Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Data: 11.05.2020
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic ”Ion Ghica”
Disciplina: Protecția consumatorilor
Clasa: a X-a
Nr. de elevi: prezenţi , absenţi
Cadrul didactic/ Studentul asistat: Costache Florina Gabriela
Facultatea: Specializarea:

Fişă de observare a lecţiei

Unitatea de învăţare: Protecția consumatorului


Tema lecţiei: Obligațiile agenților economici în raport cu protecția mediului
Tipul lecţiei: Lecţia de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Cunoștințe
6.1.11. Precizarea obligaţiilor agenţilor economici privind protecţia mediului
6.1.12. Descrierea riscurilor neaplicării legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului
6.1.13. Prezentarea sancțiunilor aplicate agenților economici pentru nerespectarea legislației
privind protecția mediului

Abilități
6.2.9. Identificarea obligaţiilor agenţilor economici în raport cu protecţia mediului
6.2.10. Aplicarea normelor de prevenire și conservare a mediului la locul de muncă
6.2.11. Identificarea sancțiunilor aplicate în caz de nerespectare a legislației privind protecția
mediului

Atitudini
6.3.5. Respectarea legislației muncii în raport cu drepturile fundamentale ale omului
6.3.6. Asumarea responsabilităţii în aplicarea normelor de protecție a mediului la locul de
muncă

Obiective:
La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie să fie capabili:
Obiective cognitive:
O1 – să precizeze obligaţiilor agenţilor economici privind protecţia mediului
O2 – să descrie riscurile neaplicării legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului
O3 – să prezinte sancțiunile aplicate agenților economici pentru nerespectarea legislației
privind protecția mediului

Obiective psihomotorii:
O4 - să identifice obligaţile agenţilor economici în raport cu protecţia mediului
O5 - să aplice normelor de prevenire și conservare a mediului la locul de muncă
O6 – să identifice sancțiunile aplicate în caz de nerespectare a legislației privind protecția
mediului

Obiective afective:
O7 - să respecte legislația muncii în raport cu drepturile fundamentale ale omului
O8 – să își asume responsabilităţile în aplicarea normelor de protecție a mediului la locul de
muncă

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee didactice: Metode de comunicare
 Expozitive: descrierea, explicaţia
 Conversative: conversaţia euristică, discuţia
b) Metode de explorare
 Observarea

Mijloace de invăţământ: PPT, manual, site-uri Internet


Forme de organizare a activităţii: frontal și individual
Resurse bibliografice:
Valentina Capota, Mirela Nicoleta Dinescu "Protectia consumatorilor", Editura Akademos Art,
2012

Durata lecţiei: 50 min

Desfăşurarea lecţiei

Evenimentele lecţiei Observaţii şi interpretări


Momentul Profesorul verifică conexiunea elevilor.
organizatoric

Reactualizarea Profesorul solicită tema elevilor adresând întrebări pe baza acesteia.


cunoștințelor
Captarea atenției Profesorul adresează întrebări cu privire la noțiunile lecției

Anunțarea temei și a Profesorul anunță tema și obiectivele.


obiectivelor

Prezentarea optimă a Profesorul prezintă noile noțiuni cu ajutorul diapozitivelor ppt.


noului conținut și Profesorul le expune obligațiile agenților economici privind protecția
dirijarea învățării mediului,o serie de legi care sunt aplicate și sancțiunile primite de
aceștia.

Fixarea cunoștințelor Profesorul poartă o discuție cu elevii despre informațiile aflate azi și
lămurește în caz ca există neclarități.

Asigurarea Profesorul roagă elevii să completeze chestionarul trimis.


transferului

Aprecieri și Cere elevilor păreri și impresii despre ora desfășurată și oferă


recomandări explicații privind tema.

CRITERII ANALITICE DE EVALUARE A LECŢIEI

Domeniul Indicatori
I.Interesul pentru 1.Solicitarea din timp a temei şi a informaţiilor de bază;
pregătirea lecţiei 2.Contribuţia personală în proiectarea lecţiei;
3.Preocuparea pentru confecţionarea şi procurarea mijloacelor de învăţământ;
4.Receptivitatea la sfaturi şi recomandări importante;
5.Calitatea documentării metodico-ştiinţifice;
II.Calitatea proiectării 1.Gradul de adecvare a structurii proiectului la tipul lecţiei;
lecţiei 2.Argumentarea unităţii dintre obiective/competențe-conţinut-strategii-evaluare;
3.Capacitatea de a operaţionaliza obiectivele;
III.Managementul 1.Asigurarea condiţiilor materiale şi psihologice necesare începerii lecţiei:
lecţiei - sala, spaţiul de lucru pentru cadre didactice şi elevi/copii;
- echipamente pregătite (în stare de funcţionare);
- auxiliare didactice necesare;
2.Conţinutul lecţiei:
- actualizarea cunoştinţelor necesare înţelegerii şi asimilării noului conţinut;
- caracterul ştiinţific al conţinutului;
- logica şi accesibilitatea conţinutului;
- exemplificarea, argumentarea informaţiilor;
- valorificarea valenţelor formative ale conţinuturilor lecţiei;
- asigurarea caracterului practic-aplicativ al conţinutului:
3.Dirijarea învăţării:
- relaţia obiective-conţinut-metode-mijloace;
- dozarea timpului în raport cu nevoile lecţiei;
- nivelul de dificultate, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru;
- strategii didactice: euristice – algortimice, inductive-deductive etc.;
- raportul dintre activitatea profesorului - elevilor; gradul de angajare a elevilor;
- raportul dintre activitatea frontală, de grup şi individuală;
- valorificarea jocului/a unor elemente de joc;
- promovarea strategiilor interactive: forme, conţinut;
- acordarea suportului necesar elevilor aflaţi în dificultate;
- forme şi conţinuturi ale stimulării elevilor capabili de performanţe înalte;
4.Caracteristici ale comunicării didactice:
- tipuri şi forme de comunicare adaptate la obiectivele şi conţinutul lecţiei;
- frecvenţa, conţinutul şi tipurile de feedback oferit elevilor;
5. Relaţiile educaţionale
- calitatea relaţiilor profesor-elev, profesor-clasă; tactul pedagogic;
- modalităţi de menţinere a disciplinei;
IV.Capacitatea de 1. Forme şi metode de evaluare;
evaluare a elevilor 2. Modalităţi de realizare a evaluării formative;
2.Capacitatea de a evalua şi aprecia obiectiv activitatea şi rezultatele elevilor;
4. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi;
V.Capacitatea de 1.Raportarea conştientă, critică la propriul demers didactic;
autoevaluare a propriei 2.Precizarea modalităţilor, variantelor de intervenţie reglatoare.
activităţi