Sunteți pe pagina 1din 56

Sisteme Informatice în

Turism
(SIT)

18.01.2019 19:55:31
1
Conţinutul disciplinei SIT
1. Introducere în SIT
2. Infrastructura tehnologică a SIT
3. Suportul Informațional al SIT
4. Securitatea SIT
5. SIT corporative (abordarea generală)
6. Sisteme de rezervare
7. Internet in sfera turismului

2
T1 -2 . Introducere în SIT. Baza
tehnologică SIT
1. Fundamentele Sistemelor Informatice (SI)
moderne
2. Clasificarea SI
3. Structura generală si funcțiile SIT
4. Tehnologii informaționale
5. Baza tehnologică SIT
1. Fundamentele Sistemelor
Informatice (SI) moderne
Correlația Om ↔ Informația
Creierul omului procesează
~> 99,9% informație internă (din care > 95% - inconștient)
<~ 0,1% info externă
Informația externă (fără emoții, amintiri etc.) este încet
procesată/analizată de Creierul omului ~100KB-10MB/sec
Omul pe parcursul istoriei a încercat sa-și amplifice
capacitatea de memorare și procesare a informației
externe:
1. Vocabularul comunicativ vizual-oral în dif.limbi
2. Desene pe pereți în peștere și picturile ulterioare
3. Scrisul (cu varietatea vastă a alfabetelor)
4. Tiparul și tipografia
5. Telegraf, telefon, radio,
6. Computer-ul
etc.
(?) Ce elemente comune vedeți?

6
Exemple de sisteme cu componenţa, structura şi scopuri:
Sistem Elementele sistemului Principalul scop al
sistemului
Uzina Oameni, utilaje, materia primă, edificii, Producerea bunurilor
transporturi ş.a.
Computer Componente electronice şi Procesarea, memorarea şi
electromecanice, fire, carcase şi plăci comunicarea datelor
ş.a.
Reţea de Computere, staţii de emisie/recepţie a Comunicarea mobilă
telefonie mobilă undelor electromagnetice, cabluri,
telefoane mobile ş.a.
Organismul Creier, inima, pielea, picioarele ş.a. Armonizarea existenţei în
omului societate, supraveţuirea
fizică/personală, moştenirea
performanţelor/experienţei
de următoarea generaţie …
Magazin ? ?
Sistem (eng. System)
Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente
(componente) interdependente între care se stabileşte o
interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu
scopul atingerii unui anumit obiectiv.

Conform teoriei sistemelor, orice organism economic este


un sistem.
Orice sistem să caracterizează prin:
1.Scopul predefinit,
2.Mulţimea componentelor, ce o formează,
3.Legăturile interne - interdependenţele între componente,
4.Legaturile externe – întrări-ieşiri şi relaţii cu mediul
extern *
8
Sistem (eng. System)
În cadrul unui sistem interacţionează trei
componente de bază:
1. intrările – orice sistem este supus acţiunii
mediului în care se află, acţiune care se
manifestă sub forma intrărilor;
2. procesările –presupun activităţile, prin care,
din intrări se obţin ieşiri;
3. ieşirile – rezultatele proceselor care au loc în
cadrul sistemelor.

9
Proprietăţile sistemului:

1. Complexitatea – variabilă, dependentă de


numărul elementelor şi de interacţiunile lor
interne şi externe
2. Divizibilitatea – în Subsisteme pe scopuri şi
probleme particulare
3. Integritatea – toată entitatea elementelor
contribuie la atingerea scopului predefinit *
Sistem informaţional / informatic
• “Sistem” + «informaţional» reflectă scopul creării şi funcţionării
• Def. Sistem informaţional – ansamblul complex de mijloace, metode
şi personal, utilizat pentru transformarea, păstrarea şi prezentarea
informaţiei necesare pentru atingerea scopurilor stabilite.
Sistemul Informaţional asigură colectarea, păstrarea, transformarea, căutarea şi
prezentarea informaţiei necesare în procesul luării deciziilor.

• Sistem informatic – sistem informaţional realizat pe tehnologii


computerizate
Sistemul informatic - permite introducerea informaţiei, stocarea
informaţiei, prelucrarea informaţiei şi extragerea informaţiei sub
formă de rapoarte.

• În condiţiile moderne Sistem informaţional ~= Sistem informatic


*
Sistem informaţional / informatic
Schematic, într-o viziune sistemică, activităţile
enumerate mai sus sunt prezentate în figura următoare:

În cea mai mare parte activităţile de mai sus sunt


asigurate prin sistemul informaţional care apare ca intermediar
între sistemul operaţional şi sistemul de conducere.
Sistem informaţional / informatic
Distingem două obiective esenţiale
ale sistemelor informaţionale:

sprijinirea procesului decizional

coordonarea într-un sistem cu


mai multe niveluri.
SISTEME INFORMAŢIONALE PENTRU
AFACERI

Funcţionale Organizaţionale Suportul oferit Integrate - bazate pe


utilizatorilor tehnologii web

S. I. de prelucrare
S. I. Contabil a tranzacţiilor S. I. Integrate
S. I. departamen-
tale pentru gestiunea
S. I. Financiar S. I. pentru condu- afacerilor (ERP)
S. I. la niv întregii Cere
S. I. Resurse Umane S. I. Integrate
organizaţii
S. I. de sprijinire a pentru gestiunea
S. I.de vânzări Deciziilor relaţiilor cu
şi marketing S. I. interorganiza-
ţionale clienţii (CRM)
S. I. de automatiza-
S. I.de producţie re a muncii de birou S. I. Integrate
servicii pentru gestiunea
S. I. Inteligente relaţiilor cu
furnizorii (SCM)
14
2. Clasificarea SI
Clasificarea SI
După domeniul de aplicare:
– Universale (de oficiu)
– Specializate (Comerciale, bancare, statistice, contabile, de
marketing, manageriale etc.)

După structură şi componenţă:


– Locale (individuale)
– De grup (locale şi distribuite)
– Corporative (centralizate şi distribuite)

După arhitectură (vor fi studiate în temele ulterioare):


– Reţele de calculatoare omogene
– File-Server
– Client-Server cu 2 nivele
– Client-Server cu 3 nivele
– Procesare externă (outsourcing sau cloud processing)
Clasificarea SI (continuare)
După nivelul şi mediul de prelucrare a informaţiei:
• EDP – electronic data processing;
• MIS – management information system;
• DSS – decision support system;
• ESS – executive support system;
• CRM – customer relationship management
• ERP – enterprise resource planing
• DM – data mining;
• AI – artificial intelligence;
• ES – expert systems;
3. Funcţiile şi Structura generală
SIT
Funcţiile SIT
1. Procesarea eficientă a informaţiei (după
algoritme/scenarii prestabilite)
2. Memorarea volumelor mari de informaţii şi manipularea
lor eficientă
3. Telecomunicarea operativă (on-line, off-line)
4. Securizarea şi fiabilizarea informaţiilor
5. Interacțiunea eficientă Om-Informația - Convertirea
formatelor de reprezentare şi adaptarea la forma eficientă de accept
pentru componentele tehnologice implicate şi pentru creerul uman
6. Auditul informatic - Aplicarea noilor tehnologii în
generarea deciziilor (Sisteme expert)
7. Noi produse/servicii - generarea și gestiunea produselor
și serviciilor turistico-informaționale
Avantajele SIT
1. Reducerea costurilor
2. Sporirea calităţii deciziilor prin perfecţionarea
fluxurilor informaţionale
3. Dirijarea/sincronizarea fluxurilor
informaţionale şi documentare
4. Gestiunea proceselor de conlucrare între
conducere şi subdiviziunile de producţie prin
legături informaţionale.*
?..
Abordarea generală
•Orice SIT – cutie neagra (CN) pentru
utilizator

•Elemente structurale ale SICom = Resurse


umane + Infrastructura de funcţionare +
Tehnologia + Informaţia
Arhitectura SIT

Utilizatorul

Tehnologia
Hard + Soft + Communication

Date Informații
inițiale rezultante
Resurse
informaționale
Arhitectura SIT
1. Modelul afacerii (Business logic) – impus de interesul
economic și legislație – să studiază în alte obiecte
2. Infrastructura tehnologică
• calculatoarele și mijloace de telecomunicare [teleinformatică]
(Hardware),
• programele (Software) (cu Interfața cu utilizatorul)
3. Resurse informaționale
a) Baze de date
b) Întrari – Date pentru prelucrare
c) Ieşiri – Informaţii rezultante
d) Fluxurile informaționale (direcție, densitate, periodicitate)
4.Omul/Utilizatorul (human resources)
• Specialistul aplicativ (comerț / business)
• specialistul IT
Organigrama companiei comerciale vs. structura SIT

Structura
Structura SIT al
funcţională a
companiei
companiei
Departamente,
subdiviziuni
/Activităţi A1 A2 An Subsisteme SS1 SS2 SSn
al SI
Grup de
specialiști SA1 SA2 SAt Aplicaţii AI1 AI2 AIt
/Subactivăţi informatice

PAL
Angajat/ F1 F2 Fm PL1 PL2 PLm
specializate
Funcţii

Operaţii O1 O2 Ok
Module de M1 M2 Mk
programe

26.01.2010 11:33:40 24
Resurse umane în SIT
1. Utilizatorii SIT (maximizare)
2. Personal IT de elaborare
3. Personal IT de exploatare (minimizare)
Utilizatori (pe nivele decizionale)
• Inferior – operaţional / Post Automatizat de Lucru (PAL) – lucrul cu
informaţii primare/ decizii pentru operaţii [Ex.:colectarea datelor primare de la
clienţi, procesarea documentelor primare, formarea rapoartelor generalizatoare
curentetc.]
• Mijlociu - specialist de înaltă calificare (=expert) sau conducătorul
grupului sau subdiviziunii - lucrul cu informaţii preprocesate, intermediare /
decizii pentru activităţi [Ex.: verificarea rezultatelor obţinute la
niv.Operaţional, compararea rezultatelor, formarea rapoartelor generalizatoare
curente, acces la arhive etc.]
• Superior – Conducerea (Top management) instituţiilor, intreprinderilor şi
a subdiviziunilor autonome mari – soluţionarea problemelor de perspectivă
durabilă – prognozarea şi planificarea de lungă durată, concurenţa externă,
decizii strategice etc.
>? Termeni/noțiuni (în contextul temei)
1. Sistem
2. Sistem Informatic
3. PAL
4. Tehnololii informaționale
?.. exemple de tehnologii
 ? La general (prepararea bucatelor, apel telefonic,
deplasarea/transportarea omului la servici etc.)

 ? În activitatea comercială (sistematizarea mărfurilor la


depozit, întocmirea factiurilor, plaățile la casă etc.)

28
Tehnologia

Def. Tehnologia – ansamblul prestabilit


de metode şi procese (operaţiuni)
dinamice de transformare a materiei
prime în produsul finit pe baza
infrastructurii potrivite.

29
Tehnologia informaţională
Def: – ansamblul de metode şi procedee, bazat pe utilizarea
mijloacelor speciale, în care sunt realizate:
1. colectarea, reprezentarea, înregistrarea (scrierea) şi identificarea
(citirea) informaţiilor;
2. organizarea în memorie şi păstrarea informaţiilor;
3. Prelucrarea/procesarea informaţiilor;
4. căutarea şi extragerea informaţiilor;
5. transmiterea informaţiilor;
6. securizarea informaţiilor;
7. redarea/prezentarea informaţiilor,
8. eliminarea/ștergerea datelor

?..
TI
Turismul, la fel ca oricare alt ramur economic de
servicii, are dou componente: componenta
informaională și componenta fizică, dar în turism
componenta informaională este de cele mai multe ori
cea mai importantă.
Fiind o industrie intensiv bazată pe Informație, turismul
suferă schimbări rapide, radicale și s-a dovedit a fi un
mediu propice pentru implementarea tehnologiei
informaionale (TI) datorită rolului acesteia privind
furnizarea și schimbul de informații în lanțul de
producție și distribuție.
TI• TI a schimbat radical eficienţa şi eficacitatea
organizaţiilor turistice, modul în care afacerile sunt
realizate pe piaţă, dar şi modul în care consumatorii
interacţionează cu organizaţiile.
• TI permite călătorilor acces fiabil și informații
exacte, precum și efectuarea de rezervări în timp real,
într-o fracțiune de timp, fără costurile și fără
inconveniențele cerute de metodele convenționale .
• TI plasează utilizatorul în mijlocul funcționalității și
în distribuirea produselor sale.
• Susţine, de asemenea, globalizarea industriei prin
furnizarea de instrumente eficiente pentru furnizori –
de a dezvolta, gestiona, distribui ofertele lor la nivel
global.
TI• Internetul reprezintă una din tehnologiile cele mai
influente, care au schimbat comportamentul
turiștilor.
4. Baza tehnologică SIT
Baza tehnologică SIT

Interacțiunea componentelor SIT

Software
People Data Aplications Systems Computer
Software Software Hardware
Baza tehnologică SIT

1. Hardware - Locomotiva IT

Platforma Hardware determină


capacitățile TIC !
Baza tehnologică SIT (Hardware)
Tipologia infrastructurii electronice în SIT

Functiile si componentele
Hardware SICom

Memorarea / Extragerea /
Introducerea Prelucrarea stocarea afișarea Telecomunicarea

Keyboard Centralizată Magnetic Monitor Modem


fizică/virtuală
Router
Printer
Mouse Locală Semicond
Switch
/Trackball/ uctor Plotter
Distribuită (chip)
LAN Card
Scaner Cloud Optic Audio Boxe
disk Canal de
Microphone telecomunicare
Combinat
Digitiser e Subsistemul de siguranţă
Chei fizice
UPS Filtre de acces
Baza tehnologică (Hardware)
Varietatea calculatoarelor moderne
? – p-ru fiecare categorie – ex. de utilizare

SuperComputere (Prognoza vremei, Analiza financiar-


bancară, Monitorizarea obiectelor în spațiul cosmic etc.)
Computere funcțional specializate cu acces comun (Server
de securitate, server de fișiere, server de hosting etc.)
Computere personale la postul de lucru (?)
Computere /terminale mobile (Laptop, Tablet, Pocket,
SmartPhone etc.
Computere specializate individuale (BookReader, Signature
pad, panel informativ/publicitar etc.)
Computere integrate (Aparate de casă integrate, Terminale
de plată, computer de bord în automobil, terminale de
achiziție a datelor etc.)

38
Computere la PAL
PAL – Post Automatizat
de Lucru
• Desktop
• All-in-One
• Laptop
• Tablet
• Pocket/Mobile PC
• Wearable computer
• Embidded computer
• One chip computer
• ? Other ...
Criteriile generale de alegere a
componentelor tehnologiilor informatice
1. Menirea/specializarea
2. Viteza funcționării/procesării
3. Restricțiile tehnologice impuse
4. Fiabilitatea/securitatea asociată
5. Prețul dispozitivului
6. Costul unitar/raportat de lucru
7. Costurile de întreținere și termenul de exploatare
8. Calificarea necesară a personalului
etc.
Baza tehnologică SIT (Hardware)
Input Devices
1. Keyboard
(Normal, Ergonomic, Minimized)
2. Mouse, Touch screen
3. Optical scanner
(Optical Character Recognition – OCR,
Optical Mark Recognition - OMR)
4. Code reader
(Universal Product Code – UPC, European
Article Code, - EAC)
5. Microphone
(Voice recognition)
6. Digital photo/video camera
7. Card readers
Baza tehnologică SIT (Hardware)
Output Devices
• Monitor
– Tipul
– Dimensiunea
– Rezoluția
– etc.
• Video Projector
• Printer (Laser, Dot-Matrix, InkJet, Thermal, Character stamp)
– Materialul și mărimea suportului imprimat,
– Culori,
– Viteza imprimării,
– Resoluția,
– Calitatea imprimării
– Colour depth, Dot pitch, Paper dimension)
• Plotter
• Sound Speakers/Boxes
• Etc.
Baza tehnologică SIT (Hardware)
Memorarea datelor
Memoria primară (internă)
• Random Access Memory (RAM) Volatilă
• Read Only Memory (ROM) Nevolatilă

Memoria durabilă (externă)


• Depozite de date (Data Storage)
• Discul fix (Hard disk)
– MDD = HDD (Magnetic Disk Drive )
– SSD (Solid State Drive)
• Memorie pe microcircuite portabile
(Memory cards)
• Discurile optice (CD/DVD – ROM)
• Benzi/fîșii magnetice
etc.
Baza tehnologică SIT
Resurse program (Software) în SIT
Sistemul de programe a SICom
/SoftWare/

Aplicativ

Sisteme de Sisteme Sisteme Sisteme Utilite


operare instrumentale birotice specializate

UNIX SGBD Procesoare de Gestiunea Programe


texte vânzărilor antivirus
MS-
Windows Limbaje si Procesoare Programe de
medii de Gestiunea
tabelare comprimare
programare stocurilor
LINUX
directă Sisteme de Programe de
MacOS traducere Sisteme comunicare
automată a de plăți
iOS Elaborare textelor Programe de
visuală Altele optimizare
Gestiunea
Android documentelor
Altele
Altele
Elaborare Gestiunea administrativă
asistată (CAD)
Driver-e
Altele
Interfeţe
Altele
Software pentru Turism
• SIT corporative distribuite
• SIT integrate locale
• SIT formate din Pachete de Programe
Aplicative (PPA)
• SIT formate din Componente adaptate ale
programelor universale de oficiu

!Abordarea mai amplă a subiectului va


continua în temele următoare
Software ↔ Utilizator
• Cunoașterea orientativă a rezultatelor (valorică,
formatele ...)

• Cunoașterea tehnologiei
procesării/transformării/asocierii datelor
• Navigarea liberă prin componentele interfeței
• Input-Output (I/O) de date
Baza tehnologică SIT

Rețele de computere

47
Avantajele interconectării computerelor
?>
1. Schimbul rapid de informaţie,
2. Securitatea procesului de schimb de informaţie,
3. Eficiența (costuri mici)
4. Comoditatea (ambianța de lucru)
5. Utilizarea resurselor în comun
• HARD (Imprimante, servere p-u stocarea datelor etc.)
• SOFT (aplicații Client-Server, aplicații WEB, cloud-ing
etc.)
• INFO ! (Internet, outsourcing, lucrul cooperant cu fișiere
etc.) – ex.: FileServer, Cloud, ...
?..
48
Regimurile de telecomunicare
On-line - comunicarea curentă (toți actorii
sunt activi simultan) – conversație la telefon,
comunicarea prin Skype, procesarea cooperantă a
fișierelor etc.
Off-line - comunicarea amînată (NU toți
actorii sunt activi simultan) – comunicare
prin eMail, forum etc.
--
49
Componentele reţelelor de computere
1. Un număr de computere interconectate,
2. Soft de sistem şi aplicativ p/u reţea,
3. Mijloace de comutare plăci de reţea, modem-uri,
Router-e, etc.
4. Canal de comunicare
• Radio (eter),
• Optic (fibra, mediu transparent),
• Materiale conductoare de electricitate (fire torsodate,
cabluri coaxiale, …)
--
50
Tipurile reţelelor:

• Locale (LAN - Local Area Network)


• Metropolitane, (MAN - Metropolitan Area Network)
• Globale (WAN - Wide Area Network)
--

51
Categoriile computerilor în reţea
1. Posturile utilizatorilor
(terminale de lucru)
2. Servere
• Păstrarea datelor,
• Procesare,
• Comutare (proxy, host)
• Monitorizare/securizare
• etc.

52
Caracteristicile de bază ale reţelelor:
• Capacitatea rețelei – numărul posturilor
interconectate.
• Viteza de transmitere [biţi/sec=Baud]
• Topologia = schema de interconectare
[Magistrală, Inel, Stea]
• Costurile de formare și întreținere
--

53
Adresarea în INTERNET
• 172.030.001.057 – adresa IP4 (pe viitor - IP6)
• www.ase.md - adresa mnemonică (de domen)
• stud09b@gmail.com - adresa e-mail

Domene:
• Com, edu, gov, mil, org, net, int, ... –ramurale
• md, ro, ua, uk, it, de, tk, ... –regionale

• Servicii: e-mail, WWW, FTP, ….


• Browser-e: MS-Internet Explore, Mozila FireFox,
Saphari, Chrome, Netscape Navigator, OPERA, etc. ?--
Servicii INTERNET
Generale
• Stocarea informației
• Accesarea resurselor informaționale (navigarea)
• Căutarea informației
• Comunicarea utilizatorilor/abonaților
• Accesarea aplicațiilor on-line
Speciale:
• Prezentarea companiei
• Comunicarea cu partenerii și clienții
• Interacțiunea cu organe publice (e-guvernare)
• Plățile electronice
• e-commerce
• +{colectarea informațiilor despre utilizatori – comercială/securitate/criminală
etc.}
?..
?? Întrebări ?

Prelegerea 1 s-a
încheiat
Vă mulţumesc pentru
atenţie!