Sunteți pe pagina 1din 111

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE DREPT
COMPARTIMENTUL ÎNVAŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

CONF.UNIV.DR. DIANA-DOMNICA DĂNIȘOR

LIMBA FRANCEZĂ
Note de curs pentru IFR

Editura Universitaria Craiova


2016
Prezentul curs este protejat potrivit legii dreptului de autor şi orice folosire
alta decât în scopuri personale pentru studiu este interzisă de lege sub
sancţiune penală.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


DĂNIȘOR, DIANA-DOMNICA
Limba franceză: Curs pentru IFR / Diana-Domnica Dănișor – Craiova: Universitaria,
2016.
Bibliogr.
Cuprins

Conf. univ. dr. Diana-Domnica DĂNIȘOR

Limba franceză I ……………………………………………………………………….. 4

Limba franceză II ……………………………………………………………………….. 49


I. Informaţii generale
Numele cursului: Limba franceză I
Codul cursului: D16DRFRL107
An, semestru: An I, Sem. I
Tipul cursului: Obligatoriu
Coordonatorul de disciplină: Conf. univ. dr. Diana-Domnica DĂNIŞOR
Birou: Calea Bucuresti nr.107 D, C 3.2., Craiova, Facultatea de Drept
E-mail: danisordiana@yahoo.ro
Consultaţii: Miercuri 12-14

Introducere
Cursul de „Limba franceză” se predă în semestrul I, anul I, la Specializarea Drept, şi are ca
scop studierea şi aprofundarea terminologiei juridice franceze din principalele ramuri ale
dreptului.

Obiective
Analiza şi studierea cunoştinţelor oferite de suportul de curs şi de bibliografie.
Documentarea suplimentară în bibliotecă,platformele electronice de specialitate şi bazele de
date.
Pregătirea seminariilor/laboratoarelor, temelor, raporturilor, portofoliilor şi eseurilor.

Rezultate aşteptate
Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor lingvistice de comunicare verbală şi scrisă în limba
franceză la nivel universitar în domeniul dreptului.
Dezvoltarea capacităţii de analiză a textelor juridice şi a documentelor de specialitate în relaţie
cu marile teme juridice.
Cunoaşterea termenilor juridici de bază din terminologia juridică franceză.
Utilizarea, în construcţii clare şi coerente, a structurile gramaticale specifice limbajului juridic
francez.

Structura cursului
Cursul este structurat pe 7 module în care se regăsesc cunoştinţe necesare dezvoltării
vocabularului juridic francez.
Modulul Tema
1 La notion de droit. Les grandes divisions du droit
2 Grammaire: l'article
3 Les institutions qui font le droit
4 Grammaire: le nom
5 Grammaire: l'adjectif
6 L'organisation juridiaire
7 Révision
Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs
Parcurgerea temelor de curs va presupune atât întâlniri faţă în faţă cu studenţii, cât şi studiu
individual. Întâlnirile reprezintă un sprijin direct acordat de către profesor studentului. În ceea
ce priveşte activitatea individuală, aceasta se va concretiza în parcurgerea materialelor
obligatorii şi în rezolvarea sarcinilor şi exerciţiilor obligatorii. Studenţii au libertatea de a-şi
gestiona singuri timpul pentru parcurgerea temelor stabilite astfel încât acesta să fie suficient
pentru însuşirea şi sedimentarea cunoştinţelor dobândite.

Competenţe obţinute
• Cunoaşterea vocabularului de bază din principalele ramuri de drept;
• Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a unui text juridic în limba franceză;
• Capacitatea de comparare a dreptului francez cu dreptul român
• Aprofundarea terminologiei juridice din dreptul francez şi român;
• Dezvoltarea abilităţii de a înţelege şi concilia puncte de vedere diferite;
• Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode,
tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare.

Informaţii evaluare
Evaluarea studenţilor se realizează în mod continuu pe întreg parcursul anului universitar, prin
intermediul următoarelor activităţi: participarea activă a studenţilor la seminar; verificarea
continuă a cunoştinţelor dobândite; rezultatul/rezultatele obţinute la testarea/testările
semestriale; evaluarea finală
Evaluarea finală se realizează conform formei de verificare prevăzută în planul de învăţământ .
Nota finală va fi calculată având în vedere cele două note şi ponderarea (20% şi 70%)
conform algoritmului: (nota evaluare parcurs x0,2) + (notă evaluare finală x0,7)+1p (pentru
îndeplinirea procentului de prezenţă). Exemplu: (6x0,2) + (8x0,7) + 1 =1,2 +5,6+1 =7,8.

Instrucţiuni privind parcurgerea resursei de învăţământ


Suportul de curs şi bibliografia conţin toate informaţiile necesare însuşirii cunoştinţelor
relative la Franceza juridică. Conţinutul este structurat în module care reuşesc să eşaloneze şi
să faciliteze parcurgerea materialului şi însuşirea sa. Pentru parcurgerea acestei resurse se
recomandă următoarea succesiune:
1. Citirea, cu atenţie, a fiecărei unităţi şi consultarea recomandărilor bibliografice.
2. Rezolvarea testului de autoevaluare (pentru fiecare modul).
3. Rezolvarea exerciţiilor fiecărui modul.
4. Rezolvarea testelor grilă ale fiecărui modul.
*Notă: fiecare parte a fiecărui modul este punctată cu 10 puncte.
** Notă: Răspunsurile la testele de autoevaluare se regăsesc în textele fiecărui modul
al suportului de curs
II. Suport curs

Modulul I.
La notion de droit. Les grandes divisions du droit

Unitatea de învăţare:
1. La notion de droit
2. Les grandes divisions du droit
3. Les règles de prononciation

Timp alocat: 2 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck, Bucureşti, éd.
2, 2010.
2. Dănişor Diana, Limba franceză, Le français pour les fonctionnaires publics, Ed.
Universul juridic, Bucureşti, 2012. p. 7-22.

Obiectivele modulului
Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
învăţaţi regulile de pronunţie în limba franceză, cu insistare asupra accentelor,
nazalizărilor şi legăturilor între cuvinte
dezvoltaţi o perspectivă asupra acestor noţiuni şi a relaţiilor dintre ele
descoperiţi termenii echivalenţi din limba română
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative
I. Le droit: un ensemble organisé
Le mot « droit" est souvent employé dans la conversation courante: ainsi nous
affirmons que « nous avons des droits » qui sont parfois des « droits acquis » et nous
pouvons faire valoir nos droits « si nous avons le droit pour nous".
« Avoir le droit pour soi » Le droit positif : c’est l’ensemble de règles qui
précisent les rapports entre les personnes dans une société et qui sanctionnent celles qui se
comportent anormalement et ne les respectent pas.
« Nous avons des droits » Le droit subjectif : c’est la faculté qui est reconnue à
une personne de faire quelque chose : se marier, divorcer, acheter et vendre, etc.
Les caractères de la règle de droit
La règle de droit est une règle générale sanctionnée par l’autorité publique.
La règle de droit: règle générale
La règle de droit n’est pas faite pour telle ou telle personne mais pour toute
personne se trouvant dans une situation donnée ; exemple : la règle de droit ne dit pas que
Jacques, âgé de seize ans, ne peut être commerçant ; elle dit que tout mineur ne peut être
commerçant.
La règle de droit : règle sanctionnée par l’autorité publique
La règle de droit est obligatoire et contraignante. Nul ne peut se faire justice soi-
même dans notre société. C’est donc aux autorités de l’État qu’il appartient d’appliquer
les sanctions.
La règle de droit doit correspondre à l’idée de justice que se fait la société à
laquelle elle s’applique
Elle n’est donc pas la même dans tous les pays qui ont chacun leur passé, leur
histoire, leurs contraintes géographiques, sociologiques, etc., toutes choses qui influent
sur la règle de droit qu’ils créent. Par ailleurs, elle évolue avec le temps, avec le
changement des conditions de vie et des mœurs.
« Nul n’est censé ignorer la loi » La règle de droit doit être claire,
compréhensible pour tous et jouir d’une certaine stabilité pour jouer pleinement son rôle.
Afin d’être respectée, une loi doit être connue. Mais comment connaître une loi qui
change constamment et dont les termes sont peu compréhensibles ? La multiplicité des
lois actuelles, la complexité des textes et surtout le fait qu’ils soient constamment
modifiés font du droit une affaire des spécialiste.
La règle de droit est nécessairement sanctionnée par la contrainte. C’est ce
qui la distingue de la règle morale que chacun applique suivant les exigences de sa
conscience sans craindre des sanctions.
« Liberté, égalité, fraternité » La règle de droit s’impose au juge qui doit veiller à
son application et ne peut l’écarter pour juger en son âme et conscience. Elle s’applique
ainsi à tous les citoyens qui sont « égaux devant la loi ».

II. Les différentes branches du droit


Suivant le domaine où elles s'appliquent, les règles de droit se répartissent en
différentes branches. Chacune de ces branches ou divisions du droit est fondée sur des
textes (loi, règlements, traités, etc.) souvent regroupés dans des codes, ou sur des
coutumes. Elle a ses juridictions particulières qui sanctionnent les infractions à ces règles
et dont les décisions constituent la jurisprudence spéciale de la branche. Elle a également
ses spécialistes qui donnent leurs avis sur les problèmes qui la concernent et dont les
écrits constituent la doctrine de la branche.
Les grandes divisions du droit
Suivant le domaine auquel elles s’appliquent, les règles de droit se répartissent en
différentes branches qui constituent les divisions du droit ; les limites entre ces divisions
ne sont pas toujours très nettes.
Le monde est divisé en États. Chacun de ces États élabore son propre droit ou
droit national. Ces États ont des relations avec les autres États. Ces relations sont
organisées par le droit international.
Le droit international réglemente, d’une part, les relations d’État à État et le
fonctionnement des organismes internationaux : c’est le droit international public. Le
droit international régit, d’autre part, les relations entre les personnes appartenant à des
États différents : c’est le droit international privé.
Le droit national ou droit interne comprend deux grandes branches : le droit
public et le droit privé.
Le droit public régit l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et
les rapports entre les particuliers et les administrations. Il se subdivise en plusieurs
branches:
Le droit constitutionnel c'est la branche du droit public qui a pour objet
l’organisation de l’État et le fonctionnement des institutions politiques.
Le droit administratif comprend l’ensemble de règles concernant l’organisation
des services publics, les attributions et les pouvoirs de différentes administrations et leurs
rapports avec les particuliers.
Le droit public comprend encore le droit des finances publiques qui détermine les
conditions dans lesquelles l’État se procure les ressources nécessaires aux dépenses qu’il
doit effectuer et le droit pénal qui définit les infractions, fixe les sanctions applicables et
désigne les juridictions compétentes pour les prononcer.
Le droit privé est l’ensemble de règles qui régissent les rapports des particuliers
entre eux. Il se subdivise en plusieurs branches.
Le droit civil règle les rapports des sujets de droit entre eux : le divorce, le
mariage, les contrats, les successions, par exemple. On dit que le droit civil est le droit
commun.
Le droit commercial est l’ensemble de règles applicables aux commerçants et aux
sociétés commerciales dans l’exercice de leur activité professionnelle, ainsi qu'aux
opérations commerciales en général.
Le droit du travail régit les rapports entre employeurs et salariés.
Il existe de nombreuses autres branches de droit privé comme : le droit rural, le
droit maritime, le droit des transports, etc.

La règle de droit est générale elle ne vise pas une personne en particulier, mais tout individu
appartenant à la catégorie désignée.
La règle de droit est impersonnelle car elle n'atteint pas la personne de façon
nominative mais à travers la catégorie à laquelle elle appartient. Sa formulation est
impersonnelle : quiconque, chacun...
La règle de droit est obligatoire. Quand la règle de droit est d'ordre public, elle traduit
l'intérêt général et nul ne peut y déroger. Il existe toutefois des règles de droit supplétives qui
ne s'appliquent qu'en l'absence de volonté déclarée des personnes.
La règle de droit est assortie de sanctions. Sans sanction, les règles de droit ne seraient pas
respectées. Il existe alors différentes sanctions: les sanctions pénales, les dommages-intérêts,
la nullité des actes accomplis irrégulièrement, l'exécution forcée.

Vocabulaire :
notion noţiune fait,-e făcut,-ă
droit drept telle ou telle cutare sau cutare/o anumită
grand,-e mare mais dar
divisions diviziuni, împărţiri pour pentru
ensemble ansamblu toute personne orice persoană
mot cuvânt se trouver a se găsi, a se afla
souvent adesea, deseori situation donnée situaţie dată
employer a utiliza, a folosi dire a zice
conversation conversaţie âgé de în vârstă de
courant,-e curent,-ă pouvoir a putea
ainsi astfel, aşa être a fi
affirmer a afirma comemrçant,-ante comerciant,-ă
que că tout mineur orice minor
qui care règle sanctionnée par l’autorité publique
parfois uneori regulă sancţionată de autoritatea publică
acquérir a câştiga, a dobândi obligatoire obligatoriu,-ie
acquis,-ise dobândit,-ă, câştigat,-ă contraindre a constrânge
pouvoir a putea contarignant,-ante constrângător,-oare
faire valoir a valorifica, a afirma, a contraint,-ainte constrâns,-ă
revendica contrainte constrângere
avoir le droit pour soi a avea dreptul nul,nulle nimeni
pentru sine, a fi de partea legii – existenţa se faire justice soi-même a-şi face dreptate
dreptului pozitiv singur
règles reguli société societate
préciser a preciza donc deci
rapports raporturi autorités de l’État autorităţile statului
personnes persoane appartenir a aparţine, a-i reveni
société societate (s’) appliquer a (se) aplica
sanctionner a sancţiona sanctions sancţiuni
se comporter a se comporta correspondre à a corespune
anormalement anormal idée de justice idee de dreptate/de justiţie
respecter a respecta se faire a-şi face
reconnaître a recunoaşte la même aceeaşi
reconnu,-ue recunoscut,-ă tout,toute orice/tot, toată
personne persoană chacun,chacune fiecare
faire quelque chose a face ceva passé trecut
se marier a se căsători histoire istorie
divorcer a divorţa influer sur a influenţa
acheter a cumpăra créer a crea
achat cumpărare par ailleurs în plus, mai mult
acheteur,-euse/-eresse cumpărător,-oare évoluer a evolua
vedre a vinde avec le temps cu timpul, în timp
vente vânzare changement schimbare
vendeur,-euse/-eresse vânzător,-oare conditions de vie condiţii de viaţă
caractères caractere mœurs moravuri
règle de droit regulă de drept Nul n’est censé ignorer la loi Nimeni nu se
sanctionner a sancţiona poate prevala de necunoaşterea legii
par de către, prin doit être trebuie să fie
autorité publique autoritate publică compréhensible pour tous pe înţelesul
faire a face tuturor

10
jouir a se bucura, a beneficia être fondé sur a se fonda pe, a se baza pe
certain,certaine anumit, anumită lois, règlements, traités legi, regulamente,
stabilité stabilitate tratate
jouer a juga codes coduri
pleinement din plin, complet coutumes cutume
rôle rol infractions à abateri de la
afin de cu scopul de a/pentru ca să également de asemenea
loi lege donner des avis a da avize
connaître a cunoaşte concerner a viza, a privi
connu,-ue cunoscut,-ă écrits scrieri
comment cum se répartir a se repartiza, a se împărţi
changer a (se) schimba net, nette clar, clară
constamment constant monde lume
dont les termes ai cărei termeni État stat
surtout mai ales élaborer a elabora
nécessairement cu necesitate, în mod réglementer a reglementa
necesar d’une part pe de o parte
sanctionner a sancţiona d’autre part pe de altă parte
c’est ce qui la distingue de este ceea ce-o régir a reglementa, a organiza, a guverna
distinge de comprendre a cuprinde, a înţelege
suivant les exigences urmând exigenţele pouvoirs publics puteri publice
suivre a urma, a urmări particuliers particulari
craindre a te teme administrations administraţii
liberté, égalité, fraternité libertate, ressources resurse
egalitate, fraternitate dépenses cheltuieli
(s’) imposer a (se) impune désigner a desemna
juge judecător juridictions jurisdicţii
veiller a veghea prononcer a pronuţa
écarter a îndepărta, a elimina, a exclude, a régler a regla, a reglementa, a organiza
suprima sujets de droit subiecţi de drept
juger en son âme et conscience a judeca entre eux între ei
după bunul plac/după cum îţi dictează commerçant,-ante comerciant,-ă
conştiinţa employeur angajator
égaux devant la loi egali în faţa legii patron patron
branche ramură employé angajat
se répartir a se repartiza emploi loc de muncă
divisions du droit diviziuni ale dreptului salarié salariat

Les règles de prononciation


Voyelles
[i] il, épi, lire
[e] blé, aller, chez, épée
[ε] lait, merci, fête
[a] ami, patte
[a] pas, pâte
[Ɔ] fort, donner, sol
[o] mot, dôme, eau, saule
[u] genou, roue
[y] rue, vêtu

11
[ø] peu, deux
[ə] premier
[œ] peur, meuble
[ε̃ ] brin, plein, bain
[ã] sans, vent
[Ɔ̃] ton, ombre, bonté
[œ̃ ] lundu, brun, parfum
Consonnes
[p] père, soupe
[t] terre, vite
[k] cou, qui, sac, képi
[b] bon, robe
[d] dans, aide
[g] gare, bague, gui
[f] feu, neuf, photo
[s] sale, celui, ça, dessous, tasse
[∫] chat, tache, schéma
[v] vous, rêve
[z] zéro, maison, rose
[Ʒ] je, gilet, géôle
[l] lent, sol
[r] rue, venir
[m] mot, flamme
[n] nous, tonne, animal
[ɲ] agneau, vigne
Semiconsonnes
[j] yeux, paille, pied, panier
[w] oui, fouet, joua (et joie)
[Ч] huile, lui
Nasalisation
On nasalise toute voyelle suivie par m/n final ou par m/n plus consonne
voc+m/n à la fin en, an, nom, un, repetition, parfum
voc+m/n+cons interdiction, impossibilité, lundi, fondamental, ainsi, pendant
La nasalisation ne se réalise pas si l’on a voyelle plus nn/mm sau vocală plus n/m plus
voyelle
voc+nn/mm innomé, professionnel, nommé, recommandation
voc+n/m+voc imensité, inexplicable, énergie, émolument,anatomie, ambiance
Accents
L’accent aigu apparaît quand dans la syllabe suivante il y a consonne plus voyelle sonore ou
consonne plus l/r plus voyelle sonore ou bien la voyelle e final sonore
e+cons+voyelle sonore général, écheniller, réalité
e+cons+l/r+voyelle sonore intégration, étranger, écrit, épreuve, déclin, déclinaison,
déclaration
e final sonore réalité, demandé, acheté, volonté
Exception: Si le e+cons+voyelle sonore ou e+cons+l/r+voyelle sonore n’a par écrit l’accent
aigu, on le lit [ə]
grever, secret, secrète, degré, celui, cependant, reclus, recluse

12
L’accent grave sur le e apparaît quand dans la syllabe suivant l’on a consonne plus voyelle
muette ou consonne plus l/r plus voyelle muette
e+cons+voyelle muette élève, problème, particulière, espèce, phénomène, dès
e+cons+l/r+voyelle muette siècle, règle, intègre, intègrent
Mettre les accents dans le texte suivant :
Nullites de droit et facultative. — En general, la nullite a lieu de plein droit, c’est-à-dire que
le juge, saisi d’une demande en nullite, doit la prononcer s’il constate que ses conditions sont
reunies.
Dans certains cas au contraire, la nullite est facultative, c’est-à-dire que le juge, saisi d’une
demande en nullite, s’il constate que ses conditions sont reunies, a un pouvoir discretionnaire
pour la prononcer ou s’y refuser. Ainsi en est-il des cessions de fonds de commerce qui ne
comportent pas les indications prevues par la loi : une loi du 29 juin 1935 a oblige le cedant à
faire figurer dans l’acte de cession un certain nombre de mentions (par ex. : le chiffre
d’affaires des trois annees precedant la cession) destinees à informer le cessionnaire ; la regle
est sanctionnee par la nullite, que le juge est libre de prononcer (C. com., a. L. 141-1, II) ; en
fait, le defaut de mentions n’entraîne la nullite que si le juge constate un vice du
consentement. D’autres exemples se trouvent dans le droit des incapacites : les actes passes
par un incapable apres le jugement de tutelle sont nuls de droit (art. 502), ceux qui lui sont
anterieurs « pourront être annules » (art. 503), ce qui constitue une nullite facultative. Cf.
aussi les actes passes par le majeur sous curatelle et la decheance du droit du prêteur aux
interêts conventionnels dans la legislation protectrice du consommateur de credit.
L’opposition entre la nullite de droit et la nullite facultative ne doit pas être exageree. Le
juge, bien qu’il soit juridiquement oblige de prononcer une nullite de droit quand ses
conditions sont reunies, a un pouvoir d’appreciation des faits, pour constater si les elements
justifiant la nullite sont remplis ; par exemple, en cas d’erreur, vice du consentement, afin de
determiner si l’erreur a, en fait, porte sur les qualites substantielles. Il appartient au
demandeur en nullite d’en faire la preuve.

Solution:
Nullités de droit et facultative. — En général, la nullité a lieu de plein droit, c’est-à-dire que
le juge, saisi d’une demande en nullité, doit la prononcer s’il constate que ses conditions sont
réunies.
Dans certains cas au contraire, la nullité est facultative, c’est-à-dire que le juge, saisi d’une
demande en nullité, s’il constate que ses conditions sont réunies, a un pouvoir discrétionnaire
pour la prononcer ou s’y refuser. Ainsi en est-il des cessions de fonds de commerce qui ne
comportent pas les indications prévues par la loi : une loi du 29 juin 1935 a obligé le cédant à
faire figurer dans l’acte de cession un certain nombre de mentions (par ex. : le chiffre
d’affaires des trois années précédant la cession) destinées à informer le cessionnaire ; la règle
est sanctionnée par la nullité, que le juge est libre de prononcer (C. com., a. L. 141-1, II) ; en
fait, le défaut de mentions n’entraîne la nullité que si le juge constate un vice du
consentement. D’autres exemples se trouvent dans le droit des incapacités : les actes passés
par un incapable après le jugement de tutelle sont nuls de droit (art. 502), ceux qui lui sont
antérieurs « pourront être annulés » (art. 503), ce qui constitue une nullité facultative. Cf.
aussi les actes passés par le majeur sous curatelle et la déchéance du droit du prêteur aux
intérêts conventionnels dans la législation protectrice du consommateur de crédit.
L’opposition entre la nullité de droit et la nullité facultative ne doit pas être exagérée. Le
juge, bien qu’il soit juridiquement obligé de prononcer une nullité de droit quand ses
conditions sont réunies, a un pouvoir d’appréciation des faits, pour constater si les éléments
justifiant la nullité sont remplis ; par exemple, en cas d’erreur, vice du consentement, afin de

13
déterminer si l’erreur a, en fait, porté sur les qualités substantielles. Il appartient au
demandeur en nullité d’en faire la preuve.

Transcrire le texte

On n’en a jamais douté lorsqu’il s’agissait de préjudice matériel tenant par exemple au
dommage à l’un de ses biens.
[Ɔ̃̃ nã a jamε dute lorskil saƷisε də preƷydis materiel tənã par egzãplə o domaƷə a lœ̃ də se
biã]
Certaines difficultés sont apparues pour le dommage tenant à l’incapacité professionnelle ;
ainsi, le de cujus (« celui dont il s’agit », ici le défunt) ne subit de perte de salaire consécutive
à son incapacité professionnelle que dans la mesure et pour la durée où il a survécu à
l’accident ; on ne peut tourner cette règle en prétendant que l’accident a supprimé une chance
de survie chez la victime et, par suite, une chance de continuer à percevoir des revenus
pendant de nombreuses années.
[sertεnə difikylte sƆ̃t apary pur lə domaƷə tənã a lε̃ capasite profesionelə; ε̃ si, lə de cuys
(səlyi dƆ̃til saƷi, isi lə defœ̃) nə sybi də pertə də salεrə cƆ̃secytivə a sƆ̃ ε̃ capasite
profesionelə kə dã la məzyrə e pur la dyre u il a syrveky a lacsidã; Ɔ̃̃ nə pø turne setə reglə ã
pretãdã kə lacsidã a syprime ynə ∫ãsə də kƆ̃tinye a persəwar de rəvny pãdã də nƆ̃brøzane]
Le problème a été davantage débattu lorsqu’il s’est agi du dommage moral éprouvé par le
défunt, par exemple les désagréments et souffrances qu’il a ressentis du fait de l’accident, la
privation des jouissances qu’a entraînée son invalidité, voire la douleur que lui a causée
l’abrègement de sa vie.
[lə prolemə a ete davãtaƷə debaty loskil setaƷi dy domaƷə moral epruve par lə defũ, par
egzãplə le dezagremã e sufrãsə kil a resãti dy fε də lacsidã, la privasiƆ̃̃ de juisãsə ka ãtrεne
sƆ̃ ε̃ validite, vwar la dulœr kə lyi a koze labreƷmã də sa vi]
Afin de mettre fin à la divergence entre la Chambre criminelle et les autres chambres de la
Cour de cassation, une chambre mixte a décidé que les héritiers pouvaient obtenir réparation
du préjudice moral subi par leur auteur, et le Conseil d’Etat a ultérieurement adopté la même
position.
[afε̃ də metrə fε̃ a la diverƷãsə ãtrə la ∫ãbrə criminelə e lezotrə ∫ãbrə də la cur də casasiƆ̃,
ynə ∫ãbrə micstə a deside kə lezeritie puvε obtənir reparasiƆ̃ dy preƷydisə moral sybi par lœr
otœr, e lə cƆ̃sei deta a ylteriørəmã adopte la memə pozisiƆ̃]
Bien que la question paraisse tranchée après un aussi long débat et qu’il soit vain d’escompter
un revirement de jurisprudence, la solution n’est pas bonne.
[biã kə la kestiƆ̃ parεsə trã∫e apre ũ osi lƆ̃ debat e kil swa vε̃ descƆ̃te ũ rəvirmã də
Ʒyrisprydãnsə, la solysiƆ̃ ne pa bonə]
Elle implique que le pretium doloris (le prix de la douleur) a la même nature que les autres
préjudices : il y a, en quelque sorte, une « pécuniarisation » des affections et une profonde
ignorance de la complexité du thème de la souffrance humaine, ce qui traduit le matérialisme
de notre société contemporaine.

14
[elə ε̃ plikə kə lə pretium doloris (lə pri də la dulœr) a la memə natyrə kə lezotrə preƷydisə:
ilia, ã kelkə sotə ynə pekyniarizatƆ̃̃ dezafectiƆ̃ e ynə profondə iɲorãsə də la cƆ̃plecsite dy
temə də la sufrãsə ymεnə, sə ki tradyit lə materialismə də notrə sosiete cƆ̃tãporεnə]

Test d’autoévaluation :
1. Qu'est-ce que le droit ?
2. Quelles sont les branches du droit français ?
3. Le droit roumain a les mêmes divisions ? Composez un tableau présentant les
grandes divisions du droit roumain.
4. Quel est l’autre nom du droit national et quelles sont ses grandes divisions ?
5. Quelles sont les sanctions du non respect de la règle de droit ?

Traductions :
1. Sensul cuvântului drept variază după contextul utilizării sale. El poate îmbrăca una
din următoarele patru semnificaţii : est vorba despre o disaciplină intelectuală, despre un ideal
superior de ordin filosofic sau moral, despre ansamblul regulilor în vigoare într-o societate
dată sau despre puterile recunoascute unor indivizi.
Réponse: Le sens du mot droit varie selon le contexte de son utilisation. Il peut vêtir
l’une des quatre significations suivante : il s’agit d’une discipline intellectuelle, d’un idéal
supérieur d’ordre philosophique ou moral, de l’ensemble de règles en vigueur dans une
société donnée ou des pouvoirs reconnus à des individus.

2. Dreptul ca disciplină intelectuală. Un student care este întrebat ce studii face,


răspunde că "face dreptul". Spunând aceasta, acest student nu pretinde, evident, că este
creatorul unei ordini juridice, ci numai că studiază o disciplină particulară. Dreptul este deci o
ştiinţă sau o disciplină intelectuală care face obiectul unui învăţământ ştiinţific, dezvoltat mai
ales într-un departament autonom al Universităţii- Facultatea de drept.
Réponse: Le droit en tant que discipline intellectuelle. Un étudiant a qui on demande
quelles études il fait, répond qu'il « fait le droit". En disant cela, cet étudiant ne prétend
évidemment pas qu’il est le créateur d’un ordre juridique, mais seulement qu’il étudie une
discipline particulière. Le droit est donc une science ou une discipline intellectuelle qui fait

15
l’objet d'un enseignement scientifique, développé surtout dans un département autonome de
l’Université – la Faculté de droit.

Phonétique : Mettre les accents dans le texte suivant :


En general la nullite a lieu de plein droit, c’est-a-dire que le juge, saisi d’une demande
en nullite, doit la prononcer, s’il constate que ces conditions sont reunies. Dans certains cas,
au contraire, la nullite est facultative, c’est-a-dire que le juge, saisi d’une demande en nullite,
s’il constate que les conditions sont reunies, a un pouvoir discretionnaire pour la prononcer
ou s’y refuser. L’opposition entre la nullite de droit et la nullite facultative ne doit pas etre
exageree. Le juge, bien qu’il soit juridiquement oblige de prononcer une nullite de droit
quand les conditions sont reunies, a un pouvoir d’appreciation des faits, pour constater si les
elements justifiant la nullite sont remplis; par exemple, en cas d’erreur, vice du consentement,
afin de determiner si l’erreur a, en fait, porte sur les qualites substantielles. Il appartient au
demandeur en nullite d’en faire la preuve.
Réponse:
En général la nullité a lieu de plein droit, c’est-à-dire que le juge, saisi d’une demande
en nullité, doit la prononcer, s’il constate que ces conditions sont réunies. Dans certains cas,
au contraire, la nullité est facultative, c’est-à-dire que le juge, saisi d’une demande en nullité,
s’il constate que les conditions sont réunies, a un pouvoir discrétionnaire pour la prononcer
ou s’y refuser. L’opposition entre la nullité de droit et la nullité facultative ne doit pas être
exagérée. Le juge, bien qu’il soit juridiquement obligé de prononcer une nullité de droit
quand les conditions sont réunies, a un pouvoir d’appréciation des faits, pour constater si les
éléments justifiant la nullité sont remplis; par exemple, en cas d’erreur, vice du consentement,
afin de déterminer si l’erreur a, en fait, porté sur les qualités substantielles. Il appartient au
demandeur en nullité d’en faire la preuve.

Grilles :
1. L'exécution forcée est:
a. la sanction prononcée par le juge qui consiste en la disparition rétroactive de l'acte
juridique.
b. l'emploi de la force publique pour contraindre le débiteur

16
c. l’exécution d’un exercice en gymnastique.

2. Le droit civil :
a. implique les règles applicables aux commerçants et aux sociétés commerciales dans
l'exercice de leurs
b. est le droit commun qui s'applique chaque fois qu'aucune règle particulière ne régit
la situation, soit en fonction de la qualité de la personne, soit en considération de la nature de
ses actes.
c. comprend le droit des organismes sociaux et le droit du travail

3. Le droit positif est:


a. la faculté qui est reconnue à une personne de faire quelque chose
b. ensemble de règles qui précisent les rapports entre les personnes sanctionnant celles
qui ne les respectent pas.
c.une prérogative, une faculté, un pouvoir d’action reconnu à un individu.

4. Le droit subjectif est :


a. la faculté qui est reconnue aux sujets de droits de faire quelque chose
b. est une construction logique réduite à un système de normes hiérarchisées dont la
force obligatoire est extraite de sa conformité à la norme supérieure
c. une option philosophique ou morale

5. Le droit naturel:
a. est le droit qui se manifeste en nature
b. est synonyme au droit objectif ou droit positif
c. est un idéal, une finalité de l’action humaine, un ensemble de valeurs qui
s’imposent à toute autorité

17
18
Modulul II.
L'article

Unitatea de învăţare:
1. L'article défini, indéfini et partitif.
2. Le remplacement de l'article partitif par la préposition « de ».
3. L’omission de l’article.

Timp alocat: 2 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Le français juridique/Franceza juridică, C.H. Beck, Bucureşti,
2007, p. 3-6.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:


înţelegeţi aspecte juridice noi: evoluţia dreptului, relaţia dintre drept şi morală
vă familiarizaţi cu tema prin activităţi aplicative
vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare în limba engleză pe teme cu caracter juridic

Les fomes de l'article défini:


Masculin singulier: le, l’
Féminin singulier: la, l’
Pluriel: les
Les formes de l’article indéfini:
Masculin singulier : un

19
Féminin singulier: une
Pluriel: des
Les formes de l’article partitif :
Masculin singulier : du, de l’
Féminin singulier : de la, de l’
Pluriel : des
Les formes de l’article défini par cas :
masculin féminin
Singulier Pluriel Singulier Pluriel

N le, l’ les la, l’ les


G du, de l’ des de la, de l’ des
D au, à l’ aux à la, à l’ aux
A le, l’ des la, l’ les

Le remplacement de l’article partitif par la préposition "de" :


1. Dans une proposition négative.
2. Après un adverbe de quantité.
3. Si le nom au pluriel est précédé par un adjectif qualificatif.
L’omission de l’article:
1. Devant le nom de personne.
2. Devant le nom de ville.
3. Devant un nom précédé par un adjectif démonstratif ou possessif, par
l’adjectif interrogatif quel, par certains adjectifs indéfinis ou par l’adjectif numéral.
4. Dans une énumération, quand on n'insiste pas sur chacun des termes de
l’énumération.
5. Devant un vocatif.
6. Devant une apposition, si on ne veut pas identifier le nom.
7. Dans le style télégraphique, dans les messages abrégés, dans des titres,
enseignes, annonces, adresses, dans les proverbes, dictons, maximes, expressions
consacrées.
8. Dans les constructions qui expriment le temps comme date (sauf si on
veut dater une lettre ou si on veut souligner une date), les jpurs de la semaine, les

20
saisons de l’année (si le nom qui les désigne a une valeur adjectivale ou une fonction
de complément de temps).

Le Droit se divise en de multiples branches dont les ramifications ne cessent de se


développer. Elles peuvent toutefois être regroupées au sein d’une distinction binaire très
classique et ancienne, entre le Droit privé et le Droit public. A Rome déjà, qui était attachée à
la protection tant de la chose publique qu’aux individus, on différenciait deux grandes
catégories juridiques de règles : tandis que dans la première, on y intégrait les dispositions
ayant un rapport avec les intérêts publics, on rassemblait dans la seconde toutes les règles
mettant en cause des intérêts d’ordre privé. L’opposition entre le Droit privé et le Droit public
était alors sous-jacente. Cette dichotomie entre le secteur public et le secteur privé au sein du
Droit devait toutefois s’atténuer tout au long du Moyen-âge, cette période se caractérisant
politiquement et donc juridiquement par une confusion entre les intérêts publics et privés.
C’est après la Révolution que la distinction entre le Droit public et le Droit privé devait à
nouveau s’affirmer. Mais il faut bien prendre conscience qu’il s’agit d’une classification des
branches du Droit relative, d’ailleurs ignorée par certains systèmes juridiques contemporains.
Ainsi, dans le système juridique anglo-saxon, ce n’est pas l’opposition entre le Droit public et
le Droit privé mais celle entre le Droit des personnes et le Droit des choses qui est retenue.

Le Droit privé serait constitué par l’ensemble de règles juridiques qui gouvernent les
relations entre personnes privées. Pour sa part, le Droit public correspondrait à l’ensemble de
dispositions réglementant d’une part la constitution, le fonctionnement et l’organisation des
institutions publiques et d’autre part les rapports entre la puissance publique et les
particuliers.

Vocabulaire :

21
multiples multiple intérêts d’ordre privé interese de ordin
cesser a înceta privat
se développer a se dezvolta sous-jacent,-e subiacent,-ă, latent-ă,
toutefois totuşi, cu toate acestea subteran,-ă
au sein de în sânul, în interiorul tout au long de pe întreg parcursul
ancien, -enne vechi,veche après după
droit privé drept privat s’affirmer a se afirma
droit public drept public à nouveau din nou
être attaché,-ée e à a fi ataşat,-ă/legat,-ă de prendre conscience a conştientiza
tand de… que atât de… cât şi de il s’agit/il ne s’agit pas este vorba/nu este
chose publique lucru public vorba
tandis que în timp ce d’ailleurs de altfel
intégrer a integra retenir a reţine
intérêts publics interese publice pour sa part în ceea ce-l priveşte, la rândul
rassembler a aduna, a reuni, a regrupa său
mettre en cause a pune în cauză, a pune correspondre a corespunde
sub semnul întrebării puissance publique autoritatea publică

Test d’ autoévaluation :
1. Mettre les articles correspondants dans le texte:
… origine, ... Droit privé s’identifiait totalement … Droit civil (terminologie qui
trouve sa source … époque romaine, où l’on faisait référence … Droit des citoyens, … jus
civile) qui avait vocation à gouverner … ensemble … relations entre personnes privées sans
aucune limitation. … phénomène de spécialisation … Droit … cours … siècles et que l’on a
pu décrire a conduit à … diversification et à … spécialisation … sein même … Droit privé.
… Droit privé est ainsi constitué d’… multitude … disciplines dont ... principale reste
toutefois … Droit civil
2. Utiliser l’article partitif ou la préposition « de »
Je donne des/de conseils. Je ne donne pas des/de conseils.
Il ne nous faut pas de la/de contrainte.
Ils font peu de/des lois.
Il y a des/de belles accusations à son encontre.
Il ne leur faut pas du/de contreseing ministériel.
Il y a beaucoup de/des demandeurs qui agissent devant le Tribunal de grande instance.
Les deux chambres de l’Assemblée nationale font de/des lois.
Il y a de/des avocats qui font de/des demandes.

22
Avez-vous de l’argent ? Non, je n’ai pas de l’/d’argent.
Avez-vous assez de l’/d’argent?
Donnez-moi de l’/d’eau fraîche, ne me donnez pas de l’/d’eau du/de robinet.

1. Traduire en français
Avocaţi, avocaţi nepledanţi, juraţi, judecători, reclamanţi, pârâţi, toţi erau în curtea
tribualului.
Primit citaţie.
Rugăminte de a nu staţiona.
Ce nedreptate!
Ion şi Paul merg împreună la tribunal.
2. Traduire en roumain
La reconnaissance de principe d’une réduction de prix assortie d’un désaccord sur
le montant du remboursement éventuel ne constitue pas un engagement de payer, faute de
détermination de l’objet de l’engagement.
L’acte par lequel une personne déclare vendre un immeuble à une autre sous la
condition suspensive que celle-ci confirme dans un délai d’un mois son intention son
intention définitive d’acquérir n’est qu’une promesse unilatérale de vente.
En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la
prestation compensatoire, dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge.
Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation de
l’un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour
une durée limitée. Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe
inéquitablement les droits et obligations des époux.
3. Traduire en français

Această lege determină în special:

a) desemnarea, renunţarea şi înlocuirea fiduciarului, condiţiile speciale pe care trebuie


să le îndeplinească o persoană pentru a fi desemnată fiduciar, precum şi transmiterea puterilor
fiduciarului;
b) drepturile şi obligaţiile dintre fiduciari;

23
c) dreptul fiduciarului de a delega în tot sau în parte executarea obligaţiilor sale sau
exercitarea puterilor care îi revin;
d) puterile fiduciarului de a administra şi de a dispune de bunurile din masa
patrimonială fiduciară, de a constitui garanţii şi de a dobândi alte bunuri;
e) puterile fiduciarului de a face investiţii şi plasamente;
f) îngrădirile cu privire la durata fiduciei, precum şi cele cu privire la puterile
fiduciarului de a constitui rezerve din veniturile rezultate din administrarea bunurilor;
g) raporturile dintre fiduciar şi beneficiar, inclusiv răspunderea personală a
fiduciarului faţă de beneficiar;
h) modificarea sau încetarea fiduciei;
i) repartizarea bunurilor ce alcătuiesc masa patrimonială fiduciară;
j) obligaţia fiduciarului de a da socoteală de modul cum a fost administrată masa
patrimonială fiduciară.

Grilles :
1. Le droit national se divise :
a. en deux grandes branches
b. en 4 branches
c. en 15 branches ou plus.

2. Le système juridique anglo-saxon retient l’opposition :


a. droit public – droit privé
b. droit des personnes – droit des choses
c. droit constitutionnel – droit administratif

3. Les branches du droit public sont:


a. le droit des affaires, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale
b. le droit commercial et le droit des sociétés
c. le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des finances publiques, le
droit fiscal et le droit international public

24
4. Le droit international public étudie
a. les modes d’utilisation de l’ensemble des ressources de l’Etat et des collectivités
locales
b. les rapports entre les États et les organisations internationales, notamment le Droit
des traités
c. la nature du régime politique d’un Etat (régime parlementaire, présidentiel, semi-
présidentiel).

5. Le droit privé comprend :


a. le droit fiscal, le droit pénal et le droit judiciaire
b. le droit constitutionnel, le droit administratif
d. le droit civil, le droit commercial, le droit social, le droit international privé

25
Modulul III.
Les institutions qui font le droit

Unitatea de învăţare:
1. Faire la distinction entre les institutions nationales et les institutions internationales.
2. Révision des informations relatives à l’article.

Timp alocat: 2 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Cours de français pour les étudiants en droit, Ed. Themis, Fundaţia
Europeană Titulescu Filiala Craiova, Craiova, 2000, p. 7-10, 141-144.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:


înţelegeţi distincţia principală dintre instituţiile naţionale şi cele internaţionale
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative
vă actualizaţi cunoştinţele de gramatică (articolul)

Les institutions qui font le droit

Pour garantir aux personnes des libertés individuelles et assurer l’application des
règles de droit, le principe de « la séparation des pouvoirs » législatif, exécutif et judiciaire
est affirmé. Chaque pouvoir doit être confié à un organe distinct.
Dans chaque pays la règle de droit est conçue par les organes qui détiennent le
pouvoir. Dans les pays démocratiques elle est conçue, pour l’essentiel, par un pouvoir

26
spécialement chargé de ce rôle et distinct du pouvoir qui devra appliquer cette règle : le
pouvoir législatif fait la loi, alors que le pouvoir exécutif la rend applicable. Le pouvoir
judiciaire vérifie cette application et sanctionne les manquements, les infractions à cette règle.
La constitution de chaque pays règle les rapports entre ces pouvoirs.
Les institutions qui font le droit peuvent être nationales ou internationales.

I. Les institutions nationales :

Le Parlement. Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat et détient le pouvoir


législatif. C’est donc lui qui fait la loi : il discute, modifie er vote les textes présentés soit par
un parlementaire (député ou sénateur) – il s’agit alors d’une proposition de loi ; soit par le
gouvernement – il s’agit alors d’un projet de loi.
Le Gouvernement. Il détient le pouvoir exécutif et peut donc faire appliquer la loi
votée par le Parlement, rédiger des textes qui précisent les détails de cette application. En
outre, la Constitution lui donne le pouvoir de créer la règle de droit pour les matières qui ne
sont pas du domaine de la loi. Il peut donc prendre deux sortes de textes : les règlements
d’application qui mettent en œuvre la loi votée, et les règlements autonomes qui régissent
librement les domaines où le Parlement ne peut pas légiférer.
Les maires et les commissaires de la République. Ils peuvent prendre des mesures
qui facilitent la vie des communes et départements dont ils ont la responsabilité. Les textes
qu’ils élaborent sont des arrêtés préfectoraux et municipaux.
Les juridictions : tribunaux et cours. Elles sont chargées d’appliquer la règle de
droit aux cas particuliers qui leurs sont soumis. Elles prennent des décisions : les tribunaux
rendent des jugements, les cours rendent des arrêts. L’ensemble de décisions de justice
s’appelle la jurisprudence.
II. Les institutions internationales

Les traités. Lorsqu’un pays signe avec d’autres un traité international, il doit
l’appliquer sur son territoire, donc ne pas prendre de textes qui y soient contraires et adapter
les textes existants aux décisions du traité.
Les communautés européennes. Elles regroupent 27 pays qui ont créés un droit
spécifique qui s’impose aux pays signataires.
Les règlements et les décisions des communautés s’appliquent directement aux
citoyens des États membres et sont obligatoires en tous leurs éléments.

27
Les directives et les recommandations aux États membres bien qu’elles leur laissent
le choix de la forme et des moyens d’application.
Les arrêts de la Cour des communautés constituent une jurisprudence qui permet
d’interpréter le droit communautaire.

Le Parlement français est composé de deux chambres : Assemblée nationale, élue


directement par les citoyens, siège au Palais Bourbon ; le Sénat, élu au suffrage indirect,
siège au Palais du Luxembourg.

Le Parlement délibère puis vote la loi. Le gouvernement, qui a pu participer à son


élaboration, l’exécute. Parallèlement, le Parlement contrôle l’action du gouvernement, en
ayant la possibilité de le renverser, en le questionnant ou en procédant à des enquêtes, en
votant le budget, et en contrôlant son exécution.

Enfin, dans un régime parlementaire, le Gouvernement émane du Parlement, est


responsable devant lui, et dispose de l’arme de la dissolution en cas de crise politique ou de
différend grave avec la majorité parlementaire.

Vocabulaire :

28
institutions instituţii règlements autonomes regulamente
faire a face autonome
garantir a garanta où unde, în care
libertés individuelles libertăţi individuale légiférer a legifera
assurer a asigura maires primari
application aplicare, aplicaţie commissaires de la République comisari ai
règles de droit reguli de drept Republicii
le principe de la séparation des pouvoirs prendre des mesures a lua/a adopta măsuri
principiul separaţiei puterilor faciliter a facilita, a uşura
chaque pouvoir fiecare putere responsabilité responsabilitate, răspundere
confier a încredinţa arrêtés préfectoraux et municipaux
pays ţară hotărâri prefectorale şi municipale
concevoir a concepe tribunaux tribunale
conçu,-ue conceput,-ă cours curţi
détenir a deţine soumettre a supune
pour l’essentiel în esenţă soumis,-ise supus,-ă
chargé de însărcinat cu tribunaux rendent des jugements
alors que în timp ce tribunalele dau decizii
rendre applicable a face aplicabil, a pune cours rendent des arrêts curţile dau
în aplicare hotărâri
manquements lipsuri, abateri, greşeli, jurisprudence jurisprudenţă
încălcări traités tratate
infractions à abateri de la lorsque atunci când
Parlement Parlament signer a semna
Assemblée Nationale Adunare Naţionale territoire teritoriu
Sénat Senat ne pas prendre de textes qui y soient
détenir a deţine contraires să nu adopte texte care s-i fie
faire la loi a face legea contrare
proposition de loi propunere de lege communautés européennes comunităţi
projet de loi proiect de lege europene
faire appliquer a face să se aplice regrouper a regrupa
rédiger a redacta pays signataires ţări semnatare
préciser a preciza en tous leurs éléments în toate elementele
détails detalii lor
en outre în plus, mai mult bien que chiar dacă
predre des textes a adopta texte laisser a lăsa
règlements d’application regulamente de choix alegere
aplicare moyens d’application mijloace de aplicare

Test d’autoévaluation :
1. Faire la distinction entre arrêté et arrêt.
2. Quelles sont les institutions nationals qui fint le droit?
3. Quelles sont les institutiona internationals qui font le droit?

29
4. Faire une parallèle entre les institutions nationales du droit français et celles du
droit roumain.
5. Délimiter dans le texte suivant les paragraphes qui se réfèrent respectivement à la
liberté d’agir, à l’immunité parlementaire et à l’indemnité parlementaire:
Un homme chargé de l’élaboration des lois de son pays ne doit subir aucune pression
et ne doit être sous l’influence de personne. Il faut donc que lui soit garantie une totale
indépendance.
Nul n’est en droit de lui reprocher les positions politiques qu’il a adoptées : par
exemple, avoir voté pour un projet de loi, même s’il s’était, à l’origine, engagé à voter pour.
Il est parfaitement maître de son choix : on dit que son mandat est impératif. Bien entendu,
ses électeurs seront libres de ne pas le renouveler dans son mandat parlementaire : telle est la
seule sanction possible.
Dans le cadre du débat parlementaire, les orateurs possèdent une totale liberté de
parole et de critique. Ils ne risquent donc pas d’être attaqués en diffamation.
La Constitution française prévoit que, pendant la durée des sessions. Aucun membre
du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans
l’autorisation de l’assemblée dont il est membre.
Pour pouvoir exercer correctement son mandat, il ne suffit pas au député d’être
juridiquement indépendant : il doit aussi disposer d’une autonomie financière.
L’indemnité parlementaire est, en quelque sorte, le salaire du député. Elle lui permet
de consacrer tout son temps à son mandat sans être contraint d’exercer ses activités
professionnelles habituelles.
Etre sénateur, c’est exercer pratiquement une fonction à plein temps.
Beaucoup d’élus sont contraints de cesser toute autre activité professionnelle. Cela les
prive de leirs revenus habituels. Ils reçoivent alors en compensation une indemnité identique
à celle des députés.

Traductions :
1. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate
legiuitoare a ţării. Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.

30
Réponse: Le Parlement est l’organe représentatif du peuple roumain et l’unique autorité
législative du pays.La Parlement est formé de la Chambre des députés et du Sénat.

2. Alegerea camerelor : Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale. Organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate
în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei
minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie. Numărul deputaţilor şi
al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării.

Réponse : L’élection des chambres : La Chambre des députés et le Sénat sont élus au
suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi électorale.
Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales qui ne réunissent pas aux
élections le nombre de voix pour être représentées au Parlement, ont doit chacune à un siège
de député, dans les conditions fixées par la loi électorale. Les citoyens d’une minorité
nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation. Le nombre des députés
et des sénateurs est établi par la loi électorale, proportionnellement à la population du pays.

3. Imunitatea parlamentară. Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru


voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Deputaţii şi senatorii
pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu
opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau
arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi
trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În caz
de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul
justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În
cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat
revocarea acestei măsuri.

Réponse : L’immunité parlementaire. Les députés et sénateurs ne peuvent être rendus


responsables juridiquement de votes ni de leurs opinions politiques exprimées dans l’exercice
de leur mandat. Les députés et les sénateurs peuvent être poursuivis et traduits en justice en

31
matière criminelle pour des faits qui n’ont pas de rapport avec les votes ou les opinions
politiques exprimés dans l’exercice de leur mandat, mais ils ne peuvent être perquisitionnés,
détenus ou arrêtés sans l’autorisation de la Chambre dont ils font partie, après avoir été
entendus. La poursuite et la traduction en justice en matière criminelle ne peuvent être faits
que par le Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice. La compétence de
jugement incombe à la Haute Cour de cassation et de justice. Enm cas d’infraction flagrante,
les députés ou les sénateurs peuvent être détenus et subir une perquisition. Le ministre de la
Justice informe aussitôt le président de la Chambre de la détention et de la perquisition. Au
cas où la Chambre saisie constate que la détention n’est pas fondée, elle décide
immédiatement de la révocation de cette mesure

Grilles:
1. Les Communautés européennes regroupent:
a. 11 pays
b. 5 pays
c. 27 pays

2. L’immunité parlementaire signifie que:


a. le Parlement ne peut pas contracter de maladies
b. le Parlement est immun aux changements climatiques
c. Nul n’est en droit de reprocher les positions politiques des députés et sénateus

3. L’indemnité parlementaire est :


a. le manque de dignité des députés et sénateurs
b. le salaire du parlementaire
c. le fait de ne pas pouvoir succéder

4. Les cours rendent :


a. des arrêts
b. des décisions
c. des arrêtés

32
5. Le Gouvernement détient le pouvoir:
a. législatif
b. exécutif
c. judiciaire

33
Modulul IV.
Le nom

Unitatea de învăţare:
1. Le genre des noms;
2. Le nombre des noms;
3. Les noms composés.

Timp alocat: 2 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Le français juridique – franceza juridică, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2007, p. 7-17.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:


înţelegeţi care sunt principalele substantive juridice
descoperiţi termenii echivalenţi din limba română
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative
vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare în limba franceză pe teme cu caracter juridic

Le nom
Le genre des noms
En français il y a seulement le genre masculin et le genre féminin. Seulement les
noms qui désignent des êtres peuvent avoir deux genres, les autres ayant leur genre propre qui
se reconnaît à l’aide de l’article.

34
Les règles de formation des noms qui varient selon le genre.
I. Les noms dont la forme de féminin dérive de la forme de masculin :
1. En règle générale on ajoute un e muet à la forme du masculin
2. Les noms terminés au masculin en –er, -ier forment le féminin en –ère ou –ière
3. Les masculins finis en –x changent au féminin le –x en –s et ajoutent un – e muet.
4. Les masculins finis en –f changent au féminin le –f en –v et ajoutent un e muet.
5. Les masculins finis en –teur changent la terminaison en –teurse ou –trice.
6. Les masculins finis en –eur changent la terminaison en –euse.
7. Les masculins finis en –eur ou –e forment le féminin en –eresse ou –esse.
8. Les masculins finis en –l doublent la consonne finale avant de recevoir un e muet.
II. Les noms qui ont la même forme pour les deux genres
1. Les noms terminés en –e muet au masculin restent invariables en changeant
seulement la forme de l’article
2. Les noms qui indiquent la professiob reçoivent au féminin le mot femme pour
préciser le genre
III. Noms à forme unique qui changent le sens d’après le genre (l’article)
IV. Noms au radical différent
V. Noms qui désignent des animaux

Le nombre des noms


La règle générale est que l’on ajoute un –s à la forme de singulier.
Les noms terminés en –s, -x, -z ne modifient ni la terminaison, ni la prononciation au
pluriel, la distinction se faisant à l’aide de l’article ou d’un autre déterminant.
Les noms terminés au singulier en –au,-eau, -eu forment le pluriel en ajoutant un –x,
avec quelques exceptions.
Les noms terminés au singulier en –ou ajoutent un –s au pluriel, avec quelques
exceptions.
Les noms terminés au singulier en –al changent au pluriel la terminaison en –aux,
avec quelques exceptions.
Les noms terminés au singulier en -ail ajoutent un –s au pluriel, avec quelques
exceptions.
Le pluriel des noms composés
Les noms composés qui s’écriventen un seul mot forment le pluriel comme tout mot
simple, avec quelques exceptions

35
Les noms composés qui s’écrivent en deux ou plusieurs mots forment le pluriel
d’après la règle générale : lorsque dans la composition des noms entrent des verbes,
des adverbes, des prépositions, le signe du pluriel se met seulement aux substantifs ou
aux adjectifs ; si le nom est composé de deux noms, deux adjectifs ou d’un nom et un
adjectif, les deux éléments reçoivent le signe du pluriel (avec quelques exceptions) ;
dans les noms qui ont dans la composition des noms de couleur, les deux termes
reçoivent le signe du pluriel ; si le nom composé est formé d’un participe présent
précédé par premier, dernier, nouveau, les deux reçoivent le signe du pluriel (avec
quelques exceptions) ; dans les noms composés de deux verbes ou d’un pronom et un
verbe ou d’un verbe et un complément (sauf un complément direct) ou un verbe et une
préposition, aucun de deux éléments ne reçoit le signe du pluriel : si les noms sont
composés d’un participe présent et d’un nom, seulement le participe présent reçoit le
signe du pluriel.
Les noms à double forme de pluriel.
Noms qui changent de sens au pluriel.
Les noms qui s’utilisent à un seul genre.

Test d’autoévaluation:
1. Transformer le texte en mettant les noms qui sont au singulier au pluriel et vice-versa.
La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein
des différents régimes politiques :

– la fonction d’édiction des règles générales constitue la fonction législative ;

– la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive ;

– la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle.

Partant du constat que, dans le régime de la monarchie absolue, ces trois fonctions sont le
plus souvent confondues et détenues par une seule et même personne, la théorie de séparation
des pouvoirs plaide pour que chacune d’entre elles soit exercée par des organes distincts,
indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur
fonctionnement. Chacun de ces organes devient ainsi l’un des trois pouvoirs : le pouvoir
législatif est exercé par des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif est détenu par le

36
chef de l’État et par les membres du Gouvernement, le pouvoir judiciaire, enfin, revient aux
juridictions.

L’objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d’aboutir à l’équilibre des différents
pouvoirs : "Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir.

2. Mettre au féminin les noms du texte au masculin


Un marchand est un intermédiaire qui s'occupe de la revente de marchandises. Ce terme peut
s'opposer parfois à la notion de producteur.
L’accusé est la personne, physique ou morale, faisant l'objet des poursuites judiciaires devant
une cour d’assises.
Le veuf ne peut hériter son conjoint s’il l’a tué.
L’époux est tenu par le contrat de mariage de ne pas tromper sa femme.
L’ambassadeur a demandé des renseignements.
Le juge jouit de l’immunité.
Un arbitre doit trancher le litige.
Le demandeur est la personne qui demande quelque chose au défendeur.
L’employeur et le patron ce sont l’une et même personne.
L’employé et le salarié travaillent pour quelqu’un d’autre.

3. Donner le sens des mots suivants:


assise/assises
effet/effets
gage/gages
lumière/lumières
vacance/vacances
vu/vues

4. Former le pluriel des noms suivants:


premier-né
dernier-né
nouveau-né

37
nouveau-née
savoir-faire
ayant cause
sous-traitance
plus-value
bien-fondé

Traductions :
1. Dreptul civil este ramura dreptului ce se ocupă atât de raporturile patrimoniale, cât
şi de cele nepatrimoniale.
Réponse : Le droit civil est la branche du droit qui s’occupe des rapports patrimoniaux
aussi bien que extra-patrimoniaux..
2. Tribunalele şi curţile sunt locuri în care se face dreptate. Aici vin persoanele în
conflict să caute dreptatea şi unde sunt judecate cele care n-au respectat legea. Tribunalele
arbitrale nu sunt servicii publice.
Réponse : Les tribunaux ou cours sont des lieux où est rendue la justice. C’est ici que
les personnes en conflit viennent chercher la justice et où celles qui n’ont pas respecté la loi
sont jugées. Les tribunaux arbitraux ne sont pas de services publics.

Grilles:
1. Le mot pays est du genre :
a. masculin
b. féminin
c. neutre

2. Un arrêt est rendu par :


a. un tribunal d’instance
b. une cour
c. un tribunal de grande instance

3. Font le féminin en -trice

38
a. inventeur, locateur, médiateur
b. avaliseur, bailleur, entrepreneur
c. régisseur, vendeur, tuteur

4. Font le pluriel en -aux


a. bal, chacal, récital
b. tribunal, pénal, cadastral
c. festival, carnaval, cal

5. Les deux termes reçoivent le signe du pluriel


a. mal-jugé, non-comparution, sous-traitance
b. sourd-muet, nue-propriété, nu-propriétaire
c. mot d’ordre, timbre-poste, laissez-passer

39
Modulul V.
L’adjectif

Unitatea de învăţare:
1. Le genre de l’adjectif qualificatif.
2. Le pluriel de l’adjectif qualificatif
3. L’accord de l’adjectif qualificatif.
4. Les degrés de comparaison des adjectifs
5. La place de l’adjectif qualificatif

Timp alocat: 2 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Le français juridique – franceza juridică, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2007, p. 18-39.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului
Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
Formaţi adjective feminine plecând de la forma de masculin a acestora
Realizaţi corect acordul adjectivelor calificative
Treceţi un adjectiv la diverse grade de comparaţie
Să traduceţi corect adjectivele în funcţie de locul acestora
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative
vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare în limba franceză pe teme cu caracter juridic

40
L’adjectif
L’adjectif prend les marques de genre et de nombre du nom dont il dépend.
La formation du féminin
1. Les adjectifs finis en –e muet ne se modifient pas au féminin
2. En règle générale, on ajoute un e muet à la forme du masculin.
3. Les adjectifs finis en –f changent le f en v avant de recevoir un e muet.
4. Les adjectifs finis en –l doublent la consonne finale (avec quelques exceptions)
avant de recevoir un e muet.
5. Les adjectifs finis en –teur changent la terminaison en –trice.
6. Les adjectifs finis en –x changent le x en s avant de recevoir un e muet.
7. Les adjectifs finis en –er font le féminin en –ère.
8. Les adjectifs finis en –eur changent la terminaison en –euse.
9. Quelques adjectifs à forme irrégulière ou qui n’ont que la forme de masculin.
La formation du pluriel
1. En règle générale on ajoute un –s au masculin/féminin singulier
2. Les adjectifs finis en –s, -x, -z gardent la même forme au pluriel.
3. Les adjectifs finis au singulier enm –al changent cette terminaison en –aux.

L’accord de l’adjectif qualificatif


I. L’accord de l’adjectif avec le nom
1. L’adjectif prend toujours le même genre et le même nombre que le nom auquel il
se rapporte
2. Tout adjectif qui qualifie plusieurs noms se met au pluriel. Il est du masculin si les
noms qu’il qualifie sont du masculin, et du féminin si les noms qu’il qualifie sont
du féminin.
3. Si l’adjectif qui qualifie des noms de genres différents, il se met au masculin
pluriel.
4. L’adjectif placé après deux noms réunis par la conjonction ou s’accorde seulement
avec le dernier.
5. L’adjectif précédé de deux noms joints par comme, de même que, ainsi que, aussi
bien que, etc., ne s’accorde qu’avec le premier nom s’il y a comparaison.

41
II. L’accord de l’adjectif avec « avoir l’air »
III. Adjectifs composés
1. Si l’adjectif composé est formé de deux qualificatifs, ces deux mots s’accordent
avec le nom
2. Si le premier adjectif est employé comme adverbe, le second seul varie.
3. Noms et adjectifs de couleur
4. Adjectifs sujets à hésitation
5. Accord de l’adjectif après deux noms joints par de.
IV. Les degrés de comparaison
1. Positif.
2. Comparatif
a. Le comparatif d’infériorité
b. Le comparatif d’égalité
c. Le comparatif de supériorité
3. Le superlatif
a. Le superlatif relatif
b. Le superlatif absolu
Adjectifs qui possèdent des formes spéciales pour le comparatif de supériorité et le
superlatif relatif
Adjectifs sans degré de comparaison
La place de l’adjectif qualificatif

Les bonnes mœurs sont les habitudes, les usages conformes à la moralité, à la
religion et à la culture d'un pays ou d'un peuple. Elles constituent un ensemble de normes, le
plus souvent coutumières, en partie formulées dans les traités de civilité et dans les règles
de droit civil et pénal. Elles varient selon les peuples et les époques, et constituent l'un des
objets d'étude de l’ethnologie et de la sociologie comparative historique.

La notion de bonnes mœurs porte essentiellement sur la vie privée et sur son respect, elle est
le contrepoint de celle d'ordre public. Aux termes de l'article 6 du Code civil, « On ne peut
déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes
mœurs ».

42
Les bonnes mœurs concernent principalement des comportements sexuels : pornographie,
inceste, polygamie, prostitution, proxénétisme, pudeur, etc.

L'ordre public est l'état social correspondant à la tranquillité, la sécurité et la


salubrité publiques. Le trouble à l'ordre public est l'atteinte significative à la paix publique. Si
la notion est évidente lorsque le trouble provoque un danger ou une restriction des libertés
des autres citoyens, elle est beaucoup plus flue lorsqu'il s'agit d'une nuisance à la quiétude.
Une norme d'ordre public est une règle impérative que les parties ne peuvent écarter et qui
répond à des exigences fondamentales ou à des intérêts primordiaux. Par exemple, malgré le
principe de la liberté contractuelle, les contrats sont soumis à certaines règles que les
contractants, même s'ils sont d'accord entre eux, ne peuvent écarter. Une règle d'ordre public
peut être invoquée par un juge dans le règlement d'un litige, même si aucune des deux parties
ne l'a invoquée.

43
aux termes de l'article în termenii
articolului/conform articolului
déroger à a deroga de la
conventions particulières convenţii
Vocabular : particulare
intéresser a interesa
bonnes mœurs bune-moravuri
pornographie, inceste, polygamie,
prostitution, proxénétisme, pudeur
habitudes obiceiuri
pornografie, incest, poligamie, prostituţie,
usages conformes à uzanţe conforme
proxenetism, pudoare
moralité moralitate
tranquillité, sécurité, salubrité linişte,
culture cultură
securitate, salubritate
religion religie
trouble à l'ordre public tulburarea ordinii
pays ţară
publice
peuple popor
l'atteinte atingere
le plus souvent cel mai adesea
paix publique pace publică
coutumier,-ière cutumiar,-ă
danger pericol, ameninţare
traités de civilité norme de politeţe
restriction restricţie, restrângere
varier a varia
beaucoup plus flue mult mai vagă
selon după, conform
nuisance à la quiétude atingere adusă
époque epocă
liniştii
objet d’étude obiect de studio
exigences fondamentales exigenţe
ethnologie etnologie
fundamentale
sociologie comparative historique
intérêts primordiaux interese primordiale
sociologie comparativă istorică
malgré în ciuda
porter sur a purta asupra, a se referi la
le règlement d'un litige soluţionarea unui
vie privée viaţă privată
litigiu
contrepoint contrapunct
même si chiar dacă

Test d’autoévaluation :
1. Qu’est-ce que les bonnes mœurs ?
2. Qu’est-ce que ça veut dire « femme des mœurs légers » ?
3. Qu’est-ce que l’ordre public ?
4. A quoi correspond l’ordre public en tant qu’état social ?
5. Quel genre de règle est une norme d’ordre public ?

Traductions :
1. Tribunalul de instanţă constituie jurisdicţia de bază a sistemului judiciar civil francez.
Este vorba despre o jurisdicţie cu judecător unic a cărui principală caracteristică

44
constă îm accesul facil: procedura orală ce este urmată aici, lipsa reprezentării
obligatorii şi existenţa unui mod de sesizare simplificat favorizează o reală
proximitate între judecătorul de instanţă şi justiţiabili. Judecătorul de instanţă este
competent să judece acţiunile personale sau mobiliare )adică cele care poartă asupra
unui drept sau asupra unui lucru) până la valoarea de 10 000 de euro, precum şi
cererile ce poartă asupra executării unei obligaţii a cărei valoare nu depăşeşte această
sumă. În plus, tribunalul de instanţă este însărcinat să statueze asupra cererilor în
mateire de locaţiuni imobiliare, de credite de consum sau de injoncţiune de plată.
Judecătorul de instanţă este în fine judecător al tutelelor majorilor.

Réponse : Le tribunal d’instance constitue la juridiction de base du système judiciaire


civil français. Il s’agit d’une juridiction à juge unique dont la principale
caractéristique consiste dans sa facilité d’accès : l’implantation géographique des
tribunaux d’instance, la procédure orale qui y est suivie, l’absence de représentation
obligatoire et l’existence d’un mode de saisine simplifié favorise une réelle proximité
entre le juge d’instance et les justiciables. Le juge d’instance est compétent pour
connaître des actions personnelles ou mobilières (c’est-à-dire qui portent sur un droit
ou une chose) jusqu’à valeur de 10 000 euros, ainsi que des demandes portant sur
l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas cette somme. En outre, le
tribunal d’instance est chargé de statuer sur les demandes en matière de baux
immobiliers, de crédits à la consommation ou d’injonction de payer. Le juge
d’instance est enfin juge des tutelles des majeurs.

2. Tribunalul de înaltă instanţă constituie jurisdicţia civilă de drept comun, care ocupă un
loc central în sânul organizării judiciare franceze. Cele 160 de tribunale de înaltă
instanţă sunt organizate, în funcţie de talia lor, în mai multe camere specializate. El
judecă acţiuni personale sau mobiliare a căror valoare este nedeterminată sau mai
mare de 10 000 de euro. El este în plus exclusiv competent să trateze anumite
contencioase, de exemplu proprietatea imobiliarp sau materia familială) filiaţie,
căcătorie, autoritate părintească). Dacă majoritatea formaţiunilor de judecată ale
tribunalului de înaltă instanţă sunt colegiale, unii judecători unici exercită o funcţie
specializată.

Réponse : Le tribunal de grande instance constitue la juridiction civile de droit commun, qui
occupe une place centrale au sein de l’organisation judiciaire française. Les 160 TGI sont

45
organisés, selon leur taille, en plusieurs chambres spécialisées. Le TGI connaît des actions
personnelles ou mobilières dont le montant est indéterminé ou supérieur à 10 000 euros. Il est
en outre exclusivement compétent pour traiter de certains contentieux, par exemple la
propriété immobilière ou la matière familiale (filiation, mariage, autorité parentale). Si la
plupart des formations de jugement du TGI sont collégiales, certains juges uniques y exercent
une fonction spécialisée.

Exercices grammaticaux :

1. Former le féminin des adjectifs suivants:

grand, jaloux, bref, craintif, réel, civil, public, travailleur, traître, nouveau, franc, fou.

2. Mettre au féminin et au pluriel les adjectifs suivants:

grand, faux, amical, heureux, loyal, social, banal, cadastral

Grilles:
1. L’avocat a tenu un ……. plaidoirie.
a. beaux
b. belle
c. belles

2. La coupable, une brune ……. portait une …… jupe ……, …….


a. craintif, beau, blanc, neuf
b. craintive, belle, blanche, neuve
c. craintif, belle, blanche, neuf

3. La décision prend force de chose……….


a. jugé
b. jugés
c. jugée

46
4. Le féminin du débiteur est:
a. débiteure
b. débiteuse
c. débitrice

5. Quelle est la forme correcte ?


a. les pommes aigres-douces
b. les pommes aigres-doux
c. les pommes aigres-douce

47
Modulul VI.
L’organisation judiciaire

Unitatea de învăţare:
1. Les ordres de juridiction : les juridictions administratives et les juridictions
judiciaires
2. Présentation générale des tribunaux
3. Approfondissement de l’adjectif.

Timp alocat: 2 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Le français juridique – franceza juridică, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, p. 18-39.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului
Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
înţelegeţi care sunt principalele jurisdicţii în sistemul de drept francez
dezvoltaţi o perspectivă asupra acestor noţiuni şi a relaţiilor dintre ele
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative
vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare în limba franceză pe teme cu caracter juridic

L’organisation judiciaire
Les juridictions sont nombreuses et diversifiées. L’organisation juridictionnelle
française repose sur le principe de la séparation entre les juridictions administratives et les
juridictions judiciaires.

48
Les juridictions administratives jugent les litiges qui opposent un particulier à
l’administration (par exemple, un contribuable à l’administration fiscale). Les juridictions
administratives sont, au premier degré, les tribunaux administratifs, au second degré, les
cours administratives d’appel et le Conseil d’État. Le Conseil d’État est la juridiction
suprême siégeant à Paris ; il a un double rôle, celui de conseil (pour la rédaction des projets
de loi ou de décret) et celui de juge (pour les litiges dans lesquels l’administration est mise en
cause : juge au premier degré, juge d’appel ou juge de cassation, selon la nature et
l’importance de l’affaire).
Les juridictions judiciaires se subdivisent en juridictions pénales (ou répressives)
et juridictions civiles.
Les juridictions pénales sanctionnent les infractions : ce sont le tribunal de police, le
tribunal correctionnel et la Cour d’assises.
Les juridictions civiles tranchent les litiges entre particuliers : ce sont le tribunal de
grande instance, juge civil de droit commun, et les tribunaux d’exception. Les tribunaux
du premier degré rendent des jugements qui, conformément au principe du double degré de
juridiction, peuvent être déférés à la Cour d’appel, juridiction du second degré (il est fait
exception à ce principe lorsque l’importance de l’affaire est minime). Au sommet des
juridictions judiciaires, la Cour de cassation est la cour souveraine.
En cas de conflit de compétences entre juridictions de l’ordre administratif et
juridictions de l’ordre judiciaire, le tribunal des conflits, composé des juges des deux ordre,
tranche.
Présentation générale des tribunaux
Les ordres des juridictions
La règle de droit n’a d’efficacité que si une sanction frappe celui qui ne la respecte
pas. Le rôle des juridictions est de « dire le droit » : lorsqu’un litige oppose deux personnes –
le demandeur (celui qui intente l’action en justice) et le défendeur (partie qui se défend
devant le tribunal) – celles-ci peuvent demander au tribunal la règle de droit, donc de
déterminer qui a tort et qui a raison, puis d’obligé celui qui n’a pas respecté ses obligations à
le faire.
Les juridictions de l’ordre judiciaire : les tribunaux qui pourront juger sont appelés
juridictions civiles et les litiges peuvent opposer des individus entre eux.
Les juridictions pénales : si quelqu’un vole, tue, son acte, non seulement cause du
tort à sa victime, mais encore menace l’ordre public. Une telle faute menaçant l’ordre public
est dite faute pénale. Elle est appréciée et sanctionnée par les juridictions pénales.

49
Les juridictions de l’ordre administratif : ce sont des tribunaux chargés de vérifier
si la conduite de l’Administration a été conforme au droit. Donc, si un litige oppose un
citoyen à l’Administration, il a le pouvoir de la poursuivre devant les tribunaux pour l’obliger
au respect du droit.
Les voies de recours
L’appel
Les juridictions d’appel sont les cours d’appel (pour les tribunaux de l’ordre
judiciaire) et les cours administratives d’appel et le Conseil d’État (pour les tribunaux
administratif, selon la nature des affaires jugées).
La cassation
La Cour de cassation casse la décision qui lui est soumise si elle trouve que la loi a
été mal appliquée; sinon, elle rejette le pourvoi. Lorsque la Cour de cassation casse une
décision, elle renvoie l’affaire devant une juridiction de même degré que celle qui a rendu la
décision casée afin qu’elle juge à nouveau. La Cour de cassation ne contrôle pas l’exactitude
des faits dont les preuves ont été vérifiées par les juridictions de premier et deuxième degré.
D’autres voies de recours existent, mais elles sont moins couramment utilisées.
Ainsi, l’opposition est le recours dont dispose le défendeur lorsqu’un jugement a été rendu en
sn absence, donc sans qu’il ait pu présenter sa défense.

Vocabular :
organisation judiciaire organizare juge de cassation judecător în casaţie
judiciară selon după
juridictions jurisdicţii affaire afacere, proces, cauză
nombreux, nombreuse numeros,-oasă tribunal de police tribunal de poliţie
reposer sur a se baza/a se sprijini pe tribunal correctionnel tribunal corecţional
contribuable contribuabil Cour d’assises curte cu juri
administration fiscale administraţie fiscală trancher a tranşa
au premier degré la primul grad/nivel tribunal de grande instance tribunal de
tribunaux administratifs tribunale înaltă instanţă
administrative juge civil de droit commun judecător civil
cours administratives d’appel curţi de drept comun
administrative de appel tribunaux d’exception tribunale de
Conseil d’État Consiliu de Stat excepţie
siéger a avea sediul, a se găsi tribunaux du premier degré tribunale de
conseil consiliu, consilier primă instanţă
mettre en cause a pune în cauză, a pune rendre des jugements a da decizii
sub semnul întrebării
juge au premier degré judecător în primă le principe du double degré de juridiction
instanţă principiul dublului grad de jurisdicţie
juge d’appel judecător în appel déférer a deferi, a încredinţa

50
Cour d’appel curtea de appel causer du tort à a cauza neplăceri/ a face
au sommet în vârful rău/a cauza daune
Cour de cassation curtea de casaţie menacer a ameninţa
en cas de conflit de compétences în caz de ordre public ordine publică
conflict de competenţă faute greşeală, eroare, infracţiune, delict,
tribunal des conflits tribunalul conflictelor vină
que si decât dacă faute pénale infracţiune penală
frapper a lovi poursuivre a urmări
dire le droit a spune dreptul respect du droit respectarea dreptului
le demandeur reclamantul voies de recours căi de recurs
intenter une action en justice a intenta o casser a casa
acţiune în justiţie/în instanţă trouver a găsi, a considera, a crede
le défendeur pârâtul mal appliqué,-ée prost aplicat,-ă
demander a cere, a reclama rejeter a respinge
avoir tort/avoir raison a nu avea dreptate/a pourvoi recurs în casaţie
avea dreptate renvoyer a trimite
puis apoi afin de + inf. afin que + subj. pentru a/ca
obliger a obliga să, cu scopul de
respecter a respecta preuve probă, dovadă
obligations obligaţii en son absence în absenţa sa
à le faire să o facă sans que fără ca
voler a fura pouvoir a putea
vol furt présenter a prezenta
tuer a ucide, a omorî défense apărare
tueur ucigaş

Test d’autoévaluation :
1. Sur quel principe repose l’organisation juridictionnelle française?
2. Quelles sont les juridictions administratives?
3. Quelles sont les subdivisions des juridictions judiciaires?
4. Quel est le rôle du Conseil d’État?
5. Quelles sont les voies de recours ?

Traductions :
1. « Organizarea judiciară » este ansamblul regulilor ce figurează în Codul
Organizării judiciare ce fixează numele, competenţa, compoziţia şi locul pe care-l ocupă
juriasdicţiile în ierarhia sistemului judiciar francez, atribuţiile magistraţilor, organizarea
grefelor şi raporturile serviciului public al Justiţiei cu profesiile reglementate care
colaborează la acesta.

51
Réponse :
« L’Organisation judiciaire » est l'ensemble des règles figurant dans le Code de
l'Organisation judiciaire qui fixent le nom, la compétence, la composition, et la place
qu'occupent les juridictions dans la hiérarchie du système judiciaire français, les attributions
des magistrats, l'organisation des greffes et les rapports du service public de la Justice avec
les professions réglementées qui y collaborent.

2. Jurisdicţiile de ordin judiciar sunt competente în special în penal şi pentru a regla


litigiile între particulari. Ele pot interveni în domeniul contencios (litigii între persoane), sau
în domeniul graţios (autorizare cerută unei jurisdicţii : schimbarea regimului matrimonial, de
exemplu). Cu titlu de excepţie, ele pot cere şi să intervină în anumite litigii care ar interveni
între stat şi particulari. Este cazul, de exemplu, în materie de expropriere atunci când
expropriatul nu este de acord cu valoarea indemnizaţiei ; de asemenea, în caz de accident de
circulaţie, când unul dintre vehicule aparţine administraţiei şi când victima este o persoană
privată, conteciosul ţine tot de judecătorul civil

Réponse :

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont notamment compétentes pour le pénal et pour régler
les litiges entre particuliers. Elles peuvent intervenir soit dans le domaine contentieux (litige
entre personnes), soit dans le domaine gracieux (autorisation demandée à une juridiction :
changement derégime matrimonial par exemple).À titre d'exception, elles peuvent également
intervenir à propos de certains litiges qui interviendraient entre l'État et les particuliers. C'est
le cas par exemple lorsqu'en matière dţexpropriation, l'exproprié n'est pas d'accord sur le
montant de son indemnisation ; également en cas dţaccident de la circulation, lorsqu'un des
véhicules appartient à l'administration et que la victime est une personne privée, le
contentieux ressort également du juge civil.

Grilles:
1. Les juridictions judiciaires se subdivisent en :
a. juridictions pénales et juridictions administratives
b. juridictions pénales et juridictions civiles
c. juridictions civiles et juridictions administratives

52
2. Les juridictions administratives sont, au premier degré :
a. les Cours administratives d’appel
b. le Conseil d’État
c. les tribunaux administratifs

3. Les juridictions civiles de premier degré sont :


a. le tribunal de grande instance et les tribunaux d’exception
b. la Cour d’appel
c. la Cour de cassation

4. Le tribunal des conflits


a. juge les conflits entre particuliers
b. juge les conflits internationaux
c. juge les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre
administratif et les juridictions de l’ordre judiciaire

5. Casser une décision signifie :


a. mettre en morceaux, volontairement ou non, par choc, par pression
ou par mouvement violent
b. déclarer nulle
c. affaiblir, briser physiquement ou

53
Modulul VII.
Exercices de révision

Unitatea de învăţare:
1. Réviser les textes
2. Réviser la grammaire

Timp alocat: 2 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Le français juridique – franceza juridică, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, p. 18-39.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului

Dupǎ această unitate de învǎţare veţi reuşi sǎ:


Lămuriţi punctele neclare din textele de specialitate
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative
vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare în limba franceză pe teme cu caracter juridic
vă puneţi la punct cunoştinţele de gramatică

1. Mettre les articles correspondants dans le texte :

… nombreux pays ont … Code … travail.


J’ai … travail pour aujourd’hui. Es-tu disponible ?

54
Maman a beaucoup … amis.
Avez-vous … argent ? Non, je n’ai pas … argent.
Avez-vous assez … argent ?
Avez-vous besoin … que vous m’avez prêté ?
Avec … argent toutes les portes s’ouvrent.
Ce n’est pas … eau, ni … vin, mais … bière.
Nous n’avons pas … enfants.
Ce n’est pas … faute grave.
Nous n’avons pas … fautes dans notre devoir.
Ce n’est pas … mauvais avocat.
Je n’ai pas … temps à perdre. Je n’ai pas … temps de déjeuner.
La rentrée des classes est … 1er octobre.
Nous sommes aujourd’hui … 28 décembre.
Les vacances d’été durent … 7 juillet … 10 octobre, elles ont commencé … trois
mois, elles finiront … deux jours.
Tu as mangé … belles pommes.
Je ne veux pas … gâteaux, je préfère … fruits.
2. Former les féminins des noms suivants :

Avocat, marchande, plaignant, protégé, souverain, maître, veuf, donataire, dépositaire,


donateur, bailleur, travailleur, exécuteur, demandeur, défendeur, juge, fiduciaire
3. Former le pluriel des noms suivants :

Tribunal, Cour d’assises, Cour de cassation, délit, arrêt, arrêté, loyer, dette, devoir,
concubin, fraude, savoir-faire, sourd-muet, quasi-usufruit, non-lieu, contre-lettre, mal-
jugé, bien-fondé, non-comparution, nue-propriété, nouveau-né, dernier-né
4. Former les féminins des adjectifs suivants :

Cosignataire, dommageable, judiciaire, abandonné, bâtard, assermenté, contraignant,


contrefait, dû, indu, libéré, mort, subrogé, administratif, absolutoire, abusif, putatif,
actuel, cadastral, dotal, incorporel, illégal, immoral, pénal, accusateur, calomnieux,
foncier, viager, franc, public
5. Former le pluriel des adjectifs suivants :

successoral, procédural, intentionnel, actuel, public, manuel, fiscal, supplétif, dotal,


civil, faux, acquis, onéreux, amical, amoral, capital, natal, fatal

55
6. Traduire en français en faisant attention à l’article :
a. Tribunalul de comerţ este o jurisdicţie de ordin judiciar de gradul întâi însărcinată
să rezolve conflictele între comercianţi, între asociaţii societăţilor comerciale,
relative la actele de comerţ sau la procedurile de reglare colectivă a pasivului.
b. Curtea cu juri judecă infracţiunile grave
c. Judecătorul spune dreptul, adică el este gura dreptului.
d. Justiţiabilul se prezintă în instanţă pentru a-şi face dreptate
e. Registrul comerţului înregistrează societăţile comerciale.
f. Delictul este sancţionat de legea penală.
g. Bunurile pot fi mobile sau immobile.
h. Dauna trebuie reparată.
i. Executorii judecătoreşti practică popririle şi sechestrele.
j. Falimentul este declarat de instanţă.
k. Vânzarea şi cumpărarea sunt acte de comerţ.
l. Ura nu trebuie să dea naştere la comportamente antisocial.
m. Contractul de mandat este încheiat între mandant şi mandatar.
n. Avocatul nepledant face acte la cererea părţilor dar nu poate pleda în faţa Curţii.
o. Soţul nu era iubit de către soţie.
p. Un acuzat se prezintă în faţa instanţei competente.
q. El a făcut afirmaţii calomnioase.
r. O cutumă este o practică repetată ce capătă valoare juridică.
7. Traduire en roumain :
a. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation.
b. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
c. Tout délit entraîne réparation.
d. Le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose vendue.
e. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine.
f. Nul ne peut avoir plus d’un domicile.
8. Traduire en français :
a. Procurorul dirijează poliţia judiciară.
b. Curtea cu juri este o jurisdicţie penală.
c. Dreptul constituţional este ramura dreptului public care are drept obiecr
organizarea şi funcţionarea instituţiilor politice.
d. Patrimoniul este repartizat între moştenitorii şi legatarii defunctului.

56
e. Dreptul penal defineşte onfracţiunile, fixează sancţiunile aplicabile şi desemnează
jurisdicţiile competente pentru a le pronunţaâ
f. Regulamentele de aplicare pun în practică legea votată.
g. Hotărârile Curţii se impun jurisdicţiilor inferioare.
h. Curtea de casaţie poate pronunţa hotărâre de respingere sau o hotărâre de casare.
i. Prezenţa unui avocat pe lângă acuzat este obligatorie.
9. Traduire en roumain :
a. La personnalité juridique apparaît avec la naissance de l’enfant et même avec sa
conception s’il s’agit de défendre ses intérêts.
b. Les traités internationaux créent des obligations pour les pays signataires.
c. Les huissiers sont des auxiliaires de justice.
d. L’avoué fait des actes à la demande des particuliers.
e. Les dommages-intérêts doivent être payés en cas de préjudice.
f. Les contraintes géographiques et sociologiques influent sur la règle de droit qui
s’impose au juge qui doit l’appliquer.
g. Le droit des finances publiques détermine les conditions dans lesquelles l’État se
procure les ressources nécessaires aux dépenses qu’il doit effectuer.
h. Le locataire doit payer le loyer.
i. Le contrat de prêt engage tant le prêteur que l’emprunteur.
j. Le droit public régit l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et les
rapports entre les particuliers et les administrations.
k. Le Parlement est formé de l’Assemblée nationale et du Sénat.
10. Traduire en français :
a. Justiţia inaccesibilă şi scumpă trebuie schimbată cu una suplă.
b. Judecătorii sunt numiţi magistratură aşezată.
c. Dreptul civil şi dreptul penal sunt ramuri ale dreptului.
d. Drepturile fundamentale trebuie respectate.
e. Curtea de casaţie este o curte suverană ce se află în fruntea jurisdiţiilor judiciare.
f. O lege nouă poate abroga o lege veche.
g. Legile pot fi legi imperative şi legi supeltive.
h. Regulamentul autonom este un text ce emană de la un organ al puterii executive.
i. Puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească sunt cele trei puteri
în stat.
j. Legea aplicabilă după promulgare este obligatory în toate elementele sale.

57
11. Traduire en roumain:
a. L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques.
b. La résidence royale est la résidence du roi et de sa cour.
c. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements.
d. En cas de perte naturelle temporaire d’un immeuble par le seul effet des forces de
la nature, le propriétaire se trouve réintégré dans sa propriété lorsque l’obstacle
qui l’en avait privé a disparu.
e. L’exercice du droit de propriété qui a pour limite la satisfaction d’un intérêt
sérieux et légitime ne saurait autoriser l’accomplissement d’actes malveillants ne
se justifiant par aucune utilité appréciable et portant préjudice à autrui.

Grilles:
1. Le droit constitutionnel est la branche du droit:
a. public
b. privé
c. administrative

2. Le droit privé régit les rapports:


a. Des salariés entre eux
b. Des particuliers entre eux
c. Entre les administrations

3. Le droit pénal :
a. définit les infractions et fixe les sanctions applicables
b. fixe le salaire des travailleurs
c. détermine les conditions dans lesquelles l’État se procure les ressources nécessaires
aux dépenses qu’il doit effectuer.

4. Le droit administratif s’applique:


a. aux commerçants et aux sociétés commerciales

58
b. aux rapports entre patrons et salariés
c. aux rapports entre les administrations et les administrés

5. Le Parlement comprend:
a. le Conseil d’État
b. la Coour constitutionnelle
c. l’Assemblée nationale et le Sénat.

4. Le pouvoir exécutif est détenu par:


a. le Parlement
b. le Gouvernement
c. le Sénat

5. Le pouvoir légilatif
a. rend la loi applicable
b. fait la loi
c. vérifie l’application de la loi

6. Les tribunaux rendent des:


a. décisions
b. arrêts
c. arrétês

7. Les maîres élaborent des textes qui s’appellent:


a. arrêts
b. arrêtés
c. jugements

8. L’Assemblée nationale est élue au suffrage:


a. direct
b. indirect
c. censitaire

9.Les tribunaux administratifs jugent des litiges:

59
a. qui opposent les particuliers entre eux
b. qui opposent les commerçants aux particuliers
c. qui opposent les administrations aux administrés

10. Les juridictions civiles opposent:


a. les individus entre eux
b. les administrations
c. les juges en conflit de compétences

60
I. Informaţii generale
Numele cursului: Limba franceză II
Codul cursului: D16DRFRL215
An, semestru: An I, Sem. II
Tipul cursului: Obligatoriu
Coordonatorul de disciplină: Conf. univ. dr. Diana-Domnica DĂNIŞOR
Birou: Calea Bucuresti nr.107 D, C 3.2., Craiova, Facultatea de Drept
E-mail: danisordiana@yahoo.ro
Consultaţii: Miercuri 12-14

Introducere
Cursul de „Limba franceză” se predă în semestrul II, anul I, la Specializarea Drept, şi are ca
scop studierea şi aprofundarea terminologiei juridice franceze din principalele ramuri ale
dreptului.

Obiective
Analiza şi studierea cunoştinţelor oferite de suportul de curs şi de bibliografie.
Documentarea suplimentară în bibliotecă,platformele electronice de specialitate şi bazele de date.
Pregătirea seminariilor/laboratoarelor, temelor, raporturilor, portofoliilor şi eseurilor.

Rezultate aşteptate
Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor lingvistice de comunicare verbală şi scrisă în limba
franceză la nivel universitar în domeniul dreptului.
Dezvoltarea capacităţii de analiză a textelor juridice şi a documentelor de specialitate în relaţie
cu marile teme juridice.
Cunoaşterea termenilor juridici de bază din terminologia juridică franceză.
Utilizarea, în construcţii clare şi coerente, a structurile gramaticale specifice limbajului juridic
francez.

Structura cursului
Cursul este structurat pe 7 module în care se regăsesc cunoştinţe necesare dezvoltării
vocabularului juridic francez.
Modulul Tema
1 Rencontrer les professionnels du droit
2 Les adjectifs et les pronoms interrogatifs-relatifs
3 Travailler comme avocat.
4 L'adjectif et le pronom indéfini aucun (aucune) et autre.
5 Distinguer les différents droits de la personne. L'adjectif et le pronom indéfini nul (nulle),
pas un (pas une), du pronom indéfini personne et du pronom indéfini rien -
6 Droits et biens des personnes physiques et des personnes juridiques
L'adjectif et le pronom indéfini autre, certain, chacun (chacune), tel (telle) du pronom
indéfini autrui, chaque.
61
Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs
Parcurgerea temelor de curs va presupune atât întâlniri faţă în faţă cu studenţii, cât şi studiu
individual. Întâlnirile reprezintă un sprijin direct acordat de către profesor studentului. În ceea
ce priveşte activitatea individuală, aceasta se va concretiza în parcurgerea materialelor
obligatorii şi în rezolvarea sarcinilor şi exerciţiilor obligatorii. Studenţii au libertatea de a-şi
gestiona singuri timpul pentru parcurgerea temelor stabilite astfel încât acesta să fie suficient
pentru însuşirea şi sedimentarea cunoştinţelor dobândite.

Competenţe obţinute
• Cunoaşterea vocabularului de bază din principalele ramuri de drept;
• Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a unui text juridic în limba franceză;
• Capacitatea de comparare a dreptului francez cu dreptul român
şi scrise pe baza documentelor ce privesc temele juridice.
• Aprofundarea terminologiei juridice din dreptul francez şi român;
• Dezvoltarea abilităţii de a înţelege şi concilia puncte de vedere diferite;
• Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode,
tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare.

Informaţii evaluare
Evaluarea studenţilor se realizează în mod continuu pe întreg parcursul anului universitar, prin
intermediul următoarelor activităţi: participarea activă a studenţilor la seminar; verificarea
continuă a cunoştinţelor dobândite; rezultatul/rezultatele obţinute la testarea/testările
semestriale; evaluarea finală
Evaluarea finală se realizează conform formei de verificare prevăzută în planul de învăţământ .
Nota finală va fi calculată având în vedere cele două note şi ponderarea (20% şi 70%)
conform algoritmului: (nota evaluare parcurs x0,2) + (notă evaluare finală x0,7)+1p (pentru
îndeplinirea procentului de prezenţă). Exemplu: (6x0,2) + (8x0,7) + 1 =1,2 +5,6+1 =7,8.

Instrucţiuni privind parcurgerea resursei de învăţământ


Suportul de curs şi bibliografia conţin toate informaţiile necesare însuşirii cunoştinţelor
relative la Franceza juridică. Conţinutul este structurat în module care reuşesc să eşaloneze şi
să faciliteze parcurgerea materialului şi însuşirea sa. Pentru parcurgerea acestei resurse se
recomandă următoarea succesiune:
1. Citirea, cu atenţie, a fiecărei unităţi şi consultarea recomandărilor bibliografice.
2. Rezolvarea testului de autoevaluare (pentru fiecare modul).
3. Rezolvarea exerciţiilor fiecărui modul.
4. Rezolvarea testelor grilă ale fiecărui modul.
*Notă: fiecare parte a fiecărui modul este punctată cu 10 puncte.
** Notă: Răspunsurile la testele de autoevaluare se regăsesc în textele fiecărui modul
al suportului de curs

62
II. Suport curs

Modulul I.
Rencontrer les professionnels du droit

Unitatea de învăţare:
1. Les magistrats
2. Les auxiliares de justice

Timp alocat: 4 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.
2. Dănişor Diana, Limba franceză, Le français pour les fonctionnaires publics, Ed.
Universul juridic, Bucureşti, 2012. p. 7-22.

Obiectivele modulului
Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
dezvoltaţi o perspectivă asupra acestor noţiuni şi a relaţiilor dintre ele

descoperiţi termenii echivalenţi din limba română

vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi applicativevă dezvoltaţi abilităţile de


comunicare în limba franceză pe teme cu caracter juridic

63
Rencontrer les professionnels du droit
Les magistrats
Si le terme de magistrat désigne au sens large toute personne dotée d’une fonction
d’autorité, dans le domaine judiciaire les magistrats sont les membres professionnels des
juridictions de l’ordre judiciaire, bénéficiant d’un statut constitutionnel, regroupés en un
corps unique et chargés d’assurer l’application de la loi dans les litiges qui leur sont soumis.
Le statut des magistrats est fixé par l’ordonnance du 22 décembre 1958. Ce statut
s’appuie notamment sur des principes constitutionnels et des exigences européennes, visant à
garantir la compétence, l’indépendance, l’impartialité, la neutralité des membres du corps
judiciaire. Les magistrats sont des agents publics rémunérés par l’État, mais ils disposent
d’un statut distinct de celui des autres fonctionnaires qui permet la protection des missions
spécifiques qui leur sont confiées.
Il existe deux catégories de magistrats, correspondant à deux modalités d’exercice de
la mission d’application du droit qui leur est confiée : les magistrats du siège – les juges –
sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice ; les magistrats du parquet –
les procureurs – ont pour fonction de requérir l’application de la loi.
Les magistrats du siège possèdent cependant un statut leur garantissant
une indépendance renforcée, par rapport aux membres du parquet. La Constitution prévoit
ainsi leur inamovibilité, ce qui signifie qu’ils ne peuvent recevoir d’affectation nouvelle sans
leur consentement, même en avancement. Cette règle constitue l’une des traductions
concrètes du principe d’indépendance de l’autorité judiciaire. Elle est en effet destinée à
éviter les pressions hiérarchiques ou politiques sur les décisions des juges du siège.
Le parquet désigne l’organisation, au niveau du tribunal de grande instance, de
l’ensemble des magistrats du ministère public qui sont chargés de requérir l’application de la
loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société. Au niveau de chaque
tribunal de grande instance, le parquet comprend un procureur de la République,
éventuellement assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et desubstituts. Le
parquet est chargé de la représentation du ministère public auprès du tribunal correctionnel,
des juridictions pour mineurs, du juge d’instruction et des formations civiles du tribunal. À
l’échelle de la cour d’appel, le parquet est dit « général » et il comprend un procureur
général assisté d’avocats généraux (qui, en dépit de leur nom, ne sont pas des avocats mais
des magistrats). Notons que l‘ensemble des magistrats d’un même parquet est indivisible et

64
substituable, ce qui signifie que chacun d’entre eux peut représenter indifféremment le
ministère public au cours de la procédure.
Le Conseil supérieur de la magistrature désigne l’organe chargé par la Constitution
d’assister le chef de l’État dans sa fonction de garant de l’indépendance de l’autorité
judiciaire. À ce titre, il est principalement chargé de la gestion de la carrière des magistrats.
Les juges administratifs. L’usage impose de ne pas désigner les membres des
juridictions administratives par le terme de magistrat : ces juges sont en effet dotés d’un statut
distinct de celui des magistrats de l’ordre judiciaire. Néanmoins, les principales règles qui
caractérisent l’exercice de leur profession se ressemblent. Les membres des tribunaux et
cours administratives d’appel forment depuis une loi de 1987 un corps unique. Le corps des
juges administratifs est structuré en trois grades : conseiller, premier conseiller, et président.
Leur carrière se déroule indifféremment dans l’un ou l’autre des deux degrés de juridiction.
Recrutés parmi les anciens élèves de l’École nationale d’administration, par concours
spécifique ou par la voie du détachement, les juges des cours et tribunaux administratifs
bénéficient d’une garantie d’inamovibilité inscrite dans la loi du 6 janvier 1986. La gestion
de leur carrière et les procédures disciplinaires sont assurées par un Conseil supérieur des
tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, sur le modèle du Conseil
supérieur de la magistrature. La gestion matérielle du corps est assurée par le vice-président
du Conseil d’État, et non par le ministère de l’Intérieur comme auparavant, ce qui est une
garantie supplémentaire d’indépendance.
Les membres du Conseil d’État constituent un corps distinct de celui des autres
juges administratifs. Leur recrutement s’effectue par le biais de l’École nationale
d’administration, et du « tour extérieur » qui permet à des personnalités d’expériences variées
d’entrer au Conseil d’État. Étonnamment, le statut des membres de la plus haute juridiction
administrative ne leur confère que des garanties juridiques limitées : aucune inamovibilité
n’est par exemple prévue. L’indépendance de ces juges est cependant protégée par la
coutume : la gestion du Conseil d’État est ainsi assurée de façon interne, et l’avancement de
ses membres s’effectue exclusivement à l’ancienneté.
Les auxiliaires de justice
Le greffier est l’auxiliaire de justice le plus proche du juge, puisqu’il est chargé tout
au long de l’instance judiciaire de garantir le respect et l’authenticité de la procédure. Outre
une fonction d’encadrement des agents d’exécution, les greffiers sont responsables du bon
déroulement de la procédure et de l’authenticité des actes établis par les magistrats au cours
du procès. A ce titre, ils informent les parties, contrôlent l’écoulement des délais, dressent les

65
procès-verbaux, rédigent certaines décisions et s’assurent du respect par le juge du
formalisme des actes juridictionnels. Leur présence est obligatoire à l’audience, de même que
leur signature sur les décisions juridictionnelles du juge. Le greffe est également chargé de la
tenue de certains registres, comme le répertoire général, qui comprend l’intégralité des
affaires enrôlées, ou le registre d’audience, appelé aussi « plumitif ».
L’huissier de justice est l’auxiliaire de justice dont les tâches sont les plus
diversifiées, et qu’on peut classer selon qu’elles lui sont confiées à titre de monopole, en sa
qualité d’officier ministériel, ou dans le cadre de son exercice de juriste libéral. L’huissier de
justice possède tout d’abord le monopole de l’accomplissement de quelques formalités
indispensables au bon déroulement d’un procès. Il est chargé des significations judiciaires, ce
qui veut dire qu’il lui revient de porter à la connaissance des personnes d’une part les
convocations devant les tribunaux, afin de leur permettre d’assurer leur défense, et d’autre
part les décisions rendues, afin d’en permettre l’exécution. À ce titre, il est chargé, seul ou
avec le recours de la force publique, de procéder à l’exécution forcée des décisions
judiciaires (par exemple en matière d’expulsion). Enfin, il doit assurer une partie du service
intérieur des tribunaux lors de l’audience (il est alors désigné par le nom d’huissier
audiencier). Par ailleurs, et en dehors du monopole qui spécifie sa charge, l’huissier peut
procéder, à la demande des justiciables, à des missions de conciliation dans le cadre
notamment d’opérations de recouvrement de créances ou de constatations matérielles. Le
recours à un huissier est ainsi parfois un moyen de régler un litige en s’évitant un procès.
Les experts et techniciens sont des spécialistes dont la mission consiste à donner au
juge un avis qualifié sur une question de fait déterminante au regard du litige en jeu.
Il existe diverses façons pour un magistrat de faire appel à un spécialiste, quand il
n’est pas lui-même en mesure de comprendre une question factuelle complexe : en matière
civile par exemple, le juge peut recourir à de simples constatations, à une consultation ou à
une expertise (qui est la mesure la plus complète mais la plus coûteuse).
Le notaire est un officier public et ministériel chargé de l’élaboration, de
l’authentification et de la conservation d’actes juridiques ayant une force juridique
particulière. Dans les actes les plus importants de la vie individuelle (testament, vente
immobilière, etc.) ou de la vie des affaires (opération de fusion, constitution de société,
etc.), le recours à un notaire permet de sécuriser les rapports juridiques entre les personnes et
de garantir la valeur des transactions réalisées. La loi prévoit d’ailleurs un recours obligatoire
au notaire dans certains domaines, comme en matière de contrat de mariage. Le notaire est
chargé de vérifier l’identité et la capacité des signataires, de s’assurer de la réalité des

66
renseignements essentiels contenus dans l’acte (afin par exemple de certifier la propriété d’un
bien), et d’empêcher l’adoption de clauses illégales. Le notaire possède en outre un devoir de
conseil dans la rédaction même de l’acte. En contrepartie des ces formalités, l’acte passé
devant notaire possède la qualité d’acte authentique, ce qui lui confère une très grande force
juridique, notamment en matière de preuve. Le notaire est en outre chargé de conserver dans
son office les originaux, appelés minutes, des actes passés devant lui. Il doit également en
délivrer des copies, qui sont appelés grosses lorsqu’elles contiennent la formule exécutoire
permettant leur mise à exécution forcée, ouexpéditions lorsqu’il s’agit de simples copies
certifiées conformes à l’original.
Les avoués
Depuis le 1er janvier 2012, les avoués ont disparu au profit des avocats. Jusqu’à cette
date, les avoués avaient le monopole de la représentation des parties devant la cour d’appel.
Contrairement aux avocats qui exercent une profession libérale, les avoués étaient des
officiers ministériels, chargés d’une part d’informer et de conseiller leurs clients sur la
particularité et l’opportunité de la procédure d’appel, et d’autre part d’accomplir en leur nom
les actes de la procédure devant la cour.
Les avocats
L’avocat possède fondamentalement, au cours de toute procédure judiciaire, une
double mission d’assistance et de représentation vis-à-vis de ses clients. L’avocat est tout
d’abord en charge d’une mission d’assistance juridique : en tant que technicien du droit, il
peut dispenser des consultations sur des objets variés, en dehors même de tout litige. Il peut
ainsi être consulté au sujet de la rédaction de statuts ou de contrats, afin précisément de parer
à l’éventualité de contentieux coûteux. Si, depuis une réforme de 1990, la consultation
juridique n’est plus entièrement libre, l’avocat ne dispose pas pour autant d’un monopole
dans cette fonction informelle de conseil.
Les gens de la justice ce sont les acteurs de la justice en France. Il n’y a pas une
totale similitude entre les professionnels du droit français et ceux du roumain.

Vocabulaire :
doter a dota, a înzestra s’appuyer a se sprijini, a se baza pe
charger a însărcina notamment în special
soumettre a supune exigences exigenţe
soumis,-ise supus, -ă confier a încredinţa

67
confiées încredinţate recrutés recrutaţi
magistrats du siège magistraţi de parmi printre, dintre
scaun anciens vechi, foşti
rendre un décision a da o decizie par la voie du détachement pe calea
magistrats du parquet magistraţii detaşării, prin detaşare
parchetului garantie d’inamovibilité garanţie de
requérir a cere inamovibilitate
requis,-ise cerut,-ă inscrire a înscrie
cependant totuşi, cu toate acestea inscrit,-e înscris,-ă
renforcer a întări sur le modèle după modelul,
renforcée întărită conform modelului
ainsi astfel, aşa Conseil d’État Consiliu de Stat
inamovibilité inamovibilitate ministère de l’Intérieur ministerul de
recevoir a primi interne
affectation afectare auparavant odinioară, odată
consentement consimţământ recrutement recrutare
en effet într-adevăr par le biais de prin intermediul, pe
hiérarchique ierarhic calea, prin
désigner a desemna tour extérieur formă externă
loi lege entrer a intra
intérêts interese, dobânzi étonnamment în mod curios, ciudat
tribunal de grande instance tribunal conférer a conferi, a atribui
de înaltă instanţă aucun,aucune niciun, nicio
procureurs adjoints procurori par exemple de exemplu
adjuncţi prévoir a prevedea
vice-procureurs vice-procurori prévu,-e prevăzut,-ă
substituts substituţi coutume cutumă
auprès de pe lângă gestion gestiune
à l’échelle la scara de façon interne în mod intern, de
en dépit de în ciuda, deşi, chiar dacă manieră internă
indifféremment indiferent, indistinct avancement avansare
le Conseil supérieur de la exclusivement exclusiv, în
magistrature Consiliul superior al exclusivitate
magistraturii à l’ancienneté după modelul vechi
à ce titre cu acest titlu auxiliaires de justice auxiliari de
gestion gestiune justiţie
carrière carieră greffier grefier
statut statut le plus proche cel mai apropiat
néanmoins totuşi, cu toate acestea puisque deoarece
se ressembler a se asemăna tout au long de l’instance judiciaire
depuis de la, începând cu/de la de-a lungul întregului proces, pe tot
degrés de juridiction grade de parcursul procesului
jurisdicţie

68
le respect et l’authenticité de la indispensables au bon déroulement
procédure respectarea şi indispensabile bunei derulări
autenticitatea procedurii/procesului des significations judiciaires
en outre în plus, în afară de notificări judiciare
une fonction d’encadrement o porter à la connaissance a aduce la
funcţie de încadrare cunoştinţa
des agents d’exécution agenţi de afin de cu scopul de, pentru a
execuţie défense apărare
déroulement derulare rendre a da, a face
actes établis par les magistrats acte avec le recours de la force publique
făcute/redactate/ date de magistraţi prin recurgerea la forţa publică
à ce titre cu acest titlu de procéder à să treacă/să procedeze
l’écoulement des délais scurgerea la
termenelor exécution forcée execuţie silită
dresser les procès-verbaux a întocmi expulsion expulzare
procesele verbale enfin deci, în fine
rédiger certaines décisions a redacta lors de l’audience în timpul
anumite decizii audienţei, în cadrul şedinţei
par le prin, prin intermediul, de d’huissier audiencier executor
către public, portărel de şedinţă
audience audienţă par ailleurs de altfel, altminteri
de même que la fel ca, tot aşa ca şi, en dehors de în afara
precum şi spécifier a specifica
signature semnătură sa charge sarcina sa
le greffe grefă à la demande des justiciables la
la tenue de certains registres ţinerea cererea justiţiabililor
anumitor registre missions de conciliation misiune de
répertoire général repertoriu general conciliere/de împăcare
affaires enrôlées afaceri/procese recouvrement de créances
aflate pe rol acoperirea creaţelor
registre d’audience, appelé aussi ainsi parfois astfel uneori
« plumitif » registru de audienţă moyen mijloc
numit şi « registru de procese » un avis qualifié sur un aviz calificat
huissier de justice portărel, executor asupra/în privinţa
judecătoresc question de fait chestiune de fapt
dont de care, din care, despre care, au regard du litige en jeu în privinţa
a/al/ai/ale cărui/căror litigiului în joc/faţă de litigiul în joc
tâches sarcinile la plus complète cea mai completă
selon conform la plus coûteuse cea mai costisitoare
confiées încredinţate authentification autentificare
exercice exerciţiul testament testament
tout d’abord mai întâi vente vânzare
l’accomplissement îndeplinirea

69
opération de fusion operaţiune de simples copies certifiées conformes
fuziune à l’original simple copii certificate
constitution de société constituirea conforme cu originalul
unei societăţi les avoués avocaţii nepledanţi
contrat de mariage contract de
căsătorie au profit de în profitul
identité identitate jusqu’à cette date până la această
capacité capacitate dată
signataires semnatari contrairement à contrar, spre
des renseignements essentiels deosebire de
contenus dans l’acte informaţii profession libérale profesie liberală
esenţiale conţinute în act officiers ministériels ofiţeri
certifier la propriété d’un bien a ministeriali
certifica proprietatea unui bun procédure d’appel procedura de apel
d’empêcher l’adoption de clauses accomplir en leur nom a îndeplini în
illégales a împiedica adoptarea unor numele lor
clauze ilicite les actes de la procédure devant la
le notaire possède en outre un devoir cour actele de procedură în faţa
de conseil notarul mai curţii
posedă/posedă în plus o posséder a poseda, a avea
îndatoriere/obligaţie de consiliere fondamentalement în mod
en contrepartie în contrapartidă, în fundamental
compensaţie au cours de toute procédure
l’acte passé devant notaire actul judiciaire în cursul oricărei
încheiat în faţa notarului proceduri judiciare/proces
en matière de preuve în materie de vis-à-vis de ses clients faţă de
probă clienţii săi
les originaux, appelés minutes tout d’abord mai întâi
originalele numite minute en charge d’une mission are sarcina
actes passés devant lui acte unei misiuni, este însărcinat cu o
încheiate în faţa lui misiune
délivrer des copies, qui sont dispenser des consultations a da/a
appelés grosses a elibera copii care oferi/a ţine consultaţii
sunt numite grose afin précisément de parer à cu
formule exécutoire formulă scopul tocmai de a evita
executorie n’est plus nu mai este
permettre a permite entièrement complet, în întregime, în
permis,-ise permis,-ă totalitate
mise à exécution forcée punere în pour autant din această cauză
executare silită
expéditions expediţii

70
fonction informelle de conseil consilier/conisliere
funcţie informală de

Test d’autoévaluation:
1. Existe-t-il différentes catégories d’auxiliaires de justice ?
2. Qu’est-ce qu’un greffier ?
3. À quoi sert un huissier ?
4. Que font les experts ?
5. Quel est le rôle du notaire ?
6. Quel est le rôle d’un avoué ?
7. Quel est le rôle d’un avocat ?

Traductions :
1. Grefierii sunt funcţionari însărcinaţi cu administrarea jurisdciţiilor. Ei păstrează
sigiliile, banii consemnaţi în timpul unui porces şi arhivele. Ei asistă la audienţe şi păstrează
urmele derulării lor. Consemnează interogatoriile făcute de judecătorii de instrucţie. Ţin
registrele tribunalului şi eliberează copii după sentinţe.
Réponse : Les greffiers sont des fonctionnaires chargés de l’administration des
juridictions.. Ils conservent les scellés, l’argent consigné lors d’un procès et les archives. Ils
assistent aux audeinces et gardent les traces de leur déroulement. Ils consignent les
interrogatoires menés par les juges d’instruction. Ils tiennent les registres du tribunal et
délivrent les copoies des jugements.
2. Avocaţii nepledanţi fac acte la cererea particularilor dar nu pledează în faţa Curţii.
Ei redactează actele de procedură, în special declaraţiile de apel.
Réponse : Les avoués font des actes à la demande des particuliers mais ils ne plaident
pas devant la Cour. Ils rédigent les actes de la procédure, spécialement les déclarations
dţappel.
3. Executorii judecătoreşti aduc la domiciliu deciziile de justiţie sau citaţiile, fac
contracte la cererea particularilor sau a magistraţilor şi practică sechestrele şi popririle.

71
Réponse : Les huissiers portent à domicile les décisions de justice ou les assignations,
ils font des contrats à la demande des particuliers ou des magistrats et pratiquent des saisie et
des saisies-arrêts.

Grilles:
1. La magistrature assise désigne :
a. les magistrats du siège.
b. les magistrats qui font leur sieste
c. les procureurs.

2. La magistrature debout :
a. est la magistrature dans les premières heures du matin
b. désigne les magistrats du parquet
c. est formé des juges

3. Qu’est-ce que le parquet?


a. l’ensemble des magistrats du ministère public
b, l’ensemble des magistrats debout
c. le corps formé des avoués
4. Qui sont les juges administratifs ?
a. les membres des juridictions administratives
b. les membres des administrations locales
c. les membres des administrations centrales

5. Qu’est-ce que le notaire ?


a. l’écrivain qui prend des notes
b. celui qui a de la notoriété dans un domaine
c. un officier public et ministériel chargé de l’élaboration, de l’authentification et de la
conservation d’actes juridiques

72
Modulul II.
Les adjectifs et les pronoms interrogatifs-relatifs

Unitatea de învăţare:
1. Les pronoms relatifs
2. Les adjectifs relatifs
3. Les pronoms interrogatifs
4. Les adjectifs interrogatifs

Timp alocat: 8 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Le français juridique/Franceza juridică, C.H. Beck, Bucureşti,
2007, p. 3-6.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului
Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
vă familiarizaţi cu tema prin activităţi aplicative
vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare în limba franceză pe teme cu caracter juridic
puneţi întrebări şi să răspundeţi la ele prin cunoaşterea structurilor proprii limbii franceze

73
Les adjectifs et les pronoms interrogatifs-relatifs
Les pronoms relatifs
Les pronoms relatifs présentent en français deux séries de formes :
- les formes simples : qui, que, dont, où, quoi
- les formes composées : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles (et les formes
contractées avec les prépositions de et à)
singulier pluriel
masculin féminin masculin féminin
lequel laquelle lesquels lesquelles
duquel de laquelle desquels desquelles
auquel à laquelle auxquels auxquelles
Les adjectifs relatifs
L’adjectif relatif a les mêmes formes que le pronom relatif composé : lequel, laquelle,
lesquels, lesquelles. Les adjectifs relatifs sont utilisés surtout dans les textes juridiques et
administratifs.
Les pronoms interrogatifs
Les pronoms interrogatifs présentent en français deux séries de formes :
• les formes simples
- invariables : qui ? que ? quoi ?
- les formes simples renforcées : qui est-ce qui ? qui est-ce que ? qu’est-ce
qui ? qu’est-ce que ? prép. + quoi est-ce que ?
• Les formes composées :
singulier pluriel
masculin féminin masculin féminin
lequel laquelle lesquels lesquelles
duquel de laquelle desquels desquelles
auquel à laquelle auxquels auxquelles
Les adjectifs interrogatifs
Ont les formes quel, quelle, quels, quelles et servent généralement à questionner sur la
nature ou l’identité d’une personne où d’une chose. Il est utilisé tant dans l’interrogation
directe, que dans l’interrogation indirecte

74
Test d’autoévaluation :
1. Traduire en français
Avocatul său care este atât de competent în materie va găsi o soluţie.
Un avocat fără de care n-aş fi putut face nimic.
Figura judecătorului pe care cade lumina.
N-are pretenţia, după câte ştiu, să-şi impună interpretarea.
Fiinţa care voi fi după judecată.
Iată doi ani de cînd aştepăm terminarea litigiului.
Fie ce-o fi.
Să coste cât o costa.
Familia din care se trăgea era nevinovată.
Executorul judecătoresc despre care-ţi vorbesc era competent.
Nenorocirea de care sunteţi responsabil a fost provocată de expertul din proces.
Ţara în care s-a născut este frumoasă.
Ştiu toate căile de atac pe care putem să le folosim.
În cazul în care ar veni, apărarea s-ar schimba.
Nu exista sacrificiu la care pârâtul să nu fi consimţit.
S-a sacrificat, şi pentru ce? Pentru nimic.
Negăsind nimic de care să se agaţe, au căzut şi au murit.
Nu are din ce să trăiască, nici ce să mănânce.

2. Traduire en roumain
Celui qui fait la loi et qui n’a pas respecté ses exigences, risque d’être accusé d’idées
confuses qui ne pourront se traduire sans interprétation.
Il est en droit d’exiger que ce choix n’ait pas d’incidence grave sur la vie conjugale et
familiale.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de
l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient
français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside
alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

75
Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration,
l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement
compétent de procéder à son audition.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à
l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge
aucune obligation personnelle.
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir
droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille,
quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou
d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a
fait ce qui lui était interdit.
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de
qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui
doit.
3. Traduire en français
Legea conform căreia aceste drepturi aparţin tuturor, este ilegală.
Este vorba despre o sentinţă arbitrală asupra căreia se poate reveni.
Era o proprietate riverană pe care se petrecea ceva.
Hotărârea conform căreia a fost achitat nu poate fi atacată.
Sentinţa pe care se sprijină avocatul nu este definitivă şi irevocabilă.
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour
s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état
rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
4. Traduire en français
Dacă cel declarat mort este în viaţă, se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care
s-a declarat moartea.
Persoanele juridice legal înfiinţate se supun dispoziţiilor aplicabile categoriei din care
fac parte, precum şi celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Nu pot fi supuse urmăririi bunurile pentru care s-a stipulat inalienabilitatea, cât timp
clauza produce efecte, dacă prin lege nu se prevede altfel.

76
Terţul dobânditor care a plătit datoria ipotecară sau care a suportat executarea se poate
întoarce împotriva celui de la care a primit bunul pentru a fi despăgubit, în condiţiile
dreptului comun.

5. Traduire en roumain
Qui cherchez-vous?
Qui a parlé?
Pour qui vivre?
De qui parlez-vous?
Que se passe-t—il?
Qu’y a-t-il?
Que faites-vous?
Que faire?
A quoi pensez-vous?
J’hesite entre ces deux preuves: laquelle convient-elle mieux?
De tous vos avocats, lequel choisiriez-vous?

6. Traduire en français
Cine a spus-o?
Pentru cine să depunem mărturie?
Ce să facem?
Ce se petrece?
Cine decide plecarea?
Cine dă sentinţa?
Ştii vreodată la ce se gândesc judecătorii?
Martorul vostru a venit? - Care?
Care din cei doi acuzaţi este vinovat?
Care din voi este capabil să-i ia depoziţia?
Ce se va întâmpla cu avocatul?

Grilles :
1. Quelles sont les formes composées du pronom relatif au cas datif ?

77
a. lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
b.duquel, de laquelle, desquels, desquelles
c. auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles

2. Comment traduire « Dites-moi qui vous-êtes. »


a. Spuneţi-mi ce sunteţi.
b. Spuneţi-mi cine sunteţi.
c. Spuneţi-mi cum sunteţi.

3. « Je me demande qui a mangé la soupe » est une :


a. interrogation directe
b. interrogation indirecte
c. phrase impersonnelle

4. « Qui cherchez-vous ? » se traduit par :


a. Ce căutaţi ?
b. Ce întrebaţi ?
c. Pe cine căutaţi ?

5. « De qui est-ce que vous parlez ? » est une forme :


a. renforcée du pronom interrogatif
b. simple du pronom interrogatif
c. renforcée du pronom relatif

78
Modulul III.
Travailler comme avocat

Unitatea de învăţare:
1. Travailler comme avocat

Timp alocat: 4 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Cours de français pour les étudiants en droit, Ed. Themis,
Fundaţia Europeană Titulescu Filiala Craiova, Craiova, 2000, p. 7-10, 141-144.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:


înţelegeţi profesia de avocat în Franţa
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative

Travailler comme avocat

Sa fonction fascine. Tout comme son art du discours et son goût prononcé pour la
théâtralité. L’avocat exerce un métier “culte”, au même titre que le pompier ou l’instit. En
général, on distingue trois catégories d’avocats : les avocats d’affaires, dont les clients
sont des entreprises ; les pénalistes, qui défendent notamment les auteurs présumés de crimes
ou délits, et les spécialistes des affaires civiles (divorces, successions…).
Mais la plupart des jeunes avocats touchent un peu à tout et plaident aussi bien pour
les particuliers que pour les sociétés. Et si l’image de l’homme de loi, en toge noire,

79
défendant avec hargne la veuve et l’orphelin suscite toujours de nombreuses vocations,
les avocats pénalistes sont ceux qui gagnent le plus mal leur vie – exception faite de
quelques “ténors du barreau” !
À l’inverse, depuis quelques années, le droit des affaires offre de bons débouchés.
De même, le droit de la sécurité sociale, le droit des retraites ou le droit des brevets sont des
niches très porteuses. L’avocat peut ouvrir son propre cabinet, être collaborateur ou salarié.
Dans ce dernier cas, il n’a pas le statut de professionnel libéral et ne peut pas développer sa
clientèle personnelle.
Ses compétences : défendre, aider, conseiller.
Sa formation : titulaire au minimum d’un master 1 de droit (mais plus souvent d’un
master 2), il a réussi l’examen d’entrée de l’un des 11 CRFPA (Centre régional de formation
professionnelle des avocats), après une année de préparation dans un IJE (institut d’études
judiciaires). Il suit ensuite une formation de 18 mois (cours, stage, projet professionnel
individuel), sanctionnée par le CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Il peut
alors prêter serment et demander son inscription au sein d'un barreau.

Mission du métier: avocat


Les missions de l'avocat sont toutes dirigées vers la défense des intérêts de son client
dans un processus judiciaire. L'avocat a un rôle partial. Si les deux principales fonctions de
l'avocat sont de représenter et de défendre ses clients, on peut identifier cinq missions:
• Représenter ses clients devant les organes de justice. Il parle au nom de ses clients devant
les tribunaux.
• Défendre ses clients. Pour ce faire, l'avocat devra constituer un dossier, rédiger les pièces
de ce dossier, accompagner ses clients dans toutes leurs démarches chez le juge, intervenir et
plaider devant le tribunal.
• Assister ses clients dans leur prise de décisions, négocier avec les autres parties impliquées
dans le contentieux.
• Rédiger les actes nécessaires à la justice ou à son client pour arriver à la résolution du
conflit. L'avocat peut rédiger des actes dans les domaines les plus variés, un contrat de bail
par exemple ou un contrat de propriété intellectuelle.
Devenir avocat: qualités requises.
Le métier d'avocat est très exigeant, il faut faire preuve de nombreuses qualités.
Le défenseur doit se montrer très organisé dans son travail et être capable d'assimiler
facilement une quantité très importante d'information car la Loi est vaste et parfois

80
compliquée. Le conseil doit avoir une capacité d'analyse et un esprit de synthèse développés.
L'avocat est mené par le désir de faire respecter la loi. Il doit être irréprochable, c'est
pourquoi l'éthique et la déontologie sont au centre de cette profession. Lors du serment que
prononce le futur avocat, il promet de faire preuve de « dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité » dans l'exercice de ses fonctions. Le défenseur doit être digne de
confiance et respecter le secret professionnel vis-à-vis de ses clients.
Un avocat est également un orateur de grande qualité. Souvent considéré comme quelqu'un
d'éloquent, l'avocat doit convaincre son auditoire en usant d'argumentation et de logique.
L'une des qualités essentielles d'un bon défenseur est la vivacité d'esprit et la réactivité pour
savoir contrer les arguments de son adversaire, le procureur.
Les étudiants s'orientant vers cette carrière ne doivent pas négliger la dimension pédagogique
de la profession d'avocat. Ils devront conseiller ses clients, leur donner des explications et
souvent les convaincre. Il joue parfois le rôle d'un médiateur, voire d'un psychologue.
D'ailleurs, l'avocat peut se trouver confronté à des situations très tendues ou même très dures,
il doit faire preuve de force de caractère.

Avocat: carrière/possibilité d’évolution


En général, le défenseur débute dans la profession en tant que salarié, comme
collaborateur d'un cabinet. Avec l'expérience et l'acquisition d'un portefeuille de clients, il
pourra ouvrir son propre cabinet. Mais il faut plusieurs années d'expérience pour y parvenir.
Au cours de sa carrière, unavocat est souvent amené à se spécialiser dans un domaine précis,
le droit pénal, le droit territorial... ce qui lui confère une qualité d'expertise supérieure.
Salaire mesuel d’un débutant: 2300 €
Devenir avocat: formation nécessaire
Pour devenir avocat, il faut passer par une formation en droit à l'Université. Si un
Master 1 peut être suffisant, il est conseillé d'obtenir le Master 2. Un diplôme d'école de
Sciences Politiques peut également y donner accès. Les étudiants peuvent ensuite préparer
l'examen d'entrée dans l'un des centres régionaux de formation professionnelle pour avocats.
Les instituts judiciaires s'avèrent être un bon moyen pour les candidats de se préparer à cet
examen extrêmement sélectif. La formation professionnelle dure dix-huit mois et se divise en
trois blocs: six mois de formation, puis six mois de travail sur un projet pédagogique, et enfin
six mois dans un cabinet d'avocats. De nos jours, de plus en plus d'avocats se spécialisent en
raison de l'augmentation des réglementations.

81
Situation du métier/Contexte pour devenir avocat
Avec la multiplication des lois et des réglementations due à la globalisation,
les avocats sont aujourd'hui très demandés. De plus, leur métier dépend des conflits, des
contentieux, des litiges entre les hommes, or, cela ne disparaitra jamais. Cependant,
les avocats sont généralement spécialisés et certains sont bien plus courtisés et bien mieux
payés que d'autres. Depuis des années, les avocats travaillant pour des entreprises sont très
recherchés ils peuvent être spécialistes du droit d'entreprise ou du droit des contrats par
exemple.
Le prestige de la fonction attire de nombreux candidats. En effet, le métier d'avocat a
longtemps été réservé au fils de bonne famille avant de devenir accessible a tous jusqu'à se
convertir en un symbole de l'ascenseur social, au même titre que le médecin. Le nombre
toujours croissant d'avocats crée des inégalités. De nos jours, certains avocats sont en
difficulté car il n'y a pas assez d'activités pour tous.
En Roumanie, l'accès à la profession d'avocat suppose la réussite à un examen d'entrée
dans un barreau faisant partie de l’Union nationale des Barreaux de Roumanie. Cet examen
se passe après l'obtention d'un diplôme en droit (quatre années d'études supérieures
juridiques). En cas de réussite, le stagiaire peut solliciter son inscription à la liste des avocats-
stagiaires du Barreau en question. Pour être inscrit au tableau des avocats, au bout de deux
ans de stage, le stagiaire doit réussir un examen.

Vocabulaire :
travailler a munci, a lucra les spécialistes des affaires
fasciner ia fascina civiles specialişti în proese civile
tout comme ca şi, la fel ca mais dar
art du discours arta discursului la plupart majoritatea
goût gust touchent un peu à tout fac puţin din
exercer a exersa, a exercita toate, se ocupă cam de toate
métier meserie plaider a pleda
au même titre que cu acelaşi titlu ca aussi bien pour… que pour atât de…
şi cât şi de
en général în general l’homme de loi omul legii
distinguer a distinge en toge noire în togă neagră
avocats d’affaires avocaţi de afaceri défendre avec hargne a apăra cu
entreprises întreprinderi agresivitate
les pénalistes avocaţi penalişti veuve văduvă
défendre a apăra orphelin orfan
susciter a suscita
82
toujours întotdeauna, mereu résolution rezolvare
la vie viaţa contrat de bail contract de
barreau barou închiriere, de locaţiune
à l’inverse invers contrat de propriété intellectuelle
depuis quelques années de câţiva ani contract de proprietate intelectuală
de bons débouchés bune oportunităţi devenir a deveni
de même la fel qualités requises calităţi cerute
le droit de la sécurité sociale dreptul exigeant exigent
securităţii sociale faire preuve a da dovadă, a face
le droit des retraites dreptul relativ proba
la pensii défenseur apărător
le droit des brevets dreptul se montrer a se arăta, a se dovedi
brevetelor être capable de a fi capabil de/să
des niches très porteuses nişe foarte facilement cu uşurinţă
promiţătoare être mené par a fi condus de
ouvrir a deschide lors de în timpul
cabinet cabinet, birou serment jurământ
salarié salariat promettre a promite
développer a dezvolta faire preuve a da dovadă
clientelle personnelle clientelă dignité demnitate
personală conscience conştiinţă
défendre a apăra indépendance independenţă
aider a ajuta probité probitate
conseiller a consilia, a da sfaturi humanité umanitate
suivre a urma, a urmări l'exercice de ses fonctions
mois lună exerciţiul/exrecitarea funcţiilor sale
alors atunci être digne de confiance a fi demn de
prêter serment a depune jurământ încredere
au sein de în sânul respecter le secret professionnel a
devant în faţa respecta secretul profesional
parler au nom de a vorbi în numele également de asemenea
pour ce faire în acest scop convaincre a convinge
rédiger a redacta auditoire auditoriu
les pièce d’un dossier actele unui user de a uza de
dosar savoir a şti
accompagner a însoţi, a asista contrer a contra, a contracara
demande cerere vers spre
juge judecător négliger a neglija
intervenir a interveni souvent adesea, deseori
plaider a pleda convaincre a convinge
prise de décisions luarea de decizii jouer a juga
contentieux contencios parfois uneori
arriver a ajunge rôle rol, sarcină

83
voire ba chiar dépendre a depinde
d'ailleurs de altfel conflit conflict
se trouver a se găsi contentieux contencios
se confronter a se confrunta litige litigiu
des situations très tendues situaţii disparaître a dispărea
foarte tensionate jamais niciodată
faire preuve de force de caractère a certains unii
da dovadă de forţă de caracter courtisés curtaţi
débuter a debuta, a începe payés plătiţi
en tant que în calitate de, ca depuis des années de ani buni
acquisition achiziţie recherchés căutaţi
portefeuille de clients portofoliu de prestige prestigiu
clienţi attirer a atrage
pour y parvenir pentru a ajunge aici, en effet într-adevăr
la acest rezultat, pentru a reuşi longtemps mult timp
au cours de în cursul fils de bonne famille fii de familie
conférer a conferi bună
une qualité d'expertise supérieure o avant de devenir înainte de a deveni
calitate de expertiză superioară jusqu'à se convertir en un symbole
salaire mensuel salariu lunar de l'ascenseur social până la a se
devenir a deveni converti în simbol al celui ce
passer a trece ascende social
être conseillé de a fi de dorit să au même titre que cu acelaşi titlu ca
donner accès a da acces şi
ensuite apoi, după aceea croissant crescut, în creştere
examen d'entrée examen de intrare toujours mereu
centres régionaux de formation être en difficulté a fi în dificultate, a
professionnelle centre regionale de avea probleme
formare assez d'activités pour tous suficientă
s’avérer a se dovedi, a se arăta, a activitate pentru toţi
părea supposer a presupune
moyen mijloc réussite reuşita
durer a dura examen d'entrée dans un barreau
puis apoi examen de intrare într-un barou
projet proiect après după
enfin în fine, în cele din urmă obtention obţinerea
de nos jours în zilele noastre, un diplôme en droit o diplomă în
actualmente drept
en raison de din cauza, pe motivul stagiaire stagiar
augmentation creştere solliciter a solicita
réglementation reglementare inscription à la liste des avocats-
demander a cere stagiaires du barreau înscrierea pe
de plus în plus lista avocaţilor stagiari ai baroului

84
tableau des avocats tabelul, lista stage stagiu
avocaţilor réussir a reuşi
au bout de la capătul a examen examen

Test d’autoévaluation :
1. Quelles sont les catégories d’avocats qu’on connaît en France ?
2. Quelle formation est requise pour devenir avocat en France?
3. Quel est le salaire brut mensuel d’un avocat débutant?
4. Faire une parallèle entre les avocats français et les avocats roumains.
5. Quelles sont les possibilités d’évolution des avocats.

Traductions :
1. Să devină avocat, est visul oricărui student la drept. Dar pentru a deveni, trebuie să
dea un concurs, chiar două.
Réponse: Devenir avocat est le rêve de tous étudiants en droit. Mais pour le devenir, il
faut passer un concours, même deux.

2. Principala misiune a avocatului este apărarea persoanelor şi întreprinderilor


angajate într-un proces. El joacă şi un rol de consilier pentru reglarea conflictelor înainte de a
fi aduse pe scena judiciară.
Réponse: Défendre les personnes et les entreprises engagées dans un procès, telle est
la principale mission de l'avocat. Il joue aussi un rôle de conseiller pour régler les conflits
avant qu'ils ne soient portés sur la scène judiciaire.

3. Un avocat este o persoană a cărui profesie este aceea de a pleda în justiţie pentru
clienţii săi. În mod tradiţional, rolul său este de a-şi apăra clienţii, a le valorifica interesele şi
a-i reprezenta în instanţă. Avocatul, numit şi apărător, trebuie să-şi facă clienţii să beneficieze
de sfaturile sale avizate şi să redacteze documentele necesare tratării afacerilor juridice
Réponse: Un avocat est une personne qui a pour profession de plaider en justice pour
ses clients. Traditionnellement, son rôle est de défendre ses clients, faire valoir leurs intérêts
et les représenter devant la justice. L'avocat, également appelé défenseur, doit faire bénéficier

85
ses clients de ses conseils avisés et rédiger les documents nécessaires aux traitements
d'affaires juridiques.

Grilles:
1. Pour être avocat :
a. il faut bien s’ahabiller
b. il faut bien parler
c. il faut passer par une formation en droit à l’Université

2. Un avocat stagiaire :
a. ne gagne rien, il travaille pour « se faire la main »
b. gagne 2500 euros par mois
c. gagne de l’expérience

3. Les avocats sont groupés dans :


a. des barreaux
b. des maisons conspiratives
c. la salle à manger

4. La mission de l’avocat est de :


a. défendre les intérêts de ses clients
b. de gagner de plus en plus pour s’acheter une vellier
c. rendre des arrêts

5. Lors du serment que prononce le futur avocat, il promet


a. de faire preuve de « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité
b. de mettre en œuvre la loi votée
c. de respecter sa promesse de mariage

86
87
Modulul IV.
L'adjectif et le pronom indéfini aucun (aucune) et autre.

Unitatea de învăţare:
1. Apprendre le pronom et adjectif indéfini aucun (aucune)
2. Apprendre le pronom et adjectif indéfini autre

Timp alocat: 4 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Le français juridique – franceza juridică, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, p. 7-17.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului
Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
înţelegeţi care sunt principalele traduceri ale respectivelor adjective şi pronume nehotărâte
descoperiţi termenii echivalenţi din limba română
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative
vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare în limba franceză pe teme cu caracter juridic

Les pronoms et adjectifs indéfinis aucun/aucune


Peut être adjectif ou pronom
Comme adjectif, il peut avoir :
1. Une valeur négative, lorsqu’il est accompagné par ne, jamais pas pas, se
traduisant par niciun, nicio.

88
2. Une valeur positive, lorsqu’il apparaît dans des propositions qui expriment le
doute, dans des propostions interrogatives où la réponse attendue est négative, après sans,
sans que, après un comparatif. Il se traduit par vreun, vreo
Comme pronom, il peut avoir :
1. Une valeur négative, lorsqu’il est accompagné par ne, jamais pas pas, se traduisant
par niciunul, niciuna.
2. Une valeur positive, lorsqu’il apparaît dans des propositions qui expriment le
doute, dans des propostions interrogatives où la réponse attendue est négative, après sans,
sans que, après un comparatif. Il se traduit par cineva.

Le pronom et adjectif indéfini autre


Comme adjectif, il peut se traduire, selon le contexte, par un alt, o altă, în altă,
celelalte, vreo altă, cu totul ata, diferită, pe nimeni altul în afară de, altcineva, alte, ambii,
amândoi, etc.
Comme pronom, il peut s’utiliser avec un article défini ou dans certaines expressions
soulignant l’idée de réciprocité.

Test d’autoévaluation :
1. Transformer les phrases négatives en phrases positives :
La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales
au sein des différents régimes politiques :
Aucun juge n’était venu cet après-midi.
Il n’a fait aucune faute.
Elles se permettaient de n’avoir aucunes manières.
2. Commenter l’article 21-1 du Code civil : « Le mariage n'exerce de plein droit aucun
effet sur la nationalité »
3. Donner le sens des mots suivants:
Ils se sont battus les uns les autres.
L’un et l’autre spectacle ont été réussis.
Avez-vous vu quelque autre personne ?
Je n’ai vu personne d’autre que mon frère.
Le témoin écouta le juge sans aucun trouble.

89
Il a parlé mieux qu’aucun avocat.
Il ne connaît aucun de ses voisins.

Traductions:
1. Totuşi, această căsătorie nu antrenează niciun drept de succesiune ab intestat în
profitul soţuli supravieţuitor şi niciun regim matrimonial nu este reputat a fi existat între soţi.
Réponse: Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au
profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les
époux.
2. Nicio acţiune în rpsoundere nu poate fi exercutată împotriva donatorului.
Réponse: Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du
donneur.

Grilles:
1.Dans la proposition suivante : « Niciun judecător nu venise în acea după amiază »
a. on met le deuxième terme de la négation
b. on ne met pas le deuxième terme de la négation
c. on traduit par une construction affirmative

2. Aucun peut être :


a. pronom et adjectif indéfini
b. seulement pronom indéfini
c. seulement adjectif indéfini

3. Aucun peut avoir :


a. une valeur positive et une valeur négative
b. seulement une valeur positive
c. seulement une valeur négative

4. Autre peut être


a. pronom et adjectif

90
b. seulement pronom
c. seulement adjectif

5. Aucun peut avoir une valeur positive


a. dans des propositions qui expriment le temps comme date
b. dans des propositions qui expriment le doute
c. dans des propositions négatives

91
Modulul V.
Distinguer les différents droits de la personne
L'adjectif et le pronom indéfini nul (nulle), pas un (pas une), du pronom indéfini
personne et du pronom indéfini rien

Unitatea de învăţare:
1. Grammaire : les adjectifs et pronoms indéfini nul, pas un
2. Grammaire : les pronoms indéfinis personne, rien
3. Distinguer les différents droits de la personne

Timp alocat: 4 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Le français juridique – franceza juridică, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2007, p. 18-39.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului
Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
Să traduceţi pronumele şi adjectivele nehotărâte nul, pas un
Să traduceţi pronumele nehotărâte personne şi rien
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative
vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare în limba franceză pe teme cu caracter juridic

92
Le pronom et adjectif indéfini nul
Présente des formes différentes pour le masculin/féminin singulier et pluriel : nul, nulle,
nuls, nulles
Comme pronom il peut s’utiliser comme équivalent de personne.
Comme adjectif indéfini s’utilise plutôt au singulier, accompagné par la négation ne,
jamais par pas, ayant le sens d’aucun.
Le pronom et adjectif indéfini pas un
Présente uen forme distincte pour le féminin singulier : pas une. Comme pronom, il est
souvent accompagné par ne, jamais par pas, se traduisant par nisiunul, niciuna. Lorsqu’iln’est
pas accompagné par la négation ne, dans des propositions comparatives, il se traduit par nimeni
altul.
Comme adjectif, il peut être renforcé par seul, se traduisant par niciun, nici măcar un.
Après pas un … qui sans ne explétif, le subjonctif est obligatoire.
Le pronom indéfini personne
Peut avoir deux valeurs :
1. Une valeur négative, quand il est accompagné par ne, jamais pas pas et se traduit
par nimeni
2. Une valeur positive, sans être accompagné par la négation ne, et se traduit par
cineva, careva. Avec cette valeur il s’utilise: dans des propositions qui expriment le doute ou
dans des propositions interrogatives où la réponse attendue est négative, dans des propositions
subordonnées qui dépendent d’une proposition principale négative, après avant que, sans que,
trop… pour, dans des propositions conditionnelles.
Le pronom indéfini rien
Peut avoir deux valeurs :
1. Une valeur négative, quand il est accompagné par ne, jamais par pas, se traduisant
par nimic.
2. Une valeur positive, sans la négation ne, se traduisant par ceva, l’équivalent de
quelque chose. Avec cette valeur il s’utilise : dans des propositions qui expriment le doute ou
dans des propositions interrogatives où la réponse attendue est négative, dans des propositions
subordonnées qui dépendent d’une proposition principale négative, après avant que, sans que,
trop… pour que, dans des propositions conditionnelles.

93
Distinguer les différents droits de la personne
On peut distinguer plusieurs catégories de droits reconnus aux citoyens, qui sont apparus
successivement dans le temps. Ces droits sont tous garantis par l’État.
Les premiers droits reconnus sont les "droits-libertés" (liberté d’expression, d’opinion,
de réunion, d’association...). Ils peuvent être individuels ou collectifs et offrent aux individus
une certaine autonomie et la possibilité d’agir sans soumission. Ce sont ces droits que reconnaît
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, leur conquête ayant
nécessité de longs combats. Parmi eux, les droits politiques (droit de vote et d’éligibilité)
permettent une participation au pouvoir.
Le stade suivant du développement des droits des citoyens a concerné les "droits
créances". Ils contribuent à la dignité de l’individu, mais à la différence des droits-libertés, ils
ont un coût. Leur appelation vient de la nécessité de l’intervention de l’État pour leur mise en
oeuvre concrète.
Il s’agit de droits économiques et sociaux, tels que le droit à l’instruction, le droit à la
santé, le droit au travail, le droit d’appartenance à un syndicat. En France, ils sont inscrits dans
le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette affirmation de droits nouveaux a
coïncidé avec la création de l’État-providence, à savoir d’un État plus interventionniste
économiquement et socialement.
Aujourd’hui, apparaît une troisième génération de droits de l’homme. Ils
concerneraient non seulement les citoyens d’un même État, mais impliqueraient une solidarité
internationale (ex : droit à un environnement sain, droit des générations futures, droit
d’ingérence humanitaire).

Vocabulaire :

distinguer a distinge apparaître a apărea


droits de la personne drepturile sont apparus au apărut
persoanei successivement succesiv
plusieurs mai multe dans le temsp în timp
reconnaître a recunoaşte droits-libertés drepturi-libertăţi
reconnus recunoscute liberté d’expression libertatea de
citoyens cetăţeni exprimare

94
liberté d’opinion libertatea de opinie droits économiques et sociaux
liberté de réunion libertatea reunirii drepturi economice şi sociale
liberté d’association libertatea de tel que precum
asociere le droit à l’instruction dreptul la
individus indivizi isntrucţie
une certaine autonomie o anumită le droit à la santé dreptul la sănătate
autonomie le droit au travail dreptul la muncă
possibilité d’agir posibilitate de le droit d’appartenance à un syndicat
acţiune dreptul de a aparţine unui sindicat
sans soumission fără supunere inscrire a înscrie
Déclaration des droits de l’homme et inscrit, -e înscris,-ă
du citoyen Declaraţia drepturilor préambule preambul
omului şi ceţăţeanului constitution constituţie
conquête cucerire coïncider a coincide
combats lupte création creare, creaţie
parmi dintre, printre l’État-providence statul-providenţă
droit de vote et d’éligibilité drept de à savoir adică
vot şi de eligibilitate interventionniste intervenţionist
droits créances drepturi-creanţe droits de l’homme drepturile omului
dignité demnitate concerner a privi, a viza, a interesa
contribuer à a contribui la non seulement nu numai, nu doar
à la différence de spre deosebire de impliquer a implica
avoir un coût a avea un cost solidarité solidaritate
intervention de l’État intervenţia droit à un environnement sain dreptul
statului la un mediu înconjurător sănătos
mise en œuvre concrète punere în droit des générations futures dreptul
operă/punere în aplicare concretă generaţiilor viitoare
il s’agit este vorba droit d’ingérence humanitaire dreptul
il ne sţagit pas nu este vorba de ingerinţă umanitară

Test d’autoévaluation :
1. Que sont des libertés et des droits fondamentaux ?
2. Quels sont les différents types de droits des citoyens ?
3. Comment sont protégés les droits des citoyens ?
4. Pourquoi parle-t-on de nouveaux droits pour les citoyens ?
5. Quels sont les droits économiques et sociaux ?

95
Traductions:
1. Les libertés et droits fondamentaux. Este vorba despre libertăţile şi drepturile
recunoscute de Constituţie, de Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului de la 1789, de
preambulul Constituţiei de la 1964 (reluat de cea de la 1958), de Carta mediului (integrată în
preambulul Constituţiei în 2005) şi despre principiile fundamentale la care trimit aceste texte.
Ele stau la baza democraţiei, iar Consiliul Constituţional a contribuit puternic la întărirea lor.
Réponse: Libertăţile şi drepturile fundamentale. Il s’agit des libertés et droits reconnus
par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de
la Constitution de 1946 (repris par celle de 1958), la Charte de l’environnement (intégrée dans le
préambule de la Constitution en 2005) et les principes fondamentaux auxquels ces textes
renvoient. Ils sont à la base de la démocratie et le Conseil constitutionnel a fortement contribué à
renforcer leur respect.
2. Un prim element de protecţie îl constituie afirmarea drepturilor cetăţenilor în texte
solemne. Într-adevăr, recunoaşterea oficială a drepturilor face mai dificilă violarea lor
caracterizată. Aceste texte care consacrp drepturile sunt în special: Declaraţia Drepturilor
Omului şi Cetăţeanului de la 1789, preambulul Constituţiei de la 1946, Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului de la 1948, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului de la 1950, Carta
mediului (integrată în preambulul Constituţiei în 2005).
Réponse:
L’affirmation des droits des citoyens dans des textes solennels constitue un premier élément de
protection. En effet, reconnaître des droits de manière officielle rend plus difficile leur violation
caractérisée. Ces textes qui consacrent les droits sont notamment la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention européenne des droits de l’homme de
1950, la Charte de l’environnement (intégrée dans le préambule de la Constitution en 2005).
3. Un nou tip de drepturi pare să se dezvolte. Ele sunt fondate pe răspunderea umanităţii
faţă de generaţiile viitoare şi implică existenţa unei solidarităţi internaţionale. Este vorba, de
exemplu, de dreptul la un mediu sănătos, fără poluare.
Réponse: Un nouveau type de droits semble se développer. Ils sont fondés sur la
responsabilité de l’humanité envers les générations futures et impliquent l’existence d’une
solidarité internationale. Il s’agit par exemple du droit à un environnement sain, sans pollution.

96
Exercices grammaticaux :
1. Traduire en roumain
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du
décret de naturalisation.
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un
acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil.
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par
note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est
censée faite suivant l'usage des lieux.
Je n’accuse personne.
Les usuriers ne se fient à personne, ils veulent des garanties.
Il n’y avait personne de bien parmi eux.
Personne au monde n’aurait pu l’aider.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa
propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Personne ne veut le bien public que lorsqu’il s’accorde avec le sien.

2. Traduire en français:
Legea este generală şi obligatorie, nimeni nu poate să i se sustragă, în afara textelor
numite supletive.
Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil.
Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuşi.
Nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus
publicităţii, dacă formalitatea de publicitate a fost legal îndeplinită.
Niciun singur judecător care să se poată pronunţa.
Nicio zi fără un proces.
Acest trecut teribil nu mi-a lăsat niciun regret.
Nimeni n-a venit la poliţie.

97
N-a declarat nimic în faţa instanţei.
Nu s-a făcut nimic în proces.
N-avem nicio nevoie de legi.
Nu a dat nicio declaraţie.

Grilles:
1. La première catégorie des droits reconnus aux citoyens sont :
a. des droits-libertés
b. des droits-créances
c. des droits reconnus aux générations futures

2. Le droit à un environnement sain


a. est un droit de première génération
b. est un droit de deuxième génération
c. est un droit de troisième génération

3. Quels sont les synonymes de nul :


a. personne, pas un, aucun
b. blanc
c. vide

4. Avec une valeur positive, le pronom indéfini personne se traduit par :


a. cineva
b. nimeni
c. persoană

5. Rien se traduit dans la phrase suivante « Y a-t-il rien de plus miraculeux que la
mort ? »
a. nimeni
b. nimic
c. ceva

98
99
Modulul VI.
Droits et biens des personnes physiques et des personnes juridiques

Unitatea de învăţare:
1. Droits et biens des personnes physiques et des personnes juridiques
2. L'adjectif et le pronom indéfini autre, certain, chacun (chacune), tel (telle)
3. Le pronom indéfini autrui, chaque.

Timp alocat: 4 h

Bibliografie:
1. Dănişor Diana, Le français juridique – franceza juridică, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2007, p. 18-39.
2. Dănişor Diana, Dicţionar juridic român-francez/francez-român, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, éd. 2, 2010.

Obiectivele modulului

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:


Distingeţi drepturile şi bunurile persoanelor fizice şi juridice
dezvoltaţi o perspectivă asupra acestor noţiuni şi a relaţiilor dintre ele
vă familiarizaţi cu elementele predate prin activităţi aplicative
vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare în limba franceză pe teme cu caracter juridic

Droits et biens des personnes physiques et des personnes juridiques


Les droits
La personnalité juridique est la reconnaissance par le droit positif de la qualité de sujet de
droit. Tout sujet de droit a l’aptitude à acquérir des droits et à s’obliger envers un autre sujet de

100
droit. Il entre en contact avec les autres sujets de droit à travers leurs droits subjectifs. Les droits
subjectifs n’ont pas toujours le même objet. Ils sont de deux ordres : extrapatrimoniaux et
patrimoniaux.
Les droits extrapatrimoniaux
Ce sont des droits attachés à la personne même et qui ne peuvent être cédés moyennant
une contrepartie pécuniaire. Il s’agit : du droit à l’intégrité physique et à la protection de son
corps ; du droit au respect de son honneur, de sa vie privée, de son image, de son nom, de son
domicile, qui constituent le droit à l’intégrité morale ; des droits de la famille ; des libertés.
Les droits patrimoniaux
Ce sont des droits dont dispose les personnes juridiques et qui sont susceptibles d’être
évalués en argent. Ils peuvent faire l’objet des transactions entre les personnes. Il s’agit : des
droits réels qui sont exercés par une personne sur une chose matérielle ; des droits personnels qui
s’exercent contre une personne (les droits de créance) ; des droits intellectuels qui sont des droits
dont dispose une personne sur une création.
Les droits réels
Il n’y a pas de droits irréels, le réel ici se réfère au latin res (chose). Le droit réel donne
un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Il comporte deux éléments : une personne
(physique ou morale) sujet de droit et la chose objet du droit. La chose peut être un bien corporel
(meuble, immeuble), ou un bien incorporel (immatériel) telles que les valeurs économiques.
L’archétype du droit réel est le droit de propriété qui se démembre en trois attributs :
L’abusus : qui est le droit de disposer de son bien (vente, don ou destruction). L'abusus peut être
détenu par le propriétaire, le possesseur, mais en aucun cas par l'usufruitier.
L’usus : qui est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire
lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». L’usus et le fructus sont les attributs
de l’usufruitier qui jouit des fruits d’une chose qui appartient au nu-propriétaire
Le fructus est le droit de disposer des fruits d'une chose, d’en jouir, parce qu'on en est le
propriétaire ou l'usufruitier.
Il n’y a pas de plus grand pouvoir sur une chose que le droit de propriété. Les autres
droits réels en sont un démembrement. Exemple : l’usufruit qui confère à son titulaire un droit
d’usage et de jouissance d’une chose. Le bénéficiaire de ce droit doit coexister avec un nu-
propriétaire. Ou la servitude qui est une charge établie sur un immeuble appartenant à un autre
propriétaire, elle est un droit accessoire de la propriété du fonds auquel elle profite (droit de
passage sur un terrain entourant le sien). Il y a deux types de droits réels :

101
- les droits réels principaux qui sont le droit de propriété et ses démembrements Ils
portent sur la chose elle-même.
- les droits réels accessoires ou de garantie qui portent sur la valeur économique de la
chose. Comme l’hypothèque qui est une garantie réelle par laquelle une personne va affecter la
valeur de son immeuble en garantie du remboursement de sa dette.
Tous les droits réels ont deux attributs :
Un droit de suite : le titulaire d’un droit réel peut exercer son droit sur ce bien en quelque
main que se trouve ce bien.
Un droit de préférence : permet d’exercer son droit réel sans souffrir de la concurrence
d’une personne qui aura postérieurement un droit réel acquis sur le même bien.
Les droits personnels
Il en existe plusieurs.
Le droit de créance, ou d’obligation. C’est le droit reconnu à un créancier d’exiger d’un
débiteur l’accomplissement d’une prestation ou d’une abstention. Il y a trois éléments, un
créancier sujet actif, un débiteur sujet passif et une prestation objet du droit. Ce droit soumet une
personne (son patrimoine) à la puissance d’une autre, il confère au créancier un droit sur la
personne de son débiteur. Si le débiteur n’exécute pas son obligation, le droit personnel confère
au créancier le pouvoir de se payer sur le patrimoine de son débiteur. En dommages et intérêts
par exemple. On dit d’un titulaire d’un droit personnel qu’il est créancier chirographaire, car il
ne bénéficie à l’égard de son débiteur qu’un droit de gage général, il n’a de droit que sur le
patrimoine, garni ou dégarni (il ne bénéficie pas d’un droit réel). Le droit réel accessoire permet
de se prémunir des variations dans le patrimoine de son débiteur en ayant un droit direct sur un
des biens du débiteur. La liste des droits personnels est illimitée pour la simple raison qu’il n’y a
pas de liste exhaustive des prestations, aussi ne peut on que classer les objets d’obligations des
débiteurs.
Il peut être tenu de faire quelque chose
Il peut être tenu de ne pas faire quelque chose (non-concurrence)
L’obligation de donner, il s’agit de donner au sens de transférer la propriété d’un bien.
Cette obligation là n’existe qu’un instant de raison elle n’existe que théoriquement. Le transfert
de propriété se fait par le seul échange de consentements (pas besoin d’avoir payé).
Les droits personnels
Appelés également droits de créance. La définition du droit personnel ou du droit de
créance est le droit qu’a une personne appelée créancier d’exiger une prestation d’une autre qui
est appelée débiteur. Le débiteur est donc celui qui s’oblige à donner quelque chose, à faire ou à

102
ne pas faire quelque chose. Ex : un ébéniste a pour obligation de faire un meuble, il est débiteur
d’une obligation de faire. Il est dans le même temps créancier du prix qu’il va exiger. Le client
est lui créancier de l’obligation de faire le meuble et débiteur du prix qu’il doit à l’ébéniste.
Distinction importante entre droit réel et personnel dont on ne peut dresser la liste intégrale. Le
droit réel est un droit s’exerçant directement sur la chose, il est donc absolu. Donc, le titulaire du
droit réel, peut opposer son droit à tout le monde. Le propriétaire d’une maison occupée peut la
revendiquée contre tout occupant. Le droit personnel lui est relatif, ce qui veut dire que ce
dernier naît d’un rapport entre deux individus, le créancier et le débiteur et que le créancier ne
peut exiger l’exécution de la prestation que de la part du débiteur. Par exemple dans une vente,
seul le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix. Il y a une catégorie hybride de
droit qui emprunte aux deux : les droits intellectuels.

Les droits intellectuels ou de propriété incorporelle


C’est une catégorie hétérogène dans laquelle on range des droits subjectifs qui ont pour
point commun de conférer à leurs titulaires un monopole d’exploitation. Il y a deux catégories
majeures :
Les droits sur les œuvres de l’esprit, le droit de la propriété littéraire et artistique sont les
droits qu’on reconnaît à l’auteur sur son œuvre. Il y a le droit économique, celui de tirer profit de
son œuvre, et le droit moral extrapatrimonial.
Certaines professions nécessitent l’achat d’une charge (notaires). On considère que ces
droits sur la clientèle sont un droit intellectuel.

Les biens
1. Les meubles et les immeubles
L’article 516 du Code civil indique que « tous les biens sont meubles ou immeubles ».
Le critère de la distinction provenait de la nature des choses : un meuble est susceptible d’être
déplacé, tandis qu’un immeuble a une situation fixe dans l’espace. Cette classification
s’appliquait à l’origine à des choses matérielles. Lorsque de nouveaux biens sont apparus, il a
fallu les faire entrer dans cette classification : c’est ainsi que les actions et obligations émises par
une société, les brevets d’invention, les fonds de commerce sont classés dans la catégorie des
meubles.
Les biens sont immeubles : par leur nature, par leur destination, par l’objet auquel ils
s’appliquent.

103
Dans le langage juridique les biens sont des droits, alors que dans le langage courant les
biens sont des objets, des choses. Tous les biens ne sont pas de choses, et toutes les choses ne
sont pas de biens.
Les biens corporels et les biens incorporels
Les biens corporels sont les choses concrètes ou matérielles qui tombent sous les sens,
car on peut les voir, les toucher. Dans cette catégorie on trouve aussi bien des immeubles que
des meubles (une table, une voiture, une maison, un arbre, un animal).
Les biens incorporels sont des choses abstraites qui n’ont pas d’existence physique : ce
sont les droits (un droit de créance, un brevet d’invention).
Les autres classifications des biens
Sont consomptibles les biens qui se détruisent par le premier usage qu’on en fait (les
denrées alimentaires, les combustibles). Sont non consomptibles les biens qio font l’objet d’une
utilisation répétée (une voiture, un livre, une maison).
Sont frugifères les biens qui produisent un revenu que le Code civil appelle « fruits » (les
loyers, les dividendes d’une action, les intérêts d’un capital). Sont non frugifères les biens qui ne
produisent aucun revenu (une table).
Sont fongibles les biens qui peuvent être remplacés par quelque chose d’équivalent : un
litre de lait, un téléviseur neuf de tel modèle et de telle marque, Ces biens fongibles
appartiennent à un genre, à une catégorie particulière. On les appelle aussi choses de genre. Sont
non fongibles les biens qui ne peuvent être remplacés par quelque chose d’équivalent : une
voiture d’occasion, une œuvre d’art. Ces biens non fongibles ont une individualité propre : on les
appelle aussi corps certains ou choses d’espèce.

Vocabulaire :

personnes physiques persoane fizice avoir l’aptitude à a avea aptitudinea


personnes juridiques persoane să
juridice s’obliger envers a se obliga faţă de
personnalité juridique personalitate entrer en contact a intra în contact
juridică à travers leurs droits subjectifs de-a
reconnaissance recunoaştere lungul/prin intermediul drepturilor
par prin, de către lor subiective
droit positif drept pozitiv le même objet acelaşi obiect
sujet de droit subiect de drept droits extrapatrimoniaux drepturi
extrapatrimoniale

104
droits attachés à la personne même une personne (physique ou morale) o
drepturi ataşate persoanei înseşi persoană (fizică sau juridică)
être cédé a fi cedat sujet de droit subiect de drept
moyennant une contrepartie în objet du droit obiect al dreptului
schimbul unei bien corporel (meuble, immeuble)
contrapartide/contraprestaţii bun corporal (mobil, imobil)
droit à l’intégrité physique et à la bien incorporel (immatériel) bun
protection de son corps dreptul la incorporal (imaterial)
integritate fizică şi la protecţia archétype arhetip
propriului său corp droit de propriété dreptul de
droit au respect de son honneur, de sa proprietate
vie privée, de son image, de son nom, se démembre a se dezmembra
de son domicile dreptul la droit de disposer de son bien dreptul
respectarea onoarei, vieţii private, de a dispune de propriul bun
imaginii, numelui, domiciliului vente vânzare
droit à l’intégrité morale dreptul la don donaţie
integritate morală destruction distrugere
droits de la famille drepturile familiei propriétaire proprietar
les libertés libertăţile possesseur posesor
droits patrimoniaux drepturi usufruitier uzufructar
patrimoniale en aucun cas în niciun caz
disposer a dispune droit de jouir des choses dreptul de a
susceptibles d’être évalués en argent folosi lucruri/de a se bucura de
susceptibile de a fi evaluate în bani lucruri/de a avea folosinţa lucrurilor
faire l’objet a face obiectul à la charge d'en conserver la
transactions entre tranzacţii între substance cu sarcina de a le conserva
droits réels drepturi reale substanţa
sur une chose matérielle asupra unui nu-propriétaire nud-proprietar
lucru material jouir a beneficia, a folosi, a avea
droits personnels drepturi personale folosinţa, a se bucura de
contre une personne contra unei droit d’usage et de jouissance drept de
persoane uz şi de folosinţă
droits de créance drepturi de creanţă servitude servitute
droits intellectuels drepturi charge établie sur un immeuble
intelectuale sarcină stabilită asupra unui imobil
droits sur une création drepturi droit accessoire drept accesoriu
asupra unei creaţii propriété du fonds proprietatea
droits irréels drepturi ireale fondului
la chose lucrul droit de passage drept de trecere
un pouvoir direct et immédiat sur une démembrements dezmembrăminteâ
chose o putere directă şi imediată droits réels principaux drepturile
asupra unui lucru reale principale
comporter a comporta, a cuprinde

105
portent sur la chose elle-même a à l’égard de faţă de
purta asupra lucrului însuşi droit de gage général drept de gaj
droits réels accessoires ou de garantie general
drepturile reale accesorii sau de garni ou dégarni bogat sau sărac
garanţie bénéficier de a beneficia
l’hypothèque ipoteca bénéficier à a-i beneficia cuiva
garantie réelle garanţie reală droit réel accessoire drept real
en garantie în garanţie, ca garanţie, accesoriu
pentru a garanta prémunir preînarma
remboursement rambursare, pour la simple raison que din simplu
înapoiere motiv că
dette datorie liste exhaustive listă exhaustivă
droit de suite drept de urmărire prestations prestaţii
main mână classer a clasa, a clasifica
se trouver a se afla, a se găsi être tenu de a fi ţinut/obligat să
droit de préférence drept de faire quelque chose a face ceva
preferinţă obligation de donner obligaţia de a da
sans souffrir de fără a suferi de transférer a transfera
concurrence concurenţă par le seul échange de consentements
droit réel acquis sur le même bien prin simplu schimb de consimţăminte
drept real dobândit/câştigat asupra payer a plăti
aceluiaşi bun pas besoin nu este nevoie
droits personnels drepturi personale exiger a cere
droit de créance, ou d’obligation drept dans le même temps în acelaşi timp
de creanţă, de obligare dresser a face, a realiza, a stabili
créancier creditor tout le monde toată lumea
exiger a cere occupant ocupant
débiteur debitor naître a se naşte
accomplissement îndeplinire, le paiement du prix plata preţului
realizare emprunter à a împrumuta
prestation prestaţie droits intellectuels ou de propriété
abstention abţinere incorporelle drepturi intelectuale sau
patrimoine patrimoniu de proprietate incorporală
puissance autoritate ranger a aranja, a plasa
conférer a comnferi monopole d’exploitation monopol de
le pouvoir de se payer sur le exploatare
patrimoine de son débiteur puterea de droits sur les œuvres de l’esprit
a fi plătit din patrimoniul debitorului drepturi asupra operelor spiritului
său droit de la propriété littéraire et
dommages et intérêts, dommages- artistique dreptul de proprietate
intérêts daune-interese literară şi artistică
créancier chirographaire creditor tirer profit a scoate profit
chirografar

106
droit moral extrapatrimonial drept consomptibles/ non consomptibles
moral extrapatrimonial consumptibile/neconsumptibile
l’achat d’une charge cumpărarea unei frugifères/non frugifères
funcţii frugifere/nefrugifere
droits sur la clientèle drepturi asupra revenu venit
clientelei loyers chirii
meuble mobil dividendes d’une action dividendele
immeuble imobil unei acţiuni
être susceptible de a fi susceptibil intérêts d’un capital dobânzile unui
de/să capital
tandis que în timp ce fongibles/non fongibles
brevets d’invention brevete de fungibile/nefungibile
invenţie remplacer a înlocui
fonds de commerce fonduri de comerţ quelque chose d’équivalent ceva
alors que în timp ce echivalent
biens corporels/incorporels bunuri genre gen
corporale/incorporale choses de genre lucruri de gen
tomber a cădea voiture d’occasion maşină de ocazie
les sens simţuri œuvre d’art operă de artă
voir a vedea corps certains corpuri certe
toucher a atinge choses d’espèce lucruri de
aussi bien la fel de bine
specie
aussi bien … que atât… cât şi

Les adjectifs et pronoms indéfinis autre, certain, chacun (chacune), tel (telle)
Les pronoms indéfinis autrui, chaque.

Autre / Autres
Peut être adjectif ou pronom, utilisé au singulier et au pluriel
Comme adjectif, il se traduit selon le contexte, par : un alt, în altă, celelalte, vreo altă, cu torul
alta, pe nimeni altul în afară de, altcineva, alte.
Comme pronom, peut s’utiliser avec un article défini ou dans certaines expressions soulignant
l’idée de réciprocité.
Certain
Peut être adjectif ou pronom. Présente des formes distinctes pour les masculin/féminin singulier
et pluriel.

107
Comme adjectif, se traduit différemment selon qu’il précède ou qu’il est précédé par le nom. S’il
précède le nom, il se traduit par un anumit, o anumită, un anume, o anume. Si le nom le précède,
il se traduit par cert, certă.
Chacun
Peut être seulement pronom indéfini. A des formes spécifiques pour le masculin-féminin
singulier: chacun, chacun. A valeur nominale, chacun ne s’utilise qu’au masculin.
Son adjectif correspondant est l’adjectif indéfini chaque.
Chaque
Est un adjectif indéfini invariable qui peut s’utiliser devant des noms masculins ou féminins. Il
se traduit par fiecare.
Tel
Peut être pronom et adjectif indéfini. Il a des formes distinctes pour le masculin/féminin
singulier et pluriel : tel, telle, tels, telles.
Comme adjectif indéfini il a plutôt une valeur démonstrative et indique l’identité ou la
ressemblance, l’intesité. Il se traduit par : un/o asemenea, astfel de, cutare sau cuare, un anumit,
o anumită. Au début d’une proposition il peut résumer le contenu de ce qui précède et se traduit
par acesta, aceasta. Se traduit par aşa ca, aşa cum lorsqu’il exprime la comparaison: tel que ; il
se traduit par în aşa fel încât lorsqu’il rentre dans la composition des locutions conjonctives qui
indiquent la conséquence, le but. Il y a des expressions dans lesquels tel se traduit par ca atare :
Autrui
Il est seulement pronom indéfini invariable qui se traduit par altul, alţii, altuia, altora.

Test d’ autoévaluation :
1. Quels sont les trois attributs du droit de propriété? –
2. Quels sont les autres classifications des biens ? –
3. Comment on peut définir les droits extrapatrimoniaux ? –
4. La catégorie des droits intellectuels? –
5. Quels sont les immeubles et comment ils se définissent ? –

Traductions:

108
1. Pentru a distinge aceste drepturi, se utilizează criteriul evaluării pecuniare. Cele care
sunt evaluabile în bani sunt drepturi patrimoniale (exempkuŞ dreptul de proprietate asupra unei
maşini sau asupra unei case). În schimb, cele pe care nu le putem evalua în bani sunt numite
« extrapatrimoniale ». De exemplu, orice persoană are un drept la imagine.
Réponse:
Pour distinguer ces droits, on utilise le critère de l’évaluation pécuniaire. Ceux qui sont
évaluables en argent sont des droits patrimoniaux (exemple : le droit de propriété sur une voiture
ou sur une maison).En revanche, ceux que l’on ne peut pas évaluer en argent sont dits
«extrapatrimoniaux». Par exemple toute personne a un droit à l’image.
2. Dreptul bunurilor este materia care studiază relaţiile juridice a căror origine sau
obiect se raportează la bunuri. Dreptul bunurilor se interesează de relaţiile între ăersoane şi
bunuri. Bunurile sunt un ansamblu ce cuprinde atât lucruri materiale (o maşină), cât şi lucruri
imateriale (dreptul de autor), atât lucruri mobile (acţiunile unei societăţi), cât şi lucruri imobile
(un apartament)
Réponse:
Le droit des biens est la matière qui étudie les relations juridiques dont l'origine ou
l'objet se rapporte aux biens. Le droit des biens s'intéresse aux relations entre personnes et biens.
Les biens sont un ensemble qui comporte tant des choses matérielles (une voiture) que des
choses immatérielles (le droit d’auteur), tant des choses meubles (les actions d’une société) que
des choses immeubles (un appartement).

Exercices grammaticaux :
1. Traduire en roumain
Agir au nom d’autrui.
Sans profit ni pour lui, ni pour autrui.
Il a un certain âge.
Il a eu un succès certain.
Certains sont incapables d’effort.
Chacun doit obéir à la loi.
Chaque homme doit connaître les lois de son pays.
Une telle attitude est inqualifiable.
Négliger un procès d’une telle importance est un acte méprisable.
Tel jour, à telle heure, le coupable sera puni.

109
Apprendre la sagesse, tel est le but de toute éducation morale.
Le juge parle de telle manière qu’il me fait peur.
Elle a une présence agréable, on la reconnaît pour telle.
2. Traduire en français :
Mandatarul acţionează în numele altuia.
El este sigur că reuşeşte.
Ea are o anumită experienţă în procesele civile.
O astfel de figură nu se uită niciodată.
Un asemenea criminal îţi dă frisoane.
În fiecare zi ne ducem la tribunal.
La fiecare săptămână un criminal este executat.
Ceilalţi juraţi nu au fost de acord.

Grilles:
1. Les doits extrapatrimoniaux :
a. ce sont les droits qui appartiennent aux ex-employeurs
b. ce sont des droits attachés à la personne même et qui ne peuvent être cédés moyennant
une contrepartie pécuniaire juridictions pénales et juridictions civiles
c. ce sont des droits dont dispose les personnes juridiques et qui sont susceptibles d’être
évalués en argent

2. Les droits réels comportent


a. donnent un pouvoir direct et immédiat sur une chose
b. sont les droits encrés dans la réalité immédiate
c. sont des libertés fondamentales

3. L’abusus
a. est le droit de disposer de son bien
b. le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété
c. le droit de disposer des fruits d’une chose

110
4. Les droits réels principaux sont :
a. le droit de propriété et ses démembrements
b. les droits qui portent sur la valeur économique de la chose
c. les droits des réalités principales

5. Les biens sont immeubles


a. par leur nature, par leur destination, par l’objet auquel ils s’appliquent
b. parce qu’ils ne meublent pas un appartement
c. parce qu’ils sont susceptibles d’être déplacés

111