Sunteți pe pagina 1din 71

OBXECTE DE VALOARE ISTORICA-ARTiSTICA

PASTRATE LA MANASTIREA NEAMT

Mdndstirea Neam! a dispus gi dispune inci de un valoros


,,depozit", ,,tezaur" sau ,,co1ec{ie" cu obiecte de valoare isterric&
artisticti. Unele din ob!ectele acestei mbnSstiri au fost confec{ionate
in ateliere proprii" Cele care au ajuns prin donrlii ;i achizi!iondri,
prin cumpdrare sau schimburi in naturS, au fost confec{ionate in
alte ateliere din Transilvania, Jara RomAncasci, Athos" Rusia (Mos-
cova-(iev).
Nu toate obiectele confec!ionate, achizi!ionate sau dobindite
prin donaJii-ctitorii se mai afla in miinistire" Unele s-au pierdut
fard a 1i se nrai cunoaqte urma; altele au ajuns in zone qi localitlJi
diferite din {ard gi strSindtate, in condiJii putin cunoscute. in vre-
mea din urrnh, cercetdtorii au descoperit gi identifieai o serie de
manuscrise Ei obiecie foste a1e rnhndstirii Neam!, in diferite depo-
zite din !ard gi din strdindtate. A;a se face cii, despre unele obiecte
care au fost cindva ale acesiei minAstiri, avem unele inforrna{ii gi
descrieri valoroase. Este cunoscut cd documerrlul din anul 1407 pre-
ciza : punerea mdndstirilor Neam! ;i Bistrila sub ascultarea aceluiagi
egurnen DOMEINITIAN se va face cu tot ce aveau aceste mdndstiri,
avere mi$cAtoare ;i nernigeatoare, printre care $i ,, . ".cdrf i, oddjdii.
vase. . ., toate de la rnare pinh la mic" .." 1" Dintre ,,obiectele de
cult din aeeastl perioad[ timpurie s-au pdstrat ,,extrem de pu!ine"2,
pind in vremea noastrA. Din prima gi a doua jumfrtate a secolului
al X\r-lea, ca $i din secolele urmdtoare, avem indicatii ei se glsesc
in alte depozite din strain}.tate unele piese, la: 1. Biblioteca Bodie-
yantr din Oxforcis: 2, Muzeul ,,Rumiantev" din Moscova4; 3. biblio-
teea cenirald din Lenin5lrad 5 ; 4. Biblioteca de stat clin Munchen 6

1. DRI I, vol. I, doc" 67, p. !)S'99.


2. Corina ,4rgintdri.a !aicd qi religloasd in ldrite Rontd.ne
Nir:c1e-qcu,
(sec. XIV-il X), Bucure;ti, 1gfi8, p. 10 ; DIR, r'eac. X\,'i, A. Moldor"a, voi"
I (1501-1550), BueureEli, 1953, p. 131-13i1, doc. 12,1 din 26 decembrje 1518 (7026).
Suceava aminle;te de unele obiecte preIioase clate ministirii Neam{ de Cozma
$arpe printre care: sfeSnic de qasesprezcce sorne. de argint qi a cadelnilii cIe
cinci sorne, tot cle argint ; un pahar cle argint gi un pairaflr cusrrt cu fir gi cn
icoane gi nirghritar ;i cu canali cu aur ii alte podoabe ; odatjdii bisericegti clin
ursinie italian, cu aur.
i3. Virgil Vdtiigianu, Istoria artei f eudate tn f,drile Rontine, L3ucureqti,
1959, p.90r, afirnii ci Tetrae\,anghelul seris ele Ciavriil Urie in anul 1,tr29 a fost
,un prototip de deeor pentru celelalte tetraer,'anghele".
4. Ibidem, p.911" Fragment din Vechiul'feslamcnt scris cle Ohervrsie,
care s-a format Ia Nearnl, l-a executat 1a "\tbnSstirea Putna.
,t. Ibltlem, Psaltire scrisii ia Neatrf in 1.170 cle Casian"
6. Scarlai Porcescu, Attiuitdli culturale la T4dniistirea Neaml tn
secalul al XV-!ea.",,X'I.!1.S.", XXXVIII (1962), nr.5-6, p..l!)ti, nota l2S *- Teira-
er,anghel ".eris in anul l'l9lJ ele Teodr:r.NlIri;esi:u.

163
(R. p'. Germanh); 5. Muzeul istoric din Moscova? etc. In bibliotecile rip!ie de d:
gi depozitele din {ard se gAsesc manuscrise, tiptrrituri gi obiecte {ii aie n:o:n:
diferite la: 1. Muzeul de artl al Republicii Socialiste RomAnia-Bucu- se adaug& u;
regti 8; 2. Biblioteca Academiei Republicii Socialiste RomAnia-Bucu- dau cont:::ui
regti e ; 3. Depozitul Patrimoniului Culturii Nalionale Bucureqti 10 ; spirituala ;i
4. Mdndstirea Varatec 11 etc., etc. Unele dintre obiectele gi cdrlile care De=<i b':r
se aflf, in locurile de mai sus, in anul lBBb se mai consemnau ca exis- nice intursiu
tind in M[ndstirea Neam! 12, iar dispersarea s-a fdcut dupd aceastd tru de cuitu
vreme,. intre timp, unele ajungind in Rusia spre a fi puse la add- Care Coil:titl
post rB de urmhrile neprevdzute ale primului rdzboi mondial. obieciele cal
Obiectele pdstrate de-a lungul secolelor de cdtre Mdndstirea destul Ce mt
Neam{ sint de importan{d deosebitd atit pentru cultura Ei arta reli- speciale. Suh
gioasd ortodoxd cit gi pentru cea national5. Obiectele acestei mdnf,s- tot timpul, a
tiri sint documente care intregesc cunoagterea istoriei 'zbuciumate a Au e:ris'.al tl
trecutului nostru romAnesc. lnsemndrile marginale ale manuscriselor acestea nu p
gi tipiriturilor, inscrip!iile de pe lespezile de mormint, de la cons- unde se i:gr
trucliile care s-au succedat in incintd gi in exterior, inscrip{iile de socotite ca n
pe obiectele metalice, ceramice sau de lemn au adus un spor de piere de Ce:
informa!ii , istorice la intocmirea uror liste de voievozi, clerici, lor dus=:ne,
boieri; la statornicirea rela(iilor,,culturai-artistice care au existatr in rii de burur!
trecut; la stabilirea unor iiliere care intAresc ideea continuita{ii qi ricd-artis;ic{
unit[fii de gindire, de simlire gi de realizare romAneascd. Dacd manastiiii: f
,,monumentul din cuprinsul mdndstirii, cel care reprezintl o inaltd vegminti::a
valoare artistich esle biserica lai $tefan cel Marr"t4, el este gi o caseie c:i$a
piesd document istoric prin tot ce con{ine in el : lespedea de insc- inc5peri :peor
Ob:ette
7. M, Berza, Trei tetraeaanghele ale lui Teodor Mdripescu in Mu- impdrti ?n m,
zeul istoric de.la Msscova, in,Cultura moldoveneascd in timpul lui $tefan cel metaiice sau
Mare", Bucuregti, 1964, p. 590, 593, 595-596, sint prezentate tetraevanghelele 1ui pinza sa:r hir
Teodor Mirigescu din anii 1{92 gi 1498. sculpiuii c
B. Cuttura bizantind tn Qomdni,a, Bucuregti, 1971, nr. 87, p. 126, pre-
zint[ Epitaiul lui Siluan din anul 1437;.Corina Nicolescu, Broderiile din MoI- de cult -- m
doaa, i. Aere gi Epitafe (Ftge de catalog), ,M.M.S.", XLIX (19i3), nr. 9-10, discuri. s:enr
p. 660-662 ; Paul Mihail, . Biserica lnd.Ilarea de la Mdndstirea Neaml, candele. p,oII
,m.,U.S.', nr. 9-10, p. 7BB ; Cultura btzantind...., p. 139, nr. 99, panaghiar talgere, cah
dhruit de $tefan cel Mare.
9. Cultura bizantind..., p. 120, nr. 73, Sintagma lui Matei Vlastares graf ice: pies
caligraliati de Chervasie in arrul 1472; Scarlat Porcescu, op. c!t., P: 491-494 qi casl de li
prez.inta lucriri ale lui Gavriil Uric : Sbornice 1441 ; Sfintul Ioan Gurd de Aur legatorie : \1
Mirgdritar 1443; Minei februarie -
1445; Leastvila Sfintului Ioan Scdrarul 1446;
Minei martie 1447. - obiecte Ia str
- asupra tezaurului restituit de U.R'5.5., Bucure.gti,- i958,
10. Studii (ne) bede:ni!
p. 96, Tetraevanghel dln 1437, cu fereclturd fdcutd pentru Cindea La{co pirchlab de vase, ae:e {t
Hateg ; Corina Nicolescu, Argintd.ria laicd..., p. 272. Tetraevanghel cu Ierech-
"1512 etc.: \-lll. ci
turd ; Ibidem, p. 278,- Tetraevanghel din 1555, fere-c-at de pa1 Grigorie etc.; I. pccr
Ferie logoldii .lbidem, p. 128, nr. 133, liscos (1624-1629) de la Dumitrag-co
Steian mlre logofdt Ei cndaghina lui Maria; Studii asupra' tezaurului.'.' p' 112, Obiectt
Crucea popii Nichifor 1560 dXruitd de Mitropolitul Grigore al Sucevei. 1e vo:r-l l:"=";:
1i. Matia Ana Musicescu, Broderia medieaald romd'neascd, Bucuregti, tura c:: i-
1969. o. 22. Epitat din de la Iacob Stamati dat minbstirii Neamt.
'12. Melihisedec, ,1798
Episcopul Romanului, Notile istorice Si arheologice
o /^-.-^----
aditnate de pe ta 4B mtnd.stiri ti biserici antice din Moldoaa, Bucuregti, speciala.
-" ' p. 7-11.
1885,
iS. Constantin N.' Tomescu, Scurtd poaestire istoricd. despre S/inta
Mdndstire N'eamfu..., M. Neamt, 1942, p. 97-99. A. Tzigara-Samurcag a avut 1:. 5" -4.
imputernicire gi a ridicat, in anul 1916, din tezaurul mbnEstirii 24 (doudzeci \eam1. C:::J :
gi patru) obiecte, .dintre cele mai de pre!.
14. Constantin Mdtasd, Prin Moldova de sub Munte, Bucuregti, 1965, p. 99.

L64
:
riDtie de- rleasupLa uqii de intrare in pridr,'or, lespezile cu inscrrp-
iii'aie morminteior din interior ca gi cele din jurul bisericii la care
ie aOiuga un alt imens numlr de obiecle $i, care, Neamf toate, la un 1oc,
dau cclniurul a ceea ce a fepfezentat Mlndstirea ca vatr[
spiiituaiI gi culturalA in aceastd zoni romdneascd'
Degi bcgh!ia mdndstirii Neam! a. constituit ,,finta atitor prddal-
nice incursiuii, ea a rf,mas15 tot tirnpul existen{ei un important cen-
iiu tle cLrlturl medievald" 9i a pastrat o bunf _parte din fondul
iale ionstitLrle astdzi o parte a Patrimoniuiui Cultural nalionai'
Obiectele cafe se pastreai[ in prezent 1a Mdnistirea Neam{ sint
J.itut de multe gi,"e1e se gasesC cuprinse gi_ descrise in inventare
soeciale. SLLbliniem faptul ca obiectele de valoare istoricd"artisticd'
iSilimpuf, au fosl pastrate. asigutate. ;i ptrzitc cu o.deosebitl iar
grijS-
,,fu pbntru ascunderea la vieme de prirnejdie, cind
nu prezbnt'au ciestLrlA sigLrranll se fdceau grop.i in pA"qg.lg
;;.t;;"*iJtut'tainife
unde se ingiopau sau se iLar-ispoitau, cu mare grij6, in-alte localitd{i
mandstirii in apro-
io.otit. ca"neiiind in caler primejdiilor. Aqezareaprincipal
;i.Ie de Cetatea \eamlului,'care a losi obiectiv risipirii gi al atacuri-
ioi aul*une, a adus, de fiecare datd, ptimeidia .deposed[-
rii de bunurl gi pentru mdnAstire. Astlzi obiectele de valoare isto-
iicA-artisticd sint'dispersate: i. 1a bisericitre, schiturile 9i paraclisele
manastiili.' Z. 1a depozitul cunoscut cu numele de ,,tezaur" de 1a
vesminthria bisericii ,,InA1!area"; 3. in camerele arhondarieelor qi
.ur.i* oficiale ; 4. ir-r colec{ia de obiee te bisericeqti amenaiatd in
incdperi sPeciate.
obiectele pe care 1e are in prezent Mdndstirea Nearn! se pelt
imparii-in mai multe grupe : I. manu_scrise 9i tip6rituii eu,-ferecaturi
*.'tufi." sau legaturi in iartaje de*lemn, carton, cu catifea, stoiA,
pinz[ sau hirtie $agren: Ii. picturi icoane, catapetesme,, tablouri;
iiirtpturi : catapetdsme, cruci, tetrapoade, strlni etc. ; III" obieete
de tult -- metaiice argint $i argint aurit : vase. litnrgice (potire,
ciiscuri, stelu!e, lingurlie, copii) ; orievrdrie - filigrane: cadelnite,
ianctele, policandre,*sfeqnice, Lhivote ;i cutii; IV. obiecte din lut-
tilgere,' tahle, vase, chni, strhchini, castroane elc'; V' piese tipo-
gruii."'' presa (teasc) din lemn $i ,,ma$ini" din. fier; literd chitilicd
Fi iora de litera; grivuri in lemn
gi in metal.; piese speciale",de
iesatorie; VI. veiminte: arhier€gti, preoJegti gi diaconeqti; mantii 9i
ofrecte la slujbeie arhieregti : cirje, pateri!e, dichero-trichere, mitre,
(ne1 bedernite, engolpioane
^dvere,
etc.; VIi. acoperlminte pentru sfintetre
i,oi., u.r. (epitafuil), poale de iconostas ; covoare qi scoarfe
elc.; Vilt. ilbpote ;'lX. numismaticd : sallte, monezi, inele, ceasuri
etc.r X. pece{i"
obiectele expuse in colec!ie cupr_ind indica!ii orientative Ei
le vorn ingira, dupa ce, mai intii, vom da unele amdnunte. in 1eg6-
'lcoana
'1. Maicii Domnului din Biserica ,'1n51{area" qi
iura cu :
2" Catapeteasma de la cetatea Neam{, expusS intr'o ine Spere
spec ial5,

1i. Ir{. Acriqmiirifei, D. Blrliideanu, C. Bunghez,,\'1. Dragotescu, JudeNul


Neam!. AhM turistic, Bucuregti, 197i' p. 20,
1

165
I. Icoana Maicii Domnului. In naosul bisericii ,,Indl{area,,, b izantl:l!.
agezatd intr-o strand-de,fier, special _confec!ionatI, se' afld, prea rilor si c
binecunoscuta, icoand a Maicii Domnului.
-Este o ,,icoanz procesio-
rit ie::::
nald de mari proporfii, cu doud fefe" 16. In fald cste pictit chipul ocaziui:
Maicii Dcmnului cu.Pruncul pe bra!ul sting, iar pe'cealalta fa{a
este pictat chipul _Siintului nrare mucenic Gheorghe, bstag, cu capul
descoperit, nu cilare ci, stind lingd un scaun, cu bilaurul iub
picioare, in mina drcaptd tinind sutila iar in cea stingh sabia.
Aceasti icoani este cunoscuta cu numele de Lidianca pentru ca
ar fi o cople dyl^5".o icoand a Maicii Domnului din Lida'gi pentru
9i are ;i chipul Sfinlului_Gheorghe care era din acele parfi gi are
biserici in numele sdu in Lida; este cunoscuta gi cu numele de Nem-
lanca sau ,,Cea de la Neam!,,tt, pentru cI se atltr la Mdndstirea
Neam! de loarte rnultd vreme. Episcopul Melchisedec al Romanului
i-a da,t gi num irea de ,,Incltindtoarea,, r8. Pictura estc protejati
cu o imbrhcirminte metalicd, ornamentatd cu pietre colorate, din
anii iB44-1845, du-pi cum reiese din inscrip!iilc respective: l. tn
fata: ,,Aceasitr slinlI icoand s-au imbrtrcat cu cheltuiaia persoanelor
insemnate DIunrncaci] cIucoana] cJucoanal Elenula Stuildjza a dat
]!Q Salbeni; .D[umncaeil 9[ucorna] C[ucoanaj Elenco Hrisoverghi
100 galbeni, irr pentru poleit a dat 70 galbeni D[umneaei] c[ucoaia]
c[.ucoana] [1ui] Iancu Prljescu spitariu spre pomenirea dbmniiloi
sale gi _a lot ncamul lor Iiind staref sfinteloi Mandstiri Neam!u-
Secu sfin!ia sa pdrinteie Arhimandrit Neonil i844. Aur au dat sfin-
!ia sa- pirintele Ghenadie ieromonahul cdmarag b3 galbeni,,.
Icoana Maicii Domnului, pe umErul drept de pe acoperdmintul
metalic, are o ingirare de 1B litere grec6gti gi ciriliie flEsBU
OU PETUTTIOXYTfi care -nu $i-au gisit o explicalie sigurl. 2. pe
cealaltd fald : ,,Aceastd stintd icoand s-au fdcui de iznoavX cu argintu
monastirii in zilele sfinfiei sale pdr[intelui] Neonii arhimIandrTt] gi
stare! acestui sfint Iacag. la care au'aJulat "ieromIonahul] 'Ghenadie
gi ierodIiaconul] Gheorghie an 1845,,.
Deasupra in dreptul miinii stingi a Siintului Gheorghe _
- cu
este o rugdciune un text greu de descifrat gi pentru care s-a
inscris rnai jos urmdtoarea explica{ie : ,,Aceastd iugdciune antica
neputindu-se .dezlega parte pentru vechime iard parte pentru neor-
tograf ie pe cit insi sd dezleagd s6 vede a da'urmdtbrul infeles:
,,Mucenice vezi.pre-_acest ldca9 ca pre nigte cintdr[i] ca gi pre cei
ce vatdm[ s[ i infri[nlci cu amelilaiea cdci cu cuviirila porli^sabia,,.
Textul nedezlegat, reconstituit in forma de mai sus, are 8 rinduri,
Strana metalicd ar fi din anul 1854, din vremea starelului
Natanail re.
Imbrdcdmintea metalicd nu oierh posibilitatea viziondrii in
intregime a pdrfii pictate. Cei care au analizat-o in ansamblu au
desprins trds[turi cu frumusele ampld gi sever6, demnd de epoca

16. Corina Nicolescu, Icoane vechi romdnepfi, Bucuregti, 1971, p 15. olnclos: -

17. Paul Mihail, op. cit., p. 787.


18. Melchisedec,^Episcop
$l pros ri
^de. Roman,
Tratat despre cinstirea ;i tnchi_ cu ui'ne;i
narea icoanelor in Biserica ortodoxd gi despre icoanele fdcdioare de i: ::
ntinuni din Romdnia Ortodoxd, Bucuregti, 1890, i. 41.
19. * * .a Cd.lduza M[andstiriiJ Neamlului,-Ed,. ll, M. Neam1, 1g23, p. 17.
de o sti:

166
bizantinh, cu un colotit sobru, cu linii ciominate de noble{ea_chipu-
iitor;i de mdre{ia austerd. Este foarte posibil ca icoana sd li sufe'
rit deteriorir i esen{ia1e ;i aceasia din Cauze obiectit'e : _ purtarea la
ocaziuni solemne gi in procesiuni prelupgite, cind nultimea cre-

Icocna Maica I)ornnuLui cu PruncuL * secolul, XV.


-
dinciogilor din evlavie au atins-o cu buzele, cu miinile, eu batiste
qi prosoape; expunere in soare" vint Ei ploaie: ascundetea in locuri
cu umezeald gi neaerisire'
Icoana Maicii Domnului de 1a Mdn6stirea Nearn! ,,S€ bucurd
de o stimh Particularh 9i este una clin renumitele icoane fdcdtoare
167
a fost un d;
de minuni...,,z0. Ea este o ,,piesd.9q
totul deosebitf," qi "stirneqte Alexand:u c,
interesul gi admira!L" otiiinii
vizitator prin valoarea sa artistic[ Ei Cire
aurit"" i se potrive.gle reflec{ia 5r
orin fastuozitatea rerJcatuiii O. argint "oin timoul9imodern privesc eu' o de impeiiui
[i,ri'iitr.g,-,,ou.a io-o'.i.ouna tp'" 9i-rni vorbelte de min-
mafii care- !
icoani veche nizantina-privegte 'nin'" b ,,icoana-procesiottala" 1401-1$-,1 c
tuire,,:2. Icoana p3 care o prezentf,rn,-"ttt
cu adinii rela!ii in sfera icoanelor Ioan \-ll s;;i
dar si o ,,icoanl protectoar^e" *ina omuiuit's 24' o miilo- in Mlnastirc
acheiropoi.tezs, ,dit"a:';;i;t"lt g"-credincioEiior $i rnonahilor' "icoand 'lsto- cdtre rna;eir
citoare,, care a ,"ir.ii""ievlavia.dc trin[ ceea ce lacc anevoioasl In cazul a:t
ria acestei icoalle tiit"i-"altitd .u privire la 1i*put execuldriicdsau la Mitropolilul
stabilirea unor datJ .iuii" Est" lftPl'1'^11or "nici
icoanei o:a:
cel al aducerii ei t-f{anastiiea'Neam{' hotare n-a studiai icoana aceasta"2s'
Mitropoi:ei
un specialist roman';;a;p;;t" Iosil I -\h;e
oJu'po1-de,Pictura-din interiorul
Nici'chiar I. O. gtelanescu care t-u ti,l gutigur de intrarc in incinla ta{i1e a;,a: i
biserici i Inallarca Ei^'oi-iitt"* 'iio"ane pdstralc la mf,ndstire' al Bizarluir
t'nele Manuel li F
mdndstiri Neamtzo gi 3 descris "o-'t;;; ;;;';it rcouna a Maicii ninl Domnului'
nu a schi{at nici 'lj i"d coboard cdtre Apus (R:::a.
Vechimea tr.tiiio*fi- a' rcestei'l.orne
patiiari""JJ consta.ntinopol 7t5- nilor ceie ii
anul 665 cind ch;;;;;; luiito, i. rl iLruiatim, a culori'
mers la l'ida 28 unde de la t:cn
730) 2?, vizitind ro.'ririi.'i"iin\1, in pe o coloanI loviturA ctc
impiimat' a lost i:p,&
a admirat chipui 'nnuitli-Oo*nutui piiriru jumatate a secolului
(stilp) $i, care, , J."ip,i..* i'n-era.oi"n piatit 9i s-a ldcut o (i 376-13:9t-
I. Miscat de trunlu'sJi#'t"t"t'' crttitino a
dem ci. per
cooie,iarpentru.a'L-ion_"'upalria.SiintuluiMucenicGheorghe, pu{in ti;p
a iueat sd se facf chipul aces-
oe^spatele lcoanei'infi;ii D;;Ii"lui AjI"ginci
"oatriarh, Ghermano a adus 1400-1ir-t} t
iui rievoito, Ei nouii'ior;;i..
];tt' 'co"';iantinopot' pricina nu put€3 ei
aceastd icoanf,, t;";";a
rg Ylt:'io-l'din data a arui
fost adapostiti la Roma, unde a rEmas
luptelor iconoctas'tel"i.;;;;-;
".1]tt'tt'u"i ililq-itto"i la Constantinopol in Timurlers.
timo de peste o Uneie cic,n:
i Mt;;it i (443 a+z)'
^
La ConstanttTgp?trrl;i:?; oaste ;i di;
vremea patria rhu.l u-secolului cind aiungs, _ Prrl
;i;;'i; inieputul al XV-1ea, adaos ai crt
cercetaioiitot cd' aceastd icoanI
Moldova. 1n general phrerea "'.teJ n u,.u
p' 12' dilie de 1;.
--; M.l.hi*dec' Episcopulcit.'Romanului ' Notile istorice"" Bun (1-ll4t-
.., op. P' 1.'20'ironorrof
ii. i(. Acrismiriteil ia ortodoxd nalionatd, ddruit-o. fi:
fi.'citit dipi M'
-Sesan' ^.7nt({''-^ cum sa trei
.M M s.:, iii q!g{i.::,::l': ?::itl'llt"Jii,t
2J' dxet0cnct'
"iflj'J omeneascd
l;'. nroii.i.eug"nia Condurachi,
apoi $tefaa
24. Charles il]'";i;,' Arta .bizanti;,;'* favorite" s.
,".",.;;i,;:jij;l*ri;,o; tl,i: "rl'7.,,, 0, "u a trecut p;:
L'dgtise de I'Ascension' duce la co:
26' I. D. $teianlii' Mon'astbre ^de Neamlu'
t,' o'il.,i{:; il'?i#ii;,?Lii ,i,l'!;,,'i-'tl.'n, reo,ror - Bodogae, Istoria Bise.ri-
a lost t9.
-1"';'11-irlsJ): s"'f itqii"'i"ozs'" p ilo' 'lfr
x_
ccascd IJniuersali"" din sta'n 9i dunx el
'cltermanoau urmat f;i
apdrdtor al icoanelor' in i'nu-il
7^30 31. Ch:
"t:i.,;;iiti An'asrasie 730-75]"
i*pnraliio'r'^i'cn#.ioEii:-1io',
nhtriarhi .rr. .,ou''idiut'p. uoio ointii
1949), B'.:c::e
bonstanrin
",1, -754-766),'fi'"i#;';"iiiiiL *fi*mHiJ,";ll;,1n1:' -pi..u'f;*?!ft
qi gira
mAnesc cu ::
de la \*t'l
iii.'iiei:uLui, Bun icoall
!i;*!iifr-'#1??:::',,i"^gfi.ii,il'::1;",;;ri;;1
r.gaturli"iniit'niir-t Ei. Ierusilim' Lida-Lt)d ;

rie cale ferara penr'r"u'ii"ij".ii""r'^i.


-q.g1o" vindecind pe 32. \_
p" n"'$rinT"r"i"lp^.:i": Pelru
.oaraliricut ,.intir.'j',i..Jrii*
niistreazd ep"ii"iii"t"rx,'ez-ecl' In. acest ordqel se 3i. -\tu.
Enea, b;ln;;'0.'orji uni tn. Ctreorgtre'. bisericd in care se poporului r:
ittf sipresuputur"tiiitlii
o Oiserica''oiioJo*i'in^..in.t"u'Siitituiui guide de 3i. \-
aftd ei al Slin^rllui d"'p.'i""iin-r-?*oitt' Petit pentru taltx
'iirr=i So-intl Jerusalem' 19;0'
p' 66)'

168
afosturlr?rlrlodflruire.otiona[ie)inipre.riaicle.laLJizaitt,fac"utlui
$.il"oi" i.lcind ilun iiJtio-t-132; dornntri '\loldovei'
a' iit"t't'1*it ttut ?' N' l'r$a care
s-a .cLrpat atit
Cine li \drrnt prezintr tiouii alir-
tai,asrirea
de imDeriul bizlntin'iir'*i-,f.- ]f p"n datarea dona{iei ori in anii
matii iare. prin irnfiiiuliit" to''^ .,Cind imparatrrl
1401_1402. ori in .ii"i'i+Z+"'Friima.-i/irrnatte.' pastratd cu evlavie
Ioan VII strAbate &i;id";;. unde
tiimite'icoana
al )rientulrri dc
in Manasf irea \eanr!. el cste. prirlit adicd
{
1a suYL'ran
de Alexandru cet Bun a0'
chtre marele prlncioe Alexanclru" "^
ln eazul acesra, i,la;r;i;^ ;lit- pottiul .u traditia cnnsemnatd de
f.i72:3-i729). cnre DUrlc printirea
)\itrupolitrrr cir.,eorgr,. ui riuicoi"i hrisor:Lr1ui de autot:cialie a
icoanei odata cu rfrrobarca qi ptiirirea
\\itropoliei .r\oteovcili,',:u'"n'ii'upolii firnir'1ean' in persoana 1ui
1ui'!terantlrL, ccl ,3un. L)iIicu1-
losii i -ilLrgat (iuiic i+ii1), in rrerrre.a.
t+ot t+o': Ican \.li nu era impirat
1itile apar insS cie *.i;i'.a i"-
ti'90
a1 fJ:zanlului. t,,trJ'an"ii i,l:;. inipotoL ,l Bizanlului a fostin
intreprins o ,chlatorie
Manuei it paleotojir, .ui"'i"'riijg:r+'li'a a solicita aiuior impotriva otoma-
:\pus (lloma, Paris,'ionc1ial'
pentru
in'acest tiinp - al lipsei
nilor care fSceair p;;i;i rrilpru imperiuiui. vll' care a a.'ut de infruntat cr
de 1a tron -- , lat'i'?;;;;;"e;
io.in xs" Ioan Vll
lovituri otonlan6, iu'a" u-'*'is1at.;9i tiri u pieAat capitala
"n* ai t"ii tn,t'.o'ttic Iy Paleologul
a fost impsrar uro.iu? i"'iibd, dupa N' Iorga' ar trebui sf, eonchi'
(1376'i379)' Di- ;;i;;ti*u-iitoia' I"oa'n VII pentru foarte
ciem cd, penrru u i.liiiu-presiunii "1o,oon*, tlupi liYtqf - intre anii
olr!in lirnp a u.ni,''u'p"f Tatlit
httlttt Llun Intilnirea
cet
i40r)-14t)1, cind in M'nldova domnea.'\ierantliu 1a aceasti
nu putea ,u.a ioJ [i,.ft"ii*i"i*^4"
:giu]i* t+O:, rleoarece
ifteb Ankara intre Baiazid qi
riath a avut loc
";';;'i;;ltt'*".g-,
Timurienk, in.f.qiur;.oi*'u:u *fCat iuir* dezaslru pe'tru Baiazid'
de puititipnttu .-:n:]-,tontigent de
Linele cronici otttui'* lotr"it ceea ie insa paie ntai degrabh un
oaste 9i din l'ara Romaneasca' s'
iirlt tr cronicarilor dc nrai lirziu
A doua a"finnotit:;,,lcoana '\\ricri Dornnului' dali' clupa tra-
srrpt \ii:randru cetr
dirie dc imparatui"6iju"iiri' fran. ci'i'"titalaiu.
Bun11424l,Mcrlr1ova,icoanap*tu'"Cesarulr-linConsiantinopoln-a
pe unde in gr;iba trui' nici n'avea
d[ruit-o, fireqte, f"ttiili'NiltttlLtui'
dom'resl rlin moqlenirea' caruia o tttd
curn s[ treac5, ti'ou'p*tufui
'ii.tr'r.ii" lui
aooi gretan ui r,,'i .-L grn p.ntru 3'g ilnt.i manastirii
nu ie slabilelte care Ic'an
fivorire.,r,. in aceasii A*-r-Oour rotafli* Jixeazh tsnu| !424' care e'on-
a irecut prin ,ttoiJoui'ltt ichimb.se
duce la .on.tu'iu11'"itii ii'u"
cle Ioan VIII Pa['ertlogul'

--; * tii aie{ii btzdnttne "' p" 561'


"tot'a i.storid Rtsericii tl,oxyiltr' vor ir
(163{)-
i?: t135i[i3 tltl;'till,'$. a., tip:rrit' -Sborrti'ul r't'
tlrl)), UucureEri, lu-'1, p"ilf'"irit' lpolitul'i;r'*"li'*
',iin,T;"'ni't'ltii ilt"rl '3 icn:tnei Siirrtei Fccio;re
\errrlntui ii -;''
\le:'rndru tel
r:r.lnesc cu lsturin
. e Ir \errrni .,, ;;^i;';'tI
inipi"t"t r'i'in]in'.ci'r'l irinri' lrri \loldor ei
l un ')'1.J lr
,rlrn'r j'llls $i llri:(r\' 1"nr'* ,'u'i''ii'-iiJlir 'filtr"p"1rei
" ie3t lor1a. sp. ci!., 1t Jt0' nott t'..r'ror, lu;Li, p l:i2. Istoria
lJucuresii.
.:ri rtustrii '\li''\\ehmctl' Isturitt luBrrture51i'-'Jtt7l''r'ilugdr'nsth
p"' l0:1"'
'1
:ooorultri.o,',an'ii'"'o*'iit-.tot*tri's'.t"o,"'t'"tl'i-' \-inln rltttn(a
;l l\.
lorga,t'i|ta'ia't'i''i-'1"
ee x\urite' i912' p" 1E' '$i
i,entni=i,riiuta,"\i;reitii
169
Ioan VIll (fiul lui Manuel II Paleologul 1390-1425-11 sau 2i Sintetizini
iulie cind se cdlug[regte sub numele de monahul Matei)35, a fost inlegatura c-
chemat ca asociat la domnie in 7424, pe cind se afla plecat in Neamt: Aceas:,
apus pentru ob{inerea de ajutoare spre a face fatd presiunilor oto- VIII-1ea Paierl
nrane. La intoarcere, la Buda, a fdcut un popas intilnindu-se cu 1425. A fisl at
Sigismund de Luxemburg, dupl care a plecat spre Bizanl ,,strdbd- drala mit:op:i:
tind Jara Romdneascd, unde domn era Dan II"36 gi, la Dundre i a proprietate: 1'-r

iegit inainte Alexandru cel Bun cu alai domnesc fiind de fafi';i Alexandrr-l c:l
mitropolitul Moldovei, care nu mai era Iosif I MuEat (t1415?) 3?, mort in cl.ip ::
ci Macarie. Alexandru cel Bun de la un port dunirean de sub con- mintat Ia i6 ii
trolul lErii Moldovei, impreund cu suita sa, 1-a petrecut pe Ioair vii- nind acea::i it
torul imptrrat ,,pinf, la Cetatea Chilia" unde era agteptat de -vasele domniei sale I
greceEti care l-au dus la Constantinopol tt. 1445-I++;. cl:
Dupd trecerea la cele vegnice a mitropolitului Iosii I Mugat, singur 1j.
1416-1418, se afla la Constan-
succesorul shu Macarie
-, inlre
- recunoagterea
tinopol, agteptind sa ca legiuit mitropolit al Moldo-
Indiie:ent
Maicii Do:nnui
vei, recunoagtere pe care Patriarhul Eftimie (1410-1416) o amina gi sidera c6. ea,
,,nici mdcar nu i-a dat voie (lLri Macarie) si intre in Conslantino- transfornaia'' I
pol"rs. Abia urma;ul lui Eftimie, Patriarhul Iosii (1416-1439) in anul Atit icoa:ra Stl
1418, dupd intoarcerea impdratului Manuel II din Pelopones, a recu- de la ]t6nist
noscut pe Macarie ca mitropolit al Moldovei. Is{oricii semnaleaz[ evidentl,.r! ti
un confiict intre Patriarhul Eitimie gi implratul ,AAanuel il Paleo' 1e1e Xlit-\lr:
logul, in legdturd cu un mitropolit a1 Moldovei pe care Eftimie
ref uza s6-l recunoascA 40, $i, care, nu poale f i decit Macaric, a$a
cum s-a ardtat. 1971, p. 6'-r. -),up
Ana. erisler';E ir
N. Iorga fixind ca an al intilniLii intre Ioan VIII Paleolegul de sotia i::E:;rn
gi Alexandru cel Bun - 1424 - inliturd posibililatea unor alte Matei, gi di;::ii
confuzii gtiut fiind cd in secolul al XV-lea, in prima jumdtate prin Balan, .1lcir::-rrirr
{drile romdnegti au trecut gi alte ambasade bizantine, ca acelea din --Alexandru ce- E
,/' 1+18 cind i-a <nr-i
anii 7422 Ei 1434 al. 41. Ct:::a
Dacd intilnirea intre Ioan VIII Paleologul gi Alexandru cel Bun -15. lsr --:i,c
a avut loc in anul 1424, icoana Maicii Domnului va fi lost trimis[ rele date i:
-:3ir:
de la Constantinopol, fie in aceiagi an 1424, Iie cel mai tirziu, in 1445-11+;: e i:m
anul urmdtor - 1425a2. .16. C::=;an
Unii cercethtori, vorbind despre icoana Sfintei Ana de 1a la Mdnistr:el 5g
Mdndstirea Bistrifa mdndstire ctitorie a lui Alexandru ce1 Bun -17. C. C.
considerd ,,donath -de sotia impdratului bizantin Manuel II, Ana,
- o
,

Virgil \-are;:::r,
-lS. Si:: li
sotiei lui Alexandru cel Bun, prin Grigore (lamblac), in anul 1407"; considerd :":;i c:
altii fixeazd anul 1401 43. culatie ca .rt:ect
lescu, tinZr;::rd.
35. Idem, Istoria oielii bizantine..., p. 573, nota 4. rescu, -\lircei J,fu
36. Alexandru Elian, Romdnii despre bizantini, bizantinii despre ro- p. 167), a ;:;c:'
mdni, in volumul ,,Lumea Bizantului", 1972, p. 146-147. Bun cu I:e: \-I
37. Scarlat Porcescu, Iosif cel dintii mitropolit curtoscut al Moldo- Ndscitoare ;e Drr
oel, ,,M.M.S.", XL (1964), nr. 3-4, p. 138. Iosif I Muga-t,,,a trAit pinX in anul 1415". Iiteraturii r 'mi
38. Gheorghe I. Moisescu..., E. n., oP. cit., p.^227. ce a urmat ca isn
39. Mircea Pdcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romd'ne, Sibiu, fi: 1. o p:ei::rer
1972, p. 80.
40. Gheorghe I. Moisescu..., g. a., op. cit.' O inscriptie greceascd de
lui qi Episc:p a-i
mifropolit "al Moldovlahiel Ei al -pdr- secolul aJ -\-i,:
-lingddi;1428 aratd cf, atunci era
pe un epitaf,
va fi tot acela care intre
iilor de mare" unul cu numele Macarie gi, care 140, 1.15. 1t;r: -
1416-1418 a$tepla recunoa$terea la Constantinopol ; Mircea Pdcrrrariu, op. cit.' p.80. Moldovei, f :sl
41. Elgen Stdnescu, 500 de ani de relalii romd'no-bizantine, in volu- Cheorghe ar i !
mul ,Lumea Bizanfuiui", Bucureqti, 1972, p. 166.
42. Alexandru Elian, op. cit., p. 149; M. $esan, op. cit., p. 281. pdstratE in -\[F-i.q
43. Corina Nicolescu, MoStenirea artei blzantine in Romd'nia, Bucureqti,
170
Sintetizind datele cle pina aLurll, ptrleili contura. ttrlndtuarele'
in legattLr[ cu pt*i.n1, icoanei , -'\4aiciidar D'-rmttuiui la '\\attdstirea
Neamt: Aceasth lcoana'-,,r"prezintd ln al impa.ratului loan al
Bun';4r, in anii 1424-
i'lll-i;; naieotogut, ta.ri''iii tt""unOtu
qi agezat[
ce1
in biserica Mirluii - cate-
1425. A fr-rst adusl la-suceava
prin d[ruire'
Oiuiu *itiopoiitand din acea vreme ; icoana a fost'
Catre sfirqitul.domniei (1431)'
ir"-i.tui*o'iui AlexinAtu-i"t Bun"ca moSteniie, iiLllui_ shu s. telan 45,
iil:P'i;;?;:.i'B;;-, lf,sat icoana,
- la liJ iuiie qi inrnor-
mort in chip tragic - piin decapitare
1,147
'Mdnistirea Neam{. $tefan, moqte-
*i,iiui fu 16 iuli6 aceia'gi an 1amZinastirii Nearn{, dac6 nu 1a inceputul
nind aceasta icoana, i^'iituil-o ani ai dr:mniei sale
iiomniei sale (1,1331iae51," atu'ci
-f-ie'iare in ultimii
iii;-i++2,- iino, de- rlatd, in aceste perioade, a domnit
4r.
singur
Jncliferentdeinrprejur6rileistoriceinCaleaceastSicoanda
cercetdtorii con-
.ltaicii^"iiomnufui Oe ti Neaml a ajuns in Moldova,
sicierd ca, ea, u ,r,t.tlt multb reiugiri ^Ei s-ar. Pttlgnjuclasici"
"conplet
{?'
bizantinh
transiormata,, *.n1ininc1u-Ei totuqi ,,o facturd
Atit icoana siinta sna oe'la Mindstirea Bistri{a-Neari! cit ;i aceasta
de 1a MdnAstirea'-Xeai"t sint apreciate ca avind o "vechime
""'O^* ie sint asemdniioare cu cele bizantine din seco-
-li|tr" .lidin care se plslreaz[ 1a Ohrida, .\{[-
i*r" xlv' Macedonia,

re71, p. lt9:;P:p1-',",{'t;ir*l?,','J'::'ii',,i,', '1,',fi:l"!1, !'Lfi i\'01'''!;,1'lli?'oli.


'fi':.i;'''fli1,l,,l,1ir '".rii"r.r' ir ri-r.,, r'.,rc"iogrr .i ,r. 1,r,iri.rrur ecumcri,c
,\1rrci. Si darLrita .u ,nulir''Jol'.ntiii,,,t" rnarlstirti.'tilir'r rrri nirj tirziu ; l'cnrcll;c
Brl:rn" .\[crtas firta Bisirilol'fr'ti'ittsri' i'r;7' l)" ]'' consirlcra ca \nr suiil ltti
.\leran,Jru ccl Bun ,, ,r.ii'il''.".i,.'.s'iin,.i Aul . in"sr,rii Bi:lriir inrintc dc rnttl
i"ji8;i;,1 s-a strimuiat 1a vcqnicile locaEuri"'
p' 60'
,11. Ccrina Nicolescu, '\Io;tentrea artei bizarttirle"' "
4-c. lstoria !urttii itt date, B"tcuresti,
lgSg, p' 56ii, st'ltoInide+te urn6ioa-
in Iegiruri ., i"**ii'rri Sreiun u. Jr'nnit singur 1-lil3-l l'15 ; 1-{J!-i'll-l;
rele date ' i.rr ,u Petirr ll 1ltl-l 115.
1.*.li_1.g7; a eiomnit ori.in"r"."-ffliu'l-U;i-i++,
-16. Constanttn N Tomescu ' op' cit " \) 10' iiitlici
an ai riirrririi icoanei
la .\'\End-qtirea Neam!, 1'l-17'
tl5l;
17. C. C. Giurescu, "p Istaria, Rorndni' or, r'crl 1l, l3ucure5ii' ,1!i1;l' | -p' lE'
llSO; N' lorga' \-eantluIui""
Virgil VItigiaiiu, op. 'i?', .J'1[rinii-<tirett]
ag. Sint |i opinii care contesli \'echirnea icoanei de la Neat.nl ii flri 0
j'rIr'rc'i ei in cir-
c(Jnsidcrit nici din sec'iul \ ll pi nicr. cii'l-:etultr I X\
lri-'r ' t i 1ptrnrn.l cind \ic"lae \\i-
cu6lie c;t uhiect r-le tuf ilnit''lin;'nul ltii ' \rrt: t 'rr
lc;t:u.tinariiinil.int'"t*ttpetr-rl''nast;lcr'\*'-rnrtt\irgilCinrie'tl)iltttC(iiu-
;;:'.i,', ji;;":,'ii.riii. r:riiir'jiiitiii,itiiltij't"tttI)!i(i
r'tlttdrtrst,i'Bxq''1ec1i' ie$(i'
'-t ltti \ler";rntl
ittttl cttnr''crit tui*.nu'lt'len!ir ru cel
t. l(i7i, ii clesc,,perit 'i'a
porb"r"gui'" pr".'u',,' :1,
'"
i-' ';ii ,l l)r'L'r Siintei c'ra'1rt' 51'rpine
il,,n cu loa. \'lll ai \{ire lcr (Al" Piru' Istoria
Nhscltoare rie Dumnez."u Xfiii,t"'ulcatuita'.it n .r\laieiBL,curu$ti, 1r77, 1' 1621. Ceea
!iternturii romdne ai"ti"rr'iiti';';;;; 1x:tu,
a liri Nteolae l1\ilescu, ci ar
ce a urmat ca istorie o i..rt.i'i.i,uie ilu a, ii ce,r
ctirirr,u.l Pocror'u1ui, iOst stafel al Neamiu.
tL : 1, o IJreluclare lo.uta" o*.pol'onrie.
lui qi Episcop ai r<on,;iulLli i;6;4;illii i,tt. Elian, ,l,foirloua 5i Bizanlut in
secolulatXV-Iea,inr,,olumul',Istorialiteraturiircmine..,Bucuregti,l96l,p,
110,1,15.147);).ru,-o1''*tut'aredinlT2lfdeutdrleMitropolitulOheorgheal
lcoanei alchtuitit tle l{iiropolitul
.\,toldovei, fost vie[uiror la Neilm!. Istoria
istorie mr)lrlovcneascii dup[ tradilia
Cheorghe ar fi fost ,,broclatd pe un {ond de
lrdstratSin'\'ldntistireaNeam|...\tstariuliteraturiir0mdne.(colectir..1*1g6ncIie),
1?1
ndstirea Chilandari de la Athos $i in unele mdndstiri gre- \e: ...::_ ' ;
4e.
cegti rrrT:- - -

Cercetdri viitoare, cu mijloacele de investigalie modernd, cu 5iini -- - -


posibilitd{i de compara!ie cu alte icoane de acelagi gen, vor putea 1oc".. - l=
clarifica vechimea icoanei ca tehnicA ;i execu{ie, iar documente ieb:ut: =
istorice noi vor putea fixa timpul aducerii in Moldova ca gi timpul ?r r-
de cind a fost adush gi 15sa1a, ca un odor de mult pre!, in addpos- jalu:a, -:
tul sigur de la Mdnlstirea Neam! 50. Cei:---"'.
II. Catapeteasma de la biserica din Cetatea Neamfului. InO,:;:-::
Sint foarte multe relatdrile care indicl existenla unei biserici in Lll tl

interiorul cetd{ii Neam!, bisericd, care, de la o vreme, cind ierai: lr.


cetatea nu a mai avut funcliunea de ,,cetate", a devenit bisericd nraiS --1-
La -tr'ii:,
-\lcuL:. -
gi ir:-:'.
,\1[n l.:: : .
tea \=.:
tirii S::'-
trlolc:',;i
augus: --
toaia r-;:
Nean. >-
ricesti : :
Sih.a. :,i
Nean: i:"
imp2:i.::
lui := - -i.
5l Lin: -
ir
tea S,l:-:

alte r:'.:
Cata,peteasma de Ia biserica din Cetatea Neam{ului. cresti::.:
,:l
de mdndstire, insdgi cetatea fiind transformatl intr-un complex Ioan !.-::
mdndstiresc.
In unele manuscrise din biblioteca mdndstirii Neamf se gdsesc Nea::-,.
lnorr I '
1,-

date inlormative in legdturd cu biserica Ei mdndstirea din Cetatea l:


l-
Neam!, date care se contirmd qi prin alte mijloace de informare Neari:;:
istoricd. Astfel la 28 mai 1651 aflbm vorbindu-se de o ,,mdndstire de p:::
ce i de nou zidith in Cetatea Neamtului cu hramul Sfintului ierarh care:':::
i \es:, :
Bucuresti, l964, vol. I, p.459; N. Cartojan, Istoria literaturii romdne aechi, aI dL':.:z'
vot. II, Bucuregti, 1942, p. 131). Prima confirmare"documentard despre aceastd a I 1--
icoanh ar fi abia din anul 1665 cind apare citatd in culegerea lui ioanichie Ca- Niccl;::.
leatovschi ,,Cer Nou" (Al. Elian, Moldoua St Bizanlul..., p. 145-147). :-
49. Corina Nicolescu, MoStenirea artei bizantine..., p, 60. ar
50. in tiparnifa mindstirii Neamt, in anul 1847 s-a tip5rit: Carte prea Brah:.:.
frumoasd. numitd. minunile Maicii Domnului ce cuprinde in sine canon de
rugdciune cdtre Prea Sfinta Nd.scdtoarea de Dumnezeu, tmpreund' Fi icoa- :i
de multe minuni ale aceiari pururea Fecioare Mariei.
se[e,. istorisirea p. 1-l---l:
Adunatd tn limba greceascd de monahul Agapie Criteanul Aghioritul qi t -.
tdlmdcitd tn limba romdneascd mai nainte 5i tipdritd la Rtmnlc. Care ;

772
Necuiai,,51" l-a 12 ianuarie 1653 se face" reierire despre miluirea
r.,,oninrilor ..Sfintei monastiri clin Cetate a Neam{ului cu hramul
SJi'ntrfui Neculai facatorr,ri de minuni"52. ,,Fiind ca i ziditd tot pi
io."i Ceta{ii Neamtului" manlslirea din Cetatea Neam{ului 1a 2
ieUiuarie 1665 este supusa nrinastirii Secu53. ,,Fgumenul .Aftanasie
.i.u- tot soborul dii monasiire din Cetate]a] Neam{ului"5*, rlli lilhari
se
in
iif in unuf 1691, domnitorLrlui cA intrind ,.cazacii Si
"[, ,,au jacuit-o gi au luoat tot ci au grsit luindu.. Ei uriciie
'C;;;;;';,
;;$iiLri' ' iir lipsa ior al!i megiegi -,,impresoarb ocinile monas-
il;ii;;;. In Cetaiea Neam{ului
"si, ira ,,biserlcA in numele Siintului
ieiarft Nicolae, iarI catapeteasma din cetate se aflI in biserica paro--
Oin Comuna Vinltorii ce este hotaru cu Tirgul 56.
f,lala
-.nfanartir.u Neam!ului"
f.u Secu, in anul 1824, in arnintirea bisericii Siintul
Niculai din ceiate s-a ridicat o ,,biserica de piatr6 foa.rte irumoas[
si inalta. cu patronul 5d, Siintului ierarh Nicolae iAcatorul de minuni" 5?'
i,nn"atiit., .,Oin Dcat'' cum i se mai spunea mandstirii. din Ceta-
t.u 'i.i",',
X.onrtuiLri, care a iost supus[ in 1665 de Dabija.\'oda se mdnds-
iirii f ost din nou intarita aceastd supunere de cdtre divanul
iliojdovei' din care a facut parte gi Mitr6politul "Dosoftei 1a 25
,"grrt 1685 ,r0. in anul 7717 Cetaleafost Neamf ului a .fost distrus[ ,qi
iouta uu.r.a rnanlstirii din cetate a impdr!it6 inlre mSnSstirile
lleamtr qi secu, iar uneie lucruri au fost date 9i la alle uniti{i bise-
1i;;;ii; biserica din Ocea, Sfintul Durnitru din Tg' Neam!, -Schitul
S,hd; triiciica Sfintui Dumitru ciin satul Plotun, Comuna Pipitig-
Naar"t6r. cu privire 1a unele icoane, aflam ci au fost de asemenea
impariite, iar icoanele impdrtdgegti .Nlintuitorul qi x,\aica Domnu-
i;i'-' pereche se afla'u ,,ca' antichitafi in gropni!a bisIericii]
bllintuil -
Ioan Bogoslovul 1a MIdnastilrea Neamiu"
63'
"
In incinta de la Cetatea NeamJ a existat ;i paraclis inaflaun cins'
tea Siintiiiui Arhidiaion gtetan gi, de la acest paraciis, s-ar la

acun rJin rlou s-au tnd.reptat cte multe gregttle fJ f -4tl- mai. imbogdlit cu
alte minuni ttin nou talir.iiitn, iipdrindu-si s'pre .f olosul t:e! de ohpte al
creSlinilor...,
' .\1. Neaml. l'l7
""i;; li.i.ra .rrr. ." ie,la ;i o scurth istorie a Siirrtei Icolne cu relatarea ci
ioao 'ilpi-iSliO, tri*it
'"-^' lui.oioguiu icoana'aceastr mitropolitului losii'
iu upiiui U.oquri de po'pularizare tipograiia mdnistirii
-itirmatij -in ddrr
'cir'icornr ,.a fo.i de Ioan Paleo-
-\eaml, irr care ,. ,*p.il-ii*tei:i
louul lui Al:rrndrrr cel BLin la Jnul I l(ll"'
'"""-\;r;i; i,i.iuf.r.r-i,i,[lanu.cr;.ul
-t,inii"re.a l7l .,tnseripliile Stinrelor l\ldndstiri
S..*t,,'Ei'3..;:-:.'it,;5, ,iin manrsliiii \eim1,. reprodttce. inscripliile
;.. ;i ferete metati.."'ol"-'iioanei ;i incearcd gi o explicare a celor 18 litere
nu si-au
"'- "'"f
care gisiL o dezlegare' -moqii
l'llr" iS-S, ,,Oplir'--Ae ale ilIinhsririi'i- Neami...", t. Br,-9; 9v-10;
t Nestoi V;;"i;.;.; iln nanuse ris necunrtscut
5.r.il"*0""i, Episco,p-,,'i6 at,'seca,
at duhoanicutut AnArinii'i"iilolio i,Iana'sttrtt
-Igi __'- .u pr.;ioase ,,N1.,l,t.s.", ,l: (197,1), nr.
3-1.. 1s8. 159, 1g0, 191, date in leg[turx cu Mdnistirea sf .

\icolae din Cetatea Nec:n!.


"'""'-!zl".ur.--'s r g;-ib. 53. Ibidem 54' Ibidem' 55" Ihidem'
de Augustin
SO. rfi. llt', trtoiio fttncttirii MIdnd'stirii] Neam"t'Sec*'
tsraha, f. 16, lijv-16 suPliment.
57. Ibidem, i. 33'
"5s. '
58.4{s.16'S,lstoriaMId'ndstirii]-Agapia'Varatec'deNarcisCrefulescu'
i'i;;;;: p" 1'27'" 60' Ibidem''p-' 135'
a. 122-123.
t' '--0t.".'lorcis Crelulelc i,-1Zto,'ii Cntd!ii '\-eamt'' Bucu-re;ti' i905' p' (lreIu-
;)5'
0-, l1:. tnn, l'iorii'Shtri'it MaInctiri"saaa-lusi' de \aicis
IID
ocea. un clopot, iar ,,Degteptdtorui" ra Mdndstirea Neamt 6s'
Inscripiia cu srema de -altul
ta Mdnsitirea din cei;te;'i;;;j;jri'ru' jrra
'la secu, fiind transferatd aici orpi-o.rr,;;i;;.u mdnds_
tirii.Mindstirea
din cetate 64.
Biserica din cetaiea Neam{ului a fost ctitorie veche, reinnoitd
gi reparatd o datd cu intreaga cetate de petru Rarel-*,--iar Vasile
Lupu.,,poate pentru turcilor care cereau cu insisten{d,
-amdgirea
incr din vremea 1ui Alexandru Ldpugneanu distrug&ea ei, a
format-o in mdndstire" 66, ceea ce'a'fdcut ca, ganEini-ta-ig trans_
brie 1646 sd consemneze: ,,cetatea era mdnistire degi -aveaoctom_ tormd
mai mult de cetate decit de sihdstrie., 6?. catipeidasma bisericii
Sfintul Neculai din cetate a fost un
siintul Ioan Botezdtorul din vinatori-Nea'mi,-timp la bi;;ic;
-in -unrl
parohiala
a fost transferatd la Mdndstirea Neamf, niseriiii
i* -oiri 1962
Vindtori
dindu-i-.se in loc o de Ia i," t;;;.li; ii manastirii
catapeteasmd
Horaita.
vechimea catapetesmei de la biserica din cetatea Neamlului
este discutabild. Unii cred cd este ,,cel mai u.Jrrl -*onument de
artd. scu^lptyrald religioasd" din Moldova, cu picturi din secolul
al
XV.lea68. Altii cred cd aceastd catapeteasma,d'atiizi dln'anut 1643
;
gxScutqla de un,pictor ,,de concepfie apuseana, formai--in' zona de
rnruenra a artei baroce centrar europeanS, gi care semneazd
MgIIflPh (Maler) ErIp[rnC]KflI (Baraschi)ur.' Atit'cii se aila din cata-
lescu,_ p.- ]5; ctt. zida_ru, De-scop.erire-a_ prin restaurare
a unei icoane bizan_
tine ta Mdndstirea secu-Neamf : "!,!a'ica nomnitii- ;;-i;;";;i-cipiiiii;,
"4 s.1.", \ (1974), nr. 3-4, p.'za+'-i95 bonsiderd aceasti icoand
mrndstirea din cetatea Neaml incd din anur 16a6 gi i" i""1-r?rs"i iJst ca fosrd ra
repartizata
mbnhstirii Secu,
64. Stehn Bil;, ALdndstirea Secu, Bucureqti, I966. p. g.
ti5. roan sorcan, Rearizdri artistice, in volumul ,pe'tru- Rareg,,, Bucuregti,
1978, p. 301.
QQ. -$_tetgn Balg, op. cil., p. 8.
. 67..N..-c,rigorag, vechr celdtt morcroaenepil, in ,stucrii gi cercetdri isto_
rice", vol. XX' Iaqi, r9r7, p. 39; I. paga, ua'rturti-ali"po'poritut nostru:
'
Cetatea Neamlului, Bucuresti. tSSS. o. +O]
68. Atirmaf ia apa.rIine ' Iui D.' constanlinescu, consemnatr de A. Boltlur,
in cronica cu litrul:- Aitiaitatea Insrtiutiiui de Istorie Naltonatd. ,,A. D.
Xenopot" tn _-anii academici tc+5-tgqlo ii. tsto i^sai,
isrorice,., vol. XX (vor. lil seria noud), ta9i, i9nz, p }a-s;' i"';5i;;ii'9i
cercetiri
Pe urmele unor icoane ae.thi, in'Mon.imente isiorice qi s;rb;;-v"inea
'ue-i;ra;,' semo,
nr. rlrg77,
p. 78-81. Autorul de existenla unui rip ae icoan'e a"l..nii'0" i"iii.
inguste, infEfigind 'orbe$te
intotdeauna un singu.r personaj,_uneori Ei
_incadrai-de reprezen-
thri .secundare de proporlii foarle mTci, 'de rip" Deisii. niiiriiei icoanelor de
acest tip.se explicd prin faptul cd ele r'u Iost ireate ca parle integrantd-'i'riii
plei' grsindu-g-i_ Iocul pe registrul apostolilor, aga cum este cazul la-catapeteasma
de la_cetatea Neam[ului. Aceast,a a'r fi fos,t'Jo'rma de lucru i itiptetor ain
secolele. XV 9i XVI, care cu t-impui au aiiparut.
",Cu o'stigiii' exceplre :
'jtp,!!\(ldo", tj*.pt( (in stare f ragmentard tnsa) a los/utui p'a-r'oitts ot ce-
ta[ii Neamlului .(Radu Creteanu, Recenzie Ia :' ,,Monumente istorice de artd,,
nr' 111977,96 p., numeroase pranuri gi ilusrralii, in
p. 337-340, resjrectiv 339. "EoR;,-xavr-'tr'gisl, nr. i-+i
69' Istoria arteror^plastice^ in Romd.nia,,(colecriv de redacfie), vol. II,
1970, p. 142-143'. Cap. 2,,,Aria in .Mordor:a oe ril,i*J,iirl
]tVll-lea pina in primele decenii ale secolului al XIX_Iea., reclaitat desecolutui
P,":,X',ggtj,
ar
Irna Dumitrescu, Maria-Ana Musicescu, Durnitru Ndstase, Raclu Teodorescu, Florenj
Theodorcscu, Sorin Ulea gi Teoclora Voinescu. Rf,zvin

174
peteasma din Cetatea Neamlului la Mdndstirea Neam{, are un cadru
din lernn ornamentat cu motive florale sculptate gi impodobite cu
vopsea pe un strat de ipsos, in culoare inchisd pe multe locuri cu
patind
-aurie" Sus, 1a mijloc, se af ld ,,Crucea Rdstignirii,, intr-un
cadru frumos ornamentat, cu chipul Domnului rlstignit, iar in extre-
nitd{ile crucii simboaiele evangheligtilor. Pe iconi{e separate, de o
parte qi d-e alta a crucii, apare chipul Maicii Domnuiui gi cel a1
Siintului L:an cu inscrip{ie chirilicd cu vopsea roqie: ION. De sus in
Jos, urmeaz6, trei registre de icoane: I" a profelilor Vechiului Tes-
tament in numtrr de opt, bust : David, Isaia, Moisi, Ieremia, Solo-
mon gi alii trei sreu de identificat: IL a apostolilor
-,doudsprezece
chipuri, in picioare : Maica Domnulu i cu coroand impdrateasci,
Petru, Matei, Marcu, Andrei, Vartolornei, Ioan Botez6toiul, Pavel,
Luca, Iacob, Filip, Ioan. Dup[ cite se observd din aceasth ingiruire
nu este vorba numai de nurnele apostolilor propriu zigi, ci, sint
redate gi persona je care nu au avut acest titlu ; IIi. icoariele impd-
rdteEti cu patru piese: 1. ,Vlaica Domnului cu Pruncul pe bralul
sting, cu ornamentdri metalice par!iale ; 2. Siintui Ioan B6tez6torul
cu tipsia in mina sting6, pe care se reprezintd capul decapitat ; pe
marginea icoanei sint i7 scene diferite din viafa Sfintului Ioan Bote-
zdtarul: 3" Domnul Hristos binecuvintind, stind pe tron, in colluri1e
de sus chipurile Sfintei Fecioare Maria ;i Sfintrilui Ioan Botezdio-
ru1 ; 4. Domnul Hristos
_p! tron, cu ingeri in pdr{i, care, tin pe
discuri, unul inifialele IS (lisus) gi altul HS (Hristbs).
Subliniem fastuozitatea, bogdfia cimpului aurit, expresivitatea
fi.gurilor, linigtea qi pacea lor suf leteascb, cu excep{ia chiirului aspru
al Sf intului Ioan BotezhtorLrl. Icoana hramului,- Sf intul Necuiai,
lipsegte. Lipsesc $i alte icoane din ciclul icoanelor catapetesmei"
Icoanele catapetesmei de ia Cetatea Neamlului au stirnit interesul,
admiraiia ;i evlavia mhrturisitI de cdtre unii: ,,"".er de multe ori
le-arn vdzut gi le-am slrutat', t0 cu indemnul : ,,rnerit6 sh f ie vdzute
gi chiar copiate.,.n' ?r.

Colecfia de obieete bisericegti. Organizatd in trei sdli spe-


ciale, plus coridoarele dintre ele, la etaJ, pe latura de vest a carbu-
lui de incintS, expoziiia permanentd a mdnistirii Neam! evocd unele
aspecte clin indeiungata existenjd a vie{ii monahale de aici gi, mai
ales, intensa activitate culturalA te"
In primul ltal, in ciieva vitrine sint expuse o parte din mate-
rialele arheologice descoperite cn ocazia cercetdrilor gi sdphturilor
din anii 1954-1960. Predomin5 ceramica feudald aldturi de cahle
smdltuite $i discuri decorative policrome. Un fragment ceramicd
-- strachind are inscris cuvintul XrtEElI : piine "-- poate va fi ser-
vlt ca diseos liturgic" Printre monezi, una are inse risul : Imp Lic
t"ICiNILJS pF' IOVI CONSEVATORI AVCC TST... Materialele de
ceramic5 provin clin secolui a1 XV-1ea.
Tn prima sald mare este expusa Catapeteasina de la biserica

70. Ms. 163, p. 195. 71. Ms" 165, p. 15.


72. l. L Ceorgescri, lluzeul ttdtlii.stirii lttearnt, .,MMS", XXX\r1ll (l9fj2),

1?5
din Cetatea Neamlului - despre care am vorbit mai inainte - '9i
mai multe vitrine gi panouri.
1. Vitrina cu douf, mitre arhieregti, cu minecuf e din vremea
starelului Dometian (secolul XIX), bederin{e dintre care una de la
Ecaterina DabiJa vodd - 1665 ?3.
2. Vitrina cu doud cristeinile dintre care una din 1776 de la
V [B]enedict Ding6, stare! al mdnhstirii Neam! gi alta din 1779 de la
Mitropolitui Iacob Stamati.
3. Vitrina cu cingdtori dintre care una din 1781 ; paftale meta-
lice dintre care una cu sidef la miiloc.
4. Vitrina cu obiecie de cult filigranate: o iconi{[ a Maicii
Domnului la ctuce, cu acoperdmint metalic din 1739; gase candele

Minecule din uremea starelului Dorr,etian (secolul XIX)'

din argint filigranate; un triptic gi u1t- diptic1. -do.uA.panaghiare


dintre-care unul de la Grigore Dingd 1750 iar altul de |a un oare-
care Vladov reinnoit, in partea metaiicd, in 1848, prin sirguinla sta-
re{ului Neonil.
5. Vitrina cu un antimis de la Mitropolitul Veniamin Costa-
chi 1807 potir din 14 iebruarie 7767 - Dragomirna; potir
- -;
nr. 5-6, p. 461-471l. Monumente istorice bisericeSti din.Mltropolia Mol-
iove['si'Suceaei. Iagi, 1974, p. 120; Marcel Dragotescu, Muzee din Judelul
ieamt'. Bucuresti, 1g74, p.39-41 ; Sergiu Adam, Ctitorii muSatine, Bucuregti,
jgzo, ir. g9; Vdsile cucu-- Marian $iefan, Ghld atlas al monumentelor isto-
rlce, Bucuregti, 1970, P' II/354.
73. Ioan lvan, ContribuNie la istoria Doamnei Ecaterina Dablia Vodd'
XXXIV (1958), nr. 1-2, p. 134-135.
"MMS',

176
Bedernifd, de la Eca.terina Dabija uodd, 1665.

i
i-

Una dxn paftale,

L2
Una din canCeleleiin ar.gint
fzli.granat. Altd, candeld. a,i.n argint filigronat,
din 1842 de 1a ieromonahul Teofan gi douI discuri cu stelutele 1or.
6. Vitrina cu Evanghelia slavo-rusA did i759 legat[ in tartaje
masive, cu imbrdchminte metalich $i iconi{e emailate, in , greutale
de circa 35 kg.
7. Vitrina cu Evanghelia din 1821 tipdLitd 1a Mlndstirea Neam{,
fiind cea mai mare gi mai bogatd in ilustrare de paginI intre toate tipd-
riturile cite au iegit in decursul vremii din tiparnile1e romAnegti.
B. Vitrina cu obiecte liturgice diferite: cruce din 1853 de la
,,VdsE1ie Sf]nta] MIandstire] Neam!"; cruce in filigran; sfeEnic cu
9 lumini, din vremea starelului Neonil - 185i.
9. Vitrina cu alte obiecte de cult: 5 cruci filigranate, cu
postament; 3 cruci de mind f iligranate ; 2 medalioane emai-
late unul Domnul Hristos gi altul Maica Domnului ; 2 engolpi-
oane,- dintre care unul cu lan{.
10. Vitrina cu obiecte bisericegti sculpturd in lemn ico-
ni{e gi cruce executate de fra{ii monahi- Silvestru gi Eufrosin- Urm5,
iar'citeva de protosinghelul Firmilian Olaru.
11. Vitrina cu cruce din anul 1767 18 februarie. Este o
cruce procesionald cu postament metalic. -
12. Vitrina cu acoperdminte de vase secolul XIX.
178
-
Exanghelia slauo-rusd
1759 (fatd).

Panourile adipostesc unul


sau mai multe obiecte, dupd
cunt trrmeazd:
1. Poala ,,Bu na Vestire",
cusirtLrrA in fir pe fond de
mitase albastr[.
2. Perdea micii -- seeolul
-\ \ ll.l.
3. Perdea (dveri) ca-
tiica srtcolul XVll ; iumina-
re inIloratI din I'remea lui Va-
silc I upLt.

Euangheiia sln'ud.-rtLsd 17 59
(colrelt,n din fatd an:cinunt,)"

179
Euanghelia slauo-rusd, 1759
(f a{a ultr,md a copertsi),

4. Cinci epitrahile dintre care unul cu un grup de opt sfinti


din anul 1760 de la ierodiaconul Hrist Zelar (Hristofor ?) ;
altul cu trei scene diferite; altul cu visul lui iesei Avraam, Isaia,
-
Evangheligti ;i Bunavestire ; altul cu trei chipuri de sfinli gi, in
sfirgit, unul din catifea cu broderie din fir.
5. Epitrahil de la Episcopul Pahomie al Romanului
putul secolului XVIII. - ince-

180
Euanghetia siauo-r'usii
(mad,el ele o"inamentar e
exterioa.rd).

Duanghelia din 1821

tipiritd Ia Mdndstirea
Neaml'

181
Euanghelia dtn 1821 tipd.rttd la Md.ndsttrea Neam$
b pagind).

6. Epitaf, cu trupul Domnului in relief, pictat, in jur cu cus6.-


turi din fir aurit, cu text slavon - anul 1812.
In afard de vitrinele gi panourile amintite, in aceastd sald sint
expuse gi citeva icoane rdzle{e: L Sfintul Gheorghe secolul XVIII
- -;
t82
Cruce in
f iLigran.

2, Do:nnut Hristos - in jur stinti, cu illscf iptia cledesLibt


deteric-
rarf, -- secoiul xvll "-; 3" Coborirea Domnului 1a iad Ei slobczi-
rea celor rlin veac aclormili -- secolul X\rlll - ; 4. siintul Ioan
E,vanghelistul, in jur cll mai multe scene $i cn inseunarea: "Aceastd
siintI icoand s-au zugrdvit cu cheltuiala dumisale cucoanii x4arii
iiica Paqcanuit"ri.."... (lipsa)'""''
sala mi.cd. pLezinid eiteva iucrSri a1e picttlrului N. Crigorescu:
1. Fuga in Egipt a sfintei Familii (in barca, Sfintul Iosii 9i
sfinta
Irecir:ara Maria care !ine cu deosebitd grijd gi afec{iune Pruncul i

183
Tct i::
de pieie -<i
ceqti : acc,:r
trahil ie Co
nah; Fel:;
tului G:e_:,
l.
-1 L._\4,

Cruce in f iligran.

un om de culoare neagrd vislegtc, iar un inger


conduce ia cirmd
scrutind intinsul apei)- Semndtura autografa
: ],Nicotae crigorescu,..
2' Trei iconife atribuite tot lui N. crigorescu:
Fecioare Maria cu rudenia sa Elisabeta
Intirnirea sfintei
Tatdl sau ,,Cel vechi de zile,,. ; Bunavestire ; Dumnezeu
784
Tot in aceastd sard nrri sint expuse: o radd cu ir,brdcamintc
de piele gi ferecdturi metalice, pentru {inerea vegmintelor
biseri-
ce;ti ; acoperdmint pentru inmormintarea monahilor 1BZ1 ; Epi-
-
trahil de doiiu * 1B3g; Epitrahir de doriu de ra Ieremia scrrimo-
nah; Felon din fir secolul XViil: Feion * 1812, cu chipul sfin-
tului Gheorghe, din- stofd cu iir.
A doua sard. rnare este rezervatl manuscriseror, tiptrriturilor,

Doud acoperd.mi,nte pentru Sf inteLe Vase"

185
EpitrahiL cu
ui.sul lui Iesei"

instrumentelor tipograiice qi t1e 1eg;itorie. l-ixponatele tipograiice :


prese sau ieascuri de lemn ;i rnetalice, iitera gi casd rje litere chiri_
lice, gravuri pentru ornanentarea paginilor, evolu{ia tipiriturilor
nernfene, piese de legdtorie prezinta un inieres cleosebit pei:tru
vizitatori"
LJn teasc din,,inimd de pir" cu care s-au incepui iucrrrile tipogra,
f ice la Mdndstirea Neaml in 1807
Ei doua teascuri de fier rlin prima ju-
mdtate a seeoluluialxlX-lea sint cele tlintii piese rle 1a i{eami, o firmb:
,,Tipografia Sfintei &1[Endstiri] Neamtul rgTF octomviii,,nu mai arath
decit inten!ii1e de e,xisien!d a tipografieicn caractere ciririlice, deoarece

1(try
f,0,
Icoana Domnului
Ii,sus Hristos
secoLuL XVIL

ultima lucrare care incheie activitatea chirilicd a acestei tipografii a


apdrut in anul 1874 sau Ceaslovul. Panouiile cu
- Ceasoslovul
gravura in lemn a iscusi{i1or gravori nemteni din secoiul XIX $i
citeva din secolul XVII ale 1ui Ivan Bicov, demonstreazd interesul
pentru cartea tiptrritd in bune condi!iuni grafice.
In aceeagi sa15, citeva vitrine prezintd manuscrise printre care :
1. Tetraetanghel pe pergament - secolul XIV - cu text slav.
2" Liturghierul lui Ioan Logoiatul, pe pergament secolul XVI cu
text slavon ?4" Fdrd a avea o insemnare din zilele - scrierii, 1a f.-114v
se plstreazI o insemnare in limba romdnd, cu caractere cirilice, din
anul 1633: ,,Aceasta svlinlta leturghie iaste // fdcutd de Ioan Logo-
tatul sIvinltei man]ajstiri // Neamtului q'i o au ferecat 9i o au
poleit, sA-i i/ fie pomanIa] intru sIvinltea besearicId]. // Cind au
fost 7141 (1633) mai 4, lovit-au tIijlharii mAndstirea. Tot ll argintui
cu toate podoabel[e] besearecei, tot au 1uat. Aceastd /l leturghie
o a scos Catina; To ll ma Span din Jara Ungureascd /l iar intru
svlinlta mdnlstire in // Neamtu pentru sulletul sdu // o au dat
vllo 7142 (1634) s[e]pItembr'.1 1rt t5. In continuare, o alth insem-
nare din anul 1731, tot in limba romAnd, cu caractere chirilice
cursive, cuprinde urmdtoarele : .,Aceastd sf IijntA leturghie di la
sf[i]nta mdn[stire // N[e]amtului. ce au fost-o truat Pdtrdu Arma,s
pentru nigte ciuboti ll q-au fost vindut-o gi aflind-o Ursul logofd-
tu1 // de visterie, au rhscumpdrat'o qi au dat-o iar ll \a sfIiInta
mandstire unde au fostu, pintro po ll menite sufletelor noastre. La

7.1. I. Seraiinceanu, Un manuscris slau important din Biblioteca md-


ntistirii Neaml: Liturghie.rul lui Ioan Logofdfal, "I'1I{S", XXXVIII (1962),
nr. 5-6, p. 305 106.
75. Ibidem, it. 376.

189
vdl[ea[t + 7230 (lTBl) fev[ruarie] \2,.76. Insemndrile redate aici , r--
f ;;
sint extrem de importante pentru cl: 1. confirmd pe primul i3\:
=
S-:-,-:,n.
proprietar in persoana lui Ion- Logoftrtul 2. exprimd
; dorinfa aces- - I

i. lrn
+'

tuia de a avea un Liturghier pe care il ddruiegt! mdndstirii


Neam{; l. Srlr
3. inscrie intimpldri din istoria Moldovei gi a mbndstirii Neam!
din t e. L2 _::_?
de st::=:-i
in -i:_:..
l':
,.PE::n.:
|e lia ::: i-

Icoana Mai,cii Domnulut _ grauurd i.n lemn.

anul 1633 care au dus la pierderea multor bunuri materiale gi


mai ales culturaie gi, odatd cu ele qi instrdinarea acestui manuscris
,si mai pe urmd legarea, restituirea gi o altd instrdinare gi rdscumpdrare.
3. Sbornic secolul XVI pe hirtie, text slavon.
- -
76. Ibidem, p. 382.

190
4. Intataturl de la Stinlii Pdrin{i .* secolul XVI --- pe hirtie,
text slavon.
5. Cunintele Sfintului [sac Sirul - 17Bg - pe hirtie, tex slavon.
6. Im:alatLtri dela Sf in{ii Pdrin{i - 1775 pe hirtie, text slavon"
7. Sftntul Grigore Sinaitul - 1825-, -text romAnesc, pe hir-
tie. La sccarta din fa{[ a acestui exemplar s-a gdsit un bilefel scris
de staretr-r1 Paisie Velicicovschi, cu text slavo-rus, tradus in 1957/8,
in limba romAnS, de Alexandru Opa{chi, in forma urmdtoare:
,,Piirinte Dosothee, Ostenegte-te, pentru Dumnezeu, gi cu blagoslo-
venia mea, cit te va intdri Dumnezeu, ;i cite;te tindrului bolnav,

Icoana Sf. impdra{i Constantin $i Elena


grauurii in Lemn.

191
care ti se aduce, rugdciunile corespunzdtoare (potrivite n. n.)
boalei de care este cuprins. A1 tdu pirinte duhovnicesc, Paisie stare{u".
Citeva panouri infd!igeazd pagini din Tetraevanghelul 1ui
Gavriil Uric, aflat in prezent in biblioteca Bodleyand
- Oxford,
Salu micd, - prezintd panouri cu Iucrdrile dinainte,
Anglia.
din timpul
Ei dupd restaurarea din anii 1953-1961.
Sa[a aniret prezinth: 1. piatra funerari a lui Calist al Roma-
nului - secolul XV; 2. piatra cu inscrip!ia ridicdrii ,,clisiarni-
tei" - secolul XVI; 3. dou[ tablouri cu Iacob Stamati Mitropolitul
Moldovei, in unul mitropolitul singur, iar in celdlalt mitropolitul i..1

primind in cinul monahal pe Veniamin Costachi ; 4. tablou cu chi-


pu1 starelului Paisie Velicicovschi
- picturd in ulei, pe pinzd. l- -i a

1n afard de obiectele prezentate, multe altele se gasesc in :"


depozite sau in camere oficiale. Printre acestea sint : cirje arhie-
regti (din anii 1803, 1845, 1881); Evanghelii diferite, ferecate (Atena
1791 ; Moscova 1758, 1763,1759,1794; Kiev 7773,1851; fiimnic 1746,
1754; Bucureqti 1742, 1854; Neamt 1821, 1825, 1851); sfegnice (1746
1753, 1851, 1852); candele (1851, 1858, 1877); $ase cutii pentru Sfin-
tele Taine; trei cutii pentru Sfintele Moagte; dichero-trichere (1852);
patru chivote; patru cd{ui (1836) ; litiere (1800, 1845) ; potire (1767,
1796, 1812, 1843, 1845, 1847); pahare din argint (1881) ; cruci imbrl-
cate cu imbrlclminte metalica (1733, 1747, 1767, 7772, 1780, 1815,
1825, 1834, 1850, 1852, i857, 1858, 1866, 1886); cruci pectorale cu
lan! (circa 30 de bucd{i) ; salbe diferite; inele (circa 42 de
bucd{i 1842, 1843, 1886, 1896) ; ceasuri; cercei (circa 15
perechi) ; broge; icoane intr-un numhr impresionant de mare din
secolele XVIII-XX; tablouri diferite, de iniini foarte diferite, printre
care : C. Lifticar (i856) ; Livaditti (1843) ; Eustatiu Altini (1797);
Doroftei diacon (1818-1825) ; Anton Maurer-Vien (1882) ; Gavril
R5$canu (1860); D. Paviu (1909) ; V. Filip (1928) ; I. I. Luchian
(1925); D. Belisare (1938) etc., etc. Prapure (1848, 1879); clopote
(1795, 1851, 1867, 1868, 1875, 1914); covoare gi scoarte diferite din
secolele XIX-XX.
Din tot ce deline Mdndstirea Neam!, - colec{ia-expozi{ie pre-
zinth numai un mic buchet f rumos gi valoros ilustreaz[ !,-
,,rolul cuitural important al mdndstirii ." 7?.
li.'!.-

TIPOGRAFIA
TIPOGRAFI, GRAVORI, PICTORI ETC.

1. incd din secolul al XV-lea, in MdnEstirea Neam! au existat


,,ateliere" conduse de cdlugari ca ,,nacialnici", avind ca aJutoare
pdrinti gi fra!i care se pregdteau pentru me$te$ugurile respective.
,,Moara" apare cel mai timpuriu ca unitate me$te$ugAreascd qi a
constituit un privilegiu acordat mdndstirii, urmat de cel al dreptului
de a avea ,,pi[d"'. Dupd acestea gdsim referiri la alte meqteguguri

76. Constantin Mdtasi, op, cit., p. 100.


1, V. Carabig, Morl gi ptae pe aalea Jale;ulut (Gori) in secolele
192
;i ateliere, Mdnistirea Neam{ fiind socolita ,,gcoaid,,? ,,centru,,
sau ,.atelier', 3 chilr $i, pclrru crligrrii Si n,inirluriSti.6isculptori-
crrrcie-ri, rnegteri in rle
, .
bioderiei. -
leqii toriei, frreciloriei c1c.
In secolutr al XIX-rca. docunrcnleic cic arhir i arc murastirii
Neamt ne ot'erd un. capitoi irrtiturai ,,fabrici rte onqte,, in care sint
ingirate : pote apiceria (pentru co'f ec{i'onrrca de ,.oiii i potcapuri),
murrgeria (lumindria), o..lliiol cojociri;:, ciubutjria, limplarlia, ;
croito-
ria, rotiria, butnlria,, cirLlaiarir, rcgitoria tipcigrafrii*. xu upoi"
_gi
,,oliriao' pentru ci- oarele crru Iucraie dc iilcuiior']i din Nernlii-or i
Ei"nu aparc nici .,,iieriria,,. Minilstirca cunpJrl {icr" insi.1, rtrelucarea
lui nu se fdcca de pirrin{i ci tle hrisovoiitii fierarl clic'crau outi_
gati a lucra accst pcntrLi t'aie nevcirc gospod6regti.
Pentru atelierele ,nratcriaI
ei, manastirer avca rrga{i, inveitlr adecvat
dar.a avut ;i scutire pentru rnegtcEugari precrii'' gi pcntru ----
produ-se1or ,,prin tirgLlri ;i sate,' in'cf ciin'r,echirne ,,. '' - 'inzarea
Intre toate me!tcgugurile, cel ar ,,ar1ci tipografice,,cu gravura,
l.egltoria., ,,vrrsiitoria" ssu turntrioria de litere itE. a-"iontinuat
tra-
diiia culiural-artisrici din secolul a1 xV-1ca- .r,n
-:l'ipornito:,
numea mai in rrechinie tipogra[ia, a apirut abia in seic-,tut al XIX-
se
iea la Man6stirea Neami. StarctLrl piisie \,'eiicicovschi a dorit sE
111:T:i:1. l.ipograiie aici dar abia ir rf00 r. ru.lt." friieiur, cind
Mihail sirelbi{ki, vizitind Mdnistirea Neam{, iagadlieEie lui Dosit_
hei economul mdndstirii gi viitor siarel ;i," im?diat-iiarui o tipo-
grafie pentru care_ a
.iis.at ;i cioi cirugiiri 'inif iaf i ne ei-i,i rnegtequ-
gu1" respectiv" ?" PErinf i cunoscatori "ai ,n*gf.girgriui--tipograirc'aLr
iosi ia Min6stirea Nearn{ inci din seeolul al X\/lll-lea; unii au
luc.ra_t in tiparnifele eparhiare de la Rdd[uf i
liurn- a"Cosi-ierodiaco_
n.ul. Iosir tra.Ridiuli intre i;36-1;+4) s. Irsi,'Bri)au erc.
s;"comcncste
Si ile Irinarh Roset ci a lue rai la .\larr:s1ir.i .',l.r,ri
tirnputr organizirii tiparni!ei, intre 1900-1807" Efectiv: iipirni{a, ':";";i;'i;
din
Md,fistirea Negm! a in1ra1 in prorluclic, prin imprimor.r'volurnului
Lriefite Sfinlilar pe septembrie, in anul ig0Z'u. '

X\rII-lea
p. 9:11 - XIX-lea, in
, 937.
,,Sturtii llerjsta de istoric,,,.t\r (19:2), nr. 4.
2. Ion Oh. Sfrni:iu, O istrtrie * tsedagogiei unlaersale ;i rontdnesti
pittti la^ 19-00. 1.,,trrr"rrr, l{ri7. I,. l{}1.
j.Scrrlrt Porcescu, cLtrturrt/e ru tr!rintistir"ee. !u,eam!, i'
11 -Aitivltayi
\1.\"..\-\\\ ll ll9,il). nr i_ri. 1, lr.',.
l. -4,rhita ,\lInistir"ii._ Ni,am1, Cantlica de scnta de toate btinestile
ch.e!tuleli, pe anii lSJl-l8Sg.
5. Arhivele staturui B;rcir,-piarra Neanri, Fond rldttiisilrea Nenntf,
Ra-
.f u i't ta ,!i n a n !i I856 t1Jx.
6.St" OIteanu, 111n. nte$t€sug(i.reilscii din AIttldor.ta. gi
lara
flomdneascti diti. se(ore!e "prtttl11
al )( .\i-l/l-ii,i tproito,i,r' di'bir:a in runtina
recenie), ,,Studii . Relisla ite isrorie,,, Xrr t f gA:t, "ni. +, p. SSi,
iri*6t.rt{{t.t.r,
, , . 7..!, D. I-?iurtat' Istorra rireratu,ri! rt)rntine uecrti, Bucure$ti, r96u, p. 9g
f.storia lileraturii ramdne, eelitie i' ..iteitit. Acaelemia n.'s. rr., ,'Li. r, ;

p. 718.
l3Lrcuregti, l!)6,1,
8",\tircea Tomescu, Istrtria cdrlli ratftd.n.e;ll, BLrcure5ti, lg6S, p. gg.
. 9. Fjorea
(Jrfodoxe
Lncian, Ranttnii pe ,inunt'eii' rioiiiii
RonrAne iiin .i-ondra",' ig70 ,' li,",,,t"r.r_r
'vriio'*"uruiBisericii
: c. t-, biceanu, tmbu-
4.ilulitlt\rhtu{d{,.::_r!!r. .t rttrarh Ruspt,;rr Butr", fXil"if u*rii'i, ?, p {;r)t-g:t2
10. rJ. Alexrntrru, Ii0 de ani de r.a nparilin ,vie'tii s-tn
in ,,,1{A4S". XXXt\I itf}5s), nr. t :, p ilit_tiii. " lita'r;, -- IiJ07,

l3
193
' ,.' Pornind, cu ,,un teasc vcchi din lemn de inimh de pdr, cu o
sumd de instrumente, o cantitate de iiterd gi alte obiecte'l donate
de Mihail strelbi!ki, timp dc- 76 de ani (1802--tBB3). utilajui tipogra-
Iic a sporit cu noi terscuri din lenn si din fier. In anul"1B4B'ti[ar_
ni{a avba ,tr_ei teasculi.djn lemn (unul de la Mihaif stl.luiir.i 9i o'oua
fgcu!9 in .1815)_; in 1847 s-a adus din import ,,o magina cilindrica',
din fier, de la Viena, care a costat ,,muf1ime,: de cheltuiala dar s.-a

:,:tt::
:?.:.

::?tL1

WW
",*
:t!:
':i:

&.

V.Llz1t/trit'tttt

Frese sau teascuri tipografice.

dovedit ,,foarte lesnicioasf," ll. Stare{ul Neonil, pe lingl teascul de


tier din 7847, a mai adus, ulterior, ,,douf, teascuri din fier Ei unelte
de tipdrit Cdr{i" tt, c3, apoi, in anul 1873, stare{ul Timotei vrind si
intdreasc6 tiparnifa, dezorganizatd in perioada secularizdrii, a cum-
pdrat o ,,presA tipograiic6", adicA tot o magind de tipbrit de la
;Vi'eqa 13..

11. I. Ivan, Tipografia de la Mdnttstirea Neaml, in ,,MMS", XXXIV


(1958), nr. 3-4, p. 318.
til 12. Ibtdem.
'i '
.ta. Idem, O completare la istoria relaliilor comerciale ale tipografiei
mdndstirii Neam!, tn secolul al XIX-lea. in XI.ll (1966), nr.5-6, p.373.
"MMS",

194
Hir i'ia se Dro.yra. din
{ara ri din slrainatate. de Ie Vicna si
P'rqa. prin vdinilc.tlc lr tirtriii
comanda qi se aduce,r si nrmr.i*ri'..i'i",1"ji"*r,,.,"ri.',_
'lt*6i,il "';i ..l
Ronano) ia" E-ristau matri{e"r,itera 1i9a a td.ri !,i Dionisie
gi uase dL ,,vdrsat,, sau de turnat litera
pe loc, in mdnistire. ,

Tipografia iqi avea,,cirmuitorul', saLl,"c_icirnruitorur,,


eralie, cu nai mur.ti ,-1ipurit0ri" gi rneseriagi i;pcgirii,"iare de tip,_
i. unele perioade au aluns
insi. St-au inscri.,iun,..i*ln,meptequ-
]a,!o:;o.ele
:u1 tiprrniIei : rgrratie rcrrirnoriahui' ;i nronahur Scironie
cher'nrie rrrrhor nicui r E09- r8j; .ur.'r. trB09),
iersti) 1;" ^{
Irligi iT' rr"nJ)au gi BucLr_
Gherasim
J]B2J), .rnochenrie irsq,;y, _[.iri crr,"f"i.ur (18r0_
lq i-tr, chiriac fiR37y. Tcofan_si \iitriia
:icul ltxJB-iEG4r. hnuarie nir*iri'irno:trsas-lx;zr,T.oiirr.r irurrov-
l*'oii i;1;,;;;rirur r;y.oou
( l\ l+- lH7 t) ctc.
corectura cra asigurari prin rivna colcclivii r fra{ilor;i
.i1or gtiutori de crr"t.e oin on;ie. Din mo,Jesti*, .**.ioili'rr, pirin-
'lsitorii.'nu si.r, lasrt numcle. CrrnonSlr,rn tolui, p*.iii,:rl .,ciior_
R;i;il,
l--:rc 1lx09v. 51.1,ira 1rs37-rsl;.
,i chiar pe \cof it Scriban (1113-tx4+i. [';il'l,.oioi i;.i;-;r;scu 1is6r j
infrurnuseiaiea silu ornamentar., t;piriruriror rerntenc
prin cliqee metalice,,sau s-a ficLrt
\lilrail sLrcrbitr(ir';, nlte.lL' {iq !emn" ijneie cris,ee" air"}osl oriru;te de
din lt,nrn a-u rimrs. in inrpreiir rrri nccrr.
nose ute din colec{ia tui^tr:arrictrie (loanj
c:re trei se pdstreazI in cnrec{ia de eu.o; itfi.;r,t i,diiijr,)0),?, ciin
orrieete rrireii..!ii r]e rninas_
tirii. dupi cum unere cliqce metarice .'auau fosi aeruse din Alhos de
Pa:sie qi ucenicii sdi rs. lntre timp,
netal qi lemn (de bu..rus ;i pdr), lo' Ki*u,invd tnt ,itr" ,f .', grava in
C;f,ervlrie
'lLrpi care in mdnistire d-au iorrnet'rne;teri lsc,,siti $j 'ca Nrzarie,r,
'r.eodosie
r1s21-1856) qr rnamian. (1,ssz-1g60),t-.0r.,
Ie ringri scnrnrturirc sipa-
- rilor Sirnco' qi \icorre, s?*t atievirai;';;r;;,i".,:t,;;';;;,t
ln d.meni,l crecoririi saLl ornarlentirii ,ic .laiie ririq**,"?,lrn.,rtartistic
^ ,nnr*
-:i rnic, viniete, irontispi,:ii $i poriret*" ritere rrari ln'if,riaie formeazi
r.gam;] I.rsi r olricclclor ,lc"r,rrrar'cnr:ric- , ;p;ii;l;i'iiL,c,
I,ilor' .Cu.nnu1 1c960. gravarea in lemn Jnceteazi ln A,tinistirea or .lr_
ilar piesele confec{irjnare aici vor devcrri protr_rtipLrri pi;"r;;i;.i_?; Nerrni
se vor zincografia in atelierele bisericegti dc 'a"irr;iror
cuprins teologic;i de riturl.
ilplrird rle

.._-_llnariturile au sporit c1e Ia an la an ,si timp de r:irca 76 de ani


i1807-1883),
_la .\'llndstirea Neanf. s-au totilis;t"Bi;--'i33 iie titrlLrri"
::1 ?f:ra de filade gi foi v,lanteo in ,nii ..f* .,.".n,[iuo; ilii;; i;;;;
concentrate dupd cuprins i"' i,t.r;i'gr,pe ,"Xo,,t
It,rt. ryt_fi lrrs_
11. Ibident, p. ,}j9-;lilJ,
j-. Crbriel Cocor;t, tipur 5i. t,trturori; liucurc;li. lf)i7.
-+m, Citcua Ftiri ,tesL,re rii,,,.qriIi,t"iti*i;" .r0u,,,1a. ;i, tt'it I 2l 31. ;J5,
.l t\l\
' ,.\. t, 177- tq(r. i (],Jti(]),
orar''Ltra irL lenn lu
,r,1, jlllr.RacoIeanu' '\'ltinrist!rea ;-ennt{, Bucrrrbgti,
! t . Ibitle n, 1t. ln.
lf. I. L an, (iraau.ri tn mr:l:ct In tr4titttisiirea -\eamt, in ,.l{ItS,,, .\.XX\;
'-'tt, nr..l-fi, n jJTrl-.]it.
- - ,,1"u ttf"iT ,'Tipoprnf ia din '1'ltinastirt:& A'eumt, in ,.,rrt,\{s", ,\.\x\rIl (]grj?),

195
tament(1818)zo;cdr|iderit-ualdintrecareunelein2$i3editii ornamenia:e c"j
in*""r-lLii. tB2t.1B34 si 1845, Psaltirea 1817, lB24 qi ca
1843, Ceaslov argint. Sa gEs::
felelor cie -e --a:
i;#..'i;C is7,i'.t.1. Evanghclia din 1821 se inscrie o strtrlucitd
ffi;;;;llbogiaiiCa ia m[rime, ornamentare, literf, 9i grii4 pentru se impiirreu ;:-
i;;;il;r"f' de spiritualitate ortodoxd22;
;-Carti
cdrti de con{inut isto- La piesele :_ll
2s. unor legAti::r:;
ric (Scrisoarea sau- D^escriptio MoldaviacunorHronograiul,
personalittrti
Istoria
biseri- manastirii \es:
; caiti
M;";;ti;lj"t ieu*t-S.cu)'Paisie cu biogralia
;;;iiiil;i; .tri.turui - in slavoneete^Ei romAneEti,. Viala Ei numdr[ : i::]-r :

;;i;;"'";; odrintelui Mitroian cel Nou 1848)doctrina ; c[r{i de legislatie arhimandri::- -!-:
[i;ti;;;-.;a'(Agezdmint Ei Pid.alion)Ea; ctrrti de creqtin[ orto' al Semina:'l-:-: ;
do"i-.u apnraiea'-ei impotriva incerctrrilor prozelitiste. La acestea ostenit ir a:.-:::
in care se manifedtd griia pentru allabe- citorva : i-:-,:e:-
il;;g;; ii citeva lucrlri
t[ri!. iititorilor ;i, mai ales-,ice, orloep.ice^ $i9i qe punctua{iedin
a vie{uitorilor vie{uitoarelor
se
Metodie" -\'.::a:
lsacnle il:,"_ !
*a"artiii-'(indrumari ortograf
-pentru "praviln" din '1823 9i. in cca intitulatd 3. C: :::,
ni..ii, r" ,,Cartea r\ lAml ISi ::-::::
IBLrcoavnh" din 1847). lnlrc:nilC: t:;:::I
Tiparni{a 9i tipdriturile nem.!ene ocupd un loc important.in schi:::Lr:ll: -:t::":
istoria culturii rominegti. ln ultima _ vreme a- fost .subliniat rolul penti:,r i:i'g_-::a:
iioiiirit.i Ei tiparituiiioi n.*1.nu s..i 1a lucrtrrilc sesiunii Etiin!if ice
oJicjul iude!ean ale ci I i i::;.::" I:
di;'ti:tb'dec6mnrie 1972 ol la tirgovi9te.25,
-prt"ii""iri iulturat-nafional iar.
Neam{, in anul 7977,a organizat terul Cul:e-:: pr
il;;;
o exoozitie cu tema ,,Carte veche romdneasct in tiparni{a .lMdnds-
din vinza:=: * -:e
i1r;"'N;il1,,,-lu- piatri Neam!,' pentru care_ lapt s-a imprimat,.gi
-nem{ene,
legltorieic: :i:
un scurt istoric al- tiparnifei gi tipdriturilor selectio- succes.-\::: l: I
cariilor prezentate in expozi{ie' Timp de ep:-,r.:,€
9i titlurile in cadrui cij.:ij:
"iirO"i" , 2. Tiparni{a qi_a anexat de la bun inceput
gi atelierul _9" J.gg-
plare. Ini:e::-*-:
torie iare'""iit[ iii Manastirea Neam! incd din secolul al XV-lea26'
rezisten{d dar 9i de 60 sint di: c::e
in'Ggatbiiu manasiiiii se executau iucrrri de
ale genului. Se reinnoitor a: ::p:
ui"nuita Si cu bun gusi, adevdrate opere de artd rC

i&;;'irrtie.fe .cinOuia, din lemn' sau carton, cu acoper[mint T. Itl


nit atelier D::::-r
d,"_- ,

Oii-pief citii.a, pinzd, fiirtie qagren etc. Fe!ele tartaJelor erau 19b:/ ea a ::e:
",:ri,r7^,Nout Testament eQilgt !1t IB|B ta Mdndstirea Neant!' io lui Mitroprli:::
,,MMSi"Xivii''trbzli,'"i.-5:i, p. ial_285; N Bdnescu, IJn capitot din isto- tionat in loc:-:-
-fo. weamiiiui. Sthret"t Neonil. Corespo,ndenla sa. cu c. Hur-
ria Mdndstirit
'irriii'- localul de la lri:
Andret '$';i;;;: Vdlenii de Munte'- 1910-; (i961)'
'tii-;ilti" si i'iinii
Teodorescu Barbu
nr' l-2: Al' Tipografia a clr:
g.-irfi-"'Ii.sertcesti, in- "BoR"' LXX
H;;;;,i;,i, C, ilributii"*ii" niiiiosroiio' ae.che romdneascd .5i. ta. cun?.aEtere^a Ei Sucevei'". 1: c
Tiiariiirtt"r" apiar'ute'7r"-;;i;'sr;|ti u. _Neaml in se.cotut at. xtx-tea, in lendarul de 3€:{
(l66si; nr. 3-a,'pi z4t-2.+s;.J. Ivan, cd.rli de rituat, de cu- rite in pe;r,i:a
i')i'"i '"irirrioiritii' upiri[e
"Ifu-S:,-Xtv ro 4. Neaml, in secotut aI XIX-tea, in edi{ii, ,,Inl't:i.:::
(1973)' nr' 3-4, p' 260-2ttb'.
"'"-"" 2f XLIX
,,nniltS", ^ - "ti:o 'ai
ani -!e ,l^a editarea Eaan^gheliei Ia Md- cregtinului .:.::
'Nei*t.Nu'ghi;,
. r.'--E:
nr' 5-6' p' 399-400'
nastirii t1zi"i" "irtmsl, xLvll.(1971),
"t;rii'7; softei (19i{. -r,
22. C. Voicescu. spiritiatitate ortod'oxd. scrise in Iimba
al xlX-Iea'
sreacd. traduse tn ,;*ii-igie 5i tt|i-a_rite Ia M. Neaml tn secolui )7. 1. I' :"- ':.
in L (197+)' nr. 7-ri, p' 630--itJ7' .. ..
"' ,,MMS',
"^ -ii. i." rrin, "ciniriu'uiia Mdndstirii NeamN la., tipdrirea celei dlntti ICe:.--l:,r
28.
editii-"in" t;;;; ;;;,x,ii-'"- opelei tui^^D. cantemir "Desryiptio Motda- XLV (1969), r:
tO \.L; - r,r:
,iili;,, 24.ii" "nms;, xr_rx (1e73). ni. 5-9, p, 36s-375. aJ, _1t
6 mai i891, nr --"
rLr _ qd

Idem. piaifiii,- Itianuscrii' tn biblioteca Mdndstirii Neaml, in an. l, nr. 1. :{


LII
- - iSl a (1976), nr. l-2, p. 162-168^'
""MMS", 'se irrmlri- ubflutul : Ttrgoalgte - Cetatea culturli romdnegti, achitat costul u::: rn
Cocog-Dobroge"" :e
""'-^)6.' 1974, P. 213-224.
Bucuresti,
Viigif ir,fof i",--iitograf ut P.etru. Popoaici Rtmniceanu inovatorul din pricina e . e: ::a
itustra ,aiti'itiFiiirgil, i" ,,MitrdPolia Olteniei", XX (1968), nr' 30. c. \ ?:m,
artei de a mlu..., .\1a:.i:::::
3-4, p. 207. N ea

196
ornanrentate eu imprirnhri de podoal,ie poleite cu foi{e de aur sau
argint. Se pdstreazd o trusd cu piese speciale pentru iniprimarea
ielelor rje la tartajele edr{ilor legate 2r. Piesele sint rnetalice Ei ele
se imprimau prin apdsare cu punerea la pres6, iar uneori qi 1a cald.
La piesele rnai vechi, in secoiui al XIX-lea, s-au adaugat qi pieseie
unoi legatorii particulare Ei care au fost donate de proprietarii krr
mdndstirii Neam!" Printre cei care au fAcut astlel de donatii se
numdrd: ieromonahui Serafim Suceveanu, schimonahul L"avrenlie,
arhimandritut Antonie Dumbravi, fost loc{iitor de stare{ qi ditector
al Seminarului din M[ndstirea Nearnt 1855 28. Printrc cei care s-lu
ostenit in atelierul legStoriei in secolul trecut se g6sesc numele
eitorva: Lavrentie (11856), Mamant (11852), Mardarie (t1861),
Metodie, Mamant (f 1862), isaia, Gheorghe, Nicolae, lov (1807),
Isachie (i855), Samson r\rdelcanu etc.
3. Cu anul iBB3 tiparnita cu litera chirilicl de la Mdndstirea
N:am! igi inccteazd orice activitate din cauze obiective: aparitia
rna;inilor tipograf ice de nare randament in produc!ie qi, mai a1es,
schi::barea lilcrcior ehirilice cu I'tere latine. S-au facut incercf,ri
pentru injghebarea unei tipografii care s[ corespundd noilor cerinle
ale cilitorilor. in anul 1891, MinEstirea Neam! intervenea la Minis-
terul Cultelor pentru a se aproba ca suma de 11.500 lei provenitii
din vinzarea vitelor sd fie folositd ,,pentru dezvoltarea tipogratiei 9i
iegdtoriei de cdrfi" 2e. Pini in anul 1922 incerchriie au ramas fdri
succes. Abia in acest an s-a adus o tipografie cu caractere latine.
Tirnp de aproape 30 de ani (1922-1950) aceastS tipogratie a luerat
in eadrul manlstirii ;i a tipdrit circa 200 de titluri in mii de exem-
piare. Intre titlurile tipdrite la Mdn6stirea Neam! dup[ 1922 cirea
60 sint din cele ale Patriarhului Nicodim care poate f i considerat
reinnoitor al tipografiei, dotind-o cu noi magini $i utilaj tipografics0.
4. In anul 1949/1950 tipografia din Minastirea Nearn! a deve-
nit atelier practic pentru elevil Seminarului monahal, iar cu anul
1952 ea a trecut sub dirccta conducere qi folosin!fi a Centru-
lui Mitropolitan Iagi. Ciliva ani - dupd 1950 - tipograiia a func-
{ionat in localul actualului Seminar. In ultirnul timp a fost mutat5 in
localul de ia bolni{i unde mai luncfionase in intervalui i922-i950.
Tipografia a continuat cu imprimarea revistei ,,Mitropolia Moldovei
;i Sucevei", in condilii tehnice din ce in ce ntai bune, cu tip[- ,,C&-
lendarul de peretc" in doud Ei trei culori. Citeva lucrlri
rite in perioada 1959-1979: ,,Carte de rugaciune", in mai multe
edi(ii, ,,Invd!trtura de credin{[ cregtini ortodoxh", .,Catehismul
cre;tinului drept credincios", ,,Psaltirea in tiersuri" a 1ui Do-
softei (1974), monograf iile: ,,Biserica Trei Ierarhi din Iagi" (1962)
27. tr. Ivan, Grauuri tn rnetul..., p. li76-378.
2E. Idem, Din istoricut tiparnile'i de la l,Idrttistite a Neamf' in .,,\'\11S",
X1"Y (1969), nr. 7-9, p. 510-512,
29. Arhiva A'ldnistirii Neamt, Registrul" htrtiitar ie$ite pe anii I8B8-1900"
(j mai 1891, nr. 71, 72 ; ,,Cartea bund", revistd a tipograliei ,NlSnlistirii Nearnf ,
an. I, nr. 1, 15 februarie 1932, p. 3-9, arati ei inlre 1900-1916 manhstirea a
aehitat costul unei magini tipografice, dar aceasta a fost dirijatd la.,&lilnhstirea
CocoE-Dobrogea, de uiide a-ioit dusd in Bulgaria Ei de unele nu a mai fost aclusb
clin pricina
- i]0" C.evenimenlelor din primul rhzboi rrondial.
N. Tornescu, Scuita porsestire istoricd despre Sfintu, Mitndstire
Neamfu.".".Nl5nistirea Neam{, 194?, p. 11i-117, 170"179.
l.9?
de Nicolac Grigorag, ,;Catedrala mitropolitana din Ia9i,, (1927)
de
Prcot Scarlat Porcescu, ,,Mfndstirea cettrfuia,, (lgzz),. de Nicorae
Grigora;, ,,in slujlSa ortodoxiei iomanegti, a ndzuinlelor de
unitate
na{ionali gi de afirmare a culturii , rornAite,,, Miiropolitul Iacob
Putneanul
- 1T1g-1728, de Teoctist, Mitroporitur Mordovei gi
Sucevci,' (lgTB); ,,pe trcptere srujirii cregtine,,, (toso;, partea
intiia si
pariea a doua, de Teoctist Mitropolitul Moldovei gi Sucevei,
,,Dum-
!9Znia-sca Liturghie,l i679 -- Dosoftei (1gBO;.
Jntre condu.cilorii tipografiei de ra Mdnislirea Neamt _ dintre,
monahi, meriri a fi citi{i: Milerie Nicuraiasa, Eufrosin Urmd, *
Vladirnir Musci, Petroniu Bulbucan.
tts
5. Lucrdrirc lrri cavriir Uric au avut infruenJi asup'scrisurui
gi nranuscrisctor' din Jara Rorrirneasca
9i rransii;;;';";;;: in aceraqi
timp.;i asupra altor ccntrc ortorloxe ,si, in roo ocoscutt, ,rrpi,
cclor kicvirn gi rnoscovit. ccea cc vrem str subrinicrrr aici.'rt"
iip_
tul cd, lucririle lui Cavriil UriC:iau avut ilfluen{i gi asupra literelor
ll^?irrtl:::
grafie ,Se
cohsictcrtr ci rnodelul de lircri penfi, .., dinrii ripo_
clririlici, acccs a rui Sweitpold gi Fior clin Kracowia a fost
,,vestitul izvod nroldo-/enesc,, operd' a cdrturaruiui gi miniaturistului
Gavriil Uric dc ra Ministirca Nearn!s1. Aceleagi rddicini re-ar avea
$
gi ornamentarea crrfilor tipdrite de Macarie in
fara Rom6neasc.i ra
inceputul secoluiui al Xvl-lea3r. Tradifia scrisului frurnos
a condus
q" t'p,?gr:fii ncmIcni la hottrrircr rre a reariza ritcra impodobitd
dar odhnitoarc ;i citcaftr.
6' Degi zugrdvirea"rtsau pictura nu ar avea regdtura cu tipo-
grafia, totugi, incadrind-o ra rucrdrire practice s,i artiiice,
a avut un
trecut in Mdnrstirca Neam! uhdc au existat pirin!i iconari, zugravi
sau pictori de catapetcsme, de
,!iserici, de interioare $i chiar de
exterioare de biserici. Dacd studiitre viitoare vor demonstra mai
con_
vingdtor ci Grvriil ieromonahul, autorul decoraiii picturale de ra
Bdlinegti (149+-1495), igi va li avut ,,postrigul,, Ia Neami,
atunci
se va putea pogori cxisten{a acestei arte ra Mdndstirea Neamf,
pind
in secolul al Xv-lea sa. In secolele XVIII-XIX gdsim nume de pictori
la Neam{: Nifon Undrescu, stare! la Secu 01ET_lT65), egumen la
Pocrov (1777-1778), econorl ra Neamt; in \TTB semneazi icoane:
,,Nifon zugrav of mbnistir€o Neam1,,ar. varluam in vremea stare_

31' Prcfafa semnatd de Dan Zamfirescu ra lucrarea rui Gabrier cocora,


Tipografi Si cdrturari..., p.2.
32' L. Dem6ny, Inceputurire mtniaturisticii rontdne,,Magazin istoric,,,
V (1971), nr. 1 (46), ianuarie, p. 37.
33. Petre comarnescu, Indreptar artistic ar monumenteror din l)rr
Nordut
Moldoaci,_Bucuregli, 1961, p. 236.
34. C. Voicescu, Schiiul pouoa, in ,,BOR., 1922, p. g24_g2b.
198
.*
"f
{

$ *{

La calul ti!:c tira .f iei

#
ffi

P" tl, Arhim,. ffJrprru Chi;etrrio" starelu,l "&zlrjr;r!siirii Ncarrtt"


F, (]" Dincon !, Iuayt si Petya,niu. Buil;r,:ran
r a n rlu t iit t-tr u.I tip x p r o. l i t: i

199
al xlx-lea) n pir:tat interiorui altarului bise-
tutrui {Jcmetian (secr:lLri
ricii sf. fiheorghe ;i a executat $i edmpozi!ia Aeaiistulr.ri ?n exte-
riornl Liisericii mari. pe zidul de miazA-zi3E: Talasie, in 1ig8. a
pie tat catapeteasma de la biserie a sf. (iireorghe s6: ierodiae cnui
e fuudie (1815) a pietat paraelisul ,.Adorrnirea Maicii Domnului,'
din Mlnhstirea Neam[, ctitoria lui Veniamin Costachisr ; Chesu-
rie a zugrBvit eatapeteasrna din biseriea mare (29 septerurbrie
18491as ; Mitrofan zugr?lveqte ie oane (1S61) : Agapie Ra;r:anu
{i 3
decenibrie tr8651s0 a zugrAr;it crLrei ;i icoane elr.
7" Al6iuri de picturE Ei pictori aeldrigirn ii sculptura qi pe
megterii ei, -<e ulpiorii. Popa Aricltifot in secotrutr al XVI-lea qi-a
inse ris numele pe cruci. Nenumaraii al!i vieiuitori ilin Mdnflstirea
Neainf i-au urmat exernplul exeeutind cruci ;i icoene scuipiate. Ljnii
au exeeutat sculptura in piatrS, in special, pentru lesperzi funerarc"
LJn astfel de megter a fost inonahul lulian, eare a se ulptat cn
ilnele piatra de mormint a staretului Paisie pe carc a incrustat gi
textul in iirnirile slavo-rus& ;i romAnh pe dcu6 eoioane.
-
Inire sculptr-rrii in iernn nu eiiim pe gravorii pentru cligeeie tipo-
graiicr:. ei pe eei eare &u executat cruci gi icoane : ilam.ian4D in
vremea stare!ului iriatanail, secolLlI al XIX-iea Vsrahit Ohertrghiu,
spre sfir;itul secolului atr XIX-lea 41. Dupa prtrnul Si eel de al doi-
iea r:izboi mondial s-au remarcat fraJii Sifueslru {"i 195tj) ;i Eafro-
slit Lirntri ("i 1973), care au se ulptai cu finele eruciuli{e, cruei mari
pentru imbriicare e u metal, iconi!e 6i icoane"

;b. Cl. N.-. T'omescrr, op. ci.i., p. i02.


iltl L Ivan. s.finlirii biserici.i 5y. {.ih.eorghtt din A,Ia-
Soient.nil0,tea
n '\eatnl, in ,.i\1,\'15", XLIII ( 1907), nr. I f -i:, ?10-71S.
tt.itstl.re
il7. Enil Diirccnesr:u, Zugrdai tlr: histrit:i netu.nastuli, in ,.,\!\1S.,
f.1-\'i (197()), nr. !l-1(), p. 5:17. S-a angajal inipreunl eu iliaconul r\iano_.
laehe tlin satul i)r5g,1ne;ti
'ri zugriiveascii eirlapeteasma tle la paraclisul rniinii:t-
tirii Ri;i:a.
li8. .\lanuscris nr. 139 '' rourlinese , r:u Jitcre latine, in Hibliotee a .\'liiniistirii
Neenr!: Narcis Cre{ulescu, ,Qpglslru {repertor't de mor!i, f. i2, nn" lg.
;J(). f, fiv, nr" 29.
il:idem,
nr" 161, caractere latine. in IJiblioteca ,\,tiinlistirii
40. ,\{anuscris Nearrrl :
Narei-< Crelulestu, Istaria S"finiei "l4drtd,stiri ,\ttu! Jeamt, p" 17t].
41. Arhir,ele Statului Baclu-Piatra \eamt, Fon,f . hl,drtdstirea Neaml,
inr,. 611-l-ii(1.

201
TrpARrruRr rESrrE DrN rrpoioooro 3.
- Rind
uAxasrrRrr NEAMT iNcepixo cu arqut.,lsoz

o listI a tipiriturilor iesitc dirr tipografia nrii'dsIirii Ncarrrt de 4- 1 iefi


la inceput Ei pina astazi va fi utila cbior .urr uoi ,irtui,"ei.iri;
volumul lucrdrilor executate aici. pina la anul 1830, aproape toatc I,
tipdriturile nem{ene siirt cuprinse in Bibliograf ia r"rrai[r-oria vitlie B
1508-1830 de Io' Bianu qi Nerva Hocog: rom. II, fasc. v-1g06-lg08,
Bucuregti, l9l0; Tgr. III, fasc. II-lgl4-1917,'Bucure5ti, rcli';
Tonr. lll, fasc. l-1809-l-8l4. BLrcuresri, l9l2: Toiir. ilf laic. Iil_VII- 5. Chiri
1817-1_83-0, Bucureqti, 1936 cu colaborarea qi a lui
Dair Simonescu.
- II
c. N. Tomescu la sfirsitul rucririi: scurtd povestiri i;i;ii;; T
despre sftnta Mdn.astire Neamlu ;i clespre osezdrite monahale,
yu1tus9.9! (Mdrtdstire.a secu, schiturite vbvirrenia, [iorror, sihds-
tria, Sihla Si lcoano), cu 42 cliqee, M. Neamf,'tgqZ., prezirLta o
listd a tipdriturilor nemfe:re pina la data apari{iei 'cdr{ii sale. 6.
- Chiri
Ierodiaconul petronie Tdnase, pentru obfinerba tlttutui de licen_ -;. LJI

!ig! _in lgologle a intocmit rucrarei Tiparittirite ,rtirtfiii-tiiri'ii'ii


': .t
1830-1874, tezd. de licenfd, Bucureqti, iunie, l94i' (i.; manuscris Cl
dact ilograf iat). \f
Preotul Dr. Ilie Gireorghi{d in lucrarea (Jn veoc cle la ntoartea *
mitropolitului veniumin Costachi, M. N:anif, 1946, prezinta tipari_ 7. \";ie{itr
turile care au ieEit Ei din tipcgrafia mindstiiii Neami cu cheltuiala
- BT
sau cll binecuvintarea mitropolitului de fericila amintire. 8. I-iefite
Bdrbulescu Daniela prezinti Mineiele cle la Neontl I83o-1832,
- BF
in <<Glasul Bisericii>, .1962, 1r-12, p. r142-1t 6ri, iar pr. A.
Bardieru prezintd Contr.i.bulii'r.la b:btiograf ia vecne r:olmineascd ;i
l-a cunoo,;terea tipdriturilor apdrute tn t"ipqgraf la manasiiirii Neom!,
trt secolul al XIX;!9a, in <<Mitropolial Moldovei qi Sucevei>, XLV 9.
- f iegiflc
BR
(1969), nr, 3-4, p. 243-242.
Prezentd.m o listd a tipdriturilor remferre pe anii de apari{ie.
10.
- lri:file
flr_

1807
11.
- D: sul irJ[.
\fir
1.
- Psaltire, Mdnastirea Neaml, 1g07. BRV nr" 727, citeazd, dttpi
N. Iorg,a, Inscriplii, II, p. 57. Este o coniuzie probabil
ct Psaltirec din anur rgll. pi'd in ptezerft s-a gdsit
nici un siluur exemplar.al acestei tiparituri. 'u 12.
- Viefile
2.
- viefile _sfinfilor gt lqte septembrie, Mdndstirea Neamf, t6.
1807. BRV nr. j31; CNT p. 167; IG p. 106. BRV consi_ 13.
- Vietite
derd ca tipdrirea ar f i avut loc la Iagi. Economul I. tsR\
Antonovici gi . G{,. Cre!u in Tipograf iilb, xilogravurile, 14.
- Vielite
librdriile pi regdtortile cre cdrii "aii ntrna, bucure$ti, tsR\
.1909, p. 32, cu argumente demonstreazd cd acest exempiai 15.
- Viefile
-:{J-
202
al VieIilor Sliirqiior nu a putur reij decit clin tipogral'ia
de 1a Neam!.
I808
Rinduiala cLrm sir cuvine a cirrta cei doisprezece psalmi cleo-
s:bi, M. Nearr{, 1808. Binecuvintarea mitropc_rlitului Ve-
niainin. Starei Dcsithei. BRV nr. 750 I CNT p. 161"
1809
4.*Vielile Sfinfilor din lu'a ocrornbrie, Nl" Ncam{, 1g09, cle
Igratie ;i Ghcronti: nronahi. Diortosilor nro'ahul lsaacu.
BRV nr" 713: CNT p. 761.

i3x0
5. chiriacodromioir, I\{. Neaurt, 1g10, octonrbrie i0" Tdlinicirea
- nriiroprlitLrtrui venia'in costachi irnprerrra cll prefa[a.
fiprgrali:ignati:1i Gher.ontie monahi. Citat cle IG"
n811
6.* chiriacocro;rrion, M. Ne aiu!, 1g l r , cle Ghcrontic monah
tipcgral. BRV nr. 790: ICi p. ll6, pr-r:re tiparirea Ia anii
18 t0- 131 l. Preiaf a pastorala a irritropolitr-rlui Veniarniu :
Chiriaccdroniln.,rl a apjrut ir-r douli eOilii: 1g10 ;i 1g11.
N4ai nrulte al:riirrr-rnte alc cciIiei din I 1 t aralii ca aceasta
f.i
se deosebeste dc cea clin 1810.
7. * Vietlt Sfin{itror clin ii,ina noiembrie, N,i. Neam[, 1g 1. 1
BRV nr. 719.
B"- Vielile Siinfilor cli* luira cle;c,rbric. I\i. Nea'r[, I g I l.
IIRV nr. 800.

nE12
9.- Vielitre Sfintilor clin luna lui iarruarie, l\{. Neanr{, 1812.
BRV nr. 817.
10.
- Vie{ile Sfira}ilor din luna lebruarier, NL Neamt, 1g12, BRV
nr. 818" Binecuvirrtarea mitroprlitrilr"ri Gavriil; staret Ioan.
11. * De suflet folositoare carte -Isac Sirul, M. NerLml,' iSf Z,
octombrie 15 <<siavone;tc> 173 foi. Tipogral schinronahul
h{itrolari; stare( Ioan" BRV nr. 820"
IEt3
Sfinf ilor din lurLa martie, M. Neanr!. l g l 3, martie
12.
- Viefile
26. BRV nr. 838: CNT p. 161,
13. * Viefile Sfin!ilor din luna aprilie, M. Neam{, 1g13. mai 2.
BRV nr. 839.
14.
- Vietile Sfinlilor din luna mai, M. Nearnf, 1813, septembrie j.
BRV nr 840.
1-{.
- Viefile sfinlilor din luna iurrie, M. Neam{, lgli, clecerrbrie
30. BR.V nr. 841.

203
r814
16.
- Acatist gi paraclis..., M. Neamf, 1Bl4 niart[je] 14, cu bine_
cuvintarea, tilmacirea gi i'cireptarea rniiropotiiutui ve_ - -{Cu
niamin; staret Silvestru. BRV nr. 843.
ll. - Checragarioq,. Episcopul, M. Neam{, lg14 iuniie 26.
BRV nr. 8464rg^lr_tin
; CNT p. 16j. l
18.
- Scara pdrintelui. Ioannu- igumenului... M. Neam!, 1g14. pre_ 3-{.
- Psel
fafa mitropolitului Veniamin. BRV nr. B5Z; tXi-p. 161:
j_i.
IG p. 130. - Tiic
:.- t

19.
- Urmare intru Du:nineca pastelui _ sl'jba invierii, M.
2A.
_,. .lJ.oql, 1814. BRV nr. 861 ; bxf p. 16i.
Vietile. Sfinlilor lu'a iulie, l\1. N:anrf , I g t_t
;
- BRV nr. 862. 'oienrbrie
I4. I

21. Noul Testament (l), 1814 (l). CNT, p. 167.


-
1815
36. lion-i
22.
- Alegere din toati.psartirea, M. Neamf , lg15 fevruarie 1. 37.
- Ef;e.
Binecuvintarea. mitroprliturui veniamin.' Aorno* gi inai'te - Ir
cuvintare a 1ui Nleofit ierodiaconul gi peroponisia'ul <,cel \
din evrei>. BRV nr. 86g.
23.
- Cel
-mi!
gi cel ntare fugeresc chip, M. Neam{, 1gl5 aprilie 38.
- fonl
5. Binecuvin^tarea mitropolitului Veniamin; ituretr situ.stru.
BRV nr. 872 ; CNT. p. 167. ;
24.
- Vietile_Sfinlilor^ luna_ M. Neam!, 1815 martliel za.
BRV nr. 893; CNT -august,
p. 167.
r8l6 39.
- Efreu
Is
25.
- Apologhia,
Arata,re
M. Neamt, 1g16. BRV r.rr, g97; CNI p. 16l. 40.
- Curin
26.
- ...pre scurt a durnnezeeEtiior dogme, M. Neamf .
CI
Gherontie tipograf. Autor paioiltraducerea
Atanasie ain de
Grigore Dascdlur gi tipirita de losif or irg.qului. Lucrare

27.
^ impotriva unifilor.
Intrebdtoare
BRV nr. 898 ; CNT p.16i'-
rispunsuri... perrtru departatea de bucatere
- cele oprite fdgaduin{ii calugaregti, rra. xeami, i-ste. tnai'- 41. Eua.ng
te cuvintare a lui Vasiie schinr'nahut, siaretut poenii - ,:i'e
Mdrului din Jara Ungrovlahiei. BRV ,rr. iOS;-bltT p. l6i. n
F

28.
- Octoih de canoane pentru pavecerni{ii, M. Neamf, 1g16.
Binecuvintarea mitropcliturui veniamiir itarel*'sitvestru.
BRV nr. 909 ; CNT p. 167. ;
29.
- Epitomi, adic5. ardtare pre scurt ale Dumnezeegtilor Dogme
ale credinfii. din erineEte. rg16. Binecuvintarea mitropotltu- 42.
- Efren
lui veniamin ; starer Silvestru ; tipcgraf cileiontie iero- Isr!.
monah. CNT p. 169. 43. Carte
30. Dogmele credinfii ortodoxe, 1g16. Staret Silvestru. CNT - 1*:
- p. 168. alfl
31.
32.
- Tipic cu slujbele de peste an. 1816. CNT p. 168.
x(HTtr crdp4d Ilarcrn (Viata Stare{ului Paisie),
- slavonegte).
M. Neam{ (in
44.
- Psaltir
204
tBlT
31. ACunnre a cuvintelcr pentru ascultare Ei viata staretu-
- lui Paisie de la Neeinfu, M" Neam!, lgf l, A: Gherodtie
i:rononrh tipograf. BRV nr. 930: CNT p. 168 (cu titlu
pu{in schinbat).
Fsaltire, M. Neamf , 1317. Binscuvintar:a rritropolitulLri Ve-
niamin; staretr SilvestrLr. BRV nr. 916: CNT p. 168.
1( _ Tilcuire pre scurt... 1l a:tifo:ire1e celor 8 glasuri de Nichi-
for Calist Xa;rtcpulr-r1, M. Neam{, 1817. Traducere din
grcce$te de Gh:ro.rtie la in',1:nnu1 episccpLrlui Iosif al
Argeqr,rlui. Lucrare impttri va episccpulr"ri unit Ion Bcb.
Tipirritir d'i Gh:rontie ti1-.ograf. BRV nr. 950: CNT p. 168.

1818
- Noui
36" cintlri din Fsaltire, M. Neam{, 1818. BRV nr. 989.
31"- Efien Sirul, cuvinte $i invdtaturi d.e Iercmonahul Isaac gi
Iosif, M. T',Jeam{, 1818 vol. I. Binecuvirrtarea rnitropolitului
Veniamin;staret Ilarie. BRV nr. 991.
la Noul Testament, M, Neamt, 1818. Binecuvintarea mitropo-
- litLrlui Venianin I stareti Silvestru $i Ilarie: tipograf Ghe-
rontie ieronronah" BRV nr. 992: CNT p. 168.

tB19
:r9.
- Efrenr Sirul, cuvinte gi inva{5turi traduse de ieromonahul
Isaac qi Io:if, M. i\eam{, 1819, vol. II. BRV nr.991.
40"
- Cuvintele lui trsaac Siru!, M. Neamt 1819. BRV nr. 1037;
CNT p" 168.

1821
41. Evanghelie, M. Nearn!, 1821" BRV nr" 1120, p. 380 cu apre-
- cierea: <<Cartea este un model de artii ripograficd> : CINT'
p. 168,

1823
A) _
aL. Ef rem Sirul, cuvinte qi inva(aturi traduse de ieromonahul
Isaac;i losif, M" Neamt, 1823, vol. ill. BRV nr.991.
Carte pentru Pravili din Octoihul cel Mare, M, Neam(,
1823. (Cuprinde unele reguli loneticc r;i 44 litere llc
alfabetului chirilic). BRV nr. 1176: CNT p. 168.

t824
Psattire, tuI. Neamt, 1824. BRV nr. 1216: CNT p.
44,
- 168.

205
1825
45. ^Antologhion... ce sd, zice floarea cuvintelor, M. Neam{, 1g25
1r"
- sub starelul Dometian. BRV nr. 1232: CNT p. 168. 51.
- Minei
46. Scrisoarea Moldovei... (sau descrierea...) 58.
- Minefr Minei
- - Dimitrie Can- 59.
temir, M. Neam!, 1825. BRV m. 1234: CNT p. 168 (vor- 60. - Mtuli
61. - Mfrnei
begte qi de o edi{ie a doua din anul 18d8 neconfirmati
insa pind acum).
62.
- Mi:rei
41.
- Sfintul Maslu, M. Neam!, 1825. Binecuvintarea rnitropolitului -
6i. ltinei
Veniamin Costachi; stare! Dometian. BRV nr. 1247. 64. - fr{inei:
- i;
lB26 {

^;
48. Carte suflet... sau nevdzut rdzboiu, M. Neani{, 1826. Stare!
- Dometian. BRV nr. 1271; CNT p. 163 (da de doud ori
acelaqi titlu insd nu se confirmd existenla a doud edilii). b_\.
- ftu:l€rr
49.
- Pentru pS,zirea celor cinci simluri d: Niccdirn de la Atos, 66.
- Minei;
r l;
traducere de Arhimandritul Dometia_n, M. Neam{, 1826.
BRV nr. 1283;CNT p. 168 (cu aceeaEi dubla citare ca Ei 61. Ceasa
- -j
la nr. 48 deqi nu se confirml existen{a a dcuir editii). - Frf
PI
1827
50"
- Apanthisma (adunare de flori sub starelul Dometian), M.
Neam{, 1821. Gherontie ieromonah tipograf . BRV nr. 68.
- Triodi
ll'i
1299; CNT p. 168.
51. Irmologhion impreunl cu rinduiala mesei, M. Neamf, 1827.
rl:
- Binecuvintarea mitropolitului Veniamin; stare{ Dometian.
PT
69 - Ceesos
BRV nr. 1313; CNT p. 168 (da de doul ori qi Apanthisma :r1
gi Innologhion
52.
- probabil
Prescurtarea Psalmilor
o gre$eald).
lui David sub starelul Dometian,
> _t.
- a(
M. Neamf, 1827, CNT p. 168. 70. Cum s
- Pu*
.ri[
1830 :"4"
rinr
53.
- Mineiul pe ianuarie, M. Neamt, 1830. Binecuvintarea mitropo- 11.
- Ogtind:
litului Veniamin ; staref Dometian; tipografi Isaia $i Ino- iin
chentie; s-a tipdrit la M. Neam! <<intru insdEi a sa \-er
tipografie cea acum de nou fticutd anul 1830>. BRV nr. :trf
1488; CNT p. 168. IG
54.
- ingtiinlare ..,M. Neam!, 1830. Starelul Dometian anun{d
tipdrirea Mineielor. BRV nr. 1516.
55. Pruba noului tipariu de muzichie, M. Neam!, 1830. Foaie 72. Pentics
- volantd. BRV nr. 1517. - T9l5

nin:
1831 CN'
56. Mineiul pe februarie, M. Neam{. 1831. (Toate mineiele ap5-
73.
- Sfinta :

- rute in anul l83l au ardIarc cd sint cu binecuvintarea


Bine
DoI:

246
mitropolitulLii Veniamin Costachi, sub starelul Dometian
si cu munca tipogralilor Isaia ;i Inochentie).
Mineiul pe marlie, M. Nean!, 1831.
Mineiul p: aprilie, M. Neamt, 1831.
&{ineiul pe mai, Ivi. Neam!, 1831.
Mineiul pe iunie, M. Neam!, 1831.
Mineiul pe iulie, M. Neanr{, 1831.
Mineiul pe august, M. Nearn!, 1831.
lvXineiul pe septembrie, M. Neamt, 1831.
Mineiul pe octombrie, M. Neamt, 1831.
(lr-r biblioteca M. Neam{ se gisesc exemplarc ale acestor
lLrrri 1a rrnm-'rele 1291-13C3 Si 1292-1293),
t832
65.
66.
- Mineiul pe noienibrie, M. Neamf, 1832.
A{irreiul pe decernbrie, M. Neamt, 1832.
- (in biblioteca M. Neam! s: gisesc exemplare ale acestor
lur-ri 1a nunrerele 1294-1295).
(tl. Ceaso:lov (Ceaslov), M" Neam!, 1832" Binccuvintarea mitro-
- politului Veniamin : stare! Dometian ; tipograf Isaia.
Pr p. 84.
1833
t-1 Triodion, M. Neanii, 1833. Binecuvintarea gi ajLrtorul mitro-
J
polituiui Veniarrin: stare! Dometian; tipograf Isaia.
<<inainte cnvintare citre cititori> de mitropolitul Veniantin.
PI p. 85-91 ; CNT p. 168: IG p. 174-179.
6)- eelsoslov (Ceaslov), M" Neam{, 1833. Binecuvintarea. ajuto-
rul ri <<inainte cuvintare...>> a rnitropolitului Veniamin;
starel Dlmetian; tipograf Isaia. (Se pare a fi o retipirire
a Ceaslovulr-ri de Iaii, 1817). PT. p.92-94; IG p. 183-1U4.
70.
- Curn sI si urineze strujba intru prea slinta Duminici a
Pasitilor ;i intru toati sdptdmina cea luminati (prescurtat
.<Slujba din saptdmina lurninatd>), M. Neam{, 1833 martie
24. Binecuvintarea mitropolitului Veniamin: staret Donre-
tian; lipograf Isaia" PT p. 95: CNT p. 168.
7t. * Oglinda omului celui dinlduntru, M. Neam{, 1833. Tdlrndciti
din sloveneasci in M. Neam[ cu cheltuiala mitropolitului
Veniantin; staret Dornetian; tipograf Isaia; inainte cnvin-
tare Veniamin mitropolitul. P-f p. 96-99: CNT p. 168:
IG p. 180-182.
1834
72.
- Penticostarion, M, Nearnf. 1834 februarie 12. Binecuvin-
tarea, ajutorul li inainte cuvintarea mitropolitului Ve-
niamin; starel Dometian: tipograf Isaia. PT p. 100-103:
CNT p. 168; IG p. 191-193"
13.
- Sfinta gi dumnezeiasca Evanghelie, N,{. Neamt, 1834 mai 9.
Binecuvintarea qi ajutorul mitropolitului Veniamin : stare!
Dometian: tipograf Isaia. PT p. 104; CNT p. 168.
247
1835 0ucel
dir;r:
14. Ceasoslov (Ceaslov), M. Neam!. Bin:cuvintarea, toati chel-
- tuiala qi inainte cuvintarea mitropolitului Veniamin; stare{
LJd
cinl -
Neonil. PT p. 105-106; CNT p. 169; IG p. 195-196. 1:1
'75.
- Octoih (greceqte Paraclitichi), M. Neam{, 1836. Binecuvin-
tarca, inCemnarea Ei inainte cuvintarea mitropolitulLri Ve-
niamin; stare! Mardarie; tipcgraf Isaia. pT p. 107-109;
CNT p. 169; IG p. 196-198.
76.
- Viala Prea Cuviosului pdrintelui nostru. stare{ului paisie... Psaltinea
de schimonahul Platon, M. Neam! 1836 iunie 16. BinecLr-
8_i
- B;r*;.
vintarea initropolitului Veniamin ; staret Mardarie. pI g_:j
T
p. ll}-112. 86. Paraclisn
17. X(urrr snxrHHtuurar"u oqd N.turrw cr.lp4.l... IIalcr.n... (Viata -
- starefului Paisie in slavonegte alcdtuire tot a schimonahului Asezimim
I i-!_-

Platon. Binecuvintarea mitropolitului Veniamin; prefa!a -


staref ului Mardarie; gravura iu chipul lui paisie d; Teo-
dosie 1836).
'78. Doisprezece Psalmi, M. Neamf august in 6. Binecuvintarea
- ' mitropolitului Veniamin;staref Mardarie. pT 115-116. 88.
- Acatistul
19.
- Acatistieriu, M. Neamf, 1836 septembfie 20. Binecuvintarea \r]ry,ff
mitropolitului Veniamin; staret Mardarie. pT p. 117-118; LJ -, '-
I r*;L!_l
CNT p. 169. 89. *{nrturisi
- Bke::e
1837 \f :,r.:;i
:::i::op
5:::5fi.t
80.
- Minealnic hristianesc, M. Neamf, 1837 martie g. Binecu.-
vintarea mitropolitului Veniamin; staret Mardarie; tradll-
90.
- Agezdnnful
cerea Ei prefala lui Ghermano Vida protosinghel <Mitropo-
>i Am.l'
91. Fidaliom-"
liei Iaqi>. PT p. Il9-121. - ;r-,-:: :r
81.
- Hronograf adeca, numdrare de ani, M. Neam!, lB37 aprilie
14. Traducere dupi Dimitrie al Rostovului. Binecuvintarea
ii ? -5!-

--" i: T
, $i prefatra mitropolitului Veniamin ; staref Mardarie. pT -,
as,iiE
p. 122-124; CNT p. 169; IG p. 199-201. S::: rra:,r
82.
- Pragtie, M. Neamf, 1837. TraCu_c:re dupi Ioanichie Galea- ,i: Coruu
tovschi de cdfte ieromonahul qi duhovnicul Chiriac care 92.
- Psalrine" l
intocmegte qi <<inainte cuvintare cdtre cititori>. Binecuvin-
tarea mitropolitului Veniamin ; staret Mardarie; tipograf
. ieromonahul Chiriac. PT p. 125-128; CNT p. t69 infor-
tneazd, cd aceasta ar fi a dou-a edilie, prima a fost in 1836.
83.
- Adunare in scurt p:ntru eresurile Lipcvenegti, M. Neam!, 93.
- Sfinta
f-:.-
$l
":
I-J1 .u-i
1837 mai 20. Dupi Dimitrie al Rostovului. Prefafd nesem- g-"i-rr
nati. PT p. 129-130.
are El .

pa::n E
94. Evanghelis
1840 -
95.
- Mineinl lu:
mitrrpr
8.1.
- Antologie sau F'lorealegere, M. Neam[, 1840. Binecuvintarea
. mitropolitului Veniamin;, starelii Neonil qi Venedict; tra- cuvintal
de Efis
208
t4
ducerea, prelucrarea qi osirdia celui intre cintire!i (iero-
diacrirul Nectarie Frinti-t, care face $i prefala miirturisind
ci a invalat uruzica psaltici de la Sofronie Miclescu pe
cirrcl era 1a Hu:i Ei a $i fost crescLlt de acesta" PT p.
131-132; CNT p. 169.

1843
prcorocului ;i irnpdratulr,ri David. M. Nearrr{. 1843"
85.
- Psaltirea
Binecuvfntarea mitropolitului Meletie; staret Neonil; tipo-
graf Isaia. PT p, 133; CNT P' 169.
86.
- Parlclisul Sfintului Mare Mucenic Hristofor, Neamt,
11143" Stare{ Neonil. PT P. 134"
87.
- Agezimint, M. Neatnt, 1843. mai 4.
1844
()o
do.
-
Aeatistul Sfinlilor Apostoli, M. Neam{, 1844. Facerea lui
Nicodint Oe ta Atos, Traducerea episcopului Sofronie al
Husilcr ; starel Neonil; tipograf Isaia. PT p, 135"
89.
- Mirturisirea Pravoslavnicd a apcslcleqtii qi soborniceEtii
Biserici de Rdsdrit, M. Neamf, 1844. Alcituire a lui Petru
Movild I t6lmdcire a lui Filaret Scriban ; binecuvilltarea
rnitropciitrilui Meletie ; starel Neonil : prefata lui Filaret
Scriban. PT p. 136-138.
90.
- Agezimint,
' M. Neamt, iunie 12 (pentrr'r mdnastirile Varatecul
li Agapia). Binecuvintarea mitropolitulr-ri Melctie' PT p. 139'
91.
- Pidalion, M. Neamt, 1844. Traducere din greceqte de Mitro-
politul Veniarnin ; binecuvinlarea mitropolitului Meletie :

itare! Neonil ; indreptarea fdcutd de Neofit Scriban; tipo-


grafi Teofan Ei Cleopa; foaia de poartd
iasie 1831 ; prefelele de Veniamin - gravura.- de-Gher-
Costachi qi Neofit
S:riban. PT p. 14A-] 46, l4'l-149I CNT p. 169 (vorbeEtc
de donl edilii : 1843 si 18a4); lG p' 214-216.
92. -- Psaltire, M. Nearn!, 1844" Staret Neonil" FT p. 12.

1845
93.
- Sfinta gi Dumnezeiasca Evanghelie, M. Neam{, 1845
febrLiarie 24. Binecuvintarea rnitropolitr-r1ui Meletie; sir-
guinfa, cheltuiaia Si prefala starelului Neonil' La sfirlit
are Evanghelistariu gi -Pashalie. Prefa{a arata ca este a
patra Evanghelie la Nean!. PT p. 140-151 ; CNT p. 169'
91. Evanghelistariu, M. Neamf, 1845" PT p" 152.
95. - Mineiul lunii septembrie, M. Neam{, 1845. Binecuvintarea
- mitropclitului Meletie ; sirguinla, cheltuiala qi doui inainte
cuvintdri ale stare!ului Neonil; de pe originalul indreptat
de Episcopul Iosif al Argeqr"rlui : tipograf Cleopa' PT p'
L4 209
154-151; CNT p. Notd. Aceastd edilie dureazd in
anli 1845-1841. f iag
96. Mineiul lunii octombrie, M. Neam{. 1g45.
97. -
-1,

- Mineiul lunii noiembrie, M. N.rrn'f, lS+S. La ambele $,i


cu-vintul inainte de siareful Xe""if. PT p. 162-163 mineie C
98. ^
Octoih Mare, M. Neamt. qi 164.
- ig+s Cr.rf
t, 1845. CNT p. 1 69 (se acceptd sub T
1.
1_:
.Siln$r
rezervd).
-t
.u
1846 ::.r.1

99. Mineiul lunii decembrie, M. Neamf, 1846. i:- -dCu:


100.
- Mineiul lunii ianuarie, \4. Neamf, 1846. irr. --,4cea
101. - Mineiul lunii februarie, nA.-Neuri, iSaO.
102. - Mineiul lunii martie, M. X.urnt, 1g46. "il|
103. - Mineiul lunii aprilie, fvi. fV.o,"t, 1g46.
T:
[] r.
l0+. - Mineiul lunii mai, M. X.u*i, iA+0. - Car[,
\
105. - Mineiul tunii iunie, V. Xeariit, f S+A.
- Toate
1..,r!:
t6s-t6i; .mineie_ au pref,ata.stare{ului Neonil, pT p.
t6B_175; 176_tBi; 182_184;'isi_rsi; 188_190;
t91-193.
106' Ponrernicur
- ,tutur.or pdrinfilor gi fra{il0r celor adormi{i . .., 1ll. - Ceas,
M. Neam{, 1846. Staretr Neonit. pf p. f 5j. ^
1847 tl I - Cus"ir
: t;
107.,- Mineiul lunii iulie, M. Neamt, 1g47.
108.
-,Mineiul lunii august, M. Ne;t, n41.
Aceste doua au preiala starefului Neonil. pT p.
-ruineie
194-r9s qi 196-200 le treci ta unut iga6^d.il i,, biblioreca
M. Neam{ se afld exemplare cu anul Oe tipeiiie tS+7. 1:: - Apos
109' Triodion, trl-: Cmrill
'_ M-. Neam1, ls+ii eitrr.uvintarea-miiloporitrrui rra.-
letie; osirdia, cheLtuiala si orecuvintarea rfri.irrur Neonir;
- E.:ri
tipografi C^leopa qi Nichita. pT p. 202. --"'-'-'
^
110' carte prea frumodse numria Miiunlie Maicii Domnurui,,.,
M. NeamJ, 1.84j.,.De Agapie Criteanui -alfrioiitur, tdlmi_
citd la Rimnic, di'nou-indreptatd ri tipeiiia^.u binecu-
vintarea mitropolitului Mele'tie; siiguiii", cheltuiala 1l-1. Un;una
inainte cuvintare de staretul N.boii. Tipfgrrfi'^"cr."p. si - v
pT r'vbrsrr ;i
Nichita. p. 203_20g. J';
111. Azbacoavna, M: Neamt, 1g47. (Un exemplar se
- Secu sub nr. 432). afld la M.
l: j. SlujUa
- :-
J-l

1848 )-:
112. Molitvenic bqSgt, y..
,i- de Episcopul Br,rzdului N?rt, 1848. Dupi originalul ripdrir
Cheiarie. einec;;iniar?a^'mrtroiroir-
,, tului, Meljrie;^sirg-u.in{a, chettuiala
Neonit. pT p. 200_210; CNf p. 169. ;;;fd;
$i srarefutui
ll3. - Penticostarjo.l, M.^ N"umtr, lS+S. Binecuvintarea mitropoli_ 11.6.
- Prolog
tului Melet]: rilgy,,.nf a Ei ,lriri"i"i Ne.i-nil; R:,c
, :i tipqgrafi Cleopa I Si Nicfiita. pT
^cheltuiala
p. 211. \a:
ll4. - Panihida impreund'si Litii Miili*- ieam1, r848. Srare{ :
pf
Neonit. ,,p. 212; CNT p. l:1. Protrog
169. - Pi
210
1 15. *- Viala ;i petrecerea celui intru sfin(i... Mitrofan cel nou...,
M. Neailf, 18.18" Tdlmlcita de ierodiaccnul Augustin;
sirguin{a ;i prefa{a stare!ulr.ri Necnil. PT p. 213-216:
CNT' p. 169"
116.
- Slujba Sfintului sfin{itului r:rr.cenic Modest..., M. Neam{,
1843 iunie i8. De Agapie Criteanr-rl Aghioritul talmacita
de Episcopul Hugulr-ri Sof ronie Miclescu. Binecuvintarea
rritropclit'rlLri Mele tie ; stare t Neonil. PT p. 2l'l.
117"
- Adunrre de rugiciuni, M. Neail{, 1348" PT p. 218-219.
118. Aceastd istorie ce cuprinde in sine oarecare stiinta despre
- Melchisedec preotui lui Dumn:ze u, M. Neam{, 1848"
Tipdriti dupd eCi{ia de Ia5i 1812. PT p. 220.
119.
- Cartea pentru pravili luatd din Octcihul cel Mrre. Starel
Neonil. M. Neam{, 1848. CNT p. 169,

1850
t20.
- Ceasorlov
n ))1-)))
(Ceaslrv), N{. Nearn!, 18 50" Staret Neonil. PI'

121.
- Cuvint al lui i,Jirhifor Teotoche... impotriva nebunilor
turburdlori""., M. Nerrn(, 1850. PT p. 223; CNT p. 169.

t85t
122. Apostol' M. Nearnf, 1851. Stare! Neo:ril. PT p. 224-227.
- Cuvinte
123. gi invafdturi ale lui Efre:n Sirul, M. Nermt, 1851
- Edi{ia a II[-a. CNT p. 159.

lB53 ,

121.
- Ur;uarea cantdrii de rugeciune ceii de irul{umire... care
sI cintd in ziua Na$terii Mintuitoriului..., M" Neam{, 1851.
Dupa edi{ia din 1826, Chiqiniu. Bingcuvintarea rnirropoli-
tului Sofroni:; staref Neonil. PT p" 228.
125. -- Slujba Sfin{itului mucenic Haralambie, M. Neam!, 1851.
Binecuvintarea mitropolitLrlui Sofronie: staret Natanail.
PT p.229.

1854
126.
- Prolog, M. Neam{, 1854. Tom. I (septembrie-noienrbrie).
Binecuvintarea mitropolitului Sofronie 9i cu prefafa; staref
Natanail Ei cu cheltuiala M. Nearn{. PT p. 23A-n3 ;CNT
t27. -a.Ji"*t,unt. Nermq. 1854. Torn. tt (decernbrie-lebruarie).
PT p. 57,
2t1
.! . -:". 1855 l4-1.
'128. - Strr

- Prolog, IvL Neamf, _1g55. Tont. Ill (martie-rnai). in biblioteca


M. Neamf nr. 6Ol:
llolog,-M. Neam,{, 1855. Tom. !V (iunie_august). pT p. 57-58.
130i - Rinduiala hirotoriiei arhieregti
!??
- ii u spriar-iili'binu cea de 1-+-i.
- Sc

Sofronie. pT.p. 58.qi 234. 1-16. in:


-
131.
- Agezimint penlru sobcrul mdndstirilor Neam!-secu, M.
Neam{, 1855 octombrie 20. (TipIrit a doua -p.
235 ; CNT p. 169. "r.ej,?f
132.
- Acte oficiale (M. Neamfr, lg55 mai 24 (cu ocazit numirii
ca stare{ a lui Dionisie Romano). pT p. 60.
1-ll. P;,
tB56 -
133.
- orologiu (c_easlov), M. Neam{. 1g56. Binecuvintarea mirro-
politului Sofrcnie; stare{ Dionisie. pT p, 236. l-{S. Os
134.
- Prohodul lomnutui...; M. Neam!, lss6. bupe originalul -
episcopului chesarie al B'zdului. Binecuvintarea mitropo-
litului sofronie ; starel Dio'isie; prelucrai de Dimiirie
Suceveanu._ pT p. 237; CNT p. t'69'(dateaza 1g57).
,135.
- catihis, M. Neam!, rg56. Fentru frebuinla r.,ninu*tri din M. l-tj. - Da
Neamt ; dupi edi{ia lui Eufrosin poteca. Binecuvintarea

136. -.-mitropolitului Sofronie; stare{ Dionisie. pT t. *g_ZSg.


Idiornelariu...
- unit cu Doxastariul, M. N.ulrrt, iss?, partea t.
Binecuvintarea mitroporitr.rlui Sofronie; siaret cherasim;
tladucere, lucrare gi scrisoare de i'chinare 'de Dimitrie
Suceveanu. pT p. 240_243.
137. Idiomelariu..., Ivl. Neamf, 1g56. parrea a il_a. pT p. 62. 1il. - Slu
-
1857 :

1-il. Inv
-
138.
139. - Idiomelariu...:
Istoria
M._Neam!, 1g57. partea a III_a. pT p. 62.
Sfintelor Monastiri Neamful Ei sr.ri; v. 'Neamtr,
- tBSj marrie 20. pT p. 62, CNT p. i6g. i
__
140. Hrisoavele gcolilor.sf. M. Neamtul'ii s"ecut din anii l85J_
- 1856;,M,_Neamt (f. an). pT p. (o 63 consiAeie tiparite in
anut 1857),
. I _<:.
- Tec
1858
(
141. Ceasoslov (Ceaslov),
- M. Neam{, irrr.Binecuvintarea mi-
tropolitului Sofronie: osirdia, silin{a Ei inainte cuvintarea .M.ir
stare{ului
_Gherasim; tipograt' Teofilact. La sfirqitul ;t;tii :
se prezintii qirul ierarhilor Moldovei pind la Mitropolitul
Sofronie. PT p. 63, 244; CNT p. 169.
i
142, -. Sfil!1: gi dumnezeiasca Evanghelie, N[. Neam!, octombrie 2,
1858. tsinecuvintarea, mitropolitului Sofronie;" staret Ghe_
Aca
143.
- Slujba sfintului mucenic Calinic, U. X.r-t, lg5g. Binecu_
. , vintqrea mitropoliturpi Sofronie
- !
Teofilact. pT p. 64, 246.
; staref Gherasim; tipograf I
.:
,1t
Slu jba celui clintru sf in{i pdrir"rtelui nostru Sof ronie Pa-
144"
- triarhul Ierusalimului, M. Neam{, 1858. Binecuvintarea
rnitropclitului Sofronie ; stare! Gherasim; tipograf Teofi-
lact. PT p 247.
t45. Scurta Istorie pentru inceputLrl creEtirratitii Ei al ierarhiei
- - Moldaviei, M. Neamt, 1858, PT P' 64.
145" irrceputul cregtinitdlii Ei al ierarhiei in Moldaviia" In bi-
- bliotece M. Neanrf nr. 1534. (Ar putea sa lie o alt[ editie
a lucrarii de la nr" l'{5).
l85g
procrocului qi impiratultti David, M" Neamf, 1859'
147.
- Psaltirea
Binecuvintarea rnitropolitului Sofronie; stare! Gherasim;
tipcgraf feofilact. La sfirSit are lista donttritorilor Moldo-
vei pina la Al. I. Cuza" PT P. 249"
148.
- Ostigiie hristieneasci, 1859 (M' Neaml). Adur.rare de sta-
relul G.terasint.

t860
149, Durnnezeegtile Liturghii, M. Neaml, 1860. Binecuvinturea
- ntitropolitului Sofronie ; stare{ul Gherasim li locliitorul de
stare! isihie: tipcgral Tecliiact. PT p. 65, 250 ; CNT
p^ 174.

l86l
Slujba Sfintului Modest (rnucenic), M. Neaut[, l86l mar-
150"
- ile tg. Birrecuvintarea loc{iitorului de mitropolit Chesarie;
staret Tirnotei li coniitetul" PT p. 251l. CNT p. 170,
151.
- inva!6turi cregtinegti folositoare de suilet, M" Neamt,
1861 decernbrie 20. Binecuvintarea lcc{iitorLrlui de mitro-
polit Chesarie : prefafa staretului Timotei. PT p" 252'
254; CNT p" 170^
1862
152. Tedeuin adecri rincluiala cintirilor cle ruglciune, M. Neatnf ,
- 1862 martie 2" Binecuvintarea loc{iitorului de mitropolit
Chesarie Sinaclon; stare! Tiinotei : tipograf Ianuarie" PT
p. 255-256.
153.
- Mirturisire..., M. Neamf, 1862 septenrbrie 20. Binecuvinta-
rea gi prefa{a locfiitorului de rnitropolit Chesarie Sinadon
Rdzmeriti. PT P. 257-258.
1863
Prea sfintei gi de viafi fdcitoarei Treimi,
154.
- Acatistul
M" Neam!, 1863, Tilmdcire de Augustin; tipograf lanuarie
; piefala staref Timotei. Binecirvi'tarea loc{ii_torului
Buqild
de.miiropolit Chesarie Rdzrnerifd Sinadon" PT p. 259-261.
213
155.
- Slujba Sfinfirii Bisericii, M. Neam!, 1863. Srarefut Tirnotei.
' Binecuviirtarea qi prefa{a cu indreptarea locfiitorului de
mitropolit Chesarie Razmeri{d Sinadrn ; tipograf Ianuarie 16i. Trim
Bueild. PI p. 262-263.
- \..
156. Sfi:rfirea Dumnezeiegtilor Antimise in deosebi, M. Neam{, ntr
- 1863 ianuarie 18. Al:5tuirea, prefala qi binecuvintarea 161. Ce fr
arhiereului Chesarie Rdzmeri{d Sinadon, locliitor de mitro-
- -\{
prlit; stare! Timctei ; tiptgraf Ianuarie Bugild. PT p. -: -
:.,
264-266.

i6i, - Lilia
1864
157.
- Mirturisirea OrtoCoxi a apostolegtei qi catholiceqtei bise-
rici de Riislrit, M. Neamt, 1864. Tipdritd a dcua oard. 166. Cees
- t,
Alcdtuire Petru Movili. Binecuvintarea loc{iitorului de
rnitropclit Calinic Miclescu Hariupoleos; tSlmdcirea lui
I
167. Docu
Filaret Scriban Stavropole ; starel Timotei ; tipograf Teo- - ,nl
filact. PT p. 267.
158. Tatrlou pe scurt... a sfiirt:lor moaqte clin Lavra Pecersca...,
- M. Neam{, 1864 aprilie 1. PT p. 68. (Foaie volantd). FNLT

1. Rugici
1867 - G
l. - Rugici
159.
- Tabiou de sdrbltori i:r care trebuie si se tragd clopctele *t
qi sI se facd coliva (U. Neamt) 1867 mai 15. (Foaie 3.
- Filadr
volantd). l!

D
-1. Hristot
't

1869 -
160. Aceastd Filadd de sta:nbe s-au tipirit in vre-lea pJrinte-
- lui ...stare! Timctei..., anul 1869 iulie 5. (Este un album
5.
- Trei
cu gravurile foicsite pir-rd atunci la tipdriturile nemfene.
Alburnul are 52 de foi).

t87l
l6l. - Cintirile lui Moisi, M. Neam{, 1871. Alcituirea duhovni-
cului Visarion (care acum se gdse$te rdposat); stare{
Tirnctei. PT p. 268.
162.- Cintare de laudi sioniceascd, M. Neam!, 1871. Binecu-
. vintarea mitropolitului p_alinic; zelul 9i prefala stare{ului TU
Timctei; cheltuiala schirhonahiei Evpraxia Virnav-Liteanu; p----:
tdlmdcire din limba elineascd de ieroschimonahul Neofit gra.f it ,'P"
Iliadi; tipograf Cleopa. PT p. 269-2'11. lot-i.
| /a L - - t

2L4
1872
s:risd cle ""starelul Paisie in limba slavon5' M'
163.
- Trimitere...
Neam!, rsitnoi.;uri, rs. Traducerea duhrvnicului chiriac
foi'
proigume,r ii" Sttul stare! Timo"l: Fit1l,t-.cu-12 pScdto;ii,
_ ce"roiS; aa;;'ar.piii si ce.vitamare pricinuiesc
t6+.
M. Neamt,-tsiz'r"ui i. Adunare de arhinrandritul Ghera-
sim Miron'; stare{ Timotei' PT p' 69'

1873
(Foaie volanti)'
pentru cei aclormifi, (M' Neamt) iB73'
165.
- Litia
187 4
22' Birtccu-
lo6. Ceesoslov (Ceaslov)"', M'^Neanr!,.18.7a ia;tua.rie
- virlrarea';i;;;rii;;tuicarinic Miclescu : prelala staretului
Timotei. PT
^j P' 212-2'11'
167. Oocum"nt" c.ai"log' Sint redate Documentele din ofisul
- anului 1862' PT P' 70'

F'ILADE $I FOi RAZLE.TE CU LITERA


CHIRILiCA

Arhanghe-lului Mihail"' Anul 1885 octombrie


25
1. Rugiciune
" a
- Gheralsim] Ilonescu^]'
I - Rue6iion.'
/-' teite'Ft.u Sfinta Niscitoare de D[u]nnezeu"' s-au
"*'*;;;;^tui-fomu.arhiepiscopul catttuariei"'
'nintnutui'nostru Iisus Flristos. Este o
_
:. Filadl la"i;ti;r;a ^u-
reeditare ptginifor 191-192 ?95 !i': Idicmelarul lui
qi
Dimitrie Suceveinu,
'";i];;;i"'".1M' Neamt' 1856-1857'
4. _ Hristos pre
il
riatitot chiama ciltrd sineg.
(1838)"
Episcopul Voronejului Tdl-
"..Alcatuire u tui^ finon
-,rourtra
limbd rornaneascd s-au tipirit
macinou_si n*
in ...M" Neaml 1857'"
_ de Dumnezeu"
5. Trei rosa"iu;1i"o;ii," "iri.u llinlu Ndscdtoareal Rostovului pe care o
Sfintutui Dimitrie
u.
- fut.i*
zicea in fieqtecare zi'
b" alta c arre Prea Sfinta Niscltoarea de Dumnezeu'
-
c. - altd iugltiunt care se zice de trei
ori la sfirEitul
ruglciunilor'
Tilli;;;'^^it tipografia- M' Neam! <rcea acum a(vezi
-nou'f#ot[ tria
oure"iio la anui 1842 ianu'arie 5>>

a.r.- ei;dieitt, Ciilribuyit Ia bibliograf


ia tteche ro-
m'ineascd "')

TIPARITURi CU LITERA LATINA DUPA 1922

Pentru partea aceasta s-a fotosit: TeoCor N' Manolachz' BibLio-


" -piir
nr nul B i s er ic i i R o m dnt ei, M. N eam!,
s r o f tL-']'. i. i.- Ni i o aiiri -,\'yior
1g+l : * ** cotoiiiii' religtaase apdrute tn editurd
215

.r.t.

1.,:,
valabile rle Ia I octombrie 1942, M. Neam[ (fdrii arr); C. N. c'
Tomessu, oP. cit., p. 170-179. s
3,1. I:::.
1923 ?{ -
-)).
* (
-
1.
- NiccJim Muntea;ru, Ce si crezi.si cu:n si trdiegti ? Adica
36.
37.- - ,-^
*'' (
s
simburele credinlei 9i rnoralei cre;tine.
- Ilem, Jos belia.
38.
- Ie:::-
- D:::
2. 39.
3. ICern, Epistolie cdtre cregtinii ortodocgi.
4. - Id:m, Despre ierarhia Bisericii.
c!.

5.
- Gurie, Arhiepis:cp, Viala Sfintei Parascheva.
- Cdlduza miniistirii Neamf.
6.
- +** lui Hristos. 40.
7.
- *** Urmarea
41.
-
-
1924 42.
A'' -
_
Murteanu,'Ce si crezi gi cu:il si triiegti ?...
8.
9.
- Ni;:dim
Ilern, Crig'na treazd.
,aA
tT.
A< _
- aJ,
10.
- Idem. Din Vielile Sfinlilor. I ianrarie: Tdierea inrprejur;
Sfintul Vasile; Anul nou.
A( _
A1 _
1. ICem, Noul Testament - Evanghelia Mrtei.
2. - Idem, Nout Testament - Marcu. 48._F
- Ideq, Noul Testament Luga.
3.
- -
4. Idem, Noul Testatnent. 4).
5.
- Pimen, Mitrcpclitul, Mirigeqti locul biruinfii. -
6.
- Furtun5, D., Cultul eroilor. 50.
-
7.
- Ciluglreanu M., Adventisrnul gi dreapta credinli. 51.
(a - [ -,:
- G. TeoCorescu, $tef:n cel Mare ;i Sfint. Istori-
J-.
- Kirileanu,
8. -
d
siri pi cintece populare. Editia a III-a.
'1925
53.
51.
- I::=.
I::i!
- c
Muuteanu, traducere dupi Tolstoi, Leon, Cu ce \{:-r
19.
- Nicodim
trdiesc oamenii.
55.
- tl
Noul Testameltt - Evanghelia Matei.
20.
21.
- Idem,
Idern, Noul Testament - Marcu.
22.
- Idem, Noul Testament - Luca.
-
2i. - Leca, Tiron, Poezii religioase. 56.
-
ll:;:*-
24.
- Visarion, Episcop, Carte de rugiciuni. 57.
58.
- IJ;::
r l --
l----
I
25. Pitnen, Mitropolitul, Unde mergem? _F G
26.
- *** Paraclisul Maicii Domnului. 59.
-

27.
- *** Acatistul Sfintei Parascheva. 60.
- \i::':
28.
- Damian, Stinoiu Pentru vizitatotil rninistirilor. 61.
29.
- Tincoca, I., Catehismul cregtin ortodox (traducere). 6). 'l

30.
- lorga N., Minirstirea Nearnfului. Viala cilugdreasci ;i 63.
- T-::r
- munca pentru cultur5. b+.
- Pr'l:l
31. Karadja, I. C., Contribulii la dezlegarea problentelor 65.
- \f:g
- valutare gi economice. 66. T-+,-
rg---

Regulamentul seminarului monahal din Sfinta Minds- 61. H:*::


32.
- **+ tire 68.
- \n3,:
Neam!. -

1926
33.
- Niccdim Mu:rteanu, Cdlduza cregtinului in bisericd sau
69.
- \i;r
216
cum se cuvine se stea crestinul in bisericd la slujba
Sfintei Liturghii,
idern, Noul Testrment.
**,* Sf intul Nicolae (Acatist'l)"
*** Sfintul Ioan Gurd de Aur.
,^** Carte de rugdciuni.
ler:niin iero.nonah, Sfintul loan Bogoslovul.
Dro.r C., $edinfa festivi de Ia iagi a Sfintului Sinod in
arnintirea Soborului de la Niceea.
1927
.10"
- Nicodi;l Muntean;, Jos befia.
41. Idem, traCucere, Cu ce trdiesc oamenii.
42"
- Ide rn, Din vielile Sfinfitor: I ianuarie...
,13. - Idem, Noul Testament - Evanghelia Matei.
44.
- Idein, Noul Testanrent - Marcu.
45. - Idem, Noul Testament - Luca.
45. - Idem, Mi:lul lui Dumnezeu.
47. - ldem, traduc;re, Rgligia gi morala pot fi inlocuite prin
- filosofie 9i .stiinfd?
48"
- P. Gheorgheasa Ei G. T" Kirileanu, Calendarul sitenilor
pe anul !927.
1).
- *** Faraclisul Maicii Domnului.
50.
- *** Acatistul Maicii Domnului.
,51.
- ..** Uf,nlarea lui F{ristos.
52. I-.ovinescu V", Pepiniera de polni roditoni in planta{iile
- definitive.
Idenr, Cultura rnirului.
53.
5{. - Iordichesc-r Valeriu, Pentru ce sintem 9i vrem sd rlminem
- cregtini.
55. * Nleletie NicutS, Istoria Sfintei Mo:lastiri Neanlfu in timpul
marelui rd,zboiu 1916-19X8"
1928
56. Nicodinr MunteanLr, Cild,uza cregtinului in biserici"..
57. Tdern"Sfinta Evanghelie dupi Matei.
58. Id:m, Religia gi morala...
59" P" Gheorgheasa, Calendarul sitenilor pe anul 1928...
60. NiccCirn Muntcanu, Viafa Sfintului Grigore Teologul.
61. **,n Sfintul loan Guri de Aur.
62. ,o*n Carte de rugdciuni.
63" Tiron 1., Cdrticici de poezii patristice.
b4. Prodan Mina. Cdlduza, cunoagterea $i combaterea sectelor.
65. Mihalache Dumitru, Regulile vielii pustnicegti.
66. Idern, Sfatul citre cei ce se mirturisesc.
67. Hodoroabd N., O vizitd la Mdnistirea i{eam! 9i Secu.
68. Meletie, Arhimandrit, Viafa Sfintului Antonie cel Mare.
tg2g
69. Nicodim Munteanu, Ce si crezi gi curn si trdiegti ?
-
217
'10. Idem, Epistolie citre...
-
. iff #; iTi::i'i; ## ;'l?ifi :,-il?, jHH: "ii';, 111.
- ** -c
|-
z1 -Idem,
e a pd
Qumnezeu.gi d-reptatea iui sau t'cuirea Fericiriror.
cii inr
osir
71. - Idem, Ce socotili'voi de fliistos e ll2. - I. D.:
75' Idem,. Jraducere,' cinci margaiiiur"".. puse
- iubitorilor de podoabe d-uhovnicepti. !a 'rindenrina
16. *** Convorbire d-espre Du,nnereu.
17. - - \i:,ri:
13.
Dr. Niculitd (?
1

- T. Nicule), uii-gg-gnun al cregtinisnrului. apd


9-{9.u, Maica recta, paialiisul sfiiii"lrilli;:""""'
79. -
1g cre
Mihalache Drrnitru, Diavolul Si-
B0 -
114. I..t, -.
Urmd Eufrosin, Cei 12 psalmi. "rig,na. -
81. -
cruir
Gamaliil pdvdroiu, carea'cre-stinurui du.pr sfinta ll::"
82. - scripturd. 115.
- Melerie Arhimandritu, Aceti'stul
Fi ;i;iu-er.i Jiuiosrrri - estr
pirintelui nostru Antonie cei Mar6. 116. lie:--
- imr,
I930 111.
- I.i::"
83. Nicodim Munteanu, Cdld"uza crestinului !a
t 1B.
- lie:"
84.
- Idem, Epistolie citre...
biserici... 119.
- Id- -
85.
- Idem, Cuvioasa Melania Romana, 3l decembrie.
rei
86.
- [dem, Ierarhia bisericeascd.
120.
- Il:::"
t.i-- _-_
81. - Idem, Limuriri asupra Bibliei.
121.
- tu-
88.
- Idem, traducere, Unde-i fericirea ?
122.
- *-, Cg
- 123. G:l:-rsii
89.
- to.frir,.l:i1ucere, Trei intrebiri ??? Asahardon, regele 124. - Pi:-.s:l
125. - G:r!'':
90.
- Idem, Cintarea cintirilor. 126.
- *-- e
9l . Ionescu C., Poezii.
- Teodosie Bonteanu, Istoria unei - \ f ; -
-lE l
92. cilitorii in Muntele Atos.
93. - Gamaliil monah, Carte Oe iugaciuni. -
I:t
- Mitropolia Moldovei, Anuarur-Art,irpin"opiei F**

95. - *** Descoperirea dumner;"rtii---[it;;;;:ii


21 lasiror. \gi-
- dreptului. :i sfirgitul f-"
.-t--:

96.
- Nicodim episcop, Dumnezeu gi dreptatea Lui... 127.
- Ei-gh:l
\-ar
t93l 128,
- E.:l;rri
97. 129.
- 9id Dr. G.
- Nicocim Munteanu-, Mina rui Dumirezeu in ru:'ea vdzutd.
rdem, _Ce si^crezi si cum si t;ti;;tii '^' '*'"-'
99. - Idem, Noul Testambnt
?!.
-
130.
131.
- *-- AcAs
1qq. - Idem, Doi mognegi... 132.
-.--**- Cu
133. -
lql - Idem, Carte de rugiciuni sau prdvilioard. Ltl
!0?. - Idem, Carte de rugdciuni. 134.
-,-^**^ Pa
103.
- Idem, Istorioare m-orale. 135.
- -*^ Ur
!91 - Mitropolia Moldovei, Armanahur Mitroporiei Mordovei. t36. - **^ i.
19t - Crigorie- episc-op. Carte de rugdciuni.' 13"1.
- \i:oi:: ,

19!.- Rogescu N.. S.faturi pastorarelcaftruza preofilor de mir. -


r0'7. camariir monh, Istoria lcoanei M;[ii-D;i,i""ri""i.
138.
- Sa,, in l
108. - Prodan Mina, Un pelerinaj ra u'ere mindstiri
109. - Ghelasie monah, Carte cu caracte, ,"iigioi. -"' '
din Moldova.
- Adunarea Eparhiara a Arrri.pir"%pi"i Iagilor din 139.
- \i;ai::
110.
- +*+anul lg3l. Drc
140.
- Iien. ::
218
111. Cuvint pentru ostag cu numele de Taxiot care a
- +*+inviat din morfi vS,zind lumina Raiului celor drepli gi
osindirea muncilor celor picitogi.
112.
- i. D. $tefanescu, Ministirile noastre.
1932
113. Niccdirl Muirteanu, traducere, Cuvintiri apologetice, adeci
- apdrarea adevirurilor fundamentale ale religiunii
cregtine ortodoxe.
114. ldem, traducere, 75 predici catehetice pentru popor. Til-
- cuirea Crezului, Tatdl nostru, 9 fericiri gi 10 porunci.
115. Iclern, traducere, Menirea gtiinlii 9i artei sau: Religia
- este gtiinfa gtiinfelor.
116. Idem, traducere, Yiala 9i operele Stinlilor pdrinli ;i
- inv5latori ai Bisericii. Partea I.
111. Idel, traducere, 58 cuv?ntdri la trostul Mare.
118.
- Iden, Istorioare morale pentru copii.
119.
- Ide;n, Memoriu asupra situafiei 9i drepturilor Monasti-
- rei Neamlu.
12J. Iden, Unde-i iubire acolo-i Dumnezeu.
121.
- Idem, Religia gi morala.
- *** Calendarul tragilor pe anul 1932.
122.
123.
- Ghelasie ntlirah, Arhiepiscopiei
Cartea cu caracter religios.
124.
- Pimen Arhimrndrit, Carte de rugdciuni.
- tnonah, Paraclisul al doilea.
125.
126.
- Ganaliil
+*+ Cartea buni, revista perioCicd prin care Tipografia
- Mdndstirii Neamt igi vesteEte tipiriturile gata de viirzare.
In acest nu:rir : An I, ur. I ,15 februarie 1932 (24 + 4
pagini) sint gi articolele: ,,Vechea tipografie a Monastirii
Neam!" ; ,,O noud tipcgrafie in Mindstirea Neamf" ;
,,In9tiin{are" :,,Tabld de materii";,,Catalogul cdrfilor
care se gdsesc in depozit".
121 . Istoria rninistirii
Evgher-rie Ungureanu 1i Zenaida RacliS,
- Varatecului.
Urmd, Povele folositoare.
128.
129.
- Eufrosin
Dr. G. Sdndulescu, Conceplia cregtini despre proprietate
- gi dupmanii ei.
I
-
30. *o* Acatistul Sfintului Ioan cel Nou.
-
31. *** Acatistul Sfintului Mina.
32.
- *** Cuvinte pentru monahi.
-
-J-1. *** Lecturi liturgice.
+.
1A
-
.) *** Paraclisul Sfintului Modest"
135.
- *** Urmarea lui Flristos.
136.
- *** I. D. $tefrirrescu, Mdnastirile noastre.
t31 Nicodirn episcop, Psaltirea.
38.
- .

Savin P. Freotul in literaturd.


1
-
1933
139. Nioodim Munteanu, Cuvintiri liturgice..', vol" VIII ,,Ogorul
- Domnului".
140,
- ldem, traducere, Predici la sirbitorile llnpirdtegti...
2t9
141.
- Idem,.tryducere,cuvintiri ra sdrbdtorile Maicii Domnu- IJe:
lui, Duminici etc. 172.
-
142. rdem,. traducere,- paisie starelur ministirii Neamt. 173.
- Il::r
- 174. IJ::r
\i1ta' inva,fdtwa ei inftuerifa rri--irriii" nil".,?i"ii
Ortodoxe. 175.
- Il::
143. Idern, Memoriu asupra situaliei gi drepturilor n6. -- Ii:::
- Nea_rnfu. Istoricul vef rei incnistirii.
Monastirii 111 * I

Il+. I.r:r'. Mernoriu asup;a drepturitor *io,ilstirilor Nea:n!u_ 178. Gir;


- S9_cu, te iorosirea nr:iiei qin,p.;j;;;i'i;;, 179. - ri:::
numitd 180. -
,,V atra rrronastirii,,,. p"- tcrrrciul,i"*"irit"l", -1,:i:i
la 181. - F.isr:
pJvdtoiu Gamaliil,' t!igta -prea Oe fapi."-'^"" "' ";;;;i;
urmd. cunl gi_a. stipinirii
_ 182. - D:.:ri
183. -
145. stinitii-
gi istoria sfintei sire icoane... din recioare Maria... \-:.;i.
sfinta Ministire 184. - \.
185. -
Neamt. Sr"

!19 - Ilen, Carte de rugdciuni. 186. -


^-, ,
147 .
- Ghelasie monah, Carte de rugiciuni. - -'- ,
grigore episcop, Carte de ruldciuni. 187.
- -'- l
149. -
!19 188. G.:;,r
- Hagi M. Teodbriu, .indreptar-ea calendarului. canonici- -
tatea Ei r dzv rdtirea fdt,icitilor. til
150.
- *** Acatistul Sflntului mare [iNerarh Vasilie...
1934 189. \::rl:
Nicodim Munteanu, rradu.cere, Viala gi operile Sfintilor - Il:r-
151.
- pirinfi... '-
190.
191.- tri.:=..
-
52.
53.
- Idem, Memoriu asuprastarelul
Vetrii"..
nrdnistirii Neam!...
192.
- Ii:m-
Ijen-
54.
- 4rr, ,tr,aducerc, Ygir_rg-
Gamaliil monah, invdfituri feligioase.
193.
- Ii:::"
- 194.
-
55.
- Iden, Minunea din- Ierusariil (Descoperirea sfintei
Liturghii).
195.
196.
- Iut:l
tri::r-
56. Grigore Leonte, Minunea Ia lerusalim. 191.
- r D.
51.
- Grigore episcop, Carte de rugdciuni. 198.
- ,-- C
58.
- Idem, Carte de propagandd -religioasi. 199.
- \fr:ts
59.
- Costefchi M., Curs de-pornicultuld. 200. - IJra-
- 201.
- Ga:a
1935 202. - fift
203.
- Drrne
_

160.
- Nicodim Munteanu, Istorioare morale pentru copii. -
lq1 - Idem, rraducere, Viala -si operele.Stintiloi-p?.-i;ii::.
!9? - Idem, traducer.e, Predicf peirtru tineie?ui-9;];;:..
16.r. Idem, Biblia ilustratd. ^
- Idem, Ciliuza cregtinului in biserici... 201. \ir:d
l9l - Idem, 205. - Iie:n-
!t5_. - l_storioare morale pentru copii... 206. - Ii:r.
166. Idem, Cintarea cintiriloi. - Ibidcr
167. - Camaliil monah, Buchetul rugiciunilor.
201.
- ldenr, Privilioard bogati cu- diferit: rusdciuni- 208. - lbider
209. - Ij;r
169. - D. Sdvescu, BoldurilJ Bisericii ortoaoie--0""
lqq
- Gtasul adevirutui. Trimbifa Sfinfiloi Rararit. 210. - trien-
farinli. 2i1. - Id:m-
)l? - ri-:
I936 -
!J-I-

nls
)l I Ii-T
170' Nicodim Munteanu, cdrd.uza cregtinului ra bisericd...
l7l. - 21,1.
-
Ijen-
215. -
Idem, Crigma tteazd.
- - Iien-
220
Cu ce trdiesc oamenii"'
172.
- Idem,
Idem, Mielul lui Dumnezeu"'
173"
- ld:m, Cinci raiirgd-ritare"'
114.
175.
- tdear. n-lnde-i fericire ?""
i;e. -- ia.t, luiotioare tnorale pentru copiitt'
iii'. *,,;,* Legea de inzestrare a mirristirilor Neam!-Secu'
178. Gamaliil monah, Carte de rugdciuni rnicd'
l1r" -- Idom, Vdtni{e vizduhului'
iSO. ttanasiu D., Ciliuza cregtinuXui'
181,
- Paisie Fopescu, Carte de ruglciuni'
i8t" -- oanasctrii Ticlin. o cilatorie lr nerusalim'
1g3. _ vasile vorir..i*,'Lauda ft/{o-ldovii:
cuvioasa Farascheva.
l84. - N. Srn;chinA. fiAoldova noue'
*** Acatist St. Mina'
iflA" -- o*o Acatist Sf. Modest.
f SS.

187. *** Mitrop"fi"-ll"fA"vei. Calenclarul de p^e-rete - 1936'


-
lll8, - Gamaliil r'i".i"i", fstoria pe scurt a sfintei
icoane a
Maicii.,.
1937
189. * Nicodim Munteanu,
jos befia'
i;0. - intt, nrgatul lui mog Frocopie'
Idem, Noul Testatnent'
i;'. -- iitt. n.rigia 9i mcrala pot fi inlocuite""
191.

193. 1dep. Doi mognegi... --- 1 1, t,-*'..


is|. --i;;;, umriaii in"lu:nini pin[ cind aveli lumina'
tdem. Unde-i iubire'"'
195.
- Iden, Istorioare morale""
1ge "
-
Iti'. - i. n. St.ienescu, Institu$ia
- monahismului'
'apirute
198. +** Cataloi: Ji iaiti in tipcgrafia rninistirii'
- I.lPoeziil^e tui T' Lianu'
19g.
200.
- il4ar1olea
ldem, Poeziile lui Stratov'
tOi. --Gamaiiil rncnah, Taxiot ostagul"'
201. [dem, Carte de rugaclunl'
toa. -- Dornescu Vucol" Foezii'
1938
Munteanu, Cdlduza cregtinului""
204.
205.
- Nicorlim
lclerrt. Jos betia"'
-
206. _ Idem. tradu-c.i..-print*le zile ale creptinismului. Partea L..
2A1.- Ibidem, Partea a Il-a'
208. Ibidem, Partea a ill-a'
-
ta;. - iatt, ti"uau..tt,-.Pr-eotul' Un pistor model'
zio. - Ioem, Doi moPnegi-"'-
ti;. - ii.*, ou*neidtt-gi oreptatea Lui"'
212.
-Idem,
Ldm;;iti;;;pra'lucrdrii "Primele zile ale crepti-
nismului.".
213. Jdem, Cei Pierdufi"'
21+.
- lciem. Unrblafi in lumlna"'
115.
- Idem, Istorioare tnorale""
-
,t1
172. Idem, Cu ce trdiesc oamenii...
173.
- ldem. Mielul lui Dumnezeu...
114.
- Idgm, Cinci rnirgdritare...
1?5.
- ttlern. {Jnde-i fericire ?".'
I'76.
- Iclerl, Xstorioare morale pentru copii...
111.
- *** I-egea de inzestrare a ministirilor Neam!-Secu.
178.
- Gainaliil monah, Carte de rugdciuni lnici.
119.
- Idem. Vdtniie vdzduhutrui.
180.
- Atanasiu D., Cilduza cregtinului.
181.
- Paisie Popescu, Carte de rugiciuni.
182.
- Da:naschiir Trofin, O cilitorie le {erusalim.
183.
- Vasiie Vasilache. n-auda Fv1oldovii: Cuvioasa Parascheva"
184.
- N. Snrcchin5, Moldova noui.
185.
- **o Acatist Sf. ltlina.
IU6. -- o*n Acatist St. Modest.
187"
- +"+ Mitroprlia Moldovei, Calendarul de perete - 1936.
188.
- Garlaliil Pavaloiu, trstoria pe scurt a sfintei icoane a
Maicii...
1E37
189. NicoCim MunteanLi, jos befia.
190.
- Idem, Argatul lui mog Frocopie.
191.
- Idem, Nou[ Testatnent.
192.
- tdem. Religia gi morala pot fi inlocuite.."
-
193.
- Idem, Doi mognegi"..
194" * Idem, Umblali in lumini pini cind aveli lumina.
Unde-i iubire...
195.
196.
- Idem,
Id"'n, Istorioare morale...
- I" D. Stefdnescu,
197 .
- *** Catalog deInstitulia monahismului.
198.
199.
- Marlolea 1., Poeziile lui T. Lianu.in tipcgrafia lnindstirii.
cirli apirute
200.
- Idem, Poeziile lui Stratov.
201.
- Gamaliil monah, Taxiot ostagul...
202.
- Idem, Carte de rugdciuni.
203.
- Dornescu Vucol" Foezii.
-
l93B
204. Nicodim Munteanu, Cdlauza cregtinului.""
205.
- ldem. Jos betia...
206.
- ldem, iraduc:ie. Frimele zile ale cregtinismului. Partea L..
2A1.
- Ibidem, partea a II-a.
208.
- Ibidem, partea a III-a.
2A9.
- Idem, traducere, Preotul. {Jn pistor model.
210.
- Idem, Doi mo9negi...
-
2ll. - Idem, Dumnezda,si dreptatea Lui...
212. IOem, Ldmuriri aiupra lucrdrii ,,Primele zile ale cregti-
- nismului.".
213. Idem, Oei Pierdu!i...
214.
- ldern, Umblafi in lumini"..
215.
- Idem, Istorioare morale...
-
22L
216. *** Acatistul Sf. Nicolae.
- *** 256. G::.ri-
2r1.
- *** Paraclisul Maicii Dornnului. -
251.- Ile::" I
2tB. Acatistul Sf. Parascheva.
219. - Gamaliil monah, Taxiot ostagul... 258.
- Ii::. (
220. - Idem, Variate icoane impriniate.
- I-i:--
259. (
221. - Mitropolia Bucovinei. Ginduri cregtine (3 numere). Iie*
222. - Efrem Arsintescu, Acatistul Sf. Pantelimon.
260. 5
- Iit= .
223. - Neamlu, I.St., Poezii.
261.
- 1i::
224. - Ilarie Tiupaqcu, Carte de rugiciuni.
262.
- Ii:::" 1 tr

225. - Idem, Piine sufleteascd. Rugdciuni fo!ositoare pentru 263.


- IJ:::. j
- cregtinul pravoslavnic. 264.
265.
- ii:::" $
1939 266.
- Ii::. (
-
226.
- Nicodim Munteanu, traducere, Fredici despre ciderea lui 267.
- Ii::- t
.A,dam, picat, moarte si inviere. 268. .{--r-:-,:
- \l.t--.::-
221. Idem, Cuvintdri pastorale gi indemnuri. 269.
228.
- ldem. Un pdstor model. - -
229. - Idem, Cei pierdu!i...
210.
- I-=:-:
230. - Vasile Vasilache, Dumnezeu este lumind.
231.
- Idem, Biblia in Ortodoxie.
232. -
233. -
Gamaliil monah, Carte de rugdciuni.
Idem, Minunea din biserica Sf. Mormint din lerusalim. - \.::,r:
2',71.
212.-Ile-.
234. -
I
Idem, Viala Sf. Cuvioasa Xenia.
235. -
t0ro
Idem, O minune in biserica Sf. Mormint... Taxiot...
- Mitropolia-Bucovinei, Revista Credinla (15 numere). 213.
- ltr:* t-
?3Q. -
237. Idem, Foaia oficiald (12 numere). 274.
- Ir;::. C
238. - Idem, Calendarul cre$tin - 1940. 215, Il;::. L
239. - Maxim, Gh.,_ Patru sdte cugetiii cregtine. - I.i:- 'il
240. -
216.
Goiu Sava, Culegeri de poezii. -
241. - Vasiliu, V. I., Dorna, Legenda Ministirii Slatina.
211.
- Ii::. F
242. -
lnri r
- ***_r-egea privitoare la reintegrarea sfintei mindstiri
Neamlu-Secu in folosinfa vetrei inconjuritoare- gi 218. Id::" T
- IC:::.
Regulimentul pentru aplicarea susnumitii legi. '- 219.
- Ii:--:. P1
280.
1940 281.
- Id:::. C
-
243. Nicodim Muntearu, Ce crezi...
- Idem, 'Paisie staretul...
282.
283.
- IJe:.
\f.::r3:
C
244. - I'i;:::" R
245.
- Idem, Crigma treazd... 284.
246. - Idem, Cu ce trdiesc... - \-.ir,:
241. - Idem, Doi mognegi...
285. '
-
248. - Idem, Cuvintiri pastorale...
- Vasilache, Iosif cel Sfint Iosif Naniescu, strdlu-
249.
- Vasile
cit mitropolit al Moldovei. - 286. \r,'f::
250. Idem. Un binefdcitor - monahul llarion. - I.i;::.
- Roven{a,-- 287.
- I'Jem. Dt
251.
- vremii. Haralambie, Pregdtirea clerului in spiritul 288.
- ICen. 5
252. *** Paraclisul Maicii Domnului.
- *** 259.
- Consra-
253. Acatistul Maicii Domnului.
- Mitrop_olia 290.
-
?5!.- Bucovinei, Revista Credinfa (12 numere). Sfim
255. Idem, Istoria Sf. Ilie.
- hatre

,,,
256. Gamaliil monah, Via\a cuvioasei Evdochia.
251.
- ldem, Viala Sf. Ioan cel Milostiv.'.
258.
- Iclem, Carte de tnirturisire bogatd"
259,
- Iclern, Cuviosul Fimen cel Mare.
260.
- Iilem, Sfintul Xenofont cu fiii lui rlrcadie gi loan.
261.
- Idein, Viafa Si. lnucenic Gheorghe.
262.
- Ide:r, F5clii ortodoNe.
263.
- Idem, Viala Sf. tnucenic Haralarnbie.
264.
- Idem, Judecata sufletului 9i rasplata vielii pdmintegti.
265.
- Idem. ParacXisul Maicii Domnului.
266.
- ICem, Carte de rugdciuni.
261.
- Idem, Xnvierea sfinlilor gapte tineri din Efes.
268.
- Alexandru I" D. Stefanescu, Sola verba.
269.
- Nlaxiin, Gh., Despre Dumnezeu.
210.
- Ilarie Lupa$cu, Fiinea sufleteascd.".
-
1941
Munteanu, Retrigia gi morala",.
211.
212.
- Niccdim
Iden, Din vielile sfinfilor. Sfintul Grigorie Cuvinti-
- torul...
213. Idem, {Jnde-i iubire...
- Idem, Cuvioasa lVielarria...
21 4.
- Idem, Unde-i fer'icirea"..
27 5.
216.
- Idem, Trei intrebiri.."
217.
- Id;m, Proiect de lege pentru otganizarea invSfdmintu-
- lui religios.
1?O
Idem, Trei pustnici. Foveste din popor.
/.
I O.
279.
- Idem. Viala gi operile Sf. Apostol Favel...
- [de.r, Pomenirea in rugdciuni a viilor 9i morfilor.
28 0.
- Idem. Carma.
281"
282.
- Idem, Cdld.uza cregtinului...
- Mitropciia Bucovinei. Carte de rugdciuni.
28 3.
284"
- Idern, Revista Credinla.
- Vasile Vasilache, Mitropolitul Veniamin Costachi.
28 s.
-
r942
286. Nicodim Munteanu, Umblali in lumind.
- 16[sm, Dumnezeu,si dreptatea Lui...
287.
288.
- Idem, Viala 9i operele Sf. Apostol Pavel, partea a ll-a'
289.
- Idem, Sfintul Ioan Gurd de Aur.
2g0.
- constantin N. Tomescu, scurti povestire istorici despre
- Sfinta Mdnistire Nearn! 9i despre agezdrile mona-
hale, supuse ei.,.
t9a
315.
291.
- +*+ Catalogul cirlilor religioese apirute in edituri - ll-e-r,c

valabil de la I octombrie 1942. L

1943
,r11.
- \i*:
292. Nicodim Munteanu, Pe urmele lui Hristos.
293.
- Idem, Viala gi operele Sf. Apostol Pavel.
- Idem, Mielul lui Dumnezeu...
294.
295.
- Idern, Doi mognegi...
I1,!.
- \,s:
296"
- Id:m, Vatra neamului romlnesc: Monastirile.
d

291 .
- Idem, Viala gi operile sf. Apostol Pavel. Partea a III-a.
298.
- Victor Ojog, Anastasimatar.
299.
- o** Analecta.
300.
- Verona, G. A., Fictura, studiu tehnic.
- Gh. Maxim, Rugdciunile Sfintei Impdrtlgiri. 319. S.t'm
301"
- -
lg44
302.- Nicodim Munteanu, Mica Bibtie cu icoane la indemina 114
tuturor cregtinilor. -'-Lr.
-
t +

303. Idem, traducere, Viala lui lisus Hristos, vol. I.


304.
- Idem, Cintarea cintd"rilor de regele Solomon.
305.
- Ticano-Rumano Mihai, Ministiri do.rnegti: Ministirea
- Neam!.
1945
306.
- NicrJim Munteanu, Viala lui Iisus Hristos, tom. II.
307.
- C. C. Ivanovici, Codul silvic din 8 apritie 1910.
1946 il-: - \
308.
- Gheorghi{d, Ilie, Un veac de la -moartea mitropo-
litului Veniamin Costachi. Modest omagiu.
lg47
309. Manolache, Teodor N., Bibliografia I. P. S. Nicodim Pa-
- triarhul Romdniei.
310"
- E. S.. Analecta. ,rlr" - \.
311.
- Gh. I. Maxim, Petrecerea artistului Gh. A,sachi in Roma
ottocentescd.
312. L D. $tefinescu, Icoand de N. Grigorescu necunoscuti.
,

313.
- Idem, Arthur Gorguromin Verona.
314, Idem, Icoana Sf. Nicolae de la Vad. -:ll - \it
-
315.,- Gh. Oprescu, Grigorescu gi Franla. Studiu asupra for-
maliei spirituale gi artistice a maestrului.
I-l
224
316. Teodora Voinescu, Prelininarii la studiul artei canta-
-
cuzinilor.
. Nicodim Munteanu, traducere, Istoria biblicn in lutniita
3r'7
- cercetiritor 9i descoperirilor cetor mai noud"
1948
3l 8.
- Nicodim Munteanu, trrcluce rc Comentar la Evanghelia
de la Matei.

1954
319. Sebastiar"r (Rusan), Osteneli chiriarhale.
-
1956
320.
- *"* fnv5ldtura de credinli cre,gtini ortodoxd.

1957
321. Catehismul cregtinului ortodox.
322. Carte de rugdciuni.

t962
323.
- N. Grigora$, Biserica Trei Ierarhi din lagi.
19 6 3-19 7 3
324.
- *** it1 fiecare an, Carte de rugiciuni pentru tot
cre;tinul.
lg7 4
325. A. Llrsu, Dosoftei - Psaltiree in versuri,
- N. critic6. Edifie

r97 5

326.
- Nicolae Maxim, Conceplii protestante mai nri despre
Sfinta Scripturi (Tezd de doctorat - extras).

ttF,
1977
327, Scarlat 'Porcescu, Catedrala Mitropolitani din lagi.
-
328.
- N. Grigorag, Min[stirea Cetdluia.
'I -- '
-\. -a-::
lg78
r &-li
329.
- *** Carte de fugiciuni (editatd de Mitropolia Moldovei
Sucevei qi de Episcopia
$i gi
Romanului Hugilor).
330. Teoctist Mitropotitul Moldovei qi Sucevei, in slujba Orto-
- doxiei romdne;ti, a nd.zuinlelor de unitate nafionali
gi de afirrnare a culturii romAne. Mitropolitul lacob
Putneanul l7lg-1778.

1980
331. Teoctist Mitropolitul Moldovei Ei Sr,rcevei, Pe treptele slu-
- jirli cregtine (Partea intiia 9i partea a doua).
332.
- N. A. Ursu, Dosoftei Dumnezd.iasca liturghie - 1679.
-
Nedatate

333.
- N. Cojocaru, Bistrifa aurie. Fragmente turistice.
NOTA.
Nu s-a trecut in fiecare ofl, incepind cu anul 1950 pind in
prezent, editarea in tipogralia de la Mdndstirea Neam{ a Revistei
<Mitropolia Moldovei Ei Sucevei>>, <<Calendarul>> qi diferite impri-
mate de cancelarie, circuldri etc. Pentru perioada 1922-1981, este foarte
pcsibil ca unele titluri sd ne fi scdpat. Titlurjle de fald impreuni
cu 9,e{e ppline cite vor mai fi lipsind dau o imagine asupra activitdlii
tipografiei de la Mdndstirea Neamf , utilati - treptat - cu maqini
tipografice de sporitl capacitate de lucru Ei in condi{ii grafice care
pot satisface exigenlele iubitorilor de carte bine imprimatd.

j..
,. '

226
BIBLIOTECA MANASTIRII NEAMT

MANL]SCRISE, CARTI RARIT'


RELATII INTERROMANE PRIN
la' vAxAsrlREA NEAN'IT
cAnTt rlpAntrg

SfirEitul secoiului al XIV-


i considerat inceput de
'ia' lea p.oate fNeam!1,
Mrnaitirea prin completarc'
existenli al unei rr'[i'ot.ii a.ctrrlilor' carc' la vrcmea acecl'
organizare, prstrare ii utiotifitot"
-t+02"
cinA mtrnistirile Neaml
erau scrise numat OJ'mini' in ianua.rie a mitropolitului Iosif' treccau
gi Bistri{a, prin f,oiirii.o".-fririatf-,afa printre altc lucruri pc
sub conclucerca ,..irjrit .iri.t, ^Domentian.
in pr.renta'lui Petre ureaclc' erau
care trebuia sI le ii'ln'pri*ir., .lt delitcratu.rri pioasf,a'
si ..carti,,e, carc p"ilu"'tiriii'..i.'I.'.rii; etc.
Ei
Sintem indrep161i1i a ac-
i],;ii.,i, pitiiiti.il'i.-O..pt ca'onic
"r'^."".i0.i, b-ibliotcca manislirii Neamt
cepta opiniile care il"ilr'g'rr
"iliftiSteca din tai-al'i' devenirrd intre timp' qi
ca ..cea mai u..n" r, itit"'piin'-numarul .
voiumelor cit qi prin valoarea
cea mai bogati ^'*aniiiitii Neamt, de li primele ei
continututui lor. t'lUf cifitorii ci, atit pentru educare
'5i..^
inceputuri,, O.u_.,iii'rtiia--p.'iiiu
i ac{ionat peralel cu "scoala" carc a
cit si pentru inloi*u'""'lt s'eiolutui al XV-lca' a rvul
liintat aici ;i care, in prima jumitate a
i*iuit't',oi#:; ;"i;ril'1i'o'(li;t qril 19^l:i"' $i achizirii
t:a injsr'*at
are unor pirinii din mdn[-
de cdrri. Au existai'iiuii"t;r.i"prriicutaiE
'"d" t"" ie 'dcosebeau de
stire. a$a numitele r'inii"t*i -tiliii"li' de obEte
ei;iioieia era numittr
..bibiioteca lvivtiof,ca')"Ot ou$t";" . ascultarca un'ibliolecar'
gi .,vistieria carlito'iii'si;*;-iinduit-.u cu aeeia$i rinduial,
('are se *ai numt'j ;i-,'piiioi;i^-A; *1i"e
muzeelor" l\
-- ,'\a,g't Cinttt'' Cartea in - -muzeele rronslre'' "Rctisla
(19G7),p.18,pune'rit'iiiii'i'iri'ii-unlinreu'i;i;'l:;r\1ina'tirca\eamlintre
:i inrrrxe' in lrg'i'
6sa rle lr Tisrnana t t!iil Ei'p'ii'ni-irlooristoiin Rondniei' A' Moldoua' sec'
)' Documente priuitoare'^la n'U' (Docunenta
Rontaniae
b
\'tv-XV, r'ol' I, Bucureqti.'^,]95i, - n'
';)"'.rn;ri
ii,liii,;t .\ i,'a Ro.
vcchi _y::;:!;.in
'f,';';,if:;,21; '1,'31,13u,
j]. SeVastla lrz :i
man-uscris din biblitttcca
ceI
minelsca.. "i"i,,::":liLiill:
l211907, ;:"ijt.';.;;;ici,: ca
titJl''rlitiTiii-.'it l" in secolul al Xlll-leir'' r'ol' i'
Acatlemiei Romdne 'Ntn*r' lileratura 'roil(inPascd' a exis-
ba'tit' populare
4. \. Cartoiirri'
U;'*inuit'i' tu i"tl sijnriiot i'ntt'ot' sl Irtasaf
Bucuregti, 197-1, p' Jii' '
test;i^;-J; provenienla sud-slav5' din a
tat in bibliot.tn *onl'iiii' Niigi, cu
"'in
ii"''' i,*iiii.rt,,...;"J,1!tJt,ltt''|;, , p. 148 ; sergiu Aerant, ctitorii mu;a-
/ire, Bucure$'A;llJll.fl f,til"rrr',-o^,inri't'il''ii"'5cn:'-'r'xxtx'
riite ;,Iarris -.cretutestu
(lgtjl)' nr'
des-

nre tnceputurite ''iiitt'iili'ttrrr' -arhiereutui


i i- t:' p'"ill:1"rr. pe o ripdriturh in biblioteca mdnxstirii
Ncrml' cora 1739' ctt

",'"'.'nuii.*-l,1.ru:ilf"i",il"',j"1X':' !1+1,,. ,\i \ermr, rsre, in bibri'rrecr

mdnirstiiii Neaml, eota 4402' '

22'.i
erau organizate gi schiturile care depindeau de Mdn5stirea Neamf, ,,sf, fie p::
care aveau mici biblioteci Si ,,pdzitori de cdrfi,, rinduifi cu gtiinla timp =<i 1=
soborului mantrstirii mamee. Cir!ile se rinduiau bibliotecii de obgte, ,,amanet ::
de cele mai mul!e::ori,, cu gtiinfa Ei ,,binecuvintarea,, stare{u1ui,' gi ori eia'- :.1
pentru a nu fi instrdinate sau furate erau intdrite cu ,,blestemuri,;, Cu trec;:=.
clrti s-e:.
buit sa s::
cele di:.:i.
tala. -i:---
ei a i:s:::
legate.:,.
decoloii::.
urile o:;:":
unot :::::
libris":.-
,,dint:-:..=:
proprie".:i.
a rn:i.ai'-::"
B':':'-
^^-i:^- ,.
,,LUIlu.l-:
negti :i"
titlul. a::-:
in regi.::=*
\-"-
* :-.'
-\
pina la :.--:
chi, i: -l I
de cas: :.:
lVlSrcti :r -
beciu:l - : -'
a$ezJir:1:
mAltds:;:i,
ctrnlif
-^+x
ldLd
:-----
r--.----
cdriil':,:.
S,;:=;
organ::--:
gtiin;e.-*:=

Domentrian este ri,nd.uit


. Bi.strifa ti Neamt

*afurisanii" qi _,,neiertare"_ pind ce le va ,,iirtoarce iardgi inapoi,,.


Insemnirile celor mai multe cdrIi - manuscrise gi tipdrituri dezvd-
luieso aspecte'de mare rds,pundere Ei finete spirituald fa{d de- cuvin-
tu,l scris, poate, gi pentru iaptul cd ele se dobindeau cu multd chel-
tuiald gi cu ,,dreapta agonisire"r0. Cdr{ile se dddeau bibliotecii ca
gld*l, It volumul c<,ta 198.
10. Idem, la volumul cota i017 slavon,

qqo
AA9
linistea sau zbuciutrtul lor dupd
,,sa fie pomand"l1' CIrIile au avut fice schimburi r2, se puneau ca
timp $i impreJurari ;; ;1" ;.-put.uu
td, ajung.eau uneori 9i la,,mezat" Ei-ra19
,,anianet pind ii voi da banii"
;;i";; iascumparate-0"-tanaitirea ?in'care ajunsesera la rhezat 14"
mijloace nec.instite, unele
Cu trecerea prin *uit" ,niini, iit.Odata cu peritru care luertt att trc-
ctrti s-au dezlipit de adcvira!ii proprietari
iil'i'.lr-"rrp'Jrt"'qi.iiatuti, ingroiari.cu stiaturi de cernealI
peste
;;i; ;i"iii"ii, toi oe murte or'i, au suferit rupcrca sau decupaiea btu-
irld- A;;i. 'unde sii'iut titpui.rA.rii fatd de carte gi de insemnarile
ci a fost in toatd i"'iiSiiiiiJ., cailitc au Iost bine tinute Ei.ingrijile,
pra{ului impotriva
iJgrt.l i".r; ;;;; in ticuri de ,apirare 'qi-au pistrat ;i libris"-'
impotriva
decolordrii din cauza iuminii. mdtte cdr!i 1l-ex
nume, unele a
;;il;';;;;.0i" p"ii"o iilinregistlsm,o varietate-de
unor ocrsonalitdli O" ptcsligiu dln !arH si striinAtatc' Formula
,;, sau cea romeneiscd ,,din cir.lile mele" sau
"ex
i,iiiir,,uiur",,u^'i ulrg.,,
dcs la cirlile care dupr ce au tost
,,dintr-ale n1ele" ..-!att$t" lo;t^G bibliotecii de obEte
oroprielate personoli au'aiuns in proprietatca
h minastirii Neam{'
BibliotecadeobgteaVeaoevidenttra.Jonduluidecdrtiin pe.: ii'rbi (rqmA-
..condica biblioteciiJir, unde se trecea diversiiicat- cu rubrici ardtau
;::ii"';;""'roioou.,,.gti, slaVone,_grccegri).
iirprumuturile de crr!i.care
se inscriau
ilii;i, ;;T"r;l;'i";;l iiparirii, anul.
cvidenlf, t?'
i;';;;it;;;'ii' ioi.l. dbstinaie pentru aceastf,
iu uu.nl indica{ii suficiente asupra locului clestinat bibliotecii
otrra ia"i*Lp"tri r"Iiririri al XIX- lei. Mitropo.]ltu.l Venanrin Costa-
5ni, ri" i; rttiii; 1809;;; a'sr itrcttulala a zidit clitt teittelic un rind
Adorrtiirea
cle case din piatri, *'Ooua rinduri' cu
pa.raclis
'fhf3Ty1 ,
sub dinsa
." l,"i"f iottii
Maicii Dornnului"',r.-in'triirtjo1".i nottita'Ot linut
lui
ctrr{i Ei
Vcnamin" au iost
beciuri bo1tite...,, oin.,,chiliiic
aSezate cirtile - *tnutiiit Si tiplriiuri -
piccum, si documentele
cladirea- era asigurata' contra inccndiului prin ziclurile'
mauastirii. tier";'nu era insd asigu-
gr"rii,,"pl," b"ii; (1^ pLionl-9i',obloane de
ratd impotriuo tuilgii'fui ;i' umezelii care -
in timp
- au'ddunat
clrJi lor.
Stare!ul Dionisie Rcmano (1855- 'in 1856)' "a regulat. bib,lioteca"
orsanizind qi ,,o self, de lecturd rnhnbstire Ei ull bibliotecar cu
rs. In ,.tir"., de reorganizare a bibliotecii de obqte'
stiTnlcle cerute"
-\lolitr elnic 'lllon'
1;{}7'titi:nn'
11. lclem, la t"lutttul cota j'ir
12. IJcm, t. uot,',n'ii t"it
Pcrcnhurq' ltlJ'
1ll. Iclem,ta uor,mii ioii rs+l .tttron' Pateric' l(ier"-1760'
Iclem, la is;ls,- c.trirl.io.iruioiun' Bucurc;ti.. intirn'larca
1_1.
'oluniul'-."ir^
,,.inzirii la mezat qi ,arJ;,"p4*"; legliuii cu cdrfile ltri ScJronie Virnat"
' ".t.'in
''""il."fii,rl ti uot,,ilu't''ioit-iOi. Therrrdn noliticon, 177d. grece$te.
16. i\\anuscris .rriiiirc "i. iii, in- OiUf
ioteia minirstirii Neanrt, Condicd pen'
trL crrtile urotaooen)5't'i'ti,iti'-si pentru ccttlc grccesti tite
sc aIIa Ia
'"tZtiii't'r'i" stii,iiiti Ml'a,atti'il \.eam!' . . ,: .^^^
17. Atanuscris .riiiriil'"i.'19i,-'il biblioleca
"-.-;.,ir;i Neamf;
mSnhstirii 'pl,,l Registru
in biblioteca .lnl!o'ti'ii,,)^t::!: sf Iinteil
""""1{"0'!it''nr. lg,, rli; ,"it' i:ttii""lgt:'itti'' ai&li' teca )':-o!.'f
mdnastirii ;t'ennr('
\ltanistiril .\'eantl,
in'..11I1S", XXXVlll (1962)' nr' b-b' p'
+r t'^
priuul dona!or at hiblio*
19. Ioan t-upu, e'iil'co'iui niinisi-e..Rotttanc'nr'll-ll,
tecii Academint no'nilii,":60R",";ililr iisol), |. 1i31.

229
bibliofilul Dionisie RomarLo s-a consurtat gi cu Episcopur
Buzdului, care avea metania de Ia Neamtdo. Modlii Firotei ar
Ei dispersat Dionis_ie Romano bibliotcca' a ourii
C;;-;
-pina"ta organizat altele 3". \-:. -r
rncenoiut Nicodiz F;:: il:
din noiembrie 1862. Narcis cre!ulescu ne prezinld o descriere sale ciie
bibliotecii de uini la noiembrie'1862, aritind cd erau a
in Pirg - b^iblioteca . crasicd ; z. i"";irrnui -.r"p;i;,t.i'l
trei locuri: l. sute de
u,nt,ot..u r.- --
\-!1 _:-: _
slavond gi 3. in ,,chiriire lui Venrmini --
patru secliuni: a. documentele cu arhiva; - niutiot"iu
b. cartire
.dni.rporana
-Je
conservare
cu teca a :-s: ::.
Came:e S:i, :,qii
(?,Ci.i. pentru.pastrllel,..c. cdrlile. de cetit pdrin!ii soborului; d. mobiiie: r, ,. :
ctrr-
{ile tiparite in tipcgraf ia manastirii dispusb rprb o..}uiJie nareie;i e::":r-
".
Biblioteca u
Io:J in posesia unor cirli de formate deosebitc
vorbindu-se de: ctrrti ruiere 22, carIi in b;!o,;r;;;,^".arli in
dari2t. Totalul volumclor se ridica in 1862, la iir.i' 12.000fal-
' votune. Incendiul din 1862 a adus de
i.r" ,nui,;r;-p;;;;L
din.Pirg, dar nici celerarte n-u, iosiicutire_ d" i"it;iii-ere, bibri.tecii
vindere gi instrainare in miini nccunoscute 2s. Duptr'taoz, furare,
s-a regrupat gi s-a rinduit tot ,,in chiriire rui vdniurinl, biblioteca
bine asiguratd contra incendiului. iiina mar )

.. Pomelnicile, sinodicul gi altc acte dc arhivtr ne


multor. persoane care au dat'o carte sau nrai multe dau numele
intregile bibtioteci personalc. citdm citeva ;r;;' ie cdr{i gi chiar
crrfi: mitropolif ii Mordovei Iacob Stamati Ei v.niunrii costachi, d-onatori oe
Mi tropcl i tu [ -
-ungrovlah{c i c rigore Iv Da scil ur, npircopri' Mercl, iscdec,
arhiereii Narcis cre!urescu"r6, Nectarie uermLziu fi, aihimanorilii:
Nichifo-r -Iliescu
.s_princeana .ag,t!12E, ieremia tii;;;; tigiz), ieromo_
nahul onufrie (1795), monahul Ioanichie nragoulunu ii."'Sinrrc
Lupu Balq Doroqcanu vistiernicul a diruit ; ;Gi;; taici,
,,biTiiot..a,, 9i
20. Ibidcn. D. ll3l.
2r. ,lonuscrii ciracrcrc ratinc nr. l6r, in
cref ulescu, rstoria 14[dna.s.tiriil 'weii{"'j-'
bibriorcc,r m;rnistirii Ncaml, N.
ariii' idifiif;i,; Manuscris
ririiJ Neaml ielg,--i 'r
chirilic nr. 180 in aceeagi bibliotecb Ciiirca'
+,i"-i!" .;'i;"li;rfri';f{t'f"'n,!'"'n[iit"l^i,,!#ft"'";
aflii in vivlioreca Mlinhsririil Neamluiui .ren'a.er. irp'iiiii"-pi
din Pirg'' Acc,lsra iirseamnd .a in Fire r;'tpaliro, cdrfi gi iriainre'crcii"l,arinri ;i acere
fdcutd de Dionisie Romano; Dimirrie Fr;;r6;;, bir"iioniri"ii'i"i'ift,tlispersarea
tisilc ar Romdniei, BucureEri, 1872, ra t 315 arald cE, in anul'sc-riciii si sta_
rului, in, Pirg se menlinea o' biblioteci .il iOif volurne.
dicliona_ 1/l
,r
zz' 5e numeau rurete acere volume scrise pe iiqii lungi
Ia.capele aveau prinsc cite o vcrge; ;'; l;; de- piele qi care
rulau:' tJe ra un i,rprt Ia artur, pc misuri ." ..n.il'"?. care se stringeau sau ,se
23. chrti in'bar sau totot"ri"iiii i.-.t",i torinote
puse una peste alta. Era sistemur coarelor our" cu foiie crin prdci mari,
loc cu gine de fier sau dc remn, un uiioi'..o'o carte, ,no peste alta qi regate la un l^.^--': +t-*- - .-
in acest mod se numeau cdrli in ooloiiii.'" iar mai muite cdrli puse .;
LdlIl=,i
21. Cdrti in faltl sau falduri," nrr"r, acelea scr.ise !_-- __=c.
se stringea'!{ pinza figii Iungi care
lq giriiir 9i se legJu'ii-J margine, iar -pe
Ld..if-d , , >--l
cra nerSiara. (Expricariire rh ceararr, margine
re avern duph- manuxrisrr^ ciiit-nr. lt+, pl'i's-zor. rornana-i::":-!:1
25. Manuscris ciral nr. 161, n. 76. ut:i-1-i:r
26' Idem' nr' 162, Registru',de l0ate obiectere ddruite
lulescu, 1909. d.e Narcis cre- -(tt
-JaJ .lt:""-:
---,.---
--
_- :E
\{^-,,-
-ri.drIU:-- -:=-: l-
Piatra Neamr'
ro nrgiTrt tdli::'f"%it'-tT-r3."'" - ,Fond
Mdndstirea Neaml
28. Dionisie I. Ud.igteanu, se,minarur monahar, cernica,
29. Manuscris chir'iric nL tz;z ii;ibi;;i4. r937, p. 50.
ctitoricesc IBr2: rdem nr. te5, Sinidii-lBi3"i ;a.-arTiir' ffiili, pontetnic
'iZH',/in,,
ricesc 1846. i,G:''i'eb; ctito_

230
alteles0. Cel care meritd a li citat cu subliniere intre donatori este
Nicodim Patriarhul care a inzestrat biblioteca cu toale tipdriturile
sale cite au iegit din tipografia mhnlstirii dar a dat qi mai multe
r"t" ele volume-manusdrise gi tipIrituri din biblioteca persondl6.
Cu prilejul luerlrilor de rcstaurare tiin anii i953-196i,'' bi'btio-
teca a icist sccasa din ,,chiliile lui Veniamin" 9i' a;ezatd in trei
camere sDatioase, la etaj. pe latura dc sud-est a incintqi9t. cu
-stcjrr.
mobilier nou, rafturi de In prima sala sint rinduitc dicJio-
;;;;i;:qi enciclopediile, linga peret6le din fund, iar iingd ptre{ii

soki'
Riblioteca - Prima

laierali tipHrituri ehiriliee romAne ;i literatura contemporand; itt


in lim.bj,. strline; in
.utn"., din dreapta (spre nord) sln! lipdriluri. c.tt
iur"ru din stinga'1iprc sud) sintslavo-ruse chirilici $i iatind
.tipdrituri gi greceqti,
io*a".qti, rnanusirisel6 romAnegti, revistele
iisericesti, Biblioteca num6rft circa 15.000 de votrume tipdrituri !i
slavo-ruse qi 39 greeelii) 3:"
;;9';;;;;.iiie tzro rorndneqti, 294numeroEi
M;";;;;;;le-au iost remarcate de cercetdtori, iar unele

il0. Iciem, nr. lii9, Registru (repertoriu) pentru narli, t. |J"


'Moldouei
31. A4onumeftte istoriee biserite;ti din Mi,tropolia Si Suce-
aei, Iaqi, 197'1, P" 122'
:12.Ibidem, p. 120; Sergiu Adam, oP' cit., I). xx-hg: \';rsile (.ilcu,
(iltitt attas al m(tnumentelor istorice, Bucure.sli, 197{},'p Il/;J;1,

231
, Tematica tipdriturilor din bibrioteca mdndstirii
extrem de variattr: cdrli de_ ritual, de.teologie -.;-i;;i. Neam! este dilerite ti:-;--
ei, literaturd romand qi strdind, medicind, titorie ,orana disciplinele toria de r;:.:
sald etc. Manuscrisele sint mai omogene tematica lor $i univer_ nteni. il-l -,.::
mult de literaturr pioasd filocalica gi muzicd psalticr. t aia oe mai fiind den{d s-r :-:
tarele de ta 18G2, exemptu, cind se r*Jg;i;;; jalie paterice
inven_ Bucor-in:. t:;
in romAnegte, unul,spre in grecegie ,,scris pe pergament,r uo gi altele in P:ir:::
slavonegte, astdzi relatii i:i::: -
,nu mai siht decit, doar,'cii'eva.-Tot agl, in r862,
se, semnala prezen!a unor manuscrise .ur. uu.r, gi.-rr.iari
neascd ic r:
retului despre ,,nemincarea cdrnii',, pentru ',,ooeolrir.a
ale sta- {eanh : ..1: .:r
,Paisie
ciunii" a? etc. Manuscrisele aveau hirtie ,s.ctiviiitai,
*,,tiecaperion,,
ruga- $i carti ::::i:
sau obignuitd: verzuie-albastra, cenugie, gabena gi irda".u-irrigiun te9te" ':;. rl: _ -

foarte diferit a8. perimc:::- ":


Intre bibliotecarii care s-au nevoit cu paza, distribuirea $i $i tot ci :-
ijrtretinerea .^cdrIilor. gi a..bibJiotecii, .iliT .iti* ^ crcgtine :::::
Crigore (1843), Teodosie (1qq6), Dam.lan lrsOOy.'vi.ioi anitn.
,',l.to.rri" (1825), a trlit ::-. -,,11
iis6sj. !eana. i: ;: -
Iql:liu Eni_
_(1868), Damaschin' Iacobescu 11' rB83),
bibliotecar 17 ani (+ lg27) as, petru pogonar'(.|.
iiri,
Dr5ghici mlnis:i::, l:
l95Zi ctc.'- Visariol :-," -:'
A$a cum s'a ardtat Ia capitorur ,,Tipogratia din MSnSstirea list, apa:". _:
Neamt", vief uitorii acestui a-gezdmint iitr'gl?.i. - u,l"iori me;teri