Sunteți pe pagina 1din 22

 CUPRINS

 ARGUMENT
 CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA TREZORERIEI
 1.1.DEFINIREA ŞI SARCINILE TREZORERIEI
 1.2. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND TREZORERIA
 1.3. DOCUMENTE PRIVIND OPERAŢIILE DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI ÎN NUMERAR
 CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR CU NUMERAR ŞI A
AVANSURILOR DE TREZORERIE
 2.1. CONTABILITATEA MIJLOACELOR BĂNEŞTI CU NUMERAR
 2.2. CONTABILITATEA AVANSURILOR DE TREZORERIE
 CAPITOLUL 3. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI
 CAPITOLUL 4. MONOGRAFIA CONTABILĂ A FIRMEI S.C. SABRINA SRL
 BIBLIOGRAFIE
Trezoreria reprezintă activitatea în
cadrul căreia se cuprind tranzacţiile şi
evenimentele prin care se gestionează
instrumentele financiare pe termen scurt
(titlurile de plasament, respectiv
investiţiile financiare pe termen scurt),
valorile de încasat, disponibilităţile
băneşti aflate în casieria societăţilor
comerciale, creditele bancare pe termen
scurt, disponibilităţile băneşti separate
sub formă de acreditive şi alte valori de
trezorerie.
Organizarea contabilităţii elementelor de numerar
trebuie să îndeplinească mai multe obiective astfel :

realizarea unei coordonări riguroase a tuturor operaţiilor privind, pe de


o parte, activele circulante băneşti, iar pe de altă parte operaţiile de plăţi
astfel încât să existe create premisele necesare pentru realizarea în
permanenţă a decontării datoriilor la termenele prevăzute;

asigurarea unei evidenţe corecte şi operative a tuturor operaţiilor cu


numerar care să respecte prevederile legale şi să permită efectuarea
controlului în ceea ce priveşte încasările şi plăţile unităţii de
patrimoniu;

contractarea şi utilizarea creditelor bancare pe baza unei analize


detaliate şi numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru
reglarea lichidităţilor şi menţinerea capacităţii de plată, precum şi
pentru alte destinaţii bine definite şi eficiente din punct de vedere
economic;

respectarea legislaţiei financiar – bancare şi fiscale.


Activităţile ce se defăşoară în cadrul întreprinderii
au ca efect crearea unor fluxuri de intrări şi ieşiri
de numerar. Acestea la rândul lor sunt determinate
de o multime de activităţi referitoare la:
1 .vânzări şi cumpărări
2. formarea şi reînnoire capitalului
3. efectuarea de cheltuieli pentru exploatare şi
investiţii etc.

Trezoreriei îi revine sarcina de a organiza


aceste fluxuri de numerar asigurând legătura
dintre ele.
ACTIVE
FINANCIARE PASIVE DE
TREZORERIA LICHIDITĂŢI
DE TREZORERIE
TREZORERIE
5311
Casa în lei (A)
531
Casa
5314
Casa în valută (A)

5121
Conturi la bănci în lei (A)
512
Conturi curente la bănci
5124
Conturi la bănci în valută (A)

5186
Dobânzi de plătit (P)
518
Dobânzi
5187
Dobânzi de încasat (A)
581
Viramente interne (A/P)

542
Avansuri de trezorerie (A)
Mijloacele băneşti ale întreprinderilor şi organizaţiilor
economice constituie o formă de existenţă a mijloacelor
circulante necesare desfăşurării activităţii productive şi se pot
regăsi: ca numerar în casieria întreprinderii, ca disponibil în
conturile deschise la băncile finanţatoare, blocate pe carnete de
cecuri cu sumă limitată sau în alte valori etc.

Potrivit reglementarilor în vigoare întreprinderile pot efectua


două categorii de operaţii băneşti, şi anume:

• încasări şi plăţi în numerar


• încasări şi plăţi fără numerar, operate prin intermediul
băncilor.

• Operaţiile de încasări şi plăţi în lei au o pondere redusă în


totalul decontărilor
ridicări de
numerar de la
bancă

vânzarea de
din vânzarea produse din
de mărfuri producţie
Încasările proprie
în lei pot să
provină din:

lichidarea
aport la unor
capital, etc. debitori
plata ajutoarelor
materiale din
fondul asigurărilor
sociale

avansuri
cumpărări
spre
de bunuri
decontare
Plăţile în lei
se pot face
pentru:

depuneri de achitarea
numerar la drepturilor
bancă etc. salariale
În structura investiţiilor financiare pe termen scurt
se includ:

• acţiuni
• obligaţiuni
• acţiuni proprii răscumpărate
• obligaţiuni emise şi răscumpărate de societate
• alte titluri şi creanţe cum sunt: bonurile de tezaur
pe termen scurt, certificatele de depozit etc.
Acţiuni şi obligaţiuni cumpărate în
scopul vânzării şi obţinerii unui
În funcţie de venit
sursa de
provenienţă şi Acţiuni şi obligaţiuni proprii. În
de destinaţia această categorie se includ
acţiunile emise de societăţile
lor, acţiunile şi comerciale, vândute din proprie
obligaţiunile, ca iniţiativă sau la cererea acţionarilor
şi apoi răscumpărate în scopul
investiţii revânzării la un preţ avantajos sau
financiare pe acordării salariaţilor proprii.
termen scurt, *Tot în această categorie intră
obligaţiunile emise de societăţile
se împart în comerciale cu scopul de a obţine un
două categorii: împrumut obligatar. În momentul
rambursării împrumutului, obligaţiunile
sunt răscumpărate şi anulate.
Pentru efectuarea operaţiilor curente de încasări
şi plăţi, în casieria unităţilor patrimoniale se
reţine o anumită sumă de bani în numerar,
numită sold de casă. Aceasta poate fi atât în
lei, cât şi în devize. De asemenea, în casierie se
mai păstrează şi alte valori băneşti.

Principalele operaţii de plăţi cu numerar sunt:


salariile, premiile, ajutoarele din fondul
asigurărilor sociale, plata unor lucrări şi servicii,
acordarea de avansuri de trezorerie etc.

Toate operaţiile de casă se înscriu de către casier


în “Registrul de casă”, care constituie
evidenţa operativă pentru asemenea operaţii.
1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE “Reglementări contabile pentru agenţi
economici” , Editura ECONOMICA, Bucuresti, 2002
2. CATEDRA DE CONTABILITATE, AUDIT ŞI CONTROL DE GESTIUNE- ASE BUCURESTI,
MIHAI RISTEA (coordonator) “Contabilitate Financiară” Editura Universitară,
Bucureşti,2005
3. ION STANCU “Gestiunea financiară a agenţilor economici” Editura Economica, 1994
4. DR. MIHAI EPURAN (profesor universitar) DR. VALERIA BABAITA (profesor
universitar) DRD. CORINA GROSU (lector universitar) “Contabilitatea
Financiară în noul sistem contabil VOL 1” Editura de vest Timişoara, 1994
5. STEFAN FLOAREA (doctor în management), “Managementul financiar-
contabil”, Editura Europolis, Constanta, 1997
6. LADISLAU POSSLER, GHEORGHE LAMBRU, BOGDAN LAMBRU,
“Contabilitatea întreprinderii, îndrumător practic actualizat şi completat prin
Reglementări contabile prevăzute de Directivele Europene a IV-a şi a VII-a
aprobate de OMFP. Nr.1.752/2005.” Editia a VIII-a, Editura Fundaţiei “Andrei Saguna”,
Constanta 2006.
7. FLORENTINA MOISESCU „Bazele contabilităţii”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 2004