Sunteți pe pagina 1din 41

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR

CLASA a XI –a An de completare

Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor


folosite în cultura plantelor de câmp

DOMENIUL : Agricultură
NIVEL :2
CALIFICARE : Agricultor culturi de câmp

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
AUTOR: TUDORAN FĂNICA - prof. Grad didactic I

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 2 of 41
Cuprins
 INTRODUCERE..................................................................................................................................... 4
 COMPETENŢE...................................................................................................................................... 5
 INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI.........................................................6
 MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A PRACTICII.................................................................................7
 RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNATATE ŞI SECURITATE A
MUNCII.......................................................................................................................................................... 9
 ORGANIZAREA EVALUĂRII.............................................................................................................. 11
 INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI, NECESARE DESFĂŞURĂRII INSTRUIRII PRACTICE
13
FIŞĂ DE OBSERVAŢIE nr.1..................................................................................................................... 13
FIŞĂ DE LUCRU nr.1............................................................................................................................. 15
FISA DE LUCRU nr.2.............................................................................................................................. 17
FIŞĂ TEHNOLOGICĂ nr.1...................................................................................................................... 18
STUDIU DE CAZ nr.1............................................................................................................................. 19
FIŞĂ DE LUCRU nr.3............................................................................................................................. 21
FIŞĂ DE OBSERVAŢIE nr.2................................................................................................................... 23
STUDIU DE CAZ nr.2............................................................................................................................... 25
FIŞĂ TEHNOLOGICĂ nr.2...................................................................................................................... 27
FIŞĂ TEHNOLOGICĂ nr.3...................................................................................................................... 29
FIŞĂ DE OBSERVAŢIE nr.3................................................................................................................... 31
STUDIU DE CAZ nr.3............................................................................................................................ 33
JURNAL DE PRACTICĂ nr. 1................................................................................................................. 34
JURNAL DE PRACTICĂ nr.2.................................................................................................................. 35
JURNAL DE PRACTICĂ nr. 3................................................................................................................. 36
PROIECTUL nr.1...................................................................................................................................... 37
PROIECTUL nr.2......................................................................................................................................... 38
 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................................... 39

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 3 of 41
INTRODUCERE

Acest ghid se adresează elevilor care parcurg modulul ,, Exploatarea


agregatelor şi instalaţiilor folosite în culturile de câmp,, domeniul Agricultură, nivel 2
de calificare, agricultor culturi de câmp, pentru a înlesni tranziţia de la şcoală la locul de
muncă.
Baza de pregătire a specialistului agricultor culturi de câmp o constituie
cunoaşterea agregatelor şi instalaţiilor din punct de vedere constructiv, funcţional,
precum şi exploatarea acestora .
Modulul ,,Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în cultura plantelor de
câmp” este integrat în cultura de specialitate, cls. a XI-a, an de completare, nivel 2, stagii
de pregătire practică pentru calificarea Agricultor culturi de câmp.
Parcurgerea acestui modul asigură dobândirea de către elevi a competenţelor
privind exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în cultura plantelor de câmp, prin
cunoaşterea proceselor de producţie, a proceselor tehnologice, operaţiilor şi lucrărilor,
justificate din punct de vedere economic şi tehnic, care trebuie să se desfăşoare într-o
anumită înlănţuire, respectând anumite condiţii stabilite şi folosind o gamă bine precizată
de utilaje agricole. Unităţile agricole ce mecanizează integral procesele de producţie din
cultura plantelor de câmp au ca sarcină importantă optimizarea tuturor parametrilor de
tracţiune, constructivi şi economici ai agregatelor agricole în scopul reducerii consumului
de materiale şi energie, pentru obţinerea unor capacităţi de lucru maxime.
În perioada stagiului de pregătire practică comasată, elevii iau contact cu
realităţile concrete de la viitorul loc de muncă.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 4 of 41
COMPETENŢE

 14.1.Foloseşte agregatele pentru fertilizarea solului


 14.2.Utilizează agregatele pentru pregătirea solului
 14.3.Exploatează agregatele pentru înfiinţarea culturilor de câmp
 14.4.Foloseşte agregatele agricole pentru îngrijirea culturilor de câmp
 14.5.Exploatează maşinile şi instalaţiile la recoltarea culturilor de câmp

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 5 of 41
INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI

Tranziţia de la şcoală la locul de muncă , presupune desfăşurarea stagiului de


pregătire practică în cadrul agenţilor economici cu care instituţia de învăţământ are
încheiată o convenţie cadru pentru fiecare elev în parte.
Obiectivul convenţiei îl constituie crearea cadrului legal în care se organizează şi
se desfăşoară stagiul de practică, în vederea învăţării la locul de muncă, a dobândirii
competenţelor profesionale, conform Standardelor de Pregătire Profesională în vigoare.
Convenţia cadru stabileşte responsabilităţile celor implicaţi în procesul instructiv-
educativ:organizatorul de practică (instituţia de învăţământ), partenerul de practică (a-
gentul economic), elevul practicant.
Organizatorul de practică –instituţia de învăţământ, desemnează un cadru di-
dactic, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii
practice.
Partenerul de practică- agentul economic, desemnează un tutore pentru stagiul
de pregătire practică şi asigură sănătatea şi securitatea muncii pentru elevii practicanţi.
Cadrul didactic, împreună cu tutorele stabilesc tematica de practică şi competenţele
profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică, în conformitate cu programa
şcolară. Partenerul de practică pune la dispoziţia practicantului toate mijloacele
necesare pentru dobândirea competenţelor profesionale.
Elevul practicant-pe toată perioada stagiului de pregătire practică respectă
programul de lucru stabilit, execută activităţi solicitate de tutorele de practică, după o
prealabilă instruire, atât din punct de vedere profesional, dar şi din punct de vedere al
sănătăţii şi securităţii muncii, respectă ansamblul de reguli interne ale partenerului de
practică. Agenţii economici cu specific agricol, în funcţie de mărimea lor,sunt organizaţi
de regulă pe ferme de producţie, fiecare fermă fiind dotată cu tractoare şi maşini agricole
deservite de personal muncitor calificat.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 6 of 41
MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A PRACTICII

Modulul ,,Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în cultura plantelor


de câmp ,,se parcurge în cadrul Stagiului de pregătire practică comasată, clasa a-XI-a,
an de completare, nivel 2, agricultori culturi de câmp. Sunt alocate un număr de 150 ore
pe an, din care 90 de laborator tehnologic şi 60 ore instruire practică .
Conform Standardelor de Pregătire Profesională, instruirea practică aferentă
acestui modul, este de tip comasată, fiind planificată pe tot parcursul anului şcolar, astfel
încât elevii să poată participa la lucrările agricole pentru culturile de câmp.Orele de
laborator tehnologic se desfăşoară în laboratoarele de specialitate şi atelierele şcolii,
unde elevii, alături maiştri şi profesori, participă nemijlocit la desfăşurarea proceselor
de exploatare a maşinilor şi instalaţiilor agricole folosite în culturile de câmp.
Aici se formează priceperi şi deprinderi practice privind mânuirea agregatelor
agricole, exploatarea, întreţinerea şi repararea acestora. Elevii sunt puşi în faţa unor
situaţii absolut identice cu cele din producţie şi caută singuri soluţii de rezolvare, iar
profesorii şi maiştrii instructori îi dirijează, îi organizează, asigurându-le deprinderile,
verificându-le pe cele căpătate, corectându-le pe cele însuşite greşit.
Executarea lucrărilor sub această formă permit împărţirea clasei pe grupe mai
mici, în cadrul cărora fiecare elev este solicitat să execute în mod independent lucrările,
în scopul formării deprinderilor practice şi pe cele în legătură cu protecţia muncii.
Pregătirea practică comasată se efectuează în cadrul societăţilor comerciale
agricole, cu care instituţia de învăţământ are încheiată convenţia cadru privind
desfăşurarea stagiului de pregătire practică.
Elevii sunt repartizaţi la câte un muncitor, ca tutote de practică, ei având
posibilitatea să observe, la început, apoi chiar să execute sub supraveghere lucrări
agricole.Întreg demersul didactic este focalizat pe formarea competenţelor cheie şi a
competenţelor tehnice generale cerute de calificarea,,lucrător în cultura plantelor de
câmp,,. Astfel, în cazul practicii curente, clasa se împarte pe grupe de 3-4 elevi, fiecare
grupă având fişă de documentare, fişă de lucru, cu sarcini de lucru. După parcurgerea
unităţii de învăţare, grupele de elevi se rotesc, se examinează fişele de lucru, se fac
observaţiile şi recomandările ce se impun, astfel încât competenţele să fie însuşite,
bifate.În acest mod îndrumătorul de practică supraveghează, dirijează, îndrumă şi
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de
Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 7 of 41
intervine în corectarea soluţiilor date de elevi, în formarea abilităţilor şi deprinderilor
practice.
Instruirea practică comasată se deosebeşte de cea curentă, în primul rând prin
faptul că elevul se obişnuieşte cu realităţile concrete ale agentului economic, uşurându-i
astfel perioada de tranziţie de la şcoală la locul de muncă.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 8 of 41
RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE
SĂNATATE ŞI SECURITATE A MUNCII

Normele de securitatea muncii sunt reglementate prin lege şi au drept scop


prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale . La executarea
lucrărilor agricole specifice culturilor de câmp, se recomandă a se respecta următoarele
reguli de protecţie a muncii ( ele regăsindu-se şi în instructajul realizat de îndrumătorul
sau tutorele de practică):
-Conducerea tractoarelor şi deservirea maşinilor este permisă numai persoanelor
calificate, care au fost instruite pe linie de protecţie a muncii şi li s-a întocmit fişă
individuală de instructaj;
-Folosirea elevilor practicanţi la exploatarea tractoarelor şi maşinilor agricole, este
permisă numai sub supravegherea tutorelui de practică, după ce în prealabil li s-a
efectuat un instructaj tehnic de specialitate şi de protecţia muncii, consemnat în fişa
individuală;
-În timpul realizării lucrărilor agricole, este obligatoriu ca personalul muncitor să
poarte echipament de protecţie şi echipament de lucru corespunzător lucrărilor pe care le
execută;
-Deplasarea agregatelor agricole la locul de muncă, se realizează numai pe
itinerariile stabilite prin ordinul de lucru;
-Organele active din exterior ale agregatelor agricole, trebuie să fie prevăzute cu
apărători de protecţie;
-Este interzisă intoducerea în lucru a agregatelor agricole a căror stare tehnică
este necorespunzătoare, şi nu sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie;
-Nu este permisă executarea de reglări, întreţineri tehnice sau reparaţii la
agregatele agricole în timpul funcţionării acestora. Orice remediere, reparare sau reglare
se va executa numai după ce tractorul a fost oprit şi transmisia la priza de putere a fost
decuplată;
-Tractarea maşinilor agricole sau ataşarea la tractor a celor purtate, se realizează
numai prin intermediul dispozitivelor specifice, de siguranţă;
-În timpul cuplării la tractor a maşinilor agricole, pornirea, virarea sau oprirea
acestora va fi avertizată prin semnale sonore, atât pentru personalul de deservire cât şi
pentru cel din apropiere, în scopul evitării accidentelor de muncă;

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 9 of 41
-În timpul deplasării agregatului agricol, este interzisă urcarea, coborârea,
trecerea de pe maşina remorcată pe tractor şi invers;
-În timpul transportului pe drumurile în pantă, este interzisă, atât la urcare, cât şi la
coborâre să se schimbe viteza de deplasare, pentru a evita pericolul deplasării inverse a
agregatului agricol;
-Întoarcerile pe terenurile în pantă se vor executa în mod obligatoriu din trei
manevre: la ieşirea din brazdă se deplasează tractorul cu faţa spre vale, se urcă panta
manevrând tractorul cu spatele, apoi se virează pentru a intra în brazdă;
-Principalele reguli de igienă a muncii :să se păstreze ordinea şi curăţenia la locul
de muncă ;la întreruperea lucrului pentru masă, obligatoriu se vor spăla mâinile şi faţa,
iar dacă s-a lucrat cu substanţe toxice, se va schimba echipamentul de protecţie;
alimentele se vor păstra în condiţii igienice, ferite de praf sau substanţe toxice (erbicide,
pesticide).

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 10 of 41
ORGANIZAREA EVALUĂRII

Evaluarea presupune alegerea instrumentelor utile pentru punerea în valoare a


abilităţilor cognitive şi practice dobândite de elevi în cadrul stagiului de pregătire practică
comasată.Colecţia de dovezi privind performanţele elevilor se constituie în condiţii cât
mai apropiate de realităţile locului de muncă, în deplină concordanţă cu Standardele de
Pregătire Profesională. Demonstrarea altei abilităţi, în afara celor din competenţele
specifice este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.
Dovezile sunt obţinute prin instrumente de lucru specifice (studiu de caz, joc de
rol, jurnal, portofoliu, etc. ) dar şi prin observare directă.
Observarea directă este deosebit de valoroasă, pentru că ea certifică perfor-
manţele elevului la locul de muncă, în condiţii reale.
INSTRUMENTE DE EVALUARE
 Evaluarea abilităţilor cognitive- se va realiza prin:
1. Răspunsuri selectate sau construite în cadrul testelor la care elevii sunt solicitaţi
să răspundă (exemple de întrebări cu răspunsuri selectate sau construite găsiţi şi
în instrumentele de lucru propuse în acest material).
2. Răspunsuri extinse sau libere în cadrul temelor de lucru (exemplu: ,,precizaţi
reglajele înainte de inceperea lucrului la Combina de recoltat cereale păioase,,)
3. Întrebări orale, ce permit elevului un anumit nivel de autoexprimare.
4. Proiect- adecvat pentru punerea în valoare a abilităţilor privind analiza şi sinteza
fenomenelor practice.Sunt abordate aspecte specifice locului de muncă,
evaluatorul asigurând supravegherea, îndrumarea şi sprijinul în realizarea
proiectului (exemplu: ,,planifică un proiect tehnic privind sistemul de intreţineri
tehnice efectuate la agregatele agricole de semănat,, ).
 Evaluarea abilităţilor practice- se va realiza prin:
1. Prezentarea unei teme tehnice (exemplu: ,,prezentaţi principiul de funcţionare al
semănătorii de plante prăşitoare,,).
2. Studiul de caz pentru o situaţie reală (exemplu: ,,la contolul calităţii lucrării de
fertilizat se constată că norma de îngrăşământ este prea mare; ce reglaj a fost
efectuat incorect?,,).

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 11 of 41
3. Exerciţiile practice- permit elevilor să demonstreze direct abilităţile practice
însuşite (elevii primesc sarcini concrete de lucru pe care trebuie să le execute
respectând indicii de calitate ai lucrării, normele de securitate a muncii.)
4. Jurnalul – util pentru evaluarea progresului înregistrat de elev (exemplu: ,,ţineţi un
jurnal în care aţi consemnat zilnic tehnologiile de exploatare a agregatelor
agricole pentru culturile de câmp, întâlnite la agentul economic,,).
5. Portofoliul –util pentru învăţarea reflexivă (exemplu: ,,Creaţi un portofoliu prin care
să demonstraţi că puteţi să realizaţi tehnologiile de exploatare a agregatelor
agricole utilizate în cultura plantelor de câmp,, ).

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 12 of 41
INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI, NECESARE
DESFĂŞURĂRII INSTRUIRII PRACTICE

Competenţa 14.1.-Foloseşte agregatele pentru fertilizarea solului

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE nr.1 - procesul tehnologic de execuţie a


fertilizării terenului cu îngrăşăminte chimice

Supuneţi atenţiei executarea fertilizării cu MA-3,5 sau MA-6 , lucrare pe care o


executaţi la agentul economic unde vă desfăşuraţi stagiul de practică.
După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos:
Pregătirea agregatului agricol Pregătirea Executarea Reguli de
terenului protecţia muncii
tractor +maşină agricolă lucrării
(modul de
întreţineri reglaje (operaţii în
jalonare) timpul
tehnice executării)

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 13 of 41
Atenţie! Calitatea lucrării depinde de gradul de uniformitate al împrăştierii
pe sol a îngrăşămintelor sau amendamentelor (se recomandă peste80%) şi
de constanţa debitului (se recomandă să fie mai mare de 95%).

Observaţii ale îndrumătorului sau tutorelui de practică ........ .... ... ...........................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 14 of 41
Competenţa 14.1.-Foloseşte agregatele pentru fertilizarea solului

FIŞĂ DE LUCRU nr.1- Laborator tehnologic-


maşini agricole pentru împrăştiat îngrăşăminte
chimice şi amendamente

Sarcini de lucru:
1.Discul aparatului de distribuţie centrifugal al maşinii de fertilizat, din imaginea
alăturată este de tip:

a) plat , cu palete drepte

b) tronconic, cu palete drepte


c) tronconic, cu palete, curb

2.Precizaţi norma maximă la hectar, pentru administrat amendamente şi


îngrăşăminte chimice solide............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 15 of 41
3.Identificaţi părţile componente ale maşinii de administrat îngrăşăminte chimice şi
amendamente MA-
6 ..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

4.Precizaţi lăţimea de lucru a maşinilor de administrat îngrăşăminte chimice şi


amendamente ................. ............... .............. ..... .............................................. .
.....
……………………………………………………………………………..........................
............................................................................................................................

De reţinut : Această activitate vă ajută să realizaţi că uniformitatea de


împrăştiere a îngrăşămintelor (indicator important al calităţii lucrării) depinde
de poziţia paletelor de pe discul aparatului centrifugal al maşinii de fertilizat.

 Ataşaţi exerciţiul la portofoliul personal.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 16 of 41
Competenta 14.2: Utilizează agregatele pentru pregatirea solului

FISA DE LUCRU nr.2 - Laborator tehnologic-

Pregatirea plugului pentru arat


Sarcini de lucru :

Priviţi imaginea plugului de mai jos- stabiliţi prin săgeţii corespondenţa


dintre componente şi imagine:
trupiţă cormană bârsă brăzdar

cadru triunghi de prindere cuţit disc

Identifică pe imagine punctele de cuplare la


tractor: ........................................................................................................... ...........
................................................................................................

Completează spaţiile libere:


Gradul de afânare, adâncimea medie a arăturii, gradul de mărunţire, gradul de
acoperire a masei vegetative şi lăţimea de lucru
reprezintă ...............................................................................................................
...............................................................................................................

 De reţinut : reglajele se execută pe o platformă


dreaptă; nu se intervine în timpul funcţionării la
agregatul plug-tractor !

Precizează o altă normă de protecţie a muncii specifică lucrării .............


.................................................................................................................
.................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 17 of 41
Competenţa 14.2 Utilizează agregatele pentru pregătirea solului

FIŞĂ TEHNOLOGICĂ nr.1


- Pregătirea agregatelor de arat pentru lucru -

1.Completează în fişa tehnologică lucările ce se execută în vederea pregătirii


pentru lucru a agregatului plug-tractor.
2.Comparaţi rezultatele din fişa voastră cu ale colegilor; dacă apar diferenţe,
solicitaţi sprijinul îndrumătorului sau tutorelui de practică.

Efectuarea întreţinerilor Cuplarea la tractor a Reglajele plugului


tehnice ale plugului plugului plugului
plugului

Pentru realizarea agregatului plug-tractor se respectă normele de protecţie a


muncii...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 18 of 41
Competenţa 14.2 Utilizează agregatele pentru pregătirea solului

STUDIU DE CAZ nr.1 - Agregate pentru pregătirea


patului germinativ

1.Observaţi cu atenţie imaginile maşinilor agricole prezentate mei jos;


-precizaţi lucrările ce se pot executa cu aceste maşini
agricole: ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............
................................................................................................................................
.
2.Ce alte maşini agricole pentru pregătirea patului germinativ aţi mai
întâlnit la agentul economic unde desfăşuraţi instruirea practică? Precizaţi câteva
norme de protecţie a muncii din cele care v-au fost
prezentate: ................................................................................................................
.................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

3.Încercaţi să formaţi un agregat agricol pentru pregătirea patului germinativ


atunci când terenul este bolovănos, astfel încât să atingeţi toţi indicii cuprinşi în
calitatea lucrării ..................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...........................................................................................................................

4.Grapa cu discuri nu pătrunde în sol la adâncimea reglată şi nu are stabilitate


în plan vertical. Stabileşte cauzele şi precizează modul de remediere a acestei
deficienţe............................................................................................................
............................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 19 of 41
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

-a) grapă cu discuri -b) combinator 1

-c)grapă cu colţi
-d)combinator 2

-e)tăvălug neted

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 20 of 41
Competenţa 14.3-Exploatează agregatele pentru înfiinţarea
culturilor de câmp

FIŞĂ DE LUCRU nr.3 - Semănătoare în rânduri


- Laborator tehnologic -
Sarcini de lucru:
1.Precizaţi tipul semănătorii din imagine şi stabiliţi prin săgeţi corespondenţa
dintre componentele enunţate şi imagine:
cadru, aparat de distribuţie, roţi ,

cutie seminţe, tuburi, brăzdare, marcatoare


Enumeră şi alte tipuri de semănători în rânduri pe care le-ai întâlnit la agentul
economic unde îţi desfăşori stagiul de
practică.......... .... ...... ...............................................................................................
...................................................................................................................................
....................................
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de
Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 21 of 41
2.Conducerea agregatului de semănat în timpul lucrului, presupune dirijarea
tractorului astfel încât una din roţile din faţă să calce pe urma creată de marcator
la trecerea anterioară a agregatului.
În această situaţie deschiderea marcatoarelor (STÂNGA, DREAPTA) este egală
sau inegală? ....................................................................................................

3.Repartizarea brăzdarelor pe cadru se realizează ............................., brăzdarele


în plus se demontează iar la aparatele de distribuţie
aferente .....................................................................................................................
....................................................................................

4.Cantitatea de seminţe ce se distribuie pe unitatea de suprafaţă


rămâne..................................indiferent de viteza de lucru a maşinii.

Oservaţiile îndrumătorului de
practică...................................................................... ...................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.....................................................................................

Ataşează fişa de lucru la portofoliul personal.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 22 of 41
Competenţa 14.3 - Exploatează agregatele pentru înfiinţarea
culturilor de câmp

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE nr.2 - privind executarea


reglajelor la semănătorile de cereale păioase

1.Supuneţi atenţiei reglajele efectuate la semănătoarea de păioase, din


ferma agentului economic unde vă desfăşuraţi stagiul de practică.
Precizaţi tipul semănătorii................................................................

2.După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos:


Reglarea Reglarea Reglarea Reglarea Proba
deschiderii distanţei debitului adâncimii de
aparatului de semănătorii
marcatoarelor dintre semănat
brăzdare distribuţie

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 23 of 41
Atenţie- proba semănătorii este foarte importantă;ea se repetă până când
cantitatea de sămânţă distribuită este aproximativ egală cu cea calculată.
Abaterile admise sunt de plus, minus 3% .

Obsevaţii ale îndrumătorului sau tutorelui de


practică .................................................... ...........................................................................
................................. ................................. ..........................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 24 of 41
Competenţa 14.3.-Exploatează agregatele pentru înfiinţarea
culturilor de câmp

STUDIU DE CAZ nr.2 – Semănătoarea


pentru plante prăşitoare

1.Observaţi cu atenţie schiţa semănătorii pentru plante prăşitoare şi a unei


secţii de lucru. Precizaţi câteva culturi unde semănatul se execută „bob cu bob” şi
„în cuiburi” cu 2-4 seminţe,.......................................................................................
2.Precizaţi caracteristicile tehnologice ale semănătorii din imagine:
Număr de Distanţa Adâncimea Viteza de Viteza de Viteza
dintre de deplasare deplasare maximă
rânduri la
rânduri semănat pentru pentru de transport
o trecere plante cu plante cu la parcela
de lucru
densitate densitate
mică mare

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 25 of 41
3.Identificaţi părţile componente:
Tipul Tipul Tipul Tractorul Tipul Tipul
aparatelor brăzdarelor secţiilor de cu care exhaustorului aparatului
de semănat lucrează de
distribuţie în distribuţie
agregat

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 26 of 41
4.Ce alte tipuri de semănători aţi mai observat la agentul economic unde vă
efectuaţi stagiul de
practică.......................... ................................................. .........................................
..............................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 27 of 41
Atenţie!- Se interzice efectuarea reglajelor , curăţarea brăzdarelor cu mâna,
introducerea mâinilor în cutia de seminţe, gresarea în timpul funcţionării . Aceste
operaţii se execută cu agregatul oprit şi semănătoarea sprijinită pe sol.

Lucrarea de faţă vă ajută să vă fixaţi câteva probleme de eploatare a


semănătorilor pentru plante prăşitoare.

Competenţa 14.4-Foloseşte agregatele pentru îngrijirea


culturilor de câmp

FIŞĂ TEHNOLOGICĂ nr.2 – Erbicidarea culturilor de câmp

1. Completaţi fişa tehnologică de execuţie a lucrării de erbicidat culturi de câmp,


cu agregatul agricol format din tractor şi maşina de erbicidat MET-1200 urmând
criteriile din grila de mai jos;
2.Comparaţi datele din fişa voastră cu cele ale colegilor care au realizataceeaşi
fişă tehnologică. Dacă apar diferenţe, solicitaţi sprijinul tutorelui sau îndrumătorului de
practică.

Pregătirea Reglarea Reglarea Reglarea Reglarea Modul de


pentru poziţiei poziţiei debitului de ecartamentului deplasare
lucru a dispozitivelor capetelor de erbicid agregatului în
agregatului de pulverizare pulverizare 4 agricol lucru
(întreţineri (distanţa faţă (unghiul de (Q=B.v.N/10)
tehnice) de vârful dispunere a B-lăţime totală
plantelor) capetelor de v-viteză de lucru
pulverizare) N-normă erbicid

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 28 of 41
3.Desenul alăturat prezintă dispunerea
capetelor de pulverizare pe rampă.
Precizaţi dacă este corectă
dispunerea.................................
.......................................................................

Atenţie ! Indiferent de sistemul de reglare, în


mod obligatoriu, se efectuează proba de verificare a debitului de erbicid (se
colectează cantitatea debitată într-un minut şi se compară cu cea rezultată din
formula din fişa tehnologică.NU trebuie să existe diferenţe)

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 29 of 41
Competenţa 14.4-Foloseşte agregatele pentru îngrijirea
culturilor de câmp

FIŞĂ TEHNOLOGICĂ nr.3 – Lucrarea de cultivaţie partială


a culturilor de câmp

1.Completaţi fişa tehnologică pentru executarea lucrării de întreţinere la


culturile de câmp, cu agregatul agricol format din tractor U-650 şi cultivatorul cu
fertilizator CF-6, urmând criteriile din grila de mai jos;

2.Comparaţi rezultatele din fişa voastră, cu ale colegilor care au realizat


aceeaşi fişă tehnologică. Dacă sunt diferenţe, solicitaţi sprijinul tutorelui
sau îndrumătorului de practică;

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 30 of 41
3.Pentru a vă uşura activitatea v-am prezentat în imagine cultivatorul CF-6 .
Pregătirea Reglarea Montarea Reglarea Reglarea Reglarea
petru lucru ecartamen organelor adâncimii adâncimii cantităţii de
- active pe de lucru de lucru îngrăşământ
a
tului cadrul pentru pentru la hectar
agregatului
agregatului cultivatorulu organele brăzdarele în funcţie de
agricol
agricol i active ale fertilizatorulu norma
(întreţineri
(respectând cultivatorulu i stabilită.
tehnice)
zona de i
aco-
perire şi
pro-
tecţie)

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 31 of 41
Atenţie!- Controlul calităţii lucrării este foarte important, şi constă în :

-menţinerea adâncimii de lucru, prin măsurarea stratului afânat,

-distrugerea buruienilor din zona de acţiune a cuţitelor să fie 90-95%,


-plantele vătămate să fie sub 1,5%,
- să se respecte norma de îngrăşământ la hectar.

Competenţa 14.5-Exploatează maşinile şi instalaţiile pentru

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 32 of 41
recoltarea culturilor de câmp

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE nr.3 – a procesului tehnologic de


recoltare a cerealelor păioase

1.Supuneţi atenţiei lucrarea de recoltat cereale păioase cu combina


autopropulsată – lucrare executată la agentul economic unde se
desfăşoară stagiul de practică.

2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos :

Pregătirea Reglarea Reglarea Reglarea Reglarea Reglare Reglare Reglarea


pentru înălţimii distanţei poziţiei turaţiei a a curăţirii I
lucru a de dintre rabatorului rabatoru- turaţiei scutură- şi
combinei tăiere şi a transpor- în plan lui, a bătătoru- torilor curăţirii II
(întreţineri despicăto- torul orizontal paletelor lui şi a
tehnice) rului de melcat şi şi şi distanţei
lan platforma vertical degetelor faţă de
de tăiere elastice contra-
bătător

Observaţii ale îndrumătorului sau tutorelui de practică.........................


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
......

Atenţie !

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 33 of 41
Indicatorii de calitate ai lucrării de recoltat cereale păioase constau în :

Pierderi de boabe mai mici de 2%


Puritatea boabelor să fie peste 98%
Înălţimea miriştei să nu depăşească 15 cm

Competenţa 14.5-Exploatează maşinile şi instalaţiile pentru


Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de
Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 34 of 41
recoltarea culturilor de câmp

STUDIU DE CAZ nr.3 – Combina autopropulsată pentru recoltat


cereale păioase

Combina autopropulsată pentru recoltat cereale păioase, este o maşină


complexă, care execută concomitent recoltatul, treieratul, curăţirea, colectarea
boabelor în buncăr şi descărcarea lor în mijlocul de transport ce se deplasează
paralel cu ea.
1.După ce aţi observat la locul de practică această tehnologie de recoltare,
precizaţi în ce mod influienţează viteza de deplasare a combinei, calitatea
lucrării..........................................................................................................
....................................................................................................................
2.După parcurgerea primei brazde de recoltat, se constată o cantitate
de boabe destul de mare în paiele din urma combinei. Precizaţi ce reglaje trebuie
refăcute pentru ca acest indice de calitate a lucrării să fie în parametrii normali
………………… ………………………….. ……………………
…………………. ........................................................................................................
.................
.........................................................................................................................

3.Identificaţi ce reglaje trebuie realizate la combina de recoltat, pentru


ca în boabele din buncăr să fie cât mai puţină pleavă..........................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 35 of 41
JURNAL DE PRACTICĂ nr. 1

Elev:…………………………….
Perioada: ……………………..
Locaţie (Agent economic şi departament):
……………………………………………………………..
Modul:Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în cultura plantelor de câmp

Tema:Executarea lucrării de bază a solului –aratul-


Sarcina de lucru: Pregătirea plugului pentru arat şi cuplarea lui la tractor.

În jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii:

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe


care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat?

2. Ce lucruri noi aţi invăţat ?

3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plăcut? Motivaţi.

4. Ce lucruri/ evenimente nu v-au plăcut? Motivaţi.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 36 of 41
JURNAL DE PRACTICĂ nr.2

Elev:…………………………….
Perioada: ……………………..
Locaţie (Agent economic şi departament):
……………………………………………………………..
Modul:Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în cultura plantelor de câmp

Tema :Pregătirea pentru lucru a agregatelor de semănat.


Sarcina de lucru : Reglarea cantităţii de seminţe distibuite la hectar în cazul
semănătorilor în benzi- proba semănătorii.

În jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii:

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-
aţi observat sau le-aţi desfăşurat?

2. Ce lucruri noi aţi învăţat?

3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plăcut? Motivaţi.

4. Ce lucruri/ evenimente nu v-au plăcut? Motivaţi.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 37 of 41
JURNAL DE PRACTICĂ nr. 3

Elev:…………………………….
Perioada: ……………………..
Locaţie (Agent economic şi departament):
……………………………………………………………..
Modul: Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în cultura plantelor de câmp

Tema: Pregătirea pentru lucru a combinei de recoltat cereale păioase.


Sarcina de lucru: Reglajele combinei de recoltat înainte de începerea
lucrului.

În jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii:

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi
observat sau le-aţi desfăşurat?

2. Ce lucruri noi aţi învăţat?

3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plăcut? Motivaţi.

4. Ce lucruri/ evenimente nu v-au plăcut? Motivaţi.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 38 of 41
Competenţa 14.3-Exploatează agregatele pentru înfiinţarea
culturilor de câmp

PROIECTUL nr.1

Planifică un proiect tehnic privind tehnologia de execuţie a lucrării de


semănat plante prăşitoare (porumb ).

Planul lucrării va cuprinde:

 Timpul de imobilizare pentru efectuarea întreţinerilor tehnice şi a


reglajelor,
 Necesarul de materiale, scule, dispozitive pentru efectuarea
întreţinerilor tehnice, a reglajelor,
 Necesarul de forţă de muncă pentru executarea lucrării,
 Planul de instruire pentru personalul muncitor,
 Efectuarea verificării stării tehnice a semănătorii,
 Efectuarea reglajelor semănătorii: adâncime de lucru, distanţa dintre
secţiile de lucru, lungimea marcatoarelor, alegerea roţilor de lanţ şi a
discurilor distribuitoare cu orificii (pentru alegerea discului cu orificii
şi a roţilor de lanţ există un tabel anexat),
 Executarea lucrării de semănat: deplasarea pe itinerarul stabilit la
parcela de lucru, alimentarea cutiilor cu seminţe, executarea
propriu-zisă a semanatului, respectând parametrii tehnici (viteză de
deplasare, adâncime de lucru, normă de sămânţă la hectar ),
 Normele de securitate a muncii care trebuie respectate la execuţia
lucrării,
 Controlul calităţii lucrării.

Resurse materiale pentru realizarea proiectului : cartea tehnică a semănătorii,


notiţele de la modulul de specialitate, filmul video prezentat pentru lucrarea de semănat,
ce cuprinde câteva aspecte legate de deplasarea agregatului agricol la parcela de lucru,
viteza de deplasare în timpul lucrului, alimentarea cu seminţe a semănătorii, pregătirea
pentru deplasare la locul de parcare.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 39 of 41
Competenţa 14.5-Exploatează maşinile şi instalaţiile pentru
recoltarea culturilor de câmp

PROIECTUL nr. 2

Planifică un proiect tehnic privind tehnologia de exploatare a Combinei de


recoltat porumb.
Precizează lucrările de intreţineri tehnice zilnice (înainte de începerea
lucrului, în timpul lucrului, după terminarea lucrului).

Planul lucrării va cuprinde :


 Timpul de imobilizare al combinei de recoltat porumb pentru a i s e
efectua întreţinerea tehnică zilnică,
 Numărul de personal muncitor care trebuie să efectuieze
întreţinerile tehnice,
 Necesarul de materiale, scule, dispozitive pentru efectuarea lucrărilor
de întreţineri tehnice,
 Planul de instruire pentru angajaţii societăţii, prin care aceştia îşi
însuşesc tehnologia de execuţie a operaţiunilor de întreţineri
tehnice,
 Executarea lucrărilor de întreţineri tehnice ,
 Controlul calităţii lucrării.

Resurse materiale : cartea tehnică a combinei de recoltat porumb, notiţele de la


modulul de specialitate, informaţii primite de la îndrumătorul sau tutorele de practică.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 40 of 41
BIBLIOGRAFIE

Căproiu, Ştefan, ş.a.- (1982) -,,Maşini agricole de lucrat solul, semănat şi


întreţinere a culturilor,, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică.

Toma, Dragoş, ş.a.- (1989) -,,Maşini şi instalaţii agricole,, Bucureşti,


Editura CERES,

Toma, Dragoş, ş.a.- (1981) -,,Tractoare şi maşini agricole,, Bucureşti,


Editura Didactică şi Pedagogică,

Vegheş, Vasile, ş.a.- (1986) - ,,Îndrumător de lucrări practice pentru


meseria de mecanic agricol,, Bucureşti, Editura
CERES.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Pagina 41 of 41