Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ: Scoala Sanitară ”Sanity” Bacău

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire /Calificarea profesională: Sănătate şi asistență și psihopedagogică – Asistent medical de farmacie
Modulul: CHIMIA COMPUSILOR CU ACTIUNE ASUPRA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
Nr. de ore/an: 120 de ore din care 72 de ore de instruire teoretica si 48 de ore de instruire practica
Nr. ore săptămână: 3
Clasa: AMF II
Profesor: SINATOVICI BIANCA
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 2713/ 29.11.2007
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4760/ 26.07.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR: 2016 - 2017

Nr. Nr.
Unitatea de invatare Săpt. Obs.
Competenţe specifice ore
crt. Conţinuturi

(0) (1) (2) (3)

1. Structura chimica a substantei –hidrocarburi 24 S1-S8


halogenate, barbiturice, opioide, alcaloizi
naturali din opiu, derivati de fenilpiperidina,
derivati de benzomorfan, derivati de morfinan,
derivati de acid salicilic, pirazolone, anilide, alte
analgezice, alcaloizi din ergot, agonisti selectivi
C.1. Enumera clasele de ai receptorilor 5HT1, derivati de hidantoina,
1. Clasele de substante
1 substante organice cu succinimida, benzodiazepina, carboxamida, acizi
organice cu actiune pe
actiune pe sistemul nervos grasi, derivati de adamantan, agonisti
sistemul nervos central
central dopaminici, inhibitori ai monoaminoxidazei tip B,
fenotiazine, derivati de butirofenona, indol,
tioxanten, diazepine, carbamati, derivati de
azaspirodecandiona, derivati de xantina, alte
substante cu actiune SNC
2. Sinteza organica a substantelor cu actiune
SNC
1. Starile de agregare a substantelor chimice 18 S9-S14
organice – definitie si descriere ( lichida, solida,
gazoasa)
2. Rolul si importanta solubilitatii substantelor
C.2. Caracterizeaza
2 2. Substantele din punct de medicamentoase organice in practica
substantele din punct de
vedere fizico-chimic farmaceutica
vedere fizico-chimic
3. Conditiile de puritate conform FR X
4. Principalele reactii chimice de obtinere a
substantelor (sinteza, precipitare, neutralizare,
oxidare, etc)
C.3.Descrie structura
3. Structura chimica a 1. Formule chimice si denumire chimica
chimica a substantelor
3 substantelor organice cu internationala
actiune pe sistemul nervos organice cu actiune pe 2. Formule chimice desfasurate cu evidentierea
central sistemul nervos central structurii moleculare

1. Mecanism de actiune central, pe receptori.


4. Substantele in functie de
C.4. Clasifica substantele in 2. Tipuri actiune la nivel SNC ( anestezice,
4 actiunea asupra sistemului
functie de actiunea asupra analgezice, antiepileptice etc).
nervos central
sistemului nervos central 3. Clase de substante : hidrocarburi halogenate,
barbiturice, opioide, etc
1. Structura substantelor cu actiune asupra SNC:
hidrocarburi, cu nucleu benzenic, piperidinic,
fenolic, etc.
5. Actiunea C.5. Prezinta actiunea 2.Anestezice generale si locale, analgezice
5 farmacodinamica a farmacodinamica a opioide, analgezice antipiretice, antimigrenoase,
substantelor substantelor antiepileptice, antiparkinsoniene anticolinergice,
agenti dopaminergici, psiholeptice antipsihotice
(neuroleptice), anxiolitice, hipnotice, sedative,
antidepresive, psihostimulante, nootrope, anti-
dementa, parasimpatomimetice, etc
6 6. Conditiile de conservare C6. Precizeaza conditiile de
si pastrare conservare si pastrare
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 1. Clasele de substante organice cu actiune pe sistemul nervos central


NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Structura chimica a substantei – - observația - test de evaluare;


hidrocarburi halogenate, -explicația - probe orale;
barbiturice, opioide, alcaloizi - exercițiu - probe practice
naturali din opiu, derivati de - problematizare - referate
fenilpiperidina, derivati de - digrama VENN - proiecte
benzomorfan, derivati de - rebus
morfinan, derivati de acid salicilic, - studiu de caz
pirazolone, anilide, alte - videoproiector
analgezice, alcaloizi din ergot, - laptop
agonisti selectivi ai receptorilor - imagini
C.1. Enumera clasele
5HT1, derivati de hidantoina, - planse
de substante
1. succinimida, benzodiazepina, fise de lucru
organice cu actiune
carboxamida, acizi grasi, derivati frontal
pe sistemul nervos
de adamantan, agonisti individual
central
dopaminici, inhibitori ai grupe
monoaminoxidazei tip B,
fenotiazine, derivati de
butirofenona, indol, tioxanten,
diazepine, carbamati, derivati de
azaspirodecandiona, derivati de
xantina, alte substante cu actiune
SNC
2. Sinteza organica a substantelor
cu actiune SNC
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 2. Substantele din punct de vedere fizico-chimic


NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Starile de agregare a - observația - test de evaluare;


substantelor chimice organice – -explicația - probe orale;
definitie si descriere ( lichida, - exercițiu - probe practice
solida, gazoasa) - problematizare - referate
2. Rolul si importanta solubilitatii - digrama VENN - proiecte
substantelor medicamentoase - rebus
C.2. Caracterizeaza
organice in practica farmaceutica - studiu de caz
2. substantele din
3. Conditiile de puritate conform - videoproiector
punct de vedere
FR X - laptop
fizico-chimic
4. Principalele reactii chimice de - imagini
obtinere a substantelor (sinteza, - planse
precipitare, neutralizare, oxidare, fise de lucru
etc) frontal
individual
grupe
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 3. Structura chimica a substantelor organice cu actiune pe sistemul nervos central
NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

- observația - test de evaluare;


-explicația - probe orale;
- exercițiu - probe practice
- problematizare - referate
- digrama VENN - proiecte
C.3.Descrie structura
- rebus
1. Formule chimice si denumire chimica a
- studiu de caz
3. chimica internationala substantelor
- videoproiector
2. Formule chimice desfasurate cu organice cu actiune
- laptop
evidentierea structurii moleculare pe sistemul nervos
- imagini
central
- planse
fise de lucru
frontal
individual
grupe
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 4. Substantele in functie de actiunea asupra sistemului nervos central


NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

- observația - test de evaluare;


-explicația - probe orale;
- exercițiu - probe practice
- problematizare - referate
1. Mecanism de actiune central,
- digrama VENN - proiecte
pe receptori.
C.4. Clasifica - rebus
2. Tipuri actiune la nivel SNC (
substantele in - studiu de caz
4. anestezice, analgezice,
functie de actiunea - videoproiector
antiepileptice etc).
asupra sistemului - laptop
3. Clase de substante :
nervos central - imagini
hidrocarburi halogenate,
- planse
barbiturice, opioide, etc
fise de lucru
frontal
individual
grupe
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 5. Actiunea farmacodinamica a substantelor


NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Structura substantelor cu - observația - test de evaluare;


actiune asupra SNC: hidrocarburi, -explicația - probe orale;
cu nucleu benzenic, piperidinic, - exercițiu - probe practice
fenolic, etc. - problematizare - referate
2.Anestezice generale si locale, - digrama VENN - proiecte
analgezice opioide, analgezice C.5. Prezinta - rebus
antipiretice, antimigrenoase, actiunea - studiu de caz
5.
antiepileptice, antiparkinsoniene farmacodinamica a - videoproiector
anticolinergice, agenti substantelor - laptop
dopaminergici, psiholeptice - imagini
antipsihotice (neuroleptice), - planse
anxiolitice, hipnotice, sedative, fise de lucru
antidepresive, psihostimulante, frontal
nootrope, anti-dementa, individual
parasimpatomimetice, etc grupe
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 6. Conditiile de conservare si pastrare


NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

- observația - test de evaluare;


-explicația - probe orale;
- exercițiu - probe practice
- problematizare - referate
- digrama VENN - proiecte
- rebus
C6. Precizeaza
- studiu de caz
6. conditiile de
- videoproiector
conservare si
- laptop
pastrare
- imagini
- planse
fise de lucru
frontal
individual
grupe