Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic „Arany János”, Salonta


Nume profesor: Nagy Olga
Clasa: a VIII –a B
Data: 08.05.2018
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică - Algebră
Unitatea de învăţare: Ecuații și inecuații
Titlul lecţiei: Sisteme de două ecuaţii liniare cu două necunoscute, interpretarea
geometrică a rezultatului obținut.
Tipul lecţiei: Recapitulare, sistematizare și consolidare a cunoștințelor
Timp: 50 min
COMPETENȚE GENERALE
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul
specifice matematicii
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi de rezolvare de probleme
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica, utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în
contexte variate
COMPETENȚE SPECIFICE
1. Efectuarea operaţiilor cu numere reale
2. Rezolvarea de ecuaţii şi efectuarea de calcule algebrice, utilizând algoritmi, formule şi
metode specifice
3. Expunerea coerentă, orală sau scrisă, a propriilor demersuri de rezolvare a unei
probleme corelând diverse modalităţi de exprimare (cuvinte, simboluri matematice,
tabele, grafice)
4. Angajarea de discuţii în cadrul unui grup privind avantajele şi dezavantajele utilizării
unei metode de rezolvare sau a unei modalităţi de prezentare a unui demers matematic
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: După parcurgerea lecției eleul va fi capabil:

1. să efectueze calcule cu numere reale utilizând proprietăţi ale operaţiilor


2. să utilizeze elemente de calcul algebric şi formule de calcul pentru simplificarea unor
calcule şi pentru rezolvarea unor ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii
3. să explice mulţimea soluţiilor unei ecuaţii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt
numere reale

4. să rezolve sisteme de ecuaţii de forma { a1 x+ b1 y + c1=0


a2 x+ b2 y + c2=0
cu metodele cunoscute

Mijloace didactice şi tehnice: tabla; creta; proiector, laptop, manualul şcolar; caietul de
notiţe; caietul de teme, fișe de lucru.
Metode-corelate cu obiectivele operaţionale: ele se referă la întreaga lecţie:
Informativ-participative: prelegerea, observaţia, conversaţia, demonstraţia,
dialogul.
Formativ-participative: învăţarea prin acţiune; problematizarea; studiul de caz;
învăţarea prin descompunere.
Informativ-neparticipative: explicaţia.
Formativ-neparticipative: exerciţiul, exersarea.
Forme de activitate: - activitatea didactică a întregii clase;
- activitatea independentă a elevului;
- învăţarea dirijată de profesor.
PLAN DE LECŢIE

Modul de Procedee de
Etapele lecţiei Conţinutul lecţiei Metode
organizare evaluare
1. Organizarea
clasei pentru Verificarea prezenţei elevilor, notarea absenţelor în catalog. analiza
Conversaţie Frontal
lecție Existența mijloacelor material. răspunsurilor

2. Verificarea și
aprecierea Verificarea temei prin sondaj, prin confruntarea rezultatelor, iar dacă
Frontal analiza
cunoștințelor și a există probleme nerezolvate, acestea se rezolvă la tablă. Reactualizarea Conversaţie
Individual răspunsurilor
capacitășilor cunoștințelor.
elevilor
3. Captarea Se împarte un rebus matematic, al cărei rezolvare va da tema lecției. În grupe de analiza
Conversaţie
atenției Elevii sunt rugați să completeze rebusul. câte 2 elevi răspunsurilor
Se anunţă clasa că lecţia prezentată se intitulează Rezolvarea sistemelor

4. Comunicarea
obiectivelor
de ecuații de forma { a1 x+ b1 y + c1=0
a2 x+ b2 y + c2=0
, interpretarea geometrică a
Conversaţie Frontal
observarea
elevilor
rezolvării.
Informez elevii despre rezultatele la care ei trebuie să ajungă, adică ce vor
ști la sfârșitul orei.
4. Dirijarea Împart între elevi o fișă de lucru. Conversația Frontal analiza
învăţării 1. Informez elevii că vom rezolva exercițiul nr. 4 cu toate cele trei metode Explicaţie răspunsurilor
învățate. Va veni la tablă câte un elev care va rezolva cu metoda aleasă Învăţarea prin
sistemul de ecuații. Dirijez astfel elevii, ca metoda grafică să fie ultima descoperire
metoda de rezolvare. După rezolvarea sistemului, vom interpreta
geometric mulțimea de rezolvare. Se va observa, că mulțimea de rezolvare
este punctul, unde cele două drepte se întâlnesc, deci punctul de intersecție
ale acestora. Explic elevilor, că acest lucru se întâmplă în orice caz, când
a1 b1
se îndeplinește condiția ≠ . În acest caz, sistemul de ecuații are o
a2 b2
singură soluție.
După rezolvarea la tablă demonstrăm rezultatul obținut și prin cadrul
programului GeoGebra. Un elev va introduce ecuațiile obținute în
program, care va afișa rezolvarea sistemului.
2. Vom rezolva ecuația nr. 5 de pe fișa de lucru, dar numai cu metoda
grafică. Un elev va veni la tablă și rezolvă sistemul. Se va observa, că
dreptele obținute sunt paralele. Explic elevilor, că acest lucru se întâmplă
a 1 b 1 c1
în orice caz, când se îndeplinește condiția = ≠ . În acest caz,
a 2 b 2 c2
sistemul de ecuații nu are soluție.
Urmează prezentarea și acestui caz cu ajutorul programului GeoGebra. Demonstație
3. Urmează rezolvarea execițiului nr. 6 de pe fișa de lucru iarăși numai cu
metoda grafică. Se va observa, că cele două drepte se suprapun. Explic
elevilor, că acest lucru se întâmplă în orice caz, când se îndeplinește
a1 b1 c 1
condiția = = . În acest caz, sistemul de ecuații are o infinitate de
a2 b2 c 2
soluții, iar cele două ecuații din sistem sunt echivalente.
Urmează prezentarea și acestui caz cu ajutorul programului GeoGebra.

Conversaţie
Explicaţie
5. Asigurarea Problematizare Frontal analiza
feedback-ului Exerciţiul Individual răspunsurilor
Învăţarea prin
descoperire
Conversaţie Frontal
6. Evaluare Aprecierea elevilor care au răspuns în timpul lecţiei
Individual
7. Tema pentru Conversaţie Frontal
Problemele rămase nerezolvate la oră de pe fișa de lucru.
acasă Explicaţia
Exercițiul nr. 4

Exercițiul nr. 5

Exercițiul nr. 6
1. I N T E R V A L L U M
2. E G Y Ü T T H A T Ó K
3. E G Y E N L E T
4. G Y Ö K T E L E N Í T É S
5. N E G A T Í V
6. M Ű V E L E T
7. E G Y E N E S
8. P I T A G O R A S Z
9. P Á R H U Z A M O S
10. E L S Ő F O K Ú
11. K I V O N Á S
12. R E N D S Z E R
13. M O D U L U S Z
14. H A L M A 1.Z
15. D E S C A R T E S 2.
16. A L G E B R 3.A
17. E G 4.Y N E V Ű
18. S Í K 5.
6.
7.
1. Egy szakasz vagy félegyenes 8.
pontjai a számegyenesen 9.
2. Az ismeretlen előtt lévő 10.
szorzótényezők 11.
3. Egy vagy több ismeretlent 12.
tartalmaz 13.
4. A nevező racionalizálása
14.
15.
16.
17.
18.
5. Ilyen szám például a −7
6. A szorzás is ez
7. Az elsőfokú függvény grafikus képe
8. Ókori görög matematikus
9. Ilyen az a síkbeli két egyenes, melyeknek nincs egyetlen közös pontjuk sem
10. Így hívjuk az ax +b=0 alakú egyenletet
11. Az összeadás ellentétes művelete
12. Derékszögű vagy koordináta-……………………………..
13. Egy szám origótól vett távolsága a számegyenesen
14. A természetes számokat is ebbe foglaljuk
15. Derékszögű vagy ………………..-féle koordináta rendszer
16. Ilyen óránk van ma
17. Egy algebrai összeg azon tagjai, amelyben ugyanazok a betűk ugyanazon a hatványkitevőn szerepelnek
18. Három nem kollineáris pont határozza meg
FIȘĂ DE LUCRU

FELADATLAP
Să se rezolve sisteme de ecuații:
Hozzuk egyszerűbb alakra majd oldjuk meg a valós számok halmazán a következő
egyenletrendszereket:

1. {52xx++ 43y=−1
y=1
2. {
x+ 17 y=300
11 x− y =104

{
x+ y
=4
3
3.
x− y
=3
2

{
2 x +1 3 y −1
− =0
4. 5 11
3 ( x + y ) = y+ 2 ( x−1 ) +12

{
x +2 y 3 x +5 y
=
3 7
5.
4 x+ 2 y
−1=0
2

6.
{
( x−2 )2−( y−3 )2=( x+ y )( x− y ) −1
x−1 3 y
2
=
4

7. {
( x+1 ) y=( x +5 ) ( y−4 )
( x +2 ) ( y+ 4 )=( x +4 ) y

{
2 x +1 3 y −1
− =0
8. 5 11
3 ( x + y ) = y+ 2 ( x−1 ) +12

{
x−1 y+1
=
9. X+ 4 y −1
3 x −5 y=−5

{
x
+
0,5
=
√2− √3
10. √ 3−1 1−√ 2 2
( √ 3−√ 2 ) x−( √ 3+ √ 2 ) y =−5

S-ar putea să vă placă și