Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Clasa : a VIII-a
Obiectul: Consiliere şi orientare
Componenta educativă: Cunoaşterea psihopedagogică, autocunoaşterea în vederea dezvoltării
carierei
Tema: “Ce vreau să fiu?”
Competenţe generale:
1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă.
2. Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale.
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare.
4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei.
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.
Competenţe specifice:
- evaluarea impactului factorilor sociali, culturali, economici şi de mediu asupra stilului de viaţă şi
dezvoltării carierei;
- analizarea mecanismelor eficiente de adaptare în situaţii de stres sau criză.
Valori şi atitudini:
o Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi.
o Aprecierea unicităţii fiecăruia.
o Receptivitate la emoţiile celorlalţi.
o Valorizarea relaţiilor inter-personale.
o Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor.
o Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare.
o Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional.
o Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera.
o Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare.
o Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor.
Obiective operaţionale:
◄ să cunoască informaţii despre lumea profesiilor trecute şi prezente;
◄ să-şi dezvolte interesele şi aspiraţiile în vederea structurării corespunzătoare a motivaţiei sociale
specifice lumii muncii;
◄ să-şi formeze un sistem de atitudini realiste şi valori adecvate faţă de lumea profesiilor;
◄ să-şi cultive sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi faţă de societate în legătură cu cariera.
Obiective educative:
◄ să-şi dezvolte capacitatea de comunicare în cadrul grupului;
◄ să adopte o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de problema pusă în discuţie.
Metode şi procedee: conversaţia, dezbaterea, problematizarea, discuţii de grup.
Forme de organizare: individuală, frontală.
Mijloace de învăţământ: fişe individuale, chestionare, caietul de dirigenţie.
Bibliografie: - “Dirigenţia şi consilierea” – ghid metodologic, Ed. “Gheorghe Alexandru”, Craiova,
2004; coordonator Daniela Călugăru;
- “Consiliere şi orientare” curs organizat de CCD Dolj, 2006.
SCENARIUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE

ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR STRATEGIA


ACTIVITĂŢII DIDACTICĂ
1.ORGANIZAREA Pregătirea clasei şi a materialelor Elevii se pregătesc pentru
CLASEI necesare. Pe tablă este prezentat un lecţie.
motto potrivit activităţii care se va
desfăşura: “MESERIA –
BRĂŢARĂ DE AUR”.
2. CAPTAREA “Cum te simţi azi?” Elevii sunt Elevii aleg chipul potrivit Lucrul
ATENŢIEI solicitaţi să bifeze faţa stării sufleteşti. individual
corespunzătoare stării sufleteşti
dintr-un şir de chipuri (vesele,
triste, îngrijorate) de pe fişele
individuale.
3. LEGĂTURA CU Tema orei de dirigenţie “Ce vreau Elevii ascultă şi Expunerea
TEMA ŞI să fiu ? » urmăreşte modul cum conştientizează importanţa
MOTIVAŢIA
factorii sociali, culturali, economici alegerii unei cariere.
au un impact mai mare sau mai mic
asupra stilului vostru de viaţă,
modul cum vă adaptaţi situaţiilor de
criză sau de stres. Totodată ea are
drept scop autocunoasterea
aptitudinilor şi a posibilităţilor
voastre, care pot determina o
alegere corectă a carierei. Sunteţi în
clasa a VII-a şi la anul va trebui să
optaţi pentru un anume liceu.
Orientarea şcolară este esenţială
pentru cariera pe care o doriţi.
4. ANUNŢAREA La ora de dirigenţie vom discuta Elevii ascultă cu atenţie. Expunerea
TEMEI ŞI A despre meserii trecute, actuale, de
OBIECTIVELOR
viitor, bănoase. Veţi răspunde la
întrebările unui interviu pentru
autocunoaşterea aptitudinilor şi a
posibilităţilor, apoi la întrebările
unui interviu de opţiuni şi
motivaţie. În final veţi completa
întrebăriel unui chestionar
referitoare la calităţile pe care le are
fiecare şi dacă ele te pot ajuta să
devii ce-ţi va plăcea. Răspunsurile
voastre vor constitui punctul de
plecare al temei de astăzi, deoarece
dorinţele noastre tebuie să fie în
conformitate cu posibilităţile
noastre.
5. DESFĂŞURAREA Are loc o discuţie despre meserii Elevii participă la discuţii, Dezbaterea
ACTIVITĂŢII (vechi, actuale, de viitor, bănoase, apoi îşi completează
grele, uşoare etc.). Se aplică apoi interviurile şi chestionarele.
interviurile ale căror obiective sunt: Răspunsurileevidenţiază
cunoaşterea elevului în vederea cunoaşterea informaţiilor Discuţiile de
orientării şcolare, al modelării şi despre lumea profesiilor şi grup
armonizării aspiraţiilor, intereselor, modalităţile optime de
aptitudinilor şi trăsăturilor specifice dobândire a lor. Elevii pot
voinţei şi caracterului fiecărui elev. oferi informaţii despre
Chestionarul are drept obiective: profesiile pe care şi le Problemati-
identificarea de către elevi a doresc, despre profesiile zarea
meseriilor cunoscute şi cunoaşterea părinţilor lor, despre
unor detalii despre acestea; cunoştinţele pe care le au
conştientizarea sarcinilor, referitoare la profesiile din
responsabilităţilor, dar şi a trecut care azi nu mai sunt
riscurilor fiecărei meserii; de actualitate, despre
diferenţierea muncii fizice de cea profesii ce sunt la “modă”
intelectuală; exprimarea opiniilor în prezent şi despre
referitoare la ceea ce le-ar plăcea să profesiile pe care le
facă, raportat la ceea ce pot face/au consideră de viitor.
abilităţi pentru a practica drept
meserie.
6. ASIGURAREA La ultima cerinţă a chestionarului Elevii ascultă concluziile Expunerea
FEED-BACK-ULUI ŞI comparând răspunsurile date, elevii profesorului, sunt apreciaţi
EVALUAREA
bifează varianta pe care ei o pentru implicarea în
consideră corectă şi anume: “Pot desfăşurarea activităţii.
deveni ce mi-ar plăcea” sau “Nu am
calităţile necesare pentru meseria la
care m-am gândit”. Astfel ei pot să
mediteze asupra drumului pe care
şi-l doresc în viaţă, asupra a ceea ce
doresc să profeseze. Dorinţele lor
se pot schimba pe parcursul vieţii
dar este important să-şi cunoască Conversaţia
posibilităţile fizice şi intelectuale,
aptitudinile şi talentele lor astfel
încât aspiraţiile să se apropie de
realitate.
În încheiere li se prezintă “Alegoria
broscuţelor” o povestire a cărei
morală este aceea că în viaţă nu
trebuie să ne lăsăm influenţaţi de
cei care gândesc negativ, ci să ne
urmăm întotdeauna ţelul.
CHESTIONAR
1. Enumeră trei dintre calităţile tale (talentat, destoinic, sârgiuncios/harnic, descurcăreţ,
perseverent, inteligent, cult, generos):
..............................
..............................
..............................
1. Bifează trei aptitudini pe care le ai:
Ştii să cânţi
Ştii să desenezi
Ştii să dansezi frumos
Poţi lucra repede şi corect sub presiune
Poţi lua decizii corecte în scurt timp
Acorzi importanţă detaliilor
2. Încercuieşte efortul la care crezi că rezişti mai mult:
 fizic
 intelectual
3. Scrie meseria pe care ţi-ar plăcea/îţi doreşti s-o practici:
--------------------------------
4. Enumeră trei calităţi pe care ar trebui să le aibă cel ce practică meseria pe care ţi-ai
ales-o tu:
 --------------------------
 --------------------------
 --------------------------
5. Alege şi trei aptitudini pe care ar trebui să le aibă cel ce practică meseria aleasă de
tine:
 -------------------------
 -------------------------
 -------------------------
6. Compară răspunsurile de la 1 şi 2 cu cele de la 5 şi 6 şi bifează varianta corectă:
Pot deveni ce mi-ar plăcea
Nu am calităţile necesare pentru meseria la care m-am gândit (care mi-ar plăcea)

S-ar putea să vă placă și