Sunteți pe pagina 1din 16

PaG. 7 CULTURĂ PaG. 16 aDMINISTRaŢIE PaG.

2 SOCIaL
O piesă excepţională din Comuna Crişcior va semna Asociaţiile de proprietari
bronz este prezentată la un protocol de înfrăţire cu trebuie să depună la
Muzeul Civilizaţiei Dacice localitatea Codreanca sediul primăriilor o
şi Romane din Deva, din Republica Moldova, actualizare a bazelor de
în cadrul acţiunii vizând dezvoltarea date cu preşedinţii şi alte
de promovare relaţiilor pe diverse persoane din structura de
„Exponatul lunii”. planuri. conducere a organizaţiilor.

Fondat de Cornel POENAR

Mii de români sunt aşteptaţi să ia parte la


Serbările Naţionale de la Ţebea,
eveniment dedicat memoriei eroului
naţional Avram Iancu. /pag.16

anul XIII • Nr. 579 • apare 7 - 13 septembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Gafele din manualele GRATUIT LA


GEOAGIU-BĂI !
şcolare- inima pe drepta
şi locuri inexistente

Completează talonul din


pagina 12 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din Geoagiu Băi.
Câştigătorii din această săptămână
sunt: • ŢOC PARMENA ALINA din
Deva • LEONTE DOBRE din Deva

Festivalul Cetăţii Mălăieşti


“Istorie şi tradiţii”

/p.3

Ofertă unică! Vând 2 autoturisme


VW Polo benzină,
Salvăm timp și bani! AF 2009,
model standard,
Orice comandă la Tipografia culoare alb, 5 uşi, Asociaţia Social-Culturală “Sălăşana”, în
”Accent Media” aduce cele mai mari 40.000 km (preţ 3.800 parteneriat cu Consiliul Judeţean Hunedoara,
avantaje din publicitate: Primăria şi Consiliul Local Sălaşu de Sus orga-
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, euro), 80.000 km nizează, sâmbătă, 8 septembrie 2018, Festi-
prin ediția tipărită a ziarului (preţ 3.600 euro). valul Cetăţii Mălăieşti “Istorie şi tradiţii”,
”Accent Media”. Stare excepţională. ediţia I. În cadrul evenimentului, ce va debuta
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci Tel. 0722.402.044 la ora 15:00, vor avea loc, printre altele,
de mii de persoane, în cotidianul demonstraţii de formaţiuni de lupte, tir cu
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut Vând Audi A4 arcul, spectacol de dansuri medievale, pre-
cum şi un târg de produse tradiţionale al pro-
în întreaga lume!
Combi, AF 2006, ducătorilor locali. La Căminul Cultural din
Diesel 1,9 TDI, Sălaşu de Sus, de la ora 19:00, va avea loc un
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 260.000 km, 5 uşi, spectacol folcloric, la care vor participa bine-
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din stare foarte bună. cunoscuţi solişti de muzică populară din zonă.
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. 3.500 euro neg. Pe scena festivalului va evolua Ansamblul de
www.accentmedia.ro Tel. 0722.402.044. dansuri “Sălăşana”.
2 - ADmiNistrAŢie 7 - 13 septembrie 2018

Zilele comunei Veţel – prilej


de bucurie pentru oamenii locului
nConcursuri sportive, premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi un spectactol folcloric, pe agenda
manifestării.
Veţel – O nouă ediţie a Cu siguranţă, nu le-a fost
„Zilelor comunei Veţel” a uşor în cei 50 de ani pe care
avut loc, zilele trecute, în i-au petrecut împreună ca
această frumoasă aşezare soţ şi soţie, dar au arătat că
hunedoreană, organizatorii acolo unde există înţelegere
manifestării pregătind un viaţa este frunmoasă”, a spus
program divers pentru toţi primarul comunei Veţel, Ioan
cei care au dorit să petreacă Henţiu.
mai multe momente de des- Tinerii au avut, şi ei, locul
tindere la sfârşit de săp- lor de cinste în programul
tămână. manifestărilor, cei mai buni
Poate cele mai calde mo- elevi la învăţătură fiind pre-
mente ale evenimentului au miaţi. Este vorba de 12 elevi
venit din partea familiilor din clasele V-VIII, care au
care au fost premiate cu obţinut premiile I,II şi III la
ocazia împlinirii unei jumă- şcoală, şi de 27 de copii care
tăţi de veac de căsătorie au luat parte la concursul
neîntreruptă. Aceste cupluri „Prietenii pompierilor” şi
peste care s-a aşternut „Cupa DHS”.
curgerea timpului sunt un „Zilele comunei Veţel” au
exemplu minunat pentru fost un bun prilej şi pentru ansamblurile Mureșana din
tineri. Acesta a fost motivul organizarea unor concursuri Brănișca, Cununa Vețelului și
principal pentru care au- de handbal feminin, biciclete Kelen Amentza din Mintia.
torităţile locale au decis să le şi fotbal pe teren sintetic. Tradiţionala nedeie şi un
premieze într-un cadru fes- Programul a fost comple- foc de artificii au încheiat
tiv, pe platoul din faţa sediu- tat de un spectacol folcloric ediţia din acest an a „Zilelor
lui Primăriei Veţel. de calitate, în care au evoluat comunei Veţel”. „Le mulţu-
Premiul a constat dintr-o artişti cunoscuţi cum sunt mesc tuturor celor care s-au
„Diplomă de fidelitate”, ală- Bogdan Toma, Vasile Conea, implicat în organizarea aces-
turi de care s-a aflat şi o Oana Bozga, Lorena Pascu, tui eveniment, dar şi cetăţe-
sumă de 500 de lei. „Aceste Bogdan Firu, Lavinya Zsel- nilor comunei Veţel, care
familii sunt un exemplu des- nyan, Andrei Calotă, Mara sunt alături de noi în fiecare
pre ceea ce înseamnă stabili- Andraș și Alexandru Vasiu. an”, a spus primarul Ioan
tate şi bun simţ românesc. Pe scenă au mai urcat Henţiu.

Hackerul „Guccifer” află dacă Transportul local revine


va fi extrădat de la Deva în SUA la normal, în Deva
cutarea unei pedepse priva-
tive de libertate în Penitencia-
rul Deva.
Curtea de Apel Alba Iulia a
amânat pentru data de
10.09.2018 soluţionarea
cererii de extrădare.
Hotărârea Curţii de Apel
Alba Iulia nu este definitivă,
fiind cu drept de contestaţie în
termen de 48 de ore de la pro-
nunţare.
Autorităţile judiciare din
S.U.A. au solicitat extrădarea
Alba Iulia – Curtea de Apel Guccifer” Curtea de Apel Alba cetăţeanului român L.M.H. Deva - Transportul local vor fi gestionate de serviciul
Alba Iulia a judecat dosarul de Iulia a admis propunerea for- pentru executarea în în- din Deva va reveni la normal de specilitate din cadrul
extrădare în SUA al hackerului mulată de Parchetul de pe tregime a pedepsei de 4 ani şi în următoarele zile, susţine Primăriei Deva. Municipiul
Marcel Leher, cunoscut şi sub lângă Curtea de Apel Alba Iulia 4 luni de închisoare la care a primarul municipiului, Florin Deva nu mai are serviciu de
numele de „Guccifer”, bărbatul şi a dispus arestarea provi- fost condamnat în S.U.A., pen- Oancea. Reprezentanţii Pri- transport public din data de
fiind condamnat deja în zorie în vederea extrădării a tru săvârşirea infracţiunilor de măriei Deva au semnat con- 1 septembrie, când opera-
România pentru infracţiuni la persoanei extrădabile L.M.H. acces neautorizat la un sistem tractele de închiriere pentru torul care avea contract cu
regimul informatic. (alias „Guccifer”) pe o pe- electronic protejat şi furt de 7 autobuze ce vor fi aduse de primăria a anunţat că retrage
„Astăzi (miercuri, n.r.), rioadă de 30 de zile, începând identitate în formă calificată, la Timişoara. autobuzele de pe trasee din
5 septembrie 2018, în dosarul cu data punerii în executare a prevăzute de Codul penal al Autobuzele dispun de aer cauza unor neînţelegeri fi-
cunoscut opiniei publice ca acesteia. Constată că persoana S.U.A.”, a informat Curtea de condiţionat şi instalaţie de nanciare, contestate însă de
„dosarul de extrădare al lui extrădabilă se află în exe- Apel Alba Iulia. încălzire pe timp de iarnă şi autorităţile locale.
7 - 13 septembrIe 2018 ACtUALItAte - 3

Inima în dreapta şi oraşe care


nu există- gafe din manualele
şcolare editate în acest an
n Editura Didactică şi Pedagogică a tipărit manuale redactate cu greşeli flagrante la Biologie şi Geografie.
Deva – Şcoala începe peste “al treilea oraș european”, la
câteva zile, iar Ministerul capitolul “Mari orașe eu-
Educaţiei se află în centrul ropene”.
unui scandal care vizează La pagina 60 sunt prezen-
greşeli apărute în manualele tate cinci orașe, însă fără o
şcolare. Mai precis, elevii care ordine predictibilă. Astfel,
vor studia Biologia de clasa a elevii află informații despre
VI-a vor afla, cu surprindere, Moscova - cel mai mare oraș
că inima nu se mai află în european, care este urmat de
partea stângă a corpului Londra - prezentat de ma-
omenesc, ci în partea dreaptă, nual ca “al treilea oraș euro-
pentru că autorul manualului pean ca număr de locuitori”,
a poziţionat greşit unul dintre apoi este prezentat Berlinul
cele mai importante organe - “al cincilea oraș european”,
ale noastre, arată portalul precedat în manual de Roma
hotnews.ro. De o gafă simi- - “al optulea cel mai mare
lară nu scapă nici ficatul, oraș european”, iar lista de la
chiar dacă este unul dintre această lecție se încheie cu
cele mai mari organe ale Paris - indicat ca “al treilea
omului. Concret, imaginea cel mai mare oraș european”.
este pusă în oglindă, iar or-
ganele plasate pe partea Concluzii triste
greșită.
Chiar dacă Ministerul Edu-
caţiei a anunţat că va trimite
Paraziţi şi vase în şcoli o erată cu greşelile
de sânge este exactă, spun profesorii Drobeta-Turnu Severin. Manu- este greșit scrisă Rhur. prezente în manuale, iar vari-
Să continuăm acum cu contactați de hotnews.ro. De alul unic de Geografie, scos de La capitolul gafe mai reţin antele electronice vor fi co-
vasele de sânge care la o pag- exemplu, căpuşele digeră Editura Didactică și Pedago- atenţia Insula Ascension care rectate imediat, problema
ină însumează „peste 160.000 sângele pe care îl sug de la gică - editura Ministerului este greșit scrisă “Asuncion”, rămâne. Părinţii pot pune în-
de kilometri”, iar puţin mai în- gazde. Iar şirul inadver- Educație - pune localitatea pe făcându-se confuzie cu capi- trebarea firească de ce man-
colo aflăm că „totalitatea tenţelor continuă, după cum lista orașelor importante de pe tala Paraguayului, iar Guiana ualele au fost redactate şi
vaselor de sânge din corpul este relatat de portalul hot- traseul Dunării, însă o loca- Franceză este scrisă cu “i”, în tipărite cu greşeli, când o
unui adult are o lungime de news.ro, într-o analiză ce lizează greșit. timp ce Guyana apare corect, carte destinată elevilor tre-
96 000 km”. vizează manualele de Biolo- Printre erorile greu de cu “y” (asta deși cele două de- buie să fie perfectă, de la
“Parazitul ia substanțele gie şi Geografie pentru clasa a ratat din noul manual de Ge- numiri apar corect în altă prima la ultima pagină?
hrănitoare gata preparate de VI-a. ografie, care poartă antetul hartă, la pagina 13). Oare dacă un elev ar fi
gazdă fără să o mai supună Ministerului Educației și nu făcut aceste greşeli la un ex-
proceselor de digestie.” - Pe Turnu Măgurele şi are alternativă pe piață: Care este cel mai amen, ar mai fi fost promo-
lângă acordul făcut greșit Marea Moartă Marea Moartă este pusă pe mare? vat? Răspunsul este uşor de
(corect este “Parazitul ia sub- hartă în loc de Marea Roșie, intuit! De aceea, credem că
Bunăoară, copiii vor afla că Insula Tasmania este numită Autorii manualului au
stanțele hrănitoare gata localitatea Turnu Măgurele amestecat şi datele despre tot aşa ar trebui să reacţio-
preparate de gazdă, fără să le “Vanuatu”, un stat – Sudanul neze şi Ministerul Educaţiei
este poziționată, pe harta de Sud- nu există deşi fi- cele mai mari oraşe eu-
mai supună proceselor de di- României, acolo unde până ropene, astfel că atât Londra, în scandalul manualelor şco-
inţează din anul 2011,
gestie”), nici informația nu acum toți știam că este orașul cât și Paris sunt prezentate ca lare!
regiunea industrială Ruhr

Baze de date actualizate pentru asociaţiile de proprietari


Deva - Primăria Deva – mele şi datele de contact ac- Noua lege a asociațiilor de
prin Direcția de Asistență So- tualizate privind preşedin- proprietari poate fi consultată
cială aduce la cunoștința tele, comitetul executiv, pe site-ul Primăriei Deva.. L a
președinților asociațiilor de comisia de cenzori/cenzorul data intrării în vigoare a Legii
proprietari din municipiu că şi administratorul, în vederea nr. 196/2018 se abrogă Legea
în conformitate cu prevede- actualizării bazei de date cu nr. 230/2007 privind înfi-
rile art. 105 din Legea nr. privire la asociațiile de pro- inţarea, organizarea şi funcţio-
196/2018 privind înfiinţarea, prietari din municipiu. narea asociaţiilor de
organizarea şi funcţionarea Documentele privind in- proprietari, cu modificările şi
asociaţiilor de proprietari şi formațiile solicitate vor fi completările ulterioare, şi
administrarea condomeniilor depuse la sediul Direcției de Hotărârea Guvernului nr.
(care va intra în vigoare în- Asistență Socială Deva, str. 1588/2007 pentru aprobarea
cepând cu data de 28 septem- I.L. Caragiale, nr. 4, în ter- Normelor metodologice de
brie 2018), sunt obligaţi să men de 60 de zile de la in- aplicare a Legii nr. 230/2007,
transmită autorităţilor ad- trarea în vigoare a Legii nr. precum şi orice alte prevederi
ministraţiei publice locale nu- 196/2018. contrare.
4 - SĂNĂTATE 7 - 13 SEPTEMBRIE 2018

Medic german, laureat al Premiului


Nobel: Apa alcalină omoară cancerul.
Află cum o prepari
A pa alcalina este re- Unite, a studiat ani de zile din corp; - vitaminele şi min- atunci încep să se manifeste Cum se poate echilibra
comandată de aciditatea sângelui, consid- eralele nu mai pot fi absorbite diferite dureri şi afecţiuni. şi alcaliniza
medici și ter- erând-o, alături de alţi spe- corect în organism; – bacteri- organismul?
apeuți pentru că cialişti din domeniu, ile benefice din intestinul Este cancerul cauzat de Organismul se poate al-
efectele sale sunt principala cauză a bolilor din subţire îşi pierd capacitatea aciditate? caliniza prin sport, alimen-
benefice asupra epoca modernă. “Miracolul de a ajuta la digestia corectă; În anul 1931, dr. Otto Hein- tație și reducerea stresului.
sănătății. Se numește pH. Dieta Young”, el afirmă: – ţesutul conjunctiv se deteri- rich Warburg (1883-1970), a Printre alimentele alcaline se
apă alcalină pentru că “Nivelul pH-ului din toate ma- orează şi îşi pierde capaci- primit premiul Nobel datorită numără: vegetalele cu frunze
pH-ul acestei ape este teriile fluide ale organismului tatea de a-şi realiza toate descoperirii cauzei primare a verzi sunt recunoscute ca
de 8,5 -9, deci un pH nostru afectează fiecare funcţiile relaţionate cu sănă- cancerului. El a primit această fiind cele mai alcalinizante
alcalin. celulă din corp. Întregul pro- tatea capilară, a pielii şi a recunoaştere ştiințifică da- pentru corp, fructele, legu-
ces metabolic depinde de al- unghiilor; – somnul este torită tezei sale numite mele crucifere, lapte bătut,
Ce este alcalinitatea? calinitatea mediului. neregulat şi alterat; – apar “Cauza primară şi prevenirea zer crud, alge comestibile,
Odată încheiat procesul di- Aciditatea crescută cronică dureri de cap, infecţii şi răceli; cancerului”. Conform acestui mei, quinoa, soia, hrişcă, lapte
gestiei, alimentele, conform corodează ţesuturile organis- – apare o stare de oboseală om de ştiință, cancerul este crud, migdale, miso, ulei de
calităţii proteinelor, hidraţilor mului iar, dacă nu este ţinută permanentă şi o lipsă de en- consecinţa unei alimentaţii măsline, uleiuri comestibile
de carbon, grăsimilor, min- sub control, întrerupe activi- ergie vitală. antifiziologice şi a unui stil de presate la rece, condimente
eralelor şi vitaminelor pe tatea şi funcţionarea celulelor, Boala apare într-un mediu viaţă antifiziologic. Ce naturale, vin organic, iaurt
care le conţin, vor genera o de la bătăile inimii până la acid (pH acid). Dacă nu nor- înseamnă aceasta mai exact? din lapte crud, măsline, apa
condiţie de aciditate sau de circuitul neuronal cerebral. malizăm pH-ul sângelui, este O alimentaţie antifiziologică pură, apa cu lămâie, ceai de
alcalinitate în organism. Cu alte cuvinte, aciditatea dificil să vindecăm mai ales este cea bazată pe alimente plante medicinale, lapte de
Rezultatul acidifiant sau al- afectează însăşi viaţa. Ea se bolile grave. acidifiante şi sedentarism, migdale, ceai verde.
calinizant se măsoară prin in- află la baza tuturor bolilor şi Majoritatea acestor boli care creează în organism un
termediul unei scale numite îmbolnăvirilor.” cauzate de un pH acid este mediu de aciditate. Acidi- Cum se prepară
pH, ale cărei valori sunt provocată de o alimentaţie tatea, la rândul său, epuizează apa alcalină?
cuprinse între 0 şi 14, pH-ul 7 Boli cauzate de acidi- proastă, care include un exces oxigenul din celule. Dr. Otto Înainte de toate, vei avea
fiind un pH neutru. Este im- tatea mărită a organis- de carne şi grăsimi saturate. Heinrich Warburg a afirmat: nevoie de o bandă pentru mă-
portant să cunoaştem cum al- mului Emoţiile au, de asemenea, un “Lipsa de oxigen şi aciditatea surarea pH-ului apei, bandă
imentele acide şi cele alcaline Dacă corpul nostru men- rol important, deoarece cele sunt două feţe ale aceleiaşi pe care o găsești la farmacie
afectează sănătatea. Pentru ţine o aciditate extremă sau negative precum furia sau monede: dacă o aveţi pe una, sau în magazinele unde sunt
ca celulele să funcţioneze excesivă, putem avea urmă- tristeţea blochează organe ca o aveţi şi pe cealaltă. Sub- comercializate filtre de apă.
corect, pH-ul acestora trebuie toarele probleme: ficatul sau intestinele, stanţele acide resping oxi- De ce ai nevoie de aceasta
să fie uşor alcalin. La o per- Se produc radicalii liberi împiedicând astfel corecta lor genul; în schimb, substanţele bandă? Pentru că fiecare
soană sănătoasă, pH-ul sân- care oxidează şi alterează în- funcţionare. alcaline atrag oxigenul. Pri- sursă de apă pe care o folosim
gelui este între 7,40 şi 7,45 tregul sistem imunitar, fiind Consecinţele unei acidităţi varea unei celule de 35% din este diferită, are un pH diferit,
Dr. Robert Young, microbi- necesari antioxidanţii pentru mărite a organismului sunt: oxigenul său timp de 48 ore o de aceea întâi trebuie să sta-
olog şi nutriţionist din Statele eliminarea resturilor oxidării corpul nu mai absoarbe poate transforma în celulă bilești clar cantitatea de in-
corect vitaminele şi min- canceroasă.” grediente în funcție de apa pe
eralele, celulele au carenţe În lucrarea sa “Metabolis- care o folosești.
nutriţionale, este dificilă mul tumorilor”, Warburg a
repararea celulară şi elim- demonstrat că toate formele Iată de ce ai nevoie:
inarea metalelor grele, tumo- de cancer sunt caracterizate • Banda pentru măsurarea
rile pot creşte mai repede, pot de doua condiţii de bază: aci- pH-ului;
apărea artrita reumatoidă, fi- doza şi hipoxia (lipsa de oxi- • 2 L de apă;
bromialgia, sindromul de gen). A descoperit de • O jumătate linguriță de
oboseală cronică, osteo- asemenea, că celulele can- bicarbonat de sodiu;
poroza, diabetul, lupusul, tu- ceroase sunt anaerobe (nu • O jumătate de linguriță
berculoza, hipertensiunea respiră oxigen) şi nu pot sare de mare neiodata sau
arterială, valorile ridicate de supravieţui în prezenţa sare de Himalaya;
colesterol, bolile cardiace, nivelelor ridicate de oxigen. • O jumătate de linguriță
cancerul ca urmare a unui Conform doctorului Warburg zeamă de lămâie.
nivel extrem de aciditate, “Toate celule normale cer în Amestecați ingredientele
eczemele, acneea, pietrele la mod absolut oxigen, însă și testați pH-ul. Dacă este
vezica biliară, herniile, anxi- celulele canceroase pot trăi necesar, adăugați treptat bi-
etatea, tulburările de com- fără oxigen – este o regulă carbonat de sodiu până
portament, insomniile, fără excepţie. Ţesuturile can- obțineți pH-ul de 8,5-9.
nervozitatea, palpitaţiile şi ceroase sunt ţesuturi acide, în Puteți folosi apă de la robi-
durerile musculare. timp ce ţesuturile sănătoase net fiartă sau orice alt tip de
Dr. Robert Young confirmă sunt ţesuturi alcaline. apă doriți.
prin studiile sale toate aces- Dr. Theodore A. Baroody Lăsați apa să se “liniș-
tea: “Excesul de aciditate din afirmă, la rândul său, în tească” peste noapte la
organism este cauza tuturor cartea numită “Alkalize or frigider sau la temperatura
bolilor degenerative. Când se Die” (“Alcalinizaţi sau mu- camerei, iar a doua zi este
distruge echilibrul, iar organ- riţi”): “În realitate nu con- numai bună de băut. Este in-
ismul începe să producă şi să tează numărul bolilor, ceea ce dicat să depozitați apa în sti-
depoziteze mai multă acidi- contează este că toate provin cle, nu în pet-uri.
tate şi mai multe deşeuri tox- din aceeași cauză…multe
ice decât poate elimina, deşeuri acide în corp!”. Sursa: m.doctorulzilei.ro
7 - 13 SEPTEMBRIE 2018 OPINII - 5

Tupeu de politician.
Traseismul la putere sau ce e rău nu piere!
mandatului a delegat atribu- ajutat P.S.D., înseamnă că re-
ții celor doi vicepreședinți; cunoaște că este trădător, că
aceștia își îndeplinesc înda- a lucrat împotriva partidului
toririle și răspund pentru din care făcea parte, adică
ceea ce fac, iar aceste împotriva P.N.L. și a lui
atribuții au rămas! Adrian David, omul care a
Dar surpriză! Cu toate că crezut în el, aşa cum crede
nu era nevoie, a apărut Cos- Nistor acum. ȘI DACĂ
tel! Costel Avram, adminis- SPUNE CĂ A AJUTAT P.S.D.,
trator public! Cu un salariu SĂ SPUNĂ ȘI CUM!
nesimțit care trece de zece În ce a constat ajutorul?
mii de lei, acesta se ocupă Deoarece nimeni nu l-a
de... buget! Adică omul des- văzut vreodată alături de
pre care Nistor Laurențiu, partid, în acțiuni sau măcar
președintele P.S.D. spunea la sediu, până la câștigarea
într-o ședință de partid (la alegerilor.
care am participat) „Voi nici Asta înseamnă tupeu,
nu știți ce a făcut Costel asta înseamnă politica
Avram în campania elec- hunedoreană, așa se face
torală pentru noi! Vreți să vă carieră, indiferent de cine e
spun?” a ajuns să se ocupe la putere. P.R.M., P.S.D., P.N.L.
de banul public? și, se pare, din nou P.S.D.
De bugetul Consiliului Care P.S.D. se pare că are
Județean Hunedoara? Acum nevoie de steroizi pentru
constatăm că Avram umblă campania de anul viitor, mai
fără rușine în teritoriu, stă ales că adevăratul motor al
lângă primarii P.S.D., se fo- partidului, primarii și oa-

E
ste clar, județul Dan Stoian și-a făcut tre- nevoie a plecat! Nimeni tografiază cu aceștia și uită menii serioși care știau să
Hunedoara nu avea aba în mod onorabil, din CJ. nu a spus de ce și ce că, în realitate, în campania își facă treaba, fug unde văd
nevoie de un admi- reușind să rezolve cu suc- s-a întamplat cu adevărat. din 2016 el a fost în tabăra cu ochii, numai să nu audă
nistrator public, pentru că ces problemele județului. Președintele Mircea Bo- adversă, adică în P.N.L.! de Nistor, Dăncilă și Drag-
avea. Mai bine de doi ani, Și totuși, de voie, de bora încă de la începutul Dacă vrea să spună că a nea.

Blestemul trădării de neam și țară


A
șezările din Munții P.S.D.-iste din județul Hune- lice, magazine și săli de
Apuseni sunt re- doara și, cu tupeu maxim, ne sport, nu mai există nimic.
cunoscute de mai vorbește despre situația roz Dar, mai rău decât orice, e
bine de 2000 de ani pen- în care ne aflăm. MINERITUL faptul că oamenii au ales să
tru minerit, iar notabil este ramura industriei dis- plece în pribegie sau sunt
este faptul că la Brad, în trusă de P.S.D., iar tu, Nistore, condamnați să trăiască și să
anul 1920, Societatea ai fost alături de toți cei care moară în sărăcie. Ca să
MICA a preluat de la com- au pus cruce acestuia. reparați răul făcut, trebuia să
pania germană GOTHA De la Revoluție ai fost ală- găsiți soluții variante care să
(aflată în faliment), ex- turi de cei care au ras de pe protejeze zona și oamenii.
ploatarea auriferă și a de- fața pământului mineritul Liniile directoare ale Soci-
venit motor de dezvoltare din zona Brad și întotdeauna etății MICA erau sănătate,
economică și socială. ai avut un cuvânt de spus în muncă, minte și suflet și au
Liniile directoare erau fața celor care au condus avut succes. Ale voastre care Și? Nimic! cipalul vinovat pentru ra-
sănătate, muncă, minte și su- țara, de la Iliescu la Drag- au fost? Ce ați pus în loc? Ce Nistore, atunci când ne derea minelor de pe fața
flet. Aceste principii au făcut nea!Și dacă în urmă cu 20 de ați făcut pentru mineri? Pen- mai spui că județul merge pământului, să ne spui că nu
ca societatea să treacă ani peste 5.000 de mineri își tru copiii lor? Pentru zonă? bine, să te gândești la ce am sunteți în stare să refaceți
printr-o recesiunea econo- intrețineau familiile din Nimic! Doar conferințe de fost și unde ne-ați adus! Să nimic din ceea ce a fost!
mică în anii 1929 - 1932 și să aurul pe care îl scoteau din presă, comunicate și vorbe ne spui că Hunedoara era o Totuși, un lucru să nu uiți!
devină un model pentru in- Munții Apuseni, astăzi nu goale! forță, că minerii își câștigau Blestemul băieșului umilit,
dustria minieră.Astăzi liderii mai este nimic. Mințiți că băgați gaz și traiul din muncă cinstită și să mințit, furat, vândut și izgo-
marcanți ai județului nu înțe- Nu mai există mină, flo- agent termic în Brad de zeci ne spui că acum guvernul dă nit îi va ajunge pe toți cei vi-
leg că hunedorenii nu mai tație, transport, cantine, te- de ani, că aduceți investitiori, pomană 100 de lei în plus la novați!
pot fi mințiți.Nistor, în con- renuri de sport, case de că reparați clădirile și salariu sau pensie!
ferințele de presă și comuni- cultură, cinematografe, dis- străzile, că faceți turism și că Tu trebuie să ne spui și să Pagină realizată de
cate, ne arată performanțele pensare medicale, băi pub- oamenii o vor duce mai bine! recunoști că P.S.D. este prin- Cristian GROS
6 - spOrT 7 - 13 sEpTEmBriE 2018

FOTBAL: Liga Naţiunilor UEFA LUPTE


LIBERE
Î
n această nouă com- Ultima competiție din
petiție continentală, actual sezon s-a derulat la
România a fost reparti- Mamaia acolo unde au fost
zată, în baza coeficientului programate întrecerile
UEFA, în cea de-a treia di-
Campionatului Național de
vizie valorică și face parte
din grupa 4 din Liga C, ca și lupte libere pe plajă. Au
cap de serie, alături de participat peste 350 de
reprezentativele din Serbia, sportivi, cadeți, juniori și se-
Muntenegru și Lituania. niori de la cluburile cu
“Tricolorii” vor susține secții de performanță din
prima partidă contra se- țară, întrecerile derulându-
lecționatei din Muntenegru, pe se pe parcursul a trei zile
stadionul “Ilie Oană” din reuniunea fiind și una de
Ploiești, vineri, 7 septembrie, perfecționare pentru tehni-
de la ora 21:45, jocul urmând cienii de la această disci-
a se desfășura cu porțile în- plină sportivă.
chise datorită incidentelor în- Sportivii de la CNS
registrate în tribune la Cetate Deva au obținut o
ultimele meciuri oficiale dis- serie de rezultate remarca-
putate pe teren propriu de bile și la această competiție,
echipa națională a României. la care au urcat pe podiu-
Partida va fi arbitrată de o mul de premiere. Răducu
brigadă din Slovacia, condusă Cojocaru antrenat de Ioan
la centru de Ivan Kruzliak. El a Ailincăi a reușit să se
mai arbitrat echipa mare a tri- claseze pe locul II în între-
colorilor în preliminariile cerile de la categoria 70 kg-
EURO 2016, atunci când cadeți, cucerind astfel
România a jucat împotriva Luni, 10 septembrie, de la tori convocaţi pentru cele Mijlocaşi: Răzvan Marin,
medalia de argint iar în a
celor din Insulele Feroe (11 oc- aceeași oră 21:45, România va două meciuri din Liga Naţiu- Mihai Pintilii, Tudor Băluţă,
doua zi a competiției de la
tombrie 2015) evolua în deplasare, urmând a nilor: Adrian Stoian, Paul Anton,
Mamaia a reușit perfor-
Ivan Kruzliak va fi ajutat de întâlni reprezentativa similară Portari: Ciprian Tătăru- Alexandru Chipciu, Dorin Ro-
manța de a se impune la
arbitrii asistenţi Tomas So- a Serbiei. Pentru aceste două şanu, Costel Pantilimon, Florin tariu, Nicolae Stanciu, Eric Bic-
jocuri selecționerul Cosmin Niţă falvi, Constantin Budescu, categoria 80 kg – juniori,
molani şi Branislav Hancko. Al
Contra a convocat 25 de jucă- Fundaşi: Romario Benzar, Alexandru Maxim, Alexandru câștigând titlul de campion
patrulea oficial a fost desem-
tori, care evoluează atât în Cristian Manea, Cristian Mitriţă național și medalia de aur.
nat Tomas Mokos, în timp ce
campionate externe, dar și în Săpunaru, Vlad Chiricheş, Atacanţi: Claudiu Keşeru, Tânăra sportivă Denisa
arbitri adiţionali au fost dele-
gaţi Filip Glova şi Michal Oce- cel intern. Mihai Bălaşa, Alin Toşca, George Ţucudean, Denis Fodor, legitimată la CNS
nas. Iată lista celor 25 de jucă- Nicuşor Bancu Drăguş multiplă medaliată în com-
petițiile naționale și inter-
naționale, componentă a
FOTBAL: Juniorii de la Hunedoara, lotului național de junioare,
antrenată de prof. Suraj

printre medaliații de la Săliște Moravan, în urma unei


evoluții foarte bune, a
încheiat competiția pe lo-
cu alte două victorii, 2-1 cu categorie și au câștigat la cul II la categoria 60 kg ju-
Poli Timișoara și 8-0 cu limită cu 2-1 partida cu nioare, cucerind medalia de
SFFV-Tineretul Rm. Vîlcea, Atletic Copșa Mică iar Rareș argint. Ea și-a dublat per-
calificându-se în semifinala Roșculet a fost declarat cel
formanța în cea de a doau zi
competiției, unde au pierdut mai bun portar la această
a întrecerilor unde a câști-
jocul cu Alma Sibiu din nou categorie, așa cum ne-a in-
gat medalia de argint în
la limită 2-1. În finala mică a format Vasile Bucuci, direc-
competiției de la această ca- torul de competiții de la aceeași probă a senioarelor.
tegorie hunedorenii antre- școala de fotbal hunedore- Sportivii cadeți de la CSS
nați de Daniel Tomșa au ană. Petroșani, antrenați de Ra-
câștigat cu Poli Timișoara cu Debutanții de la categoria ducu Gheorghe (cunoscut
4-0 și se întorc acasă cu tro- copii născuți 2010 (antrenor drept Lele) s-au clasat pe
feul atribuit locului III. Ovidiu Munteanu) au înche- locul I între cluburile parti-
La categoria copii născuți iat turneul pe un onorant loc cipante la categoria cadeți
2009, echipa din Hunedoara IV, după ce au pierdut jocul și-au trecut în palmares o
(antrenor Alin Modârcă) a din finala mică în jocul cu medalie de aur la categoria
debutat cu dreptul câștigînd Alma Sibiu, dar pentru pal- 60 kg, prin Sebastian Bor-
jocul cu Alma Sibiu la scor mares să notăm că au învins bely locul I medalie de aur
7-1 , apoi s-au impus cu 3-1 echipa Poli Timişoara cu 4-2 și titlul de campion național
în fața formației din Valea și pe cea din Șura Mare cu 6- la această categorie, la care
Frumoasei cu 3-1 dar au 2. Viorel Scorei s-a situat pe

R
eprezentanții de la de tineri jucători născuți pierdut cu 3-1 jocul cu Menționăm că la acest local V, iar tânăra Alexan-
Școala de Fotbal 2007 pînă la 2010. Șoimii Sibiu, calificîndu-se în turneu organizat de către dra Chis pe locul VI la cate-
Florea Văetuș au Grupa celor născuți 2007 semifinalele competiției un- cunoscutul de om de fotbal goria + 50 kg.
fost printre favoriții au debutat cu o victorie, de au obținut o victorie cu Nicolae Pițigoi, premiile au Delegația județului Hu-
turneului de fotbal pen- câștigînd cu 9-0 partida cu 3-2 în jocul cu echipa din fost acordate de către nedoara se menține pe un
tru copii organizat în pre- Șoimii Sibiu, dar au fost în- Călimănești.Hunedorenii antrenorul Viorel Hizo care a loc fruntaș la nivel național
mieră la Săliște județul vinși la limită 3-2 de către pregătiți de antrenorul Alin ținut să îi felicite personal pe și după înregistrarea acep-
Sibiu, la care au partici- echipa Voința Sibiu.Hune- Modîrcă au jucat excelent în tinerii jucători participant la tor performanțe.
pat mai multe formații dorenii au continuat turneul finala turneului la această acest turneu de fotbal.
7 - 13 sEptEMbriE 2018 ACtUALitAtE - 7

Exponatul lunii septembrie Circulaţie oprită


pe Transfăgărăşan
la Muzeul din Deva Sibiu - Circulaţia pe DN 7C
– Transfăgărăşan va fi închisă
măsura temporară de re-
stricţie va fi instituită prin
Deva - Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva pro- pe 8 septembrie, între Bara- marcaje temporare, iar
pune vizitatorilor, începând cu jul Vidraru şi Bâlea Lac, pen- poliţiştii aflaţi pe traseu vor
data de 1 septembrie 2018, o tru desfăşurarea unei asigura fluenţa traficului ru-
nouă piesă în cadrul proiectu- competiţii sportive. tier şi măsurile de ordine pe
lui intitulat „Exponatul lunii”, “În data de 8 septembrie, durata desfăşurării com-
piesă ce poate fi admirată în între orele 8,00 -18,00, pe DN petiţiei.
spaţiul special amenajat la in- 7C – Transfăgărăşan, pe tron- “Pentru evitarea unor blo-
trarea în Palatul Magna Curia. sonul cuprins între km. 62 şi caje sau a altor tipuri de
Exponatul lunii septembrie km. 116 + 820 m. (de la Bara- evenimente negative, reco-
prezintă un crâmpei din jul Vidraru până la Tunelul mandăm conducătorilor auto
strălucirea şi bogăţia de altă- Bâlea Lac), circulaţia va fi în- să îşi planifice din timp
dată a capitalei Daciei Ro- chisă total, pentru desfăşu- traseul de deplasare, să cir-
mane, Colonia Ulpia Traiana rarea unei competiţii de cule cu atenţie şi să respecte
Augusta Dacica Sarmizege- triatlon”, se precizează într- indicaţiile poliţiştilor aflaţi în
tusa, fiind vorba despre o un comunicat al IPJ Argeş. teren”, se mai menţionează în
reprezentare sculpturală din Conform aceleiaşi surse, comunicat.
bronz a unei mâini. supune că ar fi purtat o lance, funcţionau în regiunile cen-
Fragmentul a fost des-
coperit la începutul secolului
iar piesa prezintă urme de
reparaţii.
trale ale Imperiului, în special
în Italia, pe teritoriul Provin-
Episcopia Devei ajută
XX, în zona templului Zeiţei Este o lucrare reuşită care
se remarcă prin acurateţe, cele
ciei fiiind descoperite nu-
meroase asemenea artefacte.
copiii săraci
Nemesis (care era adorată în
mediul militar deoarece în- mai mici detalii (liniile palmei, Foarte probabil, în anii tulburi Deva - Episcopia Devei și duită morală sunt infuzate
truchipa răzbunarea şi asigura ale falangelor sau tendoa- ai crizei din vremea Împărat- Hunedoarei a întreprins, ca și celor care participă la proce-
norocul), și reprezintă mâna nelor) fiind uşor vizibile. ului Gallienus (260 – 268), în anii trecuți, o campanie de sul educațional în mod con-
stângă, cu o parte din ante- Aceste observaţii pledează zona capitalei Provinciei Dacia sprijin a copiilor hunedoreni tinuu, conform programei de
braţ, a unui monument de di- pentru încadrare cronologică a fost vandalizată, statuile de aflați în dificultate, oferind învățământ. Parteneriatul din-
mensiuni eroice (o dată şi în secolul al II-lea d. Chr. În bronz fiind smulse de la locul peste 300 de ghiozdane în- tre Școală și Biserică nu este
jumătate mai mare faţă de di- ceea ce priveşte locul de con- lor pentru a fi topite, sediile soțite de rechizitele necesare decât o reiterare a ceea ce Bis-
mensiunile naturale umane). fecţionare, se presupune că diferitelor corporaţii jefuite iar derulării procesului instruc- erica a constituit de-a lungul
Degetul mare şi arătătorul este o piesă de import, creație întreaga metropolă a sfârşit tiv-educativ al acestora. veacurilor, o oază de cultură și
sunt întinse, de unde se pre- a unora dintre atelierele care prin a fi abandonată. „Campania de distribuire a de formare a marilor școli
celor 300 de ghiozdane con- care, alături e familie, au con-
stituie deja o tradiție de la în- stituit temelia dezvoltării cul-
ANUNŢ DE LICITAŢIE ființarea Episcopiei Devei și turii românești”, a informat
privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 150 mp. teren
Hunedoarei și nădăjduim ca Episcopia Devei.
situată în Municipiul Brad, sat Ruda Brad, judeţul Hunedoara
ea să continue și în anii urmă- Campania de distribuire a
tori. Școala constituie funda- ghiozdanelor a vizat întreg
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
mentul și premisa esențială în cuprinsul eparhiei hune-
numărul de telefon, telefon, telefax şi/sauşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
dezvoltarea unei societăți civ- dorene, fiind împărțite în lo-
MUNICIPIULUI BRAD- PRIMĂRIA; CIF 4374962; str. Independenţei, nr. 2, Brad, judeţul
ilizate, în care valorile auten- calitățile: Deva, Hunedoara,
Hunedoara; 0254-612666; 0254-612669; bradprim@yahoo.com;
tice ale culturii și identității Brad, Hațeg, Orăștie și
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
naționale și principiile de con- Petroșani.
bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan, 150 mp., Municipiul Brad, sat
Ruda Brad, domeniul public, C.F. nr.65883 Brad.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Concesionarea prin licitaţie publică a
unei suprafeţe de 150 mp. teren situat în Municipiul Brad, sat Ruda Brad, în scopul amena-
ANUNŢ
jării unui service auto. Primăria comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hune-
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot solicita un exemplar
doara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
al documentaţiei de atribuire. Persoanele interesate pot solicita un exemplar al documen-
taţiei de atribuire, pe care concedentul o va asigura în cel mult 4 zile lucrătoare de la data publice vacante de inspector, grad profesional asistent
înregistrării solicitării. din cadrul compartimentului buget, contabilitate,
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la resurse umane, impozite şi taxe.
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Municipiul Brad - Primăria, Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat - cam16, str. Independenţei, nr.2, a. dosarul de înscriere se depune până la data de
judeţul Hunedoara. 24.09.2018,ora 15,00;
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, b. selectia dosarelor în data de 1.10.2018 , ora 12
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 150 lei. c. proba scrisă va avea loc în data de 4.10.2018, ora
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.09.2018, cu cel puţin 4 zile lucrătoare 10
înainte de ziua deschiderii ofertei.
4. Informaţii privind ofertele: H.C.L. nr.100/2018, Anexa nr.2 – Documentația de atribuire. Condiţiile de participare la concurs sunt:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.09.2018, orele 14.00. a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Brad, str. Independenţei, nr. 2, diplomă de licenţă sau echivalenţă
jud. Hunedoara.
b) Vechime în specialitate minim 1 an
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un) exemplar ori-
ginal c) Să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Legea nr.188/1999, republicată, pentru ocuparea unei
28.09.2018, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Brad; sala 7 funcţii publice.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei com-
petente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei.
Contencios Administrativ, Tribunalul Hunedoara, municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.35. Bibliografia se află afişată la sediul Primăriei comunei
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării Luncoiu de Jos şi pe site-ul Primăriei Comunei Luncoiu
este 06.09.2018. de Jos.
8 - MAGAZIN 7 - 13 SEPTEMBRIE 2018

Sărbători, tradiţii şi obiceiuri


în luna Septembrie

n Anotimp al recoltelor și roadelor bogate, toamna începe, potrivit tradiției populare, la 8 septembrie, de Sfânta Maria
Mică și durează până la Sf.Nicolae, în 6 decembrie. Luna Septembrie se mai numește și Răpciune sau Vinițel, pentru că
acum începe culesul şi stoarcerea strugurilor. Tot la început de septembrie, se deschide anul nou bisericesc.

În calendarul spre cer frunzele și tot ce întâl- • 14 septembrie – Înălțarea


nea în cale. Hotărâtă să afle ce Sfintei Cruci (Ziua Crucii). Se spune că:
Gregorian se întâmplă, o frunză de stejar • 26-28 septembrie – Filipii
prinde curaj și-l întreabă pe de toamnă. • Dacă tună în Septembrie, în luna lui Faur, adică în Fe-
Septembrie este a noua
tatăl său ce este Toamna. • 29 septembrie – Vara lui bruarie, va fi zăpadă multă şi anul va fi mănos.
lună a anului. Are 30 de zile,
Acesta începe să-i poves- Mioi. • De asemenea, când tună toamna târziu, se zice că Sf.
12 ore ziua și tot 12 ore
tească, spunându-i că Toamna Ilie se întoarce acasă cu carul plin de păpușoi.
noaptea. Soarele, la începutul
este a treia fiică a anului, ce Tradiții și • Altă vorbă din popor spune că, dacă în această lună vor
lunii, răsare la ora 6 h 38 m și
coboară din înaltul cerului, obiceiuri înflori scaieţii, asta înseamnă că va fi o toamnă lungă şi fru-
apune la ora 19 h 53 m, iar la
așternându-și trena de frunze moasă;
sfârșitul lunii, răsare la ora 7 h • În această lună, la sate, oa-
ruginii peste întreg pământul. • Dar, ducerea timpurie a rândunelelor înseamnă că şi
12 m și apune la ora 18 h 59 menii se ocupă de livezi și vii,
Soarele se îndreaptă și el spre iarna se va aşterne iute.
m. strângând și proviziile pentru
asfințit, iar răcoarea cuprinde iarnă. Până la Sfântămăria
Începutul anului întreg Universul. Sămânța se Mică, se mai pot strange • În trecut, exista obiceiul viitor, gospodarul să se bucure
va scutura, frunzele îngălben- plantele de leac.
bisericesc ite se desprind din ramurile
ca din primul must stors să se de o recoltă bogată. Strugurii
• Tot acum se prepară ma- facă ofrandă și, din ulcele noi, din ultima tufă din vie nu tre-
Se prăznuiește, în fiecare copacilor și se cufundă într-un giunul de toamnă, iar de Ziua să se dea de pomană. Tot din buie culeși. Ei sunt păstrați ca
an, la 1 septembrie. Conform somn adânc, pentru tot- Crucii se bat nucii, prilej de pe- primul must se aruncă pentru ofrandă pentru păsările ceru-
tradiției din Legea Veche, deauna. Bruma, aerul rece și treceri, mai ales pentru cei morți, ca să se bucure de lui și de aceea se numesc, în
această zi marchează creația vântul devin prieteni nedes- tineri. De la această zi până la recoltă și să fie împăcate cele limbaj popular ”Strugurii lui
lumii și ziua în care Mântu- părțiți ai Toamnei și împre- Sfânta Parascheva, au loc, în două lumi. Dumnezeu”.
itorul nostru Iisus Hristos își ună, vor ridica frunzele până funcție de zonă, ceremoni- • Perioada dintre cele două • La 24 septembrie sunt
începe activitatea publică. în înaltul cerului, ca să le adu- alurile numite ostrovul viilor, Sântămării, numită Între Sân- Teclele Berbecilor, sărbători
În credința romano-cato- că apoi, din nou pe pământ. adică începerea culesului la tămării, e considerată optimă de toamnă consacrate lupilor,
lică, începutul anului bise- Astfel, frunzele-și părăsesc de- struguri. pentru semănăturile de care pot da iama la berbeci și
ricesc este în prima duminică finitiv tatăl, care le-a susținut • Plantele de leac, busu- toamnă. În această perioadă oi.
de Advent, duminica cea mai atâta vreme în adierea vântu- iocul, menta, măghiranul și se încheie și văratul oilor, băr- • La 29 septembrie este
apropiată de 30 noiembrie, cu lui slab. cimbrul, considerate magice, bații își schimbă pălăria cu că- Nunta oilor, numită și Vara lui
aproximativ patru săptămâni Când stejarul își termina se sfințesc la biserică, în tim- ciula, se interzice scăldatul în Mioi, când se slobozesc berbe-
înainte de Crăciun. povestea, Toamna se apropia pul slujbei fiind păstrate chiar apa râurilor, spurcată de cerb cii în turmele de oi pentru re-
Evreii încep anul bisericesc încet, iar frunza de stejar, feri- lângă cruce. Busuiocul sfințit și dormitul pe prispă. producere.
tot în luna septembrie. cită că i-a aflat povestea, plea- acum, se crede că alină dure- • De Ziua Crucii, în popor se • Se spune că, de cade
că, pe nesimțite, în veșnicia ei. rile, chiar și migrenele puter- crede că pământul se închide, ghinda înainte de Sân-Mioi,
Povestea frunzei nice sau durerile de dinți. luând cu sine insectele și rep- iarna vine curând.
ruginii Sărbători importante • Ostrovul viilor este un fel tilele.
Se spune că într-o zi, un • 8 septembrie – Nașterea de clacă pentru culesul • Tot în această zi, preotul http://azm.gov.ro
vând puternic și rece spărgea Maicii Domnului (Sfânta strugurilor, unde au loc petre- parohiei sfințește via și bu- http://calendarulortodox.ro
ferestrele caselor, ridicând Maria Mică). ceri cu lăutari. toaiele cu vin, pentru ca și în http://superstitii.ro
7 - 13 SEPTEMBRIE 2018 RELIGIE - 9

Naşterea Maicii Domnului -


Sfânta Maria Mică
E
ste prăznuită, în Întristați, cei doi părinți
fiecare an, la 8 sep- au hotărât să se retragă
tembrie, de către fiecare pentru post și rugăci-
toți creștinii ortodocși. une.
Nașterea Maicii Domnului Tradiţia spune că Îngerul
este prima sărbătoare din Gavriil i-a vestit că ruga lor a
cursul anului bisericesc, fost ascultată şi că Dumnezeu
care a început la data de 1 le va trimite cel mai de preţ
septembrie. Se spune că dar, un prunc, ales al Domnu-
în această zi, rugăciunile lui. După ce a primit vestea
sunt mai ascultate ca
de la Arhanghelul Gavriil, Ana
oricând, și, tot acum, se
fac urări de “La mulți ani” a rămas însărcinată, iar la
celor care-și sărbătoresc nouă luni, s-a născut Maria.
onomastica. Ca să-I mulțumească Tatălui
Ceresc că le-a dăruit-o pe
Sfânta Fecioară Maria Maria, Ioachim şi Ana au dus-
o pe fiica lor la Templu, când
S-a născut într-o familie a împlinit trei ani, fiind con-
de creştini. Părinţii ei, Ioa- sacrată serviciului religios
chim şi Ana, deşi înaintaţi în timp de 12 ani. Totodată,
vârstă, s-au rugat cu tărie timp de şapte ani, până la
pentru a avea un copil. moartea lor, Drepţii Părinţi
Tatăl Fecioarei Maria era mergeau adesea la Templu s-
din seminția lui Iuda. Soția o vadă pe Maria. După
lui Ioachim se numea Ana și moartea părinţilor, Maria a
era fiica preotului Matthan. mai rămas încă doi ani la
Astfel, tatăl Fecioarei Maria Templu.
era un urmaș al regelui Rosariul Sfintei Marii
David, iar mama, o descen- Doar acum se spune ”Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu
dentă din familia preoțească ”La mulți ani!” tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat
a lui Aaron, împlinindu-se este rodul trupului tău Isus.
prin aceasta proorocia că Conform tradițiilor bise-
ricești, pe data de 15 august, Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi
Mesia va avea o dubla de- păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin”.
cu ocazia sărbătorii de Sfânta cioarei și împart din fructele
scendență: împărătească și
Maria, nu se spune „La mulți toamnei pentru morți. În
preoțească.
ani„ celor care poartă numele popor se spune că pe femeile tarul astronomic dintre vară de toamnă.
Pentru că nu aveau copii,
sfintei. Asta pentru că, Ador- însărcinate care se vor ruga și toamnă. • Ziua Nașterii Maicii
Ioachim și Ana erau ironizați
mirea Maicii Domnului este o în această zi, Maica Domnu- • Se spune că în această zi, Domnului trebuie cinstită cu
și batjocoriți de oameni, lipsa
sărbătoare de tristețe, come- lui le va ajuta să aibă o rândunelele pleacă spre bucurie și ținută de toată
copiilor fiind considerată un
morându-se moartea și înăl- naștere ușoară. De aseme- țările calde, insectele încep lumea. Nu se cade să se lu-
blestem din partea lui Dum-
țarea Fecioarei Maria cu nea, se spune că rugăciunile să se ascundă în pământ, iar creze sau să se facă treburi
nezeu. Dar, Ioachim și Ana nu
trupul la cer. Cei care poarta adresate Maicii Domnului în frigul își face simțită pre- gospodărești în această zi
s-au răzvrătit împotriva lui
numele Sfintei Maria își vor această zi sfântă, de către fe- zența. sfântă.
Dumnezeu, nici nu au re-
serba onomastica pe 8 sep- meile care-și doresc un copil, • Încep unele activități • O superstiție româ-
nunțat la viața lor virtuoasă,
tembrie, de Sfânta Maria sunt mai ascultate ca specifice toamnei: culegerea nească ne spune că cei care
rugându-se în continuare cu
Mica, respectiv la Nașterea oricând. fructele, recoltatul ogoarelor mănâncă gătit la foc în
lacrimi și nădăjduind în
bunătatea lui Dumnezeu. În Maicii Domnului. și semănatul cerealelor de această zi, vor atrage asupra
al cincizecilea an al căsătoriei
Tradiții și obiceiuri toamnă. lor boli care îi pocesc.
lor, Marele Preot de la Tem- De Sfânta Maria Mică • În credința populară, • Tot acum, se jupoaie
plu a refuzat în public jertfa Credincioșii țin candelele sărbătoarea Nașterii Maicii coaja ulmilor și se da startul www.calendarulortodox.ro
lor, numindu-i blestemați. aprinse în dreptul icoanei Fe- Domnului marchează ho- târgurilor și iarmaroacelor hww.cultural.bzi.ro

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - TIMP lIBER 7 - 13 SEPTEMBRIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 7 septembrie • Doi prieteni stau de vorbă la cârciumă:
TVR 2, ora 21,10, Teoria haosului - De ce să-mi cumpăr maşină, dacă toţi
PRO TV, ora 1,15, Bărbați de elită prietenii mei au şi mă pot servi?
- Asta i-am spus şi eu soţiei tale când m-a
întrebat de ce nu mă însor...
Sâmbătă, 8 septembrie
TVR 2, ora 20,10, Iubire ca la carte • Discuţie la poliţie:
PRIMA, ora 20,30, Greu de cucerit - Săptămâna trecută, v-am semnalat dis-
pariţia soţiei mele. Ei bine, puteţi abandona
Duminică, 9 septembrie cercetările.
NAȚIONAL TV. Ora 20,00, Terorist fără - Aţi găsit-o?
- Nu. Dar între timp am mai reflectat.
vină
PRO TV, ora 22,00, Ted • Discuţie între două prietene
-Ştii, eu niciodată nu mi-am înşelat soţul...
Luni, 10 septembrie Nedumerită, cealaltă o întreabă:
FILME CAFÉ, ora 10,40, Răscumpărarea - Tu acum te lauzi sau te plângi ?!
PRO CINEMA, ora 22,30, Fragmente
• Bulă pe stradă
PRO TV Mergând pe stradă, Bulă este întrebat de o
Sâmbătă, 8 septembrie, ora 22 Marți, 11 septembrie cunoştinţă:
Marele Gatsby PRO CINEMA, ora 20,30, Comoara din
spatele cărților
- Bulă, unde te duci?
- Da' de unde ştii tu că nu vin?
Filmul urmărește povestea scriitorului în devenire, Nick PRO TV, ora 21,30, Legea străzii
Carraway, care pleacă la New York în primăvara anului 1922, • Artă fotografică
într-o epocă a decăderii valorilor, a jazzului, a regilor contra- - Mă, Vasile? Tu ai poze cu nevastă-ta
bandei și a înfloririi bursei. În căutarea visului american, Nick Miercuri, 12 septembrie goală?
ajunge să locuiască vizavi de petrecărețul milionar Jay Gatsby. FILME CAFÉ, ora 20, Teren minat - Nu, mă, n-am !
Pe celălalt mal al micului golf, în mondenul Est Egg locuia ver- PRO CINEMA, ora 22,30, Fără compli- - Cumperi?!
ișoara lui Nick, Daisy, împreună cu soțul său, Tom Buchanan, cații
un afemeiat cu sânge albastru. Intrând în lumea celor bogați, • Discuție între El și EA
Nick se trezeste prins în universul lui Gatsby, unde nebunia, El:
obsesia și tragedia pândesc la tot pasul. Bun obaservator, Joi, 13 septembrie -Vecinul mi-a zis ca are două amante și nev-
Nick scrie o poveste despre dragostea neîmplinită, iubiri, de- FILM CAFÉ, ora 20,05, Ghinionistul astă-sa habar n-are.
cepții și despre oameni care nu pot atinge profunzimea, fiind Ea:
HBO, ora 20,00, Hazardul moral
-I-auzi al dracului... și care-o fi a doua?
mereu atrași de suprafața sclipitoare a lucrurilor.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Urmează o perioadă aglomerată, La serviciu vă bucurați de o con- Sunteți tentați să faceți unele Perioada în care lucrurile nu au
mai ales pentru persoanele care junctură favorabilă și veți obține schimbări în viața voastră și nu mers așa cum v-ați dorit, se

H
și-au prelungit concediul. Dar, cu un succes major. Planurile voas- știți cu ce să începeți. La serviciu apropie de final. Veți avea zile fru-
sprijinul colegilor, reușiți să re- tre încep să prindă contur și vă lucrurile merg tot mai bine. Dacă moase, acum, la început de
zolvați tot ce aveți de făcut. Vor fi faceți relații noi în domeniul ați reușit să strângeți suficienți toamnă, când vă revedeți prieteni
și zile frumoase, pe care le petre- vostru de activitate. Vă implicați bani, vă puteți gândi la renovarea dragi. Schimbările pe care doriți

O ceți alături de cei dragi. Se pare că


o dorință mai veche, în care v-ați
pus mari speranțe, se va împlini.
tot mai mult în viața de familie,
unde este nevoie de sprijinul
vostru.
locuinței. Cei singuri, vor avea zile
frumoase și s-ar putea să întâl-
nească persoana mult visată.
să le faceți în viața de cuplu vor fi
de bun augur. Reușiți să econo-
misiți o sumă importantă de bani.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Aveți parte de zile frumoase, în La începutul intervalului veți avea Primiți vești bune de la persoane Proiectele la care lucrați se
care vă bucurați de un succes nes- un câștig substanțial, iar situația dragi vouă. La serviciu apar unele apropie de final și sunteți destul
perat în carieră. Veniturile voastre voastră materială se va schimba schimbări, primiți sarcini noi, dar de obosiți. Vă gândiți la câteva zile
sporesc și vă puteți face planuri simțitor. Totuși, n-ar strica să și ceva bani în plus. În astfel de de concediu, care v-ar prinde bine.

S noi. Cunoașteți persoane influente,


de la care, în timp, veți învăța
multe. Persoana iubită vă este ală-
puneți ceva bani de-o parte și să
vă gândiți bine înainte de a face
anumite cumpărături. Dacă vă
condiții, veți lucra mai mult și,
uneori, s-ar putea să rămâneți
peste program, până vă obișnuiți
Prietenii vă sunt alături, vă spri-
jină necondiționat și reușiți să tre-
ceți peste zilele mai puțin bune. În

C
turi, vă susține și astfel amândoi administrați cu grijă bugetul, cu toate. Dar, pe parcurs, lucrurile relația de cuplu, lucrurile nu sunt
veți avea doar de câștigat. totul va fi bine. vor intra în normal. prea bune, dar se vor schimba.

O SĂGETĂTOR
Toamna vă aduce lucruri noi și
veți avea șansa să faceți ceva de-
CAPRICORN
Păstrați-vă energia de care dis-
puneți pentru planurile impor-
VĂRSĂTOR
Încă de la începutul intervalului
vă rotunjiți veniturile și reușiți să
PEŞTI
La locul de muncă aveți foarte
multe de făcut și vă așteaptă

P osebit în carieră. Puteți alege un


nou loc de muncă sau puteți
pleca să lucrați, în condiții avan-
tajoase, departe de casă, pentru
tante pe care le aveți. Vă bucurați
de o perioadă liniștită, fără schim-
bări, iar economiile voastre nu
treceți peste toate neajunsurile
care v-au afectat în mod deosebit.
Familia vă este alături și vă spri-
evenimente neprevăzute, care vă
pot schimba planurile. Vor fi și
unele tensiuni, dar care trec re-
vor avea de suferit. Totuși, n-ar jină necondiționat. La locul de pede. Împreună cu partenerul de
un profit considerabil. Vă veți strica să vă plătiți toate datoriile, muncă nu sunt probleme de- cuplu reușiți să duceți la bun
obișnui, din mers, cu toate, iar o ca să nu se strângă și mai multe. osebite, iar relația cu colegii este sfârșit o acțiune începută de mai
schimbare vă prinde bine. În cuplu, nu sunt probleme. normală. mult timp.
7 - 13 septembrie 2018 OpiNii - 11

Lumea, încotro?
D
acă creierul nu pro- omenire, ajung la începuturile sale ca pro- ducţia şi violul au fost armele
cesează informaţie urechile/ochii publicului la movând interesele unei elite folosite de Zeus, travestit
la un nivel accep- mult timp după descoperire, industrial/financiare în aşa într-un taur alb, pentru a
tabil, nu ai cum fizic-bio- sau nu ajung deloc din cauza fel încât să “scape” de sub pune mâna pe frumoasa
logic-anatomic să pricepi intereselor, ale celor care con- controlul naţional. Ideea fun- prinţesă feniciană Europa.
ce se întâmplă în jurul tău. duc lumea – de exemplu lipsa damentală a Comunităţii Eu- Astăzi, aceleaşi metode – se-
Cei care nu sunt interesaţi leacului pentru cancer – exis- ropene a fost, tocmai pentru cretomania, dirijismul din
de un asemenea subiect (deşi tența cancerului în populație a se da frâu liber acestor in- umbră şi violul conştiințelor,
îi vizează direct şi are o influ- este mai profitabilă pentru terese industrial-financiare. sunt utilizate de “arhitecţii”
enţă incredibilă asupra pro- „elite”), prin controlarea Sper ca Uniunea EURO- proiectului european pentru
priei lor bunăstări), fac parte mass-media, a băncilor, a ed- PEANĂ să fie pentru Europa a ispiti un întreg continent şi
din acei români distruşi men- ucației, a internetului (încă nu şi nu pentru alte interese. a-l face să cadă în braţele lid-
tal la capitolul “propria viaţă dat nominalizat de preşedin-
de tot), a oamenilor politici, a În anii 1980 Consiliul Eu- erii continentului, e în reali- tele Comisiei Europene: “Uni-
şi lumea în care trăiesc” locurilor de muncă etc etc etc ropean a pus în circulaţie un tate opera unei elite, care a
Dacă nu poţi înţelege cum unea Europeană se îndreaptă
etc etc. afiş interesant, înfăţişând construit pas cu pas, din spre o ,,directie "care doreşte
funcţionează astfel de lucruri Sunt totuși metode de con- Turnul Babel (reprodus după umbră, edificiul european.
– fie ai sau ai ajuns să ai un IQ să devină o religie de stat, o
tracarare a acestui fenomen – o pictură din 1563 a pictoru- Scena seducerii este pic- religie, care va deveni obliga-
prea mic, fie pur şi simplu nu pentru a salva de sub influ- lui flamand Peter Brueghel tată şi la Bruxelles, pe bolta
înţelegi cum funcţionează torie pentru toţi.” SISTEMUL
enţa celor care conduc din cel Bătrân). O macara în jurul celuilalt sediu al Parlamentu- este atât de bine conceput
lumea în care trăim. umbră, măcar ţara ta, măcar căreia se văd nişte muncitori, lui European, pe o suprafaţă încât s-a gândit şi la cei
localitatea ta, măcar propria stelele Uniunii Europene pre- foarte mare. Mai mult, eu- săraci!!!
Lumea, condusă de familie; două metode de con- cum şi sloganul “Mai multe ropenii care vizitează capitala
grupuri din umbră tracarare a fenomenului ar fi: limbi, o singură voce”, com- UE se pot “delecta” privind Lagi care
Convingerea ta trebuie să 1.pentru familia ta – pletează imaginea. statuia plasată chiar în faţa naţionalizează
fie că LUMEA ESTE CONDUSĂ deținerea unei ferme în pro- Edificiul din Strasbourg sediului Consiliului Euro- şi natura!
de grupuri din umbră, pe as- prietatea privată sau în asoci- este locul şi unui alt simbol pean, în care Europa este în-
cuns etc. (Populaţia globului ație cu alte familii de bună adoptat de UE, pe unul din făţişată călărind taurul zeiesc. Astfel LEGEA 171/2010
nu a trecut încă nici măcar de credință și 2.pentru locali- pereţii interiori fiind zu- Europa va fi cucerită prin prevede că nu doar copacii
acest prag; nici măcar tatea ta – existența unui om grăvită răpirea Europei de mijloace economice şi finan- sunt ai statului în PĂDURI, ci
popoarele civilizate nu au de- de bună credință (pe bune) în către Zeus. Potrivit legendei ciare. Enorma presiune finan- şi ciupercile, murele, perele
păşit, ca popor, acest prag al funcția de primar al localității greceşti, Zeus a dorit să se în- ciară la care este supusă pădureţe, plantele medici-
conştientizării faptului că respecive. “Uniunea Euro- frupte din nurii prinţesei România în momentul de nale, peştele din apele de
lumea e condusă NU de cei pe peană se îndreaptă spre un feniciene Europa. Ca să îi faţă. De ce suntem obligați să munte, din crescătorii, bălţi şi
care îi votăm, ci de cele mai ,,singur stat "care doreşte să intre în graţii, el s-a transfor- ne împrumutăm? iazuri din fondul forestier,
multe ori, PRIN ei) devină o religie de stat, o re- mat într-un taur de o fru- Când nu mai ai frontiere, răşina etc., iar recoltarea lor
ligie, care va deveni obligato- museţe răpitoare şi a nu mai ai monedă naţională, constituie contravenţie şi se
CE VOR cei care rie pentru toţi.” Planul de îngenuncheat la picioarele nu mai ai armată, ţi-au dis- pedepseşte. (Vezi Legea
conduc lumea din umbră? cucerire se desfăşoară sub tinerei. Aceasta s-a urcat pe trus industria şi agricultura, 171/2010 privind stabilirea
Pe scurt, aceştia vor: – control ochii noştri şi cu acceptul taur, care a plonjat în apă, a sistemul de învăţământ şi de şi sancţionarea contravenţi-
total al omenirii, înavuţire şi nostru. Nu cu tunuri, ci cu înotat până în insula Creta, sănătate, ţi s-au luat (chiar ilor silvice, publicată în Mon-
mai mare, cel puțin prin im- vorbe se cucerește lumea. Ci răpind-o pe frumoasa legal) toate resursele şi eşti itorul Oficial 513 din 23 iulie
punerea unei societăţi de cu aşa-zişii “politicieni” prinţesă. “Cine nu-şi cunoaşte obligat să te supui legilor co- 2010).
consum şi prin exploatarea corupţi. Vrem sau nu, ne op- istoria, riscă să o repete”. Pen- munităţii europene, eşti deja
resurselor naturale mai ales unem sau nu, în final Europa tru cei avizaţi, actualitatea cucerit. Şi legile se fac în ra- Europa - un “stat”
din ţările lumii a 3-a (inclusiv va fi un singur stat, iar la rân- clasicului dicton sare în ochi port de interese de grup in- federal?
România) impunerea unei dul ei va face parte din acea atunci când privim similitu- tern şi extern. Dacă Europa va deveni ca
„noi ordini mondiale” care să cucerire mondială. (Un om dinile dintre mitul fondator al o ţară federală (ma refer UE),
asigure acest control total. informat valorează cât doi şi Europei şi naşterea modernă State fără va exista un singur parla-
este mai greu de manipu- a Uniunii Europene. suveranitate ment, cel european şi un sin-
Controlul omenirii: lat)!!! gur preşedinte al Europei. La
Traian Băsescu ştia acest
bani, şantaj, Seducţia Europei, lucru în momentul când noi va fi numit probabil un
ameninţări UE - conglomerat de “scenariu” de România semna acordul cu guvernator, iar ţara va ajunge
interese a unor elite? 4500 de ani! FMI. În mai 2010 referindu- o tară anexată marilor puteri.
CUM funcţionează acest
proces de control al omenirii, Uniunea Europeană este Potrivit legendei, acum se la programul FMI, Băsescu Doar cultura va mai predom-
prin care masele de oameni un proiect conceput încă de la 4500 de ani, minciuna, se- declara: “Traian Băsescu: ina o perioadă de timp. Ştim
sunt conduşi de către un grup Acest program ne menţine că în funcție de nivelul de cul-
restrâns. Pe scurt, sistemul suveranitatea. Ţările care tură al fiecărei ţări pleacă
funcționează cu ajutorul bani- sunt în mare dificultate finan- toate, civilizaţie, comporta-
lor (mulți foarte mulți bani), ciară cedează mare parte din ment decent, mentalitate,
prin influență, prin șantaj sau suveranitate.” În iulie 2010 caracter etc.
mită, prin amenințare, prin “Angela Merkel propune ca Voi încheia referitor la cul-
manipulare, prin controlul ţările-membre UE care fac ex- tura de la noi cu ,,.Axioma lui
produselor alimentare la cese bugetare să-şi piardă su- G.Pruteanu": Cultura de masă
nivel mondial, prin controlul veranitatea.” Deci întâi ne s-a degradat înfiorător fiind
comerțului (nu prea există la îndatorează prin acordul cu instalată de grosolănie, sexu-
nivel mondial o piață con- FMI fluturând ideea că luăm alitate de mahala, incitare la
curențială reală, ci mai multe împrumut ca să putem plăti ură, umor grobian, şmeche-
monopoluri), prin contro- pensiile şi apoi ne preiau su- rie, agramatism, ignoranţă.
larea sistemului medical, prin veranitatea şi ţara va fi prac- Televiziunile oferă 0,01 cul-
controlarea cercetării și dez- tic condusă de “investitorii tură. Se urmărește parcă în-
voltării tehnologice și nu care vor cumpăra obligaţiu- dobitocirea acestui neam,,
numai (lucrurile nou de- nile statului respectiv”. George Pruteanu.
scoperite/inventate, care ar fi Ce va urma? Putem să ne
foarte importante pentru dăm seama din declaraţia lui Al dv.prof.
Rocco Buttiglione, fost candi- Ioan Romeo Mânzală
12 - CONSERVE PENTRU IARNĂ 7 - 13 SEPTEMBRIE 2018

Zacuscă de ţelină Vinete murate umplute cu varză și legume


Ingrediente: 5 bucăţi mari de ţelină, 3 kg. de ardei kapia, 4 kg. de Ingrediente: 4 vinete, 3 linguri de ulei, o lingură mare de sare, cozi
gogoşari, 1,5 kg. de ceapă, 1,5 litri suc de roşii, 1 litru de ulei, 1 pahar de țelină și pătrunjel verde.
cu muştar, o ceşcuţă de miere sau de zahăr, piper, sare, foi de dafin. Pentru umplutura: 1/2 varza mică, 2 morcovi mici, 1/2 rădăcină
Mod de preparare: pătrunjel, o rădăcină țelină mică, 5-6 căței de usturoi, 3 linguri
Ceapa se dă prin mașina de tocat apoi se pune la călit, în ¾ litri de ulei. pătrunjel verde tocat, 2 linguri ulei.
Ardeii și gogoșarii se coc, se dau prin mașina de tocat, împreună cu țelina Pentru saramură: 2 l apă, 200 grame sare mare, 500 ml oțet, o
fiartă și tăiată felii. La ceapa călită se adaugă ardeii, gogoșarii, țelina și lingură boabe muștar amestecate cu boabe de piper.
restul de ulei, până la un
litru. Peste ingrediente se Mod de preparare:
toarnă sucul de roșii și totul Vinetele se spală și se șterg cu șervețelul. Se crestează pe lung, dar nu
se lasă să fiarbă, la foc mic, până la capăt, tăietura făcându-se în așa fel încât, după fierbere, vânăta
timp de două ore. Se adaugă să poată fi umplută. Se pune la fiert apă cu sare, în care se fierb vinetele,
apoi condimentele, zacusca timp de 15 minute. După ce se scot din apă, vinetele se lasă la scurs,
se potrivește de sare, se mai aproximativ trei ore, într-o sită, cu o greutate deasupra, astfel încât
dau câteva clocote, iar la lichidul amar să se scurgă bine.
final, se pune mierea și Între timp, se prepară umplutura. Varza se taie fideluțe și se amestecă
muștarul. Fierbinte, zacusca bine cu pătrunjele tocat și sare. Rădăcinoasele se curăță și se taie fideluțe
se toarnă în borcanele fine. Astfel pregătite, rădăcinoasele se călesc 2 minute în ulei, apoi se pun
încălzite. Borcanele se în cratița cu varză și pătrunjel. După ce vinetele s-au scurs, se umplu cu
capsează și se fierb în baie varză și legume și li se taie cotorul. Cojile de țelină și pătrunjel se opăresc,
de abur 30 de minute sau se apoi cu ele se leagă vinetele umplute.
lasă în cuptorul încins, fără Pentru prepararea saramurii, se fierbe apa cu sarea, oțetul, boabele de
foc, până a doua zi. muștar și piper, până când se
dizolvă sarea, apoi să lasă să
se răcorească. Vinetele
umplute se așază în borcane,
Compot de pere în vin iar peste ele se toarnă sara-
Ingrediente: 5 kg pere , 1 kg zahăr, 1 litru vin alb sec, o lămâie, mura călduță, până ajunge
un pachet zahăr vanilat. acolo unde începe filetul bor-
Mod de preparare: canului. Se pune capacul și se
Se aleg perele de aceeaşi lasă la murat 3-4 zile, apoi se
mărime, se spală, se zvântă, se transferă în cămară. În mo-
curăţă de coajă, se taie imediat în mentul servirii se taie de-a
două şi se scoate căsuţa cu semin- curmezișul și se toarnă puțin
ţe. Pe măsură ce se pregătesc ast- ulei deasupra.
fel fructele, se pun într-un vas
emailat sau din sticlă, în care s-a
turnat vinul. După ce s-a terminat Salată conservată de legume
pregătirea fructelor, se adaugă za- Ingrediente: 1 kg. ardei gras, 3 kg. de roșii, 1 kg. de ceapă, 1 kg.
hărul şi lămâia tăiată în felii, de la de morcovi, 6 linguri cu vârf de sare, 300 ml de ulei, 6 linguri de
care s-au îndepărtat toate semi- oțet, 6 linguri rase de zahăr.
nţele. Se acoperă vasul cu un capac etanş (eventual se leagă cu un celo- Mod de preparare:
fan ) şi se lasă până a doua zi. În acest timp, fructele îşi schimbă culoarea, Legumele se spală și se usucă. Ardeii și morcovii se taie fâșii, roșiile
dar culoarea își revine în timpul fierberii. Compoziţia se pune într-o felii iar ceapa rondele. Legumele se pun într-o cratiță mai mare, se
cratiţă specială pentru dulceţuri ( cu pereţii mai groşi ) şi se fierbe la un adaugă sarea, zahărul și uleiul și se amestecă bine. Se lasă în cratiță, timp
foc iute, până când fructul s-a înmuiat, putând fi străpuns cu o sco- de 3-4 ore, ca să lase suc. După acest interval, cratița se pune la foc, iar
bitoare. Cu 5 minute înainte de a fi gata, se adaugă zahărul vanilat. Com- când legumele încep să fiarbă se adaugă oțetul și se mai lasă pe foc timp
potul se pune fierbinte în borcane încălzite în prealabil, care se capsează de cinci minute. Salata se pune apoi în borcane sterilizate, care se
şi se acoperă cu pături de lână, lăsându-le până a doua zi. Pentru o mai capsează și se întorc cu susul în jos. Borcanele se acoperă cu o plapumă,
mare siguranţă, borcanele se sterilizează prin fierbere 10 minute. se lasă să se răcească, apoi se duc într-un loc răcoros.
http://www.retetelemeledragi.com/ Echipa Bucătarul.eu

Week-end de vis la Geoagiu-Băi


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal, îm-
preună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-Ro-
mane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din
Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săp-
tămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .............................................................................................................

prenume .................................................................................................……

CI seria…….. nr…....…...........… Localitatea………....................................

Tel…..................……..............................
7 - 13 SEPTEMBRIE 2018 jocuRI - 13

P - JOB - TI - CAV - IO - B - MIEL - MIC - ZOO - U - VA - SCUL - HOL - AC - DS - LI - AVEA - FUM - BEI - STA - LUA - I - LABA - ASI -
Dezlegarea integramei JAB - IMAS - VIRAN - TARANCA - NAUT - AUT - AD - TE - T - I - IMUN - ETC - BA - RG - RA - NEA - CV - Z - SEF - COVILTIR - ALB
din numărul trecut - ARME - AIDA - IT - AL - BIR - CA - UZA - GAUR - ITA - EROI - TAUN - ANODINA
14 - miCA pUbLiCitAte 7 - 13 septembrie 2018

l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament două camere, l Vând casă în sat Pojoga
IMOBILIARe
et.2, semidecomandat, termopan, ușă semidecomandat, etaj 1, gresie, fa- (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând casă în Chișcădaga, două metalică, renovat. Preț: 25.000 euro, ianță, termopan, parchet stejar, în bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
camere, hol, bucătărie de vară, beci, telefon: 0745.202.448.
spatele ștrandului, Deva. Preț: 85.000 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
l Vând garsonieră Deva, zona lei, telefon: 0731.879.049. zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, Tel. 0769.897.804.
l Vând casă în Sâncrai, formată l Vând apartament 4 camere,
termopan. Preț: 22.500 euro,
din trei camere, teracotă, două Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- l Vând apartament două
telefon: 0725.452.888.
bucătării, grajd mare, șură, fântână dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând urgent casă, anexe,
potabilă, cotețe pentru păsări, grăd- 45.000 euro, telefon: 0745.202.448. cial, salon coafor, cabinet medical.
ină mare cu pomi fructiferi, fân de suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe,
Vând cabană zona Căprioara, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
grădină. Preț negociabil, telefon: DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro, l
telefon: 0729.423.035. Deva, 20 mp, plus două terase Telefon: 0723.382.890.
0256.730.209, 0760.193.089.
acoperite, sobă teracotă, 700 mp
l Proprietar, vând apartament 3 l Vând apartament 2 camere, SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona teren, fântână cu hidrofor, pomi fruc-
camere, decomandat, în Dorobanți, l Schimb apartament 2 camere,
hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară, Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 tiferi. Preț: 17.000 euro, tel.
et.1, din cărămidă, izolat termic,
beci, izolat exterior, CT, termopan, ren- euro, telefon: 0721.055.313. 0725.452.888.
în zonă centrală, Hunedoara, cu
ovat și utilat modern, totul la co- l Vând casă în comuna Zam, două l Vând casă cu grădină, pomi asemănător în Deva sau Simeria.
mandă. Preț: 73.000 euro, telefon: camere, balcon închis, mobilată, par- fructiferi, Brad, sat Tărățel. Telefon: Suport diferența de preț.
0772.185.332. chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță 0748.557.794. Telefon 0727.288.460.
l Vând apartament 2 camere, de vară, pomi fructiferi, teren arabil l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, CT, termopan, cu balcon, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- elegant, cu suprafață generoasă ÎNCHIRIeRI
55 mp, renovat. Preț: 39.000 euro, bil. Telefon: 0733.832.559. (55mp), zonă liniștită și verde, cu l Închiriez garsonieră, Deva, str.
telefon: 0745.202.448. îmbunătățiri și finisaje deosebite.
Vând casă, Chișcădaga,
l Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
l Vând apartament două camere, 2 camere, hol, beci, bucătărie de vară, Este situat la parter, cu balcon mare și negociabil, telefon: 0730.106.589.
etaj 1, decomandat, zona Ulpița, Deva. șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei, boxă, în spatele blocurilor turn din
l Persoană fizică, caut spre
Preț: 34.000 euro, telefon: telefon: 0722.968.910. vecinătatea Pieții Arras.
0721.055.313. Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. închiriere apartament 2 camere, în
l Vând apartament două camere Deva. Exclus agenție ! Telefon:
l Vând apartament 4 camere, Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat, l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la
0744.561.541.
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, CT. cupru, termopan, balcon închis, 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, l Ofer pentru închiriere unei
uși noi, totul nou, semimobilat.
Preț: 44.500 euro, telefon: teren 757 m, pretabil casă de locuit, familii cu serviciu, apartament 2
Preț: 43.000 euro, telefon:
0722.968.910. casă de vacanță, pensiune etc. camere, zona piață, Deva, CT, ter-
0745.202.448.
l Vând casă, două camere, balcon Tel. 0751.462.085. mopan, mobilat și utilat complet.
l Vând garsonieră în Deva, Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
închis, uși noi, căsuță de vară, cablu l Vând apartament 2 camere,
Dorobanți, et.3, decomandată, ter- Telefon: 0725.452.888.
tv.,pomi fructiferi, fântână în curte, 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru
teren arabil 2950 mp, în localitatea mopan, centrală termică, gresie, fa-
l Ofer pentru închiriere aparta-
ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, nivele, balcon 6 mp. Deva,
Zam, nr. 93. Rog seriozitate! ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
telefon: 0732.823.011. AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu.
Preț: 10.000 euro, decomandat, CT, termopan, mobilat și
telefon: 0733.832.559. Telefon: 0720.843.289.
l Vând apartament 2 camere, utilat complet, pentru o familie cu ser-
l Vând casă în Deva, 2 camere, etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, l Vând apartament 2 camere, viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
baie, bucătărie, beci, garaj, izolată, zona piață Deva, bloc de cărămidă. Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 garanție. Telefon: 0721.055.313.
renovată, CT, termopan, 600 mp teren, Preț: 33.000 euro, fix, telefon: mp, balcon,CT, termopan, izolație
l Ofer spre închiriere spaţiu
canalizare, apă gaz, în zonă bună. 0722.968.910. exterioară, renovat și mobilat modern.
Preț: 68.000 lei, telefon: 0725.452.888. comercial 45 mp, central. Brad.
l Vând casă, trei camere, baie, Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, Informaţii la tel . 0745.368 070.
l Vând casă în Sâncrai, trei telefon: 0735.923.683.
cămară, dependințe, construite l Ofer pentru închiriere casă,
camere, teracotă, două bucătării
1959-1987, suprafață totală 75 mp, Proprietar, vând apartament
l Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
vechi, grajd mare, șură, fântână cu
apă potabilă, cotețe pentru păsări, lângă șoseaua Deva-Oradea, 2 camere, decomandat, în Brad, str. mopan, mobilată și utilată, pentru
alte anexe și fân de grădină, la preț localitatea Brad, jud. Hunedoara. General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 persoane serioase sau firmă.
avantajos. Telefon: 0256.730.209 sau Preț: 60.000 euro, telefon: mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, Preț: 300 euro/lună plus garanție.
0760.193.089. 0729.423.035. negociabil, telefon: 0729.025.887. Telefon: 0745.202.448.

tALON De ANUNŢ GrAtUit peNtrU persOANe FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
7 - 13 septembrie 2018 miCA pUbLiCitAte - 15

l Închiriez garaj în Deva, str. Co- l Vând teren intravilan, între l Vând Opel Agila, AF 2001, l Văduv, 76/170/80, doresc să
ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046. case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, 128.000 km, albastru metalizat, cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. benzină, încălzire centralizată, chiar fără pensie, pentru prietenie-
l Ofer pentru închiriere garaj,
Preț: 6 euro/mp, telefon:
Deva, zona piață, pentru depozit sau 0745.202.448. airbag-uri, radio, casetofon, căsătorie. Telefon: 0758.413.149.
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: înmatriculat, stare foarte bună, l Pensionar, 80 de ani, doresc să
0722.968.910. l Vând teren în Sântuhalm, consum 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă
1500 mp, FS 21 m, utilități aproape. cunosc o doamnă de vârstă apropiată
l Ofer pentru închiriere la per-
aprilie 2018. Preț: 1200 euro, pentru prietenie și, eventual, căsăto-
Preț: 10 euro/mp, telefon:
soane serioase, cu serviciu, garsonieră negociabil, tel.0749.063.432.
0721.055.313. rie. Rog seriozitate. Telefon:
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- l Vând Opel Astra G, motor de 0729.698.400, 0787.649.926.
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând teren pentru construcție 106 COP, an fabricație 2003, înma-
casă, cu toate utilitățile la poartă, l Domn, 84/174/74, serios, fără
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. triculat în 2016, stare perfectă,
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. 160.000 km., ținut în garaj. vicii, doresc să cunosc o doamnă de
Telefon: 0727.974.306.
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia- Se oferă și 8 cauciucuri cu genți vârstă apropiată, fără vicii, aspect
l Închiriez spaţiu comercial în
bil, telefon: 0744.633.217. (vară-iarnă), perfectă stare. plăcut, pentru prietenie. Telefon:
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, Preț 2900 euro, negociabil, 0766.410.201.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp,
magazin alimentar. Preţ avantajos. telefon: 0720.692.501. l Domn, 63/170/80, doresc să
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă-
Tel.: 0745.970.007. torie auto sau depozit-magazin. Preț: cunosc o doamnă de vârstă apropiată,
OFERTE DE SERVICIU pentru prietenie și eventual căsătorie.
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910.
TERENURI l Caut femeie pentru menaj și Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca curățenie, o zi pe săptămână.
l Vând 3,565 mp și casă, depend- DIVERSE
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit Telefon: 0756.847.708.
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis.
Telefon: 0729.423.035. în 5 loturi. Două sunt lângă râul l Vând costum pentru femei,
l Schimb şi repar plase insecte
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, model clasic, de primăvară-toamnă,
l Vând teren în localitatea
pentru geamurile termopan. Tel.
DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: talia 44-46, culoare orange. Preț: 80
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, 0722.603.959.
0737.702.160. lei, negociabil. Telefon: 0725.483.189.
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, l Angajez menajeră la casă în
Vând teren intravilan, Boholt, l Vând două tablouri goblen aut-
telefon: 0725.452.888. l regim full-time pentru locație din
4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. entic, 35/36 cm și două tablouri în
Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
l Vând teren intravilan Deva, Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. ulei pe atlas negru reprezentând o
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, responsabilă, serioasă și în vârstă de
japoneză și un japonez, în costumul
telefon: 0732.139.547 l Vând teren intravilan, Luncoiu minim 55 de ani. Doresc sa fiu
lor național, lucrare artistică și un ra-
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, contactată doar de persoanele ce
diator electric cu 8 cilindri, stare
l Vând 7 hectare de pădure, zona corespund cerințelor menționate an-
0720.067.310. bună. Telefon: 0728.355.149.
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani terior. Ofer salariu motivant
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. AUTO și chiar și cazare pentru doamnele din l Vând pătul din metal pentru
Telefon: 0721.055.313. afara localității. Tel. 0753.083.333. porumb știuleți, 3/80/2,40 și sobă
l Vând Dacia Sandero, AF 2015,
Vând teren în Ghergheș, 10 km 30.000 km la bord. Preț: 7500 euro, emailată de încălzit, la gaz sau
l l Pensionară, execut costume
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, telefon: 0254.225.678, 0745.231.153. butelie, 25/70/70. Preț negociabil,
populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 telefon: 0744.633.217.
l Vând Ford Mondeo break, AF
euro/mp, telefon: 0745.202.448. 1996, benzină, AF 1996, 1600 mc,
MATRIMONIALE l Vând, în Deva, canapea două

l Vând teren în Sântuhalm,


consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP l Domn, 59 de ani, 1,72/80, Deva, persoane, extensibilă, cu ladă, ușă ex-
1019, închidere din telecomandă, cu apartament proprietate, doresc să terioară din lemn, 2 yale, vizor, tocuri,
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu radio cu USB, portbagaj spațios, bine
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, cunosc o doamnă (50-59 ani), pentru măsuță TV cu vitrină de sticlă fu-
întreținută. Preț: 650 euro, telefon:
telefon: 0722.968.910. prietenie sau căsătorie. Din dragoste murie, pe role. Preț negociabil, telefon:
0761.599.566.
și respect, ofer jumătate din contrac- 0726.426.011.
l Vând 4905 mp teren intravilan, l Vând autoturism Skoda Fabia, tual pe proprietate. Tel. 0720.366.434. l Vând vin alb și roșu din boabe
cabană 70 mp, în comuna Gurasada, model Avantaj, nouă, pe benzină, selecționate, producție proprie, 8 lei
ultracentral, utilități: apă curentă, l Pensionar, caut nevastă săracă,
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- litru. Cantitate minimă 5 l. Telefon:
curent electric 220 V și trifazic. sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
lat, stare perfectă, unic proprietar. 0724.451.762.
Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: Preț: 6000 euro, negociabil, mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
0787.682.280. doresc, pe lume cât mai trăiesc. Tele- l Vând frigider ”Arctic”, mare,
telefon: 0721.613.095.
fon: 0756.847.708. stare bună. Preț avantajos, telefon:
l Vând 4 jante cu 4 găuri,
l Vând 3 ha teren intravilan, la 0726.972.966.
echipate cu cauciucuri de vară pe 15 l Domn discret, 40 de ani, doresc
șosea, la intrare în Hunedoara, FS 546 l Vând mașină de cusut electrică,
inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot o relație discretă cu o doamnă, pentru
m, cu clădiri și toate utilitățile, gard, setul. Telefon: 0751.813.770. cu multe modele de cusături, adusă
a petrece timpul liber. Aștept telefon
poartă. Preț: 15 euro/mp, telefon: din Germania. Preț: 250 lei, telefon:
sau SMS la nr. 0734.387.097.
0725.452.888. l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
0769.473.088.
nou, motor 1388, benzină, 185.000 l Domn din Brad, distins, 63 de
l Vând teren intravilan, Cristur, km., de culoare neagră, 4 uși, înma- ani, caut o doamnă de vârstă apropi- l Vând saxofon sopran, marca
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- Luxer, adus recent din Germania. Preț:
ată pentru prietenie – căsătorie.
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: 1800 lei, telefon: 0769.473.088.
trice, cârlig remorcare, proiectoare Telefon: 0752.755.480.
0735.923.683.
ceață, două chei cu telecomandă,
l Vând 8 ha teren arabil, zona stare foarte bună, proprietar. Preț: Deva, 22 Decembrie, 37A •
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 1650, negociabil, telefon: Tel. 0726 871 728
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. 0751.813.770.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 7 - 13 SepteMbrie 2018

Mii de oameni sunt aşteptaţi la


Serbările Naţionale de la Ţebea El este considerat cel mai stabilit că accesul publicului,
Criş, unde va avea loc o nouă
ediţie a Serbărilor Naţionale mare erou naţional al în data de 09 septembrie, pe
dedicate memoriei lui Avram românilor din Transilvania, platoul destinat ceremonialu-
Iancu, de la moartea căruia se cu merite excepţionale în afir- lui, se va realiza doar pe
împlinesc 146 de ani. marea identităţii şi a drep- poarta nr. 2 (situată în imedi-
Avram Iancu a rămas pen- turilor naţionale pe teritoriul ata apropiere a căminului cul-
tru totdeauna în conștiința strămoşesc, fostul conducă- tural). În acest sens,
românilor, fiind considerat tor al revoluţiei române din Prefectura Hunedoara reco-
unul dintre cei mai impor- 1848-1849 din Transilvania mandă participanților să re-
tanți eroi ai națiunii noastre. fiind declarat Erou al Naţiunii specte sugestiile și indicațiile
Crăișorul Munților va Române. organizatorilor, iar în situația
rămâne, datorită faptelor sale Manifestările vor începe la în care se observă săvârșirea
extraordinare, încrustat pen- ora 10,30 cu salutul drapelu- unei fapte ilegale, să se
tru eternitate pe frontispiciul lui de luptă, intonarea Imnu- adreseze personalului din
panteonului marilor perso- lui Național al României, o dispozitivul de ordine pub-
slujbă de pomenire a lui lică.

M
nalități istorice ale acestei țări
anifestarea este Ţebea – Mii de oameni care au făcut posibilă dăi- Avram Iancu şi o evocare is- Totodată, se interzice acce-
dedicată memoriei sunt aşteptaţi duminică la torică, după care vor urma sul cu drapele sau însemne
nuirea în timp a națiunii
lui Avram Iancu Ţebea, în comuna Baia de depuneri de coroane de flori ale partidelor politice iar în
noastre.
şi defilarea Gărzii de Onoare. timpul ceremonialului public,
Serbările Naţionale de la se recomandă un comporta-
Înfrăţire între comunele Crişcior şi Ţebea vor continua cu un
spectacol susținut de formații
ment decent și evitarea zgo-
motelor puternice (imnuri,
Codreanca (Republica Moldova) și interpreți de muzică popu-
lară.
lozinci) care afectează carac-
terul comemorativ al mani-
Crişcior – Anul Cente- itatea hunedoreană şi co- dova să iniţieze relaţii de în- Pentru buna desfășurare a festări
narului este un bun prilej muna Codreanca, din Raionul frăţire prin care putem afla manifestării, organizatorii au
pentru desfăşurarea unor Străşeni, Republica Moldova. mai multe despre istoria, obi-
acţiuni ale administraţiilor lo- „Prin semnarea protocolu- ceiurile şi viziunea noastră Opriri De apĂ
cale prin care să fie mai bine lui de înfrăţire cu reprezen- de viitor”, a declarat primarul
cunoscută istoria comună a tanţii comunei Codreanca, comunei Crişcior, Ovidiu Fur- LOCALITATEA: Deva
românilor, dar şi modalităţile din Republica Moldova, ne dui. DATA: 07.09.2018
prin care se poate colabora propunem să dezvoltăm re- La evenimentul de sâm- INTERVAL ORAR: 09:00 – 13:00
interinstituţional. laţiile culturale, sociale şi bătă vor lua parte o delegaţie STRĂZI AFECTATE: T. Vuia, Ardealului,
Un asemenea exemplu va economice dintre cele două formată din opt reprezentanţi Digului, Bucovinei, Banatului, Munteniei şi Hărăului
prinde viaţă sâmbătă, 8 sep- administraţii publice. Ne ai comunei Codreanca, în MOTIVUL: Remediere avarie rețea str. T. Vuia, nr. 33.
tembrie, în comuna Crişcior, aflăm în Anul Centenarului frunte cu primarul Cleopatra
unde, la Centrul de Informare Marii Uniri de la 1918 şi Cobzac, autorităţile locale din LOCALITATEA: Hunedoara
Turistică va avea loc, de la ora apreciem că este un bun Crişcior, precum şi mai mulţi DATA: 06.09.2018 / 07.09.2018
11,00, o festivitate ce va prilej pentru primăriile din invitaţi din partea conducerii INTERVAL ORAR: 22:00 – 05:00.
marca înfrăţirea dintre local- România şi Republica Mol- judeţului Hunedoara. STRĂZI AFECTATE: 1 Mai ; Timotei Cipariu ; Parângului;
Bicaz ; Victoriei ; Nicolae Bălcescu (de la str. Victoriei până
la str. Șt. Cel Mare); B-dul Decebal (de la semafor Piața
Obor pînă la str. Simion Bărnuțiu); Ștefan Cel Mare (de la
str. Parângului pînă la Aleea Viitorului); Aurel Vlaicu (de
la Pia ța Obor pînă la str. George Barițiu).
MOTIVUL: Eliminare avarie rețea apă, de pe str Aurel
Vlaicu Nr 46.

ÎNCHIRIAZĂ
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!