Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 RESTRIcŢII PAg. 16 TIMP LIBER PAg.

2 ADMINISTRAŢIE
Compania de administrare Un nou eveniment cultural Primul mall de servicii din
a drumurilor naţionale va avea loc pe Cetatea judeţul Hunedoara se va
anunţă noi restricţii pe DN Deva la acest sfârşit de deschide luni la Deva.
68 Deva-Timişoara. săptămână. Cetăţenii vor putea face
Şoferii trebuie să Muzica folk îi va însoţi toate plăţile într-un
regândească traseele. pe melomani. singur loc.

Fondat de Cornel POENAR

#byIrinaTalvescu #LaboratoareleTacomi
Produs manual, de către farmacişti
cu experienţă/pag.4

Anul XIII • Nr. 573 • Apare 20 - 26 iulie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Mineritul mai face GRATUIT LA


GEOAGIU-BĂI !
o victimă

Completează talonul din


pagina 12 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din Geoagiu Băi.
Câştigătorii din această săptămână
sunt:
• ROMAN DĂNUŢ din Deva
• IGREŢ MARIANA din Deva

SfâNTuL PRooRoc ILIE


/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari de mare
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, şi mică
prin ediția tipărită a ziarului
”Accent Media”. publicitate
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
de mii de persoane, în cotidianul în ziare
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut locale Sântul Ilie, unul din cei mai importanți
prooroci din Vechiul Testament, este sărbă-
în întreaga lume! şi centrale torit, în fiecare an, la data de 20 iulie. În
popor, Sântul Ilie este perceput ca un mare
făcător de minuni și aducător de ploi,
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, deoarece, prin rugăciunea sa, a salvat
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din 37A • Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. poporul din Israel, după trei ani şi jumătate
www.accentmedia.ro de secetă./p.9
www.accentmedia.ro
2 - ADMINISTRAŢIE 20 - 26 IULIE 2018

Primul mall de servicii


pentru cetăţeni COMUNICAT DE PRESĂ
Subvenții majorate la 2.250 lei pentru angajatorii care încadrează
persoane din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de uceni-
cie sau de stagiu
n Primăria Deva a urmat exemplul celei din Oradea şi a deschis un centru Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea
pentru contribuabili. şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 09 iulie 2018, Guvernul
a aprobat majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor care în-
cadrează în muncă persoane care provin din grupuri vulnerabile sau care
încheie contracte de ucenicie sau de stagiu.
Concret, prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asig-
urărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă se stabilește că,
pentru încadrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, cuantumul
subvențiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se majorează de
la 900 lei la 2.250 lei, astfel:
• angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, cu normă
întreagă, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o pe-
rioadă de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent încadrat;
• angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, cu normă
întreagă, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, 2.250 lei, pe o perioadă de 18 luni;
• angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu
normă întreagă, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată,
tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor mono-
parentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană an-
gajată din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de
muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;
• angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit oblig-
aţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi an-
gajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe
durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de
muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni, primesc lunar, pe o perioadă de 12
luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 2.250 lei;
• angajatorii care încadrează în muncă, cu normă întreagă, şomeri care, în
Deva – Un exemplu de taţiile, dar şi cu un birou spe- că activitatea funcţionarilor termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pen-
bună practică existent la cial unde se asigură consul- în relaţia cu cetăţenii va fi tru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită
de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială,
Primăria din Oradea a fost tanţă în întocmirea mult îmbunătăţită. beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor
urmat şi de autorităţile din declaraţiilor ce trebuie de- „În vechiul spaţiu era respective, de 2.250 lei.
De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare
municipiul Deva, care vor de- puse de către contribuabili. foarte greu de lucrat. Pe socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui
schide luni, 23 iulie, primul „Dorim servicii de calitate. holurile înguste ale vechiului contract de solidaritate beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această
mall de servicii pentru Primăria Deva are în propri- sediu oamenii trebuiau să categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor,
dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă în
cetăţeni. etate spaţii, dar nu toate sunt stea în picioare, era întuneric. vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de
Practic, în spaţiul ce a fost la nivelul anului 2018. De Nu erau condiţii pentru com- solidaritate.
ocupat de fosta Universitate aceea, am închiriat locaţii în pletarea unor documente. În același timp, cuantumul primei de activare acordată șomerilor înregis-
trați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj este majorat de la 500 lei
Ecologică Deva s-au reunit vecinătatea primăriei pentru Acum toate birourile sunt la 1.000 lei, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o pe-
toate serviciile din Primăria a nu plimba cetăţenii dintr- dotate cu mese şi scaune pen- rioadă de cel puțin 3 luni.
Deva care au legătură cu un cartier în altul. Este o in- tru oameni şi, într-un birou De asemenea au fost aduse modificări Legii nr. 279/2005 privind ucenicia
la locul de muncă și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
plătitorii de taxe şi impozite, vestiţie care cred că a fost o de la intrare, se poate asigura absolvenții de învățământ superior.
într-un spaţiu reamenajat, decizie corectă. Rolul meu a asistenţa necesară pentru Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, angajatorii care vor încheia,
curat şi mare ca suprafaţă. fost să o aducem la standarde completarea documentelor”, în condiţiile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, după caz, vor beneficia,
la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie/stagiu,
Cetăţenii vor avea posibili- europene. Vom continua in- a spus Popa. de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună. Suma acordată până acum era
tatea să-şi achite aici obligaţi- vestiţii pentru ca toate ser- Spaţiul în care funcţio- de1.125 lei, în cazul ucenicilor, și 1.350 lei, în cazul absolvenților.
ile către bugetul local, viciile din primărie să arate nează mall-ul de servicii este Măsurile erau necesare în contextul majorării salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată de la 1.450 lei la 1.900 lei, începând cu 1 ianuarie
amenzile, taxele şi impozitele, modern, în condiţii decente. închiriat de primărie, care 2018, pentru reducerea urgentă a deficitului de forţă de muncă, dar și pentru
dar şi diverse facturi, de la Nu poţi să pui presiune doar plăteşte pentru acesta o realizarea reformelor structurale pe piața muncii, așa cum sunt prevăzute în
cele pentru energie, rovi- pe funcţionari, fără a le chirie lunară de aproximativ Recomandările Specifice de Țară (RST) și maximizarea absorbţiei fondurilor
externe nerambursabile pentru perioada 2018-2020 (aferente cadrului finan-
gnete, până la cumpărarea de asigura condiţii optime de 8.000 de euro, pentru o ciar 2014-2020 din Programul Operaţional Capital Uman), mai ales că unul
bilete de tren sau avion. lucru. Sunt convins că, în suprafaţă de 1.100 de metri din criteriile de care se va ține seama pentru alocarea fondurilor aferente
Noul spaţiu are o suprafaţă timp, calitatea serviciilor va pătraţi. cadrului financiar 2021-2027 este chiar gradul de implementare a RST.
În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 60/2018, Min-
de 1.100 de metri pătraţi, creşte” Mall-ul de servicii se va de- isterul Muncii şi Justiţiei Sociale va modifica în mod corespunzător actele nor-
este prevăzut cu ghişee des- La rândul său, şeful Servi- schide pentru public luni, la mative mai sus menţionate.
chise, lumină naturală, locuri ciului Taxe şi Impozite Locale ora 8,15. Nicolae Fara
Director Executiv
pentru completat documen- Deva, Carla Popa, a menţionat

Prin sport, împotriva drogurilor


Deva - Primăria Deva în statat o creştere a consumu- timpul liber al tinerilor aflați guranța lor, dar totodată se
parteneriat cu Centrul de lui de droguri. Tentația tiner- în vacanța de vară. vor asigura și că pe perioada
Prevenire Antidrog Hune- ilor de a consuma droguri Până pe 10 septembrie desfășurării evenimentelor
doara și Colegiul Tehnic are mai multe motive: antu- tinerii vor avea acces gratuit sportive nu se vor consuma
,,Transilvania” Deva au lansat rajul, stresul, alte situații pe terenul de sport (luni- droguri, băuturi alcoolice,
o campanie de prevenire a legate de școală, familie sau vineri, între orele 9:00- tutun etc.
consumului de droguri în prieteni. 17:00) unde pot juca fotbal, În cadrul campaniei,
rândul elevilor din munici- Pornind de la această tenis cu piciorul, volei și pot tinerii vor primi și tricouri,
piul Deva. premisă și de la faptul că organiza competiții. De brățări cu inscripții specifice,
Conform unor studii na- adolescența este perioada în asemenea, ei pot veni cu materiale informative, toate
ționale în rândul populației care copilul își definește per- propuneri care vizează și cu mesaje care explică
în ceea ce privește consumul sonalitatea și se dezvoltă din alte activități recreative. efectele consumului de
de tutun, alcool și droguri, punct de vedere fizic și men- Elevii vor fi supravegheați droguri asupra organismului
studii care au vizat și tinerii tal, organizatorii campaniei de angajați ai Poliției Locale uman.
cu vârstă școlară, s-a con- au hotărât să ocupe altfel, Deva, care vor veghea la si-
20 - 26 IULIE 2018 ACTUALITATE - 3

Mineritul mai face o victimă


în Valea Jiului
n În ultimul an, nouă persoane şi-au pierdut viaţa în accidente de muncă petrecute în subteran.

Petroşani - O nouă
tragedie a lovit Valea Jiului,
miercuri, după ce un miner
şi-a pierdut viaţa şi un altul a
fost rănit în urma unei sur-
pări care a avut loc pe o ga-
lerie din subteranul Minei
Lupeni, parte a Complexului
Energetic Hunedoara (CEH).
Accidentul de muncă s-a pro-
dus la o adâncime de câteva
sute metri şi la o distanţă de
trei kilometri de gura minei.

Munceau la extin-
derea unui abataj
Conform primelor investi-
gaţii, cei doi mineri munceau
la extinderea unui tunel
folosit pentru avansarea unui
complex mecanizat, când ga-
leria s-a surpat peste ei. S-a
dat imediat alarma, iar la faţa
locului au ajuns salvatorii clare decesul victimei. abataj, a fost una locală, în ancheta, mâine vor fi primele subteran fiind zguduită de
minieri. zona în care lucrau cei doi. audieri" a precizat Adrian evenimente ca cel de mier-
Unul dintre mineri a scă- Anchetă în cazul Doar celălalt poate să spună Bozdog, inspectorul șef al curi”, a spus ministrul Ener-
pat cu răni uşoare şi a reuşit surpării ce s-a întâmplat", a explicat ITM Hunedoara. giei Anton Anton.
să iasă singur la suprafaţă, Darius Câmpean, Ministerul Energiei a eval-
Accidentul este anchetat
ajutat doar de colegii de ser- acum de procurori, poliţişti, Adrian Bozdog, șeful ITM Mina Lupeni se uat starea tehnică a minei
viciu şi echipele de prim aju- inspectori de muncă dar şi de Hunedoara a spus că minerul închide Lupeni dar și dificultățile
tor. La gura minei, unde au a fost surprins de material, economice de acolo. Ca atare,
Compania Naţională a Huilei. Ministrul Energiei, Anton
fost masate importante forţe de cărbune. Ministerul Energiei a renoti-
Preşedintele Sindicatului Anton, şi-a exprimat regretul
de intervenţie ale ISU Hune- „Au fost surprinși de o sur- ficat Comisia Europeană și
„Muntele”, Darius Câmpean, a faţă de accidentul de la mina
doara, bărbatul a primit în- pare într-un abataj, la Mina aceasta a avizat programul
spus că surparea care s-a Lupeni.
grijiri medicale şi i s-a făcut o Lupeni, doi mineri, șeful de de închiderea a minei Lupeni.
produs în subteran a fost una „Am primit cu profund re-
primă evaluare a stării de schimb și un ajutor. Din pă- Astfel, la finalul acestui an
izolată, diferită de cea care a gret vestea decesului unuia
sănătate. cate, șeful de schimb în va fi oprită definitiv activi-
avut loc anul trecut, în oc- dintre minerii implicați în ac-
Din păcate, al doilea vârstă de 42 de ani, căsătorit, tatea de extracție de cărbune
tombrie. Și în acest caz a fost cidentul de astăzi de la Mina
miner, care era şi şef de cu un copil minor în vârstă pentru ca, până în 2024, să
deschisă o anchetă. Lupeni. În aceste clipe grele
schimb, nu a scăpat cu viaţă, de 14 ani, cu o experiență de fie realizate lucrările de ecolo-
„Este comisie de anchetă. doresc să transmit con-
fiind adus afară de salvatori. 20 de ani în subteran, a fost gizare și închidere a acestei
A fost o surpare izolată, nu a doleanțe familiei și putere de
După o oră în care s-au apli- surprins de material, de căr- mine. Conform legii minelor
fost similară celei din oc- a trece peste un moment atât
cat proceduri de salvare, bune și nu s-a mai putut con- sunt asigurate toate sumele
tombrie, anul trecut, când de greu. Activitatea minieră
echipajele SMURD de la gura stata decât decesul. necesare pentru întregul
surparea a avut loc pe apro- este una dintre cele mai per-
minei sau fost nevoite să de- Inspectoratul a început deja proces.
ximativ 25-30 de metri în iculoase din lume, munca în

Restricţii de circulaţie pe DN 68 Deva – Timişoara


A
vând în vedere că - Timișoara – Arad – Lipova reparații și întreținere în pe-
suntem în perioada – Săvârșin – Deva – A1. rioada de garanție.
estivală, iar valorile Rutele ocolitoare pot fi Începând din 16 iulie,
de trafic pe drumurile folosite pentru a evita aglom- bretelele de urcare pe au-
naționale și autostrăzi erația de pe sectorul DN 68A tostrada A6, în nodul Balinț, pe
cresc, Direcţia Regională de Margina – Ilia, sector pe care direcția de mers spre Lugoj,
Drumuri şi Poduri Timi- se desfășoară, în perioada ur- sunt închise. Șoferii care cir-
şoara îndeamnă șoferii mătoare, lucrări de reparații în culă pe A1 sensul Nădlac –
care circulă pe traseul regie proprie. Lugoj vor coborî de pe A1 la
Timișoara – Deva să Reamintim faptul că pe au- nodul rutier Topolovățu Mare
folosească următoarele tostrada A1, Lugoj – Deva sau la nodul Dumbrava, iar cei
rute alternative: Lotul 1, km 441+100 – km care circulă pe ruta Deva – normale. aflate în administrarea
- Timișoara – A1 (coborârea 474+800, Calea 2, sensul Năd- Lugoj pot coborî de pe au- În luna august nu vor fi in- D.R.D.P. Timişoara pot fi
prin nod rutier Topolovățu lac-Deva) între nodurile ru- tostrada A1 pe la nodurile stituite restricții de circulație obţinute de la Dispeceratul
Mare sau nod rutier Dumb- tiere Dumbrava – Topolovățu Dumbrava sau Topolovățu pe autostrada A1. regional, la numărul de tele-
rava/Traian Vuia) – Lugoj – Mare, respectiv autostrada A6, Mare. Circulația pe A6 între Informaţii suplimentare fon 0256/246.620 sau ac-
Caransebeș – Hațeg – Simeria Calea 1 Balinț – Lugoj), antre- Lugoj și nodul rutier Balinț privind starea reţelei de dru- cesând pagina de internet
– A1. prenorul execută lucrări de (A1) se desfășoară în condiții muri naţionale și autostrăzi www.drdptm.ro.
4 - FRuMuSeŢe 20 - 26 IuLIe 2018

#byIrinaTalvescu #LaboratoareleTacomi
Produs manual, de către farmacişti cu experienţă
A m studiat și am domeniul cosmeticii, pe
experimentat, am lângă farmacie, m-a ajutat să
profesat meseria înțeleg în profunzime sis-
de farmacist și am înțe- temele naturale de apărare și
les în profunzime de regenerare ale pielii. Am
tainele cosmeticii. Într- înțeles că natura nu a făcut
un mediu al formulelor nimic la întâmplare, iar cor-
exacte, am îndrăznit să pul uman este o construcție
fiu și creativă. fabuloasă și complexă, înzes-
În trecut farmacia era trată cu tot ceea ce are
cunoscută ca "știintă a reme- nevoie. Din păcate, stresul
diilor". În prezent, în schimb, zilnic, praful, poluarea și
suntem obișnuiți să privim razele solare nocive care pot
medicamentele ca pe niște pătrunde din ce în ce mai struiesc un nou produs în
produse, farmaciștii ca pe ușor prin mantia Pământu- jurul unui ingredient, câteo-
niște vânzători iar cosmeti- lui, au năpădit peste noi într- dată simt nevoia să fac o es-
cienii îi privim precum un un ritm mult prea alert, fără capadă într-un oraș străin.
moft și nu precum terapeuți să dea organismului timpul Eu văd fluxul inspirației ca o
ai sănătății tenului. Această necesar pentru a se adapta. Am mai spus asta și cu De aceea, petrec mult timp în vulnerabilitate care se trans-
viziune superficială și indus- De ce vă povestesc despre alte ocazii. Pielea este un laboratorul farmaciei fami- formă în putere.
trializarea masivă, cred eu că asta? Pentru că toate pro- guardian mai puternic decât liei noastre, Tacomi. Suntem bombardați de
au dus la pierderea noțiunii dusele #byIrinaTalvescu pare și mai vulnerabil decât Ce prepar? Creme antirid, campanii de marketing care
de soluții personalizate, pen- sunt concepute cu scopul ne-am dori. Progresul tehno- tratamente antiacneice, solu- promit soluții miraculoase,
tru probleme specifice. principal de a susține logic ar trebui să ne îndrume ții tonifiante, scrub pentru dar oamenii știu. Poate că
Nu am privit niciodată pa- mecanismele naturale ale înspre tratamente personal- corp și pentru față, demachi- încearcă o dată, dar ei simt,
cienții ca piese pe bandă ru- corpului, care nu fac față fac- izate, adaptate nevoilor și ant, balsam hidratant pentru la propriu, pe pielea lor ce le
lantă. Experiența vastă și în torilor nocivi contemporani. specificului nostru ca individ buze, tratamente pentru păr, face bine și ce nu. Cred că cea
și nu să ne trateze pe bandă seruri concentrante anti-îm- mai bună campanie de pro-
rulantă. Din păcate, atunci bătrânire, tratament pentru movare este produsul în
când producția depășește psoriazis, pete hiperpigmen- sine. Îl încerci și vezi ce
granițele comunității și în- tare și multe altele. Niciun efecte are. Faptul că oamenii
cepesă fie făcută la nivel produs nu conține conser- vin și revin, încearcă tot tim-
global, atenția față de detaliu vanți, coloranți, parabeni și pul și produse noi, mesajele
se pierde la fel de repede ca ingredientele pe care le pe care le primim și conver-
interesul direct față de om. folosim, sunt în proporție de sațiile pe care le purtăm în
Eu? Eu privesc omul în ochi. peste 90% de origine natu- farmacie, sunt factori care
Poate că e vecinul meu, poate rală. Câteodată mă inspiră îmi dau încredere că entuzi-
că e un client vechi, poate că foarte mult poveștile și între- asmul meu și anii de studiu
e o mămică de la școala ba- bările celor care ne trec și-au găsit în sfârșit o cale de
iatului meu sau poate că e o pragul sau ale celor care ne a acoperi nevoi existente,
persoană care ne-a călcat urmăresc în mediul online. nevoi reale.
pentru prima dată pragul. Câteodată ascult o muzică
fB Talvescu Irina
Atunci când am început bună și mă inspiră să con-
#byIrinaTalvescu, mi-am
dorit ca niciodată să nu pierd
contactul direct cu omul.
Erau vremuri în care far-
macistul își petrecea trei
sferturi din orele de lucru
preparând rețete magistrale,
și nu în fața tejghelei. Eu cred
că aceasta ar trebui să fie
normalitate și nu excepție.

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
20 - 26 IULIE 2018 OPINII - 5

Umilinţă totală pentru Hunedoara!


Î
n timp ce în parcarea anul acesta nimic! Zero!
de la Auchan mii de Să compari ceea ce au
oameni au vizitat stan- făcut clujenii la Mall cu ceea
durile „Produs de Cluj”, ce a făcut Consiliul Județean
unde au cheltuit zeci de în pădure e de neconceput.
mii de lei cumpărând pro- practic arată diferența de
duse tradiționale din viziune între cei care conduc
județul Cluj, Consiliul Clujul și cei care conduc
Județean Hunedoara a Hunedoara.
„sprijinit” un fel de Cuvântul lui Laurenţiu
poveste culinară la Nistor din broșura „Hune-
Sarmizegetusa. doara Puternică” era astfel:
„Acest proiect NU este unul
Președintele Mircea Bo-
politic. Este un proiect pen-
bora a uitat că în campania tru hunedoreni, un proiect
electorală a promis susține- pentru viitorul județului nos-
rea producătorilor tradițio- tru.” și se încheia cu: „Vrem
nali (anexez și dovada foto un viitor demn și prosper
din broșură - Hunedoara pentru toți hunedorenii, nu
Puternică) și acum sprijină doar pentru unii!”
vedete de televiziune de la În acest moment, putem
București, în producții care trage concluzia ori că bro-
nu aduc mai nimic județului! șura nu a scris-o Laurenţiu
Dacă anul trecut se discuta Nistor, ori că materialul a
despre „Produs în Hune- fost propagandă electorală,
doara”, un proiect serios, iar PSD va da socoteală la ur-
asemănător celui de la Cluj, mătoarele alegeri.

DNA are din nou de lucru în Consiliul Judeţean! Emisiune TV anulată, după
Concurs "aranjat" la CJ Hunedoara? ce moderatorii au criticat

C un primar PSD
ostel Avram este în
cărți pentru funcția

F
de administrator rații Tiberiu și Iulian
public al județului Hune- Stroia nu au dorit să
doara. facă jocurile politice
După demisia lui Dan ale primarului Hune-
Stoian din funcția de adminis- doarei, Dan Bobouțanu și
trator public al județului, Cos- au spus lucrurilor pe
tel Avram este prezent nume, în direct, într-o
aproape zilnic în instituție, emisiune în care, în pla-
avem martori care pot con- tou, era invitat deputatul
firma acest lucru, dar există și PSD, Ilie Toma.
camere de supraveghere. Realizatorii au analizat mult, de această dată emisi-
Omul are multă treabă, bân- situația în care se află Hune- unea a fost scoasă de pe inter-
tuie holurile instituției și in- doara și l-au făcut praf pe ac- net. Frații Stroia sunt
teracționează cu diverse tualul primar. Dezorientat, deținătorii jurnalului „Vocea
persoane. La prima vedere pe Costel Avram pentru membrii PSD predate lui Nis- modest în comunicare și fără Hunedoarei”, realizatori și
nu pare nimic suspect, doar funcția de administrator pu- tor sau aparițiile publice în argumente, deputatul Toma producători de programe tv,
că toată lumea știe că blic? Traseismul politic - care aduce osana partidului nu a reușit decât să dea apă la pumnul în gură pus la televi-
urmează un concurs pe pos- PRM, PSD, PNL - care lui Dragnea? Singura sper- moara celor doi jurnaliști. ziunea de casă a PSD este
tul pe care Costel dorește din dovedește că singurul interes anță este în DNA, care a mai Situația a escaladat, iar con- doar o motivație în plus de a
tot sufletul să îl ocupe. este binele personal? Inefi- rezolvat un caz similar în ducerea postului TV a decis arăta publicului incompe-
Susținerea este totală din ciența din Consiliul Județean, dosarul fraudării concursului anularea emisiunii.Interesant tența, lipsa de viziune și
partea președintelui Consili- unde a ocupat funcția de vi- pentru ocuparea funcţiei de este faptul că „gemenii” i-au mediocritatea celor care ne
ului Județean Hunedoara, cepreședinte PNL și nu s-a re- director executiv al Direcţiei criticat vreme îndelungată pe conduc.
Mircea Bobora, venind ca marcat în niciun fel? Generale de Asistenţă Socială Emil Rișteiu, primarul Sime- Pe pagina de facebook,
răspuns la „simpatia” lui Activitatea defectuoasă (con- şi pentru Protecţia Copilului riei și pe Florin Cazacu, pri- „gemenii” au transmis teles-
Avram pentru preşedintele form Curții de Conturi) de la Hunedoara, în 2014, când marul municipiului Brad, dar pectatorilor emisiunii un
PSD - Nistor, dar și pentru ApaServ unde s-au făcut „concurenţa” și-a făcut su- niciodată nu au fost luate mă- mesaj prin care promit că vor
susținerea partidului în emi- achiziții la supra preț și s-au biectele și le-a dat membrilor suri. începe în curând un nou
siunile de televiziune, ziarele efectuat lucrări de proastă comisiei de concurs din Se pare că Bobouțanu e proiect media.
locale și în campania elec- calitate? partea Consiliului Judeţean mai iubit de către cei care Pagină realizată de
torală.Ce (nu) îl recomandă Înregistrările audio cu Hunedoara. sunt la butoanele PSD. Mai Cristian Gros
6 - SPORT 20 - 26 iulie 2018

Gimnasta Olivia Câmpean Lupte libere


Sala Sporturilor din

vrea din nou la Deva


Reșița a fost gazda ediției
din acest an a Campi-
onatelor Naționale de
lupte libere și greco ro-

S
urpriză mare în sala mane pentru seniori, com-
de la Izvorani , la petiția fiind una așteptată
competiția de gim- de către tehnicienii care
nastică dintre România și activează în cadrul acestei
Israel. discipline sportive. Rezul-
Printre spectatori s-a aflat tatele obținute de către
și medaliată cu bronz la Cam- participanți au dus la reor-
pionatele Europene de Ju- ganizarea componenței lo-
nioare de la Berna din 2016, turilor reprezentative ale
Olivia Câmpean, cea care anul României pentru vi-
trecut a luat, de comun acord itoarele competiții inter-
cu părinții ,decizia de a se naționale.
transfera oficial la un club din Așa cum ne-a obișnuit
Budapesta. în ultima perioadă, tânăra
La vremea aceea ,ungurii au sportivă Denisa Fodor
făcut toate demersurile pentru (CNS Cetate Deva) pre-
ca Olivia Câmpean să fie trans- gătită de prof. Suraj Mora-
ferată oficial în Ungaria, în ve- van a reușit o evoluție
derea obţinerii cetăţeniei bună la aceste întreceri și
maghiare și pentru ca ea să la final s-a clasat pe locul
poată activa în competițiile al doilea, cucerind medalia
oficiale din 2018 pentru țara de argint la categoria ei de
pentru ca ea să revină de drept dorit să-şi păstreze anoni- cum vrei”." participare.
vecină. ca gimnastă a lotului naţional matul au declarat pentru Așteptată de colegele ei la
Ei bine, doar că după câteva Pe locul I și noua cam-
din România. A fost prezentă, telekomsport.ro: ”Urmează ca Deva, Olivia Câmpean poate fi pioana a României la cate-
luni petrecute în Ungaria, cum spuneam, la Izvorani și a Andreea Răducan să discute o sportivă cu care România să
Olivia s-a răzgândit, dorind să goria 57 kg este Estera
urmărit concursul dintre această situaţie cu cei de la atace viitoarele competiții in- Dobre (CSA Steaua Bu-
revină în România şi să se România și Israel, iar părinții federaţia din Ungaria. Noi o ternaționale și calificarea la
pregătească, din nou, alături curești, multiplă cam-
ei au avut posibilitatea să dis- vom primi înapoi dacă ea îşi va Olimpiada de la Tokyo dar pioană europeană și
de fetele de la Deva. cute cu președintele ales al obţine dezlegarea de la forul râmâne să urmărim și decizia
De câteva zile gimnasta se națională) iar podiumul de
Federației Române de Gim- maghiar, dar vom avea şi o dis- forului ungar, deoarece tre- premiere al categoriei a
află în pregătire la Deva, dar nu nastică, Andreea Răducan, cuţie foarte serioasă cu ea, buie luate în calcul și cheltu-
este inclusă în lot deoarece fost completat de Oliva
multe aspecte ale posibilei pentru a înţelege că lotul de la ielile pe care clubul ungar le-a Manea (CSA Steaua Bu-
federaţia maghiară de gimnas- reveniri la Deva. Deva nu este un loc de unde făcut până acum cu pregătirea
tică nu şi-a dat încă acordul cureşti).
Oficialii români care au poţi pleca atunci când vrei şi gimnastei din România. Rezultatele din ultima
vreme ca și locul cucerit
Caiac-canoe: Devenii medaliați la Arad la aceste întreceri de la
Reșița, o mențin pe Denisa

L
a sfârșitul săptămânii Fodor în topul celor mai
trecute, sportivii de bune sportive senioare
la secțiile de caiac- din România, astfel că ea
canoe din județele aflate în va fi prezentă anul acesta
vestul țării au avut posibil- la alte câteva competiții in-
itatea să își verifice nivelul ternaționale.
de pregătire la un concurs Un alt sportiv devean,
util desfășurat la Arad. Iosif Suflet, antrenat de
Locația pregătită pe Râul Cosmin Văcărașu, a înche-
Mureș a asigurat condiții ex- iat competiția de la catego-
celente de competiție pentru ria 92 de kg pe locul V , un
reprezentanții cluburilor CS rezultat bun dacă ținem
Nautic Banat Timisoara, UTA cont de valoarea partici-
Arad,CSS Gloria Arad, CS Nau- panților la această cate-
tic Hunedoara, CNS Cetate gorie.
Deva,CSM Arad, CSS Tim-
ișoara,West Sport Arad iar
rezultatele obținute de către finalul întrecerilor CNS Cetate evidențiați. Raul Brândușa a parte din probă cu palonierul
sportivii deveni, confirmă Deva a ocupat locul III la ocupat locul III la K 1 băieți rupt.
faptul că ei sunt pe val și au nivelul echipelor și a cucerit 500 m iar echipajul devean al- Organizatorii au fost de
șanse la locuri fruntașe și la un frumos trofeu oferit de or- cătuit din Raul Brândușa și acord să asigure și desfășu-
medalii în naționalele de la ganizatori. Răzvan Săiceanu a ocupat rarea unei probe în afara celor
Pitești. Răzvan Săiceanu (CNS locul al treilea în proba de K 2 din program, pentru o verifi-
De altfel investițiile făcute Cetate Deva) a câștigat proba băieți 500 m. care necesară a pregătirii
la Baza nautică de pregătire de K 1 juniori III 500 m, el La juniori I, echipajul de la sportivilor pentru naționalele
de la Șoimuș, cu sprijinul SC fiind urmat în clasamentul CNS Cetate Deva alcătuit din de la finalul lunii. Astfel, în
Haidelberg Cement Deva și a probei de colegul său Alexan- Cristian Vuivan și Raul Brân- proba de K 1 tineret 500 m
CNS Cetate deva se văd și în dru Miheț iar în proba de K 2 dușa a câștigat detașat locul I Cristian Vuivan a ocupat locul
aceste rezultate. juniori III 500 m, echipajul al- în proba de K 2 500m iar la in- al doilea , antrenorul Alexan-
Elevii pregătiți de prof. cătuit din cei doi sportivi de- dividual K 1 juniori I 500 m , dru Mureșan declarand că
Alexandru Mureșan au urcat veni a câștigat detașat locul I. deveanul Cristian Vuivan a este foarte mulțumit de
pe podiumul competiției de la În probele scurte de la ju- sosit pe locul II, în condițiile în modul în care s-au comportat
Arad la mai multe probe iar la niori II , devenii au fost printre care, Vuivan a evoluat o bună elevii săi la acest concurs.
20 - 26 IulIe 2018 SPORT - 7

GIMNASTICĂ: Concursul ATLETISM:


55 de
bilateral dintre România şi sportivi
români vor fi
Israel dominat de românce prezenți la
Cupa

S Balcanică
ala Polivalentă din
cadrul Complexului
Sportiv de la Izvo- Federația Română de
rani a fost gazda unei în- Atletism a anunțat compo-
tâlniri bilaterale de nența delegatiei României
gimnastică în care s-au care va face deplasarea
întâlnit selecționatele de astăzi la Stara Zagora, în
senioare și junioare ale Bulgaria pentru a participa
României și Israelului. A la Campionatul balcanic de
fost un concurs de verifi- atletism. Competiția este un
care înainte de Campi- important test de verificare
onatele Europene de înainte de Campionatele
gimnastică programate Naționale de seniori, pro-
anul acesta să se des- gramate peste o săptămână
fășoare la Glasgow. și apoi pentru Europene de
Antrenorii lotului național de la Berlin din 5-12 august.
de gimnastică au trimis în Delegația pentru Balca-
concurs toate gimnastele compusă din Carmen Ghiciuc, dar are note competitive la rămân în continuare pro- niadă are un număr de 54
aflate în pregătire, pentru a Nica Ivănuș,Anamaria Ocoli- sărituri(14.300). blema cea mai mare a gim- de sportivi și 15 oficiali,
da posibilitatea celor care șan, Denisa Golgotă și Laura În întrecerea junioarelor nastelor noastre, atât la printre care se află și Flo-
încearcă promovarea în Iacob a câștigat concursul cu România a câștigat cu un total senioare cât și la junioare, rentina Marincu împreună
echipele pentru Europene să un total de 154.550 puncie, în de 157.350 puncte, iar echipa aparatul fiind unul la care cu antrenorul prof. Nicolae
convingă staff-ul federal de timp ce Israelul a totalizat din Israel a totalizat 130.450 fetele noastre au note mici, Alexe.Concursul se va deru-
posibilitățile lor. doar 128.600 puncte cu trei puncte. E de remarcat evo- comparativ cu alte sportive la vineri și sâmbătă, în-
Este de apreciat faptul că sportive în formație. De men- luția Silvianei Sfringu care a cu pretenții la medalii. toarcerea la București fiind
sportivele din România au tionat faptul că deveanca câștigat la individual compus În perioada următoare programată duminică dimi-
dominat net ambele secțiuni Denisa Golgotă a evoluat pe cu un total de 52.700 puncte, gimnastele din lotul Româ- neața.
din întreceri, atât la senioare toate cele patru aparate, cu având o notă competitivă niei își vor coontinua pregă-
cât și la junioare iar acest aprecieri bune pentru exer- (14.300) la sărituri și alta de tirile pentru apropiatele
lucru poate fi pozitiv în per- cițiile de la sărituri (nota 13.650 la bârnă. Ea a fost ur- Campionate Europene, de-
spectiva competițiiei eu- 14.600), sol (13.250) și bârnă mată în clasament de Antonia cizia alcătuirii loturilor pen-
ropene și apoi pentru (13.000). Laura Iacob a avut Duță (total 52.100 puncte), tru participarea la această
Campionatele Mondiale de la sărituri notate cu 13.300 iar Ioana Stănculescu (51.400 competiție fiind apanajul
Doha, programate în luna oc- Anamaria Ocolișan a înregis- puncte) și Ana Maria Puiu celor din cadrul federației de
tombrie. Echipa de senioare trat unele ezitări la bârnă, (51.250 puncte). Paralelele specialitate.

JUDO: Cupa Europei aduce medalii de bronz pentru junioarele din Deva

R
omânia a participat Couglan(Australia). Aurul a
cu o delegație de revenit italiencei Flavia Fa-
17 sportivi la între- vorini.
cerile din acest an a Cele două sportive de la
Cupei Europei pentru ju- clubul devean, pregătite de
niori, competiție organi- antrenorii Ramona Enache,
zată la Pacs, în Ungaria și Mugurel Ciușcă și Dan Gâr-
la care au fost prezenți bovan, au rămas în Ungaria
circa 250 de sportivi. pentru un stagiu inter-
național, care se va încheia
Reprezentantele Centru- miercuri, după care se vor
lui Național feminin de judo deplasa la Praga, pentru o
de la Deva, cele două spor- nouă etapă din cadrul
tive legitimate la SCM Deva turneului european, pen-
au reușit un concurs bun și tru ca apoi, la mijlocul lunii
la final ambele au urcat pe august să fie prezente la
podiumul de premiere. La Cupa Europei de la Cluj
categoria -44 kg Anna Melnic Napoca.
a câștigat la mare luptă Așa cum ne-a comunicat
medalia de bronz , în meciul coordonatorul Centrului
disputat cu unguroaica Patri- Național de Judo de la Deva,
cia Szladovics , iar medalia prof. Mugurel Ciușcă, cele
de aur a fost câștigată de două sportive se pregătesc
Kateryna Sablieva. pentru Campionatele Eu-
Cea de a doua medalie de ropene de judo programate
bronz pentru România a fost anul acesta în luna septem-
cucerită de Olga Severin la brie la Sofia și pentru mon-
categoria -63 kg, după o dialele de juniori din
luptă câștigată cu Maeve Bahamas.
8 - SĂNĂTATE 20 - 26 IULIE 2018

Pepenele galben –
izvor de vitamine şi minerale

n Aromat, dulce, zemos și parfumat, pepenele galben ne potolește setea în zilele toride ale verii, fiind un adevărat izvor
de vitamine și minerale. Specialiștii susțin că este fructul cu cel mai bogat conținut de vitamina A, având, totodată, un
aport redus de grăsimi și calorii. Cu toate acestea, el poate deveni și dușman al sănătății dacă, înainte de a-l consuma, nu
suntem atenți la:

Coaja fructului trație generoasă de vitamine, Ajută la detoxifierea eliminarea pietrelor de la


minerale și fibre, pepenele organismului Împiedică retenția vezica biliară.
• Va fi spălată bine cu un galben este un fruct benefic de apă Dacă sunt pisate, se obține
jet puternic de apă, pentru a Consumat înainte de masă,
organismului din toate pe stomacul gol, pepenele Datorită conţinutului o pulbere care tratează prob-
se elimina bacteriile cu care punctele de vedere. galben ajută la detoxifierea bogat de potasiu, pepenele lemele digestive și ajută și la
ar putea fi infestată.
• Trebuie achiziționați organismului, reglează apeti- galben ne ajută la eliberarea eliminarea mucozităților, în
Reglează tensiunea și tul, având și calitatea de a po- apei în exces din organism. caz de răceală. Uscați, sâm-
doar pepenii care au supra- protejează inima
fața netedă, lipsită de pete, toli senzația de foame. Un bun echilibru potasiu/ burii sunt utili în tratarea
zone moi, lovituri sau alte in- Cu un conținut important de sodiu favorizează schim- pietrelor de la rinichi.
dicii, care ne arată că potasiu și vitamina C, pepenele Combate stresul burile hidrice şi împiedică Bine spălate și prăjite ușor
pepenele a fost transportat în galben ajută la reglarea tensiu- Specialiștii susțin că un retenţia de apă în ţesuturi. în ulei, semințele pot fi
mod necorespunzător. nii arteriale, la îmbunătățirea consum regulat de pepene folosite în salate, aducând un
• Acasă, fructul va fi păs- fluxului de sânge către și din- galben combate cu succes Protejează aport important de proteine
trat în zone răcoroase și bine spre inimă. stresul zilnic. pielea și ochii organismului.
ventilate. Cu un conținut bogat de
• Feliile tăiate din pepene Întărește sistemul Ajută glanda tiroidă vitamina A și beta-caroten, Important !
vor fi păstrate, în mod obliga- imunitar pepenele galben protejează
Pulpa pepenelui galben Bolnavii de diabet vor
toriu, la frigider. Prin conținutul generos de conține o substanță care vederea și pielea, favorizând evita consumul de pepene
• Dacă se consumă în stare fibre, vitamine și minerale, poate modifica activ secreția bronzul. Este benefic și în galben întrucât acesta
proaspătă, nu se adaugă pepenele galben joacă un rol glandei tiroide. Astfel că, în tratarea arsurilor solare în- conține multe glucide, care ar
zahăr sau alte ingrediente important în menținerea caz de hipotiroidie, principiile trucât, feliile subțiri de putea influența nivelul de
care-i pot diminua calitățile sănătăţii sistemului imunitar. active din pepenele galben se pepene, aplicate pe suprafața
naturale. Reduce riscul atacului cardiac, zahăr din sânge. De aseme-
fixează pe suprafața celulelor afectată, o hidratează și re- nea, nu este indicat nici fe-
are acţiune reglatoare asupra secretoare, obligându-le să duce durerea.
Calități terapeutice apetitului, precum şi efecte vi- meilor care alăptează, nici
fabrice hormoni. Atunci când copiilor de până la doi ani,
Cunoscut și consumat încă talizante puternice. De aseme- secreția și eliberarea hor-
nea, pepenele galben dă fiind greu de digerat.
din antichitate, pepenele gal- monilor tiroidieni sunt mai Semințele de pepene
ben este, înainte de toate, un rezistență organismului îm- intense, adică hipertiroidie,
medicament natural, care potriva agenților infecțioși, fiind aceleași principii blochează
galben www.sfatnaturist.ro
previne sau tratează o serie considerat și un puternic stimu- mecanismul celular de elibe- Fierte în lapte, se obține un www.click.ro
de afecțiuni. Cu o concen- lent al sistemului imunitar. rare a tiroxinei. lichid răcoritor, eficient în www.doctorulzilei.ro
20 - 26 IULIE 2018 RELIGIE - 9

Sfântul Prooroc Ilie


S
ântul Ilie, unul din cei multe minuni, Ilie a fost luat cu
mai importanți trupul la cer, într-un car de foc,
prooroci din Vechiul fiind considerat sfântul care
Testament, este sărbătorit, aduce ploaia.
în fiecare an, la data de 20
iulie. În popor, Sântul Ilie Tradiții și obiceiuri de
este perceput ca un mare
făcător de minuni și aducă-
Sfântul Ilie
tor de ploi, deoarece, prin Divinitate a Soarelui și a
rugăciunea sa, a salvat focului, Sfântul Ilie este per-
poporul din Israel, după ceput în popor ca aducător de
trei ani şi jumătate de se- tunete, trăsnete, ploi torențiale
cetă. și incendii. De aici există mai
multe tradiții, obiceiuri și su-
Viața Sfântului Ilie perstiții legate de această zi.
Sfântul și marele Prooroc • Se spune că, în cer, Sfântul
Ilie era fiul unui preot al Legii Ilie cutreieră norii, fulgeră şi
vechi, care locuia în cetatea trăsneşte dracii cu biciul său
Tesve, din Galaad (Israel). De de foc, ca să-i pedepsească
aici avem și numele prorocului pentru răul care i l-au prici-
- Ilie Tesviteanul. Potrivit tra- nuit. Şi, pentru că dracii în-
ditiei, Sovac, tatal lui Ilie a spăimântaţi se ascund pe
văzut oameni îmbrăcați în pământ prin arbori, pe sub
veșminte albe, care îl înveleau streaşina caselor, în turlele bi-
pe Ilie în haine de foc și îi sericilor şi chiar în trupul unor
dădeau să mănânce o flacară, animale, Sfântul Ilie trăsneşte
simbol al râvnei pentru Dum- năprasnic, pentru a nu-i scăpa
nezeu. Încă din copilărie, re- niciunul dintre ei.
specta strict toate poruncile • În această zi, femeile duc
Legii și se ținea în permanență la biserică buchete de busuioc
în fața lui Dumnezeu printr-o pentru a fi sfințite. După ce
feciorie indiferentă, post ajung acasă îl pun pe foc, iar
neîncetat și rugăciune arză- cenușa rezultată o folosesc în
toare. În perioada sa pămân- scopuri terapeutice, atunci
teană, Ilie a săvârşit şi păcate, când copiii lor fac bube în gură.
cel mai mare fiind uciderea • În ajunul zilei de Sfântul
părinţilor săi, la îndemnul dia- Ilie, fetele se duceau noaptea
volului. Dumnezeu l-a iertat, l- pe ogoarele semănate cu
a trecut în rândul sfinţilor şi l-a cânepă, se dezbrăcau şi, goale,
urcat la cer într-o trăsură cu se tăvăleau prin cultură, apoi
roţi de foc trasă de cai albi se îmbrăcau şi se întorceau
înaripaţi. acasă. Dacă în noaptea dinspre
Sfântul Ilie ele visau cânepă
verde, era semn că se vor cial busuioc, care se pune la împart de pomană. • În această zi, românii își
Urcarea la cer a uscat în podurile caselor, sub • Sfântul Ilie marchează amintesc și de sufletele
mărita cu flăcăi tineri şi fru-
Sfântului Ilie moşi. Dacă în vis vedeau streşini sau în cămări. Tot miezul verii pastorale, dată la morților, în special de sufletele
Arată, în chip duhovnicesc, cânepă uscată, se spunea că se acum se culeg şi plantele între- care le era permis ciobanilor copiilor morți. Femeile che-
înălțarea către Dumnezeu a vor mărita cu oameni bătrâni. buinţate la vrăji şi farmece. să coboare în sate, pentru mau copiii străini sub un măr,
sufletului curățit, ca într-un foc • Potrivit tradiției, nu se • De teama pagubelor de pe prima dată după urcarea oilor pe care-l scuturau ca să dea de
de patimi. Sfântul Ioan Gura de mănâncă mere până la Sfântul câmp (trăsnete, ploaie, grin- la stână. Cu această ocazie, pomană merele căzute. Astfel,
Aur susține că Ilie a fost îmbră- Ilie și nici nu este voie ca dină), în această zi nu se lu- ciobanii tineri sau chiar cei se credea că morții se vese-
cat de Dumnezeu în haina în- aceste fructe să se bată unul de crează. maturi aduceau în dar iu- lesc.
gerească. altul. • Tot azi se strânge mierea bitelor sau soțiilor lor furci de
La încheierea activității sale • În dimineaţa acestei zile din stupi, se duc fagurii la bi- lemn pentru tors, lucrate cu www.crestinortodox.ro
profetice, după ce a făcut se culeg plante de leac, în spe- serică spre binecuvântare şi se multă migală. www.libertatea.ro

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - tImp LIbEr 20 - 26 IULIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SE SPUNE CĂ: Minutul de umor


Au cucerit spectatorii • Discuție între prieteni
- Cum a fost întâlnirea cu tipa de pe Face-
Protagoniștii serialului ”Dragoste de book?
contrabandă”, Tuba Büyüküstün și Engin - Nasoală! Tipa a apărut într-un Rolls Royce
Akyürek au cucerit spectatorii din în- Phantom din 1932.
treaga lume, filmul având audiențe mari - Păi asta-i o maşină extraordinară! Ce e rău
atât în Europa, cât și în SUA, America Lat- în asta?
ină sau Asia. În prezent, Tuba continuă să - Ea era primul proprietar...
primească oferte din partea producăto-
rilor, dar nu s-a decis asupra unui proiect • Două blonde stau de vorbă
anume. Participă la acțiuni caritabile în
- Știi, ieri mi-am făcut testul de sarcină!
calitate de ambasador UNICEF. După ter-
Cealaltă, foarte curioasă:
minarea serialului, Engin a mai avut două
– Și au fost grele întrebările?
proiecte, din toamnă putând fi văzut pe
marile ecrane din Turcia.
• La școală !
- Cum îi merge noului tău frăţior, Popescu?-
Un nou succes întreabă învăţătoarea.
- Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că
Vineri, 20 iulie, ora 23,00 Cântăreața și actrița mexicană Thalia mama are de gând să-l vândă.
este mereu în centru atenției. Cel mai nou
Arbitraj KANAL D single al ei, pe care îl cântă împreună cu
- Cum aşa?
- Păi în fiecare zi îl cântăreşte.
Natti Natasha, sre milioane de vizualizări.
Filmul spune povestea magnatul american Robert Miller, Artista a fost de curând într-o vacanță în
care are o carieră și, aparent, o viață de familie impecabilă. • Într-o duminică…
Italia, alături de soțul său, impresarul Ion și Gheo merg într-o duminica la biser-
El se pregătește să-și vândă imperiul financiar către o bancă Tommy Mottola.
importantă, înainte ca fraudele sale să iasă la iveală. Dar o ică, iar Ion îl întreabă:
greșală neașteptată, pune în pericol tot ceea ce își dorea să - Ma Gheo, da Mărie unde-i?
realizeze. Mergând într-o escapadă împreună cu tânăra sa - O doare spatele…
amantă, acesta adoarme la volan, iar în urma accidentului, - Da ce-o ridicat?
aceasta moare. Temându-se că afacerea lui este în pericol, - Glasu' !
Miller își acoperă urmele, negând că are ceva de-a face cu ac-
cidentul. Cu toate eforturile lui de a găsi o ieșire, nu reușește. • La operă:
Asta pentru că un detective agresiv nu îl scapă din ochi, iar - Tată, cine este domnul care o sperie pe
debitorii îl caută și astfel vânzarea companiei este în pericol. doamna făcând gesturi groaznice ?
Chiar și fiica sa se simte trădată de investiția netransparentă - Nu vrea să o sperie, e dirijorul !
a tatălui său. - Și atunci, doamna de ce plânge?

BERBEC TAUR GEMENI RAC


În perioada următoare, vor Există mari șanse să vă Începeți săptămâna în forță și Relațiile parteneriale sunt la
avea loc schimbări semnifica- crească veniturile din activi- sunteți hotărâți să schimbați cote înalte, munciți mult și cu

H tive în sfera profesională. Veți


călători pe distanțe scurte și
veți dialoga cu persoane in-
tatea profesională. Totodată,
veți avea cheltuieli în plus, pe
care sunteți nevoiți să le
multe în viața voastră. Cu toate
acestea, stabiliți-vă prioritățile
și ocupați-vă mai mult de pro-
folos, dar aveți nevoie de li-
niște și mai multă odihnă, ca
să vă refaceți forțele. Rela-

O
teresate de munca voastră. achitați într-un termen scurt. blemele voastre. Finalizați xați-vă și îndepliniți-vă sarci-
Spre sfârșitul săptămânii, vă Trebuie să manifestați pru- proiectele începute. Revin în nile cotidiene cât puteți de
întâlniți cu prieteni dragi. dență în tot ce faceți. atenție cheltuieli neprevăzute. bine, fără să vă stresați.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Dialogurile cu unele per- Urmează o perioadă intere- Încă de la începutul intervalu- Vă preocupă situația finan-
soane din anturajul vostru vă santă, cu multe evenimente lui, vă gândiți la călătorii sau ciară și faceți tot ce este posi-
vor clarifica multe lucruri. plăcute, mai ales în sfera pro- locuri unde să aveți parte de bil să vă achitați taxele sau

S
Trebuie să țineți cont de ceea fesională. Se conturează dia- liniște și relaxare. Și cum nu facturile restante. Cei dragi
ce aflați. Încercați să vă îm- loguri constructive cu șefii mai este mult până la con- vă vor sprijini, iar spre final,
bunătățiți imaginea publică sau cu persoane importante, cediu, ar fi de dorit să vă con- reușiți să faceți tot ce v-ați
și cariera profesională. Vor din care veți avea numai de centrați pe proiectele începute, propus. Se vor ivi și oportu-

C urma momente frumoase. câștigat. pe care să le finalizați la timp. nități de afaceri.

O SĂGETĂTOR
Sunt șanse mari să re-
deschideți colaborarea cu o
CAPRICORN
La locul de muncă aveți
foarte multe de făcut și tre-
VĂRSĂTOR
Trebuie să acordați mai
multă atenție sarcinilor de
PEŞTI
Aparent, în plan profesional,
lucrurile merg bine, dar ex-

P persoană importantă sau să


vă reorientați activitatea
profesională. Indiferent de
buie să vă planificați cu
atenție programul de lucru.
Ca să reușiți să finalizați
serviciu și să le finalizați cât
puteți de repede. Nu de
altceva, dar există colegi
istă și nereușite, iar asta vă
nemulțumește. Chiar dacă
faceți totul pentru reme-
situație, analizați cu atenție totul în timp util, n-ar fi rău care vă subminează activi- dierea lor, nu va fi ușor, mai
orice situație ivită. Apar și să apelați la ajutorul tatea, încercând să vă ia ales că există situații în care
cheltuieli destul de mari. colegilor. locul. trebuie să cedați.
20 - 26 iulie 2018 OPiNii - 11

Despre gestul croaţilor si


,,gesturile "românilor!!!
C
M 2018 | Franţa - care e convins că totul n-a tinerii nu-şi permit să-şi au văzut niciodată Marea
Croaţia 4-2. Oare fost decât o încercare de a plătească educaţia, sistemul Adriatică. Membrii echipei
ROMÂNIA unde a câştiga capital politic şi de a sanitar se prăbuşeşte iar cel naţionale sunt alături de
fost? Cu un asemenea încerca să rămână în conti- juridic este corrupt”. poporul croat. Vom face tot ce
Preşedinte FRF, locul nuare în funcții, bineînţeles a ne stă în putinţă ca să-i
României este la Chiajna, fura. Hoția şi minciuna sunt Stop politicienilor în ajutăm pe oameni, dincolo de
Voluntari, Baloteşti etc. meseriile de bază ale politi- vestiare! victoriile pe care le obţinem.
Naţionala Croației, con- cienilor. Toţi copiii croaţi vor avea
dusă de Zlatko Dalic, un “Le cer politicienilor şi tu-
Foarte deranjat de modul oportunitatea să petreacă cel
fotbalist bun dar nu o turor reprezentanţilor au-
în care politicienii vor să puţin 7 zile pe coasta Croaţiei.
mare vedetă, un mare torităţilor care au dus
caracter în vestiar şi pe
profite de pe urma succesului
poporul spre mizerie şi dis-
Măcar atât putem face pentru Roborul şi Corupţia,
terenul de fotbal, a reuşit naţionalei, Dalic a publicat o
perare să stea deoparte de
cei mai vulnerabili dintre noi" trâmbiţate pentru
cea mai mare performanţă scrisoare deschisă în care le
echipa naţională a Croaţiei.
a fost scrisoarea deschisă discreditare!
din istoria Croaţiei şi a cere politicienilor "să stea de- publicată de Dalic Am rămas
Nu sunteţi bineveniţi la noi în O bancă foloseşte Robor la
ajuns până în finala Cupei o parte" de echipa de fotbal a impresionant de acest gest si
vestiar, nu vrem să facem 3-6 luni pentru a calcula
Mondiale din Rusia. Croaţiei. Tot în această scri- aceste cuvinte ale se-
poze sau să interacţionăm cu dobânzile la ratele plătite de
Graţie acestei perfor- soare, Dalic anunţă că fina- lecţionerului Croației.
voi. Voi sunteţi cei care aţi dv. Robor acum este de 1,8.%.
manţe, Modric şi compania lista CM 2018 va redirecţiona
făcut Croaţia una din cele mai Pentru cei care nu cunosc ce
vor fi răsplătiţi cu aproxima- toţi banii obţinuţi de pe urma
sărace ţări din Europa. Avem
Zlatko Dalic - un
turneului din Rusia către antrenor care vor- înseamnă Robor voi încerca
tiv 23 de milioane de euro, copii care n-au văzut nicio- să explic pe scurt. El se sta-
dar banii nu vor ajunge în copiii croaţi care n-au avut
dată Marea Adriatică, asta
beşte fără frica de
niciodată parte de o vacanţă. dosare! bileşte în baza informațiilor
posesia jucătorilor, ci vor fi deşi Croaţia are mai mult de de la primele 10 bănci din
donaţi în scopuri caritabile. 1.000 de kilometri de coastă. Zlatko Dalic vorbeşte liber piaţă. Băncile se împrumută
Selecţionerul Zlatko Dalic a Croaţia – cea mai Avem copii care merg fără frica de dosare, fără frica
săracă ţară din UE una pe cealaltă, iar la aceste
fost cel care a confirmat acest flămânzi la culcare pentru că de DNA, SRI şi alte organe de împrumuturi se aplică do-
lucru, într-o scrisoare des- "Această generaţie a arătat părinţii lor sunt şomeri şi nu forță că mâine este chemat şi bânzi. Cu cât banii din piaţă
chisă în care atacă dur pe toţi că o echipă poate ajunge pe au ce să le dea de mâncare. încătușat. Şi la ei, ca şi la noi, sunt mai puţini, cu atât ei
politicienii din Croaţia care cele mai înalte culmi indife- Cei care din cauza cărora corupţia a atins culmi alar- devin mai valoroşi, iar dobân-
au dus ţara aproape de un rent de ţara din care face se petrec asemenea lucruri la mante. zile vor creşte Roborul este o
dezastru. parte, buget sau modul în noi în ţară nu sunt bineveniţi Transformările structurale rata medie a dobânzilor la
care arată stadioanele. Scriu în vestiar. Vă rog să ne respec- generează corupţie, inflația care băncile se împrumută
Kolinda Grabar-Ki- aceste rânduri din cauza situ- taţi decizia, să nu purtaţi tri- este unul din factorii care aduc între ele, calculându-se zilnic
tarovic – în tricoul aţiei dificile în care se află couri cu însemnele naţionalei corupţie. Starea de sărăcie, o medie aritmetică a cotați-
naţionalei! Croaţia. Croaţia este cea mai şi să nu vă folosiţi de succesul haosul economic, deficienţele ilor practicate de primele 10
Preşedintele Kolinda Gra- săracă ţară din Uniunea Eu- nostru ca să vă promovaţi morale ale politicienilor, lăco- bănci selectate de Banca
bar-Kitarovic (50 de ani) a ropeană (nr. a treia cea mai imaginea. Nu faceţi decât să mia etc. Amplificarea fenome- Naţională.
fost una din figurile impor- săracă, după Bulgaria şi luaţi din meritele noastre. nului corupției este generată Cu cât nevoia de bani este
tante ale Cupei Mondiale din România, din cele 28 ţări care de incapacitatea factorilor mai mare, cu atât dobânzile
Rusia. Toţi membrii guvernu- aparţin UE), guvernată de Donaţii pentru copii politici, perpetuarea vechilor cresc şi Roborul creşte. Deci
lui croat au venit îmbărcaţi în unii oameni consideraţi ca structuri la nivelul puterii, încă o povară de dragul
Toţi banii pe care echipa
tricouri ale naţionalei Croa- fiind membri ai unei organi- setea de putere politica, hao- poverilor. Lipsa de lichiditate
naţională îi va primi pentru
ţiei după calificarea istorică zaţii criminale. Croaţia este sul instituțiilor publice. Feno- duce la creșterea ROBORU-
performanţele de la Cupa
obţinută de Modric&Co în fi- ţara din care milioane de oa- menul este o ,,maladie" a unui LUI. Automat, implicit şi
Mondială vor fi donaţi unei
nala Cupei Mondiale, iar toate meni au plecat în ultimii 20 organism bolnav. Inclusiv corupţia creşte. Tot Occiden-
fundaţii care ajută copiii.
aceste gesturi au impresionat de ani. Azi, în Croaţia, mulţi creșterea RoBORULUI duce la tul bate din gură zi de zi cu
Această fundaţie va finanţa
o lume întreagă. Mai puţin pe oameni nu reuşesc să-şi acest flagel. câțiva clevetitori de la noi că
vacanţele acelor copii care nu
selecţionerul Zlatko Dalic, acopere nevoile de bază, suntem ţara cea mai coruptă,
fapt care nu este adevărat.
Corupţia există în toate ţările
lumii. Suntem pe locul 25 din
Europa, ceea ce nu suntem
chiar aşa prăpădiți. Suntem
înaintea Ungariei 45 pct, Bul-
gariei 43 pct., SUA la nivel
global ocupă locul 16, Turcia
77, Rusia 135 etc.
Dar noi cum suntem atât
de ,,iubiţi", despre noi se
poate spune orice. Cred ca
suntem pe primul loc la
,,plângeri penale" că civile nu
mai ştie românul, el se limi-
tează numai la penal.
Trebuie şi aici reglementat
ceva, că suntem de râsul Eu-
ropei. Suntem total dezorien-
taţi.

Al Dv Prof Ioan Romeo


Mânzală
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 20 - 26 IULIE 2018

ciorBă De castraveți Murați Prăjitură


Prăjitură răsturnată
răsturnată
inGreDiente cu
cu caise
caise
8-10 castraveți murați
de vară, o ceapă medie, un
ardei gras (poate fi și
capia), 2 morcovi, 100 gr.
Măsline, 3-4 cartofi, 50 ml
ulei, sare mărar uscat și
ierburi aromate, 100 gr.
țelină.

cazul, se mai adaugă sare.


Dacă se dorește ca ciorba să
fie mai acră, se poate pune
Mod de preparare: cubulețe. Cartofii pot fi în- zeamă de pe castraveți sau
Legumele se curăță, iar locuiți și cu paste. iaurt.
morcovul și țelina se dau pe Legumele astfel pregătite După ce legumele au fiert,
răzătoare, pentru ca ciorba se dau la fiert, în 2-3 litri de se adaugă mărarul uscat și
să fie mai consistentă. Ceapa apă. Când au fiert pe jumă- ierburile aromate. Ciorba se
și ardeiul se toacă mărunt tate, se adaugă castraveții poate servi și rece, cu
apoi se călesc în puțin ulei, tăiați rondele, iar ceva mai mămăliguță.
împreună cu cartofii tăiați târziu, măslinele. Dacă este www.bucataras.ro

vinete ParMiGiana inGreDiente


500 gr caise, 5 linguri zahăr pentru caramel, 10 ouă,10
inGreDiente linguri zahăr, 10 linguri (cu vârf) de făină, o linguriță ex-
3-4 vinete, 300 gr tract vanilie, o linguriță praf de copt.
mozzarella, 100 gr
parmezan, 2 conserve
de roșii cuburi, 2 linguri Mod de preparare:
ulei, o ceapă, 2 căței de Caisele se spală, se despart în două și li se îndepărtează
usturoi, sare, piper, sâmburii. Se pregătește apoi o cratiță rotundă , în care se
busuioc, ulei pentru caramelizează zahărul, cu atenție, să nu se ardă. Caramelul
prăjit. se întinde pe toată suprafața cratiței.
Albușurile se mixează cu zahărul, până se obține o bezea
tare și lucioasă. Se adaugă, pe rând, gălbenușurile și vanilia,
Mod de preparare
apoi se amestecă totul cu o spatulă, în așa fel încât să nu se
vinete :
presară sare și se lasă la vinetelor se pune mozzarela lase spuma. Se adaugă apoi făina, în ploaie, praful de copt, iar
Pentru început, se dacă este necesar, se mai poate pune făină, în așa fel încât
scurs. tăiată felii sau ruptă în
pregătește sosul de roșii. consistența aluatului să fie ca pentru chec. Aluatul obținut se
După ce s-au scurs de apă, bucăți. Peste mozzarela se
Ceapa și usturoiul se toacă toarnă peste caise, se nivelează uniform, apoi cratița se dă la
se prăjesc în ulei încins și se rade parmezan, apoi se pune
mărunt și se călesc în ulei cuptor, la foc potrivit, pentru 35-40 de minute.
lasă la scurs într-o sită. Cine din nou un strat sos de roșii.
până devin translucide. Se dorește, poate prăji vinetele Se continuă cu vinetele, moz- Când prăjitura se desprinde de pe margini și a trecut și
adaugă apoi conținutul con- pe grătar. zarella, parmezan, dar la testul cu scobitoarea, deasupra vasului se pune un platou mai
servei de roșii, sare, piper și Se pregătește apoi o tavă final, se vor inversa stra- mare, și se răstoarnă brusc. Prăjitura se lasă așa, cu vasul
busuioc, lăsându-se la fiert termorezistentă, în care, la turile. peste ea, aproximativ 15 minute, ca să se scurgă tot sosul for-
până ce compoziția va căpăta început, se pune un strat de După parmezan se pun di- mat de caramel.
consistența unui sos, după sos de roșii. Peste roșii se rect vinetele și peste ele După ce vasul se ridică, prăjitura se lasă să se răcească, se
care se stinge focul. așază feliile de vinete prăjite, sosul de roșii rămas. Totul se feliază și se poate servi alături de o porție de înghețată cu
Vinetele se taie felii sub- astfel încât să se acopere dă la cuptor pentru 30 de vanilie.
țiri, pe lungime, peste ele se toată suprafața. Deasupra minute. www.caietulcuretete.com

Week-end de vis la Geoagiu-Băi


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal, îm-
preună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-ro-
mane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din
Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săp-
tămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .............................................................................................................

prenume .................................................................................................……

CI seria…….. nr…....…...........… Localitatea………....................................

Tel…..................……..............................
20 - 26 IULIE 2018 jocUrI - 13

B - E - T - AGUERO - V - CA - R - A - F - FH - MASCHERANO - SNUR - IZ - R - TAIN - ATINE - M - T - R - TALC - ORZ - BEBE - II - SIR


Dezlegarea integramei - D - N - U - ASENTIMENT - IT - SMOALA - AB - P - IR - R - GRI - MERCADO - IL - RAI - AJ - PAI - JET - ALO - R - Z - D - B - ZACEA -
din numărul trecut OTAMENDI - TAR - I - ET - STAR - BA - DUO - R - MOAR - D - TORR - HIGUAIN - MAGARII - ASISTA
14 - MiCA PuBliCiTATe 20 - 26 iulie 2018

l Vând garsonieră în Deva, l Vând casă cu grădină, pomi


IMOBILIARe fructiferi, Brad, sat Tărățel. Telefon: SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
Dorobanți, et.3, decomandată, ter-
l Vând casă, două camere, balcon mopan, centrală termică, gresie, fa- 0748.557.794. l Schimb apartament 2 camere,
închis, uși noi, căsuță de vară, cablu ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, et.1, din cărămidă, izolat termic, în
l Vând apartament 2 camere,
tv.,pomi fructiferi, fântână în curte, zonă centrală, Hunedoara, cu asemănă-
telefon: 0732.823.011. 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru
teren arabil 2950 mp, în localitatea tor în Deva sau Simeria. Suport diferen-
Zam, nr. 93. Rog seriozitate! l Vând spațiu comercial, Deva, nivele, balcon 6 mp. Deva,
ța de preț. Tel. 0727.288.460.
Preț: 10.000 euro, central, parter, 70 mp, CT, termopan, AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu.
telefon: 0733.832.559. intrare din stradă. Preț: 60.000 euro, Telefon: 0720.843.289. ÎNCHIRIeRI
l Vând casă în Deva, 2 camere, telefon: 0733.345.459. lVând apartament 2 camere, l Închiriez garsonieră, Deva, str.
baie, bucătărie, beci, garaj, izolată, Vând apartament 2 camere,
l Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
renovată, CT, termopan, 600 mp teren,
etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, mp, balcon,CT, termopan, izolație negociabil, telefon: 0730.106.589.
canalizare, apă gaz, în zonă bună.
Preț: 68.000 lei, telefon: 0725.452.888. zona piață Deva, bloc de cărămidă. exterioară, renovat și mobilat modern.
l Persoană fizică, caut spre
Preț: 33.000 euro, fix, telefon: Fără agenții ! Preț: 39.000 lei,
l Vând casă în Sâncrai, trei închiriere apartament 2 camere, în
0722.968.910. telefon: 0735.923.683.
camere, teracotă, două bucătării Deva. Exclus agenție ! Telefon:
vechi, grajd mare, șură, fântână cu l Vând casă, trei camere, baie, l Proprietar, vând apartament 0744.561.541.
apă potabilă, cotețe pentru păsări, cămară, dependințe, construite 1959- 2 camere, decomandat, în Brad, str. l Ofer pentru închiriere unei
alte anexe și fân de grădină, la preț 1987, suprafață totală 75 mp, lângă General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 familii cu serviciu, apartament 2
avantajos. Telefon: 0256.730.209 sau șoseaua Deva-Oradea, localitatea mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, camere, zona piață, Deva, CT, ter-
0760.193.089. Brad, jud. Hunedoara. Preț: 60.000 negociabil, telefon: 0729.025.887. mopan, mobilat și utilat complet. Preț:
l Vând apartament 2 camere, euro, telefon: 0729.423.035.
l Vând casă, central, Deva, 180 euro/lună, plus garanție. Telefon:
et.2, semidecomandat, termopan, ușă
lVând apartament două camere, D+P+1, două apartamente a 3 camere, 0725.452.888.
metalică, renovat. Preț: 25.000 euro,
telefon: 0745.202.448. semidecomandat, etaj 1, gresie, fa- baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, l Ofer pentru închiriere aparta-

l Vând garsonieră Deva, zona


ianță, termopan, parchet stejar, în termopan, teren 602mp, pomi ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, spatele ștrandului, Deva. Preț: 85.000 fructiferi. Preț:224.000 euro, telefon: decomandat, CT, termopan, mobilat și
termopan. Preț: 22.500 euro, lei, telefon: 0731.879.049. 0721.055.313. utilat complet, pentru o familie cu ser-
telefon: 0725.452.888. l Vând apartament 4 camere, l Vând apartament trei camere,
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
Vând urgent casă, anexe, Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- garanție. Telefon: 0721.055.313.
l Deva, Dacia, et.2, semidecomandat,
suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe, dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: 43 mp, termopan, ușă metalică. l Închiriez garaj în Deva, str. Co-
DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro, 45.000 euro, telefon: 0745.202.448. ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046.
Preț: 26.000 euro, telefon:
telefon: 0729.423.035. l Ofer spre închiriere spaţiu
lVând cabană zona Căprioara, 0721.055.313.
l Vând apartament 2 camere, Deva, 20 mp, plus două terase comercial 45 mp, central. Brad.
l Vând apartament 3 camere,
Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona acoperite, sobă teracotă, 700 mp Informaţii la tel . 0745.368 070.
Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 Deva, central, et.3, decomandat, 75
teren, fântână cu hidrofor, pomi fruc- l Ofer pentru închiriere casă,
euro, telefon: 0721.055.313. mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan,
tiferi. Preț: 17.000 euro, tel. Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
l Vând casă în comuna Zam, două AC, renovat, ocupabil imediat.
0725.452.888. mopan, mobilată și utilată, pentru
camere, balcon închis, mobilată, par- Preț: 50.000 euro, telefon:
l Vând apartament 2 camere, persoane serioase sau firmă.
chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță 0725.452.888.
elegant, cu suprafață generoasă Preț: 300 euro/lună plus garanție.
de vară, pomi fructiferi, teren arabil
(55mp), zonă liniștită și verde, cu l Vând casă în sat Pojoga Telefon: 0745.202.448.
2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia-
îmbunătățiri și finisaje deosebite. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
bil. Telefon: 0733.832.559. l Ofer pentru închiriere garaj,
Este situat la parter, cu balcon mare și bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
l Vând casă, Chișcădaga, 2 boxă, în spatele blocurilor turn din Deva, zona piață, pentru depozit sau
3000 mp arabil+pomi fructiferi,
camere, hol, beci, bucătărie de vară, vecinătatea Pieții Arras. mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. 0722.968.910.
telefon: 0722.968.910. Tel. 0769.897.804.
l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la l Ofer pentru închiriere la per-
l Vând apartament două camere lVând apartament două soane serioase, cu serviciu, garsonieră
15 km de Deva, în satul Bretelin, SC
Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat, 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, camere, posibilitate spaţiu comer- decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
CT. cupru, termopan, balcon închis, uși teren 757 m, pretabil casă de locuit, cial, salon coafor, cabinet medical. mopan, mobilată și utilată modern.
noi, totul nou, semimobilat. Preț: casă de vacanță, pensiune etc. Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35. Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
43.000 euro, telefon: 0745.202.448. Tel. 0751.462.085. Telefon: 0723.382.890. Telefon: 0727.974.306.

TAlON De ANuNŢ GRATuiT PeNTRu PeRSOANe FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
20 - 26 iulie 2018 MiCA PuBliCiTATe - 15

l Închiriez spaţiu comercial în l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, l Vând Golf 5 break, 2008, jenți,
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, senzori parcare, full, înmatriculat.
DIVERSE
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă-
pretabil pentru bar, restaurant, torie auto sau depozit-magazin. Preț: Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531. l Vând colţar extensibil cu ladă
magazin alimentar. Preţ avantajos. 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. depozitare, 5 perini mari, tapiţerie din
Tel.: 0745.970.007. OFERTE DE SERVICIU stofă bej cu frunze maro+huse de
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
l Schimb şi repar plase insecte schimb, catifea muştar. Preţ 700 lei.
TERENURI Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit
în 5 loturi. Două sunt lângă râul pentru geamurile termopan. Tel. Tel. 0726.387.952.
l Vând 7 hectare de pădure, zona Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, 0722.603.959.
l Vând două fotolii pat 60/65,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: l Angajez menajeră la casă în
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. sobă emailată de încălzit, la gaz sau
0737.702.160. regim full-time pentru locație din
Telefon: 0721.055.313. butelie, 25/70/70, scaun auto pentru
Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
l Vând teren intravilan, Boholt, copii și masă alimentație copii. Prețuri
l Vând teren în Ghergheș, 10 km 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. responsabilă, serioasă și în vârstă de
minim 55 de ani. Doresc sa fiu negociabile, telefon: 0744.633.217.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459.
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 contactată doar de persoanele ce l Vând fustă de piele, talia 32,
euro/mp, telefon: 0745.202.448. l Vând teren intravilan, Luncoiu corespund cerințelor menționate an- nouă, de culoare maro închis, preț: 55
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, terior. Ofer salariu motivant
l Vând teren în Sântuhalm, 0720.067.310. lei, negociabil. Telefon: 0725.483.189.
și chiar și cazare pentru doamnele
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu din afara localității. Tel. l Cumpăr vas de inox, de
AUTO
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, 0753.083.333. preferință 300 litri sau cuvă.
telefon: 0722.968.910. l Vând Ford Mondeo break, AF
l Pensionară, execut costume
Telefon: 0769.473.088.
1996, benzină, AF 1996, 1600 mc,
l Vând 4905 mp teren intravilan, consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP populare pentru copii. Tel.0753.128.090. l Vând două perechi schiuri, 30
cabană 70 mp, în comuna Gurasada, 1019, închidere din telecomandă, MATRIMONIALE lei/pereche, Rossignol și Fisher și o sa-
ultracentral, utilități: apă curentă, radio cu USB, portbagaj spațios, bine lopetă de lucru mărime 54, cu 50 lei.
întreținută. Preț: 650 euro, telefon: l Domn, 84/174/74, serios, fără
curent electric 220 V și trifazic. Telefon: 0743.137.888.
0761.599.566. vicii, doresc să cunosc o doamnă de
Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: vârstă apropiată, fără vicii, aspect l Vând mașină de cusut electrică,
0787.682.280. l Vând autoturism Skoda Fabia, plăcut, pentru prietenie. Telefon: cu multe operații, adusă din Germa-
model Avantaj, nouă, pe benzină, 0766.410.201. nia. Preț: 250 lei, telefon:
l Vând curte și grădină intravi-
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- l Tânăr, 37/1,64/65, din Brad, 0254.776.082.
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu
lat, stare perfectă, unic proprietar. nefumător, doresc să cunosc o tânără
gard de fier, fântână, pompă de apă, l Vând urgent vin alb și roșu, pen-
Preț: 6000 euro, negociabil, pentru o relație serioasă de priete-
viță de vie și pomi fructiferi. tru evenimente, producție proprie.
telefon: 0721.613.095. nie/căsătorie. Telefon: 0753.603.220. Preț: 8 lei/kg, telefon: 0724.451.762.
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon:
0729.022.748, 0254.214.191. l Vând 4 jante cu 4 găuri, l Văduvă, 65/162/65 doresc să l Vând pat pentru dormitor plus
echipate cu cauciucuri de vară pe 15 cunosc un domn fără vicii, serios, pen- saltea 2000/1600. Preț foarte bun,
l Vând 3 ha teren intravilan, la inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot tru prietenie. Telefon: 0774.026.465. telefon: 0762.137.002.
șosea, la intrare în Hunedoara, FS 546 setul. Telefon: 0751.813.770.
l Domn, 63/170/80, doresc să l Vând masă de circular, din
m, cu clădiri și toate utilitățile, gard, cunosc o doamnă de vârstă apropiată,
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip metal, motor 1,8 kw, la 220 V, cu
poartă. Preț: 15 euro/mp, telefon: nou, motor 1388, benzină, 185.000 pentru prietenie și eventual căsătorie. motor de măcinat porumb și mere,
0725.452.888. km., de culoare neagră, 4 uși, înma- Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. Deva. Preț negociabil, telefon:
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- l Domn singur, simpatic, drăguţ, 0730.474.287.
l Vând teren intravilan, Cristur,
trice, cârlig remorcare, proiectoare 60 de ani, doresc o relaţie serioasă l Vând cazan țuică, capacitate
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape
ceață, două chei cu telecomandă, bazată pe dragoste şi respect. 20 l. Preț negociabil,
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon:
stare foarte bună, proprietar. Preț: Tel. 0720.296.975.
0735.923.683. telefon: 0730.474.287.
1650, negociabil, telefon: l Văduv, 76/1,70/80, doresc să
l Vând azil de bătrâni în Hune-
l Vând teren intravilan, între 0751.813.770. cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
doara. Tel. 0753.083.333.
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. l Vând Opel Agila, AF 2001, 0758.413.149. l Vând suport pentru cupă pen-
Preț: 6 euro/mp, telefon: 128.000 km, albastru metalizat, l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu tru tractor 45 CP, care se prinde sub
0745.202.448. benzină, încălzire centralizată, simțul umorului, caut doamnă sau tractor. Preț: 100 euro, telefon:
airbag-uri, radio, casetofon, 0769.473.088.
l Vând teren în Sântuhalm, domnișoară pentru căsătorie. Poate să
1500 mp, FS 21 m, utilități aproape. înmatriculat, stare foarte bună, fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se- l Vând mașină electrică de cusut,
Preț: 10 euro/mp, telefon: consum 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă rioasă și credincioasă. Eu sunt orto- marca Privileg, adusă din Germania,
0721.055.313. aprilie 2018. Preț: 1200 euro, dox, am serviciu, casă, tot confortul. în stare perfectă, cu multe modele de
negociabil, tel.0749.063.432. Rog seriozitate. Tel. 0729.820.711. cusături și suveică normală. Preț: 250
l Vând teren pentru construcție lei, telefon: 0254.776.082.
l Vând Opel Astra G, motor de l Domn distins din Brad, doresc să
casă, cu toate utilitățile la poartă,
106 COP, an fabricație 2003, înma- cunosc o doamnă pe măsură, pentru l Vând bare ”T”, de 30 m lungime
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva.
triculat în 2016, stare perfectă, prietenie, eventual căsătorie. Telefon: și 20 mm lățime. Preț: 6 lei/kg, nego-
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia-
160.000 km., ținut în garaj. 0740.239.101, 0740.690.984. ciabil, telefon: 0758.413.149.
bil, telefon: 0744.633.217.
Se oferă și 8 cauciucuri cu genți
l Vând 8 ha teren arabil, zona (vară-iarnă), perfectă stare. Deva, 22 Decembrie, 37A •
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 Preț 2900 euro, negociabil,
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. Tel. 0726 871 728
telefon: 0720.692.501.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCTualiTaTe 20 - 26 iulie 2018

SkirtBike la Hunedoara
Trubaduri în
Cetatea Deva
U
n nou eveniment
cultural va avea loc
la acest sfârşit de
Hunedoara – Doamnele Apoi va urma parada bici- săptămână în Cetatea
Deva.
şi domnişoarele din munici- cletelor în care participantele
Deva – Cetatea Deva tinde
piul Hunedoara sunt aştep- se vor opri la Castelul
să-şi creioneze un traseu cul-
tate sâmbătă la un eveniment Corvinilor pentru poze şi vor
tural care completează, în
care a fost gândit să pro- reveni în parc, unde specta-
mod fericit, partea de servicii
moveze mişcarea în aer liber, colul va continua. Tot aici vor
turistice pe care o poate oferi
bicicletele şi frumuseţea. avea loc alte activităţi şi o
monumentul istoric simbol al
Aşa că în municipiul de pe mare tombolă cu premii nu-
municipiului. După ce aici au
Cerna va avea loc prima meroase (biciclete şi multe
avut loc mai multe mani-
ediţie a manifestării Skirt- altele).
festări artistice, acum este
Bike, la care femeile sunt Sunteţi aşteptati cu mic cu
rândul muzicii folk să fie
aşteptate cu multe surprize mare la evenimentul ce
capul de afiş al acestui sfârşit
şi momente frumoase. poarta numele "Flori, ie şi
de săptămână.
Pentru doamnele care pălărie” acesta fiind şi dress
Mai precis, fortăreața me-
doresc să ia parte la Skirt- code- ul evenimentului.
dievală care datează din sec-
Bike, înscrierile încep sâm- Mai multe detalii găsiţi pe
olul al XIII-lea va găzdui
bătă la ora 12, 00, în foişorul pagina de facebook şi insta-
sâmbătă, 21 iulie, între orele
din Parcul Tineretului, la un gram a evenimentului:
17:30 – 19:30, în zona Bas-
loc cu diverse activităţi pe https://www.facebook.com/
tionului Sud-Estic (în zona de
ateliere şi spectacol. skirtbikehunedoara/
sosire de la Telecabină) un
concert de muzică folk, sub
Sărbătoarea taragotului genericul ,,Trubaduri în
Cetatea Deva”.
la Vaţa de Jos “Trubadurii, cum se nu-
meau poeții – cântăreți me- de către unii dintre cei mai locale dar și monumentul is-
Vaţa de Jos – Cei mai buni dievali dădeau pe vremuri glas buni interpreți de muzică folk toric, emblemă a orașului
taragotişti din ţară vor lua poveștilor despre cavalerism din județul Hunedoara: Mihai Deva, care are un imens
parte vineri, în localitatea și dragoste. Timp de două ore, Iovan, Andreea Oprea, Aron potențial turistic.
Vaţa de Jos, la o nouă ediţie a trubadurii vremurilor noastre Gaspar și Erik N. Turică. Ei Evenimentul este organi-
Sărbătorii taragotului, mani- vor face ca locurile încărcate vor cânta piese compoziție zat de Serviciul Public Ad-
festare culturală dedicată de istorie să răsune în acor- proprie cât și din repertoriul ministrare Cetate Deva și
promovării acestui instru- durile chitarelor”, a informat național și internațional. Primăria Municipiului Deva.
ment tradiţional, specific Paşca, Mihai Mariş, Ionel Primăria Deva. Scopul acestui eveniment Intrarea la concert este
zonei noastre. Organizatorii Coza, Sergiu Cipariu, Ciprian Spectacolul va fi susținut este de a promova talentele gratuită.
manifestării sunt Consiliul Poenar, Adrian Lucaci, Nico-
Judeţean Hunedoara, Centrul lae Jurj, Cristian Bîrna şi An-
de Cultură şi Artă al judeţului drei Haneş. De asemenea,
Hunedoara şi Primăria şi sunt aşteptaţi să susţină
Consiliul Local Vaţa de Jos. recitaluri interpreţii de fol-
Între invitaţii de valoare ai clor Leontin Ciucur, Mariana
evenimentului se numără Anghel, Ilie şi Giulia Medrea.
maeştri ai taragotului, cum Prezentarea spectacolului
sunt: Pera Bulz- singurul este asigurată de Felicia
hunedorean declarat Tezaur Stoian, care va susţine şi un
Uman Viu UNESCO, Dumitru recital folcloric. Acompani-
Dobrican, Gigi Tăbăcar, Pet- ază formaţia condusă de
rică Viţa, Nelu Gabor, Petrică Ionel Coza.

ÎNCHIRIAZĂ
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADJUVAT!