Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 18-X-2010
Clasa: a VII-a
Instituţia: Şcoala cu clasele I-VIII Unirea
Profesor: Petre Mirela
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Tipul de curriculum: Curriculum nucleu
Unitatea de învăţare: Mulţimea numerelor raţionale
Subiectul: Ecuaţii de forma ax+b=0, cu a  q*, b  q
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe

Competenţe specifice:
C1: - Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale, a estimărilor şi a aproximărilor
pentru rezolvarea unor ecuaţii
C2: - Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere raţionale
C3: - Rezolvarea de probleme

Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1: Să cunoască operaţiile cu numere raţionale învăţate până acum şi proprietăţile
acestora
O2: Să aplice regulile de calcul cu numere raţionale
O3: Să îşi însuşească modul de rezolvare a unei ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale
O4: Să rezolve ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale
O5: Să utilizeze un limbaj matematic adecvat

Strategia didactică: Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia,


exerciţiul, observaţia, munca individuală,
munca în echipă
Material didactic : manual pentru clasa a-VII-a editura
Radical, culegere de exerciţii Mate2009/10,
Editura Paralela 45, cretă albă, colorată,
caiete de notiţe;fişă de lucru
Tipul de activitate : activităţi frontale,individuale, pe grupe;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţele Obiective Activitaţi ale lecţiei


lecţiei Activitatea elevilor Strategii Modalităţi
didactice de evaluare
1.Moment -Verificarea prezenţei elevilor şi notarea
organizatoric absenţelor în catalog; Elevii vor avea pe bănci
-Verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare caietele şi manualul.
defăşurării orei; Pregătirea caietelor de temă în
- Asigurarea unei atmosfere adecvate pentru clasă
buna desfaşurare a orei;
2.Verificarea -Verificarea temei elevilor prin sondaj , Activitate
temei/ captarea utilizând dialogul profesor –elev,elev- Pregătirea caietelor de temă comună
atenţiei elev,prin confruntarea rezultatelor. În cazul acasă
în care apar diferenţe mari la rezultat se
rezolvă exerciţiul la tablă;
3.Verificarea O5 1.Ce aţi avut de pregătit pentru azi? Elevii vor răspunde la
cunoştinţelor R: Ordinea efectuării operaţiilor cu numere întrebări.
anterioare Raţionale În cazul în care un elev va
2. Care sunt operaţiile pe care le-am învăţat răspunde greşit , un alt elev îl Conversaţia Aprecieri
cu numere raţionale? va corecta, iar cel ce a răspuns verbale
3.Care este ordinea efectuării operaţiilor cu greşit va repeta definiţia
numere raţionale? corectă.
4. Dar dacă expresia conţine şi paranteze, care
este ordinea?
4. Anunţarea Se anunţă şi se scrie titlul lecţiei pe tablă:
temei şi a „Ecuaţii de forma ax+b=0, cu a  q*, b  q”
obiectivelor Ne propunem să ne însuşim modul de Elevii vor nota în caiete
rezolvare a unei ecuaţii de forma ax + b = Explicaţia
0,
a,b,Q, a0, iar apoi să rezolvăm ecuaţii
simple în mulţimea numerelor raţionale.
5.Dirijarea O1 Înainte de a ne însuşi modul de rezolvare a Sunt atenţi la explicaţiile Activitate Aprecieri
învăţării O2 unei astfel de ecuaţii, să ne reamintim cum profesorului,răspund la individuală verbale
O3 rezolvăm o ecuaţie în mulţimea numerelor întrebări, apoi sub îndrumarea Analiza
O4 naturale, pornind de la următorul exemplu: acestuia, rezolvă la tablă şi în Exerciţiul răspunsurilor
O5 2x - 16 = 0=> 2x = 0 +16 => 2x = 16 => caiete problemele propuse.
x= 16 : 2 => x =8
În continuare vom studia rezolvarea
ecuaţiilor de forma ax + b = 0 şi ax+ b=c,
a,b,cQ, a0. Aceste ecuaţii sunt utile
pentru a rezolva probleme ale căror date
conduc la o relaţie de forma ax + b = c în
care a,b,c au valori fixate, precizate în
enunţul problemei, iar x este o
necunoscută ce trebuie aflată.
Profesorul va explica elevilor
rezolvarea ecuaţiei de forma ax + b = 0 şi
ax+b = c pornind de la următoarele
exemple:
1)
2 7 2 7 2 7
x   0  x  0   x  
3 3 3 3 3 3
(3
7 2 7 3 21 7
 x  :  x    x  
3 3 3 2 6 2
3 3
2) 5 x  4    4  5 x    2) 4 
2 2
5 5 5 1 1
5x   x  : 5  x    x 
2 2 2 5 2
Pentru înţelegerea noţiunilor noi dobândite,
profesorul propune elevilor următoarele
exerciţii, care vor fi rezolvate de elevii numiţi
de profesor:
1.Care număr din şirul următor este soluţie a
3
ecuaţiei: 5x - 4 = - .
2
2 1
2, , -3, , 3, -2
3 2
Împărţiţi în două pagina de caiet cu o linie
verticală. În partea stângă scrieţi soluţiile
ecuaţiei, iar în partea dreaptă justificaţi
răspunsul dat.
1 3
2. Rezolvaţi ecuaţia x  1
2 2
6.Asigurarea O1 Profesorul propune elevilor desfăşurarea Elevii vor lucra individual şi Activitate Aprecieri
feed-back-ului O2 unei activităţi frontale interactive de rezolvare pe urmă le vor rezolva la tablă pe grupe verbale
O3 a exerciţiilor din culegere. Exerciţiul Analiza
O4 Se împarte clasa în grupe de câte 4, răspunsurilor
O5 respectiv 5 elevi. Se împart fişele de lucru.
Fiecare grupă va avea de rezolvat câte o
ecuaţie din fişa de lucru.
Pentru început, toate grupele vor avea de
rezolvat aceeaşi ecuaţie(punctul a de pe fişa
de lucru). Grupa care termină prima va primi
plusuri.
În limita timpului disponibil, vor fi
rezolvate şi celelalte ecuaţii(câte două ecuaţii
pentru fiecare grupă)
O1 Se va face o scurtă recapitulare a noţiunilor
O2 dobândite: Probe orale
7.Retenţia şi O3 - Ce am învăţat noi astăzi? Elevii vor răspunde pe rând la Notarea
transferul O4 - Explicaţi modul de rezolvare a unei ecuaţii fiecare intrebare răspunsurilor
O5 de forma ax+ b=c, a,b,cQ, a0! Conversaţia
x2 x
- Rezolvaţi ecuaţia  1
3 2
-Se notează elevii ce s-au evidenţiat în timpul
orei
8.Tema pentru -exerciţiul 1(a-f) pag. 30 din culegere Conversaţia
acasă -indicaţii la temă;
FIŞĂ DE LUCRU

1.Rezolvaţi următoarele ecuaţii:

1 1 1
a) 2 x   2; g) 3x   2 x; m) 0,2 x   2;
3 2 3
1 2 1 1
b) x  2  ; h) 2 x    5x ; n) 1, (2) x   2;
3 3 2 6
1 2 3 2
c) x   2 ; i) x   2  2x ; o) 1,1x  2,3  ;
2 3 4 5
2 3 1 1 x3
d) x 3  2; j)  x  ; p) 2 ;
5 4 3 2 2
1 3 3 1 x2 x
e) 2 x   ; k) x 5; r)   1;
4 4 2 6 3 2
5 1 3 1 x x x 1
f) x   1; l) 4 x    3x ; s)   1
2 4 5 2 3 2 4
.

S-ar putea să vă placă și