Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE 1

LICEUL
CLASA a XII a
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare
COMPONENTA EDUCATIVĂ: Dezvoltarea personalităţii şi dezvoltarea carierei
SUBCOMPONENTA: Dezvoltarea carierei elevului
TEMA: ”Planurile mele de viitor?”
DURATA: 50 minute
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi
PROPUNĂTOR: prof. Ing. Steluta Dinu
COMPETENŢE GENERALE :
B.I.1. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, în vederea conturării unei atitudini favorabile
faţă de sine
B.I.2. Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului propriu, prin deprinderi de comunicare
B.II.1. Stimularea motivaţiei învăţării continue (personale) în scopul dezvoltării propriei cariere
B.II.2. Dezvoltarea abilităţii de informare privind cariera şi identificarea stării de prioritate
B. II. 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii decizionale
C. I. 2. Armonizarea şi exersarea propriului sistem de valori în acord cu cel social, pentru o mai bună
organizare (structurare) a conştiinţei de sine

COMPETENŢE SPECIFICE: Elevii vor fi capabili :


1 – să precizeze dacă s-au hotărât ce doresc să facă în viaţă, enumerând factorii care au contribuit în luarea
acestor decizii;
2 – să evidenţieze rolul activ sau pasiv al părinţilor în opţiunea lor;
3 – să îşi expună părerea în legătură cu plecarea tinerilor în străinătate pentru a-şi asigura un viitor;
4 – să precizeze dacă ar alege opţiunea plecării în străinătate, motivând această alegere;
5 – să evidenţieze în ce măsură ar putea să se afirme în ţară peste câţiva ani dacă ar urma domeniul dorit;
6 – să argumenteze dacă în prezent cariera profesională a unui tânăr depinde de calităţile sale şi de
performanţele obţinute la învăţătură, sau şi de cunoştinţe (relaţii) sau de bani.

STRATEGIA DIDACTICĂ
• RESURSE PROCEDURALE:
 metode şi procedee: conversaţia, aprobarea, dezaprobarea, exemplul, argumentul, contraargumentul,
jocul de rol
 forme de organizare: frontal, individual

• RESURSE MATERIALE: cărţi, reviste, scrisori, mesaje de la prieteni plecaţi în străinătate, etc.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ion Drăgan, Dorina Mărgineanţu, Pavel Petroman – Educaţia noastră cea de toate zilele, Editura
Eurobit, Timişoara, 1992
2. Noi repere privind activitatea educativă. Ghid metodologic, 2002

1|Page
NR. ETAPELE COMP. CONŢINULTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ
CRT LECŢIEI
Dozare Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode şi procedee Forme de Resurse
organizare materiale
1. Moment -Se consemnează absenţele. - Răspund la întrebări. -Conversaţia frontal
organizatoric -Verifică existenţa resurselor -Schimbă amplasamentul -Se compară
(2 min.) şi materiale. băncilor sub formă de cadru autocaracterizarea
deschis cu caracterizări individual şi cu
Exerciţiu de “Cum te vezi peste 1, 5, 10 ani” (se -Se deplasează pentru a forma făcute de colegi un coleg
dezgheţ lucrează pe fişe, prin autocaracterizare grupe de lucru unii altora
(5min.) şi “ reflexia în oglindă” a aplicaţiei)
2. Motivarea “Viaţa omului este preţioasă numai -Elevii citesc cu atenţie textul
elevilor: atunci când urmăreşte un ideal” şi încearcă o posibilă conversaţia frontal
- sensibilizarea (Liviu Rebreanu) caracterizare a noţiunii de
elevilor “Numai o dată în a ta viaţă / Stai cu plan de viaţă. aprobarea
- captarea norocul faţă-n faţă / Prinde-l atuncea individual
atenţiei (3min.) cu putere, / Leagă-l în lanţuri, leagă-l
în fiare, / Căci, dacă-ţi scapă din mână dezaprobarea
atunci, / Cu orice putere nu-l mai
aduci.” (Mihai Eminescu)
3. Comunicarea Se propune abordarea a două aspecte -Elevii ascultă cu atenţie şi
obiectivelor de bază : notează tema în caiete sau
lecţiei (2min.) - care ar fi planul de viitor privind desenează, ilustrând ideile şi Individual şi cu
cariera profesională şi cum s-a ajuns astfel un coleg
la luarea deciziilor?
- consideraţi că o carieră profesională
depinde doar de calităţi, de
performanţele sau şi de alţi factori?

4. Desfăşurarea 1 -Se pun în discuţie termenii de -Elevii se implică activ în conversaţia frontal
dezbaterii (20 carieră şi plan de viaţă. dezbaterea aspectelor
min.) propuse.
-Aveţi un plan de viitor în ceea ce
priveşte cariera voastră profesională? -Explică şi exemplifică exemplul
planurile lor de viitor.

2|Page
4. Desfăşurarea -Argumentează de ce se sau aprobarea
dezbaterii (20 -Cine v-a influenţat în acest sens? nu se lasat influenţaţi în
min.) luarea deciziilor asupra
- continuare viitorului lor şi de către cine? dezaprobarea
-Ce modele aţi urmat? individual
-Enumeră persoanele alese ca
modele de viaţă şi dau
2
exemple de calităţi pe care
exemplul
acestea le au.
Se pot citi ca
- Aveţi posibilitatea de a opta singuri -Sunt stimulaţi să se exprime modele scrisori
în ceea ce priveşte viitorul vostru? dacă au posibilitatea de a lua (mesaje,
singuri decizii în privinţa felicitări etc.)
viitorului primite de la
conversaţia prieteni plecaţi
-Comentează rolul şi
-Vă influenţează părinţii în alegerea în străinătate
importanţa părinţilor in
viitorului? În ce sens?
luarea deciziilor.
-Sintetizează avantajele/
dezavantajele implicării
părinţilor în orientarea lor frontal
viitoare.Exemplifică şi aprobarea
motivează.
-Se pune în discuţie posesivitatea
-Sunt stimulaţi să se exprime
părinţilor şi libertatea copiilor în dezaprobarea
pâna unde ar trebui să
luarea deciziilor.
meargă libertatea copiilor şi
exemplul
dacă această libertate
individual
subminează autoritatea
-Ce părere aveţi despre valul de tineri
părinţilor.
3 care pleacă în străinătate pentru a se
realiza? Consideraţi că au dreptate să - Comentează pe baza
rămână acolo? fenomenului de migraţie a conversaţia
tinerilor (“materie cenuşie”
şi forţă de muncă).
-Aţi alege să plecaţi în străinătate? Ce aprobarea
motivaţie aveţi? -Motivează de ce ar/nu ar
4
emigra.
dezaprobarea
3|Page
5. Obţinerea - Consideraţi că o carieră profesională -Comentează rolul şi conversaţia
performanţei depinde numai de calităţi, de importanţa anumitor factori frontal
(10 minute) performanţele sau de cunoştinţe sau in ascensiunea profesională exemplul
bani? individual
-Exemplifică şi
argumentează.
7. Concluzii - Credeţi că peste 10 ani, când ar -Exemplifică şi comentează conversaţia frontal
(5 minute) trebui sa fiţi angajaţi într-un serviciu, alegerea făcută.
Fixarea lucrurile vor fi altfel şi vă veţi putea exemplul, joc de individual
noţiunilor realiza profesional aşa cum doriţi în rol
ţară?
8. Evaluare - Analizează dacă acum, în urma Joc de rol: Frontal şi pe
(3 minut) acestei activităţi, autocaracterizările părinţi, copii, grupe
şi caracterizările colegilor de la prieteni plecaţi sau
începutul orei, de la ex. de dezgheţ, reveniţi din
se pot modifica în mod constructive, străinătate
în vederea dezvoltării personale

4|Page