Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Data: 02.03.2020
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic ”Ion Ghica”
Disciplina: Marketing
Clasa: a XI-a
Nr. de elevi: prezenţi , absenţi
Cadrul didactic/ Studentul asistat: Pascalache Iolanda Nicoleta
Facultatea: Specializarea:

Fişă de observare a lecţiei

Unitatea de învăţare: Marketing


Tema lecţiei: Analiza SWOT a firmei
Tipul lecţiei: Însușirea de noi cunoștințe
Competenţe specifice :

C1: 8.1.7. Descrierea principalelor metode de evaluare a activităţii unui agent economic
C2: 8.2.7. Realizarea analizei SWOT în vederea elaborării strategiei de marketing a agentului
economic
C3: 8.3.2. Colaborarea cu membrii echipei pentru a anticipa fenomenele de impact asupra
activităţii agentului economic

Obiective operaţionale :

O1.Să descrierie principalele metode de evaluare a activităţii unui agent economic


O2.Să realizeze analiza SWOT în vederea elaborării strategiei de marketing a agentului
economic
O3. Să colaboreze cu membrii echipei pentru a anticipa fenomenele de impact asupra activităţii
agentului economic  

Metode şi procede didactice: explicaţia, conversaţia ,


aprobarea,dezaprobarea,dezbaterea,discutia, observația, aplicație.
Mijloace de învăţământ: tabla, foi flipchart, videoproiector, marker, prezentare power
point
Forme de organizare:
- frontala;
- pe grupe;
- individuala.
Resurse bibliografice:
Suzana Ilie, Cristina Tanislav, Cătălina Postovei, “Marketingul Afacerilor cls a XI-a”, Ed.
Oscar
Durata lecţiei: 50 min

Desfăşurarea lecţiei

Evenimentele lecţiei Observaţii şi interpretări


Momentul Profesorul verifică conexiunea elevilor.
organizatoric

Reactualizarea Profesorul pune la dispoziția elevilor fișa de lucru nr 1 și le solicită


cunoștințelor acestora să rezolve individual sarcinile.

Folosind metoda didactică copacul ideilor, profesorul așează în


Captarea atenției centrul copacului desenat la tabla ,,caracteristicile unei firme,, și
solicită elevilor să așeze cât mai multe exemple de caracteristici în
copac.

Profesorul propune elevilor o nouă lecţie: Analiza swot a firmei şi îi


Anunțarea temei și a îndrumă să urmărească, în timp ce prezintă momentul lecţiei, din
obiectivelor suportul de curs.
Anunță obiectivele pe care le urmărește.

Profesorul folosește prezentarea ppt pentru a le explica elevilor de ce


este nevoie de analiza swot , dar și:
1) Puncte tari
Prezentarea optimă a 2) Puncte slabe
noului conținut și 3) Amenințări
dirijarea învățării 4) Oportunități
5) Cum se realizeaza analiza swot
6) Analiza factorilor interni și externi.
Profesorul folosește prezentarea ppt și identifică cu elevii avantajele
Fixarea cunoștințelor și dezavantajele unei analize swot.
Explică conceptele neclare elevilor

Profesorul notează pe tablă tema pentru acasa : ”Fiecare elev trebuie


Asigurarea să-și facă analiza swot la firma de exercițiu pe care o dețin.” și
transferului comunică precizări asupra temei.

Aprecieri și Formulează aprecieri, observaţii şi recomandări.


recomandări Apreciază prin note răspunsurile elevilor, motivându-le.

CRITERII ANALITICE DE EVALUARE A LECŢIEI

Domeniul Indicatori
I.Interesul pentru 1.Solicitarea din timp a temei şi a informaţiilor de bază;
pregătirea lecţiei 2.Contribuţia personală în proiectarea lecţiei;
3.Preocuparea pentru confecţionarea şi procurarea mijloacelor de învăţământ;
4.Receptivitatea la sfaturi şi recomandări importante;
5.Calitatea documentării metodico-ştiinţifice;
II.Calitatea proiectării 1.Gradul de adecvare a structurii proiectului la tipul lecţiei;
lecţiei 2.Argumentarea unităţii dintre obiective/competențe-conţinut-strategii-evaluare;
3.Capacitatea de a operaţionaliza obiectivele;
III.Managementul 1.Asigurarea condiţiilor materiale şi psihologice necesare începerii lecţiei:
lecţiei - sala, spaţiul de lucru pentru cadre didactice şi elevi/copii;
- echipamente pregătite (în stare de funcţionare);
- auxiliare didactice necesare;
2.Conţinutul lecţiei:
- actualizarea cunoştinţelor necesare înţelegerii şi asimilării noului conţinut;
- caracterul ştiinţific al conţinutului;
- logica şi accesibilitatea conţinutului;
- exemplificarea, argumentarea informaţiilor;
- valorificarea valenţelor formative ale conţinuturilor lecţiei;
- asigurarea caracterului practic-aplicativ al conţinutului:
3.Dirijarea învăţării:
- relaţia obiective-conţinut-metode-mijloace;
- dozarea timpului în raport cu nevoile lecţiei;
- nivelul de dificultate, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru;
- strategii didactice: euristice – algortimice, inductive-deductive etc.;
- raportul dintre activitatea profesorului - elevilor; gradul de angajare a elevilor;
- raportul dintre activitatea frontală, de grup şi individuală;
- valorificarea jocului/a unor elemente de joc;
- promovarea strategiilor interactive: forme, conţinut;
- acordarea suportului necesar elevilor aflaţi în dificultate;
- forme şi conţinuturi ale stimulării elevilor capabili de performanţe înalte;
4.Caracteristici ale comunicării didactice:
- tipuri şi forme de comunicare adaptate la obiectivele şi conţinutul lecţiei;
- frecvenţa, conţinutul şi tipurile de feedback oferit elevilor;
5. Relaţiile educaţionale
- calitatea relaţiilor profesor-elev, profesor-clasă; tactul pedagogic;
- modalităţi de menţinere a disciplinei;
IV.Capacitatea de 1. Forme şi metode de evaluare;
evaluare a elevilor 2. Modalităţi de realizare a evaluării formative;
2.Capacitatea de a evalua şi aprecia obiectiv activitatea şi rezultatele elevilor;
4. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi;
V.Capacitatea de 1.Raportarea conştientă, critică la propriul demers didactic;
autoevaluare a propriei 2.Precizarea modalităţilor, variantelor de intervenţie reglatoare.
activităţi