Sunteți pe pagina 1din 68

FONDATĂ TN ANUL 1970

ANUL XXXIV Nr.353 REVISTĂ PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI


Număr editat cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Iunie
2 2004
00(') ~. :::l O(')('):::l :i' p~~ :::l ::I: <
-) ~
_. a. (')

< eo
-- - ...::D:::D0
3"C
CD CD mC: N CD !!i 3 O
1)) O ... CD CD CD CD ...
CD 1))
3
CD
_ :::l
"C O 1))
3 ...
:::l JJ 0(') CD(Q -(J):::la. _ 1)) ...
(J) (')
CD ...
_. ...c: s: -:;:oQ1
...
O a.CD CD o

-
-_ CD »1)) 1)) ... -'a.I))'" 10 1)), - O Qi" ~ ::!". ... O O CD O
N c: !.[eo

-
O· - 1)) S:3 1)), :::l (J) (J) :::l (') ~ ..Q CD :::l
a. CD
:::l 1)) = ~
(') c: (J) I))CDa.1)) ::;-1)) Il) t: S. !!i -:::l_. 1)) (J)
...
1)) ... N
...
CD
1)), a. 1)) - c:
(') _, iij' CD CD
- ...... 1)), :::l .!!!. ~ "C CD (J) (J) c: c:

"O
.- 10 1)) ~ 3 -"C :::l ... :t a. (J) c: • 1)) CD
-c: CD c:
CD "C ~ CD c: ... (J) :::l 1)) CD - 1))
CD (')
_ ... 10 :::l 1)) ... (')
1)) (') ... :::l 1)) "C
CD (') < CD 1)), O -
10 < CD _. 1)) 3 "C
-, O
11\ ::D
;'" O

--... ... g
O _. _."C _ :::l - , ...
:::l CD
(J)
;;- ...
!!il)) O
O CD c: - --'10
..,
- CD (') -(J) 1)) CD
::r iij' ~ .
J!!.
a. -=
CD -(J) O (J)
O
01
.;. <
ITI-' 1)) :::l CD
'''"'(ba. iij;~o
:::l.
...
O
~ -- O <_. 1)) a."C O _. 1)) -
... g:~a~ 3 10
_. c:
(')
::D
-
-) CD ...
CD CD CD ~ (')
1)) a. :::l O- c: a.NCD :::l C:;' 1)) (J) "C 1))
~CD
_ . (J) (J)
< - < 1)) CD <
:::l
...
_oCDo
1)), ... 1)) ... a :::1. ::t cu( <

'"
(J) - CD 1)), _.
- ... ... ...
_. O ... CD ... _. "',
(') (')
O 1)) CD 1)), c:
_ 1)), _. 1)) (') I))':::::JI))
c: c: _."C (') :::; ...
_. 1))
:::l
O ... le. !!!."C 1)) era.
_. CD 1)) (J) ... c: CD - :::l ..Q 1)),
O _. (J)
... "C-"C
C ijj'
1)),
CD - ... C;::::lo o':!: 1)) -CD
3 O!!!. 'P , CD ~ , . 1)) , =CD95.
0 _. t: ...
... CDCD5.
;: O" -, 1))
... ... :::l -- ::D
"VCC~---r----~----,
...
,
"'"
75

RH
221>

T4
BC547

...
"
-O
r-
:::D
..-, J J : _.... !. 1, SUMAR
Sumarul noului număr TEHNIUM pe care ÎI aveţi În faţă CONSTRUCTORUl kEPATOR .. . ...... IJIIO. 4-18
~ bela ti lI'IIIuwM ~
este În mare parte un răspuns la numeroasele şi foarte diversele lncIc8Ioere de ......
dumneavoastră doleanţe sau chiar rugăminţi exprese adresate Mto lIIIIIoo'âII de eteCII Oi lIcI
redacţiei. Desigur, nu am putut să le satisfacem pe toate, după LA CEREREA CI III 0Ri.0R . ......•. .. .. IJIIO. 17-22
cum suntem conştienţi că nu-i putem mulţumi deopotrivă pe toţi [)e!IeoIo_ de lIIIIIIIIe PLL
8IIiUt prIICIIDe

===1ZIor
cititorii noştri, atât de "diferiţi" Între ei ca profesie, ocupaţie, pasi-
uni (domenii hobby preferate), dar mai ales ca "vechime" şi
implicit nivel de cunoştinţe acumulate În respectivele domenii de MAYO-3II
DaulIdII-,
interes. Avem În "clubul" nostru TEHNIUM numeroşi "veterani", CITTTORJI RECOMANDA ••..••••••••••. PICI- 28-25
unii dintre ei - aşa cum singuri mărturisesc - cititori fideli ai revis- ConbokiI clglllai ~
tei , Încă de la primele ei numere. Desigur, aceştia aşteaptă să le aIOiIIl ••• V. .
oferim de fiecare dată ceva nou, rafinat şi elaborat, cu descriere POŞTA REDACJ1E1 ••••••••••••••••••• PICI- 2&-28

cât mai concisă. Avem Însă, pe de altă parte, şi foarte mulţi citi- 00NSTRlJCTlA MJMARuwI .......•.•• PICI- 29-a5
eor-tIZlOeftIlIIIIOiI
tori tineri , diversificaţi şi ei În privinţa cunoştinţelor, a experienţei II·R •.....•..•..............•.....• PICI- ae-.42
acumulate, mai ales după starea materială a familiei şi - din Aliiplllcalor !l-R de I11III8 putere
păcate - după norocul sau ghinionul lor de a locui la oraş , respec- 1BNUM PC ••••••••••••••••••••••••• PlCl-48 44
tiv la ţară . Cele mai multe mesaje - Întrebări, solicitări, propuneri AdIpb' penInI placa 11liiio
Al,ipIIIcaIor de ..... -.o penInI PC
de subiecte, uneori şi propuneri de articole - le primim tocmai de
AUTOMAllZARI •••••••••••••••••••••• PICI- 45-61
la aceşti tineri cititori , mulţi dintre ei mărturisindu-ne că nu au altă ~penIru ~ fInlIIoiIIiI
sursă de documentare decât revista TEHNIUM. Ca atare, cititorii
noştri "avansaţi" sunt rugaţi să ne ierte pentru articolele de iniţiere
lti'ofoMIIor ti
AJ~'" AaRICUlruRA
~
.. " • de"
......... PICI-
....,. de l/IgIIIIe CII . . eIkI_1ocaIe
62_
special publicate pentru aceşti tineri cititori. Şi , eventual, chiar să
AlITO-MOTO ••••.....•.•••...••••.•..•• PICI- li8
ne ajute În acest sens, aducându-şi aminte că şi ei au fost ~..., CII decoiilldanllllDnlll
Începători şi multora dintre ei revista TEHNIUM le-a fost ca o a
RADIOAMATORI8M ••••••••••••••••••• PICI- 81H11
doua şcoală . SW·.wde ......
Sunt Încă multe solicitări pe care n-am reuşit să le onorăm Adlpb'de .......
nici prin conţinutul numărului, nici prin intermediul rubricii "Poşta PnIIIcIIa
redacţiei". De pildă, domnul Valentin Tudor (com. Ceptura, jud. ....... FIC
Prahova) ne roagă să-i dăm informaţii despre posibilitatea rea- lBiNlUM 1V ••••••.•.•••.....•.•••.• PICI- 82-84
8eJec:b' de canIIIe
lizării unui variator de turaţie pentru pompa aparatului de hemo-
1BftUM MODEl.JSM ••••••••••••••••• PICI- lIIHI8
dializă de tip FRESENIUS. Pentru a vă ajuta concret, domnule
ApmiIpriu"--tI ...... - . , .
Valentin Tudor, trebuie să vă interesaţi şi să ne comunicaţi ce fel REVISTA REVI8TB..OR •••••••••••••••••• PICI- 87
de motor electric foloseşte pompa respectivă (tipul de motor -
C.C., c.a., caracteristici principale - putere, turaţie) .
TEHNIUM
Ne pare rău de eşecul dv., domnule Mădă/in Oprescu
Revistăpentru constructorii amatori
(Piteşti), dar noi nu vă putem spune unde aţi greşit dacă nu ne Fondată in anul 1970
trimiteţi o copie a schemei de amplificator AAF (2x50 W, kit) pe Anul XXXIV, nr. 353, iunie 2004
care aţi Încercat să-I realizaţi fără succes. Totuşi , cel mai bine Editor
SC Presa Nallonală SA
este să insistaţi la firma care v-a vândut montajul În kit) pe care Plala Presei Libere nr. 1, Bucureşti
aţi Încercat să-I realizaţi fără succes. Totuşi , cel mai bine este să Căs",a Poştală 68, Bucureşti - 33

insistaţi la firma care v-a vândut montajul În kit (poate că setul a Redactor·şef: Ilz. Alexandru Mărculescu
Secretariat - macheta artistică: Ion Ivaşcu
avut unele componente defecte sau chiar vreo greşeală/omisiune
În instrucţiunile de realizare) . Redacţia : Piata Presei Libere nr. 1,
Casa Presei Corp C, etaj 1, camera 121
Ne bucurăm că ne-aţi contactat din nou, domnule Telelon: 224.21.02; 224.38.22 Fax: 222.48.32
ing. M. Istrate (Craiova), şi vă mulţumim pentru articolul pe care E-mail: presanationala@yahoo.com
ni l-aţi trimis. Din păcate, schemele nu sunt reproductibile şi nici Abonamente
La orice oficiu poştal
(Nr. 4120 din Catalogul Presei Române)
suficient de clare pentru a putea fi date la desenat. Daţi-ne un
OTP: Clementlna Geambaşu
număr de telefon unde vă putem contacta pentru detalii.
Editorul şi redacţia işi declină orice responsabilitate
Şi dumneavoastră, domnule Ilie Stoica (Urziceni) vă mulţu­ in privinta opiniilor, recomandărilor şi solU1iilor formulate
mim pentru noile articole trimise şi vă cerem scuze Încă o dată , in revistă, aceasta revenind integral autorilor.
şi pe această cale (telefonic am făcut-o imediat, ştiţi) pentru ISSN 1224-5925
regretabila omisiune , din vina redacţiei , la articolul dv. © Toate drepturile rezervate.
Reproducerea integrală sau pa~ială este cu desăvârşire
" Recondiţionarea contactelor la tastaturi", care a fost publicat În inlerzisă in absenta aprobării scnse prealabile a editorului.
TEHNIUM nr. 1/2004, pag. 59, fără numele autorului, adică al Tiparul Romprlnt SA
dumneavoastră .
Ne vom ocupa, desigur, şi de celelalte solicitări ale Abonamente la revista ..1ehnium" se pot face şi la sediul
se PRESA NATIONALA SA, Piata Presei Ubere nr. 1,
dumneavoastră . Până
atunci vă dorim În continuare succes şi vă sector 1, Bucureşti, oficiul poştal nr. 33. Relaţ ii suplimentare
la telefoanele: 224.21 .02; 224.38.22 FAX 222.48.32
semnalăm că editorul S.C. Presa Naţională S.A. şi redacţia
TEHNIUM au noile numere de telefon pe care le găsiţi În caseta Cllnorll din străinătate se pot abona prin S.C. Rodlpet SA,
tehnică alăturată . cu sediul in Piaţa Presei Ubere nr. 1, Corp a, Sedor 1, Bucureşti,
Romilnia , la P.D. Box 33-57, la fax 0040-21-2226407, 2226439
Alexandru Mărculescu sau e-mai!: export@rodipet.ro

TEHNIUM iunie 2004


3
--------CONSTRUCTORUL 1NCEPĂTOR---------

FACTORUL BETA _ _ _ _ __
v

SI MASURAREA lUI _ _ _ __
~aglnl realizate de flz. Alexandru MĂRCULESCU
Printre parametrii intrinseci cei mai importanţi ai nunţat nu numai de la un tip la altul de tranzistor, dar şi de
tranzistorului bipolar se numără şi factorul de amplificare la un exemplar la altul, În cadrul aceluiaşi tip, prin aşa-
in curent, denumit uzual factorul beta (~), iar În studiul numita Împrăştiere din fabricatie. Această constatare a
aprofundat al tranzistorului considerat ca un cuadripol - condus, În timp, la numeroase măsuri de contracarare,
parametrul h21 E Între care, desigur, perfecţionarea continuă a tehnologiei
De ce este atât de important acest factor beta? Şi, de fabricaţie, sortarea şi marcarea (din fabrică) pe clase
dacă Într-adevăr este, cum se explică faptul că putem rea- de factor beta, introducerea claselor "profesionale", cu
liza diverse montaje cu tranzistoare, obţinând adeseori plajă de variaţie mai riguros controlată etc. În ceea ce
rezultate foarte bune, fără a avea habar ce valori ale fac- priveşte proiectarea şi realizarea montajelor industriale
torului beta au tranzistoarele utilizate? (de serie mare) cu tranzistoare, această Împrăştiere a fac-
"Raţiunea de a fi" a tranzistorului bipolar - respectiv tarilor de amplificare a condus la o limitare "acoperitoare"
scopul utilizării lui În orice tip de montaj electronic - este a câştigului pentru fiecare etaj În parte, prin dimensio-
obţinerea unei amplificări (numită adeseori şi câştig) În narea corespunzătoare a rezistenţelor aferente, astfel
curent şi/sau În tensiune, Încât - teoretic - să se poată
respectiv În putere. În funcţie
de scopul concret urmărit
1 folosi orice exemplar de tranzis-
tor dintr-un tip dat, pentru care
(natura amplificării - curent T - le se precizează În catalogul pro-
şi/sau tensiune, precum şi valo- (NPN) ducătorului plaja de variaţie
riie acestor amplificări), tranzis- c ) U (implicit valoarea minimă) a
torul se conectează În etajul B factorului respectiv de amplifi-
respectiv În una din cele trei I_
CE Re care.
configuraţii clasice (EC - cu a E Cam asta ar fi explicaţia fap-
emitorul comun , CC - cu colec- IIE=le+l tului că nouă, amatorilor, multe
c
torul comun, BC - cu baza + montaje ne reuşesc bine fără
comună), cărora li se cal- să ne batem capul cu
culează corespunzător valorile + măsurarea factorului beta.
rezistenţelor de polarizare şi de E , E2 Multe dintre schemele conce-
sarcină. Indiferent de configu- pute şi propuse de constructorii
raţia aleasă, etajul respectiv are L.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.... amatori "copiază" acest prin-
un circuit de intrare şi un circuit de ieşire, rolul tranzistoru- cipiu industrial de proiectare, aşa că se pot practic folosi
lui (bipolar - doar la ele ne referim in acest articol) fiind exemplare la intâmplare din tipurile de tranzistoare
acela de "transformator" de impedanţă intre circuitul de menţionate (recomandate) de autori. Ca atare, sunt destul
intrare şi cel de ieşire, amplificarea in curent şi/sau ten si- de rare cazurile În care se fac precizări speciale in legă-
une rezultând tocmai din sensul şi mărimea acestei "trans- tură cu factorii de amplificare ai tranzistoarelor utilizate, dar
formări " (transferări) de impedanţă. De fapt, de la această chiar şi aceste precizări sunt de regulă foarte generale.
proprietate definitorie provine insăşi denumirea tranzis- Există Însă şi excepţii, care îl obligă pe constructorul
torului - in limba engleză TRANSISTOR - compusă prin amator să-şi realizeze un aparat de măsură sau măcar un
alăturarea părţilor de Început, respectiv de sfârşit, ale tester pentru evaluarea/compararea factorilor de amplifi-
cuvintelor TRANSfered reslSTOR (rezistenţă transferată) . care ai exemplarelor de tranzistoare ce urmează a fi
Măsura in care (mai precis limita maximă până la care) folosite. De exemplu, in cazul montajelor cu perechi de
un tranzistor dat, intr-o configuraţie dată (EC, CC, BC), tranzistoare (de aceeaşi structură, PNP + PNP, respectiv
poate realiza acest "transfer" de rezistenţă (transformare NPN + NPN, sau de structuri opuse, PNP + NPN) care
de impedanţă) intre circuitul de intrare şi cel de ieşire joacă roluri simetrice, cum ar fi etajele de amplificatoare
depinde, fireşte, de "constituţia" internă a tranzistorului. diferenţiale , etajele finale in contratimp ale amplifica-
Tocmai pentru a caracteriza cantitativ această "măsură", toarelor de audiofrecvenţă ş.a., performanţele optime se
in studiul etajelor cu tranzistoare s-au introdus (definit) obţin atunci când cele două tranzistoare au acelaşi factor
diverşi parametri intrinseci care să caracterizeze amplifi- de amplificare (practic, factori cât mai apropiaţi posibil),
carea maxim posibilă, intre care şi factorul beta de care ne ceea ce impune o măsurare prealabilă pentru
ocupăm aici. Necazul mare este că valorile acestor para- "imperecherea" cât mai bună posibil, in limita stocului de
metri intrinseci ce caracterizează amplificarea variază pro- exemplare de care dispunem .

4 TEHNIUM iunie 2004


---------CONSTRUCTORUL lNCEPĂTOR---------

Un alt exemplu, mult mai general, este acela În care noi ale autorului, constructorul amator ar trebui
Înşine - constructorii amatori - dorim să "exploatăm" cât să-şi realizeze el Însuşi un aparat pentru măsurarea - sau
mai bine tranzistorul pus Într-un etaj oarecare, astfel Încât măcar pentru evaluarea ori compararea - valorilor factoru-
să putem realiza un montaj performant cu cât mai puţine lui de amplificare, cel mai util a factorului beta, care inter-
etaje posibil. Pentru aceasta, sortăm În prealabil exem- vine În relaţiile de calcul al câştigului În curent şi/sau În
plarele de tranzistoare după factorul de amplificare, rea- tensiune al tuturor etajelor cu tranzistoare.
lizăm montajul cu foarte bune rezultate şi apoi il publicăm, Factorul beta
"uitând" să precizăm valorile respectivilor factori de ampli- Configuraţia cea mai răspândită a etajelor cu tranzis-
ficare. Rezultatul este că adeseori montajul se dovedeşte toare este cea În conexiunea cu emitorul comun, EC,
nerealizabil - "greşit", cum se pronunţă, oarecum Îndrep- prezentată schematic În figura 1, pentru cazul unui
tăţit, toţi cei care nu reuşesc să-I reproducă, folosind ace- tranzistor T având structura de tip NPN (pentru PNP se
leaşi tipuri de tranzistoare. Alteori, neavând nici noi posi- inversează sensurile tensiunilor de polarizare E1 şi E2'
bilitatea măsurării factorului de amplificare, concepem şi precum şi sensurile convenţionale ale curenţilor de bază
realizăm - tot cu bune rezultate - diverse montaje cu exem- 18 şi, respectiv, de colector le).
plare de tranzistoare care Întâmplător sunt foarte perfor- Tocmai de aceea, factorul de amplificare În curent
mante, dar care montaje se Întâmplă ades să nu "iasă" la definit pentru această configuraţie - care este factorul beta
fel de bune la o nouă tentativă de realizare, cu alte exem- - a cunoscut, la rândul său, cea mai largă răspândire, fiind
plare de tranzistoare. utilizat În relaţiile de calcul al câştigului şi menţionat În ca-
Concluzia acestei introduceri, voit lungită (căci ne taloagele producătorilor, de regulă ca plajă maximă de
adresăm aici constructorilor Începători) este una dublă. În variaţie (Împrăştiere) pentru un curent de colector dat şi
primul rând, cinstit şi corect ar fi ca la fiecare montaj pro- uneori şi prin precizarea valorii UCE = constantă.
pus spre realizare constructorilor amatori, autorii să pre- Pentru această configuraţie EC, factorul de amplificare
cizeze cerinţele minime În ceea ce priveşte valoarea fac- În curent, numit factorul beta (P), se defineşte prin relaţia:
torului de amplificare pentru fiecare tranzistor folosit. În al 81
doilea rând, pentru a putea ţine cont de aceste precizări p = -C- pentru U CE = constantă (1)
8 I
S
Variaţia tipică a factorului beta in funcţie de curentul de colector pentru tranzistoarele NPN cu siliciu
BFY33 şi BC10l şi tranzistoarele PNP cu germaniu AClll şi SFT 322.
in mod obişnuit, valoarea maximă a lui beta corespunde unui curent de colector ' c '" (0,1-0,2) 'CMax
30{! t----'---r
2
200

.
50 ~-+--+-4--j-
I -; L
I
I
_. " i- - --+-++-H-+-J

TEHNIUM iunie 2004


5
--------CONSTRUCTORUL 1NCEPĂTOR---------

În cuvinte spus, factorul beta reprezintă raportul dintre E2 este presupusă constantă . Această contradicţie
variaţia"'Ic a curentului de colector Ic şi variaţia corespun- aparentă s-a "rezolvat" teoretic prin considerarea situaţiei
zătoare "'IS a curentului de bază IS' pentru o valoare con- ideale RC = 0, adică presupunând că determinarea s-ar
stantă (specificată) a căderii de tensiune emitor-colector face pentru rezistenţă nulă de sarcină. Desigur, În practică
(de exemplu, UCE = 5V, UCE = 1V etc.). acest lucru nu este recomandabil , deoarece trebuie să
Definiţia lui beta poate părea ambiguă sau chiar un avem În permanenţă În circuitul de sarcină o rezistenţă de
nonsens, deoarece unei variaţii "'IS a curentului de bază ii limitare, pentru protecţia tranzistorului , sursa de alimenta-
corespunde, Într-adevăr, o variaţie "'Ic a curentului de re E2 a circuitului emitor-colector având, de regulă , o rezis-

3 ic(mA)

6
5 -
li
3 -
2 -
I I
-+
/l--LO-5-0-,O~O-..!15-02-'-0-0t--
75-0~ib ()1 AJ
Caracteristica de transfer ic = f(it) la uce = constant a
1[ ('0 (a) tranzistorului in conexiunea cu emitorul comun

4 (3

Caracteristicile nor-
malizate ale variaţiei
factorului beta cu tem-
peratura joncţiunii pen-
tru tranzistoarele cu sili-
ciu BFY33 şi cu germa-
niu SFT321-323 şi
2N1302

colector, dar din moment ce curentul de colector s-a mo- tenţă internă foarte mică. De aceea, În practică circuitul de
dificat cu "'I c ' implicit s-a modificat şi căderea de tensiune măsurare este prevăzut cu o rezistenţă de sarcină (de
pe rezistenţa de sarcină RC din circuitul de colector, ceea colector) RC nenulă , dar suficient de mică , astfel dimen-
ce atrage automat şi modificarea căderii de tensiune sionată, ţinând cont şi de valoarea tensiunii de alimentare
colector - emitor, UCE, deoarece tensiunea de alimentare E2' Încât variaţia căderii de tensiune pe ea, Rct.l c ' să fie

6 TEHNIUM iunie 2004


- - - - - - - - - CONSTRUCTORUL 1NCEPĂTOR - - - - - - - -

5 R, [lRc 6 Rc
IlRI
T +'c +I c
(NPN)
c u-
I + T
(NPN)
c u +

Ia-~
e/'D
)~u~ I
I"'DI
,~~
B
):u~ ~-

)Ra +IE +I E

mică in raport cu valoarea lui E2' ceea ce va insemna că (fără litere adiţionale
de clasă, A, B sau C), fabricat de
nici căderea de tensiune UCE nu va suferi o variaţie impor- 1.P.R.S .-Băneasa , catalogul indică plaja lui beta (h21 E)
tantă prin modificarea cu t>.lc a curentului de colector. intre 12S-S00, cu precizarea condiţiilor de măsurare IC =
Această "rigoare" - UCE = constantă - stipulată in 2mA şi UCE = Sv.
definiţia lui beta are ca scop să ne asigure că factorul de La astfel de Întrebări - şi la multe altele care se vor mai
amplificare astfel determinat este intr-adevăr o caracteris- ivi pe parcurs, vom găsi impreună răspunsuri , analizând
tică intrinsecă a tranzistorului respectiv, deci independen- mai multe scheme de betametre şi de testere beta, dar
tă de valorile rezistenţelor de sarcină din circuitul de colec- mai ales realizându-Ie practic, folosindu-le şi apreciind sin-
tor. O "idealizare", fireşte. guri rezultatele obţinute .
O a doua observaţie În legătură cu defin~ia lui beta se Desigur, ideal ar fi (măcar in situaţii speciale, când
referă la valoarea curentului de colector - valoarea iniţială exemplarul respectiv de tranzistor ar urma să funcţioneze
IC şi valoarea finală Ic + t>.lc - la care nu se face referire intr-un montaj foarte exigent, in condiţii la limită etc.) ca
expresă . Pentru a satisface condiţia UCE = constantă măsurarea factorului beta să se facă in mai multe "puncte"
(practic aproximativ constantă), am văzut că trebuie să de pe curba IC = f(lB) , sau chiar să se traseze experi-
alegem o valoare căt mai mică a rezistenţei de sarcină RC. mental această curbă , aşa cum se arată În exemplul din
Mai există Însă şi posibilitatea de a lucra cu rezistenţă de figura 3, pentru diverse valori UCE = constantă .
sarcină RC mai mare (cât să asigure, pentru E2 dat, o limi- Spaţiul nu ne permite să abordăm aici, fie şi in treacăt ,
tare a curentului IC la valori nepericuloase), dar să operăm toate aspectele relevante privitoare la factorul beta. Un
cu variaţii t>.lc foarte mici, adică in imediata vecinătate a va- lucru insă tot mai trebuie amintit, şi anume acela că fac-
lorii iniţiale IC. Problema este cum să alegem valoarea torul beta - la fel ca numeroşi alţi parametri intrinseci ai
curentului de colector IC În jurul căreia vom efectua tranzistorului - depinde intr-o măsură nu intotdeauna
măsurătoarea? Şi asta sub două unghiuri de vedere: intâi, neglijabilă şi de temperatură. De pildă, În [2] se prezintă
pentru că factorul beta, chiar pentru un exemplar dat de graficul din figura 4, care ilustrează variaţia lui beta cu
tranzistor, nu este de fapt constant, valoarea lui depinzând temperatura pentru câteva tipuri de tranzistoare. Valoarea
- mai mult sau mai puţin - tocmai de valoarea curentului IC de referinţă a lui beta (cea indicată şi În cataloage) este
În jurul căreia a fost măsurat. Din acest motiv, ne trezim c~a pentru temperatura de 2SoC, respectiv P(2S°C). Pentru
adeseori in situaţia ca tranzistorul căruia i-am măsurat fac- o temperatură T = 2Soc ± t>.PC, valoarea 'corectată" a lui
torul beta la un curent de colector dat - să zicem IC = 100 beta se poate deduce aproximativ cu relaţia:
mA - să il utilizăm in montaj la un curent de colector mediu
semnificativ diferit, de pildă IC = 1A. Desigur, chiar dacă T
fl(T) = fl(25 °C) . [1 + "'K ] (2)
variaţia lui beta În funcţie de IC nu este foarte mare (vezi,
de exemplu, graficul din figura 2), preferabil ar fi ca
măsurătoarea să se efectueze in cond~ii cât mai apropiate unde factorul K are valoarea 100 pentru tranzistoarele
de cele ale montajului in care vom folosi tranzistorul cu germaniu şi, respectiv, SO pentru cele cu siliciu. in [2] se
respectiv. Dar aceasta ar Însemna complicarea aparatului face precizarea că pentru tranzistoarele cu siliciu de mică
de măsurare folosit, respectiva betametrului, care ar trebui putere, această variaţie a lui beta În funcţie de tempe-
să poată efectua măsurarea in orice punct al curbei de vari- ratură este, totuşi, neglijată adeseori la proiectare.
aţie IC = f(IB). Pentru a putea trece efectiv la prezentarea unor mon-
in fine, din al doilea unghi de vedere, pentru a şti cât taje de betametre sau de testere beta, să observăm că in
de performant este un exemplar dat de tranzistor in raport practică, schema etajului de amplificare cu tranzistor În
cu plaja de variaţie a lui beta indicată În catalog pentru conexiunea EC nu este tocmai cea din figura 1, care are
tipul respectiv, ar fi mai indicat să efectuăm măsurătoarea mai mult un caracter "didactic". in majoritatea cazurilor,
pentru valorile (orientative) ale lui IC şi UCE specificate În etajul este prevăzut cu o sursă unică de tensiune continuă
catalog. De exemplu, pentru un tranzistor de tip BC 107 joasă, U, care polarizează atât circuitul de intrare, cât şi pe

TEHNIUM iunie 2004


7
- - - - - - - - - CONSTRUCTORUL TNCEPĂTOR - - - - - - - -

Nu vom da un exemplu concret pentru această posibil


7 bună variantă de betametru, din simplul motiv că aici fac-
1~ RS2 IlRBI IlR e torul beta trebuie calculat "pe hârtie", mult mai comode
fiind variantele - aproape la fel de simple - la care valorile
+ factorului beta "se citesc" liniar pe scala unui instrument de
~1B2 ~IB' M ~ ICI ;1 el
măsură (betametru cu citire directă).
, - )~+
Configuraţia din figura 6 fiind Însă, aşa cum am mai
U spus, "punctul de plecare" al multor variante de betametre
c ~
- şi de beta-testere, ne Întoarcem puţin la ea pentru a
" ali) T (re)aminti relaţiile de calcul implicate.
(NPN)
K ~E În primul rând, tensiunea de alimentare U trebuie să fie
2 constantă (sursă stabilizată, cel puţin În cazul betame-
trelor (pentru testere beta, de obicei portabile, se admit şi
surse nestabilizate, preferabil seturi de miniacumulatoare
cel de ieşire. Mai precis, din această tensiune unică, afe- Ni-Cd). În această supoziţie, curentul de bază IS' În cazul
rentă formal circuitului de ieşire (fosta sursă E2 din figura tranzistoarelor cu siliciu, poate fi calculat aproximativ cu
relaţia:
1), se "extrage" un curent IS pentru polarizarea statică a
bazei, de pildă prin intermediul divizorului rezistiv R1, R2, U-U SE U(V)-Q,6SV
IS = - - "' - - - - (4)
ca În figura 5, sau cu ajutorul unei singure rezistenţe RS' RS RS
ca În figura 6. Fireşte, "peste" polarizarea statică a circui-
tului de intrare se aplică şi sursa de tensiune variabilă Uin rezultatul IS fiind exprimat În amperi, dacă RS se
exprimă În ohmi, respectiv (mai uzual) În miliamperi, dacă
(alternativă, În impulsuri etc.) pe care urmează să o ampli-
fice montajul, dar nefigurată aici. RS se exprimă În kiloohmi.
Marea majoritate a schemelor de betametre şi de Căderea de tensiune pe joncţiunea bază-emitor a

testere beta se bazează pe circuitul de polarizare statică a tranzistorului, USE, a fost aproximată la O,65V, dar În cazul
etajului Ee din figura 6. Mai precis, se asigură (cu ajutorul unor curenţi de bază mari (tranzistoare de putere), ea
unor elemente reglabile sau comutabile) două situaţii dis- poate fi sensibil mai mare. De aceea, după efectuarea cal-
tincte de polarizare statică, se măsoară cele două seturi culului aproximativ al lui IS cu relaţia (4), este indicat să se
de valori IS şi IC şi se deduce valoarea lui beta. Există şi verifice rezultatul prin măsurare experimentală , iar la
scheme de betametre dinamice, dar noi nu ne vom ocupa nevoie să se retuşeze fin valoarea lui RS (respectiv valo-
de ele aici. rile lui RB1 şi RB2 din figura 7, sau, În general, ale celor-
Betametre şi testere beta lalte combinaţii rezistive de polarizare a bazei, cu care ne
Aşadar, pentru a transforma circuitul din figura 6 Într-un
vom Întâlni pe parcurs).
betametru, ar fi suficient - În cea mai simplă variantă posi- În ipoteza că sursa de alimentare este stabilizată, deci
bilă - ca În loc de o rezistenţă de polarizare a bazei, RS' să
tensiunea U este constantă, pentru a veghea respectarea
condiţiei UCE = constantă (aproximativ), este suficient să
fie prevăzute două rezistenţe diferite, RS1 şi RS2' selec-
proiectăm şi să verificăm variaţia căderii de tensiune pe
tabile printr-un comutator K, dimensionate pentru două
intensităţi convenabile ale curentului de bază, IS1 şi IS2' rezistenţa de sarcină, Us = Rclc. Într-adevăr, deoarece
Nu mai rămâne decât să introducem În serie cu circuitul de
colector un instrument adecvat (miliampermetru-amperme- U = constantă = Us + UCE (5)
tru c.c.) cu ajutorul căruia să măsurăm cele două valori
rezultă că vom satisface cu atât mai bine condiţia UCE
diferite ale curentului de colector, IC1 şi IC2' corespunză­
toare curenţilor de bază IS 1 ' respectiv IS2 (fig. 7) şi apoi să = constantă, cu cât vom permite (vom opera cu) variaţii cât
calculăm valoarea factorului beta cu relaţia de definiţie (1),
mai mici ale căderii de tensiune U s ' respectiv cu variaţii cât
adaptată acestui aranjament (presupunând IS2 > IS1): mai mici ale curentului de colector IC' deoarece rezistenţa
Rc este şi ea constantă.
I -I
C2 C1
p= - - (3) Lucrurile se complică puţin În cazul utilizării unor surse
I -I autonome de alimentare (acumulatoare), când ipoteza
S2 S1
Singura grijă pe care trebuie să o avem este de a face U = constantă nu mai este Întemeiată.
un mic calcul prealabil, În funcţie de natura tranzistoarelor Necesitatea măsurării atât a curentului de bază, cât şi
pe care urmează să le măsurăm (mică, medie sau mare a celui de colector Îi Încurcă serios pe constructorii Începă­
putere), pe de o parte pentru alegerea sursei de alimenta- tori, care de regulă sunt dotaţi cu un singur aparat de
re (U orienta~iv Între 4,5V şi 12V) şi a valorii rezistenţei de măsură, de pildă un AVO-metru sau un multi metru.

sarcină Rc' In plus, În funcţie de plaja maximă scontată Desigur, pe parcursul ajustărilor experimentale, valorile lui
(dorită) pentru valorile lui beta, ne vom asigura că t.ls = IS şi Ic pot fi măsurate "pe rând", folosind acest unic mul-
IS2-IS1 nu este prea mare (implicit, că t.l c = IC2-lc1 nu timetru, bineînţeles pus În prealabil pe un domeniu adec-
este prea mare), pentru a fi Îndeplinită aproximativ condiţia vat. Dar chiar şi aşa, mutarea instrumentului din circuitul
UCE = constantă din definiţia factorului beta. de bază În cel de colector şi viceversa este migăloasă ,

8 TEHNIUM iunie 2004


- - - - - - - - - CONSTRUCTORUL lNCEPĂTOR---------

pentru că trebuie de fiecare dată să desfacem şi să Cam aceasta ar fi pe scurt "teoria" variantei de
refacem conexiuni , eventual să Închidem şi să deschidem betametru cu citire directă din figura 9. Pentru realizarea
nişte Întrerupătoare intercalate ad-hoc, cărora la un practică, respectiv pentru dimensionarea valorilor rezis-
moment dat le putem uita poziţiile . tenţelor, a tensiunii şi curentului sursei de alimentare, pre-
Pentru simplificarea acestor operaţii putem apela la cum şi pentru alegerea domeniului de tensiune al volt-
soluţia sugerată În figura 8. Mai precis, În circuitul de bază metrului, se pleacă În primul rând de la tipul tranzistoarelor
şi În cel de colector (plecând tot de la schema din figura 6) ce urmează a fi măsurate şi apoi de la plaja valorilor beta
a fost intercalat câte un push-buton (buton prin apăsare, cu pe care dorim s-o acopere domeniul selectat al voltmetru-
revenire). PB1 , respectiv PB2, ambele cu contacte normal lui.
Închise (deci care se deschid prin apăsare). Contactele de Vom ilustra În continuare modul de calcul pentru cazul
lucru ale acestor butoane sunt racordate la nişte borne de tranzistoarelor de tip NPN, cu siliciu, de medie sau de mare
măsurare, a-b, respectiv a'-b', cărora le vom marca Într-un putere (curent maxim de colector de cel puţin 1-1 ,5 A). în
fel polaritatea. Astfel putem "plimba" comod multimetrul de această situaţie putem lua o valoare iniţială a curentului de
la un circuit de măsurare la altul, iar după selectarea dome- colector Ic 1 = 200 mA. Apoi vom alege sursa de alimenta-
niului adecvat (de pildă , 6 mA pentru circuitul de bază, 600 re, de exemplu U = 6 V, tensiune continuă stabilizată .
mA pentru cel de colector) , nu avem decât să apăsăm pe Pentru Ic 1 ales, este perfect acoperitor un curent maxim
timpul citirii butonul corespunzător. admis al stabilizatorului de circa 0,5 A.
Betametru cu citire directă - varianta 1 Urmează alegerea valorii convenabile pentru rezis-
Vom trece acum la prezentarea unei prime variante de tenţa de sarcină R3, conform celor analizate la definirea
betametru cu citire directă, a cărui schemă o vom obţine factorului beta. O valoare convenabilă În acest caz concret
"complicând" treptat circuitul EC din figura 6. este R3 = 5 n. Vom folosi practic un rezistor cu puterea de
O primă etapă este cea din figura 9 , corespunzătoare disipaţie de minimum 3-4 W. Valoarea de 5 n nefiind stan-
tranzistoarelor cu structură de tip NPN. Observăm că În dardizată, vom sorta pe R3 din seria de 4,7 n/4 W, de
circuitul de intrare, rezistenţa RB (fig. 6) a fost Înlocuită cu exemplu, astfel Încât exemplarul ales să fie cât mai apro-
combinaţia serie ajustabilă R2+P Aceasta ne permite să piat de 5 n.
reglăm valoarea iniţială a curentului de polarizare a bazei, Curentul iniţial de colector ales va produce, deci, la bor-
IB1 ' Într-o plajă dorită . Apoi , mai observăm că pentru =
nele lui R3 o cădere de tensiune Us 1 R31 c 1 5 n 200 =
realizarea creşterii de curent c,IB = IB2-IB1 ' În paralel cu mA= 1 V.
grupul R2+P se conectează rezistenţa · R1 , prin simpla
apăsare a butonului PB (tot buton cu revenire, dar de data
aceasta model cu contactele normal deschise).
a[ Re
J
Re
Modificarea esenţială a survenit Însă În circuitul de
ieşire (de colector) , unde s-a introdus un aranjament de
~ 18
--, +
o'

măsurare indirectă a curentului, folosind un voltmetru V de


tensiune continuă . Acest voltmetru măsoară căderea de
P8 2
(NI)
I-~ ~+

r~,
U
tensiune pe rezistenţa de sarcină, Us ' dar nu direct, ci ...J
b' _ _
scăzând din ea În permanenţă o tensiune fixă de referinţă, -
Uref' furnizată la bornele rezistenţei R4 de divizorul fix R4- ~ I Ic
R5 . Scopul acestui aranjament de măsurare diferenţială I • ~ T
este acela de a scădea automat căderea de tensiune pe
• -- b ~ (NPN)
PB,
rezistenţa R3 datorată curentului iniţial de colector, I 1' (NI)
c
pentru care am ajustat din P valoarea iniţială a curentului
de bază, IB1 ' Astfel, la apăsarea lui PB pentru creşterea
Am ajuns astfel la proiectarea divizorului R4/R5, care
c,IB' voltmetrul va măsura - pe Întreaga scală , liniar - doar
trebuie făcută astfel Încât tensiunea Uref (de la bornele lui
diferenţa c,U s= R31c2-R31c1 = R3c,l c , adică direct pro-
R4) să fie egală cu Us 1 = 1 V. Tensiunea de alimentare
porţional cu creşterea curentului de colector.
fiind U = 6 V, rezultă că raportul rezistenţelor din divizor va
Cum valoarea lui R1 este fixă (o vom calcula şi apoi
trebui să fie R4/R5 = 1/5. Pentru a asigura un cu rent sufi-
ajusta experimental pentru o anumită creştere dorită a
cient de mare prin divizor, astfel Încât Uref să nu fie influ-
curentului de bază) , rezultă că c,IB este şi ea constantă,
enţată practic de consumul de curent al voltmetrului,
deci , conform definiţiei (1), indicaţia voltmetrului , direct
putem lua, de pildă, R4 + R5 = 300 n, respectiv un curent
proporţională cu c,IC' va fi direct proporţională şi cu fac-
de 6 V/300 n = 20 mA prin divizor. R ezultă imediat valorile
torul beta.
necesare: R4 = 50 n, R5 = 250 n. Cum nici aceste valori
Cu alte cuvinte , dacă pentru valoarea iniţială a curen-
nu sunt standardizate, putem lua, de pildă, R4 = 47 n şi
tului de colector, Ic1 ' ajustăm potenţiometrul P astfel Încât
R5 = 240 n (rezistoare de 0,5 W) , sortându-Ie experimen-
voltmetrul să indice zero, adică să avem egalitatea Us =
tal , dintre mai multe exemplare, astfel Încât Uref să fie cât
Uref' la apăsarea butonului PB voltmetrul va indica, pe
mai apropiată de valoarea dorită de 1 V. La această etapă
domeniul pe care este selectat, valori proporţionale cu
de reglaj, bineînţeles , voltmetrul nu trebuie conectat În
cele ale factorului beta.

TEHNIUM iunie 2004


9
---------CONSTRUCTORUL 1NCEPĂTOR---------

poziţia din figură, ci el se va racorda la bornele lui R4, cu R2 = 510 Q, rezultă că potenţiometrul P va trebui să aibă
minusul in punctul median N şi pus pe un domeniu de 1,2 cel puţin 10.190 Q., 10 kn. Vom alege un potenţiometru
V (Ia nevoie 2 V sau 3 V) , tensiune continuă . bobinat de 10 kn, cu diametrul bobinei cât mai mare
Următoarea etapă o constituie alegerea plajei de valori (reglaj căt mai fin).
beta ce vor fi indicate pe scala voltmetrului , precum şi a Ppsul următor il reprezintă alegerea domeniului de
valorilor elementelor R2 şi P din circuitul de polarizare sensibilitate al voltmetrului V pe care vom citi valorile lui
iniţială a bazei. Fiindcă ne-am propus să măsurăm doar beta in plaja stabilită şi , corelată cu acesta, determinarea
tranzistoare de medie şi mare putere, un domeniu 0+300 valorii necesare pentru rezistenţa R1, care prin apăsarea
pentru factorul beta ar fi destul de convenabil. În acest butonului PB va asigura creşterea curentului de bază de la
scop vom alege ca instrument indicator un multi metru IB1 la IB2' respectiv t.IB = IB2-IB1 ' Primul criteriu care se
având scala de tensiuni continue divizată liniar 0+30, ast- are in vedere este de a nu opera cu creşteri mari ale
fel incât valoarea beta să se citească direct, inmulţind doar curentului de colector, implicit ale căderii de tensiune Us'
cu 10 gradaţia indicată de ac. pentru a respecta cât mai bine condiţia UCE = constantă
Rezistenţa de limitare R2, de altfel justificată şi chiar din definiţia (1) a factorului beta. De exemplu, acceptabil ar
strict necesară , va face să nu putem regla un curent iniţial fi ca tensiunea Us să crească, pentru Pmax = 300, cu va-
de bază mai mare decât valoarea aproximativă dictată de loarea t.U s = Us2-Us1 = 0,6 V, care va fi şi foarte uşor de
ea conform relaţiei (4), adică IBmax" (6 V-O,65 V)/R2, pre- citit pe scala voltmetrului V divizată 0+30, alegând dome-
supunând potenţiometrul P trecut in poziţia cu rezistenţă niul de măsurare de 0,6 Vc.c. al multimetrului.
inseriată zero. Prin urmare, domeniul de măsurare beta nu Acestei creşteri cu 0,6 V a tensiunii Us ii corespunde o
va fi de forma 0+300, ci de forma Pmin + 300, unde Pmin creştere a curentului de colector:
este dictat tocmai de valoarea aleasă pentru R2. Aceasta = = = =
t.l c Ic2-lc1 0,6 V/R3 0,6 V/5 Q 0,12 A 120 mA. =
nu constituie un neajuns, deoarece oricum nu ne intere- Ţinând cont de valoarea maximă (Ia cap de scală) , Pmax
sează practic tranzistoarele care au valori foarte mici ale =300, rezu~ă că introducerea lui R1 in paralel cu grupul ini~aI

+
u
c
a T
(NPN)
PB E
(NO)

lui beta. Să zicem că acceptăm o plajă posibilă de de polarizare R2+P va trebui să asigure o creştere a curen-
măsurare P = 20+300, adică admiţând Pmin = 20. Cum tului de bază:
curentul iniţial de colector l-am ales Ic 1 = 200 mA, acestui = = =
t.IB IB2-IB1 t.ldPmax 120 mA/300 0,4 mA. =
factor minim ii corespunde un curent iniţial de polarizare a Dacă aplicăm din nou relaţia (4), obţinem aproximativ:
bazei de aproximativ 200 mA/20 = 10 mA, care va fi toc- R1 = (6 V-O,65 V)/O,4 mA = 13.375 Q .
mai IBmax' Din relaţia (4) deducem aproximativ: Această valoare nestandardizată se va obţine prin
= =
R2 (6 V-O,65 V) 110 mA 535 Q. sortare din rezistoarele de precizie (1 %-2%), cu valorile
Putem lua deci, acoperitor, R2 = 510 Q (rezistor de 0,5 nominale cele mai apropiate (13,3 kn sau 13,5 kn) sau la
W). nevoie printr-o combinaţie serie sau paralel. Oricum,
Cealaltă extremitate a plajei beta alese, respectiv creşterea ,11B fiind importantă pentru precizia de etalonare
Pmax = 300, ne impune valoarea minimă posibilă de reglaj a betametrului, rezultatul va fi verificat şi la nevoie ajustat
pentru curentul iniţial de polarizare a bazei: experimental, prin măsurarea lui ,11B În condiţiile concrete
= =
IB1min Ic1/Pmax 200 mA/300., 0,666 mA. de lucru.
Aproximând acoperitor IB1 min ., 0,5 mA, rezultă: Cu aceasta, proiectarea betametrului pentru domeniul
R2 + p., (6 V-O,65 V) 10,5 mA = 10.700 Q . P = Q..300, cu citire directă (liniară) pe scala de 600 mVc.c.,
Cum pentru rezistenţa de limitare am ales valoarea divizată 0-30, a vo~metrului Veste incheiată. Cine doreşte

10 TEHNIUM iunie 2004


-----------------CONSTRUCToRUL~CEPĂTOR-----------------

poate trece la proiectarea unui alt domeniu, după modelul unui regim de ambalare termică va duce la instabilitatea
descris mai sus. reglajului de zero al voltmetrului nostru diferenţial, implicit
Modul de lucru cu acest betametru este următorul : şi la nereproductibilitatea suficient de precisă a valorilor lui
1. Se trece iniţial cursorul potenţiometrului P În poziţia beta măsurate de mai multe ori consecutiv pentru acelaşi
cu valoarea maximă Înseriată a rezistenţei ; exemplar de tranzistor.
2. Se oonectează la bornele M-N voItmetrul V, pus iniţial pe Montajul descris mai necesită cel pu~n o "complicare"
un domeniu mai mare de tensiune (de exemplu, pe 12 Vc.c.); obligatorie, şi anume introducerea unui sistem de comutare
În absenţa tranzistorului T, acul va "bate" uşor spre stânga lui pentru trecerea comodă de la tranzistoarele de tip NPN la
zero, punctul M fiind practic la plusul sursei U, iar punctul N la cele de tip PNP şi viceversa. O soluţie simplă În acest sens
-1 V faţă de acesta; este cea din figura 10, unde cu ajutorul comutatoarelor Kb
3. Se racordează la bornele E - emitorul, B - baza şi C şi Ka (fiecare cu 2 x 2 pozi~i) , acţionate simultan, se
- colectorul tranzistorului T de măsurat , căruia îi vom ataşa inversează polaritatea tensiunii de alimentare U şi, respec-
provizoriu un radiator, pentru a evita ambalarea tiv, polaritatea voltmetrului V În raport cu bornele M-N. În
termică ; plus, schema consemnează şi o mică Îmbunătăţire În ceea
4. Se ajustează cursorul potenţiometrului P astfel ca ce priveşte fineţea reglajului de zero al voltmetrului dife-
acul voltmetrului V să indice aproximativ zero; În acest renţial: adăugarea În circuitul de polarizare iniţială a bazei a
moment se comută voltmetrul de pe domeniul de 12 V pe Încă unui potenţiometru (P2) , cu valoarea de 1 kn (tot
domeniul de 0,6 V (care va fi folosit la măsurare) şi se rea- bobinat).
justează fin cursorul lui P astfel ca acul să indice cât mai Înainte de a trece la prezentarea unei alte variante per-
precis diviziunea zero; formante de betametru cu citire directă (pe care ÎI vom
5. Se apasă butonul PB şi se citeşte noua indicaţie a ' proiecta' de data aceasta pentru tranzistoare de mică
acului, În diviziuni (de la O la 30); valoarea lui beta pentru putere, PNP şi NPN), să mai zăbovim puţin asupra
tranzistorul astfel măsurat se obţine Înmulţind cu 10 indi- schemei din figura 9. Cu câteva mici modificări , aceasta

10

PNP

NPN
;rc~~B+<
PB E T
(NO) (NPN-PNP)

caţia respectivă; de exemplu, pentru indicaţia acului la poate fi transformată atât În betametru cu citire 'directă"
diviziunea 25 va corespunde ~ = 250 ş.a.m.d. ; fără a mai fi necesar un instrument indicator (citire pe o
6. Se eliberează butonul PB şi se comută din nou volt- scală gradată liniar, ataşată potenţiometrului P), cât şi
metrul pe domeniul de 12 V, după care se deconectează Într-un foarte util şi suficient de precis tester beta portabil ,
tranzistorul de la bornele E, B, C, putând racorda În con- alimentat la un set de patru acumulatoare Ni-Cd de câte
tinuare un alt exemplar de tranzistor În vederea măsurării. 1,2 Vf750 mAh, Înseriate.
La modul de lucru vom face doar două mici precizări. (Continuare În nr. viitor)
Întâi, faptul că pentru timp relativ scurt, "bătaia" sub zero
(-1 V) a acului voltmetrului nu este periculoasă pentru Bibliografie
instrument, cu condiţia ca acesta să fie pus pe un dome- 1. 1. Zherebtsov, Fundamentals of Radio, MIR
niu de tensiune mai mare (12 V, 15 V, 30 V) . Pe măsură ce Pub/ishers, Moscova, 1969
acul se apropie de zero, prin ajustarea potenţiometrului , 2. R. Stere şi colab. , Circuits a semiconducteurs dans
sensibilitatea voltmetrului poate fi comutată eventual suc- I'industrie, Voi. II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1972
cesiv, Întâi pe 3 V şi apoi pe 0,6 V. A doua observaţie se 3 .••• Colecţia revistei TEHNIUM
referă la necesitatea montării tranzistorului pe un mic radi- 4. 1.P.R.S. - Băneasa, Dispozitive semiconductoare,
ator: În caz contrar, chiar la tranzistoare de putere, apariţia Catalog condensat, 1978

TEHNIUM iunie 2004


11
- - - - - - - - - CONSTRUCTORUL TNCEPÂTOR - - - - - - - - -

Atât În exploatarea curen- pentru diverse alimentări -şi
a acumulatoarelor auto, cât
În perioadele când nu
folosim maşina ori când acu-
INDICATOAR inclusiv pentru iluminatul "de
avarie ", când se "tăia" lumina.
Aprinderea LED-ului (Ia care
mulatorul este adus În casă
(Ia Încărcat etc.), este util să
de trăgeam cu ochiul zilnic) Îmi
amintea să reÎncarc bateria,
avem conectat la bornele lui
un indicator luminos de tensi-
une, care să ne " spună " din-
tr-o privire cam În ce stare de
TEN IUNE
Az. A1e"....dru Mxrcul.....,...
până când m-am decis să-m i
realizez
Încărcare
automată .. .
un
cu
sistem de
decuplare

Încărcare I descărcare se _ _ _ _--=--=:....:....=:I\aI:.=:..:..:: ,::..=...:..:..:=a::..::.=VO\AoI~:..=._ __ Montajul din figura 2,


află . Dacă indicatorul are un Schema se compune dintr-un având un consum mai mare
consum redus de curent , el nu etaj comutator cu prag , realizat cu de curent (până la cca 100 mA) ,
afectează semnificativ capacitatea tranzistorul T1 şi piesele aferente, şi l-am realizat şi folosit pentru indi-
bateriei , În schimb debitarea perma- un etaj echipat cu tranzistorul T2, carea pe panoul de bord al automo-
nentă a acestui curent, chiar slab, care acţionează LED-ul, prin rezis- bilului, după alimentarea prin cheia
ajută la menţinerea "În formă " a acu- tenţa de limitare R4. de contact, a nivelului aproximativ al
mulatorului. Etajul comu- tensiunii la bornele bateriei. Indicaţia
tator are pragul este de gen bară luminoasă cu
dat aproximativ lungime variabilă, ca la VU-metreje
de tensiunea "de ataşate amplificatoarelor AF. In
cot" a diodei acest scop se folosesc cinci LE D-u ri
Zenner DZ. de diverse culori , ale căror praguri
Când tensiunea de intrare În conducţie, respectiv de
acumulatorului stingere, sunt decalate progresiv cu
+ 1'. LED este mai mare ajutorul grupului serie de diode de
Ac ~ l' (roşu) decât cea de referinţă În direct 01-06. Pe figură
12V deschidere a lui sunt indicate pragurile de stingere
DZ (aproximative) pentru cele cinci
PL1 2Z DZ - În cazul din
figură, de circa LED-uri, În funclie de care s-au
12 V - tranzis- dimensionat valorile rezistenţelor de
torul T1 intră În limitare R1-R5.
conducţie, fapt Pentru acest montaj este prefe-
ce atrage după rabil să se utilizeze LED-uri cu secţi­
2x8C107C sine blocarea unea capsulei dreptunghiulară , ast-
fel Încât să poată fi alăturate efectiv
1
'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...... rămâne stins. La
tranzistorului T2,
deci LED-ul va sub formă de bară. După ce ne vom
obişnui cu interpretarea pragurilor
scăderea tensiu- corespunzătoare , o simplă privire ne
Alăturat reamintim constructo- nii sub pragul de 12 V prestabilit, va fi suficientă să tragem concluzia
rilor Începători două variante simple dioda Zenner nu mai conduce sufi- că starea bateriei este În regulă sau,
de indicatoare de acest fel , ambele cient pentru a-I menţine În conducţie dimpotrivă, că este ceva În nere-
dimensionate pentru ataşarea la pe T1 ; astfel, tranzistorul T2 va intra gulă . O informaţie foarte utilă
acumulatoarele auto cu tensiunea el În conducţie, polarizat prin grupul ne-o dă numărul de LED-uri care se
nominală de 12 V. R2+R3, du când la aprinderea sting (evident, de la dreapta
Montajul din figura 1 reprezintă LED-ului. spre stânga) la acţionarea
un indicator pentru scăderea tensiu- Personal am folosit ani de zile demarorului.
nii la bornele bateriei sub un anumit acest indicator, ataşat la acumula- Toate rezistoarele folosite În cele
prag prestabilit, aici În jurul valorii de torul auto pe care îl ţineam În casă două montaje pot fi de 0,5 W.
12 V. Mai precis, montajul a fost con-
ceput astfel Încât pentru o tensiune a
bateriei mai mare de 12 V, LED-ul
(roşu, model de 20 mA) să fie stins,
iar pentru o tensiune sub 12 V el să 2 O. 02 o, D. o,
fie aprins, desigur cu iluminare din ...
~ ..... ... ."-L t-...I
ce În ce mai slabă, pe măsură ce
tensiunea scade În continuare. Din
";.DRO~ ;;;~2 D~D2 D~~2 D~2
acest principiu de funcţionare rezultă
că montajul a fost gândit astfel Încât R,
3600
R2
280 0 RJ ')
2000
R,
1100
IJ
R.
5 10 1
să ne semnaleze apropierea bateriei
Ac --~ -
de starea critică În care ar cam fi 12V -
cazul să-i aplicăm o Încărcare supli- (u )
mentară, pentru a nu avea surprize LED 1 'Ii ti' J' LE02 ~ ir J' LED3 ~ 7 J' LED~ , 7 J' l E05 ~ 7
(ro~u ) -' ~ ( ro~u ) - ~ (golben)-' ~ (v«de) - ~ (verde) -' ~
neplăcute. Desigur, pragul de
comutare poate fi mărit (de pildă
până la 12,5 V-13 V), lucru ce se
LEO - ul se stinge
realizează prin simpla Înlocuire a 6V 7 ,5V 9.5V l'.SV lJV
pentru Uit;
diodei Zenner DZ (se sortează un
exemplar cu tensiune "de cot" adec-
vată, din seriile PL 12Z sau PL 13Z).

12 TEHNIUM iunie 2004


---------CONSTRUCTORUL 1NCEPĂTOR---------

Acest minilaborator ne permite,


cu eforturi organizatorice minime, să
experimentăm şi să pătrundem
tainele electronicii, atât la şcoală,
MINILABORATOR V
cât şi În timpul orelor de studiu la
domiciliu şi , de ce nu , şi În vacanţe.
Dimensiunile lui mici nu necesită de ELECTRONICA
Elevi CătăIlna şi Radu UNGUREANU - Bucureşti
decât un .. . "colţ de masă " sau un
scaun-taburet pentru a fi "instalat" şi
a intra În funcţiune . În ce priveşte
transportul lui, nu se pun probleme.
Am văzut un asemenea laborator
la un magazin de produse electro-
nice, adus prin import dintr-o ţară o o o
din Extremul Orient. Preţul mare de
vânzare ne-a dat de gândit pe loc,
- --- -
dacă nu cumva am putea realiza
singuri o variantă a noastră de astfel
de minilaborator, că doar materiale
şi piese electrotehnice şi electronice
avem destule şi mai cumpărăm .. . de
prin târguri. Am "furat" cu ochii
soluţiile constructive, am strâns
materiale şi treptat, În circa două o o o
luni de muncă, minilaboratorul a fost
gata (vezi fotografiile) şi vrem să
spunem tuturor elevilor cărora le
place electronica, cititori ai revistei
TEHNIUM , cum am procedat.
Mai Întâi am făcut rost de o rA. A A
geantă tip diplomat veche, pe care
un vecin o aruncase. Am procedat la
o " recondiţionare" a ei, rupându-i
căptuşeala de pânză , nefolositoare ..., '-IV
acum , şi Întărindu-i cele două fun- '"
duri , care erau numai din vinilin, cu
două capace de carton tare, intro-
duse cât mai fest posibil. Am
reparat, bineînţeles , şi o Încuietoare
2
care era defectă.
Am procurat apoi două plăci de
sticlotextolit neplacat, cu grosimea
de 1 mm şi dimensiunile cam cât
dimensiunile genţii. Aceste plăci au resort
fost găurite pe margine, le-am fixat
de cele două capace ale genţii cu
câte 6-8 şuruburi M4 prin interme-
diul unor şaibe plate şi al unor dis-
tanţiere confecţionate prin tăiere cu
o pânză de bomfaier (cumpărată din sticloterlolit
târg cu 5000 lei!), al unor corpuri de
plastic de pixuri stricate. Piuliţele M4
de prindere a şuruburilor le-am
transformat, pentru comoditatea
Înşurubărilor şi deşurubărilor, În
piuliţe fluture, conform indicaţiilor din
figura 1.
Privitor la partea mecanică de
confecţionare a minilaboratorului,
mai sunt două probleme mari de
rezolvat , şi anume:

TEHNIUM iunie 2004 13


---------CONSTRUCTORUL 1NCEPĂTOR--------

12Q

CI
M

3
12Q

4
12Q

CI
M

L2 L4 L5

5
100

IOV
o
M

y
6
o

T1 T2
~1
T4
T5
o o
7 o

14 TEHNIUM iunie 2004


- - - - - - - - - CONSTRUCTORUL 1NCEPĂTOR - - - - - - - -

- procurarea a circa 150-200 de


8 capse metalice 0 2 mm, din alamă
cositorită pentru lipirea componen-
telor (pentru un rezistor sau conden-
sator sunt necesare două capse,
pentru un tranzistor trei capse, pen-
tru un transformator 4 capse etc.);
- procurarea a 150-200 de arcuri
spirale din sârmă de oţel
o 0,5 mm, spiră lângă spiră, cu
lungimea de 10-14 mm şi aspectul
din figura 2.
Problema aceasta a arcurilor
constituie problema esenţială şi ino-
vaţia principală in construcţia acestui
minilaborator. Arcul, folosit necon-
venţional, nu ca resort, ci drept
a conector electric, permite conexi-
unea simplă intr-un punct, chiar a 1-
4 conductori, fără lipituri cu cositor
(ar fi fost o problemă), fără a folosi 3-
4 bucşe radio (scumpe şi volumi-
noase). Soluţia cu arculeţe permite
ca, intinzând arcul cu ajutorul unei
pensete, să introducem intre spirele
lui (evident, neoxidate), capetele
dezizolate ale câtorva conductoare
liţate (cu care laboratorul trebuie să
fie prevăzut, in cel puţin trei lungimi
şi 3-4 culori ale izolaţiei din vinilin).
Dacă veţi incerca, precum am făcu­
t-o noi, să le cumpăraţi din târg, ar tre-
bui câteva sute de mii de lei. Soluţia
pe care o recomandăm este aceea de
a apela la un strungar, prieten de
familie, care să le confecţioneze rapid
la un strung, din sârmă de oţel
de 0,5 mm diametru, pe un mandrin
04 mm. Arcul foarte lung confecţio­
b nat astfel va fi tăiat cu un cleşte
special şi prelucrat bucată cu bucată,
conform desenului din figură.
O ultimă problemă legată de
arcul-contact este lipirea lui pe
1111111 capsa fixată pe placa de sticlotex-
tolil. După cum se ştie, sârma de oţel
nu se prea Iasă ... cositorită cu deca-
panţi obişnuiţi. Totuşi, introducând
capătul inferior al arculeţului in acid
ortofosforic (a se umbla cu atenţie!)
acesta se va cositori uşor şi apoi se
va lipi ferm de capsă (figura 2).
Am insistat mai mult asupra
arcuri lor pentru că ele au constituit şi
pentru noi principala problemă in
realizarea minilaboratorului.
O dată rezolvate problemele
mecanice, problemele elec-
trotehnice şi electronice constau, pe

c ..' •..
. "..
p
lângă procurarea componentelor cu
care vom "inzestra" minilaboratorul

TEHNIUM iunie 2004 15


---------CONSTRUCTORUL lNCEPĂTOR---------

(intrerupător,
formator de
corp
reţea,
siguranţă , trans-
un instrument de 9
măsurare a curentului, becuri,
rezistoare, condensatoare, bobine,
diode, tranzistoare etc.) , in con-
fecţionarea panourilor frontale. În
figurile 3, 4, 5, 6, 7 se prezintă
câteva exemple. Panou riie frontale
se desenează pe hârtie aibă
respectând STAS-urile pentru
desenele tehnice in vigoare, adică
semnele convenţionale pentru
componente. După desenarea
panoului, hârtia cu desenul se va
lipi pe placa de sticlotextolit cu ...
prenadez. Nu incercaţi cu aracet
sau pelicanol, că nu se va lipi!
După lipire, in dreptul bornelor mar-
cate pe desen se vor da găurile
pentru bucşe, deci , reţineţi, după
lipirea desenelor pe sticlotextolit!
După prinderea tuturor capselor,
vom lipi arcurile-contact, având
grijă să nu murdărim desenul cu
decapant sau să-I ardem cu let-
conul. Numărul de panouri rămâne a
la latitudinea constructorului,
funcţie de piesele pe care le are şi
gradul de complexitate al labora-
torului . Se poate realiza un panou
cu rezistoare, unul cu conden-
satoare, unul cu bObine, unul cu
diode, unul cu tranzistoare etc., dar
se pot realiza şi panouri mixte cu
componente pasive şi active adia-
cente. Exemplele de panouri date
de noi in figurile 3-7 pot fi folosite
după copierea lor la XEROX şi
decupare. Pe panouri nu vom trece
valorile parametrului de bază al
componentei , ci le vom nota in ge-
neral R1, L2, C3, T4, D5 etc., dar
vom face un "caiet de identitate" al
minilaboratorului, in care vom trece
toate datele de catalog ale compo-
nentelor. În tabelul alăturat se dă
un exemplu de fişă pentru identifi-
carea rezistoarelor. Anexele la
acest caiet vor fi schemele ce se
pot realiza in cadrul minilaboratoru-
lui, funcţie de ceea ce există la dis- b
poziţie . Schemele de principiu ale
aplicaţiilor, in general simple, pen- Ţinem să s punem cititori lor:-::c:ă--;:::::;;::::;:;::;:;=::;;::""''''''''-''--'::-:---'
R Valoare Tip Putere
tru incepători , se pot lua din ma- numărul de scheme ce se pot expe-
rimenta, depinzând şi de ingeniozi- 1 1011 bobinată 3W
nualele şcolare de fizică, din reviste
etc., şi se vor particulariza conform tatea fiecăruia , este nebănuit qe 2 2011 chimică 1W
mare, depăşind uşor câteva sute. In 3 5011 0,5W
minilaboratorului (vor primi indica- figurile 8a, 8b şi 8e sunt prezentate 4 10011 "
torul din caietul de identitate) . detalii ale montajului, iar in figurile 5 20011
Legat de modul de folosire a labo- 9a şi 9b aspectul general al părţii
ratorului vom scrie un alt articol in superioare şi inferioare a mililabora-
viitor. torului.

16 TEHNIUM iunie 2004


- - - - - - - - - - L A CEREREA CITITORILOR----------

Să realizăm
DETECTOA d TALE PLL
Andrei CIONTU
Ca tip de circuit electronic (neintegrat), circuitul PLL (Phase
Locked Loop = cu captarea ~i blocarea fazei) a fost descris Încă U I (t)
din anul 1932, când se desfaşurau asidue cercetări teoretice şi
practice pentru detecţia sincronă a semnalelor de RF cu MA (În
fond , radioreceptorul superheterodină cu frecvenţa intermedi-
ară nulă) .
Circuitul PLL (figura 1) are structura unui sistem urmăritor de
reglare automată , adică are o buclă de reacţie (feeqback) prin
care "efectul" influenţează În sensul dorit "cauza". In schema OCT ~ _ _....J
bloc din figura 1 semnificaţia notaţiilor este următoarea:
UtJt) = tensiune (semnal) de intrare (sinusoidaIă) ;
1
DP = detector de fază _ _ _ _ _~~
u2(t) = tensiune (semnal) de eroare; u2( t )
AFTJ = amplificator filtru trece-jos ; fabricat şi În România (PE 561,
ua(t) =tensiune de comandă (lent variabilă); PE ~~~?~u că un detector de
GeT = oscilator controlat În tensiune, În
fază (frecvenţă) ; metale nu trebuie să lucreze pe
u4(t) = tensiune de referinţă. '1'( l) o frecvenţă prea mare (câmpul
p ' .. I d f ' . . I . PLL electromagnetic al bobinei -
nnclplu e uncţlonare a clrcultu UI sondă, care pătrunde În sol, ar fi
este relativ simplu: tensiunea u3(t) este pro-
porţională cu variaţia de fază a tensiunii ul (t), atenuat prea mult), ne vom referi
care are loc În prezenţa unui material fe- L._ _ _~_""''--__ numai la circu itul PE 565, care
- - - ' are frecvenţa maximă de lucru
_ de 500 kHz, suficientă pentru
scopul propus. Structura internă a acestui cir-
3 cuit este prezentată În figura 3. Frecvenţa de
lucru (care este şi a semnalului de sondaj ul)

r-------~Â
neconectate
C
1 este fixată prin valorile Ro, Co:
fo = 1/3,7 RoCo
In figura 4 se prezintă schema unui demo-

&--®---®---®--4-.
I
I
dulator (discriminator) MF realizat cu PE , care
lucrează pe frecvenţa de 10 kHz [1].
Pentru deviaţii de frecvenţă a tensiunii de
intrare de ± 0,01 fo se obţine la ieşire o tensiune
I
I de 150 mV. Frecvenţa de 10 kHz este Însă prea
mică , o valoare raţională fiind 100 kHz[3].

D
I
I
R,
Circuitului din figura 3 trebuie, pentru aceas-
ta , să i se_micşoreze de 10 ori valoarea capa-
cităţii Co. In lipsa unei influenţe feromagnetice,
bobina-sondă , de inductanţă L, este acordată ,

t-
I deci, pe frecvenţa :

--@-- fo = 1/2rr JLC =100 kHz


Prezenţa În câmpul bobinei a unui material
feromagnetic face ca inductanţa ei să se modi-
fice cu ~L , iar frecvenţa cu ~fo:
Mo ~L
- = --
fo 2L
Cercetări experimentale [3] au ară­
romagnetic În câmpul bobinei curbei din figura 2, tensiunea de
tat că :
sondă . Când tensiunile ul (t) şi u4(t) eroare este proporţională cu
coincid În frecvenţă şi fază (sincro- defazajul q>. Cu cât coeficientul de
Mo = 10-4 -<- 10-3
nism). uZ(t) = O şi sistemul urmăritor proporţionalitate este mai mare, cu
"Îngheata". Când ul (t) Îşi variază , În atât detectorul de fază DP este mai fo
mod independent, faza, u2(t) * O, sensibil. Î~ cazul optimist al valorii mai mari
apare u3(t) şi OCT -ul este coman- În prezent montajele care nece- (10- ), circuitul din figura 3 ar da la
dat În sensul anulării unghiului de sită o buclă PLL se realizează ieşi re cca 15 mV, ceea ce pare sufi-
defazaj al tensiunii de eroare (figu- comod , deoarece au apărut cir- cient (pentru "prelucrarea" şi "de-
ra 2) . In banda de "prindere" (cap- cuitele integrate PLL, ca o categorie cretarea" concluziei de existenţă a
tură) a sistemului , În jurul originii de CI - liniare. Astfel de circuite s-au materialului feromagnetic) .

TEHNIUM iunie 2004


17
- - - - - - - - - - LA CEREREA CITITORILOR - - - - - - - - -

Aşadar, cum vom realiza un


detector de metale cu PLL? Schema 4 +12V Jlf----..-_._--..._---_----,
bloc este prezentată În figura 5, În
care: 2.2KO
L = inductanţa bobinei-sondă;
ORF = oscilator de RF pe
frecvenţa fo;
ADM = amplificator diferenţial de
măsură ;
68KO
l'A = microampermetru.
Dacă asupra frecvenţei oscilatoru-
lui ORF s-a convenit pentru valoarea
fo = 100 kHz, problema se pune pen-
tru puterea acestui oscilator. O părere Co O.22ţU'
personală , având În vedere că se 1nF
doreşte o adâncime de penetrare a
câmpului În sol (h) căt mai mare, este int.
aceea că puterea ORF ar trebui să fie fr-I t---1--+ '----------o---1if ieş.
crescută de la valorile de 10-15 mW
(căt au schemele publicate) la cea
1 W. Numai astfel energia cămpului având adâncimea de detecţie 1,4 m,
electromagnetic (de inducţie, din cu o antenă disc având diametrul de
20 cm, şi respectiv, cu adâncime de
detecţie de 2,5 m, cu disc de 40 cm
diametru .

p
• În dotarea Cercetării

(0 ORF
to 2 >1
PLL

comp.
(2/---1
".A
Arheologice" există DM având
adâncimea de detecţie de 2,4 m, cu
disc de 45 cm şi cu adâncimea de
4,5 m, cu disc de 1,8 m diametru.

BIBLIOGRAFIE

1. A. Vătăşescu ş . a., Circuite


integrate liniare. Manual de utilizare,
6 voI. 1, Ed. Tehnică , Bucureşti, 1979
2. Ed. Nicolau ş . a ., Manualul
inginerului electronist, voI. II,
RADIOTEHNICA, Ed. Tehnică ,
Bucureşti , 1988
3.••• "Electronique Pratique",
Nov, 2000, Franţa
- 0- - b-
. . . . _m ..
_..-lito
zona apropiată) nu va fi absorbită În pe 100 kHz şi să dea o putere de 1W.
totalitate de sol şi va exista câmp şi În Să nu se facă greşeala de a se
zona 'neomogeneităţii " feromagne- "adopta" un amplificator de ieşire
tice. Între 2N 2222 şi sarcină (bobina-
Corpul feromagnetic trebuie să sondă L), pentru că acesta ar acţiona
influenţeze liniile componentei mag- şi ca un etaj separator (buffer) Între L
netice a câmpului, pentru ca L să se şi ORF şi frecvenţa acestuia nu ar
modifice (figurile 6a şi 6b) . mai fi influenţată, aşa cum am dori.
Ca exemplu de schemă a unui Recomandăm pentru noul ORF
detector de metale PLL dăm [3) pe tranzistoarele BD 135 - 137 - 139,
cea din figura 7. Circuitul integrat care au o frecvenţă de tranziţie de 50
NE565B este echivalent cu ~ E 565. MHz. La un factor de amplificare În
Referitor la această schemă , pe curent tipic de 25, ele pot lucra bine
care nu am experimentat-o, facem la frecvenţe până la 200 kHz.
următoarele observaţii: In ce priveşte consideraţiile
- microampermetrul indicator (al asupra realizării bobinei-sondă şi a
prezentei metalului Îngropat) trebuie Întregului detector de metale, date În
să aiba zero la mijloc, dezechili- TEHNIUM nr. 3/2003, acestea rămân
brarea putând avea loc În ambele valabile şi pentru varianta cu PLL.
sensuri (polarităţi ale tensiunii date Referitor la performanţele unor
de ADM) ; detectoare de metale de producţie
- tranzistorul oscilator 2N 2222 franceză, revista "Science et Vie"
(care este, de fapt, un tranzistor de menţipnează următoarele:
comutaţie) trebuie să fie Înlocuit cu • In dotarea " Protecţiei Civile"
un alt tranzistor capabil să oscileze există detectoare de metale (DM)
..
18 TEHNIUM iunie 2004
- - - - - - - - - - L A CEREREA CnrrORILOR----------

PROCEDEU DE COSITORIREA
ALUMINIU LUI

Cauza pentru care nu se poate


SFATURI PR
cositori aluminiul este aceea că alu- Mănumesc BOGDEA GHEORGHE, locuiesc În
miniul, in contact cu aerul, se Timişoara şi din anul 1970, de la apariţia revistei TEHNIUM,
oxidează foarte repede, in fracţiuni
de secundă , iar oxidul de aluminiu am studiat toate numerele ce au fost publicate. Sunt
ce se formează pe suprafaţă inlă­ maistru electronist, lucrez in această meserie de peste
tură posibilitatea cositoririi lui, din
cauză că nu face aderenţă cu cosi-
40 (patruzeci) de ani şi nu am Încetat nici În prezent
torul , indiferent ce decapant se să mai lucrez.
foloseşte . A Ce m-a determinat să vă scriu această scrisoare?
Pentru a indepărta oxidul de alu-
miniu de pe suprafaţa ce trebuie
In revista TEHNIUM nr. 3 din septembrie 2003 s-a
cositorită şi a impiedica formarea solicitat de domnul ing_ PETRE POPOVICI revistei
unui nou strat de oxid se execută TEHNIUM o metodă de cositorire a aluminiu lui_
următoarele:
Vă propun şi eu o astfel de metodă_
Pe locul unde se doreşte exe-
cutarea cositoririi se pune ulei - Se porneşte aparatul de radio
Pentru confirmare vă trimit la
mineral (ulei ce se foloseşte la sau radiocasetofonul şi se pune pe
redacţie două
mostre de lipire a alu-
ungerea motoarelor, cutiilor de gama de unde lungi; se dă volumul
miniului.
viteze ale automobilelor sau chiar la maxim şi se acordează aparatul
ulei de ungere a mecanismelor fine, de radio pe o frecvenţă mai mică şi
VERIFICAREA TELECOMEN-
ce se găseşte la magazinele de se apropie telecomanda de aparatul
ZILOR CU AJUTORUL
chimicale, menaj etc. de radio la aproximativ 5+10 cm, cât
Se urmăreşte ca pe locul ce tre- UNUI APARAT DE RADIO (R.R.)
mai aproape de antena de ferită a
buie pregătit pentru a fi cositorit, radioreceptorului şi se apasă unul
pata de ulei să fie mai mare decât Pentru a verifica buna
funcţionare a unei telecomenzi se din butoanele telecomenzii; se caută
suprafaţa necesară cositoririi.
execută următoarele operaţii: din butonul de acord al radiorecep-
Locul unde este depus uleiul se torului până la audiţie maximă in
răzuieşte cu un vârf de cuţit , iar
- se verifică bateriile de alimenta-
re , dacă dispun de tensiunea nomi- difuzorul radioreceptorului a impl!.l-
oxidul rezultat in urma răzuirii se sun lor emise de telecomandă . In
nală ce alimentează telecomanda,
indepărtează lateral faţă de locul
respectiv 3V, 6V sau 9V, in funcţie ~azul in care nu se aud impulsurile
!Jnde trebuie executată cositori rea. In difuzor, se emite pe celelalte
In timpul când se curăţă oxidul de de tipul de telecomandă ;
- se verifică consumul in gol al butoane, iar in cazul in care nu se
aluminiu, pelicula de ulei trebuie să aud in difuzor impulsurile emise
telecomenzii cu un microamperme-
existe permanent pe 10cu_1 in care se
tru, fără a apăsa vreunul din cauza este telecomanda defectă. Î~
va executa cositori rea. In cazul in gama de unde lungi a radiorecep-
care pelicula de ulei se inlătură prin butoane; in acest caz consumul este
foarte mic, de obicei de 2.,.10 jlA. toruiui se prind mai multe maxime
curăţirea oxidului, se pune un nou ale impulsurilor emise de tele-
strat de ulei şi se execută operaţia Acest consum in gol (10) mai
depinde şi de tipul telecomenzii , cât comenzi (4 la 5 maxime), iar in
de curăţire a oxidului pentru a se gama de unde medii 3 la 4 maxime,
face o cositori re cât mai perfectă. şi de elementele active şi pasive ce
de obicei in partea de jos a gamei
Când se consideră că locul ce o c9mpun.
In cazul in care nu se dispune de (526,5 până la 900 kHz) .
trebuie cositorit este bine curăţit de Când s-a realizat acordul perfect
oxidul de aluminiu, se poate executa aparatul pentru care se foloseşte
telecomanda, de exemplu televizor, al radioreceptorului pe semnnalul
cositori rea locului respectiv cu fiu dor maxim al telecomenzii , se verifică
sau cu cositor folosind ca decapant radiocasetofon, videocasetofon etc.,
se procedează aşa cum vom arăta toate butoanele prin apăsare succe-
colofoniu sau pastă decapantă , iar sivă, iar in cazul in care pe unele
operaţia de cositori re va fi perfectă, mai jos.
Pentru a ne convinge că teleco- butoane apăsate, in difuzorul recep-
dacă operaţia de pregătire a locului
manda este in stare perfectă de torului nu se aude nimic, cauza este
a fost efectuată bine.
funcţionare, toate butoanele sunt in buton defect şi se notează pentru a
Pentru o bună reuşită trebuie
respectate unele condiţii: perfectă stare de funcţionare, işi fi rezolvat.
- letconul să fie bine incălzit şi să păstrează calitatea de a executa Buton defect: materialul conduc-
aibă o putere mai mare de toate comenzile, se procedează tor al butonului şi-a mărit foarte mult
după cum urmează: rezistenţa; contactele ce trebuie
80+100W;
- Se apelează la serviciile unui făcute (realizate) sunt defecte; cir-
- in timpul cât se execută cosi-
torirea, vârful letconului se mişcă aparat de radio (R.R.) sau radio- cuitele de legătură intre contacte şi
con..tinuu pe locul ce trebuie cositorit. casetofon (R.Cs.) care se găseşte in circUitul Integrat specializat al tele-
In cazul in care nu se realizează fiecare gospodărie, dar aparatul cOr1)enzii sunt intrerupte.
o cositori re perfectă, se reiau ope- respectiv trebuie să dispună de In rest vă doresc succes deplin şi
raţiile, iar rezultatele nu se Iasă gamele de unde lungi (148.,.283 recomand ca radioreceptor pentru
aşteptate. kHz) şi unde medii (526,5.,.1606,5 verificarea telecomenzilor aparatul
Eu vă 'doresc succes la toţi care kHz), iar recepţia să se facă de de radio GLORIA sau altul cu o sen-
veţifolosi metoda expusă. aparat prin antena de ferită . sibilitate cât mai bună.

TEHNIUM iunie 2004 19


- - - - - - - - - - L A CEREREA CITITORILOR----------

egulator
de turatie
,
Sortn PISCATI
entru
Acest montaj a fost relevat după văzut cu un buton din plastic
schema de comandă a unui aspira- (izolant), astfel incât să nu intre in •
tor de fabricatie franceză .
Motorul electric universal (cu
colector) al aspiratorului are o pu-
contact cu mâna utilizatorului.
Semireglabilul SR va fi şi el cu
variatie liniară a rezistentei.
aSpirator
tere de 1,2 kW. Condensatoarele C1 şi C2,
Fiind simplu, uşor de realizat şi
cu performante bune, işi găseşte
ambele de 0,1 ~ F, vor fi de tipul
PNP (cu polistiren) nepolarizate. •
multiple şi diverse aplicatii practice. Tensiunea de lucru a conden- ŞI
Schema de principiu este
prezentată in figura alăturată. Deşi
montajul este simplu şi ieftin, pen-
tru constructia lui sunt necesare
câteva precizări şi anume: triacul
satoarelor C1 şi C2 va fi de 400 V
in curent alternativ.
În schema de principiu din fi-
gură, triacul TR este pozitionat cu
radiatorul metalic in jos.
.
aşlna
~

TR de 6 A la 400 V se va monta pe Se poate utiliza şi alt triac de


un radiator termic adecvat. Ca radi- putere mai mică sau mai mare, in
ator poate fi utilizat chiar motorul functie de puterea motorului elec-
electric al aspiratorului sau maşinii
de găurit, cu conditia să fie bine
tric comandat.
de
.
izolate unul de celălalt din punct de Lista de piese
vedere electric.
Potentiometrul P de 470 kO tre- 1. C1 ;C2 ~ 100 nF/400V
buie să fie cu variatie liniară . Nu se 2. R ~ 33 kn/1 W ~
vor utiliza potentiometre logaritmice
sau exponentiale.
Axul potentiometrului va fi pre-
3. P ~ 470 kO
4. SR ~ 1 MO
5. TR ~ Triac (6A1400 V)
gaurit
SIG.

-+-
'" 220V CI

...-----..::J o

M C2

20 TEHNIUM iunie 2004


- - - - - - - - - LA CEREREA CITITORILOR - - - - - - - - - -

După demontarea telecomenzii


defecte, se curăţă carcasa din plas-
tic cu apă şi detergent, cablajul
imprimat cu alcool, iar partea din
Verificarea
cauciuc se şterge cu un tampon de
vată muiat În alcool , evitându-se
suprafala contactelor, pe care
telecomenzilor
urmeaza să fie depus un nou strat Eugen BULGARU, Galaţi
conductor din carbon. Acesta se
realizează din pulbere obţinută prin Studiez cu interes articolele dumneavoastră din revista
pili rea unei perii colectoare din grafit TEHNIUM, În mod deosebit cele referitoare la depanarea audio-
(cât mai moale) , prin depunere pe
pastilele conductoare cu ajutorul video. În numărul din decembrie 2003 aţi publicat un articol legat
gumei de şters a unui creion cu de verificarea telecomenzi/or, la finalul căruia aţi solicitat citito-
gumă, după cum urmează : se ia un ri/or să vă trimită spre publicare o metodă practică de
strat fin din pulberea de carbon pe recondiţionare a contactelor mobi/e din cauciuc. Ca răspuns la
. partea plană a gumei prin răsucirea
creionului , repetându-se mişcarea solicitarea dumneavoastră vă propun o metodă simplă, la
pe fiecare pastilă conductoare În Îndemâna tuturor.
parte. După executarea depunerii,
surplusul de pulbere se Înlătură prin cablajul imprimat şi se repetă verifi- duse accidental de suportul elastic
suflare. Dacă după verificarea carea. O atenţie deosebită trebuie din cauciuc.
funcţionării telecomenzii se constată acordată depunerii strict pe Îmi cer scuze pentru Întârzierea
că una sau mai multe comenzi suprafaţa pastilelor, pentru a Înlătu­ cu care am răspuns rugăminţii dum-
rămân blocate, se şterge cu alcool ra posibilitatea scurtcircuitării pro- neavoastră .

La rugămintea fierbinte a
domnului Puiu Viorel din Sarighiol
de Deal, com. Beidaud , jud. Tulcea-
tânăr electronist şi mare fan al lui
TEHNIUM - republicăm alăturat
schema electrică a multimetrului
altor posesori ai acestui multi-
metru (prezentat mai pe larg
În TEHNIUM nr. 3/1981), care
la vremea respectivă era un
aparat
apreciat.
de măsură
MAVO
foarte rienţă,
măsură
- 35
pentru ca In aparate de
- mai ales În cele de pre-
MAVO-35 (fost şi MF-35), produs de Totuşi, domnule Puiu Viorel, vă
cizie, cum este MAVO-35 - nu se
cunoscuta Intreprindere de Aparate sfătuim să cereţi ajutor, În
Electrice de Măsurat Timişoara . depanarea pe care intenţionaţi s-o "intră" doar cu letconul şi cu entuzi-
Sperăm ca schema să fie utilă şi faceţi , unui electronist cu expe- asm.

c.·WV/tOOOv
c,. 25 pf/"""
c,. 'JIJpfl !lfXlV(topF)
Co·O.=t"/I60V

'"
~~~.5r~--------------------------~----------------~
, ~~~,
,1~1,5~~:~
",'!,i'-~ Ro:>

L----------------------------c~ + J-------------~

TEHNIUM iunie 2004


21
- - - - - - - - - - LA CEREREA CITITORILOR----------

Două idei simple


pentru îmbunătătirea randamentului
.
la Incubatoare '
ilie STOICA, Urzlcenl
Articolul de faţă se referă la incubatoarele electrice CO 2 din interiorul incubatorului se ridică spre "tavanul'
fabricate la IPEE - Curtea de Argeş şi care sunt utilizate acestuia şi iese intr-o cantitate mult mai mare prin cele
in foarte multe gospodării. Este vorba despre acelea patru orificii libere. Datorită diferenţei de presiune cre-
care au o incintă formată din două piese (calote) ate, aerul rece şi mai bogat in oxigen este aspirat prin
aşezate una peste cealaltă, iar forma lor e apropiată de orificiile de jos, intr-o cantitate la fel de mare, suficientă
aceea a unei umbrele de ploaie deschisă . pentru situaţia când tot mai multe ouă sunt ciocnite. Puii
Utilizez un asemenea incubator din anul 1993 şi pot sau bobocii de raţă pot depune mult mai uşor efortul
spune că aşa cum a fost conceput şi realizat, el poate să necesar să spargă fiecare coaja oului propriu in vederea
satisfacă nevoile unei gospodării individuale. Totuşi, ecloziunii.
m-am confruntat cu unele probleme, a căror soluţionare Indiferent de specia de păsări, am respectat acelaşi

°
o prezint in cele ce urmează .
primă problemă a fost faptul că, de mai multe ori,
atunci când constatam că ciocniseră ouă in proporţie de
grafic la destuparea orificiilor conform tabelului alăturat.

cca 75% din capacitatea incubatorului, printre acestea


găseam şi pui morţi care, firesc, ar fi trebuit să ajungă la
faza de ecloziune. Temperatura şi umiditatea erau cores-
punzătoare .
Analizând problema, am ajuns la
concluzia că singurul motiv era moartea
° a doua problemă pe care am
remarcat-o la incubator a fost faptul că,
prin asfixiere, repet, după ce ciocniseră nefiind izolat termic faţă de mediul ex1e-
ouăle. Fabricantul incubatorului a pre- rior, pierde destul de uşor căldura din
văzut pentru ventilaţia acestuia un sin- interior. Aceasta face ca elementul de
gur orificiu cu diametrul de 10 mm in incălzire să fie solicitat mai des intr-un
partea superioară a incintei şi câteva interval de timp constant, efect care
orificii mai mici aproape de baza aces- determină şi un consum total mai mare
teia. După părerea mea, acest sistem de de energie electrică.
ventilaţie este mult subdimensionat in Unii posesori de incubatoare şi-au
dat seama de acest lucru şi au rezolvat
raport cu necesarul de aer proaspăt ,
pentru cazul cel mai fericit de 100% ouă
eclozionate.
1 problema, dar intr-un mod mai primitiv,
In sensul că au acoperit sau chiar au
Pentru a ameliora această_ situaţie , "infofolit" incubatorul cu pătură, blană
am procedat in felul următor. In partea sau alte materiale de acest gen. Totuşi,
de sus a incintei incubatorului am exe- un asemenea mod de rezolvare e
cutat incă trei orificii, identice ca mărime dăunător din următoarele motive:
cu cel executat de fabricant , conform - incubatorul este mai puţin la
figurii 1. Centrele acestor orificii noi "vedere" şi rămâne nesupravegheat;
le-am fixat in aşa fel incât să fie şi - poate fi aşezat intr-o poziţie deviată
estetic amplasate, dar şi să asigure o de la cea orizontală ;
ventilaţie uniformă in spaţiul interior al - ventilaţia internă este afectată,
incubatorului. După aceea am lărgit dacă nu chiar blocată;
orificiile de jos la diametrul de 5 mm. - supraincălzirea unor elemente din
După aceste modificări , incubatorul se utilizează la sistemul său electric şi care poate cauza alte probleme
fel ca inainte, conform instrucţiunilor fabricantului, dar cu grave.
următorul amendament: după ce incubatorul a fost Mult mai bine este să se confecţioneze o husă spe-
pregătit, inainte de a fi pornit, se astupă complet toate cială , care să acopere incubatorul dar care să nu-i
cele patru orificii de sus cu bucăţi potrivite de material afecteze funcţionarea. Aceasta trebuie croită şi cusută in
adeziv, gen leucoplast, scotch etc. După ce au trecut trei aşa fel incât "~ă vină bine" pe corpul incubatorului, con-
zile de la pornire, se destupă unul din orificii. Când s-a form figurii 2. In partea de sus trebuie să aibă decupată
ajuns la jumătatea perioadei de incubaţie , respectiv ziua o porţiune ca un dreptunghi, care să lase lib_ere modulul
a 1O-a, in cazul puilor de găină , se mai destupă un orifi- de comandă )ii cele patru orificii de aerisire. In partea de
ciu. Este bine ca acesta să fie cel opus, pe diagonală, jos trebuie sa rămână un spaţiu liber de 1-2 cm de la
faţă de primul. După ce a trecut cam 3/4 din perioada de
marginea inferioară a husei, până la suprafaţa pe care
incubaţie, adică_ziua a 15-a la puii de găină, se destupă
este aşezat Incubatorul , pentru a permite ventilaţia .
incă un orificiu. In sfârşit, atunci când se constată primul
Materialul pentru husă poate fi orice material textil
ou ciocnit, se destupă şi ultimul orificiu . mai gros care "ţine de cald" . Nu este rău dacă este
Procedând in acest mod, aerul cald dar viciat cu dublat şi cu material impermeabil, cum este acela din
care este confecţionată costumaţia sportivă de iarnă.

22 TEHNIUM iunie 2004


- - - - - - - - - - CITITORII RECOMANDĂ----------

M
apărut
ontaje de acest gen au mai
în TEHNIUM (nr. 11/1987,
CONTROLUL DIGITAL
3/1991, 4/1995), dar cel de faţă se
remarcă prin numărul mic de com-
ponente şi simplitatea cablajului,
AL VOLUMULUI
fiind accesibil şi constructorilor Vasile BRUMEA, Brăila
începători. De aceea nu mai dăm Mă număr printre cei mai bătrâni cititori ai revistei (nu
nici un fel de explicaţii teoretice am ratat nici o apariţie TEHNIUM, Începând cu numărul
privind funcţionarea montajului. Se
pilot şi până În prezent) şi de aceea vă scriu câteva rânduri
util i zează un C.I. specializat (TC
9153) de producţie japoneză , care
pentru a-mi exprima preţuirea pentru toţi cei care se
se găseşte în comerţ la un preţ străduiesc ca despre TEHNIUM să nu se vorbească doar la
acceptabil (60 000 lei). Investiţi a timpul trecut. În cei treizeci şi ceva de ani, am trecut mai
cred că merită, datorită perfor- uşor peste multe momente mai puţin faste ale vieţii,
manţelor obţinute şi comodităţii în
"meşterind" câte ceva publicat În revista şi având de cele
exploatare, eliminându-se potenţio­
mai multe ori satisfacţia că acel"ceva" funcţiona. Nume ca
metrul dublu , sursă a atâtor
neplăceri în timp. Reglajul de volum
G_D. Oprescu, Sergiu Florică, George Pintilie,
"+" (UP) şi "-" (DOWN) se face cu Trifu Dumitrescu, Ilie Mihăescu, Alexandru Mărculescu,
câte un buton fără reţinere, normal Aurelian Mateescu, Emil Marian şi toţi ceilalţi pe care,
deschis, în 32 de paşi. Îmi cer scuze, nu-i pot enumera aici (unii părăsindu-ne din
La intrare se poate aplica semnal păcate pentru o lume mai bună), au fost pentru mine, şi
stereo de la un decodor stereo sau
nu ma Îndoiesc că şi pentru mulţi alţi iubitori ai
de la un casetofon. În figurile alătu­
rate se prezintă schema electrică, electronicii, adevăraţi profesori. M-am simţit de aceea
cablajul realizat la scara 1: 1 (văzut foarte onorat când un articol propus de mine a fost
prin transparenţă) şi modul de publicat În numărul din februarie 2001.
amplasare a componentelor. Doresc să vă supun atenţiei alte două montaje ce se
Montajul a fost realizat şi caracterizează prin simplitate şi realizare facilă - lucru
funcţionează de mai mulţi ani, în
deloc de neglijat pentru un constructor amator.
componenţa unui receptor UUS de
construcţie proprie.
M-aş bucura dacă le veţi găsi interesante.

UP DOWN
..... ..... Rs
+12V

Ce
+
1 +
Cl0

C7
02
+H
Cl Cs
10
IN L ~+ II +~OUT L
CI
IN R ~+ + ~OUT R
C2 Ce

TEHNIUM iunie 2004


23
- - - - - - - - - - C I T l T O R I i RECOMANDĂ----------

DOWN UP GNO

~Q~ ~ D*~ ceO

~E":"'" :Q~-1-<1-<
Lista de piese o
+U ...
CI = TC 9153 AP OUT R
IN R

"~ "~Qe,:
0 1,2 = 1N 4148 GNO
GNO
R1 ,2=10kO --< OUT L
Cg~
IN L
R3 = 100 kO
R2 Rl c:s
R4 = 39 kO O C1 ooc:J-o O
CJ
R 5 = 47 O
C 1 ,2,3,4,5,6,8 = 4,7 IlF/35 V
O~ O

'" r~ I!J:' .' ~


C7 = 2,2 IlF/35 V
C9 = 220 IlF/16 V

~lU5i .. ~~
C 10 = 47 IlF/35 V ~

O ,rro
7Q

GLORIA ••• _ __ Lista de piese

T 1 2 3 = BF 506, 509

VEST_ _ _ __ 01 ' '; EFO 108


02 = 1 N 4148
03 = PL 6 V2Z
R1 = 560 O
Radioreceptorul "Gloria", produs egale cu ale celui vechi. La intrare
R2 = 56 O
al fostelor uzine "Electronica", s-a se observă un filtru ceram ic de
bucurat de mult succes la vremea sa bandă 88 ... 108 MHz. Bobinele se
R3 = 1 kO
in anii '70-'80. Blocul de ultrascurte realizează in aer, fără carcase , ast- R4 = 150 kO
fiind conceput pentru norma OIRT fel: L1 = 4,5 spire cu conductor R5 = 1 MO
(65 ...73 MHz), nu mai oferă astăzi CuEm 0,6 mm cu 0 5 mm, L2 = 20 R6 = 300 kO
satisfacţie, când marea majoritate a spire CuEm 0,3 mm pe un mandrin R7 = 5,6 kO
emiţătoarelor lucrează in norma o 2 mm, spiră lângă spiră şi L3 = R8 = 100 O
CCIR (88-108 MHz) - specifică până 2,5 spire cu aceleaşi caracteristici R9 = 150 O
nu demult Europei de Vest - de aici ca L1 ' Prin deformarea spirelor
şi titlul. Pentru cei care mai posedă bobinei L3 şi din CT2 se realizează BPF = filtru ceramic de bandă
un RR "Gloria", propun inlocuirea incadrarea i n limitele benzii CCIR
blocului UUS existent (ocolind recepţionate, iar din L1 ş i CT 1 se
C 1 2 = 5 nF
soluţia mai puţin elegantă a unui optimizează recepţia . CT 1 şi CT2
convertor CCIR-OIRT) cu un altul sunt trimeri ceramici tubulari de c3 '= 18 pF
mai performant, lucrând in banda 2,5... 13 pF, identici cu cei folosiţi la C4 = 5 pF
88... 108 MHz. vechiul montaj. Punctele de conexi- C 5 = 330 pF
Schema este clasică şi nu nece- une notate cu 18, 19, 20 sunt cose- C 6 = 68 pF
sită multe comentarii. S-a preferat o le de pe placa AFI din schema C7 =10nF
schemă cu "plusul" la masă, pentru receptorului "Gloria", iar K 3 b şi C 8 = 2,2 pF
a respecta vechea structură a K 9 b sunt contacte ale comutatoru- C 9 =10pF
receptorului , cu oscilator separat, lui de game (secţi unea UUS). C lO = 30 pF
ceea ce-i conferă posibilităţi de con- Realizat şi reglat corect, monta- C11 = 12 pF
versie superioare vechiului montaj jul va da deplină satisfacţie . Alăturat C 12 = 22 pF
cu mixer autooscilant. Pentru a se prezintă schema electrică, cabla-
C 1316 =22nF
putea fi montat pe condensatorul jul realizat la scara 1:1 (văzut prin
variabil din receptor, s-a realizat un transparenţă) şi modul de plantare a
C 14 '= 47 IlF/16 V
cablaj de dimensiuni aproximativ componentelor. C15 = 1 nF

24 TEHNIUM iunie 2004


- - - - - - - - - - C I T I T O R I I RECOMANDĂ----------

KJb
~----------~=r------------------------ ___ ~
1
r
c:::::::J _ - -... K8b

111

CVI CV2

20
18
K3b K9b
19

TEHNIUM iunie 2004


25
------------POŞTA REDACŢIEI---------

• Nicolae MUNTEAN - Călan, Ne bucură cele ce ne -aţi scris


jud. Hunedoara despre impactul revistei TEHNIUM
În viaţa dumneavoastră . Publicăm
alăturat o schemă de principiu a
unui "HIGRODETECTOR" de ama-
tor (figura 1). Schema are o
funcţionare simplă şi o sondă ...
foarte simplă (figura 2) . Schema a
fost publicată În revista franceză "LE
HAUT - PARLEUR" În 1996. Când
lemnul băţului de chibrit se
umezeşte, rezistenţa Rx (Între
capetele - capse) scade şi aceasta
conduce (e uşor de urmărit) la
aprinderea LED-ului avertizor, pre-
cum şi la Închiderea contactului K al
releului RL. Prin contactul K se
poate alimenta un miniventilator
care , o dată pornit, va reduce
umezeala din incintă şi când Rx va
creşte suficient, ventilatorul se va
opri.

copsd bllt de
metalic/! cnfbrit
2
• Viorel JMEKERU - vio - plciu Emisiunile radio CB se folosesc
@yahoo.com În aplicaţii de uz industrial, şti i nţific ,
Banda de frecvenţe radio liberă , medical şi În radioamatorism .
la dispoziţia cetăţenilor (CB - Puterea În antenă, reamintim, nu va
Citizens Band) este, conform depăşi 4 WI
~
~ 0------="..( articolului 8 al Regulamentului
Radiocomunicaţiilor valabil În • Mirel NESTOR - Oţelul Roşu,
jud. Caraş-Severin
România, cuprinsă Între 26957 şi
Propuneţi ca TEHNIUM să aibă o
27283 kHz (frecvenţa centrală
pagină "numai pentru Începători".
27120 kHz) . După cum vedeţi, este
De ce numai una? Noi credem că
vorba despre o a treia variantă pe
am avut, la fiecare număr, mai multe
lângă cele două menţionate de dv.
pagini pentru Începători , pentru
Ideea este că perechea de radio- noua generaţie de electronişti con-
telefoane cu care se realizează con- structori. În privinţa catalogului la
vorbirea (dialogul, QSO-ul) trebuie care lucraţi, vă spunem că În lume
să fie ori identice, ori să aibă acelaşi (şi În România) există foarte multe
cap de scală (frecvenţa iniţială) şi cataloage de componente electro-
acelaşi ecart de frecvenţă Între nice active şi pasive, redactate În
1 două canale adiacente. special de către firmele producă-

26 TEHNIUM iunie 2004


----------------------POŞTAREDAcnEI----------------------

toare, În mod periodic (produsele • Cosmfn Ardelean - Utvin, Reamintim că parametrii unui
electronice sunt foarte.. . "peri- JUd. Timiş amplificator de audiofrecvenţă de
putere sunt:
sabile") . Există, azi, şi cataloage
Te "contrasalutăm" şi noi şi-ţi Vs(V) = tensiunea de alimentare
"electronice" (CD-uri). Cataloage de la sursă;
mulţumim pentru felicitări!
Vrem să
complexe , voluminoase, cât mai I&.(A) = curentul absorbit de la
te ajutăm să-ţi "păstrezi" hobby-ul sursa;
exhaustive, nu se prea Întocmesc,
căci, dacă necesită câţiva ani de
pentru electronică În general, pentru Ps(W) = V s Is = puterea
amplificatoarele de audiofrecvenţă absorbită de la sursă ;
muncă de redactare, În momentul În special. Cum şi alţi cititori ne-au Gv = câştigul (amplificarea) În
apariţiei s-ar putea să nu mai fie solicitat prin scrisori scheme mo- tensiune sau
suficient de actuale! derne de amplificatoare de Gv(dB) = 10 log UdUi, În care
Uo = semnalul de Ieşire,
Personal nu cred În demersul audiofrecvenţă, de puteri mari , cu
Ui = semnalul de intrare;
dumneavoastră, În utilitatea unei circuite integrate, dăm alăturat 5 Ps(W) = puterea la ieşire În
asemenea lucrări. variante cu puteri Între 70 W şi regim sinusoidal;
Revista TEHNIUM a publicat şi 250 W. Circuitele integrate, ca şi PM(W) = puterea la ieşire pentru
toate celelalte componente ale semnal muzical
va mai publica foi de catalog, tabele
amplificatorului (sub formă de kit) Există relaţia: PM = (2 Ps;
de echivalenţe (foarte necesare B3dB = banda de frecvenţe
pot fi procurate de la magazinul
constructorilor amatori) şi vă aştep­ reprodusă;
Conex Electronic, a cărui adresă a
tăm cu propuneri. li(kn) = impedanţa de intrare (Ia
fost dată În revista noastră . 1 kHz) ;
Schemele 1 şi 4 pot fi folosite şi pen- Uim (mV) = semnalul minim de
• Marieta IOVA - Câmpia Turzii tru auto. intrare (sensibilitatea).
Emiţătorul de telecomandă la UI
., 1
C,
x--!!.
care vă referiţi a fost publicat În
nr. 3/1998 al revistei TEHNIUM 1 OM 1 •
ST~IO

SM
Ci ·
CI.
, 4700u I
~t-;-
9
INTERNAŢIONAL (aşa se numea IN"
""'c"
'". 1 VOI
10
atunci revista TEHNIUM iniţială). AAF IN_ ~
C3
"'000
,.
IN·
'hot
Vo2
our..
, CDOUT+
DE MARE lOu 17
SGNO OlAn ..Lx
• Ciprian ATĂNĂSOAEI highfi-
deliti 2004 @ yahoo.com
PUTERE _iJL C.
l.700u
15
13
el· OUT-
11
OUT_

CU CI el'
Vezi răspunsul pentru Viorel • P'Gt.OI
Jmekeru. l 12
PGNO, 1 V",
TOAl 561Q c, ,b -c.
2200u
1000 '
• Cosmin Filip< filipone 2002 GNO

@ bodo 000. com> TDA 1562Q: Vs = 14,4 V; 10 = 6 A; Po = 50,6 W; PM = 71 ,38 W


Nu putem da adresa nici unui pentru RL =4 O; B3dB =20 Hz - 30 kHz; Gv =25 dB; Uim =750 mV.
colaborator al revistei TEHNIUM
TDA 1514 A: Vo = 28 V; Is = 2 A; Po = 50 (30) W; PM = 75 (45) W
pentru a fi contactat direct. Între- pentru RL = 4(8)0; Uim = 285 mV.
bările şi nelămuririie pe care le
aveţi, legate de articolele publi-
.,
cate În revistă, le transmiteţi 2 »<
I
v_
redacţiei şi aceasta le repar-
tizează În vederea obţinerii unui
u,
TQ.\I01U;.
• I
el

''''' 1 -1 c.
;:r ""
răspuns transparent, publicat În • , 1
paginile revistei.
, ,
, .co l
• Liviu MIHAI - Constanta
Mulţumim pentru felicitări.
t--'-'-i • .". .
"
Scheme de redresoare pentru
,-', --',_', ----,',..J "" - '-
Încărcat acumulatori mici s-au publi-
cat multe În revista TEHNIUM, În • o----c:::r----4
ultimii ani.
_'- _......!l ,
~'
- .·--_0.
.
R' R" luZ
Vă recomandăm, de exemplu,
schema din TEHNIUM nr. 4/2003
pag. 11 .
_'- "" ",. _'- 1 t~
TEHNIUM iunie 2004
---------------------POŞTAREDAcnEI---------------------

".
TDA 7295: V5 =22(30)V; 15 = 1,8(1 ,3)A;
P5 =50 W; PM =80 W
pentru RL = 4(8)0;
B3dB = 20 Hz - 20 kHz;
Zi = 20 kO; Gv = 30 dB.

1- __ SHO

TDA 8560 Q: V s = 14,4 V; 15 = 8,4 A

C~
.,
"li<
P5 =30 W; PM = 40 W (un canal)
pentru RL = 20;
'IV
B3dB = 20 Hz - 20 kHz;
1-). Zi =25 kO; Gv = 40 dB; Uim =80 mV.
MUTE " \tc'l",
R'
"'"
INI CI 00 "
• I OI '
GND "<>'0
OU.. ,
• OUT! +
""
~ I 2 Gta, OU" • OUIT·
IN2 e, • • 0UT2-
.-
OU'+R OU12,
• I 13 IN~
OUl •
TDA7294: V5 = 35(25)V; 15 =3,7(5)A;
P5 = 170 (150)W; PM =250 W
eNO CI
pentru RL = 16(8) O;
1""""'" Zi = 20 kO; Gv = 30 dB;
Uim = 825(550) mV.

:}
VI
aJ

,.,. "J~ t
13
W
--1-
c',
- - -- --- - '-'-, ·'-1-,-'
11'XW
r - ~- uoorsnwo
~ _c.
U/""
.,·i f .... ~ ~- l.L.

TDA'l294
r.r"
1
I
_
;-1 - 1--

1110
~
1:.'(.o1 "J..

7 ....
.0
I7XIl'/t
v,

o 1.4 001 ...:tJ-


OUI OLi !'l8 Sfx.;tlll )-!
1~ f-o
...., 1.L'
t.h

N:
" GNO

OI i'1-
lN".t4

Rubrică .."... C l1
realizată de
dr./ng. Andrei C/ONTU
ST8V ....-l. _ _ _-1 1 ''''

28 TEHNIUM Iunie 2004


CONSTRUCŢIA NuMĂRuLUI

ONVERTIZOARE
_ _ _ _ STATiCE
pentru ACTIONAREA
, MOTOARElOR
ELECTRICE cu COLECTOR
Prof. dr. ing. Sorin PISCATI
Acţionările cu convertizoare proiectaţi , specificaţi pentru fiecare ale rezistenţei Înseriate cu acesta) ,
statice prezintă interes din partea echipament prezentat. şi CUplkll motor este mai mic şi
multor utilizatori de motoare elec- Intervalul puterii motoarelor elec- invers. In multe aplicaţii (de exem-
trice, deoarece cunosc un câmp larg trice comandate (În funcţie de mon- plu, la acţionarea unui strung) acest
de aplicaţii . Din această cauză , În taj) este cuprins Între 10 W şi 2,5 kW . lucru este inadmisibil, condiţia fiind
paginile revistei va fi prezentat un Tensiunea reţelei de alimentare ca motorul electric să dezvolte
ciclu de articole care se referă la este În general de 220 V- , dar cuplul maxim indiferent de turaţia
realizarea unor astfel de echipa- ultimul variator de turaţie se poate rotorului său ;
mente practice. alimenta şi de la reţeaua trifazată 3. Este necesară reţea de ali-
Cum este şi firesc, cerinţele sunt de 380 V. mentare de curent continuu, cerinţă
diversificate: unii doresc montaje Se cunoaşte din practică şi din care În majoritatea cazurilor nu
mai simple, cum ar fi acţionarea literatura tehnică de specialitate că poate fi Îndeplinită.
unor motoare de ventilator sau motorul cu colector prezintă o serie Datorită acestor deficienţe şi fap-
maşini de găurit , iar alţii echipa- de avantaje faţă de motoarele de tului că are o construcţie mai com-
mente complexe, cu conotaţie curent alternativ. Dintre acestea se plexă şi mai puţin fiabilă decât cel de
industrială, care să comande menţionează În special posibilitatea curent alternativ, motorul electric cu
motoare de strung sau alte echipa- variaţiei continue a turaţiei , lucru colector, cu toate calităţile lui
mente industriale, cu cerinţe tehni- esenţial În multe aplicaţii tehnice. Cu funcţionale net superioare, cu-
co-funcţionale ridicate. metodele "clasice" se realizează noaşte o răspândire mult mai
In acest ciclu de articole, care acest deziderat fie prin introducerea redusă decât cel alternativ: În trans-
vor apărea succesiv În revistă, vom unei rezistenţe (reostat) În circuitul portul feroviar şi urban, la unele
Încerca să acoperim pe cât posibil rotoric al motorului , fie prin variaţia macarale şi În .domeniul aparatelor
Întreg domeniul referitor la aceste intensităţii câmpului magnetic electrocasnice. In aceste domenii, el
aplicaţii. inductor. Însă nu poate fi Înlocuit pe scară
Vom Începe cu montaje relativ Valoarea rezistenţei care se largă de motoarele fără colector
mai simple, a căror realizare poate fi introduce poate fi variată În mod (asincrone, sincrone etc.).
la Îndemâna constructorilor amatori, continuu prin deplasarea unui Converizoarele cu comutaţie sta-
cu posibilităţi mai reduse , şi îl vom cu rsor metalic care ia contact cu tică utilizează tiristoare sau triace
Încheia cu un montaj complex de două sau mai multe spire succesive. comandate În fază.
natură industrială , care o dată Varierea intensităţii câmpului induc- Această metodă permite
realizat poate satisface pe cei mai tor se realizează prin aceeaşi obţinerea următoarelor avantaje
pretenţioşi. metodă a Înserierii unui reostat În principale:
Trebuie menţionat că toate circuitul Înfăşurării statorului. - pierderile de energie electrică
schemele electrice care vor fi Ambele metode, considerate sunt nesemnificative;
prezentate comandă numai motoare clasice, prezintă Însă trei dezavan- - se poate utiliza reţeaua mono-
electrice cu colector, universale sau taje principale, unele esenţiale , şi fazată de 220 Vc.a. sau cea trifazată
de curent continuu. Nu sunt desti- anume: de 380 Vc.a.;
nate Însă comenzii motoarelor sin- 1. Pe rezistenţa variabilă - turaţia motorului poate fi reglată
crone, asincrone sau pas cu pas (reostatul) Înseriată cu Înfăşurarea continuu , Între câteva rotaţii pe
(MPP). Aparaturile şi echipamentele rotorică sau statorică a motorului minut şi peste 10.000 rollmin .
de comandă a acestor motoare fără electric se pierde (prin Încălzirea Turaţia maximă de reglaj depinde de
colector vor face eventual obiectul acesteia) o cantitate importantă de cea maxim admisibilă prescrisă
unui alt ciclu de articole. energie electrică, uneori egală cu pentru motorul electric comandat;
Toate montajele prezentate au cea consumată de motor; - dacă instalaţia de comandă a
fost construite şi verificate În prac- 2. Momentul motor nu este inde- motorului electric este prevăzută şi
tică de către autor, pe parcursul mai pendent de turaţia motorului. Dacă cu un tahogenerator, atunci momen-
multor ani. turaţia este mai mică (prin tul motor dezvoltat este constant,
Realizate corect, este garantată reducerea intensităţii curentului prin are valoare maximă şi nu depinde
funcţionarea lor la parametrii tehnici Înfăşurarea rotorului la valori mari de turaţia prescrisă;

TEHNIUM iunie 2004


29
------------------CONSTRucnANUMÂRULUI------------------

...~ CUl1t;)l'l nor mal hll'hl...

- - - - ~ Contact nont~d dl'S("hls

1
- in echipamentele de comandă variaţii mai mari de ± 0,5 roVmin, care funcţionează la o turaţie de
in compunerea cărora intră un astfel chiarşi in cazul instalaţiilor de 3000 roVmin, abaterea de la
de tahogenerator, antrenat direct comandă mai simple, in condiţiile in această valoare va fi de cel mult
sau printr-o transmisie adecvată de care cuplul rezistent variază intre 1 roVmin .
motorul electric comandat, turaţia valoarea maximă şi cea minimă pre- În incheierea acestei scurte
reală este foarte constantă şi nu are scrisă . De exemplu, pentru un motor introduceri se precizează că in toate

. .~ Contact. nonnD.l 1nehii

---~ Contacl normal deschis.

2 Cortdenaatoru l clttlroUUc C2 este I~l cu pluaul l. mo.sa moot.ajuJul.

30 TEHNIUM iunie 2004


CONSTRUCŢIA NuMĂRuLUI

~V~----~r-~~ __~~~________~r-________________________I
R4 OI TR _ _~~
3

13 12 9
IlAA-145
45 8

..24V

+ISV

Condensatorul electrolltlc C2 este legal cu plusul la masa montajului.

schemele de comandă care vor fi Întrucât consumul este foarte Secţiunea transformatoarelor
prezentate se utilizează circuitul mic, înfăşurarea de sincronizare se TR1 şi TR2 este de 0,25+0,36 cm 2
profesional ~AA 145 (UAA 145) des- va bobina cu sârmă CuEm 0,1+0,15 (5 x 5 sau 6 x 6). Preferabil este ca
tinat special pentru asemenea apli- mm. aceste miezuri în formă de E să fie
caţii. Este un circuit ieftin şi se Un capăt al bobinei se leagă la din ferită . Se pot utiliza însă şi
găseşte fără probleme în maga- masă, iar celălalt la rezistenţa R9. miezuri obişnuite din oţel-siliciu, cu
zinele de piese electronice. Sensul înfăşurării nu are impor- condiţia ca tolele E + I să nu se
tanţă. monteze întreţesut. Cu alte cuvinte,
Convertizoare statice cu tirls- De la pinii 10 şi 14 ai circuitului tolele 1, lipite una de alta, se vor
toare integrat ~AA 145, semnalele de sin- monta peste tolele E asamblate
cronizare se transmit prin R6, 01, împreună. Pentru a se evita satu-
În schema de principiu din figura respectiv R8, 02 la cele două raţia miezurilor, între cele două
1 este prezentat un convertizor static grupuri de amplificare echipate cu grupuri de tole se va introduce o
cu tiristoare ce poate comanda un traJ}zistoarele T1, T2 şi T3, T4. hârtie impregnată cu lac incolor.
motor electric universal sau de Infăşurările primare şi cele Grosimea hârtiei va fi cea a unei coli
curent continuu . Montajul se ali- secundare ale transformatoarelor de scris obişnuite (nu trebuie să
mentează de la reţeaua electrică TR1 şi TR2 trşbuiesc bobinate în depăşească 0,3 mm).
monofazată prin transformatorul TA. acelaşi sens. Inceputurile înfăşu­ Atât înfăşurarea primară cât şi
Puterea acestui transformator rări lor primare se leagă la 03 şi, cea secundară a acestor transfor-
depinde în principal de cea a respectiv, 04, iar sfârşiturile la masa matoare vor avea 100 de spire din
motorului electric M, fiind mai mare montajului electronic. sârmă de CuEm 00,15+0,2 mm. Se
cu 15-20%. Consumul echipamentu- De menţionat că masa montaju- va avea grijă ca cele două înfăşurări
lui electronic este neglijabil, fiind de lui electronic nu este comună cu să fie bine izolate între ele.
2-3W. borna de minus a punţii redresoare Miezurile transformatoarelor TR1
Întrucât se presupune că cei PR, alimentată de regulă cu tensi- şi TR2 se vor încaseta într-o manta
care abordează astfel de instalaţii une ridicată. Uneori, în funcţie de din tablă de cupru sau oţel cu
au o pregătire tehnică corespunză­ motorul M, această tensiune poate grosimea de 0,1 +0,2 mm.
toare, nu vom zăbovi asupra unor atinge valoarea de 220 V sau chiar Mantaua se va prinde prin cele
noţiuni simple ca dimensionarea mai mult. Practic, transformatoarele două aripioare de la partea infe-
unui transformator (putere, secţi­ TR1 şi TR2 au tocmai acest rol de rioară prin şuruburi sau cositori re de
unea miezului, număr de spire şi separare galvanică a circuitului elec- placa circuitului imprimat al monta-
grosimea sârmei de CuEm), ele tric tiristor de circuitul de comandă jului electronic.
făcând parte din bagajul de echipat cu integratul ~AA 145 şi Ieşirile diodeloe 02 şi 03 fiind
cunoştinţe al fiecăruia. ţ;:elelalte piese electronice aferente. legate împreună, impulsurile de
Transformatorul TR se ali- Inceputurile înfăşurărilor secundare deschidere a tiristorului TH se aplică
mentea.ză de la reţeaua de 220 ale transformatoarelor de separare prin rezistenţa R7 pe poarta acestu-
Vc.a. Infăşurarea de 24 Vc.a. TR1 şi TR2 se leagă la diodele 05, ia. După cum unghiul de deschidere
livrează semnalul de sincronizare respectiv 06, iar sfârşiturile la cato- a tiristorului este mai mic sau mai
circuitului integrat ~AA 145 prin dul tiristorului şi la borna de minus a mare, şi tensiunea medie care se
rezistenţa R9. punţii redresoare PA. aplică motorului M prin intermediul

TEHNIUM iunie 2004 31


CONSTRUCŢIA NuMĂRuLUI

cheilor sau releelor CH I sau CH II trebuie alimentat cu ±15 Vc.c., trans- Schema electrică din figura 1 şi
va fi mai mare sau mai mică. formatorul de reţea TR a fost pre- descrisă mai sus poate fi perfecţio­
Reglarea unghiului de deschidere a văzut cu două Înfăşurări identice nată astfel Încât să prezinte calităţi
tiristorului de către cele două sem- Înseriate. Fiind bobinate În acelaşi tehnico-funcţionale net superioare.
nale de sincronizare generate la sens, Începutul uneia se leagă de O astfel de schemă electrică ,
ieşirile 10 şi 14 ale integratului PAA sfârşitul celeilalte, iar punctul comun modernizată, este prezentată În
145 şi În ultimă instanţă a turaţiei la masa montajului electronic. figura 2. Montajul permite
motorului M, se face prin poten- Fiecare din Înfăşurările bobinate cu menţinerea constantă a cuplului
ţiometrul cu scală liniară R 12 (figura sârmă Cu Em 0 0,25+00,3 mm va motor (Ia valoarea maximă) indife-
1). Acesta permite variaţia tensiunii trebui să aibă la borne o tensiune rent de turaţia acestuia.
la pinul 8 al integratului Între va- (alternativă) de 15-16 Vc.c. Cele De regulă , atunci când scade
loarea minimă de 0,2 V şi cea două tensiuni sunt redresate de tensiunea la bornele motorului elec-
maximă de 7,5 V. diodele 06, 07, filtrate de conden- tric, scade nu numai turaţia dar şi
Rolul rezistenţei R13 este de a satoarele electrolitice C6, C8 şi stabi- momentul motor. Sunt cazuri În care
limita această valoare maximă de lizate (Ia ± 15 Vc.c.) de tranzistoarele cuplul motor trebuie să aibă valoare
+7,5 V a tensiunii de comandă (pe T5, T6 şi diodele Zenner Dz1, Dz 2. maximă, mai ales la turaţii mici. De
pinul 8) atunci când cursorul La ieşire, aceste tensiuni stabi- exemplu, la o maşină de găurit elec-
potenţiometrului R12 ajunge la lizate sunt filtrate din nou de capa- trică, atunci când se utilizează
capătul cald. cităţile C5 şi respectiv C7. burghie spirale mari este necesar ca
Potenţiometrul semireglabil SR1, Cu ajutorul cheilor de contact turalia să fie semnificativ mai mică
cu scală liniară , este trecut În CHI şi CH II (fig . 1) se comandă decat În cazul utili~ării spiralelor de
schemă cu valoarea de 100 kO. De sensul de rotaţie al motorului elec- diametre reduse. In acelaşi timp,
regulă , aceasta este valoarea opti- tric M şi totodată se real i zează tocmai În această situaţie momentul
mă pentru aliura rampei În dinţi de oprirea rapidă a acestuia (frânare În motor trebuie să aibă valoarea cea
ferăstrău generate de circuitul PAA contracurent). mai ridicată, deoarece rezistenţa
145 şi piesele externe aferente. Pentru rotirea motorului Într-un opusă de material spiralelor mari
Pentru un reglaj mai pretenţios sens, se acţionează numai cheia este mult superioară celei opuse
se alege un potenţiometru semi- CH 1. Readucând cheia CHI pe po- burghiilor de diametre mici.
reglabil (SR1) cu scala de 150 kO. ziţia iniţială , motorul se opreşte Când se utilizează motoare asin-
Pe osciloscop, forma rampei rapid. Acţionând apoi numai cheia crone a căror tu raţie poate fi schim-
generate de integratul PAA 145 CHil , motorul se roteşte În celălalt bată practic În maximum 2 trepte (cu
(UAA 145) trebuie să fie aleasă de sens. Dacă se acţionează ambele condiţiile constructive respective),
aşa manieră Încât laturile triunghiu- chei simultan , electromotorul M va Între arborele motorului şi cel al
rilor (dinţilor de ferăstrău) să fie linii rămâne În repaus . maşinii se interpune o transmisie cu
drepte. Contactele celor două chei tre- curele trapezoidale În majoritatea
De regulă , acest reglaj nu este buie să reziste În mod normal la cazurilor. Această transmisie reduce
necesar şi În consecinţă construc- curenţi de 3-4 ori mai mari decât turaţia arborelui maşinii de găurit ,
torul poate să renunţe la osciloscop. curentul maxim absorbit de motorul arbore pe care se fixează spiralul
In acest caz, va efectua reglajul electric M. Cheile respective pot fi prin intermediul unei mandrine şi
respectiv după cum constată că Înlocuite cu relee electromagnetice creşte momentul de rotire al burghi-
motorul electric M merge În regimul prevăzute cu contacte corespunză­ ului.
cel ,mai stabil. toare ca număr şi rezistenţă la Transmisia cu curele a unei astfel
Intrucât circuitul integrat PAA 145 uzură. de maşini este prevăzută de obicei

+15V

4
Ir
01

L
22
C2
tv'
,H
· 15V

o
44V

Oe--+------------.--+--~~
+15V
RI4
- ISV

CondeII88toIUI eIectroIJtIc C3 eate legat CU plusul la masa montaIuluI

32 TEHNIUM iunie 2004


- - - - - - - - - CONSTRUCŢIA NuMĂRuLUI---------

cu două grupuri de câte trei roţi con- turaţi ei şi


cuplului motor dezvoltat de
jugate, atât pentru arborele motoru- acesta.
lui cât şi pentru cel al maşinii. Un element important al schemei
Acelaşi lucru se Întâmplă şi În cazul ~ din figura 2 este tahogeneratorul
strungurilor, care pe lângă trans- TG , care trebuie să Îndeplinească
misia cu curele trapezoidale, sunt
prevăzute şi cu o cutie de viteze,
r JO
următoarele
funcţionale:
condiţii tehnico-

tocmai pentru a obţine cât mai multe ~ - trebuie să fie la fel de fiabil şi să
trepte de turaţi e şi momente de 20
aibă aceeaşi durată de viaţă (sau
rotire la universal. Necesitatea uti- mai mare) ca şi motorul M;
lizării a cât mai multe trepte de - turaţia maxim admisibilă a taho-
turaţie şi moment este impusă de 20 generatorului să fie egală sau puţin
diversitatea pieselor care se prelu- superioară celei a motorului. Dacă
crează . Dotând o astfel de maşină­ 15
d iferă , se va utiliza o transmisie mul-
unealtă cu un echipament de tiplicativă sau demultiplicativă , după
comandă cu convertizoare statice şi caz. Nu se va cupla direct (arbore la
reglare În fază a valorii turaţiei ş i 10 arbore) un tahogenerator la care
momentului motor se obţine un 3 • • • 7
• domeniul de turaţie este cuprins de
dublu avantaj: pe lângă faptul că . , (1<0) -- exemplu Între O şi 2000 roVmin cu
turaţia poate fi reglată În mod con- un motor care poate funcţiona nOI-
tinuu, fără trepte, Între valoarea mi-
nimă şi cea maximă , iar momentul
a mal Între O şi 10.000 roVmin . In
acest caz se va intercala o trans-
motor este practic constant indiferent misie reductoare de turaţie ;
de mărimea acesteia, permite uti- - cel mai indicat este ca arborele
lizarea motorului de curent continuu Dacă la un anumit moment dat motorului M să se cupleze direct la
(care prezintă calităţi funcţionale net cuplul rezistent al arborelui motor cel al tahogeneratorului TG;
superioare celui de curent alterna- creşte , turaţia acestuia tinde să - se vor utiliza tahogeneratoare
tiv), alimentat de la reţeaua mono- scadă. Proporţional cu micşorarea de putere mică (1 +5 W), indiferent
fazată sau trifazată de curent alter- turaţiei motorului şi În consecinţă şi de puterea motorului electric M.
nativ. De altfel , datorită acestor con- a tahogeneratorului TG, la bornele Sunt indicate motoare de jucărie cu
siderente maşin i le-unelte de perfor- acestuia din urmă scade tensiunea. magneţi permanenţi În stator.
manţă ridicată sunt prevăzute de Scăderea tensiunii pe intrarea Acestea trebuie să fie de bună cali-
peste două decenii (În cele mai inversoare a circuitului ~A 741 are tate. Şi mai indicate sunt motoarele
multe cazuri) cu motoare electrice drept consecinţă creşterea celei de la de casetofon, care, de asemenea,
de curent continuu şi convertizoare ieşirea 6 a amplificatorului aparţinând trebuie să aibă statorul cu magneţi
cu comutaţie statică şi reglare În ~A 741. Majorarea valorii acestei ten- permanenţi. Ambele categorii de
fază . Metoda este aplicată În special siuni, care prin rezistenţa R16 se motoare vor fi de tipul cu perii şi
la strunguri, maşini de rectificat şi transmite pe intrarea 8 a integratului colector. Se fabrică şi tahogenera-
honuit etc. ~AA 145, are ca urmare modificarea toare, dar acestea sunt ceva mai
Schema de principiu a instalaţiei unghiului de fază În aşa fel Încât ten- greu de procurat, având şi preţul de
de comandă prezentată În figura 2 siunea medie la bornele motorului cost mai ridicat;
se alimentează, ca şi cea preceden- electric M creşte . Astfel, turaţia şi - tahogeneratorul trebuie să fie
tă , de la reţeaua monofazată de cuplul motor al acestuia cresc până mult mai mic decât motorul electric
curent alternativ sub tensiunea de când ating valorile prescrise. M pentru ca acţionarea lui de către
220 V-. Dacă , din contră, momentul motor să opună o rezistenţă mică,
Prin dimensionarea corespunză­ rezistent la arborele motorului M practic neglijabilă .
toare a transformatorului TR , scade, turaţia tinde să crească şi o Pentru filtrarea impulsurilor
echipamentul se poate alimenta ş i dată cu ea tensiunea la bornele parazite, circuitul ~A 741 este mon-
de la reţeaua trifazată de 380 VC.a. tahogeneratorului TG . La ieşirea tat Într-o schemă de amplificator
legând_ bobina primară Între două integratului aparţinând ~A 741 tensi- operaţional integrativ cu reacţie pe
faze. In acest caz funcţionarea unea scade şi ea. Aceasta are ca poarta inversoare.
motorului electric M va fi şi mai bună urmare modificarea unghiului de Constanta de timp a circuitului
deoarece impulsurile de sin- fază pentru deschiderea tiristorului R12, C3 pentru valorile indjcate În
cronizare generate de circuitul ~AA astfel Încât tensiunea medie la bor- schemă este de cca 0,1 s. In cazul
145 sunt diferite (În timp) de cele nele motorului electric M scade. instalaţiei din figura 2, reglarea
create În cazul alimentării mono- Turaţia şi cuplul motor se sin- turaţiei motorului electric se face cu
fazate, astfel Încât procesul de lucru cronizează şi În acest caz, până potenţiometrul liniar P, iar ajustările
se desfăşoară În condiţii calitativ când din nou ating valorile prescrise. necesare unei funcţionări În para-
superioare . Pentru stabilizarea Sensibilitatea buclei de reacţie În metrii doriţi din semireglabilele SR2
turaţiei motorului electric M, În cazul acestei scheme permite şi SR3. Transformatoarele TR, TR1 şi
schema de principiu din figura 2 se menţinerea unei turaţii şi a unui TR2, ca şi celelalte componente au
foloseşte o buclă de reacţi e inversă cuplu deosebit de constante. fost descrise la montajul precedent.
a cărei componentă principală este Practic, la o turaţie a motorului elec- Se observă În plus utilizarea unei a
tahogeneratorul TG. Acesta este tric M de 3000 roVmin, abaterea doua chei de inversare a sensului de
antrenat direct sau printr-o trans- este de ±O,5 roVmin, În cazul unui rotaţie. Aceasta va fi acţionată simul-
misie cu curea sau roţi dinţate , de montaj bine realizat şi reglat. tan cu prima, pentru ca şi tahoge-
către motorul M. Tensiunea gene- Datorită buclei de reacţie, nici neratorul TG să funcţioneze În con-
rată de TG ajunge prin semi - fluctuaţiile tensiunii şi frecvenţei cordanţă cu motorul M. Dacă la
reglabilul SR2 pe intrarea inver- reţelei de alimentare (În limitele pornirea motorului M turaţia acestuia
soare 2 a circuitului integrat ~A 741. admise) nu au influenţă asupra nu poate fi controlată cu

TEHNIUM iunie 2004 33


CONSTRUCŢIA NuMĂRuLUI

potenţiometrul P, se vor inversa legă­ tul dezvoltat de motorul M este sa- ambiant. Semireglabilul SR2 asigură
turile la bornele taho\ileneratorului tisfăcător În cele mai multe cazuri , o anumită valoare a tensiunii conti-
TG sau ale motorului, In funcţie de chiar şi la turaţii mai mici. nue pe terminalul 3 (intrarea nein-
sensul de rotaţi e dorit, la acţionarea Completând montajul din figura 3 versoare a amplificatorului ope-
Într-o poziţie sau alta a cheilor de cu un termistor conectat pe intrarea raţional ~A 741).
con.tact CHI şi respectiv CHIL inversoare a unui circuit integrat Atât timp cât temperatura radia-
In Încheierea descrierii acestui operaţional de tip ~A 741, se poate torului (sau a mediului ambiant) este
montaj se menţionează că s-a pus obţine o instalaţie care poate mare şi, deci, Thr are o valoare
accentul pe partea practică comanda turaţia unui ventilator În mică , tensiunea continuă pe termi-
deoarece În general aceasta Îi funcţie de temperatura mediului nalul 2 (intrarea inversoare) a cir-
interesează pe constructorii amatori. ambiant. Ventilatorul poate la rândul cuitului ~A 741 este mică şi deci
Cei care doresc lămuri ri supli- său să răcească radiatorul unui V3 > V2. Ieşirea (terminalul 6) se
mentare atât În ceea ce priveşte motor termic, al unui frigider etc. află la un potenţial ridicat şi astfel
partea practică , cât şi cea teoretică , Schema electrică de aplicaţi e tensiunea de comandă a unghiului
pot lua legătu ra cu autorul prin inter- este dată În figura 4. de conducţie este maximă. Unghiul
mediul redacţie i revistei. Semireglabilul SR2 de 10 kQ de conducţie având valoare
Puntea redresoare PR şi tiris- permite fixarea pe intrarea neinver- maximă, puterea şi turaţia coman-
torul TH din instalaţi ile prezentate În soare a unei tensiuni continue date În motor sunt la limita maximă .
figurile 1 şi 2 pot fi Înlocuite cu o cuprinsă Între 7,5 şi 10 V. Această stare se menţine până
punte sem icomandată . Modificarea Termistorul Thr, a cărui depen- când tensiunea pe intrarea inver-
schemelor În acest caz este dată În denţă de temperatură este dată În
soare 2 atinge nivelul tensiunii de pe
figura 2a. figura 4a, fixează la un moment dat intrarea neinversoare 3, ca urmare a
creşterii valorii rezistenţei Thr pr9-
tensiunea pe intrarea neinversoare.
Convertizoare statice cu triace Diferenţa de tensiune dintre intrări le
duse de creşterea temperaturii. In
acest moment Începe lucrul În regim
În montajul prezentat În figura 3, 2 şi 3 ale operaţionalului ~A 741 stabilizat, conform descrierii făcute
tiristorul a fost Înlocuit cu un triac. este amplificată şi aplicată la termi- mai sus, asupra buclei de reacţie
După cum rezultă din schemă ,
nalul 6 al circuitului integrat. negativă. Filtrul format de circuitul
modificările faţă de instalaţia Valoarea amplificării este determi- L,C2 are drept scop suprimarea
nată de rezistenţa R12. Zennerul de
prej:entată În figura 1 sunt minore. armonicelor (În special a treia) ce
In principal, nu se mai utilizează 7,5 volţi asigură protecţia ieşirii 6 a pot fi induse În reţea de comanda În
transformatoarele TR1 şi TR2, circuitului integrat la depăşirea valo- fazş a triacului.
tranzistoarele T2, T4 şi o parte din rilor de tensiune maxim admisibile. In figura 5 este prezentată
piesele adiacente lor. Funcţionarea buclei de reacţie schema de comandă cu buclă de
Motorul electric M este alimentat negativă poate fi uşor Înţeleasă reacţie a unui motor universal.
la tensiunea reţelei de 220 VC.a. ţinând cont de caracteristica termis- Prin intermediul tahogenera-
Este un motor de tip universal. torului prezentată În figura 4a. torului TG, turaţia motorului M este
Schema permite numai controlul Analizând schemele din figurile 4 transformată Într-o tensiune.
turaţiei , nu şi al momentului motor. şi 4a se vede că orice creştere a Aceasta este divizată de R15,R16 şi
Este indicat să fie utilizată În apli- temperaturii ambiante produce aplicată pe intrarea inversoare 2 a
caţii la care cuplul rezistent (care se creşterea turaţiei motorului, fapt amplificatorului ~A 741 .
opune momentului dezvoltat qe care conduce la micşorarea tem pe- Grupul R12,C6 (ca şi În cazul
motor) să fie relativ constant. In raturii obiectului ventilat. Se asigură instalaţiei din figura 2) face ca sem-
acest caz, turaţia o dată prescrisă În acest fel stabilizarea temperaturii nalul de ieşire să aibă o constantă
rămâne şi ea constantă. acestuia sau după caz a mediului de timp egală cu miii
Este cazul ventila- multe semiperioade. In
toarelor, pompelor cen- acest sens valoarea
trifuge, aspiratoarelor R12C6 este mare, de
etc. ordinul a 100 ms.
De menţionat că În Rezistenţa R15 se alege
cazul acestei scheme astfel Încât la turaţia ma-
electrice de comandă nu ximă a motorului M şi ,
mai există o izolare gal- respectiv, a tahogenera-
vanică a montajljlui de torului TG, tensiunea pe
reţeaua electrică . In con- R16_ să nu depăşească
secinţă , pentru pre- 5V. In acest fel, datorită
venirea electrocutărilor diodei Zenner Dz1 de
accidentale montajul va 5,6 V tensiunea pe
fi Încasetat Într-o car- intrarea inversoare 2 nu
casă din material izolant, va fi depăşită niciodată,
iar butonul de pe axul indiferent de poziţia
potenţiometrului P (cu potenţiometrului P şi de
care se reglează turaţia tensiunea pe intrarea
motorului M) va fi de neinversoare 3. Astfel nu
asemenea bine izolat. va fi permisă niciodată
Deşi montajul din apariţia tensiunii maxime
figura 3, ca ş i cel din
fi9ura 1, nu este pre-
vazut cu buclă de
2a de comandă a triacului Tr.
Valorile uzuale pentru
grupul R12, C1 sunt: R12
reacţie inversă, momen- = 100 kn, C1 = 1 1lF.

34 TEHNIUM iunie 2004


CONSTRUCŢIA NuMĂRuLUI - - - - - - - - -

LISTA DE PIESE 22. TS => 80138 11 . R14 => 1,SkQ


Figura 1 23. C1 => 47 nF/100V 12. SR1 => 100 kO
1. R1 ;R3 ;R1 0;R11 => 1 kQ 24. C2 => 100 IlF/2SV 13. SR2 => 10 kQ
2. R2 => 22 kQ 2S. C3 => 1 IlF/1OOV (nepolarizat) 14. R1S => 8,2 kQ
3. R4;RS => 1000 26. C4;CS => 0,1 IlF/1OOV 1S. R16;R17;R18 => 10 kQ
4. R6;R8 => 2200 16. Tr => Triac 10Al400V
S. R9 => 6,8 kO NOTĂ. Toate rezistoarele sunt 17. OZ1 => PL7VSZ
6. R12;R13 => 10 kO chimice, cu puterea de O,SW. 18. OZ2; OZ3 => PL 1SZ
7. R14 => 100 kQ Tiristorul TH şi puntea PR pot fi 19. Thr => Vezi textul
8. R1S => 3300 Înlocuite cu altele de putere mai 20. PR => 10PM4
9. R16 => 1,SkO mică sau mai mare, În funclie de 21.T1 ;T3=> 80 139
10. R17;R18 => 2700 puterea motorului comandat. 22. T2 => 80 138

"
11. SR1 => 100 kO Figura 3 23. 01+04 => 1N4001 +4007
12. C1 => 47 nF/100V 1. R1;R3 => 1 kQ 24. C1 => 47 nF/100V
13. C2 => 100 IlF/2SV 2. R2 => 22 kQ 2S. C2 => 0,1 I-lF/400V
14. C3; C4 => 0,1 IlF/100V 3. R4;RS => 220 O 26. C3 => 100 IlF/2SV
1S. CS; C6; C7;ca => 1000 IlF12SV 4. R6;R13 => 270 O 27. C4;CS;C8;C9 => 1000 I-lF/2SV
16. 01+08 => 1N4002+4007 S. R7 => 27 kO 28. C6;C7 => 0,1 IlF/100 V
17. Oz1 ; 0z2 => PL1SZ 6. R8 => 100 O
18. T1; T3 => 8C1078 7. R9 => 6,8 kO Figura 5
19. T2; T4; T6 => 80139 8. R10 => 100 kO 1. R1 ;R3;R11 => 1 kQ
20. TH => T6N4 9. R11 => 330 O 2. R2 => 22 kO
21 . PR => 6PM4 10. R12 => 10 kO 3. R4;RS => 220 O
22. TS => 80138 11 . SR => 100 kO 4. R6;R20 => 270 O
12. C1 => 47 nF/100V S. R7 => 6,8 kO
Figura 2 13. C2 => 0,1 IlF/400V 6 . R8 => 27 kO
1. R1 ; R3;R1 0;R11 ;R13;R16 => 1 kQ 14. C3 => 100 IlF/2SV 7.R9=>1000
2. R2;R12 => 22 kQ 1S. C4;CS;C8;C9 => 1000 IlF/2SV 8. R10;R12;R13;R14 => 100 kO
3. R4; RS => 100 O 16. C6;C7 => 0,1 IlF/100V 9. R1S => 10 kO
4. R8; R20 => 200 O 17. 01+04 => 1N4002+4007 10. R16 => 2,2 kQ
f S. R7 => 22 O
6. R9 => 6,8 kO
18. Oz1 ; 0z2 => PL1SZ
19. T1; T3 => BO 139
11 . R17 => 330 O
12. R18 => 1,S kO
I 7. R14 => 100 kQ
8. R1S => 330 O
20. T2 => 80 138
21. TH => T6N4
13. R19 => 4,7 kO
14. SR1 => 100 kO (liniar)
9. R17 => 10 kO 22. PR => 6PM4 1S. C1 => 47 nF/100V
10. R18;R21 => 2700 23. P => 10kQ (liniar) 16. C2 => 0,1 IlF/400V
11. R19 => 1,S kO 17. C3 => 100 IlF/2SV
12. SR1 => 100 kO Figura 4 18. C4;C5;C9;C10 => 1000 IlFI25V
13. SR2;SR3 => 10 kO 1. R1;R3;R11 => 1 kQ 19. C6 => 1 IlF/100V
2. R2 => 22 kQ 20. C7;C8 => 0,1 IlF/100V
14. P => 10 kO 3. R4;RS => 220 O
1S. 01+09 => 1N4001+4007 21. 01+04 => 1N4002+4007
4. R6; R19 => 270 O 22. Oz1 => PLSV6Z
16. 0z1 => PL7VSZ
S. R7 => 6,8 kQ 23. Oz2 => PL7VSZ
17.0Z2;OZ3 => PL1SZ
6. R8 => 27 kQ 24. T1 ;T3 => BO 139
18. TH => T6N4
7. R9 => 100 O 2S. T2 => BO 138
19. PR => 6PM4
8. R10 => 10 kO 26. THr => Triac 6A1400V
20. T1 ;T2 => BC1078
9. R12 => 100 kO 27. PR => 6PM4
21 . T3;T4 ;T6 => 80139
10. R13=> 330 O 28. P => 2S kO (liniar)

TEHNIUM iunie 2004


35
--------------HI-FI--------------

A MPLIFICATOR
AUDIO HI-FI
DE MARE PUTERE
Prof. ing. Emil MARIAN
În paginile revistei TEHNIUM au fost prezentate, de-a lun- - impedanţa de intrare: Zi = 20 kO;
gul timpului, foarte multe scheme de amplificatoare audio de - impedanţa de ieşire : Ze = 40;
putere, fiecare cu particularităţile şi performanţele ei. Tendinţa - tensiunea de intrare: Ui = 250 mV;
actuală , de ultimă oră , este de a utiliza circuite integrate spe- - banda de frecvenţă : M = 14 Hz - 22 kHz;
cializate, montaje relativ simplu de realizat, cu componente - atenuarea la capetele benzii de frecvenţă :
electrice bune ŞI chiar foarte bune. A= 0,5 dB;
Construcţia practică a unui amplificator de audio frecvenţă - raport semnaVzgomot: SIN ;, 75 dB;
de putere mare (P ;' 100 W) , care să deţină performanţe HI-FI , - slew-rate: SR = 25 V/~s;
se poate face În mai multe mQduri, fiecare dintre ele având - distorsiuni armonice: THD ,:; 0,02%/1 kHz;
avantaje şi dezavantaje proprii. In ultimul timp a devenit curen- THD ,:; 0 ,14%/16 kHz;
tă folosirea unor circuite integrate specializate, de putere, ast- THD ,:; 0 ,1%/25 kHz,
fel dimensionate încât să livreze puterea nom i nală ce se - distorsiuni de intermodulaţie: TID ,:; 0,07 %.
doreşte a fi instalată În cadrul complexului electroacustic. Semnalul audio se aplică la intrarea montajului, prin inter-
Efectuând însă o analiză mai detaliată a acestui tip de soluţie mediul condensatorului C1 , etajului de intrare. Acesta repre-
tehnică , dublată de un set de măsurători de parametri, în zintă un amplificator diferenţial, care conţine tranzistoarele T1 ,
majoritatea cazurilor s-au constatat unele deficienţe , dintre T2 şi T3. Grupul R1 ,R4,C2, amplasat la intrarea montajului,
care menţionăm : reprezintă un filtru trece-jos de tip T. EI a fost prevăzut pentru
- majoritatea montaje lor de acest tip livrează puterea no- a bloca şemnalele electrice audio cu o frecvenţă mai mare de
minală doar pentru o perioadă de timp limitată şi mai ales doar 25 kHz. In acest mod se evită din start atât amplificarea unor
Înspre partea centrală a benzii de audiofrecvenţă . La extre- semnale ultra sonore ce ar putea proveni accidental de la sursa
mităţile ei totdeauna intervin atenuări importante ale valorii de semnale audio, cât şi funcţionarea necorespunzătoare ge-
puterii de ieşire ; nerală a amplificatorului, evitându-se posibilităţile de apariţie a
- procentajele de distorsiuni armonice şi de i ntermodulaţie unor i ntermodulaţii care ar scădea calitatea reproducerii pro-
(THD şi TID) prezintă de cele mai multe ori valori apropiate de gramului muzical În zona frecvenţelor medii-Înalte. Analizând
limitele de la care distorsiunile sunt sesizabile auditiv, În spe· structura amplificatorului diferenţial proprie etajului de intrare,
cial înspre extremităţile benzii audio; se observă că În emitoarele tranzistoarelor T1 şi T2 este
- amplificatoarele audio de putere realizate cu circuite inte- amplasată o sarcină activă de tip generator de curent con-
grate specializate de factură mass-media prezintă o capacitate stant, format de tranzistorul T3 şi componentele electrice afe-
destul de redusă la supraîncărcare . Depăşirea puterii nomi- rente (R2 ,D1 ,D2,R5 ,R11). Această soluţie Îmbunătăţeşte fun-
nale livrate duce de cele mai multe ori la apariţia distorsiunilor damental funcţionarea amplificatorului diferenţial, atât În pri-
de tip CLlPPING (limitări), foarte supărătoare În momentul vinţa impedanţei sale de intrare, cât şi În cea a liniarităţii ca-
audiţiei, la intermodulaţii sesizabile auditiv şi nu de puţine ori racteristicii de transfer tensiune-frecvenţă. Potenţiometrul
la ambalări termice care distrug ireversibil circuitul integrat de semireglabil RB a fost prevăzut pentru reglajul oII-setului
putere; amplificatorului, astfel Încât În lipsa semnalului audio de
- unele circuite integrate de putere prezintă un factor de intrare, prin difuzoarele incintei acustice (sarcina amplifica-
creştere a tensiunii (slew-rate) de valoare redusă (sub 6V/~s), torului) să nu circule o componentă de curent continuu
fapt care implică funcţionarea deficitară a acestora în timpul (1 out < 3rnA). Semnalul audio amplificat de către etajul de intrare este
regimurilor tranzitorii şi mai ales redarea cu intermodulaţii preluat din colectorul tranzistorului T2 şi aplicat galvanic în
sesizabile (lipsă de claritate şi deformări acustice) a sem- baza tranzistorului T 4. Acesta îndeplineşte În cadrul montaju-
nalelor audio de frecvenţă Înaltă; lui rolul etajului pilot, care asigură excursia maximă de tensi-
- utilizarea unui circuit integrat specializat de tip amplifica- une a semnalului audio amplificat. Pentru optimizarea
tor audio de putere presupune folosirea schemei electrice funcţionării etajului pilot s-a prevăzut ca sarcină a lui un ge-
tipice impusă de fabricant, alături de cablajul lui optim, iar nerator de curent constant, realizat cu ajutorul tranzistorului
unele corecţii (necesare uneori pentru caracteristica de trans- T6. Acest tip de configuraţie - deci sarcina activă - oferă avan-
fer amplitudine-frecvenţă , stabilitate etc.) sunt de cele mai tajul realizării unei rezistenţe echivalente mari în curent alter-
multe ori imposibile; nativ şi mici în curent continuu . Urmarea imediată este
- preţul de cost al unui circuit integrat specializat (audio de obţinerea unei amplificări foarte mari şi totodată cu distorsiuni
putere) este încă destul de ridicat pentru constructoru l amator minime, a etajului pilot. Tranzistorul T5 Împreună cu compo-
(elev, student etc.). nentele R13,R14 ,R15,C4 formează o sursă de tensiune con-
Ţinând seama de acestea , s-a ales o schemă electrică a stantă de tip superdiodă , necesară polarizării În clasa de
unui amplificator audio de putere care să nu prezinte defi- funcţionare AB a etajului final. Analizând configuraţia schemei
cienţele menţionate anterior. Montajul este realizat cu compo- lu i electrice, se observă că el prezintă o structură de tip
nente electrice uşor procurabile şi prezi ntă totodată perfor- cvasirepetor pe emitor. Tranzistoarele T7,T9 şi T11 realizează
manIe electrice foarte bune, Încadrabile cu uşurinţă În normele un triplet de tiP NPN, iar tranzistoarele TB, T1 O şi T12 un triplet
HI-F . complementar de tip PNP. Se mai observă că repetoarele pe
Schema amplificatoru lui este prezentată în figura 1. emitor clasice, formate din cele două tranzistoare comple-
Montajul are următoarele performanţe : mentare de putere, sunt completate de prezenţa celor două
- puterea nominală : Pn = 100W (Z = 40) ; etaje complementare, realizate de dubleţil de trpnzistoare T13
- capacitatea de supraîncărcare : C = 1,4 şi T15 (de tip NPN) şi T14 şi T16 (de tip PNP). In pauze (lipsa
(Pns = 140 W) ; semnalului audio de intrare), pe fiecare dintre cele două
- puterea muzicală de vârf: Pmv = 270 W; tranzistoare dublet este aplicată doar jumătate din valoarea
- tensiunea de alimentare: Ua = ±50 V; tensiunii de alimentare, deoarece polarizarea acestora este

36 TEHNIUM iunie 2004


-l
m
J:
03

-22..
Z
C
:I
,...

3,1A
,
.J
+UA

r r
1 N4001

r"
T 13
R'2 I R'7
c: A ZN5878
:~Cs ,0
1) ~~OKO I :~2KO I 3300
C
:1
ii' ) Re II ) :'- C5 \lR28 :L..
470~F
....
Q
Q

"'"
8,2KO 20KO
oi.
100/Of
1) 3,9KO
R,0 lot
UT '5
80441
J2KO O,lI-'F

~Cl .. T.
.... 8F472
JTO
r BO.... 42
l' T"
2N5872

~'" l~F CJ
L T7
I
R, """j~F .... BF459
r,; ..~ 05
PL2V7
N
T
R
I 10KO R21
....-.

"
R
E ' -
~

~ 10Kn
R4 T\

"
2xBF.... 59 ~
T2
R'3
-..;.;..
-....
1000
Il R2J
0, ....70 I)~~ L,
=", 5100
C:z F2
, ;;!;
~)R14
560pF '-01 TS
:~ -....
1 "
J ~

~ C4 ,...,. BF472 RJO SA


10nF lKO .....-
R'5 IEŞIF E
1)I R,o -..;.;..
-....
Il 20

r
R7
3300 3300 7500 Il 24
I R25 R2S

l' R2
201<0 ~
Re

-
~
R22
R ....70
0,

_ L..
100

C7
21<0

1000
IO"~ ':i ~ Da

--Rs
---:...
220
J:3
J'I 8F459
LI Te
.. re
.... BF472

J T ,0 T
PL2V7

I 8F....S9
'" 80441.. 2~~78 L
17 0,
"f-:-Ţ,a
~
J 1 J
'1"
~ lN4148 I]R20

~
IT 02
It- lN4148
] R'1
lKO
) R,s
390
I R,S Ca
20Ko. ;;;:; 1001-'F
3,9KO

8
804....2

T'4 I
)R20 Cg
2KO ;;;; 0,11-'F
c"
;;;; 4700,.F
04 2N5872 FJ
N
,
..... '--' "\ -UA
..... lN4001 3,1A

~
--------------HI-R--------------

asigurată de grupurile R26,D5 ,R27 şi R28,D6,R29. Acest mod scopul diminuării influenţei difuzoare-amplificator, sporindu-se
de lucru Îmbunătăţeşte foarte mult liniaritatea caracteristicilor stabilitatea În funcţionare a acestuia (evitarea unor con-
de transfer tensiune-frecvenţă ale amplificatorului şi duce la trareacţii nedorite).
obţinerea unui slew-rate de valori ridicate (25 V/ilS) . Totodată Pentru protecţia suplimentară la suprasarcină de lungă
disipaţia termică a etajului final este mult Îmbunătăţită În durată a amplificatorului sau eventual scurtcircuit În incinta
momentul livrării puterii nominale. Atunci când semnalul audio acustică , s-a prevăzut siguranţa fuzibilă Fa. Tot pentru o
se aplică la intrarea amplificatorului , cei doi dubleţi comple- funcţionare optimă a amplificatorului s-au luat o serie de
mentari asigură , În funcţie de nivelul semnalului de intrare, măsuri suplimentare. Pe căi le de alimentare cu energie elec-
nivelul tensiunii de alimentare a celor doi tripleţi complemen- trică a etajelor de intrare şi pilot au fost prevăzute grupurile
tari. Deci, practic, se asigură excursia dinamică a punctului de D3,R17,C5 şi D4, R18,C6. Ele reprezintă rezervoare tampon
funcţionare ce defineşte amplificarea În tensiune a etajului de energie electrică amplasate În scopul menţinerii constante
final şi , concomitent, livrarea optimă de către acesta a puterii a valorii tensiunii de alimentare a etajelor menţionate anterior,
de ieşire. Complexitatea acestei configuraţii a etajului final (un indiferent de puterea debitată de etajul final, când la depăşiri
număr mare de tranzistoare faţă de montajele clasice) este pe de puteri nominale tensiunea generală de alimentare ar putea
scădea .
Tot În scopul asigurării unei tensiuni de ali-
mentare generale de valoare pe cât posibil con-
tW stantă , au fost prevăzute condensatoarele de fil-
traj C10 şi C11 de valori mari (4700 IlF).
Condensatoarele C8 şi C9 au rolul de suprimare
a unor tensiuni parazite ce ar putea fi preluate
accidental de amplificator pe traseele de ali-
mentare (cablurile de la redresor etc.).
Siguranţele fuzibile F1 şi F3 realizează o pro-
tecţie generală pe traseele de alimentare cu
energie electrică a amplificatorului , În cazul
Sl, apariţiei unei suprasarcini de lungă durată sau a
I unui scurtcircuit accidental.

Realizarea practică şi reglaje


Construirea amplificatorului de putere implică
o o serie de particularităţi, În vederea obţinerii unui
montaj care să confirme parametrii estimaţi
iniţial.
Pentru realizarea unei variante constructive
cât mai simple şi eficiente, se propune o succe-
siune de etape şi operaţii intermediare, de corec-
titudinea respectării lor depinzând fundamental
calitatea montajului. Amplificatorul se poate rea-
+ liza În variantele mono, stereo sau chiar cuadro.
, Se menţionează că audiţia muzicală de nivel HI-
N~ FI implică cel puţin varianta stereo, ca atare indi-
""..... caţiile de montaj se vor da pentru această vari-
I2
anti).
In vederea asamblării optime, realizarea mon-
tajului a fost defalcată pe mai multe etape, şi
anume:
- realizarea modulului de comandă;
- realizarea modulului de putere;
DI,D2 - am plasamentul final al modulelor (varianta
stereo);
- consideraţii privind alimentarea cu energie
3
deplin compensată de performanţele lui foarte bune În privinţa
electrică.
Modulul de comandă reprezintă partea de
amplificare În tensiune a montajului ce urmează a comanda
Iinearităţii perfecte a caracteristicilor de transfer tensiune- etajul final. Modulul de comandă conţine tranzistoarele T1 , T2,
curent şi tensiune-frecvenţă . Se remarcă posibilitatea obţinerii T3, T4, T6 şi componentele electrice aferente.
unei amplificări de curent mari, cu distorsiuni nelineare şi mai Placa de bază a modulului de comandă se realizează
ales cele de intermodulaţie ex1rem de reduse (practic inexis- folosind o plăcuţă de sticlotextolit placat cu folie de cupru.
tente). Şi acest lucru la puterea maximă . Schema de cablaj este prezentată În figura 2, iar amplaşarea
Un alt avantaj esenţial al acestui tip de etaj final îl constitu- componentelor electrice pe ea se prezintă În figura 3. In ve-
ie puterea disipată redusă În timpul funcţionării. Alcătuirea eta- derea unei stabilităţi termice cât mai ridicate În funcţionare ,
jului final implică prezenţa unei puteri disipate pe sfert faţă de toate tranzistoarele menţionate anterior au fost prevăzute cu
cea a unui montaj clasic, realizat cu tranzistoare comple- radiatoare. Fiecare radiator se confecţionează din tablă de
mentare şi care lucrează În clasă AB. La ieşirea etajului final aluminiu groasă de 1-2 mm, având profil de tip U, cu o
se mai remarcă prezenţa filtrului Boucherot, format din grupul suprafaţă totală de minim 6 cm 2 .
R25, C7. EI elimină complet posibila apariţie a unor oscilaţii de Se realizează câte două montaje modul comandă (varianta
frecvenţă ultrasonoră În timpul funcţionării amplificatorului stereo) identice, folosind componente electrice de cea mai
(mai ales În momentul apariţiei unor regimuri tranzitorii de bună calitate (vezi lista de componente prezentată la sfârşitul
funcţionare şi chiar la suprasarcină de scurtă durată) . articolului) . Tranzistoarele T1 şi T2 se aleg cu acelaşi factor de
Rezistenţa R3 este amplasată Într-o buclă de reacţie negativă amplificare În curent h21 E. La realizarea modulelor de
globală , ce defineşte În final amplificarea generală a montaju- comandă se recomandă următoarea succesiune de operaţii:
lui A = R3/(R1 + R4). Rezistenţele R23 şi R24 reprezintă reacţii - realizarea plăcuţelor de cablaj imprimat;
negative locale de curent, care optimizează funcţionarea celor - plantarea coselor;
doi tripleţi complementari proprii etajului final al amplificatoru- - planta rea rezistoarelor şi condensatoarelor;
lui şi totodată previn ambalarea termică a acestuia. Bobina L 1 - planta rea tranzistoarelor, acestea având deja fiecare
reprezintă un filtru trece-jos amplasat la ieşirea montajului, in radiatorul montat (şurub M3, şaibe plate şi Grower, piuliţă M3).

38 TEHNIUM iunie 2004


--------------HI-FI----------

o'...--~ 4 o... 0 ------------,0


I Ip , o 12U
5
~, ~O ' :
°0... rew ,
"""" , '~I
'''o'r noO '
""", ° , ,,
"'0. ~...
:'0:, ,,, I!!

.,
~_I.
I
,

,,
I
.,
,'
I

,
~

, ,
'e~

. .6 ,;o~o,.
~'00~8
...'" '" Q
...."
, """ \,, \

°0';0 o: ~,
~

--""2'
,. , I
0/0 ~:l 01 ,/ ~
LO , I

..-, ~ 9~,!J?
"1 ~~~:l. ,0] : o 9"
~mmlllll llmll~ ~ lttll \ I
r------; \ I
l:l 01 \ I
+ ~" , ", ", 1
°o, ,
, " I
CII , ,

" """ I
, "'"'''"
"'0.. 00 " II) ,
,'a ,

:- o• ~ t) .rI-rl
f-:-.~
... :000 l~

:"'0--
I~ ~~
_~
:"'00
I
---o
elll
O~Jij)P ~
"'0 . . 6, ~
. .o~oo ",,~o !:
° :'''0 'I~----'' :
, "AI...
Cf> .._·1~-0---'-D !
O "~--_____ _. JL- --_____
..J .., o
~--- ----._----
39

---------------HI-FI---------------

Inainte de plantarea tranzistoarelor pe plăcuţa de


cablaj imprimat, terminalul colector al fiecăruia se pre-
6 formează (cu o pensetă) de aşa natură Încât să se obţină
forma de montare de tip tripod a terminale lor. Acest gen de
amplasament concură la stabilitatea mecanică sporită a
fiecărui tranzistor amplasat pe plăcuţa de cablaj imprimat.
Modulul de putere conţine placa de cablaj pe care
sunt montate restul componentelor electrice ale amplifica-
1\
I i\ [~--l torului (În afară de condensatoarele C10 şi C11) şi radia-
torul ce conţine tranzistoarele de putere (mai puţin T7 şi T8,
I .' \ amplasate pe placa modul de putere). Schema de cablaj
1
I imprimat a plăcii modul de putere este prezentată În figura
I \ 4, Iar amplasarea pe ea a componentelor electrice, În figu-


<"'f,'o\ o
\ I "
!i\1 -r
....
-o o
. _,~ _ . . _ ~- . -
ra 5.
Pentru confecţionarea radiatorului tranzistoarelor de
\ putere se foloseşte un profil de aluminiu cu aripioare pe
\- 'o
o o'•
ambele feţe , asemănător cu varianta prezentată În figura
I o
;::
"0:
0_,
-o
;:: \
6 (144 x 30 x 400), iar În figura 7 se prezintă ansamblul
radiator - modul putere.
Tot aici este prezentat şi modul de amplasare a tranzis-
I ;
toarelor care intră În componenţa sursei de tensiune

~ ~ I -8
superdiodă (T5), dubleţii Oarlington din etajul final (T9, T11
şi T1 O, T12) şi sarcinei dinamice complementare (T13, T15
şi T14,T16)_ Toate tranzistoarele se izolează faţă de placa

I radiator folosind folii de mică groasă de 0,2-0,3 mm, umec-


tate cu vaselină siiiconică. Prinderea mecanică a fiecărui

.q
6==,'
:'0'.,
I
' _0"""",' ___ ,1_._
. DO'

"o:
'- ,
,
l J__i . tranzistor implică prezenţa izolaţiei galvanice faţă de radi-
ator a fiecăruia, realizată cu ajutorul şaibelor izolante,
tubului izolant (prin care trece şurubul M3 de prindere) etc.
Indiferent de varianta aleasă, după prinderea mecanică a
fiecărui tranzistor pe radiator, izolaţia lor galyanică
(măsurată cu un ohmmetru) trebuie să fie perfectă . In mod
obligatoriu, tranzistoarele T7 şi T6, T9 şi T1 O şi T11 şi T12
1 deţin (fiecare pereche) acelaşi factor de amplificare În
curent h21 E. Mai este necesar ca tensiunile Zenner ale
diodelor 05 şi 06 să prezinte aceeaşi valoare pentru un
I curent de 12,5 mA (toleranţa maximă fiind sub 2%).
I I
\
II o
o ~
Ordinea de realizare a modulului de putere (varianta
stereo) este:
- realizare plăci cablaj modul de putere: fiecare placă
se inscripţionează ulterior (pe partea cu componente) cu
I simbolurile tranzistoarelor unde vin conexiunile;

..,, :0"" I, - realizare radiatoare din profil aluminiu: găurile de


fixare placa modul putere-radiator se dau prin corespon-
- ' ,
._.... .J' ._._:._ ._
10

\,'-,o",
o.

I
1,
I
..
j- _.
I
denţă (cele cinci găuri M3, radiator şi 0 3,2, placă ;
- montare tranzistoare pe radiator (vezi figura 7) şi ulte-
rior verificarea izolaţiei fiecăruia;
- montare componente electrice pe placa modul putere;
- confecţionare grup L,R30 prin bobinarea pe R30
I, I ,1 i 1
(2Q/5W) a 20 de spire din CuEm 0 1,5 mm şi apoi sudu-

Iii I I
l '
.......
It)
1!2
~ II I l' : ra (paralel) a grupului L,R30. Ulterior cele două grupuri

~ .: i
:I I L,R30 se plantează pe plăcile modul putere. Se sudează ,
II

~ ~
la fiecare terminal al tranzistoarelor (B,C,E) de pe radiator,
!, 8.... conductorul multifilar de legătură cu placa modul de pu-
tere. Lun~imea fiecărui conductor (de tip VLPY) se alege
astfel Încat să rămână o rezervă de cca 2 cm faţă de dis-
tanţa optimă (pentru a putea manevra letconul introdus

~:' -
.... :0..
,
-- _.-
Între radiator şi placa modul putere)_Sudura se face din-
spre cablaj , iar Înspre partea cu piese a plăcii modul pu-
tere, capetele conductoarelor ies cu o lungime de cca 2
- ' -'f-'-:-
, DO ' , _0 . I mm (pentru măsurători şi reglaje) . Pentru partea de curenţi
"O:
'- ,
mari a etajului final se folosesc conductoare cu secţiunea
echivalentă de cca 2,5 mm 2 (0 2 multifilar), iar pentru
~ restul conexiunilor secţiunea este de 1 mm 2 (0 1 multifi-
Iar). Se recomandă conductoare cu izolaţie de culori
diferite pentru fiecare terminal de tranzistor (de exemplu,
ALB - emitor, ROŞU - colector, VERDE - bază) .
După realizarea sudurii conductoarelor de legătură
tranzistoare-placa modul putere, Între aceasta şi radiator
-- ) (aripioarele lui) trebuie să rămănă o distanţă de cca 20
t't'l mm. Cu o pensetă se preformează fiecare conductor În
vederea apropierii plăcii modul de putere de radiator pen-
tru fixarea mecanică a acestora, conform desenului de
ansamblu prezentat În figura 7. Se are grijă ca la prefor-
mare să nu se forţeze sudurile (preformarea Începe de la
un capăt _ ai montajului modul de putere şi se termină la
celălalt). In final, cu cele 5 şuruburi M3 şi distanţieri (din
material izolant - pertinax, textolit etc.) se realizează

40 TEHNIUM iunie 2004


---------------HI-FI---------------

rigidizarea mecanică a ansamblului modul-putere (vezi figura Se scot siguranţele de pe traseul de alimentare (F1 şi F3)
7). Desigur că după realizarea practică a modulelor care intră şi la bornele lor se amplasează câte un miliampermetru înse-
in componenţa amplificatorului , acestea se asamblează riat cu câte o rezistenţă de cca 50nJ3W. Se scoate ulterior şi
intr-un bloc compact unitar. Iniţial se confecţionează din tablă siguranţa fuzibilă F2 şi la bornele ei se conectează, de aseme-
de fier, groasă de cca 1-1,5 mm (cu ranforsările de rezistenţă nea, un miliampermetru. Se ştrapează (se pun la masă)
mecanică necesare), o cutie dreptunghiulară in care urmează intrările amplificatorului. Se începe cu verificarea regimului
să funcţioneze amplificatorul. Se recomandă dimensiunea de static de funcţionare . Pentru acest lucru, se acţionează iniţial
420 mm (general acceptată de majoritatea firmelor) pentru poten\iometrele semireglabile A3 şi A14 pe o poziţie "de
lungimea cutiei, 400 mm lungimea pereţilor laterali şi 150 mm mijloc' a cursorului. Se alimentează amplificatorul şi acţionând
pentru inălţimea acesteia. Modulele de putere se amplasează potenţiometrul semireglabil A14 se stabileşte un prim reglaj al
pe cei doi pereţi laterali ai cutiei. Pentru acest lucru se fac in ei curentului de mers în gol, de cca 10 = 20 mA. Ulterior, se
decupări dreptunghiulare, pe unde vor trece lejer plăcile modul acţionează cu grijă cursorul potenţiometrului semireglabil A8,
de putere, iar radiatoarele se fixează cu şuruburi direct pe astfel ca prin rezistenţa de sarcină amplasată la ieşirea ampli-
pereţii laterali, pentru a fi asigurată o disipaţie termică mai efi- ficatorului să treacă un curent de valoare sub 10 mA (Is < 10 mA).
cientă. Plăcile modul comandă se asamblează in interiorul Se verifică cu ajutorul unui voltmetru de curent continuu dacă
cutiei, in dreptul bornelor 1 şi 2 (unde există fizic superdioda) . la bornele rezistenjelOr amplasate în serie cu miliamperme-
La asamblarea mecanică se folosesc distanţieri (realizaţi tot trele de pe circuite e de alimentare apare o cădere mare de
dintr-un material izolant). Cutia metalică este prevăzută cu un tensiune (mai simplu, dacă se încălzesc). Dacă pe una (sau

Dlstantler
Tranzistor 2N .. ,

Radiator aluminiu
profII

7
panou frontal (pe care se amplasează comenzile) şi capac ambele) ramuri de alimentare apare un curent mare ce nu
detaşabil (prins in şuruburi cu cap ornament - de exemplu, poate fi micşorat prin reglajele menţionate anterior, înseamnă
cap-cruce) . că s-a făcut o greşeală (de cablaj, componentă defectă etc.).
Redresorul care alimentează amplificatorul cu energie Amplificatorul se_ scoate de sub tensiune şi se caută să se
electrică se dimensionează pentru o putere de cca 300 W, fiind elimine eroarea . In cazul în care reglajele 10 şi Is sunt posibile,
capabil să livreze in regim de lungă durată, pe fiecare coloană se întrerupe alimentarea amplificatorului, se elimină rezis-
a tensiunii continue de alimentare UA = ± 50 V, un curent tenţele înseriate cu miliampermetrele din circuitul de alimenta-
minim de 6,5 A. Pentru un filtraj suplimentar al tensiunii UA re şi se reiau reglajele pentru valorile finale pentru curenţii 10
s-au prevăzut condensatoarele electrolitice C10 şi C11 de = 70 mA, Is ,; 3 mA (teoretic Is = O, Uieşire = O) . Ulterior se ve-
capacitate mare (4700 fiF/63V). Ele se amplasează fizic în rifică prezenţa tensiunii de cca 25V în punctele A şi B (pozitivă
imediata apropiere a blocului de alimentare (transformator + A, negativă B) şi lipsa tensiunii continue (Us = O) la ieşirea
redresor) . amplificatorului. Aeglajele efectuate pentru canalul L se reiau
Schema de cablaj a amplificatorului se realizează conform apoi (în aceeaşi ordine) şi pentru canalul A.
variantei prezentate în figura 8. Se observă existenţa traseelor După aceste reglaje se întrerupe alimentarea amplifica-
diferite pentru alimentarea cu energie electrică a modulelor de torului, se re montează siguranţele fuzibile şi se trece la verifi-
comandă (VPLY 0 1) şi a modulelor de putere (VPLY 0 2,5) . carea lui dinamică (evident, se înlătură ştrapurile de la intrări).
Acest amplasament elimină din start posibilitatea apariţiei unui Se amplasează la ieşirile amplificatorului câte o rezistenţă
zgomot de fond din cauza rezistenţelor şi curenţilor diferiţi de 4nJ100W şi se face verificarea dinamică, utilizând un ge-
solicitaţi de cele două tipuri de module proprii amplificatorului nerator de audiofrecvenţă şi un osciloscop cu spot dublu.
(evitarea aşa-numitei "bucle de masă"). Se verifică liniaritatea caracteristicii de transfer în banda
Aedresorul este prevăzut în imediata lui apropiere cu o audio (preCizată iniţial) şi forma de undă a semnalului de ieşire
placă de borne dotată cu câte cinci cose (dimensionate con- (eventual utilizând un dlstorsiometru).
form curenţilor solicitaţi) pe fiecare ramură de alimentare (plus, O dată realizat şi reglat, amplificatorul va confirma pe
masă şi minus) . De la placa de borne a redresorului se duc deplin parametrii tehnici precizaţi iniţial , încadrându-se cu
conductoarele de alimentare către fiecare modul, pe traseul uşurinţă în normele HI-FI.
cel mai scurt (vezi figura 8).
Reglajele amplificatorulul încep printr-o verificare de LISTA DE COMPONENTE
ansamblu a corectitudinii efectuării tuturor conexiunilor galva- Rezlstoare
nice. Ulterior se efectuează reglajele pentru fiecare canal al
amplificatorulu i (L şi ulterior A) . A1 - rezistenţă tip APM 10 knJO,5 W
Se amplasează la ieşirile amplificatorului câte o rezistenţă A2 - rezistenţă tip APM 20 knJO,5 W
de cca 150 nJ3W. A3 - rezistenţă tip APM 330 knJO,5 W

TEHNIUM iunie 2004


41
---------------HI-A---------------

R4 - rezistenţă tip RPM 10 kOJO,5W D2 - lN4148


R5 - rezistenţă tip RPM 22010,5 W D3 - 1N4001 .,. 1N4007
R6 - rezistenţă tip RPM 8,2 k010,5 W D4 - 1N3001 -;- 1N4007
R7 : rezistenţă tip RPM 330010,5W D5 - Pl2V7
R8 - potenţiometru semireglabil 1 kO D6 - Pl2V7
R9 - rezistenţă tip RPM 8,2 k010,5W
R 10 - rezistenţă tip RPM 330010,5W Tranzistoare
R 11 - rezistenţă tip RPM 1 kOJO,5W
R12 - rezistenţă tip RPM 330010,5W TI - BF 459
R13 - rezistenţă tip RCG 510010,5 W T2 - BF 459
R14 - potenţiometru semireglabil 1 kO T3 - BF 459
R15 - rezistenţă tip RCG 750010 ,5W T4 - BF 472
R16 - rezistenţă tip RPM 39010,5W T5 - BF 472
R17 - rezistenţă tip RCG 20 kOJO,5W T6 - BF 459
R18 - rezistenţă tip RCG 20 kOJO,5W T7 - BF 459
R19 - rezistenţă tip RCG 3,9 k010,5W T8 - BF 472

~.--r~O,----~---+~--------------~~ L-____~---4___O--
,~ b - --O b
- Ccn<tJr:tot_
8 - eo."'.JCbW'\'02..2.S
- - Con<aoctofW'\' oI

R20 - rezistenţă tip RCG 3,9 kOJO,5W T9 - BD 442


R21 - rezistenţă tip RCG 100 O12W Tl0 - BD 441
R22 - rezistenţă tip RCG 100 O15W T11 - 2N5872
R23 - rezistenţă bobinată 0,47015W T12 - 2N5878
R24 - rezistenţă bobinată 0,47015W T13 - 2N5878
R25 - rezistenţă tip RCG 10012W T14 - 2N5872
R26 - rezistenţă tip RCG 2 k012W T15 - BD 441
R27 - rezistenţă tip RCG 2 k012 W T16 - BD 442
R28 - rezistenţă tip RCG 2 k012W
R29 - rezistenţă tip RCG 2 k012W Notă. Tranzistoare cu acelaşi h21 E: TI şi T2; T7 şi T8; T9 şi
R30 - rezistenţă bobinată 2 k015W TI O; Tl1 şi T12.

Condensatoare Siguranţe fuzlblle

CI - condensator cu TANTAL 10 ~F/35 V FI - 3,1 A


C2 - condensator ceramic 560 pF/25 V F2 - 6 A
C3 - condensator ceramic 10 pFI100 V F3-3,IA
C4 - condensator mylar 10 nFI100 V
C5 - condensator electrolitic 100 ~F/63 V (EG 61001
C6 - condensator electrolitic 100 ~F/63 V (EG 6100
C7 - condensator mylar 0,1 ~F1250 V BIBLIOGRAFIE
C8 - condensator mylar 0,1 ~F/250 V
C9 - condensator mylar 0,1 ~F/250 V 1. JOHN MARCUS - ELECTRONIC CIRCUITS MANUAL -
Cl0 - condensator electrolitic 4700 ~F/63 V (EG 76001 Mc. Graw Hiii Book Company - 1981
CII - condensator electrolitic 4700 ~F/63 V (EG 7600 2. NAICU S., MARIAN E. - 101 MONTAJE PRACTICE DE
AMPLIFICATOARE AUDIO DE PUTERE - Editura NAŢIONAL
Diode - 1998
3 .••• Revista WIRELESS WORLD - 1988
Dl - lN4148 4 .••• Colecţia revistei TEHNIUM - 1980 2000

42 TEHNIUM iunie 2004


------------TEHNIUM P C - - - - - - - - - - - -

Se ştie că maJori- a alimentării


tatea plăcilor audio de
calculatoare, fie inte-
ADAPTOR (+/-15V) , unul nepola-
rizat de 100 nF şi unul
grate sau nu pe placa
de bază , oferă o intrare
pentru electrolitic de 47 flF,
ambele la 63V.
de linie (LINE IN), una Capsula circuitului
de microfon şi o ieşire
stereo.
Deseori se doreşte
PLACA AUDIO
Elev Florin GOGIANU
LM833 este prezentată
În figura 2.

folosirea intrării de Performanţele mon-


1/2U.1833
microfon la realizarea tajului sunt date
unor Înregistrări, mai aproape În exclusivi-
IQKO IQKO
ales de către cei care tate de operaţional.
vor să "facă" muzică cu Acesta are distorsiuni
ajutorul computerului. IOKO reduse (0,002%),
R,
Aceasta poate fi o pro- 2000 banda de frecvenţă de
blemă, deoarece 1/2LM833
10MHz, viteza de
intrarea de microfon IOKO variaţie a tensiunii
prezintă la mai toate 7V/flS, zgomot redus.
plăcile un raport sem- Pentru alimentare
nal/zgomot foarte slab, 1/2LM833
se va utiliza un trans-
R
acest lucru reflectându- formator de 2 x 16V,
se În Înregistrările 1 500mA, două stabiliza-
făcute. De asemenea, toare de 15V (pozitiv şi
nu se pot utiliza micro- tI:!
negativ) şi două celule
foane de calitate dotate cu "Phantom de filtraj de minimum 3300 flF/25V.
Power". De cele mai multe ori se recurge _ ~ A Se poate realiza şi un adaptor care
la achiziţionarea unor plăci de peste 200 să transforme tensiunea de 12V a sur-
de dolari , plăci profesionale chiar cum t~ I sei computerului În tensiune dife-
sunt cele din seria DELTA, care pot oferi renţială, astfel întreg montajul va
performanţele necesare. putea fi amplasat În carcasa calcula-
Însă mai este o posibilitate. Se ştie că torului, Însă cu ecranare corespunză­
intrarea de linie oferă un raport toare a cablaj ului şi a conductoarelor
semnal/zgomot mult mai bun . Cu ajutorul unui pre- de semnal mic.
amplificator de calitate conectat la intrarea de linie, În continuare este prezentată o variantă de
Înregistrările de microfon se vor Îmbunătăţi con- plasare a mufelor pe carcasa calculatorului
siderabil. (fig. 3) . Pentru aceasta se pot utiliza Iăcaşele de
Schema preamplificatorului este dată În 5,25 inch destinate CD-ROM-ului sau DVD Player-
figura 1. ului. În acest spaţiu se va aşeza de fapt Întreg
montajul. Mufele se vor aşeza În funcţie de nece-
Preamplificatorul este realizat cu circuitul sităţile utilizatorului, astfel improvizându-se un
LM833 produs de National Semiconductor. "drive-by" extern care Însoţeşte plăcile audio per-
Performanţele sale sunt foarte bune formante, dar care sunt şi foarte
În comparaţie cu LM381 sau LM387, scumpe. Avantajul plasării mufelor pe
nereuşind Însă să le depăşească pe carcasă este evident pentru cei care
cele ale circuitelor de la divizia Burr- @ ... ' @lo .... @ AUX <9 fac diferite Înregistrări pe calculator şi
Voi
Brown de la Texas Instruments care trebuie să umble tot timpul În
(OPA2604, 285). Pentru o bună 1=
@)- <=)
I spate, la mufele plăcii audio.
rejecţie se vor lua valorile R2=R5, Cablurile ecranate se vor scoate În
R3=R6, R4=R7. Valoarea rezistenţei 1\ spate, prin spaţiul care ar trebui
R se va lua de 10kO. Cu Rl =2000,
amplificarea este de circa 100. Se vor
utiliza 3 operaţionale pentru
o folosit de un card de extensie, sau se
va face o gaură În carcasă.
ATENŢIE! Montajul nu poate fi
realizarea montajului stereo. Se vor
utiliza câte două capacitoare de
o realizat de cei care au calculatorul În
garanţie deoarece orice schimbare În
decuplaj, montate pe fiecare ramură 3 carcasă duce la pierderea garanţiei.

TEHNIUM iunie 2004 43


------------TEHNIUM P C - - - - - - - - - - - -

AMPLI Fie ATOR ~VJl---t--~=-=-,


DE SUNET
STEREO ,. Rl
noe
E
••

Il. Il

PENTRU PC 1
Elev Radu UNGUREANU
------------------
~r- -
lOOk
- - - - - - - - -
CANAL lDE~TlC
- ':1J
I
PC-ul pe care l-am cumpărat, L- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
"Second Hand", este prevăzut cu
o placă de sunet (de tip mai
vechi, evident) cu ieşire stereo,
dar numai În căşti de mare
impedanţă şi mică putere. Pentru
a putea folosi două boxe de câţi­
va waţi, În care să pot audia, de
pe CD-uri, muzica preferată, am
realizat un amplificator de putere
de AF cu două canale.
Schema de principiu este
prezentată În figura 1. Este 3
vorba de două canale de amplifi-
care clasice, fiecare format din
câte un CI tip I3A741N şi o
pereche de tranzistoare comple-
mentare finale de tip 2N2219A şi
2N290S. our
Semnalul AF stereo de la
placa de sunet este adus prin
intermediul unui conector coaxial
'stereo tată, prin trei conductoare,
la cele două potenţiometre (P)
de intrare, cu ajutorul cărora se
realizează balansul sunetului În 4
cele două boxe (stânga-dreap-
ta). Ieşirile din amplificatoarele Aspectul practic al amplifica- În figura 4 se prezintă modul
finale se realizează prin conden- torului realizat este prezentat În de echipare a unui canal de
satoarele C4 şi două perechi figura 2. S-a folosit, În calitate de amplificare (celălalt fiind
carcasă, o cutie de medicamente identic).
de conectoare mono, mamă
şi tată , de cablu (ale din polistiren cu dimensiunile Pentru reglajul amplificatoru-
0 78xh28 . Pentru practicarea lui este nevoie de un generator
boxelor) .
diferitelor orificii rotunde s-a
Amplificatorul se alimentează de AF şi un osciloscop catodic,
folosit un cui Încălzit la aragaz.
cu +9V (tot prin intermediul unei Circuitul imprimat la scara 1: 1 pe dar cum se Întâmplă În cadrul
perechi de conectoare mono) de construcţiilor de amatori, nu
sticlotextolit simplu placat (figura
la un alimentator universal porta- 3) are aceeaşi formă rotundă ca neapărat. Reglajul cu ajutorul
bil, folosit pentru radioreceptoare şi a cutiei, cu două grupe de potenţiometrului trimer R6 este
şi casetofoane. trasee identice. hotărâtor.

44 TEHNIUM iunie 2004


---------------------AUTOMATIZĂRI----------------------

S-a spus În repetate rânduri şi cu


diferite ocazii că agricultura şi indus-
tria al imentară din ţară sunt ener-
gofage. În simpozioane şi sesiuni de
ECHIPAMENT
comunicări ştiinţifice organizate de
AS AS sau de institute de cercetare,
pentru
precum ş i În mass-media, specialişti
din domeniu au arătat că pe unitatea
AUTOMATIZAREA
de produs se consumă de 2,5-3 ori
mai multă energie electrică decât În
unele ţări dezvoltate.
Un exemplu de consum nejustifi-
cat, iar În unele cazuri chiar i raţio­
nal , îl constituie castelele de apă şi
FUNCTIONARII
,
-
hidrofoarele din fermele şi unităţile
cu profil agricol , zootehnic sau de
industrie alimentară .
Ş i În prezent sunt În ţară mii de
HIDROFOARElOR ŞI

castele de apă şi sute de hidrofoare,
care alimentează unităţi agroindus- v
triale , ferme , sate şi comune. Din
zecile de castele de apă pe care
autorul a avut ocazia să le vadă În
CASTELELOR de APA
cei peste 40 de ani de activitate, nici Prof. dr. ing. Sorin PISCATI
unul nu era automatizat.
În unele cazuri , din păcate şi cele kWh, iar Într-o lună 168 x 30 = 5140 montat, În scurt timp rugineşte şi se
mai puţine , conducerea unităţii kWh. Dacă Înmulţim această cifră cu blochează . Din această cauză , la
numea un salariat (de regulă pe miile de castele de apă şi hidrofoare montarea majorităţii castelelor de
electrician sau un paznic) să se şi cu costul actual al unui kWh se apă nici nu a fost luat În considerare.
ocupe de funcţionarea castelului de obţin nişte consumuri enorme de În anul 1999, la o fermă din
ap ă sau a hidroforului. Acesta sute de miliarde de lei anual. cadrul unui institut de cercetare,
pornea pompa electrică de ali- Printr-o simplă automatizare, autorul a dotat hidroforul acestei
mentare cu apă şi În momentul când care costă În jur de 1 milion lei, unităţi cu un echipament de auto-
apa Începea să curgă din castel pe acest consum se reduce În medie matizare, care va fi descris În cele
la "prea plin" o oprea. Atunci când de 24 de ori. ce u r mează .
apa din bazinul castelului era pe ter- Cu alte cuvinte este suficient, Instalaţia de hidrofor, construită
minate se repornea tot manual elec- chiar şi În cele mai defavorabile situ- În anul 1948, deserveşte pe lângă
tropompa. Teoretic acest mod de aţii, ca pompa electrică să unitatea respectivă şi o serie de
procedură era corect, dar În practică funcţioneze numai o oră, pentru a abonaţi, angajaţi ai acesteia. Cum
el nu se respecta . De cele mai multe acoperi consumul de apă al unităţii aceştia din urmă utili zau apa nu
ori, surplusul de apă, timp de ore, pe 24 de ore. numai pentru uz casnic, dar şi pen-
uneori chiar zile, era deversat la Este adevărat că În documen- tru udat În grădină, a fost necesar ca
canalizare. La cele mai multe, o dată taţia de fabricaţi e este prevăzut un echipamentul de automatizare a
pornită pompa de apă, aceasta nu dispozitiv cu plutitor şi cabluri, desti-funcţionării hidroforului să aibă posi-
se mai oprea decât În cazul defec- nat să oprească şi să pornească bilitatea raţionalizării consumului de
tării sau când se curăţa bazinul de pompa castelului de apă atunci apă, după un program Întocmit de
impurităţi. Cum o astfel de pompă când este necesar. Acest dispozitiv conducere. Prin modul În care a fost
(de regulă de tip HEBE) are o putere este Însă nepractic, uzat moral şi nu gândit, echipamentul de automati-
de 7 kW, În 24 de ore consuma 168 funcţionează nicăieri. Dacă este zare prezintă facilitatea de a
funcţiona după mai
multe astfel de pro-
grame.

~ ~ Instalaţia
hidrofor respectivă
de

(fig. 1) este alcătuită


-1- .• În principal din urmă­
toarele ansambluri:
2 3 5 ~ 6 pompă electrică tip
'--
1 ~ .
~
~
HEBE (1) cu o putere
de 7 kW, submersată
U Într-o fântână (2) de
mare adâncime.
1
TEHNIUM iunie 2004
45
&

R2

:~~5

C-IT II

CI-8/3 CI8/4 CI-6 /31/2


Oscilator c
cuarţ
32768Hz
+J.5V T2 R4 CI7/4 CI-6/l
~
1 ~
~
~...
m
TR t : r'l~
]l1~v IT .I-l~.:nd~~"
I 1 ~.. CB ~.. •
VMaz&
I! . .
.l.t-5V

Contact normal deschis

i I 1;:2f-1~ I t _~m\ ~ -r
PS
-, . I 11. . Conctaet normal inchis

c:
J:
i:-
~
;"
g I 1\)
""
-i
m
1:
Z
C
l:
2'
2, R2
tD
....
o
o
Â

'...:t...UJ.> ..:.-,5

TI I R3

RI
C4I
CI-8/S CJ8/4 CI-6/3\/2 >
Oscilator c
cuart +1.5V T2 R4 CI7/4 CI-6/1
a
I
32768Hz

1 C7

~
TR V Maza

JIII .1, "


L- "'"tlI~~
.-n
11'-'
11.-.
Contact normal deschis

Conctact normal inchis


ENm PS

EM

~
~--------------~
I~
-----------AUTOMATIZĂRI-----------

Pompa HEBE debrtează apa Într-un de apă potabilă preluată din reţeaua siune a fost recondiţionată , pre-
bazin subteran (3) cu o capacitate de distribuţiea hidroforului; siunea maximă a apei la ieşirea
utilă de 25 m3 . Din acest bazin o 2. automatizarea integrală a acesteia fiind de cca 6 barr.
pompă centrifugă (4) cu cinci etaje funcţionării hidroforului. Montând acest echipament de
pompează apa În rezervorul de pre- Pentru Îndeplinirea primei comandă automată a funcţionări i
siune (5), care are o capacitate de 5 condiţii (conform hotărârii condu- hidroforului, consumul zilnic s-a redus
m3 . Din acest rezervor apa ajunge cerii), distribuirea apei În reţea tre- de la 648 kWh la 42 kWh, iar cel lunar
În reţeaua de distribuţie (6) cu o pre- buia să se facă Între orele 6 şi 9 de la 19440 kWh la 1260 kWh.
siune medie de 3 barr. Pompa de dimineaţa şi respectiv 18 şi 21 Schema electrică de principiu a
Înaltă presiune (4) cu cinci etaje seara. Automatul programabil tre- automatului programabil este
este antrenată de un motor electric buia să prezinte facilitatea stabilirii şi prezentată În figura 2.
cu puterea de 27 kW . Această a altor intervale de timp, dacă con- După cum se vede din această
pompă este dublată de a doua ducerea considera că este necesar. fi gură, echipamentul de automati-
(identică), de rezervă . Pompa de Pentru Îndeplinirea celei de a zare a funcţionării hidroforului se
rezervă lucrează numai când se doua condiţii s-a stabilit următorul compune din trei ansambluri princi-
defectează prima. algoritm de funcţionare : pale interconectate Între ele, şi
Rezervorul de presiune este pre- - Pompa submersibilă trebuie să anume:
văzut cu un presostat electric şi o pornească automat atunci când În - programatorul propriu-zis;
supapă mecanică de siguranţă . bazinul subteran intermediar apa - instalaţia de comandă a pompei
Presostatul , care determină În atinge nivelul minim prescris. Ca submersibile;
ultimă instanţă presiunea În reţeaua urmare a funcţionări i pompei sub- - etajul de alimentare.
de distribuţie, opreşte pompa cen- mersi bile, acest bazin se umplea cu
trifugă la 3,5 barr şi o porneşte la 2 apă până la nivelul maxim prescris. Programatorul
barr. Supapa mecanică este reglată Din acel moment pompa sub- Ceasul programatorului (fig. 2)
să devină activă la presiunea de 5 mersibilă era oprită . Repornirea ei oscilează pe o frecvenţă de 32768
barr. Acestea erau singurele auto- era comandată când bazinul inter- Hz, stabilizată cu cuarţ. La ieşirea
matizări ale hidroforului respectiv. mediar se golea (ca urmare a con- acestuia se obţin semnale de 0,9 V
Iniţial, un angajat avea sarcina sumului apei din reţeaua de dis- (fig. 4) faţă de masă . Frecvenţa
permanentă de a supraveghea tribuţie) până la nivelul minim pre- rezultată la ieşirea oscilatorului este
funcţionarea hidroforului, oprind scris. de 1 Hz. Rezultă că perioada dintre
pompa submersibilă la umplerea - Cât timp pompa submersibilă fronturile anterioare a două semnale
rezervorului intermediar (3) şi era În funcţiune, automatul progra- pozitive consecutive este de 2 s
repornindu-I când acesta era mabil nu trebuia să permită (fig. 2). Aceste fronturi deschid
aproape gol. Dacă rezervoruI (3) se funcţionarea pompei de Înaltă pre- tranzistorul T1 , care la rândul său
umplea şi pompa submersibilă din siune a hidroforului, chiar dacă pre- atacă intrarea 14 a circuitului inte-
fântâna de mare adâncime nu era siunea În bazinul de presiune şi În grat CI 1 conectat astfel Încât să
oprită la timp, surplusul de apă se reţea scădea la zero. formeze un divizor cu 3.
scurgea printr-o conductă de "prea - Numai după umplerea bazinului Oscilatorul cu cuarţ a fost luat de
plin" Într-un lac aflat la câteva sute subteran intermediar de către la un ceas deşteptător (care constă
de metri distanţă de hidrofor. pompa submersibilă, pompa de În jur de 30.000 lei) la care s-a
Datorită funcţionării Îndelungate Înaltă presiune era pornită , cu defectat partea mecanică.
şi aproape continue, pompa de condiţia respectării orelor de pro- S-au identificat masa montajului
Înaltă presiune a hidroforului s-a gram. şi cele două fire de la ieşirea aces-
uzat, astfel Încât În anul 1999 pre- - Pentru evenimente deosebite tuia, conectate la motorul pas cu
siunea maximă pe care mai putea (incendii, alimentarea cu apă a utila- pas al ceasului electronic.
să o asigure era de cca 2,5 barr. În jelor agricole În timpul campaniei Trebuie menţionat că este vorba
aceste condiţii, mai ales vara când etc.), automatul programabil trebuia de un ceas cu limbi, nu cu afişaj cu
abonaţii practicau şi udatul În gră­ să treacă de la funcţionarea cristale lichide (cu cifre).
dinile personale, ambele pompe ale automată la comanda manuală şi În baza tranzistorului T1 (fig . 2)
hidroforului funcţionau nonstop. invers a pompei submersibile şi a este conectat firul la care se obţin
Puterea Însumată a electromo- celei de Înaltă presiune. in felul semnale pozitive faţă de masă .
toarelor care acţionau pompa sub- acesta exista posibilitatea pornirii Celălalt fir rămâne neconectat. in
mersibilă şi cea de Înaltă presiune individuale a acestor pompe la orice aceste condiţii tranzistorul T1 trans-
fiind de 34 kW, factura de plată oră din zi şi din noapte şi menţinerea mite un impuls integratului CI 1 la
lunară a curentului electric avea o lor În funcţionare atât timp cât era fiecare 2 secunde. Ieşirea 9 a cir-
valoare enormă În raport cu posibi- necesar. cuitului integrat CI 1 este activată la
lităţile financiare ale firmei respec- Presostatul şi supapa mecanică fiecare 6 secunde. Urmează apoi un
tive. Pentru diminuarea facturii pen- de siguranţă din bazinul de presiune divizor cu 5 (CI 2) , cu 9 (CI 3), cu 10
tru energia electrică s-a hotărât al hidroforului au fost menţinute şi (CI 4) şi cu 16 (CI 5) .
realizarea şi montarea unui aparat reglate corespunzător. Presostatul a La ieşirile 8 şi 11 ale circuitului
care să realizeze două cerinţe: fost reglat pentru o presiune ma- integrat CI 5 se obţin semnalele
1. restricţionarea consumului ilicit ximă de 3 barr. Pompa de Înaltă pre- prezentate În figura 5.

48 TEHNIUM iunie 2004


-----------------------AUTOMATIZĂRI----------------------

Instalaţia de comandă a siune numai la ora 6 sau 18 şi se


funcţionării pompe; submersibile apasă imediat pe butonul RESET
Montajul de automatizare este circa 1 secundă . Apăsându-se pe
realizat În jurul tranzistorului T 4 şi al u acest buton se aduce numărătorul
releului RPS. Acesta din urmă este În poziţia zero (iniţială) , astfel Încât
prevăzut cu grupurile de contacte numărătoarea impulsurilor Începe la
CAH, CPS şi CFPr. ora 6 (sau 18), oră la care a fost
Comanda montajului este deter- apăsat butonul RESET.
minată de nivelul apei În bazinul Imediat după punerea sub tensi-
subteran intermediar, bazin În care une a instalaţiei de automatizare
sunt introduşi electrozii metal ici EM , Începe să funcţioneze pompa sub-
ENM şi ENm. Aceşti electrozi sunt mersibilă , datorită faptului că
din sârmă de oţel cu diametrul de tranzistorul T4, având baza nepola-
0 6-0 8 mm. Preferabil este ca rizată direct (baza lui este "În aer")
aceştia să fie din inox. În nici un caz nu activează releul electromagnetic
nu se va utiliza cuprul, alama, RPS (fig. 2) şi În consecinţă contac-
bronzul sau aliajele de aluminiu. tul său RPS rămâne În poziţia "nor-
Cuprul , alama şi bronzul coclesc şi +5V sau + 12Vc.c. să fie cuplată prin mal Închis". În această situaţie ,
pot otrăvi apa. intermediul unei rezistenţe Înseriate releul intermediar RI 1 este activat şi
Cei trei electrozi vor fi prinşi (cu de 1 kOlO,5 W o diodă electrolu- prin contactele sale CRT1 pune sub
filet şi piuliţă) la o bară din material miniscentă (LED) de culoare verde. tensiune bobina releului APS. Ca
plastic izolant (polietilenă , sticlotexto- Această diodă electroluminiscentă , urmare, contactele trifazate CT1 se
lit, ebonită etc.) la distanţă de 150 montată pe panoul frontal al carca- Închid şi este pusă În funcţiune
mm unul de celălalt. Suportul va fi sei instalaţiei ca În figura 2, indică pompa submersibilă 2, din fântâna
fixat la partea superioară a bazinu- starea de funcţionare a aparaturii de de mare adâncime 1 (fig. 1).
lui, ferit de umezeală. Se va urmări automatizare. Nivelul apei În bazinul intermedi-
ca el să nu fie stropit de apa trimisă ar Începe să crească şi după cca
de pompa submersibilă În bazin. Funcţionarea instalaţie; 40-50 minute, apa atinge electrodul
Să presupunem că În stare de nivel maxim ENM (fig. 2).
Etajul de alimentare iniţială bazinul intermediar şi rezer- În acel moment, tranzistorul T 4
Elementul principal il constituie vorul de presiune al hidroforului sunt se deschide şi activează rei eul RTS.
transformatorul TR al cărui primar goale. Dacă se doreşte ca dis- Acesta Închide contactul normal
este conectat la reţea, 220 Vc.a. tribuirea apei să se facă pe o deschis CAH şi deschide contactul
dacă aceasta este monofazică şi perioadă de 3 ore, urmată de o normal Închis CFPr. În acelaşi timp,
380 Vc.a. dacă se preferă cea trifa- pauză de 9 ore, se comută comuta- prin Închiderea contactului normal
zică . torul K pe poziţia 1. Dacă acest deschis CPS pune la masă emitorul
Cel mai bine este ca primarul comutator se poziţionează pe II , tranzistorului T2.
transformatorului TR să fie conectat atunci durata distribuirii apei va fi de Prin deschiderea contactului
Între o fază a reţelei şi linia de 6 ore, urmată de o pauză egală ca CPS normal Închis, rei eul RI se
pământ a instalaţiei. În acest caz, durată . În ambele cazuri acest ciclu dezactivează şi scoate de sub tensi-
dacă priza de pământ este necores- se repetă automat până la oprirea une Înfăşurarea automatului CT1 de
punzătoare , funcţionarea hidroforu- aparaturii de automatizare prin comandă a pompei sl:lbmersibile. În
lui nu este posibilă. Astfel este scoaterea acesteia de sub tensiune consecinţă, debitarea apei În bazi-
Îndeplinită o condiţie importantă sau până la acţionarea Întrerupă­ nul intermediar 3 (fig. 1) Încetează.
referitoare la tehnica securităţii toarelor K1 şi K2. Din acest moment se deschide
muncii. Prin Închiderea lui K1 se tranzistorul T2, a cărui bază este
Transformatorul TR alimentează comandă manual funcţionarea pom- polarizată direct de către programa-
prin secundarul său două pei submersibile până la deschi- tor (fig. 2) prin porţile integratelor CI
redresoare, În compunerea cărora derea acestuia. 6/1 şi CI 7/4. Releul RPH devine
intră tranzistoarele T3 şi T5 . La fel şi pentru K2 , care activ şi prin Închiderea contactului
Redresorul stabilizator echipat cu comandă pompa de Înaltă presiune său CB pune sub tensiune
tranzistorul T5 alimentează cir- a hidroforului şi deci distribuirea Înfăşurarea automatului ATS de
cuitele integrate la tensiunea de apei pe reţeaua abonaţi lor. comandă a pompei de Înaltă pre-
+5V. AI doilea redresor stabilizator Aceste două Întrerupătoare K1 şi siune 4 (fig. 1). care Începe să tragă
alimentează cu o tensiune de 12 K2 se acţionează numai În caz de apa din bazinul intermediar 3 şi să o
Vc.c. celelalte etaje ale montajului. forţă majoră , cum ar fi apariţia unui introducă În rezervorul de Înaltă pre-
În primarul transformatorului TR incendiu . siune 5.
este bine să fie Înseriat un Între- Să presupunem că se doreşte Din acest moment Începe dis-
rupător astfel Încât funcţionarea distribuirea apei de la ora 6 la ora 9 tribuirea apei pe reţea. Presiunea În
instalaţiei să poată fi oprită manual şi de la ora 18 la ora 21 . Aşa cum rezervorul 5 creşte până la valoarea
atunci când este necesar. am spus, iniţial se comută K pe pozi- de 3,5 barr, când presostatul
Se recomandă ca la ieşirile de ţia 1. Se pune apoi instalaţia sub ten- opreşte pompa 4 (fig . 1) prin

TEHNIUM iunie 2004


49
------------------------AUTOMATIZĂRI------------------------

deschiderea contactului său PS (fig. 2). Scăderea presiunii În bazinul 5 sub La umplerea rezervorului inter-
Apa continuă să fie Împinsă pe relea limita prescrisă are drept consecinlă mediar, prin intrarea În imersie a
datorită presiunii aerului din partea oprirea distribuirii apei În relea. electrodului de nivel maxim ENM ,
superioară a rezervorului 5 (fig. 1). În acelaşi timp, ca urmare a tranzistorul T 4 se deschide, oprind
Când presiunea scade la 2 barr, funclionării pompei submersibile, funclionarea pompei submersibile.
presostatul reporneşte pompa şi bazinul intermediar Începe să se În rezumat, ciclul de funclionare
ciclul se repetă pe toată durata (3 umple. Apa atinge nivelul maxim a schemei electrice prezentate În
ore) cât temporizatorul permite dis- atunci când ia contact cu electrodul figura 2 este următorul :
tribuirea apei. ENM . Dacă la sfârşitul intervalului 1. Distribuirea apei În relea se
Se menlionează că la prima de 3 ore, cât se distribuie apa, ba- face timp de 3 ore, urmată de o
pornire (prin punerea sub tensiune a zinul nu se goleşte complet, iar pauză de 9 ore, cu condilia ca ba-
instalaliei de automatizare) durata nivelul lichidului rămâne undeva zinul intermediar, la Întreruperea
de distribuire de 3 ore este mai Între ENm şi ENM, intervine rei eul ciclului de funclionare, să fie plin
scurtă cu 45-50 minute. Ulterior de temporizare echipat cu tranzis- până la atingerea nivelului maxim
ciclul de 3 ore distribulie, 9 ore torul T6 şi releul AT. prescris (electrodul ENM În contact
pauză se respectă . Imediat ce programatorul (Ia cu apa din bazin);
Ca urmare a funclionării pompei sfârşitul celor trei ore de 2. Urmează o perioadă de dis-
de Înaltă presiune, bazinul interme- funclionare) dezactivează releele tribuire a apei În releaua abonalilor,
diar Începe să se golească şi la un APH şi APH oprind pompa de Înaltă timp de 3 ore;
3. În această perioadă pompa de
Înaltă presiune 4 (fig. 1) a hidroforu-
U 6 6 ~
5 lui poate fi oprită şi respectiv pornită

-
~ ~ r
de presostatul din dotare, atunci
când presiunea În bazinul 5 variază
CI5/11 Între 3,5 şi 2 barr;
4. După trei ore de funclionare,
pompa 4 (fig. 1) este oprită, iar cea

- . .... 3 ..
3 3 3 3 submersibilă 2 pornită, indiferent de
....
~ ~
~ ~
CI5/8 nivelul apei din bazin;
5. La umplerea bazinului, pompa
submersibilă este oprită;
6. Urmează o pauză Între două
distribuiri consecutive de 9 ore,
după care ciclul se repetă ;

- C16/12
7. Pompa submersibilă şi cea de
Înaltă presiune pot fi pornite inde-
pendent, În orice moment, prin
Închiderea manuală a Întrerupă­
toarelor K1 şi K2 (fig. 2);
8. Prin pozilionarea comutatoru-
t{ ore}. lui K pe contactul II, ciclul de
O funclionare cuprinde 6 ore de dis-
.... 3 9 .... 3 ~
~ ~ ~ +- tribuire a apei pe relea, urmate de 6
'Activ Pauză ore pauză.
În figura 3 este prezentată o vari-
moment dat electrodul de nivel presiune, contactul C trece pe po- antă a instalaliei. Funclionarea este
maxim ENM iese din imersiune. zilia normal Închis. Datorită conden- asemănătoare, singura deosebire
Tranzistorul T4 continuă să rămână satorului C9, tranzistorul T6 se constând În faptul că schema elec-
deschis şi releul APS (fig. 2) activat deschide timp de 1-2 secunde, trică (din figura 3) permite reluarea
deoarece contactul CAH de activând releul AT. Contactele CA funclionării pompei submersibile 2
automenlinere este Închis. Acest se deschid şi pentru perioada de (fig. 1) numai după golirea completă
contact care cuplează electric elec- timp amintită (1-2 secunde) Întrerup a bazinului intermediar 3, atunci
trodul de nivel maxim ENM cu cel de legătura Între ENM şi ENm. când electrodul de nivel minim ENm
nivel minim ENm continuă să Tranzistorul T4 nemaifiind polarizat iese complet din imersie. Schema
rămâne Închis până când apa din direct În bază se Închide, dezac- prezintă avantajul că toată apa din
bazin atinge nivelul minim admis şi ti vând releul ATS. Drept urmare bazinul intermediar este primenită
electrodul ENm iese complet din contactul de automenlinere se periodic, dar are dezavantajul că, În
imersie. În acel moment, tranzistorul deschide, iar CPS şi CEPr se Închid. anumite cazuri de urgenlă, bazinul
T 4 se Închide şi prin activarea În CPA porneşte pompa submersibilă, poate să fie numai partial umplut.
final a releului AT 1, porneşte iar CEPr blochează accesul sem- Aceste scheme, prezentate În
pompa submersibilă 2 şi o opreşte nalelor programatorului spre tranzis- figurile 2 şi 3, pot fi utilizate fără nici
pe cea de Înaltă presiune 4 (fig. 1). torul T2. o rezervă şi la automatizarea

50 TEHNIUM iunie 2004


-----------------------AUTOMATIzARl----------------------
funcţionării instalaţii lor electrice ale 15. RI => releu REEO 112 Vc.c. 5. CI 7; CI 8 => COB 400
castelelor de apă. Pentru cazurile in 16. APS; APH => AC3 sau echivalent 6. T1 => BC 107 B
care distribuirea apei nu reprezintă 17. R1 => 15 kn 7. T2 ; T3; T5; T6 => BO 139
o problemă, se poate utiliza schema 18. R2 => 1 kO 8. T4 => BO 138
electrică de principiu a instalaţiei de 19. R3; R4 => 200 O 9. RPS; RT; RPH => RT 13/12V
automatizare prezentată in figura 6. 20. R5; R6 => 220 O 10. APS; APH => AC 3 sau echivalent
Fiind o parte din schemele prezen- 21 . R7 => 47 kn 11 . 01; 02 => 1N 4oo1 +1N 4007
tate i n figurile 2 ş i 3, nu mai este 22. R8 => 330 O 12. OZ 1 => PL 12 Z
necesar să ii fie descrisă 23. R9 => 100 O 13. OZ 2 => PL 5 V 6 Z
funcţionarea. Cu această aparatură 24. R10 => 10 kn 14. C1 ; C2; C3; C4; C5 ~ 100 nF 1100V
(fig. 6) se poate comanda numai 25. C1 +C5 => 100 nF 1100 V 15. C6; C7 => 1000 ~F/25V
pompa submersibilă . in cazul 26. C6; C7 => 1000 ~F 125 V 16. C8 => 2200 ~F/25V
majorităţii castelelor de apă este 27. C8 => 220 ~F 1 25 V 17. P1 => 10 kO (liniar)
suficientă numai această aparatură 18. R1 => 15 kn
intrucât apa ajunge gravitaţional in 19. R2; R4 => 1kO
reţeaua de distribuţie , nemaifiind Notă 20. R3; R5; R6 => 2200
necesară o altă pompă, i n afara 1. Toate rezistoarele sunt chim- 21 . R7 => 47 kn
celei submersibile. ice, de O,5W 22. R8 => 330 O

9 Dl CI Rl TI C2

TR

_-,......,.. +5V

ENn
4_--t--
EM

Lista de piese 2. Condensatoarele electrolitice Lista de piese


(figura 2) vor fi legate cu borna de minus la (figura 6)
masă
1. CI ; C13; CI5 => COB 493 3. Puterea diode lor Zenner va fi 1. TR => trafo retea 15 VA 1 220
2. CI 2; CI 4 => COB 490 de 1 W V/5 V/12 V
3. CI 6 => COB 410 4. Se pot utiliza şi relee RI 13/24 2. T1; T3 => BO 139
4. CI 7; CI 8 => COB 400 Vc.c. (sau echivalente), cărora li se 3. T2 => BO 138
5. T1 => BC 107 B va slăbi arcul de readucere a armă­ 4. 01 ; 02 => 1N 4002+4007
6. T2; T3; T5; T6 => BO 139 turii mobile
5. OZ 1 => PL 12 Z
7. T4 => BO 138
6. OZ 2 => PL 5 V 6 Z
8. 01 ; 02 => 1N 4001 +1N 4007 Lista de piese
9. OZ 1 => PL 13Z+PL 15Z (figura 3) 7. C1 ; C2 => 1000 ~F/25V
10. OZ 2 => PL 5 V6Z 8. C3 => 2200 ~F/25V
11 . P1 => 10 kO (liniar) 1. TR => trafo reţea 9. R1 ; R3 => 220 O
12. P2 => 100 kO (liniar) 2. C11 ; C13; CI5 => COB 493 10. R2 => 47 kO
13. TR => trafo reţea (P = 15+20 VA) 3. CI 2; CI4 => COB 490 11 . P1 => 10 kn
14. RPS; RI 1; RPH => RI13/12 Vc.c. 4. CI 6 => COB 410 12. APS => AC 3 sau echivalent

TEHNIUM iunie 2004 51


---------AMENAJĂRI IN AGRICULTURĂ---------

1) Considera,tii privind tehnica iri- În acest scop, trebuie să se În aceste situaţii , suprafeţele
gaţiei cunoască cerinţele de apă (con- posibil de irigat sunt mici , in funcţie
Irigaţia reprezintă măsura sumul total lunar de apă din sol al de cerinţele de apă ale plantei, ca-
tehnică de atenuare a variabiiităţii şi plantei) şi sursele de acoperire [pre- racteristicile sursei , performanţele
diminuării nivelului de producţie spe- cipitaţiile lunare, rezerva iniţială de utilaj ului de alimentare şi ale insta-
cific potenţialului genetic al soiului, apă a solului - in momentul semă­ laţiei de udare. Dacă in luna cu con-
generat de deficitul hidric din sol natului - şi, eventual , aportul freatic sum maxim de apă de irigaţie , aces-
(secete pedologice). printr-un aport (exprimat ca volum specific in te suprafeţe sunt mici (circa 1-3 ha),
controlat şi dirijat de apă , comple- m3/ha) pentru terenurile situate i n acestea pot creşte (până la triplare)
mentar precipitaţiilor. luncă şi cu apă freatică la distanţă În sezonul de irigat, pentru o struc-
Irigaţia este o verigă tehnologică redusă - de maxim 1,20 m - de cota tură şi/sau o succesiune de culturi
in agrotehnologia plantei , care se terenului]. favorabilă utilizării [de exemplu , pen-
aplică de regulă intr-un interval de- tru uda rea culturilor in următoarea
numit sezonul de irigaţie (mai - 2) Interrelaţia utilaj de alimentare ordine: legume (septembrie, mai) ,
august). care la rândul său este - sursă locală de irigaţie lucernă (aprilie, mai) porumb, soia
inclus in perioada de vegetaţie a Soluţiile tehnice care se prezin- (iunie, iulie, august)]. Se face
plantei sau plantelor cultivate. tă tratează alimentarea cu apă in ipoteza că terenurile care se doreşte
Perioada de vegetaţie a unei plante scop de irigaţie printr-o familie de să fie irigate in acest mod nu sunt
de cultură reprezintă intervalul din- dispozitive de tip fix , semifix (fix pe amenajate şi pentru irigaţia clasică
tre datele semănatului şi recoltatu- sezonul de irigatie) sau mobil, prin (sisteme mici sau mari).

SOLUTII SIMPLE , v

PENTRU ALIMENTAREA CU APA


DIN SURSELE LOCALE
LA IRIGATIA
, CULTURILOR CSP I dr. ing. dipl. Constantin Nicolescu,
şef laborator "Irigaţii" În SCDID Băneasa

lui. Pe durata acesteia, planta care se realizează ridicarea la o Sursele de apă sunt de regulă
(funcţie de specie), consumă zilnic, anumită inăltime a unui debit de apă "locale" şi pot fi de suprafaţă sau sub-
in medie, o cantitate de apă din sol dintr-o sursă locală , pentru udarea terane (apa freatică cu nivelul situat
de 0,5-5 mm (5-50 m3/ha), În medie culturilor din parcelele limitrofe. În la mică distantă de cota terenului).
continuu crescătoare până la acest scop se folosesc patru cate- Indiferent de categoria sursei, aceas-
recoltare , dar cu maxime in anumite gorii de dispozitive: roata hidraulică ta trebuie să satisfacă in primul rând
fenofaze (intervale critice) . cu cupe , elevatoarele, transforma- cerintele standardului national de ca-
Indiferent de solutia de alimenta- torul hidraulic şi pompele cu litate (STAS 9450-88), referitor la
re cu apă a terenului cultivat, aceas- acţionare manuală (forţă umană) . pretabilitatea resursei de apă pentru
ta trebuie să satisfacă cerintele iri- Cota la care este ridicată apa i rigaţie (clase de mineralizare şi de
gaţiei raţionale [asigurarea asigură distribuirea pe teren numai alcalizare). Sursele locale la care se
decadală a cerinţelor de apă ale cu instalaţ i i de udare care face referire sunt situate in terenurile
plantei, umectarea numai a stratului funcţionează la presiune redusă in fără amenajări de irigatie din intervi-
de sol cu adâncimea egală cu a pro- punctul de bran şare (2-4 m H20). lan sau extravilan.
filului radicular, pierderi minime pe Astfel de instalaţii de udare sunt in Principalele tipuri de surse din
traseul de la sursă la plantă , special cele destinate brazdelor, iar fiecare categorie sunt următoarele :
folosirea efic i entă a apei (sporul de culturile fezabile sunt din categoria - surse de suprafaţă: lacuri co-
producţie generat de irigatie, rapor- prăşitoarelor. Dacă se doreşte linare, retentii (barări) mici de pe
tat la 1 m3 de apă de irigatie), creşterea presiunii, este necesară o cursuri naturale, iazuri, canale de
menţinerea insuşirilor solului , efect sursă de presiune, diferită de cea desecare de colectare sau de eva-
economic pozitiv]. folosită de utilaj. cuare de diferite ordine (secundare,

52 TEHNIUM iunie 2004


---------AMENAJĂRllN AGRICULTURĂ---------

principale), canale cu funcţie mixtă sursă, majorată cu adâncimea de


[alimentare (irigaţie) - evacuare imersare a părţii inferioare. În partea
(desecare), alimentare - stocare - superioară, În punctul de evacuare,
evacuare]; dispozitivul este prevăzut cu un
- surse subterane: captări (puţ jgheab care transportă apa către un
forat sau săpat), izvoare de coastă canal sau rezervor de stocaj.
cu/fără bazine de stocaj, canale de Roata hidraulică În varianta
coastă pentru evacuarea apei. descrisă are randament mic (0,20-
Pentru alimentarea cu apă a sis- 0,40) şi realizează debitul de 2-15
temelor de irigaţie moderne se I/s şi Înălţimea maximă de ridicare
folosesc În principal agregate de de 20 m H20 (2 bar).
pompare acţionate electric sau cu Întrucât Înălţimea maximă de
motoare termice (agregate mobile ridicare a apei rezultă din condiţiile
tractate sau portabile). topografice ale amplasamentului şi
din presiunea necesară În punctul
3) Roţi hidraulice cu cupe de evacuare, singurul element prin-
Aceste soluţii tehnice realizează cipal funcţional care se calculează
transvazarea apei cu ajutorul unor 1 este debitul, conform relaţiei urmă­
cupe cu acelaşi volum, antrenate cu toare:
sursă energetică din exterior sau cu tive, aceste roţi
forţa apei unei surse de suprafaţă .
Se utilizează În principal două
au fost frecvent
utilizate În timp,
2
tipuri de utilaje, În funcţie de modul În luncile
de prindere a vaselor (cupelor), şi râurilor Olt,
anume: cu cupe mobile (prinse pe Argeş,
lanţul de antrenare) sau fixe. Dâmboviţa,
Alegerea tipului de soluţie Buzău, Siret,
tehnică se face prin analiza următo­ Someş ş.a.
rilor factori: mărimea suprafeţei culti-
vate, tipurile de plante, consumul de 3.1.) Roata
apă de irigat pentru fiecare plantă hidraulică cu
de cultură, altitudinea medie a cupe pe lanţ
perimetrului irigat, debitul necesar
pentru udare, coroborat cu debitul
Utilajul are
În componenţă
3
ce se poate preleva din sursă, tipul un lanţ pre-
sursei - freatică, de suprafaţă -, cota văzut cu cupe
nivelului hidrodinamic al apei din echiditante,
sursă şi diferenţa faţă de altitudinea fixate
medie a perimetrului, natura sursei demontabil,
[calitatea apei, variaţia lunară a pus În mişcare
nivelului şi debitului, În special În de o roată situ-
lunile critice pentru irigat (iulie- ată la cota
august)]. aspecte economice (costul unde trebuie
soluţiei tehnice - achiziţie, transport, ridicată apa,
montaj -, al Întreţinerii şi pazei, acţionată de
preţul producţiei realizate), condiţiile forţa umană
naturale ale amplasamentului. (manivelă
Din aceste cerinţe rezultă princi- cu/fără mecanism de demultipli- o' 8*n*q*V ~ 3 ]
0= m /s (1)
palele caracteristici funcţionale ale care), de forţa animală (manej) şi de L
utilajului: debitul prelevat din sursă motor termic (figurile 1, 2, 3). Partea unde: n - numărul cupelor; q -
(a, În litri/secundă - I/s -) şi inferioară a lanţului este imersată volumul cupei , În m3 ; V - viteza de
Înălţimea de ridicare necesară (H, În (scufundată) În apă, În aşa fel Încât antrenare a lanţului, În m/s; 0,8 -
metri H20). să se poată realiza umplerea coeficient ce ia În considerare
Debitul este dependent de corespunzătoare a cupelor, la viteza gradul de umplere al cupelor; L -
numărul cupelor, de echidistanţa de antrenare a roţii. lun~imea totală a lanţului, În m.
dintre acestea şi de viteza lor de Lungimea lanţului este dată de In cazul acţionării cu animale,
antrenare. distanţa dintre cota la care trebuie viteza de antrenare a lanţului este În
Sub diferite variante construc- ridicată apa şi cea a nivelului apei În medie de 0,15 m/s.

TEHNIUM iunie 2004


53
---------AMENAJĂRllN AGRICULTURĂ---------

Debitul şi inălţimea de ridicat 4) Elevatoare


4 sunt mai mici decât in cazul (3.1 .).
În continuare se prezintă , similar
4. 1.) Elevator cu lanţ cu dopuri
Soluţia se pretează in special
cu cazul (3.1.), câteva aspecte pentru apa freat ică captată prin
privind proiectarea utilajului. puţuri , asemănându -se cu cea
Astfel, intrucât inălţimea maximă prezentată la pct. 3.1.
de ridicare a apei rezultă din Deosebirea constă in aceea că
condiţiile topografice ale amplasa- i n loc de cupe se folosesc dopuri
mentului şi din presiunea necesară realizate din piele sau cauciuc,
fixate pe un lanţ (cablu) . Prin
urmare, acestea parcurg un tub
imersat in apă la partea inferioară ,
cu diametrul interior puţin mai mare
a o a decât diametrul dopurilor (fig. 5).
potenţialului acestei soluţii , se pre- Înălţimea maximă la care se
zintă un studiu de caz pentru tipodi- poate ridica apa este de 30 m.
mensiunea caracterizată de para- Debitul este direct proporţional cu
a
metrii funcţionali = 2,8-6 I/s şi H = diametrul interior al tubului şi cu
1,5-2 m H2 0 , care pentru timpul de viteza de antrenare a lanţului (cablu-
funcţionare de 40 ore (2 zile x 20 lui) ; acesta se poate mări prin
ore/zi) furnizează volumele de 400 folosirea unui grup de 2-3 lanţuri.
rn3 şi de 870 m3, utilizate la udarea
cu norma de 400 m3/ha a porumbu- 4.2.) Elevatorul cu bandă
lui de consum (in lunile mai şi iunie). Dispozitivul se aseamănă cu cel
Astfel , pentru fiecare volum se descris la pct. 4.1., bazându-se pe
asigură udarea următoarelor principiul că un element in mişcare
suprafeţe:
a) volumul de 400 rn3: a = 2,8 Vs ;
5 rapidă (6-7 mls) , de tip bandă flexi-
bilă , trecând prin apă , aderă o
durata udării = 40 de ore (2 zile x 20 in punctul de eva-
ore/zi); suprafaţa udată pe o poziţie
a echipamentului de udare = 1 ha;
cuare, principalul ele-
ment funcţional care 6
intervalul dintre udări = 10 zile; dura- se calculează este
ta ciclului de udare egală cu durata debitul (a) , conform
dintre udări (lipsa precipitaţiilor) = 10 relaţiei :
zile; numărul de zile de funcţionare a
instalaţiei pe poziţie = 2; suprafaţa a = N"n"q [Vmin] (2)
udată pe ciclu = 5 ha;
b) volumul de 870 rn3: a = 6 Vs; in care : n
durata udării = 20 ore (1 zi x 20 numărul cupelor; q -
ore/zi); suprafaţa udată pe o poziţie volumul unei cupe, in
a echipamentului de udare = 1 ha; dm 3 ; N - turaţia roţii,
intervalul dintre udări = 10 zile; dura- in rotaţiVminut, in mod
ta ciclului de udare = 10 zile; obişnuit 2-5 roVmin. peliculă pe care o transportă până
suprafaţa udată pe ciclu = 10 ha. Turaţia se poate calcula cu in punctul de schimbare a direcţiei,
Se poate constata posibilitatea relaţia: unde datorită forţei centrifuge apa
dublării suprafeţei irigate de o insta- se desprinde. Se menţionează
60"V
laţie de udare pe durata ciclului de N =-- [roVmin] (3) următoarele particularităţi:
10 zile. n" D - la partea inferioară şi imersată
unde: D - diametrul exterior al in lichid se amplasează o altă roată
3.2.) Roata hidraulică cu cupe roţii , in m; V - viteza periferică a roţii, prevăzută cu intinzător;
fixe calculată cu relaţia - la partea superioară (deasupra
Utilajul este montat intre două roţii motrice) se realizează un capac
mini-pontoane şi se compune dintr-o
roată hidraulică, pe care sunt
v = 0,40" J29H [mls] (4) care preia apa transportată de
bandă şi o dirijează către ţeava de
amplasate echidistant cupele (fig. evacuare;
4). Antrenarea roţii se face prin forţa in care : H - diferenţa dintre - antrenarea roţi i motrice se face
curentului apei sursei de suprafaţă , nivelul apei din sursă şi cel existent cu motor electric sau termic.
fiind necesar ca viteza de curgere in punctul de evacuare, in Debitul depinde de lăţimea ben-
să fie de minimum 1,0 mls. m H20. zii, conform corelaţiei că la fiecare 1

54 TEHNIUM iunie 2004


---------AMENAJĂRllN AGRICULTURĂ---------

cm corespunde 1000 dm 3/oră (0,28 4.3.) Transportor hidraulic elicoidal pompă fără stator, reprezentată de
dm 3 /s) ; de exemplu , banda Solutia tehnică de referintă este un jgheab (beton, metal), in care se
cu Iătimea de 7,2 cm va cunoscută de mult timp, bazându-se montează un rotor inclinat, sub
transporta 7200 dm 3 /oră (1 ,0 pe principiul "şurubului lui formă de şurub cu mai multe (1-3)
dm 3/s). Arhimede", care constă dintr-o inceputuri (ax melcat). Această

TEHNIUM iunie 2004


55
---------AMENAJĂRllN AGRICULTIJRĂ---------

ii) pasul spirei (p) interesantă utilizarea energiei


9 are valori de la
(0,80' O). pentru
neconvenţionale (motorului eolian).
Soluţia se poate folosi atât pen-
unghiul de inclinare tru irigarea culturilor, cât şi pentru
al transportorului evacuarea apei din incintele indigui-
a > 30° şi de (1,20 ' te şi desecate. Utilizarea energiei
O) pentru a < 30°; eoliene in aceste scopuri este
iii) turaţia (n) se răspândită pe scară largă in ţări ca
calculează cu relaţia: Olanda şi China (fig. 7).

1 n= ~3 [rottmin] (5)
Pentru viabilitatea acestei soluţii
este necesar să se cunoască
D regimul eolian al zonei respective:
iv) lungimea direcţii, frecvenţe, intensităţi, durate.
activă (A) este multi- În România sunt vizate
Sz, plu de (pl2); Dobrogea, Delta Dunării şi zona de
v) (a) = 22°-40°; sud-est, caracterizate prin viteză
vi) nivelul la aspi- medie anuală de 3-10 mls pentru
raţie exprimat prin durată de 6727 orelan (73% din
soluţie a cunoscut o extindere
adâncimea apei (ha) se determină durata totală).
deosebită in Olanda (in anul 1930
dintr-o diagramă de funcţionare; Obişnuit, o instalaţie folosită in
funcţionau circa 300 de dispozitive) .
vii) inălţimea de pompare (H) se acest scop include motorul eolian,
Componentele principale ale
calculează cu relaţia: transportorul hidraulic, conducta de
transportorului sunt următoarele
legătură, rezervor suprateran de
(fig. 6): lagăre (inferior - b, superior -
H = A' sirl.a) - 0,50' d' cos(a) [m] (6) acumulare a apei şi, uneori, motor
c), jgheab (e). ax melcat cu paie
de rezervă (termic, electric).
(a). grup de acţionare (d).
Debitul se calculează cu relaţii Acumularea energiei pentru
În continuare se prezintă câteva
mai complexe, folosind coeficienţi in perioadele fără vânt sau asocierea
caracteristici constructive şi relaţii
funcţie de (a) şi raportul (r), care cu alte forme de energie este de
de dimensionare:
depăşesc spaţiul afectat lucrării. multe ori indispensabilă.
i) intre diametrele axului melcat,
Există 10 tipodimensiuni de Volumul bazinului de inmaga-
exterior (O) şi interior (d, care
transportoare care furnizează de bite zinare (II) se alege din condiţia de
reprezintă diametrul exterior al ţevii
de 15-1400 Ils şi ridică apa la acoperi re a normei de udare (m u)
pe care sunt montate spirele) există
inălţimea de 1-7 m. Referitor la tipul din intervalul de (~ zile fără vânt sau
raportul r = dlO cu valori de
grupului de acţionare, apreciem ca cu viteza sub 3 m/s:
0,40-0,60;

10 F

56 TEHNIUM iunie 2004


---------AMENAJĂRI TN AGRICULTURĂ----------:-

V=(t-1)'m (7) activitatea staţiilor de pompare, cu


11 efect benefic asupra reducerii con-
Viteza optimă de funcţionare sumului de energie electrică.
este de 8-14 m/s. Utilizarea energiei necon-
Staţiunea de Cercetare venţionale pe această linie rămâne

Dezvoltare pentru Irigaţii şi Drenaje În continuare de actualitate.


(SCDID) Băneasa - Giurgiu (fost ICI-
TID) a testat această soluţie, În 5) 8erbecul hidraulic
intervalul 1985-1989, pentru ridi- Berbecul hidraulic este un dispo-
carea apei din desecare - drenaj cu zitiv hidraulic (transformator hidraulic)
scopul de a iriga culturile. care ridică debite mici de apă la Înălţi­
Amplasamentul de studiu a fost mi mari, putând iriga de la suprafeţe
localizat În Lunca Dunării, În incinta mici, până la câteva zeci de hectare.
Îndiguită - desecată - irigată Gostinu Această soluţie necesită amplasa-

- Greaca - Argeş, la subsistemul de mente favorabile (În mod natural sau


desecare SCDID. Se menţionează că prin lucrări de amenajare).
apa evacuată prin reţeaua principală Componentele principale rezultă
de desecare este pretabilă pentru iri- din descrierea principiului de
garea culturilor În tot timpul anului. funcţionare (fig. 9).

Soluţia testată constă dintr-o Este necesar să se ridice apa din


turbină eoliană de tipul TS - 4 (cu sursa de alimentare (A) Într-un re-
rotor Savonius), transportor zervor situat la o cotă superioară faţă
hidraulic, electromotor, reductor, dis- de (A), berbecul hidraulic (BH) fiind
pozitiv de măsurare a debitului de tip amplasat (condiţie de funcţionare) la
deversor triunghiular, mecanism de o cotă inferioară sursei (A), pentru_a
frânare (fig. 8). Înălţimea totală a putea fi alimentat gravitaţional. In
agregatului este de 15 m, iar masa acest scop, se montează o conduc-
iv) puterea maximă dezvoltată de tă (C1) cu rol de alimentare Între (A)
totală este de 8000 kg (elevatorul -
turbină este de 4 kW şi s-a Înregis-
1000 kg, motorul eolian - 6500 kg, şi (BH) şi o conductă de evacuare
trat la viteza vântului de 11,8 m/s (C2) , Între (BH) şi rezervorul de sto-
celelalte componente - circa 500 kg).
(43 km/oră). care (R) . Berbecul hidraulic are
Rotorul motorului se compune
Pentru un sezon de irigaţie şi două supape (S1, S2) de con-
din două paie cu diametrul de 3 m şi
pentru cultura de porumb de con-
cu aria totală de 30,6 m2 . Datorită strucţie specială, realizate din mem-
sum udată prin brazde, soluţia a brană elastică (cauciuc) şi un dis-
masei mari a structurii şi gabaritului,
asigurat volumul de 2180 m3 /ha, pozitiv pentru realizarea unei perne
construcţia a necesitat o funda~e
acoperind necesarul de apă de iri- de aer de tip clopot (C). La punerea
masivă, realizată din beton (35 m ).
gaţie pentru un hectar cultivat.
Instalaţia a fost amplasată pe În funcţiune a dispozitivului, debitul
Totuşi, soluţia nu rezolvă proble-
malul unui canal principal de eva- de apă (O) care intră În (BH)
ma decât local, atât din cauza Întâlneşte supapa (S1) care este
cuare prevăzut cu un stăvilar pentru
regimului eolian, cât şi din punct de deschisă şi rămâne În această po-
reglarea nivelului apei, astfel Încât
vedere al valorii reduse a volumuluI ziţie până când presiunea crescă­
adâncimea minimă de imersare a
pompat, comparativ cu cel necesar toare a apei o va Închide. Apa eva-
elevatorului să fie asigurată, con-
(În lunile cu consum maxim, nece- cuată În această fază se returnează
ducând la o Înălţime de ridicare con-
sarul lunar de apă de irigaţie ajunge În sursa (A) prin conducta (C3).
stantă şi egală cu 3,20 m.
la 1200-1500 m3/ha, aplicabil În După Închiderea primei supape, apa
Testările au condus la urmă­
două udări, la interval de 12 zile).
toarele rezultate: deschide supapa (S2), pătrunde În
O destinaţie mai favorabilă pen- clopotul (vas Închis ermetic) (C) şi
i) viteza vântului necesară pentru
tru această soluţie tehnică este comprimă aerul existent. Ca urmare
demararea agregatului eolian a fost
reprezentată de evacuarea apei din
de 3,50 m/s; a comprimării aerului, supapa (S2)
reţeaua deschisă de canalele de
ii) debitul maxim furnizat a fost se Închide şi apa este refulată prin
desecare Într-un bazin piscicol (cu conducta (C2) cu debitul (q < O). În
de 25,3 Ils şi s-a Înregistrat la viteza
condiţia satisfacerii cerinţelor de ca-
vântului de 9 m/s ; rezervorul (R). Suprapresiunea cre-
litate) sau Într-un emisar sau (şi m~i ată prin Închiderea supapei (S2)
iii) la viteze ale vântului mai mari
indicat) Într-un canal de irigaţie. In produce ceea ce În hidraulică se
de 9 m/s, viteza de rotaţie a eleva-
această ultimă situaţie, canalul de
torului realizează o agitaţie puter- denumeşte lovitura de berbec, care
irigaţie este şi rezervor de stocaj, iar
nică a apei În corpul Ugheabul) deschide supapa (S1) şi ciclul se
instalaţia de pompare eoliană are rol
acestuia, care prin Împrăştiere În reia. Ecuaţia care rezumă
complementar, substituind parţial funcţionarea este următoarea:
ex1erior reduce debitul;

TEHNIUM iunie 2004


57
---------AMENAJĂRllN AGRICULTURĂ---------

'1 " O " h = q " h, (8) sorbul pompei să fie prevăzut cu o m; pentru niveluri situate la distanţe
1] = 1, 12-0,20 " (h,/h)0,5 (9) supapă cu rol de clapet (reţinere şi mai mari, se coboară corpul pompei
În general, Înălţimea de ridicare pătrunderea apei la aspiraţie) . În puţ şi se lungesc tija pistonului şi
este de circa 20-25 de ori valoarea Pentru o dimensionare cores- conducta de refulare. La pompele
căderii (h), randamentul ('1) este de punzătoare se enumeră câteva bine Întreţinute , randamentul este
0,60-0,70, iar de bitul ridicat (q) este condiţii : viteza medie a pistonului de de 0,70-0,80. În cazul pompelor
de 0,03-250 Vmin. 0,75-1,0 mls; viteza apei la trecerea neÎntreţinute , randamentul este
Pentru creşterea debitului pom- prin supape de maxim 2,50 mls foarte mic.
pat se pot pune În paralel doi sau (diametrul supapelor de maxim 0,70
mai mulţi berbeci (ale căror refulări din diametrul cilindrului). 6.2.) Pompa cu diafragmă (mem-
se unesc Într-o singură conductă), Debitul pompei se calculează cu brană)
iar pentru realizarea unei Înălţimi de următoarele relaţii : La acest tip de pompă , pistonul
pompare mai mari, aceştia se Înse- - varianta cu efect simplu se Înlocuieşte cu o membrană (disc)
riază. Prezentarea succintă a unei 0= u "1f " ,2 " n " h [Vmin) (10) circulară din cauciuc, care se fi-
scheme de amenajare pentru irigare - cu dublu efect xează pe margini, prin flanşe , pe
se face În figura 10. 0=2"u"1f",2 " n"h [Vmin) (11) cilindru (fig. 13). Acţionarea mem-
Apa din cursul (A) este derivată branei se face cu o tijă prin curse de
prin conducta (D) În căminul (F), lungime mică . Pătrunderea apei se
unde se realizează căderea . În con- face printr-un clapet situat În centrul
tinuare, prin conducta (C1), se ali- 12 acesteia. Orificiul obturat de către
mentează berbecul hidraulic instalat clapet este mare, permiţând
În cabina (E), apa fiind refulată prin obţinerea unui debit de până la
conducta (C2), iar cea provenind din 25 m 3/oră (7 dm 3/s) . Pompa este
funcţionarea supapei (S1) se eva- uşor de instalat, Întreţinut şi reparat.
cuează prin conducta (C3). "
Soluţia tehnică cu berbec Dispozitivele descrise repre-
hidraulic prezintă câteva avantaje zintă o selecţie din soluţiile
importante: funcţionare cvasiau- tehnice existente, tratarea ne-
tomată , cheltuieli reduse de făcându-se exhaustiv.
realizare, instalare şi Întreţinere, fia- Acestea reprezintă soluţii
bilitate ridicată şi uzura fizică locale pentru tehnica irigaţiei,
redusă, deoarece nu are piese de uzate moral dar posibil de per-
transmitere a mişcării. fecţionat. Prin simplitatea lor, ca
şi prin costul redus, acestea
6) Pompe cu acţionare manuală reprezintă soluţii imediate până la
6. 1.) Pompa cu piston
Reprezintă un dispozitiv simplu,
realizabil În două variante construc-
tive (figurile 11 , 12): cu efect simplu,
adică cu o cursă activă (când se
ridică apa) la două consecutive şi cu
dublu efect, când fiecare cursă este
activă . Se utilizează pentru pom-
parea apei freatice din puţuri.
Modul de funcţionare este urmă­
torul: la deplasarea pistonului (3) În
cilindrul pompei, se produce o vari-
aţie de volum, care generează o
depresiune (aspiraţie), când cursa
pistonului se depărtează de partea 13
inferioară a cilindru lui şi o creştere
de presiune (refulare), când pistonul În care: u - coeficientul de procurarea celor perfecţiona te.
se apropie de fundul cilindrului. umplere cu apă a cilindrului (0,90- Se recomandă, de asemenea,
,1
Supapele pistonului şi cilindrului 0,95); r - raza pistonului; n - numărul pentru terenurile din intravilan,
opresc sau permit trecerea apei la curselor complete (dus-întors) pe Întrucât acestea nu sunt incluse
fiecare cursă . Pentru funcţionarea minut; h -lungimea cursei pistonului. În sistemele de irigaţie clasice, ca
pompei este necesar ca aceasta să Pompa se recomandă pentru şi pentru terenurile extravilane
fie amorsată (umplută cu apă) şi Înălţimi de aspiraţie de maxim 6,0 neamenajate pentru irigaţii.

58 TEHNIUM iunie 2004


-----------------------AUTO-MOTO-----------------------

Redresor auto
cu deconectare autoDlată
Sorin PISCATI

Aparatul a cărui schemă de principiu este prezentată Tranzistorul T1 conduce deoarece baza sa este
În figura alăturată Încarcă numai acumulatori auto cu polarizată În sens direct prin rezistenţa R1. La rândul
plumb a căror capacitate este de 30-100 Ah. Se pot său , tranzistorul T1 , prin dioda 04 deschide tiristorul Th,
Încărca şi cei de capacitate mai mare, dar durata Încăr­ care permite să treacă spre baterie un curent de cca 3A.
cării creşte semnificativ. Acumulatorul se Încarcă şi ca urmare tensiunea la
Din practică şi din literatura de specialitate se ştie că bornele lui creşte până atinge valoarea de 14,4 V, pragul
Încărcarea optimă a unei baterii de acumulatori se face de deschidere a diodei Zenner Dz. Aceasta la rândul
sub un curent a cărui valoare reprezintă a zecea parte său determină deschiderea tranzistorului T2, blocarea
din capacitatea bateriei. De exemplu, o baterie cu lui T1 şi În ultimă instanţă a tiristQrului Th.
capacitatea de 44 Ah Incărcarea bateriei
poate fi Încărcată cu un Încetează şi ca urmare, În
curent de aproximativ 4,4 timp, tensiunea la bornele
A. Sigur că un curent mai acesteia Începe să scadă
mic de Încărcare nu până se atinge pragul de
dăunează . Din contră, cca 14 V, când dioda
este cu atât mai favorabil. Zenner se blochează şi
Trebuie să se ţină cont procesul de Încărcare
Însă şi de durata de reÎncepe.
Încărcare . Dacă această De menţionat că acest
durată depăşeşte 24 de interval de 0,4 V se
ore, În cele mai multe + datorează histerezisului
cazuri devine inaccep- normal al diodei Zen ner.
tabilă deoarece proprie- Transformatorul de
tarul are de regulă zilnic reţea va avea o putere de
nevoie de maşină. Din 60-100 VA. Tensiunea la
aceste considerente, bornele primarului va fi de
pentru schema prezen- 220 VC.a., iar secundarul
tată În figură am ales un cu priză mediană (pentru
curent de Încărcare de redresarea ambelor alter-
cca 3 A. Această valoare nanţe) va debita 2 x 16
reprezintă un compromis VC.a.
rezonabil Între calitatea Este indicat ca
Încărcării bateriei şi durata de Încărcare . Înfăşurarea primară să fie izolată de cea secundară
O a doua problemă care se pune, În cazul majorităţii printr-un perete vertical , astfel Încât să fie eliminată
conducătorilor auto atunci când aceştia folosesc un orice posibilitate de electrocutare accidentală.
redresor obişnuit , este durata Încărcării. Fiecare Îşi pune Montajul, realizat pe o plăcuţă de circuit imprimat, va
Întrebarea: Cât o ţin la Încărcat? Trei ore, zece ore, mai fi introdus Într-o carcasă din lemn sau material plastic,
mult? O recomandare precizează că Încărcarea bateriei preyăzută pe păr1ile laterale cu orificii de aerisire.
trebuie oprită atunci când din electrolitul acesteia se In primar se va utiliza sârmă CuEm 0 0,2-0,25 mm,
degajă intens bule de gaz. Dar cât de intens? Bule de iar În secundar CuEm 0 1-1 ,2 mm .
gaz se degajă şi În timpul procesului normal de Încăr­ Numărul de spire În primar se calculează cu relaţia:
care, când bateria nu este complet Încărcată . A monta Np = 220 x 50/s
un voit metru În paralel cu bornele bateriei şi a Întrerupe iar În secundar: Ns =2 x 1,2 x 16 x 50/s
Încărcarea atunci când acesta indică cca 14,4 V, de În care s este secţiunea centrală a miezului expri-
asemenea este nepractic. Ar trebui ca fiecare conducă­ mată În cm 2 .
tor auto să aibă cunoştinţe de electricitate şi să dispună
de un astfel de voltmetru. Lista de piese
Montajul prezentat În figură Înlătură aceste dezavan-
taje. EI Încarcă bateria cu cca 3 A şi atunci când tensi- 1. T1 ;T2 -) BC107 sau BC171
unea la bornele acesteia atinge 14,4 V Întrerupe Încăr­ 2. 01 ;02 -) 6S16
carea. Când tensiunea la bornele acumulatorului scade 3. 03;04 -) 1N4001 ... 1N4007
sub 14 V Începe reÎncărcarea . În felul acesta, aparatul 4. Th -) 3T3N
permite ca acumulatorul să fie conectat oricât fără ca 5. Dz -) PL14V4Z
acesta să se supraÎncarce sau să se descarce. 6. R1 -) 1,8kO
Funcţionarea 7. R2 -) 4700
Când tensiunea la bornele bateriei este sub 14,4 V, 8. R3 -) 1kO
dioda Zenner Dz este blocată. Tranzistorul T2 este blo- 9. R4 -) 47kO
cat şi el Întrucât baza sa este practic la minus, datorită 10. R5 -) 390
diodei Zenner Dz care nu conduce.

TEHNIUM iunie 2004


59
-----------RADIOAMATORISM-----------

Pagini realizate În colaborare cu Federaţia Română de Radioamatorism

RO-71 100 Bucureşti, C.P. 22-50


STABILIZATOR TelJFax: 01-315.55.75
E-mail:
yo3kaa@pcnet.pcnet.ro
~~ , TENSIUNE, "
~ .. d - '\.'. ' . . ., ••_ .. , , , '
yo3kaa@allnet.ro
WEB: www.qsl.netlyo3kaa
Prezentăm un stabiliza-
tor propus de F10CJ cu ani
În urmă În revista Radio 1
REF. Acesta poate asigura 1\
la ieşire o tensiune de
3-15V la un curent maxim
de 3A. Ve
Transformatorul trebuie
să asigure În secundar cca
21 Vef şi foloseşte pentru
bobinaj conductor CuEm
de 1.5 mm. S-a folosit un
transformator de la un TV R1
vechi (miez 130 x 110 mm),
la care s-a refăcut secun- 2
darul. Puntea redresoare va
rezista la 5 A şi va fi urmată
de un condensator elec-
trolitic C1 = 10.000 IlF/40V.
Schema este clasică.
Reglajul tensiunii se face
prin P1, iar protecţia este
asigurată de căderea de
tensiune de pe R1.
T1 - 2N 1711, T2 -

BC177, T3 - 2N2197;T4 - 2
x 2N3055 montate În para-
lel pe un radiator fixat pe
carcasa metalică şi având
fiecare În serie cu emitorul
3 --- .- -_._-- -- ~ .-. --.' - -. E

câte o rezistenţă de o
0,2-0,40 la 5W. • t
01 - 6,2V; 02 - BZY
C10; 03 - BZY C18.
S-a folosit un IlA741 cu .F
capsulă metalică. R1 -
0,18-0,20 la 3 W, bobinată;
R2 = R7 = R5 = 4,7 kO; R3
.-
= Rp = 1kO; R4 = 1,5 kO;
R6 = 10 kO;
C2 = 50~IF/25V;
C3 = 22nF/125V;
C4 = 100IlF/25V.
C1, P1 şi R1 sunt montate În afara cablajului imprimat arătat În
4 'v~ Iv I

figura 2.
Dispunerea componentelor este redată În figura 3, iar caracte-
ristica tensiune-curent În figura 4.
Dacă tensiunea asigurată În secundar de transformatorul de
reţea este mai mare, de exemplu 24Vef, R2 - 5,6kO, R4 = 1kO, 02
= BZY C15, iar 03 = BZY C20. De asemenea, se va mări şi
suprafaţa radiatorului.

60 TEHNIUM iunie 2004


-----------RADIOAMATORISM-----------

Acest transmatch este realizat cu iar borna 2 nu se leagă la pământ. SWR minim, sau recepţie maximă,
piese putine, fiind practic format Condensatorul variabil este de cu Cv in poziţia de mijloc. Pentru
dintr-o bobină şi un singur conden- 2 x SOOpF. In banda de 80 m, lucrul in staţionar, crocodilii se pot
sator. Transmalch-ul poate adapta ambele statoare se conectează in inlocui cu comutatoare. Am folosit
practic aproape orice antenă. Dacă paralel. Bobina are diametrul de SO
liderul este coaxial, borba 2 se mm şi cca 40 spire distantate la 6 acest transmatch pentru antene
leagă la pământ. Dacă fiderul este mm. Se foloseşte conductor de 2 dipol şi LW şi verticale de lungimi
simetric, el se conectează la trans- mm. Spirele se scurtcircuitează cu diferite.
match prin intermediul unui balun, CroCOdili, căutând poziţia care dă Bibliografie: QST nr. 4/1996

Circuitele stabilizatoare cu trei


terminale pot fi influenţate şi chiar
distruse de tensiunile puternice de
RF sau de scurtcircuitarea in timpul
funcţionării a bornelor de intrare. De
exemplu, un condensator de 10mF ••
la ieşire poate distruge circuitul
dacă intrarea acestuia este scurt-
circuitată accidental. Diodele mon-
"
tate după cum se arată in figură
"""'
." "
elimină acest pericol. Condensa-
toarele de decuplare vor fi de calitate, ~I
cu inductanţe parazite minime şi se
vor monta cât mai aproape de .... .... ....
terminale.

Pentru măsurarea conden-


satoarelor şi rezistenţelor se poate
utiliza cu succes o mică punte RC a
cărei schemă de principiu se arată
asigură semnale de JF cu frecvenţa unui transformator cu raport 1: 1 se
in figura alăturată. Circuitul U1-A
de cca 1 kHz, care prin intermediul aplică in diagonala unei punti.
Echilibrul punţii este ara-
tat de un instrument cu ac
r.u .... IIIIUt. ce primeşte tensiuni de
eroare amplificate şi
redresate de către U1-B
şi, respectiv, diodele 01-
02. Puntea permite
măsurarea rezistenţe lor şi
condensatoarelor având
valori cuprinse intre 100n
şi 1Mn, respectiv 100 pF -
1~F.
Desenele alăturate
arată principiul de măsură
pentru R şi C. Alegerea
montajului respectiv este
asigurată de catre K1. K2
determină factorul de mul-
tiplicare. În revista Radio
.oc Cit 4.1" e., Dt. AAZ1a REF nr. 7/2003, de unde
'U". tOOk e71 '00. ce, D2I "-'Z1.
",4t 1DOK C& 1CJrft ce, o:a.
este preluat montajul, se

....-
1 ft4141
"'le. 3,.3K e9I 'IOCM c;.,. 111 ........ arată că acesta poate
~ 'K, ... ", C101'00.. c." IMI z-. ... 'y măsura componente SMD
.. & 101( , ~
..:". 101( eHI 'Ot' T."" "-,. zc ...
R7. 1001( " c,. ,,, 1"&. Ct2lo 'Dt' TaM au. te.,. care se conectează intre
RO. 220K
"0..'''' două arcuri spiralate
.... "'"
,...
C21
C3t,oo.a , ...
c,~ '0,# T ...
""1'011( te ..... ,. racordate la intrarea
....., .....
"Do e.-. ,7" c- ,... z. 41'K
""" 1:.lK ea. 4.'" c- IIMeasure ll •

TEHNIUM iunie 2004


61
TEHNIUMTV

SELECTOR_- 5 - LB / BL - tensiunea pentru comutarea in banda


VHF1 / FIF1 / VHF-UBI (+ 12V)
6 - AGC / RAA - tensiunea de reglaj automat al
de------ amplificării (7V-OV)

CANALE _ _- 1
3 1 HIt.
47 100
cat v
liS

Cornel ŞTEFĂNESCU
catv
110 114 230 cat v 300
În ţara noastră există in funcţionare un număr foarte 9 TII MHz
mare de televizoare din producţia internă de tip TELE-
COLOR, TOPCOLOR, CROMATIC care, datorită selec- . sa 860
torului de canale, nu pot recepţiona şi programele trans- UHr MHz
mise in benzile alocate televiziunii prin cablu CATV
(fig. 1).
Propunem inlocuirea acestor selectoare standard cu
cele moderne prevăzute pentru CATV, care acoperă
intotdeauna integral intervalul 47MHz - 300MHz. Există
selectoare care acoReră şi banda de frecvenţe 300-470
MHz - HIPERBANDA. La aceste selectoare de canale,
numerotarea pinilor se face incepând din partea opusă 2
bornei de antenă (fig. 2). Se remarcă lipsa pinului 2
(unele tipuri au şi acest pin).
Notaţiile sunt consacrate, provenind din limba
engleză, şi au următoarele semnificaţii:
1 - IF/FI - frecvenţa intermediară 8U VT BH NX. BL AFT KB rr
3 - MB - tensiunea de alimentare a selectorului
(+12V)
4 - AFT / AFC / CAF - tensiunea pentru controlul
automat al frecvenţei (6,5V+/-6V)

TELECOLOR 5601,5602 ~i TOPCOLOR 5101 cu codul P3808-050. P38011-000 P38029-000.

C7

" .. 7 - HB/BH - tensiunea pentru


l00uF R.
,p' comutarea in banda VHF3/FIF3 /
VHF-H / B III (+12V)
8 - TU / VT - tensiunea pentru
R2
acordul diodelor varicap (+0,5V -
J ....
". +28V)
9 - UB / BU - tensiunea pentru
3 JP7 comutarea in banda UHF / UIF
(+12V)

În figura 3 este prezentată


'uP'
r--';:~---------.., schema electrică de
cablu inlocuire a selectorului
ANTENA FIF-UIF din televizoarele
TELECOLOR 5601,
5602 şi TOPCOLOR
P38029-000 5101 cu codul P3808-
P)8308-050 050, P38011-000,
P38029-000.
P)8011-000
La aceste selectoare
numerotarea pinilor se
realizează djnspre borna
+12v tr UIF VT BIlI 81 de antenă. Inlocuirea se
realizează uşor prin
scoaterea de pe cablaj a
vechiului selector şi
9 8 , 3 1 introducerea montajului
I-_J _P9_ _ _ _ _ _J;.;.p,;.
• ....;J,;.
P3;.....; PI~ propus. Pinii notaţi in
J;.;
schemă cu JP1-JP9
(unde se conectează terminale pentru conexiunea cu
placa de bază) corespund pinilor selectorului 1-9.

62 TEHNIUM iunie 2004


------------TEHNIUMlV------------

La mon-
tajul rea- "lĂN5:"""MEMORIE A
lizat, pinul I PROGRAMATOR
4 (AFT) al I 7. S1 01 · 1.0.00
89
nou lui
selector nu
este uti-
lizat: el
este men- VD59
ţinut la o
SAY20
tensiune
continuă
de 6V-6,5V
prin divi-
zorul rezis-
tiv R1 , R2
(1 OkO-1 00
kO) şi fil-
trată cu C5
(10~F-
47~F), C6
(10 nF-
100nF) .
Condensa-
toarele C1
(47~F-
100~F) şi
C7 (10 nF-
100nF) fil- \~S COMUTARE 36 TASTELE SiNT NEAPASATE

trează ten- P 37803-000


alimentare
siunea de 1-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1

a selec- r-------------------------------------~

--
torului. La
acest mon- B
taj, pentru
a nu com- -.. ... .......... ~\- n.w, -r:;- Ul If*.l
tllOzL
IO~
:.OV
A.1C1
Il<

~~7lC-@)
plica inutil -," ~ 0Mu!CIr1 ZIIII\t'
sv
cablajul , .. Ir
.!!. T(NSllJo( (A;: I
',"
....
1eotI.u.or.\IIf
benzile BI ,IH'R!RlJPATt)A . ca':

.~
I
~~ ; ~
şi UIF sunt
inversate , "IV'
~
I
I ..-
J. v ,"
Între ele. În • , _ y '5.I..~
figurile 4,
4a este
r;-

; ~
~ I:.-d t #l ,0 ~'t'1

~
S

+...
!
U IUfI

""",
I
:!:'ol(;-
J: G,I~
R6~
- '"
~~~I "l ~
iX350/o;l. ~ <,( ~
prezentat .;"':1..... $V !IoU .... v -
,
Il
cablajul
si m p I u
str a t
-
~,

r==:;-, GUt-
- X~6::26
rl_ ). ~ l ~
- 'J ~

!~_
I§ . .:

~I !L
vedere 1,::- V061Cl

f
A...·!JIo:; 1 J4
prin trans- ~~Jot~"Ot1 pclP'i.......m . -'lr lE
parenţă. . J7!!OS ~)'J.
"....' CW '''',
' .. '2" <i" [-1",:;
~
_
12
'
(~~ , .&..
~
- v'

Pentru ~'J

I?.:~nt~ (.: ..''''~ • , ''l.- tI :r.


televi- ~qu
~ <;!IOr. :.r"':....
J:e ! ·I1. ~
,
-,~
,
~ ~~
a4~
'~6<1
..~,o J: I
'1 1
zoarele
.EI: ~u :.

iI I
TELECO - . 11 ' "1.:.:'::;,:> , I ,"., 1
t en,: !~~
~;A~
"~
LOR 4507, ,
I .n" I ' 1;! '~',: . .!.'I -
1 ..
MONITOR "!v. '
-0;""'. .. ..
"""'"';:)
~ (
COLOR
003, CRO-
MATIC 002
şi
1
'''"
alte tipuri 1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'ic:1-
'

__
; ,

xs""
l I .-
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..1
-
care au
montate selectoare FIF-UIF de tipul 450120-00 00 - Se identifică pe ansamblul programator dioda VO
Înlocuirea trebuie urmată şi de unele modificări În 49, de tip SAY30, şi se elimină:
schema electrică a televizorului pentru că la comutarea - Se deconectează capătul rezistorului R6109(5k6) dinspre
pentru BIII apare tensiune şi pentru BI, ceea ce În divizorul rezistiv conectat la -15V (R61 01 , R6102, C6102):
funcţionarea noului selector nu este permisă. Astfel, - Dioda recuperată (V049) se conectează cu anodul
pentru TELECOLOR 4507 şi MONITOR COLOR 003: În capătul rămas liber al rezistorului R6109 şi cu catodul

TEHNIUM iunie 2004 63


------------TEHNIUM T V - - - - - - - - - - - -

Se pot utiliza
diverse tipuri de
1· Sl236d selectoare cum
fJ.:S sunt: 113-118C sau
Zif..
113-238H utilizate
in GOLDSTAR,
2900KKC (DAE-
WOO) , TEKE4-
073A(ALPS), VTSS
7SZ3 (SHARP) uti-
lizate In DAEWOO
şi MEGAVISION ,
VTSA 1SZV utilizat
in ORION etc.
4

in punctul comun al diodelor VD61 01 cu C6202. Punct in care apare tensiunea RAA şi care
se conectează printr-un fir la montaj;
- De pe pinul 8 al conectorului XS6026 se conectează tot printr-un fir tensiunea de + 12V
la montaj.
Pentru televizorul CROMATIC 02, care are programatorul diferit (cu semnalizare cu
LED) se modifică :
- Se identifică şi se elimină tranzistorul pnp VT06 şi dioda VD10;
- Se identifică şi se elimină dioda dublă VD 09;
- R09 se inlocuieşte cu valoarea de 27 kn conectată in baza tranzistorului VT06, iar R06
se in locu ieşte cu o rezistenţă de 100 kn. Tot o rezistenţă de 100 kn se montează intre
baza. lui VT07 şi masă;
- In locul tranzistorului VT06 se montează un tranzistor npn BC174, dar cu colectorul la
+12V;
- Se deconectează capătul rezistorului R6109(5k6) dinspre divizorul rezistiv conectat la
-15V (R6101, R6102, C6102);
- Dioda recuperată (VD1 O) se conectează cu anodul in capătul rămas liber al rezistoru- -
lui R61 09 şi cu catodul in punctul comun al diodelor VD61 01 cu C6202. Punct in care apare
tensiunea RAA şi care se conectează printr-un fir la montaj;
4a
. ._ ..._ _ _ _....
- De pe pinul 8 al conectorului XS6026 se conectează tot printr-un fir tensiunea de + 12V
la montaj .

- .i ~
"
---,
U.

"" ·O(
,,,,1<,
'!'"l""SoI~ ( 14'
c.> ,-",l -;- Q ( .. ~
Jpq ...

JP9
~
I I 1

" . JP~I
e-- e"'"f JPb
....
1;2

,
~ JP~ I
..,J 4
=
~

8
v. _.>-_ _ fel -
I
l!:
~ !§;
-'"
Jl(
8
~
~
~
~ l 49'

.. "i..i
. ~
J P4
I_ J5

wJb I
.."
.=.t_
••
JP 3

• II
II I 9

9
1

JP\ 0/
TI -
64 TEHNIUM iunie 2004
-----------TEHNIUM MODELlSM----------

Aparat pentru încercarea


i re Iare a servomecanismelor
Pentru cei care utilizează staţii cele două tranzistoare formează un să existe posibilitatea de a verifica şi
de radiotelecomandă digital-pro- circuit basculant astabil. Frecvenţa regla cât mai multe tipuri de ser-
porţionale, un astfel de aparat este de oscilaţie se stabileşte la 50-55 Hz vomecanişme (servouri).
deosebit de util. ~u potenţiometrul semireglabil SR1. Notă. In caz de nefuncţionare a
Când achiziţionează servome- In timpul reglajulu i, acesta nu tre- montajului, valoarea rezistenţei R5
canisme, fie că acestea sunt noi, fie buie adus În poziţia de scurtcircuit, din colectorul tranzistorului T3 se va
că provin de la diferite persoane când baza tranzistorului T2 este majora treptat de la 2,2kO până la
cărora nu le mai fac trebuinţă, cel adusă la tensiunea sursei de ali- 15 kO.
care le-a procurat trebuie să le mentare (4,8 V) . in acest caz,
Încerce şi În mai multe cazuri să le tranzistorul se defectează. Semnalul Reglarea aparatului
regleze. Sigur că aceste servome- de la ieşirea circuitului basculant Se poate face În cel mai bun caz
canisme pot fi Încercate utilizând astabil atacă (prin condensatorul C3 cu ajutorul unui osciloscop etalonat,
propria staţie de telecomandă . şi dioda D2) intrarea unui monosta- cu scala gradată . După ce montajul
Operaţia este mai complicată , nece- bil În componenţ a căruia intră electronic a fost Încasetat Într-o
sitând punerea repetată În funcţiune tranzistoarele T3, T 4 şi piesele afe- cutie din material plastic, se fixează
a emiţătorului şi a receptorului . Dar rente. potenţiometrul P de partea frontală
dacă unul din aceste servomeca- Lungimea impulsului generat de a carcasei.
nisme este defect, prezentând eje
exemplu scurtcircuit la intrare? In
acest caz există riscul major al
defectării receptorului staţiei. Dar
dacă cupla de la intrarea servoului
nu se potriveşte cu cea de la ieşirea
receptorului, fiind de alt tip şi altă
fabricaţie? Dacă se taie cupla ser-
1
vomecanismului şi se ataşează una
care se potriveşte la receptor, ser-
voul nu mai poate fi Înapoiat În cazul
În care se constată că este defect.
Cei care posedă şi utilizează
staţii de telecomandă cunosc impor-
tanţa acestor argumente.
In cele ce urmează vor fi prezen-
IN IP
tate două scheme electrice ale unor Semnal
astfel de aparate pentru Încercarea
şi reglarea servomecanismelor.
-U-JL
Prima schemă utilizează tranzis-
toare iar a doua un circuit integrat.
1 1 1
Ambele sunt simple, uşor de realizat
şi dacă sunt corect construite
funcţionează de la prima Încercare.
Reglajul lor este de asemenea monostabil (semnalul util) se Pe axul potenţiometrului se mon-
foarte simplu, necesitând după cum reglează cu potenţiometrul P. Ca şi tează un buton (de radio sau TV) cu
vom vedea În cele ce urmează fie semireglabilul SR1, potenţiometrul indicator, iar pe perete se lipeşte o
un servomecanism martor, În per- P trebuie să aibă scala liniară (varia- hârtie pe care se va desena scala,
fectă stare de funcţionare (pentru ţie liniară a rezistenţei proporţională gradată În ms (milisecunde). Una
cei mai puţin pretenţioşi, pe care Îi cu deplasarea cursorului). Se poate din cele două ieşiri (indiferent care),
interesează numai staţia lor de tele- utiliza şi un potenţiometru logarit- se leagă la intrarea osciloscopului.
comandă) , fie un osciloscop cu mic, dar nu este indicat, deoarece În Borna de masă a montajului se
scaJa gradată . acest ultim caz scala aparatului nu leagă şi ea la masa osciloscopului.
In figura 1 este prezentată va mai avea diviziunile egale pentru Se roteşte axul potenţiometrului P
schema electrică de principiu a unui perioade de timp egale. astfel Încât pe ecranul osciloscopu-
astfel de aparat În construcţia căruia Aparatul permite verificarea şi lui să se citească 0,3 ms. Se roteşte
intră numai tranzistoare cu siliciu ; reglarea atât a servourilor care (de preferinţă În sensul acelor de
pot fi Înlocuite cu orice alte tranzis- lucrează cu impulsuri negative, cât ceasornic) butonul cu indicator al
toare, cu condiţia să fie de tip "npn" şi a celor comandate cu impulsuri potenţiometrului, marcându-se pe
şi să aibă factorul p cuprins Între 75 pozitive. Impulsurile negative se scală din ms În ms până la 2,5 ms.
şi 250. Este preferabil totuşi ca obţin În colectorul tranzistorului T 4, Se trece "pe cu rat" scala şi se
tranzistoarele T1 şi T2 să aibă fac- iar cele pozitive În colectorul inver- lipeşte pe peretele frontal al cutiei
tori de amplificare p cât mai apropi- sorului T5. La fiecare ieşire este exact În aceeaşi poziţie.
aţi. _ recomandabil să se lege În paralel De regulă, intervalul cel mai uti-
Impreună cu piesele aferente, mai multe feluri de cuple, astfel Încât lizat este cuprins Între 1,1 şi 2,5 ms,

TEHNIUM iunie 2004


65
- - - - - - - - - - - T E H N I U M MODEUSM - - - - - - - - - - -

mijlocul fiind la 1,7 ms. Majoritatea 4. Felul impulsurilor necesare la intrarea servomecanismului: pozitive
staţiilor industriale de telecomandă sau. negative.
digital proporţională lucrează În In aceste condiţii, o verificare a unui servou cu utilizarea acestui aparat
acest interval , dar sunt şi unele care decurge În felul următor:
fac excepţie. De exemplu, staţiile . • Se cuplează mufa servoului la mufa corespunzătoare a aparatului;
Kraft generează impulsuri cuprinse - Se fixează indicatorul butonului de pe axul potenţiometrului P, pe poziţia
(În funcţie de poziţia manetei de mediană caracteristică staţiei de telecomandă respective: 1,5; 1,7 etc.;
comandă a emiţătorului) Între 1 şi 2 - Se cuplează sursa de alimentare a ansamblului aparat de verificare-servo;
ms, cu mediana de 1,5 ms. - Dacă servoul este Î[l stare de funcţionare, va roti echea Într-un sens
Pentru poziţia de mijloc a sau altul şi se va opri. In acest caz servomecanismul (servoul) nu este
manetei emiţătorului de teleco- defect;
- Dacă echea nu se poziţionează pe mijloc, se demon-
tează de pe axul final al servoului şi se fixează pe poziţia
P R1 CI
2 de mijloc. Aotind butonul potenţiometrului P Între cele
două limite ale domeniului (de exemplu, Între 1,1 şi 2,3
ms), echea servoului trebuie să efectueze deplasări egale
faţă de poziţia de mijloc. Dacă acest lucru nu se Întâmplă,
se reglează servoul aşa cum am arătat mai sus, fie din
ex1erior, fie prin demontarea şi reaşezarea corectă a
14 11 10 8 reductorului cu pinioane al acestuia;
- Dacă servoul nu se roteşte, indiferent de poziţionarea
butonului de scală al aparatului, rezultă că este defect;
CDD 4121
- Dacă, În aceleaşi condiţii, se roteşte numai Într-un
sens (În mod continuu sau nu), este de asemenea defect,
3 4 5 6 7
fie la partea electronică, fie la partea mecanică şi mai ales
la cea de poziţionare a potenţiometrului de reacţie.
Reglarea aparatului cu ajutorul unul servomeca-
nism etalonat
Pentru realizarea scalei aparatului este pecesar să se
1 dispună de un servo etalonat În prealabil. In acest sens,
scala servoului trebuie să fie marcată din ms În ms În inter-
valul 0,4+2,5 ms. Cuplând aparatul la acest servo, i se
IN - , r- poate desena scala butonului potenţiometrului P, după
LJ indicaţiile echei servoului etalon. Metoda este mai simplă,

......___________________-'
1 dar este necesar un servo etalonat În prealabil.
Notă. Aparatul de verificare şi reglare a servomecanis-
mandă (1,5 sau 1,7 ms) echea ser- melor prezentat În figura 1 poate fi alimentat fără probleme şi la tensiunea
voului trebuie să fie şi ea pe poziţie de 6 Vc.c. Sunt servouri (de exemplu, troliile velierelor din clasele F5 M şi F5
mediană. Dacă acest lucru nu se 10) care necesită să fie alimentate sub tensiunea de 6 Vc.c.
Întâmplă, se demontează servoul şi
se roteşte cursorul potenţiometrului Aparat de verificare cu circuit integrat
acestuia (indicatorul butonului Schema de principiu a aparatului este prezentată În fi9ura 2.
aparatului de reglat fiind pe poziţia Montajul este În esenţă un oscilator În componenţa carui a intră circuitul
mediană) până când motoraş.!J1 integrat specializat CDB 4121 .
electric al acestuia se opreşte. In Alimentarea montajului se face de la o sursă de acumulatori cu tensi-
această poziţie se fixează roata unea de 4,8 Vc.c. ca şi cel precedent.
dinţată care antrenează Semnalele negative se obţin la ieşirea (pinul) 1 a integratului, iar cele
potenţiometrul şi totodată echea pozitive la ieşirea 6.
servoului, astfel Încât acesta din Se poate mtâmpla ca În unele situaţii aparatul să nu genereze impulsuri.
urmă să fie pe poziţie mediană . Aceasta se Întâmplă În cazul unor anumite defecţiuni la servomecanismul
Sunt multe servouri care au posibi- ce trebuie probat. Cuplând În locul acestuia un alt servo care ştim precis că
litatea de a fi reglate din ex1erior, este bun, observăm că nici acesta nu funcţionează. Este suficient să decu-
plăm şi apoi să cuplăm bateria de alimentare pentru ca totul să fie În ordine.
fără a mai fi necesară demontarea
lor. De exemplu: Graupner CLC, La montajul prezentat În figura 1 acest lucru nu se Întâmplă.
Multiplex, Piko etc. Pe schemele prezentate În figurile 1 şi 2 s-au notat cu IP impulsurile cu
In rezumat, utilizatorul unui astfel polaritate pozitivă şi cu IN cele cu polaritate negativă .
de aparat trebuie să cunoască Lista de piese (figura 1) 12. A8 ~ 510 n
următoarele: 13 . A9 ~ 10kn
1. Domeniul variaţiei semnalelor 1 . T1T5 ~ B C 107B 14 A10 ~ 47kn
de comandă ale staţiei cu care va 2 . C1 ; C2 ~ 100nF 15'A12 22kn
lucra servoul supus verificării şi 3. C3; C4 ~ 47 nF 16' D1 ' ~ ~ EFD 108
reglării. De exemplu, 1,1 + 2,3 ms;
4 . P ~ 1kn . ,
2. Intervalul de mijloc al domeni- 5. SA 1 ~ 100 kn Lista de piese figura 2
ului (ex. 1,7 ms), când maneta 6. SA 2 ~ 2,2 kn 1. CI ~ CDB 4121
emiţătorului de telecomandă este În 7. A1 ; A3; A7 ~ 4,7 kn 2. P ~ 10 kn
poziţia de mijloc; 8. A2 ~ 100 kn 3. T ~ BC 107 B
3. Felul semnalelor (impulsurilor) 9. A4; A11 ~ 470n 4. A1 ; A2 ~ 10 kn
la ieşirea receptorului : pozitive sau 10. A5 ~ 2,2 kn 5. C1 ~ 150 nF
negative; 11. A6 ~ 1 kn 6. C2; C3 ~ 10 ~F/10V

66 TEHNIUM iunie 2004


INTERFON
DuPLEx
Revista Conex Club, Montajul poate fi
nr. 54 (februarie 2004) prezin- abordat cu uşurinţă
tă la paginile 4-5 kit-ul cu de constructorii amatori, În
numărul de cod CNX207, proiectat articolul respectiv ("Interfon pe
şi realizat de firma Conex Electronic, 2 fire", autor George Pintilie) fiind
care reprezintă un interfon duplex (Ia prezentate descrierea schemei elec-
care se poate vorbi şi asculta simultan trice, cablajul imprimat şi desenul de
partenerul). Interconectarea a două astfel amplasare a componentelor, indicaţiile
de kit-uri se face cu cablu bifilar obişnuit. de punere În funcţiune şi reglaje.

"
"0.,0,,'"
~r
' r-~r--------rr-----r-----r-TCJrl ...
fII. .,~

"rlu~~"

AMPLIFICATOR pentru INTRAREA


Revista Electronique Pratique,
nr. 271 (decembrie 2002-ianuarie
de MICROFON-PC
2003) prezintă la rubrica PC
realizarea unui amplificator pentru 80...-......... :

intrarea de microfon a calcula- MG

1 :_00 Stereo ou 4)(

.... -
2:4x

......."---
.... Voi"""
,----""''''<.-.-(1 i
,, ! tltCIR

~~ ... I toarelor (pag. 126-127, autor P. Marin).


3'. ~
.
"l, iS1 Acest mic preamplificator, echipat cu un
.\IZ i Ii
10 I ; tranzistor cu efect de câmp, asigură un
10-
"..1.,-
'Ok
- - - - - - - _ .. ·I·~
-..o
....
~ câştig de 20 dB, permiţând folosirea efi-
.,.. cientă a unui microfon cu electret.
Cauti? - Nu găseşti? - prea scump -
~ www.trioda.ro
Multimetre, Telecomenzi, Trafo linii , Componente electronice
Cataloage din magazinele din Oradea sau prin poştă:
HIFI SHOP : str. Primăriei nr. 48 , tel.: 0259-436.782
CONTACT: str. Şelimbărului nr. 2, tel.: 0259-267.223
Cod poştal: 410209 ORADEA, Fax: 0259-210.225,
e-mail: sales@trioda.ro

S-ar putea să vă placă și