Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: SCHEIANU ANIELA-ELENA


DATA:14.01.2010
CLASA: a VII-a B
OBIECTUL: Algebră
SUBIECTUL: Operaţii cu numere reale
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi consolidare la sfârşit de capitol
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Obiective cognitive : Pe parcursul activităţii fiecare elev va fi capabil :
- să efectueze adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri şi ridicări la putere de
numere reale;
- să calculeze media aritmetică, media geometică a nr reale;
- să raţionalizeze numitori;
- să reproducă reguli de desfacere a parantezelor şi să le aplice;
- să precizeze proprietăţile care justifică o regulă de calcul;
b) Obiective afective :
- să participe cu plăcere si interes la toate activitătile propuse;
- să manifeste curiozitate si creativitate în rezolvarea sarcinilor propuse;
- să păstreze atentia trează, timp suificient pentru atingerea obiectivelor
stabilite.

STRATEGIA DIDACTICĂ
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, exerciţiul,
lucrul cu manualul şi culegerea, fişa de lucru;
b) Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se va folosi activitatea
frontală combinată cu activitatea la tablă a elevilor;
c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele însuşite anterior de către
elevi despre operaţiile cu numere reale;
d) Bibliografie:
- G. Turcitu, I. Rizea, N. Ghiciu şi alţii: “Manual pentru clasa a VII-a” , Editura
RADICAL;
- D. Brânzei, A. Negrilă, M. Negrilă: “Mate 2000+9/10”, partea I, clasa a VII-
a, Editura Paralela 45, 2009;
- I. Petrică, Ş. Cornel: „Probleme pentru clasele V-VIII”, Ediţia a II-a, Editura
Petrion, Bucureşti.
DESFĂŞURAREA ACŢIUNII

Nr. Evenimentele Activitatea profesorului Activitatea


crt. lecţiei elevilor
1. Organizarea clasei - notarea absenţelor; Elevii prezintă
Captarea atenţiei - stabilirea ordinii în clasă; caietele pe care şi-
elevilor.Verificarea - asigurarea celor necesare lecţiei; au scris tema.
temei - verificarea temei.

2. Actualizarea unor Are loc o scurta discuţie despre Elevii participă la


cunoştinţe operaţiile cu numere reale, despre discuţie dând
anterioare. semnul sumei, produsului, câtului. răspunsuri
corecte.
3. Anunţarea Profesorul anunţă că se va discuta Elevii notează
subiectului lecţiei despre operaţii cu numere reale. Se pe caiete titlul
şi a obiectivelor anunţă obiectivele operaţionale. lecţiei.
operaţionale.
4. Dirijarea învăţării Profesorul întreabă cum se Elevii răspund
introduc factorii sub radical după care corect.
propune următorul exerciţiu:
1. a) Introduceţi factorii sub radical:
2 7; 4 6;12 3
b) Scoateţi factorii de sub radical:
24; 180; 99; 1620 . Prin scoaterea
câte unui elev la
Profesorul întreabă elevii ce sunt tablă se vor
termenii asemenea şi le cere să dea rezolva corect
exemple. Apoi elevii cum se adună sau exerciţiile.
se scad numerele reale care conţin
radicali? Dar pentru înmulţire sau Elevii răspund
împărţire cum se procedează, după corect.
care se propune următorul exerciţiu:
2. Calculaţi produsul a·b:
a = 48  18  108  128;
Prin scoaterea câte
b = 162  75  32  147 . unui elev la tablă
se vor rezolva
Profesorul întreabă: corect exerciţiile.
Cum înmulţim o sumă de numere
reale cu un număr real? Dar două Elevii răspund
paranteze care conţin numere reale? corect.
Se propune exerciţiul:
3. Să se calculeze:
a ) 11(2  3 3)  3( 33  5)  2 11;
b) 8(3 3  5 2)  6( 6  4);
c)(3 2  1)(4 2  5)  (6 2  11)(2 2  5)
Câte un elev va
Profesorul întreabă ce înseamnă a fi scos la tablă iar
raţionaliza numitorul unei fracţii, apoi ceilalţi vor lucra
se propun exerciţiile: independent pe
4. Raţionalizaţi numitorii caiete.
fracţiilor:
12 8 3 5 2
; ; ; .
6 3 2 2 5 2 5 Elevii vor
5. Calculaţi, raţionalizând mai rezolva corect
întâi numitorii: exerciţiile.
18 12 6 8 4 3 40
(    )(   )
5 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 12 2
Profesorul întreabă: Elevii răspund
- Cum se calculează media aritmetică a corect.
mai multor numere reale? Dar media
geometric a două numere reale
nenegative?
Se propune exerciţiul: Câte un elev va
6. a) Calculaţi media aritmetică a fi scos la tablă.
numerelor
4  15si 4  15 ;
b) Calculaţi media geometrică a
numerelor
2si9 2 .

Profesorul cere unui elev să scrie la


tablă formula radicalilor compuşi după
care le cere
7. Eliminaţi radicalii dublii:
8  2 15 .
Observaţie: exerciţiile propuse
sunt grupate într-o fişă de lucru.

6. Asigurarea feed- Are loc pe parcursul lecţiei, întărirea


back-ului făcându-se prin aprecieri verbale
(Corect! Da! Foarte bine!) şi prin
efectuarea fulger a câtorva exerciţii de
identificare.
7. Asigurarea Se dă, ca activitate independentă Elevii îşi
retenţiei şi a acasă, rezolvarea exerciţiilor din notează tema.
transferului coloana a doua a fişei de lucru.
8. Aprecieri asupra Profesorul va stimula elevii prin
participării elevilor note corespunzătoare gradului de
la lecţie participare la lecţie, insistând asupra
aspectelor pozitive şi explicând pe
înţelesul elevilor dacă aceştia au făcut
greşeli, în ce constau ele.
FIŞĂ DE LUCRU
Clasa a VII-a

1. a) Introduceţi factorii sub radical:


2 7; 4 6;12 3
8. a)Introduceţi factorii sub radical:
b) Scoateţi factorii de sub radical: 5 3; 3 5;6 15
24; 180; 99; 1620 . b) Scoateţi factorii de sub radical:
32; 160; 96; 448
2. Calculaţi produsul a·b:
a = 48  18  108  128; 9. Calculaţi a/b:
a= 2 50  3 128  4 72  5 162  6 98;
b = 162  75  32  147 .
b = 2 54  3 384  4 96  5 216  6 150.
3. Să se calculeze: 10. Să se calculeze:
a ) 11(2  3 3)  3( 33  5)  2 11;
a ) 7(3 2  2 7)  3( 14  5);
b) 8(3 3  5 2)  6( 6  4);
b) 27 (2 2  3)  6( 6  2);
c)(3 2  1)(4 2  5)  (6 2  11)(2 2  5) .
c)(2 5  1)(3 5  5)  (4 5  11)(2 5  5)
4. Raţionalizaţi numitorii fracţiilor:
11. Raţionalizaţi numitorii fracţiilor:
12 8 3 5 2
; ; ; . 18 6 5 3 2
6 3 2 2 5 2 5 ; ; ; .
6 5 2 3 2 2 3
5. Calculaţi, raţionalizând mai întâi
numitorii: 12. Calculaţi, raţionalizând mai întâi
18 12 6 8 4 3 40 numitorii:
(    )(   ).
5 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 12 2 13 30 4 12 5 23
(  )(    ).
2 3 6 3 3 2 5 2 2 2 30 2
6. a) Calculaţi media aritmetică a
numerelor 13. a) Calculaţi media aritmetică a
4  15si 4  15 ; numerelor
b) Calculaţi media geometrică a 2  14si2  14 ;
numerelor b) Calculaţi media geometrică a
2si9 2 . numerelor
3si9 3 .
7. Eliminaţi radicalii dublii:
8  2 15 . 14. Eliminaţi radicalii dublii:
72 6 .

S-ar putea să vă placă și