţii Inspec-
Comuna Sântămăria
sul autorităţilor locale din ţinem cont: faptul că şcoala toratului Şcolar, SIP Hune-
Orlea
Sântămăria Orlea pentru din centrul de comună va doara şi primarii de comune.
Săptămâna aceasta a avut susţinerea învăţământului, intra anul acesta în lucrări de „Ideea pe care am căzut cu
loc la Prefectura Hunedoara menţionând că le-a spus reabilitare şi că există un sin- toţii de acord este că elevul
şedinţa Comisiei de Dialog colegilor ei să meargă să vadă gur microbuz şcolar. Înţe- este cel care contează. Pe noi
Social, care a avut ca temă co- un exemplu de bune practici legem lucrurile acestea şi ne interesează ca elevii din
masarea şcolilor cu mai puţin la o şcoală din mediul rural. vom face demersuri astfel judeţul Hunedoara să aibă o
de zece elevi. Anul şcolar încât şcoala din Merişor să pregătire temeinică, în aşa fel
2018-2019, care începe în Probleme la Merişor rămână şi în anul şcolar încât să asigure dezvoltarea
septembrie, prevede pentru 2018-2019. Suntem flexibili, acestui judeţ”, a spus prefec-
judeţul nostru o restruc- Pe de altă parte, în urma tul judeţului Hunedoara.
înţelegători şi deschişi tu-

Burse de studiu pentru elevii din Băiţa


burse sociale, iar şapte elevi marul comunei Băiţa.
au primit burse de merit El a arătat că pentru
pentru rezultatele bune obţinerea unei burse sociale
obţinute la şcoală. trebuie îndeplinite mai mul-
Potrivit primarului Da- te criterii ce ţin de un prag
mian Diniş, în bugetul local minim al venitului pe gos-
pe acest an au fost stabilite podărie, prezenţa la şcoală şi
deja sumele de bani care vor modul în care elevul se com-
fi destinate pentru plata portă în societate.
burselor elevilor. „În ceea ce-i priveşte pe
„Am decis să continuăm elevii buni la învăţătură, vom
acordarea de burse sociale şi acorda o bursă în valoare de
de merit, pentru că dorim să 750 de lei celor care au o
ajutăm comunitatea locală şi medie generală de peste
Băiţa – Copiii merituoşi pe aceşti copii. Sunt elevi ai 9,50. Este vorba de elevii
din comuna Băiţa vor bene- căror părinţi nu au un loc de până la clasa a VIII-a. Pentru
ficia, şi în acest an, de burse muncă şi trăiesc din ajutorul a-i determina pe elevi să-şi
sociale şi burse de merit, ad- social, dar îşi trimit copiii la menţină interesul pentru
ministraţia locală avânt în şcoală. De aceea, copiii vor carte, bursa se va acorda se-
plan să sprijine educaţia primi o bursă socială de 100 mestrial. Pentru anul 2018
tinerilor şi pregătirea lor de lei pe lună. Nu este o am alocat circa 50.000 de lei
pentru viitor. Anul trecut, 43 sumă mare, dar atât ne pentru bursele elevilor”, a
de copii din satele de pe raza putem permite să alocăm de detaliat primarul Damian
comunei au beneficiat de la bugetul local”, a spus pri- Diniş.
16 - 22 februarie 2018 aCTuaLiTaTe - 3

Consiliul Judeţean Hunedoara –


salarii la stat de zeci de mii de lei
n Consilierii judeţeni vor vota vineri un proiect de hotărâre prin care salariile angajaţilor vor fi majorate, din nou.

Deva – Consiliul Judeţean Hunedoara, sunt


Hunedoara pare să fie noul „El echivalate în sa-
Dorado” pentru orice om care larii la nivelul
şi-ar dori să traiască mai bine unor funcţio-
din postura unui salariat la nari de top
stat. După ce anul trecut din marile
salariile angajaţilor au fost corporaţii.
majorate la o valoare maximă Chiar dacă
prevăzută de lege, acum con- realitatea pre-
silierii judeţeni vor trebui să zintă o faţă nu
se pronunţe pentru o nouă tocmai frumoasă.
creştere a lefurilor funcţionar- O analiză extrem de
ilor din CJ Hunedoara. sumară a activităţii angajaţilor
Decizia survine după „rev- din Consiliul Judeţean Hune-
oluţia fiscală” prin care con- doara, din ultimii cinci ani – ca
tribuţiile fiscale au trecut de la să cităm o frază celebră – arată
angajator la angajat, iar fără că aceştia nu şi-au îndeplinit
această creştere de 20% atribuţiile de serviciu aşa cum
salariile celor din CJ Hune- ar fi trebuit. Instituţia a fost
doara ar fi scăzut. penalizată de Uniunea Euro-
peană pentru slaba calitate a
Rivali cu Iohannis drumului spre Sarmizegetusa
Regia, Parcul Industrial de la
Conform proiectului elabo-
Salarii frumuşele sunt pre- Managerul public Dan Stoian Nici angajaţii fără o Simeria a mai primit o păsuire
rat de conducerea CJ Hune-
văzute şi pentru vicepreşe- va încasa o sumă relativ simi- pregătire superioară nu vor fi pentru a-şi realiza indicatorii
doara, noua grilă de salarizare
dinţii CJ Hunedoara, Daniel lară, iar arhitecul şef va avea lăsaţi de-o parte: salariul unui de performanţă din proiectul
prevede că preşedintele insti-
Andronache şi Sorin Vasilescu, un salariu de 13.433 lei. Un di- muncitor simplu va fi de 4.688 de finanţare, iar parcul indus-
tuţiei va avea o indemnizaţie
a căror indemnizaţie va fi de rector executiv va câştiga lei, acelaşi ca şi al unui şofer. trial de la Călan este departe
de 17.100 lei, faţă de 13.050
15.200 de lei, plus sporul de 12.787 lei, iar un şef de servi- Un îngrijitor va regăsi pe statul de ceea ce s-ar putea numi un
lei cât este acum. Deoarece
25%, astfel că vor ajunge la un ciu 11.267 lei. de plată 3.338 de lei. loc care musteşte de investi-
este ordonator de credite în
venit brut de 19.000 de lei pe Salarii majorate, şi bune, tori.
proiectele cu finanţare euro-
lună. vor primi şi angajaţii care sunt Salarii mari, perfo- Nu mai punem la socoteală
peană, preşedintele CJ Hune-
Lista continuă cu salariile încadraţi pe un post de con- manţe mici cvasieşecul deponeului eco-
doara, Mircea Bobora, va
brute ale secretarului CJ silier sau inspector de special- logic de la Bârcea Mare, care
primi un spor de 25%, astfel Fără nicio urmă de invidie,
Hunedoara, Sorin Ştefoni, care itate, care vor câştiga un brut nici acum nu are stabilit un
venitul său brut va urca la putem remarca faptul că, per-
va primi 15.000 de lei pe lună. de 8.591 lei. operator care să colecteze şi
21.000 de lei pe lună. formanţele angajaţilor din CJ să valorifice gunoiul din judeţ.

Angajaţii Primăriei Deva


primesc salarii mai mici cu
20% faţă de anul trecut
Deva - Angajaţii Primăriei spus Oancea.
Deva vor primi salariile pe Pe de altă parte, primarul
Municipiul Brad, prin Primar, cu sediul în Brad, str. Independenţei, nr.2, luna ianuarie mai mici cu municipiului Deva a explicat
circa 20% faţă de cele din că este vorba de o proiecţie
judeţul Hunedoara, organizează licitaţie publică în scopul închirierii unui luna decembrie 2017, de- bugetară pe anul 2018, care
oarece administraţia locală poate fi schimbată prin votul
spațiu în suprafață de 134 mp. situat în Municipiul Brad, strada Cuza-Vodă, nu are resursele necesare consilierilor locali.
pentru o majorare care să El şi-a manifestat speranţa
nr.6, județul Hunedoara, în vederea amenajării unor birouri. acopere transferul con- că proiectul de buget va fi
tribuţiilor sociale la angajaţi. votat însă în forma propusă
Licitaţia se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Brad din mu- Primarul Florin Oancea a de- în şedinţa Consiliului Local
clarat că din proiectul buge- Deva, programată pe 16 fe-
nicipiulBrad, str. Independenţei, nr.2, în data de 15 martie 2018, ora tului pe acest an, care va fi bruarie, fără majorări de
votat vineri, a fost eliminată salarii pentru angajaţii pri-
10,00. şi norma de hrană pentru măriei, deoarece sumele su-
poliţiştii locali, care primeau plimentare nu vor putea fi
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Primăriei municipiului o mie de lei pe lună ca spor la alocate decât de la capitolul
salariu. de investiţii.
Brad, Str. Independenţei, nr.2, camera 16. „Nu am asigurat norma de Primarul municipiului
hrană pentru poliţiştii locali Deva a mai spus că bugetul
Relaţii suplimentare: la telefon numărul 0254-612665. pentru anul 2018, deoarece local va fi unul restrictiv, dar
legea spune clar că se poate funcţional, care va permite
acorda doar dacă există investiţii, prioritară fiind
Licitaţia se va repeta săptămânal, în fiecare zi de joi, până la adjudecare. prevedere bugetară. Nu este încheierea celor începute
bugetată pe anul 2018", a anul trecut.
4 - aCTuaLiTaTe 16 - 22 februarie 2018

Primarii cer o nouă delimitare ROMÂNIA, ÎNCOTRO?


O vreme, profesion- corect??? Ca tupeul să fie com-

a ariilor protejate pentru iştii au fost împinşi


în al doilea plan
managerial, unde
plet, astăzi se pensionează cu
10000 roni, mâine se reanga-
jează cu 12000 roni. Iar a treia

a putea face investiţii trudeau din greu pentru


a face şi munca directoru-
lui general incompetent,
zi pleacă să dea amenzi ca să
adune bani la buget nu pentru
stat, ci pentru ,,el "să poată să se
dar bine proptit politic. fălească pe banii statului (pe
Apoi, acum vreo zece ani, banii noştri). Oare ce mai este
profesioniştii au fost împinşi şi acest stat? El pe cine mai apară?
mai jos, căci s-au format duete, pe cine mai conduce? Este ne-
triplete, cvadruplete etc alcătu- drept ce se întâmplă. Se vor-
ite din „cozi de topor”, de la bește de stat paralel, eu nu cred
fiecare partid câte unul, ca un ca există, tocmai propriul stat
soi de consiliu de administraţie este ,,paralel" şi seamănă
mafiot, care îşi desemnează ,,HAOS" în loc să fie un stat nor-
reprezentantul la şefia insti- mal. Astăzi aflu că la un fost
tuţiei în funcţie de cum a stabilit MINISTRU pensia a crescut
ruleta electorală. într-un an de 10 ori. România
O mână spală pe alta, dementă: dacă ai cazier nu poţi
scaunele cozilor de topor sunt fii paznic, dar Preşedinte. Par-
asigurate, iar baronii au instru- lamentar poţi .!!!!! Asta da ne-
mente solide prin care con- bunie. Ce mai este drept în ţara
n Comuna Râu de Mori este cea mai afectată, întrega suprafaţă fiind trolează totul. Dar chiar totul! asta? Instituţiile statului sunt
cuprinsă în arii protejate. Rivalităţile publice dintre ei controlate de baroni pentru a
sunt doar replici actoriceşti în avea acces la bani.
Râu de Mori – Primarii spectacolul cinic de care pome- O dată controlate instituţiile
din comunele hunedorene so- neam mai devreme.Se cearta la statului (deci banii, voturile
licită autorităţilor judeţene şi televizor ,iar imediat merg la etc.), baronii a trecut la nouă
centrale să revizuiască poli- restaurant beau si mananca fază (poate cea mai pericu-
tica referitoare la delimitarea impreuna râzând de omul care loasă!) a feudalizării României:
ariilor protejate, ei afirmând a introdus buletinul de vot. dominaţia asupra legii. Iar asta
că formula actuală privează s-a făcut prin umplerea Parla-
comunităţile locale de o serie Cumpărarea tuturor mentului cu indivizi zombizaţi
de proiecte de investiţii. privilegiilor posibile politic, fără conştiinţă, care fac
Un număr de 22 de pri- Însă asta nu-i tot, căci şi ce spune tătucul, nu ce-i bine
mării din judeţul Hunedoara, Justiţia a fost târâtă (chiar pentru popor. Aşa s-a ajuns la
pe raza cărora se află arii na- prima!) în zona privilegiile care blocarea anchetelor penale ale
turale protejate, au solicitat generează recunoştinţă clasei Justiţiei (prin neridicarea imu-
Agenţiei de Protecţia Mediu- politice. Creşterea salariilor la nităţii în cazul parlamentarilor)
lui o redimensionarea acestor niveluri ameţitoare - plus intro- sau la modificarea legilor pen-
suprafeţe, principala pro- munei Râu de Mori, Niculiţă comunale. ducerea pensiei speciale de tru a-i scăpa de pedepse pe
blemă întâmpinată fiind Mang. „Delimitarea ariilor natu- 100% din ultimul salariu a politicienii corupţi. Tot aşa s-a
numărul extrem de mare de Potrivit acestuia, este rale protejate cred că s-a făcut făcut ca sistemul justiţiei să ajuns la situaţia ca orice individ
avize necesar atunci când se vorba de un proiect care a cu o largheţe mai mare decât devină o realitate paralelă cu condamnat penal să poată
pune în practică ideea unui prevăzut construcţia unei era cazul, lucru care impi- paupera societate românească. ocupa demnităţi publice în
proiect, indiferent de fi- baze sportive multifuncţio- etează asupra vieţi econo- Mai grav este că încălcarea România (preşedinte, premier,
nanţarea acestuia. nale în staţiunea Râuşor, zonă mice, sociale şi administrative principiului fundamental al senator, deputat şamd) dacă are
care a fost introdusă în are- din unităţile administrativ- contributivităţii - esenţial pen- susţinere politică, dar nu poate
Termene lungi la alul ariilor naturale protejate teritoriale. De aceea, am gân- tru orice sistem de pensii, pri- fi paznic la consignaţia din colţ.
toate proiectele în anul 2003 fără ca au- ditcă o reajustare a lor şi o vate sau publice - a deschis de Noaptea minţii! Ce urmează?
„Volumul investiţiilor în torităţile să fie întrebate. discuţie pe tema acestor de- fapt cutia Pandorei. După mo- Mie, unuia, mi-e frică să mă gân-
comuna Râu de Mori este de „Trebuie ca ariile naturale limitări este bine-venită şi delul magistraţilor (în cazul desc. Dacă se va continua cu
circa 12 milioane de euro, pe protejate să fie redefinite, iar cred că este un demers care cărora există, totuşi, scuza că crearea de noi şi noi privilegii,
diferite axe de finanţare. La dacă nu se pot delimita din trebuie dus cu seriozitate şi privilegiile le dau independenţă cu iz nobiliar, pentru categoriile
absolut toate proiectele pe nou atunci să ne lase să ne responsabilitate până la faţă de orice control exterior; ce sociale care controlează con-
care le-am avut în derulare au dezvoltăm”, a concluzionat capăt”, a declarat prefectul bine ar fi ca independenţa să fie ducerea ţării, atunci momentul
fost probleme pentru că toată primarul comunei Râu de judeţului Hunedoara, un şi realitate, nu doar în teorie), în care lucrurile vor scăpa de
suprafaţa comunei este Mori. susţinător al ariilor naturale au primit privilegii de-a dreptul sub control nu-i foarte departe.
cuprinsă în arii protejate. Este protejate. feudale şi poliţiştii, parlamen- Consecinţele vor fi inimagi-
vorba de 38.000 de hectare Un judeţ cu 39% În judeţul Hunedoara sunt tarii şi o mulţime de alte cate- nabile şi dezastruoase, înfome-
pe care se află Parcul Naţional arii protejate 46 de arii naturale protejate, gorii din zona înalţilor tarea şi imigrarea propriului tau
Retezat şi Geoparcul Dinoza- În prezent 38,8% din care totalizează o suprafaţă cârmuitori. Lefuri supradimen- popor spune mult. Este bine ca
urilor Ţara Haţegului. Pentru suprafaţa judeţului Hune- de 179.976 ha. Între acestea sionate, care nu reflectă con- politicienii să se aşezeze la masă
că geoparcul nu a avut cus- doara este reprezentată de arii se disting patru parcuri natu- tribuţia în societate, apoi pensii şi să pună rânduială în statul
tode, am aşteptat peste trei naturale protejate distribuite rale: Parcul Naţional Retezat speciale, cu mult mai mari român. Confruntările dintre
luni de zile un aviz din partea pe teritoriul a 55 de unităţi ad- (38.138 ha), Parcul Natural decât cele ce li se cuvin după al- putere şi opoziție să fie con-
Agenţiei Naţionale a Zonelor ministrativ-teritoriale. Prima- Grădiştea Muncelului-Cio- goritmul Legii pensiilor. Adică structive şi nu distructive. De-
Protejate. Am avut proiecte rii s-au plâns prefectului că clovina (38.184 ha), Geopar- după contribuţia bănească. Au abia atunci începe cu adevărat
pe POR, în staţiunea Râuşor, oamenii care deţinproprietăţi cul Dinozaurilor Ţara sporuri de numai când auzi, nebunia, căci sunt convins că
unde am aşteptat doi ani şi în aceste zone se confruntă cu Haţegului (102.392 ha) şi crezi că eşti într-o sală de circ. poporul nu mai are aceeaşi
jumătate avizarea documen- probleme atunci când doresc Parcul Naţional Defileul Jiului Spor de antenă, spor pentru naivitate ca-n anii trecuți în a ac-
taţiei şi a trebuit să încheiem să construiască, să acceseze (11.172 ha, dintre care 534 ha aparatele xerox etc.... când aud cepta prostia. Fie ea şi ascunsă
proiectul în şase luni de zile fonduri nerambursabile sau pe teritoriul judeţului Hune- începe să-mi fie lehamite. Oare sub un noian de pomeni elec-
pentru că altfel pierdeam chiar să-şi facă aprovizionarea doara iar restul, în judeţul sistemul acesta de calculare a torale.
banii”, a declarat primarul co- cu lemne de foc din pădurile Gorj). pensiilor este legal???? Este Prof . Ioan Romeo Mânzală
16 - 22 febRuaRie 2018 aCTuaLiTaTe - 5

Cetatea dacică Sarmizegetusa


Regia se redeschide pentru public

n Timp de trei săptămâni în perimetrul cetăţii au fost tăiaţi mai mulţi arbori care puneau în pericol monumentul

Deva – Cetatea dacică susţinut că unii copaci ar fi


Sarmizegetusa Regia, din căzut pe ziduri. Realitatea
Munţii Orăştiei, se re- din teren prezentată fără as-
deschide luni, 19 februarie, cunzişuri jurnaliştilor a
pentru publicul larg, după ce, demonstrat că totul este în
vreme de trei săptămâni, aici regulă la Sarmizegetusa
au fost executate lucrări prin Regia şi că lucrările s-au li-
care arborii periculoşi pen- mitat la ceea ce fusese apro-
tru integritatea monumentu- bat legal.
lui istoric au fost tăiaţi şi „Din punct de vedere al
extraşi în afara perimetrului administraţiei, lucrările au
sitului istoric. decurs în regulă, respectând
Practic, administratorii toate prevederile legale, în-
sitului şi-au propus să scoată cepând de la marcare şi până
din pădurea care mărgineşte la extragerea din sit a
cetatea un număr de 103 co- fiecărui buştean. (...) Au fost
paci, dintre care 20 erau deja extraşi 80 de copaci, dintre
căzuţi la pământ în urma fur- care 20 erau deja căzuţi şi
tunilor din anii precedenţi. cioatele lor au fost marcate. inţific pentru autorizaţia de
În timpul lucrărilor s-a con- Au fost copaci care au căzut supraveghere arheologică.
statat că 20 de copaci nu pot chiar pe monument, noi am Eu sau colegii mei am fost
fi tăiaţi din zona Turnului degajat monumentul la mo- aici în fiecare zi, în urma
Pentagonal, din motive care mentul respectiv, dar co- TAF-ului, a drujbistului, în
ţin de siguranţa monumen- pacul a rămas fiind ulterior urma celui care trage lem-
tului, aşa că tăierile au fost marcat şi extras cu această nele. Nu am constatat niciun
limitate la 60 de copaci ocazie”, a spus Vladimir fel de distrugere în pământ
bătrâni şi bolnavi. Brilinsky. sau la pietrele care se află la
Administratorul sitului, Afirmaţiile administra- suprafaţă”, a spus Cristescu.
Vladimir Brilinsky, a ţinut să torului sitului au fost întărite La rândul său, coordona-
precizeze că în timpul lu- de arheologul Cătălin torul ştiinţific al sitului arhe-
crărilor nu au fost afectate Cristescu, de la Muzeul Civi- ologic Sarmizegetusa Regia, pect
vestigiile istorice şi că ex- lizaţiei Dacice şi Romane profesorul Gelu Florea, de la a fost semnalat în luna
ploatarea s-a realizat legal. El Deva, care a supravegheat Universitatea Babeş-Bolyai a menţionat că, din ce în ce noiembrie 2017, când cre-
a contrazis astfel unele infor- modul în care s-au derulat din Cluj Napoca, a arătat că mai des, au fost cazuri în care anga unui fag a căzut peste o
maţii apărute în spaţiul pu- tăierile de arbori din cetatea integritatea monumentului copacii s-au prăbuşit peste porţiune de zid dacic şi a dis-
blic din partea unei dacică. UNESCO nu a fost afectată de zidurile cetăţii dacice şi le-au trus circa zece metri din
organizaţii de mediu care a „Am fost responsabilul şti- tăierea celor 80 de copaci. El distrus. Ultima oară acest as- acesta.
6 - SPOrT 16 - 22 februArie 2018

ŞAH: Deveanul Tudor CUPA


MĂRŢIŞORULUI

Mihăescu-Duţă pe podium ria lui de vârstă U-7 ani.


Centrul Cultural şi de
Creaţie al oraşului Simeria
şi Clubul de Şah Deva vor
organiza la acest final de
săptămână la Simeria, cea
Tudor Stănescu a avut un de a doua ediţie “Cupa
parcurs foarte bun, cu par- Mărţişor”, concurs open de
tide jucate la primele mese şi şah rapid Turneul va avea
a terminat la final pe locul 9, loc sâmbătă, 17 februarie,
cu un plus în jocul său la la Clubul Smart din Sime-
acest turneu. ria, începând cu ora 16
Cosmin Tătăruş, preşedin- (şedinţa tehnică are loc la
tele Clubului de Şah Deva şi ora 15.30). Competiţia
antrenor în cadrul clubului a structurată pe două tur-
declarat: “Rezultatele nee, este destinată atât se-
obţinute de sportivii noştri niorilor cât şi juniorilor, se
au fost foarte bune, ei va desfăşura în sistem
reuşind să se impună şi să elveţian pe parcursul a
evolueze permanent la cinci runde, cu timpul de
primele mese ale com- joc 15 minute/ jucător.
petiţiei. Rezultatul lui Tudor Pentru copiii sub 10 ani
Mihăescu este unul extrem nelegitimaţi, se joacă tot în
de valoros pentru noi, el sistem elveţian, cinci
fiind format şi antrenat la runde, fără timp de joc .
Clubul de Sah Deva. Proiectul Arbitrajul va fi asigurat
nostru de promovare a şahu- de Iuliu Hegedus şi Daniel

C
ampionatul Naţional Clubul de Şah din Deva de a landa în competiţii lui în Deva începe, iată, să Lungu.
Şcolar de şah s-a s.a prezentat la această com- tineri şahisti valorosi. dea roade şi pe plan naţional.
desfăşurat la petieţie naţională cu patru Pe lângă locul 2 la şah cla- Aş aminti, spre exemplu, că
Olăneşti şi a reunit la tineri sportivi, pe Tudor Mi- sic – obţinut după ce a termi- la grupa lui Tudor, în primii
start pe cei mai talentaţi hăescu-Duţă (la U-7 ani), nat cu acelaşi punctaj cu zece clasaţi au fost nouă
tineri sportivi de vârstă Ionică Lupşe (la U-9 ani), ocupantul locului 1, departa- şahişti de la opt cluburi
şcolară. Întrecerile de Vlad Mihăescu-Duţă şi Tudor jarea făcându-se pe criteriul diferite din Bucureşti, Deva
campionat s-au desfăşu- Stănescu (la U-11 ani). coeficientului Buchholz – fiind clasată pe locul 2 la
rat pe grupe de vârstă la Tudor Mihăescu-Duţă a de- Tudor Mihăescu-Duţă s-a egalitate de puncte cu locul
categoriile şah clasic, şah venit vicecampion la şah cla- mai clasat pe locul 3 în con- 1, departajare realizându-se
rapid, blitz şi dezlegări. sic păstrând tradiţia clubului cursul de şah rapid la catego- la coeficienţi”.

“Cupa Liceelor BIG FM” FOTBAL


la a IX-a ediţie
C
NS Cetate Deva a
pierdut din nou (tot
cu 2-0 după ce în
urmă cu o săptămână a
pierdut la ACS Poli
Timisoara) înfrângerea
fiind datorată, conform
antrenorului principal de
la CNS Cetate, Sorin
Cornea, greșelilor indivi-
duale, dar și ale celor de

O
rganizatorii com- Corvin” Hunedoara, Colegiul arbitraj.
petiţiei fotbalistice Naţional Sportiv “Cetate” CNS Cetate Deva a marcat
devenită tradiţion- Deva, Colegiul Naţional “De- un gol prin Romică David în
ală pentru elevii din cebal” Deva și Colegiul minutul 17, dar anulat de ar-
liceele judeţului, „Cupa Tehnic Energetic "Dragomir bitru. În repriza a doua por- CNS Cetate: Huzum –
Liceelor BIG FM”, ne-au Hurmuzescu" Deva. tarul Iuliu Roșian, venit în Tornai, Tătaru, Șoit, Doboș
comunicat că în perioada Conform regulamentului probe de la ACSFC Recea, acest meci l-am testat și pe – Bărculeț, Boldea, Moț,
19 și 22 februarie se va se va evolua în sistem elimi- echipă din seria a V-a a greșit Giani Stoichițoiu, de la CSU 2 Voineag – Cristian, David;
desfășura cea de-a IX-a natoriu, pe 19 și 20 februarie flagrant în minutul 48, Craiova, colega noastră de au mai evoluat Roșian,
ediție. fiind programate partidele scăpând în față o minge serie, dar nu m-a convins, și Apostol, Coteț, Stoichițoiu,
La întreceri vor participa, din grupe de la orele 14.00 și ușoară, care i-a permis lui Co- nu va rămâne la noi. De Bogdan, Cârlejan, F. Olariu,
ca de fiecare dată, opt echipe 15.00, pe 21 februarie, de la drea, de la Cugir să deschidă asemenea, am decis să nu îi M. Olariu, Kelemen.
reprezentând unități de în- aceleași ore, semifinalele, iar scorul. Metelugistul Cugir a legitimăm pe gemenii Florin Antrenor: Sorin Cornea.
vățământ din județ. Anul pe 22 februarie, de la orele mai marcat în minutul 59, și Mihai Olariu. Ce pot să vă
acesta s-au înscris în lupta 19.00 și 20.00, finalele, prin Făgărășanu, dintr-un of- spun este că al treilea portar meciul de la Petroșani, cu ACS
pentru trofeu formaţiile de la tragerea la sorți urmând a said mare, scorul final fiind va fi Raul Stănici, de la echipa Șirineasa, iar miercurea vi-
Colegiul Național Pedagogic avea loc pe 15 februarie. favorabil gazdelor cu 2-0, a doua și că, în aceste zile, itoare vom juca la Alba Iulia,
“Regina Maria” Deva, Toate meciurile se vor dis- Ca și în meciul cu ASU Poli vom transfera doi jucători din și nu la Ghiroda, cum era pro-
Colegiul Tehnic “Transilva- puta la Sala Sporturilor din pe antrenorul devean Sorin județ. De asemenea, au sur- gramat inițial. Ultimul meci
nia” Deva, Colegiul Tehnic de Deva,vor fi difuzate pe in- Cornea l-a interesat mai puțin venit câteva modificări în pro- de pregătire rămâne cel din
Transport Feroviar “Anghel terenet on line iar iar in- rezultatul, ci evoluția de gramul jocurilor de pregătire. 24 februarie, de la Avrig”, a
Saligny” Simeria, Liceul trarea va fi liberă. Vom reveni ansamblu a jucătorilor. „Chiar Astfel, în loc să jucăm sâm- precizat Sorin Cornea,
Tehnologic “Grigore Moisil” cu alte amănunte în nu- dacă am pierdut, m-am lămu- bătă la Alba Iulia, vom juca la antrenorul principal al celor
Deva, Colegiul Tehnic “Matei merele noastre viitoare. rit asupra unor jucători. În Ghiroda. Luni va rămâne de la CNS Cetate Deva.
16 - 22 FebRuaRie 2018 SPORT - 7

Futsal: Cupa României turul 2


L
a acest final de săp-
tămână, sunt progra-
mate partidele din
turul al doilea din Cupa
României. În această
manşă a competiției va
debuta și campioana
națională a României la
futsal, Autobergamo Deva
dar va juca şi cealaltă
echipă din municipiul de
reședință al județului
Hunedoara, divizionara
secundă ACS West Deva.
Autobergamo Deva, cu
două noi achiziţii aduse din
Brazilia, va juca în deplasare,
duminică, de la ora 18.00, la
Colțea Brașov, locul VI în Liga
2, iar partida poate fi consi-
derată un util antrenament
cu public pentru deveni
înaintea paridei din campi-
onat, de săptămâna viitoare,
de la Odorheiu Secuiesc
ACS West Deva , situată pe deținătoarea trofeului și li- litehnica Iaşi – FK Odorheiu Autobergamo Deva a pier- propriu, cu United Galați, și,
poziția a opta în divizia se- derul din Liga 1, Informatica Secuiesc;West Deva – Infor- dut la masa verde locul I din astfel, bănățenii au ajuns cu
cundă, după ce, în primul tur, Timișoara. matica Timişoara; Colţea clasamnentul Ligii I 38 de puncte în cont, cu două
a depășit, greu, pe teren pro- Programul etapei: du- Braşov – Autobergamo Membrii comisiei campi- mai multe decât Autoberga-
priu, cu 8-7, „lanterna roșie” minică, 18 februarie Fortius Deva;Dunărea Călăraşi – Im- onatului din cadrul FRF au mo. Aceeași decizie a împins
din Liga 2, Pro tineret Buzău – Muncitorul Reşiţa; perial Wet Miercurea Ciuc; decis ca Informatica Timi- echipa din Odorhei pe locul al
Sighișoara, va juca acasă, du- Bukovina Vicov – United Inter Gheorghieni – City’us șoara să câștige, la „masa treilea, cu 35 de puncte, în
minică de la ora 18.00 în Sala Galaţi;Clujana Cluj Napoca – Tg. Mureş(meci programat pe verde”, cu scorul de 5-0, vreme ce gălățenii rămân pe
Sporturilor din Deva, cu Spicom Sf. Gheorghe;Po- 22 februarie). meciul nedisputat de pe teren patru, cu 31 de puncte.

TENIS DE CÂMP POPICE: La Campionatele Naționale U18


Mihaela Buzărnescu a obţinut prima victorie din cari-
eră împotriva unei jucătoare de Top 10. Românca a învis-
popicarii din judeţ au fost printre protagonişti
o pe letona Jelena Ostapenko, deţinătoarea titlului la
Roland Garros, 6-1, 6-3 , în competiţia Premier 5 de la
Doha. Buzărnescu a făcut un salt incredibil în clasament
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când se afla pe
locul 540.
Simona Halep s-a impus cu 6-3, 6-0 în faţa Ekaterinei
Makarova(loc 36-WTA). Românca a trecut cu bine testul
fizic şi pare pregătită să lanseze un atac furibund pentru
recâştigarea şefiei WTA.

HANDBAL
Alexandru Dedu (foto) îşi
păstrează postul de preşedinte
al Federaţiei Române de Hand-
bal, după ce la Adunarea gener-

C
ală desfăşurată la Bucureşti, ampionatele proba feminină de sprint, bronz la tandem, făcând
fostul pivot a adunat 100 de vo- Naționale de popice prin Melinda Kali. echipă cu Henrieta Suciu, de
turi în turul al doilea de scrutin pentru juniori, Reprezentanţii de la CS la Electromureș Romgaz
al alegerilor. Narcisa Lecuşanu a competiție rezervată Inter Petrila şi-au mai asigu- Târgu Mureș. La băieți hune-
strâns 99 de voturi. Cei doi au sportivilor cu vârsta de rat pentru palmares alte dorenii pregătiţi de Mănel
ajuns în faza a doua după ce în sub 18 ani s-au desfăşurat două medalii: argint prin Manea au mai cucerit o
la Petrila şi au reunit Alexandru Pădurean, la indi- medalie de argint, prin Da-
primă instanţă, Dedu adunase tineri popicari de la
99, Narcisa 96, iar Robert Licu cluburi din întreaga țară, vidual clasic şi una de bronz cian Bulgaru, la sprint, și una
doar şase voturi. printre aceștia fiind și prin Adrian Matei și Alexan- de bronz, prin Daniel
Imediat după reconfirmarea în funcţie Alexandru sportivi legitimați la dru Ionesi la tandem. Botezatu, la individual clasic.
Dedu a declarat: "Am urmărit cu interes programele con- CS Inter Petrila (cu partici- Sportivii legitimaţi la CS „Rezultatele obținute sunt
tracandidaţilor mei. Vreau să înfiinţăm departamentul de pare doar la masculin) siderurgica Hunedoara,au chiar peste așteptări. Mai
dezvoltare pe partea de juniori şi vreau ca doamna și la CS Siderurgica mai cucerit cinci medalii. Ast- mult de atât chiar că nu se
Lecuşanu să pună în practică ce a dorit alături de mine. Hunedoara. fel, la fete (antrenor Nicolae poate. Îi felicit pe acești copii
Apropo de proiectul domnului Licu, vreau să-l chem în Popicarii legitimaţi la CS Popa) Noemi Budoi a devenit pentru rezultatele de ex-
federaţie pentru a se ocupa de şcoala de antrenori", a Inter Petrila, s-au impus în dublă vicecampioană națion- cepție pe care le-au obținut la
spus Alexandru Dedu. proba de tandem, prin Ale- ală, la sprint și la tandem, ală- această competiție”, a de-
Sorin Dinu (fost arbitru internaţional) este noul vi- xandru Pădurean și Claudiu turi de colega sa de club clarat antrenorul emerit Ște-
cepreşedinte al FRH iar vicepreşedinte la feminin a de- Feier, iar cei de la CS Siderur- Melinda Kali, iar Andrada fan Beregszaszy, CS
venit Steluţa Luca. gica Hunedoara au câștigat Nacu a cucerit medalia de Siderurgica Hunedoara.
8 - magazin 16 - 22 februarie 2018

Îngerii păzitori şi
semnele zodiacale

n Se spune că, zodia în care ne naştem este influențată de un astru ceresc, dar și de un înger păzitor, care ne veghează și
ne ajută în situații critice. Care sunt îngerii ce ne guvernează zodia, vom vedea în cele ce urmează.

ZODIA BERBEC care în textele vechi îi învață să-și tempereze El propovăduiește moartea, trăiască drept, oricât de
înseamnă ”Dumnezeu este voința și să se supună reg- dar și reînvierea spirituală. strâmbă ar fi lumea din jurul
Este ocrotită de Arhan- puterea mea”, îi ajută pe na- ulilor. De aceea, este considerat lor.
ghelul Ariel, asociat în tradiția tivii Raci să aibă încredere în drept păstor de suflete. De la
iudaică și în vechile texte re- forța lor interioară. De ZODIA FECIOAREI el, nativii zodiei învață să ZODIA VĂRSĂTOR
ligioase cu înțelepciunea, lu- asemenea, îi ocrotește, îi judece oamenii, să aștepte
mina și autoritatea. Ariel era Îngerul păzitor al acestei Sprijinită și protejată de
susține și veghează, insu- zodii este Metatron. Misiunea cursul firesc al faptelor și al Cassiel, unul dintre arhanghe-
îngerul care îi ajuta pe oa- flându-le dorința de a fi afec- timpului și să se bucure de
meni să își transforme visele lui pe pământ este aceea de a lii învățători, îi îndrumă pe
tuoși și înțelegători cu cei din ne învăța măsura lucrurilor și viață așa cum le este dată. nativii acestei zodii să apre-
în realitate și să obțină con- jur.
cret anumite beneficii sau de a ne ajuta să creștem și să cieze fiecare experiență a
evoluăm prin fiecare expe- ZODIA SĂGETĂTOR vieții, curgerea timpului și
bunuri. El poate grăbi înfăp- ZODIA GEMENI
tuirea unor dorințe sau pla- riență. Numai acela care în- Această zodie este ocrotită înțelepciunea pe care ți-o dă
nuri și le amintește Este vegheată de Arhan- vață permanent, este capabil de Uriel, căruia i se spune ”lu- evoluția sufletească și spiritu-
Berbecilor să se gândească ghelul Zadachiel, numele lui să își ajute semenii. Acest sfat mina lui Dumnezeu”. Se crede ală. De asemenea, acesta ur-
întotdeauna și la cei apropi- însemnând”dreptatea lui este potrivit nativilor din că cei pe care îi ocrotește mărește destinele oamenilor
ați. Dumnezeu”, fiind un înger al zodia Fecioarei. Uriel au sufletul strălucitor, și îi îndrumă, de la distanță
compasiunii și mărinimiei. El exaltat, plin de bucurie și către misiunea lor cea ade-
ZODIA TAUR îi îndrumă pe Gemeni să ZODIA BALANȚEI compasiune. Nativii zodiei vărată.
dăruiască și să ajute, să fie Îl are ca protector pe trebuie să beneficieze de lu-
În are ca protector pe deschiși cu toți, pentru a mina cunoașterii, sunt spirite ZODIA PEȘTI
arhanghelului Chamael, ”cel Hagiel sau Haniel, care, în
beneficia la rândul lor de vechile texte iudaice în- libere, curioase și capabile să Nativii din această zodie
care îl vede pe Dumnezeu” și sprijin. De asemenea, Zada- se înalțe prin spiritualitate.
este considerat unul dintre seamnă”bucuria” sau ”gloria” sunt ajutați de Asariel, fiind
chile ne învață că nicio rugă lui Dumnezeu. Acest înger în- Uriel îi ajută să se cunoască un înger al compasiunii, aju-
cei șapte îngeri mari care stau nu rămâne fără răspuns. mai bine pe sine și să
alături de Dumnezeu. drumă nativii acestei zodii să torării și al ocrotirii. Numele
cântărească bine lucrurile și evolueze. lui se traducea în vechea
Arhanghelul Chamael ne ZODIA LEU
ajută să vedem forța dum- să depună eforturi mari pen- limbă ebraică prin sintagma
Nativii acestei zodii sunt tru a echilibra situațiile ten- ZODIA CAPRICORN ”Dumnezeu este ajutorul
nezeiască și să ne încre-
dințăm că voința Domnului guvernați de Arhanghelul sionate. Doar așa vor putea Zodia este apărată de meu”. De la el, nativii Pești în-
este alături de noi. Pentru Rafael. Învățătura de căpătâi evolua. Arhanghelul Mihail, un înger vață să fie alături de semenii
Tauri, Chamael este cel care îi a Arhanghelului Rafael este sfânt plin de curaj și de lor la nevoie și să îi susțină
ghidează pe cea mai bună puterea iubirii divine. El le ZODIA SCORPION înțelepciune, care veghează mai ales în momentele de
cale pentru a obține pacea și oferă nativilor acestei zodii o Nativii acestei zodii sunt asupra Capricornilor, repre- cumpănă, când este pusă la
iubirea. mulțime de daruri spirituale, protejați de Azrael. Rolul ui zentând puterea lui Dum- grea încercare credința ade-
îi ajută să fie generoși și să își este de a ajuta oamenii să nezeu. Este, de asemenea, vărată.
ZODIA RAC aline semenii. Tot Rafael este treacă, fără durere, în lumea apărător al dreptății, al or-
cel care ponderează energia de dincolo, fiind legat de Casa dinii, al credinței și îi învață www.libertateapentru
Marele Arhanghel Gabriel, și egoul nativilor Lei, pe care pe cei pe care îi ocrotește să femei.ro
morții de pe roata zodiacului.
16 - 22 feBruarie 2018 cocktail - 9

Băuturi tonice, preparate în casă


n Suntem în plină iarnă, iar hidratarea corectă a organismului este absolut necesară. Ca să combatem oboseala și să re-
vigorăm organismul, nutriționiștii ne recomandă să consumăm cât mai multe băuturi tonice, pe care le putem prepara
în casă. Iată câteva dintre ele:
Sucul de portocală ganismul, alungă oboseala, au
efecte diuretice, ajută la re-
Bogate în minerale și vita- generarea pielii, mențin buna
mine, portocalele au și un funcționare a vaselor capilare,
parfum unic, sucul lor fiind normalizând circulația sân-
deosebit de gustos și aromat, gelui. Totodată, ceaiul de
cu proprietăți tămăduitoare, măceșe combate anxietatea,
care contribuie la tonifierea greţurile, palpitaţiile, viermii
organismului. intestinali şi creşte secreţia
Pentru prepararea lui, tre- biliară, fapt care-l recomandă
buie să procedăm în felul ur- în afecţiunile ficatului.
mător: înainte de stoarcere,
portocală trebuie foarte bine Infuzia de măceșe
spălată cu apă călduță, care
îndepărtează microbii și în- Se prepară dintr-o lin-
moaie fructul. Procedând ast- guriţă de pulbere de măceşe,
fel, vom obține o cantitate trei cuişoare şi o cană cu apă
mai mare de suc. fierbinte. Planta se infuzează
timp de trei minute, apoi
Proprietăți ceaiul se bea îndulcit cu
terapeutice puţină miere. Mai ales iarna,
infuzia poate înlocui cu suc-
Sucul de portocală este ces cafeluţa de dimineaţă.
foarte eficient în stările
febrile, durerile de cap, temul nervos, musculatura şi nanele sunt un adjuvant în
reglează sistemul endocrin. Administrare tratarea artritei, datorită Toddy fierbinte
durerile musculare, astenia,
ajută sistemul respirator și Poate fi utilizat chiar și în Timp de trei zile, din com- conţinutului bogat de vitam- Este o băutură cu tradiție
îmbunătățește rezistența la cazul bolnavilor de diabet, cu poziție se va lua câte o lin- ina B6. în Marea Britanie și Statele
boli. De asemenea, această toate că are puțină miere în guriță, la micul dejun. Unite, care încălzește organ-
băutură aromată și plăcută compoziție. Tratamentul continuă cu un Cum se prepară? ismul în zilele reci de iarnă. În
contribuie la prevenirea ane- păhărel de 50 ml de lapte, Pentru prepararea acestei tradiția populară, este folosită
miei, susține sănătatea diges- Cum se prepară și până se termină toată canti- băuturi, avem nevoie de: 2 ca remediu în caz de răceală
tivă. administrează? tatea. banane coapte, o linguriţă de și gripă și se prepară din: 400
Pentru prepararea unui miere, o portocală, o lingură ml apă fiartă, 60 ml bourbon,
Balsam vindecător astfel de remediu avem Băutură revigorantă de suc de lămâie, 100 ml apă whisky sau rom, sucul de la
pentru rinichi nevoie de: un litru de lapte plată. Fructele se taie mărunt jumătate de lămâie, 2
cu banane pliculețe de ceai negru, 85 g
Încă din vremuri îndepăr- proaspăt, nepasteurizat, o lin- şi se mixează. La pasta obţi-
gură de drojdie de bere, 100 Este un remediu pentru nută se adaugă sucul de miere. Pentru decor, pot fi uti-
tate, sucul de portocale era mai multe boli. Bananele au lizate bețe de scorțișoară, coji
folosit de călugării din Asia, ml alcool sau țuică de casă, 50 lămâie şi mierea.
g de miere polifloră, 200 g în compoziție un conţinut Băutura se poate adminis- de lămâie și cuișoare.
considerându-l un balsam ridicat de potasiu, mineral Pliculețele de ceai se pun într-
vindecător, acesta ajutând la smochine, o ceapă , o ţelină tra de două ori pe săptămână,
rasă. vital pentru organism, care cu 30 de minute înainte de o cană pentru infuzare,
eliminarea nisipului și combate stresul, norma- mierea se pune într-o cană
pietrelor de la rinichi. micul dejun.
Mod de preparare lizează pulsul şi elimină co- mai mare, peste care se
lesterolul din corp. În acelaşi Măceşele toarnă ceaiul și se amestecă
”Laptele de tigru”- Laptele, drojdia de bere, al- timp, conţin vitaminele B6 şi bine. La compoziție se adaugă
coolul și mierea se amestecă Izvor de vitamine și mi-
un vechi remediu foarte bine. În compoziția
B9, care contribuie la sănă- apoi sucul de lămâie și al-
tatea sistemului nervos. Da- nerale, măceșele sunt ade- coolul. Băutura se servește
chinezesc obținută, se vor pune la ma- vărate medicamente naturale,
torită efectului antiacid, acest fierbinte.
Combate anemiile și starea cerat smochinele, ceapa şi fruct combate arsurile gas- care ajută la tratarea sau ame- www.foodstory.
de epuizare fizică şi psihică. ţelina rasă. După şase zile, trice. Nutriționiștii susțin că, liorarea mai multor afecțiuni. stirileprotv.ro
De asemenea, întărește sis- băutura se strecoară. mai ales în sezonul rece, ba- Aceste fructe revigorează or- www.click.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
10 - timp liber 16 - 22 februarie 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 16 februarie • În dormitor
PRIMA, ora 20,30, Premiera Un bărbat vine acasă pe trei cărări. Se
TVR 2, ora 21,10, Trenul de noapte spre târăşte cum poate până în dormitor, se
Lisabona dezbracă pe-ntuneric şi-i zice soției:
- Când începi să urli, că nu pot să nimeresc
Sâmbătă, 17 februarie patu' ?!
PRO CINEMA, ora 20,30, Mereu la
prima întâlnire • La tribunal
TVR 2, ora 22,10, G.I. Jane - Acuzat, recunoaşte că ai greşit !
- Imposibil, domnule judecător, pledoaria
Duminică, 18 februarie avocatului m-a convins că nu am furat.
PRO CINEMA, ora 20,30, Sejur cu sur-
prize • La Urgenţe
ANTENA 1, ora 21,30, Empire State: Medicul dictează asistentei:
TVR 2 Lovitura secolului - Scrie: traumă craniană...
- Dle doctor, nu vă supăraţi, dar e traumă
Luni, 19 februarie cranio-cerebrală...
PRO CINEMA, ora 20,30, Copacul lui - Care dracu cerebrală? Dacă avea creier
Duminică, 18 februarie, ora 22,10 Joshua crezi că venea la ziua de naştere a soţiei cu
DIVA, ora 21,00, Dreamgirls amanta?!
UN TIP SERIOS
Filmul îl are ca protagonist pe profesorul universitar Larry Marți, 20 februarie Două blonde
Gopnik, etnic evreu, care trăiește în America de Nord. Viața PRO CINEMA, ora 20,30, Air Force One - Fato, tu de ce nu te măriţi? Aştepţi prinţul
lui ia o întorsătură deosebită, atunci când soția îl anunță că PRIMA, ora 20,30, Dragoste de frate cu Merţan alb ?
divorțează și intenționează să se mute împreună cu colegul - Nu fata ! Eu nu sunt din alea ! Pentru mine
lui de serviciu, Sy Ableman. Mai mult decât atât, fratele lui, nu contează culoarea Merţanului
Arthur, care pare incapabil să-și găsească un loc de muncă, Miercuri, 21 februarie
nu mai pleacă din casa lui. Fiul său, Danny, consumă mari- TVR 2, ora 20,10, Pădurea de mesteceni
• Doi prieteni stau de vorbă
juana și are un comportament indisciplinat la școală, iar fiica, PRO CINEMA, ora 20,30, Tekken
- Tu te-ai culcat cu logodnica ta, înainte de
Sarah, îi înșală încrederea furându-i bani din portofel pentru căsătorie ? – întreabă unul.
a face o operație estetică la nas. De asemenea, cariera acade- Joi, 22 februarie - Nu ! Ce fel de om crezi că sunt?! Dar tu?
mică îi este amenințată de niște scrisori anonime, rău- TVR 2, ora 20,10, Pământul făgăduinței - Eu da, m-am culcat, dar n-am ştiut că e lo-
voitoare. Aflat la capătul puterilor, Larry cere ajutorul și PRO CINEMA, ora 20,30, Regula tăcerii
sfatul a trei rabini. godnica ta !

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Vă preocupă, la începutul Ideile voastre originale Veți deveni foarte activi la Vă preocupă situația incertă
săptămânii, relațiile partene- sunt apreciate la locul de locul de muncă, unde abia din familie. De aceea, sunteți

H
riale și vă străduiți să inițiați muncă. Veți avea parte de reușiți să faceți față hotărâți să discutați cu
acțiuni ce privesc investițiile zile aglomerate, cu întâlniri sarcinilor de serviciu. Este partenerul de viață și să lă-
financiare. Reușiți tot ce vă de afaceri, care nu se finali- necesar să comunicați mai muriți toate chestiunile neclare.
propuneți, iar spre sfârșitul zează întotdeauna cum vreți bine cu colegii de muncă. S-ar Intenționați să vă schimbați ac-

O intervalului s-ar putea să ple-


cați într-o minivacanță.
voi. Ca să intrați în posesia
unor bunuri, veți merge pe la
notar să finalizați unele acte.
putea să negociați unele con-
tracte care, pe termen lung,
vă vor aduce beneficii.
tualul loc de muncă și să
mergeți acolo unde aveți satis-
facții și ceva bani în plus.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Vă implicați în proiecte noi, Începeți săptămâna în forță, La locul de muncă nu sunt Chiar dacă la începutul in-
care necesită timp și lărgirea proiectele la care lucrați tre- schimbări deosebite. Vă pre- tervalului nu sunteți în cea mai
cercului de cunoștințe. buie finalizate. Reușiți să recu- ocupă situația financiară și bună formă, pe parcurs, lu-
Munciți mult, chiar și peste perați timpul pierdut, ba chiar intenționați să câștigați ceva crurile revin la normal. Nego-

S orele de program. Spre sfârși-


tul intervalului, vor avea loc
unele discuții cu membrii
să vă înscrieți în grafice. Feri-
ți-vă de disputele cu unii
colegi, care nu vă împărtășesc
bani în plus, în afara serviciu-
lui. Primiți chiar și o propu-
nere de colaborare, dar
ciați o posibilă mărire de
salariu sau vă gândiți la o posi-
bilă colaborare pentru a vă ro-

C
familiei, care nu sunt de acord ideile. Veți cheltui ceva bani în gândiți-vă bine înainte de a tunji veniturile. Vizita unor
cu deciziile pe care le veți lua. plus. accepta condițiile impuse. prieteni vă face mare plăcere.

O SĂGETĂTOR
Începeți săptămâna cu în-
tâlniri de afaceri, care vă pot
CAPRICORN
Aveți o imaginație bogată,
iar la începutul săptămânii vă
VĂRSĂTOR
S-ar putea să plecați într-o
călătorie în interes de servi-
PEŞTI
Sunteți preocupați de bani
și căutați noi soluții pentru a-

P aduce profituri importante.


Totul este să vă impuneți
punctul de vedere și să nu vă
preocupă, în mod deosebit, situ-
ația socio-profesională, imagi-
nea și statutul vostru la locul de
ciu, unde veți întâlni persoane
importante, care vă apreciază
munca. Vi se propun cursuri
i câștiga. Pe la mijlocul inter-
valului, situația se schimbă,
iar lucrurile reintră în nor-
lăsați duși de promisiuni ire- muncă. Vor fi discuții pe teme fi- de perfecționare profesională mal. Faceți și unele demer-
alizabile. În familie, sunteți nanciare, unde veți avea spri- sau studii la distanță. Gândiți- suri pentru ca situația la
nevoiți să faceți față unor dis- jinul colegilor. O persoană din vă bine, și nu refuzați ofertele locul de muncă să se schimbe
cuții legate de o moștenire. familie vă cere sprijin. primite. în bine.
16 - 22 februarie 2018 aCTuaLiTaTe - 11

Primarii, nemulţumiţi ŞTIRI LOCALE


Contrabandă cu ţigări
de întreruperile dese Patru persoane au fost reţinute de poliţiştii din judeţul
Hunedoara, fiind acuzate de contrabandă cu ţigări. Prej-
udiciul cauzat bugetului de stat se ridică la aproximativ

ale curentului electric 80.000 de lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Crim-


inalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean (IPJ) Hunedoara, sub coordonarea Parchetului
de pe lângă Judecătoria Hunedoara, au efectuat 12
n Prefectura Hunedoara a organizat o întâlnire de lucru între reprezen- percheziţii în locuinţele unor persoane din municipiile
tanții instituției, conducerea UAT-urilor hunedorene și reprezentanții Hunedoara şi Timişoara, prilej cu care au ridicat 7.700 de
furnizorului de energie E-Distribuție Banat. pachete de ţigări care nu aveau aplicat timbrul fiscal pre-
văzut de lege. Poliţiştii continuă cercetările în acest dosar
penal care are ca obiect infracţiunea de contrabandă.

Investiţii pe bugetul 2018


Bugetul general al municipiului Deva pe 2018 va fi
supus aprobării Consiliului local în 16 februarie. Conform
proiectului de hotărâre, valoarea veniturilor pentru acest
an se ridică la 121,2 milioane lei. La capitolul investiţii a
fost repartizată o sumă de 13,2 milioane lei. În buget, a
fost rezervată o sumă de circa jumătate de milion de lei,
bani din care se va cumpăra aparatură medicală pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva.

Mai multe locuri de parcare


Primăria Deva are în plan să extindă locurile de par-
care din oraş. Astfel, 9 proiecte de investiţii vor fi propuse
vineri consilierilor locali pentru a fi aprobate. Este vorba
de reamenajarea unor parcări rezidențiale de pe Aleea
Muncii, blocul 23 de pe Bulevardul Decebal, blocul 43 de
pe strada Poiana Narciselor, blocul 47 de pe Mihai
Viteazul, blocul E11 de pe Aleea Crinilor, str. Cioclovina,
aleea Crişului, blocul E7 de pe strada Cernei şi Piaţa Vic-
toriei, lateral cu casa de cultură. Valoarea totală a lu-
Deva - Dezbaterea a fost in- investiții pentru modern- nilor durata reală estimată crărilor se ridică la aproximativ 1,14 milioane lei, banii
ițiată de prefectul județului izarea și extinderea reţelelor pentru remedierea defi- fiind alocați din bugetul local.
Hunedoara cu scopul de a de medie și joasă tensiune, cențelor.
analiza problemele legate de numărul redus de echipe de Totodată, a propus organi- Proiecte pe CNI
furnizarea energiei electrice, intervenţie în județ, pro- zarea unor întâlniri punc- Primăria Deva nu renunţă la proiectele finanţate de
pe fondul întreruperilor frec- bleme întâmpinate în obține- tuale pentru soluționarea Compania Naţională de Investiţii. Este vorba de sala po-
vente a alimentării cu energie rea avizelor de la distribuitor problemelor deosebite cu livalentă cu 5000 de locuri pe care primăria are de gînd
a populației din județul Hune- și cuantumul tarifelor de care se confruntă consuma- să o construiască pentru a suplini sala sporturilor de
doara în ultimele luni și în conectare și racordare la torii de energie, inclusiv acum. De asemenea, în atenţie sunt mai multe proiecte fi-
scopul evaluării măsurilor ce rețeaua electrică. probleme de avizare sau care nanţate de guvern prin programul naţional de dezvoltare
trebuie luate de ambele părți, privesc soluțiile tehnice pen- locală PNDL. De aceste proiecte se va ocupa viceprimarul
autorități și distribuitor, pen- Promit investiţii tru diverse lucrări pe care E- Ovidiu Moş, având în vedere că miniştrii care ar putea lua
tru a atenua efectele negative distribuție la are în vedere. o decizie de finanţare sunt social-democraţi, partid din
Reprezentanții E-Distri-
Ședința, desfășurată la In- care face parte şi viceprimarul.
asupra bunei desfășurări a ac- buție au dat asigurări că vor
spectoratul Școlar Județean
tivităților economico-sociale analiza fiecare sesizare prim-
din județ. ită din partea autorităților
Hunedoara - sala Spiru Haret, O nouă telecabină
a fost prima întâlnire între un
Primarii hunedoreni au hunedorene, urmând să iden- Telecabina de pe dealul Cetății ar putea fi înlocuită cu
distribuitor de utilități și ad-
avut ocazia să își exprime tifice pentru fiecare caz soluții una nouă, cu o capacitate de 32 de locuri, dublă faţă de
ministrația hunedoreană.
opiniile referitoare la activi- viabile. De asemenea, au trans- ceea ce este acum. Primarul Florin Oancea spune că
Aceasta vine ca urmare a în-
tatea distribuitorului de mis că în perioada următoare turiştii aşteaptă vara câte o oră și jumătate la baza tele-
tâlnirii regionale din luna oc-
energie din județ, să adreseze vor încerca să eficientizeze co- cabinei pentru a putea urca pe cetate. De asemenea, în pe-
tombrie 2017, desfășurată la
întrebări conducerii E-Dis- municarea cu consumatorii. rioada imediat următoare sunt necesare intervenții
Timișoara, între prefecții din
tribuție și să discute punctual Conducerea regională a tehnice. De asemenea, reprezentanții administrației pu-
Regiunea Vest și conducerea
pe situațiile apărute la nivelul operatorului de energie le-a blice susțin că analizează posibilitatea introducerii unei
regională a E-Distribuție.
administrației publice locale. comunicat primarilor că pen- taxe de vizitare a Cetăţii, dar și crearea de pachete turis-
La întâlnirea care a avut
tru acest an, E-Distribuție tice împreună cu alte localități ale județului.
loc joi a participat din partea
Comunicare alocă 130 milioane lei pentru
Instituției Prefectului, prefec-
deficitară, lipsa investiții în Regiunea Vest,
tul județului Fabius Tiberiu
investiţiilor fiind vizat și județul Hune-
Kiszely, subprefectul Dorel
doara.
Principalele nereguli iden- Ovidiu Bretean, deputatul Ilie
tificate se referă la comuni- Toma, membru al Comisiei
carea deficitară cu abonaţii
Prefectul cere pentru Industrii și Servicii
prin numărul de dispecerat,
termene de lucru din cadrul Camerei De-
repunerea în funcţiune a sis- Prefectul județului a insis- putaților, iar din partea Enel,
temului, în special în cazul în- tat ca în cazul unor avarii sau Mario Allella, director
treruperii alimentării cu lucrări de mentenanță, dis- Regiunea Banat al E- Dis-
energie electrică în urma tribuitorul de energie elec- tribuție și Nicolae Ciobanu,
fenomenelor meteorologice trică să comunice în timp util inginer șef zona Deva E-Dis-
periculoase, necesitatea unor autorităților locale și cetățe- tribuție Banat.
12 - Ce GĂTiM ÎN WeeK-eND? 16 - 22 februarie 2018

CIoRbă DE lășCuțE Cu afuMăTuRă INGREDIENTE


Mod de preparare: 350 g ciolan afumat,
Legumele se spală, se taie 300 g paste lășcuțe, 200
cubulețe și se pun la fiert ml borș, 2 morcovi,
într-o oală mai mare cu apă, țelină, 200 ml suc de
în care s-a adăugat o lin- roșii, o ceapă.
guriță de sare. Ciolanul se
porționează și se pune la piper. Pastele se fierb aprox-
fiert împreună cu zarzava- imativ 10 minute, apoi în
turile. ciorbă se toarnă borșul și
Când legumele și carnea sucul de roșii.
sunt aproape fierte, se Ciorba se drege cu smân-
adaugă și lășcuțele, ciorba se tână și se poate servi cu
condimentează cu sare și ardei iute.

PRăjITuRă Cu CREMă DE vaNIlIE

MâNCaRE Cu CaRNE DE CuRCaN


INGREDIENTE INGREDIENTE
500 g mazăre, 300 g carne, 60 g. pastă de roșii, un pentru blat: 5 ouă,
morcov, o ceapă, un ardei gras, ulei, mărar, sare și Mod de preparare: crema. Într-o cratiță se 100 g făină, 100 g zahăr,
piper. Ouăle se mixează împre- amestecă întâi zahărul cu praf de copt.
ună cu zahărul, iar când se făina, peste el se toarnă Crema: 500 ml lapte,
Mod de preparare: obține o cremă fină, se laptele și vanilia, apoi se dă la 100g.unt, 200g zahăr,
Mazărea se pune la fiert în apă cu sare, iar legumele se adaugă făina cu praful de fiert, amestecându-se con- 60g făină, vanilie, coajă
toacă mărunt. Se pregătește apoi o cratiță cu ulei la încins, în copt și se amestecă bine. tinuu, până se obține o cremă de lămâie.
care se călește, la început ceapa tocată, apoi ardeiul și mor- Compoziția obținută se îm- consistentă. După ce crema s-
covul. Când legumele s-au înmuiat suficient, se adaugă parte în două părți egale. Se a mai răcit, se adaugă și
care se acoperă cu cea de-a
carnea de curcan, tăiată cubulețe, se toarnă 100 ml de apă, pregătește o tavă tapetată cu untul, amestecându-se bine
doua foaie de blat. Prăjitura
iar cratița se acoperă cu un capac. La compoziție se adaugă hârtie de copt, în care se coc, până la omogenizare.
se ornează cu glazură de cio-
și mazărea, după ce a fiert, amestecându-se ușor. Mâncarea pe rând, cele două blaturi, La final, prăjitura se mon-
colată sau nucă de cocos,
se condimentează cu sare și piper, apoi se adaugă bulionul. aproximativ 25 de minute tează, așezând o foaie de
apoi se dă la frigider, timp de
Se mai lasă 5-10 minute la foc mic, iar la final se adaugă fiecare. aluat, peste care se întinde
cel puțin 5 ore.
verdeața și focul se stinge. Între timp, se prepară într-un strat uniform crema,
www.culinare.ro
16 - 22 februarie 2018 jocuri - 13

F - F - S - O - O - T - HUDA LUI PAPARA - RADAR - TR - GEN - DRACOAIA - ML - SEF - E - A - ALB - O - L - EE - ARGEA - HI


Dezlegarea integramei - C - ACT - P - URSILOR - TI - HOP - MI - ALIPI - AL - MARINI - IED - ORA - BAS - O - TN - BOTOSI - FAT - U - P - AULA - ZEI-
din numărul trecut TATI - SI - CRI - OM - DAR - AM - S - TATAMI - ELE - SEMESTRU - VIE - BZ - IAD - LC - IE - UI - NOU - MAGURA - RI - DORIT
14 - MiCa PubLiCiTaTe 16 - 22 februarie 2018

l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 2 camere,


IMOBILIARe Vând apartament
l Aleea Moților, semidecomandat, etaj 1, Bd.Iuliu Maniu, CT, termopan, recent
2 camere, elegant, cu gresie, faianță, termopan, parchet ste-
l Vând cabinet stomatologic renovat. Preț: 41.000 euro, telefon:
suprafață generoasă (55mp), jar, lângă sala sporturilor. Preț:
în Municipiul Brad, jud. Hune- 0722.968.910.
zonă liniștită și verde, cu 75.000 lei, telefon: 0731.879.049.
doara, str. Libertății, bl.B1, îmbunătățiri și finisaje l Vând/închiriez garsonieră con-
Parter( vis-à-vis de Poștă). l Vând apartament 2 camere,
deosebite. Este situat la Deva, Bd. Decebal, decomandat, ușă fort 1, mobilată, zonă ultracentrală
Spațiul are 3 camere, baie, 2
aparate stomatologice, 2 steril- parter, cu balcon mare și metalică, termopan, izolat exterior, (lângă Ulpia), compusă din: cameră,
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., boxă, în spatele blocurilor bucătărie mobilată, zona piață. Preț: bucătărie, baie, hol şi 2 debarale deco-
3 lămpi pentru fotopolimelizare, turn din vecinătatea Pieții 36.000 euro, telefon: 0721.055.313.
mandate. Tel. 0723.834.445.
mobilat. Denumire M&L SOLI- Arras. Preț: 41.000 euro, l Vând gospodărie în Brâznic,
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- tel.0722.327.148. com.Ilia, compusă din: două corpuri l Vând casă în sat Pojoga
gociabil. Persoană de contact: de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2 (4 km de la Zam), cu 2 camere,
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. l Vând apartament 3 camere, cu camere, apa curentă+fântână, curte, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
garaj și boxă, central, Deva, bloc P+2, grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
cu acoperiș de țiglă. Preț: 65.000 euro, alte terenuri. Preț negociabil, telefon:
zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
l Vând apartament telefon: 0745.202.448. 0733.617.581.
2 camere, neamenajat, parter, Tel. 0769.897.804.
l Vând apartament 3 camere, l Vând casă nouă Deva, P+1, 3
Deva, Aleea Streiului, bl.85 camere, 2 băi, 2 bucătării, CT, terasă l Vând apartament două
Deva, central, et.3, decomandat, 75
(Micro 15). Relații la telefon: plus garaj, semimobilată, termopan, camere, posibilitate spaţiu comer-
mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan,
0722.743.852. totul nou, teren 1050 mp, canal, apă,
AC, renovat, ocupabil imediat. Preț: cial, salon coafor, cabinet medical.
gaz. Preț: 95.000 euro, telefon:
50.000 euro, telefon: 0725.452.888. 0745.202.448. Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
l Vând apartament 4 camere,
l Vând apartament 3 camere, Telefon: 0723.382.890.
Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp, l Vând apartament 2 camere
CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică, garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă. Deva, zona parc, 50 mp, balcon, ușă l Vând garsonieră Brad, etaj 2,
semimobilat. Preț: 50.000 euro, tele- Preț: 67.000 euro, telefon: metalică, gaz cu două focuri, parchet, gresie, faianţă, parchet, termopane,
fon: 0725.452.888. 0727.974.306. etaj intermediar. Preț: 28.000 euro, instalaţii sanitare şi electrice noi, zona
l Vând apartament trei camere, telefon: 0727.974.306.
l Vând garsonieră, Geoagiu Băi, oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
et.3, hol, baie, bucătărie complet Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, l Vând apartament 2 camere,
Telefon: 0725.318.158.
amenajată, CT, termopan, uși noi. Preț: 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț: parter, Gojdu, 46 mp, balcon, ter-
16.000 euro, telefon: 0748.039.401, 26.000 euro, telefon: 0721.055.313. mopan, ușă metalică, semirenovat.
0728. Preț: 31.500 euro, tel. 0721.055.313. SCHIMBURI LOCUINŢĂ
Vând garsonieră Deva, et.1, cu
l
balcon, 36 mp, str. M. Eminescu. Preț: l Schimb în Hunedoara aparta-
l Proprietar, vând apartament lVând apartament trei camere
2 camere, decomandat, în Brad, str. 65.000 lei, telefon: 0735.923.683. ment 2 camere, etaj 2, bloc de
Deva, zona Opera, etaj 3, decomandat,
General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,
l Persoană fizică, vând casă în 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan, aer
mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, nemodificat, cu garsonieră confort 1,
Crăciunești, lângă șosea sau schimb condiționat, modern. Preț: 55.000
negociabil, telefon: 0729.025.887. zona de la teatru până la Micro 2,
cu garsonieră în Deva. Aștept oferte Dunărea, plus diferență. Exclus parter,
euro, negociabil. Tel. 0727.974.306.
l Vând garsonieră Deva – Dacia, la telefon: 0725.371.788 (Jeni).
l Vând apartament 4 camere,
ultimul etaj sau G-uri. Nu sunt agenție.
16 mp, cameră, hol, baie, convector, Vând casă, central, Deva, 2
l Telefon: 0751.813.770.
gaz, termopan, ușă metalică. Preț: Deva, zona Piață, decomandat, CT, ter-
camere, bucătărie, baie, 3 sobe de
11.000 euro, telefon: 0722.968.910. mopan. 2 băi, 85 mp. Preț: 45.000 ÎNCHIRIeRI
teracotă, gaz, curte, teren 100 mp.
l Vând apartament 2 camere Preț: 30.000 euro, tel. 0722.968.910. euro, telefon: 0745.202.448.
l Ofer pentru închiriat aparta-
Deva, 50 mp, balcon, CT, termopan, Vând apartament 2 camere,
l ment 2 camere, la o familie cu servi-
l Vând garsonieră în Deva, 30
ușă metalică, mobilat și utilat com- Deva, bd. Decebal, et.2, CT, termopan,
mp., et.3, cu balcon, CT, ușă metalică, ciu. Zona piață, decomandat, mobilat
plet, etaj intermediar. Preț: 35.000 renovat, vedere spre bulevard. Preț:
termopan, renovată. Preț: 17.500 și utilat complet, termopan, foarte
euro.
euro, telefon: 0735.923.683. 47.000 euro, telefon: 0733.345.459. curat. Preț: 700 lei/ lună, plus
l Vând casă, central, Deva, garanție. Telefon: 0725.452.888.
l Vând garsonieră în Deva, zona l Vând apartament 2 camere,
D+P+1, două apartamente a 3 camere,
Dacia, parter, baie, hol, bucătărie, Deva, semidecomandat, cu balcon, l Ofer pentru închiriere garaj,
baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter-
mopan, teren 602mp, pomi fructiferi. cameră 26 mp, amenajată, totul nou, centrală termică, termopan, parchet, Deva, zona piață, pentru depozit sau
Preț:224.000 euro, telefon: termopan, uși noi. Preț: 16.500 euro, gresie, faianță. Preț: 22.000 euro, mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
0721.055.313. negociabil, telefon: 0722.603.648. telefon: 0735.923.683. 0722.968.910.

TaLON De aNuNŢ GraTuiT PeNTru PerSOaNe fiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ORĂŞTIe: Librăria Collegium
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din
Parcul Industrial)
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. PeTROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta
Jiul Shopping Center)
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
16 - 22 februarie 2018 MiCa PubLiCiTaTe - 15

l Ofer spre închiriere spaţiu l Vând teren intravilan, locali- l Vând Peugeot Diesel, 1500 cmc,
comercial 45 mp, central. Brad. tatea Sântuhalm, 1140 mp, cu proiect 4 uși, roșu, AF 1995,VT 2019, înma- MATRIMONIALE
Informaţii la tel . 0745.368 070. casă, apă, gaz, curent, canal. Preț: triculat în mai, 2017, arată și l Domn distins din Brad, doresc să
12.500 euro, telefon: 0722.968.910. funcționează foarte bine. Preț: 4000 cunosc o doamnă pe măsură, pentru
l Ofer pentru închiriere la per-
soane serioase, cu serviciu, garsonieră l Vând 1500 mp., teren, la capă- lei, telefon: 0725.147.370, Deva. prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- tul barajului Cinciș (Dăbâca), la șosea, 0740.239.101, 0740.690.984.
l Vând Opel Astra G, 1600 cmc,
mopan, mobilată și utilată modern. împrejmuit, cu stâlp de curent și benzină, stare perfectă. Preț: 2400 l Domn 63/170/80, serios, fără
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. lampă de iluminat la poartă, pretabil euro, negociabil, tel. 0720.692.501. obligații, cu apartament proprietate,
Telefon: 0727.974.306. pentru orice construcție. Preț negocia- doresc să cunosc o doamnă de vârstă
l Vând Mercedes Benz A 170,
l Caut de închiriat, pe termen bil, telefon: 0746.602.684. apropiată, pentru căsătorie. Rog serio-
diesel, foarte bine întreținut. Preț:
lung, garsonieră sau apartament cu l Vând teren intravilan, 2700 mp, zitate! Telefon: 0734.076.624.
1200 euro, negociabil, telefon:
două camere, în Deva. Preț: la 5 km. de Deva. Preț negociabil, l Pensionar, 65/1,70/70, serios și
0721.055.313. telefon: 0744.633.217. 0720.449.472.
sincer, evlavios, fără alcool, nefumă-
l Vând 6 ari grădină, intravilan, l Vând urgent motor pentru tor, casă la țară, apartament în Deva,
l Închiriez garsonieră confort I,
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și Vulcan – str. Vulturilor, Deva. bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca- caut doamnă de la țară sau oraș, se-
utilată, cu balcon. Relații la tel. Telefon: 0732.139.547. pacitate, nou, ambalat în cutie. rioasă, familistă, veselă. Telefon:
0723834445. Preț: 150 lei, tel. 0740.242.507. 0725.271.053.
l Vând teren arabil Deva,
l Vând Logan 1,5 Diesel, AF 2006, l Văduv, 76/170/80, doresc să
l Ofer pentru închiriat garso- 12.800 mp. Preț trei lei/mp, cunosc o doamnă de 60-68 de ani
telefon: 0745.202.448. 104.000 km, ITP 2018, de culoare gri
nieră mobilată și utilată în Deva, metalizat, cauciucuri V-I, noi, stare pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
Gojdu. Preț: 500 lei/lună, telefon: foarte bună de funcționare, unic pro- 0758.413.149.
l Vând teren intravilan, Boholt,
0743.137.888. 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. prietar. Preț: 11.500 lei, telefon: PIERDERI
l Închiriez spaţiu comercial în Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. 0751.813.770.
l Pierdut Certificat constatator
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, l Vând motocultor 12 CP, compus
pentru SC ANDREEA LOGISTIC MON-
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând 3 ha teren arabil în din cositoare, remorcă, plug, freză,
Săuleşti şi 1,3 ha în Simeria. Preţ: 500 DOSPRINT S.R.L. Deva, CUI 33243197,
magazin alimentar. Preţ avantajos. semănătoare, disc scos cartofi. Tele- eliberat de ORC Hunedoara-Deva, sub
Tel.: 0745.970.007. euro/ha, cu proiect topografic întocmit, fon: 0744.633.217. nr. 16267/03.06.2014. Se declară nul.
carte funciară. Telefon: 0745.202.448.
TERENURI l Vând Opel Astra G, motor de l Pierdut autorizaţie taxi nr.
l Vând teren intravilan, 106 COP, an fabricație 2003, înmatric- 110/17.05.2017 a SC GEORGI
l Vând loc de casă în Hațeg, str. Luncoiu de Jos, lângă şosea. ulat în 2016, stare perfectă, 160.000 SPEED SRL, emisă pentru auto
Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m, Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310. km., ținut în garaj. Se oferă și 8 cauci- Dacia Sandero cu nr. de înmatricu-
posibilități apă, canal, curent, gaze. Se ucuri cu genți (vară-iarnă), perfectă lare HD20GBY. Se declara nulă.
vinde și jumătate, cu FS 15,5 metri. AUTO stare. Preț 2900 euro, negociabil, tele- DIVERSE
Preț: 12 euro/mp, tel.0747.179.190. fon: 0720.692.501.
l Vând Opel Agila, AF 2001,
l Vând aragaz nou, ”Meta-
l Vând 8 ha teren arabil, zona 128.000 km, albastru metalizat, benz- lica”, de culoare albă, cu 4 ochi-
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 ină, încălzire centralizată, airbag-uri, OFERTE DE SERVICIU
uri și cuptor, pe gaz. Dimensiuni:
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. radio, casetofon, înmatriculat, stare l Societate comercială angajează 50x50x85 cm. Preț negociabil,
foarte bună, consum 4,5-5 l, ITP 2018, contabil pentru evidenţă primară. Se telefon: 0254.214.191.
l Vând curte și grădină intravi-
rovignetă aprilie 2018. Preț: 1200 cere: experienţă în domeniu, domici- l Vând vin roșu și alb, făcut
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu euro, negociabil, tel.0749.063.432.
gard de fier, fântână, pompă de apă, liul stabil în Deva. Informatii la tele- numai din boabe, 8 lei litrul, cantitate
l Vând autoturism Skoda Fabia, fon: 0722.281.876. minimă 5 litri. Telefon: 0724.451.762.
viță de vie și pomi fructiferi.
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: model Avantaj, nouă, pe benzină, 4000 l CASA BATIZ - CĂMIN DE l Vând rucsac școlar, cu trei com-
0729.022.748, 0254.214.191. km rulați, AF 2010, înmatriculat, stare BĂTRÂNI angajează asistent social cu partimente. Preț: 30 lei, telefon:
perfectă, unic proprietar. Preț: 6000 0743.137.888.
experienţă în asistenţa socială cu
l Vând urgent teren intravilan în euro, negociabil, telefon:
normă întreagă. Informţii la tel. l Vând fustă de piele, mărimea
Brad, bun pentru construcții sau agri- 0721.613.095. 32, nouă, maro închis. Preț: 50 lei,
cultură, 4300 mp. Preț: 7 euro/mp, 0738710990 sau la sediul din Batiz,
l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, telefon: 0725.483.189.
telefon: 0723.424.912. nr. 24, jud. Hunedoara.
senzori parcare, full, înmatriculat. l Vând mașină de cusut Paff 30,
l Văduv, pensionar, caut femeie adusă din Germania. Preț: 300 lei,
l Vând teren pentru cabană în Preț: 4700 euro, telefon:
0723.419.531. pentru menaj și curățenie, o zi pe săp- telefon: 0769.473.088.
Sântandrei, 600 mp, cu acte și proiect
topografic. Preț: 4800 euro, telefon: tămână. Plata 100 lei pentru ziua re-
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, l Vând suport pentru cupă de
0745.202.448. spectivă. Preț: 0756.847.708.
motor 1299 B, 4 uși, telecomandă, gri- tractor 445, fără cilindri, care se
l Angajez menajeră la casă în prinde de motor. Preț: 500 lei, telefon:
l Vând teren intravilan, Deva, metalizat, ITP 2018, cauciucuri V-I,
radio CD, comenzi pe volan, spoturi regim full-time pentru locație din 0254.776.082.
Zăvoi, la șosea, 2800 mp, FS 20 m, util- Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
ități. Preț: 45 euro/mp, telefon: alungite pe lateral-spate, înmatricu- l Vând mașină de cusut electrică,
lată, stare bună de funcționare, responsabilă, serioasă și în vârstă de tip valiză, adusă recent din Germania.
0727.974.306. minim 55 de ani. Doresc sa fiu contac-
135.000 km. Preț:1450 euro, negocia- Preț: 250 lei, telefon: 0769.473.088.
l Vând 1500 mp teren la Hune- tată doar de persoanele ce corespund
bil, telefon: 0751.813.770. l Vând set tacâmuri aurite, 12
doara, la capătul barajului Dăbâca, în cerințelor menționate anterior.
l Vând autoturism Opel Agila, AF persoane, 72 piese, Solingen, Germa-
incinta localității, împrejmuit, lângă Ofer salariu motivant și chiar și cazare
2001, stare bună de funcționare, nia. Preț: 1000 euro, negociabil, tele-
șosea, stâlpi de curent la poartă, bun pentru doamnele din afara localității.
127.000 km., rovignetă aprilie 2018, fon: 0721.763.040.
pentru două familii. Preț negociabil, Telefon: 0753.083.333.
ITP 2018. Preț: 1200 euro, negociabil, l Vând bibliotecă poloneză,
telefon: 0746.602.684. telefon: 0749.063.432. l Pensionară, execut costume
compusă din două corpuri și dulap,
populare pentru copii. Tel. 0753.128.090. aproape nouă. Preț negociabil,
Nota redacţiei: CERERI DE SERVICIU telefon: 0728.160.401.
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con-
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane l Doamnă serioasă, doresc să fac
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au S-a deschis un azil de
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul curățenie sau menaj la apartamente bătrâni, privat, în Hunedoara.
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, sau hotel. Am experiență în domeniu! Telefon: 0753.083.333.
prin conţinutul lor, legea.
Telefon: 0737.303.795.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCtualitate 16 - 22 feBruarie 2018

Copiii sunt aşteptaţi Tabla breslei olarilor,


expusă la Deva
la ziua ursului Baloo, M uzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane
Deva propune vizi-

în staţiunea Straja
tatorilor o nouă piesă în
cadrul acţiunii intitulate
„Exponatul lunii”, piesă ce
poate fi admirată în
spaţiul special amenajat
n Vedeta staţiunii Straja, ursul Baloo, va fi sărbătorit sâmbătă de copii la intrarea în Palatul
şi cabanieri. Magna Curia.
Deva - Exponatul lunii feb-
Straja – Ursul Baloo, ruarie face parte din colecțiile
vedeta şi mascota staţiunii de istorie ale muzeului de-
Straja, va fi sărbătorit sâm- vean, intrând în patrimoniul „carigă” (utilaj olăresc, com-
bătă în staţiunea Straja, în MCDR la 1 ianuarie 1954, îm- pus din două discuri rotunde,
prezenţa turiştilor, dar mai preună cu alte piese ce s-au de lemn, unul mai mic sus și
ales al copiilor pentru care constituit într-o donație altul mai mare jos, unite
orice întâlnire cu simpaticul cuprinzând mai multe printr-un ax perpendicular
urs este o mare bucurie. obiecte din inventarul fostei care se învârtește pe un su-
Ursul Baloo, împlineşte 18 bresle a olarilor din Hațeg, port. Pe discul de sus se pune
ani în luna februarie, iar alături de originalul diplomei, lutul destinat modelării
evenimentul este marcat cu scris pe pergament și având oalelor, iar cel de jos, sub acți-
tortul preferat al acestuia, pecetea atârnată, caietul cu unea picioarelor, dă aparatu-
plin de fructe şi miere de al- numele olarilor, cartea de lui o mișcare circulară,
bine. judecăți și pedepse, lada ajutând olarul să-și facă pro-
Serbarea dedicată ursului breslei, unelte, oale, ștampila dusele), alături de trei
Baloo va fi precedată de un breslei și roata olarului. reprezentări florare (lalele),
concurs de schi deschis copi- Datând de la anul 1776 și patru sori reprezentând cele
ilor între 3 şi 15 ani. confecționată din lemn scul- patru anotimpuri și câteva
Povestea lui Baloo începe ptat și pictat, tabla breslei stele pe fond, alături de sem-
în anul 2000, când puiul de olarilor din Hațeg este trafo- nătura celui care a făcut-o:
urs a fost găsit inconştient în rată în formă de „cruce cu „Popa Simion Zugravu”.
pădure de un angajat al raze”, sau, după alte inter- Piesa a făcut parte, în
Ocolului Silvic Petroşani. Ex- pretări, de „inimă stilizată”. Pe cursul anului 2017 dintr-o
trem de slăbit, puiul de staţiunea Straja. hrană şi are la dispoziţie un una dintre fețe este reprezen- expoziție colectivă, intitulată
câteva săptămâni a fost dus Timp de doi ani, ursul bârlog generos, dar şi un tat Tatăl ceresc dând viață din „Bresle transilvănene – Isto-
de pădurar la spitalul din Baloo putea fi văzut um- bazin cu apă, unde se poate lut omului, având deasupra rie și simbol”, organizată de
Petroşani, unde a fost salvat blând liber prin staţiune, răcori pe timpul verii. inscripția „când au făcut Muzeul Țării Făgărașului
după ce i-au fost adminis- după care a fost mutat într- Obişnuit cu omul de la Dumnezeu pe Adam”, iar „Valer Literat” în colaborare
trate perfuzii cu medica- un ţarc special construit pen- primele săptămâni de viaţă, dedesubt „A. 7284”, adică cu Muzeul Național de Istorie
mente. tru el în apropierea cabanei Baloo este foarte blând, 1776 după Hristos, cel mai a României, Muzeul Național
Inspiraţi de simpaticul urs Montana. poate şi pentru faptul că a probabil anul în care tabla a de Istorie a Transilvaniei,
din Cartea Junglei, oamenii l- Cu o suprafaţă de 1.200 de fost hrănit tot timpul cu fost zugrăvită. Pe cealaltă față Muzeul Național Brukenthal,
au botezat Baloo, iar câteva metri pătraţi, spaţiul lui mâncare gătită şi nu a primit a tablei este reprezentat un Muzeul Județean de Istorie și
săptămâni a fost îngrijit de o Baloo este amenajat astfel niciodată carne crudă. ulcior, un „pieptene” (unealtă Arheologie Maramureș, Mu-
secretară de la Ocolul Silvic încât ursul să aibă asigurate Preferatele lui Baloo rămân în formă de echer, între- zeul Civilizației Dacice și Ro-
Petroşani. Apoi a fost dus de toate condiţiile pentru o merele, afinele, laptele şi buințată de olari la netezitul mane Deva și Muzeul de
cabanierul Emil Părău în viaţă liniştită. Primeşte zmeura. pe carigă, al oalelor) și o Istorie Sighișoara.

Concurs de alergare pe timp de noapte în Parâng


Petroşani - Peste o sută la teleschiul vechi, urcare pe De asemenea, la start va fi
de sportivi din toată ţara şi- Pârtia B, se ajunge în golul prezent sportivul Polgar Lev-
au anunţat participarea la alpin şi apoi pe vârful Parân- ente, la care cursa va fi un
cursa de alergare montană gul Mic, cu o diferenţă de bun antrenament pentru ul-
Parângul Night Challenge, nivel de 1.000 de metri”, tramaratonul de la Cercul
care va avea loc în noaptea spune polisportivul Avram Polar de Nord, unde va par-
de sâmbătă spre duminică în Iancu, organizatorul cursei. ticipa din 9 martie.
staţiunea Parâng. Concu- Potrivit acestuia, între Înscrierile online pentru
renţii vor parcurge o dis- sportivii care s-au înscris la acest concurs s-au încheiat,
tanţă de 4,5 kilometri, cu Parângul Night Challenge se fiind posibile doar la locul de
diferenţă de nivel de 1.000 numără alergătoarea Ingrid desfăşurare al cursei.
de metri, până pe vârful Mutter, care a câştigat con- Competiţia va începe la
ParângulMic (2.074 m). cursul din anii 2016 şi 2017, ora 18,30, iar festivitatea de
„Este o cursă de tipul ver- dar şi Andrei Preda, care a premiere va avea loc imediat
tical race, adică doar se urcă. reuşit să stabilească cel mai după finalul acesteia la un
Se va alerga pe o distanţă de bun timp al cursei în anul hotel din staţiunea Parâng.
4,5 kilometri, cu plecare de 2016, dintre toate ediţiile.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37a, judeţul Hunedoara - Ro Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FoRTES FoRTuna aDjuVaT!