Sunteți pe pagina 1din 1

Examenul de competenŃă lingvistică – pentru cazurile în care acesta este prevăzut

1. CandidaŃii trebuie să dovedească un nivel avansat de cunoaştere a limbii străine:


- însuşirea vocabularului tematic necesar limbajului de specialitate;
- capacitatea de a înŃ,elege 80% din textele de specialitate necesară parcurgerii bibliografiei
de specialitate;
- competenŃă de comunicare în scris: rezumate, articole, comentarii, sinteze, inclusiv
elaborarea unui C.V., a unei scrisoari de intenŃie, a unei lucrări ştiinŃifice;
- însuşirea tehnicilor de traducere şi retroversiune;
- flexibilitate interdisciplinară în sensul abordării arhitecturii în contextul culturii din care face parte.

2. CandidaŃii care au obŃinut în ultimii doi ani calendaristici unul din următoarele certificate de
competenŃă lingvistică nu este necesar să dea examen:
LIMBA ENGLEZĂ:
F.C.E. nivel A;
C.A.E. nivel A,B;
CAMBRIDGE PROFICIENCY nivel A,B,C;
T.O.E.F.L.;
IELTS minimum nivel 7;
E.C.L.;
FIDES;
LIMBA FRANCEZĂ:
DALF;
E.C.L.;
FIDES;
LIMBA GERMANĂ:
ZD;
KSD;
ZMP;
E.C.L.;
FIDES;

3. BIBLIOGRAFIE
Engleză
- B. D. Graver, Advanced English Practice, OUP, 2000
- Guide to British and American Culture, Oxford, 2000.
- Swan, Michael, Practical English Usage, OUP, 1995.
- Magda Teodorescu, English for Architects to be, EUIM, 2005
- Magda Teodorescu, Language Practice for Architects To Be, EUIM, 2004
- Vianu Lidia, English with a Key, Teora, 2005
Franceză
Bescherelle – La gramaire pour tous
(Departamentul de Studii Avansate nu a primit locul şi anul de apariŃie)
Dossiers de documentation – LuminiŃa Petrulian
(Departamentul de Studii Avansate nu a primit locul şi anul de apariŃie)
Ecrire pour convaincre, Hachette, Paris, 1996
Histoire de l’architecture, Jacques Levron, Edition Moniteur, Paris, 1998
Spaniolă
Ernesto Martin Peris, Neus Sans Baulenas :Gente 1 (Curso de español para extranjeros)
(Departamentul de Studii Avansate nu a primit locul şi anul de apariŃie)
Francisca Castro : Uso de la gramatica española (Nivel elemental)
(Departamentul de Studii Avansate nu a primit locul şi anul de apariŃie)

Pentru celelalte limbi de circulaŃie internaŃională (italiană şi spaniolă) Departamentul de Studii Avansate
nu a primit bibliografie orientativă, dar, evident, este vorba despre titluri similare cu cele indicate pentru
engleză, franceză şi spaniolă (titluri recomandate studenŃilor din anii I şi II, ciclul de licenŃă Bologna sau
similar).