Sunteți pe pagina 1din 8

Vlrgi le Stanislas F'trartin

ffiffi
Ho'oP0n&P0nm Ntr,
a5
ffi
Virgile Stanislas Martin

50 DE EXER C IT ,

HO'OPONOPO N

Creottu
E--a
e
publishing
Virgile Stanislas Martin este hipnoterapeut, formator gi pro-
fesor de programare neurolingvisticd. Este creatorul' terapiei
BrdveTranspersonelle' 5i este preSedintele Societdlii Franceze de
CUPRINS
Hipnoza Conversalionald gi Terapeuticd.
Duprins

Droncrrcn PuarrsHlNc Housr


lntroducere
@ Original French Title: 50 exercices d'Ho'oponopono
@ 2015, Groupe Eyrolles, Paris, France
1. Responsabilitatea 9

llustra!ii: Tiffany Cooper Exerciliul 1 : Ubuntul..... 10

. ln colaborare cu lsabelle Avisse Exerciliul 2: Reconectali-v;................. 12


Exerciliul 3: Descoperili-ve adeveratul centru..... 13
Exerciliul4: Asumali-vd riscul cel mare........ 16
@ 2012 Didactica Publishing House
Toate drepturile rezervate pentru limba romdni.
Nicio parte a acestei lucrdri nu poate fi reprodusd f6rd acordul editurii.
2, Acceptarea 19

Editor coordonator: Floreniina lon Exerci!iul 5;,,$i asta va trece!"................. 20


Traducdtor: Anca Migurean Exerciliu I 6: Adoptali,mantra-Da" 22
Redactor: Crina Brdiloiu 24
Exerciliul 7: Respirali!..
Corector: Gabriela llincioiu
DTP: Teodor-Alexandru Pricop
3. lertarea 27

Didactica Publishing House Exerciliul B: lertali pentrutotdeauna 28


Bd. Splaiul Uniiii nr. 16, Clidirea Muntenia Business Center, Exerciliul 9: Asumali-vd riscurile iertdrii............. 29
etaj 3, Sector 4 Bucuregti Exerciliul 10:Nu agteptaliscuze 31

Exerciliul 1 1: Rescrieli-vd trecutul 33


Comenzi gi informaJii:
Exerciliul 12: lertarea bine pregdtit6 incepe cu sinele 35
Telefon/Fax: +4021 -41 0.88.14; +40 21 - 410-88.10
e-mail: offi ce@edituradph.ro; www.edituradph.ro
50 de exercitii Ho'oponopono
- Cuprins

Exerciliul'l 3: Agterneli-vd gregelile pe altarul iertdrii.............. 37


Exerciliul 14: Rugdciunea lui Morrnah 39
6. Se practicem Ho'oponopono 91

Exerciliul 15: lertali-l pe cel mai mare dusman al vostru 40 Exerciliul 36: Practicali Hobponopono tradilional. o')
Exerci!iul 16: lubi!i-i pe dugmani 43 Exerciliul 37: Hobponopono so1o...... 94
Exerciliul'l 7: Descdtugali-vd 45 Exerciliul 38: Practicali in grupul vostru............. 97
Exercitiul 18; Cereli iertare 47
Exerciliul 1 9: lertali-vd pdrinlii 49
Exerciliul 20; Debarasali-vd de ceea ce este inutil 51
7. Se aplicAm Flo'oponopono 101

Exerciliul 39: O problemd de rezonan!a...................... 102


Exerciliul 40: Cei doi 1upi........... .. 105
4. Recunostinta 55
tt
Exerciliul 41: Deschideli-va pentru a primi abundenia 107
Exerci!iul 2l: Memoria inimii .............. 56 Exerciliul 42: Revitalizali-vd corpul 109
Exerciliul 22:Una, doua, trei... mullumiri. 5B complimente....................
Exerciliul 43: Miracolele ascunse in 11 1

Exerciliu I 23: Pdstrali-va genda actua izatd....


a I
59
Exerciliul 24: Meditagie asupra recunogtinlei......................... 62
Exerciliul 25: Respirali recunogtinla 64 8. Se cre$tem cLt Ho'oponopono 115
Exerciliul 26:,,Recuno9tinla ca atitudine"..... 65 Exerci!iul 44: Eliberali-va ........................ 116
Exercili u I 27 : Lista recunogtinlei. 68 Exerci!iul 45: Taiali nodu1............... 117
Exerciliul 28; Doar o vorbd.......... 70 Exerciliul 46: lntegrali-vd lecliile de viald.......... 119
Exerciliul 29:Vizita de mu11umire........................ 72 Exerciliul 47:ParIea voastrd de umbrd...... 122
Exerciliul 48: Rugali-vb pentru cei1a|1i............. 124
5. lubirea -7e Exerciliul 49: Atitudinea optimista... 126
Exerciliul 50: Lista mea de miracole......... 128
Exerciliul 30: Nevoile me1e............... 76
Exerciliul 3l:NU inseamna NU!
Exerciliul 32; Declaralia de independenla
7B

B1 Ooncluzii . . 131

Exercitiul 33: Corpul de1ict............... 83


Exerciliul 34: Apa vindecdtoare 86
Exerciliul 35: Arta binecuv6ntdrii 87
CAPITCILUI- 1

RESPONSABILITATEA
,,Ali ren'la:eeat fapt'ul eE de fieeare datfi cf;nd
existd o problentfl, strnte$;i gi voi de fatf,?u'
Fiind o metodd ancestrali, Ho'oponopono ar putea figura pe lista terapiilor
familiale sistemice, deoarece cu ajutorul acesteia sunt evidenliate procesele de
?l',|i Pare r.iu,
interaclionare care conduc atat la o problematica familiald, c6t gi la imparlirea
ievl4li-tr1q
responsa bilitdlilor.
qicole
Gdndirea Hobponopono se inscrie in curentele spirituale numite moniste (non
€lori.
dualiste), cu alte cuvinte, sunt cele care abordeazi o mica parte ca fiind un
intreg. 1n realitate, Hobponopono considerd ca,,totul este un intreg" 9i pro-
pune o versiune holograficd asupra universului: ,,Nu noi ne afldm in univers,
ci universul se aflS in noi. [...] fiecare flinld umana este un microsistem inscris
in macrosistem2". Lumea exterioard reflectd lumea noastrd interioard, nu existd
o separare intre mine 9i lume: ,Nu existd nicio rupturd intre observator gi cel
observat, intre subiect ;i obiect. Ei formeazd un tot omogen gi continuu' (Jiddu
Krishnamurti).
Vestea proaste este cd noi ne facem responsabili atdt de ceea ce ni se int6mpld
- sau nu ni se intAmplS -, precum in lumea incon-
gi de ceea ce se int6mpld
jurdtoare. Noi nu suntem responsabili in mod colectiv, ci individual pentru
foametea, pentru violenla sau pentru problemele ecologice din lumea incon-
jurdtoare: foametea din lume este refleclia propriei mele aviditali, violenla

Dr. lhaleakala Hew Len, citat de Joe Vitalein Zero limite, Meteor Press, 2009.
Ford, D., Partea intunecatd a cautdtorilor de lumina, Editura ForYou, 2001.
50 de exercitii Ho'oponopono es pons a b ilitat e a
- R

reprezintd propria mea agresivitate, iar problemele mediului ?nconjurdtor sunt


datorate nerespectarii propriei mele integritdli.
Vestea bund este cd ne putem imbundtali condiliile de viald - gi astfel lumea
lntreagd - prin propria noastrd transformare interioard.,,sd fim noi schimbarea
pe care vrem sd o vedem in lume", ne-a spus cAndva Gandhi.
Astfel, aceastd responsabilitate totald nu este deloc coplegitoare, ci elibera-
toare, Aceasta ne permite sd iegim din rolul de victim6 gi sd devenim autorul
proprlei noastre vie!i.

Exercifiul 1; Ubuntul
&- I
,rTot ceea ee exist6, i.nelusiv lu:m"ea pe care o veri, ,,,l,,,Ub.rntu.lrin,iu!,tur:a,xhosAl,insgamp{,Eu,,lunt'bentrurci nbitoli luntem
preeum. tu i:isufi
ryti pantE ta faptele lu:m.ii., , ,Hobponopono se insciie in,,ggnditea,:,no.n.,dua,tiSU; nu,,e;ist-;';diiill,iir afara
totul este un Tntregttt ',i',sineiui.'Agada,r. iompetrlrviigtea,,,ntl ale,!€nsrrlnti-adevai.linii';o.1ume
a lip-
Hobponopono ne invitd sd ne considerdm unili cu tot gi toate, legali de toatd su ii lor (u nde resu rse,le sunt rl irnitate;,9i.u nde :fi itire- trebu i e si q ple, pe ntr u
t

lumea. ;,:5u,pray,ie!u!), competitivitqte'ai,piqsupule,o tpe-ispectiv6 dualist5' Gdhd,ireir


':',rnonduala,e-lirninA,competiliardi:h'ace,a'$recualiq:qi:]n5pirrav-1t;nnar rnuiuni-
citili urmitoarea auecdoti gi notali ceea ce vE I lyspiin qaie du'mneqte abundenla.(unde,,iesurse,le suntsuficientq'9irtlnde fie.
inspir5. I
Cu alie cuvint6; daiot:it, fapXuiui c'e,!otu! e51e unlntiggi,e.u;potac,liona a!.!Pfl
Un antropolog a propus un joc copiilor dintr-un trib african. A agezat un cog . :'.. ',: .:.
plin cu fructe in apropierea unui arbore 5i le-a spus cd cel care va ajunge lumii care;,la-r6ndul ei, actioneazSr,asupia,rrnea- '

, ,.. ,

primul la cog va primitoate aceie fructe dulci. C6nd le-a spus sd fugd inspre
copac, ei s-au prins de mdini cu tolii gi au alergat impreuna; apoi s-au agezat
laolaltd, bucur6ndu-se de aceste delicatese. Atunci c6nd i-a intrebat pe
copii de ce au fugit aga, impreuna, in timp ce doar unul ar fi putut sd se
bucure de toate fructele de unul singur, copiii i-au rdspuns:,,Ubuntu!,,

Vezi 5i Lundin, S.;i Nelson, B.,Ubuntu! Le Dauphin blanc,201 1-


I Anonim, Tout est IJn (Ell1m Onru), Nataraj, 2005,
Sursd necunoscutS.
50 de exercitii Ho'oponopono Responsabilitatea
-

Exarci!iul P; lleconeetati-vfi
$* Meditalia consta in,intoar:cerea spre sine,,spre eul lnterior'i deoarece,in acest
interior sunteli deja un Buddha''i Hobponopono igi propune, de asemenea,
,rT"iecatre ont est,e sentru"i" u"cLuisers
a **rui *i.nsr:-mferi.n!fi nri o prmte depryi"" sJ ne aducd in acesL,,punclzero" unde suntem liberi, eliberali de amintirile
noastre. Putem, a5adar, sd ne lSsdm inspirali gi sd devenim cu adevarat cre-
Froverhen$.ez
atorii propriilor noastre vieli dec6t sd fim marioneta gregelilor repetate din
Din moment ce Hobponopono ne invald ca totul se petrece in interiorul nostru,
trecut.
atunci s; incepem prin a ne reconecta cu eul nostru interior.
Faptui i6 ne concentrem asupra'centrului unui cerc locallzat in afara noastrd2
ne,alutd 1a vizualizdm li 5a reflectdm asupra aentrului (eului) nostru interior.
! neraxali-vd, agezali-vdconfortabil gi urnali sfatu- $ Sa ne amihtim laptulcd insuSicuv6ntg! ebraiq'care estertradus in Biblie prin
I rile de nai jrs: $ ,pdcdtosl- ser:nnific5'literalmqnte,a-i lipsiobiectivul, a,rata,tinta'iAstfel ca,

atunci cAnd meditA,m asupra centfului obiectivului; ne reintoarcem intr-un


loc unde ne simlim eliberali de orice pacat gi unde totul devine posibil.

V€-*
Mr
Ift,...+t
Exerciliul
, 3; Descoperili-v{ adev{ratul
Luali o foaie albi (format A4). Trasali un cerc cu diametrul de I0 centimetri cu c entr u
ajutorul unuicompas gi marcagi centrul printr-un punct. (puteii, de asemenea,
sa printali imaginea unuicerc sau a unuisoare descdrcat de pe internet.) ,rFiecare dintre noi poantd in si.ne centrul universului"'3
stabili!i-ve obiectivul de a intra in legaturd cu eul interior, care reprezinta tot l\Iancy }Itlstons
ce este fundamental gi esenlial in voi. O persoani egoistd se considerd a fi centrul universului,in timp ce o persoand
Fixali cu privirea centrul cercului timp de cinci p6na la zece minute in fie- luminata treiette deja aceastd stare.
care zi. De fiecare data cdnd un 96nd incearcd sd vd distraga atenlia, concen-
trati-v; asupra centrului cercului.
Osho, Questce que la mdditationT, Accarias - llOriginel, 2002.
Exerciliu inspirat din Clerc, O., M€me lorsqu'elle recule, la rividre avance, JC Lattds, 2010.

Nancy Huston este o muziciand 5i scriitoare francezS.


50 de exercitii Ho'oponopono Responsa b ilitatea
-
I Ridicafi-v5 in picioare gi stafi in centrul carnerei.r @ invSrtigi-vi ugor pe loc, linarrd degetul indreptat spre chipul
vostru" Ce observali?
$ lntinU.li bralul 5i indrepta{i degetul spre un obiect siruat
in fata voastrS.

@ Numili obiectul pe care il vedeli. Apoi rotifi-va


usor spre dreapta. indreptafi degetul spre un
obiect nou, pe care il numi{i. Continua{i acest
@ L, ce vd gandili? Ce este acel ceva care vd inspir5?
exercitir"l pdna cdnd ali facut o rdsucire com-
pletd.

@ npoiindreptati degeiul spre chipul vostru.

@ CanO priviliin direcfia indicata (spre voi), ce 1./e-

deti?

I DupS Harding , D., A trdi fdrd cap, Editura Herald, 20i 6, 5i Le Roy, j., qi Vergne, L., 54 expdriences de
spi ritual itd quotidienne, Almora, 2009.

,IE

S-ar putea să vă placă și